طرح‌ریزی مسکن تغییرپذیر طرح‌ریزی مسکن تغییرپذیر

توضیحات

تغییر نیاز‌‌ها از دیرباز منشا تغییر در ظرف زندگی انسان بوده است. خانه که مهم‌ترین ظرف زندگی انسان است، برای انطباق با این تغییرات نیازمند انعطاف در وجوه گوناگون خود است تا بستر لازم برای بهبود کیفی زندگی ساکنان را فراهم آورد. تغییر در ساختار خانواده، بالا‌رفتن سن ازدواج، میزان طلاق، تغییر ابعاد خانوار از خانواده گستردۀ قدیمی به خانواده‌های کوچک دو یا سه‌نفره، جدا‌شدن فرزندان از خانواده به‌علل گوناگون و بالا‌رفتن شمار بازنشستگان و زوج‌های تنها از‌جمله اتفاقاتی هستند که در ساختار اجتماعی جامعه تغییراتی چشمگیر ایجاد می‌کنند. تغییراتی که در زندگی استفاده‌کنندگان روی می‌دهد و شرایط فعالیت‌های بازار، دیدگاه‌ها و روش‌های نوین برنامه‌ریزی در تولید مسکن را سبب می‌شود که پویایی و تغییرات انعطاف‌پذیر را فراهم می‌آورد. ,در طراحی و ساخت واحدهای مسکونی، انعطاف‌پذیری (flexibility) و انطباق‌پذیری (adaptability) اهمیت بسیاری دارند.,واژه‌های انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری مدت‌هاست که در برنامه‌ریزی و طراحی ساخت مسکن پروژه‌های مسکونی به‌ویژه مسکن‌های کوچک و متوسط و خانه‌های قابل‌استطاعت مطرح‌اند.,انعطاف‌پذیری به‌معنای قابلیت سازمان‌دهی فیزیکی مختلف در ساختمان‌های مسکونی است و انطباق‌پذیری به‌معنای داشتن قابلیت کاربری‌های متفاوت و چیدمان‌های مختلف در فضاهای داخلی واحدهای مسکونی است.,آوی فریدمن در کتاب مسکن تغییرپذیر روش‌های گوناگون برنامه‌ریزی مسکن و اصول و نمونه‌های مسکن انعطاف‌پذیر را معرفی کرده است. این روش‌ها با بومی‌سازی در ایران نیز کاربردی خواهند بود.,نقطۀ آغاز فرایند ترجمۀ این کتاب به فارسی، ایجاد آتلیۀ مسکن در دانشگاه شهید بهشتی بوده است. در ابتدا فهرستی از منابع مفید در این زمینه برای ارایۀ کلاسی، به دانشجویان آتلیۀ مسکن پیشنهاد شد که این کتاب نیز جزو آن بود. نسخۀ اصلی کتاب مسکن تغییرپذیر به زبان فرانسه و در سال 1995 در دانشگاه مک‌گیل کانادا تدوین شد و با توجه به برگردان آن به انگلیسی، به نظر می‌رسید ساختار آن کمی پیچیده شده است؛ ازاین‌رو و به‌سبب جای خالی ترجمۀ این کتاب در آتلیه‌های مسکن، مترجمان برای برگردان این اثر به فارسی مصمم شدند؛ به امید آنکه این کتاب برای دانشجویان، استادان و طراحان مفید و کاربردی باشد.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797865","title":"طرح‌ریزی مسکن تغییرپذیر","price":"۴۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۵‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1ebe307fcf005a20/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1ebe307fcf005a20/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1ebe307fcf005a20/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1ebe307fcf005a20/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1ebe307fcf005a20/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-456-6","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۹","nobat_chap":"1","description":["تغییر نیاز‌‌ها از دیرباز منشا تغییر در ظرف زندگی انسان بوده است. خانه که مهم‌ترین ظرف زندگی انسان است، برای انطباق با این تغییرات نیازمند انعطاف در وجوه گوناگون خود است تا بستر لازم برای بهبود کیفی زندگی ساکنان را فراهم آورد. تغییر در ساختار خانواده، بالا‌رفتن سن ازدواج، میزان طلاق، تغییر ابعاد خانوار از خانواده گستردۀ قدیمی به خانواده‌های کوچک دو یا سه‌نفره، جدا‌شدن فرزندان از خانواده به‌علل گوناگون و بالا‌رفتن شمار بازنشستگان و زوج‌های تنها از‌جمله اتفاقاتی هستند که در ساختار اجتماعی جامعه تغییراتی چشمگیر ایجاد می‌کنند. تغییراتی که در زندگی استفاده‌کنندگان روی می‌دهد و شرایط فعالیت‌های بازار، دیدگاه‌ها و روش‌های نوین برنامه‌ریزی در تولید مسکن را سبب می‌شود که پویایی و تغییرات انعطاف‌پذیر را فراهم می‌آورد. ","در طراحی و ساخت واحدهای مسکونی، انعطاف‌پذیری (flexibility) و انطباق‌پذیری (adaptability) اهمیت بسیاری دارند.","واژه‌های انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری مدت‌هاست که در برنامه‌ریزی و طراحی ساخت مسکن پروژه‌های مسکونی به‌ویژه مسکن‌های کوچک و متوسط و خانه‌های قابل‌استطاعت مطرح‌اند.","انعطاف‌پذیری به‌معنای قابلیت سازمان‌دهی فیزیکی مختلف در ساختمان‌های مسکونی است و انطباق‌پذیری به‌معنای داشتن قابلیت کاربری‌های متفاوت و چیدمان‌های مختلف در فضاهای داخلی واحدهای مسکونی است.","آوی فریدمن در کتاب مسکن تغییرپذیر روش‌های گوناگون برنامه‌ریزی مسکن و اصول و نمونه‌های مسکن انعطاف‌پذیر را معرفی کرده است. این روش‌ها با بومی‌سازی در ایران نیز کاربردی خواهند بود.","نقطۀ آغاز فرایند ترجمۀ این کتاب به فارسی، ایجاد آتلیۀ مسکن در دانشگاه شهید بهشتی بوده است. در ابتدا فهرستی از منابع مفید در این زمینه برای ارایۀ کلاسی، به دانشجویان آتلیۀ مسکن پیشنهاد شد که این کتاب نیز جزو آن بود. نسخۀ اصلی کتاب مسکن تغییرپذیر به زبان فرانسه و در سال 1995 در دانشگاه مک‌گیل کانادا تدوین شد و با توجه به برگردان آن به انگلیسی، به نظر می‌رسید ساختار آن کمی پیچیده شده است؛ ازاین‌رو و به‌سبب جای خالی ترجمۀ این کتاب در آتلیه‌های مسکن، مترجمان برای برگردان این اثر به فارسی مصمم شدند؛ به امید آنکه این کتاب برای دانشجویان، استادان و طراحان مفید و کاربردی باشد."],"pages_count":"1","keywords":null,"token":"1ebe307fcf005a20","created_at":"2021-09-10 03:04:14","updated_at":"2021-10-20 09:08:35","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 14:52:19","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"4300","title":"آوی فریدمن","firstname":"آوی","lastname":"فریدمن","token":"385a981af587410e","created_at":"2018-02-20 11:32:23","updated_at":"2018-02-20 11:32:23","role":"writer"},{"id":"1920844","title":"دکتر علی غفاری","firstname":"دکتر علی","lastname":"غفاری","token":"7db4c4e6d155efc2","created_at":"2021-09-10 03:04:10","updated_at":"2021-09-10 03:04:10","role":"translator"},{"id":"1920845","title":"دکتر هانی منصورنژاد","firstname":"دکتر هانی","lastname":"منصورنژاد","token":"5cc147706e02de78","created_at":"2021-09-10 03:04:10","updated_at":"2021-09-10 03:04:10","role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"4300","title":"آوی فریدمن","firstname":"آوی","lastname":"فریدمن","token":"385a981af587410e","created_at":"2018-02-20 11:32:23","updated_at":"2018-02-20 11:32:23","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1920844","title":"دکتر علی غفاری","firstname":"دکتر علی","lastname":"غفاری","token":"7db4c4e6d155efc2","created_at":"2021-09-10 03:04:10","updated_at":"2021-09-10 03:04:10","role":"translator"},{"id":"1920845","title":"دکتر هانی منصورنژاد","firstname":"دکتر هانی","lastname":"منصورنژاد","token":"5cc147706e02de78","created_at":"2021-09-10 03:04:10","updated_at":"2021-09-10 03:04:10","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786518","file":"613a8be72c2008.13644952.pdf","book_id":"3797865","toc":null,"created_at":"2021-09-10 03:04:15","updated_at":"2021-10-20 09:08:41","process_started_at":"2021-09-10 03:04:22","process_done_at":"2021-09-10 03:04:25","process_failed_at":null,"pages_count":"164","version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","password":"47545f7db800d40319255b154d6bd49b46ef32bfb41df51efffad0bd9c78b2e3c94d2aea0e4ec546de5a25cdbe1c8994a7ca4bf836c557f5d2dd90e28430aa67","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۶۴"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","manager":"دکتر محمدرضا نبید","shaba":"0342282555","bank_name":"تجارت","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه شهید بهشتی","email":"unipress@mail.sbu.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"7b518854baaecc32","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"ur28wk","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-06-27 20:46:04","updated_at":"2021-06-27 20:46:04","bazaar_credit":0,"description":"unipress@mail.sbu.ac.ir"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"205","title":" برنامه ریزی مسکن","token":"eef5bfee5138e468","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2021-09-10 14:52:19","study_fields":[{"id":"16","title":"برنامه ریزی شهری","degree_id":"10","token":"bd998f2b13bf7ba7","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-01-29 14:16:36","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"9232","title":"برنامه ریزی مسکن","token":"c7e90ba90e48af9d","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:08","updated_at":"2021-09-10 14:52:19","study_fields":[{"id":"16","title":"برنامه ریزی شهری","degree_id":"10","token":"bd998f2b13bf7ba7","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-01-29 14:16:36","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"9580","title":"بهداشت محیط 3 (مواد غذایی، مسکن، هوا و پرتوها)","token":"3d9350feb307b634","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:26:18","updated_at":"2021-09-10 14:52:19","study_fields":[{"id":"220","title":"بهداشت عمومی","degree_id":"7","token":"946ae1afd22673aa","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-03-05 16:30:26","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"9583","title":"بهداشت مسکن","token":"99c748d5954f61ef","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:18","updated_at":"2021-09-10 14:52:19","study_fields":[{"id":"226","title":"بهداشت محیط","degree_id":"7","token":"fd16b4c61cb74e47","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-01-30 09:42:30","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"9586","title":"بهداشت مسکن و اماکن عمومی","token":"6258b26508e4dad6","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:26:18","updated_at":"2021-09-10 14:52:19","study_fields":[{"id":"229","title":"مهندسی بهداشت محیط","degree_id":"7","token":"c84c734715453496","books_count":"45","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"طرح-ریزی-مسکن-تغییرپذیر","urlify":"طرح-ریزی-مسکن-تغییرپذیر","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"آوی فریدمن, دکتر علی غفاری, دکتر هانی منصورنژاد","tocStr":"","url":"/preview/1ebe307fcf005a20/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1"}
{"toc":null,"pages_count":164,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"1ebe307fcf005a20","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/wtxxASsQdyvVNMFz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/oTkjOQGuxUlOTJvM.jpg","blurred":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/oAtLfxbNYcluXPdZ.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.000570651805701376,0.00024051686019307793,0.9988899794867059,0.9995519644998626]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5428571701049805,"y":0.214030921459198},{"x":0.5394958257675171,"y":0.26278239488601685},{"x":0.489075630903244,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"مانده","boundary":[0.4924369752407074,0.21165280044078827,0.5394958257675171,0.26278239488601685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.2104637324810028},{"x":0.4907563030719757,"y":0.21165280044078827},{"x":0.48571428656578064,"y":0.25921520590782166},{"x":0.4605042040348053,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"ایم","boundary":[0.4638655483722687,0.2104637324810028,0.48571428656578064,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.20927467942237854},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2104637324810028},{"x":0.45546218752861023,"y":0.25921520590782166},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"ایم","boundary":[0.42352941632270813,0.20927467942237854,0.45546218752861023,0.25921520590782166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5428571701049805,"y":0.214030921459198},{"x":0.5394958257675171,"y":0.26278239488601685},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.6499999761581421,"boundary":[0.4185294163227081,0.20227467942237853,0.5444958257675171,0.26978239488601685],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6554622054100037,"y":0.36979785561561584},{"x":0.6067227125167847,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6067227125167847,0.3448275923728943,0.6554622054100037,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6033613681793213,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5478991866111755,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.5478991866111755,0.3448275923728943,0.6033613681793213,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3448275923728943},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3448275923728943},{"x":0.5361344814300537,"y":0.36979785561561584},{"x":0.4638655483722687,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسکن","boundary":[0.4638655483722687,0.3448275923728943,0.5361344814300537,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.3448275923728943},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3448275923728943},{"x":0.45378151535987854,"y":0.36979785561561584},{"x":0.3445378243923187,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرپذیر","boundary":[0.3445378243923187,0.3448275923728943,0.45378151535987854,0.36979785561561584]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6554622054100037,"y":0.36979785561561584},{"x":0.3445378243923187,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3395378243923187,0.3378275923728943,0.6604622054100037,0.37679785561561585],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/LPyxhhGtquRpXXiD-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/rHdUgCppKsFWykNc.jpg","blurred":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/CjSTPyDnmadveBgO.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/TprMzOvMiESvDaTL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/VTGDQLaSskKBRUCz.jpg","blurred":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/RzPBFEReoejiDJla.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.000570651805701376,0.00026172482712231976,0.9988899794867059,0.9990047986447883]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6067227125167847,0.2271105796098709,0.6554622054100037,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.5462185144424438,0.2271105796098709,0.6033613681793213,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2508918046951294},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسکن","boundary":[0.4638655483722687,0.2271105796098709,0.5361344814300537,0.2508918046951294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.2271105796098709},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2271105796098709},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2508918046951294},{"x":0.3445378243923187,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرپذیر","boundary":[0.3445378243923187,0.2271105796098709,0.45378151535987854,0.2508918046951294]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2508918046951294},{"x":0.3445378243923187,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3395378243923187,0.2201105796098709,0.6604622054100037,0.2578918046951294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5445378422737122,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5176470875740051,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آوی","boundary":[0.5159664154052734,0.3745540976524353,0.5445378422737122,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5092437267303467,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5092437267303467,"y":0.39239001274108887},{"x":0.45546218752861023,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریدمن","boundary":[0.45378151535987854,0.3745540976524353,0.5092437267303467,0.39239001274108887]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5445378422737122,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3912009596824646},{"x":0.45546218752861023,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44878151535987854,0.3675540976524353,0.5495378422737122,0.3982009596824646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5315101146697998},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ترجمة","boundary":[0.4773109257221222,0.5148632526397705,0.5210084319114685,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6134454011917114,0.5398335456848145,0.6470588445663452,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5564804077148438},{"x":0.578151285648346,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.578151285648346,0.5398335456848145,0.6067227125167847,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غفاری","boundary":[0.5260504484176636,0.5398335456848145,0.5714285969734192,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5126050710678101,0.5398335456848145,0.5193277597427368,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5564804077148438},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4722689092159271,0.5398335456848145,0.5058823823928833,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5398335456848145},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5398335456848145},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5564804077148438},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هانی","boundary":[0.43361344933509827,0.5398335456848145,0.46554622054100037,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5398335456848145},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5398335456848145},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5564804077148438},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منصورنژاد","boundary":[0.3529411852359772,0.5398335456848145,0.4268907606601715,0.5564804077148438]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8600000143051147},{"languageCode":"ar","confidence":0.14000000059604645}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.512485146522522},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.34962185740470886,0.505485146522522,0.6520588445663452,0.5694256730079651],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7835909724235535},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"واشكاة","boundary":[0.45210084319114685,0.7502972483634949,0.5411764979362488,0.7835909724235535]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7835909724235535},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.7099999785423279,"boundary":[0.44710084319114685,0.7432972483634949,0.5461764979362488,0.7905909724235535],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7978596687316895},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7978596687316895},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8038049936294556},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4941176474094391,0.7978596687316895,0.5109243988990784,0.8038049936294556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7978596687316895},{"x":0.489075630903244,"y":0.7978596687316895},{"x":0.489075630903244,"y":0.8038049936294556},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"مه","boundary":[0.48235294222831726,0.7978596687316895,0.489075630903244,0.8038049936294556]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7978596687316895},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7978596687316895},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8038049936294556},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.7908596687316894,0.5159243988990784,0.8108049936294556],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.8168846368789673},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8168846368789673},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8299643397331238},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۹۹","boundary":[0.48067227005958557,0.8168846368789673,0.5176470875740051,0.8299643397331238]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.8168846368789673},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8168846368789673},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8299643397331238},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.8098846368789673,0.5226470875740051,0.8369643397331238],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/QvgkWBkWNHoTlxkv-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/znNjDwuZuohSjlSz.jpg","blurred":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/DYhemUjPyYwrkydr.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00042659419123865976,0.00020799795512495368,0.998740272554029,0.9990047986447883]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5327731370925903,"y":0.1807372123003006},{"x":0.534453809261322,"y":0.21165280044078827},{"x":0.4588235318660736,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.4571428596973419,0.18192628026008606,0.534453809261322,0.21165280044078827]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.18192628026008606},{"x":0.5327731370925903,"y":0.1807372123003006},{"x":0.534453809261322,"y":0.21165280044078827},{"x":0.4588235318660736,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.4521428596973419,0.17492628026008605,0.539453809261322,0.21865280044078828],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22116528451442719},{"x":0.4773109257221222,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":"هنی","boundary":[0.46722689270973206,0.21521997451782227,0.5260504484176636,0.22116528451442719]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22116528451442719},{"x":0.4773109257221222,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.46222689270973205,0.20821997451782226,0.5310504484176636,0.2281652845144272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5092437267303467,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2306777685880661},{"x":0.4941176474094391,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4924369752407074,0.22473245859146118,0.5092437267303467,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.22592152655124664},{"x":0.4907563030719757,"y":0.22592152655124664},{"x":0.4907563030719757,"y":0.23186682164669037},{"x":0.489075630903244,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.489075630903244,0.22592152655124664,0.4907563030719757,0.23186682164669037]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5092437267303467,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2306777685880661},{"x":0.489075630903244,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.6800000071525574,"boundary":[0.484075630903244,0.21892152655124664,0.5142437267303467,0.2376777685880661],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.23662306368350983},{"x":0.507563054561615,"y":0.23662306368350983},{"x":0.507563054561615,"y":0.243757426738739},{"x":0.48739495873451233,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۷۳۰","boundary":[0.48739495873451233,0.23662306368350983,0.507563054561615,0.243757426738739]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.23662306368350983},{"x":0.507563054561615,"y":0.23662306368350983},{"x":0.507563054561615,"y":0.243757426738739},{"x":0.48739495873451233,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.22962306368350982,0.512563054561615,0.250757426738739],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6201680898666382,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5949580073356628,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.25208085775375366,0.6201680898666382,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5899159908294678,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5899159908294678,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5647059082984924,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.25208085775375366,0.5899159908294678,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5579832196235657,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5579832196235657,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5546218752861023,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.25208085775375366,0.5579832196235657,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5478991866111755,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5478991866111755,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5025210380554199,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.25208085775375366,0.5478991866111755,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4957983195781708,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4957983195781708,"y":0.26634958386421204},{"x":0.4571428596973419,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.25208085775375366,0.4957983195781708,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.25208085775375366},{"x":0.45042017102241516,"y":0.25208085775375366},{"x":0.45042017102241516,"y":0.26634958386421204},{"x":0.42016807198524475,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.25208085775375366,0.45042017102241516,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4151260554790497,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4151260554790497,"y":0.26634958386421204},{"x":0.3781512677669525,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.25208085775375366,0.4151260554790497,0.26634958386421204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6201680898666382,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26634958386421204},{"x":0.3781512677669525,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.24508085775375366,0.6251680898666382,0.27334958386421204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6117647290229797,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.5899159908294678,0.27586206793785095,0.6117647290229797,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5882353186607361,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.5647059082984924,0.27586206793785095,0.5882353186607361,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5546218752861023,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسکن","boundary":[0.5193277597427368,0.27586206793785095,0.5546218752861023,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5159664154052734,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2901307940483093},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تغییرپذیر","boundary":[0.46554622054100037,0.27586206793785095,0.5159664154052734,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4638655483722687,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2901307940483093},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4588235318660736,0.27586206793785095,0.4638655483722687,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.27586206793785095},{"x":0.45210084319114685,"y":0.27586206793785095},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2901307940483093},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آوی","boundary":[0.4319327771663666,0.27586206793785095,0.45210084319114685,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4268907606601715,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2901307940483093},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریدمن","boundary":[0.38655462861061096,0.27586206793785095,0.4268907606601715,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6302521228790283,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5966386795043945,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5966386795043945,0.2913198471069336,0.6302521228790283,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5899159908294678,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5647059082984924,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5647059082984924,0.2913198471069336,0.5899159908294678,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5596638917922974,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5394958257675171,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5394958257675171,0.2913198471069336,0.5596638917922974,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5327731370925903,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5008403658866882,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غفاری","boundary":[0.5008403658866882,0.2913198471069336,0.5327731370925903,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.2913198471069336},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2913198471069336},{"x":0.4941176474094391,"y":0.30558857321739197},{"x":0.489075630903244,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.489075630903244,0.2913198471069336,0.4941176474094391,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2913198471069336},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2913198471069336},{"x":0.48403361439704895,"y":0.30558857321739197},{"x":0.4571428596973419,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4571428596973419,0.2913198471069336,0.48403361439704895,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.2913198471069336},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2913198471069336},{"x":0.45210084319114685,"y":0.30558857321739197},{"x":0.4285714328289032,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هانی","boundary":[0.4285714328289032,0.2913198471069336,0.45210084319114685,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.2913198471069336},{"x":0.42184874415397644,"y":0.2913198471069336},{"x":0.42184874415397644,"y":0.30558857321739197},{"x":0.3680672347545624,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منصورنژاد","boundary":[0.3680672347545624,0.2913198471069336,0.42184874415397644,0.30558857321739197]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6302521228790283,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6302521228790283,"y":0.30558857321739197},{"x":0.3680672347545624,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3630672347545624,0.26886206793785095,0.6352521228790283,0.312588573217392],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.3079667091369629},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3079667091369629},{"x":0.35462185740470886,"y":0.321046382188797},{"x":0.3310924470424652,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Avi","boundary":[0.3310924470424652,0.3079667091369629,0.35462185740470886,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.3079667091369629},{"x":0.413445383310318,"y":0.3079667091369629},{"x":0.413445383310318,"y":0.321046382188797},{"x":0.3613445460796356,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Fridman","boundary":[0.3613445460796356,0.3079667091369629,0.413445383310318,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3079667091369629},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3079667091369629},{"x":0.42016807198524475,"y":0.321046382188797},{"x":0.41680672764778137,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.41680672764778137,0.3079667091369629,0.42016807198524475,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3079667091369629},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3079667091369629},{"x":0.48739495873451233,"y":0.321046382188797},{"x":0.4252100884914398,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Planning","boundary":[0.4252100884914398,0.3079667091369629,0.48739495873451233,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5428571701049805,"y":0.321046382188797},{"x":0.4941176474094391,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"housing","boundary":[0.4941176474094391,0.3079667091369629,0.5428571701049805,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3079667091369629},{"x":0.5680672526359558,"y":0.321046382188797},{"x":0.5512605309486389,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"for","boundary":[0.5512605309486389,0.3079667091369629,0.5680672526359558,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6201680898666382,"y":0.321046382188797},{"x":0.5731092691421509,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"change","boundary":[0.5731092691421509,0.3079667091369629,0.6201680898666382,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6252101063728333,"y":0.321046382188797},{"x":0.6201680898666382,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6201680898666382,0.3079667091369629,0.6252101063728333,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6621848940849304,"y":0.321046382188797},{"x":0.63193279504776,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1995","boundary":[0.63193279504776,0.3079667091369629,0.6621848940849304,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6655462384223938,"y":0.321046382188797},{"x":0.6655462384223938,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.3079667091369629,0.6655462384223938,0.321046382188797]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6655462384223938,"y":0.321046382188797},{"x":0.3310924470424652,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3260924470424652,0.3009667091369629,0.6705462384223938,0.328046382188797],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5630252361297607,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5210084319114685,0.33531510829925537,0.5630252361297607,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5210084319114685,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5176470875740051,0.33531510829925537,0.5210084319114685,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5109243988990784,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3483947813510895},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سمیه","boundary":[0.48235294222831726,0.33531510829925537,0.5109243988990784,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.33531510829925537},{"x":0.4756302535533905,"y":0.33531510829925537},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3483947813510895},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هاشمی","boundary":[0.43697479367256165,0.33531510829925537,0.4756302535533905,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.350772887468338},{"x":0.5983193516731262,"y":0.350772887468338},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.350772887468338,0.5983193516731262,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.350772887468338},{"x":0.5630252361297607,"y":0.350772887468338},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5428571701049805,0.350772887468338,0.5630252361297607,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.350772887468338},{"x":0.5378151535987854,"y":0.350772887468338},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.350772887468338,0.5378151535987854,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.350772887468338},{"x":0.5277311205863953,"y":0.350772887468338},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.350772887468338,0.5277311205863953,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.350772887468338},{"x":0.4924369752407074,"y":0.350772887468338},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3650416135787964},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.350772887468338,0.4924369752407074,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.350772887468338},{"x":0.4789915978908539,"y":0.350772887468338},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.350772887468338,0.4789915978908539,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.350772887468338},{"x":0.4722689092159271,"y":0.350772887468338},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3650416135787964},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.44873949885368347,0.350772887468338,0.4722689092159271,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.350772887468338},{"x":0.4420168101787567,"y":0.350772887468338},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3650416135787964},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانی","boundary":[0.40168067812919617,0.350772887468338,0.4420168101787567,0.3650416135787964]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5983193516731262,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5983193516731262,"y":0.36623066663742065},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.39668067812919616,0.32831510829925536,0.6033193516731262,0.37323066663742066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5731092691421509,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5731092691421509,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5462185144424438,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5462185144424438,0.36623066663742065,0.5731092691421509,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5394958257675171,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5394958257675171,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5226891040802002,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5226891040802002,0.36623066663742065,0.5394958257675171,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5193277597427368,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5159664154052734,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5159664154052734,0.3674197494983673,0.5193277597427368,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5092437267303467,"y":0.38049939274787903},{"x":0.48571428656578064,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هانی","boundary":[0.48571428656578064,0.3674197494983673,0.5092437267303467,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4789915978908539,"y":0.38049939274787903},{"x":0.4252100884914398,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منصورنژاد","boundary":[0.4252100884914398,0.3674197494983673,0.4789915978908539,0.38049939274787903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5731092691421509,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5731092691421509,"y":0.37931033968925476},{"x":0.4252100884914398,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4202100884914398,0.3604197494983673,0.5781092691421509,0.38631033968925477],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3816884756088257},{"x":0.561344563961029,"y":0.3816884756088257},{"x":0.561344563961029,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5394958257675171,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.3816884756088257,0.561344563961029,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5327731370925903,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5142857432365417,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5142857432365417,0.3816884756088257,0.5327731370925903,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5092437267303467,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5058823823928833,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.3816884756088257,0.5092437267303467,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.38287752866744995},{"x":0.49915966391563416,"y":0.38287752866744995},{"x":0.49915966391563416,"y":0.39595720171928406},{"x":0.4773109257221222,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4773109257221222,0.38287752866744995,0.49915966391563416,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.38287752866744995},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4722689092159271,"y":0.39595720171928406},{"x":0.43697479367256165,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43697479367256165,0.38287752866744995,0.4722689092159271,0.39595720171928406]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.38287752866744995},{"x":0.561344563961029,"y":0.3816884756088257},{"x":0.561344563961029,"y":0.39595720171928406},{"x":0.43697479367256165,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.43197479367256164,0.37587752866744994,0.5663445639610291,0.40295720171928406],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5327731370925903,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5109243988990784,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.3971462547779083,0.5327731370925903,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3971462547779083},{"x":0.507563054561615,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5042017102241516,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.3971462547779083,0.507563054561615,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.39595720171928406},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3971462547779083},{"x":0.49747899174690247,"y":0.40903687477111816},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.46890756487846375,0.39595720171928406,0.49747899174690247,0.40903687477111816]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5327731370925903,"y":0.41022592782974243},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46390756487846374,0.38895720171928405,0.5377731370925903,0.41722592782974244],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4137931168079376},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4137931168079376},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4221165180206299},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۰۰","boundary":[0.4588235318660736,0.4137931168079376,0.48067227005958557,0.4221165180206299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4137931168079376},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4137931168079376},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4221165180206299},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4538235318660736,0.4067931168079376,0.4856722700595856,0.4291165180206299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5394958257675171,"y":0.42687276005744934},{"x":0.4957983195781708,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.4957983195781708,0.4137931168079376,0.5394958257675171,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4137931168079376},{"x":0.4941176474094391,"y":0.42687276005744934},{"x":0.4907563030719757,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.4137931168079376,0.4941176474094391,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5630252361297607,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5630252361297607,"y":0.43995243310928345},{"x":0.534453809261322,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.534453809261322,0.42925089597702026,0.5630252361297607,0.43995243310928345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5327731370925903,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5327731370925903,"y":0.43995243310928345},{"x":0.529411792755127,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.42925089597702026,0.5327731370925903,0.43995243310928345]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5630252361297607,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4907563030719757,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4857563030719757,0.4067931168079376,0.5680252361297607,0.44695243310928345],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.428061842918396},{"x":0.5159664154052734,"y":0.428061842918396},{"x":0.5159664154052734,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۵۰,۰۰۰","boundary":[0.4638655483722687,0.428061842918396,0.5159664154052734,0.43995243310928345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.42925089597702026},{"x":0.4571428596973419,"y":0.428061842918396},{"x":0.4571428596973419,"y":0.43995243310928345},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.43529412150382996,0.42925089597702026,0.4571428596973419,0.43995243310928345]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.428061842918396},{"x":0.5159664154052734,"y":0.428061842918396},{"x":0.5159664154052734,"y":0.43995243310928345},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.43029412150382995,0.421061842918396,0.5209664154052734,0.44695243310928345],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6184874176979065,0.4554102122783661,0.6369748115539551,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4673008322715759},{"x":0.583193302154541,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.583193302154541,0.4554102122783661,0.6117647290229797,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4554102122783661},{"x":0.578151285648346,"y":0.4554102122783661},{"x":0.578151285648346,"y":0.4673008322715759},{"x":0.556302547454834,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.556302547454834,0.4554102122783661,0.578151285648346,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5142857432365417,0.4554102122783661,0.5495798587799072,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4554102122783661},{"x":0.507563054561615,"y":0.4554102122783661},{"x":0.507563054561615,"y":0.4673008322715759},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48403361439704895,0.4554102122783661,0.507563054561615,