مقاله نویسی علمی مقاله نویسی علمی

توضیحات

کتابی که با آموزش اصول و « مقاله نویسی علمی؛ رویکردی کاربردی » قواعد نگارش علمی مطالب، مهارت مقاله نویسی را در مخاطبان تقویت می نماید و از این رو برای دانشجویان مقاطع مختلف به ویژه مقاطع تحصیلات تکمیلی می تواند بسیار مفید باشد.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"title":"مقاله نویسی علمی","price":"۹۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۲۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/28a9651bd6c5e238/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/28a9651bd6c5e238/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/28a9651bd6c5e238/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/28a9651bd6c5e238/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/28a9651bd6c5e238/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/28a9651bd6c5e238/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/28a9651bd6c5e238/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/28a9651bd6c5e238/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/28a9651bd6c5e238/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/28a9651bd6c5e238/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/28a9651bd6c5e238/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/28a9651bd6c5e238/back.png"},"print_book":false,"isbn":"978-964-235-2005","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۲","nobat_chap":1,"description":["کتابی که با آموزش اصول و « مقاله نویسی علمی؛ رویکردی کاربردی » قواعد نگارش علمی مطالب، مهارت مقاله نویسی را در مخاطبان تقویت می نماید و از این رو برای دانشجویان مقاطع مختلف به ویژه مقاطع تحصیلات تکمیلی می تواند بسیار مفید باشد."],"pages_count":373,"token":"28a9651bd6c5e238","deleted_at":null,"published_at":"2018-01-22 08:57:28","available_for_web":true,"publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":100,"writer_authors":[{"id":1421,"title":"میثم بابایی فارساز","firstname":"میثم","lastname":"بابایی فارساز","token":"77c5e334ea56bbee","national_code":null,"pivot":{"book_id":888,"author_id":1421,"created_at":"2018-01-21 14:20:27","updated_at":"2022-08-15 10:07:15","role":"writer"}},{"id":1500,"title":"محمود جعفرپور","firstname":"محمود","lastname":"جعفرپور","token":"f09c9ca1eedaeabe","national_code":null,"pivot":{"book_id":888,"author_id":1500,"created_at":"2018-01-21 14:20:27","updated_at":"2022-08-15 10:07:15","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/28a9651bd6c5e238","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/28a9651bd6c5e238","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1421,"title":"میثم بابایی فارساز","firstname":"میثم","lastname":"بابایی فارساز","token":"77c5e334ea56bbee","national_code":null,"pivot":{"book_id":888,"author_id":1421,"created_at":"2018-01-21 14:20:27","updated_at":"2022-08-15 10:07:15","role":"writer"}},{"id":1500,"title":"محمود جعفرپور","firstname":"محمود","lastname":"جعفرپور","token":"f09c9ca1eedaeabe","national_code":null,"pivot":{"book_id":888,"author_id":1500,"created_at":"2018-01-21 14:20:27","updated_at":"2022-08-15 10:07:15","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":[{"title":"گفتار اول: مقدمه ای بر نگارش مقاله","page":"24"},{"title":"گفتار دوم: انواع مقاله های علمی و ساختار آنها","page":"48"},{"title":"گفتار سوم: نگارش عنوان مقاله","page":"62"},{"title":"گفتار چهارم: نگارش مقدمه مقاله","page":"78"},{"title":"گفتار پنجم: نگارش بدنه مقاله","page":"98"},{"title":"گفتار ششم: تدوین فرضیه ها و روش های تحقیق در مقاله","page":"114"},{"title":"گفتار هفتم: بیان یافته ها، نتایج، بحث و پیشنهادات","page":"138"}],"pages_count":373,"version":"6.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"28a9651bd6c5e238","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۳۷۳"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"logo":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"tags":[{"title":"فن نگارش","token":"0261643dfb56e3e6","pivot":{"taggable_id":888,"tag_id":3431}},{"title":"مقاله نویسی","token":"eb1c8bda7e305699","pivot":{"taggable_id":888,"tag_id":3433}},{"title":"آثار علمی و فنی","token":"31d905b85c183cb2","pivot":{"taggable_id":888,"tag_id":3434}},{"title":"پلک","token":"1c7516b202669412","pivot":{"taggable_id":888,"tag_id":3226}}],"study_subjects":[{"id":38644,"title":"نقد و تفسیر و مقاله نویسی","token":"bf700e650f7287b8","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:59:56","updated_at":"2021-02-17 17:00:03","description":"علوم انسانی - کارشناسی || خبرنگاری - ","study_fields":[{"id":88,"title":"خبرنگاری","token":"e2408105f441de8c","books_count":18,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-12-23 02:59:53","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1051,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-08-12 21:08:18"}]}]}],"study_fields":[{"id":88,"title":"خبرنگاری","token":"e2408105f441de8c","books_count":18,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-12-23 02:59:53","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1051,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-08-12 21:08:18"}]}],"study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1051,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-08-12 21:08:18"}],"views":0,"titleLink":"مقاله-نویسی-علمی","urlify":"مقاله-نویسی-علمی","pages_count_fa":"۳۷۳","authorTitle":"میثم بابایی فارساز, محمود جعفرپور","tocStr":"گفتار اول: مقدمه ای بر نگارش مقاله, گفتار دوم: انواع مقاله های علمی و ساختار آنها, گفتار سوم: نگارش عنوان مقاله, گفتار چهارم: نگارش مقدمه مقاله, گفتار پنجم: نگارش بدنه مقاله, گفتار ششم: تدوین فرضیه ها و روش های تحقیق در مقاله, گفتار هفتم: بیان یافته ها، نتایج، بحث و پیشنهادات","url":"/preview/28a9651bd6c5e238/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C"}
{"toc":[{"title":"گفتار اول: مقدمه ای بر نگارش مقاله","page":"24"},{"title":"گفتار دوم: انواع مقاله های علمی و ساختار آنها","page":"48"},{"title":"گفتار سوم: نگارش عنوان مقاله","page":"62"},{"title":"گفتار چهارم: نگارش مقدمه مقاله","page":"78"},{"title":"گفتار پنجم: نگارش بدنه مقاله","page":"98"},{"title":"گفتار ششم: تدوین فرضیه ها و روش های تحقیق در مقاله","page":"114"},{"title":"گفتار هفتم: بیان یافته ها، نتایج، بحث و پیشنهادات","page":"138"}],"pages_count":373,"version":"6.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"28a9651bd6c5e238","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/a835c75f8c48fd0f317ea24dd4b510be.jpg","blurred":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/81df36da1b5c0c6607a3b114925ff9f2.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.21421,0.04734,0.77773,0.94076]},"elements":[{"words":[{"str":"1","boundary":[0.21420651187796108,0.04734022741612228,0.22227005140956282,0.0592404649458135],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21421,0.04734,0.22227,0.05924],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/1a070fa7c3eb8db6e9c8adb2b1e9b8f2.jpg","blurred":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/b46ce4c2b52a292b6894af3c65d1a205.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.52629,0.04738,0.21438,0.93916]},"elements":[{"words":[{"str":"2","boundary":[0.7767879809146199,0.047796586382868,0.785624075131884,0.06083696643037394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77679,0.0478,0.78562,0.06084],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مقالهنويسي","boundary":[0.6659040254023723,0.04738149356071852,0.7204347636168139,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.6351598871005678,0.04738149356071852,0.6625792883303653,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6270946641577905,0.04738149356071852,0.6318923860085347,0.05928173109040973],"dir":"ltr"},{"str":"رويكردي","boundary":[0.5784070461342025,0.04738149356071852,0.6272461711636034,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"كاربردي","boundary":[0.5310291220053089,0.04738149356071852,0.575141228453345,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5262920029568898,0.04738149356071852,0.5310897248076342,0.05928173109040973],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52629,0.04738,0.72043,0.05928],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/7047157c8b75d0329db27c7ae227f3d0.jpg","blurred":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/cd72a5d7cde8d7736609e3e503bd3184.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.21421,0.04738,0.33115,0.30123]},"elements":[{"words":[{"str":"گفتار","boundary":[0.4222634824098652,0.04738149356071852,0.4494674070091731,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.4014986055576089,0.04738149356071852,0.4188865595914116,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3982664561002654,0.04738149356071852,0.40153732401465,0.05928173109040973],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمهاي","boundary":[0.35230596418131105,0.04738149356071852,0.3949282517388528,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3399076408722825,0.04738149356071852,0.34903846308927783,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.3007952656160747,0.04738149356071852,0.3365997379120325,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.27458623702160545,0.04738149356071852,0.2974637948993649,0.05928173109040973],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.27459,0.04738,0.44947,0.05928],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مقالهنويسي","boundary":[0.43788649574947075,0.13207385317695963,0.668848492994187,0.1748291975950119],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.30724572427001784,0.13207385317695963,0.4241208292732099,0.1748291975950119],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6119754040522831,0.21518919193512476,0.6231848056180908,0.24134121093750005],"dir":"ltr"},{"str":"رويكردي","boundary":[0.4887940694197103,0.21518919193512476,0.6120382950841704,0.24134121093750005],"dir":"rtl"},{"str":"كاربردي","boundary":[0.36409965054937665,0.21518919193512476,0.48035557272941093,0.24134121093750005],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.35291244581835285,0.21518919193512476,0.3641218473841604,0.24134121093750005],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30725,0.13207,0.66885,0.24134],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"محمود","boundary":[0.4969581902489836,0.402713895950861,0.5527165989046067,0.419317221366538],"dir":"rtl"},{"str":"جعفرپور","boundary":[0.4232720674708511,0.402713895950861,0.49237115688316924,0.419317221366538],"dir":"rtl"},{"str":"ميثم","boundary":[0.5309319982527468,0.44761869850430525,0.5628946742380968,0.46308188140216744],"dir":"rtl"},{"str":"بابايي","boundary":[0.4806299385101307,0.44761869850430525,0.5266621417291086,0.46308188140216744],"dir":"rtl"},{"str":"فارساني","boundary":[0.41309095796512213,0.44761869850430525,0.4764694533113806,0.46308188140216744],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.41309,0.40271,0.56289,0.46308],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نشر","boundary":[0.491414939014146,0.6491703978622327,0.5161205604650382,0.6628521080760094],"dir":"rtl"},{"str":"پلك","boundary":[0.4599643829172406,0.6491703978622327,0.48752861798998687,0.6628521080760094],"dir":"rtl"},{"str":"1392","boundary":[0.4677262188770538,0.6850848871733967,0.508269372668929,0.6987665973871733],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45996,0.64917,0.51612,0.69877],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"3","boundary":[0.21420651187796108,0.04779710657289193,0.2230426060952253,0.06083748662039786],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21421,0.0478,0.22304,0.06084],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/bdc4025816b169272bd923ec964c548c.jpg","blurred":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/c9d609617922519c9832e778d062dbdd.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.26189,0.04738,0.21438,0.28251]},"elements":[{"words":[{"str":"4","boundary":[0.7767879775545176,0.047796588758165046,0.7856240717717817,0.06083696880567098],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77679,0.0478,0.78562,0.06084],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مقالهنويسي","boundary":[0.665904018682168,0.04738150543720305,0.720433921911226,0.059281742966894264],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.6351599072611808,0.04738150543720305,0.6625793084909781,0.059281742966894264],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6270946708779948,0.04738150543720305,0.631892392728739,0.059281742966894264],"dir":"ltr"},{"str":"رويكردي","boundary":[0.578407059574611,0.04738150543720305,0.6272459258761466,0.059281742966894264],"dir":"rtl"},{"str":"كاربردي","boundary":[0.5310291152851047,0.04738150543720305,0.5751424001209636,0.059281742966894264],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5262919928765835,0.04738150543720305,0.5310897147273277,0.059281742966894264],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52629,0.04738,0.72043,0.05928],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سرشن","boundary":[0.7179072107792076,0.09501560273159143,0.7402939585363395,0.10570443883610449],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.584960165989046,0.09501561460807595,0.7402926480965021,0.10570445071258902],"dir":"ltr"},{"str":"اسنامه","boundary":[0.6912066126810255,0.09501560273159143,0.7179524713551292,0.10570443883610449],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6886855280400523,0.09501561460807595,0.6912197170793992,0.10570445071258902],"dir":"ltr"},{"str":"جعفرپور،محمود،","boundary":[0.6191324216256173,0.09501561460807595,0.6852239340075937,0.10570445071258902],"dir":"rtl"},{"str":"1362","boundary":[0.59151187796109,0.09501561460807595,0.6157112664224992,0.10570445071258902],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7160061825879507,0.10848353622327793,0.7403198817244043,0.11917237232779099],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7079409294042539,0.10848353622327793,0.7126282718994658,0.11917237232779099],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.6933239810490238,0.10848353622327793,0.7045327945969557,0.11917237232779099],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآور","boundary":[0.6604611908202009,0.10848353622327793,0.6898735089546721,0.11917237232779099],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6579421054400053,0.10848353622327793,0.6604762944793521,0.11917237232779099],"dir":"ltr"},{"str":"مقاله","boundary":[0.6346596216524981,0.10848353622327793,0.6545761399146534,0.11917237232779099],"dir":"rtl"},{"str":"نويسي","boundary":[0.604014986055576,0.10848353622327793,0.6312015725278048,0.11917237232779099],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.5778051812775108,0.10848353622327793,0.6005917139881052,0.11917237232779099],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5743789019186183,0.10848353622327793,0.5777658848829004,0.11917237232779099],"dir":"ltr"},{"str":"رويكردي","boundary":[0.5362768388158999,0.10848353622327793,0.574389469439871,0.11917237232779099],"dir":"rtl"},{"str":"كاربردي","boundary":[0.49827309230200595,0.10848353622327793,0.5328570612546621,0.11917237232779099],"dir":"rtl"},{"str":"/(","boundary":[0.4911167131480797,0.10848353622327793,0.4982989314875172,0.11917237232779099],"dir":"ltr"},{"str":"محمود","boundary":[0.4595677228587749,0.10848353622327793,0.48769933805987703,0.11917237232779099],"dir":"rtl"},{"str":"جعفرپور،","boundary":[0.4209591243573804,0.10848353622327793,0.456122475723262,0.11917237232779099],"dir":"rtl"},{"str":"ميثم","boundary":[0.3988862773428312,0.10848353622327793,0.4175902859446927,0.11917237232779099],"dir":"rtl"},{"str":"بابايي","boundary":[0.3725767111320184,0.10848353622327793,0.39538138839420717,0.11917237232779099],"dir":"rtl"},{"str":"فارساني؛","boundary":[0.3342705050233527,0.10848353622327793,0.36905482006653,0.11917237232779099],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3274164174590908,0.10848353622327793,0.33080340042337286,0.11917237232779099],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.3191515574073452,0.10848353622327793,0.327425170525184,0.11917237232779099],"dir":"rtl"},{"str":"سفارش","boundary":[0.28457561909882056,0.10848353622327793,0.3157630959981183,0.11917237232779099],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4033243170592386,0.12187985451306407,0.7403094654077483,0.13256869061757715],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.7091596384530089,0.12187985451306407,0.740286616713148,0.13256869061757715],"dir":"rtl"},{"str":"علامه","boundary":[0.6808329861227781,0.12187985451306407,0.7057817445650347,0.13256869061757715],"dir":"rtl"},{"str":"طباطبايي","boundary":[0.638999176774974,0.12187985451306407,0.6774486912402137,0.13256869061757715],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6321466012566782,0.12187985451306407,0.6355335842209603,0.13256869061757715],"dir":"ltr"},{"str":"ره","boundary":[0.6234780417324687,0.12187985451306407,0.6321541614865092,0.13256869061757715],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6201500285608682,0.12187985451306407,0.6235007224219615,0.13256869061757715],"dir":"ltr"},{"str":"معاونت","boundary":[0.5874928597829374,0.12187985451306407,0.6167297805853298,0.13256869061757715],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجويي","boundary":[0.542030173717281,0.12187985451306407,0.5840723093982056,0.13256869061757715],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5338651254998151,0.12187985451306407,0.5385524679950271,0.13256869061757715],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگي،","boundary":[0.49404690702597354,0.12187985451306407,0.5304293034508248,0.13256869061757715],"dir":"rtl"},{"str":"مديرت","boundary":[0.4622939417358288,0.12187985451306407,0.4906372433721985,0.13256869061757715],"dir":"rtl"},{"str":"امور","boundary":[0.4428384462887672,0.12187985451306407,0.4588056516918114,0.13256869061757715],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگي","boundary":[0.40584320083330533,0.12187985451306407,0.43939338395887234,0.13256869061757715],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.698174624508585,0.13527617280285034,0.7403002251268438,0.1459650089073634],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.6793239474480024,0.13527617280285034,0.6947176338160679,0.1459650089073634],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6768033668223514,0.13527617280285034,0.6793375558616982,0.1459650089073634],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.6492856422835254,0.13527617280285034,0.6733498538355567,0.1459650089073634],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6467650616578743,0.13527617280285034,0.6492992506972212,0.1459650089073634],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.6084619132421626,0.13527617280285034,0.6432957897920097,0.1459650089073634],"dir":"rtl"},{"str":"پلك،","boundary":[0.583764137629784,0.13527617280285034,0.605038624374181,0.1459650089073634],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5496932226739693,0.13527617280285034,0.5561042975706461,0.1459650089073634],"dir":"ltr"},{"str":"1391","boundary":[0.5561451228117334,0.13527617280285034,0.5803445112731427,0.1459650089073634],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5592705386243741,0.14867249109263664,0.7403138503410504,0.15936132719714968],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.6981761533550619,0.14867249109263664,0.7403017539733208,0.15936132719714968],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهري","boundary":[0.6643063069117301,0.14867249109263664,0.6947672289237592,0.15936132719714968],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.661785726286079,0.14867249109263664,0.6643199153254259,0.15936132719714968],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.6514040186821679,0.14867249109263664,0.6583896710459998,0.15936132719714968],"dir":"rtl"},{"str":":.","boundary":[0.6462630623970969,0.14867249109263664,0.6513042236483989,0.15936132719714968],"dir":"ltr"},{"str":"مصور،","boundary":[0.6203571620577265,0.14867249109263664,0.6461753469305467,0.15936132719714968],"dir":"rtl"},{"str":"جدول،","boundary":[0.5897125432613151,0.14867249109263664,0.6168915695037128,0.15936132719714968],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.5617895904035483,0.14867249109263664,0.5862182050334329,0.15936132719714968],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.3867838782298982,0.1620702345605701,0.7403017371728099,0.17275907066508314],"dir":"ltr"},{"str":"شابك","boundary":[0.7153136655354323,0.16206882125890731,0.7402920600786264,0.17275765736342036],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5990885890931085,0.16206882125890731,0.6016135546520615,0.17275765736342036],"dir":"ltr"},{"str":"978","boundary":[0.6050371291287255,0.16206882125890731,0.6231866704747825,0.17275765736342036],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6230803736433587,0.16206882125890731,0.6294914485400355,0.17275765736342036],"dir":"ltr"},{"str":"964","boundary":[0.6296320856154026,0.16206882125890731,0.6477816269614596,0.17275765736342036],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6476752965290145,0.16206882125890731,0.6540863714256913,0.17275765736342036],"dir":"ltr"},{"str":"235","boundary":[0.6541271966667787,0.16206882125890731,0.6722767380128355,0.17275765736342036],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6721704411814119,0.16206882125890731,0.6785815160780887,0.17275765736342036],"dir":"ltr"},{"str":"200","boundary":[0.6787221531534557,0.16206882125890731,0.6968716944995127,0.17275765736342036],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6967653976680891,0.16206882125890731,0.7031764725647659,0.17275765736342036],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7032172978058533,0.16206882125890731,0.7092654816706428,0.17275765736342036],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7127930681092705,0.16206882125890731,0.7153272571486172,0.17275765736342036],"dir":"ltr"},{"str":"دوره؛","boundary":[0.5747962098047781,0.16206882125890731,0.5956397634488088,0.17275765736342036],"dir":"rtl"},{"str":"69000","boundary":[0.5377012029165686,0.16206882125890731,0.5679504384933302,0.17275765736342036],"dir":"ltr"},{"str":"ريال","boundary":[0.5194553274419542,0.16206882125890731,0.5377208427136185,0.17275765736342036],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.40573421592016395,0.1620702345605701,0.40825918147911694,0.17275907066508314],"dir":"ltr"},{"str":"978","boundary":[0.41168272235475956,0.1620702345605701,0.4298322637008165,0.17275907066508314],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4297259668693928,0.1620702345605701,0.43613704176606966,0.17275907066508314],"dir":"ltr"},{"str":"964","boundary":[0.43627767884143676,0.1620702345605701,0.4544272201874937,0.17275907066508314],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.45432092335607005,0.1620702345605701,0.46073199825274685,0.17275907066508314],"dir":"ltr"},{"str":"235","boundary":[0.46077282349383414,0.1620702345605701,0.4789223648398911,0.17275907066508314],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.47881606800846743,0.1620702345605701,0.48522714290514424,0.17275907066508314],"dir":"ltr"},{"str":"201","boundary":[0.48536776318000063,0.1620702345605701,0.5035173045260576,0.17275907066508314],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.503411007694634,0.1620702345605701,0.5098220825913108,0.17275907066508314],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5099626860656563,0.1620702345605701,0.5160108699304459,0.17275907066508314],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.39535262591982795,0.1620702345605701,0.40233827828365976,0.17275907066508314],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.39283206209468763,0.1620702345605701,0.39537229931789925,0.17275907066508314],"dir":"ltr"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.7089509761096737,0.17553815617577193,0.740370535264272,0.186226992280285],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6735691005006552,0.17553815617577193,0.7055035113067437,0.186226992280285],"dir":"rtl"},{"str":"نويسي","boundary":[0.6429244649037331,0.17553815617577193,0.6701110513759618,0.186226992280285],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.640503679311851,0.17553815617577193,0.6430378683511978,0.186226992280285],"dir":"ltr"},{"str":"فيپا","boundary":[0.623166560263432,0.17553815617577193,0.637078827996371,0.186226992280285],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6618779610900171,0.18893448634204274,0.7403034004233727,0.1996233224465558],"dir":"ltr"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.7053220489902893,0.18893448634204274,0.7402805517287725,0.1996233224465558],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7028014851651491,0.18893448634204274,0.7053356742044958,0.1996233224465558],"dir":"ltr"},{"str":"واژه","boundary":[0.6836514230032593,0.18893448634204274,0.6994523033500217,0.1996233224465558],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.6643970296697019,0.18893448634204274,0.6801979772185075,0.1996233224465558],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7103647390880683,0.202330804631829,0.7403410503679312,0.21301964073634208],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7078441584624172,0.202330804631829,0.710378347501764,0.21301964073634208],"dir":"ltr"},{"str":"مقاله","boundary":[0.6846614697086791,0.202330804631829,0.704396004838547,0.21301964073634208],"dir":"rtl"},{"str":"نويسي","boundary":[0.6540168509122677,0.202330804631829,0.6812034373844965,0.21301964073634208],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7103662511340345,0.21579872624703084,0.7403425624138973,0.2264875623515439],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7078456705083834,0.21579872624703084,0.7103798595477302,0.2264875623515439],"dir":"ltr"},{"str":"فن","boundary":[0.692121904505897,0.21579872624703084,0.7043543563724337,0.2264875623515439],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.659662813749538,0.21579872624703084,0.6886774805954101,0.2264875623515439],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.6485749806794127,0.21337181765884794,0.6561352105103995,0.224060653763361],"dir":"ltr"},{"str":"آثار","boundary":[0.632145089210712,0.21579872624703084,0.6452333590941164,0.2264875623515439],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.605835472598367,0.21579872624703084,0.6287610967373407,0.2264875623515439],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5977702194146702,0.21579872624703084,0.6024575619098821,0.2264875623515439],"dir":"rtl"},{"str":"فني","boundary":[0.5784160646483653,0.21579872624703084,0.5943126575047881,0.2264875623515439],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.71430059473808,0.22919505641330165,0.7403352037901951,0.23988389251781472],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.6859739256073385,0.22919505641330165,0.7108773226706091,0.23988389251781472],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6834533449816874,0.22919505641330165,0.6859875340210342,0.23988389251781472],"dir":"ltr"},{"str":"بابايي","boundary":[0.6571482813077517,0.22919505641330165,0.6799529585699405,0.23988389251781472],"dir":"rtl"},{"str":"فارساني","boundary":[0.621563774738752,0.22919505641330165,0.653653590269144,0.23988389251781472],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6153129935150028,0.22919505641330165,0.6181405194717919,0.23988389251781472],"dir":"ltr"},{"str":"ميثم،","boundary":[0.5904141325896307,0.22919505641330165,0.6119456671482812,0.23988389251781472],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5562449178455025,0.22919505641330165,0.5626559927421793,0.23988389251781472],"dir":"ltr"},{"str":"1362","boundary":[0.562796596216525,0.22919505641330165,0.5869959846779342,0.23988389251781472],"dir":"ltr"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7143051308759786,0.24266298990498816,0.7403397399280938,0.25335182600950124],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.6859784785457478,0.24266298990498816,0.7108818756090185,0.25335182600950124],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6834578811195859,0.24266298990498816,0.6859920701589328,0.25335182600950124],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6488849333019724,0.24266298990498816,0.6800119115621115,0.25335182600950124],"dir":"rtl"},{"str":"علامه","boundary":[0.6205582809717415,0.24266298990498816,0.6455070394139982,0.25335182600950124],"dir":"rtl"},{"str":"طباطبايي","boundary":[0.5787245052249588,0.24266298990498816,0.6171740196901985,0.25335182600950124],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.576205436645274,0.24266298990498816,0.5787396256846208,0.25335182600950124],"dir":"ltr"},{"str":"مديريت","boundary":[0.5406239877692282,0.24266298990498816,0.5727791572863815,0.25335182600950124],"dir":"rtl"},{"str":"امور","boundary":[0.521269782601391,0.24266298990498816,0.5372369880044353,0.25335182600950124],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگي","boundary":[0.4842745371459292,0.24266298990498816,0.5178247202714962,0.25335182600950124],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.7269080340042338,0.25613091152018996,0.7403304660461678,0.26681974762470306],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.7021104801585968,0.25613091152018996,0.7234968583044924,0.26681974762470306],"dir":"rtl"},{"str":"كنگره","boundary":[0.6736840159940862,0.25613091152018996,0.6987008165048217,0.26681974762470306],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.6341697187594503,0.25613091152018996,0.6402179026242398,0.26681974762470306],"dir":"ltr"},{"str":"1391","boundary":[0.6435444205503846,0.25613091152018996,0.6677438090117939,0.26681974762470306],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6711634353684351,0.25613091152018996,0.6736976244077819,0.26681974762470306],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.6285252343671247,0.25613091152018996,0.634134924901717,0.26681974762470306],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.622477067302846,0.25613091152018996,0.6285252511676356,0.26681974762470306],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.6155216558583381,0.25613091152018996,0.6225073082221699,0.26681974762470306],"dir":"rtl"},{"str":"PN","boundary":[0.5648167064278754,0.25370400293200707,0.5840556768925775,0.26439283903652017],"dir":"ltr"},{"str":"4500","boundary":[0.5874989079668022,0.25613091152018996,0.6116982964282114,0.26681974762470306],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6116916266254494,0.25613091152018996,0.6155322233795907,0.26681974762470306],"dir":"ltr"},{"str":"رده","boundary":[0.7268913846980948,0.26952865498812345,0.7403138167400288,0.2802174910926365],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.7020938476529687,0.26952865498812345,0.7234802257988643,0.2802174910926365],"dir":"rtl"},{"str":"ديويي","boundary":[0.673868502402473,0.26952865498812345,0.6986350593058029,0.2802174910926365],"dir":"rtl"},{"str":"808","boundary":[0.6278024931957932,0.26952865498812345,0.6459520345418501,0.2802174910926365],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6459470615906724,0.26952865498812345,0.6497876583448137,0.2802174910926365],"dir":"ltr"},{"str":"066","boundary":[0.6497770572225395,0.26952865498812345,0.6679265985685965,0.2802174910926365],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6713479049763112,0.26952865498812345,0.673882094015658,0.2802174910926365],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.7160061825879507,0.2828544388361045,0.7402972010349115,0.29354327494061755],"dir":"rtl"},{"str":"كتابشناسي","boundary":[0.6683253250898826,0.2828544388361045,0.7125786599912637,0.29354327494061755],"dir":"rtl"},{"str":"ملي","boundary":[0.6487685225630859,0.2828544388361045,0.6648839924733712,0.29354327494061755],"dir":"rtl"},{"str":"2910773","boundary":[0.6003845636907362,0.2828544388361045,0.6427334934982023,0.29354327494061755],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6462494539834011,0.2828544388361045,0.648884950102483,0.29354327494061755],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28458,0.09502,0.74037,0.29354],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"عنوان","boundary":[0.7063277107624072,0.4398093068029988,0.7381118241994556,0.45284968685050475],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.6724572258996674,0.4398093068029988,0.7017989617284366,0.45284968685050475],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6693323309028594,0.4398093068029988,0.6723391855112395,0.45284968685050475],"dir":"ltr"},{"str":"مؤلفين","boundary":[0.6989675918147912,0.4605457794870843,0.7380898995329458,0.47358615953459027],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6958426632169618,0.4605457794870843,0.6988495178253418,0.47358615953459027],"dir":"ltr"},{"str":"ناشر","boundary":[0.7143892510332314,0.4992391880381532,0.7380640805080474,0.5122795680856592],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7113657807197339,0.4992391880381532,0.714372635328114,0.5122795680856592],"dir":"ltr"},{"str":"نوبت","boundary":[0.7114672558045764,0.518621112028652,0.7381083565740398,0.531661492076158],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.680721699539666,0.518621112028652,0.7069071603776754,0.531661492076158],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.677799704311011,0.518621112028652,0.6808065589193911,0.531661492076158],"dir":"ltr"},{"str":"تيراژ","boundary":[0.7129817546453412,0.5379326203421911,0.7380613201841335,0.5509730003896971],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7099583011323545,0.5379326203421911,0.7129651557407345,0.5509730003896971],"dir":"ltr"},{"str":"تاريخ","boundary":[0.7095561473068781,0.5573145205797209,0.7380474782433386,0.5703549006272268],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.6728632774436343,0.5573145205797209,0.7050347770572225,0.5703549006272268],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6698398239306474,0.5573145205797209,0.6728466785390276,0.5703549006272268],"dir":"ltr"},{"str":"قيمت","boundary":[0.7057859614932294,0.5766964445702197,0.7379685292832902,0.5897368246177257],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7027625079802426,0.5766964445702197,0.7057693625886228,0.5897368246177257],"dir":"ltr"},{"str":"شابك","boundary":[0.7057247068310877,0.5960079528837589,0.738088054836867,0.6090483329312648],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7027012533181008,0.5960079528837589,0.705708107926481,0.6090483329312648],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66933,0.43981,0.73811,0.60905],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"انتشارات","boundary":[0.47407731595040487,0.37944702763138355,0.540592580894459,0.3949102105292458],"dir":"rtl"},{"str":"پلك","boundary":[0.43546923826484324,0.37944702763138355,0.4693351365881523,0.3949102105292458],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.43547,0.37945,0.54059,0.39491],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مقالهنويسي","boundary":[0.42196063640334663,0.4406771484375,0.49537089445919147,0.45371752848500596],"dir":"rtl"},{"str":"علمي؛","boundary":[0.3788168912334935,0.4406771484375,0.41801323544235747,0.45371752848500596],"dir":"rtl"},{"str":"رويكردي","boundary":[0.31732764356036425,0.4406771484375,0.3748723843284836,0.45371752848500596],"dir":"rtl"},{"str":"كاربردي","boundary":[0.2618871341688787,0.4406771484375,0.31345745774671546,0.45371752848500596],"dir":"rtl"},{"str":"محمود","boundary":[0.3123875541816471,0.4605457794870843,0.3507111152179026,0.47358615953459027],"dir":"rtl"},{"str":"جعفرپور","boundary":[0.2618852861126978,0.4605457794870843,0.307845888915023,0.47358615953459027],"dir":"rtl"},{"str":"ميثم","boundary":[0.344442827861967,0.4798572878006235,0.37094004233728706,0.49289766784812944],"dir":"rtl"},{"str":"بابايي","boundary":[0.3095651523806323,0.4798572878006235,0.3398956453076173,0.49289766784812944],"dir":"rtl"},{"str":"فارساني","boundary":[0.2618852861126978,0.4798572878006235,0.3049866099929438,0.49289766784812944],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.29051312119888445,0.4992391880381532,0.33790114982695474,0.5122795680856592],"dir":"rtl"},{"str":"پلك","boundary":[0.2618852861126978,0.4992391880381532,0.2860891841671987,0.5122795680856592],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.2618871341688787,0.518621112028652,0.280562837270253,0.531661492076158],"dir":"rtl"},{"str":"1000","boundary":[0.26188898222505963,0.5379326203421911,0.2965847639528241,0.5509730003896971],"dir":"ltr"},{"str":"1392","boundary":[0.26188898222505963,0.5573145205797209,0.2965847639528241,0.5703549006272268],"dir":"ltr"},{"str":"25000","boundary":[0.2975746278686872,0.5766959314872978,0.34090410806088506,0.5897370939576065],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.26189081348072984,0.5766964445702197,0.29293528107254463,0.5897368246177257],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.2618908302812405,0.5960079528837589,0.28791266657706394,0.6090483329312648],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.28769628036692313,0.5960079528837589,0.2946138906622761,0.6090483329312648],"dir":"ltr"},{"str":"964","boundary":[0.2947522428681832,0.5960079528837589,0.3200393367158362,0.6090483329312648],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3199526393602365,0.5960079528837589,0.32687024965558953,0.6090483329312648],"dir":"ltr"},{"str":"235","boundary":[0.32700860186149655,0.5960079528837589,0.35303043815732,0.6090483329312648],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3529154934310003,0.5960079528837589,0.3598331037263533,0.6090483329312648],"dir":"ltr"},{"str":"200","boundary":[0.3599714727327711,0.5960079528837589,0.3859933090285945,0.6090483329312648],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3857769396189644,0.5960079528837589,0.3926945499143174,0.6090483329312648],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.3928328853197137,0.5960079528837589,0.40148450992910184,0.6090483329312648],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26189,0.44068,0.49537,0.60905],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تذكر","boundary":[0.6327408353213938,0.6352215855106887,0.6646992453210577,0.6489032957244655],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6289125768623366,0.6352215855106887,0.6327582540909243,0.6489032957244655],"dir":"ltr"},{"str":"كليه","boundary":[0.5955382211619233,0.6352215855106887,0.6247630455965861,0.6489032957244655],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.552898995329458,0.6352215855106887,0.5915376969859883,0.6489032957244655],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5269934141997917,0.6352215855106887,0.548772682369544,0.6489032957244655],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.4886895433621182,0.6352215855106887,0.5228272349719432,0.6489032957244655],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4555261583952152,0.6352215855106887,0.4845179584019354,0.6489032957244655],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.4220608178488626,0.6352215855106887,0.45133209233560695,0.6489032957244655],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.3707528644870804,0.6352215855106887,0.41796740700917306,0.6489032957244655],