برنامه ریزی خطی (مدل سازی و روش های آن) برنامه ریزی خطی (مدل سازی و روش های آن)

توضیحات

.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"title":"برنامه ریزی خطی (مدل سازی و روش های آن)","price":"۲۴۲‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۲۱‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶۰‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۷۲‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"۸۴‌,‌۷۰۰","print_price":"۲۴۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2debcf55f58c4818/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2debcf55f58c4818/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2debcf55f58c4818/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/2debcf55f58c4818/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2debcf55f58c4818/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/2debcf55f58c4818/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789642082049","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۶","nobat_chap":3,"description":[".",""],"pages_count":1,"token":"2debcf55f58c4818","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-24 14:03:42","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"bookmark":"false","writer_authors":[{"id":1923117,"title":"دکتر کورش عشقی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"دکتر کورش عشقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"دکتر","lastname":"کورش عشقی","token":"75bea82ecc04232f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799292,"author_id":1923117,"created_at":"2022-11-24 14:03:42","updated_at":"2022-11-24 14:03:42","role":"writer"}},{"id":1923118,"title":"مهندس سید فرید فرنیا","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندس سید فرید فرنیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"مهندس","lastname":"سید فرید فرنیا","token":"a883046a017bc198","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799292,"author_id":1923118,"created_at":"2022-11-24 14:03:42","updated_at":"2022-11-24 14:03:42","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/2debcf55f58c4818","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/2debcf55f58c4818","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1923117,"title":"دکتر کورش عشقی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"دکتر کورش عشقی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"دکتر","lastname":"کورش عشقی","token":"75bea82ecc04232f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799292,"author_id":1923117,"created_at":"2022-11-24 14:03:42","updated_at":"2022-11-24 14:03:42","role":"writer"}},{"id":1923118,"title":"مهندس سید فرید فرنیا","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندس سید فرید فرنیا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"مهندس","lastname":"سید فرید فرنیا","token":"a883046a017bc198","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799292,"author_id":1923118,"created_at":"2022-11-24 14:03:42","updated_at":"2022-11-24 14:03:42","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":606,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"2debcf55f58c4818","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۶۰۶"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"logo":"icons/sharif","token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"tags":[],"study_subjects":[{"id":9118,"title":"برنامه ریزی خطی عددی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"برنامه ریزی خطی عددی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"23e180c6fd158238","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:26:06","updated_at":"2022-11-24 14:03:42","study_fields":[{"id":118,"title":"علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"2e1bc51ec8e1b6b0","books_count":30,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-11-24 14:03:42","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]},{"id":9121,"title":"برنامه ریزی خطی و غیر خطی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"برنامه ریزی خطی و غیر خطی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"ae5491f8d3a15f27","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:06","updated_at":"2022-11-24 14:03:42","study_fields":[{"id":325,"title":"مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"026c62a802fe6625","books_count":19,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 14:06:43","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]},{"id":9124,"title":"برنامه ریزی خطی و غیرخطی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"برنامه ریزی خطی و غیرخطی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"8ef6a72d7e876727","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:06","updated_at":"2022-11-24 14:03:42","study_fields":[{"id":148,"title":"مهندسی برق گرایش کنترل","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی برق گرایش کنترل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"b215eb599eefdd78","books_count":14,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-11-24 14:03:42","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]}],"study_fields":[{"id":118,"title":"علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"2e1bc51ec8e1b6b0","books_count":30,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-11-24 14:03:42","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]},{"id":325,"title":"مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"026c62a802fe6625","books_count":19,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 14:06:43","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]},{"id":148,"title":"مهندسی برق گرایش کنترل","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی برق گرایش کنترل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"b215eb599eefdd78","books_count":14,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-11-24 14:03:42","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}],"study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}],"views":1,"titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%DB%8C--%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-","ebook_price_en":121000,"urlify":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر کورش عشقی, مهندس سید فرید فرنیا","tocStr":"","url":"/preview/2debcf55f58c4818/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%DB%8C--%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86-"}
{"toc":null,"pages_count":606,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"2debcf55f58c4818","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/2debcf55f58c4818/pages/ESdPRUvGQGSiCscx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2debcf55f58c4818/pages/vYnETNoehjNAfmtG.jpg","blurred":"/storage/books/2debcf55f58c4818/pages/pmNmMYhFhvpZVhwp.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005311065782018068,0.00021648114544032727,0.9988221876681352,0.9990260066294359]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.19143876433372498},{"x":0.6403361558914185,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6403361558914185,"y":0.23543401062488556},{"x":0.5445378422737122,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9873332381248474,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5462185144424438,0.19143876433372498,0.6403361558914185,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.19024969637393951},{"x":0.5428571701049805,"y":0.19143876433372498},{"x":0.5428571701049805,"y":0.23305588960647583},{"x":0.45546218752861023,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.9691976308822632,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.45546218752861023,0.19024969637393951,0.5428571701049805,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.18906064331531525},{"x":0.4436974823474884,"y":0.19024969637393951},{"x":0.4420168101787567,"y":0.23186682164669037},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9753677845001221,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.3529411852359772,0.18906064331531525,0.4420168101787567,0.23186682164669037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6403361558914185,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6403361558914185,"y":0.23543401062488556},{"x":0.3529411852359772,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.9789918065071106,"dir":"ltr","boundary":[0.34794118523597717,0.18206064331531524,0.6453361558914185,0.24243401062488557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6252101063728333,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9783250093460083,"dir":"rtl","str":"مدلسازی","boundary":[0.5260504484176636,0.2508918046951294,0.6252101063728333,0.2734839618206024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2746730148792267},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9874832630157471,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5058823823928833,0.2508918046951294,0.5176470875740051,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2746730148792267},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9766244888305664,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.4084033668041229,0.2508918046951294,0.5008403658866882,0.2746730148792267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.2508918046951294},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2508918046951294},{"x":0.4000000059604645,"y":0.27586206793785095},{"x":0.3680672347545624,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.977030873298645,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.3680672347545624,0.2508918046951294,0.4000000059604645,0.27586206793785095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6252101063728333,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2746730148792267},{"x":0.3680672347545624,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9780979752540588,"dir":"ltr","boundary":[0.3630672347545624,0.2438918046951294,0.6302101063728333,0.2816730148792267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9931027293205261,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5495798587799072,0.40309154987335205,0.5915966629981995,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5411764979362488,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4244946539402008},{"x":0.4789915978908539,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9862523674964905,"dir":"rtl","str":"کورش","boundary":[0.4789915978908539,0.40309154987335205,0.5411764979362488,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.40309154987335205},{"x":0.4722689092159271,"y":0.40309154987335205},{"x":0.4722689092159271,"y":0.42330560088157654},{"x":0.4151260554790497,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9840190410614014,"dir":"rtl","str":"عشقی","boundary":[0.4151260554790497,0.40309154987335205,0.4722689092159271,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5966386795043945,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9877902865409851,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5630252361297607,0.43281808495521545,0.5983193516731262,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5579832196235657,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5058823823928833,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9932340383529663,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5042017102241516,0.4340071380138397,0.5579832196235657,0.4482758641242981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5008403658866882,"y":0.435196191072464},{"x":0.5008403658866882,"y":0.44946491718292236},{"x":0.45546218752861023,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9911823868751526,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.45378151535987854,0.43638524413108826,0.5008403658866882,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.43638524413108826},{"x":0.44873949885368347,"y":0.435196191072464},{"x":0.45042017102241516,"y":0.45065397024154663},{"x":0.4100840389728546,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9845540523529053,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.4100840389728546,0.43638524413108826,0.45042017102241516,0.45065397024154663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5983193516731262,"y":0.44946491718292236},{"x":0.4100840389728546,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9890670776367188,"dir":"ltr","boundary":[0.4050840389728546,0.39609154987335204,0.6033193516731262,0.45646491718292237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4708680212497711},{"x":0.610084056854248,"y":0.4708680212497711},{"x":0.610084056854248,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.991756021976471,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.5394958257675171,0.4708680212497711,0.610084056854248,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4922710955142975},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9886504411697388,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.4957983195781708,0.4708680212497711,0.5327731370925903,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4708680212497711},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4708680212497711},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4922710955142975},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.98472660779953,"dir":"rtl","str":"فرید","boundary":[0.4436974823474884,0.4708680212497711,0.48739495873451233,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.46967896819114685},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4708680212497711},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4910820424556732},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9884715676307678,"dir":"rtl","str":"فرنیا","boundary":[0.3932773172855377,0.46967896819114685,0.43529412150382996,0.4910820424556732]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.46967896819114685},{"x":0.610084056854248,"y":0.4708680212497711},{"x":0.610084056854248,"y":0.4922710955142975},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9885879755020142,"dir":"ltr","boundary":[0.3882773172855377,0.46267896819114684,0.615084056854248,0.4992710955142975],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9206487536430359,"dir":"rtl","str":"دانشگا","boundary":[0.5243697762489319,0.7288941740989685,0.5310924649238586,0.7384066581726074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9206487536430359,"dir":"ltr","boundary":[0.5193697762489319,0.7218941740989685,0.5360924649238586,0.7454066581726074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.8888750076293945,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6403361558914185,0.7919144034385681,0.6957983374595642,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9823982119560242,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5596638917922974,0.7919144034385681,0.6369748115539551,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7919144034385681},{"x":0.556302547454834,"y":0.7919144034385681},{"x":0.556302547454834,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9679726362228394,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5092437267303467,0.7919144034385681,0.556302547454834,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8121284246444702},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9895866513252258,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.43529412150382996,0.7919144034385681,0.5042017102241516,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7919144034385681},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7919144034385681},{"x":0.4319327771663666,"y":0.8121284246444702},{"x":0.37310925126075745,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9862745404243469,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.37310925126075745,0.7919144034385681,0.4319327771663666,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7919144034385681},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7919144034385681},{"x":0.36974790692329407,"y":0.8121284246444702},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.976258397102356,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.3210084140300751,0.7919144034385681,0.36974790692329407,0.8121284246444702]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8121284246444702},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9678474068641663,"dir":"ltr","boundary":[0.31600841403007507,0.7849144034385681,0.7007983374595642,0.8191284246444702],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/2debcf55f58c4818/pages/voZdNLtrdijIQNVm-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2debcf55f58c4818/pages/rzLwoRxCXLAgNpaj.jpg","blurred":"/storage/books/2debcf55f58c4818/pages/oZSExEUSCDRxTsiD.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00034750371119555306,0.00035786766841493803,0.9986555327808155,0.9990330759812763]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.6732710599899292,"dir":"ltr","str":"وه","boundary":[0.7495798468589783,0.3079667091369629,0.7546218633651733,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9541440010070801,"dir":"ltr","str":"صنعتی","boundary":[0.7344537973403931,0.3079667091369629,0.7462185025215149,0.3151010572910309]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.8738946318626404,"dir":"ltr","boundary":[0.7294537973403931,0.3009667091369629,0.7596218633651733,0.3221010572910309],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7378151416778564,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7243697643280029,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.20311793684959412,"str":"I","boundary":[0.7361344695091248,0.3174791932106018,0.7243697643280029,0.34007135033607483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7378151416778564,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7243697643280029,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.20311793684959412,"dir":"ltr","boundary":[0.7311344695091248,0.3104791932106018,0.7293697643280029,0.34707135033607484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7932773232460022,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7932773232460022,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.8761191964149475,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7630252242088318,0.36028537154197693,0.7932773232460022,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7579832077026367,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.990522563457489,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7159664034843445,0.36028537154197693,0.7579832077026367,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7142857313156128,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9805190563201904,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6890756487846375,0.36028537154197693,0.7142857313156128,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7932773232460022,"y":0.38049939274787903},{"x":0.756302535533905,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.98529052734375,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.756302535533905,0.36979785561561584,0.7932773232460022,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7529411911964417,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7546218633651733,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9720001220703125,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7226890921592712,0.36979785561561584,0.7546218633651733,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7193277478218079,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.8788120746612549,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6890756487846375,0.3709869086742401,0.7193277478218079,0.3816884756088257]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7932773232460022,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7949579954147339,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9545192718505859,"dir":"ltr","boundary":[0.6840756487846374,0.3532853715419769,0.7999579954147339,0.38749939274787903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7630252242088318,"y":0.405469685792923},{"x":0.7277311086654663,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.8996931314468384,"str":"۳۱۷","boundary":[0.7277311086654663,0.3947681188583374,0.7630252242088318,0.405469685792923]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7630252242088318,"y":0.405469685792923},{"x":0.7277311086654663,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.8996931314468384,"dir":"ltr","boundary":[0.7227311086654663,0.3877681188583374,0.7680252242088318,0.412469685792923],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7865546345710754,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.988980233669281,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.7478991746902466,0.42687276005744934,0.7865546345710754,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7462185025215149,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9597698450088501,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.7092437148094177,0.42687276005744934,0.7462185025215149,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7058823704719543,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9883060455322266,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.6739495992660522,0.42687276005744934,0.7058823704719543,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6722689270973206,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9390397071838379,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6672269105911255,0.42687276005744934,0.6722689270973206,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6621848940849304,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9841285943984985,"dir":"rtl","str":"مدلسازی","boundary":[0.6000000238418579,0.42687276005744934,0.6621848940849304,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5949580073356628,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9922144412994385,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.42687276005744934,0.5949580073356628,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.42687276005744934},{"x":0.583193302154541,"y":0.42687276005744934},{"x":0.583193302154541,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9755476713180542,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.5243697762489319,0.42687276005744934,0.583193302154541,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5193277597427368,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9893847703933716,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.5008403658866882,0.42687276005744934,0.5193277597427368,0.4387633800506592]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7865546345710754,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9796696305274963,"dir":"ltr","boundary":[0.49584036588668823,0.41987276005744933,0.7915546345710754,0.4457633800506592],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7630252242088318,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9916971921920776,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.7630252242088318,0.4482758641242981,0.7848739624023438,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7579832077026367,"y":0.46373364329338074},{"x":0.75126051902771,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9707207083702087,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.75126051902771,0.4482758641242981,0.7579832077026367,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7428571581840515,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7159664034843445,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9925694465637207,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7159664034843445,0.4482758641242981,0.7428571581840515,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6722689270973206,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9852539300918579,"dir":"rtl","str":"کورش","boundary":[0.6722689270973206,0.4482758641242981,0.7092437148094177,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6638655662536621,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6285714507102966,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9690575003623962,"dir":"rtl","str":"عشقی","boundary":[0.6285714507102966,0.4482758641242981,0.6638655662536621,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6218487620353699,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6201680898666382,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9589790105819702,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6201680898666382,0.4482758641242981,0.6218487620353699,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6184874176979065,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5899159908294678,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9879323840141296,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5899159908294678,0.4482758641242981,0.6184874176979065,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4482758641242981},{"x":0.583193302154541,"y":0.4482758641242981},{"x":0.583193302154541,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5394958257675171,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.994365394115448,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5394958257675171,0.4482758641242981,0.583193302154541,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5327731370925903,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4941176474094391,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9921663999557495,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4941176474094391,0.4482758641242981,0.5327731370925903,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4482758641242981},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4482758641242981},{"x":0.48571428656578064,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4588235318660736,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.989708423614502,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.4588235318660736,0.4482758641242981,0.48571428656578064,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4482758641242981},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4482758641242981},{"x":0.45210084319114685,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4453781545162201,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9671313166618347,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4453781545162201,0.4482758641242981,0.45210084319114685,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4482758641242981},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4482758641242981},{"x":0.4470588266849518,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4436974823474884,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9693143367767334,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4436974823474884,0.4482758641242981,0.4470588266849518,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.4482758641242981},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4482758641242981},{"x":0.43529412150382996,"y":0.46373364329338074},{"x":0.39159664511680603,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9950460195541382,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.39159664511680603,0.4482758641242981,0.43529412150382996,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.4482758641242981},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4482758641242981},{"x":0.3848739564418793,"y":0.46373364329338074},{"x":0.33781513571739197,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9901143908500671,"dir":"rtl","str":"سیدفرید","boundary":[0.33781513571739197,0.4482758641242981,0.3848739564418793,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.4482758641242981},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4482758641242981},{"x":0.3310924470424652,"y":0.46373364329338074},{"x":0.30588236451148987,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9889821410179138,"dir":"rtl","str":"فرنیا","boundary":[0.30588236451148987,0.4482758641242981,0.3310924470424652,0.46373364329338074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46373364329338074},{"x":0.30588236451148987,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9878471493721008,"dir":"ltr","boundary":[0.30088236451148986,0.4412758641242981,0.7898739624023438,0.47073364329338074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4851367473602295},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9178740978240967,"dir":"rtl","str":"ویراسته","boundary":[0.7428571581840515,0.4720570743083954,0.7848739624023438,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4851367473602295},{"x":0.702521026134491,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9893109798431396,"dir":"rtl","str":"اشرف","boundary":[0.702521026134491,0.4720570743083954,0.7344537973403931,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9897511601448059,"dir":"rtl","str":"سراج","boundary":[0.6672269105911255,0.4720570743083954,0.6957983374595642,0.4851367473602295]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9560911655426025,"dir":"ltr","boundary":[0.6622269105911255,0.4650570743083954,0.7898739624023438,0.4921367473602295],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9538468718528748,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7462185025215149,0.49346017837524414,0.7848739624023438,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7378151416778564,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9875178337097168,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7210084199905396,0.49346017837524414,0.7378151416778564,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7193277478218079,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9225773215293884,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.49346017837524414,0.7193277478218079,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.49346017837524414},{"x":0.707563042640686,"y":0.49346017837524414},{"x":0.707563042640686,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9798347353935242,"dir":"rtl","str":"الهه","boundary":[0.6873949766159058,0.49346017837524414,0.707563042640686,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.49346017837524414},{"x":0.680672287940979,"y":0.49346017837524414},{"x":0.680672287940979,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9873647093772888,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.6403361558914185,0.49346017837524414,0.680672287940979,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6336134672164917,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9877849817276001,"dir":"rtl","str":"میرقائد","boundary":[0.5949580073356628,0.49346017837524414,0.6336134672164917,0.5065398216247559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.977000892162323,"dir":"ltr","boundary":[0.5899580073356628,0.48646017837524413,0.7898739624023438,0.5135398216247559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9121047258377075,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7445378303527832,0.5148632526397705,0.7848739624023438,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9946325421333313,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6873949766159058,0.5148632526397705,0.7361344695091248,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5148632526397705},{"x":0.680672287940979,"y":0.5148632526397705},{"x":0.680672287940979,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9861948490142822,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6504201889038086,0.5148632526397705,0.680672287940979,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9940717816352844,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6000000238418579,0.5148632526397705,0.6436975002288818,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9929412603378296,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5546218752861023,0.5148632526397705,0.5932773351669312,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.986028254032135,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5126050710678101,0.5148632526397705,0.5478991866111755,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9891444444656372,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7680672407150269,0.5362663269042969,0.7815126180648804,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5350772738456726},{"x":0.75126051902771,"y":0.5350772738456726},{"x":0.75126051902771,"y":0.5505350828170776},{"x":0.729411780834198,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.99055415391922,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7310924530029297,0.5350772738456726,0.75126051902771,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.946549117565155,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7260504364967346,0.5350772738456726,0.7260504364967346,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5326991677284241},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9566347002983093,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.6857143044471741,0.5326991677284241,0.7159664034843445,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.557669460773468},{"x":0.7848739624023438,"y":0.557669460773468},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9858832359313965,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7411764860153198,0.557669460773468,0.7848739624023438,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.557669460773468},{"x":0.7378151416778564,"y":0.557669460773468},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9277063608169556,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7310924530029297,0.557669460773468,0.7378151416778564,0.5707491040229797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.512485146522522},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9782838225364685,"dir":"ltr","boundary":[0.50760507106781,0.505485146522522,0.7898739624023438,0.5777491040229797],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9558281898498535,"str":"۱۰۰","boundary":[0.702521026134491,0.5588585138320923,0.7210084199905396,0.5671819448471069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9558281898498535,"dir":"ltr","boundary":[0.697521026134491,0.5518585138320923,0.7260084199905396,0.5741819448471069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9840066432952881,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.7647058963775635,0.5802615880966187,0.7848739624023438,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9884523749351501,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7327731251716614,0.5802615880966187,0.7579832077026367,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.990183413028717,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6991596817970276,0.5802615880966187,0.7260504364967346,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9048893451690674,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6504201889038086,0.5802615880966187,0.6924369931221008,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5921521782875061},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9943356513977051,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5966386795043945,0.5802615880966187,0.6436975002288818,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5921521782875061},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9914870262145996,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5579832196235657,0.5802615880966187,0.5899159908294678,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5921521782875061},{"x":0.507563054561615,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9946870803833008,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.507563054561615,0.5802615880966187,0.5512605309486389,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5921521782875061},{"x":0.462184876203537,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9909160137176514,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.462184876203537,0.5802615880966187,0.5008403658866882,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5802615880966187},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5802615880966187},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5921521782875061},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9884647130966187,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.42016807198524475,0.5802615880966187,0.45546218752861023,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5802615880966187},{"x":0.413445383310318,"y":0.5802615880966187},{"x":0.413445383310318,"y":0.5921521782875061},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9959567785263062,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.37142857909202576,0.5802615880966187,0.413445383310318,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5802615880966187},{"x":0.364705890417099,"y":0.5802615880966187},{"x":0.364705890417099,"y":0.5921521782875061},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9973299503326416,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.34117648005485535,0.5802615880966187,0.364705890417099,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5802615880966187},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5802615880966187},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5921521782875061},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9826083779335022,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.5802615880966187,0.33949580788612366,0.5921521782875061]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5921521782875061},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9836238026618958,"dir":"ltr","boundary":[0.3294537913799286,0.5732615880966186,0.7898739624023438,0.5991521782875061],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6147443652153015},{"x":0.756302535533905,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9750372171401978,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.756302535533905,0.6004756093025208,0.7848739624023438,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9297253489494324,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.6004756093025208,0.7495798468589783,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9557767510414124,"dir":"rtl","str":"۹-۲۰۴-۲۰۸-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.5747899413108826,0.5992865562438965,0.7226890921592712,0.6147443652153015]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.9580945372581482,"dir":"ltr","boundary":[0.5697899413108826,0.5922865562438965,0.7898739624023438,0.6217443652153015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9942331314086914,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7630252242088318,0.6195005774497986,0.7831932902336121,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6195005774497986},{"x":0.756302535533905,"y":0.6195005774497986},{"x":0.756302535533905,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.990494966506958,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.7243697643280029,0.6195005774497986,0.756302535533905,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.931519627571106,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.6195005774497986,0.7210084199905396,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9915615320205688,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6823529601097107,0.6195005774497986,0.7092437148094177,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9874313473701477,"dir":"rtl","str":"آزادی","boundary":[0.6521008610725403,0.6195005774497986,0.6773109436035156,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.39487165212631226,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6420168280601501,0.6195005774497986,0.6470588445663452,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6313912272453308},{"x":0.605042040348053,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9937353730201721,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.605042040348053,0.6206896305084229,0.6386554837226868,0.6313912272453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9879927635192871,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5697479248046875,0.6206896305084229,0.6000000238418579,0.6313912272453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.985316276550293,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5378151535987854,0.6206896305084229,0.5647059082984924,0.6313912272453308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9731500148773193,"dir":"ltr","boundary":[0.5328151535987854,0.6125005774497986,0.7881932902336121,0.6372021145820618],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6195005774497986},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6195005774497986},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6325802803039551},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9923335313796997,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.41848739981651306,0.6195005774497986,0.43865546584129333,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6195005774497986},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6195005774497986},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6325802803039551},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9613205790519714,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4117647111415863,0.6195005774497986,0.4151260554790497,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6195005774497986},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6206896305084229},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6325802803039551},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9716631174087524,"dir":"rtl","str":"۶۶۱۶۴۰۷۰-۶۶۱۶۴۰۷۲-۶۶۰۱۳۱۲۹","boundary":[0.23193277418613434,0.6195005774497986,0.4151260554790497,0.6325802803039551]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6195005774497986},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6206896305084229},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6325802803039551},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.973996639251709,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6125005774497986,0.44365546584129334,0.6395802803039551],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9924677610397339,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7663865685462952,0.6361474394798279,0.7848739624023438,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6361474394798279},{"x":0.756302535533905,"y":0.6361474394798279},{"x":0.756302535533905,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9950028657913208,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7327731251716614,0.6361474394798279,0.756302535533905,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.965593159198761,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.6361474394798279,0.7226890921592712,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9927113056182861,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.6941176652908325,0.6361474394798279,0.7126050591468811,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9874438643455505,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.6605042219161987,0.6361474394798279,0.6857143044471741,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6361474394798279},{"x":0.653781533241272,"y":0.6361474394798279},{"x":0.653781533241272,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.6095821261405945,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.6487395167350769,0.6361474394798279,0.653781533241272,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.985447883605957,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6218487620353699,0.6361474394798279,0.6420168280601501,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9796801805496216,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5932773351669312,0.6361474394798279,0.6134454011917114,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9777957201004028,"dir":"rtl","str":"منیری","boundary":[0.5663865804672241,0.6361474394798279,0.5882353186607361,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9922356009483337,"dir":"rtl","str":"جاوید","boundary":[0.5361344814300537,0.6361474394798279,0.5529412031173706,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6361474394798279},{"x":0.529411792755127,"y":0.6361474394798279},{"x":0.529411792755127,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9832429885864258,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5277311205863953,0.6361474394798279,0.529411792755127,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6492270827293396},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9873287677764893,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.48403361439704895,0.6361474394798279,0.5260504484176636,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6361474394798279},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6361474394798279},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6492270827293396},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9388492703437805,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.48067227005958557,0.6361474394798279,0.48235294222831726,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6361474394798279},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6361474394798279},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6492270827293396},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.5934240221977234,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.4722689092159271,0.6361474394798279,0.4756302535533905,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6361474394798279},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6361474394798279},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6492270827293396},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9880260229110718,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.43361344933509827,0.6361474394798279,0.46554622054100037,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6361474394798279},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6361474394798279},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6492270827293396},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9855383038520813,"dir":"rtl","str":"بهمن","boundary":[0.40672269463539124,0.6361474394798279,0.4252100884914398,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6361474394798279},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6361474394798279},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6492270827293396},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.5578200817108154,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.3932773172855377,0.6361474394798279,0.3983193337917328,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6361474394798279},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6361474394798279},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6492270827293396},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9756633639335632,"dir":"rtl","str":"پلاک","boundary":[0.37142857909202576,0.6361474394798279,0.38991597294807434,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6361474394798279},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6361474394798279},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6492270827293396},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.735031008720398,"dir":"rtl","str":"۸۷","boundary":[0.3495798408985138,0.6361474394798279,0.3613445460796356,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.6361474394798279},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6361474394798279},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6492270827293396},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.5759555101394653,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.34285715222358704,0.6361474394798279,0.3478991687297821,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.6361474394798279},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6361474394798279},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6492270827293396},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.8773250579833984,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.3193277418613434,0.6361474394798279,0.33781513571739197,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6361474394798279},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6361474394798279},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6492270827293396},{"x":0.289075642824173,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9806767702102661,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.289075642824173,0.6361474394798279,0.30924370884895325,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.6361474394798279},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6361474394798279},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6492270827293396},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.4747740924358368,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.2806722819805145,0.6361474394798279,0.2840336263179779,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6361474394798279},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6361474394798279},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6492270827293396},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9801796674728394,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.2571428716182709,0.6361474394798279,0.27394959330558777,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6361474394798279},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6361474394798279},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6492270827293396},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9382593035697937,"dir":"rtl","str":"۴۰۲","boundary":[0.23361344635486603,0.6361474394798279,0.2521008551120758,0.6492270827293396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6492270827293396},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9488269090652466,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.6291474394798279,0.7898739624023438,0.6562270827293396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9866796135902405,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.7663865685462952,0.6527943015098572,0.7848739624023438,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9657958745956421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7579832077026367,0.6527943015098572,0.7613445520401001,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9784677624702454,"dir":"rtl","str":"۶۶۹۶۷۸۹۶-۶۶۴۰۵۱۳۲","boundary":[0.6386554837226868,0.6516052484512329,0.7613445520401001,0.6646848917007446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9793848395347595,"dir":"ltr","boundary":[0.6336554837226868,0.6446052484512329,0.7898739624023438,0.6716848917007446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6694411635398865},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6694411635398865},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6825208067893982},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9812188148498535,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.7630252242088318,0.6694411635398865,0.7831932902336121,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6694411635398865},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6825208067893982},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9732771515846252,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.7042016983032227,0.6682521104812622,0.7546218633651733,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6825208067893982},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9331368803977966,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6974790096282959,0.6682521104812622,0.6991596817970276,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9922741055488586,"dir":"rtl","str":"publishing@sharif.ir","boundary":[0.5546218752861023,0.6670629978179932,0.6907563209533691,0.6825208067893982]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9839719533920288,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.6600629978179932,0.7881