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.4554102122783661},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4554102122783661},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4673008322715759},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4470588266849518,0.4554102122783661,0.4773109257221222,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4554102122783661},{"x":0.440336138010025,"y":0.4554102122783661},{"x":0.440336138010025,"y":0.4673008322715759},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.40504202246665955,0.4554102122783661,0.440336138010025,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4554102122783661},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4554102122783661},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4673008322715759},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3781512677669525,0.4554102122783661,0.3983193337917328,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.4554102122783661},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4554102122783661},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4673008322715759},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.4554102122783661,0.37478992342948914,0.4673008322715759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4673008322715759},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36810925126075744,0.4484102122783661,0.6419748115539551,0.47430083227157593],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.48632580041885376},{"x":0.48067227005958557,"y":0.48632580041885376},{"x":0.48067227005958557,"y":0.48989298939704895},{"x":0.4789915978908539,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.10999999940395355,"str":"9","boundary":[0.4789915978908539,0.48632580041885376,0.48067227005958557,0.48989298939704895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.48632580041885376},{"x":0.48067227005958557,"y":0.48632580041885376},{"x":0.48067227005958557,"y":0.48989298939704895},{"x":0.4789915978908539,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.10999999940395355,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.47932580041885375,0.4856722700595856,0.49689298939704896],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.4815695583820343},{"x":0.43361344933509827,"y":0.48038050532341003},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4922710955142975},{"x":0.3848739564418793,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Fridman","boundary":[0.3831932842731476,0.4815695583820343,0.43529412150382996,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.48038050532341003},{"x":0.440336138010025,"y":0.48038050532341003},{"x":0.440336138010025,"y":0.4922710955142975},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.43697479367256165,0.48038050532341003,0.440336138010025,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.48038050532341003},{"x":0.46722689270973206,"y":0.48038050532341003},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4922710955142975},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Avi","boundary":[0.4453781545162201,0.48038050532341003,0.46890756487846375,0.4922710955142975]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.4815695583820343},{"x":0.46722689270973206,"y":0.48038050532341003},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4922710955142975},{"x":0.3848739564418793,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3781932842731476,0.4745695583820343,0.47390756487846375,0.4992710955142975],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6789916157722473,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6285714507102966,0.48275861144065857,0.6789916157722473,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6302521228790283,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.48275861144065857,0.6302521228790283,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6084033846855164,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریدمن","boundary":[0.5731092691421509,0.48275861144065857,0.6084033846855164,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5714285969734192,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5680672526359558,0.48275861144065857,0.5714285969734192,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.48275861144065857},{"x":0.561344563961029,"y":0.48275861144065857},{"x":0.561344563961029,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آوی","boundary":[0.5428571701049805,0.48275861144065857,0.561344563961029,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5394958257675171,0.4815695583820343,0.5411764979362488,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۹۵۲","boundary":[0.5042017102241516,0.4815695583820343,0.5327731370925903,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4815695583820343},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4815695583820343},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4946492314338684},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4907563030719757,0.4815695583820343,0.49747899174690247,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7310924530029297,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7008403539657593,0.49702733755111694,0.7310924530029297,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6957983374595642,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.49702733755111694,0.6957983374595642,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6873949766159058,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6739495992660522,0.49702733755111694,0.6873949766159058,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6689075827598572,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5112960934638977},{"x":0.63193279504776,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.63193279504776,0.49702733755111694,0.6689075827598572,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6302521228790283,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.49702733755111694,0.6302521228790283,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6067227125167847,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.5882353186607361,0.49702733755111694,0.6067227125167847,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5882353186607361,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.5663865804672241,0.49702733755111694,0.5882353186607361,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.49702733755111694},{"x":0.556302547454834,"y":0.49702733755111694},{"x":0.556302547454834,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسکن","boundary":[0.5277311205863953,0.49702733755111694,0.556302547454834,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5210084319114685,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.5008403658866882,0.49702733755111694,0.5210084319114685,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.49702733755111694},{"x":0.49747899174690247,"y":0.49702733755111694},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5112960934638977},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"پذیر","boundary":[0.48067227005958557,0.49702733755111694,0.49747899174690247,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.49702733755111694},{"x":0.4773109257221222,"y":0.49702733755111694},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4756302535533905,0.49702733755111694,0.4773109257221222,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.49702733755111694},{"x":0.47058823704719543,"y":0.49702733755111694},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5112960934638977},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.43361344933509827,0.49702733755111694,0.47058823704719543,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.49702733755111694},{"x":0.4285714328289032,"y":0.49702733755111694},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آوی","boundary":[0.4100840389728546,0.49702733755111694,0.4285714328289032,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.49702733755111694},{"x":0.40504202246665955,"y":0.49702733755111694},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5112960934638977},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فریدمن","boundary":[0.37310925126075745,0.49702733755111694,0.40504202246665955,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.49702733755111694},{"x":0.37142857909202576,"y":0.49702733755111694},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5112960934638977},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3680672347545624,0.49702733755111694,0.37142857909202576,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.49702733755111694},{"x":0.3630252182483673,"y":0.49702733755111694},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5112960934638977},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.3294117748737335,0.49702733755111694,0.3630252182483673,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.49702733755111694},{"x":0.32268908619880676,"y":0.49702733755111694},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5112960934638977},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.3008403480052948,0.49702733755111694,0.32268908619880676,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.49702733755111694},{"x":0.29411765933036804,"y":0.49702733755111694},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5112960934638977},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غفاری","boundary":[0.26386556029319763,0.49702733755111694,0.29411765933036804,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.49702733755111694},{"x":0.26218488812446594,"y":0.49702733755111694},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5112960934638977},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.25882354378700256,0.49702733755111694,0.26218488812446594,0.5112960934638977]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7310924530029297,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5148632526397705},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.25382354378700256,0.47219145226478576,0.7360924530029297,0.5218632526397705],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هانی","boundary":[0.5865546464920044,0.5136741995811462,0.6067227125167847,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منصورنژاد","boundary":[0.5378151535987854,0.5136741995811462,0.5815126299858093,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5327731370925903,0.5136741995811462,0.5361344814300537,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5255647897720337},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.4907563030719757,0.5136741995811462,0.5277311205863953,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5136741995811462},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5136741995811462},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5255647897720337},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سمیه","boundary":[0.4605042040348053,0.5136741995811462,0.48571428656578064,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5136741995811462},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5136741995811462},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5255647897720337},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هاشمی","boundary":[0.42016807198524475,0.5136741995811462,0.45546218752861023,0.5255647897720337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5291320085525513},{"x":0.702521026134491,"y":0.5279428958892822},{"x":0.702521026134491,"y":0.5398335456848145},{"x":0.653781533241272,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.653781533241272,0.5291320085525513,0.702521026134491,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6285714507102966,0.5303210616111755,0.6487395167350769,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5303210616111755,0.6302521228790283,0.5410225987434387]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5136741995811462},{"x":0.702521026134491,"y":0.5136741995811462},{"x":0.702521026134491,"y":0.5410225987434387},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.41516807198524475,0.5066741995811462,0.707521026134491,0.5480225987434387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5410225987434387},{"x":0.578151285648346,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.578151285648346,0.5291320085525513,0.6033613681793213,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5291320085525513},{"x":0.578151285648346,"y":0.5291320085525513},{"x":0.578151285648346,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5731092691421509,0.5291320085525513,0.578151285648346,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5327731370925903,0.5291320085525513,0.5680672526359558,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5008403658866882,0.5291320085525513,0.5260504484176636,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5291320085525513},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5291320085525513},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5410225987434387},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4638655483722687,0.5291320085525513,0.4941176474094391,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5291320085525513},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5291320085525513},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5410225987434387},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4571428596973419,0.5291320085525513,0.4605042040348053,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5291320085525513},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5291320085525513},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5410225987434387},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4285714328289032,0.5291320085525513,0.45210084319114685,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5291320085525513},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5291320085525513},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5410225987434387},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.40168067812919617,0.5291320085525513,0.42352941632270813,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5410225987434387},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39159664511680603,0.5291320085525513,0.3966386616230011,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5291320085525513},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5291320085525513},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5410225987434387},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3478991687297821,0.5291320085525513,0.38655462861061096,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5410225987434387},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34117648005485535,0.5291320085525513,0.3462184965610504,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5410225987434387},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.30588236451148987,0.5291320085525513,0.3344537913799286,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5291320085525513},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5410225987434387},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.5291320085525513,0.3042016923427582,0.5410225987434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6689075827598572,0.5434007048606873,0.7176470756530762,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6336134672164917,0.5434007048606873,0.6638655662536621,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5445897579193115,0.6302521228790283,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوازده","boundary":[0.5764706134796143,0.5445897579193115,0.6067227125167847,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.5445897579193115,0.5747899413108826,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۴۴","boundary":[0.5462185144424438,0.5445897579193115,0.5663865804672241,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5310924649238586,0.5445897579193115,0.5445378422737122,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5445897579193115},{"x":0.529411792755127,"y":0.5445897579193115},{"x":0.529411792755127,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5277311205863953,0.5445897579193115,0.529411792755127,0.5564804077148438]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5564804077148438},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2975210201740265,0.5221320085525513,0.7226470756530762,0.5634804077148438],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6336134672164917,0.5600475668907166,0.6672269105911255,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5600475668907166,0.6302521228790283,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5731272101402283},{"x":0.583193302154541,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.583193302154541,0.5600475668907166,0.6067227125167847,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5600475668907166},{"x":0.578151285648346,"y":0.5600475668907166},{"x":0.578151285648346,"y":0.5731272101402283},{"x":0.556302547454834,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.556302547454834,0.5600475668907166,0.578151285648346,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.5600475668907166,0.5512605309486389,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5008403658866882,0.5600475668907166,0.5411764979362488,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5600475668907166},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5600475668907166},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5731272101402283},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4588235318660736,0.5600475668907166,0.4941176474094391,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5600475668907166},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5600475668907166},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5731272101402283},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4252100884914398,0.5600475668907166,0.45210084319114685,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5600475668907166},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5600475668907166},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5731272101402283},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3932773172855377,0.5600475668907166,0.42016807198524475,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5600475668907166},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5600475668907166},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5731272101402283},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3831932842731476,0.5600475668907166,0.38655462861061096,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5600475668907166},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5600475668907166},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5731272101402283},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷۳۰","boundary":[0.35630252957344055,0.5600475668907166,0.37478992342948914,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5600475668907166},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5600475668907166},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5731272101402283},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3529411852359772,0.5600475668907166,0.35462185740470886,0.5731272101402283]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5731272101402283},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.34794118523597717,0.5530475668907165,0.6722269105911255,0.5801272101402283],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6571428775787354,"y":0.587395966053009},{"x":0.6369748115539551,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6369748115539551,0.5755053758621216,0.6571428775787354,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5755053758621216,0.6302521228790283,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۵۷۴۵۶۶","boundary":[0.5512605309486389,0.5743162631988525,0.6084033846855164,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹۶۴","boundary":[0.5226891040802002,0.5743162631988525,0.5445378422737122,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5862069129943848},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.4957983195781708,0.5743162631988525,0.5176470875740051,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7042016983032227,0.5909631252288818,0.7394958138465881,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6655462384223938,0.5909631252288818,0.6991596817970276,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6336134672164917,0.5909631252288818,0.6638655662536621,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6028537750244141},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.5909631252288818,0.6302521228790283,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5899159908294678,0.5909631252288818,0.6067227125167847,0.6028537750244141]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.49079831957817077,0.5673162631988525,0.7444958138465881,0.6122318811416626],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6336134672164917,0.6052318811416626,0.6739495992660522,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.6052318811416626,0.6302521228790283,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5848739743232727,0.6052318811416626,0.6067227125167847,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5596638917922974,0.6052318811416626,0.5798319578170776,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6052318811416626},{"x":0.556302547454834,"y":0.6052318811416626},{"x":0.556302547454834,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5512605309486389,0.6052318811416626,0.556302547454834,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5596638917922974,"y":0.61712247133255},{"x":0.5058823823928833,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".1995","boundary":[0.5058823823928833,0.6052318811416626,0.5596638917922974,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5058823823928833,"y":0.61712247133255},{"x":0.5008403658866882,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.5008403658866882,0.6052318811416626,0.5058823823928833,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6052318811416626},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6052318811416626},{"x":0.3680672347545624,"y":0.61712247133255},{"x":0.31092438101768494,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Planning","boundary":[0.31092438101768494,0.6052318811416626,0.3680672347545624,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4252100884914398,"y":0.61712247133255},{"x":0.37310925126075745,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"housing","boundary":[0.37310925126075745,0.6052318811416626,0.4252100884914398,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6052318811416626},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6052318811416626},{"x":0.45042017102241516,"y":0.61712247133255},{"x":0.4302521049976349,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"for","boundary":[0.4302521049976349,0.6052318811416626,0.45042017102241516,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5008403658866882,"y":0.61712247133255},{"x":0.45378151535987854,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"change","boundary":[0.45378151535987854,0.6052318811416626,0.5008403658866882,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6302521228790283,0.6218787431716919,0.6655462384223938,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6218787431716919,0.6302521228790283,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسکن","boundary":[0.5798319578170776,0.6206896305084229,0.6067227125167847,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6206896305084229},{"x":0.578151285648346,"y":0.6206896305084229},{"x":0.578151285648346,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5747899413108826,0.6206896305084229,0.578151285648346,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6195005774497986},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6349583864212036},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"DwellingsS","boundary":[0.4957983195781708,0.6195005774497986,0.5680672526359558,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6504161953926086},{"x":0.63193279504776,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.63193279504776,0.6361474394798279,0.6655462384223938,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6361474394798279,0.6302521228790283,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.5647059082984924,0.6361474394798279,0.6084033846855164,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خانگی","boundary":[0.5243697762489319,0.6361474394798279,0.5596638917922974,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5193277597427368,0.6361474394798279,0.5226891040802002,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6349583864212036},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6361474394798279},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6504161953926086},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Architecture","boundary":[0.3529411852359772,0.6349583864212036,0.4319327771663666,0.6504161953926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6361474394798279},{"x":0.440336138010025,"y":0.6361474394798279},{"x":0.440336138010025,"y":0.6492270827293396},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.43529412150382996,0.6361474394798279,0.440336138010025,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6492270827293396},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Domestic","boundary":[0.44873949885368347,0.6361474394798279,0.5142857432365417,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6492270827293396},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.33949580788612366,0.6349583864212036,0.3478991687297821,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6492270827293396},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.30588236451148987,0.6349583864212036,0.3344537913799286,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6492270827293396},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29579833149909973,0.6349583864212036,0.3008403480052948,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6349583864212036},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6349583864212036},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6492270827293396},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.2571428716182709,0.6349583864212036,0.29243698716163635,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.6349583864212036},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6349583864212036},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6492270827293396},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.25882354378700256,0.6349583864212036,0.26218488812446594,0.6492270827293396]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6516052484512329},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.25382354378700256,0.5970428280830383,0.6772689270973206,0.6586052484512329],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6646848917007446},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Designs","boundary":[0.48571428656578064,0.6504161953926086,0.5361344814300537,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6504161953926086},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5445378422737122,0.6504161953926086,0.5680672526359558,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"plans","boundary":[0.5731092691421509,0.6504161953926086,0.6067227125167847,0.6646848917007446]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6646848917007446},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.48071428656578064,0.6434161953926086,0.6117227125167847,0.6716848917007446],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"،","boundary":[0.5697479248046875,0.6730083227157593,0.5714285969734192,0.6777645945549011]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.5647479248046875,0.6660083227157593,0.5764285969734192,0.6847645945549011],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6765754818916321},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"6","boundary":[0.4924369752407074,0.6730083227157593,0.4941176474094391,0.6765754818916321]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6765754818916321},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.6660083227157593,0.4991176474094391,0.6835754818916321],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.6670629978179932,0.6991596817970276,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6285714507102966,0.6670629978179932,0.6605042219161987,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6670629978179932,0.6302521228790283,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غفاری","boundary":[0.5747899413108826,0.6670629978179932,0.6016806960105896,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5697479248046875,0.6670629978179932,0.5731092691421509,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5512605309486389,0.6670629978179932,0.5630252361297607,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5411764979362488,0.6670629978179932,0.5445378422737122,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6670629978179932},{"x":0.534453809261322,"y":0.6670629978179932},{"x":0.534453809261322,"y":0.6801427006721497},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۳۲۲-","boundary":[0.49915966391563416,0.6670629978179932,0.534453809261322,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6670629978179932},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6670629978179932},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4924369752407074,0.6670629978179932,0.4941176474094391,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6670629978179932},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6670629978179932},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6801427006721497},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.45378151535987854,0.6670629978179932,0.48571428656578064,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6670629978179932},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6670629978179932},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6801427006721497},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.45042017102241516,0.6670629978179932,0.45378151535987854,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6670629978179932},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6670629978179932},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6813317537307739},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منصورنژاد","boundary":[0.3983193337917328,0.6670629978179932,0.4453781545162201,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6682521104812622},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6682521104812622},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6813317537307739},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3932773172855377,0.6682521104812622,0.3966386616230011,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6682521104812622},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6682521104812622},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6813317537307739},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هانی","boundary":[0.3680672347545624,0.6682521104812622,0.38655462861061096,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6682521104812622},{"x":0.364705890417099,"y":0.6682521104812622},{"x":0.364705890417099,"y":0.6813317537307739},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3613445460796356,0.6682521104812622,0.364705890417099,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6682521104812622},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6682521104812622},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6813317537307739},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۳","boundary":[0.32773110270500183,0.6682521104812622,0.35630252957344055,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.6682521104812622},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6682521104812622},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6813317537307739},{"x":0.31596639752388,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.31596639752388,0.6682521104812622,0.3210084140300751,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.6682521104812622},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6682521104812622},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6813317537307739},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30924370884895325,0.6682521104812622,0.31092438101768494,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6682521104812622},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6682521104812622},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6813317537307739},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.2705882489681244,0.6682521104812622,0.3025210201740265,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.6837098598480225,0.6991596817970276,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6285714507102966,0.6848989129066467,0.6605042219161987,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6848989129066467,0.6302521228790283,0.6956004500389099]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6956004500389099},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2655882489681244,0.6612521104812622,0.7041596817970276,0.7026004500389099],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6825208067893982},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6825208067893982},{"x":0.6067227125167847,"y":0.696789562702179},{"x":0.5714285969734192,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.6825208067893982,0.6067227125167847,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5647059082984924,"y":0.696789562702179},{"x":0.5378151535987854,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5378151535987854,0.6825208067893982,0.5647059082984924,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6837098598480225},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6837098598480225},{"x":0.5327731370925903,"y":0.696789562702179},{"x":0.5025210380554199,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5025210380554199,0.6837098598480225,0.5327731370925903,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6837098598480225},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6837098598480225},{"x":0.49915966391563416,"y":0.696789562702179},{"x":0.4957983195781708,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4957983195781708,0.6837098598480225,0.49915966391563416,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6837098598480225},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6837098598480225},{"x":0.4907563030719757,"y":0.696789562702179},{"x":0.46722689270973206,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.46722689270973206,0.6837098598480225,0.4907563030719757,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6837098598480225},{"x":0.462184876203537,"y":0.6837098598480225},{"x":0.462184876203537,"y":0.696789562702179},{"x":0.440336138010025,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.440336138010025,0.6837098598480225,0.462184876203537,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6837098598480225},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6837098598480225},{"x":0.43361344933509827,"y":0.696789562702179},{"x":0.4302521049976349,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4302521049976349,0.6837098598480225,0.43361344933509827,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6837098598480225},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6837098598480225},{"x":0.4252100884914398,"y":0.696789562702179},{"x":0.38655462861061096,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.38655462861061096,0.6837098598480225,0.4252100884914398,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6837098598480225},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6837098598480225},{"x":0.3848739564418793,"y":0.696789562702179},{"x":0.3798319399356842,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.6837098598480225,0.3848739564418793,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.6979786157608032,0.6991596817970276,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6302521228790283,0.6979786157608032,0.6621848940849304,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6252101063728333,0.6979786157608032,0.6302521228790283,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.696789562702179},{"x":0.3008403480052948,"y":0.696789562702179},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7098692059516907},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Shahid","boundary":[0.25882354378700256,0.696789562702179,0.3008403480052948,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.696789562702179},{"x":0.3680672347545624,"y":0.696789562702179},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7098692059516907},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Beheshti","boundary":[0.31092438101768494,0.696789562702179,0.3680672347545624,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.696789562702179},{"x":0.4436974823474884,"y":0.696789562702179},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7110582590103149},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"University","boundary":[0.3764705955982208,0.696789562702179,0.4436974823474884,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.696789562702179},{"x":0.45042017102241516,"y":0.696789562702179},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7110582590103149},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.696789562702179,0.45042017102241516,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.696789562702179},{"x":0.5109243988990784,"y":0.696789562702179},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7110582590103149},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Printing","boundary":[0.4571428596973419,0.696789562702179,0.5109243988990784,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"&","boundary":[0.5193277597427368,0.6979786157608032,0.5226891040802002,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Publishing","boundary":[0.5378151535987854,0.6979786157608032,0.6067227125167847,0.7110582590103149]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.6825208067893982},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6825208067893982},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7110582590103149},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.25382354378700256,0.6755208067893982,0.7041596817970276,0.718058259010315],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.5630252361297607,0.7134363651275635,0.6067227125167847,0.7229488492012024]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"HD۷۲۸۷","boundary":[0.5529412031173706,0.7288941740989685,0.6067227125167847,0.7384066581726074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5479412031173706,0.7064363651275635,0.6117227125167847,0.7454066581726074],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.731272280216217},{"x":0.707563042640686,"y":0.731272280216217},{"x":0.707563042640686,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6924369931221008,0.731272280216217,0.707563042640686,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.731272280216217},{"x":0.6890756487846375,"y":0.731272280216217},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6655462384223938,0.731272280216217,0.6890756487846375,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6605042219161987,"y":0.731272280216217},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6268907785415649,0.7300832271575928,0.6605042219161987,0.7419738173484802]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7300832271575928},{"x":0.707563042640686,"y":0.731272280216217},{"x":0.707563042640686,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6218907785415649,0.7230832271575928,0.712563042640686,0.7489738173484802],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7467300891876221},{"x":0.707563042640686,"y":0.7467300891876221},{"x":0.707563042640686,"y":0.756242573261261},{"x":0.6924369931221008,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6924369931221008,0.7467300891876221,0.707563042640686,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6890756487846375,"y":0.756242573261261},{"x":0.6655462384223938,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6655462384223938,0.7467300891876221,0.6890756487846375,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7467300891876221},{"x":0.658823549747467,"y":0.7467300891876221},{"x":0.658823549747467,"y":0.756242573261261},{"x":0.6352941393852234,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6352941393852234,0.7467300891876221,0.658823549747467,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6285714507102966,"y":0.756242573261261},{"x":0.6268907785415649,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.7467300891876221,0.6285714507102966,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7159664034843445,0.7609987854957581,0.7445378303527832,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7728894352912903},{"x":0.653781533241272,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.653781533241272,0.7609987854957581,0.7109243869781494,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6352941393852234,0.7609987854957581,0.6487395167350769,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.7609987854957581,0.6302521228790283,0.7728894352912903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6218907785415649,0.7397300891876221,0.7495378303527832,0.7798894352912903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۶۳/۵","boundary":[0.5731092691421509,0.7455410361289978,0.6067227125167847,0.7550535202026367]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5681092691421509,0.7385410361289978,0.6117227125167847,0.7620535202026367],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۰۵۲۲۲۶","boundary":[0.5546218752861023,0.7609987854957581,0.6067227125167847,0.7693222165107727]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.753998785495758,0.6117227125167847,0.7763222165107727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5462185144424438,"y":0.801426887512207},{"x":0.5310924649238586,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5310924649238586,0.7883471846580505,0.5462185144424438,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5260504484176636,"y":0.801426887512207},{"x":0.5058823823928833,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5058823823928833,0.7883471846580505,0.5260504484176636,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5008403658866882,"y":0.801426887512207},{"x":0.45546218752861023,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.45546218752861023,0.7883471846580505,0.5008403658866882,0.801426887512207]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5462185144424438,"y":0.801426887512207},{"x":0.45546218752861023,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4504621875286102,0.7813471846580505,0.5512185144424439,0.808426887512207],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8145065307617188},{"x":0.4420168101787567,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8038049936294556,0.5546218752861023,0.8145065307617188]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8168846368789673},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8168846368789673},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8299643397331238},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8299643397331238}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4268907606601715,0.8168846368789673,0.5714285969734192,0.8299643397331238]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8299643397331238},{"x":0.4268907606601715,"y":0.831153392791748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.7956159405708313,0.5764285969734192,0.8369643397331238],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/KfjrYyduwKhmEqfH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/YRjTeIxonBgEdNqo.jpg","blurred":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/RGfBmdMsOqVHSbxh.