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.3152044118141191,0.6352215855106887,0.3667353388663015,0.6489032957244655],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.31137423137663384,0.6352215855106887,0.31526442323846643,0.6489032957244655],"dir":"ltr"},{"str":"نقل","boundary":[0.5821320520143812,0.656884174584323,0.6058177077383152,0.6705658847980996],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.5359645677228588,0.656884174584323,0.578137344175263,0.6705658847980996],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5228617821981788,0.656884174584323,0.5317685796848224,0.6705658847980996],"dir":"rtl"},{"str":"ذكر","boundary":[0.49423500554416855,0.656884174584323,0.5186677329390813,0.6705658847980996],"dir":"rtl"},{"str":"مأخذ","boundary":[0.45643434360404556,0.656884174584323,0.49009901885017304,0.6705658847980996],"dir":"rtl"},{"str":"بلامانع","boundary":[0.40956236349585023,0.656884174584323,0.45226273512314774,0.6705658847980996],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.37418097510164305,0.656884174584323,0.40544515036457107,0.6705658847980996],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.37024625180605486,0.656884174584323,0.37411128322300996,0.6705658847980996],"dir":"ltr"},{"str":"مركز","boundary":[0.664996320688149,0.676302427070962,0.6896614193071469,0.686991263175475],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.6414083868149592,0.676302427070962,0.6617963610093747,0.686991263175475],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6324374348980208,0.676302427070962,0.6382134504888949,0.686991263175475],"dir":"rtl"},{"str":"پخش","boundary":[0.6007857598871005,0.676302427070962,0.6292212963274083,0.686991263175475],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5945349618628406,0.676302427070962,0.5975590537952353,0.686991263175475],"dir":"ltr"},{"str":"تهران،","boundary":[0.5623813043916535,0.6762919887544536,0.5906474748832364,0.6869808248589667],"dir":"rtl"},{"str":"خيابان","boundary":[0.5286112697826013,0.6762919887544536,0.5586495749470783,0.6869808248589667],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب،","boundary":[0.49302678001411243,0.6762919887544536,0.524921541614865,0.6869808248589667],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.48153523067101234,0.6762919887544536,0.4893676287759147,0.6869808248589667],"dir":"rtl"},{"str":"وصال","boundary":[0.45280634051275154,0.6762919887544536,0.4778585228990961,0.6869808248589667],"dir":"rtl"},{"str":"شيرازي","boundary":[0.4143988441248614,0.6762919887544536,0.44907304862067804,0.6869808248589667],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4112749907597191,0.6762919887544536,0.41433537179530255,0.6869808248589667],"dir":"ltr"},{"str":"پ","boundary":[0.397262860790968,0.6762919887544536,0.4074994119821242,0.6869808248589667],"dir":"rtl"},{"str":"،17","boundary":[0.38012985114747483,0.6762919887544536,0.39717062598702996,0.6869808248589667],"dir":"ltr"},{"str":"طبقه","boundary":[0.3530128355902019,0.6762919887544536,0.376425355330802,0.6869808248589667],"dir":"rtl"},{"str":"،4","boundary":[0.3428337253452505,0.6762919887544536,0.35304912469339067,0.6869808248589667],"dir":"ltr"},{"str":"واحد","boundary":[0.3172287725546856,0.6762919887544536,0.33912924632908836,0.6869808248589667],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.3101735660764087,0.6762919887544536,0.3172650616578744,0.6869808248589667],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن","boundary":[0.6245778031652162,0.6915521657883016,0.6489695238735257,0.7022410018928147],"dir":"rtl"},{"str":"66481065","boundary":[0.546757333422936,0.6915417274717933,0.6017443970296696,0.7022305635763064],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6055229998991969,0.6915417274717933,0.6076020631027184,0.7022305635763064],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.6112717986626793,0.6915417274717933,0.6178340781559759,0.7022305635763064],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6215537112328214,0.6915521657883016,0.6245778031652163,0.7022410018928147],"dir":"ltr"},{"str":"وب","boundary":[0.5133910150868586,0.6915521657883016,0.5305224958838749,0.7022410018928147],"dir":"rtl"},{"str":"سايت","boundary":[0.4803271059440207,0.6915521657883016,0.5101930378683511,0.7022410018928147],"dir":"rtl"},{"str":"www","boundary":[0.3509972615167501,0.690534429928741,0.3834640805080475,0.7012232660332541],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.38345638587413056,0.690534429928741,0.387266741708948,0.7012232660332541],"dir":"ltr"},{"str":"pelkbook","boundary":[0.38728638150599776,0.690534429928741,0.44382782836598234,0.7012232660332541],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.44383690064177955,0.690534429928741,0.44764725647659687,0.7012232660332541],"dir":"ltr"},{"str":"com","boundary":[0.44766691307415746,0.690534429928741,0.4740309465407749,0.7012232660332541],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.4779048251066832,0.6915417274717933,0.4804072611807399,0.7022305635763064],"dir":"ltr"},{"str":"پست","boundary":[0.5894948086421827,0.7068015838405581,0.6167585094586875,0.7174904199450712],"dir":"rtl"},{"str":"الكترونيكي","boundary":[0.5283083565740399,0.7068015838405581,0.5862573166224252,0.7174904199450712],"dir":"rtl"},{"str":"ketab","boundary":[0.3831504485736366,0.7057838479809976,0.4189027754443735,0.7164726840855107],"dir":"ltr"},{"str":"@","boundary":[0.4189360236551191,0.7057838479809976,0.4325141964315715,0.7164726840855107],"dir":"ltr"},{"str":"pelkbook","boundary":[0.4324431302711602,0.7057838479809976,0.49086321024159135,0.7164726840855107],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4907068142871543,0.7057838479809976,0.4947439770169013,0.7164726840855107],"dir":"ltr"},{"str":"com","boundary":[0.49473944087900273,0.7057838479809976,0.5215782567790062,0.7164726840855107],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5252827525956789,0.7068015838405581,0.5283068445280736,0.7174904199450712],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31017,0.63522,0.68966,0.71749],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/c92b2cc7cc2b9c7b030d87e2e86e4af6.jpg","blurred":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/1c5d2f818ddb9d0b5fe60a403cbf2e17.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.21421,0.04738,0.2694,0.81999]},"elements":[{"words":[{"str":"دا","boundary":[0.7025892947145592,0.109602479216152,0.7306044823762642,0.1800141181710214],"dir":"rtl"},{"str":"ਪฬ","boundary":[0.6742656496757501,0.10226566211401425,0.7025167165081818,0.1800141181710214],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.6518030361309494,0.115881101543943,0.6742021437451697,0.1800141181710214],"dir":"rtl"},{"str":"গدଢ","boundary":[0.5988630996102858,0.115881101543943,0.6480499798659811,0.1800141181710214],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5797234635932932,0.115881101543943,0.5950374651389402,0.1800141181710214],"dir":"rtl"},{"str":"࣓ঘ","boundary":[0.5542122240516111,0.09756471199524937,0.5797416081448876,0.16169772862232776],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.5275034441047007,0.115881101543943,0.554157790396828,0.1800141181710214],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.5275,0.09756,0.7306,0.18001],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گفتار","boundary":[0.4222634824098652,0.04738149356071852,0.4494674070091731,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.4014986055576089,0.04738149356071852,0.4188865595914116,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3982664561002654,0.04738149356071852,0.40153732401465,0.05928173109040973],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمهاي","boundary":[0.35230596418131105,0.04738149356071852,0.3949282517388528,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3399076408722825,0.04738149356071852,0.34903846308927783,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.3007952656160747,0.04738149356071852,0.3365997379120325,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.27458623702160545,0.04738149356071852,0.2974637948993649,0.05928173109040973],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.27459,0.04738,0.44947,0.05928],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"5","boundary":[0.21420651187796108,0.04779710657289193,0.2230426060952253,0.06083748662039786],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21421,0.0478,0.22304,0.06084],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/32189362456aa751a4b94cc2b49ecc8a.jpg","blurred":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/ffaf3f8668e0e968696c8605445d4630.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.52629,0.04738,0.21438,0.93916]},"elements":[{"words":[{"str":"6","boundary":[0.7767879809146199,0.047796586382868,0.785624075131884,0.06083696643037394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77679,0.0478,0.78562,0.06084],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مقالهنويسي","boundary":[0.6659040254023723,0.04738149356071852,0.7204347636168139,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.6351598871005678,0.04738149356071852,0.6625792883303653,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6270946641577905,0.04738149356071852,0.6318923860085347,0.05928173109040973],"dir":"ltr"},{"str":"رويكردي","boundary":[0.5784070461342025,0.04738149356071852,0.6272461711636034,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"كاربردي","boundary":[0.5310291220053089,0.04738149356071852,0.575141228453345,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5262920029568898,0.04738149356071852,0.5310897248076342,0.05928173109040973],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52629,0.04738,0.72043,0.05928],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/bf09ec9429202869022e14a16e6d0bb5.jpg","blurred":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/afeb3e38e9c764d6f1fa9a8c4fd75dd5.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.21421,0.04738,0.25351,0.63887]},"elements":[{"words":[{"str":"تقديم","boundary":[0.689694566714828,0.21419445516627073,0.7464870132052013,0.24269801811163888],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.658445616746749,0.21419445516627073,0.6831383354053963,0.24269801811163888],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65845,0.21419,0.74649,0.2427],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گفتار","boundary":[0.4222634824098652,0.04738149356071852,0.4494674070091731,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.4014986055576089,0.04738149356071852,0.4188865595914116,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3982664561002654,0.04738149356071852,0.40153732401465,0.05928173109040973],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمهاي","boundary":[0.35230596418131105,0.04738149356071852,0.3949282517388528,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3399076408722825,0.04738149356071852,0.34903846308927783,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.3007952656160747,0.04738149356071852,0.3365997379120325,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.27458623702160545,0.04738149356071852,0.2974637948993649,0.05928173109040973],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.27459,0.04738,0.44947,0.05928],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"همة","boundary":[0.6344554954470615,0.3010614292606888,0.6700551056752124,0.32243910146971494],"dir":"rtl"},{"str":"آنهايي","boundary":[0.5681311111857801,0.3010614292606888,0.6291814791169651,0.32243910146971494],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5375877826685931,0.3010614292606888,0.562959913981385,0.32243910146971494],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4893021067840462,0.3010614292606888,0.5324438022915896,0.32243910146971494],"dir":"rtl"},{"str":"بالندگيمان","boundary":[0.39706730284600644,0.3010614292606888,0.484191391418299,0.32243910146971494],"dir":"rtl"},{"str":"خميدند","boundary":[0.3294274385941332,0.3010614292606888,0.3919596115721917,0.32243910146971494],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3116850912267733,0.3010614292606888,0.3243862773428312,0.32243910146971494],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4246843184032794,0.33975501595902613,0.46793488122038907,0.3611326881680523],"dir":"rtl"},{"str":"شكوفاييمان","boundary":[0.3201505325761903,0.33975501595902613,0.4195221934746816,0.3611326881680523],"dir":"rtl"},{"str":"پژمردند","boundary":[0.2430361883001243,0.33975501595902613,0.3150367931185108,0.3611326881680523],"dir":"rtl"},{"str":"!","boundary":[0.2329538657975202,0.33975501595902613,0.24305433285171865,0.3611326881680523],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23295,0.30106,0.67006,0.36113],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"7","boundary":[0.21420651187796108,0.04779710657289193,0.2230426060952253,0.06083748662039786],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21421,0.0478,0.22304,0.06084],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/572a4c7cf142664a1ec2b1c90c2ee753.jpg","blurred":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/d0e540a460fa9290a83e776d07f8aa36.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.52629,0.04738,0.21438,0.93916]},"elements":[{"words":[{"str":"8","boundary":[0.7767879809146199,0.047796586382868,0.785624075131884,0.06083696643037394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77679,0.0478,0.78562,0.06084],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مقالهنويسي","boundary":[0.6659040254023723,0.04738149356071852,0.7204347636168139,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.6351598871005678,0.04738149356071852,0.6625792883303653,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6270946641577905,0.04738149356071852,0.6318923860085347,0.05928173109040973],"dir":"ltr"},{"str":"رويكردي","boundary":[0.5784070461342025,0.04738149356071852,0.6272461711636034,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"كاربردي","boundary":[0.5310291220053089,0.04738149356071852,0.575141228453345,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5262920029568898,0.04738149356071852,0.5310897248076342,0.05928173109040973],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52629,0.04738,0.72043,0.05928],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/3fd32a2eee717a194b43da3110757d10.jpg","blurred":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/b1aab78fe27142a4292c74470882c51a.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.21421,0.04734,0.21824,0.28802]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5000848392191122,0.08338797923470902,0.5569469910285272,0.09885116213257124],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.4434326803534827,0.08338797923470902,0.4951106313631934,0.09885116213257124],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44343,0.08339,0.55695,0.09885],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"9","boundary":[0.21420651187796108,0.04734022741612228,0.22233738785659085,0.0592404649458135],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21421,0.04734,0.22234,0.05924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"21","boundary":[0.2335615772319477,0.13207309065097983,0.24889838043076493,0.14511347069848576],"dir":"ltr"},{"str":"22","boundary":[0.23356157723194756,0.15459121891701313,0.2488983804307648,0.16763159896451907],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23356,0.13207,0.2489,0.16763],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"27","boundary":[0.2335634219280261,0.19848774623292773,0.24890022512684334,0.21152812628043366],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.23356157723194718,0.22029256571036238,0.2488983804307644,0.2333329457578683],"dir":"ltr"},{"str":"30","boundary":[0.23355973253586854,0.2420269671355406,0.24889653573468576,0.2550673471830465],"dir":"ltr"},{"str":"31","boundary":[0.23355788783978979,0.2637613685607188,0.24889469103860704,0.2768017486082247],"dir":"ltr"},{"str":"32","boundary":[0.23355604314371098,0.2855661880381534,0.2488928463425282,0.2986065680856594],"dir":"ltr"},{"str":"33","boundary":[0.23355419844763217,0.30730058946333166,0.24889100164644942,0.3203409695108376],"dir":"ltr"},{"str":"34","boundary":[0.2335560431437108,0.3290349908885099,0.24889284634252806,0.34207537093601587],"dir":"ltr"},{"str":"34","boundary":[0.23356109337723868,0.35083810727805825,0.24889789657605593,0.3638784873255642],"dir":"ltr"},{"str":"36","boundary":[0.23356109337723854,0.3725725087032365,0.2488978965760558,0.38561288875074246],"dir":"ltr"},{"str":"37","boundary":[0.23355740398508093,0.3943069101284146,0.24889420718389818,0.4073472901759206],"dir":"ltr"},{"str":"38","boundary":[0.23355555928900204,0.4161117296058493,0.2488923624878193,0.42915210965335526],"dir":"ltr"},{"str":"40","boundary":[0.2335555592890021,0.4378461310310275,0.24889236248781935,0.45088651107853345],"dir":"ltr"},{"str":"41","boundary":[0.23355371459292318,0.4595805324562056,0.2488905177917404,0.4726209125037116],"dir":"ltr"},{"str":"41","boundary":[0.23356045831793276,0.48138442556784444,0.24889726151675,0.4944248056153504],"dir":"ltr"},{"str":"44","boundary":[0.23355492422969623,0.5031188269930226,0.24889172742851345,0.5161592070405285],"dir":"ltr"},{"str":"45","boundary":[0.23355307953361734,0.5248532284182007,0.2488898827324346,0.5378936084657067],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23355,0.19849,0.2489,0.53789],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"49","boundary":[0.23355307953361726,0.5901268507459917,0.24888988273243448,0.6031672307934977],"dir":"ltr"},{"str":"49","boundary":[0.23355307953361715,0.6119316702234264,0.2488898827324344,0.6249720502709324],"dir":"ltr"},{"str":"51","boundary":[0.2335512348375383,0.6336660716486047,0.24888803803635556,0.6467064516961106],"dir":"ltr"},{"str":"51","boundary":[0.23354939014145945,0.6554004730737827,0.2488861933402767,0.6684408531212886],"dir":"ltr"},{"str":"52","boundary":[0.23355916803870838,0.6772039030025238,0.24889597123752563,0.6902442830500297],"dir":"ltr"},{"str":"52","boundary":[0.2335591680387083,0.698938304427702,0.24889597123752552,0.711978684475208],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23355,0.59013,0.2489,0.71198],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پيشگفتار","boundary":[0.7189269412990154,0.13159664814058789,0.7817443768690567,0.14463702818809385],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.27146270286616697,0.132500815116538,0.7148372500924027,0.14554119516404396],"dir":"ltr"},{"str":"سخني","boundary":[0.7410042639696244,0.15411477640662122,0.7816871912906149,0.16715515645412715],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7285046033399413,0.15411477640662122,0.7367725311649471,0.16715515645412715],"dir":"rtl"},{"str":"مخاطبان","boundary":[0.6680225530056112,0.15411477640662122,0.7242285978293738,0.16715515645412715],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.2701529686502467,0.15501894338257133,0.6640583011323542,0.16805932343007723],"dir":"ltr"},{"str":"گفتار","boundary":[0.748161684755216,0.17663290467265452,0.7817167064278749,0.18967328472016046],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7178201236517586,0.17663290467265452,0.7439041262054362,0.18967328472016046],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7135865461510025,0.17663290467265452,0.717893911494909,0.18967328472016046],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمهاي","boundary":[0.6510882430025867,0.17663290467265452,0.7094009307482944,0.18967328472016046],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.635161137058566,0.17663290467265452,0.6468159268841768,0.18967328472016046],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.5875827357951676,0.17663290467265452,0.6309330936460463,0.18967328472016046],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.5537122710930408,0.17663290467265452,0.5835114915493427,0.18967328472016046],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7496743355397999,0.19848774623292773,0.7816429185847245,0.21152812628043366],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.2673324283458212,0.19848774623292773,0.7460679547058225,0.21152812628043366],"dir":"ltr"},{"str":"تعريف","boundary":[0.7439281072544599,0.22029256571036238,0.7817074829474809,0.2333329457578683],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.7150991969355862,0.22029256571036238,0.7402700749302773,0.2333329457578683],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.2682381741204926,0.22029256571036238,0.7117455394643992,0.2333329457578683],"dir":"ltr"},{"str":"نگارش","boundary":[0.7424136117737973,0.2420269671355406,0.7816871912906146,0.2550673471830465],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.708746063640334,0.2420269671355406,0.7387482006652996,0.2550673471830465],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.26894100332650056,0.2420269671355406,0.7054145425220921,0.2550673471830465],"dir":"ltr"},{"str":"كاركردهاي","boundary":[0.7162023251906853,0.2637613685607188,0.7817572897416076,0.2768017486082247],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.6731600315849596,0.2637613685607188,0.7125110883370849,0.2768017486082247],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.6394924834514965,0.2637613685607188,0.6694946204764619,0.2768017486082247],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.26702436410066815,0.2637613685607188,0.6360558146567651,0.2768017486082247],"dir":"ltr"},{"str":"زبان","boundary":[0.7588406303551621,0.2855661880381534,0.7817517556533713,0.2986065680856594],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.725173082221699,0.2855661880381534,0.7551752192466644,0.2986065680856594],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7143871442491846,0.2855661880381534,0.7215076711132011,0.2986065680856594],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهي","boundary":[0.6569303954840221,0.2855661880381534,0.7107549376701046,0.2986065680856594],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.270348506434595,0.2855661880381534,0.653561980444205,0.2986065680856594],"dir":"ltr"},{"str":"فرآيندهاي","boundary":[0.7238615033097,0.30730058946333166,0.781707482947481,0.3203409695108376],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.6808192097039744,0.30730058946333166,0.720221917946305,0.3203409695108376],"dir":"rtl"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.26944091596384473,0.30730058946333166,0.677375162124928,0.3203409695108376],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.735250656899969,0.3290349908885099,0.7636017909344437,0.34207537093601587],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7204322132992835,0.3290349908885099,0.7239740297705043,0.34207537093601587],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.723961116897953,0.3290349908885099,0.7315797117032351,0.34207537093601587],"dir":"ltr"},{"str":"تايپ","boundary":[0.689789966734988,0.3290349908885099,0.7168000067202035,0.34207537093601587],"dir":"rtl"},{"str":"كردن","boundary":[0.654709381405194,0.3290349908885099,0.6862610631363185,0.34207537093601587],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.2682326400322563,0.3290349908885099,0.6513465004536132,0.34207537093601587],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.7352575518295755,0.35083810727805825,0.7636086858640502,0.3638784873255642],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7204335741406538,0.35083810727805825,0.7240012163569772,0.3638784873255642],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7239680118275595,0.35083810727805825,0.7315866066328416,0.3638784873255642],"dir":"ltr"},{"str":"نگارش","boundary":[0.6775978864957495,0.35083810727805825,0.7167423372870535,0.3638784873255642],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6668119485232351,0.35083810727805825,0.6739324753872518,0.3638784873255642],"dir":"rtl"},{"str":"تفكر","boundary":[0.6364703874197775,0.35083810727805825,0.663126245757871,0.3638784873255642],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.26753117166761875,0.35083810727805825,0.6329673095662108,0.3638784873255642],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوتهاي","boundary":[0.7155008568260474,0.3725725087032365,0.763571791942475,0.38561288875074246],"dir":"rtl"},{"str":"فردي","boundary":[0.6819329222808372,0.3725725087032365,0.7118243775410772,0.38561288875074246],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6645946238365646,0.3725725087032365,0.6782638217801822,0.38561288875074246],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.6216537885151708,0.3725725087032365,0.6609273680319881,0.38561288875074246],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.5879862403817077,0.3725725087032365,0.6179883774066731,0.38561288875074246],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.2687412922952857,0.3725725087032365,0.5844720943516682,0.38561288875074246],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.7352575518295754,0.3943069101284146,0.7636086858640501,0.4073472901759206],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7204335741406537,0.3943069101284146,0.7240012163569771,0.4073472901759206],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7239680118275594,0.3943069101284146,0.7315866066328415,0.4073472901759206],"dir":"ltr"},{"str":"جنبههاي","boundary":[0.6700364772689088,0.3943069101284146,0.7167810759047073,0.4073472901759206],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.6195342327206745,0.3943069101284146,0.6663858237290412,0.4073472901759206],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.5765933973992808,0.3943069101284146,0.6158669769160982,0.4073472901759206],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.5429258492658176,0.3943069101284146,0.5729279862907831,0.4073472901759206],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.2697466516582102,0.3943069101284146,0.5393748093142029,0.4073472901759206],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7263827189946571,0.4161117296058493,0.7816830180437482,0.42915210965335526],"dir":"rtl"},{"str":"نويسنده","boundary":[0.6808205705453443,0.4161117296058493,0.7227929404253887,0.42915210965335526],"dir":"rtl"},{"str":"خوب","boundary":[0.6456403716272971,0.4161117296058493,0.6771680723093979,0.42915210965335526],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.2697448069621313,0.4161117296058493,0.6420727294109739,0.42915210965335526],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7263808742985783,0.4378461310310275,0.7816811733476694,0.45088651107853345],"dir":"rtl"},{"str":"نوشته","boundary":[0.6931154699102849,0.4378461310310275,0.7227320654547895,0.45088651107853345],"dir":"rtl"},{"str":"خوب","boundary":[0.6578356574039848,0.4378461310310275,0.6893633580860855,0.45088651107853345],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.2677285541480458,0.4378461310310275,0.6542440341386375,0.45088651107853345],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.740797174154094,0.4595805324562056,0.763640045697389,0.4726209125037116],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7372627364671883,0.4595805324562056,0.7408303786835116,0.4726209125037116],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7236581028863273,0.4595805324562056,0.7335825677900604,0.4726209125037116],"dir":"rtl"},{"str":"حيث","boundary":[0.6919053492826177,0.4595805324562056,0.7199963811699871,0.4726209125037116],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم،","boundary":[0.6511818386478945,0.4595805324562056,0.6882011995564661,0.4726209125037116],"dir":"rtl"},{"str":"محتوا","boundary":[0.6171103020731826,0.4595805324562056,0.6475477873727358,0.4726209125037116],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6063243641006683,0.4595805324562056,0.6134448909646849,0.4726209125037116],"dir":"rtl"},{"str":"پيام","boundary":[0.584047814253553,0.4595805324562056,0.6027419643157149,0.4726209125037116],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.2684313833540535,0.4595805324562056,0.5806314371156879,0.4726209125037116],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7493620980477802,0.4813853519336403,0.7635662578542384,0.49442573198114625],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7458276603608746,0.4813853519336403,0.7493953025771979,0.49442573198114625],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7322334598971808,0.48138442556784444,0.7421579248009139,0.4944248056153504],"dir":"rtl"},{"str":"حيث","boundary":[0.700470273176304,0.4813853519336403,0.7285613050636733,0.49442573198114625],"dir":"rtl"},{"str":"سبك","boundary":[0.6655926044151736,0.4813853519336403,0.6968380665972239,0.49442573198114625],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.62265176909378,0.4813853519336403,0.6619253486105973,0.49442573198114625],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6118658311212656,0.4813853519336403,0.6189863579852821,0.49442573198114625],"dir":"rtl"},{"str":"آيين","boundary":[0.58293546251806,0.4813853519336403,0.6083590638755413,0.49442573198114625],"dir":"rtl"},{"str":"درستنويسي","boundary":[0.5075439434158797,0.48138442556784444,0.5792718961056411,0.49442573198114625],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.26995077786364696,0.48138442556784444,0.5039910587681865,0.4944248056153504],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.7568251033231407,0.5031188269930226,0.7816805382883636,0.5161592070405285],"dir":"rtl"},{"str":"كسب","boundary":[0.7208387722186752,0.5031188269930226,0.7531652263028793,0.5161592070405285],"dir":"rtl"},{"str":"مهارت","boundary":[0.6796116595544501,0.5031188269930226,0.7172969557474544,0.5161592070405285],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6622733611101775,0.5031188269930226,0.6759425590537951,0.5161592070405285],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.6193325257887838,0.5031188269930226,0.6586061053056012,0.5161592070405285],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.5994743725009238,0.5031188269930226,0.6157040086018614,0.5161592070405285],"dir":"rtl"},{"str":"بايد","boundary":[0.5757866301535565,0.5031188269930226,0.5958126507845837,0.5161592070405285],"dir":"rtl"},{"str":"كرد؟","boundary":[0.5425212257652631,0.5031188269930226,0.5721913174960517,0.5161592070405285],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.26944164174590873,0.5031188269930226,0.539073488794059,0.5161592070405285],"dir":"ltr"},{"str":"نگارش","boundary":[0.7424069587715462,0.5248532284182007,0.7816805382883635,0.5378936084657067],"dir":"rtl"},{"str":"ماهرانه","boundary":[0.7024895803232414,0.5248532284182007,0.7387544605355999,0.5378936084657067],"dir":"rtl"},{"str":"چيست؟","boundary":[0.6548097207755113,0.5248532284182007,0.6988333926951376,0.5378936084657067],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.2682296764221628,0.5248532284182007,0.6513693625886223,0.5378936084657067],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26702,0.1316,0.78176,0.53789],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گفتار","boundary":[0.7481513423608073,0.5682720091857185,0.781706364033466,0.5813123892332245],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.717507251100433,0.5682720091857185,0.7439048519875,0.5813123892332245],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7132736735996769,0.5682720091857185,0.7175810389435834,0.5813123892332245],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.6747674876516241,0.5682720091857185,0.7090142703538183,0.5813123892332245],"dir":"rtl"},{"str":"مقالههاي","boundary":[0.6116641241893747,0.5682720091857185,0.6706962434057991,0.5813123892332245],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.5717467457410699,0.5682720091857185,0.6074120997278311,0.5813123892332245],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5595496152683035,0.5682720091857185,0.5674633614461874,0.5813123892332245],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.5120708275931583,0.5682720091857185,0.5553178824636263,0.5813123892332245],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.4848541816471215,0.5682720091857185,0.5078686099257412,0.5813123892332245],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.749663993145391,0.5901268507459917,0.7816325761903157,0.6031672307934977],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.2673220859514123,0.5901268507459917,0.7460557676153349,0.6031672307934977],"dir":"ltr"},{"str":"نگارش","boundary":[0.742406958771546,0.6119316702234264,0.7816805382883634,0.6249720502709324],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.7134765901683405,0.6119316702234264,0.7388264036826714,0.6249720502709324],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.6798071973387985,0.6119316702234264,0.709809334363764,0.6249720502709324],"dir":"rtl"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.26843074829474756,0.6119316702234264,0.6761915930244273,0.6249720502709324],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7561148953328173,0.6336660716486047,0.7816731595040481,0.6467064516961106],"dir":"rtl"},{"str":"مقالات","boundary":[0.7131740600114236,0.6336660716486047,0.7524660864890286,0.6467064516961106],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.6794050535936285,0.6336660716486047,0.7095031148146896,0.6467064516961106],"dir":"rtl"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.26808082441584274,0.6336660716486047,0.6760421726420476,0.6467064516961106],"dir":"ltr"},{"str":"مقاله","boundary":[0.7383707637512172,0.6554004730737827,0.7635416417459083,0.6684408531212886],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشي","boundary":[0.6896837001444835,0.6554004730737827,0.7347717617015549,0.6684408531212886],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.2676209267161713,0.6554004730737827,0.686341110849769,0.6684408531212886],"dir":"ltr"},{"str":"مقاله","boundary":[0.738370763751217,0.6772052925512175,0.7635416417459081,0.6902456725987235],"dir":"rtl"},{"str":"مروري","boundary":[0.6964371324888268,0.6772052925512175,0.7347422465642947,0.6902456725987235],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.26742963274083537,0.6772039030025238,0.6930618930815498,0.6902442830500297],"dir":"ltr"},{"str":"نقد،","boundary":[0.7414039985215549,0.698938304427702,0.7634923893686367,0.711978684475208],"dir":"rtl"},{"str":"بيان","boundary":[0.7179173280467726,0.698938304427702,0.7377367427169785,0.711978684475208],"dir":"rtl"},{"str":"ديدگاه","boundary":[0.6759836967843822,0.698938304427702,0.7143773562716306,0.711978684475208],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.26813430664292187,0.698938304427702,0.6726318840092739,0.711978684475208],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26732,0.56827,0.78171,0.71198],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/dd548efa2b8fce661f50d30cc32dbcd5.jpg","blurred":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/e3621bfdf7d87541b527d1a787f4328d.