داروهای اعصاب و روان و مواد موثر بر روان داروهای اعصاب و روان و مواد موثر بر روان

توضیحات

در حال حاضر در دوره‌های آموزش رسمی روان شناسان درباره فرایندهای زیستی همایند حالات روانشناختی بهنجارو نابهنجار واحدهای تقریباً مناسب پیش بینی شده است؛ ولی درباره درمان‌های دارویی اختلالات روانشناختی فقط در سطح کارشناسی ارشد و دکترای بالینی و بعضاً عمومی فقط یک واحد درسی ارایه می‌شود. برخلاف روان پزشکان که ممنوعیتی برای ارایه درمان هوای غیر دارویی و روانشناختی ها ندارند که آموزش رسمی لازم برای آن ندیده‌اند، (که عملاً روان پزشکان زیادی براساس علاقه مندی این نوع خدمات را ارایه می‌دهند)، روان شناسان برای تجویز دارو ممنوعیت دارند؛ امّا عدم اطلاع روانشناس از تاثیر انواع داروها و مواد موثر بر حالات روانی، توانایی و مهارت او را به عنوان متخصص بهداشت روانی به شدت محدود می‌نماید. روانشناس باید از داروهای قابل استفاده و سوی استفاده در انواع اختلالات روانشناختی و حالات عادی و عوارض جانبی آن‌ها مطلع باشد. این آگاهی حداقل می‌تواند در مواقعی که بیمار نیاز به دارو دارد او را ارجاع دهد. در مواقعی که بیمار او دارو مصرف می‌نماید از تشخیص احتمالی روانپزشک یا نورولوژیست معالج بیمار آگاه گردد وعوارض جانبی داروی مورد مصرف بیمار خود را بداند.مولف این کتاب با تخصص روانشناسی که تقریباً سه دهه در زمینه تشخیص و درمان انواع اختلالات روانشناختی واجد تجربه بالینی بیمارستانی و کلینیکی و همچنین تدریس، سعی نموده است به زبان ساده و متناسب با زمینه آموزش روان شناسان اطلاعات دارویی لازم را جمع آوری نماید تا در افزایش مهارت حرفه‌ای همکاران مفید واقع شود. با این حال در برخی موارد اطلاعات ارایه شده در این کتاب با زمینه آموزشی رشته روانشناسی ممکن است تناسب کافی نداشته باشد که در آن موارد پیشنهاد می‌شود از کتاب‌های فارماکولوژی عمومی جهت تفهیم بیشتر کمک گرفته شود. در این کتاب درباره داروهای مورد استفاده برای درمان افسردگی، اضطراب و اسکیزوفرنیا به دلیل شایعتر بودن نسبت به سایر اختلالات اطلاعات مفصل‌تری ارایه شده است

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"106","title":"داروهای اعصاب و روان و مواد موثر بر روان","price":"۳۷‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۸‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۹‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۹۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۷‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/36678a55d268be77/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/36678a55d268be77/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/36678a55d268be77/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/36678a55d268be77/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/36678a55d268be77/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/36678a55d268be77/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/36678a55d268be77/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/36678a55d268be77/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/36678a55d268be77/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/36678a55d268be77/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786003091108","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"1","description":["در حال حاضر در دوره‌های آموزش رسمی روان شناسان درباره فرایندهای زیستی همایند حالات روانشناختی بهنجارو نابهنجار واحدهای تقریباً مناسب پیش بینی شده است؛ ولی درباره درمان‌های دارویی اختلالات روانشناختی فقط در سطح کارشناسی ارشد و دکترای بالینی و بعضاً عمومی فقط یک واحد درسی ارایه می‌شود. برخلاف روان پزشکان که ممنوعیتی برای ارایه درمان هوای غیر دارویی و روانشناختی ها ندارند که آموزش رسمی لازم برای آن ندیده‌اند، (که عملاً روان پزشکان زیادی براساس علاقه مندی این نوع خدمات را ارایه می‌دهند)، روان شناسان برای تجویز دارو ممنوعیت دارند؛ امّا عدم اطلاع روانشناس از تاثیر انواع داروها و مواد موثر بر حالات روانی، توانایی و مهارت او را به عنوان متخصص بهداشت روانی به شدت محدود می‌نماید. روانشناس باید از داروهای قابل استفاده و سوی استفاده در انواع اختلالات روانشناختی و حالات عادی و عوارض جانبی آن‌ها مطلع باشد. این آگاهی حداقل می‌تواند در مواقعی که بیمار نیاز به دارو دارد او را ارجاع دهد. در مواقعی که بیمار او دارو مصرف می‌نماید از تشخیص احتمالی روانپزشک یا نورولوژیست معالج بیمار آگاه گردد وعوارض جانبی داروی مورد مصرف بیمار خود را بداند.مولف این کتاب با تخصص روانشناسی که تقریباً سه دهه در زمینه تشخیص و درمان انواع اختلالات روانشناختی واجد تجربه بالینی بیمارستانی و کلینیکی و همچنین تدریس، سعی نموده است به زبان ساده و متناسب با زمینه آموزش روان شناسان اطلاعات دارویی لازم را جمع آوری نماید تا در افزایش مهارت حرفه‌ای همکاران مفید واقع شود. با این حال در برخی موارد اطلاعات ارایه شده در این کتاب با زمینه آموزشی رشته روانشناسی ممکن است تناسب کافی نداشته باشد که در آن موارد پیشنهاد می‌شود از کتاب‌های فارماکولوژی عمومی جهت تفهیم بیشتر کمک گرفته شود. در این کتاب درباره داروهای مورد استفاده برای درمان افسردگی، اضطراب و اسکیزوفرنیا به دلیل شایعتر بودن نسبت به سایر اختلالات اطلاعات مفصل‌تری ارایه شده است"],"pages_count":"208","keywords":null,"token":"36678a55d268be77","created_at":"2017-10-10 13:31:17","updated_at":"2022-08-08 13:22:55","publisher_id":"18","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"آوای نور","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"210","title":"سیدابوالقاسم مهری نژاد","firstname":"سیدابوالقاسم","lastname":"مهری نژاد","token":"f4dd81d2d8b39994","created_at":"2017-10-10 11:34:30","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"210","title":"سیدابوالقاسم مهری نژاد","firstname":"سیدابوالقاسم","lastname":"مهری نژاد","token":"f4dd81d2d8b39994","created_at":"2017-10-10 11:34:30","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"85","file":"59dc9a6d8c38b5.49514284.pdf","book_id":"106","toc":[{"title":"فصل 1 داروهاي روانگردان","page":"18"},{"title":"فصل 2 داروهاي آرام بخش و خوابآور","page":"38"},{"title":"فصل 3 ضدافسردگیها","page":"52"},{"title":"فصل 4 داروهاي ضد سایکوز","page":"70"},{"title":"فصل 5 داروهاي مورد استفاده در درمان اختلال دو قطبی","page":"92"},{"title":"فصل 6 داروهاي ضد تشنج","page":"104"},{"title":"فصل 7 داروهایی که کارکرد مغز را تحریک می کنند محرک هاي روانی","page":"124"},{"title":"فصل 8 دارودرمانی انواع سردرد","page":"142"},{"title":"فصل 9 مولتیپل اسکلروزیس MS","page":"152"},{"title":"فصل 10 دارو درمانی اختلالات اعصاب و روان سالمندان","page":"162"},{"title":"فصل 11 مواد مؤثر بر روان )روانگردانهاي مورد سوء مصرف(","page":"180"},{"title":"فصل 12 نیکوتین","page":"200"},{"title":"منابع انگلیسی","page":"206"},{"title":"منابع فارسی","page":"207"}],"created_at":"2017-10-10 13:31:17","updated_at":"2020-04-18 13:08:10","process_started_at":"2017-11-09 17:33:09","process_done_at":"2017-11-09 17:36:44","process_failed_at":null,"pages_count":"208","version":"5.15.11","dir":"rtl","password":"8c984a4250859c72834246e3196f960e683155fac106fb172d2f02393e81f8febcd4f2c3e019b0f47c54a6125fcf6a8e934a3564949d944a1b7cf2165d428869","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۰۸"},"publisher":{"id":18,"title":"آوای نور","description":null,"token":"246521c748fb5fe3","slug":"آوای-نور"},"study_subjects":[{"id":"19870","title":"روانشناسی (رفتارشناسی)","token":"6ab98a501d50b114","type":"","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:32:58","updated_at":"2022-03-06 14:22:53","study_fields":[{"id":"1060","title":"مددکاری اجتماعی","degree_id":"7","token":"66812ea56a628263","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-06 14:22:53","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86","ebook_price_en":"18500","urlify":"%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۲۰۸","authorTitle":"سیدابوالقاسم مهری نژاد","tocStr":"فصل 1 داروهاي روانگردان, فصل 2 داروهاي آرام بخش و خوابآور, فصل 3 ضدافسردگیها, فصل 4 داروهاي ضد سایکوز, فصل 5 داروهاي مورد استفاده در درمان اختلال دو قطبی, فصل 6 داروهاي ضد تشنج, فصل 7 داروهایی که کارکرد مغز را تحریک می کنند محرک هاي روانی, فصل 8 دارودرمانی انواع سردرد, فصل 9 مولتیپل اسکلروزیس MS, فصل 10 دارو درمانی اختلالات اعصاب و روان سالمندان, فصل 11 مواد مؤثر بر روان )روانگردانهاي مورد سوء مصرف(, فصل 12 نیکوتین, منابع انگلیسی, منابع فارسی","url":"/preview/36678a55d268be77/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86"}
{"toc":[{"title":"فصل 1 داروهاي روانگردان","page":"18"},{"title":"فصل 2 داروهاي آرام بخش و خوابآور","page":"38"},{"title":"فصل 3 ضدافسردگیها","page":"52"},{"title":"فصل 4 داروهاي ضد سایکوز","page":"70"},{"title":"فصل 5 داروهاي مورد استفاده در درمان اختلال دو قطبی","page":"92"},{"title":"فصل 6 داروهاي ضد تشنج","page":"104"},{"title":"فصل 7 داروهایی که کارکرد مغز را تحریک می کنند محرک هاي روانی","page":"124"},{"title":"فصل 8 دارودرمانی انواع سردرد","page":"142"},{"title":"فصل 9 مولتیپل اسکلروزیس MS","page":"152"},{"title":"فصل 10 دارو درمانی اختلالات اعصاب و روان سالمندان","page":"162"},{"title":"فصل 11 مواد مؤثر بر روان )روانگردانهاي مورد سوء مصرف(","page":"180"},{"title":"فصل 12 نیکوتین","page":"200"},{"title":"منابع انگلیسی","page":"206"},{"title":"منابع فارسی","page":"207"}],"pages_count":208,"version":"5.15.11","dir":"rtl","state":"converting","token":"36678a55d268be77","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/d7b29f95d07249ef54bd8cc00a7542b8.jpg","blurred":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/7bf22dd4282bdfbe6b6ec923c4b1cf5e.