حفاظت دیفرانسیل عددی: اصول و کاربردها حفاظت دیفرانسیل عددی: اصول و کاربردها

توضیحات

حفاظت دیفرانسیل از مهم‌ترین و دقیق‌ترین حفاظت‌هاست و شاید اصلی‌ترین حفاظتی است که، به‌طور گسترده، در صنایع برای موتورهای بزرگ و در پست‌های فوق توزیع، انتقال و نیروگاهی، برای حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت و در نیروگاه‌ها برای حفاظت ژنراتورها به‌کار می‌رود. ازاین‌رو، شناخت حفاظت دیفرانسیل، به‌ویژه حفاظت‌های مبتنی بر رله‌های عددی، و شناخت پدیده‌هایی که ممکن است حفاظت دیفرانسیل را دچار اشتباه عملکردی کند و یافتن راه‌های جلوگیری از آن ازجمله مهم‌ترین موارد حفاظت سیستم‌های قدرت به‌شمار می‌آید.,,آشنایی مقدماتی با حفاظت دیفرانسیل در دورۀ کارشناسی و با تمرکز بر اصول کلی آن شکل می‌گیرد. جنبه‌های گوناگون طراحی، روش‌های پردازش رلۀ عددی و جزییات پیاده‌سازی این حفاظت و حتی بسیاری از جنبه‌های کاربردی آن نیز بیان می‌شود. کتاب حفاظت دیفرانسیل عددی: اصول و کاربردها، با شیوهای فنی– مهندسی، حفاظت دیفرانسیل را از مفاهیم پایه تا سطوح بالای کاربردی و علمی بیان می‌کند که نه‌فقط برای دانشجویان و مهندسان، که برای پژوهشگران نیز کارآمد و مفید است.,,گرهارد سیگلر، نویسندۀ کتاب و از متخصصان مشهور در زمینۀ حفاظت، که در شرکت زیمنس و در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در بخش حفاظت سیستم‌های قدرت، حضوری موثر داشته است، دست‌آوردهای علمی و عملی خود را در ساخت رلۀ دیفرانسیل صنعتی در این کتاب بیان می‌کند.,,کتاب حفاظت دیفرانسیل عددی: اصول و کاربردها تاحدی خلا میان آموزش دانشگاهی و صنعتی را پر می‌کند. مخاطبان با مطالعۀ کتاب دانش فنی لازم را در زمینۀ حفاظت دیفرانسیل عددی کسب می‌کنند و می‌توانند نتایج آن را در تحقیقات و پروژه‌های صنعتی به‌کار برند

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":322,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"24b60ea4bc75c538","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/lgYKowfgRlTrcQwb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/yOdTjjrmeFJWwfMZ.jpg","blurred":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/NPUfQFpChABUjWdm.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000601723055879609,0.0002441675418063184,0.9989210507368841,0.9995360920936083]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5428571701049805,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5378151535987854,"y":0.27078384160995483},{"x":0.48571428656578064,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.4907563030719757,0.21615201234817505,0.5378151535987854,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.2125890702009201},{"x":0.48739495873451233,"y":0.21615201234817505},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2672209143638611},{"x":0.41848739981651306,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"آزمایم","boundary":[0.42352941632270813,0.2125890702009201,0.48235294222831726,0.2672209143638611]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5428571701049805,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5378151535987854,"y":0.27078384160995483},{"x":0.41848739981651306,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.699999988079071,"boundary":[0.4185294163227081,0.2055890702009201,0.5428151535987854,0.27778384160995484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.5596638917922974,0.3242280185222626,0.6369748115539551,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3456057012081146},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.43697479367256165,0.32660332322120667,0.5495798587799072,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4268907606601715,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3479810059070587},{"x":0.3630252182483673,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.3630252182483673,0.3277909755706787,0.4268907606601715,0.3479810059070587]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6369748115539551,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3630252182483673,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3580252182483673,0.3207909755706787,0.6419748115539551,0.3514180488586426],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.36342042684555054},{"x":0.578151285648346,"y":0.36342042684555054},{"x":0.578151285648346,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5277311205863953,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.5277311205863953,0.36342042684555054,0.578151285648346,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5193277597427368,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5193277597427368,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5109243988990784,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5109243988990784,0.36342042684555054,0.5193277597427368,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5025210380554199,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5025210380554199,"y":0.38361045718193054},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.42352941632270813,0.3622327744960785,0.5025210380554199,0.38361045718193054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3622327744960785},{"x":0.578151285648346,"y":0.36342042684555054},{"x":0.578151285648346,"y":0.38361045718193054},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4185294163227081,0.3552327744960785,0.583151285648346,0.39061045718193055],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/ewHaedpNIGQCJrbl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/KYprDjsJpRcTZpUr.jpg","blurred":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/uLxNWOKhBnCgvnSL.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/TKyKkWttpeebjsuM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/xXgtxsDadrgkWgZs.jpg","blurred":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/UgnvNPeqwiGELkdB.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000601723055879609,0.0003823974203327206,0.9989210507368841,0.9990367719855275]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.5596638917922974,0.3242280185222626,0.6369748115539551,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3479810059070587},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.43697479367256165,0.3277909755706787,0.5495798587799072,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3503562808036804},{"x":0.3630252182483673,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.3630252182483673,0.32897862792015076,0.4268907606601715,0.3503562808036804]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3630252182483673,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3580252182483673,0.32197862792015075,0.6419748115539551,0.35260570120811463],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.3646080791950226},{"x":0.578151285648346,"y":0.3646080791950226},{"x":0.578151285648346,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.5277311205863953,0.3646080791950226,0.578151285648346,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5109243988990784,0.3646080791950226,0.5193277597427368,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3847981095314026},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.42352941632270813,0.3646080791950226,0.5025210380554199,0.3847981095314026]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.36342042684555054},{"x":0.578151285648346,"y":0.3646080791950226},{"x":0.578151285648346,"y":0.3847981095314026},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4185294163227081,0.35642042684555053,0.583151285648346,0.3917981095314026],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.49168646335601807},{"x":0.556302547454834,"y":0.49168646335601807},{"x":0.556302547454834,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرهارد","boundary":[0.5025210380554199,0.49168646335601807,0.556302547454834,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4941176474094391,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5095011591911316},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیگلر","boundary":[0.4436974823474884,0.49168646335601807,0.4941176474094391,0.5095011591911316]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.49168646335601807},{"x":0.556302547454834,"y":0.49168646335601807},{"x":0.556302547454834,"y":0.5095011591911316},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4386974823474884,0.48468646335601806,0.561302547454834,0.5165011591911316],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ترجمة","boundary":[0.48067227005958557,0.6128265857696533,0.5193277597427368,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.5260504484176636,0.6377671957015991,0.5680672526359558,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاظمی","boundary":[0.4756302535533905,0.6365795731544495,0.5193277597427368,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6365795731544495},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6377671957015991},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارگر","boundary":[0.4319327771663666,0.6365795731544495,0.46722689270973206,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توحید","boundary":[0.5277311205863953,0.6627078652381897,0.5697479248046875,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6781472563743591},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلیمانی","boundary":[0.46722689270973206,0.6627078652381897,0.5210084319114685,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقدم","boundary":[0.4302521049976349,0.6627078652381897,0.4605042040348053,0.6781472563743591]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8600000143051147},{"languageCode":"ar","confidence":0.14000000059604645}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4269327771663666,0.6046389632225037,0.5747479248046875,0.6863349385261536],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5193277597427368,0.6876484751701355,0.5394958257675171,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7019002437591553},{"x":0.462184876203537,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عباسی","boundary":[0.462184876203537,0.6876484751701355,0.5058823823928833,0.7019002437591553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7030878663063049},{"x":0.462184876203537,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.457184876203537,0.6806484751701355,0.5444958257675171,0.7100878663063049],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4638655483722687,0.7327790856361389,0.5310924649238586,0.7660332322120667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.6600000262260437,"boundary":[0.4588655483722687,0.7257790856361389,0.5360924649238586,0.7730332322120667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5193277597427368,"y":0.775534451007843},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7826603055000305},{"x":0.48235294222831726,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48067227005958557,0.7767220735549927,0.5193277597427368,0.7826603055000305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5193277597427368,"y":0.775534451007843},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7826603055000305},{"x":0.48235294222831726,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.7697220735549927,0.5243277597427368,0.7896603055000305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8040379881858826},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۳۹۹","boundary":[0.48235294222831726,0.7933491468429565,0.5176470875740051,0.8040379881858826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8040379881858826},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.7863491468429565,0.5226470875740051,0.8110379881858826],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/zEUILAbfkNqDOZWW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/CDsNzpdDPQcyxySy.jpg","blurred":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/yxCanaBQsmogDeRn.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00036162700673111344,0.00018915769309159412,0.9986837793718867,0.9990071513086487]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5361344814300537,"y":0.16152018308639526},{"x":0.5411764979362488,"y":0.19952493906021118},{"x":0.4605042040348053,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"اشكاة","boundary":[0.4571428596973419,0.16627077758312225,0.5411764979362488,0.19952493906021118]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5361344814300537,"y":0.16152018308639526},{"x":0.5411764979362488,"y":0.19952493906021118},{"x":0.4605042040348053,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.5799999833106995,"boundary":[0.4521428596973419,0.15927077758312225,0.5461764979362488,0.2065249390602112],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5226891040802002,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5260504484176636,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4638655483722687,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"تنی","boundary":[0.4605042040348053,0.19952493906021118,0.5260504484176636,0.20902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5226891040802002,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5260504484176636,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4638655483722687,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.4555042040348053,0.19252493906021118,0.5310504484176636,0.21602612805366517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5092437267303467,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4924369752407074,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4924369752407074,0.20902612805366516,0.5092437267303467,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5092437267303467,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4924369752407074,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.20202612805366515,0.5142437267303467,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2327791005373001},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۸۲","boundary":[0.48739495873451233,0.22327791154384613,0.5109243988990784,0.2327791005373001]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2327791005373001},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.21627791154384612,0.5159243988990784,0.23977910053730012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6201680898666382,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.23871733248233795,0.6201680898666382,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5899159908294678,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.23871733248233795,0.5899159908294678,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5579832196235657,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.23871733248233795,0.5579832196235657,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5478991866111755,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.23871733248233795,0.5478991866111755,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4957983195781708,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.23871733248233795,0.4957983195781708,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.23871733248233795},{"x":0.45042017102241516,"y":0.23871733248233795},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2517814636230469},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.23871733248233795,0.45042017102241516,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4151260554790497,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.23871733248233795,0.4151260554790497,0.2517814636230469]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.23171733248233795,0.6251680898666382,0.2587814636230469],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6184874176979065,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5815126299858093,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.5815126299858093,0.2600950002670288,0.6184874176979065,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5731092691421509,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5226891040802002,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.5226891040802002,0.2600950002670288,0.5731092691421509,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5109243988990784,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4789915978908539,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.4789915978908539,0.26128265261650085,0.5109243988990784,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4773109257221222,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4773109257221222,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4739495813846588,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4739495813846588,0.26128265261650085,0.4773109257221222,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.26128265261650085},{"x":0.47058823704719543,"y":0.26128265261650085},{"x":0.47058823704719543,"y":0.27434679865837097},{"x":0.43865546584129333,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.43865546584129333,0.26128265261650085,0.47058823704719543,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.26128265261650085},{"x":0.43361344933509827,"y":0.26128265261650085},{"x":0.43361344933509827,"y":0.275534451007843},{"x":0.4285714328289032,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4285714328289032,0.26128265261650085,0.43361344933509827,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4268907606601715,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4268907606601715,"y":0.275534451007843},{"x":0.3798319399356842,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.3798319399356842,0.26128265261650085,0.4268907606601715,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6756302714347839,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6756302714347839,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6403361558914185,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6403361558914185,0.27672210335731506,0.6756302714347839,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6352941393852234,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6352941393852234,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6000000238418579,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.6000000238418579,0.27672210335731506,0.6352941393852234,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5932773351669312,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5932773351669312,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5546218752861023,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاظمی","boundary":[0.5546218752861023,0.27672210335731506,0.5932773351669312,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5495798587799072,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5495798587799072,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5193277597427368,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارگر","boundary":[0.5193277597427368,0.27672210335731506,0.5495798587799072,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5193277597427368,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5193277597427368,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5159664154052734,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5159664154052734,0.27672210335731506,0.5193277597427368,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5092437267303467,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5092437267303467,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4756302535533905,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توحید","boundary":[0.4756302535533905,0.27672210335731506,0.5092437267303467,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.27672210335731506},{"x":0.46890756487846375,"y":0.27672210335731506},{"x":0.46890756487846375,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4252100884914398,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلیمانی","boundary":[0.4252100884914398,0.27672210335731506,0.46890756487846375,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.27672210335731506},{"x":0.41848739981651306,"y":0.27672210335731506},{"x":0.41848739981651306,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3966386616230011,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اقدم","boundary":[0.3966386616230011,0.27672210335731506,0.41848739981651306,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.27672210335731506},{"x":0.3966386616230011,"y":0.27672210335731506},{"x":0.3966386616230011,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3932773172855377,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3932773172855377,0.27672210335731506,0.3966386616230011,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.27672210335731506},{"x":0.38655462861061096,"y":0.27672210335731506},{"x":0.38655462861061096,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3663865625858307,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.3663865625858307,0.27672210335731506,0.38655462861061096,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.27672210335731506},{"x":0.35966387391090393,"y":0.27672210335731506},{"x":0.35966387391090393,"y":0.29097387194633484},{"x":0.32436975836753845,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عباسی","boundary":[0.32436975836753845,0.27672210335731506,0.35966387391090393,0.29097387194633484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6756302714347839,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6756302714347839,"y":0.29097387194633484},{"x":0.32436975836753845,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.31936975836753845,0.25428265261650085,0.6806302714347839,0.29797387194633485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.2897862195968628},{"x":0.2705882489681244,"y":0.2897862195968628},{"x":0.2705882489681244,"y":0.30403801798820496},{"x":0.2201680690050125,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Gerhard","boundary":[0.2201680690050125,0.2897862195968628,0.2705882489681244,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.2897862195968628},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2897862195968628},{"x":0.3210084140300751,"y":0.30403801798820496},{"x":0.27563026547431946,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Ziegler","boundary":[0.27563026547431946,0.2897862195968628,0.3210084140300751,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.2897862195968628},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2897862195968628},{"x":0.32436975836753845,"y":0.30403801798820496},{"x":0.3210084140300751,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3210084140300751,0.2897862195968628,0.32436975836753845,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.2897862195968628},{"x":0.3983193337917328,"y":0.2897862195968628},{"x":0.3983193337917328,"y":0.30403801798820496},{"x":0.3294117748737335,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Numerical","boundary":[0.3294117748737335,0.2897862195968628,0.3983193337917328,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4773109257221222,"y":0.30403801798820496},{"x":0.40168067812919617,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Differential","boundary":[0.40168067812919617,0.2897862195968628,0.4773109257221222,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5478991866111755,"y":0.30403801798820496},{"x":0.48235294222831726,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Protection","boundary":[0.48235294222831726,0.2897862195968628,0.5478991866111755,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5546218752861023,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5495798587799072,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5495798587799072,0.2897862195968628,0.5546218752861023,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6235294342041016,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5596638917922974,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Principles","boundary":[0.5596638917922974,0.2897862195968628,0.6235294342041016,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6504201889038086,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6268907785415649,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.6268907785415649,0.2897862195968628,0.6504201889038086,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.2897862195968628},{"x":0.729411780834198,"y":0.2897862195968628},{"x":0.729411780834198,"y":0.30403801798820496},{"x":0.653781533241272,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Application","boundary":[0.653781533241272,0.2897862195968628,0.729411780834198,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7310924530029297,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7277311086654663,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7277311086654663,0.2897862195968628,0.7310924530029297,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.2897862195968628},{"x":0.756302535533905,"y":0.2897862195968628},{"x":0.756302535533905,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7361344695091248,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2th","boundary":[0.7361344695091248,0.2897862195968628,0.756302535533905,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7747899293899536,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7747899293899536,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7613445520401001,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.7613445520401001,0.2897862195968628,0.7747899293899536,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.2897862195968628},{"x":0.778151273727417,"y":0.2897862195968628},{"x":0.778151273727417,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7764706015586853,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7764706015586853,0.2897862195968628,0.778151273727417,0.30403801798820496]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.2897862195968628},{"x":0.778151273727417,"y":0.2897862195968628},{"x":0.778151273727417,"y":0.30403801798820496},{"x":0.2201680690050125,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2151680690050125,0.2827862195968628,0.783151273727417,0.31103801798820496],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4638655483722687,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publicis","boundary":[0.4117647111415863,0.30166271328926086,0.4638655483722687,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5411764979362488,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3147268295288086},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.46890756487846375,0.30166271328926086,0.5411764979362488,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5445378422737122,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5411764979362488,0.30166271328926086,0.5445378422737122,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5815126299858093,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2012","boundary":[0.5495798587799072,0.30166271328926086,0.5815126299858093,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5865546464920044,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.30166271328926086,0.5865546464920044,0.3147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5865546464920044,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4067647111415863,0.29466271328926086,0.5915546464920044,0.3217268295288086],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5478991866111755,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5058823823928833,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5058823823928833,0.3230403661727905,0.5478991866111755,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5058823823928833,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5025210380554199,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5025210380554199,0.3230403661727905,0.5058823823928833,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4957983195781708,"y":0.33610451221466064},{"x":0.48235294222831726,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.48235294222831726,0.3230403661727905,0.4957983195781708,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4773109257221222,"y":0.33610451221466064},{"x":0.45042017102241516,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.45042017102241516,0.3230403661727905,0.4773109257221222,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5983193516731262,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5647059082984924,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.33847981691360474,0.5983193516731262,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5630252361297607,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5630252361297607,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5445378422737122,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5445378422737122,0.33847981691360474,0.5630252361297607,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5378151535987854,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5327731370925903,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.3372921645641327,0.5378151535987854,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5277311205863953,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4957983195781708,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.3372921645641327,0.5277311205863953,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4924369752407074,"y":0.35154393315315247},{"x":0.48235294222831726,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.3372921645641327,0.4924369752407074,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4789915978908539,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4789915978908539,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.3372921645641327,0.4789915978908539,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4722689092159271,"y":0.35154393315315247},{"x":0.440336138010025,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.440336138010025,0.3372921645641327,0.4722689092159271,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3372921645641327},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3372921645641327},{"x":0.43529412150382996,"y":0.35154393315315247},{"x":0.40168067812919617,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهقان","boundary":[0.40168067812919617,0.3372921645641327,0.43529412150382996,0.35154393315315247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5983193516731262,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35154393315315247},{"x":0.40168067812919617,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.39668067812919616,0.3160403661727905,0.6033193516731262,0.35854393315315247],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3551068902015686},{"x":0.561344563961029,"y":0.3551068902015686},{"x":0.561344563961029,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.3551068902015686,0.561344563961029,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5142857432365417,0.3551068902015686,0.5327731370925903,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.3551068902015686,0.5092437267303467,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوید","boundary":[0.4789915978908539,0.3551068902015686,0.5008403658866882,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3681710362434387},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سیفان","boundary":[0.43865546584129333,0.3551068902015686,0.4722689092159271,0.3681710362434387]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3551068902015686},{"x":0.561344563961029,"y":0.3551068902015686},{"x":0.561344563961029,"y":0.3681710362434387},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.43365546584129333,0.3481068902015686,0.5663445639610291,0.3751710362434387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5445378422737122,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5210084319114685,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.3693586587905884,0.5445378422737122,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3824228048324585},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.3693586587905884,0.5142857432365417,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.3693586587905884,0.4941176474094391,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3681710362434387},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3681710362434387},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3824228048324585},{"x":0.45546218752861023,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.4571428596973419,0.3681710362434387,0.48739495873451233,0.3824228048324585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5445378422737122,"y":0.38361045718193054},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4521428596973419,0.3611710362434387,0.5495378422737122,0.39061045718193055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5411764979362488,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.4957983195781708,0.3847981095314026,0.5411764979362488,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3978622257709503},{"x":0.489075630903244,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.3847981095314026,0.4941176474094391,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.38361045718193054},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3847981095314026},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3978622257709503},{"x":0.4588235318660736,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4588235318660736,0.38361045718193054,0.48067227005958557,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5630252361297607,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5361344814300537,0.40142518281936646,0.5630252361297607,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5327731370925903,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4133016765117645},{"x":0.529411792755127,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.40142518281936646,0.5327731370925903,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5193277597427368,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۹۵۰.