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00034750371119555306,0.0003140378429263157,0.9986724807354582,0.9989807629477538]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5260504484176636,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5260504484176636,"y":0.28537455201148987},{"x":0.4739495813846588,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4739495813846588,0.2711058259010315,0.5260504484176636,0.28537455201148987]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5260504484176636,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5260504484176636,"y":0.28537455201148987},{"x":0.4739495813846588,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4689495813846588,0.2641058259010315,0.5310504484176636,0.2923745520114899],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3186682462692261},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3186682462692261},{"x":0.22521008551120758,"y":0.32580262422561646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"نه","boundary":[0.21512605249881744,0.3186682462692261,0.22521008551120758,0.32580262422561646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3186682462692261},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3186682462692261},{"x":0.22521008551120758,"y":0.32580262422561646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31166824626922607,0.23021008551120759,0.33280262422561646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.31629014015197754},{"x":0.7613445520401001,"y":0.31629014015197754},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3305588662624359},{"x":0.702521026134491,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.702521026134491,0.31629014015197754,0.7613445520401001,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6974790096282959,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3305588662624359},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.6470588445663452,0.31629014015197754,0.6974790096282959,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6453781723976135,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3305588662624359},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6386554837226868,0.31629014015197754,0.6453781723976135,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7613445520401001,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7613445520401001,"y":0.350772887468338},{"x":0.702521026134491,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.702521026134491,0.33650416135787964,0.7613445520401001,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6974790096282959,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6974790096282959,"y":0.350772887468338},{"x":0.6924369931221008,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.33650416135787964,0.6974790096282959,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6873949766159058,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6873949766159058,"y":0.350772887468338},{"x":0.6201680898666382,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سپاسگزاری","boundary":[0.6201680898666382,0.33650416135787964,0.6873949766159058,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6168067455291748,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6168067455291748,"y":0.350772887468338},{"x":0.6084033846855164,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6084033846855164,0.33650416135787964,0.6168067455291748,0.350772887468338]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.31629014015197754},{"x":0.7613445520401001,"y":0.31629014015197754},{"x":0.7613445520401001,"y":0.350772887468338},{"x":0.6084033846855164,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6034033846855164,0.30929014015197753,0.7663445520401001,0.357772887468338],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.3412604033946991},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3412604033946991},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3519619405269623},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.3412604033946991,0.2571428716182709,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3376932144165039},{"x":0.2537815272808075,"y":0.34007135033607483},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3519619405269623},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیزده","boundary":[0.21512605249881744,0.3376932144165039,0.2537815272808075,0.3519619405269623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3376932144165039},{"x":0.25882354378700256,"y":0.34007135033607483},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3519619405269623},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.21012605249881744,0.3306932144165039,0.2621428716182709,0.3589619405269623],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3816884756088257},{"x":0.75126051902771,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.75126051902771,0.3650416135787964,0.7848739624023438,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7428571581840515,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7344537973403931,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7344537973403931,0.3650416135787964,0.7428571581840515,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6840336322784424,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.6840336322784424,0.3638525605201721,0.7193277478218079,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6789916157722473,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6487395167350769,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6487395167350769,0.3638525605201721,0.6789916157722473,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6386554837226868,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5882353186607361,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقدمات","boundary":[0.5882353186607361,0.3638525605201721,0.6386554837226868,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5848739743232727,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5815126299858093,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.3638525605201721,0.5848739743232727,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چرا","boundary":[0.7411764860153198,0.3876337707042694,0.7613445520401001,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7042016983032227,0.38644471764564514,0.7344537973403931,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6991596817970276,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.6957983374595642,0.38644471764564514,0.6991596817970276,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6941176652908325,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6890756487846375,0.38644471764564514,0.6941176652908325,0.4007134437561035]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5798319578170776,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5765126299858093,0.3544744246006012,0.7881932902336121,0.41009154987335206],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3971462547779083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3876337707042694,0.2218487411737442,0.3971462547779083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3876337707042694},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3876337707042694},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3971462547779083},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.22521008551120758,0.3876337707042694,0.22521008551120758,0.3971462547779083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3876337707042694},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3876337707042694},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3971462547779083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3806337707042694,0.23021008551120759,0.40414625477790833],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7361344695091248,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7008403539657593,0.41022592782974243,0.7361344695091248,0.4185493588447571]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7361344695091248,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6958403539657593,0.4032259278297424,0.7411344695091248,0.4255493588447571],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40903687477111816},{"x":0.21680672466754913,"y":0.40903687477111816},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4173602759838104},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۳","boundary":[0.21512605249881744,0.40903687477111816,0.21680672466754913,0.4173602759838104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40903687477111816},{"x":0.21680672466754913,"y":0.40903687477111816},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4173602759838104},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.40203687477111816,0.22180672466754914,0.42436027598381043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43043994903564453},{"x":0.2218487411737442,"y":0.43043994903564453},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4387633800506592},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۷","boundary":[0.21344538033008575,0.43043994903564453,0.2218487411737442,0.4387633800506592]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43043994903564453},{"x":0.2218487411737442,"y":0.43043994903564453},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4387633800506592},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4234399490356445,0.2268487411737442,0.4457633800506592],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4518430531024933},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4518430531024933},{"x":0.2218487411737442,"y":0.46016645431518555},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۸","boundary":[0.21344538033008575,0.4518430531024933,0.2218487411737442,0.46016645431518555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4518430531024933},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4518430531024933},{"x":0.2218487411737442,"y":0.46016645431518555},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4448430531024933,0.2268487411737442,0.46716645431518555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7092437148094177,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محل","boundary":[0.707563042640686,0.42925089597702026,0.7361344695091248,0.44351962208747864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.43043994903564453},{"x":0.702521026134491,"y":0.42925089597702026},{"x":0.702521026134491,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6857143044471741,"y":0.44351962208747864}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6857143044471741,0.43043994903564453,0.702521026134491,0.44351962208747864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6789916157722473,"y":0.44351962208747864},{"x":0.653781533241272,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.653781533241272,0.43043994903564453,0.6789916157722473,0.44351962208747864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6504201889038086,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.43043994903564453,0.6504201889038086,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6974790096282959,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.6974790096282959,0.45065397024154663,0.7361344695091248,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6907563209533691,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6907563209533691,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6672269105911255,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.6672269105911255,0.45065397024154663,0.6907563209533691,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6638655662536621,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6638655662536621,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6504201889038086,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6504201889038086,0.45065397024154663,0.6638655662536621,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6436975002288818,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6436975002288818,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6218487620353699,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.6218487620353699,0.45065397024154663,0.6436975002288818,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6151260733604431,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6151260733604431,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5798319578170776,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مسکن","boundary":[0.5798319578170776,0.45065397024154663,0.6151260733604431,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.45065397024154663},{"x":0.578151285648346,"y":0.45065397024154663},{"x":0.578151285648346,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5731092691421509,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.45065397024154663,0.578151285648346,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همسازی","boundary":[0.6857143044471741,0.4720570743083954,0.7361344695091248,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روندهای","boundary":[0.6302521228790283,0.4720570743083954,0.6789916157722473,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.6016806960105896,0.4720570743083954,0.6235294342041016,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5949580073356628,0.4720570743083954,0.6000000238418579,0.4851367473602295]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5747899413108826,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5681092691421509,0.4234399490356445,0.7428151416778564,0.4921367473602295],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساکنان","boundary":[0.6941176652908325,0.4922710955142975,0.7361344695091248,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5065398216247559},{"x":0.658823549747467,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موقت","boundary":[0.658823549747467,0.49346017837524414,0.6873949766159058,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.49346017837524414},{"x":0.653781533241272,"y":0.49346017837524414},{"x":0.653781533241272,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6470588445663452,0.49346017837524414,0.653781533241272,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.7243697643280029,0.5136741995811462,0.7613445520401001,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7126050591468811,0.5136741995811462,0.7176470756530762,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5136741995811462},{"x":0.707563042640686,"y":0.5136741995811462},{"x":0.707563042640686,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انعطاف","boundary":[0.6672269105911255,0.5136741995811462,0.707563042640686,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.6268907785415649,0.5136741995811462,0.6655462384223938,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6067227125167847,0.5136741995811462,0.6201680898666382,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معماری","boundary":[0.5630252361297607,0.5136741995811462,0.6016806960105896,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.5136741995811462,0.5596638917922974,0.5279428958892822]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5496218752861023,0.48646017837524413,0.7663445520401001,0.5349428958892822],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49346017837524414},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49346017837524414},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5017836093902588},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱","boundary":[0.21344538033008575,0.49346017837524414,0.22857142984867096,0.5017836093902588]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49346017837524414},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49346017837524414},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5017836093902588},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.48646017837524413,0.23357142984867096,0.5087836093902588],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5148632526397705},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5148632526397705},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5231866836547852},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵","boundary":[0.21344538033008575,0.5148632526397705,0.22857142984867096,0.5231866836547852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5148632526397705},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5148632526397705},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5231866836547852},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5078632526397705,0.23357142984867096,0.5301866836547852],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7008403539657593,0.5362663269042969,0.7361344695091248,0.5445897579193115]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6958403539657593,0.5292663269042969,0.7411344695091248,0.5515897579193115],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5564804077148438},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5564804077148438},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5659928917884827},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5564804077148438,0.23025210201740265,0.5659928917884827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5564804077148438},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5564804077148438},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5659928917884827},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5564804077148438,0.23529411852359772,0.5659928917884827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5564804077148438},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5564804077148438},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5659928917884827},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5494804077148437,0.24029411852359772,0.5729928917884827],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5778834819793701},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5778834819793701},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5862069129943848},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5778834819793701,0.23025210201740265,0.5862069129943848]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5778834819793701},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5778834819793701},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5862069129943848},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5708834819793701,0.23525210201740265,0.5932069129943848],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5980975031852722},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5980975031852722},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6076099872589111},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5980975031852722,0.23193277418613434,0.6076099872589111]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5980975031852722},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5980975031852722},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6076099872589111},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6076099872589111}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5910975031852722,0.23693277418613434,0.6146099872589111],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5695600509643555},{"x":0.658823549747467,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استانداردهای","boundary":[0.658823549747467,0.5552912950515747,0.7361344695091248,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساختمانی","boundary":[0.5932773351669312,0.5552912950515747,0.6521008610725403,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.5564804077148438,0.5882353186607361,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضوابط","boundary":[0.6991596817970276,0.5766944289207458,0.7361344695091248,0.5909631252288818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.6554622054100037,0.5766944289207458,0.6941176652908325,0.5909631252288818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5766944289207458},{"x":0.653781533241272,"y":0.5766944289207458},{"x":0.653781533241272,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6285714507102966,0.5766944289207458,0.653781533241272,0.5909631252288818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.5766944289207458,0.6235294342041016,0.5909631252288818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7378151416778564,"y":0.596908450126648},{"x":0.7378151416778564,"y":0.612366259098053},{"x":0.680672287940979,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.680672287940979,0.5980975031852722,0.7378151416778564,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6756302714347839,"y":0.612366259098053},{"x":0.6571428775787354,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6571428775787354,0.5980975031852722,0.6756302714347839,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6453781723976135,"y":0.612366259098053},{"x":0.610084056854248,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سندی","boundary":[0.610084056854248,0.5980975031852722,0.6453781723976135,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.5992865562438965,0.6067227125167847,0.6135553121566772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازبینی","boundary":[0.6957983374595642,0.6195005774497986,0.7361344695091248,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6521008610725403,0.6195005774497986,0.6890756487846375,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.6195005774497986,0.6470588445663452,0.6349583864212036]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5832353186607361,0.5482912950515747,0.7428151416778564,0.6419583864212036],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستورالعمل","boundary":[0.6705882549285889,0.6397145986557007,0.7378151416778564,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6470588445663452,0.6397145986557007,0.6605042219161987,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5983193516731262,0.6397145986557007,0.6336134672164917,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.6397145986557007,0.5915966629981995,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7176470756530762,0.6611177325248718,0.7613445520401001,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6873949766159058,0.6611177325248718,0.7126050591468811,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6521008610725403,0.6611177325248718,0.6823529601097107,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.6611177325248718,0.6504201889038086,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6134454011917114,0.6611177325248718,0.6453781723976135,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5915966629981995,0.6611177325248718,0.6084033846855164,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6611177325248718},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6611177325248718},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انتخابی","boundary":[0.5428571701049805,0.6611177325248718,0.5815126299858093,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6611177325248718},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6611177325248718},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.6611177325248718,0.5361344814300537,0.6753864288330078]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6753864288330078},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5277731370925903,0.6327145986557007,0.7663445520401001,0.6823864288330078],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6206896305084229},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6195005774497986},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6290130615234375},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6206896305084229,0.23025210201740265,0.6290130615234375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6206896305084229},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6195005774497986},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6290130615234375},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6136896305084228,0.23525210201740265,0.6360130615234375],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6409037113189697},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6397145986557007},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6492270827293396},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.21344538033008575,0.6409037113189697,0.23025210201740265,0.6492270827293396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6397145986557007},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6397145986557007},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6492270827293396},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6397145986557007,0.23529411852359772,0.6492270827293396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6409037113189697},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6397145986557007},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6492270827293396},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6339037113189697,0.24029411852359772,0.6562270827293396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6623067855834961},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6623067855834961},{"x":0.23193277418613434,"y":0.671819269657135},{"x":0.21344538033008575,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6623067855834961,0.23193277418613434,0.671819269657135]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6623067855834961},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6623067855834961},{"x":0.23193277418613434,"y":0.671819269657135},{"x":0.21344538033008575,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6553067855834961,0.23693277418613434,0.678819269657135],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6825208067893982},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6991596817970276,0.6837098598480225,0.7378151416778564,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6974790096282959,0.6848989129066467,0.7008403539657593,0.6920332908630371]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6825208067893982},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6924790096282959,0.6767098598480225,0.7428151416778564,0.6990332908630371],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6825208067893982},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6825208067893982},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6920332908630371},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6825208067893982,0.23193277418613434,0.6920332908630371]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6825208067893982},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6825208067893982},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6920332908630371},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6755208067893982,0.23693277418613434,0.6990332908630371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7039238810539246},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7039238810539246},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7134363651275635},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.21176470816135406,0.7039238810539246,0.23025210201740265,0.7134363651275635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7039238810539246},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7039238810539246},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7134363651275635},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.6969238810539246,0.23525210201740265,0.7204363651275635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تئوری","boundary":[0.702521026134491,0.7039238810539246,0.7361344695091248,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.658823549747467,0.7039238810539246,0.6941176652908325,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7039238810539246},{"x":0.653781533241272,"y":0.7039238810539246},{"x":0.653781533241272,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6521008610725403,0.7039238810539246,0.653781533241272,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مقياس","boundary":[0.6974790096282959,0.7241379022598267,0.7361344695091248,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6453781723976135,0.7241379022598267,0.6907563209533691,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6336134672164917,0.7241379022598267,0.6386554837226868,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.6974790096282959,0.7455410361289978,0.7378151416778564,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.6403361558914185,0.7455410361289978,0.6907563209533691,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7586206793785095},{"x":0.63193279504776,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.7455410361289978,0.6369748115539551,0.7586206793785095]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7598097324371338},{"x":0.63193279504776,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6286134672164917,0.6969238810539246,0.7428151416778564,0.7668097324371338],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7253270149230957},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7253270149230957},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7336504459381104},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.21176470816135406,0.7253270149230957,0.23193277418613434,0.7336504459381104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7253270149230957},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7253270149230957},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7336504459381104},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.7183270149230957,0.23693277418613434,0.7406504459381104],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7467300891876221},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7455410361289978},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7550535202026367},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۹","boundary":[0.21176470816135406,0.7467300891876221,0.23193277418613434,0.7550535202026367]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7467300891876221},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7455410361289978},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7550535202026367},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.7397300891876221,0.23693277418613434,0.7620535202026367],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7740784883499146},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7740784883499146},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7847800254821777},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7740784883499146,0.23361344635486603,0.7847800254821777]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7740784883499146},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7740784883499146},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7847800254821777},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7670784883499145,0.23861344635486603,0.7917800254821777],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7895362377166748},{"x":0.75126051902771,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.75126051902771,0.7740784883499146,0.7848739624023438,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7327731251716614,0.7740784883499146,0.7428571581840515,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.6705882549285889,0.7740784883499146,0.7176470756530762,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جایگزین","boundary":[0.6000000238418579,0.7740784883499146,0.6638655662536621,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7966706156730652},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7966706156730652},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.7344537973403931,0.7966706156730652,0.7613445520401001,0.8097503185272217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7966706156730652},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7966706156730652},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلسله","boundary":[0.6873949766159058,0.7966706156730652,0.7310924530029297,0.8097503185272217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7966706156730652},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7966706156730652},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مراتبی","boundary":[0.6504201889038086,0.7966706156730652,0.6873949766159058,0.8097503185272217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7966706156730652},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7966706156730652},{"x":0.6470588445663452,"y":0.810939371585846},{"x":0.6403361558914185,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.7966706156730652,0.6470588445663452,0.810939371585846]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7848739624023438,"y":0.810939371585846},{"x":0.6000000238418579,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5950000238418579,0.7670784883499145,0.7898739624023438,0.817939371585846],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7966706156730652},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7966706156730652},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8061830997467041},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.21344538033008575,0.7966706156730652,0.23025210201740265,0.8061830997467041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7966706156730652},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7966706156730652},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8061830997467041},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7896706156730652,0.23525210201740265,0.8131830997467041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8299643397331238},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8299643397331238},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8501783609390259},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8501783609390259}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.48235294222831726,0.8299643397331238,0.5042017102241516,0.8501783609390259]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8299643397331238},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8299643397331238},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8501783609390259},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8501783609390259}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.8229643397331238,0.5092017102241516,0.8571783609390259],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/uRynSRUHtrsjLHdy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/jOCEFAKEuMUPSkyM.jpg","blurred":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/tTAzJMYEZzFthWsb.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00034750371119555306,0.00022779206586082538,0.9986724807354582,0.9989835906601406]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.19857312738895416},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19857312738895416},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.21344538033008575,0.19857312738895416,0.23025210201740265,0.20808561146259308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.19857312738895416},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19857312738895416},{"x":0.23529411852359772,"y":0.20808561146259308},{"x":0.23529411852359772,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.19857312738895416,0.23529411852359772,0.20808561146259308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.19857312738895416},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19857312738895416},{"x":0.23529411852359772,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.19157312738895416,0.24029411852359772,0.21508561146259308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22116528451442719},{"x":0.23193277418613434,"y":0.21997621655464172},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22948870062828064},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.21344538033008575,0.22116528451442719,0.23193277418613434,0.22948870062828064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22116528451442719},{"x":0.23193277418613434,"y":0.21997621655464172},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22948870062828064},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.21416528451442718,0.23693277418613434,0.23648870062828065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24137930572032928},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24137930572032928},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24970273673534393},{"x":0.21344538033008575,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"ܦܬ","boundary":[0.21344538033008575,0.24137930572032928,0.23025210201740265,0.24970273673534393]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24137930572032928},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24137930572032928},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24970273673534393},{"x":0.21344538033008575,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.23437930572032928,0.23525210201740265,0.25670273673534394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.26278239488601685},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2615933418273926},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2711058259010315},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.21344538033008575,0.26278239488601685,0.23025210201740265,0.2711058259010315]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.26278239488601685},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2615933418273926},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2711058259010315},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.25578239488601684,0.23525210201740265,0.2781058259010315],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7361344695091248,"y":0.214030921459198},{"x":0.7159664034843445,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.7159664034843445,0.20214031636714935,0.7361344695091248,0.214030921459198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7126050591468811,"y":0.214030921459198},{"x":0.6823529601097107,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.6823529601097107,0.20214031636714935,0.7126050591468811,0.214030921459198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6789916157722473,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6789916157722473,"y":0.214030921459198},{"x":0.6756302714347839,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.20214031636714935,0.6789916157722473,0.214030921459198]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7361344695091248,"y":0.214030921459198},{"x":0.6756302714347839,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6706302714347839,0.19514031636714935,0.7411344695091248,0.221030921459198],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7058823704719543,0.21997621655464172,0.7361344695091248,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6991596817970276,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشنهادی","boundary":[0.6386554837226868,0.21997621655464172,0.6991596817970276,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.21997621655464172},{"x":0.63193279504776,"y":0.21997621655464172},{"x":0.63193279504776,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6084033846855164,0.21997621655464172,0.63193279504776,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6000000238418579,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.5764706134796143,0.21997621655464172,0.6000000238418579,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5680672526359558,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ونقل","boundary":[0.5478991866111755,0.21997621655464172,0.5680672526359558,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5428571701049805,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5361344814300537,0.21997621655464172,0.5428571701049805,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24019025266170502},{"x":0.7596638798713684,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7344537973403931,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.7344537973403931,0.24019025266170502,0.7596638798713684,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.24137930572032928},{"x":0.729411780834198,"y":0.24137930572032928},{"x":0.729411780834198,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6873949766159058,0.24137930572032928,0.729411780834198,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6823529601097107,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6773109436035156,0.24137930572032928,0.6823529601097107,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6705882549285889,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6352941393852234,0.24137930572032928,0.6705882549285889,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6336134672164917,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.6168067455291748,0.24137930572032928,0.6336134672164917,0.2544589638710022]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7596638798713684,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2544589638710022},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5311344814300537,0.21297621655464172,0.7646638798713684,0.2614589638710022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7378151416778564,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.7142857313156128,0.26278239488601685,0.7378151416778564,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2615933418273926},{"x":0.707563042640686,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6705882549285889,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متداول","boundary":[0.6705882549285889,0.2615933418273926,0.7058823704719543,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6638655662536621,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6605042219161987,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.2615933418273926,0.6638655662536621,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7361344695091248,"y":0.298454225063324},{"x":0.7126050591468811,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.7142857313156128,0.28299644589424133,0.7361344695091248,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7058823704719543,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7058823704719543,"y":0.298454225063324},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جایگزین","boundary":[0.6521008610725403,0.2818073630332947,0.7058823704719543,0.298454225063324]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7378151416778564,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7361344695091248,"y":0.298454225063324},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6471008610725403,0.25459334182739257,0.7411344695091248,0.305454225063324],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دستیابی","boundary":[0.6873949766159