دست ورزی ژنتیکی گیاهان (جلد اول) دست ورزی ژنتیکی گیاهان (جلد اول)

توضیحات

برخلاف هیاهوی موجود در مسیله ایمنی دست ورزی شده های ژنتیکی، کشت این محصولات دنیا را درنوردیده است. برای برون رفت از توهسات موجود درباره محصولات دست ورزی شده ژنتیکی و سوق به واقع گرایی. کتاب حاضر مجموعه ای از اطلاعات و تجربیات 30 متخصص را در زمینه نحوه تولید، آشکارسازی و صفات ژنتیکی مندرج در محصولات زراعی، گیاهان زینتی و گونه های درختی تراریخت را گردآوری کرده است، رزیابی خطرات احتمالی دست ورزی ژنتیکی و مزایای اقتصادی بالقوه این فناوری نیز از نظر دور نمانده است. این کتاب تمامی جزییات فنی مورد نیاز برای حرکت به سوی عصری جدید در کشاورزی را در اختیار می گذارد.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798376","title":"دست ورزی ژنتیکی گیاهان (جلد اول)","price":"۱۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۴‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/211b85fae775d208/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/211b85fae775d208/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/211b85fae775d208/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/211b85fae775d208/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/211b85fae775d208/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/211b85fae775d208/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/211b85fae775d208/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/211b85fae775d208/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/211b85fae775d208/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/211b85fae775d208/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-01-1464-3","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۲","nobat_chap":"1","description":["برخلاف هیاهوی موجود در مسیله ایمنی دست ورزی شده های ژنتیکی، کشت این محصولات دنیا را درنوردیده است. برای برون رفت از توهسات موجود درباره محصولات دست ورزی شده ژنتیکی و سوق به واقع گرایی. کتاب حاضر مجموعه ای از اطلاعات و تجربیات 30 متخصص را در زمینه نحوه تولید، آشکارسازی و صفات ژنتیکی مندرج در محصولات زراعی، گیاهان زینتی و گونه های درختی تراریخت را گردآوری کرده است، رزیابی خطرات احتمالی دست ورزی ژنتیکی و مزایای اقتصادی بالقوه این فناوری نیز از نظر دور نمانده است. این کتاب تمامی جزییات فنی مورد نیاز برای حرکت به سوی عصری جدید در کشاورزی را در اختیار می گذارد.",""],"pages_count":"374","keywords":"null","token":"211b85fae775d208","created_at":"2022-01-29 13:48:13","updated_at":"2022-10-23 10:36:17","publisher_id":"180","deleted_at":null,"published_at":"2022-01-29 13:53:46","available_for_web":"1","publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1920308","title":"فرانک کمپکن","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"فرانک","lastname":"کمپکن","token":"6866e48eee196896","created_at":"2021-04-12 18:06:48","updated_at":"2021-04-12 18:06:48","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920312","title":"کریستین جونگ","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"کریستین","lastname":"جونگ","token":"32cfe2c3a9f18331","created_at":"2021-04-12 18:06:49","updated_at":"2021-04-12 18:06:49","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920317","title":"علی اکبر شاه نجات بوشهری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"علی اکبر شاه","lastname":"نجات بوشهری","token":"7cb59f9152e7e68d","created_at":"2021-04-12 18:06:50","updated_at":"2021-04-12 18:06:50","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1920308","title":"فرانک کمپکن","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"فرانک","lastname":"کمپکن","token":"6866e48eee196896","created_at":"2021-04-12 18:06:48","updated_at":"2021-04-12 18:06:48","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920312","title":"کریستین جونگ","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"کریستین","lastname":"جونگ","token":"32cfe2c3a9f18331","created_at":"2021-04-12 18:06:49","updated_at":"2021-04-12 18:06:49","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1920317","title":"علی اکبر شاه نجات بوشهری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"علی اکبر شاه","lastname":"نجات بوشهری","token":"7cb59f9152e7e68d","created_at":"2021-04-12 18:06:50","updated_at":"2021-04-12 18:06:50","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786951","file":"61f514653dbce9.28904553.pdf","book_id":"3798376","toc":null,"created_at":"2022-01-29 13:48:13","updated_at":"2022-10-23 10:36:17","process_started_at":"2022-01-29 13:48:16","process_done_at":"2022-01-29 13:48:21","process_failed_at":null,"pages_count":"374","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"4e2640fa0f91537b61c336a0f8c6b957fb1e1d5c9140153a4fecca075a68db1e8413023ebff659abfbb326afa294108b74988f209676dc760f2e79d627f4116f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۷۴"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[{"id":"22864","title":"ژنتیک گیاهی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"b834cf7e50bb340a","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:36:14","updated_at":"2017-10-07 11:36:14","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-","ebook_price_en":"7500","urlify":"%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84","pages_count_fa":"۳۷۴","authorTitle":"فرانک کمپکن, کریستین جونگ, علی اکبر شاه نجات بوشهری","tocStr":"","url":"/preview/211b85fae775d208/%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86--%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-"}
{"toc":null,"pages_count":374,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"211b85fae775d208","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/211b85fae775d208/pages/RXoXNBpyGnkRPVJN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/211b85fae775d208/pages/ZdlBomiYyQDztVSe.jpg","blurred":"/storage/books/211b85fae775d208/pages/hqHwgLwcGKgtSynD.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004378928276671081,0.0003443136625788274,0.9987459218722432,0.999001509254732]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7411764860153198,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6453781723976135,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.6453781723976135,0.2980997562408447,0.7411764860153198,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6369748115539551,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ورزی","boundary":[0.5478991866111755,0.2980997562408447,0.6369748115539551,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3325415551662445},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژنتیکی","boundary":[0.40336135029792786,0.2969121038913727,0.5193277597427368,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.2969121038913727},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2969121038913727},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3325415551662445},{"x":0.2655462324619293,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.2655462324619293,0.2969121038913727,0.38823530077934265,0.3325415551662445]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7411764860153198,"y":0.33372920751571655},{"x":0.2655462324619293,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2605462324619293,0.2899121038913727,0.7461764860153198,0.34072920751571656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5546218752861023,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5025210380554199,0.38123515248298645,0.5546218752861023,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.38123515248298645},{"x":0.48739495873451233,"y":0.38123515248298645},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4470588266849518,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.4453781545162201,0.38123515248298645,0.48739495873451233,0.4073634147644043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5546218752861023,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4470588266849518,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4403781545162201,0.37423515248298644,0.5596218752861023,0.41317576241493226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فرانک","boundary":[0.5899159908294678,0.5047506093978882,0.6487395167350769,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمپکن","boundary":[0.5210084319114685,0.5047506093978882,0.5815126299858093,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5109243988990784,0.5047506093978882,0.5176470875740051,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5273159146308899},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کریستین","boundary":[0.42352941632270813,0.5047506093978882,0.5008403658866882,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5047506093978882},{"x":0.413445383310318,"y":0.5047506093978882},{"x":0.413445383310318,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جونگ","boundary":[0.3529411852359772,0.5047506093978882,0.413445383310318,0.5273159146308899]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.34794118523597717,0.4977506093978882,0.6537395167350769,0.5343159146308899],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5882353186607361,0.6508313417434692,0.6386554837226868,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5478991866111755,0.6508313417434692,0.5798319578170776,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اکبر","boundary":[0.5126050710678101,0.6508313417434692,0.5445378422737122,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"شاہ","boundary":[0.4789915978908539,0.6508313417434692,0.5058823823928833,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6698337197303772},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نجات","boundary":[0.43361344933509827,0.6508313417434692,0.4773109257221222,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوشهری","boundary":[0.3613445460796356,0.6508313417434692,0.4252100884914398,0.6698337197303772]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3563445460796356,0.6438313417434692,0.6436554837226868,0.6768337197303772],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7078384757041931},{"x":0.534453809261322,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.534453809261322,0.6923990249633789,0.5630252361297607,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7090261578559875},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4773109257221222,0.6935867071151733,0.5243697762489319,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6935867071151733},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6935867071151733},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7090261578559875},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.43865546584129333,0.6935867071151733,0.46890756487846375,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.694774329662323},{"x":0.43529412150382996,"y":0.694774329662323},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7102137804031372},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4302521049976349,0.694774329662323,0.43529412150382996,0.7102137804031372]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7078384757041931},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4252521049976349,0.6865867071151733,0.5680252361297607,0.7148384757041931],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5394958257675171,0.8147268295288086,0.5731092691421509,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8147268295288086},{"x":0.529411792755127,"y":0.8325415849685669},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5058823823928833,0.8135392069816589,0.529411792755127,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8135392069816589},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8135392069816589},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8325415849685669},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.4268907606601715,0.8135392069816589,0.4957983195781708,0.8325415849685669]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8337292075157166},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4218907606601715,0.8053515248298645,0.5781092691421509,0.8407292075157166],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/211b85fae775d208/pages/amXwKDbJVJeoACZr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/211b85fae775d208/pages/yVpFXROqprePvsqm.jpg","blurred":"/storage/books/211b85fae775d208/pages/YuXwGghImOUlgMlV.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0001708210886515801,0.9986724807354582,0.9989902251468985]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.15676960349082947},{"x":0.7831932902336121,"y":0.15676960349082947},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7546218633651733,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.756302535533905,0.15676960349082947,0.7831932902336121,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7478991746902466,"y":0.15676960349082947},{"x":0.7478991746902466,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7260504364967346,"y":0.17102137207984924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7277311086654663,0.15558195114135742,0.7478991746902466,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7193277478218079,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7193277478218079,"y":0.1722090244293213},{"x":0.658823549747467,"y":0.17102137207984924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.658823549747467,0.15558195114135742,0.7193277478218079,0.1722090244293213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7831932902336121,"y":0.15676960349082947},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1722090244293213},{"x":0.658823549747467,"y":0.17102137207984924}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.653823549747467,0.14858195114135742,0.7881932902336121,0.1792090244293213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.1496437042951584},{"x":0.5495798587799072,"y":0.1496437042951584},{"x":0.5512605309486389,"y":0.1650831401348114},{"x":0.5260504484176636,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5243697762489319,0.1496437042951584,0.5512605309486389,0.1650831401348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.1496437042951584},{"x":0.5210084319114685,"y":0.1496437042951584},{"x":0.5210084319114685,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5109243988990784,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5109243988990784,0.1496437042951584,0.5210084319114685,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.15083135664463043},{"x":0.507563054561615,"y":0.1496437042951584},{"x":0.507563054561615,"y":0.16627077758312225},{"x":0.48739495873451233,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.48571428656578064,0.15083135664463043,0.507563054561615,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.15083135664463043},{"x":0.48571428656578064,"y":0.15083135664463043},{"x":0.48571428656578064,"y":0.16627077758312225},{"x":0.48067227005958557,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4789915978908539,0.15083135664463043,0.48571428656578064,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.15083135664463043},{"x":0.4789915978908539,"y":0.15083135664463043},{"x":0.4789915978908539,"y":0.16627077758312225},{"x":0.45042017102241516,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"فناور","boundary":[0.45042017102241516,0.15083135664463043,0.4789915978908539,0.16627077758312225]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5495798587799072,"y":0.1496437042951584},{"x":0.5512605309486389,"y":0.1650831401348114},{"x":0.45042017102241516,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.44542017102241516,0.14383135664463043,0.5562605309486389,0.1720831401348114],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.15914489328861237},{"x":0.2823529541492462,"y":0.15676960349082947},{"x":0.2840336263179779,"y":0.17102137207984924},{"x":0.2201680690050125,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.21848739683628082,0.15914489328861237,0.2840336263179779,0.17102137207984924]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.15914489328861237},{"x":0.2823529541492462,"y":0.15676960349082947},{"x":0.2840336263179779,"y":0.17102137207984924},{"x":0.2201680690050125,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21348739683628082,0.15214489328861236,0.2890336263179779,0.17802137207984925],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7445378303527832,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7445378303527832,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7126050591468811,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۶۴","boundary":[0.7126050591468811,0.17339667677879333,0.7445378303527832,0.18408551812171936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7445378303527832,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7445378303527832,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7126050591468811,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.16639667677879333,0.7495378303527832,0.19108551812171937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.17458432912826538},{"x":0.267226904630661,"y":0.17339667677879333},{"x":0.267226904630661,"y":0.18289786577224731},{"x":0.24369747936725616,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۵","boundary":[0.24369747936725616,0.17458432912826538,0.267226904630661,0.18289786577224731]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.17458432912826538},{"x":0.267226904630661,"y":0.17339667677879333},{"x":0.267226904630661,"y":0.18289786577224731},{"x":0.24369747936725616,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23869747936725616,0.16758432912826537,0.272226904630661,0.18989786577224732],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5428571701049805,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5260504484176636,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5277311205863953,0.2173396646976471,0.5428571701049805,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5243697762489319,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4571428596973419,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.4571428596973419,0.2173396646976471,0.5243697762489319,0.24703088402748108]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2173396646976471},{"x":0.5428571701049805,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5428571701049805,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4571428596973419,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.6100000143051147,"boundary":[0.4521428596973419,0.2103396646976471,0.5478571701049805,0.25521852147579194],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3099762499332428},{"x":0.46890756487846375,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ISCPBS","boundary":[0.46890756487846375,0.30403801798820496,0.5008403658866882,0.3099762499332428]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3099762499332428},{"x":0.46890756487846375,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.46390756487846374,0.29703801798820495,0.5058403658866882,0.3169762499332428],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3194774389266968},{"x":0.556302547454834,"y":0.3194774389266968},{"x":0.556302547454834,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5394958257675171,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجمن","boundary":[0.5394958257675171,0.3194774389266968,0.556302547454834,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5361344814300537,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5243697762489319,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5243697762489319,0.3194774389266968,0.5361344814300537,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5226891040802002,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5042017102241516,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زراعت","boundary":[0.5042017102241516,0.3194774389266968,0.5226891040802002,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5008403658866882,"y":0.32660332322120667},{"x":0.49915966391563416,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49915966391563416,0.3194774389266968,0.5008403658866882,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3194774389266968},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3194774389266968},{"x":0.4957983195781708,"y":0.32660332322120667},{"x":0.48067227005958557,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.48067227005958557,0.3194774389266968,0.4957983195781708,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3194774389266968},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3194774389266968},{"x":0.4773109257221222,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4638655483722687,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نباتات","boundary":[0.4638655483722687,0.3194774389266968,0.4773109257221222,0.32660332322120667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3194774389266968},{"x":0.556302547454834,"y":0.3194774389266968},{"x":0.556302547454834,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4638655483722687,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4588655483722687,0.31247743892669677,0.561302547454834,0.33360332322120667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.34085512161254883},{"x":0.45042017102241516,"y":0.34085512161254883},{"x":0.45042017102241516,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4000000059604645,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Genetic","boundary":[0.4000000059604645,0.34085512161254883,0.45042017102241516,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5394958257675171,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5394958257675171,"y":0.35154393315315247},{"x":0.45378151535987854,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Modification","boundary":[0.45378151535987854,0.34085512161254883,0.5394958257675171,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5596638917922974,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5596638917922974,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5462185144424438,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.5462185144424438,0.34085512161254883,0.5596638917922974,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6016806960105896,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6016806960105896,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5663865804672241,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Plants","boundary":[0.5663865804672241,0.34085512161254883,0.6016806960105896,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.3527315855026245},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3527315855026245},{"x":0.43697479367256165,"y":0.36579573154449463},{"x":0.40336135029792786,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Frank","boundary":[0.40336135029792786,0.3527315855026245,0.43697479367256165,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.3527315855026245},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3527315855026245},{"x":0.49747899174690247,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4420168101787567,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Kempken","boundary":[0.4420168101787567,0.3527315855026245,0.49747899174690247,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5025210380554199,"y":0.36579573154449463},{"x":0.49915966391563416,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.49915966391563416,0.3527315855026245,0.5025210380554199,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5630252361297607,"y":0.36579573154449463},{"x":0.507563054561615,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Christian","boundary":[0.507563054561615,0.3527315855026245,0.5630252361297607,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5949580073356628,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5680672526359558,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Jung","boundary":[0.5680672526359558,0.3527315855026245,0.5949580073356628,0.36579573154449463]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6016806960105896,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6016806960105896,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4000000059604645,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3950000059604645,0.3338551216125488,0.6066806960105896,0.37279573154449464],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3646080791950226},{"x":0.507563054561615,"y":0.37648457288742065},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Springer","boundary":[0.45378151535987854,0.36579573154449463,0.507563054561615,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3646080791950226},{"x":0.507563054561615,"y":0.3646080791950226},{"x":0.507563054561615,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5042017102241516,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5042017102241516,0.3646080791950226,0.507563054561615,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5428571701049805,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5428571701049805,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5142857432365417,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2010","boundary":[0.5142857432365417,0.3646080791950226,0.5428571701049805,0.37648457288742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5428571701049805,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5428571701049805,"y":0.37648457288742065},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.44878151535987854,0.3587957315444946,0.5478571701049805,0.38348457288742066],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6168067455291748,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.5848739743232727,0.38123515248298645,0.6168067455291748,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5815126299858093,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ورزی","boundary":[0.5495798587799072,0.38123515248298645,0.5815126299858093,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5394958257675171,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3954869210720062},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژنتیکی","boundary":[0.49915966391563416,0.38123515248298645,0.5394958257675171,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3800475001335144},{"x":0.489075630903244,"y":0.3800475001335144},{"x":0.489075630903244,"y":0.3954869210720062},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.45210084319114685,0.3800475001335144,0.489075630903244,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3800475001335144},{"x":0.440336138010025,"y":0.3800475001335144},{"x":0.440336138010025,"y":0.39429929852485657},{"x":0.43697479367256165,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.43697479367256165,0.3800475001335144,0.440336138010025,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4319327771663666,"y":0.39429929852485657},{"x":0.4151260554790497,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.4151260554790497,0.3800475001335144,0.4319327771663666,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4084033668041229,"y":0.39429929852485657},{"x":0.39159664511680603,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.39159664511680603,0.3800475001335144,0.4084033668041229,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.3800475001335144},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3800475001335144},{"x":0.38991597294807434,"y":0.39429929852485657},{"x":0.38655462861061096,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.38655462861061096,0.3800475001335144,0.38991597294807434,0.39429929852485657]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6168067455291748,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6168067455291748,"y":0.39667457342147827},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.38155462861061096,0.3730475001335144,0.6218067455291748,0.4036745734214783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5983193516731262,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.5697479248046875,0.39904987812042236,0.5983193516731262,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5630252361297607,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرانک","boundary":[0.5327731370925903,0.39904987812042236,0.5630252361297607,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5260504484176636,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کمپکن","boundary":[0.4941176474094391,0.39904987812042236,0.5260504484176636,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4924369752407074,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4133016765117645},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48739495873451233,0.39904987812042236,0.4924369752407074,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.39904987812042236},{"x":0.48067227005958557,"y":0.39904987812042236},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4133016765117645},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کریستین","boundary":[0.43865546584129333,0.39904987812042236,0.48067227005958557,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4319327771663666,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4133016765117645},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جونگ","boundary":[0.3983193337917328,0.39904987812042236,0.4319327771663666,0.4133016765117645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4121140241622925},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3933193337917328,0.39204987812042236,0.6033193516731262,0.4191140241622925],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5899159908294678,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5579832196235657,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5579832196235657,0.4180522561073303,0.5899159908294678,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5512605309486389,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5310924649238586,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5310924649238586,0.4180522561073303,0.5512605309486389,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4180522561073303},{"x":0.529411792755127,"y":0.4180522561073303},{"x":0.529411792755127,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5109243988990784,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اکبر","boundary":[0.5109243988990784,0.4180522561073303,0.529411792755127,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5042017102241516,"y":0.43111640214920044},{"x":0.48739495873451233,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"شاہ","boundary":[0.48739495873451233,0.4180522561073303,0.5042017102241516,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4180522561073303},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4180522561073303},{"x":0.48739495873451233,"y":0.43111640214920044},{"x":0.462184876203537,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نجات","boundary":[0.462184876203537,0.4180522561073303,0.48739495873451233,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.4180522561073303},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4180522561073303},{"x":0.45042017102241516,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4100840389728546,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بوشهری","boundary":[0.4100840389728546,0.4180522561073303,0.45042017102241516,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4477434754371643},{"x":0.75126051902771,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ویراسته","boundary":[0.75126051902771,0.43586698174476624,0.7848739624023438,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7462185025215149,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.6957983374595642,0.43586698174476624,0.7462185025215149,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6924369931221008,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6924369931221008,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6722689270973206,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داهی","boundary":[0.6722689270973206,0.43586698174476624,0.6924369931221008,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45961993932724},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7613445520401001,0.4477434754371643,0.7848739624023438,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7579832077026367,"y":0.45961993932724},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پرداز","boundary":[0.7378151416778564,0.4477434754371643,0.7579832077026367,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45961993932724},{"x":0.7327731251716614,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.4477434754371643,0.7361344695091248,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7277311086654663,"y":0.45961993932724},{"x":0.7042016983032227,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احمد","boundary":[0.7042016983032227,0.4477434754371643,0.7277311086654663,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6974790096282959,"y":0.45961993932724},{"x":0.6773109436035156,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میهن","boundary":[0.6773109436035156,0.4477434754371643,0.6974790096282959,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6739495992660522,"y":0.45961993932724},{"x":0.653781533241272,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامه","boundary":[0.653781533241272,0.4477434754371643,0.6739495992660522,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45961993932724},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.7613445520401001,0.45843231678009033,0.7831932902336121,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7546218633651733,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7546218633651733,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7394958138465881,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7394958138465881,0.45843231678009033,0.7546218633651733,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7327731251716614,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.45843231678009033,0.7361344695091248,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7277311086654663,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7277311086654663,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6907563209533691,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.6924369931221008,0.45843231678009033,0.7277311086654663,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6890756487846375,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6890756487846375,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6605042219161987,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دربانی","boundary":[0.6605042219161987,0.4572446644306183,0.6890756487846375,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7394958138465881,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حروفچین","boundary":[0.7394958138465881,0.4679335057735443,0.7848739624023438,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7327731251716614,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7277311086654663,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7277311086654663,0.4679335057735443,0.7327731251716614,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7226890921592712,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6957983374595642,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.6957983374595642,0.4679335057735443,0.7226890921592712,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6941176652908325,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6941176652908325,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6823529601097107,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.6823529601097107,0.46912112832069397,0.6941176652908325,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.46912112832069397},{"x":0.680672287940979,"y":0.46912112832069397},{"x":0.680672287940979,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6789916157722473,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6789916157722473,0.46912112832069397,0.680672287940979,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6739495992660522,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6739495992660522,"y":0.48099762201309204},{"x":0.653781533241272,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داود","boundary":[0.653781533241272,0.46912112832069397,0.6739495992660522,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6487395167350769,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6487395167350769,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6235294342041016,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ربیعی","boundary":[0.6235294342041016,0.46912112832069397,0.6487395167350769,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7630252242088318,0.48099762201309204,0.7831932902336121,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.48099762201309204},{"x":0.756302535533905,"y":0.48099762201309204},{"x":0.756302535533905,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7411764860153198,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7411764860153198,0.48099762201309204,0.756302535533905,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.47980996966362},{"x":0.7361344695091248,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6907563209533691,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6907563209533691,0.47980996966362,0.7361344695091248,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7630252242088318,0.49168646335601807,0.7831932902336121,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.490498811006546},{"x":0.756302535533905,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7411764860153198,0.490498811006546,0.7546218633651733,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.490498811006546},{"x":0.7344537973403931,"y":0.490498811006546},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۲","boundary":[0.7109243869781494,0.490498811006546,0.7327731251716614,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.7613445520401001,0.5035629272460938,0.7848739624023438,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.7361344695091248,0.5035629272460938,0.7529411911964417,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7613445520401001,0.5142517685890198,0.7848739624023438,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5142517685890198},{"x":0.756302535533905,"y":0.5142517685890198},{"x":0.756302535533905,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیجیتال","boundary":[0.7210084199905396,0.5142517685890198,0.756302535533905,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7109243869781494,0.5142517685890198,0.7159664034843445,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.6722689270973206,0.5142517685890198,0.7058823704719543,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6672269105911255,0.5142517685890198,0.6705882549285889,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آریانا","boundary":[0.6386554837226868,0.5142517685890198,0.6605042219161987,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۵۰۰۰","boundary":[0.7529411911964417,0.5261282920837402,0.7815126180648804,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7210084199905396,0.5273159146308899,0.7462185025215149,0.5356294512748718]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4050840389728546,0.4110522561073303,0.7898739624023438,0.5438170738220215],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.7327731251716614,0.5380047559738159,0.7579832077026367,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.6857143044471741,0.5380047559738159,0.7243697643280029,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5380047559738159},{"x":0.680672287940979,"y":0.5380047559738159},{"x":0.680672