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.26798,0.14745,0.26765,0.14649]},"elements":[{"words":[{"str":"داروهای","boundary":[0.5581648062015504,0.14744898243645688,0.732348527131783,0.187304054900225],"dir":"rtl"},{"str":"اعصاب","boundary":[0.41377577956746,0.14744898243645688,0.5471903875968992,0.187304054900225],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37860634732507337,0.14744898243645688,0.40283457364341085,0.187304054900225],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.26797723040050686,0.14744898243645688,0.3676446208005355,0.187304054900225],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6677403100775193,0.20344371234423037,0.6919965891472868,0.24329878480799846],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.5680137984496124,0.20344371234423037,0.6567658914728682,0.24329878480799846],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.46964015503875967,0.20344371234423037,0.5570393798449612,0.24329878480799846],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4190320097354626,0.20344371234423037,0.4586872268099662,0.24329878480799846],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.30849168791871595,0.20344371234423037,0.40807908150666905,0.24329878480799846],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.6096705426356589,0.29390657916632357,0.6312251937984497,0.32140987297396517],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.5440891472868217,0.3001915115403354,0.6096851937984495,0.327694805347977],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسان","boundary":[0.39079457364341086,0.3001915115403354,0.5353078294573643,0.327694805347977],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.3691666666666667,0.29390657916632357,0.39072131782945735,0.32140987297396517],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26798,0.14745,0.73235,0.32769],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تألیف","boundary":[0.46823643410852717,0.468762598385348,0.5324031007751938,0.493466155697601],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.5917283581345497,0.5107107987569307,0.6331201550387597,0.5312970965171415],"dir":"rtl"},{"str":"سیدابوالقاسم","boundary":[0.4670513068627767,0.5107107987569307,0.5840912036690844,0.5312970965171415],"dir":"rtl"},{"str":"مهري","boundary":[0.4090854294011569,0.5107107987569307,0.45941656183810164,0.5312970965171415],"dir":"rtl"},{"str":"نژاد","boundary":[0.36753649689596307,0.5107107987569307,0.40131782945736433,0.5312970965171415],"dir":"rtl"},{"str":"دانشيار","boundary":[0.5851112575714779,0.5462777293142018,0.6457073643410852,0.5668640270744126],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسي","boundary":[0.4837660537069469,0.5462777293142018,0.5778732385525531,0.5668640270744126],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.41059895294662296,0.5462777293142018,0.47648906616978237,0.5668640270744126],"dir":"rtl"},{"str":"الزهرا","boundary":[0.35451550387596903,0.5462777293142018,0.40329457364341087,0.5668640270744126],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.35452,0.46876,0.64571,0.56686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"انتشارات","boundary":[0.5013685271317829,0.8115123938090141,0.5560764341085271,0.8266639089605291],"dir":"rtl"},{"str":"آوای","boundary":[0.467028992248062,0.8115123938090141,0.4962122480620155,0.8266639089605291],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.44405038759689924,0.8115123938090141,0.46191550387596897,0.8266639089605291],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.5092054263565892,0.838356926088329,0.5448072868217053,0.8535084412398442],"dir":"rtl"},{"str":"1395","boundary":[0.45591085271317827,0.838356926088329,0.4959105426356589,0.8535084412398442],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5010658914728683,0.838356926088329,0.5090891472868218,0.8535084412398442],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44405,0.81151,0.55608,0.85351],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/9b9b1605c4f72f8a8df17357ca3eca82.jpg","blurred":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/ebbb9ac9f6484fbe00196d3f00075bcd.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.23632,0.20392,0.24585,0.16822]},"elements":[{"words":[{"str":":","boundary":[0.6168798449612403,0.20703762960789956,0.6190784496124031,0.21658967176863742],"dir":"ltr"},{"str":"مهرینژاد","boundary":[0.5717635658914728,0.21115488915994174,0.6096086821705426,0.22070693132067956],"dir":"rtl"},{"str":"‫","boundary":[0.5717635658914728,0.20391703636226388,0.5771124031007752,0.21906855151377902],"dir":"ltr"},{"str":"،سیدابوالقاس","boundary":[0.5233914728682171,0.21115488915994174,0.57170496124031,0.22070693132067956],"dir":"rtl"},{"str":"‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫","boundary":[0.47637596899224804,0.20523785644316805,0.5240135658914729,0.21890715815594802],"dir":"ltr"},{"str":"‫‫","boundary":[0.47637596899224804,0.20391703636226388,0.5240135658914729,0.21906855151377902],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.5166472868217054,0.21115488915994174,0.523431937984496,0.22070693132067956],"dir":"rtl"},{"str":"‬","boundary":[0.47637596899224804,0.20890680111234625,0.4797480620155039,0.21845884327308407],"dir":"ltr"},{"str":"‬-","boundary":[0.47614341085271317,0.20890680111234625,0.48120155038759693,0.22070693132067956],"dir":"ltr"},{"str":"1344","boundary":[0.48498062015503873,0.21115488915994174,0.5103792248062016,0.22070693132067956],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5138565891472868,0.21115488915994174,0.5166082170542635,0.22070693132067956],"dir":"ltr"},{"str":"‬","boundary":[0.5166472868217054,0.20890680111234625,0.5200193798449612,0.21845884327308407],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.5166472868217054,0.20391703636226388,0.5219961240310077,0.21906855151377902],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6168798449612403,0.22465950049064007,0.6190784496124031,0.2342115426513779],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.5761214146634301,0.22465950049064007,0.6092978294573644,0.2342115426513779],"dir":"rtl"},{"str":"اعصاب","boundary":[0.5456168119568561,0.22465950049064007,0.5727173643410853,0.2342115426513779],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5380029297842281,0.22465950049064007,0.5423345023276667,0.2342115426513779],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.5166595108732935,0.22465950049064007,0.5347206201550387,0.2342115426513779],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5089969417575633,0.22465950049064007,0.5133562125265829,0.2342115426513779],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.48899572826113874,0.22465950049064007,0.5056396899224807,0.2342115426513779],"dir":"rtl"},{"str":"موثر","boundary":[0.4683324596311532,0.22465950049064007,0.48567689922480617,0.2342115426513779],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.45784794142980184,0.22465950049064007,0.4650531782945736,0.2342115426513779],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.4365336033755274,0.22465950049064007,0.4545862015503876,0.2342115426513779],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.4151916472215697,0.22465950049064007,0.4332341085271318,0.2342115426513779],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناس","boundary":[0.3772843410852713,0.22465950049064007,0.411882015503876,0.2342115426513779],"dir":"rtl"},{"str":"ان/","boundary":[0.3636272222870161,0.22465950049064007,0.37696062015503873,0.2342115426513779],"dir":"rtl"},{"str":"تالیف","boundary":[0.5874300775193798,0.2360231368542764,0.6095644961240311,0.24557517901501422],"dir":"rtl"},{"str":"سیدابوالقاسم","boundary":[0.531798541763955,0.2360231368542764,0.58395007751938,0.24557517901501422],"dir":"rtl"},{"str":"مهرینژاد","boundary":[0.4903103875968992,0.2360231368542764,0.5284049612403101,0.24557517901501422],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48800387596899225,0.2360231368542764,0.49020248062015503,0.24557517901501422],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6168798449612403,0.24952774818497472,0.6190784496124031,0.25907979034571255],"dir":"ltr"},{"str":"تهران:","boundary":[0.5846803763594461,0.25364500773701687,0.6096203100775195,0.2631970498977547],"dir":"rtl"},{"str":"آوای","boundary":[0.562955523190562,0.25364500773701687,0.58147007751938,0.2631970498977547],"dir":"rtl"},{"str":"‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫","boundary":[0.5145542635658914,0.24772797502024319,0.5660096899224806,0.26139727673302315],"dir":"ltr"},{"str":"نور","boundary":[0.5482751937984497,0.25364500773701687,0.5596458914728683,0.2631970498977547],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5145542635658914,0.25364500773701687,0.5167528682170542,0.2631970498977547],"dir":"ltr"},{"str":"‬‫","boundary":[0.5143217054263566,0.24640715493933904,0.5196705426356588,0.2615586700908542],"dir":"ltr"},{"str":"1393","boundary":[0.5166472868217054,0.25364500773701687,0.5420458914728682,0.2631970498977547],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.545484496124031,0.25364500773701687,0.5482361240310079,0.2631970498977547],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.5482751937984497,0.24640715493933904,0.5536240310077519,0.2615586700908542],"dir":"ltr"},{"str":"208","boundary":[0.5906007751937985,0.2712668786197574,0.6094382170542636,0.2808189207804952],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.6096705426356589,0.26402902582207954,0.6150193798449611,0.2791805409735947],"dir":"ltr"},{"str":":‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫","boundary":[0.5761821705426357,0.26534984590298366,0.6338003875968993,0.2790191476157637],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.5782751937984496,0.2712668786197574,0.5906844961240311,0.2808189207804952],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5761821705426357,0.2712668786197574,0.5783807751937985,0.2808189207804952],"dir":"ltr"},{"str":"‬‫","boundary":[0.5759496124031007,0.26402902582207954,0.5812984496124031,0.2791805409735947],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.5033914728682171,0.28602307252209597,0.5067635658914729,0.2955751146828338],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.5033914728682171,0.28103330777201363,0.5087403100775194,0.29618482292352877],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.5033914728682171,0.28103330777201363,0.5087403100775194,0.29618482292352877],"dir":"ltr"},{"str":"978","boundary":[0.5033914728682171,0.286024154589372,0.5236240310077519