932902336121,0.6895208067893982],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.601664662361145},{"x":0.2722689211368561,"y":0.601664662361145},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6099880933761597},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9779624342918396,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.23193277418613434,0.601664662361145,0.2722689211368561,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.601664662361145},{"x":0.4302521049976349,"y":0.601664662361145},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6099880933761597},{"x":0.289075642824173,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9877808094024658,"dir":"ltr","str":"978-964-208-204-9","boundary":[0.289075642824173,0.601664662361145,0.4302521049976349,0.6099880933761597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.601664662361145},{"x":0.4302521049976349,"y":0.601664662361145},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6099880933761597},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9859106540679932,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.594664662361145,0.4352521049976349,0.6169880933761597],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.770511269569397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.770511269569397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7800237536430359},{"x":0.756302535533905,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9847326874732971,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.756302535533905,0.770511269569397,0.7848739624023438,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.770511269569397},{"x":0.7529411911964417,"y":0.770511269569397},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9848850965499878,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7243697643280029,0.770511269569397,0.7529411911964417,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.770511269569397},{"x":0.7193277478218079,"y":0.770511269569397},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9656453132629395,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6974790096282959,0.770511269569397,0.7193277478218079,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.770511269569397},{"x":0.6941176652908325,"y":0.770511269569397},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.8807133436203003,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6924369931221008,0.770511269569397,0.6941176652908325,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.770511269569397},{"x":0.6890756487846375,"y":0.770511269569397},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9478508830070496,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6773109436035156,0.770511269569397,0.6890756487846375,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9729478359222412,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7529411911964417,0.7824019193649292,0.7848739624023438,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7835909724235535},{"x":0.75126051902771,"y":0.7835909724235535},{"x":0.75126051902771,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.914161741733551,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.7835909724235535,0.75126051902771,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9839662313461304,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7327731251716614,0.7835909724235535,0.7428571581840515,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7835909724235535},{"x":0.729411780834198,"y":0.7835909724235535},{"x":0.729411780834198,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9736879467964172,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7176470756530762,0.7835909724235535,0.729411780834198,0.7931034564971924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.770511269569397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.770511269569397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9695512652397156,"dir":"ltr","boundary":[0.6723109436035156,0.763511269569397,0.7898739624023438,0.8001034564971924],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7966706156730652},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7966706156730652},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9775612354278564,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7529411911964417,0.7966706156730652,0.7848739624023438,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7966706156730652},{"x":0.75126051902771,"y":0.7966706156730652},{"x":0.75126051902771,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.8819980621337891,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.7966706156730652,0.75126051902771,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7966706156730652},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7966706156730652},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9726198315620422,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7277311086654663,0.7966706156730652,0.7445378303527832,0.8038049936294556]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7966706156730652},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9683096408843994,"dir":"ltr","boundary":[0.7227311086654663,0.7896706156730652,0.7898739624023438,0.8108049936294556],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6694411635398865},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6706302165985107},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6837098598480225},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9929996728897095,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.3848739564418793,0.6694411635398865,0.40504202246665955,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6694411635398865},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6694411635398865},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6837098598480225},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9911867380142212,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.3327731192111969,0.6694411635398865,0.3680672347545624,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6694411635398865},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6694411635398865},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6813317537307739},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9732679128646851,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.32773110270500183,0.6694411635398865,0.3294117748737335,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6670629978179932},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6682521104812622},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6813317537307739},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9857938885688782,"dir":"rtl","str":"book.sharif.ir","boundary":[0.23361344635486603,0.6670629978179932,0.3210084140300751,0.6813317537307739]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6670629978179932},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6706302165985107},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6837098598480225},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9879953861236572,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.6600629978179932,0.41004202246665955,0.6907098598480225],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6932223439216614},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7039238810539246},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9869340062141418,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.46554622054100037,0.6932223439216614,0.4907563030719757,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6932223439216614},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6932223439216614},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7027348279953003},{"x":0.462184876203537,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9277351498603821,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.462184876203537,0.6932223439216614,0.4638655483722687,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6932223439216614},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7039238810539246},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9870511293411255,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.43697479367256165,0.6932223439216614,0.4571428596973419,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.6932223439216614},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6932223439216614},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7027348279953003},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9877407550811768,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.42184874415397644,0.6932223439216614,0.43529412150382996,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6932223439216614},{"x":0.413445383310318,"y":0.6932223439216614},{"x":0.413445383310318,"y":0.7027348279953003},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9618827104568481,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.3949579894542694,0.6932223439216614,0.413445383310318,0.7027348279953003]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6932223439216614},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7039238810539246},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.980069637298584,"dir":"ltr","boundary":[0.3899579894542694,0.6862223439216614,0.4957563030719757,0.7109238810539246],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9880009293556213,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7462185025215149,0.6932223439216614,0.7831932902336121,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.977214515209198,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7428571581840515,0.6932223439216614,0.7445378303527832,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9853985905647278,"dir":"rtl","str":"عشقی","boundary":[0.7210084199905396,0.6932223439216614,0.7378151416778564,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9692091941833496,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7142857313156128,0.6932223439216614,0.7159664034843445,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9843308925628662,"dir":"rtl","str":"کورش","boundary":[0.6924369931221008,0.6932223439216614,0.7092437148094177,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9519333839416504,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6840336322784424,0.6932223439216614,0.6873949766159058,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9689266681671143,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۲","boundary":[0.6605042219161987,0.6932223439216614,0.6789916157722473,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9928342700004578,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7647058963775635,0.7039238810539246,0.7848739624023438,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9905091524124146,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7596638798713684,0.7039238810539246,0.7630252242088318,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7039238810539246},{"x":0.756302535533905,"y":0.7039238810539246},{"x":0.756302535533905,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9972581267356873,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7462185025215149,0.7039238810539246,0.756302535533905,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9873340725898743,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7176470756530762,0.7039238810539246,0.7428571581840515,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9561426043510437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.7039238810539246,0.7159664034843445,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9900925159454346,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6957983374595642,0.7039238810539246,0.7126050591468811,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9696589708328247,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6756302714347839,0.7039238810539246,0.6941176652908325,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9861961007118225,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.6571428775787354,0.7039238810539246,0.6739495992660522,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7158145308494568},{"x":0.653781533241272,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9280337691307068,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.653781533241272,0.7039238810539246,0.6554622054100037,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9923397898674011,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6403361558914185,0.7039238810539246,0.6504201889038086,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9901232123374939,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6201680898666382,0.7039238810539246,0.6352941393852234,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7158145308494568},{"x":0.610084056854248,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9832634925842285,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.610084056854248,0.7039238810539246,0.6134454011917114,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9774863123893738,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.5747899413108826,0.7039238810539246,0.6084033846855164,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9753834009170532,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.5630252361297607,0.7039238810539246,0.5714285969734192,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7158145308494568},{"x":0.556302547454834,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.664247989654541,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.556302547454834,0.7039238810539246,0.5596638917922974,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9815050363540649,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.5361344814300537,0.7039238810539246,0.5546218752861023,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9716050624847412,"dir":"rtl","str":"کورش","boundary":[0.5109243988990784,0.7039238810539246,0.5327731370925903,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7039238810539246},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7158145308494568},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9442304372787476,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.46554622054100037,0.7039238810539246,0.4907563030719757,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7039238810539246},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7039238810539246},{"x":0.462184876203537,"y":0.7158145308494568},{"x":0.462184876203537,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.865761935710907,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.462184876203537,0.7039238810539246,0.462184876203537,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.701545774936676},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7027348279953003},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7146254181861877},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9878349304199219,"dir":"rtl","str":"Linear","boundary":[0.34117648005485535,0.701545774936676,0.37478992342948914,0.7146254181861877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7027348279953003},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7039238810539246},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7158145308494568},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.990769624710083,"dir":"rtl","str":"programming","boundary":[0.3815126121044159,0.7027348279953003,0.45210084319114685,0.7158145308494568]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7181926369667053},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9774096012115479,"dir":"ltr","boundary":[0.33617648005485534,0.6850332908630371,0.7898739624023438,0.7251926369667053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9728720188140869,"dir":"rtl","str":"عشقی","boundary":[0.7663865685462952,0.7193816900253296,0.7848739624023438,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9630704522132874,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7613445520401001,0.7193816900253296,0.7630252242088318,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7193816900253296},{"x":0.756302535533905,"y":0.7193816900253296},{"x":0.756302535533905,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9816281199455261,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.7428571581840515,0.7193816900253296,0.756302535533905,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9779015779495239,"dir":"rtl","str":"فرید","boundary":[0.7243697643280029,0.7193816900253296,0.7378151416778564,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9578192830085754,"dir":"rtl","str":"فرنیا","boundary":[0.7058823704719543,0.7193816900253296,0.7193277478218079,0.7277051210403442]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7205707430839539},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9705967903137207,"dir":"ltr","boundary":[0.7008823704719543,0.7123816900253296,0.7898739624023438,0.7347051210403442],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7181926369667053},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7181926369667053},{"x":0.4907563030719757,"y":0.72651606798172},{"x":0.46554622054100037,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.8849478960037231,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.46554622054100037,0.7181926369667053,0.4907563030719757,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7181926369667053},{"x":0.462184876203537,"y":0.7181926369667053},{"x":0.462184876203537,"y":0.72651606798172},{"x":0.43865546584129333,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9911284446716309,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.43865546584129333,0.7181926369667053,0.462184876203537,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7181926369667053},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7181926369667053},{"x":0.43529412150382996,"y":0.72651606798172},{"x":0.43361344933509827,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.984210729598999,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.43361344933509827,0.7181926369667053,0.43529412150382996,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7181926369667053},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7181926369667053},{"x":0.4302521049976349,"y":0.72651606798172},{"x":0.4151260554790497,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9912270307540894,"dir":"rtl","str":"فرنیا","boundary":[0.4151260554790497,0.7181926369667053,0.4302521049976349,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7181926369667053},{"x":0.413445383310318,"y":0.7181926369667053},{"x":0.413445383310318,"y":0.72651606798172},{"x":0.4117647111415863,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9744964838027954,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4117647111415863,0.7181926369667053,0.413445383310318,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7181926369667053},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7181926369667053},{"x":0.40672269463539124,"y":0.72651606798172},{"x":0.3798319399356842,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9858044385910034,"dir":"rtl","str":"سیدفرید","boundary":[0.3798319399356842,0.7181926369667053,0.40672269463539124,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.7181926369667053},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7181926369667053},{"x":0.3781512677669525,"y":0.72651606798172},{"x":0.3764705955982208,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9719201922416687,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3764705955982208,0.7181926369667053,0.3781512677669525,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.7181926369667053},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7181926369667053},{"x":0.37142857909202576,"y":0.72651606798172},{"x":0.3512605130672455,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9543348550796509,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۴","boundary":[0.3512605130672455,0.7181926369667053,0.37142857909202576,0.72651606798172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.7181926369667053},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7181926369667053},{"x":0.4907563030719757,"y":0.72651606798172},{"x":0.3512605130672455,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9658747911453247,"dir":"ltr","boundary":[0.3462605130672455,0.7111926369667053,0.4957563030719757,0.73351606798172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.731272280216217},{"x":0.7865546345710754,"y":0.731272280216217},{"x":0.7865546345710754,"y":0.740784764289856},{"x":0.7529411911964417,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.993029773235321,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7529411911964417,0.731272280216217,0.7865546345710754,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.731272280216217},{"x":0.7462185025215149,"y":0.731272280216217},{"x":0.7462185025215149,"y":0.740784764289856},{"x":0.7327731251716614,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9890097975730896,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7327731251716614,0.731272280216217,0.7462185025215149,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.731272280216217},{"x":0.7310924530029297,"y":0.731272280216217},{"x":0.7310924530029297,"y":0.740784764289856},{"x":0.729411780834198,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9314936399459839,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.729411780834198,0.731272280216217,0.7310924530029297,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.731272280216217},{"x":0.7243697643280029,"y":0.731272280216217},{"x":0.7243697643280029,"y":0.740784764289856},{"x":0.7092437148094177,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9894276261329651,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.7092437148094177,0.731272280216217,0.7243697643280029,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.731272280216217},{"x":0.7058823704719543,"y":0.731272280216217},{"x":0.7058823704719543,"y":0.740784764289856},{"x":0.7042016983032227,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9785543084144592,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7042016983032227,0.731272280216217,0.7058823704719543,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.731272280216217},{"x":0.7008403539657593,"y":0.731272280216217},{"x":0.7008403539657593,"y":0.740784764289856},{"x":0.6789916157722473,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9895777702331543,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6789916157722473,0.731272280216217,0.7008403539657593,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.731272280216217},{"x":0.6722689270973206,"y":0.731272280216217},{"x":0.6722689270973206,"y":0.740784764289856},{"x":0.6554622054100037,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9879589676856995,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6554622054100037,0.731272280216217,0.6722689270973206,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.731272280216217},{"x":0.6487395167350769,"y":0.731272280216217},{"x":0.6487395167350769,"y":0.740784764289856},{"x":0.6336134672164917,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.98505038022995,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6336134672164917,0.731272280216217,0.6487395167350769,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.731272280216217},{"x":0.6285714507102966,"y":0.731272280216217},{"x":0.6285714507102966,"y":0.740784764289856},{"x":0.6268907785415649,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9770225882530212,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6268907785415649,0.731272280216217,0.6285714507102966,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.731272280216217},{"x":0.6218487620353699,"y":0.731272280216217},{"x":0.6218487620353699,"y":0.740784764289856},{"x":0.6016806960105896,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.8996857404708862,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6016806960105896,0.731272280216217,0.6218487620353699,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.731272280216217},{"x":0.5966386795043945,"y":0.731272280216217},{"x":0.5966386795043945,"y":0.740784764289856},{"x":0.5731092691421509,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9915626645088196,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5731092691421509,0.731272280216217,0.5966386795043945,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.731272280216217},{"x":0.5647059082984924,"y":0.731272280216217},{"x":0.5647059082984924,"y":0.740784764289856},{"x":0.5529412031173706,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9895610809326172,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5529412031173706,0.731272280216217,0.5647059082984924,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.731272280216217},{"x":0.5495798587799072,"y":0.731272280216217},{"x":0.5495798587799072,"y":0.740784764289856},{"x":0.5478991866111755,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9789366126060486,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5478991866111755,0.731272280216217,0.5495798587799072,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.731272280216217},{"x":0.5428571701049805,"y":0.731272280216217},{"x":0.5428571701049805,"y":0.740784764289856},{"x":0.5243697762489319,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9557909965515137,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۶","boundary":[0.5243697762489319,0.731272280216217,0.5428571701049805,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7288941740989685},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7288941740989685},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7372176051139832},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9093039631843567,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.4638655483722687,0.7288941740989685,0.4907563030719757,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7288941740989685},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7288941740989685},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7372176051139832},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9907034635543823,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.43697479367256165,0.7288941740989685,0.4605042040348053,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7288941740989685},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7288941740989685},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7372176051139832},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9609560966491699,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.43361344933509827,0.7288941740989685,0.43697479367256165,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7288941740989685},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7288941740989685},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7372176051139832},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.993125855922699,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.40504202246665955,0.7288941740989685,0.4302521049976349,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7288941740989685},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7288941740989685},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7372176051139832},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9890478253364563,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3798319399356842,0.7288941740989685,0.40168067812919617,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7300832271575928},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7300832271575928},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7372176051139832},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9878529906272888,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.35966387391090393,0.7300832271575928,0.3764705955982208,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7300832271575928},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7300832271575928},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7372176051139832},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9686561822891235,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3529411852359772,0.7300832271575928,0.35630252957344055,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.7300832271575928},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7300832271575928},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7372176051139832},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.8743657469749451,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.32605043053627014,0.7300832271575928,0.3495798408985138,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.7300832271575928},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7300832271575928},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7372176051139832},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9908946752548218,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.29411765933036804,0.7300832271575928,0.3210084140300751,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.7300832271575928},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7300832271575928},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7384066581726074},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9754312634468079,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.27394959330558777,0.7300832271575928,0.29075631499290466,0.7384066581726074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.7288941740989685},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7865546345710754,"y":0.740784764289856},{"x":0.27394959330558777,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9725478291511536,"dir":"ltr","boundary":[0.26894959330558776,0.7218941740989685,0.7915546345710754,0.747784764289856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9912366271018982,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7495798468589783,0.7431629300117493,0.7848739624023438,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9873409867286682,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7176470756530762,0.7431629300117493,0.7394958138465881,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9449252486228943,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7126050591468811,0.7431629300117493,0.7142857313156128,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.952015221118927,"dir":"rtl","str":"۶۰۶","boundary":[0.6890756487846375,0.7443519830703735,0.7042016983032227,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7550535202026367},{"x":0.680672287940979,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9718800187110901,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.680672287940979,0.7443519830703735,0.6840336322784424,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9240241646766663,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6689075827598572,0.7443519830703735,0.6739495992660522,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.983310878276825,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6504201889038086,0.7443519830703735,0.6672269105911255,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9675717949867249,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6487395167350769,0.7443519830703735,0.6487395167350769,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.98704594373703,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.6285714507102966,0.7443519830703735,0.6420168280601501,0.7550535202026367]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9760749340057373,"dir":"ltr","boundary":[0.6235714507102966,0.7361629300117493,0.7898739624023438,0.7608644671440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.740784764289856},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7395957112312317},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7491081953048706},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9246025085449219,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.4638655483722687,0.740784764289856,0.4907563030719757,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.740784764289856},{"x":0.4605042040348053,"y":0.740784764289856},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7491081953048706},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9862920045852661,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.43697479367256165,0.740784764289856,0.4605042040348053,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7419738173484802},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7419738173484802},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7502972483634949},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9444119334220886,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.43529412150382996,0.7419738173484802,0.43697479367256165,0.7502972483634949]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.740784764289856},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7395957112312317},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7491081953048706},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9570980072021484,"dir":"ltr","boundary":[0.43029412150382995,0.733784764289856,0.4957563030719757,0.7561081953048706],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9778990149497986,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7663865685462952,0.7574316263198853,0.7848739624023438,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9429911375045776,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7596638798713684,0.7574316263198853,0.7613445520401001,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7574316263198853},{"x":0.756302535533905,"y":0.7586206793785095},{"x":0.756302535533905,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9853524565696716,"dir":"rtl","str":"9-204-208-964-978","boundary":[0.6638655662536621,0.7574316263198853,0.756302535533905,0.7669441103935242]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.756242573261261},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9820717573165894,"dir":"ltr","boundary":[0.6588655662536621,0.749242573261261,0.7898739624023438,0.7739441103935242],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7526754140853882},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7526754140853882},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7609987854957581},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9670270681381226,"dir":"ltr","str":"Sharif","boundary":[0.21176470816135406,0.7526754140853882,0.24369747936725616,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.7526754140853882},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7526754140853882},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7609987854957581},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9882116913795471,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.24369747936725616,0.7526754140853882,0.2991596758365631,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.7526754140853882},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7526754140853882},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7609987854957581},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9889205694198608,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.3008403480052948,0.7526754140853882,0.3126050531864166,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.7514863014221191},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7514863014221191},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7609987854957581},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9889624118804932,"dir":"ltr","str":"Technology","boundary":[0.3176470696926117,0.7514863014221191,0.3764705955982208,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7514863014221191},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7514863014221191},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7609987854957581},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9779755473136902,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.7514863014221191,0.3781512677669525,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7514863014221191},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7514863014221191},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7609987854957581},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9922041296958923,"dir":"ltr","str":"Institute","boundary":[0.3831932842731476,0.7514863014221191,0.42352941632270813,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7514863014221191},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7514863014221191},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7609987854957581},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9935660362243652,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.4268907606601715,0.7514863014221191,0.43865546584129333,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7514863014221191},{"x":0.489075630903244,"y":0.7514863014221191},{"x":0.489075630903244,"y":0.7598097324371338},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9939881563186646,"dir":"ltr","str":"Scientific","boundary":[0.4420168101787567,0.7514863014221191,0.489075630903244,0.7598097324371338]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7526754140853882},{"x":0.489075630903244,"y":0.7514863014221191},{"x":0.489075630903244,"y":0.7609987854957581},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9877314567565918,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.7456754140853882,0.494075630903244,0.7679987854957581],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7621878981590271},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7621878981590271},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7681331634521484},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9726218581199646,"dir":"ltr","str":"Publications","boundary":[0.21176470816135406,0.7621878981590271,0.27731093764305115,0.7681331634521484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7621878981590271},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7621878981590271},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7681331634521484},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9726218581199646,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.7551878981590271,0.28231093764305115,0.7751331634521484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7728894352912903},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7728894352912903},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7835909724235535},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9779664874076843,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.4789915978908539,0.7728894352912903,0.4907563030719757,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7728894352912903},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7728894352912903},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7835909724235535},{"x":0.462184876203537,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9813131093978882,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.462184876203537,0.7728894352912903,0.4773109257221222,0.7835909724235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.771700382232666},{"x":0.45210084319114685,"y":0.771700382232666},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7824019193649292},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9879311323165894,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.43361344933509827,0.771700382232666,0.45210084319114685,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.771700382232666},{"x":0.4302521049976349,"y":0.771700382232666},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7824019193649292},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.981792151927948,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4302521049976349,0.771700382232666,0.4302521049976349,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.771700382232666},{"x":0.4252100884914398,"y":0.771700382232666},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7824019193649292},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9917645454406738,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۶","boundary":[0.40504202246665955,0.771700382232666,0.4252100884914398,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.771700382232666},{"x":0.3949579894542694,"y":0.771700382232666},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7824019193649292},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.960896909236908,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.39159664511680603,0.771700382232666,0.3949579894542694,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.771700382232666},{"x":0.3478991687297821,"y":0.771700382232666},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7824019193649292},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.8305043578147888,"dir":"rtl","str":"T۵۷","boundary":[0.3327731192111969,0.771700382232666,0.3478991687297821,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.771700382232666},{"x":0.3529411852359772,"y":0.771700382232666},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7824019193649292},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9765410423278809,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3495798408985138,0.771700382232666,0.3529411852359772,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.771700382232666},{"x":0.3630252182483673,"y":0.771700382232666},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7824019193649292},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9698160886764526,"dir":"rtl","str":"۷۴","boundary":[0.35462185740470886,0.771700382232666,0.3630252182483673,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.771700382232666},{"x":0.3663865625858307,"y":0.771700382232666},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7824019193649292},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9515530467033386,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3630252182483673,0.771700382232666,0.3663865625858307,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.771700382232666},{"x":0.3781512677669525,"y":0.771700382232666},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7824019193649292},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9278079867362976,"dir":"rtl","str":"۴۵","boundary":[0.3680672347545624,0.771700382232666,0.3781512677669525,0.7824019193649292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.770511269569397},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7728894352912903},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7835909724235535},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9601262807846069,"dir":"ltr","boundary":[0.3277731192111969,0.763511269569397,0.4957563030719757,0.7905909724235535],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7847800254821777},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7847800254821777},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7954815626144409},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9772477746009827,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.4789915978908539,0.7847800254821777,0.4907563030719757,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7847800254821777},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7847800254821777},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7954815626144409},{"x":0.462184876203537,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9733477234840393,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.462184876203537,0.7847800254821777,0.4756302535533905,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7835909724235535},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7847800254821777},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7942925095558167},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9762258529663086,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.43361344933509827,0.7835909724235535,0.45546218752861023,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7835909724235535},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7835909724235535},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9253139495849609,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4302521049976349,0.7835909724235535,0.4302521049976349,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7824019193649292},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7835909724235535},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7942925095558167},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9780194759368896,"dir":"rtl","str":"۵۱۹/۷۲","boundary":[0.3966386616230011,0.7824019193649292,0.42352941632270813,0.7942925095558167]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7824019193649292},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7847800254821777},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7954815626144409},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.973668098449707,"dir":"ltr","boundary":[0.3916386616230011,0.7754019193649292,0.4957563030719757,0.8024815626144409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7954815626144409},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7954815626144409},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8049940466880798},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.8828206062316895,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.46722689270973206,0.7954815626144409,0.4907563030719757,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7954815626144409},{"x":0.462184876203537,"y":0.7954815626144409},{"x":0.462184876203537,"y":0.8049940466880798},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9843155741691589,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.4252100884914398,0.7954815626144409,0.462184876203537,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7954815626144409},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7954815626144409},{"x":0.4151260554790497,"y":0.8049940466880798},{"x":0.40672269463539124,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9874897003173828,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.40672269463539124,0.7954815626144409,0.4151260554790497,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7954815626144409},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7954815626144409},{"x":0.40168067812919617,"y":0.8049940466880798},{"x":0.4000000059604645,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9457582831382751,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4000000059604645,0.7954815626144409,0.40168067812919617,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7954815626144409},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7954815626144409},{"x":0.3949579894542694,"y":0.8049940466880798},{"x":0.3613445460796356,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9726133346557617,"dir":"rtl","str":"۵۰۴۷۸۲۹","boundary":[0.3613445460796356,0.7954815626144409,0.3949579894542694,0.8049940466880798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7954815626144409},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7966706156730652},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8061830997467041},{"x":0.3613445460796356,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9595785737037659,"dir":"ltr","boundary":[0.3563445460796356,0.7884815626144409,0.4957563030719757,0.8131830997467041],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/2debcf55f58c4818/pages/skBCurigEcMSbAyk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2debcf55f58c4818/pages/ERPdXFRgUIfyiYiJ.jpg","blurred":"/storage/books/2debcf55f58c4818/pages/BqMtzHxtfHiSFtuv.