روش‌های زیست‌فنّاوری برای پایدارسازی کناره آبراهه‌ها روش‌های زیست‌فنّاوری برای پایدارسازی کناره آبراهه‌ها

توضیحات

در عصر حاضر ‌به‌کارگیری فنـاوری‌های جدید در رشته‌های گوناگون و به‌ویژه ایجاد همکاری مشترک در تمامی رشته‌ها، سبب پیشرفت و خدمت‌رسانی روزافزون به بشر شده است. ‌به‌کارگیری روش‌های زیست‌فنّاوری در حکم فنّاوری‌های سبز و پایدار، عرصه‌ای جدید در مهندسی عمران و در گرایش‌های گوناگون، به‌ویژه در رشتۀ مهندسی ژیوتکنیک، ایجاد کرده است. در کتاب روش‌های زیست‌فناوری برای پایدارسازی کنارۀ آبراهه‌ها، به استفاده از گیاهان به‌منزلۀ روشی زیست‌فناورانه، برای محافظت از حاشیۀ رودخانه و کنترل فرسایش آن اشاره شده است که در کشورهای متمدن سابقۀ دیرین دارد.,در حال حاضر زیست‌فنّاوری یکی از مهم‌ترین محورهای ‌هایتک در کشورهاست و ارتقای زیست‌فنّاوری یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های تعیین‌کنندۀ توسعه در شاخه‌های گوناگون علمی محسوب می‌شود. کشور ایران، با دراختیار داشتن تنوع گستردۀ اقلیمی، جغرافیایی و منابع طبیعی اولیه در خشکی، دریا و الگوی منحصربه‌فرد ژنتیکی در تمامی زمینه‌های انسانی، گیاهی و جانوری (به‌طوری‌که به گفتۀ برخی دانشمندان علم ژنتیک، ارزش اقتصادی برخی از این ذخایر ژنتیکی از ذخایر معدنی و نفت به‌مراتب بیشتر است)، از غنی‌ترین و مناسب‌ترین کشورهای جهان برای دستیابی به فنّاوری‌های حاصل از منابع زیستی است.,روش‌های مهندسی زیست‌فناوری (مهندسی زیستی) در علم مهندسی عمران و به‌ویژه گرایش ژیوتکنیک که در این کتاب خلاصه شده، بیشتر به‌واسطۀ آزمون‌وخطا توسعه یافته‌اند و مبتنی بر تجربۀ عملی بلندمدت‌اند. این شیوه‌های «نرم» مهندسی امکاناتی را برای تکمیل، بهبود یا حتی در برخی موارد جایگزینی سازه‌های سنتی سختگیرانه فراهم می‌آورند، همانند اجرای سنگ‌ریزی یا گابیون. همچنین ازنظر محیط‌زیستی روش‌های مناسب‌تری را برای ایجاد پایداری در حاشیه رودخانه‌ها ارایه می‌دهند که در عین حال کاربری زمین و مقررات ایمنی را فراهم می‌کند. اگرچه این کتاب درباره مهم‌ترین روش‌های ساخت زیست‌فناورانه در حفاظت از حاشیۀ رودخانه‌ها و ترمیم حوضۀ آبخیز در اروپای مرکزی است، اما با‌توجه ‌به تنوع زیستی در ایران نیز کاربرد دارد و برای رشته‌های مهندسی معدن، بیوتکنولوژی، مهندسی مشاور و همچنین موسسه‌های پیمانکاری ژیوتکنیک و دانشجویان و استادان فعال در این عرصه‌ها کاربردی و سودمند است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797862","title":"روش‌های زیست‌فنّاوری برای پایدارسازی کناره آبراهه‌ها","price":"۴۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/26ca2e4d19a29b75/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/26ca2e4d19a29b75/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/26ca2e4d19a29b75/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/26ca2e4d19a29b75/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/26ca2e4d19a29b75/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-513-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۹","nobat_chap":"1","description":["در عصر حاضر ‌به‌کارگیری فنـاوری‌های جدید در رشته‌های گوناگون و به‌ویژه ایجاد همکاری مشترک در تمامی رشته‌ها، سبب پیشرفت و خدمت‌رسانی روزافزون به بشر شده است. ‌به‌کارگیری روش‌های زیست‌فنّاوری در حکم فنّاوری‌های سبز و پایدار، عرصه‌ای جدید در مهندسی عمران و در گرایش‌های گوناگون، به‌ویژه در رشتۀ مهندسی ژیوتکنیک، ایجاد کرده است. در کتاب روش‌های زیست‌فناوری برای پایدارسازی کنارۀ آبراهه‌ها، به استفاده از گیاهان به‌منزلۀ روشی زیست‌فناورانه، برای محافظت از حاشیۀ رودخانه و کنترل فرسایش آن اشاره شده است که در کشورهای متمدن سابقۀ دیرین دارد.","در حال حاضر زیست‌فنّاوری یکی از مهم‌ترین محورهای ‌هایتک در کشورهاست و ارتقای زیست‌فنّاوری یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های تعیین‌کنندۀ توسعه در شاخه‌های گوناگون علمی محسوب می‌شود. کشور ایران، با دراختیار داشتن تنوع گستردۀ اقلیمی، جغرافیایی و منابع طبیعی اولیه در خشکی، دریا و الگوی منحصربه‌فرد ژنتیکی در تمامی زمینه‌های انسانی، گیاهی و جانوری (به‌طوری‌که به گفتۀ برخی دانشمندان علم ژنتیک، ارزش اقتصادی برخی از این ذخایر ژنتیکی از ذخایر معدنی و نفت به‌مراتب بیشتر است)، از غنی‌ترین و مناسب‌ترین کشورهای جهان برای دستیابی به فنّاوری‌های حاصل از منابع زیستی است.","روش‌های مهندسی زیست‌فناوری (مهندسی زیستی) در علم مهندسی عمران و به‌ویژه گرایش ژیوتکنیک که در این کتاب خلاصه شده، بیشتر به‌واسطۀ آزمون‌وخطا توسعه یافته‌اند و مبتنی بر تجربۀ عملی بلندمدت‌اند. این شیوه‌های «نرم» مهندسی امکاناتی را برای تکمیل، بهبود یا حتی در برخی موارد جایگزینی سازه‌های سنتی سختگیرانه فراهم می‌آورند، همانند اجرای سنگ‌ریزی یا گابیون. همچنین ازنظر محیط‌زیستی روش‌های مناسب‌تری را برای ایجاد پایداری در حاشیه رودخانه‌ها ارایه می‌دهند که در عین حال کاربری زمین و مقررات ایمنی را فراهم می‌کند. اگرچه این کتاب درباره مهم‌ترین روش‌های ساخت زیست‌فناورانه در حفاظت از حاشیۀ رودخانه‌ها و ترمیم حوضۀ آبخیز در اروپای مرکزی است، اما با‌توجه ‌به تنوع زیستی در ایران نیز کاربرد دارد و برای رشته‌های مهندسی معدن، بیوتکنولوژی، مهندسی مشاور و همچنین موسسه‌های پیمانکاری ژیوتکنیک و دانشجویان و استادان فعال در این عرصه‌ها کاربردی و سودمند است."],"pages_count":"1","keywords":"زیست فناوری","token":"26ca2e4d19a29b75","created_at":"2021-09-10 03:03:41","updated_at":"2021-09-10 07:58:23","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 07:58:23","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1920835","title":"مارتین دونات","firstname":"مارتین","lastname":"دونات","token":"61bf62297723d9f7","created_at":"2021-09-10 03:03:21","updated_at":"2021-09-10 03:03:21","role":"writer"},{"id":"1920836","title":"دکتر علی نورزاد","firstname":"دکتر علی","lastname":"نورزاد","token":"6cb3ce713122a194","created_at":"2021-09-10 03:03:28","updated_at":"2021-09-10 03:03:28","role":"translator"},{"id":"1920837","title":"دکتر حامد نیرومند","firstname":"دکتر حامد","lastname":"نیرومند","token":"d66c3225205eec2b","created_at":"2021-09-10 03:03:28","updated_at":"2021-09-10 03:03:28","role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1920835","title":"مارتین دونات","firstname":"مارتین","lastname":"دونات","token":"61bf62297723d9f7","created_at":"2021-09-10 03:03:21","updated_at":"2021-09-10 03:03:21","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1920836","title":"دکتر علی نورزاد","firstname":"دکتر علی","lastname":"نورزاد","token":"6cb3ce713122a194","created_at":"2021-09-10 03:03:28","updated_at":"2021-09-10 03:03:28","role":"translator"},{"id":"1920837","title":"دکتر حامد نیرومند","firstname":"دکتر حامد","lastname":"نیرومند","token":"d66c3225205eec2b","created_at":"2021-09-10 03:03:28","updated_at":"2021-09-10 03:03:28","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786515","file":"613a8bc5df7e88.43771713.pdf","book_id":"3797862","toc":null,"created_at":"2021-09-10 03:03:42","updated_at":"2021-09-10 03:03:48","process_started_at":"2021-09-10 03:03:46","process_done_at":"2021-09-10 03:03:48","process_failed_at":null,"pages_count":"136","version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","password":"894cea26cffebaa68de0b994dcdc24fe5330148252571955441931808d21317009df4ad3ba4618136d9b3dcc25ff7ba9329a74061ae0b9fd4ee28dafe52b905e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۳۶"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","manager":"دکتر محمدرضا نبید","shaba":"0342282555","bank_name":"تجارت","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه شهید بهشتی","email":"unipress@mail.sbu.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"7b518854baaecc32","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"ur28wk","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-06-27 20:46:04","updated_at":"2021-06-27 20:46:04","bazaar_credit":0,"description":"unipress@mail.sbu.ac.ir"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"17380","title":"حقوق زیست فناوری","token":"de218e4584f84e4a","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:30:58","updated_at":"2021-09-10 07:58:23","study_fields":[{"id":"2008","title":"حقوق مالکیت فکری","degree_id":"10","token":"bc3c1d1fa174be39","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2021-12-23 02:41:14","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"روش-های-زیست-فنّاوری-برای-پایدارسازی-کناره-آبراهه-ها","urlify":"روش-های-زیست-فنّاوری-برای-پایدارسازی-کناره-آبراهه-ها","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"مارتین دونات, دکتر علی نورزاد, دکتر حامد نیرومند","tocStr":"","url":"/preview/26ca2e4d19a29b75/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%86%D9%91%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%87-%D9%87%D8%A7"}
{"toc":null,"pages_count":136,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"26ca2e4d19a29b75","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/NvoCdFoPlzXVouiB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/BkLkFTqiRKSjBpbt.jpg","blurred":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/kFYftmTPWcgtmtes.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005537038510587036,0.0002695567136422472,0.9988730315320632,0.9995360920936083]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.235154390335083},{"x":0.561344563961029,"y":0.235154390335083},{"x":0.561344563961029,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5428571701049805,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"پ","boundary":[0.5428571701049805,0.235154390335083,0.561344563961029,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5310924649238586,"y":0.235154390335083},{"x":0.5310924649238586,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4907563030719757,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"مانده","boundary":[0.4924369752407074,0.23396675288677216,0.5310924649238586,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4907563030719757,"y":0.23396675288677216},{"x":0.489075630903244,"y":0.28147268295288086},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.42352941632270813,0.23396675288677216,0.489075630903244,0.28147268295288086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.23396675288677216},{"x":0.561344563961029,"y":0.23396675288677216},{"x":0.561344563961029,"y":0.28147268295288086},{"x":0.42352941632270813,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.699999988079071,"boundary":[0.4185294163227081,0.22696675288677215,0.5663445639610291,0.28847268295288087],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6252101063728333,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5899159908294678,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5899159908294678,0.31828978657722473,0.6252101063728333,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5680672526359558,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5394958257675171,0.31828978657722473,0.5680672526359558,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5193277597427368,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3456057012081146},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.45378151535987854,0.3171021342277527,0.5193277597427368,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.31591448187828064},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3171021342277527},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.3781512677669525,0.31591448187828064,0.44873949885368347,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6672269105911255,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6218487620353699,0.35629454255104065,0.6672269105911255,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6117647290229797,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4924369752407074,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پایدارسازی","boundary":[0.4924369752407074,0.3551068902015686,0.6117647290229797,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.35391923785209656},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3551068902015686},{"x":0.48235294222831726,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"کناره","boundary":[0.4302521049976349,0.35391923785209656,0.48235294222831726,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.35391923785209656},{"x":0.42016807198524475,"y":0.35391923785209656},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3800475001335144},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبراهه","boundary":[0.35798320174217224,0.35391923785209656,0.41848739981651306,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.35391923785209656},{"x":0.3529411852359772,"y":0.35391923785209656},{"x":0.3529411852359772,"y":0.37885984778404236},{"x":0.3327731192111969,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3327731192111969,0.35391923785209656,0.3529411852359772,0.37885984778404236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6655462384223938,"y":0.38361045718193054},{"x":0.3327731192111969,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3294537913799286,0.30891448187828063,0.6705462384223938,0.39061045718193055],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/UMuUlZQOOtXOQyrj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/YhEQaihjHCqEfTky.jpg","blurred":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/LvphNsHShKYcxSud.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/NXhvaSTWAvjDmSbj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/hedeXOhWlGWXIwim.jpg","blurred":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/EflpQcGnliYrYKeY.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005537038510587036,0.00036406081589270657,0.9988702068729561,0.9990734451944076]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6252101063728333,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5865546464920044,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5865546464920044,0.3147268295288086,0.6252101063728333,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5378151535987854,0.3147268295288086,0.5714285969734192,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5193277597427368,"y":0.34323039650917053},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.45378151535987854,0.3147268295288086,0.5193277597427368,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3147268295288086},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3147268295288086},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.3781512677669525,0.3147268295288086,0.44873949885368347,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6672269105911255,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6218487620353699,0.3527315855026245,0.6672269105911255,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6117647290229797,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پایدارسازی","boundary":[0.4924369752407074,0.35154393315315247,0.6117647290229797,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.35154393315315247},{"x":0.48235294222831726,"y":0.35154393315315247},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"کناره","boundary":[0.4302521049976349,0.35154393315315247,0.48235294222831726,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.3503562808036804},{"x":0.42016807198524475,"y":0.35154393315315247},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3776721954345703},{"x":0.35630252957344055,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبراهه","boundary":[0.35798320174217224,0.3503562808036804,0.41848739981651306,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3503562808036804},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3503562808036804},{"x":0.3529411852359772,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3327731192111969,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3327731192111969,0.3503562808036804,0.3529411852359772,0.37648457288742065]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6672269105911255,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6672269105911255,"y":0.37885984778404236},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3294537913799286,0.30653920698165893,0.6722269105911255,0.38585984778404236],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.450118750333786},{"x":0.5495798587799072,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5478991866111755,"y":0.470308780670166},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مارتین","boundary":[0.49747899174690247,0.450118750333786,0.5478991866111755,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4907563030719757,"y":0.450118750333786},{"x":0.489075630903244,"y":0.4679335057735443},{"x":0.45210084319114685,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دنات","boundary":[0.45378151535987854,0.44893112778663635,0.489075630903244,0.4679335057735443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5495798587799072,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5478991866111755,"y":0.470308780670166},{"x":0.45210084319114685,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.44878151535987854,0.4407434754371643,0.5528991866111755,0.477308780670166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.4773109257221222,0.5855106711387634,0.5243697762489319,0.6033254265785217]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.7900000214576721,"boundary":[0.4723109257221222,0.5785106711387634,0.5293697762489319,0.6103254265785217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6117647290229797,0.6199524998664856,0.6487395167350769,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5747899413108826,0.6199524998664856,0.6067227125167847,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نورزاد","boundary":[0.5226891040802002,0.6199524998664856,0.5663865804672241,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6377671957015991},{"x":0.507563054561615,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.507563054561615,0.6199524998664856,0.5142857432365417,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4638655483722687,0.6199524998664856,0.5008403658866882,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6377671957015991},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حامد","boundary":[0.41848739981651306,0.6199524998664856,0.4571428596973419,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیرومند","boundary":[0.3529411852359772,0.6199524998664856,0.4117647111415863,0.6377671957015991]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.34794118523597717,0.6129524998664856,0.6537395167350769,0.6447671957015991],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7030878663063049},{"x":0.534453809261322,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7327790856361389},{"x":0.462184876203537,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.4588235318660736,0.7030878663063049,0.5378151535987854,0.7327790856361389]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7030878663063049},{"x":0.534453809261322,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7327790856361389},{"x":0.462184876203537,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.6800000071525574,"boundary":[0.4538235318660736,0.6960878663063049,0.5428151535987854,0.7397790856361389],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"نی","boundary":[0.46890756487846375,0.7363420724868774,0.5260504484176636,0.7446556091308594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.46390756487846374,0.7293420724868774,0.5310504484176636,0.7516556091308594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.745843231678009},{"x":0.5142857432365417,"y":0.745843231678009},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7505938410758972},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4941176474094391,0.745843231678009,0.5142857432365417,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4924369752407074,"y":0.745843231678009},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7517814636230469},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.48235294222831726,0.7470308542251587,0.4924369752407074,0.7517814636230469]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.745843231678009},{"x":0.5142857432365417,"y":0.745843231678009},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7505938410758972},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.6700000166893005,"boundary":[0.47735294222831726,0.738843231678009,0.5192857432365418,0.7575938410758972],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7731591463088989},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۱۳۹۹","boundary":[0.48235294222831726,0.7624703049659729,0.5176470875740051,0.7731591463088989]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7731591463088989},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.7554703049659729,0.5226470875740051,0.7801591463088989],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/qgDxVFlkcPZWsUFY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/FSoQZTDAdeVjZaSD.jpg","blurred":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/DMFfykohmistkIsP.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004068215524449068,0.00023570449632590287,0.9987459218722432,0.9990607506084895]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.20546318590641022},{"x":0.534453809261322,"y":0.20546318590641022},{"x":0.534453809261322,"y":0.23159144818782806},{"x":0.48403361439704895,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"څانگا","boundary":[0.48235294222831726,0.20546318590641022,0.534453809261322,0.23159144818782806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.20546318590641022},{"x":0.534453809261322,"y":0.20546318590641022},{"x":0.534453809261322,"y":0.23159144818782806},{"x":0.48403361439704895,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.47735294222831726,0.1984631859064102,0.539453809261322,0.23859144818782807],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5327731370925903,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5378151535987854,"y":0.24703088402748108},{"x":0.48067227005958557,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"تنی","boundary":[0.4756302535533905,0.23871733248233795,0.5378151535987854,0.24703088402748108]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5327731370925903,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5378151535987854,"y":0.24703088402748108},{"x":0.48067227005958557,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.4706302535533905,0.23171733248233795,0.5428151535987854,0.2540308840274811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5109243988990784,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4941176474094391,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4941176474094391,0.24821852147579193,0.5109243988990784,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4924369752407074,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4924369752407074,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4907563030719757,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4907563030719757,0.24821852147579193,0.4924369752407074,0.25415676832199097]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5109243988990784,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4907563030719757,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.7099999785423279,"boundary":[0.4857563030719757,0.24121852147579192,0.5159243988990784,0.2599691159725189],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2695961892604828},{"x":0.48739495873451233,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷۹","boundary":[0.48739495873451233,0.2624703049659729,0.5092437267303467,0.2695961892604828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2695961892604828},{"x":0.48739495873451233,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.2554703049659729,0.5142437267303467,0.2765961892604828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.27672210335731506},{"x":0.610084056854248,"y":0.27672210335731506},{"x":0.610084056854248,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5865546464920044,0.27672210335731506,0.610084056854248,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5815126299858093,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5596638917922974,0.27672210335731506,0.5815126299858093,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5529412031173706,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.27672210335731506,0.5529412031173706,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5445378422737122,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.27672210335731506,0.5445378422737122,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.27672210335731506},{"x":0.4957983195781708,"y":0.27672210335731506},{"x":0.4957983195781708,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4605042040348053,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4605042040348053,0.27672210335731506,0.4957983195781708,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.2779097259044647},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2779097259044647},{"x":0.45546218752861023,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4285714328289032,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4285714328289032,0.2779097259044647,0.45546218752861023,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.2779097259044647},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2779097259044647},{"x":0.42352941632270813,"y":0.29097387194633484},{"x":0.38991597294807434,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.38991597294807434,0.2779097259044647,0.42352941632270813,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6756302714347839,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6621848940849304,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6621848940849304,0.2992874085903168,0.6756302714347839,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6504201889038086,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6352941393852234,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6352941393852234,0.2992874085903168,0.6504201889038086,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6268907785415649,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6000000238418579,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6000000238418579,0.2992874085903168,0.6268907785415649,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5966386795043945,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5647059082984924,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.5647059082984924,0.2992874085903168,0.5966386795043945,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5546218752861023,"y":0.31353920698165894},{"x":0.534453809261322,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.534453809261322,0.2992874085903168,0.5546218752861023,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5277311205863953,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4739495813846588,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پایدارسازی","boundary":[0.4739495813846588,0.2992874085903168,0.5277311205863953,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.2992874085903168},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2992874085903168},{"x":0.47058823704719543,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4453781545162201,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"کناره","boundary":[0.4453781545162201,0.2992874085903168,0.47058823704719543,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.2992874085903168},{"x":0.440336138010025,"y":0.2992874085903168},{"x":0.440336138010025,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4000000059604645,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آبراههها","boundary":[0.4000000059604645,0.2992874085903168,0.440336138010025,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4000000059604645,"y":0.31353920698165894},{"x":0.3966386616230011,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3966386616230011,0.2992874085903168,0.4000000059604645,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.2992874085903168},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2992874085903168},{"x":0.38991597294807434,"y":0.31353920698165894},{"x":0.35966387391090393,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مارتین","boundary":[0.35966387391090393,0.2992874085903168,0.38991597294807434,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3529411852359772,"y":0.31353920698165894},{"x":0.32436975836753845,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دونات","boundary":[0.32436975836753845,0.2992874085903168,0.3529411852359772,0.31353920698165894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6756302714347839,"y":0.275534451007843},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3123515546321869},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.31936975836753845,0.26972210335731506,0.6806302714347839,0.3193515546321869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.31591448187828064},{"x":0.610084056854248,"y":0.31591448187828064},{"x":0.610084056854248,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5798319578170776,0.31591448187828064,0.610084056854248,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5731092691421509,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5512605309486389,0.31591448187828064,0.5731092691421509,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5445378422737122,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5260504484176636,0.31591448187828064,0.5445378422737122,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5210084319114685,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3277909755706787},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نورزاد","boundary":[0.49747899174690247,0.31591448187828064,0.5210084319114685,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4941176474094391,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4907563030719757,0.31591448187828064,0.4941176474094391,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.31591448187828064},{"x":0.48571428656578064,"y":0.31591448187828064},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3277909755706787},{"x":0.462184876203537,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.462184876203537,0.31591448187828064,0.48571428656578064,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4571428596973419,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حامد","boundary":[0.4319327771663666,0.31591448187828064,0.4571428596973419,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4268907606601715,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3277909755706787},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیرومند","boundary":[0.38991597294807434,0.31591448187828064,0.4268907606601715,0.3277909755706787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.31591448187828064},{"x":0.610084056854248,"y":0.31591448187828064},{"x":0.610084056854248,"y":0.3277909755706787},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.38491597294807434,0.30891448187828063,0.615084056854248,0.3347909755706787],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.3277909755706787},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3277909755706787},{"x":0.32773110270500183,"y":0.34085512161254883},{"x":0.29075631499290466,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Martin","boundary":[0.29075631499290466,0.3277909755706787,0.32773110270500183,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3630252182483673,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3310924470424652,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Donat","boundary":[0.3310924470424652,0.3277909755706787,0.3630252182483673,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3680672347545624,"y":0.34085512161254883},{"x":0.364705890417099,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.364705890417099,0.3277909755706787,0.3680672347545624,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.3277909755706787},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3277909755706787},{"x":0.45546218752861023,"y":0.34085512161254883},{"x":0.37142857909202576,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bioengineering","boundary":[0.37142857909202576,0.3277909755706787,0.45546218752861023,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5193277597427368,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4588235318660736,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Techniques","boundary":[0.4588235318660736,0.3277909755706787,0.5193277597427368,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5378151535987854,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5226891040802002,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"for","boundary":[0.5226891040802002,0.3277909755706787,0.5378151535987854,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3277909755706787},{"x":0.605042040348053,"y":0.3277909755706787},{"x":0.605042040348053,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5445378422737122,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Streambank","boundary":[0.5445378422737122,0.3277909755706787,0.605042040348053,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6705882549285889,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6117647290229797,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Restoration","boundary":[0.6117647290229797,0.3277909755706787,0.6705882549285889,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6773109436035156,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6722689270973206,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6722689270973206,0.3277909755706787,0.6773109436035156,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7042016983032227,"y":0.34085512161254883},{"x":0.680672287940979,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1995","boundary":[0.680672287940979,0.3277909755706787,0.7042016983032227,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3277909755706787},{"x":0.707563042640686,"y":0.3277909755706787},{"x":0.707563042640686,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7058823704719543,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7058823704719543,0.3277909755706787,0.707563042640686,0.34085512161254883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.3277909755706787},{"x":0.707563042640686,"y":0.3277909755706787},{"x":0.707563042640686,"y":0.34085512161254883},{"x":0.29075631499290466,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.28575631499290466,0.3207909755706787,0.712563042640686,0.34785512161254883],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3444180488586426},{"x":0.556302547454834,"y":0.3444180488586426},{"x":0.556302547454834,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5193277597427368,0.3444180488586426,0.556302547454834,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5142857432365417,0.3444180488586426,0.5193277597427368,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3574821949005127},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ونوس","boundary":[0.48235294222831726,0.3444180488586426,0.5092437267303467,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.3444180488586426},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3444180488586426},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.4436974823474884,0.3444180488586426,0.4756302535533905,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5882353186607361,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5882353186607361,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5680672526359558,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5680672526359558,0.35866984724998474,0.5882353186607361,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5596638917922974,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5596638917922974,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5411764979362488,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5411764979362488,0.35866984724998474,0.5596638917922974,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.35866984724998474},{"x":0.534453809261322,"y":0.35866984724998474},{"x":0.534453809261322,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5310924649238586,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.35866984724998474,0.534453809261322,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5243697762489319,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5243697762489319,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4957983195781708,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.35866984724998474,0.5243697762489319,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4941176474094391,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4941176474094391,"y":0.37173396348953247},{"x":0.48403361439704895,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48403361439704895,0.35866984724998474,0.4941176474094391,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.35866984724998474},{"x":0.48235294222831726,"y":0.35866984724998474},{"x":0.48235294222831726,"y":0.37173396348953247},{"x":0.48067227005958557,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48067227005958557,0.35866984724998474,0.48235294222831726,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4756302535533905,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4756302535533905,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4470588266849518,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.4470588266849518,0.35866984724998474,0.4756302535533905,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.35866984724998474},{"x":0.440336138010025,"y":0.35866984724998474},{"x":0.440336138010025,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4100840389728546,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهقان","boundary":[0.4100840389728546,0.35866984724998474,0.440336138010025,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3729216158390045},{"x":0.578151285648346,"y":0.3729216158390045},{"x":0.578151285648346,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5546218752861023,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5546218752861023,0.3729216158390045,0.578151285648346,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5495798587799072,"y":0.38598576188087463},{"x":0.534453809261322,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.534453809261322,0.3729216158390045,0.5495798587799072,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5310924649238586,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5310924649238586,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5277311205863953,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5277311205863953,0.37410926818847656,0.5310924649238586,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5226891040802002,"y":0.38598576188087463},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46890756487846375,0.37410926818847656,0.5226891040802002,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4638655483722687,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3871733844280243},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.42016807198524475,0.37410926818847656,0.4638655483722687,0.3871733844280243]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4050840389728546,0.33741804885864257,0.5932353186607361,0.3941733844280243],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5546218752861023,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5361344814300537,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5361344814300537,0.3895486891269684,0.5546218752861023,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3895486891269684},{"x":0.529411792755127,"y":0.3895486891269684},{"x":0.529411792755127,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5109243988990784,0.3895486891269684,0.529411792755127,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3895486891269684},{"x":0.507563054561615,"y":0.3895486891269684},{"x":0.507563054561615,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.3895486891269684,0.507563054561615,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.3895486891269684},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3895486891269684},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4026128351688385},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نوید","boundary":[0.48067227005958557,0.3895486891269684,0.49915966391563416,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیفان","boundary":[0.4436974823474884,0.3895486891269684,0.4739495813846588,0.4026128351688385]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5546218752861023,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4386974823474884,0.3825486891269684,0.5596218752861023,0.40842518281936646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5193277597427368,0.40380048751831055,0.5411764979362488,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5142857432365417,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4168646037578583},{"x":0.49747899174690247,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.40380048751831055,0.5126050710678101,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.40380048751831055},{"x":0.49747899174690247,"y":0.40380048751831055},{"x":0.4957983195781708,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4957983195781708,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4957983195781708,0.40380048751831055,0.4957983195781708,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.4026128351688385},{"x":0.48739495873451233,"y":0.40380048751831055},{"x":0.48739495873451233,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4605042040348053,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.4605042040348053,0.4026128351688385,0.48739495873451233,0.41567695140838623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4180522561073303},{"x":0.4605042040348053,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4555042040348053,0.3956128351688385,0.5461764979362488,0.42505225610733033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5378151535987854,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4957983195781708,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.4957983195781708,0.41923990845680237,0.5361344814300537,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4957983195781708,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4941176474094391,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4907563030719757,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4924369752407074,0.41923990845680237,0.4941176474094391,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4180522561073303},{"x":0.48235294222831726,"y":0.41923990845680237},{"x":0.48235294222831726,"y":0.43111640214920044},{"x":0.462184876203537,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4638655483722687,0.4180522561073303,0.48235294222831726,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5579832196235657,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5310924649238586,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5310924649238586,0.4346793293952942,0.5579832196235657,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4346793293952942},{"x":0.529411792755127,"y":0.4346793293952942},{"x":0.529411792755127,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5260504484176636,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5260504484176636,0.4346793293952942,0.529411792755127,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5176470875740051,"y":0.44655582308769226},{"x":0.46890756487846375,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۰۰.