,0.2955761967501098],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5236240310077519,0.286024154589372,0.5281156589147287,0.2955761967501098],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.5280426356589147,0.286024154589372,0.5482751937984497,0.2955761967501098],"dir":"ltr"},{"str":"-‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫","boundary":[0.5033914728682171,0.2823541278529178,0.5537306201550388,0.29602342956569777],"dir":"ltr"},{"str":"309","boundary":[0.5529263565891472,0.286024154589372,0.5731589147286822,0.2955761967501098],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.573391472868217,0.286024154589372,0.5778831007751938,0.2955761967501098],"dir":"ltr"},{"str":"110","boundary":[0.5778100775193798,0.286024154589372,0.5980426356589148,0.2955761967501098],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5982751937984496,0.286024154589372,0.6027668217054263,0.2955761967501098],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.6026937984496125,0.286024154589372,0.6094379844961241,0.2955761967501098],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6168798449612403,0.2848126625459761,0.6190784496124031,0.29436470470671394],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6168798449612403,0.30062293922581795,0.6190784496124031,0.3101749813865558],"dir":"ltr"},{"str":"فیپا","boundary":[0.5947868217054264,0.30062293922581795,0.6095970542635659,0.3101749813865558],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6168798449612403,0.3141275505565162,0.6190784496124031,0.32367959271725405],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.5764243603998642,0.3141275505565162,0.6096007751937985,0.32367959271725405],"dir":"rtl"},{"str":"روانپزشکی","boundary":[0.5301272868217054,0.3141275505565162,0.5731147286821705,0.32367959271725405],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6168798449612403,0.3276321618872145,0.6190784496124031,0.3371842040479523],"dir":"ltr"},{"str":"روان","boundary":[0.5915068217054263,0.3276321618872145,0.6096891472868218,0.3371842040479523],"dir":"rtl"},{"str":"داروشناسی","boundary":[0.5429263565891472,0.3276321618872145,0.5882419461574658,0.3371842040479523],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6168798449612403,0.34097208283583114,0.6190784496124031,0.35052412499656893],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.5764243603998642,0.34097208283583114,0.6096007751937985,0.35052412499656893],"dir":"rtl"},{"str":"روانپزشکی","boundary":[0.5301272868217054,0.34097208283583114,0.5731147286821705,0.35052412499656893],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.5161821705426357,0.34097208283583114,0.5263658914728683,0.35052412499656893],"dir":"ltr"},{"str":"اثر","boundary":[0.5030403666078975,0.34097208283583114,0.5129122480620155,0.35052412499656893],"dir":"rtl"},{"str":"فیزيولوژيکی","boundary":[0.4500968992248062,0.34097208283583114,0.49968015503875973,0.35052412499656893],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6168798449612403,0.3544766941665294,0.6190784496124031,0.3640287363272672],"dir":"ltr"},{"str":"داروها","boundary":[0.5853148279329247,0.3544766941665294,0.6096607751937985,0.3640287363272672],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.571531007751938,0.3544766941665294,0.5817147286821706,0.3640287363272672],"dir":"ltr"},{"str":"شکلهای","boundary":[0.5303983138882363,0.3544766941665294,0.5685821705426356,0.3640287363272672],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.5003682170542636,0.3544766941665294,0.5270347286821706,0.3640287363272672],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6168798449612403,0.3679813054972277,0.6190784496124031,0.3775333476579655],"dir":"ltr"},{"str":"داروها","boundary":[0.5853148279329247,0.3679813054972277,0.6096607751937985,0.3775333476579655],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.571531007751938,0.3679813054972277,0.5817147286821706,0.3775333476579655],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.5401395141053305,0.3679813054972277,0.5684635658914728,0.3775333476579655],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.5119877519379845,0.3679813054972277,0.5368737984496124,0.3775333476579655],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.5745542635658916,0.38543848599788644,0.5808803100775194,0.3949905281586242],"dir":"ltr"},{"str":"1393","boundary":[0.5845542635658915,0.38543848599788644,0.609717519379845,0.3949905281586242],"dir":"ltr"},{"str":"‬","boundary":[0.6096705426356589,0.3831903979502909,0.6130426356589147,0.3927424401110287],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.6096705426356589,0.3782006332002086,0.6150193798449611,0.3933521483517238],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6168798449612403,0.38132122644584426,0.6190784496124031,0.39087326860658206],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.569437984496124,0.38543848599788644,0.5745905426356589,0.3949905281586242],"dir":"rtl"},{"str":"‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫","boundary":[0.5136240310077519,0.3782006332002086,0.5652422480620155,0.3933521483517238],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.5631589147286821,0.38543848599788644,0.56948496124031,0.3949905281586242],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.5578100775193798,0.38543848599788644,0.5632054263565891,0.3949905281586242],"dir":"rtl"},{"str":"‬","boundary":[0.5138565891472868,0.3831903979502909,0.5172286821705426,0.3927424401110287],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.5138565891472868,0.3782006332002086,0.5192054263565891,0.3933521483517238],"dir":"ltr"},{"str":"RM315","boundary":[0.5138565891472868,0.3831914800175669,0.5539035658914728,0.3949905281586242],"dir":"ltr"},{"str":"/‫","boundary":[0.5538565891472869,0.3782006332002086,0.5592054263565892,0.3933521483517238],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.5757170542635659,0.39582250408294906,0.5810658914728681,0.41097401923446425],"dir":"ltr"},{"str":"615","boundary":[0.5757170542635659,0.4030603568806269,0.5941361240310077,0.4126123990413647],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5940891472868217,0.4030603568806269,0.5968812403100775,0.4126123990413647],"dir":"ltr"},{"str":"78","boundary":[0.5968798449612404,0.4030603568806269,0.609717519379845,0.4126123990413647],"dir":"ltr"},{"str":"‬","boundary":[0.6096705426356589,0.4008122688330314,0.6130426356589147,0.4103643109937692],"dir":"ltr"},{"str":"‬","boundary":[0.6096705426356589,0.4008122688330314,0.6130426356589147,0.4103643109937692],"dir":"ltr"},{"str":"‬","boundary":[0.6096705426356589,0.4008122688330314,0.6130426356589147,0.4103643109937692],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.6096705426356589,0.39582250408294906,0.6150193798449611,0.41097401923446425],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.6096705426356589,0.39582250408294906,0.6150193798449611,0.41097401923446425],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.6096705426356589,0.39582250408294906,0.6150193798449611,0.41097401923446425],"dir":"ltr"},{"str":":‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫","boundary":[0.575484496124031,0.39582250408294906,0.6332887596899225,0.41097401923446425],"dir":"ltr"},{"str":"‫‫","boundary":[0.5622286821705427,0.4134443749656895,0.5678100775193798,0.42859589011720467],"dir":"ltr"},{"str":"3612184","boundary":[0.5659496124031007,0.42068222776336733,0.609717519379845,0.43023426992410513],"dir":"ltr"},{"str":"‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫:","boundary":[0.5624612403100776,0.41476519504659365,0.6190784496124031,0.42843449675937356],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36363,0.20392,0.6338,0.43023],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سرشناسه","boundary":[0.70484496124031,0.20703762960789956,0.7437454263565892,0.21658967176863742],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7201364100980997,0.22465950049064007,0.7435119379844961,0.2342115426513779],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7124738409823695,0.22465950049064007,0.7168331117513893,0.2342115426513779],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.6984877519379845,0.22465950049064007,0.7091705426356589,0.2342115426513779],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآور","boundary":[0.6643217054263566,0.22465950049064007,0.6952176413612999,0.2342115426513779],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7036083190667375,0.24952774818497472,0.7434914728682172,0.25907979034571255],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.6850193798449613,0.24952774818497472,0.7002342635658916,0.25907979034571255],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7035883190667374,0.2671496190677152,0.743471472868217,0.276701661228453],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهری","boundary":[0.6710658914728682,0.2671496190677152,0.7003221705426356,0.276701661228453],"dir":"rtl"},{"str":"شابك","boundary":[0.7199612403100775,0.2848126625459761,0.7437547286821705,0.29436470470671394],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.712855645213629,0.30062293922581795,0.7434286821705426,0.3101749813865558],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6789137984496124,0.30062293922581795,0.7095054263565891,0.3101749813865558],"dir":"rtl"},{"str":"نويسی","boundary":[0.6487403100775194,0.30062293922581795,0.6754337984496124,0.3101749813865558],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7155426356589147,0.3141275505565162,0.7435984496124032,0.32367959271725405],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7155426356589147,0.3276321618872145,0.7435984496124032,0.3371842040479523],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7155426356589147