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.23354,0.04738,0.21434,0.27334]},"elements":[{"words":[{"str":"53","boundary":[0.23356065992406166,0.0826195799621437,0.2488974631228789,0.09565996000964964],"dir":"ltr"},{"str":"53","boundary":[0.23356250462014044,0.10435398138732191,0.24889930781895767,0.11739436143482786],"dir":"ltr"},{"str":"53","boundary":[0.23356434931621922,0.12608838281250012,0.24890115251503647,0.13912876286000606],"dir":"ltr"},{"str":"53","boundary":[0.233566194012298,0.14789320228993477,0.24890299721111525,0.16093358233744068],"dir":"ltr"},{"str":"54","boundary":[0.23356619401229806,0.16962760371511298,0.24890299721111528,0.1826679837626189],"dir":"ltr"},{"str":"56","boundary":[0.23356619401229814,0.1913620051402912,0.2489029972111154,0.2044023851877971],"dir":"ltr"},{"str":"57","boundary":[0.23356619401229814,0.21316682461772582,0.2489029972111154,0.22620720466523175],"dir":"ltr"},{"str":"58","boundary":[0.23356250462014053,0.23490122604290403,0.24889930781895778,0.24794160609040997],"dir":"ltr"},{"str":"59","boundary":[0.23356083128927116,0.25663383174361637,0.2488976344880884,0.2696742117911223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23356,0.08262,0.2489,0.26967],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"63","boundary":[0.2335608312892711,0.3219074540714075,0.24889763448808835,0.33494783411891343],"dir":"ltr"},{"str":"64","boundary":[0.2335608312892711,0.3437122735488421,0.24889763448808835,0.35675265359634806],"dir":"ltr"},{"str":"64","boundary":[0.2335626759853498,0.36544667497402034,0.24889947918416702,0.3784870550215263],"dir":"ltr"},{"str":"65","boundary":[0.2335608312892709,0.387251494451455,0.24889763448808816,0.400291874498961],"dir":"ltr"},{"str":"66","boundary":[0.23355898659319194,0.40898589587663314,0.2488957897920092,0.4220262759241391],"dir":"ltr"},{"str":"66","boundary":[0.23355529720103424,0.43072029730181133,0.24889210039985146,0.4437606773493173],"dir":"ltr"},{"str":"67","boundary":[0.23355846241725722,0.45252456808565916,0.24889526561607447,0.4655649481331651],"dir":"ltr"},{"str":"67","boundary":[0.23355477302509955,0.4742589695108373,0.2488915762239168,0.48729934955834325],"dir":"ltr"},{"str":"68","boundary":[0.23355108363294186,0.4959933709360154,0.24888788683175908,0.5090337509835214],"dir":"ltr"},{"str":"68","boundary":[0.23354739424078405,0.5177981904134501,0.24888419743960127,0.5308385704609561],"dir":"ltr"},{"str":"69","boundary":[0.23355954101004667,0.5395316939763954,0.24889634420886392,0.5525720740239014],"dir":"ltr"},{"str":"70","boundary":[0.23355585161788886,0.5612660954015736,0.2488926548167061,0.5743064754490795],"dir":"ltr"},{"str":"71","boundary":[0.23355216222573125,0.5830709148790083,0.2488889654245485,0.5961112949265143],"dir":"ltr"},{"str":"72","boundary":[0.2335484728335735,0.6048053163041864,0.24888527603239075,0.6178456963516924],"dir":"ltr"},{"str":"73","boundary":[0.2335447834414156,0.6265397177293646,0.24888158664023285,0.6395800977768705],"dir":"ltr"},{"str":"74","boundary":[0.2335447834414156,0.6483445372067993,0.24888158664023285,0.6613849172543053],"dir":"ltr"},{"str":"75","boundary":[0.23354293874533683,0.6700789386319774,0.24887974194415405,0.6831193186794834],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23354,0.32191,0.2489,0.68312],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"79","boundary":[0.2335582406505155,0.7136169196296022,0.24889504384933273,0.7266572996771081],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23356,0.71362,0.2489,0.72666],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"10","boundary":[0.7679168374718591,0.047796586382868,0.7856591243573804,0.06083696643037394],"dir":"ltr"},{"str":"مقالهنويسي","boundary":[0.6659040254023723,0.04738149356071852,0.7204347636168139,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.6351598871005678,0.04738149356071852,0.6625792883303653,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6270946641577905,0.04738149356071852,0.6318923860085347,0.05928173109040973],"dir":"ltr"},{"str":"رويكردي","boundary":[0.5784070461342025,0.04738149356071852,0.6272461711636034,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"كاربردي","boundary":[0.5310291220053089,0.04738149356071852,0.575141228453345,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5262920029568898,0.04738149356071852,0.5310897248076342,0.05928173109040973],"dir":"ltr"},{"str":"مقاله","boundary":[0.7383820335338194,0.0826195799621437,0.7635529115285105,0.09565996000964964],"dir":"rtl"},{"str":"كوتاه","boundary":[0.7046130271160242,0.0826195799621437,0.7347645845233696,0.09565996000964964],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.26843832868519196,0.0826195799621437,0.7011597560565841,0.09565996000964964],"dir":"ltr"},{"str":"نامه","boundary":[0.7444307919760761,0.10435398138732191,0.7635602903128255,0.11739436143482786],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.7108647021269446,0.10435398138732191,0.7408594603675951,0.11739436143482786],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.697759981183428,0.10435398138732191,0.7072195826753133,0.11739436143482786],"dir":"rtl"},{"str":"سردبير","boundary":[0.6578426027351232,0.10435398138732191,0.6941314639965055,0.11739436143482786],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.2677354994791842,0.10435398138732191,0.6544797217835424,0.11739436143482786],"dir":"ltr"},{"str":"نامه","boundary":[0.7444326366721549,0.12608838281250012,0.7635621350089042,0.13912876286000606],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.73142937401297,0.12608838281250012,0.7408889755048553,0.13912876286000606],"dir":"rtl"},{"str":"سردبير","boundary":[0.6915119955646652,0.12608838281250012,0.7278008568260476,0.13912876286000606],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.2695506804206848,0.12608838281250012,0.6879867813581534,0.13912876286000606],"dir":"ltr"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.7357644097980578,0.14789320228993477,0.763634078155976,0.16093358233744068],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.7129842579214408,0.14789320228993477,0.7321137562581902,0.16093358233744068],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6998795369779242,0.14789320228993477,0.7093391384698094,0.16093358233744068],"dir":"rtl"},{"str":"سردبير","boundary":[0.6599621585296194,0.14789320228993477,0.6962510197910017,0.16093358233744068],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.26985505527368037,0.14789320228993477,0.6565992775780386,0.16093358233744068],"dir":"ltr"},{"str":"مقاله","boundary":[0.7383875676220558,0.16962760371511298,0.7635584456167469,0.1826679837626189],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.7047200194885925,0.16962760371511298,0.7347221565135581,0.1826679837626189],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6933290212022447,0.16962760371511298,0.70107674473304,0.1826679837626189],"dir":"ltr"},{"str":"پژوهشي","boundary":[0.6446401128994322,0.16962760371511298,0.6898425456133868,0.1826679837626189],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.2686449346460133,0.16962760371511298,0.6410374214576124,0.1826679837626189],"dir":"ltr"},{"str":"مقاله","boundary":[0.7383875676220559,0.1913620051402912,0.763558445616747,0.2044023851877971],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.7047200194885926,0.1913620051402912,0.7347221565135582,0.2044023851877971],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6933290212022447,0.1913620051402912,0.7010767447330402,0.2044023851877971],"dir":"ltr"},{"str":"ترويجي","boundary":[0.6460513053996844,0.1913620051402912,0.6898074963878904,0.2044023851877971],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.2700561271462654,0.1913620051402912,0.6426773562716309,0.2044023851877971],"dir":"ltr"},{"str":"مقاله","boundary":[0.7383875676220559,0.21316682461772582,0.763558445616747,0.22620720466523175],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.7047200194885926,0.21316682461772582,0.7347221565135582,0.22620720466523175],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6933290212022447,0.21316682461772582,0.7010767447330402,0.22620720466523175],"dir":"ltr"},{"str":"مروري","boundary":[0.6514968482241862,0.21316682461772582,0.6897687577702364,0.22620720466523175],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.26854532105776036,0.21316682461772582,0.6481284331843691,0.22620720466523175],"dir":"ltr"},{"str":"مقاله","boundary":[0.738385722925977,0.23490122604290403,0.7635566009206681,0.24794160609040997],"dir":"rtl"},{"str":"همايشي","boundary":[0.6917149121333289,0.23490122604290403,0.7347885655723935,0.24794160609040997],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.2697517522932698,0.23490122604290403,0.6883723228386146,0.24794160609040997],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.744328164376197,0.25663383174361637,0.7817379254729344,0.2696760075155882],"dir":"rtl"},{"str":"مقالات","boundary":[0.7013873290548032,0.25663383174361637,0.7406793555324082,0.2696742117911223],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.6676194919525554,0.2566356274680823,0.6977157084775378,0.2696760075155882],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.2704078631578211,0.25663383174361637,0.6642462182050334,0.2696742117911223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26774,0.04738,0.78566,0.26968],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گفتار","boundary":[0.7481590941164611,0.30005261251113424,0.78171411578912,0.3130929925586402],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.715801280198918,0.30005261251113424,0.7439993044588554,0.3130929925586402],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7115677026981619,0.30005261251113424,0.7158750680420684,0.3130929925586402],"dir":"ltr"},{"str":"نگارش","boundary":[0.6638878431504316,0.30005261251113424,0.7073673297268236,0.3130929925586402],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6205430193877893,0.30005261251113424,0.6596413527771243,0.3130929925586402],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.5867740129699942,0.30005261251113424,0.6163352676321359,0.3130929925586402],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7496717449010449,0.3219074540714075,0.7816403279459695,0.33494783411891343],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.2673298377070662,0.3219074540714075,0.7462350761063136,0.33494783411891343],"dir":"ltr"},{"str":"اصل","boundary":[0.7564251772453882,0.3437122735488421,0.7817159604851986,0.35675265359634806],"dir":"rtl"},{"str":"ترغيب","boundary":[0.7160041967675816,0.3437122735488421,0.7527874365780719,0.35675265359634806],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.2692446322368199,0.3437122735488421,0.7126800544336547,0.35675265359634806],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7443313497530324,0.36544667497402034,0.7817491650146163,0.3784870550215263],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7099572830214037,0.36544667497402034,0.7406622492523771,0.3784870550215263],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله؛","boundary":[0.6763893484761936,0.36544667497402034,0.7062512885991734,0.3784870550215263],"dir":"rtl"},{"str":"سؤالي","boundary":[0.639192896744061,0.36544667497402034,0.6727663653775074,0.3784870550215263],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6271968381438796,0.36544667497402034,0.6355237962434058,0.3784870550215263],"dir":"rtl"},{"str":"تركيبي","boundary":[0.5849606767245724,0.36544667497402034,0.6235480293000907,0.3784870550215263],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.26934793521723044,0.36544667497402034,0.5813801216356976,0.3784870550215263],"dir":"ltr"},{"str":"نكات","boundary":[0.750579335371795,0.387251494451455,0.7816956688283321,0.400291874498961],"dir":"rtl"},{"str":"كليدي","boundary":[0.7097543664527399,0.387251494451455,0.7469618863613452,0.400291874498961],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6924160680084673,0.387251494451455,0.7060852659520848,0.400291874498961],"dir":"rtl"},{"str":"تدوين","boundary":[0.6542124122173313,0.387251494451455,0.68880968717449,0.400291874498961],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6198383454857026,0.387251494451455,0.650543311716676,0.400291874498961],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.591009435166829,0.387251494451455,0.61618031316152,0.400291874498961],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.26843850005040126,0.387251494451455,0.587700050401532,0.400291874498961],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7561208023923923,0.40898589587663314,0.7816790665636231,0.4220262759241391],"dir":"rtl"},{"str":"عنوانهاي","boundary":[0.7049138839420714,0.40898589587663314,0.752451701891737,0.4220262759241391],"dir":"rtl"},{"str":"مقالات","boundary":[0.6619730486206777,0.40898589587663314,0.7012650750982826,0.4220262759241391],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.2683351970699904,0.40898589587663314,0.6584238533651419,0.4220262759241391],"dir":"ltr"},{"str":"عنوانهايي","boundary":[0.712573062061086,0.43072029730181133,0.7635530828937194,0.4437606773493173],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6936224992439763,0.43072029730181133,0.7089666812271087,0.4437606773493173],"dir":"rtl"},{"str":"بيان","boundary":[0.6702372870535259,0.43072029730181133,0.6899718457041089,0.4437606773493173],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.6359646786062291,0.43072029730181133,0.6666050804744459,0.4437606773493173],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6093494035818682,0.43072029730181133,0.6322826652330223,0.4437606773493173],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.5645933873189738,0.43072029730181133,0.6056839924733705,0.4437606773493173],"dir":"rtl"},{"str":"كلي","boundary":[0.5369745976277672,0.43072029730181133,0.5609538019555789,0.4437606773493173],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.5009882665233016,0.43072029730181133,0.533298118342797,0.4437606773493173],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................","boundary":[0.2703477604919183,0.43072029730181133,0.4974114008265845,0.4437606773493173],"dir":"ltr"},{"str":"عنوانهايي","boundary":[0.7125743825812302,0.45252456808565916,0.7635544034138635,0.4655649481331651],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6936238197641206,0.45252456808565916,0.7089680017472529,0.4655649481331651],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.6611663922583245,0.45252456808565916,0.690058022243876,0.4655649481331651],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6345548066261213,0.45252456808565916,0.6574880682772755,0.4655649481331651],"dir":"rtl"},{"str":"تيتر","boundary":[0.6121767984946741,0.45252456808565916,0.6309004636940961,0.4655649481331651],"dir":"rtl"},{"str":"كلي","boundary":[0.5846576223917206,0.45252456808565916,0.6085427472195154,0.4655649481331651],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5737702261348744,0.45252456808565916,0.580890752998891,0.4655649481331651],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.5471586405026712,0.45252456808565916,0.5700919021538253,0.4655649481331651],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.5023939249353173,0.452525116779246,0.543484530089714,0.46556549682675197],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.46640759383085173,0.452525116779246,0.4987764759248674,0.46556549682675197],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4364700211686428,0.452525116779246,0.46271082288901516,0.46556549682675197],"dir":"rtl"},{"str":".............................................","boundary":[0.26964625180605467,0.45252456808565916,0.42921984140317837,0.4655649481331651],"dir":"ltr"},{"str":"عنوانهايي","boundary":[0.7125725378851513,0.4742589695108373,0.7635525587177846,0.48729934955834325],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6936219750680417,0.4742589695108373,0.708966157051174,0.48729934955834325],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.6674143778770871,0.4742589695108373,0.6900137495379856,0.48729934955834325],"dir":"rtl"},{"str":"يافتهها","boundary":[0.6296091764389633,0.4742589695108373,0.6637065387587779,0.48729934955834325],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6160008534659449,0.4742589695108373,0.6260138637814585,0.48729934955834325],"dir":"rtl"},{"str":"بيان","boundary":[0.5925141829911625,0.4742589695108373,0.6123335976613685,0.48729934955834325],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.5470516481301028,0.4742589695108373,0.5889373172944454,0.48729934955834325],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.27044869460031545,0.4742589695108373,0.5436112899432138,0.48729934955834325],"dir":"ltr"},{"str":"عنوانهايي","boundary":[0.7125688484929937,0.4959933709360154,0.763548869325627,0.5090337509835214],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6936182856758841,0.4959933709360154,0.7089624676590165,0.5090337509835214],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.6650919055139273,0.4959933709360154,0.6900174389301431,0.5090337509835214],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.6296091764389634,0.4959933709360154,0.6614301837975871,0.5090337509835214],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخگويي","boundary":[0.5662014381237184,0.4959933709360154,0.6259935721245921,0.5090337509835214],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5530967171802018,0.4959933709360154,0.5625563186720871,0.5090337509835214],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.5264851315479986,0.4959933709360154,0.5494183931991528,0.5090337509835214],"dir":"rtl"},{"str":"سؤال","boundary":[0.49453130607170415,0.4959933709360154,0.5228363227042098,0.5090337509835214],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4645937334094952,0.4959933709360154,0.4908345351298676,0.5090337509835214],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................","boundary":[0.2693363428648225,0.4959933709360154,0.4610205571049354,0.5090337509835214],"dir":"ltr"},{"str":"عنوانهايي","boundary":[0.7125651591008358,0.5177981904134501,0.7635451799334693,0.5308385704609561],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6936145962837263,0.5177981904134501,0.7089587782668586,0.5308385704609561],"dir":"rtl"},{"str":"بيان","boundary":[0.6702293840932758,0.5177981904134501,0.6899639427438587,0.5308385704609561],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.635956775645979,0.5177981904134501,0.6665971775141958,0.5308385704609561],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6093415006216181,0.5177981904134501,0.6322747622727721,0.5308385704609561],"dir":"rtl"},{"str":"نظريه","boundary":[0.5765815429589052,0.5177981904134501,0.6056355061993877,0.5308385704609561],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5466439702966962,0.5177981904134501,0.5728847720170686,0.5308385704609561],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.2699377137864982,0.5177981904134501,0.5431999227176497,0.5308385704609561],"dir":"ltr"},{"str":"عنوانهايي","boundary":[0.7125614697086782,0.5395325918386283,0.7635414905413116,0.5525729718861343],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6936109068915687,0.5395325918386283,0.7089550888747009,0.5525729718861343],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6801040422028821,0.5395325918386283,0.6898403481065816,0.5525729718861343],"dir":"rtl"},{"str":"روششناسي","boundary":[0.6105637680185477,0.5395316939763954,0.6764921272806684,0.5525729718861343],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.580005298881085,0.5395325918386283,0.6070356305231669,0.5525729718861343],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5384756560599433,0.5395325918386283,0.5763269749000359,0.5525729718861343],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5211373576156706,0.5395325918386283,0.5348065555592881,0.5525729718861343],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.4753722925976941,0.5395325918386283,0.5175512684385597,0.5525729718861343],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.441603286179899,0.5395325918386283,0.47170872618527515,0.5525729718861343],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.4142851819495304,0.5395325918386283,0.43797476899297655,0.5525729718861343],"dir":"rtl"},{"str":"........................................","boundary":[0.26884119821242564,0.5395316939763954,0.41069094788481564,0.5525720740239014],"dir":"ltr"},{"str":"عنوانهايي","boundary":[0.7125754611740196,0.5612660954015736,0.7635554820066529,0.5743064754490795],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.69362489835691,0.5612660954015736,0.7089690803400422,0.5743064754490795],"dir":"rtl"},{"str":"توصيهها","boundary":[0.6452385202110142,0.5612660954015736,0.6900757031013742,0.5743064754490795],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6344525822384999,0.5612660954015736,0.6415731091025164,0.5743064754490795],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6224565236383184,0.5612660954015736,0.6307834817378446,0.5743064754490795],"dir":"rtl"},{"str":"مقايسههايي","boundary":[0.5572354490776517,0.5612660954015736,0.6187486845200092,0.5743064754490795],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5436271261046333,0.5612660954015736,0.5536401364201469,0.5743064754490795],"dir":"rtl"},{"str":"پيشنهاد","boundary":[0.501693494842243,0.5612660954015736,0.5400447263196799,0.5743064754490795],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.46006054904069055,0.5612660954015736,0.49811662914552585,0.5743064754490795],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................","boundary":[0.2720620375659417,0.5612660954015736,0.4565574711871238,0.5743064754490795],"dir":"ltr"},{"str":"عنوانهايي","boundary":[0.712569927085783,0.5830709148790083,0.7635499479184163,0.5961112949265143],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6936193642686734,0.5830709148790083,0.7089635462518057,0.5961112949265143],"dir":"rtl"},{"str":"جلب","boundary":[0.661765152380632,0.5830709148790083,0.6900554114445075,0.5961112949265143],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.6302134706495074,0.5830709148790083,0.6581052753603707,0.5961112949265143],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.5847509357884476,0.5830709148790083,0.6266366049527903,0.5961112949265143],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.26903489130069513,0.5830709148790083,0.5812349450623294,0.5961112949265143],"dir":"ltr"},{"str":"عنوانهايي","boundary":[0.7125662376936253,0.6048053163041864,0.7635462585262586,0.6178456963516924],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6936156748765157,0.6048053163041864,0.708959856859648,0.6178456963516924],"dir":"rtl"},{"str":"رمزگونه","boundary":[0.6445246228285334,0.6048053163041864,0.6900793924935313,0.6178456963516924],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.6085382917240679,0.6048053163041864,0.6408481435435632,0.6178456963516924],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.268023997849534,0.6048053163041864,0.6051385168509117,0.6178456963516924],"dir":"ltr"},{"str":"عنوانهايي","boundary":[0.7125607036053887,0.6265397177293646,0.763540724438022,0.6395800977768705],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6936101407882791,0.6265397177293646,0.7089543227714115,0.6395800977768705],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6801032760995925,0.6265397177293646,0.689824824434662,0.6395800977768705],"dir":"rtl"},{"str":"واژگان","boundary":[0.6371624407781988,0.6265397177293646,0.6764544672558038,0.6395800977768705],"dir":"rtl"},{"str":"ادبي","boundary":[0.6096432646752453,0.6265397177293646,0.6334361546991021,0.6395800977768705],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5681136218541036,0.6265397177293646,0.6059778535667477,0.6395800977768705],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.5265784449447254,0.6265397177293646,0.5644371425691334,0.6395800977768705],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.2676163200161275,0.6265397177293646,0.5231251738852851,0.6395800977768705],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.7563095158092796,0.6483445372067993,0.7817257383824459,0.6613849172543053],"dir":"rtl"},{"str":"تدوين","boundary":[0.7181058600181436,0.6483445372067993,0.7527031349753023,0.6613849172543053],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6837317932865149,0.6483445372067993,0.7144367595174883,0.6613849172543053],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.6550024965558943,0.6483445372067993,0.6801733745505854,0.6613849172543053],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.26842245220254596,0.6483445372067993,0.6516359262121559,0.6613849172543053],"dir":"ltr"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.7456231914250183,0.6700789386319774,0.7816537952353741,0.6831193186794834],"dir":"rtl"},{"str":"عملي","boundary":[0.711955643291555,0.6700789386319774,0.7420168105910409,0.6831193186794834],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.26862167937905207,0.6700789386319774,0.7085761600752654,0.6831193186794834],"dir":"ltr"},{"str":"گفتار","boundary":[0.7481601928698632,0.6916916600170724,0.781715214542522,0.7047320400645783],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.7030001881657202,0.6916916600170724,0.7440483653103055,0.7047320400645783],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6987666106649641,0.6916916600170724,0.7030739760088706,0.7047320400645783],"dir":"ltr"},{"str":"نگارش","boundary":[0.6511863647054871,0.6916916600170724,0.6945367225563657,0.7047320400645783],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.6083451429723463,0.6916916600170724,0.6469730788615974,0.7047320400645783],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.5743750646819663,0.6916916600170724,0.6041853533147407,0.7047320400645783],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.7424121198884445,0.7136169196296022,0.7816856994052617,0.7266572996771081],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7067283189408956,0.7136169196296022,0.7386969019858202,0.7266572996771081],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6959423809683812,0.7136169196296022,0.7030629078323979,0.7266572996771081],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.6609632539229191,0.7136169196296022,0.6922861933402774,0.7266572996771081],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6417101609488928,0.7136169196296022,0.657386388226202,0.7266572996771081],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.27287055878498684,0.7136169196296022,0.6383306777326029,0.7266572996771081],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26733,0.30005,0.78175,0.72666],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/f809ce9eaea8d6b19203cc727a2128c4.jpg","blurred":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/a09547e6ee8ffa2a21a404a5b8aaf7c8.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.21421,0.04738,0.21821,0.27327]},"elements":[{"words":[{"str":"11","boundary":[0.21420651187796108,0.04779710657289193,0.2319487987634824,0.06083748662039786],"dir":"ltr"},{"str":"79","boundary":[0.23355984341923983,0.08269072010466148,0.24889664661805705,0.09573110015216743],"dir":"ltr"},{"str":"80","boundary":[0.23355799872316113,0.10449553958209612,0.24889480192197838,0.11753591962960207],"dir":"ltr"},{"str":"83","boundary":[0.23355799872316105,0.12622994100727433,0.24889480192197827,0.13927032105478027],"dir":"ltr"},{"str":"84","boundary":[0.23355615402708216,0.14796434243245254,0.2488929572258994,0.16100472247995848],"dir":"ltr"},{"str":"86","boundary":[0.23355430933100338,0.1697691619098872,0.24889111252982063,0.1828095419573931],"dir":"ltr"},{"str":"88","boundary":[0.2335524646349245,0.1915035633350654,0.24888926783374174,0.2045439433825713],"dir":"ltr"},{"str":"90","boundary":[0.23355061993884563,0.21323796476024362,0.24888742313766285,0.22627834480774953],"dir":"ltr"},{"str":"92","boundary":[0.2335487752427668,0.23504278423767824,0.24888557844158404,0.24808316428518418],"dir":"ltr"},{"str":"94","boundary":[0.23354693054668796,0.25677718566285646,0.2488837337455052,0.26981756571036236],"dir":"ltr"},{"str":"96","boundary":[0.23354508585060912,0.2785820051402911,0.24888188904942637,0.29162238518779704],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21421,0.0478,0.2489,0.29162],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"99","boundary":[0.2335601559087395,0.34385444932081355,0.24889695910755671,0.35689482936831946],"dir":"ltr"},{"str":"100","boundary":[0.22589728839756676,0.36558885074599173,0.24890249319579263,0.3786292307934977],"dir":"ltr"},{"str":"101","boundary":[0.22589728839756662,0.38732325217116986,0.2489024931957925,0.4003636322186758],"dir":"ltr"},{"str":"102","boundary":[0.2258954437014878,0.4091280716486046,0.24890064849971372,0.42216845169611056],"dir":"ltr"},{"str":"103","boundary":[0.225893599005409,0.4308624730737827,0.24889880380363488,0.4439028531212887],"dir":"ltr"},{"str":"104","boundary":[0.22589966734988745,0.4525958269930226,0.24890487214811333,0.46563620704052855],"dir":"ltr"},{"str":"105","boundary":[0.22589782265380876,0.47440064647045727,0.24890302745203463,0.4874410265179632],"dir":"ltr"},{"str":"106","boundary":[0.2258941332616512,0.49613504789563545,0.24889933805987707,0.5091754279431414],"dir":"ltr"},{"str":"108","boundary":[0.2258922885655724,0.5178694493208136,0.2488974933637983,0.5309098293683195],"dir":"ltr"},{"str":"112","boundary":[0.2258922885655723,0.5396742687982483,0.24889749336379818,0.5527146488457543],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22589,0.34385,0.2489,0.55271],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"115","boundary":[0.22589228856557197,0.6049478911260392,0.24889749336379785,0.6179882711735452],"dir":"ltr"},{"str":"116","boundary":[0.2258904438694932,0.6266822925512174,0.24889564866771907,0.6397226725987234],"dir":"ltr"},{"str":"116","boundary":[0.22588859917341442,0.6484166939763957,0.2488938039716403,0.6614570740239016],"dir":"ltr"},{"str":"117","boundary":[0.2258989818890493,0.6702205300809085,0.24890418668727518,0.6832609101284145],"dir":"ltr"},{"str":"119","boundary":[0.22589713719297042,0.6919549315060867,0.2489023419911963,0.7049953115535926],"dir":"ltr"},{"str":"119","boundary":[0.22589529249689144,0.7136893329312649,0.24890049729511732,0.7267297129787709],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22589,0.60495,0.2489,0.72673],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.3105738281643762,0.04738149356071852,0.3482906555559288,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.2745875474614428,0.04738149356071852,0.3072541413258963,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"اجزاي","boundary":[0.7469498303148415,0.08269072010466148,0.7817039044386949,0.09573110015216743],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7112660293672927,0.08269072010466148,0.7432346124122173,0.09573110015216743],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.27156242733779096,0.08269072010466148,0.7077721749941197,0.09573110015216743],"dir":"ltr"},{"str":"محتواي","boundary":[0.739589492960586,0.10449553958209612,0.7816596317328047,0.11753591962960207],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7039056920130372,0.10449553958209612,0.7358742750579618,0.11753591962960207],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.26762953529787303,0.10449553958209612,0.7005723261987166,0.11753591962960207],"dir":"ltr"},{"str":"حجم","boundary":[0.7526923692080238,0.12622994100727433,0.7816983703504585,0.13927032105478027],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.717008568260475,0.12622994100727433,0.7489771513053997,0.13927032105478027],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.27014939014146017,0.12622994100727433,0.7134612177010181,0.13927032105478027],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7443266724908435,0.14796434243245254,0.7817444877524274,0.16100472247995848],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7086428715432946,0.14796434243245254,0.7406575719901882,0.16100472247995848],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.2688378112294611,0.14796434243245254,0.7053113504250528,0.16100472247995848],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367634185679243,0.1697691619098872,0.7635410268472158,0.1828095419573931],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993658949632067,0.1697691619098872,0.7331736399986557,0.1828095419573931],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.26974355700413266,0.1697691619098872,0.681302630959981,0.1828095419573931],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6848241557743353,0.1697691619098872,0.6883549040690835,0.1828095419573931],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6880763549611906,0.1697691619098872,0.6956949497664726,0.1828095419573931],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367615738718454,0.1915035633350654,0.763539182151137,0.2045439433825713],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993640502671278,0.1915035633350654,0.7331717953025768,0.2045439433825713],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.26974171230805377,0.1915035633350654,0.6812934074795871,0.2045439433825713],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6848149322939414,0.1915035633350654,0.6883456805886895,0.2045439433825713],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6880745102651117,0.1915035633350654,0.6956931050703938,0.2045439433825713],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367597291757665,0.21323796476024362,0.7635373374550581,0.22627834480774953],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993622055710489,0.21323796476024362,0.7331699506064979,0.22627834480774953],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.26973986761197494,0.21323796476024362,0.6812989415678232,0.22627834480774953],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6848204663821775,0.21323796476024362,0.6883512146769257,0.22627834480774953],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6880726655690328,0.21323796476024362,0.695691260374315,0.22627834480774953],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367578844796876,0.23504278423767824,0.7635354927589793,0.24808316428518418],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.69936036087497,0.23504278423767824,0.733168105910419,0.24808316428518418],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.2697380229158961,0.23504278423767824,0.6812269984207514,0.24808316428518418],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6847485232351057,0.23504278423767824,0.6882792715298538,0.24808316428518418],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6880708208729539,0.23504278423767824,0.6956894156782361,0.24808316428518418],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367560397836088,0.25677718566285646,0.7635336480629005,0.26981756571036236],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993585161788912,0.25677718566285646,0.7331662612143403,0.26981756571036236],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.26973617821981727,0.25677718566285646,0.6812952521756657,0.26981756571036236],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.68481677699002,0.25677718566285646,0.6883475252847682,0.26981756571036236],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.6880689761768751,0.25677718566285646,0.6956875709821573,0.26981756571036236],"dir":"ltr"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.7456253385302906,0.2785820051402911,0.7816559423406465,0.29162238518779704],"dir":"rtl"},{"str":"عملي","boundary":[0.7119577903968273,0.2785820051402911,0.7420189576963132,0.29162238518779704],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.2686238264843244,0.2785820051402911,0.7084952958569933,0.29162238518779704],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26763,0.04738,0.78174,0.29162],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گفتار","boundary":[0.7481433486777991,0.3219303678555525,0.781698370350458,0.3349707479030585],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.7110483552299983,0.3219303678555525,0.743902392392728,0.3349707479030585],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7068147777292423,0.3219303678555525,0.7111221430731487,0.3349707479030585],"dir":"ltr"},{"str":"نگارش","boundary":[0.6591518329357211,0.3219291897082838,0.702631319512113,0.3349695697557898],"dir":"rtl"},{"str":"بدنه","boundary":[0.6285077416753468,0.3219291897082838,0.6548942743859412,0.3349695697557898],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.59463727697322,0.3219291897082838,0.6244364974295219,0.3349695697557898],"dir":"rtl"},{"str":"معنا","boundary":[0.7622721884345282,0.34385444932081355,0.7816710123987767,0.35689482936831946],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7514862504620138,0.34385444932081355,0.7586067773260304,0.35689482936831946],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.7153984610732165,0.34385444932081355,0.7478097711770436,0.35689482936831946],"dir":"rtl"},{"str":"بدنه","boundary":[0.6906020563825138,0.34385444932081355,0.7117312052686399,0.35689482936831946],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.6617731460636401,0.34385444932081355,0.6869440240583312,0.35689482936831946],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.26813529451295304,0.34385444932081355,0.6581833674943717,0.35689482936831946],"dir":"ltr"},{"str":"اهميت","boundary":[0.745538950304089,0.36558885074599173,0.7816857699674067,0.3786292307934977],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.7054204999831992,0.36558885074599173,0.7418716944995125,0.3786292307934977],"dir":"rtl"},{"str":"پيشينة","boundary":[0.6707439030946538,0.36558885074599173,0.7018915963845299,0.3786292307934977],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.6249769933805983,0.36558885074599173,0.6671744161822517,0.3786292307934977],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6076386949363257,0.36558885074599173,0.6213078928799433,0.3786292307934977],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.578809784617452,0.36558885074599173,0.6039806626121431,0.3786292307934977],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.27025116091529133,0.36558885074599173,0.5751960249991596,0.3786292307934977],"dir":"ltr"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.7523919962366851,0.38732325217116986,0.7817226638889816,0.4003636322186758],"dir":"rtl"},{"str":"پيشينه","boundary":[0.7178168576324715,0.38732325217116986,0.7487856154027077,0.4003636322186758],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.6800153455865052,0.38732325217116986,0.7143156244749834,0.4003636322186758],"dir":"rtl"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.26863705184637543,0.38732325217116986,0.676399741272134,0.4003636322186758],"dir":"ltr"},{"str":"چارچوب","boundary":[0.7294070830953254,0.4091280716486046,0.781711595712509,0.42216845169611056],"dir":"rtl"},{"str":"نظري","boundary":[0.6954370048049454,0.4091280716486046,0.7258080810456631,0.42216845169611056],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.2698453277779638,0.4091280716486046,0.6918214004905742,0.42216845169611056],"dir":"ltr"},{"str":"متغيرها","boundary":[0.7444265985685957,0.4308624730737827,0.7816931487517212,0.4439028531212887],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7336406605960814,0.4308624730737827,0.7407611874600979,0.4439028531212887],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.704407761835959,0.4308624730737827,0.7299660260071897,0.4439028531212887],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6851546688619327,0.4308624730737827,0.7008308961392419,0.4439028531212887],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.27024747152313355,0.4308624730737827,0.6815298410671676,0.4439028531212887],"dir":"ltr"},{"str":"رابطه","boundary":[0.7536943516682899,0.45259687449896085,0.7817429555458477,0.4656372545464668],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.7328289943214266,0.45259687449896085,0.7500455428245011,0.4656372545464668],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.6927105440005369,0.45259687449896085,0.7291617385168502,0.4656372545464668],"dir":"rtl"},{"str":"پيشينه","boundary":[0.6582368636806551,0.45259687449896085,0.6891096972547958,0.4656372545464668],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6474509257081408,0.45259687449896085,0.6545714525721573,0.4656372545464668],"dir":"rtl"},{"str":"چارچوب","boundary":[0.5915049830314834,0.45259687449896085,0.643809495648667,0.4656372545464668],"dir":"rtl"},{"str":"نظري","boundary":[0.5575349047411033,0.45259687449896085,0.5879059809818211,0.4656372545464668],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.270343395719229,0.45259687449896085,0.554098235946372,0.4656372545464668],"dir":"ltr"},{"str":"نحوه","boundary":[0.755415987366016,0.47440064647045727,0.7816623231746246,0.4874410265179632],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.7123736937602904,0.47440064647045727,0.7517247505124156,0.4874410265179632],"dir":"rtl"},{"str":"بدنه","boundary":[0.6875772890695877,0.47440064647045727,0.7087064379557139,0.4874410265179632],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.6587483787507141,0.47440064647045727,0.6839192567454051,0.4874410265179632],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.26863758610261756,0.47440064647045727,0.6553596720540306,0.4874410265179632],"dir":"ltr"},{"str":"حجم","boundary":[0.7526932159537649,0.49613504789563545,0.7816992170961997,0.5091754279431414],"dir":"rtl"},{"str":"بدنه","boundary":[0.7278968112630624,0.49613504789563545,0.7490259601491884,0.5091754279431414],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.6990679009441887,0.49613504789563545,0.7242387789388798,0.5091754279431414],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.26994547562245896,0.49613504789563545,0.6957050199926079,0.5091754279431414],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367624206175868,0.5178694493208136,0.7635400288968784,0.5309098293683195],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993648970128692,0.5178694493208136,0.7331726420483182,0.5309098293683195],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.26974255905379524,0.5178694493208136,0.6812149322939417,0.5309098293683195],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6847364571082961,0.5178694493208136,0.6882672054030442,0.5309098293683195],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6880753570108531,0.5178694493208136,0.6956939518161352,0.5309098293683195],"dir":"ltr"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.7456317193642686,0.5396742687982483,0.7816623231746245,0.5527146488457543],"dir":"rtl"},{"str":"عملي","boundary":[0.7119641712308054,0.5396742687982483,0.7420253385302913,0.5527146488457543],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.2686320520143811,0.5396742687982483,0.7086363395047209,0.5527146488457543],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26814,0.32193,0.78174,0.55271],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گفتار","boundary":[0.7481515742078557,0.5830226315135095,0.7817065958805146,0.5960630115610155],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.7150872416921473,0.5830226315135095,0.7439179967070998,0.5960630115610155],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7108536641913913,0.5830226315135095,0.7151610295352977,0.5960630115610155],"dir":"ltr"},{"str":"تدوين","boundary":[0.6636792513692414,0.5830226315135095,0.7065997950337687,0.5960630115610155],"dir":"rtl"},{"str":"فرضيهها","boundary":[0.6063221161923319,0.5830226315135095,0.6594401397802492,0.5960630115610155],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5941249857195655,0.5830226315135095,0.6020387318974493,0.5960630115610155],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.555415883202849,0.5830226315135095,0.5899688854541174,0.5960630115610155],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.5087450724102008,0.5830226315135095,0.5511546352609116,0.5960630115610155],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.48777825677900577,0.5830226315135095,0.5044321729780582,0.5960630115610155],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.45390779207687887,0.5830226315135095,0.48370701253318077,0.5960630115610155],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7496642249924393,0.6049478911260392,0.781632808037364,0.6179882711735452],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.26732231779846066,0.6049478911260392,0.7460707570310133,0.6179882711735452],"dir":"ltr"},{"str":"مدل","boundary":[0.7585335237391212,0.6266822925512174,0.7816770807432541,0.6397226725987234],"dir":"rtl"},{"str":"مفهومي","boundary":[0.7126688451328915,0.6266822925512174,0.7548201505325757,0.6397226725987234],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.66670270824233,0.6266822925512174,0.70897945297537,0.6397226725987234],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.26953779778905235,0.6266822925512174,0.6633435166829068,0.6397226725987234],"dir":"ltr"},{"str":"تدوين","boundary":[0.7471425254527733,0.6484166939763957,0.781739800409932,0.6614570740239016],"dir":"rtl"},{"str":"فرضيههاي","boundary":[0.6872636907361979,0.6484166939763957,0.7434383757266216,0.6614570740239016],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.6413990121299683,0.6484166939763957,0.6835779879708338,0.6614570740239016],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.26903235106347184,0.6484166939763957,0.6380232183058361,0.6614570740239016],"dir":"ltr"},{"str":"ويژگيهاي","boundary":[0.7276968986257181,0.6702205300809085,0.7817317361647793,0.6832609101284145],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.7010853129935148,0.6702205300809085,0.724018574644669,0.6832609101284145],"dir":"rtl"},{"str":"فرضيه","boundary":[0.6641913914182991,0.6702205300809085,0.6974531064144349,0.6832609101284145],"dir":"rtl"},{"str":"خوب","boundary":[0.6289989650885381,0.6702215134538303,0.6605266657706389,0.6832618935013363],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.26722755283760613,0.6702205300809085,0.6256187964114109,0.6832609101284145],"dir":"ltr"},{"str":"نحوة","boundary":[0.7554153019051777,0.6919549315060867,0.7816616377137862,0.7049953115535926],"dir":"rtl"},{"str":"بيان","boundary":[0.7319286314303952,0.6919549315060867,0.7517480461006012,0.7049953115535926],"dir":"rtl"},{"str":"فرضيه","boundary":[0.6949350962669262,0.6919549315060867,0.7282779778905275,0.7049953115535926],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6775967978226536,0.6919549315060867,0.6912659957662711,0.7049953115535926],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.6487678875037799,0.6919549315060867,0.673938765498471,0.7049953115535926],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.26934341923994465,0.6919549315060867,0.6453957830718053,0.7049953115535926],"dir":"ltr"},{"str":"روششناسي","boundary":[0.7156971506333788,0.7136893329312649,0.7817907664392995,0.7267297129787709],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.6778956385874126,0.7136893329312649,0.7120778569268502,0.7267297129787709],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6671097006148983,0.7136893329312649,0.6742302274789149,0.7267297129787709],"dir":"rtl"},{"str":"اجزاي","boundary":[0.6287049729511773,0.7136893329312649,0.6634590470750308,0.7267297129787709],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.609451879977151,0.7136893329312649,0.6251281072544602,0.7267297129787709],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.2690390443869489,0.7136893329312649,0.6058713248882761,0.7267297129787709],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26723,0.58302,0.78179,0.72673],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/6a8a9ecaea80a8e93b7c93dc4d036a29.jpg","blurred":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/b3217e6aa3fbac387bbeeddd003efd9a.