287940979,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6504201889038086,0.5380047559738159,0.680672287940979,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6420168280601501,0.5380047559738159,0.6470588445663452,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6117647290229797,0.5380047559738159,0.6369748115539551,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5522565245628357},{"x":0.578151285648346,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.578151285648346,0.5380047559738159,0.6067227125167847,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5697479248046875,0.5380047559738159,0.5747899413108826,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روبه","boundary":[0.5445378422737122,0.5380047559738159,0.5663865804672241,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5277311205863953,0.5380047559738159,0.5462185144424438,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سینما","boundary":[0.4924369752407074,0.5380047559738159,0.5193277597427368,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5380047559738159},{"x":0.489075630903244,"y":0.5380047559738159},{"x":0.489075630903244,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپیده","boundary":[0.4638655483722687,0.5380047559738159,0.489075630903244,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4588235318660736,0.5380047559738159,0.4638655483722687,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5380047559738159},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5380047559738159},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پاساژ","boundary":[0.4302521049976349,0.5380047559738159,0.45546218752861023,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5380047559738159},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5380047559738159},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خبیری","boundary":[0.3983193337917328,0.5380047559738159,0.42184874415397644,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5522565245628357},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38991597294807434,0.5380047559738159,0.3966386616230011,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5380047559738159},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5380047559738159},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.3680672347545624,0.5380047559738159,0.38655462861061096,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3613445460796356,0.5380047559738159,0.3663865625858307,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5380047559738159},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5380047559738159},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۰۸۸۹۱","boundary":[0.3025210201740265,0.5380047559738159,0.35630252957344055,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5380047559738159},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5380047559738159},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3008403480052948,0.5380047559738159,0.30588236451148987,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5380047559738159},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5380047559738159},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5522565245628357},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۱۰۶۸۶","boundary":[0.24369747936725616,0.5380047559738159,0.29579833149909973,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.7445378303527832,0.5522565245628357,0.7831932902336121,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7344537973403931,0.5522565245628357,0.7394958138465881,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5522565245628357},{"x":0.729411780834198,"y":0.5522565245628357},{"x":0.729411780834198,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشگاه","boundary":[0.6890756487846375,0.5522565245628357,0.729411780834198,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دائمی","boundary":[0.6638655662536621,0.5522565245628357,0.6840336322784424,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6554622054100037,0.5522565245628357,0.6571428775787354,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6201680898666382,0.5522565245628357,0.6487395167350769,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5949580073356628,0.5522565245628357,0.6151260733604431,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5630252361297607,0.5522565245628357,0.5899159908294678,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5579832196235657,0.5522565245628357,0.5596638917922974,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.5226891040802002,0.5522565245628357,0.5512605309486389,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خالد","boundary":[0.4957983195781708,0.5522565245628357,0.5176470875740051,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامبولی","boundary":[0.4470588266849518,0.5522565245628357,0.4907563030719757,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5653206706047058},{"x":0.440336138010025,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.440336138010025,0.5522565245628357,0.4436974823474884,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5522565245628357},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5522565245628357},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5653206706047058},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نبش","boundary":[0.41680672764778137,0.5522565245628357,0.43529412150382996,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5653206706047058},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.3831932842731476,0.5522565245628357,0.4100840389728546,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5653206706047058},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهم","boundary":[0.35798320174217224,0.5522565245628357,0.3764705955982208,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5522565245628357},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5522565245628357},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5653206706047058},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35630252957344055,0.5522565245628357,0.35966387391090393,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5653206706047058},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.32268908619880676,0.5522565245628357,0.3495798408985138,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5653206706047058},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵۰","boundary":[0.3042016923427582,0.5522565245628357,0.3142857253551483,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5653206706047058},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3025210201740265,0.5522565245628357,0.3042016923427582,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5522565245628357},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5522565245628357},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5653206706047058},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.27899160981178284,0.5522565245628357,0.29579833149909973,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5522565245628357},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5522565245628357},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5653206706047058},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.27394959330558777,0.5522565245628357,0.27563026547431946,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5522565245628357},{"x":0.267226904630661,"y":0.5522565245628357},{"x":0.267226904630661,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۸۷۲۵۹۵۴","boundary":[0.21344538033008575,0.5522565245628357,0.267226904630661,0.5653206706047058]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20844538033008575,0.5310047559738159,0.7881932902336121,0.5723206706047058],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.5647059082984924,0.5688835978507996,0.5983193516731262,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.5226891040802002,0.5688835978507996,0.5579832196235657,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5159664154052734,0.5688835978507996,0.5210084319114685,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"www.bookiup.ir","boundary":[0.4000000059604645,0.5676959753036499,0.5092437267303467,0.5831353664398193]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5843230485916138},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3950000059604645,0.5606959753036499,0.6033193516731262,0.5913230485916138],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.5983193516731262,0.5902612805366516,0.6134454011917114,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5697479248046875,0.5902612805366516,0.5915966629981995,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5462185144424438,0.5902612805366516,0.5647059082984924,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5210084319114685,0.5902612805366516,0.5411764979362488,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.589073657989502},{"x":0.5142857432365417,"y":0.589073657989502},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6021377444267273},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.49915966391563416,0.589073657989502,0.5142857432365417,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.589073657989502},{"x":0.4941176474094391,"y":0.589073657989502},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6021377444267273},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.45042017102241516,0.589073657989502,0.4941176474094391,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.589073657989502},{"x":0.4453781545162201,"y":0.589073657989502},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6021377444267273},{"x":0.413445383310318,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.413445383310318,0.589073657989502,0.4453781545162201,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.589073657989502},{"x":0.40672269463539124,"y":0.589073657989502},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6009501218795776},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.38655462861061096,0.589073657989502,0.40672269463539124,0.6009501218795776]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6033254265785217},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.38155462861061096,0.5808859758377075,0.6184454011917114,0.6103254265785217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6168067455291748,0.6009501218795776,0.6487395167350769,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.5882353186607361,0.6009501218795776,0.6151260733604431,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5680672526359558,0.6009501218795776,0.5798319578170776,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6009501218795776},{"x":0.556302547454834,"y":0.6009501218795776},{"x":0.556302547454834,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5495798587799072,0.6009501218795776,0.556302547454834,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5210084319114685,0.6009501218795776,0.5428571701049805,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.4773109257221222,0.6009501218795776,0.5126050710678101,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.4605042040348053,0.6009501218795776,0.4739495813846588,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6009501218795776},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6009501218795776},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6128265857696533},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.41680672764778137,0.6009501218795776,0.45210084319114685,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6009501218795776},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6009501218795776},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.3781512677669525,0.6009501218795776,0.40672269463539124,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6009501218795776},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6009501218795776},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3529411852359772,0.6009501218795776,0.37142857909202576,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6282660365104675},{"x":0.75126051902771,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.6163895726203918,0.7747899293899536,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7411764860153198,0.6163895726203918,0.7462185025215149,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7260504364967346,0.6163895726203918,0.7361344695091248,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6873949766159058,0.6163895726203918,0.7210084199905396,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6840336322784424,0.6163895726203918,0.6873949766159058,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6163895726203918},{"x":0.680672287940979,"y":0.6163895726203918},{"x":0.680672287940979,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.6605042219161987,0.6163895726203918,0.680672287940979,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورزی","boundary":[0.6352941393852234,0.6163895726203918,0.6571428775787354,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ژنتیکی","boundary":[0.6000000238418579,0.6163895726203918,0.6268907785415649,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.5697479248046875,0.6163895726203918,0.5949580073356628,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5647059082984924,0.6163895726203918,0.5680672526359558,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اویراستار","boundary":[0.5176470875740051,0.6163895726203918,0.5579832196235657,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6282660365104675},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرانک","boundary":[0.48739495873451233,0.6163895726203918,0.5126050710678101,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6163895726203918},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6163895726203918},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6282660365104675},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کمپکن","boundary":[0.4571428596973419,0.6163895726203918,0.48235294222831726,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6163895726203918},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6163895726203918},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6282660365104675},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45210084319114685,0.6163895726203918,0.45378151535987854,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6282660365104675},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کریستین","boundary":[0.4117647111415863,0.6163895726203918,0.4453781545162201,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6163895726203918},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6163895726203918},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6282660365104675},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جونگ","boundary":[0.3848739564418793,0.6163895726203918,0.40672269463539124,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6282660365104675},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3764705955982208,0.6163895726203918,0.3798319399356842,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6163895726203918},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6163895726203918},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6282660365104675},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.3462184965610504,0.6163895726203918,0.37142857909202576,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6163895726203918},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6163895726203918},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6282660365104675},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.3294117748737335,0.6163895726203918,0.34117648005485535,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.6163895726203918},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6163895726203918},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6282660365104675},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اکبر","boundary":[0.30924370884895325,0.6163895726203918,0.32436975836753845,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6282660365104675},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شاہ","boundary":[0.29075631499290466,0.6163895726203918,0.3025210201740265,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.6163895726203918},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6163895726203918},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نجات","boundary":[0.2689075767993927,0.6163895726203918,0.29075631499290466,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6163895726203918},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6163895726203918},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6282660365104675},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بوشهری","boundary":[0.22521008551120758,0.6163895726203918,0.26050421595573425,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7327731251716614,0.6270784139633179,0.7747899293899536,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7126050591468811,0.6270784139633179,0.7277311086654663,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7109243869781494,0.6270784139633179,0.7142857313156128,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6873949766159058,0.6270784139633179,0.7058823704719543,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6823529601097107,0.6270784139633179,0.6840336322784424,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6571428775787354,0.6270784139633179,0.6773109436035156,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6386554837226868,0.6270784139633179,0.6521008610725403,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.5966386795043945,0.6270784139633179,0.6336134672164917,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5899159908294678,0.6270784139633179,0.5932773351669312,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6389548778533936},{"x":0.556302547454834,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۲","boundary":[0.556302547454834,0.6270784139633179,0.5848739743232727,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7327731251716614,0.6401425004005432,0.7747899293899536,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6496437191963196},{"x":0.702521026134491,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.702521026134491,0.6401425004005432,0.7277311086654663,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6974790096282959,0.6401425004005432,0.6991596817970276,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6857143044471741,0.6401425004005432,0.6941176652908325,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6789916157722473,0.6401425004005432,0.6840336322784424,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6504201889038086,0.6401425004005432,0.6739495992660522,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6470588445663452,0.6401425004005432,0.6487395167350769,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.6184874176979065,0.6401425004005432,0.6420168280601501,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6134454011917114,0.6401425004005432,0.6168067455291748,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.5848739743232727,0.6401425004005432,0.6084033846855164,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6401425004005432},{"x":0.583193302154541,"y":0.6401425004005432},{"x":0.583193302154541,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.6401425004005432,0.583193302154541,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7462185025215149,0.6508313417434692,0.7747899293899536,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.6508313417434692,0.7445378303527832,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7176470756530762,0.6508313417434692,0.7361344695091248,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6974790096282959,0.6508313417434692,0.7126050591468811,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6554622054100037,0.6508313417434692,0.6924369931221008,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6487395167350769,0.6508313417434692,0.6521008610725403,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۴۶۴.","boundary":[0.6201680898666382,0.6496437191963196,0.6436975002288818,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5764706134796143,0.6496437191963196,0.6134454011917114,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5714285969734192,0.6496437191963196,0.5731092691421509,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۱۵","boundary":[0.5495798587799072,0.6496437191963196,0.5647059082984924,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6722090244293213},{"x":0.756302535533905,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.756302535533905,0.6627078652381897,0.7747899293899536,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7495798468589783,0.6627078652381897,0.7529411911964417,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7428571581840515,"y":0.673396646976471},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"3-1464-01-964-978","boundary":[0.6386554837226868,0.6615201830863953,0.7428571581840515,0.673396646976471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7747899293899536,"y":0.673396646976471},{"x":0.22521008551120758,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.22021008551120758,0.5939501218795776,0.7797899293899536,0.680396646976471],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6336134672164917,"y":0.673396646976471},{"x":0.6268907785415649,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"ج","boundary":[0.6268907785415649,0.6662707924842834,0.6336134672164917,0.673396646976471]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6252101063728333,"y":0.673396646976471},{"x":0.6235294342041016,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":".","boundary":[0.6235294342041016,0.6662707924842834,0.6252101063728333,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7747899293899536,"y":0.684085488319397},{"x":0.7428571581840515,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7428571581840515,0.6745843291282654,0.7747899293899536,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7378151416778564,"y":0.684085488319397},{"x":0.707563042640686,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.707563042640686,0.6745843291282654,0.7378151416778564,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7058823704719543,"y":0.684085488319397},{"x":0.680672287940979,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.680672287940979,0.6745843291282654,0.7058823704719543,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6789916157722473,"y":0.684085488319397},{"x":0.6773109436035156,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.6745843291282654,0.6789916157722473,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6705882549285889,"y":0.684085488319397},{"x":0.658823549747467,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.658823549747467,0.6745843291282654,0.6705882549285889,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7394958138465881,0.6852731704711914,0.7731092572212219,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.6852731704711914,0.7378151416778564,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6852731704711914},{"x":0.729411780834198,"y":0.6852731704711914},{"x":0.729411780834198,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7092437148094177,0.6852731704711914,0.729411780834198,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6857143044471741,0.6852731704711914,0.7058823704719543,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6852731704711914},{"x":0.680672287940979,"y":0.6852731704711914},{"x":0.680672287940979,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.6852731704711914,0.680672287940979,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.684085488319397},{"x":0.2806722819805145,"y":0.684085488319397},{"x":0.2806722819805145,"y":0.694774329662323},{"x":0.24033613502979279,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Genetic","boundary":[0.24033613502979279,0.684085488319397,0.2806722819805145,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.684085488319397},{"x":0.35798320174217224,"y":0.684085488319397},{"x":0.35798320174217224,"y":0.694774329662323},{"x":0.2857142984867096,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"modification","boundary":[0.2857142984867096,0.684085488319397,0.35798320174217224,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.684085488319397},{"x":0.37310925126075745,"y":0.684085488319397},{"x":0.37310925126075745,"y":0.694774329662323},{"x":0.364705890417099,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.364705890417099,0.684085488319397,0.37310925126075745,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.684085488319397},{"x":0.4100840389728546,"y":0.684085488319397},{"x":0.4100840389728546,"y":0.694774329662323},{"x":0.3781512677669525,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"plants","boundary":[0.3781512677669525,0.684085488319397,0.4100840389728546,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.684085488319397},{"x":0.4151260554790497,"y":0.684085488319397},{"x":0.4151260554790497,"y":0.694774329662323},{"x":0.4117647111415863,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4117647111415863,0.684085488319397,0.4151260554790497,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.684085488319397},{"x":0.48235294222831726,"y":0.684085488319397},{"x":0.48235294222831726,"y":0.694774329662323},{"x":0.42016807198524475,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"agriculture","boundary":[0.42016807198524475,0.684085488319397,0.48235294222831726,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.684085488319397},{"x":0.48739495873451233,"y":0.684085488319397},{"x":0.48739495873451233,"y":0.694774329662323},{"x":0.48403361439704895,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.48403361439704895,0.684085488319397,0.48739495873451233,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.684085488319397},{"x":0.5579832196235657,"y":0.684085488319397},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"horticulture","boundary":[0.4907563030719757,0.684085488319397,0.5579832196235657,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6852731704711914},{"x":0.583193302154541,"y":0.6852731704711914},{"x":0.583193302154541,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.5630252361297607,0.6852731704711914,0.583193302154541,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"forestry","boundary":[0.5882353186607361,0.6852731704711914,0.6336134672164917,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.6336134672164917,0.6852731704711914,0.6369748115539551,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"c2010","boundary":[0.6420168280601501,0.6852731704711914,0.6722689270973206,0.6959620118141174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9800000190734863}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.665083110332489},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6959620118141174},{"x":0.24033613502979279,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.23533613502979278,0.658083110332489,0.7797899293899536,0.7029620118141174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7731092572212219,"y":0.705463171005249},{"x":0.7394958138465881,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7394958138465881,0.6959620118141174,0.7731092572212219,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7378151416778564,"y":0.705463171005249},{"x":0.7361344695091248,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.6971496343612671,0.7378151416778564,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7310924530029297,"y":0.705463171005249},{"x":0.7142857313156128,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7142857313156128,0.6971496343612671,0.7310924530029297,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7142857313156128,"y":0.705463171005249},{"x":0.6991596817970276,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6991596817970276,0.6971496343612671,0.7142857313156128,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7731092572212219,"y":0.716152012348175},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7411764860153198,0.7066508531570435,0.7731092572212219,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.7078384757041931,0.7378151416778564,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7008403539657593,0.7078384757041931,0.7310924530029297,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6974790096282959,0.7078384757041931,0.7008403539657593,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7394958138465881,0.7197149395942688,0.7747899293899536,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.7197149395942688,0.7378151416778564,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7126050591468811,0.7197149395942688,0.7310924530029297,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.7197149395942688,0.7109243869781494,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7445378303527832,0.7304037809371948,0.7747899293899536,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7428571581840515,0.7304037809371948,0.7445378303527832,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.7126050591468811,0.7304037809371948,0.7361344695091248,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7304037809371948},{"x":0.707563042640686,"y":0.7304037809371948},{"x":0.707563042640686,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6840336322784424,0.7304037809371948,0.707563042640686,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6722689270973206,0.7304037809371948,0.6773109436035156,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.6369748115539551,0.7304037809371948,0.6689075827598572,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7445378303527832,0.7410926222801208,0.7747899293899536,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7193277478218079,0.7410926222801208,0.7445378303527832,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.7410926222801208,0.7193277478218079,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کمپکن","boundary":[0.6857143044471741,0.7410926222801208,0.7126050591468811,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7529691457748413},{"x":0.680672287940979,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.680672287940979,0.7410926222801208,0.6840336322784424,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرانک","boundary":[0.6571428775787354,0.7410926222801208,0.6756302714347839,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6487395167350769,0.7410926222801208,0.6521008610725403,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.6084033846855164,0.7410926222801208,0.6436975002288818,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7624703049659729},{"x":0.75126051902771,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.75126051902771,0.7517814636230469,0.7747899293899536,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7193277478218079,0.7517814636230469,0.7462185025215149,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.7517814636230469,0.7210084199905396,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Kempken","boundary":[0.6151260733604431,0.7517814636230469,0.6689075827598572,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.6705882549285889,0.7517814636230469,0.6739495992660522,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Frank","boundary":[0.6773109436035156,0.7517814636230469,0.7109243869781494,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7495798468589783,0.7636579275131226,0.7747899293899536,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7210084199905396,0.7636579275131226,0.7445378303527832,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.7636579275131226,0.7193277478218079,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یونگ","boundary":[0.6941176652908325,0.7636579275131226,0.7126050591468811,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6873949766159058,0.7636579275131226,0.6890756487846375,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7636579275131226},{"x":0.680672287940979,"y":0.7636579275131226},{"x":0.680672287940979,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کریستیان","boundary":[0.6470588445663452,0.7636579275131226,0.680672287940979,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6420168280601501,0.7636579275131226,0.6453781723976135,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۹۵۶-","boundary":[0.6067227125167847,0.7636579275131226,0.6369748115539551,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.6000000238418579,0.7636579275131226,0.6033613681793213,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.7636579275131226,0.5983193516731262,0.7743467688560486]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7747899293899536,"y":0.694774329662323},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5916386795043945,0.6889620118141174,0.7797899293899536,0.7813467688560486],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.764845609664917},{"x":0.5512605309486389,"y":0.764845609664917},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5478991866111755,0.764845609664917,0.5512605309486389,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5445378422737122,"y":0.764845609664917},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5109243988990784,0.7636579275131226,0.5428571701049805,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7850356101989746},{"x":0.75126051902771,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.75126051902771,0.7743467688560486,0.7747899293899536,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7210084199905396,0.7743467688560486,0.7462185025215149,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.7743467688560486,0.7210084199905396,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Jung","boundary":[0.6252101063728333,0.7743467688560486,0.6504201889038086,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.6504201889038086,0.7743467688560486,0.6554622054100037,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7850356101989746},{"x":0.658823549747467,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Christian","boundary":[0.658823549747467,0.7743467688560486,0.7126050591468811,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7969121336936951},{"x":0.75126051902771,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.75126051902771,0.7874109148979187,0.7747899293899536,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7210084199905396,0.7874109148979187,0.7462185025215149,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.7874109148979187,0.7193277478218079,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاه","boundary":[0.6991596817970276,0.7874109148979187,0.7126050591468811,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نجات","boundary":[0.6756302714347839,0.7874109148979187,0.6974790096282959,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بوشهری","boundary":[0.6403361558914185,0.7874109148979187,0.6689075827598572,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6336134672164917,0.7874109148979187,0.6352941393852234,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6117647290229797,0.7874109148979187,0.6285714507102966,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7874109148979187},{"x":0.610084056854248,"y":0.7874109148979187},{"x":0.610084056854248,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکبر","boundary":[0.5966386795043945,0.7874109148979187,0.610084056854248,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5915966629981995,0.7874109148979187,0.5949580073356628,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۴","boundary":[0.5579832196235657,0.7874109148979187,0.5865546464920044,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8087885975837708},{"x":0.75126051902771,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.75126051902771,0.7969121336936951,0.7747899293899536,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7193277478218079,0.7969121336936951,0.7445378303527832,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.7969121336936951,0.7193277478218079,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6941176652908325,0.7969121336936951,0.7126050591468811,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6739495992660522,0.7969121336936951,0.6890756487846375,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6302521228790283,0.7969121336936951,0.6689075827598572,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7613445520401001,0.8087885975837708,0.7747899293899536,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7445378303527832,0.8087885975837708,0.7613445520401001,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7126050591468811,0.8076009750366211,0.7344537973403931,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.8076009750366211,0.7126050591468811,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8182897567749023},{"x":0.680672287940979,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۲","boundary":[0.6823529601097107,0.8076009750366211,0.7042016983032227,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.6739495992660522,0.8076009750366211,0.6773109436035156,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.6689075827598572,0.8076009750366211,0.6722689270973206,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6638655662536621,0.8076009750366211,0.6655462384223938,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۲۳","boundary":[0.6302521228790283,0.8064132928848267,0.6453781723976135,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6487395167350769,0.8064132928848267,0.6521008610725403,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵۷","boundary":[0.6521008610725403,0.8064132928848267,0.6605042219161987,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6218487620353699,"y":0.815914511680603},{"x":0.6084033846855164,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"SB","boundary":[0.610084056854248,0.8064132928848267,0.6218487620353699,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8313539028167725},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7596638798713684,0.8218527436256409,0.7747899293899536,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8313539028167725},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7445378303527832,0.8218527436256409,0.7613445520401001,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8313539028167725},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7176470756530762,0.8206650614738464,0.7361344695091248,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8301662802696228},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.8206650614738464,0.7109243869781494,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8206650614738464},{"x":0.702521026134491,"y":0.8301662802696228},{"x":0.658823549747467,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶۳۱/۵۲۳۳","boundary":[0.658823549747467,0.8194774389266968,0.702521026134491,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.8313539028167725},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8325415849685669},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8420427441596985},{"x":0.75126051902771,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.75126051902771,0.8313539028167725,0.7747899293899536,0.8420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.8313539028167725},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8313539028167725},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8420427441596985},{"x":0.702521026134491,"y":0.8420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.702521026134491,0.8313539028167725,0.7445378303527832,0.8420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.8313539028167725},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8313539028167725},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8408551216125488},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6873949766159058,0.8313539028167725,0.6974790096282959,0.8408551216125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.8313539028167725},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8313539028167725},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8408551216125488},{"x":0.680672287940979,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.680672287940979,0.8313539028167725,0.6840336322784424,0.8408551216125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.8301662802696228},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8313539028167725},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8408551216125488},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8408551216125488}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۳۰۴۹۴۰","boundary":[0.6336134672164917,0.8301662802696228,0.6739495992660522,0.8408551216125488]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7636579275131226},{"x":0.778151273727417,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8432304263114929},{"x":0.507563054561615,"y":0.8396674394607544}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5059243988990784,0.7566579275131226,0.7797899293899536,0.8502304263114929],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱","boundary":[0.6151260733604431,0.6638954877853394,0.6168067455291748,0.6686460971832275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.6101260733604431,0.6568954877853393,0.6218067455291748,0.6756460971832275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5092437267303467,0.7874109148979187,0.5126050710678101,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7992874383926392},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.4789915978908539,0.7885985970497131,0.5058823823928833,0.7992874383926392]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5109243988990784,"y":0.786223292350769},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7980997562408447},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4739915978908539,0.7815985970497131,0.5176050710678101,0.8050997562408447],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/211b85fae775d208/pages/BNGLdSVIDwzYmWWG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/211b85fae775d208/pages/jdXPIpuaSUCYCBYt.jpg","blurred":"/storage/books/211b85fae775d208/pages/gppbVefCeCMHWlij.