مهندسی پسماندهای جامد (ویرایش دوم) مهندسی پسماندهای جامد (ویرایش دوم)

توضیحات

.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"title":"مهندسی پسماندهای جامد (ویرایش دوم)","price":"۲۰۴‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۰۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۱‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶۱‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"۷۱‌,‌۴۰۰","print_price":"۲۰۴‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/229e3a0dc20a32fb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/229e3a0dc20a32fb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/229e3a0dc20a32fb/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/229e3a0dc20a32fb/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/229e3a0dc20a32fb/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/229e3a0dc20a32fb/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789642081684","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۶","nobat_chap":1,"description":[".",""],"pages_count":1,"token":"229e3a0dc20a32fb","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-24 16:00:29","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"bookmark":"false","writer_authors":[{"id":1923150,"title":"ویلیام ای. وارل","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"ویلیام ای. وارل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"ویلیام","lastname":"ای. وارل","token":"cb0abc075147c918","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799305,"author_id":1923150,"created_at":"2022-11-24 16:00:28","updated_at":"2022-11-24 16:00:28","role":"writer"}},{"id":1923151,"title":"پی. آرن ویسیلند","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"پی. آرن ویسیلند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"پی.","lastname":"آرن ویسیلند","token":"bcd1e3c741c82bc4","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799305,"author_id":1923151,"created_at":"2022-11-24 16:00:28","updated_at":"2022-11-24 16:00:28","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":9296,"title":"دکتر جلال شایگان","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"دکتر جلال شایگان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"دکتر","lastname":"جلال شایگان","token":"7906041c189071a5","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799305,"author_id":9296,"created_at":"2022-11-24 16:00:28","updated_at":"2022-11-24 16:00:28","role":"translator"}}],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/229e3a0dc20a32fb","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/229e3a0dc20a32fb","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":9296,"title":"دکتر جلال شایگان","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"دکتر جلال شایگان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"دکتر","lastname":"جلال شایگان","token":"7906041c189071a5","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799305,"author_id":9296,"created_at":"2022-11-24 16:00:28","updated_at":"2022-11-24 16:00:28","role":"translator"}},{"id":1923150,"title":"ویلیام ای. وارل","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"ویلیام ای. وارل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"ویلیام","lastname":"ای. وارل","token":"cb0abc075147c918","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799305,"author_id":1923150,"created_at":"2022-11-24 16:00:28","updated_at":"2022-11-24 16:00:28","role":"writer"}},{"id":1923151,"title":"پی. آرن ویسیلند","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"پی. آرن ویسیلند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"پی.","lastname":"آرن ویسیلند","token":"bcd1e3c741c82bc4","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799305,"author_id":1923151,"created_at":"2022-11-24 16:00:28","updated_at":"2022-11-24 16:00:28","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":510,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"229e3a0dc20a32fb","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۵۱۰"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"logo":"icons/sharif","token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"tags":[],"study_subjects":[{"id":8416,"title":"بازیافت پسماند","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"بازیافت پسماند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"f35da964f07d202c","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:25:53","updated_at":"2022-11-24 16:00:29","study_fields":[{"id":541,"title":"علوم مهندسی محیط زیست","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم مهندسی محیط زیست - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"31450591018ab0a8","books_count":30,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-11-24 16:00:29","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":917,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]},{"id":36772,"title":"مکان یابی و طراحی محل دفن پسماند","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مکان یابی و طراحی محل دفن پسماند - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"b96b305a933bd88e","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:55:50","updated_at":"2022-11-24 16:00:29","study_fields":[{"id":541,"title":"علوم مهندسی محیط زیست","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم مهندسی محیط زیست - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"31450591018ab0a8","books_count":30,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-11-24 16:00:29","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":917,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]},{"id":37354,"title":"مهندسی و بازیافت انرژی پسماندها","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی و بازیافت انرژی پسماندها - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"e89913c66ea40988","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:56:56","updated_at":"2022-11-24 16:00:29","study_fields":[{"id":796,"title":"مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"5dd3c5c10d768b9d","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-24 16:00:29","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]}],"study_fields":[{"id":541,"title":"علوم مهندسی محیط زیست","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم مهندسی محیط زیست - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"31450591018ab0a8","books_count":30,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-11-24 16:00:29","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":917,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]},{"id":796,"title":"مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"5dd3c5c10d768b9d","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-24 16:00:29","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}],"study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":917,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"},{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}],"views":1,"titleLink":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF--%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85-","ebook_price_en":102000,"urlify":"%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر جلال شایگان, ویلیام ای. وارل, پی. آرن ویسیلند","tocStr":"","url":"/preview/229e3a0dc20a32fb/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF--%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%85-"}
{"toc":null,"pages_count":510,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"229e3a0dc20a32fb","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/229e3a0dc20a32fb/pages/FsYAJAZTnkdBIszz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/229e3a0dc20a32fb/pages/ORCzMgyWjKzGtbfW.jpg","blurred":"/storage/books/229e3a0dc20a32fb/pages/fLqNiMFfKvnFlcSj.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.000468964077845341,0.0002532416368069462,0.9987572205086717,0.9990245927732425]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7344537973403931,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9848872423171997,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5915966629981995,0.22473245859146118,0.7344537973403931,0.26278239488601685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5815126299858093,"y":0.22354340553283691},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2604042887687683},{"x":0.38655462861061096,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9897717833518982,"dir":"rtl","str":"پسماندهای","boundary":[0.38655462861061096,0.22116528451442719,0.5798319578170776,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.22116528451442719},{"x":0.37478992342948914,"y":0.22235433757305145},{"x":0.37310925126075745,"y":0.25921520590782166},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9925394058227539,"dir":"rtl","str":"جامد","boundary":[0.2840336263179779,0.22116528451442719,0.37310925126075745,0.25921520590782166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2639714479446411},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9888119697570801,"dir":"ltr","boundary":[0.2790336263179779,0.21297621655464172,0.7394537973403931,0.2709714479446411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5915966629981995,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9618691205978394,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5848739743232727,0.26872771978378296,0.5915966629981995,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5815126299858093,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2901307940483093},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9867877960205078,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.49915966391563416,0.26872771978378296,0.5815126299858093,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.26872771978378296},{"x":0.4907563030719757,"y":0.26872771978378296},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2901307940483093},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9920912384986877,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.44873949885368347,0.26872771978378296,0.4907563030719757,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.26872771978378296},{"x":0.4453781545162201,"y":0.26872771978378296},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2901307940483093},{"x":0.43697479367256165,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9582444429397583,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.43697479367256165,0.26872771978378296,0.4453781545162201,0.2901307940483093]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5915966629981995,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2901307940483093},{"x":0.43697479367256165,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9833739995956421,"dir":"ltr","boundary":[0.43197479367256164,0.26172771978378295,0.5965966629981995,0.29713079404830933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.983933687210083,"dir":"rtl","str":"ویلیام","boundary":[0.5277311205863953,0.3971462547779083,0.5983193516731262,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4209274649620056},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9646791219711304,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.48571428656578064,0.3971462547779083,0.5193277597427368,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3971462547779083},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3971462547779083},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4209274649620056},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9461103677749634,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.3971462547779083,0.48403361439704895,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.3971462547779083},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3971462547779083},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4209274649620056},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9837926626205444,"dir":"rtl","str":"وارل","boundary":[0.4084033668041229,0.3971462547779083,0.46722689270973206,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5983193516731262,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5747899413108826,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.982667088508606,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.5747899413108826,0.4244946539402008,0.5983193516731262,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5697479248046875,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5579832196235657,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9620149731636047,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5579832196235657,0.4244946539402008,0.5697479248046875,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5512605309486389,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5042017102241516,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9825120568275452,"dir":"rtl","str":"آرن","boundary":[0.5042017102241516,0.4244946539402008,0.5512605309486389,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.4244946539402008},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4244946539402008},{"x":0.4941176474094391,"y":0.44946491718292236},{"x":0.4084033668041229,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9878374338150024,"dir":"rtl","str":"وسیلیند","boundary":[0.4084033668041229,0.4244946539402008,0.4941176474094391,0.44946491718292236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5983193516731262,"y":0.44946491718292236},{"x":0.4084033668041229,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9809226393699646,"dir":"ltr","boundary":[0.4034033668041229,0.3901462547779083,0.6033193516731262,0.45646491718292237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5243697762489319,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5136741995811462},{"x":0.4739495813846588,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.8757310509681702,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.4756302535533905,0.49702733755111694,0.5243697762489319,0.5136741995811462]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5243697762489319,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5136741995811462},{"x":0.4739495813846588,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.8757310509681702,"dir":"ltr","boundary":[0.4706302535533905,0.49002733755111694,0.5293697762489319,0.5206741995811462],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9892363548278809,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5428571701049805,0.5279428958892822,0.5865546464920044,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5279428958892822},{"x":0.534453809261322,"y":0.5279428958892822},{"x":0.534453809261322,"y":0.5481569766998291},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9896960258483887,"dir":"rtl","str":"جلال","boundary":[0.48739495873451233,0.5279428958892822,0.534453809261322,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5279428958892822},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5279428958892822},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5481569766998291},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9869833588600159,"dir":"rtl","str":"شایگان","boundary":[0.4117647111415863,0.5279428958892822,0.4789915978908539,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9820134043693542,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5579832196235657,0.5517241358757019,0.5899159908294678,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9935594201087952,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5025210380554199,0.5529131889343262,0.5529412031173706,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5541022419929504},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5529131889343262},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5695600509643555},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9908207058906555,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.45546218752861023,0.5541022419929504,0.49915966391563416,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5552912950515747},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5541022419929504},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5695600509643555},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9858070611953735,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.4151260554790497,0.5552912950515747,0.45210084319114685,0.5695600509643555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.526753842830658},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5695600509643555},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9885698556900024,"dir":"ltr","boundary":[0.4067647111415863,0.519753842830658,0.5949159908294678,0.5765600509643555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6183115243911743},{"x":0.534453809261322,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.970237135887146,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.534453809261322,0.6040428280830383,0.5411764979362488,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6183115243911743},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":0.9888322353363037,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.4756302535533905,0.6052318811416626,0.5277311205863953,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6195005774497986},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":0.9024412035942078,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.46722689270973206,0.6052318811416626,0.4739495813846588,0.6195005774497986]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6183115243911743},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":0.9751009941101074,"dir":"ltr","boundary":[0.46222689270973205,0.5982318811416626,0.5461764979362488,0.6253115243911743],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6456599235534668},{"x":0.561344563961029,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9893314838409424,"dir":"rtl","str":"حامد","boundary":[0.561344563961029,0.6290130615234375,0.5949580073356628,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6456599235534668},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9912808537483215,"dir":"rtl","str":"بذرافشان","boundary":[0.49747899174690247,0.6290130615234375,0.5546218752861023,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6290130615234375},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6290130615234375},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6456599235534668},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9610177278518677,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48739495873451233,0.6290130615234375,0.4941176474094391,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6290130615234375},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6290130615234375},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6456599235534668},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9856072068214417,"dir":"rtl","str":"سمانه","boundary":[0.4470588266849518,0.6290130615234375,0.48235294222831726,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6290130615234375},{"x":0.440336138010025,"y":0.6290130615234375},{"x":0.440336138010025,"y":0.6456599235534668},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9758356213569641,"dir":"rtl","str":"علوی","boundary":[0.40672269463539124,0.6290130615234375,0.440336138010025,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9705628156661987,"dir":"rtl","str":"طاهره","boundary":[0.5495798587799072,0.6516052484512329,0.5949580073356628,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9787746667861938,"dir":"rtl","str":"نجیب","boundary":[0.5109243988990784,0.6516052484512329,0.5445378422737122,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6516052484512329},{"x":0.507563054561615,"y":0.6516052484512329},{"x":0.507563054561615,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9711983799934387,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5008403658866882,0.6516052484512329,0.507563054561615,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6516052484512329},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6516052484512329},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6670629978179932},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9825187921524048,"dir":"rtl","str":"حامد","boundary":[0.4588235318660736,0.6516052484512329,0.4941176474094391,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6516052484512329},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6516052484512329},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6670629978179932},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9839072227478027,"dir":"rtl","str":"منقبتی","boundary":[0.40672269463539124,0.6516052484512329,0.45378151535987854,0.6670629978179932]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6670629978179932},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9822047352790833,"dir":"ltr","boundary":[0.40172269463539123,0.6220130615234375,0.5999580073356628,0.6740629978179932],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8133174777030945},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.8812395930290222,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6302521228790283,0.7931034564971924,0.6857143044471741,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8133174777030945},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9887593984603882,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5495798587799072,0.7931034564971924,0.6252101063728333,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8133174777030945},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9844069480895996,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.49915966391563416,0.7931034564971924,0.5462185144424438,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8133174777030945},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9858379364013672,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4268907606601715,0.7931034564971924,0.4941176474094391,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7931034564971924},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7931034564971924},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8133174777030945},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9796338677406311,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3630252182483673,0.7931034564971924,0.42016807198524475,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7931034564971924},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7931034564971924},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8133174777030945},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9736883640289307,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.30924370884895325,0.7931034564971924,0.35966387391090393,0.8133174777030945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8133174777030945},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9681118130683899,"dir":"ltr","boundary":[0.30424370884895324,0.7861034564971924,0.6907143044471741,0.8203174777030945],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/229e3a0dc20a32fb/pages/bkyLdgmncweCwpfP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/229e3a0dc20a32fb/pages/AjrDMuWOIWahFEIU.jpg","blurred":"/storage/books/229e3a0dc20a32fb/pages/aOepMYwJAvtsJikA.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00034750371119555306,0.0001981008908978257,0.998565143689388,0.9990344898374697]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.1736028492450714},{"x":0.7495798468589783,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7445378303527832,"y":0.18549345433712006},{"x":0.7327731251716614,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9452992677688599,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7378151416778564,0.1736028492450714,0.7445378303527832,0.18549345433712006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.1736028492450714},{"x":0.7495798468589783,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7445378303527832,"y":0.18549345433712006},{"x":0.7327731251716614,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9452992677688599,"dir":"ltr","boundary":[0.7328151416778564,0.1666028492450714,0.7495378303527832,0.19249345433712006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7176470756530762,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7226890921592712,"y":0.17598097026348114},{"x":0.7193277478218079,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.7770440578460693,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7142857313156128,0.17241379618644714,0.7226890921592712,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.17835909128189087},{"x":0.7092437148094177,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7142857313156128,"y":0.1807372123003006},{"x":0.707563042640686,"y":0.1843044012784958}]},"confidence":0.7597165703773499,"dir":"rtl","str":"شریر","boundary":[0.702521026134491,0.17835909128189087,0.7142857313156128,0.1807372123003006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.1771700382232666},{"x":0.7176470756530762,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7226890921592712,"y":0.17598097026348114},{"x":0.707563042640686,"y":0.18311533331871033}]},"confidence":0.7654924392700195,"dir":"ltr","boundary":[0.697521026134491,0.1701700382232666,0.7276890921592712,0.18298097026348115],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.22354340553283691},{"x":0.7764706015586853,"y":0.22354340553283691},{"x":0.7764706015586853,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7462185025215149,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.8829127550125122,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7462185025215149,0.22354340553283691,0.7764706015586853,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.22354340553283691},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22354340553283691},{"x":0.7411764860153198,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7008403539657593,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9889046549797058,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7008403539657593,0.22354340553283691,0.7411764860153198,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9801250696182251,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6739495992660522,0.22354340553283691,0.6974790096282959,0.2342449426651001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7764706015586853,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7764706015586853,"y":0.243757426738739},{"x":0.7394958138465881,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9826290607452393,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7394958138465881,0.2342449426651001,0.7764706015586853,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7378151416778564,"y":0.243757426738739},{"x":0.7058823704719543,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9714792370796204,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7058823704719543,0.23543401062488556,0.7378151416778564,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.23543401062488556},{"x":0.702521026134491,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6739495992660522,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.94801265001297,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6739495992660522,0.23543401062488556,0.7042016983032227,0.24494649469852448]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.22354340553283691},{"x":0.7764706015586853,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7764706015586853,"y":0.243757426738739},{"x":0.6739495992660522,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9628530740737915,"dir":"ltr","boundary":[0.6689495992660522,0.2165434055328369,0.7814706015586853,0.250757426738739],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7428571581840515,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7092437148094177,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9321982264518738,"str":"۳۳۱","boundary":[0.7092437148094177,0.2580261528491974,0.7428571581840515,0.26872771978378296]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7428571581840515,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7092437148094177,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9321982264518738,"dir":"ltr","boundary":[0.7042437148094177,0.2510261528491974,0.7478571581840515,0.27572771978378297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.27586206793785095},{"x":0.778151273727417,"y":0.27586206793785095},{"x":0.778151273727417,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9904006123542786,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.7310924530029297,0.27586206793785095,0.778151273727417,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7210084199905396,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9899263381958008,"dir":"rtl","str":"پسماندهای","boundary":[0.6571428775787354,0.27586206793785095,0.7210084199905396,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6420168280601501,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9898952841758728,"dir":"rtl","str":"جامد","boundary":[0.6201680898666382,0.27586206793785095,0.6420168280601501,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.27586206793785095},{"x":0.610084056854248,"y":0.27586206793785095},{"x":0.610084056854248,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.8328606486320496,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6084033846855164,0.27586206793785095,0.610084056854248,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6067227125167847,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9683813452720642,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.5731092691421509,0.27586206793785095,0.6067227125167847,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.27586206793785095},{"x":0.556302547454834,"y":0.27586206793785095},{"x":0.556302547454834,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.8924528360366821,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5394958257675171,0.27586206793785095,0.556302547454834,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5361344814300537,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.5970683097839355,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5327731370925903,0.27586206793785095,0.5361344814300537,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.27586206793785095},{"x":0.2521008551120758,"y":0.27586206793785095},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2913198471069336},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9842882752418518,"dir":"rtl","str":"Solid","boundary":[0.21344538033008575,0.27586206793785095,0.2521008551120758,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.27586206793785095},{"x":0.3008403480052948,"y":0.27586206793785095},{"x":0.3008403480052948,"y":0.2913198471069336},{"x":0.2655462324619293,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9907243251800537,"dir":"rtl","str":"Waste","boundary":[0.2655462324619293,0.27586206793785095,0.3008403480052948,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4000000059604645,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2913198471069336},{"x":0.30924370884895325,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9933919906616211,"dir":"rtl","str":"Engineering","boundary":[0.30924370884895325,0.27586206793785095,0.4000000059604645,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4117647111415863,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2913198471069336},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9315266609191895,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.40504202246665955,0.27586206793785095,0.4117647111415863,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.27586206793785095},{"x":0.43529412150382996,"y":0.27586206793785095},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2913198471069336},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9913296699523926,"dir":"rtl","str":"2th","boundary":[0.4151260554790497,0.27586206793785095,0.43529412150382996,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.27586206793785095},{"x":0.49747899174690247,"y":0.27586206793785095},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2913198471069336},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9875193238258362,"dir":"rtl","str":"Edition","boundary":[0.4453781545162201,0.27586206793785095,0.49747899174690247,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.298454225063324},{"x":0.7764706015586853,"y":0.298454225063324},{"x":0.7764706015586853,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7478991746902466,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9883953928947449,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.7478991746902466,0.298454225063324,0.7764706015586853,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.298454225063324},{"x":0.7428571581840515,"y":0.298454225063324},{"x":0.7428571581840515,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7109243869781494,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9844747185707092,"dir":"rtl","str":"ویلیام","boundary":[0.7109243869781494,0.298454225063324,0.7428571581840515,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.298454225063324},{"x":0.7042016983032227,"y":0.298454225063324},{"x":0.7042016983032227,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6890756487846375,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9351616501808167,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6890756487846375,0.298454225063324,0.7042016983032227,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.298454225063324},{"x":0.6873949766159058,"y":0.298454225063324},{"x":0.6873949766159058,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6857143044471741,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.8837555050849915,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6857143044471741,0.298454225063324,0.6873949766159058,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.298454225063324},{"x":0.6789916157722473,"y":0.298454225063324},{"x":0.6789916157722473,"y":0.31272295117378235},{"x":0.653781533241272,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9899437427520752,"dir":"rtl","str":"وارل","boundary":[0.653781533241272,0.298454225063324,0.6789916157722473,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.298454225063324},{"x":0.6504201889038086,"y":0.298454225063324},{"x":0.6504201889038086,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6487395167350769,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9761143326759338,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6487395167350769,0.298454225063324,0.6504201889038086,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.298454225063324},{"x":0.6420168280601501,"y":0.298454225063324},{"x":0.6420168280601501,"y":0.31272295117378235},{"x":0.63193279504776,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9728066921234131,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.63193279504776,0.298454225063324,0.6420168280601501,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.298454225063324},{"x":0.6285714507102966,"y":0.298454225063324},{"x":0.6285714507102966,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6235294342041016,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9611258506774902,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6235294342041016,0.298454225063324,0.6285714507102966,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.298454225063324},{"x":0.6168067455291748,"y":0.298454225063324},{"x":0.6168067455291748,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5983193516731262,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.976537823677063,"dir":"rtl","str":"آرن","boundary":[0.5983193516731262,0.298454225063324,0.6168067455291748,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.298454225063324},{"x":0.5899159908294678,"y":0.298454225063324},{"x":0.5899159908294678,"y":0.31272295117378235},{"x":0.5478991866111755,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9831114411354065,"dir":"rtl","str":"وسیلیند","boundary":[0.5478991866111755,0.298454225063324,0.5899159908294678,0.31272295117378235]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.27586206793785095},{"x":0.778151273727417,"y":0.27586206793785095},{"x":0.778151273727417,"y":0.31272295117378235},{"x":0.21344538033008575,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9745356440544128,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.26886206793785095,0.783151273727417,0.31972295117378235],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"et","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.298454225063324},{"x":0.22857142984867096,"y":0.298454225063324},{"x":0.22857142984867096,"y":0.31272295117378235},{"x":0.21176470816135406,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9834325313568115,"dir":"ltr","str":"by","boundary":[0.21176470816135406,0.298454225063324,0.22857142984867096,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"et","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.298454225063324},{"x":0.23193277418613434,"y":0.298454225063324},{"x":0.23193277418613434,"y":0.31272295117378235},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9753703474998474,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.23025210201740265,0.298454225063324,0.23193277418613434,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"et","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.298454225063324},{"x":0.2991596758365631,"y":0.298454225063324},{"x":0.2991596758365631,"y":0.31272295117378235},{"x":0.2521008551120758,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9861088991165161,"dir":"ltr","str":"William","boundary":[0.2521008551120758,0.298454225063324,0.2991596758365631,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"et","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.298454225063324},{"x":0.3210084140300751,"y":0.298454225063324},{"x":0.3210084140300751,"y":0.31272295117378235},{"x":0.3042016923427582,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9680922031402588,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.3042016923427582,0.298454225063324,0.3210084140300751,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"et","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.298454225063324},{"x":0.3781512677669525,"y":0.298454225063324},{"x":0.3781512677669525,"y":0.31272295117378235},{"x":0.32436975836753845,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9766193628311157,"dir":"ltr","str":"Worrell","boundary":[0.32436975836753845,0.298454225063324,0.3781512677669525,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"et","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.298454225063324},{"x":0.3848739564418793,"y":0.298454225063324},{"x":0.3848739564418793,"y":0.31272295117378235},{"x":0.3815126121044159,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9644597768783569,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3815126121044159,0.298454225063324,0.3848739564418793,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"et","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.298454225063324},{"x":0.40336135029792786,"y":0.298454225063324},{"x":0.40336135029792786,"y":0.31272295117378235},{"x":0.39159664511680603,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9534397721290588,"dir":"ltr","str":"P.","boundary":[0.39159664511680603,0.298454225063324,0.40336135029792786,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"et","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.298454225063324},{"x":0.45042017102241516,"y":0.298454225063324},{"x":0.45042017102241516,"y":0.31272295117378235},{"x":0.4084033668041229,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9892818927764893,"dir":"ltr","str":"Aarne","boundary":[0.4084033668041229,0.298454225063324,0.45042017102241516,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"et","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.298454225063324},{"x":0.5142857432365417,"y":0.298454225063324},{"x":0.5142857432365417,"y":0.31272295117378235},{"x":0.45546218752861023,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9901391267776489,"dir":"ltr","str":"Vesilind","boundary":[0.45546218752861023,0.298454225063324,0.5142857432365417,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3174791932106018},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3186682462692261},{"x":0.29075631499290466,"y":0.328180730342865},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9787773489952087,"dir":"ltr","str":"CENGAGE","boundary":[0.21176470816135406,0.3174791932106018,0.29075631499290466,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.3186682462692261},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3186682462692261},{"x":0.35798320174217224,"y":0.328180730342865},{"x":0.29579833149909973,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9923182725906372,"dir":"ltr","str":"Learning","boundary":[0.29579833149909973,0.3186682462692261,0.35798320174217224,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.3186682462692261},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3186682462692261},{"x":0.3613445460796356,"y":0.328180730342865},{"x":0.35798320174217224,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9390093684196472,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.35798320174217224,0.3186682462692261,0.3613445460796356,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.3186682462692261},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3186682462692261},{"x":0.3983193337917328,"y":0.32936978340148926},{"x":0.3630252182483673,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9882833957672119,"dir":"ltr","str":"2012","boundary":[0.3630252182483673,0.3186682462692261,0.3983193337917328,0.32936978340148926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5142857432365417,"y":0.298454225063324},{"x":0.5142857432365417,"y":0.32936978340148926},{"x":0.21176470816135406,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9825183749198914,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.2902651720046997,0.5192857432365418,0.33636978340148926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3412604033946991},{"x":0.778151273727417,"y":0.3412604033946991},{"x":0.778151273727417,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.8736885786056519,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.7428571581840515,0.3412604033946991,0.778151273727417,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9840308427810669,"dir":"rtl","str":"جلال","boundary":[0.7042016983032227,0.3412604033946991,0.7344537973403931,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3543400764465332},{"x":0.658823549747467,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9916062951087952,"dir":"rtl","str":"شایگان","boundary":[0.658823549747467,0.3412604033946991,0.6974790096282959,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9927099943161011,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6504201889038086,0.3412604033946991,0.6554622054100037,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9948924779891968,"dir":"rtl","str":"حامد","boundary":[0.6168067455291748,0.3412604033946991,0.6436975002288818,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3412604033946991},{"x":0.610084056854248,"y":0.3412604033946991},{"x":0.610084056854248,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9925281405448914,"dir":"rtl","str":"بذرافشان","boundary":[0.5630252361297607,0.3412604033946991,0.610084056854248,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9786695241928101,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5546218752861023,0.3412604033946991,0.5596638917922974,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9896513223648071,"dir":"rtl","str":"سمانه","boundary":[0.5142857432365417,0.3412604033946991,0.5478991866111755,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3412604033946991},{"x":0.507563054561615,"y":0.3412604033946991},{"x":0.507563054561615,"y":0.3543400764465332},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9865982532501221,"dir":"rtl","str":"علوی","boundary":[0.48235294222831726,0.3412604033946991,0.507563054561615,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3412604033946991},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3412604033946991},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3543400764465332},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9870070219039917,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4722689092159271,0.3412604033946991,0.4789915978908539,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3412604033946991},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3412604033946991},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3543400764465332},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9922025203704834,"dir":"rtl","str":"طاهره","boundary":[0.4302521049976349,0.3412604033946991,0.46554622054100037,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.3412604033946991},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3412604033946991},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3543400764465332},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.987782895565033,"dir":"rtl","str":"نجیب","boundary":[0.3949579894542694,0.3412604033946991,0.4252100884914398,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.3412604033946991},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3412604033946991},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3543400764465332},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9917491674423218,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38655462861061096,0.3412604033946991,0.39159664511680603,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3412604033946991},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3412604033946991},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3543400764465332},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9934757947921753,"dir":"rtl","str":"حامد","boundary":[0.3529411852359772,0.3412604033946991,0.3798319399356842,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.3412604033946991},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3412604033946991},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3543400764465332},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.985958993434906,"dir":"rtl","str":"منقبتی","boundary":[0.30924370884895325,0.3412604033946991,0.3478991687297821,0.3543400764465332]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.3412604033946991},{"x":0.778151273727417,"y":0.3412604033946991},{"x":0.778151273727417,"y":0.3543400764465332},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.980009913444519,"dir":"ltr","boundary":[0.30424370884895324,0.3342604033946991,0.783151273727417,0.3613400764465332],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7747899293899536,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7747899293899536,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7327731251716614,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9812427163124084,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.7327731251716614,0.36266350746154785,0.7747899293899536,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7310924530029297,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7310924530029297,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7277311086654663,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.7666627168655396,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.36266350746154785,0.7310924530029297,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7193277478218079,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7193277478218079,"y":0.37574315071105957},{"x":0.680672287940979,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9869637489318848,"dir":"rtl","str":"رضوان","boundary":[0.680672287940979,0.36266350746154785,0.7193277478218079,0.37574315071105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6756302714347839,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6756302714347839,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6252101063728333,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9846317172050476,"dir":"rtl","str":"ترکاشوند","boundary":[0.6252101063728333,0.36266350746154785,0.6756302714347839,0.37574315071105957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7747899293899536,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6252101063728333,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9740216732025146,"dir":"ltr","boundary":[0.6202101063728332,0.35566350746154785,0.7797899293899536,0.3827431507110596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7764706015586853,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7764706015586853,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7378151416778564,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9551340341567993,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7378151416778564,0.38287752866744995,0.7764706015586853,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7310924530029297,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7126050591468811,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9877772927284241,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7126050591468811,0.3840665817260742,0.7310924530029297,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7109243869781494,"y":0.39595720171928406},{"x":0.707563042640686,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9321781992912292,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.3840665817260742,0.7109243869781494,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7008403539657593,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6789916157722473,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9801875948905945,"dir":"rtl","str":"الهه","boundary":[0.6789916157722473,0.3840665817260742,0.7008403539657593,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3971462547779083},{"x":0.63193279504776,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9876964688301086,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.63193279504776,0.3840665817260742,0.6722689270973206,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9897302985191345,"dir":"rtl","str":"میرقائد","boundary":[0.5865546464920044,0.3840665817260742,0.6252101063728333,0.3971462547779083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7764706015586853,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7764706015586853,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9783409833908081,"dir":"ltr","boundary":[0.5815546464920044,0.37587752866744994,0.7814706015586853,0.40295720171928406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9215582609176636,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7361344695091248,0.4042806327342987,0.7764706015586853,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4185493588447571},{"x":0.680672287940979,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9949924945831299,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.680672287940979,0.4042806327342987,0.7277311086654663,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9879895448684692,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6420168280601501,0.4042806327342987,0.6739495992660522,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.405469685792