058,0.3043995201587677,0.7361344695091248,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3043995201587677},{"x":0.680672287940979,"y":0.3043995201587677},{"x":0.680672287940979,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6722689270973206,0.3043995201587677,0.680672287940979,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تداوم","boundary":[0.6352941393852234,0.3043995201587677,0.6655462384223938,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.3043995201587677,0.6302521228790283,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7596638798713684,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7596638798713684,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.7344537973403931,0.32580262422561646,0.7596638798713684,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.32580262422561646},{"x":0.729411780834198,"y":0.32580262422561646},{"x":0.729411780834198,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تصویب","boundary":[0.6890756487846375,0.32580262422561646,0.729411780834198,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6857143044471741,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6823529601097107,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6823529601097107,0.3269916772842407,0.6857143044471741,0.33888229727745056]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6302521228790283,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6252521228790283,0.2973995201587677,0.7646638798713684,0.3446932144165039],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7126050591468811,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.7142857313156128,0.3472056984901428,0.7361344695091248,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.34601664543151855},{"x":0.707563042640686,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6705882549285889,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متداول","boundary":[0.6705882549285889,0.34601664543151855,0.7058823704719543,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6655462384223938,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6655462384223938,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6605042219161987,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6621848940849304,0.34601664543151855,0.6655462384223938,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7361344695091248,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.7142857313156128,0.3674197494983673,0.7361344695091248,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7058823704719543,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشنهادی","boundary":[0.6504201889038086,0.3674197494983673,0.7058823704719543,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6453781723976135,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6369748115539551,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6369748115539551,0.3674197494983673,0.6453781723976135,0.38049939274787903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6336554837226868,0.33901664543151855,0.7411344695091248,0.3910665817260742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2818073630332947},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2818073630332947},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2913198471069336},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.20999999344348907,"str":"..","boundary":[0.21680672466754913,0.2818073630332947,0.22857142984867096,0.2913198471069336]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2818073630332947},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2818073630332947},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2913198471069336},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.20999999344348907,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.27480736303329467,0.23357142984867096,0.2983198471069336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3043995201587677},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3043995201587677},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3139120042324066},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3043995201587677,0.22857142984867096,0.3139120042324066]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3043995201587677},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3043995201587677},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3139120042324066},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2973995201587677,0.23357142984867096,0.3209120042324066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32580262422561646},{"x":0.23193277418613434,"y":0.32580262422561646},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33531510829925537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.32580262422561646,0.23193277418613434,0.33531510829925537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32580262422561646},{"x":0.23193277418613434,"y":0.32580262422561646},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33531510829925537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31880262422561645,0.23693277418613434,0.3423151082992554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3472056984901428},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3472056984901428},{"x":0.22857142984867096,"y":0.35552912950515747},{"x":0.21344538033008575,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.21344538033008575,0.3472056984901428,0.22857142984867096,0.35552912950515747]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3472056984901428},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3472056984901428},{"x":0.22857142984867096,"y":0.35552912950515747},{"x":0.21344538033008575,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3402056984901428,0.23357142984867096,0.3625291295051575],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3674197494983673},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3674197494983673},{"x":0.22857142984867096,"y":0.37574315071105957},{"x":0.21344538033008575,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۹","boundary":[0.21344538033008575,0.3674197494983673,0.22857142984867096,0.37574315071105957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3674197494983673},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3674197494983673},{"x":0.22857142984867096,"y":0.37574315071105957},{"x":0.21344538033008575,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3604197494983673,0.23357142984867096,0.3827431507110596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3947681188583374},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3947681188583374},{"x":0.23361344635486603,"y":0.405469685792923},{"x":0.21512605249881744,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۷۵","boundary":[0.21512605249881744,0.3947681188583374,0.23361344635486603,0.405469685792923]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3947681188583374},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3947681188583374},{"x":0.23361344635486603,"y":0.405469685792923},{"x":0.21512605249881744,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3877681188583374,0.23861344635486603,0.412469685792923],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41022592782974243},{"x":0.75126051902771,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.75126051902771,0.39595720171928406,0.7848739624023438,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7428571581840515,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7428571581840515,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7310924530029297,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7310924530029297,0.39595720171928406,0.7428571581840515,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7142857313156128,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7142857313156128,"y":0.41022592782974243},{"x":0.680672287940979,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شبیه","boundary":[0.680672287940979,0.39595720171928406,0.7142857313156128,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6789916157722473,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6789916157722473,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6470588445663452,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6470588445663452,0.39595720171928406,0.6789916157722473,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6420168280601501,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6420168280601501,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6369748115539551,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.39595720171928406,0.6420168280601501,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7411764860153198,0.4185493588447571,0.7613445520401001,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4185493588447571},{"x":0.729411780834198,"y":0.4185493588447571},{"x":0.729411780834198,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6873949766159058,0.4185493588447571,0.729411780834198,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.4185493588447571,0.6840336322784424,0.4316290020942688]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6319748115539551,0.38895720171928405,0.7898739624023438,0.4386290020942688],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4185493588447571},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4185493588447571},{"x":0.23193277418613434,"y":0.428061842918396},{"x":0.21344538033008575,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.21344538033008575,0.4185493588447571,0.23193277418613434,0.428061842918396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4185493588447571},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4185493588447571},{"x":0.23529411852359772,"y":0.428061842918396},{"x":0.23529411852359772,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.4185493588447571,0.23529411852359772,0.428061842918396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4185493588447571},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4185493588447571},{"x":0.23529411852359772,"y":0.428061842918396},{"x":0.21344538033008575,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4115493588447571,0.24029411852359772,0.435061842918396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7361344695091248,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4482758641242981},{"x":0.702521026134491,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.702521026134491,0.43995243310928345,0.7361344695091248,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6991596817970276,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6974790096282959,0.43995243310928345,0.6991596817970276,0.4482758641242981]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7361344695091248,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6924790096282959,0.43295243310928344,0.7411344695091248,0.4552758641242981],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4387633800506592},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4387633800506592},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4482758641242981},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.21344538033008575,0.4387633800506592,0.23025210201740265,0.4482758641242981]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4387633800506592},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4387633800506592},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4482758641242981},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4317633800506592,0.23525210201740265,0.4552758641242981],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46016645431518555},{"x":0.22857142984867096,"y":0.46016645431518555},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46967896819114685},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21344538033008575,0.46016645431518555,0.23025210201740265,0.46967896819114685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46016645431518555},{"x":0.22857142984867096,"y":0.46016645431518555},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46967896819114685},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.45316645431518554,0.23525210201740265,0.47667896819114686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4815695583820343},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4815695583820343},{"x":0.22857142984867096,"y":0.48989298939704895},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21344538033008575,0.4815695583820343,0.22857142984867096,0.48989298939704895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4815695583820343},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4815695583820343},{"x":0.22857142984867096,"y":0.48989298939704895},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4745695583820343,0.23357142984867096,0.49689298939704896],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5029726624488831},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5029726624488831},{"x":0.23025210201740265,"y":0.512485146522522},{"x":0.21344538033008575,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5029726624488831,0.23025210201740265,0.512485146522522]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5029726624488831},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5029726624488831},{"x":0.23025210201740265,"y":0.512485146522522},{"x":0.21344538033008575,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.49597266244888305,0.23525210201740265,0.519485146522522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5243757367134094},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5243757367134094},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5326991677284241},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5243757367134094,0.22857142984867096,0.5326991677284241]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5243757367134094},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5243757367134094},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5326991677284241},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5173757367134094,0.23357142984867096,0.5396991677284241],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"مورد","boundary":[0.561344563961029,0.5445897579193115,0.5848739743232727,0.5588585138320923]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.556344563961029,0.5375897579193115,0.5898739743232727,0.5658585138320923],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5445897579193115},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5445897579193115},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5541022419929504},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5445897579193115,0.23193277418613434,0.5541022419929504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5445897579193115},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5445897579193115},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5541022419929504},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.5445897579193115,0.2369747906923294,0.5541022419929504]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5445897579193115},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5434007048606873},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5541022419929504},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5375897579193115,0.2419747906923294,0.5611022419929504],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5659928917884827},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5659928917884827},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5743162631988525},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.21344538033008575,0.5659928917884827,0.23025210201740265,0.5743162631988525]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5659928917884827},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5659928917884827},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5743162631988525},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5589928917884827,0.23525210201740265,0.5813162631988525],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.587395966053009},{"x":0.23025210201740265,"y":0.587395966053009},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5957193970680237},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۸","boundary":[0.21344538033008575,0.587395966053009,0.23025210201740265,0.5957193970680237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.587395966053009},{"x":0.23025210201740265,"y":0.587395966053009},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5957193970680237},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.580395966053009,0.23525210201740265,0.6027193970680237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شهر","boundary":[0.7126050591468811,0.46016645431518555,0.7361344695091248,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7058823704719543,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6672269105911255,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"لاپرری","boundary":[0.6672269105911255,0.4589774012565613,0.7058823704719543,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6638655662536621,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6621848940849304,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6605042219161987,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6621848940849304,0.46016645431518555,0.6621848940849304,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیم","boundary":[0.7193277478218079,0.4815695583820343,0.7361344695091248,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7159664034843445,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4946492314338684},{"x":0.702521026134491,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"رخ","boundary":[0.702521026134491,0.48275861144065857,0.7159664034843445,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6470588445663452,0.48275861144065857,0.6957983374595642,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6436975002288818,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6436975002288818,0.48275861144065857,0.6436975002288818,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7361344695091248,"y":0.517241358757019},{"x":0.7058823704719543,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سایت","boundary":[0.7058823704719543,0.5017836093902588,0.7361344695091248,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6705882549285889,0.5005945563316345,0.6974790096282959,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.6268907785415649,0.49940547347068787,0.6638655662536621,0.5148632526397705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6218487620353699,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.49940547347068787,0.6218487620353699,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.7008403539657593,0.5231866836547852,0.7378151416778564,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6705882549285889,0.5243757367134094,0.7008403539657593,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6554622054100037,0.5243757367134094,0.6621848940849304,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.6252101063728333,0.5243757367134094,0.6504201889038086,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5386444926261902},{"x":0.578151285648346,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصویب","boundary":[0.578151285648346,0.5243757367134094,0.6201680898666382,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.534453809261322,0.5255647897720337,0.5714285969734192,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5386444926261902},{"x":0.529411792755127,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.5255647897720337,0.5327731370925903,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.7008403539657593,0.5445897579193115,0.7361344695091248,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6689075827598572,0.5434007048606873,0.6974790096282959,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6369748115539551,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6369748115539551,0.5434007048606873,0.6605042219161987,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6302521228790283,"y":0.557669460773468},{"x":0.5932773351669312,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.5932773351669312,0.5434007048606873,0.6302521228790283,0.557669460773468]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7378151416778564,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5600475668907166},{"x":0.529411792755127,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.524411792755127,0.4519774012565613,0.7428151416778564,0.5670475668907166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.5142857432365417,0.5445897579193115,0.5529412031173706,0.5541022419929504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5092437267303467,0.5457788109779358,0.5126050710678101,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشنهادهای","boundary":[0.6655462384223938,0.5659928917884827,0.7361344695091248,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.6218487620353699,0.5659928917884827,0.6571428775787354,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6067227125167847,0.5659928917884827,0.6151260733604431,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5814506411552429},{"x":0.534453809261322,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستورالعمل","boundary":[0.534453809261322,0.5659928917884827,0.6000000238418579,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5109243988990784,0.5659928917884827,0.5260504484176636,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5659928917884827},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5659928917884827},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5814506411552429},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.4638655483722687,0.5659928917884827,0.4957983195781708,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5659928917884827},{"x":0.462184876203537,"y":0.5659928917884827},{"x":0.462184876203537,"y":0.5814506411552429},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.43361344933509827,0.5659928917884827,0.462184876203537,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5659928917884827},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5659928917884827},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5814506411552429},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جاری","boundary":[0.3932773172855377,0.5659928917884827,0.4252100884914398,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5659928917884827},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5659928917884827},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5814506411552429},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.5659928917884827,0.38823530077934265,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.587395966053009},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7361344695091248,"y":0.601664662361145},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیم","boundary":[0.7193277478218079,0.587395966053009,0.7361344695091248,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.587395966053009},{"x":0.7126050591468811,"y":0.587395966053009},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.6823529601097107,0.587395966053009,0.7109243869781494,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6722689270973206,"y":0.587395966053009},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6638655662536621,0.5862069129943848,0.6722689270973206,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیم","boundary":[0.7193277478218079,0.6099880933761597,0.7361344695091248,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6218787431716919},{"x":0.680672287940979,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.6823529601097107,0.6076099872589111,0.7109243869781494,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6638655662536621,0.6076099872589111,0.6705882549285889,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7361344695091248,"y":0.642092764377594},{"x":0.707563042640686,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شبیه","boundary":[0.707563042640686,0.6290130615234375,0.7361344695091248,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7058823704719543,"y":0.642092764377594},{"x":0.6739495992660522,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6739495992660522,0.6290130615234375,0.7058823704719543,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.6302021145820618,0.6689075827598572,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6634958386421204},{"x":0.707563042640686,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.707563042640686,0.6504161953926086,0.7378151416778564,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6634958386421204},{"x":0.680672287940979,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انداز","boundary":[0.680672287940979,0.6504161953926086,0.7058823704719543,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6386554837226868,0.6504161953926086,0.6739495992660522,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6504161953926086},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6646848917007446},{"x":0.63193279504776,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.63193279504776,0.6504161953926086,0.6369748115539551,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7361344695091248,"y":0.671819269657135},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.7008403539657593,0.6730083227157593,0.7361344695091248,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6848989129066467},{"x":0.658823549747467,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.658823549747467,0.6730083227157593,0.6941176652908325,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6504201889038086,0.6730083227157593,0.6571428775787354,0.6848989129066467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستورالعمل","boundary":[0.6655462384223938,0.6920332908630371,0.7361344695091248,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6920332908630371},{"x":0.658823549747467,"y":0.6920332908630371},{"x":0.658823549747467,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6218487620353699,0.6920332908630371,0.658823549747467,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.6932223439216614,0.6218487620353699,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فاز","boundary":[0.7226890921592712,0.7134363651275635,0.7361344695091248,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7092437148094177,0.7134363651275635,0.7126050591468811,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7134363651275635},{"x":0.702521026134491,"y":0.7134363651275635},{"x":0.702521026134491,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.6739495992660522,0.7134363651275635,0.702521026134491,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همسایگی","boundary":[0.6134454011917114,0.7134363651275635,0.6672269105911255,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7134363651275635},{"x":0.610084056854248,"y":0.7134363651275635},{"x":0.610084056854248,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6033613681793213,0.7134363651275635,0.610084056854248,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاز","boundary":[0.7226890921592712,0.7348394989967346,0.7361344695091248,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7491081953048706},{"x":0.707563042640686,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.707563042640686,0.7348394989967346,0.7142857313156128,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7348394989967346},{"x":0.702521026134491,"y":0.7348394989967346},{"x":0.702521026134491,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.6739495992660522,0.7348394989967346,0.702521026134491,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همسایگی","boundary":[0.6168067455291748,0.7348394989967346,0.6672269105911255,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7348394989967346},{"x":0.610084056854248,"y":0.7348394989967346},{"x":0.610084056854248,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6033613681793213,0.7348394989967346,0.610084056854248,0.7491081953048706]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7491081953048706},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.38323530077934265,0.5364007048606872,0.7428151416778564,0.7561081953048706],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6087990403175354},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6087990403175354},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6183115243911743},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.21344538033008575,0.6087990403175354,0.23025210201740265,0.6183115243911743]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6087990403175354},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6087990403175354},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6183115243911743},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6017990403175354,0.23525210201740265,0.6253115243911743],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6290130615234375},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6290130615234375},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6385255455970764},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6290130615234375,0.23025210201740265,0.6385255455970764]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6290130615234375},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6290130615234375},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6385255455970764},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6220130615234375,0.23525210201740265,0.6455255455970764],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6504161953926086},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6504161953926086},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6587395668029785},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6504161953926086,0.23025210201740265,0.6587395668029785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6504161953926086},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6504161953926086},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6587395668029785},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6434161953926086,0.23525210201740265,0.6657395668029785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.671819269657135},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6706302165985107},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6789536476135254},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۸","boundary":[0.21176470816135406,0.671819269657135,0.23025210201740265,0.6789536476135254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.671819269657135},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6706302165985107},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6789536476135254},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.664819269657135,0.23525210201740265,0.6859536476135254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6932223439216614},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6932223439216614},{"x":0.24033613502979279,"y":0.701545774936676},{"x":0.21680672466754913,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۲","boundary":[0.21680672466754913,0.6932223439216614,0.24033613502979279,0.701545774936676]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6932223439216614},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6932223439216614},{"x":0.24033613502979279,"y":0.701545774936676},{"x":0.21680672466754913,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6862223439216614,0.2453361350297928,0.708545774936676],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7134363651275635},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7134363651275635},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7229488492012024},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۲","boundary":[0.21512605249881744,0.7134363651275635,0.24033613502979279,0.7229488492012024]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7134363651275635},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7134363651275635},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7229488492012024},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7064363651275635,0.2453361350297928,0.7299488492012024],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7360285520553589},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7360285520553589},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7455410361289978},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21344538033008575,0.7360285520553589,0.2386554628610611,0.7455410361289978]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7360285520553589},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7360285520553589},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7455410361289978},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7290285520553589,0.2436554628610611,0.7525410361289978],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7633769512176514},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7633769512176514},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7740784883499146},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7633769512176514,0.23529411852359772,0.7740784883499146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7633769512176514},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7633769512176514},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7740784883499146},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.2386554628610611,0.7633769512176514,0.2386554628610611,0.7740784883499146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7633769512176514},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7633769512176514},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7740784883499146},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7563769512176514,0.2436554628610611,0.7810784883499146],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7776456475257874},{"x":0.75126051902771,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.75126051902771,0.7621878981590271,0.7848739624023438,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۴","boundary":[0.7327731251716614,0.7621878981590271,0.7428571581840515,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.6857143044471741,0.7621878981590271,0.7159664034843445,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسکونی","boundary":[0.6268907785415649,0.7621878981590271,0.6789916157722473,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6134454011917114,0.7621878981590271,0.6201680898666382,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7990487217903137},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استراتژی","boundary":[0.7092437148094177,0.7847800254821777,0.7647058963775635,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7990487217903137},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6773109436035156,0.7847800254821777,0.7008403539657593,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7990487217903137},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6420168280601501,0.7847800254821777,0.6672269105911255,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7990487217903137},{"x":0.610084056854248,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.610084056854248,0.7847800254821777,0.6369748115539551,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7847800254821777},{"x":0.605042040348053,"y":0.7847800254821777},{"x":0.605042040348053,"y":0.7990487217903137},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.7847800254821777,0.605042040348053,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7990487217903137},{"x":0.561344563961029,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انعطاف","boundary":[0.561344563961029,0.7847800254821777,0.5983193516731262,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7990487217903137},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.5176470875740051,0.7847800254821777,0.5512605309486389,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7847800254821777},{"x":0.507563054561615,"y":0.7847800254821777},{"x":0.507563054561615,"y":0.7990487217903137},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.45378151535987854,0.7847800254821777,0.507563054561615,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7847800254821777},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7847800254821777},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7990487217903137},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسکونی","boundary":[0.4000000059604645,0.7847800254821777,0.4470588266849518,0.7990487217903137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7847800254821777},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7847800254821777},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7990487217903137},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.39159664511680603,0.7847800254821777,0.3949579894542694,0.7990487217903137]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7990487217903137},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.386596645116806,0.7551878981590271,0.7898739624023438,0.8060487217903137],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6957983374595642,0.8049940466880798,0.7361344695091248,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6638655662536621,0.8049940466880798,0.6873949766159058,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8204518556594849},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انعطاف","boundary":[0.6168067455291748,0.8049940466880798,0.6571428775787354,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.5764706134796143,0.8049940466880798,0.6134454011917114,0.8204518556594849]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.8061830997467041},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8061830997467041},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.8061830997467041,0.5731092691421509,0.8204518556594849]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8204518556594849},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5664285969734192,0.7979940466880798,0.7411344695091248,0.8274518556594849],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.785969078540802},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7847800254821777},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7942925095558167},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.785969078540802,0.23529411852359772,0.7942925095558167]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.785969078540802},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7847800254821777},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7942925095558167},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.778969078540802,0.24029411852359772,0.8012925095558167],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8061830997467041},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8061830997467041},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8145065307617188},{"x":0.21512605249881744,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.8061830997467041,0.24033613502979279,0.8145065307617188]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8061830997467041},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8061830997467041},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8145065307617188},{"x":0.21512605249881744,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7991830997467041,0.2453361350297928,0.8215065307617188],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8370987176895142},{"x":0.507563054561615,"y":0.8359096050262451},{"x":0.507563054561615,"y":0.8478002548217773},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.48739495873451233,0.8370987176895142,0.507563054561615,0.8478002548217773]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8370987176895142},{"x":0.507563054561615,"y":0.8359096050262451},{"x":0.507563054561615,"y":0.8478002548217773},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8300987176895142,0.512563054561615,0.8548002548217773],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/iKYLGlDfTLWZKEnM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/LrGvsxhMmMOHwOAF.jpg","blurred":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/OZblLnCheWKZDzWH.