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00032033503961676374,0.9986724807354582,0.9989888146688141]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.275534451007843},{"x":0.561344563961029,"y":0.275534451007843},{"x":0.561344563961029,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5411764979362488,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5411764979362488,0.275534451007843,0.561344563961029,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5394958257675171,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5394958257675171,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5226891040802002,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5226891040802002,0.27672210335731506,0.5394958257675171,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5210084319114685,"y":0.275534451007843},{"x":0.5210084319114685,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4773109257221222,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4773109257221222,0.27672210335731506,0.5210084319114685,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.27672210335731506},{"x":0.4756302535533905,"y":0.27672210335731506},{"x":0.4756302535533905,"y":0.29097387194633484},{"x":0.43697479367256165,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الرحیم","boundary":[0.43697479367256165,0.27672210335731506,0.4756302535533905,0.29097387194633484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.27672210335731506},{"x":0.561344563961029,"y":0.275534451007843},{"x":0.561344563961029,"y":0.29097387194633484},{"x":0.43697479367256165,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43197479367256164,0.26972210335731506,0.5663445639610291,0.29797387194633485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5226891040802002,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5226891040802002,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4773109257221222,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4773109257221222,0.32185274362564087,0.5226891040802002,0.33610451221466064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5226891040802002,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5226891040802002,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4773109257221222,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4723109257221222,0.31485274362564086,0.5276891040802002,0.34310451221466065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3800475001335144},{"x":0.75126051902771,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.3646080791950226,0.7848739624023438,0.3800475001335144]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3800475001335144},{"x":0.75126051902771,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.74626051902771,0.3576080791950226,0.7898739624023438,0.3870475001335144],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2537815272808075,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2537815272808075,"y":0.37648457288742065},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"صفحه","boundary":[0.21512605249881744,0.3646080791950226,0.2537815272808075,0.37648457288742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2537815272808075,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2537815272808075,"y":0.37648457288742065},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3576080791950226,0.2587815272808075,0.38348457288742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7310924530029297,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.729411780834198,0.3931116461753845,0.7848739624023438,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.6857143044471741,0.3954869210720062,0.7243697643280029,0.4121140241622925]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6807143044471741,0.3884869210720062,0.7898739624023438,0.41555106711387635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2504201829433441,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یازده","boundary":[0.2218487411737442,0.39429929852485657,0.2504201829433441,0.4073634147644043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2504201829433441,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4073634147644043},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2168487411737442,0.38729929852485656,0.2554201829433441,0.4143634147644043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7831932902336121,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7310924530029297,0.41923990845680237,0.7831932902336121,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7226890921592712,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4370546340942383},{"x":0.658823549747467,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.658823549747467,0.4204275608062744,0.7226890921592712,0.4370546340942383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7831932902336121,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4370546340942383},{"x":0.658823549747467,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.653823549747467,0.4134275608062744,0.7881932902336121,0.4440546340942383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.42399048805236816},{"x":0.23529411852359772,"y":0.42399048805236816},{"x":0.23529411852359772,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23361344635486603,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱","boundary":[0.23361344635486603,0.42399048805236816,0.23529411852359772,0.43111640214920044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.42399048805236816},{"x":0.23529411852359772,"y":0.42399048805236816},{"x":0.23529411852359772,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23361344635486603,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.41699048805236816,0.24029411852359772,0.43811640214920045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7529411911964417,0.45130640268325806,0.7848739624023438,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.450118750333786},{"x":0.7445378303527832,"y":0.450118750333786},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7243697643280029,0.450118750333786,0.7445378303527832,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.450118750333786},{"x":0.7226890921592712,"y":0.450118750333786},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7210084199905396,0.450118750333786,0.7226890921592712,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.450118750333786},{"x":0.7126050591468811,"y":0.450118750333786},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6840336322784424,0.450118750333786,0.7126050591468811,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.450118750333786},{"x":0.6756302714347839,"y":0.450118750333786},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.450118750333786,0.6756302714347839,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.450118750333786},{"x":0.6621848940849304,"y":0.450118750333786},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6268907785415649,0.450118750333786,0.6621848940849304,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.450118750333786},{"x":0.6184874176979065,"y":0.450118750333786},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.5798319578170776,0.450118750333786,0.6184874176979065,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.450118750333786},{"x":0.5714285969734192,"y":0.450118750333786},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تراریخت","boundary":[0.5159664154052734,0.450118750333786,0.5714285969734192,0.4655582010746002]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.450118750333786},{"x":0.7848739624023438,"y":0.450118750333786},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5109664154052734,0.443118750333786,0.7898739624023438,0.47374585342407227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4524940550327301},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4524940550327301},{"x":0.23529411852359772,"y":0.45961993932724},{"x":0.23361344635486603,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۳","boundary":[0.23361344635486603,0.4524940550327301,0.23529411852359772,0.45961993932724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4524940550327301},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4524940550327301},{"x":0.23529411852359772,"y":0.45961993932724},{"x":0.23361344635486603,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.4454940550327301,0.24029411852359772,0.46661993932724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.48099762201309204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.489311158657074},{"x":0.22857142984867096,"y":0.489311158657074},{"x":0.22857142984867096,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"0","boundary":[0.24033613502979279,0.48099762201309204,0.22857142984867096,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.5035629272460938},{"x":0.24033613502979279,"y":0.510688841342926},{"x":0.22857142984867096,"y":0.510688841342926},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"0","boundary":[0.24033613502979279,0.5035629272460938,0.22857142984867096,0.510688841342926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.5237529873847961},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5308788418769836},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5308788418769836},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.33000001311302185,"str":"4","boundary":[0.24033613502979279,0.5237529873847961,0.22857142984867096,0.5308788418769836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.48099762201309204},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5308788418769836},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5308788418769836},{"x":0.22857142984867096,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.23533613502979278,0.47399762201309203,0.23357142984867096,0.5378788418769836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5225653052330017},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5225653052330017},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5308788418769836},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۶","boundary":[0.23193277418613434,0.5225653052330017,0.2386554628610611,0.5308788418769836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5225653052330017},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5225653052330017},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5308788418769836},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5155653052330017,0.2436554628610611,0.5378788418769836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5736342072486877},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۷","boundary":[0.23193277418613434,0.5665082931518555,0.2386554628610611,0.5736342072486877]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5736342072486877},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5595082931518555,0.2436554628610611,0.5806342072486878],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۸","boundary":[0.23025210201740265,0.5878859758377075,0.2386554628610611,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.5808859758377075,0.2436554628610611,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6080760359764099},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6080760359764099},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6175771951675415},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.5699999928474426,"str":"۹","boundary":[0.23193277418613434,0.6080760359764099,0.2369747906923294,0.6175771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6080760359764099},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6080760359764099},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6175771951675415},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6010760359764099,0.2419747906923294,0.6245771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6306413412094116},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6306413412094116},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6377671957015991},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":"۹","boundary":[0.23193277418613434,0.6306413412094116,0.2369747906923294,0.6377671957015991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6306413412094116},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6306413412094116},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6377671957015991},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6236413412094116,0.2419747906923294,0.6447671957015991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7815126180648804,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.7680672407150269,0.47862231731414795,0.7815126180648804,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4952494204044342},{"x":0.707563042640686,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تراریزش","boundary":[0.707563042640686,0.47862231731414795,0.7613445520401001,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7008403539657593,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7008403539657593,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6739495992660522,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.6739495992660522,0.47862231731414795,0.7008403539657593,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6705882549285889,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6705882549285889,"y":0.49406176805496216},{"x":0.658823549747467,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.658823549747467,0.47862231731414795,0.6705882549285889,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6470588445663452,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6470588445663452,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6252101063728333,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.6252101063728333,0.47862231731414795,0.6470588445663452,0.49406176805496216]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7815126180648804,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6252101063728333,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6202101063728332,0.47162231731414794,0.7865126180648804,0.5022494204044342],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7529411911964417,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"1-1","boundary":[0.7344537973403931,0.49881234765052795,0.7529411911964417,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5},{"x":0.7260504364967346,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6941176652908325,0.5,0.7260504364967346,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6773109436035156,0.5,0.6907563209533691,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6605042219161987,0.5,0.6705882549285889,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تراریزش","boundary":[0.6016806960105896,0.5,0.6521008610725403,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5596638917922974,0.5011876225471497,0.5949580073356628,0.5154394507408142]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5},{"x":0.7529411911964417,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5546638917922974,0.493,0.7579411911964417,0.5212517685890198],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7277311086654663,0.5225653052330017,0.7411764860153198,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۱-۱","boundary":[0.7042016983032227,0.5225653052330017,0.7277311086654663,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6756302714347839,0.5225653052330017,0.6974790096282959,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.521377682685852},{"x":0.6621848940849304,"y":0.521377682685852},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6386554837226868,0.521377682685852,0.6621848940849304,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.521377682685852},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.5882353186607361,0.521377682685852,0.6252101063728333,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.7344537973403931,0.5427553653717041,0.7529411911964417,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5558194518089294},{"x":0.707563042640686,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.707563042640686,0.5427553653717041,0.7277311086654663,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذرا","boundary":[0.6739495992660522,0.5427553653717041,0.6991596817970276,0.5558194518089294]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.521377682685852},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5832353186607361,0.514377682685852,0.7579411911964417,0.5640071339607239],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۱","boundary":[0.7058823704719543,0.5629453659057617,0.7378151416778564,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.6705882549285889,0.5641329884529114,0.7008403539657593,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6420168280601501,0.5641329884529114,0.6705882549285889,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5795724391937256},{"x":0.610084056854248,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.610084056854248,0.5641329884529114,0.6285714507102966,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذرا","boundary":[0.5764706134796143,0.5641329884529114,0.6016806960105896,0.5795724391937256]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5714706134796143,0.5559453659057617,0.7428151416778564,0.5853848166465759],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۱","boundary":[0.7042016983032227,0.5855106711387634,0.7378151416778564,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6621848940849304,0.5855106711387634,0.6974790096282959,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.6352941393852234,0.5855106711387634,0.6554622054100037,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذرا","boundary":[0.6016806960105896,0.5855106711387634,0.6268907785415649,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5680672526359558,0.5855106711387634,0.5932773351669312,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5855106711387634},{"x":0.561344563961029,"y":0.5855106711387634},{"x":0.561344563961029,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.5243697762489319,0.5855106711387634,0.561344563961029,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6009501218795776},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.49747899174690247,0.5855106711387634,0.5176470875740051,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6009501218795776},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48403361439704895,0.5855106711387634,0.4907563030719757,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6009501218795776},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ثبات","boundary":[0.45042017102241516,0.5855106711387634,0.4773109257221222,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.4285714328289032,0.5855106711387634,0.4436974823474884,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۳-۱","boundary":[0.7327731251716614,0.6057007312774658,0.7529411911964417,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"پیشینه","boundary":[0.6924369931221008,0.6057007312774658,0.7260504364967346,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6235154271125793},{"x":0.610084056854248,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اگروباکتریوم","boundary":[0.610084056854248,0.6068883538246155,0.6890756487846375,0.6235154271125793]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4235714328289032,0.5785106711387634,0.7579411911964417,0.6317031092643738],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۱","boundary":[0.7058823704719543,0.6270784139633179,0.7378151416778564,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلسله","boundary":[0.6605042219161987,0.6270784139633179,0.6974790096282959,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهبودهای","boundary":[0.5983193516731262,0.6270784139633179,0.6521008610725403,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اگروباکتریوم","boundary":[0.5159664154052734,0.6282660365104675,0.5949580073356628,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7378151416778564,"y":0.665083110332489},{"x":0.7042016983032227,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۱","boundary":[0.7042016983032227,0.6484560370445251,0.7378151416778564,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6974790096282959,"y":0.665083110332489},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برهمکنشهای","boundary":[0.6201680898666382,0.6484560370445251,0.6974790096282959,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.5915966629981995,0.6496437191963196,0.6134454011917114,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.6496437191963196,0.5848739743232727,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6496437191963196},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6662707924842834},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اگروباکتریوم","boundary":[0.49747899174690247,0.6496437191963196,0.5747899413108826,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۱","boundary":[0.7042016983032227,0.6710214018821716,0.7378151416778564,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6638655662536621,0.6710214018821716,0.6974790096282959,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاهنده","boundary":[0.6184874176979065,0.6710214018821716,0.6554622054100037,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6710214018821716},{"x":0.610084056854248,"y":0.6710214018821716},{"x":0.610084056854248,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6067227125167847,0.6710214018821716,0.610084056854248,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"احیاکننده","boundary":[0.5512605309486389,0.6710214018821716,0.6067227125167847,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5462185144424438,0.6710214018821716,0.5495798587799072,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۴-۳-۱","boundary":[0.7042016983032227,0.6923990249633789,0.7378151416778564,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تزریق","boundary":[0.6638655662536621,0.6923990249633789,0.6974790096282959,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6923990249633789},{"x":0.658823549747467,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اگروباکتریوم","boundary":[0.5815126299858093,0.6923990249633789,0.6605042219161987,0.7090261578559875]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7078384757041931},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.49079831957817077,0.6200784139633179,0.7444958138465881,0.7148384757041931],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۱","boundary":[0.7042016983032227,0.7114014029502869,0.7378151416778564,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غوطه","boundary":[0.6655462384223938,0.7114014029502869,0.6974790096282959,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.6369748115539551,0.7125890851020813,0.6638655662536621,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6016806960105896,0.7125890851020813,0.6352941393852234,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7304037809371948},{"x":0.578151285648346,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.578151285648346,0.7125890851020813,0.5949580073356628,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.5462185144424438,0.7125890851020813,0.5714285969734192,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آربیدوپسیس","boundary":[0.4722689092159271,0.7125890851020813,0.5411764979362488,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۱","boundary":[0.7327731251716614,0.7363420724868774,0.7529411911964417,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7494061589241028},{"x":0.707563042640686,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریز","boundary":[0.707563042640686,0.7363420724868774,0.7260504364967346,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7363420724868774},{"x":0.702521026134491,"y":0.7363420724868774},{"x":0.702521026134491,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بمباران","boundary":[0.6621848940849304,0.7363420724868774,0.702521026134491,0.7494061589241028]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7125890851020813},{"x":0.75126051902771,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7494061589241028},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4672689092159271,0.7055890851020813,0.7579411911964417,0.7564061589241028],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7378151416778564,"y":0.754156768321991},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۴-۱","boundary":[0.6991596817970276,0.7553443908691406,0.7378151416778564,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفنگهای","boundary":[0.6487395167350769,0.7565320730209351,0.6974790096282959,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ژنی","boundary":[0.6201680898666382,0.7577196955680847,0.6420168280601501,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۱","boundary":[0.7042016983032227,0.7790973782539368,0.7378151416778564,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.6739495992660522,0.7790973782539368,0.6991596817970276,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6420168280601501,0.7790973782539368,0.6705882549285889,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6000000238418579,0.7790973782539368,0.6302521228790283,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7921615242958069},{"x":0.556302547454834,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.556302547454834,0.7790973782539368,0.5915966629981995,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۱","boundary":[0.7042016983032227,0.7992874383926392,0.7378151416778564,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.6672269105911255,0.7992874383926392,0.6974790096282959,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7992874383926392},{"x":0.658823549747467,"y":0.7992874383926392},{"x":0.658823549747467,"y":0.8171021342277527},{"x":0.610084056854248,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.610084056854248,0.7992874383926392,0.658823549747467,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درج","boundary":[0.5798319578170776,0.7992874383926392,0.6033613681793213,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.5361344814300537,0.7992874383926392,0.5714285969734192,0.8171021342277527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7378151416778564,"y":0.754156768321991},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5311344814300537,0.7483443908691406,0.7444958138465881,0.8241021342277527],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6508313417434692},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6508313417434692},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6603325605392456},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.3100000023841858,"str":"1","boundary":[0.22857142984867096,0.6508313417434692,0.23193277418613434,0.6603325605392456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6508313417434692},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6508313417434692},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6603325605392456},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.3100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.6438313417434692,0.23693277418613434,0.6673325605392456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6817102432250977},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱","boundary":[0.22689075767993927,0.6710214018821716,0.24201680719852448,0.6817102432250977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6710214018821716},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6817102432250977},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.6640214018821716,0.24701680719852448,0.6887102432250977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6935867071151733},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6935867071151733},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7030878663063049},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.22689075767993927,0.6935867071151733,0.24369747936725616,0.7030878663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6935867071151733},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6935867071151733},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7030878663063049},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.6865867071151733,0.24869747936725617,0.7100878663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7149643898010254},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7149643898010254},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7232779264450073},{"x":0.22857142984867096,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲","boundary":[0.22857142984867096,0.7149643898010254,0.24201680719852448,0.7232779264450073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7149643898010254},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7149643898010254},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7232779264450073},{"x":0.22857142984867096,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.7079643898010254,0.24701680719852448,0.7302779264450073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7363420724868774},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7363420724868774},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7446556091308594},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.22689075767993927,0.7363420724868774,0.24201680719852448,0.7446556091308594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7363420724868774},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7363420724868774},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7446556091308594},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.7293420724868774,0.24701680719852448,0.7516556091308594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7577196955680847},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7577196955680847},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7660332322120667},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.22689075767993927,0.7577196955680847,0.24369747936725616,0.7660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7577196955680847},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7577196955680847},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7660332322120667},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.7507196955680847,0.24869747936725617,0.7730332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7636579275131226},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7612826824188232},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7612826824188232},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.22689075767993927,0.7636579275131226,0.24369747936725616,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7874109148979187},{"x":0.22689075767993927,"y":0.783847987651825},{"x":0.24369747936725616,"y":0.783847987651825},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.22689075767993927,0.7874109148979187,0.24369747936725616,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.8087885975837708},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8064132928848267},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8064132928848267},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.22689075767993927,0.8087885975837708,0.24369747936725616,0.8064132928848267]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.8087885975837708},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7612826824188232},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7612826824188232},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.7699999809265137,"boundary":[0.22189075767993927,0.8017885975837707,0.24869747936725617,0.7682826824188232],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7802850604057312},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7790973782539368},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7885985970497131},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.22857142984867096,0.7802850604057312,0.24201680719852448,0.7885985970497131]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7802850604057312},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7790973782539368},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7885985970497131},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.7732850604057312,0.24701680719852448,0.7955985970497131],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8444180488586426},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8444180488586426}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"سية","boundary":[0.4941176474094391,0.8384798169136047,0.5058823823928833,0.8444180488586426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8444180488586426},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8444180488586426}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.8314798169136047,0.5108823823928833,0.8514180488586426],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/211b85fae775d208/pages/GIvkEZTGBlnwSjlj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/211b85fae775d208/pages/AdmHphwcgyKrQYMm.jpg","blurred":"/storage/books/211b85fae775d208/pages/yVlcsJaeMBmWiWVL.