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.0003781658798951718,0.9986781300536725,0.9990353614366536]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7798319458961487,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7193277478218079,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9838404059410095,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7193277478218079,0.4026128351688385,0.7798319458961487,0.4144892990589142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7798319458961487,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7193277478218079,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9838404059410095,"dir":"ltr","boundary":[0.7143277478218079,0.3956128351688385,0.7848319458961487,0.4214892990589142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5848739743232727,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9698542952537537,"str":"بسم","boundary":[0.5529412031173706,0.33135393261909485,0.5848739743232727,0.3396674692630768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5848739743232727,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9698542952537537,"dir":"ltr","boundary":[0.5479412031173706,0.32435393261909484,0.5898739743232727,0.3466674692630768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9759838581085205,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5260504484176636,0.3242280185222626,0.5462185144424438,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3396674692630768},{"x":0.46722689270973206,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9950006604194641,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.46722689270973206,0.3254156708717346,0.5193277597427368,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4605042040348053,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9788407683372498,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.4151260554790497,0.3254156708717346,0.4605042040348053,0.34085512161254883]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3254156708717346},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9841865301132202,"dir":"ltr","boundary":[0.4101260554790497,0.3184156708717346,0.5512185144424439,0.3466674692630768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5495798587799072,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3931116461753845},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9914042949676514,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49747899174690247,0.37885984778404236,0.5495798587799072,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4907563030719757,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3919239938259125},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9891013503074646,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.44873949885368347,0.37885984778404236,0.4907563030719757,0.3919239938259125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5495798587799072,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3931116461753845},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9902527928352356,"dir":"ltr","boundary":[0.44373949885368347,0.37185984778404235,0.5545798587799072,0.4001116461753845],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7815126180648804,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7546218633651733,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9922537207603455,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.4477434754371643,0.7815126180648804,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7445378303527832,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.943938136100769,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7344537973403931,0.4477434754371643,0.7445378303527832,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4477434754371643},{"x":0.729411780834198,"y":0.4477434754371643},{"x":0.729411780834198,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6941176652908325,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9928121566772461,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.6941176652908325,0.4477434754371643,0.729411780834198,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6773109436035156,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6268907785415649,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9945940971374512,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.6268907785415649,0.4477434754371643,0.6773109436035156,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46318289637565613},{"x":0.610084056854248,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9893394708633423,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.610084056854248,0.4477434754371643,0.6168067455291748,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6016806960105896,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5815126299858093,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9938174486160278,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.5815126299858093,0.4477434754371643,0.6016806960105896,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5714285969734192,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5428571701049805,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9855137467384338,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5428571701049805,0.4477434754371643,0.5714285969734192,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4477434754371643},{"x":0.529411792755127,"y":0.4477434754371643},{"x":0.529411792755127,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4924369752407074,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9912721514701843,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.4924369752407074,0.4477434754371643,0.529411792755127,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.470308780670166},{"x":0.7546218633651733,"y":0.470308780670166},{"x":0.7546218633651733,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9645008444786072,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.7344537973403931,0.470308780670166,0.7546218633651733,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7260504364967346,"y":0.470308780670166},{"x":0.7260504364967346,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9892142415046692,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6924369931221008,0.47149643301963806,0.7260504364967346,0.48099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9869859218597412,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.4407434754371643,0.7865126180648804,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4928741157054901},{"x":0.756302535533905,"y":0.4928741157054901},{"x":0.756302535533905,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9532959461212158,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.7361344695091248,0.4928741157054901,0.756302535533905,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9209645390510559,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.6789916157722473,0.4928741157054901,0.7277311086654663,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9907612204551697,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.6336134672164917,0.4928741157054901,0.6689075827598572,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5083135366439819},{"x":0.610084056854248,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9949679374694824,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.610084056854248,0.4928741157054901,0.6184874176979065,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9903330206871033,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.5596638917922974,0.4928741157054901,0.5983193516731262,0.5083135366439819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4928741157054901},{"x":0.756302535533905,"y":0.4928741157054901},{"x":0.756302535533905,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9648860692977905,"dir":"ltr","boundary":[0.5546638917922974,0.4858741157054901,0.761302535533905,0.5153135366439819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5154394507408142},{"x":0.756302535533905,"y":0.5154394507408142},{"x":0.756302535533905,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.941231369972229,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.7394958138465881,0.5154394507408142,0.756302535533905,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9931782484054565,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.6941176652908325,0.5154394507408142,0.7277311086654663,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5308788418769836},{"x":0.63193279504776,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9926571249961853,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.63193279504776,0.5166270732879639,0.6789916157722473,0.5308788418769836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5166270732879639},{"x":0.756302535533905,"y":0.5154394507408142},{"x":0.756302535533905,"y":0.5308788418769836},{"x":0.63193279504776,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9832102060317993,"dir":"ltr","boundary":[0.62693279504776,0.5096270732879639,0.761302535533905,0.5378788418769836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5391923785209656},{"x":0.756302535533905,"y":0.5391923785209656},{"x":0.756302535533905,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9699827432632446,"dir":"rtl","str":"۴.۱","boundary":[0.7378151416778564,0.5391923785209656,0.756302535533905,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9906706213951111,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7092437148094177,0.5391923785209656,0.7277311086654663,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9904288053512573,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6705882549285889,0.5391923785209656,0.6974790096282959,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5380047559738159},{"x":0.658823549747467,"y":0.5391923785209656},{"x":0.658823549747467,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9937409162521362,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6235294342041016,0.5380047559738159,0.658823549747467,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5380047559738159},{"x":0.610084056854248,"y":0.5380047559738159},{"x":0.610084056854248,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9975088238716125,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.5747899413108826,0.5380047559738159,0.610084056854248,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9950079321861267,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5512605309486389,0.5380047559738159,0.5579832196235657,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9945203065872192,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.5193277597427368,0.5380047559738159,0.5411764979362488,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5534442067146301},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9905039072036743,"dir":"rtl","str":"LP","boundary":[0.48235294222831726,0.5380047559738159,0.5025210380554199,0.5534442067146301]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5380047559738159},{"x":0.756302535533905,"y":0.5391923785209656},{"x":0.756302535533905,"y":0.5558194518089294},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9909077286720276,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.5310047559738159,0.761302535533905,0.5628194518089294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9637696146965027,"dir":"rtl","str":"۵.۱","boundary":[0.7344537973403931,0.5605700612068176,0.7546218633651733,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5771971344947815},{"x":0.707563042640686,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.993608295917511,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.707563042640686,0.5605700612068176,0.7277311086654663,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9864921569824219,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6705882549285889,0.5605700612068176,0.6974790096282959,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5605700612068176},{"x":0.658823549747467,"y":0.5605700612068176},{"x":0.658823549747467,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9932750463485718,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6235294342041016,0.5605700612068176,0.658823549747467,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5605700612068176},{"x":0.610084056854248,"y":0.5605700612068176},{"x":0.610084056854248,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9966253042221069,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6033613681793213,0.5605700612068176,0.610084056854248,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9964336156845093,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5529412031173706,0.5605700612068176,0.5966386795043945,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9965717196464539,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5361344814300537,0.5605700612068176,0.5428571701049805,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.99257892370224,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.4722689092159271,0.5605700612068176,0.5260504484176636,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5771971344947815},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9968384504318237,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.43361344933509827,0.5605700612068176,0.4571428596973419,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5771971344947815},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900278449058533,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41848739981651306,0.5605700612068176,0.4252100884914398,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9908832907676697,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.3983193337917328,0.5605700612068176,0.4117647111415863,0.5771971344947815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9912211894989014,"dir":"ltr","boundary":[0.3933193337917328,0.5535700612068176,0.7596218633651733,0.5841971344947815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5843230485916138},{"x":0.756302535533905,"y":0.5831353664398193},{"x":0.756302535533905,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7361344695091248,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9652287364006042,"dir":"rtl","str":"۶.۱","boundary":[0.7361344695091248,0.5843230485916138,0.756302535533905,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5843230485916138},{"x":0.729411780834198,"y":0.5843230485916138},{"x":0.729411780834198,"y":0.599762499332428},{"x":0.6974790096282959,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9899694323539734,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6974790096282959,0.5843230485916138,0.729411780834198,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6789916157722473,"y":0.599762499332428},{"x":0.6672269105911255,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.988736629486084,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.6672269105911255,0.5855106711387634,0.6789916157722473,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9623672366142273,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6352941393852234,0.5855106711387634,0.6571428775787354,0.6009501218795776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5855106711387634},{"x":0.756302535533905,"y":0.5831353664398193},{"x":0.756302535533905,"y":0.599762499332428},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9777006506919861,"dir":"ltr","boundary":[0.6302941393852234,0.5785106711387634,0.761302535533905,0.606762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6057007312774658},{"x":0.756302535533905,"y":0.6057007312774658},{"x":0.756302535533905,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9682191014289856,"dir":"rtl","str":"۷.۱","boundary":[0.7378151416778564,0.6057007312774658,0.756302535533905,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9918290376663208,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6957983374595642,0.6057007312774658,0.7277311086654663,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6223278045654297},{"x":0.605042040348053,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9863494038581848,"dir":"rtl","str":"چهارگزینهای","boundary":[0.605042040348053,0.6068883538246155,0.6773109436035156,0.6223278045654297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6068883538246155},{"x":0.756302535533905,"y":0.6057007312774658},{"x":0.756302535533905,"y":0.6223278045654297},{"x":0.605042040348053,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9849287271499634,"dir":"ltr","boundary":[0.600042040348053,0.5998883538246155,0.761302535533905,0.6293278045654297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7344537973403931,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9287721514701843,"dir":"rtl","str":"۸.۱","boundary":[0.7327731251716614,0.6282660365104675,0.7529411911964417,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7260504364967346,"y":0.646080732345581},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9818350672721863,"dir":"rtl","str":"خودآزمایی","boundary":[0.6655462384223938,0.6282660365104675,0.7260504364967346,0.646080732345581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7529411911964417,"y":0.646080732345581},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9685693383216858,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.6212660365104675,0.7579411911964417,0.6530807323455811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.675771951675415},{"x":0.7815126180648804,"y":0.675771951675415},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9938536286354065,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7579832077026367,0.675771951675415,0.7815126180648804,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.675771951675415},{"x":0.7428571581840515,"y":0.675771951675415},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.925227701663971,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7327731251716614,0.675771951675415,0.7428571581840515,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.675771951675415},{"x":0.7277311086654663,"y":0.675771951675415},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9924642443656921,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7058823704719543,0.675771951675415,0.7277311086654663,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.675771951675415},{"x":0.6857143044471741,"y":0.675771951675415},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9944179654121399,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.6705882549285889,0.675771951675415,0.6857143044471741,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.675771951675415},{"x":0.6605042219161987,"y":0.675771951675415},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9321439266204834,"dir":"rtl","str":"مسئلۂ","boundary":[0.6201680898666382,0.675771951675415,0.6605042219161987,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.675771951675415},{"x":0.6134454011917114,"y":0.675771951675415},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9815845489501953,"dir":"rtl","str":"LP","boundary":[0.5899159908294678,0.675771951675415,0.6134454011917114,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.675771951675415},{"x":0.5932773351669312,"y":0.675771951675415},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9409576058387756,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5815126299858093,0.675771951675415,0.5932773351669312,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.675771951675415},{"x":0.583193302154541,"y":0.675771951675415},{"x":0.583193302154541,"y":0.6912114024162292},{"x":0.561344563961029,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9873493909835815,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.561344563961029,0.675771951675415,0.583193302154541,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.675771951675415},{"x":0.5428571701049805,"y":0.675771951675415},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6912114024162292},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9709007143974304,"dir":"rtl","str":"سیمپلکس","boundary":[0.48403361439704895,0.675771951675415,0.5428571701049805,0.6912114024162292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.675771951675415},{"x":0.7815126180648804,"y":0.675771951675415},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6912114024162292},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9686230421066284,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.668771951675415,0.7865126180648804,0.6982114024162293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6971496343612671},{"x":0.756302535533905,"y":0.6971496343612671},{"x":0.756302535533905,"y":0.713776707649231},{"x":0.7344537973403931,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9468715190887451,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.7344537973403931,0.6971496343612671,0.756302535533905,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7260504364967346,"y":0.713776707649231},{"x":0.6873949766159058,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.990459680557251,"dir":"rtl","str":"فرمهای","boundary":[0.6873949766159058,0.6971496343612671,0.7260504364967346,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6739495992660522,"y":0.713776707649231},{"x":0.6184874176979065,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9943866729736328,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.6184874176979065,0.6971496343612671,0.6739495992660522,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6983373165130615},{"x":0.610084056854248,"y":0.6983373165130615},{"x":0.610084056854248,"y":0.713776707649231},{"x":0.6033613681793213,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9864363670349121,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6033613681793213,0.6983373165130615,0.610084056854248,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5932773351669312,"y":0.713776707649231},{"x":0.5647059082984924,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9919767379760742,"dir":"rtl","str":"کانونی","boundary":[0.5647059082984924,0.6983373165130615,0.5932773351669312,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.8581278920173645,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.5109243988990784,0.6983373165130615,0.5495798587799072,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9886996746063232,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.4722689092159271,0.6983373165130615,0.5025210380554199,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6983373165130615},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6983373165130615},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7149643898010254},{"x":0.440336138010025,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9858850240707397,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.440336138010025,0.6983373165130615,0.46554622054100037,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6983373165130615},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6983373165130615},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.981066882610321,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.4000000059604645,0.6983373165130615,0.42352941632270813,0.7149643898010254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6971496343612671},{"x":0.756302535533905,"y":0.6959620118141174},{"x":0.756302535533905,"y":0.713776707649231},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9716448187828064,"dir":"ltr","boundary":[0.3950000059604645,0.6901496343612671,0.761302535533905,0.720776707649231],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7220902442932129},{"x":0.756302535533905,"y":0.7220902442932129},{"x":0.756302535533905,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9503326416015625,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.7378151416778564,0.7220902442932129,0.756302535533905,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9927942752838135,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.7126050591468811,0.7220902442932129,0.7260504364967346,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9900131821632385,"dir":"rtl","str":"ترسیمی","boundary":[0.6521008610725403,0.7220902442932129,0.6974790096282959,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9908297061920166,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6067227125167847,0.7220902442932129,0.6420168280601501,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9868049621582031,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5596638917922974,0.7220902442932129,0.5915966629981995,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9807244539260864,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.5310924649238586,0.7220902442932129,0.5579832196235657,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7375296950340271},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.989188015460968,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.48739495873451233,0.7220902442932129,0.5159664154052734,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7375296950340271},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9949907064437866,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.46890756487846375,0.7220902442932129,0.4756302535533905,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7375296950340271},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9929393529891968,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.44873949885368347,0.7220902442932129,0.4638655483722687,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7220902442932129},{"x":0.440336138010025,"y":0.7220902442932129},{"x":0.440336138010025,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9906774163246155,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.4084033668041229,0.7220902442932129,0.440336138010025,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7220902442932129},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7220902442932129},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7375296950340271},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9884945154190063,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.37310925126075745,0.7220902442932129,0.40168067812919617,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7220902442932129},{"x":0.756302535533905,"y":0.7220902442932129},{"x":0.756302535533905,"y":0.7375296950340271},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9863173961639404,"dir":"ltr","boundary":[0.36810925126075744,0.7150902442932129,0.761302535533905,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9473673701286316,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7361344695091248,0.7422803044319153,0.7579832077026367,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9807249307632446,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6974790096282959,0.7434679269790649,0.7277311086654663,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9951227903366089,"dir":"rtl","str":"نقاط","boundary":[0.6638655662536621,0.7434679269790649,0.6857143044471741,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9961606860160828,"dir":"rtl","str":"گوشه","boundary":[0.6151260733604431,0.7434679269790649,0.6453781723976135,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9951220750808716,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6000000238418579,0.7434679269790649,0.6084033846855164,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9854176044464111,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5714285969734192,0.7434679269790649,0.5915966629981995,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9931946992874146,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.5126050710678101,0.7434679269790649,0.5579832196235657,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7434679269790649},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7434679269790649},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7600950002670288},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9761946201324463,"dir":"rtl","str":"جبری","boundary":[0.46722689270973206,0.7434679269790649,0.4957983195781708,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7589073777198792},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9848281145095825,"dir":"ltr","boundary":[0.46222689270973205,0.7352803044319153,0.7629832077026367,0.7659073777198792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7672209143638611},{"x":0.756302535533905,"y":0.7672209143638611},{"x":0.756302535533905,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9638391733169556,"dir":"rtl","str":"۴.۲","boundary":[0.7394958138465881,0.7672209143638611,0.756302535533905,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9923352003097534,"dir":"rtl","str":"شمارش","boundary":[0.6890756487846375,0.7672209143638611,0.7277311086654663,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9878063201904297,"dir":"rtl","str":"جوابهای","boundary":[0.6151260733604431,0.7672209143638611,0.6689075827598572,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9875243306159973,"dir":"rtl","str":"پایهای","boundary":[0.5697479248046875,0.7672209143638611,0.6000000238418579,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9963445663452148,"dir":"rtl","str":"موجه","boundary":[0.5226891040802002,0.7672209143638611,0.5546218752861023,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9959267377853394,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5008403658866882,0.7672209143638611,0.5142857432365417,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7826603055000305},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.991430938243866,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.48067227005958557,0.7672209143638611,0.4941176474094391,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7672209143638611},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7672209143638611},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7826603055000305},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.8825260400772095,"dir":"rtl","str":"مسئلۂ","boundary":[0.4302521049976349,0.7672209143638611,0.46554622054100037,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7672209143638611},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7672209143638611},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7826603055000305},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9834616780281067,"dir":"rtl","str":"LP","boundary":[0.3966386616230011,0.7672209143638611,0.41848739981651306,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7885985970497131},{"x":0.756302535533905,"y":0.7885985970497131},{"x":0.756302535533905,"y":0.805225670337677},{"x":0.7361344695091248,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9641867876052856,"dir":"rtl","str":"۵.۲","boundary":[0.7344537973403931,0.7885985970497131,0.756302535533905,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7885985970497131},{"x":0.729411780834198,"y":0.805225670337677},{"x":0.6789916157722473,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9887658953666687,"dir":"rtl","str":"الگوریتم","boundary":[0.6789916157722473,0.7885985970497131,0.729411780834198,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6689075827598572,"y":0.805225670337677},{"x":0.6151260733604431,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9908655285835266,"dir":"rtl","str":"سیمپلکس","boundary":[0.6151260733604431,0.7897862195968628,0.6689075827598572,0.805225670337677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7672209143638611},{"x":0.756302535533905,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7579832077026367,"y":0.805225670337677},{"x":0.3983193337917328,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9772477149963379,"dir":"ltr","boundary":[0.3916386616230011,0.7602209143638611,0.7629832077026367,0.812225670337677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.40380048751831055},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4026128351688385},{"x":0.24873949587345123,"y":0.41092637181282043},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9704105854034424,"str":"هفت","boundary":[0.21680672466754913,0.40380048751831055,0.24873949587345123,0.41092637181282043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.40380048751831055},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4026128351688385},{"x":0.24873949587345123,"y":0.41092637181282043},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9704105854034424,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.39680048751831054,0.25373949587345124,0.41792637181282044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2218487411737442,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21848739683628082,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.6761253476142883,"str":"ا","boundary":[0.21848739683628082,0.4726840853691101,0.2218487411737442,0.48099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2218487411737442,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21848739683628082,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.6761253476142883,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.4656840853691101,0.2268487411737442,0.48799762201309205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2235294133424759,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.4089398980140686,"str":"۳","boundary":[0.21848739683628082,0.49406176805496216,0.2235294133424759,0.5035629272460938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2235294133424759,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.4089398980140686,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.48706176805496215,0.2285294133424759,0.5105629272460938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5166270732879639},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.6290676593780518,"str":"۴","boundary":[0.2201680690050125,0.5166270732879639,0.22521008551120758,0.5273159146308899]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5166270732879639},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.6290676593780518,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.5096270732879639,0.23021008551120759,0.5343159146308899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5415676832199097},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5415676832199097},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5498812198638916},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.921642005443573,"str":"۱۰","boundary":[0.21848739683628082,0.5415676832199097,0.23025210201740265,0.5498812198638916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5415676832199097},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5415676832199097},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5498812198638916},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.921642005443573,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.5345676832199097,0.23525210201740265,0.5568812198638916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5641329884529114},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5641329884529114},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.8080571293830872,"str":"۲۸","boundary":[0.21680672466754913,0.5641329884529114,0.23361344635486603,0.5724465847015381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5641329884529114},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5641329884529114},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.8080571293830872,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5571329884529114,0.23861344635486603,0.5794465847015381],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5855106711387634},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5855106711387634},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5961995124816895},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.902762770652771,"str":"۴۸","boundary":[0.21848739683628082,0.5855106711387634,0.23361344635486603,0.5961995124816895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5855106711387634},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5855106711387634},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5961995124816895},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.902762770652771,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.5785106711387634,0.23861344635486603,0.6031995124816895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6057007312774658},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6057007312774658},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6187648177146912},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.8828744888305664,"str":"۷۳","boundary":[0.21848739683628082,0.6057007312774658,0.23361344635486603,0.6187648177146912]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6306413412094116},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6294536590576172},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6425178050994873},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9224931001663208,"str":"۸۶","boundary":[0.21344538033008575,0.6306413412094116,0.23529411852359772,0.6425178050994873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6057007312774658},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6045130491256714},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6425178050994873},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9026837944984436,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.5987007312774658,0.2419747906923294,0.6495178050994873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6104512810707092},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.5821003317832947,"str":"}","boundary":[0.21512605249881744,0.6187648177146912,0.23361344635486603,0.6104512810707092]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6104512810707092},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.5821003317832947,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6117648177146912,0.23861344635486603,0.6174512810707092],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6781472563743591},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6781472563743591},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9400683641433716,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21680672466754913,0.6781472563743591,0.23361344635486603,0.6864607930183411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6781472563743591},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6781472563743591},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9400683641433716,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6711472563743591,0.23861344635486603,0.6934607930183411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7007125616073608},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7007125616073608},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9355340600013733,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21848739683628082,0.7007125616073608,0.24201680719852448,0.7090261578559875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7007125616073608},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7007125616073608},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9355340600013733,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.6937125616073608,0.24701680719852448,0.7160261578559876],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7232779264450073},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7232779264450073},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9437406063079834,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21848739683628082,0.7232779264450073,0.24369747936725616,0.7315914630889893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7232779264450073},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7232779264450073},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7315914630889893},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9437406063079834,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.7162779264450073,0.24869747936725617,0.7385914630889893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7446556091308594},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7446556091308594},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7565320730209351},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.956536054611206,"str":"۱۱۴","boundary":[0.21680672466754913,0.7446556091308594,0.24369747936725616,0.7565320730209351]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7446556091308594},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7446556091308594},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7565320730209351},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.956536054611206,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7376556091308594,0.24869747936725617,0.7635320730209351],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7695962190628052},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7695962190628052},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9217647910118103,"str":"۱۲۰","boundary":[0.21848739683628082,0.7695962190628052,0.24201680719852448,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7695962190628052},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7695962190628052},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9217647910118103,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.7625962190628052,0.24701680719852448,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7909738421440125},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7897862195968628},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8016626834869385},{"x":0.21848739683628082,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.6755127310752869,"str":"۱۲۲","boundary":[0.21680672466754913,0.7909738421440125,0.24537815153598785,0.8016626834869385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7909738421440125},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7897862195968628},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8016626834869385},{"x":0.21848739683628082,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.6755127310752869,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7839738421440124,0.25037815153598786,0.8086626834869385],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/2debcf55f58c4818/pages/STCaEWeovjRhOUHZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2debcf55f58c4818/pages/AHYKqINSRhwCaHBU.jpg","blurred":"/storage/books/2debcf55f58c4818/pages/TPnHCxaRiJzSjIim.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003559776885168893,0.000151073953035042,0.9986781300536725,0.9990353614366536]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.13301663100719452},{"x":0.7546218633651733,"y":0.13301663100719452},{"x":0.7546218633651733,"y":0.14845605194568634},{"x":0.7378151416778564,"y":0.14845605194568634}]},"confidence":0.9772855639457703,"dir":"rtl","str":"۶.۲","boundary":[0.7378151416778564,0.13301663100719452,0.7546218633651733,0.14845605194568634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.13301663100719452},{"x":0.7277311086654663,"y":0.13301663100719452},{"x":0.7277311086654663,"y":0.14845605194568634},{"x":0.7042016983032227,"y":0.14845605194568634}]},"confidence":0.9922558069229126,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7042016983032227,0.13301663100719452,0.7277311086654663,0.14845605194568634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.13420426845550537},{"x":0.6907563209533691,"y":0.13301663100719452},{"x":0.6907563209533691,"y":0.14845605194568634},{"x":0.6403361558914185,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.9919682741165161,"dir":"rtl","str":"ماتریسی","boundary":[0.6403361558914185,0.13420426845550537,0.6907563209533691,0.14845605194568634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.13420426845550537},{"x":0.6285714507102966,"y":0.13420426845550537},{"x":0.6285714507102966,"y":0.1496437042951584},{"x":0.610084056854248,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.995425283908844,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.610084056854248,0.13420426845550537,0.6285714507102966,0.1496437042951584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.13420426845550537},{"x":0.5882353186607361,"y":0.13420426845550537},{"x":0.5882353186607361,"y":0.1496437042951584},{"x":0.5361344814300537,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.9917762279510498,"dir":"rtl","str":"سیمپلکس","boundary":[0.5361344814300537,0.13420426845550537,0.5882353186607361,0.1496437042951584]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.13420426845550537},{"x":0.7546218633651733,"y":0.13301663100719452},{"x":0.7546218633651733,"y":0.14845605194568634},{"x":0.5361344814300537,"y":0.1496437042951584}]},"confidence":0.9904831051826477,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.12720426845550536,0.7596218633651733,0.15545605194568635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.15795724093914032},{"x":0.756302535533905,"y":0.15795724093914032},{"x":0.756302535533905,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7378151416778564,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9072383642196655,"dir":"rtl","str":"۷.۲","boundary":[0.7378151416778564,0.15795724093914032,0.756302535533905,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.15795724093914032},{"x":0.729411780834198,"y":0.15795724093914032},{"x":0.729411780834198,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6773109436035156,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9863389134407043,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6773109436035156,0.15795724093914032,0.729411780834198,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6638655662536621,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6638655662536621,"y":0.1722090244293213},{"x":0.63193279504776,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9888138771057129,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.63193279504776,0.15795724093914032,0.6638655662536621,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6151260733604431,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6151260733604431,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5899159908294678,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9874764084815979,"dir":"rtl","str":"BFS","boundary":[0.5899159908294678,0.15795724093914032,0.6151260733604431,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5815126299858093,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5815126299858093,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5546218752861023,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9906342029571533,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.5546218752861023,0.15795724093914032,0.5815126299858093,0.1722090244293213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.15795724093914032},{"x":0.756302535533905,"y":0.15795724093914032},{"x":0.756302535533905,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5546218752861023,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9772462844848633,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.1509572409391403,0.761302535533905,0.1792090244293213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7546218633651733,"y":0.17814727127552032},{"x":0.756302535533905,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7361344695091248,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9408717155456543,"dir":"rtl","str":"۸.۲","boundary":[0.7344537973403931,0.17933492362499237,0.756302535533905,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7277311086654663,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7277311086654663,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6957983374595642,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9870238304138184,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6957983374595642,0.17933492362499237,0.7277311086654663,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6773109436035156,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6789916157722473,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6655462384223938,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9840133786201477,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.6655462384223938,0.17933492362499237,0.6789916157722473,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6554622054100037,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6554622054100037,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6336134672164917,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.952833354473114,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6336134672164917,0.18052256107330322,0.6554622054100037,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.19952493906021118},{"x":0.756302535533905,"y":0.19952493906021118},{"x":0.756302535533905,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9101453423500061,"dir":"rtl","str":"۹.۲","boundary":[0.7361344695091248,0.19952493906021118,0.756302535533905,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.20071259140968323},{"x":0.729411780834198,"y":0.20071259140968323},{"x":0.729411780834198,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9924265742301941,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6941176652908325,0.20071259140968323,0.729411780834198,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6773109436035156,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6773109436035156,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6033613681793213,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9881312251091003,"dir":"rtl","str":"چهارگزینهای","boundary":[0.6033613681793213,0.20071259140968323,0.6773109436035156,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7546218633651733,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7546218633651733,"y":0.23990498483181},{"x":0.7226890921592712,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9322428107261658,"dir":"rtl","str":"۱۰.۲","boundary":[0.7226890921592712,0.22209025919437408,0.7546218633651733,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7159664034843445,"y":0.23990498483181},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9838756918907166,"dir":"rtl","str":"خودآزمایی","boundary":[0.6554622054100037,0.22209025919437408,0.7159664034843445,0.23990498483181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7546218633651733,"y":0.17933492362499237},{"x":0.756302535533905,"y":0.23990498483181},{"x":0.605042040348053,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9717805981636047,"dir":"ltr","boundary":[0.5983613681793213,0.17352256107330322,0.761302535533905,0.24690498483181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7815126180648804,"y":0.285035640001297},{"x":0.7579832077026367,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9930616021156311,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7579832077026367,0.2695961892604828,0.7815126180648804,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7445378303527832,"y":0.285035640001297},{"x":0.729411780834198,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.7013419270515442,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.729411780834198,0.2695961892604828,0.7445378303527832,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7277311086654663,"y":0.285035640001297},{"x":0.6991596817970276,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9954453110694885,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6991596817970276,0.2695961892604828,0.7277311086654663,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6857143044471741,"y":0.285035640001297},{"x":0.6369748115539551,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9893585443496704,"dir":"rtl","str":"جوابها","boundary":[0.6369748115539551,0.2695961892604828,0.6857143044471741,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2695961892604828},{"x":0.63193279504776,"y":0.2695961892604828},{"x":0.63193279504776,"y":0.285035640001297},{"x":0.6268907785415649,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9925907254219055,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6268907785415649,0.2695961892604828,0.63193279504776,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6151260733604431,"y":0.285035640001297},{"x":0.5848739743232727,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9941735863685608,"dir":"rtl","str":"حالات","boundary":[0.5848739743232727,0.2695961892604828,0.6151260733604431,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5680672526359558,"y":0.285035640001297},{"x":0.5478991866111755,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9927712678909302,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.5478991866111755,0.2695961892604828,0.5680672526359558,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5327731370925903,"y":0.285035640001297},{"x":0.5109243988990784,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9955959320068359,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5109243988990784,0.2695961892604828,0.5327731370925903,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4924369752407074,"y":0.285035640001297},{"x":0.43361344933509827,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9910414814949036,"dir":"rtl","str":"سیمپلکس","boundary":[0.43361344933509827,0.2695961892604828,0.4924369752407074,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9470773935317993,"dir":"rtl","str":"۱.۳","boundary":[0.7361344695091248,0.2921615242958069,0.7579832077026367,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9944384694099426,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7058823704719543,0.2921615242958069,0.7310924530029297,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6386554837226868,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9900195598602295,"dir":"rtl","str":"جوابهای","boundary":[0.6386554837226868,0.2921615242958069,0.6941176652908325,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6201680898666382,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5915966629981995,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9960164427757263,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.5915966629981995,0.2921615242958069,0.6201680898666382,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2921615242958069},{"x":0.578151285648346,"y":0.2921615242958069},{"x":0.578151285648346,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5714285969734192,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9966377019882202,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5714285969734192,0.2921615242958069,0.578151285648346,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5579832196235657,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5445378422737122,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9939851760864258,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.5445378422737122,0.2921615242958069,0.5579832196235657,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5327731370925903,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5327731370925903,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5210084319114685,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9880514144897461,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5210084319114685,0.29097387194633484,0.5327731370925903,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5058823823928833,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5058823823928833,"y":0.30878859758377075},{"x":0.46722689270973206,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.8807038068771362,"dir":"rtl","str":"مسئلۂ","boundary":[0.46722689270973206,0.29097387194633484,0.5058823823928833,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4571428596973419,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4571428596973419,"y":0.30878859758377075},{"x":0.43865546584129333,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9840052127838135,"dir":"rtl","str":"LP","boundary":[0.43865546584129333,0.29097387194633484,0.4571428596973419,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.31353920698165894},{"x":0.756302535533905,"y":0.31353920698165894},{"x":0.756302535533905,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9707716703414917,"dir":"rtl","str":"۲.