923},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9949016571044922,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5915966629981995,0.405469685792923,0.6352941393852234,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.405469685792923},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5462185144424438,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9921231865882874,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5462185144424438,0.405469685792923,0.5865546464920044,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.405469685792923},{"x":0.5394958257675171,"y":0.405469685792923},{"x":0.5394958257675171,"y":0.41973841190338135},{"x":0.5042017102241516,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9871591329574585,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5042017102241516,0.405469685792923,0.5394958257675171,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7731092572212219,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7731092572212219,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7596638798713684,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9911783933639526,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7596638798713684,0.42687276005744934,0.7731092572212219,0.44233056902885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7445378303527832,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.993036687374115,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7277311086654663,0.4256837069988251,0.7445378303527832,0.44233056902885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9622772336006165,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7226890921592712,0.4256837069988251,0.7243697643280029,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4411414861679077},{"x":0.680672287940979,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.7104094624519348,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۷","boundary":[0.6823529601097107,0.4244946539402008,0.7159664034843445,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7764706015586853,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7310924530029297,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9880917072296143,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7310924530029297,0.44708681106567383,0.7764706015586853,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9160089492797852,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7243697643280029,0.4458977282047272,0.7260504364967346,0.4613555371761322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9547208547592163,"dir":"rtl","str":"۲۵۰","boundary":[0.6941176652908325,0.4458977282047272,0.7159664034843445,0.4613555371761322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7798319458961487,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9763354063034058,"dir":"rtl","str":"بها","boundary":[0.7630252242088318,0.46967896819114685,0.7798319458961487,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7613445520401001,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9464575052261353,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7596638798713684,0.46967896819114685,0.7613445520401001,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.46967896819114685},{"x":0.75126051902771,"y":0.46967896819114685},{"x":0.75126051902771,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.8708108067512512,"dir":"rtl","str":"۵۰۰۰۰","boundary":[0.7092437148094177,0.46967896819114685,0.75126051902771,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7042016983032227,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9867932796478271,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.6789916157722473,0.46967896819114685,0.7042016983032227,0.4839476943016052]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7815126180648804,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4851367473602295},{"x":0.5025210380554199,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9566682577133179,"dir":"ltr","boundary":[0.4992017102241516,0.3937134437561035,0.7848319458961487,0.4921367473602295],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9880466461181641,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.7579832077026367,0.4922710955142975,0.7764706015586853,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4922710955142975},{"x":0.75126051902771,"y":0.4922710955142975},{"x":0.75126051902771,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9886743426322937,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7243697643280029,0.4922710955142975,0.75126051902771,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9885528683662415,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6924369931221008,0.4922710955142975,0.7176470756530762,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.8961624503135681,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6436975002288818,0.4922710955142975,0.6857143044471741,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9934865236282349,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5882353186607361,0.4922710955142975,0.6369748115539551,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.992612898349762,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5512605309486389,0.4922710955142975,0.5815126299858093,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9944236278533936,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5008403658866882,0.4922710955142975,0.5428571701049805,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4922710955142975},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4922710955142975},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5053507685661316},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9911015629768372,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.45546218752861023,0.4922710955142975,0.4941176474094391,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4922710955142975},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4922710955142975},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5053507685661316},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9864347577095032,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.4117647111415863,0.4922710955142975,0.4470588266849518,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.4922710955142975},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4922710955142975},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5053507685661316},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9966237545013428,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3630252182483673,0.4922710955142975,0.40504202246665955,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.4922710955142975},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4922710955142975},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5053507685661316},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9971169233322144,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3327731192111969,0.4922710955142975,0.35630252957344055,0.5053507685661316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.4922710955142975},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4922710955142975},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5053507685661316},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9800499677658081,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32773110270500183,0.4922710955142975,0.3310924470424652,0.5053507685661316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5053507685661316},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9825924634933472,"dir":"ltr","boundary":[0.3227311027050018,0.4852710955142975,0.7814706015586853,0.5123507685661316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7764706015586853,"y":0.526753842830658},{"x":0.75126051902771,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.982970654964447,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.75126051902771,0.5136741995811462,0.7764706015586853,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9528951048851013,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.5136741995811462,0.7445378303527832,0.5255647897720337]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7764706015586853,"y":0.526753842830658},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.9769555330276489,"dir":"ltr","boundary":[0.7344958138465881,0.5066741995811462,0.7814706015586853,0.533753842830658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7126050591468811,"y":0.512485146522522},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9687049984931946,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۲۰۸-۱۶۸-۴","boundary":[0.5630252361297607,0.5136741995811462,0.7126050591468811,0.5219976305961609]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7126050591468811,"y":0.512485146522522},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9687049984931946,"dir":"ltr","boundary":[0.5580252361297607,0.5066741995811462,0.7176050591468811,0.5289976305961609],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.512485146522522},{"x":0.3126050531864166,"y":0.512485146522522},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5219976305961609},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9850398302078247,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.2689075767993927,0.512485146522522,0.3126050531864166,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.512485146522522},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5136741995811462},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5231866836547852},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9886862635612488,"dir":"ltr","str":"978-964-208-168-4","boundary":[0.3294117748737335,0.512485146522522,0.4739495813846588,0.5231866836547852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.512485146522522},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5136741995811462},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5231866836547852},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9879917502403259,"dir":"ltr","boundary":[0.2639075767993927,0.505485146522522,0.4789495813846588,0.5301866836547852],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5457788109779358},{"x":0.778151273727417,"y":0.5457788109779358},{"x":0.778151273727417,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9923723936080933,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7579832077026367,0.5457788109779358,0.778151273727417,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9897094368934631,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.7176470756530762,0.5457788109779358,0.7478991746902466,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5600475668907166},{"x":0.707563042640686,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9294626116752625,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.5457788109779358,0.7126050591468811,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5457788109779358},{"x":0.702521026134491,"y":0.5457788109779358},{"x":0.702521026134491,"y":0.5600475668907166},{"x":0.680672287940979,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9910139441490173,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.680672287940979,0.5457788109779358,0.702521026134491,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9869600534439087,"dir":"rtl","str":"آزادی","boundary":[0.6504201889038086,0.5457788109779358,0.6689075827598572,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.6172699332237244,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6386554837226868,0.5457788109779358,0.6436975002288818,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5457788109779358},{"x":0.63193279504776,"y":0.5457788109779358},{"x":0.63193279504776,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9903852939605713,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5983193516731262,0.5457788109779358,0.63193279504776,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9919062852859497,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5680672526359558,0.5445897579193115,0.5915966629981995,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5445897579193115},{"x":0.556302547454834,"y":0.5445897579193115},{"x":0.556302547454834,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9734064936637878,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5394958257675171,0.5445897579193115,0.556302547454834,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9858059287071228,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.4941176474094391,0.5445897579193115,0.5126050710678101,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5445897579193115},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5445897579193115},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5588585138320923},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9584444165229797,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48403361439704895,0.5445897579193115,0.48739495873451233,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5445897579193115},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5445897579193115},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5600475668907166},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.969226598739624,"dir":"rtl","str":"۶۶۱۶۴۰۷۰-۶۶۱۶۴۰۷۲-۶۶۰۱۳۱۲۹","boundary":[0.30588236451148987,0.5445897579193115,0.4907563030719757,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5766944289207458},{"x":0.756302535533905,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9911690950393677,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.756302535533905,0.5624256730079651,0.7764706015586853,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5624256730079651},{"x":0.75126051902771,"y":0.5624256730079651},{"x":0.75126051902771,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9959105253219604,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7243697643280029,0.5624256730079651,0.75126051902771,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9646485447883606,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.5624256730079651,0.7142857313156128,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9887043833732605,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.6857143044471741,0.5624256730079651,0.7058823704719543,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.989210844039917,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.6554622054100037,0.5624256730079651,0.6789916157722473,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.5535948276519775,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.6386554837226868,0.5624256730079651,0.6453781723976135,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9848396182060242,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6151260733604431,0.5624256730079651,0.6352941393852234,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5624256730079651},{"x":0.605042040348053,"y":0.5624256730079651},{"x":0.605042040348053,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9769093990325928,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5865546464920044,0.5624256730079651,0.605042040348053,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5624256730079651},{"x":0.578151285648346,"y":0.5624256730079651},{"x":0.578151285648346,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9822953939437866,"dir":"rtl","str":"منیری","boundary":[0.5579832196235657,0.5624256730079651,0.578151285648346,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9896643757820129,"dir":"rtl","str":"جاوید","boundary":[0.5277311205863953,0.5624256730079651,0.5462185144424438,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9777958393096924,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5193277597427368,0.5624256730079651,0.5210084319114685,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5766944289207458},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9865049123764038,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.4773109257221222,0.5624256730079651,0.5176470875740051,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5624256730079651},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5624256730079651},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5766944289207458},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.8599991202354431,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4722689092159271,0.5624256730079651,0.4739495813846588,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5624256730079651},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5624256730079651},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5766944289207458},{"x":0.462184876203537,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.7163068056106567,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.462184876203537,0.5624256730079651,0.46722689270973206,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5624256730079651},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5624256730079651},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5766944289207458},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9882925152778625,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.4268907606601715,0.5624256730079651,0.4571428596973419,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5624256730079651},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5624256730079651},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5766944289207458},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9858022928237915,"dir":"rtl","str":"بهمن","boundary":[0.3983193337917328,0.5624256730079651,0.41848739981651306,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5624256730079651},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5624256730079651},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5766944289207458},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.5950722098350525,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.38655462861061096,0.5624256730079651,0.39159664511680603,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5766944289207458},{"x":0.364705890417099,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9732902646064758,"dir":"rtl","str":"پلاک","boundary":[0.364705890417099,0.5624256730079651,0.3815126121044159,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5766944289207458},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.5399600267410278,"dir":"rtl","str":"۸۷","boundary":[0.34285715222358704,0.5624256730079651,0.3529411852359772,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5624256730079651},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5624256730079651},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5766944289207458},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.6529273390769958,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.3327731192111969,0.5624256730079651,0.33781513571739197,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5766944289207458},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.8983737230300903,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.31092438101768494,0.5624256730079651,0.3294117748737335,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5766944289207458},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9867901802062988,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.2823529541492462,0.5624256730079651,0.3025210201740265,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.5624256730079651},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5624256730079651},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5766944289207458},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.6299650073051453,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.2722689211368561,0.5624256730079651,0.27899160981178284,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5624256730079651},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5624256730079651},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5766944289207458},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9864239692687988,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.2521008551120758,0.5624256730079651,0.2655462324619293,0.5766944289207458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5624256730079651},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5624256730079651},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5766944289207458},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9230906963348389,"dir":"rtl","str":"۴۰۲","boundary":[0.22857142984867096,0.5624256730079651,0.24369747936725616,0.5766944289207458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5445897579193115},{"x":0.778151273727417,"y":0.5457788109779358},{"x":0.778151273727417,"y":0.5778834819793701},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.9595907330513,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.5375897579193115,0.783151273727417,0.5848834819793701],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9884932041168213,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.7596638798713684,0.5814506411552429,0.7764706015586853,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5933412313461304},{"x":0.75126051902771,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9680503606796265,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.75126051902771,0.5814506411552429,0.7546218633651733,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5933412313461304},{"x":0.63193279504776,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9829732179641724,"dir":"rtl","str":"۶۶۹۶۷۸۹۶-۶۶۴۰۵۱۳۲","boundary":[0.63193279504776,0.5814506411552429,0.7546218633651733,0.5933412313461304]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5945303440093994},{"x":0.63193279504776,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9832985401153564,"dir":"ltr","boundary":[0.62693279504776,0.5744506411552429,0.7814706015586853,0.6015303440093994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9436239004135132,"dir":"rtl","str":"وبگاه","boundary":[0.7529411911964417,0.5980975031852722,0.7764706015586853,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.799403965473175,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.5980975031852722,0.7495798468589783,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.596908450126648},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9914780855178833,"dir":"rtl","str":"http://sina.sharif.ir/~publishing","boundary":[0.5310924649238586,0.596908450126648,0.7344537973403931,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6004756093025208},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6004756093025208},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6111771464347839},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9875004291534424,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.46554622054100037,0.6004756093025208,0.4907563030719757,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6004756093025208},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6004756093025208},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6111771464347839},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9865570068359375,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.4100840389728546,0.6004756093025208,0.4588235318660736,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6004756093025208},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6004756093025208},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6111771464347839},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9132777452468872,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.40336135029792786,0.6004756093025208,0.40672269463539124,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6290130615234375},{"x":0.756302535533905,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9927025437355042,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.756302535533905,0.6159334182739258,0.7764706015586853,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9904350638389587,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.7058823704719543,0.6147443652153015,0.7411764860153198,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6147443652153015},{"x":0.702521026134491,"y":0.6147443652153015},{"x":0.702521026134491,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9493457078933716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6991596817970276,0.6147443652153015,0.702521026134491,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6067227125167847,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.988571047782898,"dir":"rtl","str":"book.sharif.ir","boundary":[0.6067227125167847,0.6135553121566772,0.6941176652908325,0.6278240084648132]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5945303440093994},{"x":0.848739504814148,"y":0.5980975031852722},{"x":0.848739504814148,"y":0.6302021145820618},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9832659959793091,"dir":"ltr","boundary":[0.39836135029792785,0.5875303440093994,0.853739504814148,0.6372021145820618],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7455410361289978},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9758265018463135,"dir":"ltr","str":"Solid","boundary":[0.4907563030719757,0.7384066581726074,0.5176470875740051,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9746245741844177,"dir":"ltr","str":"Waste","boundary":[0.5210084319114685,0.7384066581726074,0.5546218752861023,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7455410361289978},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9929983615875244,"dir":"ltr","str":"Engineering","boundary":[0.5579832196235657,0.7384066581726074,0.6235294342041016,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9565061926841736,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6252101063728333,0.7384066581726074,0.6268907785415649,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9890572428703308,"dir":"ltr","str":"2th","boundary":[0.6302521228790283,0.7384066581726074,0.6470588445663452,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9762661457061768,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.6521008610725403,0.7384066581726074,0.6638655662536621,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9515952467918396,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6655462384223938,0.7384066581726074,0.6672269105911255,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9923207759857178,"dir":"ltr","str":"2012","boundary":[0.6705882549285889,0.7384066581726074,0.6974790096282959,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.930849015712738,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6974790096282959,0.7384066581726074,0.6991596817970276,0.7455410361289978]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7455410361289978},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9819144010543823,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.7314066581726074,0.7041596817970276,0.7525410361289978],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5992865562438965},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5992865562438965},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6099880933761597},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9861634373664856,"str":"publishing@sharif.ir","boundary":[0.23025210201740265,0.5992865562438965,0.36974790692329407,0.6099880933761597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5992865562438965},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5992865562438965},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6099880933761597},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9861634373664856,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.5922865562438965,0.37474790692329407,0.6169880933761597],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6313912272453308},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6302021145820618},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6409037113189697},{"x":0.43865546584129333,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9745655059814453,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.43865546584129333,0.6313912272453308,0.47058823704719543,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6313912272453308},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6313912272453308},{"x":0.43697479367256165,"y":0.642092764377594},{"x":0.43361344933509827,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9273391366004944,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.43361344933509827,0.6313912272453308,0.43697479367256165,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6313912272453308},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6313912272453308},{"x":0.4252100884914398,"y":0.642092764377594},{"x":0.4151260554790497,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9760627150535583,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.4151260554790497,0.6313912272453308,0.4252100884914398,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6313912272453308},{"x":0.413445383310318,"y":0.6313912272453308},{"x":0.413445383310318,"y":0.642092764377594},{"x":0.40168067812919617,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9725939035415649,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.40168067812919617,0.6313912272453308,0.413445383310318,0.642092764377594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6313912272453308},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6302021145820618},{"x":0.47058823704719543,"y":0.642092764377594},{"x":0.40168067812919617,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9714952707290649,"dir":"ltr","boundary":[0.39668067812919616,0.6243912272453308,0.47558823704719544,0.649092764377594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7378151416778564,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9845072627067566,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7378151416778564,0.6313912272453308,0.7747899293899536,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7361344695091248,"y":0.642092764377594},{"x":0.7344537973403931,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.8830318450927734,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.6313912272453308,0.7361344695091248,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7310924530029297,"y":0.642092764377594},{"x":0.7210084199905396,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9741780757904053,"dir":"rtl","str":"وارل","boundary":[0.7210084199905396,0.6313912272453308,0.7310924530029297,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7176470756530762,"y":0.642092764377594},{"x":0.7159664034843445,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.955348014831543,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7159664034843445,0.6313912272453308,0.7176470756530762,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7126050591468811,"y":0.642092764377594},{"x":0.6974790096282959,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9783174991607666,"dir":"rtl","str":"ویلیام","boundary":[0.6974790096282959,0.6313912272453308,0.7126050591468811,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6924369931221008,"y":0.642092764377594},{"x":0.6857143044471741,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.957895040512085,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6857143044471741,0.6313912272453308,0.6924369931221008,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6924369931221008,"y":0.642092764377594},{"x":0.6571428775787354,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.7795352935791016,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6571428775787354,0.6313912272453308,0.6924369931221008,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6409037113189697},{"x":0.583193302154541,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9684069156646729,"dir":"rtl","str":"Worrell","boundary":[0.583193302154541,0.6302021145820618,0.6184874176979065,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9773973226547241,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.6201680898666382,0.6302021145820618,0.6218487620353699,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6638655662536621,"y":0.642092764377594},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9925014972686768,"dir":"rtl","str":"William","boundary":[0.6302521228790283,0.6302021145820618,0.6638655662536621,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9604302644729614,"dir":"rtl","str":"A","boundary":[0.6689075827598572,0.6313912272453308,0.6705882549285889,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6539833545684814},{"x":0.756302535533905,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9900277256965637,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.756302535533905,0.6432818174362183,0.7764706015586853,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9764184951782227,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7462185025215149,0.6432818174362183,0.7495798468589783,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9926831722259521,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7327731251716614,0.6432818174362183,0.7394958138465881,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9784953594207764,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7008403539657593,0.6432818174362183,0.7277311086654663,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.8830474615097046,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6957983374595642,0.6432818174362183,0.6974790096282959,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9796528816223145,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.6605042219161987,0.6432818174362183,0.6907563209533691,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6432818174362183},{"x":0.653781533241272,"y":0.6432818174362183},{"x":0.653781533241272,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9828811883926392,"dir":"rtl","str":"پسماندهای","boundary":[0.6134454011917114,0.6432818174362183,0.653781533241272,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6432818174362183},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9765666723251343,"dir":"rtl","str":"جامد","boundary":[0.5915966629981995,0.6432818174362183,0.6084033846855164,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.8710888624191284,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5882353186607361,0.6432818174362183,0.5899159908294678,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.984293520450592,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.5630252361297607,0.6432818174362183,0.5815126299858093,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6432818174362183},{"x":0.556302547454834,"y":0.6432818174362183},{"x":0.556302547454834,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9624297618865967,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.5495798587799072,0.6432818174362183,0.556302547454834,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9502066373825073,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5445378422737122,0.6432818174362183,0.5478991866111755,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9687672853469849,"dir":"rtl","str":"آرن","boundary":[0.5260504484176636,0.6432818174362183,0.5378151535987854,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6432818174362183},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6539833545684814},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9826908111572266,"dir":"rtl","str":"وسیلیند","boundary":[0.4941176474094391,0.6432818174362183,0.5193277597427368,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6432818174362183},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6432818174362183},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6539833545684814},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.9276026487350464,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4907563030719757,0.6432818174362183,0.4941176474094391,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6456599235534668},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6456599235534668},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6527943015098572},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9928669929504395,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.44873949885368347,0.6456599235534668,0.47058823704719543,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6456599235534668},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6456599235534668},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6527943015098572},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9638260006904602,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.4285714328289032,0.6456599235534668,0.4453781545162201,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6456599235534668},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6456599235534668},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6527943015098572},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.8894065618515015,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4252100884914398,0.6456599235534668,0.4268907606601715,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6456599235534668},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6456599235534668},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6527943015098572},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9739421010017395,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.38823530077934265,0.6456599235534668,0.41848739981651306,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.6444708704948425},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6444708704948425},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6527943015098572},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9860710501670837,"dir":"rtl","str":"پسماندهای","boundary":[0.3445378243923187,0.6444708704948425,0.3831932842731476,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.6444708704948425},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6444708704948425},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6527943015098572},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9772084355354309,"dir":"rtl","str":"جامد","boundary":[0.32268908619880676,0.6444708704948425,0.33949580788612366,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6444708704948425},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6444708704948425},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6527943015098572},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9825475811958313,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3176470696926117,0.6444708704948425,0.3193277418613434,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.6444708704948425},{"x":0.31596639752388,"y":0.6444708704948425},{"x":0.31596639752388,"y":0.6527943015098572},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.979606032371521,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.29579833149909973,0.6444708704948425,0.31596639752388,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6444708704948425},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6444708704948425},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6527943015098572},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9439096450805664,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.29075631499290466,0.6444708704948425,0.29243698716163635,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.65636146068573},{"x":0.778151273727417,"y":0.65636146068573},{"x":0.778151273727417,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9842841625213623,"dir":"rtl","str":"ویلیام","boundary":[0.7596638798713684,0.65636146068573,0.778151273727417,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.65636146068573},{"x":0.7529411911964417,"y":0.65636146068573},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9588429927825928,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7445378303527832,0.65636146068573,0.7529411911964417,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.65636146068573},{"x":0.7428571581840515,"y":0.65636146068573},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9262861013412476,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.65636146068573,0.7428571581840515,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.65636146068573},{"x":0.7361344695091248,"y":0.65636146068573},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9815583229064941,"dir":"rtl","str":"وارل","boundary":[0.7210084199905396,0.65636146068573,0.7361344695091248,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.65636146068573},{"x":0.7193277478218079,"y":0.65636146068573},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9334693551063538,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7176470756530762,0.65636146068573,0.7193277478218079,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.65636146068573},{"x":0.7126050591468811,"y":0.65636146068573},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.8953784108161926,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6907563209533691,0.65636146068573,0.7126050591468811,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.65636146068573},{"x":0.6857143044471741,"y":0.65636146068573},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9815093874931335,"dir":"rtl","str":"جلال","boundary":[0.6672269105911255,0.65636146068573,0.6857143044471741,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.65636146068573},{"x":0.6605042219161987,"y":0.65636146068573},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9865561723709106,"dir":"rtl","str":"شایگان","boundary":[0.6369748115539551,0.65636146068573,0.6605042219161987,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.65636146068573},{"x":0.6352941393852234,"y":0.65636146068573},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6646848917007446},{"x":0.63193279504776,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9877146482467651,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.63193279504776,0.65636146068573,0.6352941393852234,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.65636146068573},{"x":0.6268907785415649,"y":0.65636146068573},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6646848917007446},{"x":0.610084056854248,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9907404184341431,"dir":"rtl","str":"حامد","boundary":[0.610084056854248,0.65636146068573,0.6268907785415649,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.65636146068573},{"x":0.605042040348053,"y":0.65636146068573},{"x":0.605042040348053,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9883582592010498,"dir":"rtl","str":"بذرافشان","boundary":[0.5764706134796143,0.65636146068573,0.605042040348053,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.65636146068573},{"x":0.5731092691421509,"y":0.65636146068573},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9650325775146484,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5697479248046875,0.65636146068573,0.5731092691421509,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.65636146068573},{"x":0.5647059082984924,"y":0.65636146068573},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9805381894111633,"dir":"rtl","str":"سمانه","boundary":[0.5445378422737122,0.65636146068573,0.5647059082984924,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.65636146068573},{"x":0.5394958257675171,"y":0.65636146068573},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9798682928085327,"dir":"rtl","str":"علوی","boundary":[0.5226891040802002,0.65636146068573,0.5394958257675171,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.65636146068573},{"x":0.5210084319114685,"y":0.65636146068573},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9784611463546753,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5176470875740051,0.65636146068573,0.5210084319114685,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.65636146068573},{"x":0.5126050710678101,"y":0.65636146068573},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6646848917007446},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9720973372459412,"dir":"rtl","str":"طاهره","boundary":[0.4907563030719757,0.65636146068573,0.5126050710678101,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.65636146068573},{"x":0.4722689092159271,"y":0.65636146068573},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6646848917007446},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9915244579315186,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.4470588266849518,0.65636146068573,0.4722689092159271,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.65636146068573},{"x":0.4453781545162201,"y":0.65636146068573},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6646848917007446},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.956612765789032,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4420168101787567,0.65636146068573,0.4453781545162201,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.65636146068573},{"x":0.43865546584129333,"y":0.65636146068573},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6646848917007446},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9843838810920715,"dir":"rtl","str":"زباله","boundary":[0.4252100884914398,0.65636146068573,0.43865546584129333,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.65636146068573},{"x":0.42184874415397644,"y":0.65636146068573},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6646848917007446},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9871739745140076,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41848739981651306,0.65636146068573,0.42184874415397644,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.65636146068573},{"x":0.4151260554790497,"y":0.65636146068573},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6646848917007446},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9720553159713745,"dir":"rtl","str":"زبالهزدایی","boundary":[0.3831932842731476,0.65636146068573,0.4151260554790497,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6682521104812622},{"x":0.778151273727417,"y":0.6682521104812622},{"x":0.778151273727417,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.946371853351593,"dir":"ltr","str":"نجیب","boundary":[0.7613445520401001,0.6682521104812622,0.778151273727417,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9602194428443909,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.7546218633651733,0.6682521104812622,0.7579832077026367,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6682521104812622},{"x":0.75126051902771,"y":0.6682521104812622},{"x":0.75126051902771,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9843675494194031,"dir":"ltr","str":"حامد","boundary":[0.7344537973403931,0.6682521104812622,0.75126051902771,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6765754818916321},{"x":0.707563042640686,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9791449904441833,"dir":"ltr","str":"منقبتی","boundary":[0.707563042640686,0.6682521104812622,0.7310924530029297,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6670629978179932},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6670629978179932},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6777645945549011},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9939055442810059,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.4453781545162201,0.6670629978179932,0.4722689092159271,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6670629978179932},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6670629978179932},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6765754818916321},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9757808446884155,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4420168101787567,0.6670629978179932,0.4436974823474884,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6646848917007446},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6646848917007446},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6753864288330078},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.967008113861084,"dir":"ltr","str":"Refuse","boundary":[0.3042016923427582,0.6646848917007446,0.33781513571739197,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.6658739447593689},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6658739447593689},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6753864288330078},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9950886964797974,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.34285715222358704,0.6658739447593689,0.35966387391090393,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6658739447593689},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6658739447593689},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6765754818916321},{"x":0.364705890417099,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9821533560752869,"dir":"ltr","str":"refuse","boundary":[0.364705890417099,0.6658739447593689,0.3932773172855377,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6658739447593689},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6658739447593689},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6765754818916321},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9936280250549316,"dir":"ltr","str":"disposal","boundary":[0.4000000059604645,0.6658739447593689,0.43697479367256165,0.6765754818916321]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6290130615234375},{"x":0.778151273727417,"y":0.6313912272453308},{"x":0.778151273727417,"y":0.6789536476135254},{"x":0.289075642824173,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9738651514053345,"dir":"ltr","boundary":[0.28575631499290466,0.6220130615234375,0.783151273727417,0.6859536476135254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6789536476135254},{"x":0.778151273727417,"y":0.6789536476135254},{"x":0.778151273727417,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9906998872756958,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7428571581840515,0.6789536476135254,0.778151273727417,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9872303009033203,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7193277478218079,0.6789536476135254,0.7344537973403931,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9513542652130127,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.6789536476135254,0.7176470756530762,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9913872480392456,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6974790096282959,0.6789536476135254,0.7126050591468811,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9639990925788879,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6924369931221008,0.6789536476135254,0.6941176652908325,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9873439073562622,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6655462384223938,0.6789536476135254,0.6873949766159058,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6789536476135254},{"x":0.658823549747467,"y":0.6789536476135254},{"x":0.658823549747467,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9838970899581909,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6420168280601501,0.6789536476135254