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.22589,0.04738,0.21434,0.27334]},"elements":[{"words":[{"str":"120","boundary":[0.22589985887570968,0.0826195799621437,0.24890506367393556,0.09565996000964964],"dir":"ltr"},{"str":"120","boundary":[0.22589985887570954,0.10435398138732191,0.24890506367393542,0.11739436143482786],"dir":"ltr"},{"str":"120","boundary":[0.22590170357178832,0.12608838281250012,0.2489069083700142,0.13912876286000606],"dir":"ltr"},{"str":"120","boundary":[0.22589985887570962,0.14789320228993477,0.2489050636739355,0.16093358233744068],"dir":"ltr"},{"str":"121","boundary":[0.22590170357178851,0.16962760371511298,0.2489069083700144,0.1826679837626189],"dir":"ltr"},{"str":"121","boundary":[0.22590170357178874,0.1913620051402912,0.24890690837001464,0.2044023851877971],"dir":"ltr"},{"str":"121","boundary":[0.2258998588757099,0.21316682461772582,0.2489050636739358,0.22620720466523175],"dir":"ltr"},{"str":"121","boundary":[0.22589895164813,0.23489986499777318,0.24890415644635588,0.24794024504527912],"dir":"ltr"},{"str":"121","boundary":[0.22589895164813006,0.2566342664229514,0.24890415644635594,0.2696746464704573],"dir":"ltr"},{"str":"121","boundary":[0.22589895164813015,0.278439085900386,0.24890415644635602,0.291479465947892],"dir":"ltr"},{"str":"122","boundary":[0.22589341755989364,0.30017348732556426,0.24889862235811955,0.31321386737307017],"dir":"ltr"},{"str":"123","boundary":[0.22589526225597228,0.3219078887507425,0.2489004670541982,0.33494826879824846],"dir":"ltr"},{"str":"123","boundary":[0.2258915728638148,0.3437127082281771,0.2488967776620407,0.3567530882756831],"dir":"ltr"},{"str":"123","boundary":[0.22588972816773595,0.36544710965335536,0.24889493296596182,0.3784874897008613],"dir":"ltr"},{"str":"125","boundary":[0.2258878834716571,0.38725192913079004,0.248893088269883,0.400292309178296],"dir":"ltr"},{"str":"125","boundary":[0.2258993649406942,0.4089853756866093,0.24890456973892008,0.42202575573411527],"dir":"ltr"},{"str":"126","boundary":[0.22589936494069415,0.43071977711178744,0.24890456973892003,0.4437601571592934],"dir":"ltr"},{"str":"126","boundary":[0.22589936494069407,0.45252459658922217,0.24890456973891995,0.46556497663672813],"dir":"ltr"},{"str":"127","boundary":[0.22589752024461518,0.4742589980144003,0.24890272504284106,0.48729937806190626],"dir":"ltr"},{"str":"128","boundary":[0.22589567554853646,0.49599339943957843,0.24890088034676233,0.5090337794870844],"dir":"ltr"},{"str":"129","boundary":[0.22589567554853635,0.5177982189170132,0.24890088034676222,0.5308385989645191],"dir":"ltr"},{"str":"130","boundary":[0.22589383085245762,0.5395326203421913,0.2488990356506835,0.5525730003896973],"dir":"ltr"},{"str":"133","boundary":[0.22589383085245762,0.5612670217673694,0.2488990356506835,0.5743074018148754],"dir":"ltr"},{"str":"136","boundary":[0.22590089714727327,0.5830708863754454,0.24890610194549917,0.5961112664229513],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22589,0.08262,0.24891,0.59611],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"139","boundary":[0.2259008971472731,0.6700789101284146,0.24890610194549898,0.6831192901759205],"dir":"ltr"},{"str":"139","boundary":[0.2258972077551155,0.6918133115535926,0.24890241255334136,0.7048536916010986],"dir":"ltr"},{"str":"140","boundary":[0.22589536305903668,0.7136181310310273,0.24890056785726258,0.7266585110785333],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2259,0.67008,0.24891,0.72666],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"12","boundary":[0.7679168374718591,0.047796586382868,0.7856591243573804,0.06083696643037394],"dir":"ltr"},{"str":"مقالهنويسي","boundary":[0.6659040254023723,0.04738149356071852,0.7204347636168139,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.6351598871005678,0.04738149356071852,0.6625792883303653,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6270946641577905,0.04738149356071852,0.6318923860085347,0.05928173109040973],"dir":"ltr"},{"str":"رويكردي","boundary":[0.5784070461342025,0.04738149356071852,0.6272461711636034,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"كاربردي","boundary":[0.5310291220053089,0.04738149356071852,0.575141228453345,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5262920029568898,0.04738149356071852,0.5310897248076342,0.05928173109040973],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.7588454689022546,0.0826195799621437,0.7816883404455496,0.09565996000964964],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7553110312153489,0.0826195799621437,0.7588786734316724,0.09565996000964964],"dir":"ltr"},{"str":"نوع","boundary":[0.7323334968583044,0.0826195799621437,0.7516327072342998,0.09565996000964964],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.6945319848123382,0.0826195799621437,0.7287142031517757,0.09565996000964964],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.2689421524814353,0.0826195799621437,0.6911930849097813,0.09565996000964964],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7705316185612041,0.10435398138732191,0.7740992607775276,0.11739436143482786],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7740660562481099,0.10435398138732191,0.7816846510533919,0.11739436143482786],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.741304253889318,0.10435398138732191,0.7668625180605487,0.11739436143482786],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.7036042001276837,0.10435398138732191,0.7376572897416078,0.11739436143482786],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6899958771546653,0.10435398138732191,0.6999350996270284,0.11739436143482786],"dir":"rtl"},{"str":"حسب","boundary":[0.6531019555794494,0.10435398138732191,0.6863138637814588,0.11739436143482786],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.618425358690904,0.10435398138732191,0.6494605255199757,0.11739436143482786],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.26722842982426637,0.10435398138732191,0.6149702429353849,0.11739436143482786],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7370669869964045,0.12608838281250012,0.7406346292127279,0.13912876286000606],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7406014246833101,0.12608838281250012,0.7482200194885923,0.13912876286000606],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7481609892140718,0.12608838281250012,0.7559087127448673,0.13912876286000606],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7560230839017503,0.12608838281250012,0.7636416787070324,0.13912876286000606],"dir":"ltr"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.6993724673230063,0.12608838281250012,0.7334255569369306,0.13912876286000606],"dir":"rtl"},{"str":"اكتشافي","boundary":[0.6513900776183593,0.12608838281250012,0.6957089009105875,0.13912876286000606],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.2683389368636804,0.12608838281250012,0.6480216625785422,0.13912876286000606],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7370688316924834,0.14789320228993477,0.7406364739088067,0.16093358233744068],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.740603269379389,0.14789320228993477,0.7482218641846712,0.16093358233744068],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7481628339101507,0.14789320228993477,0.7559105574409462,0.16093358233744068],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7560249285978292,0.14789320228993477,0.7636435234031113,0.16093358233744068],"dir":"ltr"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.6993724673230064,0.14789320228993477,0.7334255569369307,0.16093358233744068],"dir":"rtl"},{"str":"تبييني","boundary":[0.6652013171600415,0.14789320228993477,0.6957236584792176,0.16093358233744068],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.2679349484224319,0.14789320228993477,0.6617240650515774,0.16093358233744068],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7370669869964047,0.16962760371511298,0.740634629212728,0.1826679837626189],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7406014246833104,0.16962760371511298,0.7482200194885924,0.1826679837626189],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.748160989214072,0.16962760371511298,0.7559087127448674,0.1826679837626189],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7560230839017505,0.16962760371511298,0.7636416787070326,0.1826679837626189],"dir":"ltr"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.6993724673230065,0.16962760371511298,0.7334255569369307,0.1826679837626189],"dir":"rtl"},{"str":"توصيفي","boundary":[0.6516926077752763,0.16962760371511298,0.6956996774301938,0.1826679837626189],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.2686414670205973,0.16962760371511298,0.648324192735459,0.1826679837626189],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7370688316924836,0.1913620051402912,0.7406364739088069,0.2044023851877971],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7406032693793893,0.1913620051402912,0.7482218641846713,0.2044023851877971],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7481628339101509,0.1913620051402912,0.7559105574409463,0.2044023851877971],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7560249285978294,0.1913620051402912,0.7636435234031115,0.2044023851877971],"dir":"ltr"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.6993724673230067,0.1913620051402912,0.7334255569369309,0.2044023851877971],"dir":"rtl"},{"str":"پيشبيني","boundary":[0.6564316320016129,0.1913620051402912,0.6957789993615807,0.2044023851877971],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.26985158764826467,0.1913620051402912,0.6529045730990223,0.2044023851877971],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7705334632572832,0.21316682461772582,0.7741011054736066,0.22620720466523175],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7740679009441889,0.21316682461772582,0.7816864957494709,0.22620720466523175],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7413060985853971,0.21316682461772582,0.7668643627566278,0.22620720466523175],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.7036060448237628,0.21316682461772582,0.7376591344376872,0.22620720466523175],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6899977218507445,0.21316682461772582,0.6999369443231076,0.22620720466523175],"dir":"rtl"},{"str":"حسب","boundary":[0.6531038002755286,0.21316682461772582,0.686315708477538,0.22620720466523175],"dir":"rtl"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.6219561069856525,0.21316682461772582,0.6494697490003698,0.22620720466523175],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.270858791707268,0.21316682461772582,0.6185655555928903,0.22620720466523175],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.737066079768825,0.23489986499777318,0.7406337219851483,0.24794024504527912],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7406014246833106,0.23490122604290403,0.7482200194885926,0.24794160609040997],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7481609892140723,0.23490122604290403,0.7559087127448676,0.24794160609040997],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7560230839017507,0.23490122604290403,0.7636416787070328,0.24794160609040997],"dir":"ltr"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.6993715600954268,0.23489986499777318,0.7334246497093511,0.24794024504527912],"dir":"rtl"},{"str":"بنيادي","boundary":[0.662276566647626,0.23489986499777318,0.6957282853398743,0.24794024504527912],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.2687401733812707,0.23489986499777318,0.6587199926077753,0.24794024504527912],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.737066079768825,0.2566342664229514,0.7406337219851483,0.2696746464704573],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7406005174557306,0.2566342664229514,0.7482191122610127,0.2696746464704573],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7481600819864923,0.2566342664229514,0.7559078055172876,0.2696746464704573],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7560221766741708,0.2566342664229514,0.7636407714794529,0.2696746464704573],"dir":"ltr"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.6993715600954269,0.2566342664229514,0.7334246497093512,0.2696746464704573],"dir":"rtl"},{"str":"كاربردي","boundary":[0.6471555928900238,0.2566342664229514,0.6957910050065522,0.2696746464704573],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.2677329693222673,0.2566342664229514,0.6437853331541279,0.2696746464704573],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.737066079768825,0.278439085900386,0.7406337219851483,0.291479465947892],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7406005174557306,0.278439085900386,0.7482191122610127,0.291479465947892],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7481600819864923,0.278439085900386,0.7559078055172876,0.291479465947892],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7560221766741709,0.278439085900386,0.763640771479453,0.291479465947892],"dir":"ltr"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.6993715600954269,0.278439085900386,0.7334246497093512,0.291479465947892],"dir":"rtl"},{"str":"توسعهاي","boundary":[0.6479617250764423,0.278439085900386,0.6958371224085212,0.291479465947892],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.268638715096939,0.278439085900386,0.6443534995463861,0.291479465947892],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7705307113336246,0.30017348732556426,0.774098353549948,0.31321386737307017],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7740651490205303,0.30017348732556426,0.7816837438258124,0.31321386737307017],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7412996572695808,0.30017348732556426,0.7668579214408117,0.31321386737307017],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.7035996035079465,0.30017348732556426,0.7376526931218708,0.31321386737307017],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6899912805349282,0.30017348732556426,0.6999305030072913,0.31321386737307017],"dir":"rtl"},{"str":"حسب","boundary":[0.6530973589597123,0.30017348732556426,0.6863092671617217,0.31321386737307017],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.6300146769261785,0.30017348732556426,0.649406122106112,0.31321386737307017],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6041096098921407,0.30017348732556426,0.6263935385235712,0.31321386737307017],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.26722198850845047,0.30017348732556426,0.600706145626827,0.31321386737307017],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7675090991566141,0.3219078887507425,0.7817132589630723,0.33494826879824846],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7639746614697085,0.3219078887507425,0.7675423036860318,0.33494826879824846],"dir":"ltr"},{"str":"آزمودنيها","boundary":[0.7090433016363695,0.3219078887507425,0.7603922616847549,0.33494826879824846],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.2692400860186147,0.3219078887507425,0.7054332314102346,0.33494826879824846],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7523825913107756,0.3437127082281771,0.7559502335270989,0.3567530882756831],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7559170289976812,0.3437127082281771,0.7635356238029632,0.3567530882756831],"dir":"ltr"},{"str":"تعيين","boundary":[0.7206335270992236,0.3437127082281771,0.7487374718591442,0.3567530882756831],"dir":"rtl"},{"str":"آزمودنيها","boundary":[0.6656966331776483,0.3437127082281771,0.7170455932260337,0.3567530882756831],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.2685317227243706,0.3437127082281771,0.662337441618225,0.3567530882756831],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7523789019186181,0.36544710965335536,0.7558450858506096,0.3784874897008613],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7559133396055238,0.36544710965335536,0.7635319344108058,0.3784874897008613],"dir":"ltr"},{"str":"نحوه","boundary":[0.7225464769328984,0.36544710965335536,0.748792812741507,0.3784874897008613],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.6802088572292595,0.36544710965335536,0.7189511642753937,0.3784874897008613],"dir":"rtl"},{"str":"آزمودنيها","boundary":[0.6252719633076842,0.36544710965335536,0.6766209233560696,0.3784874897008613],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.2671186855280397,0.36544710965335536,0.6218869460031583,0.3784874897008613],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7523770572225392,0.38725192913079004,0.7559446994388626,0.400292309178296],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7559114949094449,0.38725192913079004,0.7635300897147269,0.400292309178296],"dir":"ltr"},{"str":"حجم","boundary":[0.7197222472363156,0.38725192913079004,0.7487282483787503,0.400292309178296],"dir":"rtl"},{"str":"آزمودنيها","boundary":[0.6647853533147403,0.38725192913079004,0.7161343133631257,0.400292309178296],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.2676204428614626,0.38725192913079004,0.6613800443533481,0.400292309178296],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.7708410335674204,0.4089853756866093,0.7817431873928966,0.42202575573411527],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7673065958805148,0.4089853756866093,0.7708742380968381,0.42202575573411527],"dir":"ltr"},{"str":"اندازهگيريها","boundary":[0.6983629246329088,0.4089853756866093,0.7636559423406472,0.42202575573411527],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.26934564698766844,0.4089853756866093,0.6950277141225094,0.42202575573411527],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7523866939954974,0.43071977711178744,0.755852877927489,0.4437601571592934],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.755921131682403,0.43071977711178744,0.7635397264876852,0.4437601571592934],"dir":"ltr"},{"str":"ابزار","boundary":[0.7257806424515304,0.43071977711178744,0.7488208964752527,0.4437601571592934],"dir":"rtl"},{"str":"اندازهگيري","boundary":[0.6602588824300258,0.43071977711178744,0.7221355229998991,0.4437601571592934],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.27015177917408684,0.43071977711178744,0.6567816303215618,0.4437601571592934],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7523866939954974,0.45252459658922217,0.7559543362118208,0.46556497663672813],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.755921131682403,0.45252459658922217,0.7635397264876852,0.46556497663672813],"dir":"ltr"},{"str":"روايي","boundary":[0.7165073552635999,0.45252459658922217,0.7487710896811263,0.46556497663672813],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار","boundary":[0.6897943113470649,0.45252459658922217,0.7128345653707873,0.46556497663672813],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.26793445448741626,0.45252459658922217,0.6864535667484292,0.46556497663672813],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7523866939954973,0.4742589980144003,0.7559543362118207,0.48729937806190626],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7559211316824029,0.4742589980144003,0.7635397264876851,0.48729937806190626],"dir":"ltr"},{"str":"پايايي","boundary":[0.7171105708813545,0.4742589980144003,0.7488172070830951,0.48729937806190626],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار","boundary":[0.6903975269648195,0.4742589980144003,0.7134377809885418,0.48729937806190626],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.26853767010517093,0.4742589980144003,0.6868630892779138,0.48729937806190626],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.7748716944995125,0.49599339943957843,0.7816970699909275,0.5090337794870844],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7713372568126069,0.49599339943957843,0.7749048990289302,0.5090337794870844],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7381788447968816,0.49599339943957843,0.7677308759786295,0.5090337794870844],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.7072322233795905,0.49599339943957843,0.7345152783844626,0.5090337794870844],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.683745552904808,0.49599339943957843,0.7036092402809042,0.5090337794870844],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6747729511777155,0.49599339943957843,0.6800303350021838,0.5090337794870844],"dir":"ltr"},{"str":"رويه","boundary":[0.650076160075266,0.49599339943957843,0.6748246026679209,0.5090337794870844],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.6265894896004837,0.49599339943957843,0.6464531769765799,0.5090337794870844],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.270249548066261,0.49599339943957843,0.617956311951883,0.5090337794870844],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6215792950505694,0.49599339943957843,0.6268256106985651,0.5090337794870844],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.774567319646517,0.5177982189170132,0.7816878465105337,0.5308385989645191],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7710328819596114,0.5177982189170132,0.7746005241759347,0.5308385989645191],"dir":"ltr"},{"str":"نحوه","boundary":[0.7411008433856386,0.5177982189170132,0.7673471791942472,0.5308385989645191],"dir":"rtl"},{"str":"تجزيه","boundary":[0.7054170424380898,0.5177982189170132,0.7374686368065586,0.5308385989645191],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6946311044655754,0.5177982189170132,0.7017516313295921,0.5308385989645191],"dir":"rtl"},{"str":"تحليل","boundary":[0.6582407849198613,0.5177982189170132,0.6909933637982593,0.5308385989645191],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.26803222337959043,0.5177982189170132,0.6546510063505928,0.5308385989645191],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.736763962904472,0.5395326203421913,0.7635415711837636,0.5525730003896973],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993664392997544,0.5395326203421913,0.7331741843352035,0.5525730003896973],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.26974410134068044,0.5395326203421913,0.6813031752965288,0.5525730003896973],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6848247001108831,0.5395326203421913,0.6883554484056312,0.5525730003896973],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6880768992977384,0.5395326203421913,0.6956954941030205,0.5525730003896973],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.736763962904472,0.5612670217673694,0.7635415711837636,0.5743074018148754],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993664392997544,0.5612670217673694,0.7330985517959743,0.5743074018148754],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.26974410134068044,0.5612670217673694,0.6813031752965288,0.5743074018148754],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6848247001108831,0.5612670217673694,0.6883554484056312,0.5743074018148754],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6880768992977384,0.5612670217673694,0.6956954941030205,0.5743074018148754],"dir":"ltr"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.7456332616511538,0.5830718412448042,0.7816638654615098,0.5961122212923101],"dir":"rtl"},{"str":"عملي","boundary":[0.7119657135176906,0.5830718412448042,0.7420268808171765,0.5961122212923101],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.2686406605960821,0.5830708863754454,0.7086283458217131,0.5961112664229513],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26712,0.04738,0.78566,0.59611],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گفتار","boundary":[0.7481601827895568,0.6482240685681412,0.7817152044622157,0.6612644486156471],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.712476381842008,0.6482240685681412,0.7439395181613521,0.6612644486156471],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7082428043412519,0.6482240685681412,0.7125501696851584,0.6612644486156471],"dir":"ltr"},{"str":"بيان","boundary":[0.6781023151103792,0.6482240685681412,0.7040461207620711,0.6612644486156471],"dir":"rtl"},{"str":"يافتهها،","boundary":[0.6266924800913946,0.6482240685681412,0.6739443701488524,0.6612644486156471],"dir":"rtl"},{"str":"نتايج،","boundary":[0.586472571486173,0.6482240685681412,0.622464436678875,0.6612644486156471],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.5489735895971236,0.6482240685681412,0.5822094788481569,0.6612644486156471],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5367764591243573,0.6482240685681412,0.5446902053022411,0.6612644486156471],"dir":"rtl"},{"str":"پيشنهادات","boundary":[0.4678272537885151,0.6482240685681412,0.5325521051039951,0.6612644486156471],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7496728335741405,0.6700789101284146,0.781641416619065,0.6831192901759205],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.2673309263801618,0.6700789101284146,0.7460646080440844,0.6831192901759205],"dir":"ltr"},{"str":"محتواي","boundary":[0.739589724807634,0.6918133115535926,0.7816598635798526,0.7048536916010986],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7056196465172538,0.6918133115535926,0.7359150902187425,0.7048536916010986],"dir":"rtl"},{"str":"پاياني","boundary":[0.6714484963542889,0.6918133115535926,0.7020151103793552,0.7048536916010986],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.6426195860354152,0.6918133115535926,0.6677904640301062,0.7048536916010986],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.27025108027284006,0.6918133115535926,0.6390261180739891,0.7048536916010986],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.7588428177816603,0.7136181310310273,0.7816856893249552,0.7266585110785333],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7553083800947545,0.7136181310310273,0.758876022311078,0.7266585110785333],"dir":"ltr"},{"str":"تجزيه","boundary":[0.7196282685393632,0.7136181310310273,0.7516798629078321,0.7266585110785333],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7088423305668489,0.7136181310310273,0.7159628574308655,0.7266585110785333],"dir":"rtl"},{"str":"تحليل","boundary":[0.6723523974328817,0.7136181310310273,0.7052341050367927,0.7266585110785333],"dir":"rtl"},{"str":"فرضيهها","boundary":[0.6241689358556497,0.7136181310310273,0.6687017438930141,0.7266585110785333],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6133829978831353,0.7136181310310273,0.620503524747152,0.7266585110785333],"dir":"rtl"},{"str":"بيان","boundary":[0.5898963274083528,0.7136181310310273,0.6097157420785589,0.7266585110785333],"dir":"rtl"},{"str":"يافتهها","boundary":[0.5521944289506397,0.7136181310310273,0.5864430563489127,0.7266585110785333],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.26853551291959243,0.7136181310310273,0.5487596048519873,0.7266585110785333],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26733,0.64822,0.78172,0.72666],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/d71b80fe62a21b51ba0539bc7fe32f74.jpg","blurred":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/5560b0c8bdcfc2e5299de066dc30f6d5.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.21421,0.04738,0.21825,0.29329]},"elements":[{"words":[{"str":"13","boundary":[0.21420651187796108,0.04779710657289193,0.2319487987634824,0.06083748662039786],"dir":"ltr"},{"str":"143","boundary":[0.22589865931924327,0.08269072010466148,0.24890386411746915,0.09573110015216743],"dir":"ltr"},{"str":"143","boundary":[0.2258968146231645,0.10449553958209612,0.24890201942139037,0.11753591962960207],"dir":"ltr"},{"str":"144","boundary":[0.22589496992708566,0.12622994100727433,0.24890017472531153,0.13927032105478027],"dir":"ltr"},{"str":"146","boundary":[0.2258931252310067,0.14796434243245254,0.24889833002923256,0.16100472247995848],"dir":"ltr"},{"str":"147","boundary":[0.22589312523100663,0.1697691619098872,0.24889833002923253,0.1828095419573931],"dir":"ltr"},{"str":"147","boundary":[0.2258912805349277,0.1915035633350654,0.2488964853331536,0.2045439433825713],"dir":"ltr"},{"str":"148","boundary":[0.225889435838849,0.21323796476024362,0.24889464063707487,0.22627834480774953],"dir":"ltr"},{"str":"148","boundary":[0.22588943583884893,0.23504278423767824,0.2488946406370748,0.24808316428518418],"dir":"ltr"},{"str":"151","boundary":[0.22589907261180733,0.2567763495583432,0.2489042774100332,0.2698167296058491],"dir":"ltr"},{"str":"151","boundary":[0.22589722791572858,0.27858116903577784,0.24890243271395449,0.2916215490832838],"dir":"ltr"},{"str":"152","boundary":[0.22589722791572855,0.3003155704609561,0.24890243271395443,0.313355950508462],"dir":"ltr"},{"str":"154","boundary":[0.2258972279157284,0.3220499718861343,0.2489024327139543,0.3350903519336403],"dir":"ltr"},{"str":"155","boundary":[0.22589353852357077,0.34385479136356895,0.24889874332179668,0.3568951714110749],"dir":"ltr"},{"str":"156","boundary":[0.22589966734988745,0.36558870110228625,0.24890487214811333,0.3786290811497922],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21421,0.0478,0.2489,0.37863],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"159","boundary":[0.22589856859648516,0.43250202651796316,0.24890377339471104,0.4455424065654691],"dir":"ltr"},{"str":"160","boundary":[0.2258985685964851,0.45430684599539783,0.24890377339471098,0.4673472260429038],"dir":"ltr"},{"str":"160","boundary":[0.22589672390040635,0.476041247420576,0.24890192869863226,0.489081627468082],"dir":"ltr"},{"str":"160","boundary":[0.22589487920432735,0.4978460668980107,0.24890008400255323,0.5108864469455167],"dir":"ltr"},{"str":"161","boundary":[0.22589487920432716,0.5195804683231888,0.24890008400255303,0.5326208483706948],"dir":"ltr"},{"str":"162","boundary":[0.22589303450824827,0.541314869748367,0.24889823930647417,0.5543552497958729],"dir":"ltr"},{"str":"163","boundary":[0.2258911898121694,0.5631196892258017,0.24889639461039528,0.5761600692733077],"dir":"ltr"},{"str":"163","boundary":[0.22589118981216924,0.5848540906509798,0.24889639461039514,0.5978944706984858],"dir":"ltr"},{"str":"164","boundary":[0.22589966734988745,0.6065862070405285,0.24890487214811333,0.6196265870880344],"dir":"ltr"},{"str":"165","boundary":[0.22589782265380862,0.6283910265179632,0.2489030274520345,0.6414314065654692],"dir":"ltr"},{"str":"166","boundary":[0.22589597795772984,0.6501254279431413,0.2489011827559557,0.6631658079906473],"dir":"ltr"},{"str":"167","boundary":[0.2258941332616511,0.6718598293683196,0.24889933805987696,0.6849002094158255],"dir":"ltr"},{"str":"168","boundary":[0.22589228856557236,0.6936646488457542,0.24889749336379824,0.7067050288932601],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22589,0.4325,0.2489,0.70671],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.3105738281643762,0.04738149356071852,0.3482906555559288,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.2745875474614428,0.04738149356071852,0.3072541413258963,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367687913712576,0.08269072010466148,0.7635463996505493,0.09573110015216743],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.69937126776654,0.08269072010466148,0.7331790128019892,0.09573110015216743],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.2697489298074661,0.08269072010466148,0.6810552804005241,0.09573110015216743],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6845768052148784,0.08269072010466148,0.6881075535096266,0.09573110015216743],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.688081727764524,0.08269072010466148,0.6957003225698061,0.09573110015216743],"dir":"ltr"},{"str":"بحث","boundary":[0.7357597426161754,0.10449553958209612,0.7635242632976041,0.11753591962960207],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.724973804643661,0.10449553958209612,0.7320943315076777,0.11753591962960207],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.6848553543227713,0.10449553958209612,0.7212973253586908,0.11753591962960207],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.2699481569839723,0.10449553958209612,0.6815072309398206,0.11753591962960207],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.767512496219885,0.12622994100727433,0.7817166560263432,0.13927032105478027],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7639780585329794,0.12622994100727433,0.7675457007493028,0.13927032105478027],"dir":"ltr"},{"str":"بيان","boundary":[0.7404969221464333,0.12622994100727433,0.7603163368166392,0.13927032105478027],"dir":"rtl"},{"str":"نتايج","boundary":[0.7105575047881455,0.12622994100727433,0.7368444239104869,0.13927032105478027],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.2673249991599744,0.12622994100727433,0.7072296730620611,0.13927032105478027],"dir":"ltr"},{"str":"نكات","boundary":[0.7505744968247032,0.14796434243245254,0.7816908302812404,0.16100472247995848],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.7256766338496689,0.14796434243245254,0.7469312220691507,0.16100472247995848],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7083383354053961,0.14796434243245254,0.7220075333490137,0.16100472247995848],"dir":"rtl"},{"str":"ارايه","boundary":[0.6810202311750275,0.14796434243245254,0.7045659319243303,0.16100472247995848],"dir":"rtl"},{"str":"جداول","boundary":[0.6396898155303918,0.14796434243245254,0.6773861798998687,0.16100472247995848],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6289038775578776,0.14796434243245254,0.6360244044218941,0.16100472247995848],"dir":"rtl"},{"str":"نمودارها","boundary":[0.5791081516078087,0.14796434243245254,0.6252735156748763,0.16100472247995848],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.26702062430697865,0.14796434243245254,0.575680706293471,0.16100472247995848],"dir":"ltr"},{"str":"الگوهاي","boundary":[0.7350495346258523,0.1697691619098872,0.7816742280165314,0.1828095419573931],"dir":"rtl"},{"str":"ارايه","boundary":[0.7077314303954837,0.1697691619098872,0.7312771311447864,0.1828095419573931],"dir":"rtl"},{"str":"نتايج","boundary":[0.6778934713215278,0.1697691619098872,0.7040604851987496,0.1828095419573931],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6605551728772551,0.1697691619098872,0.6742243708208726,0.1828095419573931],"dir":"rtl"},{"str":"مقالات","boundary":[0.6176143375558614,0.1697691619098872,0.6569063640334663,0.1828095419573931],"dir":"rtl"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.26994446759181445,0.1697691619098872,0.6142200967709417,0.1828095419573931],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.728194643997177,0.1915035633350654,0.7636404791505657,0.2045439433825713],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.7094451530526522,0.1915035633350654,0.7245864184671209,0.2045439433825713],"dir":"rtl"},{"str":"مرحلهاي","boundary":[0.6581349316219208,0.1915035633350654,0.7058074123853361,0.2045439433825713],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.2681274419542349,0.1915035