مبادی دین پژوهی مبادی دین پژوهی

{"id":"145","title":"مبادی دین پژوهی","price":"۷‌,‌۵۰۰","ebook_price":"۳‌,‌۷۵۰","rent_3_price":"۱‌,‌۸۷۵","rent_6_price":"۲‌,‌۶۲۵","rent_12_price":"-۱","print_price":"۷‌,‌۵۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2e0c019fa31ae227/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2e0c019fa31ae227/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2e0c019fa31ae227/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2e0c019fa31ae227/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2e0c019fa31ae227/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2e0c019fa31ae227/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2e0c019fa31ae227/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2e0c019fa31ae227/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2e0c019fa31ae227/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2e0c019fa31ae227/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786005413427","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۰","nobat_chap":"1","description":["چکیده و خالصه آنچه مبادی دین پژوهی بدان می‌پردازد، از این قرار است: در مجموعه مباحث فلسفی و کلامی،دین پژوهی یکی از کلیدی‌ترین عناوین آن به حساب می‌آید. بدون تردید پیشینه دین پژوهی به اندازه تاریخ تمدّن بشری است و به همین بُنیان، البته دستخوش تغییر و دگرگونیهای چشمگیر و فراوانی شده است. این تحقیق، تلاشی کوتاه در جهت تبیین و تحلیل مبادی دین پژوهی است.مبادی دین پژوهی، مجموعه اموری است که پیش از ورود در متن مباحث خاص و معیّن دین پژوهی، دستاویز هر مُحقّقی قرار می‌گیرد و او را از پاسخ به آنها و اِعلام موضوع، چاره‌ای نخواهد بود"],"pages_count":"264","keywords":"null","token":"2e0c019fa31ae227","created_at":"2017-10-11 12:29:10","updated_at":"2022-08-08 13:23:28","publisher_id":"18","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"آوای نور","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"288","title":"سیدحسین حسینی","firstname":"سیدحسین","lastname":"حسینی","token":"99734553878ba5c5","created_at":"2017-10-11 11:55:12","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"288","title":"سیدحسین حسینی","firstname":"سیدحسین","lastname":"حسینی","token":"99734553878ba5c5","created_at":"2017-10-11 11:55:12","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"124","file":"59dddd5e698d02.36565070.pdf","book_id":"145","toc":[{"title":"بخش اوّل پیشینة دین پژوهی )تاریخچه(","page":"22","children":[{"title":"فصل اوّل نظری بر پیشینة موضوعات دینی و اعتقادی","page":"24"},{"title":"فصل دوّم بررسی زمینه های تفکّر اعتقادی","page":"60"}]},{"title":"بخش دوّم چیستی دین پژوهی )مفاهیم(","page":"88","children":[{"title":"فصل اوّل دین در بستر دیدگاهها","page":"90"},{"title":"فصل دوّم تقسیمات دین","page":"112"}]},{"title":"بخش سوّم چرایی دین پژوهی )انگیزهها(","page":"122","children":[{"title":"فصل اوّل عوامل و انگیزههای روانی و نفسانی","page":"124"},{"title":"فصل دوّم عوامل و انگیزههای فکری و نظری","page":"130"}]},{"title":"بخش چهارم چگونگی دین پژوهی )روشها(","page":"138","children":[{"title":"فصل اوّل روش تجربی","page":"152"},{"title":"فصل دوّم روش عقلی","page":"166"},{"title":"فصل سوّم روش عرفانی","page":"178"},{"title":"فصل چهارم روش تعبّدی","page":"190"}]},{"title":"بخش پنجم جمع بندی و نتیجه گیری","page":"198"},{"title":"فهرستها","page":"230"}],"created_at":"2017-10-11 12:29:10","updated_at":"2018-08-20 15:02:37","process_started_at":"2017-11-09 18:34:47","process_done_at":"2017-11-09 18:39:20","process_failed_at":null,"pages_count":"264","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"cbfda3674cd8843175b1a89cd8e1479cdfcd6cc6de8db97e182d2f72d0f530991a386addb97aab57418b133d4cefb2057d072ca0e35aca81ccf7cf642e85d812","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۶۴"},"publisher":{"id":18,"title":"آوای نور","description":null,"token":"246521c748fb5fe3","slug":"آوای-نور"},"study_subjects":[{"id":"2098","title":"استنباطهای فلسفی و کلامی از قرآن و حدیث","token":"8739f3ce4adc6159","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:13","updated_at":"2022-08-27 14:15:19","study_fields":[{"id":"943","title":"فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی","degree_id":"10","token":"7e18fc759832a481","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-27 14:15:19","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C","ebook_price_en":"3750","urlify":"%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C","pages_count_fa":"۲۶۴","authorTitle":"سیدحسین حسینی","tocStr":"بخش اوّل پیشینة دین پژوهی )تاریخچه(, بخش دوّم چیستی دین پژوهی )مفاهیم(, بخش سوّم چرایی دین پژوهی )انگیزهها(, بخش چهارم چگونگی دین پژوهی )روشها(, بخش پنجم جمع بندی و نتیجه گیری, فهرستها","url":"/preview/2e0c019fa31ae227/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19