,0.658823549747467,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6789536476135254},{"x":0.63193279504776,"y":0.6789536476135254},{"x":0.63193279504776,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9784959554672241,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6168067455291748,0.6789536476135254,0.63193279504776,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6896551847457886},{"x":0.610084056854248,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9600862264633179,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.610084056854248,0.6789536476135254,0.6117647290229797,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6789536476135254},{"x":0.605042040348053,"y":0.6789536476135254},{"x":0.605042040348053,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.8958433270454407,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5815126299858093,0.6789536476135254,0.605042040348053,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6789536476135254},{"x":0.578151285648346,"y":0.6789536476135254},{"x":0.578151285648346,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9913362860679626,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5529412031173706,0.6789536476135254,0.578151285648346,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9864779710769653,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5310924649238586,0.6789536476135254,0.5445378422737122,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6789536476135254},{"x":0.529411792755127,"y":0.6789536476135254},{"x":0.529411792755127,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9729728102684021,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5260504484176636,0.6789536476135254,0.529411792755127,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9623104929924011,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۵","boundary":[0.5025210380554199,0.6789536476135254,0.5226891040802002,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6789536476135254},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6789536476135254},{"x":0.47058823704719543,"y":0.68727707862854},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.9864412546157837,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.4453781545162201,0.6789536476135254,0.47058823704719543,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6789536476135254},{"x":0.440336138010025,"y":0.6789536476135254},{"x":0.440336138010025,"y":0.6884661316871643},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.993137776851654,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.41680672764778137,0.6789536476135254,0.440336138010025,0.6884661316871643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6789536476135254},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6789536476135254},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6884661316871643},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.9603280425071716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4151260554790497,0.6789536476135254,0.41680672764778137,0.6884661316871643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6789536476135254},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6789536476135254},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6884661316871643},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.9844562411308289,"dir":"rtl","str":"وسیلیند","boundary":[0.3848739564418793,0.6789536476135254,0.4100840389728546,0.6884661316871643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6789536476135254},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6789536476135254},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6884661316871643},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.9678081274032593,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3815126121044159,0.6789536476135254,0.3848739564418793,0.6884661316871643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6896551847457886},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.3065100312232971,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.6801427006721497,0.3798319399356842,0.6896551847457886]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6789536476135254},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6789536476135254},{"x":0.3630252182483673,"y":0.68727707862854},{"x":0.3512605130672455,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9404873847961426,"str":"آرن","boundary":[0.3512605130672455,0.6789536476135254,0.3630252182483673,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6908442378044128},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6908442378044128},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7003567218780518},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9119082689285278,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.4470588266849518,0.6908442378044128,0.47058823704719543,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6908442378044128},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6908442378044128},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7003567218780518},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9819462299346924,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.41848739981651306,0.6908442378044128,0.4436974823474884,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6896551847457886},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6896551847457886},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7003567218780518},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.966517984867096,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4151260554790497,0.6896551847457886,0.41680672764778137,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6896551847457886},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6896551847457886},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7003567218780518},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9595004916191101,"dir":"rtl","str":"Vesilind","boundary":[0.3176470696926117,0.6896551847457886,0.35798320174217224,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6896551847457886},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6896551847457886},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6991676688194275},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9555599689483643,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.35966387391090393,0.6896551847457886,0.3613445460796356,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6896551847457886},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6896551847457886},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7003567218780518},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9566303491592407,"dir":"rtl","str":"P.","boundary":[0.3663865625858307,0.6896551847457886,0.3764705955982208,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6896551847457886},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6896551847457886},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7003567218780518},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9673752188682556,"dir":"rtl","str":"Aarne","boundary":[0.3798319399356842,0.6896551847457886,0.4100840389728546,0.7003567218780518]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6777645945549011},{"x":0.778151273727417,"y":0.6777645945549011},{"x":0.778151273727417,"y":0.701545774936676},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9654107093811035,"dir":"ltr","boundary":[0.3126470696926117,0.6707645945549011,0.783151273727417,0.708545774936676],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7764706015586853,"y":0.68727707862854},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9923131465911865,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7411764860153198,0.6884661316871643,0.7764706015586853,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9895605444908142,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7092437148094177,0.6884661316871643,0.7310924530029297,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7003567218780518},{"x":0.702521026134491,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9165769815444946,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.6896551847457886,0.7042016983032227,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9801167845726013,"dir":"rtl","str":"۵۱۰","boundary":[0.6840336322784424,0.6896551847457886,0.6991596817970276,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.975671112537384,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6756302714347839,0.6896551847457886,0.6789916157722473,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9576458930969238,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6655462384223938,0.6896551847457886,0.6689075827598572,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6436975002288818,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9946043491363525,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6436975002288818,0.6896551847457886,0.6621848940849304,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6420168280601501,"y":0.701545774936676},{"x":0.6420168280601501,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9771578311920166,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6420168280601501,0.6896551847457886,0.6420168280601501,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6352941393852234,"y":0.701545774936676},{"x":0.6184874176979065,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9922471642494202,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.6184874176979065,0.6896551847457886,0.6352941393852234,0.701545774936676]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7764706015586853,"y":0.68727707862854},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6184874176979065,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9852496385574341,"dir":"ltr","boundary":[0.6134874176979065,0.6826551847457886,0.7814706015586853,0.7073567218780518],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.701545774936676},{"x":0.47058823704719543,"y":0.701545774936676},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7110582590103149},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9082059860229492,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.4470588266849518,0.701545774936676,0.47058823704719543,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.701545774936676},{"x":0.4420168101787567,"y":0.701545774936676},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7122473120689392},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9926481246948242,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.41680672764778137,0.701545774936676,0.4420168101787567,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.701545774936676},{"x":0.4151260554790497,"y":0.701545774936676},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7122473120689392},{"x":0.413445383310318,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9660789370536804,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.413445383310318,0.701545774936676,0.4151260554790497,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.701545774936676},{"x":0.4100840389728546,"y":0.701545774936676},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7122473120689392},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9937281012535095,"dir":"rtl","str":"شایگان","boundary":[0.38823530077934265,0.701545774936676,0.4100840389728546,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.701545774936676},{"x":0.3848739564418793,"y":0.701545774936676},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7122473120689392},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9896087050437927,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3831932842731476,0.701545774936676,0.3848739564418793,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.701545774936676},{"x":0.3764705955982208,"y":0.701545774936676},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7122473120689392},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9864029884338379,"dir":"rtl","str":"جلال","boundary":[0.3613445460796356,0.701545774936676,0.3764705955982208,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.701545774936676},{"x":0.35798320174217224,"y":0.701545774936676},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7122473120689392},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.956044614315033,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35630252957344055,0.701545774936676,0.35798320174217224,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.701545774936676},{"x":0.35630252957344055,"y":0.701545774936676},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7122473120689392},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9578633904457092,"dir":"rtl","str":"۱۳۲۳","boundary":[0.3327731192111969,0.701545774936676,0.35630252957344055,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.701545774936676},{"x":0.33781513571739197,"y":0.701545774936676},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7122473120689392},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9476746320724487,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32436975836753845,0.701545774936676,0.33781513571739197,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.701545774936676},{"x":0.32436975836753845,"y":0.701545774936676},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7122473120689392},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9896587133407593,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.30588236451148987,0.701545774936676,0.32436975836753845,0.7122473120689392]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.701545774936676},{"x":0.47058823704719543,"y":0.701545774936676},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7122473120689392},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9718839526176453,"dir":"ltr","boundary":[0.30088236451148986,0.694545774936676,0.47558823704719544,0.7192473120689392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9702074527740479,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7596638798713684,0.7027348279953003,0.7764706015586853,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7122473120689392},{"x":0.75126051902771,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.8900726437568665,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.75126051902771,0.7027348279953003,0.7529411911964417,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.701545774936676},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.991336464881897,"dir":"rtl","str":"4-168-208-964-978","boundary":[0.6521008610725403,0.701545774936676,0.7428571581840515,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7146254181861877},{"x":0.778151273727417,"y":0.7146254181861877},{"x":0.778151273727417,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9814352989196777,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7478991746902466,0.7146254181861877,0.778151273727417,0.7229488492012024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9940418601036072,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7142857313156128,0.7146254181861877,0.7445378303527832,0.7229488492012024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9803255200386047,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6873949766159058,0.7146254181861877,0.7092437148094177,0.7229488492012024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9330207109451294,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6823529601097107,0.7146254181861877,0.6857143044471741,0.7229488492012024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9593266844749451,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6672269105911255,0.7146254181861877,0.6773109436035156,0.7229488492012024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.979263961315155,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7445378303527832,0.7253270149230957,0.7764706015586853,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.72651606798172},{"x":0.7428571581840515,"y":0.72651606798172},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9505001902580261,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.72651606798172,0.7428571581840515,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.72651606798172},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9902755618095398,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7126050591468811,0.72651606798172,0.7327731251716614,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.72651606798172},{"x":0.7092437148094177,"y":0.72651606798172},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9826909303665161,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6924369931221008,0.72651606798172,0.7092437148094177,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.72651606798172},{"x":0.6907563209533691,"y":0.72651606798172},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.8991829752922058,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.72651606798172,0.6907563209533691,0.7348394989967346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.701545774936676},{"x":0.778151273727417,"y":0.701545774936676},{"x":0.778151273727417,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9793272614479065,"dir":"ltr","boundary":[0.6471008610725403,0.694545774936676,0.783151273727417,0.7418394989967346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7146254181861877},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7134363651275635},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7217597961425781},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9243087768554688,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.4453781545162201,0.7146254181861877,0.47058823704719543,0.7217597961425781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7146254181861877},{"x":0.440336138010025,"y":0.7146254181861877},{"x":0.440336138010025,"y":0.7217597961425781},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9880180954933167,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.41848739981651306,0.7146254181861877,0.440336138010025,0.7217597961425781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7146254181861877},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7146254181861877},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7229488492012024},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.979475736618042,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4151260554790497,0.7146254181861877,0.41680672764778137,0.7229488492012024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7146254181861877},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7146254181861877},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7229488492012024},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9893868565559387,"dir":"rtl","str":"بذرافشان","boundary":[0.3815126121044159,0.7146254181861877,0.4100840389728546,0.7229488492012024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.7146254181861877},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7146254181861877},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7229488492012024},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9887110590934753,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3764705955982208,0.7146254181861877,0.3798319399356842,0.7229488492012024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7158145308494568},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7158145308494568},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7241379022598267},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9909114241600037,"dir":"rtl","str":"حامد","boundary":[0.35798320174217224,0.7158145308494568,0.37142857909202576,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.7158145308494568},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7158145308494568},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7241379022598267},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9780048727989197,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35462185740470886,0.7158145308494568,0.35630252957344055,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.7158145308494568},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7158145308494568},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7241379022598267},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9895342588424683,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.32773110270500183,0.7158145308494568,0.3495798408985138,0.7241379022598267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.7158145308494568},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7146254181861877},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7229488492012024},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9781372547149658,"dir":"ltr","boundary":[0.3227311027050018,0.7088145308494568,0.47558823704719544,0.7299488492012024],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.72651606798172},{"x":0.47058823704719543,"y":0.72651606798172},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7336504459381104},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9093629121780396,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.4453781545162201,0.72651606798172,0.47058823704719543,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.72651606798172},{"x":0.440336138010025,"y":0.72651606798172},{"x":0.440336138010025,"y":0.7348394989967346},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9882063865661621,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.41848739981651306,0.72651606798172,0.440336138010025,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.72651606798172},{"x":0.41680672764778137,"y":0.72651606798172},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7348394989967346},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.96144038438797,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4151260554790497,0.72651606798172,0.41680672764778137,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.72651606798172},{"x":0.4100840389728546,"y":0.72651606798172},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7348394989967346},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9764010906219482,"dir":"rtl","str":"علوی","boundary":[0.3949579894542694,0.72651606798172,0.4100840389728546,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.72651606798172},{"x":0.39159664511680603,"y":0.72651606798172},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7348394989967346},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9503135085105896,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38991597294807434,0.72651606798172,0.39159664511680603,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.72651606798172},{"x":0.3848739564418793,"y":0.72651606798172},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7348394989967346},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9872000217437744,"dir":"rtl","str":"سمانه","boundary":[0.3663865625858307,0.72651606798172,0.3848739564418793,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7277051210403442},{"x":0.364705890417099,"y":0.7277051210403442},{"x":0.364705890417099,"y":0.7348394989967346},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9751349687576294,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3630252182483673,0.7277051210403442,0.364705890417099,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.7277051210403442},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7277051210403442},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7360285520553589},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9896210432052612,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.3361344635486603,0.7277051210403442,0.35798320174217224,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7395957112312317},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7395957112312317},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7467300891876221},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9308673143386841,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.4453781545162201,0.7395957112312317,0.4722689092159271,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7395957112312317},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7395957112312317},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7467300891876221},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9903137683868408,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.41848739981651306,0.7395957112312317,0.4420168101787567,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7395957112312317},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7395957112312317},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7467300891876221},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.96412193775177,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4151260554790497,0.7395957112312317,0.41680672764778137,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7395957112312317},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7395957112312317},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7467300891876221},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.991240382194519,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.38823530077934265,0.7395957112312317,0.4117647111415863,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7395957112312317},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7395957112312317},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7467300891876221},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9875574707984924,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3613445460796356,0.7395957112312317,0.3848739564418793,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7395957112312317},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7395957112312317},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7467300891876221},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9835956692695618,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.34117648005485535,0.7395957112312317,0.35798320174217224,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7395957112312317},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7395957112312317},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7467300891876221},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9598010778427124,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3344537913799286,0.7395957112312317,0.33781513571739197,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.7395957112312317},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7395957112312317},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7467300891876221},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.8687919974327087,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.30588236451148987,0.7395957112312317,0.3294117748737335,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.7395957112312317},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7395957112312317},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7467300891876221},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9900292158126831,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.27394959330558777,0.7395957112312317,0.3025210201740265,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.7395957112312317},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7395957112312317},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7467300891876221},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9701831340789795,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.2521008551120758,0.7395957112312317,0.2705882489681244,0.7467300891876221]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.72651606798172},{"x":0.4722689092159271,"y":0.72651606798172},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7467300891876221},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9679536819458008,"dir":"ltr","boundary":[0.2471008551120758,0.71951606798172,0.47726890921592713,0.7537300891876221],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7764706015586853,"y":0.756242573261261},{"x":0.7445378303527832,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9790792465209961,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7445378303527832,0.7479191422462463,0.7764706015586853,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7445378303527832,"y":0.756242573261261},{"x":0.7411764860153198,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.8830528855323792,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.7479191422462463,0.7445378303527832,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7327731251716614,"y":0.756242573261261},{"x":0.6941176652908325,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9781326055526733,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.6941176652908325,0.7479191422462463,0.7327731251716614,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6890756487846375,"y":0.756242573261261},{"x":0.6739495992660522,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9901784658432007,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6739495992660522,0.7479191422462463,0.6890756487846375,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6672269105911255,"y":0.756242573261261},{"x":0.6521008610725403,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9802367091178894,"dir":"rtl","str":"قبلی","boundary":[0.6521008610725403,0.7479191422462463,0.6672269105911255,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6470588445663452,"y":0.756242573261261},{"x":0.6403361558914185,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9444218277931213,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.6403361558914185,0.7479191422462463,0.6470588445663452,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6386554837226868,"y":0.756242573261261},{"x":0.6369748115539551,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9091145396232605,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.7479191422462463,0.6386554837226868,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6302521228790283,"y":0.756242573261261},{"x":0.6184874176979065,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9491134285926819,"dir":"rtl","str":"آرن","boundary":[0.6184874176979065,0.7479191422462463,0.6302521228790283,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6134454011917114,"y":0.756242573261261},{"x":0.5882353186607361,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9826257228851318,"dir":"rtl","str":"وسیلیند","boundary":[0.5882353186607361,0.7479191422462463,0.6134454011917114,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5865546464920044,"y":0.756242573261261},{"x":0.5848739743232727,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9571542143821716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5848739743232727,0.7479191422462463,0.5865546464920044,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5798319578170776,"y":0.756242573261261},{"x":0.561344563961029,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9863443374633789,"dir":"rtl","str":"ویلیام","boundary":[0.561344563961029,0.7479191422462463,0.5798319578170776,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5546218752861023,"y":0.756242573261261},{"x":0.5462185144424438,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9621925354003906,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5462185144424438,0.7479191422462463,0.5546218752861023,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5445378422737122,"y":0.756242573261261},{"x":0.5445378422737122,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9151551127433777,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5445378422737122,0.7479191422462463,0.5445378422737122,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5394958257675171,"y":0.756242573261261},{"x":0.5226891040802002,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9861537218093872,"dir":"rtl","str":"وارل","boundary":[0.5226891040802002,0.7479191422462463,0.5394958257675171,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5210084319114685,"y":0.756242573261261},{"x":0.5210084319114685,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9711182117462158,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.7479191422462463,0.5210084319114685,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5159664154052734,"y":0.756242573261261},{"x":0.5042017102241516,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9821029305458069,"dir":"rtl","str":"دبرا","boundary":[0.5042017102241516,0.7479191422462463,0.5159664154052734,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7479191422462463},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7479191422462463},{"x":0.49747899174690247,"y":0.756242573261261},{"x":0.4941176474094391,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9684616327285767,"dir":"rtl","str":"آر","boundary":[0.4941176474094391,0.7479191422462463,0.49747899174690247,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7479191422462463},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7479191422462463},{"x":0.4941176474094391,"y":0.756242573261261},{"x":0.4907563030719757,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9305440187454224,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4907563030719757,0.7479191422462463,0.4941176474094391,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7502972483634949},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7502972483634949},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7609987854957581},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.975114643573761,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.4605042040348053,0.7502972483634949,0.47058823704719543,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7502972483634949},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7502972483634949},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7609987854957581},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9781036972999573,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.4436974823474884,0.7502972483634949,0.4571428596973419,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.7502972483634949},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7502972483634949},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7609987854957581},{"x":0.413445383310318,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9835562109947205,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.413445383310318,0.7502972483634949,0.43361344933509827,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7502972483634949},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7502972483634949},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7609987854957581},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9802281260490417,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4100840389728546,0.7502972483634949,0.4117647111415863,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7491081953048706},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7491081953048706},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7609987854957581},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9833981394767761,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۵","boundary":[0.38655462861061096,0.7491081953048706,0.40504202246665955,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.7491081953048706},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7491081953048706},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7598097324371338},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.8753558993339539,"dir":"rtl","str":"۷۹۱/۹۹۹","boundary":[0.3445378243923187,0.7491081953048706,0.3798319399356842,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7491081953048706},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7491081953048706},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7598097324371338},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9303734302520752,"dir":"rtl","str":"TD","boundary":[0.3193277418613434,0.7491081953048706,0.3344537913799286,0.7598097324371338]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7633769512176514},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9651639461517334,"dir":"ltr","boundary":[0.3126470696926117,0.7409191422462463,0.7814706015586853,0.7703769512176514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9766936898231506,"dir":"rtl","str":"راینهارت","boundary":[0.7478991746902466,0.7598097324371338,0.7764706015586853,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9798779487609863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.7378151416778564,0.7598097324371338,0.7462185025215149,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9416248202323914,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.7598097324371338,0.7378151416778564,0.7681331634521484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9745673537254333,"dir":"ltr","boundary":[0.7311344695091248,0.7528097324371338,0.7814706015586853,0.7751331634521484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7621878981590271},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7633769512176514},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7728894352912903},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9750400185585022,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.4605042040348053,0.7621878981590271,0.4722689092159271,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7621878981590271},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7621878981590271},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7728894352912903},{"x":0.4436974823474884,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.982309103012085,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.4436974823474884,0.7621878981590271,0.4571428596973419,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7621878981590271},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7621878981590271},{"x":0.43529412150382996,"y":0.771700382232666},{"x":0.4151260554790497,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9817723035812378,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.4151260554790497,0.7621878981590271,0.43529412150382996,0.771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7621878981590271},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7621878981590271},{"x":0.4100840389728546,"y":0.770511269569397},{"x":0.4084033668041229,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9398146271705627,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4100840389728546,0.7621878981590271,0.4100840389728546,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.7609987854957581},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7609987854957581},{"x":0.40504202246665955,"y":0.770511269569397},{"x":0.37478992342948914,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9788560271263123,"dir":"rtl","str":"۶۲۸/۴۴","boundary":[0.3764705955982208,0.7609987854957581,0.40504202246665955,0.770511269569397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.7609987854957581},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7633769512176514},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7728894352912903},{"x":0.37478992342948914,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9776930809020996,"dir":"ltr","boundary":[0.3714705955982208,0.753998785495758,0.47726890921592713,0.7798894352912903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7728894352912903},{"x":0.778151273727417,"y":0.7728894352912903},{"x":0.778151273727417,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9781177639961243,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7462185025215149,0.7728894352912903,0.778151273727417,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.949098527431488,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.7728894352912903,0.7445378303527832,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9904552698135376,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7176470756530762,0.7728894352912903,0.7361344695091248,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9919397830963135,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.6941176652908325,0.7728894352912903,0.7126050591468811,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9905712008476257,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.6705882549285889,0.7728894352912903,0.6890756487846375,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9932537078857422,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6470588445663452,0.7728894352912903,0.6655462384223938,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9710139036178589,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.6386554837226868,0.7728894352912903,0.6403361558914185,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7800237536430359},{"x":0.605042040348053,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9860178232192993,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.605042040348053,0.7728894352912903,0.6369748115539551,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7800237536430359},{"x":0.561344563961029,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.985834538936615,"dir":"rtl","str":"پسماندهای","boundary":[0.561344563961029,0.7728894352912903,0.6000000238418579,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9767641425132751,"dir":"rtl","str":"جامد","boundary":[0.5394958257675171,0.7728894352912903,0.5546218752861023,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7728894352912903},{"x":0.534453809261322,"y":0.7728894352912903},{"x":0.534453809261322,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9698523283004761,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5327731370925903,0.7728894352912903,0.534453809261322,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9787899255752563,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.5109243988990784,0.7728894352912903,0.5310924649238586,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7728894352912903},{"x":0.507563054561615,"y":0.7728894352912903},{"x":0.507563054561615,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.8815168738365173,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5042017102241516,0.7728894352912903,0.507563054561615,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7800237536430359},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9078255295753479,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.49915966391563416,0.7728894352912903,0.5042017102241516,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7728894352912903},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7728894352912903},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7800237536430359},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9810401201248169,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4907563030719757,0.7728894352912903,0.4941176474094391,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7740784883499146},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7740784883499146},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7835909724235535},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.8747541308403015,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.44873949885368347,0.7740784883499146,0.47058823704719543,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7740784883499146},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7740784883499146},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7835909724235535},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9827074408531189,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.40504202246665955,0.7740784883499146,0.4420168101787567,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7728894352912903},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7728894352912903},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7824019193649292},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9807372093200684,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.38655462861061096,0.7728894352912903,0.3983193337917328,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7728894352912903},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7728894352912903},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7824019193649292},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9166880249977112,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3815126121044159,0.7728894352912903,0.3831932842731476,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7728894352912903},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7728894352912903},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7835909724235535},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.979343831539154,"dir":"rtl","str":"۴۲۱۸۲۸۹","boundary":[0.34117648005485535,0.7728894352912903,0.37478992342948914,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7835909724235535},{"x":0.778151273727417,"y":0.7835909724235535},{"x":0.778151273727417,"y":0.7919144034385681},{"x":0.756302535533905,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9217397570610046,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.756302535533905,0.7835909724235535,0.778151273727417,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9704728722572327,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.7176470756530762,0.7835909724235535,0.7478991746902466,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9617801308631897,"dir":"rtl","str":"پورعلاقه","boundary":[0.6789916157722473,0.7835909724235535,0.7092437148094177,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9677948951721191,"dir":"rtl","str":"بندان","boundary":[0.6605042219161987,0.7835909724235535,0.6773109436035156,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7835909724235535},{"x":0.658823549747467,"y":0.7835909724235535},{"x":0.658823549747467,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9500417709350586,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6504201889038086,0.7835909724235535,0.658823549747467,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9678294658660889,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6453781723976135,0.7835909724235535,0.6487395167350769,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9807248711585999,"dir":"rtl","str":"دیگران","boundary":[0.6134454011917114,0.7835909724235535,0.6369748115539551,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7835909724235535},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7919144034385681},{"x":0.583193302154541,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9893836379051208,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.583193302154541,0.7835909724235535,0.6016806960105896,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9849406480789185,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5495798587799072,0.7835909724235535,0.5747899413108826,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.9786861538887024,"dir":"rtl","str":"شهرداریها","boundary":[0.5025210380554199,0.7835909724235535,0.5428571701049805,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7835909724235535},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7835909724235535},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7919144034385681},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.8872949481010437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4907563030719757,0.7835909724235535,0.4941176474094391,0.7919144034385681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9818759560585022,"dir":"rtl","str":"دهیاریهای","boundary":[0.7378151416778564,0.7942925095558167,0.7764706015586853,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7942925095558167},{"x":0.729411780834198,"y":0.7942925095558167},{"x":0.729411780834198,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9942036271095276,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.7126050591468811,0.7942925095558167,0.729411780834198,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7942925095558167},{"x":0.707563042640686,"y":0.7942925095558167},{"x":0.707563042640686,"y":0.8038049936294556},{"x":0.702521026134491,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9868067502975464,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.702521026134491,0.7942925095558167,0.707563042640686,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9970323443412781,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.6873949766159058,0.7942925095558167,0.6957983374595642,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9631472229957581,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۹","boundary":[0.6554622054100037,0.7942925095558167,0.6773109436035156,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9939472079277039,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.6336134672164917,0.7942925095558167,0.6521008610725403,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6151260733604431,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.993064820766449,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6151260733604431,0.7942925095558167,0.6268907785415649,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9953673481941223,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5966386795043945,0.7942925095558167,0.6117647290229797,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9625068306922913,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.7942925095558167,0.5932773351669312,0.8038049936294556]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7728894352912903},{"x":0.778151273727417,"y":0.7728894352912903},{"x":0.778151273727417,"y":0.8049940466880798},{"x":0.34117648005485535,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9738189578056335,"dir":"ltr","boundary":[0.33617648005485534,0.7658894352912903,0.783151273727417,0.8119940466880798],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/229e3a0dc20a32fb/pages/BUJYnlgQtlLtGhQx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/229e3a0dc20a32fb/pages/PygErOUsLhLheUPE.jpg","blurred":"/storage/books/229e3a0dc20a32fb/pages/BRpxbyzzPzSboFBL.