۳","boundary":[0.7361344695091248,0.31353920698165894,0.756302535533905,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7260504364967346,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9924038052558899,"dir":"rtl","str":"تباهیدگی","boundary":[0.6739495992660522,0.31353920698165894,0.7260504364967346,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9964044094085693,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6554622054100037,0.3147268295288086,0.6605042219161987,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9953997731208801,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.6184874176979065,0.3147268295288086,0.6420168280601501,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9827240109443665,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5966386795043945,0.3147268295288086,0.6067227125167847,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9923996925354004,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.5747899413108826,0.3147268295288086,0.5915966629981995,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5680672526359558,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5310924649238586,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9962759613990784,"dir":"rtl","str":"افتادن","boundary":[0.5310924649238586,0.3147268295288086,0.5680672526359558,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5193277597427368,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5058823823928833,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9941956996917725,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5058823823928833,0.3147268295288086,0.5193277597427368,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3147268295288086},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3147268295288086},{"x":0.49915966391563416,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4773109257221222,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9959855675697327,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.4773109257221222,0.3147268295288086,0.49915966391563416,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4571428596973419,"y":0.33135393261909485},{"x":0.40672269463539124,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.991633415222168,"dir":"rtl","str":"سیمپلکس","boundary":[0.40672269463539124,0.3147268295288086,0.4571428596973419,0.33135393261909485]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7815126180648804,"y":0.33135393261909485},{"x":0.40672269463539124,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800493717193604,"dir":"ltr","boundary":[0.40172269463539123,0.2625961892604828,0.7865126180648804,0.33835393261909485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.33847981691360474},{"x":0.756302535533905,"y":0.33847981691360474},{"x":0.756302535533905,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7378151416778564,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9663301110267639,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.7378151416778564,0.33847981691360474,0.756302535533905,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7310924530029297,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7310924530029297,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7092437148094177,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9932264089584351,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7092437148094177,0.33847981691360474,0.7310924530029297,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6890756487846375,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6890756487846375,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6369748115539551,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9905303716659546,"dir":"rtl","str":"سیمپلکس","boundary":[0.6369748115539551,0.33847981691360474,0.6890756487846375,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6168067455291748,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6168067455291748,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5243697762489319,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9894892573356628,"dir":"rtl","str":"تجدیدنظرشده","boundary":[0.5243697762489319,0.33847981691360474,0.6168067455291748,0.35391923785209656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.33847981691360474},{"x":0.756302535533905,"y":0.33847981691360474},{"x":0.756302535533905,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5243697762489319,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.987365186214447,"dir":"ltr","boundary":[0.5193697762489319,0.33147981691360473,0.761302535533905,0.36091923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.36104512214660645},{"x":0.756302535533905,"y":0.36104512214660645},{"x":0.756302535533905,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9734026193618774,"dir":"rtl","str":"۴.۳","boundary":[0.7411764860153198,0.36104512214660645,0.756302535533905,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.36104512214660645},{"x":0.729411780834198,"y":0.36104512214660645},{"x":0.729411780834198,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9891435503959656,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7092437148094177,0.36104512214660645,0.729411780834198,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6907563209533691,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9934422969818115,"dir":"rtl","str":"سیمپلکس","boundary":[0.6369748115539551,0.36104512214660645,0.6907563209533691,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6151260733604431,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9944669008255005,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5966386795043945,0.36104512214660645,0.6151260733604431,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5815126299858093,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9905207753181458,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.5495798587799072,0.36104512214660645,0.5815126299858093,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.36104512214660645},{"x":0.534453809261322,"y":0.36104512214660645},{"x":0.534453809261322,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9765225052833557,"dir":"rtl","str":"LP","boundary":[0.5109243988990784,0.36104512214660645,0.534453809261322,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.36104512214660645},{"x":0.507563054561615,"y":0.36104512214660645},{"x":0.507563054561615,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9856321811676025,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5008403658866882,0.36104512214660645,0.507563054561615,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.36104512214660645},{"x":0.489075630903244,"y":0.36104512214660645},{"x":0.489075630903244,"y":0.3776721954345703},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9827122688293457,"dir":"rtl","str":"کران","boundary":[0.47058823704719543,0.36104512214660645,0.489075630903244,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4588235318660736,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9800758957862854,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.4420168101787567,0.36104512214660645,0.4588235318660736,0.3776721954345703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.36104512214660645},{"x":0.756302535533905,"y":0.36104512214660645},{"x":0.756302535533905,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9866961240768433,"dir":"ltr","boundary":[0.4370168101787567,0.35404512214660644,0.761302535533905,0.3846721954345703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7546218633651733,"y":0.38361045718193054},{"x":0.756302535533905,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9673032760620117,"dir":"rtl","str":"۵.۳","boundary":[0.7361344695091248,0.38361045718193054,0.756302535533905,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7277311086654663,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6957983374595642,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9876989722251892,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6941176652908325,0.38361045718193054,0.7277311086654663,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6773109436035156,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6773109436035156,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6672269105911255,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9834685325622559,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.6655462384223938,0.38361045718193054,0.6773109436035156,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6554622054100037,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6554622054100037,"y":0.39904987812042236},{"x":0.63193279504776,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9615373015403748,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.63193279504776,0.3847981095314026,0.6554622054100037,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3824228048324585},{"x":0.756302535533905,"y":0.3978622257709503},{"x":0.63193279504776,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9763041138648987,"dir":"ltr","boundary":[0.62693279504776,0.37661045718193054,0.761302535533905,0.4048622257709503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4049881100654602},{"x":0.756302535533905,"y":0.4049881100654602},{"x":0.756302535533905,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9724287986755371,"dir":"rtl","str":"۶.۳","boundary":[0.7361344695091248,0.4049881100654602,0.756302535533905,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7277311086654663,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6957983374595642,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9933889508247375,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6957983374595642,0.4049881100654602,0.7277311086654663,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9871699213981628,"dir":"rtl","str":"چهارگزینهای","boundary":[0.6067227125167847,0.40617576241493225,0.6789916157722473,0.42161521315574646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.40617576241493225},{"x":0.756302535533905,"y":0.40380048751831055},{"x":0.756302535533905,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9864789843559265,"dir":"ltr","boundary":[0.6017227125167847,0.39917576241493224,0.761302535533905,0.42861521315574647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7546218633651733,"y":0.42636579275131226},{"x":0.756302535533905,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9026057720184326,"dir":"rtl","str":"۷.۳","boundary":[0.7361344695091248,0.42636579275131226,0.756302535533905,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6655462384223938,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9835394024848938,"dir":"rtl","str":"خودآزمایی","boundary":[0.6655462384223938,0.42636579275131226,0.7243697643280029,0.4429928660392761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4251781404018402},{"x":0.756302535533905,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6655462384223938,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9633060097694397,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.41936579275131225,0.761302535533905,0.44999286603927613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7815126180648804,"y":0.489311158657074},{"x":0.756302535533905,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.993884801864624,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.4750593900680542,0.7815126180648804,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7445378303527832,"y":0.489311158657074},{"x":0.7310924530029297,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9624454975128174,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7310924530029297,0.4750593900680542,0.7445378303527832,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7260504364967346,"y":0.489311158657074},{"x":0.6773109436035156,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.990788459777832,"dir":"rtl","str":"دوگانگی","boundary":[0.6773109436035156,0.4750593900680542,0.7260504364967346,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6655462384223938,"y":0.489311158657074},{"x":0.658823549747467,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9793199300765991,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.658823549747467,0.4750593900680542,0.6655462384223938,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6521008610725403,"y":0.489311158657074},{"x":0.6184874176979065,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9941442012786865,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6184874176979065,0.4750593900680542,0.6521008610725403,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6000000238418579,"y":0.489311158657074},{"x":0.5445378422737122,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.993199348449707,"dir":"rtl","str":"حساسیت","boundary":[0.5445378422737122,0.4750593900680542,0.6000000238418579,0.489311158657074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7815126180648804,"y":0.489311158657074},{"x":0.5445378422737122,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.989637553691864,"dir":"ltr","boundary":[0.5395378422737122,0.4680593900680542,0.7865126180648804,0.496311158657074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9632213115692139,"dir":"rtl","str":"۱.۴","boundary":[0.7378151416778564,0.4976246953010559,0.7579832077026367,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4976246953010559},{"x":0.729411780834198,"y":0.4976246953010559},{"x":0.729411780834198,"y":0.5130641460418701},{"x":0.702521026134491,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.8713101744651794,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.702521026134491,0.4976246953010559,0.729411780834198,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5130641460418701},{"x":0.653781533241272,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9939807057380676,"dir":"rtl","str":"ساختن","boundary":[0.653781533241272,0.4976246953010559,0.6924369931221008,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5130641460418701},{"x":0.605042040348053,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.848352313041687,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.605042040348053,0.4976246953010559,0.6403361558914185,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5130641460418701},{"x":0.561344563961029,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9874610304832458,"dir":"rtl","str":"دوگان","boundary":[0.561344563961029,0.4976246953010559,0.5966386795043945,0.5130641460418701]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5130641460418701},{"x":0.561344563961029,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9329034090042114,"dir":"ltr","boundary":[0.556344563961029,0.4906246953010559,0.7629832077026367,0.5200641460418701],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.519002377986908},{"x":0.756302535533905,"y":0.519002377986908},{"x":0.756302535533905,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.955335795879364,"dir":"rtl","str":"۲.۴","boundary":[0.7361344695091248,0.519002377986908,0.756302535533905,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.519002377986908},{"x":0.729411780834198,"y":0.519002377986908},{"x":0.729411780834198,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.996983528137207,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.6957983374595642,0.519002377986908,0.729411780834198,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9916300773620605,"dir":"rtl","str":"جوابهای","boundary":[0.6268907785415649,0.5201900005340576,0.6773109436035156,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.8567076325416565,"dir":"rtl","str":"مسئلۂ","boundary":[0.5764706134796143,0.5201900005340576,0.6134454011917114,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9881830215454102,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.5411764979362488,0.5201900005340576,0.5680672526359558,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9852190613746643,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5260504484176636,0.5201900005340576,0.5327731370925903,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5368170738220215},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.991754949092865,"dir":"rtl","str":"دوگان","boundary":[0.48739495873451233,0.5201900005340576,0.5176470875740051,0.5368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.519002377986908},{"x":0.756302535533905,"y":0.519002377986908},{"x":0.756302535533905,"y":0.5356294512748718},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9674301743507385,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.512002377986908,0.761302535533905,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5439429879188538},{"x":0.756302535533905,"y":0.5439429879188538},{"x":0.756302535533905,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9585904479026794,"dir":"rtl","str":"۳.۴","boundary":[0.7361344695091248,0.5439429879188538,0.756302535533905,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5439429879188538},{"x":0.729411780834198,"y":0.5439429879188538},{"x":0.729411780834198,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9913151860237122,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.6941176652908325,0.5439429879188538,0.729411780834198,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9929893612861633,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6352941393852234,0.5439429879188538,0.6857143044471741,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.8801067471504211,"dir":"rtl","str":"مسئلۂ","boundary":[0.5848739743232727,0.5439429879188538,0.6235294342041016,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9893880486488342,"dir":"rtl","str":"دوگان","boundary":[0.5445378422737122,0.5439429879188538,0.5747899413108826,0.5581947565078735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5439429879188538},{"x":0.756302535533905,"y":0.5439429879188538},{"x":0.756302535533905,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.965229868888855,"dir":"ltr","boundary":[0.5395378422737122,0.5369429879188538,0.761302535533905,0.5651947565078735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5641329884529114},{"x":0.756302535533905,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7579832077026367,"y":0.58076012134552},{"x":0.7411764860153198,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9661400318145752,"dir":"rtl","str":"۴.۴","boundary":[0.7394958138465881,0.5641329884529114,0.7579832077026367,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7260504364967346,"y":0.58076012134552},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9907239079475403,"dir":"rtl","str":"سیمپلکس","boundary":[0.6739495992660522,0.5641329884529114,0.7260504364967346,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9925023317337036,"dir":"rtl","str":"دوگان","boundary":[0.6218487620353699,0.5653206706047058,0.6521008610725403,0.5819477438926697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5653206706047058},{"x":0.756302535533905,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9863999485969543,"dir":"ltr","boundary":[0.6168487620353699,0.5583206706047058,0.7629832077026367,0.5889477438926697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.589073657989502},{"x":0.7546218633651733,"y":0.589073657989502},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9361231923103333,"dir":"rtl","str":"۵.۴","boundary":[0.7361344695091248,0.589073657989502,0.7546218633651733,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.589073657989502},{"x":0.7277311086654663,"y":0.589073657989502},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9952144026756287,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6957983374595642,0.589073657989502,0.7277311086654663,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.589073657989502},{"x":0.6789916157722473,"y":0.589073657989502},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9912787675857544,"dir":"rtl","str":"حساسیت","boundary":[0.6268907785415649,0.589073657989502,0.6789916157722473,0.6033254265785217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.589073657989502},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9808652997016907,"dir":"ltr","boundary":[0.6218907785415649,0.582073657989502,0.7596218633651733,0.6103254265785217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6104512810707092},{"x":0.756302535533905,"y":0.6104512810707092},{"x":0.756302535533905,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8479897379875183,"dir":"rtl","str":"۶.۴","boundary":[0.7378151416778564,0.6104512810707092,0.756302535533905,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6104512810707092},{"x":0.729411780834198,"y":0.6104512810707092},{"x":0.729411780834198,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9893638491630554,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6957983374595642,0.6104512810707092,0.729411780834198,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.980146586894989,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6672269105911255,0.6104512810707092,0.6924369931221008,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9776304364204407,"dir":"rtl","str":"پارامتری","boundary":[0.6067227125167847,0.6104512810707092,0.6504201889038086,0.6270784139633179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6104512810707092},{"x":0.756302535533905,"y":0.6104512810707092},{"x":0.756302535533905,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9629420042037964,"dir":"ltr","boundary":[0.6017227125167847,0.6034512810707092,0.761302535533905,0.6340784139633179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9675139784812927,"dir":"rtl","str":"۷.۴","boundary":[0.7378151416778564,0.6342042684555054,0.7579832077026367,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9887813925743103,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6957983374595642,0.6342042684555054,0.7277311086654663,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9855425357818604,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.6655462384223938,0.6353919506072998,0.6789916157722473,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9654691219329834,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6336134672164917,0.6353919506072998,0.6554622054100037,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6555819511413574},{"x":0.756302535533905,"y":0.6555819511413574},{"x":0.756302535533905,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9659663438796997,"dir":"rtl","str":"۸.۴","boundary":[0.7378151416778564,0.6555819511413574,0.756302535533905,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9921447038650513,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6941176652908325,0.6567695736885071,0.7277311086654663,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6067227125167847,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9877551794052124,"dir":"rtl","str":"چهارگزینهای","boundary":[0.605042040348053,0.6567695736885071,0.6789916157722473,0.6722090244293213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6067227125167847,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9824334979057312,"dir":"ltr","boundary":[0.600042040348053,0.6283919506072998,0.7629832077026367,0.6792090244293213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6781472563743591},{"x":0.756302535533905,"y":0.6781472563743591},{"x":0.756302535533905,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9276805520057678,"dir":"rtl","str":"۹.۴","boundary":[0.7361344695091248,0.6781472563743591,0.756302535533905,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9883586168289185,"dir":"rtl","str":"خودآزمایی","boundary":[0.6655462384223938,0.6781472563743591,0.7260504364967346,0.6959620118141174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6781472563743591},{"x":0.756302535533905,"y":0.6769596338272095},{"x":0.756302535533905,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.973189115524292,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.6711472563743591,0.761302535533905,0.7029620118141174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9887588620185852,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.7232779264450073,0.7798319458961487,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.724465548992157},{"x":0.7428571581840515,"y":0.724465548992157},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9159045815467834,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7277311086654663,0.724465548992157,0.7428571581840515,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.724465548992157},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9890934824943542,"dir":"rtl","str":"مدلهای","boundary":[0.6739495992660522,0.724465548992157,0.7226890921592712,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.724465548992157},{"x":0.6554622054100037,"y":0.724465548992157},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9924418926239014,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.6369748115539551,0.724465548992157,0.6554622054100037,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.724465548992157},{"x":0.6268907785415649,"y":0.724465548992157},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9786049723625183,"dir":"rtl","str":"ونقل","boundary":[0.6016806960105896,0.724465548992157,0.6268907785415649,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.724465548992157},{"x":0.5899159908294678,"y":0.724465548992157},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9870730638504028,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5848739743232727,0.724465548992157,0.5899159908294678,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.724465548992157},{"x":0.578151285648346,"y":0.724465548992157},{"x":0.578151285648346,"y":0.7399049997329712},{"x":0.534453809261322,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9864034056663513,"dir":"rtl","str":"تخصیص","boundary":[0.534453809261322,0.724465548992157,0.578151285648346,0.7399049997329712]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.724465548992157},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7387173175811768},{"x":0.534453809261322,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9809784293174744,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.717465548992157,0.7848319458961487,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9527407884597778,"dir":"rtl","str":"۱.۵","boundary":[0.7361344695091248,0.7470308542251587,0.7546218633651733,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7470308542251587},{"x":0.729411780834198,"y":0.7470308542251587},{"x":0.729411780834198,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9922333359718323,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7058823704719543,0.7470308542251587,0.729411780834198,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9909958243370056,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6605042219161987,0.7470308542251587,0.6957983374595642,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9686149954795837,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6302521228790283,0.7470308542251587,0.6571428775787354,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9798688888549805,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.5899159908294678,0.7470308542251587,0.6168067455291748,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9810312390327454,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.5495798587799072,0.7470308542251587,0.5731092691421509,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5428571701049805,"y":0.764845609664917},{"x":0.5193277597427368,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9682785868644714,"dir":"rtl","str":"ونقل","boundary":[0.5193277597427368,0.7470308542251587,0.5428571701049805,0.764845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7546218633651733,"y":0.745843231678009},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5193277597427368,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9773527979850769,"dir":"ltr","boundary":[0.5143277597427368,0.7400308542251587,0.7596218633651733,0.7706579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7546218633651733,"y":0.786223292350769},{"x":0.7394958138465881,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.8830855488777161,"dir":"rtl","str":"۲.۵","boundary":[0.7394958138465881,0.7707838416099548,0.7546218633651733,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7327731251716614,"y":0.786223292350769},{"x":0.6789916157722473,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9839732646942139,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6789916157722473,0.7707838416099548,0.7327731251716614,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6655462384223938,"y":0.786223292350769},{"x":0.6403361558914185,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9924662113189697,"dir":"rtl","str":"یافتن","boundary":[0.6403361558914185,0.7707838416099548,0.6655462384223938,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6235294342041016,"y":0.786223292350769},{"x":0.6000000238418579,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9954618215560913,"dir":"rtl","str":"جواب","boundary":[0.6000000238418579,0.7707838416099548,0.6235294342041016,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5865546464920044,"y":0.786223292350769},{"x":0.5697479248046875,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.8994832038879395,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.5697479248046875,0.7707838416099548,0.5865546464920044,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5579832196235657,"y":0.786223292350769},{"x":0.5310924649238586,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9954719543457031,"dir":"rtl","str":"موجه","boundary":[0.5310924649238586,0.7707838416099548,0.5579832196235657,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5210084319114685,"y":0.786223292350769},{"x":0.4957983195781708,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.994527280330658,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.4957983195781708,0.7707838416099548,0.5210084319114685,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7707838416099548},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7707838416099548},{"x":0.48739495873451233,"y":0.786223292350769},{"x":0.46722689270973206,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9901577234268188,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.46722689270973206,0.7707838416099548,0.48739495873451233,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7707838416099548},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7707838416099548},{"x":0.45378151535987854,"y":0.786223292350769},{"x":0.43529412150382996,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9949219226837158,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.43529412150382996,0.7707838416099548,0.45378151535987854,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7707838416099548},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7707838416099548},{"x":0.41848739981651306,"y":0.786223292350769},{"x":0.3966386616230011,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9809026122093201,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.3966386616230011,0.7707838416099548,0.41848739981651306,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.7707838416099548},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7707838416099548},{"x":0.38823530077934265,"y":0.786223292350769},{"x":0.3680672347545624,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9706171751022339,"dir":"rtl","str":"ونقل","boundary":[0.3680672347545624,0.7707838416099548,0.38823530077934265,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7707838416099548},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7707838416099548},{"x":0.3529411852359772,"y":0.786223292350769},{"x":0.3210084140300751,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.987057089805603,"dir":"rtl","str":"متوازن","boundary":[0.3210084140300751,0.7707838416099548,0.3529411852359772,0.786223292350769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7546218633651733,"y":0.786223292350769},{"x":0.3210084140300751,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.975346028804779,"dir":"ltr","boundary":[0.31600841403007507,0.7637838416099548,0.7596218633651733,0.793223292350769],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7933491468429565},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7933491468429565},{"x":0.4957983195781708,"y":0.805225670337677},{"x":0.4773109257221222,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9809050559997559,"str":"چهار","boundary":[0.4773109257221222,0.7933491468429565,0.4957983195781708,0.805225670337677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7933491468429565},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7933491468429565},{"x":0.4957983195781708,"y":0.805225670337677},{"x":0.4773109257221222,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9809050559997559,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.7863491468429565,0.5007983195781708,0.812225670337677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.13539192080497742},{"x":0.24537815153598785,"y":0.13657957315444946},{"x":0.24537815153598785,"y":0.1448931097984314},{"x":0.21848739683628082,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.8928899765014648,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21848739683628082,0.13539192080497742,0.24537815153598785,0.1448931097984314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.13539192080497742},{"x":0.24537815153598785,"y":0.13657957315444946},{"x":0.24537815153598785,"y":0.1448931097984314},{"x":0.21848739683628082,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.8928899765014648,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.1283919208049774,0.25037815153598786,0.1518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.15795724093914032},{"x":0.24369747936725616,"y":0.15676960349082947},{"x":0.24369747936725616,"y":0.16864608228206635},{"x":0.21680672466754913,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9241295456886292,"str":"۱۴۲","boundary":[0.21680672466754913,0.15795724093914032,0.24369747936725616,0.16864608228206635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.15795724093914032},{"x":0.24369747936725616,"y":0.15676960349082947},{"x":0.24369747936725616,"y":0.16864608228206635},{"x":0.21680672466754913,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9241295456886292,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.1509572409391403,0.24869747936725617,0.17564608228206635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.18171021342277527},{"x":0.24033613502979279,"y":0.18052256107330322},{"x":0.24033613502979279,"y":0.1900237500667572},{"x":0.21848739683628082,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9603403210639954,"str":"۱۶۰","boundary":[0.21848739683628082,0.18171021342277527,0.24033613502979279,0.1900237500667572]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.18171021342277527},{"x":0.24033613502979279,"y":0.18052256107330322},{"x":0.24033613502979279,"y":0.1900237500667572},{"x":0.21848739683628082,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9603403210639954,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.17471021342277526,0.2453361350297928,0.1970237500667572],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.20427553355693817},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20427553355693817},{"x":0.24369747936725616,"y":0.21377672255039215},{"x":0.21848739683628082,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9595276713371277,"str":"۱۸۷","boundary":[0.21848739683628082,0.20427553355693817,0.24369747936725616,0.21377672255039215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.20427553355693817},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20427553355693817},{"x":0.24369747936725616,"y":0.21377672255039215},{"x":0.21848739683628082,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9595276713371277,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.19727553355693817,0.24869747936725617,0.22077672255039216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.22684085369110107},{"x":0.24537815153598785,"y":0.22684085369110107},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2375296950340271},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9576144218444824,"str":"۱۹۸","boundary":[0.21680672466754913,0.22684085369110107,0.24537815153598785,0.2375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.22684085369110107},{"x":0.24537815153598785,"y":0.22684085369110107},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2375296950340271},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9576144218444824,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.21984085369110107,0.25037815153598786,0.2445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2719714939594269},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2719714939594269},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2802850306034088},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.933121383190155,"str":"۲۰۷","boundary":[0.21680672466754913,0.2719714939594269,0.24201680719852448,0.2802850306034088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2719714939594269},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2719714939594269},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2802850306034088},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.933121383190155,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2649714939594269,0.24701680719852448,0.2872850306034088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.294536828994751},{"x":0.24369747936725616,"y":0.294536828994751},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9322949051856995,"str":"۲۰۷","boundary":[0.21680672466754913,0.294536828994751,0.24369747936725616,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.294536828994751},{"x":0.24369747936725616,"y":0.294536828994751},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9322949051856995,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.28753682899475097,0.24869747936725617,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.31591448187828064},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24369747936725616,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21848739683628082,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9223065972328186,"str":"۲۲۸","boundary":[0.21680672466754913,0.31591448187828064,0.24369747936725616,0.32660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.31591448187828064},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24369747936725616,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21848739683628082,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9223065972328186,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.30891448187828063,0.24869747936725617,0.33360332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.33847981691360474},{"x":0.24537815153598785,"y":0.33847981691360474},{"x":0.24537815153598785,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21680672466754913,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.914038360118866,"str":"۲۳۷","boundary":[0.21680672466754913,0.33847981691360474,0.24537815153598785,0.34916865825653076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.33847981691360474},{"x":0.24537815153598785,"y":0.33847981691360474},{"x":0.24537815153598785,"y":0.34916865825653076},{"x":0.21680672466754913,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.914038360118866,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.33147981691360473,0.25037815153598786,0.35616865825653077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3622327744960785},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3622327744960785},{"x":0.24369747936725616,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21680672466754913,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9736486673355103,"str":"۲۴۵","boundary":[0.21680672466754913,0.3622327744960785,0.24369747936725616,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3622327744960785},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3622327744960785},{"x":0.24369747936725616,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21680672466754913,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9736486673355103,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3552327744960785,0.24869747936725617,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.38598576188087463},{"x":0.24537815153598785,"y":0.38598576188087463},{"x":0.24537815153598785,"y":0.39429929852485657},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9326945543289185,"str":"۲۵۳","boundary":[0.21680672466754913,0.38598576188087463,0.24537815153598785,0.39429929852485657]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.38598576188087463},{"x":0.24537815153598785,"y":0.38598576188087463},{"x":0.24537815153598785,"y":0.39429929852485657},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9326945543289185,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3789857618808746,0.25037815153598786,0.4012992985248566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.40855106711387634},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4073634147644043},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4168646037578583},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9554428458213806,"str":"۲۶۹","boundary":[0.21680672466754913,0.40855106711387634,0.24369747936725616,0.4168646037578583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.40855106711387634},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4073634147644043},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4168646037578583},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9554428458213806,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.40155106711387634,0.24869747936725617,0.4238646037578583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.43111640214920044},{"x":0.24201680719852448,"y":0.43111640214920044},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9435017108917236,"str":"۲۸۱","boundary":[0.21680672466754913,0.43111640214920044,0.24201680719852448,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.43111640214920044},{"x":0.24201680719852448,"y":0.43111640214920044},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9435017108917236,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.42411640214920043,0.24701680719852448,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47624704241752625},{"x":0.24033613502979279,"y":0.47624704241752625},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9024048447608948,"str":"۲۹۱","boundary":[0.21680672466754913,0.47624704241752625,0.24033613502979279,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47624704241752625},{"x":0.24033613502979279,"y":0.47624704241752625},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9024048447608948,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.46924704241752624,0.2453361350297928,0.4939358539581299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4976246953010559},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4976246953010559},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5083135366439819},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9090679287910461,"str":"۲۹۱","boundary":[0.21680672466754913,0.4976246953010559,0.24369747936725616,0.5083135366439819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4976246953010559},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4976246953010559},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5083135366439819},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9090679287910461,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4906246953010559,0.24869747936725617,0.5153135366439819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.521377682685852},{"x":0.24201680719852448,"y":0.521377682685852},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5320665240287781},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9445940256118774,"str":"۲۹۹","boundary":[0.21680672466754913,0.521377682685852,0.24201680719852448,0.5320665240287781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.521377682685852},{"x":0.24201680719852448,"y":0.521377682685852},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5320665240287781},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9445940256118774,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.514377682685852,0.24701680719852448,0.5390665240287781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5451306700706482},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5451306700706482},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5534442067146301},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9133253693580627,"str":"۳۱۲","boundary":[0.21680672466754913,0.5451306700706482,0.24369747936725616,0.5534442067146301]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5451306700706482},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5451306700706482},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5534442067146301},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9133253693580627,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5381306700706482,0.24869747936725617,0.5604442067146301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5665082931518555},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5665082931518555},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.8531485795974731,"str":"۳۱۸","boundary":[0.21848739683628082,0.5665082931518555,0.24369747936725616,0.5771971344947815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5665082931518555},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5665082931518555},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.8531485795974731,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.5595082931518555,0.24869747936725617,0.5841971344947815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5902612805366516},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5902612805366516},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6009501218795776},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8742541670799255,"str":"۳۲۱","boundary":[0.21680672466754913,0.5902612805366516,0.24369747936725616,0.6009501218795776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5902612805366516},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5902612805366516},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6009501218795776},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8742541670799255,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5832612805366516,0.24869747936725617,0.6079501218795776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6128265857696533},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6128265857696533},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6235154271125793},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9522832036018372,"str":"۳۴۷","boundary":[0.21848739683628082,0.6128265857696533,0.24369747936725616,0.6235154271125793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6128265857696533},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6128265857696533},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6235154271125793},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9522832036018372,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.6058265857696533,0.24869747936725617,0.6305154271125794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6365795731544495},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6365795731544495},{"x":0.24369747936725616,"y":0.646080732345581},{"x":0.21680672466754913,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9607032537460327,"str":"۳۵۹","boundary":[0.21680672466754913,0.6365795731544495,0.24369747936725616,0.646080732345581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6365795731544495},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6365795731544495},{"x":0.24369747936725616,"y":0.646080732345581},{"x":0.21680672466754913,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9607032537460327,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6295795731544495,0.24869747936725617,0.6530807323455811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6591448783874512},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6591448783874512},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6674584150314331},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9637814164161682,"str":"۳۷۴","boundary":[0.21680672466754913,0.6591448783874512,0.24369747936725616,0.6674584150314331]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6591448783874512},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6591448783874512},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6674584150314331},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9637814164161682,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6521448783874512,0.24869747936725617,0.6744584150314331],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6817102432250977},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6817102432250977},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6935867071151733},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9642969965934753,"str":"۳۸۶","boundary":[0.21680672466754913,0.6817102432250977,0.24369747936725616,0.6935867071151733]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6817102432250977},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6817102432250977},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6935867071151733},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9642969965934753,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6747102432250977,0.24869747936725617,0.7005867071151733],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7256532311439514},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7256532311439514},{"x":0.24369747936725616,"y":0.735154390335083},{"x":0.21680672466754913,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.8642810583114624,"str":"۳۹۹","boundary":[0.21680672466754913,0.7256532311439514,0.24369747936725616,0.735154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7256532311439514},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7256532311439514},{"x":0.24369747936725616,"y":0.735154390335083},{"x":0.21680672466754913,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.8642810583114624,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7186532311439514,0.24869747936725617,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7494061589241028},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7494061589241028},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7577196955680847},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.8936151266098022,"str":"۳۹۹","boundary":[0.21680672466754913,0.7494061589241028,0.24369747936725616,0.7577196955680847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7494061589241028},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7494061589241028},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7577196955680847},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.8936151266098022,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7424061589241028,0.24869747936725617,0.7647196955680847],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7707838416099548},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7707838416099548},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7814726829528809},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9668518304824829,"str":"۴۰۷","boundary":[0.21848739683628082,0.7707838416099548,0.24537815153598785,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7707838416099548},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7707838416099548},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7814726829528809},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9668518304824829,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.7637838416099548,0.25037815153598786,0.7884726829528809],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/2debcf55f58c4818/pages/AiCgsXjOiwefgeMU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2debcf55f58c4818/pages/BnIzLRcNCRgPuYjO.jpg","blurred":"/storage/books/2debcf55f58c4818/pages/iURqbmaZsPqSpojR.