۰۰۰","boundary":[0.4638655483722687,0.40142518281936646,0.5193277597427368,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4605042040348053,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4420168101787567,0.40142518281936646,0.4605042040348053,0.4133016765117645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4370168101787567,0.37661045718193054,0.5680252361297607,0.4214892990589142],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6369748115539551,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6168067455291748,0.42636579275131226,0.6369748115539551,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.42636579275131226},{"x":0.610084056854248,"y":0.42636579275131226},{"x":0.610084056854248,"y":0.4382422864437103},{"x":0.583193302154541,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.583193302154541,0.42636579275131226,0.610084056854248,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5764706134796143,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4382422864437103},{"x":0.556302547454834,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.556302547454834,0.42636579275131226,0.5764706134796143,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5495798587799072,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5142857432365417,0.42636579275131226,0.5495798587799072,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.42636579275131226},{"x":0.507563054561615,"y":0.42636579275131226},{"x":0.507563054561615,"y":0.4382422864437103},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48235294222831726,0.42636579275131226,0.507563054561615,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4756302535533905,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4436974823474884,0.42636579275131226,0.4756302535533905,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.42636579275131226},{"x":0.43697479367256165,"y":0.42636579275131226},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4382422864437103},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.40168067812919617,0.42636579275131226,0.43697479367256165,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3966386616230011,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3764705955982208,0.42636579275131226,0.3966386616230011,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.42636579275131226},{"x":0.37310925126075745,"y":0.42636579275131226},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4382422864437103},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.42636579275131226,0.37310925126075745,0.4382422864437103]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6369748115539551,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4382422864437103},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36642857909202575,0.41936579275131225,0.6419748115539551,0.44524228644371033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6302521228790283,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6302521228790283,0.44893112778663635,0.6789916157722473,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6302521228790283,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6302521228790283,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6285714507102966,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.44893112778663635,0.6302521228790283,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6084033846855164,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6084033846855164,"y":0.46080759167671204},{"x":0.578151285648346,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تسیگلر","boundary":[0.578151285648346,0.44893112778663635,0.6084033846855164,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5764706134796143,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5764706134796143,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5731092691421509,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.44893112778663635,0.5764706134796143,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5680672526359558,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5394958257675171,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گرهارد","boundary":[0.5394958257675171,0.4477434754371643,0.5680672526359558,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5378151535987854,"y":0.46080759167671204},{"x":0.534453809261322,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.534453809261322,0.4477434754371643,0.5378151535987854,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5260504484176636,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4924369752407074,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۹۳۹-","boundary":[0.4924369752407074,0.4477434754371643,0.5260504484176636,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4477434754371643},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4477434754371643},{"x":0.48739495873451233,"y":0.46080759167671204},{"x":0.48571428656578064,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.48571428656578064,0.4477434754371643,0.48739495873451233,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4302521049976349,"y":0.45961993932724},{"x":0.39159664511680603,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Ziegler","boundary":[0.39159664511680603,0.4477434754371643,0.4302521049976349,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4477434754371643},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4477434754371643},{"x":0.43361344933509827,"y":0.45961993932724},{"x":0.4285714328289032,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.4285714328289032,0.4477434754371643,0.43361344933509827,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4789915978908539,"y":0.45961993932724},{"x":0.43697479367256165,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Gerhard","boundary":[0.43697479367256165,0.4477434754371643,0.4789915978908539,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7310924530029297,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7310924530029297,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7008403539657593,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7008403539657593,0.46080759167671204,0.7310924530029297,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6957983374595642,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6957983374595642,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6924369931221008,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.46080759167671204,0.6957983374595642,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6873949766159058,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6873949766159058,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6739495992660522,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6739495992660522,0.46080759167671204,0.6873949766159058,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6689075827598572,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6302521228790283,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6302521228790283,0.46080759167671204,0.6689075827598572,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6302521228790283,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6302521228790283,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6268907785415649,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.46080759167671204,0.6302521228790283,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6084033846855164,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5731092691421509,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.5731092691421509,0.46080759167671204,0.6084033846855164,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5663865804672241,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5663865804672241,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5193277597427368,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.5193277597427368,0.46080759167671204,0.5663865804672241,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5142857432365417,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5142857432365417,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4907563030719757,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.4907563030719757,0.46080759167671204,0.5142857432365417,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.46080759167671204},{"x":0.48571428656578064,"y":0.46080759167671204},{"x":0.48571428656578064,"y":0.47387173771858215},{"x":0.48403361439704895,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48403361439704895,0.46080759167671204,0.48571428656578064,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4789915978908539,"y":0.47387173771858215},{"x":0.45378151535987854,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.45378151535987854,0.4619952440261841,0.4789915978908539,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4619952440261841},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4619952440261841},{"x":0.44873949885368347,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4453781545162201,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4453781545162201,0.4619952440261841,0.44873949885368347,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.4619952440261841},{"x":0.440336138010025,"y":0.4619952440261841},{"x":0.440336138010025,"y":0.47387173771858215},{"x":0.40336135029792786,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.40336135029792786,0.4619952440261841,0.440336138010025,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.4619952440261841},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4619952440261841},{"x":0.40168067812919617,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3983193337917328,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3983193337917328,0.4619952440261841,0.40168067812919617,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3949579894542694,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3630252182483673,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گرهارد","boundary":[0.3630252182483673,0.4619952440261841,0.3949579894542694,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.4619952440261841},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4619952440261841},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سیگلر","boundary":[0.3327731192111969,0.4619952440261841,0.35798320174217224,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4750593900680542},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.32773110270500183,0.4619952440261841,0.3310924470424652,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.4619952440261841},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4619952440261841},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4750593900680542},{"x":0.289075642824173,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.289075642824173,0.4619952440261841,0.32268908619880676,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4750593900680542},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.24705882370471954,0.4619952440261841,0.2823529541492462,0.4750593900680542]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4750593900680542},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.24205882370471954,0.4407434754371643,0.7360924530029297,0.4820593900680542],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6084033846855164,"y":0.489311158657074},{"x":0.5747899413108826,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاظمی","boundary":[0.5747899413108826,0.47624704241752625,0.6084033846855164,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5697479248046875,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5697479248046875,"y":0.489311158657074},{"x":0.5445378422737122,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارگر","boundary":[0.5445378422737122,0.47624704241752625,0.5697479248046875,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5462185144424438,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5462185144424438,"y":0.489311158657074},{"x":0.5428571701049805,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5428571701049805,0.47624704241752625,0.5462185144424438,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5361344814300537,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5361344814300537,"y":0.489311158657074},{"x":0.507563054561615,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توحید","boundary":[0.507563054561615,0.47624704241752625,0.5361344814300537,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5025210380554199,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5025210380554199,"y":0.489311158657074},{"x":0.46554622054100037,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلیمانی","boundary":[0.46554622054100037,0.47624704241752625,0.5025210380554199,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4588235318660736,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4588235318660736,"y":0.489311158657074},{"x":0.440336138010025,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اقدم","boundary":[0.440336138010025,0.47624704241752625,0.4588235318660736,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4420168101787567,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4420168101787567,"y":0.489311158657074},{"x":0.43865546584129333,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43865546584129333,0.47624704241752625,0.4420168101787567,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4319327771663666,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4319327771663666,"y":0.489311158657074},{"x":0.4151260554790497,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.4151260554790497,0.47624704241752625,0.4319327771663666,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4084033668041229,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4084033668041229,"y":0.489311158657074},{"x":0.3815126121044159,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عباسی","boundary":[0.3815126121044159,0.47624704241752625,0.4084033668041229,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.47624704241752625},{"x":0.3798319399356842,"y":0.47624704241752625},{"x":0.3798319399356842,"y":0.489311158657074},{"x":0.3764705955982208,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3764705955982208,0.47624704241752625,0.3798319399356842,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.47624704241752625},{"x":0.36974790692329407,"y":0.47624704241752625},{"x":0.36974790692329407,"y":0.489311158657074},{"x":0.3344537913799286,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.3344537913799286,0.47624704241752625,0.36974790692329407,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.47624704241752625},{"x":0.32773110270500183,"y":0.47624704241752625},{"x":0.32773110270500183,"y":0.489311158657074},{"x":0.3176470696926117,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.3176470696926117,0.47624704241752625,0.32773110270500183,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.47624704241752625},{"x":0.3126050531864166,"y":0.47624704241752625},{"x":0.3126050531864166,"y":0.489311158657074},{"x":0.29411765933036804,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.29411765933036804,0.47624704241752625,0.3126050531864166,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.47624704241752625},{"x":0.29075631499290466,"y":0.47624704241752625},{"x":0.29075631499290466,"y":0.489311158657074},{"x":0.2873949706554413,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.47624704241752625,0.29075631499290466,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.489311158657074},{"x":0.7042016983032227,"y":0.489311158657074},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6554622054100037,0.489311158657074,0.7042016983032227,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.489311158657074},{"x":0.6487395167350769,"y":0.489311158657074},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6302521228790283,0.489311158657074,0.6487395167350769,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.489311158657074},{"x":0.6302521228790283,"y":0.489311158657074},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.489311158657074,0.6302521228790283,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.489311158657074},{"x":0.6067227125167847,"y":0.489311158657074},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5865546464920044,0.489311158657074,0.6067227125167847,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.489311158657074},{"x":0.5815126299858093,"y":0.489311158657074},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5798319578170776,0.489311158657074,0.5815126299858093,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.489311158657074},{"x":0.5731092691421509,"y":0.489311158657074},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5378151535987854,0.489311158657074,0.5731092691421509,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.489311158657074},{"x":0.5310924649238586,"y":0.489311158657074},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5042017102241516,0.489311158657074,0.5310924649238586,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.489311158657074},{"x":0.49915966391563416,"y":0.489311158657074},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5035629272460938},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.47058823704719543,0.489311158657074,0.49915966391563416,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.489311158657074},{"x":0.46554622054100037,"y":0.489311158657074},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5035629272460938},{"x":0.462184876203537,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.462184876203537,0.489311158657074,0.46554622054100037,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.489311158657074},{"x":0.4571428596973419,"y":0.489311158657074},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5035629272460938},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.43361344933509827,0.489311158657074,0.4571428596973419,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.489311158657074},{"x":0.4285714328289032,"y":0.489311158657074},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5035629272460938},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.40672269463539124,0.489311158657074,0.4285714328289032,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.489311158657074},{"x":0.4000000059604645,"y":0.489311158657074},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3966386616230011,0.489311158657074,0.4000000059604645,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.489311158657074},{"x":0.38991597294807434,"y":0.489311158657074},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3529411852359772,0.489311158657074,0.38991597294807434,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.489311158657074},{"x":0.3495798408985138,"y":0.489311158657074},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3462184965610504,0.489311158657074,0.3495798408985138,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.489311158657074},{"x":0.33949580788612366,"y":0.489311158657074},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5035629272460938},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.30756303668022156,0.489311158657074,0.33949580788612366,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6689075827598572,0.5035629272460938,0.7176470756530762,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6336134672164917,0.5035629272460938,0.6638655662536621,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5035629272460938,0.6302521228790283,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارده","boundary":[0.5731092691421509,0.5035629272460938,0.6067227125167847,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5697479248046875,0.5035629272460938,0.5731092691421509,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳۰۸","boundary":[0.5411764979362488,0.5035629272460938,0.5630252361297607,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5226891040802002,0.5035629272460938,0.5361344814300537,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5159664154052734,0.5035629272460938,0.5210084319114685,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5166270732879639},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.48571428656578064,0.5035629272460938,0.5109243988990784,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5035629272460938},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5035629272460938},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5166270732879639},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48235294222831726,0.5035629272460938,0.48403361439704895,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5166270732879639},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.45210084319114685,0.5035629272460938,0.4756302535533905,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4436974823474884,0.5035629272460938,0.4470588266849518,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5035629272460938},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5035629272460938},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.4100840389728546,0.5035629272460938,0.43865546584129333,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5166270732879639},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.5035629272460938,0.4100840389728546,0.5166270732879639]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7176470756530762,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2823949706554413,0.46924704241752624,0.7226470756530762,0.5236270732879639],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5308788418769836},{"x":0.63193279504776,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.63193279504776,0.5178147554397583,0.6672269105911255,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5178147554397583,0.6302521228790283,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.5178147554397583,0.6084033846855164,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5394958257675171,0.5178147554397583,0.5663865804672241,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5178147554397583},{"x":0.534453809261322,"y":0.5178147554397583},{"x":0.534453809261322,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5058823823928833,0.5178147554397583,0.534453809261322,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5308788418769836},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.5178147554397583,0.5008403658866882,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5308788418769836},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.46890756487846375,0.5178147554397583,0.4924369752407074,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5308788418769836},{"x":0.440336138010025,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.440336138010025,0.5178147554397583,0.4638655483722687,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5178147554397583},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5178147554397583},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4319327771663666,0.5178147554397583,0.43529412150382996,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5308788418769836},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.38655462861061096,0.5178147554397583,0.4252100884914398,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5308788418769836},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3815126121044159,0.5178147554397583,0.3848739564418793,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5178147554397583},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5178147554397583},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5308788418769836},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷۸۲","boundary":[0.3529411852359772,0.5178147554397583,0.37310925126075745,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5308788418769836},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3495798408985138,0.5178147554397583,0.3512605130672455,0.5308788418769836]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5308788418769836},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3445798408985138,0.5108147554397583,0.6722269105911255,0.5378788418769836],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6386554837226868,0.5332541465759277,0.6605042219161987,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5332541465759277,0.6302521228790283,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7411764860153198,"y":0.559382438659668},{"x":0.7042016983032227,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7042016983032227,0.5463182926177979,0.7411764860153198,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7008403539657593,"y":0.559382438659668},{"x":0.6638655662536621,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6638655662536621,0.5463182926177979,0.7008403539657593,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6621848940849304,"y":0.559382438659668},{"x":0.6336134672164917,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6336134672164917,0.5463182926177979,0.6621848940849304,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6302521228790283,"y":0.559382438659668},{"x":0.6285714507102966,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5463182926177979,0.6302521228790283,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6084033846855164,"y":0.559382438659668},{"x":0.5915966629981995,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5915966629981995,0.5463182926177979,0.6084033846855164,0.559382438659668]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7411764860153198,"y":0.559382438659668},{"x":0.5915966629981995,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5865966629981995,0.5262541465759277,0.7461764860153198,0.566382438659668],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6336134672164917,0.5605700612068176,0.6722689270973206,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5605700612068176},{"x":0.63193279504776,"y":0.5605700612068176},{"x":0.63193279504776,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5605700612068176,0.63193279504776,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5848739743232727,0.5605700612068176,0.6084033846855164,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5605700612068176},{"x":0.583193302154541,"y":0.5605700612068176},{"x":0.583193302154541,"y":0.5736342072486877},{"x":0.561344563961029,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.561344563961029,0.5605700612068176,0.583193302154541,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5529412031173706,0.5605700612068176,0.5579832196235657,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.5428571701049805,0.5605700612068176,0.5478991866111755,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5605700612068176},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5605700612068176},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5736342072486877},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Numerical","boundary":[0.24537815153598785,0.5605700612068176,0.2991596758365631,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5605700612068176},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5605700612068176},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5736342072486877},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"differential","boundary":[0.3025210201740265,0.5605700612068176,0.35630252957344055,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5605700612068176},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5605700612068176},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5736342072486877},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"protection","boundary":[0.35630252957344055,0.5605700612068176,0.40504202246665955,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5736342072486877},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.40672269463539124,0.5605700612068176,0.4117647111415863,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5736342072486877},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"principles","boundary":[0.4151260554790497,0.5605700612068176,0.4605042040348053,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5736342072486877},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.4638655483722687,0.5605700612068176,0.4789915978908539,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5736342072486877},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"applications","boundary":[0.48403361439704895,0.5605700612068176,0.5445378422737122,0.5736342072486877]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5736342072486877},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.24037815153598785,0.5535700612068176,0.6772689270973206,0.5806342072486878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.4907563030719757,0.5332541465759277,0.5394958257675171,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۵۷۵۱۸۱","boundary":[0.5445378422737122,0.5332541465759277,0.6084033846855164,0.5415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.5262541465759277,0.6134033846855164,0.5485676832199097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"2nd","boundary":[0.5428571701049805,0.5748218297958374,0.5630252361297607,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.5663865804672241,0.5748218297958374,0.5747899413108826,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5843230485916138},{"x":0.578151285648346,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.5760095119476318,0.5815126299858093,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5760095119476318},{"x":0.583193302154541,"y":0.5760095119476318},{"x":0.583193302154541,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5798319578170776,0.5760095119476318,0.583193302154541,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5855106711387634},{"x":0.583193302154541,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"2012","boundary":[0.583193302154541,0.5748218297958374,0.6084033846855164,0.5855106711387634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5378571701049805,0.5678218297958374,0.6134033846855164,0.5925106711387634],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6401425004005432},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".۲۸۶-۲۷۷","boundary":[0.48403361439704895,0.6306413412094116,0.5378151535987854,0.6401425004005432]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6401425004005432},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.6236413412094116,0.5428151535987854,0.6471425004005432],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6021377444267273},{"x":0.63193279504776,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.63193279504776,0.5878859758377075,0.6722689270973206,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5878859758377075,0.6302521228790283,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5848739743232727,0.5878859758377075,0.6084033846855164,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6021377444267273},{"x":0.556302547454834,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.556302547454834,0.5878859758377075,0.5798319578170776,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5462185144424438,0.5878859758377075,0.5512605309486389,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5176470875740051,0.5878859758377075,0.5411764979362488,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5042017102241516,0.5878859758377075,0.5109243988990784,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6021377444267273},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.46890756487846375,0.5878859758377075,0.5042017102241516,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5878859758377075},{"x":0.462184876203537,"y":0.5878859758377075},{"x":0.462184876203537,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.4117647111415863,0.5878859758377075,0.462184876203537,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5878859758377075},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5878859758377075},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.3949579894542694,0.5878859758377075,0.40672269463539124,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5878859758377075},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5878859758377075},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6021377444267273},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.35798320174217224,0.5878859758377075,0.38991597294807434,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6021377444267273},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.32773110270500183,0.5878859758377075,0.3529411852359772,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5878859758377075},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5878859758377075},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6021377444267273},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.29411765933036804,0.5878859758377075,0.32436975836753845,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5878859758377075},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5878859758377075},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6021377444267273},{"x":0.289075642824173,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.289075642824173,0.5878859758377075,0.29243698716163635,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6021377444267273},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.2554621994495392,0.5878859758377075,0.2840336263179779,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5878859758377075},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6021377444267273},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24705882370471954,0.5878859758377075,0.2504201829433441,0.6021377444267273]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6021377444267273},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.24205882370471954,0.5808859758377075,0.6772689270973206,0.6091377444267273],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.5714285969734192,0.6021377444267273,0.6084033846855164,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5663865804672241,0.6021377444267273,0.5697479248046875,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6021377444267273},{"x":0.561344563961029,"y":0.6021377444267273},{"x":0.561344563961029,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5579832196235657,0.6021377444267273,0.561344563961029,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5243697762489319,0.6021377444267273,0.5529412031173706,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.5042017102241516,0.6021377444267273,0.5210084319114685,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6021377444267273},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6021377444267273},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6163895726203918},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جباری","boundary":[0.46890756487846375,0.6021377444267273,0.49747899174690247,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6021377444267273},{"x":0.462184876203537,"y":0.6021377444267273},{"x":0.462184876203537,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.4319327771663666,0.6021377444267273,0.462184876203537,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3848739564418793,0.6021377444267273,0.4268907606601715,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یاوریان","boundary":[0.3462184965610504,0.6021377444267273,0.3798319399356842,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6021377444267273},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6021377444267273},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3294117748737335,0.6021377444267273,0.33949580788612366,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.6021377444267273},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6021377444267273},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.3025210201740265,0.6021377444267273,0.32436975836753845,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.6021377444267273},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6021377444267273},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۷","boundary":[0.2689075767993927,0.6021377444267273,0.29411765933036804,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6021377444267273},{"x":0.267226904630661,"y":0.6021377444267273},{"x":0.267226904630661,"y":0.6163895726203918},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.24537815153598785,0.6021377444267273,0.267226904630661,0.6163895726203918]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6163895726203918},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.24037815153598785,0.5951377444267273,0.6134033846855164,0.6233895726203919],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6294536590576172},{"x":0.583193302154541,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.583193302154541,0.6163895726203918,0.6084033846855164,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6163895726203918},{"x":0.578151285648346,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5596638917922974,0.6152018904685974,0.578151285648346,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6282660365104675},{"x":0.556302547454834,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.556302547454834,0.6163895726203918,0.5579832196235657,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6268907785415649,0.6306413412094116,0.6689075827598572,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5714285969734192,0.6306413412094116,0.6067227125167847,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5663865804672241,0.6318289637565613,0.5697479248046875,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6318289637565613},{"x":0.561344563961029,"y":0.6318289637565613},{"x":0.561344563961029,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5462185144424438,0.6318289637565613,0.561344563961029,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5445378422737122,0.6318289637565613,0.5445378422737122,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6448931097984314},{"x":0.680672287940979,"y":0.6448931097984314},{"x":0.680672287940979,"y":0.6567695736885071},{"x":0.653781533241272,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.653781533241272,0.6448931097984314,0.680672287940979,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6268907785415649,0.6448931097984314,0.6504201889038086,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.5697479248046875,0.6437054872512817,0.6067227125167847,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.5142857432365417,0.6437054872512817,0.5647059082984924,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6437054872512817},{"x":0.507563054561615,"y":0.6437054872512817},{"x":0.507563054561615,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5008403658866882,0.6437054872512817,0.507563054561615,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6567695736885071},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.46554622054100037,0.6437054872512817,0.4941176474094391,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6567695736885071},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.43697479367256165,0.6448931097984314,0.4588235318660736,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6567695736885071},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.40672269463539124,0.6448931097984314,0.4302521049976349,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3983193337917328,0.6448931097984314,0.4000000059604645,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.3680672347545624,0.6448931097984314,0.3932773172855377,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6579572558403015},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35798320174217224,0.6448931097984314,0.3613445460796356,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6579572558403015},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.31092438101768494,0.6448931097984314,0.3529411852359772,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6579572558403015},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.31092438101768494,0.6448931097984314,0.3142857253551483,0.6579572558403015]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6152018904685974},{"x":0.680672287940979,"y":0.6152018904685974},{"x":0.680672287940979,"y":0.6567695736885071},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.30592438101768493,0.6082018904685974,0.685672287940979,0.6637695736885071],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6710214018821716},{"x":0.63193279504776,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.63193279504776,0.6591448783874512,0.6655462384223938,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6591448783874512},{"x":0.63193279504776,"y":0.6591448783874512},{"x":0.63193279504776,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6591448783874512,0.63193279504776,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6591448783874512},{"x":0.610084056854248,"y":0.6591448783874512},{"x":0.610084056854248,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مخابرات","boundary":[0.5731092691421509,0.6591448783874512,0.610084056854248,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5546218752861023,0.6591448783874512,0.5630252361297607,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطوط","boundary":[0.5193277597427368,0.6591448783874512,0.5512605309486389,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5058823823928833,0.6591448783874512,0.5109243988990784,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6591448783874512},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6591448783874512},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6710214018821716},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.46722689270973206,0.6591448783874512,0.49915966391563416,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6579572558403015},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6579572558403015},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6698337197303772},{"x":0.462184876203537,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.462184876203537,0.6579572558403015,0.46554622054100037,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6698337197303772},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Telecommunication","boundary":[0.26386556029319763,0.6579572558403015,0.3630252182483673,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6579572558403015},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6579572558403015},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"lines","boundary":[0.3680672347545624,0.6579572558403015,0.38823530077934265,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.3949579894542694,0.6579572558403015,0.4000000059604645,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6579572558403015},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6579572558403015},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6698337197303772},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Protection","boundary":[0.40504202246665955,0.6579572558403015,0.45378151535987854,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6336134672164917,0.6745843291282654,0.6672269105911255,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6745843291282654},{"x":0.63193279504776,"y":0.6745843291282654},{"x":0.63193279504776,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6745843291282654,0.63193279504776,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.673396646976471},{"x":0.6117647290229797,"y":0.673396646976471},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.5983193516731262,0.673396646976471,0.6117647290229797,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.673396646976471},{"x":0.5865546464920044,"y":0.673396646976471},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5764706134796143,0.673396646976471,0.5865546464920044,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.673396646976471},{"x":0.5731092691421509,"y":0.673396646976471},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.5495798587799072,0.673396646976471,0.5731092691421509,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.673396646976471},{"x":0.5478991866111755,"y":0.673396646976471},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