۰۰۰","boundary":[0.46890756487846375,0.4346793293952942,0.5176470875740051,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4638655483722687,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4470588266849518,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4470588266849518,0.4346793293952942,0.4638655483722687,0.44655582308769226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5579832196235657,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5579832196235657,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4470588266849518,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4420588266849518,0.4110522561073303,0.5629832196235657,0.45355582308769227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5428571701049805,"y":0.570071280002594},{"x":0.49915966391563416,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.49915966391563416,0.5617577433586121,0.5428571701049805,0.570071280002594]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6033613681793213,"y":0.570071280002594},{"x":0.5495798587799072,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۵۷۵۱۳۶","boundary":[0.5495798587799072,0.5617577433586121,0.6033613681793213,0.570071280002594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6033613681793213,"y":0.570071280002594},{"x":0.49915966391563416,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.49415966391563415,0.554757743358612,0.6083613681793213,0.577071280002594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.45961993932724},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45961993932724},{"x":0.6369748115539551,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6168067455291748,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6168067455291748,0.45961993932724,0.6369748115539551,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.45961993932724},{"x":0.6084033846855164,"y":0.45961993932724},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5865546464920044,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5865546464920044,0.45961993932724,0.6084033846855164,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.45961993932724},{"x":0.578151285648346,"y":0.45961993932724},{"x":0.578151285648346,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5596638917922974,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5596638917922974,0.45961993932724,0.578151285648346,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.45961993932724},{"x":0.5512605309486389,"y":0.45961993932724},{"x":0.5512605309486389,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5159664154052734,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5159664154052734,0.45961993932724,0.5512605309486389,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.45961993932724},{"x":0.507563054561615,"y":0.45961993932724},{"x":0.507563054561615,"y":0.47149643301963806},{"x":0.48235294222831726,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48235294222831726,0.45961993932724,0.507563054561615,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.45961993932724},{"x":0.4773109257221222,"y":0.45961993932724},{"x":0.4773109257221222,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4470588266849518,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4470588266849518,0.45961993932724,0.4773109257221222,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.45961993932724},{"x":0.43697479367256165,"y":0.45961993932724},{"x":0.43697479367256165,"y":0.47149643301963806},{"x":0.40336135029792786,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.40336135029792786,0.45961993932724,0.43697479367256165,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.45961993932724},{"x":0.3983193337917328,"y":0.45961993932724},{"x":0.3983193337917328,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3764705955982208,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3764705955982208,0.45961993932724,0.3983193337917328,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.45961993932724},{"x":0.37478992342948914,"y":0.45961993932724},{"x":0.37478992342948914,"y":0.47149643301963806},{"x":0.36974790692329407,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.36974790692329407,0.45961993932724,0.37478992342948914,0.47149643301963806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.45961993932724},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45961993932724},{"x":0.6369748115539551,"y":0.47149643301963806},{"x":0.36974790692329407,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.36474790692329406,0.45261993932724,0.6419748115539551,0.47849643301963807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6756302714347839,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6756302714347839,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6268907785415649,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6268907785415649,0.47862231731414795,0.6756302714347839,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6268907785415649,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6268907785415649,"y":0.490498811006546},{"x":0.6235294342041016,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.47862231731414795,0.6268907785415649,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6033613681793213,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6033613681793213,"y":0.490498811006546},{"x":0.583193302154541,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دونات","boundary":[0.583193302154541,0.47862231731414795,0.6033613681793213,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5798319578170776,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5798319578170776,"y":0.490498811006546},{"x":0.578151285648346,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.578151285648346,0.47862231731414795,0.5798319578170776,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5731092691421509,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5731092691421509,"y":0.490498811006546},{"x":0.5428571701049805,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مارتین","boundary":[0.5428571701049805,0.4774346649646759,0.5731092691421509,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.4774346649646759},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4774346649646759},{"x":0.49747899174690247,"y":0.489311158657074},{"x":0.46554622054100037,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Donat","boundary":[0.46554622054100037,0.4774346649646759,0.49747899174690247,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5025210380554199,"y":0.489311158657074},{"x":0.49747899174690247,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.49747899174690247,0.4774346649646759,0.5025210380554199,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.4774346649646759},{"x":0.534453809261322,"y":0.4774346649646759},{"x":0.534453809261322,"y":0.490498811006546},{"x":0.5008403658866882,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Martin","boundary":[0.5008403658866882,0.4774346649646759,0.534453809261322,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.490498811006546},{"x":0.7260504364967346,"y":0.490498811006546},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6974790096282959,0.490498811006546,0.7260504364967346,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.490498811006546},{"x":0.6924369931221008,"y":0.490498811006546},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.490498811006546,0.6924369931221008,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.490498811006546},{"x":0.6840336322784424,"y":0.490498811006546},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6705882549285889,0.490498811006546,0.6840336322784424,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.490498811006546},{"x":0.6655462384223938,"y":0.490498811006546},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6268907785415649,0.490498811006546,0.6655462384223938,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.490498811006546},{"x":0.6268907785415649,"y":0.490498811006546},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.490498811006546,0.6268907785415649,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.490498811006546},{"x":0.6033613681793213,"y":0.490498811006546},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5035629272460938},{"x":0.583193302154541,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.583193302154541,0.490498811006546,0.6033613681793213,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.490498811006546},{"x":0.5815126299858093,"y":0.490498811006546},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5630252361297607,0.490498811006546,0.5815126299858093,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.490498811006546},{"x":0.556302547454834,"y":0.490498811006546},{"x":0.556302547454834,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5310924649238586,0.490498811006546,0.556302547454834,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.490498811006546},{"x":0.529411792755127,"y":0.490498811006546},{"x":0.529411792755127,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.5008403658866882,0.490498811006546,0.529411792755127,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.490498811006546},{"x":0.4907563030719757,"y":0.490498811006546},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4722689092159271,0.490498811006546,0.4907563030719757,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.490498811006546},{"x":0.4638655483722687,"y":0.490498811006546},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پایدارسازی","boundary":[0.4151260554790497,0.490498811006546,0.4638655483722687,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.490498811006546},{"x":0.4084033668041229,"y":0.490498811006546},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5035629272460938},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کناره","boundary":[0.38655462861061096,0.490498811006546,0.4084033668041229,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.490498811006546},{"x":0.3781512677669525,"y":0.490498811006546},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"آبراهه","boundary":[0.3529411852359772,0.490498811006546,0.3781512677669525,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.490498811006546},{"x":0.3512605130672455,"y":0.490498811006546},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5035629272460938},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.34285715222358704,0.490498811006546,0.3512605130672455,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.490498811006546},{"x":0.34117648005485535,"y":0.490498811006546},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5035629272460938},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.33949580788612366,0.490498811006546,0.34117648005485535,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.490498811006546},{"x":0.3310924470424652,"y":0.490498811006546},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.3042016923427582,0.490498811006546,0.3310924470424652,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.490498811006546},{"x":0.29579833149909973,"y":0.490498811006546},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.2806722819805145,0.490498811006546,0.29579833149909973,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.490498811006546},{"x":0.27394959330558777,"y":0.490498811006546},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نورزاد","boundary":[0.2537815272808075,0.490498811006546,0.27394959330558777,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.490498811006546},{"x":0.2521008551120758,"y":0.490498811006546},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5035629272460938},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24873949587345123,0.490498811006546,0.2521008551120758,0.5035629272460938]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7277311086654663,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5071259140968323},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.24373949587345123,0.4680593900680542,0.7310504364967346,0.5141259140968323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5154394507408142},{"x":0.583193302154541,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حامد","boundary":[0.583193302154541,0.5047506093978882,0.6033613681793213,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5047506093978882},{"x":0.578151285648346,"y":0.5047506093978882},{"x":0.578151285648346,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیرومند","boundary":[0.5495798587799072,0.5047506093978882,0.578151285648346,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5445378422737122,0.5059382319450378,0.5462185144424438,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5058823823928833,0.5059382319450378,0.5378151535987854,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ونوس","boundary":[0.4789915978908539,0.5059382319450378,0.5025210380554199,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5166270732879639},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.45210084319114685,0.5059382319450378,0.4739495813846588,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5059382319450378},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5059382319450378},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.5059382319450378,0.44873949885368347,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6504201889038086,0.5178147554397583,0.6991596817970276,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6268907785415649,0.5178147554397583,0.6453781723976135,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.5178147554397583,0.6268907785415649,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5308788418769836},{"x":0.583193302154541,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.583193302154541,0.5178147554397583,0.6033613681793213,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5308788418769836},{"x":0.578151285648346,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.578151285648346,0.5178147554397583,0.5815126299858093,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5394958257675171,0.5178147554397583,0.5714285969734192,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5178147554397583},{"x":0.534453809261322,"y":0.5178147554397583},{"x":0.534453809261322,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5109243988990784,0.5178147554397583,0.534453809261322,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4789915978908539,0.5178147554397583,0.5058823823928833,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4739495813846588,0.5178147554397583,0.4756302535533905,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5178147554397583},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5178147554397583},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4470588266849518,0.5178147554397583,0.46722689270973206,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5308788418769836},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.42184874415397644,0.5178147554397583,0.4420168101787567,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5178147554397583},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5178147554397583},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5308788418769836},{"x":0.413445383310318,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.413445383310318,0.5178147554397583,0.41680672764778137,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5308788418769836},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.37478992342948914,0.5178147554397583,0.4084033668041229,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5178147554397583},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5178147554397583},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5308788418769836},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3680672347545624,0.5178147554397583,0.37142857909202576,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5308788418769836},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.3344537913799286,0.5178147554397583,0.3613445460796356,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6655462384223938,0.5332541465759277,0.7142857313156128,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظاهر","boundary":[0.6352941393852234,0.5332541465759277,0.6605042219161987,0.5451306700706482]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3277731192111969,0.5001259140968323,0.7192857313156128,0.5509429879188538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"دوازده","boundary":[0.5764706134796143,0.5332541465759277,0.6033613681793213,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.5332541465759277,0.5747899413108826,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"۱۲۴","boundary":[0.5512605309486389,0.5332541465759277,0.5680672526359558,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"ص","boundary":[0.5428571701049805,0.5332541465759277,0.5462185144424438,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5310924649238586,0.5332541465759277,0.5327731370925903,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"۱۴/۵","boundary":[0.5042017102241516,0.5332541465759277,0.5243697762489319,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"×","boundary":[0.4907563030719757,0.5332541465759277,0.4957983195781708,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5332541465759277},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5332541465759277},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5451306700706482},{"x":0.462184876203537,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"۲۱/۵","boundary":[0.462184876203537,0.5332541465759277,0.48403361439704895,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5451306700706482},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"سم","boundary":[0.43865546584129333,0.5332541465759277,0.4571428596973419,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5332541465759277},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5332541465759277},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5451306700706482},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.5332541465759277,0.43697479367256165,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6638655662536621,"y":0.559382438659668},{"x":0.6268907785415649,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6268907785415649,0.5486935973167419,0.6638655662536621,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6268907785415649,"y":0.559382438659668},{"x":0.6235294342041016,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.5486935973167419,0.6268907785415649,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6033613681793213,"y":0.559382438659668},{"x":0.583193302154541,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.583193302154541,0.5475059151649475,0.6033613681793213,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5475059151649475},{"x":0.578151285648346,"y":0.5475059151649475},{"x":0.578151285648346,"y":0.559382438659668},{"x":0.5579832196235657,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5579832196235657,0.5475059151649475,0.578151285648346,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5529412031173706,"y":0.559382438659668},{"x":0.5495798587799072,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.5475059151649475,0.5529412031173706,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5445378422737122,"y":0.559382438659668},{"x":0.507563054561615,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.507563054561615,0.5475059151649475,0.5445378422737122,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5025210380554199,"y":0.559382438659668},{"x":0.46890756487846375,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46890756487846375,0.5475059151649475,0.5025210380554199,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5581947565078735},{"x":0.440336138010025,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.440336138010025,0.5475059151649475,0.4638655483722687,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5475059151649475},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5475059151649475},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4084033668041229,0.5475059151649475,0.43529412150382996,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5475059151649475},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5475059151649475},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5581947565078735},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.40336135029792786,0.5475059151649475,0.40504202246665955,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5581947565078735},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷۷۹","boundary":[0.3781512677669525,0.5475059151649475,0.3966386616230011,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5581947565078735},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.5475059151649475,0.3764705955982208,0.5581947565078735]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6399999856948853},{"languageCode":"ckb","confidence":0.36000001430511475}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6638655662536621,"y":0.559382438659668},{"x":0.37478992342948914,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.36978992342948913,0.5262541465759277,0.6688655662536621,0.566382438659668],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5724465847015381},{"x":0.63193279504776,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.63193279504776,0.5617577433586121,0.6554622054100037,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.5617577433586121,0.6268907785415649,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7361344695091248,"y":0.589073657989502},{"x":0.7008403539657593,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7008403539657593,0.5771971344947815,0.7361344695091248,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6957983374595642,"y":0.589073657989502},{"x":0.6605042219161987,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6605042219161987,0.5771971344947815,0.6957983374595642,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6605042219161987,"y":0.589073657989502},{"x":0.6285714507102966,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6285714507102966,0.5771971344947815,0.6605042219161987,0.589073657989502]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"فیپا","boundary":[0.5882353186607361,0.5771971344947815,0.6033613681793213,0.5855106711387634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8299999833106995}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7361344695091248,"y":0.589073657989502},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5832353186607361,0.5559453659057617,0.7411344695091248,0.596073657989502],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6285714507102966,0.5902612805366516,0.6672269105911255,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6218487620353699,0.5902612805366516,0.6268907785415649,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5798319578170776,0.5902612805366516,0.6033613681793213,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5512605309486389,0.5902612805366516,0.5731092691421509,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5428571701049805,0.5902612805366516,0.5478991866111755,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5902612805366516},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5902612805366516},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6021377444267273},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Bioengineering","boundary":[0.24705882370471954,0.5902612805366516,0.32436975836753845,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"techniques","boundary":[0.3294117748737335,0.5902612805366516,0.3831932842731476,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5902612805366516},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5902612805366516},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6021377444267273},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"for","boundary":[0.38655462861061096,0.5902612805366516,0.40168067812919617,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5902612805366516},{"x":0.462184876203537,"y":0.5902612805366516},{"x":0.462184876203537,"y":0.6021377444267273},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"streambank","boundary":[0.40672269463539124,0.5902612805366516,0.462184876203537,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6021377444267273},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"restoration","boundary":[0.46554622054100037,0.5902612805366516,0.5193277597427368,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5226891040802002,0.5902612805366516,0.5277311205863953,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"a","boundary":[0.5327731370925903,0.5902612805366516,0.5361344814300537,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6268907785415649,0.6152018904685974,0.6605042219161987,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.6152018904685974,0.6268907785415649,0.6247031092643738]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.589073657989502},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6258907318115234},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.24205882370471954,0.582073657989502,0.6722269105911255,0.6328907318115234],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاشت","boundary":[0.5798319578170776,0.6140142679214478,0.6016806960105896,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساحل","boundary":[0.5529412031173706,0.6140142679214478,0.5731092691421509,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آبراهه","boundary":[0.5226891040802002,0.6128265857696533,0.5445378422737122,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5092437267303467,0.6128265857696533,0.5142857432365417,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6235154271125793},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اروپا","boundary":[0.48571428656578064,0.6128265857696533,0.5025210380554199,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6128265857696533},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6128265857696533},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6235154271125793},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.48235294222831726,0.6128265857696533,0.48571428656578064,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6235154271125793},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Streambank","boundary":[0.32436975836753845,0.6128265857696533,0.3815126121044159,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6235154271125793},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"planting","boundary":[0.38655462861061096,0.6128265857696533,0.4268907606601715,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6128265857696533},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6128265857696533},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6235154271125793},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.43361344933509827,0.6128265857696533,0.43865546584129333,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6235154271125793},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Europe","boundary":[0.4420168101787567,0.6128265857696533,0.4773109257221222,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6252101063728333,0.6294536590576172,0.6605042219161987,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.6294536590576172,0.6268907785415649,0.6389548778533936]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6401425004005432},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.31936975836753845,0.6058265857696533,0.6655042219161987,0.6471425004005432],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6282660365104675},{"x":0.605042040348053,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5680672526359558,0.6282660365104675,0.6033613681793213,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.5394958257675171,0.6270784139633179,0.5630252361297607,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6270784139633179},{"x":0.534453809261322,"y":0.6270784139633179},{"x":0.534453809261322,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5327731370925903,0.6270784139633179,0.534453809261322,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6401425004005432},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Bioengineering","boundary":[0.45210084319114685,0.6258907318115234,0.5277311205863953,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.6425178050994873,0.6974790096282959,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6425178050994873},{"x":0.658823549747467,"y":0.6425178050994873},{"x":0.658823549747467,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6268907785415649,0.6425178050994873,0.658823549747467,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"::","boundary":[0.6235294342041016,0.6425178050994873,0.6285714507102966,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6543943285942078},{"x":0.583193302154541,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نورزاد","boundary":[0.583193302154541,0.6425178050994873,0.6033613681793213,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6543943285942078},{"x":0.578151285648346,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.578151285648346,0.6425178050994873,0.5815126299858093,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6543943285942078},{"x":0.561344563961029,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.561344563961029,0.6425178050994873,0.5731092691421509,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5546218752861023,0.6425178050994873,0.5579832196235657,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۹-","boundary":[0.5109243988990784,0.6425178050994873,0.5529412031173706,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5126050710678101,0.6425178050994873,0.5159664154052734,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6543943285942078},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.48235294222831726,0.6425178050994873,0.5092437267303467,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6621848940849304,0.6567695736885071,0.6957983374595642,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6268907785415649,0.6567695736885071,0.6571428775787354,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.6567695736885071,0.6268907785415649,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیرومند","boundary":[0.5714285969734192,0.6567695736885071,0.6033613681793213,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5680672526359558,0.6567695736885071,0.5714285969734192,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حامد","boundary":[0.5428571701049805,0.6567695736885071,0.5630252361297607,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5378151535987854,0.6567695736885071,0.5394958257675171,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۳-","boundary":[0.5008403658866882,0.6567695736885071,0.5327731370925903,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4941176474094391,0.6567695736885071,0.4957983195781708,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6567695736885071},{"x":0.489075630903244,"y":0.6567695736885071},{"x":0.489075630903244,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.4588235318660736,0.6567695736885071,0.489075630903244,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6605042219161987,0.6710214018821716,0.6957983374595642,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6252101063728333,0.6722090244293213,0.6571428775787354,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6218487620353699,0.6722090244293213,0.6268907785415649,0.6828978657722473]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6828978657722473},{"x":0.45210084319114685,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44542017102241516,0.6188907318115234,0.7041596817970276,0.6898978657722473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.6698337197303772,0.6033613681793213,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5411764979362488,0.6698337197303772,0.5647059082984924,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5109243988990784,0.6698337197303772,0.5361344814300537,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5042017102241516,0.6710214018821716,0.5058823823928833,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6710214018821716},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6710214018821716},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4789915978908539,0.6710214018821716,0.49915966391563416,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6817102432250977},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.45378151535987854,0.6710214018821716,0.4722689092159271,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4453781545162201,0.6710214018821716,0.4470588266849518,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6710214018821716},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6710214018821716},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6817102432250977},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.40168067812919617,0.6710214018821716,0.43865546584129333,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6941176652908325,"y":0.684085488319397},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6605042219161987,0.6852731704711914,0.6957983374595642,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6252101063728333,0.6852731704711914,0.6571428775787354,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6218487620353699,0.6864607930183411,0.6268907785415649,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6873949766159058,0.7007125616073608,0.7042016983032227,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6605042219161987,0.7007125616073608,0.6857143044471741,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6235294342041016,0.7007125616073608,0.6571428775787354,0.7114014029502869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7125890851020813},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.39668067812919616,0.6640214018821716,0.7092016983032227,0.7195890851020813],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.716152012348175},{"x":0.7042016983032227,"y":0.716152012348175},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6873949766159058,0.716152012348175,0.7042016983032227,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.716152012348175},{"x":0.6857143044471741,"y":0.716152012348175},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6605042219161987,0.716152012348175,0.6857143044471741,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.716152012348175},{"x":0.6554622054100037,"y":0.716152012348175},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6302521228790283,0.716152012348175,0.6554622054100037,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.716152012348175},{"x":0.6252101063728333,"y":0.716152012348175},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.716152012348175,0.6252101063728333,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7109243869781494,0.7292161583900452,0.7411764860153198,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6504201889038086,0.7292161583900452,0.7058823704719543,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6302521228790283,0.7292161583900452,0.6453781723976135,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.7292161583900452,0.6268907785415649,0.7399049997329712]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.716152012348175},{"x":0.7411764860153198,"y":0.716152012348175},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6185294342041016,0.709152012348175,0.7461764860153198,0.7469049997329712],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"review","boundary":[0.3815126121044159,0.6009501218795776,0.4151260554790497,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6116389632225037},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.41848739981651306,0.6009501218795776,0.4302521049976349,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6009501218795776},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6021377444267273},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6128265857696533},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Central","boundary":[0.43361344933509827,0.6009501218795776,0.46890756487846375,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"European","boundary":[0.4739495813846588,0.6021377444267273,0.5210084319114685,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"practices","boundary":[0.5243697762489319,0.6021377444267273,0.5680672526359558,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5697479248046875,0.6021377444267273,0.5731092691421509,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6128265857696533},{"x":0.578151285648346,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1995","boundary":[0.578151285648346,0.6021377444267273,0.6000000238418579,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6016806960105896,0.6021377444267273,0.6033613681793213,0.6128265857696533]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3765126121044159,0.5939501218795776,0.6083613681793213,0.6198265857696533],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6817102432250977},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6817102432250977},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6935867071151733},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.29075631499290466,0.6817102432250977,0.32773110270500183,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6817102432250977},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6817102432250977},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6935867071151733},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.3327731192111969,0.6817102432250977,0.3781512677669525,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6817102432250977},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6828978657722473},{"x":0.43865546584129333,"y":0.694774329662323},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.3831932842731476,0.6817102432250977,0.43865546584129333,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6828978657722473},{"x":0.440336138010025,"y":0.6828978657722473},{"x":0.440336138010025,"y":0.6935867071151733},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.6828978657722473,0.440336138010025,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6828978657722473},{"x":0.489075630903244,"y":0.6828978657722473},{"x":0.489075630903244,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.4470588266849518,0.6828978657722473,0.489075630903244,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5025210380554199,"y":0.694774329662323},{"x":0.4941176474094391,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.4941176474094391,0.6828978657722473,0.5025210380554199,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5647059082984924,"y":0.694774329662323},{"x":0.507563054561615,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.507563054561615,0.6828978657722473,0.5647059082984924,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6033613681793213,"y":0.694774329662323},{"x":0.5697479248046875,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.5697479248046875,0.6828978657722473,0.6033613681793213,0.694774329662323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6033613681793213,"y":0.694774329662323},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.28575631499290466,0.6747102432250977,0.6083613681793213,0.701774329662323],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"TC۵۳۷","boundary":[0.5663865804672241,0.6995249390602112,0.6016806960105896,0.7090261578559875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5613865804672241,0.6925249390602112,0.6066806960105896,0.7160261578559876],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.800000011920929,"str":":","boundary":[0.6235294342041016,0.7030878663063049,0.6252101063728333,0.7078384757041931]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"0","boundary":[0.6268907785415649,0.7030878663063049,0.6302521228790283,0.7078384757041931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.6185294342041016,0.6960878663063049,0.6352521228790283,0.7148384757041931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۲۷/۴۲","boundary":[0.5680672526359558,0.7149643898010254,0.6016806960105896,0.7220902442932129]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5630672526359558,0.7079643898010254,0.6066806960105896,0.7290902442932129],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵۲۹۴۶۹","boundary":[0.5546218752861023,0.7280284762382507,0.6016806960105896,0.7363420724868774]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.7210284762382507,0.6066806960105896,0.7433420724868774],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5361344814300537,0.7505938410758972,0.5478991866111755,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5109243988990784,0.7494061589241028,0.5310924649238586,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7612826824188232},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.45210084319114685,0.7494061589241028,0.5042017102241516,0.7612826824188232]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7612826824188232},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44710084319114685,0.7424061589241028,0.5528991866111755,0.7682826824188232],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7624703049659729},{"x":0.556302547454834,"y":0.7612826824188232},{"x":0.556302547454834,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.7624703049659729,0.556302547454834,0.7731591463088989]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5714285969734192,"y":0.783847987651825},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4252100884914398,0.7719715237617493,0.5714285969734192,0.783847987651825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5714285969734192,"y":0.783847987651825},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.7554703049659729,0.5764285969734192,0.790847987651825],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/cWXGhoUKkUPGDRHd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/PHYwbWUKPBuGfTOK.jpg","blurred":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/OAJrDIRjUXMPBbuz.