پژوهش و دانشگاه پژوهش و دانشگاه

{"id":"87","title":"پژوهش و دانشگاه","price":"۹‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۳‌,‌۱۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3122ede9f6e78239/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3122ede9f6e78239/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3122ede9f6e78239/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3122ede9f6e78239/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3122ede9f6e78239/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3122ede9f6e78239/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3122ede9f6e78239/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3122ede9f6e78239/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3122ede9f6e78239/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3122ede9f6e78239/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786003090071","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۳","nobat_chap":"2","description":["پژوهش حاضر، با هدف افزایش بهره‌وری اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها تدوین شده است. مولّف، پس از شرح موضوع، پیشینه، طرح و روش تحقیق، در فصل دوم، به پایه‌های نظری بهره‌وری پژوهشی اعضای هیات علمی و تحقیقات مرتبط با آن در خارج و داخل کشور اشاره می‌کند. فصل سوم، به تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده اختصاص دارد و در فصل چهارم، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مباحث گنجانده شده است. اهداف اختصاصی این تحقیق عبارتند از: شناسایی عوامل موثّر بر بهره‌وری پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها؛ عوامل تسهیل‌گر و موثّر در افزایش بهره‌وری پژوهشی؛ شناسایی پیامدهای افزایش بهره‌وری پژوهشی هیات علمی دانشگاه‌ها"],"pages_count":"160","keywords":"null","token":"3122ede9f6e78239","created_at":"2017-10-10 11:32:34","updated_at":"2022-08-08 13:22:47","publisher_id":"18","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"آوای نور","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"207","title":"اکبر فرجی ارمکی","firstname":"اکبر","lastname":"فرجی ارمکی","token":"e6bdb73d8188bf0f","created_at":"2017-10-10 11:24:27","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"207","title":"اکبر فرجی ارمکی","firstname":"اکبر","lastname":"فرجی ارمکی","token":"e6bdb73d8188bf0f","created_at":"2017-10-10 11:24:27","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"72","file":"59dc7e9a484e75.83118298.pdf","book_id":"87","toc":[{"title":"فصل اول كليات پژوهش","page":"12"},{"title":"فصل دوم مباني نظري و پيشينه تحقيقاتي","page":"48"},{"title":"فصل سوم تجزيه و تحليل دادهها","page":"96"},{"title":"فصل چهارم جمع بندي و نتيجه گيري","page":"130"}],"created_at":"2017-10-10 11:32:34","updated_at":"2018-08-20 12:35:23","process_started_at":"2017-11-09 17:13:34","process_done_at":"2017-11-09 17:16:56","process_failed_at":null,"pages_count":"160","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"0ecd37e2a2c1c58c0c4342fff9cb30b7970f1219ef145fa4c570af05c10207a927b040459bac51b23b465c53fd032ac04fa7c5512e48c35925915e50faf575f1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۶۰"},"publisher":{"id":18,"title":"آوای نور","description":null,"token":"246521c748fb5fe3","slug":"آوای-نور"},"study_subjects":[{"id":"7555","title":"آمار و پژوهش در مددکاری اجتماعی","token":"ec627770617672a9","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:25:33","updated_at":"2021-04-24 17:59:33","study_fields":[{"id":"1060","title":"مددکاری اجتماعی","degree_id":"7","token":"66812ea56a628263","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-06 14:22:53","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87","ebook_price_en":"4500","urlify":"%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87","pages_count_fa":"۱۶۰","authorTitle":"اکبر فرجی ارمکی","tocStr":"فصل اول كليات پژوهش, فصل دوم مباني نظري و پيشينه تحقيقاتي, فصل سوم تجزيه و تحليل دادهها, فصل چهارم جمع بندي و نتيجه گيري","url":"/preview/3122ede9f6e78239/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19