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00015248446651422494,0.9986781300536725,0.9990353614366536]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.13657957315444946},{"x":0.756302535533905,"y":0.13657957315444946},{"x":0.756302535533905,"y":0.15201900899410248},{"x":0.7378151416778564,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.9332354068756104,"dir":"rtl","str":"۳.۵","boundary":[0.7378151416778564,0.13657957315444946,0.756302535533905,0.15201900899410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7277311086654663,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7277311086654663,"y":0.15201900899410248},{"x":0.6991596817970276,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.9931319355964661,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6991596817970276,0.13657957315444946,0.7277311086654663,0.15201900899410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.13657957315444946},{"x":0.6840336322784424,"y":0.13657957315444946},{"x":0.6840336322784424,"y":0.15201900899410248},{"x":0.6504201889038086,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.9899362921714783,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.6504201889038086,0.13657957315444946,0.6840336322784424,0.15201900899410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.13657957315444946},{"x":0.6420168280601501,"y":0.13657957315444946},{"x":0.6420168280601501,"y":0.15201900899410248},{"x":0.6084033846855164,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.9913063645362854,"dir":"rtl","str":"ورودی","boundary":[0.6084033846855164,0.13657957315444946,0.6420168280601501,0.15201900899410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5949580073356628,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5949580073356628,"y":0.15201900899410248},{"x":0.5865546464920044,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.9959298372268677,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5865546464920044,0.13657957315444946,0.5949580073356628,0.15201900899410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5747899413108826,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5747899413108826,"y":0.15201900899410248},{"x":0.556302547454834,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.9328104257583618,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.556302547454834,0.13657957315444946,0.5747899413108826,0.15201900899410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5445378422737122,"y":0.13657957315444946},{"x":0.5445378422737122,"y":0.15201900899410248},{"x":0.5159664154052734,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.9923127889633179,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5159664154052734,0.13657957315444946,0.5445378422737122,0.15201900899410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.13657957315444946},{"x":0.49915966391563416,"y":0.13657957315444946},{"x":0.49915966391563416,"y":0.15201900899410248},{"x":0.4756302535533905,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.98826664686203,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.4756302535533905,0.13657957315444946,0.49915966391563416,0.15201900899410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.13657957315444946},{"x":0.46722689270973206,"y":0.13657957315444946},{"x":0.46722689270973206,"y":0.15201900899410248},{"x":0.4436974823474884,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.9656549096107483,"dir":"rtl","str":"ونقل","boundary":[0.4436974823474884,0.13657957315444946,0.46722689270973206,0.15201900899410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.13657957315444946},{"x":0.4302521049976349,"y":0.13657957315444946},{"x":0.4302521049976349,"y":0.15201900899410248},{"x":0.4268907606601715,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.9653807282447815,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4268907606601715,0.13657957315444946,0.4302521049976349,0.15201900899410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.13657957315444946},{"x":0.4252100884914398,"y":0.13657957315444946},{"x":0.4252100884914398,"y":0.15201900899410248},{"x":0.40504202246665955,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.9871116876602173,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.40504202246665955,0.13657957315444946,0.4252100884914398,0.15201900899410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.13657957315444946},{"x":0.38655462861061096,"y":0.13657957315444946},{"x":0.38655462861061096,"y":0.15201900899410248},{"x":0.3478991687297821,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.987548828125,"dir":"rtl","str":"ضرایب","boundary":[0.3478991687297821,0.13657957315444946,0.38655462861061096,0.15201900899410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.13657957315444946},{"x":0.34117648005485535,"y":0.13657957315444946},{"x":0.34117648005485535,"y":0.15201900899410248},{"x":0.3361344635486603,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.9608883857727051,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3361344635486603,0.13657957315444946,0.34117648005485535,0.15201900899410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.15795724093914032},{"x":0.7546218633651733,"y":0.15795724093914032},{"x":0.7546218633651733,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7378151416778564,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9664964079856873,"dir":"rtl","str":"۴.۵","boundary":[0.7378151416778564,0.15795724093914032,0.7546218633651733,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.15795724093914032},{"x":0.729411780834198,"y":0.15795724093914032},{"x":0.729411780834198,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6974790096282959,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9861504435539246,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6974790096282959,0.15795724093914032,0.729411780834198,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6857143044471741,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6857143044471741,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6521008610725403,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9910606741905212,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.6521008610725403,0.15795724093914032,0.6857143044471741,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6386554837226868,"y":0.15795724093914032},{"x":0.6386554837226868,"y":0.17339667677879333},{"x":0.6000000238418579,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9938575625419617,"dir":"rtl","str":"خروجی","boundary":[0.6000000238418579,0.15795724093914032,0.6386554837226868,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5865546464920044,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5865546464920044,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5798319578170776,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9952762126922607,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5798319578170776,0.15795724093914032,0.5865546464920044,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5714285969734192,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5714285969734192,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5495798587799072,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9850335121154785,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.5495798587799072,0.15795724093914032,0.5714285969734192,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5411764979362488,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5411764979362488,"y":0.17339667677879333},{"x":0.529411792755127,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9954336881637573,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.529411792755127,0.15795724093914032,0.5411764979362488,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5210084319114685,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5210084319114685,"y":0.17339667677879333},{"x":0.5008403658866882,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9943774938583374,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.5008403658866882,0.15795724093914032,0.5210084319114685,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.15795724093914032},{"x":0.48403361439704895,"y":0.15795724093914032},{"x":0.48403361439704895,"y":0.17339667677879333},{"x":0.462184876203537,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9894208908081055,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.462184876203537,0.15795724093914032,0.48403361439704895,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.15795724093914032},{"x":0.45378151535987854,"y":0.15795724093914032},{"x":0.45378151535987854,"y":0.17339667677879333},{"x":0.4285714328289032,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9554992318153381,"dir":"rtl","str":"ونقل","boundary":[0.4285714328289032,0.15795724093914032,0.45378151535987854,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.15795724093914032},{"x":0.41680672764778137,"y":0.15795724093914032},{"x":0.41680672764778137,"y":0.17339667677879333},{"x":0.4117647111415863,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9488399028778076,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4117647111415863,0.15795724093914032,0.41680672764778137,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.15795724093914032},{"x":0.4100840389728546,"y":0.15795724093914032},{"x":0.4100840389728546,"y":0.17339667677879333},{"x":0.38991597294807434,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9817252159118652,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.38991597294807434,0.15795724093914032,0.4100840389728546,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.15795724093914032},{"x":0.3680672347545624,"y":0.15795724093914032},{"x":0.3680672347545624,"y":0.17339667677879333},{"x":0.34285715222358704,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.8180530667304993,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.34285715222358704,0.15795724093914032,0.3680672347545624,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.15795724093914032},{"x":0.3327731192111969,"y":0.15795724093914032},{"x":0.3327731192111969,"y":0.17339667677879333},{"x":0.32436975836753845,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.5465485453605652,"dir":"rtl","str":"0","boundary":[0.32436975836753845,0.15795724093914032,0.3327731192111969,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.15795724093914032},{"x":0.3210084140300751,"y":0.15795724093914032},{"x":0.3210084140300751,"y":0.17339667677879333},{"x":0.3142857253551483,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.8445953130722046,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3142857253551483,0.15795724093914032,0.3210084140300751,0.17339667677879333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.13657957315444946},{"x":0.756302535533905,"y":0.13657957315444946},{"x":0.756302535533905,"y":0.17339667677879333},{"x":0.3142857253551483,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9672950506210327,"dir":"ltr","boundary":[0.3092857253551483,0.12957957315444946,0.761302535533905,0.18039667677879334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.18171021342277527},{"x":0.756302535533905,"y":0.18171021342277527},{"x":0.756302535533905,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7361344695091248,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9103756546974182,"dir":"rtl","str":"۵.۵","boundary":[0.7361344695091248,0.18171021342277527,0.756302535533905,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.18171021342277527},{"x":0.729411780834198,"y":0.18171021342277527},{"x":0.729411780834198,"y":0.19714964926242828},{"x":0.707563042640686,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9955730438232422,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.707563042640686,0.18171021342277527,0.729411780834198,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6890756487846375,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6890756487846375,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6369748115539551,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9931808710098267,"dir":"rtl","str":"سیمپلکس","boundary":[0.6369748115539551,0.18171021342277527,0.6890756487846375,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6134454011917114,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6134454011917114,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5899159908294678,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9916609525680542,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.5899159908294678,0.18171021342277527,0.6134454011917114,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.18171021342277527},{"x":0.583193302154541,"y":0.18171021342277527},{"x":0.583193302154541,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5596638917922974,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9809364080429077,"dir":"rtl","str":"ونقل","boundary":[0.5596638917922974,0.18171021342277527,0.583193302154541,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.18171021342277527},{"x":0.5478991866111755,"y":0.18171021342277527},{"x":0.5478991866111755,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5243697762489319,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9727465510368347,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5243697762489319,0.18171021342277527,0.5478991866111755,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.18171021342277527},{"x":0.5109243988990784,"y":0.18171021342277527},{"x":0.5109243988990784,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4739495813846588,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.8631018996238708,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.4739495813846588,0.18171021342277527,0.5109243988990784,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.18171021342277527},{"x":0.4638655483722687,"y":0.18171021342277527},{"x":0.4638655483722687,"y":0.19714964926242828},{"x":0.43865546584129333,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9852992296218872,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.43865546584129333,0.18171021342277527,0.4638655483722687,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.18171021342277527},{"x":0.4302521049976349,"y":0.18171021342277527},{"x":0.4302521049976349,"y":0.19714964926242828},{"x":0.4084033668041229,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9703149199485779,"dir":"rtl","str":"ونقل","boundary":[0.4084033668041229,0.18171021342277527,0.4302521049976349,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.18171021342277527},{"x":0.3932773172855377,"y":0.18171021342277527},{"x":0.3932773172855377,"y":0.19714964926242828},{"x":0.35798320174217224,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9882433414459229,"dir":"rtl","str":"متوازن","boundary":[0.35798320174217224,0.18171021342277527,0.3932773172855377,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.20427553355693817},{"x":0.756302535533905,"y":0.20427553355693817},{"x":0.756302535533905,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9570492506027222,"dir":"rtl","str":"۶.۵","boundary":[0.7361344695091248,0.20427553355693817,0.756302535533905,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7260504364967346,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2197149693965912},{"x":0.702521026134491,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.99552321434021,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.702521026134491,0.20427553355693817,0.7260504364967346,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6823529601097107,"y":0.20308788120746613},{"x":0.680672287940979,"y":0.2197149693965912},{"x":0.658823549747467,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.8340070843696594,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.658823549747467,0.20308788120746613,0.680672287940979,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6470588445663452,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6218487620353699,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.8518527746200562,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.6218487620353699,0.20308788120746613,0.6470588445663452,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6084033846855164,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6084033846855164,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6016806960105896,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.3780171871185303,"dir":"rtl","str":"0","boundary":[0.6016806960105896,0.20308788120746613,0.6084033846855164,0.21852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.17933492362499237},{"x":0.756302535533905,"y":0.18171021342277527},{"x":0.756302535533905,"y":0.22090260684490204},{"x":0.35630252957344055,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9399422407150269,"dir":"ltr","boundary":[0.35298320174217224,0.17233492362499236,0.761302535533905,0.22790260684490204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7546218633651733,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7546218633651733,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7378151416778564,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9666463732719421,"dir":"rtl","str":"۷.۵","boundary":[0.7378151416778564,0.22684085369110107,0.7546218633651733,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6672269105911255,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9945691823959351,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.6672269105911255,0.22684085369110107,0.7243697643280029,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6554622054100037,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6184874176979065,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.868635356426239,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.6184874176979065,0.22684085369110107,0.6554622054100037,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.22684085369110107},{"x":0.605042040348053,"y":0.22684085369110107},{"x":0.605042040348053,"y":0.24109263718128204},{"x":0.583193302154541,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9818996787071228,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.583193302154541,0.22684085369110107,0.605042040348053,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9721421599388123,"dir":"rtl","str":"ونقل","boundary":[0.5512605309486389,0.22684085369110107,0.5747899413108826,0.2422802895307541]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7546218633651733,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7546218633651733,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9595210552215576,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.21984085369110107,0.7596218633651733,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7546218633651733,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7546218633651733,"y":0.264845609664917},{"x":0.7344537973403931,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9456270933151245,"dir":"ltr","str":"۸.۵","boundary":[0.7344537973403931,0.24940617382526398,0.7546218633651733,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7277311086654663,"y":0.264845609664917},{"x":0.6957983374595642,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9941670894622803,"dir":"ltr","str":"تحلیل","boundary":[0.6957983374595642,0.24940617382526398,0.7277311086654663,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6789916157722473,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6789916157722473,"y":0.264845609664917},{"x":0.6268907785415649,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9914423227310181,"dir":"ltr","str":"حساسیت","boundary":[0.6268907785415649,0.24940617382526398,0.6789916157722473,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6134454011917114,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6134454011917114,"y":0.264845609664917},{"x":0.578151285648346,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9038252234458923,"dir":"ltr","str":"مسئلۂ","boundary":[0.578151285648346,0.24940617382526398,0.6134454011917114,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5630252361297607,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5630252361297607,"y":0.264845609664917},{"x":0.5428571701049805,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9792529344558716,"dir":"ltr","str":"حمل","boundary":[0.5428571701049805,0.24940617382526398,0.5630252361297607,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.24940617382526398},{"x":0.534453809261322,"y":0.24940617382526398},{"x":0.534453809261322,"y":0.264845609664917},{"x":0.5109243988990784,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9681251645088196,"dir":"ltr","str":"ونقل","boundary":[0.5109243988990784,0.24940617382526398,0.534453809261322,0.264845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7546218633651733,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7546218633651733,"y":0.264845609664917},{"x":0.5109243988990784,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9648367762565613,"dir":"ltr","boundary":[0.5059243988990784,0.24240617382526397,0.7596218633651733,0.271845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7546218633651733,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7546218633651733,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7378151416778564,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9181299209594727,"dir":"rtl","str":"۹.۵","boundary":[0.7378151416778564,0.27078384160995483,0.7546218633651733,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7277311086654663,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2874109148979187},{"x":0.707563042640686,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9943764805793762,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.707563042640686,0.27078384160995483,0.7277311086654663,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6890756487846375,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9880572557449341,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.6689075827598572,0.27078384160995483,0.6890756487846375,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2719714939594269},{"x":0.658823549747467,"y":0.2719714939594269},{"x":0.658823549747467,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9808995127677917,"dir":"rtl","str":"ونقل","boundary":[0.6369748115539551,0.2719714939594269,0.658823549747467,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9388793110847473,"dir":"rtl","str":"مرکب","boundary":[0.5949580073356628,0.2719714939594269,0.6235294342041016,0.2874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9635768532752991,"dir":"ltr","boundary":[0.5899580073356628,0.26378384160995483,0.7596218633651733,0.2944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.294536828994751},{"x":0.756302535533905,"y":0.294536828994751},{"x":0.756302535533905,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7260504364967346,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9603984355926514,"dir":"rtl","str":"۱۰.۵","boundary":[0.7260504364967346,0.294536828994751,0.756302535533905,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.294536828994751},{"x":0.7176470756530762,"y":0.294536828994751},{"x":0.7176470756530762,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6857143044471741,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9911901950836182,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6857143044471741,0.294536828994751,0.7176470756530762,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.294536828994751},{"x":0.6689075827598572,"y":0.294536828994751},{"x":0.6689075827598572,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6453781723976135,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9907234907150269,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.6453781723976135,0.294536828994751,0.6689075827598572,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.294536828994751},{"x":0.6369748115539551,"y":0.294536828994751},{"x":0.6369748115539551,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6151260733604431,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9894837737083435,"dir":"rtl","str":"ونقل","boundary":[0.6151260733604431,0.294536828994751,0.6369748115539551,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.294536828994751},{"x":0.6000000238418579,"y":0.294536828994751},{"x":0.6000000238418579,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5949580073356628,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9939844608306885,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5949580073356628,0.294536828994751,0.6000000238418579,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.294536828994751},{"x":0.5882353186607361,"y":0.294536828994751},{"x":0.5882353186607361,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5042017102241516,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9847328662872314,"dir":"rtl","str":"محدودیتهای","boundary":[0.5042017102241516,0.294536828994751,0.5882353186607361,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.294536828994751},{"x":0.489075630903244,"y":0.294536828994751},{"x":0.489075630903244,"y":0.31116390228271484},{"x":0.440336138010025,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9871116876602173,"dir":"rtl","str":"نامساوی","boundary":[0.440336138010025,0.294536828994751,0.489075630903244,0.31116390228271484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.294536828994751},{"x":0.756302535533905,"y":0.294536828994751},{"x":0.756302535533905,"y":0.31116390228271484},{"x":0.440336138010025,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9849351644515991,"dir":"ltr","boundary":[0.435336138010025,0.28753682899475097,0.761302535533905,0.31816390228271485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.31828978657722473},{"x":0.756302535533905,"y":0.31828978657722473},{"x":0.756302535533905,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9596332311630249,"dir":"rtl","str":"۱۱.۵","boundary":[0.7226890921592712,0.31828978657722473,0.756302535533905,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7176470756530762,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9958043694496155,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6974790096282959,0.31828978657722473,0.7193277478218079,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6840336322784424,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6840336322784424,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6420168280601501,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9909592270851135,"dir":"rtl","str":"تخصیص","boundary":[0.6420168280601501,0.3194774389266968,0.6840336322784424,0.33372920751571655]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3194774389266968},{"x":0.756302535533905,"y":0.3171021342277527},{"x":0.756302535533905,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6420168280601501,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9817285537719727,"dir":"ltr","boundary":[0.6370168280601501,0.31247743892669677,0.761302535533905,0.3395415551662445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9706507325172424,"dir":"rtl","str":"۱۲.۵","boundary":[0.7243697643280029,0.3396674692630768,0.7546218633651733,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6857143044471741,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9879338145256042,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6840336322784424,0.34085512161254883,0.7176470756530762,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6689075827598572,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6689075827598572,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6554622054100037,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9886960983276367,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.6554622054100037,0.34085512161254883,0.6689075827598572,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6470588445663452,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6470588445663452,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9611494541168213,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6218487620353699,0.3420427441596985,0.6470588445663452,0.35629454255104065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9773651957511902,"dir":"ltr","boundary":[0.6168487620353699,0.3338551216125488,0.7596218633651733,0.3621068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3622327744960785},{"x":0.756302535533905,"y":0.3622327744960785},{"x":0.756302535533905,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7260504364967346,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9508536458015442,"dir":"rtl","str":"۱۳.۵","boundary":[0.7243697643280029,0.3622327744960785,0.756302535533905,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7176470756530762,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9933239221572876,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6857143044471741,0.3622327744960785,0.7176470756530762,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9877785444259644,"dir":"rtl","str":"چهارگزینهای","boundary":[0.5932773351669312,0.36342042684555054,0.6689075827598572,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.38361045718193054},{"x":0.756302535533905,"y":0.38361045718193054},{"x":0.756302535533905,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7243697643280029,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.962195873260498,"dir":"rtl","str":"۱۴.۵","boundary":[0.7243697643280029,0.38361045718193054,0.756302535533905,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7142857313156128,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7142857313156128,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9882528781890869,"dir":"rtl","str":"خودآزمایی","boundary":[0.6554622054100037,0.3847981095314026,0.7142857313156128,0.40142518281936646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.36342042684555054},{"x":0.756302535533905,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7579832077026367,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5932773351669312,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9811714291572571,"dir":"ltr","boundary":[0.5882773351669311,0.35642042684555053,0.7629832077026367,0.40842518281936646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7815126180648804,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7815126180648804,"y":0.44418051838874817},{"x":0.756302535533905,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9887462854385376,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.43111640214920044,0.7815126180648804,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7428571581840515,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.947540283203125,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7327731251716614,0.43111640214920044,0.7428571581840515,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7243697643280029,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9830799102783203,"dir":"rtl","str":"تئوری","boundary":[0.6924369931221008,0.43111640214920044,0.7243697643280029,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6773109436035156,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9860451221466064,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.6453781723976135,0.43111640214920044,0.6773109436035156,0.4453681707382202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7815126180648804,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800642728805542,"dir":"ltr","boundary":[0.6403781723976135,0.42411640214920043,0.7865126180648804,0.4523681707382202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4524940550327301},{"x":0.756302535533905,"y":0.45130640268325806},{"x":0.756302535533905,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9679282307624817,"dir":"rtl","str":"۱.۶","boundary":[0.7361344695091248,0.4524940550327301,0.756302535533905,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7277311086654663,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6941176652908325,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9929680228233337,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.6924369931221008,0.4524940550327301,0.7277311086654663,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6773109436035156,"y":0.46912112832069397},{"x":0.63193279504776,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9931393265724182,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.63193279504776,0.45368170738220215,0.6773109436035156,0.46912112832069397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.45368170738220215},{"x":0.756302535533905,"y":0.45130640268325806},{"x":0.756302535533905,"y":0.46912112832069397},{"x":0.63193279504776,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9883480072021484,"dir":"ltr","boundary":[0.62693279504776,0.44668170738220214,0.761302535533905,0.476121128320694],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7546218633651733,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7344537973403931,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9615597724914551,"dir":"rtl","str":"۲.۶","boundary":[0.7344537973403931,0.4750593900680542,0.7546218633651733,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7277311086654663,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7277311086654663,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6924369931221008,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.8594065308570862,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.6924369931221008,0.47624704241752625,0.7277311086654663,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6823529601097107,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6823529601097107,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6453781723976135,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.996464729309082,"dir":"rtl","str":"درخت","boundary":[0.6453781723976135,0.47624704241752625,0.6823529601097107,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6352941393852234,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6352941393852234,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5983193516731262,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9902116060256958,"dir":"rtl","str":"فراگیر","boundary":[0.5983193516731262,0.47624704241752625,0.6352941393852234,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5865546464920044,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5865546464920044,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5529412031173706,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.982440173625946,"dir":"rtl","str":"کمینه","boundary":[0.5529412031173706,0.47624704241752625,0.5865546464920044,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5529412031173706,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5529412031173706,"y":0.49168646335601807},{"x":0.529411792755127,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.98614901304245,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.529411792755127,0.47624704241752625,0.5529412031173706,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5411764979362488,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5411764979362488,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5058823823928833,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9929872155189514,"dir":"rtl","str":"MST","boundary":[0.5058823823928833,0.47624704241752625,0.5411764979362488,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.47624704241752625},{"x":0.507563054561615,"y":0.47624704241752625},{"x":0.507563054561615,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4941176474094391,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9537220597267151,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4941176474094391,0.47624704241752625,0.507563054561615,0.49168646335601807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7546218633651733,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4941176474094391,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9621383547782898,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.4680593900680542,0.7596218633651733,0.4986864633560181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9435831308364868,"dir":"rtl","str":"۳.۶","boundary":[0.7378151416778564,0.4952494204044342,0.7596638798713684,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9319013357162476,"dir":"rtl","str":"مسئلۂ","boundary":[0.6907563209533691,0.49643704295158386,0.7277311086654663,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6773109436035156,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9013636708259583,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.6521008610725403,0.4976246953010559,0.6789916157722473,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9790068864822388,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.6252101063728333,0.49881234765052795,0.6487395167350769,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5166270732879639},{"x":0.583193302154541,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9808695316314697,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.5815126299858093,0.5,0.6134454011917114,0.5166270732879639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5},{"x":0.7579832077026367,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5118764638900757},{"x":0.583193302154541,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9445990324020386,"dir":"ltr","boundary":[0.5765126299858093,0.493,0.7646638798713684,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.519002377986908},{"x":0.7579832077026367,"y":0.519002377986908},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9647077322006226,"dir":"rtl","str":"۴.۶","boundary":[0.7361344695091248,0.519002377986908,0.7579832077026367,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7277311086654663,"y":0.519002377986908},{"x":0.729411780834198,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.8819576501846313,"dir":"rtl","str":"مسئلۂ","boundary":[0.6907563209533691,0.5201900005340576,0.729411780834198,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.521377682685852},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9925947189331055,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6487395167350769,0.521377682685852,0.6789916157722473,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.521377682685852},{"x":0.63193279504776,"y":0.521377682685852},{"x":0.63193279504776,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9888994693756104,"dir":"rtl","str":"حداکثر","boundary":[0.5932773351669312,0.521377682685852,0.63193279504776,0.5380047559738159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.521377682685852},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9579095840454102,"dir":"ltr","boundary":[0.5882773351669311,0.514377682685852,0.7629832077026367,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5427553653717041},{"x":0.756302535533905,"y":0.559382438659668},{"x":0.7361344695091248,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9590615630149841,"dir":"rtl","str":"۵.۶","boundary":[0.7344537973403931,0.5439429879188538,0.756302535533905,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7277311086654663,"y":0.559382438659668},{"x":0.6941176652908325,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9872515201568604,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6941176652908325,0.5439429879188538,0.7277311086654663,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9874265193939209,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.6655462384223938,0.5439429879188538,0.6789916157722473,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9626606106758118,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.63193279504776,0.5451306700706482,0.6554622054100037,0.5605700612068176]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5427553653717041},{"x":0.756302535533905,"y":0.559382438659668},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9750982522964478,"dir":"ltr","boundary":[0.62693279504776,0.5369429879188538,0.761302535533905,0.566382438659668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5676959753036499},{"x":0.756302535533905,"y":0.5676959753036499},{"x":0.756302535533905,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9791336059570312,"dir":"rtl","str":"۶.۶","boundary":[0.7344537973403931,0.5676959753036499,0.756302535533905,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.983441948890686,"dir":"rtl","str":"سؤالات","boundary":[0.6890756487846375,0.5676959753036499,0.7277311086654663,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9875142574310303,"dir":"rtl","str":"چهارگزینهای","boundary":[0.5983193516731262,0.5676959753036499,0.6705882549285889,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.806246817111969,"dir":"rtl","str":"۷.۶","boundary":[0.7378151416778564,0.5878859758377075,0.7546218633651733,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.981685221195221,"dir":"rtl","str":"خودآزمایی","boundary":[0.6655462384223938,0.5902612805366516,0.7260504364967346,0.6045130491256714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5676959753036499},{"x":0.756302535533905,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9673317670822144,"dir":"ltr","boundary":[0.5933193516731262,0.5606959753036499,0.7629832077026367,0.6115130491256714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9889441132545471,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7478991746902466,0.6353919506072998,0.7815126180648804,0.6484560370445251]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9889441132545471,"dir":"ltr","boundary":[0.7428991746902466,0.6283919506072998,0.7865126180648804,0.6554560370445252],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9783948659896851,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7596638798713684,0.6567695736885071,0.7815126180648804,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.8829670548439026,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7327731251716614,0.6567695736885071,0.7546218633651733,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9853910207748413,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6672269105911255,0.6567695736885071,0.7243697643280029,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6504201889038086,"y":0.673396646976471},{"x":0.6151260733604431,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.980661153793335,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6151260733604431,0.6567695736885071,0.6504201889038086,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7798319458961487,"y":0.694774329662323},{"x":0.7596638798713684,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9838615655899048,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7596638798713684,0.6793349385261536,0.7798319458961487,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7546218633651733,"y":0.694774329662323},{"x":0.7344537973403931,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.8889772891998291,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7344537973403931,0.6805225610733032,0.7546218633651733,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7243697643280029,"y":0.694774329662323},{"x":0.680672287940979,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9760410785675049,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.680672287940979,0.6805225610733032,0.7243697643280029,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6655462384223938,"y":0.694774329662323},{"x":0.610084056854248,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9728825688362122,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.610084056854248,0.6805225610733032,0.6655462384223938,0.694774329662323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7815126180648804,"y":0.694774329662323},{"x":0.610084056854248,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9607057571411133,"dir":"ltr","boundary":[0.605084056854248,0.6497695736885071,0.7865126180648804,0.701774329662323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7815126180648804,"y":0.705463171005249},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9932259321212769,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7310924530029297,0.7042755484580994,0.7815126180648804,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7243697643280029,"y":0.705463171005249},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9856522679328918,"dir":"rtl","str":"راهنما","boundary":[0.6857143044471741,0.7042755484580994,0.7243697643280029,0.7173396944999695]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7815126180648804,"y":0.705463171005249},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9890948534011841,"dir":"ltr","boundary":[0.6807143044471741,0.6972755484580994,0.7865126180648804,0.7255273170471191],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5361344814300537,"y":0.510688841342926},{"x":0.5310924649238586,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9784112572669983,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5310924649238586,0.5011876225471497,0.5361344814300537,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5647059082984924,"y":0.510688841342926},{"x":0.5361344814300537,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9759456515312195,"dir":"ltr","str":"SPP","boundary":[0.5361344814300537,0.5011876225471497,0.5647059082984924,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5731092691421509,"y":0.510688841342926},{"x":0.5680672526359558,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9863165616989136,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5680672526359558,0.5011876225471497,0.5731092691421509,0.510688841342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5731092691421509,"y":0.510688841342926},{"x":0.5310924649238586,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9785129427909851,"dir":"ltr","boundary":[0.5260924649238586,0.49418762254714965,0.5781092691421509,0.517688841342926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5058823823928833,"y":0.805225670337677},{"x":0.4924369752407074,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9799274802207947,"str":"پنج","boundary":[0.4924369752407074,0.7957244515419006,0.5058823823928833,0.805225670337677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5058823823928833,"y":0.805225670337677},{"x":0.4924369752407074,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9799274802207947,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.7887244515419006,0.5108823823928833,0.812225670337677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.13539192080497742},{"x":0.24369747936725616,"y":0.13539192080497742},{"x":0.24369747936725616,"y":0.1472684144973755},{"x":0.21848739683628082,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9549283981323242,"str":"۴۱۶","boundary":[0.21848739683628082,0.13539192080497742,0.24369747936725616,0.1472684144973755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.13539192080497742},{"x":0.24369747936725616,"y":0.13539192080497742},{"x":0.24369747936725616,"y":0.1472684144973755},{"x":0.21848739683628082,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9549283981323242,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.1283919208049774,0.24869747936725617,0.1542684144973755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.15795724093914032},{"x":0.24369747936725616,"y":0.15795724093914032},{"x":0.24369747936725616,"y":0.1698337346315384},{"x":0.21848739683628082,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.8227723240852356,"str":"۴۲۳","boundary":[0.21848739683628082,0.15795724093914032,0.24369747936725616,0.1698337346315384]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.15795724093914032},{"x":0.24369747936725616,"y":0.15795724093914032},{"x":0.24369747936725616,"y":0.1698337346315384},{"x":0.21848739683628082,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.8227723240852356,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.1509572409391403,0.24869747936725617,0.1768337346315384],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18289786577224731},{"x":0.24537815153598785,"y":0.18289786577224731},{"x":0.24537815153598785,"y":0.1923990547657013},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.7968134880065918,"str":"۴۲۷","boundary":[0.21680672466754913,0.18289786577224731,0.24537815153598785,0.1923990547657013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18289786577224731},{"x":0.24537815153598785,"y":0.18289786577224731},{"x":0.24537815153598785,"y":0.1923990547657013},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.7968134880065918,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.1758978657722473,0.25037815153598786,0.1993990547657013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.20308788120746613},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20308788120746613},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21848739683628082,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.946838915348053,"str":"۴۳۳","boundary":[0.21848739683628082,0.20308788120746613,0.24369747936725616,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.20308788120746613},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20308788120746613},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21848739683628082,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.946838915348053,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.19608788120746612,0.24869747936725617,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.22684085369110107},{"x":0.24537815153598785,"y":0.22802850604057312},{"x":0.24537815153598785,"y":0.23990498483181},{"x":0.21848739683628082,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9596148133277893,"str":"۴۳۹","boundary":[0.21848739683628082,0.22684085369110107,0.24537815153598785,0.23990498483181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.22684085369110107},{"x":0.24537815153598785,"y":0.22802850604057312},{"x":0.24537815153598785,"y":0.23990498483181},{"x":0.21848739683628082,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9596148133277893,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.21984085369110107,0.25037815153598786,0.24690498483181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.25059381127357483},{"x":0.24369747936725616,"y":0.25059381127357483},{"x":0.24369747936725616,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21848739683628082,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9642201662063599,"str":"۴۴۱","boundary":[0.21848739683628082,0.25059381127357483,0.24369747936725616,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.25059381127357483},{"x":0.24369747936725616,"y":0.25059381127357483},{"x":0.24369747936725616,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21848739683628082,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