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003898735978022343,0.0003302085985763622,0.9987120259629578,0.9990283089046524]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.285035640001297},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5495798587799072,"y":0.30166271328926086},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49915966391563416,0.285035640001297,0.5495798587799072,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.285035640001297},{"x":0.4924369752407074,"y":0.285035640001297},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3004750609397888},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.45042017102241516,0.285035640001297,0.4924369752407074,0.3004750609397888]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.285035640001297},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5495798587799072,"y":0.30166271328926086},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.44542017102241516,0.278035640001297,0.5545798587799072,0.30866271328926087],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.35154393315315247},{"x":0.24873949587345123,"y":0.35154393315315247},{"x":0.24873949587345123,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"نه","boundary":[0.2386554628610611,0.35154393315315247,0.24873949587345123,0.35866984724998474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.35154393315315247},{"x":0.24873949587345123,"y":0.35154393315315247},{"x":0.24873949587345123,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.34454393315315246,0.25373949587345124,0.36566984724998475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3646080791950226},{"x":0.702521026134491,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.702521026134491,0.3503562808036804,0.7613445520401001,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.6403361558914185,0.3503562808036804,0.6974790096282959,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7613445520401001,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6991596817970276,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.6991596817970276,0.3705463111400604,0.7613445520401001,0.3847981095314026]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6353361558914185,0.3433562808036804,0.7663445520401001,0.3917981095314026],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2689075767993927,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2689075767993927,"y":0.38361045718193054},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یازده","boundary":[0.2386554628610611,0.37173396348953247,0.2689075767993927,0.38361045718193054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2689075767993927,"y":0.37173396348953247},{"x":0.2689075767993927,"y":0.38361045718193054},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2336554628610611,0.36473396348953246,0.2739075767993927,0.39061045718193055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7613445520401001,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7613445520401001,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7478991746902466,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7478991746902466,0.40617576241493225,0.7613445520401001,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7411764860153198,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7411764860153198,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7378151416778564,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.40617576241493225,0.7411764860153198,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7310924530029297,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7310924530029297,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6957983374595642,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6957983374595642,0.40617576241493225,0.7310924530029297,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6924369931221008,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6924369931221008,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6907563209533691,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.40617576241493225,0.6924369931221008,0.41567695140838623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7613445520401001,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7613445520401001,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6907563209533691,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6857563209533691,0.39917576241493224,0.7663445520401001,0.42267695140838624],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7411764860153198,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4382422864437103},{"x":0.729411780834198,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7277311086654663,0.42399048805236816,0.7411764860153198,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.4251781404018402,0.7210084199905396,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7058823704719543,0.4251781404018402,0.7142857313156128,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.6470588445663452,0.42636579275131226,0.6991596817970276,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6453781723976135,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6403361558914185,0.42636579275131226,0.6453781723976135,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7411764860153198,"y":0.46080759167671204},{"x":0.729411780834198,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.729411780834198,0.4453681707382202,0.7411764860153198,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.4453681707382202,0.7210084199905396,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7058823704719543,0.4453681707382202,0.7142857313156128,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4619952440261841},{"x":0.658823549747467,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.658823549747467,0.4453681707382202,0.6991596817970276,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6168067455291748,0.4453681707382202,0.6521008610725403,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"فناورانه","boundary":[0.5731092691421509,0.4453681707382202,0.6151260733604431,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.4453681707382202,0.5697479248046875,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7411764860153198,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7411764860153198,"y":0.48337292671203613},{"x":0.729411780834198,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.729411780834198,0.46674585342407227,0.7411764860153198,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7226890921592712,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7226890921592712,"y":0.48337292671203613},{"x":0.707563042640686,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":".۳","boundary":[0.707563042640686,0.46674585342407227,0.7226890921592712,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7092437148094177,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7058823704719543,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7058823704719543,0.46674585342407227,0.7092437148094177,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6991596817970276,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6991596817970276,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6621848940849304,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مزایای","boundary":[0.6621848940849304,0.46674585342407227,0.6991596817970276,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6554622054100037,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6554622054100037,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6369748115539551,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6369748115539551,0.46674585342407227,0.6554622054100037,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6218487620353699,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6218487620353699,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6067227125167847,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6067227125167847,0.46674585342407227,0.6218487620353699,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5932773351669312,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5932773351669312,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5596638917922974,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5596638917922974,0.46674585342407227,0.5932773351669312,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.46674585342407227},{"x":0.556302547454834,"y":0.46674585342407227},{"x":0.556302547454834,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5159664154052734,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"فناورانه","boundary":[0.5159664154052734,0.46674585342407227,0.556302547454834,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5109243988990784,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5109243988990784,"y":0.48337292671203613},{"x":0.507563054561615,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.46674585342407227,0.5109243988990784,0.48337292671203613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.502563054561615,0.41936579275131225,0.7478571581840515,0.4891852743625641],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5261282920837402},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5261282920837402},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵","boundary":[0.2369747906923294,0.5261282920837402,0.24537815153598785,0.5344418287277222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5261282920837402},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5261282920837402},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.5191282920837402,0.25037815153598786,0.5414418287277222],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7613445520401001,"y":0.519002377986908},{"x":0.7495798468589783,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7495798468589783,0.5035629272460938,0.7613445520401001,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7478991746902466,"y":0.519002377986908},{"x":0.7462185025215149,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.5035629272460938,0.7478991746902466,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7394958138465881,"y":0.519002377986908},{"x":0.7126050591468811,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7126050591468811,0.5023753046989441,0.7394958138465881,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7058823704719543,"y":0.519002377986908},{"x":0.6655462384223938,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6655462384223938,0.5023753046989441,0.7058823704719543,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5023753046989441},{"x":0.658823549747467,"y":0.5023753046989441},{"x":0.658823549747467,"y":0.519002377986908},{"x":0.6453781723976135,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6453781723976135,0.5023753046989441,0.658823549747467,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6436975002288818,"y":0.519002377986908},{"x":0.5798319578170776,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایدارسازی","boundary":[0.5798319578170776,0.5023753046989441,0.6436975002288818,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5680672526359558,"y":0.519002377986908},{"x":0.5378151535987854,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.5378151535987854,0.5023753046989441,0.5680672526359558,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5310924649238586,"y":0.519002377986908},{"x":0.48067227005958557,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آبراههها","boundary":[0.48067227005958557,0.5023753046989441,0.5310924649238586,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5023753046989441},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5023753046989441},{"x":0.48235294222831726,"y":0.519002377986908},{"x":0.4773109257221222,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.5023753046989441,0.48235294222831726,0.519002377986908]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4773109257221222,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4723109257221222,0.4953753046989441,0.7663445520401001,0.5271900005340576],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5391923785209656},{"x":0.729411780834198,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.729411780834198,0.5237529873847961,0.7411764860153198,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7260504364967346,0.5237529873847961,0.7277311086654663,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7142857313156128,0.5237529873847961,0.7210084199905396,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5237529873847961},{"x":0.707563042640686,"y":0.5237529873847961},{"x":0.707563042640686,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.6739495992660522,0.5237529873847961,0.707563042640686,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6487395167350769,0.5237529873847961,0.6655462384223938,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.6134454011917114,0.5237529873847961,0.6369748115539551,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.5882353186607361,0.5237529873847961,0.6117647290229797,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5630252361297607,0.5237529873847961,0.5764706134796143,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5237529873847961},{"x":0.556302547454834,"y":0.5237529873847961},{"x":0.556302547454834,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پایدارسازی","boundary":[0.4924369752407074,0.5237529873847961,0.556302547454834,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5237529873847961},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5237529873847961},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5391923785209656},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"کناره","boundary":[0.45546218752861023,0.5237529873847961,0.48571428656578064,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5237529873847961},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5237529873847961},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آبراههها","boundary":[0.4000000059604645,0.5237529873847961,0.44873949885368347,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5237529873847961},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5237529873847961},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5391923785209656},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3966386616230011,0.5237529873847961,0.40168067812919617,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5605700612068176},{"x":0.729411780834198,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.729411780834198,0.5451306700706482,0.7411764860153198,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7260504364967346,0.5451306700706482,0.7277311086654663,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7142857313156128,0.5451306700706482,0.7226890921592712,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.6873949766159058,0.5451306700706482,0.7058823704719543,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5451306700706482},{"x":0.680672287940979,"y":0.5451306700706482},{"x":0.680672287940979,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثبت","boundary":[0.6487395167350769,0.5451306700706482,0.680672287940979,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6016806960105896,0.5451306700706482,0.6420168280601501,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5605700612068176},{"x":0.561344563961029,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برروی","boundary":[0.561344563961029,0.5451306700706482,0.5966386795043945,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.5109243988990784,0.5451306700706482,0.5529412031173706,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"دامنه","boundary":[0.4739495813846588,0.5451306700706482,0.5025210380554199,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5451306700706482},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5451306700706482},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5605700612068176},{"x":0.413445383310318,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خاکریزها","boundary":[0.413445383310318,0.5451306700706482,0.46554622054100037,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5605700612068176},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.5451306700706482,0.4084033668041229,0.5605700612068176]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5605700612068176},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3916386616230011,0.5167529873847961,0.7461764860153198,0.5675700612068176],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7193277478218079,"y":0.58076012134552},{"x":0.7142857313156128,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7142857313156128,0.5665082931518555,0.7193277478218079,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5665082931518555},{"x":0.707563042640686,"y":0.5665082931518555},{"x":0.707563042640686,"y":0.58076012134552},{"x":0.6924369931221008,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.5665082931518555,0.707563042640686,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6991596817970276,"y":0.58076012134552},{"x":0.6840336322784424,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۱۰.۲","boundary":[0.6840336322784424,0.5665082931518555,0.6991596817970276,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6823529601097107,"y":0.58076012134552},{"x":0.6773109436035156,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.5665082931518555,0.6823529601097107,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6722689270973206,"y":0.58076012134552},{"x":0.6016806960105896,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازوکارهای","boundary":[0.6016806960105896,0.5665082931518555,0.6722689270973206,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5949580073356628,"y":0.58076012134552},{"x":0.5176470875740051,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیدرولوژیکی","boundary":[0.5176470875740051,0.5665082931518555,0.5949580073356628,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5109243988990784,"y":0.58076012134552},{"x":0.5058823823928833,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5058823823928833,0.5665082931518555,0.5109243988990784,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5008403658866882,"y":0.58076012134552},{"x":0.45210084319114685,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مکانیکی","boundary":[0.45210084319114685,0.5665082931518555,0.5008403658866882,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4470588266849518,"y":0.58076012134552},{"x":0.4453781545162201,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.5665082931518555,0.4470588266849518,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7142857313156128,0.5878859758377075,0.7210084199905396,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5878859758377075},{"x":0.707563042640686,"y":0.5878859758377075},{"x":0.707563042640686,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.5878859758377075,0.707563042640686,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5878859758377075},{"x":0.702521026134491,"y":0.5878859758377075},{"x":0.702521026134491,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.6840336322784424,0.5878859758377075,0.702521026134491,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.5878859758377075,0.6823529601097107,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسلح","boundary":[0.6420168280601501,0.5878859758377075,0.6722689270973206,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6021377444267273},{"x":0.610084056854248,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.610084056854248,0.5878859758377075,0.6369748115539551,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.5714285969734192,0.5878859758377075,0.6000000238418579,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5579832196235657,0.5878859758377075,0.5647059082984924,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.5126050710678101,0.5878859758377075,0.5512605309486389,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6021377444267273},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.46722689270973206,0.5878859758377075,0.5058823823928833,0.6021377444267273]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4403781545162201,0.5595082931518555,0.7260084199905396,0.6091377444267273],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5760095119476318},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.4399999976158142,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.5760095119476318,0.2537815272808075,0.5724465847015381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5760095119476318},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.5690095119476318,0.2587815272808075,0.5794465847015381],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.589073657989502},{"x":0.2537815272808075,"y":0.589073657989502},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.2386554628610611,0.589073657989502,0.2537815272808075,0.5973871946334839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.589073657989502},{"x":0.25882354378700256,"y":0.589073657989502},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.589073657989502,0.25882354378700256,0.5973871946334839]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.589073657989502},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5878859758377075},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.582073657989502,0.26382354378700257,0.6043871946334839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6235154271125793},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6235154271125793},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.2386554628610611,0.6235154271125793,0.2504201829433441,0.6330166459083557]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.6235154271125793},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6235154271125793},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"..","boundary":[0.2537815272808075,0.6235154271125793,0.25882354378700256,0.6330166459083557]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6235154271125793},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6235154271125793},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.6165154271125793,0.26382354378700257,0.6400166459083557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6437054872512817},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6437054872512817},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.2386554628610611,0.6437054872512817,0.2554621994495392,0.6532066464424133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6437054872512817},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6437054872512817},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.6367054872512817,0.2604621994495392,0.6602066464424133],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6662707924842834},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6662707924842834},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.2386554628610611,0.6662707924842834,0.2537815272808075,0.6745843291282654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6662707924842834},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6662707924842834},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.6662707924842834,0.25882354378700256,0.6745843291282654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6662707924842834},{"x":0.25882354378700256,"y":0.665083110332489},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2386554628610611,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.6592707924842834,0.26382354378700257,0.6815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6864607930183411},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6959620118141174},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.2386554628610611,0.6876484751701355,0.2537815272808075,0.6959620118141174]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6876484751701355},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6876484751701355},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6959620118141174},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.6876484751701355,0.25882354378700256,0.6959620118141174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6876484751701355},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6864607930183411},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6959620118141174},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.6806484751701355,0.26382354378700257,0.7029620118141174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6389548778533936},{"x":0.75126051902771,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7529411911964417,0.6247031092643738,0.7613445520401001,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7478991746902466,0.6247031092643738,0.7495798468589783,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7142857313156128,0.6235154271125793,0.7411764860153198,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6873949766159058,0.6223278045654297,0.7109243869781494,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6211401224136353},{"x":0.680672287940979,"y":0.6223278045654297},{"x":0.680672287940979,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.6420168280601501,0.6211401224136353,0.680672287940979,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.6211401224136353,0.6369748115539551,0.6353919506072998]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6319748115539551,0.6141401224136352,0.7663445520401001,0.6459548778533936],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7310924530029297,0.6425178050994873,0.7411764860153198,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7277311086654663,0.6425178050994873,0.7310924530029297,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7159664034843445,0.6437054872512817,0.7243697643280029,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.6705882549285889,0.6437054872512817,0.7092437148094177,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تشک","boundary":[0.6386554837226868,0.6437054872512817,0.6655462384223938,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6579572558403015},{"x":0.610084056854248,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.610084056854248,0.6437054872512817,0.6302521228790283,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5882353186607361,0.6437054872512817,0.5966386795043945,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6437054872512817},{"x":0.583193302154541,"y":0.6437054872512817},{"x":0.583193302154541,"y":0.6579572558403015},{"x":0.561344563961029,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بوته","boundary":[0.561344563961029,0.6437054872512817,0.583193302154541,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6448931097984314},{"x":0.556302547454834,"y":0.6448931097984314},{"x":0.556302547454834,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.6448931097984314,0.556302547454834,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7327731251716614,0.6638954877853394,0.7411764860153198,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6793349385261536},{"x":0.729411780834198,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.729411780834198,0.6638954877853394,0.7310924530029297,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7159664034843445,0.6638954877853394,0.7260504364967346,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6840336322784424,0.6638954877853394,0.7092437148094177,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6638954877853394},{"x":0.680672287940979,"y":0.6638954877853394},{"x":0.680672287940979,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6655462384223938,0.6638954877853394,0.680672287940979,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6638954877853394},{"x":0.653781533241272,"y":0.6638954877853394},{"x":0.653781533241272,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6184874176979065,0.6638954877853394,0.653781533241272,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فناورانه","boundary":[0.5747899413108826,0.6638954877853394,0.6134454011917114,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6793349385261536},{"x":0.534453809261322,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.534453809261322,0.6638954877853394,0.5647059082984924,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیلترهای","boundary":[0.4739495813846588,0.6638954877853394,0.5277311205863953,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6638954877853394},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6638954877853394},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6793349385261536},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پارچه","boundary":[0.43361344933509827,0.6638954877853394,0.46722689270973206,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6638954877853394},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6638954877853394},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6793349385261536},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.42352941632270813,0.6638954877853394,0.43529412150382996,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6793349385261536},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.40672269463539124,0.6638954877853394,0.4117647111415863,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.6638954877853394},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6638954877853394},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6793349385261536},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ژئوتکستایلها","boundary":[0.32436975836753845,0.6638954877853394,0.40672269463539124,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6638954877853394},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6638954877853394},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6793349385261536},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3210084140300751,0.6638954877853394,0.32436975836753845,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6793349385261536},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.31092438101768494,0.6638954877853394,0.3210084140300751,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7327731251716614,0.6864607930183411,0.7411764860153198,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7007125616073608},{"x":0.729411780834198,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.729411780834198,0.6864607930183411,0.7310924530029297,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7159664034843445,0.6864607930183411,0.7260504364967346,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چپرها","boundary":[0.6756302714347839,0.6864607930183411,0.7092437148094177,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6638655662536621,0.6864607930183411,0.6689075827598572,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بوته","boundary":[0.6403361558914185,0.6864607930183411,0.6638655662536621,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6201680898666382,0.6864607930183411,0.6369748115539551,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7007125616073608},{"x":0.578151285648346,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"چپری","boundary":[0.578151285648346,0.6864607930183411,0.6084033846855164,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5680672526359558,0.6864607930183411,0.5714285969734192,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7007125616073608},{"x":0.561344563961029,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.6864607930183411,0.5647059082984924,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7327731251716614,0.7078384757041931,0.7411764860153198,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7220902442932129},{"x":0.729411780834198,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.729411780834198,0.7078384757041931,0.7310924530029297,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7159664034843445,0.7078384757041931,0.7260504364967346,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حصارهای","boundary":[0.6521008610725403,0.7078384757041931,0.7092437148094177,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترکهای","boundary":[0.6033613681793213,0.7078384757041931,0.6453781723976135,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.7078384757041931,0.5983193516731262,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7327731251716614,0.7280284762382507,0.7411764860153198,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7434679269790649},{"x":0.729411780834198,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.729411780834198,0.7280284762382507,0.7310924530029297,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7159664034843445,0.7280284762382507,0.7260504364967346,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7280284762382507},{"x":0.707563042640686,"y":0.7280284762382507},{"x":0.707563042640686,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چهارچوب","boundary":[0.6554622054100037,0.7280284762382507,0.707563042640686,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7434679269790649},{"x":0.63193279504776,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.63193279504776,0.7280284762382507,0.6470588445663452,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیب","boundary":[0.5932773351669312,0.7280284762382507,0.6184874176979065,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.5731092691421509,0.7280284762382507,0.5882353186607361,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زنده","boundary":[0.5411764979362488,0.7280284762382507,0.5647059082984924,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.7280284762382507,0.5378151535987854,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7411764860153198,"y":0.764845609664917},{"x":0.7327731251716614,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7327731251716614,0.7494061589241028,0.7411764860153198,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7310924530029297,"y":0.764845609664917},{"x":0.7193277478218079,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".۶","boundary":[0.7193277478218079,0.7494061589241028,0.7310924530029297,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7193277478218079,"y":0.764845609664917},{"x":0.7176470756530762,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.7494061589241028,0.7193277478218079,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7092437148094177,"y":0.764845609664917},{"x":0.6840336322784424,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6840336322784424,0.7494061589241028,0.7092437148094177,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6789916157722473,"y":0.764845609664917},{"x":0.6655462384223938,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6655462384223938,0.7494061589241028,0.6789916157722473,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6521008610725403,"y":0.764845609664917},{"x":0.6134454011917114,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیاری","boundary":[0.6134454011917114,0.7494061589241028,0.6521008610725403,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6067227125167847,"y":0.764845609664917},{"x":0.6016806960105896,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6016806960105896,0.7494061589241028,0.6067227125167847,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5966386795043945,"y":0.764845609664917},{"x":0.5579832196235657,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کمربند","boundary":[0.5579832196235657,0.7494061589241028,0.5966386795043945,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5529412031173706,"y":0.764845609664917},{"x":0.5495798587799072,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.7494061589241028,0.5529412031173706,0.764845609664917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7428571581840515,"y":0.764845609664917},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.30592438101768493,0.6367054872512817,0.7478571581840515,0.771845609664917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7126050591468811,0.7707838416099548,0.7210084199905396,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".۱.۶","boundary":[0.6890756487846375,0.7707838416099548,0.7092437148094177,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.7707838416099548,0.6857143044471741,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6504201889038086,0.7707838416099548,0.6773109436035156,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6302521228790283,0.7707838416099548,0.6470588445663452,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7850356101989746},{"x":0.583193302154541,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شیاری","boundary":[0.583193302154541,0.7707838416099548,0.6184874176979065,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.7707838416099548,0.5798319578170776,0.7850356101989746]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5697899413108826,0.7637838416099548,0.7260084199905396,0.7920356101989746],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.2386554628610611,0.7280284762382507,0.2537815272808075,0.7387173175811768]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7280284762382507},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7280284762382507},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.7280284762382507,0.25882354378700256,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7280284762382507},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7280284762382507},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.7210284762382507,0.26382354378700257,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7494061589241028},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7589073777198792},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۳۵","boundary":[0.2369747906923294,0.7505938410758972,0.2537815272808075,0.7589073777198792]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7505938410758972},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7505938410758972},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7589073777198792},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.7505938410758972,0.25882354378700256,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7505938410758972},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7494061589241028},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7589073777198792},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.7435938410758972,0.26382354378700257,0.7659073777198792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7719715237617493},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7719715237617493},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7802850604057312},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.2386554628610611,0.7719715237617493,0.2554621994495392,0.7802850604057312]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.7719715237617493},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7719715237617493},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7802850604057312},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.7719715237617493,0.26050421595573425,0.7802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7719715237617493},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7719715237617493},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7802850604057312},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.7649715237617493,0.26550421595573426,0.7872850604057312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.794536828994751},{"x":0.507563054561615,"y":0.794536828994751},{"x":0.507563054561615,"y":0.8111639022827148},{"x":0.489075630903244,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"پنج","boundary":[0.489075630903244,0.794536828994751,0.507563054561615,0.8111639022827148]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.794536828994751},{"x":0.507563054561615,"y":0.794536828994751},{"x":0.507563054561615,"y":0.8111639022827148},{"x":0.489075630903244,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.787536828994751,0.512563054561615,0.8181639022827148],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/mRxqRCxcuqpKLUkP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/dgvmLxQNmjGcJRWq.jpg","blurred":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/MCxqeAxhxmJqdFPH.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003898735978022343,0.00027519873216429685,0.9987120259629578,0.9990367719855275]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.23990498483181},{"x":0.2537815272808075,"y":0.23990498483181},{"x":0.2537815272808075,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.2369747906923294,0.23990498483181,0.2537815272808075,0.24821852147579193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.23990498483181},{"x":0.25882354378700256,"y":0.23990498483181},{"x":0.25882354378700256,"y":0.24940617382526398},{"x":0.2571428716182709,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.23990498483181,0.25882354378700256,0.24940617382526398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.23990498483181},{"x":0.25882354378700256,"y":0.23990498483181},{"x":0.25882354378700256,"y":0.24940617382526398},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.23290498483181,0.26382354378700257,0.256406173825264],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2537815272808075,"y":0.2600950002670288},{"x":0.2537815272808075,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۸","boundary":[0.2369747906923294,0.26128265261650085,0.2537815272808075,0.2695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.26128265261650085},{"x":0.25882354378700256,"y":0.26128265261650085},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.26128265261650085,0.25882354378700256,0.2695961892604828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.26128265261650085},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2600950002670288},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.25428265261650085,0.26382354378700257,0.2765961892604828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2537815272808075,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2537815272808075,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.2369747906923294,0.28147268295288086,0.2537815272808075,0.29097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2537815272808075,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2537815272808075,"y":0.29097387194633484},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.27447268295288085,0.2587815272808075,0.29797387194633485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2521008551120758,"y":0.30166271328926086},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.2386554628610611,0.3028503656387329,0.2521008551120758,0.3123515546321869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2521008551120758,"y":0.30166271328926086},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.2958503656387329,0.2571008551120758,0.3193515546321869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3325415551662445},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.2369747906923294,0.3242280185222626,0.2554621994495392,0.3325415551662445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.3242280185222626},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3242280185222626},{"x":0.26050421595573425,"y":0.33372920751571655},{"x":0.2571428716182709,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.3242280185222626,0.26050421595573425,0.33372920751571655]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3242280185222626},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3242280185222626},{"x":0.26050421595573425,"y":0.33372920751571655},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.31722801852226257,0.26550421595573426,0.34072920751571656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2537815272808075,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.2369747906923294,0.36579573154449463,0.2554621994495392,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2537815272808075,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.3587957315444946,0.2604621994495392,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3871733844280243},{"x":0.2537815272808075,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3954869210720062},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۸","boundary":[0.2386554628610611,0.3871733844280243,0.2537815272808075,0.3954869210720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3871733844280243},{"x":0.2537815272808075,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3954869210720062},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.3801733844280243,0.2587815272808075,0.40248692107200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2521008551120758,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4180522561073303},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۰","boundary":[0.2369747906923294,0.40855106711387634,0.2521008551120758,0.4180522561073303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2521008551120758,"y":0.40855106711387634},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4180522561073303},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.40155106711387634,0.2571008551120758,0.42505225610733033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7210084199905396,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7210084199905396,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7126050591468811,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7126050591468811,0.23871733248233795,0.7210084199905396,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7092437148094177,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7092437148094177,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6873949766159058,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":".۲.۶","boundary":[0.6873949766159058,0.23871733248233795,0.7092437148094177,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6857143044471741,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6857143044471741,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6840336322784424,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.23871733248233795,0.6857143044471741,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6773109436035156,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6773109436035156,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6521008610725403,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6521008610725403,0.23871733248233795,0.6773109436035156,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6487395167350769,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6487395167350769,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6302521228790283,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6302521228790283,0.23871733248233795,0.6487395167350769,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6184874176979065,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6184874176979065,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5680672526359558,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کمربندی","boundary":[0.5680672526359558,0.23871733248233795,0.6184874176979065,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5630252361297607,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5630252361297607,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5596638917922974,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.23871733248233795,0.5630252361297607,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7411764860153198,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7327731251716614,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7327731251716614,0.2600950002670288,0.7411764860153198,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7310924530029297,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7193277478218079,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".