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.0003922709792923191,0.9986753053945654,0.999038182463612]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.993094265460968,"dir":"rtl","str":"تقدیر","boundary":[0.7445378303527832,0.4026128351688385,0.7815126180648804,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7378151416778564,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9771393537521362,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.40380048751831055,0.7394958138465881,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7260504364967346,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6890756487846375,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.991361677646637,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.6890756487846375,0.4049881100654602,0.7277311086654663,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9948561191558838,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.7344537973403931,0.4251781404018402,0.7815126180648804,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7277311086654663,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9953234195709229,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.7142857313156128,0.42636579275131226,0.7277311086654663,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7092437148094177,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9867776036262512,"dir":"rtl","str":"کشتی","boundary":[0.6689075827598572,0.42636579275131226,0.7092437148094177,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9915887117385864,"dir":"ltr","boundary":[0.6639075827598572,0.39680048751831054,0.7881932902336121,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7815126180648804,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7815126180648804,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7445378303527832,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.8925949335098267,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.7445378303527832,0.44655582308769226,0.7815126180648804,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6655462384223938,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.991904616355896,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.6655462384223938,0.44655582308769226,0.7361344695091248,0.46080759167671204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7815126180648804,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7815126180648804,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6655462384223938,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9521807432174683,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.43955582308769225,0.7865126180648804,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7815126180648804,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9903213977813721,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7226890921592712,0.46912112832069397,0.7815126180648804,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7159664034843445,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9836541414260864,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.6739495992660522,0.46912112832069397,0.7159664034843445,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7815126180648804,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9874640107154846,"dir":"ltr","boundary":[0.6689495992660522,0.46212112832069396,0.7865126180648804,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.489311158657074},{"x":0.7815126180648804,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9922029972076416,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7226890921592712,0.489311158657074,0.7815126180648804,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.489311158657074},{"x":0.7159664034843445,"y":0.489311158657074},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5035629272460938},{"x":0.658823549747467,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9908055663108826,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.658823549747467,0.489311158657074,0.7159664034843445,0.5035629272460938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.489311158657074},{"x":0.7815126180648804,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5023753046989441},{"x":0.658823549747467,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.991550862789154,"dir":"ltr","boundary":[0.653823549747467,0.48231115865707397,0.7865126180648804,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5848739743232727,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5529412031173706,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9765740036964417,"str":"بسم","boundary":[0.5529412031173706,0.34323039650917053,0.5848739743232727,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5848739743232727,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5529412031173706,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9765740036964417,"dir":"ltr","boundary":[0.5479412031173706,0.3362303965091705,0.5898739743232727,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.801624596118927,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7731092572212219,0.5320665240287781,0.7798319458961487,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9888657927513123,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7159664034843445,0.5320665240287781,0.7630252242088318,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5320665240287781},{"x":0.702521026134491,"y":0.5320665240287781},{"x":0.702521026134491,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9059788584709167,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.6554622054100037,0.5320665240287781,0.702521026134491,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9879510402679443,"dir":"rtl","str":"پسماند","boundary":[0.6033613681793213,0.5320665240287781,0.6453781723976135,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9803111553192139,"dir":"rtl","str":"جامد","boundary":[0.5647059082984924,0.5320665240287781,0.5882353186607361,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5522565245628357},{"x":0.756302535533905,"y":0.5522565245628357},{"x":0.756302535533905,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9411229491233826,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.7411764860153198,0.5522565245628357,0.756302535533905,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9925259947776794,"dir":"rtl","str":"نگاهی","boundary":[0.7058823704719543,0.5522565245628357,0.7327731251716614,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9943714141845703,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6873949766159058,0.5522565245628357,0.6941176652908325,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9311562776565552,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.6352941393852234,0.5522565245628357,0.6773109436035156,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9907906651496887,"dir":"rtl","str":"پسماند","boundary":[0.5932773351669312,0.5522565245628357,0.6268907785415649,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9843552112579346,"dir":"rtl","str":"جامد","boundary":[0.5630252361297607,0.5522565245628357,0.5815126299858093,0.5653206706047058]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9627572894096375,"dir":"ltr","boundary":[0.5580252361297607,0.5250665240287781,0.7848319458961487,0.5723206706047058],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7546218633651733,"y":0.58076012134552},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9605057239532471,"str":"۲.۱","boundary":[0.7411764860153198,0.5724465847015381,0.7546218633651733,0.58076012134552]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7546218633651733,"y":0.58076012134552},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9605057239532471,"dir":"ltr","boundary":[0.7361764860153198,0.5654465847015381,0.7596218633651733,0.58776012134552],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5462185144424438,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5462185144424438,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5260504484176636,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9730546474456787,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5260504484176636,0.33610451221466064,0.5462185144424438,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5193277597427368,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5193277597427368,"y":0.35154393315315247},{"x":0.46722689270973206,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9950651526451111,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.46722689270973206,0.33610451221466064,0.5193277597427368,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4588235318660736,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9861631393432617,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.4151260554790497,0.3372921645641327,0.4605042040348053,0.3527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5462185144424438,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5462185144424438,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9862242937088013,"dir":"ltr","boundary":[0.4101260554790497,0.3302921645641327,0.5512185144424439,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5512605309486389,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3978622257709503},{"x":0.49747899174690247,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9912418127059937,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49747899174690247,0.38361045718193054,0.5512605309486389,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4907563030719757,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4907563030719757,"y":0.39667457342147827},{"x":0.44873949885368347,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9881929755210876,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.44873949885368347,0.38361045718193054,0.4907563030719757,0.39667457342147827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5512605309486389,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3978622257709503},{"x":0.44873949885368347,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9897173643112183,"dir":"ltr","boundary":[0.44373949885368347,0.3754228048324585,0.5562605309486389,0.4048622257709503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9903737306594849,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6689075827598572,0.5724465847015381,0.7008403539657593,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9925305843353271,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6420168280601501,0.5724465847015381,0.6621848940849304,0.5843230485916138]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5843230485916138},{"x":0.707563042640686,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9754193425178528,"str":"مسیر","boundary":[0.707563042640686,0.5783848166465759,0.7344537973403931,0.5843230485916138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9864360690116882,"dir":"ltr","boundary":[0.6370168280601501,0.5654465847015381,0.7394537973403931,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5914489030838013},{"x":0.756302535533905,"y":0.5914489030838013},{"x":0.756302535533905,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9618397355079651,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.7411764860153198,0.5914489030838013,0.756302535533905,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9951930642127991,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.7193277478218079,0.5914489030838013,0.7344537973403931,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9977444410324097,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7058823704719543,0.5914489030838013,0.7109243869781494,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6045130491256714},{"x":0.658823549747467,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9957113265991211,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.658823549747467,0.5914489030838013,0.6957983374595642,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6045130491256714},{"x":0.610084056854248,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9392831921577454,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.610084056854248,0.5914489030838013,0.6487395167350769,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9878242611885071,"dir":"rtl","str":"پسماند","boundary":[0.5680672526359558,0.5914489030838013,0.6033613681793213,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9848603010177612,"dir":"rtl","str":"جامد","boundary":[0.5361344814300537,0.5914489030838013,0.5579832196235657,0.6045130491256714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5914489030838013},{"x":0.756302535533905,"y":0.5914489030838013},{"x":0.756302535533905,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9774193167686462,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.5844489030838013,0.761302535533905,0.6115130491256714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6092636585235596},{"x":0.756302535533905,"y":0.6092636585235596},{"x":0.756302535533905,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9691022038459778,"dir":"rtl","str":"۴.۱","boundary":[0.7428571581840515,0.6092636585235596,0.756302535533905,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9936902523040771,"dir":"rtl","str":"پسماندهای","boundary":[0.6789916157722473,0.6092636585235596,0.7344537973403931,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.990276038646698,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.6487395167350769,0.6092636585235596,0.6638655662536621,0.6247031092643738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6092636585235596},{"x":0.756302535533905,"y":0.6080760359764099},{"x":0.756302535533905,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9880897998809814,"dir":"ltr","boundary":[0.6437395167350769,0.6022636585235596,0.761302535533905,0.6305154271125794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6270784139633179},{"x":0.756302535533905,"y":0.6270784139633179},{"x":0.756302535533905,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9462229609489441,"dir":"rtl","str":"۵.۱","boundary":[0.7394958138465881,0.6270784139633179,0.756302535533905,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6425178050994873},{"x":0.707563042640686,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9925539493560791,"dir":"rtl","str":"مطلب","boundary":[0.707563042640686,0.6282660365104675,0.7327731251716614,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9862545132637024,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.6705882549285889,0.6294536590576172,0.6941176652908325,0.6437054872512817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6294536590576172},{"x":0.756302535533905,"y":0.6270784139633179},{"x":0.756302535533905,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9789547324180603,"dir":"ltr","boundary":[0.6655882549285889,0.6224536590576172,0.761302535533905,0.6495178050994873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6520190238952637},{"x":0.756302535533905,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9864352941513062,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7327731251716614,0.6520190238952637,0.7579832077026367,0.6615201830863953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6520190238952637},{"x":0.756302535533905,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9864352941513062,"dir":"ltr","boundary":[0.7277731251716614,0.6450190238952637,0.7629832077026367,0.6685201830863953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9864782094955444,"dir":"rtl","str":"علائم","boundary":[0.7277311086654663,0.6698337197303772,0.7579832077026367,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9938661456108093,"dir":"rtl","str":"اختصاری","boundary":[0.6739495992660522,0.6698337197303772,0.7226890921592712,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9906443357467651,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6302521228790283,0.6698337197303772,0.6672269105911255,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9926135540008545,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6067227125167847,0.6698337197303772,0.6285714507102966,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.991581916809082,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.6698337197303772,0.6000000238418579,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6698337197303772},{"x":0.583193302154541,"y":0.6698337197303772},{"x":0.583193302154541,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9921022653579712,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5680672526359558,0.6698337197303772,0.583193302154541,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6698337197303772},{"x":0.561344563961029,"y":0.6698337197303772},{"x":0.561344563961029,"y":0.6817102432250977},{"x":0.534453809261322,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9950761795043945,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.534453809261322,0.6698337197303772,0.561344563961029,0.6817102432250977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6817102432250977},{"x":0.534453809261322,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9915501475334167,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.6628337197303772,0.7629832077026367,0.6887102432250977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6888360977172852},{"x":0.756302535533905,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9866602420806885,"dir":"ltr","str":"مسائل","boundary":[0.7243697643280029,0.6888360977172852,0.7579832077026367,0.7007125616073608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6888360977172852},{"x":0.756302535533905,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9866602420806885,"dir":"ltr","boundary":[0.7193697643280029,0.6818360977172852,0.7629832077026367,0.7077125616073608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.7751152515411377,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7731092572212219,0.7280284762382507,0.7798319458961487,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9923920631408691,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.6974790096282959,0.7280284762382507,0.7596638798713684,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9925704002380371,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.7280284762382507,0.6857143044471741,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9917638897895813,"dir":"rtl","str":"مقادیر","boundary":[0.6352941393852234,0.7280284762382507,0.6705882549285889,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.987937331199646,"dir":"rtl","str":"پسماند","boundary":[0.5815126299858093,0.7280284762382507,0.6252101063728333,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9847869873046875,"dir":"rtl","str":"جامد","boundary":[0.5445378422737122,0.7280284762382507,0.5697479248046875,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7280284762382507},{"x":0.534453809261322,"y":0.7280284762382507},{"x":0.534453809261322,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9708464741706848,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.4957983195781708,0.7280284762382507,0.534453809261322,0.7446556091308594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9798334836959839,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.7210284762382507,0.7848319458961487,0.7516556091308594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7494061589241028},{"x":0.756302535533905,"y":0.7482185363769531},{"x":0.756302535533905,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9412646293640137,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.7378151416778564,0.7494061589241028,0.756302535533905,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7636579275131226},{"x":0.707563042640686,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9909284114837646,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.707563042640686,0.7494061589241028,0.7344537973403931,0.7636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7494061589241028},{"x":0.756302535533905,"y":0.7482185363769531},{"x":0.756302535533905,"y":0.7624703049659729},{"x":0.707563042640686,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9743738174438477,"dir":"ltr","boundary":[0.702563042640686,0.7424061589241028,0.761302535533905,0.7694703049659729],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7684085369110107},{"x":0.756302535533905,"y":0.7684085369110107},{"x":0.756302535533905,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9694481492042542,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.7411764860153198,0.7684085369110107,0.756302535533905,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7310924530029297,"y":0.783847987651825},{"x":0.7126050591468811,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9938520789146423,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.7126050591468811,0.7684085369110107,0.7310924530029297,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6689075827598572,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9938017725944519,"dir":"rtl","str":"پسماند","boundary":[0.6689075827598572,0.7684085369110107,0.7042016983032227,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7695962190628052},{"x":0.658823549747467,"y":0.7695962190628052},{"x":0.658823549747467,"y":0.783847987651825},{"x":0.6403361558914185,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.98918217420578,"dir":"rtl","str":"جامد","boundary":[0.6403361558914185,0.7695962190628052,0.658823549747467,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6285714507102966,"y":0.783847987651825},{"x":0.6033613681793213,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9781756401062012,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.6033613681793213,0.7695962190628052,0.6285714507102966,0.783847987651825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7684085369110107},{"x":0.756302535533905,"y":0.7672209143638611},{"x":0.756302535533905,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6033613681793213,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9868112206459045,"dir":"ltr","boundary":[0.5983613681793213,0.7614085369110107,0.761302535533905,0.7896603055000305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7885985970497131},{"x":0.756302535533905,"y":0.7885985970497131},{"x":0.756302535533905,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9388023018836975,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7411764860153198,0.7885985970497131,0.756302535533905,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9900704026222229,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.6789916157722473,0.7885985970497131,0.7310924530029297,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9911035895347595,"dir":"rtl","str":"پسماند","boundary":[0.6352941393852234,0.7885985970497131,0.6689075827598572,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8028503656387329},{"x":0.605042040348053,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9845371842384338,"dir":"rtl","str":"جامد","boundary":[0.605042040348053,0.7885985970497131,0.6235294342041016,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9764947891235352,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.5697479248046875,0.7885985970497131,0.5949580073356628,0.8040379881858826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7885985970497131},{"x":0.756302535533905,"y":0.7874109148979187},{"x":0.756302535533905,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9807353615760803,"dir":"ltr","boundary":[0.5647479248046875,0.7815985970497131,0.761302535533905,0.8098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2571428716182709,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4144892990589142},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9803812503814697,"str":"هفت","boundary":[0.22689075767993927,0.40380048751831055,0.2571428716182709,0.4144892990589142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2571428716182709,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4144892990589142},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9803812503814697,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.39680048751831054,0.2621428716182709,0.4214892990589142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4275534451007843},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4275534451007843},{"x":0.24705882370471954,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9651832580566406,"str":"نه","boundary":[0.2369747906923294,0.4275534451007843,0.24705882370471954,0.43586698174476624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4275534451007843},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4275534451007843},{"x":0.24705882370471954,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9651832580566406,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.4205534451007843,0.25205882370471955,0.44286698174476624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.44893112778663635},{"x":0.26050421595573425,"y":0.450118750333786},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4619952440261841},{"x":0.22521008551120758,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.8612787127494812,"dir":"rtl","str":"سیزده","boundary":[0.22689075767993927,0.44893112778663635,0.26050421595573425,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.44893112778663635},{"x":0.26050421595573425,"y":0.450118750333786},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4619952440261841},{"x":0.22521008551120758,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.8612787127494812,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.44193112778663635,0.26550421595573426,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.46912112832069397},{"x":0.26218488812446594,"y":0.46912112832069397},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4821852743625641},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9720228910446167,"dir":"rtl","str":"پانزده","boundary":[0.2235294133424759,0.46912112832069397,0.26218488812446594,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.46912112832069397},{"x":0.26218488812446594,"y":0.46912112832069397},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4821852743625641},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9720228910446167,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.46212112832069396,0.26718488812446595,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.490498811006546},{"x":0.2974790036678314,"y":0.490498811006546},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9908180832862854,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.2571428716182709,0.490498811006546,0.29579833149909973,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.490498811006546},{"x":0.2521008551120758,"y":0.490498811006546},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5035629272460938},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9904770255088806,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24537815153598785,0.490498811006546,0.2504201829433441,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.489311158657074},{"x":0.2386554628610611,"y":0.489311158657074},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9882782697677612,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.21680672466754913,0.489311158657074,0.2386554628610611,0.5035629272460938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.489311158657074},{"x":0.2974790036678314,"y":0.490498811006546},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5047506093978882},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900436997413635,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.48231115865707397,0.30079833149909974,0.5117506093978882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5415676832199097},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.4598153829574585,"str":"ا","boundary":[0.21848739683628082,0.5332541465759277,0.2218487411737442,0.5415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5415676832199097},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.4598153829574585,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.5262541465759277,0.2268487411737442,0.5485676832199097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6698337197303772},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6698337197303772},{"x":0.23529411852359772,"y":0.673396646976471},{"x":0.21512605249881744,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.548064649105072,"dir":"ltr","str":"کچے","boundary":[0.21512605249881744,0.6698337197303772,0.23529411852359772,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6496437191963196},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6496437191963196},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6555819511413574},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9133318662643433,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.21344538033008575,0.6496437191963196,0.23361344635486603,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6294536590576172},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6294536590576172},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.8892773389816284,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.21344538033008575,0.6294536590576172,0.23361344635486603,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6104512810707092},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6104512810707092},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6187648177146912},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9273148775100708,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.21344538033008575,0.6104512810707092,0.23361344635486603,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5926365852355957},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5926365852355957},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5985748171806335},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9429563283920288,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.21344538033008575,0.5926365852355957,0.23361344635486603,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5498812198638916},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5498812198638916},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.6168751120567322,"dir":"ltr","str":"-ے","boundary":[0.21176470816135406,0.5498812198638916,0.23361344635486603,0.5855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23529411852359772,"y":0.673396646976471},{"x":0.21344538033008575,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.7743271589279175,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.5298170738220215,0.24029411852359772,0.680396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5724465847015381},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5724465847015381},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.92351233959198,"str":"۱۱","boundary":[0.21680672466754913,0.5724465847015381,0.22857142984867096,0.5819477438926697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5724465847015381},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5724465847015381},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.92351233959198,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5654465847015381,0.23357142984867096,0.5889477438926697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6698337197303772},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6698337197303772},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6793349385261536},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.688626766204834,"str":"۳۲","boundary":[0.21848739683628082,0.6698337197303772,0.22857142984867096,0.6793349385261536]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6698337197303772},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6698337197303772},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6793349385261536},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.688626766204834,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.6628337197303772,0.23357142984867096,0.6863349385261536],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6888360977172852},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6888360977172852},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6983373165130615},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.7008683085441589,"str":"۳۲","boundary":[0.21848739683628082,0.6888360977172852,0.22857142984867096,0.6983373165130615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6888360977172852},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6888360977172852},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6983373165130615},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.7008683085441589,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.6818360977172852,0.23357142984867096,0.7053373165130615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7719715237617493},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7767220735549927},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7767220735549927},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9187217354774475,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.2369747906923294,0.7719715237617493,0.21344538033008575,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7577196955680847},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7577196955680847},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.4994249641895294,"dir":"ltr","str":"کتے","boundary":[0.2369747906923294,0.7517814636230469,0.21344538033008575,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7304037809371948},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7363420724868774},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7363420724868774},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.20646116137504578,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.2386554628610611,0.7304037809371948,0.21512605249881744,0.7363420724868774]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7304037809371948},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7767220735549927},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7767220735549927},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.535520076751709,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.7234037809371948,0.21844538033008576,0.7837220735549927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7304037809371948},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7304037809371948},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.8453758358955383,"str":"۳۷","boundary":[0.21680672466754913,0.7304037809371948,0.23529411852359772,0.7399049997329712]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7304037809371948},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7304037809371948},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7399049997329712},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.8453758358955383,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7234037809371948,0.24029411852359772,0.7469049997329712],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7517814636230469},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7517814636230469},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7600950002670288},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.8431896567344666,"str":"۳۷","boundary":[0.21680672466754913,0.7517814636230469,0.23025210201740265,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7517814636230469},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7517814636230469},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7600950002670288},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.8431896567344666,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7447814636230469,0.23525210201740265,0.7670950002670288],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/229e3a0dc20a32fb/pages/BEHVDqecJMbiwBdj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/229e3a0dc20a32fb/pages/VViIWiBJlEbxrEkg.jpg","blurred":"/storage/books/229e3a0dc20a32fb/pages/xJBNRRztltbhsJDn.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00016517905243218937,0.9986781300536725,0.9990198458945667]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.14608076214790344},{"x":0.756302535533905,"y":0.1448931097984314},{"x":0.7579832077026367,"y":0.15914489328861237},{"x":0.7428571581840515,"y":0.15914489328861237}]},"confidence":0.9610844254493713,"dir":"rtl","str":"۴.۲","boundary":[0.7428571581840515,0.14608076214790344,0.7579832077026367,0.15914489328861237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.14608076214790344},{"x":0.7327731251716614,"y":0.1448931097984314},{"x":0.7327731251716614,"y":0.15914489328861237},{"x":0.707563042640686,"y":0.1603325456380844}]},"confidence":0.9932956695556641,"dir":"rtl","str":"مطلب","boundary":[0.707563042640686,0.14608076214790344,0.7327731251716614,0.15914489328861237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.14608076214790344},{"x":0.6957983374595642,"y":0.14608076214790344},{"x":0.6957983374595642,"y":0.1603325456380844},{"x":0.6722689270973206,"y":0.1603325456380844}]},"confidence":0.9865998029708862,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.6722689270973206,0.14608076214790344,0.6957983374595642,0.1603325456380844]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.14608076214790344},{"x":0.756302535533905,"y":0.1448931097984314},{"x":0.7579832077026367,"y":0.15914489328861237},{"x":0.6722689270973206,"y":0.1603325456380844}]},"confidence":0.9827719330787659,"dir":"ltr","boundary":[0.6672689270973206,0.13908076214790344,0.7629832077026367,0.16614489328861237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.1650831401348114},{"x":0.756302535533905,"y":0.1650831401348114},{"x":0.756302535533905,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7411764860153198,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9078871011734009,"dir":"rtl","str":"۵.۲","boundary":[0.7411764860153198,0.1650831401348114,0.756302535533905,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7327731251716614,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7327731251716614,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6991596817970276,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.8631678819656372,"dir":"rtl","str":"ضمیمه","boundary":[0.6991596817970276,0.1650831401348114,0.7327731251716614,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.1650831401348114},{"x":0.6890756487846375,"y":0.1650831401348114},{"x":0.6890756487846375,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6672269105911255,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9719884991645813,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6672269105911255,0.1650831401348114,0.6890756487846375,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.1650831401348114},{"x":0.6571428775787354,"y":0.1650831401348114},{"x":0.6571428775787354,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6302521228790283,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.8867605328559875,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6302521228790283,0.1650831401348114,0.6571428775787354,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.1650831401348114},{"x":0.6201680898666382,"y":0.1650831401348114},{"x":0.6201680898666382,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6016806960105896,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.985946536064148,"dir":"rtl","str":"ذرات","boundary":[0.6016806960105896,0.1650831401348114,0.6201680898666382,0.18052256107330322]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.1650831401348114},{"x":0.756302535533905,"y":0.16389548778533936},{"x":0.756302535533905,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6016806960105896,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9201648831367493,"dir":"ltr","boundary":[0.5966806960105896,0.1580831401348114,0.761302535533905,0.18633492362499238],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.18883609771728516},{"x":0.756302535533905,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7579832077026367,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7327731251716614,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9861718416213989,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7327731251716614,0.18883609771728516,0.7579832077026367,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.18883609771728516},{"x":0.756302535533905,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7579832077026367,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7327731251716614,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9861718416213989,"dir":"ltr","boundary":[0.7277731251716614,0.18183609771728515,0.7629832077026367,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7579832077026367,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9887816309928894,"dir":"rtl","str":"علائم","boundary":[0.7277311086654663,0.20546318590641022,0.7579832077026367,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7226890921592712,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9941180348396301,"dir":"rtl","str":"اختصاری","boundary":[0.6739495992660522,0.20546318590641022,0.7226890921592712,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9926664233207703,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6302521228790283,0.20546318590641022,0.6672269105911255,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6252101063728333,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9938920140266418,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6067227125167847,0.20546318590641022,0.6252101063728333,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6000000238418579,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9902279376983643,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.20546318590641022,0.6000000238418579,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.20546318590641022},{"x":0.583193302154541,"y":0.20546318590641022},{"x":0.583193302154541,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9926214814186096,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5680672526359558,0.20546318590641022,0.583193302154541,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.20546318590641022},{"x":0.561344563961029,"y":0.20546318590641022},{"x":0.561344563961029,"y":0.2197149693965912},{"x":0.534453809261322,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9950382113456726,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.534453809261322,0.20546318590641022,0.561344563961029,0.2197149693965912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7579832077026367,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2197149693965912},{"x":0.534453809261322,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9925503134727478,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.1984631859064102,0.7629832077026367,0.2267149693965912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7579832077026367,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9870346784591675,"dir":"ltr","str":"مسائل","boundary":[0.7310924530029297,0.22446556389331818,0.7579832077026367,0.2375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7579832077026367,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9870346784591675,"dir":"ltr","boundary":[0.7260924530029297,0.21746556389331817,0.7629832077026367,0.2445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7815126180648804,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7764706015586853,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.6468156576156616,"dir":"rtl","str":"3","boundary":[0.7764706015586853,0.26128265261650085,0.7831932902336121,0.27672210335731506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.2624703049659729},{"x":0.756302535533905,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9787673950195312,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7344537973403931,0.2624703049659729,0.7579832077026367,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7327731251716614,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7327731251716614,"y":0.27909737825393677},{"x":0.707563042640686,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.7844538688659668,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.7058823704719543,0.26365795731544495,0.7327731251716614,0.27909737825393677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7815126180648804,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2779097259044647},{"x":0.707563042640686,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.8401166796684265,"dir":"ltr","boundary":[0.7008823704719543,0.25665795731544494,0.7865126180648804,0.28490972590446473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9530715942382812,"dir":"rtl","str":"۱.۳","boundary":[0.7394958138465881,0.2826603353023529,0.7579832077026367,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2992874085903168},{"x":0.680672287940979,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9848565459251404,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.6789916157722473,0.28384798765182495,0.7327731251716614,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6638655662536621,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9892174005508423,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.6453781723976135,0.28384798765182495,0.6638655662536621,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6403361558914185,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9724876880645752,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.6218487620353699,0.28384798765182495,0.6420168280601501,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.285035640001297},{"x":0.6084033846855164,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3004750609397888},{"x":0.578151285648346,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9821193218231201,"dir":"rtl","str":"دورریز","boundary":[0.578151285648346,0.285035640001297,0.6084033846855164,0.3004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7579832077026367,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2980997562408447},{"x":0.578151285648346,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9786827564239502,"dir":"ltr","boundary":[0.5731512856483459,0.27684798765182494,0.7629832077026367,0.30509975624084473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3052256405353546},{"x":0.756302535533905,"y":0.3052256405353546},{"x":0.756302535533905,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7394958138465881,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.970392644405365,"dir":"rtl","str":"۲.۳","boundary":[0.7394958138465881,0.3052256405353546,0.756302535533905,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7344537973403931,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6941176652908325,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9889928102493286,"dir":"rtl","str":"زبالههای","boundary":[0.6941176652908325,0.3052256405353546,0.7344537973403931,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9931868314743042,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.6521008610725403,0.30641329288482666,0.6789916157722473,0.3194774389266968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.30641329288482666},{"x":0.756302535533905,"y":0.3052256405353546},{"x":0.756302535533905,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9868159294128418,"dir":"ltr","boundary":[0.6471008610725403,0.29941329288482665,0.761302535533905,0.32528978657722474],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3230403661727905},{"x":0.756302535533905,"y":0.3230403661727905},{"x":0.756302535533905,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7428571581840515,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9380803108215332,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.7411764860153198,0.3230403661727905,0.756302535533905,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7344537973403931,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6773109436035156,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9916545748710632,"dir":"rtl","str":"ایستگاههای","boundary":[0.6773109436035156,0.3242280185222626,0.7344537973403931,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6638655662536621,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9953337907791138,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6403361558914185,0.3254156708717346,0.6638655662536621,0.33847981691360474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3242280185222626},{"x":0.756302535533905,"y":0.3230403661727905},{"x":0.756302535533905,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9843573570251465,"dir":"ltr","boundary":[0.6353361558914185,0.31722801852226257,0.761302535533905,0.34547981691360474],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3420427441596985},{"x":0.756302535533905,"y":0.3420427441596985},{"x":0.756302535533905,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7428571581840515,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9662622809410095,"dir":"rtl","str":"۴.۳","boundary":[0.7428571581840515,0.3420427441596985,0.756302535533905,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7327731251716614,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7142857313156128,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9945191740989685,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7142857313156128,0.3420427441596985,0.7327731251716614,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7092437148094177,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6873949766159058,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9790019989013672,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.6873949766159058,0.3420427441596985,0.7092437148094177,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6756302714347839,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6571428775787354,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9936693906784058,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6571428775787354,0.3420427441596985,0.6756302714347839,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3598574697971344},{"x":0.63193279504776,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9951558709144592,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.63193279504776,0.3420427441596985,0.6487395167350769,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9885920286178589,"dir":"rtl","str":"بازیافت","boundary":[0.5865546464920044,0.34323039650917053,0.6218487620353699,0.3598574697971344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3420427441596985},{"x":0.756302535533905,"y":0.34085512161254883},{"x":0.756302535533905,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9869518876075745,"dir":"ltr","boundary":[0.5815546464920044,0.3350427441596985,0.761302535533905,0.36566984724998475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3622327744960785},{"x":0.756302535533905,"y":0.3622327744960785},{"x":0.756302535533905,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.936468780040741,"dir":"rtl","str":"۵.۳","boundary":[0.7411764860153198,0.3622327744960785,0.756302535533905,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7344537973403931,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9757461547851562,"dir":"rtl","str":"آشغالها","boundary":[0.6890756487846375,0.3622327744960785,0.7344537973403931,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6857143044471741,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3776721954345703},{"x":0.680672287940979,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9811056852340698,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.36342042684555054,0.6857143044471741,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6756302714347839,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9944515228271484,"dir":"rtl","str":"نظافت","boundary":[0.6436975002288818,0.36342042684555054,0.6756302714347839,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6302521228790283,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6302521228790283,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6033613681793213,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9913991689682007,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6033613681793213,0.36342042684555054,0.6302521228790283,0.37885984778404236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3622327744960785},{"x":0.756302535533905,"y":0.3622327744960785},{"x":0.756302535533905,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6033613681793213,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9791539907455444,"dir":"ltr","boundary":[0.5983613681793213,0.3552327744960785,0.761302535533905,0.3846721954345703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3824228048324585},{"x":0.756302535533905,"y":0.3824228048324585},{"x":0.756302535533905,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7428571581840515,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9658705592155457,"dir":"rtl","str":"۶.