5260504484176636,0.673396646976471,0.5478991866111755,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.673396646976471},{"x":0.5142857432365417,"y":0.673396646976471},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5092437267303467,0.673396646976471,0.5142857432365417,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.673396646976471},{"x":0.5058823823928833,"y":0.673396646976471},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6864607930183411},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.46890756487846375,0.673396646976471,0.5058823823928833,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.673396646976471},{"x":0.46554622054100037,"y":0.673396646976471},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6864607930183411},{"x":0.462184876203537,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.462184876203537,0.673396646976471,0.46554622054100037,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6722090244293213},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6722090244293213},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6852731704711914},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Electric","boundary":[0.26386556029319763,0.6722090244293213,0.2991596758365631,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.6722090244293213},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6722090244293213},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6852731704711914},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"measurements","boundary":[0.3025210201740265,0.6722090244293213,0.37478992342948914,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6722090244293213},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6722090244293213},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6852731704711914},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.3798319399356842,0.6722090244293213,0.38655462861061096,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4571428596973419,"y":0.673396646976471},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6864607930183411},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Mathematics","boundary":[0.39159664511680603,0.6722090244293213,0.4571428596973419,0.6864607930183411]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6876484751701355},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2588655602931976,0.6509572558403015,0.6722269105911255,0.6946484751701355],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7007125616073608},{"x":0.63193279504776,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.63193279504776,0.6876484751701355,0.6655462384223938,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6876484751701355},{"x":0.63193279504776,"y":0.6876484751701355},{"x":0.63193279504776,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6876484751701355,0.63193279504776,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رله","boundary":[0.5983193516731262,0.6876484751701355,0.6084033846855164,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5798319578170776,0.6876484751701355,0.5932773351669312,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محافظ","boundary":[0.5428571701049805,0.6876484751701355,0.5731092691421509,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5378151535987854,0.6876484751701355,0.5428571701049805,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7007125616073608},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Protective","boundary":[0.4571428596973419,0.6876484751701355,0.5042017102241516,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6876484751701355},{"x":0.534453809261322,"y":0.6876484751701355},{"x":0.534453809261322,"y":0.7007125616073608},{"x":0.507563054561615,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"relays","boundary":[0.507563054561615,0.6876484751701355,0.534453809261322,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6876484751701355},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6876484751701355},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7007125616073608},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملگرهای","boundary":[0.4100840389728546,0.6876484751701355,0.45042017102241516,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7007125616073608},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.3613445460796356,0.6876484751701355,0.4000000059604645,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6876484751701355},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6876484751701355},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7007125616073608},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3495798408985138,0.6876484751701355,0.35462185740470886,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7007125616073608},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Differential","boundary":[0.24537815153598785,0.6876484751701355,0.3025210201740265,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7007125616073608},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"operators","boundary":[0.3042016923427582,0.6876484751701355,0.3495798408985138,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6672269105911255,0.7007125616073608,0.6991596817970276,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6302521228790283,0.7007125616073608,0.6605042219161987,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.7007125616073608,0.6302521228790283,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاظمی","boundary":[0.5764706134796143,0.7007125616073608,0.6084033846855164,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارگر","boundary":[0.5478991866111755,0.7007125616073608,0.5714285969734192,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5445378422737122,0.7007125616073608,0.5478991866111755,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.5109243988990784,0.7007125616073608,0.5394958257675171,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7007125616073608},{"x":0.507563054561615,"y":0.7007125616073608},{"x":0.507563054561615,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5058823823928833,0.7007125616073608,0.507563054561615,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۸","boundary":[0.4756302535533905,0.7007125616073608,0.5008403658866882,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7007125616073608},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7007125616073608},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4638655483722687,0.7007125616073608,0.46890756487846375,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7007125616073608},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7007125616073608},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4588235318660736,0.7007125616073608,0.4605042040348053,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7007125616073608},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7007125616073608},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7149643898010254},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.42352941632270813,0.7007125616073608,0.45378151535987854,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7007125616073608},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7007125616073608},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7149643898010254},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.42016807198524475,0.7007125616073608,0.42352941632270813,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7007125616073608},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7007125616073608},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7149643898010254},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلیمانی","boundary":[0.3848739564418793,0.7007125616073608,0.41680672764778137,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.7007125616073608},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7007125616073608},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7149643898010254},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3764705955982208,0.7007125616073608,0.3798319399356842,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.7007125616073608},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7007125616073608},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7149643898010254},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توحید","boundary":[0.33949580788612366,0.7007125616073608,0.37142857909202576,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7007125616073608},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7007125616073608},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7149643898010254},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33781513571739197,0.7007125616073608,0.33949580788612366,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.7007125616073608},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7007125616073608},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7149643898010254},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۶","boundary":[0.30588236451148987,0.7007125616073608,0.3310924470424652,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.7007125616073608},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7007125616073608},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7149643898010254},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.29579833149909973,0.7007125616073608,0.3008403480052948,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.7007125616073608},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7007125616073608},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7149643898010254},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29075631499290466,0.7007125616073608,0.29075631499290466,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.7007125616073608},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7007125616073608},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7149643898010254},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.2504201829433441,0.7007125616073608,0.2857142984867096,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7007125616073608},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7007125616073608},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7149643898010254},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.24705882370471954,0.7007125616073608,0.2504201829433441,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.716152012348175},{"x":0.6084033846855164,"y":0.716152012348175},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عباسی","boundary":[0.5815126299858093,0.716152012348175,0.6084033846855164,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.716152012348175},{"x":0.5798319578170776,"y":0.716152012348175},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5764706134796143,0.716152012348175,0.5798319578170776,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.716152012348175},{"x":0.5697479248046875,"y":0.716152012348175},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.556302547454834,0.716152012348175,0.5697479248046875,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5512605309486389,0.7149643898010254,0.5529412031173706,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۱","boundary":[0.5193277597427368,0.7149643898010254,0.5428571701049805,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7280284762382507},{"x":0.507563054561615,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.507563054561615,0.7149643898010254,0.5126050710678101,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5025210380554199,0.7149643898010254,0.5025210380554199,0.7280284762382507]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7292161583900452},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.24037815153598785,0.6806484751701355,0.7041596817970276,0.7362161583900452],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7268408536911011},{"x":0.507563054561615,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.507563054561615,0.7173396944999695,0.5092437267303467,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5008403658866882,0.7173396944999695,0.5025210380554199,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4957983195781708,"y":0.716152012348175},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7268408536911011},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.46554622054100037,0.7173396944999695,0.4957983195781708,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.7280284762382507,0.6991596817970276,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6285714507102966,0.7280284762382507,0.6605042219161987,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.7280284762382507,0.6302521228790283,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.7292161583900452,0.6067227125167847,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5394958257675171,0.7292161583900452,0.5647059082984924,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5025210380554199,0.7292161583900452,0.5327731370925903,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7422803044319153},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.7292161583900452,0.5008403658866882,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7292161583900452},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7292161583900452},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7422803044319153},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.46722689270973206,0.7292161583900452,0.4907563030719757,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7292161583900452},{"x":0.462184876203537,"y":0.7292161583900452},{"x":0.462184876203537,"y":0.7422803044319153},{"x":0.440336138010025,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.440336138010025,0.7292161583900452,0.462184876203537,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7292161583900452},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7292161583900452},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7422803044319153},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4302521049976349,0.7292161583900452,0.43529412150382996,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7292161583900452},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7292161583900452},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7422803044319153},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3848739564418793,0.7292161583900452,0.4252100884914398,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7446556091308594},{"x":0.707563042640686,"y":0.7446556091308594},{"x":0.707563042640686,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6924369931221008,0.7446556091308594,0.707563042640686,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6655462384223938,0.7434679269790649,0.6890756487846375,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6285714507102966,0.7434679269790649,0.6605042219161987,0.7553443908691406]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8899999856948853},{"languageCode":"ar","confidence":0.10999999940395355}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7173396944999695},{"x":0.707563042640686,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7553443908691406},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.37987395644187927,0.7103396944999695,0.7142437148094177,0.7623443908691406],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6924369931221008,0.7600950002670288,0.7092437148094177,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6689075827598572,0.7600950002670288,0.6924369931221008,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6352941393852234,0.7600950002670288,0.6605042219161987,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.7600950002670288,0.6302521228790283,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7159664034843445,0.7719715237617493,0.7445378303527832,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6554622054100037,0.7719715237617493,0.7109243869781494,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6336134672164917,0.7719715237617493,0.6487395167350769,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.7719715237617493,0.6302521228790283,0.7826603055000305]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6268907785415649,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6218907785415649,0.7530950002670288,0.7495378303527832,0.7896603055000305],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"TK۵۱۰۳","boundary":[0.5411764979362488,0.7446556091308594,0.5882353186607361,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"/","boundary":[0.5899159908294678,0.7446556091308594,0.5915966629981995,0.7529691457748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵","boundary":[0.5949580073356628,0.7446556091308594,0.6067227125167847,0.7529691457748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5361764979362488,0.7376556091308594,0.6117227125167847,0.7599691457748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۲۱/۳۸۲","boundary":[0.5596638917922974,0.7589073777198792,0.6067227125167847,0.7672209143638611]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۵۶۸۲۲۷","boundary":[0.5546218752861023,0.7731591463088989,0.6067227125167847,0.7802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.7519073777198791,0.6117227125167847,0.7872850604057312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5327731370925903,0.7921615242958069,0.5428571701049805,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5092437267303467,0.7909738421440125,0.5260504484176636,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8016626834869385},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.4571428596973419,0.7909738421440125,0.5025210380554199,0.8016626834869385]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8028503656387329},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4521428596973419,0.7839738421440124,0.5478571701049805,0.8098503656387329],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8040379881858826},{"x":0.556302547454834,"y":0.815914511680603},{"x":0.4436974823474884,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8064132928848267,0.556302547454834,0.815914511680603]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5714285969734192,"y":0.815914511680603},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8289785981178284},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4268907606601715,0.8171021342277527,0.5714285969734192,0.8289785981178284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.805225670337677},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8289785981178284},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.798225670337677,0.5764285969734192,0.8359785981178284],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/yyOuYFPwHZTWkTlT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/BjHQfBsOVFEmiTBD.jpg","blurred":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/jeNlHsFCOIarBKZa.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00032597705813881334,0.9986724807354582,0.9989718885778532]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2980997562408447},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49915966391563416,0.28147268295288086,0.5495798587799072,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4924369752407074,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2969121038913727},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.45042017102241516,0.28147268295288086,0.4924369752407074,0.2969121038913727]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2980997562408447},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.44542017102241516,0.27447268295288085,0.5545798587799072,0.30509975624084473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7260504364967346,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7260504364967346,0.3372921645641327,0.7831932902336121,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7193277478218079,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6672269105911255,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.6672269105911255,0.3372921645641327,0.7193277478218079,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6621848940849304,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6621848940849304,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6605042219161987,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.33847981691360474,0.6621848940849304,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7260504364967346,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7260504364967346,0.35866984724998474,0.7848739624023438,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7210084199905396,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7210084199905396,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6756302714347839,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.6756302714347839,0.35866984724998474,0.7210084199905396,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6689075827598572,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6689075827598572,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6487395167350769,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6487395167350769,0.35866984724998474,0.6689075827598572,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6436975002288818,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6436975002288818,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6420168280601501,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.35866984724998474,0.6436975002288818,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7260504364967346,0.37885984778404236,0.7831932902336121,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7210084199905396,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6756302714347839,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.6756302714347839,0.37885984778404236,0.7210084199905396,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6689075827598572,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6470588445663452,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6470588445663452,0.3800475001335144,0.6689075827598572,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6436975002288818,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6403361558914185,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6403361558914185,0.3800475001335144,0.6436975002288818,0.39429929852485657]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6403361558914185,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6353361558914185,0.3302921645641327,0.7898739624023438,0.4001116461753845],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3598574697971344},{"x":0.24537815153598785,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یازده","boundary":[0.21512605249881744,0.35866984724998474,0.24537815153598785,0.37173396348953247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3598574697971344},{"x":0.24537815153598785,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.35166984724998473,0.25037815153598786,0.3787339634895325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3919239938259125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیزده","boundary":[0.21512605249881744,0.3824228048324585,0.2537815272808075,0.3919239938259125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3919239938259125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.3754228048324585,0.2587815272808075,0.3989239938259125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4204275608062744},{"x":0.756302535533905,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.4073634147644043,0.7848739624023438,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.40617576241493225},{"x":0.75126051902771,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7310924530029297,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7310924530029297,0.40617576241493225,0.7495798468589783,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.40617576241493225},{"x":0.729411780834198,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7277311086654663,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7260504364967346,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.40617576241493225,0.7277311086654663,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7210084199905396,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7210084199905396,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6840336322784424,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6840336322784424,0.40617576241493225,0.7210084199905396,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6823529601097107,"y":0.40617576241493225},{"x":0.680672287940979,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6789916157722473,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.40617576241493225,0.680672287940979,0.41923990845680237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6789916157722473,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6739916157722473,0.39917576241493224,0.7898739624023438,0.4274275608062744],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7579832077026367,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۱۰۱.","boundary":[0.7378151416778564,0.42874109745025635,0.7579832077026367,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7310924530029297,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6991596817970276,0.42874109745025635,0.7310924530029297,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6924369931221008,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6487395167350769,0.42874109745025635,0.6924369931221008,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6436975002288818,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.5865546464920044,0.42874109745025635,0.6436975002288818,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.42874109745025635},{"x":0.578151285648346,"y":0.42874109745025635},{"x":0.578151285648346,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.42874109745025635,0.578151285648346,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.44655582308769226},{"x":0.756302535533905,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7579832077026367,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.7394958138465881,0.44655582308769226,0.7579832077026367,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.4477434754371643,0.7394958138465881,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4477434754371643},{"x":0.729411780834198,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6857143044471741,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6857143044471741,0.4477434754371643,0.7310924530029297,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6789916157722473,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.6168067455291748,0.44893112778663635,0.6789916157722473,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.450118750333786},{"x":0.610084056854248,"y":0.450118750333786},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4643705487251282},{"x":0.578151285648346,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.578151285648346,0.450118750333786,0.6117647290229797,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5747899413108826,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.45130640268325806,0.5747899413108826,0.4655582010746002]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7579832077026367,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5664285969734192,0.42174109745025634,0.7629832077026367,0.4725582010746002],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7848739624023438,"y":0.490498811006546},{"x":0.756302535533905,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.4774346649646759,0.7848739624023438,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4774346649646759},{"x":0.75126051902771,"y":0.4774346649646759},{"x":0.75126051902771,"y":0.490498811006546},{"x":0.7277311086654663,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7277311086654663,0.4774346649646759,0.75126051902771,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7260504364967346,"y":0.490498811006546},{"x":0.7243697643280029,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7243697643280029,0.4774346649646759,0.7260504364967346,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7193277478218079,"y":0.490498811006546},{"x":0.6840336322784424,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.6840336322784424,0.4774346649646759,0.7193277478218079,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6756302714347839,"y":0.490498811006546},{"x":0.6689075827598572,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6689075827598572,0.4774346649646759,0.6756302714347839,0.490498811006546]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7848739624023438,"y":0.490498811006546},{"x":0.6689075827598572,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6639075827598572,0.4704346649646759,0.7898739624023438,0.497498811006546],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5201900005340576},{"x":0.756302535533905,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.5047506093978882,0.7848739624023438,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5047506093978882},{"x":0.75126051902771,"y":0.5047506093978882},{"x":0.75126051902771,"y":0.519002377986908},{"x":0.7243697643280029,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7243697643280029,0.5047506093978882,0.75126051902771,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7243697643280029,"y":0.519002377986908},{"x":0.7210084199905396,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7210084199905396,0.5047506093978882,0.7243697643280029,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7142857313156128,"y":0.519002377986908},{"x":0.6823529601097107,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6823529601097107,0.5047506093978882,0.7142857313156128,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6756302714347839,"y":0.519002377986908},{"x":0.63193279504776,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.63193279504776,0.5047506093978882,0.6756302714347839,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6252101063728333,"y":0.519002377986908},{"x":0.5647059082984924,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.5647059082984924,0.5035629272460938,0.6252101063728333,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5035629272460938},{"x":0.561344563961029,"y":0.5035629272460938},{"x":0.561344563961029,"y":0.5178147554397583},{"x":0.556302547454834,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.556302547454834,0.5035629272460938,0.561344563961029,0.5178147554397583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5201900005340576},{"x":0.556302547454834,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.551302547454834,0.49656292724609374,0.7898739624023438,0.5271900005340576],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5071259140968323,0.2235294133424759,0.5154394507408142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5154394507408142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5001259140968323,0.2285294133424759,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۱.۳","boundary":[0.7411764860153198,0.5273159146308899,0.7596638798713684,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.5273159146308899,0.7378151416778564,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6924369931221008,0.5273159146308899,0.7310924530029297,0.5356294512748718]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6874369931221008,0.5203159146308899,0.7646638798713684,0.5426294512748718],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5261282920837402},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5273159146308899,0.23193277418613434,0.5344418287277222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5261282920837402},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5203159146308899,0.23693277418613434,0.5414418287277222],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5475059151649475},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5475059151649475},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5475059151649475,0.23193277418613434,0.5570071339607239]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5463182926177979},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5463182926177979},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5570071339607239},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.5463182926177979,0.23529411852359772,0.5570071339607239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5475059151649475},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5463182926177979},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5570071339607239},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5405059151649475,0.24029411852359772,0.5640071339607239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5688835978507996},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5676959753036499},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5688835978507996,0.23193277418613434,0.5771971344947815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5688835978507996},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5676959753036499},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5618835978507996,0.23693277418613434,0.5841971344947815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.589073657989502},{"x":0.23025210201740265,"y":0.589073657989502},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5985748171806335},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.21512605249881744,0.589073657989502,0.23025210201740265,0.5985748171806335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.589073657989502},{"x":0.23025210201740265,"y":0.589073657989502},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5985748171806335},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.582073657989502,0.23525210201740265,0.6055748171806336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6104512810707092},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6187648177146912},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6104512810707092,0.22857142984867096,0.6187648177146912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6104512810707092},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6187648177146912},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6034512810707092,0.23357142984867096,0.6257648177146912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6318289637565613},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6318289637565613},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6413301825523376},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6318289637565613,0.22857142984867096,0.6413301825523376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6318289637565613},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6318289637565613},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6413301825523376},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6248289637565613,0.23357142984867096,0.6483301825523377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲.۳","boundary":[0.7411764860153198,0.5463182926177979,0.7596638798713684,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.5463182926177979,0.7394958138465881,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6991596817970276,0.5463182926177979,0.7310924530029297,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"پایۀ","boundary":[0.6739495992660522,0.5463182926177979,0.6924369931221008,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6218487620353699,0.5463182926177979,0.6655462384223938,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5605700612068176},{"x":0.561344563961029,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.561344563961029,0.5463182926177979,0.6151260733604431,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.5463182926177979,0.5512605309486389,0.5605700612068176]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.5412185144424438,0.5393182926177978,0.7646638798713684,0.5675700612068176],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7126050591468811,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۳","boundary":[0.7126050591468811,0.5665082931518555,0.7428571581840515,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7092437148094177,"y":0.58076012134552},{"x":0.707563042640686,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.5665082931518555,0.7092437148094177,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7008403539657593,"y":0.58076012134552},{"x":0.6571428775787354,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6554622054100037,0.5665082931518555,0.7008403539657593,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6504201889038086,"y":0.58076012134552},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.5882353186607361,0.5665082931518555,0.6504201889038086,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جریانی","boundary":[0.5445378422737122,0.5676959753036499,0.5815126299858093,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5327731370925903,0.5676959753036499,0.5394958257675171,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۳","boundary":[0.7126050591468811,0.5878859758377075,0.7428571581840515,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6021377444267273},{"x":0.707563042640686,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.5878859758377075,0.7109243869781494,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6554622054100037,0.5878859758377075,0.7008403539657593,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.5882353186607361,0.5878859758377075,0.6504201889038086,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.589073657989502},{"x":0.583193302154541,"y":0.589073657989502},{"x":0.583193302154541,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بایاس","boundary":[0.5596638917922974,0.589073657989502,0.583193302154541,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.589073657989502},{"x":0.5478991866111755,"y":0.589073657989502},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5226891040802002,0.589073657989502,0.5478991866111755,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5159664154052734,0.5902612805366516,0.5193277597427368,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۳","boundary":[0.7092437148094177,0.6080760359764099,0.7428571581840515,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6235154271125793},{"x":0.707563042640686,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.6080760359764099,0.7092437148094177,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6554622054100037,0.6080760359764099,0.7008403539657593,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.5882353186607361,0.6092636585235596,0.6487395167350769,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5747899413108826,0.6092636585235596,0.5815126299858093,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیم","boundary":[0.5428571701049805,0.6092636585235596,0.5680672526359558,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6235154271125793},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پایلوت","boundary":[0.49915966391563416,0.6092636585235596,0.5361344814300537,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6247031092643738},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دورشتهای","boundary":[0.43697479367256165,0.6092636585235596,0.4924369752407074,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6104512810707092},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6104512810707092},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.6104512810707092,0.43361344933509827,0.6258907318115234]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4235714328289032,0.5606959753036499,0.7495378303527832,0.6293278045654297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۲.