,0.34097208283583114,0.7435984496124032,0.35052412499656893],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7155426356589147,0.3544766941665294,0.7435984496124032,0.3640287363272672],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7155426356589147,0.3679813054972277,0.7435984496124032,0.3775333476579655],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.7300844961240309,0.38132122644584426,0.7436537984496123,0.39087326860658206],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.7052573836556782,0.38132122644584426,0.726604496124031,0.39087326860658206],"dir":"rtl"},{"str":"کنگره","boundary":[0.6773449612403101,0.38132122644584426,0.7018533333333333,0.39087326860658206],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.730077984496124,0.39894309732858474,0.7436472868217053,0.40849513948932253],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.7052054263565891,0.39894309732858474,0.726597984496124,0.40849513948932253],"dir":"rtl"},{"str":"ديويی","boundary":[0.6768798449612403,0.39894309732858474,0.7018638094193359,0.40849513948932253],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.719101929216595,0.41656496821132516,0.7435858914728682,0.42611701037206295],"dir":"rtl"},{"str":"کتابشناسی","boundary":[0.6705910484764047,0.41656496821132516,0.7157458914728682,0.42611701037206295],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.6512984496124031,0.41656496821132516,0.6672686821705426,0.42611701037206295],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.64874,0.20704,0.74375,0.42612],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"داروهای","boundary":[0.6672587008459638,0.5730143443607268,0.726838914728682,0.588165859512242],"dir":"rtl"},{"str":"اعصاب","boundary":[0.6125944742405697,0.5730143443607268,0.6626528682170543,0.588165859512242],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5999730255930816,0.5730143443607268,0.6080091472868216,0.588165859512242],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.5621377489436737,0.5730143443607268,0.5953858914728682,0.588165859512242],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5494286821705426,0.5730143443607268,0.5575607818478224,0.588165859512242],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.5145542635658914,0.5730143443607268,0.5448779678848283,0.588165859512242],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.47798714431601913,0.5730143443607268,0.5097889922480621,0.588165859512242],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.45974153785452354,0.5730143443607268,0.4732336434108528,0.588165859512242],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.4219229898715555,0.5730143443607268,0.45511178294573645,0.588165859512242],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.40544573643410853,0.5694336151940602,0.4173201550387597,0.5845851303455754],"dir":"ltr"},{"str":"ویژه","boundary":[0.3742238759689922,0.5730143443607268,0.40541829457364337,0.588165859512242],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسان","boundary":[0.2851550387596899,0.5730143443607268,0.36968806201550386,0.588165859512242],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.2735271317829457,0.5694336151940602,0.28540155038759685,0.5845851303455754],"dir":"ltr"},{"str":"تالیف:","boundary":[0.580102480620155,0.6008322225310166,0.6187852713178293,0.6159837376825319],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.5442761226604993,0.6008322225310166,0.5749320519107413,0.6159837376825319],"dir":"rtl"},{"str":"سید","boundary":[0.5115303875968992,0.6008322225310166,0.5390729629534455,0.6159837376825319],"dir":"rtl"},{"str":"ابوالقاسم","boundary":[0.45143085271317823,0.6008322225310166,0.5063313178294573,0.6159837376825319],"dir":"rtl"},{"str":"مهری","boundary":[0.409388992248062,0.6008322225310166,0.44631736434108527,0.6159837376825319],"dir":"rtl"},{"str":"نژاد","boundary":[0.38172480620155036,0.6008322225310166,0.4042326606098699,0.6159837376825319],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.5610290432509928,0.6276767548103316,0.6006382945736435,0.6428282699618467],"dir":"rtl"},{"str":"آرا:","boundary":[0.5371155038759691,0.6276767548103316,0.5558299384666133,0.6428282699618467],"dir":"rtl"},{"str":"منیرالسادات","boundary":[0.4542513178294574,0.6276767548103316,0.5319592248062015,0.6428282699618467],"dir":"rtl"},{"str":"حسینی","boundary":[0.39986434108527136,0.6276767548103316,0.44930899224806203,0.6428282699618467],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5219933333333333,0.6545212870896465,0.5523533333333334,0.6696728022411617],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.4931173643410853,0.6545212870896465,0.5168448062015505,0.6696728022411617],"dir":"rtl"},{"str":"1395","boundary":[0.4482364341085271,0.6545212870896465,0.48823612403100775,0.6696728022411617],"dir":"ltr"},{"str":"تیراژ:","boundary":[0.5171096124031007,0.6814069919644818,0.5496947286821706,0.696558507115997],"dir":"rtl"},{"str":"500","boundary":[0.48195736434108527,0.6814069919644818,0.5119571317829457,0.696558507115997],"dir":"ltr"},{"str":"جلد","boundary":[0.45102713178294573,0.6814069919644818,0.47680852713178296,0.696558507115997],"dir":"rtl"},{"str":"شابك:","boundary":[0.5626910077519379,0.7082515242437967,0.6037700775193797,0.7234030393953117],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.39660852713178296,0.7082515242437967,0.42660829457364347,0.7234030393953117],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.42637596899224806,0.7082515242437967,0.4343992248062015,0.7234030393953117],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.4347480620155039,0.7082515242437967,0.4641024806201551,0.7234030393953117],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.46358527131782945,0.7082515242437967,0.4716085271317829,0.7234030393953117],"dir":"ltr"},{"str":"309","boundary":[0.47195736434108526,0.7082515242437967,0.5019571317829458,0.7234030393953117],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.501531007751938,0.7082515242437967,0.5095542635658915,0.7234030393953117],"dir":"ltr"},{"str":"110","boundary":[0.5099031007751939,0.7082515242437967,0.5399028682170542,0.7234030393953117],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.539670542635659,0.7082515242437967,0.5476937984496124,0.7234030393953117],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.5478100775193798,0.7082515242437967,0.557844496124031,0.7234030393953117],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7327519379844961,0.7329135872996267,0.7541472868217055,0.7480651024511418],"dir":"ltr"},{"str":"تهران:","boundary":[0.6802761240310077,0.7350960565231116,0.7326305426356587,0.7502475716746267],"dir":"rtl"},{"str":"خیابان","boundary":[0.6263598449612403,0.7350960565231116,0.6750984496124031,0.7502475716746267],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب","boundary":[0.5810658914728681,0.7350960565231116,0.6211607751937984,0.7502475716746267],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.5701356589147287,0.7315301237579601,0.5808333333333333,0.7466816389094751],"dir":"ltr"},{"str":"خیابان","boundary":[0.5161821705426357,0.7350960565231116,0.5650919379844962,0.7502475716746267],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.4961821705426356,0.7350960565231116,0.516182015503876,0.7502475716746267],"dir":"ltr"},{"str":"فروردين","boundary":[0.4431201550387597,0.7350960565231116,0.49620201550387605,0.7502475716746267],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.4347480620155039,0.7350960565231116,0.4427713178294574,0.7502475716746267],"dir":"ltr"},{"str":"خیابان","boundary":[0.3869750387596899,0.7350960565231116,0.42965875968992245,0.7502475716746267],"dir":"rtl"},{"str":"وحید","boundary":[0.34752201550387596,0.7350960565231116,0.38203271317829457,0.7502475716746267],"dir":"rtl"},{"str":"نظری","boundary":[0.3061434108527132,0.7350960565231116,0.34240852713178294,0.7502475716746267],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.29515503875968996,0.7315301237579601,0.3058527131782946,0.7466816389094751],"dir":"ltr"},{"str":"پلاك","boundary":[0.25608527131782943,0.7350960565231116,0.2901894573643411,0.7502475716746267],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.23631782945736435,0.7350960565231116,0.25631767441860465,0.7502475716746267],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.5931561240310077,0.7619405888024264,0.6460668217054264,0.7770921039539416],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.4702913178294574,0.7619405888024264,0.4747201550387597,0.7770921039539416],"dir":"ltr"},{"str":"66967355","boundary":[0.4798643410852713,0.7619405888024264,0.5578075968992249,0.7770921039539416],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.5626937984496124,0.7583746560372748,0.573391472868217,0.77352617118879],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5787403100775194,0.7619405888024264,0.5880258914728682,0.7770921039539416],"dir":"ltr"},{"str":"نمابر:","boundary":[0.4126522480620155,0.7619405888024264,0.4650889166063142,0.7770921039539416],"dir":"rtl"},{"str":"66480882","boundary":[0.3289341085271318,0.7619405888024264,0.40758341085271316,0.7770921039539416],"dir":"ltr"},{"str":"کلیه","boundary":[0.5845279556325251,0.7887851210817414,0.6128317829457365,0.8039366362332565],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.5410717829457364,0.7887851210817414,0.5793213747319809,0.8039366362332565],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5074168992248062,0.7887851210817414,0.5359154513075443,0.8039366362332565],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.4749173643410853,0.7887851210817414,0.5022605675866141,0.8039366362332565],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.4221778294573644,0.7887851210817414,0.4697610852713178,0.8039366362332565],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.38753875968992246,0.7887851210817414,0.4170038200929543,0.8039366362332565],"dir":"rtl"},{"str":"قيمت","boundary":[0.5273551937984495,0.8166325920550616,0.5686696124031008,0.8317841072065767],"dir":"rtl"},{"str":"14500","boundary":[0.47800387596899224,0.8166325920550616,0.522848527131783,0.8317841072065767],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.4319573643410852,0.8166325920550616,0.47340015503875965,0.8317841072065767],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.23632,0.56943,0.75415,0.83178],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/616dfc96268175dc93eebd7a9387bbd8.jpg","blurred":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/e63573be6d9df849e6b34efd43c381f5.