9642201662063599,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.24359381127357482,0.24869747936725617,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.27434679865837097},{"x":0.24369747936725616,"y":0.27434679865837097},{"x":0.24369747936725616,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21680672466754913,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.96836918592453,"str":"۴۴۵","boundary":[0.21680672466754913,0.27434679865837097,0.24369747936725616,0.28384798765182495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.27434679865837097},{"x":0.24369747936725616,"y":0.27434679865837097},{"x":0.24369747936725616,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21680672466754913,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.96836918592453,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.26734679865837097,0.24869747936725617,0.29084798765182496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.29572445154190063},{"x":0.24369747936725616,"y":0.29572445154190063},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3076009452342987},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9155767560005188,"str":"۴۵۱","boundary":[0.21848739683628082,0.29572445154190063,0.24369747936725616,0.3076009452342987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.29572445154190063},{"x":0.24369747936725616,"y":0.29572445154190063},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3076009452342987},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9155767560005188,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.28872445154190063,0.24869747936725617,0.3146009452342987],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3194774389266968},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3194774389266968},{"x":0.24537815153598785,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21680672466754913,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9442881345748901,"str":"۴۵۳","boundary":[0.21680672466754913,0.3194774389266968,0.24537815153598785,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3194774389266968},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3194774389266968},{"x":0.24537815153598785,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21680672466754913,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9442881345748901,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.31247743892669677,0.25037815153598786,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.34085512161254883},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3420427441596985},{"x":0.24369747936725616,"y":0.35391923785209656},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9625979661941528,"str":"۴۶۲","boundary":[0.21848739683628082,0.34085512161254883,0.24369747936725616,0.35391923785209656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.34085512161254883},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3420427441596985},{"x":0.24369747936725616,"y":0.35391923785209656},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9625979661941528,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.3338551216125488,0.24869747936725617,0.36091923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.36579573154449463},{"x":0.24537815153598785,"y":0.36579573154449463},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21680672466754913,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9485281705856323,"str":"۴۸۳","boundary":[0.21680672466754913,0.36579573154449463,0.24537815153598785,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.36579573154449463},{"x":0.24537815153598785,"y":0.36579573154449463},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21680672466754913,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9485281705856323,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3587957315444946,0.25037815153598786,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.3871733844280243},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3871733844280243},{"x":0.24369747936725616,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21848739683628082,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9681058526039124,"str":"۴۹۳","boundary":[0.21848739683628082,0.3871733844280243,0.24369747936725616,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.3871733844280243},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3871733844280243},{"x":0.24369747936725616,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21848739683628082,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9681058526039124,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.3801733844280243,0.24869747936725617,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4418052136898041},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9319757223129272,"str":"۵۰۱","boundary":[0.21680672466754913,0.43349167704582214,0.2386554628610611,0.4418052136898041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4418052136898041},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9319757223129272,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.42649167704582214,0.2436554628610611,0.4488052136898041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.45605701208114624},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45605701208114624},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.954023540019989,"str":"۵۰۱","boundary":[0.21680672466754913,0.45605701208114624,0.24201680719852448,0.4643705487251282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.45605701208114624},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45605701208114624},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.954023540019989,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.44905701208114623,0.24701680719852448,0.4713705487251282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4774346649646759},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4774346649646759},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9386458992958069,"str":"۵۰۵","boundary":[0.21680672466754913,0.4774346649646759,0.24369747936725616,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4774346649646759},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4774346649646759},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9386458992958069,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4704346649646759,0.24869747936725617,0.4939358539581299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24201680719852448,"y":0.510688841342926},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9522453546524048,"str":"۵۱۱","boundary":[0.21680672466754913,0.5011876225471497,0.24201680719852448,0.510688841342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24201680719852448,"y":0.510688841342926},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9522453546524048,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.49418762254714965,0.24701680719852448,0.517688841342926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5237529873847961},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5237529873847961},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5332541465759277},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.89862459897995,"str":"۵۲۷","boundary":[0.21680672466754913,0.5237529873847961,0.24537815153598785,0.5332541465759277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5237529873847961},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5237529873847961},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5332541465759277},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.89862459897995,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5167529873847961,0.25037815153598786,0.5402541465759277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5451306700706482},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5451306700706482},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9475565552711487,"str":"۵۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5451306700706482,0.24369747936725616,0.5558194518089294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5451306700706482},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5451306700706482},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9475565552711487,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5381306700706482,0.24869747936725617,0.5628194518089294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.570071280002594},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5688835978507996},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9552434086799622,"str":"۵۵۶","boundary":[0.21680672466754913,0.570071280002594,0.24369747936725616,0.5783848166465759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.570071280002594},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5688835978507996},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9552434086799622,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.563071280002594,0.24869747936725617,0.5853848166465759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5926365852355957},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5914489030838013},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6009501218795776},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9599682688713074,"str":"۵۶۶","boundary":[0.21680672466754913,0.5926365852355957,0.24369747936725616,0.6009501218795776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5926365852355957},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5914489030838013},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6009501218795776},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9599682688713074,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5856365852355957,0.24869747936725617,0.6079501218795776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6365795731544495},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6365795731544495},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.951263964176178,"str":"۵۷۵","boundary":[0.21680672466754913,0.6365795731544495,0.24705882370471954,0.6448931097984314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6365795731544495},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6365795731544495},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.951263964176178,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6295795731544495,0.25205882370471955,0.6518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6591448783874512},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6591448783874512},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6686460971832275},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9531453251838684,"str":"۵۷۷","boundary":[0.21680672466754913,0.6591448783874512,0.24705882370471954,0.6686460971832275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6591448783874512},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6591448783874512},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6686460971832275},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9531453251838684,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6521448783874512,0.25205882370471955,0.6756460971832275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6817102432250977},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6828978657722473},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6912114024162292},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9431225657463074,"str":"۵۸۵","boundary":[0.21680672466754913,0.6817102432250977,0.24705882370471954,0.6912114024162292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6817102432250977},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6828978657722473},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6912114024162292},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9431225657463074,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6747102432250977,0.25205882370471955,0.6982114024162293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.705463171005249},{"x":0.24537815153598785,"y":0.705463171005249},{"x":0.24537815153598785,"y":0.713776707649231},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9420609474182129,"str":"۵۹۳","boundary":[0.21680672466754913,0.705463171005249,0.24537815153598785,0.713776707649231]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.705463171005249},{"x":0.24537815153598785,"y":0.705463171005249},{"x":0.24537815153598785,"y":0.713776707649231},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9420609474182129,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.698463171005249,0.25037815153598786,0.720776707649231],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/2debcf55f58c4818/pages/VROCrDPhATjFJwtZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2debcf55f58c4818/pages/eqcoSTpILcvUwoFG.jpg","blurred":"/storage/books/2debcf55f58c4818/pages/xcALMgVZNyczeCal.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/2debcf55f58c4818/pages/HQSlTxdXDMHsUqIY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2debcf55f58c4818/pages/NpGRynYKIRQrEdhR.jpg","blurred":"/storage/books/2debcf55f58c4818/pages/MbNVGrQnVQujtuYt.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00041201809721151607,0.9986724807354582,0.9990367719855275]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9841840863227844,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7159664034843445,0.35391923785209656,0.7831932902336121,0.3681710362434387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9841840863227844,"dir":"ltr","boundary":[0.7109664034843445,0.34691923785209655,0.7881932902336121,0.3751710362434387],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7831932902336121,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9888710975646973,"dir":"rtl","str":"هنگامی","boundary":[0.7428571581840515,0.37648457288742065,0.7831932902336121,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7310924530029297,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9875720739364624,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7193277478218079,0.37648457288742065,0.7310924530029297,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.37648457288742065},{"x":0.707563042640686,"y":0.37648457288742065},{"x":0.707563042640686,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9880383014678955,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.6722689270973206,0.37648457288742065,0.707563042640686,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6605042219161987,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9910727739334106,"dir":"rtl","str":"هفتاد","boundary":[0.6268907785415649,0.37648457288742065,0.6605042219161987,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6151260733604431,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9910266399383545,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.5899159908294678,0.37648457288742065,0.6151260733604431,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.37648457288742065},{"x":0.578151285648346,"y":0.37648457288742065},{"x":0.578151285648346,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9938388466835022,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.5546218752861023,0.37648457288742065,0.578151285648346,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5428571701049805,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9881271719932556,"dir":"rtl","str":"پروفسور","boundary":[0.4907563030719757,0.37648457288742065,0.5428571701049805,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4789915978908539,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3931116461753845},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9931157231330872,"dir":"rtl","str":"جورج","boundary":[0.4453781545162201,0.37648457288742065,0.4789915978908539,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.37648457288742065},{"x":0.43361344933509827,"y":0.37648457288742065},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3931116461753845},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9874228239059448,"dir":"rtl","str":"دانتزیگ","boundary":[0.3815126121044159,0.37648457288742065,0.43361344933509827,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.37648457288742065},{"x":0.36974790692329407,"y":0.37648457288742065},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3931116461753845},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9922944903373718,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.34285715222358704,0.37648457288742065,0.36974790692329407,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3310924470424652,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3931116461753845},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9816678762435913,"dir":"rtl","str":"نخستین","boundary":[0.27899160981178284,0.37648457288742065,0.3310924470424652,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.37648457288742065},{"x":0.267226904630661,"y":0.37648457288742065},{"x":0.267226904630661,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9749122858047485,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.2537815272808075,0.37648457288742065,0.267226904630661,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37648457288742065},{"x":0.24201680719852448,"y":0.37648457288742065},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3931116461753845},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9856372475624084,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.21512605249881744,0.37648457288742065,0.24201680719852448,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9477250576019287,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.7798319458961487,0.40142518281936646,0.7831932902336121,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7764706015586853,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9886454343795776,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.7428571581840515,0.40142518281936646,0.7764706015586853,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7411764860153198,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9822754859924316,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.7109243869781494,0.40142518281936646,0.7411764860153198,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7008403539657593,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9821517467498779,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.6705882549285889,0.40142518281936646,0.7008403539657593,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6672269105911255,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.8489660024642944,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.6571428775787354,0.40142518281936646,0.6672269105911255,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6487395167350769,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9881551265716553,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6403361558914185,0.40142518281936646,0.6487395167350769,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.40142518281936646},{"x":0.63193279504776,"y":0.40142518281936646},{"x":0.63193279504776,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9881218075752258,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.6084033846855164,0.40142518281936646,0.63193279504776,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6000000238418579,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9935573935508728,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.5798319578170776,0.40142518281936646,0.6000000238418579,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.40142518281936646},{"x":0.578151285648346,"y":0.40142518281936646},{"x":0.578151285648346,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.977780818939209,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.40142518281936646,0.578151285648346,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5630252361297607,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4144892990589142},{"x":0.534453809261322,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9941981434822083,"dir":"rtl","str":"تصور","boundary":[0.534453809261322,0.40142518281936646,0.5630252361297607,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5243697762489319,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9307772517204285,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.4789915978908539,0.40142518281936646,0.5243697762489319,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.40142518281936646},{"x":0.47058823704719543,"y":0.40142518281936646},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4144892990589142},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9810495376586914,"dir":"rtl","str":"سریع","boundary":[0.43865546584129333,0.40142518281936646,0.47058823704719543,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4285714328289032,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4144892990589142},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9945955276489258,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.42016807198524475,0.40142518281936646,0.4285714328289032,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4117647111415863,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4144892990589142},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9936347603797913,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.39159664511680603,0.40142518281936646,0.4117647111415863,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.40142518281936646},{"x":0.3831932842731476,"y":0.40142518281936646},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9904649257659912,"dir":"rtl","str":"چارچوب","boundary":[0.3294117748737335,0.40142518281936646,0.3831932842731476,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.40142518281936646},{"x":0.3193277418613434,"y":0.40142518281936646},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4144892990589142},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9868866801261902,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.29411765933036804,0.40142518281936646,0.3193277418613434,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2840336263179779,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4144892990589142},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9911853075027466,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.26218488812446594,0.40142518281936646,0.2840336263179779,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2537815272808075,"y":0.40142518281936646},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4144892990589142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9858226180076599,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.21512605249881744,0.40142518281936646,0.2537815272808075,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4394299387931824},{"x":0.756302535533905,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9856768846511841,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.756302535533905,0.4228028357028961,0.7848739624023438,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9864228367805481,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7462185025215149,0.4228028357028961,0.7529411911964417,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9950147867202759,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.7193277478218079,0.4228028357028961,0.7394958138465881,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.995765745639801,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7042016983032227,0.4228028357028961,0.7126050591468811,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9948553442955017,"dir":"rtl","str":"ذهن","boundary":[0.6689075827598572,0.4228028357028961,0.6974790096282959,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9854253530502319,"dir":"rtl","str":"مینمود","boundary":[0.6151260733604431,0.4228028357028961,0.6621848940849304,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.981364369392395,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.5865546464920044,0.4228028357028961,0.6067227125167847,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4228028357028961},{"x":0.578151285648346,"y":0.4228028357028961},{"x":0.578151285648346,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9935421943664551,"dir":"rtl","str":"امروزه","boundary":[0.5428571701049805,0.4228028357028961,0.578151285648346,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4228028357028961},{"x":0.534453809261322,"y":0.4228028357028961},{"x":0.534453809261322,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.994618833065033,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5042017102241516,0.4228028357028961,0.534453809261322,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9761689901351929,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.4756302535533905,0.4228028357028961,0.5008403658866882,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4228028357028961},{"x":0.462184876203537,"y":0.4228028357028961},{"x":0.462184876203537,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.983698308467865,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.4285714328289032,0.4228028357028961,0.462184876203537,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.4228028357028961},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4228028357028961},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9965772032737732,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4100840389728546,0.4228028357028961,0.42016807198524475,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4228028357028961},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4228028357028961},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4394299387931824},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9948291778564453,"dir":"rtl","str":"روشی","boundary":[0.3680672347545624,0.4228028357028961,0.40336135029792786,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4228028357028961},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4228028357028961},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4394299387931824},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9906975626945496,"dir":"rtl","str":"فراگیر","boundary":[0.32268908619880676,0.4228028357028961,0.35966387391090393,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.4228028357028961},{"x":0.31596639752388,"y":0.4228028357028961},{"x":0.31596639752388,"y":0.4394299387931824},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9934903383255005,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.29075631499290466,0.4228028357028961,0.31596639752388,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4394299387931824},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9941593408584595,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.26050421595573425,0.4228028357028961,0.2823529541492462,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9917577505111694,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.21512605249881744,0.4228028357028961,0.2537815272808075,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46080759167671204},{"x":0.75126051902771,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9922372698783875,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.75126051902771,0.4477434754371643,0.7848739624023438,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7428571581840515,"y":0.46080759167671204},{"x":0.729411780834198,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9951136112213135,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.729411780834198,0.4477434754371643,0.7428571581840515,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7210084199905396,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6924369931221008,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9910824298858643,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.6924369931221008,0.4477434754371643,0.7210084199905396,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6890756487846375,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6638655662536621,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9808608293533325,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6638655662536621,0.4477434754371643,0.6890756487846375,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6554622054100037,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6084033846855164,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9930410385131836,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.6084033846855164,0.4477434754371643,0.6554622054100037,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6067227125167847,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5915966629981995,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9494428038597107,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5915966629981995,0.4477434754371643,0.6067227125167847,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4477434754371643},{"x":0.583193302154541,"y":0.4477434754371643},{"x":0.583193302154541,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5747899413108826,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9948910474777222,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5747899413108826,0.4477434754371643,0.583193302154541,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5680672526359558,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5411764979362488,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9919016361236572,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5411764979362488,0.4477434754371643,0.5680672526359558,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5327731370925903,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5260504484176636,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9864063858985901,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5260504484176636,0.4477434754371643,0.5327731370925903,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5193277597427368,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4907563030719757,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9941883087158203,"dir":"rtl","str":"فنون","boundary":[0.4907563030719757,0.4477434754371643,0.5193277597427368,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4477434754371643},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4477434754371643},{"x":0.48067227005958557,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4453781545162201,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9916294813156128,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.4453781545162201,0.4477434754371643,0.48067227005958557,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.4477434754371643},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4477434754371643},{"x":0.43697479367256165,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4100840389728546,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9953816533088684,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4100840389728546,0.4477434754371643,0.43697479367256165,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.4477434754371643},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4477434754371643},{"x":0.40168067812919617,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3764705955982208,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9965521097183228,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3764705955982208,0.4477434754371643,0.40168067812919617,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4477434754371643},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4477434754371643},{"x":0.37478992342948914,"y":0.46080759167671204},{"x":0.37142857909202576,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9940924048423767,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.4477434754371643,0.37478992342948914,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3630252182483673,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3495798408985138,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9925205707550049,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3495798408985138,0.4477434754371643,0.3630252182483673,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.4477434754371643},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4477434754371643},{"x":0.34117648005485535,"y":0.46080759167671204},{"x":0.3126050531864166,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9947091937065125,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3126050531864166,0.4477434754371643,0.34117648005485535,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3042016923427582,"y":0.46080759167671204},{"x":0.289075642824173,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9866887927055359,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.289075642824173,0.4477434754371643,0.3042016923427582,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2806722819805145,"y":0.46080759167671204},{"x":0.24705882370471954,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9922884702682495,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.24705882370471954,0.4477434754371643,0.2806722819805145,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4477434754371643},{"x":0.24537815153598785,"y":0.46080759167671204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9745667576789856,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.21512605249881744,0.4477434754371643,0.24537815153598785,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4845605790615082},{"x":0.75126051902771,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9850908517837524,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.75126051902771,0.46912112832069397,0.7848739624023438,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7462185025215149,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9779398441314697,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7344537973403931,0.46912112832069397,0.7462185025215149,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7310924530029297,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9893743395805359,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.7092437148094177,0.46912112832069397,0.7310924530029297,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6957983374595642,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4845605790615082},{"x":0.63193279504776,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9933062791824341,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.63193279504776,0.46912112832069397,0.6957983374595642,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6252101063728333,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9936993718147278,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.5848739743232727,0.46912112832069397,0.6252101063728333,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.46912112832069397},{"x":0.578151285648346,"y":0.46912112832069397},{"x":0.578151285648346,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9974076747894287,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5630252361297607,0.46912112832069397,0.578151285648346,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5546218752861023,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9937820434570312,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5411764979362488,0.46912112832069397,0.5546218752861023,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.46912112832069397},{"x":0.534453809261322,"y":0.46912112832069397},{"x":0.534453809261322,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9791967272758484,"dir":"rtl","str":"رشتههای","boundary":[0.4773109257221222,0.46912112832069397,0.534453809261322,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.46912112832069397},{"x":0.46890756487846375,"y":0.46912112832069397},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4845605790615082},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9875893592834473,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.41680672764778137,0.46912112832069397,0.46890756487846375,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4084033668041229,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4845605790615082},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9946399927139282,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40336135029792786,0.46912112832069397,0.4084033668041229,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.46912112832069397},{"x":0.3966386616230011,"y":0.46912112832069397},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4845605790615082},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9956372976303101,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.36974790692329407,0.46912112832069397,0.3966386616230011,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.46912112832069397},{"x":0.3630252182483673,"y":0.46912112832069397},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4845605790615082},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9935189485549927,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.33949580788612366,0.46912112832069397,0.3630252182483673,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.46912112832069397},{"x":0.33781513571739197,"y":0.46912112832069397},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9711679220199585,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3344537913799286,0.46912112832069397,0.33781513571739197,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.46912112832069397},{"x":0.32773110270500183,"y":0.46912112832069397},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4845605790615082},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9948524236679077,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.30924370884895325,0.46912112832069397,0.32773110270500183,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.46912112832069397},{"x":0.3025210201740265,"y":0.46912112832069397},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4845605790615082},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9956642389297485,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.29411765933036804,0.46912112832069397,0.3025210201740265,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2873949706554413,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4845605790615082},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.8398542404174805,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.2571428716182709,0.46912112832069397,0.2873949706554413,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2504201829433441,"y":0.46912112832069397},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4845605790615082},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9759372472763062,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.21512605249881744,0.46912112832069397,0.2504201829433441,0.4845605790615082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4845605790615082},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9852339029312134,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.36948457288742065,0.7898739624023438,0.4915605790615082],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9812825918197632,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7798319458961487,0.49406176805496216,0.7848739624023438,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7731092572212219,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5071259140968323},{"x":0.756302535533905,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9928721189498901,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.756302535533905,0.49406176805496216,0.7731092572212219,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9953997135162354,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7411764860153198,0.49406176805496216,0.7478991746902466,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7344537973403931,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8584281802177429,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.7042016983032227,0.49406176805496216,0.7344537973403931,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6974790096282959,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.989396870136261,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.6470588445663452,0.49406176805496216,0.6974790096282959,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6403361558914185,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9964809417724609,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6336134672164917,0.49406176805496216,0.6403361558914185,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9966121912002563,"dir":"rtl","str":"استقبال","boundary":[0.5798319578170776,0.4928741157054901,0.6268907785415649,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9945215582847595,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.5411764979362488,0.4928741157054901,0.5731092691421509,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4928741157054901},{"x":0.534453809261322,"y":0.4928741157054901},{"x":0.534453809261322,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9913914203643799,"dir":"rtl","str":"زیاد","boundary":[0.5126050710678101,0.4928741157054901,0.534453809261322,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9939612746238708,"dir":"rtl","str":"محققان","boundary":[0.4588235318660736,0.4928741157054901,0.5058823823928833,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.4928741157054901},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4928741157054901},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9896074533462524,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4470588266849518,0.4928741157054901,0.45210084319114685,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.49168646335601807},{"x":0.440336138010025,"y":0.4928741157054901},{"x":0.440336138010025,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9929172992706299,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.3764705955982208,0.49168646335601807,0.440336138010025,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3680672347545624,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9947370290756226,"dir":"rtl","str":"مواجه","boundary":[0.3327731192111969,0.49168646335601807,0.3680672347545624,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.49168646335601807},{"x":0.32605043053627014,"y":0.49168646335601807},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9950405955314636,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3008403480052948,0.49168646335601807,0.32605043053627014,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.49168646335601807},{"x":0.29411765933036804,"y":0.49168646335601807},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9973337650299072,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2689075767993927,0.49168646335601807,0.29411765933036804,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.49168646335601807},{"x":0.267226904630661,"y":0.49168646335601807},{"x":0.267226904630661,"y":0.5059382319450378},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9839500784873962,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.49168646335601807,0.267226904630661,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9914550185203552,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7428571581840515,0.5166270732879639,0.7613445520401001,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9931570291519165,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7042016983032227,0.5166270732879639,0.7361344695091248,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5285035371780396},{"x":0.658823549747467,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9949356317520142,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.658823549747467,0.5166270732879639,0.6957983374595642,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9934425950050354,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.6235294342041016,0.5166270732879639,0.6504201889038086,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9959357976913452,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6084033846855164,0.5166270732879639,0.6168067455291748,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9959847331047058,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5882353186607361,0.5166270732879639,0.6016806960105896,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9893561601638794,"dir":"rtl","str":"دهه","boundary":[0.5596638917922974,0.5166270732879639,0.5815126299858093,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9927351474761963,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.5109243988990784,0.5166270732879639,0.5512605309486389,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5285035371780396},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.991000771522522,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49915966391563416,0.5166270732879639,0.5042017102241516,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5285035371780396},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9944552183151245,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.44873949885368347,0.5166270732879639,0.4924369752407074,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9918001890182495,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.4100840389728546,0.5166270732879639,0.4420168101787567,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5166270732879639},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5166270732879639},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5285035371780396},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9945780634880066,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.3630252182483673,0.5166270732879639,0.40336135029792786,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5166270732879639},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5166270732879639},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5285035371780396},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9958096742630005,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.34285715222358704,0.5166270732879639,0.35630252957344055,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5166270732879639},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5166270732879639},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5285035371780396},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9932234883308411,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.29243698716163635,0.5166270732879639,0.33781513571739197,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5285035371780396},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9952729344367981,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2722689211368561,0.5166270732879639,0.2840336263179779,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5285035371780396},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9747579097747803,"dir":"rtl","str":"دانشکدهٔ","boundary":[0.21512605249881744,0.5166270732879639,0.2655462324619293,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.551068902015686},{"x":0.7310924530029297,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.987105131149292,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.7310924530029297,0.5368170738220215,0.7831932902336121,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7226890921592712,"y":0.551068902015686},{"x":0.6857143044471741,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9890730977058411,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.6857143044471741,0.5368170738220215,0.7226890921592712,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6773109436035156,"y":0.551068902015686},{"x":0.63193279504776,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9936103820800781,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.63193279504776,0.5368170738220215,0.6773109436035156,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6252101063728333,"y":0.551068902015686},{"x":0.5815126299858093,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9922658205032349,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5815126299858093,0.5368170738220215,0.6252101063728333,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5731092691421509,"y":0.551068902015686},{"x":0.5361344814300537,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9915891885757446,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5361344814300537,0.5368170738220215,0.5731092691421509,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5277311205863953,"y":0.551068902015686},{"x":0.49915966391563416,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9966552257537842,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.49915966391563416,0.5368170738220215,0.5277311205863953,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4907563030719757,"y":0.551068902015686},{"x":0.48571428656578064,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9929808974266052,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48571428656578064,0.5368170738220215,0.4907563030719757,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4773109257221222,"y":0.551068902015686},{"x":0.45210084319114685,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9927244186401367,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.45210084319114685,0.5368170738220215,0.4773109257221222,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4436974823474884,"y":0.551068902015686},{"x":0.41680672764778137,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9861227869987488,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.41680672764778137,0.5368170738220215,0.4436974823474884,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4084033668041229,"y":0.551068902015686},{"x":0.40336135029792786,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9869020581245422,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40336135029792786,0.5368170738220215,0.4084033668041229,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3966386616230011,"y":0.551068902015686},{"x":0.35630252957344055,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9955565929412842,"dir":"rtl","str":"نوشتن","boundary":[0.35630252957344055,0.5368170738220215,0.3966386616230011,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3478991687297821,"y":0.551068902015686},{"x":0.32268908619880676,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9951369762420654,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.32268908619880676,0.5368170738220215,0.3478991687297821,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3142857253551483,"y":0.551068902015686},{"x":0.3008403480052948,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9911701679229736,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3008403480052948,0.5368170738220215,0.3142857253551483,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.5368170738220215},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5368170738220215},{"x":0.29075631499290466,"y":0.551068902015686},{"x":0.24873949587345123,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.993966817855835,"dir":"rtl","str":"چندین","boundary":[0.24873949587345123,0.5368170738220215,0.29075631499290466,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5368170738220215},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5368170738220215},{"x":0.24033613502979279,"y":0.551068902015686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9904636740684509,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.21512605249881744,0.5368170738220215,0.24033613502979279,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9899118542671204,"dir":"rtl","str":"وقت","boundary":[0.7596638798713684,0.5617577433586121,0.7848739624023438,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5617577433586121},{"x":0.75126051902771,"y":0.5617577433586121},{"x":0.75126051902771,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