633350654,0.654724088572292,0.2045439433825713],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.7281927993010983,0.21323796476024362,0.7636386344544869,0.22627834480774953],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7105519706999087,0.21323796476024362,0.7245790396828058,0.22627834480774953],"dir":"rtl"},{"str":"مرحلهاي","boundary":[0.6593432075535091,0.21323796476024362,0.7069289876012225,0.22627834480774953],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.2693357178858232,0.21323796476024362,0.6559803266019282,0.22627834480774953],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.7708311044655752,0.23504278423767824,0.7817332582910516,0.24808316428518418],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7672966667786696,0.23504278423767824,0.770864308994993,0.24808316428518418],"dir":"ltr"},{"str":"بحث","boundary":[0.735851977420113,0.23504278423767824,0.7636164981015418,0.24808316428518418],"dir":"rtl"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.2676219952286544,0.23504278423767824,0.7323304526057587,0.24808316428518418],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367692046638217,0.2567763495583432,0.7635468129431133,0.2698167296058491],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.699360199590067,0.25677718566285646,0.733167944625516,0.26981756571036236],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.2697493431000302,0.2567763495583432,0.6813084170558785,0.2698167296058491],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6848299418702329,0.2567763495583432,0.688360690164981,0.2698167296058491],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6880821410570881,0.2567763495583432,0.6957007358623701,0.2698167296058491],"dir":"ltr"},{"str":"بحث","boundary":[0.7357601559087396,0.27858116903577784,0.7635246765901683,0.2916215490832838],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7249742179362252,0.27858116903577784,0.7320947448002417,0.2916215490832838],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.6848557676153354,0.27858116903577784,0.7212977386512549,0.2916215490832838],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.2699485702765364,0.27858116903577784,0.6813360874970599,0.2916215490832838],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.774871402170626,0.3003155704609561,0.7816967776620409,0.313355950508462],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7713369644837204,0.3003155704609561,0.7749046067000438,0.313355950508462],"dir":"ltr"},{"str":"اظهار","boundary":[0.7386821544974966,0.3003155704609561,0.7676715533752225,0.313355950508462],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7165052182386344,0.3003155704609561,0.7350444138301804,0.313355950508462],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7057192802661201,0.3003155704609561,0.7128398071301366,0.313355950508462],"dir":"rtl"},{"str":"پيشنهاد","boundary":[0.6637856490037297,0.3003155704609561,0.7021368804811666,0.313355950508462],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.27014964214912124,0.3003155704609561,0.6604246127482276,0.313355950508462],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.774568872013709,0.3220499718861343,0.7816893988777257,0.3350903519336403],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7710344343268034,0.3220499718861343,0.7746020765431267,0.3350903519336403],"dir":"ltr"},{"str":"تشكر","boundary":[0.7375734921541613,0.3220499718861343,0.7673616444339906,0.3350903519336403],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.726787554181647,0.3220499718861343,0.7339080810456636,0.3350903519336403],"dir":"rtl"},{"str":"قدرداني","boundary":[0.6792091529182486,0.3220499718861343,0.7231405900339368,0.3350903519336403],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.2713597627767882,0.3220499718861343,0.6756341319176101,0.3350903519336403],"dir":"ltr"},{"str":"پيو","boundary":[0.7664005577769561,0.34385479136356895,0.7817465844561671,0.3568951714110749],"dir":"rtl"},{"str":"ستگي","boundary":[0.7294070226134871,0.34385479136356895,0.7627572830214034,0.3568951714110749],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.689792174322099,0.34385479136356895,0.7257729713383284,0.3568951714110749],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.26772755619770805,0.34385479136356895,0.6862300661940122,0.3568951714110749],"dir":"ltr"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.7456329693222671,0.3655891927887472,0.7816635731326229,0.3786295728362531],"dir":"rtl"},{"str":"عملي","boundary":[0.7119654211888038,0.3655891927887472,0.7420265884882897,0.3786295728362531],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.26863330197237967,0.3655891927887472,0.7083535062665902,0.3786295728362531],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26702,0.04738,0.78175,0.37863],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گفتار","boundary":[0.7481596989348476,0.41064718495769,0.7817147206075065,0.42368756500519594],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.7100556567319646,0.41064718495769,0.7439021403850676,0.42368756500519594],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7058220792312085,0.41064718495769,0.710129444575115,0.42368756500519594],"dir":"ltr"},{"str":"چكيده","boundary":[0.6570335573401429,0.41064718495769,0.7015220926716171,0.42368756500519594],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.6232645509223479,0.41064718495769,0.6528258055844895,0.42368756500519594],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6110674204495815,0.41064718495769,0.6189811666274653,0.42368756500519594],"dir":"rtl"},{"str":"واژگان","boundary":[0.5595579718423439,0.41064718495769,0.6068227747723529,0.42368756500519594],"dir":"rtl"},{"str":"كليدي","boundary":[0.5095593293236114,0.41064718495769,0.5552432277141225,0.42368756500519594],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7496723497194313,0.43250202651796316,0.7816409327643559,0.4455424065654691],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.26732859782937385,0.43250202651796316,0.7462430597090149,0.4455424065654691],"dir":"ltr"},{"str":"ماهيت","boundary":[0.7466470481502636,0.45430684599539783,0.7816962736467187,0.4673472260429038],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7358611101777492,0.45430684599539783,0.7429816370417658,0.4673472260429038],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.6997733207889518,0.45430684599539783,0.732184630892779,0.4673472260429038],"dir":"rtl"},{"str":"چكيده","boundary":[0.6585443634286481,0.45430684599539783,0.6960285877490674,0.4673472260429038],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.268437260172709,0.45430684599539783,0.6551814824770673,0.4673472260429038],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.756121407210779,0.476041247420576,0.7816796713820098,0.489081627468082],"dir":"rtl"},{"str":"چكيده","boundary":[0.714993908134807,0.476041247420576,0.7524781324552263,0.489081627468082],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.2681328853197135,0.476041247420576,0.7114871408890828,0.489081627468082],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7261819898524912,0.4978460668980107,0.7635998051140752,0.5108864469455167],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.2700458351533882,0.4978460668980107,0.6674819159302441,0.5108864469455167],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6708337287053523,0.4978460668980107,0.6744013709216756,0.5108864469455167],"dir":"ltr"},{"str":"IMRD","boundary":[0.6743681663922579,0.4939619693252672,0.7225553173616475,0.5070023493727732],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7261801451564123,0.5195804683231888,0.7635979604179962,0.5326208483706948],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.27004583515338804,0.5195804683231888,0.6671609388125392,0.5326208483706948],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6707322704210202,0.5195804683231888,0.6742999126373437,0.5326208483706948],"dir":"ltr"},{"str":"CARS","boundary":[0.6742667081079259,0.5156963707504454,0.722511044655757,0.5287367507979513],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.7563187896912059,0.541314869748367,0.7817350122643721,0.5543552497958729],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.7133779543698121,0.541314869748367,0.7526515338866294,0.5543552497958729],"dir":"rtl"},{"str":"چكيده","boundary":[0.6721489970095084,0.541314869748367,0.709762350055441,0.5543552497958729],"dir":"rtl"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.2679281240549705,0.541314869748367,0.6687953395383214,0.5543552497958729],"dir":"ltr"},{"str":"حجم","boundary":[0.7526884278082044,0.5631196892258017,0.7816944289506391,0.5761600692733077],"dir":"rtl"},{"str":"چكيده","boundary":[0.7115609287322326,0.5631196892258017,0.7490451530526518,0.5761600692733077],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.2682288095158084,0.5631196892258017,0.707963771378649,0.5761600692733077],"dir":"ltr"},{"str":"اصول","boundary":[0.7503678001411233,0.5848540906509798,0.7816907395584816,0.5978944706984858],"dir":"rtl"},{"str":"نگارشي","boundary":[0.7031915426228947,0.5848540906509798,0.7467153019051769,0.5978944706984858],"dir":"rtl"},{"str":"چكيده","boundary":[0.6619644299586698,0.5848540906509798,0.6995777830046024,0.5978944706984858],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.2683284231040613,0.5848540906509798,0.6586033937031677,0.5978944706984858],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367594771681049,0.606588492076158,0.7635370854473965,0.6196288721236639],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993619535633874,0.606588492076158,0.7331696985988364,0.6196288721236639],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.26973961560431337,0.606588492076158,0.6812986895601617,0.6196288721236639],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.684820214374516,0.606588492076158,0.6883509626692641,0.6196288721236639],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6880724135613713,0.606588492076158,0.6956910083666533,0.6196288721236639],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.736767954705823,0.6283910265179632,0.7635455629851147,0.6414314065654692],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993704311011054,0.6283910265179632,0.7331781761365544,0.6414314065654692],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.26974809314203146,0.6283910265179632,0.6812665837841471,0.6414314065654692],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6847881085985015,0.6283910265179632,0.6883188568932496,0.6414314065654692],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6880808910990893,0.6283910265179632,0.6956994859043715,0.6414314065654692],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367661100097442,0.6501254279431413,0.7635437182890359,0.6631658079906473],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993685864050266,0.6501254279431413,0.7331763314404757,0.6631658079906473],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.2697462484459527,0.6501254279431413,0.6813053224018011,0.6631658079906473],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6848268472161554,0.6501254279431413,0.6883575955109036,0.6631658079906473],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6880790464030105,0.6501254279431413,0.6956976412082927,0.6631658079906473],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367642653136655,0.6718598293683196,0.7635418735929571,0.6849002094158255],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993667417089479,0.6718598293683196,0.7331744867443969,0.6849002094158255],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.26974440374987396,0.6718598293683196,0.6811946406370754,0.6849002094158255],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6847161654514297,0.6718598293683196,0.6882469137461777,0.6849002094158255],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6880772017069318,0.6718598293683196,0.6956957965122139,0.6849002094158255],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367624206175868,0.6936646488457542,0.7635400288968784,0.7067050288932601],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993648970128692,0.6936646488457542,0.7331726420483182,0.7067050288932601],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.2697425590537952,0.6936646488457542,0.6813016330096435,0.7067050288932601],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6848231578239978,0.6936646488457542,0.688353906118746,0.7067050288932601],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.6880753570108531,0.6936646488457542,0.6956939518161352,0.7067050288932601],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26733,0.41065,0.78174,0.70671],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/40f094d5db51dea0c8814288d4444a13.jpg","blurred":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/182b726526ff00bac9254f2df4af94f9.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.22589,0.04738,0.21434,0.27448]},"elements":[{"words":[{"str":"169","boundary":[0.22589900204966223,0.0826195799621437,0.2489042068478881,0.09565996000964964],"dir":"ltr"},{"str":"170","boundary":[0.22589715735358346,0.10435398138732191,0.24890236215180933,0.11739436143482786],"dir":"ltr"},{"str":"172","boundary":[0.22589715735358346,0.12608838281250012,0.24890236215180933,0.13912876286000606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2259,0.08262,0.2489,0.13913],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"175","boundary":[0.22589715735358326,0.19022097188613432,0.24890236215180914,0.20326135193364026],"dir":"ltr"},{"str":"175","boundary":[0.22589531265750457,0.21202579136356897,0.24890051745573044,0.2250661714110749],"dir":"ltr"},{"str":"177","boundary":[0.22589346796142554,0.23376019278874718,0.2488986727596514,0.24680057283625312],"dir":"ltr"},{"str":"178","boundary":[0.22589852827525952,0.2555649481331651,0.24890373307348543,0.268605328180671],"dir":"ltr"},{"str":"180","boundary":[0.22589852827525952,0.2772993495583433,0.24890373307348543,0.2903397296058492],"dir":"ltr"},{"str":"181","boundary":[0.22589852827525944,0.29903375098352153,0.24890373307348532,0.31207413103102744],"dir":"ltr"},{"str":"182","boundary":[0.22589668357918055,0.3208385704609562,0.24890188837740645,0.33387895050846217],"dir":"ltr"},{"str":"183","boundary":[0.22589299418702272,0.3425729718861344,0.2488981989852486,0.35561335193364035],"dir":"ltr"},{"str":"185","boundary":[0.22588930479486496,0.3643073733113126,0.24889450959309084,0.37734775335881854],"dir":"ltr"},{"str":"186","boundary":[0.22589670373979354,0.38611126642295135,0.2489019085380194,0.3991516464704573],"dir":"ltr"},{"str":"190","boundary":[0.22589485904371465,0.4078456678481295,0.24890006384194055,0.42088604789563544],"dir":"ltr"},{"str":"190","boundary":[0.2258911696515569,0.42958006927330766,0.24889637444978277,0.4426204493208136],"dir":"ltr"},{"str":"193","boundary":[0.22588748025939942,0.45138488875074234,0.24889268505762532,0.4644252687982483],"dir":"ltr"},{"str":"195","boundary":[0.22589966734988745,0.4731183923136877,0.24890487214811333,0.48615877236119365],"dir":"ltr"},{"str":"195","boundary":[0.22590041329256408,0.49485235905953096,0.24890561809078995,0.5078927391070369],"dir":"ltr"},{"str":"196","boundary":[0.2258992742179362,0.5166575847127375,0.2489044790161621,0.5296979647602434],"dir":"ltr"},{"str":"196","boundary":[0.22589879036322702,0.5383915514585808,0.2489039951614529,0.5514319315060867],"dir":"ltr"},{"str":"197","boundary":[0.22589922381640398,0.560125518204424,0.24890442861462989,0.57316589825193],"dir":"ltr"},{"str":"202","boundary":[0.2258998084741776,0.581930625092785,0.24890501327240347,0.594971005140291],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22589,0.19022,0.24891,0.59497],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"205","boundary":[0.22590165317025637,0.6472042474205761,0.24890685796848228,0.6602446274680821],"dir":"ltr"},{"str":"206","boundary":[0.22590165317025634,0.6689386488457542,0.24890685796848222,0.6819790288932601],"dir":"ltr"},{"str":"219","boundary":[0.22590165317025634,0.6906730502709323,0.24890685796848222,0.7037134303184382],"dir":"ltr"},{"str":"220","boundary":[0.2259016531702563,0.712477869748367,0.24890685796848216,0.725518249795873],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2259,0.6472,0.24891,0.72552],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"14","boundary":[0.7679168374718591,0.047796586382868,0.7856591243573804,0.06083696643037394],"dir":"ltr"},{"str":"مقالهنويسي","boundary":[0.6659040254023723,0.04738149356071852,0.7204347636168139,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.6351598871005678,0.04738149356071852,0.6625792883303653,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6270946641577905,0.04738149356071852,0.6318923860085347,0.05928173109040973],"dir":"ltr"},{"str":"رويكردي","boundary":[0.5784070461342025,0.04738149356071852,0.6272461711636034,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"كاربردي","boundary":[0.5310291220053089,0.04738149356071852,0.575141228453345,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5262920029568898,0.04738149356071852,0.5310897248076342,0.05928173109040973],"dir":"ltr"},{"str":"واژگان","boundary":[0.7424139041026846,0.0826195799621437,0.7817059305802896,0.09565996000964964],"dir":"rtl"},{"str":"كليدي","boundary":[0.7015889351836295,0.0826195799621437,0.7388056785726286,0.09565996000964964],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.2689412956553879,0.0826195799621437,0.6980821679379053,0.09565996000964964],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.7362636873760962,0.10435398138732191,0.7817907865999125,0.11739436143482786],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.694027525956789,0.10435398138732191,0.7326296361009373,0.11739436143482786],"dir":"rtl"},{"str":"واژگان","boundary":[0.6511863042236482,0.10435398138732191,0.6902791035247471,0.11739436143482786],"dir":"rtl"},{"str":"كليدي","boundary":[0.6103613353045931,0.10435398138732191,0.6475688552131984,0.11739436143482786],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.2698470414300594,0.10435398138732191,0.6069615604314371,0.11739436143482786],"dir":"ltr"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.7456365881522797,0.12608838281250012,0.7816671919626356,0.13912876286000606],"dir":"rtl"},{"str":"عملي","boundary":[0.7119690400188164,0.12608838281250012,0.7420302073183024,0.13912876286000606],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.26863692080239227,0.12608838281250012,0.7084346023319108,0.13912876286000606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26864,0.04738,0.78566,0.13913],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گفتار","boundary":[0.7481564429958669,0.16950716358001797,0.7817114646685258,0.1825475436275239],"dir":"rtl"},{"str":"نهم","boundary":[0.722653519706999,0.16950716358001797,0.7439320889755048,0.1825475436275239],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.718419942206243,0.16950716358001797,0.7227273075501495,0.1825475436275239],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.663079059843419,0.16950716358001797,0.7099177379792343,0.1825475436275239],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6466483518698967,0.16950716358001797,0.65874586875441,0.1825475436275239],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.6172143812371894,0.16950716358001797,0.6424387554181645,0.1825475436275239],"dir":"rtl"},{"str":"ديگران","boundary":[0.5651994859043713,0.16950716358001797,0.6128959477168104,0.1825475436275239],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5442326702731761,0.16950716358001797,0.5608865864722286,0.1825475436275239],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.510463663855381,0.16950716358001797,0.5400249185175227,0.1825475436275239],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4982665333826147,0.16950716358001797,0.5061802795604985,0.1825475436275239],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.461070081650482,0.16950716358001797,0.494014508921071,0.1825475436275239],"dir":"rtl"},{"str":"ارجاعدهي","boundary":[0.38274613084237735,0.16950716358001797,0.4567645610026544,0.1825475436275239],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7496690937804507,0.19022097188613432,0.7816376768253752,0.20326135193364026],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.267327186586472,0.19022097188613432,0.7462674742112159,0.20326135193364026],"dir":"ltr"},{"str":"تأثير","boundary":[0.7582358623702158,0.21202579136356897,0.7816911730116592,0.2250661714110749],"dir":"rtl"},{"str":"استنادي","boundary":[0.7123711837639861,0.21202579136356897,0.7545796747421118,0.2250661714110749],"dir":"rtl"},{"str":"چيست؟","boundary":[0.6645917106280028,0.21202579136356897,0.7087445112731424,0.2250661714110749],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.26732534189039325,0.21202579136356897,0.6612306743725009,0.2250661714110749],"dir":"ltr"},{"str":"ضرورت","boundary":[0.7348488054836863,0.23376019278874718,0.7817040858842105,0.24680057283625312],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6933191626625446,0.23376019278874718,0.7311833943751886,0.24680057283625312],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6797108396895262,0.23376019278874718,0.6896353045932593,0.24680057283625312],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.6513855314001542,0.23376019278874718,0.6760675649339737,0.24680057283625312],"dir":"rtl"},{"str":"ديگران","boundary":[0.60793924935318,0.23376019278874718,0.6477514801249955,0.24680057283625312],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.26762602735123103,0.23376019278874718,0.6044103457545105,0.24680057283625312],"dir":"ltr"},{"str":"آداب","boundary":[0.7507740667316282,0.25556501226618183,0.7817907865999121,0.26860539231368774],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7399881287591138,0.25556501226618183,0.7471086556231304,0.26860539231368774],"dir":"rtl"},{"str":"شرايط","boundary":[0.7009783407815593,0.25556501226618183,0.7362581532878594,0.26860539231368774],"dir":"rtl"},{"str":"بهرهبرداري","boundary":[0.6366717617015557,0.2555649481331651,0.6973313766338491,0.26860539231368774],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6230565337186246,0.25556501226618183,0.6329809986223576,0.26860539231368774],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.5977546823023415,0.25556501226618183,0.6194852021101437,0.26860539231368774],"dir":"rtl"},{"str":"ديگران","boundary":[0.5544098585396992,0.25556501226618183,0.5940117939585359,0.26860539231368774],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.26712748563556327,0.2555649481331651,0.5509819394509593,0.268605328180671],"dir":"ltr"},{"str":"الگوها","boundary":[0.7468499243977016,0.2772993495583433,0.7817073015019657,0.2903397296058492],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7360639864251872,0.2772993495583433,0.7431845132892039,0.2903397296058492],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.6869729343772051,0.2772993495583433,0.7325000336010214,0.2903397296058492],"dir":"rtl"},{"str":"ارجاعدهي","boundary":[0.6258858237290413,0.2772993495583433,0.6835362655824737,0.2903397296058492],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.2677325459493968,0.2772993495583433,0.6223642989146869,0.2903397296058492],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.72820004704143,0.29903375098352153,0.7636458821948187,0.31207413103102744],"dir":"rtl"},{"str":"تركيبي","boundary":[0.6859638856221228,0.29903375098352153,0.7245512381976411,0.31207413103102744],"dir":"rtl"},{"str":"پاورقي","boundary":[0.6447349282618191,0.29903375098352153,0.6822855616410738,0.31207413103102744],"dir":"rtl"},{"str":"+","boundary":[0.633338395887235,0.29903375098352153,0.641111945163133,0.31207413103102744],"dir":"ltr"},{"str":"كتابشناسي","boundary":[0.5621773999529585,0.29903375098352153,0.6298371627297469,0.31207413103102744],"dir":"rtl"},{"str":"پاياني","boundary":[0.5281058633782466,0.29903375098352153,0.55860237895232,0.31207413103102744],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.2691437384496488,0.29903375098352153,0.5246525923188065,0.31207413103102744],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.7282000470414298,0.3208385704609562,0.7636458821948185,0.33387895050846217],"dir":"rtl"},{"str":"پياپي","boundary":[0.6977570276536404,0.3208385704609562,0.72459735559961,0.33387895050846217],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6857609690534591,0.3208385704609562,0.6940879271529853,0.33387895050846217],"dir":"rtl"},{"str":"مسلسل","boundary":[0.6440284096636537,0.3208385704609562,0.6819922549645507,0.33387895050846217],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.26803323141023466,0.3208385704609562,0.640508729545378,0.33387895050846217],"dir":"ltr"},{"str":"نحوه","boundary":[0.7372704176606967,0.3425729718861344,0.7635167534693053,0.35561335193364035],"dir":"rtl"},{"str":"ذكر","boundary":[0.7109576727932523,0.3425729718861344,0.7336013171600411,0.35561335193364035],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.6518868149591742,0.3425729718861344,0.7072867275965183,0.35561335193364035],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.6235615066698023,0.3425729718861344,0.6482435402036216,0.35561335193364035],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6062232082255296,0.3425729718861344,0.6198924061691471,0.35561335193364035],"dir":"rtl"},{"str":"پايان","boundary":[0.5772928396223241,0.3425729718861344,0.6026574107052851,0.35561335193364035],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.5596520110211346,0.3425729718861344,0.5736200497295113,0.35561335193364035],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.542313712576862,0.3425729718861344,0.5559829105204794,0.35561335193364035],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.5247743422600044,0.3425729718861344,0.5386021840663953,0.35561335193364035],"dir":"rtl"},{"str":"الگوي","boundary":[0.48576455428244986,0.3425729718861344,0.5210904841907191,0.35561335193364035],"dir":"rtl"},{"str":"فوق","boundary":[0.45955695709149524,0.3425729718861344,0.4821083666543459,0.35561335193364035],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................","boundary":[0.26792808373374494,0.3425729718861344,0.4560538792379283,0.35561335193364035],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.7281926682571143,0.3643073733113126,0.7636385034105029,0.37734775335881854],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.7073273109102509,0.3643073733113126,0.7245438594133254,0.37734775335881854],"dir":"rtl"},{"str":"متني","boundary":[0.6795056046503807,0.3643073733113126,0.7036674338899895,0.37734775335881854],"dir":"rtl"},{"str":"+","boundary":[0.6681072275797176,0.3643073733113126,0.6758807768556157,0.37734775335881854],"dir":"ltr"},{"str":"كتابشناسي","boundary":[0.5970440005376155,0.3643073733113126,0.6644860891771103,0.37734775335881854],"dir":"rtl"},{"str":"پاياني","boundary":[0.5628728503746506,0.3643073733113126,0.5934689795369771,0.37734775335881854],"dir":"rtl"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.27205651355801136,0.3643073733113126,0.5592646248445945,0.37734775335881854],"dir":"ltr"},{"str":"چگونگي","boundary":[0.7126751050031919,0.38611126642295135,0.7635555122475721,0.3991516464704573],"dir":"rtl"},{"str":"استناد","boundary":[0.67860356842848,0.38611126642295135,0.7090152279829305,0.3991516464704573],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6612652699842074,0.38611126642295135,0.674934467927825,0.3991516464704573],"dir":"rtl"},{"str":"متن","boundary":[0.6378800577937568,0.38611126642295135,0.6576238399247336,0.3991516464704573],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6270941198212424,0.38611126642295135,0.6342146466852591,0.3991516464704573],"dir":"rtl"},{"str":"درج","boundary":[0.5988702698162023,0.38611126642295135,0.623426864016666,0.3991516464704573],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.5706464198111622,0.38611126642295135,0.5951993246194683,0.3991516464704573],"dir":"rtl"},{"str":"پاياني","boundary":[0.5365748832364503,0.38611126642295135,0.5670713988105237,0.3991516464704573],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5192365847921777,0.38611126642295135,0.5329057827357951,0.3991516464704573],"dir":"rtl"},{"str":"الگوي","boundary":[0.48011240549712625,0.3861121927887473,0.5155582406505149,0.39915257283625327],"dir":"rtl"},{"str":"فوق","boundary":[0.45390480830617164,0.3861121927887473,0.47645621786902237,0.39915257283625327],"dir":"rtl"},{"str":"...................................................","boundary":[0.26944444407109963,0.38611126642295135,0.45040912939753364,0.3991516464704573],"dir":"ltr"},{"str":"چگونگي","boundary":[0.7308176909378042,0.4078456678481295,0.7816980981821845,0.42088604789563544],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.6978548167064277,0.4078456678481295,0.7271854843587242,0.42088604789563544],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6527962702866165,0.4078456678481295,0.6941986290783237,0.42088604789563544],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.6244709619972445,0.4078456678481295,0.6491529955310639,0.42088604789563544],"dir":"rtl"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.2697451295319375,0.4078456678481295,0.6209955545848591,0.42088604789563544],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.7407974967239,0.42958006927330766,0.763640368267195,0.4426204493208136],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7372630590369944,0.42958006927330766,0.7408307012533177,0.4426204493208136],"dir":"ltr"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.7043038741977751,0.42958006927330766,0.7336345418500717,0.4426204493208136],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6593467860622959,0.42958006927330766,0.7006403077853562,0.4426204493208136],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.6310214777729239,0.42958006927330766,0.6557035113067433,0.4426204493208136],"dir":"rtl"},{"str":"فارسي","boundary":[0.5922127616679543,0.42958006927330766,0.6273449984879538,0.4426204493208136],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.26943890998286296,0.42958006927330766,0.5888000739222468,0.4426204493208136],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7493605759215076,0.45138488875074234,0.7635647357279658,0.4644252687982483],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7458261382346019,0.45138488875074234,0.7493937804509253,0.4644252687982483],"dir":"ltr"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.7128669533953828,0.45138488875074234,0.7421976210476794,0.4644252687982483],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6680094788481565,0.45138488875074234,0.7091830953260975,0.4644252687982483],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.6396841705587846,0.45138488875074234,0.664366204092604,0.4644252687982483],"dir":"rtl"},{"str":"انگليسي","boundary":[0.592207227579718,0.45138488875074234,0.6359800208326328,0.4644252687982483],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.2694352205907055,0.45138488875074234,0.588698615637915,0.4644252687982483],"dir":"ltr"},{"str":"ساير","boundary":[0.757724427942609,0.4731192901759205,0.7817276133194444,0.48615967022342643],"dir":"rtl"},{"str":"سبكهاي","boundary":[0.7091369779241284,0.4731192901759205,0.7541032895400015,0.48615967022342643],"dir":"rtl"},{"str":"ارجاعدهي","boundary":[0.6477473371190479,0.4731192901759205,0.7055287523940723,0.48615967022342643],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.2683247135512914,0.4731192901759205,0.644377077383152,0.48615967022342643],"dir":"ltr"},{"str":"سبك","boundary":[0.7323333053324822,0.4948527937388658,0.7635787675145325,0.5078931737863718],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.2672285911091697,0.49485235905953096,0.6878898289708006,0.5078927391070369],"dir":"ltr"},{"str":"MLA","boundary":[0.6914082188098518,0.49198425762692993,0.7287378616309936,0.5038844951566211],"dir":"ltr"},{"str":"سبك","boundary":[0.7323340512751587,0.5166571785369657,0.7635795134572091,0.5296975585844717],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.2685393635966533,0.5166575847127375,0.6890988105238399,0.5296979647602434],"dir":"ltr"},{"str":"IEEE","boundary":[0.6923154463895702,0.5137894832801365,0.7288118006787406,0.5256897208098278],"dir":"ltr"},{"str":"سبك","boundary":[0.7323329122005309,0.5383919861379157,0.7635783743825811,0.5514323661854217],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.26974900036961125,0.5383915514585808,0.651746345888915,0.5514319315060867],"dir":"ltr"},{"str":"Vancouver","boundary":[0.6550183125567017,0.5355234500259798,0.7288257921440812,0.547423687555671],"dir":"ltr"},{"str":"استناد","boundary":[0.7512829911629313,0.5601259528837589,0.7816946507173818,0.5731663329312648],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7381782702194146,0.5601259528837589,0.7476378717112999,0.5731663329312648],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7098529619300427,0.5601259528837589,0.7345349954638621,0.5731663329312648],"dir":"rtl"},{"str":"الكترونيكي","boundary":[0.6446337320654548,0.5601259528837589,0.7062521151843015,0.5731663329312648],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.26712812069486913,0.5601259528837589,0.6411029837707066,0.5731663329312648],"dir":"ltr"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.733240452269749,0.5819303376818588,0.7817375121803702,0.5949707177293647],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.2687409697254797,0.5819303376818588,0.7296248479553779,0.5949707177293647],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26713,0.16951,0.78179,0.59497],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گفتار","boundary":[0.7481609388125399,0.6252789878080462,0.7817159604851988,0.6383193678555522],"dir":"rtl"},{"str":"دهم","boundary":[0.7148955344242465,0.6252789878080462,0.7439089143509963,0.6383193678555522],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7106619569234904,0.6252789878080462,0.7149693222673968,0.6383193678555522],"dir":"ltr"},{"str":"آيين","boundary":[0.674574167534693,0.6252789878080462,0.7063342999227177,0.6383193678555522],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.6269957662712946,0.6252789878080462,0.6703461241221733,0.6383193678555522],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7496735895971238,0.6472042474205761,0.7816421726420484,0.6602446274680821],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.2673316824031451,0.6472042474205761,0.746247988978865,0.6602446274680821],"dir":"ltr"},{"str":"شيوه","boundary":[0.7561244917845502,0.6689386488457542,0.7816809112597023,0.6819790288932601],"dir":"rtl"},{"str":"املاي","boundary":[0.721145364739088,0.6689386488457542,0.7524609253721313,0.6819790288932601],"dir":"rtl"},{"str":"فارسي","boundary":[0.6824381069184503,0.6689386488457542,0.7174873324149054,0.6819790288932601],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.2675327542757299,0.6689386488457542,0.6790918282315783,0.6819790288932601],"dir":"ltr"},{"str":"نشانهگذاري","boundary":[0.7165096434931622,0.6906730502709323,0.7817030476126473,0.7037134303184382],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.26975192365847916,0.6906730502709323,0.7129973421592015,0.7037134303184382],"dir":"ltr"},{"str":"ويرگول","boundary":[0.7196345586505829,0.712477869748367,0.7636859010113907,0.725518249795873],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.2692464769328987,0.712477869748367,0.7163122610127348,0.725518249795873],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26733,0.62528,0.78172,0.72552],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/9d7f4fb316a962f68566964b5c93f4db.jpg","blurred":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/10bb27e1a5030dde09b30f3b225450fb.