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15935,0.21597,0.17019,0.16216]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5016793949326258,0.21596926830293423,0.5790508527131784,0.23787308911979851],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.4214922480620155,0.21596926830293423,0.49565643274283333,0.23787308911979851],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7583333333333333,0.28029895593159865,0.8025882170542636,0.2980855171964208],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.1595813953488372,0.28029895593159865,0.18097674418604648,0.2980855171964208],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.1856279069767442,0.28029895593159865,0.28584186046511634,0.2980855171964208],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2881782945736434,0.28029895593159865,0.44088527131782956,0.2980855171964208],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.28029895593159865,0.5972224806201551,0.2980855171964208],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6008333333333333,0.28029895593159865,0.7535403100775194,0.2980855171964208],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.3110790093530412,0.8298077519379845,0.32886557061786337],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7667053875968992,0.3110790093530412,0.7718104651162792,0.32886557061786337],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7720542635658915,0.3110790093530412,0.783231007751938,0.32886557061786337],"dir":"ltr"},{"str":"داروهاي","boundary":[0.6922697337377822,0.3110790093530412,0.7599803100775194,0.32886557061786337],"dir":"rtl"},{"str":"روانگردان","boundary":[0.6061821705426357,0.3110790093530412,0.6856450057296933,0.32886557061786337],"dir":"rtl"},{"str":"19","boundary":[0.15934883720930235,0.3110790093530412,0.18167441860465117,0.32886557061786337],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.18423255813953487,0.3110790093530412,0.27480186046511634,0.32886557061786337],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2763178294573644,0.3110790093530412,0.43721271317829535,0.32886557061786337],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4400968992248062,0.3110790093530412,0.6009917829457361,0.32886557061786337],"dir":"ltr"},{"str":"چند","boundary":[0.7711089289669356,0.34189315883014926,0.8022119379844962,0.3596797200949714],"dir":"rtl"},{"str":"اسم","boundary":[0.73592000121222,0.34189315883014926,0.7648137984496125,0.3596797200949714],"dir":"rtl"},{"str":"داشتن","boundary":[0.683535338888645,0.34189315883014926,0.7296358526609273,0.3596797200949714],"dir":"rtl"},{"str":"داروها","boundary":[0.6285077519379845,0.34189315883014926,0.6772511903373525,0.3596797200949714],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.1595813953488372,0.34189315883014926,0.18097674418604648,0.3596797200949714],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.1856279069767442,0.34189315883014926,0.30970232558139543,0.3596797200949714],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31265503875969,0.34189315883014926,0.4653620155038761,0.3596797200949714],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4689341085271318,0.34189315883014926,0.6216410852713179,0.3596797200949714],"dir":"ltr"},{"str":"چند","boundary":[0.7710679987343775,0.3717021179869346,0.8021710077519381,0.3894886792517567],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.7202611552278313,0.3717021179869346,0.7648231007751939,0.3894886792517567],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.6784175971151563,0.3717021179869346,0.7139437984496124,0.3894886792517567],"dir":"rtl"},{"str":"داروشناسي","boundary":[0.5875775193798449,0.3717021179869346,0.6721093766059899,0.3894886792517567],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.1595813953488372,0.3717021179869346,0.18097674418604648,0.3894886792517567],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.1856279069767442,0.3717021179869346,0.2715255813953489,0.3894886792517567],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2735271317829457,0.3717021179869346,0.4262341085271319,0.3894886792517567],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42986434108527133,0.3717021179869346,0.5825713178294575,0.3894886792517567],"dir":"ltr"},{"str":"سيستم","boundary":[0.7522306773073966,0.4016757675258015,0.8024128682170542,0.41946232879062356],"dir":"rtl"},{"str":"مونو","boundary":[0.7124226470746069,0.4016757675258015,0.7459263565891472,0.41946232879062356],"dir":"rtl"},{"str":"آميني","boundary":[0.6662198929716043,0.4016757675258015,0.7058910077519379,0.41946232879062356],"dir":"rtl"},{"str":"اکسيداز","boundary":[0.6017635658914728,0.4016757675258015,0.6597068217054264,0.41946232879062356],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.1595813953488372,0.4016757675258015,0.18097674418604648,0.41946232879062356],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.1856279069767442,0.4016757675258015,0.28584186046511634,0.41946232879062356],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2881782945736434,0.4016757675258015,0.44088527131782956,0.41946232879062356],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.4016757675258015,0.5972224806201551,0.41946232879062356],"dir":"ltr"},{"str":"سيستم","boundary":[0.7520846307957687,0.43148472668258675,0.8022668217054263,0.44927128794740884],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیمي","boundary":[0.6935903280308408,0.43148472668258675,0.74570496124031,0.44927128794740884],"dir":"rtl"},{"str":"سيتوکروم","boundary":[0.6145226356589147,0.43148472668258675,0.6873056217555287,0.44927128794740884],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.1595813953488372,0.43148472668258675,0.18097674418604648,0.44927128794740884],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.1856279069767442,0.43148472668258675,0.23334883720930238,0.44927128794740884],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23445736434108527,0.43148472668258675,0.3871643410852714,0.44927128794740884],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39079457364341086,0.43148472668258675,0.543501550387597,0.44927128794740884],"dir":"ltr"},{"str":"P","boundary":[0.5568798449612403,0.4285976064997804,0.5687756589147287,0.4437491216512956],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5689728682170542,0.4285976064997804,0.5760975193798449,0.4437491216512956],"dir":"ltr"},{"str":"450","boundary":[0.5757170542635659,0.4285976064997804,0.6080240310077518,0.4437491216512956],"dir":"ltr"},{"str":"نيمه","boundary":[0.7719203576144538,0.46129368583937197,0.8024017054263565,0.47908024710419406],"dir":"rtl"},{"str":"عمر","boundary":[0.7349109667396809,0.46129368583937197,0.7656475795000854,0.47908024710419406],"dir":"rtl"},{"str":"داروها","boundary":[0.6801356589147287,0.46129368583937197,0.7286381886253127,0.47908024710419406],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.1595813953488372,0.46129368583937197,0.18097674418604648,0.47908024710419406],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.1856279069767442,0.46129368583937197,0.2094883720930233,0.47908024710419406],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21003875968992247,0.46129368583937197,0.3627457364341087,0.47908024710419406],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36637596899224806,0.46129368583937197,0.5190829457364343,0.47908024710419406],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5226937984496124,0.46129368583937197,0.6754007751937986,0.47908024710419406],"dir":"ltr"},{"str":"دفع","boundary":[0.7748449612403101,0.4912947837752525,0.8024728682170543,0.5090813450400746],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.1595813953488372,0.4912947837752525,0.18097674418604648,0.5090813450400746],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.1856279069767442,0.4912947837752525,0.3001581395348838,0.5090813450400746],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3028875968992248,0.4912947837752525,0.455594573643411,0.5090813450400746],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45916666666666667,0.4912947837752525,0.6118736434108528,0.5090813450400746],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.615484496124031,0.4912947837752525,0.7681914728682172,0.5090813450400746],"dir":"ltr"},{"str":"فارماکودیناميک","boundary":[0.6866472868217054,0.5211037429320378,0.8024584496124031,0.5388903041968599],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.1595813953488372,0.5211037429320378,0.18097674418604648,0.5388903041968599],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.1856279069767442,0.5211037429320378,0.2142604651162791,0.5388903041968599],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21492248062015504,0.5211037429320378,0.3676294573643412,0.5388903041968599],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3712596899224806,0.5211037429320378,0.5239666666666668,0.5388903041968599],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.527577519379845,0.5211037429