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003559776885168893,0.00021172583796915702,0.9986724807354582,0.9989845831637711]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7529411911964417,0.1852731555700302,0.7831932902336121,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7479411911964416,0.1782731555700302,0.7881932902336121,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.1947743445634842},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"صفحه","boundary":[0.21680672466754913,0.1852731555700302,0.2537815272808075,0.1947743445634842]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2537815272808075,"y":0.1947743445634842},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.1782731555700302,0.2587815272808075,0.2017743445634842],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21615201234817505},{"x":0.22857142984867096,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.22857142984867096,0.20546318590641022,0.2386554628610611,0.21615201234817505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21615201234817505},{"x":0.22857142984867096,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.1984631859064102,0.2436554628610611,0.22315201234817506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.22802850604057312},{"x":0.24201680719852448,"y":0.22802850604057312},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2375296950340271},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.22689075767993927,0.22802850604057312,0.24369747936725616,0.2375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.22802850604057312},{"x":0.24201680719852448,"y":0.22802850604057312},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2375296950340271},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.22102850604057311,0.24869747936725617,0.2445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.24940617382526398},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24940617382526398},{"x":0.24369747936725616,"y":0.25890737771987915},{"x":0.22857142984867096,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.22857142984867096,0.24940617382526398,0.24369747936725616,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.24940617382526398},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24940617382526398},{"x":0.24369747936725616,"y":0.25890737771987915},{"x":0.22857142984867096,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.24240617382526397,0.24869747936725617,0.26590737771987916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.27078384160995483},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27078384160995483},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2802850306034088},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.22857142984867096,0.27078384160995483,0.24201680719852448,0.2802850306034088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.27078384160995483},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27078384160995483},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2802850306034088},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.26378384160995483,0.24701680719852448,0.2872850306034088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24201680719852448,"y":0.30166271328926086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.22857142984867096,0.2921615242958069,0.24201680719852448,0.30166271328926086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24201680719852448,"y":0.30166271328926086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.2851615242958069,0.24701680719852448,0.30866271328926087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7529411911964417,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7529411911964417,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7327731251716614,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵۱","boundary":[0.7327731251716614,0.20427553355693817,0.7529411911964417,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7277311086654663,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6991596817970276,0.20427553355693817,0.7277311086654663,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6924369931221008,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6924369931221008,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6436975002288818,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6436975002288818,0.20427553355693817,0.6924369931221008,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6067227125167847,0.20427553355693817,0.6369748115539551,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6000000238418579,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6000000238418579,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5596638917922974,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مستقیم","boundary":[0.5596638917922974,0.20427553355693817,0.6000000238418579,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5512605309486389,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5512605309486389,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5159664154052734,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.5159664154052734,0.20427553355693817,0.5512605309486389,0.22209025919437408]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7529411911964417,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7529411911964417,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5159664154052734,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5109664154052734,0.19727553355693817,0.7579411911964417,0.2290902591943741],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23990498483181},{"x":0.7058823704719543,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱_۱۵","boundary":[0.7058823704719543,0.22684085369110107,0.7378151416778564,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6957983374595642,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6235294342041016,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروتوپلاست","boundary":[0.6218487620353699,0.22802850604057312,0.6974790096282959,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7378151416778564,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7378151416778564,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7042016983032227,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲۵۱","boundary":[0.7042016983032227,0.24821852147579193,0.7378151416778564,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6974790096282959,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6369748115539551,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تراواسازی","boundary":[0.6369748115539551,0.24821852147579193,0.6974790096282959,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6302521228790283,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6302521228790283,"y":0.26365795731544495},{"x":0.578151285648346,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الکتریکی","boundary":[0.578151285648346,0.24821852147579193,0.6302521228790283,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5697479248046875,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5428571701049805,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.5428571701049805,0.24821852147579193,0.5697479248046875,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5361344814300537,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5361344814300537,"y":0.26365795731544495},{"x":0.507563054561615,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.507563054561615,0.24821852147579193,0.5361344814300537,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7378151416778564,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7378151416778564,"y":0.28384798765182495},{"x":0.702521026134491,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۱_۵_۳","boundary":[0.702521026134491,0.26840853691101074,0.7378151416778564,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6974790096282959,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6974790096282959,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6470588445663452,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیلیکون","boundary":[0.6470588445663452,0.2695961892604828,0.6974790096282959,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6403361558914185,"y":0.28384798765182495},{"x":0.605042040348053,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربید","boundary":[0.605042040348053,0.2695961892604828,0.6403361558914185,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5983193516731262,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5579832196235657,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویسکر","boundary":[0.5579832196235657,0.2695961892604828,0.5983193516731262,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7378151416778564,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7042016983032227,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱_۵_۴","boundary":[0.7042016983032227,0.2897862195968628,0.7378151416778564,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6991596817970276,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آرایه","boundary":[0.6705882549285889,0.2897862195968628,0.6991596817970276,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6521008610725403,0.29097387194633484,0.6689075827598572,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6403361558914185,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6201680898666382,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نانو","boundary":[0.6201680898666382,0.29097387194633484,0.6403361558914185,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6201680898666382,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6201680898666382,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5899159908294678,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیبری","boundary":[0.5882353186607361,0.2921615242958069,0.6201680898666382,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7042016983032227,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵۵۱","boundary":[0.702521026134491,0.31116390228271484,0.7445378303527832,0.3254156708717346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7445378303527832,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5008823823928833,0.22221615839004516,0.7495378303527832,0.33360332322120667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":"اهم","boundary":[0.7042016983032227,0.3123515546321869,0.7378151416778564,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ترازیزش","boundary":[0.6470588445663452,0.3123515546321869,0.6974790096282959,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6302521228790283,0.3123515546321869,0.6386554837226868,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.5966386795043945,0.3123515546321869,0.6235294342041016,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.5680672526359558,0.3123515546321869,0.5882353186607361,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3277909755706787},{"x":0.534453809261322,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گرده","boundary":[0.534453809261322,0.3123515546321869,0.5596638917922974,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7529411911964417,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7344537973403931,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶-۱","boundary":[0.7327731251716614,0.33372920751571655,0.7529411911964417,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7260504364967346,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7277311086654663,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6890756487846375,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شواهد","boundary":[0.6890756487846375,0.33372920751571655,0.7277311086654663,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3349168598651886},{"x":0.680672287940979,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6823529601097107,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تراریزش","boundary":[0.6302521228790283,0.3349168598651886,0.6823529601097107,0.34916865825653076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3503562808036804},{"x":0.534453809261322,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.529453809261322,0.3053515546321869,0.7579411911964417,0.3573562808036804],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7378151416778564,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۶-۱","boundary":[0.7058823704719543,0.35629454255104065,0.7378151416778564,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6974790096282959,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثبات","boundary":[0.6672269105911255,0.35629454255104065,0.6974790096282959,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6605042219161987,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6285714507102966,0.35629454255104065,0.6605042219161987,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6201680898666382,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.5848739743232727,0.35629454255104065,0.6201680898666382,0.3693586587905884]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7378151416778564,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5798739743232727,0.34929454255104064,0.7428151416778564,0.3763586587905884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7378151416778564,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۲-۶-۱","boundary":[0.7042016983032227,0.37648457288742065,0.7378151416778564,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6773109436035156,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.6773109436035156,0.3776721954345703,0.6974790096282959,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6705882549285889,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6554622054100037,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.6554622054100037,0.3776721954345703,0.6705882549285889,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.39667457342147827},{"x":0.75126051902771,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷۱","boundary":[0.7327731251716614,0.39667457342147827,0.7529411911964417,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7277311086654663,"y":0.39667457342147827},{"x":0.729411780834198,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6957983374595642,0.3978622257709503,0.729411780834198,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6705882549285889,0.3978622257709503,0.6924369931221008,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7546218633651733,"y":0.41923990845680237},{"x":0.756302535533905,"y":0.43586698174476624},{"x":0.729411780834198,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7277311086654663,0.4204275608062744,0.756302535533905,0.43586698174476624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7546218633651733,"y":0.43586698174476624},{"x":0.658823549747467,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6504622054100037,0.3706721954345703,0.7596218633651733,0.44286698174476624],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24201680719852448,"y":0.31353920698165894},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3230403661727905},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۹","boundary":[0.22857142984867096,0.3147268295288086,0.24201680719852448,0.3230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24201680719852448,"y":0.31353920698165894},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3230403661727905},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.3077268295288086,0.24701680719852448,0.33004036617279053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3574821949005127},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3574821949005127},{"x":0.24033613502979279,"y":0.36579573154449463},{"x":0.22689075767993927,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰","boundary":[0.22689075767993927,0.3574821949005127,0.24033613502979279,0.36579573154449463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3574821949005127},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3574821949005127},{"x":0.24033613502979279,"y":0.36579573154449463},{"x":0.22689075767993927,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.3504821949005127,0.2453361350297928,0.37279573154449464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.37885984778404236},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3776721954345703},{"x":0.24369747936725616,"y":0.38598576188087463},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.22689075767993927,0.37885984778404236,0.24369747936725616,0.38598576188087463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.37885984778404236},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3776721954345703},{"x":0.24369747936725616,"y":0.38598576188087463},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.37185984778404235,0.24869747936725617,0.39298576188087464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4002375304698944},{"x":0.24201680719852448,"y":0.39904987812042236},{"x":0.24201680719852448,"y":0.40855106711387634},{"x":0.22689075767993927,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲","boundary":[0.22689075767993927,0.4002375304698944,0.24201680719852448,0.40855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4002375304698944},{"x":0.24201680719852448,"y":0.39904987812042236},{"x":0.24201680719852448,"y":0.40855106711387634},{"x":0.22689075767993927,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.3932375304698944,0.24701680719852448,0.41555106711387635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4299287497997284},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.22689075767993927,0.4204275608062744,0.24033613502979279,0.4299287497997284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4299287497997284},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.4134275608062744,0.2453361350297928,0.4369287497997284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.450118750333786},{"x":0.7831932902336121,"y":0.450118750333786},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7680672407150269,0.450118750333786,0.7831932902336121,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.450118750333786},{"x":0.7613445520401001,"y":0.450118750333786},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4655582010746002},{"x":0.707563042640686,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تراریزش","boundary":[0.707563042640686,0.450118750333786,0.7613445520401001,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.450118750333786},{"x":0.7008403539657593,"y":0.450118750333786},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پلاستید","boundary":[0.6554622054100037,0.450118750333786,0.7008403539657593,0.4655582010746002]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.450118750333786},{"x":0.7831932902336121,"y":0.450118750333786},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6504622054100037,0.443118750333786,0.7881932902336121,0.4725582010746002],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.4524940550327301},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4524940550327301},{"x":0.24369747936725616,"y":0.46080759167671204},{"x":0.22689075767993927,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۸","boundary":[0.22857142984867096,0.4524940550327301,0.24369747936725616,0.46080759167671204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.4524940550327301},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4524940550327301},{"x":0.24369747936725616,"y":0.46080759167671204},{"x":0.22689075767993927,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.4454940550327301,0.24869747936725617,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۲_۱","boundary":[0.7344537973403931,0.4726840853691101,0.7546218633651733,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6941176652908325,0.47387173771858215,0.7260504364967346,0.4821852743625641]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6941176652908325,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6891176652908325,0.46687173771858215,0.7596218633651733,0.4891852743625641],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.47387173771858215},{"x":0.24369747936725616,"y":0.47387173771858215},{"x":0.24369747936725616,"y":0.48099762201309204},{"x":0.22689075767993927,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.22689075767993927,0.47387173771858215,0.24369747936725616,0.48099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.47387173771858215},{"x":0.24369747936725616,"y":0.47387173771858215},{"x":0.24369747936725616,"y":0.48099762201309204},{"x":0.22689075767993927,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.46687173771858215,0.24869747936725617,0.48799762201309205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.49406176805496216},{"x":0.24201680719852448,"y":0.49406176805496216},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5023753046989441},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.22689075767993927,0.49406176805496216,0.24201680719852448,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.49406176805496216},{"x":0.24201680719852448,"y":0.49406176805496216},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5023753046989441},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.48706176805496215,0.24701680719852448,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5130641460418701},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5130641460418701},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5249406099319458},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۳","boundary":[0.22521008551120758,0.5130641460418701,0.24201680719852448,0.5249406099319458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5130641460418701},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5130641460418701},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5249406099319458},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5060641460418701,0.24701680719852448,0.5319406099319458],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5463182926177979},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.22689075767993927,0.5380047559738159,0.24033613502979279,0.5463182926177979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5463182926177979},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.5310047559738159,0.2453361350297928,0.5533182926177979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.559382438659668},{"x":0.24201680719852448,"y":0.559382438659668},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5676959753036499},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.22689075767993927,0.559382438659668,0.24201680719852448,0.5676959753036499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.559382438659668},{"x":0.24201680719852448,"y":0.559382438659668},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5676959753036499},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.552382438659668,0.24701680719852448,0.5746959753036499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.58076012134552},{"x":0.24201680719852448,"y":0.58076012134552},{"x":0.24201680719852448,"y":0.589073657989502},{"x":0.22521008551120758,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.22521008551120758,0.58076012134552,0.24201680719852448,0.589073657989502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.58076012134552},{"x":0.24201680719852448,"y":0.58076012134552},{"x":0.24201680719852448,"y":0.589073657989502},{"x":0.22521008551120758,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.57376012134552,0.24701680719852448,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6021377444267273},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6021377444267273},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6104512810707092},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.22521008551120758,0.6021377444267273,0.24201680719852448,0.6104512810707092]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6021377444267273},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6021377444267273},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6104512810707092},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5951377444267273,0.24701680719852448,0.6174512810707092],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7546218633651733,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۲۰۲","boundary":[0.7327731251716614,0.49168646335601807,0.7546218633651733,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7260504364967346,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6957983374595642,0.4928741157054901,0.7277311086654663,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5071259140968323},{"x":0.653781533241272,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.653781533241272,0.4928741157054901,0.6890756487846375,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6386554837226868,0.4928741157054901,0.6487395167350769,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4928741157054901},{"x":0.63193279504776,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلروپلاست","boundary":[0.5630252361297607,0.4928741157054901,0.6336134672164917,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5154394507408142},{"x":0.756302535533905,"y":0.5154394507408142},{"x":0.756302535533905,"y":0.529691219329834},{"x":0.7344537973403931,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.7344537973403931,0.5154394507408142,0.756302535533905,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7243697643280029,"y":0.529691219329834},{"x":0.6924369931221008,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6924369931221008,0.5154394507408142,0.7243697643280029,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5154394507408142},{"x":0.680672287940979,"y":0.5154394507408142},{"x":0.680672287940979,"y":0.529691219329834},{"x":0.6621848940849304,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناقل","boundary":[0.6621848940849304,0.5154394507408142,0.680672287940979,0.529691219329834]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4928741157054901},{"x":0.756302535533905,"y":0.49168646335601807},{"x":0.756302535533905,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5580252361297607,0.4858741157054901,0.761302535533905,0.5355035371780396],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7411764860153198,"y":0.551068902015686},{"x":0.7058823704719543,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۲","boundary":[0.7058823704719543,0.5356294512748718,0.7411764860153198,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6974790096282959,"y":0.551068902015686},{"x":0.6605042219161987,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نواحی","boundary":[0.6605042219161987,0.5356294512748718,0.6974790096282959,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5368170738220215},{"x":0.653781533241272,"y":0.5368170738220215},{"x":0.653781533241272,"y":0.551068902015686},{"x":0.6184874176979065,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجاور","boundary":[0.6168067455291748,0.5368170738220215,0.653781533241272,0.551068902015686]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7411764860153198,"y":0.551068902015686},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6118067455291748,0.5298170738220215,0.7461764860153198,0.558068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۲","boundary":[0.7042016983032227,0.5581947565078735,0.7411764860153198,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.6840336322784424,0.5581947565078735,0.6974790096282959,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5581947565078735},{"x":0.680672287940979,"y":0.5581947565078735},{"x":0.680672287940979,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انداز","boundary":[0.6554622054100037,0.5581947565078735,0.680672287940979,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.5581947565078735,0.6487395167350769,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"UTR","boundary":[0.6084033846855164,0.5581947565078735,0.6369748115539551,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5915966629981995,0.5581947565078735,0.6000000238418579,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۴-۲","boundary":[0.7344537973403931,0.5795724391937256,0.7546218633651733,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انباشتن","boundary":[0.6873949766159058,0.5795724391937256,0.7277311086654663,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تراژنها","boundary":[0.6420168280601501,0.5795724391937256,0.6789916157722473,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6285714507102966,0.5795724391937256,0.6352941393852234,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.5899159908294678,0.5795724391937256,0.6218487620353699,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5795724391937256},{"x":0.583193302154541,"y":0.5795724391937256},{"x":0.583193302154541,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.5630252361297607,0.5795724391937256,0.583193302154541,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.5411764979362488,0.5795724391937256,0.5546218752861023,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.599762499332428},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۲_۵","boundary":[0.7327731251716614,0.599762499332428,0.7546218633651733,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7260504364967346,"y":0.599762499332428},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزینش","boundary":[0.6840336322784424,0.6009501218795776,0.7277311086654663,0.6140142679214478]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5361764979362488,0.5511947565078735,0.7596218633651733,0.6222018904685974],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۵-۲","boundary":[0.7058823704719543,0.6187648177146912,0.7411764860153198,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشانگرهای","boundary":[0.6336134672164917,0.6187648177146912,0.6974790096282959,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقاوم","boundary":[0.5949580073356628,0.6187648177146912,0.6252101063728333,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5798319578170776,0.6187648177146912,0.5882353186607361,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنتی","boundary":[0.5529412031173706,0.6187648177146912,0.5731092691421509,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیوتیک","boundary":[0.5126050710678101,0.6187648177146912,0.5495798587799072,0.6377671957015991]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.50760507106781,0.6117648177146912,0.7461764860153198,0.6447671957015991],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲_۲۵","boundary":[0.7008403539657593,0.6413301825523376,0.7394958138465881,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.6705882549285889,0.6425178050994873,0.6974790096282959,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشانگرهای","boundary":[0.6000000238418579,0.6425178050994873,0.6638655662536621,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزینشی","boundary":[0.5462185144424438,0.6425178050994873,0.5915966629981995,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۶۲","boundary":[0.7327731251716614,0.6627078652381897,0.7546218633651733,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6615201830863953},{"x":0.729411780834198,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشانگر","boundary":[0.6890756487846375,0.6627078652381897,0.729411780834198,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زدایی","boundary":[0.6571428775787354,0.6638954877853394,0.6873949766159058,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۷-۲","boundary":[0.7327731251716614,0.6864607930183411,0.7546218633651733,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6941176652908325,0.6864607930183411,0.7260504364967346,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.6864607930183411,0.6857143044471741,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6386554837226868,0.6864607930183411,0.6722689270973206,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تراریزش","boundary":[0.5798319578170776,0.6864607930183411,0.6302521228790283,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پلاستیدی","boundary":[0.5159664154052734,0.6864607930183411,0.5714285969734192,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.705463171005249},{"x":0.7546218633651733,"y":0.705463171005249},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۸۲","boundary":[0.7327731251716614,0.705463171005249,0.7546218633651733,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.705463171005249},{"x":0.7260504364967346,"y":0.705463171005249},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6974790096282959,0.705463171005249,0.7260504364967346,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6957983374595642,"y":0.705463171005249},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6638655662536621,0.7066508531570435,0.6957983374595642,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7292161583900452},{"x":0.756302535533905,"y":0.7446556091308594},{"x":0.729411780834198,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7277311086654663,0.7292161583900452,0.756302535533905,0.7446556091308594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6401425004005432},{"x":0.756302535533905,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5092857432365417,0.6355178050994873,0.761302535533905,0.7516556091308594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6235154271125793},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6235154271125793},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6318289637565613},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.22689075767993927,0.6235154271125793,0.24201680719852448,0.6318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6235154271125793},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6235154271125793},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6318289637565613},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.6165154271125793,0.24701680719852448,0.6388289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6437054872512817},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6437054872512817},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6532066464424133},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳۹","boundary":[0.22689075767993927,0.6437054872512817,0.24201680719852448,0.6532066464424133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6437054872512817},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6437054872512817},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6532066464424133},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.6367054872512817,0.24701680719852448,0.6602066464424133],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6662707924842834},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6662707924842834},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6745843291282654},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۹","boundary":[0.22521008551120758,0.6662707924842834,0.24033613502979279,0.6745843291282654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6662707924842834},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6662707924842834},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6745843291282654},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.6592707924842834,0.2453361350297928,0.6815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7078384757041931},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7078384757041931},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7173396944999695},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۱","boundary":[0.22857142984867096,0.7078384757041931,0.24201680719852448,0.7173396944999695]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7078384757041931},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7078384757041931},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7173396944999695},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.7008384757041931,0.24701680719852448,0.7243396944999695],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7292161583900452},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7292161583900452},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7375296950340271},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱","boundary":[0.22689075767993927,0.7292161583900452,0.24033613502979279,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7292161583900452},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7292161583900452},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7375296950340271},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.7222161583900452,0.2453361350297928,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.7680672407150269,0.7577196955680847,0.7848739624023438,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژنهای","boundary":[0.7260504364967346,0.7577196955680847,0.7630252242088318,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشانگر","boundary":[0.6789916157722473,0.7577196955680847,0.7193277478218079,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6352941393852234,0.7577196955680847,0.6705882549285889,0.7743467688560486]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7848739624023438,"y":0.775534451007843},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6302941393852234,0.7507196955680847,0.7898739624023438,0.782534451007843],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7600950002670288},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7600950002670288},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7695962190628052},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.22689075767993927,0.7600950002670288,0.24201680719852448,0.7695962190628052]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7600950002670288},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7600950002670288},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7695962190628052},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.7530950002670288,0.24701680719852448,0.7765962190628052],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۳_۱","boundary":[0.7344537973403931,0.7826603055000305,0.7546218633651733,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6941176652908325,0.7826603055000305,0.7260504364967346,0.7909738421440125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6891176652908325,0.7756603055000305,0.7596218633651733,0.7979738421440125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7826603055000305},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7826603055000305},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7909738421440125},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.22689075767993927,0.7826603055000305,0.24201680719852448,0.7909738421440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7826603055000305},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7826603055000305},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7909738421440125},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.7756603055000305,0.24701680719852448,0.7979738421440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.8004750609397888},{"x":0.756302535533905,"y":0.8004750609397888},{"x":0.756302535533905,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.7344537973403931,0.8004750609397888,0.756302535533905,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معیارهای","boundary":[0.6739495992660522,0.8004750609397888,0.7277311086654663,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.6252101063728333,0.8004750609397888,0.6655462384223938,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8171021342277527},{"x":0.583193302154541,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.583193302154541,0.8004750609397888,0.6168067455291748,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8171021342277527},{"x":0.561344563961029,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.561344563961029,0.8004750609397888,0.5747899413108826,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانگر","boundary":[0.5142857432365417,0.8004750609397888,0.5529412031173706,0.8171021342277527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.8004750609397888},{"x":0.756302535533905,"y":0.8004750609397888},{"x":0.756302535533905,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5092857432365417,0.7934750609397888,0.761302535533905,0.8241021342277527],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.8028503656387329},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8028503656387329},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8123515248298645},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.22857142984867096,0.8028503656387329,0.24033613502979279,0.8123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.8028503656387329},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8028503656387329},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8123515248298645},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.7958503656387329,0.2453361350297928,0.8193515248298645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8479809761047363},{"x":0.489075630903244,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"چهار","boundary":[0.4907563030719757,0.8361045122146606,0.5092437267303467,0.8479809761047363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8479809761047363},{"x":0.489075630903244,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.8291045122146606,0.5142437267303467,0.8549809761047363],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/211b85fae775d208/pages/AlpANiOOiSnwALsL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/211b85fae775d208/pages/VCZMiKHfTCJJIiaF.jpg","blurred":"/storage/books/211b85fae775d208/pages/lxnTbfszqcrQmdMc.