سیستم‌های اطلاعات مدیریت در عصر اطلاعات سیستم‌های اطلاعات مدیریت در عصر اطلاعات

توضیحات

ما همگی در عصر دیجیتال زندگی می کنیم.همه ما در این عصر، رانندگی، تفریح، کار و زندگی میکنیم.فناوریهای نوین تمام جنبه های زندگی انسان را تحت تاثیر خود قرار داده است.جالب است بدانیم کارهای روزانه یک آمریکایی بطور متوسط بوسیله 250 رایانه اداره می شود.امروزه همه جوانب زندگی مردم به ایانه ها ولیسته است.تلویزیون، موبایل، خودروی شخصی، و دستگاه پخش دی وی دیشما همه و همه به فناوری وابسته هستند.فناوری در زندگی روزمره ما آنچنان نفوذ کره که گاهی آن را ناقض حقوق خود می دانیم.حتما تا به حال برای شما هم پیش آمده که مشغول استراحت بودید و ناگهان یک تماس کاری با شما گرفته شده است!

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-4242
-4444
-6666
-6868
-9696
-9898
-124124
-126126
-154154
-156156
-190190
-192192
-216216
-218218
-250250
-252252
{"id":"282","title":"سیستم‌های اطلاعات مدیریت در عصر اطلاعات","price":"۳۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۱۰‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2811049a13c132a2/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2811049a13c132a2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2811049a13c132a2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2811049a13c132a2/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2811049a13c132a2/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2811049a13c132a2/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2811049a13c132a2/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2811049a13c132a2/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2811049a13c132a2/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2811049a13c132a2/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789649860640","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"2","description":["ما همگی در عصر دیجیتال زندگی می کنیم.همه ما در این عصر، رانندگی، تفریح، کار و زندگی میکنیم.فناوریهای نوین تمام جنبه های زندگی انسان را تحت تاثیر خود قرار داده است.جالب است بدانیم کارهای روزانه یک آمریکایی بطور متوسط بوسیله 250 رایانه اداره می شود.امروزه همه جوانب زندگی مردم به ایانه ها ولیسته است.تلویزیون، موبایل، خودروی شخصی، و دستگاه پخش دی وی دیشما همه و همه به فناوری وابسته هستند.فناوری در زندگی روزمره ما آنچنان نفوذ کره که گاهی آن را ناقض حقوق خود می دانیم.حتما تا به حال برای شما هم پیش آمده که مشغول استراحت بودید و ناگهان یک تماس کاری با شما گرفته شده است!"],"pages_count":"280","keywords":null,"token":"2811049a13c132a2","created_at":"2017-10-15 13:18:07","updated_at":"2022-04-13 10:40:57","publisher_id":"65","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"اسرار دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"602","title":"دکتر محمد موسی خانی","firstname":"دکتر محمد","lastname":"موسی خانی","token":"c246208e75a360c6","created_at":"2017-10-15 09:50:07","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"},{"id":"606","title":"مصطفی شاه بوداغیان","firstname":"مصطفی","lastname":"شاه بوداغیان","token":"85ee861d8cc6fd7f","created_at":"2017-10-15 09:51:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"602","title":"دکتر محمد موسی خانی","firstname":"دکتر محمد","lastname":"موسی خانی","token":"c246208e75a360c6","created_at":"2017-10-15 09:50:07","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"},{"id":"606","title":"مصطفی شاه بوداغیان","firstname":"مصطفی","lastname":"شاه بوداغیان","token":"85ee861d8cc6fd7f","created_at":"2017-10-15 09:51:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"261","file":"59e32ed7e22554.25439721.pdf","book_id":"282","toc":[{"page":0,"title":"000 safahate aval"},{"page":10,"title":"0001 sar fasl 1"},{"page":12,"title":"001 Fasl aval"},{"page":42,"title":"0002 sar fasl 2"},{"page":44,"title":"002 Fasl dovom"},{"page":66,"title":"0003 sar fasl 3"},{"page":68,"title":"003 Fasl sevom"},{"page":96,"title":"0004 sar fasl 4"},{"page":98,"title":"004 Fasl cheharom"},{"page":124,"title":"0005 sar fasl 5"},{"page":126,"title":"005 Fasl panjom"},{"page":154,"title":"0006 sar fasl 6"},{"page":156,"title":"006 Fasl sheshom"},{"page":190,"title":"0007 sar fasl 7"},{"page":192,"title":"007 Fasl haftom"},{"page":216,"title":"0008 sar fasl 8"},{"page":218,"title":"008 Fasl hashtom"},{"page":250,"title":"0009 sar fasl 9"},{"page":252,"title":"009 Fasl nohom"}],"created_at":"2017-10-15 13:18:08","updated_at":"2022-04-13 10:41:00","process_started_at":"2017-11-10 00:37:50","process_done_at":"2017-11-10 00:43:18","process_failed_at":null,"pages_count":"280","version":"5.15.2","dir":"rtl","password":"e0d427e01f594dd64dc8a6945f633613402a066fbcce9f072aa3622b214d4e1002dc4fc9839daed11f1bc9531aa3bbb9c5c0c80b85a9dedf42ae1c36dc26637f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۰"},"publisher":{"id":65,"title":"اسرار دانش","manager":"جواد احمدزاده سبزوار","shaba":"IR300190000000100664958003","bank_name":"صادرات","description":"بر اساس قیمت 1.25 کتاب لحاظ شده است.","ebook_profit":25,"rent_3_profit":25,"rent_6_profit":25,"rent_12_profit":0,"print_profit":75,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"b51a92ab9838c8ad","slug":"اسرار-دانش","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"اسرار دانش","email":"asrardanesh@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"c213392dd7be9aa1","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"mrgv7j","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2017-10-15 10:47:09","updated_at":"2017-10-15 10:47:09","bazaar_credit":0,"description":"asrardanesh@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"24361","title":"سیستم اطلاعات مدیریت","token":"bc06a434ada78cec","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:37:42","updated_at":"2017-12-09 13:45:35","study_fields":[{"id":"208","title":"مدیریت خدمات بهداشتی درمانی","degree_id":"7","token":"3bbfa4258f91d9b8","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-23 18:12:32","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"سیستم-های-اطلاعات-مدیریت-در-عصر-اطلاعات","urlify":"سیستم-های-اطلاعات-مدیریت-در-عصر-اطلاعات","pages_count_fa":"۲۸۰","authorTitle":"دکتر محمد موسی خانی, مصطفی شاه بوداغیان","tocStr":"000 safahate aval, 0001 sar fasl 1, 001 Fasl aval, 0002 sar fasl 2, 002 Fasl dovom, 0003 sar fasl 3, 003 Fasl sevom, 0004 sar fasl 4, 004 Fasl cheharom, 0005 sar fasl 5, 005 Fasl panjom, 0006 sar fasl 6, 006 Fasl sheshom, 0007 sar fasl 7, 007 Fasl haftom, 0008 sar fasl 8, 008 Fasl hashtom, 0009 sar fasl 9, 009 Fasl nohom","url":"/preview/2811049a13c132a2/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA"}
{"toc":[{"page":0,"title":"000 safahate aval"},{"page":10,"title":"0001 sar fasl 1"},{"page":12,"title":"001 Fasl aval"},{"page":42,"title":"0002 sar fasl 2"},{"page":44,"title":"002 Fasl dovom"},{"page":66,"title":"0003 sar fasl 3"},{"page":68,"title":"003 Fasl sevom"},{"page":96,"title":"0004 sar fasl 4"},{"page":98,"title":"004 Fasl cheharom"},{"page":124,"title":"0005 sar fasl 5"},{"page":126,"title":"005 Fasl panjom"},{"page":154,"title":"0006 sar fasl 6"},{"page":156,"title":"006 Fasl sheshom"},{"page":190,"title":"0007 sar fasl 7"},{"page":192,"title":"007 Fasl haftom"},{"page":216,"title":"0008 sar fasl 8"},{"page":218,"title":"008 Fasl hashtom"},{"page":250,"title":"0009 sar fasl 9"},{"page":252,"title":"009 Fasl nohom"}],"pages_count":280,"version":"5.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"2811049a13c132a2","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/b558c0b78d4dc9ac978e289018e3c922.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/b2f42919da3b6731a3bf8d71c6eab5d0.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/ae5356d3f807110258a69a9f66420bcd.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/eaaff830c85f1bafdbf80ee5a981298a.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/9f8b54b03beb5e94872ada6a68c5a7cf.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/e925c974476690aee8934050c3851882.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.28182,0.16322,0.39067,0.1333]},"elements":[{"words":[{"str":"ها","boundary":[0.5779820212036925,0.16322059408381553,0.6093343008021929,0.19492138012510432],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.57798,0.16322,0.60933,0.19492],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اطلاعات","boundary":[0.4109727235860845,0.16322059408381553,0.5363536644495505,0.19492138012510432],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.281815616559842,0.16322059408381553,0.40100580481315756,0.19492138012510432],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.39779093401056154,0.21672393718867872,0.5002821663240214,0.24263738626875128],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.28182,0.16322,0.53635,0.24264],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"هاگ","boundary":[0.5247712339259081,0.4078880359045233,0.5610271294392712,0.42516366862457167],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5048413754182287,0.4078880359045233,0.5138872092554522,0.42516366862457167],"dir":"rtl"},{"str":"کامیىگز","boundary":[0.4393921070665538,0.4078880359045233,0.49930261619704114,0.42516366862457167],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5507719595275528,0.4390985583844404,0.5588261377836901,0.4563741911044888],"dir":"ltr"},{"str":"يیرایش","boundary":[0.4850708852760648,0.44278481399902103,0.550723586084573,0.4600604467190694],"dir":"rtl"},{"str":"وهم","boundary":[0.44880074172612566,0.44278481399902103,0.4795893123161205,0.4600604467190694],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4416898456080945,0.44278481399902103,0.44867980811867614,0.4600604467190694],"dir":"ltr"},{"str":"مترجمیه","boundary":[0.46684403595759266,0.48631940845354293,0.5388962792760108,0.5035950411735913],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.46152295722981423,0.48631940845354293,0.4669165961220623,0.5035950411735913],"dir":"ltr"},{"str":"دکتر","boundary":[0.5563125994522197,0.5124919920244162,0.5922280001612449,0.5297676247444646],"dir":"rtl"},{"str":"محمد","boundary":[0.5045236688632164,0.5124919920244162,0.5508354514938508,0.5297676247444646],"dir":"rtl"},{"str":"مًسی","boundary":[0.4488249284476156,0.5124919920244162,0.4990383699155629,0.5297676247444646],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.42449308662877416,0.5124919920244162,0.4364655137662757,0.5297676247444646],"dir":"rtl"},{"str":"شاٌبًداغیان","boundary":[0.4154472527915508,0.5387509537588898,0.515658433379916,0.5560265864789381],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.41545,0.40789,0.59223,0.55603],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"انتشارات","boundary":[0.5132313863022534,0.8272735761774423,0.5727487402749225,0.8416987294986827],"dir":"rtl"},{"str":"اسرار","boundary":[0.47144134504019686,0.8272735761774423,0.5086469141774499,0.8416987294986827],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.42778248075140085,0.8272735761774423,0.4668414158100537,0.8416987294986827],"dir":"rtl"},{"str":"هار","boundary":[0.4997379771838594,0.8508946719519306,0.5215589954448341,0.8667018758907749],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.4751884906679566,0.8508946719519306,0.4942585114685371,0.8667018758907749],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42778,0.82727,0.57275,0.8667],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/ffd406816d76ced3e471a607ec1e58c4.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/51dfea05667edddf09ae40fd4bfb22ab.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.17801,0.11462,0.1673,0.10632]},"elements":[{"words":[{"str":"سرشناسو","boundary":[0.7636554198411739,0.11634716868575631,0.8264683355504495,0.1249849850457805],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6892812512597252,0.11461888840751056,0.6944174225017133,0.12472513354873885],"dir":"ltr"},{"str":"هاگ","boundary":[0.6578385133228525,0.11461888840751056,0.6846403031402427,0.12472513354873885],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.65285318873705,0.11461888840751056,0.6578620168903938,0.12472513354873885],"dir":"ltr"},{"str":"استیىى","boundary":[0.6057161285121135,0.11461888840751056,0.6484244790986415,0.12472513354873885],"dir":"rtl"},{"str":"Haag,","boundary":[0.4962309025678236,0.11461888840751056,0.5326276787570344,0.12472513354873885],"dir":"ltr"},{"str":"Stephen","boundary":[0.5370478255384469,0.11461888840751056,0.5881584067400331,0.12472513354873885],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6892812512597252,0.1289864562863508,0.6944174225017133,0.1390927014275791],"dir":"ltr"},{"str":"سیستنهای","boundary":[0.6099199836030671,0.1289864562863508,0.6845535577054864,0.1390927014275791],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5587397770387391,0.1289864562863508,0.6055023205219024,0.1390927014275791],"dir":"rtl"},{"str":"هدیریت","boundary":[0.5124434472527917,0.1289864562863508,0.5542841615094534,0.1390927014275791],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4962567682105858,0.1289864562863508,0.5079920383510251,0.1390927014275791],"dir":"rtl"},{"str":"عصر","boundary":[0.4668285341665673,0.1289864562863508,0.49179984500342655,0.1390927014275791],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات/","boundary":[0.41017276954085546,0.1289864562863508,0.46242262941816076,0.1390927014275791],"dir":"rtl"},{"str":"نىیسنده","boundary":[0.3573396643286169,0.1289864562863508,0.4057865924940541,0.1390927014275791],"dir":"rtl"},{"str":"هاگ","boundary":[0.32638105966057973,0.1289864562863508,0.35295327504333457,0.1390927014275791],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3159954808723344,0.1289864562863508,0.32192806491986625,0.1390927014275791],"dir":"rtl"},{"str":"کاهینگز","boundary":[0.2701945015519813,0.1289864562863508,0.31153855766517513,0.1390927014275791],"dir":"rtl"},{"str":"؛","boundary":[0.2608984560809449,0.1289864562863508,0.26573757834482203,0.1390927014275791],"dir":"rtl"},{"str":"عن","boundary":[0.8172894747450317,0.13797050230701682,0.8301809972991495,0.14660831866704102],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.7972837423015919,0.13797050230701682,0.8103599790381748,0.14660831866704102],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7673801749506188,0.13797050230701682,0.7837969431705072,0.14660831866704102],"dir":"rtl"},{"str":"پذيذآًر","boundary":[0.7260450679243763,0.13797050230701682,0.7638591758024951,0.14660831866704102],"dir":"rtl"},{"str":"هترجن","boundary":[0.6473584090377716,0.14341160960759117,0.6844434614020236,0.15351785474881946],"dir":"rtl"},{"str":"هحود","boundary":[0.6100043939210706,0.14341160960759117,0.643000445559721,0.15351785474881946],"dir":"rtl"},{"str":"هىسیخانی،","boundary":[0.5277717961462491,0.14341160960759117,0.6055487783917849,0.15351785474881946],"dir":"rtl"},{"str":"هصطفی","boundary":[0.47419295571844705,0.14341160960759117,0.5233148729390898,0.15351785474881946],"dir":"rtl"},{"str":"شاهبىداغیاى.","boundary":[0.39392107066553794,0.14341160960759117,0.46977693621939615,0.15351785474881946],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7728463740073367,0.16146536280628251,0.8302414641028742,0.1701031791663067],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.7452735115088484,0.16146536280628251,0.769307675491324,0.1701031791663067],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6892812512597252,0.15783676292883153,0.6944174225017133,0.16794300807005982],"dir":"ltr"},{"str":"تهراى:","boundary":[0.6491194091289725,0.1602553515096384,0.6844941750312412,0.1703615966508667],"dir":"rtl"},{"str":"اسرار","boundary":[0.6131537044785746,0.1602553515096384,0.6447076160330489,0.1703615966508667],"dir":"rtl"},{"str":"دانش،","boundary":[0.5714559600112871,0.1602553515096384,0.6087120337144044,0.1703615966508667],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5305760470834845,0.1602553515096384,0.534863264401177,0.1703615966508667],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹5","boundary":[0.5346877897367678,0.1602553515096384,0.5670888055790704,0.1703615966508667],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.39863748135606886,0.16172449729708335,0.4560325714516064,0.17036231365710752],"dir":"rtl"},{"str":"ظاىری","boundary":[0.3538920465997501,0.16172449729708335,0.39509890851299156,0.17036231365710752],"dir":"rtl"},{"str":"۲۸0","boundary":[0.32498891441931715,0.16172449729708335,0.3458136816221227,0.17036231365710752],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.3495384367315677,0.16172449729708335,0.35392832668198493,0.17036231365710752],"dir":"ltr"},{"str":"ص.:","boundary":[0.29565035691538677,0.1602553515096384,0.32117548667714757,0.1703615966508667],"dir":"rtl"},{"str":"هصىر،","boundary":[0.2567540613536502,0.1602553515096384,0.29113678018301287,0.1703615966508667],"dir":"rtl"},{"str":"نوىدار.","boundary":[0.21433466360301529,0.1602553515096384,0.2522971381464909,0.1703615966508667],"dir":"rtl"},{"str":"شابک","boundary":[0.7959446930301931,0.1796911553259337,0.830265650824364,0.18832897168595786],"dir":"rtl"},{"str":"۹7۸","boundary":[0.5589954448341193,0.1783083877020889,0.583334220179788,0.1884146328433172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5832224775265047,0.1783083877020889,0.5883586487684929,0.1884146328433172],"dir":"ltr"},{"str":"۹6۴","boundary":[0.5883016890393841,0.1783083877020889,0.6126001531825696,0.1884146328433172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6126093441367356,0.1783083877020889,0.6177455153787238,0.1884146328433172],"dir":"ltr"},{"str":"۹۸6","boundary":[0.617688555649615,0.1783083877020889,0.6419870197928005,0.1884146328433172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6418752771395171,0.1783083877020889,0.6470114483815053,0.1884146328433172],"dir":"ltr"},{"str":"06۴","boundary":[0.6469544886523966,0.1783083877020889,0.671252952795582,0.1884146328433172],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6712621437497481,0.1783083877020889,0.6763983149917363,0.1884146328433172],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.6763413552626275,0.1783083877020889,0.6844347160075785,0.1884146328433172],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6892812512597252,0.17597617728488235,0.6944174225017133,0.18608242242611064],"dir":"ltr"},{"str":"ًضعیت","boundary":[0.7931632200588543,0.19593025008277912,0.8326964163340992,0.2045680664428033],"dir":"rtl"},{"str":"فيرست","boundary":[0.747813117265288,0.19593025008277912,0.790260813480066,0.2045680664428033],"dir":"rtl"},{"str":"نٌیسی","boundary":[0.7057282218728584,0.19593025008277912,0.7455274720844922,0.2045680664428033],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6892812512597252,0.19420196980453336,0.6944174225017133,0.20430821494576168],"dir":"ltr"},{"str":"فیپا","boundary":[0.6612246543314387,0.19420196980453336,0.6846132924980852,0.20430821494576168],"dir":"rtl"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.7793767888096103,0.21225572300322487,0.830277744185109,0.22089353936324904],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6892812512597252,0.2086271231257739,0.6944174225017133,0.2187333682670022],"dir":"ltr"},{"str":"عنىاى","boundary":[0.6522537632926191,0.2110457117065806,0.6846130145926553,0.22115195684780892],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی:","boundary":[0.6097069375579474,0.2110457117065806,0.6478170484219958,0.22115195684780892],"dir":"rtl"},{"str":"Management","boundary":[0.1977667593824324,0.2110457117065806,0.27841742463820696,0.22115195684780892],"dir":"ltr"},{"str":"information","boundary":[0.28287434784536625,0.2110457117065806,0.35384804841235495,0.22115195684780892],"dir":"ltr"},{"str":"systems","boundary":[0.3582694598300866,0.2110457117065806,0.4081092292094973,0.22115195684780892],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.4125663646551377,0.2110457117065806,0.4296980156560205,0.22115195684780892],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.4340872617406377,0.2110457117065806,0.45410834022654895,0.22115195684780892],"dir":"ltr"},{"str":"information","boundary":[0.45860779602531543,0.2110457117065806,0.5295723417873309,0.22115195684780892],"dir":"ltr"},{"str":"age,","boundary":[0.5339805939229818,0.2110457117065806,0.5608219758535897,0.22115195684780892],"dir":"ltr"},{"str":"9th","boundary":[0.5654049260289434,0.2110457117065806,0.5857871568508888,0.22115195684780892],"dir":"ltr"},{"str":"ed","boundary":[0.5902366267585761,0.2110457117065806,0.6053726367557544,0.22115195684780892],"dir":"ltr"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.7793767888096103,0.22858119592367046,0.830277744185109,0.23721901228369463],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6596316319587213,0.22685291564542487,0.6845343511508848,0.2369591607866532],"dir":"rtl"},{"str":"دوم.","boundary":[0.6301447172169146,0.22685291564542487,0.655174708751562,0.2369591607866532],"dir":"rtl"},{"str":"مٌضٌع","boundary":[0.7896561454428185,0.24291997108131066,0.8302172773813843,0.25155778744133483],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6892812512597252,0.24119169080306507,0.6944174225017133,0.2512979359442934],"dir":"ltr"},{"str":"نظامهای","boundary":[0.6320640911599542,0.24119169080306507,0.6845189282460595,0.2512979359442934],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.5742335991454026,0.24119169080306507,0.6276464044379909,0.2512979359442934],"dir":"rtl"},{"str":"هدیریت","boundary":[0.5280364413270449,0.24119169080306507,0.569875635667352,0.2512979359442934],"dir":"rtl"},{"str":"مٌضٌع","boundary":[0.4154472527915508,0.24266083659051,0.4559962913693716,0.25129865295053416],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4110936429233684,0.24266083659051,0.41548353287378564,0.25129865295053416],"dir":"ltr"},{"str":"تکنىلىژی","boundary":[0.35313274692627084,0.24119169080306507,0.4035463759019632,0.2512979359442934],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.3020115290039102,0.24119169080306507,0.34867561148063053,0.2512979359442934],"dir":"rtl"},{"str":"شناسو","boundary":[0.7867416455032853,0.25734512440255103,0.8301930906598943,0.2659829407625752],"dir":"rtl"},{"str":"افزًده","boundary":[0.74732938283549,0.25734512440255103,0.7831982908050147,0.2659829407625752],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6892812512597252,0.25561684412430535,0.6944174225017133,0.2657230892655337],"dir":"ltr"},{"str":"کاهینگز،","boundary":[0.6381048876123674,0.25561684412430535,0.684584189946386,0.2657230892655337],"dir":"rtl"},{"str":"هائیى،","boundary":[0.6021984902245333,0.25561684412430535,0.6336479644052081,0.2657230892655337],"dir":"rtl"},{"str":"نىیسنده","boundary":[0.5493207562381587,0.25561684412430535,0.597741567017374,0.2657230892655337],"dir":"rtl"},{"str":"هوکار","boundary":[0.5101382674245173,0.25561684412430535,0.5450426089410247,0.2657230892655337],"dir":"rtl"},{"str":"شناسو","boundary":[0.4125327528520176,0.2570859899117503,0.4559841980086266,0.26572380627177444],"dir":"rtl"},{"str":"افزًده","boundary":[0.3731204901842222,0.2570859899117503,0.4089893981537469,0.26572380627177444],"dir":"rtl"},{"str":"Cummings,","boundary":[0.24710767122183255,0.25561684412430535,0.31673611299230053,0.2657230892655337],"dir":"ltr"},{"str":"Maeve","boundary":[0.3211930361994598,0.25561684412430535,0.36127773991212164,0.2657230892655337],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.3687668803160399,0.2570859899117503,0.37315677026645705,0.26572380627177444],"dir":"ltr"},{"str":"شناسو","boundary":[0.7867416455032853,0.27367059732299676,0.8301930906598943,0.28230841368302095],"dir":"rtl"},{"str":"افزًده","boundary":[0.74732938283549,0.27367059732299676,0.7831982908050147,0.28230841368302095],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6892812512597252,0.2700419974455458,0.6944174225017133,0.2801482425867741],"dir":"ltr"},{"str":"شاهبىداغیاى،","boundary":[0.6149868585479906,0.27237420786275235,0.6851254527351152,0.28248045300398067],"dir":"rtl"},{"str":"هصطفی،","boundary":[0.560809448945862,0.27237420786275235,0.6112373969444109,0.28248045300398067],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5182378665296087,0.27237420786275235,0.5232466946829525,0.28248045300398067],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5225944289918167,0.27237420786275235,0.527730600233805,0.28248045300398067],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۶۱","boundary":[0.5309388479058331,0.27237420786275235,0.56093392993913,0.28248045300398067],"dir":"ltr"},{"str":"هترجن","boundary":[0.4803885999919378,0.27237420786275235,0.5143608213004395,0.28248045300398067],"dir":"rtl"},{"str":"شناسو","boundary":[0.4155681863990003,0.27384335365019724,0.45664933284959897,0.28248117001022144],"dir":"rtl"},{"str":"افزًده","boundary":[0.3803765066311928,0.27384335365019724,0.4126657798202121,0.28248117001022144],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.37662756480025805,0.27384335365019724,0.3810174547506752,0.28248117001022144],"dir":"ltr"},{"str":"هىسیخانی،","boundary":[0.30106453396218813,0.27237420786275235,0.37406138968839436,0.28248045300398067],"dir":"rtl"},{"str":"هحود،","boundary":[0.26222489192566617,0.27237420786275235,0.2971876868222679,0.28248045300398067],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21586353670334985,0.27237420786275235,0.22087236485669365,0.28248045300398067],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.22026041036804128,0.27237420786275235,0.22539658161002943,0.28248045300398067],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۳5","boundary":[0.2286048292820575,0.27237420786275235,0.25859991131535454,0.28248045300398067],"dir":"ltr"},{"str":"هترجن","boundary":[0.17801427016567903,0.27237420786275235,0.2119864914741807,0.28248045300398067],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.8114814933587615,0.29189638984264776,0.8302656508243641,0.30053420620267196],"dir":"rtl"},{"str":"بنذی","boundary":[0.7804410045551659,0.29189638984264776,0.8079494592825303,0.30053420620267196],"dir":"rtl"},{"str":"کنگره","boundary":[0.7455153787237473,0.29189638984264776,0.7768613697746605,0.30053420620267196],"dir":"rtl"},{"str":"۹","boundary":[0.6396984722054259,0.2906863785460036,0.6477918329503769,0.30079262368723186],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۲","boundary":[0.6521546337727254,0.2906863785460036,0.6844347160075785,0.30079262368723186],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6892812512597252,0.2882677899651968,0.6944174225017133,0.29837403510642513],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.622646833555045,0.2906863785460036,0.6397674043616721,0.30079262368723186],"dir":"rtl"},{"str":"۲","boundary":[0.6145442818559277,0.2906863785460036,0.6226376426008787,0.30079262368723186],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.6013625186439312,0.2906863785460036,0.6108708025960415,0.30079262368723186],"dir":"rtl"},{"str":"T5۸","boundary":[0.5581489095819728,0.2906863785460036,0.5826086185350909,0.30079262368723186],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5826178094892571,0.2906863785460036,0.5880228161406055,0.30079262368723186],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.588059821824485,0.2906863785460036,0.5961531825694361,0.30079262368723186],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5960414399161528,0.2906863785460036,0.6014464465675012,0.30079262368723186],"dir":"ltr"},{"str":"رده","boundary":[0.8114814933587615,0.3100358041986986,0.8302656508243641,0.3186736205587228],"dir":"rtl"},{"str":"بنذی","boundary":[0.7804410045551659,0.3100358041986986,0.8079494592825301,0.3186736205587228],"dir":"rtl"},{"str":"دیٌیی","boundary":[0.741887370500262,0.3100358041986986,0.77693392993913,0.3186736205587228],"dir":"rtl"},{"str":"۶5۸","boundary":[0.5984601120651429,0.3087394147384542,0.6227585762083283,0.31884565987968244],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6227677671624945,0.3087394147384542,0.628172773813843,0.31884565987968244],"dir":"ltr"},{"str":"۴0۳۸0۱۱","boundary":[0.6280888458902729,0.3087394147384542,0.6846765832224776,0.31884565987968244],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6892812512597252,0.30640720432124763,0.6944174225017133,0.31651344946247595],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.41854315314225826,0.3078763501086925,0.45602047809086144,0.3165141664687167],"dir":"rtl"},{"str":"کتابشناسی","boundary":[0.34614020236223647,0.3078763501086925,0.41496351836175277,0.3165141664687167],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.3174910307574475,0.3078763501086925,0.3426331277462007,0.3165141664687167],"dir":"rtl"},{"str":"۴۲۴7۸55","boundary":[0.25291248437940905,0.30640720432124763,0.3094952634337082,0.31651344946247595],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.31313742088926516,0.3078763501086925,0.3175273108396824,0.3165141664687167],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17801,0.11462,0.8327,0.31885],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ها","boundary":[0.5568186399000283,0.41156703710302034,0.5797539404200428,0.43463000678428493],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.4354013347845368,0.41156703710302034,0.5264893421614868,0.43463000678428493],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.34143588503245054,0.41156703710302034,0.4281070262425928,0.43463000678428493],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5546418349659371,0.44560374512323286,0.5757756681581812,0.4657298572420892],"dir":"rtl"},{"str":"عصر","boundary":[0.5027613173700971,0.44560374512323286,0.5481848268633854,0.4657298572420892],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.4165355432740759,0.44560374512323286,0.4963061885758052,0.4657298572420892],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.5473858185189664,0.4781025591105568,0.5585618978514129,0.4939097630494011],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5167896964566453,0.4781025591105568,0.5213552626274841,0.4939097630494011],"dir":"ltr"},{"str":"َاگ","boundary":[0.4784536622727456,0.4781025591105568,0.510827468053372,0.4939097630494011],"dir":"rtl"},{"str":"ىگ","boundary":[0.41458534409642445,0.4781025591105568,0.4307187338654413,0.4939097630494011],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمیه","boundary":[0.5559721046478816,0.5005608816466197,0.6170973918651993,0.516368085585464],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5513767081872052,0.5005608816466197,0.555942274358044,0.516368085585464],"dir":"ltr"},{"str":"دکتر","boundary":[0.5140081428629015,0.5005608816466197,0.5454414076671906,0.516368085585464],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3975490682468657,0.5005608816466197,0.40131131277461995,0.516368085585464],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.4508807187487403,0.5231055823462828,0.45982158221469754,0.5389127862851271],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.42887088321844646,0.5231055823462828,0.4460357963478051,0.5389127862851271],"dir":"rtl"},{"str":"فحٍآرایی","boundary":[0.5778805136453421,0.5455639048823457,0.6453038658443182,0.56137110882119],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5627873844882494,0.5455639048823457,0.5720430239860548,0.56137110882119],"dir":"rtl"},{"str":"يیرایش","boundary":[0.5033659854073448,0.5455639048823457,0.5569498177940763,0.56137110882119],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4986969261498771,0.5455639048823457,0.503278012133672,0.56137110882119],"dir":"ltr"},{"str":"محمذحسیه","boundary":[0.40934567405085026,0.5455639048823457,0.4928765125569396,0.56137110882119],"dir":"rtl"},{"str":"کايیاوپ","boundary":[0.35905110670375295,0.5455639048823457,0.40344563639295367,0.56137110882119],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3398637481356069,0.5455639048823457,0.34860543395009475,0.56137110882119],"dir":"rtl"},{"str":"لیتًگرافی","boundary":[0.4910307574474947,0.5681086055820088,0.5572019994356432,0.5839158095208531],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4867980811867618,0.5689217750127767,0.49097863506268397,0.5833469283340171],"dir":"ltr"},{"str":"صذف","boundary":[0.4428991816825896,0.5681086055820088,0.4867403958560084,0.5839158095208531],"dir":"rtl"},{"str":"چاپخاوٍ:","boundary":[0.4969812680525713,0.5905669281180718,0.5565926149877052,0.606374132056916],"dir":"rtl"},{"str":"مُارت","boundary":[0.4435038497198372,0.5905669281180718,0.4911516586447374,0.606374132056916],"dir":"rtl"},{"str":"صحافی:مُرگان","boundary":[0.4458015882613779,0.613111628817735,0.5543312553311565,0.6289188327565792],"dir":"rtl"},{"str":"ُار","boundary":[0.46019266868222686,0.6355699513537978,0.4834079747651873,0.6513771552926421],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.43443382916112394,0.6355699513537978,0.45426694078284363,0.6513771552926421],"dir":"ltr"},{"str":"111","boundary":[0.4836297585358971,0.6581146520534609,0.5131744435038497,0.6739218559923051],"dir":"ltr"},{"str":"جلذ","boundary":[0.4444713185794332,0.6581146520534609,0.4738520175756843,0.6739218559923051],"dir":"rtl"},{"str":"شمارٌ","boundary":[0.6014762243058346,0.6806017673107239,0.6440130568791067,0.6964089712495681],"dir":"rtl"},{"str":"استاوذارد","boundary":[0.5325895852411894,0.6806017673107239,0.5955908009835934,0.6964089712495681],"dir":"rtl"},{"str":"بیهالمللی","boundary":[0.46034540379759564,0.6806017673107239,0.5266973759019632,0.6964089712495681],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب(شابک)","boundary":[0.36063965816100296,0.6806017673107239,0.45449668222679085,0.6964089712495681],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.35594791792639174,0.6806017673107239,0.36052900391018666,0.6964089712495681],"dir":"ltr"},{"str":"978","boundary":[0.40492602894344343,0.7030600898467867,0.43322509775466606,0.718867293785631],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4381827709920587,0.7030600898467867,0.44831870036683197,0.718867293785631],"dir":"ltr"},{"str":"946","boundary":[0.44846212762526705,0.7030600898467867,0.47676119643648973,0.718867293785631],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.4818398032813319,0.6982747058418631,0.4929052283629621,0.7140819097807074],"dir":"ltr"},{"str":"984","boundary":[0.4985286411093643,0.7030600898467867,0.5268277099205869,0.718867293785631],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5317853831579795,0.7030600898467867,0.5419213125327528,0.718867293785631],"dir":"ltr"},{"str":"146","boundary":[0.5420648063046721,0.7030600898467867,0.5703636070463982,0.718867293785631],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5754424154472528,0.7030600898467867,0.5855783448220261,0.718867293785631],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5857620832829443,0.7030600898467867,0.5956103116055952,0.718867293785631],"dir":"ltr"},{"str":"حق","boundary":[0.619557884911517,0.7256047905464499,0.6454731104526948,0.741411994485294],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5776420547023018,0.7256047905464499,0.6137374713185795,0.741411994485294],"dir":"rtl"},{"str":"ایه","boundary":[0.5488982962671827,0.7256047905464499,0.5717553370822751,0.741411994485294],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.5247599457422502,0.7256047905464499,0.5430676969504575,0.741411994485294],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.48746623875134876,0.7256047905464499,0.5189321115541295,0.741411994485294],"dir":"rtl"},{"str":"واشر","boundary":[0.451260174945241,0.7256047905464499,0.48154992542427544,0.741411994485294],"dir":"rtl"},{"str":"محفًظ","boundary":[0.3944704459225219,0.7256047905464499,0.4454303810622958,0.741411994485294],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3544967146369976,0.7256047905464499,0.38863037650663124,0.741411994485294],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.7611158140847342,0.7649483991696898,0.7735458473051962,0.7789741312246264],"dir":"rtl"},{"str":"مرکزی","boundary":[0.7146783881752892,0.7649483991696898,0.7559350037298304,0.7789741312246264],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7110511625750796,0.7649483991696898,0.7147753044987302,0.7789741312246264],"dir":"ltr"},{"str":"یابان","boundary":[0.6681204645866087,0.7649483991696898,0.6952780056827631,0.7789741312246264],"dir":"rtl"},{"str":"وقلاب","boundary":[0.6222708241185352,0.7649483991696898,0.6597375755632563,0.7789741312246264],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6178131942746,0.7649483991696898,0.6221136323082195,0.7789741312246264],"dir":"ltr"},{"str":"یابان","boundary":[0.5748423730644294,0.7649483991696898,0.6019999141605837,0.7789741312246264],"dir":"rtl"},{"str":"هدای","boundary":[0.5270747961434717,0.7649483991696898,0.5599269026642724,0.7789741312246264],"dir":"rtl"},{"str":"اودارمری،","boundary":[0.4569347499986537,0.7649483991696898,0.5145095838571494,0.7789741312246264],"dir":"rtl"},{"str":"يبريی","boundary":[0.4043297693909744,0.7649483991696898,0.44448678846803336,0.7789741312246264],"dir":"rtl"},{"str":"داره","boundary":[0.37288777453772737,0.7649483991696898,0.39590195159035774,0.7789741312246264],"dir":"rtl"},{"str":"ست،","boundary":[0.3320130339532311,0.7649483991696898,0.36372640804677325,0.7789741312246264],"dir":"rtl"},{"str":"لاک","boundary":[0.2957337335967793,0.7649483991696898,0.32275383740618796,0.7789741312246264],"dir":"rtl"},{"str":"626","boundary":[0.2650172167130246,0.7649483991696898,0.2907756355061072,0.7789741312246264],"dir":"ltr"},{"str":"لفه","boundary":[0.6145442818559277,0.7861974274153493,0.637853009458806,0.8002231594702859],"dir":"rtl"},{"str":"66464766","boundary":[0.5186052152618211,0.7861974274153493,0.5871519748861208,0.8002231594702859],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5902366267585761,0.7829649304655781,0.5976061998629418,0.7987721344044225],"dir":"ltr"},{"str":"فكس","boundary":[0.45547927533085814,0.7861974274153493,0.48850823000202753,0.8002231594702859],"dir":"rtl"},{"str":"6646665","boundary":[0.3780847514814366,0.7861974274153493,0.4380160682887289,0.8002231594702859],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.4518518696738823,0.7861974274153493,0.45545511531825694,0.8002231594702859],"dir":"ltr"},{"str":"سایت","boundary":[0.6280070019264402,0.8073600774974087,0.6632941185727337,0.8213858095523452],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6149666254437582,0.8073600774974087,0.6228426274922402,0.8213858095523452],"dir":"rtl"},{"str":"فريشگاه","boundary":[0.5585967698210378,0.8073600774974087,0.6098234931712824,0.8213858095523452],"dir":"rtl"},{"str":"ایىتروتی","boundary":[0.5092639549533479,0.8073600774974087,0.5535446031870641,0.8213858095523452],"dir":"rtl"},{"str":"www","boundary":[0.3367194743419196,0.8049365120497538,0.37927064829763374,0.8190792174138377],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.37936965065583905,0.8049365120497538,0.3843593695093885,0.8190792174138377],"dir":"ltr"},{"str":"asrardanesh","boundary":[0.3844385317950095,0.8049365120497538,0.48365875458982155,0.8190792174138377],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.48375775694802686,0.8049365120497538,0.48874747580157624,0.8190792174138377],"dir":"ltr"},{"str":"ir","boundary":[0.48882663808719723,0.8049365120497538,0.5002119488817552,0.8190792174138377],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5056507033534567,0.8073600774974087,0.5092049466597816,0.8213858095523452],"dir":"ltr"},{"str":"پست","boundary":[0.6258597352672552,0.8286091057430681,0.6572720394250373,0.8426348377980046],"dir":"rtl"},{"str":"الكتريویک","boundary":[0.5590886012225461,0.8286091057430681,0.620922740766711,0.8426348377980046],"dir":"rtl"},{"str":"asrardanesh","boundary":[0.3430080219292942,0.8261855402954134,0.44222824472410616,0.8403282456594973],"dir":"ltr"},{"str":"@","boundary":[0.44232724708231147,0.8261855402954134,0.4600288687294272,0.8403282456594973],"dir":"ltr"},{"str":"yahoo.com","boundary":[0.4600881909424639,0.8261855402954134,0.5498834288370703,0.8403282456594973],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5554753496226549,0.8286091057430681,0.5590295929289796,0.8426348377980046],"dir":"ltr"},{"str":"فريشگاه","boundary":[0.6798484298786633,0.8584959503487518,0.7310806085551538,0.8725216824036883],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6762204684564841,0.8584959503487518,0.6798237141008586,0.8725216824036883],"dir":"ltr"},{"str":"یابان","boundary":[0.633290843511912,0.8584959503487518,0.6605662244648689,0.8725216824036883],"dir":"rtl"},{"str":"وقلاب،","boundary":[0.5831044371090217,0.8584959503487518,0.6249109785408756,0.8725216824036883],"dir":"rtl"},{"str":"یابان","boundary":[0.5401336355355546,0.8584959503487518,0.5672913533620391,0.8725216824036883],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.5178831837787722,0.8584959503487518,0.5350554629741605,0.8725216824036883],"dir":"ltr"},{"str":"ريردیه،","boundary":[0.46177192989881893,0.8584959503487518,0.5128272800616439,0.8725216824036883],"dir":"rtl"},{"str":"اختمان","boundary":[0.403604146145971,0.8584959503487518,0.44668699474875245,0.8725216824036883],"dir":"rtl"},{"str":"اشران","boundary":[0.3594475036939091,0.8584959503487518,0.39510775697725653,0.8725216824036883],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3549898738499739,0.8584959503487518,0.3592903118835934,0.8725216824036883],"dir":"ltr"},{"str":"ماره","boundary":[0.3135106762629622,0.8584959503487518,0.3400594991919741,0.8725216824036883],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.26900674708751565,0.8584959503487518,0.28617902628290404,0.8725216824036883],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.28630063792477933,0.8584959503487518,0.29130799727899387,0.8725216824036883],"dir":"ltr"},{"str":"67","boundary":[0.2913797123795704,0.8584959503487518,0.3085519915749588,0.8725216824036883],"dir":"ltr"},{"str":"تلفه","boundary":[0.5249884176724312,0.8796586004308111,0.5524797630888298,0.8936843324857476],"dir":"rtl"},{"str":"66466362","boundary":[0.44761787499496114,0.8796586004308111,0.5163069917765147,0.8936843324857476],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5213929418451514,0.8796586004308111,0.5248902341556819,0.8936843324857476],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26502,0.41157,0.77355,0.89368],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بقه","boundary":[0.2284965464342444,0.7649483991696898,0.24683724699971785,0.7789741312246264],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.21483144311988958,0.7649483991696898,0.22327522556032978,0.7789741312246264],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21483,0.76495,0.24684,0.77897],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/e6b79217bf42ec7f56d40990a5fe5f62.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/b7eed1f0ea9a9d339808f33cfffb1042.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14294,0.10793,0.14253,0.11321]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.4673277703873907,0.10792546644208348,0.5334058934978031,0.12520109916213185],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.4976821058572177,0.15294614771385787,0.5362841133551014,0.17022178043390623],"dir":"rtl"},{"str":"اٍل","boundary":[0.4643044302011529,0.15294614771385787,0.4912726246623937,0.17022178043390623],"dir":"rtl"},{"str":"عصر","boundary":[0.7706695690732455,0.18361039579194383,0.8079896803321645,0.2008860285119922],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعبت،","boundary":[0.6914580561938163,0.18361039579194383,0.7642842745999113,0.2008860285119922],"dir":"rtl"},{"str":"عصري","boundary":[0.6320796549361068,0.18361039579194383,0.6851211351634621,0.2008860285119922],"dir":"rtl"},{"str":"کِ","boundary":[0.6059579957270125,0.18361039579194383,0.6257427339057523,0.2008860285119922],"dir":"rtl"},{"str":"ضوب","boundary":[0.5698794695045754,0.18361039579194383,0.5996291369371548,0.2008860285119922],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5448462127625268,0.18361039579194383,0.563542548474221,0.2008860285119922],"dir":"rtl"},{"str":"آى","boundary":[0.519571088805579,0.18361039579194383,0.5384609182891925,0.2008860285119922],"dir":"rtl"},{"str":"زًذگی","boundary":[0.4620066916596122,0.18361039579194383,0.5131616076107551,0.2008860285119922],"dir":"rtl"},{"str":"هیکٌیذ","boundary":[0.400088684645463,0.18361039579194383,0.45574233079372756,0.2008860285119922],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.3951304067400331,0.18361039579194383,0.40018543153142266,0.2008860285119922],"dir":"ltr"},{"str":"تغییر","boundary":[0.35340831216995205,0.18361039579194383,0.3887692989881888,0.2008860285119922],"dir":"rtl"},{"str":"ضکل","boundary":[0.3078163421614867,0.18361039579194383,0.3471197645825775,0.2008860285119922],"dir":"rtl"},{"str":"کست","boundary":[0.25750796146249044,0.18361039579194383,0.30147942113113235,0.2008860285119922],"dir":"rtl"},{"str":"کبرّب","boundary":[0.19240536945217074,0.18361039579194383,0.2346111984520498,0.2008860285119922],"dir":"rtl"},{"str":"هقذه","boundary":[0.8264014592655299,0.21315193862741494,0.8573403877937678,0.22895914256625918],"dir":"rtl"},{"str":"02","boundary":[0.1429435240053211,0.21315193862741494,0.16277663562704078,0.22895914256625918],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.17184665618575404,0.21059716103768963,0.8119079292135285,0.22640436497653388],"dir":"ltr"},{"str":"هٌجع","boundary":[0.8299270367235054,0.2404474383250914,0.8574135526262748,0.2562546422639357],"dir":"rtl"},{"str":"اٍل","boundary":[0.7993308340387794,0.2404474383250914,0.8240731245213044,0.2562546422639357],"dir":"rtl"},{"str":"9MIS","boundary":[0.7562784697867537,0.23892919869856905,0.7934701495545612,0.2562546422639357],"dir":"ltr"},{"str":"اطلاعبت","boundary":[0.6892812512597252,0.2404474383250914,0.7504730519611401,0.2562546422639357],"dir":"rtl"},{"str":"04","boundary":[0.1429435240053211,0.2404474383250914,0.16253476841214173,0.2562546422639357],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.165920909420728,0.2378926607353661,0.6874269359454992,0.25369986467421035],"dir":"ltr"},{"str":"هٌجع","boundary":[0.8299270367235054,0.26782931618636807,0.8574135526262748,0.2836365201252123],"dir":"rtl"},{"str":"دٍم","boundary":[0.7978796307493853,0.26782931618636807,0.8239940339420326,0.2836365201252123],"dir":"rtl"},{"str":"9MIS","boundary":[0.7549482001048091,0.2663110765598457,0.7920792921352844,0.2836365201252123],"dir":"ltr"},{"str":"کبرکٌبى","boundary":[0.6938767283428064,0.26782931618636807,0.7491374612004676,0.2836365201252123],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.1429435240053211,0.26782931618636807,0.16277663562704078,0.2836365201252123],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.17184665618575404,0.26527453859664274,0.6933526827105252,0.281081742535487],"dir":"ltr"},{"str":"هٌجع","boundary":[0.8299270367235054,0.2951248158840445,0.8574135526262748,0.3109320198228887],"dir":"rtl"},{"str":"سَم","boundary":[0.7940097553110009,0.2951248158840445,0.824107711533035,0.3109320198228887],"dir":"rtl"},{"str":"9MIS","boundary":[0.7509573910589753,0.29360657625752207,0.7881490708267828,0.3109320198228887],"dir":"ltr"},{"str":"فٌبٍري","boundary":[0.6959325996694481,0.2951248158840445,0.7451355262627485,0.3109320198228887],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعبت","boundary":[0.6286935139275205,0.2951248158840445,0.690018099729915,0.3109320198228887],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.1429435240053211,0.2951248158840445,0.16277663562704078,0.3109320198228887],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.29257003829431916,0.6281694682952392,0.3083772422331634],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.8266618293223686,0.32242031558172096,0.8574210505099368,0.3382275195205652],"dir":"rtl"},{"str":"هبلی","boundary":[0.7900189462651671,0.32242031558172096,0.8207987261660016,0.3382275195205652],"dir":"rtl"},{"str":"فٌبٍري","boundary":[0.734752287660741,0.32242031558172096,0.7841646712621438,0.3382275195205652],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعبت","boundary":[0.6676341355262628,0.32242031558172096,0.7288923287781676,0.3382275195205652],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.6630386584431813,0.32242031558172096,0.6676041439916153,0.3382275195205652],"dir":"ltr"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.6149070826782763,0.32242031558172096,0.6571887370500262,0.3382275195205652],"dir":"rtl"},{"str":"ًقطِ","boundary":[0.57858668924094,0.32242031558172096,0.6090608699157496,0.3382275195205652],"dir":"rtl"},{"str":"سر","boundary":[0.5523440964243964,0.32242031558172096,0.5726528802354175,0.3382275195205652],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.5338412544846213,0.32242031558172096,0.5465609706937559,0.3382275195205652],"dir":"rtl"},{"str":"سر","boundary":[0.5074777280606281,0.32242031558172096,0.5280283790865482,0.3382275195205652],"dir":"rtl"},{"str":"16","boundary":[0.1429435240053211,0.32242031558172096,0.16277663562704078,0.3382275195205652],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.17184665618575404,0.31986553799199563,0.5037287862296932,0.33567274193083985],"dir":"ltr"},{"str":"کبّص","boundary":[0.8126335308582255,0.3497158152793973,0.8574263715886645,0.3655230192182416],"dir":"rtl"},{"str":"ّسی","boundary":[0.7839722658926915,0.3497158152793973,0.8068445600032249,0.3655230192182416],"dir":"rtl"},{"str":"ٌِ","boundary":[0.7700649010359979,0.3497158152793973,0.784023944854275,0.3655230192182416],"dir":"ltr"},{"str":"ّبي","boundary":[0.7408663280525658,0.3497158152793973,0.7698813641310921,0.3655230192182416],"dir":"rtl"},{"str":"ثبثت","boundary":[0.7014955456121257,0.3497158152793973,0.7350459144596283,0.3655230192182416],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.1429435240053211,0.3497158152793973,0.16277663562704078,0.3655230192182416],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.17184665618575404,0.34716103768967205,0.6992784294755513,0.36296824162851626],"dir":"ltr"},{"str":"کبّص","boundary":[0.8126335308582255,0.3770113149770738,0.8574263715886645,0.3928185189159181],"dir":"rtl"},{"str":"ّسی","boundary":[0.7839722658926915,0.3770113149770738,0.8068445600032249,0.3928185189159181],"dir":"rtl"},{"str":"ٌِ","boundary":[0.7700649010359979,0.3770113149770738,0.784023944854275,0.3928185189159181],"dir":"ltr"},{"str":"ّبي","boundary":[0.740919901640666,0.3770113149770738,0.7698813641310921,0.3928185189159181],"dir":"rtl"},{"str":"هتغیر","boundary":[0.7012536783972266,0.3770113149770738,0.7349835127181844,0.3928185189159181],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.1429435240053211,0.3770113149770738,0.16277663562704078,0.3928185189159181],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.17184665618575404,0.3744565373873485,0.6992784294755513,0.3902637413261928],"dir":"ltr"},{"str":"افسایص","boundary":[0.8077961865602451,0.40433560739595026,0.8573890031039626,0.4201428113347946],"dir":"rtl"},{"str":"درآهذ","boundary":[0.7608739468698351,0.40433560739595026,0.8019930664731729,0.4201428113347946],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.1429435240053211,0.40433560739595026,0.16277663562704078,0.4201428113347946],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.17184665618575404,0.401780829806225,0.7585358971258113,0.41758803374506925],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.8266618293223686,0.43163110709362673,0.8574210505099368,0.44743831103247106],"dir":"rtl"},{"str":"فٌبٍري","boundary":[0.7713951707179426,0.43163110709362673,0.8207190309186924,0.44743831103247106],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعبت","boundary":[0.7042770185834644,0.43163110709362673,0.7655352118353692,0.44743831103247106],"dir":"rtl"},{"str":"ثر","boundary":[0.6856532430362398,0.43163110709362673,0.6984375377917524,0.44743831103247106],"dir":"rtl"},{"str":"صٌعت","boundary":[0.6330471237957028,0.43163110709362673,0.6797653484903455,0.44743831103247106],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.6284517273350265,0.43163110709362673,0.6331382271133148,0.44743831103247106],"dir":"ltr"},{"str":"هذل","boundary":[0.5936227677671625,0.43163110709362673,0.6224813963800541,0.44743831103247106],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.577861087596243,0.43163110709362673,0.5877093159188939,0.44743831103247106],"dir":"ltr"},{"str":"یرٍي","boundary":[0.530455113476035,0.43163110709362673,0.5682075623815859,0.44743831103247106],"dir":"rtl"},{"str":"پَرتر","boundary":[0.4864352803644133,0.43163110709362673,0.5246109968960374,0.44743831103247106],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.1429435240053211,0.43163110709362673,0.16277663562704078,0.44743831103247106],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.17184665618575404,0.42907632950390145,0.48595154593461515,0.4448835334427457],"dir":"ltr"},{"str":"قذرت","boundary":[0.7872374732938283,0.45879539464923264,0.8288434716007579,0.4746025985880769],"dir":"rtl"},{"str":"چاًِزًی","boundary":[0.7264078687467247,0.45879539464923264,0.7816908533881566,0.4746025985880769],"dir":"rtl"},{"str":"خریذاراى","boundary":[0.6585641149675495,0.45879539464923264,0.7207854637803845,0.4746025985880769],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.1429435240053211,0.45892660679130315,0.16277663562704078,0.4747338107301474],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.17245132422300158,0.4563718292015778,0.6564679324384247,0.47217903314042214],"dir":"ltr"},{"str":"قذرت","boundary":[0.7872374732938283,0.48609089434690905,0.8288434716007579,0.5018980982857534],"dir":"rtl"},{"str":"چاًِزًی","boundary":[0.7264078687467247,0.48609089434690905,0.7816908533881566,0.5018980982857534],"dir":"rtl"},{"str":"تأهیيکٌٌذگاى","boundary":[0.6326843229733543,0.48609089434690905,0.7208885798363365,0.5018980982857534],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.1429435240053211,0.48622210648897957,0.16277663562704078,0.5020293104278238],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.17245132422300158,0.48366732889925423,0.6286532027250373,0.4994745328380985],"dir":"ltr"},{"str":"تْذیذ","boundary":[0.7898980126577175,0.5133863940445855,0.8288587092352965,0.5291935979834298],"dir":"rtl"},{"str":"هحصَلات","boundary":[0.7123795702825816,0.5133863940445855,0.784415487563994,0.5291935979834298],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.681904301205305,0.5133863940445855,0.6921589873825936,0.5291935979834298],"dir":"rtl"},{"str":"خذهات","boundary":[0.6247027048816867,0.5133863940445855,0.676333978312573,0.5291935979834298],"dir":"rtl"},{"str":"جایگسیي","boundary":[0.5586326440117709,0.5133863940445855,0.6190701414923208,0.5291935979834298],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.1429435240053211,0.513517606186656,0.16277663562704078,0.5293248101255004],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.17245132422300158,0.5109628285969308,0.5563349054702302,0.526770032535775],"dir":"ltr"},{"str":"تْذیذ","boundary":[0.7863909380416818,0.540496737424779,0.8287660740919902,0.5577723701448274],"dir":"rtl"},{"str":"تازٍُارداى","boundary":[0.7069375579473536,0.540496737424779,0.7802716975047366,0.5577723701448274],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.1429435240053211,0.5415041311931343,0.16253476841214173,0.5573113351319787],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.16930705042931432,0.537848032017506,0.7014552344096424,0.5551236647375544],"dir":"ltr"},{"str":"رقاتت","boundary":[0.7878421413310759,0.5688411750759408,0.8287842141331075,0.5846483790147851],"dir":"rtl"},{"str":"هیاى","boundary":[0.7549482001048091,0.5688411750759408,0.7823303503043496,0.5846483790147851],"dir":"rtl"},{"str":"رقثای","boundary":[0.7110493006006369,0.5688411750759408,0.7493211593501835,0.5846483790147851],"dir":"rtl"},{"str":"هَجَد","boundary":[0.6600153182569436,0.5688411750759408,0.7055163461926068,0.5846483790147851],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.1429435240053211,0.5689723872180112,0.16277663562704078,0.5847795911568555],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.17245132422300158,0.5664176096282859,0.6564679324384247,0.5822248135671303],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.8266618293223686,0.5962678869156877,0.8574210505099368,0.6120750908545319],"dir":"rtl"},{"str":"راّجُرد","boundary":[0.7768371830531705,0.5962678869156877,0.8207226589269159,0.6120750908545319],"dir":"rtl"},{"str":"فٌب","boundary":[0.7540646591687831,0.5962678869156877,0.7709283669931875,0.6120750908545319],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.7215705244487444,0.5962678869156877,0.7447033095497239,0.6120750908545319],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعبت","boundary":[0.6544523723142661,0.5962678869156877,0.7157105655661709,0.6120750908545319],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.6498568952311848,0.5962678869156877,0.6544223807796188,0.6120750908545319],"dir":"ltr"},{"str":"سِ","boundary":[0.62385616962954,0.5962678869156877,0.6441003748941831,0.6120750908545319],"dir":"rtl"},{"str":"راّجُرد","boundary":[0.5741121457653081,0.5962678869156877,0.6178869673882371,0.6120750908545319],"dir":"rtl"},{"str":"پَرتر","boundary":[0.5300923126536865,0.5962678869156877,0.5682016366348208,0.6120750908545319],"dir":"rtl"},{"str":"چبرچَة","boundary":[0.441810779215544,0.5962678869156877,0.5090329745636313,0.6120750908545319],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.1429435240053211,0.5962678869156877,0.16253476841214173,0.6120750908545319],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.165920909420728,0.5937131093259623,0.39706534445922514,0.6095203132648066],"dir":"ltr"},{"str":"RGT","boundary":[0.4017817551497561,0.5947496472891652,0.43601382674245176,0.6091748006104056],"dir":"ltr"},{"str":"راّجُرد","boundary":[0.8136009997178216,0.6235633866133642,0.8573758213407506,0.6393705905522085],"dir":"rtl"},{"str":"رّجري","boundary":[0.7619623493368808,0.6235633866133642,0.8076686016043859,0.6393705905522085],"dir":"rtl"},{"str":"ّسی","boundary":[0.7331801507638973,0.6235633866133642,0.7562943120893297,0.6393705905522085],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.1429435240053211,0.6235633866133642,0.16277663562704078,0.6393705905522085],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.17184665618575404,0.6210086090236389,0.7170556697706293,0.6368158129624831],"dir":"ltr"},{"str":"ٌِ","boundary":[0.7192727859072037,0.6235633866133642,0.7332318297254807,0.6393705905522085],"dir":"ltr"},{"str":"راّجرد","boundary":[0.8135841899463863,0.6508588863110405,0.8573590115693152,0.6666660902498849],"dir":"rtl"},{"str":"توبیس","boundary":[0.7722417059700891,0.6508588863110405,0.8076895231184746,0.6666660902498849],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.1429435240053211,0.6508588863110405,0.16277663562704078,0.6666660902498849],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.17184665618575404,0.6483041087213153,0.7704277018583465,0.6641113126601595],"dir":"ltr"},{"str":"راّجرد","boundary":[0.8135841899463863,0.678183178729917,0.8573590115693152,0.6939903826687613],"dir":"rtl"},{"str":"تورکس","boundary":[0.7652275567380176,0.678183178729917,0.807674527351151,0.6939903826687613],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.1429435240053211,0.678183178729917,0.16277663562704078,0.6939903826687613],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.17184665618575404,0.6756284011401917,0.7644616438908373,0.691435605079036],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.4986495747168138,0.7059105692455947,0.5339704115773773,0.721717773184439],"dir":"rtl"},{"str":"دٍم","boundary":[0.4666021687426936,0.7059105692455947,0.49271657193534085,0.721717773184439],"dir":"rtl"},{"str":"اثتکبرّبي","boundary":[0.7037932841536664,0.7340698505792735,0.7719947595436771,0.7498770545181178],"dir":"rtl"},{"str":"اسبسی","boundary":[0.6505824968758818,0.7340698505792735,0.6979264320554682,0.7498770545181178],"dir":"rtl"},{"str":"کست","boundary":[0.604627726045068,0.7340698505792735,0.6447952190913855,0.7498770545181178],"dir":"rtl"},{"str":"کبر","boundary":[0.5596001128713669,0.7340698505792735,0.583656346998831,0.7498770545181178],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.5550046357882856,0.7340698505792735,0.5595701213367196,0.7498770545181178],"dir":"ltr"},{"str":"کست","boundary":[0.5090498649574717,0.7340698505792735,0.5491952271536261,0.7498770545181178],"dir":"rtl"},{"str":"هسیت","boundary":[0.4638206957713549,0.7340698505792735,0.503302858064256,0.7498770545181178],"dir":"rtl"},{"str":"رقبثتی","boundary":[0.4142379167170557,0.7340698505792735,0.45797452332003064,0.7498770545181178],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.3956141411698311,0.7340698505792735,0.4083338573789656,0.7498770545181178],"dir":"rtl"},{"str":"کوک","boundary":[0.35098964002096184,0.7340698505792735,0.38980715120732046,0.7498770545181178],"dir":"rtl"},{"str":"فٌبٍري","boundary":[0.29584391502398516,0.7340698505792735,0.34513536501793846,0.7498770545181178],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعبت","boundary":[0.2286048292820575,0.7340698505792735,0.2898630225339622,0.7498770545181178],"dir":"rtl"},{"str":"هقذه","boundary":[0.8264014592655299,0.7617108629313509,0.8573403877937678,0.7775180668701952],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.1429435240053211,0.7617108629313509,0.16277663562704078,0.7775180668701952],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.17184665618575404,0.7591560853416255,0.8119079292135285,0.7749632892804699],"dir":"ltr"},{"str":"هذیریت","boundary":[0.8022332406175676,0.7890063626290275,0.8573593743701374,0.8048135665678717],"dir":"rtl"},{"str":"زًجیرُ","boundary":[0.7502317894142783,0.7890063626290275,0.7963656629177249,0.8048135665678717],"dir":"rtl"},{"str":"تأهیي","boundary":[0.7074212923771517,0.7890063626290275,0.7443575603660256,0.8048135665678717],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.1429435240053211,0.7890063626290275,0.16277663562704078,0.8048135665678717],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.17184665618575404,0.786451585039302,0.7052041762405773,0.8022587889781463],"dir":"ltr"},{"str":"هذیریت","boundary":[0.8022332406175676,0.8163018623267039,0.8573593743701374,0.8321090662655481],"dir":"rtl"},{"str":"ارتجبط","boundary":[0.752771395170718,0.8163018623267039,0.7963027774418512,0.8321090662655481],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.7369290925948321,0.8163018623267039,0.7470274519288911,0.8321090662655481],"dir":"rtl"},{"str":"هطتري","boundary":[0.6835973717095981,0.8163018623267039,0.7311507638972872,0.8321090662655481],"dir":"rtl"},{"str":"38","boundary":[0.1429435240053211,0.8163018623267039,0.16277663562704078,0.8321090662655481],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.17184665618575404,0.8137470847369785,0.6815011891804732,0.8295542886758228],"dir":"ltr"},{"str":"سیستنّبي","boundary":[0.7833675978554441,0.8435973620243804,0.8573967428548394,0.8594045659632247],"dir":"rtl"},{"str":"ثرًبهِریسي","boundary":[0.7017374128270247,0.8435973620243804,0.7775234812754465,0.8594045659632247],"dir":"rtl"},{"str":"هٌبثع","boundary":[0.6634014592655298,0.8435973620243804,0.6959338090055226,0.8594045659632247],"dir":"rtl"},{"str":"سبزهبى","boundary":[0.6076510662313057,0.8435973620243804,0.6574422542024428,0.8594045659632247],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.5470230176966179,0.8400435416801634,0.5571209739186519,0.8544686950014037],"dir":"ltr"},{"str":"(ERP)","boundary":[0.5573023743298263,0.8420791223978579,0.6017939694441085,0.8565042757190983],"dir":"ltr"},{"str":"ثِکبرگیري","boundary":[0.4678115048171887,0.8435973620243804,0.5419654936106745,0.8594045659632247],"dir":"rtl"},{"str":"وِجبًجِ","boundary":[0.3987584149635184,0.8435973620243804,0.45345293667110087,0.8594045659632247],"dir":"rtl"},{"str":"فٌبٍري","boundary":[0.3436126899665417,0.8435973620243804,0.39281561655984204,0.8594045659632247],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعبت","boundary":[0.27637360422461404,0.8435973620243804,0.3376981900270085,0.8594045659632247],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.1429435240053211,0.8435973620243804,0.16277663562704078,0.8594045659632247],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.17184665618575404,0.841042584434655,0.27258435119119606,0.8568497883734992],"dir":"ltr"},{"str":"رسبًِّبي","boundary":[0.7894142782279197,0.8709792398856571,0.8574653122102632,0.8867864438245013],"dir":"rtl"},{"str":"اجتوبعی","boundary":[0.722900794130689,0.8709792398856571,0.7834908292014351,0.8867864438245013],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.1429435240053211,0.8709792398856571,0.16277663562704078,0.8867864438245013],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.17184665618575404,0.8684244622959316,0.7170556697706293,0.8842316662347759],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14294,0.10793,0.85747,0.88679],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/4f8d58bc453bc0b677d00feaea194d15.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/1f208a600462089b750c7b965db27712.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14294,0.10999,0.14229,0.12056]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5003426452211069,0.1099874076833377,0.5389446527189906,0.12726304040338607],"dir":"rtl"},{"str":"سَم","boundary":[0.46116015640746566,0.1099874076833377,0.4938847905833031,0.12726304040338607],"dir":"rtl"},{"str":"پبیگبُدادُ","boundary":[0.6340145926552989,0.14068044848262357,0.7081227073003588,0.15795608120267193],"dir":"rtl"},{"str":"اًجبردادُ","boundary":[0.5504091587052041,0.14068044848262357,0.6111420163663482,0.15795608120267193],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.5454508807997743,0.14068044848262357,0.5505059055911637,0.15795608120267193],"dir":"ltr"},{"str":"پطتیجبًی","boundary":[0.477123392590801,0.14068044848262357,0.5389930261619704,0.15795608120267193],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4566856129318338,0.14068044848262357,0.47083484500342654,0.15795608120267193],"dir":"rtl"},{"str":"سبزهبىّبي","boundary":[0.36429233684040796,0.14068044848262357,0.45030031845849966,0.15795608120267193],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیلگر","boundary":[0.29209497319305033,0.14068044848262357,0.357858668924094,0.15795608120267193],"dir":"rtl"},{"str":"هقذه","boundary":[0.8264014592655299,0.17022199131809485,0.8573403877937678,0.18602919525693912],"dir":"rtl"},{"str":"58","boundary":[0.1429435240053211,0.17022199131809485,0.16277663562704078,0.18602919525693912],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.17184665618575404,0.16766721372836954,0.8119079292135285,0.1834744176672138],"dir":"ltr"},{"str":"هذل","boundary":[0.8285841899463862,0.19751749101577115,0.8574428185592777,0.2133246949546154],"dir":"rtl"},{"str":"راثطِاي","boundary":[0.7675252952795583,0.19751749101577115,0.8227546295536693,0.2133246949546154],"dir":"rtl"},{"str":"پبیگبُ","boundary":[0.7214495908412948,0.19751749101577115,0.7616904099649293,0.2133246949546154],"dir":"rtl"},{"str":"دادُّب","boundary":[0.6731970814689402,0.19751749101577115,0.715614544281856,0.2133246949546154],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.1429435240053211,0.19751749101577115,0.16277663562704078,0.2133246949546154],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.17184665618575404,0.19496271342604582,0.6696496956504212,0.21076991736489006],"dir":"ltr"},{"str":"اثسارّبي","boundary":[0.8010239045430726,0.22481299071344762,0.8576983512718185,0.24062019465229187],"dir":"rtl"},{"str":"سیستنّبي","boundary":[0.7248357318498811,0.22481299071344762,0.7959624702704882,0.24062019465229187],"dir":"rtl"},{"str":"هذیریت","boundary":[0.6665457330592172,0.22481299071344762,0.7193737251582215,0.24062019465229187],"dir":"rtl"},{"str":"پبیگبُ","boundary":[0.6232515015922926,0.22481299071344762,0.661075261015036,0.24062019465229187],"dir":"rtl"},{"str":"دادُّب","boundary":[0.577861087596243,0.22481299071344762,0.6182108679001894,0.24062019465229187],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.1429435240053211,0.22481299071344762,0.16253476841214173,0.24062019465229187],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.17245132422300158,0.22225821312372232,0.5730018140041115,0.23806541706256656],"dir":"ltr"},{"str":"زیرظیعتن","boundary":[0.7657112911678156,0.25197727826905364,0.8291442334824848,0.2677844822078979],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.7163703793284154,0.25197727826905364,0.7609988712863305,0.2677844822078979],"dir":"rtl"},{"str":"دادُّا","boundary":[0.6741645503285364,0.25197727826905364,0.7116222840327328,0.2677844822078979],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.1429435240053211,0.2521084904111241,0.16253476841214173,0.26791569434996837],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.17160478897085502,0.2495537128213988,0.6708564518079575,0.26536091676024304],"dir":"ltr"},{"str":"زیرظیعتن","boundary":[0.7657112911678156,0.27927277796673006,0.8291442334824848,0.2950799819055743],"dir":"rtl"},{"str":"دظتکاری","boundary":[0.6910952553714678,0.27927277796673006,0.7609635586729553,0.2950799819055743],"dir":"rtl"},{"str":"دادُّا","boundary":[0.6488894263715886,0.27927277796673006,0.6862365058249688,0.2950799819055743],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.1429435240053211,0.2794039901088005,0.16253476841214173,0.29521119404764473],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.17160478897085502,0.2768492125190752,0.6448557262063127,0.29265641645791945],"dir":"ltr"},{"str":"زیرظیعتن","boundary":[0.7657112911678156,0.3065682776644064,0.8291442334824848,0.3223754816032507],"dir":"rtl"},{"str":"تَلیذ","boundary":[0.7291893417180634,0.3065682776644064,0.7609942758092475,0.3223754816032507],"dir":"rtl"},{"str":"ترًاهِّای","boundary":[0.6624339904059339,0.3065682776644064,0.7244558793888822,0.3223754816032507],"dir":"rtl"},{"str":"کارتردی","boundary":[0.6041439916152699,0.3065682776644064,0.6576228887007699,0.3223754816032507],"dir":"rtl"},{"str":"72","boundary":[0.1429435240053211,0.3066994898064769,0.16253476841214173,0.32250669374532115],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.17160478897085502,0.3041447122167516,0.6032545652436813,0.3199519161555958],"dir":"ltr"},{"str":"زیرظیعتن","boundary":[0.7657112911678156,0.3339501555256831,0.8291442334824848,0.34975735946452735],"dir":"rtl"},{"str":"هذیریت","boundary":[0.7093562300963437,0.3339501555256831,0.7607140726407868,0.34975735946452735],"dir":"rtl"},{"str":"دادُّا","boundary":[0.6670294674890153,0.3339501555256831,0.7044872011932117,0.34975735946452735],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.1429435240053211,0.33408136766775354,0.16253476841214173,0.3498885716065978],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.17160478897085502,0.3315265900780282,0.6656563066876284,0.3473337940168725],"dir":"ltr"},{"str":"اًجبر","boundary":[0.8313782400128996,0.36137686736543,0.8577139517071795,0.37718407130427434],"dir":"rtl"},{"str":"دادُّب","boundary":[0.7797395896319588,0.36137686736543,0.8200490587334219,0.37718407130427434],"dir":"rtl"},{"str":"دادُ","boundary":[0.7340266860160439,0.36137686736543,0.7604287902608134,0.37718407130427434],"dir":"rtl"},{"str":"کبٍي","boundary":[0.6912161889789172,0.36137686736543,0.7285843108799935,0.37718407130427434],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.1429435240053211,0.36137686736543,0.16253476841214173,0.37718407130427434],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.17245132422300158,0.35882208977570473,0.6898236788003386,0.374629293714549],"dir":"ltr"},{"str":"اثسارّبي","boundary":[0.8010239045430726,0.3886723670631064,0.8576983512718185,0.4044795710019507],"dir":"rtl"},{"str":"تجسی","boundary":[0.7649856895231185,0.3886723670631064,0.7959611400008063,0.4044795710019507],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.6964163340992462,0.3886723670631064,0.7371875277139516,0.4044795710019507],"dir":"rtl"},{"str":"حرفِاي","boundary":[0.6390938041681783,0.3886723670631064,0.6913730398677792,0.4044795710019507],"dir":"rtl"},{"str":"76","boundary":[0.1429435240053211,0.3886723670631064,0.16253476841214173,0.4044795710019507],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.17245132422300158,0.3861175894733811,0.6341942193735638,0.40192479341222537],"dir":"ltr"},{"str":"چرخِ","boundary":[0.8151731366146653,0.41599665948198294,0.8574209295763293,0.43180386342082727],"dir":"rtl"},{"str":"زًذگی","boundary":[0.7623251501592293,0.41599665948198294,0.8093268432297336,0.43180386342082727],"dir":"rtl"},{"str":"تجسی","boundary":[0.7242310638126336,0.41599665948198294,0.7565209416696901,0.43180386342082727],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.6521546337727254,0.41599665948198294,0.6944362881444753,0.43180386342082727],"dir":"rtl"},{"str":"80","boundary":[0.1429435240053211,0.41599665948198294,0.16277663562704078,0.43180386342082727],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.17184665618575404,0.4134418818922576,0.6518724553553432,0.42924908583110194],"dir":"ltr"},{"str":"اًجبرک","boundary":[0.8119079292135285,0.44329215917965936,0.8573646954488653,0.45909936311850363],"dir":"rtl"},{"str":"دادُّب؛","boundary":[0.7580924738984964,0.44329215917965936,0.8060064901035998,0.45909936311850363],"dir":"rtl"},{"str":"اًجبر","boundary":[0.724351997420083,0.44329215917965936,0.7522589994759544,0.45909936311850363],"dir":"rtl"},{"str":"دادُّبي","boundary":[0.6550570403515137,0.44329215917965936,0.7117992099004313,0.45909936311850363],"dir":"rtl"},{"str":"کَچکتر","boundary":[0.5834643447414037,0.44329215917965936,0.6492448502438829,0.45909936311850363],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.1429435240053211,0.44329215917965936,0.16277663562704078,0.45909936311850363],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.17184665618575404,0.44073738158993403,0.5807634941750313,0.4565445855287783],"dir":"ltr"},{"str":"هبلکیت","boundary":[0.8015076389728706,0.4711057169747488,0.8574031523360341,0.4883813496947972],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعبت","boundary":[0.728342806465917,0.4711057169747488,0.7951223444995364,0.4883813496947972],"dir":"rtl"},{"str":"83","boundary":[0.1429435240053211,0.47196970949493966,0.16253476841214173,0.487776913433784],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.17305599226024912,0.4683136103193113,0.7243116862176001,0.4855892430393597],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.5082033297053251,0.5015108305620339,0.5468053372032088,0.5187864632820823],"dir":"rtl"},{"str":"چْبرم","boundary":[0.4537832063530455,0.5015108305620339,0.5017454750675212,0.5187864632820823],"dir":"rtl"},{"str":"تجسی","boundary":[0.7911073487322127,0.5315704314949181,0.825089692425525,0.5488460642149665],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل،","boundary":[0.7104446325633894,0.5315704314949181,0.7606320796549361,0.5488460642149665],"dir":"rtl"},{"str":"پطتیجبًی","boundary":[0.6458660861853509,0.5315704314949181,0.7048816866207118,0.5488460642149665],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6265167089934293,0.5315704314949181,0.6396984722054259,0.5488460642149665],"dir":"rtl"},{"str":"تصوینگیري","boundary":[0.5319063167654291,0.5315704314949181,0.6209537630507518,0.5488460642149665],"dir":"rtl"},{"str":"َّش","boundary":[0.4690208408916838,0.5315704314949181,0.510210827588987,0.5488460642149665],"dir":"rtl"},{"str":"هصٌَعی","boundary":[0.3987584149635184,0.5315704314949181,0.46348208167049626,0.5488460642149665],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.3942838714878865,0.5315704314949181,0.3989760954569275,0.5488460642149665],"dir":"ltr"},{"str":"هغس","boundary":[0.36320393437336235,0.5315704314949181,0.3887451122666989,0.5488460642149665],"dir":"rtl"},{"str":"تَاًگر","boundary":[0.312169952029669,0.5315704314949181,0.35764098843068487,0.5488460642149665],"dir":"rtl"},{"str":"کست","boundary":[0.2635546418349659,0.5315704314949181,0.3066311928084815,0.5488460642149665],"dir":"rtl"},{"str":"کبر","boundary":[0.2229209497319305,0.5315704314949181,0.24822026041036802,0.5488460642149665],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21723707018180352,0.5315704314949181,0.2228242028459709,0.5488460642149665],"dir":"ltr"},{"str":"َّضوٌذي","boundary":[0.5222316281694683,0.5613708979370016,0.5966541701938969,0.5786465306570499],"dir":"rtl"},{"str":"کستٍکبر","boundary":[0.4387874390293062,0.5613708979370016,0.5166928689482807,0.5786465306570499],"dir":"rtl"},{"str":"ضوب","boundary":[0.40432136090619586,0.5613708979370016,0.4332003063651389,0.5786465306570499],"dir":"rtl"},{"str":"هقذه","boundary":[0.8264014592655299,0.590653306281672,0.8573403877937678,0.6064605102205163],"dir":"rtl"},{"str":"88","boundary":[0.1429435240053211,0.590653306281672,0.16277663562704078,0.6064605102205163],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.17184665618575404,0.5880985286919467,0.8119079292135285,0.603905732630791],"dir":"ltr"},{"str":"تصوینّب","boundary":[0.7957028258152941,0.6179488059793484,0.8573691699923409,0.6337560099181927],"dir":"rtl"},{"str":"پطتیجبًی","boundary":[0.7180634498327085,0.6179488059793484,0.7747947353569556,0.6337560099181927],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6993187406780345,0.6179488059793484,0.7121963558672955,0.6337560099181927],"dir":"rtl"},{"str":"تصوینگیري","boundary":[0.6088604023058007,0.6179488059793484,0.6933831982908051,0.6337560099181927],"dir":"rtl"},{"str":"88","boundary":[0.1429435240053211,0.6179488059793484,0.16277663562704078,0.6337560099181927],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.17184665618575404,0.6153940283896231,0.6044664812351352,0.6312012323284674],"dir":"ltr"},{"str":"سیستنّبي","boundary":[0.7833675978554441,0.6452443056770247,0.8573967428548394,0.6610515096158691],"dir":"rtl"},{"str":"پطتیجبى","boundary":[0.7279800056435684,0.6452443056770247,0.7775762083282944,0.6610515096158691],"dir":"rtl"},{"str":"تصوین","boundary":[0.6751320191881324,0.6452443056770247,0.7221653968637884,0.6610515096158691],"dir":"rtl"},{"str":"012","boundary":[0.1429435240053211,0.6452443056770247,0.1724882089732737,0.6610515096158691],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.17414439472729473,0.6437260660505024,0.6258743096706576,0.6581512193717428],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6305075180392631,0.6437260660505024,0.6368086427218124,0.6581512193717428],"dir":"ltr"},{"str":"DSS)","boundary":[0.6367960656266377,0.6448273876364055,0.6710807433385738,0.6577841121764417],"dir":"ltr"},{"str":"سیستنّبي","boundary":[0.7833675978554441,0.6725398053747013,0.8573967428548394,0.6883470093135455],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعبت","boundary":[0.7162494457209659,0.6725398053747013,0.7775076389728707,0.6883470093135455],"dir":"rtl"},{"str":"جغرافیبیی","boundary":[0.6405450074575725,0.6725398053747013,0.7104898617325756,0.6883470093135455],"dir":"rtl"},{"str":"014","boundary":[0.1429435240053211,0.6725398053747013,0.1724882089732737,0.6883470093135455],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.6699850277849759,0.5926149877050833,0.6857922317238202],"dir":"ltr"},{"str":"(GIS)","boundary":[0.5956786390938043,0.6710215657481788,0.6360906598943847,0.6854467190694192],"dir":"ltr"},{"str":"هذلّبي","boundary":[0.7994517676462288,0.6998640977935778,0.8574553956544525,0.7156713017324221],"dir":"rtl"},{"str":"دادُ","boundary":[0.7659531583827145,0.6998640977935778,0.7936388519369533,0.7156713017324221],"dir":"rtl"},{"str":"کب","boundary":[0.7447728463740073,0.6998640977935778,0.7600873946869835,0.7156713017324221],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7210867900189463,0.6998640977935778,0.7354718426250655,0.7156713017324221],"dir":"rtl"},{"str":"اثسارّبي","boundary":[0.6407868746724715,0.6998640977935778,0.7001921231910349,0.7156713017324221],"dir":"rtl"},{"str":"آى","boundary":[0.6175676220421655,0.6998640977935778,0.6349317128229935,0.7156713017324221],"dir":"rtl"},{"str":"016","boundary":[0.1429435240053211,0.6998640977935778,0.1725324706736002,0.7156713017324221],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.6973093202038525,0.6163179747651872,0.7131165241426968],"dir":"ltr"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.7879630749385255,0.7270283853491837,0.8288552021606804,0.7428355892880278],"dir":"rtl"},{"str":"پیؽگَییکٌٌذُ","boundary":[0.6873463135405329,0.7270283853491837,0.7824284274599911,0.7428355892880278],"dir":"rtl"},{"str":"017","boundary":[0.1429435240053211,0.7271595974912541,0.1725324706736002,0.7429668014300985],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.17801427016567903,0.7246048199015289,0.6842826621518121,0.7404120238403731],"dir":"ltr"},{"str":"تحلیلّای","boundary":[0.75966461079534,0.7543238850468601,0.8288552021606804,0.7701310889857044],"dir":"rtl"},{"str":"هتٌی","boundary":[0.724351997420083,0.7543238850468601,0.7540768734631355,0.7701310889857044],"dir":"rtl"},{"str":"000","boundary":[0.1429435240053211,0.7544550971889307,0.1725324706736002,0.7702623011277749],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.17801427016567903,0.7519003195992052,0.7232232837505544,0.7677075235380496],"dir":"ltr"},{"str":"تجسی","boundary":[0.7976377635344862,0.7816193847445365,0.8288448018704397,0.7974265886833809],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.7281009392510179,0.7816193847445365,0.7689930664731729,0.7974265886833809],"dir":"rtl"},{"str":"تیاًتْا","boundary":[0.6794856290563148,0.7816193847445365,0.7225173136614665,0.7974265886833809],"dir":"rtl"},{"str":"001","boundary":[0.1429435240053211,0.7817505968866072,0.1725324706736002,0.7975578008254515],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.17801427016567903,0.7791958192968818,0.6787197162091345,0.795003023235726],"dir":"ltr"},{"str":"ظیعتنّای","boundary":[0.7562784697867538,0.808914884442213,0.8288651187164913,0.8247220883810573],"dir":"rtl"},{"str":"خثر","boundary":[0.7248220663522393,0.808914884442213,0.7506487684927642,0.8247220883810573],"dir":"rtl"},{"str":"002","boundary":[0.1429435240053211,0.8090460965842836,0.1725324706736002,0.8248533005231279],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.17801427016567903,0.8064913189945583,0.717660337807877,0.8222985229334026],"dir":"ltr"},{"str":"ؼثكِّای","boundary":[0.7651066231305681,0.8362103841398894,0.8288247268916032,0.8520175880787336],"dir":"rtl"},{"str":"عصثی","boundary":[0.717458781795461,0.8362103841398894,0.759552142540412,0.8520175880787336],"dir":"rtl"},{"str":"هٌطق","boundary":[0.6626758576208328,0.8362103841398894,0.697288507276172,0.8520175880787336],"dir":"rtl"},{"str":"فازی","boundary":[0.6237352360220905,0.8362103841398894,0.657148587092353,0.8520175880787336],"dir":"rtl"},{"str":"004","boundary":[0.1429435240053211,0.8363415962819599,0.1725324706736002,0.8521488002208042],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.17801427016567903,0.8337868186922346,0.62309025678236,0.8495940226310789],"dir":"ltr"},{"str":"الگَریتنّای","boundary":[0.7441851090418028,0.8635058838375659,0.8288602813721933,0.8793130877764102],"dir":"rtl"},{"str":"شًی","boundary":[0.7129842383198292,0.8635058838375659,0.7385960817511186,0.8793130877764102],"dir":"rtl"},{"str":"006","boundary":[0.1429435240053211,0.8636370959796364,0.1725324706736002,0.8794442999184807],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.17801427016567903,0.861082318389911,0.7120973918651995,0.8768895223287553],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14294,0.10999,0.85771,0.87944],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/406ceee697c551fda2bbd3f6a6625eb1.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/e110f3c3c20727d898850543b4894612.