۷","boundary":[0.7193277478218079,0.2600950002670288,0.7310924530029297,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7176470756530762,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7159664034843445,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7159664034843445,0.2600950002670288,0.7176470756530762,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7092437148094177,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6840336322784424,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6840336322784424,0.2600950002670288,0.7092437148094177,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2600950002670288},{"x":0.680672287940979,"y":0.2600950002670288},{"x":0.680672287940979,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6655462384223938,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6655462384223938,0.2600950002670288,0.680672287940979,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"لایه","boundary":[0.6302521228790283,0.2600950002670288,0.6504201889038086,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6184874176979065,0.2600950002670288,0.6302521228790283,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2731591463088989},{"x":0.610084056854248,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.2600950002670288,0.6134454011917114,0.2731591463088989]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7411764860153198,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7411764860153198,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5596638917922974,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5546638917922974,0.23171733248233795,0.7461764860153198,0.281346798658371],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7210084199905396,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7210084199905396,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7126050591468811,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7126050591468811,0.28147268295288086,0.7210084199905396,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7092437148094177,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7092437148094177,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6873949766159058,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".۱.۷","boundary":[0.6873949766159058,0.28147268295288086,0.7092437148094177,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6840336322784424,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6840336322784424,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6840336322784424,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.28147268295288086,0.6840336322784424,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6773109436035156,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6773109436035156,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6487395167350769,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6487395167350769,0.28147268295288086,0.6773109436035156,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6487395167350769,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6487395167350769,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6302521228790283,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6302521228790283,0.28147268295288086,0.6487395167350769,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6168067455291748,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6168067455291748,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5983193516731262,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"لایه","boundary":[0.5983193516731262,0.28147268295288086,0.6168067455291748,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5966386795043945,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5966386795043945,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5865546464920044,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5865546464920044,0.28147268295288086,0.5966386795043945,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5747899413108826,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5747899413108826,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5327731370925903,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حصاری","boundary":[0.5327731370925903,0.28147268295288086,0.5747899413108826,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.28147268295288086},{"x":0.529411792755127,"y":0.28147268295288086},{"x":0.529411792755127,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5226891040802002,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5226891040802002,0.28147268295288086,0.529411792755127,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7126050591468811,0.3028503656387329,0.7210084199905396,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".۲.۷","boundary":[0.6873949766159058,0.3028503656387329,0.7092437148094177,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.3028503656387329,0.6840336322784424,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6504201889038086,0.3028503656387329,0.6773109436035156,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6487395167350769,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6252101063728333,0.30166271328926086,0.6487395167350769,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6151260733604431,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6151260733604431,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5966386795043945,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"لایه","boundary":[0.5966386795043945,0.30166271328926086,0.6151260733604431,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5983193516731262,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5983193516731262,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5663865804672241,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"برسی","boundary":[0.5663865804672241,0.30166271328926086,0.5983193516731262,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5579832196235657,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5579832196235657,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5529412031173706,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5529412031173706,0.30166271328926086,0.5579832196235657,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5512605309486389,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5512605309486389,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5226891040802002,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فرچه","boundary":[0.5226891040802002,0.30166271328926086,0.5512605309486389,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5193277597427368,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5193277597427368,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5058823823928833,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5058823823928833,0.30166271328926086,0.5193277597427368,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5042017102241516,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5042017102241516,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5008403658866882,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5008403658866882,0.30166271328926086,0.5042017102241516,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4957983195781708,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4957983195781708,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4941176474094391,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.30166271328926086,0.4957983195781708,0.31591448187828064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7210084199905396,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4891176474094391,0.27447268295288085,0.7260084199905396,0.3241021342277527],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7210084199905396,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7126050591468811,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7126050591468811,0.3230403661727905,0.7210084199905396,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7092437148094177,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6857143044471741,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".۳.۷","boundary":[0.6857143044471741,0.3230403661727905,0.7092437148094177,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6840336322784424,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6840336322784424,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.3230403661727905,0.6840336322784424,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6773109436035156,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6521008610725403,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6521008610725403,0.3230403661727905,0.6773109436035156,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6470588445663452,"y":0.33847981691360474},{"x":0.63193279504776,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.63193279504776,0.3230403661727905,0.6470588445663452,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6168067455291748,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5966386795043945,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"لایه","boundary":[0.5966386795043945,0.3230403661727905,0.6168067455291748,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5983193516731262,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5865546464920044,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5865546464920044,0.3230403661727905,0.5983193516731262,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5747899413108826,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5210084319114685,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حصاری","boundary":[0.5210084319114685,0.3230403661727905,0.5747899413108826,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5176470875740051,"y":0.33847981691360474},{"x":0.48403361439704895,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"برسی","boundary":[0.48403361439704895,0.3230403661727905,0.5176470875740051,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7411764860153198,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7361344695091248,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7361344695091248,0.3444180488586426,0.7411764860153198,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7310924530029297,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7210084199905396,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".۸","boundary":[0.7210084199905396,0.3444180488586426,0.7310924530029297,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7210084199905396,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7176470756530762,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.3444180488586426,0.7210084199905396,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3444180488586426},{"x":0.7109243869781494,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6638655662536621,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قراردادن","boundary":[0.6638655662536621,0.3444180488586426,0.7109243869781494,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6571428775787354,"y":0.35866984724998474},{"x":0.63193279504776,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قلمه","boundary":[0.63193279504776,0.3444180488586426,0.6571428775787354,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6302521228790283,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6285714507102966,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6285714507102966,0.3444180488586426,0.6302521228790283,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6218487620353699,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6000000238418579,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.6000000238418579,0.3444180488586426,0.6218487620353699,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5966386795043945,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5663865804672241,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.5663865804672241,0.3444180488586426,0.5966386795043945,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3444180488586426},{"x":0.561344563961029,"y":0.3444180488586426},{"x":0.561344563961029,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5546218752861023,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5546218752861023,0.3444180488586426,0.561344563961029,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5478991866111755,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5159664154052734,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اتصال","boundary":[0.5159664154052734,0.3444180488586426,0.5478991866111755,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5092437267303467,"y":0.35866984724998474},{"x":0.48403361439704895,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیوار","boundary":[0.48403361439704895,0.3444180488586426,0.5092437267303467,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3444180488586426},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3444180488586426},{"x":0.48403361439704895,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4789915978908539,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4789915978908539,0.3444180488586426,0.48403361439704895,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.3444180488586426},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3444180488586426},{"x":0.4739495813846588,"y":0.35866984724998474},{"x":0.43529412150382996,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیواره","boundary":[0.43529412150382996,0.3444180488586426,0.4739495813846588,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3444180488586426},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3444180488586426},{"x":0.4302521049976349,"y":0.35866984724998474},{"x":0.40168067812919617,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.40168067812919617,0.3444180488586426,0.4302521049976349,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3949579894542694,"y":0.35866984724998474},{"x":0.35462185740470886,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنگی","boundary":[0.35462185740470886,0.3444180488586426,0.3949579894542694,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3444180488586426},{"x":0.3478991687297821,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3210084140300751,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.3210084140300751,0.3444180488586426,0.3478991687297821,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.3444180488586426},{"x":0.31596639752388,"y":0.3444180488586426},{"x":0.31596639752388,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2873949706554413,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.2873949706554413,0.3444180488586426,0.31596639752388,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.3444180488586426},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3444180488586426},{"x":0.2823529541492462,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24873949587345123,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.24873949587345123,0.3444180488586426,0.2823529541492462,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3444180488586426},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3444180488586426},{"x":0.24369747936725616,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2386554628610611,0.3444180488586426,0.24369747936725616,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7411764860153198,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7210084199905396,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.7210084199905396,0.3646080791950226,0.7411764860153198,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7176470756530762,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7176470756530762,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7008403539657593,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7008403539657593,0.36579573154449463,0.7176470756530762,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6890756487846375,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6890756487846375,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سنگی","boundary":[0.6605042219161987,0.36579573154449463,0.6890756487846375,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6521008610725403,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.36579573154449463,0.6521008610725403,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7411764860153198,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7327731251716614,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7327731251716614,0.3871733844280243,0.7411764860153198,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7310924530029297,"y":0.40142518281936646},{"x":0.729411780834198,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.729411780834198,0.3871733844280243,0.7310924530029297,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7260504364967346,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7159664034843445,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۹.","boundary":[0.7159664034843445,0.3871733844280243,0.7260504364967346,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7092437148094177,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7092437148094177,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6840336322784424,0.38598576188087463,0.7092437148094177,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6823529601097107,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6823529601097107,"y":0.40142518281936646},{"x":0.658823549747467,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.658823549747467,0.38598576188087463,0.6823529601097107,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.38598576188087463},{"x":0.653781533241272,"y":0.38598576188087463},{"x":0.653781533241272,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6268907785415649,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیوار","boundary":[0.6268907785415649,0.38598576188087463,0.653781533241272,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6218487620353699,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6218487620353699,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5848739743232727,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گهواره","boundary":[0.5848739743232727,0.38598576188087463,0.6218487620353699,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5865546464920044,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5865546464920044,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5747899413108826,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5747899413108826,0.38598576188087463,0.5865546464920044,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5630252361297607,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5579832196235657,0.38598576188087463,0.5630252361297607,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5462185144424438,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4002375304698944},{"x":0.529411792755127,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"لایه","boundary":[0.529411792755127,0.38598576188087463,0.5462185144424438,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5277311205863953,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5008403658866882,0.38598576188087463,0.5277311205863953,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.38598576188087463},{"x":0.489075630903244,"y":0.38598576188087463},{"x":0.489075630903244,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.4571428596973419,0.38598576188087463,0.489075630903244,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.38598576188087463},{"x":0.45546218752861023,"y":0.38598576188087463},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4002375304698944},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.44873949885368347,0.38598576188087463,0.45546218752861023,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.38598576188087463},{"x":0.43697479367256165,"y":0.38598576188087463},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4002375304698944},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.38598576188087463,0.43697479367256165,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7411764860153198,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7327731251716614,0.40855106711387634,0.7411764860153198,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7310924530029297,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4228028357028961},{"x":0.729411780834198,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.729411780834198,0.40855106711387634,0.7310924530029297,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7243697643280029,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4228028357028961},{"x":0.707563042640686,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۰.","boundary":[0.707563042640686,0.40855106711387634,0.7243697643280029,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6991596817970276,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تورسنگهای","boundary":[0.6252101063728333,0.40855106711387634,0.6991596817970276,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6184874176979065,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6134454011917114,0.40855106711387634,0.6184874176979065,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6084033846855164,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6084033846855164,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5764706134796143,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گابیون","boundary":[0.5764706134796143,0.40855106711387634,0.6084033846855164,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5731092691421509,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5731092691421509,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5680672526359558,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5680672526359558,0.40855106711387634,0.5731092691421509,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5596638917922974,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5596638917922974,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5394958257675171,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.5394958257675171,0.40855106711387634,0.5596638917922974,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.40855106711387634},{"x":0.534453809261322,"y":0.40855106711387634},{"x":0.534453809261322,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5109243988990784,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.5109243988990784,0.40855106711387634,0.534453809261322,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5025210380554199,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5025210380554199,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4773109257221222,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4773109257221222,0.40855106711387634,0.5025210380554199,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4756302535533905,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4756302535533905,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4756302535533905,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.40855106711387634,0.4756302535533905,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7327731251716614,0.4299287497997284,0.7411764860153198,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4453681707382202},{"x":0.729411780834198,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.729411780834198,0.4299287497997284,0.7310924530029297,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4453681707382202},{"x":0.707563042640686,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۱.","boundary":[0.707563042640686,0.4299287497997284,0.7243697643280029,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرچین","boundary":[0.6638655662536621,0.4299287497997284,0.6991596817970276,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4299287497997284},{"x":0.658823549747467,"y":0.4299287497997284},{"x":0.658823549747467,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6420168280601501,0.4299287497997284,0.658823549747467,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.6067227125167847,0.4299287497997284,0.6302521228790283,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4453681707382202},{"x":0.578151285648346,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.578151285648346,0.4299287497997284,0.6033613681793213,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5478991866111755,0.4299287497997284,0.5714285969734192,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.4299287497997284,0.5445378422737122,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.450118750333786},{"x":0.7411764860153198,"y":0.450118750333786},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7327731251716614,0.450118750333786,0.7411764860153198,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.450118750333786},{"x":0.7310924530029297,"y":0.450118750333786},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4655582010746002},{"x":0.729411780834198,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.729411780834198,0.450118750333786,0.7310924530029297,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.450118750333786},{"x":0.7260504364967346,"y":0.450118750333786},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4655582010746002},{"x":0.707563042640686,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۲.","boundary":[0.707563042640686,0.450118750333786,0.7260504364967346,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.450118750333786},{"x":0.6974790096282959,"y":0.450118750333786},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لایه","boundary":[0.6789916157722473,0.450118750333786,0.6974790096282959,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.450118750333786},{"x":0.6756302714347839,"y":0.450118750333786},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6605042219161987,0.450118750333786,0.6756302714347839,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6470588445663452,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.6151260733604431,0.44893112778663635,0.6470588445663452,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.44893112778663635},{"x":0.610084056854248,"y":0.44893112778663635},{"x":0.610084056854248,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5966386795043945,0.44893112778663635,0.610084056854248,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5966386795043945,"y":0.450118750333786},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"آبراههها","boundary":[0.5462185144424438,0.44893112778663635,0.5966386795043945,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5445378422737122,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.44893112778663635,0.5445378422737122,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7411764860153198,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7327731251716614,0.47149643301963806,0.7411764860153198,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7310924530029297,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".۱۳","boundary":[0.7126050591468811,0.47149643301963806,0.7310924530029297,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.47149643301963806},{"x":0.707563042640686,"y":0.47149643301963806},{"x":0.707563042640686,"y":0.4857482314109802},{"x":0.707563042640686,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.47149643301963806,0.707563042640686,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7008403539657593,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6756302714347839,0.47149643301963806,0.7008403539657593,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6722689270973206,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6487395167350769,0.47149643301963806,0.6722689270973206,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6420168280601501,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4857482314109802},{"x":0.610084056854248,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عرضی","boundary":[0.610084056854248,0.47149643301963806,0.6420168280601501,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6067227125167847,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6016806960105896,0.47149643301963806,0.6067227125167847,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5949580073356628,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5697479248046875,0.47149643301963806,0.5949580073356628,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5647059082984924,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5495798587799072,0.47149643301963806,0.5647059082984924,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5394958257675171,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5243697762489319,0.47149643301963806,0.5394958257675171,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5193277597427368,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4857482314109802},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"پایۀ","boundary":[0.49915966391563416,0.47149643301963806,0.5193277597427368,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4907563030719757,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4857482314109802},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاکی","boundary":[0.4638655483722687,0.47149643301963806,0.4907563030719757,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4588235318660736,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4857482314109802},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45378151535987854,0.47149643301963806,0.4588235318660736,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.47149643301963806},{"x":0.44873949885368347,"y":0.47149643301963806},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4857482314109802},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"برسی","boundary":[0.4151260554790497,0.47149643301963806,0.44873949885368347,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4084033668041229,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4857482314109802},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40336135029792786,0.47149643301963806,0.4084033668041229,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3966386616230011,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4857482314109802},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شانهای","boundary":[0.35630252957344055,0.47149643301963806,0.3966386616230011,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3495798408985138,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4857482314109802},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زنده","boundary":[0.32605043053627014,0.47149643301963806,0.3495798408985138,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3210084140300751,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3210084140300751,0.47149643301963806,0.3210084140300751,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7327731251716614,0.4928741157054901,0.7411764860153198,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5083135366439819},{"x":0.729411780834198,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.729411780834198,0.4928741157054901,0.7310924530029297,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5083135366439819},{"x":0.707563042640686,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۴.","boundary":[0.707563042640686,0.4928741157054901,0.7260504364967346,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6739495992660522,0.4928741157054901,0.7008403539657593,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5083135366439819},{"x":0.653781533241272,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.653781533241272,0.4928741157054901,0.6722689270973206,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طولی","boundary":[0.6168067455291748,0.4928741157054901,0.6420168280601501,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4928741157054901},{"x":0.610084056854248,"y":0.4928741157054901},{"x":0.610084056854248,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6033613681793213,0.4928741157054901,0.610084056854248,0.5083135366439819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2336554628610611,0.3160403661727905,0.7461764860153198,0.5153135366439819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7210084199905396,"y":0.529691219329834},{"x":0.7126050591468811,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7126050591468811,0.5130641460418701,0.7210084199905396,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7092437148094177,"y":0.529691219329834},{"x":0.6789916157722473,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".۱.۱۴","boundary":[0.6789916157722473,0.5130641460418701,0.7092437148094177,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6756302714347839,"y":0.529691219329834},{"x":0.6739495992660522,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6739495992660522,0.5130641460418701,0.6756302714347839,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6655462384223938,"y":0.529691219329834},{"x":0.6453781723976135,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.6453781723976135,0.5130641460418701,0.6655462384223938,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6420168280601501,"y":0.529691219329834},{"x":0.6151260733604431,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"شکن","boundary":[0.6151260733604431,0.5130641460418701,0.6420168280601501,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6084033846855164,"y":0.529691219329834},{"x":0.6000000238418579,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6000000238418579,0.5130641460418701,0.6084033846855164,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5983193516731262,"y":0.529691219329834},{"x":0.5932773351669312,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.5130641460418701,0.5983193516731262,0.529691219329834]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7210084199905396,"y":0.529691219329834},{"x":0.5932773351669312,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5882773351669311,0.5060641460418701,0.7260084199905396,0.536691219329834],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7126050591468811,0.5320665240287781,0.7210084199905396,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".۲۰۱۴","boundary":[0.6773109436035156,0.5320665240287781,0.7092437148094177,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6739495992660522,0.5320665240287781,0.6756302714347839,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مانع","boundary":[0.6436975002288818,0.5320665240287781,0.6672269105911255,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"گنده","boundary":[0.6084033846855164,0.5320665240287781,0.6369748115539551,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5498812198638916},{"x":0.578151285648346,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"برسی","boundary":[0.578151285648346,0.5320665240287781,0.6084033846855164,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5647059082984924,0.5320665240287781,0.5697479248046875,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5498812198638916},{"x":0.529411792755127,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بسته","boundary":[0.529411792755127,0.5320665240287781,0.5596638917922974,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5092437267303467,0.5320665240287781,0.5277311205863953,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5320665240287781},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5320665240287781},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5498812198638916},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.46554622054100037,0.5320665240287781,0.49747899174690247,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5320665240287781},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5320665240287781},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5498812198638916},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.45378151535987854,0.5320665240287781,0.46722689270973206,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7411764860153198,"y":0.570071280002594},{"x":0.7361344695091248,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7361344695091248,0.5558194518089294,0.7411764860153198,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7327731251716614,"y":0.570071280002594},{"x":0.7193277478218079,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.5558194518089294,0.7327731251716614,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7260504364967346,"y":0.570071280002594},{"x":0.7008403539657593,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۵.","boundary":[0.7008403539657593,0.5558194518089294,0.7260504364967346,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6991596817970276,"y":0.570071280002594},{"x":0.6756302714347839,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6756302714347839,0.5558194518089294,0.6991596817970276,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6705882549285889,"y":0.570071280002594},{"x":0.653781533241272,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.653781533241272,0.5558194518089294,0.6705882549285889,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6420168280601501,"y":0.570071280002594},{"x":0.6033613681793213,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیزاری","boundary":[0.6033613681793213,0.5558194518089294,0.6420168280601501,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5983193516731262,"y":0.570071280002594},{"x":0.5731092691421509,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5731092691421509,0.5558194518089294,0.5983193516731262,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5647059082984924,"y":0.570071280002594},{"x":0.5210084319114685,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.5210084319114685,0.5558194518089294,0.5647059082984924,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5142857432365417,"y":0.570071280002594},{"x":0.5058823823928833,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5058823823928833,0.5558194518089294,0.5142857432365417,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5558194518089294},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5558194518089294},{"x":0.49915966391563416,"y":0.570071280002594},{"x":0.4470588266849518,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاکریزها","boundary":[0.4470588266849518,0.5558194518089294,0.49915966391563416,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5558194518089294},{"x":0.440336138010025,"y":0.5558194518089294},{"x":0.440336138010025,"y":0.570071280002594},{"x":0.43529412150382996,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43529412150382996,0.5558194518089294,0.440336138010025,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5558194518089294},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5558194518089294},{"x":0.4285714328289032,"y":0.570071280002594},{"x":0.3932773172855377,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساحل","boundary":[0.3932773172855377,0.5558194518089294,0.4285714328289032,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5558194518089294},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5558194518089294},{"x":0.38823530077934265,"y":0.570071280002594},{"x":0.38823530077934265,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38823530077934265,0.5558194518089294,0.38823530077934265,0.570071280002594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7411764860153198,"y":0.570071280002594},{"x":0.38823530077934265,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.38323530077934265,0.5250665240287781,0.7461764860153198,0.577071280002594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7126050591468811,0.5748218297958374,0.7193277478218079,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5902612805366516},{"x":0.680672287940979,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".۱.۱۵","boundary":[0.680672287940979,0.5760095119476318,0.7109243869781494,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.5760095119476318,0.6773109436035156,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاشت","boundary":[0.6352941393852234,0.5760095119476318,0.6705882549285889,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5760095119476318},{"x":0.63193279504776,"y":0.5760095119476318},{"x":0.63193279504776,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تکه","boundary":[0.6134454011917114,0.5760095119476318,0.63193279504776,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5915966629981995,0.5760095119476318,0.6067227125167847,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.5495798587799072,0.5760095119476318,0.5798319578170776,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نی","boundary":[0.5361344814300537,0.5760095119476318,0.5445378422737122,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5260504484176636,0.5760095119476318,0.5310924649238586,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5902612805366516},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاشت","boundary":[0.48067227005958557,0.5760095119476318,0.5210084319114685,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.4436974823474884,0.5771971344947815,0.4773109257221222,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5914489030838013},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.41848739981651306,0.5771971344947815,0.4436974823474884,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5771971344947815},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5760095119476318},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.3478991687297821,0.5771971344947815,0.40672269463539124,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5926365852355957},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.30588236451148987,0.5771971344947815,0.3445378243923187,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.5783848166465759},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5783848166465759},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5926365852355957},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.27563026547431946,0.5783848166465759,0.30756303668022156,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.5783848166465759},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5783848166465759},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5926365852355957},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نی","boundary":[0.24873949587345123,0.5783848166465759,0.2689075767993927,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5783848166465759},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5783848166465759},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2386554628610611,0.5783848166465759,0.24369747936725616,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جوانه","boundary":[0.6924369931221008,0.5985748171806335,0.7193277478218079,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6789916157722473,0.5985748171806335,0.6873949766159058,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6739495992660522,0.5985748171806335,0.6789916157722473,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7126050591468811,0.6187648177146912,0.7210084199905396,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":".