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00022637819194907098,0.9987120259629578,0.9989864184434009]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19857312738895416},{"x":0.24033613502979279,"y":0.19857312738895416},{"x":0.24033613502979279,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.19857312738895416,0.24033613502979279,0.20808561146259308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19857312738895416},{"x":0.24033613502979279,"y":0.19857312738895416},{"x":0.24033613502979279,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20808561146259308}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19157312738895416,0.2453361350297928,0.21508561146259308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22116528451442719},{"x":0.24033613502979279,"y":0.21997621655464172},{"x":0.24201680719852448,"y":0.22948870062828064},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.22116528451442719,0.24201680719852448,0.22948870062828064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22116528451442719},{"x":0.24033613502979279,"y":0.21997621655464172},{"x":0.24201680719852448,"y":0.22948870062828064},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.21416528451442718,0.24701680719852448,0.23648870062828065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24137930572032928},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24137930572032928},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2508918046951294},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21512605249881744,0.24137930572032928,0.2369747906923294,0.2508918046951294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24137930572032928},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24137930572032928},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2508918046951294},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.23437930572032928,0.2419747906923294,0.2578918046951294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26278239488601685},{"x":0.2369747906923294,"y":0.26278239488601685},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2711058259010315},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21512605249881744,0.26278239488601685,0.2369747906923294,0.2711058259010315]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26278239488601685},{"x":0.2369747906923294,"y":0.26278239488601685},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2711058259010315},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.25578239488601684,0.2419747906923294,0.2781058259010315],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24033613502979279,"y":0.29250892996788025},{"x":0.21344538033008575,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.2841854989528656,0.24033613502979279,0.29250892996788025]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2841854989528656},{"x":0.24033613502979279,"y":0.29250892996788025},{"x":0.21344538033008575,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2771854989528656,0.2453361350297928,0.29950892996788026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30558857321739197},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3043995201587677},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3139120042324066},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21512605249881744,0.30558857321739197,0.24033613502979279,0.3139120042324066]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30558857321739197},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3043995201587677},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3139120042324066},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.29858857321739196,0.2453361350297928,0.3209120042324066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6957983374595642,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6957983374595642,0.19857312738895416,0.7361344695091248,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6873949766159058,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6873949766159058,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6638655662536621,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6638655662536621,0.19857312738895416,0.6873949766159058,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6554622054100037,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6554622054100037,"y":0.21284185349941254},{"x":0.63193279504776,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.63193279504776,0.19857312738895416,0.6554622054100037,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.19857312738895416},{"x":0.63193279504776,"y":0.19857312738895416},{"x":0.63193279504776,"y":0.214030921459198},{"x":0.6285714507102966,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.19857312738895416,0.63193279504776,0.214030921459198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7344537973403931,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7344537973403931,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7126050591468811,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.7126050591468811,0.21997621655464172,0.7344537973403931,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7092437148094177,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7092437148094177,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6924369931221008,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6924369931221008,0.21997621655464172,0.7092437148094177,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6789916157722473,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6789916157722473,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6739495992660522,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6739495992660522,0.21997621655464172,0.6789916157722473,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6672269105911255,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.6336134672164917,0.21997621655464172,0.6672269105911255,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6268907785415649,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6268907785415649,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متوسط","boundary":[0.5848739743232727,0.21997621655464172,0.6268907785415649,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.22116528451442719},{"x":0.578151285648346,"y":0.22116528451442719},{"x":0.578151285648346,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5731092691421509,0.22116528451442719,0.578151285648346,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.5462185144424438,0.22116528451442719,0.5731092691421509,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5428571701049805,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرتبه","boundary":[0.5142857432365417,0.22116528451442719,0.5428571701049805,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5126050710678101,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2342449426651001},{"x":0.507563054561615,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.507563054561615,0.22116528451442719,0.5126050710678101,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5058823823928833,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5058823823928833,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5025210380554199,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.22116528451442719,0.5058823823928833,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7058823704719543,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7058823704719543,0.24137930572032928,0.7361344695091248,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6991596817970276,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6991596817970276,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6941176652908325,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6941176652908325,0.24137930572032928,0.6991596817970276,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6873949766159058,"y":0.25564804673194885},{"x":0.658823549747467,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.658823549747467,0.24137930572032928,0.6873949766159058,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6571428775787354,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6571428775787354,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6420168280601501,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6420168280601501,0.24137930572032928,0.6571428775787354,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6403361558914185,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6403361558914185,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6369748115539551,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6369748115539551,0.24137930572032928,0.6403361558914185,0.25564804673194885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.7058823704719543,0.26278239488601685,0.7361344695091248,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.26278239488601685},{"x":0.702521026134491,"y":0.26278239488601685},{"x":0.702521026134491,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6789916157722473,0.26278239488601685,0.702521026134491,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6722689270973206,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.6352941393852234,0.26278239488601685,0.6722689270973206,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6285714507102966,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2770511209964752},{"x":0.610084056854248,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.610084056854248,0.26278239488601685,0.6285714507102966,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6067227125167847,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گار","boundary":[0.5915966629981995,0.26278239488601685,0.6067227125167847,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5865546464920044,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.26278239488601685,0.5865546464920044,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2818073630332947},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فضاهای","boundary":[0.6907563209533691,0.28299644589424133,0.7361344695091248,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6857143044471741,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.6621848940849304,0.28299644589424133,0.6857143044471741,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6554622054100037,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازگار","boundary":[0.6168067455291748,0.28299644589424133,0.6554622054100037,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.28299644589424133},{"x":0.610084056854248,"y":0.28299644589424133},{"x":0.610084056854248,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5983193516731262,0.28299644589424133,0.610084056854248,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5915966629981995,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5714285969734192,0.28299644589424133,0.5915966629981995,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5647059082984924,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2972651720046997},{"x":0.529411792755127,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مسکن","boundary":[0.529411792755127,0.28299644589424133,0.5647059082984924,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5277311205863953,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.28299644589424133,0.5277311205863953,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7361344695091248,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.6840336322784424,0.30558857321739197,0.7361344695091248,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6773109436035156,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6739495992660522,0.30558857321739197,0.6773109436035156,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6672269105911255,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سوئیت","boundary":[0.6285714507102966,0.3043995201587677,0.6655462384223938,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6252101063728333,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3174791932106018},{"x":0.610084056854248,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.610084056854248,0.3043995201587677,0.6235294342041016,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3043995201587677},{"x":0.610084056854248,"y":0.3043995201587677},{"x":0.610084056854248,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.3043995201587677,0.610084056854248,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7361344695091248,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6957983374595642,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6957983374595642,0.32580262422561646,0.7361344695091248,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6907563209533691,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6907563209533691,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6739495992660522,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6739495992660522,0.32580262422561646,0.6907563209533691,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6621848940849304,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6621848940849304,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6067227125167847,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساختمانی","boundary":[0.6067227125167847,0.32580262422561646,0.6621848940849304,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6016806960105896,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6016806960105896,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5983193516731262,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.32580262422561646,0.6016806960105896,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.7058823704719543,0.3472056984901428,0.7361344695091248,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منظر","boundary":[0.6689075827598572,0.3472056984901428,0.6974790096282959,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خیابانی","boundary":[0.6201680898666382,0.3472056984901428,0.6621848940849304,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.3472056984901428,0.6134454011917114,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7378151416778564,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3840665817260742},{"x":0.707563042640686,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ریور","boundary":[0.707563042640686,0.3686088025569916,0.7361344695091248,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3686088025569916},{"x":0.702521026134491,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6773109436035156,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دس","boundary":[0.6789916157722473,0.3686088025569916,0.7008403539657593,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6487395167350769,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پریر","boundary":[0.6487395167350769,0.3686088025569916,0.6705882549285889,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6487395167350769,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6453781723976135,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.3686088025569916,0.6487395167350769,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6403361558914185,"y":0.38287752866744995},{"x":0.610084056854248,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اضافه","boundary":[0.610084056854248,0.3674197494983673,0.6403361558914185,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6033613681793213,"y":0.38287752866744995},{"x":0.578151285648346,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.578151285648346,0.3674197494983673,0.6033613681793213,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5747899413108826,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"..............................................","boundary":[0.5210084319114685,0.36623066663742065,0.5747899413108826,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7109243869781494,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.7109243869781494,0.3876337707042694,0.7361344695091248,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7042016983032227,"y":0.40309154987335205},{"x":0.680672287940979,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.680672287940979,0.3876337707042694,0.7042016983032227,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3876337707042694},{"x":0.680672287940979,"y":0.3876337707042694},{"x":0.680672287940979,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6773109436035156,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.3876337707042694,0.680672287940979,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6722689270973206,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اضافه","boundary":[0.6403361558914185,0.3876337707042694,0.6722689270973206,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6369748115539551,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6067227125167847,0.3888228237628937,0.6369748115539551,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.3888228237628937,0.6016806960105896,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7361344695091248,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7058823704719543,0.41022592782974243,0.7361344695091248,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6991596817970276,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6605042219161987,0.41022592782974243,0.6991596817970276,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6571428775787354,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6521008610725403,0.41022592782974243,0.6571428775787354,0.4244946539402008]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7378151416778564,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.4975210380554199,0.1903840594291687,0.7428151416778564,0.4314946539402008],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7378151416778564,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44351962208747864},{"x":0.702521026134491,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.702521026134491,0.43043994903564453,0.7378151416778564,0.44351962208747864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4316290020942688},{"x":0.702521026134491,"y":0.4316290020942688},{"x":0.702521026134491,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6722689270973206,0.4316290020942688,0.702521026134491,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.4316290020942688,0.6689075827598572,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7596638798713684,"y":0.464922696352005},{"x":0.7310924530029297,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7310924530029297,0.4518430531024933,0.7596638798713684,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7310924530029297,"y":0.464922696352005},{"x":0.7243697643280029,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7243697643280029,0.4518430531024933,0.7310924530029297,0.464922696352005]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7596638798713684,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7596638798713684,"y":0.464922696352005},{"x":0.6655462384223938,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6588655662536621,0.4246290020942688,0.7646638798713684,0.471922696352005],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3269916772842407},{"x":0.24033613502979279,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24033613502979279,"y":0.33531510829925537},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21344538033008575,0.3269916772842407,0.24033613502979279,0.33531510829925537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3269916772842407},{"x":0.24033613502979279,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24033613502979279,"y":0.33531510829925537},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3199916772842407,0.2453361350297928,0.3423151082992554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3472056984901428},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.35552912950515747},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.21512605249881744,0.3472056984901428,0.24033613502979279,0.35552912950515747]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3472056984901428},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24033613502979279,"y":0.35552912950515747},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3402056984901428,0.2453361350297928,0.3625291295051575],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3686088025569916},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3674197494983673},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3769322335720062},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.21512605249881744,0.3686088025569916,0.24033613502979279,0.3769322335720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3686088025569916},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3674197494983673},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3769322335720062},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.36160880255699157,0.2453361350297928,0.38393223357200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39001187682151794},{"x":0.24033613502979279,"y":0.39001187682151794},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3983353078365326},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۸","boundary":[0.21512605249881744,0.39001187682151794,0.24033613502979279,0.3983353078365326]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39001187682151794},{"x":0.24033613502979279,"y":0.39001187682151794},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3983353078365326},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.38301187682151794,0.2453361350297928,0.4053353078365326],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4114149808883667},{"x":0.24033613502979279,"y":0.41022592782974243},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4209274649620056},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۸","boundary":[0.21344538033008575,0.4114149808883667,0.24033613502979279,0.4209274649620056]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4114149808883667},{"x":0.24033613502979279,"y":0.41022592782974243},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4209274649620056},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4044149808883667,0.2453361350297928,0.4279274649620056],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43043994903564453},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43995243310928345},{"x":0.21680672466754913,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.4316290020942688,0.2369747906923294,0.43995243310928345]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43043994903564453},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43995243310928345},{"x":0.21680672466754913,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4246290020942688,0.2419747906923294,0.44695243310928345],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7327731251716614,0.47324612736701965,0.7613445520401001,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4851367473602295},{"x":0.729411780834198,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7277311086654663,0.4744352102279663,0.7327731251716614,0.4851367473602295]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4839476943016052},{"x":0.729411780834198,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7227311086654663,0.4674352102279663,0.7663445520401001,0.49094769430160523],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47324612736701965},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47324612736701965},{"x":0.2369747906923294,"y":0.48275861144065857},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۷","boundary":[0.21344538033008575,0.47324612736701965,0.2369747906923294,0.48275861144065857]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47324612736701965},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47324612736701965},{"x":0.2369747906923294,"y":0.48275861144065857},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.46624612736701965,0.2419747906923294,0.4897586114406586],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5092437267303467,"y":0.845422089099884},{"x":0.48235294222831726,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هفت","boundary":[0.48235294222831726,0.8370987176895142,0.5092437267303467,0.845422089099884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5092437267303467,"y":0.845422089099884},{"x":0.48235294222831726,"y":0.845422089099884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.8300987176895142,0.5142437267303467,0.852422089099884],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/sFcGvFUpbRrctwDv-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/kKbJEmuhFbAKFyda.jpg","blurred":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/EPwnCdBUZouoaOJB.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/kZYIotsssYzCYwbQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/oLudVkgZrhNuKDUK.jpg","blurred":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/XwdnkxTTqaGPTDhy.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003418543929813289,0.0003168655907498245,0.9986611820990298,0.9989963154367545]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7092437148094177,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7092437148094177,0.2675386369228363,0.7831932902336121,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.2675386369228363},{"x":0.702521026134491,"y":0.2675386369228363},{"x":0.702521026134491,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6336134672164917,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.6336134672164917,0.2675386369228363,0.702521026134491,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7529411911964417,0.2948870360851288,0.7848739624023438,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیازها","boundary":[0.7109243869781494,0.2948870360851288,0.7445378303527832,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2948870360851288},{"x":0.702521026134491,"y":0.2948870360851288},{"x":0.702521026134491,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6941176652908325,0.2948870360851288,0.702521026134491,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیرباز","boundary":[0.6521008610725403,0.2948870360851288,0.6873949766159058,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منشأ","boundary":[0.6151260733604431,0.2948870360851288,0.6453781723976135,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.5747899413108826,0.2948870360851288,0.6084033846855164,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5546218752861023,0.2948870360851288,0.5680672526359558,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظرف","boundary":[0.5159664154052734,0.2948870360851288,0.5478991866111755,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3139120042324066},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.46890756487846375,0.2948870360851288,0.5092437267303467,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.2948870360851288},{"x":0.462184876203537,"y":0.2948870360851288},{"x":0.462184876203537,"y":0.3139120042324066},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.4268907606601715,0.2948870360851288,0.462184876203537,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.2948870360851288},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2948870360851288},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3139120042324066},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.3949579894542694,0.2948870360851288,0.41848739981651306,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.2948870360851288},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2948870360851288},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3139120042324066},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.35966387391090393,0.2948870360851288,0.38655462861061096,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.2948870360851288},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2948870360851288},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3139120042324066},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.2948870360851288,0.35798320174217224,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.2948870360851288},{"x":0.3478991687297821,"y":0.2948870360851288},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3139120042324066},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.3210084140300751,0.2948870360851288,0.3478991687297821,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.2948870360851288},{"x":0.3142857253551483,"y":0.2948870360851288},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3139120042324066},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.29243698716163635,0.2948870360851288,0.3142857253551483,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.2948870360851288},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2948870360851288},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3139120042324066},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.2537815272808075,0.2948870360851288,0.2840336263179779,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2948870360851288},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2948870360851288},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3139120042324066},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.21512605249881744,0.2948870360851288,0.2504201829433441,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7529411911964417,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظرف","boundary":[0.7529411911964417,0.31985729932785034,0.7831932902336121,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7445378303527832,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7445378303527832,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7042016983032227,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.7042016983032227,0.31985729932785034,0.7445378303527832,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6974790096282959,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6974790096282959,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6638655662536621,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.6638655662536621,0.31985729932785034,0.6974790096282959,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6554622054100037,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6554622054100037,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6302521228790283,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6302521228790283,0.31985729932785034,0.6554622054100037,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6252101063728333,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6252101063728333,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6218487620353699,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6218487620353699,0.31985729932785034,0.6252101063728333,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6151260733604431,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6151260733604431,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5882353186607361,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5882353186607361,0.31985729932785034,0.6151260733604431,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5798319578170776,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5798319578170776,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5411764979362488,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انطباق","boundary":[0.5411764979362488,0.31985729932785034,0.5798319578170776,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5327731370925903,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5327731370925903,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5260504484176636,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5260504484176636,0.31985729932785034,0.5327731370925903,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5193277597427368,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5193277597427368,"y":0.33650416135787964},{"x":0.49915966391563416,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.49915966391563416,0.31985729932785034,0.5193277597427368,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.31985729932785034},{"x":0.4924369752407074,"y":0.31985729932785034},{"x":0.4924369752407074,"y":0.33650416135787964},{"x":0.4420168101787567,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.4420168101787567,0.31985729932785034,0.4924369752407074,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.31985729932785034},{"x":0.43529412150382996,"y":0.31985729932785034},{"x":0.43529412150382996,"y":0.33650416135787964},{"x":0.38991597294807434,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیازمند","boundary":[0.38991597294807434,0.31985729932785034,0.43529412150382996,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.31985729932785034},{"x":0.3831932842731476,"y":0.31985729932785034},{"x":0.3831932842731476,"y":0.33650416135787964},{"x":0.33949580788612366,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انعطاف","boundary":[0.33949580788612366,0.31985729932785034,0.3831932842731476,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.31985729932785034},{"x":0.3310924470424652,"y":0.31985729932785034},{"x":0.3310924470424652,"y":0.33650416135787964},{"x":0.3176470696926117,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3176470696926117,0.31985729932785034,0.3310924470424652,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.31985729932785034},{"x":0.31092438101768494,"y":0.31985729932785034},{"x":0.31092438101768494,"y":0.33650416135787964},{"x":0.2806722819805145,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وجوه","boundary":[0.2806722819805145,0.31985729932785034,0.31092438101768494,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31985729932785034},{"x":0.27394959330558777,"y":0.31985729932785034},{"x":0.27394959330558777,"y":0.33650416135787964},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.21512605249881744,0.31985729932785034,0.27394959330558777,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7579832077026367,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.7579832077026367,0.34244945645332336,0.7831932902336121,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.34244945645332336},{"x":0.75126051902771,"y":0.34244945645332336},{"x":0.75126051902771,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7226890921592712,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7226890921592712,0.34244945645332336,0.75126051902771,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7142857313156128,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7142857313156128,"y":0.35909631848335266},{"x":0.707563042640686,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.707563042640686,0.34244945645332336,0.7142857313156128,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6991596817970276,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6991596817970276,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6689075827598572,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بستر","boundary":[0.6689075827598572,0.34244945645332336,0.6991596817970276,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6621848940849304,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6621848940849304,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6386554837226868,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.6386554837226868,0.34244945645332336,0.6621848940849304,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6302521228790283,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6302521228790283,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6033613681793213,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6033613681793213,0.34244945645332336,0.6302521228790283,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5966386795043945,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5966386795043945,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5630252361297607,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.5630252361297607,0.34244945645332336,0.5966386795043945,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.34244945645332336},{"x":0.556302547454834,"y":0.34244945645332336},{"x":0.556302547454834,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5226891040802002,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.5226891040802002,0.34244945645332336,0.556302547454834,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5142857432365417,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5142857432365417,"y":0.35909631848335266},{"x":0.4739495813846588,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.4739495813846588,0.34244945645332336,0.5142857432365417,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.34244945645332336},{"x":0.46554622054100037,"y":0.34244945645332336},{"x":0.46554622054100037,"y":0.35909631848335266},{"x":0.42016807198524475,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساکنان","boundary":[0.42016807198524475,0.34244945645332336,0.46554622054100037,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.34244945645332336},{"x":0.413445383310318,"y":0.34244945645332336},{"x":0.413445383310318,"y":0.35909631848335266},{"x":0.40504202246665955,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.40504202246665955,0.34244945645332336,0.413445383310318,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.34244945645332336},{"x":0.3983193337917328,"y":0.34244945645332336},{"x":0.3983193337917328,"y":0.35909631848335266},{"x":0.3630252182483673,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.3630252182483673,0.34244945645332336,0.3983193337917328,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.34244945645332336},{"x":0.35630252957344055,"y":0.34244945645332336},{"x":0.35630252957344055,"y":0.35909631848335266},{"x":0.3294117748737335,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آورد","boundary":[0.3294117748737335,0.34244945645332336,0.35630252957344055,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.34244945645332336},{"x":0.32773110270500183,"y":0.34244945645332336},{"x":0.32773110270500183,"y":0.35909631848335266},{"x":0.32605043053627014,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32605043053627014,0.34244945645332336,0.32773110270500183,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.34244945645332336},{"x":0.3193277418613434,"y":0.34244945645332336},{"x":0.3193277418613434,"y":0.35909631848335266},{"x":0.2857142984867096,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.2857142984867096,0.34244945645332336,0.3193277418613434,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.34244945645332336},{"x":0.27899160981178284,"y":0.34244945645332336},{"x":0.27899160981178284,"y":0.35909631848335266},{"x":0.2655462324619293,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2655462324619293,0.34244945645332336,0.27899160981178284,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34244945645332336},{"x":0.25882354378700256,"y":0.34244945645332336},{"x":0.25882354378700256,"y":0.35909631848335266},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.21512605249881744,0.34244945645332336,0.25882354378700256,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.7411764860153198,0.36623066663742065,0.7848739624023438,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7411764860153198,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7361344695091248,0.36623066663742065,0.7411764860153198,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7277311086654663,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالارفتن","boundary":[0.6773109436035156,0.36623066663742065,0.7277311086654663,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6705882549285889,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سن","boundary":[0.6487395167350769,0.36623066663742065,0.6705882549285889,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6403361558914185,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ازدواج","boundary":[0.6033613681793213,0.36623066663742065,0.6403361558914185,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6000000238418579,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5983193516731262,0.36623066663742065,0.6000000238418579,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5899159908294678,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3816884756088257},{"x":0.556302547454834,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.556302547454834,0.36623066663742065,0.5899159908294678,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5478991866111755,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طلاق","boundary":[0.5210084319114685,0.36623066663742065,0.5478991866111755,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5159664154052734,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5109243988990784,0.36623066663742065,0.5159664154052734,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5025210380554199,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3816884756088257},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.47058823704719543,0.36623066663742065,0.5025210380554199,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4638655483722687,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3816884756088257},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.43865546584129333,0.36623066663742065,0.4638655483722687,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4302521049976349,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3816884756088257},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانوار","boundary":[0.3932773172855377,0.36623066663742065,0.4302521049976349,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.36623066663742065},{"x":0.38655462861061096,"y":0.36623066663742065},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3816884756088257},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3781512677669525,0.36623066663742065,0.38655462861061096,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.36623066663742065},{"x":0.37142857909202576,"y":0.36623066663742065},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3816884756088257},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.32773110270500183,0.36623066663742065,0.37142857909202576,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.36623066663742065},{"x":0.3193277418613434,"y":0.36623066663742065},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3816884756088257},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.2722689211368561,0.36623066663742065,0.3193277418613434,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36623066663742065},{"x":0.26386556029319763,"y":0.36623066663742065},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3816884756088257},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.21512605249881744,0.36623066663742065,0.26386556029319763,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7848739624023438,"y":0.405469685792923},{"x":0.7731092572212219,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7731092572212219,0.3876337707042694,0.7848739624023438,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7663865685462952,"y":0.405469685792923},{"x":0.7226890921592712,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.7226890921592712,0.3876337707042694,0.7663865685462952,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7193277478218079,"y":0.405469685792923},{"x":0.6941176652908325,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6941176652908325,0.3876337707042694,0.7193277478218079,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6857143044471741,"y":0.405469685792923},{"x":0.6420168280601501,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.6420168280601501,0.3876337707042694,0.6857143044471741,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6352941393852234,"y":0.405469685792923},{"x":0.6201680898666382,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6201680898666382,0.3876337707042694,0.6352941393852234,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6134454011917114,"y":0.405469685792923},{"x":0.6067227125167847,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6067227125167847,0.3876337707042694,0.6134454011917114,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5983193516731262,"y":0.405469685792923},{"x":0.5798319578170776,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.5798319578170776,0.3876337707042694,0.5983193516731262,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3876337707042694},{"x":0.578151285648346,"y":0.3876337707042694},{"x":0.578151285648346,"y":0.405469685792923},{"x":0.5529412031173706,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نفره","boundary":[0.5529412031173706,0.3876337707042694,0.578151285648346,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5529412031173706,"y":0.405469685792923},{"x":0.5495798587799072,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5495798587799072,0.3876337707042694,0.5529412031173706,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5411764979362488,"y":0.405469685792923},{"x":0.48571428656578064,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جداشدن","boundary":[0.48571428656578064,0.3876337707042694,0.5411764979362488,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3876337707042694},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3876337707042694},{"x":0.4773109257221222,"y":0.405469685792923},{"x":0.4252100884914398,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرزندان","boundary":[0.4252100884914398,0.3876337707042694,0.4773109257221222,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.3876337707042694},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3876337707042694},{"x":0.41680672764778137,"y":0.405469685792923},{"x":0.4084033668041229,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4084033668041229,0.3876337707042694,0.41680672764778137,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.3876337707042694},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3876337707042694},{"x":0.40168067812919617,"y":0.405469685792923},{"x":0.3495798408985138,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.3495798408985138,0.3876337707042694,0.40168067812919617,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.3876337707042694},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3876337707042694},{"x":0.34285715222358704,"y":0.405469685792923},{"x":0.32605043053627014,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.32605043053627014,0.3876337707042694,0.34285715222358704,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.3876337707042694},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3876337707042694},{"x":0.32268908619880676,"y":0.405