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14294,0.10614,0.14248,0.10855]},"elements":[{"words":[{"str":"فٌبٍريّبي","boundary":[0.7790139879872617,0.10869194611352256,0.8573840448260572,0.12449915005236682],"dir":"rtl"},{"str":"عبهل","boundary":[0.7378965614544283,0.10869194611352256,0.7731288749143388,0.12449915005236682],"dir":"rtl"},{"str":"هحَر","boundary":[0.693755794735357,0.10869194611352256,0.7320864272181239,0.12449915005236682],"dir":"rtl"},{"str":"007","boundary":[0.1429435240053211,0.10869194611352256,0.1725324706736002,0.12449915005236682],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.10613716852379723,0.6933526827105252,0.1219443724626415],"dir":"ltr"},{"str":"عاهل","boundary":[0.7956858762370591,0.1369215643535314,0.8288246059579957,0.15272876829237564],"dir":"rtl"},{"str":"ّای","boundary":[0.7617204821219817,0.1369215643535314,0.7900055629459426,0.15272876829237564],"dir":"rtl"},{"str":"َّؼوٌذ","boundary":[0.7013746120046761,0.1369215643535314,0.7561042044584191,0.15272876829237564],"dir":"rtl"},{"str":"007","boundary":[0.1429435240053211,0.13618878397541098,0.17523279719434032,0.15346441669545935],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.1835772161083565,0.13449799890587655,0.7009714999798444,0.15030520284472082],"dir":"ltr"},{"str":"عاهل","boundary":[0.7956858762370591,0.16629013997761374,0.8288246059579957,0.18209734391645802],"dir":"rtl"},{"str":"ّای","boundary":[0.7617204821219817,0.16629013997761374,0.7900055629459426,0.18209734391645802],"dir":"rtl"},{"str":"دادُ","boundary":[0.7307614786149071,0.16629013997761374,0.7560570403515137,0.18209734391645802],"dir":"rtl"},{"str":"کاٍی","boundary":[0.6890393840448261,0.16629013997761374,0.7252088120288628,0.18209734391645802],"dir":"rtl"},{"str":"008","boundary":[0.1429435240053211,0.16555735959949333,0.17523279719434032,0.1828329923195417],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.1835772161083565,0.16386657452995892,0.6842826621518121,0.17967377846880317],"dir":"ltr"},{"str":"ظیعتنّای","boundary":[0.7561341959930664,0.19565871560169595,0.8287943725561333,0.2114659195405402],"dir":"rtl"},{"str":"چٌذ","boundary":[0.7230717002342725,0.19565871560169595,0.7506014834522514,0.2114659195405402],"dir":"rtl"},{"str":"عاهلی","boundary":[0.6780344257669206,0.19565871560169595,0.7174716007578507,0.2114659195405402],"dir":"rtl"},{"str":"011","boundary":[0.1429435240053211,0.19492593522357554,0.17523279719434032,0.2122015679436239],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.1835772161083565,0.19323515015404108,0.6731567702664571,0.20904235409288532],"dir":"ltr"},{"str":"َّؼوٌذی","boundary":[0.753738864030314,0.22423748776309343,0.8287660740919901,0.2415131204831418],"dir":"rtl"},{"str":"جوعی","boundary":[0.7007699439674285,0.22423748776309343,0.7477163703793284,0.2415131204831418],"dir":"rtl"},{"str":"010","boundary":[0.1429435240053211,0.22438088901125788,0.17523279719434032,0.24165652173130628],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.18140041117426534,0.22158878235582039,0.695408554037167,0.23886441507586875],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.5025194501551982,0.25374946463534015,0.5411214576530817,0.27102509735538854],"dir":"rtl"},{"str":"پٌجن","boundary":[0.45910428508082396,0.25374946463534015,0.49608578223888417,0.27102509735538854],"dir":"rtl"},{"str":"تجبرت","boundary":[0.6481638247268916,0.2832044184230227,0.7032853630023784,0.3004800511430711],"dir":"rtl"},{"str":"الکترًٍیک","boundary":[0.5638327891320999,0.2832044184230227,0.6417301568105777,0.3004800511430711],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.55887451122667,0.2832044184230227,0.5639295360180595,0.3004800511430711],"dir":"ltr"},{"str":"راّجردّبیی","boundary":[0.46756963760228964,0.2832044184230227,0.5524892167533357,0.3004800511430711],"dir":"rtl"},{"str":"ثراي","boundary":[0.4268150118918047,0.2832044184230227,0.46116015640746566,0.3004800511430711],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصبدّبي","boundary":[0.3388962792760108,0.2832044184230227,0.42040553069698067,0.3004800511430711],"dir":"rtl"},{"str":"ًَ","boundary":[0.317128229935099,0.2832044184230227,0.3325109848026767,0.3004800511430711],"dir":"ltr"},{"str":"یي","boundary":[0.29681138388358125,0.2832044184230227,0.3171282299350989,0.3004800511430711],"dir":"rtl"},{"str":"هقذه","boundary":[0.8264014592655299,0.31188217962249143,0.8573403877937678,0.3276893835613357],"dir":"rtl"},{"str":"016","boundary":[0.1429435240053211,0.31188217962249143,0.1725324706736002,0.3276893835613357],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.30932740203276615,0.8119079292135285,0.32513460597161037],"dir":"ltr"},{"str":"هذلّبي","boundary":[0.7994517676462288,0.33874578850216663,0.8574553956544525,0.35455299244101085],"dir":"rtl"},{"str":"تجبري","boundary":[0.7463619139758939,0.33874578850216663,0.7936173257548274,0.35455299244101085],"dir":"rtl"},{"str":"کستٍکبر","boundary":[0.6669085338815657,0.33874578850216663,0.7405082436409078,0.35455299244101085],"dir":"rtl"},{"str":"017","boundary":[0.1429435240053211,0.33874578850216663,0.1725324706736002,0.35455299244101085],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.3361910109124413,0.6637239488853952,0.3519982148512855],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7803442576692063,0.36539180707617114,0.8288329503769097,0.3811990110150154],"dir":"rtl"},{"str":"الكترًٍیک","boundary":[0.7059700890877575,0.36539180707617114,0.7747710323698956,0.3811990110150154],"dir":"rtl"},{"str":"کعةٍکار","boundary":[0.6322005885435563,0.36539180707617114,0.7004535816503408,0.3811990110150154],"dir":"rtl"},{"str":"تِ","boundary":[0.6144233482484782,0.36539180707617114,0.6265722175192485,0.3811990110150154],"dir":"rtl"},{"str":"کعةٍکار","boundary":[0.5404926028943444,0.36539180707617114,0.6088250493812231,0.3811990110150154],"dir":"rtl"},{"str":"018","boundary":[0.1429435240053211,0.36552301921824165,0.1724882089732737,0.3813302231570859],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.17245132422300158,0.3629682416285163,0.4784536622727457,0.3787754455673606],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4811142016366348,0.3629682416285163,0.4878198492361027,0.3787754455673606],"dir":"ltr"},{"str":"B2B","boundary":[0.4877655500463579,0.3629682416285163,0.5231449187729271,0.3787754455673606],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5231990970290643,0.3629682416285163,0.5299047446285322,0.3787754455673606],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7803442576692063,0.3922554159558463,0.8288329503769097,0.40806261989469056],"dir":"rtl"},{"str":"الكترًٍیک","boundary":[0.7059700890877575,0.3922554159558463,0.7747710323698956,0.40806261989469056],"dir":"rtl"},{"str":"کعةٍکار","boundary":[0.6322005885435563,0.3922554159558463,0.7004535816503408,0.40806261989469056],"dir":"rtl"},{"str":"تِ","boundary":[0.6144233482484782,0.3922554159558463,0.6265722175192485,0.40806261989469056],"dir":"rtl"},{"str":"هصرفکٌٌذُ","boundary":[0.5267061716451001,0.3922554159558463,0.6087432982625872,0.40806261989469056],"dir":"rtl"},{"str":"021","boundary":[0.1429435240053211,0.3923866280979168,0.1724882089732737,0.4081938320367611],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................(","boundary":[0.17245132422300158,0.38983185050819147,0.4741543515943081,0.40563905444703574],"dir":"ltr"},{"str":"B2C","boundary":[0.47410005240456327,0.38983185050819147,0.5092359817793365,0.40563905444703574],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5092917321723708,0.38983185050819147,0.5159973797718386,0.40563905444703574],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7803442576692063,0.4191478175567216,0.8288329503769097,0.43495502149556586],"dir":"rtl"},{"str":"الكترًٍیک","boundary":[0.7059700890877575,0.4191478175567216,0.7747710323698956,0.43495502149556586],"dir":"rtl"},{"str":"هصرفکٌٌذُ","boundary":[0.618414157294312,0.4191478175567216,0.7004512839117991,0.43495502149556586],"dir":"rtl"},{"str":"تِ","boundary":[0.600636916999234,0.4191478175567216,0.6127857862700045,0.43495502149556586],"dir":"rtl"},{"str":"کعةٍکار","boundary":[0.5267061716451001,0.4191478175567216,0.5949591647518846,0.43495502149556586],"dir":"rtl"},{"str":"020","boundary":[0.1429435240053211,0.4192790296987921,0.1724882089732737,0.4350862336376364],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................(","boundary":[0.17245132422300158,0.4167242521090668,0.4741543515943081,0.4325314560479111],"dir":"ltr"},{"str":"C2B","boundary":[0.47410005240456327,0.4167242521090668,0.5092375539162334,0.4325314560479111],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5092917321723708,0.4167242521090668,0.5159973797718386,0.4325314560479111],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7803442576692063,0.4459250482727966,0.8288329503769097,0.4617322522116409],"dir":"rtl"},{"str":"الكترًٍیک","boundary":[0.7059700890877575,0.4459250482727966,0.7747710323698956,0.4617322522116409],"dir":"rtl"},{"str":"هصرفکٌٌذُ","boundary":[0.618414157294312,0.4459250482727966,0.7004512839117991,0.4617322522116409],"dir":"rtl"},{"str":"تِ","boundary":[0.600636916999234,0.4459250482727966,0.6127857862700045,0.4617322522116409],"dir":"rtl"},{"str":"هصرفکٌٌذُ","boundary":[0.512919740395856,0.4459250482727966,0.5949568670133429,0.4617322522116409],"dir":"rtl"},{"str":"021","boundary":[0.1429435240053211,0.4460562604148671,0.1724882089732737,0.4618634643537114],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.17245132422300158,0.4435014828251418,0.45063893255935833,0.45930868676398606],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4540250735679445,0.4435014828251418,0.4607307211674124,0.45930868676398606],"dir":"ltr"},{"str":"C2C","boundary":[0.4606764219776676,0.4435014828251418,0.49557048413754184,0.45930868676398606],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4956262345305761,0.4435014828251418,0.502331882130044,0.45930868676398606],"dir":"ltr"},{"str":"درک","boundary":[0.8226710202765349,0.47291986929454227,0.8573943241826905,0.4887270732333866],"dir":"rtl"},{"str":"کستٍکبر،","boundary":[0.7377756278469787,0.47291986929454227,0.8168616116418754,0.4887270732333866],"dir":"rtl"},{"str":"هحصَلات،","boundary":[0.6513080985205788,0.47291986929454227,0.7319971782158262,0.4887270732333866],"dir":"rtl"},{"str":"خذهبت","boundary":[0.5916878300479703,0.47291986929454227,0.6454215342443664,0.4887270732333866],"dir":"rtl"},{"str":"هطتریبى","boundary":[0.5155802797597453,0.47291986929454227,0.57073035836659,0.4887270732333866],"dir":"rtl"},{"str":"021","boundary":[0.1429435240053211,0.47291986929454227,0.1724882089732737,0.4887270732333866],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.470365091704817,0.5096545329947192,0.48617229564366127],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7897770790502681,0.499652266032147,0.7938129963316806,0.5154594699709913],"dir":"ltr"},{"str":"B2C","boundary":[0.7937678880961019,0.4972287005844922,0.8289038174708752,0.5130359045233365],"dir":"ltr"},{"str":"کالای","boundary":[0.7462409803684444,0.499652266032147,0.784269399766195,0.5154594699709913],"dir":"rtl"},{"str":"رٍزهرُ","boundary":[0.693755794735357,0.499652266032147,0.7406068045309792,0.5154594699709913],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6722296126093441,0.499652266032147,0.6882340468416173,0.5154594699709913],"dir":"rtl"},{"str":"هقاتل","boundary":[0.6313540532914097,0.499652266032147,0.6666748901519733,0.5154594699709913],"dir":"rtl"},{"str":"کالای","boundary":[0.5876970210021365,0.499652266032147,0.6258463740073367,0.5154594699709913],"dir":"rtl"},{"str":"یصُ","boundary":[0.5530696980690933,0.499652266032147,0.5731200064497924,0.5154594699709913],"dir":"rtl"},{"str":"023","boundary":[0.1429435240053211,0.49978347817421753,0.1724882089732737,0.5155906821130618],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.17245132422300158,0.4972287005844922,0.5452090135848754,0.5130359045233365],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7897770790502681,0.526429496748222,0.7938129963316806,0.5422367006870663],"dir":"ltr"},{"str":"B2C","boundary":[0.7937678880961019,0.5240059313005673,0.8289038174708752,0.5398131352394115],"dir":"ltr"},{"str":"ؼث","boundary":[0.7628088845890273,0.526429496748222,0.7787227395493208,0.5422367006870663],"dir":"rtl"},{"str":"کالاّا","boundary":[0.710565566170839,0.526429496748222,0.7486084976014835,0.5422367006870663],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6890393840448261,0.526429496748222,0.7050438182770993,0.5422367006870663],"dir":"rtl"},{"str":"هقاتل","boundary":[0.6481638247268916,0.526429496748222,0.6834846615874552,0.5422367006870663],"dir":"rtl"},{"str":"کالاّای","boundary":[0.5903575603660257,0.526429496748222,0.6426706574757125,0.5422367006870663],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیتال","boundary":[0.5331156528399242,0.526429496748222,0.5847382190510743,0.5422367006870663],"dir":"rtl"},{"str":"023","boundary":[0.1429435240053211,0.5265607088902926,0.1724882089732737,0.5423679128291369],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.17245132422300158,0.5240059313005673,0.5229572298141655,0.5398131352394115],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7897770790502681,0.5532931056278972,0.7938129963316806,0.5691003095667415],"dir":"ltr"},{"str":"B2C","boundary":[0.7937678880961019,0.5508695401802424,0.8289038174708752,0.5666767441190866],"dir":"ltr"},{"str":"ظفارؼیظازی","boundary":[0.6890274345575071,0.5532931056278972,0.7842252589994759,0.5691003095667415],"dir":"rtl"},{"str":"اًثَ","boundary":[0.6559035756036603,0.5532931056278972,0.6779459023662676,0.5691003095667415],"dir":"rtl"},{"str":"024","boundary":[0.1429435240053211,0.5534243177699677,0.1724882089732737,0.569231521708812],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.17245132422300158,0.5508695401802424,0.6397790946103923,0.5666767441190866],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.789535211835369,0.5801567145075724,0.7935711291167815,0.5959639184464167],"dir":"ltr"},{"str":"B2B","boundary":[0.7935260208812028,0.5777331490599177,0.8289053896077719,0.593540352998762],"dir":"ltr"},{"str":"کالای","boundary":[0.7459991131535454,0.5801567145075724,0.784027532551296,0.5959639184464167],"dir":"rtl"},{"str":"هعتقین","boundary":[0.693755794735357,0.5801567145075724,0.7404145200951345,0.5959639184464167],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6666666666666666,0.5801567145075724,0.6826711008989399,0.5959639184464167],"dir":"rtl"},{"str":"هقاتل","boundary":[0.6257911073487322,0.5801567145075724,0.6611119442092959,0.5959639184464167],"dir":"rtl"},{"str":"کالاّای","boundary":[0.5681863990002821,0.5801567145075724,0.6202824202845971,0.5959639184464167],"dir":"rtl"},{"str":"ًگْذاری","boundary":[0.5032450517998952,0.5801567145075724,0.5625633490547022,0.5959639184464167],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4984077075019148,0.5801567145075724,0.5032543636876688,0.5959639184464167],"dir":"ltr"},{"str":"تعویر","boundary":[0.45644374571693475,0.5801567145075724,0.4928805579070424,0.5959639184464167],"dir":"rtl"},{"str":"تْرُترداری","boundary":[0.36296206715846335,0.5801567145075724,0.43632353771112997,0.5959639184464167],"dir":"rtl"},{"str":"025","boundary":[0.1429435240053211,0.580287926649643,0.1724882089732737,0.5960951305884873],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.17245132422300158,0.5777331490599177,0.28927318901922844,0.593540352998762],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.29318337566009595,0.5777331490599177,0.29988902325956385,0.593540352998762],"dir":"ltr"},{"str":"MRO","boundary":[0.2999556576772685,0.5777331490599177,0.3455452090135849,0.593540352998762],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3455476276857339,0.5777331490599177,0.3522532752852018,0.593540352998762],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.789535211835369,0.6069339452236474,0.7935711291167815,0.6227411491624917],"dir":"ltr"},{"str":"B2B","boundary":[0.7935260208812028,0.6045103797759925,0.8289053896077719,0.6203175837148369],"dir":"ltr"},{"str":"عوَدی","boundary":[0.7341476196234934,0.6069339452236474,0.783993913008425,0.6227411491624917],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7126214374974805,0.6069339452236474,0.7286258717297538,0.6227411491624917],"dir":"rtl"},{"str":"هقاتل","boundary":[0.671745878179546,0.6069339452236474,0.7070667150401097,0.6227411491624917],"dir":"rtl"},{"str":"افقی","boundary":[0.6366751320191881,0.6069339452236474,0.6661539081710808,0.6227411491624917],"dir":"rtl"},{"str":"026","boundary":[0.1429435240053211,0.6070651573657179,0.1725324706736002,0.6228723613045621],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.17801427016567903,0.6045103797759925,0.6342161486677148,0.6203175837148369],"dir":"ltr"},{"str":"یبفتي","boundary":[0.8218244850243883,0.6339287662453932,0.857400128995848,0.6497359701842375],"dir":"rtl"},{"str":"هطتریبى","boundary":[0.7609948804772847,0.6339287662453932,0.8160240254766801,0.6497359701842375],"dir":"rtl"},{"str":"ایجبد","boundary":[0.7034304833313177,0.6339287662453932,0.7399246180513565,0.6497359701842375],"dir":"rtl"},{"str":"ارتجبط","boundary":[0.653968637884468,0.6339287662453932,0.6975000201556013,0.6497359701842375],"dir":"rtl"},{"str":"028","boundary":[0.1429435240053211,0.6339287662453932,0.1725324706736002,0.6497359701842375],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.6313739886556679,0.6518724553553432,0.6471811925945121],"dir":"ltr"},{"str":"اًتقبل","boundary":[0.8200104809126456,0.660705996961468,0.8573894868383924,0.6765132009003124],"dir":"rtl"},{"str":"آسبى","boundary":[0.7793767888096103,0.660705996961468,0.8141000927157658,0.6765132009003124],"dir":"rtl"},{"str":"ایوي","boundary":[0.7256822671020278,0.660705996961468,0.7584274599911316,0.6765132009003124],"dir":"rtl"},{"str":"ٍجِ","boundary":[0.6895231184746241,0.660705996961468,0.7197981214979644,0.6765132009003124],"dir":"rtl"},{"str":"ًقذ","boundary":[0.6617083887612368,0.660705996961468,0.6836621921231911,0.6765132009003124],"dir":"rtl"},{"str":"032","boundary":[0.1429435240053211,0.660705996961468,0.1725324706736002,0.6765132009003124],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.6581512193717428,0.6577982021203692,0.6739584233105871],"dir":"ltr"},{"str":"ظیعتنّای","boundary":[0.7562784697867538,0.6874671864202729,0.8288651187164913,0.7032743903591172],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخت","boundary":[0.6956907324545492,0.6874671864202729,0.7506637642600881,0.7032743903591172],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6741645503285364,0.6874671864202729,0.6901689845608096,0.7032743903591172],"dir":"rtl"},{"str":"032","boundary":[0.1429435240053211,0.6875983985623435,0.1724882089732737,0.7034056025011878],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.17245132422300158,0.6850436209726182,0.62309025678236,0.7008508249114624],"dir":"ltr"},{"str":"B2C","boundary":[0.628572580320071,0.6850436209726182,0.6637085096948443,0.7008508249114624],"dir":"ltr"},{"str":"ظیعتنّای","boundary":[0.7562784697867538,0.7143307952999481,0.8288651187164913,0.7301379992387924],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخت","boundary":[0.6956907324545492,0.7143307952999481,0.7506637642600881,0.7301379992387924],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6741645503285364,0.7143307952999481,0.6901689845608096,0.7301379992387924],"dir":"rtl"},{"str":"034","boundary":[0.1429435240053211,0.7144620074420186,0.1725324706736002,0.730269211380863],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.17922360624017417,0.7144620074420186,0.6266007175394033,0.730269211380863],"dir":"ltr"},{"str":"B2B","boundary":[0.6332889910106019,0.7119072298522934,0.668654089571492,0.7277144337911376],"dir":"ltr"},{"str":"اهٌیت","boundary":[0.8184383440158021,0.7412392381580938,0.8574603539323578,0.757046442096938],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.8137219333252711,0.7412392381580938,0.818287418873705,0.757046442096938],"dir":"ltr"},{"str":"هْنتریي","boundary":[0.7491433869472327,0.7412392381580938,0.8079746845648406,0.757046442096938],"dir":"rtl"},{"str":"هسئلِ","boundary":[0.7045188857983634,0.7412392381580938,0.7432478735840691,0.757046442096938],"dir":"rtl"},{"str":"036","boundary":[0.1429435240053211,0.7412392381580938,0.1724882089732737,0.757046442096938],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.7386844605683683,0.7007986858548002,0.7544916645072126],"dir":"ltr"},{"str":"رًٍذّبي","boundary":[0.7954609586003951,0.7681028470377689,0.8575219091385496,0.7839100509766131],"dir":"rtl"},{"str":"کستٍکبر","boundary":[0.7103236989559399,0.7681028470377689,0.7838024751078325,0.7839100509766131],"dir":"rtl"},{"str":"الکترٍ","boundary":[0.6619311484661589,0.7681028470377689,0.7043559882291289,0.7839100509766131],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6330471237957028,0.7681028470377689,0.6581015439190552,0.7839100509766131],"dir":"rtl"},{"str":"041","boundary":[0.1429435240053211,0.7681028470377689,0.1724882089732737,0.7839100509766131],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.7655480694480435,0.6296897246744876,0.7813552733868878],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.7865118716491314,0.7948352437753735,0.8289367114121016,0.8106424477142178],"dir":"rtl"},{"str":"دًثالِ","boundary":[0.7470875156205911,0.7948352437753735,0.780903454670053,0.8106424477142178],"dir":"rtl"},{"str":"تلٌذ","boundary":[0.716491312935865,0.7948352437753735,0.741477042770186,0.8106424477142178],"dir":"rtl"},{"str":"041","boundary":[0.1429435240053211,0.7949664559174441,0.1724882089732737,0.8107736598562884],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.17462812915709275,0.7949664559174441,0.7139147821179491,0.8107736598562884],"dir":"ltr"},{"str":"جوعظپاری","boundary":[0.7522876607409199,0.8216124744914485,0.8288220663522393,0.8374196784302927],"dir":"rtl"},{"str":"041","boundary":[0.1429435240053211,0.821743686633519,0.1724882089732737,0.8375508905723634],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.17462812915709275,0.821743686633519,0.7507189099850835,0.8375508905723634],"dir":"ltr"},{"str":"کالاّای","boundary":[0.7765953158382715,0.8484760833711237,0.8287653484903454,0.864283287309968],"dir":"rtl"},{"str":"هجازی","boundary":[0.723868262990285,0.8484760833711237,0.7710691337122587,0.864283287309968],"dir":"rtl"},{"str":"042","boundary":[0.1429435240053211,0.8486072955131942,0.1724882089732737,0.8644144994520385],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.17462812915709275,0.8486072955131942,0.7231057362841119,0.8644144994520385],"dir":"ltr"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7802233240617569,0.8755124485779995,0.8287120167694603,0.8913196525168438],"dir":"rtl"},{"str":"ظیار","boundary":[0.7450316442939493,0.8755124485779995,0.7746868625791108,0.8913196525168438],"dir":"rtl"},{"str":"043","boundary":[0.1429435240053211,0.87564366072007,0.1725324706736002,0.8914508646589144],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.17801427016567903,0.8730888831303447,0.7399121215785868,0.888896087069189],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14294,0.10614,0.85752,0.89145],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/2b39fb60ca96989d7db6793052224180.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/2fff1985f5c0054bb5c0a833b1495a08.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14294,0.10999,0.14259,0.12833]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5030031845849962,0.1099874076833377,0.5416051920828798,0.12726304040338607],"dir":"rtl"},{"str":"ضطن","boundary":[0.4584996170435764,0.1099874076833377,0.4965211432257024,0.12726304040338607],"dir":"rtl"},{"str":"تَسعِ","boundary":[0.5884226226468335,0.14068044848262357,0.6361672108679002,0.15795608120267193],"dir":"rtl"},{"str":"سیستن","boundary":[0.5328737856250252,0.14068044848262357,0.5819486435280364,0.15795608120267193],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.5279155077195953,0.14068044848262357,0.5329705325109848,0.15795608120267193],"dir":"ltr"},{"str":"فبزّب،","boundary":[0.477123392590801,0.14068044848262357,0.5216511468537107,0.15795608120267193],"dir":"rtl"},{"str":"اثسارّب","boundary":[0.4216148667714758,0.14068044848262357,0.4706897246744871,0.15795608120267193],"dir":"rtl"},{"str":"فٌَى","boundary":[0.36392953601805944,0.14068044848262357,0.39861329463457895,0.15795608120267193],"dir":"rtl"},{"str":"هقذه","boundary":[0.8264014592655299,0.170653882136096,0.8573403877937678,0.18646108607494027],"dir":"rtl"},{"str":"046","boundary":[0.1429435240053211,0.170653882136096,0.1725324706736002,0.18646108607494027],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.16809910454637067,0.8119079292135285,0.18390630848521494],"dir":"ltr"},{"str":"درٍى","boundary":[0.8202523481275447,0.1988131634697749,0.8574100455516588,0.21462036740861914],"dir":"rtl"},{"str":"سپبري","boundary":[0.7687346313540533,0.1988131634697749,0.8143302293707423,0.21462036740861914],"dir":"rtl"},{"str":"چرخِ","boundary":[0.7054863546579594,0.1988131634697749,0.7477341476196235,0.21462036740861914],"dir":"rtl"},{"str":"زًذگی","boundary":[0.652759301809973,0.1988131634697749,0.699650340629661,0.21462036740861914],"dir":"rtl"},{"str":"تَسعِ","boundary":[0.6030555891482243,0.1988131634697749,0.6468304107711532,0.21462036740861914],"dir":"rtl"},{"str":"سیستن","boundary":[0.5523440964243964,0.1988131634697749,0.5972685532309429,0.21462036740861914],"dir":"rtl"},{"str":"046","boundary":[0.1429435240053211,0.1988131634697749,0.1725324706736002,0.21462036740861914],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................)","boundary":[0.17777240295078003,0.1962583858800496,0.4988845487160882,0.21405148622178324],"dir":"ltr"},{"str":"SDLC","boundary":[0.49889144193171286,0.19729492384325253,0.5403940420042731,0.21172007716449293],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5403716692868948,0.19962633290054285,0.5470161244809933,0.21405148622178324],"dir":"ltr"},{"str":"تَسعِ","boundary":[0.8137219333252712,0.2268860666398535,0.8574082315475472,0.24269327057869775],"dir":"rtl"},{"str":"جسء","boundary":[0.7779255855202161,0.2268860666398535,0.8078243640907808,0.24269327057869775],"dir":"rtl"},{"str":"هح","boundary":[0.752851332285242,0.2268860666398535,0.7721051719272786,0.24269327057869775],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7336638851936953,0.2268860666398535,0.7424055710081833,0.24269327057869775],"dir":"rtl"},{"str":"055","boundary":[0.1429435240053211,0.2268860666398535,0.1724882089732737,0.24269327057869775],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.2243312890501282,0.6696496956504212,0.24013849298897244],"dir":"ltr"},{"str":"(CBD)","boundary":[0.6756157536179305,0.22536782701333113,0.7229549723868263,0.23979298033457153],"dir":"ltr"},{"str":"رٍغ","boundary":[0.7919538839843593,0.25491413583146183,0.8287796186560246,0.27072133977030605],"dir":"rtl"},{"str":"تَظعِ","boundary":[0.7444269762567017,0.25491413583146183,0.7864534607167332,0.27072133977030605],"dir":"rtl"},{"str":"ظریع","boundary":[0.7028258152940702,0.25491413583146183,0.7387437416858146,0.27072133977030605],"dir":"rtl"},{"str":"ترًاهِّای","boundary":[0.6320796549361068,0.25491413583146183,0.6972805256580804,0.27072133977030605],"dir":"rtl"},{"str":"کارتردی","boundary":[0.5704841375418229,0.25491413583146183,0.6264345950739709,0.27072133977030605],"dir":"rtl"},{"str":"055","boundary":[0.1429435240053211,0.2550453479735323,0.1724882089732737,0.2708525519123765],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.17245132422300158,0.25249057038380696,0.506268391986133,0.26829777432265123],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5079614624904262,0.25249057038380696,0.5146671100898941,0.26829777432265123],"dir":"ltr"},{"str":"RAD","boundary":[0.5146128109001491,0.25249057038380696,0.5530983593340589,0.26829777432265123],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5531906316765429,0.25249057038380696,0.5598420607086709,0.26829777432265123],"dir":"ltr"},{"str":"رٍغ","boundary":[0.7919538839843593,0.28298703900154043,0.8287796186560246,0.29879424294038465],"dir":"rtl"},{"str":"ترًاهِ","boundary":[0.7496271213770307,0.28298703900154043,0.7864085943483695,0.29879424294038465],"dir":"rtl"},{"str":"ًَ","boundary":[0.7360825573426856,0.28298703900154043,0.749543556254283,0.29879424294038465],"dir":"ltr"},{"str":"یعی","boundary":[0.7052444874430605,0.28298703900154043,0.7360578868867659,0.29879424294038465],"dir":"rtl"},{"str":"تیکراى","boundary":[0.652033700165276,0.28298703900154043,0.6996608618535091,0.29879424294038465],"dir":"rtl"},{"str":"057","boundary":[0.1429435240053211,0.2831182511436109,0.1724882089732737,0.2989254550824551],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.17245132422300158,0.28056347355388556,0.60083847301165,0.29637067749272983],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.604869593259967,0.28056347355388556,0.6115752408594348,0.29637067749272983],"dir":"ltr"},{"str":"XP","boundary":[0.61152094166969,0.28056347355388556,0.6344540653847704,0.29637067749272983],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.634498327085097,0.28056347355388556,0.6412706897246746,0.29637067749272983],"dir":"ltr"},{"str":"رٍغ","boundary":[0.7919538839843593,0.3111463203352193,0.8287796186560246,0.3269535242740635],"dir":"rtl"},{"str":"چالاک","boundary":[0.741887370500262,0.3111463203352193,0.7863703793284154,0.3269535242740635],"dir":"rtl"},{"str":"058","boundary":[0.1429435240053211,0.31127753247728973,0.1724882089732737,0.327084736416134],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.17245132422300158,0.3087227548875644,0.7343491756359093,0.32452995882640867],"dir":"ltr"},{"str":"هعواری","boundary":[0.7770790502680696,0.3392192235052979,0.8288507276172048,0.3550264274441421],"dir":"rtl"},{"str":"خذهت","boundary":[0.724351997420083,0.3392192235052979,0.7714243157173379,0.3550264274441421],"dir":"rtl"},{"str":"گرا","boundary":[0.6976256701737413,0.3392192235052979,0.7187163703793285,0.3550264274441421],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.6185350909017616,0.3345650516424448,0.6296005159833918,0.35037225558128904],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6353448623372436,0.336795658057643,0.6420505099367114,0.35260286199648727],"dir":"ltr"},{"str":"SOA","boundary":[0.6419962107469666,0.336795658057643,0.6797071794251621,0.35260286199648727],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6797274962712138,0.336795658057643,0.6864331438706817,0.35260286199648727],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.6013625186439312,0.3392192235052979,0.6132063530455114,0.3550264274441421],"dir":"rtl"},{"str":"تعذ","boundary":[0.5732656105131616,0.3392192235052979,0.5957062925787077,0.3550264274441421],"dir":"rtl"},{"str":"هعواری","boundary":[0.5158221469746442,0.3392192235052979,0.567714757931229,0.3550264274441421],"dir":"rtl"},{"str":"061","boundary":[0.1429435240053211,0.33935043564736833,0.1724882089732737,0.3551576395862126],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.17245132422300158,0.336795658057643,0.506268391986133,0.35260286199648727],"dir":"ltr"},{"str":"خَدسپبري","boundary":[0.7809489257064538,0.3675097169810472,0.8574052082073609,0.38331692091989145],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7678880961019068,0.3675097169810472,0.7751691458056195,0.38331692091989145],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.7628952311847462,0.3675097169810472,0.7678746724714799,0.38331692091989145],"dir":"rtl"},{"str":"سعِ","boundary":[0.7239891965977345,0.3675097169810472,0.7524273390575241,0.38331692091989145],"dir":"rtl"},{"str":"تَسط","boundary":[0.676462288870077,0.3675097169810472,0.7181789414278228,0.38331692091989145],"dir":"rtl"},{"str":"کبرثراى","boundary":[0.6185350909017616,0.3675097169810472,0.6705204579352603,0.38331692091989145],"dir":"rtl"},{"str":"ًْبیی","boundary":[0.5750796146249043,0.3675097169810472,0.6127936469544886,0.38331692091989145],"dir":"rtl"},{"str":"061","boundary":[0.1429435240053211,0.3675097169810472,0.1724882089732737,0.38331692091989145],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.36495493939132184,0.5570605071149273,0.38076214333016617],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5677026645704842,0.3675097169810472,0.5749837142741968,0.38331692091989145],"dir":"ltr"},{"str":"ًو","boundary":[0.8426008787842142,0.3963598127393395,0.8573547788930544,0.41363544545938785],"dir":"rtl"},{"str":"ًَِ","boundary":[0.8174708751562059,0.3963598127393395,0.8425525053412344,0.41363544545938785],"dir":"ltr"},{"str":"سبزي","boundary":[0.7730882412222357,0.3963598127393395,0.817470875156206,0.41363544545938785],"dir":"rtl"},{"str":"اٍلی","boundary":[0.7424920385375096,0.3963598127393395,0.7667271334703915,0.41363544545938785],"dir":"rtl"},{"str":"064","boundary":[0.1429435240053211,0.3972238052595304,0.17233039061555205,0.41303100919837465],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.1858749546498972,0.39356770608390196,0.7307211674124241,0.41084333880395035],"dir":"ltr"},{"str":"ثرٍى","boundary":[0.8244850243882775,0.426362039114012,0.8573714677308825,0.44216924305285626],"dir":"rtl"},{"str":"سپبري","boundary":[0.7728463740073367,0.426362039114012,0.8186292981819648,0.44216924305285626],"dir":"rtl"},{"str":"071","boundary":[0.1429435240053211,0.426362039114012,0.1725324706736002,0.44216924305285626],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.42380726152428666,0.7704277018583465,0.43961446546313093],"dir":"ltr"},{"str":"تَافق","boundary":[0.7925585520216069,0.4543037301420201,0.8288752771395173,0.47011093408086435],"dir":"rtl"},{"str":"ًاهِ","boundary":[0.7628088845890273,0.4543037301420201,0.7869757729673076,0.47011093408086435],"dir":"rtl"},{"str":"ظطح","boundary":[0.722417059700891,0.4543037301420201,0.7572067561575362,0.47011093408086435],"dir":"rtl"},{"str":"خذهت","boundary":[0.6696900068529045,0.4543037301420201,0.7167180634498327,0.47011093408086435],"dir":"rtl"},{"str":"075","boundary":[0.1429435240053211,0.4544349422840906,0.1725324706736002,0.47024214622293486],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.17801427016567903,0.45188016469436526,0.6675938243237797,0.46768736863320953],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.5011891804732536,0.4832850380423829,0.5397911879711372,0.5005606707624313],"dir":"rtl"},{"str":"ّفتن","boundary":[0.46031362115531904,0.4832850380423829,0.49480388599991937,0.5005606707624313],"dir":"rtl"},{"str":"زیرسبخت،","boundary":[0.7326964163340992,0.5139492861204688,0.8162615390817108,0.5312249188405171],"dir":"rtl"},{"str":"رایبًص","boundary":[0.6728342806465917,0.5139492861204688,0.7262627484177853,0.5312249188405171],"dir":"rtl"},{"str":"اثري","boundary":[0.6320796549361068,0.5139492861204688,0.6664247994517677,0.5312249188405171],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6260329745636313,0.5139492861204688,0.6320554682146169,0.5312249188405171],"dir":"ltr"},{"str":"هعیبرّب","boundary":[0.5658886604587415,0.5139492861204688,0.6198169871407264,0.5312249188405171],"dir":"rtl"},{"str":"ثرًبهِریسي","boundary":[0.46031362115531904,0.5139492861204688,0.543032208650784,0.5312249188405171],"dir":"rtl"},{"str":"تذاٍم","boundary":[0.4123029789978635,0.5139492861204688,0.4539525134034748,0.5312249188405171],"dir":"rtl"},{"str":"کستٍکبر","boundary":[0.3257145160640142,0.5139492861204688,0.4059660579675092,0.5312249188405171],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.3207562381585843,0.5139492861204688,0.32581126294997387,0.5312249188405171],"dir":"ltr"},{"str":"ایجبد","boundary":[0.27431773289797234,0.5139492861204688,0.31434675696376024,0.5312249188405171],"dir":"rtl"},{"str":"ًگْذاري","boundary":[0.18394001693070505,0.5139492861204688,0.2514854678115048,0.5312249188405171],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.570726004756722,0.5446135341985546,0.5848752368283147,0.561889166918603],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5369855282783086,0.5446135341985546,0.5643165235618978,0.561889166918603],"dir":"rtl"},{"str":"کست","boundary":[0.48691901479421135,0.5446135341985546,0.5305276736405047,0.561889166918603],"dir":"rtl"},{"str":"کبر","boundary":[0.45051799895190875,0.5446135341985546,0.4768089652114323,0.561889166918603],"dir":"rtl"},{"str":"پَیب","boundary":[0.41520538557665176,0.5446135341985546,0.4441327044785746,0.561889166918603],"dir":"rtl"},{"str":"هقذه","boundary":[0.8264014592655299,0.574586967852027,0.8573403877937678,0.5903941717908713],"dir":"rtl"},{"str":"082","boundary":[0.1429435240053211,0.574586967852027,0.1725324706736002,0.5903941717908713],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.5720321902623017,0.8119079292135285,0.587839394201146],"dir":"ltr"},{"str":"زیر","boundary":[0.8346434474140364,0.6027462491857059,0.8574134316926675,0.6185534531245501],"dir":"rtl"},{"str":"سبختّبي","boundary":[0.7514411254887733,0.6027462491857059,0.8287207239891966,0.6185534531245501],"dir":"rtl"},{"str":"ًرمافساري","boundary":[0.6774297577296732,0.6027462491857059,0.7454885314628935,0.6185534531245501],"dir":"rtl"},{"str":"سختافساري","boundary":[0.5669770629257871,0.6027462491857059,0.6565090901761601,0.6185534531245501],"dir":"rtl"},{"str":"085","boundary":[0.1429435240053211,0.6027462491857059,0.1725324706736002,0.6185534531245501],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.6001914715959805,0.5629862538799533,0.6159986755348248],"dir":"ltr"},{"str":"زیر","boundary":[0.8077961865602451,0.6311866391426249,0.8287872374732939,0.6463028177726672],"dir":"rtl"},{"str":"ظاخت","boundary":[0.7580924738984964,0.6311866391426249,0.8024599911315354,0.6463028177726672],"dir":"rtl"},{"str":"تَزیع","boundary":[0.7160075785060669,0.6311866391426249,0.7527955818922079,0.6463028177726672],"dir":"rtl"},{"str":"ؼذُ","boundary":[0.6839601725319466,0.6311866391426249,0.7106683597371709,0.6463028177726672],"dir":"rtl"},{"str":"087","boundary":[0.1429435240053211,0.6309055305193847,0.17233039061555205,0.6467127344582291],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.1809166767444673,0.6288690219112609,0.6811383883581248,0.6439852005413033],"dir":"ltr"},{"str":"زیر","boundary":[0.8077961865602451,0.6592595423127035,0.8287872374732939,0.6743757209427458],"dir":"rtl"},{"str":"ظاخت","boundary":[0.7580924738984964,0.6592595423127035,0.8024599911315354,0.6743757209427458],"dir":"rtl"},{"str":"ظرٍر","boundary":[0.7173378481880114,0.6592595423127035,0.7528076752529528,0.6743757209427458],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.7118958358527835,0.6592595423127035,0.7172924980852179,0.6743757209427458],"dir":"ltr"},{"str":"کارتر","boundary":[0.6794856290563148,0.6592595423127035,0.7118867658322248,0.6743757209427458],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6677550691337123,0.6592595423127035,0.674146410287419,0.6743757209427458],"dir":"ltr"},{"str":"ؼثكِ","boundary":[0.6340145926552989,0.6592595423127035,0.6677701858346434,0.6743757209427458],"dir":"rtl"},{"str":"ظرٍر","boundary":[0.593259966944814,0.6592595423127035,0.6287297940097553,0.6743757209427458],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.587817954609586,0.6592595423127035,0.5932448502438827,0.6743757209427458],"dir":"ltr"},{"str":"کارتر","boundary":[0.5500463578828556,0.6592595423127035,0.5824474946587656,0.6743757209427458],"dir":"rtl"},{"str":"088","boundary":[0.1429435240053211,0.6589784336894633,0.1724882089732737,0.6747856376283077],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.17559559801668886,0.6569419250813395,0.37159068004998586,0.6720581037113819],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37251582214697465,0.6569419250813395,0.5418651993388963,0.6720581037113819],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5437578102954811,0.6592595423127035,0.5501703148304914,0.6743757209427458],"dir":"ltr"},{"str":"زیر","boundary":[0.8077961865602451,0.6874476163675822,0.8287872374732939,0.7025637949976246],"dir":"rtl"},{"str":"ظاخت","boundary":[0.7580924738984964,0.6874476163675822,0.8024599911315354,0.7025637949976246],"dir":"rtl"},{"str":"ردیف","boundary":[0.7141935743943242,0.6874476163675822,0.7527109283669932,0.7025637949976246],"dir":"rtl"},{"str":"ؼذُ","boundary":[0.682146168420204,0.6874476163675822,0.7088543556254283,0.7025637949976246],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.1429435240053211,0.6871665077443422,0.1724882089732737,0.7029737116831865],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.17559559801668886,0.6851299991362183,0.3396541298826944,0.7002461777662606],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3405893497803039,0.6851299991362183,0.5099387269722255,0.7002461777662606],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5108638690692143,0.6851299991362183,0.6802132462611361,0.7002461777662606],"dir":"ltr"},{"str":"رایاًػ","boundary":[0.7844560003224896,0.7155205195376608,0.8287932841536663,0.7306366981677032],"dir":"rtl"},{"str":"اتری","boundary":[0.7501108558068288,0.7155205195376608,0.7792105050993671,0.7306366981677032],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7462409803684444,0.7155205195376608,0.7501017857862701,0.7306366981677032],"dir":"ltr"},{"str":"زیرظاخت","boundary":[0.6754948200104809,0.7155205195376608,0.7408685048574999,0.7306366981677032],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.670804611601564,0.7155205195376608,0.6754393921070666,0.7306366981677032],"dir":"ltr"},{"str":"اصلا،","boundary":[0.6308283451572079,0.7155205195376608,0.665513766275648,0.7306366981677032],"dir":"rtl"},{"str":"ًیاز","boundary":[0.6041032379727594,0.7155205195376608,0.6255341480129035,0.7306366981677032],"dir":"rtl"},{"str":"یعت","boundary":[0.5610513161607611,0.7155205195376608,0.5951243600596606,0.7306366981677032],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.1429435240053211,0.7152394109144208,0.1724882089732737,0.731046614853265],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.17559559801668886,0.7132029023062969,0.3875539162333212,0.7283190809363392],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38847905833031005,0.7132029023062969,0.5578284355222317,0.7283190809363392],"dir":"ltr"},{"str":"هعیبرّبي","boundary":[0.7936469544886524,0.7433986922480997,0.8573784012577096,0.7592058961869441],"dir":"rtl"},{"str":"هَفقیت","boundary":[0.734752287660741,0.7433986922480997,0.7878450437376547,0.7592058961869441],"dir":"rtl"},{"str":"فٌبٍري","boundary":[0.6797274962712138,0.7433986922480997,0.7289525537146773,0.7592058961869441],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعبت","boundary":[0.612488410529286,0.7433986922480997,0.6738129963316807,0.7592058961869441],"dir":"rtl"},{"str":"115","boundary":[0.1429435240053211,0.7433986922480997,0.1724882089732737,0.7592058961869441],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.7408439146583744,0.6119124843794094,0.7566511185972187],"dir":"ltr"},{"str":"هعیارّای","boundary":[0.7701858346434475,0.7718390822050185,0.8288537509573911,0.7869552608350608],"dir":"rtl"},{"str":"اثرتخؽی","boundary":[0.7087515620590962,0.7718390822050185,0.7649221993792075,0.7869552608350608],"dir":"rtl"},{"str":"کارایی","boundary":[0.6485266255492401,0.7718390822050185,0.6896017253194662,0.7869552608350608],"dir":"rtl"},{"str":"115","boundary":[0.1429435240053211,0.7715579735817786,0.1724882089732737,0.7873651775206228],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.17559559801668886,0.7695214649736546,0.3026182126012819,0.7846376436036969],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3033417986858548,0.7695214649736546,0.4726911758777764,0.7846376436036969],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47361631797476517,0.7695214649736546,0.6429656951666869,0.7846376436036969],"dir":"ltr"},{"str":"هعیارّای","boundary":[0.7701858346434475,0.7999119853750971,0.8288537509573911,0.8150281640051394],"dir":"rtl"},{"str":"ؼثكِ","boundary":[0.7311242794372557,0.7999119853750971,0.7648798726166002,0.8150281640051394],"dir":"rtl"},{"str":"هحَر","boundary":[0.6904905873342202,0.7999119853750971,0.7258334341113396,0.8150281640051394],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.1429435240053211,0.7996308767518572,0.1724882089732737,0.8154380806907015],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.17559559801668886,0.7975943681437332,0.34494497520861045,0.8127105467737755],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3459104285080824,0.7975943681437332,0.5152598057000041,0.8127105467737755],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5161849477969929,0.7975943681437332,0.6855343249889145,0.8127105467737755],"dir":"ltr"},{"str":"هعیارّای","boundary":[0.7701858346434475,0.8280712667087761,0.8288537509573911,0.8431874453388184],"dir":"rtl"},{"str":"هراکس","boundary":[0.7310033458298061,0.8280712667087761,0.7648435925343653,0.8431874453388184],"dir":"rtl"},{"str":"تواض","boundary":[0.6879509815777805,0.8280712667087761,0.7257699439674284,0.8431874453388184],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.1429435240053211,0.8277901580855361,0.17233039061555205,0.8435973620243804],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.1809166767444673,0.8257536494774121,0.3449752086104728,0.8408698281074545],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3459104285080824,0.8257536494774121,0.5152598057000041,0.8408698281074545],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5161849477969929,0.8257536494774121,0.6855343249889145,0.8408698281074545],"dir":"ltr"},{"str":"ثرًبهِریسي","boundary":[0.7816745273511508,0.8558630612556147,0.8573720723989198,0.871670265194459],"dir":"rtl"},{"str":"تذاٍم","boundary":[0.7375337606320798,0.8558630612556147,0.7757699439674286,0.871670265194459],"dir":"rtl"},{"str":"کست","boundary":[0.6915789898012658,0.8558630612556147,0.7317464828475834,0.871670265194459],"dir":"rtl"},{"str":"کبر","boundary":[0.6465916878300481,0.8558630612556147,0.6706479219575121,0.871670265194459],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.1429435240053211,0.8558630612556147,0.1725324706736002,0.871670265194459],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.8533082836658893,0.5941352440843313,0.8691154876047336],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.594711170234208,0.8566762306863824,0.6013556254283066,0.8711013840076228],"dir":"ltr"},{"str":"BCP","boundary":[0.6013625186439312,0.8543448216290922,0.6340395049784335,0.8687699749503326],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6340145926552989,0.8566762306863824,0.6406590478493974,0.8711013840076228],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14294,0.10999,0.85741,0.87167],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/bc711dbc7c7bbdb1d44421dccc007733.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/52173b674e7cfc8b1a32838fec787131.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14294,0.10999,0.14259,0.10907]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5044543878743903,0.1099874076833377,0.543056395372274,0.12726304040338607],"dir":"rtl"},{"str":"طتن","boundary":[0.45753214818398036,0.1099874076833377,0.48878139234893375,0.12726304040338607],"dir":"rtl"},{"str":"هحبفظت","boundary":[0.6756157536179305,0.14068044848262357,0.7417422501713226,0.15795608120267193],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6550570403515137,0.14068044848262357,0.6692062724231064,0.15795608120267193],"dir":"rtl"},{"str":"هردم","boundary":[0.6133349457814327,0.14068044848262357,0.6486959325996694,0.15795608120267193],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعبت","boundary":[0.5236828314588624,0.14068044848262357,0.590462369492482,0.15795608120267193],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.5187245535534325,0.14068044848262357,0.523779578344822,0.15795608120267193],"dir":"ltr"},{"str":"تْذیذّب","boundary":[0.45184826863385336,0.14068044848262357,0.5122425121941387,0.15795608120267193],"dir":"rtl"},{"str":"راُ","boundary":[0.40758656830733264,0.14068044848262357,0.42901600354738584,0.15795608120267193],"dir":"rtl"},{"str":"ّبي","boundary":[0.3693715483532874,0.14068044848262357,0.401322207441448,0.15795608120267193],"dir":"rtl"},{"str":"هجبرزُ","boundary":[0.31737009714999803,0.14068044848262357,0.36303462732293307,0.15795608120267193],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.30007659128471803,0.14068044848262357,0.3109122425121941,0.15795608120267193],"dir":"rtl"},{"str":"آىّب","boundary":[0.258838231144435,0.14068044848262357,0.2935703632039344,0.15795608120267193],"dir":"rtl"},{"str":"هقذه","boundary":[0.8264014592655299,0.17048112580889552,0.8573403877937678,0.18628832974773976],"dir":"rtl"},{"str":"108","boundary":[0.1429435240053211,0.17048112580889552,0.1725324706736002,0.18628832974773976],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.16792634821917019,0.8119079292135285,0.18373355215801446],"dir":"ltr"},{"str":"هسبئل","boundary":[0.8149312693997662,0.1983812726517736,0.8573782400128996,0.21418847659061785],"dir":"rtl"},{"str":"اخلاقی","boundary":[0.7585762083282945,0.1983812726517736,0.8090848550812271,0.21418847659061785],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.1429435240053211,0.1983812726517736,0.1725324706736002,0.21418847659061785],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.19582649506204827,0.7526101503607853,0.21163369900089252],"dir":"ltr"},{"str":"هالكیت","boundary":[0.7752650461563269,0.2260514291986985,0.8288628209779498,0.24332706191874687],"dir":"rtl"},{"str":"هعٌ","boundary":[0.7482726649735961,0.2260514291986985,0.769290925948321,0.24332706191874687],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7218123916636433,0.2260514291986985,0.7373160801386706,0.24332706191874687],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.1429435240053211,0.22705882296705385,0.1724882089732737,0.2428660269058981],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.18140041117426534,0.22340272379142545,0.7195952755270689,0.24067835651147382],"dir":"ltr"},{"str":"حرین","boundary":[0.8217035514169388,0.255365554525316,0.8573759422743581,0.27048173315535834],"dir":"rtl"},{"str":"ضخصی","boundary":[0.7640182206635224,0.255365554525316,0.8160922320312815,0.27048173315535834],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.1429435240053211,0.25495896980993205,0.17233039061555205,0.27076617374877626],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.18188414560406335,0.25292246120180817,0.7616801709194985,0.2680386398318505],"dir":"ltr"},{"str":"حرین","boundary":[0.7921957511992583,0.2827279045107397,0.8287791752327972,0.2985351084495839],"dir":"rtl"},{"str":"ؼخصی","boundary":[0.734268553230943,0.2827279045107397,0.7866748901519732,0.2985351084495839],"dir":"rtl"},{"str":"ظایریي","boundary":[0.6656991978070705,0.2827279045107397,0.7141840609505382,0.2985351084495839],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.1429435240053211,0.28285911665281016,0.1725324706736002,0.2986663205916544],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.17801427016567903,0.28030433906308483,0.6620308783811022,0.29611154300192905],"dir":"ltr"},{"str":"دزدی","boundary":[0.7909864151247632,0.3106280513536178,0.8287935260208812,0.32643525529246203],"dir":"rtl"},{"str":"َّ","boundary":[0.7670415608497602,0.3106280513536178,0.7853934776474383,0.32643525529246203],"dir":"ltr"},{"str":"یت","boundary":[0.7439432418269037,0.3106280513536178,0.7670168903938406,0.32643525529246203],"dir":"rtl"},{"str":"116","boundary":[0.1429435240053211,0.3107592634956883,0.1725324706736002,0.3265664674345325],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.17801427016567903,0.30820448590596294,0.7399121215785868,0.32401168984480716],"dir":"ltr"},{"str":"حرین","boundary":[0.7921957511992583,0.33852819819649593,0.8287791752327972,0.35433540213534015],"dir":"rtl"},{"str":"ؼخصی","boundary":[0.734268553230943,0.33852819819649593,0.7866748901519732,0.35433540213534015],"dir":"rtl"},{"str":"کارکٌاى","boundary":[0.664368928125126,0.33852819819649593,0.714096948441972,0.35433540213534015],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.1429435240053211,0.3386594103385664,0.1725324706736002,0.3544666142774106],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.17801427016567903,0.33610463274884106,0.6620308783811022,0.3519118366876853],"dir":"ltr"},{"str":"حرین","boundary":[0.7921957511992583,0.36634196687577375,0.8287791752327972,0.382149170814618],"dir":"rtl"},{"str":"ؼخصی","boundary":[0.734268553230943,0.36634196687577375,0.7866748901519732,0.382149170814618],"dir":"rtl"},{"str":"هؽتریاى","boundary":[0.6604990526867417,0.36634196687577375,0.7141078324666426,0.382149170814618],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.1429435240053211,0.36647317901784426,0.1725324706736002,0.38228038295668854],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.17801427016567903,0.36391840142811893,0.6564679324384247,0.3797256053669632],"dir":"ltr"},{"str":"حرین","boundary":[0.7921957511992583,0.39424211371865187,0.8287791752327972,0.41004931765749614],"dir":"rtl"},{"str":"ؼخصی","boundary":[0.734268553230943,0.39424211371865187,0.7866748901519732,0.41004931765749614],"dir":"rtl"},{"str":"ًْادّای","boundary":[0.6607409199016406,0.39424211371865187,0.7141060184625307,0.41004931765749614],"dir":"rtl"},{"str":"دٍلتی","boundary":[0.6166001531825694,0.39424211371865187,0.6551407264078688,0.41004931765749614],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.1429435240053211,0.3943733258607224,0.1725324706736002,0.41018052979956665],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.17801427016567903,0.39181854827099705,0.611964364897005,0.4076257522098413],"dir":"ltr"},{"str":"اهٌیت","boundary":[0.818196476800903,0.4223022654248006,0.8573394203249083,0.4381094693636449],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.1429435240053211,0.4223022654248006,0.1725324706736002,0.4381094693636449],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.41974748783507526,0.8178336759785545,0.4355546917739196],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.49671463699762164,0.4510659830194927,0.5353166444955053,0.46834161573954103],"dir":"rtl"},{"str":"ًْن","boundary":[0.46490909823840043,0.4510659830194927,0.4903293425242875,0.46834161573954103],"dir":"rtl"},{"str":"گرایصّب","boundary":[0.7113879147014956,0.48173023109757857,0.7800540170113275,0.4990058638176269],"dir":"rtl"},{"str":"فٌبٍريّبي","boundary":[0.6029669045027614,0.48173023109757857,0.688579836336518,0.4990058638176269],"dir":"rtl"},{"str":"ًََْظ","boundary":[0.5500221711613659,0.48173023109757857,0.5966057967509172,0.4990058638176269],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.5403716692868948,0.48173023109757857,0.5499254242754062,0.4990058638176269],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.5354133913814649,0.48173023109757857,0.5404684161728543,0.4990058638176269],"dir":"ltr"},{"str":"کست","boundary":[0.4851050106824687,0.48173023109757857,0.5290764703511105,0.4990058638176269],"dir":"rtl"},{"str":"کبرّب،","boundary":[0.4139960495021567,0.48173023109757857,0.4622727455960011,0.4990058638176269],"dir":"rtl"},{"str":"هردم","boundary":[0.3721530213246261,0.48173023109757857,0.4075865683073326,0.4990058638176269],"dir":"rtl"},{"str":"فٌبٍريّبي","boundary":[0.2639174426573145,0.48173023109757857,0.3493207562381586,0.4990058638176269],"dir":"rtl"},{"str":"آیٌذُ","boundary":[0.22013947676059178,0.48173023109757857,0.25750796146249044,0.4990058638176269],"dir":"rtl"},{"str":"هقذه","boundary":[0.8264014592655299,0.5115309084238505,0.8573403877937678,0.5273381123626948],"dir":"rtl"},{"str":"142","boundary":[0.1429435240053211,0.5115309084238505,0.1725324706736002,0.5273381123626948],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.5089761308341252,0.8119079292135285,0.5247833347729695],"dir":"ltr"},{"str":"ایٌترًت","boundary":[0.8067545853992825,0.5394310552667286,0.8573014471721692,0.5552382592055729],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7838053973897197,0.5394310552667286,0.8008677792558552,0.5552382592055729],"dir":"rtl"},{"str":"حبل","boundary":[0.7483512718184383,0.5394310552667286,0.7779776254989403,0.5552382592055729],"dir":"rtl"},{"str":"دگرگًَی","boundary":[0.6786390938041682,0.5394310552667286,0.742375942274358,0.5552382592055729],"dir":"rtl"},{"str":"143","boundary":[0.1429435240053211,0.5394310552667286,0.1725324706736002,0.5552382592055729],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.5368762776770033,0.6755754424154472,0.5526834816158476],"dir":"ltr"},{"str":"ًرمافسارّای","boundary":[0.7497480549844803,0.5671999899675362,0.8288086427218123,0.5830071939063804],"dir":"rtl"},{"str":"ؼخصی","boundary":[0.6915789898012658,0.5671999899675362,0.7441845043737655,0.5830071939063804],"dir":"rtl"},{"str":"تِعٌَاى","boundary":[0.6364332648042891,0.5671999899675362,0.6859506187769582,0.5830071939063804],"dir":"rtl"},{"str":"خذهت","boundary":[0.5837062119563027,0.5671999899675362,0.6308449228040474,0.5830071939063804],"dir":"rtl"},{"str":"144","boundary":[0.1429435240053211,0.5673312021096067,0.1724882089732737,0.583138406048451],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.18914016205103398,0.5647764245198814,0.5785866892409401,0.5805836284587257],"dir":"ltr"},{"str":"فٌاٍریّای","boundary":[0.7462409803684444,0.5950013586565316,0.8287660740919901,0.61227699137658],"dir":"rtl"},{"str":"ترغیثی","boundary":[0.6904905873342202,0.5950013586565316,0.7401459265529892,0.61227699137658],"dir":"rtl"},{"str":"ًِ","boundary":[0.6550570403515137,0.5950013586565316,0.6685532309428791,0.61227699137658],"dir":"ltr"},{"str":"کؽؽی","boundary":[0.598943846494941,0.5950013586565316,0.6490345467005281,0.61227699137658],"dir":"rtl"},{"str":"ظفارؼیظازی","boundary":[0.4733744507598662,0.5950013586565316,0.5770387390655864,0.61227699137658],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.1429435240053211,0.5960087524248869,0.1724882089732737,0.6118159563637312],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.18140041117426534,0.5923526532492586,0.47168138025557305,0.609628285969307],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7660740919901641,0.6241900078910052,0.7699348974079897,0.6393061865210475],"dir":"ltr"},{"str":"F2b2C","boundary":[0.7752650461563269,0.6218723906596413,0.8288718909985084,0.6369885692896836],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.7376546942395292,0.6241900078910052,0.7607651066231307,0.6393061865210475],"dir":"rtl"},{"str":"هذل","boundary":[0.7057282218728584,0.6241900078910052,0.7323305921715645,0.6393061865210475],"dir":"rtl"},{"str":"کعةٍکار","boundary":[0.635223928729794,0.6241900078910052,0.7003345829806104,0.6393061865210475],"dir":"rtl"},{"str":"جذیذ","boundary":[0.5936227677671625,0.6241900078910052,0.629972386826299,0.6393061865210475],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5730237432982627,0.6241900078910052,0.5883107590599428,0.6393061865210475],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5215060265247713,0.6241900078910052,0.5678115048171887,0.6393061865210475],"dir":"rtl"},{"str":"الكترًٍیک","boundary":[0.45051799895190875,0.6241900078910052,0.5161849477969928,0.6393061865210475],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.1429435240053211,0.6239088992677652,0.17233039061555205,0.6397161032066094],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.1809166767444673,0.6218723906596413,0.44701092433587303,0.6369885692896836],"dir":"ltr"},{"str":"ارتثاط","boundary":[0.7880840085459749,0.6516778339685727,0.8288711653968639,0.667485037907417],"dir":"rtl"},{"str":"صَتی","boundary":[0.7405571008183175,0.6516778339685727,0.7825398073124522,0.667485037907417],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7258032007094772,0.6516778339685727,0.7349374773249486,0.667485037907417],"dir":"rtl"},{"str":"اظتفادُ","boundary":[0.6740436167210868,0.6516778339685727,0.7201421776111583,0.667485037907417],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6567501108558068,0.6516778339685727,0.6685939452573869,0.667485037907417],"dir":"rtl"},{"str":"پرٍتكل","boundary":[0.6003950497843351,0.6516778339685727,0.6512074817591809,0.667485037907417],"dir":"rtl"},{"str":"ایٌترًتی","boundary":[0.5452090135848753,0.6516778339685727,0.5948880961019067,0.667485037907417],"dir":"rtl"},{"str":"148","boundary":[0.1429435240053211,0.6518090461106433,0.1724882089732737,0.6676162500494875],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.17245132422300158,0.6492542685209179,0.4840166082154232,0.6650614724597622],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.48498407707501917,0.6492542685209179,0.49168972467448707,0.6650614724597622],"dir":"ltr"},{"str":"VoIP)","boundary":[0.4916354254847422,0.6492542685209179,0.5396372394888539,0.6650614724597622],"dir":"ltr"},{"str":"ٍب","boundary":[0.8025960414399161,0.6796067735326509,0.8288397226589269,0.6954139774714952],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7752650461563269,0.6796067735326509,0.7819485629056315,0.6954139774714952],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7874793405087274,0.6796067735326509,0.7969956060789294,0.6954139774714952],"dir":"ltr"},{"str":"آیا","boundary":[0.7595436771878905,0.6796067735326509,0.7752672229612609,0.6954139774714952],"dir":"rtl"},{"str":"دٍرُ","boundary":[0.7227798605232395,0.6796067735326509,0.7539400975531101,0.6954139774714952],"dir":"rtl"},{"str":"ٍب","boundary":[0.6910952553714678,0.6796067735326509,0.7173389365904784,0.6954139774714952],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.675978554440279,0.6796067735326509,0.685494820010481,0.6954139774714952],"dir":"ltr"},{"str":"تِ","boundary":[0.658201314145201,0.6796067735326509,0.6703501834159713,0.6954139774714952],"dir":"rtl"},{"str":"پایاى","boundary":[0.6219212319103479,0.6796067735326509,0.6526306687628493,0.6954139774714952],"dir":"rtl"},{"str":"رظیذُ","boundary":[0.5750796146249043,0.6796067735326509,0.6162747611561252,0.6954139774714952],"dir":"rtl"},{"str":"اظت؟","boundary":[0.5283992421493934,0.6796067735326509,0.569584754303221,0.6954139774714952],"dir":"rtl"},{"str":"151","boundary":[0.1429435240053211,0.6797379856747214,0.1724882089732737,0.6955451896135657],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.17245132422300158,0.6771832080849961,0.5118313379288105,0.6929904120238404],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5216269601322208,0.6796067735326509,0.5283326077316887,0.6954139774714952],"dir":"ltr"},{"str":"جَاهع","boundary":[0.7862700044342323,0.707506920375529,0.8287833675978556,0.7233141243143734],"dir":"rtl"},{"str":"الكترًٍیک","boundary":[0.711774902245334,0.707506920375529,0.7806967791349216,0.7233141243143734],"dir":"rtl"},{"str":"150","boundary":[0.1429435240053211,0.7076381325175995,0.1724882089732737,0.7234453364564438],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.17245132422300158,0.7050833549278742,0.706534445922522,0.7208905588667185],"dir":"ltr"},{"str":"تعبهلات","boundary":[0.7996936348611279,0.7355382793604777,0.857410892086911,0.7513454832993218],"dir":"rtl"},{"str":"فیسیَلَشیک","boundary":[0.710565566170839,0.7355382793604777,0.7937495061877696,0.7513454832993218],"dir":"rtl"},{"str":"150","boundary":[0.1429435240053211,0.7355382793604777,0.1724882089732737,0.7513454832993218],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.7329835017707523,0.7052041762405773,0.7487907057095966],"dir":"ltr"},{"str":"تؽخیص","boundary":[0.7697021002136494,0.7633072140612852,0.828822550086669,0.7791144180001295],"dir":"rtl"},{"str":"خَدکار","boundary":[0.7135889063570767,0.7633072140612852,0.7641578989801266,0.7791144180001295],"dir":"rtl"},{"str":"صذا","boundary":[0.6796065626637643,0.7633072140612852,0.7078897891724111,0.7791144180001295],"dir":"rtl"},{"str":"151","boundary":[0.1429435240053211,0.7634384262033559,0.1724882089732737,0.7792456301422002],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.17245132422300158,0.7608836486136304,0.6175273108396825,0.7766908525524747],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6204700286209537,0.7608836486136304,0.6271756762204216,0.7766908525524747],"dir":"ltr"},{"str":"ASR","boundary":[0.6271213770306768,0.7608836486136304,0.6622209053896077,0.7766908525524747],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6621921231910348,0.7608836486136304,0.6689644858306124,0.7766908525524747],"dir":"ltr"},{"str":"ٍاقعیت","boundary":[0.7797395896319588,0.7911209827405632,0.8288076752529527,0.8069281866794075],"dir":"rtl"},{"str":"هجازی","boundary":[0.7270125367839723,0.7911209827405632,0.7742134075059458,0.8069281866794075],"dir":"rtl"},{"str":"152","boundary":[0.1429435240053211,0.7912521948826338,0.1724882089732737,0.807059398821478],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.17245132422300158,0.7886974172929084,0.717660337807877,0.8045046212317527],"dir":"ltr"},{"str":"هحیطّای","boundary":[0.7618414157294313,0.8190211295834413,0.8289172814125046,0.8348283335222856],"dir":"rtl"},{"str":"هجازی","boundary":[0.7091143628814448,0.8190211295834413,0.7563152336034183,0.8348283335222856],"dir":"rtl"},{"str":"هجسای","boundary":[0.6577175797154029,0.8190211295834413,0.7035803200709476,0.8348283335222856],"dir":"rtl"},{"str":"خَدکار","boundary":[0.6014834522513807,0.8190211295834413,0.6521409682750837,0.8348283335222856],"dir":"rtl"},{"str":"153","boundary":[0.1429435240053211,0.8191523417255119,0.1724882089732737,0.8349595456643562],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.17245132422300158,0.8165975641357865,0.5952755270689726,0.8324047680746308],"dir":"ltr"},{"str":"راتطّای","boundary":[0.7704277018583465,0.8469212764263194,0.8287901398798725,0.8627284803651637],"dir":"rtl"},{"str":"لوعی","boundary":[0.7259241343169267,0.8469212764263194,0.7648304107711533,0.8627284803651637],"dir":"rtl"},{"str":"155","boundary":[0.1429435240053211,0.84705248856839,0.1724882089732737,0.8628596925072343],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.17245132422300158,0.8444977109786647,0.717660337807877,0.8603049149175089],"dir":"ltr"},{"str":"زیعتظٌجی","boundary":[0.7429757729673077,0.874994179596398,0.8287572459386464,0.8908013835352423],"dir":"rtl"},{"str":"155","boundary":[0.1429435240053211,0.8751253917384686,0.1725324706736002,0.8909325956773129],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.17801427016567903,0.8725706141487433,0.7399121215785868,0.8883778180875875],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14294,0.10999,0.85741,0.89093],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/ddc4cb8aace03e96989c0967beebc145.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/769dcfca6691b4f361168830030e9db1.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14294,0.10674,0.1425,0.67801]},"elements":[{"words":[{"str":"حَزٓ","boundary":[0.8196520337001654,0.10929659325872419,0.8574515257790141,0.12510379719756845],"dir":"rtl"},{"str":"فٌبٍريّبي","boundary":[0.735236022090539,0.10929659325872419,0.8137209658564115,0.12510379719756845],"dir":"rtl"},{"str":"ثیسین","boundary":[0.683839238924497,0.10929659325872419,0.7294223807796187,0.12510379719756845],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.1429435240053211,0.10929659325872419,0.1725324706736002,0.12510379719756845],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.10674181566899887,0.6815011891804732,0.12254901960784313],"dir":"ltr"},{"str":"فٌاٍری","boundary":[0.7816745273511508,0.13726707700793236,0.8288651187164913,0.15307428094677664],"dir":"rtl"},{"str":"ًعل","boundary":[0.7469665820131415,0.13726707700793236,0.7760465191276656,0.15307428094677664],"dir":"rtl"},{"str":"آیٌذُ","boundary":[0.709261320665202,0.13726707700793236,0.7413547788930545,0.15307428094677664],"dir":"rtl"},{"str":"تلفي","boundary":[0.6730200868934134,0.13726707700793236,0.7037232348198796,0.15307428094677664],"dir":"rtl"},{"str":"َّؼوٌذ","boundary":[0.6127302777441851,0.13726707700793236,0.6674156084976016,0.15307428094677664],"dir":"rtl"},{"str":"160","boundary":[0.1429435240053211,0.13739828915000285,0.1725324706736002,0.15320549308884712],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.17801427016567903,0.13484351156027752,0.611964364897005,0.1506507154991218],"dir":"ltr"},{"str":"ؼٌاظایی","boundary":[0.7727254403998871,0.1654263583416113,0.8288301689039385,0.18123356228045556],"dir":"rtl"},{"str":"فرکاًط","boundary":[0.7150401096464708,0.1654263583416113,0.7670476075301326,0.18123356228045556],"dir":"rtl"},{"str":"رادی","boundary":[0.6852904422138912,0.1654263583416113,0.7094598701979279,0.18123356228045556],"dir":"rtl"},{"str":"یی","boundary":[0.6572338452856048,0.1654263583416113,0.6755148949893175,0.18123356228045556],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.1429435240053211,0.16555757048368178,0.1724882089732737,0.18136477442252605],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.17245132422300158,0.16300279289395647,0.5952755270689726,0.17880999683280072],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5967670415608497,0.16300279289395647,0.6034726891603176,0.17880999683280072],"dir":"ltr"},{"str":"RFID)","boundary":[0.6034183899705728,0.16300279289395647,0.6515308582255008,0.17880999683280072],"dir":"ltr"},{"str":"فٌبٍري","boundary":[0.8082799209900431,0.19363047365376038,0.8575049784335067,0.20943767759260462],"dir":"rtl"},{"str":"ًبة","boundary":[0.7745394445116297,0.19363047365376038,0.8024021848671746,0.20943767759260462],"dir":"rtl"},{"str":"163","boundary":[0.1429435240053211,0.19363047365376038,0.1725324706736002,0.20943767759260462],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.19107569606403504,0.7704277018583465,0.2068829000028793],"dir":"ltr"},{"str":"فٌاٍری","boundary":[0.7816745273511508,0.22165854284536868,0.8288651187164913,0.23746574678421292],"dir":"rtl"},{"str":"ًاً","boundary":[0.7630266860160438,0.22165854284536868,0.7760617567622042,0.23746574678421292],"dir":"rtl"},{"str":"164","boundary":[0.1429435240053211,0.22178975498743914,0.1725324706736002,0.23759695892628338],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.17801427016567903,0.2192349773977138,0.7510380134639417,0.23504218133655805],"dir":"ltr"},{"str":"پردازؼگرّای","boundary":[0.7365662917724836,0.2498178241790476,0.8288374249203854,0.26562502811789185],"dir":"rtl"},{"str":"هرکسی","boundary":[0.6849276413915427,0.2498178241790476,0.731026202281614,0.26562502811789185],"dir":"rtl"},{"str":"چٌذ","boundary":[0.6517918329503769,0.2498178241790476,0.6793451042044584,0.26562502811789185],"dir":"rtl"},{"str":"ٍضعیتی","boundary":[0.5916878300479703,0.2498178241790476,0.6462065142903213,0.26562502811789185],"dir":"rtl"},{"str":"164","boundary":[0.1429435240053211,0.24994903632111806,0.1725324706736002,0.2657562402599623],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.17801427016567903,0.24739425873139273,0.5897125811262951,0.263201462670237],"dir":"ltr"},{"str":"اتسارّای","boundary":[0.7724835731849881,0.2778907273491261,0.8288363365179182,0.29369793128797034],"dir":"rtl"},{"str":"رخیرُظازی","boundary":[0.6879509815777805,0.2778907273491261,0.7669382432377958,0.29369793128797034],"dir":"rtl"},{"str":"توام","boundary":[0.6545733059217157,0.2778907273491261,0.6823917845769338,0.29369793128797034],"dir":"rtl"},{"str":"تصَیری","boundary":[0.5913250292256218,0.2778907273491261,0.6489927036723506,0.29369793128797034],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5790704236707381,0.2778907273491261,0.5857539404200428,0.29369793128797034],"dir":"ltr"},{"str":"َّلَگرافیک","boundary":[0.49647276978272264,0.2778907273491261,0.5790936429233684,0.29369793128797034],"dir":"rtl"},{"str":"165","boundary":[0.1429435240053211,0.2780219394911966,0.1725324706736002,0.29382914343004085],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................)","boundary":[0.17801427016567903,0.27546716190147125,0.496406135365018,0.29369793128797034],"dir":"ltr"},{"str":"هْنتریي","boundary":[0.7987261660015318,0.3061812208248754,0.8574365300116903,0.3219884247637197],"dir":"rtl"},{"str":"هلاحظبت","boundary":[0.7251985326722297,0.3061812208248754,0.7927861490708268,0.3219884247637197],"dir":"rtl"},{"str":"165","boundary":[0.1429435240053211,0.3061812208248754,0.1725324706736002,0.3219884247637197],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.17777240295078003,0.3036264432351501,0.7229814165356553,0.31943364717399436],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14294,0.10674,0.8575,0.32199],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/e4dd11896d468512e585f27b62d7f1d2.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/5d298c978cdc7f556b6fb0f16a17217c.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.18362,0.42221,0.18432,0.41136]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.49367364050469625,0.42221112127854077,0.5659285685491999,0.4539119073198295],"dir":"rtl"},{"str":"اٍل","boundary":[0.4332244930866288,0.42221112127854077,0.4836282843817817,0.4539119073198295],"dir":"rtl"},{"str":"عصز","boundary":[0.7571250050389003,0.5068106032794909,0.8156810577659532,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات،","boundary":[0.6380174950618777,0.5068106032794909,0.7488894263715886,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"عصزی","boundary":[0.5453299471923247,0.5068106032794909,0.6297536985528279,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"کِ","boundary":[0.5065707260047567,0.5068106032794909,0.5370097149997983,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"شوا","boundary":[0.4490667956625147,0.5068106032794909,0.4983351473374451,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41351231507235864,0.5068106032794909,0.440831216995203,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"آى","boundary":[0.3739307453541339,0.5068106032794909,0.40527673640504697,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"سًدگی","boundary":[0.287983230539767,0.5068106032794909,0.3656951666868222,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"هیکٌید:","boundary":[0.18361752731083966,0.5068106032794909,0.2797675285707675,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"تغییز","boundary":[0.5799511831337929,0.5655793028022517,0.6339388479058331,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.516812568511036,0.5655793028022517,0.5726215181198854,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"کسة","boundary":[0.44742859227926035,0.5655793028022517,0.5094903171839263,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"کارّا","boundary":[0.36525980570000405,0.5655793028022517,0.4207422567134334,0.5886422724835162],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.18362,0.42221,0.81568,0.58864],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/7d3ca29ff042320a49db4e3c21bc6c9d.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/12b3c39ecdc044b4f2802a285ff110f8.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.15553,0.36312,0.15467,0.36796]},"elements":[{"words":[{"str":"اس","boundary":[0.8323457088724958,0.363115354438398,0.8453339783125732,0.3803909871584464],"dir":"rtl"},{"str":"خَاًٌدُ","boundary":[0.7716370379328416,0.363115354438398,0.8273874309670658,0.3803909871584464],"dir":"rtl"},{"str":"هحتزم","boundary":[0.7155238440762688,0.363115354438398,0.7666787600274116,0.3803909871584464],"dir":"rtl"},{"str":"اًتظار","boundary":[0.6689644052082073,0.363115354438398,0.7106864997782883,0.3803909871584464],"dir":"rtl"},{"str":"هیرٍد","boundary":[0.6152295722981418,0.363115354438398,0.6639819405812876,0.3803909871584464],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5995082033297054,0.363115354438398,0.6102712943927118,0.3803909871584464],"dir":"rtl"},{"str":"هطالعِ","boundary":[0.5446043455476277,0.363115354438398,0.5945499254242754,0.3803909871584464],"dir":"rtl"},{"str":"ایي","boundary":[0.512677873180957,0.363115354438398,0.5396460676421978,0.3803909871584464],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.47010924335872945,0.363115354438398,0.5077195952755271,0.3803909871584464],"dir":"rtl"},{"str":"تتَاًد","boundary":[0.4248800741726126,0.363115354438398,0.4658765670979966,0.3803909871584464],"dir":"rtl"},{"str":"تِ","boundary":[0.40480509533599385,0.363115354438398,0.42004272987463215,0.3803909871584464],"dir":"rtl"},{"str":"پزسشّای","boundary":[0.30938847905833033,0.363115354438398,0.39984681743056394,0.3803909871584464],"dir":"rtl"},{"str":"سیز","boundary":[0.2800016124480993,0.363115354438398,0.3045511347603499,0.3803909871584464],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.2345305760470835,0.363115354438398,0.2749224009352199,0.3803909871584464],"dir":"rtl"},{"str":"دّد","boundary":[0.19970169710162455,0.363115354438398,0.22969323174910308,0.3803909871584464],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.19486435280364414,0.363115354438398,0.2002579916958923,0.3803909871584464],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8076752529527956,0.4077152795773229,0.8146652154633773,0.4249909122973713],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8146894021848672,0.4077152795773229,0.8275567380174951,0.4249909122973713],"dir":"ltr"},{"str":"سیستتنّتای","boundary":[0.6711008989398155,0.4077152795773229,0.7847220542588785,0.4249909122973713],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعتات","boundary":[0.5875628321548989,0.4077152795773229,0.6656154661483269,0.4249909122973713],"dir":"rtl"},{"str":"هتتدیزی","boundary":[0.5272779192425334,0.4077152795773229,0.5820773993634103,0.4249909122973713],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.45753214818398036,0.4096471474511244,0.46337977183859397,0.42407230077236474],"dir":"ltr"},{"str":"MIS","boundary":[0.46333696134155683,0.40860470473064414,0.4959331640262829,0.42302985805188453],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4959890353529246,0.4096471474511244,0.5018256540492604,0.42407230077236474],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.4393921070665538,0.4077152795773229,0.4530334179868586,0.4249909122973713],"dir":"rtl"},{"str":"تعزیت","boundary":[0.38976537552155566,0.4077152795773229,0.43390755591722835,0.4249909122973713],"dir":"rtl"},{"str":"کتزدُ","boundary":[0.317611964364897,0.4077152795773229,0.36570259281727074,0.4249909122973713],"dir":"rtl"},{"str":"ستِ","boundary":[0.2555369739554991,0.4077152795773229,0.29203047526907727,0.4249909122973713],"dir":"rtl"},{"str":"هٌثتم","boundary":[0.20477613757950594,0.4077152795773229,0.25005449559799925,0.4249909122973713],"dir":"rtl"},{"str":"هْتتن","boundary":[0.15554133324885241,0.4077152795773229,0.19928024489480048,0.4249909122973713],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیلدٌّدُ","boundary":[0.6802192929415084,0.43794763683740756,0.7846736808158987,0.4552232695574559],"dir":"rtl"},{"str":"آى","boundary":[0.6538584785861837,0.43794763683740756,0.6747345038868259,0.4552232695574559],"dir":"rtl"},{"str":"یعٌی","boundary":[0.6091103317611964,0.43794763683740756,0.6483736895315013,0.4552232695574559],"dir":"rtl"},{"str":"هزدم،","boundary":[0.5565042125206595,0.43794763683740756,0.6036414980370739,0.4552232695574559],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.48256509373634643,0.43794763683740756,0.5510048088627175,0.4552232695574559],"dir":"rtl"},{"str":"فٌاٍری","boundary":[0.4066104596018336,0.43794763683740756,0.4625236232908425,0.4552232695574559],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.3327556027118534,0.43794763683740756,0.4011173231293482,0.4552232695574559],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3137179022050228,0.43794763683740756,0.327262466239368,0.4552232695574559],"dir":"rtl"},{"str":"تَضیح","boundary":[0.25265258310764266,0.43794763683740756,0.30822371772816776,0.4552232695574559],"dir":"rtl"},{"str":"دّید","boundary":[0.2087717176603378,0.43794763683740756,0.24715839863078762,0.4552232695574559],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2023622364655138,0.4366992024416228,0.20882009110331762,0.4539748351616712],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8084008545974927,0.4767314322939161,0.8153908171080744,0.4940070650139645],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8150522030072157,0.4767314322939161,0.8279195388398436,0.4940070650139645],"dir":"ltr"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.7377756278469787,0.4767314322939161,0.7850364816382472,0.4940070650139645],"dir":"rtl"},{"str":"ًقطِ","boundary":[0.6956907324545492,0.4767314322939161,0.7326964163340993,0.4940070650139645],"dir":"rtl"},{"str":"سزتِسز","boundary":[0.623533680009674,0.4767314322939161,0.6906115209416697,0.4940070650139645],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6056355061071466,0.4767314322939161,0.6184544684967946,0.4940070650139645],"dir":"rtl"},{"str":"تِ","boundary":[0.584834925625831,0.4767314322939161,0.6005562945942673,0.4940070650139645],"dir":"rtl"},{"str":"هٌظَر","boundary":[0.5346474785342843,0.4767314322939161,0.5797557141129517,0.4940070650139645],"dir":"rtl"},{"str":"ارسیاتی","boundary":[0.474785342846777,0.4767314322939161,0.529568267021405,0.4940070650139645],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیز","boundary":[0.433063248276696,0.4767314322939161,0.4697061313338976,0.4940070650139645],"dir":"rtl"},{"str":"هالی","boundary":[0.39375982585560526,0.4767314322939161,0.42798403676381663,0.4940070650139645],"dir":"rtl"},{"str":"فٌاٍری","boundary":[0.33486515902769376,0.4767314322939161,0.3886806143427258,0.4940070650139645],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.2636352642399323,0.4767314322939161,0.3297859475148144,0.4940070650139645],"dir":"rtl"},{"str":"تَضیح","boundary":[0.2048615310194703,0.4767314322939161,0.2585560527270528,0.4940070650139645],"dir":"rtl"},{"str":"دّید","boundary":[0.16289756923449025,0.4767314322939161,0.19978231950659087,0.4940070650139645],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15685088886201473,0.47548299789813137,0.16330874349981858,0.49275863061817976],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8076752529527956,0.5156016059140249,0.8146652154633773,0.5328772386340733],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8146894021848672,0.5156016059140249,0.8275567380174951,0.5328772386340733],"dir":"ltr"},{"str":"استفادُ","boundary":[0.7237795783448221,0.5156016059140249,0.7845124360059661,0.5328772386340733],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.7044543878743904,0.5156016059140249,0.7179989519087356,0.5328772386340733],"dir":"rtl"},{"str":"هدل","boundary":[0.6646914177449913,0.5156016059140249,0.6989202405908994,0.5328772386340733],"dir":"rtl"},{"str":"پٌج","boundary":[0.6300076591284718,0.5156016059140249,0.6591429940621514,0.5328772386340733],"dir":"rtl"},{"str":"ًیزٍی","boundary":[0.5752489216753336,0.5156016059140249,0.6244806545033663,0.5328772386340733],"dir":"rtl"},{"str":"پَرتز","boundary":[0.5261740637723223,0.5156016059140249,0.5696810385951533,0.5328772386340733],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5068488733018905,0.5156016059140249,0.5203934373362358,0.5328772386340733],"dir":"rtl"},{"str":"تِهٌظَر","boundary":[0.43728786229693234,0.5156016059140249,0.5012858473590318,0.5328772386340733],"dir":"rtl"},{"str":"ارسیاتی","boundary":[0.37418470592977787,0.5156016059140249,0.4315072358608457,0.5328772386340733],"dir":"rtl"},{"str":"جذاتی","boundary":[0.32728289744135575,0.5156016059140249,0.3683153948482284,0.5328772386340733],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.246172451324223,0.5156016059140249,0.2865642762123594,0.5328772386340733],"dir":"rtl"},{"str":"رقتاتتی","boundary":[0.17944128673358326,0.5156016059140249,0.2403918248881364,0.5328772386340733],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.15553170647175482,0.5156016059140249,0.17385317564217115,0.5328772386340733],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7557221751924861,0.5457475850105094,0.7847220542588785,0.5630232177305577],"dir":"rtl"},{"str":"صٌع","boundary":[0.7177006490103601,0.5457475850105094,0.7502317894142783,0.5630232177305577],"dir":"rtl"},{"str":"تَضیح","boundary":[0.6366267585762083,0.5457475850105094,0.6921594711170235,0.5630232177305577],"dir":"rtl"},{"str":"دّید","boundary":[0.592776232515016,0.5457475850105094,0.6311363727980006,0.5630232177305577],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5863667513201919,0.5444991506147246,0.5928246059579958,0.561774783334773],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8076752529527956,0.584531380467018,0.8146652154633773,0.6018070131870663],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8146894021848672,0.584531380467018,0.8275567380174951,0.6018070131870663],"dir":"ltr"},{"str":"سِ","boundary":[0.7579715402910469,0.584531380467018,0.7847220542588785,0.6018070131870663],"dir":"rtl"},{"str":"استزاتژی","boundary":[0.6748907623086711,0.584531380467018,0.7524974949467028,0.6018070131870663],"dir":"rtl"},{"str":"عوَهی","boundary":[0.6134558793888822,0.584531380467018,0.6694082934529987,0.6018070131870663],"dir":"rtl"},{"str":"پَرتز","boundary":[0.5629862538799533,0.584531380467018,0.606256298625388,0.6018070131870663],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.543959366307897,0.584531380467018,0.5575331542530406,0.6018070131870663],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5265253699151509,0.584531380467018,0.5384780405722275,0.6018070131870663],"dir":"rtl"},{"str":"چْارچَب","boundary":[0.4404007661343567,0.584531380467018,0.5210440441794815,0.6018070131870663],"dir":"rtl"},{"str":"راُاًداسی","boundary":[0.3594549925424276,0.584531380467018,0.43499012375539164,0.6018070131870663],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.34808723344217357,0.584531380467018,0.35950336598540733,0.6018070131870663],"dir":"ltr"},{"str":"رشد","boundary":[0.3118071512073205,0.584531380467018,0.3481114201636635,0.6018070131870663],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.30043939210706655,0.584531380467018,0.3118555246503003,0.6018070131870663],"dir":"ltr"},{"str":"تغییتز","boundary":[0.24466521110912576,0.584531380467018,0.29494900632885884,0.6018070131870663],"dir":"rtl"},{"str":"تتِعٌتَاى","boundary":[0.1555541437095186,0.584531380467018,0.2391873105743022,0.6018070131870663],"dir":"rtl"},{"str":"رٍیکزدّایی","boundary":[0.6876204297174184,0.6147637377271026,0.7846575563349054,0.632039370447151],"dir":"rtl"},{"str":"جْ","boundary":[0.6579123154935607,0.6147637377271026,0.682115334265324,0.632039370447151],"dir":"rtl"},{"str":"تَسعِ","boundary":[0.5788432387587862,0.6147637377271026,0.6323027084565045,0.632039370447151],"dir":"rtl"},{"str":"راّثزد","boundary":[0.5226911758777764,0.6147637377271026,0.5733623573991211,0.632039370447151],"dir":"rtl"},{"str":"کسة","boundary":[0.4704720441810779,0.6147637377271026,0.5171803702547404,0.632039370447151],"dir":"rtl"},{"str":"ٍکار","boundary":[0.43132186382935306,0.6147637377271026,0.46490909823840054,0.632039370447151],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.41392348933768697,0.6147637377271026,0.4258517377772641,0.632039370447151],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگز","boundary":[0.3478321296897648,0.6147637377271026,0.40838473011649934,0.632039370447151],"dir":"rtl"},{"str":"هقایسِ","boundary":[0.2833393800137058,0.6147637377271026,0.34234492797444793,0.632039370447151],"dir":"rtl"},{"str":"کٌید","boundary":[0.24360059660579675,0.6147637377271026,0.27772806062804856,0.632039370447151],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23719111541097274,0.6135153033313179,0.24364897004877656,0.6307909360513663],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15553,0.36312,0.84533,0.63204],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/6e9b7f47c0075a27d04d5e70f1417fb2.