9924225807189941,"dir":"rtl","str":"صرف","boundary":[0.7176470756530762,0.5617577433586121,0.75126051902771,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9945593476295471,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6857143044471741,0.5617577433586121,0.7109243869781494,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9946631789207458,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6504201889038086,0.5617577433586121,0.6773109436035156,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9914132952690125,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.5617577433586121,0.6504201889038086,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9907171726226807,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6252101063728333,0.5617577433586121,0.6386554837226868,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9943931698799133,"dir":"rtl","str":"خلال","boundary":[0.5865546464920044,0.5617577433586121,0.6184874176979065,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5617577433586121},{"x":0.578151285648346,"y":0.5617577433586121},{"x":0.578151285648346,"y":0.5748218297958374},{"x":0.534453809261322,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9933014512062073,"dir":"rtl","str":"چندین","boundary":[0.534453809261322,0.5617577433586121,0.578151285648346,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9924637675285339,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.4907563030719757,0.5617577433586121,0.5260504484176636,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5617577433586121},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5617577433586121},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9902677536010742,"dir":"rtl","str":"بازخوانی","boundary":[0.4302521049976349,0.5617577433586121,0.48235294222831726,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5617577433586121},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5617577433586121},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5748218297958374},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9933454394340515,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41848739981651306,0.5617577433586121,0.42352941632270813,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9927921295166016,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.3663865625858307,0.5617577433586121,0.4100840389728546,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5617577433586121},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5617577433586121},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9926880598068237,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3327731192111969,0.5617577433586121,0.35798320174217224,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5617577433586121},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5617577433586121},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9780471324920654,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3210084140300751,0.5617577433586121,0.32773110270500183,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9764510989189148,"dir":"rtl","str":"سعی","boundary":[0.2840336263179779,0.5617577433586121,0.3142857253551483,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5617577433586121},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5617577433586121},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9934465885162354,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.2571428716182709,0.5617577433586121,0.27563026547431946,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5617577433586121},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5617577433586121},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5748218297958374},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9903680086135864,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.24201680719852448,0.5617577433586121,0.24873949587345123,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5617577433586121},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5617577433586121},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5748218297958374},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9888712167739868,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.21512605249881744,0.5617577433586121,0.23361344635486603,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9261939525604248,"dir":"rtl","str":"ممکن","boundary":[0.7478991746902466,0.5843230485916138,0.7848739624023438,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9961258172988892,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.7142857313156128,0.5843230485916138,0.7378151416778564,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9894765615463257,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.6773109436035156,0.5843230485916138,0.7042016983032227,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9929671883583069,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6621848940849304,0.5843230485916138,0.6672269105911255,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9917122721672058,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.6268907785415649,0.5843230485916138,0.6521008610725403,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5973871946334839},{"x":0.583193302154541,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9939229488372803,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.583193302154541,0.5843230485916138,0.6184874176979065,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9938382506370544,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5495798587799072,0.5843230485916138,0.5731092691421509,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5973871946334839},{"x":0.534453809261322,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9918698668479919,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.5843230485916138,0.5394958257675171,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9932373762130737,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5193277597427368,0.5843230485916138,0.5243697762489319,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5973871946334839},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9913440346717834,"dir":"rtl","str":"افزودن","boundary":[0.46890756487846375,0.5843230485916138,0.5092437267303467,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5843230485916138},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5843230485916138},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5973871946334839},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9875286221504211,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.42184874415397644,0.5843230485916138,0.4588235318660736,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5843230485916138},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5843230485916138},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5973871946334839},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9838248491287231,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.38991597294807434,0.5843230485916138,0.4117647111415863,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5843230485916138},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5843230485916138},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5973871946334839},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9580900073051453,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3630252182483673,0.5843230485916138,0.38823530077934265,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5843230485916138},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5843230485916138},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5973871946334839},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9596797227859497,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35966387391090393,0.5843230485916138,0.3630252182483673,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5843230485916138},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5843230485916138},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5973871946334839},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.977181077003479,"dir":"rtl","str":"سؤالات","boundary":[0.30588236451148987,0.5843230485916138,0.3495798408985138,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5843230485916138},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5843230485916138},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5973871946334839},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.983697772026062,"dir":"rtl","str":"چندگزینهای","boundary":[0.2235294133424759,0.5843230485916138,0.29579833149909973,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5843230485916138},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.937989354133606,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.5843230485916138,0.2201680690050125,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9783511757850647,"dir":"rtl","str":"مثالها","boundary":[0.7445378303527832,0.6033254265785217,0.7848739624023438,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.949442982673645,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.6033254265785217,0.7378151416778564,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9861664772033691,"dir":"rtl","str":"شکلهای","boundary":[0.6672269105911255,0.6033254265785217,0.7243697643280029,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9959439039230347,"dir":"rtl","str":"متنوع","boundary":[0.6252101063728333,0.6033254265785217,0.6605042219161987,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9943749308586121,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.5966386795043945,0.6033254265785217,0.6184874176979065,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9958306550979614,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.5495798587799072,0.6033254265785217,0.5899159908294678,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9893283843994141,"dir":"rtl","str":"آسان","boundary":[0.5126050710678101,0.6033254265785217,0.5428571701049805,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6199524998664856},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9770241975784302,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.49915966391563416,0.6033254265785217,0.5109243988990784,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6199524998664856},{"x":0.462184876203537,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9827313423156738,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.462184876203537,0.6033254265785217,0.4924369752407074,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6033254265785217},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6033254265785217},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.974208414554596,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4453781545162201,0.6033254265785217,0.45546218752861023,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6199524998664856},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9907006025314331,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.41848739981651306,0.6033254265785217,0.4436974823474884,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6033254265785217},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6033254265785217},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6199524998664856},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9434774518013,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.40168067812919617,0.6033254265785217,0.41680672764778137,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9878107309341431,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3798319399356842,0.6033254265785217,0.3949579894542694,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6033254265785217},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6033254265785217},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6199524998664856},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9940816760063171,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.34117648005485535,0.6033254265785217,0.37310925126075745,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9305478930473328,"dir":"rtl","str":"تقریباً","boundary":[0.3008403480052948,0.6033254265785217,0.3327731192111969,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6033254265785217},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6033254265785217},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6199524998664856},{"x":0.267226904630661,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9913821220397949,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.267226904630661,0.6033254265785217,0.29411765933036804,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6033254265785217},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6033254265785217},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6199524998664856},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9883291721343994,"dir":"rtl","str":"خواننده","boundary":[0.21512605249881744,0.6033254265785217,0.26050421595573425,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9914475083351135,"dir":"rtl","str":"خودآموز","boundary":[0.7327731251716614,0.6294536590576172,0.7848739624023438,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.991928219795227,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.7008403539657593,0.6294536590576172,0.7260504364967346,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9727829098701477,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6957983374595642,0.6294536590576172,0.6991596817970276,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9889916777610779,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.6554622054100037,0.6294536590576172,0.6890756487846375,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.996720552444458,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6403361558914185,0.6294536590576172,0.6487395167350769,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9841821193695068,"dir":"rtl","str":"سؤالات","boundary":[0.5899159908294678,0.6294536590576172,0.6336134672164917,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9808222651481628,"dir":"rtl","str":"چهارگزینهای","boundary":[0.5058823823928833,0.6294536590576172,0.5815126299858093,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6437054872512817},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.977380096912384,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.6294536590576172,0.5042017102241516,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9885163307189941,"dir":"rtl","str":"منتخبی","boundary":[0.4420168101787567,0.6294536590576172,0.4907563030719757,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6294536590576172},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6294536590576172},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9976694583892822,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4268907606601715,0.6294536590576172,0.43529412150382996,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6294536590576172},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6294536590576172},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6437054872512817},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9889092445373535,"dir":"rtl","str":"سؤالات","boundary":[0.3764705955982208,0.6294536590576172,0.42016807198524475,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6294536590576172},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6294536590576172},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6437054872512817},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9951926469802856,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.3327731192111969,0.6294536590576172,0.3680672347545624,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6294536590576172},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6294536590576172},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6437054872512817},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9888535737991333,"dir":"rtl","str":"ورودی","boundary":[0.2857142984867096,0.6294536590576172,0.32605043053627014,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6294536590576172},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6294536590576172},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6437054872512817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9906526803970337,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.21512605249881744,0.6294536590576172,0.27899160981178284,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6662707924842834},{"x":0.756302535533905,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9846783876419067,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.756302535533905,0.6520190238952637,0.7848739624023438,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6662707924842834},{"x":0.702521026134491,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9866389632225037,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.702521026134491,0.6520190238952637,0.7462185025215149,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9895352125167847,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6453781723976135,0.6520190238952637,0.6924369931221008,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9964200258255005,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6067227125167847,0.6520190238952637,0.6352941393852234,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9972527027130127,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5815126299858093,0.6520190238952637,0.5966386795043945,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9924823045730591,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5579832196235657,0.6520190238952637,0.5714285969734192,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.987809419631958,"dir":"rtl","str":"سالیان","boundary":[0.5092437267303467,0.6520190238952637,0.5478991866111755,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6520190238952637},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6520190238952637},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9959686994552612,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.4756302535533905,0.6520190238952637,0.49915966391563416,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6520190238952637},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6520190238952637},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9941245317459106,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.4302521049976349,0.6520190238952637,0.46554622054100037,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6520190238952637},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6520190238952637},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6662707924842834},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9910820126533508,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.3949579894542694,0.6520190238952637,0.41848739981651306,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6662707924842834},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9963569641113281,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3764705955982208,0.6520190238952637,0.3848739564418793,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6662707924842834},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9892352819442749,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.32773110270500183,0.6520190238952637,0.3663865625858307,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6520190238952637},{"x":0.31596639752388,"y":0.6520190238952637},{"x":0.31596639752388,"y":0.6662707924842834},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9867284297943115,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.29075631499290466,0.6520190238952637,0.31596639752388,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.6520190238952637},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6520190238952637},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6662707924842834},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9898478984832764,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.26218488812446594,0.6520190238952637,0.2806722819805145,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6520190238952637},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6520190238952637},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6662707924842834},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9909085035324097,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.21512605249881744,0.6520190238952637,0.2504201829433441,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9928354024887085,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7411764860153198,0.6745843291282654,0.7848739624023438,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6912114024162292},{"x":0.707563042640686,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9938761591911316,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.707563042640686,0.6745843291282654,0.7327731251716614,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9968283176422119,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.6840336322784424,0.6745843291282654,0.6991596817970276,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9930673837661743,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.6745843291282654,0.6823529601097107,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9953233003616333,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6521008610725403,0.6745843291282654,0.6705882549285889,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9942178726196289,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6117647290229797,0.6745843291282654,0.6453781723976135,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6745843291282654},{"x":0.605042040348053,"y":0.6745843291282654},{"x":0.605042040348053,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9922498464584351,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5915966629981995,0.6745843291282654,0.605042040348053,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6745843291282654},{"x":0.583193302154541,"y":0.6745843291282654},{"x":0.583193302154541,"y":0.6912114024162292},{"x":0.561344563961029,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9927254915237427,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.561344563961029,0.6745843291282654,0.583193302154541,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9903233051300049,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5243697762489319,0.6745843291282654,0.5495798587799072,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6912114024162292},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.991057276725769,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.45210084319114685,0.6745843291282654,0.5159664154052734,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9866419434547424,"dir":"rtl","str":"رشتههای","boundary":[0.3848739564418793,0.6745843291282654,0.4436974823474884,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6912114024162292},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9843836426734924,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.32436975836753845,0.6745843291282654,0.3781512677669525,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6745843291282654},{"x":0.31596639752388,"y":0.6745843291282654},{"x":0.31596639752388,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9909999370574951,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.2823529541492462,0.6745843291282654,0.31596639752388,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6912114024162292},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9863551259040833,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27394959330558777,0.6745843291282654,0.2806722819805145,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6745843291282654},{"x":0.267226904630661,"y":0.6745843291282654},{"x":0.267226904630661,"y":0.6912114024162292},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9870063066482544,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.21512605249881744,0.6745843291282654,0.267226904630661,0.6912114024162292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6912114024162292},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9877122044563293,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.48468646335601806,0.7898739624023438,0.6982114024162293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7848739624023438,"y":0.713776707649231},{"x":0.7378151416778564,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9950054883956909,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.7378151416778564,0.6995249390602112,0.7848739624023438,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7125890851020813},{"x":0.729411780834198,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9876944422721863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.729411780834198,0.6995249390602112,0.7361344695091248,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9907352924346924,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6756302714347839,0.6995249390602112,0.7243697643280029,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9871171712875366,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.6995249390602112,0.6689075827598572,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7125890851020813},{"x":0.63193279504776,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9951744079589844,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.63193279504776,0.6995249390602112,0.6571428775787354,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9838464260101318,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.5932773351669312,0.6995249390602112,0.6252101063728333,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7125890851020813},{"x":0.556302547454834,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.989834725856781,"dir":"rtl","str":"مندان","boundary":[0.556302547454834,0.6995249390602112,0.5915966629981995,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9931666851043701,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.5193277597427368,0.6995249390602112,0.5495798587799072,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9769566059112549,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4924369752407074,0.6995249390602112,0.5176470875740051,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6995249390602112},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6995249390602112},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7125890851020813},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9886753559112549,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.45210084319114685,0.6995249390602112,0.48571428656578064,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6995249390602112},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6995249390602112},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7125890851020813},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.985672652721405,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.42016807198524475,0.6995249390602112,0.45210084319114685,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6983373165130615},{"x":0.413445383310318,"y":0.6983373165130615},{"x":0.413445383310318,"y":0.7125890851020813},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9786116480827332,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.37478992342948914,0.6983373165130615,0.413445383310318,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.6983373165130615},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6983373165130615},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7125890851020813},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.994216799736023,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.34285715222358704,0.6983373165130615,0.3680672347545624,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6983373165130615},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6983373165130615},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7125890851020813},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.995265781879425,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.29243698716163635,0.6983373165130615,0.33781513571739197,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7125890851020813},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9943768978118896,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.26050421595573425,0.6983373165130615,0.2857142984867096,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6983373165130615},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6983373165130615},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9814233183860779,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2554621994495392,0.6983373165130615,0.25882354378700256,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7613445520401001,"y":0.735154390335083},{"x":0.729411780834198,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.980138897895813,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.729411780834198,0.7220902442932129,0.7613445520401001,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7193277478218079,"y":0.735154390335083},{"x":0.6857143044471741,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9943445324897766,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.6857143044471741,0.7220902442932129,0.7193277478218079,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6773109436035156,"y":0.735154390335083},{"x":0.6436975002288818,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.993431031703949,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.6436975002288818,0.7220902442932129,0.6773109436035156,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6336134672164917,"y":0.735154390335083},{"x":0.605042040348053,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.988119900226593,"dir":"rtl","str":"شش","boundary":[0.605042040348053,0.7220902442932129,0.6336134672164917,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5949580073356628,"y":0.735154390335083},{"x":0.5663865804672241,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9908103942871094,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5663865804672241,0.7220902442932129,0.5949580073356628,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7220902442932129},{"x":0.556302547454834,"y":0.7220902442932129},{"x":0.556302547454834,"y":0.735154390335083},{"x":0.5243697762489319,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9894711971282959,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5243697762489319,0.7220902442932129,0.556302547454834,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5142857432365417,"y":0.735154390335083},{"x":0.4907563030719757,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9923073649406433,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4907563030719757,0.7220902442932129,0.5142857432365417,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7220902442932129},{"x":0.489075630903244,"y":0.7220902442932129},{"x":0.489075630903244,"y":0.735154390335083},{"x":0.48403361439704895,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9516901969909668,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.48403361439704895,0.7220902442932129,0.489075630903244,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4739495813846588,"y":0.735154390335083},{"x":0.4605042040348053,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9876847863197327,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4605042040348053,0.7220902442932129,0.4739495813846588,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7220902442932129},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7220902442932129},{"x":0.45210084319114685,"y":0.735154390335083},{"x":0.42352941632270813,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.991047739982605,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.42352941632270813,0.7220902442932129,0.45210084319114685,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4117647111415863,"y":0.735154390335083},{"x":0.3932773172855377,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9855754375457764,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.3932773172855377,0.7220902442932129,0.4117647111415863,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.7220902442932129},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7220902442932129},{"x":0.3831932842731476,"y":0.735154390335083},{"x":0.32268908619880676,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9821106195449829,"dir":"rtl","str":"مدلسازی","boundary":[0.32268908619880676,0.7220902442932129,0.3831932842731476,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.7220902442932129},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7220902442932129},{"x":0.3126050531864166,"y":0.735154390335083},{"x":0.27394959330558777,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9892303347587585,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.27394959330558777,0.7220902442932129,0.3126050531864166,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.7220902442932129},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7220902442932129},{"x":0.26386556029319763,"y":0.735154390335083},{"x":0.2504201829433441,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9829409718513489,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2504201829433441,0.7220902442932129,0.26386556029319763,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7220902442932129},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7220902442932129},{"x":0.24201680719852448,"y":0.735154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9869549870491028,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.21512605249881744,0.7220902442932129,0.24201680719852448,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9880017042160034,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.7529411911964417,0.7446556091308594,0.7848739624023438,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7446556091308594},{"x":0.75126051902771,"y":0.7446556091308594},{"x":0.75126051902771,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9838247895240784,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.7210084199905396,0.7446556091308594,0.75126051902771,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9777506589889526,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.6789916157722473,0.7446556091308594,0.7126050591468811,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9778775572776794,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6655462384223938,0.7446556091308594,0.6705882549285889,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9925810098648071,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.6352941393852234,0.7446556091308594,0.6571428775787354,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9917798042297363,"dir":"rtl","str":"صحیح","boundary":[0.5882353186607361,0.7446556091308594,0.6268907785415649,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9939836859703064,"dir":"rtl","str":"توضیح","boundary":[0.5394958257675171,0.7446556091308594,0.5798319578170776,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7577196955680847},{"x":0.507563054561615,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.991028904914856,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.507563054561615,0.7446556091308594,0.5310924649238586,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7446556091308594},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7446556091308594},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9929953813552856,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4739495813846588,0.7446556091308594,0.49915966391563416,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7446556091308594},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7446556091308594},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7577196955680847},{"x":0.440336138010025,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9959470629692078,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.440336138010025,0.7446556091308594,0.46554622054100037,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7446556091308594},{"x":0.440336138010025,"y":0.7446556091308594},{"x":0.440336138010025,"y":0.7577196955680847},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9844754934310913,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.7446556091308594,0.440336138010025,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9948277473449707,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.3983193337917328,0.7446556091308594,0.4268907606601715,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7446556091308594},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7446556091308594},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7577196955680847},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9964688420295715,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.36974790692329407,0.7446556091308594,0.38991597294807434,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.7446556091308594},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7446556091308594},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9948840141296387,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3512605130672455,0.7446556091308594,0.3613445460796356,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7446556091308594},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7446556091308594},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9918014407157898,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.3210084140300751,0.7446556091308594,0.34285715222358704,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.7446556091308594},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7446556091308594},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7577196955680847},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9922828674316406,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.2873949706554413,0.7446556091308594,0.3126050531864166,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7446556091308594},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7446556091308594},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7577196955680847},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.986994206905365,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.24705882370471954,0.7446556091308594,0.27899160981178284,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7446556091308594},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7446556091308594},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7577196955680847},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9634020924568176,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.21512605249881744,0.7446556091308594,0.24537815153598785,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7802850604057312},{"x":0.75126051902771,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9715311527252197,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.75126051902771,0.7660332322120667,0.7848739624023438,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9943543672561646,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7378151416778564,0.7660332322120667,0.7445378303527832,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7802850604057312},{"x":0.702521026134491,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9922190308570862,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.702521026134491,0.7660332322120667,0.7310924530029297,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.991112470626831,"dir":"rtl","str":"سیمپلکس","boundary":[0.6302521228790283,0.7660332322120667,0.6941176652908325,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9912114143371582,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.7660332322120667,0.6218487620353699,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7660332322120667},{"x":0.610084056854248,"y":0.7660332322120667},{"x":0.610084056854248,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9919941425323486,"dir":"rtl","str":"نکات","boundary":[0.5815126299858093,0.7660332322120667,0.610084056854248,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9969326853752136,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.5361344814300537,0.7660332322120667,0.5747899413108826,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9937320947647095,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5142857432365417,0.7660332322120667,0.5277311205863953,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7660332322120667},{"x":0.507563054561615,"y":0.7660332322120667},{"x":0.507563054561615,"y":0.7802850604057312},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9927114844322205,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4941176474094391,0.7660332322120667,0.507563054561615,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7660332322120667},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7660332322120667},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7802850604057312},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9945447444915771,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.46890756487846375,0.7660332322120667,0.48571428656578064,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7660332322120667},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7660332322120667},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7802850604057312},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9939950108528137,"dir":"rtl","str":"پردازد","boundary":[0.43529412150382996,0.7660332322120667,0.46722689270973206,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7802850604057312},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9855809211730957,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.7660332322120667,0.4319327771663666,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.7660332322120667},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7660332322120667},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7802850604057312},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9948218464851379,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.3932773172855377,0.7660332322120667,0.42184874415397644,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7802850604057312},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9927210807800293,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.3613445460796356,0.7660332322120667,0.3848739564418793,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7802850604057312},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.889365553855896,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.3210084140300751,0.7660332322120667,0.3529411852359772,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7802850604057312},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9885528087615967,"dir":"rtl","str":"حالات","boundary":[0.27563026547431946,0.7660332322120667,0.3126050531864166,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7660332322120667},{"x":0.267226904630661,"y":0.7660332322120667},{"x":0.267226904630661,"y":0.7802850604057312},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9944068789482117,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.23529411852359772,0.7660332322120667,0.267226904630661,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7660332322120667},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7802850604057312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9909494519233704,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.7660332322120667,0.22689075767993927,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9860477447509766,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7546218633651733,0.7909738421440125,0.7848739624023438,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9901714324951172,"dir":"rtl","str":"سیمپلکس","boundary":[0.6823529601097107,0.7909738421440125,0.7462185025215149,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9958812594413757,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6504201889038086,0.7909738421440125,0.6756302714347839,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9788501262664795,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.7909738421440125,0.6487395167350769,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9867123365402222,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6235294342041016,0.7909738421440125,0.6369748115539551,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.994918167591095,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5882353186607361,0.7909738421440125,0.6168067455291748,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9891716837882996,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.5428571701049805,0.7909738421440125,0.5798319578170776,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7909738421440125},{"x":0.534453809261322,"y":0.7909738421440125},{"x":0.534453809261322,"y":0.8028503656387329},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9889917373657227,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.49747899174690247,0.7909738421440125,0.534453809261322,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7909738421440125},{"x":0.489075630903244,"y":0.7909738421440125},{"x":0.489075630903244,"y":0.8028503656387329},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9867302775382996,"dir":"rtl","str":"دوگانگی","boundary":[0.43865546584129333,0.7909738421440125,0.489075630903244,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8028503656387329},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9908127188682556,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4252100884914398,0.7909738421440125,0.4302521049976349,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7909738421440125},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7909738421440125},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8028503656387329},{"x":0.3815126121044159,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9943135976791382,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.3815126121044159,0.7909738421440125,0.41848739981651306,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7909738421440125},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7909738421440125},{"x":0.37310925126075745,"y":0.8028503656387329},{"x":0.3142857253551483,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9881752729415894,"dir":"rtl","str":"حساسیت","boundary":[0.3142857253551483,0.7909738421440125,0.37310925126075745,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.7909738421440125},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7909738421440125},{"x":0.30588236451148987,"y":0.8028503656387329},{"x":0.27899160981178284,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9913978576660156,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.27899160981178284,0.7909738421440125,0.30588236451148987,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.7909738421440125},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7909738421440125},{"x":0.2722689211368561,"y":0.8028503656387329},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9914492964744568,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.24873949587345123,0.7909738421440125,0.2722689211368561,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7909738421440125},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7909738421440125},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8028503656387329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9875115752220154,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.21512605249881744,0.7909738421440125,0.24033613502979279,0.8028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8040379881858826},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9873054623603821,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6913373165130615,0.7898739624023438,0.8110379881858826],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/2debcf55f58c4818/pages/FNqFbHaTZbJriMeZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/2debcf55f58c4818/pages/BjZNisnwBIhouKnw.jpg","blurred":"/storage/books/2debcf55f58c4818/pages/qwVbHGenRMGjuBal.