469685792923},{"x":0.29243698716163635,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علل","boundary":[0.29243698716163635,0.3876337707042694,0.32268908619880676,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2857142984867096,"y":0.405469685792923},{"x":0.22689075767993927,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.22689075767993927,0.3876337707042694,0.2857142984867096,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2201680690050125,"y":0.405469685792923},{"x":0.21512605249881744,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.3876337707042694,0.2201680690050125,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7344537973403931,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بالارفتن","boundary":[0.7344537973403931,0.4114149808883667,0.7848739624023438,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7260504364967346,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6957983374595642,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمار","boundary":[0.6957983374595642,0.4114149808883667,0.7260504364967346,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6890756487846375,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6134454011917114,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازنشستگان","boundary":[0.6134454011917114,0.4114149808883667,0.6890756487846375,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6067227125167847,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6000000238418579,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.4114149808883667,0.6067227125167847,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5932773351669312,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5697479248046875,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زوج","boundary":[0.5697479248046875,0.4114149808883667,0.5932773351669312,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5680672526359558,"y":0.42925089597702026},{"x":0.534453809261322,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.534453809261322,0.4114149808883667,0.5680672526359558,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5277311205863953,"y":0.42925089597702026},{"x":0.49747899174690247,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.49747899174690247,0.4114149808883667,0.5277311205863953,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4114149808883667},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4114149808883667},{"x":0.4924369752407074,"y":0.42925089597702026},{"x":0.48403361439704895,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.48403361439704895,0.4114149808883667,0.4924369752407074,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4114149808883667},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4114149808883667},{"x":0.48067227005958557,"y":0.42925089597702026},{"x":0.43697479367256165,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.43697479367256165,0.4114149808883667,0.48067227005958557,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.4114149808883667},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4114149808883667},{"x":0.43361344933509827,"y":0.42925089597702026},{"x":0.3798319399356842,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اتفاقاتی","boundary":[0.3798319399356842,0.4114149808883667,0.43361344933509827,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4114149808883667},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4114149808883667},{"x":0.37142857909202576,"y":0.42925089597702026},{"x":0.32268908619880676,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.32268908619880676,0.4114149808883667,0.37142857909202576,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.4114149808883667},{"x":0.31596639752388,"y":0.4114149808883667},{"x":0.31596639752388,"y":0.42925089597702026},{"x":0.29411765933036804,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.29411765933036804,0.4114149808883667,0.31596639752388,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.4114149808883667},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4114149808883667},{"x":0.2857142984867096,"y":0.42925089597702026},{"x":0.2722689211368561,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2722689211368561,0.4114149808883667,0.2857142984867096,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4114149808883667},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4114149808883667},{"x":0.2655462324619293,"y":0.42925089597702026},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.21512605249881744,0.4114149808883667,0.2655462324619293,0.42925089597702026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.7210084199905396,0.4340071380138397,0.7848739624023438,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.6655462384223938,0.4340071380138397,0.7126050591468811,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4340071380138397},{"x":0.658823549747467,"y":0.4340071380138397},{"x":0.658823549747467,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییراتی","boundary":[0.5966386795043945,0.4340071380138397,0.658823549747467,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چشمگیر","boundary":[0.5226891040802002,0.4340071380138397,0.5882353186607361,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.4756302535533905,0.4340071380138397,0.5159664154052734,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.4340071380138397},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4340071380138397},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4420168101787567,0.4340071380138397,0.47058823704719543,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.4340071380138397},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4340071380138397},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.3983193337917328,0.4340071380138397,0.43361344933509827,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.4340071380138397},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4340071380138397},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4518430531024933},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.39159664511680603,0.4340071380138397,0.4000000059604645,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.4340071380138397},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4340071380138397},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4518430531024933},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییراتی","boundary":[0.32436975836753845,0.4340071380138397,0.38823530077934265,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.4340071380138397},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4340071380138397},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4518430531024933},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.29243698716163635,0.4340071380138397,0.3176470696926117,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.4340071380138397},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4340071380138397},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4518430531024933},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2722689211368561,0.4340071380138397,0.2857142984867096,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4340071380138397},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4340071380138397},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4518430531024933},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.21512605249881744,0.4340071380138397,0.2655462324619293,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7378151416778564,0.45659929513931274,0.7848739624023438,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4756242632865906},{"x":0.680672287940979,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنندگان","boundary":[0.680672287940979,0.45659929513931274,0.7361344695091248,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6739495992660522,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6470588445663452,0.45659929513931274,0.6739495992660522,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6403361558914185,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6218487620353699,0.45659929513931274,0.6403361558914185,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6184874176979065,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.5932773351669312,0.45659929513931274,0.6184874176979065,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5865546464920044,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5798319578170776,0.45659929513931274,0.5865546464920044,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5731092691421509,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.5327731370925903,0.45659929513931274,0.5731092691421509,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5260504484176636,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4756242632865906},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.48235294222831726,0.45659929513931274,0.5260504484176636,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.45659929513931274},{"x":0.48067227005958557,"y":0.45659929513931274},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4756242632865906},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.45546218752861023,0.45659929513931274,0.48067227005958557,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.45659929513931274},{"x":0.4470588266849518,"y":0.45659929513931274},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4756242632865906},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.42352941632270813,0.45659929513931274,0.4470588266849518,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.45659929513931274},{"x":0.42352941632270813,"y":0.45659929513931274},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4756242632865906},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41848739981651306,0.45659929513931274,0.42352941632270813,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.45659929513931274},{"x":0.4117647111415863,"y":0.45659929513931274},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4756242632865906},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دیدگاهها","boundary":[0.34285715222358704,0.45659929513931274,0.4117647111415863,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.45659929513931274},{"x":0.3344537913799286,"y":0.45659929513931274},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4756242632865906},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3294117748737335,0.45659929513931274,0.3344537913799286,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.45659929513931274},{"x":0.32268908619880676,"y":0.45659929513931274},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4756242632865906},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.2571428716182709,0.45659929513931274,0.32268908619880676,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45659929513931274},{"x":0.2504201829433441,"y":0.45659929513931274},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4756242632865906},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.21512605249881744,0.45659929513931274,0.2504201829433441,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7495798468589783,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.7495798468589783,0.48038050532341003,0.7848739624023438,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7478991746902466,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7159664034843445,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.7159664034843445,0.48038050532341003,0.7478991746902466,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.48038050532341003},{"x":0.707563042640686,"y":0.48038050532341003},{"x":0.707563042640686,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6941176652908325,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6941176652908325,0.48038050532341003,0.707563042640686,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6873949766159058,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6873949766159058,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6554622054100037,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6554622054100037,0.48038050532341003,0.6873949766159058,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6487395167350769,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6487395167350769,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6084033846855164,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسکن","boundary":[0.6084033846855164,0.48038050532341003,0.6487395167350769,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6000000238418579,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6000000238418579,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5915966629981995,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5915966629981995,0.48038050532341003,0.6000000238418579,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5848739743232727,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5848739743232727,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5529412031173706,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبب","boundary":[0.5529412031173706,0.48038050532341003,0.5848739743232727,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5445378422737122,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5445378422737122,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5260504484176636,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5260504484176636,0.48038050532341003,0.5445378422737122,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5243697762489319,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5243697762489319,"y":0.49702733755111694},{"x":0.49747899174690247,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.49747899174690247,0.48038050532341003,0.5243697762489319,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.48038050532341003},{"x":0.4907563030719757,"y":0.48038050532341003},{"x":0.4907563030719757,"y":0.49702733755111694},{"x":0.4756302535533905,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4756302535533905,0.48038050532341003,0.4907563030719757,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.48038050532341003},{"x":0.46722689270973206,"y":0.48038050532341003},{"x":0.46722689270973206,"y":0.49702733755111694},{"x":0.4285714328289032,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پویایی","boundary":[0.4285714328289032,0.48038050532341003,0.46722689270973206,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.48038050532341003},{"x":0.42016807198524475,"y":0.48038050532341003},{"x":0.42016807198524475,"y":0.49702733755111694},{"x":0.4151260554790497,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4151260554790497,0.48038050532341003,0.42016807198524475,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.48038050532341003},{"x":0.4084033668041229,"y":0.48038050532341003},{"x":0.4084033668041229,"y":0.49702733755111694},{"x":0.35966387391090393,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.35966387391090393,0.48038050532341003,0.4084033668041229,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.48038050532341003},{"x":0.3512605130672455,"y":0.48038050532341003},{"x":0.3512605130672455,"y":0.49702733755111694},{"x":0.30756303668022156,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انعطاف","boundary":[0.30756303668022156,0.48038050532341003,0.3512605130672455,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.48038050532341003},{"x":0.3042016923427582,"y":0.48038050532341003},{"x":0.3042016923427582,"y":0.49702733755111694},{"x":0.27899160981178284,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پذیر","boundary":[0.27899160981178284,0.48038050532341003,0.3042016923427582,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.48038050532341003},{"x":0.2722689211368561,"y":0.48038050532341003},{"x":0.2722689211368561,"y":0.49702733755111694},{"x":0.26386556029319763,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.26386556029319763,0.48038050532341003,0.2722689211368561,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.48038050532341003},{"x":0.2554621994495392,"y":0.48038050532341003},{"x":0.2554621994495392,"y":0.49702733755111694},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.21512605249881744,0.48038050532341003,0.2554621994495392,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7831932902336121,"y":0.517241358757019},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7714285850524902,0.5005945563316345,0.7831932902336121,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5005945563316345},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آورد","boundary":[0.7394958138465881,0.5017836093902588,0.7647058963775635,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7310924530029297,0.5017836093902588,0.7378151416778564,0.5184304118156433]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7915966510772705,"y":0.517241358757019},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.20340336382389068,0.2664839618206024,0.7965966510772705,0.524241358757019],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7613445520401001,"y":0.542211651802063},{"x":0.7193277478218079,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.7193277478218079,0.5255647897720337,0.7613445520401001,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7126050591468811,"y":0.542211651802063},{"x":0.7058823704719543,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.5255647897720337,0.7126050591468811,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6991596817970276,"y":0.542211651802063},{"x":0.6689075827598572,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6689075827598572,0.5255647897720337,0.6991596817970276,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6605042219161987,"y":0.542211651802063},{"x":0.6201680898666382,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسکن","boundary":[0.6201680898666382,0.5255647897720337,0.6605042219161987,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6134454011917114,"y":0.542211651802063},{"x":0.6000000238418579,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6000000238418579,0.5255647897720337,0.6134454011917114,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5915966629981995,"y":0.542211651802063},{"x":0.5361344814300537,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بافتهای","boundary":[0.5361344814300537,0.5255647897720337,0.5915966629981995,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5255647897720337},{"x":0.529411792755127,"y":0.5255647897720337},{"x":0.529411792755127,"y":0.542211651802063},{"x":0.48235294222831726,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرسوده","boundary":[0.48235294222831726,0.5255647897720337,0.529411792755127,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5255647897720337},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5255647897720337},{"x":0.4756302535533905,"y":0.542211651802063},{"x":0.46554622054100037,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.46554622054100037,0.5255647897720337,0.4756302535533905,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5255647897720337},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5255647897720337},{"x":0.4571428596973419,"y":0.542211651802063},{"x":0.4436974823474884,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.4436974823474884,0.5255647897720337,0.4571428596973419,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5255647897720337},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5255647897720337},{"x":0.43697479367256165,"y":0.542211651802063},{"x":0.40504202246665955,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.40504202246665955,0.5255647897720337,0.43697479367256165,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5255647897720337},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5255647897720337},{"x":0.3983193337917328,"y":0.542211651802063},{"x":0.3512605130672455,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.3512605130672455,0.5255647897720337,0.3983193337917328,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.5255647897720337},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5255647897720337},{"x":0.3445378243923187,"y":0.542211651802063},{"x":0.31092438101768494,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.31092438101768494,0.5255647897720337,0.3445378243923187,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5255647897720337},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5255647897720337},{"x":0.30756303668022156,"y":0.542211651802063},{"x":0.2806722819805145,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پذیر","boundary":[0.2806722819805145,0.5255647897720337,0.30756303668022156,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5255647897720337},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5255647897720337},{"x":0.27394959330558777,"y":0.542211651802063},{"x":0.24705882370471954,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.24705882370471954,0.5255647897720337,0.27394959330558777,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5255647897720337},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5255647897720337},{"x":0.24537815153598785,"y":0.542211651802063},{"x":0.24201680719852448,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.24201680719852448,0.5255647897720337,0.24537815153598785,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5481569766998291},{"x":0.756302535533905,"y":0.5481569766998291},{"x":0.756302535533905,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7478991746902466,0.5481569766998291,0.756302535533905,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7109243869781494,0.5481569766998291,0.7411764860153198,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5481569766998291},{"x":0.702521026134491,"y":0.5481569766998291},{"x":0.702521026134491,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاک","boundary":[0.6773109436035156,0.5481569766998291,0.702521026134491,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6403361558914185,0.5481569766998291,0.6756302714347839,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5481569766998291},{"x":0.63193279504776,"y":0.5481569766998291},{"x":0.63193279504776,"y":0.5659928917884827},{"x":0.605042040348053,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.605042040348053,0.5481569766998291,0.63193279504776,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرسوده","boundary":[0.5512605309486389,0.5481569766998291,0.5983193516731262,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5394958257675171,0.5481569766998291,0.5428571701049805,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5659928917884827},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوسازی","boundary":[0.48403361439704895,0.5481569766998291,0.5310924649238586,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5481569766998291},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5481569766998291},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5659928917884827},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.47058823704719543,0.5481569766998291,0.4773109257221222,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5481569766998291},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5481569766998291},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5659928917884827},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.4302521049976349,0.5481569766998291,0.4638655483722687,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5481569766998291},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5481569766998291},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5659928917884827},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مورفولوژی","boundary":[0.35798320174217224,0.5481569766998291,0.4252100884914398,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.5481569766998291},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5481569766998291},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5659928917884827},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.31092438101768494,0.5481569766998291,0.3495798408985138,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.5481569766998291},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5481569766998291},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5659928917884827},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2991596758365631,0.5481569766998291,0.3025210201740265,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5481569766998291},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5481569766998291},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5659928917884827},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.2571428716182709,0.5481569766998291,0.2991596758365631,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5481569766998291},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5481569766998291},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5659928917884827},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.21512605249881744,0.5481569766998291,0.2537815272808075,0.5659928917884827]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5659928917884827},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.5185647897720337,0.7663445520401001,0.5729928917884827],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5885850191116333},{"x":0.707563042640686,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهها","boundary":[0.707563042640686,0.5707491040229797,0.7361344695091248,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5707491040229797},{"x":0.707563042640686,"y":0.5707491040229797},{"x":0.707563042640686,"y":0.5885850191116333},{"x":0.702521026134491,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.702521026134491,0.5707491040229797,0.707563042640686,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کاربریها","boundary":[0.6369748115539551,0.5707491040229797,0.6941176652908325,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6235294342041016,0.5707491040229797,0.6285714507102966,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلوک","boundary":[0.5915966629981995,0.5707491040229797,0.6168067455291748,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5546218752861023,0.5707491040229797,0.5815126299858093,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5428571701049805,0.5707491040229797,0.5495798587799072,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطعه","boundary":[0.5058823823928833,0.5707491040229797,0.5378151535987854,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.4722689092159271,0.5707491040229797,0.5042017102241516,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5707491040229797},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5707491040229797},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5885850191116333},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.43361344933509827,0.5707491040229797,0.4638655483722687,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5707491040229797},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5707491040229797},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5885850191116333},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42016807198524475,0.5707491040229797,0.4252100884914398,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5707491040229797},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5707491040229797},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5885850191116333},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تراکم","boundary":[0.3798319399356842,0.5707491040229797,0.4117647111415863,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5707491040229797},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5707491040229797},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5885850191116333},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3680672347545624,0.5707491040229797,0.37310925126075745,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5707491040229797},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5707491040229797},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5885850191116333},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.32773110270500183,0.5707491040229797,0.35966387391090393,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5707491040229797},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5707491040229797},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5885850191116333},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3193277418613434,0.5707491040229797,0.32436975836753845,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5707491040229797},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5707491040229797},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5885850191116333},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30588236451148987,0.5707491040229797,0.3126050531864166,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5707491040229797},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5707491040229797},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5885850191116333},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیرون","boundary":[0.2571428716182709,0.5707491040229797,0.2991596758365631,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5707491040229797},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5707491040229797},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5885850191116333},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راندن","boundary":[0.21512605249881744,0.5707491040229797,0.2554621994495392,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمعیت","boundary":[0.6873949766159058,0.5909631252288818,0.7361344695091248,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5909631252288818},{"x":0.680672287940979,"y":0.5909631252288818},{"x":0.680672287940979,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.6420168280601501,0.5909631252288818,0.680672287940979,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6352941393852234,0.5909631252288818,0.6386554837226868,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6134454011917114,0.5909631252288818,0.6285714507102966,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5909631252288818},{"x":0.605042040348053,"y":0.5909631252288818},{"x":0.605042040348053,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.5630252361297607,0.5909631252288818,0.605042040348053,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.5142857432365417,0.5909631252288818,0.5596638917922974,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6111771464347839},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4924369752407074,0.5909631252288818,0.5092437267303467,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5909631252288818},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5909631252288818},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6111771464347839},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.42352941632270813,0.5909631252288818,0.4773109257221222,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5909631252288818},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5909631252288818},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6111771464347839},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4117647111415863,0.5909631252288818,0.41680672764778137,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5909631252288818},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5909631252288818},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6111771464347839},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محلی","boundary":[0.3613445460796356,0.5909631252288818,0.40504202246665955,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5909631252288818},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5909631252288818},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6111771464347839},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلقی","boundary":[0.3210084140300751,0.5909631252288818,0.35462185740470886,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.5909631252288818},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5909631252288818},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6111771464347839},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2840336263179779,0.5909631252288818,0.31092438101768494,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5909631252288818},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5909631252288818},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6111771464347839},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.24369747936725616,0.5909631252288818,0.2806722819805145,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5909631252288818},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5909631252288818},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6111771464347839},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23193277418613434,0.5909631252288818,0.23529411852359772,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5909631252288818},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5909631252288818},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6111771464347839},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21512605249881744,0.5909631252288818,0.2235294133424759,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.61712247133255},{"x":0.7361344695091248,"y":0.61712247133255},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسجام","boundary":[0.6873949766159058,0.61712247133255,0.7361344695091248,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.61712247133255},{"x":0.6789916157722473,"y":0.61712247133255},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6739495992660522,0.61712247133255,0.6789916157722473,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.61712247133255},{"x":0.6672269105911255,"y":0.61712247133255},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتباطات","boundary":[0.6067227125167847,0.61712247133255,0.6672269105911255,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5983193516731262,"y":0.61712247133255},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چشمگیری","boundary":[0.5226891040802002,0.6183115243911743,0.5983193516731262,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6349583864212036},{"x":0.440336138010025,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخوردارند","boundary":[0.440336138010025,0.6183115243911743,0.5142857432365417,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6183115243911743},{"x":0.440336138010025,"y":0.6183115243911743},{"x":0.440336138010025,"y":0.6349583864212036},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43529412150382996,0.6183115243911743,0.440336138010025,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6183115243911743},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6183115243911743},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.3815126121044159,0.6183115243911743,0.4285714328289032,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7394958138465881,"y":0.65636146068573},{"x":0.7058823704719543,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اعیانی","boundary":[0.7058823704719543,0.6409037113189697,0.7394958138465881,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6974790096282959,"y":0.65636146068573},{"x":0.6672269105911255,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6672269105911255,0.6409037113189697,0.6974790096282959,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6554622054100037,"y":0.65636146068573},{"x":0.6470588445663452,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6470588445663452,0.6409037113189697,0.6554622054100037,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6386554837226868,"y":0.65636146068573},{"x":0.5394958257675171,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"gentrification","boundary":[0.5394958257675171,0.6409037113189697,0.6386554837226868,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6409037113189697},{"x":0.534453809261322,"y":0.6409037113189697},{"x":0.534453809261322,"y":0.65636146068573},{"x":0.4957983195781708,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نامیده","boundary":[0.4957983195781708,0.6409037113189697,0.534453809261322,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6409037113189697},{"x":0.489075630903244,"y":0.6409037113189697},{"x":0.489075630903244,"y":0.65636146068573},{"x":0.4773109257221222,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4773109257221222,0.6409037113189697,0.489075630903244,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6409037113189697},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6409037113189697},{"x":0.46722689270973206,"y":0.65636146068573},{"x":0.4453781545162201,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.4453781545162201,0.6409037113189697,0.46722689270973206,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6409037113189697},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6409037113189697},{"x":0.4436974823474884,"y":0.65636146068573},{"x":0.43697479367256165,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.6409037113189697,0.4436974823474884,0.65636146068573]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7394958138465881,"y":0.65636146068573},{"x":0.21512605249881744,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21012605249881744,0.5637491040229797,0.7444958138465881,0.66336146068573],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6183115243911743},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6183115243911743},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6361474394798279},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3512605130672455,0.6183115243911743,0.35798320174217224,0.6361474394798279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.61712247133255},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6183115243911743},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6349583864212036},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.3126050531864166,0.61712247133255,0.3478991687297821,0.6349583864212036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6159334182739258},{"x":0.3042016923427582,"y":0.61712247133255},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6337693333625793},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2823529541492462,0.6159334182739258,0.3025210201740265,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6135553121566772},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6159334182739258},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6325802803039551},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"اصطلاحا","boundary":[0.21512605249881744,0.6135553121566772,0.27563026547431946,0.6325802803039551]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6135553121566772},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6183115243911743},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6349583864212036},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.21012605249881744,0.6065553121566772,0.36298320174217225,0.6419583864212036],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هویت","boundary":[0.7495798468589783,0.7110582590103149,0.7831932902336121,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محله","boundary":[0.7109243869781494,0.7086801528930664,0.7394958138465881,0.7217597961425781]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7059243869781494,0.7016801528930664,0.7881932902336121,0.7323270149230957],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.686087965965271},{"x":0.7613445520401001,"y":0.686087965965271},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7039238810539246},{"x":0.729411780834198,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیامد","boundary":[0.729411780834198,0.686087965965271,0.7613445520401001,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.686087965965271},{"x":0.7210084199905396,"y":0.686087965965271},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7039238810539246},{"x":0.702521026134491,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.702521026134491,0.686087965965271,0.7210084199905396,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.686087965965271},{"x":0.6941176652908325,"y":0.686087965965271},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6638655662536621,0.686087965965271,0.6941176652908325,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.686087965965271},{"x":0.6571428775787354,"y":0.686087965965271},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6453781723976135,0.686087965965271,0.6571428775787354,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.686087965965271},{"x":0.6436975002288818,"y":0.686087965965271},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.6268907785415649,0.686087965965271,0.6436975002288818,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.686087965965271},{"x":0.6235294342041016,"y":0.686087965965271},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریختگی","boundary":[0.5731092691421509,0.686087965965271,0.6235294342041016,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.686087965965271},{"x":0.5663865804672241,"y":0.686087965965271},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7039238810539246},{"x":0.507563054561615,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.507563054561615,0.686087965965271,0.5663865804672241,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.686087965965271},{"x":0.5042017102241516,"y":0.686087965965271},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5008403658866882,0.686087965965271,0.5042017102241516,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.686087965965271},{"x":0.4924369752407074,"y":0.686087965965271},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7039238810539246},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهاجرت","boundary":[0.43361344933509827,0.686087965965271,0.4924369752407074,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.686087965965271},{"x":0.4268907606601715,"y":0.686087965965271},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7039238810539246},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساکنان","boundary":[0.37310925126075745,0.686087965965271,0.4268907606601715,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.686087965965271},{"x":0.3663865625858307,"y":0.686087965965271},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7039238810539246},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قبلی","boundary":[0.33781513571739197,0.686087965965271,0.3663865625858307,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.686087965965271},{"x":0.3310924470424652,"y":0.686087965965271},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7039238810539246},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32773110270500183,0.686087965965271,0.3310924470424652,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.686087965965271},{"x":0.3176470696926117,"y":0.686087965965271},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7039238810539246},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خدشه","boundary":[0.2705882489681244,0.686087965965271,0.3176470696926117,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.686087965965271},{"x":0.27394959330558777,"y":0.686087965965271},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7039238810539246},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارشدن","boundary":[0.21680672466754913,0.686087965965271,0.27394959330558777,0.7