۳","boundary":[0.7411764860153198,0.3824228048324585,0.756302535533905,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7344537973403931,"y":0.39667457342147827},{"x":0.707563042640686,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9927160143852234,"dir":"rtl","str":"مطلب","boundary":[0.707563042640686,0.3824228048324585,0.7344537973403931,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6957983374595642,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6739495992660522,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9863830804824829,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.6739495992660522,0.38361045718193054,0.6957983374595642,0.3978622257709503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.38361045718193054},{"x":0.756302535533905,"y":0.38123515248298645},{"x":0.756302535533905,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6739495992660522,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.983597993850708,"dir":"ltr","boundary":[0.6689495992660522,0.37661045718193054,0.761302535533905,0.4036745734214783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7579832077026367,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9198052287101746,"dir":"rtl","str":"۷.۳","boundary":[0.7428571581840515,0.40142518281936646,0.7579832077026367,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.8665732145309448,"dir":"rtl","str":"ضمیمه","boundary":[0.6991596817970276,0.40142518281936646,0.7344537973403931,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6890756487846375,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4168646037578583},{"x":0.658823549747467,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9916101694107056,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.658823549747467,0.40142518281936646,0.6890756487846375,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6453781723976135,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9886993765830994,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.5915966629981995,0.40142518281936646,0.6453781723976135,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.40142518281936646},{"x":0.578151285648346,"y":0.40142518281936646},{"x":0.578151285648346,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9914618730545044,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.5596638917922974,0.40142518281936646,0.578151285648346,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5546218752861023,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.968148946762085,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.5327731370925903,0.40142518281936646,0.5546218752861023,0.4168646037578583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7579832077026367,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9573895931243896,"dir":"ltr","boundary":[0.5277731370925903,0.39442518281936645,0.7629832077026367,0.4238646037578583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.42399048805236816},{"x":0.756302535533905,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7596638798713684,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9855855703353882,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7344537973403931,0.42399048805236816,0.7596638798713684,0.43586698174476624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.42399048805236816},{"x":0.756302535533905,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7596638798713684,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9855855703353882,"dir":"ltr","boundary":[0.7294537973403931,0.41699048805236816,0.7646638798713684,0.44286698174476624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9857727885246277,"dir":"rtl","str":"علائم","boundary":[0.7277311086654663,0.4429928660392761,0.7579832077026367,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9944397807121277,"dir":"rtl","str":"اختصاری","boundary":[0.6739495992660522,0.4429928660392761,0.7226890921592712,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9921162724494934,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6302521228790283,0.4429928660392761,0.6672269105911255,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9929541945457458,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6084033846855164,0.4429928660392761,0.6252101063728333,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9905123710632324,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.4429928660392761,0.6000000238418579,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4429928660392761},{"x":0.583193302154541,"y":0.4429928660392761},{"x":0.583193302154541,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9926448464393616,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5680672526359558,0.4429928660392761,0.583193302154541,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4429928660392761},{"x":0.561344563961029,"y":0.4429928660392761},{"x":0.561344563961029,"y":0.4572446644306183},{"x":0.534453809261322,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9943695664405823,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.534453809261322,0.4429928660392761,0.561344563961029,0.4572446644306183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4572446644306183},{"x":0.534453809261322,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9918562173843384,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.4359928660392761,0.7629832077026367,0.4642446644306183],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7579832077026367,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7579832077026367,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7243697643280029,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9868472218513489,"dir":"ltr","str":"مسائل","boundary":[0.7243697643280029,0.46318289637565613,0.7579832077026367,0.47624704241752625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7579832077026367,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7579832077026367,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7243697643280029,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9868472218513489,"dir":"ltr","boundary":[0.7193697643280029,0.4561828963756561,0.7629832077026367,0.48324704241752625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7815126180648804,"y":0.519002377986908},{"x":0.7764706015586853,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.8065404891967773,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7747899293899536,0.5035629272460938,0.7815126180648804,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7596638798713684,"y":0.519002377986908},{"x":0.7176470756530762,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9714546203613281,"dir":"rtl","str":"خاکچال","boundary":[0.7159664034843445,0.5047506093978882,0.7596638798713684,0.519002377986908]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7815126180648804,"y":0.519002377986908},{"x":0.7176470756530762,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9478954672813416,"dir":"ltr","boundary":[0.7109664034843445,0.4977506093978882,0.7865126180648804,0.526002377986908],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5261282920837402},{"x":0.756302535533905,"y":0.5261282920837402},{"x":0.756302535533905,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9550575017929077,"dir":"rtl","str":"۱.۴","boundary":[0.7411764860153198,0.5261282920837402,0.756302535533905,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5391923785209656},{"x":0.702521026134491,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9899893403053284,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.702521026134491,0.5261282920837402,0.7327731251716614,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9687260985374451,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6941176652908325,0.5261282920837402,0.6974790096282959,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.994739830493927,"dir":"rtl","str":"استقرار","boundary":[0.6521008610725403,0.5261282920837402,0.6873949766159058,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9843053817749023,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6403361558914185,0.5261282920837402,0.6453781723976135,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5261282920837402},{"x":0.63193279504776,"y":0.5261282920837402},{"x":0.63193279504776,"y":0.5391923785209656},{"x":0.610084056854248,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.992231547832489,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.610084056854248,0.5261282920837402,0.63193279504776,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9918649792671204,"dir":"rtl","str":"مجوز","boundary":[0.5731092691421509,0.5261282920837402,0.5983193516731262,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.991349995136261,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5462185144424438,0.5261282920837402,0.5647059082984924,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9737803339958191,"dir":"rtl","str":"خاکچالها","boundary":[0.4789915978908539,0.5261282920837402,0.5310924649238586,0.5391923785209656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5261282920837402},{"x":0.756302535533905,"y":0.5261282920837402},{"x":0.756302535533905,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9841979742050171,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.5191282920837402,0.761302535533905,0.5461923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9523519277572632,"dir":"rtl","str":"۲.۴","boundary":[0.7411764860153198,0.5439429879188538,0.7579832077026367,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6840336322784424,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9897878170013428,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.6840336322784424,0.5439429879188538,0.7327731251716614,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6705882549285889,"y":0.559382438659668},{"x":0.6352941393852234,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9872955679893494,"dir":"rtl","str":"خاکچال","boundary":[0.6352941393852234,0.5451306700706482,0.6705882549285889,0.559382438659668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6352941393852234,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.982717752456665,"dir":"ltr","boundary":[0.6302941393852234,0.5381306700706482,0.7629832077026367,0.5651947565078735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9456813931465149,"dir":"rtl","str":"۳.۴","boundary":[0.7411764860153198,0.5641329884529114,0.7579832077026367,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5795724391937256},{"x":0.702521026134491,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.994365394115448,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.702521026134491,0.5641329884529114,0.7327731251716614,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5795724391937256},{"x":0.653781533241272,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9836733341217041,"dir":"rtl","str":"خاکچال","boundary":[0.6521008610725403,0.5653206706047058,0.6873949766159058,0.5795724391937256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5795724391937256},{"x":0.653781533241272,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9793508052825928,"dir":"ltr","boundary":[0.6471008610725403,0.5583206706047058,0.7629832077026367,0.5865724391937256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.950347900390625,"dir":"rtl","str":"۴.۴","boundary":[0.7411764860153198,0.5831353664398193,0.7579832077026367,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9934316873550415,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.6991596817970276,0.5843230485916138,0.7327731251716614,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9849358797073364,"dir":"rtl","str":"خاکچال","boundary":[0.6504201889038086,0.5843230485916138,0.6857143044471741,0.5985748171806335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9814165830612183,"dir":"ltr","boundary":[0.6454201889038086,0.5773230485916138,0.7629832077026367,0.6043871946334839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9515281319618225,"dir":"rtl","str":"۵.۴","boundary":[0.7411764860153198,0.6045130491256714,0.7579832077026367,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9897935390472412,"dir":"rtl","str":"مراقبتهای","boundary":[0.6789916157722473,0.6045130491256714,0.7327731251716614,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9973461031913757,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.6571428775787354,0.6045130491256714,0.6672269105911255,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9978365898132324,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6336134672164917,0.6045130491256714,0.6420168280601501,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9908493757247925,"dir":"rtl","str":"بسته","boundary":[0.6033613681793213,0.6045130491256714,0.6268907785415649,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9951640963554382,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5747899413108826,0.6045130491256714,0.5949580073356628,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9937523007392883,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5596638917922974,0.6045130491256714,0.5647059082984924,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9962739944458008,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5159664154052734,0.6045130491256714,0.5546218752861023,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9943458437919617,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5042017102241516,0.6045130491256714,0.5109243988990784,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6187648177146912},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9879182577133179,"dir":"rtl","str":"خاکچالهای","boundary":[0.43697479367256165,0.6045130491256714,0.4941176474094391,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6045130491256714},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6045130491256714},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9887322783470154,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.3949579894542694,0.6045130491256714,0.42184874415397644,0.6187648177146912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9892184734344482,"dir":"ltr","boundary":[0.3899579894542694,0.5975130491256714,0.7629832077026367,0.6257648177146912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6247031092643738},{"x":0.756302535533905,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9734523892402649,"dir":"rtl","str":"۶.۴","boundary":[0.7411764860153198,0.6247031092643738,0.7579832077026367,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9892928600311279,"dir":"rtl","str":"حفاری","boundary":[0.7058823704719543,0.6247031092643738,0.7327731251716614,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9856523275375366,"dir":"rtl","str":"خاکچال","boundary":[0.6554622054100037,0.6247031092643738,0.6890756487846375,0.6389548778533936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6247031092643738},{"x":0.756302535533905,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9843382239341736,"dir":"ltr","boundary":[0.6504622054100037,0.6177031092643738,0.7629832077026367,0.6447671957015991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9477242827415466,"dir":"rtl","str":"۷.۴","boundary":[0.7411764860153198,0.6437054872512817,0.7579832077026367,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6579572558403015},{"x":0.707563042640686,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.990510880947113,"dir":"rtl","str":"مطلب","boundary":[0.707563042640686,0.6437054872512817,0.7344537973403931,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9864598512649536,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.6705882549285889,0.6448931097984314,0.6957983374595642,0.6579572558403015]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9787673354148865,"dir":"ltr","boundary":[0.6655882549285889,0.6378931097984314,0.7629832077026367,0.6637695736885071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6662707924842834},{"x":0.756302535533905,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9885103106498718,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7327731251716614,0.6662707924842834,0.7579832077026367,0.6781472563743591]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6662707924842834},{"x":0.756302535533905,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9885103106498718,"dir":"ltr","boundary":[0.7277731251716614,0.6592707924842834,0.7629832077026367,0.6851472563743591],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9867309927940369,"dir":"rtl","str":"علائم","boundary":[0.7277311086654663,0.6864607930183411,0.7579832077026367,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9944571852684021,"dir":"rtl","str":"اختصاری","boundary":[0.6739495992660522,0.6864607930183411,0.7226890921592712,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9915690422058105,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6302521228790283,0.6864607930183411,0.6672269105911255,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9938791990280151,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6067227125167847,0.6864607930183411,0.6285714507102966,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9909368753433228,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.6864607930183411,0.6000000238418579,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6864607930183411},{"x":0.583193302154541,"y":0.6864607930183411},{"x":0.583193302154541,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.994064450263977,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5680672526359558,0.6864607930183411,0.583193302154541,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6864607930183411},{"x":0.561344563961029,"y":0.6864607930183411},{"x":0.561344563961029,"y":0.6983373165130615},{"x":0.534453809261322,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9946825504302979,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.534453809261322,0.6864607930183411,0.561344563961029,0.6983373165130615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6983373165130615},{"x":0.534453809261322,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9921863675117493,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.6794607930183411,0.7629832077026367,0.7053373165130615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.705463171005249},{"x":0.756302535533905,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7579832077026367,"y":0.716152012348175},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9868478178977966,"dir":"ltr","str":"مسائل","boundary":[0.7243697643280029,0.705463171005249,0.7579832077026367,0.716152012348175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.705463171005249},{"x":0.756302535533905,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7579832077026367,"y":0.716152012348175},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9868478178977966,"dir":"ltr","boundary":[0.7193697643280029,0.698463171005249,0.7629832077026367,0.723152012348175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.6846290230751038,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7747899293899536,0.7446556091308594,0.7798319458961487,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9853044748306274,"dir":"rtl","str":"فراوری","boundary":[0.7226890921592712,0.7446556091308594,0.7613445520401001,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7446556091308594},{"x":0.707563042640686,"y":0.7446556091308594},{"x":0.707563042640686,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9888899326324463,"dir":"rtl","str":"پسماند","boundary":[0.6672269105911255,0.7446556091308594,0.707563042640686,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.987128496170044,"dir":"rtl","str":"جامد","boundary":[0.6285714507102966,0.7446556091308594,0.6504201889038086,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9739303588867188,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.5815126299858093,0.7446556091308594,0.6168067455291748,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9701919555664062,"dir":"ltr","boundary":[0.5765126299858093,0.7376556091308594,0.7848319458961487,0.7682826824188232],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.764845609664917},{"x":0.756302535533905,"y":0.764845609664917},{"x":0.756302535533905,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9396448135375977,"dir":"rtl","str":"۱.۵","boundary":[0.7394958138465881,0.764845609664917,0.756302535533905,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.764845609664917},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7790973782539368},{"x":0.680672287940979,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9829678535461426,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.680672287940979,0.764845609664917,0.7344537973403931,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.764845609664917},{"x":0.6689075827598572,"y":0.764845609664917},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9864637851715088,"dir":"rtl","str":"فیزیکی","boundary":[0.6352941393852234,0.764845609664917,0.6689075827598572,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6235294342041016,"y":0.764845609664917},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9863450527191162,"dir":"rtl","str":"دورریز","boundary":[0.5915966629981995,0.7660332322120667,0.6235294342041016,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.783847987651825},{"x":0.7546218633651733,"y":0.783847987651825},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9673372507095337,"dir":"rtl","str":"۲.۵","boundary":[0.7411764860153198,0.783847987651825,0.7546218633651733,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9819596409797668,"dir":"rtl","str":"ذخیره","boundary":[0.7042016983032227,0.7850356101989746,0.7327731251716614,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9883184432983398,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6789916157722473,0.7850356101989746,0.7008403539657593,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7980997562408447},{"x":0.63193279504776,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9920313358306885,"dir":"rtl","str":"پسماند","boundary":[0.63193279504776,0.7850356101989746,0.6655462384223938,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9885700345039368,"dir":"rtl","str":"جامد","boundary":[0.6016806960105896,0.7850356101989746,0.6201680898666382,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9782982468605042,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.5647059082984924,0.7850356101989746,0.5932773351669312,0.7992874383926392]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.764845609664917},{"x":0.756302535533905,"y":0.7636579275131226},{"x":0.756302535533905,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9817199110984802,"dir":"ltr","boundary":[0.5597059082984924,0.757845609664917,0.761302535533905,0.8050997562408447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8064132928848267},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8076009750366211},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8182897567749023},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9799902439117432,"str":"چهار","boundary":[0.4773109257221222,0.8064132928848267,0.49747899174690247,0.8182897567749023]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8064132928848267},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8076009750366211},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8182897567749023},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9799902439117432,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.7994132928848267,0.5024789917469025,0.8252897567749023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.1472684144973755},{"x":0.23361344635486603,"y":0.17695961892604828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.17695961892604828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.4848289489746094,"dir":"ltr","str":"aa","boundary":[0.23361344635486603,0.1472684144973755,0.21512605249881744,0.17695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.1900237500667572},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19358669221401215},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19358669221401215},{"x":0.21344538033008575,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.4688357412815094,"dir":"ltr","str":"at","boundary":[0.23193277418613434,0.1900237500667572,0.21344538033008575,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2102137804031372},{"x":0.23193277418613434,"y":0.21377672255039215},{"x":0.21344538033008575,"y":0.21377672255039215},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.33504441380500793,"dir":"ltr","str":"I","boundary":[0.23193277418613434,0.2102137804031372,0.21344538033008575,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.23040379583835602},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23396675288677216},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23396675288677216},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.502176821231842,"dir":"ltr","str":"5","boundary":[0.23193277418613434,0.23040379583835602,0.21344538033008575,0.23396675288677216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.1472684144973755},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23396675288677216},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23396675288677216},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.4574250876903534,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.14026841449737548,0.21844538033008576,0.24096675288677216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1496437042951584},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1496437042951584},{"x":0.23025210201740265,"y":0.15676960349082947},{"x":0.21512605249881744,"y":0.15676960349082947}]},"confidence":0.9574060440063477,"str":"۶۶","boundary":[0.21512605249881744,0.1496437042951584,0.23025210201740265,0.15676960349082947]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1496437042951584},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1496437042951584},{"x":0.23025210201740265,"y":0.15676960349082947},{"x":0.21512605249881744,"y":0.15676960349082947}]},"confidence":0.9574060440063477,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.14264370429515838,0.23525210201740265,0.16376960349082947],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1674584299325943},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1674584299325943},{"x":0.23025210201740265,"y":0.17695961892604828},{"x":0.21680672466754913,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.9416166543960571,"str":"۶۷","boundary":[0.21680672466754913,0.1674584299325943,0.23025210201740265,0.17695961892604828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1674584299325943},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1674584299325943},{"x":0.23025210201740265,"y":0.17695961892604828},{"x":0.21680672466754913,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.9416166543960571,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.1604584299325943,0.23525210201740265,0.18395961892604829],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1876484602689743},{"x":0.22857142984867096,"y":0.1876484602689743},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9127172231674194,"str":"۶۹","boundary":[0.21512605249881744,0.1876484602689743,0.22857142984867096,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1876484602689743},{"x":0.22857142984867096,"y":0.1876484602689743},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9127172231674194,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.1806484602689743,0.23357142984867096,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20783847570419312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.8961091637611389,"str":"۷۱","boundary":[0.21512605249881744,0.20783847570419312,0.22857142984867096,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20783847570419312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20783847570419312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.8961091637611389,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2008384757041931,0.23357142984867096,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23396675288677216},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9314650297164917,"str":"۷۱","boundary":[0.21512605249881744,0.22684085369110107,0.22857142984867096,0.23396675288677216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22684085369110107},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23396675288677216},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9314650297164917,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.21984085369110107,0.23357142984867096,0.24096675288677216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.27078384160995483},{"x":0.21008403599262238,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2369747906923294,"y":0.264845609664917},{"x":0.2369747906923294,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.6021839380264282,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.21008403599262238,0.27078384160995483,0.2369747906923294,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.29334917664527893},{"x":0.21176470816135406,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2897862195968628},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.4555240273475647,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.21176470816135406,0.29334917664527893,0.2386554628610611,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3147268295288086},{"x":0.21176470816135406,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.5119969844818115,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21176470816135406,0.3147268295288086,0.2386554628610611,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.33372920751571655},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3301662802696228},{"x":0.2386554628610611,"y":0.32897862792015076},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.5134216547012329,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.21176470816135406,0.33372920751571655,0.2386554628610611,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47149643301963806},{"x":0.21176470816135406,"y":0.32897862792015076},{"x":0.2386554628610611,"y":0.32897862792015076},{"x":0.24369747936725616,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.28734090924263,"dir":"rtl","str":"مةة","boundary":[0.21512605249881744,0.47149643301963806,0.2386554628610611,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47149643301963806},{"x":0.21008403599262238,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2369747906923294,"y":0.264845609664917},{"x":0.24369747936725616,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.44260919094085693,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.46449643301963806,0.2419747906923294,0.271845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.26603326201438904},{"x":0.23529411852359772,"y":0.26603326201438904},{"x":0.23529411852359772,"y":0.275534451007843},{"x":0.21680672466754913,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9206562042236328,"str":"۷۵","boundary":[0.21680672466754913,0.26603326201438904,0.23529411852359772,0.275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.26603326201438904},{"x":0.23529411852359772,"y":0.26603326201438904},{"x":0.23529411852359772,"y":0.275534451007843},{"x":0.21680672466754913,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9206562042236328,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.25903326201438903,0.24029411852359772,0.282534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.32660332322120667},{"x":0.22857142984867096,"y":0.32660332322120667},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9168066382408142,"str":"۹۱","boundary":[0.21680672466754913,0.32660332322120667,0.22857142984867096,0.3349168598651886]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.32660332322120667},{"x":0.22857142984867096,"y":0.32660332322120667},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3349168598651886},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9168066382408142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.31960332322120666,0.23357142984867096,0.3419168598651886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34679335355758667},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3456057012081146},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3527315855026245},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.8513035178184509,"str":"۹۶","boundary":[0.21512605249881744,0.34679335355758667,0.23025210201740265,0.3527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34679335355758667},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3456057012081146},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3527315855026245},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.8513035178184509,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.33979335355758666,0.23525210201740265,0.3597315855026245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2369747906923294,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2369747906923294,"y":0.37410926818847656},{"x":0.21680672466754913,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9080144762992859,"str":"۱۰۲","boundary":[0.21680672466754913,0.36579573154449463,0.2369747906923294,0.37410926818847656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2369747906923294,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2369747906923294,"y":0.37410926818847656},{"x":0.21680672466754913,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9080144762992859,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3587957315444946,0.2419747906923294,0.38110926818847657],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3931116461753845},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9501861333847046,"str":"۱۰۸","boundary":[0.21680672466754913,0.38598576188087463,0.2386554628610611,0.3931116461753845]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3931116461753845},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9501861333847046,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3789857618808746,0.2436554628610611,0.4001116461753845],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.42399048805236816},{"x":0.2369747906923294,"y":0.42399048805236816},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43349167704582214},{"x":0.21680672466754913,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9190751910209656,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21680672466754913,0.42399048805236816,0.2369747906923294,0.43349167704582214]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.42399048805236816},{"x":0.2369747906923294,"y":0.42399048805236816},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43349167704582214},{"x":0.21680672466754913,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9190751910209656,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.41699048805236816,0.2419747906923294,0.44049167704582215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4453681707382202},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4453681707382202},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4524940550327301},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.955729603767395,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.4453681707382202,0.2386554628610611,0.4524940550327301]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4453681707382202},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4453681707382202},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4524940550327301},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.955729603767395,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4383681707382202,0.2436554628610611,0.4594940550327301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4643705487251282},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4643705487251282},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4726840853691101},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9608627557754517,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.4643705487251282,0.2369747906923294,0.4726840853691101]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4643705487251282},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4643705487251282},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4726840853691101},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9608627557754517,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.45737054872512817,0.2419747906923294,0.4796840853691101],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5047506093978882},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5047506093978882},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5166270732879639},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.8898242712020874,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21680672466754913,0.5047506093978882,0.24537815153598785,0.5166270732879639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5047506093978882},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5047506093978882},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5166270732879639},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.8898242712020874,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4977506093978882,0.25037815153598786,0.5236270732879639],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5285035371780396},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5285035371780396},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9686522483825684,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21680672466754913,0.5285035371780396,0.2386554628610611,0.5356294512748718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5285035371780396},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5285035371780396},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9686522483825684,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5215035371780395,0.2436554628610611,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5475059151649475},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5475059151649475},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.8018772602081299,"str":"۱۳۳","boundary":[0.21680672466754913,0.5475059151649475,0.2386554628610611,0.5558194518089294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5475059151649475},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5475059151649475},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.8018772602081299,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5405059151649475,0.2436554628610611,0.5628194518089294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5760095119476318},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.955477774143219,"str":"۱۴۷","boundary":[0.21680672466754913,0.5665082931518555,0.2369747906923294,0.5760095119476318]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5760095119476318},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.955477774143219,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5595082931518555,0.2419747906923294,0.5830095119476318],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9605251550674438,"str":"۱۷۲","boundary":[0.21848739683628082,0.5878859758377075,0.2386554628610611,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9605251550674438,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.5808859758377075,0.2436554628610611,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9466210603713989,"str":"۱۷۸","boundary":[0.21680672466754913,0.6068883538246155,0.2386554628610611,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9466210603713989,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5998883538246155,0.2436554628610611,0.6222018904685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6342042684555054},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9262285828590393,"str":"۱۷۹","boundary":[0.21680672466754913,0.6270784139633179,0.2369747906923294,0.6342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6342042684555054},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9262285828590393,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6200784139633179,0.2419747906923294,0.6412042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6472684144973755},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6472684144973755},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6543943285942078},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9624841213226318,"str":"۱۸۰","boundary":[0.21680672466754913,0.6472684144973755,0.23529411852359772,0.6543943285942078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6472684144973755},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6472684144973755},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6543943285942078},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9624841213226318,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6402684144973755,0.24029411852359772,0.6613943285942078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6662707924842834},{"x":0.2386554628610611,"y":0.665083110332489},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6745843291282654},{"x":0.21680672466754913,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9575445055961609,"str":"۱۸۳","boundary":[0.21680672466754913,0.6662707924842834,0.2386554628610611,0.6745843291282654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6662707924842834},{"x":0.2386554628610611,"y":0.665083110332489},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6745843291282654},{"x":0.21680672466754913,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9575445055961609,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6592707924842834,0.2436554628610611,0.6815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6864607930183411},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6864607930183411},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6935867071151733},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9545062184333801,"str":"۱۸۶","boundary":[0.21680672466754913,0.6864607930183411,0.2386554628610611,0.6935867071151733]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6864607930183411},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6864607930183411},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6935867071151733},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9545062184333801,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6794607930183411,0.2436554628610611,0.7005867071151733],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7066508531570435},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7066508531570435},{"x":0.2369747906923294,"y":0.713776707649231},{"x":0.21680672466754913,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9606570601463318,"str":"۱۸۷","boundary":[0.21680672466754913,0.7066508531570435,0.2369747906923294,0.713776707649231]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7066508531570435},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7066508531570435},{"x":0.2369747906923294,"y":0.713776707649231},{"x":0.21680672466754913,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9606570601463318,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6996508531570435,0.2419747906923294,0.720776707649231],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.745843231678009},{"x":0.24369747936725616,"y":0.745843231678009},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7553443908691406},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.927178680896759,"str":"۱۹۱","boundary":[0.21848739683628082,0.745843231678009,0.24369747936725616,0.7553443908691406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.745843231678009},{"x":0.24369747936725616,"y":0.745843231678009},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7553443908691406},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.927178680896759,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.738843231678009,0.24869747936725617,0.7623443908691406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7672209143638611},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7672209143638611},{"x":0.2369747906923294,"y":0.775534451007843},{"x":0.21680672466754913,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9474470615386963,"str":"۱۹۲","boundary":[0.21680672466754913,0.7672209143638611,0.2369747906923294,0.775534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7672209143638611},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7672209143638611},{"x":0.2369747906923294,"y":0.775534451007843},{"x":0.21680672466754913,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9474470615386963,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7602209143638611,0.2419747906923294,0.782534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.786223292350769},{"x":0.2386554628610611,"y":0.786223292350769},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7957244515419006},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9127346277236938,"str":"۱۹۳","boundary":[0.21680672466754913,0.786223292350769,0.2386554628610611,0.7957244515419006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.786223292350769},{"x":0.2386554628610611,"y":0.786223292350769},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7957244515419006},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9127346277236938,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.779223292350769,0.2436554628610611,0.8027244515419006],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/229e3a0dc20a32fb/pages/ogVvTaxswhIykwmp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/229e3a0dc20a32fb/pages/aFmySbBqMumFhEJH.jpg","blurred":"/storage/books/229e3a0dc20a32fb/pages/MdllWDcDuSWTeCpI.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00016517905243218937,0.9986781300536725,0.9990198458945667]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.1448931097984314},{"x":0.756302535533905,"y":0.1448931097984314},{"x":0.7579832077026367,"y":0.15914489328861237},{"x":0.7428571581840515,"y":0.1603325456380844}]},"confidence":0.9293450117111206,"dir":"rtl","str":"۳.۵","boundary":[0.7411764860153198,0.1448931097984314,0.7579832077026367,0.15914489328861237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.14608076214790344},{"x":0.7344537973403931,"y":0.1448931097984314},{"x":0.7344537973403931,"y":0.1603325456380844},{"x":0.7109243869781494,"y":0.16152018308639526}]},"confidence":0.9928621053695679,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.7092437148094177,0.14608076214790344,0.7344537973403931,0.1603325456380844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.1650831401348114},{"x":0.756302535533905,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7579832077026367,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7411764860153198,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9509081840515137,"dir":"rtl","str":"۴.۵","boundary":[0.7411764860153198,0.1650831401348114,0.7579832077026367,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.16627077758312225},{"x":0.7327731251716614,"y":0.1650831401348114},{"x":0.7327731251716614,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7042016983032227,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9884103536605835,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.702521026134491,0.16627077758312225,0.7327731251716614,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.16627077758312225},{"x":0.6974790096282959,"y":0.16627077758312225},{"x":0.6974790096282959,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6756302714347839,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9818534255027771,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6739495992660522,0.16627077758312225,0.6974790096282959,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.18408551812171936},{"x":0.756302535533905,"y":0.18408551812171936},{"x":0.756302535533905,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7394958138465881,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9508870840072632,"dir":"rtl","str":"۵.۵","boundary":[0.7394958138465881,0.18408551812171936,0.756302535533905,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7310924530029297,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7310924530029297,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7008403539657593,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9892189502716064,"dir":"rtl","str":"خردکن","boundary":[0.7008403539657593,0.1852731555700302,0.7310924530029297,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7546218633651733,"y":0.20427553355693817},{"x":0.756302535533905,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9573211073875427,"dir":"rtl","str":"۶.۵","boundary":[0.7411764860153198,0.20427553355693817,0.756302535533905,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7310924530029297,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7092437148094177,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9873812198638916,"dir":"rtl","str":"خمیر","boundary":[0.707563042640686,0.20427553355693817,0.7310924530029297,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6974790096282959,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6991596817970276,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6789916157722473,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.994070291519165,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6789916157722473,0.20546318590641022,0.6991596817970276,0.21852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.14608076214790344},{"x":0.756302535533905,"y":0.1448931097984314},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9765980839729309,"dir":"ltr","boundary":[0.6689495992660522,0.13908076214790344,0.7663445520401001,0.2243396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.22446556389331818},{"x":0.756302535533905,"y":0.22446556389331818},{"x":0.756302535533905,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9282773733139038,"dir":"rtl","str":"۷.