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003559776885168893,0.00021172583796915702,0.9986753053945654,0.9990212563726512]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7529411911964417,0.1852731555700302,0.7831932902336121,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7479411911964416,0.1782731555700302,0.7881932902336121,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2554621994495392,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2554621994495392,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.21680672466754913,0.1852731555700302,0.2554621994495392,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2554621994495392,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2554621994495392,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.1782731555700302,0.2604621994495392,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.20783847570419312},{"x":0.24201680719852448,"y":0.20665083825588226},{"x":0.24201680719852448,"y":0.21615201234817505},{"x":0.22689075767993927,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.22689075767993927,0.20783847570419312,0.24201680719852448,0.21615201234817505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.20783847570419312},{"x":0.24201680719852448,"y":0.20665083825588226},{"x":0.24201680719852448,"y":0.21615201234817505},{"x":0.22689075767993927,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.2008384757041931,0.24701680719852448,0.22315201234817506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24369747936725616,"y":0.235154390335083},{"x":0.22521008551120758,"y":0.235154390335083},{"x":0.22521008551120758,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.24369747936725616,0.23159144818782806,0.22521008551120758,0.235154390335083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24369747936725616,"y":0.235154390335083},{"x":0.22521008551120758,"y":0.235154390335083},{"x":0.22521008551120758,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.3799999952316284,"boundary":[0.23869747936725616,0.22459144818782806,0.23021008551120759,0.24215439033508301],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.25059381127357483},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24940617382526398},{"x":0.24369747936725616,"y":0.25890737771987915},{"x":0.22689075767993927,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.22689075767993927,0.25059381127357483,0.24369747936725616,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.25059381127357483},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24940617382526398},{"x":0.24369747936725616,"y":0.25890737771987915},{"x":0.22689075767993927,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.24359381127357482,0.24869747936725617,0.26590737771987916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7546218633651733,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7546218633651733,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7327731251716614,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.7327731251716614,0.20427553355693817,0.7546218633651733,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7260504364967346,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6605042219161987,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشانگرهای","boundary":[0.6605042219161987,0.20427553355693817,0.7260504364967346,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.20546318590641022},{"x":0.653781533241272,"y":0.20546318590641022},{"x":0.653781533241272,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6151260733604431,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.6151260733604431,0.20546318590641022,0.653781533241272,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6084033846855164,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6016806960105896,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6016806960105896,0.20546318590641022,0.6084033846855164,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5949580073356628,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5949580073356628,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5378151535987854,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگزینها","boundary":[0.5378151535987854,0.20546318590641022,0.5949580073356628,0.22090260684490204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7546218633651733,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7546218633651733,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5378151535987854,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5328151535987854,0.19727553355693817,0.7596218633651733,0.22790260684490204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7411764860153198,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7058823704719543,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۳","boundary":[0.7058823704719543,0.22565320134162903,0.7411764860153198,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24109263718128204},{"x":0.63193279504776,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشانگرهای","boundary":[0.63193279504776,0.22684085369110107,0.6974790096282959,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6252101063728333,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزینشی","boundary":[0.578151285648346,0.22684085369110107,0.6268907785415649,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5714285969734192,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مثبت","boundary":[0.5428571701049805,0.22802850604057312,0.5714285969734192,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7411764860153198,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7042016983032227,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۳","boundary":[0.7042016983032227,0.24703088402748108,0.7411764860153198,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6974790096282959,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6621848940849304,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.6621848940849304,0.24703088402748108,0.6974790096282959,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6605042219161987,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6369748115539551,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6369748115539551,0.24821852147579193,0.6605042219161987,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6285714507102966,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6285714507102966,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5764706134796143,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگزین","boundary":[0.5764706134796143,0.24821852147579193,0.6285714507102966,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7411764860153198,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7411764860153198,"y":0.285035640001297},{"x":0.7042016983032227,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۳","boundary":[0.7042016983032227,0.26840853691101074,0.7411764860153198,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6974790096282959,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6974790096282959,"y":0.285035640001297},{"x":0.6638655662536621,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژنهای","boundary":[0.6638655662536621,0.26840853691101074,0.6974790096282959,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6571428775787354,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6571428775787354,"y":0.285035640001297},{"x":0.6168067455291748,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشانگر","boundary":[0.6168067455291748,0.26840853691101074,0.6571428775787354,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.26840853691101074},{"x":0.610084056854248,"y":0.26840853691101074},{"x":0.610084056854248,"y":0.285035640001297},{"x":0.5579832196235657,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گزینشگر","boundary":[0.5579832196235657,0.26840853691101074,0.610084056854248,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7411764860153198,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7411764860153198,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۴-۳-۳","boundary":[0.7042016983032227,0.28859856724739075,0.7411764860153198,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6974790096282959,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشانگر","boundary":[0.6571428775787354,0.28859856724739075,0.6974790096282959,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6504201889038086,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5983193516731262,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزینشگر","boundary":[0.5983193516731262,0.2897862195968628,0.6521008610725403,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5915966629981995,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5647059082984924,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منفی","boundary":[0.5647059082984924,0.29097387194633484,0.5915966629981995,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7411764860153198,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7411764860153198,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7042016983032227,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۳","boundary":[0.7042016983032227,0.31116390228271484,0.7411764860153198,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6974790096282959,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6974790096282959,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6470588445663452,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تراریزش","boundary":[0.6470588445663452,0.31116390228271484,0.6974790096282959,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6386554837226868,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6386554837226868,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6084033846855164,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عاری","boundary":[0.6084033846855164,0.31116390228271484,0.6386554837226868,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6000000238418579,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6000000238418579,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5915966629981995,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5915966629981995,0.31116390228271484,0.6000000238418579,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5848739743232727,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5848739743232727,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5445378422737122,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشانگر","boundary":[0.5445378422737122,0.31116390228271484,0.5848739743232727,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5394958257675171,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5394958257675171,"y":0.32897862792015076},{"x":0.534453809261322,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.534453809261322,0.31116390228271484,0.5394958257675171,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5327731370925903,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5327731370925903,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5042017102241516,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.5042017102241516,0.31116390228271484,0.5327731370925903,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4957983195781708,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4957983195781708,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4571428596973419,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.4571428596973419,0.31116390228271484,0.4957983195781708,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.31116390228271484},{"x":0.44873949885368347,"y":0.31116390228271484},{"x":0.44873949885368347,"y":0.32897862792015076},{"x":0.440336138010025,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.440336138010025,0.31116390228271484,0.44873949885368347,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.31116390228271484},{"x":0.43361344933509827,"y":0.31116390228271484},{"x":0.43361344933509827,"y":0.32897862792015076},{"x":0.41848739981651306,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.41848739981651306,0.31116390228271484,0.43361344933509827,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4117647111415863,"y":0.31116390228271484},{"x":0.4117647111415863,"y":0.32897862792015076},{"x":0.37478992342948914,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشانگر","boundary":[0.37478992342948914,0.31116390228271484,0.4117647111415863,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.31116390228271484},{"x":0.37142857909202576,"y":0.31116390228271484},{"x":0.37142857909202576,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3663865625858307,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3663865625858307,0.31116390228271484,0.37142857909202576,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3325415551662445},{"x":0.756302535533905,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7344537973403931,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۴-۳","boundary":[0.7327731251716614,0.3325415551662445,0.756302535533905,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7277311086654663,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6974790096282959,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6974790096282959,0.33372920751571655,0.7277311086654663,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6941176652908325,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6941176652908325,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6689075827598572,0.33372920751571655,0.6941176652908325,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.3349168598651886,0.6571428775787354,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6420168280601501,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.6134454011917114,0.3349168598651886,0.6436975002288818,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3349168598651886},{"x":0.610084056854248,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5731092691421509,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازها","boundary":[0.5731092691421509,0.3349168598651886,0.6117647290229797,0.3503562808036804]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7529411911964417,"y":0.22446556389331818},{"x":0.756302535533905,"y":0.34916865825653076},{"x":0.3680672347545624,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.359705890417099,0.22221615839004516,0.761302535533905,0.35616865825653077],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.27078384160995483},{"x":0.24369747936725616,"y":0.27078384160995483},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2802850306034088},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.22689075767993927,0.27078384160995483,0.24369747936725616,0.2802850306034088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.27078384160995483},{"x":0.24369747936725616,"y":0.27078384160995483},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2802850306034088},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.26378384160995483,0.24869747936725617,0.2872850306034088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24201680719852448,"y":0.30166271328926086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.22689075767993927,0.2921615242958069,0.24201680719852448,0.30166271328926086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24201680719852448,"y":0.30166271328926086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.2851615242958069,0.24701680719852448,0.30866271328926087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.31353920698165894},{"x":0.24201680719852448,"y":0.31353920698165894},{"x":0.24201680719852448,"y":0.32185274362564087},{"x":0.22689075767993927,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۶۴","boundary":[0.22689075767993927,0.31353920698165894,0.24201680719852448,0.32185274362564087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.31353920698165894},{"x":0.24201680719852448,"y":0.31353920698165894},{"x":0.24201680719852448,"y":0.32185274362564087},{"x":0.22689075767993927,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.30653920698165893,0.24701680719852448,0.3288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3349168598651886},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3349168598651886},{"x":0.24201680719852448,"y":0.34323039650917053},{"x":0.22689075767993927,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۴","boundary":[0.22689075767993927,0.3349168598651886,0.24201680719852448,0.34323039650917053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3349168598651886},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3349168598651886},{"x":0.24201680719852448,"y":0.34323039650917053},{"x":0.22689075767993927,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.3279168598651886,0.24701680719852448,0.35023039650917054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7546218633651733,"y":0.35629454255104065},{"x":0.756302535533905,"y":0.37173396348953247},{"x":0.729411780834198,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7277311086654663,0.3574821949005127,0.756302535533905,0.37173396348953247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7546218633651733,"y":0.35629454255104065},{"x":0.756302535533905,"y":0.37173396348953247},{"x":0.729411780834198,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7227311086654663,0.3504821949005127,0.761302535533905,0.3787339634895325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3574821949005127},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3574821949005127},{"x":0.24201680719852448,"y":0.36579573154449463},{"x":0.22689075767993927,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.22689075767993927,0.3574821949005127,0.24201680719852448,0.36579573154449463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3574821949005127},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3574821949005127},{"x":0.24201680719852448,"y":0.36579573154449463},{"x":0.22689075767993927,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.3504821949005127,0.24701680719852448,0.37279573154449464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7680672407150269,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.7680672407150269,0.3871733844280243,0.7831932902336121,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7647058963775635,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7529411911964417,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7529411911964417,0.3871733844280243,0.7647058963775635,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3871733844280243},{"x":0.75126051902771,"y":0.3871733844280243},{"x":0.75126051902771,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7210084199905396,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نژادی","boundary":[0.7210084199905396,0.3871733844280243,0.75126051902771,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3871733844280243},{"x":0.707563042640686,"y":0.3871733844280243},{"x":0.707563042640686,"y":0.40142518281936646},{"x":0.680672287940979,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.680672287940979,0.3871733844280243,0.707563042640686,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6739495992660522,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6638655662536621,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6638655662536621,0.3871733844280243,0.6739495992660522,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6571428775787354,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6235294342041016,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.6235294342041016,0.3871733844280243,0.6571428775787354,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6151260733604431,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5630252361297607,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تراریزش","boundary":[0.5630252361297607,0.3871733844280243,0.6151260733604431,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5546218752861023,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5478991866111755,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5478991866111755,0.3871733844280243,0.5546218752861023,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5394958257675171,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5042017102241516,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.5042017102241516,0.3871733844280243,0.5394958257675171,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3871733844280243},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3871733844280243},{"x":0.49747899174690247,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4588235318660736,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خودی","boundary":[0.4588235318660736,0.3871733844280243,0.49747899174690247,0.40142518281936646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4588235318660736,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4538235318660736,0.3801733844280243,0.7881932902336121,0.40842518281936646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.38836103677749634},{"x":0.24201680719852448,"y":0.38836103677749634},{"x":0.24369747936725616,"y":0.39667457342147827},{"x":0.22689075767993927,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۷۷","boundary":[0.22689075767993927,0.38836103677749634,0.24369747936725616,0.39667457342147827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.38836103677749634},{"x":0.24201680719852448,"y":0.38836103677749634},{"x":0.24369747936725616,"y":0.39667457342147827},{"x":0.22689075767993927,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.38136103677749633,0.24869747936725617,0.4036745734214783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7546218633651733,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴_۱","boundary":[0.7344537973403931,0.40855106711387634,0.7546218633651733,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7260504364967346,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6941176652908325,0.4097387194633484,0.7277311086654663,0.4180522561073303]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7546218633651733,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6941176652908325,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6891176652908325,0.4027387194633484,0.7596218633651733,0.42505225610733033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4097387194633484},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4097387194633484},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4168646037578583},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۷۷","boundary":[0.22689075767993927,0.4097387194633484,0.24201680719852448,0.4168646037578583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4097387194633484},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4097387194633484},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4168646037578583},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.4027387194633484,0.24701680719852448,0.4238646037578583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.43111640214920044},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4299287497997284},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4382422864437103},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"VA","boundary":[0.22689075767993927,0.43111640214920044,0.24201680719852448,0.4382422864437103]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.43111640214920044},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4299287497997284},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4382422864437103},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.42411640214920043,0.24701680719852448,0.44524228644371033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4524940550327301},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4524940550327301},{"x":0.24033613502979279,"y":0.46080759167671204},{"x":0.22689075767993927,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۳","boundary":[0.22689075767993927,0.4524940550327301,0.24033613502979279,0.46080759167671204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4524940550327301},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4524940550327301},{"x":0.24033613502979279,"y":0.46080759167671204},{"x":0.22689075767993927,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.4454940550327301,0.2453361350297928,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.47387173771858215},{"x":0.24201680719852448,"y":0.47387173771858215},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4821852743625641},{"x":0.22689075767993927,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۵","boundary":[0.22521008551120758,0.47387173771858215,0.24369747936725616,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.47387173771858215},{"x":0.24201680719852448,"y":0.47387173771858215},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4821852743625641},{"x":0.22689075767993927,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.46687173771858215,0.24869747936725617,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4952494204044342},{"x":0.24201680719852448,"y":0.49406176805496216},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5023753046989441},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.22521008551120758,0.4952494204044342,0.24201680719852448,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.4952494204044342},{"x":0.24201680719852448,"y":0.49406176805496216},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5023753046989441},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.4882494204044342,0.24701680719852448,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5178147554397583},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5154394507408142},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5249406099319458},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.22521008551120758,0.5178147554397583,0.24369747936725616,0.5249406099319458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5178147554397583},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5154394507408142},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5249406099319458},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5108147554397583,0.24869747936725617,0.5319406099319458],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5463182926177979},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۸","boundary":[0.22689075767993927,0.5380047559738159,0.24201680719852448,0.5463182926177979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5463182926177979},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.5310047559738159,0.24701680719852448,0.5533182926177979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7546218633651733,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.7327731251716614,0.42874109745025635,0.7546218633651733,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.6957983374595642,0.42874109745025635,0.7260504364967346,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6924369931221008,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4429928660392761},{"x":0.658823549747467,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورزی","boundary":[0.658823549747467,0.42874109745025635,0.6924369931221008,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6521008610725403,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درون","boundary":[0.6218487620353699,0.42874109745025635,0.6521008610725403,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژنی","boundary":[0.5983193516731262,0.4299287497997284,0.6201680898666382,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5915966629981995,"y":0.44418051838874817},{"x":0.578151285648346,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.578151285648346,0.4299287497997284,0.5915966629981995,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5495798587799072,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیب","boundary":[0.5495798587799072,0.4299287497997284,0.5747899413108826,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5428571701049805,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5159664154052734,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمینی","boundary":[0.5159664154052734,0.4299287497997284,0.5428571701049805,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7546218633651733,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-۴","boundary":[0.7327731251716614,0.45130640268325806,0.7546218633651733,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7277311086654663,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.6840336322784424,0.45130640268325806,0.7277311086654663,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6756302714347839,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تراریزش","boundary":[0.6252101063728333,0.45130640268325806,0.6756302714347839,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6184874176979065,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیب","boundary":[0.5932773351669312,0.45130640268325806,0.6184874176979065,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5882353186607361,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمینی","boundary":[0.5596638917922974,0.45130640268325806,0.5882353186607361,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5462185144424438,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5411764979362488,0.45130640268325806,0.5462185144424438,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5327731370925903,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4655582010746002},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.49747899174690247,0.45130640268325806,0.5327731370925903,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4924369752407074,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4655582010746002},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خودی","boundary":[0.45378151535987854,0.45130640268325806,0.4924369752407074,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.470308780670166},{"x":0.7546218633651733,"y":0.470308780670166},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴-۴","boundary":[0.7327731251716614,0.470308780670166,0.7546218633651733,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.470308780670166},{"x":0.7260504364967346,"y":0.470308780670166},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گوجه","boundary":[0.6941176652908325,0.470308780670166,0.7260504364967346,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6907563209533691,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرنگی","boundary":[0.6554622054100037,0.47149643301963806,0.6907563209533691,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6487395167350769,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درون","boundary":[0.6201680898666382,0.47149643301963806,0.6487395167350769,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6168067455291748,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ژنی","boundary":[0.6016806960105896,0.47149643301963806,0.6168067455291748,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5949580073356628,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5882353186607361,0.47149643301963806,0.5949580073356628,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.47149643301963806},{"x":0.583193302154541,"y":0.47149643301963806},{"x":0.583193302154541,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تمرکز","boundary":[0.5495798587799072,0.47149643301963806,0.583193302154541,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5411764979362488,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پتانسیل","boundary":[0.5008403658866882,0.47149643301963806,0.5411764979362488,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4924369752407074,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4924369752407074,"y":0.48812350630760193},{"x":0.45546218752861023,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.45546218752861023,0.47149643301963806,0.4924369752407074,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.47149643301963806},{"x":0.44873949885368347,"y":0.47149643301963806},{"x":0.44873949885368347,"y":0.48812350630760193},{"x":0.440336138010025,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.440336138010025,0.47149643301963806,0.44873949885368347,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.47149643301963806},{"x":0.43361344933509827,"y":0.47149643301963806},{"x":0.43361344933509827,"y":0.48812350630760193},{"x":0.40168067812919617,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داخل","boundary":[0.40168067812919617,0.47149643301963806,0.43361344933509827,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3949579894542694,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3949579894542694,"y":0.48812350630760193},{"x":0.37142857909202576,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.37142857909202576,0.47149643301963806,0.3949579894542694,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7546218633651733,"y":0.510688841342926},{"x":0.7327731251716614,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۵-۴","boundary":[0.7327731251716614,0.4928741157054901,0.7546218633651733,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7310924530029297,"y":0.510688841342926},{"x":0.7042016983032227,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7042016983032227,0.4928741157054901,0.7310924530029297,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7042016983032227,"y":0.510688841342926},{"x":0.6689075827598572,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.6689075827598572,0.4928741157054901,0.7042016983032227,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6554622054100037,"y":0.510688841342926},{"x":0.6470588445663452,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6470588445663452,0.4928741157054901,0.6554622054100037,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6386554837226868,"y":0.510688841342926},{"x":0.6151260733604431,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنوع","boundary":[0.6151260733604431,0.4928741157054901,0.6386554837226868,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6084033846855164,"y":0.510688841342926},{"x":0.5445378422737122,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.5445378422737122,0.4928741157054901,0.6084033846855164,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5361344814300537,"y":0.510688841342926},{"x":0.48403361439704895,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سولاناسه","boundary":[0.48403361439704895,0.4928741157054901,0.5361344814300537,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۶-۴","boundary":[0.7327731251716614,0.5142517685890198,0.7546218633651733,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7277311086654663,"y":0.529691219329834},{"x":0.6957983374595642,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.6957983374595642,0.5142517685890198,0.7277311086654663,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6941176652908325,"y":0.529691219329834},{"x":0.658823549747467,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورزی","boundary":[0.658823549747467,0.5142517685890198,0.6941176652908325,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6521008610725403,"y":0.529691219329834},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درون","boundary":[0.6218487620353699,0.5154394507408142,0.6521008610725403,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ژنی","boundary":[0.5983193516731262,0.5154394507408142,0.6201680898666382,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یونجه","boundary":[0.5579832196235657,0.5154394507408142,0.5915966629981995,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7546218633651733,"y":0.551068902015686},{"x":0.7327731251716614,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۷-۴","boundary":[0.7327731251716614,0.5344418287277222,0.7546218633651733,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7310924530029297,"y":0.551068902015686},{"x":0.7042016983032227,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7042016983032227,0.5356294512748718,0.7310924530029297,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5356294512748718},{"x":0.702521026134491,"y":0.5356294512748718},{"x":0.702521026134491,"y":0.551068902015686},{"x":0.6756302714347839,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6756302714347839,0.5356294512748718,0.702521026134491,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6638655662536621,"y":0.551068902015686},{"x":0.6554622054100037,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6554622054100037,0.5356294512748718,0.6638655662536621,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5522565245628357},{"x":0.610084056854248,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.610084056854248,0.5356294512748718,0.6470588445663452,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5356294512748718},{"x":0.605042040348053,"y":0.5356294512748718},{"x":0.605042040348053,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ژنتیکی","boundary":[0.5647059082984924,0.5356294512748718,0.605042040348053,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودی","boundary":[0.5193277597427368,0.5356294512748718,0.5579832196235657,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5522565245628357},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.48739495873451233,0.5356294512748718,0.5126050710678101,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5522565245628357},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.45210084319114685,0.5356294512748718,0.4789915978908539,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روغن","boundary":[0.4100840389728546,0.5356294512748718,0.4436974823474884,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5356294512748718},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5356294512748718},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلزا","boundary":[0.3815126121044159,0.5356294512748718,0.40336135029792786,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۸۴","boundary":[0.7327731251716614,0.5570071339607239,0.7546218633651733,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چمن","boundary":[0.6974790096282959,0.5570071339607239,0.7277311086654663,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6436975002288818,0.5570071339607239,0.6907563209533691,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دائمی","boundary":[0.6033613681793213,0.5570071339607239,0.6352941393852234,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5724465847015381},{"x":0.556302547454834,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متحمل","boundary":[0.556302547454834,0.5570071339607239,0.5966386795043945,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5394958257675171,0.5570071339607239,0.5478991866111755,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خشکی","boundary":[0.4907563030719757,0.5570071339607239,0.5327731370925903,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7277311086654663,"y":0.58076012134552},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیب","boundary":[0.6991596817970276,0.5795724391937256,0.7260504364967346,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متحمل","boundary":[0.6521008610725403,0.5783848166465759,0.6907563209533691,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"كوفتگی","boundary":[0.6000000238418579,0.5771971344947815,0.6436975002288818,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۰-۴","boundary":[0.7260504364967346,0.5985748171806335,0.7546218633651733,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشانگرهای","boundary":[0.6521008610725403,0.5985748171806335,0.7176470756530762,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.599762499332428},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودی","boundary":[0.6084033846855164,0.599762499332428,0.6453781723976135,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.599762499332428},{"x":0.6016806960105896,"y":0.599762499332428},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5747899413108826,0.599762499332428,0.6016806960105896,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.599762499332428},{"x":0.5680672526359558,"y":0.599762499332428},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6152018904685974},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تراریزشهای","boundary":[0.49915966391563416,0.599762499332428,0.5680672526359558,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.599762499332428},{"x":0.4957983195781708,"y":0.599762499332428},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6163895726203918},{"x":0.462184876203537,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درون","boundary":[0.462184876203537,0.599762499332428,0.4957983195781708,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.599762