039238810539246]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.686087965965271},{"x":0.7613445520401001,"y":0.686087965965271},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7039238810539246},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21180672466754913,0.679087965965271,0.7663445520401001,0.7109238810539246],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7098692059516907},{"x":0.702521026134491,"y":0.7098692059516907},{"x":0.702521026134491,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6974790096282959,0.7098692059516907,0.702521026134491,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6890756487846375,"y":0.72651606798172},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"همسایگی","boundary":[0.6285714507102966,0.7086801528930664,0.6890756487846375,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6134454011917114,0.7086801528930664,0.6252101063728333,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6067227125167847,"y":0.72651606798172},{"x":0.6000000238418579,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.7086801528930664,0.6067227125167847,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5932773351669312,"y":0.72651606798172},{"x":0.5495798587799072,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.5495798587799072,0.7086801528930664,0.5932773351669312,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5411764979362488,"y":0.72651606798172},{"x":0.48739495873451233,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.48739495873451233,0.7086801528930664,0.5411764979362488,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7086801528930664},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7086801528930664},{"x":0.4789915978908539,"y":0.72651606798172},{"x":0.4302521049976349,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.4302521049976349,0.7086801528930664,0.4789915978908539,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.7086801528930664},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7086801528930664},{"x":0.42184874415397644,"y":0.72651606798172},{"x":0.3932773172855377,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.3932773172855377,0.7086801528930664,0.42184874415397644,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.7086801528930664},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7086801528930664},{"x":0.38655462861061096,"y":0.72651606798172},{"x":0.33949580788612366,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرسوده","boundary":[0.33949580788612366,0.7086801528930664,0.38655462861061096,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.7086801528930664},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7086801528930664},{"x":0.3310924470424652,"y":0.72651606798172},{"x":0.29243698716163635,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.29243698716163635,0.7086801528930664,0.3310924470424652,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.7086801528930664},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7086801528930664},{"x":0.2840336263179779,"y":0.72651606798172},{"x":0.2689075767993927,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.2689075767993927,0.7086801528930664,0.2840336263179779,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7086801528930664},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7086801528930664},{"x":0.2655462324619293,"y":0.72651606798172},{"x":0.26386556029319763,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.7086801528930664,0.2655462324619293,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7086801528930664},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7086801528930664},{"x":0.2554621994495392,"y":0.72651606798172},{"x":0.24201680719852448,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.24201680719852448,0.7086801528930664,0.2554621994495392,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7086801528930664},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7086801528930664},{"x":0.23529411852359772,"y":0.72651606798172},{"x":0.21512605249881744,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.21512605249881744,0.7086801528930664,0.23529411852359772,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7479191422462463},{"x":0.75126051902771,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.75126051902771,0.7288941740989685,0.7848739624023438,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7479191422462463},{"x":0.729411780834198,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.729411780834198,0.7288941740989685,0.7428571581840515,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوسازی","boundary":[0.6756302714347839,0.7288941740989685,0.7226890921592712,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.6386554837226868,0.7288941740989685,0.6689075827598572,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7288941740989685},{"x":0.63193279504776,"y":0.7288941740989685},{"x":0.63193279504776,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6235294342041016,0.7288941740989685,0.63193279504776,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.5731092691421509,0.7288941740989685,0.6168067455291748,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسکونی","boundary":[0.5126050710678101,0.7288941740989685,0.5647059082984924,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7479191422462463},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4907563030719757,0.7288941740989685,0.5058823823928833,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7288941740989685},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7288941740989685},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7479191422462463},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.4420168101787567,0.7288941740989685,0.48403361439704895,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7288941740989685},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7288941740989685},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7479191422462463},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صاحب","boundary":[0.39159664511680603,0.7288941740989685,0.43529412150382996,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7288941740989685},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7288941740989685},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7479191422462463},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.35798320174217224,0.7288941740989685,0.3848739564418793,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7288941740989685},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7288941740989685},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7479191422462463},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.33781513571739197,0.7288941740989685,0.3512605130672455,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7288941740989685},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7288941740989685},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7479191422462463},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3142857253551483,0.7288941740989685,0.3294117748737335,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7288941740989685},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7288941740989685},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7479191422462463},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشارکت","boundary":[0.24705882370471954,0.7288941740989685,0.30756303668022156,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7288941740989685},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7288941740989685},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7479191422462463},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.21512605249881744,0.7288941740989685,0.24033613502979279,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7848739624023438,"y":0.771700382232666},{"x":0.7714285850524902,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7714285850524902,0.7526754140853882,0.7848739624023438,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7647058963775635,"y":0.771700382232666},{"x":0.7226890921592712,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طرفین","boundary":[0.7226890921592712,0.7526754140853882,0.7647058963775635,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7142857313156128,"y":0.771700382232666},{"x":0.7008403539657593,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7008403539657593,0.7526754140853882,0.7142857313156128,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6941176652908325,"y":0.771700382232666},{"x":0.6638655662536621,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.6638655662536621,0.7526754140853882,0.6941176652908325,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6554622054100037,"y":0.771700382232666},{"x":0.6016806960105896,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشترین","boundary":[0.6016806960105896,0.7526754140853882,0.6554622054100037,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5932773351669312,"y":0.771700382232666},{"x":0.561344563961029,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تراکم","boundary":[0.561344563961029,0.7526754140853882,0.5932773351669312,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5529412031173706,"y":0.771700382232666},{"x":0.5478991866111755,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5478991866111755,0.7526754140853882,0.5529412031173706,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7526754140853882},{"x":0.5394958257675171,"y":0.771700382232666},{"x":0.5042017102241516,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حجیم","boundary":[0.5042017102241516,0.7526754140853882,0.5394958257675171,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7526754140853882},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7526754140853882},{"x":0.49747899174690247,"y":0.771700382232666},{"x":0.46890756487846375,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.46890756487846375,0.7526754140853882,0.49747899174690247,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7526754140853882},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7526754140853882},{"x":0.4588235318660736,"y":0.771700382232666},{"x":0.4000000059604645,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.4000000059604645,0.7526754140853882,0.4588235318660736,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7526754140853882},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7526754140853882},{"x":0.39159664511680603,"y":0.771700382232666},{"x":0.35798320174217224,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.35798320174217224,0.7526754140853882,0.39159664511680603,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.7526754140853882},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7526754140853882},{"x":0.3512605130672455,"y":0.771700382232666},{"x":0.3310924470424652,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3310924470424652,0.7526754140853882,0.3512605130672455,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.7526754140853882},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7526754140853882},{"x":0.3210084140300751,"y":0.771700382232666},{"x":0.289075642824173,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.289075642824173,0.7526754140853882,0.3210084140300751,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.7526754140853882},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7526754140853882},{"x":0.2806722819805145,"y":0.771700382232666},{"x":0.27394959330558777,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27394959330558777,0.7526754140853882,0.2806722819805145,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7526754140853882},{"x":0.267226904630661,"y":0.7526754140853882},{"x":0.267226904630661,"y":0.771700382232666},{"x":0.21512605249881744,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.21512605249881744,0.7526754140853882,0.267226904630661,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7747899293899536,0.7776456475257874,0.7848739624023438,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.7445378303527832,0.7776456475257874,0.7714285850524902,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.7193277478218079,0.7776456475257874,0.7361344695091248,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قطعه","boundary":[0.6840336322784424,0.7776456475257874,0.7142857313156128,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7776456475257874},{"x":0.680672287940979,"y":0.7776456475257874},{"x":0.680672287940979,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6773109436035156,0.7776456475257874,0.680672287940979,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمانی","boundary":[0.6067227125167847,0.7776456475257874,0.6689075827598572,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7942925095558167},{"x":0.578151285648346,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.578151285648346,0.7776456475257874,0.5983193516731262,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.5428571701049805,0.7776456475257874,0.5747899413108826,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.7776456475257874,0.5361344814300537,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5092437267303467,0.7776456475257874,0.5226891040802002,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7942925095558167},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.48571428656578064,0.7776456475257874,0.5025210380554199,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7776456475257874},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7776456475257874},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7942925095558167},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.44873949885368347,0.7776456475257874,0.4789915978908539,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7776456475257874},{"x":0.440336138010025,"y":0.7776456475257874},{"x":0.440336138010025,"y":0.7942925095558167},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.4268907606601715,0.7776456475257874,0.440336138010025,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7776456475257874},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7776456475257874},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7942925095558167},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.38991597294807434,0.7776456475257874,0.42016807198524475,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7776456475257874},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7776456475257874},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7942925095558167},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.37478992342948914,0.7776456475257874,0.3815126121044159,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.7776456475257874},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7776456475257874},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7942925095558167},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.3310924470424652,0.7776456475257874,0.3663865625858307,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.7776456475257874},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7776456475257874},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7942925095558167},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.2823529541492462,0.7776456475257874,0.32268908619880676,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7776456475257874},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7776456475257874},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7942925095558167},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میشود","boundary":[0.21512605249881744,0.7776456475257874,0.27563026547431946,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7848739624023438,"y":0.815695583820343},{"x":0.7697479128837585,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7697479128837585,0.8002378344535828,0.7848739624023438,0.815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7613445520401001,"y":0.815695583820343},{"x":0.7411764860153198,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7411764860153198,0.8002378344535828,0.7613445520401001,0.815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7344537973403931,"y":0.815695583820343},{"x":0.7243697643280029,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7243697643280029,0.8002378344535828,0.7344537973403931,0.815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7210084199905396,"y":0.815695583820343},{"x":0.6823529601097107,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنای","boundary":[0.6823529601097107,0.8002378344535828,0.7210084199905396,0.815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6756302714347839,"y":0.815695583820343},{"x":0.6352941393852234,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احداث","boundary":[0.6352941393852234,0.8002378344535828,0.6756302714347839,0.815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8168846368789673},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.5983193516731262,0.8002378344535828,0.6285714507102966,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8168846368789673},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.5747899413108826,0.8002378344535828,0.5932773351669312,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8168846368789673},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ده","boundary":[0.5546218752861023,0.8002378344535828,0.5680672526359558,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8168846368789673},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.5176470875740051,0.8002378344535828,0.5462185144424438,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8168846368789673},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسکونی","boundary":[0.4571428596973419,0.8002378344535828,0.5092437267303467,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.801426887512207},{"x":0.45042017102241516,"y":0.801426887512207},{"x":0.45042017102241516,"y":0.8168846368789673},{"x":0.43697479367256165,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.43697479367256165,0.801426887512207,0.45042017102241516,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.801426887512207},{"x":0.4302521049976349,"y":0.801426887512207},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8168846368789673},{"x":0.4151260554790497,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.4151260554790497,0.801426887512207,0.4302521049976349,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.801426887512207},{"x":0.4084033668041229,"y":0.801426887512207},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8168846368789673},{"x":0.3764705955982208,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطعه","boundary":[0.3764705955982208,0.801426887512207,0.4084033668041229,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.801426887512207},{"x":0.36974790692329407,"y":0.801426887512207},{"x":0.36974790692329407,"y":0.8168846368789673},{"x":0.33781513571739197,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.33781513571739197,0.801426887512207,0.36974790692329407,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.801426887512207},{"x":0.3294117748737335,"y":0.801426887512207},{"x":0.3294117748737335,"y":0.8168846368789673},{"x":0.32436975836753845,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32436975836753845,0.801426887512207,0.3294117748737335,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.801426887512207},{"x":0.3176470696926117,"y":0.801426887512207},{"x":0.3176470696926117,"y":0.8168846368789673},{"x":0.27563026547431946,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساکن","boundary":[0.27563026547431946,0.801426887512207,0.3176470696926117,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.801426887512207},{"x":0.2722689211368561,"y":0.801426887512207},{"x":0.2722689211368561,"y":0.8168846368789673},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.23529411852359772,0.801426887512207,0.2722689211368561,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.801426887512207},{"x":0.22689075767993927,"y":0.801426887512207},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8168846368789673},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ده","boundary":[0.21512605249881744,0.801426887512207,0.22689075767993927,0.8168846368789673]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8168846368789673},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.7016801528930664,0.7898739624023438,0.8238846368789673],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8299643397331238},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8299643397331238},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8370987176895142},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"نه","boundary":[0.4907563030719757,0.8299643397331238,0.49915966391563416,0.8370987176895142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8299643397331238},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8299643397331238},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8370987176895142},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.8229643397331238,0.5041596639156342,0.8440987176895142],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/InyVAtaQzrNpuKxe-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/jCEOFkORFrLDBGLR.jpg","blurred":"/storage/books/1ebe307fcf005a20/pages/AHPNGzvqIqtdbVcw.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00022779206586082538,0.9986724807354582,0.9989864184434009]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7478991746902466,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.7495798468589783,0.24494649469852448,0.7831932902336121,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.243757426738739},{"x":0.7478991746902466,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7462185025215149,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7361344695091248,0.243757426738739,0.7462185025215149,0.25921520590782166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.243757426738739},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7344537973403931,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7311344695091248,0.236757426738739,0.7881932902336121,0.2674042887687683],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7478991746902466,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانوار","boundary":[0.7478991746902466,0.19857312738895416,0.7831932902336121,0.21521997451782227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7411764860153198,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7310924530029297,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7310924530029297,0.19857312738895416,0.7411764860153198,0.21521997451782227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7277311086654663,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7277311086654663,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6991596817970276,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.6991596817970276,0.19857312738895416,0.7277311086654663,0.21521997451782227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6924369931221008,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6924369931221008,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6621848940849304,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.6621848940849304,0.19857312738895416,0.6924369931221008,0.21521997451782227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6554622054100037,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6554622054100037,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6268907785415649,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قبلی","boundary":[0.6268907785415649,0.19857312738895416,0.6554622054100037,0.21521997451782227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6184874176979065,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6184874176979065,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5915966629981995,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5915966629981995,0.19857312738895416,0.6184874176979065,0.21521997451782227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5899159908294678,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5899159908294678,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5865546464920044,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.19857312738895416,0.5899159908294678,0.21521997451782227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5798319578170776,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5798319578170776,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5226891040802002,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بارگذاری","boundary":[0.5226891040802002,0.19857312738895416,0.5798319578170776,0.21521997451782227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5142857432365417,"y":0.19857312738895416},{"x":0.5142857432365417,"y":0.21521997451782227},{"x":0.48739495873451233,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.48739495873451233,0.19857312738895416,0.5142857432365417,0.21521997451782227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.19857312738895416},{"x":0.4789915978908539,"y":0.19857312738895416},{"x":0.4789915978908539,"y":0.21521997451782227},{"x":0.47058823704719543,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.47058823704719543,0.19857312738895416,0.4789915978908539,0.21521997451782227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.19857312738895416},{"x":0.4638655483722687,"y":0.19857312738895416},{"x":0.4638655483722687,"y":0.21521997451782227},{"x":0.41848739981651306,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ظرفیت","boundary":[0.41848739981651306,0.19857312738895416,0.4638655483722687,0.21521997451782227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.19857312738895416},{"x":0.4117647111415863,"y":0.19857312738895416},{"x":0.4117647111415863,"y":0.21521997451782227},{"x":0.39159664511680603,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.39159664511680603,0.19857312738895416,0.4117647111415863,0.21521997451782227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.19857312738895416},{"x":0.38991597294807434,"y":0.19857312738895416},{"x":0.38991597294807434,"y":0.21521997451782227},{"x":0.3512605130672455,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.3512605130672455,0.19857312738895416,0.38991597294807434,0.21521997451782227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.19857312738895416},{"x":0.3478991687297821,"y":0.19857312738895416},{"x":0.3478991687297821,"y":0.21521997451782227},{"x":0.3210084140300751,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3210084140300751,0.19857312738895416,0.3478991687297821,0.21521997451782227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.19857312738895416},{"x":0.3142857253551483,"y":0.19857312738895416},{"x":0.3142857253551483,"y":0.21521997451782227},{"x":0.27563026547431946,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محله","boundary":[0.27563026547431946,0.19857312738895416,0.3142857253551483,0.21521997451782227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.19857312738895416},{"x":0.27394959330558777,"y":0.19857312738895416},{"x":0.27394959330558777,"y":0.21521997451782227},{"x":0.2722689211368561,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2722689211368561,0.19857312738895416,0.27394959330558777,0.21521997451782227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.19857312738895416},{"x":0.2655462324619293,"y":0.19857312738895416},{"x":0.2655462324619293,"y":0.21521997451782227},{"x":0.2571428716182709,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2571428716182709,0.19857312738895416,0.2655462324619293,0.21521997451782227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.19857312738895416},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19857312738895416},{"x":0.2537815272808075,"y":0.21521997451782227},{"x":0.21344538033008575,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.21344538033008575,0.19857312738895416,0.2537815272808075,0.21521997451782227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7462185025215149,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمبود","boundary":[0.7462185025215149,0.22116528451442719,0.7848739624023438,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7042016983032227,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.7042016983032227,0.22116528451442719,0.7378151416778564,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.22116528451442719},{"x":0.702521026134491,"y":0.22116528451442719},{"x":0.702521026134491,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6756302714347839,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6756302714347839,0.22116528451442719,0.702521026134491,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6689075827598572,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6151260733604431,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.6151260733604431,0.22116528451442719,0.6689075827598572,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.22116528451442719},{"x":0.610084056854248,"y":0.22116528451442719},{"x":0.610084056854248,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6067227125167847,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6067227125167847,0.22116528451442719,0.610084056854248,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6000000238418579,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6000000238418579,"y":0.23900118470191956},{"x":0.5680672526359558,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.5680672526359558,0.22116528451442719,0.6000000238418579,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5596638917922974,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5596638917922974,"y":0.23900118470191956},{"x":0.5361344814300537,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیاد","boundary":[0.5361344814300537,0.22116528451442719,0.5596638917922974,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.22116528451442719},{"x":0.529411792755127,"y":0.22116528451442719},{"x":0.529411792755127,"y":0.23900118470191956},{"x":0.4756302535533905,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودروها","boundary":[0.4756302535533905,0.22116528451442719,0.529411792755127,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.22116528451442719},{"x":0.46722689270973206,"y":0.22116528451442719},{"x":0.46722689270973206,"y":0.23900118470191956},{"x":0.462184876203537,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.462184876203537,0.22116528451442719,0.46722689270973206,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.22116528451442719},{"x":0.45546218752861023,"y":0.22116528451442719},{"x":0.45546218752861023,"y":0.23900118470191956},{"x":0.4100840389728546,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمبود","boundary":[0.4100840389728546,0.22116528451442719,0.45546218752861023,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.22116528451442719},{"x":0.40168067812919617,"y":0.22116528451442719},{"x":0.40168067812919617,"y":0.23900118470191956},{"x":0.34117648005485535,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پارکینگ","boundary":[0.34117648005485535,0.22116528451442719,0.40168067812919617,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.22116528451442719},{"x":0.33949580788612366,"y":0.22116528451442719},{"x":0.33949580788612366,"y":0.23900118470191956},{"x":0.3210084140300751,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3210084140300751,0.22116528451442719,0.33949580788612366,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.22116528451442719},{"x":0.3142857253551483,"y":0.22116528451442719},{"x":0.3142857253551483,"y":0.23900118470191956},{"x":0.30924370884895325,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30924370884895325,0.22116528451442719,0.3142857253551483,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22116528451442719},{"x":0.3008403480052948,"y":0.22116528451442719},{"x":0.3008403480052948,"y":0.23900118470191956},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایجادنکردن","boundary":[0.21512605249881744,0.22116528451442719,0.3008403480052948,0.23900118470191956]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23900118470191956},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.20844538033008575,0.19157312738895416,0.7898739624023438,0.24600118470191956],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7226890921592712,0.24494649469852448,0.7277311086654663,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7159664034843445,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فضاهای","boundary":[0.6655462384223938,0.24494649469852448,0.7159664034843445,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.24494649469852448},{"x":0.658823549747467,"y":0.24494649469852448},{"x":0.658823549747467,"y":0.2604042887687683},{"x":0.610084056854248,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همگانی","boundary":[0.610084056854248,0.24494649469852448,0.658823549747467,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6033613681793213,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.5596638917922974,0.24494649469852448,0.6033613681793213,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5512605309486389,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5445378422737122,0.24494649469852448,0.5512605309486389,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5378151535987854,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2604042887687683},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.49915966391563416,0.24494649469852448,0.5378151535987854,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.24494649469852448},{"x":0.4907563030719757,"y":0.24494649469852448},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2604042887687683},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.45042017102241516,0.24494649469852448,0.4907563030719757,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.24494649469852448},{"x":0.4436974823474884,"y":0.24494649469852448},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2604042887687683},{"x":0.43697479367256165,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43697479367256165,0.24494649469852448,0.4436974823474884,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.24494649469852448},{"x":0.4302521049976349,"y":0.24494649469852448},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2604042887687683},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.40168067812919617,0.24494649469852448,0.4302521049976349,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3949579894542694,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2604042887687683},{"x":0.3478991687297821,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.3478991687297821,0.24494649469852448,0.3949579894542694,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.24494649469852448},{"x":0.34117648005485535,"y":0.24494649469852448},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2604042887687683},{"x":0.3042016923427582,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.3042016923427582,0.24494649469852448,0.34117648005485535,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3008403480052948,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3008403480052948,"y":0.2604042887687683},{"x":0.29579833149909973,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29579833149909973,0.24494649469852448,0.3008403480052948,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.24494649469852448},{"x":0.289075642824173,"y":0.24494649469852448},{"x":0.289075642824173,"y":0.2604042887687683},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سبب","boundary":[0.2571428716182709,0.24494649469852448,0.289075642824173,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24494649469852448},{"x":0.2504201829433441,"y":0.24494649469852448},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2604042887687683},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.21512605249881744,0.24494649469852448,0.2504201829433441,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.7663865685462952,0.26634958386421204,0.7848739624023438,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.26634958386421204},{"x":0.756302535533905,"y":0.26634958386421204},{"x":0.756302535533905,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7462185025215149,0.26634958386421204,0.756302535533905,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7411764860153198,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.7277311086654663,0.26634958386421204,0.7411764860153198,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7159664034843445,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7058823704719543,0.26634958386421204,0.7159664034843445,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6991596817970276,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساکنان","boundary":[0.6521008610725403,0.26634958386421204,0.6991596817970276,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6453781723976135,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6117647290229797,0.26634958386421204,0.6453781723976135,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6033613681793213,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5983193516731262,0.26634958386421204,0.6033613681793213,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5899159908294678,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیرون","boundary":[0.5512605309486389,0.26634958386421204,0.5899159908294678,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5462185144424438,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راندن","boundary":[0.5092437267303467,0.26634958386421204,0.5462185144424438,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.26634958386421204},{"x":0.49915966391563416,"y":0.26634958386421204},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2841854989528656},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.44873949885368347,0.26634958386421204,0.49915966391563416,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.26634958386421204},{"x":0.4453781545162201,"y":0.26634958386421204},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2841854989528656},{"x":0.413445383310318,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.413445383310318,0.26634958386421204,0.4453781545162201,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.26634958386421204},{"x":0.40672269463539124,"y":0.26634958386421204},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2841854989528656},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.35798320174217224,0.26634958386421204,0.40672269463539124,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.26634958386421204},{"x":0.3495798408985138,"y":0.26634958386421204},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3126050531864166,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محل","boundary":[0.3126050531864166,0.26634958386421204,0.3495798408985138,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.26634958386421204},{"x":0.30588236451148987,"y":0.26634958386421204},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3008403480052948,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3008403480052948,0.26634958386421204,0.30588236451148987,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.26634958386421204},{"x":0.29243698716163635,"y":0.26634958386421204},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2841854989528656},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشفتگی","boundary":[0.23529411852359772,0.26634958386421204,0.29243698716163635,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26634958386421204},{"x":0.22857142984867096,"y":0.26634958386421204},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2841854989528656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.26634958386421204,0.22857142984867096,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.7411764860153198,0.2901307940483093,0.7848739624023438,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6789916157722473,0.2901307940483093,0.7344537973403931,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محله","boundary":[0.6403361558914185,0.2901307940483093,0.6705882549285889,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.5932773351669312,0.2901307940483093,0.6336134672164917,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.5680672526359558,0.2901307940483093,0.5865546464920044,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.2901307940483093},{"x":0.561344563961029,"y":0.2901307940483093},{"x":0.561344563961029,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5579832196235657,0.2901307940483093,0.561344563961029,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3067776560783386},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"displacement","boundary":[0.4588235318660736,0.2901307940483093,0.5546218752861023,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.2901307940483093},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2901307940483093},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3067776560783386},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.45378151535987854,0.2901307940483093,0.4571428596973419,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.2901307940483093},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2901307940483093},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3067776560783386},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.2901307940483093,0.45210084319114685,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.2901307940483093},{"x":0.440336138010025,"y":0.2901307940483093},{"x":0.440336138010025,"y":0.3067776560783386},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.42016807198524475,0.2901307940483093,0.440336138010025,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.2901307940483093},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2901307940483093},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3067776560783386},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.3764705955982208,0.2901307940483093,0.4117647111415863,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.2901307940483093},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2901307940483093},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3067776560783386},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخورد","boundary":[0.3210084140300751,0.2901307940483093,0.3680672347545624,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.2901307940483093},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2901307940483093},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3067776560783386},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3126050531864166,0.2901307940483093,0.3176470696926117,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.2901307940483093},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2901307940483093},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3067776560783386},{"x":0.289075642824173,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.289075642824173,0.2901307940483093,0.30588236451148987,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.2901307940483093},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2901307940483093},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3067776560783386},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.2521008551120758,0.2901307940483093,0.2857142984867096,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