۵","boundary":[0.7411764860153198,0.22446556389331818,0.756302535533905,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7310924530029297,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9861394166946411,"dir":"rtl","str":"خردکن","boundary":[0.7008403539657593,0.22446556389331818,0.7310924530029297,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6873949766159058,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9800629615783691,"dir":"rtl","str":"غلتکی","boundary":[0.6605042219161987,0.22446556389331818,0.6873949766159058,0.2375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.22446556389331818},{"x":0.756302535533905,"y":0.22446556389331818},{"x":0.756302535533905,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9704495072364807,"dir":"ltr","boundary":[0.6555042219161987,0.21746556389331817,0.761302535533905,0.2445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7546218633651733,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7394958138465881,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9524440169334412,"dir":"rtl","str":"۸.۵","boundary":[0.7378151416778564,0.2422802895307541,0.7546218633651733,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7327731251716614,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7327731251716614,"y":0.25653207302093506},{"x":0.702521026134491,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.990305483341217,"dir":"rtl","str":"ریزدانه","boundary":[0.702521026134491,0.2422802895307541,0.7327731251716614,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6890756487846375,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6689075827598572,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9936909079551697,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6689075827598572,0.24346792697906494,0.6907563209533691,0.2577197253704071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7546218633651733,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7546218633651733,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6689075827598572,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9831595420837402,"dir":"ltr","boundary":[0.6639075827598572,0.23646792697906494,0.7596218633651733,0.26353207302093506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7546218633651733,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7546218633651733,"y":0.275534451007843},{"x":0.7394958138465881,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9218176007270813,"dir":"rtl","str":"۹.۵","boundary":[0.7378151416778564,0.26128265261650085,0.7546218633651733,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7344537973403931,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7344537973403931,"y":0.275534451007843},{"x":0.707563042640686,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.991241991519928,"dir":"rtl","str":"مطلب","boundary":[0.707563042640686,0.26128265261650085,0.7344537973403931,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6957983374595642,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6974790096282959,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9863303303718567,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.6739495992660522,0.2624703049659729,0.6974790096282959,0.27672210335731506]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7546218633651733,"y":0.275534451007843},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9729540348052979,"dir":"ltr","boundary":[0.6689495992660522,0.2554703049659729,0.7596218633651733,0.282534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7546218633651733,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7327731251716614,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9594467878341675,"dir":"rtl","str":"۱۰.۵","boundary":[0.7327731251716614,0.2826603353023529,0.7546218633651733,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7243697643280029,"y":0.294536828994751},{"x":0.6890756487846375,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9844588041305542,"dir":"rtl","str":"ضمیمه","boundary":[0.6890756487846375,0.2826603353023529,0.7243697643280029,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6873949766159058,"y":0.294536828994751},{"x":0.6857143044471741,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9361361265182495,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6857143044471741,0.2826603353023529,0.6873949766159058,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6789916157722473,"y":0.294536828994751},{"x":0.653781533241272,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.8581393957138062,"dir":"rtl","str":"قضیه","boundary":[0.653781533241272,0.2826603353023529,0.6789916157722473,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6420168280601501,"y":0.294536828994751},{"x":0.6084033846855164,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.968305766582489,"dir":"rtl","str":"شکست","boundary":[0.6084033846855164,0.2826603353023529,0.6420168280601501,0.294536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7546218633651733,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7546218633651733,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6084033846855164,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9445554614067078,"dir":"ltr","boundary":[0.6034033846855164,0.2756603353023529,0.7596218633651733,0.30272445154190064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3028503656387329},{"x":0.756302535533905,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7579832077026367,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9881798624992371,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7327731251716614,0.3028503656387329,0.7579832077026367,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3028503656387329},{"x":0.756302535533905,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7579832077026367,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9881798624992371,"dir":"ltr","boundary":[0.7277731251716614,0.2958503656387329,0.7629832077026367,0.32053920698165894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9870456457138062,"dir":"rtl","str":"علائم","boundary":[0.7277311086654663,0.3206650912761688,0.7579832077026367,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9951547384262085,"dir":"rtl","str":"اختصاری","boundary":[0.6739495992660522,0.3206650912761688,0.7226890921592712,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9922766089439392,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6302521228790283,0.3206650912761688,0.6672269105911255,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.993855357170105,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6067227125167847,0.3206650912761688,0.6268907785415649,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9905781745910645,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.3206650912761688,0.6000000238418579,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3206650912761688},{"x":0.583193302154541,"y":0.3206650912761688},{"x":0.583193302154541,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.994499146938324,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5680672526359558,0.3206650912761688,0.583193302154541,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3206650912761688},{"x":0.561344563961029,"y":0.3206650912761688},{"x":0.561344563961029,"y":0.3349168598651886},{"x":0.534453809261322,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9947865009307861,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.534453809261322,0.3206650912761688,0.561344563961029,0.3349168598651886]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3349168598651886},{"x":0.534453809261322,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9925942420959473,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.3136650912761688,0.7629832077026367,0.3419168598651886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.987395703792572,"dir":"ltr","str":"مسائل","boundary":[0.7243697643280029,0.34085512161254883,0.7579832077026367,0.3527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.987395703792572,"dir":"ltr","boundary":[0.7193697643280029,0.3338551216125488,0.7629832077026367,0.3597315855026245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7798319458961487,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.7335137724876404,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7747899293899536,0.37648457288742065,0.7815126180648804,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7579832077026367,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7058823704719543,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9900134205818176,"dir":"rtl","str":"جداسازی","boundary":[0.7058823704719543,0.3776721954345703,0.7579832077026367,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6924369931221008,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6705882549285889,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9914231896400452,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6705882549285889,0.37885984778404236,0.6924369931221008,0.39429929852485657]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7798319458961487,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6705882549285889,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9691084027290344,"dir":"ltr","boundary":[0.6655882549285889,0.3706721954345703,0.7865126180648804,0.4001116461753845],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5966386795043945,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5915966629981995,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9633268117904663,"str":"پی","boundary":[0.5915966629981995,0.2874109148979187,0.5966386795043945,0.29572445154190063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5966386795043945,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5915966629981995,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9633268117904663,"dir":"ltr","boundary":[0.5865966629981995,0.2804109148979187,0.6016386795043945,0.30272445154190064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4002375304698944},{"x":0.756302535533905,"y":0.4002375304698944},{"x":0.756302535533905,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9649327993392944,"dir":"rtl","str":"۱.۶","boundary":[0.7394958138465881,0.4002375304698944,0.756302535533905,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.99224853515625,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.7042016983032227,0.4002375304698944,0.7327731251716614,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4133016765117645},{"x":0.658823549747467,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9939916729927063,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.658823549747467,0.4002375304698944,0.6890756487846375,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9920674562454224,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6285714507102966,0.4002375304698944,0.6470588445663452,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9899961948394775,"dir":"rtl","str":"جداسازی","boundary":[0.5731092691421509,0.4002375304698944,0.6117647290229797,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4002375304698944},{"x":0.561344563961029,"y":0.4002375304698944},{"x":0.561344563961029,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9937082529067993,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5428571701049805,0.4002375304698944,0.561344563961029,0.4133016765117645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4002375304698944},{"x":0.756302535533905,"y":0.4002375304698944},{"x":0.756302535533905,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9893559813499451,"dir":"ltr","boundary":[0.5378571701049805,0.3932375304698944,0.761302535533905,0.42030167651176453],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7579832077026367,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7579832077026367,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7394958138465881,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9596136808395386,"dir":"rtl","str":"۲.۶","boundary":[0.7378151416778564,0.4168646037578583,0.7579832077026367,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7344537973403931,"y":0.43111640214920044},{"x":0.702521026134491,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9936521649360657,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.702521026134491,0.4168646037578583,0.7344537973403931,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9850156903266907,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6873949766159058,0.4168646037578583,0.6907563209533691,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9888565540313721,"dir":"rtl","str":"تفکیک","boundary":[0.6554622054100037,0.4168646037578583,0.6857143044471741,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6134454011917114,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9907777905464172,"dir":"rtl","str":"دستی","boundary":[0.6134454011917114,0.4180522561073303,0.6403361558914185,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6084033846855164,"y":0.41923990845680237},{"x":0.610084056854248,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6067227125167847,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9528623223304749,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.605042040348053,0.41923990845680237,0.610084056854248,0.43349167704582214]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7579832077026367,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7579832077026367,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6067227125167847,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9843012690544128,"dir":"ltr","boundary":[0.600042040348053,0.4110522561073303,0.7629832077026367,0.43811640214920045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4370546340942383},{"x":0.756302535533905,"y":0.450118750333786},{"x":0.7394958138465881,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9528711438179016,"dir":"rtl","str":"۳.۶","boundary":[0.7378151416778564,0.4370546340942383,0.756302535533905,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7310924530029297,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6957983374595642,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9909195899963379,"dir":"rtl","str":"سرندها","boundary":[0.6957983374595642,0.4382422864437103,0.7310924530029297,0.45130640268325806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4370546340942383},{"x":0.756302535533905,"y":0.450118750333786},{"x":0.6957983374595642,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.978236734867096,"dir":"ltr","boundary":[0.6907983374595642,0.4312422864437103,0.761302535533905,0.457118750333786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4572446644306183},{"x":0.756302535533905,"y":0.4572446644306183},{"x":0.756302535533905,"y":0.470308780670166},{"x":0.7411764860153198,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9748294949531555,"dir":"rtl","str":"۴.۶","boundary":[0.7411764860153198,0.4572446644306183,0.756302535533905,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7277311086654663,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7277311086654663,"y":0.470308780670166},{"x":0.6773109436035156,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9883167743682861,"dir":"rtl","str":"جداسازهای","boundary":[0.6773109436035156,0.4572446644306183,0.7277311086654663,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6655462384223938,"y":0.470308780670166},{"x":0.63193279504776,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9805605411529541,"dir":"rtl","str":"شناوری","boundary":[0.63193279504776,0.4572446644306183,0.6655462384223938,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6218487620353699,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6218487620353699,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6168067455291748,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.312945157289505,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6168067455291748,0.45843231678009033,0.6218487620353699,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6134454011917114,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6134454011917114,"y":0.47149643301963806},{"x":0.605042040348053,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9146787524223328,"dir":"rtl","str":"ته","boundary":[0.605042040348053,0.45843231678009033,0.6134454011917114,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6016806960105896,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5747899413108826,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9701393246650696,"dir":"rtl","str":"نشینی","boundary":[0.5747899413108826,0.45843231678009033,0.6016806960105896,0.47149643301963806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4572446644306183},{"x":0.756302535533905,"y":0.45605701208114624},{"x":0.756302535533905,"y":0.470308780670166},{"x":0.5747899413108826,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9498347043991089,"dir":"ltr","boundary":[0.5697899413108826,0.4502446644306183,0.761302535533905,0.477308780670166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.47387173771858215},{"x":0.756302535533905,"y":0.47387173771858215},{"x":0.756302535533905,"y":0.490498811006546},{"x":0.7378151416778564,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9528951644897461,"dir":"rtl","str":"۵.۶","boundary":[0.7378151416778564,0.47387173771858215,0.756302535533905,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7344537973403931,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7344537973403931,"y":0.490498811006546},{"x":0.6907563209533691,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9921297430992126,"dir":"rtl","str":"آهنرباها","boundary":[0.6907563209533691,0.4750593900680542,0.7344537973403931,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6857143044471741,"y":0.490498811006546},{"x":0.680672287940979,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9908097982406616,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.4750593900680542,0.6857143044471741,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6739495992660522,"y":0.490498811006546},{"x":0.63193279504776,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9902269244194031,"dir":"rtl","str":"جداسازی","boundary":[0.63193279504776,0.4750593900680542,0.6739495992660522,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6201680898666382,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5462185144424438,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.991044819355011,"dir":"rtl","str":"الکترومکانیکی","boundary":[0.5462185144424438,0.4750593900680542,0.6201680898666382,0.49168646335601807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4750593900680542},{"x":0.756302535533905,"y":0.47387173771858215},{"x":0.756302535533905,"y":0.490498811006546},{"x":0.5462185144424438,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9875532388687134,"dir":"ltr","boundary":[0.5412185144424438,0.4680593900680542,0.761302535533905,0.497498811006546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4952494204044342},{"x":0.756302535533905,"y":0.4952494204044342},{"x":0.756302535533905,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9827581644058228,"dir":"rtl","str":"۶.۶","boundary":[0.7394958138465881,0.4952494204044342,0.756302535533905,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9903967976570129,"dir":"rtl","str":"وسایل","boundary":[0.7058823704719543,0.4952494204044342,0.7327731251716614,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9947091341018677,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6705882549285889,0.4952494204044342,0.6941176652908325,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9926355481147766,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6470588445663452,0.4952494204044342,0.6621848940849304,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9905178546905518,"dir":"rtl","str":"جداسازی","boundary":[0.5899159908294678,0.4952494204044342,0.6302521228790283,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9953432083129883,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5596638917922974,0.4952494204044342,0.5747899413108826,0.5095011591911316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4952494204044342},{"x":0.756302535533905,"y":0.4952494204044342},{"x":0.756302535533905,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9912827610969543,"dir":"ltr","boundary":[0.5546638917922974,0.4882494204044342,0.761302535533905,0.5165011591911316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5142517685890198},{"x":0.756302535533905,"y":0.5142517685890198},{"x":0.756302535533905,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.94139564037323,"dir":"rtl","str":"۷.۶","boundary":[0.7394958138465881,0.5142517685890198,0.756302535533905,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9792908430099487,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.6773109436035156,0.5142517685890198,0.7310924530029297,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6218487620353699,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9856988191604614,"dir":"rtl","str":"جداسازی","boundary":[0.6218487620353699,0.5154394507408142,0.6605042219161987,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6084033846855164,"y":0.529691219329834},{"x":0.5915966629981995,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9933063983917236,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5915966629981995,0.5154394507408142,0.6084033846855164,0.529691219329834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5154394507408142},{"x":0.756302535533905,"y":0.5142517685890198},{"x":0.756302535533905,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5915966629981995,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9787104725837708,"dir":"ltr","boundary":[0.5865966629981995,0.5084394507408142,0.761302535533905,0.5355035371780396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9546003937721252,"dir":"rtl","str":"۸.۶","boundary":[0.7378151416778564,0.5332541465759277,0.7529411911964417,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5463182926177979},{"x":0.707563042640686,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9926329851150513,"dir":"rtl","str":"مطلب","boundary":[0.7058823704719543,0.5332541465759277,0.7327731251716614,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9860354065895081,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.6705882549285889,0.5344418287277222,0.6941176652908325,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5558194518089294},{"x":0.756302535533905,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9873742461204529,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7327731251716614,0.5558194518089294,0.7579832077026367,0.5653206706047058]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5344418287277222},{"x":0.756302535533905,"y":0.529691219329834},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6739495992660522,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9826342463493347,"dir":"ltr","boundary":[0.6655882549285889,0.5274418287277222,0.7646638798713684,0.5735082931518555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9871767163276672,"dir":"rtl","str":"علائم","boundary":[0.7277311086654663,0.5748218297958374,0.7579832077026367,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9949681162834167,"dir":"rtl","str":"اختصاری","boundary":[0.6739495992660522,0.5748218297958374,0.7226890921592712,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9927488565444946,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6302521228790283,0.5748218297958374,0.6672269105911255,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.994209349155426,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6067227125167847,0.5748218297958374,0.6285714507102966,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9895334243774414,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.5748218297958374,0.6000000238418579,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5748218297958374},{"x":0.583193302154541,"y":0.5748218297958374},{"x":0.583193302154541,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9932307600975037,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5680672526359558,0.5748218297958374,0.583193302154541,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5748218297958374},{"x":0.561344563961029,"y":0.5748218297958374},{"x":0.561344563961029,"y":0.5866983532905579},{"x":0.534453809261322,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9947091341018677,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.534453809261322,0.5748218297958374,0.561344563961029,0.5866983532905579]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5866983532905579},{"x":0.534453809261322,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.99251389503479,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.5678218297958374,0.7629832077026367,0.5936983532905579],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9874324202537537,"dir":"ltr","str":"مسائل","boundary":[0.7243697643280029,0.5938242077827454,0.7579832077026367,0.6045130491256714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9874324202537537,"dir":"ltr","boundary":[0.7193697643280029,0.5868242077827454,0.7629832077026367,0.6115130491256714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7613445520401001,"y":0.646080732345581},{"x":0.7176470756530762,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.988479733467102,"dir":"rtl","str":"احتراق","boundary":[0.7176470756530762,0.6306413412094116,0.7613445520401001,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.646080732345581},{"x":0.7058823704719543,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9755662679672241,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.6318289637565613,0.7126050591468811,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6991596817970276,"y":0.646080732345581},{"x":0.6605042219161987,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9902464747428894,"dir":"rtl","str":"بازیابی","boundary":[0.6605042219161987,0.6318289637565613,0.6991596817970276,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6487395167350769,"y":0.646080732345581},{"x":0.6117647290229797,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9891908168792725,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6117647290229797,0.6318289637565613,0.6487395167350769,0.646080732345581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7613445520401001,"y":0.646080732345581},{"x":0.6117647290229797,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9886381030082703,"dir":"ltr","boundary":[0.6067647290229797,0.6236413412094116,0.7663445520401001,0.6530807323455811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7579832077026367,"y":0.665083110332489},{"x":0.7411764860153198,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9330383539199829,"dir":"rtl","str":"۱.۷","boundary":[0.7394958138465881,0.6508313417434692,0.7579832077026367,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7344537973403931,"y":0.665083110332489},{"x":0.7142857313156128,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.987682044506073,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.7126050591468811,0.6508313417434692,0.7344537973403931,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.989067792892456,"dir":"rtl","str":"گرمایی","boundary":[0.6655462384223938,0.6508313417434692,0.6957983374595642,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9858296513557434,"dir":"rtl","str":"دورریز","boundary":[0.6235294342041016,0.6520190238952637,0.6554622054100037,0.6662707924842834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7579832077026367,"y":0.665083110332489},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9789067506790161,"dir":"ltr","boundary":[0.6185294342041016,0.6450190238952637,0.7629832077026367,0.672083110332489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7579832077026367,"y":0.684085488319397},{"x":0.7394958138465881,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9529404044151306,"dir":"rtl","str":"۲.۷","boundary":[0.7394958138465881,0.6710214018821716,0.7579832077026367,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9947723150253296,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.7142857313156128,0.6710214018821716,0.7310924530029297,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6710214018821716},{"x":0.707563042640686,"y":0.6710214018821716},{"x":0.707563042640686,"y":0.6852731704711914},{"x":0.702521026134491,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9934862852096558,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.702521026134491,0.6710214018821716,0.707563042640686,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9949678778648376,"dir":"rtl","str":"تعادل","boundary":[0.6739495992660522,0.6710214018821716,0.6974790096282959,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9903450012207031,"dir":"rtl","str":"گرمایی","boundary":[0.6285714507102966,0.6710214018821716,0.6571428775787354,0.6852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.986752986907959,"dir":"ltr","boundary":[0.6235714507102966,0.6640214018821716,0.7629832077026367,0.6922731704711914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7596638798713684,"y":0.705463171005249},{"x":0.7411764860153198,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9017820358276367,"dir":"rtl","str":"۳.۷","boundary":[0.7411764860153198,0.6900237798690796,0.7596638798713684,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7344537973403931,"y":0.705463171005249},{"x":0.6907563209533691,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9866472482681274,"dir":"rtl","str":"تجهیزات","boundary":[0.6907563209533691,0.6900237798690796,0.7344537973403931,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6900237798690796},{"x":0.680672287940979,"y":0.6900237798690796},{"x":0.680672287940979,"y":0.705463171005249},{"x":0.6638655662536621,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9875622987747192,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6638655662536621,0.6900237798690796,0.680672287940979,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6504201889038086,"y":0.705463171005249},{"x":0.6201680898666382,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9914134740829468,"dir":"rtl","str":"احتراق","boundary":[0.6201680898666382,0.6900237798690796,0.6504201889038086,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6900237798690796},{"x":0.610084056854248,"y":0.6900237798690796},{"x":0.610084056854248,"y":0.705463171005249},{"x":0.5747899413108826,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900194406509399,"dir":"rtl","str":"پسماند","boundary":[0.5747899413108826,0.6900237798690796,0.610084056854248,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5647059082984924,"y":0.705463171005249},{"x":0.5445378422737122,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9892426133155823,"dir":"rtl","str":"جامد","boundary":[0.5445378422737122,0.6900237798690796,0.5647059082984924,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5361344814300537,"y":0.705463171005249},{"x":0.5092437267303467,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9721981287002563,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.5092437267303467,0.6900237798690796,0.5361344814300537,0.705463171005249]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7596638798713684,"y":0.705463171005249},{"x":0.5092437267303467,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9793084263801575,"dir":"ltr","boundary":[0.5042437267303467,0.6830237798690796,0.7646638798713684,0.712463171005249],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7596638798713684,"y":0.724465548992157},{"x":0.7428571581840515,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9696277379989624,"dir":"rtl","str":"۴.۷","boundary":[0.7428571581840515,0.7102137804031372,0.7596638798713684,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7361344695091248,"y":0.724465548992157},{"x":0.7126050591468811,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9929717779159546,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.7126050591468811,0.7102137804031372,0.7361344695091248,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6991596817970276,"y":0.724465548992157},{"x":0.6605042219161987,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.987206757068634,"dir":"rtl","str":"نامطلوب","boundary":[0.6605042219161987,0.7102137804031372,0.6991596817970276,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6504201889038086,"y":0.724465548992157},{"x":0.6201680898666382,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9886297583580017,"dir":"rtl","str":"احتراق","boundary":[0.6201680898666382,0.7102137804031372,0.6504201889038086,0.724465548992157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7596638798713684,"y":0.724465548992157},{"x":0.6201680898666382,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9864746332168579,"dir":"ltr","boundary":[0.6151680898666382,0.7032137804031372,0.7646638798713684,0.731465548992157],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7268408536911011},{"x":0.756302535533905,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9545629620552063,"dir":"rtl","str":"۵.۷","boundary":[0.7378151416778564,0.7268408536911011,0.7579832077026367,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7410926222801208},{"x":0.707563042640686,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9933722019195557,"dir":"rtl","str":"مطلب","boundary":[0.707563042640686,0.7280284762382507,0.7344537973403931,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9872837662696838,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.6705882549285889,0.7280284762382507,0.6974790096282959,0.7434679269790649]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7280284762382507},{"x":0.756302535533905,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9816061854362488,"dir":"ltr","boundary":[0.6655882549285889,0.7210284762382507,0.7629832077026367,0.7480926222801209],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7494061589241028},{"x":0.756302535533905,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9870941042900085,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7344537973403931,0.7494061589241028,0.7579832077026367,0.7612826824188232]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7494061589241028},{"x":0.756302535533905,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9870941042900085,"dir":"ltr","boundary":[0.7294537973403931,0.7424061589241028,0.7629832077026367,0.7682826824188232],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9863286018371582,"dir":"rtl","str":"علائم","boundary":[0.7277311086654663,0.7684085369110107,0.7579832077026367,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9940903782844543,"dir":"rtl","str":"اختصاری","boundary":[0.6739495992660522,0.7684085369110107,0.7226890921592712,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7814726829528809},{"x":0.63193279504776,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9919437766075134,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.63193279504776,0.7684085369110107,0.6672269105911255,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.993257999420166,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6084033846855164,0.7684085369110107,0.6268907785415649,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9911490082740784,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.7684085369110107,0.6000000238418579,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7684085369110107},{"x":0.583193302154541,"y":0.7684085369110107},{"x":0.583193302154541,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9925133585929871,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5680672526359558,0.7684085369110107,0.583193302154541,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7684085369110107},{"x":0.561344563961029,"y":0.7684085369110107},{"x":0.561344563961029,"y":0.7814726829528809},{"x":0.534453809261322,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9953033328056335,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.534453809261322,0.7684085369110107,0.561344563961029,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7814726829528809},{"x":0.534453809261322,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9919801354408264,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.7614085369110107,0.7629832077026367,0.7884726829528809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7885985970497131},{"x":0.756302535533905,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9872466325759888,"dir":"ltr","str":"مسائل","boundary":[0.7243697643280029,0.7885985970497131,0.7579832077026367,0.7992874383926392]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7885985970497131},{"x":0.756302535533905,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9872466325759888,"dir":"ltr","boundary":[0.7193697643280029,0.7815985970497131,0.7629832077026367,0.8062874383926392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8182897567749023},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9826869964599609,"str":"پنج","boundary":[0.4789915978908539,0.8099762201309204,0.4941176474094391,0.8182897567749023]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8099762201309204},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8182897567749023},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9826869964599609,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.8029762201309204,0.4991176474094391,0.8252897567749023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1472684144973755},{"x":0.2386554628610611,"y":0.1472684144973755},{"x":0.2386554628610611,"y":0.15676960349082947},{"x":0.21680672466754913,"y":0.15676960349082947}]},"confidence":0.9757186770439148,"str":"۱۹۴","boundary":[0.21680672466754913,0.1472684144973755,0.2386554628610611,0.15676960349082947]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1472684144973755},{"x":0.2386554628610611,"y":0.1472684144973755},{"x":0.2386554628610611,"y":0.15676960349082947},{"x":0.21680672466754913,"y":0.15676960349082947}]},"confidence":0.9757186770439148,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.14026841449737548,0.2436554628610611,0.16376960349082947],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1674584299325943},{"x":0.2369747906923294,"y":0.1674584299325943},{"x":0.2369747906923294,"y":0.17577196657657623},{"x":0.21680672466754913,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9425041675567627,"str":"۲۰۱","boundary":[0.21680672466754913,0.1674584299325943,0.2369747906923294,0.17577196657657623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1674584299325943},{"x":0.2369747906923294,"y":0.1674584299325943},{"x":0.2369747906923294,"y":0.17577196657657623},{"x":0.21680672466754913,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9425041675567627,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.1604584299325943,0.2419747906923294,0.18277196657657624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18646080791950226},{"x":0.2386554628610611,"y":0.18646080791950226},{"x":0.2386554628610611,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9317891001701355,"str":"۲۰۳","boundary":[0.21680672466754913,0.18646080791950226,0.2386554628610611,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18646080791950226},{"x":0.2386554628610611,"y":0.18646080791950226},{"x":0.2386554628610611,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9317891001701355,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.17946080791950225,0.2436554628610611,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2369747906923294,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9725516438484192,"str":"۲۲۶","boundary":[0.21680672466754913,0.20546318590641022,0.2369747906923294,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2369747906923294,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9725516438484192,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.1984631859064102,0.2419747906923294,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23396675288677216},{"x":0.21680672466754913,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.8937503099441528,"str":"۲۲۷","boundary":[0.21680672466754913,0.22684085369110107,0.2386554628610611,0.23396675288677216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2386554628610611,"y":0.23396675288677216},{"x":0.21680672466754913,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.8937503099441528,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.21984085369110107,0.2436554628610611,0.24096675288677216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24584323167800903},{"x":0.23529411852359772,"y":0.244655579328537},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2529691159725189},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9563964605331421,"str":"۲۳۰","boundary":[0.21680672466754913,0.24584323167800903,0.23529411852359772,0.2529691159725189]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.24584323167800903},{"x":0.23529411852359772,"y":0.244655579328537},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2529691159725189},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9563964605331421,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.23884323167800903,0.24029411852359772,0.2599691159725189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2369747906923294,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2719714939594269},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9492798447608948,"str":"۲۳۱","boundary":[0.21680672466754913,0.26365795731544495,0.2369747906923294,0.2719714939594269]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2369747906923294,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2719714939594269},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9492798447608948,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.25665795731544494,0.2419747906923294,0.2789714939594269],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2826603353023529},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2826603353023529},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2921615242958069},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9081224203109741,"str":"۲۳۱","boundary":[0.21680672466754913,0.2826603353023529,0.2369747906923294,0.2921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2826603353023529},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2826603353023529},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2921615242958069},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9081224203109741,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2756603353023529,0.2419747906923294,0.2991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.30403801798820496},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30403801798820496},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31116390228271484},{"x":0.21680672466754913,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9227108359336853,"str":"۲۳۹","boundary":[0.21680672466754913,0.30403801798820496,0.2386554628610611,0.31116390228271484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.30403801798820496},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30403801798820496},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31116390228271484},{"x":0.21680672466754913,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9227108359336853,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.29703801798820495,0.2436554628610611,0.31816390228271485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3206650912761688},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3206650912761688},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21680672466754913,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9532998204231262,"str":"۲۴۱","boundary":[0.21680672466754913,0.3206650912761688,0.23529411852359772,0.3301662802696228]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3206650912761688},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3206650912761688},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21680672466754913,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9532998204231262,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3136650912761688,0.24029411852359772,0.3371662802696228],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.956787109375,"str":"۲۴۱","boundary":[0.21680672466754913,0.34085512161254883,0.2369747906923294,0.34916865825653076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3396674692630768},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.956787109375,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3338551216125488,0.2419747906923294,0.35616865825653077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3800475001335144},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3800475001335144},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3895486891269684},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9655704498291016,"str":"۲۴۵","boundary":[0.21680672466754913,0.3800475001335144,0.24369747936725616,0.3895486891269684]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3800475001335144},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3800475001335144},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3895486891269684},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9655704498291016,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3730475001335144,0.24869747936725617,0.3965486891269684],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9719574451446533,"str":"۲۴۶","boundary":[0.21680672466754913,0.4002375304698944,0.2369747906923294,0.4097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9719574451446533,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3932375304698944,0.2419747906923294,0.4167387194633484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2369747906923294,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2369747906923294,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21680672466754913,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.959784984588623,"str":"۲۵۱","boundary":[0.21680672466754913,0.42161521315574646,0.2369747906923294,0.42874109745025635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2369747906923294,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2369747906923294,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21680672466754913,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.959784984588623,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.41461521315574645,0.2419747906923294,0.43574109745025635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4477434754371643},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9604920744895935,"str":"۲۵۳","boundary":[0.21680672466754913,0.4406175911426544,0.2386554628610611,0.4477434754371643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4406175911426544},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4477434754371643},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9604920744895935,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4336175911426544,0.2436554628610611,0.4547434754371643],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.45961993932724},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45843231678009033},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9644064903259277,"str":"۲۶۱","boundary":[0.21680672466754913,0.45961993932724,0.2369747906923294,0.4679335057735443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.45961993932724},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45843231678009033},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9644064903259277,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.45261993932724,0.2419747906923294,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4857482314109802},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9641585350036621,"str":"۲۸۴","boundary":[0.21680672466754913,0.47862231731414795,0.2369747906923294,0.4857482314109802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4857482314109802},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9641585350036621,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.47162231731414794,0.2419747906923294,0.49274823141098023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5059382319450378},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9264010787010193,"str":"۲۸۹","boundary":[0.21680672466754913,0.4976246953010559,0.2369747906923294,0.5059382319450378]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5059382319450378},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9264010787010193,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4906246953010559,0.2419747906923294,0.5129382319450378],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5249406099319458},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.910534679889679,"str":"۲۹۲","boundary":[0.21680672466754913,0.5166270732879639,0.2369747906923294,0.5249406099319458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5249406099319458},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.910534679889679,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5096270732879639,0.2419747906923294,0.5319406099319458],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.8847149610519409,"str":"۲۹۹","boundary":[0.21680672466754913,0.5368170738220215,0.2386554628610611,0.5439429879188538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.8847149610519409,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5298170738220215,0.2436554628610611,0.5509429879188538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5558194518089294},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9503929615020752,"str":"۳۰۰","boundary":[0.21680672466754913,0.5558194518089294,0.23529411852359772,0.5641329884529114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5558194518089294},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9503929615020752,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5488194518089294,0.24029411852359772,0.5711329884529114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5831353664398193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9390867352485657,"str":"۳۰۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5748218297958374,0.23529411852359772,0.5831353664398193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5831353664398193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9390867352485657,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5678218297958374,0.24029411852359772,0.5901353664398193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6021377444267273},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9473885297775269,"str":"۳۰۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5950118899345398,0.23529411852359772,0.6021377444267273]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5950118899345398},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6021377444267273},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9473885297775269,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5880118899345398,0.24029411852359772,0.6091377444267273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6330166459083557},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6330166459083557},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6425178050994873},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9189093112945557,"str":"۳۰۹","boundary":[0.21680672466754913,0.6330166459083557,0.24537815153598785,0.6425178050994873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6330166459083557},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6330166459083557},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6425178050994873},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9189093112945557,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6260166459083557,0.25037815153598786,0.6495178050994873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6520190238952637},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6520190238952637},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6627078652381897},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.8559640645980835,"str":"۳۱۰","boundary":[0.21848739683628082,0.6520190238952637,0.2386554628610611,0.6627078652381897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6520190238952637},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6520190238952637},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6627078652381897},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.8559640645980835,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.6450190238952637,0.2436554628610611,0.6697078652381897],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6722090244293213},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6722090244293213},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.86607426404953,"str":"۳۲۱","boundary":[0.21680672466754913,0.6722090244293213,0.2369747906923294,0.6817102432250977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6722090244293213},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6722090244293213},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.86607426404953,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6652090244293213,0.2419747906923294,0.6887102432250977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6995249390602112},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9385359287261963,"str":"۳۲۸","boundary":[0.21680672466754913,0.6923990249633789,0.2369747906923294,0.6995249390602112]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6995249390602112},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9385359287261963,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6853990249633789,0.2419747906923294,0.7065249390602112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7114014029502869},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7209026217460632},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9543132185935974,"str":"۳۴۱","boundary":[0.21680672466754913,0.7114014029502869,0.2369747906923294,0.7209026217460632]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7114014029502869},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7209026217460632},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9543132185935974,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7044014029502869,0.2419747906923294,0.7279026217460632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7304037809371948},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7304037809371948},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7387173175811768},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9519038796424866,"str":"۳۶۰","boundary":[0.21512605249881744,0.7304037809371948,0.23529411852359772,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7304037809371948},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7304037809371948},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7387173175811768},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9519038796424866,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7234037809371948,0.24029411852359772,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9675852656364441,"str":"۳۶۱","boundary":[0.21848739683628082,0.7494061589241028,0.2369747906923294,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9675852656364441,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.7424061589241028,0.2419747906923294,0.7659073777198792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7695962190628052},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9593499302864075,"str":"۳۶۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7695962190628052,0.2386554628610611,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7695962190628052},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9593499302864075,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7625962190628052,0.2436554628610611,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7885985970497131},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7885985970497131},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7969121336936951},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9660069346427917,"str":"۳۶۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7885985970497131,0.2386554628610611,0.7969121336936951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7885985970497131},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7885985970497131},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7969121336936951},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9660069346427917,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7815985970497131,0.2436554628610611,0.8039121336936951],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/229e3a0dc20a32fb/pages/AZbZqtRvmcBoIUKQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/229e3a0dc20a32fb/pages/OIUQjciCLydaPGLw.jpg","blurred":"/storage/books/229e3a0dc20a32fb/pages/tyQWSbMYszsGefYC.