320378,0.6802844961240312,0.5388903041968599],"dir":"ltr"},{"str":"کم","boundary":[0.781540909865536,0.5510773924709047,0.8024626356589148,0.5688639537357268],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيمي","boundary":[0.7206589147286822,0.5510773924709047,0.7752365891472869,0.5688639537357268],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.1595813953488372,0.5510773924709047,0.18097674418604648,0.5688639537357268],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.1856279069767442,0.5510773924709047,0.24766511627906984,0.5688639537357268],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24910852713178294,0.5510773924709047,0.40181550387596915,0.5688639537357268],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40544573643410853,0.5510773924709047,0.5581527131782947,0.5688639537357268],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5617635658914729,0.5510773924709047,0.7144705426356591,0.5688639537357268],"dir":"ltr"},{"str":"تحمل","boundary":[0.7571983200863508,0.58088635162769,0.8023877519379846,0.5986729128925121],"dir":"rtl"},{"str":"فارماکودیناميک","boundary":[0.6347868217054263,0.58088635162769,0.7507989147286822,0.5986729128925121],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.1595813953488372,0.58088635162769,0.18097674418604648,0.5986729128925121],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.1856279069767442,0.58088635162769,0.31447441860465125,0.5986729128925121],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31753875968992246,0.58088635162769,0.47024573643410866,0.5986729128925121],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47381782945736434,0.58088635162769,0.6265248062015506,0.5986729128925121],"dir":"ltr"},{"str":"سد","boundary":[0.7779049612403101,0.6108600011665569,0.8024686821705427,0.628646562431379],"dir":"rtl"},{"str":"خوني","boundary":[0.7273362538308996,0.6108600011665569,0.7716258914728682,0.628646562431379],"dir":"rtl"},{"str":"مغزی","boundary":[0.6780426356589148,0.6108600011665569,0.7209914728682171,0.628646562431379],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.1595813953488372,0.6108600011665569,0.18097674418604648,0.628646562431379],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.1856279069767442,0.6108600011665569,0.20471627906976747,0.628646562431379],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20515503875968993,0.6108600011665569,0.3578620155038761,0.628646562431379],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3614922480620155,0.6108600011665569,0.5141992248062016,0.628646562431379],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5178100775193798,0.6108600011665569,0.670517054263566,0.628646562431379],"dir":"ltr"},{"str":"نورونها","boundary":[0.739305651054911,0.6406689603233421,0.8024598449612403,0.6584555215881642],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7228956688865938,0.6406689603233421,0.7329886821705427,0.6584555215881642],"dir":"rtl"},{"str":"انتقالدهندههای","boundary":[0.6000798721754907,0.6406689603233421,0.7165877519379846,0.6584555215881642],"dir":"rtl"},{"str":"نوروني","boundary":[0.5392054263565892,0.6406689603233421,0.5938175020616857,0.6584555215881642],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.1595813953488372,0.6406689603233421,0.18097674418604648,0.6584555215881642],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.1856279069767442,0.6406689603233421,0.22380465116279075,0.6584555215881642],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22468992248062014,0.6406689603233421,0.37739689922480635,0.6584555215881642],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3810271317829458,0.6406689603233421,0.533734108527132,0.6584555215881642],"dir":"ltr"},{"str":"گيرندهها","boundary":[0.737170542635659,0.6706837824577294,0.8023696124031008,0.6884703437225516],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.1595813953488372,0.6706837824577294,0.18097674418604648,0.6884703437225516],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.1856279069767442,0.6706837824577294,0.26198139534883724,0.6884703437225516],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2637596899224806,0.6706837824577294,0.4164666666666668,0.6884703437225516],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4200968992248062,0.6706837824577294,0.5728038759689924,0.6884703437225516],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5764147286821706,0.6706837824577294,0.7291217054263568,0.6884703437225516],"dir":"ltr"},{"str":"مکانيسمهای","boundary":[0.7077796899224807,0.7004927416145147,0.8026142635658915,0.7182793028793368],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.6829152078928824,0.7004927416145147,0.701468907681466,0.7182793028793368],"dir":"rtl"},{"str":"داروها","boundary":[0.6282996072206711,0.7004927416145147,0.6766044256518675,0.7182793028793368],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.607582061575947,0.7004927416145147,0.6220139441003059,0.7182793028793368],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.5654307542452238,0.7004927416145147,0.6012963984555816,0.7182793028793368],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.5089310925239324,0.7004927416145147,0.5591360454497186,0.7182793028793368],"dir":"rtl"},{"str":"عصبي","boundary":[0.4548838759689922,0.7004927416145147,0.5026465324594045,0.7182793028793368],"dir":"rtl"},{"str":"مرکزی","boundary":[0.3959108527131783,0.7004927416145147,0.4484038759689922,0.7182793028793368],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.1595813953488372,0.7004927416145147,0.18097674418604648,0.7182793028793368],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.1856279069767442,0.7004927416145147,0.2381209302325582,0.7182793028793368],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23934108527131784,0.7004927416145147,0.392048062015504,0.7182793028793368],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.7531258914728682,0.7304663911533816,0.8024542635658916,0.7482529524182038],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7059740388117164,0.7304663911533816,0.7466458914728683,0.7482529524182038],"dir":"rtl"},{"str":"سيناپسي","boundary":[0.6350193798449613,0.7304663911533816,0.6996435658914728,0.7482529524182038],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.1595813953488372,0.7304663911533816,0.18097674418604648,0.7482529524182038],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.1856279069767442,0.7304663911533816,0.31447441860465125,0.7482529524182038],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31753875968992246,0.7304663911533816,0.47024573643410866,0.7482529524182038],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47381782945736434,0.7304663911533816,0.6265248062015506,0.7482529524182038],"dir":"ltr"},{"str":"تأثير","boundary":[0.7701496124031008,0.7602753503101669,0.8026272868217054,0.778061911574989],"dir":"rtl"},{"str":"داروها","boundary":[0.7155093719851434,0.7602753503101669,0.7638705426356589,0.778061911574989],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6946120801229052,0.7602753503101669,0.7089663565891474,0.778061911574989],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6476834958054583,0.7602753503101669,0.688371007751938,0.778061911574989],"dir":"rtl"},{"str":"سيناپسي","boundary":[0.5768798449612403,0.7602753503101669,0.6414302304343209,0.778061911574989],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.1595813953488372,0.7602753503101669,0.18097674418604648,0.778061911574989],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.1856279069767442,0.7602753503101669,0.26198139534883724,0.778061911574989],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2637596899224806,0.7602753503101669,0.4164666666666668,0.778061911574989],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4200968992248062,0.7602753503101669,0.5728038759689924,0.778061911574989],"dir":"ltr"},{"str":"آزاد","boundary":[0.7740314439144502,0.7902489998490337,0.8022565891472867,0.8080355611138559],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.7237933333333333,0.7902489998490337,0.7677674078336024,0.8080355611138559],"dir":"rtl"},{"str":"ناقل","boundary":[0.6857170542635659,0.7902489998490337,0.7173133333333332,0.8080355611138559],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.1595813953488372,0.7902489998490337,0.18097674418604648,0.8080355611138559],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.1856279069767442,0.7902489998490337,0.2142604651162791,0.8080355611138559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21492248062015504,0.7902489998490337,0.3676294573643412,0.8080355611138559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3712596899224806,0.7902489998490337,0.5239666666666668,0.8080355611138559],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.527577519379845,0.7902489998490337,0.6802844961240312,0.8080355611138559],"dir":"ltr"},{"str":"اتصال","boundary":[0.7572633411372977,0.820057959005819,0.8024812403100775,0.8378445202706412],"dir":"rtl"},{"str":"گيرندهها","boundary":[0.6852519379844961,0.820057959005819,0.7509426356589147,0.8378445202706412],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.1595813953488372,0.820057959005819,0.18097674418604648,0.8378445202706412],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.1856279069767442,0.820057959005819,0.2142604651162791,0.8378445202706412],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21492248062015504,0.820057959005819,0.3676294573643412,0.8378445202706412],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3712596899224806,0.820057959005819,0.5239666666666668,0.8378445202706412],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.527577519379845,0.820057959005819,0.6802844961240312,0.8378445202706412],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15935,0.21597,0.82981,0.83784],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/940e0b3abdefba9ac8c6f401137702e8.jpg","blurred":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/0d031ea0ef03a832483c3b7859f842bf.