روان شناسی و آموزش تیزهوشان روان شناسی و آموزش تیزهوشان

{"id":"3795177","title":"روان شناسی و آموزش تیزهوشان","price":"۹۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۸‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/346c0addb5515172/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/346c0addb5515172/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/346c0addb5515172/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/346c0addb5515172/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/346c0addb5515172/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/346c0addb5515172/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/346c0addb5515172/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/346c0addb5515172/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/346c0addb5515172/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/346c0addb5515172/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786002386267","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۷","nobat_chap":"3","description":["مفاهیم هوش، استعداد و خلاقیت معمولا برای عموم مردم جذابیت دارد. گروهی هوش را معادل پیشرفت تحصیلی بالا و گروهی آن را معادل حافظه می پندارند. در هر صورت این سوال همواره مطرح بوده است که هوش چیست و تیزهوش چه کسی است؟ در پاسخ به این پرسش نظریه های متفاوتی مطرح شده است که هر یک از دیدگاه متفاوتی به بحث درباره هوش، تیزهوشی و مفاهیم مرتبط با آن پرداخته اند. \r","کتاب حاضر با هدف آشنایی خوانندگان با رویکردهای متفاوت در زمینه هوش و تیزهوشی، اهمیت و ضرورت توجه به این گروه و ویژگی‌ها و نیازهای آنها نوشته شده است. در این کتاب تلاش نموده ایم تا روش‌های متفاوت ارزیابی، آزمون های هوش و مزایا و معایب آن‌ها و روش های آموزشی ویژه تیزهوشان را مورد بررسی قرار دهیم و زمینه را برای به کارگیری این روش ها از طریق الگودهی به خوانندگان فراهم آوریم. در فصل آخر این کتاب به یکی از موضوع های بسیار جالب یعنی وجود همزمان تیزهوشی با سایر ناتوانی ها نظیر نابینایی، ناشنوایی و ناتوانی یادگیری و مشکلات و معضلات ناشی از آن پرداخته ایم. مطالعه کتاب حاضر خوانندگان را با نظریه های جدید هوش و تفاوت آن با نظریه های سنتی و تاثیر آن بر آموزش و پرورش کودکان تیزهوش آشنا می کند. در این راستا نظریه های سنتی و نظریه های جدید به ترتیب ظهورشان مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. در بررسی آزمون های هوش تلاش نموده ایم تا خوانندگان را با نمونه هایی از آزمون های انفرادی و گروهی هوش آشنا کنیم و در عین حال به کاربردهای نابجا و تک بعدی این آزمون ها توجه کرده و ضرورت به کار گیری سایر روشهای ارزیابی را مطرح نماییم\r","ارایه منابع در کتاب حاضر با توجه به دستورالعمل ای پی ای (APA) صورت گرفته است. در ضمن به منظور سهولت در خواندن متن از ذکر مکرر عبارت به نقل از» برای منابع ثانویه خودداری شده است."],"pages_count":"320","keywords":"null","token":"346c0addb5515172","created_at":"2019-04-29 11:00:54","updated_at":"2022-02-15 18:54:03","publisher_id":"21","deleted_at":null,"published_at":"2019-04-29 11:10:06","available_for_web":"1","publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1917638","title":"محسن شکوهی یکتا","firstname":"محسن","lastname":"شکوهی یکتا","token":"e9a178a504b8e08b","created_at":"2019-04-29 10:53:03","updated_at":"2019-04-29 10:53:03","role":"writer"},{"id":"1917639","title":"اکرم پرند","firstname":"اکرم","lastname":"پرند","token":"1e7972136c74c505","created_at":"2019-04-29 10:53:07","updated_at":"2019-04-29 10:53:07","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917638","title":"محسن شکوهی یکتا","firstname":"محسن","lastname":"شکوهی یکتا","token":"e9a178a504b8e08b","created_at":"2019-04-29 10:53:03","updated_at":"2019-04-29 10:53:03","role":"writer"},{"id":"1917639","title":"اکرم پرند","firstname":"اکرم","lastname":"پرند","token":"1e7972136c74c505","created_at":"2019-04-29 10:53:07","updated_at":"2019-04-29 10:53:07","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"783861","file":"5cc69a1ec685f9.51140362.pdf","book_id":"3795177","toc":[{"page":8,"title":"فصل 1: سیر تحول هوش و مفاهیم مربوط به آن"},{"page":22,"title":"فصل 2: نظریه‌های نوین هوش"},{"page":59,"title":"فصل 3: تیزهوشی، خلاقیت و استعداد"},{"page":86,"title":"فصل 4: شناسایی و ارزیابی"},{"page":116,"title":"فصل 5: آزمون‌های هوش"},{"page":165,"title":"فصل 6: نوزادان و خردسالان تیزهوش"},{"page":178,"title":"فصل 7: کودکان تیزهوش"},{"page":189,"title":"فصل 8: تیزهوشی در دوره نوجوانی و جوانی"},{"page":195,"title":"فصل 9: آموزش تیزهوشان"},{"page":222,"title":"فصل 10: تیزهوشان و ناتوانایی‌ها"},{"page":247,"title":"فصل 11: مشکلات و مشکلات تیزهوشان"}],"created_at":"2019-04-29 11:00:55","updated_at":"2022-02-15 18:54:06","process_started_at":"2019-04-29 11:00:57","process_done_at":"2019-04-29 11:09:15","process_failed_at":null,"pages_count":"320","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"bac3e92128ffc90efc1096db2d383e4e51cd09bb6a18dc9301b6f7071a3f77bb464105790fb21768d48ec0261e6109c87317f90f656a8578a32ed78b41d336d0","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۲۰"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","manager":"دکتر فرهاد تیمورزاده","shaba":"IR720560080202000801109001","bank_name":"ملت","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":0,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"تیمورزاده","email":"teimourzadehpub@gmail.