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.21421,0.04738,0.21826,0.27327]},"elements":[{"words":[{"str":"15","boundary":[0.21420651187796108,0.04779710657289193,0.2319487987634824,0.06083748662039786],"dir":"ltr"},{"str":"221","boundary":[0.22590156244749834,0.08269072010466148,0.24890676724572422,0.09573110015216743],"dir":"ltr"},{"str":"221","boundary":[0.22590156244749834,0.10449553958209612,0.24890676724572422,0.11753591962960207],"dir":"ltr"},{"str":"222","boundary":[0.2259015624474982,0.12622994100727433,0.24890676724572408,0.13927032105478027],"dir":"ltr"},{"str":"223","boundary":[0.22590156244749826,0.14796434243245254,0.24890676724572414,0.16100472247995848],"dir":"ltr"},{"str":"224","boundary":[0.2258997177514193,0.1697691619098872,0.24890492254964516,0.1828095419573931],"dir":"ltr"},{"str":"224","boundary":[0.2258997177514193,0.1915035633350654,0.24890492254964516,0.2045439433825713],"dir":"ltr"},{"str":"224","boundary":[0.2258978730553404,0.21323796476024362,0.24890307785356627,0.22627834480774953],"dir":"ltr"},{"str":"225","boundary":[0.22589602835926156,0.23504278423767824,0.24890123315748747,0.24808316428518418],"dir":"ltr"},{"str":"225","boundary":[0.22589602835926162,0.25677718566285646,0.2489012331574875,0.26981756571036236],"dir":"ltr"},{"str":"226","boundary":[0.22589233896710395,0.2785820051402911,0.24889754376532985,0.29162238518779704],"dir":"ltr"},{"str":"227","boundary":[0.22589966734988745,0.3003154231925475,0.24890487214811333,0.3133558032400534],"dir":"ltr"},{"str":"227","boundary":[0.22589597795772987,0.32204982461772574,0.24890118275595577,0.3350902046652317],"dir":"ltr"},{"str":"227","boundary":[0.22589597795772978,0.34385464409516037,0.24890118275595566,0.35689502414266633],"dir":"ltr"},{"str":"228","boundary":[0.22589597795772967,0.36558904552033855,0.24890118275595557,0.3786294255678445],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21421,0.0478,0.24891,0.37863],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"231","boundary":[0.22590041329256408,0.4308622949265143,0.24890561809078995,0.44390267497402025],"dir":"ltr"},{"str":"232","boundary":[0.2258985685964852,0.4525966963516924,0.2489037733947111,0.4656370763991984],"dir":"ltr"},{"str":"235","boundary":[0.22589856859648516,0.47440151582912715,0.24890377339471104,0.4874418958766331],"dir":"ltr"},{"str":"236","boundary":[0.225898568596485,0.4961359172543053,0.2489037733947109,0.5091762973018112],"dir":"ltr"},{"str":"237","boundary":[0.22589826618729206,0.5178689861379158,0.24890347098551793,0.5309093661854217],"dir":"ltr"},{"str":"238","boundary":[0.22589642149121322,0.5396738056153504,0.2489016262894391,0.5527141856628563],"dir":"ltr"},{"str":"239","boundary":[0.22589457679513433,0.5614082070405286,0.24889978159336024,0.5744485870880346],"dir":"ltr"},{"str":"241","boundary":[0.22589940526191987,0.5831421452828088,0.24890461006014575,0.5961825253303148],"dir":"ltr"},{"str":"242","boundary":[0.22589940526191996,0.6049469647602436,0.24890461006014583,0.6179873448077495],"dir":"ltr"},{"str":"243","boundary":[0.22589756056584104,0.6266813661854217,0.2489027653640669,0.6397217462329277],"dir":"ltr"},{"str":"246","boundary":[0.22589756056584104,0.6484157676105998,0.2489027653640669,0.6614561476581058],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22589,0.43086,0.24891,0.66146],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"249","boundary":[0.22589571586976215,0.7136893899383907,0.24890092066798805,0.7267297699858967],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2259,0.71369,0.2489,0.72673],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.3105738281643762,0.04738149356071852,0.3482906555559288,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.2745875474614428,0.04738149356071852,0.3072541413258963,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.7396936930882698,0.08269072010466148,0.7635050300729141,0.09573110015216743],"dir":"rtl"},{"str":"ويرگول","boundary":[0.6921134471287926,0.08269072010466148,0.7361647894896004,0.09573110015216743],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.27015397668089103,0.08269072010466148,0.6885144450791304,0.09573110015216743],"dir":"ltr"},{"str":"نقطه","boundary":[0.7396936930882698,0.10449553958209612,0.7635050300729141,0.11753591962960207],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.2681377238668055,0.10449553958209612,0.7360780887738987,0.11753591962960207],"dir":"ltr"},{"str":"دو","boundary":[0.7496734988743656,0.12622994100727433,0.7635013406807566,0.13927032105478027],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.7221543227714122,0.12622994100727433,0.7459656597560564,0.13927032105478027],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.2683387957393903,0.12622994100727433,0.7188357145257214,0.13927032105478027],"dir":"ltr"},{"str":"گيومه","boundary":[0.7310254662141727,0.14796434243245254,0.7635290111219379,0.16100472247995848],"dir":"rtl"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.270153976680891,0.14796434243245254,0.7276275360370955,0.16100472247995848],"dir":"ltr"},{"str":"نشانه","boundary":[0.7380814287154327,0.1697691619098872,0.7634626020631026,0.1828095419573931],"dir":"rtl"},{"str":"سؤال","boundary":[0.7061257585430595,0.1697691619098872,0.7344307751755651,0.1828095419573931],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.2698496018278952,0.1697691619098872,0.7027923927287388,0.1828095419573931],"dir":"ltr"},{"str":"نشانة","boundary":[0.737978125735022,0.1915035633350654,0.7635548368670404,0.2045439433825713],"dir":"rtl"},{"str":"تعجب","boundary":[0.6994719397869692,0.1915035633350654,0.7343108699304455,0.2045439433825713],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.2703532038573969,0.1915035633350654,0.6959743960216387,0.2045439433825713],"dir":"ltr"},{"str":"خط","boundary":[0.7414055710493594,0.21323796476024362,0.7636157118376394,0.22627834480774953],"dir":"rtl"},{"str":"فاصله","boundary":[0.7070315043177309,0.21323796476024362,0.7377641409898857,0.22627834480774953],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.2674293605725609,0.21323796476024362,0.7037036725916465,0.22627834480774953],"dir":"ltr"},{"str":"سه","boundary":[0.7484596888545406,0.23504278423767824,0.7636009542690093,0.24808316428518418],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.7209405127515872,0.23504278423767824,0.7447518497362315,0.24808316428518418],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.26712498571956533,0.23504278423767824,0.7173820940156576,0.24808316428518418],"dir":"ltr"},{"str":"ستاره","boundary":[0.7346484493128586,0.25677718566285646,0.7635825073082216,0.26981756571036236],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.2701484425926543,0.25677718566285646,0.7310273109102512,0.26981756571036236],"dir":"ltr"},{"str":"پرانتز","boundary":[0.735755266960115,0.2785820051402911,0.7635954201807729,0.29162238518779704],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.7237610530560123,0.2785820051402911,0.7320880111555385,0.29162238518779704],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7062216827391548,0.2785820051402911,0.7200495245455456,0.29162238518779704],"dir":"rtl"},{"str":"هلال","boundary":[0.675780508047444,0.2785820051402911,0.7025009307482942,0.29162238518779704],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.26792742851382617,0.2785820051402911,0.6724250058801784,0.29162238518779704],"dir":"ltr"},{"str":"قلاب","boundary":[0.7340396996068674,0.3003164065654693,0.7635529921709613,0.3133567866129752],"dir":"rtl"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.26953969288666313,0.3003164065654693,0.7270427673801277,0.3133567866129752],"dir":"ltr"},{"str":"مميز","boundary":[0.7395903397063271,0.32204982461772574,0.7636009038674776,0.3350902046652317],"dir":"rtl"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.26803252578878406,0.32204982461772574,0.732342528812876,0.3350902046652317],"dir":"ltr"},{"str":"جهتنما","boundary":[0.7177140889083027,0.34385464409516037,0.7635529417694298,0.35689502414266633],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.2674274654749503,0.34385464409516037,0.7142479049763112,0.35689502414266633],"dir":"ltr"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.745635408756426,0.36558904552033855,0.7816660125667819,0.3786294255678445],"dir":"rtl"},{"str":"عملي","boundary":[0.7119678606229627,0.36558904552033855,0.7420290279224486,0.3786294255678445],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.2686357414065385,0.36558904552033855,0.7086400288968784,0.3786294255678445],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26712,0.04738,0.78167,0.37863],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گفتار","boundary":[0.7481571082960919,0.40900782628785637,0.7817121299687507,0.42204820633536233],"dir":"rtl"},{"str":"يازدهم","boundary":[0.697250875306609,0.40900782628785637,0.7438958603541544,0.42204820633536233],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.693017297805853,0.40900782628785637,0.6973246631497594,0.42204820633536233],"dir":"ltr"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.652291942475051,0.40900782628785637,0.688752360471758,0.42204820633536233],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.6250752965290142,0.40900782628785637,0.6480675884546887,0.42204820633536233],"dir":"rtl"},{"str":"پوششي","boundary":[0.5740676052551993,0.40900782628785637,0.6208675447733607,0.42204820633536233],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5618704747824329,0.40900782628785637,0.5697842209603168,0.42204820633536233],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.5235653607069651,0.40900782628785637,0.5576830146836459,0.42204820633536233],"dir":"rtl"},{"str":"مكاتبات","boundary":[0.46913206881489145,0.40900782628785637,0.5193133362454215,0.42204820633536233],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7496723497194315,0.4308622949265143,0.7816409327643561,0.44390267497402025],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.2673304425254528,0.4308622949265143,0.7460641241893754,0.44390267497402025],"dir":"ltr"},{"str":"نامه","boundary":[0.7625741540942843,0.4525966963516924,0.7817036524310338,0.4656370763991984],"dir":"rtl"},{"str":"پوششي","boundary":[0.7187257283021403,0.4525966963516924,0.7589769967407008,0.4656370763991984],"dir":"rtl"},{"str":"چيست؟","boundary":[0.6708447968818251,0.4525966963516924,0.715126726252478,0.4656370763991984],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.2700495245455461,0.4525966963516924,0.6674247303518025,0.4656370763991984],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367687006484996,0.47440151582912715,0.7635463089277913,0.4874418958766331],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.699371177043782,0.47440151582912715,0.7331789220792311,0.4874418958766331],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6845471993548603,0.47440151582912715,0.6880133832868518,0.4874418958766331],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.688081637041766,0.47440151582912715,0.695700231847048,0.4874418958766331],"dir":"ltr"},{"str":"نمونهاي","boundary":[0.6383873693760289,0.47440151582912715,0.6810035381875608,0.4874418958766331],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6247790464030105,0.47440151582912715,0.6347035113067436,0.4874418958766331],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.6021981217028997,0.47440151582912715,0.6211689761768756,0.4874418958766331],"dir":"rtl"},{"str":"پوششي","boundary":[0.558246392930345,0.47440151582912715,0.5985806726924496,0.4874418958766331],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.529720012768388,0.47440151582912715,0.5545754477336109,0.4874418958766331],"dir":"rtl"},{"str":"ارسال","boundary":[0.49433874197775596,0.47440151582912715,0.5260398440912601,0.4874418958766331],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.4654083733745505,0.47440151582912715,0.4907083800947548,0.4874418958766331],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................","boundary":[0.2703520547024628,0.47440151582912715,0.4619089849131412,0.4874418958766331],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367687006484995,0.4961359172543053,0.7635463089277912,0.5091762973018112],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993711770437819,0.4961359172543053,0.733178922079231,0.5091762973018112],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6845471993548602,0.4961359172543053,0.6880133832868518,0.5091762973018112],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6880816370417658,0.4961359172543053,0.695700231847048,0.5091762973018112],"dir":"ltr"},{"str":"نمونهاي","boundary":[0.6383873693760288,0.4961359172543053,0.6810035381875607,0.5091762973018112],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6247790464030104,0.4961359172543053,0.6347035113067435,0.5091762973018112],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.6021981217028995,0.4961359172543053,0.6211689761768755,0.5091762973018112],"dir":"rtl"},{"str":"پوششي","boundary":[0.5582463929303447,0.4961359172543053,0.5985806726924494,0.5091762973018112],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5297200127683878,0.4961359172543053,0.5545754477336107,0.5091762973018112],"dir":"rtl"},{"str":"ارسال","boundary":[0.4943387419777558,0.4961359172543053,0.52603984409126,0.5091762973018112],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.46540837337455027,0.4961359172543053,0.4907083800947546,0.5091762973018112],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................","boundary":[0.27035205470246265,0.4961359172543053,0.4618757803837234,0.5091762973018112],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367687006484994,0.5178703186794834,0.7635463089277911,0.5309106987269894],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993711770437818,0.5178703186794834,0.7331789220792309,0.5309106987269894],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6845471993548601,0.5178703186794834,0.6880133832868517,0.5309106987269894],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6880816370417657,0.5178703186794834,0.6957002318470479,0.5309106987269894],"dir":"ltr"},{"str":"نمونهاي","boundary":[0.6383873693760287,0.5178703186794834,0.6810035381875605,0.5309106987269894],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6247790464030104,0.5178703186794834,0.6347035113067434,0.5309106987269894],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.6021981217028994,0.5178703186794834,0.6211689761768754,0.5309106987269894],"dir":"rtl"},{"str":"پوششي","boundary":[0.5582460905211517,0.5178689861379158,0.5985803702832565,0.5309093661854217],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5297197103591949,0.5178689861379158,0.5545751453244178,0.5309093661854217],"dir":"rtl"},{"str":"ارسال","boundary":[0.4943387419777557,0.5178703186794834,0.5260398440912599,0.5309106987269894],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.4654083733745502,0.5178703186794834,0.49070838009475454,0.5309106987269894],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.4315397533685021,0.5178703186794834,0.46176509861899767,0.5309106987269894],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.42075381539598766,0.5178703186794834,0.4278817210443194,0.5309106987269894],"dir":"rtl"},{"str":"واگذاري","boundary":[0.36742734115117065,0.5178703186794834,0.41718617317966433,0.5309106987269894],"dir":"rtl"},{"str":"حق","boundary":[0.34404212896072006,0.5178703186794834,0.36382464970935086,0.5309106987269894],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.3104741944155099,0.5178703186794834,0.34039516481301,0.5309106987269894],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.28164528409663625,0.5178703186794834,0.3068161620913273,0.5309106987269894],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.2673282954201808,0.5178689861379158,0.2781197674809314,0.5309093661854217],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367683982393064,0.5396738056153504,0.763546006518598,0.5527141856628563],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993708746345889,0.5396738056153504,0.733178619670038,0.5527141856628563],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6845468969456672,0.5396738056153504,0.6880130808776587,0.5527141856628563],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6880813346325728,0.5396738056153504,0.6956999294378549,0.5527141856628563],"dir":"ltr"},{"str":"نمونهاي","boundary":[0.6383870669668358,0.5396738056153504,0.6810032357783676,0.5527141856628563],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6247787439938174,0.5396738056153504,0.6347032088975505,0.5527141856628563],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.6021978192937065,0.5396738056153504,0.6211686737676825,0.5527141856628563],"dir":"rtl"},{"str":"پوششي","boundary":[0.5582442458250729,0.5396738056153504,0.5985785255871777,0.5527141856628563],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5474583078525586,0.5396738056153504,0.5545862135008903,0.5527141856628563],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.5135896878465105,0.5396738056153504,0.5438113437048486,0.5527141856628563],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4999813648734921,0.5396738056153504,0.5099205873458553,0.5527141856628563],"dir":"rtl"},{"str":"تعهد","boundary":[0.4708499243977017,0.5396738056153504,0.4962919727159706,0.5527141856628563],"dir":"rtl"},{"str":"پيش","boundary":[0.4424231578239978,0.5396738056153504,0.46725276704411817,0.5527141856628563],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.42881483485097943,0.5396738056153504,0.43873929975471243,0.5527141856628563],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.39524874500184803,0.5396738056153504,0.4251697153993481,0.5527141856628563],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.3663183763986425,0.5396738056153504,0.3916183831188468,0.5527141856628563],"dir":"rtl"},{"str":"..........................","boundary":[0.2705528241658545,0.5396738056153504,0.362750734182319,0.5527141856628563],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367665535432276,0.5614082070405286,0.7635441618225192,0.5744485870880346],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.69936902993851,0.5614082070405286,0.7331767749739591,0.5744485870880346],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6845450522495883,0.5614082070405286,0.6880112361815798,0.5744485870880346],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.6880794899364939,0.5614082070405286,0.695698084741776,0.5744485870880346],"dir":"ltr"},{"str":"نمونهاي","boundary":[0.6383852222707569,0.5614082070405286,0.6810013910822887,0.5744485870880346],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6247768992977385,0.5614082070405286,0.6347013642014716,0.5744485870880346],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.6021959745976276,0.5614082070405286,0.6211668290716036,0.5744485870880346],"dir":"rtl"},{"str":"پوششي","boundary":[0.5582424011289941,0.5614082070405286,0.5985766808910988,0.5744485870880346],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5474564631564798,0.5614082070405286,0.5545843688048114,0.5744485870880346],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.5135878431504316,0.5614082070405286,0.5438094990087697,0.5744485870880346],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.49997952017741326,0.5614082070405286,0.5099187426497764,0.5744485870880346],"dir":"rtl"},{"str":"تعهد","boundary":[0.4708480797016228,0.5614082070405286,0.4962901280198917,0.5744485870880346],"dir":"rtl"},{"str":"پيش","boundary":[0.44242131312791894,0.5614082070405286,0.4672509223480393,0.5744485870880346],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.42881299015490054,0.5614082070405286,0.4387374550586336,0.5744485870880346],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.39524690030576914,0.5614082070405286,0.4251678707032692,0.5744485870880346],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.3663165317025636,0.5614082070405286,0.3916165384227679,0.5744485870880346],"dir":"rtl"},{"str":"..........................","boundary":[0.2705509794697757,0.5614082070405286,0.3627488894862402,0.5744485870880346],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367647088471487,0.5831426084657068,0.7635423171264404,0.5961829885132127],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993671852424311,0.5831426084657068,0.7331749302778802,0.5961829885132127],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6845432075535094,0.5831426084657068,0.688009391485501,0.5961829885132127],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.688077645240415,0.5831426084657068,0.6956962400456972,0.5961829885132127],"dir":"ltr"},{"str":"نمونهاي","boundary":[0.638383377574678,0.5831426084657068,0.6809995463862099,0.5961829885132127],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6247750546016596,0.5831426084657068,0.6346995195053927,0.5961829885132127],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.6021941299015487,0.5831426084657068,0.6211649843755247,0.5961829885132127],"dir":"rtl"},{"str":"پوششي","boundary":[0.5582442458250728,0.5831426084657068,0.5985785255871775,0.5961829885132127],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5297178656631158,0.5831426084657068,0.5545733006283388,0.5961829885132127],"dir":"rtl"},{"str":"ارسال","boundary":[0.4943365948724838,0.5831426084657068,0.5260376969859881,0.5961829885132127],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.46540622626927836,0.5831426084657068,0.4907154564698765,0.5961829885132127],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاحشده","boundary":[0.40230400188165705,0.5831421452828088,0.4617493330197237,0.5961825253303148],"dir":"rtl"},{"str":".....................................","boundary":[0.26753050636739345,0.5831421452828088,0.3987658748025939,0.5961825253303148],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367695373139344,0.6049469647602436,0.763547145593226,0.6179873448077495],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993720137092168,0.6049469647602436,0.7331797587446658,0.6179873448077495],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.684548036020295,0.6049469647602436,0.6880142199522866,0.6179873448077495],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.6880824737072007,0.6049469647602436,0.6957010685124827,0.6179873448077495],"dir":"ltr"},{"str":"نمونهاي","boundary":[0.6383882060414636,0.6049469647602436,0.6810043748529955,0.6179873448077495],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6247798830684452,0.6049469647602436,0.6347043479721783,0.6179873448077495],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.6021989583683344,0.6049469647602436,0.6211698128423103,0.6179873448077495],"dir":"rtl"},{"str":"پوششي","boundary":[0.5582490742918584,0.6049469647602436,0.5985833540539632,0.6179873448077495],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5297208494338228,0.6049469647602436,0.5545762843990457,0.6179873448077495],"dir":"rtl"},{"str":"ارسال","boundary":[0.4943395786431908,0.6049469647602436,0.526040680756695,0.6179873448077495],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.4654092100399853,0.6049469647602436,0.49070921676018964,0.6179873448077495],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاحشده","boundary":[0.40230400188165716,0.6049469647602436,0.4617493330197238,0.6179873448077495],"dir":"rtl"},{"str":".....................................","boundary":[0.26753050636739356,0.6049469647602436,0.398765874802594,0.6179873448077495],"dir":"ltr"},{"str":"نحوه","boundary":[0.7554157252780482,0.6266813661854217,0.7816620610866568,0.6397217462329277],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.7123734316723226,0.6266813661854217,0.7517244884244478,0.6397217462329277],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.694834061355465,0.6266813661854217,0.70871539934814,0.6397217462329277],"dir":"rtl"},{"str":"نويسندگان","boundary":[0.632739746648298,0.6266813661854217,0.6911575820704948,0.6397217462329277],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6154014482040253,0.6266813661854217,0.6290706461476429,0.6397217462329277],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.5865725378851516,0.6266813661854217,0.6117434158798427,0.6397217462329277],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.26742904808306156,0.6266813661854217,0.583159850139444,0.6397217462329277],"dir":"ltr"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.733238789019186,0.6484157676105998,0.7817358489298073,0.6614561476581058],"dir":"rtl"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.26873878229898174,0.6484157676105998,0.7260961258022242,0.6614561476581058],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26733,0.40901,0.78174,0.66146],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گفتار","boundary":[0.7481568462081245,0.6918345483781175,0.7817118678807834,0.7048749284256235],"dir":"rtl"},{"str":"دوازدهم","boundary":[0.6857600013440407,0.6918345483781175,0.7438974429622659,0.7048749284256235],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6814249655589527,0.6918345483781175,0.6857323309028591,0.7048749284256235],"dir":"ltr"},{"str":"داوري","boundary":[0.6329389738248039,0.6918345483781175,0.677165562313094,0.7048749284256235],"dir":"rtl"},{"str":"مقالات","boundary":[0.5855616444339905,0.6918345483781175,0.6287275326769931,0.7048749284256235],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.5455428077013539,0.6918345483781175,0.581447972178354,0.7048749284256235],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7496694969927082,0.7136893899383907,0.7816380800376328,0.7267297699858967],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.26732574510265084,0.7136893899383907,0.7463398205705453,0.7267297699858967],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26733,0.69183,0.78171,0.72673],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/0b60b3a9b5cc462509b043b2dc3d1ae8.jpg","blurred":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/5ee8dfe1c46dcc7f4ca944e51602c06f.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.22589,0.04738,0.21434,0.27334]},"elements":[{"words":[{"str":"249","boundary":[0.22589645173213252,0.0826195799621437,0.2489016565303584,0.09565996000964964],"dir":"ltr"},{"str":"251","boundary":[0.2258982964282113,0.10435398138732191,0.24890350122643717,0.11739436143482786],"dir":"ltr"},{"str":"255","boundary":[0.22589645173213238,0.12608838281250012,0.24890165653035826,0.13912876286000606],"dir":"ltr"},{"str":"257","boundary":[0.22589645173213252,0.14789320228993477,0.2489016565303584,0.16093358233744068],"dir":"ltr"},{"str":"258","boundary":[0.22589829642821124,0.16962760371511298,0.24890350122643715,0.1826679837626189],"dir":"ltr"},{"str":"259","boundary":[0.22589645173213266,0.1913620051402912,0.24890165653035853,0.2044023851877971],"dir":"ltr"},{"str":"260","boundary":[0.22589603843956832,0.2131658982519299,0.2489012432377942,0.2262062782994358],"dir":"ltr"},{"str":"262","boundary":[0.22589234904741065,0.2349002996771081,0.24889755384563655,0.247940679724614],"dir":"ltr"},{"str":"264","boundary":[0.2258868149591742,0.2566347011022863,0.2488920197574001,0.2696750811497922],"dir":"ltr"},{"str":"266","boundary":[0.22589752024461526,0.278439057396823,0.24890272504284117,0.29147943744432897],"dir":"ltr"},{"str":"268","boundary":[0.22589198615637873,0.30017345882200125,0.2488971909546046,0.31321383886950716],"dir":"ltr"},{"str":"272","boundary":[0.22588645206814228,0.3219078602471795,0.24889165686636816,0.33494824029468545],"dir":"ltr"},{"str":"247","boundary":[0.2258997580726453,0.34371221654171624,0.24890496287087122,0.3567525965892222],"dir":"ltr"},{"str":"276","boundary":[0.22589966734988745,0.3654461832875594,0.24890487214811333,0.37848656333506536],"dir":"ltr"},{"str":"278","boundary":[0.22589597795772964,0.3872510027649941,0.24890118275595552,0.40029138281250004],"dir":"ltr"},{"str":"281","boundary":[0.22589228856557203,0.40898540419017226,0.2488974933637979,0.4220257842376782],"dir":"ltr"},{"str":"282","boundary":[0.22588859917341428,0.4307198056153504,0.24889380397164015,0.44376018566285635],"dir":"ltr"},{"str":"284","boundary":[0.22589602835926187,0.45252456808565916,0.24890123315748774,0.4655649481331651],"dir":"ltr"},{"str":"285","boundary":[0.22589602835926176,0.4742589695108373,0.24890123315748763,0.48729934955834325],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22589,0.08262,0.2489,0.4873],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"289","boundary":[0.22589418366318292,0.5395325918386283,0.24889938846140883,0.5525729718861343],"dir":"ltr"},{"str":"290","boundary":[0.22589233896710406,0.5612669932638065,0.24889754376532994,0.5743073733113124],"dir":"ltr"},{"str":"291","boundary":[0.22589049427102528,0.5830718127412411,0.24889569906925116,0.596112192788747],"dir":"ltr"},{"str":"291","boundary":[0.22589049427102537,0.6048062141664193,0.24889569906925124,0.6178465942139253],"dir":"ltr"},{"str":"291","boundary":[0.22588864957494648,0.6265406155915975,0.24889385437317238,0.6395809956391034],"dir":"ltr"},{"str":"292","boundary":[0.2258981250630019,0.6483439267554928,0.2489033298612278,0.6613843068029988],"dir":"ltr"},{"str":"292","boundary":[0.2258999697590805,0.670078328180671,0.24890517455730637,0.683118708228177],"dir":"ltr"},{"str":"292","boundary":[0.2258981250630016,0.6918127296058493,0.24890332986122748,0.7048531096533552],"dir":"ltr"},{"str":"292","boundary":[0.22589812506300155,0.7136175490832839,0.24890332986122746,0.7266579291307899],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22589,0.53953,0.24891,0.72666],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"16","boundary":[0.7679168374718591,0.047796586382868,0.7856591243573804,0.06083696643037394],"dir":"ltr"},{"str":"مقالهنويسي","boundary":[0.6659040254023723,0.04738149356071852,0.7204347636168139,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.6351598871005678,0.04738149356071852,0.6625792883303653,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6270946641577905,0.04738149356071852,0.6318923860085347,0.05928173109040973],"dir":"ltr"},{"str":"رويكردي","boundary":[0.5784070461342025,0.04738149356071852,0.6272461711636034,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"كاربردي","boundary":[0.5310291220053089,0.04738149356071852,0.575141228453345,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5262920029568898,0.04738149356071852,0.5310897248076342,0.05928173109040973],"dir":"ltr"},{"str":"داور","boundary":[0.7577352441114209,0.0826195799621437,0.7817273613117838,0.09565996000964964],"dir":"rtl"},{"str":"كيست","boundary":[0.7179174792513692,0.0826195799621437,0.7541067269244984,0.09565996000964964],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7071315412788548,0.0826195799621437,0.7142520681428715,0.09565996000964964],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.6669116326736332,0.0826195799621437,0.703482732435066,0.09565996000964964],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.6246754712543261,0.0826195799621437,0.6632775813984744,0.09565996000964964],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود؟","boundary":[0.5743742985786767,0.0826195799621437,0.621098605557609,0.09565996000964964],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.2694441920634386,0.0826195799621437,0.5709523873525755,0.09565996000964964],"dir":"ltr"},{"str":"فرايند","boundary":[0.7504763650414971,0.10435398138732191,0.7816775545176572,0.11739436143482786],"dir":"rtl"},{"str":"داوري","boundary":[0.7105589865931923,0.10435398138732191,0.7463368670407579,0.11739436143482786],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.2673283256611,0.10435398138732191,0.7071776586808238,0.11739436143482786],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7561211350425051,0.12608838281250012,0.7816793992137359,0.13912876286000606],"dir":"rtl"},{"str":"داوري","boundary":[0.716707358623702,0.12608838281250012,0.7524852390712676,0.13912876286000606],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.2699477940929402,0.12608838281250012,0.713383216289775,0.13912876286000606],"dir":"ltr"},{"str":"معيارهاي","boundary":[0.732431547999059,0.14789320228993477,0.7816775545176571,0.16093358233744068],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7019885286112695,0.14789320228993477,0.7287661368905611,0.16093358233744068],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.660357427505796,0.14789320228993477,0.698337875071402,0.16093358233744068],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6318310473438391,0.14789320228993477,0.656686482309062,0.16093358233744068],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.5889898256106983,0.14789320228993477,0.62815272336279,0.16093358233744068],"dir":"rtl"},{"str":"مقالات","boundary":[0.5460471455932259,0.14789320228993477,0.5853391720708307,0.16093358233744068],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.2693427337791067,0.14789320228993477,0.5425200866906352,0.16093358233744068],"dir":"ltr"},{"str":"معيارهاي","boundary":[0.7323300897147272,0.16962760371511298,0.7818380430765094,0.1826679837626189],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.7041062397096871,0.16962760371511298,0.7282274856355632,0.1826679837626189],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.689994314707167,0.16962760371511298,0.6999335371795301,0.1826679837626189],"dir":"rtl"},{"str":"پذيرش","boundary":[0.6464484190719396,0.16962760371511298,0.6857957864319074,0.1826679837626189],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6344523604717582,0.16962760371511298,0.6427793185712845,0.1826679837626189],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.616509001713652,0.16962760371511298,0.6302704344612075,0.1826679837626189],"dir":"rtl"},{"str":"مقالات","boundary":[0.5729631060784246,0.16962760371511298,0.6123731931050702,0.1826679837626189],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.2679333859749335,0.16962760371511298,0.5695411948523235,0.1826679837626189],"dir":"ltr"},{"str":"مرجع","boundary":[0.7512843419239943,0.1913620051402912,0.7816960014784448,0.2044023851877971],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.7273936830079634,0.1913620051402912,0.7476927186586472,0.2044023851877971],"dir":"rtl"},{"str":"اختلاف","boundary":[0.6808224858035683,0.1913620051402912,0.7237301165955444,0.2044023851877971],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6586455495447061,0.1913620051402912,0.677184745136252,0.2044023851877971],"dir":"rtl"},{"str":"داوران","boundary":[0.6191303148415711,0.1913620051402912,0.6549026612009005,0.2044023851877971],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6017920163972984,0.1913620051402912,0.6154612143409159,0.2044023851877971],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.5810262726386882,0.1913620051402912,0.5980934007593831,0.2044023851877971],"dir":"rtl"},{"str":"مجلات","boundary":[0.5364713282483787,0.1913620051402912,0.5773313463929303,0.2044023851877971],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.5028037801149154,0.1913620051402912,0.532805917139881,0.2044023851877971],"dir":"rtl"},{"str":".................................................................","boundary":[0.2686362151809415,0.1913620051402912,0.49928041060448236,0.2044023851877971],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367647390880683,0.21316682461772582,0.7635423473673599,0.22620720466523175],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993672154833508,0.21316682461772582,0.7331749605187998,0.22620720466523175],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.684543237794429,0.21316682461772582,0.6880094217264205,0.22620720466523175],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6880776754813347,0.21316682461772582,0.6956962702866167,0.22620720466523175],"dir":"ltr"},{"str":"فرم","boundary":[0.6628805584489768,0.2131658982519299,0.6809991633345653,0.2262062782994358],"dir":"rtl"},{"str":"داورى","boundary":[0.6234635059305803,0.21316682461772582,0.6592413863781459,0.22620720466523175],"dir":"rtl"},{"str":"مجله","boundary":[0.5935273646718859,0.2131658982519299,0.6197810792648095,0.2262062782994358],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5851598232586269,0.2131658982519299,0.589863798259467,0.2262062782994358],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.5394943718289035,0.2131658982519299,0.585252058062565,0.2262062782994358],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.4917148986929201,0.2131658982519299,0.5358437182890358,0.2262062782994358],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.45179752024461534,0.2131658982519299,0.4880365747118711,0.2262062782994358],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.4470529619300425,0.2131658982519299,0.45176431571519754,0.2262062782994358],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.40209956318672063,0.2131658982519299,0.44339124021370224,0.2262062782994358],"dir":"rtl"},{"str":"علامه","boundary":[0.36823094318067245,0.2131658982519299,0.39842861798998663,0.2262062782994358],"dir":"rtl"},{"str":"طباطبايي","boundary":[0.3171236383186047,0.2131658982519299,0.36463194113101016,0.2262062782994358],"dir":"rtl"},{"str":".............","boundary":[0.26732606767245704,0.2131658982519299,0.31352463626894234,0.2262062782994358],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367643257955039,0.2349002996771081,0.7635419340747955,0.247940679724614],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993668021907864,0.2349002996771081,0.7331745472262354,0.247940679724614],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6845428245018647,0.2349002996771081,0.6880090084338562,0.247940679724614],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6880772621887703,0.2349002996771081,0.6956958569940523,0.247940679724614],"dir":"ltr"},{"str":"فرم","boundary":[0.662876869056819,0.2349002996771081,0.6809954739424076,0.247940679724614],"dir":"rtl"},{"str":"داورى","boundary":[0.6234630926380159,0.2349002996771081,0.6592409730855815,0.247940679724614],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.6150955512247569,0.2349002996771081,0.6197995262255969,0.247940679724614],"dir":"ltr"},{"str":"مقالات","boundary":[0.5757813883942068,0.2349002996771081,0.6150734148718118,0.247940679724614],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشى","boundary":[0.5270943247874732,0.2349002996771081,0.5721823863445445,0.247940679724614],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.5223497664729004,0.2349002996771081,0.5270611202580555,0.247940679724614],"dir":"ltr"},{"str":"مجله","boundary":[0.4923144249185171,0.2349002996771081,0.518774745472262,0.247940679724614],"dir":"rtl"},{"str":"روانپزشكي","boundary":[0.42820385739726446,0.2349002996771081,0.48871726756493356,0.247940679724614],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4174179194247501,0.2349002996771081,0.42453844628876675,0.247940679724614],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسي","boundary":[0.3570373273747518,0.2349002996771081,0.4137672658848825,0.247940679724614],"dir":"rtl"},{"str":"باليني","boundary":[0.32437698330029197,0.2349002996771081,0.3533719162662541,0.247940679724614],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.29443941063808304,0.2349002996771081,0.32070788279963675,0.247940679724614],"dir":"rtl"},{"str":"......","boundary":[0.26953970296696983,0.2349002996771081,0.29082380632371185,0.247940679724614],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367606364033463,0.2566347011022863,0.7635382446826379,0.2696750811497922],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993631127986287,0.2566347011022863,0.7331708578340778,0.2696750811497922],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.684539135109707,0.2566347011022863,0.6880053190416985,0.2696750811497922],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6880735727966126,0.2566347011022863,0.6956921676018947,0.2696750811497922],"dir":"ltr"},{"str":"فرم","boundary":[0.6628731796646613,0.2566347011022863,0.6809917845502499,0.2696750811497922],"dir":"rtl"},{"str":"داورى","boundary":[0.6234594032458582,0.2566347011022863,0.6592372836934238,0.2696750811497922],"dir":"rtl"},{"str":"مجله","boundary":[0.5935199858875705,0.2566347011022863,0.6198087497059906,0.2696750811497922],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5851524444743116,0.2566347011022863,0.5898564194751515,0.2696750811497922],"dir":"ltr"},{"str":"علمي","boundary":[0.5552130271160237,0.2566347011022863,0.5852151641409893,0.2696750811497922],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشي","boundary":[0.5064245052249583,0.2566347011022863,0.5515826652330225,0.2696750811497922],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.5016799469103855,0.2566347011022863,0.5063913006955406,0.2696750811497922],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.4567265481670637,0.2566347011022863,0.4980182251940453,0.2696750811497922],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.42739403581868834,0.2566347011022863,0.45305375827425104,0.2696750811497922],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.38324307986962747,0.2566347011022863,0.42379318907294733,0.2696750811497922],"dir":"rtl"},{"str":"مازندران","boundary":[0.3324383051644765,0.2566347011022863,0.37946329760424663,0.2696750811497922],"dir":"rtl"},{"str":".................","boundary":[0.26852696481973,0.2566347011022863,0.32884852659520797,0.2696750811497922],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367551023151099,0.27843952057972093,0.7635327105944014,0.29147990062722684],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993575787103923,0.27843952057972093,0.7331653237458413,0.29147990062722684],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6845336010214705,0.27843952057972093,0.687999784953462,0.29147990062722684],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6880680387083762,0.27843952057972093,0.6956866335136582,0.29147990062722684],"dir":"ltr"},{"str":"فرم","boundary":[0.6628676455764249,0.27843952057972093,0.6809862504620134,0.29147990062722684],"dir":"rtl"},{"str":"داورى","boundary":[0.6234538691576218,0.27843952057972093,0.6592317496051874,0.29147990062722684],"dir":"rtl"},{"str":"مجله","boundary":[0.593514451799334,0.27843952057972093,0.6197681663922576,0.29147990062722684],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5851469103860751,0.27843952057972093,0.5898508853869151,0.29147990062722684],"dir":"ltr"},{"str":"علمي","boundary":[0.5552074930277873,0.27843952057972093,0.5852096300527