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15935,0.1434,0.17019,0.14947]},"elements":[{"words":[{"str":"پایان","boundary":[0.7674854263565891,0.1434000758261968,0.8024221705426355,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.7259577636308518,0.1434000758261968,0.7610054263565891,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"ناقل","boundary":[0.6880426356589147,0.1434000758261968,0.7196699242128968,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.1595813953488372,0.1434000758261968,0.18097674418604648,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.1856279069767442,0.1434000758261968,0.2142604651162791,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21492248062015504,0.1434000758261968,0.3676294573643412,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3712596899224806,0.1434000758261968,0.5239666666666668,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.527577519379845,0.1434000758261968,0.6802844961240312,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.1743448196297211,0.8298077519379845,0.19213138089454324],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7667053875968992,0.1743448196297211,0.7718104651162792,0.19213138089454324],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7720542635658915,0.1743448196297211,0.783231007751938,0.19213138089454324],"dir":"ltr"},{"str":"داروهاي","boundary":[0.6919849612403102,0.1743448196297211,0.7597989147286823,0.19213138089454324],"dir":"rtl"},{"str":"آرام","boundary":[0.6537077519379845,0.1743448196297211,0.6854629947993327,0.19213138089454324],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6044798449612403,0.1743448196297211,0.6470519379844961,0.19213138089454324],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5873003100775194,0.1743448196297211,0.5978354072047424,0.19213138089454324],"dir":"rtl"},{"str":"خوابآور","boundary":[0.5024612403100774,0.1743448196297211,0.5807206532559357,0.19213138089454324],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.15934883720930235,0.1743448196297211,0.18167441860465117,0.19213138089454324],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.18423255813953487,0.1743448196297211,0.3350809302325585,0.19213138089454324],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33777131782945735,0.1743448196297211,0.4986662015503884,0.19213138089454324],"dir":"ltr"},{"str":"بنزودیازپينها","boundary":[0.7004263565891473,0.20499427872474751,0.8023705426356589,0.22278083998956966],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.1595813953488372,0.20499427872474751,0.18097674418604648,0.22278083998956966],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.1856279069767442,0.20499427872474751,0.22857674418604657,0.22278083998956966],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2295736434108527,0.20499427872474751,0.3822806201550389,0.22278083998956966],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38591085271317827,0.20499427872474751,0.5386178294573645,0.22278083998956966],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5422286821705427,0.20499427872474751,0.6949356589147289,0.22278083998956966],"dir":"ltr"},{"str":"مکانيسم","boundary":[0.7404013749818152,0.23480323788153265,0.802564031007752,0.25258979914635477],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7301537984496125,0.23480323788153265,0.7340970542635659,0.25258979914635477],"dir":"rtl"},{"str":"ثر","boundary":[0.7153100775193799,0.23480323788153265,0.7298524031007753,0.25258979914635477],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.1595813953488372,0.23480323788153265,0.18097674418604648,0.25258979914635477],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.1856279069767442,0.23480323788153265,0.24289302325581402,0.25258979914635477],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24422480620155038,0.23480323788153265,0.39693178294573656,0.25258979914635477],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.400562015503876,0.23480323788153265,0.5532689922480621,0.25258979914635477],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5568798449612403,0.23480323788153265,0.7095868217054265,0.25258979914635477],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.2647768874203996,0.8025137984496125,0.28256344868522176],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.2647768874203996,0.7354031007751938,0.28256344868522176],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.1595813953488372,0.2647768874203996,0.18097674418604648,0.28256344868522176],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.1856279069767442,0.2647768874203996,0.21903255813953493,0.28256344868522176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.2647768874203996,0.37251317829457375,0.28256344868522176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.2647768874203996,0.5288503875968993,0.28256344868522176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.2647768874203996,0.6851682170542637,0.28256344868522176],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7416580125665488,0.2946270191727053,0.8024537984496124,0.3124135804375274],"dir":"rtl"},{"str":"حرکتي","boundary":[0.6819961240310078,0.2946270191727053,0.7353431007751938,0.3124135804375274],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.1595813953488372,0.2946270191727053,0.18097674418604648,0.3124135804375274],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.1856279069767442,0.2946270191727053,0.2094883720930233,0.3124135804375274],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21003875968992247,0.2946270191727053,0.3627457364341087,0.3124135804375274],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36637596899224806,0.2946270191727053,0.5190829457364343,0.3124135804375274],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5226937984496124,0.2946270191727053,0.6754007751937986,0.3124135804375274],"dir":"ltr"},{"str":"فارماکوکنيتيک","boundary":[0.6946124031007752,0.3246006687115722,0.8025370542635659,0.3423872299763944],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.1595813953488372,0.3246006687115722,0.18097674418604648,0.3423872299763944],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.1856279069767442,0.3246006687115722,0.22380465116279075,0.3423872299763944],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22468992248062014,0.3246006687115722,0.37739689922480635,0.3423872299763944],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3810271317829458,0.3246006687115722,0.533734108527132,0.3423872299763944],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5373449612403101,0.3246006687115722,0.6900519379844963,0.3423872299763944],"dir":"ltr"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.7517858914728682,0.35440962786835745,0.8023951937984496,0.3721961891331796],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصيات","boundary":[0.6560181653948172,0.35440962786835745,0.7454565891472869,0.3721961891331796],"dir":"rtl"},{"str":"باليني","boundary":[0.609107036451132,0.35440962786835745,0.6497133333333333,0.3721961891331796],"dir":"rtl"},{"str":"بنزودیازپينها","boundary":[0.5006007751937984,0.35440962786835745,0.6027458914728682,0.3721961891331796],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.1595813953488372,0.35440962786835745,0.18097674418604648,0.3721961891331796],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.1856279069767442,0.35440962786835745,0.33833488372093035,0.3721961891331796],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34195736434108526,0.35440962786835745,0.49466434108527146,0.3721961891331796],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7547979088860886,0.38438327740722444,0.8024128682170543,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.6956397345946657,0.38438327740722444,0.7485343048077291,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"بنزودیازپينها","boundary":[0.5871822402021977,0.38438327740722444,0.689264031007752,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5730541085271318,0.38438327740722444,0.5806392248062016,0.40216983867204653],"dir":"ltr"},{"str":"فرم","boundary":[0.5473937514378594,0.38438327740722444,0.5729034108527131,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"ژنریک","boundary":[0.4898438759689922,0.38438327740722444,0.5411416884221055,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.1595813953488372,0.38438327740722444,0.18097674418604648,0.40216983867204653],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.1856279069767442,0.38438327740722444,0.31924651162790707,0.40216983867204653],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32242248062015505,0.38438327740722444,0.47512945736434126,0.40216983867204653],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.48195736434108527,0.38438327740722444,0.4895675968992248,0.40216983867204653],"dir":"ltr"},{"str":"بوسپيرون","boundary":[0.730891472868217,0.4141922365640096,0.8024226356589147,0.43197879782883175],"dir":"rtl"},{"str":"46","boundary":[0.1595813953488372,0.4141922365640096,0.18097674418604648,0.43197879782883175],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.1856279069767442,0.4141922365640096,0.2572093023255814,0.43197879782883175],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2588759689922481,0.4141922365640096,0.4115829457364343,0.43197879782883175],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41521317829457366,0.4141922365640096,0.5679201550387598,0.43197879782883175],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.571531007751938,0.4141922365640096