۳","boundary":[0.7109243869781494,0.6306413412094116,0.7428571581840515,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6437054872512817},{"x":0.707563042640686,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.6306413412094116,0.7092437148094177,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6437054872512817},{"x":0.653781533241272,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مشخصه","boundary":[0.6521008610725403,0.6306413412094116,0.7008403539657593,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5983193516731262,0.6330166459083557,0.6470588445663452,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7596638798713684,"y":0.665083110332489},{"x":0.7394958138465881,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.7394958138465881,0.6508313417434692,0.7596638798713684,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7378151416778564,"y":0.665083110332489},{"x":0.7361344695091248,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.6508313417434692,0.7378151416778564,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6662707924842834},{"x":0.680672287940979,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدارهای","boundary":[0.680672287940979,0.6520190238952637,0.7310924530029297,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6436975002288818,0.6520190238952637,0.6756302714347839,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6134454011917114,0.6532066464424133,0.6403361558914185,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6532066464424133},{"x":0.605042040348053,"y":0.6532066464424133},{"x":0.605042040348053,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.5882353186607361,0.6532066464424133,0.605042040348053,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فاز","boundary":[0.5714285969734192,0.6532066464424133,0.5865546464920044,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.6532066464424133,0.5663865804672241,0.6674584150314331]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7596638798713684,"y":0.665083110332489},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5597059082984924,0.6248289637565613,0.7646638798713684,0.672083110332489],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۳","boundary":[0.7126050591468811,0.6722090244293213,0.7428571581840515,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6876484751701355},{"x":0.707563042640686,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.6722090244293213,0.7092437148094177,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6722689270973206,0.6722090244293213,0.7042016983032227,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6403361558914185,0.6722090244293213,0.6689075827598572,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستقل","boundary":[0.5882353186607361,0.6722090244293213,0.6302521228790283,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.673396646976471},{"x":0.5815126299858093,"y":0.673396646976471},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فازها","boundary":[0.5529412031173706,0.673396646976471,0.5815126299858093,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.673396646976471},{"x":0.5529412031173706,"y":0.673396646976471},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.673396646976471,0.5529412031173706,0.6876484751701355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.673396646976471},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5428991866111755,0.6663966469764709,0.7478571581840515,0.6946484751701355],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۳","boundary":[0.7109243869781494,0.6935867071151733,0.7428571581840515,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.694774329662323},{"x":0.707563042640686,"y":0.694774329662323},{"x":0.707563042640686,"y":0.7078384757041931},{"x":0.707563042640686,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7058823704719543,0.694774329662323,0.707563042640686,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.694774329662323},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6638655662536621,0.694774329662323,0.7008403539657593,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.694774329662323},{"x":0.6571428775787354,"y":0.694774329662323},{"x":0.658823549747467,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ترکیبی","boundary":[0.6201680898666382,0.694774329662323,0.658823549747467,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7102137804031372},{"x":0.610084056854248,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.6959620118141174,0.6134454011917114,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7596638798713684,"y":0.713776707649231},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۴۰۳.","boundary":[0.7361344695091248,0.7149643898010254,0.7596638798713684,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7149643898010254},{"x":0.729411780834198,"y":0.713776707649231},{"x":0.729411780834198,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6857143044471741,0.7149643898010254,0.729411780834198,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.6184874176979065,0.7149643898010254,0.6789916157722473,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.716152012348175},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"امپدانس","boundary":[0.5731092691421509,0.716152012348175,0.6134454011917114,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.716152012348175},{"x":0.561344563961029,"y":0.716152012348175},{"x":0.561344563961029,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.5428571701049805,0.716152012348175,0.561344563961029,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.716152012348175},{"x":0.5428571701049805,"y":0.716152012348175},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.716152012348175,0.5428571701049805,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.۳","boundary":[0.7394958138465881,0.7363420724868774,0.7596638798713684,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.7363420724868774,0.7378151416778564,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6857143044471741,0.7363420724868774,0.7310924530029297,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.6184874176979065,0.7363420724868774,0.6789916157722473,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7375296950340271},{"x":0.610084056854248,"y":0.7375296950340271},{"x":0.610084056854248,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"جزئی","boundary":[0.5798319578170776,0.7375296950340271,0.610084056854248,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"۵۱۵","boundary":[0.5445378422737122,0.7375296950340271,0.5714285969734192,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5394958257675171,0.7375296950340271,0.5411764979362488,0.7505938410758972]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.694774329662323},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5328151535987854,0.687774329662323,0.7646638798713684,0.7575938410758972],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6532066464424133},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6532066464424133},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6615201830863953},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6532066464424133,0.23193277418613434,0.6615201830863953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6532066464424133},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6532066464424133},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6615201830863953},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6462066464424133,0.23693277418613434,0.6685201830863953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6745843291282654},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6745843291282654},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6828978657722473},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.21344538033008575,0.6745843291282654,0.23025210201740265,0.6828978657722473]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6745843291282654},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6745843291282654},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6828978657722473},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6675843291282654,0.23525210201740265,0.6898978657722473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6959620118141174},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6959620118141174},{"x":0.22857142984867096,"y":0.705463171005249},{"x":0.21512605249881744,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6959620118141174,0.22857142984867096,0.705463171005249]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6959620118141174},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6959620118141174},{"x":0.22857142984867096,"y":0.705463171005249},{"x":0.21512605249881744,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6889620118141174,0.23357142984867096,0.712463171005249],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.716152012348175},{"x":0.22857142984867096,"y":0.716152012348175},{"x":0.22857142984867096,"y":0.724465548992157},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.716152012348175,0.22857142984867096,0.724465548992157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.716152012348175},{"x":0.22857142984867096,"y":0.716152012348175},{"x":0.22857142984867096,"y":0.724465548992157},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.709152012348175,0.23357142984867096,0.731465548992157],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7375296950340271},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7375296950340271},{"x":0.23025210201740265,"y":0.745843231678009},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶","boundary":[0.21512605249881744,0.7375296950340271,0.23025210201740265,0.745843231678009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7375296950340271},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7375296950340271},{"x":0.23025210201740265,"y":0.745843231678009},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7305296950340271,0.23525210201740265,0.752843231678009],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7660332322120667},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7660332322120667},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7743467688560486},{"x":0.21512605249881744,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.21344538033008575,0.7660332322120667,0.23025210201740265,0.7743467688560486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7660332322120667},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7660332322120667},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7743467688560486},{"x":0.21512605249881744,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7590332322120666,0.23525210201740265,0.7813467688560486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.764845609664917},{"x":0.7848739624023438,"y":0.764845609664917},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7790973782539368},{"x":0.756302535533905,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.764845609664917,0.7848739624023438,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.764845609664917},{"x":0.7495798468589783,"y":0.764845609664917},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7142857313156128,0.764845609664917,0.7495798468589783,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.764845609664917},{"x":0.7142857313156128,"y":0.764845609664917},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.764845609664917,0.7142857313156128,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.764845609664917},{"x":0.7042016983032227,"y":0.764845609664917},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6487395167350769,0.764845609664917,0.7042016983032227,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.764845609664917},{"x":0.6436975002288818,"y":0.764845609664917},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7790973782539368},{"x":0.610084056854248,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.610084056854248,0.764845609664917,0.6436975002288818,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.764845609664917},{"x":0.6067227125167847,"y":0.764845609664917},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5815126299858093,0.764845609664917,0.6067227125167847,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.764845609664917},{"x":0.5731092691421509,"y":0.764845609664917},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.764845609664917,0.5731092691421509,0.7790973782539368]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.764845609664917},{"x":0.7848739624023438,"y":0.764845609664917},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5664285969734192,0.757845609664917,0.7898739624023438,0.7860973782539368],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.783847987651825},{"x":0.7596638798713684,"y":0.783847987651825},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۱.۴","boundary":[0.7411764860153198,0.783847987651825,0.7596638798713684,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.7850356101989746,0.7378151416778564,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7310924530029297,"y":0.783847987651825},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6756302714347839,0.7850356101989746,0.7310924530029297,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"آنالوگ","boundary":[0.6386554837226868,0.7850356101989746,0.6689075827598572,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7850356101989746},{"x":0.63193279504776,"y":0.7850356101989746},{"x":0.63193279504776,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.7850356101989746,0.63193279504776,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.805225670337677},{"x":0.7596638798713684,"y":0.805225670337677},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۴","boundary":[0.7394958138465881,0.805225670337677,0.7596638798713684,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.8064132928848267,0.7394958138465881,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7310924530029297,"y":0.805225670337677},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7109243869781494,0.8064132928848267,0.7310924530029297,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.680672287940979,0.8064132928848267,0.6991596817970276,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.6369748115539551,0.8076009750366211,0.6689075827598572,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.8076009750366211},{"x":0.63193279504776,"y":0.8076009750366211},{"x":0.63193279504776,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.8076009750366211,0.63193279504776,0.8218527436256409]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6218907785415649,0.7780356101989746,0.7663445520401001,0.8264774389266968],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.786223292350769},{"x":0.22857142984867096,"y":0.786223292350769},{"x":0.22857142984867096,"y":0.794536828994751},{"x":0.21344538033008575,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.21344538033008575,0.786223292350769,0.22857142984867096,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.786223292350769},{"x":0.22857142984867096,"y":0.786223292350769},{"x":0.22857142984867096,"y":0.794536828994751},{"x":0.21344538033008575,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.779223292350769,0.23357142984867096,0.801536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8076009750366211},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8076009750366211},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8171021342277527},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.21344538033008575,0.8076009750366211,0.23193277418613434,0.8171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8076009750366211},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8076009750366211},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8171021342277527},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.8006009750366211,0.23693277418613434,0.8241021342277527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8432304263114929},{"x":0.507563054561615,"y":0.8586698174476624},{"x":0.489075630903244,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.4907563030719757,0.8420427441596985,0.507563054561615,0.8586698174476624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8432304263114929},{"x":0.507563054561615,"y":0.8586698174476624},{"x":0.489075630903244,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.8350427441596985,0.512563054561615,0.8656698174476624],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/FjuAyLRyGQnOBCXy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/FEZVqiVwsPVCmEFa.jpg","blurred":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/ZIHydBSVhIFxdUqa.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.0002159573607093648,0.9986724807354582,0.9989789411098544]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23193277418613434,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.21344538033008575,0.18883609771728516,0.23193277418613434,0.19833728671073914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23529411852359772,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19833728671073914},{"x":0.23361344635486603,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.18883609771728516,0.23529411852359772,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23529411852359772,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.18183609771728515,0.24029411852359772,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7428571581840515,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7428571581840515,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۴","boundary":[0.7126050591468811,0.18883609771728516,0.7428571581840515,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7092437148094177,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20308788120746613},{"x":0.707563042640686,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.18883609771728516,0.7092437148094177,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7008403539657593,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7008403539657593,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6705882549285889,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6705882549285889,0.18883609771728516,0.7008403539657593,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6672269105911255,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6403361558914185,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6403361558914185,0.18883609771728516,0.6672269105911255,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6302521228790283,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6302521228790283,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5932773351669312,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.5932773351669312,0.18883609771728516,0.6302521228790283,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5865546464920044,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5865546464920044,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5747899413108826,0.18883609771728516,0.5865546464920044,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5697479248046875,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5697479248046875,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5529412031173706,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رله","boundary":[0.5529412031173706,0.18883609771728516,0.5697479248046875,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5495798587799072,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5495798587799072,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5310924649238586,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5310924649238586,0.18883609771728516,0.5495798587799072,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5193277597427368,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5193277597427368,"y":0.20427553355693817},{"x":0.48403361439704895,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.48403361439704895,0.18883609771728516,0.5193277597427368,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.1900237500667572},{"x":0.4789915978908539,"y":0.1900237500667572},{"x":0.4789915978908539,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4789915978908539,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4789915978908539,0.1900237500667572,0.4789915978908539,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7428571581840515,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7109243869781494,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۴","boundary":[0.7109243869781494,0.20902612805366516,0.7428571581840515,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22327791154384613},{"x":0.707563042640686,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.20902612805366516,0.7092437148094177,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7008403539657593,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7008403539657593,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6554622054100037,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6554622054100037,0.20902612805366516,0.7008403539657593,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6487395167350769,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.5882353186607361,0.20902612805366516,0.6487395167350769,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5815126299858093,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5815126299858093,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5747899413108826,0.20902612805366516,0.5815126299858093,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5680672526359558,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5277311205863953,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.5277311205863953,0.20902612805366516,0.5680672526359558,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5210084319114685,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22327791154384613},{"x":0.48571428656578064,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقادیر","boundary":[0.48571428656578064,0.20902612805366516,0.5210084319114685,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.20902612805366516},{"x":0.48067227005958557,"y":0.20902612805366516},{"x":0.48067227005958557,"y":0.22327791154384613},{"x":0.44873949885368347,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"لحظه","boundary":[0.44873949885368347,0.20902612805366516,0.48067227005958557,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4470588266849518,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4470588266849518,"y":0.22327791154384613},{"x":0.43529412150382996,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.43529412150382996,0.20902612805366516,0.4470588266849518,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2102137804031372},{"x":0.4302521049976349,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4252100884914398,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4252100884914398,0.2102137804031372,0.4302521049976349,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7428571581840515,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۴","boundary":[0.7092437148094177,0.22921615839004517,0.7428571581840515,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24346792697906494},{"x":0.707563042640686,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.22921615839004517,0.7092437148094177,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7008403539657593,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7008403539657593,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6554622054100037,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6554622054100037,0.22921615839004517,0.7008403539657593,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6487395167350769,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6487395167350769,"y":0.244655579328537},{"x":0.5882353186607361,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.5882353186607361,0.23040379583835602,0.6487395167350769,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5815126299858093,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5815126299858093,"y":0.244655579328537},{"x":0.5747899413108826,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5747899413108826,0.23040379583835602,0.5815126299858093,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5697479248046875,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5596638917922974,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5596638917922974,0.23040379583835602,0.5697479248046875,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5546218752861023,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5546218752861023,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5109243988990784,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارگیری","boundary":[0.5109243988990784,0.23159144818782806,0.5546218752861023,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.23159144818782806},{"x":0.49915966391563416,"y":0.23159144818782806},{"x":0.49915966391563416,"y":0.24584323167800903},{"x":0.47058823704719543,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فازور","boundary":[0.47058823704719543,0.23159144818782806,0.49915966391563416,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4722689092159271,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4722689092159271,"y":0.24584323167800903},{"x":0.46722689270973206,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46722689270973206,0.23159144818782806,0.4722689092159271,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7428571581840515,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7428571581840515,"y":0.264845609664917},{"x":0.7109243869781494,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.۲.۴","boundary":[0.7109243869781494,0.25059381127357483,0.7428571581840515,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7092437148094177,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7092437148094177,"y":0.264845609664917},{"x":0.707563042640686,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.25059381127357483,0.7092437148094177,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7008403539657593,"y":0.264845609664917},{"x":0.6722689270973206,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.6722689270973206,0.2517814636230469,0.7008403539657593,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6672269105911255,"y":0.264845609664917},{"x":0.6369748115539551,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6369748115539551,0.2517814636230469,0.6672269105911255,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6285714507102966,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5865546464920044,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مضاعف","boundary":[0.5865546464920044,0.2517814636230469,0.6285714507102966,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5798319578170776,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5546218752861023,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5546218752861023,0.2517814636230469,0.5798319578170776,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5478991866111755,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5159664154052734,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اشباع","boundary":[0.5159664154052734,0.2517814636230469,0.5478991866111755,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5092437267303467,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4302521049976349,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتور","boundary":[0.4302521049976349,0.2517814636230469,0.5092437267303467,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4252100884914398,"y":0.26603326201438904},{"x":0.39159664511680603,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.39159664511680603,0.2517814636230469,0.4252100884914398,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.2517814636230469},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2517814636230469},{"x":0.38823530077934265,"y":0.26603326201438904},{"x":0.3848739564418793,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3848739564418793,0.2517814636230469,0.38823530077934265,0.26603326201438904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7428571581840515,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7428571581840515,"y":0.264845609664917},{"x":0.3848739564418793,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3781932842731476,0.18183609771728515,0.7478571581840515,0.271845609664917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24821852147579193},{"x":0.21344538033008575,"y":0.24584323167800903},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24584323167800903},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","str":"꾼","boundary":[0.21344538033008575,0.24821852147579193,0.23193277418613434,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.235154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23193277418613434,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"ltr","str":"은","boundary":[0.21344538033008575,0.235154390335083,0.23193277418613434,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2125890702009201},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20902612805366516},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20902612805366516},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"유","boundary":[0.21344538033008575,0.2125890702009201,0.23193277418613434,0.20902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.1900237500667572},{"x":0.21344538033008575,"y":0.18646080791950226},{"x":0.23193277418613434,"y":0.18646080791950226},{"x":0.23193277418613434,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"ltr","str":"우","boundary":[0.21344538033008575,0.1900237500667572,0.23193277418613434,0.18646080791950226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24821852147579193},{"x":0.21344538033008575,"y":0.18646080791950226},{"x":0.23361344635486603,"y":0.18646080791950226},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.5899999737739563,"boundary":[0.20844538033008575,0.24121852147579192,0.23861344635486603,0.19346080791950226],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.21344538033008575,0.23159144818782806,0.23025210201740265,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.22459144818782806,0.23525210201740265,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2529691159725189},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2529691159725189},{"x":0.22857142984867096,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21344538033008575,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۳","boundary":[0.21344538033008575,0.2529691159725189,0.22857142984867096,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2529691159725189},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2529691159725189},{"x":0.22857142984867096,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21344538033008575,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24596911597251891,0.23357142984867096,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.28147268295288086},{"x":0.23025210201740265,"y":0.28147268295288086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2897862195968628},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.21344538033008575,0.28147268295288086,0.23193277418613434,0.2897862195968628]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.28147268295288086},{"x":0.23025210201740265,"y":0.28147268295288086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2897862195968628},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.27447268295288085,0.23693277418613434,0.2967862195968628],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3230403661727905},{"x":0.23025210201740265,"y":0.32185274362564087},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33135393261909485},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۸","boundary":[0.21176470816135406,0.3230403661727905,0.23193277418613434,0.33135393261909485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3230403661727905},{"x":0.23025210201740265,"y":0.32185274362564087},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33135393261909485},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.3160403661727905,0.23693277418613434,0.33835393261909485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3444180488586426},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3444180488586426},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3527315855026245},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3444180488586426,0.23025210201740265,0.3527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3444180488586426},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3444180488586426},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3527315855026245},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.33741804885864257,0.23525210201740265,0.3597315855026245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7848739624023438,"y":0.294536828994751},{"x":0.756302535533905,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.2802850306034088,0.7848739624023438,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2802850306034088},{"x":0.75126051902771,"y":0.2802850306034088},{"x":0.75126051902771,"y":0.294536828994751},{"x":0.7193277478218079,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7193277478218079,0.2802850306034088,0.75126051902771,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7193277478218079,"y":0.294536828994751},{"x":0.7159664034843445,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.2802850306034088,0.7193277478218079,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7092437148094177,"y":0.294536828994751},{"x":0.5983193516731262,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتورهای","boundary":[0.5983193516731262,0.2802850306034088,0.7092437148094177,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5932773351669312,"y":0.294536828994751},{"x":0.5546218752861023,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.5546218752861023,0.2802850306034088,0.5932773351669312,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5512605309486389,"y":0.294536828994751},{"x":0.5495798587799072,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.2802850306034088,0.5512605309486389,0.294536828994751]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7848739624023438,"y":0.294536828994751},{"x":0.5495798587799072,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5445798587799072,0.2732850306034088,0.7898739624023438,0.301536828994751],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.۵","boundary":[0.7411764860153198,0.3004750609397888,0.7596638798713684,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.3004750609397888,0.7378151416778564,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدار","boundary":[0.7058823704719543,0.3004750609397888,0.7310924530029297,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معادل","boundary":[0.6655462384223938,0.3004750609397888,0.6991596817970276,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5798319578170776,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتور","boundary":[0.5798319578170776,0.30166271328926086,0.6571428775787354,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5731092691421509,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5731092691421509,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5394958257675171,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.5394958257675171,0.30166271328926086,0.5731092691421509,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5361344814300537,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5361344814300537,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5327731370925903,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.30166271328926086,0.5361344814300537,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۵","boundary":[0.7394958138465881,0.3206650912761688,0.7596638798713684,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.3206650912761688,0.7378151416778564,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7310924530029297,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6722689270973206,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6722689270973206,0.3206650912761688,0.7310924530029297,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6655462384223938,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6352941393852234,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.6352941393852234,0.32185274362564087,0.6655462384223938,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6285714507102966,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6285714507102966,"y":0.33610451221466064},{"x":0.605042040348053,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دائم","boundary":[0.605042040348053,0.32185274362564087,0.6285714507102966,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5983193516731262,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتور","boundary":[0.5193277597427368,0.32185274362564087,0.5983193516731262,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5126050710678101,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.4773109257221222,0.3230403661727905,0.5126050710678101,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3230403661727905},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4722689092159271,0.3230403661727905,0.4722689092159271,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7596638798713684,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۵","boundary":[0.7394958138465881,0.34323039650917053,0.7596638798713684,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7378151416778564,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.34323039650917053,0.7378151416778564,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.34323039650917053},{"x":0.729411780834198,"y":0.34323039650917053},{"x":0.729411780834198,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.7008403539657593,0.34323039650917053,0.729411780834198,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6941176652908325,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذرای","boundary":[0.6571428775787354,0.34323039650917053,0.6941176652908325,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6504201889038086,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5714285969734192,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتور","boundary":[0.5714285969734192,0.34323039650917053,0.6504201889038086,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5647059082984924,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5647059082984924,"y":0.35866984724998474},{"x":0.529411792755127,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.529411792755127,0.34323039650917053,0.5647059082984924,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5243697762489319,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5226891040802002,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.3444180488586426,0.5243697762489319,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴.۵","boundary":[0.7394958138465881,0.3646080791950226,0.7596638798713684,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.3646080791950226,0.7378151416778564,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلاس","boundary":[0.7042016983032227,0.3646080791950226,0.7310924530029297,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6756302714347839,0.3646080791950226,0.6924369931221008,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"TP","boundary":[0.6436975002288818,0.3646080791950226,0.6621848940849304,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6134454011917114,0.3646080791950226,0.6386554837226868,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5277311205863953,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتور","boundary":[0.5277311205863953,0.3646080791950226,0.6067227125167847,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5210084319114685,"y":0.37885984778404236},{"x":0.48739495873451233,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.48739495873451233,0.3646080791950226,0.5210084319114685,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.36579573154449463},{"x":0.48571428656578064,"y":0.36579573154449463},{"x":0.48571428656578064,"y":0.37885984778404236},{"x":0.48067227005958557,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48067227005958557,0.36579573154449463,0.48571428656578064,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7596638798713684,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵.۵","boundary":[0.7411764860153198,0.38598576188087463,0.7596638798713684,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7394958138465881,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.38598576188087463,0.7394958138465881,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7310924530029297,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"پلاریته","boundary":[0.6924369931221008,0.38598576188087463,0.7310924530029297,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6840336322784424,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"CT","boundary":[0.6638655662536621,0.38598576188087463,0.6840336322784424,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6605042219161987,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4002375304698944},{"x":0.658823549747467,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.38598576188087463,0.6605042219161987,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7596638798713684,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7411764860153198,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶.۵","boundary":[0.7411764860153198,0.40617576241493225,0.7596638798713684,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7394958138465881,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7394958138465881,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7378151416778564,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.40617576241493225,0.7394958138465881,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7310924530029297,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7310924530029297,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6823529601097107,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطاهای","boundary":[0.6823529601097107,0.40617576241493225,0.7310924530029297,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6739495992660522,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6739495992660522,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6554622054100037,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"CT","boundary":[0.6554622054100037,0.40617576241493225,0.6739495992660522,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6504201889038086,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6504201889038086,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6487395167350769,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.40617576241493225,0.6504201889038086,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7596638798713684,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۷.۵","boundary":[0.7411764860153198,0.42874109745025635,0.7596638798713684,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7394958138465881,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.42874109745025635,0.7394958138465881,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6957983374595642,0.4275534451007843,0.7310924530029297,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6605042219161987,0.4275534451007843,0.6890756487846375,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4406175911426544},{"x":0.63193279504776,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"CT","boundary":[0.63193279504776,0.4275534451007843,0.6521008610725403,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6268907785415649,0.4275534451007843,0.6302521228790283,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7596638798713684,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸.۵","boundary":[0.7411764860153198,0.4477434754371643,0.7596638798713684,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.4477434754371643,0.7411764860153198,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.44893112778663635},{"x":0.729411780834198,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"CT","boundary":[0.7142857313156128,0.44893112778663635,0.7310924530029297,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7058823704719543,"y":0.44893112778663635},{"x":0.707563042640686,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6857143044471741,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6840336322784424,0.44893112778663635,0.707563042640686,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.450118750333786},{"x":0.6773109436035156,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6521008610725403,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"میانی","boundary":[0.6504201889038086,0.450118750333786,0.6789916157722473,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.450118750333786},{"x":0.6453781723976135,"y":0.450118750333786},{"x":0.6470588445663452,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6420168280601501,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.450118750333786,0.6470588445663452,0.46318289637565613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7613445520401001,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4672689092159271,0.29466271328926086,0.7663445520401001,0.47018289637565613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3646080791950226},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3646080791950226},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37410926818847656},{"x":0.21344538033008575,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.21344538033008575,0.3646080791950226,0.23025210201740265,0.37410926818847656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3646080791950226},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3646080791950226},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37410926818847656},{"x":0.21344538033008575,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3576080791950226,0.23525210201740265,0.38110926818847657],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.38598576188087463},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38598576188087463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39429929852485657},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۷۹","boundary":[0.21344538033008575,0.38598576188087463,0.23025210201740265,0.39429929852485657]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.38598576188087463},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38598576188087463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39429929852485657},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3789857618808746,0.23525210201740265,0.4012992985248566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4073634147644043},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4073634147644043},{"x":0.22689075767993927,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸۰","boundary":[0.21344538033008575,0.4073634147644043,0.22689075767993927,0.41567695140838623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4073634147644043},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4073634147644043},{"x":0.22689075767993927,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4003634147644043,0.23189075767993927,0.42267695140838624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.42874109745025635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42874109745025635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.21344538033008575,0.42874109745025635,0.22857142984867096,0.4370546340942383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.42874109745025635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42874109745025635},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4370546340942383},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.42174109745025634,0.23357142984867096,0.4440546340942383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786},{"x":0.22857142984867096,"y":0.450118750333786},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۱","boundary":[0.21512605249881744,0.450118750333786,0.22857142984867096,0.45843231678009033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786},{"x":0.22857142984867096,"y":0.450118750333786},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.443118750333786,0.23357142984867096,0.46543231678009034],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4774346649646759},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4774346649646759},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4857482314109802},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21512605249881744,0.4774346649646759,0.23529411852359772,0.4857482314109802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4774346649646759},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4774346649646759},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4857482314109802},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4704346649646759,0.24029411852359772,0.49274823141098023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4976246953010559},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5071259140968323},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21512605249881744,0.49881234765052795,0.24033613502979279,0.5071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4976246953010559},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5071259140968323},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.49181234765052795,0.2453361350297928,0.5141259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5201900005340576},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5201900005340576},{"x":0.24033613502979279,"y":0.529691219329834},{"x":0.21680672466754913,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21680672466754913,0.5201900005340576,0.24033613502979279,0.529691219329834]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5201900005340576},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5201900005340576},{"x":0.24705882370471954,"y":0.529691219329834},{"x":0.24537815153598785,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.5201900005340576,0.24705882370471954,0.529691219329834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5201900005340576},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5201900005340576},{"x":0.24705882370471954,"y":0.529691219329834},{"x":0.21680672466754913,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5131900005340576,0.25205882370471955,0.536691219329834],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7848739624023438,"y":0.490498811006546},{"x":0.756302535533905,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.4774346649646759,0.7848739624023438,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4774346649646759},{"x":0.75126051902771,"y":0.4774346649646759},{"x":0.75126051902771,"y":0.490498811006546},{"x":0.7176470756530762,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.7176470756530762,0.4774346649646759,0.75126051902771,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7176470756530762,"y":0.490498811006546},{"x":0.7142857313156128,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.4774346649646759,0.7176470756530762,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4774346649646759},{"x":0.707563042640686,"y":0.4774346649646759},{"x":0.707563042640686,"y":0.490498811006546},{"x":0.6621848940849304,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مخابرات","boundary":[0.6621848940849304,0.4774346649646759,0.707563042640686,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4774346649646759},{"x":0.658823549747467,"y":0.4774346649646759},{"x":0.658823549747467,"y":0.490498811006546},{"x":0.653781533241272,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.653781533241272,0.4774346649646759,0.658823549747467,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7596638798713684,"y":0.510688841342926},{"x":0.7428571581840515,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱.۶","boundary":[0.7428571581840515,0.4976246953010559,0.7596638798713684,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7394958138465881,"y":0.510688841342926},{"x":0.7378151416778564,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.4976246953010559,0.7394958138465881,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7310924530029297,"y":0.510688841342926},{"x":0.707563042640686,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.707563042640686,0.4976246953010559,0.7310924530029297,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6991596817970276,"y":0.510688841342926},{"x":0.6823529601097107,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6823529601097107,0.4976246953010559,0.6991596817970276,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6689075827598572,"y":0.510688841342926},{"x":0.6420168280601501,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6420168280601501,0.4976246953010559,0.6689075827598572,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6369748115539551,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5118764638900757},{"x":0.63193279504776,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.49881234765052795,0.6369748115539551,0.5118764638900757]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5118764638900757},{"x":0.63193279504776,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.62693279504776,0.4704346649646759,0.7898739624023438,0.5188764638900757],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۶","boundary":[0.7126050591468811,0.5178147554397583,0.7445378303527832,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.5178147554397583,0.7092437148094177,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5178147554397583},{"x":0.702521026134491,"y":0.5178147554397583},{"x":0.702521026134491,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"سیم","boundary":[0.6773109436035156,0.5178147554397583,0.702521026134491,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.519002377986908},{"x":0.6739495992660522,"y":0.519002377986908},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5320665240287781},{"x":0.658823549747467,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6571428775787354,0.519002377986908,0.6756302714347839,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.519002377986908},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایلوت","boundary":[0.6067227125167847,0.519002377986908,0.6436975002288818,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.519002377986908},{"x":0.6016806960105896,"y":0.519002377986908},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.519002377986908,0.6016806960105896,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۶","boundary":[0.7109243869781494,0.5391923785209656,0.7428571581840515,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.5391923785209656,0.7092437148094177,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کابل","boundary":[0.6823529601097107,0.5391923785209656,0.6991596817970276,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.54038006067276},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6554622054100037,0.54038006067276,0.6722689270973206,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.54038006067276},{"x":0.6436975002288818,"y":0.54038006067276},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فیبر","boundary":[0.6184874176979065,0.54038006067276,0.6436975002288818,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6134454011917114,"y":0.54038006067276},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.5798319578170776,0.5415676832199097,0.6134454011917114,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.5415676832199097,0.5798319578170776,0.5558194518089294]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.519002377986908},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5731512856483459,0.512002377986908,0.7495378303527832,0.5604442067146301],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۶","boundary":[0.7109243869781494,0.5605700612068176,0.7428571581840515,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5748218297958374},{"x":0.707563042640686,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.5605700612068176,0.7092437148094177,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لینک","boundary":[0.6789916157722473,0.5605700612068176,0.7042016983032227,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6504201889038086,0.5605700612068176,0.6672269105911255,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رادیویی","boundary":[0.5932773351669312,0.5617577433586121,0.6386554837226868,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دید","boundary":[0.5680672526359558,0.5617577433586121,0.5865546464920044,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مستقیم","boundary":[0.5159664154052734,0.5617577433586121,0.5596638917922974,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5092437267303467,0.5617577433586121,0.5126050710678101,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.58076012134552},{"x":0.7596638798713684,"y":0.58076012134552},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۲۰۶.","boundary":[0.7378151416778564,0.58076012134552,0.7596638798713684,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7310924530029297,"y":0.58076012134552},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مخابرات","boundary":[0.6823529601097107,0.5819477438926697,0.7310924530029297,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6638655662536621,0.5831353664398193,0.6756302714347839,0.5973871946334839]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5109243988990784,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5042437267303467,0.554757743358612,0.7663445520401001,0.6031995124816895],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.58076012134552},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6117647290229797,0.58076012134552,0.6571428775787354,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5831353664398193},{"x":0.605042040348053,"y":0.58076012134552},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دیجیتال","boundary":[0.5512605309486389,0.5831353664398193,0.6067227125167847,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.۶","boundary":[0.7428571581840515,0.6021377444267273,0.7596638798713684,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.6021377444267273,0.7394958138465881,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.7008403539657593,0.6021377444267273,0.7327731251716614,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6773109436035156,0.6021377444267273,0.6941176652908325,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مخابرات","boundary":[0.6184874176979065,0.6033254265785217,0.6672269105911255,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دیجیتال","boundary":[0.5630252361297607,0.6033254265785217,0.6117647290229797,0.6163895726203918]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.58076012134552},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5462605309486389,0.57376012134552,0.7646638798713684,0.6233895726203919],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.54038006067276},{"x":0.24033613502979279,"y":0.54038006067276},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5498812198638916},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۸","boundary":[0.21344538033008575,0.54038006067276,0.24033613502979279,0.5498812198638916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.54038006067276},{"x":0.24033613502979279,"y":0.54038006067276},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5498812198638916},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.53338006067276,0.2453361350297928,0.5568812198638916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5617577433586121},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5617577433586121},{"x":0.24201680719852448,"y":0.570071280002594},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5617577433586121,0.24201680719852448,0.570071280002594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5617577433586121},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5617577433586121},{"x":0.24201680719852448,"y":0.570071280002594},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.554757743358612,0.24701680719852448,0.577071280002594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5831353664398193},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5831353664398193,0.24033613502979279,0.5926365852355957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5831353664398193},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5761353664398193,0.2453361350297928,0.5996365852355957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6045130491256714},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6033254265785217},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6128265857696533},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6045130491256714,0.2386554628610611,0.6128265857696533]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6045130491256714},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6033254265785217},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6128265857696533},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5975130491256714,0.2436554628610611,0.6198265857696533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6413301825523376},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6330166459083557,0.2369747906923294,0.6413301825523376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6413301825523376},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6260166459083557,0.2419747906923294,0.6483301825523377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6437054872512817},{"x":0.756302535533905,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.6306413412094116,0.7848739624023438,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.7193277478218079,0.6306413412094116,0.7495798468589783,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.6306413412094116,0.7193277478218079,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6655462384223938,0.6306413412094116,0.7092437148094177,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6318289637565613},{"x":0.658823549747467,"y":0.6306413412094116},{"x":0.658823549747467,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.5932773351669312,0.6318289637565613,0.658823549747467,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژنراتور","boundary":[0.5478991866111755,0.6318289637565613,0.5882353186607361,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5361344814300537,0.6330166459083557,0.5428571701049805,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6448931097984314},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"موتور","boundary":[0.49747899174690247,0.6330166459083557,0.5310924649238586,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.6330166459083557,0.4957983195781708,0.6448931097984314]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4941176474094391,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4891176474094391,0.6260166459083557,0.7898739624023438,0.6507054872512817],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7596638798713684,"y":0.665083110332489},{"x":0.7378151416778564,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۱۰۷.","boundary":[0.7361344695091248,0.6508313417434692,0.7596638798713684,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7310924530029297,"y":0.665083110332489},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6857143044471741,0.6508313417434692,0.7310924530029297,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.6184874176979065,0.6520190238952637,0.6789916157722473,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6532066464424133},{"x":0.610084056854248,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ژنراتور","boundary":[0.5731092691421509,0.6532066464424133,0.6117647290229797,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.6532066464424133,0.5747899413108826,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲.۷","boundary":[0.7394958138465881,0.6710214018821716,0.7596638798713684,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.6722090244293213,0.7394958138465881,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6722090244293213},{"x":0.729411780834198,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6857143044471741,0.6722090244293213,0.7310924530029297,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.673396646976471},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.6168067455291748,0.673396646976471,0.6789916157722473,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6745843291282654},{"x":0.610084056854248,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موتور","boundary":[0.5798319578170776,0.6745843291282654,0.6117647290229797,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.675771951675415},{"x":0.5764706134796143,"y":0.675771951675415},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.675771951675415,0.5764706134796143,0.6888360977172852]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5664285969734192,0.6462066464424133,0.7663445520401001,0.6934607930183411],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6627078652381897},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6532066464424133,0.2386554628610611,0.6627078652381897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6627078652381897},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6462066464424133,0.2436554628610611,0.6697078652381897],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.673396646976471},{"x":0.2369747906923294,"y":0.673396646976471},{"x":0.2369747906923294,"y":0.684085488319397},{"x":0.21680672466754913,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۰","boundary":[0.21512605249881744,0.673396646976471,0.2369747906923294,0.684085488319397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.673396646976471},{"x":0.2369747906923294,"y":0.673396646976471},{"x":0.2369747906923294,"y":0.684085488319397},{"x":0.21680672466754913,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6663966469764709,0.2419747906923294,0.691085488319397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7019002437591553},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7102137804031372},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7019002437591553,0.2369747906923294,0.7102137804031372]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7019002437591553},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7102137804031372},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6949002437591553,0.2419747906923294,0.7172137804031372],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7232779264450073},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7232779264450073},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7232779264450073,0.2386554628610611,0.7315914630889893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7232779264450073},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7232779264450073},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7162779264450073,0.2436554628610611,0.7385914630889893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.745843231678009},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7446556091308594},{"x":0.2369747906923294,"y":0.754156768321991},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۰","boundary":[0.21512605249881744,0.745843231678009,0.2369747906923294,0.754156768321991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.745843231678009},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7446556091308594},{"x":0.2369747906923294,"y":0.754156768321991},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.738843231678009,0.2419747906923294,0.761156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7149643898010254},{"x":0.756302535533905,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.7007125616073608,0.7848739624023438,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هشتم","boundary":[0.7142857313156128,0.7007125616073608,0.7495798468589783,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.7007125616073608,0.7142857313156128,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7149643898010254},{"x":0.658823549747467,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.658823549747467,0.7007125616073608,0.7042016983032227,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.5882353186607361,0.7007125616073608,0.6521008610725403,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتورهای","boundary":[0.4722689092159271,0.7019002437591553,0.5815126299858093,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7019002437591553},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7019002437591553},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.4302521049976349,0.7019002437591553,0.46554622054100037,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4268907606601715,"y":0.716152012348175},{"x":0.4252100884914398,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4252100884914398,0.7019002437591553,0.4268907606601715,0.716152012348175]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4252100884914398,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4202100884914398,0.6937125616073608,0.7898739624023438,0.7219643898010254],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۰۸.","boundary":[0.7378151416778564,0.7232779264450073,0.7596638798713684,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6991596817970276,0.7232779264450073,0.7310924530029297,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتورهای","boundary":[0.5882353186607361,0.7232779264450073,0.6924369931221008,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.5512605309486389,0.7232779264450073,0.5815126299858093,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5411764979362488,0.7232779264450073,0.5495798587799072,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۰۸.","boundary":[0.7378151416778564,0.7446556091308594,0.7596638798713684,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پردازش","boundary":[0.6857143044471741,0.7446556091308594,0.7310924530029297,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.6436975002288818,0.7446556091308594,0.6789916157722473,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقادیر","boundary":[0.6000000238418579,0.7446556091308594,0.6369748115539551,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.5663865804672241,0.7446556091308594,0.5966386795043945,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7446556091308594},{"x":0.561344563961029,"y":0.7446556091308594},{"x":0.561344563961029,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5361344814300537,0.7446556091308594,0.561344563961029,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5042017102241516,0.7446556091308594,0.5277311205863953,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7612826824188232},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.7446556091308594,0.5025210380554199,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.764845609664917},{"x":0.7596638798713684,"y":0.764845609664917},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۳۰۸.","boundary":[0.7361344695091248,0.764845609664917,0.7596638798713684,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.764845609664917},{"x":0.729411780834198,"y":0.764845609664917},{"x":0.729411780834198,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6857143044471741,0.764845609664917,0.729411780834198,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6789916157722473,"y":0.764845609664917},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.6184874176979065,0.7660332322120667,0.6789916157722473,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"امپدانس","boundary":[0.5731092691421509,0.7660332322120667,0.6134454011917114,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.5462185144424438,0.7672209143638611,0.5630252361297607,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.7672209143638611,0.5428571701049805,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴۸.","boundary":[0.7361344695091248,0.7874109148979187,0.7596638798713684,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رله","boundary":[0.7142857313156128,0.7874109148979187,0.7327731251716614,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6941176652908325,0.7885985970497131,0.7126050591468811,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7885985970497131},{"x":0.680672287940979,"y":0.7874109148979187},{"x":0.680672287940979,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6369748115539551,0.7885985970497131,0.680672287940979,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.5697479248046875,0.7885985970497131,0.6302521228790283,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7897862195968628},{"x":0.561344563961029,"y":0.7885985970497131},{"x":0.561344563961029,"y":0.8040379881858826},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتور","boundary":[0.48403361439704895,0.7897862195968628,0.561344563961029,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7897862195968628},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7897862195968628},{"x":0.48403361439704895,"y":0.805225670337677},{"x":0.4773109257221222,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4773109257221222,0.7897862195968628,0.48403361439704895,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8254156708717346},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۵.۸","boundary":[0.7411764860153198,0.8111639022827148,0.7596638798713684,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8254156708717346},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.8111639022827148,0.7394958138465881,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8254156708717346},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.7092437148094177,0.8111639022827148,0.7327731251716614,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8254156708717346},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6840336322784424,0.8111639022827148,0.7008403539657593,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8254156708717346},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.6235294342041016,0.8111639022827148,0.6722689270973206,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5915966629981995,0.8111639022827148,0.6168067455291748,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5848739743232727,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.5394958257675171,0.8111639022827148,0.5848739743232727,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8254156708717346},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتور","boundary":[0.45546218752861023,0.8111639022827148,0.5327731370925903,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.8111639022827148},{"x":0.45042017102241516,"y":0.8111639022827148},{"x":0.45042017102241516,"y":0.8254156708717346},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.8111639022827148,0.45042017102241516,0.8254156708717346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8254156708717346},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44373949885368347,0.7162779264450073,0.7663445520401001,0.8324156708717346],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7672209143638611},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7672209143638611},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7767220735549927},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۲","boundary":[0.21512605249881744,0.7672209143638611,0.24033613502979279,0.7767220735549927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7672209143638611},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7672209143638611},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7767220735549927},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7602209143638611,0.2453361350297928,0.7837220735549927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7897862195968628},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7897862195968628},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7980997562408447},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۴","boundary":[0.21512605249881744,0.7897862195968628,0.24201680719852448,0.7980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7897862195968628},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7897862195968628},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7980997562408447},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7827862195968628,0.24701680719852448,0.8050997562408447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8123515248298645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8123515248298645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8206650614738464},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۶","boundary":[0.21512605249881744,0.8123515248298645,0.2386554628610611,0.8206650614738464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8123515248298645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8123515248298645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8206650614738464},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8053515248298645,0.2436554628610611,0.8276650614738464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8527315855026245},{"x":0.489075630903244,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.48739495873451233,0.8432304263114929,0.5142857432365417,0.8527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8527315855026245},{"x":0.489075630903244,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8362304263114929,0.5192857432365418,0.8597315855026245],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/NonDhhzkZSCBUItC-sec.webp","jpeg":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/rQHaXvsmNrVeNtgO.jpg","blurred":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/SPQWYCgXePMqHgLW.