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00016658956591137232,0.9986781300536725,0.9990240773996095]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.1472684144973755},{"x":0.7815126180648804,"y":0.1472684144973755},{"x":0.7815126180648804,"y":0.16152018308639526},{"x":0.7714285850524902,"y":0.16152018308639526}]},"confidence":0.49544328451156616,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.7714285850524902,0.1472684144973755,0.7815126180648804,0.16152018308639526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.1472684144973755},{"x":0.7613445520401001,"y":0.14608076214790344},{"x":0.7613445520401001,"y":0.16152018308639526},{"x":0.7226890921592712,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":0.993768572807312,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.7226890921592712,0.1472684144973755,0.7613445520401001,0.16152018308639526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.1472684144973755},{"x":0.7159664034843445,"y":0.1472684144973755},{"x":0.7159664034843445,"y":0.1627078354358673},{"x":0.6436975002288818,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":0.9819779396057129,"dir":"rtl","str":"بیوشیمیایی","boundary":[0.6436975002288818,0.1472684144973755,0.7159664034843445,0.1627078354358673]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.1472684144973755},{"x":0.7815126180648804,"y":0.14608076214790344},{"x":0.7815126180648804,"y":0.16152018308639526},{"x":0.6436975002288818,"y":0.1627078354358673}]},"confidence":0.9575196504592896,"dir":"ltr","boundary":[0.6386975002288818,0.14026841449737548,0.7865126180648804,0.16852018308639527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.1698337346315384},{"x":0.756302535533905,"y":0.1698337346315384},{"x":0.756302535533905,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7411764860153198,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9589976668357849,"dir":"rtl","str":"۱.۸","boundary":[0.7411764860153198,0.1698337346315384,0.756302535533905,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7344537973403931,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7344537973403931,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7126050591468811,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9943228363990784,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.7126050591468811,0.1698337346315384,0.7344537973403931,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.1698337346315384},{"x":0.702521026134491,"y":0.1698337346315384},{"x":0.702521026134491,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6857143044471741,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9937634468078613,"dir":"rtl","str":"متان","boundary":[0.6857143044471741,0.1698337346315384,0.702521026134491,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6739495992660522,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6739495992660522,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6672269105911255,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9976757168769836,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6672269105911255,0.1698337346315384,0.6739495992660522,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.1698337346315384},{"x":0.658823549747467,"y":0.1698337346315384},{"x":0.658823549747467,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6420168280601501,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.995399534702301,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6420168280601501,0.1698337346315384,0.658823549747467,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6218487620353699,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5983193516731262,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9898137450218201,"dir":"rtl","str":"هضم","boundary":[0.5983193516731262,0.1698337346315384,0.6218487620353699,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5915966629981995,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5915966629981995,"y":0.18408551812171936},{"x":0.583193302154541,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9710743427276611,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.583193302154541,0.1698337346315384,0.5915966629981995,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5731092691421509,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5731092691421509,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5462185144424438,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9708930253982544,"dir":"rtl","str":"هوازی","boundary":[0.5462185144424438,0.1698337346315384,0.5731092691421509,0.18408551812171936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.1698337346315384},{"x":0.756302535533905,"y":0.1698337346315384},{"x":0.756302535533905,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5462185144424438,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9841209650039673,"dir":"ltr","boundary":[0.5412185144424438,0.16283373463153838,0.761302535533905,0.19108551812171937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.1900237500667572},{"x":0.756302535533905,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7579832077026367,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7428571581840515,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9460791349411011,"dir":"rtl","str":"۲.۸","boundary":[0.7411764860153198,0.1900237500667572,0.7579832077026367,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7310924530029297,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9787720441818237,"dir":"rtl","str":"پوسش","boundary":[0.7109243869781494,0.19121140241622925,0.7327731251716614,0.20427553355693817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.19121140241622925},{"x":0.756302535533905,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7579832077026367,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9647607803344727,"dir":"ltr","boundary":[0.7059243869781494,0.18421140241622924,0.7629832077026367,0.20890024375915528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7546218633651733,"y":0.20902612805366516},{"x":0.756302535533905,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.8884890079498291,"dir":"rtl","str":"۳.۸","boundary":[0.7411764860153198,0.20902612805366516,0.756302535533905,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7344537973403931,"y":0.22327791154384613},{"x":0.707563042640686,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9897722005844116,"dir":"rtl","str":"مطلب","boundary":[0.707563042640686,0.2102137804031372,0.7344537973403931,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6957983374595642,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6722689270973206,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9855358600616455,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.6705882549285889,0.2102137804031372,0.6957983374595642,0.22446556389331818]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7546218633651733,"y":0.20783847570419312},{"x":0.756302535533905,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6722689270973206,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9644439220428467,"dir":"ltr","boundary":[0.6655882549285889,0.2032137804031372,0.761302535533905,0.23027791154384614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7579832077026367,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7327731251716614,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9862388968467712,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7327731251716614,0.2327791005373001,0.7596638798713684,0.24346792697906494]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7579832077026367,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7327731251716614,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9862388968467712,"dir":"ltr","boundary":[0.7277731251716614,0.2257791005373001,0.7646638798713684,0.25046792697906495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7579832077026367,"y":0.264845609664917},{"x":0.7277311086654663,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9872232675552368,"dir":"rtl","str":"علائم","boundary":[0.7277311086654663,0.2517814636230469,0.7579832077026367,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7226890921592712,"y":0.264845609664917},{"x":0.6739495992660522,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9951263666152954,"dir":"rtl","str":"اختصاری","boundary":[0.6739495992660522,0.2517814636230469,0.7226890921592712,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6672269105911255,"y":0.264845609664917},{"x":0.63193279504776,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9927744269371033,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.63193279504776,0.2517814636230469,0.6672269105911255,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6268907785415649,"y":0.264845609664917},{"x":0.6067227125167847,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9935102462768555,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6067227125167847,0.2517814636230469,0.6268907785415649,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6000000238418579,"y":0.264845609664917},{"x":0.5899159908294678,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9902784824371338,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.2517814636230469,0.6000000238418579,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5848739743232727,"y":0.264845609664917},{"x":0.5680672526359558,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9948280453681946,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5680672526359558,0.2517814636230469,0.5848739743232727,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2517814636230469},{"x":0.561344563961029,"y":0.2517814636230469},{"x":0.561344563961029,"y":0.264845609664917},{"x":0.534453809261322,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9950122237205505,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.534453809261322,0.2517814636230469,0.561344563961029,0.264845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7579832077026367,"y":0.264845609664917},{"x":0.534453809261322,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9927343726158142,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.24478146362304687,0.7629832077026367,0.271845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7579832077026367,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7243697643280029,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9868471026420593,"dir":"ltr","str":"مسائل","boundary":[0.7243697643280029,0.2719714939594269,0.7579832077026367,0.28384798765182495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7579832077026367,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7243697643280029,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9868471026420593,"dir":"ltr","boundary":[0.7193697643280029,0.2649714939594269,0.7629832077026367,0.29084798765182496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.6875714659690857,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.7747899293899536,0.3123515546321869,0.7815126180648804,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9901876449584961,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.7260504364967346,0.3123515546321869,0.7630252242088318,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9968014359474182,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.6773109436035156,0.3123515546321869,0.7126050591468811,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9947937726974487,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6571428775787354,0.3123515546321869,0.6672269105911255,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.989715039730072,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6016806960105896,0.3123515546321869,0.6470588445663452,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.991004228591919,"dir":"rtl","str":"پسماند","boundary":[0.5445378422737122,0.3123515546321869,0.5882353186607361,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3277909755706787},{"x":0.507563054561615,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9841195344924927,"dir":"rtl","str":"جامد","boundary":[0.507563054561615,0.3123515546321869,0.5327731370925903,0.3277909755706787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3277909755706787},{"x":0.507563054561615,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9804447889328003,"dir":"ltr","boundary":[0.502563054561615,0.3053515546321869,0.7865126180648804,0.3347909755706787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6907563209533691,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6907563209533691,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6655462384223938,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.8641937971115112,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.6655462384223938,0.33372920751571655,0.6907563209533691,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6554622054100037,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6554622054100037,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6352941393852234,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9873586297035217,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6352941393852234,0.33372920751571655,0.6554622054100037,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6285714507102966,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6285714507102966,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6235294342041016,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9810394644737244,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6235294342041016,0.33372920751571655,0.6285714507102966,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6168067455291748,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6168067455291748,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5882353186607361,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9879316091537476,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5882353186607361,0.33372920751571655,0.6168067455291748,0.34679335355758667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6907563209533691,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6907563209533691,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5882353186607361,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9518810510635376,"dir":"ltr","boundary":[0.5832353186607361,0.32672920751571655,0.6957563209533691,0.3537933535575867],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9782686829566956,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5697479248046875,0.3349168598651886,0.5714285969734192,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5630252361297607,"y":0.33372920751571655},{"x":0.561344563961029,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5210084319114685,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9922778010368347,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5210084319114685,0.3325415551662445,0.561344563961029,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5142857432365417,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9620553255081177,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5025210380554199,0.3325415551662445,0.5142857432365417,0.34679335355758667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5731092691421509,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5025210380554199,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9840051531791687,"dir":"ltr","boundary":[0.4975210380554199,0.3255415551662445,0.5764285969734192,0.3549810059070587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3349168598651886},{"x":0.756302535533905,"y":0.3349168598651886},{"x":0.756302535533905,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9542720913887024,"str":"۱.۹","boundary":[0.7411764860153198,0.3349168598651886,0.756302535533905,0.3420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3349168598651886},{"x":0.756302535533905,"y":0.3349168598651886},{"x":0.756302535533905,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9542720913887024,"dir":"ltr","boundary":[0.7361764860153198,0.3279168598651886,0.761302535533905,0.3490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7344537973403931,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6991596817970276,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9724481701850891,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6991596817970276,0.33847981691360474,0.7344537973403931,0.3456057012081146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7344537973403931,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6991596817970276,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9724481701850891,"dir":"ltr","boundary":[0.6941596817970276,0.33147981691360473,0.7394537973403931,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7546218633651733,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7546218633651733,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9164156913757324,"dir":"rtl","str":"۲.۹","boundary":[0.7394958138465881,0.3527315855026245,0.7546218633651733,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3527315855026245},{"x":0.729411780834198,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3669833838939667},{"x":0.707563042640686,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9895078539848328,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.707563042640686,0.3527315855026245,0.7310924530029297,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.990766704082489,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6672269105911255,0.35391923785209656,0.6924369931221008,0.3669833838939667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.973124623298645,"dir":"ltr","boundary":[0.6622269105911255,0.34691923785209655,0.7596218633651733,0.3739833838939667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3729216158390045},{"x":0.756302535533905,"y":0.3729216158390045},{"x":0.756302535533905,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7428571581840515,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.8411033153533936,"dir":"rtl","str":"۳.۹","boundary":[0.7428571581840515,0.3729216158390045,0.756302535533905,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7327731251716614,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7008403539657593,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9838773012161255,"dir":"rtl","str":"مالکیت","boundary":[0.7008403539657593,0.3729216158390045,0.7327731251716614,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6890756487846375,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6571428775787354,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9920094013214111,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6571428775787354,0.3729216158390045,0.6890756487846375,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6453781723976135,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6386554837226868,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9920839071273804,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6386554837226868,0.3729216158390045,0.6453781723976135,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6302521228790283,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5882353186607361,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.990439236164093,"dir":"rtl","str":"خصوصی","boundary":[0.5882353186607361,0.3729216158390045,0.6302521228790283,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3729216158390045},{"x":0.578151285648346,"y":0.3729216158390045},{"x":0.578151285648346,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5731092691421509,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9882758855819702,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5731092691421509,0.3729216158390045,0.578151285648346,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5647059082984924,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5327731370925903,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9903908371925354,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.5327731370925903,0.3729216158390045,0.5647059082984924,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5210084319114685,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5058823823928833,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9967088103294373,"dir":"rtl","str":"دفع","boundary":[0.5058823823928833,0.3729216158390045,0.5210084319114685,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3729216158390045},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3729216158390045},{"x":0.49747899174690247,"y":0.38836103677749634},{"x":0.462184876203537,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9889798760414124,"dir":"rtl","str":"پسماند","boundary":[0.462184876203537,0.3729216158390045,0.49747899174690247,0.38836103677749634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3729216158390045},{"x":0.756302535533905,"y":0.3729216158390045},{"x":0.756302535533905,"y":0.38836103677749634},{"x":0.462184876203537,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9777733087539673,"dir":"ltr","boundary":[0.457184876203537,0.3659216158390045,0.761302535533905,0.39536103677749634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9448516368865967,"dir":"rtl","str":"۴.۹","boundary":[0.7445378303527832,0.3931116461753845,0.7546218633651733,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9950665831565857,"dir":"rtl","str":"قرارداد","boundary":[0.7008403539657593,0.3931116461753845,0.7344537973403931,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9944840669631958,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.6689075827598572,0.3931116461753845,0.6941176652908325,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9942181706428528,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.6268907785415649,0.3931116461753845,0.6571428775787354,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4073634147644043},{"x":0.583193302154541,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9925584197044373,"dir":"rtl","str":"پسماند","boundary":[0.583193302154541,0.3931116461753845,0.6184874176979065,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9844660758972168,"dir":"rtl","str":"جامد","boundary":[0.5529412031173706,0.3931116461753845,0.5714285969734192,0.4073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9878915548324585,"dir":"ltr","boundary":[0.5479412031173706,0.3861116461753845,0.7596218633651733,0.4143634147644043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4121140241622925},{"x":0.756302535533905,"y":0.4121140241622925},{"x":0.756302535533905,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9649936556816101,"dir":"rtl","str":"۵.۹","boundary":[0.7411764860153198,0.4121140241622925,0.756302535533905,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9835772514343262,"dir":"rtl","str":"امور","boundary":[0.7142857313156128,0.4121140241622925,0.7344537973403931,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9869018793106079,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.6907563209533691,0.4121140241622925,0.7092437148094177,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9915910959243774,"dir":"rtl","str":"تأسیسات","boundary":[0.6352941393852234,0.4121140241622925,0.6789916157722473,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9908789396286011,"dir":"rtl","str":"پسماند","boundary":[0.5932773351669312,0.4121140241622925,0.6252101063728333,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4275534451007843},{"x":0.561344563961029,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9837242364883423,"dir":"rtl","str":"جامد","boundary":[0.561344563961029,0.4121140241622925,0.5798319578170776,0.4275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4121140241622925},{"x":0.756302535533905,"y":0.4121140241622925},{"x":0.756302535533905,"y":0.4275534451007843},{"x":0.561344563961029,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9856501817703247,"dir":"ltr","boundary":[0.556344563961029,0.4051140241622925,0.761302535533905,0.4345534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4323040246963501},{"x":0.756302535533905,"y":0.4323040246963501},{"x":0.756302535533905,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7394958138465881,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9822869300842285,"dir":"rtl","str":"۶.۹","boundary":[0.7394958138465881,0.4323040246963501,0.756302535533905,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9947813749313354,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.7159664034843445,0.4323040246963501,0.7327731251716614,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9888792634010315,"dir":"rtl","str":"خطرناک","boundary":[0.6689075827598572,0.43349167704582214,0.7042016983032227,0.4477434754371643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.43349167704582214},{"x":0.756302535533905,"y":0.4323040246963501},{"x":0.756302535533905,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9891740083694458,"dir":"ltr","boundary":[0.6639075827598572,0.42649167704582214,0.761302535533905,0.45355582308769227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7529411911964417,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.8193116188049316,"dir":"rtl","str":"۷.۹","boundary":[0.7411764860153198,0.45130640268325806,0.7546218633651733,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7327731251716614,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7058823704719543,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9892246723175049,"dir":"rtl","str":"عدالت","boundary":[0.7058823704719543,0.45130640268325806,0.7327731251716614,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6957983374595642,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6957983374595642,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9897231459617615,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6672269105911255,0.4524940550327301,0.6957983374595642,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6605042219161987,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9709651470184326,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6336134672164917,0.4524940550327301,0.6605042219161987,0.46674585342407227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7529411911964417,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9529256820678711,"dir":"ltr","boundary":[0.6286134672164917,0.4454940550327301,0.7596218633651733,0.4725582010746002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.47387173771858215},{"x":0.756302535533905,"y":0.47387173771858215},{"x":0.756302535533905,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8590880036354065,"dir":"rtl","str":"۸.۹","boundary":[0.7428571581840515,0.47387173771858215,0.756302535533905,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7344537973403931,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9894616007804871,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7210084199905396,0.47387173771858215,0.7344537973403931,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7008403539657593,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9856609106063843,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.6705882549285889,0.47387173771858215,0.7008403539657593,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6571428775787354,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4869358539581299},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9905479550361633,"dir":"rtl","str":"پسماند","boundary":[0.6218487620353699,0.47387173771858215,0.6571428775787354,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.47387173771858215},{"x":0.610084056854248,"y":0.47387173771858215},{"x":0.610084056854248,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9846279621124268,"dir":"rtl","str":"جامد","boundary":[0.5899159908294678,0.47387173771858215,0.610084056854248,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.47387173771858215},{"x":0.756302535533905,"y":0.47387173771858215},{"x":0.756302535533905,"y":0.4869358539581299},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.969321608543396,"dir":"ltr","boundary":[0.5849159908294678,0.46687173771858215,0.761302535533905,0.4939358539581299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7546218633651733,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.8455651998519897,"dir":"rtl","str":"۹.۹","boundary":[0.7394958138465881,0.49168646335601807,0.7546218633651733,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7327731251716614,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5059382319450378},{"x":0.707563042640686,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.989445686340332,"dir":"rtl","str":"مطلب","boundary":[0.707563042640686,0.49168646335601807,0.7327731251716614,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9839632511138916,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.6722689270973206,0.4928741157054901,0.6957983374595642,0.5071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7546218633651733,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9537121653556824,"dir":"ltr","boundary":[0.6672689270973206,0.4858741157054901,0.7596218633651733,0.5129382319450378],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9504235982894897,"dir":"rtl","str":"۱۰.۹","boundary":[0.7327731251716614,0.5118764638900757,0.7546218633651733,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9934841990470886,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.7008403539657593,0.5118764638900757,0.7243697643280029,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9922112226486206,"dir":"rtl","str":"آخر","boundary":[0.6756302714347839,0.5118764638900757,0.6924369931221008,0.5273159146308899]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7546218633651733,"y":0.510688841342926},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9758780598640442,"dir":"ltr","boundary":[0.6706302714347839,0.5048764638900757,0.7596218633651733,0.5331282920837402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5356294512748718},{"x":0.756302535533905,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9859392046928406,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7327731251716614,0.5356294512748718,0.7579832077026367,0.5451306700706482]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5356294512748718},{"x":0.756302535533905,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9859392046928406,"dir":"ltr","boundary":[0.7277731251716614,0.5286294512748718,0.7629832077026367,0.5521306700706482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9873402118682861,"dir":"rtl","str":"علائم","boundary":[0.7277311086654663,0.5534442067146301,0.7579832077026367,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9936366677284241,"dir":"rtl","str":"اختصاری","boundary":[0.6739495992660522,0.5534442067146301,0.7226890921592712,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5676959753036499},{"x":0.63193279504776,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9912892580032349,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.63193279504776,0.5534442067146301,0.6672269105911255,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9935171604156494,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6067227125167847,0.5534442067146301,0.6268907785415649,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9903569221496582,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.5534442067146301,0.6000000238418579,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.994820237159729,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5680672526359558,0.5534442067146301,0.5848739743232727,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5534442067146301},{"x":0.561344563961029,"y":0.5534442067146301},{"x":0.561344563961029,"y":0.5676959753036499},{"x":0.534453809261322,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9941874742507935,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.534453809261322,0.5534442067146301,0.561344563961029,0.5676959753036499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5676959753036499},{"x":0.534453809261322,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9919823408126831,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.5464442067146301,0.7629832077026367,0.5746959753036499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9875442385673523,"dir":"ltr","str":"مسائل","boundary":[0.7243697643280029,0.5748218297958374,0.7579832077026367,0.5855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9875442385673523,"dir":"ltr","boundary":[0.7193697643280029,0.5678218297958374,0.7629832077026367,0.5925106711387634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9782751202583313,"dir":"rtl","str":"ضمیمهها","boundary":[0.7243697643280029,0.6152018904685974,0.7815126180648804,0.6294536590576172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9782751202583313,"dir":"ltr","boundary":[0.7193697643280029,0.6082018904685974,0.7865126180648804,0.6364536590576172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6496437191963196},{"x":0.756302535533905,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.986380934715271,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.756302535533905,0.6365795731544495,0.7798319458961487,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9599558115005493,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7310924530029297,0.6365795731544495,0.7546218633651733,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9814882874488831,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6705882549285889,0.6365795731544495,0.7243697643280029,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6496437191963196},{"x":0.658823549747467,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.34637466073036194,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.658823549747467,0.6365795731544495,0.6655462384223938,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9674204587936401,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6117647290229797,0.6365795731544495,0.6571428775787354,0.6496437191963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9447258114814758,"dir":"ltr","boundary":[0.6067647290229797,0.6295795731544495,0.7848319458961487,0.6566437191963196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6722090244293213},{"x":0.756302535533905,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9804762601852417,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.756302535533905,0.6591448783874512,0.7815126180648804,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9023045301437378,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7310924530029297,0.6591448783874512,0.7546218633651733,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6722090244293213},{"x":0.680672287940979,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9741854071617126,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.680672287940979,0.6591448783874512,0.7243697643280029,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.406804621219635,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6689075827598572,0.6591448783874512,0.6773109436035156,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9707379937171936,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6117647290229797,0.6591448783874512,0.6672269105911255,0.6722090244293213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9335247874259949,"dir":"ltr","boundary":[0.6067647290229797,0.6521448783874512,0.7865126180648804,0.6792090244293213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9928139448165894,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7277311086654663,0.6805225610733032,0.7815126180648804,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9868850708007812,"dir":"rtl","str":"راهنما","boundary":[0.6857143044471741,0.6805225610733032,0.7226890921592712,0.6935867071151733]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9895800352096558,"dir":"ltr","boundary":[0.6807143044471741,0.6735225610733032,0.7865126180648804,0.7005867071151733],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.805225670337677},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8147268295288086},{"x":0.49915966391563416,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9641780853271484,"str":"شش","boundary":[0.49747899174690247,0.805225670337677,0.5126050710678101,0.8147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.805225670337677},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8147268295288086},{"x":0.49915966391563416,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9641780853271484,"dir":"ltr","boundary":[0.49247899174690246,0.798225670337677,0.5176050710678101,0.8217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.14845605194568634},{"x":0.24705882370471954,"y":0.14845605194568634},{"x":0.24705882370471954,"y":0.15914489328861237},{"x":0.21680672466754913,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9711351990699768,"str":"۳۶۷","boundary":[0.21680672466754913,0.14845605194568634,0.24705882370471954,0.15914489328861237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.14845605194568634},{"x":0.24705882370471954,"y":0.14845605194568634},{"x":0.24705882370471954,"y":0.15914489328861237},{"x":0.21680672466754913,"y":0.15795724093914032}]},"confidence":0.9711351990699768,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.14145605194568633,0.25205882370471955,0.16614489328861237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.17102137207984924},{"x":0.2386554628610611,"y":0.17102137207984924},{"x":0.2386554628610611,"y":0.17933492362499237},{"x":0.21680672466754913,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9710181951522827,"str":"۳۶۸","boundary":[0.21680672466754913,0.17102137207984924,0.2386554628610611,0.17933492362499237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.17102137207984924},{"x":0.2386554628610611,"y":0.17102137207984924},{"x":0.2386554628610611,"y":0.17933492362499237},{"x":0.21680672466754913,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9710181951522827,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.16402137207984924,0.2436554628610611,0.18633492362499238],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1923990547657013},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19121140241622925},{"x":0.2369747906923294,"y":0.19952493906021118},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9382917284965515,"str":"۳۸۰","boundary":[0.21512605249881744,0.1923990547657013,0.2369747906923294,0.19952493906021118]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1923990547657013},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19121140241622925},{"x":0.2369747906923294,"y":0.19952493906021118},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9382917284965515,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.1853990547657013,0.2419747906923294,0.2065249390602112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.21140141785144806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21140141785144806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21848739683628082,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.5295759439468384,"str":"۳۹۱","boundary":[0.21848739683628082,0.21140141785144806,0.2386554628610611,0.22090260684490204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.21140141785144806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21140141785144806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21848739683628082,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.5295759439468384,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.20440141785144805,0.2436554628610611,0.22790260684490204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2327791005373001},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2327791005373001},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.8406988382339478,"str":"۳۹۲","boundary":[0.21512605249881744,0.2327791005373001,0.2386554628610611,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2327791005373001},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2327791005373001},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.8406988382339478,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2257791005373001,0.2436554628610611,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2369747906923294,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9725454449653625,"str":"۳۹۵","boundary":[0.21680672466754913,0.2529691159725189,0.2369747906923294,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2369747906923294,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9725454449653625,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.24596911597251891,0.2419747906923294,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2731591463088989},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2731591463088989},{"x":0.2369747906923294,"y":0.28147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9650980830192566,"str":"۳۹۵","boundary":[0.21512605249881744,0.2731591463088989,0.2369747906923294,0.28147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2731591463088989},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2731591463088989},{"x":0.2369747906923294,"y":0.28147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9650980830192566,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2661591463088989,0.2419747906923294,0.28847268295288087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.31353920698165894},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3123515546321869},{"x":0.24705882370471954,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.893770694732666,"str":"۳۹۷","boundary":[0.21680672466754913,0.31353920698165894,0.24705882370471954,0.32185274362564087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.31353920698165894},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3123515546321869},{"x":0.24705882370471954,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.893770694732666,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.30653920698165893,0.25205882370471955,0.3288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3420427441596985},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.909473180770874,"str":"۳۹۷","boundary":[0.21680672466754913,0.3349168598651886,0.2386554628610611,0.3420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3420427441596985},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.909473180770874,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3279168598651886,0.2436554628610611,0.3490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3551068902015686},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3551068902015686},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.967061460018158,"str":"۴۰۴","boundary":[0.21680672466754913,0.3551068902015686,0.2369747906923294,0.3622327744960785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3551068902015686},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3551068902015686},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.967061460018158,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3481068902015686,0.2419747906923294,0.3692327744960785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2369747906923294,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3824228048324585},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9679965972900391,"str":"۴۰۶","boundary":[0.21680672466754913,0.37410926818847656,0.2369747906923294,0.3824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2369747906923294,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3824228048324585},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9679965972900391,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.36710926818847656,0.2419747906923294,0.3894228048324585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40380048751831055},{"x":0.21680672466754913,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.958093523979187,"str":"۴۰۷","boundary":[0.21680672466754913,0.39429929852485657,0.2386554628610611,0.40380048751831055]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2386554628610611,"y":0.39429929852485657},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40380048751831055},{"x":0.21680672466754913,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.958093523979187,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.38729929852485656,0.2436554628610611,0.41080048751831055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2369747906923294,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21680672466754913,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9574591517448425,"str":"۴۱۱","boundary":[0.21680672466754913,0.4144892990589142,0.2369747906923294,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2369747906923294,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21680672466754913,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9574591517448425,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4074892990589142,0.2419747906923294,0.43099048805236817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4429928660392761},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9658104181289673,"str":"۴۱۷","boundary":[0.21848739683628082,0.4346793293952942,0.2386554628610611,0.4429928660392761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4429928660392761},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9658104181289673,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.4276793293952942,0.2436554628610611,0.44999286603927613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23529411852359772,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23529411852359772,"y":0.46318289637565613},{"x":0.21848739683628082,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9782867431640625,"str":"۴۱۹","boundary":[0.21848739683628082,0.45368170738220215,0.23529411852359772,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23529411852359772,"y":0.45368170738220215},{"x":0.23529411852359772,"y":0.46318289637565613},{"x":0.21848739683628082,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9782867431640625,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.44668170738220214,0.24029411852359772,0.47018289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9201206564903259,"str":"۴۲۰","boundary":[0.21680672466754913,0.4750593900680542,0.2369747906923294,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9201206564903259,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4680593900680542,0.2419747906923294,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2369747906923294,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9096470475196838,"str":"۴۲۱","boundary":[0.21680672466754913,0.49406176805496216,0.2369747906923294,0.5035629272460938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2369747906923294,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9096470475196838,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.48706176805496215,0.2419747906923294,0.5105629272460938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9332839846611023,"str":"۴۲۳","boundary":[0.21680672466754913,0.5154394507408142,0.2386554628610611,0.5237529873847961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5237529873847961},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9332839846611023,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5084394507408142,0.2436554628610611,0.5307529873847961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5427553653717041},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9676052331924438,"str":"۴۲۳","boundary":[0.21680672466754913,0.5356294512748718,0.2386554628610611,0.5427553653717041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5427553653717041},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9676052331924438,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5286294512748718,0.2436554628610611,0.5497553653717041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9654086232185364,"str":"۴۲۴","boundary":[0.21848739683628082,0.5546318292617798,0.2369747906923294,0.5629453659057617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9654086232185364,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.5476318292617798,0.2419747906923294,0.5699453659057617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5831353664398193},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9683278799057007,"str":"۴۲۴","boundary":[0.21848739683628082,0.5748218297958374,0.2369747906923294,0.5831353664398193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5831353664398193},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9683278799057007,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.5678218297958374,0.2419747906923294,0.5901353664398193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6152018904685974},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6152018904685974},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6247031092643738},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.8970181345939636,"str":"۴۲۷","boundary":[0.21680672466754913,0.6152018904685974,0.24537815153598785,0.6247031092643738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6152018904685974},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6152018904685974},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6247031092643738},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.8970181345939636,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6082018904685974,0.25037815153598786,0.6317031092643738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6365795731544495},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6365795731544495},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6472684144973755},{"x":0.21512605249881744,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9590122103691101,"str":"۴۶۷","boundary":[0.21680672466754913,0.6365795731544495,0.24537815153598785,0.6472684144973755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6365795731544495},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6365795731544495},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6472684144973755},{"x":0.21512605249881744,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9590122103691101,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6295795731544495,0.25037815153598786,0.6542684144973755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6579572558403015},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6579572558403015},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6686460971832275},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9173486828804016,"str":"۴۷۳","boundary":[0.21680672466754913,0.6579572558403015,0.24537815153598785,0.6686460971832275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6579572558403015},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6579572558403015},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6686460971832275},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9173486828804016,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6509572558403015,0.25037815153598786,0.6756460971832275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6793349385261536},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6793349385261536},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6900237798690796},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9596271514892578,"str":"۴۷۹","boundary":[0.21680672466754913,0.6793349385261536,0.24369747936725616,0.6900237798690796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6793349385261536},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6793349385261536},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6900237798690796},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9596271514892578,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6723349385261536,0.24869747936725617,0.6970237798690796],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/229e3a0dc20a32fb/pages/WZEBmbeITWFtWVEI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/229e3a0dc20a32fb/pages/ArDVcWXVrEXKQvpM.jpg","blurred":"/storage/books/229e3a0dc20a32fb/pages/eOzGfJoySZXWEbYg.