۲۰۱۵","boundary":[0.6773109436035156,0.6187648177146912,0.7092437148094177,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6739495992660522,0.6187648177146912,0.6756302714347839,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6403361558914185,0.6187648177146912,0.6672269105911255,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6201680898666382,0.6187648177146912,0.6386554837226868,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیزاری","boundary":[0.5714285969734192,0.6187648177146912,0.6084033846855164,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حلقوی","boundary":[0.5243697762489319,0.6187648177146912,0.5647059082984924,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5126050710678101,0.6187648177146912,0.5193277597427368,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رول","boundary":[0.4941176474094391,0.6187648177146912,0.5126050710678101,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6187648177146912},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6187648177146912},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6342042684555054},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.46890756487846375,0.6187648177146912,0.48403361439704895,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چمن","boundary":[0.4268907606601715,0.6187648177146912,0.4571428596973419,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6187648177146912},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6187648177146912},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6342042684555054},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"باتلاقی","boundary":[0.3848739564418793,0.6187648177146912,0.42016807198524475,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6342042684555054},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.36974790692329407,0.6187648177146912,0.3798319399356842,0.6342042684555054]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6342042684555054},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2336554628610611,0.5678218297958374,0.7260084199905396,0.6412042684555054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4382422864437103},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲","boundary":[0.2369747906923294,0.4299287497997284,0.2537815272808075,0.4382422864437103]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4382422864437103},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.4229287497997284,0.2587815272808075,0.44524228644371033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2537815272808075,"y":0.450118750333786},{"x":0.2537815272808075,"y":0.45961993932724},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.2369747906923294,0.45130640268325806,0.2537815272808075,0.45961993932724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.45130640268325806},{"x":0.25882354378700256,"y":0.45130640268325806},{"x":0.25882354378700256,"y":0.45961993932724},{"x":0.2571428716182709,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.45130640268325806,0.25882354378700256,0.45961993932724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.45130640268325806},{"x":0.25882354378700256,"y":0.450118750333786},{"x":0.25882354378700256,"y":0.45961993932724},{"x":0.2369747906923294,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.44430640268325805,0.26382354378700257,0.46661993932724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2537815272808075,"y":0.48099762201309204},{"x":0.2369747906923294,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.2369747906923294,0.4726840853691101,0.2537815272808075,0.48099762201309204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.4726840853691101},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4726840853691101},{"x":0.25882354378700256,"y":0.48099762201309204},{"x":0.2571428716182709,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.4726840853691101,0.25882354378700256,0.48099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4726840853691101},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4726840853691101},{"x":0.25882354378700256,"y":0.48099762201309204},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.4656840853691101,0.26382354378700257,0.48799762201309205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5011876225471497},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.2369747906923294,0.49406176805496216,0.2537815272808075,0.5011876225471497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5011876225471497},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.48706176805496215,0.2587815272808075,0.5081876225471497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5225653052330017},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.2369747906923294,0.5142517685890198,0.2537815272808075,0.5225653052330017]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5225653052330017},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.5072517685890198,0.2587815272808075,0.5295653052330017],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸","boundary":[0.2369747906923294,0.5356294512748718,0.2537815272808075,0.5439429879188538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.5286294512748718,0.2587815272808075,0.5509429879188538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5570071339607239},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳","boundary":[0.2369747906923294,0.5570071339607239,0.2537815272808075,0.5653206706047058]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5570071339607239},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5570071339607239},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.5570071339607239,0.25882354378700256,0.5653206706047058]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5570071339607239},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5558194518089294},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.5500071339607239,0.26382354378700257,0.5723206706047058],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.599762499332428},{"x":0.2537815272808075,"y":0.599762499332428},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6080760359764099},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۳","boundary":[0.2369747906923294,0.599762499332428,0.2537815272808075,0.6080760359764099]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.599762499332428},{"x":0.2537815272808075,"y":0.599762499332428},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6080760359764099},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.592762499332428,0.2587815272808075,0.6150760359764099],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6199524998664856},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6199524998664856},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۷۵","boundary":[0.2369747906923294,0.6199524998664856,0.2537815272808075,0.6282660365104675]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6199524998664856},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6199524998664856},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.5199999809265137,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.6199524998664856,0.25882354378700256,0.6282660365104675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6199524998664856},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6199524998664856},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.6129524998664856,0.26550421595573426,0.6352660365104675],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.7546218633651733,0.6532066464424133,0.7613445520401001,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6674584150314331},{"x":0.75126051902771,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.75126051902771,0.6532066464424133,0.7529411911964417,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.6991596817970276,0.6532066464424133,0.7445378303527832,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6857143044471741,0.6532066464424133,0.6941176652908325,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاکریز","boundary":[0.6369748115539551,0.6532066464424133,0.6789916157722473,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6532066464424133},{"x":0.63193279504776,"y":0.6532066464424133},{"x":0.63193279504776,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آبراهه","boundary":[0.5949580073356628,0.6532066464424133,0.63193279504776,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6674584150314331},{"x":0.583193302154541,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.583193302154541,0.6532066464424133,0.5899159908294678,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.6532066464424133,0.5815126299858093,0.6674584150314331]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5697899413108826,0.6462066464424133,0.7663445520401001,0.6744584150314331],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۷","boundary":[0.2386554628610611,0.6532066464424133,0.2571428716182709,0.6674584150314331]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.6462066464424133,0.2621428716182709,0.6744584150314331],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.7361344695091248,0.6769596338272095,0.7411764860153198,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".۱","boundary":[0.7243697643280029,0.6769596338272095,0.7327731251716614,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.6769596338272095,0.7210084199905396,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6773109436035156,0.6769596338272095,0.7126050591468811,0.6852731704711914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6723109436035156,0.6699596338272095,0.7461764860153198,0.6922731704711914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.675771951675415},{"x":0.2537815272808075,"y":0.675771951675415},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6852731704711914},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۷","boundary":[0.2369747906923294,0.675771951675415,0.2537815272808075,0.6852731704711914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.675771951675415},{"x":0.25882354378700256,"y":0.675771951675415},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6852731704711914},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.675771951675415,0.25882354378700256,0.6852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.675771951675415},{"x":0.25882354378700256,"y":0.675771951675415},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6852731704711914},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.668771951675415,0.26382354378700257,0.6922731704711914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2537815272808075,"y":0.705463171005249},{"x":0.2369747906923294,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۹","boundary":[0.2369747906923294,0.6971496343612671,0.2537815272808075,0.705463171005249]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6971496343612671},{"x":0.2537815272808075,"y":0.705463171005249},{"x":0.2369747906923294,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.6901496343612671,0.2587815272808075,0.712463171005249],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7185273170471191},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7185273170471191},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7268408536911011},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.2369747906923294,0.7185273170471191,0.2537815272808075,0.7268408536911011]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7185273170471191},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7185273170471191},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.7185273170471191,0.25882354378700256,0.7280284762382507]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7185273170471191},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7185273170471191},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.7115273170471191,0.26382354378700257,0.7350284762382507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.7361344695091248,0.6971496343612671,0.7411764860153198,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7327731251716614,0.6971496343612671,0.7327731251716614,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7193277478218079,0.6971496343612671,0.7277311086654663,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الزامات","boundary":[0.6739495992660522,0.6971496343612671,0.7126050591468811,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معمول","boundary":[0.6268907785415649,0.6971496343612671,0.6655462384223938,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.5747899413108826,0.6971496343612671,0.6201680898666382,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.6971496343612671,0.5697479248046875,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.7344537973403931,0.7173396944999695,0.7411764860153198,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":".3","boundary":[0.7210084199905396,0.7173396944999695,0.7327731251716614,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.7173396944999695,0.7193277478218079,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7126050591468811,"y":0.716152012348175},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراقبت","boundary":[0.6705882549285889,0.7173396944999695,0.7126050591468811,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.6386554837226868,0.7173396944999695,0.6638655662536621,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7315914630889893},{"x":0.63193279504776,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.7173396944999695,0.6352941393852234,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.7344537973403931,0.7387173175811768,0.7411764860153198,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".۴","boundary":[0.7226890921592712,0.7387173175811768,0.7327731251716614,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.7387173175811768,0.7193277478218079,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"حفاظت","boundary":[0.6672269105911255,0.7387173175811768,0.7126050591468811,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6554622054100037,0.7387173175811768,0.6605042219161987,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.6000000238418579,0.7387173175811768,0.6504201889038086,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5798319578170776,0.7387173175811768,0.5932773351669312,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5478991866111755,0.7387173175811768,0.5731092691421509,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5159664154052734,0.7387173175811768,0.5411764979362488,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7529691457748413},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.48571428656578064,0.7387173175811768,0.5092437267303467,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7387173175811768},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7387173175811768},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7529691457748413},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.7387173175811768,0.48235294222831726,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.7344537973403931,0.7589073777198792,0.7411764860153198,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".۵","boundary":[0.7210084199905396,0.7589073777198792,0.7327731251716614,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.7589073777198792,0.7193277478218079,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.6621848940849304,0.7589073777198792,0.7126050591468811,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بلندمدت","boundary":[0.6084033846855164,0.7589073777198792,0.6554622054100037,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.7589073777198792,0.6033613681793213,0.7731591463088989]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8999999761581421},{"languageCode":"ps","confidence":0.10000000149011612}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7731591463088989},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.47735294222831726,0.6901496343612671,0.7461764860153198,0.7801591463088989],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7470308542251587},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۰","boundary":[0.2369747906923294,0.7387173175811768,0.2521008551120758,0.7470308542251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7470308542251587},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.7317173175811768,0.2571008551120758,0.7540308542251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7600950002670288},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7589073777198792},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۳","boundary":[0.2386554628610611,0.7600950002670288,0.2537815272808075,0.7684085369110107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7589073777198792},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7589073777198792},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.7589073777198792,0.26050421595573425,0.7684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7600950002670288},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7589073777198792},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.7530950002670288,0.26550421595573426,0.7754085369110107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8040379881858826},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.48403361439704895,0.7957244515419006,0.5109243988990784,0.8040379881858826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8040379881858826},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.7887244515419006,0.5159243988990784,0.8110379881858826],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/DybinoRfUsbIPBzu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/BRfuVrSsZKwCdvjY.jpg","blurred":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/nLdraYiijVYvVsaG.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003898735978022343,0.00027519873216429685,0.9987120259629578,0.999038182463612]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.23990498483181},{"x":0.2537815272808075,"y":0.23990498483181},{"x":0.2537815272808075,"y":0.24821852147579193},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.2369747906923294,0.23990498483181,0.2537815272808075,0.24821852147579193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.23990498483181},{"x":0.25882354378700256,"y":0.23990498483181},{"x":0.25882354378700256,"y":0.24940617382526398},{"x":0.2571428716182709,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.23990498483181,0.25882354378700256,0.24940617382526398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.23990498483181},{"x":0.25882354378700256,"y":0.23990498483181},{"x":0.25882354378700256,"y":0.24940617382526398},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.23290498483181,0.26382354378700257,0.256406173825264],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2537815272808075,"y":0.2600950002670288},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.2369747906923294,0.26128265261650085,0.2554621994495392,0.2695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.2600950002670288},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2600950002670288},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.2600950002670288,0.26050421595573425,0.2695961892604828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.26128265261650085},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2600950002670288},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.25428265261650085,0.26550421595573426,0.2765961892604828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7210084199905396,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7210084199905396,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7142857313156128,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.7142857313156128,0.23871733248233795,0.7210084199905396,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7126050591468811,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7126050591468811,"y":0.25415676832199097},{"x":0.702521026134491,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".۵","boundary":[0.702521026134491,0.23871733248233795,0.7126050591468811,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7008403539657593,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7008403539657593,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6991596817970276,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6991596817970276,0.23871733248233795,0.7008403539657593,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6941176652908325,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6941176652908325,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6857143044471741,0.23871733248233795,0.6941176652908325,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6773109436035156,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6773109436035156,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6621848940849304,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علف","boundary":[0.6621848940849304,0.23871733248233795,0.6773109436035156,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6521008610725403,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6521008610725403,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6252101063728333,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چینی","boundary":[0.6252101063728333,0.23871733248233795,0.6521008610725403,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6117647290229797,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6117647290229797,"y":0.25415676832199097},{"x":0.583193302154541,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سدها","boundary":[0.583193302154541,0.23871733248233795,0.6117647290229797,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5747899413108826,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5747899413108826,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5714285969734192,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5714285969734192,0.23871733248233795,0.5747899413108826,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5630252361297607,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5630252361297607,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5109243988990784,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاکریزی","boundary":[0.5109243988990784,0.23871733248233795,0.5630252361297607,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5042017102241516,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5042017102241516,"y":0.25415676832199097},{"x":0.45546218752861023,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آبراههها","boundary":[0.45546218752861023,0.23871733248233795,0.5042017102241516,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4571428596973419,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4571428596973419,"y":0.25415676832199097},{"x":0.45210084319114685,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.23871733248233795,0.4571428596973419,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7193277478218079,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7142857313156128,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.7142857313156128,0.2600950002670288,0.7193277478218079,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7126050591468811,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7008403539657593,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":".۵","boundary":[0.7008403539657593,0.2600950002670288,0.7126050591468811,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6991596817970276,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6974790096282959,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6974790096282959,0.2600950002670288,0.6991596817970276,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6941176652908325,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"۲.","boundary":[0.6857143044471741,0.2600950002670288,0.6941176652908325,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6789916157722473,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6285714507102966,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"نگهداری","boundary":[0.6285714507102966,0.2600950002670288,0.6789916157722473,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6218487620353699,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6134454011917114,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"از","boundary":[0.6134454011917114,0.2600950002670288,0.6218487620353699,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6084033846855164,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5630252361297607,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"درختان","boundary":[0.5630252361297607,0.2600950002670288,0.6084033846855164,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.2600950002670288},{"x":0.556302547454834,"y":0.2600950002670288},{"x":0.556302547454834,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5512605309486389,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.5512605309486389,0.2600950002670288,0.556302547454834,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5445378422737122,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5243697762489319,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"بوته","boundary":[0.5243697762489319,0.2600950002670288,0.5445378422737122,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5210084319114685,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5092437267303467,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"ها","boundary":[0.5092437267303467,0.2600950002670288,0.5210084319114685,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5109243988990784,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5109243988990784,"y":0.275534451007843},{"x":0.5058823823928833,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5058823823928833,0.26128265261650085,0.5109243988990784,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7193277478218079,"y":0.294536828994751},{"x":0.7142857313156128,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.7142857313156128,0.2802850306034088,0.7193277478218079,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7126050591468811,"y":0.294536828994751},{"x":0.7109243869781494,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.2802850306034088,0.7126050591468811,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2802850306034088},{"x":0.707563042640686,"y":0.2802850306034088},{"x":0.707563042640686,"y":0.294536828994751},{"x":0.6873949766159058,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳.۵","boundary":[0.6873949766159058,0.2802850306034088,0.707563042640686,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6873949766159058,"y":0.294536828994751},{"x":0.6857143044471741,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6857143044471741,0.2802850306034088,0.6873949766159058,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6823529601097107,"y":0.294536828994751},{"x":0.6705882549285889,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6705882549285889,0.2802850306034088,0.6823529601097107,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6722689270973206,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6504201889038086,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6504201889038086,0.2802850306034088,0.6722689270973206,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6487395167350769,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6235294342041016,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بردن","boundary":[0.6235294342041016,0.2802850306034088,0.6487395167350769,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6134454011917114,"y":0.29572445154190063},{"x":0.583193302154541,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موانع","boundary":[0.583193302154541,0.28147268295288086,0.6134454011917114,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.28147268295288086},{"x":0.578151285648346,"y":0.2802850306034088},{"x":0.578151285648346,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5109243988990784,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هیدرولیکی","boundary":[0.5109243988990784,0.28147268295288086,0.578151285648346,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.7142857313156128,0.3004750609397888,0.7193277478218079,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6890756487846375,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".۴.۵","boundary":[0.6890756487846375,0.3004750609397888,0.7126050591468811,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6873949766159058,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6873949766159058,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6857143044471741,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6857143044471741,0.30166271328926086,0.6873949766159058,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6789916157722473,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6420168280601501,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.6420168280601501,0.30166271328926086,0.6789916157722473,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6352941393852234,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6352941393852234,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حیوانات","boundary":[0.5882353186607361,0.30166271328926086,0.6352941393852234,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5815126299858093,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جونده","boundary":[0.5462185144424438,0.3028503656387329,0.5815126299858093,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.3028503656387329,0.5428571701049805,0.3171021342277527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.75},{"languageCode":"ckb","confidence":0.25}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7210084199905396,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3171021342277527},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44710084319114685,0.23171733248233795,0.7260084199905396,0.3241021342277527],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2521008551120758,"y":0.31116390228271484},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۱","boundary":[0.2386554628610611,0.3028503656387329,0.2521008551120758,0.31116390228271484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2521008551120758,"y":0.31116390228271484},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.2958503656387329,0.2571008551120758,0.31816390228271485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7613445520401001,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7613445520401001,"y":0.35391923785209656},{"x":0.75126051902771,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.75126051902771,0.33610451221466064,0.7613445520401001,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7445378303527832,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7445378303527832,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7109243869781494,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.7109243869781494,0.33610451221466064,0.7445378303527832,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7092437148094177,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6857143044471741,0.33610451221466064,0.7092437148094177,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6789916157722473,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.6386554837226868,0.33610451221466064,0.6789916157722473,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6336134672164917,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6285714507102966,0.33610451221466064,0.6336134672164917,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6218487620353699,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.5697479248046875,0.33610451221466064,0.6218487620353699,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5630252361297607,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5361344814300537,0.33610451221466064,0.5630252361297607,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5327731370925903,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5109243988990784,0.33610451221466064,0.5327731370925903,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.33610451221466064},{"x":0.49915966391563416,"y":0.33610451221466064},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3527315855026245},{"x":0.462184876203537,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.462184876203537,0.33610451221466064,0.49915966391563416,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4588235318660736,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3527315855026245},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.41848739981651306,0.33610451221466064,0.4588235318660736,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4117647111415863,"y":0.33610451221466064},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4117647111415863,0.33610451221466064,0.4117647111415863,0.3527315855026245]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7613445520401001,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7613445520401001,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4117647111415863,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4067647111415863,0.32910451221466064,0.7663445520401001,0.36091923785209656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.33847981691360474},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3372921645641327},{"x":0.2554621994495392,"y":0.34679335355758667},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.2369747906923294,0.33847981691360474,0.2554621994495392,0.34679335355758667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.33847981691360474},{"x":0.25882354378700256,"y":0.33847981691360474},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.33847981691360474,0.26050421595573425,0.3479810059070587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.33847981691360474},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3372921645641327},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3479810059070587},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.33147981691360473,0.26550421595573426,0.3549810059070587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.7327731251716614,0.3598574697971344,0.7411764860153198,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7243697643280029,0.3598574697971344,0.7260504364967346,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.3598574697971344,0.7210084199905396,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6756302714347839,0.3598574697971344,0.7126050591468811,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6722689270973206,0.3598574697971344,0.6756302714347839,0.3693586587905884]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6672689270973206,0.3528574697971344,0.7461764860153198,0.3763586587905884],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3598574697971344},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3598574697971344},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3693586587905884},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.2386554628610611,0.3598574697971344,0.2554621994495392,0.3693586587905884]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.3598574697971344},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3598574697971344},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3693586587905884},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.25882354378700256,0.3598574697971344,0.26050421595573425,0.3693586587905884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3598574697971344},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3598574697971344},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3693586587905884},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.3528574697971344,0.26550421595573426,0.3763586587905884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2554621994495392,"y":0.38836103677749634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۹۴","boundary":[0.2369747906923294,0.3800475001335144,0.2554621994495392,0.38836103677749634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2554621994495392,"y":0.38836103677749634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.3730475001335144,0.2604621994495392,0.39536103677749634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7411764860153198,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7327731251716614,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.7327731251716614,0.3800475001335144,0.7411764860153198,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7277311086654663,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7193277478218079,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7193277478218079,0.3800475001335144,0.7277311086654663,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7126050591468811,"y":0.39429929852485657},{"x":0.680672287940979,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.680672287940979,0.3800475001335144,0.7126050591468811,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6605042219161987,0.3800475001335144,0.6773109436035156,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6067227125167847,0.3800475001335144,0.6470588445663452,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5949580073356628,0.3800475001335144,0.5983193516731262,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.5512605309486389,0.3800475001335144,0.5882353186607361,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5445378422737122,0.3800475001335144,0.5478991866111755,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7411764860153198,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.7310924530029297,0.39904987812042236,0.7411764860153198,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7277311086654663,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7210084199905396,0.39904987812042236,0.7277311086654663,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7193277478218079,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.39904987812042236,0.7193277478218079,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7092437148094177,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4133016765117645},{"x":0.680672287940979,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.680672287940979,0.39904987812042236,0.7092437148094177,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4144892990589142},{"x":0.658823549747467,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.658823549747467,0.4002375304698944,0.6739495992660522,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.5966386795043945,0.4002375304698944,0.6470588445663452,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5915966629981995,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5915966629981995,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5915966629981995,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.40142518281936646,0.5915966629981995,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7411764860153198,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7361344695091248,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.7361344695091248,0.4228028357028961,0.7411764860153198,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4228028357028961},{"x":0.729411780834198,"y":0.4228028357028961},{"x":0.729411780834198,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7243697643280029,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7243697643280029,0.4228028357028961,0.729411780834198,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7226890921592712,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7176470756530762,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.4228028357028961,0.7226890921592712,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7176470756530762,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6756302714347839,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6756302714347839,0.4228028357028961,0.7176470756530762,0.4323040246963501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7411764860153198,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7411764860153198,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5462185144424438,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5395378422737122,0.3730475001335144,0.7461764860153198,0.44049167704582215],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4097387194633484},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۶","boundary":[0.2386554628610611,0.40142518281936646,0.2537815272808075,0.4097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4097387194633484},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.39442518281936645,0.2587815272808075,0.4167387194633484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2537815272808075,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۸","boundary":[0.2386554628610611,0.4228028357028961,0.2537815272808075,0.43111640214920044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.4228028357028961},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4228028357028961},{"x":0.25882354378700256,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2571428716182709,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.4228028357028961,0.25882354378700256,0.43111640214920044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4228028357028961},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4228028357028961},{"x":0.25882354378700256,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.4158028357028961,0.26382354378700257,0.43811640214920045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7613445520401001,"y":0.470308780670166},{"x":0.7327731251716614,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7327731251716614,0.45843231678009033,0.7613445520401001,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7277311086654663,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7277311086654663,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7243697643280029,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7243697643280029,0.45843231678009033,0.7277311086654663,0.47149643301963806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7243697643280029,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7193697643280029,0.4514323167800903,0.7663445520401001,0.47849643301963807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.45843231678009033},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2537815272808075,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.2386554628610611,0.45843231678009033,0.2537815272808075,0.46674585342407227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.45843231678009033},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2537815272808075,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2386554628610611,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.4514323167800903,0.2587815272808075,0.47374585342407227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.47980996966362},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7613445520401001,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7159664034843445,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7176470756530762,0.47980996966362,0.7613445520401001,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.47980996966362},{"x":0.7142857313156128,"y":0.47980996966362},{"x":0.7126050591468811,"y":0.490498811006546},{"x":0.6991596817970276,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.7008403539657593,0.47980996966362,0.7126050591468811,0.490498811006546]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.47980996966362},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6991596817970276,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6958403539657593,0.47280996966362,0.7663445520401001,0.4998741157054901],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.47862231731414795},{"x":0.25882354378700256,"y":0.47862231731414795},{"x":0.25882354378700256,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2386554628610611,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.2386554628610611,0.47862231731414795,0.25882354378700256,0.48812350630760193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.47862231731414795},{"x":0.26218488812446594,"y":0.47862231731414795},{"x":0.26218488812446594,"y":0.48812350630760193},{"x":0.26218488812446594,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.26218488812446594,0.47862231731414795,0.26218488812446594,0.48812350630760193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.47862231731414795},{"x":0.26218488812446594,"y":0.47862231731414795},{"x":0.26218488812446594,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2386554628610611,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.47162231731414794,0.26718488812446595,0.49512350630760193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۱","boundary":[0.2386554628610611,0.5,0.2537815272808075,0.5083135366439819]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5},{"x":0.267226904630661,"y":0.5},{"x":0.267226904630661,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"...","boundary":[0.2571428716182709,0.5,0.267226904630661,0.5083135366439819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5},{"x":0.267226904630661,"y":0.49881234765052795},{"x":0.267226904630661,"y":0.5083135366439819},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.493,0.272226904630661,0.5153135366439819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7613445520401001,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7378151416778564,0.49881234765052795,0.7613445520401001,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7394958138465881,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7159664034843445,0.49881234765052795,0.7394958138465881,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.49881234765052795},{"x":0.707563042640686,"y":0.49881234765052795},{"x":0.707563042640686,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6705882549285889,0.49881234765052795,0.707563042640686,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6638655662536621,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5118764638900757},{"x":0.658823549747467,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.658823549747467,0.49881234765052795,0.6638655662536621,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.49881234765052795},{"x":0.653781533241272,"y":0.49881234765052795},{"x":0.653781533241272,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6033613681793213,0.49881234765052795,0.653781533241272,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.5,0.6016806960105896,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.519002377986908},{"x":0.7596638798713684,"y":0.519002377986908},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7378151416778564,0.519002377986908,0.7596638798713684,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.519002377986908},{"x":0.7394958138465881,"y":0.519002377986908},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7142857313156128,0.519002377986908,0.7394958138465881,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.519002377986908},{"x":0.707563042640686,"y":0.519002377986908},{"x":0.707563042640686,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6453781723976135,0.519002377986908,0.707563042640686,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.519002377986908},{"x":0.6420168280601501,"y":0.519002377986908},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6016806960105896,0.519002377986908,0.6420168280601501,0.5332541465759277]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7613445520401001,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5916386795043945,0.49181234765052795,0.7663445520401001,0.5402541465759277],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5201900005340576},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5201900005340576},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5285035371780396},{"x":0.2386554628610611,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۷","boundary":[0.2386554628610611,0.5201900005340576,0.25882354378700256,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5285035371780396},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"..","boundary":[0.26050421595573425,0.5201900005340576,0.2655462324619293,0.5285035371780396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5285035371780396},{"x":0.2386554628610611,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.5131900005340576,0.2705462324619293,0.5355035371780396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.54038006067276},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7613445520401001,"y":0.551068902015686},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7310924530029297,0.54038006067276,0.7613445520401001,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5415676832199097},{"x":0.729411780834198,"y":0.5546318292617798},{"x":0.729411780834198,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7260504364967346,0.5415676832199097,0.729411780834198,0.5546318292617798]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7613445520401001,"y":0.551068902015686},{"x":0.729411780834198,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7210504364967346,0.5345676832199097,0.7663445520401001,0.558068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.794536828994751},{"x":0.5142857432365417,"y":0.794536828994751},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8028503656387329},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"هفت","boundary":[0.48739495873451233,0.794536828994751,0.5142857432365417,0.8028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.794536828994751},{"x":0.5142857432365417,"y":0.794536828994751},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8028503656387329},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.787536828994751,0.5192857432365418,0.8098503656387329],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/UnYUeDGwDDealcrn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/ouAkoLJXHeDAzhXF.jpg","blurred":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/KRTetHeBoRxXqHuB.