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/de759fc2f6e37ee7504f79382aa77b66.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14302,0.06278,0.1426,0.45076]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.24772394888539526,0.06278030726332379,0.2811636634820817,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.21868827347119765,0.06278030726332379,0.24219123634458015,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.165920909420728,0.06386167920499705,0.18551215382754865,0.07966888314384132],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.16446970613133388,0.0827286861881317,0.18696319587213286,0.09853589012697597],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمٍ","boundary":[0.806828717700649,0.10870523181739661,0.8574031523360341,0.12598086453744498],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیَُ","boundary":[0.8206393356713831,0.13476556876421644,0.8570887249566655,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"اغشفبدُ","boundary":[0.7602450921110977,0.13476556876421644,0.8144660925567891,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"هسدم","boundary":[0.7180634498327085,0.13476556876421644,0.7541145473745143,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.7005522634740194,0.13476556876421644,0.7120199852336702,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"فٌبٍزی","boundary":[0.6439795219091387,0.13476556876421644,0.6945770422551969,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.6209053896077721,0.13476556876421644,0.637715161043254,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"غبلّبی","boundary":[0.5522231628169468,0.13476556876421644,0.6148704166377199,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"اخیس","boundary":[0.513669528762043,0.13476556876421644,0.546276837463346,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"سغییسار","boundary":[0.4499858910791309,0.13476556876421644,0.5076727822661918,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"اغبغی","boundary":[0.40262491137463574,0.13476556876421644,0.4438881154842752,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"یبفشیِ","boundary":[0.3394848228322651,0.13476556876421644,0.3814487846172452,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"اییي","boundary":[0.28813641310920307,0.13476556876421644,0.3192163502237272,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"سغیییسار","boundary":[0.21717257225783046,0.13476556876421644,0.28219550933204335,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"دٍزًویبی","boundary":[0.14302767417827422,0.13476556876421644,0.21122138451946437,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"زقبثز","boundary":[0.815971298423832,0.16422052255189895,0.8572822187285848,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.7931390333373646,0.16422052255189895,0.8099488047728465,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"کػتٍکبزّب","boundary":[0.7004877655500463,0.16422052255189895,0.7872160908299025,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.6833393800137058,0.16422052255189895,0.6944652718990607,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ّن","boundary":[0.6555488370218083,0.16422052255189895,0.6774016457842637,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"سحز","boundary":[0.6133671947434192,0.16422052255189895,0.6496303087205277,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"سأثیس","boundary":[0.5742088926512677,0.16422052255189895,0.6074510178329021,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"خَد","boundary":[0.5377111299230055,0.16422052255189895,0.5681863990002821,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"قیساز","boundary":[0.49806909340105615,0.16422052255189895,0.5317800620792518,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"دادُ","boundary":[0.46253879953239,0.16422052255189895,0.4920465997500705,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"اغیزه","boundary":[0.41155319063167656,0.16422052255189895,0.4566224978734246,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ّشی","boundary":[0.3812622848062543,0.16422052255189895,0.40563567179948834,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ّیب","boundary":[0.34419317128229937,0.16422052255189895,0.3667110089893982,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.3214334663603015,0.16422052255189895,0.3383157979602532,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"يیَل","boundary":[0.27431773289797234,0.16422052255189895,0.3155319063167654,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"غیبییبى","boundary":[0.21286813479339786,0.16422052255189895,0.26834361268996654,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"هشویبدی","boundary":[0.1430644576127706,0.16422052255189895,0.2068206554601524,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"دزآهدّبی","boundary":[0.7844076268795098,0.19367547633958132,0.8574031523360341,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"قبث","boundary":[0.7622333279517676,0.19367547633958132,0.7782572058702824,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"سَجْ","boundary":[0.7113395412585157,0.19367547633958132,0.7471600757850606,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.6787358406901278,0.19367547633958132,0.6902035624497784,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"سوبظّبی","boundary":[0.5984439875841496,0.19367547633958132,0.6723505462167937,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"سلفٌی","boundary":[0.5584583519118741,0.19367547633958132,0.5923875761108999,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"هیْویبىّیبی","boundary":[0.436876688031604,0.19367547633958132,0.5372681332692619,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"خیَد","boundary":[0.3928810416414722,0.19367547633958132,0.43087297049064316,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.3754907888902326,0.19367547633958132,0.38687931367640505,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"داخی","boundary":[0.3370168903366209,0.19367547633958132,0.369226428024348,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"اسیب","boundary":[0.2947180471761533,0.19367547633958132,0.31628169468295236,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ّیبی","boundary":[0.24252025637924782,0.19367547633958132,0.28061434272584357,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ّشی","boundary":[0.21206596918475643,0.19367547633958132,0.2365708199697555,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"کػیت","boundary":[0.1430522903618378,0.19367547633958132,0.1914833638685303,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.8495182811303261,0.22313043012726386,0.8573547788930544,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"کسدًد","boundary":[0.7913734026686018,0.22313043012726386,0.8341597129842385,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"ٍی","boundary":[0.7737618145415945,0.22313043012726386,0.785454356521233,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.7357923166848068,0.22313043012726386,0.7526020881202887,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"حبل","boundary":[0.6988350062482365,0.22313043012726386,0.7298671818341727,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"حبنس","boundary":[0.652275567380175,0.22313043012726386,0.692788325875761,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"هیْوبىّبی","boundary":[0.5607127020599024,0.22313043012726386,0.6461321401217398,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"ّش","boundary":[0.5377042350657483,0.22313043012726386,0.5547844381247666,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"سسجیح","boundary":[0.46972225581489097,0.22313043012726386,0.5171730949745219,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"هی","boundary":[0.4486195276158872,0.22313043012726386,0.4637969788522248,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"دٌّید","boundary":[0.3883097512798807,0.22313043012726386,0.43332123997258837,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.37116136574354014,0.22313043012726386,0.38239149658275606,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"سلفیيّیبی","boundary":[0.28574483064654405,0.22313043012726386,0.365244626790427,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"ّویساُ","boundary":[0.23205731625598,0.22313043012726386,0.2798534868061992,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"خیَد","boundary":[0.18836560034511204,0.22313043012726386,0.22616825289861342,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"ثیسای","boundary":[0.143023214359363,0.22313043012726386,0.1824750506747915,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"ثسقسازی","boundary":[0.8019752489216755,0.2525853839149463,0.8569516668682229,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"سوبظ","boundary":[0.7533841254484622,0.2525853839149463,0.7958318216632403,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"سلفٌ","boundary":[0.7209247072438597,0.2525853839149463,0.7474137425472756,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"اغشفبدُ","boundary":[0.6457532148183981,0.2525853839149463,0.6998378170009559,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"کٌٌد","boundary":[0.6042004272987463,0.2525853839149463,0.6397943580754102,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"کِ","boundary":[0.5790704236707381,0.2525853839149463,0.5982645890748993,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"ایي","boundary":[0.5492240093521991,0.2525853839149463,0.5731544812712877,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5274956771539443,0.2525853839149463,0.5433069188874957,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.49521506026524775,0.2525853839149463,0.5064451911044637,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"جٌجِّبی","boundary":[0.4207763937598259,0.2525853839149463,0.48928992541461364,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"ًبخَاغشِ","boundary":[0.35044140766719073,0.2525853839149463,0.4148011793007698,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"فٌبٍزی","boundary":[0.2941105333172089,0.2525853839149463,0.34450951655147793,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"اغزه","boundary":[0.25038094086346596,0.2525853839149463,0.28817615035908134,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.23323255532712542,0.2525853839149463,0.24446268616634137,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"غَی","boundary":[0.1902043777965897,0.2525853839149463,0.22731436179981387,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"دیگیس","boundary":[0.14302815891581935,0.2525853839149463,0.18418188414560405,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"غبشًدگبى","boundary":[0.788325875760874,0.2820403377026288,0.8573064054500747,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"دغشگبُّبی","boundary":[0.6980207199580765,0.2820403377026288,0.7819889547305197,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"سلفي","boundary":[0.6579191357278188,0.2820403377026288,0.6920073227708581,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"ّوساُ","boundary":[0.6112629499737978,0.2820403377026288,0.6519960819692439,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"ًیص","boundary":[0.5845849961704358,0.2820403377026288,0.6050711492723828,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"ّیی","boundary":[0.5541651026896499,0.2820403377026288,0.5786332634591544,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"ٍقیز","boundary":[0.5011649937517636,0.2820403377026288,0.5402507356794453,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"نٌییي","boundary":[0.44558390776796875,0.2820403377026288,0.4952287441561714,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"کبزثسدّیبی","boundary":[0.3567218930140686,0.2820403377026288,0.43962470664211406,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"فیساٍاى","boundary":[0.30014915144918775,0.2820403377026288,0.3507801863035697,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"زٍشهیسُای","boundary":[0.2059015600435361,0.2820403377026288,0.2801225460555488,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.18863224089974606,0.2820403377026288,0.199758132785101,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"ثیسای","boundary":[0.143023214359363,0.2820403377026288,0.18268172782359077,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"سلفيّبی","boundary":[0.792561454986448,0.311408913326711,0.857403152336034,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"ّوسا","boundary":[0.7537630507518039,0.311408913326711,0.7866701111461033,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"هشكَز","boundary":[0.6937074212923772,0.311408913326711,0.7401459265529892,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"ًجَدًده","boundary":[0.6386100697383803,0.311408913326711,0.6877978428248689,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"هب","boundary":[0.8436167210867901,0.35528902043563393,0.8570887249566655,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"ّوگ","boundary":[0.8069307373599293,0.35528902043563393,0.8376847263688616,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.7689281251259725,0.35528902043563393,0.7857378965614543,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"ػكس","boundary":[0.7309791591083162,0.35528902043563393,0.7630039103413864,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیشبل","boundary":[0.6635707663159592,0.35528902043563393,0.7249566654573306,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"شًدگ","boundary":[0.625400439216841,0.35528902043563393,0.6576202306704021,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5964814311065811,0.35528902043563393,0.6043462177887345,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"کٌینه","boundary":[0.540524851856331,0.35528902043563393,0.5807231829725481,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"ّوِ","boundary":[0.5041480227355183,0.35528902043563393,0.5346114965562122,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"هب","boundary":[0.4845809650501875,0.35528902043563393,0.49818752076895056,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.46174869996372003,0.35528902043563393,0.47855847139920193,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"ایي","boundary":[0.4319022856451809,0.35528902043563393,0.45583275756426955,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"ػكس،","boundary":[0.38899504172209465,0.35528902043563393,0.425977346473006,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"زاًٌیدگ","boundary":[0.332554894188866,0.35528902043563393,0.38307753151627877,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.31249244164953444,0.35528902043563393,0.317435364738935,0.37256465315568227],"dir":"ltr"},{"str":"سفیسیح،","boundary":[0.2530172935058653,0.35528902043563393,0.3065462291970939,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"کیبز","boundary":[0.2173660660297497,0.35528902043563393,0.24709967479554407,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"شًیدگ","boundary":[0.1581694880279957,0.35528902043563393,0.19767923098024065,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.8495182811303261,0.38474397422331635,0.8573547788930544,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"کٌینه","boundary":[0.7939855685895111,0.38474397422331635,0.8341838997057283,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"فٌبٍزیّبی","boundary":[0.7065344459225219,0.38474397422331635,0.7880536774737983,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"ًَیي","boundary":[0.6671342766154715,0.38474397422331635,0.7006074167542603,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"سوبه","boundary":[0.631763254663001,0.38474397422331635,0.6612196310729475,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"جٌجِّبی","boundary":[0.542282420284597,0.38474397422331635,0.610707267293922,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"شًدگ","boundary":[0.5041120931854789,0.38474397422331635,0.5363318846390399,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"اًػبى","boundary":[0.44270568791067033,0.38474397422331635,0.4830851535107575,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.4255573023743298,0.38474397422331635,0.43668319425968477,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"سحز","boundary":[0.38337566009594065,0.38474397422331635,0.4196387740730493,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"سأثیس","boundary":[0.34403192647236663,0.38474397422331635,0.37742221820586797,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"خَد","boundary":[0.3075341637441045,0.38474397422331635,0.33800943282138113,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"قساز","boundary":[0.27514814366912566,0.38474397422331635,0.30156150056751374,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"دادُ","boundary":[0.23961784980045958,0.38474397422331635,0.26912565001814004,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"اغزه","boundary":[0.1958846874288723,0.38474397422331635,0.23368346684233204,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"جبییت","boundary":[0.1430522903618378,0.38474397422331635,0.18996251058169067,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"اغز","boundary":[0.823307937275769,0.41422772073219893,0.8570726004756722,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ثداًین","boundary":[0.7746200669165961,0.41422772073219893,0.8173667361907985,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"کبزّبی","boundary":[0.7153867859878261,0.41422772073219893,0.7687064333050496,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"زٍشاًِ","boundary":[0.6688515338412545,0.41422772073219893,0.7094430719439789,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6370701818035233,0.41422772073219893,0.6628290401902689,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"آهسیکبی","boundary":[0.5814192434665829,0.41422772073219893,0.6311323713911693,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.5462974160519207,0.41422772073219893,0.5603963915294687,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"يَز","boundary":[0.5117345910428508,0.41422772073219893,0.540375134238569,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"هشَغى","boundary":[0.4523078163421615,0.41422772073219893,0.5056395372273955,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ثَغیلِ","boundary":[0.3977909461039223,0.41422772073219893,0.4461643890837264,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"052","boundary":[0.3577619220381344,0.41422772073219893,0.39186519933889624,0.43150335345224733],"dir":"ltr"},{"str":"زایبًِ","boundary":[0.3155319063167654,0.41422772073219893,0.3517394283871488,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ادازُ","boundary":[0.27806667472890717,0.41422772073219893,0.3095577861087596,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"هی","boundary":[0.25687910670375297,0.41422772073219893,0.2719958076349417,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیَده","boundary":[0.19973394606361108,0.41422772073219893,0.2415769742411416,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"اهیسٍش","boundary":[0.15065908816059984,0.41422772073219893,0.1938239067671389,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ّوِ","boundary":[0.8268553230942879,0.44368267451988136,0.8572580320070948,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"جَاًت","boundary":[0.7740557100818318,0.44368267451988136,0.8207118958358529,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"شًدگ","boundary":[0.735764449375264,0.44368267451988136,0.7680643614345903,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"هسدم","boundary":[0.6787116539686379,0.44368267451988136,0.7146249682469298,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.6585399282460597,0.44368267451988136,0.6727239397638822,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"زایبًِ","boundary":[0.6162373523602209,0.44368267451988136,0.6526112501781994,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"ّب","boundary":[0.6005240456322813,0.44368267451988136,0.6157374934494297,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"ٍاثػشِ","boundary":[0.5477244326198252,0.44368267451988136,0.5943806183738461,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"اغزه","boundary":[0.5038739065586326,0.44368267451988136,0.5417572267471062,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"سلَیصیَى،","boundary":[0.4310960615955174,0.44368267451988136,0.49773047930019754,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"هَثبیی","boundary":[0.3858334554232239,0.44368267451988136,0.425167947850998,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3662998347240698,0.44368267451988136,0.3712561265432581,0.46095830723992975],"dir":"ltr"},{"str":"خیَدزٍی","boundary":[0.2914661184343129,0.44368267451988136,0.3601564074656347,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیكی","boundary":[0.23807764189007602,0.44368267451988136,0.28553946316734574,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"دغیشگب","boundary":[0.15065908816059984,0.44368267451988136,0.20292659330027818,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"دیؽ","boundary":[0.8156407465634701,0.4730512501439636,0.8570967871971621,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.7845849961704358,0.4730512501439636,0.8093763856975854,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"ٍی","boundary":[0.7549804490667957,0.4730512501439636,0.7783206353045512,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.7239246986737615,0.4730512501439636,0.7487160882009111,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"ؾوب","boundary":[0.688999072842343,0.4730512501439636,0.7179778370527803,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"ّوِ","boundary":[0.6525013101140807,0.4730512501439636,0.683066058781253,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"ّوِ","boundary":[0.6021203692506149,0.4730512501439636,0.6326851179177871,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.5819486435280364,0.4730512501439636,0.5961326550458591,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"فٌبٍزیّب","boundary":[0.509968960374088,0.4730512501439636,0.5759950873607689,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"ٍاثػشِاًده","boundary":[0.433925908009836,0.4730512501439636,0.5038255331156529,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"فٌبٍزی","boundary":[0.3772644817994922,0.4730512501439636,0.42789399222236635,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.3543112831055751,0.4730512501439636,0.371121054541057,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"شًدگ","boundary":[0.3160200223990073,0.4730512501439636,0.34831993445833376,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"زٍشهسُ","boundary":[0.24723666706977873,0.4730512501439636,0.2949814085098955,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"هیب","boundary":[0.22029265933002784,0.4730512501439636,0.2412762519396797,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"آى","boundary":[0.19504172209457007,0.4730512501439636,0.21435126233344953,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"نٌیبى","boundary":[0.14306254092918086,0.4730512501439636,0.18911789201313386,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"ًفَذ","boundary":[0.8266940782843553,0.5025062039316461,0.857120973918652,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"کسدُ","boundary":[0.7857217720804611,0.5025062039316461,0.8207750476663859,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"کِ","boundary":[0.760591768452453,0.5025062039316461,0.7797859338566141,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"گبّ","boundary":[0.730265481178021,0.5025062039316461,0.7546329117094651,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"آى","boundary":[0.6901072795744617,0.5025062039316461,0.7092433587293909,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.6730464876923242,0.5025062039316461,0.6842192552190988,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"ًبقم","boundary":[0.6281479540155853,0.5025062039316461,0.6670859031724917,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"حقَ","boundary":[0.5927057159825384,0.5025062039316461,0.6222409143434108,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"خَد","boundary":[0.5426452211069457,0.5025062039316461,0.5731204901842223,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5288968062662902,0.5025062039316461,0.5367287956728717,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"داًینه","boundary":[0.47330918634536,0.5025062039316461,0.5136937154835328,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"حشوبً","boundary":[0.4311801613876815,0.5025062039316461,0.46740143801796147,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"سب","boundary":[0.41449565165369645,0.5025062039316461,0.4252724130602829,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.3945849434360357,0.5025062039316461,0.4085854170976025,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"حبل","boundary":[0.3576839972185576,0.5025062039316461,0.3886747088799417,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"ثسای","boundary":[0.31959527552706896,0.5025062039316461,0.35176903469195514,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"ؾوب","boundary":[0.2849022484468125,0.5025062039316461,0.3136880189970043,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.25724106148851855,0.5025062039316461,0.2693836417140323,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"دیؽآهید","boundary":[0.18294836134961906,0.5025062039316461,0.25132735831732084,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"کیِ","boundary":[0.14304650932684468,0.5025062039316461,0.16946211646085368,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"هؿغَل","boundary":[0.8048050953359939,0.5319611577193285,0.857120973918652,0.5492367904393769],"dir":"rtl"},{"str":"اغشساحز","boundary":[0.7328495989035353,0.5319611577193285,0.7989035352924578,0.5492367904393769],"dir":"rtl"},{"str":"ثَدید","boundary":[0.6878553534984998,0.5319611577193285,0.7269329453560515,0.5492367904393769],"dir":"rtl"},{"str":"ًبگْبى","boundary":[0.6213569419534365,0.5319611577193285,0.668222679082517,0.5492367904393769],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5895725250651274,0.5319611577193285,0.6154503176421284,0.5492367904393769],"dir":"rtl"},{"str":"سوبظ","boundary":[0.5411548870216786,0.5319611577193285,0.5836659007538195,0.5492367904393769],"dir":"rtl"},{"str":"کبزی","boundary":[0.4972904811525279,0.5319611577193285,0.5352579641389937,0.5492367904393769],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.481773380724759,0.5319611577193285,0.49132099810537344,0.5492367904393769],"dir":"rtl"},{"str":"ؾوب","boundary":[0.44705165986680334,0.5319611577193285,0.4758607275232464,0.5492367904393769],"dir":"rtl"},{"str":"گسفشِ","boundary":[0.3992914739073785,0.5319611577193285,0.4411421355047199,0.5492367904393769],"dir":"rtl"},{"str":"ؾدُ","boundary":[0.3619849150028971,0.5319611577193285,0.39337390963321583,0.5492367904393769],"dir":"rtl"},{"str":"اغز!","boundary":[0.31833756600959406,0.5319611577193285,0.3560728539628423,0.5492367904393769],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14302,0.06278,0.8574,0.54924],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/23a059855b1c4602af627df2178a0305.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/4a9767996053e5dc9ce623c8f99d698a.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14302,0.06278,0.14237,0.31645]},"elements":[{"words":[{"str":"14","boundary":[0.8144475349699681,0.06394805736859721,0.8340387793767888,0.07975526130744148],"dir":"ltr"},{"str":"سیستمهای","boundary":[0.7050261619704116,0.06278030726332379,0.7777161285121136,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.640116378441569,0.06278030726332379,0.6994858936596535,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5806669898954895,0.06278030726332379,0.6343844882492845,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5592118211273668,0.06278030726332379,0.5751275136474118,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"عصر","boundary":[0.5209860120127383,0.06278030726332379,0.5536680652481468,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.45680654653928326,0.06278030726332379,0.5154454367823815,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"14","boundary":[0.8129963316805741,0.0827286861881317,0.8354898214213731,0.09853589012697597],"dir":"ltr"},{"str":"ًػ","boundary":[0.8399645261418147,0.10752765450894022,0.8575724593864634,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"جَاى","boundary":[0.782883863425646,0.10752765450894022,0.819889547305196,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"اهسٍش،","boundary":[0.7377756278469786,0.10752765450894022,0.7770790502680694,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"ثسػکع","boundary":[0.6785181601967186,0.10752765450894022,0.7319708146894022,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"ددزاى","boundary":[0.6326843229733543,0.10752765450894022,0.6727133470391422,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"هبدزاى","boundary":[0.5680654653928328,0.10752765450894022,0.6136574354012981,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"خَد","boundary":[0.5325109848026767,0.10752765450894022,0.5622606522352561,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"ػوَهبً","boundary":[0.48619341314951425,0.10752765450894022,0.5267061716451001,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.4640625629862539,0.10752765450894022,0.4803885999919378,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"دِّّیبی","boundary":[0.39271173459104286,0.10752765450894022,0.45825774982867745,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"0992","boundary":[0.2791550771959528,0.10752765450894022,0.32365864473737255,0.12480328722898859],"dir":"ltr"},{"str":"0982","boundary":[0.3425242874994961,0.10752765450894022,0.3870278550409159,0.12480328722898859],"dir":"ltr"},{"str":"هییددی","boundary":[0.21344781714838557,0.10752765450894022,0.2736727536582416,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"یؼٌی","boundary":[0.1799492078848712,0.10752765450894022,0.20776393759825856,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.14306445761277056,0.10752765450894022,0.15939049461845445,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"ػكس","boundary":[0.8258959164751882,0.13701140101782264,0.8573386544120609,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.7618252912484379,0.13701140101782264,0.8198734228242028,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"نؿن","boundary":[0.7181924456806545,0.13701140101782264,0.7558027975974523,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.6986253879953239,0.13701140101782264,0.712169952029669,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"دًیب","boundary":[0.6672068367799412,0.13701140101782264,0.6926028943443384,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"گؿَدُ","boundary":[0.6135365017938484,0.13701140101782264,0.6611843431289555,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"اغزه","boundary":[0.5707501914782118,0.13701140101782264,0.6075140081428629,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"جَاهغ","boundary":[0.5207078647156045,0.13701140101782264,0.5647276978272261,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"هب","boundary":[0.5016245414600717,0.13701140101782264,0.5146853710646189,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.482057483774741,0.13701140101782264,0.4956020478090862,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"جَاىّبی","boundary":[0.4085779252869187,0.13701140101782264,0.47603499012375544,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"اهسٍشی","boundary":[0.352706598645245,0.13701140101782264,0.40274922400935226,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.33322854867498175,0.13701140101782264,0.3468778973676785,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"نؿن","boundary":[0.28971774549319945,0.13701140101782264,0.3274075865683073,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"اًػبىّبی","boundary":[0.21431824052052215,0.13701140101782264,0.28387148788648364,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیشبی","boundary":[0.15793929132906034,0.13701140101782264,0.20848953924295563,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"جَاىّبی","boundary":[0.7770790502680696,0.16637997664190501,0.8441972024025478,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"ًػ","boundary":[0.753980731245213,0.16637997664190501,0.7713951707179425,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"ّبی","boundary":[0.7095577861087593,0.16637997664190501,0.7399121215785864,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"دیؽ","boundary":[0.6688031603982746,0.16637997664190501,0.7038739065586325,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.6524771233925907,0.16637997664190501,0.6631192808481475,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.6332486798081186,0.16637997664190501,0.6467932438424638,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"نؿن","boundary":[0.5899544483411939,0.16637997664190501,0.6275648002579917,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"هْبجساى","boundary":[0.525013101140807,0.16637997664190501,0.584270568791067,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.505784657556335,0.16637997664190501,0.5193292215906801,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"ایي","boundary":[0.47700245898335153,0.16637997664190501,0.500100778006208,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"دًیبی","boundary":[0.4305639537227396,0.16637997664190501,0.4713185794332245,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"دیجیشبل","boundary":[0.3651388720925546,0.16637997664190501,0.42488007417261264,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"هی","boundary":[0.3445801588261378,0.16637997664190501,0.3594549925424276,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"ًگسًیده","boundary":[0.28109001491514496,0.16637997664190501,0.3298988188817673,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.2583141855121539,0.16637997664190501,0.27493046317571657,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"اٍایی","boundary":[0.22626677953803362,0.16637997664190501,0.25263030596202685,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"دّیِ","boundary":[0.17100012093360742,0.16637997664190501,0.2063127343088644,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.1430644576127706,0.16637997664190501,0.1653162413834805,0.18365560936195338],"dir":"ltr"},{"str":"کوشس","boundary":[0.8219212319103479,0.19583493042958736,0.8575724593864635,0.21311056314963575],"dir":"rtl"},{"str":"کػ","boundary":[0.7934050872737535,0.19583493042958736,0.8158987382593624,0.21311056314963575],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.7632905950253953,0.19583493042958736,0.7726045067924376,0.21311056314963575],"dir":"rtl"},{"str":"هفَْم","boundary":[0.7143287796697336,0.19583493042958736,0.757487805861249,0.21311056314963575],"dir":"rtl"},{"str":"ایٌشسًز","boundary":[0.6553535863054225,0.19583493042958736,0.7085096948441973,0.21311056314963575],"dir":"rtl"},{"str":"آؾٌب","boundary":[0.6188958677306801,0.19583493042958736,0.6494940944088362,0.21311056314963575],"dir":"rtl"},{"str":"ثَد","boundary":[0.5914390081847196,0.19583493042958736,0.6132865723384529,0.21311056314963575],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.5614054788682917,0.19583493042958736,0.572177208046116,0.21311056314963575],"dir":"rtl"},{"str":"هبیکسٍغبفز","boundary":[0.46980112127539064,0.19583493042958736,0.5556093038255332,0.21311056314963575],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.45029228068610766,0.19583493042958736,0.4639416293788044,0.21311056314963575],"dir":"rtl"},{"str":"ػٌَاى","boundary":[0.4039806036781166,0.19583493042958736,0.4444713185794333,0.21311056314963575],"dir":"rtl"},{"str":"ثصزگسسیي","boundary":[0.3254005376261117,0.19583493042958736,0.3981537469262708,0.21311056314963575],"dir":"rtl"},{"str":"ػسنِکٌٌدُ","boundary":[0.23721369547412308,0.19583493042958736,0.3195469020840892,0.21311056314963575],"dir":"rtl"},{"str":"ًسمافصازّیبی","boundary":[0.14306445761277056,0.19583493042958736,0.2313863022533962,0.21311056314963575],"dir":"rtl"},{"str":"کبزثسدی","boundary":[0.7987500541215219,0.2252898842172699,0.8575966461079534,0.24256551693731826],"dir":"rtl"},{"str":"هبًٌد","boundary":[0.7576087394686983,0.2252898842172699,0.7929213528439553,0.24256551693731826],"dir":"rtl"},{"str":"ٍزد","boundary":[0.7279327397927333,0.2252898842172699,0.7521747893739669,0.24256551693731826],"dir":"rtl"},{"str":"یب","boundary":[0.698067069407626,0.2252898842172699,0.708711250856613,0.24256551693731826],"dir":"rtl"},{"str":"اکػ","boundary":[0.6665054218567339,0.2252898842172699,0.6922642802434795,0.24256551693731826],"dir":"rtl"},{"str":"ٍههه","boundary":[0.6274391125038119,0.2252898842172699,0.6463095094126657,0.24256551693731826],"dir":"rtl"},{"str":"ّن","boundary":[0.6002752494235416,0.2252898842172699,0.6216390534929657,0.24256551693731826],"dir":"rtl"},{"str":"خجس","boundary":[0.5662530217147345,0.2252898842172699,0.5944289918168258,0.24256551693731826],"dir":"rtl"},{"str":"نٌداً","boundary":[0.5229572298141655,0.2252898842172699,0.5604466481235136,0.24256551693731826],"dir":"rtl"},{"str":"ًجَده","boundary":[0.46949982117475164,0.2252898842172699,0.5021566493328495,0.24256551693731826],"dir":"rtl"},{"str":"ٌَّش","boundary":[0.4307971828228207,0.2252898842172699,0.4636997621639053,0.24256551693731826],"dir":"ltr"},{"str":"ٍیسٍظّب","boundary":[0.3602591925986608,0.2252898842172699,0.42500100778006206,0.24256551693731826],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.3381303664288305,0.2252898842172699,0.3544564034345144,0.24256551693731826],"dir":"rtl"},{"str":"شیس","boundary":[0.3110412383601403,0.2252898842172699,0.33232555327125407,0.24256551693731826],"dir":"rtl"},{"str":"هیکسٍغکَح","boundary":[0.21671302454952232,0.2252898842172699,0.3052364252025638,0.24256551693731826],"dir":"rtl"},{"str":"هًبیؼیِ","boundary":[0.15636715443221672,0.2252898842172699,0.21090821139194582,0.24256551693731826],"dir":"rtl"},{"str":"ثسزغ","boundary":[0.8253315596404242,0.25474483800495235,0.8575724593864635,0.2720204707250007],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7969121618897892,0.25474483800495235,0.8045309791591083,0.2720204707250007],"dir":"rtl"},{"str":"ؾدًد","boundary":[0.7433695651319552,0.25474483800495235,0.7819889547305195,0.2720204707250007],"dir":"rtl"},{"str":"کسمّب","boundary":[0.6818619660093918,0.25474483800495235,0.724110130205184,0.2720204707250007],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.6596035681172941,0.25474483800495235,0.6760591768452453,0.2720204707250007],"dir":"rtl"},{"str":"خبک","boundary":[0.6174404627663789,0.25474483800495235,0.6538073930745354,0.2720204707250007],"dir":"rtl"},{"str":"گلداىّب","boundary":[0.554881678187406,0.25474483800495235,0.6116015640746564,0.2720204707250007],"dir":"rtl"},{"str":"یبفز","boundary":[0.5149756117224977,0.25474483800495235,0.5490788890232596,0.2720204707250007],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5015519812956021,0.25474483800495235,0.5091707985649212,0.2720204707250007],"dir":"rtl"},{"str":"ؾدًده","boundary":[0.44447131857943334,0.25474483800495235,0.48674970774378207,0.2720204707250007],"dir":"rtl"},{"str":"اهب","boundary":[0.4223404684161729,0.25474483800495235,0.43866650542185676,0.2720204707250007],"dir":"rtl"},{"str":"ایي","boundary":[0.39343733623573995,0.25474483800495235,0.4165356552585964,0.2720204707250007],"dir":"rtl"},{"str":"ًبمّب","boundary":[0.3540936026121659,0.25474483800495235,0.3876325230781635,0.2720204707250007],"dir":"rtl"},{"str":"ٍاضگبى","boundary":[0.28963598984157696,0.25474483800495235,0.3349860926351433,0.2720204707250007],"dir":"rtl"},{"str":"خیل","boundary":[0.25928165437174994,0.25474483800495235,0.28383117668400054,0.2720204707250007],"dir":"rtl"},{"str":"شٍد","boundary":[0.21477808683033017,0.25474483800495235,0.23860200749788366,0.2720204707250007],"dir":"rtl"},{"str":"ثیب","boundary":[0.1925263030596203,0.25474483800495235,0.20897327367275367,0.2720204707250007],"dir":"rtl"},{"str":"اٍیییي","boundary":[0.14306445761277056,0.25474483800495235,0.18672148990204376,0.2720204707250007],"dir":"rtl"},{"str":"غبلّبی","boundary":[0.7963397428145282,0.2841997917926349,0.8575724593864635,0.3014754245126832],"dir":"rtl"},{"str":"ػوس","boundary":[0.7628653202725038,0.2841997917926349,0.7903172491635426,0.3014754245126832],"dir":"rtl"},{"str":"ؾوب","boundary":[0.7287862296932318,0.2841997917926349,0.7568428266215182,0.3014754245126832],"dir":"rtl"},{"str":"هؼبً","boundary":[0.6977304793001976,0.2841997917926349,0.7227637360422462,0.3014754245126832],"dir":"rtl"},{"str":"جدییدی","boundary":[0.6146732777038739,0.2841997917926349,0.6768331519329222,0.3014754245126832],"dir":"rtl"},{"str":"ثیِ","boundary":[0.5878502035715726,0.2841997917926349,0.6086507840528883,0.3014754245126832],"dir":"rtl"},{"str":"خیَد","boundary":[0.5448220260410368,0.2841997917926349,0.581827709920587,0.3014754245126832],"dir":"rtl"},{"str":"گسفشٌیده","boundary":[0.478356915386786,0.2841997917926349,0.5387995323900512,0.3014754245126832],"dir":"rtl"},{"str":"شهیبً","boundary":[0.44089168379892774,0.2841997917926349,0.47233442173580037,0.3014754245126832],"dir":"rtl"},{"str":"کیِ","boundary":[0.3941145644374572,0.2841997917926349,0.4199943564316524,0.3014754245126832],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیوب","boundary":[0.3527794574112146,0.2841997917926349,0.38809207078647157,0.3014754245126832],"dir":"rtl"},{"str":"غیبلّیبی","boundary":[0.2713024549522313,0.2841997917926349,0.34675696376022896,0.3014754245126832],"dir":"rtl"},{"str":"ًَجیَاً","boundary":[0.2176321199661386,0.2841997917926349,0.2652799613012456,0.3014754245126832],"dir":"rtl"},{"str":"خیَد","boundary":[0.1597291087193131,0.2841997917926349,0.1967347925988632,0.3014754245126832],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.14306445761277056,0.2841997917926349,0.15370661506832747,0.3014754245126832],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.8497601483452252,0.3136547455803173,0.8573547788930544,0.3309303783003657],"dir":"rtl"},{"str":"گرزاًدید","boundary":[0.7726851291974037,0.3136547455803173,0.8349417503124116,0.3309303783003657],"dir":"rtl"},{"str":"سجبزر","boundary":[0.720320877171766,0.3136547455803173,0.7670012496472769,0.3309303783003657],"dir":"rtl"},{"str":"ایکشسًٍیک","boundary":[0.64280243479663,0.3136547455803173,0.7146369976216391,0.3309303783003657],"dir":"rtl"},{"str":"ؾک","boundary":[0.6148667714757932,0.3136547455803173,0.6371185552465031,0.3309303783003657],"dir":"rtl"},{"str":"گسفز","boundary":[0.5536743661063409,0.3136547455803173,0.5949127262466238,0.3309303783003657],"dir":"rtl"},{"str":"فسقزّبی","boundary":[0.4589430402708911,0.3136547455803173,0.5348087233442174,0.3309303783003657],"dir":"rtl"},{"str":"جدیدی","boundary":[0.3983553029386866,0.3136547455803173,0.4532591607207642,0.3309303783003657],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.38202926593300274,0.3136547455803173,0.3926714233885596,0.3309303783003657],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.3444189140162051,0.3136547455803173,0.3763453863828758,0.3309303783003657],"dir":"rtl"},{"str":"کسده","boundary":[0.3083806989962511,0.3136547455803173,0.3387350344660781,0.3309303783003657],"dir":"rtl"},{"str":"ًػ","boundary":[0.2852823799733947,0.3136547455803173,0.3026968194461241,0.3309303783003657],"dir":"rtl"},{"str":"اهیسٍش","boundary":[0.22348530656669488,0.3136547455803173,0.2653283347442254,0.3309303783003657],"dir":"rtl"},{"str":"ثیب","boundary":[0.2013544564034345,0.3136547455803173,0.21780142701656788,0.3309303783003657],"dir":"rtl"},{"str":"ٍاضگیبى","boundary":[0.14306445761277056,0.3136547455803173,0.19567057685330752,0.3309303783003657],"dir":"rtl"},{"str":"دًیبی","boundary":[0.8165840287015759,0.3430233212043995,0.8576288950699396,0.3602989539244479],"dir":"rtl"},{"str":"فٌبٍزی","boundary":[0.7619220381343973,0.3430233212043995,0.8107792155439995,0.3602989539244479],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.6981900270085054,0.3430233212043995,0.7562381585842703,0.3602989539244479],"dir":"rtl"},{"str":"آؾٌبی","boundary":[0.6569516668682226,0.3430233212043995,0.6925061474583786,0.3602989539244479],"dir":"rtl"},{"str":"دازد","boundary":[0.6078526222437214,0.3430233212043995,0.6363929536018058,0.3602989539244479],"dir":"rtl"},{"str":"آى","boundary":[0.5703632039343733,0.3430233212043995,0.5889869794815978,0.3602989539244479],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.5540371669286895,0.3430233212043995,0.5646793243842463,0.3602989539244479],"dir":"rtl"},{"str":"ثیؽ","boundary":[0.5147337445075987,0.3430233212043995,0.5483532873785625,0.3602989539244479],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.4984077075019148,0.3430233212043995,0.5090498649574717,0.3602989539244479],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4674487039948402,0.3430233212043995,0.49272382795178776,0.3602989539244479],"dir":"rtl"},{"str":"جصء","boundary":[0.43370822751642685,0.3430233212043995,0.4617648244447132,0.3602989539244479],"dir":"rtl"},{"str":"جدای","boundary":[0.39646067642197763,0.3430233212043995,0.4280243479662998,0.3602989539244479],"dir":"rtl"},{"str":"ًبدیریس","boundary":[0.3347442254202443,0.3430233212043995,0.38173902527512393,0.3602989539244479],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.3184181884145604,0.3430233212043995,0.3290603458701173,0.3602989539244479],"dir":"rtl"},{"str":"شًیدگ","boundary":[0.27427742169548913,0.3430233212043995,0.3127343088644334,0.3602989539244479],"dir":"rtl"},{"str":"خیَد","boundary":[0.21671302454952232,0.3430233212043995,0.25371870842907246,0.3602989539244479],"dir":"rtl"},{"str":"هی","boundary":[0.19615431128310556,0.3430233212043995,0.21102914499939532,0.3602989539244479],"dir":"rtl"},{"str":"داًیده","boundary":[0.14306445761277056,0.3430233212043995,0.18156971822469462,0.3602989539244479],"dir":"rtl"},{"str":"ثدٍى","boundary":[0.8219051074293546,0.372478274992082,0.8575321481839803,0.3897539077121304],"dir":"rtl"},{"str":"ؾک","boundary":[0.7838110210827589,0.372478274992082,0.8161002942717781,0.3897539077121304],"dir":"rtl"},{"str":"ثسای","boundary":[0.7468053372032087,0.372478274992082,0.7780062079251824,0.3897539077121304],"dir":"rtl"},{"str":"ثػیبزی","boundary":[0.6881525375901963,0.372478274992082,0.7410005240456323,0.3897539077121304],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.6717055669770631,0.372478274992082,0.6823477244326199,0.3897539077121304],"dir":"rtl"},{"str":"هب","boundary":[0.6528399242149394,0.372478274992082,0.6659007538194865,0.3897539077121304],"dir":"rtl"},{"str":"شًدگ","boundary":[0.6158342403353892,0.372478274992082,0.6470351110573629,0.3897539077121304],"dir":"rtl"},{"str":"ثدٍى","boundary":[0.5597210464788165,0.372478274992082,0.5951545934615229,0.3897539077121304],"dir":"rtl"},{"str":"سلفي","boundary":[0.5210222920949732,0.372478274992082,0.55391623332124,0.3897539077121304],"dir":"rtl"},{"str":"ّوساُ","boundary":[0.4759140565163059,0.372478274992082,0.5152174789373968,0.3897539077121304],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.46636030152779456,0.372478274992082,0.47010924335872945,0.3897539077121304],"dir":"rtl"},{"str":"هؼٌ","boundary":[0.4282259039787155,0.372478274992082,0.45151771677349123,0.3897539077121304],"dir":"rtl"},{"str":"اغیزه","boundary":[0.36352642399322765,0.372478274992082,0.4075462571048494,0.3897539077121304],"dir":"rtl"},{"str":"ػیدٍُ","boundary":[0.31394364493892846,0.372478274992082,0.3577216108356512,0.3897539077121304],"dir":"rtl"},{"str":"ثیس","boundary":[0.2883057201596323,0.372478274992082,0.308138831781352,0.3897539077121304],"dir":"rtl"},{"str":"اییي","boundary":[0.2521465715322288,0.372478274992082,0.2825009070020559,0.3897539077121304],"dir":"rtl"},{"str":"غیسػز","boundary":[0.19240536945217074,0.372478274992082,0.24634175837465233,0.3897539077121304],"dir":"rtl"},{"str":"سغیییس","boundary":[0.14306445761277056,0.372478274992082,0.18672148990204376,0.3897539077121304],"dir":"rtl"},{"str":"فٌبٍزیّب","boundary":[0.7933627520778398,0.40196202150096455,0.8575966461079534,0.4192376542210129],"dir":"rtl"},{"str":"ًیص","boundary":[0.7676074781181689,0.40196202150096455,0.7875599629136936,0.4192376542210129],"dir":"rtl"},{"str":"فصًٍ","boundary":[0.7358003789253033,0.40196202150096455,0.7618011045269479,0.4192376542210129],"dir":"rtl"},{"str":"یبفشِ","boundary":[0.6813964045221217,0.40196202150096455,0.7149997984439876,0.4192376542210129],"dir":"rtl"},{"str":"ثس","boundary":[0.6494553436399976,0.40196202150096455,0.6621518119885516,0.4192376542210129],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیَُ","boundary":[0.6079961359143214,0.40196202150096455,0.6436489700487766,0.4192376542210129],"dir":"rtl"},{"str":"شًدگ","boundary":[0.570967871971621,0.40196202150096455,0.6021687426935947,0.4192376542210129],"dir":"rtl"},{"str":"هسدم","boundary":[0.5152317506053566,0.40196202150096455,0.5501672914903053,0.4192376542210129],"dir":"rtl"},{"str":"اًجبم","boundary":[0.461053494467976,0.40196202150096455,0.49598903535292455,0.4192376542210129],"dir":"rtl"},{"str":"کػتٍکبزّب","boundary":[0.3707804164467681,0.40196202150096455,0.4552344096424396,0.4192376542210129],"dir":"rtl"},{"str":"سأثیس","boundary":[0.3329317817421461,0.40196202150096455,0.36497762728262184,0.4192376542210129],"dir":"rtl"},{"str":"ثػصای","boundary":[0.2925383964203652,0.40196202150096455,0.3271254081509251,0.4192376542210129],"dir":"rtl"},{"str":"ًْبدُ","boundary":[0.2369315170567409,0.40196202150096455,0.27173781593904944,0.4192376542210129],"dir":"rtl"},{"str":"اغزه","boundary":[0.19434030717136294,0.40196202150096455,0.23110412383601403,0.4192376542210129],"dir":"rtl"},{"str":"زادییَ","boundary":[0.14778086830330148,0.40196202150096455,0.18853549401378641,0.4192376542210129],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1430644576127706,0.40196202150096455,0.1479985487967106,0.4192376542210129],"dir":"ltr"},{"str":"88","boundary":[0.8351271818438344,0.43141697528864703,0.8573789656145443,0.4486926080086954],"dir":"ltr"},{"str":"غبل،","boundary":[0.7938646349820615,0.43141697528864703,0.8291288749143386,0.4486926080086954],"dir":"rtl"},{"str":"سلَیصیَى","boundary":[0.7279800056435684,0.43141697528864703,0.7877212077236264,0.4486926080086954],"dir":"rtl"},{"str":"00","boundary":[0.6953279316322006,0.43141697528864703,0.7175797154029105,0.4486926080086954],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.7232635949530374,0.43141697528864703,0.7281976861369774,0.4486926080086954],"dir":"ltr"},{"str":"غبل،","boundary":[0.6540653847704277,0.43141697528864703,0.689329624702705,0.4486926080086954],"dir":"rtl"},{"str":"ایٌشسًز","boundary":[0.5948321038416576,0.43141697528864703,0.6479219575119927,0.4486926080086954],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.5732656105131616,0.43141697528864703,0.5846091828919256,0.4486926080086954],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5901156931511267,0.43141697528864703,0.5950497843350666,0.4486926080086954],"dir":"ltr"},{"str":"غبل،","boundary":[0.5320998105373483,0.43141697528864703,0.5673640504696255,0.4486926080086954],"dir":"rtl"},{"str":"دغشگبُ","boundary":[0.47492240093521987,0.43141697528864703,0.5260773168863627,0.4486926080086954],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.40492602894344343,0.43141697528864703,0.41626960132220747,0.4486926080086954],"dir":"ltr"},{"str":"،iPod","boundary":[0.42173580037892533,0.42978894935360346,0.46914177449913336,0.4486926080086954],"dir":"ltr"},{"str":"غبل","boundary":[0.3684524529366711,0.43141697528864703,0.39900028217841743,0.4486926080086954],"dir":"rtl"},{"str":"فیع","boundary":[0.3131132341677752,0.43141697528864703,0.34890958197283023,0.4486926080086954],"dir":"rtl"},{"str":"ثَک","boundary":[0.27564800257991695,0.43141697528864703,0.3070907405167896,0.4486926080086954],"dir":"rtl"},{"str":"سٌْب","boundary":[0.24321360906195832,0.43141697528864703,0.270205990244689,0.4486926080086954],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.22606522352561778,0.43141697528864703,0.23740879590438183,0.4486926080086954],"dir":"ltr"},{"str":"غبل","boundary":[0.18959970975934212,0.43141697528864703,0.2201475390010884,0.4486926080086954],"dir":"rtl"},{"str":"يیَل","boundary":[0.14306445761277056,0.43141697528864703,0.18357721610835648,0.4486926080086954],"dir":"rtl"},{"str":"کؿید","boundary":[0.8163582859676705,0.4608719290763295,0.8575724593864635,0.47814756179637785],"dir":"rtl"},{"str":"سب","boundary":[0.8002741161768856,0.4608719290763295,0.810553472810094,0.47814756179637785],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.780924738984964,0.4608719290763295,0.7944693030193091,0.47814756179637785],"dir":"rtl"},{"str":"ثبشازی","boundary":[0.7326722296126094,0.4608719290763295,0.7752408594348369,0.47814756179637785],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.717458781795461,0.4608719290763295,0.7266497359616237,0.47814756179637785],"dir":"rtl"},{"str":"ثیؽ","boundary":[0.6781553593743701,0.4608719290763295,0.711774902245334,0.47814756179637785],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.6618293223686863,0.4608719290763295,0.6724714798242432,0.47814756179637785],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.6337727254403999,0.4608719290763295,0.6560245092111098,0.47814756179637785],"dir":"ltr"},{"str":"هیلیَى","boundary":[0.5787076228483896,0.4608719290763295,0.6281210948522595,0.47814756179637785],"dir":"rtl"},{"str":"کبزثس","boundary":[0.5386785987826017,0.4608719290763295,0.5729028096908131,0.47814756179637785],"dir":"rtl"},{"str":"ًفَذ","boundary":[0.5033659854073448,0.4608719290763295,0.5328737856250252,0.47814756179637785],"dir":"rtl"},{"str":"دیدا","boundary":[0.47059297778852743,0.4608719290763295,0.4978030394646672,0.47814756179637785],"dir":"rtl"},{"str":"کٌٌده","boundary":[0.42645221106945624,0.4608719290763295,0.4650058451243601,0.47814756179637785],"dir":"rtl"},{"str":"غیػشنّبی","boundary":[0.7728947474503165,0.5046656580216522,0.8572822187285847,0.5219412907417005],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.7073729189341719,0.5046656580216522,0.7668722537993309,0.5219412907417005],"dir":"rtl"},{"str":"هدیسیز","boundary":[0.644390696174467,0.5046656580216522,0.7014600053699671,0.5219412907417005],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5869714193574395,0.5046656580216522,0.593767888096102,0.5219412907417005],"dir":"ltr"},{"str":"MIS","boundary":[0.593743701374612,0.5030376320866086,0.6316201072277985,0.5203132648066568],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6315959205063088,0.5046656580216522,0.6384441718639324,0.5219412907417005],"dir":"ltr"},{"str":"ثسًبهِزیصی","boundary":[0.502479138952715,0.5046656580216522,0.5809086145039707,0.5219412907417005],"dir":"rtl"},{"str":"ثسای","boundary":[0.4642883057201596,0.5046656580216522,0.4965323562268529,0.5219412907417005],"dir":"rtl"},{"str":"سَغؼِ،","boundary":[0.40832023219252633,0.5046656580216522,0.4583714036661118,0.5219412907417005],"dir":"rtl"},{"str":"هدیسیز","boundary":[0.34535002890337846,0.5046656580216522,0.40237331914193136,0.5219412907417005],"dir":"rtl"},{"str":"اغیشفبدُ","boundary":[0.26453824938966053,0.5046656580216522,0.32577373091772094,0.5219412907417005],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.24742014842596127,0.5046656580216522,0.25863044651109957,0.5219412907417005],"dir":"rtl"},{"str":"اثیصاز","boundary":[0.20644282438759892,0.5046656580216522,0.2415123455474003,0.5219412907417005],"dir":"rtl"},{"str":"فٌیبٍزی","boundary":[0.14302483188528062,0.5046656580216522,0.20054839470255278,0.5219412907417005],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.7978070705849155,0.5341206118093346,0.8573789656145442,0.551396244529383],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.7777562784697867,0.5341206118093346,0.7918552539473347,0.551396244529383],"dir":"rtl"},{"str":"هٌظَز","boundary":[0.7269850590453923,0.5341206118093346,0.7718339016359735,0.551396244529383],"dir":"rtl"},{"str":"کوک","boundary":[0.6808158987382593,0.5341206118093346,0.7210752489179184,0.551396244529383],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.6608376667876003,0.5341206118093346,0.6748175918087637,0.551396244529383],"dir":"rtl"},{"str":"کبزثساى","boundary":[0.6028137219333253,0.5341206118093346,0.6549291922038842,0.551396244529383],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.5799895190873543,0.5341206118093346,0.5968718506873059,0.551396244529383],"dir":"rtl"},{"str":"اًجبم","boundary":[0.5380250610702465,0.5341206118093346,0.5740879590438183,0.551396244529383],"dir":"rtl"},{"str":"ٍظبیف","boundary":[0.483904231393893,0.5341206118093346,0.5321190165585922,0.551396244529383],"dir":"rtl"},{"str":"هسسجى","boundary":[0.4318648872521674,0.5341206118093346,0.47801109012360016,0.551396244529383],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.4162972217280274,0.5341206118093346,0.4258717297536986,0.551396244529383],"dir":"rtl"},{"str":"دسداشؼ","boundary":[0.35461764824444714,0.5341206118093346,0.4103680412786713,0.551396244529383],"dir":"rtl"},{"str":"هدیسیز","boundary":[0.2779588055731377,0.5341206118093346,0.3349448985360063,0.551396244529383],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.21253606580212095,0.5341206118093346,0.27206181683869807,0.551396244529383],"dir":"rtl"},{"str":"اغزه","boundary":[0.16894424960696577,0.5341206118093346,0.20663907706768134,0.551396244529383],"dir":"rtl"},{"str":"ثٌبثسایي","boundary":[0.8032974563631233,0.5780007189182574,0.8572580320070948,0.5952763516383058],"dir":"rtl"},{"str":"MIS","boundary":[0.7590599427580925,0.5763726929832138,0.796936348611279,0.5936483257032622],"dir":"ltr"},{"str":"ثِ","boundary":[0.7380819929858509,0.5780007189182574,0.7520619180070143,0.5952763516383058],"dir":"rtl"},{"str":"ّوبٌّگ","boundary":[0.6784095311747653,0.5780007189182574,0.7321150512275468,0.5952763516383058],"dir":"rtl"},{"str":"هیبى","boundary":[0.6226871447575283,0.5780007189182574,0.65681460877978,0.5952763516383058],"dir":"rtl"},{"str":"غِ","boundary":[0.5939291329060347,0.5780007189182574,0.6166743299402494,0.5952763516383058],"dir":"rtl"},{"str":"هٌجغ","boundary":[0.5521586648929738,0.5780007189182574,0.5874712782682308,0.5952763516383058],"dir":"rtl"},{"str":"هْن","boundary":[0.516289756923449,0.5780007189182574,0.5460281201563904,0.5952763516383058],"dir":"rtl"},{"str":"غبشهبى","boundary":[0.4575643971459669,0.5780007189182574,0.5098319022856452,0.5952763516383058],"dir":"rtl"},{"str":"یؼٌ","boundary":[0.43004318553642357,0.5780007189182574,0.4515953521390971,0.5952763516383058],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر،","boundary":[0.34393517958640707,0.5780007189182574,0.4088400348318701,0.5952763516383058],"dir":"rtl"},{"str":"کبزکٌبى","boundary":[0.27976780747369695,0.5780007189182574,0.33792751272701976,0.5952763516383058],"dir":"rtl"},{"str":"فٌبٍزی","boundary":[0.20894908695126377,0.5780007189182574,0.2596458758532168,0.5952763516383058],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.14307626820771027,0.5780007189182574,0.20301152959129812,0.5952763516383058],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.8495182811303261,0.6074556727059399,0.8573547788930544,0.6247313054259883],"dir":"rtl"},{"str":"دسداشده","boundary":[0.7858185189664207,0.6074556727059399,0.8338291611238763,0.6247313054259883],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.765525859636393,0.6074556727059399,0.7797949071944904,0.6247313054259883],"dir":"rtl"},{"str":"ػجبزس","boundary":[0.7251255344193192,0.6074556727059399,0.7595803352980539,0.6247313054259883],"dir":"rtl"},{"str":"دیگس","boundary":[0.6697948159793606,0.6074556727059399,0.7036562260652235,0.6247313054259883],"dir":"rtl"},{"str":"کبزکٌبى","boundary":[0.6057483774741,0.6074556727059399,0.6638124126475569,0.6247313054259883],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.5883581247228604,0.6074556727059399,0.5997466495090329,0.6247313054259883],"dir":"rtl"},{"str":"فٌبٍزیّبی","boundary":[0.5005683879550128,0.6074556727059399,0.5824045685555929,0.6247313054259883],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.4349256258314186,0.6074556727059399,0.49442496069657765,0.6247313054259883],"dir":"rtl"},{"str":"ثسای","boundary":[0.39661385899141377,0.6074556727059399,0.4289411575369516,0.6247313054259883],"dir":"rtl"},{"str":"کبز","boundary":[0.36809771435481925,0.6074556727059399,0.3906567191871937,0.6247313054259883],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.3522795985004233,0.6074556727059399,0.3620764658860632,0.6247313054259883],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.28663683637682913,0.6074556727059399,0.34613617124198814,0.6247313054259883],"dir":"rtl"},{"str":"اغشفبدُ","boundary":[0.22648446003144274,0.6074556727059399,0.28061452830171174,0.6247313054259883],"dir":"rtl"},{"str":"هی","boundary":[0.20531134247887325,0.6074556727059399,0.2205394189695015,0.6247313054259883],"dir":"rtl"},{"str":"کٌٌیده","boundary":[0.14306036700947664,0.6074556727059399,0.18976901680977148,0.6247313054259883],"dir":"rtl"},{"str":"کبزکٌبى","boundary":[0.7995243278106987,0.6368242483300222,0.8572822187285848,0.6540998810500706],"dir":"rtl"},{"str":"غبشهبىّب","boundary":[0.7250292256218004,0.6368242483300222,0.7930664731728948,0.6540998810500706],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.7089692425525054,0.6368242483300222,0.7189159091336443,0.6540998810500706],"dir":"rtl"},{"str":"MIS","boundary":[0.6647317289474746,0.6351962223949786,0.7026081348006611,0.6524718551150269],"dir":"ltr"},{"str":"ثِ","boundary":[0.6439875841496353,0.6368242483300222,0.6579675091707986,0.6540998810500706],"dir":"rtl"},{"str":"يَز","boundary":[0.6090619583182167,0.6368242483300222,0.6380031370268361,0.6540998810500706],"dir":"rtl"},{"str":"هػشقین","boundary":[0.545523440964244,0.6368242483300222,0.6030519706623321,0.6540998810500706],"dir":"rtl"},{"str":"دزگییس","boundary":[0.48955536743661066,0.6368242483300222,0.5392590800983593,0.6540998810500706],"dir":"rtl"},{"str":"ّػیشٌده","boundary":[0.4221227879227637,0.6368242483300222,0.48360853515164465,0.6540998810500706],"dir":"rtl"},{"str":"ثیِ","boundary":[0.39457411214576527,0.6368242483300222,0.416142470405337,0.6540998810500706],"dir":"rtl"},{"str":"يیَز","boundary":[0.3525134034748256,0.6368242483300222,0.3886281023452385,0.6540998810500706],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.32445491248778596,0.6368242483300222,0.3465652959154532,0.6540998810500706],"dir":"rtl"},{"str":"MIS","boundary":[0.26512677873180956,0.6351962223949786,0.30300318458499614,0.6524718551150269],"dir":"ltr"},{"str":"ثیِ","boundary":[0.2374652315878583,0.6368242483300222,0.2587495464989721,0.6540998810500706],"dir":"rtl"},{"str":"کبزکٌیبى","boundary":[0.16613858991413716,0.6368242483300222,0.23152945376780784,0.6540998810500706],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.14310495915482704,0.6368242483300222,0.1601723416070547,0.6540998810500706],"dir":"rtl"},{"str":"اغشفبدُ","boundary":[0.8033216430846133,0.6662792021177046,0.8573789656145443,0.683554834837753],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.7862458177127423,0.6662792021177046,0.7974442697625669,0.683554834837753],"dir":"rtl"},{"str":"فٌبٍزیّبی","boundary":[0.6989398153746926,0.6662792021177046,0.7803355916485843,0.683554834837753],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.6334663603015278,0.6662792021177046,0.6930382553311565,0.683554834837753],"dir":"rtl"},{"str":"ثسای","boundary":[0.595420647397912,0.6662792021177046,0.6275648002579918,0.683554834837753],"dir":"rtl"},{"str":"دؿشیجب","boundary":[0.5419196194622486,0.6662792021177046,0.5894964976508599,0.683554834837753],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.5057265051783558,0.6662792021177046,0.5169105494416899,0.683554834837753],"dir":"rtl"},{"str":"اّداف","boundary":[0.45548285060441457,0.6662792021177046,0.4998325380071819,0.683554834837753],"dir":"rtl"},{"str":"هقبقد","boundary":[0.389136920812456,0.6662792021177046,0.43588840238173093,0.683554834837753],"dir":"rtl"},{"str":"غبشهبى","boundary":[0.33086815690694044,0.6662792021177046,0.38322539191749494,0.683554834837753],"dir":"rtl"},{"str":"کوک","boundary":[0.2846938364171403,0.6662792021177046,0.32495630942579207,0.683554834837753],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.2709454215764848,0.6662792021177046,0.27877741098306635,0.683554834837753],"dir":"rtl"},{"str":"کٌده","boundary":[0.2237674849840771,0.6662792021177046,0.2557665175152175,0.683554834837753],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14302,0.06278,0.85763,0.68355],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/ad9dfe4a1cf05f6e0df3d2625975ff82.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/c187a4f2b4ba5e4f0cb3f9b72ff667e3.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14294,0.06278,0.14252,0.10229]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.24772394888539526,0.06278030726332379,0.2811636634820817,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.21868827347119765,0.06278030726332379,0.24219123634458015,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.165920909420728,0.06386167920499705,0.18551215382754865,0.07966888314384132],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.16446970613133388,0.0827286861881317,0.18696319587213286,0.09853589012697597],"dir":"ltr"},{"str":"مىجع","boundary":[0.8202380626485033,0.10870523181739661,0.8574757125005038,0.12598086453744498],"dir":"rtl"},{"str":"ايل","boundary":[0.7805619381626153,0.10870523181739661,0.8146894021848672,0.12598086453744498],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7305196114000081,0.10870523181739661,0.7361067440641754,0.12598086453744498],"dir":"ltr"},{"str":"MIS","boundary":[0.7360825573426856,0.1071953010279002,0.7751199258273874,0.12447093374794857],"dir":"ltr"},{"str":"اطلاعبت","boundary":[0.6537267706695691,0.10870523181739661,0.7250292256218002,0.12598086453744498],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.8477607127020603,0.13476556876421644,0.8555730237432986,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.8416172854436251,0.13476556876421644,0.8472769782722622,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.8172612569032937,0.13476556876421644,0.8345789494900636,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ػكس","boundary":[0.7773289797234654,0.13476556876421644,0.8101745475067523,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػیبر","boundary":[0.7013101140807031,0.13476556876421644,0.7704115773773533,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"شهی","boundary":[0.6564437457169348,0.13476556876421644,0.6796629983472406,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6503003184584996,0.13476556876421644,0.6559600112871367,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"کی","boundary":[0.606981900270085,0.13476556876421644,0.6233321239972588,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.5722497682105856,0.13476556876421644,0.5895674607973556,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"آى","boundary":[0.5457169347361631,0.13476556876421644,0.5653323658644737,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"دا","boundary":[0.5255935824565647,0.13476556876421644,0.5387995323900512,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ًیؽ","boundary":[0.4905712097391865,0.13476556876421644,0.5251340347482566,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.480098359334059,0.13476556876421644,0.4836538073930746,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.4720199943564317,0.13476556876421644,0.47966299834724074,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.46154714395130414,0.13476556876421644,0.4651025920103197,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"وییز","boundary":[0.4067400330551861,0.13476556876421644,0.4511226669891563,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ییط","boundary":[0.369468295239247,0.13476556876421644,0.3916717055669771,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.3404684161728545,0.13476556876421644,0.36008384730116505,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.32951183133792883,0.13476556876421644,0.33345426694078284,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"سخی","boundary":[0.3000524045632281,0.13476556876421644,0.3290764703511106,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"زداز","boundary":[0.2607489821421373,0.13476556876421644,0.2900874753093885,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ثی","boundary":[0.24241544725279154,0.13476556876421644,0.253662272745596,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.22323537711129923,0.13476556876421644,0.23247470472044182,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"قیدزر","boundary":[0.14304027089128069,0.13476556876421644,0.19330027814729714,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"هحػ","boundary":[0.8208570161647922,0.16422052255189895,0.8566775506913371,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ة","boundary":[0.7945418631837788,0.16422052255189895,0.8109162736324426,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7793526020881203,0.16422052255189895,0.7871649131293587,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.7496996815415005,0.16422052255189895,0.7619865360583706,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7305196114000081,0.16422052255189895,0.7397589390091507,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.72510178578627,0.16422052255189895,0.73003587697021,0.18149615527194732],"dir":"ltr"},{"str":"ش","boundary":[0.7101543919055106,0.16422052255189895,0.7177973958963195,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"دگ","boundary":[0.6842262264683356,0.16422052255189895,0.7052203007215705,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6534607167331802,0.16422052255189895,0.6612730277744185,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6262829040190269,0.16422052255189895,0.6353287378562502,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ینه","boundary":[0.5932438424638207,0.16422052255189895,0.6178175514975612,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.5241181924456806,0.16422052255189895,0.5859636392953601,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.5127988067884064,0.16422052255189895,0.5167412423912605,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.49869794815979346,0.16422052255189895,0.5043576409884305,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.48749949610996884,0.16422052255189895,0.49144193171282285,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"هحشی","boundary":[0.43307937275768926,0.16422052255189895,0.46974644253638076,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.41958318216632395,0.16422052255189895,0.4231386302253396,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4138025557302374,0.16422052255189895,0.4191720079009956,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"کی","boundary":[0.37469262708106577,0.16422052255189895,0.3910428508082396,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.3397186278066675,0.16422052255189895,0.35703632039343736,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"آى","boundary":[0.3129439271173459,0.16422052255189895,0.3325593582456565,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"اغیشفبد","boundary":[0.2497440238642319,0.16422052255189895,0.30578465755633494,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ؾید","boundary":[0.2085379126859354,0.16422052255189895,0.24007739750876772,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"هؼیب","boundary":[0.1630668762849196,0.16422052255189895,0.19320353126133752,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"هیشلف","boundary":[0.8124158503648163,0.19367547633958132,0.8565324303623976,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7839480791712017,0.19367547633958132,0.7893900915064296,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"یدا","boundary":[0.7600757850606683,0.19367547633958132,0.7834401580199137,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7447655903575604,0.19367547633958132,0.7525779013987987,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.7184988108195267,0.19367547633958132,0.7275446446567502,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6985931390333374,0.19367547633958132,0.7100576450195509,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6941185955577055,0.19367547633958132,0.6980610311605596,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.669786753738864,0.19367547633958132,0.6871044463256338,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6588301689039384,0.19367547633958132,0.6623856169629541,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.6543798121497965,0.19367547633958132,0.6583222477526505,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"شدا","boundary":[0.6305075180392631,0.19367547633958132,0.6538718909985086,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.6178981739025275,0.19367547633958132,0.6218406095053817,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"سؼسیف","boundary":[0.5527633329302213,0.19367547633958132,0.6000967468859596,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.5226266779538034,0.19367547633958132,0.5454831297617608,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5091304873624379,0.19367547633958132,0.514064578546378,0.2109511090596297],"dir":"ltr"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.44000483734429785,0.19367547633958132,0.5018502841939774,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.41361712419881475,0.19367547633958132,0.41755955980166876,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیک","boundary":[0.3653404281049703,0.19367547633958132,0.395791510460757,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"هیشكیسی","boundary":[0.26576369573104364,0.19367547633958132,0.34299189744830083,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ثی","boundary":[0.24718829362679887,0.19367547633958132,0.2584351191196033,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیو","boundary":[0.17900592574676502,0.19367547633958132,0.20981980892490024,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.14304027089128069,0.19367547633958132,0.1705647599467892,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"کػت","boundary":[0.814979642842746,0.22313043012726386,0.8567501108558068,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.8002741161768856,0.22313043012726386,0.8080864272181238,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"دسداشین","boundary":[0.7284395533518765,0.22313043012726386,0.7835610916273632,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7239891965977345,0.22313043012726386,0.7279316322005885,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8133591325029226,0.2476685768837638,0.8244850243882775,0.2649442096038122],"dir":"ltr"},{"str":"دادٌَا","boundary":[0.7453944451162978,0.25372517077682766,0.7977828838634257,0.271000803496876],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.7377756278469787,0.24955662302319978,0.7453191034788568,0.26104491878203195],"dir":"ltr"},{"str":"ٍاقؼیزّبی","boundary":[0.6491877292699642,0.2537083000417495,0.7318015076389729,0.27098393276179783],"dir":"rtl"},{"str":"خبه","boundary":[0.6173237819335294,0.2537083000417495,0.6432233030741668,0.27098393276179783],"dir":"rtl"},{"str":"ّػشٌد","boundary":[0.5461281090014916,0.2537083000417495,0.5962476541119666,0.27098393276179783],"dir":"rtl"},{"str":"کِ","boundary":[0.5208771717660338,0.2537083000417495,0.5401637056273854,0.27098393276179783],"dir":"rtl"},{"str":"ددیدُای","boundary":[0.45374289515056243,0.2537083000417495,0.514939331640263,0.27098393276179783],"dir":"rtl"},{"str":"خب","boundary":[0.40744951021888987,0.2537083000417495,0.44781345372099385,0.27098393276179783],"dir":"rtl"},{"str":"هبًٌد","boundary":[0.36480832023219256,0.2537083000417495,0.4014521695504275,0.27098393276179783],"dir":"rtl"},{"str":"دهبی","boundary":[0.32032893941226265,0.2537083000417495,0.35887773612286855,0.27098393276179783],"dir":"rtl"},{"str":"اسب","boundary":[0.3000584474761985,0.2537083000417495,0.3144126714309234,0.27098393276179783],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2814125045350103,0.2537083000417495,0.2863588925194087,0.27098393276179783],"dir":"ltr"},{"str":"قیوز","boundary":[0.23308743499818602,0.2537083000417495,0.2753416374410449,0.27098393276179783],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.2013060829604547,0.2537083000417495,0.2270649413472004,0.27098393276179783],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.18297502656907083,0.2537083000417495,0.19523521586648931,0.27098393276179783],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.14304027089128069,0.2537083000417495,0.1679284073043899,0.27098393276179783],"dir":"rtl"},{"str":"یب","boundary":[0.7730398677792559,0.2840270354654344,0.7840690127786512,0.30130266818548274],"dir":"rtl"},{"str":"غي","boundary":[0.739882309545874,0.2840270354654344,0.7671344340500987,0.30130266818548274],"dir":"rtl"},{"str":"ؾوب","boundary":[0.7051999876857016,0.2840270354654344,0.7339768758167169,0.30130266818548274],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.6881686620711897,0.2840270354654344,0.6992945539565445,0.30130266818548274],"dir":"rtl"},{"str":"سَقیف","boundary":[0.6294191155722175,0.2840270354654344,0.6821219816987141,0.30130266818548274],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6157536179304229,0.2840270354654344,0.6235901156931511,0.30130266818548274],"dir":"rtl"},{"str":"کٌٌد","boundary":[0.565037369286608,0.2840270354654344,0.6004756721893014,0.30130266818548274],"dir":"rtl"},{"str":"(ٍاض","boundary":[0.5334542669407829,0.2840270354654344,0.5591267785467544,0.30130266818548274],"dir":"rtl"},{"str":"data","boundary":[0.4796629983472407,0.2835003311162938,0.5198968839440481,0.2993075350551381],"dir":"ltr"},{"str":"دز","boundary":[0.4573144676905712,0.2840270354654344,0.47419679929052283,0.30130266818548274],"dir":"rtl"},{"str":"شثبى","boundary":[0.42093001486117176,0.2840270354654344,0.4514129076470352,0.30130266818548274],"dir":"rtl"},{"str":"اًگلیػ","boundary":[0.3702662361651125,0.2840270354654344,0.4150202239110199,0.30130266818548274],"dir":"rtl"},{"str":"جوغ","boundary":[0.31370267352852915,0.2840270354654344,0.3492481960736889,0.30130266818548274],"dir":"rtl"},{"str":"اغز","boundary":[0.2740909757099644,0.2840270354654344,0.3078106168022935,0.30130266818548274],"dir":"rtl"},{"str":"قَزر","boundary":[0.20792518240819124,0.2840270354654344,0.2544745931368414,0.30130266818548274],"dir":"rtl"},{"str":"هفسد","boundary":[0.16806111992823936,0.2840270354654344,0.20234611198452052,0.30130266818548274],"dir":"rtl"},{"str":"آى","boundary":[0.1430286935297436,0.2840270354654344,0.16217113724624035,0.30130266818548274],"dir":"rtl"},{"str":"datum","boundary":[0.7388640303140243,0.3129552849039763,0.7977849397347523,0.3287624888428205],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.7254403998871287,0.3134819892531168,0.7332768976498569,0.33075762197316516],"dir":"rtl"},{"str":"ثبؾد)ه","boundary":[0.6660619986294191,0.3134819892531168,0.7102269520699803,0.33075762197316516],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8133591325029226,0.3380201360096168,0.8244850243882775,0.3552957687296652],"dir":"ltr"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.730277744185109,0.3440767299026806,0.7977828838634257,0.361352362622729],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.7226589269157899,0.3399081821490528,0.730202402547668,0.3513964779078849],"dir":"ltr"},{"str":"دادُ","boundary":[0.6869835127181844,0.34405985916760246,0.7165880598218244,0.3613354918876508],"dir":"rtl"},{"str":"ّبی","boundary":[0.6659007538194864,0.34405985916760246,0.6864836538073931,0.3613354918876508],"dir":"rtl"},{"str":"ّػشٌد","boundary":[0.5947434191961947,0.34405985916760246,0.6448629643066697,0.3613354918876508],"dir":"rtl"},{"str":"کِ","boundary":[0.5694924819607369,0.34405985916760246,0.5887790158220885,0.3613354918876508],"dir":"rtl"},{"str":"دازای","boundary":[0.5239005119522715,0.34405985916760246,0.5634458015882614,0.3613354918876508],"dir":"rtl"},{"str":"هؼٌبی","boundary":[0.48292820574837747,0.34405985916760246,0.5176845245293668,0.3613354918876508],"dir":"rtl"},{"str":"خب","boundary":[0.4214213729995566,0.34405985916760246,0.46178531650166055,0.3613354918876508],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.3984681743056395,0.34405985916760246,0.4152779457411215,0.3613354918876508],"dir":"rtl"},{"str":"شهیٌِ","boundary":[0.3518361752731084,0.34405985916760246,0.3924930953940639,0.3613354918876508],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.3442173580037893,0.3399081821490528,0.35176083363566735,0.3513964779078849],"dir":"ltr"},{"str":"خبق","boundary":[0.3067115419171598,0.34405985916760246,0.33817067763131375,0.3613354918876508],"dir":"rtl"},{"str":"ّػشٌده","boundary":[0.23141855121538277,0.34405985916760246,0.2854436247833273,0.3613354918876508],"dir":"rtl"},{"str":"دهبی","boundary":[0.1869391703954529,0.34405985916760246,0.2254879671060588,0.3613354918876508],"dir":"rtl"},{"str":"َّای","boundary":[0.143023214359363,0.34405985916760246,0.18097940956253286,0.3613354918876508],"dir":"rtl"},{"str":"اسب","boundary":[0.7832547264884913,0.3744649727548876,0.7975732656105132,0.39174060547493594],"dir":"rtl"},{"str":"ؾوب","boundary":[0.7347845366227276,0.3744649727548876,0.7636629588518268,0.39174060547493594],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.71195227153626,0.3744649727548876,0.7287620429717419,0.39174060547493594],"dir":"rtl"},{"str":"قَزس","boundary":[0.6706318760210267,0.3744649727548876,0.7060355012864261,0.39174060547493594],"dir":"rtl"},{"str":"کِ","boundary":[0.6303704599508204,0.3744649727548876,0.6495646253549815,0.39174060547493594],"dir":"rtl"},{"str":"هجٌبی","boundary":[0.5802313863022533,0.3744649727548876,0.6243960411413148,0.39174060547493594],"dir":"rtl"},{"str":"سكوینگیسی","boundary":[0.48273471197645823,0.3744649727548876,0.5743140887652678,0.39174060547493594],"dir":"rtl"},{"str":"ؾوب","boundary":[0.4480751400814286,0.3744649727548876,0.47683315193292214,0.39174060547493594],"dir":"rtl"},{"str":"ثیسای","boundary":[0.40265182503041125,0.3744649727548876,0.44217358003789253,0.39174060547493594],"dir":"rtl"},{"str":"دَؾییدى","boundary":[0.3305523189627222,0.3744649727548876,0.3967574972908501,0.39174060547493594],"dir":"rtl"},{"str":"یجیبظ","boundary":[0.27935961312045565,0.3744649727548876,0.32464639923434724,0.39174060547493594],"dir":"rtl"},{"str":"گیسمسیس","boundary":[0.21690651832144156,0.3744649727548876,0.2734536933920807,0.39174060547493594],"dir":"rtl"},{"str":"ثبؾید","boundary":[0.17026207139967456,0.3744649727548876,0.21099275656864933,0.39174060547493594],"dir":"rtl"},{"str":"ثیِ","boundary":[0.14304667866548648,0.3744649727548876,0.16435410358193264,0.39174060547493594],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.738210988833797,0.40386234110016983,0.7977828838634257,0.4211379738202182],"dir":"rtl"},{"str":"سجدی","boundary":[0.7026654828212117,0.40386234110016983,0.7322664353950917,0.4211379738202182],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6741265948436794,0.40386234110016983,0.6820569760769767,0.4211379738202182],"dir":"rtl"},{"str":"ؾَده","boundary":[0.6236949248196074,0.40386234110016983,0.6582335631071875,0.4211379738202182],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.6006207925182409,0.40386234110016983,0.6174305639537228,0.4211379738202182],"dir":"rtl"},{"str":"هثبل","boundary":[0.5603015277945741,0.40386234110016983,0.5942838714878865,0.4211379738202182],"dir":"rtl"},{"str":"یجبظ","boundary":[0.5160640141895433,0.40386234110016983,0.5543478855884917,0.4211379738202182],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5111057362841134,0.40386234110016983,0.5160398274680534,0.4211379738202182],"dir":"ltr"},{"str":"قیویز","boundary":[0.45521022292094976,0.40386234110016983,0.504768815253759,0.4211379738202182],"dir":"rtl"},{"str":"ییک","boundary":[0.41593098722134886,0.40386234110016983,0.4491440270822077,0.4211379738202182],"dir":"rtl"},{"str":"غی","boundary":[0.39002700850566374,0.40386234110016983,0.4096182529124844,0.4211379738202182],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.3497561172249768,0.40386234110016983,0.374644253638086,0.4211379738202182],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػیبر","boundary":[0.2766235336800097,0.40386234110016983,0.3434272584351191,0.4211379738202182],"dir":"rtl"},{"str":"هیسسجى","boundary":[0.21693070504293147,0.40386234110016983,0.2705450309191189,0.4211379738202182],"dir":"rtl"},{"str":"هحػیَة","boundary":[0.14302919161710637,0.40386234110016983,0.21097673327609576,0.4211379738202182],"dir":"rtl"},{"str":"ًیَاّد","boundary":[0.7469182085701617,0.43331729488785237,0.797710323698956,0.45059292760790076],"dir":"rtl"},{"str":"ؾده","boundary":[0.7132261055347281,0.43331729488785237,0.740919901640666,0.45059292760790076],"dir":"rtl"},{"str":"ثسای","boundary":[0.7888337969121619,0.47719740199677524,0.8209779497722417,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"هثبل","boundary":[0.7483935985810457,0.47719740199677524,0.782375942274358,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.7251985326722297,0.47719740199677524,0.7420083041077116,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"ؾک","boundary":[0.6960293465554077,0.47719740199677524,0.7187164913129358,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.6433264804289113,0.47719740199677524,0.6546700528076752,0.49447303471682363],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6545733059217157,0.47719740199677524,0.6636433264804289,0.49447303471682363],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.6637642600878785,0.47719740199677524,0.6751078324666424,0.49447303471682363],"dir":"ltr"},{"str":"قفحِ","boundary":[0.577619220381344,0.47719740199677524,0.6230256514130112,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"گػشسدُ","boundary":[0.5148788648365381,0.47719740199677524,0.571669493699287,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"غوز","boundary":[0.46749707743782,0.47719740199677524,0.5089102762328792,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.43112024831700735,0.47719740199677524,0.4615360658156049,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"ػدد","boundary":[0.3958318216632402,0.47719740199677524,0.4251615105291048,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"ًَ","boundary":[0.34745837868343615,0.47719740199677524,0.3604708348450034,0.49447303471682363],"dir":"ltr"},{"str":"00","boundary":[0.36683194259684765,0.47719740199677524,0.3895674607973556,0.49447303471682363],"dir":"ltr"},{"str":"ؾشِؾدُ","boundary":[0.28566936751723304,0.47719740199677524,0.34738581851896644,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"اغز","boundary":[0.24568871689442498,0.47719740199677524,0.2795715919223774,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"کِ","boundary":[0.22031684605151775,0.47719740199677524,0.2396957483700597,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"هی","boundary":[0.19907333914538253,0.47719740199677524,0.2143520408903014,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"سَاًید","boundary":[0.1430644576127706,0.47719740199677524,0.18350465594388685,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"ثیبىگس","boundary":[0.7724593864634982,0.5066523557844577,0.8210021364937317,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"غي","boundary":[0.7390356605161521,0.5066523557844577,0.7662917724835733,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"ؾوب","boundary":[0.7043253920264442,0.5066523557844577,0.7331254682541223,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"ثبؾده","boundary":[0.6610027163481778,0.5066523557844577,0.6983962115770881,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"ػدد","boundary":[0.6260151610171344,0.5066523557844577,0.6550947831296486,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"00","boundary":[0.5973717095980973,0.5066523557844577,0.6201072277986052,0.5239279885045061],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.5655192095194863,0.5066523557844577,0.5913330914661183,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"دادُ","boundary":[0.530073844085148,0.5066523557844577,0.5596296689465075,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"اغیز","boundary":[0.4832030387235117,0.5066523557844577,0.5241809500622338,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"کیِ","boundary":[0.45088589391326767,0.5066523557844577,0.4772963845409653,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"ثییبًگس","boundary":[0.39725883823114444,0.5066523557844577,0.44493086628774137,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"هییصاى","boundary":[0.342923624740035,0.5066523557844577,0.3913472500481971,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"غیبلّیبی","boundary":[0.26056355061071473,0.5066523557844577,0.33703040415958446,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"ػویس","boundary":[0.21913174696782678,0.5066523557844577,0.25466199056717864,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"ؾوبغیزه","boundary":[0.14306088769492625,0.5066523557844577,0.2132354436582962,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"ّوبى","boundary":[0.7819163945660499,0.5360209314085399,0.8211472568226711,0.5532965641285883],"dir":"rtl"},{"str":"ًَِگ","boundary":[0.7492723827951788,0.5360209314085399,0.7813681622122788,0.5532965641285883],"dir":"ltr"},{"str":"کِ","boundary":[0.724021445559721,0.5360209314085399,0.7433079794210726,0.5532965641285883],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.701068246865804,0.5360209314085399,0.717878018301286,0.5532965641285883],"dir":"rtl"},{"str":"ؾک","boundary":[0.6722870255340929,0.5360209314085399,0.6951269456771936,0.5532965641285883],"dir":"rtl"},{"str":"غوز","boundary":[0.6105373483291008,0.5360209314085399,0.6517391474365894,0.5532965641285883],"dir":"rtl"},{"str":"زاغز","boundary":[0.5630588140444229,0.5360209314085399,0.6043939210706655,0.5532965641285883],"dir":"rtl"},{"str":"هدحظِ","boundary":[0.5001975248921675,0.5360209314085399,0.5571344592537122,0.5532965641285883],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4863339641985752,0.5360209314085399,0.49423154815630066,0.5532965641285883],"dir":"rtl"},{"str":"کٌید","boundary":[0.4351916797678076,0.5360209314085399,0.47069778691498376,0.5532965641285883],"dir":"rtl"},{"str":"ییػش","boundary":[0.3964211110655316,0.5360209314085399,0.4292170806148218,0.5532965641285883],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.36415527875196524,0.5360209314085399,0.37538540959118116,0.5532965641285883],"dir":"rtl"},{"str":"غیي","boundary":[0.3235457733704197,0.5360209314085399,0.3582290112202085,0.5532965641285883],"dir":"rtl"},{"str":"هؿیشسیبى","boundary":[0.24774458822106663,0.5360209314085399,0.31762401403409335,0.5532965641285883],"dir":"rtl"},{"str":"ییک","boundary":[0.20870721973636475,0.5360209314085399,0.2418050353017138,0.5532965641285883],"dir":"rtl"},{"str":"غیبشهبى","boundary":[0.14305626969858273,0.5360209314085399,0.20278966088552663,0.5532965641285883],"dir":"rtl"},{"str":"جوغآٍزی","boundary":[0.7481114201636635,0.5654758851962224,0.8211472568226711,0.5827515179162708],"dir":"rtl"},{"str":"ؾدُ","boundary":[0.7105494416898457,0.5654758851962224,0.7418712460192689,0.5827515179162708],"dir":"rtl"},{"str":"اغزه","boundary":[0.6666989156286532,0.5654758851962224,0.7045822358171268,0.5827515179162708],"dir":"rtl"},{"str":"ایي","boundary":[0.6367315677026646,0.5654758851962224,0.6607590026360122,0.5827515179162708],"dir":"rtl"},{"str":"ییػز","boundary":[0.5875599629136937,0.5654758851962224,0.6307569685496788,0.5827515179162708],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.5704115773773533,0.5654758851962224,0.5816417082165691,0.5827515179162708],"dir":"rtl"},{"str":"آًجیبی","boundary":[0.5229821190545367,0.5654758851962224,0.5644648983732395,0.5827515179162708],"dir":"rtl"},{"str":"کیِ","boundary":[0.47552706897246744,0.5654758851962224,0.5019938464270007,0.5827515179162708],"dir":"rtl"},{"str":"کػیتٍکیبز","boundary":[0.38395614141169826,0.5654758851962224,0.46961230042391006,0.5827515179162708],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیوب","boundary":[0.3418954327407586,0.5654758851962224,0.37804097546604454,0.5827515179162708],"dir":"rtl"},{"str":"هی","boundary":[0.3207927045417549,0.5654758851962224,0.33597015577809247,0.5827515179162708],"dir":"rtl"},{"str":"سَاًید","boundary":[0.26496553392187683,0.5654758851962224,0.30540573225299306,0.5827515179162708],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.24781714838553634,0.5654758851962224,0.2590472792247523,0.5827515179162708],"dir":"rtl"},{"str":"آى","boundary":[0.22268714475752815,0.5654758851962224,0.24190420635541676,0.5827515179162708],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.1998548796710606,0.5654758851962224,0.21666465110654254,0.5827515179162708],"dir":"rtl"},{"str":"سؼیییي","boundary":[0.1430539636059989,0.5654758851962224,0.19393620373412676,0.5827515179162708],"dir":"rtl"},{"str":"هیبًگیي","boundary":[0.7631555609303827,0.5949308389839049,0.8208408916837989,0.6122064717039533],"dir":"rtl"},{"str":"غٌ","boundary":[0.7373418793082599,0.5949308389839049,0.7570363203934375,0.6122064717039533],"dir":"rtl"},{"str":"هؿشسیبى","boundary":[0.6537073311755174,0.5949308389839049,0.7162993372039062,0.6122064717039533],"dir":"rtl"},{"str":"سؼییي","boundary":[0.5906098472016836,0.5949308389839049,0.6340943621685561,0.6122064717039533],"dir":"rtl"},{"str":"جَاىسسیي","boundary":[0.5121836447443873,0.5949308389839049,0.5847025351503079,0.6122064717039533],"dir":"rtl"},{"str":"هػيسسیي","boundary":[0.42138797535616773,0.5949308389839049,0.49253033417986863,0.6122064717039533],"dir":"rtl"},{"str":"آىّیب","boundary":[0.3737574071834563,0.5949308389839049,0.41549427358166424,0.6122064717039533],"dir":"rtl"},{"str":"فساٍاًی","boundary":[0.3128836223687066,0.5949308389839049,0.3541661627766357,0.6122064717039533],"dir":"rtl"},{"str":"سَشییغ","boundary":[0.24498730197121782,0.5949308389839049,0.29191592258061383,0.6122064717039533],"dir":"rtl"},{"str":"هؿیشسیبى","boundary":[0.1692580929761059,0.5949308389839049,0.2390649251374047,0.6122064717039533],"dir":"rtl"},{"str":"ثیس","boundary":[0.14303572306694712,0.5949308389839049,0.16336108075690334,0.6122064717039533],"dir":"rtl"},{"str":"حػت","boundary":[0.7768088913212445,0.6243857927715873,0.8208892651267787,0.6416614254916357],"dir":"rtl"},{"str":"غي","boundary":[0.7436251580062287,0.6243857927715873,0.7708469383641715,0.6416614254916357],"dir":"rtl"},{"str":"اغشفبدُ","boundary":[0.6836538073930746,0.6243857927715873,0.7377158173957269,0.6416614254916357],"dir":"rtl"},{"str":"کٌد،","boundary":[0.6447571520666133,0.6243857927715873,0.6777331278245595,0.6416614254916357],"dir":"rtl"},{"str":"دشبًػی","boundary":[0.5948922269233106,0.6243857927715873,0.6388453015958,0.6416614254916357],"dir":"rtl"},{"str":"سجدی","boundary":[0.5450514539976629,0.6243857927715873,0.574462109220908,0.6416614254916357],"dir":"rtl"},{"str":"ؾدى","boundary":[0.4876050250793267,0.6243857927715873,0.5246173315135705,0.6416614254916357],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.46768074351511923,0.6243857927715873,0.4816463095094127,0.6416614254916357],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.40225204806711523,0.6243857927715873,0.46176482444471323,0.6416614254916357],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.38517927612031644,0.6243857927715873,0.39635634468257036,0.6416614254916357],"dir":"rtl"},{"str":"دازده","boundary":[0.3457894949006329,0.6243857927715873,0.3793006199320592,0.6416614254916357],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14302,0.06278,0.85748,0.64166],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1Data","boundary":[0.1429435240053211,0.8447784400103653,0.18812867335832628,0.8625507471711151],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.1429435240053211,0.8623132072212145,0.14956536461482647,0.8716420488900406],"dir":"ltr"},{"str":"Information","boundary":[0.15419034949812555,0.865660361060724,0.2521001330269682,0.8800855143819643],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.1429435240053211,0.8799343525956639,0.14956536461482647,0.88926319426449],"dir":"ltr"},{"str":"Context","boundary":[0.15419034949812555,0.8832815064351731,0.21853452654492686,0.8977066597564135],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14294,0.84478,0.2521,0.89771],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/fad367430997e050748d4778aab55848.