499332428},{"x":0.462184876203537,"y":0.599762499332428},{"x":0.462184876203537,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژنی","boundary":[0.4436974823474884,0.599762499332428,0.462184876203537,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۱-۴","boundary":[0.7260504364967346,0.6211401224136353,0.7546218633651733,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکسان","boundary":[0.6823529601097107,0.6211401224136353,0.7193277478218079,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6365795731544495},{"x":0.653781533241272,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.653781533241272,0.6211401224136353,0.6789916157722473,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.6134454011917114,0.6211401224136353,0.6436975002288818,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.5428571701049805,0.6211401224136353,0.6067227125167847,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درون","boundary":[0.5058823823928833,0.6223278045654297,0.5361344814300537,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6377671957015991},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژنی","boundary":[0.48739495873451233,0.6223278045654297,0.5042017102241516,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6377671957015991},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46722689270973206,0.6223278045654297,0.4739495813846588,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6223278045654297},{"x":0.462184876203537,"y":0.6223278045654297},{"x":0.462184876203537,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.4319327771663666,0.6223278045654297,0.462184876203537,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱۲-۴","boundary":[0.7260504364967346,0.6401425004005432,0.7546218633651733,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6890756487846375,0.6413301825523376,0.7193277478218079,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6605042219161987,0.6413301825523376,0.6857143044471741,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7546218633651733,"y":0.665083110332489},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7277311086654663,0.6662707924842834,0.7546218633651733,0.6793349385261536]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7546218633651733,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6805225610733032},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36642857909202575,0.42174109745025634,0.7629832077026367,0.6875225610733032],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5581947565078735},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5688835978507996},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۰","boundary":[0.22689075767993927,0.5581947565078735,0.24033613502979279,0.5688835978507996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5581947565078735},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5688835978507996},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.5511947565078735,0.2453361350297928,0.5758835978507996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7546218633651733,"y":0.589073657989502},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"۹_۴","boundary":[0.7327731251716614,0.5795724391937256,0.7546218633651733,0.589073657989502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7546218633651733,"y":0.589073657989502},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.7277731251716614,0.5725724391937256,0.7596218633651733,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.58076012134552},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5795724391937256},{"x":0.24033613502979279,"y":0.589073657989502},{"x":0.22689075767993927,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۹۱","boundary":[0.22689075767993927,0.58076012134552,0.24033613502979279,0.589073657989502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.58076012134552},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5795724391937256},{"x":0.24033613502979279,"y":0.589073657989502},{"x":0.22689075767993927,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.57376012134552,0.2453361350297928,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6009501218795776},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6009501218795776},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6104512810707092},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۹۱","boundary":[0.22521008551120758,0.6009501218795776,0.24201680719852448,0.6104512810707092]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6009501218795776},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6009501218795776},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6104512810707092},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.5939501218795776,0.24701680719852448,0.6174512810707092],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6211401224136353},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6211401224136353},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6306413412094116},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۹۲","boundary":[0.22689075767993927,0.6211401224136353,0.24201680719852448,0.6306413412094116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6211401224136353},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6211401224136353},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6306413412094116},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.6141401224136352,0.24701680719852448,0.6376413412094116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6437054872512817},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6437054872512817},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6520190238952637},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۹۳","boundary":[0.22689075767993927,0.6437054872512817,0.24201680719852448,0.6520190238952637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6437054872512817},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6437054872512817},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6520190238952637},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.6367054872512817,0.24701680719852448,0.6590190238952637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6662707924842834},{"x":0.24033613502979279,"y":0.665083110332489},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6745843291282654},{"x":0.22689075767993927,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.22521008551120758,0.6662707924842834,0.24201680719852448,0.6745843291282654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6662707924842834},{"x":0.24033613502979279,"y":0.665083110332489},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6745843291282654},{"x":0.22689075767993927,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.6592707924842834,0.24701680719852448,0.6815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.694774329662323},{"x":0.7831932902336121,"y":0.694774329662323},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7680672407150269,0.694774329662323,0.7831932902336121,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.694774329662323},{"x":0.7613445520401001,"y":0.694774329662323},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاموش","boundary":[0.7226890921592712,0.694774329662323,0.7613445520401001,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.694774329662323},{"x":0.7126050591468811,"y":0.694774329662323},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7102137804031372},{"x":0.680672287940979,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.680672287940979,0.694774329662323,0.7126050591468811,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.694774329662323},{"x":0.6689075827598572,"y":0.694774329662323},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژنهای","boundary":[0.6352941393852234,0.694774329662323,0.6689075827598572,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.694774329662323},{"x":0.6268907785415649,"y":0.694774329662323},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5899159908294678,0.694774329662323,0.6268907785415649,0.7102137804031372]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.694774329662323},{"x":0.7831932902336121,"y":0.694774329662323},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5849159908294678,0.687774329662323,0.7881932902336121,0.7172137804031372],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.7344537973403931,0.7185273170471191,0.7546218633651733,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6941176652908325,0.7185273170471191,0.7277311086654663,0.7280284762382507]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6891176652908325,0.7115273170471191,0.7596218633651733,0.7350284762382507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.7030878663063049},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6983373165130615},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6983373165130615},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.2199999988079071,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.2218487411737442,0.7030878663063049,0.24537815153598785,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.724465548992157},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7197149395942688},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7197149395942688},{"x":0.24705882370471954,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.17000000178813934,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.2218487411737442,0.724465548992157,0.24705882370471954,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7743467688560486},{"x":0.2218487411737442,"y":0.735154390335083},{"x":0.24705882370471954,"y":0.735154390335083},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"::","boundary":[0.2235294133424759,0.7743467688560486,0.24705882370471954,0.735154390335083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7743467688560486},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6983373165130615},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6983373165130615},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.38999998569488525,"boundary":[0.2185294133424759,0.7673467688560486,0.25037815153598786,0.7053373165130615],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۲-۵","boundary":[0.7344537973403931,0.7375296950340271,0.7546218633651733,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهکارهای","boundary":[0.6621848940849304,0.7375296950340271,0.7260504364967346,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاموشی","boundary":[0.6033613681793213,0.7387173175811768,0.6554622054100037,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.5815126299858093,0.7387173175811768,0.5966386795043945,0.7529691457748413]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5765126299858093,0.7317173175811768,0.7596218633651733,0.7587814636230469],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۵","boundary":[0.7058823704719543,0.7589073777198792,0.7411764860153198,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.6705882549285889,0.7589073777198792,0.6974790096282959,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7731591463088989},{"x":0.63193279504776,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"RNA","boundary":[0.63193279504776,0.7589073777198792,0.6638655662536621,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7731591463088989},{"x":0.605042040348053,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.605042040348053,0.7589073777198792,0.6268907785415649,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.5546218752861023,0.7589073777198792,0.5983193516731262,0.7731591463088989]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5496218752861023,0.7519073777198791,0.7461764860153198,0.7801591463088989],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7411764860153198,"y":0.794536828994751},{"x":0.7042016983032227,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲-۲۵","boundary":[0.7042016983032227,0.7790973782539368,0.7411764860153198,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6974790096282959,"y":0.794536828994751},{"x":0.6504201889038086,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاموش","boundary":[0.6504201889038086,0.7802850604057312,0.6974790096282959,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6487395167350769,"y":0.794536828994751},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6151260733604431,0.7802850604057312,0.6487395167350769,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اپی","boundary":[0.5915966629981995,0.7802850604057312,0.6084033846855164,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژنتیکی","boundary":[0.5495798587799072,0.7802850604057312,0.5882353186607361,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7957244515419006},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رونویسی","boundary":[0.48739495873451233,0.7802850604057312,0.5411764979362488,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳۵","boundary":[0.7327731251716614,0.8028503656387329,0.7546218633651733,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8171021342277527},{"x":0.680672287940979,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاموش","boundary":[0.680672287940979,0.8028503656387329,0.7260504364967346,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6453781723976135,0.8028503656387329,0.6773109436035156,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.6168067455291748,0.8028503656387329,0.6369748115539551,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.8028503656387329},{"x":0.610084056854248,"y":0.8028503656387329},{"x":0.610084056854248,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تراژن","boundary":[0.5798319578170776,0.8028503656387329,0.610084056854248,0.8171021342277527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8171021342277527},{"x":0.489075630903244,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4823949587345123,0.7732850604057312,0.7596218633651733,0.8241021342277527],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7814726829528809},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7814726829528809},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7909738421440125},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.2235294133424759,0.7814726829528809,0.24705882370471954,0.7909738421440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7814726829528809},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7814726829528809},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7909738421440125},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.7744726829528809,0.25205882370471955,0.7979738421440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.8040379881858826},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8028503656387329},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8111639022827148},{"x":0.22521008551120758,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۶","boundary":[0.2235294133424759,0.8040379881858826,0.24705882370471954,0.8111639022827148]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.8040379881858826},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8028503656387329},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8111639022827148},{"x":0.22521008551120758,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.7970379881858826,0.25205882370471955,0.8181639022827148],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/211b85fae775d208/pages/qOLdnhJdqDatlhAt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/211b85fae775d208/pages/UiNIpLrCKWuTrBXh.jpg","blurred":"/storage/books/211b85fae775d208/pages/XqwGZVPCLWooThFm.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003559776885168893,0.00021172583796915702,0.9986724807354582,0.9989859936418557]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7529411911964417,0.1852731555700302,0.7831932902336121,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7479411911964416,0.1782731555700302,0.7881932902336121,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2537815272808075,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.21680672466754913,0.1852731555700302,0.2537815272808075,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2537815272808075,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.1782731555700302,0.2587815272808075,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.20783847570419312},{"x":0.24705882370471954,"y":0.20783847570419312},{"x":0.24705882370471954,"y":0.21615201234817505},{"x":0.22521008551120758,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۸","boundary":[0.22521008551120758,0.20783847570419312,0.24705882370471954,0.21615201234817505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.20783847570419312},{"x":0.24705882370471954,"y":0.20783847570419312},{"x":0.24705882370471954,"y":0.21615201234817505},{"x":0.22521008551120758,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.2008384757041931,0.25205882370471955,0.22315201234817506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.22802850604057312},{"x":0.24537815153598785,"y":0.22684085369110107},{"x":0.24537815153598785,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2235294133424759,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۹","boundary":[0.2235294133424759,0.22802850604057312,0.24537815153598785,0.23871733248233795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.22802850604057312},{"x":0.24537815153598785,"y":0.22684085369110107},{"x":0.24537815153598785,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2235294133424759,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.22102850604057311,0.25037815153598786,0.24571733248233796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.24940617382526398},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24940617382526398},{"x":0.24705882370471954,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2235294133424759,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.2235294133424759,0.24940617382526398,0.24705882370471954,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.24940617382526398},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24940617382526398},{"x":0.24705882370471954,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2235294133424759,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.24240617382526397,0.25205882370471955,0.26590737771987916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7411764860153198,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱-۳۵","boundary":[0.7058823704719543,0.20546318590641022,0.7411764860153198,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6974790096282959,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6470588445663452,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاموشی","boundary":[0.6470588445663452,0.20546318590641022,0.6974790096282959,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6403361558914185,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیس","boundary":[0.6084033846855164,0.20546318590641022,0.6403361558914185,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6016806960105896,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6016806960105896,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5949580073356628,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5949580073356628,0.20546318590641022,0.6016806960105896,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5882353186607361,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5529412031173706,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترانس","boundary":[0.5529412031173706,0.20546318590641022,0.5882353186607361,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5445378422737122,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22209025919437408},{"x":0.4957983195781708,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تراژنهای","boundary":[0.4957983195781708,0.20546318590641022,0.5445378422737122,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.20546318590641022},{"x":0.48739495873451233,"y":0.20546318590641022},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22209025919437408},{"x":0.46554622054100037,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.46554622054100037,0.20546318590641022,0.48739495873451233,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4638655483722687,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4638655483722687,"y":0.22209025919437408},{"x":0.4302521049976349,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.4302521049976349,0.20546318590641022,0.4638655483722687,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4302521049976349,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4302521049976349,"y":0.22209025919437408},{"x":0.42184874415397644,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.42184874415397644,0.20546318590641022,0.4302521049976349,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۵","boundary":[0.7042016983032227,0.22802850604057312,0.7411764860153198,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6470588445663452,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاموشی","boundary":[0.6470588445663452,0.22802850604057312,0.6974790096282959,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6403361558914185,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5899159908294678,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تراژنهای","boundary":[0.5899159908294678,0.22684085369110107,0.6403361558914185,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.22684085369110107},{"x":0.583193302154541,"y":0.22684085369110107},{"x":0.583193302154541,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5630252361297607,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.5630252361297607,0.22684085369110107,0.583193302154541,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.22684085369110107},{"x":0.561344563961029,"y":0.22684085369110107},{"x":0.561344563961029,"y":0.24109263718128204},{"x":0.529411792755127,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.529411792755127,0.22684085369110107,0.561344563961029,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7411764860153198,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7411764860153198,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7042016983032227,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-۳۵","boundary":[0.7042016983032227,0.24940617382526398,0.7411764860153198,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6974790096282959,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6605042219161987,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.6605042219161987,0.24940617382526398,0.6974790096282959,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.24940617382526398},{"x":0.653781533241272,"y":0.24940617382526398},{"x":0.653781533241272,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6268907785415649,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطر","boundary":[0.6268907785415649,0.24940617382526398,0.653781533241272,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6201680898666382,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5697479248046875,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاموشی","boundary":[0.5697479248046875,0.24940617382526398,0.6201680898666382,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5630252361297607,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5630252361297607,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5260504484176636,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تراژنها","boundary":[0.5260504484176636,0.24940617382526398,0.5630252361297607,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7546218633651733,"y":0.285035640001297},{"x":0.7344537973403931,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴۵","boundary":[0.7344537973403931,0.2695961892604828,0.7546218633651733,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7277311086654663,"y":0.285035640001297},{"x":0.6924369931221008,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6924369931221008,0.2695961892604828,0.7277311086654663,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6840336322784424,"y":0.285035640001297},{"x":0.6453781723976135,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"RNAi","boundary":[0.6453781723976135,0.2695961892604828,0.6840336322784424,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6386554837226868,"y":0.285035640001297},{"x":0.6268907785415649,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6268907785415649,0.2695961892604828,0.6386554837226868,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6201680898666382,"y":0.285035640001297},{"x":0.5815126299858093,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.5815126299858093,0.2695961892604828,0.6201680898666382,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5747899413108826,"y":0.285035640001297},{"x":0.5210084319114685,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تراریخت","boundary":[0.5210084319114685,0.2695961892604828,0.5747899413108826,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7058823704719543,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۵_۴_۱","boundary":[0.7058823704719543,0.29097387194633484,0.7411764860153198,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6974790096282959,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6974790096282959,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6605042219161987,0.2921615242958069,0.6974790096282959,0.30403801798820496]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7546218633651733,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3052256405353546},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.41684874415397644,0.1984631859064102,0.7596218633651733,0.3122256405353546],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.6621848940849304,0.2921615242958069,0.6672269105911255,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"RNAi","boundary":[0.6168067455291748,0.2921615242958069,0.6554622054100037,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2921615242958069},{"x":0.610084056854248,"y":0.2921615242958069},{"x":0.610084056854248,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5966386795043945,0.2921615242958069,0.610084056854248,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5445378422737122,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.5445378422737122,0.29097387194633484,0.5899159908294678,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5378151535987854,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5378151535987854,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5159664154052734,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.5159664154052734,0.29097387194633484,0.5378151535987854,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-۴۵","boundary":[0.7042016983032227,0.3123515546321869,0.7411764860153198,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6621848940849304,0.3123515546321869,0.6974790096282959,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3123515546321869},{"x":0.653781533241272,"y":0.3123515546321869},{"x":0.653781533241272,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"RNAi","boundary":[0.6168067455291748,0.3123515546321869,0.653781533241272,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3123515546321869},{"x":0.610084056854248,"y":0.3123515546321869},{"x":0.610084056854248,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5983193516731262,0.3123515546321869,0.610084056854248,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.5529412031173706,0.3123515546321869,0.5899159908294678,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3301662802696228},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.48235294222831726,0.3123515546321869,0.5445378422737122,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3123515546321869},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3123515546321869},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3301662802696228},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.41680672764778137,0.3123515546321869,0.4756302535533905,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.3123515546321869},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3123515546321869},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3301662802696228},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40336135029792786,0.3123515546321869,0.4100840389728546,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.3123515546321869},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3123515546321869},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3301662802696228},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.3495798408985138,0.3123515546321869,0.3966386616230011,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.3123515546321869},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3123515546321869},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3301662802696228},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متابولیک","boundary":[0.29243698716163635,0.3123515546321869,0.34285715222358704,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵۵","boundary":[0.7327731251716614,0.33372920751571655,0.7546218633651733,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6974790096282959,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6974790096282959,0.33372920751571655,0.7260504364967346,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6957983374595642,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6957983374595642,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6638655662536621,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6638655662536621,0.33372920751571655,0.6957983374595642,0.34916865825653076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7546218633651733,"y":0.34916865825653076},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.28743698716163635,0.28397387194633483,0.7596218633651733,0.35616865825653077],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.27078384160995483},{"x":0.24705882370471954,"y":0.27078384160995483},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2802850306034088},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۳","boundary":[0.2218487411737442,0.27078384160995483,0.24705882370471954,0.2802850306034088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.27078384160995483},{"x":0.24705882370471954,"y":0.27078384160995483},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2802850306034088},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.26378384160995483,0.25205882370471955,0.2872850306034088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24705882370471954,"y":0.29097387194633484},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2235294133424759,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۴","boundary":[0.2235294133424759,0.2921615242958069,0.24873949587345123,0.3004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24705882370471954,"y":0.29097387194633484},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2235294133424759,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.2851615242958069,0.25373949587345124,0.3074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24705882370471954,"y":0.31353920698165894},{"x":0.24705882370471954,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۵","boundary":[0.2235294133424759,0.3147268295288086,0.24705882370471954,0.32185274362564087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24705882370471954,"y":0.31353920698165894},{"x":0.24705882370471954,"y":0.32185274362564087},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.3077268295288086,0.25205882370471955,0.3288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.33610451221466064},{"x":0.24705882370471954,"y":0.33610451221466064},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3444180488586426},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۷","boundary":[0.22521008551120758,0.33610451221466064,0.24705882370471954,0.3444180488586426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.33610451221466064},{"x":0.24705882370471954,"y":0.33610451221466064},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3444180488586426},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.32910451221466064,0.25205882370471955,0.3514180488586426],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3551068902015686},{"x":0.756302535533905,"y":0.3705463111400604},{"x":0.729411780834198,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متابع","boundary":[0.7260504364967346,0.3574821949005127,0.756302535533905,0.3705463111400604]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3551068902015686},{"x":0.756302535533905,"y":0.3705463111400604},{"x":0.729411780834198,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7210504364967346,0.3504821949005127,0.761302535533905,0.37754631114006043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3574821949005127},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3574821949005127},{"x":0.24705882370471954,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2235294133424759,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۸","boundary":[0.2235294133424759,0.3574821949005127,0.24705882370471954,0.36579573154449463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3574821949005127},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3574821949005127},{"x":0.24705882370471954,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2235294133424759,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.3504821949005127,0.25205882370471955,0.37279573154449464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3871733844280243},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3871733844280243},{"x":0.24537815153598785,"y":0.39667457342147827},{"x":0.22521008551120758,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۰","boundary":[0.2235294133424759,0.3871733844280243,0.24537815153598785,0.39667457342147827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3871733844280243},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3871733844280243},{"x":0.24537815153598785,"y":0.39667457342147827},{"x":0.22521008551120758,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.3801733844280243,0.25037815153598786,0.4036745734214783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.40617576241493225},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4073634147644043},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4180522561073303},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۰","boundary":[0.2235294133424759,0.40617576241493225,0.24369747936725616,0.4180522561073303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.40617576241493225},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4073634147644043},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4180522561073303},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.39917576241493224,0.24869747936725617,0.42505225610733033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.43349167704582214},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4323040246963501},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4418052136898041},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۰","boundary":[0.2235294133424759,0.43349167704582214,0.24537815153598785,0.4418052136898041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.43349167704582214},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4323040246963501},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4418052136898041},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.42649167704582214,0.25037815153598786,0.4488052136898041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.45368170738220215},{"x":0.24537815153598785,"y":0.45368170738220215},{"x":0.24537815153598785,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2235294133424759,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.2235294133424759,0.45368170738220215,0.24537815153598785,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.45368170738220215},{"x":0.24537815153598785,"y":0.45368170738220215},{"x":0.24537815153598785,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2235294133424759,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.44668170738220214,0.25037815153598786,0.47018289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4750593900680542},{"x":0.24705882370471954,"y":0.47624704241752625},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.2218487411737442,0.4750593900680542,0.24705882370471954,0.4857482314109802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4750593900680542},{"x":0.24705882370471954,"y":0.47624704241752625},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.4680593900680542,0.25205882370471955,0.49274823141098023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4976246953010559},{"x":0.24705882370471954,"y":0.49643704295158386},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.2235294133424759,0.4976246953010559,0.24705882370471954,0.5047506093978882]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4976246953010559},{"x":0.24705882370471954,"y":0.49643704295158386},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.4906246953010559,0.25205882370471955,0.5117506093978882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.519002377986908},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5178147554397583},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۸","boundary":[0.2235294133424759,0.519002377986908,0.24705882370471954,0.5273159146308899]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.519002377986908},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5178147554397583},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.512002377986908,0.25205882370471955,0.5343159146308899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.54038006067276},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5391923785209656},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5475059151649475},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۸","boundary":[0.2235294133424759,0.54038006067276,0.24705882370471954,0.5475059151649475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.54038006067276},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5391923785209656},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5475059151649475},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.53338006067276,0.25205882370471955,0.5545059151649475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5605700612068176},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5605700612068176},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5688835978507996},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۰","boundary":[0.2235294133424759,0.5605700612068176,0.24537815153598785,0.5688835978507996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5605700612068176},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5605700612068176},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5688835978507996},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5535700612068176,0.25037815153598786,0.5758835978507996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7647058963775635,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶-","boundary":[0.7647058963775635,0.38598576188087463,0.7831932902336121,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7596638798713684,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40142518281