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0004021445382519176,0.9986724807354582,0.9990480560225716]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9930152893066406,"dir":"rtl","str":"تقدیر","boundary":[0.7445378303527832,0.3444180488586426,0.7848739624023438,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7378151416778564,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7310924530029297,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9829137921333313,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7310924530029297,0.3456057012081146,0.7378151416778564,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7243697643280029,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6840336322784424,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9919920563697815,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.6840336322784424,0.3456057012081146,0.7243697643280029,0.36104512214660645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6840336322784424,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9915958642959595,"dir":"ltr","boundary":[0.6790336322784424,0.3386057012081146,0.7898739624023438,0.3668574697971344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9914995431900024,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7663865685462952,0.3681710362434387,0.7848739624023438,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9941446781158447,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7277311086654663,0.3681710362434387,0.7579832077026367,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9957472681999207,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.6840336322784424,0.3681710362434387,0.7193277478218079,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.988460123538971,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6554622054100037,0.3681710362434387,0.6756302714347839,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9944979548454285,"dir":"rtl","str":"عمر","boundary":[0.6252101063728333,0.3681710362434387,0.6470588445663452,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9924375414848328,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6000000238418579,0.3681710362434387,0.6168067455291748,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9951733350753784,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5798319578170776,0.3681710362434387,0.5915966629981995,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.8955443501472473,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5428571701049805,0.3681710362434387,0.5731092691421509,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3681710362434387},{"x":0.534453809261322,"y":0.3681710362434387},{"x":0.534453809261322,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9888398051261902,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.4907563030719757,0.3681710362434387,0.534453809261322,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.3681710362434387},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3681710362434387},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9912598729133606,"dir":"rtl","str":"پسماند","boundary":[0.4436974823474884,0.3681710362434387,0.48235294222831726,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3681710362434387},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3681710362434387},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9874079823493958,"dir":"rtl","str":"جامد","boundary":[0.4100840389728546,0.3681710362434387,0.43529412150382996,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3681710362434387},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3681710362434387},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9970510601997375,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3764705955982208,0.3681710362434387,0.40168067812919617,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.3681710362434387},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3681710362434387},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9927978515625,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3613445460796356,0.3681710362434387,0.3680672347545624,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.3681710362434387},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3681710362434387},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9945394992828369,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.3294117748737335,0.3681710362434387,0.35462185740470886,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.3681710362434387},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3681710362434387},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3824228048324585},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9896606802940369,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.30588236451148987,0.3681710362434387,0.3210084140300751,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9960039258003235,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.2705882489681244,0.3681710362434387,0.2991596758365631,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3681710362434387},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3681710362434387},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3824228048324585},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9952685236930847,"dir":"rtl","str":"حضور","boundary":[0.22689075767993927,0.3681710362434387,0.26218488812446594,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3824228048324585},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9705834984779358,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.3681710362434387,0.2201680690050125,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9914588332176208,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7596638798713684,0.3871733844280243,0.7831932902336121,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3871733844280243},{"x":0.75126051902771,"y":0.3871733844280243},{"x":0.75126051902771,"y":0.4049881100654602},{"x":0.707563042640686,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9921137094497681,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.707563042640686,0.3871733844280243,0.75126051902771,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6991596817970276,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9955546855926514,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6924369931221008,0.38836103677749634,0.6991596817970276,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6840336322784424,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.994763970375061,"dir":"rtl","str":"همراهان","boundary":[0.6336134672164917,0.38836103677749634,0.6840336322784424,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6252101063728333,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9915030002593994,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6134454011917114,0.38836103677749634,0.6252101063728333,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.38836103677749634},{"x":0.605042040348053,"y":0.38836103677749634},{"x":0.605042040348053,"y":0.4049881100654602},{"x":0.578151285648346,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9933180212974548,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.578151285648346,0.38836103677749634,0.605042040348053,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5697479248046875,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9912968277931213,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.5327731370925903,0.38836103677749634,0.5697479248046875,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5226891040802002,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9735034704208374,"dir":"rtl","str":"حرفهای","boundary":[0.4789915978908539,0.38836103677749634,0.5226891040802002,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.38836103677749634},{"x":0.46890756487846375,"y":0.38836103677749634},{"x":0.46890756487846375,"y":0.40617576241493225},{"x":0.45210084319114685,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9866768717765808,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.45210084319114685,0.38836103677749634,0.46890756487846375,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4453781545162201,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4453781545162201,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4151260554790497,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9873095750808716,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.4151260554790497,0.38836103677749634,0.4453781545162201,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4084033668041229,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4084033668041229,"y":0.40617576241493225},{"x":0.38823530077934265,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9795399308204651,"dir":"rtl","str":"پذیر","boundary":[0.38823530077934265,0.38836103677749634,0.4084033668041229,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.38836103677749634},{"x":0.3764705955982208,"y":0.38836103677749634},{"x":0.3764705955982208,"y":0.40617576241493225},{"x":0.35630252957344055,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.992434024810791,"dir":"rtl","str":"نبود","boundary":[0.35630252957344055,0.38836103677749634,0.3764705955982208,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.38836103677749634},{"x":0.35630252957344055,"y":0.38836103677749634},{"x":0.35630252957344055,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3529411852359772,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.983859121799469,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3529411852359772,0.38836103677749634,0.35630252957344055,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.3895486891269684},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3895486891269684},{"x":0.34285715222358704,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3142857253551483,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9920490384101868,"dir":"rtl","str":"اولین","boundary":[0.3142857253551483,0.3895486891269684,0.34285715222358704,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.3895486891269684},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3895486891269684},{"x":0.30588236451148987,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3008403480052948,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9824687242507935,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3008403480052948,0.3895486891269684,0.30588236451148987,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.3895486891269684},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3895486891269684},{"x":0.29243698716163635,"y":0.40617576241493225},{"x":0.24033613502979279,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9873205423355103,"dir":"rtl","str":"مهمترین","boundary":[0.24033613502979279,0.3895486891269684,0.29243698716163635,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3895486891269684},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3895486891269684},{"x":0.23193277418613434,"y":0.40617576241493225},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9896811842918396,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.21512605249881744,0.3895486891269684,0.23193277418613434,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7613445520401001,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9923341870307922,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.7613445520401001,0.41092637181282043,0.7848739624023438,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7529411911964417,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7529411911964417,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7260504364967346,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9911826848983765,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7260504364967346,0.41092637181282043,0.7529411911964417,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7176470756530762,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7176470756530762,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6991596817970276,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9716498851776123,"dir":"rtl","str":"آرن","boundary":[0.6991596817970276,0.41092637181282043,0.7176470756530762,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6907563209533691,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6907563209533691,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6420168280601501,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.955512523651123,"dir":"rtl","str":"وسیلیند","boundary":[0.6420168280601501,0.41092637181282043,0.6907563209533691,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6336134672164917,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6336134672164917,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6084033846855164,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9931198358535767,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6084033846855164,0.41092637181282043,0.6336134672164917,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6000000238418579,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6000000238418579,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5865546464920044,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9961113929748535,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5865546464920044,0.41092637181282043,0.6000000238418579,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.41092637181282043},{"x":0.578151285648346,"y":0.41092637181282043},{"x":0.578151285648346,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5697479248046875,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9959335327148438,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5697479248046875,0.41092637181282043,0.578151285648346,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.41092637181282043},{"x":0.561344563961029,"y":0.41092637181282043},{"x":0.561344563961029,"y":0.42636579275131226},{"x":0.48403361439704895,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.985427737236023,"dir":"rtl","str":"راهنماییهای","boundary":[0.48403361439704895,0.41092637181282043,0.561344563961029,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4756302535533905,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4756302535533905,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4436974823474884,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.938353419303894,"dir":"rtl","str":"ارزنده","boundary":[0.4436974823474884,0.41092637181282043,0.4756302535533905,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.41092637181282043},{"x":0.43529412150382996,"y":0.41092637181282043},{"x":0.43529412150382996,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4151260554790497,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9938344359397888,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.4151260554790497,0.41092637181282043,0.43529412150382996,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.41092637181282043},{"x":0.40672269463539124,"y":0.41092637181282043},{"x":0.40672269463539124,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3966386616230011,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9967926740646362,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3966386616230011,0.41092637181282043,0.40672269463539124,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.41092637181282043},{"x":0.38823530077934265,"y":0.41092637181282043},{"x":0.38823530077934265,"y":0.42636579275131226},{"x":0.34285715222358704,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.991307258605957,"dir":"rtl","str":"اینجانب","boundary":[0.34285715222358704,0.41092637181282043,0.38823530077934265,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3344537913799286,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3344537913799286,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3210084140300751,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9958399534225464,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3210084140300751,0.41092637181282043,0.3344537913799286,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3126050531864166,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3126050531864166,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3008403480052948,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9935171604156494,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3008403480052948,0.41092637181282043,0.3126050531864166,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.41092637181282043},{"x":0.29243698716163635,"y":0.41092637181282043},{"x":0.29243698716163635,"y":0.42636579275131226},{"x":0.27899160981178284,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.992035984992981,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.27899160981178284,0.41092637181282043,0.29243698716163635,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2705882489681244,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2705882489681244,"y":0.42636579275131226},{"x":0.24369747936725616,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9934508800506592,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.24369747936725616,0.41092637181282043,0.2705882489681244,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41092637181282043},{"x":0.23529411852359772,"y":0.41092637181282043},{"x":0.23529411852359772,"y":0.42636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9829540252685547,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.21512605249881744,0.41092637181282043,0.23529411852359772,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7277311086654663,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9799822568893433,"dir":"rtl","str":"دانشجوی","boundary":[0.7277311086654663,0.43586698174476624,0.7831932902336121,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7193277478218079,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7193277478218079,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6924369931221008,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9914265871047974,"dir":"rtl","str":"جوان","boundary":[0.6924369931221008,0.43586698174476624,0.7193277478218079,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6840336322784424,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6840336322784424,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6554622054100037,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9422441720962524,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.6554622054100037,0.43586698174476624,0.6840336322784424,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6470588445663452,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6470588445663452,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5983193516731262,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9873607754707336,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5983193516731262,0.43586698174476624,0.6470588445663452,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5899159908294678,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5899159908294678,"y":0.44893112778663635},{"x":0.578151285648346,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9918283224105835,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.578151285648346,0.43586698174476624,0.5899159908294678,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5714285969734192,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5714285969734192,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5277311205863953,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9936395883560181,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5277311205863953,0.43586698174476624,0.5714285969734192,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5193277597427368,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5193277597427368,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4907563030719757,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9899396300315857,"dir":"rtl","str":"دوک","boundary":[0.4907563030719757,0.43586698174476624,0.5193277597427368,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.43586698174476624},{"x":0.48235294222831726,"y":0.43586698174476624},{"x":0.48235294222831726,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4588235318660736,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9954330921173096,"dir":"rtl","str":"بودم","boundary":[0.4588235318660736,0.43586698174476624,0.48235294222831726,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4588235318660736,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4588235318660736,"y":0.44893112778663635},{"x":0.45546218752861023,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.97353196144104,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45546218752861023,0.43586698174476624,0.4588235318660736,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4470588266849518,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4470588266849518,"y":0.44893112778663635},{"x":0.42184874415397644,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9809678792953491,"dir":"rtl","str":"دریغ","boundary":[0.42184874415397644,0.43586698174476624,0.4470588266849518,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.43586698174476624},{"x":0.413445383310318,"y":0.43586698174476624},{"x":0.413445383310318,"y":0.44893112778663635},{"x":0.3848739564418793,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9732937812805176,"dir":"rtl","str":"ننمود","boundary":[0.3848739564418793,0.43586698174476624,0.413445383310318,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.43586698174476624},{"x":0.3764705955982208,"y":0.43586698174476624},{"x":0.3764705955982208,"y":0.44893112778663635},{"x":0.37142857909202576,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9827130436897278,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37142857909202576,0.43586698174476624,0.3764705955982208,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.43586698174476624},{"x":0.3630252182483673,"y":0.43586698174476624},{"x":0.3630252182483673,"y":0.44893112778663635},{"x":0.3478991687297821,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9798296689987183,"dir":"rtl","str":"مرا","boundary":[0.3478991687297821,0.43586698174476624,0.3630252182483673,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.43586698174476624},{"x":0.33949580788612366,"y":0.43586698174476624},{"x":0.33949580788612366,"y":0.44893112778663635},{"x":0.29243698716163635,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9957045912742615,"dir":"rtl","str":"استخدام","boundary":[0.29243698716163635,0.43586698174476624,0.33949580788612366,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2840336263179779,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2840336263179779,"y":0.44893112778663635},{"x":0.25882354378700256,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9954268932342529,"dir":"rtl","str":"نمود","boundary":[0.25882354378700256,0.43586698174476624,0.2840336263179779,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2521008551120758,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2521008551120758,"y":0.44893112778663635},{"x":0.24369747936725616,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9916715025901794,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.24369747936725616,0.43586698174476624,0.2521008551120758,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624},{"x":0.23529411852359772,"y":0.43586698174476624},{"x":0.23529411852359772,"y":0.44893112778663635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9876459836959839,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.21512605249881744,0.43586698174476624,0.23529411852359772,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7411764860153198,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9886669516563416,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.7411764860153198,0.4548693597316742,0.7848739624023438,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7344537973403931,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6924369931221008,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9938302636146545,"dir":"rtl","str":"پذیرش","boundary":[0.6924369931221008,0.4548693597316742,0.7344537973403931,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6857143044471741,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6151260733604431,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9936257004737854,"dir":"rtl","str":"خردشوندگی","boundary":[0.6151260733604431,0.4548693597316742,0.6857143044471741,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5798319578170776,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9953354001045227,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.5798319578170776,0.4548693597316742,0.6084033846855164,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5714285969734192,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5428571701049805,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9915633201599121,"dir":"rtl","str":"دهیم","boundary":[0.5428571701049805,0.4548693597316742,0.5714285969734192,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5361344814300537,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5310924649238586,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9930201172828674,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.4548693597316742,0.5361344814300537,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5243697762489319,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4789915978908539,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9913221597671509,"dir":"rtl","str":"درنهایت","boundary":[0.4789915978908539,0.4548693597316742,0.5243697762489319,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4773109257221222,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4722689092159271,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9885609149932861,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4722689092159271,0.4548693597316742,0.4773109257221222,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.4548693597316742},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4548693597316742},{"x":0.46722689270973206,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4420168101787567,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9919238090515137,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.4420168101787567,0.4548693597316742,0.46722689270973206,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4548693597316742},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4548693597316742},{"x":0.43697479367256165,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4285714328289032,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9736608862876892,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4285714328289032,0.4548693597316742,0.43697479367256165,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4151260554790497,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4000000059604645,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.992783784866333,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.4000000059604645,0.4548693597316742,0.4151260554790497,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3932773172855377,"y":0.47149643301963806},{"x":0.38655462861061096,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9807397127151489,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.38655462861061096,0.4548693597316742,0.3932773172855377,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3798319399356842,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3478991687297821,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.995204508304596,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.3478991687297821,0.4548693597316742,0.3798319399356842,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3361344635486603,"y":0.47149643301963806},{"x":0.29075631499290466,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9927421808242798,"dir":"rtl","str":"مشترک","boundary":[0.29075631499290466,0.4548693597316742,0.3361344635486603,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2840336263179779,"y":0.47149643301963806},{"x":0.2722689211368561,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9929878115653992,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2722689211368561,0.4548693597316742,0.2840336263179779,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2655462324619293,"y":0.47149643301963806},{"x":0.24705882370471954,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9940776824951172,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.24705882370471954,0.4548693597316742,0.2655462324619293,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4548693597316742},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4548693597316742},{"x":0.24033613502979279,"y":0.47149643301963806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.995932936668396,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.21512605249881744,0.4548693597316742,0.24033613502979279,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7747899293899536,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9897900223731995,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7747899293899536,0.47624704241752625,0.7848739624023438,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7663865685462952,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7663865685462952,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7277311086654663,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9939664602279663,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.7277311086654663,0.47624704241752625,0.7663865685462952,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7193277478218079,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7193277478218079,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9927816390991211,"dir":"rtl","str":"درآمد","boundary":[0.6890756487846375,0.47624704241752625,0.7193277478218079,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6840336322784424,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6840336322784424,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6689075827598572,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9910333752632141,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6689075827598572,0.47624704241752625,0.6840336322784424,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6655462384223938,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6655462384223938,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6235294342041016,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9935765266418457,"dir":"rtl","str":"انجمن","boundary":[0.6235294342041016,0.47624704241752625,0.6655462384223938,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6184874176979065,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6184874176979065,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5647059082984924,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9929196834564209,"dir":"rtl","str":"مهندسان","boundary":[0.5647059082984924,0.47624704241752625,0.6184874176979065,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5579832196235657,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5579832196235657,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5243697762489319,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.989637017250061,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.5243697762489319,0.47624704241752625,0.5579832196235657,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5092437267303467,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5092437267303467,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4571428596973419,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9909711480140686,"dir":"rtl","str":"آمریکایی","boundary":[0.4571428596973419,0.47624704241752625,0.5092437267303467,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4470588266849518,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4470588266849518,"y":0.49406176805496216},{"x":0.43361344933509827,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9935307502746582,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.43361344933509827,0.47624704241752625,0.4470588266849518,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4268907606601715,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4268907606601715,"y":0.49406176805496216},{"x":0.41848739981651306,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9966856241226196,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.41848739981651306,0.47624704241752625,0.4268907606601715,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4117647111415863,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4117647111415863,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3781512677669525,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9938067197799683,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.3781512677669525,0.47624704241752625,0.4117647111415863,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.47624704241752625},{"x":0.37142857909202576,"y":0.47624704241752625},{"x":0.37142857909202576,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3529411852359772,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9956426620483398,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.3529411852359772,0.47624704241752625,0.37142857909202576,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.47624704241752625},{"x":0.3512605130672455,"y":0.47624704241752625},{"x":0.3512605130672455,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3478991687297821,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9926359057426453,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3478991687297821,0.47624704241752625,0.3512605130672455,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.47624704241752625},{"x":0.34117648005485535,"y":0.47624704241752625},{"x":0.34117648005485535,"y":0.49406176805496216},{"x":0.29579833149909973,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9950374364852905,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.29579833149909973,0.47624704241752625,0.34117648005485535,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.47624704241752625},{"x":0.29243698716163635,"y":0.47624704241752625},{"x":0.29243698716163635,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2873949706554413,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9905469417572021,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2873949706554413,0.47624704241752625,0.29243698716163635,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2806722819805145,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2806722819805145,"y":0.49406176805496216},{"x":0.24537815153598785,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9932186007499695,"dir":"rtl","str":"فرانک","boundary":[0.24537815153598785,0.47624704241752625,0.2806722819805145,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2369747906923294,"y":0.49406176805496216},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9828392267227173,"dir":"rtl","str":"مک","boundary":[0.21512605249881744,0.47624704241752625,0.2369747906923294,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9327875375747681,"dir":"rtl","str":"اليستر","boundary":[0.7529411911964417,0.49643704295158386,0.7848739624023438,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.49643704295158386},{"x":0.75126051902771,"y":0.49643704295158386},{"x":0.75126051902771,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.4417665898799896,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.7445378303527832,0.49643704295158386,0.75126051902771,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7394958138465881,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9764630198478699,"dir":"rtl","str":"الهام","boundary":[0.7142857313156128,0.49643704295158386,0.7394958138465881,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7126050591468811,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9889450669288635,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6924369931221008,0.49643704295158386,0.7126050591468811,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6722689270973206,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.994046688079834,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.6554622054100037,0.49643704295158386,0.6722689270973206,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6487395167350769,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9923917651176453,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6369748115539551,0.49643704295158386,0.6487395167350769,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6302521228790283,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.993150532245636,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5865546464920044,0.49643704295158386,0.6302521228790283,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5798319578170776,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9921225905418396,"dir":"rtl","str":"دوک","boundary":[0.5512605309486389,0.49643704295158386,0.5798319578170776,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5445378422737122,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9954130053520203,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5193277597427368,0.49643704295158386,0.5445378422737122,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5126050710678101,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5166270732879639},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9935532212257385,"dir":"rtl","str":"تحصیل","boundary":[0.46722689270973206,0.49643704295158386,0.5126050710678101,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4605042040348053,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5166270732879639},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9898195266723633,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.44873949885368347,0.49643704295158386,0.4605042040348053,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4436974823474884,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9951140880584717,"dir":"rtl","str":"مدارج","boundary":[0.4100840389728546,0.49643704295158386,0.4436974823474884,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.49643704295158386},{"x":0.40336135029792786,"y":0.49643704295158386},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5166270732879639},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9863433837890625,"dir":"rtl","str":"عالیه","boundary":[0.3764705955982208,0.49643704295158386,0.40336135029792786,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.49643704295158386},{"x":0.36974790692329407,"y":0.49643704295158386},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5166270732879639},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9962162375450134,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.3529411852359772,0.49643704295158386,0.36974790692329407,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3529411852359772,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5166270732879639},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9865005612373352,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3495798408985138,0.49643704295158386,0.3529411852359772,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.49643704295158386},{"x":0.34285715222358704,"y":0.49643704295158386},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5166270732879639},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9917746782302856,"dir":"rtl","str":"براون","boundary":[0.3126050531864166,0.49643704295158386,0.34285715222358704,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.49643704295158386},{"x":0.30588236451148987,"y":0.49643704295158386},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5166270732879639},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9911641478538513,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3008403480052948,0.49643704295158386,0.30588236451148987,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.49643704295158386},{"x":0.29411765933036804,"y":0.49643704295158386},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9855819344520569,"dir":"rtl","str":"کالدول","boundary":[0.2571428716182709,0.49643704295158386,0.29411765933036804,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2521008551120758,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5166270732879639},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.4057752788066864,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.24705882370471954,0.49643704295158386,0.2521008551120758,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.49643704295158386},{"x":0.24705882370471954,"y":0.49643704295158386},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5166270732879639},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.8717588782310486,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24369747936725616,0.49643704295158386,0.24705882370471954,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2369747906923294,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5166270732879639},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9869092106819153,"dir":"rtl","str":"جیم","boundary":[0.21512605249881744,0.49643704295158386,0.2369747906923294,0.5166270732879639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5166270732879639},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9844297170639038,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3611710362434387,0.7898739624023438,0.5236270732879639],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9768786430358887,"dir":"rtl","str":"اسمیت","boundary":[0.7445378303527832,0.5201900005340576,0.7848739624023438,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9809718728065491,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.5201900005340576,0.7378151416778564,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9495371580123901,"dir":"rtl","str":"لری","boundary":[0.7042016983032227,0.5201900005340576,0.7260504364967346,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9286952614784241,"dir":"rtl","str":"تیسن","boundary":[0.6672269105911255,0.5201900005340576,0.6957983374595642,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5368170738220215},{"x":0.658823549747467,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.35026612877845764,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.658823549747467,0.5201900005340576,0.6655462384223938,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5368170738220215},{"x":0.605042040348053,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9897755980491638,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.605042040348053,0.5201900005340576,0.6521008610725403,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9967638254165649,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.5815126299858093,0.5201900005340576,0.5983193516731262,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9950354695320129,"dir":"rtl","str":"بودند","boundary":[0.5462185144424438,0.5201900005340576,0.5731092691421509,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9830816388130188,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5411764979362488,0.5201900005340576,0.5445378422737122,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5201900005340576},{"x":0.534453809261322,"y":0.5201900005340576},{"x":0.534453809261322,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9937373399734497,"dir":"rtl","str":"جو","boundary":[0.5210084319114685,0.5201900005340576,0.534453809261322,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5368170738220215},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9163979291915894,"dir":"rtl","str":"روییز","boundary":[0.48403361439704895,0.5201900005340576,0.5126050710678101,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9892886877059937,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4739495813846588,0.5201900005340576,0.4773109257221222,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5201900005340576},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5201900005340576},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5368170738220215},{"x":0.440336138010025,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9899452328681946,"dir":"rtl","str":"تونی","boundary":[0.440336138010025,0.5201900005340576,0.46722689270973206,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5201900005340576},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5201900005340576},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5368170738220215},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9857944846153259,"dir":"rtl","str":"سوبرینو","boundary":[0.38991597294807434,0.5201900005340576,0.43361344933509827,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5201900005340576},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5201900005340576},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9943946003913879,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.3512605130672455,0.5201900005340576,0.3831932842731476,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737