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002159573607093648,0.9986696560763512,0.9989831726148973]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23529411852359772,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۹","boundary":[0.21512605249881744,0.18883609771728516,0.23529411852359772,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23529411852359772,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18183609771728515,0.24029411852359772,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۰۰","boundary":[0.21512605249881744,0.2102137804031372,0.2369747906923294,0.2197149693965912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2032137804031372,0.2419747906923294,0.2267149693965912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰۱","boundary":[0.21344538033008575,0.23159144818782806,0.2386554628610611,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.22459144818782806,0.2436554628610611,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24033613502979279,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.2529691159725189,0.24033613502979279,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24033613502979279,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24596911597251891,0.2453361350297928,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۱۱","boundary":[0.21344538033008575,0.2731591463088989,0.24033613502979279,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2661591463088989,0.2453361350297928,0.2896603353023529],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751},{"x":0.24033613502979279,"y":0.294536828994751},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۴","boundary":[0.21512605249881744,0.294536828994751,0.24033613502979279,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751},{"x":0.24033613502979279,"y":0.294536828994751},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.28753682899475097,0.2453361350297928,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20308788120746613},{"x":0.756302535533905,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.18883609771728516,0.7848739624023438,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.18883609771728516},{"x":0.75126051902771,"y":0.18883609771728516},{"x":0.75126051902771,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7310924530029297,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهم","boundary":[0.7310924530029297,0.18883609771728516,0.75126051902771,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7310924530029297,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7310924530029297,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7260504364967346,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7260504364967346,0.18883609771728516,0.7310924530029297,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7193277478218079,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7193277478218079,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6756302714347839,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6756302714347839,0.18883609771728516,0.7193277478218079,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6689075827598572,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20308788120746613},{"x":0.605042040348053,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.605042040348053,0.18883609771728516,0.6689075827598572,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5983193516731262,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5983193516731262,"y":0.20308788120746613},{"x":0.578151285648346,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.578151285648346,0.18883609771728516,0.5983193516731262,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5714285969734192,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5714285969734192,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5663865804672241,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5663865804672241,0.18883609771728516,0.5714285969734192,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.18883609771728516},{"x":0.561344563961029,"y":0.18883609771728516},{"x":0.561344563961029,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5327731370925903,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیدر","boundary":[0.5327731370925903,0.18883609771728516,0.561344563961029,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.18883609771728516},{"x":0.529411792755127,"y":0.18883609771728516},{"x":0.529411792755127,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5277311205863953,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5277311205863953,0.18883609771728516,0.529411792755127,0.20308788120746613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5277311205863953,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5227311205863953,0.18183609771728515,0.7898739624023438,0.21008788120746613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۰۹.","boundary":[0.7361344695091248,0.20783847570419312,0.7596638798713684,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7310924530029297,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7310924530029297,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6857143044471741,0.20783847570419312,0.7310924530029297,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6789916157722473,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.6184874176979065,0.20783847570419312,0.6789916157722473,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6117647290229797,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6117647290229797,"y":0.22327791154384613},{"x":0.605042040348053,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.605042040348053,0.20902612805366516,0.6117647290229797,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5983193516731262,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5983193516731262,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیم","boundary":[0.5731092691421509,0.20902612805366516,0.5983193516731262,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5663865804672241,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5663865804672241,"y":0.22327791154384613},{"x":0.529411792755127,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایلوت","boundary":[0.529411792755127,0.20902612805366516,0.5663865804672241,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5226891040802002,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5226891040802002,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5058823823928833,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.5058823823928833,0.20902612805366516,0.5226891040802002,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.20902612805366516},{"x":0.507563054561615,"y":0.20902612805366516},{"x":0.507563054561615,"y":0.22327791154384613},{"x":0.4756302535533905,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.4756302535533905,0.20902612805366516,0.507563054561615,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4739495813846588,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4739495813846588,"y":0.22327791154384613},{"x":0.462184876203537,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.462184876203537,0.20902612805366516,0.4739495813846588,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.2102137804031372},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2102137804031372},{"x":0.45378151535987854,"y":0.22446556389331818},{"x":0.45210084319114685,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.2102137804031372,0.45378151535987854,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7394958138465881,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۲.۹","boundary":[0.7394958138465881,0.22802850604057312,0.7596638798713684,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7378151416778564,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.22921615839004517,0.7378151416778564,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7310924530029297,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7310924530029297,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6857143044471741,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6857143044471741,0.22921615839004517,0.7310924530029297,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6789916157722473,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6168067455291748,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.6168067455291748,0.22921615839004517,0.6789916157722473,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6117647290229797,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6117647290229797,"y":0.244655579328537},{"x":0.605042040348053,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.605042040348053,0.22921615839004517,0.6117647290229797,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5983193516731262,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5983193516731262,"y":0.244655579328537},{"x":0.5731092691421509,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیم","boundary":[0.5731092691421509,0.23040379583835602,0.5983193516731262,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5663865804672241,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5663865804672241,"y":0.244655579328537},{"x":0.529411792755127,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پایلوت","boundary":[0.529411792755127,0.23040379583835602,0.5663865804672241,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5226891040802002,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5226891040802002,"y":0.24584323167800903},{"x":0.46890756487846375,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دورشتهای","boundary":[0.46890756487846375,0.23040379583835602,0.5226891040802002,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.23159144818782806},{"x":0.462184876203537,"y":0.23159144818782806},{"x":0.462184876203537,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4571428596973419,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4571428596973419,0.23159144818782806,0.462184876203537,0.24584323167800903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24346792697906494},{"x":0.45378151535987854,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44710084319114685,0.20202612805366515,0.7646638798713684,0.25046792697906495],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5983193516731262,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.23040379583835602,0.5983193516731262,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7596638798713684,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7596638798713684,"y":0.264845609664917},{"x":0.7361344695091248,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۳۰۹.","boundary":[0.7361344695091248,0.25059381127357483,0.7596638798713684,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7310924530029297,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7310924530029297,"y":0.264845609664917},{"x":0.6857143044471741,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6857143044471741,0.25059381127357483,0.7310924530029297,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6789916157722473,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6789916157722473,"y":0.264845609664917},{"x":0.6184874176979065,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.6184874176979065,0.25059381127357483,0.6789916157722473,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6117647290229797,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6117647290229797,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5848739743232727,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فیدر","boundary":[0.5848739743232727,0.25059381127357483,0.6117647290229797,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2517814636230469},{"x":0.578151285648346,"y":0.2517814636230469},{"x":0.578151285648346,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5731092691421509,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5731092691421509,0.2517814636230469,0.578151285648346,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5663865804672241,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5226891040802002,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5226891040802002,0.2517814636230469,0.5663865804672241,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5159664154052734,"y":0.26603326201438904},{"x":0.507563054561615,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.507563054561615,0.2517814636230469,0.5159664154052734,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5025210380554199,"y":0.26603326201438904},{"x":0.45378151535987854,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخابرات","boundary":[0.45378151535987854,0.2517814636230469,0.5025210380554199,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2517814636230469},{"x":0.4470588266849518,"y":0.26603326201438904},{"x":0.39159664511680603,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیجیتال","boundary":[0.39159664511680603,0.2517814636230469,0.4470588266849518,0.26603326201438904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9800000190734863}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7596638798713684,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7596638798713684,"y":0.26603326201438904},{"x":0.39159664511680603,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.386596645116806,0.223403795838356,0.7646638798713684,0.27303326201438904],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7428571581840515,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7126050591468811,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۱.۳۰۹","boundary":[0.7126050591468811,0.27078384160995483,0.7428571581840515,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7092437148094177,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7092437148094177,"y":0.28622329235076904},{"x":0.707563042640686,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.27078384160995483,0.7092437148094177,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7008403539657593,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7008403539657593,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آرایش","boundary":[0.6638655662536621,0.2719714939594269,0.7008403539657593,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2719714939594269},{"x":0.658823549747467,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6521008610725403,0.2719714939594269,0.658823549747467,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6470588445663452,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5949580073356628,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجهیزات","boundary":[0.5949580073356628,0.2719714939594269,0.6470588445663452,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5882353186607361,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5394958257675171,0.27434679865837097,0.5882353186607361,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7428571581840515,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7428571581840515,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲.۳۰۹","boundary":[0.7109243869781494,0.2921615242958069,0.7428571581840515,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3076009452342987},{"x":0.707563042640686,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.2921615242958069,0.7092437148094177,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7008403539657593,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6722689270973206,0.29334917664527893,0.7008403539657593,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6672269105911255,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6352941393852234,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6352941393852234,0.29334917664527893,0.6672269105911255,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6352941393852234,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6352941393852234,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6067227125167847,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6067227125167847,0.29334917664527893,0.6352941393852234,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.294536828994751},{"x":0.6000000238418579,"y":0.294536828994751},{"x":0.6000000238418579,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5949580073356628,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5932773351669312,0.294536828994751,0.6000000238418579,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۳.۳.۹","boundary":[0.7092437148094177,0.31353920698165894,0.7428571581840515,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7092437148094177,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3277909755706787},{"x":0.707563042640686,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.31353920698165894,0.7092437148094177,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7008403539657593,"y":0.31353920698165894},{"x":0.702521026134491,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.680672287940979,0.31353920698165894,0.702521026134491,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6689075827598572,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3277909755706787},{"x":0.653781533241272,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6521008610725403,0.31353920698165894,0.6705882549285889,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6403361558914185,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6403361558914185,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5949580073356628,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مخابراتی","boundary":[0.5949580073356628,0.3147268295288086,0.6403361558914185,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5882353186607361,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5815126299858093,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5798319578170776,0.3147268295288086,0.5882353186607361,0.32897862792015076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5344958257675171,0.2661591463088989,0.7478571581840515,0.3347909755706787],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7428571581840515,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۴.۳۰۹","boundary":[0.7109243869781494,0.33610451221466064,0.7428571581840515,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7092437148094177,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3503562808036804},{"x":0.707563042640686,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.33610451221466064,0.7092437148094177,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7008403539657593,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توابع","boundary":[0.6739495992660522,0.33610451221466064,0.7008403539657593,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6672269105911255,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظتی","boundary":[0.6184874176979065,0.33610451221466064,0.6672269105911255,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6117647290229797,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.33610451221466064,0.6117647290229797,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6000000238418579,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نکات","boundary":[0.5714285969734192,0.33610451221466064,0.6000000238418579,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5647059082984924,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.5210084319114685,0.33610451221466064,0.5647059082984924,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5159664154052734,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5058823823928833,0.33610451221466064,0.5159664154052734,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۴۰۹.","boundary":[0.7361344695091248,0.3551068902015686,0.7596638798713684,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6857143044471741,0.35629454255104065,0.7310924530029297,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6789916157722473,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.6386554837226868,0.35629454255104065,0.6789916157722473,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.35629454255104065},{"x":0.63193279504776,"y":0.35629454255104065},{"x":0.63193279504776,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاز","boundary":[0.6168067455291748,0.35629454255104065,0.63193279504776,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.35629454255104065},{"x":0.610084056854248,"y":0.35629454255104065},{"x":0.610084056854248,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6033613681793213,0.35629454255104065,0.610084056854248,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5495798587799072,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مخابرات","boundary":[0.5495798587799072,0.35629454255104065,0.5983193516731262,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5428571701049805,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5428571701049805,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4924369752407074,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیجیتال","boundary":[0.4924369752407074,0.3574821949005127,0.5428571701049805,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3574821949005127},{"x":0.489075630903244,"y":0.3574821949005127},{"x":0.489075630903244,"y":0.37173396348953247},{"x":0.48739495873451233,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.3574821949005127,0.489075630903244,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7596638798713684,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.۹","boundary":[0.7394958138465881,0.37648457288742065,0.7596638798713684,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7378151416778564,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.37648457288742065,0.7378151416778564,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7310924530029297,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6857143044471741,0.37648457288742065,0.7310924530029297,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6789916157722473,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.6184874176979065,0.3776721954345703,0.6789916157722473,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیدرهای","boundary":[0.5596638917922974,0.3776721954345703,0.6117647290229797,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3931116461753845},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتوری","boundary":[0.46554622054100037,0.3776721954345703,0.5529412031173706,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.37885984778404236},{"x":0.462184876203537,"y":0.37885984778404236},{"x":0.462184876203537,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4571428596973419,0.37885984778404236,0.462184876203537,0.3931116461753845]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7596638798713684,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4521428596973419,0.32910451221466064,0.7646638798713684,0.3989239938259125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵.۹","boundary":[0.7226890921592712,0.3978622257709503,0.7428571581840515,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.3978622257709503,0.7210084199905396,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4121140241622925},{"x":0.707563042640686,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.707563042640686,0.3978622257709503,0.7159664034843445,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6554622054100037,0.3978622257709503,0.7008403539657593,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.5882353186607361,0.3978622257709503,0.6487395167350769,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4133016765117645},{"x":0.529411792755127,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیدرهای","boundary":[0.529411792755127,0.39904987812042236,0.5815126299858093,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5226891040802002,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4133016765117645},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتوری","boundary":[0.43697479367256165,0.39904987812042236,0.5226891040802002,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.39904987812042236},{"x":0.43361344933509827,"y":0.39904987812042236},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.39904987812042236,0.43361344933509827,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7428571581840515,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7428571581840515,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7109243869781494,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۵.۹","boundary":[0.7109243869781494,0.41923990845680237,0.7428571581840515,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7092437148094177,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7092437148094177,"y":0.43349167704582214},{"x":0.707563042640686,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.41923990845680237,0.7092437148094177,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7008403539657593,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7008403539657593,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6554622054100037,0.41923990845680237,0.7008403539657593,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6487395167350769,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.5882353186607361,0.41923990845680237,0.6487395167350769,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5697479248046875,0.4204275608062744,0.5815126299858093,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5630252361297607,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5109243988990784,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیدرهای","boundary":[0.5109243988990784,0.4204275608062744,0.5630252361297607,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5042017102241516,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4739495813846588,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.4739495813846588,0.4204275608062744,0.5042017102241516,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.4204275608062744},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4204275608062744},{"x":0.46722689270973206,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4252100884914398,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انشعاب","boundary":[0.4252100884914398,0.4204275608062744,0.46722689270973206,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.42161521315574646},{"x":0.42184874415397644,"y":0.42161521315574646},{"x":0.42184874415397644,"y":0.43586698174476624},{"x":0.42016807198524475,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.42161521315574646,0.42184874415397644,0.43586698174476624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7428571581840515,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7428571581840515,"y":0.43349167704582214},{"x":0.42016807198524475,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.41516807198524475,0.39204987812042236,0.7478571581840515,0.44049167704582215],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24033613502979279,"y":0.31591448187828064},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3147268295288086,0.24033613502979279,0.3254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24033613502979279,"y":0.31591448187828064},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3077268295288086,0.2453361350297928,0.3324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33610451221466064},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۱","boundary":[0.21344538033008575,0.3372921645641327,0.24201680719852448,0.3456057012081146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33610451221466064},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3302921645641327,0.24701680719852448,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24033613502979279,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3681710362434387},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲۳","boundary":[0.21344538033008575,0.35866984724998474,0.24033613502979279,0.3681710362434387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24033613502979279,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3681710362434387},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.35166984724998473,0.2453361350297928,0.3751710362434387],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۹","boundary":[0.21344538033008575,0.37885984778404236,0.2386554628610611,0.38836103677749634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21344538033008575,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.37185984778404235,0.2436554628610611,0.39536103677749634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4002375304698944},{"x":0.24033613502979279,"y":0.39904987812042236},{"x":0.24033613502979279,"y":0.40855106711387634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.4002375304698944,0.24033613502979279,0.40855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4002375304698944},{"x":0.24033613502979279,"y":0.39904987812042236},{"x":0.24033613502979279,"y":0.40855106711387634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3932375304698944,0.2453361350297928,0.41555106711387635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4323040246963501},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.4204275608062744,0.2386554628610611,0.4323040246963501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4204275608062744},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4323040246963501},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4134275608062744,0.2436554628610611,0.4393040246963501],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643},{"x":0.24201680719852448,"y":0.44893112778663635},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45961993932724},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.4477434754371643,0.24201680719852448,0.45961993932724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643},{"x":0.24201680719852448,"y":0.44893112778663635},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45961993932724},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4407434754371643,0.24701680719852448,0.46661993932724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.470308780670166},{"x":0.24033613502979279,"y":0.470308780670166},{"x":0.24033613502979279,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.470308780670166,0.24033613502979279,0.47862231731414795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.470308780670166},{"x":0.24033613502979279,"y":0.470308780670166},{"x":0.24033613502979279,"y":0.47862231731414795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.463308780670166,0.2453361350297928,0.48562231731414796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2369747906923294,"y":0.490498811006546},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۰","boundary":[0.21344538033008575,0.49168646335601807,0.2369747906923294,0.5]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2369747906923294,"y":0.490498811006546},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.48468646335601806,0.2419747906923294,0.507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46318289637565613},{"x":0.756302535533905,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.44893112778663635,0.7848739624023438,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.44893112778663635},{"x":0.75126051902771,"y":0.44893112778663635},{"x":0.75126051902771,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7243697643280029,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهم","boundary":[0.7243697643280029,0.44893112778663635,0.75126051902771,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7260504364967346,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7260504364967346,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7226890921592712,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7226890921592712,0.44893112778663635,0.7260504364967346,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7159664034843445,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7159664034843445,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6705882549285889,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6705882549285889,0.44893112778663635,0.7159664034843445,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6655462384223938,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6655462384223938,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6000000238418579,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.6000000238418579,0.44893112778663635,0.6655462384223938,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5932773351669312,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5932773351669312,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5714285969734192,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باس","boundary":[0.5714285969734192,0.44893112778663635,0.5932773351669312,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5680672526359558,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5680672526359558,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5411764979362488,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بارها","boundary":[0.5411764979362488,0.44893112778663635,0.5680672526359558,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5411764979362488,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5411764979362488,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5310924649238586,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5310924649238586,0.44893112778663635,0.5411764979362488,0.46318289637565613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5310924649238586,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5260924649238586,0.44193112778663635,0.7898739624023438,0.47018289637565613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4679335057735443},{"x":0.756302535533905,"y":0.4679335057735443},{"x":0.756302535533905,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7327731251716614,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۱۰","boundary":[0.7327731251716614,0.4679335057735443,0.756302535533905,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7277311086654663,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7277311086654663,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7277311086654663,0.4679335057735443,0.7277311086654663,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7210084199905396,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6756302714347839,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6756302714347839,0.4679335057735443,0.7210084199905396,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6689075827598572,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6084033846855164,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.6084033846855164,0.4679335057735443,0.6689075827598572,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6033613681793213,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امپدانس","boundary":[0.5647059082984924,0.46912112832069397,0.6033613681793213,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5512605309486389,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5512605309486389,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.5226891040802002,0.46912112832069397,0.5512605309486389,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.470308780670166},{"x":0.5159664154052734,"y":0.470308780670166},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4845605790615082},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"باس","boundary":[0.49915966391563416,0.470308780670166,0.5159664154052734,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.470308780670166},{"x":0.489075630903244,"y":0.470308780670166},{"x":0.489075630903244,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.4773109257221222,0.470308780670166,0.489075630903244,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.470308780670166},{"x":0.4739495813846588,"y":0.470308780670166},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4845605790615082},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.46890756487846375,0.470308780670166,0.4739495813846588,0.4845605790615082]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.46912112832069397},{"x":0.756302535533905,"y":0.46674585342407227},{"x":0.756302535533905,"y":0.48337292671203613},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.46390756487846374,0.46212112832069396,0.761302535533905,0.49037292671203614],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.490498811006546},{"x":0.7411764860153198,"y":0.490498811006546},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۱۰","boundary":[0.7042016983032227,0.490498811006546,0.7411764860153198,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.490498811006546},{"x":0.6991596817970276,"y":0.490498811006546},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6991596817970276,0.490498811006546,0.6991596817970276,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.490498811006546},{"x":0.6924369931221008,"y":0.490498811006546},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6470588445663452,0.490498811006546,0.6924369931221008,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.490498811006546},{"x":0.6403361558914185,"y":0.490498811006546},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.5798319578170776,0.490498811006546,0.6403361558914185,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.490498811006546},{"x":0.5747899413108826,"y":0.490498811006546},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.5478991866111755,0.490498811006546,0.5747899413108826,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.490498811006546},{"x":0.5445378422737122,"y":0.490498811006546},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.5126050710678101,0.490498811006546,0.5445378422737122,