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/e546f90caa0c57d524a7fe0aebaa9899.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14294,0.06278,0.14284,0.10229]},"elements":[{"words":[{"str":"16","boundary":[0.8144475349699681,0.06394805736859721,0.8340387793767888,0.07975526130744148],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.8129963316805741,0.0827286861881317,0.8354898214213731,0.09853589012697597],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.813,0.06395,0.83549,0.09854],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سیستمهای","boundary":[0.7050261619704116,0.06278030726332379,0.7777161285121136,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.640116378441569,0.06278030726332379,0.6994858936596535,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5806669898954895,0.06278030726332379,0.6343844882492845,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5592118211273668,0.06278030726332379,0.5751275136474118,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"عصر","boundary":[0.5209860120127383,0.06278030726332379,0.5536680652481468,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.45680654653928326,0.06278030726332379,0.5154454367823815,0.07858751120216806],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.45681,0.06278,0.77772,0.07859],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"از","boundary":[0.742026444148829,0.4732441669995825,0.7521123070101182,0.4862008915396188],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6935199742008304,0.4732441669995825,0.7387612367476922,0.4862008915396188],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.6498810819526747,0.4732441669995825,0.6902547667996937,0.4862008915396188],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6362034909501351,0.4732441669995825,0.6466158745515379,0.4862008915396188],"dir":"rtl"},{"str":"داراییهای","boundary":[0.5756600959406619,0.4732441669995825,0.6329382835489983,0.4862008915396188],"dir":"rtl"},{"str":"فکری","boundary":[0.5389083726367557,0.4732441669995825,0.572394888539525,0.4862008915396188],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.5044422945136453,0.4732441669995825,0.5356431652356191,0.4862008915396188],"dir":"rtl"},{"str":"یافت","boundary":[0.47349538436731564,0.4732441669995825,0.5011770871125085,0.4862008915396188],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.4735,0.47324,0.75211,0.4862],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"حبل","boundary":[0.8252589994759544,0.5231505850321039,0.8569436046277261,0.5404262177521523],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.8145442818559279,0.5231505850321039,0.818486717458782,0.5404262177521523],"dir":"rtl"},{"str":"ؾک","boundary":[0.7743701374612005,0.5231505850321039,0.7973958963195873,0.5404262177521523],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.7202402547667996,0.5231505850321039,0.7315838271455637,0.5404262177521523],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7322126819043012,0.5231505850321039,0.7412827024630144,0.5404262177521523],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.741403636070464,0.5231505850321039,0.7527472084492279,0.5404262177521523],"dir":"ltr"},{"str":"گب","boundary":[0.691256500181401,0.5231505850321039,0.7075099770226152,0.5404262177521523],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.667505139678317,0.5231505850321039,0.6765509735155404,0.5404262177521523],"dir":"rtl"},{"str":"یده","boundary":[0.6356754141976058,0.5231505850321039,0.6592816543717502,0.5404262177521523],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.6118031200870725,0.5231505850321039,0.6289998790663928,0.5404262177521523],"dir":"rtl"},{"str":"ایي","boundary":[0.5805780626436089,0.5231505850321039,0.6051275849558595,0.5404262177521523],"dir":"rtl"},{"str":"ؾک","boundary":[0.5507800217680495,0.5231505850321039,0.5738057806264363,0.5404262177521523],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5031079937114525,0.5231505850321039,0.5292538396420366,0.5404262177521523],"dir":"rtl"},{"str":"قفح","boundary":[0.4608779779900836,0.5231505850321039,0.49645664530172956,0.5404262177521523],"dir":"rtl"},{"str":"گػشسد","boundary":[0.3938081992985852,0.5231505850321039,0.4438747127826824,0.5404262177521523],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.36778328697545054,0.5231505850321039,0.379296166404644,0.5404262177521523],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.29998790663925506,0.5231505850321039,0.36122868545168707,0.5404262177521523],"dir":"rtl"},{"str":"هیشلیف","boundary":[0.2331358084411658,0.5231505850321039,0.293336558229532,0.5404262177521523],"dir":"rtl"},{"str":"دزثیبز","boundary":[0.18381908332325556,0.5231505850321039,0.22658120691740236,0.5404262177521523],"dir":"rtl"},{"str":"ّیس","boundary":[0.14304027089128069,0.5231505850321039,0.16930705042931432,0.5404262177521523],"dir":"rtl"},{"str":"هؿشسی","boundary":[0.8014350788084009,0.5537284549465895,0.8566775506913371,0.5710040876666379],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.7832466642479946,0.5537284549465895,0.7947353569556981,0.5710040876666379],"dir":"rtl"},{"str":"هؿب","boundary":[0.7483935985810457,0.5537284549465895,0.776474382230822,0.5710040876666379],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7266739226831137,0.5537284549465895,0.7381384286693273,0.5710040876666379],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7041318982545249,0.5537284549465895,0.7119442092957633,0.5710040876666379],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6782843552223163,0.5537284549465895,0.6873301890595397,0.5710040876666379],"dir":"rtl"},{"str":"ید","boundary":[0.6507840528882977,0.5537284549465895,0.6700608699157498,0.5710040876666379],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6351110573628411,0.5537284549465895,0.6441568912000645,0.5710040876666379],"dir":"rtl"},{"str":"ؾو","boundary":[0.575394042004273,0.5537284549465895,0.5987826016850083,0.5710040876666379],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.5397911879711372,0.5537284549465895,0.5671947434191962,0.5710040876666379],"dir":"rtl"},{"str":"کػت","boundary":[0.4916354254847422,0.5537284549465895,0.533164026282904,0.5710040876666379],"dir":"rtl"},{"str":"کبز","boundary":[0.4594670859031725,0.5537284549465895,0.48249284476155924,0.5710040876666379],"dir":"rtl"},{"str":"بهید","boundary":[0.4149877050832426,0.5537284549465895,0.44851050106824686,0.5710040876666379],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.39256661426210343,0.5537284549465895,0.40037892530334185,0.5710040876666379],"dir":"rtl"},{"str":"ؾی","boundary":[0.3566977062925787,0.5537284549465895,0.3762889506993993,0.5710040876666379],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.33343008021929293,0.5537284549465895,0.346998830975128,0.5710040876666379],"dir":"rtl"},{"str":"شمىدی","boundary":[0.23959366307896965,0.5537453256816677,0.3043898899504172,0.5710209584017161],"dir":"rtl"},{"str":"کسبيکار","boundary":[0.15056234127464024,0.5537453256816677,0.23369210303543356,0.5710209584017161],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.1429435240053211,0.5495767779280398,0.1504869996371992,0.561065073686872],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8214294352400536,0.5840471903702744,0.8282259039787162,0.6013228230903228],"dir":"ltr"},{"str":"BI","boundary":[0.8304107711533035,0.5824191644352308,0.8504373765469424,0.5996947971552792],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8503648163824726,0.5840471903702744,0.8571612851211352,0.6013228230903228],"dir":"ltr"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.7533921876889592,0.5840471903702744,0.8146329665013913,0.6013228230903228],"dir":"rtl"},{"str":"هسسجى","boundary":[0.6989962510581694,0.5840471903702744,0.746498972064337,0.6013228230903228],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.6881605998306933,0.5840471903702744,0.6921030354335475,0.6013228230903228],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6821381061797077,0.5840471903702744,0.6877977990083447,0.6013228230903228],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6596928286370787,0.5840471903702744,0.6718587495464994,0.6013228230903228],"dir":"rtl"},{"str":"دزثبز","boundary":[0.6173902527512398,0.5840471903702744,0.6528963598984161,0.6013228230903228],"dir":"rtl"},{"str":"هؿشسیبى","boundary":[0.5380336195428711,0.5840471903702744,0.6025396057564398,0.6013228230903228],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5327367275365825,0.5840471903702744,0.5376708187205226,0.6013228230903228],"dir":"ltr"},{"str":"زقجب","boundary":[0.4979078485911236,0.5840471903702744,0.5259160720764302,0.6013228230903228],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.492610956584835,0.5840471903702744,0.497545047768775,0.6013228230903228],"dir":"ltr"},{"str":"ؾسکبی","boundary":[0.4326520740113678,0.5840471903702744,0.48571774096021286,0.6013228230903228],"dir":"rtl"},{"str":"سجبزی","boundary":[0.37740960212843144,0.5840471903702744,0.42595235215866495,0.6013228230903228],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.37211271012214286,0.5840471903702744,0.37704680130608287,0.6013228230903228],"dir":"ltr"},{"str":"هحیى","boundary":[0.3191437900592574,0.5840471903702744,0.3653404281049703,0.6013228230903228],"dir":"rtl"},{"str":"زقبثیز","boundary":[0.26245011488692704,0.5840471903702744,0.31244406820655457,0.6013228230903228],"dir":"rtl"},{"str":"فؼبیییز","boundary":[0.18273068085620994,0.5840471903702744,0.24123836014028296,0.6013228230903228],"dir":"rtl"},{"str":"ّیبی","boundary":[0.14304027089128069,0.5840471903702744,0.1818599588825735,0.6013228230903228],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.8396017253194663,0.6135021441579568,0.8567984842987867,0.6307777768780052],"dir":"rtl"},{"str":"ى","boundary":[0.8180029830289838,0.6135021441579568,0.8312089329624703,0.6307777768780052],"dir":"rtl"},{"str":"غبشهب","boundary":[0.7707421292377152,0.6135021441579568,0.8112307010118112,0.6307777768780052],"dir":"rtl"},{"str":"اغز","boundary":[0.709815777804652,0.6135021441579568,0.7442818559277624,0.6307777768780052],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6935461764824444,0.6135021441579568,0.7025920103196678,0.6307777768780052],"dir":"rtl"},{"str":"ؾوب","boundary":[0.646986737614383,0.6135021441579568,0.6763977909461039,0.6307777768780052],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.6287983230539766,0.6135021441579568,0.6402870157616801,0.6307777768780052],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.6049260289434434,0.6135021441579568,0.6221227879227637,0.6307777768780052],"dir":"rtl"},{"str":"سكوین","boundary":[0.5467811504817188,0.6135021441579568,0.5982263070907404,0.6307777768780052],"dir":"rtl"},{"str":"گیسی","boundary":[0.5036078526222437,0.6135021441579568,0.5458378683436127,0.6307777768780052],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.47097996533236586,0.6135021441579568,0.49257870762284833,0.6307777768780052],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.45291248437940906,0.6135021441579568,0.4644011770871125,0.6307777768780052],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.4351836175273109,0.6135021441579568,0.44263312774620067,0.6307777768780052],"dir":"rtl"},{"str":"سدی","boundary":[0.39996775103801346,0.6135021441579568,0.4345305760470835,0.6307777768780052],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.39464667231023504,0.6135021441579568,0.3995807634941751,0.6307777768780052],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.3796750917079857,0.6135021441579568,0.38748740274922405,0.6307777768780052],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3573507477728061,0.6135021441579568,0.3695166686822268,0.6307777768780052],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3328979723465151,0.6135021441579568,0.3364534204055307,0.6307777768780052],"dir":"rtl"},{"str":"ثسثیؽ","boundary":[0.27702664570484137,0.6135021441579568,0.33258354496714637,0.6307777768780052],"dir":"rtl"},{"str":"یبزی","boundary":[0.23518361752731085,0.6135021441579568,0.2704720441810779,0.6307777768780052],"dir":"rtl"},{"str":"هی","boundary":[0.2134639416293788,0.6135021441579568,0.22858064256056757,0.6307777768780052],"dir":"rtl"},{"str":"زغیب","boundary":[0.16352642399322773,0.6135021441579568,0.19712178014270165,0.6307777768780052],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.14304027089128069,0.6135021441579568,0.15883420002418672,0.6307777768780052],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.8530011690248721,0.6429570979456394,0.8569436046277261,0.6602327306656878],"dir":"rtl"},{"str":"غش","boundary":[0.815487563994034,0.6429570979456394,0.8356109162736326,0.6602327306656878],"dir":"rtl"},{"str":"ى","boundary":[0.7925585520216069,0.6429570979456394,0.8057645019550934,0.6602327306656878],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.759906478010239,0.6429570979456394,0.7815052203007216,0.6602327306656878],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.6915789898012658,0.6429570979456394,0.7528197686136978,0.6602327306656878],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.6790422058290003,0.6429570979456394,0.6829846414318543,0.6602327306656878],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6730197121780147,0.6429570979456394,0.6786794050066518,0.6602327306656878],"dir":"rtl"},{"str":"دقز","boundary":[0.6321199661385903,0.6429570979456394,0.6661023098319027,0.6602327306656878],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.6211633813036647,0.6429570979456394,0.6251058169065188,0.6602327306656878],"dir":"rtl"},{"str":"یؿشسی","boundary":[0.5658967226992384,0.6429570979456394,0.6207763937598263,0.6602327306656878],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5538517353972672,0.6429570979456394,0.5589551336316365,0.6602327306656878],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.5318901922844361,0.6429570979456394,0.5441528600798164,0.6602327306656878],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.505478292417463,0.6429570979456394,0.5145241262546864,0.6602327306656878],"dir":"rtl"},{"str":"یده","boundary":[0.47364856693675195,0.6429570979456394,0.49725480711089626,0.6602327306656878],"dir":"rtl"},{"str":"هب","boundary":[0.45279961301245625,0.6429570979456394,0.4666344177046802,0.6602327306656878],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.4344902648446004,0.6429570979456394,0.4460031442737938,0.6602327306656878],"dir":"rtl"},{"str":"فس","boundary":[0.41206917402346116,0.6429570979456394,0.42762123594146817,0.6602327306656878],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.39131696698512514,0.6429570979456394,0.40360382150199536,0.6602327306656878],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3716531624138348,0.6429570979456394,0.38311766840004835,0.6602327306656878],"dir":"rtl"},{"str":"هحج","boundary":[0.32763332930221306,0.6429570979456394,0.35680251541903496,0.6602327306656878],"dir":"rtl"},{"str":"ة","boundary":[0.30156004353609867,0.6429570979456394,0.31793445398476233,0.6602327306656878],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.27575281170637317,0.6429570979456394,0.28484701898657633,0.6602327306656878],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیف","boundary":[0.21949449752086103,0.6429570979456394,0.26885959608175114,0.6602327306656878],"dir":"rtl"},{"str":"ثیبخجسینه","boundary":[0.14304027089128069,0.6429570979456394,0.21264965533921878,0.6602327306656878],"dir":"rtl"},{"str":"هب","boundary":[0.843157173378482,0.6724120517333219,0.8569919780707058,0.6896876844533701],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.828572580320071,0.6724120517333219,0.8363848913613093,0.6896876844533701],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.8068045309791592,0.6724120517333219,0.8119079292135285,0.6896876844533701],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7935502076026928,0.6724120517333219,0.7971056556617084,0.6896876844533701],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.7688313782400129,0.6724120517333219,0.7888337969121619,0.6896876844533701],"dir":"rtl"},{"str":"سؼداد","boundary":[0.7230217277381386,0.6724120517333219,0.76213165638731,0.6896876844533701],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.7072277986052324,0.6724120517333219,0.7162736324424558,0.6896876844533701],"dir":"rtl"},{"str":"دي","boundary":[0.676704156084976,0.6724120517333219,0.6974805498448019,0.6896876844533701],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.6428588704801069,0.6724120517333219,0.6644576127705896,0.6896876844533701],"dir":"rtl"},{"str":"سیفیف","boundary":[0.5832627887289883,0.6724120517333219,0.636159148627404,0.6896876844533701],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.5650743741685818,0.6724120517333219,0.5765630668762852,0.6896876844533701],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5282863707824408,0.6724120517333219,0.5404522916918615,0.6896876844533701],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.5124924416495347,0.6724120517333219,0.521538275486758,0.6896876844533701],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.47643003990809063,0.6724120517333219,0.48552424718829384,0.6896876844533701],"dir":"rtl"},{"str":"هؿشسی","boundary":[0.4144152860079818,0.6724120517333219,0.4696577578909181,0.6896876844533701],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.3962268714475753,0.6724120517333219,0.4077397508767688,0.6896876844533701],"dir":"rtl"},{"str":"آى","boundary":[0.3700568387955012,0.6724120517333219,0.3895513363163623,0.6896876844533701],"dir":"rtl"},{"str":"اغشفبد","boundary":[0.3152013544564034,0.6724120517333219,0.36338130366428834,0.6896876844533701],"dir":"rtl"},{"str":"کسد","boundary":[0.2725117910267263,0.6724120517333219,0.300495827790543,0.6896876844533701],"dir":"rtl"},{"str":"هؿیف","boundary":[0.1986455435965655,0.6724120517333219,0.257782077639376,0.6896876844533701],"dir":"rtl"},{"str":"کٌیینه","boundary":[0.14304027089128069,0.6724120517333219,0.19189744830088282,0.6896876844533701],"dir":"rtl"},{"str":"هب","boundary":[0.843157173378482,0.7018957982422044,0.8569919780707058,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.828330713105172,0.7018957982422044,0.8361430241464103,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.8062724231063813,0.7018957982422044,0.8113758213407506,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7930180997299149,0.7018957982422044,0.7965735477889305,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.7682992703672351,0.7018957982422044,0.7883016890393841,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.7001410892086911,0.7018957982422044,0.7613818680211231,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ثػیبز","boundary":[0.6531221026323216,0.7018957982422044,0.6931269399766196,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6351674930463176,0.7018957982422044,0.6385012294916758,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6188978917241101,0.7018957982422044,0.6232232837505544,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6116700931188779,0.7018957982422044,0.6130688918450439,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6022654895795543,0.7018957982422044,0.605454105695973,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5863304712379571,0.7018957982422044,0.5960736888781394,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.5717539404200428,0.7018957982422044,0.5734913532470675,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5494940944088363,0.7018957982422044,0.551231507235861,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5262667795380337,0.7018957982422044,0.5276655782641997,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5109364292336841,0.7018957982422044,0.5199782319506592,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.49239730721167413,0.7018957982422044,0.49394122626677955,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ػ","boundary":[0.4781553593743702,0.7018957982422044,0.4861813197887694,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4709275607691378,0.7018957982422044,0.47232635949530377,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.452694803886,0.7018957982422044,0.46463901318176326,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.4296811383883582,0.7018957982422044,0.436062401741444,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4224533397831259,0.7018957982422044,0.4238521385092918,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.4146208731406459,0.7018957982422044,0.41616479219575125,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4011045269480389,0.7018957982422044,0.40840488571774103,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.39169992340871534,0.7018957982422044,0.3948885395251341,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.37494658765670985,0.7018957982422044,0.38156971822469465,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.3590397871568509,0.7018957982422044,0.36218002983028985,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.34397952190913855,0.7018957982422044,0.34537832063530455,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3361470552666586,0.7018957982422044,0.33769097432176404,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3235981779336478,0.7018957982422044,0.3298585076792841,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.3076913774337889,0.7018957982422044,0.3108316201072278,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.30046357882855645,0.7018957982422044,0.30186237755472245,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.27203611883742496,0.7018957982422044,0.27343491756359095,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.2489015197323336,0.7018957982422044,0.24897004877655501,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ى","boundary":[0.23538517353972668,0.7018957982422044,0.24268553230942877,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.1969202241302858,0.7018957982422044,0.2033014874833716,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.18969242552505342,0.7018957982422044,0.19109122425121944,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1785947514814367,0.7018957982422044,0.1835006248236385,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.15893900915064296,0.7018957982422044,0.1644979239730721,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.14300399080904586,0.7018957982422044,0.15274720844922807,0.7191714309622528],"dir":"rtl"},{"str":"کػت","boundary":[0.8155359374370138,0.7312643738662865,0.8570645382351756,0.7485400065863349],"dir":"rtl"},{"str":"کبز","boundary":[0.7835369049058734,0.7312643738662865,0.80656266376426,0.7485400065863349],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7688313782400129,0.7312643738662865,0.7766436892812512,0.7485400065863349],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7434595073971058,0.7312643738662865,0.7525053412343291,0.7485400065863349],"dir":"rtl"},{"str":"یینه","boundary":[0.7036723505462168,0.7312643738662865,0.7337606320796549,0.7485400065863349],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14294,0.52315,0.85716,0.74854],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.1429435240053211,0.8799343525956639,0.14956536461482647,0.88926319426449],"dir":"ltr"},{"str":"Business","boundary":[0.15419034949812555,0.8832815064351731,0.22469427984036763,0.8977066597564135],"dir":"ltr"},{"str":"Intelligence","boundary":[0.22921081257770237,0.8832815064351731,0.32430052001451204,0.8977066597564135],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14294,0.87993,0.3243,0.89771],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/e585d8f783c47223d38a9fa1f20d3b29.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/e136ec932ff0fe0d1c8a080307a2b230.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14303,0.06278,0.14243,0.21614]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.24772394888539526,0.06278030726332379,0.2811636634820817,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.21868827347119765,0.06278030726332379,0.24219123634458015,0.07858751120216806],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21869,0.06278,0.28116,0.07859],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"17","boundary":[0.165920909420728,0.06386167920499705,0.18551215382754865,0.07966888314384132],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.16446970613133388,0.0827286861881317,0.18696319587213286,0.09853589012697597],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16447,0.06386,0.18696,0.09854],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"22","boundary":[0.705849155480308,0.3302818672439607,0.7251985326722297,0.34323859178399696],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7251985326722297,0.3302818672439607,0.7306405450074576,0.34323859178399696],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7306405450074576,0.3302818672439607,0.7402910468819285,0.34323859178399696],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7444269762567018,0.3302818672439607,0.7484661587455155,0.34323859178399696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70585,0.33028,0.74847,0.34324],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سَجِ","boundary":[0.820792518240819,0.47339676279836457,0.8572660942475914,0.4906723955184129],"dir":"rtl"},{"str":"داؾشِ","boundary":[0.7722255814890958,0.47339676279836457,0.8147700245898336,0.4906723955184129],"dir":"rtl"},{"str":"ثبؾید","boundary":[0.7252307816342163,0.47339676279836457,0.7662503670300398,0.4906723955184129],"dir":"rtl"},{"str":"کِ","boundary":[0.700100778006208,0.47339676279836457,0.7192949434103691,0.4906723955184129],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.672189301406861,0.47339676279836457,0.6941709357260415,0.4906723955184129],"dir":"rtl"},{"str":"،ُ","boundary":[0.6596363929536018,0.47339676279836457,0.6721409279638811,0.4906723955184129],"dir":"ltr"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.5941145644374572,0.47339676279836457,0.6536138993026162,0.4906723955184129],"dir":"rtl"},{"str":"َّؾوٌدی","boundary":[0.49802071995807634,0.47339676279836457,0.5744403392186503,0.4906723955184129],"dir":"rtl"},{"str":"کػیتٍکیبز","boundary":[0.4062885475873746,0.47339676279836457,0.4921059514095189,0.4906723955184129],"dir":"rtl"},{"str":"نگًَیِ","boundary":[0.3474668980612805,0.47339676279836457,0.40037974458845854,0.4906723955184129],"dir":"rtl"},{"str":"ثیس","boundary":[0.321192097840691,0.47339676279836457,0.3415580950623646,0.4906723955184129],"dir":"rtl"},{"str":"زٍی","boundary":[0.2842519418916509,0.47339676279836457,0.31528329484177503,0.4906723955184129],"dir":"rtl"},{"str":"یکیدیگس","boundary":[0.21917947510619856,0.47339676279836457,0.27836497762728263,0.4906723955184129],"dir":"rtl"},{"str":"اغیشَازًده","boundary":[0.14306036700947664,0.47339676279836457,0.21328267534501258,0.4906723955184129],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.797928004192365,0.5028517165860471,0.8574998992219937,0.5201273493060955],"dir":"rtl"},{"str":"سكَیس","boundary":[0.7486112790744548,0.5028517165860471,0.7919885762907016,0.5201273493060955],"dir":"rtl"},{"str":"کبه","boundary":[0.7197849567175907,0.5028517165860471,0.7422743580441005,0.5201273493060955],"dir":"rtl"},{"str":"سسی","boundary":[0.6750836457451526,0.5028517165860471,0.704857499899222,0.5201273493060955],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.657693392993913,0.5028517165860471,0.6690819177800855,0.5201273493060955],"dir":"rtl"},{"str":"دادُ","boundary":[0.6220421655177975,0.5028517165860471,0.6515499657354779,0.5201273493060955],"dir":"rtl"},{"str":"ّب","boundary":[0.6061353650179386,0.5028517165860471,0.621348812835087,0.5201273493060955],"dir":"rtl"},{"str":"اغزه","boundary":[0.5622848389567462,0.5028517165860471,0.6001681591452197,0.5201273493060955],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.5393316402628292,0.5028517165860471,0.556141411698311,0.5201273493060955],"dir":"rtl"},{"str":"هثبل","boundary":[0.49913330914661197,0.5028517165860471,0.5331156528399242,0.5201273493060955],"dir":"rtl"},{"str":"قج","boundary":[0.479373548649273,0.5028517165860471,0.492941508445197,0.5201273493060955],"dir":"rtl"},{"str":"غي،","boundary":[0.42642802434796634,0.5028517165860471,0.45884080419991274,0.5201273493060955],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3945257387027855,0.5028517165860471,0.4202845970895312,0.5201273493060955],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.36649332849598903,0.5028517165860471,0.3885487593615684,0.5201273493060955],"dir":"rtl"},{"str":"،ُ","boundary":[0.3539404200427299,0.5028517165860471,0.3664449550530093,0.5201273493060955],"dir":"ltr"},{"str":"هجوَػِ","boundary":[0.28853952513403475,0.5028517165860471,0.34791395925753166,0.5201273493060955],"dir":"rtl"},{"str":"غيّبی","boundary":[0.22394485427500305,0.5028517165860471,0.28232353771112995,0.5201273493060955],"dir":"rtl"},{"str":"هؿیشسیبى","boundary":[0.1480227355182005,0.5028517165860471,0.21800626219468489,0.5201273493060955],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1430644576127706,0.5028517165860471,0.1479985487967106,0.5201273493060955],"dir":"ltr"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.7979280041923651,0.5323066703737295,0.8574998992219938,0.5495823030937779],"dir":"rtl"},{"str":"َّؾوٌدی","boundary":[0.7018341597129842,0.5323066703737295,0.7782537789735581,0.5495823030937779],"dir":"rtl"},{"str":"کػتٍکبز","boundary":[0.6247027048816867,0.5323066703737295,0.6959112172055223,0.5495823030937779],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6197444269762568,0.5323066703737295,0.6246785181601967,0.5495823030937779],"dir":"ltr"},{"str":"ایي","boundary":[0.5894062159874229,0.5323066703737295,0.6132785100979562,0.5495823030937779],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.5238843874712783,0.5323066703737295,0.5833837223364373,0.5495823030937779],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.5067360019349377,0.5323066703737295,0.5178618938202927,0.5495823030937779],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.48668520981980895,0.5323066703737295,0.5007841852973569,0.5495823030937779],"dir":"rtl"},{"str":"ًَُح","boundary":[0.44682549280445033,0.5323066703737295,0.4806143427258435,0.5495823030937779],"dir":"ltr"},{"str":"زفشبز","boundary":[0.40624017414439473,0.5323066703737295,0.44088177876060325,0.5495823030937779],"dir":"rtl"},{"str":"هؿشسیبى","boundary":[0.3377191921635022,0.5323066703737295,0.4001693070504293,0.5495823030937779],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.31488692707703475,0.5323066703737295,0.33169669851251665,0.5495823030937779],"dir":"rtl"},{"str":"اغشفبدُ","boundary":[0.2548554843390978,0.5323066703737295,0.30894008652165567,0.5495823030937779],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.23770709880275728,0.5323066703737295,0.24893722964197323,0.5495823030937779],"dir":"rtl"},{"str":"کَديّب،","boundary":[0.17288668520981984,0.5323066703737295,0.23163623170879186,0.5495823030937779],"dir":"rtl"},{"str":"ًَع","boundary":[0.14305465324719507,0.5323066703737295,0.166912565001814,0.5495823030937779],"dir":"rtl"},{"str":"جٌػیز","boundary":[0.7985495792941122,0.561761624161412,0.8575240859434837,0.5790372568814603],"dir":"rtl"},{"str":"آى","boundary":[0.7734510420445843,0.561761624161412,0.7926440411177527,0.5790372568814603],"dir":"rtl"},{"str":"ب،","boundary":[0.7530356198592633,0.561761624161412,0.7635909219172009,0.5790372568814603],"dir":"rtl"},{"str":"فسٍؾٌدُ","boundary":[0.6852017575684283,0.561761624161412,0.747128549488889,0.5790372568814603],"dir":"rtl"},{"str":"هحجَة","boundary":[0.6253439660546739,0.561761624161412,0.6792958533511392,0.5790372568814603],"dir":"rtl"},{"str":"هؿشسیبى","boundary":[0.556935592154146,0.561761624161412,0.6193896883944048,0.5790372568814603],"dir":"rtl"},{"str":"هقداز","boundary":[0.4986737614383037,0.561761624161412,0.5373661080479412,0.5790372568814603],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.48370591968629834,0.561761624161412,0.4927641281252142,0.5790372568814603],"dir":"rtl"},{"str":"خسیدّب","boundary":[0.4099574135453749,0.561761624161412,0.4632644011770871,0.5790372568814603],"dir":"rtl"},{"str":"هسسجى","boundary":[0.357858668924094,0.561761624161412,0.40405062394043556,0.5790372568814603],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3441102540834385,0.561761624161412,0.35194224349002007,0.5790372568814603],"dir":"rtl"},{"str":"کٌده","boundary":[0.2969323174910308,0.561761624161412,0.32893135002217117,0.5790372568814603],"dir":"rtl"},{"str":"ثدٍى","boundary":[0.8208167049623091,0.6056417312703348,0.8571451606401419,0.6229173639903832],"dir":"rtl"},{"str":"ؾک","boundary":[0.7820212036925062,0.6056417312703348,0.8148966910099439,0.6229173639903832],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیز","boundary":[0.7258596363929537,0.6056417312703348,0.7760623469495184,0.6229173639903832],"dir":"rtl"},{"str":"دادُ","boundary":[0.6903293425242876,0.6056417312703348,0.719837142741968,0.6229173639903832],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.6110452694803886,0.6056417312703348,0.6705446043455476,0.6229173639903832],"dir":"rtl"},{"str":"َّؾوٌدی","boundary":[0.5149514250010078,0.6056417312703348,0.5913710442615817,0.6229173639903832],"dir":"rtl"},{"str":"کػتٍکبز","boundary":[0.43758616519530774,0.6056417312703348,0.5090284824935458,0.6229173639903832],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.4204377796589672,0.6056417312703348,0.4316679104981832,0.6229173639903832],"dir":"rtl"},{"str":"اّویز","boundary":[0.36521949449752084,0.6056417312703348,0.41441528600798166,0.6229173639903832],"dir":"rtl"},{"str":"ثیبیی","boundary":[0.32527730950407024,0.6056417312703348,0.3592803847612369,0.6229173639903832],"dir":"rtl"},{"str":"ثسخیَزداز","boundary":[0.23465957189502964,0.6056417312703348,0.30427210710362157,0.6229173639903832],"dir":"rtl"},{"str":"اغیزه","boundary":[0.18367396299431615,0.6056417312703348,0.22874327023606422,0.6229173639903832],"dir":"rtl"},{"str":"ثؼیداً","boundary":[0.14302860772913933,0.6056417312703348,0.1777434026557258,0.6229173639903832],"dir":"rtl"},{"str":"دزثبزُ","boundary":[0.815705244487443,0.6350103068944172,0.8574757125005038,0.6522859396144655],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیز","boundary":[0.7594227435804409,0.6350103068944172,0.8096986404949119,0.6522859396144655],"dir":"rtl"},{"str":"ایي","boundary":[0.7293344620470029,0.6350103068944172,0.7532067561575363,0.6522859396144655],"dir":"rtl"},{"str":"ًَع","boundary":[0.6992703672350548,0.6350103068944172,0.723142661345588,0.6522859396144655],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.6820010480912646,0.6350103068944172,0.6933103759039587,0.6522859396144655],"dir":"rtl"},{"str":"دازای","boundary":[0.6466428379963409,0.6350103068944172,0.6758576208328295,0.6522859396144655],"dir":"rtl"},{"str":"ّبی","boundary":[0.6002096182529125,0.6350103068944172,0.6310718748740276,0.6522859396144655],"dir":"rtl"},{"str":"غبشهبى","boundary":[0.5417261256903294,0.6350103068944172,0.5939936308300078,0.6522859396144655],"dir":"rtl"},{"str":"کِ","boundary":[0.5164751884548717,0.6350103068944172,0.5357617223162232,0.6522859396144655],"dir":"rtl"},{"str":"هؼب","boundary":[0.48832184464062567,0.6350103068944172,0.5105121538275487,0.6522859396144655],"dir":"rtl"},{"str":"هیشلف","boundary":[0.420798496437803,0.6350103068944172,0.4632786350518184,0.6522859396144655],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.38272261861571333,0.6350103068944172,0.3995323900511953,0.6522859396144655],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیسایى","boundary":[0.3225218688273471,0.6350103068944172,0.37679306255679035,0.6522859396144655],"dir":"rtl"},{"str":"هیشلیف","boundary":[0.25760470834845,0.6350103068944172,0.31659530217345705,0.6522859396144655],"dir":"rtl"},{"str":"دازًید","boundary":[0.20844116579997585,0.6350103068944172,0.25158221469746445,0.6522859396144655],"dir":"rtl"},{"str":"قیحجز","boundary":[0.1430522903618378,0.6350103068944172,0.20252152130278234,0.6522859396144655],"dir":"rtl"},{"str":"خَاّین","boundary":[0.8033213338282874,0.6644652606820995,0.8574112145765309,0.6817408934021479],"dir":"rtl"},{"str":"کسد","boundary":[0.7700354800282673,0.6644652606820995,0.7974039801361068,0.6817408934021479],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.7364677794324007,0.6644652606820995,0.7504333454266942,0.6817408934021479],"dir":"rtl"},{"str":"ثحث","boundary":[0.6955311094492812,0.6644652606820995,0.7305034869190149,0.6817408934021479],"dir":"rtl"},{"str":"دزثبز","boundary":[0.6554762768573388,0.6644652606820995,0.6896257444024934,0.6817408934021479],"dir":"rtl"},{"str":"غبیس","boundary":[0.6095297753773564,0.6644652606820995,0.6419853958218351,0.6817408934021479],"dir":"rtl"},{"str":"ٍیطگ","boundary":[0.5723712818958187,0.6644652606820995,0.6036199459829887,0.6817408934021479],"dir":"rtl"},{"str":"ّبی","boundary":[0.5264159309872214,0.6644652606820995,0.5572781876083364,0.6817408934021479],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.46096099202085866,0.6644652606820995,0.5205143709436852,0.6817408934021479],"dir":"rtl"},{"str":"خَاّین","boundary":[0.40103112074598624,0.6644652606820995,0.4550661054338362,0.6817408934021479],"dir":"rtl"},{"str":"دسداخزه","boundary":[0.3338170677631314,0.6644652606820995,0.3951174175747885,0.6817408934021479],"dir":"rtl"},{"str":"سَجِ","boundary":[0.8208812028862821,0.7077614816876935,0.8573547788930544,0.7250371144077419],"dir":"rtl"},{"str":"داؾشِ","boundary":[0.7723142661345588,0.7077614816876935,0.8148587092352965,0.7250371144077419],"dir":"rtl"},{"str":"ثبؾید","boundary":[0.7253194662796791,0.7077614816876935,0.7663390516755028,0.7250371144077419],"dir":"rtl"},{"str":"کِ","boundary":[0.6941669690006853,0.7077614816876935,0.7133611344048465,0.7250371144077419],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.6713347039142177,0.7077614816876935,0.6881444753496996,0.7250371144077419],"dir":"rtl"},{"str":"ثحثّبی","boundary":[0.5989357842544444,0.7077614816876935,0.6652638368202523,0.7250371144077419],"dir":"rtl"},{"str":"آیٌد","boundary":[0.5626798887410812,0.7077614816876935,0.5930184340837015,0.7250371144077419],"dir":"rtl"},{"str":"،ُ","boundary":[0.550126980287822,0.7077614816876935,0.5626315152981014,0.7250371144077419],"dir":"ltr"},{"str":"هبًٌد","boundary":[0.5076067239085742,0.7077614816876935,0.5441664783212544,0.7250371144077419],"dir":"rtl"},{"str":"ثػیبزی","boundary":[0.44730922723424843,0.7077614816876935,0.5016691421353726,0.7250371144077419],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.43018420293402265,0.7077614816876935,0.44139903497221855,0.7250371144077419],"dir":"rtl"},{"str":"اغبسید","boundary":[0.37869234405695895,0.7077614816876935,0.42427401067199294,0.7250371144077419],"dir":"rtl"},{"str":"فؼبیى","boundary":[0.31393985717979506,0.7077614816876935,0.35907692287793735,0.7250371144077419],"dir":"rtl"},{"str":"اقشكبدی","boundary":[0.24590425380838152,0.7077614816876935,0.3080488797304793,0.7250371144077419],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.22885475873745317,0.7077614816876935,0.24002012821105972,0.7250371144077419],"dir":"rtl"},{"str":"هفَْم","boundary":[0.17871568508888622,0.7077614816876935,0.22293238190364006,0.7250371144077419],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.1581572394681936,0.7077614816876935,0.17280725077622547,0.7250371144077419],"dir":"rtl"},{"str":"ٍاضُ","boundary":[0.8308703188616117,0.737216435475376,0.8574273390575241,0.7544920681954244],"dir":"rtl"},{"str":"زایج","boundary":[0.7946144233482485,0.737216435475376,0.8248212198169872,0.7544920681954244],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.7288507276172049,0.737216435475376,0.7883500624823638,0.7544920681954244],"dir":"rtl"},{"str":"اغشفبدُ","boundary":[0.668577417664369,0.737216435475376,0.7227529520223491,0.7544920681954244],"dir":"rtl"},{"str":"خَاّین","boundary":[0.6081670496230902,0.737216435475376,0.6625737001234082,0.7544920681954244],"dir":"rtl"},{"str":"کسد","boundary":[0.5745716934736163,0.737216435475376,0.6021126983810159,0.7544920681954244],"dir":"rtl"},{"str":"آى","boundary":[0.5351473374450759,0.737216435475376,0.5543274075865683,0.7544920681954244],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.517878018301286,0.737216435475376,0.5290039101866408,0.7544920681954244],"dir":"rtl"},{"str":"ثجبی","boundary":[0.473180956987947,0.737216435475376,0.5116378441568913,0.7544920681954244],"dir":"rtl"},{"str":"سویبه","boundary":[0.4304329849810563,0.737216435475376,0.4671626627897036,0.7544920681954244],"dir":"rtl"},{"str":"دازایی","boundary":[0.37269406227223995,0.737216435475376,0.40915870520417624,0.7544920681954244],"dir":"rtl"},{"str":"ّیبی","boundary":[0.31914379005925747,0.737216435475376,0.3572378764058532,0.7544920681954244],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػیبس","boundary":[0.257452160166737,0.737216435475376,0.3130003628008224,0.7544920681954244],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیبه","boundary":[0.20313876469474396,0.737216435475376,0.2364175839759987,0.7544920681954244],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.18364977627282625,0.737216435475376,0.18859474348435762,0.7544920681954244],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.15561736606602977,0.737216435475376,0.17767279693160917,0.7544920681954244],"dir":"rtl"},{"str":"،ُ","boundary":[0.14306353591116322,0.737216435475376,0.15554480590156003,0.7544920681954244],"dir":"ltr"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.7980005643568349,0.7665850110994581,0.8575724593864635,0.7838606438195065],"dir":"rtl"},{"str":"َّؾوٌدی","boundary":[0.7019550933204338,0.7665850110994581,0.7782400128995849,0.7838606438195065],"dir":"rtl"},{"str":"کػتٍکبز","boundary":[0.6249526343370823,0.7665850110994581,0.6960474240014903,0.7838606438195065],"dir":"rtl"},{"str":"ثکبز","boundary":[0.5914056516305881,0.7665850110994581,0.6190510742935461,0.7838606438195065],"dir":"rtl"},{"str":"خَاّین","boundary":[0.5314268358169635,0.7665850110994581,0.585504091587052,0.7838606438195065],"dir":"rtl"},{"str":"ثسده","boundary":[0.49925424275406133,0.7665850110994581,0.5255156063686591,0.7838606438195065],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14303,0.4734,0.85757,0.78386],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/04dcf3972ceb7b3acb007bbb2b0eba5e.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/9a22495f4e1e9433162ecc29350dcab0.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14294,0.06278,0.14252,0.10229]},"elements":[{"words":[{"str":"18","boundary":[0.8144475349699681,0.06394805736859721,0.8340387793767888,0.07975526130744148],"dir":"ltr"},{"str":"سیستمهای","boundary":[0.7050261619704116,0.06278030726332379,0.7777161285121136,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.640116378441569,0.06278030726332379,0.6994858936596535,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5806669898954895,0.06278030726332379,0.6343844882492845,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5592118211273668,0.06278030726332379,0.5751275136474118,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"عصر","boundary":[0.5209860120127383,0.06278030726332379,0.5536680652481468,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.45680654653928326,0.06278030726332379,0.5154454367823815,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"18","boundary":[0.8129963316805741,0.0827286861881317,0.8354898214213731,0.09853589012697597],"dir":"ltr"},{"str":"تعریف","boundary":[0.8028137219333252,0.10870523181739661,0.8574757125005039,0.12598086453744498],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.7400249929455396,0.10870523181739661,0.7973233361551175,0.12598086453744498],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعبت","boundary":[0.6632805256580804,0.10870523181739661,0.7344378602813723,0.12598086453744498],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.7977909461039222,0.13476556876421644,0.857362841133551,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"شهب","boundary":[0.7684282662151812,0.13476556876421644,0.791376896065558,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"دازای","boundary":[0.7017212883460313,0.13476556876421644,0.7412665779820212,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیز","boundary":[0.6434796629983472,0.13476556876421644,0.6949029811112664,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"اغز","boundary":[0.6016608215423066,0.13476556876421644,0.6352803644132704,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"کِ","boundary":[0.5743540129802072,0.13476556876421644,0.5952108106137952,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"هسسجى","boundary":[0.5200306365138871,0.13476556876421644,0.5662030878381102,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ثسای","boundary":[0.4635385173539727,0.13476556876421644,0.49568267021405255,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ؾوب","boundary":[0.42655702019591246,0.13476556876421644,0.4572415980890971,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"هفید","boundary":[0.3834320957794171,0.13476556876421644,0.41964584582394066,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ثبؾده","boundary":[0.3380094328213811,0.13476556876421644,0.37530535735881,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"هشأغفبًِ","boundary":[0.2680372475510945,0.13476556876421644,0.3298101342363043,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ؾوب","boundary":[0.23117668400048375,0.13476556876421644,0.2617609199123303,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ّس","boundary":[0.20435360986818238,0.13476556876421644,0.22472857553912265,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"زٍش","boundary":[0.17317692586769864,0.13476556876421644,0.19746143081733844,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.16817027451928893,0.13476556876421644,0.17310436570322896,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"دز","boundary":[0.14308242489159168,0.13476556876421644,0.16139196514021154,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ػكس","boundary":[0.8255492401338332,0.16422052255189895,0.857451525779014,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.7551900673197082,0.16422052255189895,0.8146894021848672,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"کِ","boundary":[0.7251824081912364,0.16422052255189895,0.7442657314467691,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.6975127988067885,0.16422052255189895,0.7143225702422703,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"آى","boundary":[0.6675454508807999,0.16422052255189895,0.6904616581183206,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"شًدگ","boundary":[0.6245686519570361,0.16422052255189895,0.6606233203034191,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5908009835933407,0.16422052255189895,0.6014654081893168,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"کٌید،","boundary":[0.5353650179384851,0.16422052255189895,0.5757810295481116,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ثوجبزاى","boundary":[0.4725037287862297,0.16422052255189895,0.5280813595240975,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبس","boundary":[0.41444184496986897,0.16422052255189895,0.46618195294901776,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.37769178054581365,0.16422052255189895,0.38729390897730476,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.30733260773168863,0.16422052255189895,0.36683194259684765,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ًبهسسجى","boundary":[0.2406740033055186,0.16422052255189895,0.2963034627322933,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.20728020316846052,0.16422052255189895,0.2131793267117974,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"اّویز","boundary":[0.1430522903618378,0.16422052255189895,0.19230862256621115,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.8496392147377757,0.19367547633958132,0.8573547788930544,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ؾَیده","boundary":[0.7924376184141574,0.19367547633958132,0.8345708872495667,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.7696537267706696,0.19367547633958132,0.7865360583706211,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"شیس","boundary":[0.7417422501713227,0.19367547633958132,0.7637521667271336,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ثسخ","boundary":[0.7104598724725413,0.19367547633958132,0.7358252733042663,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.6782762929818197,0.19367547633958132,0.6894263715886645,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"هؿیكِّبی","boundary":[0.5818649445649263,0.19367547633958132,0.6723021727738139,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.5164460810329563,0.19367547633958132,0.5759683052218155,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ثبکیفیز","boundary":[0.4508577974540775,0.19367547633958132,0.510452694803886,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"آهدُ","boundary":[0.4121579613290323,0.19367547633958132,0.44494863230739246,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"اغزه","boundary":[0.36864594670859036,0.19367547633958132,0.4062714307253354,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8035635102995122,0.23263877641732164,0.8146894021848672,0.24991440913737004],"dir":"ltr"},{"str":"بٍَىگام","boundary":[0.7057040351513686,0.23869537031038549,0.7718063449832709,0.25597100303043385],"dir":"rtl"},{"str":"بًدن","boundary":[0.659894384649494,0.23869537031038549,0.7004485038699947,0.25597100303043385],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.647559156689644,0.23869537031038549,0.6523965009876244,0.25597100303043385],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.652275567380175,0.2345268225567576,0.6598190430120531,0.24601511831558978],"dir":"ltr"},{"str":"دز","boundary":[0.6242512194138752,0.23867849957530732,0.6411335510138267,0.2559541322953557],"dir":"rtl"},{"str":"ایٌجب","boundary":[0.5829161123876326,0.23867849957530732,0.6183219036499698,0.2559541322953557],"dir":"rtl"},{"str":"دٍ","boundary":[0.5599629136937156,0.23867849957530732,0.576893618736647,0.2559541322953557],"dir":"rtl"},{"str":"هَنَع","boundary":[0.5035352924577741,0.23867849957530732,0.5540174991700257,0.2559541322953557],"dir":"rtl"},{"str":"قبث","boundary":[0.4817237943523804,0.23867849957530732,0.4975626292811833,0.2559541322953557],"dir":"rtl"},{"str":"ثسزغی","boundary":[0.4209008285376451,0.23867849957530732,0.4612671107964939,0.2559541322953557],"dir":"rtl"},{"str":"اغیز،","boundary":[0.3538194864352804,0.23867849957530732,0.3998562625366246,0.2559541322953557],"dir":"rtl"},{"str":"اٍل","boundary":[0.3234893376869432,0.23867849957530732,0.34790377396957756,0.2559541322953557],"dir":"rtl"},{"str":"ایٌکیِ","boundary":[0.2734470109243359,0.23867849957530732,0.3174668440359576,0.2559541322953557],"dir":"rtl"},{"str":"آییب","boundary":[0.24321360906195832,0.23867849957530732,0.26744870399484016,0.2559541322953557],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػیبر","boundary":[0.17037126617487,0.23867849957530732,0.23717499092997946,0.2559541322953557],"dir":"rtl"},{"str":"ثیِ","boundary":[0.14304027089128069,0.23867849957530732,0.1643245858023945,0.2559541322953557],"dir":"rtl"},{"str":"ٌگبم","boundary":[0.729068408110614,0.2689972349989923,0.7620832829443303,0.28627286771904065],"dir":"rtl"},{"str":"ًیبش","boundary":[0.6979481597936066,0.2689972349989923,0.7226428024347966,0.28627286771904065],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.6749949610996896,0.2689972349989923,0.6918047325351715,0.28627286771904065],"dir":"rtl"},{"str":"دغشسظ","boundary":[0.6098601201273833,0.2689972349989923,0.6690179817584726,0.28627286771904065],"dir":"rtl"},{"str":"ؾوب","boundary":[0.5749344942959649,0.2689972349989923,0.6039132585064021,0.28627286771904065],"dir":"rtl"},{"str":"قساز","boundary":[0.5424033538920466,0.2689972349989923,0.5687426935945499,0.28627286771904065],"dir":"rtl"},{"str":"دازد؟","boundary":[0.4981980892490024,0.2689972349989923,0.5362599266336115,0.28627286771904065],"dir":"rtl"},{"str":"ثسای","boundary":[0.4598863224089976,0.2689972349989923,0.4922136209545354,0.28627286771904065],"dir":"rtl"},{"str":"هثبل","boundary":[0.4196879912927804,0.2689972349989923,0.45367033498609277,0.28627286771904065],"dir":"rtl"},{"str":"اگس","boundary":[0.3918974483008829,0.2689972349989923,0.41374505308942977,0.28627286771904065],"dir":"rtl"},{"str":"قكد","boundary":[0.3536098681823679,0.2689972349989923,0.385681460877978,0.28627286771904065],"dir":"rtl"},{"str":"اًجبم","boundary":[0.31142822590397873,0.2689972349989923,0.34767427376718507,0.28627286771904065],"dir":"rtl"},{"str":"هؼیبهدر","boundary":[0.2380457129036159,0.2689972349989923,0.3054017651187805,0.28627286771904065],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.2150925142096989,0.2689972349989923,0.23190228564518084,0.28627286771904065],"dir":"rtl"},{"str":"ثیَزظ","boundary":[0.16021284314911113,0.2689972349989923,0.20908945313347296,0.28627286771904065],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.1430588877999354,0.2689972349989923,0.15429266619692036,0.28627286771904065],"dir":"rtl"},{"str":"دازید،","boundary":[0.7294634578949492,0.29845218878667473,0.7716692868948282,0.3157278215067231],"dir":"rtl"},{"str":"ّس","boundary":[0.7045753214818399,0.29845218878667473,0.7234804970232263,0.3157278215067231],"dir":"rtl"},{"str":"یحظِ","boundary":[0.6584028701576169,0.29845218878667473,0.6986270225784025,0.3157278215067231],"dir":"rtl"},{"str":"ًیبشهٌد","boundary":[0.6005482323537712,0.29845218878667473,0.6520659491272626,0.3157278215067231],"dir":"rtl"},{"str":"قیوزّبی","boundary":[0.5205869311081549,0.29845218878667473,0.5942354980449067,0.3157278215067231],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.4738098117466844,0.29845218878667473,0.5146454333860316,0.3157278215067231],"dir":"rtl"},{"str":"ّػشیده","boundary":[0.4136332486798081,0.29845218878667473,0.4678462523855537,0.3157278215067231],"dir":"rtl"},{"str":"دٍم","boundary":[0.3807634941750312,0.29845218878667473,0.40736888781392344,0.3157278215067231],"dir":"rtl"},{"str":"ایٌکیِ","boundary":[0.3304793001975249,0.29845218878667473,0.37449913330914664,0.3157278215067231],"dir":"rtl"},{"str":"آییب","boundary":[0.3000282178417382,0.29845218878667473,0.3244214870367465,0.3157278215067231],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػیبر","boundary":[0.22700850566372396,0.29845218878667473,0.2940839404927645,0.3157278215067231],"dir":"rtl"},{"str":"ثیسای","boundary":[0.18140041117426534,0.29845218878667473,0.22084895392429557,0.3157278215067231],"dir":"rtl"},{"str":"ثیبش","boundary":[0.15065908816059984,0.29845218878667473,0.1752086104728504,0.3157278215067231],"dir":"rtl"},{"str":"شهب","boundary":[0.7504978433506673,0.32790714257435716,0.7716128512113517,0.34518277529440555],"dir":"rtl"},{"str":"یب","boundary":[0.714266134558794,0.32790714257435716,0.7254370828510387,0.34518277529440555],"dir":"rtl"},{"str":"ثبشُ","boundary":[0.6832345708872496,0.32790714257435716,0.7080501471358891,0.34518277529440555],"dir":"rtl"},{"str":"ّبی","boundary":[0.6516386503809409,0.32790714257435716,0.682500907002056,0.34518277529440555],"dir":"rtl"},{"str":"شهب","boundary":[0.6243318418188415,0.32790714257435716,0.6456736895133024,0.34518277529440555],"dir":"rtl"},{"str":"کِ","boundary":[0.5799975813278512,0.32790714257435716,0.5992841151892027,0.34518277529440555],"dir":"rtl"},{"str":"ؾوب","boundary":[0.5450719554964326,0.32790714257435716,0.5740507197068699,0.34518277529440555],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.5249002297738542,0.32790714257435716,0.5390842412916769,0.34518277529440555],"dir":"rtl"},{"str":"آى","boundary":[0.49964929253839657,0.32790714257435716,0.5189588327772761,0.34518277529440555],"dir":"rtl"},{"str":"ًیبش","boundary":[0.46873866247430174,0.32790714257435716,0.49343330511549177,0.34518277529440555],"dir":"rtl"},{"str":"دازید","boundary":[0.42546861772886696,0.32790714257435716,0.46276168313308463,0.34518277529440555],"dir":"rtl"},{"str":"سْیِ","boundary":[0.3873019712178015,0.32790714257435716,0.41945032353062356,0.34518277529440555],"dir":"rtl"},{"str":"ؾدُ","boundary":[0.34973999274398365,0.32790714257435716,0.38106179707340676,0.34518277529440555],"dir":"rtl"},{"str":"اغز؟","boundary":[0.30175353730801796,0.32790714257435716,0.3438235222405093,0.34518277529440555],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.2789212722215504,0.32790714257435716,0.29573104365703234,0.34518277529440555],"dir":"rtl"},{"str":"ایٌجب","boundary":[0.2377070988027573,0.32790714257435716,0.2730093037828758,0.34518277529440555],"dir":"rtl"},{"str":"هقداز","boundary":[0.19298585076792843,0.32790714257435716,0.23178311154950093,0.34518277529440555],"dir":"rtl"},{"str":"فسٍؼ","boundary":[0.14302722156006226,0.32790714257435716,0.18701318759133767,0.34518277529440555],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7459507397105656,0.3573620963620397,0.7718063449832708,0.3746377290820881],"dir":"rtl"},{"str":"زٍش","boundary":[0.7165880598218244,0.3573620963620397,0.7398489481655522,0.3746377290820881],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7026093532752954,0.3573620963620397,0.7105725317841647,0.3746377290820881],"dir":"rtl"},{"str":"سَاًد","boundary":[0.6532510984802677,0.3573620963620397,0.6863869069214336,0.3746377290820881],"dir":"rtl"},{"str":"هثبل","boundary":[0.612931833756601,0.3573620963620397,0.6469141774499134,0.3746377290820881],"dir":"rtl"},{"str":"خَث","boundary":[0.5814307034806802,0.3573620963620397,0.6069621384727754,0.3746377290820881],"dir":"rtl"},{"str":"ثبؾده","boundary":[0.5225702422703269,0.3573620963620397,0.5602325522456139,0.3746377290820881],"dir":"rtl"},{"str":"ؾوب","boundary":[0.48752368283145886,0.3573620963620397,0.5166027890232342,0.3746377290820881],"dir":"rtl"},{"str":"هوکي","boundary":[0.4372394888539525,0.3573620963620397,0.48157346783121074,0.3746377290820881],"dir":"rtl"},{"str":"اغز","boundary":[0.39725883823114444,0.3573620963620397,0.43114171325909684,0.3746377290820881],"dir":"rtl"},{"str":"ثسای","boundary":[0.3588261377836901,0.3573620963620397,0.39123668436807246,0.3746377290820881],"dir":"rtl"},{"str":"سكیوینگییسیّیبی","boundary":[0.20783649776272828,0.3573620963620397,0.3528349054128068,0.3746377290820881],"dir":"rtl"},{"str":"هْینسیس","boundary":[0.14304027089128069,0.3573620963620397,0.20149957673237395,0.3746377290820881],"dir":"rtl"},{"str":"ػدٍُ","boundary":[0.7338412544846215,0.3868170501497222,0.7713548595154596,0.4040926828697705],"dir":"rtl"},{"str":"ثس","boundary":[0.7146369976216392,0.3868170501497222,0.7278567861901544,0.4040926828697705],"dir":"rtl"},{"str":"هقداز","boundary":[0.6697948159793607,0.3868170501497222,0.7086969909328682,0.4040926828697705],"dir":"rtl"},{"str":"فسٍؼ","boundary":[0.6197524892167534,0.3868170501497222,0.6638257323655324,0.4040926828697705],"dir":"rtl"},{"str":"اهسٍش","boundary":[0.5778127141532633,0.3868170501497222,0.6138022006957936,0.4040926828697705],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.5576409884306849,0.3868170501497222,0.5718249999485076,0.4040926828697705],"dir":"rtl"},{"str":"هقداز","boundary":[0.5127988067884065,0.3868170501497222,0.5517009817419141,0.4040926828697705],"dir":"rtl"},{"str":"فسٍؼ","boundary":[0.46275648002579917,0.3868170501497222,0.5068297231745782,0.4040926828697705],"dir":"rtl"},{"str":"ّویي","boundary":[0.4138267424517273,0.3868170501497222,0.45681144624345255,0.4040926828697705],"dir":"rtl"},{"str":"زٍش","boundary":[0.38470592977788526,0.3868170501497222,0.40783033590749157,0.4040926828697705],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.3617527310839682,0.3868170501497222,0.3785625025194502,0.4040926828697705],"dir":"rtl"},{"str":"فشِ","boundary":[0.32032087717176605,0.3868170501497222,0.3459829886725521,0.4040926828697705],"dir":"rtl"},{"str":"یب","boundary":[0.3031724916354255,0.3868170501497222,0.31434343992767017,0.4040926828697705],"dir":"rtl"},{"str":"هبُّبی","boundary":[0.2447938081992986,0.3868170501497222,0.2971460308502272,0.4040926828697705],"dir":"rtl"},{"str":"گرؾیشِ","boundary":[0.18111017051638653,0.3868170501497222,0.2388349514563107,0.4040926828697705],"dir":"rtl"},{"str":"ًییبش","boundary":[0.14304780319510144,0.3868170501497222,0.1750393034224211,0.4040926828697705],"dir":"rtl"},{"str":"داؾشِ","boundary":[0.7291167815535937,0.4162144184950045,0.771757971540291,0.43349005121505285],"dir":"rtl"},{"str":"ثبؾیده","boundary":[0.6782762929818197,0.4162144184950045,0.7231862212150034,0.43349005121505285],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8035635102995122,0.44075256525150447,0.8146894021848672,0.4580281979715528],"dir":"ltr"},{"str":"مکان","boundary":[0.729068408110614,0.4468091591445683,0.7717579715402911,0.46408479186461665],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7163703793284153,0.4468091591445683,0.7212077236263956,0.46408479186461665],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7210867900189463,0.4426518304297673,0.7289036965372677,0.4541401261885995],"dir":"ltr"},{"str":"دز","boundary":[0.6943362760511146,0.4467922884094901,0.7112186076510661,0.4640679211295385],"dir":"rtl"},{"str":"قَزس","boundary":[0.6528388437084811,0.4467922884094901,0.6883941554574511,0.4640679211295385],"dir":"rtl"},{"str":"کِ","boundary":[0.6122465433143871,0.4467922884094901,0.6313298665699199,0.4640679211295385],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.5463699762163905,0.4467922884094901,0.6059418712460192,0.4640679211295385],"dir":"rtl"},{"str":"قبث","boundary":[0.5243166108960978,0.4467922884094901,0.5402788078180419,0.4640679211295385],"dir":"rtl"},{"str":"دغشسغ","boundary":[0.45875202499693396,0.4467922884094901,0.5091304873624382,0.4640679211295385],"dir":"rtl"},{"str":"جبؾد","boundary":[0.39642036521949453,0.4467922884094901,0.433329302213085,0.4640679211295385],"dir":"rtl"},{"str":"فبقید","boundary":[0.35339218768895875,0.4467922884094901,0.39046186617440326,0.4640679211295385],"dir":"rtl"},{"str":"ازشؼ","boundary":[0.30746160357963476,0.4467922884094901,0.34729441209410306,0.4640679211295385],"dir":"rtl"},{"str":"خَاّید","boundary":[0.24810738904341517,0.4467922884094901,0.3014919082958092,0.4640679211295385],"dir":"rtl"},{"str":"ثیَده","boundary":[0.2083444189140162,0.4467922884094901,0.24215148682636584,0.4640679211295385],"dir":"rtl"},{"str":"ّویؿیِ","boundary":[0.14306644635377336,0.4467922884094901,0.20241668340798746,0.4640679211295385],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.7120490184222195,0.47719740199677524,0.7716209134518481,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.6892167533357519,0.47719740199677524,0.7060265247712338,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"دغشسظ","boundary":[0.6241645468878396,0.47719740199677524,0.6833051189322918,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"ًیػشٌد","boundary":[0.5664641117203338,0.47719740199677524,0.6182045390413996,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"اهب","boundary":[0.5434654861372492,0.47719740199677524,0.5605505971324826,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.5235268311498549,0.47719740199677524,0.5374692627081067,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"کوک","boundary":[0.47734107308421014,0.47719740199677524,0.5176104678620624,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"فٌبٍزیّبی","boundary":[0.3902052559050047,0.47719740199677524,0.47143084702005206,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"ازسجبي","boundary":[0.3431061447189021,0.47719740199677524,0.384313148440289,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.32307188194364445,0.47719740199677524,0.3280078597288529,0.49447303471682363],"dir":"ltr"},{"str":"سجبزر","boundary":[0.2691632618189173,0.47719740199677524,0.31716806537702263,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"غیبز","boundary":[0.23020775086702738,0.47719740199677524,0.26325944525229544,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"دیگس","boundary":[0.17666207028533026,0.47719740199677524,0.21060901554340578,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"اثصاز","boundary":[0.14302392307952574,0.47719740199677524,0.17075825371870842,0.49447303471682363],"dir":"rtl"},{"str":"فٌبٍزیّب","boundary":[0.6925222719393719,0.5066523557844577,0.7580838078778745,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6787738570987164,0.5066523557844577,0.6866058465052979,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"سَاى","boundary":[0.6327165719353408,0.5066523557844577,0.6636513887209256,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.6128010724545314,0.5066523557844577,0.626766638448825,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.5473858185189664,0.5066523557844577,0.6068851533841254,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5424275406135365,0.5066523557844577,0.5473616317974765,0.5239279885045061],"dir":"ltr"},{"str":"فبزؽ","boundary":[0.5061232716571935,0.5066523557844577,0.5364292336840408,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.4890232595638328,0.5066523557844577,0.5002217116136575,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"هکبى","boundary":[0.44602489770249115,0.5066523557844577,0.48311915135102046,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"آى","boundary":[0.4209324377980392,0.5066523557844577,0.440120789489679,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"دغشسغ","boundary":[0.36463342943922844,0.5066523557844577,0.41502832958522695,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"دیدا","boundary":[0.31567818780598067,0.5066523557844577,0.3436086711990623,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"کسده","boundary":[0.2784294755512557,0.5066523557844577,0.3097726089949651,0.5239279885045061],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8038053775144113,0.5311041243773574,0.8149312693997662,0.5483797570974058],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.729310275325513,0.5371607182704212,0.7719514653122103,0.5544363509904696],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7156447776837184,0.5371607182704212,0.7202402547667996,0.5544363509904696],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7201193211593502,0.5330033895556203,0.7291747087515621,0.5444916853144525],"dir":"ltr"},{"str":"دز","boundary":[0.6941750312411819,0.537143847535343,0.7107913089047445,0.5544194802553915],"dir":"rtl"},{"str":"ایٌجب","boundary":[0.6540492602894344,0.537143847535343,0.6880316039827469,0.5544194802553915],"dir":"rtl"},{"str":"دٍ","boundary":[0.6314588624178659,0.537143847535343,0.6479058330309994,0.5544194802553915],"dir":"rtl"},{"str":"جٌجِ","boundary":[0.5890353529245778,0.537143847535343,0.6253154351594309,0.5544194802553915],"dir":"rtl"},{"str":"هَنَػیز","boundary":[0.5112992300560325,0.537143847535343,0.5828919256661426,0.5544194802553915],"dir":"rtl"},{"str":"دیدا","boundary":[0.47818760833635665,0.537143847535343,0.5051558027975974,0.5544194802553915],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4644253638086024,0.537143847535343,0.47204418107792157,0.5544194802553915],"dir":"rtl"},{"str":"کٌده","boundary":[0.4177772402950779,0.537143847535343,0.44907485790301116,0.5544194802553915],"dir":"rtl"},{"str":"اٍل","boundary":[0.38805175958398835,0.537143847535343,0.4116338130366428,0.5544194802553915],"dir":"rtl"},{"str":"ایٌکِ","boundary":[0.34635385173539723,0.537143847535343,0.38190833232555327,0.5544194802553915],"dir":"rtl"},{"str":"آیب","boundary":[0.3241262546861773,0.537143847535343,0.3403313580844116,0.5544194802553915],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.2600556294594268,0.537143847535343,0.3181037610351917,0.5544194802553915],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.24048857177409602,0.537143847535343,0.25403313580844117,0.5544194802553915],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیک","boundary":[0.2049582779054299,0.537143847535343,0.2344660781231104,0.5544194802553915],"dir":"rtl"},{"str":"هیشي،","boundary":[0.14306445761277056,0.537143847535343,0.1846656185754021,0.5544194802553915],"dir":"rtl"},{"str":"قدا،","boundary":[0.7390166370091383,0.5675489611226282,0.7718708429072432,0.5848245938426766],"dir":"rtl"},{"str":"سكَیس،","boundary":[0.6865314513760512,0.5675489611226282,0.7332204619663799,0.5848245938426766],"dir":"rtl"},{"str":"دَیبًوبی","boundary":[0.6313943644938924,0.5675489611226282,0.6807352763332926,0.5848245938426766],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6116735483648044,0.5675489611226282,0.6165195307776027,0.5848245938426766],"dir":"ltr"},{"str":"ًوَداز","boundary":[0.5630582381701013,0.5675489611226282,0.6058773733220457,0.5848245938426766],"dir":"rtl"},{"str":"یب","boundary":[0.53319425125146,0.5675489611226282,0.5438384327004471,0.5848245938426766],"dir":"rtl"},{"str":"غیسُ","boundary":[0.49582779054299164,0.5675489611226282,0.5273914620873138,0.5848245938426766],"dir":"rtl"},{"str":"کِ","boundary":[0.4713992018381906,0.5675489611226282,0.4900229773854152,0.5848245938426766],"dir":"rtl"},{"str":"هَزد","boundary":[0.43282138106179685,0.5675489611226282,0.46559438868061415,0.5848245938426766],"dir":"rtl"},{"str":"ًیبش","boundary":[0.4031926472366669,0.5675489611226282,0.42701656790422043,0.5848245938426766],"dir":"rtl"},{"str":"اغز","boundary":[0.3643729592453742,0.5675489611226282,0.3973878340790905,0.5848245938426766],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.34224210908211383,0.5675489611226282,0.3585681460877977,0.5848245938426766],"dir":"rtl"},{"str":"دغشسظ","boundary":[0.2786310315636716,0.5675489611226282,0.33643729592453747,0.5848245938426766],"dir":"rtl"},{"str":"قساز","boundary":[0.2474301608416979,0.5675489611226282,0.27282621840609506,0.5848245938426766],"dir":"rtl"},{"str":"دازد؟","boundary":[0.20510339823436932,0.5675489611226282,0.24162534768412142,0.5848245938426766],"dir":"rtl"},{"str":"کیفییز","boundary":[0.14306445761277056,0.5675489611226282,0.19929858507679285,0.5848245938426766],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.7135889063570767,0.5970039149103107,0.7719272785907204,0.6142795476303591],"dir":"rtl"},{"str":"ثٌب","boundary":[0.6911194420929576,0.5970039149103107,0.7075664127060911,0.6142795476303591],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.6715523844076269,0.5970039149103107,0.685096948441972,0.6142795476303591],"dir":"rtl"},{"str":"ؾک","boundary":[0.6432781069859315,0.5970039149103107,0.6655298907566414,0.6142795476303591],"dir":"rtl"},{"str":"سَاًبی","boundary":[0.5781271415326318,0.5970039149103107,0.6095940661909944,0.6142795476303591],"dir":"rtl"},{"str":"کبزثس","boundary":[0.5230056032571452,0.5970039149103107,0.5572298141653566,0.6142795476303591],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.5006570726004756,0.5970039149103107,0.5169831096061596,0.6142795476303591],"dir":"rtl"},{"str":"اغشفبدُ","boundary":[0.4422703269238521,0.5970039149103107,0.49463457894949,0.6142795476303591],"dir":"rtl"},{"str":"آى","boundary":[0.4175251677124617,0.5970039149103107,0.4362478332728665,0.6142795476303591],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.3952427022326647,0.5970039149103107,0.41169831096061593,0.6142795476303591],"dir":"rtl"},{"str":"ؾسایى","boundary":[0.34366511183071513,0.5970039149103107,0.3894465271899061,0.6142795476303591],"dir":"rtl"},{"str":"هیشلف","boundary":[0.2872875197970142,0.5970039149103107,0.3378078768089653,0.6142795476303591],"dir":"rtl"},{"str":"سؼسیف","boundary":[0.23710007270546746,0.5970039149103107,0.2814528157374934,0.6142795476303591],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.22364655137662756,0.5970039149103107,0.2312653686459467,0.6142795476303591],"dir":"rtl"},{"str":"ؾَده","boundary":[0.17474430861781207,0.5970039149103107,0.20868303301487484,0.6142795476303591],"dir":"rtl"},{"str":"دٍم","boundary":[0.14306445761277056,0.5970039149103107,0.16894424960696577,0.6142795476303591],"dir":"rtl"},{"str":"ایٌکِ،","boundary":[0.7310678437537788,0.6264588686979932,0.7716289756923445,0.6437345014180414],"dir":"rtl"},{"str":"آیب","boundary":[0.7085983794896599,0.6264588686979932,0.7248034828878943,0.6437345014180414],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.6442858870480105,0.6264588686979932,0.7023340186237754,0.6437345014180414],"dir":"rtl"},{"str":"فبقد","boundary":[0.6094811948240415,0.6264588686979932,0.6380215261821259,0.6437345014180414],"dir":"rtl"},{"str":"خًبغز؟","boundary":[0.5356149473938806,0.6264588686979932,0.6033377675656063,0.6437345014180414],"dir":"rtl"},{"str":"ثسای","boundary":[0.4982706494134719,0.6264588686979932,0.5294715201354455,0.6437345014180414],"dir":"rtl"},{"str":"دزک","boundary":[0.45693554238722933,0.6264588686979932,0.4921272221550368,0.6437345014180414],"dir":"rtl"},{"str":"ثْشس","boundary":[0.4217680493409118,0.6264588686979932,0.45079211512879425,0.6437345014180414],"dir":"rtl"},{"str":"ایي","boundary":[0.3925263030596203,0.6264588686979932,0.41562462208247675,0.6437345014180414],"dir":"rtl"},{"str":"هػئلِ","boundary":[0.3427258435119119,0.6264588686979932,0.3863828758011851,0.6437345014180414],"dir":"rtl"},{"str":"ثبید","boundary":[0.31106542508163015,0.6264588686979932,0.33658241625347685,0.6437345014180414],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.29137743378884984,0.6264588686979932,0.304921997823195,0.6437345014180414],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػیبر","boundary":[0.21992985850767927,0.6264588686979932,0.2852340065304148,0.6437345014180414],"dir":"rtl"},{"str":"ثیِ","boundary":[0.1929858507679284,0.6264588686979932,0.21378643124924412,0.6437345014180414],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیک","boundary":[0.1573346232918128,0.6264588686979932,0.1868424235094933,0.6437345014180414],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7460636110775181,0.6559138224856756,0.7716289756923446,0.673189455205724],"dir":"rtl"},{"str":"کبیی","boundary":[0.6988027572862495,0.6559138224856756,0.7397992502116335,0.673189455205724],"dir":"rtl"},{"str":"فیصیک","boundary":[0.6552908453259159,0.6559138224856756,0.692538396420365,0.673189455205724],"dir":"rtl"},{"str":"ًگبُ","boundary":[0.6075462571048492,0.6559138224856756,0.6341516507437415,0.673189455205724],"dir":"rtl"},{"str":"کسده","boundary":[0.571048494376587,0.6559138224856756,0.6014028298464141,0.673189455205724],"dir":"rtl"},{"str":"زنبیشوٌدی","boundary":[0.48206554601523754,0.6559138224856756,0.564905067118152,0.673189455205724],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.4652799613012455,0.6559138224856756,0.4759221187568024,0.673189455205724],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیز","boundary":[0.4101584230257588,0.6559138224856756,0.4591365340428104,0.673189455205724],"dir":"rtl"},{"str":"کبیی","boundary":[0.3732978594751481,0.6559138224856756,0.4040149957673237,0.673189455205724],"dir":"rtl"},{"str":"کِ","boundary":[0.3336558229531986,0.6559138224856756,0.35227959850042323,0.673189455205724],"dir":"rtl"},{"str":"هؼیَة","boundary":[0.279501753537308,0.6559138224856756,0.3275123956947636,0.673189455205724],"dir":"rtl"},{"str":"ثبؾد","boundary":[0.24082718587495464,0.6559138224856756,0.2733583262788729,0.673189455205724],"dir":"rtl"},{"str":"ٍجَد","boundary":[0.1974362075220704,0.6559138224856756,0.23468375861651955,0.673189455205724],"dir":"rtl"},{"str":"ًدازد","boundary":[0.15670576853307533,0.6559138224856756,0.19129278026363525,0.673189455205724],"dir":"rtl"},{"str":"ایي","boundary":[0.7485472300919478,0.6853111908309579,0.7720079009956866,0.7025868235510063],"dir":"rtl"},{"str":"هػئلِ","boundary":[0.6989317776023006,0.6853111908309579,0.7426935945499253,0.7025868235510063],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.676655206767675,0.6853111908309579,0.6931108154956263,0.7025868235510063],"dir":"rtl"},{"str":"هَزد","boundary":[0.6379581358502978,0.6853111908309579,0.6708590317249163,0.7025868235510063],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.5740174735275546,0.6853111908309579,0.6321602773410732,0.7025868235510063],"dir":"rtl"},{"str":"ًیص","boundary":[0.5482339142047575,0.6853111908309579,0.5681863990002822,0.7025868235510063],"dir":"rtl"},{"str":"اسفب","boundary":[0.5209013584875237,0.6853111908309579,0.5424275406135365,0.7025868235510063],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4939331640262829,0.6853111908309579,0.5015519812956021,0.7025868235510063],"dir":"rtl"},{"str":"افشده","boundary":[0.44720772620155846,0.6853111908309579,0.4790663925504896,0.7025868235510063],"dir":"rtl"},{"str":"اگس","boundary":[0.42036677992814186,0.6853111908309579,0.4414076671907121,0.7025868235510063],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبس","boundary":[0.36775910025396047,0.6853111908309579,0.41456040633692093,0.7025868235510063],"dir":"rtl"},{"str":"کیِ","boundary":[0.320973943120098,0.6853111908309579,0.3469585197726448,0.7025868235510063],"dir":"rtl"},{"str":"ثیِ","boundary":[0.2942476158737563,0.6853111908309579,0.3151529810134236,0.7025868235510063],"dir":"rtl"},{"str":"کبزکٌیبى","boundary":[0.22495855345035826,0.6853111908309579,0.2884266537670819,0.7025868235510063],"dir":"rtl"},{"str":"هیدیسیز","boundary":[0.14306445761277056,0.6853111908309579,0.2058289998790664,0.7025868235510063],"dir":"rtl"},{"str":"غبشهبى","boundary":[0.7207460327908671,0.7147661446186404,0.7719514653122104,0.7320417773386888],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7073003587697021,0.7147661446186404,0.7149191760390212,0.7320417773386888],"dir":"rtl"},{"str":"زغد","boundary":[0.6616197041157735,0.7147661446186404,0.6926028943443381,0.7320417773386888],"dir":"rtl"},{"str":"هؼیَة","boundary":[0.6078305101704375,0.7147661446186404,0.6559358245656467,0.7320417773386888],"dir":"rtl"},{"str":"ثبؾد","boundary":[0.5694682952392469,0.7147661446186404,0.6019994356431652,0.7320417773386888],"dir":"rtl"},{"str":"احشوبل","boundary":[0.5125085661305276,0.7147661446186404,0.5637844156891201,0.7320417773386888],"dir":"rtl"},{"str":"اخر","boundary":[0.47991167018294884,0.7147661446186404,0.506486072479542,0.7320417773386888],"dir":"rtl"},{"str":"سكویوبر","boundary":[0.4051437094368526,0.7147661446186404,0.4740758656830734,0.7320417773386888],"dir":"rtl"},{"str":"نؼیف","boundary":[0.35304551134760354,0.7147661446186404,0.39912121578586696,0.7320417773386888],"dir":"rtl"},{"str":"ثبیسس","boundary":[0.31289711410801063,0.7147661446186404,0.347240698190027,0.7320417773386888],"dir":"rtl"},{"str":"اغزه","boundary":[0.2703269238521385,0.7147661446186404,0.30709074051678964,0.7320417773386888],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8038053775144113,0.7393042913751404,0.8149312693997662,0.7565799240951888],"dir":"ltr"},{"str":"اعتبار","boundary":[0.7249566654573306,0.7453608852682042,0.7719756520337002,0.7626365179882526],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.712258636675132,0.7453608852682042,0.7170959809731124,0.7626365179882526],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7167331801507639,0.7412035565534034,0.7248396017253196,0.7526918523122356],"dir":"ltr"},{"str":"اػشجبز","boundary":[0.6677464310188944,0.745344014533126,0.7068649977828838,0.7626196472531744],"dir":"rtl"},{"str":"یب","boundary":[0.6513060745271488,0.745344014533126,0.6619502559761358,0.7626196472531744],"dir":"rtl"},{"str":"قحز","boundary":[0.6014575085854238,0.745344014533126,0.645616156729955,0.7626196472531744],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.5862841049217952,0.745344014533126,0.5955980166888375,0.7626196472531744],"dir":"rtl"},{"str":"جٌجِ","boundary":[0.5440964488644442,0.745344014533126,0.5804813157576488,0.7626196472531744],"dir":"rtl"},{"str":"دٍم","boundary":[0.5123956947635746,0.745344014533126,0.5382754867577698,0.7626196472531744],"dir":"rtl"},{"str":"ؾک","boundary":[0.4843390978352882,0.745344014533126,0.5065908816059981,0.7626196472531744],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.4062159874229047,0.745344014533126,0.4642641189986696,0.7626196472531744],"dir":"rtl"},{"str":"کِ","boundary":[0.3817873987181037,0.745344014533126,0.4004111742653283,0.7626196472531744],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.35965654855484336,0.745344014533126,0.3759825855605272,0.7626196472531744],"dir":"rtl"},{"str":"ثبی","boundary":[0.3332930221308501,0.745344014533126,0.3538517353972668,0.7626196472531744],"dir":"rtl"},{"str":"گفشِ","boundary":[0.29362679888741083,0.745344014533126,0.32748820897327374,0.7626196472531744],"dir":"rtl"},{"str":"ؾد","boundary":[0.26448179949207884,0.745344014533126,0.28782198572983436,0.7626196472531744],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.2423509493288185,0.745344014533126,0.25867698633450237,0.7626196472531744],"dir":"rtl"},{"str":"ازسجبو","boundary":[0.19288910388196878,0.745344014533126,0.23654613617124196,0.7626196472531744],"dir":"rtl"},{"str":"اغیزه","boundary":[0.14306445761277056,0.745344014533126,0.1870842907243923,0.7626196472531744],"dir":"rtl"},{"str":"اػشجبز","boundary":[0.7330189059539647,0.7757491281204112,0.7720079009956867,0.7930247608404596],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.7136695287620429,0.7757491281204112,0.7272140927963882,0.7930247608404596],"dir":"rtl"},{"str":"قبثلیز","boundary":[0.6626355464183497,0.7757491281204112,0.707985649211916,0.7930247608404596],"dir":"rtl"},{"str":"اغشفبدُ","boundary":[0.6045874148425847,0.7757491281204112,0.6569516668682227,0.7930247608404596],"dir":"rtl"},{"str":"کسدى","boundary":[0.5593582456564679,0.7757491281204112,0.5989035352924578,0.7930247608404596],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.543032208650784,0.7757491281204112,0.5536985528278309,0.7930247608404596],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.47930019752489217,0.7757491281204112,0.5376385697585359,0.7930247608404596],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.46599750070544604,0.7757491281204112,0.47361631797476517,0.7930247608404596],"dir":"rtl"},{"str":"دیسداشده","boundary":[0.39750876768654,0.7757491281204112,0.4513725964445518,0.7930247608404596],"dir":"rtl"},{"str":"هیثدً","boundary":[0.35614947393880747,0.7757491281204112,0.391824888136413,0.7930247608404596],"dir":"rtl"},{"str":"ایٌشسًیز","boundary":[0.290119724271375,0.7757491281204112,0.35046559438868063,0.7930247608404596],"dir":"rtl"},{"str":"دزییبی","boundary":[0.24525335590760675,0.7757491281204112,0.28443584472124805,0.7930247608404596],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.2140524851856331,0.7757491281204112,0.22469464264119,0.7930247608404596],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػیبر","boundary":[0.14306445761277056,0.7757491281204112,0.2083686056355061,0.7930247608404596],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.1429435240053211,0.8271572946359159,0.14956536461482647,0.8364861363047421],"dir":"ltr"},{"str":"Timeliness","boundary":[0.15419034949812555,0.8305044484754254,0.2403461119845205,0.8449296017966658],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.1429435240053211,0.8447784400103653,0.14956536461482647,0.8541072816791915],"dir":"ltr"},{"str":"Location","boundary":[0.15419034949812555,0.8481255938498747,0.22404801064215749,0.8625507471711151],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.1429435240053211,0.8623132072212145,0.14956536461482647,0.8716420488900406],"dir":"ltr"},{"str":"Form","boundary":[0.15419034949812555,0.865660361060724,0.19728842665376708,0.8800855143819643],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.1429435240053211,0.8799343525956639,0.14956536461482647,0.88926319426449],"dir":"ltr"},{"str":"Validity","boundary":[0.15419034949812555,0.8832815064351731,0.2157070988027573,0.8977066597564135],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14294,0.06278,0.85748,0.89771],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/7254bc5f3108d721dd4d0aa8c3171e11.