528,0.29147990062722684],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشي","boundary":[0.5064189711367219,0.27843952057972093,0.551577131144786,0.29147990062722684],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.5016744128221491,0.27843952057972093,0.5063857666073042,0.29147990062722684],"dir":"ltr"},{"str":"پژوهشهاي","boundary":[0.441212291253654,0.278439057396823,0.4981100971069519,0.29147943744432897],"dir":"rtl"},{"str":"روستايي","boundary":[0.39171909546050193,0.278439057396823,0.43761697859614923,0.29147943744432897],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.34676200732502266,0.278439057396823,0.38805368435200427,0.29147943744432897],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.3132955310641443,0.278439057396823,0.34311504317731256,0.29147943744432897],"dir":"rtl"},{"str":"............","boundary":[0.2670250193205872,0.278439057396823,0.30969283962232436,0.29147943744432897],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367658076005509,0.30017345882200125,0.7635434158798425,0.31321383886950716],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993682839958333,0.30017345882200125,0.7331760290312824,0.31321383886950716],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6845443063069115,0.30017345882200125,0.6880104902389031,0.31321383886950716],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.6880787439938173,0.30017345882200125,0.6956973387990993,0.31321383886950716],"dir":"ltr"},{"str":"فرم","boundary":[0.662878350861866,0.30017345882200125,0.6809969557474544,0.31321383886950716],"dir":"rtl"},{"str":"داورى","boundary":[0.6234645744430629,0.30017345882200125,0.6592424548906285,0.31321383886950716],"dir":"rtl"},{"str":"مقالات","boundary":[0.5805182050334327,0.30017345882200125,0.6198102315110375,0.31321383886950716],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشي","boundary":[0.531831141426699,0.30017345882200125,0.5769192029837703,0.31321383886950716],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5144928429824264,0.30017345882200125,0.5281620409260439,0.31321383886950716],"dir":"rtl"},{"str":"مجله","boundary":[0.4844538120358856,0.30017345882200125,0.5109141325896305,0.31321383886950716],"dir":"rtl"},{"str":"ايراني","boundary":[0.44937507140217037,0.30017345882200125,0.48081607136856935,0.31321383886950716],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.4035103927959407,0.30017345882200125,0.44576315647995673,0.31321383886950716],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.386172094351668,0.30017345882200125,0.3998412922952855,0.31321383886950716],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.3567381237189608,0.30017345882200125,0.38239784617452344,0.31321383886950716],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.3125871677698999,0.30017345882200125,0.3531372769732198,0.31321383886950716],"dir":"rtl"},{"str":"...........","boundary":[0.26984187023285466,0.30017345882200125,0.3089770975437649,0.31321383886950716],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367602735123143,0.3219078602471795,0.763537881791606,0.33494824029468545],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993627499075968,0.3219078602471795,0.7331704949430459,0.33494824029468545],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.684538772218675,0.3219078602471795,0.6880049561506666,0.33494824029468545],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.6880732099055807,0.3219078602471795,0.6956918047108628,0.33494824029468545],"dir":"ltr"},{"str":"فرم","boundary":[0.6628728167736294,0.3219078602471795,0.680991421659218,0.33494824029468545],"dir":"rtl"},{"str":"داورى","boundary":[0.6234590403548264,0.3219078602471795,0.6592369208023919,0.33494824029468545],"dir":"rtl"},{"str":"مجله","boundary":[0.5935196229965386,0.3219078602471795,0.6197733375894622,0.33494824029468545],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5851520815832796,0.3219078602471795,0.5898560565841195,0.33494824029468545],"dir":"ltr"},{"str":"فناوري","boundary":[0.5470480393803967,0.3219078602471795,0.5852406269950602,0.33494824029468545],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.501183360774167,0.3219078602471795,0.5434361244581831,0.33494824029468545],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.4964388024595943,0.3219078602471795,0.5011501562447493,0.33494824029468545],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.45148355902019366,0.3219078602471795,0.49277523604717527,0.33494824029468545],"dir":"rtl"},{"str":"تربيت","boundary":[0.4152961560431432,0.3219078602471795,0.44780154564698715,0.33494824029468545],"dir":"rtl"},{"str":"دبير","boundary":[0.3910033533819423,0.3219078602471795,0.4116639494640632,0.33494824029468545],"dir":"rtl"},{"str":"شهيد","boundary":[0.3593520580625646,0.3219078602471795,0.38734716575383843,0.33494824029468545],"dir":"rtl"},{"str":"رجايي","boundary":[0.3197372097711766,0.3219078602471795,0.3557549007089811,0.33494824029468545],"dir":"rtl"},{"str":".............","boundary":[0.27003740801720316,0.3219078602471795,0.3161363630254354,0.33494824029468545],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367547394240779,0.3437126797246141,0.7635323477033695,0.3567530597721201],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993572158193604,0.3437126797246141,0.7331649608548094,0.3567530597721201],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6845332381304385,0.3437126797246141,0.6879994220624301,0.3567530597721201],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.6880676758173443,0.3437126797246141,0.6956862706226263,0.3567530597721201],"dir":"ltr"},{"str":"فرم","boundary":[0.662867282685393,0.3437126797246141,0.6809858875709816,0.3567530597721201],"dir":"rtl"},{"str":"داورى","boundary":[0.6234535062665899,0.3437126797246141,0.6592313867141555,0.3567530597721201],"dir":"rtl"},{"str":"مجله","boundary":[0.5935140889083022,0.3437126797246141,0.6197678035012257,0.3567530597721201],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5851465474950431,0.3437126797246141,0.5898505224958832,0.3567530597721201],"dir":"ltr"},{"str":"پژوهشنامه","boundary":[0.5311153993481394,0.3437126797246141,0.5851631497597519,0.3567530597721201],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.4833359262121561,0.3437126797246141,0.5274647458082717,0.3567530597721201],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.4486593293236107,0.3437126797246141,0.4795616780350115,0.3567530597721201],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.443914771009038,0.3437126797246141,0.448626124794193,0.3567530597721201],"dir":"ltr"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.3989783676623769,0.34371221654171624,0.4402700446893585,0.3567525965892222],"dir":"rtl"},{"str":"فردوسي","boundary":[0.3501898457713114,0.34371221654171624,0.39537383152447836,0.3567525965892222],"dir":"rtl"},{"str":"مشهد","boundary":[0.3166067605255192,0.3437126797246141,0.346476079432814,0.3567530597721201],"dir":"rtl"},{"str":"............","boundary":[0.27035324417862294,0.34371221654171624,0.31302106448036016,0.3567525965892222],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7421113941063808,0.36472159014994066,0.7652579348812203,0.3759804975133611],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.7097543362118208,0.36472159014994066,0.7389546856624442,0.3759804975133611],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6970478680151877,0.36472159014994066,0.7001201639729847,0.3759804975133611],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7000771613857062,0.36472159014994066,0.7066549645509224,0.3759804975133611],"dir":"ltr"},{"str":"فرم","boundary":[0.6781999932797959,0.36472159014994066,0.6939962770068212,0.3759804975133611],"dir":"rtl"},{"str":"داوري","boundary":[0.6443298813883944,0.36472159014994066,0.6751245119451633,0.3759804975133611],"dir":"rtl"},{"str":"مقالات","boundary":[0.607134236080777,0.36472159014994066,0.6412018413359768,0.3759804975133611],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.578002372232116,0.36472159014994066,0.6040651254998154,0.3759804975133611],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشي","boundary":[0.5359681395114412,0.36472159014994066,0.5748966298175465,0.3759804975133611],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5209490877322671,0.36472159014994066,0.5328082456906691,0.3759804975133611],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.48909213400087365,0.36472159014994066,0.5177955646651659,0.3759804975133611],"dir":"rtl"},{"str":"تعليم","boundary":[0.46258183528779284,0.36472159014994066,0.4858350861866202,0.3759804975133611],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4533076106313632,0.36472159014994066,0.459455387923793,0.3759804975133611],"dir":"rtl"},{"str":"تربيت،","boundary":[0.4181267161721717,0.36472159014994066,0.45017319982527476,0.3759804975133611],"dir":"rtl"},{"str":"انجمن","boundary":[0.3851644366788751,0.36472159014994066,0.41512131312791917,0.3759804975133611],"dir":"rtl"},{"str":"ايراني","boundary":[0.3550244010617924,0.36472159014994066,0.3820459527569639,0.3759804975133611],"dir":"rtl"},{"str":"تعليم","boundary":[0.3286144417190284,0.36472159014994066,0.3518676926178557,0.3759804975133611],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3193402170625989,0.36472159014994066,0.32548799435502856,0.3759804975133611],"dir":"rtl"},{"str":"تربيت","boundary":[0.2880916703067775,0.36472159014994066,0.3160752058062567,0.3759804975133611],"dir":"rtl"},{"str":"......","boundary":[0.2696435603642351,0.36472159014994066,0.2881012264372837,0.3759804975133611],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.736767954705823,0.3872510027649941,0.7635455629851147,0.40029138281250004],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993704311011054,0.3872510027649941,0.7331781761365544,0.40029138281250004],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6845464534121837,0.3872510027649941,0.6880126373441753,0.40029138281250004],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.6880808910990893,0.3872510027649941,0.6956994859043715,0.40029138281250004],"dir":"ltr"},{"str":"فرم","boundary":[0.6628804979671381,0.3872510027649941,0.6809991028527266,0.40029138281250004],"dir":"rtl"},{"str":"داورى","boundary":[0.623466721548335,0.3872510027649941,0.6592446019959006,0.40029138281250004],"dir":"rtl"},{"str":"مجله","boundary":[0.5935273041900472,0.3872510027649941,0.6197810187829709,0.40029138281250004],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5851597627767883,0.3872510027649941,0.5898637377776282,0.40029138281250004],"dir":"ltr"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.5430232149457341,0.3872510027649941,0.5852021907865997,0.40029138281250004],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5322372769732198,0.3872510027649941,0.5393578038372364,0.40029138281250004],"dir":"rtl"},{"str":"سلامت","boundary":[0.4889939114949093,0.3872510027649941,0.5286142938745336,0.40029138281250004],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................","boundary":[0.26793106750445184,0.3872510027649941,0.48077210107187235,0.40029138281250004],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.48424935318033646,0.3872510027649941,0.4889607069654915,0.40029138281250004],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367642653136652,0.40898540419017226,0.7635418735929569,0.4220257842376782],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993667417089476,0.40898540419017226,0.7331744867443968,0.4220257842376782],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6769831994892642,0.40898540419017226,0.6805508417055877,0.4220257842376782],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.6805176371761699,0.40898540419017226,0.6958544403749872,0.4220257842376782],"dir":"ltr"},{"str":"فرم","boundary":[0.6552157857598868,0.40898540419017226,0.6733343906454754,0.4220257842376782],"dir":"rtl"},{"str":"داورى","boundary":[0.6158020093410838,0.40898540419017226,0.6515798897886493,0.4220257842376782],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.6074344679278246,0.40898540419017226,0.6121384429286647,0.4220257842376782],"dir":"ltr"},{"str":"مقالات","boundary":[0.5681203050972746,0.40898540419017226,0.6074123315748796,0.4220257842376782],"dir":"rtl"},{"str":"مروري","boundary":[0.5261866738348843,0.40898540419017226,0.564491787910352,0.4220257842376782],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.5214421155203115,0.40898540419017226,0.5261534693054665,0.4220257842376782],"dir":"ltr"},{"str":"مجله","boundary":[0.4915082322502601,0.40898540419017226,0.5177619468431837,0.4220257842376782],"dir":"rtl"},{"str":"روانپزشكي","boundary":[0.4273976647290074,0.40898540419017226,0.4879110748966765,0.4220257842376782],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41661172675649305,0.40898540419017226,0.4237322536205097,0.4220257842376782],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسي","boundary":[0.35633259299082654,0.40898540419017226,0.4129758307852555,0.4220257842376782],"dir":"rtl"},{"str":"باليني","boundary":[0.3236722489163667,0.40898540419017226,0.3526671818823289,0.4220257842376782],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.293732831558079,0.40898540419017226,0.319999459023554,0.4220257842376782],"dir":"rtl"},{"str":"......","boundary":[0.26883496858304456,0.40898540419017226,0.29011907193978664,0.4220257842376782],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367605759215077,0.4307198056153504,0.7635381842007993,0.44376018566285635],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993630523167901,0.4307198056153504,0.7331707973522392,0.44376018566285635],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6769795100971067,0.4307198056153504,0.6805471523134301,0.44376018566285635],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.6805139477840123,0.4307198056153504,0.6958507509828297,0.44376018566285635],"dir":"ltr"},{"str":"فرم","boundary":[0.6552120963677293,0.4307198056153504,0.6733307012533177,0.44376018566285635],"dir":"rtl"},{"str":"داورى","boundary":[0.6157983199489262,0.4307198056153504,0.6515762003964918,0.44376018566285635],"dir":"rtl"},{"str":"مقالات","boundary":[0.5728519505392958,0.4307198056153504,0.6121439770169007,0.44376018566285635],"dir":"rtl"},{"str":"مروري","boundary":[0.5309183192769055,0.4307198056153504,0.5692234333523734,0.44376018566285635],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5135800208326329,0.4307198056153504,0.5272492187762504,0.44376018566285635],"dir":"rtl"},{"str":"مجله","boundary":[0.48364244817042396,0.4307198056153504,0.5098961627633476,0.44376018566285635],"dir":"rtl"},{"str":"ايراني","boundary":[0.44856370753670866,0.4307198056153504,0.48000470750310764,0.44376018566285635],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.4026990289304791,0.4307198056153504,0.4449517926144951,0.44376018566285635],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3853607304862064,0.4307198056153504,0.3990299284298239,0.44376018566285635],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.35602821813783103,0.4307198056153504,0.38168794059339367,0.44376018566285635],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.31187726218877015,0.4307198056153504,0.35242737139209,0.44376018566285635],"dir":"rtl"},{"str":"...........","boundary":[0.2692334229360567,0.4307198056153504,0.3082708813547926,0.44376018566285635],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367568865293499,0.4525246250927851,0.7635344948086416,0.46556500514029103],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993593629246324,0.4525246250927851,0.7331671079600814,0.46556500514029103],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6769758207049489,0.4525246250927851,0.6805434629212723,0.46556500514029103],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.6805102583918546,0.4525246250927851,0.6958470615906719,0.46556500514029103],"dir":"ltr"},{"str":"فرم","boundary":[0.6552195255535768,0.45252456808565916,0.6733381304391652,0.4655649481331651],"dir":"rtl"},{"str":"داورى","boundary":[0.6157946305567684,0.4525246250927851,0.651572511004334,0.46556500514029103],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.6074382077215146,0.45252456808565916,0.6121421827223547,0.4655649481331651],"dir":"ltr"},{"str":"نامه","boundary":[0.5883861866200731,0.45252456808565916,0.6073570410940491,0.4655649481331651],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5753829239608883,0.45252456808565916,0.5848425254527736,0.4655649481331651],"dir":"rtl"},{"str":"سردبير","boundary":[0.5354655455125835,0.45252456808565916,0.5717544067739658,0.4655649481331651],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.5307209871980106,0.45252456808565916,0.5354323409831657,0.4655649481331651],"dir":"ltr"},{"str":"مجله","boundary":[0.5007871039279591,0.45252456808565916,0.5270408185208827,0.4655649481331651],"dir":"rtl"},{"str":"روانپزشكي","boundary":[0.43667653640670645,0.45252456808565916,0.4971899465743756,0.4655649481331651],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42589059843419214,0.45252456808565916,0.43301112529820884,0.4655649481331651],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسي","boundary":[0.36551000638419384,0.45252456808565916,0.4222694600315848,0.4655649481331651],"dir":"rtl"},{"str":"باليني","boundary":[0.332849662309734,0.45252456808565916,0.3618445952756962,0.4655649481331651],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.3029120896475251,0.45252456808565916,0.32918056180907884,0.4655649481331651],"dir":"rtl"},{"str":".........","boundary":[0.2674275158764824,0.45252456808565916,0.2993038641174689,0.4655649481331651],"dir":"ltr"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.7332372568126068,0.4742589695108373,0.781734316723228,0.48729934955834325],"dir":"rtl"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.26873725009240246,0.4742589695108373,0.7260576996740697,0.48729934955834325],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26703,0.04738,0.78566,0.4873],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گفتار","boundary":[0.7481553140015452,0.5176777502783552,0.7817103356742041,0.5307181303258611],"dir":"rtl"},{"str":"سيزدهم","boundary":[0.6923108296092196,0.5176777502783552,0.7439291152851043,0.5307181303258611],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6880772521084636,0.5176777502783552,0.69238461745237,0.5307181303258611],"dir":"ltr"},{"str":"اخلاق","boundary":[0.6437252242868178,0.5176777502783552,0.6837735761567146,0.5307181303258611],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6227584086556226,0.5176777502783552,0.639412324854675,0.5307181303258611],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.5750785491078924,0.5176777502783552,0.6185580356842842,0.5307181303258611],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.5412080844057654,0.5176777502783552,0.5710073048620673,0.5307181303258611],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7496679647861291,0.5395325918386283,0.7816365478310536,0.5525729718861343],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.2673242128960716,0.5395325918386283,0.7462958603541544,0.5525729718861343],"dir":"ltr"},{"str":"بايستگيهاي","boundary":[0.7136779442895058,0.5612669932638065,0.7816900440173377,0.5743073733113124],"dir":"rtl"},{"str":"اخلاقي","boundary":[0.670938180840697,0.5612669932638065,0.7099903968280631,0.5743073733113124],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.6261821645778026,0.5612669932638065,0.6672727697321993,0.5743073733113124],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.5802160276872411,0.5612669932638065,0.6225259769496988,0.5743073733113124],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.26812850038641123,0.5612669932638065,0.5767978058532974,0.5743073733113124],"dir":"ltr"},{"str":"ملاحظه","boundary":[0.7223461711636028,0.5830718127412411,0.7635751285239066,0.596112192788747],"dir":"rtl"},{"str":"منافع","boundary":[0.692709283962232,0.5830718127412411,0.7188117334766971,0.596112192788747],"dir":"rtl"},{"str":"انساني","boundary":[0.6559168206713479,0.5830718127412411,0.6889700850105838,0.596112192788747],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.2693367763179995,0.5830718127412411,0.6524635496119077,0.596112192788747],"dir":"ltr"},{"str":"اولويتبندي","boundary":[0.6965388730217393,0.6048062141664193,0.7636728974160808,0.6178465942139253],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.26752159537649894,0.6048062141664193,0.69320366251134,0.6178465942139253],"dir":"ltr"},{"str":"بايستگيهاي","boundary":[0.713676099593427,0.6265406155915975,0.7816863546251801,0.6395809956391034],"dir":"rtl"},{"str":"اخلاقي","boundary":[0.6709363361446182,0.6265406155915975,0.7099885521319843,0.6395809956391034],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشگر","boundary":[0.6164015859682129,0.6265406155915975,0.6673262659184834,0.6395809956391034],"dir":"rtl"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.26883132959241907,0.6265406155915975,0.6128800611538586,0.6395809956391034],"dir":"ltr"},{"str":"قصد","boundary":[0.7382809078996001,0.6483439267554928,0.7635790699237257,0.6613843068029988],"dir":"rtl"},{"str":"خيرخواهانه","boundary":[0.6730616780350123,0.6483439267554928,0.7346191861832599,0.6613843068029988],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6622757400624979,0.6483439267554928,0.6693962669265145,0.6613843068029988],"dir":"rtl"},{"str":"قربت","boundary":[0.6297055340882357,0.6483454350690321,0.6586119216424174,0.661385815116538],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.26803467289405597,0.6483439267554928,0.6263336816639227,0.6613843068029988],"dir":"ltr"},{"str":"استعانت","boundary":[0.7203375491414938,0.670078328180671,0.7635237290413628,0.683118708228177],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7067292261684754,0.670078328180671,0.7166536910722086,0.683118708228177],"dir":"rtl"},{"str":"خدواند","boundary":[0.6626778838076677,0.670078328180671,0.7030656597560565,0.683118708228177],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.26914333523739103,0.670078328180671,0.6591489802089981,0.683118708228177],"dir":"ltr"},{"str":"تجليل","boundary":[0.7308209569570912,0.6918127296058493,0.7635735358354891,0.7048531096533552],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7172126339840729,0.6918127296058493,0.7271370988878059,0.7048531096533552],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهاي","boundary":[0.6568320419340745,0.6918127296058493,0.7136191660226469,0.7048531096533552],"dir":"rtl"},{"str":"پيشين","boundary":[0.6222569033298609,0.6918127296058493,0.6532385739726485,0.7048531096533552],"dir":"rtl"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.2675292261684752,0.6918127296058493,0.6188663519370986,0.7048531096533552],"dir":"ltr"},{"str":"داشتن","boundary":[0.7307176539766805,0.7136175490832839,0.7636823729041359,0.7266579291307899],"dir":"rtl"},{"str":"صلاحيت","boundary":[0.676485433957192,0.7136175490832839,0.7270301065152377,0.7266579291307899],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.6496727764524037,0.7136175490832839,0.6728458485937968,0.7266579291307899],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.2700490810120624,0.7136175490832839,0.6424692382648429,0.7266579291307899],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26732,0.51768,0.78171,0.72666],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/56fdc3e335168296bd5c6befe56e3ff9.jpg","blurred":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/55317dae32bb2beb93efe637b0bd9c66.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.21421,0.04738,0.16583,0.27327]},"elements":[{"words":[{"str":"17","boundary":[0.21420651187796108,0.04779710657289193,0.2319487987634824,0.06083748662039786],"dir":"ltr"},{"str":"293","boundary":[0.22590042337287045,0.08269072010466148,0.24890562817109632,0.09573110015216743],"dir":"ltr"},{"str":"294","boundary":[0.22590042337287025,0.10449553958209612,0.24890562817109613,0.11753591962960207],"dir":"ltr"},{"str":"294","boundary":[0.22589857867679153,0.12622994100727433,0.2489037834750174,0.13927032105478027],"dir":"ltr"},{"str":"294","boundary":[0.22589673398071258,0.14796434243245254,0.2489019387789385,0.16100472247995848],"dir":"ltr"},{"str":"295","boundary":[0.22589488928463358,0.1697691619098872,0.24890009408285946,0.1828095419573931],"dir":"ltr"},{"str":"295","boundary":[0.2258930445885547,0.1915035633350654,0.24889824938678057,0.2045439433825713],"dir":"ltr"},{"str":"295","boundary":[0.2258911998924758,0.21323796476024362,0.2488964046907017,0.22627834480774953],"dir":"ltr"},{"str":"296","boundary":[0.22589900204966223,0.23504238281250003,0.2489042068478881,0.24808276286000597],"dir":"ltr"},{"str":"296","boundary":[0.22589715735358348,0.25677678423767825,0.2489023621518094,0.26981716428518415],"dir":"ltr"},{"str":"296","boundary":[0.22589715735358354,0.27858160371511287,0.24890236215180941,0.29162198376261883],"dir":"ltr"},{"str":"297","boundary":[0.2258934679614258,0.3003160051402911,0.24889867275965166,0.313356385187797],"dir":"ltr"},{"str":"298","boundary":[0.22589162326534704,0.32205040656546935,0.24889682806357294,0.3350907866129753],"dir":"ltr"},{"str":"303","boundary":[0.225891623265347,0.34385522604290397,0.24889682806357288,0.35689560609040993],"dir":"ltr"},{"str":"303","boundary":[0.22589346796142573,0.3655896274680822,0.2488986727596516,0.3786300075155882],"dir":"ltr"},{"str":"306","boundary":[0.2258934679614256,0.38732402889326034,0.24889867275965147,0.4003644089407663],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21421,0.0478,0.24891,0.40036],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"309","boundary":[0.22589906253150083,0.45259638281250003,0.2489042673297267,0.465636762860006],"dir":"ltr"},{"str":"309","boundary":[0.22589721783542194,0.4744012022899347,0.2489024226336478,0.48744158233744067],"dir":"ltr"},{"str":"311","boundary":[0.22589352844326427,0.4961356037151129,0.24889873324149017,0.5091759837626189],"dir":"ltr"},{"str":"312","boundary":[0.22589966734988745,0.5178689861379158,0.24890487214811333,0.5309093661854217],"dir":"ltr"},{"str":"313","boundary":[0.22589966734988745,0.5396742117911223,0.24890487214811333,0.5527145918386283],"dir":"ltr"},{"str":"315","boundary":[0.22589782265380864,0.5614086132163004,0.24890302745203455,0.5744489932638064],"dir":"ltr"},{"str":"316","boundary":[0.22589597795772987,0.5831430146414787,0.24890118275595577,0.5961833946889846],"dir":"ltr"},{"str":"317","boundary":[0.22589597795772998,0.6049478341189133,0.24890118275595585,0.6179882141664192],"dir":"ltr"},{"str":"318","boundary":[0.2258941332616512,0.6266822355440915,0.24889933805987707,0.6397226155915975],"dir":"ltr"},{"str":"319","boundary":[0.22589597795773,0.6484166369692697,0.2489011827559559,0.6614570170167756],"dir":"ltr"},{"str":"320","boundary":[0.22589597795773006,0.6702214564467044,0.24890118275595594,0.6832618364942104],"dir":"ltr"},{"str":"312","boundary":[0.22589413326165134,0.6919558578718824,0.2488993380598772,0.7049962379193884],"dir":"ltr"},{"str":"322","boundary":[0.22589228856557245,0.7136902592970605,0.24889749336379832,0.7267306393445665],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22589,0.4526,0.2489,0.72673],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.3105738281643762,0.04738149356071852,0.3482906555559288,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.2745875474614428,0.04738149356071852,0.3072541413258963,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"سختكوشي","boundary":[0.6938278754074123,0.08269072010466148,0.7636625348610597,0.09573110015216743],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6830419374348979,0.08269072010466148,0.6901624642989145,0.09573110015216743],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.6514902557037733,0.08269072010466148,0.6793820604146366,0.09573110015216743],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6383855347602566,0.08269072010466148,0.647845136252142,0.09573110015216743],"dir":"rtl"},{"str":"كيفيت","boundary":[0.5978630959981183,0.08269072010466148,0.6347385706125467,0.09573110015216743],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.26793551291959267,0.08269072010466148,0.5944577870367258,0.09573110015216743],"dir":"ltr"},{"str":"عدم","boundary":[0.740801216356977,0.10449553958209612,0.7635481637041764,0.11753591962960207],"dir":"rtl"},{"str":"استغنا","boundary":[0.7076372702530155,0.10449553958209612,0.7371118241994554,0.11753591962960207],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6940289472799971,0.10449553958209612,0.7039534121837302,0.11753591962960207],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهاي","boundary":[0.6336483552299988,0.10449553958209612,0.6904354793185712,0.11753591962960207],"dir":"rtl"},{"str":"پيشين","boundary":[0.5990732166257853,0.10449553958209612,0.6300548872685728,0.11753591962960207],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.2691437888511808,0.10449553958209612,0.5953543093310034,0.11753591962960207],"dir":"ltr"},{"str":"دوري","boundary":[0.7310243271395448,0.12622994100727433,0.763520493262995,0.13927032105478027],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7174160041665264,0.12622994100727433,0.7273404690702595,0.13927032105478027],"dir":"rtl"},{"str":"صفات","boundary":[0.6779007694633914,0.12622994100727433,0.713710009744296,0.13927032105478027],"dir":"rtl"},{"str":"مذموم","boundary":[0.6402007157017571,0.12622994100727433,0.6742353583548938,0.13927032105478027],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.2677325963509288,0.12622994100727433,0.6368230771815461,0.13927032105478027],"dir":"ltr"},{"str":"تعليم","boundary":[0.736667252444474,0.14796434243245254,0.7635536977924126,0.16100472247995848],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7258813144719596,0.14796434243245254,0.7330018413359761,0.16100472247995848],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6933224286818315,0.14796434243245254,0.7222325056281707,0.16100472247995848],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6597544941366214,0.14796434243245254,0.6895795403380258,0.16100472247995848],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6319327878767511,0.14796434243245254,0.6561259769496989,0.16100472247995848],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6188280669332343,0.14796434243245254,0.6282876684251197,0.16100472247995848],"dir":"rtl"},{"str":"ديگران","boundary":[0.575483243170592,0.14796434243245254,0.6151958603541543,0.16100472247995848],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.2705531366553539,0.14796434243245254,0.5720613319444908,0.16100472247995848],"dir":"ltr"},{"str":"جديت","boundary":[0.7263830718053823,0.1697691619098872,0.7635647659688848,0.1828095419573931],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7090447733611096,0.1697691619098872,0.7227139713047271,0.1828095419573931],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمايي","boundary":[0.657634938342125,0.1697691619098872,0.7054605288800774,0.1828095419573931],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6468490003696107,0.1697691619098872,0.6539695272336273,0.1828095419573931],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.6040077786364699,0.1697691619098872,0.6431706763885616,0.1828095419573931],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.578705927220187,0.1697691619098872,0.6004364470279892,0.1828095419573931],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشي","boundary":[0.5300188636134533,0.1697691619098872,0.5751069251705246,0.1828095419573931],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.2674263768018541,0.1697691619098872,0.5264659789657599,0.1828095419573931],"dir":"ltr"},{"str":"امانتداري","boundary":[0.7047078928799427,0.1915035633350654,0.7633932092335599,0.2045439433825713],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.26853319444911045,0.1915035633350654,0.7011181143106743,0.2045439433825713],"dir":"ltr"},{"str":"رازداري","boundary":[0.7181132992842973,0.21323796476024362,0.7635979704983024,0.22627834480774953],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.26792628943919805,0.21323796476024362,0.7147928463425279,0.22627834480774953],"dir":"ltr"},{"str":"پرهيز","boundary":[0.7348543395719229,0.23504238281250003,0.7636131514398037,0.24808276286000597],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7212363697456393,0.23504278423767824,0.7311608346493723,0.24808316428518418],"dir":"rtl"},{"str":"جزمگرايي","boundary":[0.6596553039212392,0.23504238281250003,0.7175894055979292,0.24808316428518418],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6488693659487248,0.23504238281250003,0.6559898928127413,0.24808276286000597],"dir":"rtl"},{"str":"داشتن","boundary":[0.6122779745304257,0.23504238281250003,0.6452426934578811,0.24808276286000597],"dir":"rtl"},{"str":"روحيه","boundary":[0.5746793790531232,0.23504238281250003,0.6086697490003695,0.24808276286000597],"dir":"rtl"},{"str":"نقدپذيري","boundary":[0.5179254594939685,0.23504238281250003,0.5709604717583414,0.24808276286000597],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.2696478142535533,0.23504238281250003,0.5144648096502134,0.24808276286000597],"dir":"ltr"},{"str":"روحيه","boundary":[0.7296117133160848,0.25677678423767825,0.7635485870770471,0.26981716428518415],"dir":"rtl"},{"str":"نقادي","boundary":[0.6943300561137057,0.25677678423767825,0.7259665938644533,0.26981716428518415],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6835441181411913,0.25677678423767825,0.690664645005208,0.26981716428518415],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.6434238231242229,0.25677678423767825,0.6799856994052618,0.26981716428518415],"dir":"rtl"},{"str":"گرايانه","boundary":[0.6027003124894996,0.25677678423767825,0.6397657908000403,0.26981716428518415],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.2694448976848896,0.25677678423767825,0.5992986929202647,0.26981716428518415],"dir":"ltr"},{"str":"پرهيز","boundary":[0.7348524948758443,0.27858160371511287,0.763611306743725,0.29162198376261883],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7212441719028259,0.27858160371511287,0.731168636806559,0.29162198376261883],"dir":"rtl"},{"str":"تحقير","boundary":[0.6865675750142805,0.27858160371511287,0.7175769160982495,0.29162198376261883],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6756801787574344,0.27858160371511287,0.6828007056214509,0.29162198376261883],"dir":"rtl"},{"str":"اتهامزني","boundary":[0.6263880548368671,0.27858160371511287,0.6719022411881322,0.29162198376261883],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.2681333187728907,0.27858160371511287,0.6230011928362623,0.29162198376261883],"dir":"ltr"},{"str":"سوء","boundary":[0.7590419945566342,0.3003160051402911,0.781739135109707,0.313356385187797],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.7293054937670103,0.3003160051402911,0.755435613722657,0.313356385187797],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7185195557944959,0.3003160051402911,0.7256400826585125,0.313356385187797],"dir":"rtl"},{"str":"تقلب","boundary":[0.6863646584456166,0.3003160051402911,0.7148393871173682,0.313356385187797],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6689249017170121,0.3003160051402911,0.6825940996606297,0.313356385187797],"dir":"rtl"},{"str":"تأليف","boundary":[0.6329385706125465,0.3003160051402911,0.6652760928732233,0.313356385187797],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.26762602735123125,0.3003160051402911,0.6295295722589965,0.313356385187797],"dir":"ltr"},{"str":"سرقت","boundary":[0.7290011189140148,0.32205040656546935,0.7635817916064646,0.3350907866129753],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.6953335707805515,0.32205040656546935,0.725335707805517,0.3350907866129753],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.2697418937535699,0.32205040656546935,0.6919928261819158,0.3350907866129753],"dir":"ltr"},{"str":"جعل","boundary":[0.7373649709351161,0.34385522604290397,0.7635688787339132,0.35689560609040993],"dir":"rtl"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.2693379053123212,0.34385522604290397,0.733957817277645,0.35689560609040993],"dir":"ltr"},{"str":"تحريف","boundary":[0.7214397096871742,0.3655896274680822,0.7635633446456769,0.3786300075155882],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.2675245690668993,0.3655896274680822,0.7181211014414837,0.3786300075155882],"dir":"ltr"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.7332346964147707,0.38732402889326034,0.7817317563253919,0.4003644089407663],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.26873468969456626,0.38732402889326034,0.729746376129834,0.4003644089407663],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26743,0.04738,0.78174,0.40036],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گفتار","boundary":[0.748152753603709,0.43074280966077816,0.7817077752763678,0.4437831897082841],"dir":"rtl"},{"str":"چهاردهم","boundary":[0.6835385840529548,0.43074280966077816,0.7439486912402131,0.4437831897082841],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6792035482678668,0.43074280966077816,0.6835109136117732,0.4437831897082841],"dir":"ltr"},{"str":"آشنايي","boundary":[0.6289098148583716,0.43074154125222686,0.6750198380430764,0.4437819212997328],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6164101542286884,0.43074154125222686,0.6246780820536944,0.4437819212997328],"dir":"rtl"},{"str":"مجلات","boundary":[0.5667140418668727,0.43074154125222686,0.6121489062867511,0.4437819212997328],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.5267966634185679,0.43074154125222686,0.5624620174053291,0.4437819212997328],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.48697145929236185,0.43074280966077816,0.5225261315143974,0.4437831897082841],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7496709989583682,0.45259638281250003,0.7816395820032929,0.465636762860006],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.2673290917643895,0.45259638281250003,0.7463468566244414,0.465636762860006],"dir":"ltr"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.7369684217600213,0.4744012022899347,0.7816949228856556,0.48744158233744067],"dir":"rtl"},{"str":"مجله","boundary":[0.7070308490978123,0.4744012022899347,0.733284563690736,0.48744158233744067],"dir":"rtl"},{"str":"معتبر","boundary":[0.6770932764356035,0.4744012022899347,0.7034705856658041,0.48744158233744067],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.26924204159806436,0.4744012022899347,0.6737396189644164,0.48744158233744067],"dir":"ltr"},{"str":"دسترسي","boundary":[0.7357564564362753,0.4961356037151129,0.7816746312287889,0.5091759837626189],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7226517354927586,0.4961356037151129,0.7321113369846439,0.5091759837626189],"dir":"rtl"},{"str":"مجلات","boundary":[0.6779971775141961,0.4961356037151129,0.7189844796881821,0.5091759837626189],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.6443296293807328,0.4961356037151129,0.6743317664056984,0.5091759837626189],"dir":"rtl"},{"str":"معتبر","boundary":[0.6145931285911089,0.4961356037151129,0.640658684183999,0.5091759837626189],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.27044847283357376,0.4961356037151129,0.6111417022277473,0.5091759837626189],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7583355364403074,0.517870005140291,0.8341690900843381,0.530910385187797],"dir":"ltr"},{"str":"مگيران","boundary":[0.7254741204932627,0.517870005140291,0.7635560263432005,0.530910385187797],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.2703535768287355,0.5178689861379158,0.6180603407143577,0.5309093661854217],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.62145089210712,0.5178689861379158,0.6267082759315883,0.5309093661854217],"dir":"ltr"},{"str":"Magiran.com","boundary":[0.6266926514566042,0.5150008847053148,0.7168999227176506,0.526901122235006],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7167044353348337,0.517870005140291,0.721961819159302,0.530910385187797],"dir":"ltr"},{"str":"اس","boundary":[0.7449344242464971,0.5396738056153504,0.7635547864655086,0.5527141856628563],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7414055206478277,0.5396738056153504,0.7449473371190484,0.5527141856628563],"dir":"ltr"},{"str":"آي","boundary":[0.7228571015758879,0.5396738056153504,0.7414737744027418,0.5527141856628563],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7193281979772185,0.5396738056153504,0.7228700144484391,0.5527141856628563],"dir":"ltr"},{"str":"دي","boundary":[0.7006801653170256,0.5396738056153504,0.7193337320654548,0.5527141856628563],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.2692440475790464,0.5396742117911223,0.6415369208023924,0.5527145918386283],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6451396122442122,0.5396742117911223,0.6503969960686805,0.5527145918386283],"dir":"ltr"},{"str":"SID.ir","boundary":[0.6503813715936965,0.5368061103585213,0.6919969792681697,0.5487063478882125],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6919104801585968,0.5396738056153504,0.6970479587379456,0.5527141856628563],"dir":"ltr"},{"str":"مديريت","boundary":[0.7194315009576291,0.5614086132163004,0.7635603205537447,0.5744489932638064],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.26914303282819796,0.5614086132163004,0.716109203319781,0.5744489932638064],"dir":"ltr"},{"str":"جغرافيا","boundary":[0.7253769564194751,0.5831430146414787,0.7635621652498236,0.5961833946889846],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.26803252578878395,0.5831430146414787,0.721899704311011,0.5961833946889846],"dir":"ltr"},{"str":"تاريخ","boundary":[0.7331357481267431,0.6049478341189133,0.7635732334262962,0.6179882141664192],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.2686357414065388,0.6049478341189133,0.7295146097241356,0.6179882141664192],"dir":"ltr"},{"str":"روانشناسي","boundary":[0.7069281509357884,0.6266822355440915,0.7635713887302175,0.6397226155915975],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.26712309062195494,0.6266822355440915,0.7033512852390712,0.6397226155915975],"dir":"ltr"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.7291032424985721,0.6484166369692697,0.7635806122106112,0.6614570170167756],"dir":"rtl"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.26813213937703717,0.6484166369692697,0.7254802593998859,0.6614570170167756],"dir":"ltr"},{"str":"الهيات","boundary":[0.7283985685964854,0.6702214564467044,0.7636765364067069,0.6832618364942104],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7176126306239711,0.6702214564467044,0.7247331574879877,0.6832618364942104],"dir":"rtl"},{"str":"معارف","boundary":[0.6761826013910824,0.6702214564467044,0.7139527536037097,0.6832618364942104],"dir":"rtl"},{"str":"ديني","boundary":[0.6466471724740432,0.6702214564467044,0.6725725311649474,0.6832618364942104],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.2672245489062869,0.6702214564467044,0.6432769127381475,0.6832618364942104],"dir":"ltr"},{"str":"ادبيات","boundary":[0.7284981821847386,0.6919558578718824,0.763683915191022,0.7049962379193884],"dir":"rtl"},{"str":"فارسي","boundary":[0.6897909243641008,0.6919558578718824,0.724840149860556,0.7049962379193884],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.26772815093578867,0.6919558578718824,0.6864114411478112,0.7049962379193884],"dir":"ltr"},{"str":"جامعهشناسي","boundary":[0.6954338496690301,0.7136902592970605,0.7634976008870672,0.7267306393445665],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6907962837270254,0.7136902592970605,0.6954080239239274,0.7267306393445665],"dir":"ltr"},{"str":"علوم","boundary":[0.6613623130943183,0.7136902592970605,0.6870220355498808,0.7267306393445665],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.610860068546084,0.7136902592970605,0.6577116595544507,0.7267306393445665],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6000741305735696,0.7136902592970605,0.6071946574375863,0.7267306393445665],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.5478581633681665,0.7136902592970605,0.5963994959846781,0.7267306393445665],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.26762484795537794,0.7136902592970605,0.5444178051812777,0.7267306393445665],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26712,0.43074,0.83417,0.72673],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/2a0153e4d27f2c3150effdb0269ebdb1.jpg","blurred":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/623c02f63f58e6d3c2083e6978b617b8.