2901307940483093},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2901307940483093},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3067776560783386},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.21512605249881744,0.2901307940483093,0.24369747936725616,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7831932902336121,"y":0.328180730342865},{"x":0.7462185025215149,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.7462185025215149,0.31272295117378235,0.7831932902336121,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7445378303527832,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7445378303527832,"y":0.328180730342865},{"x":0.7411764860153198,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7411764860153198,0.31272295117378235,0.7445378303527832,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7327731251716614,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7327731251716614,"y":0.328180730342865},{"x":0.707563042640686,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.707563042640686,0.31272295117378235,0.7327731251716614,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7008403539657593,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7008403539657593,"y":0.328180730342865},{"x":0.6605042219161987,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6605042219161987,0.31272295117378235,0.7008403539657593,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3139120042324066},{"x":0.653781533241272,"y":0.31272295117378235},{"x":0.653781533241272,"y":0.328180730342865},{"x":0.605042040348053,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.605042040348053,0.3139120042324066,0.653781533241272,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5983193516731262,"y":0.328180730342865},{"x":0.5663865804672241,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.5663865804672241,0.3139120042324066,0.5983193516731262,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5596638917922974,"y":0.328180730342865},{"x":0.5193277597427368,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.5193277597427368,0.3139120042324066,0.5596638917922974,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5126050710678101,"y":0.328180730342865},{"x":0.4907563030719757,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.4907563030719757,0.3139120042324066,0.5126050710678101,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3139120042324066},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3139120042324066},{"x":0.4907563030719757,"y":0.328180730342865},{"x":0.48571428656578064,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48571428656578064,0.3139120042324066,0.4907563030719757,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7596638798713684,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7596638798713684,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7478991746902466,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7478991746902466,0.33531510829925537,0.7596638798713684,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7411764860153198,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7411764860153198,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7109243869781494,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7109243869781494,0.33531510829925537,0.7411764860153198,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7042016983032227,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7042016983032227,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6554622054100037,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهسازی","boundary":[0.6554622054100037,0.33531510829925537,0.7042016983032227,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6470588445663452,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6470588445663452,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6201680898666382,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.6201680898666382,0.33531510829925537,0.6470588445663452,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6117647290229797,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6117647290229797,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5663865804672241,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرسوده","boundary":[0.5663865804672241,0.33531510829925537,0.6117647290229797,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5596638917922974,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5596638917922974,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5428571701049805,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5428571701049805,0.33531510829925537,0.5596638917922974,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5361344814300537,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5361344814300537,"y":0.35315102338790894},{"x":0.49747899174690247,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.49747899174690247,0.33531510829925537,0.5361344814300537,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.33531510829925537},{"x":0.4907563030719757,"y":0.33531510829925537},{"x":0.4907563030719757,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4756302535533905,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4756302535533905,0.33531510829925537,0.4907563030719757,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.33531510829925537},{"x":0.46722689270973206,"y":0.33531510829925537},{"x":0.46722689270973206,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4285714328289032,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.4285714328289032,0.33531510829925537,0.46722689270973206,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.33531510829925537},{"x":0.42184874415397644,"y":0.33531510829925537},{"x":0.42184874415397644,"y":0.35315102338790894},{"x":0.37142857909202576,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.37142857909202576,0.33531510829925537,0.42184874415397644,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.33531510829925537},{"x":0.364705890417099,"y":0.33531510829925537},{"x":0.364705890417099,"y":0.35315102338790894},{"x":0.3176470696926117,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.3176470696926117,0.33531510829925537,0.364705890417099,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.33531510829925537},{"x":0.31092438101768494,"y":0.33531510829925537},{"x":0.31092438101768494,"y":0.35315102338790894},{"x":0.2571428716182709,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساکنان","boundary":[0.2571428716182709,0.33531510829925537,0.31092438101768494,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33531510829925537},{"x":0.2504201829433441,"y":0.33531510829925537},{"x":0.2504201829433441,"y":0.35315102338790894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.21512605249881744,0.33531510829925537,0.2504201829433441,0.35315102338790894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35315102338790894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.23794649469852447,0.7898739624023438,0.36015102338790894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7327731251716614,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7327731251716614,0.3579072654247284,0.7361344695091248,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7310924530029297,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6571428775787354,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"upgrading","boundary":[0.6571428775787354,0.3579072654247284,0.7310924530029297,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6554622054100037,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6521008610725403,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6521008610725403,0.3579072654247284,0.6554622054100037,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6453781723976135,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6302521228790283,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6302521228790283,0.3579072654247284,0.6453781723976135,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6252101063728333,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6084033846855164,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6084033846855164,0.3579072654247284,0.6252101063728333,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6000000238418579,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5462185144424438,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرایش","boundary":[0.5462185144424438,0.3579072654247284,0.6000000238418579,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5394958257675171,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5176470875740051,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5176470875740051,0.3579072654247284,0.5394958257675171,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5109243988990784,"y":0.37574315071105957},{"x":0.4588235318660736,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.4588235318660736,0.3579072654247284,0.5109243988990784,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.3579072654247284},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3579072654247284},{"x":0.45210084319114685,"y":0.37574315071105957},{"x":0.38655462861061096,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.38655462861061096,0.3579072654247284,0.45210084319114685,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.3579072654247284},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3579072654247284},{"x":0.3798319399356842,"y":0.37574315071105957},{"x":0.3344537913799286,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.3344537913799286,0.3579072654247284,0.3798319399356842,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.3579072654247284},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3579072654247284},{"x":0.32773110270500183,"y":0.37574315071105957},{"x":0.32268908619880676,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32268908619880676,0.3579072654247284,0.32773110270500183,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.3579072654247284},{"x":0.31596639752388,"y":0.3579072654247284},{"x":0.31596639752388,"y":0.37574315071105957},{"x":0.27394959330558777,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.27394959330558777,0.3579072654247284,0.31596639752388,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3579072654247284},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3579072654247284},{"x":0.2655462324619293,"y":0.37574315071105957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسکن","boundary":[0.21512605249881744,0.3579072654247284,0.2655462324619293,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقرون","boundary":[0.6974790096282959,0.3816884756088257,0.7361344695091248,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6840336322784424,0.3816884756088257,0.6941176652908325,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صرفه","boundary":[0.6470588445663452,0.3816884756088257,0.6789916157722473,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6252101063728333,0.3816884756088257,0.6386554837226868,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محلات","boundary":[0.5747899413108826,0.3816884756088257,0.6184874176979065,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.5260504484176636,0.3816884756088257,0.5680672526359558,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5126050710678101,0.3816884756088257,0.5193277597427368,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3983353078365326},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فرسوده","boundary":[0.45378151535987854,0.3816884756088257,0.5058823823928833,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3983353078365326},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کالبدی","boundary":[0.3966386616230011,0.3816884756088257,0.4470588266849518,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.3816884756088257},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3816884756088257},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3983353078365326},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38991597294807434,0.3816884756088257,0.3932773172855377,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.3816884756088257},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3816884756088257},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3983353078365326},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.34285715222358704,0.3816884756088257,0.3815126121044159,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.3816884756088257},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3816884756088257},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3983353078365326},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساکنان","boundary":[0.2840336263179779,0.3816884756088257,0.3344537913799286,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3816884756088257},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3816884756088257},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3983353078365326},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.22689075767993927,0.3816884756088257,0.27563026547431946,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3816884756088257},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3816884756088257},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3983353078365326},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.3816884756088257,0.2201680690050125,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.6941176652908325,0.4042806327342987,0.7361344695091248,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6655462384223938,0.4042806327342987,0.6924369931221008,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4042806327342987},{"x":0.658823549747467,"y":0.4042806327342987},{"x":0.658823549747467,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6084033846855164,0.4042806327342987,0.658823549747467,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6000000238418579,0.4042806327342987,0.6033613681793213,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنوع","boundary":[0.5647059082984924,0.4042806327342987,0.5915966629981995,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5529412031173706,0.4042806327342987,0.5579832196235657,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4221165180206299},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اختلاط","boundary":[0.4941176474094391,0.4042806327342987,0.5445378422737122,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4042806327342987},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4042806327342987},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4221165180206299},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.4285714328289032,0.4042806327342987,0.48571428656578064,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4042806327342987},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4042806327342987},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4221165180206299},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42016807198524475,0.4042806327342987,0.4252100884914398,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.4042806327342987},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4042806327342987},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4221165180206299},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اختلاط","boundary":[0.3613445460796356,0.4042806327342987,0.4117647111415863,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.4042806327342987},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4042806327342987},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4221165180206299},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کاربریها","boundary":[0.27899160981178284,0.4042806327342987,0.3529411852359772,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.4042806327342987},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4042806327342987},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4221165180206299},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27899160981178284,0.4042806327342987,0.2823529541492462,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4042806327342987},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4042806327342987},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4221165180206299},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.2218487411737442,0.4042806327342987,0.2705882489681244,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7378151416778564,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.6974790096282959,0.42687276005744934,0.7378151416778564,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6907563209533691,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6857143044471741,0.42687276005744934,0.6907563209533691,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6773109436035156,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هویت","boundary":[0.6470588445663452,0.42687276005744934,0.6773109436035156,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6386554837226868,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6201680898666382,0.42687276005744934,0.6386554837226868,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6067227125167847,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محلی","boundary":[0.5714285969734192,0.42687276005744934,0.6067227125167847,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5680672526359558,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4447086751461029},{"x":0.561344563961029,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.561344563961029,0.42687276005744934,0.5680672526359558,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5596638917922974,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محله","boundary":[0.5260504484176636,0.42687276005744934,0.5596638917922974,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5260504484176636,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4447086751461029},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محوری","boundary":[0.48235294222831726,0.42687276005744934,0.5260504484176636,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.42687276005744934},{"x":0.4722689092159271,"y":0.42687276005744934},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4447086751461029},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46554622054100037,0.42687276005744934,0.4722689092159271,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.42687276005744934},{"x":0.45546218752861023,"y":0.42687276005744934},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4447086751461029},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.3983193337917328,0.42687276005744934,0.45546218752861023,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.42687276005744934},{"x":0.38991597294807434,"y":0.42687276005744934},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4447086751461029},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"همسایگی","boundary":[0.32268908619880676,0.42687276005744934,0.38991597294807434,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.42687276005744934},{"x":0.3142857253551483,"y":0.42687276005744934},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4447086751461029},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30924370884895325,0.42687276005744934,0.3142857253551483,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.42687276005744934},{"x":0.30588236451148987,"y":0.42687276005744934},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4447086751461029},{"x":0.289075642824173,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.289075642824173,0.42687276005744934,0.30588236451148987,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.42687276005744934},{"x":0.2857142984867096,"y":0.42687276005744934},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4447086751461029},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2823529541492462,0.42687276005744934,0.2857142984867096,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.42687276005744934},{"x":0.27394959330558777,"y":0.42687276005744934},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4447086751461029},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.26050421595573425,0.42687276005744934,0.27394959330558777,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42687276005744934},{"x":0.2554621994495392,"y":0.42687276005744934},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4447086751461029},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضمن","boundary":[0.21512605249881744,0.42687276005744934,0.2554621994495392,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.7058823704719543,0.44946491718292236,0.7361344695091248,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6991596817970276,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6873949766159058,0.44946491718292236,0.6991596817970276,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.44946491718292236},{"x":0.680672287940979,"y":0.44946491718292236},{"x":0.680672287940979,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6487395167350769,0.44946491718292236,0.680672287940979,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6420168280601501,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6285714507102966,0.44946491718292236,0.6420168280601501,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6218487620353699,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.5764706134796143,0.44946491718292236,0.6218487620353699,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5697479248046875,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.5260504484176636,0.44946491718292236,0.5697479248046875,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5193277597427368,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5126050710678101,0.44946491718292236,0.5193277597427368,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5058823823928833,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4673008322715759},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.4588235318660736,0.44946491718292236,0.5058823823928833,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.44946491718292236},{"x":0.45210084319114685,"y":0.44946491718292236},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4673008322715759},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلندمدت","boundary":[0.38823530077934265,0.44946491718292236,0.45210084319114685,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.44946491718292236},{"x":0.3815126121044159,"y":0.44946491718292236},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4673008322715759},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنان","boundary":[0.3529411852359772,0.44946491718292236,0.3815126121044159,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.44946491718292236},{"x":0.3512605130672455,"y":0.44946491718292236},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4673008322715759},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3462184965610504,0.44946491718292236,0.3512605130672455,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.44946491718292236},{"x":0.33949580788612366,"y":0.44946491718292236},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4673008322715759},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.3008403480052948,0.44946491718292236,0.33949580788612366,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.44946491718292236},{"x":0.29411765933036804,"y":0.44946491718292236},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4673008322715759},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همزیستی","boundary":[0.21848739683628082,0.44946491718292236,0.29411765933036804,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7361344695091248,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6756302714347839,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چندنسلی","boundary":[0.6756302714347839,0.47324612736701965,0.7361344695091248,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6689075827598572,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6689075827598572,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6638655662536621,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.47324612736701965,0.6689075827598572,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6571428775787354,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6571428775787354,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5815126299858093,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سالخوردگی","boundary":[0.5815126299858093,0.47324612736701965,0.6571428775787354,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5747899413108826,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5747899413108826,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5663865804672241,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5663865804672241,0.47324612736701965,0.5747899413108826,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5596638917922974,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5596638917922974,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5428571701049805,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5428571701049805,0.47324612736701965,0.5596638917922974,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5361344814300537,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5361344814300537,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5277311205863953,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5277311205863953,0.47324612736701965,0.5361344814300537,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5210084319114685,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5210084319114685,"y":0.48989298939704895},{"x":0.48739495873451233,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارکان","boundary":[0.48739495873451233,0.47324612736701965,0.5210084319114685,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.47324612736701965},{"x":0.48067227005958557,"y":0.47324612736701965},{"x":0.48067227005958557,"y":0.48989298939704895},{"x":0.45546218752861023,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.45546218752861023,0.47324612736701965,0.48067227005958557,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.47324612736701965},{"x":0.4470588266849518,"y":0.47324612736701965},{"x":0.4470588266849518,"y":0.48989298939704895},{"x":0.40168067812919617,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.40168067812919617,0.47324612736701965,0.4470588266849518,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.47324612736701965},{"x":0.3932773172855377,"y":0.47324612736701965},{"x":0.3932773172855377,"y":0.48989298939704895},{"x":0.364705890417099,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.364705890417099,0.47324612736701965,0.3932773172855377,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.47324612736701965},{"x":0.35798320174217224,"y":0.47324612736701965},{"x":0.35798320174217224,"y":0.48989298939704895},{"x":0.3193277418613434,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محقق","boundary":[0.3193277418613434,0.47324612736701965,0.35798320174217224,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.47324612736701965},{"x":0.3126050531864166,"y":0.47324612736701965},{"x":0.3126050531864166,"y":0.48989298939704895},{"x":0.2991596758365631,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2991596758365631,0.47324612736701965,0.3126050531864166,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.47324612736701965},{"x":0.29075631499290466,"y":0.47324612736701965},{"x":0.29075631499290466,"y":0.48989298939704895},{"x":0.2722689211368561,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.2722689211368561,0.47324612736701965,0.29075631499290466,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.47324612736701965},{"x":0.267226904630661,"y":0.47324612736701965},{"x":0.267226904630661,"y":0.48989298939704895},{"x":0.26218488812446594,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26218488812446594,0.47324612736701965,0.267226904630661,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7226890921592712,0.4958382844924927,0.7361344695091248,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6974790096282959,0.4958382844924927,0.7159664034843445,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5136741995811462},{"x":0.658823549747467,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.658823549747467,0.4958382844924927,0.6890756487846375,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5136741995811462},{"x":0.653781533241272,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.653781533241272,0.4958382844924927,0.6571428775787354,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستورالعمل","boundary":[0.5714285969734192,0.4958382844924927,0.6470588445663452,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5193277597427368,0.4958382844924927,0.5630252361297607,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5136741995811462},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49747899174690247,0.4958382844924927,0.5109243988990784,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4958382844924927},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4958382844924927},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5136741995811462},{"x":0.440336138010025,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.440336138010025,0.4958382844924927,0.4907563030719757,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.4958382844924927},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4958382844924927},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5136741995811462},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محله","boundary":[0.3949579894542694,0.4958382844924927,0.43361344933509827,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.4958382844924927},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4958382844924927},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5136741995811462},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3831932842731476,0.4958382844924927,0.38823530077934265,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.4958382844924927},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4958382844924927},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5136741995811462},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.31092438101768494,0.4958382844924927,0.3764705955982208,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4958382844924927},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4958382844924927},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5136741995811462},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همسایگی","boundary":[0.23529411852359772,0.4958382844924927,0.3042016923427582,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4958382844924927},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4958382844924927},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5136741995811462},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.21512605249881744,0.4958382844924927,0.22857142984867096,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کمترین","boundary":[0.6890756487846375,0.5196195244789124,0.7378151416778564,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5196195244789124},{"x":0.680672287940979,"y":0.5196195244789124},{"x":0.680672287940979,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6487395167350769,0.5196195244789124,0.680672287940979,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6268907785415649,0.5196195244789124,0.6403361558914185,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورفولوژی","boundary":[0.5529412031173706,0.5196195244789124,0.6201680898666382,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محله","boundary":[0.5142857432365417,0.5196195244789124,0.5445378422737122,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5008403658866882,0.5196195244789124,0.5058823823928833,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5196195244789124},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5196195244789124},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5350772738456726},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.45210084319114685,0.5196195244789124,0.4941176474094391,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5196195244789124},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5196195244789124},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5350772738456726},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.4084033668041229,0.5196195244789124,0.4436974823474884,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5196195244789124},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5196195244789124},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5350772738456726},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4000000059604645,0.5196195244789124,0.40336135029792786,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5350772738456726},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.3512605130672455,0.5196195244789124,0.3932773172855377,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5196195244789124},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5196195244789124},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5350772738456726},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3310924470424652,0.5196195244789124,0.34285715222358704,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5196195244789124},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5196195244789124},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5350772738456726},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.2857142984867096,0.5196195244789124,0.32268908619880676,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5196195244789124},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5196195244789124},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5350772738456726},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.22857142984867096,0.5196195244789124,0.27899160981178284,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5196195244789124},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5196195244789124},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5350772738456726},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.5196195244789124,0.2201680690050125,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.7058823704719543,0.5410225987434387,0.7378151416778564,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.6638655662536621,0.5410225987434387,0.6991596817970276,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6352941393852234,0.5410225987434387,0.6605042219161987,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همگانی","boundary":[0.5798319578170776,0.5410225987434387,0.6285714507102966,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5588585138320923},{"x":0.529411792755127,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.529411792755127,0.5410225987434387,0.5731092691421509,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5142857432365417,0.5410225987434387,0.5210084319114685,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5410225987434387},{"x":0.507563054561615,"y":0.5410225987434387},{"x":0.507563054561615,"y":0.5588585138320923},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بارگذاری","boundary":[0.45210084319114685,0.5410225987434387,0.507563054561615,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5410225987434387},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5410225987434387},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5588585138320923},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسکونی","boundary":[0.3949579894542694,0.5410225987434387,0.4436974823474884,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5410225987434387},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5410225987434387},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5588585138320923},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38655462861061096,0.5410225987434387,0.39159664511680603,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5410225987434387},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5410225987434387},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5588585138320923},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.32436975836753845,0.5410225987434387,0.3798319399356842,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5410225987434387},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5410225987434387},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5588585138320923},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.2857142984867096,0.5410225987434387,0.3176470696926117,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5410225987434387},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5410225987434387},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5588585138320923},{"x":0.267226904630661,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.267226904630661,0.5410225987434387,0.27899160981178284,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5410225987434387},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5410225987434387},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5588585138320923},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظامی","boundary":[0.21512605249881744,0.5410225987434387,0.26050421595573425,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7277311086654663,0.5648037791252136,0.7361344695091248,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فضاهای","boundary":[0.6722689270973206,0.5648037791252136,0.7210084199905396,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.6504201889038086,0.5648037791252136,0.6638655662536621,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6386554837226868,0.5648037791252136,0.6436975002288818,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فضاهای","boundary":[0.5815126299858093,0.5648037791252136,0.6302521228790283,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.5495798587799072,0.5648037791252136,0.5747899413108826,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5361344814300537,0.5648037791252136,0.5428571701049805,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5648037791252136},{"x":0.529411792755127,"y":0.5648037791252136},{"x":0.529411792755127,"y":0.5814506411552429},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.49747899174690247,0.5648037791252136,0.529411792755127,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5648037791252136},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5648037791252136},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5814506411552429},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.4470588266849518,0.5648037791252136,0.4907563030719757,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5648037791252136},{"x":0.440336138010025,"y":0.5648037791252136},{"x":0.440336138010025,"y":0.5814506411552429},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پویایی","boundary":[0.40168067812919617,0.5648037791252136,0.440336138010025,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5648037791252136},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5648037791252136},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5814506411552429},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38823530077934265,0.5648037791252136,0.3932773172855377,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5648037791252136},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5648037791252136},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5814506411552429},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارگانیک","boundary":[0.33949580788612366,0.5648037791252136,0.3815126121044159,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5648037791252136},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5648037791252136},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5814506411552429},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.29243698716163635,0.5648037791252136,0.3327731192111969,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5648037791252136},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5648037791252136},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5814506411552429},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بافتهای","boundary":[0.21512605249881744,0.5648037791252136,0.2840336263179779,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.587395966053009},{"x":0.7361344695091248,"y":0.587395966053009},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.6957983374595642,0.587395966053009,0.7361344695091248,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.587395966053009},{"x":0.6873949766159058,"y":0.587395966053009},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6823529601097107,0.587395966053009,0.6873949766159058,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.587395966053009},{"x":0.6756302714347839,"y":0.587395966053009},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فرسوده","boundary":[0.6285714507102966,0.587395966053009,0.6756302714347839,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.587395966053009},{"x":0.6218487620353699,"y":0.587395966053009},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کالبدی","boundary":[0.5815126299858093,0.587395966053009,0.6218487620353699,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.587395966053009},{"x":0.5764706134796143,"y":0.587395966053009},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.587395966053009,0.5764706134796143,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.587395966053009},{"x":0.5647059082984924,"y":0.587395966053009},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.5327731370925903,0.587395966053009,0.5647059082984924,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.587395966053009},{"x":0.5260504484176636,"y":0.587395966053009},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6052318811416626},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.48235294222831726,0.587395966053009,0.5260504484176636,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.587395966053009},{"x":0.4789915978908539,"y":0.587395966053009},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4571428596973419,0.587395966053009,0.4789915978908539,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.587395966053009},{"x":0.4605042040348053,"y":0.587395966053009},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4571428596973419,0.587395966053009,0.4605042040348053,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.587395966053009},{"x":0.45042017102241516,"y":0.587395966053009},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6052318811416626},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اختلاط","boundary":[0.3983193337917328,0.587395966053009,0.45042017102241516,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.587395966053009},{"x":0.38991597294807434,"y":0.587395966053009},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6052318811416626},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3848739564418793,0.587395966053009,0.38991597294807434,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.587395966053009},{"x":0.3781512677669525,"y":0.587395966053009},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6052318811416626},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنوع","boundary":[0.3445378243923187,0.587395966053009,0.3781512677669525,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.