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/6a3b9fefbf79f6c9428d750d53c16981.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14294,0.06278,0.14257,0.10229]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.24772394888539526,0.06278030726332379,0.2811636634820817,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.21868827347119765,0.06278030726332379,0.24219123634458015,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"19","boundary":[0.165920909420728,0.06386167920499705,0.18551215382754865,0.07966888314384132],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.16446970613133388,0.0827286861881317,0.18696319587213286,0.09853589012697597],"dir":"ltr"},{"str":"اغز","boundary":[0.7387027855040914,0.10752765450894022,0.7720079009956865,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"ٍی","boundary":[0.72177208046116,0.10752765450894022,0.7328979723465149,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"آیب","boundary":[0.6848873301890595,0.10752765450894022,0.7010924335872939,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"ایي","boundary":[0.6559841980086265,0.10752765450894022,0.6790825170314829,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.5921312532752852,0.10752765450894022,0.6501793848510501,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.5756842826621519,0.10752765450894022,0.5863264401177087,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"هٌجیغ","boundary":[0.5281573749344943,0.10752765450894022,0.5698794695045754,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"هؼشجیسی","boundary":[0.4605554883702181,0.10752765450894022,0.5223525617769179,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"غیبيغ","boundary":[0.406014431410489,0.10752765450894022,0.4547506752126416,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"هی","boundary":[0.38533478453662273,0.10752765450894022,0.4002096182529125,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیَد؟","boundary":[0.32519047043173294,0.10752765450894022,0.37054057322529926,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"ثیؿیشس","boundary":[0.271375015116701,0.10752765450894022,0.3193856572741565,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػیبس","boundary":[0.21151287942919336,0.10752765450894022,0.26557020195912445,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"کیِ","boundary":[0.16507437416858142,0.10752765450894022,0.19095416616277663,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.14306445761277056,0.10752765450894022,0.15939049461845445,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"ایٌشسًز","boundary":[0.7186197444269763,0.13701140101782264,0.7719998387551901,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"اًشؿبز","boundary":[0.6718426250655057,0.13701140101782264,0.7125972507759908,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.658201314145201,0.13701140101782264,0.66582013141452,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"یبثٌد","boundary":[0.6101813521275613,0.13701140101782264,0.6433748538718911,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.5935738184498616,0.13701140101782264,0.6043455476276858,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"ّی","boundary":[0.5712097391865201,0.13701140101782264,0.5877776434071029,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"ًَِگ","boundary":[0.5263595197718497,0.13701140101782264,0.5578828556455839,0.154287033737871],"dir":"ltr"},{"str":"فیلشس","boundary":[0.48583217276081025,0.13701140101782264,0.5205385576651751,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"کٌشسل","boundary":[0.43503849719837145,0.13701140101782264,0.48002579916958926,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"یب","boundary":[0.4050449385574628,0.13701140101782264,0.4156891200064498,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"فسایٌد","boundary":[0.35755104616553446,0.13701140101782264,0.3992421493933164,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"اقدح","boundary":[0.3092675454508808,0.13701140101782264,0.35200548232353773,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"ػجَز","boundary":[0.2716485554192653,0.13701140101782264,0.30358366590075386,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"ًکسدُاًد","boundary":[0.20815772976290614,0.13701140101782264,0.26585238037650666,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"دع","boundary":[0.17444820603092942,0.13701140101782264,0.20232192526303056,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"ثبید","boundary":[0.14306445761277056,0.13701140101782264,0.16858144878461723,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"اػشجبز","boundary":[0.7328651475102074,0.16637997664190501,0.7719837142741967,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبس","boundary":[0.6802676663844882,0.16637997664190501,0.7270689724674487,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.6486347131827014,0.16637997664190501,0.6594670859031725,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"کِ","boundary":[0.624275406135365,0.16637997664190501,0.6428991816825896,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.6078197974074139,0.16637997664190501,0.6185915265852381,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"ایٌشسًز","boundary":[0.5489337686943202,0.16637997664190501,0.6020236223646551,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"دزیبفز","boundary":[0.4926996412302979,0.16637997664190501,0.5431289555367437,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4790583303099932,0.16637997664190501,0.4866771475793123,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"کٌید","boundary":[0.42959648486314345,0.16637997664190501,0.4644011770871125,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.4147216511468537,0.16637997664190501,0.4239126053130165,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"دقز","boundary":[0.3765066311928085,0.16637997664190501,0.4090377715967267,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"ثیؿشسی","boundary":[0.31449157869119976,0.16637997664190501,0.37070181803523206,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"ثسزغ","boundary":[0.2766154714395131,0.16637997664190501,0.3086628774136333,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"کٌیده","boundary":[0.21759987100415204,0.16637997664190501,0.2559358245656468,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"وگبٌ","boundary":[0.8247591405651631,0.21143766105928427,0.8574112145765309,0.22871329377933267],"dir":"rtl"},{"str":"ثٍ","boundary":[0.8038605383224416,0.21143766105928427,0.8192687547869553,0.22871329377933267],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعبت","boundary":[0.7270935013689149,0.21143766105928427,0.7983783045646916,0.22871329377933267],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7055738551345728,0.21143766105928427,0.7215060265247712,0.22871329377933267],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگبٌ","boundary":[0.6374571693473616,0.21143766105928427,0.7000775252360713,0.22871329377933267],"dir":"rtl"},{"str":"سبزمبوی","boundary":[0.5654049260289434,0.21143766105928427,0.6320046482986588,0.22871329377933267],"dir":"rtl"},{"str":"غبشهبىّب","boundary":[0.789470713911396,0.23755558344850422,0.8574031523360341,0.2548312161685526],"dir":"rtl"},{"str":"ثبید","boundary":[0.7569637602289676,0.23755558344850422,0.7835382556477367,0.2548312161685526],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.7369129681138389,0.23755558344850422,0.7510119435913869,0.2548312161685526],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.6713911395976943,0.23755558344850422,0.7308904744628533,0.2548312161685526],"dir":"rtl"},{"str":"هبًٌد","boundary":[0.6288708832184464,0.23755558344850422,0.6654306376311266,0.2548312161685526],"dir":"rtl"},{"str":"غبیس","boundary":[0.590438182770992,0.23755558344850422,0.6229506945131568,0.2548312161685526],"dir":"rtl"},{"str":"هٌبثغ","boundary":[0.5468537106461885,0.23755558344850422,0.5844637639614864,0.2548312161685526],"dir":"rtl"},{"str":"دازای","boundary":[0.49785418963096006,0.23755558344850422,0.5270689724674488,0.2548312161685526],"dir":"rtl"},{"str":"ّبی","boundary":[0.4515902769379611,0.23755558344850422,0.48245253355907614,0.2548312161685526],"dir":"rtl"},{"str":"خَد","boundary":[0.4150925142096989,0.23755558344850422,0.4455677832869755,0.2548312161685526],"dir":"rtl"},{"str":"ًگبُ","boundary":[0.38154553150320475,0.23755558344850422,0.40899746039424356,0.2548312161685526],"dir":"rtl"},{"str":"کٌٌده","boundary":[0.33619459924892336,0.23755558344850422,0.37562485193468953,0.2548312161685526],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػیبر","boundary":[0.2634417704680131,0.23755558344850422,0.3302865800006698,0.2548312161685526],"dir":"rtl"},{"str":"ثبیید","boundary":[0.2238114727783177,0.23755558344850422,0.257512590018657,0.2548312161685526],"dir":"rtl"},{"str":"ثیِ","boundary":[0.19659608004412962,0.23755558344850422,0.2179035049605758,0.2548312161685526],"dir":"rtl"},{"str":"خیَث","boundary":[0.15819387358086293,0.23755558344850422,0.19068811222638773,0.2548312161685526],"dir":"rtl"},{"str":"غبشهبى","boundary":[0.8051356471963559,0.2669241590725865,0.8574031523360341,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"دّ","boundary":[0.7855605272705286,0.2669241590725865,0.8043536098681825,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7655339218768897,0.2669241590725865,0.7704680130608297,0.2841997917926349],"dir":"ltr"},{"str":"هدیسیز","boundary":[0.7024307655097354,0.2669241590725865,0.7596096547920165,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.6655943886806146,0.2669241590725865,0.6824041601160965,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"غبشهبى","boundary":[0.6071108961180314,0.2669241590725865,0.6593784012577097,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"دیؽ","boundary":[0.5594872415044142,0.2669241590725865,0.6011761812427899,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"ؾَد","boundary":[0.522747611561253,0.2669241590725865,0.5535465723817294,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"سب","boundary":[0.5058410932398115,0.2669241590725865,0.5167603975257934,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.48857177409602137,0.2669241590725865,0.49988110190871554,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیز","boundary":[0.43228927318901933,0.2669241590725865,0.48256517010349026,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"یشم","boundary":[0.39724271375015124,0.2669241590725865,0.4263590647957573,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"ثسخَزداز","boundary":[0.3288184786552184,0.2669241590725865,0.3912582454556843,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"ثبؾیده","boundary":[0.2779538033619543,0.2669241590725865,0.32279723018646234,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػیبر","boundary":[0.2050550247913895,0.2669241590725865,0.2720259557458412,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.18210182609747252,0.2669241590725865,0.19891159753295445,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"ییک","boundary":[0.1430219998075546,0.2669241590725865,0.1760793324464869,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"غبشهبى","boundary":[0.8051598339178457,0.2963791128602689,0.8574273390575241,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.782375942274358,0.2963791128602689,0.7992582738743097,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"نْبز","boundary":[0.7414143193054947,0.2963791128602689,0.776385697585359,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"هػیس","boundary":[0.6971831742573581,0.2963791128602689,0.7355071494140085,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"اقل","boundary":[0.6686185294801349,0.2963791128602689,0.6912760043658719,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.63361644615921,0.2963791128602689,0.6476075970302296,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"حسکز","boundary":[0.579396870520664,0.2963791128602689,0.627710147175596,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.5566735195710888,0.2963791128602689,0.5734832910065707,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5429251047304333,0.2963791128602689,0.5507570941370148,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"آیده","boundary":[0.501052236975031,0.2963791128602689,0.5278187608336357,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.48109001491514497,0.2963791128602689,0.4951267112054298,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"ؾک","boundary":[0.4524589773823911,0.2963791128602689,0.47517971613511795,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.4002096182529125,0.2963791128602689,0.41155319063167656,0.3136547455803173],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.41145644374571694,0.2963791128602689,0.4205264643044302,0.3136547455803173],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.4206473979118797,0.2963791128602689,0.4319909702906437,0.3136547455803173],"dir":"ltr"},{"str":"هساجؼِ","boundary":[0.3430805820937639,0.2963791128602689,0.3941871246019269,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"کٌیده","boundary":[0.29765791913572787,0.2963791128602689,0.3371599025252487,0.3136547455803173],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14302,0.06278,0.85743,0.31365],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"0","boundary":[0.8033216430846133,0.7247860115962684,0.8146652154633772,0.7420616443163167],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.7994517676462288,0.7247860115962684,0.803394203249083,0.7420616443163167],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.79945,0.72479,0.81467,0.74206],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"از","boundary":[0.757947353569557,0.7248028823313466,0.7717095980973112,0.7420785150513949],"dir":"rtl"},{"str":"پاییه","boundary":[0.7081468940218486,0.7248028823313466,0.7524327810698593,0.7420785150513949],"dir":"rtl"},{"str":"بٍ","boundary":[0.686572338452856,0.7248028823313466,0.7025355746361914,0.7420785150513949],"dir":"rtl"},{"str":"سمت","boundary":[0.6358044100455517,0.7248028823313466,0.6813347642649623,0.7420785150513949],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.6059579957270125,0.7248028823313466,0.6305531996703586,0.7420785150513949],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5961220623211191,0.7247860115962684,0.6000644979239731,0.7420616443163167],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6002741161768855,0.7206455536165457,0.6058070705849156,0.732133849375378],"dir":"ltr"},{"str":"ایي","boundary":[0.5660337807876809,0.7247860115962684,0.5901581787352873,0.7420616443163167],"dir":"rtl"},{"str":"جْز","boundary":[0.5203692506147458,0.7247860115962684,0.5600693545918835,0.7420616443163167],"dir":"rtl"},{"str":"ٍنؼیز","boundary":[0.4591042850808239,0.7247860115962684,0.5144316810523,0.7420616443163167],"dir":"rtl"},{"str":"جبزی","boundary":[0.41184343128955536,0.7247860115962684,0.4531488021536413,0.7420616443163167],"dir":"rtl"},{"str":"غیبشهبى","boundary":[0.3460797355585117,0.7247860115962684,0.4059157099159408,0.7420616443163167],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.3231265368645947,0.7247860115962684,0.3399363083000766,0.7420616443163167],"dir":"rtl"},{"str":"سیساکٌؽّیبی","boundary":[0.2142459789575523,0.7247860115962684,0.3171082426663513,0.7420616443163167],"dir":"rtl"},{"str":"زٍشاًیِ","boundary":[0.16033377675656066,0.7247860115962684,0.20810255169911718,0.7420616443163167],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.14308991598102655,0.7247860115962684,0.15438257162327873,0.7420616443163167],"dir":"rtl"},{"str":"ًوبیؽ","boundary":[0.723118474624098,0.7551047470199533,0.7717095980973112,0.7723803797400017],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7092549139305057,0.7551047470199533,0.7171524978882311,0.7723803797400017],"dir":"rtl"},{"str":"دّده","boundary":[0.6592977788527433,0.7551047470199533,0.6934978030394648,0.7723803797400017],"dir":"rtl"},{"str":"هثدً","boundary":[0.6240335389204661,0.7551047470199533,0.6531059781513283,0.7723803797400017],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.60821542306607,0.7551047470199533,0.61801229045171,0.7723803797400017],"dir":"rtl"},{"str":"ٍقَع","boundary":[0.5682105857217722,0.7551047470199533,0.6022779654553593,0.7723803797400017],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5364292336840408,0.7551047470199533,0.5621880920707865,0.7723803797400017],"dir":"rtl"},{"str":"فسٍؼ","boundary":[0.486507840528883,0.7551047470199533,0.5304939118553585,0.7723803797400017],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.46367557544241544,0.7551047470199533,0.4804853468778974,0.7723803797400017],"dir":"rtl"},{"str":"دبییيسسیي","boundary":[0.38410126174063774,0.7551047470199533,0.4576530817914299,0.7723803797400017],"dir":"rtl"},{"str":"غًح","boundary":[0.3391703954528964,0.7551047470199533,0.37777240295078,0.7723803797400017],"dir":"rtl"},{"str":"غبشهبى","boundary":[0.2808078364977627,0.7551047470199533,0.333075341637441,0.7723803797400017],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.21528600798161812,0.7551047470199533,0.2747853428467772,0.7723803797400017],"dir":"rtl"},{"str":"هسسجى","boundary":[0.16309106300640952,0.7551047470199533,0.20935887792056238,0.7723803797400017],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.1430546299181506,0.7551047470199533,0.15702019591244407,0.7723803797400017],"dir":"rtl"},{"str":"غًَح","boundary":[0.7247228604829282,0.7845597008076358,0.7714516064014191,0.8018353335276842],"dir":"rtl"},{"str":"ثبیسس","boundary":[0.6831458862417867,0.7845597008076358,0.7187016120141723,0.8018353335276842],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.6603136211553191,0.7845597008076358,0.677123392590801,0.8018353335276842],"dir":"rtl"},{"str":"غبشهبى","boundary":[0.6019510622001856,0.7845597008076358,0.6542185673398638,0.8018353335276842],"dir":"rtl"},{"str":"اًشقبل","boundary":[0.5540129802071996,0.7845597008076358,0.5959962389793612,0.8018353335276842],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5402069924400758,0.7845597008076358,0.5480717791222293,0.8018353335276842],"dir":"rtl"},{"str":"یبثده","boundary":[0.49436852501310113,0.7845597008076358,0.5248437940903776,0.8018353335276842],"dir":"rtl"},{"str":"ٍاضُ","boundary":[0.4618615713306728,0.7845597008076358,0.4883460313621155,0.8018353335276842],"dir":"rtl"},{"str":"زیصداًگ","boundary":[0.40688667255010336,0.7845597008076358,0.4559116378441569,0.8018353335276842],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.32619825049381224,0.7845597008076358,0.385770145523441,0.8018353335276842],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.3185794332244931,0.7804080237890861,0.3261229088563712,0.7918963195479183],"dir":"ltr"},{"str":"دز","boundary":[0.2958277905429919,0.7845597008076358,0.3127101221429435,0.8018353335276842],"dir":"rtl"},{"str":"ایي","boundary":[0.2659813762244528,0.7845597008076358,0.28991184814354143,0.8018353335276842],"dir":"rtl"},{"str":"ؾک","boundary":[0.23728037011384456,0.7845597008076358,0.26005663384629,0.8018353335276842],"dir":"rtl"},{"str":"ثیِ","boundary":[0.19540452291691862,0.7845597008076358,0.21678351894418507,0.8018353335276842],"dir":"rtl"},{"str":"دزجیِ","boundary":[0.14302703869387368,0.7845597008076358,0.18947468063675213,0.8018353335276842],"dir":"rtl"},{"str":"جصئیبر","boundary":[0.7167170556697706,0.8140146545953182,0.7715483532873787,0.8312902873153666],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.6510742935461765,0.8140146545953182,0.7105736284113355,0.8312902873153666],"dir":"rtl"},{"str":"اؾبزُ","boundary":[0.6081912363445802,0.8140146545953182,0.645051985471059,0.8312902873153666],"dir":"rtl"},{"str":"دازده","boundary":[0.5685491998226307,0.8140146545953182,0.6022142570033631,0.8312902873153666],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.5029064376990365,0.8140146545953182,0.5624057725641955,0.8312902873153666],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.47995323900511955,0.8140146545953182,0.49676301044060145,0.8312902873153666],"dir":"rtl"},{"str":"غًَح","boundary":[0.42703269238521385,0.8140146545953182,0.47395750513110146,0.8312902873153666],"dir":"rtl"},{"str":"دبییي","boundary":[0.3819486435280364,0.8140146545953182,0.4208892651267787,0.8312902873153666],"dir":"rtl"},{"str":"غبشهبى","boundary":[0.3232555327125408,0.8140146545953182,0.37552303785221913,0.8312902873153666],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.30320474059741204,0.8140146545953182,0.31730371607496005,0.8312902873153666],"dir":"rtl"},{"str":"ؾک","boundary":[0.27450373448680376,0.8140146545953182,0.2972799982192492,0.8312902873153666],"dir":"rtl"},{"str":"جصئی","boundary":[0.221377307179658,0.8140146545953182,0.254025146331848,0.8312902873153666],"dir":"rtl"},{"str":"زیصسیس","boundary":[0.14302464451870295,0.8140146545953182,0.1864796226871448,0.8312902873153666],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.1429435240053211,0.8623132072212145,0.14956536461482647,0.8716420488900406],"dir":"ltr"},{"str":"Upward","boundary":[0.15419034949812555,0.865660361060724,0.21946353851735395,0.8800855143819643],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.1429435240053211,0.8799343525956639,0.14956536461482647,0.88926319426449],"dir":"ltr"},{"str":"Information","boundary":[0.15419034949812555,0.8832815064351731,0.25201934937719195,0.8977066597564135],"dir":"ltr"},{"str":"granularity","boundary":[0.2566032709677968,0.8832815064351731,0.3457081872052244,0.8977066597564135],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14294,0.72065,0.77171,0.89771],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/9f80727b6893b23939c128d2ae41a43f.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/c50974711d288a6787db8bbdb3ccbef0.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14294,0.06278,0.14265,0.10229]},"elements":[{"words":[{"str":"20","boundary":[0.8144475349699681,0.06394805736859721,0.8340387793767888,0.07975526130744148],"dir":"ltr"},{"str":"سیستمهای","boundary":[0.7050261619704116,0.06278030726332379,0.7777161285121136,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.640116378441569,0.06278030726332379,0.6994858936596535,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5806669898954895,0.06278030726332379,0.6343844882492845,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5592118211273668,0.06278030726332379,0.5751275136474118,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"عصر","boundary":[0.5209860120127383,0.06278030726332379,0.5536680652481468,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.45680654653928326,0.06278030726332379,0.5154454367823815,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.8129963316805741,0.0827286861881317,0.8354898214213731,0.09853589012697597],"dir":"ltr"},{"str":"هَزد","boundary":[0.7375901963155563,0.10752765450894022,0.7712822993509899,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"ًیبش","boundary":[0.706558632644012,0.10752765450894022,0.731253275285202,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"اغز","boundary":[0.6665779820212039,0.10752765450894022,0.7004608570491562,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"اهب","boundary":[0.6432619825049382,0.10752765450894022,0.6605768175887472,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.6201878502035717,0.10752765450894022,0.6369976216390536,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"غًَح","boundary":[0.5671463699762165,0.10752765450894022,0.6141528772335195,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"ثبیسس","boundary":[0.5255693957350749,0.10752765450894022,0.5611251215074604,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.5053976700124965,0.10752765450894022,0.5195816815303193,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"دیی","boundary":[0.47878119674203623,0.10752765450894022,0.49946127195217443,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"اًجَُ","boundary":[0.42637965090498653,0.10752765450894022,0.4581754101955908,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػیبر","boundary":[0.35348087233442177,0.10752765450894022,0.42045180328887344,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"خدقیِغیبشیّیب،","boundary":[0.20009674688595963,0.10752765450894022,0.33345426694078284,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.17211667538183512,0.10752765450894022,0.1941652634393859,0.12480328722898859],"dir":"rtl"},{"str":"اقًدحبً","boundary":[0.7101543919055104,0.13701140101782264,0.7717337848188012,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"دزؾزسس","boundary":[0.6428185592776232,0.13701140101782264,0.7041318982545248,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"اغزه","boundary":[0.5988067884064981,0.13701140101782264,0.6365138872092556,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"هثدً","boundary":[0.5636634820816705,0.13701140101782264,0.5927359213125327,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5318821300439392,0.13701140101782264,0.5576409884306849,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"هدیس","boundary":[0.49211915991454025,0.13701140101782264,0.5259625664615272,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"فسٍؼ","boundary":[0.44219776675938244,0.13701140101782264,0.4861838380858581,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"ًیبش","boundary":[0.4114080703027371,0.13701140101782264,0.4361027129439271,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.39135727818760835,0.13701140101782264,0.40545625366515636,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"آگیبّ","boundary":[0.34787926781702233,0.13701140101782264,0.38545046608826367,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.3156580919800235,0.13701140101782264,0.32686651002099304,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"سیک","boundary":[0.27693936843303113,0.13701140101782264,0.3097512798806788,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"سیک","boundary":[0.23825533115652842,0.13701140101782264,0.2711492723827952,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"فیسٍؼّیبی","boundary":[0.14304027089128069,0.13701140101782264,0.23236183335348892,0.154287033737871],"dir":"rtl"},{"str":"زٍشاًِ","boundary":[0.7309346475161497,0.16637997664190501,0.7714757931229088,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"ٍاحد","boundary":[0.6900632885878986,0.16637997664190501,0.7250453250258402,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"فسٍؼ","boundary":[0.6401418954327408,0.16637997664190501,0.6841279667592165,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"ًدازد","boundary":[0.5982284577141719,0.16637997664190501,0.6341867457406821,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"ثلکِ","boundary":[0.5624057725641955,0.16637997664190501,0.5923345027737847,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"یبشهٌد","boundary":[0.5049070048847276,0.16637997664190501,0.552440843310356,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"هیصاى","boundary":[0.4578578814792175,0.16637997664190501,0.4989398153746926,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"فسٍؼ","boundary":[0.4080525720913234,0.16637997664190501,0.4519688181218509,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.38530197400600924,0.16637997664190501,0.4021596358569108,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"غبل","boundary":[0.34838410015195853,0.16637997664190501,0.37936066432861687,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"یب","boundary":[0.33143054665417837,0.16637997664190501,0.34247457578987517,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"فك","boundary":[0.30489702373476296,0.16637997664190501,0.3254726488491152,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"خبق","boundary":[0.2530139616813448,0.16637997664190501,0.28446667774604434,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"اغزه","boundary":[0.19425968476639657,0.16637997664190501,0.23198962206397736,0.18365560936195338],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.8033216430846133,0.19695784655639048,0.8146652154633772,0.21423347927643885],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.7994517676462288,0.19695784655639048,0.803394203249083,0.21423347927643885],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7578747934050873,0.19697471729146865,0.7716370379328416,0.21425035001151702],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.7282702463014471,0.19697471729146865,0.7526661374089476,0.21425035001151702],"dir":"rtl"},{"str":"بٍ","boundary":[0.7070101181118233,0.19697471729146865,0.7230463290891397,0.21425035001151702],"dir":"rtl"},{"str":"سمت","boundary":[0.6564840569194179,0.19697471729146865,0.7017974966356394,0.21425035001151702],"dir":"rtl"},{"str":"پاییه","boundary":[0.6069254645866087,0.19697471729146865,0.6512113516346194,0.21425035001151702],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.597113717902205,0.19695784655639048,0.6010561535050591,0.21423347927643885],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6012415850364817,0.19281738857666778,0.6067745394445117,0.20430568433549992],"dir":"ltr"},{"str":"زاّجسدّب","boundary":[0.5294150844519692,0.19695784655639048,0.5910912242512194,0.21423347927643885],"dir":"rtl"},{"str":"اّداف","boundary":[0.4652477123392591,0.19695784655639048,0.509739930726749,0.21423347927643885],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.4424154472527916,0.19695784655639048,0.4592252186882735,0.21423347927643885],"dir":"rtl"},{"str":"غًَح","boundary":[0.38961583424033536,0.19695784655639048,0.43645895247480765,0.21423347927643885],"dir":"rtl"},{"str":"ثبیی","boundary":[0.3569296656938553,0.19695784655639048,0.3836406197812793,0.21423347927643885],"dir":"rtl"},{"str":"غبشهبىّب","boundary":[0.2679646873866248,0.19695784655639048,0.33577619220381344,0.21423347927643885],"dir":"rtl"},{"str":"ؾک","boundary":[0.23926368127601652,0.19695784655639048,0.262039945008462,0.21423347927643885],"dir":"rtl"},{"str":"گسفشِ","boundary":[0.17685330753416376,0.19695784655639048,0.21876339668194195,0.21423347927643885],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.1430546299181506,0.19695784655639048,0.15702019591244407,0.21423347927643885],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.7576571129116781,0.2273629601436756,0.7716370379328416,0.244638592863724],"dir":"rtl"},{"str":"غًَح","boundary":[0.7044946990768736,0.2273629601436756,0.7515829008455919,0.244638592863724],"dir":"rtl"},{"str":"دبییيسس","boundary":[0.6445116297819165,0.2273629601436756,0.6981094046035394,0.244638592863724],"dir":"rtl"},{"str":"اًشقبل","boundary":[0.5960736888781393,0.2273629601436756,0.6379892772201395,0.244638592863724],"dir":"rtl"},{"str":"دادُ","boundary":[0.5601805941871246,0.2273629601436756,0.589688394404805,0.244638592863724],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5462018876405955,0.2273629601436756,0.5541650661494648,0.244638592863724],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیًَده","boundary":[0.4819687991292781,0.2273629601436756,0.5300761881726931,0.244638592863724],"dir":"rtl"},{"str":"غیًَح","boundary":[0.4215503688475028,0.2273629601436756,0.4759552550241947,0.244638592863724],"dir":"rtl"},{"str":"ػیبی","boundary":[0.3901448168863099,0.2273629601436756,0.41558697999261474,0.244638592863724],"dir":"rtl"},{"str":"غیبشهبى","boundary":[0.30888862014753904,0.2273629601436756,0.36894466061146836,0.244638592863724],"dir":"rtl"},{"str":"زاّجسدّیب","boundary":[0.23357116942798403,0.2273629601436756,0.30292758189527746,0.244638592863724],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.21605998306929497,0.2273629601436756,0.2271858749546499,0.244638592863724],"dir":"rtl"},{"str":"سؼسییف","boundary":[0.15706856935542388,0.2273629601436756,0.20997683656288083,0.244638592863724],"dir":"rtl"},{"str":"غًَح","boundary":[0.724859918571371,0.2568179139313581,0.7715886644898619,0.2740935466514065],"dir":"rtl"},{"str":"هیب","boundary":[0.6975772967307615,0.2568179139313581,0.7187814158104802,0.2740935466514065],"dir":"rtl"},{"str":"آىّب","boundary":[0.6374491071068651,0.2568179139313581,0.6725241215121919,0.2740935466514065],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.6200588543556255,0.2568179139313581,0.6311847462409804,0.2740935466514065],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.5997661950255976,0.2568179139313581,0.614035242583695,0.2740935466514065],"dir":"rtl"},{"str":"سبکشیک","boundary":[0.5382674245172734,0.2568179139313581,0.5937479008273542,0.2740935466514065],"dir":"rtl"},{"str":"سجدی","boundary":[0.5028076116242942,0.2568179139313581,0.5323372022102912,0.2740935466514065],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4743615370610737,0.2568179139313581,0.48225912101879914,0.2740935466514065],"dir":"rtl"},{"str":"کٌٌد","boundary":[0.42321119038980937,0.2568179139313581,0.4587172975369856,0.2740935466514065],"dir":"rtl"},{"str":"غًح","boundary":[0.3645100173338171,0.2568179139313581,0.4031120248317007,0.2740935466514065],"dir":"rtl"},{"str":"دیبییٌ","boundary":[0.31966783569153867,0.2568179139313581,0.358342403353892,0.2740935466514065],"dir":"rtl"},{"str":"غیبشهبى","boundary":[0.23867456766235337,0.2568179139313581,0.29851054201978244,0.2740935466514065],"dir":"rtl"},{"str":"ثیِ","boundary":[0.21124682549280444,0.2568179139313581,0.23272050263622351,0.2740935466514065],"dir":"rtl"},{"str":"جصئییبر","boundary":[0.1430576568292158,0.2568179139313581,0.20532787951133322,0.2740935466514065],"dir":"rtl"},{"str":"ػولیبس","boundary":[0.7288265408957149,0.2861864895554404,0.7717821582617809,0.3034621222754888],"dir":"rtl"},{"str":"آى","boundary":[0.6886523965009875,0.2861864895554404,0.7078324666424799,0.3034621222754888],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.674903981660332,0.2861864895554404,0.6827359710669135,0.3034621222754888],"dir":"rtl"},{"str":"دسداشده","boundary":[0.611762808884589,0.2861864895554404,0.6597734510420445,0.3034621222754888],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.8033216430846133,0.316764359469926,0.8146652154633772,0.3340399921899743],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.7994517676462288,0.316764359469926,0.803394203249083,0.3340399921899743],"dir":"rtl"},{"str":"افقی","boundary":[0.7333010843713468,0.31678123020500415,0.7717337848188012,0.3340568629250525],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7212641593098723,0.316764359469926,0.7252065949127263,0.3340399921899743],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7253194662796791,0.31262390149020325,0.7331363727980007,0.32411219724903545],"dir":"ltr"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.6557423307937277,0.316764359469926,0.7152416656588867,0.3340399921899743],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.63291006570726,0.316764359469926,0.649719837142742,0.3340399921899743],"dir":"rtl"},{"str":"هیبى","boundary":[0.5926875478695529,0.316764359469926,0.6268150118918048,0.3340399921899743],"dir":"rtl"},{"str":"ٍاحدّبی","boundary":[0.520847663825968,0.316764359469926,0.5867547074724292,0.3340399921899743],"dir":"rtl"},{"str":"ٍظیفِای","boundary":[0.4504735841270145,0.316764359469926,0.5149529283676225,0.3340399921899743],"dir":"rtl"},{"str":"سینّبی","boundary":[0.3751602370298706,0.316764359469926,0.43091757577128526,0.3340399921899743],"dir":"rtl"},{"str":"کبزی","boundary":[0.3312613375256984,0.316764359469926,0.3692586769863345,0.3340399921899743],"dir":"rtl"},{"str":"ثی","boundary":[0.31411295198935785,0.316764359469926,0.3253597774821623,0.3340399921899743],"dir":"rtl"},{"str":"قیَزر","boundary":[0.24428838492101088,0.316764359469926,0.29814770852675343,0.3340399921899743],"dir":"rtl"},{"str":"افقی","boundary":[0.21324759130411208,0.316764359469926,0.2383942575727437,0.3340399921899743],"dir":"rtl"},{"str":"اًشقیبل","boundary":[0.14305536439522837,0.316764359469926,0.1922799579504404,0.3340399921899743],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7638972870560728,0.34716947305721113,0.7717337848188012,0.36444510577725947],"dir":"rtl"},{"str":"یبثد","boundary":[0.7220907373837946,0.34716947305721113,0.7485467811504817,0.36444510577725947],"dir":"rtl"},{"str":"ّدف","boundary":[0.6651154634607963,0.34716947305721113,0.7024741157173796,0.36444510577725947],"dir":"rtl"},{"str":"آى","boundary":[0.6400494753091488,0.34716947305721113,0.6592010319667836,0.36444510577725947],"dir":"rtl"},{"str":"حرف","boundary":[0.5941670535001232,0.34716947305721113,0.6341566886452612,0.36444510577725947],"dir":"rtl"},{"str":"اقًدح","boundary":[0.5320094025988039,0.34716947305721113,0.5882582165638085,0.36444510577725947],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.5160640141895433,0.34716947305721113,0.5261498770508325,0.36444510577725947],"dir":"ltr"},{"str":"دغز","boundary":[0.47660330418858027,0.34716947305721113,0.5160156407465635,0.36444510577725947],"dir":"rtl"},{"str":"زاغز","boundary":[0.42935461764824445,0.34716947305721113,0.4706897246744871,0.36444510577725947],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.4123029789978635,0.34716947305721113,0.42350143104768817,0.36444510577725947],"dir":"rtl"},{"str":"دغشِ","boundary":[0.3673665242619238,0.34716947305721113,0.4064014189543274,0.36444510577725947],"dir":"rtl"},{"str":"نخ","boundary":[0.33132623231474606,0.34716947305721113,0.3614606604371344,0.36444510577725947],"dir":"rtl"},{"str":"خجس","boundary":[0.2965929758042021,0.34716947305721113,0.32542036848995665,0.36444510577725947],"dir":"rtl"},{"str":"ًیدازد","boundary":[0.2475914056516306,0.34716947305721113,0.2906871119794127,0.36444510577725947],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.23755391623332126,0.34716947305721113,0.2476397790946104,0.36444510577725947],"dir":"ltr"},{"str":"اغیزه","boundary":[0.1866489297375741,0.34716947305721113,0.23158785826581207,0.36444510577725947],"dir":"rtl"},{"str":"ّویِ","boundary":[0.14304027089128069,0.34716947305721113,0.18074736969403798,0.36444510577725947],"dir":"rtl"},{"str":"ٍاحدّبی","boundary":[0.7057120973918652,0.3766244268448936,0.7715483532873786,0.393900059564942],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6738098117466844,0.3766244268448936,0.6995686701334299,0.393900059564942],"dir":"rtl"},{"str":"غبشهبى","boundary":[0.6153263191841013,0.3766244268448936,0.6675938243237797,0.393900059564942],"dir":"rtl"},{"str":"ثبید","boundary":[0.5826984318942233,0.3766244268448936,0.609371790763211,0.393900059564942],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.5654291127504333,0.3766244268448936,0.5767384405631275,0.393900059564942],"dir":"rtl"},{"str":"ًَُح","boundary":[0.5254484621276252,0.3766244268448936,0.5592373120490184,0.393900059564942],"dir":"ltr"},{"str":"اًجبم","boundary":[0.48326681984923614,0.3766244268448936,0.5195128677124425,0.393900059564942],"dir":"rtl"},{"str":"فسایٌدّبی","boundary":[0.40323295843915025,0.3766244268448936,0.4772349040617665,0.393900059564942],"dir":"rtl"},{"str":"غبیس","boundary":[0.36442133268835414,0.3766244268448936,0.39683153948482286,0.393900059564942],"dir":"rtl"},{"str":"ٍاحدّب","boundary":[0.30809045833837223,0.3766244268448936,0.358277905429919,0.393900059564942],"dir":"rtl"},{"str":"هًلغ","boundary":[0.26315152981013423,0.3766244268448936,0.3018744709154674,0.393900059564942],"dir":"rtl"},{"str":"ثبؾٌده","boundary":[0.21219010763091065,0.3766244268448936,0.25714846873390834,0.393900059564942],"dir":"rtl"},{"str":"ثیِ","boundary":[0.18488329906881124,0.3766244268448936,0.20626229509607769,0.393900059564942],"dir":"rtl"},{"str":"يیَز","boundary":[0.14305225375431327,0.3766244268448936,0.1789697561622426,0.393900059564942],"dir":"rtl"},{"str":"خدقِ","boundary":[0.722151005764502,0.40610817335377614,0.7717579715402911,0.42338380607382453],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.708172299217973,0.40610817335377614,0.7161354777268423,0.42338380607382453],"dir":"rtl"},{"str":"سَاى","boundary":[0.6614423348248478,0.40610817335377614,0.6923045914459629,0.42338380607382453],"dir":"rtl"},{"str":"ایي","boundary":[0.6312331196839602,0.40610817335377614,0.6554544806458255,0.42338380607382453],"dir":"rtl"},{"str":"نٌیي","boundary":[0.5880759463054784,0.40610817335377614,0.6302575885838675,0.42338380607382453],"dir":"rtl"},{"str":"ثیبى","boundary":[0.5513605030838071,0.40610817335377614,0.5816180916676746,0.42338380607382453],"dir":"rtl"},{"str":"کسد","boundary":[0.5176442133268837,0.40610817335377614,0.5452584045921898,0.42338380607382453],"dir":"rtl"},{"str":"کِ","boundary":[0.4922723424839764,0.40610817335377614,0.5116512448025183,0.42338380607382453],"dir":"rtl"},{"str":"ّوِ","boundary":[0.4556536461482647,0.40610817335377614,0.48631966966191537,0.42338380607382453],"dir":"rtl"},{"str":"افساد","boundary":[0.41794654734550735,0.40610817335377614,0.4496769438123035,0.42338380607382453],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.38592332809287705,0.40610817335377614,0.41168218647962274,0.42338380607382453],"dir":"rtl"},{"str":"غبشهبى","boundary":[0.3273189019228444,0.40610817335377614,0.37958640706252267,0.42338380607382453],"dir":"rtl"},{"str":"ثبید","boundary":[0.29457008102551707,0.40610817335377614,0.3213423033447233,0.42338380607382453],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.27717982827427745,0.40610817335377614,0.28856835306044987,0.42338380607382453],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.21141613254323377,0.40610817335377614,0.2709154674083928,0.42338380607382453],"dir":"rtl"},{"str":"هسسجى","boundary":[0.15897932035312615,0.40610817335377614,0.20543786244713874,0.42338380607382453],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.14306789129710068,0.40610817335377614,0.1526423993227718,0.42338380607382453],"dir":"rtl"},{"str":"کػتٍکبز","boundary":[0.7005603257145161,0.43547674897785843,0.7717095980973112,0.45275238169790677],"dir":"rtl"},{"str":"(ايدػبر","boundary":[0.6282904019026887,0.43547674897785843,0.69465876567098,0.45275238169790677],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیك","boundary":[0.582402779746134,0.43547674897785843,0.6223888418591528,0.45275238169790677],"dir":"rtl"},{"str":"خكَق","boundary":[0.4984260059230867,0.43547674897785843,0.5477143341564257,0.45275238169790677],"dir":"rtl"},{"str":"خبزی","boundary":[0.43928985493901246,0.43547674897785843,0.4774148806450775,0.45275238169790677],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.4221759545109566,0.43547674897785843,0.4333835017502633,0.45275238169790677],"dir":"rtl"},{"str":"ایي","boundary":[0.39245572744665747,0.43547674897785843,0.41626960132220747,0.45275238169790677],"dir":"rtl"},{"str":"هَنَع","boundary":[0.33615526462126755,0.43547674897785843,0.3865390351978815,0.45275238169790677],"dir":"rtl"},{"str":"اغز)","boundary":[0.2897205804561515,0.43547674897785843,0.33024803681298376,0.45275238169790677],"dir":"rtl"},{"str":"آگبُ","boundary":[0.2555004635788286,0.43547674897785843,0.2838133526478677,0.45275238169790677],"dir":"rtl"},{"str":"ثبؾٌده","boundary":[0.2046599750070545,0.43547674897785843,0.24956990324023826,0.45275238169790677],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.8033216430846133,0.46605461889234406,0.8146652154633772,0.4833302516123924],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.7994517676462288,0.46605461889234406,0.803394203249083,0.4833302516123924],"dir":"rtl"},{"str":"بههٍ","boundary":[0.7382460226676142,0.46607148962742223,0.7717902205022776,0.48334712234747057],"dir":"rtl"},{"str":"سههمت","boundary":[0.6824561526520905,0.46607148962742223,0.734085435116671,0.48334712234747057],"dir":"rtl"},{"str":"دابههلم","boundary":[0.6123986097995285,0.46607148962742223,0.677265332358636,0.48334712234747057],"dir":"rtl"},{"str":"بههٍ","boundary":[0.5750552744065418,0.46607148962742223,0.6085782238884186,0.48334712234747057],"dir":"rtl"},{"str":"سههمت","boundary":[0.5180360473436505,0.46607148962742223,0.5708829004885988,0.48334712234747057],"dir":"rtl"},{"str":"بههار","boundary":[0.4696941544795183,0.46607148962742223,0.5140081428629015,0.48334712234747057],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.44551134760349903,0.46605461889234406,0.44945378320635304,0.4833302516123924],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.44942959648486314,0.4619141609126212,0.458484984077075,0.4734024566714534],"dir":"ltr"},{"str":"ايدػییبر","boundary":[0.3724664142065398,0.46605461889234406,0.43960978755996294,0.4833302516123924],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.3553905802851033,0.46605461889234406,0.36657319853917,0.4833302516123924],"dir":"rtl"},{"str":"هؿییشسیبى،","boundary":[0.27380623735434595,0.46605461889234406,0.3494973646177333,0.4833302516123924],"dir":"rtl"},{"str":"سییأهیيکٌٌییدگبى،","boundary":[0.14304763863165965,0.46605461889234406,0.2686096666263555,0.4833302516123924],"dir":"rtl"},{"str":"سَشیغکٌٌدگبى","boundary":[0.6682710525254968,0.4964597324796292,0.7718063449832709,0.5137353651996776],"dir":"rtl"},{"str":"دیگس","boundary":[0.6146249042608941,0.4964597324796292,0.648486314346757,0.5137353651996776],"dir":"rtl"},{"str":"ؾسکبی","boundary":[0.5568428266215181,0.4964597324796292,0.6087084850649194,0.5137353651996776],"dir":"rtl"},{"str":"سجبزی","boundary":[0.5036562260652235,0.4964597324796292,0.5509221522134686,0.5137353651996776],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.47187487402749223,0.4964597324796292,0.4976337324142379,0.5137353651996776],"dir":"rtl"},{"str":"غبشهبى","boundary":[0.41351231507235864,0.4964597324796292,0.4657798202120369,0.5137353651996776],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4085540371669287,0.4964597324796292,0.41348812835086873,0.5137353651996776],"dir":"ltr"},{"str":"کػت","boundary":[0.3616076107550288,0.4964597324796292,0.40243479662998344,0.5137353651996776],"dir":"rtl"},{"str":"هشقبثدً","boundary":[0.2946184544684969,0.4964597324796292,0.34154069415890675,0.5137353651996776],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػیبر","boundary":[0.22184060950538156,0.4964597324796292,0.2887070365852443,0.5137353651996776],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.20469222396904102,0.4964597324796292,0.21592235480825697,0.5137353651996776],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیسکز","boundary":[0.1430522903618378,0.4964597324796292,0.19877430705177004,0.5137353651996776],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.757705486354658,0.5259146862673116,0.7716854113758214,0.54319031898736],"dir":"rtl"},{"str":"آى","boundary":[0.7322126819043012,0.5259146862673116,0.7517071794251623,0.54319031898736],"dir":"rtl"},{"str":"ّب","boundary":[0.7163945660499054,0.5259146862673116,0.7316080138670538,0.54319031898736],"dir":"rtl"},{"str":"هٌشق","boundary":[0.6790126485941776,0.5259146862673116,0.7099367114121015,0.54319031898736],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6504869684645566,0.5259146862673116,0.6584501469734259,0.54319031898736],"dir":"rtl"},{"str":"ؾَده","boundary":[0.5996613858991414,0.5259146862673116,0.6342000241867216,0.54319031898736],"dir":"rtl"},{"str":"سجبزر","boundary":[0.5453863828758012,0.5259146862673116,0.5936690326241663,0.54319031898736],"dir":"rtl"},{"str":"ایکشسًٍیک","boundary":[0.4649897206433668,0.5259146862673116,0.5394508955581873,0.54319031898736],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.44179465473455076,0.5259146862673116,0.45860442617003266,0.54319031898736],"dir":"rtl"},{"str":"ٍاقغ","boundary":[0.40541782561373807,0.5259146862673116,0.43581758651537345,0.54319031898736],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.3850042326762607,0.5259146862673116,0.39935831627463286,0.54319031898736],"dir":"rtl"},{"str":"ّویي","boundary":[0.3358326278872899,0.5259146862673116,0.3790048567204008,0.54319031898736],"dir":"rtl"},{"str":"جسیبى","boundary":[0.2839762970129399,0.5259146862673116,0.3297896190011657,0.54319031898736],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.21809166767444674,0.5259146862673116,0.2775910025396058,0.54319031898736],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.1976780747369694,0.5259146862673116,0.2120321583353416,0.54319031898736],"dir":"rtl"},{"str":"غیوز","boundary":[0.1430522903618378,0.5259146862673116,0.19160386267088306,0.54319031898736],"dir":"rtl"},{"str":"داخ","boundary":[0.7466784244221852,0.5552832618913939,0.7716854113758215,0.5725588946114422],"dir":"rtl"},{"str":"خبزی","boundary":[0.6736082557342686,0.5552832618913939,0.7121211885497659,0.5725588946114422],"dir":"rtl"},{"str":"غبشهبى","boundary":[0.6150038295642359,0.5552832618913939,0.6672713347039142,0.5725588946114422],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6010826959441752,0.5552832618913939,0.6090130771774726,0.5725588946114422],"dir":"rtl"},{"str":"دسداشده","boundary":[0.5372515822146974,0.5552832618913939,0.5852622243721529,0.5725588946114422],"dir":"rtl"},{"str":"دز","boundary":[0.5141774499133309,0.5552832618913939,0.5309872213488128,0.5725588946114422],"dir":"rtl"},{"str":"دًیبی","boundary":[0.46597331398395614,0.5552832618913939,0.5081533335110633,0.5725588946114422],"dir":"rtl"},{"str":"اهسٍش","boundary":[0.4239126053130165,0.5552832618913939,0.45999595408664984,0.5725588946114422],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4189543274075866,0.5552832618913939,0.42388841859152665,0.5725588946114422],"dir":"ltr"},{"str":"غبشهبىّب","boundary":[0.3446769057120974,0.5552832618913939,0.4125690329342524,0.5725588946114422],"dir":"rtl"},{"str":"ًو","boundary":[0.32379784111964127,0.5552832618913939,0.33871145868568137,0.5725588946114422],"dir":"rtl"},{"str":"سَاًٌد","boundary":[0.2673842060708671,0.5552832618913939,0.3080662716168823,0.5725588946114422],"dir":"rtl"},{"str":"هبًٌد","boundary":[0.2246220824767203,0.5552832618913939,0.26135002670051,0.5725588946114422],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.19259886322409,0.5552832618913939,0.2183577216108357,0.5725588946114422],"dir":"rtl"},{"str":"جصیس","boundary":[0.15065908816059984,0.5552832618913939,0.18659514568312915,0.5725588946114422],"dir":"rtl"},{"str":"سٌْب","boundary":[0.7440158019913734,0.5847382156790764,0.7716612246543315,0.6020138483991248],"dir":"rtl"},{"str":"ثًَز","boundary":[0.6907082678276293,0.5847382156790764,0.7241585036481638,0.6020138483991248],"dir":"rtl"},{"str":"هػشق","boundary":[0.6471184251894934,0.5847382156790764,0.684524529366711,0.6020138483991248],"dir":"rtl"},{"str":"اداهِ","boundary":[0.59237070335761,0.5847382156790764,0.6265489579554157,0.6020138483991248],"dir":"rtl"},{"str":"حیبر","boundary":[0.544753191647796,0.5847382156790764,0.5864728998768007,0.6020138483991248],"dir":"rtl"},{"str":"دٌّده","boundary":[0.4971700941026358,0.5847382156790764,0.5388553881669864,0.6020138483991248],"dir":"rtl"},{"str":"غبشهبىّب","boundary":[0.42367073809811745,0.5847382156790764,0.49117587777643407,0.6020138483991248],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.40659491272624665,0.5847382156790764,0.4177933647760713,0.6020138483991248],"dir":"rtl"},{"str":"يسیق","boundary":[0.35957592614987705,0.5847382156790764,0.40069335268271056,0.6020138483991248],"dir":"rtl"},{"str":"ازسجبيبر","boundary":[0.29038581508901046,0.5847382156790764,0.3537227395493207,0.6020138483991248],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.27335026403837626,0.5847382156790764,0.28450034264522117,0.6020138483991248],"dir":"rtl"},{"str":"داخ","boundary":[0.2424471257224599,0.5847382156790764,0.26747289071633007,0.6020138483991248],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.20804611601564074,0.5847382156790764,0.22202604103680415,0.6020138483991248],"dir":"rtl"},{"str":"خیبزی","boundary":[0.15670576853307533,0.5847382156790764,0.20210424476962147,0.6020138483991248],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.7606078929334462,0.6141931694667588,0.7718063449832708,0.6314688021868071],"dir":"rtl"},{"str":"خبزی","boundary":[0.7165931284531846,0.6141931694667588,0.7547063328899101,0.6314688021868071],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.6966813054153446,0.6141931694667588,0.710682562977232,0.6314688021868071],"dir":"rtl"},{"str":"داخ","boundary":[0.6657496543169729,0.6141931694667588,0.6907707399393921,0.6314688021868071],"dir":"rtl"},{"str":"خَد","boundary":[0.6146490909823841,0.6141931694667588,0.6452211069456202,0.6314688021868071],"dir":"rtl"},{"str":"هصیز","boundary":[0.5685917771195873,0.6141931694667588,0.6087475309388479,0.6314688021868071],"dir":"rtl"},{"str":"زقبثش","boundary":[0.5317679554655088,0.6141931694667588,0.5626803040412635,0.6314688021868071],"dir":"rtl"},{"str":"کػت","boundary":[0.4698431894223405,0.6141931694667588,0.5107126394648676,0.6314688021868071],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.45609477458168496,0.6141931694667588,0.46392676398826654,0.6314688021868071],"dir":"rtl"},{"str":"کٌٌده","boundary":[0.4014189543274076,0.6141931694667588,0.44086749707743783,0.6314688021868071],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگبُ","boundary":[0.8084653525214659,0.6580732765756817,0.8568629822227599,0.6753489092957301],"dir":"rtl"},{"str":"غبشهب","boundary":[0.7631636231708794,0.6580732765756817,0.8024696186474478,0.6753489092957301],"dir":"rtl"},{"str":"دیگسی","boundary":[0.6884750272100618,0.6580732765756817,0.7381415939391998,0.6753489092957301],"dir":"rtl"},{"str":"ًػجز","boundary":[0.6391824888136414,0.6580732765756817,0.6825374454368601,0.6753489092957301],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.6191316966985126,0.6580732765756817,0.6332306721760607,0.6753489092957301],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.5536098681823679,0.6580732765756817,0.6131092030475269,0.6753489092957301],"dir":"rtl"},{"str":"ٍجَد","boundary":[0.5093723545773371,0.6580732765756817,0.5476770277852442,0.6753489092957301],"dir":"rtl"},{"str":"دازد","boundary":[0.473842060708671,0.6580732765756817,0.5033498609263515,0.6753489092957301],"dir":"rtl"},{"str":"کِ","boundary":[0.44871205708066275,0.6580732765756817,0.46790622248482394,0.6753489092957301],"dir":"rtl"},{"str":"ايدػبر","boundary":[0.3831902285645181,0.6580732765756817,0.4426895634296772,0.6753489092957301],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.36604184302817755,0.6580732765756817,0.3771677349135325,0.6753489092957301],"dir":"rtl"},{"str":"ثب","boundary":[0.35034466078123117,0.6580732765756817,0.3600666285691215,0.6753489092957301],"dir":"rtl"},{"str":"سَجِ","boundary":[0.30792115128794295,0.6580732765756817,0.34432216713024555,0.6753489092957301],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ","boundary":[0.28787035917281417,0.6580732765756817,0.30196933465036213,0.6753489092957301],"dir":"rtl"},{"str":"آًچیِ","boundary":[0.2414560406336921,0.6580732765756817,0.28192368016870056,0.6753489092957301],"dir":"rtl"},{"str":"کیِ","boundary":[0.2090700205587133,0.6580732765756817,0.23553679801324656,0.6753489092957301],"dir":"rtl"},{"str":"سَقییف","boundary":[0.14305020952389022,0.6580732765756817,0.20315852188256767,0.6753489092957301],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.8495182811303261,0.687470644920964,0.8573547788930544,0.7047462776410123],"dir":"rtl"},{"str":"کٌد","boundary":[0.8058854355625429,0.687470644920964,0.8338452856048696,0.7047462776410123],"dir":"rtl"},{"str":"هَزد","boundary":[0.7658805982182448,0.687470644920964,0.7998773717814907,0.7047462776410123],"dir":"rtl"},{"str":"سَجِ","boundary":[0.7232152215100577,0.687470644920964,0.7596162373523603,0.7047462776410123],"dir":"rtl"},{"str":"قساز","boundary":[0.6905873342201798,0.687470644920964,0.7171240531117091,0.7047462776410123],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6766662006001191,0.687470644920964,0.6845965818334164,0.7047462776410123],"dir":"rtl"},{"str":"دّیده","boundary":[0.6194541863183779,0.687470644920964,0.6609586003950498,0.7047462776410123],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.6021848671745879,0.687470644920964,0.6134941949872821,0.7047462776410123],"dir":"rtl"},{"str":"اییي","boundary":[0.564800257991696,0.687470644920964,0.5959769419921798,0.7047462776410123],"dir":"rtl"},{"str":"دییدگب","boundary":[0.5106703752972951,0.687470644920964,0.5588232786504789,0.7047462776410123],"dir":"rtl"},{"str":"،ُ","boundary":[0.49811746684403596,0.687470644920964,0.5106220018543154,0.7047462776410123],"dir":"ltr"},{"str":"ايدػیبر","boundary":[0.4252186882734712,0.687470644920964,0.49218961922792287,0.7047462776410123],"dir":"rtl"},{"str":"ؾیبه","boundary":[0.38602477886406533,0.687470644920964,0.41928242887192246,0.7047462776410123],"dir":"rtl"},{"str":"داخلی","boundary":[0.3277099205869311,0.687470644920964,0.36559841980086266,0.7047462776410123],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.30503486919014794,0.6833189679024142,0.312578344822026,0.6948072636612465],"dir":"ltr"},{"str":"ییب","boundary":[0.2807030273713065,0.687470644920964,0.29903656226065223,0.7047462776410123],"dir":"rtl"},{"str":"خیبزج","boundary":[0.22952527856961952,0.687470644920964,0.2747386011755091,0.7047462776410123],"dir":"rtl"},{"str":"،5","boundary":[0.20191075099770225,0.6833189679024142,0.21438025557302376,0.7047462776410123],"dir":"ltr"},{"str":"ػیٌی","boundary":[0.16519069629994923,0.687470644920964,0.19590899468857134,0.7047462776410123],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.1429435240053211,0.6833189679024142,0.14992405369452172,0.6948072636612465],"dir":"ltr"},{"str":"یب","boundary":[0.846325633893659,0.7169255987086465,0.8573547788930542,0.7342012314286949],"dir":"rtl"},{"str":"ذٌّ","boundary":[0.8141814810335792,0.7169255987086465,0.8404240738501229,0.7342012314286949],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.7914701495545613,0.7127739216900968,0.7990136251864394,0.7242622174489289],"dir":"ltr"},{"str":"سسکیتّبی","boundary":[0.6924738984963921,0.7169255987086465,0.7719998387551901,0.7342012314286949],"dir":"rtl"},{"str":"هشٌَػ","boundary":[0.6463346656440887,0.7169255987086465,0.6864997782883863,0.7342012314286949],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.6141353634949651,0.7169255987086465,0.6253073729189342,0.7342012314286949],"dir":"rtl"},{"str":"ایيّب","boundary":[0.5691296811383884,0.7169255987086465,0.6082477386581434,0.7342012314286949],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5553812662977329,0.7169255987086465,0.5632132557043144,0.7342012314286949],"dir":"rtl"},{"str":"ثبؾده","boundary":[0.5027613173700971,0.7169255987086465,0.5401539887934858,0.7342012314286949],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14294,0.06278,0.85735,0.7342],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.1429435240053211,0.7744666148397684,0.14956536461482647,0.7837954565085945],"dir":"ltr"},{"str":"Downward","boundary":[0.15419034949812555,0.7778137686792779,0.24388039666223243,0.7922389220005182],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.1429435240053211,0.7920013820506175,0.14956536461482647,0.8013302237194437],"dir":"ltr"},{"str":"Horizontal","boundary":[0.15419034949812555,0.795348535890127,0.2393363163623171,0.8097736892113674],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.1429435240053211,0.8096225274250669,0.14956536461482647,0.8189513690938931],"dir":"ltr"},{"str":"Inward/outward","boundary":[0.15419034949812555,0.8129696812645764,0.28887688958761637,0.8273948345858168],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.1429435240053211,0.8271572946359159,0.14956536461482647,0.8364861363047421],"dir":"ltr"},{"str":"Internal","boundary":[0.15419034949812555,0.8305044484754254,0.21857491836981496,0.8449296017966658],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.1429435240053211,0.8447784400103653,0.14956536461482647,0.8541072816791915],"dir":"ltr"},{"str":"External","boundary":[0.15419034949812555,0.8481255938498747,0.22146293384931673,0.8625507471711151],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.1429435240053211,0.8623132072212145,0.14956536461482647,0.8716420488900406],"dir":"ltr"},{"str":"Objective","boundary":[0.15419034949812555,0.865660361060724,0.23208598379489662,0.8800855143819643],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.1429435240053211,0.8799343525956639,0.14956536461482647,0.88926319426449],"dir":"ltr"},{"str":"Subjective","boundary":[0.15419034949812555,0.8832815064351731,0.2385082839521103,0.8977066597564135],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14294,0.77447,0.28888,0.89771],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":42,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/402da668b51efd27903b0aec46b92b92.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/678b72cc1b761d7990336f33daf44c4d.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.25993,0.42221,0.26069,0.41136]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.4974776071270206,0.42221112127854077,0.5697325351715242,0.4539119073198295],"dir":"rtl"},{"str":"دٍم","boundary":[0.42959648486314345,0.42221112127854077,0.48756020478090856,0.4539119073198295],"dir":"rtl"},{"str":"ابتکارّای","boundary":[0.565767726851292,0.5068106032794909,0.6833192244124642,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.46889990728423425,0.5068106032794909,0.5574595880195107,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.3908977304793002,0.5068106032794909,0.46080944894586207,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.324021445559721,0.5068106032794909,0.36088200911033175,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3159188938606039,0.5068106032794909,0.32400935219897614,0.5327240523595635],"dir":"ltr"},{"str":"کسب","boundary":[0.6771878905147741,0.5655793028022517,0.739312452130447,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"هسیت","boundary":[0.6083766678760028,0.5655793028022517,0.6697828032410208,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتی","boundary":[0.5326319184101261,0.5655793028022517,0.6008806788406499,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"بِ","boundary":[0.5033659854073448,0.5655793028022517,0.5253662272745597,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"کوک","boundary":[0.44023864231870036,0.5655793028022517,0.4960667956625146,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"فٌاٍری","boundary":[0.3582456564679325,0.5655793028022517,0.4329181682589592,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.25992663361148066,0.5655793028022517,0.35088551618494784,0.5886422724835162],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.25993,0.42221,0.73931,0.58864],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":44,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/d4f8b863a5f831f20a70f8ac14c72c25.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/72a66fed439a5adad1220b62a16884e6.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14294,0.06278,0.14221,0.10229]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.24902565936278975,0.06278030726332379,0.2824963518361753,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.21868827347119765,0.06278030726332379,0.24348280727214092,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.165920909420728,0.06386167920499705,0.18551215382754865,0.07966888314384132],"dir":"ltr"},{"str":"45","boundary":[0.16446970613133388,0.0827286861881317,0.18696319587213286,0.09853589012697597],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.806828717700649,0.10870523181739661,0.8574031523360341,0.12598086453744498],"dir":"rtl"},{"str":"ضلاتت","boundary":[0.8155923731204903,0.13476556876421644,0.8569032934252432,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.7925182408191237,0.13476556876421644,0.8093280122546056,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"تاظاضٞا","boundary":[0.7425968476639658,0.13476556876421644,0.7864509583406677,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"نٙایغ","boundary":[0.6777280606280486,0.13476556876421644,0.7225660804653823,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ٔرتّف","boundary":[0.6198492361027129,0.13476556876421644,0.6714153263191841,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"قست","boundary":[0.573434917563591,0.13476556876421644,0.6138980570572343,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"تؿیاض","boundary":[0.5284959890353529,0.13476556876421644,0.5671221832547264,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ٌطفتٝ","boundary":[0.4804127867134277,0.13476556876421644,0.5225053712446809,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت","boundary":[0.4404321360906196,0.13476556876421644,0.47431501111857194,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"تٝ","boundary":[0.42013947676059177,0.13476556876421644,0.4344085243186892,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ٌٝ٘ٛ","boundary":[0.38170677631313743,0.13476556876421644,0.4141702985879763,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"ای","boundary":[0.36218809207078656,0.13476556876421644,0.3813923489337687,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.33681622122787924,0.13476556876421644,0.3561951235464212,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"وؿبةٚواضٞبا","boundary":[0.2296045471036401,0.13476556876421644,0.33088824417430046,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ٍٕٞبب","boundary":[0.17049219978231953,0.13476556876421644,0.22368117431250986,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"تبٝ","boundary":[0.14308772495595826,0.13476556876421644,0.16454318567410584,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ز٘ثاَ","boundary":[0.8174869996371992,0.16422052255189895,0.8569113556657395,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"تٛؾؼٝ","boundary":[0.7663562704075462,0.16422052255189895,0.8115573903539124,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ذّك","boundary":[0.7136775910025396,0.16422052255189895,0.7463296650139074,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ٔحهٛلات،","boundary":[0.630136654976418,0.16422052255189895,0.7077674754935882,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ذسٔات","boundary":[0.5705405732252993,0.16422052255189895,0.6242230950141272,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"فطایٙسٞای","boundary":[0.4768654008949087,0.16422052255189895,0.5508056655209542,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"جسیبسی","boundary":[0.4074736969403797,0.16422052255189895,0.4708429072439231,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ٞؿبتٙس","boundary":[0.3442737936872657,0.16422052255189895,0.4014512032893941,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"تبا","boundary":[0.3202321925263031,0.16422052255189895,0.3383543681743748,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"تتٛا٘ٙبس","boundary":[0.25993469585197726,0.16422052255189895,0.3142972364275489,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.23710243076550974,0.16422052255189895,0.25391220220099164,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ایبٗ","boundary":[0.2,0.16422052255189895,0.23107993711452415,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"تاظاضٞبا","boundary":[0.14302818990859179,0.16422052255189895,0.19402478554094396,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ضلاتت","boundary":[0.815971298423832,0.19367547633958132,0.8572822187285848,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"وطزٜ","boundary":[0.774998992219938,0.19367547633958132,0.8100522678058627,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"تٝ","boundary":[0.7408392792356996,0.19367547633958132,0.754819204256863,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"حیات","boundary":[0.693145267511702,0.19367547633958132,0.7349320006262299,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛز","boundary":[0.6566811594044185,0.19367547633958132,0.6872379889022323,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ازا","boundary":[0.63456282500907,0.19367547633958132,0.6508025032161613,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ٝٔ","boundary":[0.6166957533347575,0.19367547633958132,0.6345144515660903,0.2109511090596297],"dir":"ltr"},{"str":"زٞٙس.","boundary":[0.5690610926111213,0.19367547633958132,0.6107884830250931,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5462921122762909,0.19367547633958132,0.5631394364493894,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.5165799975813279,0.19367547633958132,0.5404027897859814,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"یاٖ","boundary":[0.47646308783084695,0.19367547633958132,0.5027693796105939,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"٘مف","boundary":[0.43550699673512827,0.19367547633958132,0.4704801064215745,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"فٙاٚضی","boundary":[0.3792850276060033,0.19367547633958132,0.4295931503070463,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"اعلاػات","boundary":[0.3138661640740334,0.19367547633958132,0.37338838826289256,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.29114920353170554,0.19367547633958132,0.3079695247309227,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاز","boundary":[0.24830503887026284,0.19367547633958132,0.2852693204763918,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ٔعیت","boundary":[0.20229813610204497,0.19367547633958132,0.24241273980757183,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ضلباتتب","boundary":[0.14305532589139178,0.19367547633958132,0.1963887108074513,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"تؿیاض","boundary":[0.8182770992058696,0.22313043012726386,0.8569032934252432,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"پطضً٘","boundary":[0.765332365864474,0.22313043012726386,0.8123266086783244,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت.","boundary":[0.7212399725883825,0.22313043012726386,0.7592995141625721,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"ٔا","boundary":[0.7013101140807032,0.22313043012726386,0.7151689545161307,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6781150481718871,0.22313043012726386,0.694924819607369,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"فهُ","boundary":[0.6365622606522354,0.22313043012726386,0.6716813802555731,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"ٌصقتٝ","boundary":[0.5797718385939453,0.22313043012726386,0.6305418047103862,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"تٝ","boundary":[0.5594791792639175,0.22313043012726386,0.573748226822015,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"تطضؾب","boundary":[0.5051074293546176,0.22313043012726386,0.5534970701752012,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"ضاٞثطزٞای","boundary":[0.421566493328496,0.22313043012726386,0.4991629128270021,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"ٔرتّبف","boundary":[0.3564074656346999,0.22313043012726386,0.41560420294552886,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"وؿبةٚوباض","boundary":[0.2641431853912202,0.22313043012726386,0.35046628007609976,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.2410690530898537,0.22313043012726386,0.2578788245253356,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"یبه","boundary":[0.20178981739025278,0.22313043012726386,0.23500285725111167,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"ٔحبیظ","boundary":[0.14305930818174373,0.22313043012726386,0.19571131462936195,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"ضلاتتب","boundary":[0.8110210827588987,0.2525853839149463,0.8570484137541823,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"پطزاذتیٓ","boundary":[0.7383883581247229,0.2525853839149463,0.8050915863364582,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.7017938485105011,0.2525853839149463,0.718603619945983,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.6719474341919619,0.2525853839149463,0.6958779061110506,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"فهُ","boundary":[0.6307574474946588,0.2525853839149463,0.6658765670979966,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"تٝ","boundary":[0.61070665537953,0.2525853839149463,0.624805630857078,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"پیازٜؾاظی","boundary":[0.5278604964816992,0.2525853839149463,0.6047421789176193,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"فطایٙسٞای","boundary":[0.4480802835752245,0.2525853839149463,0.5219633828951558,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"پكتیثا٘ب","boundary":[0.3756059039127258,0.2525853839149463,0.44218316998868107,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"وٙٙس","boundary":[0.33415568186399003,0.2525853839149463,0.3696875422747597,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.3094512834962197,0.2525853839149463,0.32063530455113476,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.2797157977109055,0.2525853839149463,0.30355732855583245,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"ضاٞثُطزٞا","boundary":[0.2121578586689241,0.2525853839149463,0.2738218427705183,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.19650382644153713,0.2525853839149463,0.20611924053694525,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"وٕبه","boundary":[0.1430242340433363,0.2525853839149463,0.19058841297066878,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"فٙاٚضی","boundary":[0.807067439243678,0.2820403377026288,0.8573305921715645,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"اعلاػات","boundary":[0.7416213165638731,0.2820403377026288,0.8011829357320596,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبپطزاظی","boundary":[0.6724472931027533,0.2820403377026288,0.7356801154789028,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":".