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/AujtJhNmRnQqrSmJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/KfKdArSOrdmIDyTF.jpg","blurred":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/ImCXHykLvaorZood.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00039269825690934636,0.00029917740821838376,0.9987120259629578,0.9990353614366536]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6907563209533691,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2719714939594269},{"x":0.63193279504776,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻤﺟﺮﺘﻣ","boundary":[0.63193279504776,0.25890737771987915,0.6907563209533691,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7613445520401001,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺘﻔﮕﺸﯿﭘ","boundary":[0.6974790096282959,0.25890737771987915,0.7613445520401001,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7126050591468811,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6823529601097107,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺿﺎﺣ","boundary":[0.6823529601097107,0.2826603353023529,0.7126050591468811,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7428571581840515,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7193277478218079,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺼﻋ","boundary":[0.7193277478218079,0.2826603353023529,0.7428571581840515,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7613445520401001,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7495798468589783,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7495798468589783,0.2826603353023529,0.7613445520401001,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.2826603353023529},{"x":0.680672287940979,"y":0.2826603353023529},{"x":0.680672287940979,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6789916157722473,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6789916157722473,0.2826603353023529,0.680672287940979,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6722689270973206,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6621848940849304,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6621848940849304,0.2826603353023529,0.6722689270973206,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6067227125167847,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5680672526359558,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"يروﺎّﻨﻓ","boundary":[0.5680672526359558,0.2826603353023529,0.6067227125167847,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6605042219161987,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6117647290229797,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"يﺮﯿﮔرﺎﮐ","boundary":[0.6117647290229797,0.2826603353023529,0.6605042219161987,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.2826603353023529},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2826603353023529},{"x":0.48403361439704895,"y":0.29572445154190063},{"x":0.45378151535987854,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﺷر","boundary":[0.45378151535987854,0.2826603353023529,0.48403361439704895,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5025210380554199,"y":0.29572445154190063},{"x":0.489075630903244,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.489075630903244,0.2826603353023529,0.5025210380554199,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5378151535987854,"y":0.29572445154190063},{"x":0.507563054561615,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯾﺪﺟ","boundary":[0.507563054561615,0.2826603353023529,0.5378151535987854,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5680672526359558,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5445378422737122,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.5445378422737122,0.2826603353023529,0.5680672526359558,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.2826603353023529},{"x":0.3630252182483673,"y":0.2826603353023529},{"x":0.3630252182483673,"y":0.29572445154190063},{"x":0.3529411852359772,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.3529411852359772,0.2826603353023529,0.3630252182483673,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.2826603353023529},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2826603353023529},{"x":0.37310925126075745,"y":0.29572445154190063},{"x":0.3680672347545624,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3680672347545624,0.2826603353023529,0.37310925126075745,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.2826603353023529},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2826603353023529},{"x":0.42352941632270813,"y":0.29572445154190063},{"x":0.3781512677669525,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"نﻮﮔﺎﻧﻮﮔ","boundary":[0.3781512677669525,0.2826603353023529,0.42352941632270813,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.2826603353023529},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2826603353023529},{"x":0.45378151535987854,"y":0.29572445154190063},{"x":0.4302521049976349,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.4302521049976349,0.2826603353023529,0.45378151535987854,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2826603353023529},{"x":0.29075631499290466,"y":0.2826603353023529},{"x":0.29075631499290466,"y":0.29572445154190063},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"يرﺎـﮑﻤﻫ","boundary":[0.2386554628610611,0.2826603353023529,0.29075631499290466,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.2826603353023529},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2826603353023529},{"x":0.32436975836753845,"y":0.29572445154190063},{"x":0.29579833149909973,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"دﺎﺠﯾا","boundary":[0.29579833149909973,0.2826603353023529,0.32436975836753845,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.2826603353023529},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2826603353023529},{"x":0.3512605130672455,"y":0.29572445154190063},{"x":0.3294117748737335,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"هﮋﯾو","boundary":[0.3294117748737335,0.2826603353023529,0.3512605130672455,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.30641329288482666},{"x":0.653781533241272,"y":0.30641329288482666},{"x":0.653781533241272,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﺷر","boundary":[0.6252101063728333,0.30641329288482666,0.653781533241272,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6941176652908325,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3194774389266968},{"x":0.658823549747467,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣﺎﻤﺗ","boundary":[0.658823549747467,0.30641329288482666,0.6941176652908325,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7109243869781494,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6991596817970276,0.30641329288482666,0.7109243869781494,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7613445520401001,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"كﺮﺘﺸﻣ","boundary":[0.7159664034843445,0.30641329288482666,0.7613445520401001,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5058823823928833,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3194774389266968},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻣﺪﺧ","boundary":[0.46890756487846375,0.30641329288482666,0.5058823823928833,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5176470875740051,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5126050710678101,0.30641329288482666,0.5176470875740051,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5697479248046875,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻓﺮﺸﯿﭘ","boundary":[0.5226891040802002,0.30641329288482666,0.5697479248046875,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6033613681793213,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"ﺐﺒﺳ","boundary":[0.5747899413108826,0.30641329288482666,0.6033613681793213,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6235294342041016,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3194774389266968},{"x":0.610084056854248,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"،ﺎﻫ","boundary":[0.610084056854248,0.30641329288482666,0.6235294342041016,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.30641329288482666},{"x":0.46722689270973206,"y":0.30641329288482666},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3194774389266968},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧﺎـﺳر","boundary":[0.4268907606601715,0.30641329288482666,0.46722689270973206,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.30641329288482666},{"x":0.27394959330558777,"y":0.30641329288482666},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3194774389266968},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":".ﺖـﺳا","boundary":[0.2386554628610611,0.30641329288482666,0.27394959330558777,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.30641329288482666},{"x":0.30756303668022156,"y":0.30641329288482666},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3194774389266968},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"هﺪـﺷ","boundary":[0.27899160981178284,0.30641329288482666,0.30756303668022156,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.30641329288482666},{"x":0.34117648005485535,"y":0.30641329288482666},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"ﺮـﺸﺑ","boundary":[0.3142857253551483,0.30641329288482666,0.34117648005485535,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3613445460796356,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺑ","boundary":[0.3462184965610504,0.30641329288482666,0.3613445460796356,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.30641329288482666},{"x":0.42184874415397644,"y":0.30641329288482666},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"نوﺰـﻓازور","boundary":[0.3680672347545624,0.30641329288482666,0.42184874415397644,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7613445520401001,"y":0.34323039650917053},{"x":0.75126051902771,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.75126051902771,0.3301662802696228,0.7613445520401001,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6957983374595642,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6672269105911255,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.6672269105911255,0.3301662802696228,0.6957983374595642,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7495798468589783,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7008403539657593,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"يﺮﯿﮔرﺎﮐ","boundary":[0.7008403539657593,0.3301662802696228,0.7495798468589783,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6369748115539551,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6016806960105896,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺴﯾز","boundary":[0.6016806960105896,0.3301662802696228,0.6369748115539551,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6655462384223938,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6420168280601501,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.6420168280601501,0.3301662802696228,0.6655462384223938,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3301662802696228},{"x":0.556302547454834,"y":0.3301662802696228},{"x":0.556302547454834,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5243697762489319,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺻﺮﻋ","boundary":[0.5243697762489319,0.3301662802696228,0.556302547454834,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6000000238418579,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5630252361297607,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"يروﺎّﻨﻓ","boundary":[0.5630252361297607,0.3301662802696228,0.6000000238418579,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.3301662802696228},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3301662802696228},{"x":0.3126050531864166,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2689075767993927,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"ﺶﯾاﺮـﮔ","boundary":[0.2689075767993927,0.3301662802696228,0.3126050531864166,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.3301662802696228},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3301662802696228},{"x":0.3310924470424652,"y":0.34323039650917053},{"x":0.3193277418613434,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.3193277418613434,0.3301662802696228,0.3310924470424652,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.3301662802696228},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3301662802696228},{"x":0.34117648005485535,"y":0.34323039650917053},{"x":0.3361344635486603,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3361344635486603,0.3301662802696228,0.34117648005485535,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.3301662802696228},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3301662802696228},{"x":0.38823530077934265,"y":0.34323039650917053},{"x":0.3478991687297821,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"ناﺮـﻤﻋ","boundary":[0.3478991687297821,0.3301662802696228,0.38823530077934265,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.3301662802696228},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3301662802696228},{"x":0.44873949885368347,"y":0.34323039650917053},{"x":0.3932773172855377,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"ﯽـﺳﺪﻨﻬﻣ","boundary":[0.3932773172855377,0.3301662802696228,0.44873949885368347,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3301662802696228},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3301662802696228},{"x":0.46722689270973206,"y":0.34323039650917053},{"x":0.45546218752861023,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.45546218752861023,0.3301662802696228,0.46722689270973206,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5042017102241516,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4722689092159271,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯾﺪﺟ","boundary":[0.4722689092159271,0.3301662802696228,0.5042017102241516,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5243697762489319,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5092437267303467,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.5092437267303467,0.3301662802696228,0.5243697762489319,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3301662802696228},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3301662802696228},{"x":0.2689075767993927,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":1,"str":"يﺎـﻫ","boundary":[0.2386554628610611,0.3301662802696228,0.2689075767993927,0.34323039650917053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7613445520401001,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7159664034843445,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"نﻮﮔﺎﻧﻮﮔ","boundary":[0.7159664034843445,0.3527315855026245,0.7613445520401001,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7058823704719543,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6957983374595642,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.6957983374595642,0.3527315855026245,0.7058823704719543,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7142857313156128,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7126050591468811,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7126050591468811,0.3527315855026245,0.7142857313156128,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.3527315855026245},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3527315855026245},{"x":0.38823530077934265,"y":0.36579573154449463},{"x":0.3798319399356842,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.3798319399356842,0.3527315855026245,0.38823530077934265,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4285714328289032,"y":0.36579573154449463},{"x":0.3932773172855377,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":".ﺖـﺳا","boundary":[0.3932773172855377,0.3527315855026245,0.4285714328289032,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4588235318660736,"y":0.36579573154449463},{"x":0.43361344933509827,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"هدﺮﮐ","boundary":[0.43361344933509827,0.3527315855026245,0.4588235318660736,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4941176474094391,"y":0.36579573154449463},{"x":0.46554622054100037,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"دﺎﺠﯾا","boundary":[0.46554622054100037,0.3527315855026245,0.4941176474094391,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5596638917922974,"y":0.36579573154449463},{"x":0.49915966391563416,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"،ﮏﯿﻨﮑﺗﻮﺋژ","boundary":[0.49915966391563416,0.3527315855026245,0.5596638917922974,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6151260733604431,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5647059082984924,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ","boundary":[0.5647059082984924,0.3527315855026245,0.6151260733604431,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6487395167350769,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6201680898666382,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"ﮥﺘﺷر","boundary":[0.6201680898666382,0.3527315855026245,0.6487395167350769,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6672269105911255,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6554622054100037,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6554622054100037,0.3527315855026245,0.6672269105911255,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6957983374595642,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6739495992660522,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"هﮋﯾو","boundary":[0.6739495992660522,0.3527315855026245,0.6957983374595642,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.3527315855026245},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3527315855026245},{"x":0.3781512677669525,"y":0.36579573154449463},{"x":0.35462185740470886,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"ﻦـﯾا","boundary":[0.35462185740470886,0.3527315855026245,0.3781512677669525,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3527315855026245},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3527315855026245},{"x":0.2689075767993927,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2386554628610611,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"ياﺮـﺑ","boundary":[0.2386554628610611,0.3527315855026245,0.2689075767993927,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.3527315855026245},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3527315855026245},{"x":0.3327731192111969,"y":0.36579573154449463},{"x":0.27563026547431946,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"نﺎـﻤﺟﺮﺘﻣ","boundary":[0.27563026547431946,0.3527315855026245,0.3327731192111969,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.3527315855026245},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3527315855026245},{"x":0.3529411852359772,"y":0.36579573154449463},{"x":0.33781513571739197,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"،ور","boundary":[0.33781513571739197,0.3527315855026245,0.3529411852359772,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7613445520401001,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"يﺮﯿﺛﺄﺗ","boundary":[0.7243697643280029,0.37648457288742065,0.7613445520401001,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7210084199905396,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"يراﺬﮔ","boundary":[0.6857143044471741,0.37648457288742065,0.7210084199905396,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3142857253551483,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3895486891269684},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻧﺪـﺷ","boundary":[0.27899160981178284,0.37648457288742065,0.3142857253551483,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.37648457288742065},{"x":0.35462185740470886,"y":0.37648457288742065},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3895486891269684},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻤﺼﻣ","boundary":[0.3210084140300751,0.37648457288742065,0.35462185740470886,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.37648457288742065},{"x":0.38991597294807434,"y":0.37648457288742065},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3895486891269684},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.3613445460796356,0.37648457288742065,0.38991597294807434,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.37648457288742065},{"x":0.43361344933509827,"y":0.37648457288742065},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3895486891269684},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻤﺟﺮﺗ","boundary":[0.3966386616230011,0.37648457288742065,0.43361344933509827,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.37648457288742065},{"x":0.462184876203537,"y":0.37648457288742065},{"x":0.462184876203537,"y":0.3895486891269684},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"ياﺮﺑ","boundary":[0.43865546584129333,0.37648457288742065,0.462184876203537,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5277311205863953,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3895486891269684},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"،ﮏﯿﻨﮑﺗﻮﺋژ","boundary":[0.46890756487846375,0.37648457288742065,0.5277311205863953,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.37648457288742065},{"x":0.583193302154541,"y":0.37648457288742065},{"x":0.583193302154541,"y":0.3895486891269684},{"x":0.534453809261322,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ","boundary":[0.534453809261322,0.37648457288742065,0.583193302154541,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6016806960105896,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5882353186607361,0.37648457288742065,0.6016806960105896,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6352941393852234,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯿﭼﺎﻧ","boundary":[0.6067227125167847,0.37648457288742065,0.6352941393852234,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.37648457288742065},{"x":0.680672287940979,"y":0.37648457288742065},{"x":0.680672287940979,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﭼﺮﻫ","boundary":[0.6420168280601501,0.37648457288742065,0.680672287940979,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.37648457288742065},{"x":0.2722689211368561,"y":0.37648457288742065},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3895486891269684},{"x":0.267226904630661,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.267226904630661,0.37648457288742065,0.2722689211368561,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.37648457288742065},{"x":0.26218488812446594,"y":0.37648457288742065},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3895486891269684},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":1,"str":"ﻦـﯾا","boundary":[0.2386554628610611,0.37648457288742065,0.26218488812446594,0.3895486891269684]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7428571581840515,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.7361344695091248,0.39904987812042236,0.7428571581840515,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7613445520401001,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺛا","boundary":[0.7495798468589783,0.39904987812042236,0.7613445520401001,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6201680898666382,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ناﺮﻤﻋ","boundary":[0.5848739743232727,0.39904987812042236,0.6201680898666382,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6756302714347839,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ","boundary":[0.6252101063728333,0.39904987812042236,0.6756302714347839,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7142857313156128,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4121140241622925},{"x":0.680672287940979,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻌﻣﺎﺟ","boundary":[0.680672287940979,0.39904987812042236,0.7142857313156128,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.39904987812042236},{"x":0.729411780834198,"y":0.39904987812042236},{"x":0.729411780834198,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.7193277478218079,0.39904987812042236,0.729411780834198,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5058823823928833,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4121140241622925},{"x":0.489075630903244,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.489075630903244,0.39904987812042236,0.5058823823928833,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5428571701049805,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯾﺪﻘﺗ","boundary":[0.5109243988990784,0.39904987812042236,0.5428571701049805,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.39904987812042236},{"x":0.578151285648346,"y":0.39904987812042236},{"x":0.578151285648346,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"رﻮﺸﮐ","boundary":[0.5495798587799072,0.39904987812042236,0.578151285648346,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.39904987812042236},{"x":0.38823530077934265,"y":0.39904987812042236},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4121140241622925},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺑ","boundary":[0.37478992342948914,0.39904987812042236,0.38823530077934265,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.39904987812042236},{"x":0.43529412150382996,"y":0.39904987812042236},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4121140241622925},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻤﺣز","boundary":[0.3949579894542694,0.39904987812042236,0.43529412150382996,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.39904987812042236},{"x":0.45378151535987854,"y":0.39904987812042236},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4121140241622925},{"x":0.440336138010025,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.440336138010025,0.39904987812042236,0.45378151535987854,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.39904987812042236},{"x":0.48571428656578064,"y":0.39904987812042236},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4121140241622925},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﻨﮐ","boundary":[0.4605042040348053,0.39904987812042236,0.48571428656578064,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.39904987812042236},{"x":0.2857142984867096,"y":0.39904987812042236},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4121140241622925},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"لﺎـﺳ","boundary":[0.2571428716182709,0.39904987812042236,0.2857142984867096,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3126050531864166,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4121140241622925},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻃ","boundary":[0.29075631499290466,0.39904987812042236,0.3126050531864166,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.39904987812042236},{"x":0.33781513571739197,"y":0.39904987812042236},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4121140241622925},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻧآ","boundary":[0.3176470696926117,0.39904987812042236,0.33781513571739197,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.39904987812042236},{"x":0.37310925126075745,"y":0.39904987812042236},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4121140241622925},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ﮥﺒﺋﺎﺷ","boundary":[0.3445378243923187,0.39904987812042236,0.37310925126075745,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.39904987812042236},{"x":0.2554621994495392,"y":0.39904987812042236},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4121140241622925},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﻫ","boundary":[0.2386554628610611,0.39904987812042236,0.2554621994495392,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6974790096282959,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6420168280601501,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺧﺎﺳﺮﯾز","boundary":[0.6420168280601501,0.4228028357028961,0.6974790096282959,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7260504364967346,"y":0.43586698174476624},{"x":0.702521026134491,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"ﺪﺷر","boundary":[0.702521026134491,0.4228028357028961,0.7260504364967346,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7613445520401001,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7327731251716614,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"ﺐﺒﺳ","boundary":[0.7327731251716614,0.4228028357028961,0.7613445520401001,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5378151535987854,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5092437267303467,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.5092437267303467,0.4228028357028961,0.5378151535987854,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5663865804672241,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5428571701049805,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"هﺪﺷ","boundary":[0.5428571701049805,0.4228028357028961,0.5663865804672241,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6117647290229797,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5731092691421509,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧاﺮﻤﻋ","boundary":[0.5731092691421509,0.4228028357028961,0.6117647290229797,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6420168280601501,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6168067455291748,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.6168067455291748,0.4228028357028961,0.6420168280601501,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5042017102241516,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4739495813846588,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"نوﺰﻓا","boundary":[0.4739495813846588,0.4228028357028961,0.5042017102241516,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3529411852359772,"y":0.43586698174476624},{"x":0.32436975836753845,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﺷر","boundary":[0.32436975836753845,0.4228028357028961,0.3529411852359772,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3831932842731476,"y":0.43586698174476624},{"x":0.35798320174217224,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"ياﺮﺑ","boundary":[0.35798320174217224,0.4228028357028961,0.3831932842731476,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4117647111415863,"y":0.43586698174476624},{"x":0.38823530077934265,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺘﻣ","boundary":[0.38823530077934265,0.4228028357028961,0.4117647111415863,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4228028357028961},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4228028357028961},{"x":0.43529412150382996,"y":0.43586698174476624},{"x":0.41680672764778137,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.41680672764778137,0.4228028357028961,0.43529412150382996,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4722689092159271,"y":0.43586698174476624},{"x":0.440336138010025,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"،ﻦﯾاﺮﺑ","boundary":[0.440336138010025,0.4228028357028961,0.4722689092159271,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4228028357028961},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4228028357028961},{"x":0.29411765933036804,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"ﯽـﺳﺪﻨﻬﻣ","boundary":[0.2386554628610611,0.4228028357028961,0.29411765933036804,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.4228028357028961},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4228028357028961},{"x":0.32268908619880676,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2991596758365631,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.2991596758365631,0.4228028357028961,0.32268908619880676,0.43586698174476624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4638655483722687,"y":0.45843231678009033},{"x":0.4151260554790497,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺴﺳﺆﻣ","boundary":[0.4151260554790497,0.4453681707382202,0.4638655483722687,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5243697762489319,"y":0.45843231678009033},{"x":0.46890756487846375,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿـﻨﭽﻤﻫ","boundary":[0.46890756487846375,0.4453681707382202,0.5243697762489319,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5361344814300537,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5310924649238586,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.4453681707382202,0.5361344814300537,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5798319578170776,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5411764979362488,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":"روﺎـﺸﻣ","boundary":[0.5411764979362488,0.4453681707382202,0.5798319578170776,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6420168280601501,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5865546464920044,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":"ﯽـﺳﺪﻨﻬﻣ","boundary":[0.5865546464920044,0.4453681707382202,0.6420168280601501,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7210084199905396,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6470588445663452,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":"،يژﻮﻟﻮﻨﮑﺗﻮﯿﺑ","boundary":[0.6470588445663452,0.4453681707382202,0.7210084199905396,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7260504364967346,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":"،نﺪﻌﻣ","boundary":[0.7260504364967346,0.4453681707382202,0.7613445520401001,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4453681707382202},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4453681707382202},{"x":0.24369747936725616,"y":0.45843231678009033},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.2386554628610611,0.4453681707382202,0.24369747936725616,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.4453681707382202},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4453681707382202},{"x":0.31092438101768494,"y":0.45843231678009033},{"x":0.24873949587345123,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":"ﮏـﯿﻨﮑﺗﻮﺋژ","boundary":[0.24873949587345123,0.4453681707382202,0.31092438101768494,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3798319399356842,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3176470696926117,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":"يرﺎـﮑﻧﺎﻤﯿﭘ","boundary":[0.3176470696926117,0.4453681707382202,0.3798319399356842,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4151260554790497,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3848739564418793,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":"يﺎـﻫ","boundary":[0.3848739564418793,0.4453681707382202,0.4151260554790497,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6957983374595642,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6907563209533691,0.46912112832069397,0.6957983374595642,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7613445520401001,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد","boundary":[0.7008403539657593,0.46912112832069397,0.7613445520401001,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6857143044471741,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"نادﺎﺘﺳا","boundary":[0.6420168280601501,0.46912112832069397,0.6857143044471741,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"لﺎﻌﻓ","boundary":[0.6117647290229797,0.46912112832069397,0.6369748115539551,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5647059082984924,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺻﺮﻋ","boundary":[0.5327731370925903,0.46912112832069397,0.5647059082984924,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5882353186607361,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.5697479248046875,0.46912112832069397,0.5882353186607361,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6067227125167847,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5932773351669312,0.46912112832069397,0.6067227125167847,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.46912112832069397},{"x":0.40168067812919617,"y":0.46912112832069397},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4821852743625641},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.37310925126075745,0.46912112832069397,0.40168067812919617,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.46912112832069397},{"x":0.45042017102241516,"y":0.46912112832069397},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4821852743625641},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﻣدﻮﺳ","boundary":[0.40672269463539124,0.46912112832069397,0.45042017102241516,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.46912112832069397},{"x":0.462184876203537,"y":0.46912112832069397},{"x":0.462184876203537,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4571428596973419,0.46912112832069397,0.462184876203537,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5142857432365417,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4821852743625641},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"يدﺮﺑرﺎﮐ","boundary":[0.46890756487846375,0.46912112832069397,0.5142857432365417,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5310924649238586,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.5210084319114685,0.46912112832069397,0.5310924649238586,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6873949766159058,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.6605042219161987,0.49168646335601807,0.6873949766159058,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﺴﯾﺎﺷ","boundary":[0.6924369931221008,0.49168646335601807,0.7361344695091248,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2722689211368561,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"ﺪـﺷرا","boundary":[0.2386554628610611,0.49168646335601807,0.2722689211368561,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3445378243923187,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5047506093978882},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"ﯽـﺳﺎﻨﺷرﺎﮐ","boundary":[0.27899160981178284,0.49168646335601807,0.3445378243923187,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4151260554790497,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"يﻮﺠـﺸﻧاد","boundary":[0.3529411852359772,0.49168646335601807,0.4151260554790497,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4588235318660736,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5047506093978882},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"،ﯽـﺑﺮﻋ","boundary":[0.42016807198524475,0.49168646335601807,0.4588235318660736,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5042017102241516,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5047506093978882},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"يدﺎـﻫ","boundary":[0.46554622054100037,0.49168646335601807,0.5042017102241516,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.49168646335601807},{"x":0.556302547454834,"y":0.49168646335601807},{"x":0.556302547454834,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"سﺪﻨﻬﻣ","boundary":[0.5109243988990784,0.49168646335601807,0.556302547454834,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5899159908294678,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻗآ","boundary":[0.5630252361297607,0.49168646335601807,0.5899159908294678,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6386554837226868,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻤﺣز","boundary":[0.5966386795043945,0.49168646335601807,0.6386554837226868,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.49168646335601807},{"x":0.653781533241272,"y":0.49168646335601807},{"x":0.653781533241272,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.6453781723976135,0.49168646335601807,0.653781533241272,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5154394507408142},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5154394507408142},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5285035371780396},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"ﻞﮑﺷ","boundary":[0.45378151535987854,0.5154394507408142,0.48403361439704895,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﺳﺮﺗزﺎﺑ","boundary":[0.4907563030719757,0.5154394507408142,0.5428571701049805,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5154394507408142},{"x":0.561344563961029,"y":0.5154394507408142},{"x":0.561344563961029,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5495798587799072,0.5154394507408142,0.561344563961029,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻫاﺮﻤﻫ","boundary":[0.5680672526359558,0.5154394507408142,0.6151260733604431,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"ياﺮﺑ","boundary":[0.6218487620353699,0.5154394507408142,0.6470588445663452,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5154394507408142},{"x":0.702521026134491,"y":0.5154394507408142},{"x":0.702521026134491,"y":0.5285035371780396},{"x":0.653781533241272,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"،يرﺎﻤﻌﻣ","boundary":[0.653781533241272,0.5154394507408142,0.702521026134491,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ","boundary":[0.7092437148094177,0.5154394507408142,0.7613445520401001,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5154394507408142},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5154394507408142},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5285035371780396},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺤﻔﺻ","boundary":[0.33781513571739197,0.5154394507408142,0.37310925126075745,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5285035371780396},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3798319399356842,0.5154394507408142,0.3848739564418793,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5154394507408142},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5154394507408142},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5285035371780396},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.39159664511680603,0.5154394507408142,0.42184874415397644,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5154394507408142},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5154394507408142},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.4285714328289032,0.5154394507408142,0.45378151535987854,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5285035371780396},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺛا","boundary":[0.2386554628610611,0.5154394507408142,0.2521008551120758,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5285035371780396},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾاﺪﺘﺑا","boundary":[0.25882354378700256,0.5154394507408142,0.2991596758365631,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5285035371780396},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾارآ","boundary":[0.30588236451148987,0.5154394507408142,0.3361344635486603,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":".