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"a4946c02639b2e11","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"bw4pl5","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2017-10-11 13:23:09","updated_at":"2017-10-11 13:23:09","bazaar_credit":0,"description":"teimourzadehpub@gmail.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"1705","title":"ارزشیابی آموزشی","token":"5503ab8b03b9d428","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:10","updated_at":"2021-02-27 15:09:22","study_fields":[{"id":"421","title":"روان شناسی تربیتی","degree_id":"10","token":"6a3aed9743aa5ece","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"718","title":"سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)","degree_id":"10","token":"c5c74f957e66eefd","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-27 12:01:04","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2380","title":"اصول برنامه ریزی آموزشی","token":"b5c4f5a490915f68","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:16","updated_at":"2022-02-22 22:35:31","study_fields":[{"id":"1063","title":"مدیریت آموزشی","degree_id":"10","token":"6dc233c960a9c575","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-15 09:52:13","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2383","title":"اصول برنامه ریزی آموزشی و درسی","token":"581774f38ff197ef","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:16","updated_at":"2021-05-15 10:30:55","study_fields":[{"id":"1066","title":"برنامه ریزی درسی","degree_id":"10","token":"add11c4964c311d0","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2021-05-15 10:30:55","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2386","title":"اصول برنامه ریزی آموزشی و درسی ابتدایی","token":"ac153c62b191fb13","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:16","updated_at":"2019-04-29 11:10:06","study_fields":[{"id":"1069","title":"علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدایی","degree_id":"10","token":"0f4225acbe6e6854","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2021-01-27 09:25:52","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"33487","title":"مبانی و اصول مدیریت آموزشی","token":"72013773b1954d5b","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:48:26","updated_at":"2021-12-23 02:05:14","study_fields":[{"id":"652","title":"علوم تربیتی","degree_id":"7","token":"6866c063e9ad78bd","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-02-23 08:16:19","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"36586","title":"مقدمات مدیریت آموزشی","token":"0812c83e78fb78a8","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:55:27","updated_at":"2019-04-29 11:10:06","study_fields":[{"id":"1282","title":"راهنمایی و مشاوره","degree_id":"7","token":"36b37b41cde05ba8","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-03-06 15:20:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"37927","title":"نظارت و راهنمایی آموزشی","token":"658e767b0414053e","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:57:55","updated_at":"2019-04-29 11:10:06","study_fields":[{"id":"1180","title":"شیمی گرایش آموزش شیمی","degree_id":"10","token":"e8c0ad0c5a35ee0d","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-02-05 15:54:42","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1477","title":"آموزش زیست شناسی","degree_id":"10","token":"3250e47ed2c7f3fd","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2021-10-03 14:18:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"روان-شناسی-و-آموزش-تیزهوشان","urlify":"روان-شناسی-و-آموزش-تیزهوشان","pages_count_fa":"۳۲۰","authorTitle":"محسن شکوهی یکتا, اکرم پرند","tocStr":"فصل 1: سیر تحول هوش و مفاهیم مربوط به آن, فصل 2: نظریه‌های نوین هوش, فصل 3: تیزهوشی، خلاقیت و استعداد, فصل 4: شناسایی و ارزیابی, فصل 5: آزمون‌های هوش, فصل 6: نوزادان و خردسالان تیزهوش, فصل 7: کودکان تیزهوش, فصل 8: تیزهوشی در دوره نوجوانی و جوانی, فصل 9: آموزش تیزهوشان, فصل 10: تیزهوشان و ناتوانایی‌ها, فصل 11: مشکلات و مشکلات تیزهوشان","url":"/preview/346c0addb5515172/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19