ٓ","boundary":[0.6562663764260088,0.2820403377026288,0.6723747329382836,0.2993159704226772],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8035635102995122,0.3059738373139271,0.8146894021848672,0.3232494700339754],"dir":"ltr"},{"str":"ٔسیطیت","boundary":[0.7278149858715303,0.31201356047191275,0.7846736808158987,0.3292891931919611],"dir":"rtl"},{"str":"ظ٘جیط","boundary":[0.6805256580803806,0.31201356047191275,0.7219068466083246,0.3292891931919611],"dir":"rtl"},{"str":"تأٔیٗ","boundary":[0.6251864393114847,0.31201356047191275,0.667023848892209,0.3292891931919611],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6175676220421655,0.30786188345336296,0.6251110976740436,0.3193501792121951],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8035635102995122,0.33603343824681126,0.8146894021848672,0.3533090709668596],"dir":"ltr"},{"str":"ٔسیطیت","boundary":[0.7277680938222388,0.3420731614047969,0.7846736808158988,0.35934879412484527],"dir":"rtl"},{"str":"اضتثاط","boundary":[0.6767630025715115,0.3420731614047969,0.7218750130316388,0.35934879412484527],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6612039012942789,0.3420731614047969,0.67077840931995,0.35934879412484527],"dir":"rtl"},{"str":"ٔكتطی","boundary":[0.6013625186439312,0.3420731614047969,0.6552263474019431,0.35934879412484527],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.593743701374612,0.33792148438624714,0.60128717700649,0.3494097801450793],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8035635102995122,0.3660930391796954,0.8146894021848672,0.3833686718997438],"dir":"ltr"},{"str":"تط٘أٝضیعی","boundary":[0.7064780102390454,0.37213276233768106,0.7847220542588785,0.38940839505772945],"dir":"rtl"},{"str":"ٙاتغ","boundary":[0.6630158052598493,0.37213276233768106,0.6926673922683114,0.38940839505772945],"dir":"rtl"},{"str":"ؾاظٔاٖ","boundary":[0.6047486596525175,0.37213276233768106,0.6570161647921958,0.38940839505772945],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.5972507759906478,0.3679810853191314,0.6047942516225259,0.3794693810779636],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8035635102995122,0.39609505467017936,0.8146894021848672,0.41337068739022775],"dir":"ltr"},{"str":"ضؾا٘ٝٞای","boundary":[0.7142795363362451,0.40213477782816504,0.784818801144838,0.4194104105482134],"dir":"rtl"},{"str":"اجتٕاػب","boundary":[0.6452614181481033,0.40213477782816504,0.7083830304406197,0.4194104105482134],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.6376426008787842,0.39795430808841525,0.6451860765106623,0.40944260384724745],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.787209402420016,0.4471060840819441,0.8573305921715646,0.4643817168019924],"dir":"rtl"},{"str":"زوجیره","boundary":[0.7232185597815134,0.4471060840819441,0.7817237826016851,0.4643817168019924],"dir":"rtl"},{"str":"تأمیه","boundary":[0.6713830773571976,0.4471060840819441,0.7177329399631824,0.4643817168019924],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسیطیت","boundary":[0.8025960414399161,0.4732240064711641,0.857693392993913,0.4904996391912124],"dir":"rtl"},{"str":"ظ٘جیطٜ","boundary":[0.7504736566291772,0.4732240064711641,0.7972749627121376,0.4904996391912124],"dir":"rtl"},{"str":"تأٔیٗ","boundary":[0.7053654210505099,0.4732240064711641,0.7453944451162978,0.4904996391912124],"dir":"rtl"},{"str":"قطوت","boundary":[0.653243036239771,0.4732240064711641,0.700165275930181,0.4904996391912124],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.6382472689160318,0.4732240064711641,0.648333131777321,0.4904996391912124],"dir":"ltr"},{"str":"زَ","boundary":[0.616721086790019,0.4732240064711641,0.6383440158019914,0.4904996391912124],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.6070463981940581,0.4732240064711641,0.6171322610553474,0.4904996391912124],"dir":"ltr"},{"str":"ظتاٖ","boundary":[0.572660942475914,0.4732240064711641,0.6020719958076349,0.4904996391912124],"dir":"rtl"},{"str":"ظز","boundary":[0.5512556939573507,0.4732240064711641,0.5673398637481356,0.4904996391912124],"dir":"rtl"},{"str":"ٍٖٕٞا","boundary":[0.4980449066795663,0.4732240064711641,0.5456927480146733,0.4904996391912124],"dir":"ltr"},{"str":"اؾت.","boundary":[0.45644374571693475,0.4732240064711641,0.4927238279517878,0.4904996391912124],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسَ","boundary":[0.4199217962671827,0.4732240064711641,0.4512436005966058,0.4904996391912124],"dir":"rtl"},{"str":"وؿةٚواض","boundary":[0.3461119845204983,0.4732240064711641,0.41460071753940425,0.4904996391912124],"dir":"rtl"},{"str":"قطوت","boundary":[0.2941105333172089,0.4732240064711641,0.34103277300761886,0.4904996391912124],"dir":"rtl"},{"str":"زَ","boundary":[0.26726327246341763,0.4732240064711641,0.28878945458943045,0.4904996391912124],"dir":"rtl"},{"str":"ٔعیت","boundary":[0.2232434393517959,0.4732240064711641,0.26194219373563915,0.4904996391912124],"dir":"rtl"},{"str":"ضلاتتب","boundary":[0.1740234611198452,0.4732240064711641,0.21792236062401743,0.4904996391912124],"dir":"rtl"},{"str":"تطتط","boundary":[0.1430644576127706,0.4732240064711641,0.16882331599951628,0.4904996391912124],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.8346031362115527,0.5026789602588466,0.8577498286773889,0.519954592978895],"dir":"rtl"},{"str":"قطوت","boundary":[0.7821179505784653,0.5026789602588466,0.8290401902688754,0.519954592978895],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.7604708348450031,0.5026789602588466,0.776555004635788,0.519954592978895],"dir":"rtl"},{"str":"ٔماتُ","boundary":[0.7164510017333815,0.5026789602588466,0.7549078889023256,0.519954592978895],"dir":"rtl"},{"str":"ؾایط","boundary":[0.6799290522836294,0.5026789602588466,0.7108880557907041,0.519954592978895],"dir":"rtl"},{"str":"ضلثای","boundary":[0.6336114806304671,0.5026789602588466,0.6743661063409521,0.519954592978895],"dir":"rtl"},{"str":"لسیٕب","boundary":[0.5810053613899303,0.5026789602588466,0.6280485346877898,0.519954592978895],"dir":"rtl"},{"str":"نٙؼت","boundary":[0.5294876446164389,0.5026789602588466,0.5754424154472528,0.519954592978895],"dir":"rtl"},{"str":"تِٛیس","boundary":[0.488733018905954,0.5026789602588466,0.5239246986737615,0.519954592978895],"dir":"rtl"},{"str":"ضایا٘ٝ","boundary":[0.44918772926996414,0.5026789602588466,0.4831700729632766,0.519954592978895],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت.","boundary":[0.4073447010924336,0.5026789602588466,0.44362478332728666,0.519954592978895],"dir":"rtl"},{"str":"قطوتٞای","boundary":[0.3250695368242834,0.5026789602588466,0.4017817551497561,0.519954592978895],"dir":"rtl"},{"str":"لسیٕب","boundary":[0.2724634175837465,0.5026789602588466,0.319506590881606,0.519954592978895],"dir":"rtl"},{"str":"پؽ","boundary":[0.23932760914258072,0.5026789602588466,0.26690047164106906,0.519954592978895],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.22336437295924536,0.5026789602588466,0.23376466319990324,0.519954592978895],"dir":"rtl"},{"str":"تِٛیس","boundary":[0.18260974724876042,0.5026789602588466,0.2178014270165679,0.519954592978895],"dir":"rtl"},{"str":"ضایا٘ٝ","boundary":[0.1430644576127706,0.5026789602588466,0.17704680130608297,0.519954592978895],"dir":"rtl"},{"str":"آٖ","boundary":[0.8389970572822187,0.532133914046529,0.8577901398798726,0.5494095467665774],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.8231547547063328,0.532133914046529,0.8335550449469908,0.5494095467665774],"dir":"rtl"},{"str":"تٝ","boundary":[0.8042891119442093,0.532133914046529,0.8175918087636554,0.5494095467665774],"dir":"rtl"},{"str":"زؾت","boundary":[0.7606320796549361,0.532133914046529,0.7989680332164308,0.5494095467665774],"dir":"rtl"},{"str":"فطٚقٙسٌاٖ","boundary":[0.6763413552626275,0.532133914046529,0.7553110009271577,0.5494095467665774],"dir":"rtl"},{"str":"ولاٖ،","boundary":[0.6312331196839602,0.532133914046529,0.67077840931995,0.5494095467665774],"dir":"rtl"},{"str":"تٛظیغوٙٙسٌاٖ","boundary":[0.5268271052525497,0.532133914046529,0.6256701737412826,0.5494095467665774],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.49804490667956625,0.532133914046529,0.5083242633127746,0.5494095467665774],"dir":"rtl"},{"str":"ذطزٜفطٚقاٖ","boundary":[0.4038376264763978,0.532133914046529,0.4924819607368888,0.5494095467665774],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبؾپاض٘س","boundary":[0.3295440802999153,0.532133914046529,0.39827468053372034,0.5494095467665774],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.30559922602491235,0.532133914046529,0.3239811343572379,0.5494095467665774],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٛجة","boundary":[0.25444431007376955,0.532133914046529,0.3000362800822349,0.5494095467665774],"dir":"rtl"},{"str":"تالا","boundary":[0.22868545168702384,0.532133914046529,0.24888136413109205,0.5494095467665774],"dir":"rtl"},{"str":"ضفتٗ","boundary":[0.18829362679888742,0.532133914046529,0.22312250574434636,0.5494095467665774],"dir":"rtl"},{"str":"ٞعیٙٝ","boundary":[0.1430644576127706,0.532133914046529,0.18273068085620994,0.5494095467665774],"dir":"rtl"},{"str":"ظ٘جیطٜ","boundary":[0.8105776595315839,0.5615888678342115,0.8577659531583828,0.5788645005542599],"dir":"rtl"},{"str":"تٛظیغ","boundary":[0.7675252952795583,0.5615888678342115,0.8053775144112548,0.5788645005542599],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.759906478010239,0.5574371908156618,0.7674499536421171,0.5689254865744939],"dir":"ltr"},{"str":"ٔبقٛز.","boundary":[0.6992381182730676,0.5615888678342115,0.7546821461684202,0.5788645005542599],"dir":"rtl"},{"str":"ظ٘جیطٜ","boundary":[0.647236667069778,0.5615888678342115,0.6940379731527385,0.5788645005542599],"dir":"rtl"},{"str":"تٛظیغ","boundary":[0.604305236425202,0.5615888678342115,0.6421574555568986,0.5788645005542599],"dir":"rtl"},{"str":"تٝ","boundary":[0.5854395936630785,0.5615888678342115,0.5987422904825247,0.5788645005542599],"dir":"rtl"},{"str":"ٔؿیطی","boundary":[0.5277542629096622,0.5615888678342115,0.5798766477204012,0.5788645005542599],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.5038094086346592,0.5615888678342115,0.5221913169669847,0.5788645005542599],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.4732132059499332,0.5615888678342115,0.4982464626919818,0.5788645005542599],"dir":"rtl"},{"str":"ٔحهَٛ","boundary":[0.41177893336558213,0.5615888678342115,0.4676502600072559,0.5788645005542599],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.39593663078969643,0.5615888678342115,0.40621598742290477,0.5788645005542599],"dir":"rtl"},{"str":"ذسٔت","boundary":[0.3423630426895634,0.5615888678342115,0.39037368484701895,0.5788645005542599],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.3263998065062281,0.5615888678342115,0.33680009674688594,0.5788645005542599],"dir":"rtl"},{"str":"ؾاظ٘سٜ","boundary":[0.27427742169548913,0.5615888678342115,0.3208368605635506,0.5788645005542599],"dir":"rtl"},{"str":"ٔحهَٛ","boundary":[0.21284314911113797,0.5615888678342115,0.2687144757528117,0.5788645005542599],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.19700084653525216,0.5615888678342115,0.2072802031684605,0.5788645005542599],"dir":"rtl"},{"str":"ذسٔت","boundary":[0.1430644576127706,0.5615888678342115,0.19143790059257468,0.5788645005542599],"dir":"rtl"},{"str":"قطٚع","boundary":[0.8188011448381506,0.591043821621894,0.857693392993913,0.6083194543419423],"dir":"rtl"},{"str":"تٝ","boundary":[0.7867537388640304,0.591043821621894,0.8000564356834766,0.6083194543419423],"dir":"rtl"},{"str":"ٔهطفوٙٙسٜ","boundary":[0.693513927520458,0.591043821621894,0.781190792921353,0.6083194543419423],"dir":"rtl"},{"str":"ٟ٘ایب","boundary":[0.6502196960535334,0.591043821621894,0.6879509815777806,0.6083194543419423],"dir":"rtl"},{"str":"ذتٓ","boundary":[0.6138186802112308,0.591043821621894,0.6446567501108559,0.6083194543419423],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبقٛز،","boundary":[0.5518603619945983,0.591043821621894,0.6082557342685533,0.6083194543419423],"dir":"rtl"},{"str":"اعلاق","boundary":[0.5049381223041883,0.591043821621894,0.5462974160519208,0.6083194543419423],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبقٛز.","boundary":[0.4439875841496352,0.591043821621894,0.49937517636151085,0.6083194543419423],"dir":"rtl"},{"str":"زؾتٍاٜٞای","boundary":[0.3582053452654492,0.591043821621894,0.43842463820695776,0.6083194543419423],"dir":"rtl"},{"str":"ضایا٘ٝ","boundary":[0.31866005562945937,0.591043821621894,0.35264239932277175,0.6083194543419423],"dir":"rtl"},{"str":"تایبس","boundary":[0.2808078364977627,0.591043821621894,0.31309710968678195,0.6083194543419423],"dir":"rtl"},{"str":"ظٔباٖ","boundary":[0.23509493288184785,0.591043821621894,0.2752448905550853,0.6083194543419423],"dir":"rtl"},{"str":"ظیبازی","boundary":[0.18067480952956827,0.591043821621894,0.2295319869391704,0.6083194543419423],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.16471157334623293,0.591043821621894,0.1751118635868908,0.6083194543419423],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.1430644576127706,0.591043821621894,0.15914862740355548,0.6083194543419423],"dir":"rtl"},{"str":"لفؿٝٞای","boundary":[0.7905833030999309,0.6204123972459762,0.857717579715403,0.6376880299660246],"dir":"rtl"},{"str":"فطٚ","boundary":[0.742451727335026,0.6204123972459762,0.7848994235498041,0.6376880299660246],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙتظط","boundary":[0.6938364171403228,0.6204123972459762,0.736767847784899,0.6376880299660246],"dir":"rtl"},{"str":"ذطیساض","boundary":[0.6411093642923366,0.6204123972459762,0.688152537590196,0.6376880299660246],"dir":"rtl"},{"str":"تٕا٘ٙس.","boundary":[0.5905591163784416,0.6204123972459762,0.6354254847422098,0.6376880299660246],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5744749465876567,0.6204123972459762,0.5848752368283147,0.6376880299660246],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.5460555488370219,0.6204123972459762,0.5687910670375297,0.6376880299660246],"dir":"rtl"},{"str":"ضٚ","boundary":[0.5257387027855042,0.6204123972459762,0.5403716692868948,0.6376880299660246],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٞیكٝ","boundary":[0.47010924335872956,0.6204123972459762,0.5200548232353773,0.6376880299660246],"dir":"rtl"},{"str":"تؼساز","boundary":[0.42850808239609794,0.6204123972459762,0.46442536380860244,0.6376880299660246],"dir":"rtl"},{"str":"ظیازی","boundary":[0.38122304188333944,0.6204123972459762,0.42282420284597094,0.6376880299660246],"dir":"rtl"},{"str":"ضایا٘ٝ","boundary":[0.34155681863990006,0.6204123972459762,0.3755391623332124,0.6376880299660246],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.3197887692989882,0.6204123972459762,0.335872939089773,0.6376880299660246],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘ثباض","boundary":[0.2804853468778974,0.6204123972459762,0.3142258233563107,0.6376880299660246],"dir":"rtl"},{"str":"فطٚقبٍاٜٞبا","boundary":[0.1895029628733825,0.6204123972459762,0.2749224009352199,0.6376880299660246],"dir":"rtl"},{"str":"یافبت","boundary":[0.1430644576127706,0.6204123972459762,0.18394001693070505,0.6376880299660246],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبقٛز","boundary":[0.8053372032087718,0.6498673510336587,0.8573547788930544,0.6671429837537071],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.7811504817188698,0.6498673510336587,0.7995323900511954,0.6671429837537071],"dir":"rtl"},{"str":"ظٔاٖ","boundary":[0.7424517273350264,0.6498673510336587,0.7753456685612932,0.6671429837537071],"dir":"rtl"},{"str":"ظیازی","boundary":[0.6951666868222679,0.6498673510336587,0.7367678477848993,0.6671429837537071],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت","boundary":[0.6568307332607731,0.6498673510336587,0.689482807272141,0.6671429837537071],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙتظط","boundary":[0.60821542306607,0.6498673510336587,0.6511468537106462,0.6671429837537071],"dir":"rtl"},{"str":"لفؿٝٞای","boundary":[0.53573588100133,0.6498673510336587,0.6025315435159431,0.6671429837537071],"dir":"rtl"},{"str":"فطٚ","boundary":[0.48760430523642495,0.6498673510336587,0.5300520014512031,0.6671429837537071],"dir":"rtl"},{"str":"ٞؿتٙس","boundary":[0.433788849921393,0.6498673510336587,0.48192042568629806,0.6671429837537071],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.3923086225662111,0.6498673510336587,0.415044140766719,0.6671429837537071],"dir":"rtl"},{"str":"تٝ","boundary":[0.373322046196638,0.6498673510336587,0.3866247430160841,0.6671429837537071],"dir":"rtl"},{"str":"ٔؼٙب","boundary":[0.33014874833716285,0.6498673510336587,0.36763816664651106,0.6671429837537071],"dir":"rtl"},{"str":"ٞعیٙٝ","boundary":[0.2847986455435966,0.6498673510336587,0.32446486878703595,0.6671429837537071],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘ثاضزاضی","boundary":[0.21816422783891645,0.6498673510336587,0.2791147659934696,0.6671429837537071],"dir":"rtl"},{"str":"تالا","boundary":[0.19228443584472124,0.6498673510336587,0.21248034828878942,0.6671429837537071],"dir":"rtl"},{"str":"اؾبت.","boundary":[0.1430644576127706,0.6498673510336587,0.18660055629459427,0.6671429837537071],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.846938364171403,0.6793510975425412,0.8577498286773891,0.6966267302625896],"dir":"rtl"},{"str":"ؾٛی","boundary":[0.8053372032087716,0.6793510975425412,0.841254484621276,0.6966267302625896],"dir":"rtl"},{"str":"زیٍط","boundary":[0.767243116862176,0.6793510975425412,0.7996533236586446,0.6966267302625896],"dir":"rtl"},{"str":"فطٚقٙسٌاٖ","boundary":[0.6825895916475188,0.6793510975425412,0.761559237312049,0.6966267302625896],"dir":"rtl"},{"str":"ٔجثٛض٘س","boundary":[0.6187366469141775,0.6793510975425412,0.6769057120973919,0.6966267302625896],"dir":"rtl"},{"str":"پیف","boundary":[0.5783448220260411,0.6793510975425412,0.6130527673640505,0.6966267302625896],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5622606522352561,0.6793510975425412,0.572660942475914,0.6966267302625896],"dir":"rtl"},{"str":"ٚضٚز","boundary":[0.525738702785504,0.6793510975425412,0.5565767726851292,0.6966267302625896],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسَٞای","boundary":[0.458862417865925,0.6793510975425412,0.5200548232353771,0.6966267302625896],"dir":"rtl"},{"str":"جسیستط","boundary":[0.40069335268271056,0.6793510975425412,0.45317853831579796,0.6966267302625896],"dir":"rtl"},{"str":"چٛب","boundary":[0.3584875236828315,0.6793510975425412,0.3950094731325836,0.6966267302625896],"dir":"rtl"},{"str":"حطاجب","boundary":[0.3024952634337082,0.6793510975425412,0.3528036441327045,0.6966267302625896],"dir":"rtl"},{"str":"تٝ","boundary":[0.2835086870641351,0.6793510975425412,0.29681138388358125,0.6966267302625896],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسَٞای","boundary":[0.21659209094207282,0.6793510975425412,0.2778248075140082,0.6966267302625896],"dir":"rtl"},{"str":"لسیٕبتبط","boundary":[0.1430644576127706,0.6793510975425412,0.21090821139194582,0.6966267302625896],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛز","boundary":[0.8279920990043134,0.7099289674570268,0.8577901398798726,0.7272046001770752],"dir":"rtl"},{"str":"تع٘ٙس.","boundary":[0.7844560003224897,0.7099289674570268,0.8223082194541864,0.7272046001770752],"dir":"rtl"},{"str":"أا","boundary":[0.7629298181964769,0.7099289674570268,0.7788930543798123,0.7272046001770752],"dir":"rtl"},{"str":"ٔسَ","boundary":[0.7260450679243763,0.7099289674570268,0.7573668722537994,0.7272046001770752],"dir":"rtl"},{"str":"وؿةٚواض","boundary":[0.652033700165276,0.7099289674570268,0.7204821219816988,0.7272046001770752],"dir":"rtl"},{"str":"قطوت","boundary":[0.5995485145321885,0.7099289674570268,0.6464707542225985,0.7272046001770752],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.5843108799935501,0.7099289674570268,0.5943967428548393,0.7272046001770752],"dir":"ltr"},{"str":"دل","boundary":[0.5602047809086145,0.709945838192105,0.5842947555125569,0.7272214709121534],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5505300923126537,0.7099289674570268,0.5606159551739429,0.7272046001770752],"dir":"ltr"},{"str":"ٔتفاٚت","boundary":[0.4938122304188333,0.7099289674570268,0.5452815737493448,0.7272046001770752],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت.","boundary":[0.45196920224130277,0.7099289674570268,0.48824928447615584,0.7272046001770752],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.42367073809811745,0.7099289674570268,0.4464062562986254,0.7272046001770752],"dir":"rtl"},{"str":"قطوت","boundary":[0.37118555246503,0.7099289674570268,0.41810779215544,0.7272046001770752],"dir":"rtl"},{"str":"تبسٖٚ","boundary":[0.32341677752247344,0.7099289674570268,0.3656226065223525,0.7272046001770752],"dir":"rtl"},{"str":"اؾبتفاز","boundary":[0.26633611480630465,0.7099289674570268,0.317853831579796,0.7272046001770752],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.24307655097351555,0.7099289674570268,0.2534768412141734,0.7272046001770752],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘ثباضزاضی،","boundary":[0.16471157334623293,0.7099289674570268,0.23751360503083807,0.7272046001770752],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.1430644576127706,0.7099289674570268,0.15914862740355548,0.7272046001770752],"dir":"rtl"},{"str":"ظ٘جیطٜ","boundary":[0.8105373483291,0.7402477028807116,0.8577256419558988,0.75752333560076],"dir":"rtl"},{"str":"تٛظیغ","boundary":[0.7668803160398271,0.7402477028807116,0.8047325351715238,0.75752333560076],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛز","boundary":[0.7316886362720196,0.7402477028807116,0.7610755028822506,0.75752333560076],"dir":"rtl"},{"str":"تٝ","boundary":[0.7125811262949971,0.7402477028807116,0.7258838231144432,0.75752333560076],"dir":"rtl"},{"str":"عٛض","boundary":[0.6793243842463818,0.7402477028807116,0.7067763131374206,0.75752333560076],"dir":"rtl"},{"str":"ٔؿتمیٓ","boundary":[0.6184947796992782,0.7402477028807116,0.6735195710888054,0.75752333560076],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5905591163784415,0.7402477028807116,0.5995082033297052,0.75752333560076],"dir":"rtl"},{"str":"اؾتفازٜ","boundary":[0.5332365864473736,0.7402477028807116,0.584754303220865,0.75752333560076],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5170314830491394,0.7402477028807116,0.5274317732897973,0.75752333560076],"dir":"rtl"},{"str":"ٚب","boundary":[0.48788648365380743,0.7402477028807116,0.511226669891563,0.75752333560076],"dir":"rtl"},{"str":"ؾایت","boundary":[0.4424154472527916,0.7402477028807116,0.48220260410368043,0.75752333560076],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛز","boundary":[0.4073447010924336,0.7402477028807116,0.4367315677026646,0.75752333560076],"dir":"rtl"},{"str":"الساْ","boundary":[0.3691296811383884,0.7402477028807116,0.4016608215423067,0.75752333560076],"dir":"rtl"},{"str":"تٝ","boundary":[0.35014310476881527,0.7402477028807116,0.3634458015882614,0.75752333560076],"dir":"rtl"},{"str":"فطٚ","boundary":[0.3020115290039102,0.7402477028807116,0.34445922521868827,0.75752333560076],"dir":"rtl"},{"str":"ضایا٘ٝٞای","boundary":[0.23243439351795867,0.7402477028807116,0.2963276494537832,0.75752333560076],"dir":"rtl"},{"str":"ؾاذتٝقبسٜ","boundary":[0.1430644576127706,0.7402477028807116,0.22675051396783166,0.75752333560076],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛز","boundary":[0.8279920990043134,0.7697026566683942,0.8577901398798726,0.7869782893884426],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبوٙس.","boundary":[0.7693392993913009,0.7697026566683942,0.8223082194541864,0.7869782893884426],"dir":"rtl"},{"str":"قطوت","boundary":[0.7167331801507639,0.7697026566683942,0.7636554198411739,0.7869782893884426],"dir":"rtl"},{"str":"زَ","boundary":[0.6895231184746241,0.7697026566683942,0.711049300600637,0.7869782893884426],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6734389486838392,0.7697026566683942,0.6838392389244972,0.7869782893884426],"dir":"rtl"},{"str":"٘طْافعاض","boundary":[0.617930422864514,0.7697026566683942,0.6677550691337123,0.7869782893884426],"dir":"rtl"},{"str":"i2","boundary":[0.5966461079534002,0.7691759523192536,0.6122107872777844,0.7849831562580979],"dir":"ltr"},{"str":"تٝ","boundary":[0.577619220381344,0.7697026566683942,0.5912363445801588,0.7869782893884426],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙظٛض","boundary":[0.5288829765791914,0.7697026566683942,0.571935340831217,0.7869782893884426],"dir":"rtl"},{"str":"تٛؾؼٝ","boundary":[0.4800257991695893,0.7697026566683942,0.5231990970290644,0.7869782893884426],"dir":"rtl"},{"str":"ظ٘جیطٜ","boundary":[0.4275406135365018,0.7697026566683942,0.47434191961946226,0.7869782893884426],"dir":"rtl"},{"str":"تأٔیٗ","boundary":[0.381827709920587,0.7697026566683942,0.42185673398637485,0.7869782893884426],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛز","boundary":[0.346756963760229,0.7697026566683942,0.37614383037045995,0.7869782893884426],"dir":"rtl"},{"str":"اؾتفازٜ","boundary":[0.2895553674366107,0.7697026566683942,0.3410730842101021,0.7869782893884426],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبوٙس.","boundary":[0.23086225662111504,0.7697026566683942,0.28387148788648364,0.7869782893884426],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.21622929011972428,0.7697026566683942,0.22517837707098803,0.7869782893884426],"dir":"rtl"},{"str":"اؾتفازٜ","boundary":[0.15902769379610596,0.7697026566683942,0.2105454105695973,0.7869782893884426],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.1430644576127706,0.7697026566683942,0.15346474785342848,0.7869782893884426],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.1429435240053211,0.8096225274250669,0.14956536461482647,0.8189513690938931],"dir":"ltr"},{"str":"Supply","boundary":[0.15419034949812555,0.8129696812645764,0.20898185995888258,0.8273948345858168],"dir":"ltr"},{"str":"chain","boundary":[0.21353747201745998,0.8129696812645764,0.2575213017157605,0.8273948345858168],"dir":"ltr"},{"str":"management","boundary":[0.2620769137743379,0.8129696812645764,0.37111464505986214,0.8273948345858168],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.1429435240053211,0.8271572946359159,0.14956536461482647,0.8364861363047421],"dir":"ltr"},{"str":"Customer","boundary":[0.15419034949812555,0.8305044484754254,0.23402365445256754,0.8449296017966658],"dir":"ltr"},{"str":"relationship","boundary":[0.23857411626961106,0.8305044484754254,0.33610524999237856,0.8449296017966658],"dir":"ltr"},{"str":"management","boundary":[0.34066190637800614,0.8305044484754254,0.4497575281170637,0.8449296017966658],"dir":"ltr"},{"str":"3Enterprise","boundary":[0.1429435240053211,0.8447784400103653,0.2339932817128045,0.8625507471711151],"dir":"ltr"},{"str":"resource","boundary":[0.23854825257101028,0.8481255938498747,0.31033951350896744,0.8625507471711151],"dir":"ltr"},{"str":"planning","boundary":[0.3148984157697424,0.8481255938498747,0.3856850888862015,0.8625507471711151],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.1429435240053211,0.8623132072212145,0.14956536461482647,0.8716420488900406],"dir":"ltr"},{"str":"Social","boundary":[0.15419034949812555,0.865660361060724,0.20156996009190956,0.8800855143819643],"dir":"ltr"},{"str":"media","boundary":[0.20611026111733602,0.865660361060724,0.257088523400653,0.8800855143819643],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.1429435240053211,0.8799343525956639,0.14956536461482647,0.88926319426449],"dir":"ltr"},{"str":"Distribution","boundary":[0.15419034949812555,0.8832815064351731,0.25125190470431735,0.8977066597564135],"dir":"ltr"},{"str":"chain","boundary":[0.2559358245656468,0.8832815064351731,0.29992252186882734,0.8977066597564135],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14294,0.06278,0.85779,0.89771],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":66,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/9a5977f2bbc371252ec83a21e3069c6e.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/caf7b48d52572e262cc960ce85244152.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.32197,0.42221,0.32266,0.41136]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5041289555367436,0.42221112127854077,0.5763838835812473,0.4539119073198295],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.4229451364534204,0.42221112127854077,0.4940640141895433,0.4539119073198295],"dir":"rtl"},{"str":"پایگاه","boundary":[0.5707663159592051,0.5068106032794909,0.6428306526383682,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5135244084331035,0.5068106032794909,0.5625025194501552,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49175635909219173,0.5068106032794909,0.5053251098480268,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"انباره","boundary":[0.42185673398637485,0.5068106032794909,0.4834965937033902,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.3646551376627565,0.5068106032794909,0.4137420889265127,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3565525859636393,0.5068106032794909,0.36464304430201155,0.5327240523595635],"dir":"ltr"},{"str":"پشتیبانی","boundary":[0.5816503406296609,0.5655793028022517,0.6773355504494698,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5560930382553311,0.5655793028022517,0.5741461684202039,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"سازهانهای","boundary":[0.4212520659491273,0.5655793028022517,0.5487214092796389,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیلگر","boundary":[0.3219655742330794,0.5655793028022517,0.41395396460676426,0.5886422724835162],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.32197,0.42221,0.67734,0.58864],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":68,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/13601ef383c7eca68d8db5423bbc5196.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/dcacd3185e5876f12c1c860ea86f012f.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.13121,0.06278,0.14252,0.10229]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.25311502929869495,0.06278030726332379,0.2865857217720804,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.21868827347119765,0.06278030726332379,0.2475247712339259,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"96","boundary":[0.165920909420728,0.06386167920499705,0.18551215382754865,0.07966888314384132],"dir":"ltr"},{"str":"69","boundary":[0.16446970613133388,0.0827286861881317,0.18696319587213286,0.09853589012697597],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.806828717700649,0.10870523181739661,0.8574031523360341,0.12598086453744498],"dir":"rtl"},{"str":"ّوبى","boundary":[0.818196476800903,0.13476556876421644,0.8574273390575241,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ًَِگ","boundary":[0.785528278308542,0.13476556876421644,0.817624057725642,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.817954609586004,0.13476556876421644,0.82385616962954,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"‌کِ‌دس‌دٍ","boundary":[0.7142500100778008,0.13476556876421644,0.7852622243721532,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.708227516426815,0.13476556876421644,0.7141290764703511,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"فلل‌دیؾ‌آهدذ","boundary":[0.592701299517223,0.13476556876421644,0.7081791429838352,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"‌ػدبصهبى‌‌","boundary":[0.5221106945620189,0.13476556876421644,0.5875841496351837,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5219897609545693,0.13476556876421644,0.5278913209981054,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"ّدب‌ثدِ‌زیدضی‌ثدیؾ‌اص‌دادُ","boundary":[0.3139194582174386,0.13476556876421644,0.5216833958156972,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ٍ‌","boundary":[0.3001572136896844,0.13476556876421644,0.31384689805296895,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"‌ات","boundary":[0.27883734591401976,0.13476556876421644,0.3000846535252147,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ؾدبر","boundary":[0.22737936872656914,0.13476556876421644,0.26500365898231004,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ً‌","boundary":[0.2173660660297497,0.13476556876421644,0.22721006167613983,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"یبصهٌذًدذ","boundary":[0.14701622747817467,0.13476556876421644,0.21729350586527998,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌‌‌‌‌‌","boundary":[0.1371387108477446,0.13476556876421644,0.14306036700947664,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"ػبصهبى","boundary":[0.8050147135889063,0.1637022535702975,0.8572822187285847,0.18097788629034586],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.8048937799814568,0.1637022535702975,0.8107953400249929,0.18097788629034586],"dir":"ltr"},{"str":"ّب‌ثِ‌َّؿوٌذی‌کؼت","boundary":[0.6403031402426734,0.1637022535702975,0.8047970330954973,0.18097788629034586],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.640182206635224,0.1637022535702975,0.64608376667876,0.18097788629034586],"dir":"ltr"},{"str":"ٍکبس","boundary":[0.6100294271778128,0.1637022535702975,0.6401660821542308,0.18097788629034586],"dir":"rtl"},{"str":"‌ات","boundary":[0.5838110210827588,0.1637022535702975,0.6050953359938727,0.18097788629034586],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبر‌خودؽ‌","boundary":[0.49090982384004517,0.1637022535702975,0.5700004031120248,0.18097788629034586],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.49090982384004517,0.1637022535702975,0.49681138388358126,0.18097788629034586],"dir":"ltr"},{"str":"آٍسی‌ؿدذ‌ُدسثدبس‌ُهدشش،بى","boundary":[0.27868965566546766,0.1637022535702975,0.49086951263756207,0.18097788629034586],"dir":"rtl"},{"str":"‌سایجدبى","boundary":[0.21296276599166722,0.1637022535702975,0.27375351032200057,0.18097788629034586],"dir":"rtl"},{"str":"‌ؿدشکبی‌‌‌‌‌‌","boundary":[0.1371387108477446,0.1637022535702975,0.2080256107891903,0.18097788629034586],"dir":"rtl"},{"str":"سدبسی","boundary":[0.8101664852662556,0.19263893837637838,0.8573547788930544,0.20991457109642675],"dir":"rtl"},{"str":"‌هحیط‌کؼت","boundary":[0.7073003587697021,0.19263893837637838,0.805224901157207,0.20991457109642675],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7073003587697021,0.19263893837637838,0.7132019188132382,0.20991457109642675],"dir":"ltr"},{"str":"ٍکبس‌ٍ‌ؾولکشدّبی‌داخلی","boundary":[0.5218688273471198,0.19263893837637838,0.707260047567219,0.20991457109642675],"dir":"rtl"},{"str":"یبص‌داسًذ‌سب‌ثشَاًٌذ‌سلوین","boundary":[0.32172370701818037,0.19263893837637838,0.509727093159189,0.20991457109642675],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.32172370701818037,0.19263893837637838,0.32762526706171646,0.20991457109642675],"dir":"ltr"},{"str":"ّبی‌هْن‌ٍ‌هؤثش‌ٍ‌گْگب","boundary":[0.15065908816059984,0.19263893837637838,0.32158664892973765,0.20991457109642675],"dir":"rtl"},{"str":"‌ُ","boundary":[0.1371387108477446,0.19263893837637838,0.15061071471762003,0.20991457109642675],"dir":"ltr"},{"str":"ساّجُشدی‌كحیحی‌اسخبر‌کٌٌذ","boundary":[0.6419967738240807,0.22148924501885928,0.8572419075261015,0.23876487773890764],"dir":"rtl"},{"str":"‌َّؿوٌذی‌کؼت","boundary":[0.5085661305276736,0.22148924501885928,0.6377715967267303,0.23876487773890764],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5083242633127746,0.22148924501885928,0.5142258233563107,0.23876487773890764],"dir":"ltr"},{"str":"ٍکبس‌دس‌ٍااؽ‌ات","boundary":[0.3976031507742389,0.22148924501885928,0.5081791429838353,0.23876487773890764],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبسی‌اػز‌کدِ‌ػدبصهبى‌‌","boundary":[0.21131132341677752,0.22148924501885928,0.38374914866328264,0.23876487773890764],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.2110694562018785,0.22148924501885928,0.2169710162454146,0.23876487773890764],"dir":"ltr"},{"str":"ّدب‌ثدشای‌‌‌","boundary":[0.1371387108477446,0.22148924501885928,0.21102914499939535,0.23876487773890764],"dir":"rtl"},{"str":"سػیذى‌ث‌ِهض،ز‌سابثشی‌ث‌ِآى","boundary":[0.6421252065949128,0.25042592982494033,0.8571451606401418,0.2677015625449887],"dir":"rtl"},{"str":"ً‌","boundary":[0.6322328375055428,0.25042592982494033,0.642076833151933,0.2677015625449887],"dir":"ltr"},{"str":"یبص‌داسًذ","boundary":[0.5697298746321603,0.25042592982494033,0.632184464062563,0.2677015625449887],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5597210464788165,0.25042592982494033,0.5656226065223525,0.2677015625449887],"dir":"ltr"},{"str":"ػبصهبى","boundary":[0.8050147135889063,0.2880004309910455,0.8572822187285847,0.30527606371109384],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.8050147135889063,0.2880004309910455,0.8109162736324425,0.30527606371109384],"dir":"ltr"},{"str":"ب‌ثشای‌ا،دبد‌َّؿوٌذی‌کؼت","boundary":[0.5797960253154352,0.2880004309910455,0.7953239005119523,0.30527606371109384],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5797960253154352,0.2880004309910455,0.5856975853589713,0.30527606371109384],"dir":"ltr"},{"str":"کبس‌ث‌ِداد‌ٍ‌ُات","boundary":[0.4593244263680786,0.2880004309910455,0.5719595275527068,0.30527606371109384],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبر‌ًیبص‌داسًذ","boundary":[0.34276615471439514,0.2880004309910455,0.44552646707559446,0.30527606371109384],"dir":"rtl"},{"str":"(دس‌ا،ي‌فلل‌هٌػَس‌هدب‌اص‌‌","boundary":[0.1371387108477446,0.2880004309910455,0.33208368605635513,0.30527606371109384],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.8417382190510746,0.3168507376335262,0.8571209739186523,0.33412637035357456],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبر‌ّش‌دٍ‌گض،ٌِ‌اػز)","boundary":[0.6561359891253882,0.3168507376335262,0.8279276010803405,0.33412637035357456],"dir":"rtl"},{"str":"‌ؿوب‌ثب،ذ‌ثذاًیذ‌کِ‌َّؿوٌذی‌کؼت","boundary":[0.38255331156528405,0.3168507376335262,0.6520417624057727,0.33412637035357456],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.3824323779578345,0.3168507376335262,0.3883339380013706,0.33412637035357456],"dir":"ltr"},{"str":"ٍکبس‌خَدثِ","boundary":[0.30176966178901116,0.3168507376335262,0.3824323779578345,0.33412637035357456],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.30164872818156163,0.3168507376335262,0.3075502882250977,0.33412637035357456],"dir":"ltr"},{"str":"خَد‌ا،دبد‌ًودی‌","boundary":[0.18502841939775064,0.3168507376335262,0.3016567904220583,0.33412637035357456],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.1849074857903011,0.3168507376335262,0.1908090458338372,0.33412637035357456],"dir":"ltr"},{"str":"ؿدَد","boundary":[0.14698270649413472,0.3168507376335262,0.18488329906881124,0.33412637035357456],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌","boundary":[0.1371387108477446,0.3168507376335262,0.14304027089128069,0.33412637035357456],"dir":"ltr"},{"str":"ػبصهبى","boundary":[0.8050147135889063,0.34578742243960725,0.8572822187285847,0.36306305515965565],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.8045309791591084,0.34578742243960725,0.8104325392026445,0.36306305515965565],"dir":"ltr"},{"str":"ّب‌ثب،ذ‌اثشذا‌سوبهی‌ات","boundary":[0.6476827024237344,0.34578742243960725,0.8042488007417262,0.36306305515965565],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبر‌خَد‌سا‌خوؽ","boundary":[0.5075986616680775,0.34578742243960725,0.6338889061557662,0.36306305515965565],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.507235860845729,0.34578742243960725,0.5131374208892652,0.36306305515965565],"dir":"ltr"},{"str":"آٍسی","boundary":[0.4702785504091587,0.34578742243960725,0.507260047567219,0.36306305515965565],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4500100778006208,0.34578742243960725,0.4559116378441569,0.36306305515965565],"dir":"ltr"},{"str":"ٍ‌","boundary":[0.45627443866650547,0.34578742243960725,0.46996412302979,0.36306305515965565],"dir":"ltr"},{"str":"ػبصهبى","boundary":[0.3976700124964728,0.34578742243960725,0.4499375176361511,0.36306305515965565],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.39730721167412425,0.34578742243960725,0.40320877171766034,0.36306305515965565],"dir":"ltr"},{"str":"دّی‌کٌٌذ","boundary":[0.3213931551578184,0.34578742243960725,0.3970734066997219,0.36306305515965565],"dir":"rtl"},{"str":"ٍ‌","boundary":[0.30738904341516504,0.34578742243960725,0.3210787277784496,0.36306305515965565],"dir":"ltr"},{"str":"‌ػدذغ‌ثدب‌اػدشهبدُ","boundary":[0.16045471036401018,0.34578742243960725,0.3070262425928166,0.36306305515965565],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌‌‌اص‌","boundary":[0.1371387108477446,0.34578742243960725,0.16014028298464142,0.36306305515965565],"dir":"ltr"},{"str":"اثضاسّبی","boundary":[0.798589107913089,0.37472410724568833,0.8571451606401419,0.39199973996573667],"dir":"rtl"},{"str":"‌فٌبٍسی‌ات","boundary":[0.7202670536149305,0.37472410724568833,0.7980570000403112,0.39199973996573667],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبر‌هٌبػت‌ا،ي‌ات","boundary":[0.5669232393689514,0.37472410724568833,0.7064732573469622,0.39199973996573667],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبر‌سا","boundary":[0.5053976700124965,0.37472410724568833,0.5531294431009832,0.39199973996573667],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4991333091466118,0.37472410724568833,0.505034869190148,0.39199973996573667],"dir":"ltr"},{"str":"سحلیل‌کشدُ","boundary":[0.411851493530052,0.37472410724568833,0.4989236908936995,0.39199973996573667],"dir":"rtl"},{"str":"ٍ‌","boundary":[0.3978473817873988,0.37472410724568833,0.41153706615068336,0.39199973996573667],"dir":"ltr"},{"str":"‌سٍاثدط‌هَخدَد‌دسٍى‌آى‌سا‌کد","boundary":[0.16056867105175285,0.37472410724568833,0.3974845809650502,0.39199973996573667],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌‌‌","boundary":[0.1371387108477446,0.37472410724568833,0.1430263630514295,0.39199973996573667],"dir":"ltr"},{"str":"کٌٌذ","boundary":[0.8216718655320663,0.4036032066093692,0.8571612851211352,0.42087883932941755],"dir":"rtl"},{"str":"‌ثِ","boundary":[0.7976619502559761,0.4036032066093692,0.8175434353206755,0.42087883932941755],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7916394566049906,0.4036032066093692,0.7975410166485266,0.42087883932941755],"dir":"ltr"},{"str":"ثیبى","boundary":[0.7613093078566534,0.4036032066093692,0.7915668964405208,0.42087883932941755],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7552868142056677,0.4036032066093692,0.7611883742492038,0.42087883932941755],"dir":"ltr"},{"str":"ػبدُ","boundary":[0.7204821219816987,0.4036032066093692,0.7552384407626879,0.42087883932941755],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7203611883742492,0.4036032066093692,0.7262627484177853,0.42087883932941755],"dir":"ltr"},{"str":"سش","boundary":[0.706026524771234,0.4036032066093692,0.7202241302858065,0.42087883932941755],"dir":"rtl"},{"str":"‌فٌبٍسی‌ثِ‌خدَدی‌خدَد‌ًودی‌‌‌","boundary":[0.4784536622727456,0.4036032066093692,0.7009231265368645,0.42087883932941755],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4783327286652961,0.4036032066093692,0.4842342887088322,0.42087883932941755],"dir":"ltr"},{"str":"سَاًدذ‌َّؿدوٌذی‌کؼدت‌‌‌","boundary":[0.29415084451969203,0.4036032066093692,0.4783327286652961,0.42087883932941755],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.2940299109122425,0.4036032066093692,0.2999314709557786,0.42087883932941755],"dir":"ltr"},{"str":"ٍکدبس‌سا‌ا،ددبد‌کٌدذ","boundary":[0.14798850783400333,0.4036032066093692,0.2939895997097593,0.42087883932941755],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌‌‌","boundary":[0.1371387108477446,0.4036032066093692,0.1430479752777605,0.42087883932941755],"dir":"ltr"},{"str":"کبسهٌذاى‌داًیی‌زَى‌ؿوب‌ٍغیهِ‌خلق‌َّؿوٌذی‌کؼت","boundary":[0.435159430805821,0.4325398914154502,0.8570726004756722,0.4498155241354985],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4347966299834724,0.4325398914154502,0.4406981900270085,0.4498155241354985],"dir":"ltr"},{"str":"ٍکبس‌سا‌ثدب‌اػدشهبدُ‌اص‌اثضاسّدبی‌فٌدبٍسی‌‌‌‌‌","boundary":[0.1371387108477446,0.4325398914154502,0.43461119845204993,0.4498155241354985],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.8419962107469666,0.4614765762215312,0.8573789656145443,0.4787522089415796],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبر‌ثِ‌ؾْذُ","boundary":[0.7341476196234934,0.4614765762215312,0.8281855927762326,0.4787522089415796],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7336638851936953,0.4614765762215312,0.7395654452372314,0.4787522089415796],"dir":"ltr"},{"str":"داسًذ","boundary":[0.6978146894021848,0.4614765762215312,0.7337364453581651,0.4787522089415796],"dir":"rtl"},{"str":"‌فٌبٍسی","boundary":[0.6371588664489862,0.4614765762215312,0.6933204337485387,0.4787522089415796],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6366751320191881,0.4614765762215312,0.6425766920627243,0.4787522089415796],"dir":"ltr"},{"str":"ّب،ی","boundary":[0.60083847301165,0.4614765762215312,0.6365138872092555,0.4787522089415796],"dir":"rtl"},{"str":"‌هبًٌذ","boundary":[0.5579554158100537,0.4614765762215312,0.6002821784173822,0.4787522089415796],"dir":"rtl"},{"str":"‌دب،گبُ‌دادُ","boundary":[0.47567218930140687,0.4614765762215312,0.5574474946587656,0.4787522089415796],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4567581730963035,0.4614765762215312,0.4626597331398396,0.4787522089415796],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.46805337203208774,0.4573248992029814,0.4755968476639658,0.4688131949618136],"dir":"ltr"},{"str":"ػیؼشن","boundary":[0.40335389204659977,0.4614765762215312,0.4567097996533237,0.4787522089415796],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.40299109122425125,0.4614765762215312,0.40889265126778734,0.4787522089415796],"dir":"ltr"},{"str":"ّدبی‌هدذ،ش،ز‌دب،گدبُ‌داد‌‌‌ُ","boundary":[0.20502277582940298,0.4614765762215312,0.40289434433829163,0.4787522089415796],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.18623775547224575,0.4614765762215312,0.1925263030596203,0.4787522089415796],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.19740395856008386,0.4573248992029814,0.20494743419196196,0.4688131949618136],"dir":"ltr"},{"str":"اًجدبس","boundary":[0.15065908816059984,0.4614765762215312,0.18621356875075584,0.4787522089415796],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌ُ","boundary":[0.1371387108477446,0.4614765762215312,0.15061071471762003,0.4787522089415796],"dir":"ltr"},{"str":"دادُ","boundary":[0.8278711653968638,0.49032688286401194,0.8574757125005039,0.5076025155840603],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.8278711653968638,0.49032688286401194,0.8337727254403999,0.5076025155840603],"dir":"ltr"},{"str":"ّب","boundary":[0.8126335308582255,0.49032688286401194,0.8278953521183537,0.5076025155840603],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7992099004313299,0.49032688286401194,0.8051114604748659,0.5076025155840603],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8050147135889063,0.48617520584546225,0.8125581892207844,0.49766350160429446],"dir":"ltr"},{"str":"‌ٍدادُ‌کبٍی","boundary":[0.7118958358527835,0.49032688286401194,0.7992099004313299,0.5076025155840603],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.698472205425888,0.49032688286401194,0.704373765469424,0.5076025155840603],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7042770185834644,0.48617520584546225,0.7118204942153424,0.49766350160429446],"dir":"ltr"},{"str":"ث‌ِؿوب‌دس‌ا،ي‌سا‌ُکوک‌خَاٌّذ‌کشد","boundary":[0.43366494985406245,0.49032688286401194,0.6982625871729755,0.5076025155840603],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.42367073809811745,0.49032688286401194,0.42957229814165354,0.5076025155840603],"dir":"ltr"},{"str":"دٍ","boundary":[0.8402144555972105,0.5279013840301172,0.8572419075261015,0.5451770167501656],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.8341919619462249,0.5279013840301172,0.8400935219897611,0.5451770167501656],"dir":"ltr"},{"str":"ًَؼ‌دشداصؽ‌ثب‌اػشهبدُ‌اص‌اثضاسّدبی‌فٌدبٍسی‌ات","boundary":[0.49913122408441446,0.5279013840301172,0.8341435885032451,0.5451770167501656],"dir":"rtl"},{"str":"ؾدبر‌اهکدبى‌‌‌‌","boundary":[0.39392107066553794,0.5279013840301172,0.48534044895559236,0.5451770167501656],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.39392107066553794,0.5279013840301172,0.39982263070907403,0.5451770167501656],"dir":"ltr"},{"str":"ددز،ش‌اػدز","boundary":[0.30838283953870604,0.5279013840301172,0.39392107066553794,0.5451770167501656],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.2871366952876205,0.5279013840301172,0.2984802676663845,0.5451770167501656],"dir":"ltr"},{"str":"‌‌‌","boundary":[0.2985044543878744,0.5279013840301172,0.30442663123505603,0.5451770167501656],"dir":"ltr"},{"str":")‌ددشداصؽ‌ثدش‌خدط‌‌‌","boundary":[0.1430644576127706,0.5279013840301172,0.2871205708066272,0.5451770167501656],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌","boundary":[0.13121296408271857,0.5279013840301172,0.14304027089128069,0.5451770167501656],"dir":"ltr"},{"str":"سشاکٌؾّب","boundary":[0.7850606683597372,0.5579609849630014,0.8574273390575241,0.5752366176830497],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7389930261619705,0.5579609849630014,0.745789494900633,0.5752366176830497],"dir":"ltr"},{"str":"2‌ٍ","boundary":[0.7458781795460959,0.5579609849630014,0.7717095980973112,0.5752366176830497],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.771274237110493,0.5579609849630014,0.7771757971540292,0.5752366176830497],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7774418510904181,0.5538093079444516,0.7849853267222962,0.5652976037032839],"dir":"ltr"},{"str":"‌دشداصؽ‌سحلیلی‌آً","boundary":[0.602787102874872,0.5579609849630014,0.7386302253396219,0.5752366176830497],"dir":"rtl"},{"str":"،ي","boundary":[0.5684282662151812,0.5579609849630014,0.5888828535958617,0.5752366176830497],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5514975611722498,0.5579609849630014,0.5574233079372758,0.5752366176830497],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5612931833756601,0.5538093079444516,0.5682737130648609,0.5652976037032839],"dir":"ltr"},{"str":"پردازش","boundary":[0.4873301890595397,0.5579778556980796,0.5514250010077801,0.5752534884181278],"dir":"rtl"},{"str":"آولاینه","boundary":[0.4207199580763495,0.5579778556980796,0.4820303151286839,0.5752534884181278],"dir":"rtl"},{"str":"رنراشى","boundary":[0.36458931061315897,0.5579778556980796,0.41545850363520204,0.5752534884181278],"dir":"rtl"},{"str":"َن","boundary":[0.3179263917442658,0.5579778556980796,0.3395251340347483,0.5752534884181278],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.24468899907284236,0.5574342806138608,0.2515938243237796,0.5732414845527051],"dir":"ltr"},{"str":"OLTP","boundary":[0.25158221469746445,0.5574342806138608,0.29863240214455594,0.5732414845527051],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.2986253879953239,0.5574342806138608,0.3055302132462611,0.5732414845527051],"dir":"ltr"},{"str":"خودؽ‌کدشدى‌‌‌","boundary":[0.1371387108477446,0.5579609849630014,0.240004837344298,0.5752366176830497],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.8419720240254767,0.5877614514050847,0.8573547788930544,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبر‌ٍسٍدی","boundary":[0.7435926226380063,0.5877614514050847,0.8281614060547426,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"‌دشداصؽ","boundary":[0.6766557826419962,0.5877614514050847,0.7383077357197566,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"ٍ‌","boundary":[0.662651670899343,0.5877614514050847,0.6763413552626275,0.6050370841251331],"dir":"ltr"},{"str":"‌ثد‌ِ","boundary":[0.635223928729794,0.5877614514050847,0.662409803684444,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.634982061514895,0.5877614514050847,0.6408836215584311,0.6050370841251331],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.6256701737412823,0.5877614514050847,0.627407586568307,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.610368041278671,0.5877614514050847,0.6121054541056956,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.60277744185109,0.5877614514050847,0.6045148546781147,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"ػ","boundary":[0.5904704317329782,0.5877614514050847,0.596851695086064,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5832426331277459,0.5877614514050847,0.5846414318539119,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5585358971258109,0.5877614514050847,0.5677228201717253,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5370943685250128,0.5877614514050847,0.5430160841697904,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.5150199540452288,0.5877614514050847,0.5174587817954606,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5077921554399966,0.5877614514050847,0.5091909541661624,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4858386745676621,0.5877614514050847,0.49630749385254136,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4718668117869954,0.5877614514050847,0.47377353166444935,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.4506389325593581,0.5877614514050847,0.456996009190954,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4434111339541257,0.5877614514050847,0.4448099326802917,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4252065949127261,0.5877614514050847,0.4285403313580843,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4078768089652114,0.5877614514050847,0.4092756076913774,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.38389567460797347,0.5877614514050847,0.3858023944854274,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"ػ","boundary":[0.3636352642399322,0.5877614514050847,0.37052444874430596,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3564074656346998,0.5877614514050847,0.3578062643608658,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.33977506349014386,0.5877614514050847,0.34151247631716847,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3258032007094771,0.5877614514050847,0.32770992058693105,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3185754021042448,0.5877614514050847,0.3199742008304107,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"ؿ","boundary":[0.30266860160438586,0.5877614514050847,0.3052525496835571,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.29229652920546617,0.5877614514050847,0.2967912282823396,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.269468295239247,0.5877614514050847,0.2863707824404402,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.25428709638408514,0.5877614514050847,0.2574273390575241,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.24705929777885274,0.5877614514050847,0.24845809650501874,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.23801749506187772,0.5877614514050847,0.24120611117829646,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.22885475873745315,0.5877614514050847,0.2321884951828113,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"ى","boundary":[0.21570121336719475,0.5877614514050847,0.22300157213689686,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.1942596847663966,0.5877614514050847,0.2001814004111743,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.17218527028661265,0.5877614514050847,0.17462409803684442,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.16495747168138028,0.5877614514050847,0.1663562704075463,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.14300399080904586,0.5877614514050847,0.1534728100939251,0.6050370841251331],"dir":"rtl"},{"str":"خوؽ","boundary":[0.8218244850243883,0.6166117580475656,0.8574273390575241,0.6338873907676139],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.8215826178094893,0.6166117580475656,0.8274841778530254,0.6338873907676139],"dir":"ltr"},{"str":"آٍسی","boundary":[0.7843431289555368,0.6166117580475656,0.821324626113597,0.6338873907676139],"dir":"rtl"},{"str":"ٍ‌","boundary":[0.770459950820333,0.6166117580475656,0.7841496351836176,0.6338873907676139],"dir":"ltr"},{"str":"‌دشداصؽ","boundary":[0.7085661305276737,0.6166117580475656,0.770218083605434,0.6338873907676139],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7024227032692385,0.6166117580475656,0.7083242633127746,0.6338873907676139],"dir":"ltr"},{"str":"ؿذُ‌اػز","boundary":[0.6311091884621196,0.6166117580475656,0.7023259563832789,0.6338873907676139],"dir":"rtl"},{"str":"‌دب،گبُ‌دادُ","boundary":[0.5453541339138147,0.6166117580475656,0.6268875720562743,0.6338873907676139],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5254484621276252,0.6166117580475656,0.5313500221711613,0.6338873907676139],"dir":"ltr"},{"str":"ٍ‌","boundary":[0.5314709557786108,0.6166117580475656,0.5451606401418954,0.6338873907676139],"dir":"ltr"},{"str":"ػیؼشن","boundary":[0.47204418107792157,0.6166117580475656,0.5254000886846454,0.6338873907676139],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.47192324747047204,0.6166117580475656,0.47782480751400813,0.6338873907676139],"dir":"ltr"},{"str":"ّبی‌هذ،ش،ز‌دب،گبُ‌دادُ","boundary":[0.29644858306123273,0.6166117580475656,0.47185068730600244,0.6338873907676139],"dir":"rtl"},{"str":"‌(","boundary":[0.20889265126778733,0.616085053698425,0.22164497923973073,0.6338873907676139],"dir":"ltr"},{"str":"DBMS","boundary":[0.2215906800499859,0.616085053698425,0.27640879590438183,0.6318922576372693],"dir":"ltr"},{"str":")‌","boundary":[0.27637360422461404,0.616085053698425,0.28892651267787317,0.6338873907676139],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.2888297657919136,0.6124600810290158,0.2963732414237917,0.6239483767878481],"dir":"ltr"},{"str":"اثضاسّدبی‌‌","boundary":[0.1371387108477446,0.6166117580475656,0.20885234006530418,0.6338873907676139],"dir":"rtl"},{"str":"فٌبٍسی‌ّؼشٌذ‌کِ‌ثِ‌تَس‌هؼشقین‌اص","boundary":[0.5886403031402427,0.6455484428536465,0.8570887249566653,0.6628240755736949],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5296085782238884,0.6455484428536465,0.5355101382674246,0.6628240755736949],"dir":"ltr"},{"str":"OLTP","boundary":[0.5360180594187125,0.645021738504506,0.5821830128592737,0.6608289424433503],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.5822550086669085,0.6455484428536465,0.5881565687104446,0.6628240755736949],"dir":"ltr"},{"str":"دشیجبًی","boundary":[0.46297416051920826,0.6455484428536465,0.5295602047809086,0.6628240755736949],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.45704841375418226,0.6455484428536465,0.46294997379771835,0.6628240755736949],"dir":"ltr"},{"str":"هی","boundary":[0.43407102833877537,0.6455484428536465,0.4570242270326924,0.6628240755736949],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4335872939089773,0.6455484428536465,0.4394888539525134,0.6628240755736949],"dir":"ltr"},{"str":"کٌٌذ","boundary":[0.3979527539909691,0.6455484428536465,0.43344217358003795,0.6628240755736949],"dir":"rtl"},{"str":"‌دب،گبُ","boundary":[0.34772443261982505,0.6455484428536465,0.39360664328616923,0.6628240755736949],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.34736163179747653,0.6455484428536465,0.3532631918410126,0.6628240755736949],"dir":"ltr"},{"str":"ّبی‌دادُ","boundary":[0.2807272140927964,0.6455484428536465,0.34736163179747653,0.6628240755736949],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.28036441327044787,0.6455484428536465,0.28626597331398396,0.6628240755736949],"dir":"ltr"},{"str":"ای‌کِ‌اص","boundary":[0.21842221953480875,0.6455484428536465,0.28038859999193777,0.6628240755736949],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.1655581085983795,0.6455484428536465,0.17145966864191559,0.6628240755736949],"dir":"ltr"},{"str":"OLTP","boundary":[0.165920909420728,0.645021738504506,0.2120682065546015,0.6608289424433503],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.21215785866892412,0.6455484428536465,0.2180594187124602,0.6628240755736949],"dir":"ltr"},{"str":"ّدب‌‌","boundary":[0.1371387108477446,0.6455484428536465,0.1655581085983795,0.6628240755736949],"dir":"rtl"},{"str":"دشیجبًی‌هی","boundary":[0.7613576812996332,0.6745139203809276,0.8573064054500747,0.691789553100976],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7608739468698351,0.6745139203809276,0.7667755069133713,0.691789553100976],"dir":"ltr"},{"str":"کٌٌذ‌سا","boundary":[0.7077357197565204,0.6745139203809276,0.7607530132623856,0.691789553100976],"dir":"rtl"},{"str":"‌دب،گبُ","boundary":[0.6613455879388882,0.6745139203809276,0.7072277986052324,0.691789553100976],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6608618535090902,0.6745139203809276,0.6667634135526262,0.691789553100976],"dir":"ltr"},{"str":"ّبی‌دادُ‌ؾولیبسی","boundary":[0.5296085782238884,0.6745139203809276,0.6607973555851171,0.691789553100976],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5157012133671948,0.6745139203809276,0.5216027734107309,0.691789553100976],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.5219897609545693,0.6703334506411779,0.5295332365864474,0.6818217464000101],"dir":"ltr"},{"str":"هی","boundary":[0.4927238279517878,0.6745139203809276,0.5156770266457049,0.691789553100976],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4922400935219898,0.6745139203809276,0.49814165356552587,0.691789553100976],"dir":"ltr"},{"str":"ًبهٌذ","boundary":[0.4556864581873652,0.6745139203809276,0.4920949731930504,0.691789553100976],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4458015882613779,0.6745139203809276,0.451703148304914,0.691789553100976],"dir":"ltr"},{"str":"ات","boundary":[0.43041883339380016,0.6745139203809276,0.4458015882613779,0.691789553100976],"dir":"rtl"},{"str":"ؾدبسی‌کدِ‌َّؿدوٌذی‌کؼدت‌‌‌‌","boundary":[0.19825049381223042,0.6745139203809276,0.41660821542306614,0.691789553100976],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.1978876929898819,0.6745139203809276,0.203789253033418,0.691789553100976],"dir":"ltr"},{"str":"ٍکدبس‌سا‌‌","boundary":[0.1371387108477446,0.6745139203809276,0.19789575523037853,0.691789553100976],"dir":"rtl"},{"str":"سکیل‌هی","boundary":[0.7770790502680696,0.7033642270234085,0.8573547788930544,0.7206398597434569],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7770790502680696,0.7033642270234085,0.7829806103116057,0.7206398597434569],"dir":"ltr"},{"str":"دٌّذ‌دس‌ا،ي‌دب،گبُ","boundary":[0.640907808279921,0.7033642270234085,0.7770306768250898,0.7206398597434569],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.640907808279921,0.7033642270234085,0.6468093683234571,0.7206398597434569],"dir":"ltr"},{"str":"ّبی‌داد‌ُؾولیبسی‌،بفز‌هی","boundary":[0.4407223767484984,0.7033642270234085,0.6407465634699883,0.7206398597434569],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4407223767484984,0.7033642270234085,0.4466239367920345,0.7206398597434569],"dir":"ltr"},{"str":"ؿًَذ","boundary":[0.4038089652114322,0.7033642270234085,0.4406498165840287,0.7206398597434569],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.3938001370580884,0.7033642270234085,0.39970169710162456,0.7206398597434569],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13121,0.06278,0.85748,0.72064],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.1429435240053211,0.7568454694653192,0.14956536461482647,0.7661743111341454],"dir":"ltr"},{"str":"Database","boundary":[0.15419034949812555,0.7601926233048285,0.23087422904825253,0.7746177766260688],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.1429435240053211,0.7744666148397684,0.14956536461482647,0.7837954565085945],"dir":"ltr"},{"str":"Database","boundary":[0.15419034949812555,0.7778137686792779,0.23078419463610858,0.7922389220005182],"dir":"ltr"},{"str":"management","boundary":[0.23533772189065258,0.7778137686792779,0.3442944733341396,0.7922389220005182],"dir":"ltr"},{"str":"systems","boundary":[0.34884482193817884,0.7778137686792779,0.41451566090216474,0.7922389220005182],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.1429435240053211,0.7920013820506175,0.14956536461482647,0.8013302237194437],"dir":"ltr"},{"str":"Data","boundary":[0.15419034949812555,0.795348535890127,0.1926433667916314,0.8097736892113674],"dir":"ltr"},{"str":"warehouse","boundary":[0.19719958958323677,0.795348535890127,0.2879882694400774,0.8097736892113674],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.1429435240053211,0.8096225274250669,0.14956536461482647,0.8189513690938931],"dir":"ltr"},{"str":"Data","boundary":[0.15419034949812555,0.8129696812645764,0.1926433667916314,0.8273948345858168],"dir":"ltr"},{"str":"mining","boundary":[0.1971930955100869,0.8129696812645764,0.25327149594872417,0.8273948345858168],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.1429435240053211,0.8271572946359159,0.14956536461482647,0.8364861363047421],"dir":"ltr"},{"str":"Online","boundary":[0.15419034949812555,0.8305044484754254,0.2080932398113436,0.8449296017966658],"dir":"ltr"},{"str":"transaction","boundary":[0.21264159309872213,0.8305044484754254,0.30530782522833033,0.8449296017966658],"dir":"ltr"},{"str":"processing","boundary":[0.3098759564037069,0.8305044484754254,0.39698988188817674,0.8449296017966658],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.1429435240053211,0.8447784400103653,0.14956536461482647,0.8541072816791915],"dir":"ltr"},{"str":"Online","boundary":[0.15419034949812555,0.8481255938498747,0.20799226024912323,0.8625507471711151],"dir":"ltr"},{"str":"analytical","boundary":[0.2125447667961594,0.8481255938498747,0.2903754734826895,0.8625507471711151],"dir":"ltr"},{"str":"processing","boundary":[0.29494459757206676,0.8481255938498747,0.38214161325432333,0.8625507471711151],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.1429435240053211,0.8623132072212145,0.14956536461482647,0.8716420488900406],"dir":"ltr"},{"str":"Database","boundary":[0.15419034949812555,0.865660361060724,0.23078419463610858,0.8800855143819643],"dir":"ltr"},{"str":"management","boundary":[0.23533772189065258,0.865660361060724,0.3442944733341396,0.8800855143819643],"dir":"ltr"},{"str":"system","boundary":[0.34884482193817884,0.865660361060724,0.4066190591365341,0.8800855143819643],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.1429435240053211,0.8799343525956639,0.14956536461482647,0.88926319426449],"dir":"ltr"},{"str":"Operational","boundary":[0.15419034949812555,0.8832815064351731,0.251686559919251,0.8977066597564135],"dir":"ltr"},{"str":"database","boundary":[0.25624029507800217,0.8832815064351731,0.331106542508163,0.8977066597564135],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14294,0.75685,0.41452,0.89771],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":96,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/1c197ff8a34ef2010cd6cb453bed7188.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/d735be1e04979ef003c5d5a0673715a8.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.15987,0.42221,0.16082,0.41136]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5168269843189423,0.42221112127854077,0.5890819123634459,0.4539119073198295],"dir":"rtl"},{"str":"چْارم","boundary":[0.4102471076712218,0.42221112127854077,0.5067575684282662,0.4539119073198295],"dir":"rtl"},{"str":"تجسی","boundary":[0.7813117265288023,0.5068106032794909,0.839178457693393,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل،","boundary":[0.6592897166122466,0.5068106032794909,0.7369895593985568,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"پطتیباًی","boundary":[0.54895795541581,0.5068106032794909,0.651767646228887,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5219897609545693,0.5068106032794909,0.541339138146491,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"تصوینگیری","boundary":[0.3710646188575805,0.5068106032794909,0.5149393316402628,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"َّش","boundary":[0.2754061353650179,0.5068106032794909,0.343540129802072,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"هصٌَعی","boundary":[0.16749304631757164,0.5068106032794909,0.26844035957592616,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.1598742290482525,0.5068106032794909,0.16796468738662473,0.5327240523595635],"dir":"ltr"},{"str":"هغس","boundary":[0.7340266860160439,0.5655793028022517,0.7725154996573549,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"تَاًگر","boundary":[0.659894384649494,0.5655793028022517,0.7267008908775748,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.5905994275809248,0.5655793028022517,0.6527239891965977,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5310597815132826,0.5655793028022517,0.5638656830733261,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5235543999677511,0.5655793028022517,0.5310132220744145,0.5886422724835162],"dir":"ltr"},{"str":"َّضوٌذی","boundary":[0.4063773477047097,0.5655793028022517,0.5162247349538437,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.337039297646018,0.5655793028022517,0.3990599430727603,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.27770387390655865,0.5655793028022517,0.3104305979085329,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"ضوا","boundary":[0.22666989156286532,0.5655793028022517,0.2705187245535534,0.5886422724835162],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.15987,0.42221,0.83918,0.58864],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":98,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/b76807fafad833be5306d81b26395094.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/b986547b63c0aec56efc35789b2cf80f.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.12529,0.06278,0.14255,0.10229]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.26934768412141735,0.06278030726332379,0.3027873987181038,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.22198766477204016,0.06278030726332379,0.26380707334713926,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"88","boundary":[0.165920909420728,0.06386167920499705,0.18551215382754865,0.07966888314384132],"dir":"ltr"},{"str":"99","boundary":[0.16446970613133388,0.0827286861881317,0.18696319587213286,0.09853589012697597],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.806828717700649,0.10870523181739661,0.8574031523360341,0.12598086453744498],"dir":"rtl"},{"str":"سهو٘ن","boundary":[0.8073124521304471,0.13476556876421644,0.8573789656145443,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.8069496513080986,0.13476556876421644,0.8128512113516346,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"گ٘طٕ‌ثطإ‌کؿت","boundary":[0.6800902970935624,0.13476556876421644,0.806828717700649,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6797274962712138,0.13476556876421644,0.6856290563147499,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"ٍکبضّب","boundary":[0.6340952150602653,0.13476556876421644,0.6794453178538317,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6278308541943806,0.13476556876421644,0.6337324142379166,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"ثؿ٘بض‌ح٘بسٖ‌اؾز.‌هسٗطاى‌زض‌ز","boundary":[0.398105373483291,0.13476556876421644,0.6277824807514008,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.359092191720079,0.13476556876421644,0.3649937517636151,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"ًٕ٘ب","boundary":[0.36535655258596367,0.13476556876421644,0.3980570000403112,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"کؿت","boundary":[0.31821663240214454,0.13476556876421644,0.3590438182770992,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.317853831579796,0.13476556876421644,0.3237553916233321,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"ٍکابض‌","boundary":[0.2804853468778974,0.13476556876421644,0.31792639174426574,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.2745596001128714,0.13476556876421644,0.2804611601564075,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"ثاِ‌زًجا","boundary":[0.2191478211795058,0.13476556876421644,0.2745112266698916,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌","boundary":[0.2004272987463216,0.13476556876421644,0.22047002862095377,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.2134734659342142,0.13476556876421644,0.21909944773652598,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.19425968476639657,0.13476556876421644,0.20016124480993266,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"سجاسٗ","boundary":[0.15755230378522192,0.13476556876421644,0.19424356028540335,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌","boundary":[0.1371387108477446,0.13476556876421644,0.14304027089128069,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"زازُ‌ثِ‌اطلاعبر","boundary":[0.7418470592977789,0.16422052255189895,0.8572660942475916,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ٍ‌","boundary":[0.7279638811625752,0.16422052255189895,0.7416535655258597,0.18149615527194732],"dir":"ltr"},{"str":"‌اطلاعبر‌ثِ‌َّقوٌسٕ‌کؿت","boundary":[0.512677873180957,0.16422052255189895,0.7277220139476761,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5125569395735076,0.16422052255189895,0.5184584996170436,0.18149615527194732],"dir":"ltr"},{"str":"ٍکبض","boundary":[0.48234772443261986,0.16422052255189895,0.5124843794090378,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ٍ‌","boundary":[0.4685854799048656,0.16422052255189895,0.48227516426815015,0.18149615527194732],"dir":"ltr"},{"str":"‌زاًف","boundary":[0.42304188333938003,0.16422052255189895,0.4684645462974161,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4170193896883944,0.16422052255189895,0.4229209497319305,0.18149615527194732],"dir":"ltr"},{"str":"ّؿشٌس‌اهب‌اٗاي‌سالا‌‌","boundary":[0.2537590196315556,0.16422052255189895,0.41694682952392464,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.2536380860241061,0.16422052255189895,0.2595396460676422,0.18149615527194732],"dir":"ltr"},{"str":"ّاب","boundary":[0.2311202483170073,0.16422052255189895,0.2536380860241061,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌","boundary":[0.22509775466602172,0.16422052255189895,0.2309993147095578,0.18149615527194732],"dir":"ltr"},{"str":"ّو٘كاِ","boundary":[0.16601765630668766,0.16422052255189895,0.22503325674204863,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌ٍز‌","boundary":[0.1371387108477446,0.16422052255189895,0.16596928286370785,0.18149615527194732],"dir":"ltr"},{"str":"ش٘ؼِ‌طبثز","boundary":[0.7763292619018826,0.19367547633958132,0.853243036239771,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7701858346434475,0.19367547633958132,0.7760873946869835,0.2109511090596297],"dir":"ltr"},{"str":"زاضز","boundary":[0.740678034425767,0.19367547633958132,0.7702825815294071,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7356713830773571,0.19367547633958132,0.7406054742612972,0.2109511090596297],"dir":"ltr"},{"str":"‌ٗب","boundary":[0.7185229975410167,0.19367547633958132,0.735453702583948,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7123795702825816,0.19367547633958132,0.7182811303261176,0.2109511090596297],"dir":"ltr"},{"str":"ثِ","boundary":[0.6983270850969485,0.19367547633958132,0.7123070101181118,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6921836578385133,0.19367547633958132,0.6980852178820495,0.2109511090596297],"dir":"ltr"},{"str":"هَفق٘ز","boundary":[0.635465795944693,0.19367547633958132,0.6921110976740436,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.629540049179667,0.19367547633958132,0.6354416092232031,0.2109511090596297],"dir":"ltr"},{"str":"ذشن‌ها‌ٖ","boundary":[0.5611722497682107,0.19367547633958132,0.6294997379771838,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5609303825533116,0.19367547633958132,0.5668319425968477,0.2109511090596297],"dir":"ltr"},{"str":"قاَز","boundary":[0.523029789978635,0.19367547633958132,0.5608336356673519,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌","boundary":[0.5030031845849962,0.19367547633958132,0.5089047446285323,0.2109511090596297],"dir":"ltr"},{"str":"ٍ‌","boundary":[0.5091466118434314,0.19367547633958132,0.5228362962067158,0.2109511090596297],"dir":"ltr"},{"str":"ٗاب‌","boundary":[0.4847422098601201,0.19367547633958132,0.5030757447494659,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.47857459588019513,0.19367547633958132,0.4844761559237312,0.2109511090596297],"dir":"ltr"},{"str":"ثاب‌","boundary":[0.46164389083726365,0.19367547633958132,0.4785504091587052,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.45571814407223765,0.19367547633958132,0.46161970411577374,0.2109511090596297],"dir":"ltr"},{"str":"قکؿاز‌ّواطاُ‌اؾاز‌‌‌","boundary":[0.2928205748377474,0.19367547633958132,0.455645583907768,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2886927077034709,0.19367547633958132,0.2926351433063249,0.2109511090596297],"dir":"ltr"},{"str":"‌ثؿا٘بضٕ‌زض‌زً٘اب‌‌‌ٕ","boundary":[0.1371387108477446,0.19367547633958132,0.28859596081751127,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"کؿت","boundary":[0.8165034062966099,0.22313043012726386,0.8573305921715645,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.8161406054742614,0.22313043012726386,0.8220421655177974,0.24040606284731222],"dir":"ltr"},{"str":"ٍکبض","boundary":[0.7860281372193333,0.22313043012726386,0.8161647921957512,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7797395896319588,0.22313043012726386,0.7856411496754948,0.24040606284731222],"dir":"ltr"},{"str":"ضٍٕ‌ً٘بظّبٕ‌زض‌حب","boundary":[0.6398128056367176,0.22313043012726386,0.7795541581005362,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"‌سغ٘٘اط‌هكاشطٗبى‌ؾاطهب‌‌‌ِٗ","boundary":[0.436126899665417,0.22313043012726386,0.6265489579554158,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.435885032450518,0.22313043012726386,0.4417865924940541,0.24040606284731222],"dir":"ltr"},{"str":"گاصاضٕ‌ها‌‌ٖ","boundary":[0.3449429596484863,0.22313043012726386,0.4359092191720079,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.3447010924335873,0.22313043012726386,0.3506026524771234,0.24040606284731222],"dir":"ltr"},{"str":"کٌٌاس‌مهاسٗطٗز‌اضسجابا‌ثاب‌‌‌‌‌","boundary":[0.1371387108477446,0.22313043012726386,0.34453984762365464,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"هكشطٕ)،‌ثطذٖ‌ثِ‌زًجب","boundary":[0.6919110037259666,0.2525853839149463,0.857120973918652,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"‌ػبٗگعٗي‌کطزى‌سأه٘ي","boundary":[0.5148546781150481,0.2525853839149463,0.6785504091587052,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5144918772926996,0.2525853839149463,0.5203934373362358,0.2698610166349947],"dir":"ltr"},{"str":"کٌٌسگبى‌ثْشط","boundary":[0.4147216511468537,0.2525853839149463,0.5143467569637602,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.3928326681984924,0.2525853839149463,0.3987342282420285,0.2698610166349947],"dir":"ltr"},{"str":"ثطإ","boundary":[0.3603821501995405,0.2525853839149463,0.39252630305962033,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.35411778933365584,0.2525853839149463,0.36001934937719193,0.2698610166349947],"dir":"ltr"},{"str":"ثْجَز‌ک٘ف٘ز","boundary":[0.25867698633450237,0.2525853839149463,0.3540452291691861,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.23865038094086347,0.2525853839149463,0.24455194098439956,0.2698610166349947],"dir":"ltr"},{"str":"ٍ‌","boundary":[0.24479380819929858,0.2525853839149463,0.25848349256258313,0.2698610166349947],"dir":"ltr"},{"str":"کبّف‌ق٘وز‌","boundary":[0.1371387108477446,0.2525853839149463,0.23857782077639378,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"کبلاّبٕ","boundary":[0.8000806224049664,0.2820403377026288,0.8572338452856049,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"‌ذَز‌ّؿشٌس","boundary":[0.7066715040109647,0.2820403377026288,0.7994759543677189,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"‌مهسٗطٗز","boundary":[0.6364090780827992,0.2820403377026288,0.7060184625307373,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"‌ظًؼ٘ط","boundary":[0.5885435562542831,0.2820403377026288,0.6357802233240617,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"‌سأه٘ي","boundary":[0.5326319184101261,0.2820403377026288,0.5803281331882131,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"ٍ‌","boundary":[0.511686217599871,0.2820403377026288,0.5253759019631555,0.2993159704226772],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5258112629499737,0.2820403377026288,0.5326077316886363,0.2993159704226772],"dir":"ltr"},{"str":"‌زٗگطاى","boundary":[0.4547506752126416,0.2820403377026288,0.511202483170073,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4488249284476156,0.2820403377026288,0.4547264884911517,0.2993159704226772],"dir":"ltr"},{"str":"ثِ‌زًجب","boundary":[0.4020089599480007,0.2820403377026288,0.4487039948401661,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.38255331156528405,0.2820403377026288,0.38845487160882014,0.2993159704226772],"dir":"ltr"},{"str":"اعواب","boundary":[0.34684711047003075,0.2820403377026288,0.38244044019833107,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"‌ضاّجطزّابٕ‌کالاى","boundary":[0.19320353126133755,0.2820403377026288,0.33334139557383,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"‌هب","boundary":[0.17327367275365826,0.2820403377026288,0.19264723666706982,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌‌‌‌ًٌاس","boundary":[0.1371387108477446,0.2820403377026288,0.17320111258918855,0.2993159704226772],"dir":"ltr"},{"str":"ضّجطٕ‌زض","boundary":[0.7848026766638448,0.311408913326711,0.8570726004756722,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"،ٌِّٗع‌","boundary":[0.7322449308662877,0.311408913326711,0.7845608094489458,0.3286845460467594],"dir":"ltr"},{"str":"‌سوطکع","boundary":[0.683049139355827,0.311408913326711,0.7320030636513887,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"ٍ‌","boundary":[0.6692868948280728,0.311408913326711,0.6829765791913572,0.3286845460467594],"dir":"ltr"},{"str":"‌ٗب‌سوبٗع‌زض","boundary":[0.5874874027492241,0.311408913326711,0.6691901479421131,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5814649090982384,0.311408913326711,0.5873664691417745,0.3286845460467594],"dir":"ltr"},{"str":"ؾبظهبى","boundary":[0.5291248437940903,0.311408913326711,0.5813923489337687,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5290039101866408,0.311408913326711,0.534905470230177,0.3286845460467594],"dir":"ltr"},{"str":"ّبٕ‌ذَز‌هٖ","boundary":[0.43261982504938123,0.311408913326711,0.528979723465151,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.43249889144193177,0.311408913326711,0.43840045148546786,0.3286845460467594],"dir":"ltr"},{"str":"ثبقٌس.","boundary":[0.3875115894707139,0.311408913326711,0.4324021445559721,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.3814649090982384,0.311408913326711,0.38736646914177447,0.3286845460467594],"dir":"ltr"},{"str":"قطکز","boundary":[0.3330914661184343,0.311408913326711,0.38141653565525857,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.3329705325109848,0.311408913326711,0.3388720925545209,0.3286845460467594],"dir":"ltr"},{"str":"ّب‌ثاِ‌زًجاب","boundary":[0.25063233238320043,0.311408913326711,0.33278510097956226,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"‌ضاّاٖ‌ثاطا‌‌‌‌‌ٕ","boundary":[0.1371387108477446,0.311408913326711,0.2374894183093482,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"ضقبثز","boundary":[0.815971298423832,0.3408638671143935,0.8572822187285848,0.3581394998344418],"dir":"rtl"},{"str":"‌ثب‌کؿت","boundary":[0.7526504615632685,0.3408638671143935,0.8154150038295642,0.3581394998344418],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7521667271334704,0.3408638671143935,0.7580682871770065,0.3581394998344418],"dir":"ltr"},{"str":"ٍکبضّبٕ‌الکشطًٍ٘کٖ","boundary":[0.6056919417906236,0.3408638671143935,0.7521425404119805,0.3581394998344418],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5993066473172894,0.3408638671143935,0.6052082073608256,0.3581394998344418],"dir":"ltr"},{"str":"کِ","boundary":[0.5798685854799048,0.3408638671143935,0.5989519087354376,0.3581394998344418],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5734832910065707,0.3408638671143935,0.5793848510501067,0.3581394998344418],"dir":"ltr"},{"str":"هحهَلار","boundary":[0.5009473132583544,0.3408638671143935,0.5734349175635909,0.3581394998344418],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4945620187850203,0.3408638671143935,0.5004635788285564,0.3581394998344418],"dir":"ltr"},{"str":"هكبثِ‌زض‌ز","boundary":[0.41433466360301524,0.3408638671143935,0.49448945862055066,0.3581394998344418],"dir":"rtl"},{"str":"ًٕ٘ب","boundary":[0.3815858427056879,0.3408638671143935,0.41428629016003543,0.3581394998344418],"dir":"ltr"},{"str":"‌اٌٗشطًز‌عطضِ‌هٖ","boundary":[0.24372153021324627,0.3408638671143935,0.38110210827588986,0.3581394998344418],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.24323779578344823,0.3408638671143935,0.24913935582698432,0.3581394998344418],"dir":"ltr"},{"str":"کٌٌس","boundary":[0.20765912847180232,0.3408638671143935,0.24316523561897854,0.3581394998344418],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.20127383399846818,0.3408638671143935,0.20717539404200427,0.3581394998344418],"dir":"ltr"},{"str":"ّؿشٌس؟‌","boundary":[0.1371387108477446,0.3408638671143935,0.20123352279598503,0.3581394998344418],"dir":"rtl"},{"str":"مٗعٌٖ‌قسضر‌چبًِ","boundary":[0.7281009392510179,0.37031882090207596,0.8573547788930546,0.38759445362212436],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7277381384286693,0.37031882090207596,0.7336396984722054,0.38759445362212436],"dir":"ltr"},{"str":"ظ","boundary":[0.7197645825774983,0.37031882090207596,0.7274075865683073,0.38759445362212436],"dir":"rtl"},{"str":"ًٖ","boundary":[0.7006812593219656,0.37031882090207596,0.7197162091345185,0.38759445362212436],"dir":"ltr"},{"str":"‌ذطٗساضاى).‌زض‌اٗي","boundary":[0.5645825774982868,0.37031882090207596,0.700318458499617,0.38759445362212436],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5584391502398516,0.37031882090207596,0.5643407102833877,0.38759445362212436],"dir":"ltr"},{"str":"فه","boundary":[0.5378036791135,0.37031882090207596,0.5583907767968718,0.38759445362212436],"dir":"rtl"},{"str":"‌هاب‌ثاِ‌اثعاضّابٕ‌فٌابٍضٕ‌اطلاعابر‌کاِ","boundary":[0.22785504091587053,0.37031882090207596,0.5230056032571452,0.38759445362212436],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌‌‌‌‌‌","boundary":[0.2217116136574354,0.37031882090207596,0.2276131737009715,0.38759445362212436],"dir":"ltr"},{"str":"ثا‌ِ","boundary":[0.2004272987463216,0.37031882090207596,0.2217116136574354,0.38759445362212436],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.19425968476639657,0.37031882090207596,0.20016124480993266,0.38759445362212436],"dir":"ltr"},{"str":"سجاسٗ","boundary":[0.15755230378522192,0.37031882090207596,0.19424356028540335,0.38759445362212436],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌","boundary":[0.1371387108477446,0.37031882090207596,0.14304027089128069,0.38759445362212436],"dir":"ltr"},{"str":"اطلاعبر‌ثِ‌َّقوٌسٕ‌کؿت","boundary":[0.6485266255492401,0.39977377468975844,0.8573789656145443,0.4170494074098068],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6484056919417907,0.39977377468975844,0.6543072519853267,0.4170494074098068],"dir":"ltr"},{"str":"ٍکبض","boundary":[0.6182448502438828,0.39977377468975844,0.6483815052203007,0.4170494074098068],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5984601120651429,0.39977377468975844,0.6043616721086791,0.4170494074098068],"dir":"ltr"},{"str":"ٍ‌","boundary":[0.6044826057161286,0.39977377468975844,0.6181722900794131,0.4170494074098068],"dir":"ltr"},{"str":"ش٘ؼشبً","boundary":[0.5530696980690933,0.39977377468975844,0.5943322449308663,0.4170494074098068],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5470230176966179,0.39977377468975844,0.5529245777401539,0.4170494074098068],"dir":"ltr"},{"str":"سهو٘ن","boundary":[0.4969565042125207,0.39977377468975844,0.5470230176966179,0.4170494074098068],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.49683557060507116,0.39977377468975844,0.5027371306486073,0.4170494074098068],"dir":"ltr"},{"str":"گ٘طٕ‌کوک‌هٖ","boundary":[0.3802555730237433,0.39977377468975844,0.49671463699762164,0.4170494074098068],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.3801346394162938,0.39977377468975844,0.38603619945982987,0.4170494074098068],"dir":"ltr"},{"str":"کٌس‌هٖ","boundary":[0.323053976700125,0.39977377468975844,0.3800137058088443,0.4170494074098068],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.32293304309267545,0.39977377468975844,0.32883460313621155,0.4170494074098068],"dir":"ltr"},{"str":"دطزاظٗن.