دﻮﺷ","boundary":[0.6470588445663452,0.5391923785209656,0.6739495992660522,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5522565245628357},{"x":0.680672287940979,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"ﺮﮑﺸﺗ","boundary":[0.680672287940979,0.5391923785209656,0.7126050591468811,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7176470756530762,0.5391923785209656,0.7226890921592712,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5522565245628357},{"x":0.729411780834198,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"str":"ﺮﯾﺪﻘﺗ","boundary":[0.729411780834198,0.5391923785209656,0.7613445520401001,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"،نﺎﯾﺎﭘ","boundary":[0.6857143044471741,0.5617577433586121,0.7176470756530762,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7243697643280029,0.5617577433586121,0.7378151416778564,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5617577433586121},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5617577433586121},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5748218297958374},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"ـﺼﺼﺨﺘﻣ","boundary":[0.40168067812919617,0.5617577433586121,0.45378151535987854,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5617577433586121},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5617577433586121},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4605042040348053,0.5617577433586121,0.46554622054100037,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5617577433586121},{"x":0.534453809261322,"y":0.5617577433586121},{"x":0.534453809261322,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"نﺎﮔﺪﻨﻧاﻮﺧ","boundary":[0.4722689092159271,0.5617577433586121,0.534453809261322,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻧﺪﻨﻤﺸﻫاﻮﺧ","boundary":[0.5411764979362488,0.5617577433586121,0.6184874176979065,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻤﺟﺮﺘﻣ","boundary":[0.6252101063728333,0.5617577433586121,0.6789916157722473,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5617577433586121},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5617577433586121},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"ترﻮـﺻ","boundary":[0.2386554628610611,0.5617577433586121,0.2823529541492462,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5748218297958374},{"x":0.289075642824173,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.289075642824173,0.5617577433586121,0.3025210201740265,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5748218297958374},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"،هزﻮـﺣ","boundary":[0.30756303668022156,0.5617577433586121,0.3478991687297821,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5748218297958374},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"ﻦـﯾا","boundary":[0.35462185740470886,0.5617577433586121,0.3798319399356842,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5748218297958374},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"نﺎ","boundary":[0.38655462861061096,0.5617577433586121,0.4000000059604645,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5855106711387634},{"x":0.702521026134491,"y":0.5855106711387634},{"x":0.702521026134491,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﮑﻧ","boundary":[0.6789916157722473,0.5855106711387634,0.702521026134491,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻫ","boundary":[0.7092437148094177,0.5855106711387634,0.7243697643280029,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺟو","boundary":[0.7310924530029297,0.5855106711387634,0.7613445520401001,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5855106711387634},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5855106711387634},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧﺎـﺸﻧ","boundary":[0.2386554628610611,0.5855106711387634,0.27899160981178284,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺑ","boundary":[0.2840336263179779,0.5855106711387634,0.3008403480052948,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5855106711387634},{"x":0.31596639752388,"y":0.5855106711387634},{"x":0.31596639752388,"y":0.5985748171806335},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.30756303668022156,0.5855106711387634,0.31596639752388,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5855106711387634},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5855106711387634},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5985748171806335},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"دراﻮـﻣ","boundary":[0.3210084140300751,0.5855106711387634,0.35798320174217224,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5985748171806335},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3630252182483673,0.5855106711387634,0.3680672347545624,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5985748171806335},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"ﺪـﻨﯾﺎﻣﺮﻔﻧ","boundary":[0.37478992342948914,0.5855106711387634,0.4285714328289032,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5855106711387634},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5855106711387634},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5985748171806335},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"ﻎـﯾرد","boundary":[0.43529412150382996,0.5855106711387634,0.46890756487846375,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"نﺎـﺸﯾا","boundary":[0.4756302535533905,0.5855106711387634,0.5159664154052734,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5855106711387634},{"x":0.529411792755127,"y":0.5855106711387634},{"x":0.529411792755127,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5210084319114685,0.5855106711387634,0.529411792755127,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.5361344814300537,0.5855106711387634,0.5445378422737122,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"دﻮـﺧ","boundary":[0.5512605309486389,0.5855106711387634,0.5798319578170776,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"تادﺎﻬﻨﺸﯿﭘ","boundary":[0.5865546464920044,0.5855106711387634,0.6521008610725403,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":1,"str":"،يا","boundary":[0.6571428775787354,0.5855106711387634,0.6773109436035156,0.5985748171806335]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6211401224136353},{"x":0.610084056854248,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"www.niroomand.net/en","boundary":[0.610084056854248,0.6104512810707092,0.7613445520401001,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5983193516731262,0.6080760359764099,0.6033613681793213,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"www.researchgroup.niroomand.net/en","boundary":[0.3445378243923187,0.6104512810707092,0.5932773351669312,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6080760359764099},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6080760359764099},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6211401224136353},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"ﺪــﻨﯾﺎﻣﺮﻓ","boundary":[0.24201680719852448,0.6080760359764099,0.29075631499290466,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.6080760359764099},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6080760359764099},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"لﺎــﺳرا","boundary":[0.2974790036678314,0.6080760359764099,0.33949580788612366,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6080760359764099},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6080760359764099},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2386554628610611,0.6080760359764099,0.24033613502979279,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6318289637565613},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6318289637565613},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6448931097984314},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳﺎﻣ","boundary":[0.41680672764778137,0.6318289637565613,0.45378151535987854,0.6448931097984314]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6318289637565613},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6318289637565613},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":1,"str":"يوزرآ","boundary":[0.4605042040348053,0.6318289637565613,0.49747899174690247,0.6448931097984314]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":1,"str":"ناراﻮﮔرﺰﺑ","boundary":[0.5025210380554199,0.6318289637565613,0.5579832196235657,0.6448931097984314]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣﺎﻤﺗ","boundary":[0.5647059082984924,0.6318289637565613,0.6000000238418579,0.6448931097984314]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6318289637565613},{"x":0.63193279504776,"y":0.6318289637565613},{"x":0.63193279504776,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":1,"str":"ياﺮﺑ","boundary":[0.6067227125167847,0.6318289637565613,0.63193279504776,0.6448931097984314]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻬﻟا","boundary":[0.6386554837226868,0.6318289637565613,0.6638655662536621,0.6448931097984314]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":1,"str":"نوﺰﻓازور","boundary":[0.6689075827598572,0.6318289637565613,0.7210084199905396,0.6448931097984314]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":1,"str":"ﻖﯿﻓﻮﺗ","boundary":[0.7260504364967346,0.6318289637565613,0.7613445520401001,0.6448931097984314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7613445520401001,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.25190737771987914,0.7663445520401001,0.6518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6888360977172852},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":1,"str":"ﺸﻧاد","boundary":[0.39159664511680603,0.6781472563743591,0.4151260554790497,0.6888360977172852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.6781472563743591},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6781472563743591},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6888360977172852},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻤﻠﻋ","boundary":[0.42184874415397644,0.6781472563743591,0.45042017102241516,0.6888360977172852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6781472563743591},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6781472563743591},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺌﯿﻫ","boundary":[0.4571428596973419,0.6781472563743591,0.48739495873451233,0.6888360977172852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":1,"str":"ﻮﻀﻋ","boundary":[0.4924369752407074,0.6781472563743591,0.5176470875740051,0.6888360977172852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":1,"str":"،دازرﻮﻧ","boundary":[0.5226891040802002,0.6781472563743591,0.5596638917922974,0.6888360977172852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻠﻋ","boundary":[0.5647059082984924,0.6781472563743591,0.5865546464920044,0.6888360977172852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6781472563743591},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6781472563743591},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6888360977172852},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺘﺸﻬﺑ","boundary":[0.29243698716163635,0.6781472563743591,0.3310924470424652,0.6888360977172852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.6781472563743591},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6781472563743591},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﻬﺷ","boundary":[0.3361344635486603,0.6781472563743591,0.3663865625858307,0.6888360977172852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6781472563743591},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6781472563743591},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6888360977172852},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕ","boundary":[0.37142857909202576,0.6781472563743591,0.38991597294807434,0.6888360977172852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﻣوﺮﯿﻧ","boundary":[0.5428571701049805,0.6995249390602112,0.5865546464920044,0.7102137804031372]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻣﺎﺣ","boundary":[0.5915966629981995,0.6995249390602112,0.6168067455291748,0.7102137804031372]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6995249390602112},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6995249390602112},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7102137804031372},{"x":0.364705890417099,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﺑ","boundary":[0.364705890417099,0.6995249390602112,0.3831932842731476,0.7102137804031372]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6995249390602112},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6995249390602112},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7102137804031372},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺸﻧاد","boundary":[0.38823530077934265,0.6995249390602112,0.4319327771663666,0.7102137804031372]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6995249390602112},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6995249390602112},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7102137804031372},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻤﻠﻋ","boundary":[0.43697479367256165,0.6995249390602112,0.46722689270973206,0.7102137804031372]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7102137804031372},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺌﯿﻫ","boundary":[0.4722689092159271,0.6995249390602112,0.5042017102241516,0.7102137804031372]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":1,"str":"ﻮﻀﻋ","boundary":[0.5092437267303467,0.6995249390602112,0.5327731370925903,0.7102137804031372]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5394958257675171,0.6995249390602112,0.5411764979362488,0.7102137804031372]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6995249390602112},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6995249390602112},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7102137804031372},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻨﯿﻤﺧ","boundary":[0.26050421595573425,0.6995249390602112,0.2974790036678314,0.7102137804031372]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6995249390602112},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6995249390602112},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7102137804031372},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":1,"str":"مﺎﻣا","boundary":[0.3042016923427582,0.6995249390602112,0.32436975836753845,0.7102137804031372]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6995249390602112},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6995249390602112},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7102137804031372},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻠﻠﻤﻟا","boundary":[0.3294117748737335,0.6995249390602112,0.3630252182483673,0.7102137804031372]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.5378151535987854,0.7197149395942688,0.5411764979362488,0.7304037809371948]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.7197149395942688},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7197149395942688},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7304037809371948},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":1,"str":"اﺮﻫز","boundary":[0.34285715222358704,0.7197149395942688,0.3663865625858307,0.7304037809371948]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.7197149395942688},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7197149395942688},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7304037809371948},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﺋﻮﺑ","boundary":[0.37142857909202576,0.7197149395942688,0.40168067812919617,0.7304037809371948]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7197149395942688},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7197149395942688},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7304037809371948},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ","boundary":[0.40672269463539124,0.7197149395942688,0.45378151535987854,0.7304037809371948]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7197149395942688},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7197149395942688},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4605042040348053,0.7197149395942688,0.46554622054100037,0.7304037809371948]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7304037809371948},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻨﻓ","boundary":[0.47058823704719543,0.7197149395942688,0.4907563030719757,0.7304037809371948]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":1,"str":"ﺲﯾدﺮﭘ","boundary":[0.4957983195781708,0.7197149395942688,0.5361344814300537,0.7304037809371948]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7197149395942688},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7197149395942688},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7304037809371948},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.33781513571739197,0.7197149395942688,0.34117648005485535,0.7304037809371948]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7517814636230469},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺘﺴﻣز","boundary":[0.43529412150382996,0.7410926222801208,0.4789915978908539,0.7517814636230469]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":1,"str":"1399","boundary":[0.4000000059604645,0.7410926222801208,0.4302521049976349,0.7517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7517814636230469},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.25550421595573425,0.6711472563743591,0.6218067455291748,0.7587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5042017102241516,"y":0.805225670337677},{"x":0.4941176474094391,"y":0.805225670337677}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧ","boundary":[0.4941176474094391,0.7933491468429565,0.5042017102241516,0.805225670337677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5042017102241516,"y":0.805225670337677},{"x":0.4941176474094391,"y":0.805225670337677}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.7863491468429565,0.5092017102241516,0.812225670337677],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/fdFFGCUsWcYCLKOv-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/VMWsShgLzCNNldFh.jpg","blurred":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/QgEgzSLuMCTdarfE.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/SzlnVSjlgxgKHjFn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/rTFBGXNJDpcqwkaF.jpg","blurred":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/foVlJvBZdCSMzIRv.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00039269825690934636,0.00029917740821838376,0.9987120259629578,0.999038182463612]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7613445520401001,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺘﻔﮕﺸﯿﭘ","boundary":[0.6974790096282959,0.25890737771987915,0.7613445520401001,0.2719714939594269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6957983374595642,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6907563209533691,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"ﮔ","boundary":[0.6907563209533691,0.2826603353023529,0.6957983374595642,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7109243869781494,"y":0.29572445154190063},{"x":0.702521026134491,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.702521026134491,0.2826603353023529,0.7109243869781494,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7613445520401001,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7176470756530762,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"هدﺎﻔﺘﺳا","boundary":[0.7176470756530762,0.2826603353023529,0.7613445520401001,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6890756487846375,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6554622054100037,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"ﯿنﺎﻫﺎ","boundary":[0.6554622054100037,0.2826603353023529,0.6890756487846375,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6487395167350769,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6235294342041016,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"اﺮﺑي","boundary":[0.6235294342041016,0.2826603353023529,0.6487395167350769,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5546218752861023,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5462185144424438,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5462185144424438,0.2826603353023529,0.5546218752861023,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6184874176979065,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5596638917922974,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"ﺖـﻈﻓﺎﺤﻣ","boundary":[0.5596638917922974,0.2826603353023529,0.6184874176979065,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5394958257675171,"y":0.29572445154190063},{"x":0.4957983195781708,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"ﮥﯿـﺷﺎﺣ","boundary":[0.4957983195781708,0.2826603353023529,0.5394958257675171,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.2826603353023529},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2826603353023529},{"x":0.36974790692329407,"y":0.29572445154190063},{"x":0.33781513571739197,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﺳﺮﻓ","boundary":[0.33781513571739197,0.2826603353023529,0.36974790692329407,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.2826603353023529},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2826603353023529},{"x":0.41848739981651306,"y":0.29572445154190063},{"x":0.3764705955982208,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"لﺮـﺘﻨﮐ","boundary":[0.3764705955982208,0.2826603353023529,0.41848739981651306,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.2826603353023529},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2826603353023529},{"x":0.4302521049976349,"y":0.29572445154190063},{"x":0.4252100884914398,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4252100884914398,0.2826603353023529,0.4302521049976349,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.2826603353023529},{"x":0.489075630903244,"y":0.2826603353023529},{"x":0.489075630903244,"y":0.29572445154190063},{"x":0.43697479367256165,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﻧﺎﺧدور","boundary":[0.43697479367256165,0.2826603353023529,0.489075630903244,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.2826603353023529},{"x":0.3361344635486603,"y":0.2826603353023529},{"x":0.3361344635486603,"y":0.29572445154190063},{"x":0.3142857253551483,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"ﯾﺶ","boundary":[0.3142857253551483,0.2826603353023529,0.3361344635486603,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.2826603353023529},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2826603353023529},{"x":0.30756303668022156,"y":0.29572445154190063},{"x":0.29411765933036804,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.29411765933036804,0.2826603353023529,0.30756303668022156,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2826603353023529},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2826603353023529},{"x":0.2689075767993927,"y":0.29572445154190063},{"x":0.2386554628610611,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﭘورا","boundary":[0.2386554628610611,0.2826603353023529,0.2689075767993927,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.2826603353023529},{"x":0.2873949706554413,"y":0.2826603353023529},{"x":0.2873949706554413,"y":0.29572445154190063},{"x":0.27394959330558777,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.27394959330558777,0.2826603353023529,0.2873949706554413,0.29572445154190063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7613445520401001,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺘﻣﺪﻗ","boundary":[0.7226890921592712,0.30641329288482666,0.7613445520401001,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7159664034843445,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"دﯾﺮﯾﻪﻨ","boundary":[0.6789916157722473,0.30641329288482666,0.7159664034843445,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6722689270973206,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":".دراد","boundary":[0.6453781723976135,0.30641329288482666,0.6722689270973206,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6184874176979065,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"لﺎﺳ","boundary":[0.5949580073356628,0.30641329288482666,0.6184874176979065,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6386554837226868,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6252101063728333,0.30641329288482666,0.6386554837226868,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.30641329288482666},{"x":0.561344563961029,"y":0.30641329288482666},{"x":0.561344563961029,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﺷﺬﮔ","boundary":[0.5210084319114685,0.30641329288482666,0.561344563961029,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5932773351669312,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.5697479248046875,0.30641329288482666,0.5932773351669312,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5193277597427368,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3194774389266968},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"،شور","boundary":[0.48235294222831726,0.30641329288482666,0.5193277597427368,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.30641329288482666},{"x":0.48067227005958557,"y":0.30641329288482666},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3194774389266968},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﻫي","boundary":[0.45042017102241516,0.30641329288482666,0.48067227005958557,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4436974823474884,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"ﺪـﻗﯾﻤﯽ","boundary":[0.3983193337917328,0.30641329288482666,0.4436974823474884,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.30641329288482666},{"x":0.32436975836753845,"y":0.30641329288482666},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3194774389266968},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"ﺒﺜﺗ","boundary":[0.30756303668022156,0.30641329288482666,0.32436975836753845,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3344537913799286,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3294117748737335,0.30641329288482666,0.3344537913799286,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.30641329288482666},{"x":0.39159664511680603,"y":0.30641329288482666},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3194774389266968},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"ﺖـﻇﺎﻔﺣ","boundary":[0.34117648005485535,0.30641329288482666,0.39159664511680603,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.30641329288482666},{"x":0.30588236451148987,"y":0.30641329288482666},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3194774389266968},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"ـﯿﺖ","boundary":[0.2806722819805145,0.30641329288482666,0.30588236451148987,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.30641329288482666},{"x":0.27394959330558777,"y":0.30641329288482666},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3194774389266968},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":1,"str":"كﺎـﺧ","boundary":[0.2386554628610611,0.30641329288482666,0.27394959330558777,0.3194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7210084199905396,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"ﻒﺸﮐ","boundary":[0.6890756487846375,0.32897862792015076,0.7210084199905396,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7613445520401001,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"هرﺎﺑود","boundary":[0.7277311086654663,0.32897862792015076,0.7613445520401001,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6823529601097107,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻧﺪﺷ","boundary":[0.6504201889038086,0.32897862792015076,0.6823529601097107,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.32897862792015076},{"x":0.63193279504776,"y":0.32897862792015076},{"x":0.63193279504776,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺒﻬﺑ","boundary":[0.6016806960105896,0.32897862792015076,0.63193279504776,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6436975002288818,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6386554837226868,0.32897862792015076,0.6436975002288818,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5949580073356628,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺘﻓﺎﯾ","boundary":[0.5680672526359558,0.32897862792015076,0.5949580073356628,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5663865804672241,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻧاا","boundary":[0.5394958257675171,0.32897862792015076,0.5663865804672241,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5495798587799072,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.32897862792015076,0.5495798587799072,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5394958257675171,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"ﯾﻦ","boundary":[0.5226891040802002,0.32897862792015076,0.5394958257675171,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5176470875740051,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3420427441596985},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.48739495873451233,0.32897862792015076,0.5176470875740051,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.32897862792015076},{"x":0.48739495873451233,"y":0.32897862792015076},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3420427441596985},{"x":0.462184876203537,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫي","boundary":[0.462184876203537,0.32897862792015076,0.48739495873451233,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.32897862792015076},{"x":0.45546218752861023,"y":0.32897862792015076},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3420427441596985},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"ﺳﺪﻨﻬﻣﯽ","boundary":[0.40504202246665955,0.32897862792015076,0.45546218752861023,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3983193337917328,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3420427441596985},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"ﺖـﺴﯾز","boundary":[0.35630252957344055,0.32897862792015076,0.3983193337917328,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.32897862792015076},{"x":0.35462185740470886,"y":0.32897862792015076},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3420427441596985},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"يروﺎـّﻨﻓ","boundary":[0.30756303668022156,0.32897862792015076,0.35462185740470886,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3008403480052948,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3420427441596985},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"ـﺳﺪﻨﻬﻣ)","boundary":[0.2504201829433441,0.32897862792015076,0.3008403480052948,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.32897862792015076},{"x":0.24873949587345123,"y":0.32897862792015076},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3420427441596985},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.2386554628610611,0.32897862792015076,0.24873949587345123,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7613445520401001,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7210084199905396,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"زﯾﺘﺴﯽ","boundary":[0.7210084199905396,0.3527315855026245,0.7613445520401001,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7092437148094177,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6957983374595642,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6957983374595642,0.3527315855026245,0.7092437148094177,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7193277478218079,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7159664034843445,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.7159664034843445,0.3527315855026245,0.7193277478218079,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6638655662536621,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6403361558914185,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺘﻣ","boundary":[0.6403361558914185,0.3527315855026245,0.6638655662536621,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6890756487846375,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6705882549285889,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯾا","boundary":[0.6705882549285889,0.3527315855026245,0.6890756487846375,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6336134672164917,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5932773351669312,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺻﻼﺧ","boundary":[0.5932773351669312,0.3527315855026245,0.6336134672164917,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5865546464920044,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5630252361297607,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"هﺪﺷ","boundary":[0.5630252361297607,0.3527315855026245,0.5865546464920044,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3527315855026245},{"x":0.561344563961029,"y":0.3527315855026245},{"x":0.561344563961029,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5462185144424438,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻧا","boundary":[0.5462185144424438,0.3527315855026245,0.561344563961029,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5445378422737122,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5428571701049805,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.3527315855026245,0.5445378422737122,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5361344814300537,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5025210380554199,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺘﺸﯿﺑ","boundary":[0.5025210380554199,0.3527315855026245,0.5361344814300537,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4957983195781708,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4773109257221222,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"اﯾﻦ","boundary":[0.4773109257221222,0.3527315855026245,0.4957983195781708,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4722689092159271,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4420168101787567,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.4420168101787567,0.3527315855026245,0.4722689092159271,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4420168101787567,"y":0.36579573154449463},{"x":0.41680672764778137,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫﺎﺑ","boundary":[0.41680672764778137,0.3527315855026245,0.4420168101787567,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4100840389728546,"y":0.36579573154449463},{"x":0.3495798408985138,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻤﺘـﺴﯿﺳ","boundary":[0.3495798408985138,0.3527315855026245,0.4100840389728546,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.3527315855026245},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3527315855026245},{"x":0.34285715222358704,"y":0.36579573154449463},{"x":0.3344537913799286,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.3344537913799286,0.3527315855026245,0.34285715222358704,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.3527315855026245},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3527315855026245},{"x":0.32773110270500183,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2873949706554413,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"نﻮـﻣزآ","boundary":[0.2873949706554413,0.3527315855026245,0.32773110270500183,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3527315855026245},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3527315855026245},{"x":0.2689075767993927,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2386554628610611,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﻄﺧ","boundary":[0.2386554628610611,0.3527315855026245,0.2689075767993927,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.3527315855026245},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3527315855026245},{"x":0.2806722819805145,"y":0.36579573154449463},{"x":0.27563026547431946,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.27563026547431946,0.3527315855026245,0.2806722819805145,0.36579573154449463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7613445520401001,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6907563209533691,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻌﺳﻮﺗﯾﻪﺘﻓﺎ","boundary":[0.6907563209533691,0.3752969205379486,0.7613445520401001,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6403361558914185,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6151260733604431,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"ﺑﺮﺠﺗ","boundary":[0.6151260733604431,0.3752969205379486,0.6403361558914185,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6571428775787354,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6470588445663452,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑ","boundary":[0.6470588445663452,0.3752969205379486,0.6571428775787354,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6689075827598572,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6638655662536621,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.3752969205379486,0.6689075827598572,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6890756487846375,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6756302714347839,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻧا","boundary":[0.6756302714347839,0.3752969205379486,0.6890756487846375,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6134454011917114,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6067227125167847,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"ﮥ","boundary":[0.6067227125167847,0.3752969205379486,0.6134454011917114,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6000000238418579,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5697479248046875,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"ﻠﻤﻋﯽ","boundary":[0.5697479248046875,0.3752969205379486,0.6000000238418579,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5630252361297607,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5210084319114685,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"ﻧﻻﻮﻃﯽ","boundary":[0.5210084319114685,0.3752969205379486,0.5630252361297607,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5193277597427368,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4907563030719757,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"تﺪﻣ","boundary":[0.4907563030719757,0.3752969205379486,0.5193277597427368,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3752969205379486},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3752969205379486},{"x":0.48403361439704895,"y":0.38836103677749634},{"x":0.44873949885368347,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻨﺘﺒﻣ","boundary":[0.44873949885368347,0.3752969205379486,0.48403361439704895,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.3752969205379486},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3752969205379486},{"x":0.4470588266849518,"y":0.38836103677749634},{"x":0.42184874415397644,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"ﻧاا","boundary":[0.42184874415397644,0.3752969205379486,0.4470588266849518,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3752969205379486},{"x":0.440336138010025,"y":0.3752969205379486},{"x":0.440336138010025,"y":0.38836103677749634},{"x":0.40504202246665955,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":".