936646},{"x":0.75126051902771,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.75126051902771,0.38598576188087463,0.7596638798713684,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7478991746902466,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7478991746902466,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7142857313156128,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نژادی","boundary":[0.7142857313156128,0.38598576188087463,0.7478991746902466,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7058823704719543,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7058823704719543,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6991596817970276,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6991596817970276,0.38598576188087463,0.7058823704719543,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6924369931221008,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6924369931221008,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6521008610725403,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6521008610725403,0.38598576188087463,0.6924369931221008,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6470588445663452,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6470588445663452,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6151260733604431,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.6151260733604431,0.38598576188087463,0.6470588445663452,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6134454011917114,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6134454011917114,"y":0.40142518281936646},{"x":0.578151285648346,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ورزی","boundary":[0.578151285648346,0.38598576188087463,0.6134454011917114,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5731092691421509,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5731092691421509,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5495798587799072,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5495798587799072,0.38598576188087463,0.5731092691421509,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5411764979362488,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5411764979362488,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5008403658866882,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ژنتیکی","boundary":[0.5008403658866882,0.38598576188087463,0.5411764979362488,0.40142518281936646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5008403658866882,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.49584036588668823,0.3789857618808746,0.7881932902336121,0.40842518281936646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱-۶","boundary":[0.7344537973403931,0.4073634147644043,0.7546218633651733,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4251781404018402},{"x":0.702521026134491,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنوع","boundary":[0.702521026134491,0.4073634147644043,0.7277311086654663,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژنتیکی","boundary":[0.6554622054100037,0.4073634147644043,0.6957983374595642,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6487395167350769,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6369748115539551,0.40617576241493225,0.6487395167350769,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.40617576241493225},{"x":0.63193279504776,"y":0.40617576241493225},{"x":0.63193279504776,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6218487620353699,0.40617576241493225,0.63193279504776,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6184874176979065,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نژادی","boundary":[0.5899159908294678,0.40617576241493225,0.6184874176979065,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.40617576241493225},{"x":0.578151285648346,"y":0.40617576241493225},{"x":0.578151285648346,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5428571701049805,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5428571701049805,0.40617576241493225,0.578151285648346,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7546218633651733,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7344537973403931,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲۶","boundary":[0.7327731251716614,0.4299287497997284,0.7546218633651733,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7260504364967346,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.6890756487846375,0.43111640214920044,0.7277311086654663,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6840336322784424,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6722689270973206,0.4323040246963501,0.6840336322784424,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6739495992660522,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6453781723976135,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نژادی","boundary":[0.6436975002288818,0.4323040246963501,0.6739495992660522,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7546218633651733,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7546218633651733,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7327731251716614,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳۶","boundary":[0.7327731251716614,0.45130640268325806,0.7546218633651733,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6773109436035156,0.4524940550327301,0.7260504364967346,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6403361558914185,0.4524940550327301,0.6705882549285889,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4524940550327301},{"x":0.63193279504776,"y":0.4524940550327301},{"x":0.63193279504776,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تراژنها","boundary":[0.5966386795043945,0.4524940550327301,0.63193279504776,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5798319578170776,0.4524940550327301,0.5899159908294678,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5512605309486389,0.4524940550327301,0.5731092691421509,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4679335057735443},{"x":0.507563054561615,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.507563054561615,0.4524940550327301,0.5428571701049805,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برتر","boundary":[0.4773109257221222,0.4524940550327301,0.5008403658866882,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7546218633651733,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7546218633651733,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۴-۶","boundary":[0.7327731251716614,0.47387173771858215,0.7546218633651733,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7260504364967346,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7277311086654663,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6773109436035156,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6773109436035156,0.47387173771858215,0.7277311086654663,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6739495992660522,"y":0.489311158657074},{"x":0.6638655662536621,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6621848940849304,0.4750593900680542,0.6739495992660522,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6605042219161987,"y":0.489311158657074},{"x":0.6336134672164917,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نژادی","boundary":[0.63193279504776,0.4750593900680542,0.6605042219161987,0.489311158657074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4049881100654602},{"x":0.756302535533905,"y":0.489311158657074},{"x":0.4789915978908539,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4723109257221222,0.39917576241493224,0.761302535533905,0.496311158657074],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7411764860153198,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۶","boundary":[0.7042016983032227,0.4952494204044342,0.7411764860153198,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لاینهای","boundary":[0.6638655662536621,0.4952494204044342,0.6974790096282959,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خالص","boundary":[0.6218487620353699,0.4952494204044342,0.6470588445663452,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۶","boundary":[0.7042016983032227,0.5154394507408142,0.7411764860153198,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واریته","boundary":[0.6655462384223938,0.5154394507408142,0.6974790096282959,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6386554837226868,0.5154394507408142,0.6621848940849304,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5154394507408142},{"x":0.63193279504776,"y":0.5154394507408142},{"x":0.63193279504776,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.6117647290229797,0.5154394507408142,0.63193279504776,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5320665240287781},{"x":0.583193302154541,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرده","boundary":[0.583193302154541,0.5154394507408142,0.6084033846855164,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5154394507408142},{"x":0.583193302154541,"y":0.5154394507408142},{"x":0.583193302154541,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افشان","boundary":[0.5478991866111755,0.5154394507408142,0.583193302154541,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5534442067146301},{"x":0.702521026134491,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۶","boundary":[0.702521026134491,0.5380047559738159,0.7411764860153198,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واریته","boundary":[0.6655462384223938,0.5380047559738159,0.6991596817970276,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6436975002288818,0.5380047559738159,0.6638655662536621,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دورگ","boundary":[0.5949580073356628,0.5380047559738159,0.6302521228790283,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5534442067146301},{"x":0.583193302154541,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.583193302154541,0.5380047559738159,0.5882353186607361,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هیبرید","boundary":[0.5462185144424438,0.5380047559738159,0.5815126299858093,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5394958257675171,0.5380047559738159,0.5428571701049805,0.5534442067146301]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7411764860153198,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5328151535987854,0.4882494204044342,0.7461764860153198,0.5592565245628357],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۴-۴-۶","boundary":[0.7042016983032227,0.5581947565078735,0.7411764860153198,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.559382438659668},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"واریته","boundary":[0.6638655662536621,0.559382438659668,0.6974790096282959,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.559382438659668},{"x":0.6621848940849304,"y":0.559382438659668},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6386554837226868,0.559382438659668,0.6621848940849304,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.559382438659668},{"x":0.63193279504776,"y":0.559382438659668},{"x":0.63193279504776,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلونی","boundary":[0.5966386795043945,0.559382438659668,0.63193279504776,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵۶","boundary":[0.7327731251716614,0.5795724391937256,0.7546218633651733,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5961995124816895},{"x":0.702521026134491,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.702521026134491,0.5795724391937256,0.7277311086654663,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6756302714347839,0.5795724391937256,0.6991596817970276,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.6386554837226868,0.5795724391937256,0.6689075827598572,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.5795724391937256,0.6302521228790283,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قانونی","boundary":[0.5815126299858093,0.5795724391937256,0.6168067455291748,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5663865804672241,0.5795724391937256,0.5747899413108826,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نژادی","boundary":[0.5310924649238586,0.5795724391937256,0.5630252361297607,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.4605042040348053,0.5795724391937256,0.5226891040802002,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5795724391937256},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5795724391937256},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تراریخت","boundary":[0.4000000059604645,0.5795724391937256,0.45210084319114685,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5795724391937256},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5795724391937256},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ژنتیکی","boundary":[0.3529411852359772,0.5795724391937256,0.39159664511680603,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5795724391937256},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5795724391937256},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5961995124816895},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.34117648005485535,0.5795724391937256,0.3445378243923187,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5795724391937256},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5795724391937256},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"GMO","boundary":[0.3008403480052948,0.5795724391937256,0.33781513571739197,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.5795724391937256},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5795724391937256},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5961995124816895},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.29579833149909973,0.5795724391937256,0.2991596758365631,0.5961995124816895]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5570071339607239},{"x":0.756302535533905,"y":0.5950118899345398},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.28911765933036804,0.5559453659057617,0.761302535533905,0.6020118899345398],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۵۶","boundary":[0.7058823704719543,0.6009501218795776,0.7411764860153198,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدا","boundary":[0.6756302714347839,0.6009501218795776,0.6974790096282959,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6386554837226868,0.6021377444267273,0.6689075827598572,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6021377444267273},{"x":0.63193279504776,"y":0.6021377444267273},{"x":0.63193279504776,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6000000238418579,0.6021377444267273,0.63193279504776,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5747899413108826,0.6021377444267273,0.5983193516731262,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهنژادی","boundary":[0.5243697762489319,0.6021377444267273,0.5680672526359558,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6175771951675415},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تراژنی","boundary":[0.4789915978908539,0.6021377444267273,0.5159664154052734,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6175771951675415},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46554622054100037,0.6021377444267273,0.4722689092159271,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6175771951675415},{"x":0.440336138010025,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.440336138010025,0.6021377444267273,0.4588235318660736,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6021377444267273},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6021377444267273},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6175771951675415},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تراژنی","boundary":[0.40168067812919617,0.6021377444267273,0.43865546584129333,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲۵۶","boundary":[0.7042016983032227,0.6223278045654297,0.7411764860153198,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6705882549285889,0.6223278045654297,0.6974790096282959,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارقام","boundary":[0.6369748115539551,0.6223278045654297,0.6621848940849304,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عاری","boundary":[0.5983193516731262,0.6223278045654297,0.6285714507102966,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6389548778533936},{"x":0.583193302154541,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.583193302154541,0.6223278045654297,0.5915966629981995,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانگر","boundary":[0.5361344814300537,0.6223278045654297,0.5747899413108826,0.6389548778533936]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6389548778533936},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.39668067812919616,0.5939501218795776,0.7461764860153198,0.6459548778533936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۶_۵_۳","boundary":[0.702521026134491,0.6425178050994873,0.7411764860153198,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.658823549747467,0.6437054872512817,0.6974790096282959,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6579572558403015},{"x":0.605042040348053,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"سیسژن","boundary":[0.6033613681793213,0.6437054872512817,0.6521008610725403,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.6437054872512817,0.5983193516731262,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6448931097984314},{"x":0.583193302154541,"y":0.6437054872512817},{"x":0.583193302154541,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تراژن","boundary":[0.5529412031173706,0.6448931097984314,0.583193302154541,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.665083110332489},{"x":0.7546218633651733,"y":0.665083110332489},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶۶","boundary":[0.7327731251716614,0.665083110332489,0.7546218633651733,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.665083110332489},{"x":0.7260504364967346,"y":0.665083110332489},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7176470756530762,0.665083110332489,0.7260504364967346,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.665083110332489},{"x":0.7159664034843445,"y":0.665083110332489},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نژادی","boundary":[0.6840336322784424,0.665083110332489,0.7159664034843445,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.665083110332489},{"x":0.6739495992660522,"y":0.665083110332489},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6793349385261536},{"x":0.658823549747467,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.658823549747467,0.665083110332489,0.6739495992660522,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.665083110332489},{"x":0.6571428775787354,"y":0.665083110332489},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تراژنی","boundary":[0.6268907785415649,0.665083110332489,0.6571428775787354,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5983193516731262,0.6662707924842834,0.6117647290229797,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.5680672526359558,0.6662707924842834,0.5915966629981995,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5512605309486389,0.6662707924842834,0.5596638917922974,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نژادی","boundary":[0.5159664154052734,0.6662707924842834,0.5495798587799072,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تراژنی","boundary":[0.4722689092159271,0.6662707924842834,0.5092437267303467,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.684085488319397},{"x":0.7546218633651733,"y":0.684085488319397},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۶_۷","boundary":[0.7327731251716614,0.684085488319397,0.7546218633651733,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.684085488319397},{"x":0.7260504364967346,"y":0.684085488319397},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6974790096282959,0.684085488319397,0.7260504364967346,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6638655662536621,0.6852731704711914,0.6957983374595642,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7090261578559875},{"x":0.756302535533905,"y":0.7232779264450073},{"x":0.729411780834198,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7277311086654663,0.7090261578559875,0.756302535533905,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"۷-","boundary":[0.7663865685462952,0.7339667677879333,0.7848739624023438,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.735154390335083},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشکارسازی","boundary":[0.6873949766159058,0.735154390335083,0.7613445520401001,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.735154390335083},{"x":0.6789916157722473,"y":0.735154390335083},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6403361558914185,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6403361558914185,0.735154390335083,0.6789916157722473,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.735154390335083},{"x":0.6369748115539551,"y":0.735154390335083},{"x":0.6369748115539551,"y":0.754156768321991},{"x":0.6033613681793213,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.6033613681793213,0.735154390335083,0.6369748115539551,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5983193516731262,"y":0.735154390335083},{"x":0.5983193516731262,"y":0.754156768321991},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ورزی","boundary":[0.5680672526359558,0.7363420724868774,0.5983193516731262,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7363420724868774},{"x":0.561344563961029,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5630252361297607,"y":0.754156768321991},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5361344814300537,0.7363420724868774,0.5630252361297607,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7363420724868774},{"x":0.529411792755127,"y":0.7553443908691406},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ژنتیکی","boundary":[0.48739495873451233,0.7363420724868774,0.529411792755127,0.7553443908691406]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7529691457748413},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4672689092159271,0.6378931097984314,0.7898739624023438,0.7599691457748413],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.5819477438926697},{"x":0.24705882370471954,"y":0.58076012134552},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۱","boundary":[0.2218487411737442,0.5819477438926697,0.24705882370471954,0.5902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.5819477438926697},{"x":0.24705882370471954,"y":0.58076012134552},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.5749477438926697,0.25205882370471955,0.5972612805366516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6033254265785217},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6021377444267273},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۱","boundary":[0.2235294133424759,0.6033254265785217,0.24705882370471954,0.6116389632225037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6033254265785217},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6021377444267273},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5963254265785217,0.25205882370471955,0.6186389632225037],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6235154271125793},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6235154271125793},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۲","boundary":[0.2218487411737442,0.6235154271125793,0.24705882370471954,0.6330166459083557]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6235154271125793},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6235154271125793},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.6165154271125793,0.25205882370471955,0.6400166459083557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6448931097984314},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6448931097984314},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6543943285942078},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.2235294133424759,0.6448931097984314,0.24369747936725616,0.6543943285942078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6448931097984314},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6448931097984314},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6543943285942078},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6378931097984314,0.24869747936725617,0.6613943285942078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6662707924842834},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6662707924842834},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2235294133424759,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.2235294133424759,0.6662707924842834,0.24705882370471954,0.6745843291282654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6662707924842834},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6662707924842834},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2235294133424759,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6592707924842834,0.25205882370471955,0.6815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6876484751701355},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6876484751701355},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۶","boundary":[0.2218487411737442,0.6876484751701355,0.24537815153598785,0.6971496343612671]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6876484751701355},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6876484751701355},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.6806484751701355,0.25037815153598786,0.7041496343612671],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.7090261578559875},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7090261578559875},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7173396944999695},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۶","boundary":[0.2218487411737442,0.7090261578559875,0.24537815153598785,0.7173396944999695]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.7090261578559875},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7090261578559875},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7173396944999695},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.7020261578559875,0.25037815153598786,0.7243396944999695],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7399049997329712},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7399049997329712},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7482185363769531},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۸","boundary":[0.2235294133424759,0.7399049997329712,0.24705882370471954,0.7482185363769531]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7399049997329712},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7399049997329712},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7482185363769531},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.7329049997329712,0.25205882370471955,0.7552185363769531],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۷_۱","boundary":[0.7344537973403931,0.7600950002670288,0.7546218633651733,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6941176652908325,0.7600950002670288,0.7260504364967346,0.7684085369110107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.6891176652908325,0.7530950002670288,0.7596218633651733,0.7754085369110107],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7600950002670288},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7600950002670288},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7695962190628052},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۸","boundary":[0.22521008551120758,0.7600950002670288,0.24705882370471954,0.7695962190628052]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7600950002670288},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7600950002670288},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7695962190628052},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.7530950002670288,0.25205882370471955,0.7765962190628052],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.7790973782539368},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7790973782539368},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7909738421440125},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۹","boundary":[0.2218487411737442,0.7790973782539368,0.24537815153598785,0.7909738421440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.7790973782539368},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7790973782539368},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7909738421440125},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.7720973782539368,0.25037815153598786,0.7979738421440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7546218633651733,"y":0.794536828994751},{"x":0.7344537973403931,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۷","boundary":[0.7344537973403931,0.7790973782539368,0.7546218633651733,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6773109436035156,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6773109436035156,0.7790973782539368,0.7260504364967346,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6705882549285889,"y":0.794536828994751},{"x":0.6000000238418579,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشکارسازی","boundary":[0.6000000238418579,0.7790973782539368,0.6705882549285889,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5932773351669312,"y":0.794536828994751},{"x":0.5546218752861023,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.5546218752861023,0.7790973782539368,0.5932773351669312,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5478991866111755,"y":0.794536828994751},{"x":0.4941176474094391,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تراریخت","boundary":[0.4941176474094391,0.7790973782539368,0.5478991866111755,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7058823704719543,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۷","boundary":[0.7058823704719543,0.7992874383926392,0.7411764860153198,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6974790096282959,"y":0.815914511680603},{"x":0.6268907785415649,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشکارسازی","boundary":[0.6268907785415649,0.7992874383926392,0.6974790096282959,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6201680898666382,"y":0.815914511680603},{"x":0.610084056854248,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.610084056854248,0.7992874383926392,0.6201680898666382,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6033613681793213,"y":0.815914511680603},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.5680672526359558,0.7992874383926392,0.6033613681793213,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.8004750609397888},{"x":0.561344563961029,"y":0.7992874383926392},{"x":0.561344563961029,"y":0.815914511680603},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.5260504484176636,0.8004750609397888,0.561344563961029,0.815914511680603]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7779097557067871},{"x":0.756302535533905,"y":0.815914511680603},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4891176474094391,0.7720973782539368,0.761302535533905,0.822914511680603],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8467933535575867},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"شش","boundary":[0.48739495873451233,0.8361045122146606,0.5109243988990784,0.8467933535575867]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8361045122146606},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8467933535575867},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8291045122146606,0.5159243988990784,0.8537933535575867],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/211b85fae775d208/pages/ynaSIbxSBhfZzpMH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/211b85fae775d208/pages/HSQWAKJIxQcqqeTe.jpg","blurred":"/storage/books/211b85fae775d208/pages/zNrJcqsUtwJiKRhh.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003559776885168893,0.00021172583796915702,0.9986724807354582,0.9989888146688141]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7529411911964417,0.1852731555700302,0.7831932902336121,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19952493906021118},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7479411911964416,0.1782731555700302,0.7881932902336121,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2554621994495392,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2554621994495392,"y":0.19714964926242828},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.21680672466754913,0.1852731555700302,0.2554621994495392,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2554621994495392,"y":0.1852731555700302},{"x":0.2554621994495392,"y":0.19714964926242828},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.1782731555700302,0.2604621994495392,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.20665083825588226},{"x":0.24705882370471954,"y":0.20665083825588226},{"x":0.24705882370471954,"y":0.21615201234817505},{"x":0.2235294133424759,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۴","boundary":[0.2235294133424759,0.20665083825588226,0.24705882370471954,0.21615201234817505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.20665083825588226},{"x":0.24705882370471954,"y":0.20665083825588226},{"x":0.24705882370471954,"y":0.21615201234817505},{"x":0.2235294133424759,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.19965083825588226,0.25205882370471955,0.22315201234817506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.22921615839004517},{"x":0.24537815153598785,"y":0.22802850604057312},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2375296950340271},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۶","boundary":[0.2235294133424759,0.22921615839004517,0.24705882370471954,0.2375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.22921615839004517},{"x":0.24537815153598785,"y":0.22802850604057312},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2375296950340271},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.22221615839004516,0.25205882370471955,0.2445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.25059381127357483},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24940617382526398},{"x":0.24705882370471954,"y":0.25890737771987915},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۵۷","boundary":[0.2235294133424759,0.25059381127357483,0.24705882370471954,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.25059381127357483},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24940617382526398},{"x":0.24705882370471954,"y":0.25890737771987915},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.24359381127357482,0.25205882370471955,0.26590737771987916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24705882370471954,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2235294133424759,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۸","boundary":[0.2235294133424759,0.2731591463088989,0.24705882370471954,0.28147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24705882370471954,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2235294133424759,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.2661591463088989,0.25205882370471955,0.28847268295288087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.294536828994751},{"x":0.24705882370471954,"y":0.294536828994751},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۱","boundary":[0.2235294133424759,0.294536828994751,0.24705882370471954,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.294536828994751},{"x":0.24705882370471954,"y":0.294536828994751},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.28753682899475097,0.25205882370471955,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.31591448187828064},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3254156708717346},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۱","boundary":[0.2218487411737442,0.31591448187828064,0.24705882370471954,0.3254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.31591448187828064},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3254156708717346},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.30891448187828063,0.25205882370471955,0.3324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7411764860153198,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7411764860153198,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7042016983032227,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۷","boundary":[0.7042016983032227,0.20308788120746613,0.7411764860153198,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6974790096282959,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6991596817970276,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6268907785415649,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آشکارسازی","boundary":[0.6268907785415649,0.20546318590641022,0.6991596817970276,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6184874176979065,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5899159908294678,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.5899159908294678,0.20665083825588226,0.6201680898666382,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.20665083825588226},{"x":0.583193302154541,"y":0.20546318590641022},{"x":0.583193302154541,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5731092691421509,0.20665083825588226,0.583193302154541,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5647059082984924,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5663865804672241,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5226891040802002,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پروتئین","boundary":[0.5226891040802002,0.20665083825588226,0.5663865804672241,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۷","boundary":[0.7042016983032227,0.22802850604057312,0.7411764860153198,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعتبارسنجی","boundary":[0.6302521228790283,0.22802850604057312,0.6974790096282959,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6151260733604431,0.22802850604057312,0.6218487620353699,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استانداردسازی","boundary":[0.5226891040802002,0.22802850604057312,0.6084033846855164,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5142857432365417,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2422802895307541},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشها","boundary":[0.4789915978908539,0.22802850604057312,0.5142857432365417,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.24821852147579193},{"x":0.756302535533905,"y":0.24821852147579193},{"x":0.756302535533905,"y":0.264845609664917},{"x":0.7327731251716614,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۳-۷","boundary":[0.7327731251716614,0.24821852147579193,0.756302535533905,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7277311086654663,"y":0.264845609664917},{"x":0.6621848940849304,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهکارهای","boundary":[0.6621848940849304,0.24821852147579193,0.7277311086654663,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6554622054100037,"y":0.264845609664917},{"x":0.5848739743232727,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشکارسازی","boundary":[0.5848739743232727,0.24821852147579193,0.6554622054100037,0.264845609664917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7546218633651733,"y":0.20190024375915527},{"x":0.756302535533905,"y":0.264845609664917},{"x":0.4789915978908539,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4723109257221222,0.2008384757041931,0.761302535533905,0.271845609664917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7411764860153198,"y":0.285035640001297},{"x":0.7058823704719543,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۷","boundary":[0.7058823704719543,0.2695961892604828,0.7411764860153198,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6957983374595642,"y":0.285035640001297},{"x":0.6705882549285889,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غربال","boundary":[0.6705882549285889,0.27078384160995483,0.6957983374595642,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6605042219161987,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6621848940849304,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6420168280601501,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6420168280601501,0.27078384160995483,0.6621848940849304,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7411764860153198,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7042016983032227,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۷","boundary":[0.7042016983032227,0.2921615242958069,0.7411764860153198,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6974790096282959,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.6470588445663452,0.29334917664527893,0.6974790096282959,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7042016983032227,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۷","boundary":[0.702521026134491,0.31353920698165894,0.7428571581840515,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6974790096282959,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6991596817970276,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمیت","boundary":[0.6638655662536621,0.3147268295288086,0.6991596817970276,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6252101063728333,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.6235294342041016,0.31591448187828064,0.6621848940849304,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7411764860153198,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7411764860153198,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۴۳۷","boundary":[0.702521026134491,0.3349168598651886,0.7411764860153198,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6974790096282959,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"آشکار","boundary":[0.6655462384223938,0.3349168598651886,0.6991596817970276,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6605042219161987,"y":0.35154393315315247},{"x":0.63193279504776,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.63193279504776,0.3349168598651886,0.6605042219161987,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6201680898666382,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"وقایع","boundary":[0.5882353186607361,0.33610451221466064,0.6201680898666382,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5394958257675171,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجمعی","boundary":[0.5394958257675171,0.3372921645641327,0.5815126299858093,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7411764860153198,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۷","boundary":[0.7042016983032227,0.35629454255104065,0.7411764860153198,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6974790096282959,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6974790096282959,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آشکارسازی","boundary":[0.6268907785415649,0.35629454255104065,0.6974790096282959,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6201680898666382,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3729216158390045},{"x":0.561344563961029,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجودات","boundary":[0.561344563961029,0.35629454255104065,0.6201680898666382,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.5226891040802002,0.3574821949005127,0.5546218752861023,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3729216158390045},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ورزی","boundary":[0.48739495873451233,0.3574821949005127,0.5210084319114685,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3574821949005127},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3574821949005127},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3729216158390045},{"x":0.462184876203537,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.462184876203537,0.3574821949005127,0.48403361439704895,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3574821949005127},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3574821949005127},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3729216158390045},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.43697479367256165,0.3574821949005127,0.45378151535987854,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3574821949005127},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3574821949005127},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجاز","boundary":[0.4100840389728546,0.3574821949005127,0.43697479367256165,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.3574821949005127},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3574821949005127},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3729216158390045},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.39159664511680603,0.3574821949005127,0.3983193337917328,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.3574821949005127},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3574821949005127},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشناخته","boundary":[0.3344537913799286,0.3574821949005127,0.3848739564418793,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۶-۳-۷","boundary":[0.7042016983032227,0.3776721954345703,0.7411764860153198,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6571428775787354,0.3776721954345703,0.6974790096282959,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6504201889038086,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6504201889038086,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6403361558914185,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6403361558914185,0.37885984778404236,0.6504201889038086,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6336134672164917,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6336134672164917,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5747899413108826,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایگاههای","boundary":[0.5747899413108826,0.37885984778404236,0.6336134672164917,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5680672526359558,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5680672526359558,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.5159664154052734,0.37885984778404236,0.5680672526359558,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۷-۳-۷","boundary":[0.7042016983032227,0.4002375304698944,0.7411764860153198,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6621848940849304,0.4002375304698944,0.6974790096282959,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6252101063728333,0.4002375304698944,0.6554622054100037,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5915966629981995,0.4002375304698944,0.6235294342041016,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7546218633651733,"y":0.42161521315574646},{"x":0.756302535533905,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴۷","boundary":[0.7327731251716614,0.4228028357028961,0.756302535533905,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7260504364967346,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6974790096282959,0.4228028357028961,0.7260504364967346,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6638655662536621,0.4228028357028961,0.6957983374595642,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7546218633651733,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4619952440261841},{"x":0.729411780834198,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.729411780834198,0.44655582308769226,0.7546218633651733,0.4619952440261841]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.275534451007843},{"x":0.75126051902771,"y":0.27078384160995483},{"x":0.756302535533905,"y":0.4619952440261841},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3277731192111969,0.268534451007843,0.761302535533905,0.4689952440261841],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2235294133424759,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۲","boundary":[0.2235294133424759,0.3372921645641327,0.24537815153598785,0.3456057012081146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2235294133424759,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.3302921645641327,0.25037815153598786,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24537815153598785,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3693586587905884},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۳","boundary":[0.2235294133424759,0.35866984724998474,0.24537815153598785,0.3693586587905884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24537815153598785,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3693586587905884},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.35166984724998473,0.25037815153598786,0.3763586587905884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4524940550327301},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4524940550327301},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.2504201829433441,0.4477434754371643,0.22857142984867096,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.42636579275131226},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4299287497997284},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4299287497997284},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.2504201829433441,0.42636579275131226,0.22857142984867096,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4049881100654602},{"x":0.2504201829433441,"y":0.40855106711387634},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40855106711387634},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.2504201829433441,0.4049881100654602,0.22857142984867096,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.38361045718193054},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3871733844280243},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3871733844280243},{"x":0.22689075767993927,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.24873949587345123,0.38361045718193054,0.22689075767993927,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3646080791950226},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3646080791950226},{"x":0.22689075767993927,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.20999999344348907,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.24873949587345123,0.36104512214660645,0.22689075767993927,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.33847981691360474},{"x":0.24873949587345123,"y":0.34323039650917053},{"x":0.22689075767993927,"y":0.34323039650917053},{"x":0.22689075767993927,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.24873949587345123,0.33847981691360474,0.22689075767993927,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3171021342277527},{"x":0.24705882370471954,"y":0.32185274362564087},{"x":0.22689075767993927,"y":0.32185274362564087},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.24705882370471954,0.3171021342277527,0.22689075767993927,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.29572445154190063},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2992874085903168},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2992874085903168},{"x":0.22689075767993927,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.24705882370471954,0.29572445154190063,0.22689075767993927,0.2992874085903168]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.29572445154190063},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4524940550327301},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4524940550327301},{"x":0.22521008551120758,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.6000000238418579,"boundary":[0.24205882370471954,0.28872445154190063,0.23189075767993927,0.4594940550327301],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.38123515248298645},{"x":0.24873949587345123,"y":0.38123515248298645},{"x":0.24873949587345123,"y":0.39073634147644043},{"x":0.2235294133424759,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۴","boundary":[0.2218487411737442,0.38123515248298645,0.24873949587345123,0.39073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.38123515248298645},{"x":0.24873949587345123,"y":0.38123515248298645},{"x":0.24873949587345123,"y":0.39073634147644043},{"x":0.2235294133424759,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.37423515248298644,0.25373949587345124,0.39773634147644044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4026128351688385},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4026128351688385},{"x":0.24705882370471954,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2235294133424759,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۵","boundary":[0.2235294133424759,0.4026128351688385,0.24705882370471954,0.41092637181282043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4026128351688385},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4026128351688385},{"x":0.24705882370471954,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2235294133424759,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.3956128351688385,0.25205882370471955,0.41792637181282044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.42399048805236816},{"x":0.24705882370471954,"y":0.42399048805236816},{"x":0.24705882370471954,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2235294133424759,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۵","boundary":[0.2235294133424759,0.42399048805236816,0.24705882370471954,0.43349167704582214]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.42399048805236816},{"x":0.24705882370471954,"y":0.42399048805236816},{"x":0.24705882370471954,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2235294133424759,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.41699048805236816,0.25205882370471955,0.44049167704582215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7529411911964417,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7529411911964417,0.47387173771858215,0.7848739624023438,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7445378303527832,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7445378303527832,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7243697643280029,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7243697643280029,0.47387173771858215,0.7445378303527832,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7210084199905396,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7210084199905396,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7193277478218079,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7193277478218079,0.47387173771858215,0.7210084199905396,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7126050591468811,"y":0.49406176805496216},{"x":0.653781533241272,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.653781533241272,0.47387173771858215,0.7126050591468811,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6453781723976135,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6453781723976135,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6033613681793213,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتخابی","boundary":[0.6033613681793213,0.47387173771858215,0.6453781723976135,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5949580073356628,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5949580073356628,"y":0.49406176805496216},{"x":0.556302547454834,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.556302547454834,0.47387173771858215,0.5949580073356628,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5478991866111755,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5478991866111755,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4924369752407074,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تراریخت","boundary":[0.4924369752407074,0.47387173771858215,0.5478991866111755,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.47387173771858215},{"x":0.48571428656578064,"y":0.47387173771858215},{"x":0.48571428656578064,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4773109257221222,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4773109257221222,0.47387173771858215,0.48571428656578064,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4722689092159271,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4722689092159271,"y":0.49406176805496216},{"x":0.43361344933509827,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.43361344933509827,0.47387173771858215,0.4722689092159271,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4252100884914398,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4252100884914398,"y":0.49406176805496216},{"x":0.40504202246665955,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.40504202246665955,0.47387173771858215,0.4252100884914398,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3966386616230011,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3966386616230011,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3831932842731476,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3831932842731476,0.47387173771858215,0.3966386616230011,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3764705955982208,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3764705955982208,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3462184965610504,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.3462184965610504,0.47387173771858215,0.3764705955982208,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.47387173771858215},{"x":0.33949580788612366,"y":0.47387173771858215},{"x":0.33949580788612366,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3176470696926117,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.3176470696926117,0.47387173771858215,0.33949580788612366,0.49406176805496216]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3176470696926117,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3126470696926117,0.46687173771858215,0.7898739624023438,0.5010617680549622],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4774346649646759},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4774346649646759},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4857482314109802},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۷۳","boundary":[0.2235294133424759,0.4774346649646759,0.24705882370471954,0.4857482314109802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.4774346649646759},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4774346649646759},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4857482314109802},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.4704346649646759,0.25205882370471955,0.49274823141098023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۸-","boundary":[0.7647058963775635,0.5047506093978882,0.7831932902336121,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7596638798713684,"y":0.519002377986908},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحمل","boundary":[0.7243697643280029,0.5047506093978882,0.7596638798713684,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.6907563209533691,0.5047506093978882,0.7159664034843445,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خشکی","boundary":[0.6403361558914185,0.5059382319450378,0.6840336322784424,0.5201900005340576]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6353361558914185,0.49893823194503784,0.7881932902336121,0.5271900005340576],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5071259140968323},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5059382319450378},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5154394507408142},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۴","boundary":[0.2235294133424759,0.5071259140968323,0.24705882370471954,0.5154394507408142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5071259140968323},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5059382319450378},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5154394507408142},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5001259140968323,0.25205882370471955,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5285035371780396},{"x":0.756302535533905,"y":0.5285035371780396},{"x":0.756302535533905,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۸_۱","boundary":[0.7327731251716614,0.5285035371780396,0.756302535533905,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6924369931221008,0.5285035371780396,0.7260504364967346,0.5380047559738159]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5285035371780396},{"x":0.756302535533905,"y":0.5285035371780396},{"x":0.756302535533905,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6874369931221008,0.5215035371780395,0.761302535533905,0.5450047559738159],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5273159146308899},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5368170738220215},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۴","boundary":[0.2235294133424759,0.5285035371780396,0.24705882370471954,0.5368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5273159146308899},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5368170738220215},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5215035371780395,0.25205882370471955,0.5438170738220215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5498812198638916},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5486935973167419},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۵","boundary":[0.2235294133424759,0.5498812198638916,0.24705882370471954,0.5581947565078735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5498812198638916},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5486935973167419},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5428812198638916,0.25205882370471955,0.5651947565078735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5712589025497437},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5712589025497437},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5795724391937256},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۶","boundary":[0.2235294133424759,0.5712589025497437,0.24705882370471954,0.5795724391937256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5712589025497437},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5712589025497437},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5795724391937256},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.5642589025497436,0.25205882370471955,0.5865724391937256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5486935973167419},{"x":0.756302535533905,"y":0.5486935973167419},{"x":0.756302535533905,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲-۸","boundary":[0.7327731251716614,0.5486935973167419,0.756302535533905,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهکارهای","boundary":[0.6605042219161987,0.5486935973167419,0.7260504364967346,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5486935973167419},{"x":0.653781533241272,"y":0.5486935973167419},{"x":0.653781533241272,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تراژنی","boundary":[0.6168067455291748,0.5486935973167419,0.653781533241272,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5486935973167419},{"x":0.610084056854248,"y":0.5486935973167419},{"x":0.610084056854248,"y":0.5641329884529114},{"x":0.583193302154541,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.583193302154541,0.5486935973167419,0.610084056854248,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.5361344814300537,0.5486935973167419,0.5764706134796143,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5486935973167419},{"x":0.529411792755127,"y":0.5486935973167419},{"x":0.529411792755127,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحمل","boundary":[0.4941176474094391,0.5486935973167419,0.529411792755127,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5486935973167419},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5486935973167419},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خشکی","boundary":[0.4453781545162201,0.5486935973167419,0.48739495873451233,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5486935973167419},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5486935973167419},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5641329884529114},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4252100884914398,0.5486935973167419,0.43865546584129333,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5475059151649475},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5475059151649475},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.3815126121044159,0.5475059151649475,0.41848739981651306,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5475059151649475},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5475059151649475},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5629453659057617},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.33781513571739197,0.5475059151649475,0.37310925126075745,0.5629453659057617]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5475059151649475},{"x":0.756302535533905,"y":0.5475059151649475},{"x":0.756302535533905,"y":0.5641329884529114},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.33281513571739196,0.5405059151649475,0.761302535533905,0.5711329884529114],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۸","boundary":[0.7042016983032227,0.5688835978507996,0.7411764860153198,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اسمز","boundary":[0.6672269105911255,0.5688835978507996,0.6957983374595642,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.570071280002594},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگهدارها","boundary":[0.6084033846855164,0.570071280002594,0.6605042219161987,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.570071280002594},{"x":0.6016806960105896,"y":0.570071280002594},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5949580073356628,0.570071280002594,0.6016806960105896,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.570071280002594},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5411764979362488,0.570071280002594,0.5882353186607361,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.570071280002594},{"x":0.5327731370925903,"y":0.570071280002594},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5855106711387634},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متابولیت","boundary":[0.48403361439704895,0.570071280002594,0.5327731370925903,0.5855106711387634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.570071280002594},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5843230485916138},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.47903361439704895,0.563071280002594,0.7461764860153198,0.5913230485916138],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6080760359764099},{"x":0.702521026134491,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۸","boundary":[0.702521026134491,0.5914489030838013,0.7411764860153198,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژنهای","boundary":[0.6655462384223938,0.5914489030838013,0.6974790096282959,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنظیمی","boundary":[0.6235294342041016,0.5914489030838013,0.6605042219161987,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.5914489030838013,0.6184874176979065,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیگنالی","boundary":[0.5714285969734192,0.5914489030838013,0.6067227125167847,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6080760359764099},{"x":0.561344563961029,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.561344563961029,0.5914489030838013,0.5663865804672241,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5914489030838013},{"x":0.556302547454834,"y":0.5914489030838013},{"x":0.556302547454834,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزارهایی","boundary":[0.5109243988990784,0.5914489030838013,0.556302547454834,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6080760359764099},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.48235294222831726,0.5914489030838013,0.5042017102241516,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6080760359764099},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.43361344933509827,0.5914489030838013,0.4756302535533905,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحمل","boundary":[0.3949579894542694,0.5914489030838013,0.4268907606601715,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5914489030838013},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5914489030838013},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3781512677669525,0.5914489030838013,0.38991597294807434,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5914489030838013},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5914489030838013},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.3512605130672455,0.5914489030838013,0.37310925126075745,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6080760359764099},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.32268908619880676,0.5914489030838013,0.3462184965610504,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6080760359764099},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خشکی","boundary":[0.27731093764305115,0.5914489030838013,0.3176470696926117,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6128265857696533},{"x":0.756302535533905,"y":0.6128265857696533},{"x":0.756302535533905,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۸","boundary":[0.7310924530029297,0.6128265857696533,0.756302535533905,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.6941176652908325,0.6128265857696533,0.7260504364967346,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازهای","boundary":[0.6504201889038086,0.6128265857696533,0.6957983374595642,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.6084033846855164,0.6128265857696533,0.6352941393852234,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6128265857696533},{"x":0.610084056854248,"y":0.6128265857696533},{"x":0.610084056854248,"y":0.6294536590576172},{"x":0.605042040348053,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.605042040348053,0.6128265857696533,0.610084056854248,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.5697479248046875,0.6128265857696533,0.5983193516731262,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6128265857696533},{"x":0.561344563961029,"y":0.6128265857696533},{"x":0.561344563961029,"y":0.6294536590576172},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.49915966391563416,0.6128265857696533,0.561344563961029,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6294536590576172},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مستعد","boundary":[0.45546218752861023,0.6128265857696533,0.4907563030719757,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.6128265857696533},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6128265857696533},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6294536590576172},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اقليم","boundary":[0.42184874415397644,0.6128265857696533,0.44873949885368347,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6365795731544495},{"x":0.756302535533905,"y":0.6508313417434692},{"x":0.729411780834198,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7277311086654663,0.6365795731544495,0.756302535533905,0.6508313417434692]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5914489030838013},{"x":0.756302535533905,"y":0.5914489030838013},{"x":0.756302535533905,"y":0.6520190238952637},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.27231093764305114,0.5844489030838013,0.761302535533905,0.6590190238952637],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.5938242077827454},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5938242077827454},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6021377444267273},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۳","boundary":[0.2218487411737442,0.5938242077827454,0.24537815153598785,0.6021377444267273]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.5938242077827454},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5938242077827454},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6021377444267273},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.5868242077827454,0.25037815153598786,0.6091377444267273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6152018904685974},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6152018904685974},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6247031092643738},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۹۰","boundary":[0.22521008551120758,0.6152018904685974,0.24369747936725616,0.6247031092643738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6152018904685974},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6152018904685974},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6247031092643738},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.6082018904685974,0.24869747936725617,0.6317031092643738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6365795731544495},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6365795731544495},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۱","boundary":[0.2235294133424759,0.6365795731544495,0.24873949587345123,0.6448931097984314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6365795731544495},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6365795731544495},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6295795731544495,0.25373949587345124,0.6518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۹-","boundary":[0.7680672407150269,0.6662707924842834,0.7831932902336121,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقاومت","boundary":[0.7159664034843445,0.6662707924842834,0.7613445520401001,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6662707924842834},{"x":0.707563042640686,"y":0.6662707924842834},{"x":0.707563042640686,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6991596817970276,0.6662707924842834,0.707563042640686,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.6605042219161987,0.6662707924842834,0.6907563209533691,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6662707924842834},{"x":0.658823549747467,"y":0.6662707924842834},{"x":0.658823549747467,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشها","boundary":[0.6285714507102966,0.6662707924842834,0.658823549747467,0.6817102432250977]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6235714507102966,0.6592707924842834,0.7881932902336121,0.6887102432250977],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6674584150314331},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6674584150314331},{"x":0.24705882370471954,"y":0.675771951675415},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۸","boundary":[0.2235294133424759,0.6674584150314331,0.24705882370471954,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6674584150314331},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6674584150314331},{"x":0.24705882370471954,"y":0.675771951675415},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6604584150314331,0.25205882370471955,0.682771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۹_۱","boundary":[0.7344537973403931,0.6900237798690796,0.7546218633651733,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6941176652908325,0.6900237798690796,0.7277311086654663,0.6995249390602112]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6891176652908325,0.6830237798690796,0.7596218633651733,0.7065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6900237798690796},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6900237798690796},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۸","boundary":[0.2235294133424759,0.6900237798690796,0.24705882370471954,0.6983373165130615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6900237798690796},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6900237798690796},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6830237798690796,0.25205882370471955,0.7053373165130615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7114014029502869},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7114014029502869},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۹۹","boundary":[0.2235294133424759,0.7114014029502869,0.24537815153598785,0.7197149395942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.7114014029502869},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7114014029502869},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.7044014029502869,0.25037815153598786,0.7267149395942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۱-۹","boundary":[0.7058823704719543,0.7114014029502869,0.7411764860153198,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.6655462384223938,0.7114014029502869,0.6974790096282959,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انداز","boundary":[0.6420168280601501,0.7114014029502869,0.6672269105911255,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پذیرش","boundary":[0.5915966629981995,0.7114014029502869,0.6336134672164917,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.5210084319114685,0.7114014029502869,0.5848739743232727,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7280284762382507},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.48235294222831726,0.7114014029502869,0.5142857432365417,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورزی","boundary":[0.4470588266849518,0.7114014029502869,0.4789915978908539,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7280284762382507},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.42016807198524475,0.7114014029502869,0.4436974823474884,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۹","boundary":[0.7042016983032227,0.7315914630889893,0.7411764860153198,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6722689270973206,0.7315914630889893,0.6974790096282959,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقاومت","boundary":[0.6201680898666382,0.7315914630889893,0.6655462384223938,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6033613681793213,0.7315914630889893,0.6117647290229797,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.5798319578170776,0.7315914630889893,0.5949580073356628,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کش","boundary":[0.5512605309486389,0.7315914630889893,0.5647059082984924,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7707838416099548},{"x":0.702521026134491,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۹","boundary":[0.702521026134491,0.7553443908691406,0.7394958138465881,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null