راهنمای کاربردی ثبت سفارش در واردات کالا راهنمای کاربردی ثبت سفارش در واردات کالا

{"id":"3795614","title":"راهنمای کاربردی ثبت سفارش در واردات کالا","price":"۵۳‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۶‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۳‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۵‌,‌۹۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۵۳‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2bc66ddc3db25d4b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2bc66ddc3db25d4b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2bc66ddc3db25d4b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2bc66ddc3db25d4b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2bc66ddc3db25d4b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2bc66ddc3db25d4b/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2bc66ddc3db25d4b/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2bc66ddc3db25d4b/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2bc66ddc3db25d4b/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2bc66ddc3db25d4b/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789644684852","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":"1","description":["در همه روش‌های واردات قطعی، انجام ثبت سفارش کالا الزامی است.\r","واحدهای تجاری، تولیدی برای واردات کالا ابتدا باید Proforma را از فروشنده اخذ و بعد از ثبت سفارش به بیمه و بانک مراجعه نمایند. چنانچه روش پرداخت آنها نقدی (غیربانکی) باشد، نیاز به مراجعه به بانک نیست. بعد از ورود کالا به کشور به گمرک مراجعه می‌نمایند.\r","چنانچه کالا وارد گمرک شود بعد از آن واردکنندگان ثبت سفارش نمایند با ریسک افزایش حقوق ورودی و تغییر شرایط ورود (ممنوع یا غیرمجاز شدن کالا) روبه رو خواهند شد. به منظور تسریع در ثبت سفارش، سیستم الکترونیکی ثبت سفارش جهت مکانیزه نمودن فرآیندهای مختلف سیستم اعم از ثبت نام و ثبت سفارش از طریق نشانی www.sabtaresh.tpo.ir در دسترس می‌باشد. کلیه اشخاص (دارندگان کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی) بدون هیچ محدودیتی از این طریق می‌توانند عضو سایت شوند...."],"pages_count":"162","keywords":null,"token":"2bc66ddc3db25d4b","created_at":"2019-10-08 15:56:50","updated_at":"2022-07-25 09:46:03","publisher_id":"167","deleted_at":null,"published_at":"2019-10-09 15:45:45","available_for_web":"1","publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"null","meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1918023","title":"ایرج زینال زاده","firstname":"ایرج","lastname":"زینال زاده","token":"f018515a5aa8384f","created_at":"2019-10-08 15:54:18","updated_at":"2019-10-08 15:54:18","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918023","title":"ایرج زینال زاده","firstname":"ایرج","lastname":"زینال زاده","token":"f018515a5aa8384f","created_at":"2019-10-08 15:54:18","updated_at":"2019-10-08 15:54:18","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784298","file":"5d9c808ab0ba25.53608153.pdf","book_id":"3795614","toc":[{"page":8,"title":"مقدمه مولف"},{"page":10,"title":"بخش اول: طبقه بندی واردات"},{"page":62,"title":"بخش دوم: نحوه عملیات ثبت سفارش در سایت sabtaresh و www.ntsw.ir"},{"page":110,"title":"بخش سوم: راهنمای کاربران سیستم مدیریت ثبت سفارش واردات"},{"page":160,"title":"منابع و مراجع"}],"created_at":"2019-10-08 15:56:50","updated_at":"2022-07-25 09:46:04","process_started_at":"2019-10-08 15:57:18","process_done_at":"2019-10-08 15:59:56","process_failed_at":null,"pages_count":"162","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"dbe64bbb631c0ea4adf3e2451aaa66f4d45b6a0e57a45edb9eb986abb43c694b0d6df01a863d7e242c9c22df1f3e4b799d58f174d27c78d230ff75de1da3862d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۶۲"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","description":null,"token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی"},"study_subjects":[{"id":"17545","title":"حقوق گمرکی و قواعد واردات و صادرات","token":"db1e3e0ecd590f01","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:31:10","updated_at":"2019-10-09 15:55:14","study_fields":[{"id":"1897","title":"حقوق تجارت الکترونیکی","degree_id":"10","token":"78de78f44476cf4f","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:23:08","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"35221","title":"مدیریت صادرات و واردات ","token":"59130d1f8ced1b6f","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:52:26","updated_at":"2019-10-09 15:55:14","study_fields":[{"id":"1423","title":"مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی","degree_id":"10","token":"f44a62a59238f2f6","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"36673","title":"مقررات عمومی صادرات و واردات","token":"48f7cf3dc27825c4","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:55:35","updated_at":"2019-10-09 15:55:14","study_fields":[{"id":"1885","title":"مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش گمرکی","degree_id":"7","token":"6530c1184bba3502","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:23:08","updated_at":"2021-12-25 11:37:32","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"راهنمای-کاربردی-ثبت-سفارش-در-واردات-کالا","urlify":"راهنمای-کاربردی-ثبت-سفارش-در-واردات-کالا","pages_count_fa":"۱۶۲","authorTitle":"ایرج زینال زاده","tocStr":"مقدمه مولف, بخش اول: طبقه بندی واردات, بخش دوم: نحوه عملیات ثبت سفارش در سایت sabtaresh و www.ntsw.ir, بخش سوم: راهنمای کاربران سیستم مدیریت ثبت سفارش واردات, منابع و مراجع","url":"/preview/2bc66ddc3db25d4b/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19