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.490498811006546},{"x":0.5042017102241516,"y":0.490498811006546},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5047506093978882},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باسبار","boundary":[0.46554622054100037,0.490498811006546,0.5042017102241516,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.490498811006546},{"x":0.4588235318660736,"y":0.490498811006546},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"7SS600","boundary":[0.4084033668041229,0.490498811006546,0.4588235318660736,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.490498811006546},{"x":0.40504202246665955,"y":0.490498811006546},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5047506093978882},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.490498811006546,0.40504202246665955,0.5047506093978882]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.490498811006546},{"x":0.7411764860153198,"y":0.490498811006546},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5047506093978882},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.39836135029792785,0.483498811006546,0.7461764860153198,0.5117506093978882],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۱۰","boundary":[0.7008403539657593,0.5118764638900757,0.7411764860153198,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6974790096282959,0.5118764638900757,0.6991596817970276,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6470588445663452,0.5118764638900757,0.6907563209533691,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.5798319578170776,0.5118764638900757,0.6403361558914185,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.5361344814300537,0.5118764638900757,0.5714285969734192,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"باس","boundary":[0.5176470875740051,0.5118764638900757,0.5310924649238586,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.4941176474094391,0.5118764638900757,0.5042017102241516,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5118764638900757},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5118764638900757},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"7SS52","boundary":[0.4453781545162201,0.5118764638900757,0.48403361439704895,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5130641460418701},{"x":0.440336138010025,"y":0.5130641460418701},{"x":0.440336138010025,"y":0.5261282920837402},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.5130641460418701,0.440336138010025,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5320665240287781},{"x":0.756302535533905,"y":0.5320665240287781},{"x":0.756302535533905,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۱۰","boundary":[0.7327731251716614,0.5320665240287781,0.756302535533905,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5475059151649475},{"x":0.729411780834198,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.729411780834198,0.5320665240287781,0.7310924530029297,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.6823529601097107,0.5320665240287781,0.7226890921592712,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5475059151649475},{"x":0.63193279504776,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.63193279504776,0.5320665240287781,0.6756302714347839,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.5680672526359558,0.5320665240287781,0.6268907785415649,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5332541465759277},{"x":0.561344563961029,"y":0.5332541465759277},{"x":0.561344563961029,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.5277311205863953,0.5332541465759277,0.561344563961029,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5475059151649475},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باسبار","boundary":[0.48571428656578064,0.5332541465759277,0.5226891040802002,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4739495813846588,0.5332541465759277,0.4789915978908539,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5332541465759277},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5332541465759277},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.4302521049976349,0.5332541465759277,0.46722689270973206,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشباع","boundary":[0.3949579894542694,0.5332541465759277,0.4252100884914398,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5332541465759277},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5332541465759277},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3831932842731476,0.5332541465759277,0.38823530077934265,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5475059151649475},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایزینگ","boundary":[0.32605043053627014,0.5332541465759277,0.3781512677669525,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"CT","boundary":[0.3008403480052948,0.5332541465759277,0.3193277418613434,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5486935973167419},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.29411765933036804,0.5332541465759277,0.2991596758365631,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5522565245628357},{"x":0.756302535533905,"y":0.5522565245628357},{"x":0.756302535533905,"y":0.5665082931518555},{"x":0.729411780834198,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۱۰","boundary":[0.729411780834198,0.5522565245628357,0.756302535533905,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7277311086654663,0.5522565245628357,0.7277311086654663,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6756302714347839,0.5522565245628357,0.7210084199905396,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باس","boundary":[0.6554622054100037,0.5522565245628357,0.6705882549285889,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.6336134672164917,0.5522565245628357,0.6453781723976135,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6151260733604431,0.5534442067146301,0.6268907785415649,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5932773351669312,0.5534442067146301,0.6134454011917114,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5534442067146301},{"x":0.578151285648346,"y":0.5522565245628357},{"x":0.578151285648346,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.5159664154052734,0.5534442067146301,0.578151285648346,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5676959753036499},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امپدانس","boundary":[0.4722689092159271,0.5534442067146301,0.5126050710678101,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5534442067146301},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.4436974823474884,0.5534442067146301,0.4605042040348053,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5534442067146301},{"x":0.440336138010025,"y":0.5534442067146301},{"x":0.440336138010025,"y":0.5688835978507996},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.43529412150382996,0.5534442067146301,0.440336138010025,0.5688835978507996]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5118764638900757},{"x":0.756302535533905,"y":0.510688841342926},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5676959753036499},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.28911765933036804,0.5048764638900757,0.7629832077026367,0.5746959753036499],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5130641460418701},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5130641460418701},{"x":0.24201680719852448,"y":0.521377682685852},{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۴","boundary":[0.21344538033008575,0.5130641460418701,0.24201680719852448,0.521377682685852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5130641460418701},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5130641460418701},{"x":0.24705882370471954,"y":0.521377682685852},{"x":0.24537815153598785,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.5130641460418701,0.24705882370471954,0.521377682685852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5130641460418701},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5118764638900757},{"x":0.24705882370471954,"y":0.521377682685852},{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5060641460418701,0.25205882370471955,0.5283776826858521],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5344418287277222},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5344418287277222},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5427553653717041},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۵۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5344418287277222,0.24033613502979279,0.5427553653717041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5344418287277222},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5344418287277222},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5427553653717041},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5274418287277222,0.2453361350297928,0.5497553653717041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5546318292617798},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5534442067146301},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5546318292617798,0.24033613502979279,0.5641329884529114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5546318292617798},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5534442067146301},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5476318292617798,0.2453361350297928,0.5711329884529114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5950118899345398},{"x":0.756302535533905,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.5819477438926697,0.7848739624023438,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5950118899345398},{"x":0.707563042640686,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یازدهم","boundary":[0.707563042640686,0.5819477438926697,0.7495798468589783,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7042016983032227,0.5819477438926697,0.7092437148094177,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6705882549285889,0.5819477438926697,0.6991596817970276,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رله","boundary":[0.6487395167350769,0.5819477438926697,0.6655462384223938,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.5831353664398193,0.6453781723976135,0.5961995124816895]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7848739624023438,"y":0.58076012134552},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6370168280601501,0.5749477438926697,0.7898739624023438,0.6020118899345398],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5831353664398193},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5831353664398193,0.24033613502979279,0.5926365852355957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5831353664398193},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5831353664398193},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5926365852355957},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.5831353664398193,0.24369747936725616,0.5926365852355957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5831353664398193},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5761353664398193,0.24869747936725617,0.5996365852355957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6104512810707092},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6199524998664856},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6104512810707092,0.24201680719852448,0.6199524998664856]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6104512810707092},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6199524998664856},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6034512810707092,0.24701680719852448,0.6269524998664856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6247031092643738},{"x":0.756302535533905,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.6092636585235596,0.7848739624023438,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6092636585235596},{"x":0.75126051902771,"y":0.6092636585235596},{"x":0.75126051902771,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوازدهم","boundary":[0.6991596817970276,0.6092636585235596,0.75126051902771,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6957983374595642,0.6092636585235596,0.7008403539657593,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.6756302714347839,0.6092636585235596,0.6907563209533691,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازی","boundary":[0.6403361558914185,0.6092636585235596,0.6739495992660522,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6302521228790283,0.6092636585235596,0.6352941393852234,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعمیر","boundary":[0.5915966629981995,0.6092636585235596,0.6252101063728333,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5815126299858093,0.6092636585235596,0.5865546464920044,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.5226891040802002,0.6092636585235596,0.5747899413108826,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5159664154052734,0.6092636585235596,0.5176470875740051,0.6247031092643738]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5109664154052734,0.6022636585235596,0.7898739624023438,0.6317031092643738],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۱۲","boundary":[0.7327731251716614,0.6294536590576172,0.7596638798713684,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6294536590576172},{"x":0.729411780834198,"y":0.6294536590576172},{"x":0.729411780834198,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7277311086654663,0.6294536590576172,0.729411780834198,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6437054872512817},{"x":0.707563042640686,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.707563042640686,0.6294536590576172,0.7226890921592712,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6294536590576172},{"x":0.707563042640686,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازی","boundary":[0.6722689270973206,0.6306413412094116,0.707563042640686,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6672269105911255,"y":0.646080732345581},{"x":0.6605042219161987,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6605042219161987,0.6306413412094116,0.6672269105911255,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7596638798713684,"y":0.665083110332489},{"x":0.7310924530029297,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۱۲","boundary":[0.7310924530029297,0.6508313417434692,0.7596638798713684,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7277311086654663,"y":0.665083110332489},{"x":0.7277311086654663,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7277311086654663,0.6508313417434692,0.7277311086654663,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7210084199905396,"y":0.665083110332489},{"x":0.6890756487846375,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعمیر","boundary":[0.6873949766159058,0.6508313417434692,0.7210084199905396,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6508313417434692},{"x":0.680672287940979,"y":0.6508313417434692},{"x":0.680672287940979,"y":0.665083110332489},{"x":0.6773109436035156,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6773109436035156,0.6508313417434692,0.680672287940979,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6705882549285889,"y":0.665083110332489},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.6252101063728333,0.6508313417434692,0.6705882549285889,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6134454011917114,0.6520190238952637,0.6201680898666382,0.6662707924842834]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7596638798713684,"y":0.665083110332489},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6084454011917114,0.6236413412094116,0.7646638798713684,0.672083110332489],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6318289637565613},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6306413412094116},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6401425004005432},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6318289637565613,0.24033613502979279,0.6401425004005432]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6318289637565613},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6306413412094116},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6401425004005432},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6248289637565613,0.2453361350297928,0.6471425004005432],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6532066464424133},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6615201830863953},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6532066464424133,0.24033613502979279,0.6615201830863953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6532066464424133},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6615201830863953},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6462066464424133,0.2453361350297928,0.6685201830863953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7478991746902466,0.6805225610733032,0.7848739624023438,0.6923990249633789]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.7428991746902466,0.6735225610733032,0.7898739624023438,0.6993990249633789],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6817102432250977},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6817102432250977},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6900237798690796},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6817102432250977,0.24201680719852448,0.6900237798690796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6817102432250977},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6817102432250977},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6900237798690796},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6747102432250977,0.24701680719852448,0.6970237798690796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7596638798713684,"y":0.716152012348175},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7193277478218079,0.7019002437591553,0.7596638798713684,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7149643898010254},{"x":0.707563042640686,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.707563042640686,0.7019002437591553,0.7109243869781494,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7007125616073608},{"x":0.707563042640686,"y":0.7019002437591553},{"x":0.707563042640686,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6941176652908325,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.6957983374595642,0.7007125616073608,0.707563042640686,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6857143044471741,"y":0.713776707649231},{"x":0.680672287940979,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6823529601097107,0.7007125616073608,0.6857143044471741,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6789916157722473,0.7007125616073608,0.6823529601097107,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7125890851020813},{"x":0.63193279504776,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقالات","boundary":[0.6336134672164917,0.6983373165130615,0.6722689270973206,0.7125890851020813]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7173396944999695},{"x":0.63193279504776,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6286134672164917,0.6913373165130615,0.7646638798713684,0.7243396944999695],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7019002437591553},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7102137804031372},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۷","boundary":[0.21512605249881744,0.7019002437591553,0.24033613502979279,0.7102137804031372]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7019002437591553},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7102137804031372},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6949002437591553,0.2453361350297928,0.7172137804031372],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7193277478218079,0.7232779264450073,0.7613445520401001,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7092437148094177,0.7220902442932129,0.7126050591468811,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7220902442932129},{"x":0.707563042640686,"y":0.7220902442932129},{"x":0.707563042640686,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.6957983374595642,0.7220902442932129,0.707563042640686,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6890756487846375,0.7220902442932129,0.6941176652908325,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6873949766159058,0.7220902442932129,0.6873949766159058,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6521008610725403,0.7220902442932129,0.6773109436035156,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6285714507102966,0.7220902442932129,0.6470588445663452,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7375296950340271},{"x":0.583193302154541,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرجع","boundary":[0.583193302154541,0.7220902442932129,0.6168067455291748,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7220902442932129},{"x":0.578151285648346,"y":0.7220902442932129},{"x":0.578151285648346,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5647059082984924,0.7220902442932129,0.578151285648346,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5260504484176636,0.7220902442932129,0.5579832196235657,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رله","boundary":[0.5025210380554199,0.7220902442932129,0.5193277597427368,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4924369752407074,0.7220902442932129,0.4957983195781708,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7220902442932129},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7220902442932129},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7363420724868774},{"x":0.440336138010025,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.440336138010025,0.7220902442932129,0.48571428656578064,0.7363420724868774]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7387173175811768},{"x":0.440336138010025,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.435336138010025,0.7139026217460632,0.7663445520401001,0.7457173175811768],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7232779264450073},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7232779264450073},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7232779264450073,0.24033613502979279,0.7315914630889893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7232779264450073},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7232779264450073},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7315914630889893},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.7232779264450073,0.24537815153598785,0.7315914630889893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7232779264450073},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7232779264450073},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7162779264450073,0.25037815153598786,0.7385914630889893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7505938410758972},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7505938410758972},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۷","boundary":[0.21344538033008575,0.7505938410758972,0.24201680719852448,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7505938410758972},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7505938410758972},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7435938410758972,0.24701680719852448,0.7659073777198792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7630252242088318,0.7505938410758972,0.7831932902336121,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7378151416778564,0.7505938410758972,0.7613445520401001,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6974790096282959,0.7505938410758972,0.7310924530029297,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6840336322784424,0.7505938410758972,0.6890756487846375,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6268907785415649,0.7505938410758972,0.6789916157722473,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.7505938410758972,0.6235294342041016,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7865546345710754,"y":0.783847987651825},{"x":0.7613445520401001,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7613445520401001,0.7695962190628052,0.7865546345710754,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7630252242088318,"y":0.783847987651825},{"x":0.7378151416778564,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7378151416778564,0.7695962190628052,0.7630252242088318,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6689075827598572,0.7707838416099548,0.7327731251716614,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6285714507102966,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6285714507102966,0.7707838416099548,0.6655462384223938,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6252101063728333,"y":0.786223292350769},{"x":0.6201680898666382,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.7719715237617493,0.6252101063728333,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8040379881858826},{"x":0.756302535533905,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7546218633651733,0.7921615242958069,0.7848739624023438,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8040379881858826},{"x":0.75126051902771,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.75126051902771,0.7921615242958069,0.7546218633651733,0.8040379881858826]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6151680898666382,0.7435938410758972,0.7915546345710754,0.8110379881858826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7707838416099548},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7802850604057312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۲۹۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7707838416099548,0.24033613502979279,0.7802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7707838416099548},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7802850604057312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7637838416099548,0.2453361350297928,0.7872850604057312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8491686582565308},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هفت","boundary":[0.48403361439704895,0.8420427441596985,0.5109243988990784,0.8491686582565308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8420427441596985},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8491686582565308},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8350427441596985,0.5159243988990784,0.8561686582565308],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/ljQzNfKJJSgcjUuU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/xUTeegizLjMisKWh.jpg","blurred":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/dnNSOJPbOKpiqbBM.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/vSwxNlWMNxxvvvBe-sec.webp","jpeg":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/LFgIruzllGjWptix.jpg","blurred":"/storage/books/24b60ea4bc75c538/pages/FFNIuXubOFAdggXJ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0002864828046030783,0.9986724807354582,0.9989817621368128]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻤﺟﺮﺘﻣ","boundary":[0.6453781723976135,0.24821852147579193,0.7092437148094177,0.2624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺘﻔﮕﺸﯿﭘ","boundary":[0.7159664034843445,0.24821852147579193,0.7848739624023438,0.2624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7327731251716614,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺘﺴﯿﺳ","boundary":[0.6907563209533691,0.27434679865837097,0.7327731251716614,0.2874109148979187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻇﺎﻔﺣ","boundary":[0.7394958138465881,0.27434679865837097,0.7848739624023438,0.2874109148979187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5731092691421509,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻬﻣ","boundary":[0.5495798587799072,0.27434679865837097,0.5731092691421509,0.2874109148979187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5882353186607361,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5798319578170776,0.27434679865837097,0.5882353186607361,0.2874109148979187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6184874176979065,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":1,"str":"ﯽﮑﯾ","boundary":[0.5932773351669312,0.27434679865837097,0.6184874176979065,0.2874109148979187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6571428775787354,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":1,"str":"ترﺪﻗ","boundary":[0.6252101063728333,0.27434679865837097,0.6571428775787354,0.2874109148979187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6890756487846375,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.6638655662536621,0.27434679865837097,0.6890756487846375,0.2874109148979187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.27434679865837097},{"x":0.507563054561615,"y":0.27434679865837097},{"x":0.507563054561615,"y":0.2874109148979187},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺧﺎـﺷ","boundary":[0.47058823704719543,0.27434679865837097,0.507563054561615,0.2874109148979187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5495798587799072,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾﺮـﺗ","boundary":[0.5142857432365417,0.27434679865837097,0.5495798587799072,0.2874109148979187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2571428716182709,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2874109148979187},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":1,"str":"طﺎـﺒﺗرا","boundary":[0.21512605249881744,0.27434679865837097,0.2571428716182709,0.2874109148979187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2823529541492462,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2874109148979187},{"x":0.26386556029319763,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﮐ","boundary":[0.26386556029319763,0.27434679865837097,0.2823529541492462,0.2874109148979187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.27434679865837097},{"x":0.32268908619880676,"y":0.27434679865837097},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2874109148979187},{"x":0.29075631499290466,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":1,"str":"ﺖـﺳا","boundary":[0.29075631499290466,0.27434679865837097,0.32268908619880676,0.2874109148979187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3680672347545624,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2874109148979187},{"x":0.3294117748737335,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":1,"str":"ترﺪـﻗ","boundary":[0.3294117748737335,0.27434679865837097,0.3680672347545624,0.2874109148979187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4319327771663666,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2874109148979187},{"x":0.37478992342948914,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":1,"str":"ﯽـﺳﺪﻨﻬﻣ","boundary":[0.37478992342948914,0.27434679865837097,0.4319327771663666,0.2874109148979187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.27434679865837097},{"x":0.46890756487846375,"y":0.27434679865837097},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2874109148979187},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":1,"str":"يﺎـﻫ","boundary":[0.43865546584129333,0.27434679865837097,0.46890756487846375,0.2874109148979187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.29572445154190063},{"x":0.48403361439704895,"y":0.29572445154190063},{"x":0.48403361439704895,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4319327771663666,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":"ﺖـﻇﺎﻔﺣ","boundary":[0.4319327771663666,0.29572445154190063,0.48403361439704895,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5428571701049805,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5428571701049805,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4907563030719757,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":"نﻮﮔﺎـﻧﻮﮔ","boundary":[0.4907563030719757,0.29572445154190063,0.5428571701049805,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5815126299858093,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5815126299858093,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5495798587799072,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":"عاﻮـﻧا","boundary":[0.5495798587799072,0.29572445154190063,0.5815126299858093,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6201680898666382,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6201680898666382,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5865546464920044,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":"نﺎـﯿﻣ","boundary":[0.5865546464920044,0.29572445154190063,0.6201680898666382,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6352941393852234,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6352941393852234,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6268907785415649,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6268907785415649,0.29572445154190063,0.6352941393852234,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6672269105911255,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6672269105911255,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6403361558914185,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":".