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0001482529437740172,0.9986611820990298,0.999038182463612]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.13182897865772247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.13182897865772247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1448931097984314},{"x":0.7579832077026367,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9904940724372864,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7579832077026367,0.13182897865772247,0.7848739624023438,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.13182897865772247},{"x":0.7478991746902466,"y":0.13182897865772247},{"x":0.7478991746902466,"y":0.1448931097984314},{"x":0.7428571581840515,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9881629347801208,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7428571581840515,0.13182897865772247,0.7478991746902466,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.13182897865772247},{"x":0.7327731251716614,"y":0.13182897865772247},{"x":0.7327731251716614,"y":0.1448931097984314},{"x":0.7193277478218079,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9934494495391846,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7193277478218079,0.13182897865772247,0.7327731251716614,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.13182897865772247},{"x":0.7109243869781494,"y":0.13182897865772247},{"x":0.7109243869781494,"y":0.1448931097984314},{"x":0.6823529601097107,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9942547678947449,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6823529601097107,0.13182897865772247,0.7109243869781494,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.13182897865772247},{"x":0.6722689270973206,"y":0.13182897865772247},{"x":0.6722689270973206,"y":0.1448931097984314},{"x":0.6420168280601501,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9944442510604858,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.6420168280601501,0.13182897865772247,0.6722689270973206,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.13182897865772247},{"x":0.63193279504776,"y":0.13182897865772247},{"x":0.63193279504776,"y":0.1448931097984314},{"x":0.6067227125167847,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9899457693099976,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6067227125167847,0.13182897865772247,0.63193279504776,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.13182897865772247},{"x":0.5966386795043945,"y":0.13182897865772247},{"x":0.5966386795043945,"y":0.1448931097984314},{"x":0.5647059082984924,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9839172959327698,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.5647059082984924,0.13182897865772247,0.5966386795043945,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.13182897865772247},{"x":0.5630252361297607,"y":0.13182897865772247},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1448931097984314},{"x":0.5361344814300537,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9549936652183533,"dir":"rtl","str":"ونقل","boundary":[0.5361344814300537,0.13182897865772247,0.5630252361297607,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.13182897865772247},{"x":0.5260504484176636,"y":0.13182897865772247},{"x":0.5260504484176636,"y":0.1448931097984314},{"x":0.5193277597427368,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9916939735412598,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5193277597427368,0.13182897865772247,0.5260504484176636,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.13182897865772247},{"x":0.5092437267303467,"y":0.13182897865772247},{"x":0.5092437267303467,"y":0.1448931097984314},{"x":0.47058823704719543,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9874486923217773,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.47058823704719543,0.13182897865772247,0.5092437267303467,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.13182897865772247},{"x":0.4605042040348053,"y":0.13182897865772247},{"x":0.4605042040348053,"y":0.1448931097984314},{"x":0.4285714328289032,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9877127408981323,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.4285714328289032,0.13182897865772247,0.4605042040348053,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.13182897865772247},{"x":0.4268907606601715,"y":0.13182897865772247},{"x":0.4268907606601715,"y":0.1448931097984314},{"x":0.3966386616230011,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9752320051193237,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.3966386616230011,0.13182897865772247,0.4268907606601715,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.13182897865772247},{"x":0.38823530077934265,"y":0.13182897865772247},{"x":0.38823530077934265,"y":0.1448931097984314},{"x":0.35462185740470886,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9885667562484741,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.35462185740470886,0.13182897865772247,0.38823530077934265,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.13182897865772247},{"x":0.3445378243923187,"y":0.13182897865772247},{"x":0.3445378243923187,"y":0.1448931097984314},{"x":0.3042016923427582,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9894764423370361,"dir":"rtl","str":"توضیح","boundary":[0.3042016923427582,0.13182897865772247,0.3445378243923187,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.13182897865772247},{"x":0.29579833149909973,"y":0.13182897865772247},{"x":0.29579833149909973,"y":0.1448931097984314},{"x":0.2722689211368561,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.99031662940979,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.2722689211368561,0.13182897865772247,0.29579833149909973,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.13182897865772247},{"x":0.26218488812446594,"y":0.13182897865772247},{"x":0.26218488812446594,"y":0.1448931097984314},{"x":0.21848739683628082,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9902293682098389,"dir":"rtl","str":"میشود","boundary":[0.21848739683628082,0.13182897865772247,0.26218488812446594,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.13182897865772247},{"x":0.21680672466754913,"y":0.13182897865772247},{"x":0.21680672466754913,"y":0.1448931097984314},{"x":0.21512605249881744,"y":0.1448931097984314}]},"confidence":0.9607399106025696,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.13182897865772247,0.21680672466754913,0.1448931097984314]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7478991746902466,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7478991746902466,"y":0.14370545744895935},{"x":0.7428571581840515,"y":0.14370545744895935}]},"confidence":0.9308063387870789,"str":"و","boundary":[0.7428571581840515,0.13657957315444946,0.7478991746902466,0.14370545744895935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7462185025215149,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9909164309501648,"dir":"rtl","str":"آخرین","boundary":[0.7462185025215149,0.15083135664463043,0.7848739624023438,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7394958138465881,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7394958138465881,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7109243869781494,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9927611947059631,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7109243869781494,0.15083135664463043,0.7394958138465881,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7042016983032227,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7042016983032227,"y":0.16864608228206635},{"x":0.6739495992660522,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9926880598068237,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6739495992660522,0.15083135664463043,0.7042016983032227,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6672269105911255,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6672269105911255,"y":0.16864608228206635},{"x":0.6504201889038086,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9884661436080933,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6504201889038086,0.15083135664463043,0.6672269105911255,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6453781723976135,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6453781723976135,"y":0.16864608228206635},{"x":0.6067227125167847,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9900170564651489,"dir":"rtl","str":"مدلها","boundary":[0.6067227125167847,0.15083135664463043,0.6453781723976135,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6000000238418579,"y":0.15083135664463043},{"x":0.6000000238418579,"y":0.16864608228206635},{"x":0.5949580073356628,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9820298552513123,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5949580073356628,0.15083135664463043,0.6000000238418579,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5882353186607361,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5882353186607361,"y":0.16864608228206635},{"x":0.5327731370925903,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.986309826374054,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.5327731370925903,0.15083135664463043,0.5882353186607361,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5260504484176636,"y":0.15083135664463043},{"x":0.5260504484176636,"y":0.16864608228206635},{"x":0.5042017102241516,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9939103126525879,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.5042017102241516,0.15083135664463043,0.5260504484176636,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.15083135664463043},{"x":0.49747899174690247,"y":0.15083135664463043},{"x":0.49747899174690247,"y":0.16864608228206635},{"x":0.4605042040348053,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9936822652816772,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.4605042040348053,0.15083135664463043,0.49747899174690247,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.15083135664463043},{"x":0.45378151535987854,"y":0.15083135664463043},{"x":0.45378151535987854,"y":0.16864608228206635},{"x":0.440336138010025,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9953979849815369,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.440336138010025,0.15083135664463043,0.45378151535987854,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.15083135664463043},{"x":0.43529412150382996,"y":0.15083135664463043},{"x":0.43529412150382996,"y":0.16864608228206635},{"x":0.3983193337917328,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9728763699531555,"dir":"rtl","str":"تئوری","boundary":[0.3983193337917328,0.15083135664463043,0.43529412150382996,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.15083135664463043},{"x":0.39159664511680603,"y":0.15083135664463043},{"x":0.39159664511680603,"y":0.16864608228206635},{"x":0.35966387391090393,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9886741638183594,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.35966387391090393,0.15083135664463043,0.39159664511680603,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.15083135664463043},{"x":0.3529411852359772,"y":0.15083135664463043},{"x":0.3529411852359772,"y":0.16864608228206635},{"x":0.3462184965610504,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9933758974075317,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3462184965610504,0.15083135664463043,0.3529411852359772,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.15083135664463043},{"x":0.33949580788612366,"y":0.15083135664463043},{"x":0.33949580788612366,"y":0.16864608228206635},{"x":0.3008403480052948,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9935542345046997,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.3008403480052948,0.15083135664463043,0.33949580788612366,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.15083135664463043},{"x":0.29243698716163635,"y":0.15083135664463043},{"x":0.29243698716163635,"y":0.16864608228206635},{"x":0.2806722819805145,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9946709275245667,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2806722819805145,0.15083135664463043,0.29243698716163635,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.15083135664463043},{"x":0.2722689211368561,"y":0.15083135664463043},{"x":0.2722689211368561,"y":0.16864608228206635},{"x":0.2554621994495392,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9915944933891296,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.2554621994495392,0.15083135664463043,0.2722689211368561,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.15083135664463043},{"x":0.2521008551120758,"y":0.15083135664463043},{"x":0.2521008551120758,"y":0.16864608228206635},{"x":0.24873949587345123,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9717665910720825,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24873949587345123,0.15083135664463043,0.2521008551120758,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7613445520401001,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7613445520401001,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7495798468589783,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9920633435249329,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7495798468589783,0.17695961892604828,0.7613445520401001,0.1923990547657013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7411764860153198,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7411764860153198,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6756302714347839,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.992317259311676,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.6756302714347839,0.17695961892604828,0.7411764860153198,0.1923990547657013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6672269105911255,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6672269105911255,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6268907785415649,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9927566647529602,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.6268907785415649,0.17695961892604828,0.6672269105911255,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6184874176979065,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6184874176979065,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5865546464920044,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9893545508384705,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5865546464920044,0.17695961892604828,0.6184874176979065,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.17695961892604828},{"x":0.578151285648346,"y":0.17695961892604828},{"x":0.578151285648346,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5394958257675171,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9874009490013123,"dir":"rtl","str":"توصیه","boundary":[0.5394958257675171,0.17695961892604828,0.578151285648346,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.17695961892604828},{"x":0.5310924649238586,"y":0.17695961892604828},{"x":0.5310924649238586,"y":0.19121140241622925},{"x":0.48571428656578064,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9899333119392395,"dir":"rtl","str":"میشود","boundary":[0.48571428656578064,0.17695961892604828,0.5310924649238586,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.17695961892604828},{"x":0.4773109257221222,"y":0.17695961892604828},{"x":0.4773109257221222,"y":0.19121140241622925},{"x":0.440336138010025,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9936509728431702,"dir":"rtl","str":"فصول","boundary":[0.440336138010025,0.17695961892604828,0.4773109257221222,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.17695961892604828},{"x":0.43361344933509827,"y":0.17695961892604828},{"x":0.43361344933509827,"y":0.19121140241622925},{"x":0.4000000059604645,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9952372908592224,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4000000059604645,0.17695961892604828,0.43361344933509827,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.17695961892604828},{"x":0.39159664511680603,"y":0.17695961892604828},{"x":0.39159664511680603,"y":0.19121140241622925},{"x":0.3848739564418793,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9927092790603638,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3848739564418793,0.17695961892604828,0.39159664511680603,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.17695961892604828},{"x":0.3764705955982208,"y":0.17695961892604828},{"x":0.3764705955982208,"y":0.19121140241622925},{"x":0.3663865625858307,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9964878559112549,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3663865625858307,0.17695961892604828,0.3764705955982208,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.17577196657657623},{"x":0.35798320174217224,"y":0.17577196657657623},{"x":0.35798320174217224,"y":0.19121140241622925},{"x":0.32436975836753845,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9929962158203125,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.32436975836753845,0.17577196657657623,0.35798320174217224,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.17577196657657623},{"x":0.31596639752388,"y":0.17577196657657623},{"x":0.31596639752388,"y":0.19121140241622925},{"x":0.27394959330558777,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9922822713851929,"dir":"rtl","str":"ترتیبی","boundary":[0.27394959330558777,0.17577196657657623,0.31596639752388,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.17577196657657623},{"x":0.2655462324619293,"y":0.17577196657657623},{"x":0.2655462324619293,"y":0.19121140241622925},{"x":0.2504201829433441,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9972885251045227,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2504201829433441,0.17577196657657623,0.2655462324619293,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.17577196657657623},{"x":0.24201680719852448,"y":0.17577196657657623},{"x":0.24201680719852448,"y":0.19121140241622925},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.992058515548706,"dir":"rtl","str":"آمده","boundary":[0.21512605249881744,0.17577196657657623,0.24201680719852448,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9930064678192139,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7579832077026367,0.19952493906021118,0.7848739624023438,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.19952493906021118},{"x":0.756302535533905,"y":0.19952493906021118},{"x":0.756302535533905,"y":0.2125890702009201},{"x":0.75126051902771,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9918453097343445,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.75126051902771,0.19952493906021118,0.756302535533905,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7428571581840515,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9914911985397339,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7008403539657593,0.19952493906021118,0.7428571581840515,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6941176652908325,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9923115968704224,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.6655462384223938,0.19952493906021118,0.6941176652908325,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6638655662536621,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2125890702009201},{"x":0.658823549747467,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9806337952613831,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.19952493906021118,0.6638655662536621,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6504201889038086,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.991883397102356,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.6285714507102966,0.19952493906021118,0.6504201889038086,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6201680898666382,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9937760829925537,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5932773351669312,0.19952493906021118,0.6201680898666382,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5848739743232727,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9930052161216736,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.5512605309486389,0.19952493906021118,0.5848739743232727,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5428571701049805,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9972438812255859,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5277311205863953,0.19952493906021118,0.5428571701049805,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5193277597427368,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9941718578338623,"dir":"rtl","str":"بخواهد","boundary":[0.4756302535533905,0.19952493906021118,0.5193277597427368,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.19952493906021118},{"x":0.46722689270973206,"y":0.19952493906021118},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9918692708015442,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4470588266849518,0.19952493906021118,0.46722689270973206,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.19952493906021118},{"x":0.43865546584129333,"y":0.19952493906021118},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9958423972129822,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.4151260554790497,0.19952493906021118,0.43865546584129333,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.19952493906021118},{"x":0.40672269463539124,"y":0.19952493906021118},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2125890702009201},{"x":0.3983193337917328,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9960613250732422,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3983193337917328,0.19952493906021118,0.40672269463539124,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.19952493906021118},{"x":0.38991597294807434,"y":0.19952493906021118},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2125890702009201},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9897303581237793,"dir":"rtl","str":"رعایت","boundary":[0.3512605130672455,0.19952493906021118,0.38991597294807434,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.19952493906021118},{"x":0.34285715222358704,"y":0.19952493906021118},{"x":0.34285715222358704,"y":0.2125890702009201},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9867501258850098,"dir":"rtl","str":"نکند","boundary":[0.3176470696926117,0.19952493906021118,0.34285715222358704,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.19952493906021118},{"x":0.3142857253551483,"y":0.19952493906021118},{"x":0.3142857253551483,"y":0.2125890702009201},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9886640906333923,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31092438101768494,0.19952493906021118,0.3142857253551483,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.19952493906021118},{"x":0.3025210201740265,"y":0.19952493906021118},{"x":0.3025210201740265,"y":0.2125890702009201},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.8802316188812256,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.26050421595573425,0.19952493906021118,0.3025210201740265,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19952493906021118},{"x":0.2521008551120758,"y":0.19952493906021118},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2125890702009201},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9822872877120972,"dir":"rtl","str":"فصول","boundary":[0.21512605249881744,0.19952493906021118,0.2521008551120758,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.235154390335083},{"x":0.7647058963775635,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9778403043746948,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7647058963775635,0.22327791154384613,0.7848739624023438,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7546218633651733,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7546218633651733,"y":0.235154390335083},{"x":0.7495798468589783,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9784032106399536,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7495798468589783,0.22327791154384613,0.7546218633651733,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7411764860153198,"y":0.235154390335083},{"x":0.7193277478218079,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9942346215248108,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7193277478218079,0.22327791154384613,0.7411764860153198,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.235154390335083},{"x":0.6722689270973206,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.986478328704834,"dir":"rtl","str":"الزامی","boundary":[0.6722689270973206,0.22327791154384613,0.7092437148094177,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6638655662536621,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6638655662536621,"y":0.235154390335083},{"x":0.6352941393852234,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9954745173454285,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6352941393852234,0.22327791154384613,0.6638655662536621,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6252101063728333,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6252101063728333,"y":0.235154390335083},{"x":0.6117647290229797,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9841875433921814,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.6117647290229797,0.22327791154384613,0.6252101063728333,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6033613681793213,"y":0.235154390335083},{"x":0.5848739743232727,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9910869598388672,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5848739743232727,0.22327791154384613,0.6033613681793213,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5815126299858093,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5815126299858093,"y":0.235154390335083},{"x":0.5546218752861023,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9918853640556335,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.5546218752861023,0.22327791154384613,0.5815126299858093,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5445378422737122,"y":0.235154390335083},{"x":0.5142857432365417,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9903792142868042,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.5142857432365417,0.22327791154384613,0.5445378422737122,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5042017102241516,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5042017102241516,"y":0.235154390335083},{"x":0.46554622054100037,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9822921752929688,"dir":"rtl","str":"مشکل","boundary":[0.46554622054100037,0.22327791154384613,0.5042017102241516,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.22327791154384613},{"x":0.45546218752861023,"y":0.22327791154384613},{"x":0.45546218752861023,"y":0.235154390335083},{"x":0.4151260554790497,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9846698045730591,"dir":"rtl","str":"خاصی","boundary":[0.4151260554790497,0.22327791154384613,0.45546218752861023,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.22327791154384613},{"x":0.40672269463539124,"y":0.22327791154384613},{"x":0.40672269463539124,"y":0.235154390335083},{"x":0.3815126121044159,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.8435208797454834,"dir":"rtl","str":"بقیه","boundary":[0.3815126121044159,0.22327791154384613,0.40672269463539124,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.22327791154384613},{"x":0.37310925126075745,"y":0.22327791154384613},{"x":0.37310925126075745,"y":0.235154390335083},{"x":0.3361344635486603,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.981290876865387,"dir":"rtl","str":"فصول","boundary":[0.3361344635486603,0.22327791154384613,0.37310925126075745,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.22327791154384613},{"x":0.32605043053627014,"y":0.22327791154384613},{"x":0.32605043053627014,"y":0.235154390335083},{"x":0.3193277418613434,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9807536602020264,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3193277418613434,0.22327791154384613,0.32605043053627014,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.22327791154384613},{"x":0.30924370884895325,"y":0.22327791154384613},{"x":0.30924370884895325,"y":0.235154390335083},{"x":0.2705882489681244,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9848624467849731,"dir":"rtl","str":"باتوجه","boundary":[0.2705882489681244,0.22327791154384613,0.30924370884895325,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.22327791154384613},{"x":0.267226904630661,"y":0.22327791154384613},{"x":0.267226904630661,"y":0.235154390335083},{"x":0.2571428716182709,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.968411922454834,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2571428716182709,0.22327791154384613,0.267226904630661,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22327791154384613},{"x":0.24705882370471954,"y":0.22327791154384613},{"x":0.24705882370471954,"y":0.235154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.8635267615318298,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.21512605249881744,0.22327791154384613,0.24705882370471954,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.244655579328537},{"x":0.7815126180648804,"y":0.244655579328537},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9906411170959473,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.7613445520401001,0.244655579328537,0.7815126180648804,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.244655579328537},{"x":0.75126051902771,"y":0.244655579328537},{"x":0.75126051902771,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9944025278091431,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7109243869781494,0.244655579328537,0.75126051902771,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.244655579328537},{"x":0.702521026134491,"y":0.244655579328537},{"x":0.702521026134491,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9974384903907776,"dir":"rtl","str":"نماید","boundary":[0.6689075827598572,0.244655579328537,0.702521026134491,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.244655579328537},{"x":0.6672269105911255,"y":0.244655579328537},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9958281517028809,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.244655579328537,0.6672269105911255,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.244655579328537},{"x":0.6571428775787354,"y":0.244655579328537},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2600950002670288},{"x":0.605042040348053,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9945389032363892,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.605042040348053,0.244655579328537,0.6571428775787354,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.244655579328537},{"x":0.5932773351669312,"y":0.244655579328537},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9907817840576172,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.5630252361297607,0.244655579328537,0.5932773351669312,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.244655579328537},{"x":0.5462185144424438,"y":0.244655579328537},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9960739612579346,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5361344814300537,0.244655579328537,0.5462185144424438,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.244655579328537},{"x":0.5260504484176636,"y":0.244655579328537},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9945254325866699,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.5058823823928833,0.244655579328537,0.5260504484176636,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.244655579328537},{"x":0.48739495873451233,"y":0.244655579328537},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2600950002670288},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9935338497161865,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.45042017102241516,0.244655579328537,0.48739495873451233,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.244655579328537},{"x":0.43529412150382996,"y":0.244655579328537},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9911636710166931,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4252100884914398,0.244655579328537,0.43529412150382996,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.244655579328537},{"x":0.4117647111415863,"y":0.244655579328537},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2600950002670288},{"x":0.37478992342948914,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9909302592277527,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.37478992342948914,0.244655579328537,0.4117647111415863,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.244655579328537},{"x":0.35798320174217224,"y":0.244655579328537},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.8958805799484253,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.3512605130672455,0.244655579328537,0.35798320174217224,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.244655579328537},{"x":0.34117648005485535,"y":0.244655579328537},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9867725372314453,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3344537913799286,0.244655579328537,0.34117648005485535,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.244655579328537},{"x":0.32436975836753845,"y":0.244655579328537},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2600950002670288},{"x":0.27899160981178284,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9916723966598511,"dir":"rtl","str":"گذرانده","boundary":[0.27899160981178284,0.244655579328537,0.32436975836753845,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.244655579328537},{"x":0.2722689211368561,"y":0.244655579328537},{"x":0.2722689211368561,"y":0.2600950002670288},{"x":0.2655462324619293,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.99128258228302,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2655462324619293,0.244655579328537,0.2722689211368561,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.244655579328537},{"x":0.2554621994495392,"y":0.244655579328537},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2600950002670288},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9924880266189575,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.23361344635486603,0.244655579328537,0.2554621994495392,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.244655579328537},{"x":0.2235294133424759,"y":0.244655579328537},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2600950002670288},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9879540205001831,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.21512605249881744,0.244655579328537,0.2235294133424759,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28384798765182495},{"x":0.756302535533905,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000691413879,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.756302535533905,0.26365795731544495,0.7848739624023438,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7445378303527832,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7445378303527832,"y":0.28384798765182495},{"x":0.707563042640686,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.984908938407898,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.707563042640686,0.26365795731544495,0.7445378303527832,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6941176652908325,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6941176652908325,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6521008610725403,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9779506921768188,"dir":"rtl","str":"ورودی","boundary":[0.6521008610725403,0.26365795731544495,0.6941176652908325,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6403361558914185,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6403361558914185,"y":0.28384798765182495},{"x":0.605042040348053,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.990058422088623,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.605042040348053,0.26365795731544495,0.6403361558914185,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5932773351669312,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5932773351669312,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5630252361297607,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9783649444580078,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.5630252361297607,0.26365795731544495,0.5932773351669312,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5495798587799072,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5411764979362488,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9698541164398193,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5411764979362488,0.26365795731544495,0.5495798587799072,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.26365795731544495},{"x":0.529411792755127,"y":0.26365795731544495},{"x":0.529411792755127,"y":0.28384798765182495},{"x":0.48571428656578064,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9859842658042908,"dir":"rtl","str":"دکتری","boundary":[0.48571428656578064,0.26365795731544495,0.529411792755127,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4722689092159271,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4722689092159271,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4420168101787567,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9864848256111145,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.4420168101787567,0.26365795731544495,0.4722689092159271,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4302521049976349,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4302521049976349,"y":0.28384798765182495},{"x":0.41680672764778137,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9897713661193848,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.41680672764778137,0.26365795731544495,0.4302521049976349,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.26365795731544495},{"x":0.40672269463539124,"y":0.26365795731544495},{"x":0.40672269463539124,"y":0.28384798765182495},{"x":0.38823530077934265,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9878326654434204,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.38823530077934265,0.26365795731544495,0.40672269463539124,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.26365795731544495},{"x":0.37310925126075745,"y":0.26365795731544495},{"x":0.37310925126075745,"y":0.28384798765182495},{"x":0.35462185740470886,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9861389994621277,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.35462185740470886,0.26365795731544495,0.37310925126075745,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3512605130672455,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3512605130672455,"y":0.28384798765182495},{"x":0.32436975836753845,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900422692298889,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.32436975836753845,0.26365795731544495,0.3512605130672455,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.26365795731544495},{"x":0.31092438101768494,"y":0.26365795731544495},{"x":0.31092438101768494,"y":0.28384798765182495},{"x":0.2571428716182709,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9330984354019165,"dir":"rtl","str":"مستقیماً","boundary":[0.2571428716182709,0.26365795731544495,0.31092438101768494,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26365795731544495},{"x":0.24537815153598785,"y":0.26365795731544495},{"x":0.24537815153598785,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9763577580451965,"dir":"rtl","str":"سراغ","boundary":[0.21512605249881744,0.26365795731544495,0.24537815153598785,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7226890921592712,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9895340204238892,"dir":"rtl","str":"بخشهای","boundary":[0.7226890921592712,0.2897862195968628,0.7848739624023438,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7126050591468811,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6739495992660522,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9972565174102783,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6739495992660522,0.2897862195968628,0.7126050591468811,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6638655662536621,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6521008610725403,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9968002438545227,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6521008610725403,0.2897862195968628,0.6638655662536621,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6436975002288818,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5764706134796143,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9755224585533142,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.5764706134796143,0.2897862195968628,0.6436975002288818,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5630252361297607,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5495798587799072,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9836021661758423,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.5495798587799072,0.2897862195968628,0.5630252361297607,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5394958257675171,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5159664154052734,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9833922386169434,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5159664154052734,0.2897862195968628,0.5394958257675171,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5058823823928833,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5008403658866882,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9823819398880005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5008403658866882,0.2897862195968628,0.5058823823928833,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4924369752407074,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4453781545162201,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9852324724197388,"dir":"rtl","str":"سؤالات","boundary":[0.4453781545162201,0.2897862195968628,0.4924369752407074,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.2897862195968628},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2897862195968628},{"x":0.43529412150382996,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3529411852359772,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9798006415367126,"dir":"rtl","str":"چهارگزینهای","boundary":[0.3529411852359772,0.2897862195968628,0.43529412150382996,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.2897862195968628},{"x":0.34285715222358704,"y":0.2897862195968628},{"x":0.34285715222358704,"y":0.30641329288482666},{"x":0.33781513571739197,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9816173315048218,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33781513571739197,0.2897862195968628,0.34285715222358704,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.2897862195968628},{"x":0.32773110270500183,"y":0.2897862195968628},{"x":0.32773110270500183,"y":0.30641329288482666},{"x":0.289075642824173,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9938468337059021,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.289075642824173,0.2897862195968628,0.32773110270500183,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2897862195968628},{"x":0.27899160981178284,"y":0.2897862195968628},{"x":0.27899160981178284,"y":0.30641329288482666},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9953430891036987,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.2386554628610611,0.2897862195968628,0.27899160981178284,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2897862195968628},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2897862195968628},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30641329288482666},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.98662269115448,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.2897862195968628,0.22857142984867096,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7462185025215149,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9910093545913696,"dir":"rtl","str":"فصول","boundary":[0.7462185025215149,0.31353920698165894,0.7831932902336121,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7394958138465881,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7394958138465881,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6957983374595642,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9969213008880615,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.6957983374595642,0.31353920698165894,0.7394958138465881,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6890756487846375,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6890756487846375,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6554622054100037,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9934663772583008,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6554622054100037,0.31353920698165894,0.6890756487846375,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6470588445663452,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6470588445663452,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6252101063728333,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9967311024665833,"dir":"rtl","str":"برود","boundary":[0.6252101063728333,0.31353920698165894,0.6470588445663452,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9816162586212158,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.3147268295288086,0.6235294342041016,0.3277909755706787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.13182897865772247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.13182897865772247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3277909755706787},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9838883876800537,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.12482897865772247,0.7898739624023438,0.3347909755706787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.962070107460022,"dir":"rtl","str":"دانشکدهٔ","boundary":[0.7327731251716614,0.38361045718193054,0.7848739624023438,0.3919239938259125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.962070107460022,"dir":"ltr","boundary":[0.7277731251716614,0.37661045718193054,0.7898739624023438,0.3989239938259125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9868383407592773,"dir":"rtl","str":"بدیهی","boundary":[0.7226890921592712,0.3372921645641327,0.7613445520401001,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9947725534439087,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6840336322784424,0.3372921645641327,0.7126050591468811,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9962425231933594,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6605042219161987,0.3372921645641327,0.6756302714347839,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.7653552293777466,"dir":"rtl","str":"هیچ","boundary":[0.6252101063728333,0.3372921645641327,0.6504201889038086,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3503562808036804},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9936617016792297,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6016806960105896,0.3372921645641327,0.6168067455291748,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9875816106796265,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5596638917922974,0.3372921645641327,0.5932773351669312,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9968230128288269,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.5193277597427368,0.3372921645641327,0.5512605309486389,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9941545128822327,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.4773109257221222,0.3372921645641327,0.5109243988990784,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3372921645641327},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3372921645641327},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3503562808036804},{"x":0.462184876203537,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9941948056221008,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.462184876203537,0.3372921645641327,0.46722689270973206,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.3372921645641327},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3372921645641327},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9928854703903198,"dir":"rtl","str":"کوشش","boundary":[0.4084033668041229,0.3372921645641327,0.45378151535987854,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.3372921645641327},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3372921645641327},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3503562808036804},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9913403391838074,"dir":"rtl","str":"جمعی","boundary":[0.35798320174217224,0.3372921645641327,0.3983193337917328,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.3372921645641327},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3372921645641327},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3503562808036804},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9929161667823792,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.3142857253551483,0.3372921645641327,0.3495798408985138,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.3372921645641327},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3372921645641327},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3503562808036804},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9938748478889465,"dir":"rtl","str":"پذیر","boundary":[0.2857142984867096,0.3372921645641327,0.3126050531864166,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3372921645641327},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3372921645641327},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3503562808036804},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9939776062965393,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.24369747936725616,0.3372921645641327,0.27731093764305115,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3503562808036804},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9852110743522644,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2369747906923294,0.3372921645641327,0.24201680719852448,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3372921645641327},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3372921645641327},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3503562808036804},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9916602373123169,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.3372921645641327,0.22857142984867096,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7647058963775635,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9906899333000183,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7647058963775635,0.3598574697971344,0.7848739624023438,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3598574697971344},{"x":0.756302535533905,"y":0.3598574697971344},{"x":0.756302535533905,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7428571581840515,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9876585006713867,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.7428571581840515,0.3598574697971344,0.756302535533905,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7344537973403931,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6957983374595642,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9069940447807312,"dir":"rtl","str":"وظیفه","boundary":[0.6957983374595642,0.3598574697971344,0.7344537973403931,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6873949766159058,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6621848940849304,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9899921417236328,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6621848940849304,0.3598574697971344,0.6873949766159058,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3598574697971344},{"x":0.653781533241272,"y":0.3598574697971344},{"x":0.653781533241272,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6033613681793213,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9865550398826599,"dir":"rtl","str":"میدانیم","boundary":[0.6033613681793213,0.3598574697971344,0.653781533241272,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5949580073356628,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5798319578170776,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9975963830947876,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5798319578170776,0.3598574697971344,0.5949580073356628,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5714285969734192,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5630252361297607,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9973770976066589,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5630252361297607,0.3598574697971344,0.5714285969734192,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5546218752861023,"y":0.37410926818847656},{"x":0.529411792755127,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9943789839744568,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.529411792755127,0.3598574697971344,0.5546218752861023,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5226891040802002,"y":0.37410926818847656},{"x":0.45378151535987854,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.990666389465332,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.45378151535987854,0.3598574697971344,0.5226891040802002,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4470588266849518,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3815126121044159,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.983591616153717,"dir":"rtl","str":"کلاسهای","boundary":[0.3815126121044159,0.3598574697971344,0.4470588266849518,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3598574697971344},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3598574697971344},{"x":0.37310925126075745,"y":0.37410926818847656},{"x":0.34117648005485535,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9913154244422913,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.34117648005485535,0.3598574697971344,0.37310925126075745,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.3598574697971344},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3598574697971344},{"x":0.3327731192111969,"y":0.37410926818847656},{"x":0.29075631499290466,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9925138354301453,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.29075631499290466,0.3598574697971344,0.3327731192111969,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.3598574697971344},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3598574697971344},{"x":0.2823529541492462,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2689075767993927,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9941239356994629,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2689075767993927,0.3598574697971344,0.2823529541492462,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"