‌طجق‌گفش‌ِهؼل‌ِ","boundary":[0.1371387108477446,0.39977377468975844,0.32279598500423273,0.4170494074098068],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌","boundary":[0.12528721731769257,0.39977377468975844,0.13713871084774457,0.4170494074098068],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.8473414761962349,0.429257521198641,0.8574273390575241,0.44653315391868936],"dir":"ltr"},{"str":"هٌؼوٌز","boundary":[0.7826178094892571,0.429257521198641,0.8471963558672955,0.44653315391868936],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7158866448986173,0.429257521198641,0.7217882049421535,0.44653315391868936],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7221751924859919,0.42510584418009123,0.72971866811787,0.43659413993892343],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.729794009755311,0.429257521198641,0.7398798726166002,0.44653315391868936],"dir":"ltr"},{"str":"ََٗٗض‌","boundary":[0.7398314991736203,0.429257521198641,0.7821582617809489,0.44653315391868936],"dir":"ltr"},{"str":"قطکز","boundary":[0.6675132019188132,0.429257521198641,0.7158382714556375,0.44653315391868936],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6671504010964647,0.429257521198641,0.6730519611400008,0.44653315391868936],"dir":"ltr"},{"str":"ّبٕ","boundary":[0.6362881444753496,0.429257521198641,0.6671504010964647,0.44653315391868936],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6300237836094651,0.429257521198641,0.6359253436530011,0.44653315391868936],"dir":"ltr"},{"str":"هَفق","boundary":[0.592050630870319,0.429257521198641,0.6299995968879751,0.44653315391868936],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5857620832829443,0.429257521198641,0.5916636433264805,0.44653315391868936],"dir":"ltr"},{"str":"آٌٗسُ‌قطکز","boundary":[0.4932075623815858,0.429257521198641,0.585745958801951,0.44653315391868936],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.49284476155923734,0.429257521198641,0.49874632160277343,0.44653315391868936],"dir":"ltr"},{"str":"ّبٕ","boundary":[0.4619825049381223,0.429257521198641,0.49284476155923734,0.44653315391868936],"dir":"rtl"},{"str":"«‌","boundary":[0.44568065465392837,0.429257521198641,0.46161970411577374,0.44653315391868936],"dir":"ltr"},{"str":"ثعضگ‌زض","boundary":[0.3826742451727335,0.429257521198641,0.4456080944894587,0.44653315391868936],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.376385697585359,0.429257521198641,0.3822872576288951,0.44653315391868936],"dir":"ltr"},{"str":"هغع","boundary":[0.35098964002096184,0.429257521198641,0.37631313742088923,0.44653315391868936],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.34506389325593584,0.429257521198641,0.35096545329947193,0.44653315391868936],"dir":"ltr"},{"str":"مفکاط‌کاطزى‌‌","boundary":[0.2513403474825654,0.429257521198641,0.3450880799774258,0.44653315391868936],"dir":"rtl"},{"str":"‌)","boundary":[0.2382795178780183,0.429257521198641,0.2513645342040553,0.44653315391868936],"dir":"ltr"},{"str":"‌کَچاک‌زض‌‌","boundary":[0.1371387108477446,0.429257521198641,0.23011246825492807,0.44653315391868936],"dir":"rtl"},{"str":"حؼن","boundary":[0.8197686136977467,0.45871247498632345,0.8574031523360344,0.47598810770637184],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.8138428669327206,0.45871247498632345,0.8197444269762567,0.47598810770637184],"dir":"ltr"},{"str":"مثسًِ","boundary":[0.7775627846978675,0.45871247498632345,0.8138670536542106,0.47598810770637184],"dir":"rtl"},{"str":"‌»)","boundary":[0.7544644656750111,0.45871247498632345,0.7775869714193575,0.47598810770637184],"dir":"ltr"},{"str":"ّؿشٌس.","boundary":[0.7005280767525296,0.45871247498632345,0.7544160922320313,0.47598810770637184],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6946023299875036,0.45871247498632345,0.7005038900310396,0.47598810770637184],"dir":"ltr"},{"str":"ثِ‌ّو٘ي‌زلاٗ","boundary":[0.5987138995251936,0.45871247498632345,0.6941750312411821,0.47598810770637184],"dir":"rtl"},{"str":"‌اؾز‌کِ‌سؼعِٗ","boundary":[0.4699399363083001,0.45871247498632345,0.5839319546902085,0.47598810770637184],"dir":"rtl"},{"str":"ٍ‌","boundary":[0.4559358245656468,0.45871247498632345,0.46962550892893135,0.47598810770637184],"dir":"ltr"},{"str":"‌سحل٘","boundary":[0.41844459790329,0.45871247498632345,0.4555972104647882,0.47598810770637184],"dir":"rtl"},{"str":"‌ّن‌زض‌زً٘ابٕ‌کؿات‌‌","boundary":[0.24311686217599873,0.45871247498632345,0.4034264522110695,0.47598810770637184],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.24287499496109968,0.45871247498632345,0.2487765550046358,0.47598810770637184],"dir":"ltr"},{"str":"ٍکابض‌","boundary":[0.20550651025920103,0.45871247498632345,0.2429475551255694,0.47598810770637184],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.19958076349417503,0.45871247498632345,0.20548232353771112,0.47598810770637184],"dir":"ltr"},{"str":"اّو٘از‌‌","boundary":[0.1371387108477446,0.45871247498632345,0.1996130124561616,0.47598810770637184],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.8273874309670658,0.4881674287740059,0.8332889910106018,0.5054430614940543],"dir":"ltr"},{"str":"ٍُٗػ","boundary":[0.8276292981819648,0.4881674287740059,0.857451525779014,0.5054430614940543],"dir":"ltr"},{"str":"إ‌د٘سا‌هٖ","boundary":[0.7450316442939493,0.4881674287740059,0.8274358044100456,0.5054430614940543],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7447897770790503,0.4881674287740059,0.7506913371225864,0.5054430614940543],"dir":"ltr"},{"str":"کٌس.‌اٗي","boundary":[0.6823719111541098,0.4881674287740059,0.7443382916112388,0.5054430614940543],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6762284838956747,0.4881674287740059,0.6821300439392107,0.5054430614940543],"dir":"ltr"},{"str":"فه","boundary":[0.655593012769323,0.4881674287740059,0.6761801104526949,0.5054430614940543],"dir":"rtl"},{"str":"‌زض‌ازاهِ","boundary":[0.5778610875962431,0.4881674287740059,0.6408191236344581,0.5054430614940543],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.571717660337808,0.4881674287740059,0.5776192203813441,0.5054430614940543],"dir":"ltr"},{"str":"فه","boundary":[0.5510821892114562,0.4881674287740059,0.5716692868948281,0.5054430614940543],"dir":"rtl"},{"str":"‌گصقشِ‌کِ‌زضثبضُ‌دبٗگبُ‌زازُ","boundary":[0.32547264884911514,0.4881674287740059,0.5362599266336115,0.5054430614940543],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.3253517152416656,0.4881674287740059,0.3312532752852017,0.5054430614940543],"dir":"ltr"},{"str":"ّب","boundary":[0.31011408070302743,0.4881674287740059,0.3253759019631556,0.5054430614940543],"dir":"rtl"},{"str":"‌،","boundary":[0.29910912242512194,0.4881674287740059,0.3102350143104769,0.5054430614940543],"dir":"ltr"},{"str":"اًجبض‌زازُ","boundary":[0.23525617769178056,0.4881674287740059,0.29910912242512194,0.5054430614940543],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.23513524408433104,0.4881674287740059,0.24103680412786713,0.5054430614940543],"dir":"ltr"},{"str":"ّب","boundary":[0.21989760954569273,0.4881674287740059,0.23515943080582094,0.5054430614940543],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.20889265126778733,0.4881674287740059,0.21479421131132342,0.5054430614940543],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.21493933164026283,0.4881674287740059,0.21987342282420283,0.5054430614940543],"dir":"ltr"},{"str":"اثعاضّاب‌‌ٕ","boundary":[0.1371387108477446,0.4881674287740059,0.20885234006530418,0.5054430614940543],"dir":"rtl"},{"str":"زازُ‌کبٍٕ","boundary":[0.7837303986777925,0.5175360043980882,0.8574515257790138,0.5348116371181365],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7778046519127665,0.5175360043980882,0.7837062119563026,0.5348116371181365],"dir":"ltr"},{"str":"‌ٍسؼعِٗ","boundary":[0.7214495908412948,0.5175360043980882,0.7778772120772363,0.5348116371181365],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7214495908412948,0.5175360043980882,0.7273511508848309,0.5348116371181365],"dir":"ltr"},{"str":"ٍسحل٘","boundary":[0.682388035635103,0.5175360043980882,0.7215221510057646,0.5348116371181365],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6617083887612368,0.5175360043980882,0.6676099488047729,0.5348116371181365],"dir":"ltr"},{"str":"ثَز","boundary":[0.6394566049905268,0.5175360043980882,0.6617083887612368,0.5348116371181365],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.628572580320071,0.5175360043980882,0.634474140363607,0.5348116371181365],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.634498327085097,0.5175360043980882,0.639432418269037,0.5348116371181365],"dir":"ltr"},{"str":"ث‌ِثطضؾٖ","boundary":[0.5604466481235135,0.5175360043980882,0.6284355222316282,0.5348116371181365],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5545209013584875,0.5175360043980882,0.5604224614020237,0.5348116371181365],"dir":"ltr"},{"str":"اثعاضّبٕ","boundary":[0.4959890353529246,0.5175360043980882,0.5545209013584875,0.5348116371181365],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.49006328858789855,0.5175360043980882,0.49596484863143464,0.5348116371181365],"dir":"ltr"},{"str":"سؼع‌ٍ‌ِٗسحل٘","boundary":[0.396447653359255,0.5175360043980882,0.49013584875236826,0.5348116371181365],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.37602289676301043,0.5175360043980882,0.3819244568065466,0.5348116371181365],"dir":"ltr"},{"str":"هْوشط","boundary":[0.33139839561414114,0.5175360043980882,0.37595033659854077,0.5348116371181365],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.32547264884911514,0.5175360043980882,0.33137420889265123,0.5348116371181365],"dir":"ltr"},{"str":"هٖ","boundary":[0.30249526343370825,0.5175360043980882,0.3254484621276253,0.5348116371181365],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.30249526343370825,0.5175360043980882,0.30839682347724434,0.5348116371181365],"dir":"ltr"},{"str":"دطزاظز.","boundary":[0.2544846212762527,0.5175360043980882,0.30249526343370825,0.5348116371181365],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.2484379409037772,0.5175360043980882,0.2543395009473133,0.5348116371181365],"dir":"ltr"},{"str":"تصمیمها","boundary":[0.7846736808158987,0.5625936888154675,0.8574031523360341,0.5798693215355158],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7686862579110735,0.5625936888154675,0.7790623614302414,0.5798693215355158],"dir":"rtl"},{"str":"پشتیبانی","boundary":[0.6958842262264683,0.5625936888154675,0.7632049772502424,0.5798693215355158],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6741645503285363,0.5625936888154675,0.6901519732333615,0.5798693215355158],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیمگیری","boundary":[0.5646793243842464,0.5625936888154675,0.6686886383265452,0.5798693215355158],"dir":"rtl"},{"str":"ثِ‌هٌظَض‌زضک‌ثْشط‌اظ‌ًقف‌سؼع‌ٍ‌ِٗسحل٘","boundary":[0.5571432888260809,0.5887116112046875,0.8571451606401418,0.6059872439247358],"dir":"rtl"},{"str":"‌زض‌ؾبظهبى","boundary":[0.46164389083726365,0.5887116112046875,0.5426440729185773,0.6059872439247358],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.46164389083726365,0.5887116112046875,0.46754545088079974,0.6059872439247358],"dir":"ltr"},{"str":"ّب‌زض‌اثشسا‌ث‌ِذَز‌سهو٘ن","boundary":[0.2754061353650179,0.5887116112046875,0.4615229572298142,0.6059872439247358],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.2754061353650179,0.5887116112046875,0.281307695408554,0.6059872439247358],"dir":"ltr"},{"str":"گ٘طٕ‌هٖ","boundary":[0.20526464304430203,0.5887116112046875,0.27530938847905834,0.6059872439247358],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.20526464304430203,0.5887116112046875,0.21116620308783812,0.6059872439247358],"dir":"ltr"},{"str":"دطزاظٗن.","boundary":[0.1488692707703471,0.5887116112046875,0.20520014512032897,0.6059872439247358],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.14282259039787157,0.5887116112046875,0.14872415044140766,0.6059872439247358],"dir":"ltr"},{"str":"تصوینها","boundary":[0.7845769339299391,0.6298444878134808,0.8574273390575241,0.6471201205335292],"dir":"rtl"},{"str":"سهو٘ن","boundary":[0.8073124521304471,0.6560865788128761,0.8573789656145443,0.6733622115329245],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.8073124521304471,0.6560865788128761,0.8132140121739833,0.6733622115329245],"dir":"ltr"},{"str":"گ٘ط‌ٕزض‌ز","boundary":[0.7281976861369776,0.6560865788128761,0.8072640786874673,0.6733622115329245],"dir":"rtl"},{"str":"‌ًٕ٘ب","boundary":[0.6895231184746241,0.6560865788128761,0.7281251259725078,0.6733622115329245],"dir":"ltr"},{"str":"کؿت","boundary":[0.6486475591566897,0.6560865788128761,0.6894747450316444,0.6733622115329245],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6486475591566897,0.6560865788128761,0.6545491192002257,0.6733622115329245],"dir":"ltr"},{"str":"ٍکبض","boundary":[0.6185350909017616,0.6560865788128761,0.6486717458781796,0.6733622115329245],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6126093441367356,0.6560865788128761,0.6185109041802717,0.6733622115329245],"dir":"ltr"},{"str":"طجق‌ًظط‌ّطثطر‌ؾ٘وَى","boundary":[0.4338291611238764,0.6560865788128761,0.6124964727697828,0.6733622115329245],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4204055306969807,0.6560865788128761,0.4263070907405168,0.6733622115329245],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4262103438545572,0.6519349017943264,0.43375381948643527,0.6634231975531586],"dir":"ltr"},{"str":"چْبض","boundary":[0.38545571814407226,0.6560865788128761,0.4204055306969807,0.6733622115329245],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.37952997137904626,0.6560865788128761,0.38543153142258235,0.6733622115329245],"dir":"ltr"},{"str":"فبظ‌ػساگب‌ًِزاضز‌مقک","boundary":[0.22726806996829568,0.6560865788128761,0.37945741121457655,0.6733622115329245],"dir":"rtl"},{"str":"‌.)","boundary":[0.15818115854395937,0.6560865788128761,0.175063490143911,0.6733622115329245],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.17499092997944127,0.6560865788128761,0.18633450235820534,0.6733622115329245],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.18623775547224575,0.6560865788128761,0.19530777603095903,0.6733622115329245],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.1954690208408917,0.6560865788128761,0.20681259321965575,0.6733622115329245],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.20683677994114566,0.6560865788128761,0.21274345620491888,0.6733622115329245],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7965493610674407,0.701032016606202,0.8033458298061031,0.7183076493262504],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8033216430846133,0.701032016606202,0.8146652154633772,0.7183076493262504],"dir":"ltr"},{"str":"هوشونذی","boundary":[0.699923408715282,0.7010488873412801,0.7847946144233483,0.7183245200613285],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.693755794735357,0.701032016606202,0.699657354778893,0.7183076493262504],"dir":"ltr"},{"str":"مد٘سا‌کطزى‌آًچِ","boundary":[0.5726609424759141,0.701032016606202,0.6933043092675455,0.7183076493262504],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5665175152174791,0.701032016606202,0.5724190752610152,0.7183076493262504],"dir":"ltr"},{"str":"ً٘بظ‌ثِ‌ضاُ‌ح","boundary":[0.47841866224275836,0.701032016606202,0.5664449550530094,0.7183076493262504],"dir":"rtl"},{"str":"‌زاضز):‌ثبٗس‌هكک","boundary":[0.3468626038706657,0.701032016606202,0.4637481356068851,0.7183076493262504],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.32133671947434195,0.701032016606202,0.32723827951787804,0.7183076493262504],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.3273592131253275,0.701032016606202,0.3323078346577268,0.7183076493262504],"dir":"ltr"},{"str":"ً٘بظ","boundary":[0.2965695166686822,0.701032016606202,0.32126415930987223,0.7183076493262504],"dir":"rtl"},{"str":"ٍ‌","boundary":[0.282807272140928,0.701032016606202,0.29649695650421254,0.7183076493262504],"dir":"ltr"},{"str":"‌ٗب‌فطنز","boundary":[0.21310114080703027,0.701032016606202,0.28271052525496837,0.7183076493262504],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.20707864715604465,0.701032016606202,0.21298020719958075,0.7183076493262504],"dir":"ltr"},{"str":"قٌبؾبٖٗ","boundary":[0.1430644576127706,0.701032016606202,0.20691740234611197,0.7183076493262504],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.1371387108477446,0.701032016606202,0.14304027089128069,0.7183076493262504],"dir":"ltr"},{"str":"‌ٗب","boundary":[0.7594308058209377,0.7314371301934871,0.7763615108638691,0.7487127629135355],"dir":"rtl"},{"str":"‌د٘سا‌قَز‌مثِ‌اٗي‌هطحلِ‌فبظ‌سكار٘م‌","boundary":[0.47796992784294756,0.7314371301934871,0.7589228846696496,0.7487127629135355],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.46418349659370345,0.7314371301934871,0.47008505663723954,0.7487127629135355],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.47035111057362844,0.7272854531749374,0.4778945862055065,0.7387737489337696],"dir":"ltr"},{"str":"ً٘اع","boundary":[0.43629620671584635,0.7314371301934871,0.46408674970774383,0.7487127629135355],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4300318458499617,0.7314371301934871,0.43593340589349777,0.7487127629135355],"dir":"ltr"},{"str":"گفشاِ","boundary":[0.38797113717902204,0.7314371301934871,0.4299834724069819,0.7487127629135355],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.3511105736284113,0.7314371301934871,0.3570121336719474,0.7487127629135355],"dir":"ltr"},{"str":"‌‌‌ٖها‌","boundary":[0.3514733744507599,0.7314371301934871,0.3875841496351836,0.7487127629135355],"dir":"ltr"},{"str":"قاَز)‌","boundary":[0.30648607247954207,0.7314371301934871,0.3511105736284113,0.7487127629135355],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.30247107671221835,0.7314371301934871,0.30641351231507236,0.7487127629135355],"dir":"ltr"},{"str":"‌زض‌اٗاي‌فابظ‌علا","boundary":[0.18065735144488385,0.7314371301934871,0.30215664933284964,0.7487127629135355],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.15706856935542388,0.7314371301934871,0.176685273469076,0.7487127629135355],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌‌‌ٍ‌","boundary":[0.1371387108477446,0.7314371301934871,0.15672995525456526,0.7487127629135355],"dir":"ltr"},{"str":"ًكبًِ","boundary":[0.7472084492280405,0.7608920839811695,0.7847220542588786,0.7781677167012179],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7469665820131415,0.7608920839811695,0.7528681420566776,0.7781677167012179],"dir":"ltr"},{"str":"ّبٕ‌اٗؼبزقسُ","boundary":[0.6416092232031281,0.7608920839811695,0.7469182085701616,0.7781677167012179],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.635465795944693,0.7608920839811695,0.6413673559882291,0.7781677167012179],"dir":"ltr"},{"str":"قٌبؾبٖٗ","boundary":[0.5714516064014189,0.7608920839811695,0.6353045511347603,0.7781677167012179],"dir":"rtl"},{"str":"‌ٍ","boundary":[0.5516184947796993,0.7608920839811695,0.5658402870157617,0.7781677167012179],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.5655258596363929,0.7608920839811695,0.571427419679929,0.7781677167012179],"dir":"ltr"},{"str":"هَضز‌سفؿ٘ط‌قطاض‌ها‌ٖ","boundary":[0.39900028217841743,0.7608920839811695,0.5514975611722498,0.7781677167012179],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.3988793485709679,0.7608920839811695,0.404780908614504,0.7781677167012179],"dir":"ltr"},{"str":"گ٘طًا‌س.‌اٗاي‌علا","boundary":[0.2811399038168647,0.7608920839811695,0.3988309751279881,0.7781677167012179],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.2576611440319265,0.7608920839811695,0.27718635232415306,0.7781677167012179],"dir":"rtl"},{"str":"ٍ‌","boundary":[0.24389889950417223,0.7608920839811695,0.2575885838674568,0.7781677167012179],"dir":"ltr"},{"str":"‌ًكاب‌‌‌ًِ","boundary":[0.19301003748941833,0.7608920839811695,0.24372959245374293,0.7781677167012179],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.1928891038819688,0.7608920839811695,0.1987906639255049,0.7781677167012179],"dir":"ltr"},{"str":"ّاب","boundary":[0.17037126617487,0.7608920839811695,0.1928891038819688,0.7781677167012179],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌‌ِثا‌","boundary":[0.1371387108477446,0.7608920839811695,0.1702261458459306,0.7781677167012179],"dir":"ltr"},{"str":"قک","boundary":[0.7620832829443301,0.7902606596052517,0.7847704277018583,0.8075362923253001],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7474503164429395,0.7902606596052517,0.7533518764864755,0.8075362923253001],"dir":"ltr"},{"str":"ّبٕ‌هرشلفٖ‌ظبّط‌هٖ","boundary":[0.58189220784456,0.7902606596052517,0.7473777562784698,0.8075362923253001],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5817712742371105,0.7902606596052517,0.5876728342806465,0.8075362923253001],"dir":"ltr"},{"str":"قًَس.","boundary":[0.5408554037166928,0.7902606596052517,0.5816584028701577,0.8075362923253001],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5349296569516668,0.7902606596052517,0.540831216995203,0.8075362923253001],"dir":"ltr"},{"str":"هوکي‌اؾز‌زضذَاؾز","boundary":[0.37348329100657074,0.7902606596052517,0.5348570967871972,0.8075362923253001],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.37348329100657074,0.7902606596052517,0.37938485105010683,0.8075362923253001],"dir":"ltr"},{"str":"ّب‌ٕهکطض‌هكشطٗبى‌ثطا‌ٕاضابف‌‌ِ","boundary":[0.1371387108477446,0.7902606596052517,0.37334623291812796,0.8075362923253001],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12529,0.06278,0.85745,0.80754],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1Management","boundary":[0.1429435240053211,0.8447784400103653,0.25974337888499216,0.8625507471711151],"dir":"ltr"},{"str":"Review","boundary":[0.26422687144757523,0.8481255938498747,0.32344128673358324,0.8625507471711151],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.1429435240053211,0.8623132072212145,0.14956536461482647,0.8716420488900406],"dir":"ltr"},{"str":"Herbert","boundary":[0.15419034949812555,0.865660361060724,0.21822373989228933,0.8800855143819643],"dir":"ltr"},{"str":"Simon","boundary":[0.22275547224573708,0.865660361060724,0.27387132664167374,0.8800855143819643],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.1429435240053211,0.8799343525956639,0.14956536461482647,0.88926319426449],"dir":"ltr"},{"str":"Diagnostic","boundary":[0.15419034949812555,0.8832815064351731,0.23936338359762505,0.8977066597564135],"dir":"ltr"},{"str":"phase","boundary":[0.24392078848712057,0.8832815064351731,0.2926737211271012,0.8977066597564135],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14294,0.84478,0.32344,0.89771],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":124,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/67305200a93040435b047b179aee3936.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/29a9849e0511e998cb4d6a360487d743.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.31822,0.42221,0.3191,0.41136]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5073941629378804,0.42221112127854077,0.579649090982384,0.4539119073198295],"dir":"rtl"},{"str":"پنجن","boundary":[0.4195589954448341,0.42221112127854077,0.49723005603257153,0.4539119073198295],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5263433708227516,0.5068106032794909,0.6113838835812472,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"الکتزونیک","boundary":[0.39573507477728065,0.5068106032794909,0.5181440722376749,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.38775345668561295,0.5068106032794909,0.3958439150239852,0.5327240523595635],"dir":"ltr"},{"str":"راهبزدهایی","boundary":[0.5594791792639174,0.5655793028022517,0.6808966823880356,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"بزای","boundary":[0.501068246865804,0.5655793028022517,0.5521050106824686,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادهای","boundary":[0.37783690087475313,0.5655793028022517,0.4937751038013464,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"نوین","boundary":[0.31821663240214454,0.5655793028022517,0.37054073447010927,0.5886422724835162],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.31822,0.42221,0.6809,0.58864],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":126,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/58e89d70788018f5f76881d47a1f6552.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/a4eb8c8472a606beb38dcc3bad061a8a.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14294,0.06278,0.14257,0.10229]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.2608941024710767,0.06278030726332379,0.2943338170677631,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.22219534808723343,0.06278030726332379,0.25537090337404766,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"727","boundary":[0.1609626315152981,0.06386167920499705,0.1905073164832507,0.07966888314384132],"dir":"ltr"},{"str":"127","boundary":[0.15890676018865643,0.0827286861881317,0.1926469947998549,0.09853589012697597],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.806828717700649,0.10870523181739661,0.8574031523360341,0.12598086453744498],"dir":"rtl"},{"str":"ثیف","boundary":[0.8224855887451122,0.13476556876421644,0.8567581730963035,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.8049744023864231,0.13476556876421644,0.8164421241460739,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.7728302495263434,0.13476556876421644,0.798589107913089,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"زٞٝ","boundary":[0.7377836900874752,0.13476556876421644,0.766875263103583,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.7203934373362357,0.13476556876421644,0.7317819621224082,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ٔعطی","boundary":[0.6674487039948402,0.13476556876421644,0.7144456864452134,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"قجىٝ","boundary":[0.6209376385697586,0.13476556876421644,0.6611117829644859,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"جٟب٘ی","boundary":[0.5682831458862417,0.13476556876421644,0.6149339210287977,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ٚة","boundary":[0.5379529971379047,0.13476556876421644,0.5620187850203573,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.5176603378078768,0.13476556876421644,0.5319293853659742,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"جٟب٘یبٖ","boundary":[0.4537590196315556,0.13476556876421644,0.511656620266916,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ظٟٛض","boundary":[0.39551739428387156,0.13476556876421644,0.43379798000831327,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"الشهبز","boundary":[0.34271778127141533,0.13476556876421644,0.38948773836342143,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"قجىٝای","boundary":[0.27671221832547266,0.13476556876421644,0.336380860241061,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ٕ٘یٌصضز","boundary":[0.20275728624984884,0.13476556876421644,0.2707467712990566,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"وهٝ","boundary":[0.170129398959971,0.13476556876421644,0.19679383718712962,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ٔهب","boundary":[0.14311475234691554,0.13476556876421644,0.16415335746080006,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"قبٞس","boundary":[0.8181722900794131,0.16422052255189895,0.8571370983996452,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ضقس","boundary":[0.7804893779981458,0.16422052255189895,0.8121231910347886,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"قىٛبیی","boundary":[0.6961260934413674,0.16422052255189895,0.7605469618049057,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ثیؾبثمٝ","boundary":[0.6300318458499616,0.16422052255189895,0.689813359132503,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"وبضآطیٙبٖ","boundary":[0.5486677147579313,0.16422052255189895,0.624114454497814,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ٞؿشی","boundary":[0.5040915870520417,0.16422052255189895,0.5427224394548134,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":".ٓ","boundary":[0.4879106703752973,0.16422052255189895,0.504019026887572,0.18149615527194732],"dir":"ltr"},{"str":"زض","boundary":[0.4649574716813802,0.16422052255189895,0.48176724311686214,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.4349901237553916,0.16422052255189895,0.4590175586887391,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"زٞٝ","boundary":[0.4000644979239731,0.16422052255189895,0.42905568594002524,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ثطٚرٞبی","boundary":[0.3245535534324989,0.16422052255189895,0.3941061238246628,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ثؿیبضی","boundary":[0.26413512315072357,0.16422052255189895,0.31858595355124264,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ا٘سٚذشهٝ","boundary":[0.19425968476639657,0.16422052255189895,0.2581704141183948,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"قهس","boundary":[0.15697182246946426,0.16422052255189895,0.1880275728624985,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"چٝ","boundary":[0.8347966299834724,0.19367547633958132,0.8570967871971621,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ثؿب","boundary":[0.8049502156649332,0.19367547633958132,0.8288126323715385,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ثؿیبضی","boundary":[0.7444108517757084,0.19367547633958132,0.7989525976756224,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.7270205990244688,0.19367547633958132,0.7384091238106413,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ثیٗ","boundary":[0.6942959648486313,0.19367547633958132,0.7208725364729718,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ضشٙس.","boundary":[0.643794090377716,0.19367547633958132,0.6883049872286782,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ٔؤؾؿبٖ","boundary":[0.5755149756117225,0.19367547633958132,0.6374813560688516,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"قطوزٞبی","boundary":[0.4896763010440602,0.19367547633958132,0.5695297054966468,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.4733744507598662,0.19367547633958132,0.4834603136211553,0.2109511090596297],"dir":"ltr"},{"str":"زار","boundary":[0.44432619825049385,0.19367547633958132,0.47339863748135613,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"وبْ","boundary":[0.41375418228725763,0.19367547633958132,0.438368073733697,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.39609787559962917,0.18952379932103164,0.40364135123150724,0.20101209507986378],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.4037166928689483,0.19367547633958132,0.41380255573023744,0.2109511090596297],"dir":"ltr"},{"str":"یه","boundary":[0.36410690530898543,0.19367547633958132,0.38996251058169074,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"قهجٝ","boundary":[0.32083686056355065,0.19367547633958132,0.3581654922994828,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ثهٝ","boundary":[0.2934091183940017,0.19367547633958132,0.31488279553742077,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"یّیٛ٘طٞهب","boundary":[0.2142459789575523,0.19367547633958132,0.2793566332083686,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"سجهسیُ","boundary":[0.15694763574797438,0.19367547633958132,0.20825933744549868,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"یّیٛ٘طٞبیی","boundary":[0.7711331958098524,0.22313043012726386,0.8493731608013868,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.7393580581306703,0.22313043012726386,0.7652282958907966,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"قجٝ","boundary":[0.7036361830185287,0.22313043012726386,0.7334531582116145,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"ٚضقىؿش","boundary":[0.6382472689160318,0.22313043012726386,0.697722417059701,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"قس٘س.","boundary":[0.5789453994599946,0.22313043012726386,0.6220986012012739,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.8332728665296087,0.2669241590725865,0.857145160640142,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٝٞ","boundary":[0.7966541701938971,0.2669241590725865,0.8273201937075477,0.2841997917926349],"dir":"ltr"},{"str":"سلا","boundary":[0.7506026524771234,0.2669241590725865,0.7903898093280123,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"علالٝ","boundary":[0.6919982263070908,0.2669241590725865,0.7306485807999263,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"ثطای","boundary":[0.6535655258596363,0.2669241590725865,0.6859760724440187,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"چیؿز؟","boundary":[0.5875599629136937,0.2669241590725865,0.6476335341989329,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٝٞ","boundary":[0.550941266577982,0.2669241590725865,0.5816072900916327,0.2841997917926349],"dir":"ltr"},{"str":"ایٗ","boundary":[0.5208529850445439,0.2669241590725865,0.5449773829921503,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"یبٞٛٞب","boundary":[0.45762889506994,0.2669241590725865,0.5049864957471681,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.43738460918289196,0.2669241590725865,0.45136453420405537,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"ذبطط","boundary":[0.39242149393316406,0.2669241590725865,0.43145433884725215,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"سجبضر","boundary":[0.3383883581247229,0.2669241590725865,0.38647692656947263,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"اِىشطٚ٘یه","boundary":[0.2582335631071875,0.2669241590725865,0.33247072726714993,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.25061474583786836,0.2627724820540367,0.25815822146974643,0.2742607778128689],"dir":"ltr"},{"str":"اؾز.","boundary":[0.20677228201717257,0.2669241590725865,0.24447938081992987,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"ٙهبٚضی","boundary":[0.14302483188528062,0.2669241590725865,0.20081795094493127,0.2841997917926349],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعبر","boundary":[0.7976458257749829,0.2963791128602689,0.8572177208046116,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"سجبضر","boundary":[0.7433708227516427,0.2963791128602689,0.7916534725000077,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"اِىشطٚ٘یه","boundary":[0.6629741605192083,0.2963791128602689,0.7374353354340288,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.6454629741605192,0.2963791128602689,0.6565888660458742,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.6250493812230419,0.2963791128602689,0.639403464821414,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"ٚجٛز","boundary":[0.5804490667956624,0.2963791128602689,0.6189601390579799,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"آٚضزٜ","boundary":[0.5359696859757327,0.2963791128602689,0.5743311562820986,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز.","boundary":[0.49187729269964126,0.2963791128602689,0.5299368342738309,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"سجبضر","boundary":[0.437803845688717,0.2963791128602689,0.485999919377595,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"اِىشطٚ٘یه","boundary":[0.35752811706373205,0.2963791128602689,0.4318772866011235,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"٘ٛعی","boundary":[0.3147659934695852,0.2963791128602689,0.35121538275486763,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.29737574071834566,0.2963791128602689,0.30876426550451813,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"سجبضر","boundary":[0.24322167130245495,0.2963791128602689,0.29140728039901237,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.20324102067964692,0.2963791128602689,0.23712389570759926,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"وهٝ","boundary":[0.17061313338976905,0.2963791128602689,0.19727757161692766,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"ثهٝ","boundary":[0.14310929498535713,0.2963791128602689,0.1646425492521565,0.3136547455803173],"dir":"rtl"},{"str":"ٚؾیّٝ","boundary":[0.8141089208691095,0.3258340666479514,0.8572580320070948,0.34310969936799973],"dir":"rtl"},{"str":"ٙبٚضی","boundary":[0.7577780465191277,0.3258340666479514,0.8081770297533967,0.34310969936799973],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعبر","boundary":[0.692256218002983,0.3258340666479514,0.751755552868142,0.34310969936799973],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.6584189946386101,0.3258340666479514,0.6723989196597734,0.34310969936799973],"dir":"rtl"},{"str":"ٚیػٜ","boundary":[0.622646833555045,0.3258340666479514,0.6523965009876245,0.34310969936799973],"dir":"rtl"},{"str":"ایٙشط٘ز","boundary":[0.5617889372760153,0.3258340666479514,0.6165840287015762,0.34310969936799973],"dir":"rtl"},{"str":"قشبة","boundary":[0.5140588363111401,0.3258340666479514,0.5558027975974523,0.34310969936799973],"dir":"rtl"},{"str":"ٌطشٝ","boundary":[0.4663458575015748,0.3258340666479514,0.5081507695861889,0.34310969936799973],"dir":"rtl"},{"str":"دیكطز","boundary":[0.38676180110452696,0.3258340666479514,0.4467426380064859,0.34310969936799973],"dir":"rtl"},{"str":"ٔیوٙهس.","boundary":[0.318535031418716,0.3258340666479514,0.380845375670453,0.34310969936799973],"dir":"rtl"},{"str":"سجهبضر","boundary":[0.25740716319260837,0.3258340666479514,0.3126133752569839,0.34310969936799973],"dir":"rtl"},{"str":"اِىشطٚ٘یهه","boundary":[0.17020951342217144,0.3258340666479514,0.2515085697509708,0.34310969936799973],"dir":"rtl"},{"str":"ثهٝ","boundary":[0.14303730428938213,0.3258340666479514,0.1643109199805339,0.34310969936799973],"dir":"rtl"},{"str":"ٔكشطیبٖ،","boundary":[0.7898738259362277,0.35528902043563393,0.8573305921715645,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"ٔهطؾوٙٙسٌبٖ","boundary":[0.6719635586729552,0.35528902043563393,0.7834885314628935,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"قطوزٞب","boundary":[0.5874874027492241,0.35528902043563393,0.6519258033722465,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"سٛا٘بیی","boundary":[0.5335752005482324,0.35528902043563393,0.5815619174622682,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"ایجبز","boundary":[0.49054702301769665,0.35528902043563393,0.5275528924731149,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"ضٚاثط","boundary":[0.44488249284476156,0.35528902043563393,0.48455061647346076,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"جسیسی","boundary":[0.38262587172975365,0.35528902043563393,0.4389375744009056,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.36535655258596367,0.35528902043563393,0.3764824444713186,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"ٔیزٞس","boundary":[0.30564759946789216,0.35528902043563393,0.35939057585009676,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.2803966622324344,0.35528902043563393,0.29968319609378596,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"ثسٖٚ","boundary":[0.2378522191316967,0.35528902043563393,0.27440801901004935,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"ٙبٚضیٞهبی","boundary":[0.1430644576127706,0.35528902043563393,0.23189866296442901,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"سٛا","boundary":[0.8396984722054259,0.38474397422331635,0.8574273390575241,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"ٕ٘ٙس","boundary":[0.8059821824485025,0.38474397422331635,0.8396500987624461,0.40201960694336475],"dir":"ltr"},{"str":"ؾبظ","boundary":[0.7800782037328174,0.38474397422331635,0.8056677550691338,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"أىبٖدصیط","boundary":[0.701551981295602,0.38474397422331635,0.7739347764743822,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"٘یؿز.","boundary":[0.6481718869673883,0.38474397422331635,0.6953601805941872,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"سجبضر","boundary":[0.5941387511589471,0.38474397422331635,0.6422273196036968,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"اِىشطٚ٘یه","boundary":[0.5139839561414117,0.38474397422331635,0.5882211203013742,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"طظٞهبی","boundary":[0.44498730197121783,0.38474397422331635,0.4998185995888258,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"ظٔهب٘ی،","boundary":[0.3863828758011852,0.38474397422331635,0.4390441523572552,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"جؽطایهبیی،","boundary":[0.29498125529084535,0.38474397422331635,0.38023944854275005,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"ظثهبٖ،","boundary":[0.2461482646027331,0.38474397422331635,0.2890503196373364,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"ٚاوهس","boundary":[0.19779900834441894,0.38474397422331635,0.24000483734429803,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"دهَٛ","boundary":[0.15682670214052488,0.38474397422331635,0.19186240340751265,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"طًٞٙٞبی","boundary":[0.7734268553230942,0.41422772073219893,0.8573789656145444,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"وؿت","boundary":[0.7262869351392752,0.41422772073219893,0.7674733664385953,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7073769500544197,0.41422772073219893,0.7105171927278586,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.6941306889184501,0.41422772073219893,0.6958681017454748,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.6804006933526824,0.41422772073219893,0.682138106179707,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6616197041157735,0.41422772073219893,0.6649534405611317,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.6540291046881925,0.41422772073219893,0.6557665175152172,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6311363727980003,0.41422772073219893,0.6325351715241663,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.5922159068004996,0.41422772073219893,0.5939533196275243,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.5830531704760751,0.41422772073219893,0.5863869069214332,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5705325109848025,0.41422772073219893,0.5719313097109685,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5590720361188373,0.41422772073219893,0.5646309509412664,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.5295561736606602,0.41422772073219893,0.535937437013746,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5223283750554277,0.41422772073219893,0.5237271737815937,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.5044584189946385,0.41422772073219893,0.5164026282904018,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.48204942153424424,0.41422772073219893,0.48843068488733005,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.47482162292901187,0.41422772073219893,0.47622042165517786,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.4431289555367436,0.41422772073219893,0.44646269198210176,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.4355383561091627,0.41422772073219893,0.4372757689361873,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42035715725400086,0.41422772073219893,0.4234973999274398,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.40215261821260123,0.41422772073219893,0.40369653726770666,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.39492481960736886,0.41422772073219893,0.39632361833353486,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.38588301689039384,0.41422772073219893,0.3890716330068126,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ظ","boundary":[0.36867416455032853,0.41422772073219893,0.37041157737735314,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.35034869190147944,0.41422772073219893,0.35670576853307534,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3356512274761156,0.41422772073219893,0.3370500262022815,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.32419075261015035,0.41422772073219893,0.32974966743257955,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.3057443463538518,0.41422772073219893,0.3121256097069376,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.29851654774861935,0.41422772073219893,0.2999153464747853,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.28454468496795254,0.41422772073219893,0.28698351271818434,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.2666747289071633,0.41422772073219893,0.27861893820292655,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.24547506752126416,0.41422772073219893,0.24687386624743016,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"یسٛا٘یهس","boundary":[0.18222275970492202,0.41422772073219893,0.23957350747772807,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"یهه","boundary":[0.1430219998075546,0.41422772073219893,0.1760793324464869,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"طٚقٍبٞی","boundary":[0.7811825529561158,0.44368267451988136,0.8571451606401419,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"ایٙشط٘شی","boundary":[0.715865425906301,0.44368267451988136,0.7752731083968235,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"ایجبز","boundary":[0.6729329267007933,0.44368267451988136,0.7099519515423539,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"وطزٜ","boundary":[0.6321035497283068,0.44368267451988136,0.6670345442370356,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6013304313825549,0.44368267451988136,0.6125228538445213,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"ؾطسبؾط","boundary":[0.5419356538684053,0.44368267451988136,0.5954320489187973,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"ز٘یب","boundary":[0.5096675895434882,0.44368267451988136,0.5360372714046475,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"ثطای","boundary":[0.4715433901162058,0.44368267451988136,0.5037544236788241,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛز","boundary":[0.43518361752731094,0.44368267451988136,0.4656588866045875,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"ٔكشطیبٖ","boundary":[0.3667358825045534,0.44368267451988136,0.4292755971005854,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"جسیس","boundary":[0.32032087717176605,0.44368267451988136,0.36084037948466785,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"ثیبثیس.","boundary":[0.2703269238521385,0.44368267451988136,0.3143903168331757,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"آیب","boundary":[0.8400693352682711,0.48747640346520404,0.8570726004756722,0.5047520361852524],"dir":"rtl"},{"str":"ایجبز","boundary":[0.7969202241302858,0.48747640346520404,0.8339715596734154,0.5047520361852524],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.7648970048776554,0.48747640346520404,0.7906558632644011,0.5047520361852524],"dir":"rtl"},{"str":"ٚة","boundary":[0.7345668561293183,0.48747640346520404,0.7586326440117709,0.5047520361852524],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبیز","boundary":[0.6870883218446406,0.48747640346520404,0.7282541218204539,0.5047520361852524],"dir":"rtl"},{"str":"سجبضر","boundary":[0.63293425242875,0.48747640346520404,0.6811198615253073,0.5047520361852524],"dir":"rtl"},{"str":"اِىشطٚ٘یه","boundary":[0.552658523803765,0.48747640346520404,0.6270076933411565,0.5047520361852524],"dir":"rtl"},{"str":"ٔكىُ","boundary":[0.4997137904623695,0.48747640346520404,0.5467135100277409,0.5047520361852524],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز؟","boundary":[0.45148546781150484,0.48747640346520404,0.49376749903901884,0.5047520361852524],"dir":"rtl"},{"str":"دبؾد","boundary":[0.40823960978755996,0.48747640346520404,0.445395158512845,0.5047520361852524],"dir":"rtl"},{"str":"ٓٞ","boundary":[0.3802071995807635,0.48747640346520404,0.40225019814968055,0.5047520361852524],"dir":"ltr"},{"str":"آضی","boundary":[0.3447978393195469,0.48747640346520404,0.3741493864199851,0.5047520361852524],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.30455919700084655,0.48747640346520404,0.33879781053223657,0.5047520361852524],"dir":"rtl"},{"str":"!ٝ٘","boundary":[0.23826339339702507,0.48747640346520404,0.2561857540210425,0.5047520361852524],"dir":"ltr"},{"str":"ٓٞ","boundary":[0.2625226750513968,0.48747640346520404,0.2845656736203139,0.5047520361852524],"dir":"ltr"},{"str":"دبؾد","boundary":[0.1951384689805297,0.48747640346520404,0.2322360005167398,0.5047520361852524],"dir":"rtl"},{"str":"ٙفهی","boundary":[0.14305002016448037,0.48747640346520404,0.1810617970734067,0.5047520361852524],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.8230983190228566,0.5169313572528864,0.8568629822227599,0.5342069899729348],"dir":"rtl"},{"str":"ظیطا","boundary":[0.7913169669851253,0.5169313572528864,0.8171061979556346,0.5342069899729348],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبذز","boundary":[0.7369452170758255,0.5169313572528864,0.7850042326762608,0.5342069899729348],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.7049219978231952,0.5169313572528864,0.7306808562099408,0.5342069899729348],"dir":"rtl"},{"str":"ٚة","boundary":[0.674591849074858,0.5169313572528864,0.6986576369573105,0.5342069899729348],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبیز","boundary":[0.6271133147901803,0.5169313572528864,0.6682791147659934,0.5342069899729348],"dir":"rtl"},{"str":"سجبضر","boundary":[0.5729592453742895,0.5169313572528864,0.621144854470847,0.5342069899729348],"dir":"rtl"},{"str":"اِىشطٚ٘یه","boundary":[0.4926835167493048,0.5169313572528864,0.5670326862866962,0.5342069899729348],"dir":"rtl"},{"str":"چٙساٖ","boundary":[0.438529447333414,0.5169313572528864,0.48672036181946937,0.5342069899729348],"dir":"rtl"},{"str":"ظٔبٖ","boundary":[0.3979199419518685,0.5169313572528864,0.43257110739769716,0.5342069899729348],"dir":"rtl"},{"str":"ثط","boundary":[0.37859475148143673,0.5169313572528864,0.3918977880887965,0.5342069899729348],"dir":"rtl"},{"str":"یؿز","boundary":[0.3290603458701173,0.5169313572528864,0.36829120812673843,0.5342069899729348],"dir":"rtl"},{"str":"دبؾهد","boundary":[0.26453017293505865,0.5169313572528864,0.3091062539484356,0.5342069899729348],"dir":"rtl"},{"str":"آضی","boundary":[0.2291208126738421,0.5169313572528864,0.2584723597742803,0.5342069899729348],"dir":"rtl"},{"str":"اؾهز","boundary":[0.181980892490023,0.5169313572528864,0.22318881652899844,0.5342069899729348],"dir":"rtl"},{"str":"ظیهطا","boundary":[0.14301818834668373,0.5169313572528864,0.17602650518267007,0.5342069899729348],"dir":"rtl"},{"str":"ثبیس","boundary":[0.8303543354698272,0.5463863110405689,0.85679042205829,0.5636619437606173],"dir":"rtl"},{"str":"انَٛ","boundary":[0.7850526061192407,0.5463863110405689,0.8243320273947097,0.5636619437606173],"dir":"rtl"},{"str":"اِٚیٝ","boundary":[0.7462571048494377,0.5463863110405689,0.7791214643211003,0.5636619437606173],"dir":"rtl"},{"str":"لٛاعس","boundary":[0.6876526786794052,0.5463863110405689,0.7264402755339741,0.5636619437606173],"dir":"rtl"},{"str":"سجبضر","boundary":[0.6336195428709639,0.5463863110405689,0.6817081113157136,0.5636619437606173],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.6163502237271739,0.5463863110405689,0.6274761156125288,0.5636619437606173],"dir":"rtl"},{"str":"ضعبیز","boundary":[0.5653404281049705,0.5463863110405689,0.610420547628166,0.5636619437606173],"dir":"rtl"},{"str":"وطز.","boundary":[0.5278751965171122,0.5463863110405689,0.559400521342503,0.5636619437606173],"dir":"rtl"},{"str":"٘جبیس","boundary":[0.48777361228685456,0.5463863110405689,0.5216592090942074,0.5636619437606173],"dir":"rtl"},{"str":"طأٛ","boundary":[0.42503325674204867,0.5463863110405689,0.481741696499385,0.5636619437606173],"dir":"rtl"},{"str":"وطز","boundary":[0.39155883420002424,0.5463863110405689,0.4190266527495176,0.5636619437606173],"dir":"rtl"},{"str":"وهٝ","boundary":[0.35917281412504537,0.5463863110405689,0.38563959157957867,0.5636619437606173],"dir":"rtl"},{"str":"سجهبضر","boundary":[0.29800459547708313,0.5463863110405689,0.35315032047405986,0.5636619437606173],"dir":"rtl"},{"str":"اِىشطٚ٘یهه","boundary":[0.21073890434151654,0.5463863110405689,0.29209709526239097,0.5636619437606173],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.187906639255049,0.5463863110405689,0.20471641069053093,0.5636619437606173],"dir":"rtl"},{"str":"انهُ","boundary":[0.1430515387863519,0.5463863110405689,0.1819938113164417,0.5636619437606173],"dir":"rtl"},{"str":"وؿتٚوبضی","boundary":[0.7700729632764948,0.5758412648282515,0.8573305921715645,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز","boundary":[0.7300923126536866,0.5758412648282515,0.763975187681639,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.7047204418107794,0.5758412648282515,0.7240993441293213,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.6816463095094129,0.5758412648282515,0.6984560809448946,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"آٖ","boundary":[0.6562744386665055,0.5758412648282515,0.6756764575463758,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"وبلا","boundary":[0.6236465513766277,0.5758412648282515,0.6503065192521651,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"یب","boundary":[0.5923731204901843,0.5758412648282515,0.6036228483895675,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"ذسٔبر","boundary":[0.5325351715241665,0.5758412648282515,0.5864355606903842,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"ذطیس","boundary":[0.48817672431168624,0.5758412648282515,0.526270810658282,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"طٚ","boundary":[0.4240093521989762,0.5758412648282515,0.46816976717005865,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"ٔیقٛز.","boundary":[0.3597452332003063,0.5758412648282515,0.4180185998122128,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"ثهٝ","boundary":[0.3323174910307575,0.5758412648282515,0.35379116817417655,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"طهٛض","boundary":[0.29037771596726736,0.5758412648282515,0.3263885772906117,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"ذلانهٝ","boundary":[0.2273713064860725,0.5758412648282515,0.2842342887088322,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.20435360986818238,0.5758412648282515,0.2213943271448554,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"سجهبضر","boundary":[0.1430302851720869,0.5758412648282515,0.19840488450961302,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"اِىشطٚ٘یه","boundary":[0.7833192244124642,0.6052098404523336,0.8573547788930544,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"ثبیس","boundary":[0.7508179464249586,0.6052098404523336,0.7773878019525154,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"ٔؿیط","boundary":[0.7065741782707391,0.6052098404523336,0.7448381505220301,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"ؾٛزآٚضی","boundary":[0.6331680574031523,0.6052098404523336,0.7006688009179899,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"زاقز.","boundary":[0.5802797597452332,0.6052098404523336,0.6272261861571331,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"ٔؿیط","boundary":[0.5359938726972225,0.6052098404523336,0.5742814528157375,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"ؾٛزآٚض","boundary":[0.47821179505784656,0.6052098404523336,0.5300818396101309,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.47059297778852743,0.6010581634337839,0.4781364534204055,0.6125464591926161],"dir":"ltr"},{"str":"٘ٛعی","boundary":[0.42824202845970893,0.6052098404523336,0.46469141774499134,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"ثط٘بٔٝ","boundary":[0.38170677631313743,0.6052098404523336,0.4222437215302132,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"وؿهتٚوهبض","boundary":[0.29028096908130774,0.6052098404523336,0.37578102954811143,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.28266215181198856,0.6010581634337839,0.29020562744386663,0.6125464591926161],"dir":"ltr"},{"str":"اؾهز","boundary":[0.23579634780505507,0.6052098404523336,0.276792840730439,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"وهٝ","boundary":[0.20350707461603584,0.6052098404523336,0.22989478776151898,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"ٔؿهبیُ","boundary":[0.14303214202069733,0.6052098404523336,0.1975846977822227,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"انّی","boundary":[0.8193896883944048,0.6346647942400162,0.8571209739186519,0.6519404269600645],"dir":"rtl"},{"str":"ٔب٘ٙس","boundary":[0.7763856975853589,0.6346647942400162,0.8132818316202582,0.6519404269600645],"dir":"rtl"},{"str":"ٔكشطیبٖ","boundary":[0.7073809811746684,0.6346647942400162,0.7698310960615955,0.6519404269600645],"dir":"rtl"},{"str":"سؾ","boundary":[0.663530455113476,0.6346647942400162,0.6912726246623936,0.6519404269600645],"dir":"rtl"},{"str":"(ثط","boundary":[0.6371911154109726,0.6346647942400162,0.6574902305952328,0.6519404269600645],"dir":"rtl"},{"str":"اؾهبؼ","boundary":[0.5809811746684403,0.6346647942400162,0.6312331547067251,0.6519404269600645],"dir":"rtl"},{"str":"ٚیػٌهیٞهبی","boundary":[0.4824202845970896,0.6346647942400162,0.5747168138025557,0.6519404269600645],"dir":"rtl"},{"str":"جٕعیهز","boundary":[0.41173055992260255,0.6346647942400162,0.47589793203531267,0.6519404269600645],"dir":"rtl"},{"str":"قهٙبذشی،","boundary":[0.3328092877010521,0.6346647942400162,0.40577006846636354,0.6519404269600645],"dir":"rtl"},{"str":"نهٙعز","boundary":[0.27178618938202925,0.6346647942400162,0.3268008153378868,0.6519404269600645],"dir":"rtl"},{"str":"،ر...ٚ","boundary":[0.23398234369331236,0.6346647942400162,0.26572272096967187,0.6519404269600645],"dir":"ltr"},{"str":"ضاٞجطزٞهبی","boundary":[0.14302956025599298,0.6346647942400162,0.22802130544105087,0.6519404269600645],"dir":"rtl"},{"str":"ثبظاضیبثی،","boundary":[0.7937275768936188,0.6641197480276986,0.857145160640142,0.681395380747747],"dir":"rtl"},{"str":"ضاٞجطزٞبی","boundary":[0.7099447736525981,0.6641197480276986,0.7877500169167113,0.681395380747747],"dir":"rtl"},{"str":"عّٕیبسی","boundary":[0.6453904139960496,0.6641197480276986,0.703987412171434,0.681395380747747],"dir":"rtl"},{"str":"ِٛس(","boundary":[0.6142137299955659,0.6641197480276986,0.6394052756041393,0.681395380747747],"dir":"ltr"},{"str":"یس،","boundary":[0.5902930624420528,0.6641197480276986,0.6141411698310961,0.681395380747747],"dir":"rtl"},{"str":"وُٕ","boundary":[0.5464183496593704,0.6641197480276986,0.5839077679687186,0.681395380747747],"dir":"rtl"},{"str":"٘مُ","boundary":[0.5112105454105697,0.6641197480276986,0.5378401257709517,0.681395380747747],"dir":"rtl"},{"str":"سساضوبرر،","boundary":[0.42019591244406823,0.6641197480276986,0.49105688813224746,0.681395380747747],"dir":"rtl"},{"str":"اٞساؾ","boundary":[0.36942798403676386,0.6641197480276986,0.4142404439193652,0.681395380747747],"dir":"rtl"},{"str":"زضآٔسی","boundary":[0.3053573588100133,0.6641197480276986,0.3630426895634297,0.681395380747747],"dir":"rtl"},{"str":"دطٚغٜ","boundary":[0.26148264602733107,0.6641197480276986,0.29939665172817903,0.681395380747747],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٛاضز","boundary":[0.20372475510944493,0.6641197480276986,0.24134765569258035,0.681395380747747],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙهسض","boundary":[0.1555986590725877,0.6641197480276986,0.19724271375015118,0.681395380747747],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.840424073850123,0.6936034945365811,0.8573064054500746,0.7108791272566295],"dir":"rtl"},{"str":"سطاظ٘بٔٝ","boundary":[0.7814568468577417,0.6936034945365811,0.8342806465916878,0.7108791272566295],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.7585036481638248,0.6936034945365811,0.7753134195993067,0.7108791272566295],"dir":"rtl"},{"str":"آٖ","boundary":[0.733252710928367,0.6936034945365811,0.7525622511672464,0.7108791272566295],"dir":"rtl"},{"str":"ٔكرم","boundary":[0.6689402184867175,0.6936034945365811,0.7273243965514261,0.7108791272566295],"dir":"rtl"},{"str":"ٔیقٛز.","boundary":[0.604998589107913,0.6936034945365811,0.662999017401747,0.7108791272566295],"dir":"rtl"},{"str":"ثبیس","boundary":[0.5724916354254848,0.6936034945365811,0.5990661308442538,0.7108791272566295],"dir":"rtl"},{"str":"اشعبٖ","boundary":[0.5265610513161607,0.6936034945365811,0.5664691417744991,0.7108791272566295],"dir":"rtl"},{"str":"زاقز","boundary":[0.47763131374208895,0.6936034945365811,0.5205385576651751,0.7108791272566295],"dir":"rtl"},{"str":"وٝ","boundary":[0.4525013101140807,0.6936034945365811,0.47169547551824187,0.7108791272566295],"dir":"rtl"},{"str":"ازاضٜ","boundary":[0.41503607852622243,0.6936034945365811,0.4465544695587016,0.7108791272566295],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.3832547264884912,0.6936034945365811,0.4090135848752368,0.7108791272566295],"dir":"rtl"},{"str":"وؿهتٚوهبض","boundary":[0.2915225541177894,0.6936034945365811,0.37733995793993375,0.7108791272566295],"dir":"rtl"},{"str":"سجهبضر","boundary":[0.2303543354698271,0.6936034945365811,0.28550006046680376,0.7108791272566295],"dir":"rtl"},{"str":"اِىشطٚ٘یهه","boundary":[0.1430448683153603,0.6936034945365811,0.22444817800221137,0.7108791272566295],"dir":"rtl"},{"str":"ٔب٘ٙس","boundary":[0.8208086427218124,0.7230584483242636,0.857233845285605,0.740334081044312],"dir":"rtl"},{"str":"ازاضٜ","boundary":[0.7833434111339542,0.7230584483242636,0.8148618021664333,0.740334081044312],"dir":"rtl"},{"str":"وؿتٚوبضٞبی","boundary":[0.6751884548716088,0.7230584483242636,0.7774204686264922,0.740334081044312],"dir":"rtl"},{"str":"ؾٙشی","boundary":[0.626742451727335,0.7230584483242636,0.669231960093625,0.740334081044312],"dir":"rtl"},{"str":"اؾز.","boundary":[0.5830128592735921,0.7230584483242636,0.6208080687692075,0.740334081044312],"dir":"rtl"},{"str":"ثبیس","boundary":[0.5505059055911637,0.7230584483242636,0.5770804010099329,0.740334081044312],"dir":"rtl"},{"str":"ٔكشطیب","boundary":[0.49514250010077804,0.7230584483242636,0.5445888355343727,0.740334081044312],"dir":"rtl"},{"str":"ذٛز","boundary":[0.4453904139960495,0.7230584483242636,0.4758656830733261,0.740334081044312],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.428242028459709,0.7230584483242636,0.43936792034506394,0.740334081044312],"dir":"rtl"},{"str":"ٔكرم","boundary":[0.36419633388876005,0.7230584483242636,0.42233830746412476,0.740334081044312],"dir":"rtl"},{"str":"وطزٜ","boundary":[0.3233300028988345,0.7230584483242636,0.35829261289317577,0.740334081044312],"dir":"rtl"},{"str":"ضٚٞبی","boundary":[0.23654613617124198,0.7230584483242636,0.30373158483972285,0.740334081044312],"dir":"rtl"},{"str":"جصة","boundary":[0.19058120522404962,0.7230584483242636,0.2306445761277059,0.740334081044312],"dir":"rtl"},{"str":"آٖٞهب","boundary":[0.14304027089128069,0.7230584483242636,0.18469341778271547,0.740334081044312],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.8460595799572702,0.7525134021119462,0.8572580320070948,0.7697890348319946],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.8140363607046398,0.7525134021119462,0.8397952190913854,0.7697890348319946],"dir":"rtl"},{"str":"ثٝ","boundary":[0.793743701374612,0.7525134021119462,0.8080127489327095,0.7697890348319946],"dir":"rtl"},{"str":"یه","boundary":[0.7617204821219817,0.7525134021119462,0.7874793405087274,0.7697890348319946],"dir":"rtl"},{"str":"اجطا","boundary":[0.7271576571129117,0.7525134021119462,0.7554561212560971,0.7697890348319946],"dir":"rtl"},{"str":"دیف","boundary":[0.6711170234208087,0.7525134021119462,0.7070632360715986,0.7697890348319946],"dir":"rtl"},{"str":"ثطٚیس.","boundary":[0.6230902567823599,0.7525134021119462,0.6648042891119442,0.7697890348319946],"dir":"rtl"},{"str":"ثؿیبضی","boundary":[0.562550892893135,0.7525134021119462,0.617092638793049,0.7697890348319946],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5451606401418955,0.7525134021119462,0.5565491649280679,0.7697890348319946],"dir":"rtl"},{"str":"قطوزٞبی","boundary":[0.4594428991816826,0.7525134021119462,0.5392015294241759,0.7697890348319946],"dir":"rtl"},{"str":"زار","boundary":[0.424275406135365,0.7525134021119462,0.4534659198404655,0.7697890348319946],"dir":"rtl"},{"str":"وبٔی","boundary":[0.38042488007417263,0.7525134021119462,0.4182688021428339,0.7697890348319946],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.3574716813802556,0.7525134021119462,0.3742814528157375,0.7697890348319946],"dir":"rtl"},{"str":"زٞهٝ","boundary":[0.3152900391018664,0.7525134021119462,0.35132825412182045,0.7697890348319946],"dir":"rtl"},{"str":"90","boundary":[0.2864110936429234,0.7525134021119462,0.3091466118434313,0.7697890348319946],"dir":"ltr"},{"str":"ٔهیلازی","boundary":[0.2189623896480832,0.7525134021119462,0.2801306082960454,0.7697890348319946],"dir":"rtl"},{"str":"ثهٝ","boundary":[0.1915346474785343,0.7525134021119462,0.21300832462195338,0.7697890348319946],"dir":"rtl"},{"str":"زِیهُ","boundary":[0.14306398251645563,0.7525134021119462,0.1856093758098233,0.7697890348319946],"dir":"rtl"},{"str":"ٔكرم","boundary":[0.799181116730476,0.7818819777360283,0.8573305921715645,0.7991576104560767],"dir":"rtl"},{"str":"٘جٛزٖ","boundary":[0.7503116807092368,0.7818819777360283,0.7932722255564512,0.7991576104560767],"dir":"rtl"},{"str":"ٔؿیط","boundary":[0.7060904438409411,0.7818819777360283,0.7443544160922321,0.7991576104560767],"dir":"rtl"},{"str":"ؾٛزآٚضی","boundary":[0.6326843229733543,0.7818819777360283,0.7001850664881919,0.7991576104560767],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6154472527915509,0.7818819777360283,0.6266457048413755,0.7991576104560767],"dir":"rtl"},{"str":"ٌطزٚ","boundary":[0.5744749465876569,0.7818819777360283,0.6095456927480147,0.7991576104560767],"dir":"rtl"},{"str":"ٝ٘","boundary":[0.5604692283468973,0.7818819777360283,0.5744023864231871,0.7991576104560767],"dir":"ltr"},{"str":"ضلبثز","boundary":[0.5132517901795465,0.7818819777360283,0.5545567798161959,0.7991576104560767],"dir":"rtl"},{"str":"وصؾ","boundary":[0.4672680816733976,0.7818819777360283,0.5073419024407467,0.7991576104560767],"dir":"rtl"},{"str":"قسٜ","boundary":[0.4300000039614533,0.7818819777360283,0.4612810900149152,0.7991576104560767],"dir":"rtl"},{"str":"أطٚظ","boundary":[0.37454750675212645,0.7818819777360283,0.4103888430066081,0.7991576104560767],"dir":"rtl"},{"str":"اثطی","boundary":[0.32772804202287814,0.7818819777360283,0.3610271294392712,0.7991576104560767],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.31068351674930467,0.7818819777360283,0.3218446406256299,0.7991576104560767],"dir":"rtl"},{"str":"آٖٞب","boundary":[0.27047204418107795,0.7818819777360283,0.30480162857258036,0.7991576104560767],"dir":"rtl"},{"str":"زیس","boundary":[0.23849719837142744,0.7818819777360283,0.26457048413754186,0.7991576104560767],"dir":"rtl"},{"str":"ٕ٘یقٛز.","boundary":[0.16047889708550006,0.7818819777360283,0.22500262833091567,0.7991576104560767],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.1429435240053211,0.8271572946359159,0.14956536461482647,0.8364861363047421],"dir":"ltr"},{"str":"Dot","boundary":[0.15419034949812555,0.8305044484754254,0.1840197121780143,0.8449296017966658],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.18406095053815455,0.8305044484754254,0.19024089974603942,0.8449296017966658],"dir":"ltr"},{"str":"com","boundary":[0.19010763091063004,0.8305044484754254,0.22543028177530536,0.8449296017966658],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.1429435240053211,0.8447784400103653,0.14956536461482647,0.8541072816791915],"dir":"ltr"},{"str":"Electronic","boundary":[0.15419034949812555,0.8481255938498747,0.23533752569839161,0.8625507471711151],"dir":"ltr"},{"str":"commerce","boundary":[0.23992290025996066,0.8481255938498747,0.3269057927197968,0.8625507471711151],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.1429435240053211,0.8623132072212145,0.14956536461482647,0.8716420488900406],"dir":"ltr"},{"str":"Path","boundary":[0.15419034949812555,0.865660361060724,0.19167396299431613,0.8800855143819643],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.1916797678074737,0.865660361060724,0.19785971701535857,0.8800855143819643],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.1978876929898819,0.865660361060724,0.21530987221348813,0.8800855143819643],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.21530213246261135,0.865660361060724,0.2214820816704962,0.8800855143819643],"dir":"ltr"},{"str":"profitability","boundary":[0.22134881283508687,0.865660361060724,0.31707743781997016,0.8800855143819643],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.1429435240053211,0.8799343525956639,0.14956536461482647,0.88926319426449],"dir":"ltr"},{"str":"Business","boundary":[0.15419034949812555,0.8832815064351731,0.22469427984036763,0.8977066597564135],"dir":"ltr"},{"str":"plan","boundary":[0.22917777240295076,0.8832815064351731,0.2647023823920667,0.8977066597564135],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14294,0.06278,0.85743,0.89771],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":154,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/a771ac969984ab5cfb2eb3e0b4d6b39d.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/f9bf906c73c0b5829ba5c2ebc4e05f05.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.39102,0.42221,0.39194,0.41136]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5112640383762648,0.42221112127854077,0.5835189664207683,0.4539119073198295],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.4156891200064498,0.42221112127854077,0.5012267505139678,0.4539119073198295],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.5121941387511589,0.5068106032794909,0.5924094005724191,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.4146007175394042,0.5068106032794909,0.5039464667231024,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.40661909944773655,0.5068106032794909,0.4147095577861088,0.5327240523595635],"dir":"ltr"},{"str":"فازها،","boundary":[0.5469020840891683,0.5655793028022517,0.6080579675091707,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"ابسارها","boundary":[0.4704720441810779,0.5655793028022517,0.53953879953239,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45112266698915626,0.5655793028022517,0.46319885516184944,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"فنون","boundary":[0.39101866408674973,0.5655793028022517,0.4438116257507962,0.5886422724835162],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.39102,0.42221,0.60806,0.58864],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":156,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/00a27281cea5ce469f7a370644d27ad3.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/1e5a0b7f41d5b4bc03eba5b89b2e897b.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.14294,0.06278,0.14197,0.10229]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.2622243721530213,0.06278030726332379,0.29566408674970773,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.22231628169468295,0.06278030726332379,0.25666336114806304,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"757","boundary":[0.1609626315152981,0.06386167920499705,0.1905073164832507,0.07966888314384132],"dir":"ltr"},{"str":"157","boundary":[0.15890676018865643,0.0827286861881317,0.1926469947998549,0.09853589012697597],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.806828717700649,0.10870523181739661,0.8574031523360341,0.12598086453744498],"dir":"rtl"},{"str":"ؾالا٠ٛ","boundary":[0.8167049623090252,0.13476556876421644,0.8578949490063283,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"١عاضاٙ","boundary":[0.7682105857217717,0.13476556876421644,0.8110210827588984,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"زلاض","boundary":[0.7359213125327526,0.13476556876421644,0.7625267061716449,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"نطف","boundary":[0.6932317491030756,0.13476556876421644,0.7303583665900754,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ًؿة،","boundary":[0.6442536380860241,0.13476556876421644,0.6876688031603984,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"عطاحی،","boundary":[0.5856008384730117,0.13476556876421644,0.6386906921433466,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"تٞؾعؼ٠،","boundary":[0.5264643044302011,0.13476556876421644,0.5800378925303341,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ارعطا","boundary":[0.4877655500463579,0.13476556876421644,0.5209013584875237,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"٢ِٛعساضز","boundary":[0.40456322812109485,0.13476556876421644,0.4695045753214818,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.38908372636755756,0.13476556876421644,0.3990002821784174,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ؾمؿع","boundary":[0.3443382916112388,0.13476556876421644,0.3835207804248801,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"١عاز","boundary":[0.2892731890192285,0.13476556876421644,0.32620631273430883,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"اععػعاتی","boundary":[0.21731769258676986,0.13476556876421644,0.28371024307655096,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ٗعیقعٞز","boundary":[0.14645059862135687,0.13476556876421644,0.2117547466440924,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ٝاتؿ","boundary":[0.8306526383682026,0.16422052255189895,0.8580320070947717,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ِی","boundary":[0.7995727012536784,0.16422052255189895,0.8237594227435805,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"اععػاتی","boundary":[0.7349941548756399,0.16422052255189895,0.7941306889184503,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ؾاظٗاٙ١ا","boundary":[0.6666666666666666,0.16422052255189895,0.729552142540412,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ت٠","boundary":[0.6484056919417908,0.16422052255189895,0.6612246543314388,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ؾمؿ","boundary":[0.6110372072398921,0.16422052255189895,0.6429636796065626,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"١از","boundary":[0.5633490547023018,0.16422052255189895,0.5929777885274318,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"اععػاتی","boundary":[0.4988914419317129,0.16422052255189895,0.5580279759745234,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.4779699278429478,0.16422052255189895,0.4935703632039346,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"تٞٓمس","boundary":[0.43866650542185687,0.16422052255189895,0.47264884911516925,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ًالا","boundary":[0.40879590438182783,0.16422052255189895,0.4333454266940784,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ذسٗات،","boundary":[0.33611480630467205,0.16422052255189895,0.39101866408674973,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ٗسیطیت","boundary":[0.2774620066916596,0.16422052255189895,0.3307937275768936,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ػ٘ٔمات١از","boundary":[0.19252630305962026,0.16422052255189895,0.2721409279638811,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ضٝظاٛع٠","boundary":[0.1430644576127706,0.16422052255189895,0.18783407909057928,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"اٛجإ","boundary":[0.8117466844035955,0.19367547633958132,0.8447615592373119,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ٝظایق","boundary":[0.7611964364897006,0.19367547633958132,0.8063046720683679,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ًٞتاٟ","boundary":[0.7222558148909584,0.19367547633958132,0.7557544241544727,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ٗست","boundary":[0.6829523924698675,0.19367547633958132,0.7168138025557304,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"تٜٔسٗست","boundary":[0.6051920828798323,0.19367547633958132,0.6651751521747894,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ٗسیطی","boundary":[0.5638327891320999,0.19367547633958132,0.5998710041520539,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5424275406135365,0.19367547633958132,0.5569395735074777,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ٛماظ","boundary":[0.5147337445075987,0.19367547633958132,0.5371064618857581,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ت٠","boundary":[0.4965937033901721,0.19367547633958132,0.5094126657798203,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ضاٟحْ١از","boundary":[0.41980086265973315,0.19367547633958132,0.4912726246623937,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"هاتْ","boundary":[0.38654412061111787,0.19367547633958132,0.41447978393195467,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"اع٘مٜاٙ،","boundary":[0.3211190389809328,0.19367547633958132,0.3812230418833394,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ای٘ٚ","boundary":[0.28358930946910155,0.19367547633958132,0.3164106905308986,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"اؾع","boundary":[0.24392308622566217,0.19367547633958132,0.2658120691740235,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ٞاض","boundary":[0.21864796226871452,0.19367547633958132,0.23702987060104008,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.20341032773007622,0.19367547633958132,0.21332688354093607,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"تعمف","boundary":[0.1583020921514089,0.19367547633958132,0.19808924900229774,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.1430644576127706,0.19367547633958132,0.15298101342363044,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ُصق","boundary":[0.8262990285000201,0.22313043012726386,0.857959446930302,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"٠","boundary":[0.8099729914943362,0.22313043012726386,0.819405812875398,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"ت٠","boundary":[0.7913492159471116,0.22313043012726386,0.8041681783367597,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"١٘طاٟ","boundary":[0.7481759180876364,0.22313043012726386,0.7856653363969847,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"زاق","boundary":[0.7192727859072036,0.22313043012726386,0.7424920385375094,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"٠","boundary":[0.7029467489015198,0.22313043012726386,0.7123795702825816,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت","boundary":[0.665336396984722,0.22313043012726386,0.6972628693513927,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"تٞؾؼ٠ز١ٜسُاٙ","boundary":[0.5524650300318458,0.22313043012726386,0.6562663764260087,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"ؾمؿ","boundary":[0.5148546781150481,0.22313043012726386,0.5467811504817188,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"١ا","boundary":[0.48196073688878144,0.22313043012726386,0.4965937033901721,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"تایس","boundary":[0.452211069456202,0.22313043012726386,0.47683315193292225,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"ت٘اٗی","boundary":[0.40504696255089295,0.22313043012726386,0.44652718990607493,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"ٛماظ١ا","boundary":[0.3629620671584633,0.22313043012726386,0.3993630830007659,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"ٗٔعٝٗعات","boundary":[0.28133188213004395,0.22313043012726386,0.34445922521868827,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"ًؿعةًٝاض١عا","boundary":[0.1799492078848712,0.22313043012726386,0.27564800257991695,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.1643487725238844,0.22313043012726386,0.17426532833474426,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.1430644576127706,0.22313043012726386,0.1586648929737574,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"تٞؾؼ٠","boundary":[0.8154150038295642,0.2525853839149463,0.8580078203732818,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"ؾمؿ","boundary":[0.7776837183053171,0.2525853839149463,0.8096101906719878,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"١از","boundary":[0.7296327649453782,0.2525853839149463,0.7592614987705082,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"اععػاتی","boundary":[0.6646914177449914,0.2525853839149463,0.7238279517878019,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"ذٞز","boundary":[0.630225339621881,0.2525853839149463,0.6588866045874148,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"ٓحاػ","boundary":[0.5883823114443503,0.2525853839149463,0.6244205264643043,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"ًطزٟ","boundary":[0.5500463578828556,0.2525853839149463,0.5825774982867739,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"ؾماؾت","boundary":[0.47857459588019513,0.2525853839149463,0.5313016487281816,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"یٌؿاٙ","boundary":[0.4272987463216028,0.2525853839149463,0.47276978272261866,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"اٜٗم","boundary":[0.39750876768654014,0.2525853839149463,0.4214939331640263,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.37610351916797685,0.2525853839149463,0.39061555206191806,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"حطیٖ","boundary":[0.3209577941710001,0.2525853839149463,0.3573588100133027,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"ذهٞنعی","boundary":[0.24658362558955138,0.2525853839149463,0.3152739146208732,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"تعطاز","boundary":[0.20389406215987424,0.2525853839149463,0.24089974603942435,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"ًعاضتطاٙ","boundary":[0.1430644576127706,0.2525853839149463,0.19821018260974727,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"ذٞز","boundary":[0.8287177006490104,0.2820403377026288,0.8580320070947717,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"هائْ","boundary":[0.795219091385496,0.2820403377026288,0.8231547547063328,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"قٞٛس","boundary":[0.7551900673197082,0.2820403377026288,0.7896561454428186,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"ػعٟٝ","boundary":[0.7111702342080864,0.2820403377026288,0.7462409803684443,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"تط","boundary":[0.693755794735357,0.2820403377026288,0.705607288265409,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"ایٚ","boundary":[0.6661829322368686,0.2820403377026288,0.6881928487926795,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"آٙ١ا","boundary":[0.6286532027250371,0.2820403377026288,0.6607409199016406,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"تایس","boundary":[0.5991454025073568,0.2820403377026288,0.6232111903898093,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"ضا١ثطز١از","boundary":[0.5218688273471198,0.2820403377026288,0.5937033901721288,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"ارطایی","boundary":[0.4713185794332246,0.2820403377026288,0.5164268150118919,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"ٗوثٞٓی","boundary":[0.417865924940541,0.2820403377026288,0.4658765670979965,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"تطاز","boundary":[0.38267424517273346,0.2820403377026288,0.41242391260531297,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"ؾمؿ","boundary":[0.34530576047083483,0.2820403377026288,0.37723223283750557,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"١عاز","boundary":[0.2903615914862741,0.2820403377026288,0.3272947152013545,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"رسیعس","boundary":[0.23956947635747977,0.2820403377026288,0.2849195791510461,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"ذعٞز","boundary":[0.19821018260974727,0.2820403377026288,0.2341274640222518,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"تؼطیعق","boundary":[0.1430644576127706,0.2820403377026288,0.19276817027451928,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"ًطزٟ","boundary":[0.8248075140081422,0.311408913326711,0.8579191357278182,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"تاقٜس","boundary":[0.7815132825412178,0.311408913326711,0.8194864352803639,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"ایٚ","boundary":[0.7507961462490423,0.311408913326711,0.7728060628048532,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"كهْ","boundary":[0.7120973918651992,0.311408913326711,0.745475067521264,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"ت٠","boundary":[0.6939573507477728,0.311408913326711,0.7067763131374208,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"ػٞاْٗ","boundary":[0.6483653807393075,0.311408913326711,0.6886362720199944,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"ٗؤثطز","boundary":[0.599387269722256,0.311408913326711,0.6430443020115292,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاز","boundary":[0.5602047809086146,0.311408913326711,0.5940661909944775,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"یي","boundary":[0.5303341798685856,0.311408913326711,0.554883702180836,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"ؾمؿ","boundary":[0.4930866287741364,0.311408913326711,0.5250131011408071,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"اععػاتی","boundary":[0.41012617406377233,0.311408913326711,0.4692627081065828,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"ٗٞكن","boundary":[0.36925061474583787,0.311