دراد","boundary":[0.6403361558914185,0.29572445154190063,0.6672269105911255,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7126050591468811,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7126050591468811,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6739495992660522,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻌﻨﺻ","boundary":[0.6739495992660522,0.29572445154190063,0.7126050591468811,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7243697643280029,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7243697643280029,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7176470756530762,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.7176470756530762,0.29572445154190063,0.7243697643280029,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7310924530029297,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":"ﯽﮕﻨﺗﺎﮕﻨﺗ","boundary":[0.7310924530029297,0.29572445154190063,0.7848739624023438,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.29572445154190063},{"x":0.4302521049976349,"y":0.29572445154190063},{"x":0.4302521049976349,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4285714328289032,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.4285714328289032,0.29572445154190063,0.4302521049976349,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.29572445154190063},{"x":0.30756303668022156,"y":0.29572445154190063},{"x":0.30756303668022156,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2705882489681244,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻓﺎـﺿا","boundary":[0.2705882489681244,0.29572445154190063,0.30756303668022156,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.29572445154190063},{"x":0.364705890417099,"y":0.29572445154190063},{"x":0.364705890417099,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3126050531864166,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":"ﺖـﻇﺎﻔﺣ","boundary":[0.3126050531864166,0.29572445154190063,0.364705890417099,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.29572445154190063},{"x":0.42184874415397644,"y":0.29572445154190063},{"x":0.42184874415397644,"y":0.30878859758377075},{"x":0.37142857909202576,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":"نﻮـﭽﻤﻫ","boundary":[0.37142857909202576,0.29572445154190063,0.42184874415397644,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29572445154190063},{"x":0.2201680690050125,"y":0.29572445154190063},{"x":0.2201680690050125,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.29572445154190063,0.2201680690050125,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.29572445154190063},{"x":0.2689075767993927,"y":0.29572445154190063},{"x":0.2689075767993927,"y":0.30878859758377075},{"x":0.22521008551120758,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":1,"str":"نﺎـﯾﺮﺟ","boundary":[0.22521008551120758,0.29572445154190063,0.2689075767993927,0.30878859758377075]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3301662802696228},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":1,"str":"ﻢـﻬﻣ","boundary":[0.33949580788612366,0.3171021342277527,0.3680672347545624,0.3301662802696228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3301662802696228},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.37478992342948914,0.3171021342277527,0.3831932842731476,0.3301662802696228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.3171021342277527},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3171021342277527},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3301662802696228},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":1,"str":"ﯽـﮑﯾ","boundary":[0.38991597294807434,0.3171021342277527,0.42016807198524475,0.3301662802696228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3301662802696228},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":1,"str":"ﻞﯿـﺴﻧاﺮﻔﯾد","boundary":[0.4268907606601715,0.3171021342277527,0.4957983195781708,0.3301662802696228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":1,"str":"ﺖـﻇﺎﻔﺣ","boundary":[0.5008403658866882,0.3171021342277527,0.5512605309486389,0.3301662802696228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":1,"str":"،ﯽـﺴﻧاﺪﭙﻣا","boundary":[0.5596638917922974,0.3171021342277527,0.6235294342041016,0.3301662802696228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻇﺎﻔﺣ","boundary":[0.6302521228790283,0.3171021342277527,0.6756302714347839,0.3301662802696228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6823529601097107,0.3171021342277527,0.6873949766159058,0.3301662802696228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":1,"str":"يژﺎﺘﻟو","boundary":[0.6941176652908325,0.3171021342277527,0.7327731251716614,0.3301662802696228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻇﺎﻔﺣ","boundary":[0.7394958138465881,0.3171021342277527,0.7848739624023438,0.3301662802696228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3301662802696228},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":1,"str":"ﻖـﯿﻗد","boundary":[0.2504201829433441,0.3171021342277527,0.2857142984867096,0.3301662802696228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3301662802696228},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.29243698716163635,0.3171021342277527,0.2974790036678314,0.3301662802696228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.3171021342277527},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3171021342277527},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3301662802696228},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾﺮـﺗ","boundary":[0.3042016923427582,0.3171021342277527,0.33781513571739197,0.3301662802696228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3171021342277527},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3171021342277527},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾﺮـﺗ","boundary":[0.21512605249881744,0.3171021342277527,0.24873949587345123,0.3301662802696228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7394958138465881,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻇﺎﻔﺣ","boundary":[0.7394958138465881,0.33847981691360474,0.7848739624023438,0.35154393315315247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6907563209533691,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6907563209533691,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6773109436035156,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.6773109436035156,0.33847981691360474,0.6907563209533691,0.35154393315315247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7378151416778564,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7378151416778564,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6974790096282959,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":1,"str":"؛ﺖﺳﺎﻫ","boundary":[0.6974790096282959,0.33847981691360474,0.7378151416778564,0.35154393315315247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.33847981691360474},{"x":0.3983193337917328,"y":0.33847981691360474},{"x":0.3983193337917328,"y":0.35154393315315247},{"x":0.3680672347545624,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺴﭘ","boundary":[0.3680672347545624,0.33847981691360474,0.3983193337917328,0.35154393315315247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.33847981691360474},{"x":0.41680672764778137,"y":0.33847981691360474},{"x":0.41680672764778137,"y":0.35154393315315247},{"x":0.40336135029792786,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.40336135029792786,0.33847981691360474,0.41680672764778137,0.35154393315315247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4285714328289032,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4285714328289032,"y":0.35154393315315247},{"x":0.42352941632270813,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.42352941632270813,0.33847981691360474,0.4285714328289032,0.35154393315315247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.33847981691360474},{"x":0.46554622054100037,"y":0.33847981691360474},{"x":0.46554622054100037,"y":0.35154393315315247},{"x":0.43361344933509827,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":1,"str":"گرﺰﺑ","boundary":[0.43361344933509827,0.33847981691360474,0.46554622054100037,0.35154393315315247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.33847981691360474},{"x":0.529411792755127,"y":0.33847981691360474},{"x":0.529411792755127,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4722689092159271,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫرﻮﺗﻮﻣ","boundary":[0.4722689092159271,0.33847981691360474,0.529411792755127,0.35154393315315247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.33847981691360474},{"x":0.561344563961029,"y":0.33847981691360474},{"x":0.561344563961029,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5361344814300537,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":1,"str":"ياﺮﺑ","boundary":[0.5361344814300537,0.33847981691360474,0.561344563961029,0.35154393315315247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6033613681793213,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6033613681793213,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5680672526359558,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":1,"str":"ﻊﯾﺎﻨﺻ","boundary":[0.5680672526359558,0.33847981691360474,0.6033613681793213,0.35154393315315247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6218487620353699,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6218487620353699,"y":0.35154393315315247},{"x":0.610084056854248,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.610084056854248,0.33847981691360474,0.6218487620353699,0.35154393315315247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6420168280601501,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6420168280601501,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6285714507102966,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.6285714507102966,0.33847981691360474,0.6420168280601501,0.35154393315315247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6739495992660522,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6739495992660522,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6504201889038086,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧﻮﮔ","boundary":[0.6504201889038086,0.33847981691360474,0.6739495992660522,0.35154393315315247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33847981691360474},{"x":0.2201680690050125,"y":0.33847981691360474},{"x":0.2201680690050125,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.33847981691360474,0.2201680690050125,0.35154393315315247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.33847981691360474},{"x":0.2655462324619293,"y":0.33847981691360474},{"x":0.2655462324619293,"y":0.35154393315315247},{"x":0.22521008551120758,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":1,"str":"لﺎـﻘﺘﻧا","boundary":[0.22521008551120758,0.33847981691360474,0.2655462324619293,0.35154393315315247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.33847981691360474},{"x":0.30756303668022156,"y":0.33847981691360474},{"x":0.30756303668022156,"y":0.35154393315315247},{"x":0.2722689211368561,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":1,"str":"،ﻊﯾزﻮﺗ","boundary":[0.2722689211368561,0.33847981691360474,0.30756303668022156,0.35154393315315247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.33847981691360474},{"x":0.3361344635486603,"y":0.33847981691360474},{"x":0.3361344635486603,"y":0.35154393315315247},{"x":0.3142857253551483,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":1,"str":"قﻮﻓ","boundary":[0.3142857253551483,0.33847981691360474,0.3361344635486603,0.35154393315315247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.33847981691360474},{"x":0.3663865625858307,"y":0.33847981691360474},{"x":0.3663865625858307,"y":0.35154393315315247},{"x":0.34285715222358704,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.34285715222358704,0.33847981691360474,0.3663865625858307,0.35154393315315247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4588235318660736,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4588235318660736,"y":0.37173396348953247},{"x":0.41848739981651306,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮔوﺮﯿﻧ","boundary":[0.41848739981651306,0.35866984724998474,0.4588235318660736,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4789915978908539,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4789915978908539,"y":0.37173396348953247},{"x":0.46554622054100037,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.46554622054100037,0.35866984724998474,0.4789915978908539,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.35866984724998474},{"x":0.489075630903244,"y":0.35866984724998474},{"x":0.489075630903244,"y":0.37173396348953247},{"x":0.48403361439704895,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.48403361439704895,0.35866984724998474,0.489075630903244,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.35866984724998474},{"x":0.529411792755127,"y":0.35866984724998474},{"x":0.529411792755127,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4957983195781708,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"ترﺪﻗ","boundary":[0.4957983195781708,0.35866984724998474,0.529411792755127,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6403361558914185,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6403361558914185,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5361344814300537,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫرﻮﺗﺎﻣرﻮﻔﺴﻧاﺮﺗ","boundary":[0.5361344814300537,0.35866984724998474,0.6403361558914185,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6907563209533691,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6907563209533691,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6470588445663452,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻇﺎﻔﺣ","boundary":[0.6470588445663452,0.35866984724998474,0.6907563209533691,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7243697643280029,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7243697643280029,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6974790096282959,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"ياﺮﺑ","boundary":[0.6974790096282959,0.35866984724998474,0.7243697643280029,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7310924530029297,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻫﺎﮔوﺮﯿﻧ","boundary":[0.7310924530029297,0.35866984724998474,0.7848739624023438,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3630252182483673,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3630252182483673,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3193277418613434,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻇﺎﻔﺣ","boundary":[0.3193277418613434,0.35866984724998474,0.3630252182483673,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3949579894542694,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3949579894542694,"y":0.37173396348953247},{"x":0.36974790692329407,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"ياﺮﺑ","boundary":[0.36974790692329407,0.35866984724998474,0.3949579894542694,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.35866984724998474},{"x":0.41680672764778137,"y":0.35866984724998474},{"x":0.41680672764778137,"y":0.37173396348953247},{"x":0.40168067812919617,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"،ﺎﻫ","boundary":[0.40168067812919617,0.35866984724998474,0.41680672764778137,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2554621994495392,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2554621994495392,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"دﺮﺑرﺎـﮐ","boundary":[0.21512605249881744,0.35866984724998474,0.2554621994495392,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3126050531864166,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3126050531864166,"y":0.37173396348953247},{"x":0.26218488812446594,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫرﻮﺗاﺮﻧژ","boundary":[0.26218488812446594,0.35866984724998474,0.3126050531864166,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":1,"str":"هدﺮﺘﺴﮔ","boundary":[0.7394958138465881,0.3800475001335144,0.7831932902336121,0.3931116461753845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.3800475001335144},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3800475001335144},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺑ","boundary":[0.4319327771663666,0.3800475001335144,0.44873949885368347,0.3931116461753845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3931116461753845},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":1,"str":"،ﻞﯿـﺴﻧاﺮﻔﯾد","boundary":[0.45546218752861023,0.3800475001335144,0.5260504484176636,0.3931116461753845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3800475001335144},{"x":0.578151285648346,"y":0.3800475001335144},{"x":0.578151285648346,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻇﺎﻔﺣ","boundary":[0.5327731370925903,0.3800475001335144,0.578151285648346,0.3931116461753845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺧﺎﻨﺷ","boundary":[0.5848739743232727,0.3800475001335144,0.6285714507102966,0.3931116461753845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":1,"str":"،ﻦﯾاﺮﺑﺎﻨﺑ","boundary":[0.6352941393852234,0.3800475001335144,0.6840336322784424,0.3931116461753845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":1,"str":".دراد","boundary":[0.6907563209533691,0.3800475001335144,0.7176470756530762,0.3931116461753845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.7226890921592712,0.3800475001335144,0.7378151416778564,0.3931116461753845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3931116461753845},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":1,"str":"ﯽـﻨﺘﺒﻣ","boundary":[0.3529411852359772,0.3800475001335144,0.3949579894542694,0.3931116461753845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3931116461753845},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":1,"str":"هﮋـﯾو","boundary":[0.40168067812919617,0.3800475001335144,0.4302521049976349,0.3931116461753845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.3800475001335144},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3800475001335144},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3931116461753845},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﻟر","boundary":[0.30588236451148987,0.3800475001335144,0.32773110270500183,0.3931116461753845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3931116461753845},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":1,"str":"ﺮـﺑ","boundary":[0.3344537913799286,0.3800475001335144,0.3495798408985138,0.3931116461753845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3931116461753845},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.3800475001335144,0.2201680690050125,0.3931116461753845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3800475001335144},{"x":0.267226904630661,"y":0.3800475001335144},{"x":0.267226904630661,"y":0.3931116461753845},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":1,"str":"يدﺪـﻋ","boundary":[0.22521008551120758,0.3800475001335144,0.267226904630661,0.3931116461753845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3931116461753845},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":1,"str":"يﺎـﻫ","boundary":[0.27394959330558777,0.3800475001335144,0.3042016923427582,0.3931116461753845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"هﺪﯾﺪﭘ","boundary":[0.7008403539657593,0.40142518281936646,0.7344537973403931,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺧﺎﻨﺷ","boundary":[0.7394958138465881,0.40142518281936646,0.7848739624023438,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24033613502979279,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4144892990589142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"ةﺮﻣز","boundary":[0.21512605249881744,0.40142518281936646,0.24033613502979279,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.40142518281936646},{"x":0.25882354378700256,"y":0.40142518281936646},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4144892990589142},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.24705882370471954,0.40142518281936646,0.25882354378700256,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.40142518281936646},{"x":0.29579833149909973,"y":0.40142518281936646},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"،ﺪﻨﻨﮐ","boundary":[0.2655462324619293,0.40142518281936646,0.29579833149909973,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.40142518281936646},{"x":0.35966387391090393,"y":0.40142518281936646},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"يدﺮﮑﻠﻤﻋ","boundary":[0.3042016923427582,0.40142518281936646,0.35966387391090393,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.40142518281936646},{"x":0.40168067812919617,"y":0.40142518281936646},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"هﺎﺒﺘﺷا","boundary":[0.3663865625858307,0.40142518281936646,0.40168067812919617,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.40142518281936646},{"x":0.43529412150382996,"y":0.40142518281936646},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"رﺎﭼد","boundary":[0.4084033668041229,0.40142518281936646,0.43529412150382996,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.40142518281936646},{"x":0.44873949885368347,"y":0.40142518281936646},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.4420168101787567,0.40142518281936646,0.44873949885368347,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5176470875740051,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4144892990589142},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"ﻞﯿﺴﻧاﺮﻔﯾد","boundary":[0.45546218752861023,0.40142518281936646,0.5176470875740051,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5680672526359558,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻇﺎﻔﺣ","boundary":[0.5243697762489319,0.40142518281936646,0.5680672526359558,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6016806960105896,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.5747899413108826,0.40142518281936646,0.6016806960105896,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6436975002288818,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"ﻦﮑﻤﻣ","boundary":[0.6084033846855164,0.40142518281936646,0.6436975002288818,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6638655662536621,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.6504201889038086,0.40142518281936646,0.6638655662536621,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6991596817970276,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻫ","boundary":[0.6705882549285889,0.40142518281936646,0.6991596817970276,0.4144892990589142]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7327731251716614,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"ﺖﯿﻤﻫاﺮﭘ","boundary":[0.7327731251716614,0.4228028357028961,0.7848739624023438,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4228028357028961},{"x":0.610084056854248,"y":0.4228028357028961},{"x":0.610084056854248,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5680672526359558,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺘﺴﯿﺳ","boundary":[0.5680672526359558,0.4228028357028961,0.610084056854248,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6621848940849304,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6168067455291748,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻇﺎﻔﺣ","boundary":[0.6168067455291748,0.4228028357028961,0.6621848940849304,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6974790096282959,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6689075827598572,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"دراﻮﻣ","boundary":[0.6689075827598572,0.4228028357028961,0.6974790096282959,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7327731251716614,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7042016983032227,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾﺮﺗ","boundary":[0.7042016983032227,0.4228028357028961,0.7327731251716614,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.4228028357028961},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4228028357028961},{"x":0.45042017102241516,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4319327771663666,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.4319327771663666,0.4228028357028961,0.45042017102241516,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4957983195781708,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4571428596973419,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"هدﺮﻤﺷ","boundary":[0.4571428596973419,0.4228028357028961,0.4957983195781708,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4228028357028961},{"x":0.534453809261322,"y":0.4228028357028961},{"x":0.534453809261322,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5025210380554199,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"ترﺪﻗ","boundary":[0.5025210380554199,0.4228028357028961,0.534453809261322,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5663865804672241,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5411764979362488,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.5411764979362488,0.4228028357028961,0.5663865804672241,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4302521049976349,"y":0.43586698174476624},{"x":0.40336135029792786,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":".دﻮﺷ","boundary":[0.40336135029792786,0.4228028357028961,0.4302521049976349,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6436975002288818,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":1,"str":"ﻇﺎﻔﺣ","boundary":[0.6151260733604431,0.44418051838874817,0.6436975002288818,0.4572446644306183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6571428775787354,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.6504201889038086,0.44418051838874817,0.6571428775787354,0.4572446644306183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7126050591468811,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺗﺎﻣﺪﻘﻣ","boundary":[0.6638655662536621,0.44418051838874817,0.7126050591468811,0.4572446644306183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7613445520401001,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﻨﺷآ","boundary":[0.7193277478218079,0.44418051838874817,0.7613445520401001,0.4572446644306183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817},{"x":0.22857142984867096,"y":0.44418051838874817},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4572446644306183},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.21512605249881744,0.44418051838874817,0.22857142984867096,0.4572446644306183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.44418051838874817},{"x":0.26386556029319763,"y":0.44418051838874817},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4572446644306183},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":1,"str":"ﯽـﻠﮐ","boundary":[0.23529411852359772,0.44418051838874817,0.26386556029319763,0.4572446644306183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.44418051838874817},{"x":0.30924370884895325,"y":0.44418051838874817},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":1,"str":"لﻮـﺻا","boundary":[0.2705882489681244,0.44418051838874817,0.30924370884895325,0.4572446644306183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.44418051838874817},{"x":0.3294117748737335,"y":0.44418051838874817},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":1,"str":"ﺮـﺑ","boundary":[0.3142857253551483,0.44418051838874817,0.3294117748737335,0.4572446644306183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.44418051838874817},{"x":0.3781512677669525,"y":0.44418051838874817},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":1,"str":"ﺰـﮐﺮﻤﺗ","boundary":[0.3361344635486603,0.44418051838874817,0.3781512677669525,0.4572446644306183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.44418051838874817},{"x":0.3966386616230011,"y":0.44418051838874817},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﺑ","boundary":[0.3831932842731476,0.44418051838874817,0.3966386616230011,0.4572446644306183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.44418051838874817},{"x":0.40672269463539124,"y":0.44418051838874817},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4572446644306183},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.40168067812919617,0.44418051838874817,0.40672269463539124,0.4572446644306183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.44418051838874817},{"x":0.4739495813846588,"y":0.44418051838874817},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4572446644306183},{"x":0.413445383310318,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ","boundary":[0.413445383310318,0.44418051838874817,0.4739495813846588,0.4572446644306183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.44418051838874817},{"x":0.507563054561615,"y":0.44418051838874817},{"x":0.507563054561615,"y":0.4572446644306183},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":1,"str":"ةرود","boundary":[0.48067227005958557,0.44418051838874817,0.507563054561615,0.4572446644306183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5260504484176636,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5126050710678101,0.44418051838874817,0.5260504484176636,0.4572446644306183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5932773351669312,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":1,"str":"ﻞﯿﺴﻧاﺮﻔﯾد","boundary":[0.5310924649238586,0.44418051838874817,0.5932773351669312,0.4572446644306183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6134454011917114,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":1,"str":"ﺖ","boundary":[0.6000000238418579,0.44418051838874817,0.6134454011917114,0.4572446644306183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.7226890921592712,0.4643705487251282,0.7411764860153198,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":"ترﻮﺻ","boundary":[0.7478991746902466,0.4643705487251282,0.7848739624023438,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4774346649646759},{"x":0.653781533241272,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺒﻨﺟ","boundary":[0.653781533241272,0.4643705487251282,0.6840336322784424,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":".دﺮﯿﮔ","boundary":[0.6907563209533691,0.4643705487251282,0.7210084199905396,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4774346649646759},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.48571428656578064,0.4643705487251282,0.5159664154052734,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":"،ﯽﺣاﺮﻃ","boundary":[0.5226891040802002,0.4643705487251282,0.5680672526359558,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":"نﻮﮔﺎﻧﻮﮔ","boundary":[0.5747899413108826,0.4643705487251282,0.6218487620353699,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4643705487251282},{"x":0.653781533241272,"y":0.4643705487251282},{"x":0.653781533241272,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.6285714507102966,0.4643705487251282,0.653781533241272,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.4643705487251282},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4643705487251282},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻟر","boundary":[0.3848739564418793,0.4643705487251282,0.40168067812919617,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.4643705487251282},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4643705487251282},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":"شزادﺮﭘ","boundary":[0.4084033668041229,0.4643705487251282,0.45378151535987854,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.4643705487251282},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4643705487251282},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.4605042040348053,0.4643705487251282,0.48571428656578064,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4643705487251282},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4643705487251282},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.21512605249881744,0.4643705487251282,0.23361344635486603,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4643705487251282},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4643705487251282},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":"ياﺮﺟا","boundary":[0.2386554628610611,0.4643705487251282,0.27563026547431946,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.4643705487251282},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4643705487251282},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":"تﺎﯿﺋﺰﺟ","boundary":[0.2806722819805145,0.4643705487251282,0.32605043053627014,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.4643705487251282},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4643705487251282},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3327731192111969,0.4643705487251282,0.33781513571739197,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.4643705487251282},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4643705487251282},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4774346649646759},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":1,"str":"يدﺪﻋ","boundary":[0.34285715222358704,0.4643705487251282,0.3781512677669525,0.4774346649646759]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6218487620353699,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5915966629981995,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺒﻨﺟ","boundary":[0.5915966629981995,0.4857482314109802,0.6218487620353699,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6369748115539551,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6285714507102966,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6285714507102966,0.4857482314109802,0.6369748115539551,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6873949766159058,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6436975002288818,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"يرﺎﯿﺴﺑ","boundary":[0.6436975002288818,0.4857482314109802,0.6873949766159058,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7210084199905396,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6941176652908325,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺘﺣ","boundary":[0.6941176652908325,0.4857482314109802,0.7210084199905396,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7327731251716614,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7277311086654663,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7277311086654663,0.4857482314109802,0.7327731251716614,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7394958138465881,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻇﺎﻔﺣ","boundary":[0.7394958138465881,0.4857482314109802,0.7848739624023438,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4857482314109802},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4857482314109802},{"x":0.27899160981178284,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2504201829433441,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"ﯽـﻤﻧ","boundary":[0.2504201829433441,0.4857482314109802,0.27899160981178284,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.4857482314109802},{"x":0.31596639752388,"y":0.4857482314109802},{"x":0.31596639752388,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2857142984867096,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"نﺎـﯿﺑ","boundary":[0.2857142984867096,0.4857482314109802,0.31596639752388,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4857482314109802},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4857482314109802},{"x":0.36974790692329407,"y":0.49881234765052795},{"x":0.32268908619880676,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"،ﯽﻠﯿﻤﮑﺗ","boundary":[0.32268908619880676,0.4857482314109802,0.36974790692329407,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.4857482314109802},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4857482314109802},{"x":0.43361344933509827,"y":0.49881234765052795},{"x":0.3764705955982208,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"تﻼﯿﺼﺤﺗ","boundary":[0.3764705955982208,0.4857482314109802,0.43361344933509827,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4857482314109802},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4857482314109802},{"x":0.46554622054100037,"y":0.49881234765052795},{"x":0.440336138010025,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"ةرود","boundary":[0.440336138010025,0.4857482314109802,0.46554622054100037,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4857482314109802},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4857482314109802},{"x":0.48067227005958557,"y":0.49881234765052795},{"x":0.4722689092159271,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺗ","boundary":[0.4722689092159271,0.4857482314109802,0.48067227005958557,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5042017102241516,"y":0.49881234765052795},{"x":0.48571428656578064,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"،نآ","boundary":[0.48571428656578064,0.4857482314109802,0.5042017102241516,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5596638917922974,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5109243988990784,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"يدﺮﺑرﺎﮐ","boundary":[0.5109243988990784,0.4857482314109802,0.5596638917922974,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5915966629981995,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5663865804672241,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.5663865804672241,0.4857482314109802,0.5915966629981995,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4857482314109802},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4857482314109802},{"x":0.24705882370471954,"y":0.49881234765052795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":1,"str":".دﻮـﺷ","boundary":[0.21512605249881744,0.4857482314109802,0.24705882370471954,0.49881234765052795]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"هﻮﯿﺷ","boundary":[0.6756302714347839,0.5071259140968323,0.7042016983032227,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.7126050591468811,0.5071259140968323,0.7176470756530762,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"،بﺎﺘﮐ","boundary":[0.7243697643280029,0.5071259140968323,0.7579832077026367,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.7663865685462952,0.5071259140968323,0.7848739624023438,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻨﻓ","boundary":[0.6302521228790283,0.5071259140968323,0.6521008610725403,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.6605042219161987,0.5071259140968323,0.6739495992660522,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5201900005340576},{"x":0.534453809261322,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻔﺣ","boundary":[0.534453809261322,0.5071259140968323,0.5546218752861023,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5201900005340576},{"x":0.561344563961029,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"،ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ","boundary":[0.561344563961029,0.5071259140968323,0.6168067455291748,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"ـ","boundary":[0.6235294342041016,0.5071259140968323,0.6285714507102966,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5201900005340576},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"يﻻﺎـﺑ","boundary":[0.21512605249881744,0.5071259140968323,0.2504201829433441,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"حﻮﻄـﺳ","boundary":[0.2571428716182709,0.5071259140968323,0.2991596758365631,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5201900005340576},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﺗ","boundary":[0.30588236451148987,0.5071259140968323,0.3210084140300751,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5201900005340576},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﯾﺎﭘ","boundary":[0.32605043053627014,0.5071259140968323,0.3529411852359772,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5071259140968323},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5071259140968323},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5201900005340576},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻫﺎـﻔﻣ","boundary":[0.35966387391090393,0.5071259140968323,0.40672269463539124,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5071259140968323},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5071259140968323},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5201900005340576},{"x":0.413445383310318,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.413445383310318,0.5071259140968323,0.42016807198524475,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5071259140968323},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5071259140968323},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.4268907606601715,0.5071259140968323,0.43529412150382996,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"ﻞﯿﺴﻧاﺮﻔﯾد","boundary":[0.4420168101787567,0.5071259140968323,0.5042017102241516,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻇ","boundary":[0.5109243988990784,0.5071259140968323,0.5327731370925903,0.5201900005340576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5415676832199097},{"x":0.63193279504776,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.63193279504776,0.5285035371780396,0.6487395167350769,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯿﺑ","boundary":[0.6554622054100037,0.5285035371780396,0.6789916157722473,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻤﻠﻋ","boundary":[0.6857143044471741,0.5285035371780396,0.7176470756530762,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5285035371780396},{"x":0.729411780834198,"y":0.5285035371780396},{"x":0.729411780834198,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7243697643280029,0.5285035371780396,0.729411780834198,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"يدﺮﺑرﺎﮐ","boundary":[0.7361344695091248,0.5285035371780396,0.7831932902336121,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5285035371780396},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5285035371780396},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5415676832199097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"نﺎـﻘﻘﺤﻣ","boundary":[0.21512605249881744,0.5285035371780396,0.2655462324619293,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.5285035371780396},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5285035371780396},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"ياﺮـﺑ","boundary":[0.2722689211368561,0.5285035371780396,0.3042016923427582,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.5285035371780396},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5285035371780396},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5415676832199097},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"،نﺎـﺳﺪﻨﻬﻣ","boundary":[0.31092438101768494,0.5285035371780396,0.37478992342948914,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5285035371780396},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5285035371780396},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3815126121044159,0.5285035371780396,0.38655462861061096,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد","boundary":[0.3932773172855377,0.5285035371780396,0.4571428596973419,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.4638655483722687,0.5285035371780396,0.4722689092159271,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5285035371780396},{"x":0.507563054561615,"y":0.5285035371780396},{"x":0.507563054561615,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"هوﻼﻋ","boundary":[0.4789915978908539,0.5285035371780396,0.507563054561615,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5285035371780396},{"x":0.556302547454834,"y":0.5285035371780396},{"x":0.556302547454834,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"،ﺐﯿﺗﺮﺗ","boundary":[0.5142857432365417,0.5285035371780396,0.556302547454834,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5415676832199097},{"x":0.561344563961029,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾﺪﺑ","boundary":[0.561344563961029,0.5285035371780396,0.5899159908294678,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5966386795043945,0.5285035371780396,0.6016806960105896,0.5415676832199097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6084033846855164,"y":0.54156