ﺪﯾﻦ","boundary":[0.40504202246665955,0.3752969205379486,0.440336138010025,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.3752969205379486},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3752969205379486},{"x":0.3966386616230011,"y":0.38836103677749634},{"x":0.3680672347545624,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"ﺷﯿهﻮ","boundary":[0.3680672347545624,0.3752969205379486,0.3966386616230011,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.3752969205379486},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3752969205379486},{"x":0.3680672347545624,"y":0.38836103677749634},{"x":0.34285715222358704,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫي","boundary":[0.34285715222358704,0.3752969205379486,0.3680672347545624,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.3752969205379486},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3752969205379486},{"x":0.3361344635486603,"y":0.38836103677749634},{"x":0.3294117748737335,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"»","boundary":[0.3294117748737335,0.3752969205379486,0.3361344635486603,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.3752969205379486},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3752969205379486},{"x":0.32773110270500183,"y":0.38836103677749634},{"x":0.31092438101768494,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"مﺮﻧ","boundary":[0.31092438101768494,0.3752969205379486,0.32773110270500183,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.3752969205379486},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3752969205379486},{"x":0.30924370884895325,"y":0.38836103677749634},{"x":0.3025210201740265,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"«","boundary":[0.3025210201740265,0.3752969205379486,0.30924370884895325,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3752969205379486},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3752969205379486},{"x":0.29579833149909973,"y":0.38836103677749634},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":1,"str":"ـﺳﺪﻨﻬﻣﯽ","boundary":[0.2386554628610611,0.3752969205379486,0.29579833149909973,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7613445520401001,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ﻣﯽ","boundary":[0.7428571581840515,0.39904987812042236,0.7613445520401001,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7428571581840515,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ﻧاﻮﺗﻨ","boundary":[0.7193277478218079,0.39904987812042236,0.7428571581840515,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.39904987812042236},{"x":0.702521026134491,"y":0.39904987812042236},{"x":0.702521026134491,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ﺗﺎﻧﺎﮑﻣا","boundary":[0.6689075827598572,0.39904987812042236,0.702521026134491,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7176470756530762,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯽ","boundary":[0.6571428775787354,0.39904987812042236,0.7176470756530762,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6352941393852234,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"اﺮﺑ","boundary":[0.6218487620353699,0.39904987812042236,0.6352941393852234,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6504201889038086,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4121140241622925},{"x":0.610084056854248,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"اري","boundary":[0.610084056854248,0.39904987812042236,0.6504201889038086,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6033613681793213,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ﻤﮑﺗﯿﻞ","boundary":[0.5630252361297607,0.39904987812042236,0.6033613681793213,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.39904987812042236},{"x":0.556302547454834,"y":0.39904987812042236},{"x":0.556302547454834,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5512605309486389,0.39904987812042236,0.556302547454834,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5445378422737122,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"دﻮﺒﻬﺑ","boundary":[0.5142857432365417,0.39904987812042236,0.5445378422737122,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.39904987812042236},{"x":0.46890756487846375,"y":0.39904987812042236},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4121140241622925},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻧروآ","boundary":[0.43865546584129333,0.39904987812042236,0.46890756487846375,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.39904987812042236},{"x":0.507563054561615,"y":0.39904987812042236},{"x":0.507563054561615,"y":0.4121140241622925},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻫاﺮﻓ","boundary":[0.4756302535533905,0.39904987812042236,0.507563054561615,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.39904987812042236},{"x":0.43361344933509827,"y":0.39904987812042236},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4121140241622925},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ﯾﺎ","boundary":[0.4252100884914398,0.39904987812042236,0.43361344933509827,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.39904987812042236},{"x":0.41848739981651306,"y":0.39904987812042236},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4121140241622925},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ﺘﺣﯽ","boundary":[0.39159664511680603,0.39904987812042236,0.41848739981651306,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.39904987812042236},{"x":0.364705890417099,"y":0.39904987812042236},{"x":0.364705890417099,"y":0.4121140241622925},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ﺧﺮﺑ","boundary":[0.3445378243923187,0.39904987812042236,0.364705890417099,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3848739564418793,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4121140241622925},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ردﯽ","boundary":[0.3327731192111969,0.39904987812042236,0.3848739564418793,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.39904987812042236},{"x":0.289075642824173,"y":0.39904987812042236},{"x":0.289075642824173,"y":0.4121140241622925},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺟ","boundary":[0.27563026547431946,0.39904987812042236,0.289075642824173,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.39904987812042236},{"x":0.32605043053627014,"y":0.39904987812042236},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4121140241622925},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":1,"str":"دراﻮﻣﯾﺰﮕﯾﻦ","boundary":[0.2386554628610611,0.39904987812042236,0.32605043053627014,0.4121140241622925]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7613445520401001,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":1,"str":"هزﺎﺳ","boundary":[0.7344537973403931,0.42161521315574646,0.7613445520401001,0.4346793293952942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7344537973403931,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫي","boundary":[0.7092437148094177,0.42161521315574646,0.7344537973403931,0.4346793293952942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.42161521315574646},{"x":0.702521026134491,"y":0.42161521315574646},{"x":0.702521026134491,"y":0.4346793293952942},{"x":0.680672287940979,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":1,"str":"ﺘﻨﺳ","boundary":[0.680672287940979,0.42161521315574646,0.702521026134491,0.4346793293952942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6621848940849304,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧاﺮﯿﮕﺘﺨﺳ","boundary":[0.5983193516731262,0.42161521315574646,0.6621848940849304,0.4346793293952942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6689075827598572,0.42161521315574646,0.6789916157722473,0.4346793293952942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5932773351669312,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":1,"str":"ﻫ","boundary":[0.5865546464920044,0.42161521315574646,0.5932773351669312,0.4346793293952942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.42161521315574646},{"x":0.583193302154541,"y":0.42161521315574646},{"x":0.583193302154541,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﻧﺎﻤ","boundary":[0.5529412031173706,0.42161521315574646,0.583193302154541,0.4346793293952942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5462185144424438,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":1,"str":"ياﺮـﺟا","boundary":[0.5042017102241516,0.42161521315574646,0.5462185144424438,0.4346793293952942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.42161521315574646},{"x":0.49747899174690247,"y":0.42161521315574646},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":1,"str":"ﮓﻨـﺳ","boundary":[0.4605042040348053,0.42161521315574646,0.49747899174690247,0.4346793293952942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4588235318660736,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4346793293952942},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":1,"str":"يﺰـﯾر","boundary":[0.42184874415397644,0.42161521315574646,0.4588235318660736,0.4346793293952942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.42161521315574646},{"x":0.41680672764778137,"y":0.42161521315574646},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4346793293952942},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﯾ","boundary":[0.40168067812919617,0.42161521315574646,0.41680672764778137,0.4346793293952942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3949579894542694,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4346793293952942},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":1,"str":"نﻮﯿﺑﺎـﮔ","boundary":[0.3512605130672455,0.42161521315574646,0.3949579894542694,0.4346793293952942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3445378243923187,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4346793293952942},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨـﺷﺎﺑ","boundary":[0.30588236451148987,0.42161521315574646,0.3445378243923187,0.4346793293952942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.42161521315574646},{"x":0.29579833149909973,"y":0.42161521315574646},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":1,"str":"ـﻨﭽﻤﻫ","boundary":[0.2571428716182709,0.42161521315574646,0.29579833149909973,0.4346793293952942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3042016923427582,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4346793293952942},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3025210201740265,0.42161521315574646,0.3042016923427582,0.4346793293952942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2554621994495392,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿ","boundary":[0.2386554628610611,0.42161521315574646,0.2554621994495392,0.4346793293952942]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7327731251716614,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.7327731251716614,0.4453681707382202,0.7613445520401001,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7310924530029297,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7058823704719543,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.7058823704719543,0.4453681707382202,0.7310924530029297,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6991596817970276,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6420168280601501,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":"ﻞﺑﺎﻗلﻮﺒﻗ","boundary":[0.6420168280601501,0.4453681707382202,0.6991596817970276,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6403361558914185,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺗ","boundary":[0.6302521228790283,0.4453681707382202,0.6403361558914185,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6235294342041016,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5865546464920044,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":"ﻂﯿﺤﻣ","boundary":[0.5865546464920044,0.4453681707382202,0.6235294342041016,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5848739743232727,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5445378422737122,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺘﺴﯾز","boundary":[0.5445378422737122,0.4453681707382202,0.5848739743232727,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5394958257675171,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5126050710678101,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":"اﺮﺑي","boundary":[0.5126050710678101,0.4453681707382202,0.5394958257675171,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4453681707382202},{"x":0.507563054561615,"y":0.4453681707382202},{"x":0.507563054561615,"y":0.45843231678009033},{"x":0.4773109257221222,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":"اﯾدﺎﺠ","boundary":[0.4773109257221222,0.4453681707382202,0.507563054561615,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4722689092159271,"y":0.45843231678009033},{"x":0.42016807198524475,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":"يراﺪـﯾﺎﭘ","boundary":[0.42016807198524475,0.4453681707382202,0.4722689092159271,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3445378243923187,"y":0.45843231678009033},{"x":0.29243698716163635,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﻧﺎﺧدور","boundary":[0.29243698716163635,0.4453681707382202,0.3445378243923187,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3949579894542694,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3512605130672455,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":"ﮥﯿـﺷﺎﺣ","boundary":[0.3512605130672455,0.4453681707382202,0.3949579894542694,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4151260554790497,"y":0.45843231678009033},{"x":0.40168067812919617,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.40168067812919617,0.4453681707382202,0.4151260554790497,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.4453681707382202},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4453681707382202},{"x":0.29075631499290466,"y":0.45843231678009033},{"x":0.27394959330558777,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﻫ","boundary":[0.27394959330558777,0.4453681707382202,0.29075631499290466,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4453681707382202},{"x":0.267226904630661,"y":0.4453681707382202},{"x":0.267226904630661,"y":0.45843231678009033},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﺋارا","boundary":[0.2386554628610611,0.4453681707382202,0.267226904630661,0.45843231678009033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7613445520401001,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"ﻣﯽ","boundary":[0.7428571581840515,0.46912112832069397,0.7613445520401001,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7042016983032227,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.6907563209533691,0.46912112832069397,0.7042016983032227,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7428571581840515,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻨﻫد","boundary":[0.7126050591468811,0.46912112832069397,0.7428571581840515,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6655462384223938,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﻋ","boundary":[0.6420168280601501,0.46912112832069397,0.6655462384223938,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6857143044471741,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6722689270973206,0.46912112832069397,0.6857143044471741,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6352941393852234,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4821852743625641},{"x":0.610084056854248,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"لﺎﺣ","boundary":[0.610084056854248,0.46912112832069397,0.6352941393852234,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6033613681793213,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑرﺎﮐي","boundary":[0.5630252361297607,0.46912112832069397,0.6033613681793213,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5579832196235657,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"ـﻣزﯿﻦ","boundary":[0.5210084319114685,0.46912112832069397,0.5579832196235657,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5142857432365417,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5092437267303467,0.46912112832069397,0.5142857432365417,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5042017102241516,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4821852743625641},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"تارﺮـﻘﻣ","boundary":[0.45378151535987854,0.46912112832069397,0.5042017102241516,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.46912112832069397},{"x":0.44873949885368347,"y":0.46912112832069397},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"اﯾ","boundary":[0.4420168101787567,0.46912112832069397,0.44873949885368347,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.46912112832069397},{"x":0.440336138010025,"y":0.46912112832069397},{"x":0.440336138010025,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"ـﻨﻤﯽ","boundary":[0.4084033668041229,0.46912112832069397,0.440336138010025,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.46912112832069397},{"x":0.40168067812919617,"y":0.46912112832069397},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4821852743625641},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"ار","boundary":[0.3932773172855377,0.46912112832069397,0.40168067812919617,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.46912112832069397},{"x":0.38823530077934265,"y":0.46912112832069397},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4821852743625641},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻫاﺮـﻓ","boundary":[0.3495798408985138,0.46912112832069397,0.38823530077934265,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.46912112832069397},{"x":0.34285715222358704,"y":0.46912112832069397},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4821852743625641},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"ـﻣﯽ","boundary":[0.3193277418613434,0.46912112832069397,0.34285715222358704,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.46912112832069397},{"x":0.24705882370471954,"y":0.46912112832069397},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4821852743625641},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.2386554628610611,0.46912112832069397,0.24705882370471954,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2806722819805145,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4821852743625641},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":"ﺲـﭘ","boundary":[0.2521008551120758,0.46912112832069397,0.2806722819805145,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.46912112832069397},{"x":0.3176470696926117,"y":0.46912112832069397},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4821852743625641},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":1,"str":".ﺪـﻨﮐ","boundary":[0.2873949706554413,0.46912112832069397,0.3176470696926117,0.4821852743625641]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7613445520401001,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"ﻓﺮﻌﻣﯽ","boundary":[0.7243697643280029,0.49168646335601807,0.7613445520401001,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6672269105911255,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"ﺳﺪﻨﻬﻣ","boundary":[0.6285714507102966,0.49168646335601807,0.6672269105911255,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7176470756530762,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺼﺘﺨﻣ","boundary":[0.6756302714347839,0.49168646335601807,0.7176470756530762,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6268907785415649,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.6168067455291748,0.49168646335601807,0.6268907785415649,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.49168646335601807},{"x":0.610084056854248,"y":0.49168646335601807},{"x":0.610084056854248,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺴﯾز","boundary":[0.5747899413108826,0.49168646335601807,0.610084056854248,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5714285969734192,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"يروﺎّﻨﻓ،","boundary":[0.5277311205863953,0.49168646335601807,0.5714285969734192,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5210084319114685,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5047506093978882},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"ةرﺎﺑرد","boundary":[0.48739495873451233,0.49168646335601807,0.5210084319114685,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4453781545162201,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5047506093978882},{"x":0.440336138010025,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"ﮔ","boundary":[0.440336138010025,0.49168646335601807,0.4453781545162201,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.49168646335601807},{"x":0.48067227005958557,"y":0.49168646335601807},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5047506093978882},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"ﺶﻘﻧﯿنﺎﻫﺎ","boundary":[0.40672269463539124,0.49168646335601807,0.48067227005958557,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3294117748737335,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5047506093978882},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"ﻠﺣﺎـﺳ","boundary":[0.29411765933036804,0.49168646335601807,0.3294117748737335,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3798319399356842,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"ﻖﻃﺎـﻨﻣ","boundary":[0.3361344635486603,0.49168646335601807,0.3798319399356842,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4000000059604645,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5047506093978882},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.38655462861061096,0.49168646335601807,0.4000000059604645,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.49168646335601807},{"x":0.29243698716163635,"y":0.49168646335601807},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.2823529541492462,0.49168646335601807,0.29243698716163635,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2705882489681244,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻬـﺳ","boundary":[0.2386554628610611,0.49168646335601807,0.2705882489681244,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.49168646335601807},{"x":0.27899160981178284,"y":0.49168646335601807},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5047506093978882},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.27731093764305115,0.49168646335601807,0.27899160981178284,0.5047506093978882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.7462185025215149,0.5154394507408142,0.7613445520401001,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5154394507408142},{"x":0.707563042640686,"y":0.5154394507408142},{"x":0.707563042640686,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"ﺎﭘ","boundary":[0.7008403539657593,0.5154394507408142,0.707563042640686,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7142857313156128,0.5154394507408142,0.7277311086654663,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫﯾراﺪي","boundary":[0.6638655662536621,0.5154394507408142,0.7445378303527832,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧﺎﺧدور","boundary":[0.5663865804672241,0.5154394507408142,0.6117647290229797,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"ﮥﯿﺷﺎﺣ","boundary":[0.6184874176979065,0.5154394507408142,0.6571428775787354,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.5546218752861023,0.5154394507408142,0.5647059082984924,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"ﻐﺗ","boundary":[0.5260504484176636,0.5154394507408142,0.5361344814300537,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5285035371780396},{"x":0.489075630903244,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"وﯿﯿتاﺮ","boundary":[0.489075630903244,0.5154394507408142,0.5478991866111755,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5154394507408142},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5154394507408142},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"ـﺷﺎﻧﯽ","boundary":[0.4470588266849518,0.5154394507408142,0.48235294222831726,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5285035371780396},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"ﮔ","boundary":[0.42016807198524475,0.5154394507408142,0.4252100884914398,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5154394507408142},{"x":0.440336138010025,"y":0.5154394507408142},{"x":0.440336138010025,"y":0.5285035371780396},{"x":0.413445383310318,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"زاﯿ","boundary":[0.413445383310318,0.5154394507408142,0.440336138010025,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5154394507408142},{"x":0.413445383310318,"y":0.5154394507408142},{"x":0.413445383310318,"y":0.5285035371780396},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"نﺎـﻫﺎ","boundary":[0.3798319399356842,0.5154394507408142,0.413445383310318,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5154394507408142},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5154394507408142},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5285035371780396},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"ناور","boundary":[0.32773110270500183,0.5154394507408142,0.35462185740470886,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5154394507408142},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5154394507408142},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5285035371780396},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.3613445460796356,0.5154394507408142,0.37310925126075745,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.5154394507408142},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5154394507408142},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5285035371780396},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"نﺪـﺷ","boundary":[0.29075631499290466,0.5154394507408142,0.32605043053627014,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5285035371780396},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":1,"str":"ـﺳﯿبﻼ","boundary":[0.2386554628610611,0.5154394507408142,0.2840336263179779,0.5285035371780396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7260504364967346,"y":0.551068902015686},{"x":0.702521026134491,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"هﺪﺷ","boundary":[0.702521026134491,0.5380047559738159,0.7260504364967346,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7613445520401001,"y":0.551068902015686},{"x":0.7327731251716614,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﺚﺤﺑ","boundary":[0.7327731251716614,0.5380047559738159,0.7613445520401001,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6957983374595642,"y":0.551068902015686},{"x":0.6689075827598572,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.6689075827598572,0.5380047559738159,0.6957983374595642,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6201680898666382,"y":0.551068902015686},{"x":0.6016806960105896,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﻠﺻا","boundary":[0.6016806960105896,0.5380047559738159,0.6201680898666382,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6571428775787354,"y":0.551068902015686},{"x":0.6268907785415649,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﺶﺨﺑ","boundary":[0.6268907785415649,0.5380047559738159,0.6571428775787354,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6672269105911255,"y":0.551068902015686},{"x":0.6655462384223938,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.5380047559738159,0.6672269105911255,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6000000238418579,"y":0.551068902015686},{"x":0.5899159908294678,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﯽ","boundary":[0.5899159908294678,0.5380047559738159,0.6000000238418579,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5380047559738159},{"x":0.583193302154541,"y":0.5380047559738159},{"x":0.583193302154541,"y":0.551068902015686},{"x":0.5647059082984924,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"اﯾﻦ","boundary":[0.5647059082984924,0.5380047559738159,0.583193302154541,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5579832196235657,"y":0.551068902015686},{"x":0.5193277597427368,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﺳرﺮﺑﯽ","boundary":[0.5193277597427368,0.5380047559738159,0.5579832196235657,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4285714328289032,"y":0.551068902015686},{"x":0.41680672764778137,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﻗد","boundary":[0.41680672764778137,0.5380047559738159,0.4285714328289032,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5380047559738159},{"x":0.462184876203537,"y":0.5380047559738159},{"x":0.462184876203537,"y":0.551068902015686},{"x":0.43529412150382996,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﺚﺤﺑ","boundary":[0.43529412150382996,0.5380047559738159,0.462184876203537,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4739495813846588,"y":0.551068902015686},{"x":0.46890756487846375,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.46890756487846375,0.5380047559738159,0.4739495813846588,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5380047559738159},{"x":0.507563054561615,"y":0.5380047559738159},{"x":0.507563054561615,"y":0.551068902015686},{"x":0.48067227005958557,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"حﺮﺷ","boundary":[0.48067227005958557,0.5380047559738159,0.507563054561615,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5159664154052734,"y":0.551068902015686},{"x":0.5142857432365417,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5142857432365417,0.5380047559738159,0.5159664154052734,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4151260554790497,"y":0.551068902015686},{"x":0.3983193337917328,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﯿﻖ","boundary":[0.3983193337917328,0.5380047559738159,0.4151260554790497,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5380047559738159},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5380047559738159},{"x":0.39159664511680603,"y":0.551068902015686},{"x":0.35798320174217224,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺑردة","boundary":[0.35798320174217224,0.5380047559738159,0.39159664511680603,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3512605130672455,"y":0.551068902015686},{"x":0.3294117748737335,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﻢﻬﻣ","boundary":[0.3294117748737335,0.5380047559738159,0.3512605130672455,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.5380047559738159},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5380047559738159},{"x":0.32773110270500183,"y":0.551068902015686},{"x":0.2991596758365631,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺗﯾﻦ","boundary":[0.2991596758365631,0.5380047559738159,0.32773110270500183,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5380047559738159},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5380047559738159},{"x":0.29411765933036804,"y":0.551068902015686},{"x":0.26386556029319763,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"شور","boundary":[0.26386556029319763,0.5380047559738159,0.29411765933036804,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5380047559738159},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5380047559738159},{"x":0.26386556029319763,"y":0.551068902015686},{"x":0.2386554628610611,"y":0.551068902015686}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫي","boundary":[0.2386554628610611,0.5380047559738159,0.26386556029319763,0.551068902015686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺧﺎﺳ","boundary":[0.7226890921592712,0.5617577433586121,0.7613445520401001,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5748218297958374},{"x":0.680672287940979,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺴﯾز","boundary":[0.680672287940979,0.5617577433586121,0.7159664034843445,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧاروﺎّﻨﻓ","boundary":[0.6352941393852234,0.5617577433586121,0.6773109436035156,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5512605309486389,0.5617577433586121,0.5596638917922974,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5617577433586121},{"x":0.610084056854248,"y":0.5617577433586121},{"x":0.610084056854248,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻇﺎﻔﺣ","boundary":[0.5647059082984924,0.5617577433586121,0.610084056854248,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6168067455291748,0.5617577433586121,0.6302521228790283,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"ﮥﯿﺷﺎﺣ","boundary":[0.5058823823928833,0.5617577433586121,0.5445378422737122,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5748218297958374},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧﺎﺧدور","boundary":[0.45378151535987854,0.5617577433586121,0.5008403658866882,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5617577433586121},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5617577433586121},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.4420168101787567,0.5617577433586121,0.45378151535987854,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5748218297958374},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"ﻣﺮﺗ","boundary":[0.40672269463539124,0.5617577433586121,0.4252100884914398,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5617577433586121},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5617577433586121},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5748218297958374},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"وﯿﻢ","boundary":[0.39159664511680603,0.5617577433586121,0.43529412150382996,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5748218297958374},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"ةدوﺪﺤﻣ","boundary":[0.33781513571739197,0.5617577433586121,0.3848739564418793,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"ﺨﺑآﯿﺰ","boundary":[0.3008403480052948,0.5617577433586121,0.3327731192111969,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5617577433586121},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5617577433586121},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"ﺎﭘورا","boundary":[0.2521008551120758,0.5617577433586121,0.27563026547431946,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5617577433586121},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5617577433586121},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"str":"ردي","boundary":[0.2386554628610611,0.5617577433586121,0.29411765933036804,0.5748218297958374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":1,"str":"ﺰﮐﺮﻣي","boundary":[0.7210084199905396,0.5843230485916138,0.7613445520401001,0.5973871946334839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":1,"str":".ﺖﺳا","boundary":[0.6840336322784424,0.5843230485916138,0.7142857313156128,0.5973871946334839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯿﻧ","boundary":[0.6067227125167847,0.5843230485916138,0.6235294342041016,0.5973871946334839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":1,"str":"نﺎﯾﺎﭘ","boundary":[0.6302521228790283,0.5843230485916138,0.6571428775787354,0.5973871946334839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6638655662536621,0.5843230485916138,0.6773109436035156,0.5973871946334839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺒﻨﺟ","boundary":[0.5714285969734192,0.5843230485916138,0.6000000238418579,0.5973871946334839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫي","boundary":[0.5445378422737122,0.5843230485916138,0.5697479248046875,0.5973871946334839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5973871946334839},{"x":0.489075630903244,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":1,"str":"راﺪﻬﮕﻧي","boundary":[0.489075630903244,0.5843230485916138,0.5378151535987854,0.5973871946334839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5843230485916138},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5843230485916138},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5973871946334839},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.4739495813846588,0.5843230485916138,0.48235294222831726,0.5973871946334839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5843230485916138},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5843230485916138},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5973871946334839},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻧﺎﺧدور","boundary":[0.3764705955982208,0.5843230485916138,0.42184874415397644,0.5973871946334839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5843230485916138},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5843230485916138},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5973871946334839},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":1,"str":"ﮥﯿﺷﺎﺣ","boundary":[0.4285714328289032,0.5843230485916138,0.46722689270973206,0.5973871946334839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5843230485916138},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5843230485916138},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5973871946334839},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.3495798408985138,0.5843230485916138,0.37478992342948914,0.5973871946334839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5843230485916138},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5843230485916138},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5973871946334839},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":1,"str":"هﺎﯿﮔ","boundary":[0.3210084140300751,0.5843230485916138,0.34285715222358704,0.5973871946334839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5843230485916138},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5843230485916138},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":1,"str":"يرﺎـﮐ","boundary":[0.2823529541492462,0.5843230485916138,0.3176470696926117,0.5973871946334839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5843230485916138},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5843230485916138},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.2386554628610611,0.5843230485916138,0.24369747936725616,0.5973871946334839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5843230485916138},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5843230485916138},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":1,"str":"هﺪـﺷ","boundary":[0.2504201829433441,0.5843230485916138,0.2806722819805145,0.5973871946334839]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"روﺮﻣي","boundary":[0.7226890921592712,0.6080760359764099,0.7613445520401001,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"ﺰﻫ","boundary":[0.6857143044471741,0.6080760359764099,0.7008403539657593,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺑﯾﻪﻨ","boundary":[0.6672269105911255,0.6080760359764099,0.7159664034843445,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫي","boundary":[0.6420168280601501,0.6080760359764099,0.6655462384223938,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6080760359764099},{"x":0.578151285648346,"y":0.6080760359764099},{"x":0.578151285648346,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"راﺪﻬﮕﻧ","boundary":[0.5411764979362488,0.6080760359764099,0.578151285648346,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5848739743232727,0.6080760359764099,0.5899159908294678,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺧﺎﺳ","boundary":[0.5966386795043945,0.6080760359764099,0.6352941393852234,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6080760359764099},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6080760359764099},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻣ","boundary":[0.4638655483722687,0.6080760359764099,0.48235294222831726,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6211401224136353},{"x":0.489075630903244,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"حﺮﻄﻣ","boundary":[0.489075630903244,0.6080760359764099,0.5226891040802002,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5277311205863953,0.6080760359764099,0.5394958257675171,0.6211401224136353]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6080760359764099},{"x":0.462184876203537,"y":0.6080760359764099},{"x":0.462184876203537,"y":0.6211401224136353},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"str":".دﻮﺷ","boundary":[0.43529412150382996,0.6080760359764099,0.462184876203537,0.6211401224136353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7613445520401001,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.25190737771987914,0.7663445520401001,0.6281401224136353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8028503656387329},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"str":"هدزﺎﯾ","boundary":[0.48571428656578064,0.7909738421440125,0.5109243988990784,0.8028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8028503656387329},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.7839738421440124,0.5159243988990784,0.8098503656387329],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":11,"image":{"webpSec":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/amzaXMMcTzXZagdx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/sHYwGcufvZIQXAWO.jpg","blurred":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/pwwZlsGJudDSKRsp.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":12,"image":{"webpSec":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/hVyPGPcLTLFstNTJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/aqzrhfMCrUUzRUnB.jpg","blurred":"/storage/books/26ca2e4d19a29b75/pages/TOrOnwRNPwvZTxPY.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00039269825690934636,0.0003555977350176089,0.9987120259629578,0.9990367719855275]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7596638798713684,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7596638798713684,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7344537973403931,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":".ﻒﻟا","boundary":[0.7344537973403931,0.35866984724998474,0.7596638798713684,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7327731251716614,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7327731251716614,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7277311086654663,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.7277311086654663,0.35866984724998474,0.7327731251716614,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7176470756530762,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7176470756530762,"y":0.37173396348953247},{"x":0.653781533241272,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺘﻔﮕﺸﯿﭘ","boundary":[0.653781533241272,0.35866984724998474,0.7176470756530762,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7260504364967346,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7260504364967346,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7243697643280029,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.35866984724998474,0.7260504364967346,0.37173396348953247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3954869210720062},{"x":0.507563054561615,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻫاﺮﺑآ","boundary":[0.507563054561615,0.3824228048324585,0.5411764979362488,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"ﺰﯾﺮﮐﺎﺧ","boundary":[0.5478991866111755,0.3824228048324585,0.5882353186607361,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"داﺪﺘﻣا","boundary":[0.5949580073356628,0.3824228048324585,0.6302521228790283,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6369748115539551,0.3824228048324585,0.6487395167350769,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻫﺎﯿﮔ","boundary":[0.6554622054100037,0.3824228048324585,0.6957983374595642,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3954869210720062},{"x":0.702521026134491,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.702521026134491,0.3824228048324585,0.7109243869781494,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"هدﺎﻔﺘﺳا","boundary":[0.7176470756530762,0.3824228048324585,0.7613445520401001,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3824228048324585},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3824228048324585},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3954869210720062},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"ﯾرد","boundary":[0.46722689270973206,0.3824228048324585,0.48403361439704895,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"،ﺎﻫ","boundary":[0.4907563030719757,0.3824228048324585,0.5058823823928833,0.3954869210720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.3824228048324585},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3824228048324585},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":1,"str":"ﻪﭼﺎ","boundary":[0.4436974823474884,0.3824228048324585,0.46554622054