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.22277,0.04738,0.21434,0.29044]},"elements":[{"words":[{"str":"323","boundary":[0.2258992036557911,0.0826195799621437,0.248904408454017,0.09565996000964964],"dir":"ltr"},{"str":"324","boundary":[0.22589735895971227,0.10435398138732191,0.24890256375793818,0.11739436143482786],"dir":"ltr"},{"str":"325","boundary":[0.22589735895971239,0.12608838281250012,0.24890256375793826,0.13912876286000606],"dir":"ltr"},{"str":"326","boundary":[0.22589735895971244,0.14789320228993477,0.24890256375793832,0.16093358233744068],"dir":"ltr"},{"str":"327","boundary":[0.22589366956755477,0.16962760371511298,0.24889887436578065,0.1826679837626189],"dir":"ltr"},{"str":"328","boundary":[0.22589366956755458,0.1913620051402912,0.24889887436578045,0.2044023851877971],"dir":"ltr"},{"str":"329","boundary":[0.22589366956755466,0.21316682461772582,0.24889887436578056,0.22620720466523175],"dir":"ltr"},{"str":"330","boundary":[0.22589966734988745,0.23489986499777318,0.24890487214811333,0.24794024504527912],"dir":"ltr"},{"str":"331","boundary":[0.22589782265380864,0.2566342664229514,0.24890302745203455,0.2696746464704573],"dir":"ltr"},{"str":"332","boundary":[0.22589966734988745,0.278439057396823,0.24890487214811333,0.29147943744432897],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22589,0.08262,0.2489,0.29148],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"337","boundary":[0.22277477235307952,0.3460045056413302,0.24880954269009778,0.36082635837292165],"dir":"ltr"},{"str":"338","boundary":[0.22589871980108192,0.3700780122661817,0.2489039245993078,0.38311839231368766],"dir":"ltr"},{"str":"338","boundary":[0.22589916333456536,0.39188323791938834,0.24890436813279124,0.4049236179668943],"dir":"ltr"},{"str":"339","boundary":[0.2258991633345653,0.4136176393445665,0.24890436813279118,0.4266580193920725],"dir":"ltr"},{"str":"339","boundary":[0.22589916333456525,0.43535204076974465,0.24890436813279115,0.4483924208172506],"dir":"ltr"},{"str":"340","boundary":[0.22590100803064408,0.4571568602471794,0.24890621282887,0.4701972402946853],"dir":"ltr"},{"str":"340","boundary":[0.2259028527267227,0.4788912616723575,0.24890805752494857,0.4919316417198635],"dir":"ltr"},{"str":"340","boundary":[0.22590285272672264,0.5006256630975356,0.24890805752494852,0.5136660431450416],"dir":"ltr"},{"str":"341","boundary":[0.22590100803064386,0.5224304825749704,0.24890621282886974,0.5354708626224763],"dir":"ltr"},{"str":"341","boundary":[0.22590285272672253,0.5441648840001485,0.24890805752494843,0.5572052640476545],"dir":"ltr"},{"str":"341","boundary":[0.2259010080306438,0.5658992854253266,0.24890621282886968,0.5789396654728326],"dir":"ltr"},{"str":"343","boundary":[0.22590100803064375,0.5877041049027614,0.24890621282886966,0.6007444849502673],"dir":"ltr"},{"str":"344","boundary":[0.22589916333456497,0.6094385063279395,0.24890436813279085,0.6224788863754455],"dir":"ltr"},{"str":"345","boundary":[0.22589972783172607,0.6312415015773456,0.24890493262995197,0.6442818816248516],"dir":"ltr"},{"str":"345","boundary":[0.22589972783172607,0.6529759030025237,0.24890493262995197,0.6660162830500297],"dir":"ltr"},{"str":"345","boundary":[0.225899727831726,0.674710304427702,0.24890493262995186,0.6877506844752079],"dir":"ltr"},{"str":"346","boundary":[0.22590157252780485,0.6965151239051366,0.24890677732603075,0.7095555039526426],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22277,0.346,0.24891,0.70956],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"18","boundary":[0.7679168374718591,0.047796586382868,0.7856591243573804,0.06083696643037394],"dir":"ltr"},{"str":"مقالهنويسي","boundary":[0.6659040254023723,0.04738149356071852,0.7204347636168139,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.6351598871005678,0.04738149356071852,0.6625792883303653,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6270946641577905,0.04738149356071852,0.6318923860085347,0.05928173109040973],"dir":"ltr"},{"str":"رويكردي","boundary":[0.5784070461342025,0.04738149356071852,0.6272461711636034,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"كاربردي","boundary":[0.5310291220053089,0.04738149356071852,0.575141228453345,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5262920029568898,0.04738149356071852,0.5310897248076342,0.05928173109040973],"dir":"ltr"},{"str":"حسابداري","boundary":[0.7072339067907664,0.0826195799621437,0.7635303417223883,0.09565996000964964],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.2676317630455966,0.0826195799621437,0.7038378213097678,0.09565996000964964],"dir":"ltr"},{"str":"تربيت","boundary":[0.7311227210107186,0.10435398138732191,0.7635617015557272,0.11739436143482786],"dir":"rtl"},{"str":"بدني","boundary":[0.7017902086623433,0.10435398138732191,0.7274609992943785,0.11739436143482786],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.2691425691341016,0.10435398138732191,0.6984549981519439,0.11739436143482786],"dir":"ltr"},{"str":"فلسفه","boundary":[0.7338436477268908,0.12608838281250012,0.7635340311145458,0.13912876286000606],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.2693436410066866,0.12608838281250012,0.7303811531870569,0.13912876286000606],"dir":"ltr"},{"str":"زبانهاي","boundary":[0.723863841940795,0.14789320228993477,0.7636096636537751,0.16093358233744068],"dir":"rtl"},{"str":"خارجي","boundary":[0.6787038372366521,0.14789320228993477,0.7202279459695575,0.16093358233744068],"dir":"rtl"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.26732738819260116,0.14789320228993477,0.6753557138537012,0.16093358233744068],"dir":"ltr"},{"str":"حقوق","boundary":[0.729809297402641,0.16962760371511298,0.7635118947616006,0.1826679837626189],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7190233594301266,0.16962760371511298,0.7261438862941433,0.1826679837626189],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.6896908470817512,0.16962760371511298,0.7153505695373139,0.1826679837626189],"dir":"rtl"},{"str":"سياسي","boundary":[0.6497734686334464,0.16962760371511298,0.6860678639830651,0.1826679837626189],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.27024754208527935,0.16962760371511298,0.6462021370249655,0.1826679837626189],"dir":"ltr"},{"str":"علوم","boundary":[0.7378724639629042,0.1913620051402912,0.7635321864184669,0.2044023851877971],"dir":"rtl"},{"str":"تربيتي","boundary":[0.70148214441719,0.1913620051402912,0.7342181210308791,0.2044023851877971],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6906962064446757,0.1913620051402912,0.6978167333086923,0.2044023851877971],"dir":"rtl"},{"str":"مشاوره","boundary":[0.6490651053392021,0.1913620051402912,0.6871138066597223,0.2044023851877971],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.26954102348711373,0.1913620051402912,0.6456930009072275,0.2044023851877971],"dir":"ltr"},{"str":"نظام","boundary":[0.7411984509929099,0.21316682461772582,0.7637111219381066,0.22620720466523175],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشي","boundary":[0.6911001948859242,0.21316682461772582,0.737627119384429,0.22620720466523175],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.2690374214576121,0.21316682461772582,0.6875048822284195,0.22620720466523175],"dir":"ltr"},{"str":"كتابداري","boundary":[0.7132771311447866,0.23490122604290403,0.7635672356439633,0.24794160609040997],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7024911931722723,0.23490122604290403,0.7096117200362889,0.24794160609040997],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعرساني","boundary":[0.6342466617385166,0.23490122604290403,0.6989124827794763,0.24794160609040997],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.2688363495850271,0.23490122604290403,0.6308653338261483,0.24794160609040997],"dir":"ltr"},{"str":"ساير","boundary":[0.757736615033097,0.2566342664229514,0.7817398004099324,0.2696746464704573],"dir":"rtl"},{"str":"مجلات","boundary":[0.7131816706427875,0.2566342664229514,0.7540416887873391,0.2696746464704573],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.6777985551560767,0.2566342664229514,0.7095365511911562,0.2696746464704573],"dir":"rtl"},{"str":"اعتبار","boundary":[0.6450385974933638,0.2566342664229514,0.6741294546554216,0.2696746464704573],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.6113710493599005,0.2566342664229514,0.6413731863848661,0.2696746464704573],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6035071099761433,0.2566342664229514,0.6112548335069387,0.2696746464704573],"dir":"ltr"},{"str":"پژوهشي","boundary":[0.5548182016733308,0.2566342664229514,0.6000206343872854,0.2696746464704573],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.26742931017102917,0.2566342664229514,0.5513833775746784,0.2696746464704573],"dir":"ltr"},{"str":"معرفي","boundary":[0.7442279056483317,0.278439085900386,0.7780688552131986,0.291479465947892],"dir":"rtl"},{"str":"مجلات","boundary":[0.6996729612580223,0.278439085900386,0.7405329794025739,0.291479465947892],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.6659039548402272,0.278439085900386,0.6960315311985484,0.291479465947892],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6580418601525486,0.278439085900386,0.665789583683344,0.291479465947892],"dir":"ltr"},{"str":"ترويجي","boundary":[0.6107641443499883,0.278439085900386,0.6545203353381943,0.291479465947892],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.2702516951715332,0.278439085900386,0.6073662141729109,0.291479465947892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26733,0.04738,0.78566,0.29148],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گفتار","boundary":[0.7481607976882497,0.32178742011208444,0.7817158193609085,0.3348278001595904],"dir":"rtl"},{"str":"پانزدهم","boundary":[0.6933235173549276,0.32178742011208444,0.7439198414031787,0.3348278001595904],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6890880951580928,0.32178742011208444,0.6934950740902524,0.3348278001595904],"dir":"ltr"},{"str":"آشنايي","boundary":[0.6386873088941903,0.32178742011208444,0.6847973320788951,0.3348278001595904],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6261876482645071,0.32178742011208444,0.6344555760895131,0.3348278001595904],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.5701420919995966,0.32178742011208444,0.6220444608716105,0.3348278001595904],"dir":"rtl"},{"str":"واژهپرداز","boundary":[0.503308753066093,0.32178742011208444,0.5658808440576593,0.3348278001595904],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4458518026948019,0.321786671893557,0.45148734921541617,0.33482705194106294],"dir":"ltr"},{"str":"Word","boundary":[0.45139612244212224,0.31982273743690615,0.49350833641342695,0.33172297496659736],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.493430405564329,0.32178742011208444,0.4990198346829742,0.3348278001595904],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4336546722220355,0.321786671893557,0.44156841839991934,0.33482705194106294],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.39030984845939315,0.321786671893557,0.4292827425153725,0.33482705194106294],"dir":"rtl"},{"str":"صفحهآرايي","boundary":[0.3084569940526192,0.321786671893557,0.38619986559591407,0.33482705194106294],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.749671996908706,0.3453511714110749,0.7816405799536306,0.35839155145858087],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.26733008971472727,0.3453511714110749,0.7460637713786499,0.35839155145858087],"dir":"ltr"},{"str":"آشنايي","boundary":[0.7430189341755989,0.3700780122661817,0.7818276502805686,0.38311839231368766],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7322329962030846,0.3700780122661817,0.7393609018514163,0.38311839231368766],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.6873755216558584,0.3700780122661817,0.7285694297906656,0.38311839231368766],"dir":"rtl"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.2699500621618897,0.3700780122661817,0.6422761399146534,0.38311839231368766],"dir":"ltr"},{"str":"Word","boundary":[0.6455428245018648,0.36720991083358073,0.6838387453378583,0.3791101483632719],"dir":"ltr"},{"str":"محيط","boundary":[0.7496706562279493,0.3918828317436164,0.7816798225866065,0.40492321179112234],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.7162041799670709,0.3918828317436164,0.7460255367763179,0.40492321179112234],"dir":"rtl"},{"str":"نرم","boundary":[0.6958424246497092,0.3918828317436164,0.7125406135546519,0.40492321179112234],"dir":"rtl"},{"str":"افزار","boundary":[0.6677181882329222,0.3918828317436164,0.6921788582372903,0.40492321179112234],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.26712812069486913,0.39188323791938834,0.6218963811699877,0.4049236179668943],"dir":"ltr"},{"str":"Word","boundary":[0.6257722470855697,0.38901513648678737,0.6641906152347031,0.4009153740164786],"dir":"ltr"},{"str":"نوار","boundary":[0.7430191257014213,0.4136176393445665,0.7635173885286113,0.4266580193920725],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7086450589697927,0.4136176393445665,0.7393500252007661,0.4266580193920725],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.26904291522462276,0.4136176393445665,0.7050718826652329,0.4266580193920725],"dir":"ltr"},{"str":"سربرگها","boundary":[0.7179183461577231,0.43535204076974465,0.7635893316756829,0.4483924208172506],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.26763172272437075,0.43535204076974465,0.7145978932159538,0.4483924208172506],"dir":"ltr"},{"str":"نوار","boundary":[0.7430191257014213,0.4571568602471794,0.7635173885286113,0.4701972402946853],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.6962468566244413,0.4571568602471794,0.7393389570242934,0.4701972402946853],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.2672295789792009,0.4571568602471794,0.6929116461140419,0.4701972402946853],"dir":"ltr"},{"str":"خطكشها","boundary":[0.7127808675783742,0.4788912616723575,0.763572729410974,0.4919316417198635],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.26945059305802876,0.4788912616723575,0.7094087631463998,0.4919316417198635],"dir":"ltr"},{"str":"تغيير","boundary":[0.7388888511810757,0.5006256630975356,0.7635524377541074,0.5136660431450416],"dir":"rtl"},{"str":"قلم","boundary":[0.717316975236047,0.5006256630975356,0.7347290615234701,0.5136660431450416],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.2704577971170321,0.5006256630975356,0.713762245892275,0.5136660431450416],"dir":"ltr"},{"str":"فرمول","boundary":[0.730117321326568,0.5224304825749704,0.7635432142737136,0.5354708626224763],"dir":"rtl"},{"str":"نويسي","boundary":[0.6917125936628471,0.5224304825749704,0.7264482208259129,0.5354708626224763],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.2696498202345348,0.5224304825749704,0.6882482544269343,0.5354708626224763],"dir":"ltr"},{"str":"شكلهاي","boundary":[0.7183241792950503,0.5441648840001485,0.7635450589697924,0.5572052640476545],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.6895948825644297,0.5441648840001485,0.7147122643728366,0.5572052640476545],"dir":"rtl"},{"str":"گرافيكي","boundary":[0.6377810591041964,0.5441648840001485,0.6860383085245788,0.5572052640476545],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.2689451463324482,0.5441648840001485,0.6344052652800644,0.5572052640476545],"dir":"ltr"},{"str":"آشنايي","boundary":[0.7248746950707298,0.5658992854253266,0.7636834111756994,0.5789396654728326],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7140887570982154,0.5658992854253266,0.7212166627465472,0.5789396654728326],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.667921548335069,0.5658992854253266,0.7104915997446318,0.5789396654728326],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.6300204227008497,0.5658992854253266,0.6642210880010748,0.5789396654728326],"dir":"rtl"},{"str":"كليد","boundary":[0.6009904405093911,0.5658992854253266,0.6263771479452972,0.5789396654728326],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.2675321091361174,0.5658992854253266,0.5973416316656023,0.5789396654728326],"dir":"ltr"},{"str":"صفحهآرايي","boundary":[0.7154003360102144,0.5877041049027614,0.7818186183259969,0.6007444849502673],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.26854115789119953,0.5877041049027614,0.7120761936762875,0.6007444849502673],"dir":"ltr"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.7342494405429921,0.6094385063279395,0.7635801081952888,0.6224788863754455],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.6963483149087729,0.6094385063279395,0.730548980208998,0.6224788863754455],"dir":"rtl"},{"str":"سند","boundary":[0.6715500655219915,0.6094385063279395,0.6927161083296929,0.6224788863754455],"dir":"rtl"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.2673291925674537,0.6094385063279395,0.6679916467860619,0.6224788863754455],"dir":"ltr"},{"str":"حاشيه","boundary":[0.730619643157152,0.6312415015773456,0.7635935855650012,0.6442818816248516],"dir":"rtl"},{"str":"گذاري","boundary":[0.6874758912670945,0.6312415015773456,0.726902580558449,0.6442818816248516],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.26904347972178355,0.6312415015773456,0.6841333019723801,0.6442818816248516],"dir":"ltr"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.7342481603440745,0.6529759030025237,0.763578827996371,0.6660162830500297],"dir":"rtl"},{"str":"اندازة","boundary":[0.7004791539262794,0.6529759030025237,0.7306694499512786,0.6660162830500297],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.6625780282920601,0.6529759030025237,0.6967786935922853,0.6660162830500297],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.2689420214374517,0.6529759030025237,0.6589568898894527,0.6660162830500297],"dir":"ltr"},{"str":"سرصفحه","boundary":[0.7135857195658748,0.674710304427702,0.7637005779375693,0.6877506844752079],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7022961795638587,0.674710304427702,0.7094167064278754,0.6877506844752079],"dir":"rtl"},{"str":"پاصفحه","boundary":[0.6557249823594636,0.674710304427702,0.6981751285239071,0.6877506844752079],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.26904347972178344,0.674710304427702,0.6523565673196465,0.6877506844752079],"dir":"ltr"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.734351463324485,0.6965151239051366,0.7635935855650011,0.7095555039526426],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.6973560834649373,0.6965151239051366,0.7300773025099963,0.7095555039526426],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.6588498975168845,0.6965151239051366,0.6930505628171096,0.7095555039526426],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.2686413359766137,0.6965151239051366,0.6554851718692251,0.7095555039526426],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26713,0.31982,0.78183,0.70956],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/bb87d80753943199cf74ab45d04a1f7b.jpg","blurred":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/b9bcb8475cf3d633f5f38026de1e67d3.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.21431,0.04738,0.21825,0.59964]},"elements":[{"words":[{"str":"19","boundary":[0.21430612546621416,0.04779710657289193,0.23212220019488594,0.06083748662039786],"dir":"ltr"},{"str":"347","boundary":[0.22589998991969346,0.08269072010466148,0.24890519471791936,0.09573110015216743],"dir":"ltr"},{"str":"347","boundary":[0.22589998991969337,0.10449553958209612,0.24890519471791925,0.11753591962960207],"dir":"ltr"},{"str":"348","boundary":[0.22589928429824263,0.12623003126855703,0.2489044890964685,0.139270411316063],"dir":"ltr"},{"str":"348","boundary":[0.2258974396021637,0.14796443269373524,0.2489026444003896,0.16100481274124118],"dir":"ltr"},{"str":"349","boundary":[0.22589559490608488,0.1697692521711699,0.24890079970431075,0.18280963221867583],"dir":"ltr"},{"str":"349","boundary":[0.2258974396021636,0.1915036535963481,0.2489026444003895,0.204544033643854],"dir":"ltr"},{"str":"350","boundary":[0.2258974396021634,0.21323805502152632,0.2489026444003893,0.22627843506903222],"dir":"ltr"},{"str":"350","boundary":[0.2258955949060845,0.23504287449896094,0.24890079970431037,0.24808325454646687],"dir":"ltr"},{"str":"350","boundary":[0.22589559490608443,0.2567772759241392,0.24890079970431034,0.2698176559716451],"dir":"ltr"},{"str":"352","boundary":[0.22589966734988745,0.27858157521154986,0.24890487214811333,0.2916219552590558],"dir":"ltr"},{"str":"354","boundary":[0.22589597795772992,0.3003159766367281,0.2489011827559558,0.313356356684234],"dir":"ltr"},{"str":"355","boundary":[0.225894133261651,0.32205037806190634,0.24889933805987688,0.3350907581094123],"dir":"ltr"},{"str":"356","boundary":[0.22589413326165103,0.34385519753934096,0.24889933805987693,0.3568955775868469],"dir":"ltr"},{"str":"357","boundary":[0.22589228856557217,0.3655895989645192,0.24889749336379804,0.37862997901202516],"dir":"ltr"},{"str":"361","boundary":[0.22589228856557217,0.38732400038969733,0.24889749336379804,0.4003643804372033],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21431,0.0478,0.24891,0.40036],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.3105738281643762,0.04738149356071852,0.3482906555559288,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.2745875474614428,0.04738149356071852,0.3072541413258963,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"صفحهآرايي","boundary":[0.697254887268573,0.08269072010466148,0.7635108363294244,0.09573110015216743],"dir":"rtl"},{"str":"چندستوني","boundary":[0.6367728369342428,0.08269072010466148,0.6930877188266523,0.09573110015216743],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.26783362118208387,0.08269072010466148,0.6333915090218744,0.09573110015216743],"dir":"ltr"},{"str":"ترسيم","boundary":[0.749168324317059,0.10449553958209612,0.7817087631463995,0.11753591962960207],"dir":"rtl"},{"str":"جدول","boundary":[0.710964668525923,0.10449553958209612,0.7455305836497428,0.11753591962960207],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.2676325493094988,0.10449553958209612,0.7076368367998386,0.11753591962960207],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7438260844729677,0.12622994100727433,0.7816903161856118,0.13927032105478027],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7302177614999494,0.12622994100727433,0.7401422264036824,0.13927032105478027],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.26964809650213367,0.12623003126855703,0.6562447431201909,0.139270411316063],"dir":"ltr"},{"str":"Comment","boundary":[0.660260071906186,0.12336192983595609,0.7266201404522696,0.1352621673656473],"dir":"ltr"},{"str":"ويرايش","boundary":[0.7389848963408486,0.14796443269373524,0.7817154363092637,0.16100481274124118],"dir":"rtl"},{"str":"متن","boundary":[0.7155996841503981,0.14796443269373524,0.7353434662813748,0.16100481274124118],"dir":"rtl"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.2688401196196363,0.14796443269373524,0.7122755418164711,0.16100481274124118],"dir":"ltr"},{"str":"فعال","boundary":[0.7582361446187962,0.1697692521711699,0.7816711636033733,0.18280963221867583],"dir":"rtl"},{"str":"كردن","boundary":[0.723055945700749,0.1697692521711699,0.7546076274318737,0.18280963221867583],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.6868685427236986,0.1697692521711699,0.7194218944255902,0.18280963221867583],"dir":"rtl"},{"str":"املا","boundary":[0.6636844024058329,0.1697692521711699,0.6831920634387283,0.18280963221867583],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6528984644333186,0.1697692521711699,0.6600189912973352,0.18280963221867583],"dir":"rtl"},{"str":"گرامر","boundary":[0.6175171936426865,0.1697692521711699,0.6492275192365845,0.18280963221867583],"dir":"rtl"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.27004655085514573,0.1697692521711699,0.6140307180538286,0.18280963221867583],"dir":"ltr"},{"str":"تعداد","boundary":[0.7529953630590367,0.1915036535963481,0.7817080575249484,0.204544033643854],"dir":"rtl"},{"str":"كلمات","boundary":[0.7104566714828128,0.1915036535963481,0.7493889822250593,0.204544033643854],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.2672260105507204,0.1915036535963481,0.7071306844528072,0.204544033643854],"dir":"ltr"},{"str":"رمز","boundary":[0.7623701085312989,0.21323805502152632,0.7817320385739722,0.22627843506903222],"dir":"rtl"},{"str":"گذاري","boundary":[0.7191267430529884,0.21323805502152632,0.7587139209031951,0.22627843506903222],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7083408050804741,0.21323805502152632,0.7154613319444907,0.22627843506903222],"dir":"rtl"},{"str":"رمزگشايي","boundary":[0.647858754746144,0.21323805502152632,0.7047270454621818,0.22627843506903222],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.2683346728940555,0.21323805502152632,0.6443482981082621,0.22627843506903222],"dir":"ltr"},{"str":"نحوة","boundary":[0.7554137596182918,0.23504287449896094,0.7816600954269004,0.24808325454646687],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.7231574039850805,0.23504287449896094,0.7517686401666605,0.24808325454646687],"dir":"rtl"},{"str":"نيمفاصله","boundary":[0.6728562313094312,0.23504287449896094,0.7194956822687404,0.24808325454646687],"dir":"rtl"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.2686353583548933,0.23504287449896094,0.6695025738382441,0.24808325454646687],"dir":"ltr"},{"str":"نكات","boundary":[0.7505751218037021,0.2567772759241392,0.7816914552602392,0.2698176559716451],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.7256772588286676,0.2567772759241392,0.7469318470481495,0.2698176559716451],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.708338960384395,0.2567772759241392,0.7220081583280126,0.2698176559716451],"dir":"rtl"},{"str":"تايپ","boundary":[0.6776948691240207,0.2567772759241392,0.7047049091092362,0.2698176559716451],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.2697458653943073,0.2567772759241392,0.6741530526528,0.2698176559716451],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.73676388226202,0.2785820954015738,0.7635414905413117,0.2916224754490797],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993663586573026,0.2785820954015738,0.7331741036927516,0.2916224754490797],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6845423809683808,0.2785820954015738,0.6880085649003723,0.2916224754490797],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6880768186552865,0.2785820954015738,0.6956954134605685,0.2916224754490797],"dir":"ltr"},{"str":"راهنماي","boundary":[0.6365636806558913,0.2785820954015738,0.681039303114814,0.2916224754490797],"dir":"rtl"},{"str":"تهيه","boundary":[0.6117672759651887,0.2785820954015738,0.63293331877289,0.2916224754490797],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6009813379926743,0.2785820954015738,0.6081018648566909,0.2916224754490797],"dir":"rtl"},{"str":"تدوين","boundary":[0.5628772957897913,0.2785820954015738,0.5973860253351695,0.2916224754490797],"dir":"rtl"},{"str":"مقالات","boundary":[0.5199364604683976,0.2785820954015738,0.5592284869460025,0.2916224754490797],"dir":"rtl"},{"str":"فصلنامه","boundary":[0.4756840462350049,0.2785820954015738,0.5163190114579476,0.2916224754490797],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.46731466012566725,0.2785820954015738,0.4720186351265072,0.2916224754490797],"dir":"ltr"},{"str":"چشمانداز","boundary":[0.4147961627633474,0.2785820954015738,0.46727776620409206,0.2916224754490797],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.36711630321561717,0.2785820954015738,0.4111455092234798,0.2916224754490797],"dir":"rtl"},{"str":"دولتي","boundary":[0.3314325022680684,0.2785820954015738,0.3635025435973248,0.2916224754490797],"dir":"rtl"},{"str":"...............","boundary":[0.26984178959040295,0.2785820954015738,0.32310185477638464,0.2916224754490797],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.3266879439534956,0.2785820954015738,0.3313992977386507,0.2916224754490797],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.736767954705823,0.3003159766367281,0.7635455629851147,0.313356356684234],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6993704311011054,0.3003159766367281,0.7331781761365544,0.313356356684234],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6845464534121837,0.3003159766367281,0.6880126373441753,0.313356356684234],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6880808910990893,0.3003159766367281,0.6956994859043715,0.313356356684234],"dir":"ltr"},{"str":"راهنماي","boundary":[0.6365677530996942,0.3003159766367281,0.6810433755586169,0.313356356684234],"dir":"rtl"},{"str":"تهيه","boundary":[0.6117713484089916,0.3003159766367281,0.6329373912166929,0.313356356684234],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6009854104364772,0.3003159766367281,0.6081059373004938,0.313356356684234],"dir":"rtl"},{"str":"تدوين","boundary":[0.5628813682335942,0.3003159766367281,0.5973900977789723,0.313356356684234],"dir":"rtl"},{"str":"مقالات","boundary":[0.5199405329122004,0.3003159766367281,0.5592325593898054,0.313356356684234],"dir":"rtl"},{"str":"فصلنامه","boundary":[0.4756881186788078,0.3003159766367281,0.5163230839017505,0.313356356684234],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.46731873256947015,0.3003159766367281,0.4720227075703101,0.313356356684234],"dir":"ltr"},{"str":"پژوهشنامه","boundary":[0.41328942911864525,0.3003159766367281,0.4673371795302578,0.313356356684234],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني","boundary":[0.36137599207015897,0.3003159766367281,0.40962770740230503,0.313356356684234],"dir":"rtl"},{"str":"........................","boundary":[0.26782960922012033,0.3003159766367281,0.3530656362353416,0.313356356684234],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.35663143375558626,0.3003159766367281,0.3613427875407413,0.313356356684234],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7367642653136656,0.32205037806190634,0.7635418735929572,0.3350907581094123],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.699366741708948,0.32205037806190634,0.733174486744397,0.3350907581094123],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6845427640200262,0.32205037806190634,0.6880089479520178,0.3350907581094123],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6880772017069319,0.32205037806190634,0.695695796512214,0.3350907581094123],"dir":"ltr"},{"str":"راهنماي","boundary":[0.6365640637075366,0.32205037806190634,0.6810396861664594,0.3350907581094123],"dir":"rtl"},{"str":"تهيه","boundary":[0.6117676590168339,0.32205037806190634,0.6329337018245353,0.3350907581094123],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6009817210443197,0.32205037806190634,0.6081022479083362,0.3350907581094123],"dir":"rtl"},{"str":"تدوين","boundary":[0.5628776788414366,0.32205037806190634,0.5973864083868148,0.3350907581094123],"dir":"rtl"},{"str":"مقالات","boundary":[0.5199368435200429,0.32205037806190634,0.5592288699976479,0.3350907581094123],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشنامه","boundary":[0.46217756459796366,0.32205037806190634,0.5163581331272469,0.3350907581094123],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.4538081784886259,0.32205037806190634,0.45851215348946595,0.3350907581094123],"dir":"ltr"},{"str":"مديريت","boundary":[0.40965722253956505,0.32205037806190634,0.45378604213568074,0.3350907581094123],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.3749806256510197,0.32205037806190634,0.4059844326467524,0.3350907581094123],"dir":"rtl"},{"str":"............................","boundary":[0.2673241624945397,0.32205037806190634,0.3666831826887536,0.3350907581094123],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.37023791203252565,0.32205037806190634,0.37494926581768073,0.3350907581094123],"dir":"ltr"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.733235361714996,0.34385519753934096,0.7817324216256173,0.3568955775868469],"dir":"rtl"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.26873535499479173,0.34385519753934096,0.7262328954000201,0.3568955775868469],"dir":"ltr"},{"str":"واژهنامه","boundary":[0.7304129767144919,0.36546915882942416,0.7817029064883572,0.3785095388769301],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصي","boundary":[0.6707370585665803,0.36546915882942416,0.7261701757333422,0.3785095388769301],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7499667551493563,0.3872035602546023,0.7817508685864047,0.40024394030210825],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.26723,0.04738,0.78175,0.40024],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/e06577d1313cb8425c163a96d799e54a.jpg","blurred":"/storage/books/28a9651bd6c5e238/pages/7a921c77ae994554bc860311893bdecf.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.27459,0.04738,0.21434,0.93916]},"elements":[{"words":[{"str":"20","boundary":[0.7679177446994389,0.047796173081205394,0.7856600315849601,0.06083655312871133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76792,0.0478,0.78566,0.06084],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گفتار","boundary":[0.4222634824098652,0.04738149356071852,0.4494674070091731,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.4014986055576089,0.04738149356071852,0.4188865595914116,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3982664561002654,0.04738149356071852,0.40153732401465,0.05928173109040973],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمهاي","boundary":[0.35230596418131105,0.04738149356071852,0.3949282517388528,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3399076408722825,0.04738149356071852,0.34903846308927783,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.3007952656160747,0.04738149356071852,0.3365997379120325,0.05928173109040973],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.27458623702160545,0.04738149356071852,0.2974637948993649,0.05928173109040973],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.27459,0.04738,0.44947,0.05928],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19