408913326711,0.40480509533599385,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"ٗیپطزاظز","boundary":[0.30176966178901116,0.311408913326711,0.36392953601805944,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"تطاز","boundary":[0.8250413189825453,0.35528902043563393,0.8571854718426251,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاز","boundary":[0.7820131414520095,0.35528902043563393,0.8190190109074278,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"یي","boundary":[0.7501108558068288,0.35528902043563393,0.7758697141935744,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"ؾمؿ","boundary":[0.7102511387914702,0.35528902043563393,0.7439190551054139,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"اععػاتی","boundary":[0.6210505099367114,0.35528902043563393,0.6846430485230799,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"ٗیتٞاٙ","boundary":[0.5606643286169227,0.35528902043563393,0.6150845332008446,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"یٌی","boundary":[0.5236828314588624,0.35528902043563393,0.5547278251257604,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.5064135123150724,0.35528902043563393,0.5177228401277666,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"چٜس","boundary":[0.46906921433466364,0.35528902043563393,0.5004696057872057,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"قعمٟٞ","boundary":[0.41917200790099574,0.35528902043563393,0.46311166226035394,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"ٗٞرعٞز","boundary":[0.35836659007538196,0.35528902043563393,0.4132297193547437,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.340984399564639,0.35528902043563393,0.35218285161446367,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"زٛثعاّ","boundary":[0.2883057201596324,0.35528902043563393,0.3350617474551861,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"ًعطز","boundary":[0.24763817060182122,0.35528902043563393,0.28234686341664444,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"اٝٓعمٚ","boundary":[0.192840730438989,0.35528902043563393,0.23775856517687394,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"قعمٞ","boundary":[0.15065908816059984,0.35528902043563393,0.18691538748220898,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"زضٝٙؾپاضز","boundary":[0.7709114362881445,0.38474397422331635,0.8574515257790141,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7632926190188253,0.38059229720476667,0.7708360946507034,0.3920805929635989],"dir":"ltr"},{"str":"اؾت","boundary":[0.7233734687055992,0.38474397422331635,0.7571250050389003,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.696464707542226,0.38474397422331635,0.7132744789777078,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"ایٚ","boundary":[0.6666182932236868,0.38474397422331635,0.6905487651427754,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"قمٟٞ","boundary":[0.6240980368444391,0.38474397422331635,0.6606617984457029,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6191397589390092,0.38474397422331635,0.6242189704518886,0.40201960694336475],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاز","boundary":[0.5760712702059902,0.38474397422331635,0.6130043939210708,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"ؾمؿ","boundary":[0.5363324867980812,0.38474397422331635,0.5700004031120248,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"اععػاتی","boundary":[0.44725279155077197,0.38474397422331635,0.5107346959363986,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.44229451364534206,0.38474397422331635,0.44722860482928206,0.40201960694336475],"dir":"ltr"},{"str":"تٞؾظ","boundary":[0.392929415084452,0.38474397422331635,0.43610271294392716,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"رههاٙ","boundary":[0.3105252549683557,0.38474397422331635,0.3716191667472378,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"زاذٔی","boundary":[0.2589107913089047,0.38474397422331635,0.3045954126881892,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"ؾاظٗاٙ١ا","boundary":[0.18510097956222038,0.38474397422331635,0.25281573749344943,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"اٛجإ","boundary":[0.14304770827003752,0.38474397422331635,0.17915413900684127,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"ٗیقٞز","boundary":[0.8034667634135525,0.41422772073219893,0.8573547788930544,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ضٝ","boundary":[0.7571008183174104,0.41422772073219893,0.7935279212664628,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"زیِط","boundary":[0.7170959809731124,0.41422772073219893,0.7509573910589753,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7121377030676825,0.41422772073219893,0.7170717942516225,0.43150335345224733],"dir":"ltr"},{"str":"ذٞزؾپاضز","boundary":[0.6267585762083283,0.41422772073219893,0.7059942758092473,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6191397589390092,0.41007604371364914,0.6266832345708873,0.42156433947248134],"dir":"ltr"},{"str":"(یا","boundary":[0.5948966017656308,0.41422772073219893,0.6127222155036885,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"١٘اٙ","boundary":[0.5495706856935543,0.41422772073219893,0.5889697402856807,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"تٞؾؼ٠","boundary":[0.4984399564639014,0.41422772073219893,0.5436410764102676,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"تٞؾظ","boundary":[0.449147418067481,0.41422772073219893,0.49247440360061606,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ذٞز","boundary":[0.41252872173176924,0.41422772073219893,0.44300399080904584,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ًاضتطاٙ","boundary":[0.3542629096625952,0.41422772073219893,0.4065856744471538,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"٢ٛایی)","boundary":[0.3018260974724876,0.41422772073219893,0.34807110896118026,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"اؾت","boundary":[0.26193113388075134,0.41422772073219893,0.29585889159976864,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.23502237271737814,0.41422772073219893,0.25183214415286004,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"ایعٚ","boundary":[0.1977990083444189,0.41422772073219893,0.22887894545894305,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"قعمٟٞ","boundary":[0.1480227355182005,0.41422772073219893,0.191869452285496,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1430644576127706,0.41422772073219893,0.1479985487967106,0.43150335345224733],"dir":"ltr"},{"str":"تٞؾؼ٠","boundary":[0.8122949167573669,0.44368267451988136,0.8572822187285847,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"ِٛ","boundary":[0.7783609465070345,0.44368267451988136,0.792534365300117,0.46095830723992975],"dir":"ltr"},{"str":"٢ساضز","boundary":[0.7306581601712987,0.44368267451988136,0.7783125730640547,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.7135847732427388,0.44368267451988136,0.7247657890106642,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"ؾمؿ","boundary":[0.6740258780083127,0.44368267451988136,0.7076924020821043,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"رسیس","boundary":[0.6078929334462048,0.44368267451988136,0.6484877167663567,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6029346555407747,0.44368267451988136,0.6078687467247147,0.46095830723992975],"dir":"ltr"},{"str":"تٞؾظ","boundary":[0.5536582416253477,0.44368267451988136,0.5968315394848229,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"ًاضتطاٙ","boundary":[0.49559662590629977,0.44368267451988136,0.5477433797935843,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"٢ٛایی","boundary":[0.45019763801846696,0.44368267451988136,0.48961180312008706,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"ً(","boundary":[0.42841939775063487,0.44368267451988136,0.4442867474452178,0.46095830723992975],"dir":"ltr"},{"str":"اضًٜعاٙ","boundary":[0.37242097111581246,0.44368267451988136,0.42837102430765506,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"زاٛكعی)","boundary":[0.3067025593894038,0.44368267451988136,0.3665234748078891,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"تعا","boundary":[0.28391018636328996,0.44368267451988136,0.30080506308148036,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"ً٘عي","boundary":[0.23043526653637447,0.44368267451988136,0.27801269005536655,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"یعا","boundary":[0.1926230499455799,0.44368267451988136,0.21088402467045594,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"تعسٝٙ","boundary":[0.14303089341239797,0.44368267451988136,0.18669248960698956,0.46095830723992975],"dir":"rtl"},{"str":"ً٘ي","boundary":[0.816987140726408,0.4730512501439636,0.857233845285605,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"رههاٙ","boundary":[0.7344620470028621,0.4730512501439636,0.7955559587817441,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"كٜاٝضز","boundary":[0.6781311726528803,0.4730512501439636,0.7285301558871492,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"اععػات","boundary":[0.6126093441367356,0.4730512501439636,0.6721086790018946,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6076510662313057,0.4730512501439636,0.6125851574152457,0.49032688286401194],"dir":"ltr"},{"str":"نٞضت","boundary":[0.5549804490667956,0.4730512501439636,0.6014915144918772,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"ٗیُمطز","boundary":[0.49083726367557545,0.4730512501439636,0.5490392479818252,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"قمٟٞ","boundary":[0.4443745716934736,0.4730512501439636,0.4809383332947375,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"آذط","boundary":[0.4111420163663482,0.4730512501439636,0.4384369532382662,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"تطٝٙ","boundary":[0.37113717902205023,0.4730512501439636,0.4051952336404862,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"ؾپاضز","boundary":[0.3164026282904019,0.4730512501439636,0.36518068424406636,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.30878381102108277,0.46889957312541386,0.31632728665296084,0.48038786888424606],"dir":"ltr"},{"str":"اؾعت","boundary":[0.2616892666658524,0.4730512501439636,0.30274519288910384,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.2349014391099286,0.4730512501439636,0.25171121054541057,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"ایعٚ","boundary":[0.1977990083444189,0.4730512501439636,0.22887894545894305,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"قعمٟٞ","boundary":[0.1480227355182005,0.4730512501439636,0.191869452285496,0.49032688286401194],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1430644576127706,0.4730512501439636,0.1479985487967106,0.49032688286401194],"dir":"ltr"},{"str":"ًاض","boundary":[0.8347482565404927,0.5025062039316461,0.8570967871971622,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"ذانی","boundary":[0.782335631071875,0.5025062039316461,0.8288466964969566,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7668319425968477,0.5025062039316461,0.7764340710283388,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"ؾغح","boundary":[0.7223525617769179,0.5025062039316461,0.7609545692748015,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"ٗكرهی","boundary":[0.651981279103602,0.5025062039316461,0.7164649781929283,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.6348927163077107,0.5025062039316461,0.6460676421977668,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"ػطض٠","boundary":[0.5880600229092051,0.5025062039316461,0.6290035544995601,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"ذسٗات","boundary":[0.5285650077747297,0.5025062039316461,0.5821564915172522,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5057735054336661,0.5025062039316461,0.5226614763827769,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"ٗست","boundary":[0.46420683768212934,0.5025062039316461,0.49986997404171324,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"ظٗاٙ","boundary":[0.4239708839738607,0.5025062039316461,0.4583033062901765,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"ٗؼم","boundary":[0.3943080582093764,0.5025062039316461,0.41806735258190786,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3501476384329948,0.5025062039316461,0.35975404207750084,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"١عی٠ٜ","boundary":[0.3027205574676754,0.5025062039316461,0.3442434508026183,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.28561293183375663,0.5025062039316461,0.2968163698372989,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"پمف","boundary":[0.24394122136750845,0.5025062039316461,0.2796961811594778,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"تؼممٚقس","boundary":[0.17058894666827915,0.5025062039316461,0.23803392329767822,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"ت٠","boundary":[0.1430546299181506,0.5025062039316461,0.15702019591244407,0.5197818366516944],"dir":"rtl"},{"str":"ُطٝ","boundary":[0.8314266134558794,0.5319611577193285,0.8573547788930544,0.5492367904393769],"dir":"rtl"},{"str":"ؾٞٗی","boundary":[0.7735891163252766,0.5319611577193285,0.8178336759785546,0.5492367904393769],"dir":"rtl"},{"str":"ٝاُصاض","boundary":[0.7246906115209417,0.5319611577193285,0.7676801670162436,0.5492367904393769],"dir":"rtl"},{"str":"ٗیقٞز","boundary":[0.6651670899342927,0.5319611577193285,0.7187741860868677,0.5492367904393769],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.8412947958237595,0.5758412648282515,0.8577901398798727,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"ترف","boundary":[0.7966702946748903,0.5758412648282515,0.8356109162736326,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"تؼسز","boundary":[0.7528923287781675,0.5758412648282515,0.7909864151247632,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7482968516950861,0.5758412648282515,0.753230942879026,0.5931168975482998],"dir":"ltr"},{"str":"١٘عٗاٙ","boundary":[0.6887975168299271,0.5758412648282515,0.7430967065747571,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6741645503285364,0.5758412648282515,0.6831136372798001,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"ٗؼطكی","boundary":[0.623614302414641,0.5758412648282515,0.668795098157778,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"چطذ٠","boundary":[0.5758052162696012,0.5758412648282515,0.6183012859273591,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"ظٛسُی","boundary":[0.5246503003184584,0.5758412648282515,0.5701213367194743,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"تٞؾؼ٠","boundary":[0.4757931229088564,0.5758412648282515,0.5189664207683315,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"ؾمؿ","boundary":[0.4374571693473616,0.5758412648282515,0.47010924335872945,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"ت٠","boundary":[0.3994840166082155,0.5758412648282515,0.4127867134276616,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"زضٝٙ","boundary":[0.35764098843068487,0.5758412648282515,0.39392107066553794,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"ؾپاضز","boundary":[0.30515580279759746,0.5758412648282515,0.35207804248800745,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"ٟٞٛح","boundary":[0.25424275406135366,0.5758412648282515,0.2866529608578224,0.5931168975482998],"dir":"ltr"},{"str":"ًعاضًعطز","boundary":[0.18660055629459427,0.5758412648282515,0.24906679566251463,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"ًٔمع٠","boundary":[0.1430644576127706,0.5758412648282515,0.18103761035191682,0.5931168975482998],"dir":"rtl"},{"str":"كطایٜس١از","boundary":[0.7862458177127425,0.6052098404523336,0.857717579715403,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"آٙ","boundary":[0.7618414157294313,0.6052098404523336,0.7802233240617569,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.75722175192486,0.6052098404523336,0.7621558431087999,0.622485473172382],"dir":"ltr"},{"str":"كؼآمت١از","boundary":[0.6734953843673157,0.6052098404523336,0.7511992582738743,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"ًٔمسز","boundary":[0.6199367534877673,0.6052098404523336,0.6674728907163301,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"١ط","boundary":[0.596076029528606,0.6052098404523336,0.6141411698310961,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"كاظ،","boundary":[0.5671444264003824,0.6052098404523336,0.5903172491635426,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"ٛوف١از","boundary":[0.4971488307240311,0.6052098404523336,0.5614141169831096,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"هاتْ","boundary":[0.4623280349893595,0.6052098404523336,0.49135324706735994,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"تهٞض","boundary":[0.42151322495378607,0.6052098404523336,0.45652436812190106,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"تطاز","boundary":[0.3849224430108858,0.6052098404523336,0.4157697424114161,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"ًاضتطاٙ","boundary":[0.32940783864088996,0.6052098404523336,0.37912685935421453,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"٢ٛایی","boundary":[0.2857744738691454,0.6052098404523336,0.32361833353488934,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"یعا","boundary":[0.262241238764939,0.6052098404523336,0.2799613012456162,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"١٘عاٙ","boundary":[0.211376637770168,0.6052098404523336,0.2565001814004112,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"ًاضًٜعاٙ","boundary":[0.1430644576127706,0.6052098404523336,0.20558713266416737,0.622485473172382],"dir":"rtl"},{"str":"زاٛكی","boundary":[0.8134800661103722,0.6346647942400162,0.8577901398798726,0.6519404269600645],"dir":"rtl"},{"str":"كطنت١ایی","boundary":[0.7155238440762688,0.6346647942400162,0.794977224170597,0.6519404269600645],"dir":"rtl"},{"str":"٠ً","boundary":[0.6915789898012658,0.6346647942400162,0.7099608981335913,0.6519404269600645],"dir":"rtl"},{"str":"ٗٞكومت","boundary":[0.6314749868988593,0.6346647942400162,0.6860160438585884,0.6519404269600645],"dir":"rtl"},{"str":"تع١از","boundary":[0.5574233079372758,0.6346647942400162,0.6262990285000201,0.6519404269600645],"dir":"rtl"},{"str":"ق٘ا","boundary":[0.5241665658886605,0.6346647942400162,0.5518603619945983,0.6519404269600645],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.5025194501551982,0.6346647942400162,0.518603619945983,0.6519404269600645],"dir":"rtl"},{"str":"تٞؾؼ٠","boundary":[0.4537832063530455,0.6346647942400162,0.49734349175635906,0.6519404269600645],"dir":"rtl"},{"str":"ؾمؿ","boundary":[0.41556818639900023,0.6346647942400162,0.44822026041036805,0.6519404269600645],"dir":"rtl"},{"str":"١ا","boundary":[0.38206957713548595,0.6346647942400162,0.39694441085177573,0.6519404269600645],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.3661063409521506,0.6346647942400162,0.37650663119280847,0.6519404269600645],"dir":"rtl"},{"str":"تض٘مٚ","boundary":[0.30950941266577986,0.6346647942400162,0.36093038255331156,0.6519404269600645],"dir":"rtl"},{"str":"ٗیًٜس","boundary":[0.2547264884911517,0.6346647942400162,0.3039222800016124,0.6519404269600645],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2501310114080703,0.6346647942400162,0.2550651025920103,0.6519404269600645],"dir":"ltr"},{"str":"ٗیپطزاظیٖ","boundary":[0.17245132422300158,0.6346647942400162,0.24454387874390293,0.6519404269600645],"dir":"rtl"},{"str":"درٍى","boundary":[0.8138025557302374,0.6797134809320203,0.8574273390575241,0.6969891136520687],"dir":"rtl"},{"str":"سپاری","boundary":[0.7532686743345501,0.6797134809320203,0.808564033155146,0.6969891136520687],"dir":"rtl"},{"str":"چرخِ","boundary":[0.6846788982058659,0.6797134809320203,0.7336366888619928,0.6969891136520687],"dir":"rtl"},{"str":"زًذگی","boundary":[0.6265385012075237,0.6797134809320203,0.6794834761964545,0.6969891136520687],"dir":"rtl"},{"str":"تَسع","boundary":[0.5805941871246019,0.6797134809320203,0.6213430791981124,0.6969891136520687],"dir":"rtl"},{"str":"سیستن","boundary":[0.5015380248120532,0.6797134809320203,0.5637961778475352,0.6969891136520687],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.435885032450518,0.6797134809320203,0.443794090377716,0.6969891136520687],"dir":"ltr"},{"str":"SDLC","boundary":[0.4437457169347362,0.6791699058478017,0.48922461402023626,0.694977109786646],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.48921675333575204,0.6797134809320203,0.49632331345889424,0.6969891136520687],"dir":"ltr"},{"str":"چطذ٠","boundary":[0.8135365017938485,0.7059555719314158,0.857120973918652,0.7232312046514641],"dir":"rtl"},{"str":"ظٛسُی","boundary":[0.7598903535292458,0.7059555719314158,0.8074635271432388,0.7232312046514641],"dir":"rtl"},{"str":"تٞؾؼ٠","boundary":[0.7085177570846939,0.7059555719314158,0.7539326950062084,0.7232312046514641],"dir":"rtl"},{"str":"ؾمؿ","boundary":[0.6684161728544362,0.7059555719314158,0.7020840891683799,0.7232312046514641],"dir":"rtl"},{"str":"یي","boundary":[0.6165840287015762,0.7059555719314158,0.6423428870883219,0.7232312046514641],"dir":"rtl"},{"str":"ضٝیٌطز","boundary":[0.5608578223888419,0.7059555719314158,0.610482237156563,0.7232312046514641],"dir":"rtl"},{"str":"ُإ","boundary":[0.5300439392107067,0.7059555719314158,0.5548525608109944,0.7232312046514641],"dir":"rtl"},{"str":"ت٠","boundary":[0.5096303462732293,0.7059555719314158,0.5239844298716015,0.7232312046514641],"dir":"rtl"},{"str":"إ","boundary":[0.47869552948764466,0.7059555719314158,0.4940299109122425,0.7232312046514641],"dir":"rtl"},{"str":"تطاز","boundary":[0.4401418954327408,0.7059555719314158,0.4726356900559677,0.7232312046514641],"dir":"rtl"},{"str":"تٞؾؼ٠","boundary":[0.38876929898818885,0.7059555719314158,0.4341842369097034,0.7232312046514641],"dir":"rtl"},{"str":"ؾمؿ","boundary":[0.34866771475793124,0.7059555719314158,0.3823356310718749,0.7232312046514641],"dir":"rtl"},{"str":"١از","boundary":[0.29763373241423796,0.7059555719314158,0.328495989035353,0.7232312046514641],"dir":"rtl"},{"str":"اععػات","boundary":[0.23174910307574476,0.7059555719314158,0.29124843794090377,0.7232312046514641],"dir":"rtl"},{"str":"اؾعت","boundary":[0.18434013134114566,0.7059555719314158,0.22539605756439715,0.7232312046514641],"dir":"rtl"},{"str":"ایع","boundary":[0.15803603821501996,0.7059555719314158,0.17428679327683375,0.7232312046514641],"dir":"rtl"},{"str":"ضٝیٌطز","boundary":[0.8080138670536542,0.7354105257190983,0.8573789656145443,0.7526861584391467],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.7903817470875156,0.7354105257190983,0.8017253194662797,0.7526861584391467],"dir":"ltr"},{"str":"كاظ","boundary":[0.7644858306123272,0.7354105257190983,0.7839319546902085,0.7526861584391467],"dir":"rtl"},{"str":"انٔی","boundary":[0.7206111178296449,0.7354105257190983,0.7585515568213214,0.7526861584391467],"dir":"rtl"},{"str":"زاضز","boundary":[0.6849598903535293,0.7354105257190983,0.7144676905712097,0.7526861584391467],"dir":"rtl"},{"str":"٠ً","boundary":[0.6597089531180715,0.7354105257190983,0.678995486979423,0.7526861584391467],"dir":"rtl"},{"str":"١ط","boundary":[0.6349417503124118,0.7354105257190983,0.653755063970701,0.7526861584391467],"dir":"rtl"},{"str":"ًسإ","boundary":[0.5950578465755634,0.7354105257190983,0.629004183191124,0.7526861584391467],"dir":"rtl"},{"str":"ٛمع","boundary":[0.5683798927722015,0.7354105257190983,0.5888660458741485,0.7526861584391467],"dir":"rtl"},{"str":"كؼآمت١ایی","boundary":[0.4766396581610029,0.7354105257190983,0.5624261065335899,0.7526861584391467],"dir":"rtl"},{"str":"ضا","boundary":[0.45937033901721286,0.7354105257190983,0.4704962309025678,0.7526861584391467],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.4364171403232958,0.7354105257190983,0.4532269117587777,0.7526861584391467],"dir":"rtl"},{"str":"ذٞز","boundary":[0.39979844398758413,0.7354105257190983,0.43027371306486073,0.7526861584391467],"dir":"rtl"},{"str":"راز","boundary":[0.3601564074656347,0.7354105257190983,0.39365501672914904,0.7526861584391467],"dir":"rtl"},{"str":"زازٟاٛس","boundary":[0.3050626436086589,0.7354105257190983,0.35401298020719957,0.7526861584391467],"dir":"rtl"},{"str":"اظ","boundary":[0.2838311766840005,0.7354105257190983,0.29514050449669466,0.7526861584391467],"dir":"rtl"},{"str":"آٛجایی","boundary":[0.22846777119361472,0.7354105257190983,0.2779063210087136,0.7526861584391467],"dir":"rtl"},{"str":"٠ً","boundary":[0.20321683395815698,0.7354105257190983,0.22250336781950852,0.7526861584391467],"dir":"rtl"},{"str":"زض","boundary":[0.18026363526423994,0.7354105257190983,0.19707340669972187,0.7526861584391467],"dir":"rtl"},{"str":"ایع","boundary":[0.15803603821501996,0.7354105257190983,0.17424132718912255,0.7526861584391467],"dir":"rtl"},{"str":"قمٟٞ","boundary":[0.8205264643044303,0.7647791013431805,0.8569758535897127,0.7820547340632289],"dir":"rtl"},{"str":"١ط","boundary":[0.7957592614987706,0.7647791013431805,0.8145725751570599,0.7820547340632289],"dir":"rtl"},{"str":"كاظ","boundary":[0.7701455234409643,0.7647791013431805,0.7897957575998157,0.7820547340632289],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7543274075865685,0.7647791013431805,0.7641242749722084,0.7820547340632289],"dir":"rtl"},{"str":"اٛجإ","boundary":[0.7121457653081793,0.7647791013431805,0.7483918131713857,0.7820547340632289],"dir":"rtl"},{"str":"كاظ","boundary":[0.686532027250373,0.7647791013431805,0.7061822614092244,0.7820547340632289],"dir":"rtl"},{"str":"هثٔی","boundary":[0.646043455476277,0.7647791013431805,0.6805842779951776,0.7820547340632289],"dir":"rtl"},{"str":"پك","boundary":[0.6067278986536241,0.7647791013431805,0.6262219994465874,0.7820547340632289],"dir":"rtl"},{"str":"٠","boundary":[0.5891320998105374,0.7647791013431805,0.5992320396720602,0.7820547340632289],"dir":"rtl"},{"str":"ؾط","boundary":[0.561583424033539,0.7647791013431805,0.5831729890928179,0.7820547340632289],"dir":"rtl"},{"str":"١ٖ","boundary":[0.533671947434192,0.7647791013431805,0.5556198510998782,0.7820547340632289],"dir":"rtl"},{"str":"اٛجإ","boundary":[0.49149030515580283,0.7647791013431805,0.5277363530190092,0.7820547340632289],"dir":"rtl"},{"str":"ٗیقٞز","boundary":[0.43143467569637606,0.7647791013431805,0.4855243284199359,0.7820547340632289],"dir":"rtl"},{"str":"تع٠","boundary":[0.40400693352682715,0.7647791013431805,0.42548061067024623,0.7820547340632289],"dir":"rtl"},{"str":"آٙ","boundary":[0.3788769298988189,0.7647791013431805,0.39809399149670754,0.7820547340632289],"dir":"rtl"},{"str":"ضٝ","boundary":[0.3365743540129802,0.7647791013431805,0.3729332158549718,0.7820547340632289],"dir":"rtl"},{"str":"آتكعاضز","boundary":[0.2705687910670376,0.7647791013431805,0.3306627686692569,0.7820547340632289],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.2629499737977184,0.7606274243246308,0.27049344942959647,0.7721157200834631],"dir":"ltr"},{"str":"ٛمعع","boundary":[0.22914499939533198,0.7647791013431805,0.25693554238722943,0.7820547340632289],"dir":"rtl"},{"str":"ٗعیُٞیٜعس","boundary":[0.14304027089128069,0.7647791013431805,0.2232197224326658,0.7820547340632289],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14303,0.06278,0.85803,0.78205],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.1429435240053211,0.8271572946359159,0.14956536461482647,0.8364861363047421],"dir":"ltr"},{"str":"Insourcing","boundary":[0.15419034949812555,0.8305044484754254,0.23925553271254082,0.8449296017966658],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.1429435240053211,0.8447784400103653,0.14956536461482647,0.8541072816791915],"dir":"ltr"},{"str":"Selfsourcing","boundary":[0.15419034949812555,0.8481255938498747,0.2536350223727174,0.8625507471711151],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.1429435240053211,0.8623132072212145,0.14956536461482647,0.8716420488900406],"dir":"ltr"},{"str":"Outsourcing","boundary":[0.15419034949812555,0.865660361060724,0.2542408997460395,0.8800855143819643],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.1429435240053211,0.8799343525956639,0.14956536461482647,0.88926319426449],"dir":"ltr"},{"str":"Waterfall","boundary":[0.15419034949812555,0.8832815064351731,0.23063187809892371,0.8977066597564135],"dir":"ltr"},{"str":"methodology","boundary":[0.23517650188410394,0.8832815064351731,0.34431466924658366,0.8977066597564135],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14294,0.82716,0.34431,0.89771],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":190,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/eeec94116e03bf521b41144a3febfdcd.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/24d537269d754d6dde7c6451057eb243.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.16882,0.42221,0.16758,0.41136]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5046126899665417,0.42221112127854077,0.5768676180110454,0.4539119073198295],"dir":"rtl"},{"str":"ّفتن","boundary":[0.42246140202362237,0.42221112127854077,0.4945962429959286,0.4539119073198295],"dir":"rtl"},{"str":"زیرساخت،","boundary":[0.716491312935865,0.5068106032794909,0.8324182690369655,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"رایاًش","boundary":[0.6326843229733543,0.5068106032794909,0.7122102632321522,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"ابری","boundary":[0.5771757971540291,0.5068106032794909,0.6285000201556012,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5708872495666546,0.5068106032794909,0.5792679485629056,0.5327240523595635],"dir":"ltr"},{"str":"هعیارّا","boundary":[0.4932075623815858,0.5068106032794909,0.5644979239730721,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"برًاهِریسی","boundary":[0.35244084331035597,0.5068106032794909,0.4711734591042851,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"تذاٍم","boundary":[0.2873785625025195,0.5068106032794909,0.3482928205748378,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"کسبٍکار","boundary":[0.17499092997944127,0.5068106032794909,0.28111420163663486,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.16882331599951628,0.5068106032794909,0.17691377433788852,0.5327240523595635],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.6560245092111098,0.5655793028022517,0.7139437255613336,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"ًگْذاری","boundary":[0.5333575200548233,0.5655793028022517,0.6292440843310355,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5077932438424638,0.5655793028022517,0.5260043939210707,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4618857580521627,0.5655793028022517,0.5006282904019027,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.39246986737614387,0.5655793028022517,0.45459442899181685,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.3330914661184343,0.5655793028022517,0.36589736767847786,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"پَیا","boundary":[0.2853226911758778,0.5655793028022517,0.3257331398395614,0.5886422724835162],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16882,0.42221,0.83242,0.58864],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":192,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/6bab3349a86f7d914448d0ba412ea255.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/edbad06b030653583870973b9e83e7f2.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.11344,0.06278,0.14221,0.10229]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.2593219655742331,0.06278030726332379,0.29276168017091947,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.22219534808723343,0.06278030726332379,0.2537996130124562,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"3;5","boundary":[0.1609626315152981,0.06386167920499705,0.1905073164832507,0.07966888314384132],"dir":"ltr"},{"str":"193","boundary":[0.15890676018865643,0.0827286861881317,0.1926469947998549,0.09853589012697597],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.806828717700649,0.10870523181739661,0.8574031523360341,0.12598086453744498],"dir":"rtl"},{"str":"ٌٝ٘ٛ","boundary":[0.7853347845366229,0.13476556876421644,0.8174305639537229,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.8178336759785545,0.13476556876421644,0.8237352360220905,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"ٖٕٞب","boundary":[0.818196476800903,0.13476556876421644,0.8574273390575241,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"‌وٝ‌زض","boundary":[0.736888781392349,0.13476556876421644,0.7849477969927844,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7306244205264644,0.13476556876421644,0.7365259805700004,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"هُ‌ٌصقتٝ‌ثٝ‌آٖ‌پطزاذتیٓ؛‌ٔعٕبضی","boundary":[0.4530334179868586,0.13476556876421644,0.7305760470834844,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.44688999072842345,0.13476556876421644,0.45279155077195954,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"ذسٔت","boundary":[0.3974281452815738,0.13476556876421644,0.44688999072842345,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.3971862780666747,0.13476556876421644,0.4030878381102108,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"ٌطا","boundary":[0.3755149756117225,0.13476556876421644,0.3971379046236949,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.3693715483532874,0.13476556876421644,0.3752731083968235,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"ثٝ‌تٛؾععٝ","boundary":[0.29673971334564914,0.13476556876421644,0.36911355665739515,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"‌اؾعتفبزٜ","boundary":[0.22435602854033135,0.13476556876421644,0.29154674083927923,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ٚ‌","boundary":[0.21047285040512762,0.13476556876421644,0.22416253476841216,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"‌اؾعتفبز","boundary":[0.15065908816059984,0.13476556876421644,0.21027935663320838,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌‌‌ٜ","boundary":[0.1371387108477446,0.13476556876421644,0.15061071471762003,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"ٔزسز‌اظ‌ثّٛن","boundary":[0.753980731245213,0.16422052255189895,0.8573305921715645,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7534969968154149,0.16422052255189895,0.7593985568589511,0.18149615527194732],"dir":"ltr"},{"str":"ٞبی‌وسٞبی","boundary":[0.6648284758334342,0.16422052255189895,0.7534728100939252,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6585641149675495,0.16422052255189895,0.6644656750110857,0.18149615527194732],"dir":"ltr"},{"str":"٘طْ","boundary":[0.6358285967670415,0.16422052255189895,0.6585399282460594,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.635465795944693,0.16422052255189895,0.6413673559882291,0.18149615527194732],"dir":"ltr"},{"str":"اعاضی","boundary":[0.5899705728221873,0.16422052255189895,0.6354657959446931,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5837062119563027,0.16422052255189895,0.5896077719998388,0.18149615527194732],"dir":"ltr"},{"str":"(ذسٔت)‌ثٝ","boundary":[0.5001975248921675,0.16422052255189895,0.5835207804248802,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4939331640262829,0.16422052255189895,0.499834724069819,0.18149615527194732],"dir":"ltr"},{"str":"ٔٙظٛض‌ثطَطؾ‌وطزٖ‌٘یبظٞبی","boundary":[0.2838473011649938,0.16422052255189895,0.49386060386181324,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.2775829402991091,0.16422052255189895,0.2834845003426452,0.18149615527194732],"dir":"ltr"},{"str":"٘طْ","boundary":[0.25484742209860123,0.16422052255189895,0.2775587535776192,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.2544846212762527,0.16422052255189895,0.2603861813197888,0.18149615527194732],"dir":"ltr"},{"str":"اعاضی","boundary":[0.20898939815374692,0.16422052255189895,0.2544846212762527,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.2027250372878623,0.16422052255189895,0.2086265973313984,0.18149615527194732],"dir":"ltr"},{"str":"ؾعبظٔب‌‌ٖ","boundary":[0.1371387108477446,0.16422052255189895,0.20261216592090942,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"اَلاق‌ٔی","boundary":[0.7855444027895353,0.19367547633958132,0.8574031523360341,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7854234691820857,0.19367547633958132,0.7913250292256219,0.2109511090596297],"dir":"ltr"},{"str":"قٛز.","boundary":[0.7508122707300359,0.19367547633958132,0.7853509090176161,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7447897770790503,0.19367547633958132,0.7506913371225864,0.2109511090596297],"dir":"ltr"},{"str":"٘طْ","boundary":[0.7220542588785424,0.19367547633958132,0.7447655903575605,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7219333252710929,0.19367547633958132,0.7278348853146289,0.2109511090596297],"dir":"ltr"},{"str":"اعاض","boundary":[0.6920627242310639,0.19367547633958132,0.7219575119925827,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.659656548554843,0.19367547633958132,0.6693997661950253,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6414520095134436,0.19367547633958132,0.6478090861450395,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6299915346474783,0.19367547633958132,0.6355504494699074,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6132381988954727,0.19367547633958132,0.6187971137179019,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.5960293465554074,0.19367547633958132,0.5974281452815735,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.5869875438384324,0.19367547633958132,0.5901761599548512,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.5656669488450838,0.19367547633958132,0.5672108679001893,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.5509694844197202,0.19367547633958132,0.5523682831458862,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5297416051920827,0.19367547633958132,0.539484822832265,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5146813399443705,0.19367547633958132,0.5178215826178094,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.5074535413391381,0.19367547633958132,0.5088523400653041,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.4959930664731728,0.19367547633958132,0.501551981295602,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4652396500987624,0.19367547633958132,0.4749828677389446,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ؾ","boundary":[0.44355625428306517,0.19367547633958132,0.449937517636151,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.4363284556778328,0.19367547633958132,0.4377272544039988,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4288587898577014,0.19367547633958132,0.43040270891280674,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.42066352239287286,0.19367547633958132,0.4229330430926754,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.40584512436005954,0.19367547633958132,0.4091788608054177,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.3800499858910791,0.19367547633958132,0.3864312492441649,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.3728221872858467,0.19367547633958132,0.3742209860120127,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.36136171241988146,0.19367547633958132,0.3669206272423106,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3349901237553916,0.19367547633958132,0.33653404281049704,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.32111097674043615,0.19367547633958132,0.3291369371548353,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.3138831781352038,0.19367547633958132,0.3152819768613697,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.30641351231507236,0.19367547633958132,0.3079574313701778,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.2732414237916717,0.19367547633958132,0.2796226871447575,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.2660136251864393,0.19367547633958132,0.2674124239126053,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ى","boundary":[0.25564155278751965,0.19367547633958132,0.2601362518643931,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.22019994356431652,0.19367547633958132,0.22159874229048254,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.2051437094368525,0.19367547633958132,0.2110452694803886,0.2109511090596297],"dir":"ltr"},{"str":"‌‌‌‌‌‌‌‌ی","boundary":[0.2051437094368525,0.19367547633958132,0.21429838352078043,0.2109511090596297],"dir":"ltr"},{"str":"ٌیط٘عس‌‌ٚ‌","boundary":[0.1371387108477446,0.19367547633958132,0.20503083806989963,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٔبٖ","boundary":[0.8050147135889063,0.22313043012726386,0.8572822187285847,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.8046519127665579,0.22313043012726386,0.810553472810094,0.24040606284731222],"dir":"ltr"},{"str":"ٞب","boundary":[0.7893900915064297,0.22313043012726386,0.8046035393235781,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.783125730640545,0.22313043012726386,0.7890272906840812,0.24040606284731222],"dir":"ltr"},{"str":"ثطای‌تٛؾعٝ","boundary":[0.699657354778893,0.22313043012726386,0.7830531704760753,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6933929939130085,0.22313043012726386,0.6992945539565445,0.24040606284731222],"dir":"ltr"},{"str":"٘طْ","boundary":[0.6706574757125006,0.22313043012726386,0.6933688071915186,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.670294674890152,0.22313043012726386,0.6761962349336881,0.24040606284731222],"dir":"ltr"},{"str":"اعاضی","boundary":[0.6247994517676463,0.22313043012726386,0.670294674890152,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6185350909017616,0.22313043012726386,0.6244366509452977,0.24040606284731222],"dir":"ltr"},{"str":"ذٛز‌ٔزجٛض‌ثٝ‌ذطیساضی","boundary":[0.4450517998951909,0.22313043012726386,0.6184947796992785,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4387874390293062,0.22313043012726386,0.4446889990728423,0.24040606284731222],"dir":"ltr"},{"str":"٘طْ","boundary":[0.4160519208287983,0.22313043012726386,0.4387632523078163,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4156891200064498,0.22313043012726386,0.4215906800499859,0.24040606284731222],"dir":"ltr"},{"str":"اعاضٞبی‌رسیعس","boundary":[0.3007860684484218,0.22313043012726386,0.41571330672793966,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.2946426411899867,0.22313043012726386,0.30054420123352277,0.24040606284731222],"dir":"ltr"},{"str":"٘یؿعتٙس.‌ؾعبظٔب‌‌‌ٖ","boundary":[0.16579997581327852,0.22313043012726386,0.2945942677470069,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.1655581085983795,0.22313043012726386,0.17145966864191559,0.24040606284731222],"dir":"ltr"},{"str":"ٞعب‌‌","boundary":[0.1371387108477446,0.22313043012726386,0.1655581085983795,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"ٔی","boundary":[0.8344015801991373,0.2525853839149463,0.8573547788930544,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.8339178457693394,0.2525853839149463,0.8398194058128754,0.2698610166349947],"dir":"ltr"},{"str":"تٛا٘ٙس‌اظ","boundary":[0.7757004071431451,0.2525853839149463,0.8338936590478494,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"ٖٕٞب‌","boundary":[0.7301326238561697,0.2525853839149463,0.775265046156327,0.2698610166349947],"dir":"ltr"},{"str":"‌ثّٛن","boundary":[0.6861369774660379,0.2525853839149463,0.7297214495908414,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6857741766436893,0.2525853839149463,0.6916757366872254,0.2698610166349947],"dir":"ltr"},{"str":"ٞبی‌وسٞبی","boundary":[0.597226589269158,0.2525853839149463,0.6857499899221994,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5909622284032733,0.2525853839149463,0.5968637884468093,0.2698610166349947],"dir":"ltr"},{"str":"٘طْ","boundary":[0.5681863990002821,0.2525853839149463,0.5908977304793003,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5678235981779337,0.2525853839149463,0.5737251582214699,0.2698610166349947],"dir":"ltr"},{"str":"اعاضی","boundary":[0.522328375055428,0.2525853839149463,0.5678235981779337,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5160640141895433,0.2525853839149463,0.5219655742330794,0.2698610166349947],"dir":"ltr"},{"str":"ٔٛرٛز‌زض‌تٛؾعٝ","boundary":[0.3942113113234168,0.2525853839149463,0.515894707139114,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.38794695045753214,0.2525853839149463,0.3938485105010682,0.2698610166349947],"dir":"ltr"},{"str":"ؾیؿتٓ","boundary":[0.3345426694078284,0.2525853839149463,0.3878985770145523,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.33417986858547993,0.2525853839149463,0.340081428629016,0.2698610166349947],"dir":"ltr"},{"str":"ٞبی‌رسیس‌اؾتفبز","boundary":[0.2038134397549079,0.2525853839149463,0.3341314951425001,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.18981739025275124,0.2525853839149463,0.19571895029628733,0.2698610166349947],"dir":"ltr"},{"str":"وٙٙع","boundary":[0.158519772644818,0.2525853839149463,0.18976901680977148,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌.س","boundary":[0.1371387108477446,0.2525853839149463,0.15844721248034832,0.2698610166349947],"dir":"ltr"},{"str":"زض‌ٚالع‌ٔعٕبضی","boundary":[0.7417422501713226,0.2820403377026288,0.8573789656145442,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.735477889305438,0.2820403377026288,0.741379449348974,0.2993159704226772],"dir":"ltr"},{"str":"ذسٔت","boundary":[0.6860160438585884,0.2820403377026288,0.735477889305438,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6856532430362398,0.2820403377026288,0.6915548030797759,0.2993159704226772],"dir":"ltr"},{"str":"ٌطا","boundary":[0.6639819405812876,0.2820403377026288,0.68560486959326,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6577175797154029,0.2820403377026288,0.663619139758939,0.2993159704226772],"dir":"ltr"},{"str":"یه‌ضٚیىطز‌وّی","boundary":[0.5400330551860363,0.2820403377026288,0.6575079614624905,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5197645825774982,0.2820403377026288,0.5256661426210344,0.2993159704226772],"dir":"ltr"},{"str":"ٚ‌","boundary":[0.5260289434433829,0.2820403377026288,0.5397186278066674,0.2993159704226772],"dir":"ltr"},{"str":"ؾُح‌عبِی‌ؾبظٔب٘ی‌زض‌ٔٛار","boundary":[0.31531422582335633,0.2820403377026288,0.5196920224130286,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"‌ثب‌٘یبظٞبی","boundary":[0.21793848510501068,0.2820403377026288,0.2953359938726972,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.21167412423912604,0.2820403377026288,0.21757568428266214,0.2993159704226772],"dir":"ltr"},{"str":"٘طْ","boundary":[0.18889829483613496,0.2820403377026288,0.21160962631515298,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.18853549401378644,0.2820403377026288,0.19443705405732253,0.2993159704226772],"dir":"ltr"},{"str":"اعاضی‌","boundary":[0.1371387108477446,0.2820403377026288,0.18858386745676625,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"ؾبظٔب‌ٖاؾت.","boundary":[0.7613576812996332,0.311408913326711,0.8572338452856049,0.3286845460467594],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7553110009271577,0.311408913326711,0.7612125609706938,0.3286845460467594],"dir":"ltr"},{"str":"حبَ","boundary":[0.8262022816140605,0.35528902043563393,0.8571854718426251,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"ٛ٘‌","boundary":[0.8068770911436288,0.35528902043563393,0.8257911073487323,0.37256465315568227],"dir":"ltr"},{"str":"ثت‌ثٝ‌آٖ‌ضؾیسٜ‌وٝ‌تٛؾعٝ","boundary":[0.6099246180513564,0.35528902043563393,0.8068045309791592,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6036602571854719,0.35528902043563393,0.6095618172290079,0.37256465315568227],"dir":"ltr"},{"str":"٘طْ","boundary":[0.580924738984964,0.35528902043563393,0.603636070463982,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5805216269601322,0.35528902043563393,0.5864231870036682,0.37256465315568227],"dir":"ltr"},{"str":"اعاضی","boundary":[0.5350264038376265,0.35528902043563393,0.5805216269601322,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5287620429717418,0.35528902043563393,0.5346636030152779,0.37256465315568227],"dir":"ltr"},{"str":"‌ٙبٚضی‌اَلاعبت‌ضا‌وٙبض‌ٌصاقتٝ","boundary":[0.2850405127584956,0.35528902043563393,0.5203047526907728,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"ٚ‌","boundary":[0.27115733462329183,0.35528902043563393,0.2848470189865764,0.37256465315568227],"dir":"ltr"},{"str":"‌ثٝ","boundary":[0.25098560890071353,0.35528902043563393,0.27086709396541303,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"ْٟٛفٔ‌","boundary":[0.20060466803724755,0.35528902043563393,0.25069536824283467,0.37256465315568227],"dir":"ltr"},{"str":"‌وّی","boundary":[0.16471157334623293,0.35528902043563393,0.20033861410085863,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.16446970613133388,0.35528902043563393,0.17037126617486997,0.37256465315568227],"dir":"ltr"},{"str":"تعط‌‌","boundary":[0.1371387108477446,0.35528902043563393,0.16454226629580362,0.37256465315568227],"dir":"rtl"},{"str":"پصیط‌ٔعٕبضی","boundary":[0.7430725198532673,0.38474397422331635,0.8573547788930546,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7370500262022817,0.38474397422331635,0.7429515862458177,0.40201960694336475],"dir":"ltr"},{"str":"ذسٔت","boundary":[0.6875881807554319,0.38474397422331635,0.7370500262022815,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6874672471479825,0.38474397422331635,0.6933688071915185,0.40201960694336475],"dir":"ltr"},{"str":"ٌطا","boundary":[0.6657959446930302,0.38474397422331635,0.6874188737050027,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6597734510420445,0.38474397422331635,0.6656750110855807,0.40201960694336475],"dir":"ltr"},{"str":"زض","boundary":[0.6429153061635828,0.38474397422331635,0.6597976377635345,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6368928125125972,0.38474397422331635,0.6427943725561334,0.40201960694336475],"dir":"ltr"},{"str":"ؾبظٔبٖ","boundary":[0.5845527472084492,0.38474397422331635,0.6368202523481276,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5844318136009997,0.38474397422331635,0.5903333736445358,0.40201960694336475],"dir":"ltr"},{"str":"ٞب‌زض‌اضتجب‌ٌثب‌اطاز","boundary":[0.4423524743714872,0.38474397422331635,0.5844156891200064,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"‌طایٙسٞب","boundary":[0.37323498256311105,0.38474397422331635,0.4374155971394479,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"‌ثرعف‌","boundary":[0.3150723586084573,0.38474397422331635,0.36829527594914374,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.3150723586084573,0.38474397422331635,0.3209739186519934,0.40201960694336475],"dir":"ltr"},{"str":"ٞعب","boundary":[0.29253033417986857,0.38474397422331635,0.3150481718869674,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌","boundary":[0.28169468295239247,0.38474397422331635,0.28759624299592856,0.40201960694336475],"dir":"ltr"},{"str":"عّٕیعبت‌ٚ‌ثٟتعطی","boundary":[0.15803603821501996,0.38474397422331635,0.2816301850284194,0.40201960694336475],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌‌ٗ","boundary":[0.1371387108477446,0.38474397422331635,0.15798766477204018,0.40201960694336475],"dir":"ltr"},{"str":"قیٜٛ","boundary":[0.8208570161647922,0.41422772073219893,0.8573064054500746,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.8208570161647922,0.41422772073219893,0.8267585762083283,0.43150335345224733],"dir":"ltr"},{"str":"ٞبی‌عُٕ","boundary":[0.7504736566291772,0.41422772073219893,0.8208328294433023,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7370500262022817,0.41422772073219893,0.7429515862458177,0.43150335345224733],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7428548393598581,0.41007604371364914,0.7503983149917363,0.42156433947248134],"dir":"ltr"},{"str":"(تزطثٝ)","boundary":[0.682146168420204,0.41422772073219893,0.7371225863667513,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.676220421655178,0.41422772073219893,0.6821219816987141,0.43150335345224733],"dir":"ltr"},{"str":"ثپطزاظی","boundary":[0.6299350989640022,0.41422772073219893,0.6760349901237556,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"‌.ٓ","boundary":[0.6078284355222318,0.41422772073219893,0.6298383520780426,0.43150335345224733],"dir":"ltr"},{"str":"ؾبظٔب‌ٖثطذٛضزاض‌اظ","boundary":[0.4702301769661789,0.41422772073219893,0.6077316886362721,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4643044302011529,0.41422772073219893,0.470205990244689,0.43150335345224733],"dir":"ltr"},{"str":"ٔعٕبضی","boundary":[0.4082879832305398,0.41422772073219893,0.464280243479663,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4022654895795542,0.41422772073219893,0.4081670496230903,0.43150335345224733],"dir":"ltr"},{"str":"ذسٔت","boundary":[0.3528036441327045,0.41422772073219893,0.40226548957955416,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.3528036441327045,0.41422772073219893,0.3587052041762406,0.43150335345224733],"dir":"ltr"},{"str":"ٌطا‌یعٙی:","boundary":[0.28483895674607973,0.41422772073219893,0.35282783085419445,0.43150335345224733],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.2787922763736042,0.41422772073219893,0.2846938364171403,0.43150335345224733],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8099729914943363,0.45258637366473753,0.8210988833796913,0.4698620063847859],"dir":"ltr"},{"str":"ؾبظٔب٘ی","boundary":[0.7265288023541742,0.4586260968227232,0.7847462409803685,0.4759017295427716],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7202402547667996,0.4586260968227232,0.7261418148103358,0.4759017295427716],"dir":"ltr"},{"str":"یبزٌیط٘سٜ","boundary":[0.6511710404321361,0.4586260968227232,0.7201031966783569,0.4759017295427716],"dir":"rtl"},{"str":"ٚ‌","boundary":[0.6371669286894829,0.4586260968227232,0.6508566130527674,0.4759017295427716],"dir":"ltr"},{"str":"‌چعبکن‌وعٝ","boundary":[0.5424033538920466,0.4586260968227232,0.6368041278671344,0.4759017295427716],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌‌","boundary":[0.536138993026162,0.4586260968227232,0.5420405530696981,0.4759017295427716],"dir":"ltr"},{"str":"اظ","boundary":[0.5248437940903777,0.4586260968227232,0.5360422461402023,0.4759017295427716],"dir":"rtl"},{"str":"ٕٝٞع‌","boundary":[0.4809690813076954,0.4586260968227232,0.5244809932680292,0.4759017295427716],"dir":"ltr"},{"str":"‌ٔٙعبثع‌ذعٛز‌ثعٝ‌قع","boundary":[0.3327044785745959,0.4586260968227232,0.48053372032087727,0.4759017295427716],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.3083000765912847,0.4586260968227232,0.3142016366348208,0.4759017295427716],"dir":"ltr"},{"str":"‌‌‌‌‌ٜٛی","boundary":[0.30854194380618377,0.4586260968227232,0.3326319184101262,0.4759017295427716],"dir":"ltr"},{"str":"ای‌وبضآٔعس","boundary":[0.22809690813076955,0.4586260968227232,0.3083726367557544,0.4759017295427716],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌","boundary":[0.22195348087233444,0.4586260968227232,0.22785504091587053,0.4759017295427716],"dir":"ltr"},{"str":"‌احعطثر","boundary":[0.1658967226992381,0.4586260968227232,0.21393155157818355,0.4759017295427716],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.12528721731769257,0.4586260968227232,0.13118877736122866,0.4759017295427716],"dir":"ltr"},{"str":"‌‌‌ف","boundary":[0.13121296408271857,0.4586260968227232,0.1658241625347684,0.4759017295427716],"dir":"ltr"},{"str":"اؾتفبزٜ‌ٔی","boundary":[0.7018583464344742,0.48808105061040563,0.7847946144233484,0.505356683330454],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7018583464344742,0.48808105061040563,0.7077599064780103,0.505356683330454],"dir":"ltr"},{"str":"وٙس.","boundary":[0.6698109404603539,0.48808105061040563,0.7018099729914943,0.505356683330454],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6637642600878785,0.48808105061040563,0.6696658201314145,0.505356683330454],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8099729914943363,0.5121009283853042,0.8210988833796913,0.5293765611053526],"dir":"ltr"},{"str":"ؾبظٔب٘ی","boundary":[0.7265288023541742,0.5181406515432899,0.7847462409803685,0.5354162842633383],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7206030555891482,0.5181406515432899,0.7265046156326843,0.5354162842633383],"dir":"ltr"},{"str":"وٝ‌ٚاوٙف","boundary":[0.6447776837183052,0.5181406515432899,0.7205304954246785,0.5354162842633383],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6387310033458298,0.5181406515432899,0.6446325633893659,0.5354162842633383],"dir":"ltr"},{"str":"ؾعطیع‌‌زض‌ثطاثعط‌","boundary":[0.5265852380376507,0.5181406515432899,0.6387310033458299,0.5354162842633383],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5206594912726247,0.5181406515432899,0.5265610513161607,0.5354162842633383],"dir":"ltr"},{"str":"تؽییعطات‌ثعبظاض","boundary":[0.41427016567904223,0.5181406515432899,0.5205708066271617,0.5354162842633383],"dir":"rtl"},{"str":"‌ضلبثعت‌ٚ‌٘یبظٞعب‌ٚ‌علایعك‌ٔكعتطیب‌‌‌‌‌‌ٖ","boundary":[0.1430644576127706,0.5181406515432899,0.4093303271553423,0.5354162842633383],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌‌‌‌","boundary":[0.1134357237876406,0.5181406515432899,0.1430644576127706,0.5354162842633383],"dir":"ltr"},{"str":"٘كبٖ‌ٔی","boundary":[0.7191518522997541,0.547509227167372,0.7847704277018583,0.5647848598874204],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7191518522997541,0.547509227167372,0.7250534123432902,0.5647848598874204],"dir":"ltr"},{"str":"زٞس","boundary":[0.6889184504373765,0.547509227167372,0.719176039021244,0.5647848598874204],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8099729914943363,0.5715291049422706,0.8210988833796913,0.588804737662319],"dir":"ltr"},{"str":"ؾبظٔب٘ی","boundary":[0.7265288023541742,0.5775688281002562,0.7847462409803685,0.5948444608203046],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7206030555891482,0.5775688281002562,0.7265046156326843,0.5948444608203046],"dir":"ltr"},{"str":"وٝ","boundary":[0.7014955456121257,0.5775688281002562,0.7205788688676584,0.5948444608203046],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6955697988470997,0.5775688281002562,0.7014713588906357,0.5948444608203046],"dir":"ltr"},{"str":"زض‌ثٝ","boundary":[0.6588059821824486,0.5775688281002562,0.6955697988470997,0.5948444608203046],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6588059821824486,0.5775688281002562,0.6647075422259846,0.5948444608203046],"dir":"ltr"},{"str":"وبضٌیطی‌ٙبٚضی","boundary":[0.5389204659975008,0.5775688281002562,0.6586931108154956,0.5948444608203046],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5389204659975008,0.5775688281002562,0.5448220260410368,0.5948444608203046],"dir":"ltr"},{"str":"ٞبی‌رسیس","boundary":[0.46164389083726365,0.5775688281002562,0.5388962792760108,0.5948444608203046],"dir":"rtl"},{"str":"‌ٚ","boundary":[0.4420284597089531,0.5775688281002562,0.45571814407223765,0.5948444608203046],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.45571814407223765,0.5775688281002562,0.46161970411577374,0.5948444608203046],"dir":"ltr"},{"str":"ؾبظٌبضی‌ثب‌آٖ","boundary":[0.33780787680896524,0.5775688281002562,0.4419800862659733,0.5948444608203046],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.33780787680896524,0.5775688281002562,0.3437094368525013,0.5948444608203046],"dir":"ltr"},{"str":"ٞب‌چبثه‌اؾت.","boundary":[0.23066070060869917,0.5775688281002562,0.3377353166444955,0.5948444608203046],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8099729914943363,0.6015887058751548,0.8210988833796913,0.6188643385952032],"dir":"ltr"},{"str":"ؾبظٔب٘ی‌وٝ‌ٔی","boundary":[0.6718668117869956,0.6076284290331404,0.7846736808158987,0.6249040617531888],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6715040109646472,0.6076284290331404,0.6774055710081832,0.6249040617531888],"dir":"ltr"},{"str":"تٛا٘س‌طایٙسٞب","boundary":[0.5738341257667084,0.6076284290331404,0.6713911395976941,0.6249040617531888],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5627443866650542,0.6076284290331404,0.5686459467085903,0.6249040617531888],"dir":"ltr"},{"str":"ؾبذتبض","boundary":[0.511710404321361,0.6076284290331404,0.5626718265005844,0.6249040617531888],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4915870520417624,0.6076284290331404,0.4974886120852985,0.6249040617531888],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.5055427903414359,0.6076284290331404,0.5114443503849719,0.6249040617531888],"dir":"ltr"},{"str":"ثط٘بٔٝ","boundary":[0.4510017333817068,0.6076284290331404,0.4915386785987826,0.6249040617531888],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.45075986616680774,0.6076284290331404,0.45666142621034383,0.6249040617531888],"dir":"ltr"},{"str":"ٞبی","boundary":[0.4197041157737735,0.6076284290331404,0.4505663723948885,0.6249040617531888],"dir":"rtl"},{"str":"ٔ‌","boundary":[0.4057000040311202,0.6076284290331404,0.41941387511589473,0.6249040617531888],"dir":"ltr"},{"str":"ٙبثع‌ا٘ؿب٘ی‌ذٛز‌ضا‌ثطای‌ثع‌ٝ","boundary":[0.2040553069698069,0.6076284290331404,0.40565163058814036,0.6249040617531888],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.2038134397549079,0.6076284290331404,0.209714999798444,0.6249040617531888],"dir":"ltr"},{"str":"ضٚظ","boundary":[0.180747369694038,0.6076284290331404,0.20374894183093487,0.6249040617531888],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌ٍٝ٘ع","boundary":[0.1371387108477446,0.6076284290331404,0.1745555689926231,0.6249040617531888],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.1746039424356029,0.6076284290331404,0.180505502479139,0.6249040617531888],"dir":"ltr"},{"str":"زاقت","boundary":[0.7522392872979401,0.6369970046572226,0.7848429878663281,0.654272637377271],"dir":"rtl"},{"str":"‌ٗ","boundary":[0.7313419599306648,0.6369970046572226,0.7521909138549603,0.654272637377271],"dir":"ltr"},{"str":"٘یطٚی‌وبضی‌ذٛز","boundary":[0.6071673318015077,0.6369970046572226,0.7312935864876849,0.654272637377271],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5962833071310517,0.6369970046572226,0.6021848671745877,0.654272637377271],"dir":"ltr"},{"str":"تؽییط‌زٞس.","boundary":[0.5184826863385336,0.6369970046572226,0.5962671826500586,0.654272637377271],"dir":"rtl"},{"str":"َ‌ٝث","boundary":[0.8267827629298182,0.6809059044873457,0.857693392993913,0.6981815372073941],"dir":"ltr"},{"str":"ٛض‌ذلان‌ٝٔعٕبضی‌ذسٔت","boundary":[0.6434474140363607,0.6809059044873457,0.8271455637521667,0.6981815372073941],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6432055468214617,0.6809059044873457,0.6491071068649978,0.6981815372073941],"dir":"ltr"},{"str":"ٌطا‌ؾبظٔبٖ","boundary":[0.5666142621034386,0.6809059044873457,0.6435441609223204,0.6981815372073941],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5663723948885395,0.6809059044873457,0.5722739549320757,0.6981815372073941],"dir":"ltr"},{"str":"ٞب‌ضا‌اظ‌ٚيع‌ٔٛرٛز‌ث‌ٝؾٕت‌ٚيعیت‌ُّٔٛة","boundary":[0.2498891441931713,0.6809059044873457,0.566735195710888,0.6981815372073941],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.2440843310355948,0.6809059044873457,0.24998589107913088,0.6981815372073941],"dir":"ltr"},{"str":"و‌ٝزض‌آیٙس‌ٜث‌ٝ","boundary":[0.1375015116700931,0.6809059044873457,0.24438263393397025,0.6981815372073941],"dir":"rtl"},{"str":"آٖ","boundary":[0.8389970572822187,0.710360858275028,0.8574031523360341,0.7276364909950764],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌","boundary":[0.8330713105171927,0.710360858275028,0.8448986173257548,0.7276364909950764],"dir":"ltr"},{"str":"٘یبظ‌زاضی‌ٓحطوت‌ٔی","boundary":[0.6868625791107348,0.710360858275028,0.8333857378965613,0.7276364909950764],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6864997782883864,0.710360858275028,0.6924013383319225,0.7276364909950764],"dir":"ltr"},{"str":"زٞس.‌ای‌ٗؾبظٔبٖ","boundary":[0.5689120006449793,0.710360858275028,0.6868706413512315,0.7276364909950764],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5685491998226307,0.710360858275028,0.5744507598661668,0.7276364909950764],"dir":"ltr"},{"str":"ٞب‌ٔی","boundary":[0.5258596363929535,0.710360858275028,0.5689120006449793,0.7276364909950764],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5254968355706051,0.710360858275028,0.5313983956141413,0.7276364909950764],"dir":"ltr"},{"str":"تٛا٘ٙس‌ثب‌ٔحسٚزیت","boundary":[0.3962188092070787,0.710360858275028,0.5258838231144436,0.7276364909950764],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.39597694199217964,0.710360858275028,0.40187850203571573,0.7276364909950764],"dir":"ltr"},{"str":"ٞبی‌و‌ٓذعٛز‌تؽییعطات‌ِحظع‌‌‌ٝ","boundary":[0.17789333655822956,0.710360858275028,0.39629943161204495,0.7276364909950764],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.1776514693433305,0.710360858275028,0.1835530293868666,0.7276364909950764],"dir":"ltr"},{"str":"ای‌ضا‌","boundary":[0.1375015116700931,0.710360858275028,0.17806264360865884,0.7276364909950764],"dir":"rtl"},{"str":"زضن‌وطز‌ٚ‌ٜٕٞٛاض‌ٜث‌ٝز٘جب‌َچبِف","boundary":[0.6068045309791591,0.7397294338991104,0.8577901398798727,0.7570050666191588],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.60656266376426,0.7397294338991104,0.6124642238077962,0.7570050666191588],"dir":"ltr"},{"str":"ٞبی‌پیف‌ضٚی‌ثعسی‌ثبقٙس.‌اظ‌آ٘زبیی‌و‌ٝای‌ٗوتبة‌زضثبض‌ٜوعبضثطز‌‌","boundary":[0.1375015116700931,0.7397294338991104,0.6068851533841253,0.7570050666191588],"dir":"rtl"},{"str":"ٙبٚضی‌زض‌ؾبظٔبٖ","boundary":[0.7308824122223566,0.7691843876867928,0.8576692062724232,0.7864600204068412],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7303986777925585,0.7691843876867928,0.7363002378360947,0.7864600204068412],"dir":"ltr"},{"str":"ٞب","boundary":[0.7158624581771275,0.7691843876867928,0.7307372918934172,0.7864600204068412],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7098399645261418,0.7691843876867928,0.715741524569678,0.7864600204068412],"dir":"ltr"},{"str":"اؾت","boundary":[0.6770508324263312,0.7691843876867928,0.7101140807030273,0.7864600204068412],"dir":"rtl"},{"str":"‌ثطضؾی‌ضٚیىطز‌ٔعٕبضی","boundary":[0.5070907405167896,0.7691843876867928,0.6723344217358004,0.7864600204068412],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.501068246865804,0.7691843876867928,0.5069698069093401,0.7864600204068412],"dir":"ltr"},{"str":"ذسٔت","boundary":[0.45305760470834844,0.7691843876867928,0.5014794211311323,0.7864600204068412],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4525738702785504,0.7691843876867928,0.4584754303220865,0.7864600204068412],"dir":"ltr"},{"str":"ٌطا","boundary":[0.43199097029064376,0.7691843876867928,0.45288829765791916,0.7864600204068412],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4259684766396582,0.7691843876867928,0.4318700366831943,0.7864600204068412],"dir":"ltr"},{"str":"زض‌ٔٛاضزی‌ٕٞچع‌ٖٛٔٙعبثع‌ا٘ؿعب٘ی‌ٚ‌یعب‌‌‌‌‌","boundary":[0.1375015116700931,0.7691843876867928,0.42631515298101347,0.7864600204068412],"dir":"rtl"},{"str":"تؽییط‌٘یبظٞبی‌ٚاثؿت‌ٝث‌ٝؾٙی‌ٗٔكتطیبٖ","boundary":[0.5816503406296609,0.7986393414744752,0.8577659531583828,0.8159149741945236],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5760470834845004,0.7986393414744752,0.5819486435280364,0.8159149741945236],"dir":"ltr"},{"str":"ضا","boundary":[0.5656467932438425,0.7986393414744752,0.5760228967630104,0.8159149741945236],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.560083847301165,0.7986393414744752,0.565985407344701,0.8159149741945236],"dir":"ltr"},{"str":"ث‌ٝؾبیط‌وتت‌ٚأی","boundary":[0.43298262587172975,0.7986393414744752,0.5603982746805337,0.8159149741945236],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.43298262587172975,0.7986393414744752,0.43888418591526585,0.8159149741945236],"dir":"ltr"},{"str":"ٌصاضز.‌ٔعٕبضی‌ذعسٔت‌","boundary":[0.2700850566372395,0.7986393414744752,0.43332123997258837,0.8159149741945236],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.2700850566372395,0.7986393414744752,0.27598661668077556,0.8159149741945236],"dir":"ltr"},{"str":"ٌعطا‌‌ثعب‌ٔكعتطیبٖ","boundary":[0.14765993469585198,0.7986393414744752,0.27047204418107795,0.8159149741945236],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌‌","boundary":[0.1375015116700931,0.7986393414744752,0.1430644576127706,0.8159149741945236],"dir":"ltr"},{"str":"وبضثطا‌ٖٟ٘بیی","boundary":[0.7645019550933205,0.8280942952621578,0.857717579715403,0.8453699279822061],"dir":"rtl"},{"str":"‌تٛؾع‌ٝ٘طْ","boundary":[0.6839601725319466,0.8280942952621578,0.759906478010239,0.8453699279822061],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6839601725319466,0.8280942952621578,0.6898617325754827,0.8453699279822061],"dir":"ltr"},{"str":"اعاضی","boundary":[0.6406256298625389,0.8280942952621578,0.6843713467972751,0.8453699279822061],"dir":"rtl"},{"str":"‌٘یبظٞبی‌اَلاعبتی‌ٚ‌ؾرت","boundary":[0.45015519812956023,0.8280942952621578,0.6360301527794574,0.8453699279822061],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.45015519812956023,0.8280942952621578,0.4560567581730963,0.8453699279822061],"dir":"ltr"},{"str":"اعاضی","boundary":[0.4068609666626356,0.8280942952621578,0.4505663723948885,0.8453699279822061],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.40129802071995807,0.8280942952621578,0.40719958076349416,0.8453699279822061],"dir":"ltr"},{"str":"ث‌ٝقىّی‌ٔبٞطا‌ٝ٘ثطذٛضز‌ٔی","boundary":[0.20538557665175153,0.8280942952621578,0.4016124480993268,0.8453699279822061],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.20538557665175153,0.8280942952621578,0.21128713669528762,0.8453699279822061],"dir":"ltr"},{"str":"وٙس.","boundary":[0.17474906276454227,0.8280942952621578,0.20568387955012699,0.8453699279822061],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.11344,0.06278,0.85779,0.84537],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.1429435240053211,0.8799343525956639,0.14956536461482647,0.88926319426449],"dir":"ltr"},{"str":"Best","boundary":[0.15419034949812555,0.8832815064351731,0.18982202317371277,0.8977066597564135],"dir":"ltr"},{"str":"practice","boundary":[0.19437675069106727,0.8832815064351731,0.2600977143548192,0.8977066597564135],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14294,0.87993,0.2601,0.89771],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":216,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/9bfc5c9807f9ff9faf3700c32e2b4b48.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/4373a3fedca4f3b8698e0c41131ecc45.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.32584,0.42221,0.32659,0.41136]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5124733744507598,0.42221112127854077,0.5847283024952634,0.4539119073198295],"dir":"rtl"},{"str":"شتم","boundary":[0.41447978393195467,0.42221112127854077,0.48326343370822755,0.4539119073198295],"dir":"rtl"},{"str":"محافظت","boundary":[0.565767726851292,0.5068106032794909,0.673410730842101,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.5371064618857581,0.5068106032794909,0.5576651751521748,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"مزدم","boundary":[0.4664812351352441,0.5068106032794909,0.5290280969081308,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.4447131857943322,0.5068106032794909,0.4582819365501673,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.3339380013705809,0.5068106032794909,0.4364292336840408,0.5327240523595635],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3258354496714637,0.5068106032794909,0.33392590800983596,0.5327240523595635],"dir":"ltr"},{"str":"تُذیذَا","boundary":[0.5712500503890031,0.5655793028022517,0.6602083282944331,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5517394283871488,0.5655793028022517,0.563815616559842,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"راٌَای","boundary":[0.4685371064618858,0.5655793028022517,0.5444968355706051,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"مبارسٌ","boundary":[0.3974281452815738,0.5655793028022517,0.4612963276494538,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.37408795904381825,0.5655793028022517,0.3902102229209497,0.5886422724835162],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3390172128834603,0.5655793028022517,0.36660595799572704,0.5886422724835162],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.32584,0.42221,0.67341,0.58864],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":218,"image":{"jpeg":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/1f05899b0d026821f1f381a5877a66ff.jpg","blurred":"/storage/books/2811049a13c132a2/pages/5938ec12175f70107fc1f21e4157c4af.jpg"},"info":{"width":496.14,"height":694.62,"margin":[0.13714,0.06278,0.14257,0.1244]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.2668198492361027,0.06278030726332379,0.3002595638327891,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.22425121941387513,0.06278030726332379,0.26125400088684647,0.07858751120216806],"dir":"rtl"},{"str":"279","boundary":[0.1609626315152981,0.06386167920499705,0.1905073164832507,0.07966888314384132],"dir":"ltr"},{"str":"219","boundary":[0.15890676018865643,0.0827286861881317,0.1926469947998549,0.09853589012697597],"dir":"ltr"},{"str":"مقذمه","boundary":[0.806828717700649,0.10870523181739661,0.8574031523360341,0.12598086453744498],"dir":"rtl"},{"str":"ٌٝ٘ٛ","boundary":[0.7854960293465555,0.13476556876421644,0.8175918087636554,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.8177127423711049,0.13476556876421644,0.8236143024146411,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"ٖٕٞب","boundary":[0.818196476800903,0.13476556876421644,0.8574273390575241,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"‌وٝ‌ٔی","boundary":[0.7306405450074576,0.13476556876421644,0.7849881081952674,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7301568105776596,0.13476556876421644,0.7360583706211956,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"سا٘یش","boundary":[0.6944088362155844,0.13476556876421644,0.7301568105776597,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6880235417422502,0.13476556876421644,0.6939251017857863,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"ؿیشٓ","boundary":[0.6346192606925465,0.13476556876421644,0.6879751682992704,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6341355262627485,0.13476556876421644,0.6400370863062845,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"ٞبی‌فٙبٚطی‌اُلاٗبر‌اع‌ؿٝ‌ثزق‌افظاس،‌اُلاٗبر","boundary":[0.2794050066513485,0.13476556876421644,0.6338372233643732,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"ٚ‌","boundary":[0.2654008949086951,0.13476556876421644,0.27909057927197967,0.1520412014842648],"dir":"ltr"},{"str":"‌فٙبٚطی‌اُلاٗبر‌","boundary":[0.1371387108477446,0.13476556876421644,0.2649897206433668,0.1520412014842648],"dir":"rtl"},{"str":"سلىیُ","boundary":[0.8059338090055228,0.16422052255189895,0.8573305921715646,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7997903817470876,0.16422052255189895,0.8056919417906238,0.18149615527194732],"dir":"ltr"},{"str":"كشٜ","boundary":[0.7683718305317049,0.16422052255189895,0.799693634861128,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7681299633168058,0.16422052255189895,0.7740315233603419,0.18149615527194732],"dir":"ltr"},{"str":"ا٘ش.‌سط‌فوَٛ‌ٌضكشٝ‌ػٙجٝ","boundary":[0.5736284113355102,0.16422052255189895,0.7679445317853832,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5735074777280607,0.16422052255189895,0.5794090377715968,0.18149615527194732],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.5554561212560969,0.16422052255189895,0.5568549199822629,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5342282420284595,0.16422052255189895,0.5439714596686418,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.51314951425001,0.16422052255189895,0.514548312976176,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ظ","boundary":[0.5041077115330349,0.16422052255189895,0.5072963276494536,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.49158705204176234,0.16422052255189895,0.4931309710968677,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4577175797154028,0.16422052255189895,0.4591163784415688,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.43990405933809,0.16422052255189895,0.4401418954327407,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4252065949127261,0.16422052255189895,0.4266053936388921,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.4042488007417261,0.16422052255189895,0.4059862135687507,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.38867658322247745,0.16422052255189895,0.39841980086265966,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.35359777482162286,0.16422052255189895,0.3615028016285725,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3380537751441125,0.16422052255189895,0.3394525738702785,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3161002942717781,0.16422052255189895,0.32656911355665735,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.2880356351029951,0.16422052255189895,0.29533599387269727,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2808078364977627,0.16422052255189895,0.2822066352239287,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.2489942354980449,0.16422052255189895,0.25232797194340306,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.23680815898738258,0.16422052255189895,0.24316523561897851,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.22933849316725116,0.16422052255189895,0.2308824122223566,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2221106945620188,0.16422052255189895,0.22350949328818479,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"ظ","boundary":[0.2130688918450437,0.16422052255189895,0.21625750796146245,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌‌‌‌‌‌ٜ","boundary":[0.20550651025920103,0.16422052255189895,0.20714314508001772,0.18149615527194732],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.20538557665175153,0.16422052255189895,0.21128713669528762,0.18149615527194732],"dir":"ltr"},{"str":"ؿابعی","boundary":[0.15682670214052488,0.16422052255189895,0.20529689200628856,0.18149615527194732],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌ٚ‌","boundary":[0.1371387108477446,0.16422052255189895,0.15672995525456526,0.18149615527194732],"dir":"ltr"},{"str":"دظساعف","boundary":[0.8016043858588302,0.19367547633958132,0.8573547788930546,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7954609586003951,0.19367547633958132,0.8013625186439313,0.2109511090596297],"dir":"ltr"},{"str":"اُلاٗبر‌ٔٛطس‌ثظطؿی‌لظاط‌ٌظفز.","boundary":[0.5564397145966865,0.19367547633958132,0.7949691619301005,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"ٞ‌","boundary":[0.5407425323497401,0.19367547633958132,0.5561978473817876,0.2109511090596297],"dir":"ltr"},{"str":"شف‌ٔب‌سط‌ایٗ","boundary":[0.4403434514451567,0.19367547633958132,0.5406941589067603,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.43420002418672154,0.19367547633958132,0.4401015842302577,0.2109511090596297],"dir":"ltr"},{"str":"فوُ‌سٕظوغ","boundary":[0.3498367396299432,0.19367547633958132,0.43415165074374173,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.3436933123715081,0.19367547633958132,0.34959487241504417,0.2109511090596297],"dir":"ltr"},{"str":"ثیلشظ‌ثاظ‌ػٙجاٝ‌اُلاٗابس","boundary":[0.1631152497278994,0.19367547633958132,0.3436207522070383,0.2109511090596297],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌‌‌،ی","boundary":[0.1371387108477446,0.19367547633958132,0.16306687628491962,0.2109511090596297],"dir":"ltr"},{"str":"اؿشفبس","boundary":[0.8105857217720805,0.22313043012726386,0.8570000403112026,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"،ٜ","boundary":[0.7980328133188214,0.22313043012726386,0.8105373483291007,0.24040606284731222],"dir":"ltr"},{"str":"‌ٔبِىیز","boundary":[0.7387027855040916,0.22313043012726386,0.7977183859394527,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"ٚ‌","boundary":[0.7248196073688878,0.22313043012726386,0.7385092917321724,0.24040606284731222],"dir":"ltr"},{"str":"‌حفْ‌آٖ‌اؿز.‌ٕٞابٖ‌ُاٛط‌واٝ","boundary":[0.4854436247833273,0.22313043012726386,0.7246261135969686,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4490667956625147,0.22313043012726386,0.45496835570605076,0.24040606284731222],"dir":"ltr"},{"str":"‌‌‌‌ٔای‌","boundary":[0.44918772926996414,0.22313043012726386,0.48529850445438794,0.24040606284731222],"dir":"ltr"},{"str":"سا٘یاش","boundary":[0.4060386181319789,0.22313043012726386,0.44904260894102477,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.4000161244809933,0.22313043012726386,0.40591768452452937,0.24040606284731222],"dir":"ltr"},{"str":"ثٟشاظیٗ‌ٔخا","boundary":[0.30815495626234535,0.22313043012726386,0.39996775103801346,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.28387148788648364,0.22313043012726386,0.2897730479300198,0.24040606284731222],"dir":"ltr"},{"str":"‌‌‌َی","boundary":[0.28399242149393317,0.22313043012726386,0.30808239609787563,0.24040606284731222],"dir":"ltr"},{"str":"ٞاب","boundary":[0.2613536501793849,0.22313043012726386,0.28387148788648364,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"‌‌","boundary":[0.2553311565283993,0.22313043012726386,0.26123271657193536,0.24040606284731222],"dir":"ltr"},{"str":"ثاظای‌اُلاٗابر‌‌‌","boundary":[0.1371387108477446,0.22313043012726386,0.2552908453259161,0.24040606284731222],"dir":"rtl"},{"str":"ٔخیَ","boundary":[0.8121497964284274,0.2525853839149463,0.8573305921715645,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.8117869956060789,0.2525853839149463,0.8176885556496151,0.2698610166349947],"dir":"ltr"},{"str":"ٞبی‌طبثز‌ثشٖٚ‌طوٛس","boundary":[0.6579191357278187,0.2525853839149463,0.8115531906316765,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"ٚ‌","boundary":[0.6439150239851654,0.2525853839149463,0.65760470834845,0.2698610166349947],"dir":"ltr"},{"str":"‌سغییظ","boundary":[0.6000644979239731,0.2525853839149463,0.6436005966057968,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"ٚ‌","boundary":[0.5860603861813197,0.2525853839149463,0.5997500705446043,0.2698610166349947],"dir":"ltr"},{"str":"‌ثٝ","boundary":[0.565767726851292,0.2525853839149463,0.5856492119159914,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.559841980086266,0.2525853839149463,0.5657435401298021,0.2698610166349947],"dir":"ltr"},{"str":"سٚط‌اع‌آكفشٍی‌اؿز.‌ثٝ","boundary":[0.3877857056475995,0.2525853839149463,0.5595114282259042,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"ٔٙٔٛط","boundary":[0.336800096746886,0.2525853839149463,0.38156971822469465,0.2698610166349947],"dir":"ltr"},{"str":"‌","boundary":[0.38164227838916437,0.2525853839149463,0.38754383843270046,0.2698610166349947],"dir":"ltr"},{"str":"‌اساطٜ","boundary":[0.29921393155157816,0.2525853839149463,0.33660660297496675,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.2930705042931431,0.2525853839149463,0.29897206433667917,0.2698610166349947],"dir":"ltr"},{"str":"ثٟشاظ‌اُلاٗابر‌ثبیاش‌‌‌‌","boundary":[0.1371387108477446,0.2525853839149463,0.29302213085016326,0.2698610166349947],"dir":"rtl"},{"str":"ٔبئ‌ُعیظ‌ٔٛطس‌سٛػ‌ٝلظاط‌ٌیظ","boundary":[0.6375216672713347,0.2820403377026288,0.8573305921715645,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"ش.","boundary":[0.6180513564719635,0.2820403377026288,0.6335550449469908,0.2993159704226772],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.612004676099488,0.2820403377026288,0.6179062361430241,0.2993159704226772],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8111823275688314,0.31029274549393915,0.8223082194541863,0.32756837821398754],"dir":"ltr"},{"str":"إٞیز","boundary":[0.7368081589873826,0.3163324686519248,0.7861006973838031,0.3336081013719732],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7308824122223566,0.3163324686519248,0.7367839722658928,0.3336081013719732],"dir":"ltr"},{"str":"ارلاق‌سط","boundary":[0.6649735961623736,0.3163324686519248,0.7309791591083162,0.3336081013719732],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.658926915789898,0.3163324686519248,0.6648284758334342,0.3336081013719732],"dir":"ltr"},{"str":"ٔبِىیز‌ٚ‌اؿشفبس‌ٜاع‌اُلاٗبر","boundary":[0.44955053009231266,0.3163324686519248,0.6587656709799654,0.3336081013719732],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8111823275688314,0.3446712546068354,0.8223082194541863,0.3619468873268838],"dir":"ltr"},{"str":"إٞیز","boundary":[0.7368081589873826,0.3507109777648211,0.7861006973838031,0.36798661048486947],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.7308824122223566,0.3507109777648211,0.7367839722658928,0.36798661048486947],"dir":"ltr"},{"str":"ارلاق‌سط","boundary":[0.6649735961623736,0.3507109777648211,0.7309791591083162,0.36798661048486947],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.658926915789898,0.3507109777648211,0.6648284758334342,0.36798661048486947],"dir":"ltr"},{"str":"حظی‌ٓكزوی‌افظاس‌ٚ","boundary":[0.5078405288829766,0.3507109777648211,0.6587898577014554,0.36798661048486947],"dir":"rtl"},{"str":"‌ٜٛ٘خ‌","boundary":[0.46205506510259203,0.3507109777648211,0.5076954085540372,0.36798661048486947],"dir":"ltr"},{"str":"ث‌ٝٔزبُظ‌ٜافشبس‌ٖآٖ","boundary":[0.31071874874027494,0.3507109777648211,0.4620066916596122,0.36798661048486947],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8111823275688314,0.3789633855561314,0.8223082194541863,0.3962390182761798],"dir":"ltr"},{"str":"سٟشیشٞبی‌اُلاٗبسی‌ٚ","boundary":[0.6294191155722175,0.3850031087141171,0.7860281372193332,0.4022787414341655],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.6234933688071915,0.3850031087141171,0.6293949288507276,0.4022787414341655],"dir":"ltr"},{"str":"چٍٍٛ٘ی","boundary":[0.5625025194501552,0.3850031087141171,0.6234288708832184,0.4022787414341655],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.5565767726851292,0.3850031087141171,0.5624783327286653,0.4022787414341655],"dir":"ltr"},{"str":"حفبٓز‌سط‌ثظاثظ‌آٖ","boundary":[0.417382190510743,0.3850031087141171,0.5565525859636393,0.4022787414341655],"dir":"rtl"},{"str":"‌","boundary":[0.417382190510743,0.3850031087141171,0.4232837505542791,0.4022787414341655],"dir":"ltr"},{"str":"ٞب‌(ا","boundary":[0.38589107913089055,0.385003108714117