,0.7242379844961242,0.43197879782883175],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.4441658861028766,0.8025137984496125,0.4619524473676987],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.4441658861028766,0.7354031007751938,0.4619524473676987],"dir":"rtl"},{"str":"46","boundary":[0.1595813953488372,0.4441658861028766,0.18097674418604648,0.4619524473676987],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.1856279069767442,0.4441658861028766,0.21903255813953493,0.4619524473676987],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.4441658861028766,0.37251317829457375,0.4619524473676987],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.4441658861028766,0.5288503875968993,0.4619524473676987],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.4441658861028766,0.6851682170542637,0.4619524473676987],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7486470620675303,0.47400229365667546,0.796251007751938,0.4917888549214976],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.6892054263565891,0.47400229365667546,0.7421756589147287,0.4917888549214976],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.1595813953488372,0.47400229365667546,0.18097674418604648,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.1856279069767442,0.47400229365667546,0.21903255813953493,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.47400229365667546,0.37251317829457375,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.47400229365667546,0.5288503875968993,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.47400229365667546,0.6851682170542637,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7379668200791456,0.5039759431955424,0.8023672868217054,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"خوابآور","boundary":[0.6576082388992551,0.5039759431955424,0.73166496124031,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.6138801062625207,0.5039759431955424,0.6511291472868217,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.1595813953488372,0.5039759431955424,0.18097674418604648,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.1856279069767442,0.5039759431955424,0.26675348837209306,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2686434108527132,0.5039759431955424,0.42135038759689936,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42498062015503874,0.5039759431955424,0.5776875968992249,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"Z","boundary":[0.5922286821705426,0.4987409969257795,0.6075747286821706,0.5165275581906016],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7947919379844961,0.5337849023523276,0.802377054263566,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"آگونيستهای","boundary":[0.6905826340326341,0.5337849023523276,0.7947165891472868,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"غير","boundary":[0.65874975454151,0.5337849023523276,0.684230542635659,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"بنزودیازپيني","boundary":[0.5607918305177034,0.5337849023523276,0.6524333333333334,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"گيرنده","boundary":[0.5054528682170544,0.5337849023523276,0.5543793798449612,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.1595813953488372,0.5337849023523276,0.18097674418604648,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.1856279069767442,0.5337849023523276,0.23334883720930238,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23445736434108527,0.5337849023523276,0.3871643410852714,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.39335271317829457,0.5337849023523276,0.40096294573643415,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"GABA","boundary":[0.40102713178294574,0.5285499560825647,0.4722038759689922,0.5463365173473868],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.47218992248062014,0.5285499560825647,0.48055364341085277,0.5463365173473868],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.48056201550387595,0.5285499560825647,0.498695968992248,0.5463365173473868],"dir":"ltr"},{"str":"زولپيدم","boundary":[0.7469063565891473,0.5637585518911945,0.8024133333333333,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.1595813953488372,0.5637585518911945,0.18097674418604648,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.1856279069767442,0.5637585518911945,0.26675348837209306,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2686434108527132,0.5637585518911945,0.42135038759689936,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42498062015503874,0.5637585518911945,0.5776875968992249,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5812984496124031,0.5637585518911945,0.7340054263565893,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.5935675110479798,0.8025137984496125,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.5935675110479798,0.7354031007751938,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.1595813953488372,0.5935675110479798,0.18097674418604648,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.1856279069767442,0.5935675110479798,0.21903255813953493,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.5935675110479798,0.37251317829457375,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.5935675110479798,0.5288503875968993,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.5935675110479798,0.6851682170542637,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7486014806721816,0.6235411605868467,0.7962054263565892,0.6413277218516689],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.689184541859027,0.6235411605868467,0.7421300775193799,0.6413277218516689],"dir":"rtl"},{"str":"(فرمهای","boundary":[0.6173815021822682,0.6235411605868467,0.6828977057715264,0.6413277218516689],"dir":"rtl"},{"str":"ژنریک)","boundary":[0.5519961240310077,0.6235411605868467,0.6110760497687447,0.6413277218516689],"dir":"rtl"},{"str":"49","boundary":[0.1595813953488372,0.6235411605868467,0.18097674418604648,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.1856279069767442,0.6235411605868467,0.23334883720930238,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23445736434108527,0.6235411605868467,0.3871643410852714,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39079457364341086,0.6235411605868467,0.543501550387597,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"زالپلون","boundary":[0.7502110486412813,0.6533501197436319,0.8024858914728683,0.671136681008454],"dir":"rtl"},{"str":"49","boundary":[0.1595813953488372,0.6533501197436319,0.18097674418604648,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.1856279069767442,0.6533501197436319,0.2715255813953489,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2735271317829457,0.6533501197436319,0.4262341085271319,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42986434108527133,0.6533501197436319,0.5825713178294575,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5861821705426357,0.6533501197436319,0.7388891472868219,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7415891472868218,0.6833649418780193,0.8025714728682171,0.7011515031428414],"dir":"rtl"},{"str":"49","boundary":[0.1595813953488372,0.6833649418780193,0.18097674418604648,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.1856279069767442,0.6833649418780193,0.26675348837209306,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2686434108527132,0.6833649418780193,0.42135038759689936,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42498062015503874,0.6833649418780193,0.5776875968992249,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5812984496124031,0.6833649418780193,0.7340054263565893,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7550438062535768,0.7131739010348045,0.8026226356589147,0.7309604622996266],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.6956862462225725,0.7131739010348045,0.7486351937984496,0.7309604622996266],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6817254263565891,0.7131739010348045,0.6893105426356589,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"فرمهای","boundary":[0.6237193782186805,0.7131739010348045,0.6815747286821705,0.7309604622996266],"dir":"rtl"},{"str":"ژنریک)","boundary":[0.5580426356589147,0.7131739010348045,0.6172668217054263,0.7309604622996266],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.1595813953488372,0.7131739010348045,0.18097674418604648,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.1856279069767442,0.7131739010348045,0.24289302325581402,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24422480620155038,0.7131739010348045,0.39693178294573656,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.400562015503876,0.7131739010348045,0.5532689922480621,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"ایسزوپيکلون","boundary":[0.7057751937984497,0.7431475505736714,0.8024477519379845,0.7609341118384937],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.1595813953488372,0.7431475505736714,0.18097674418604648,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.1856279069767442,0.7431475505736714,0.23334883720930238,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23445736434108527,0.7431475505736714,0.3871643410852714,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39079457364341086,0.7431475505736714,0.543501550387597,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5471124031007752,0.7431475505736714,0.6998193798449613,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.7729565097304567,0.8025137984496125,0.790743070995279],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.7729565097304567,0.7354031007751938,0.790743070995279],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.1595813953488372,0.7729565097304567,0.18097674418604648,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.1856279069767442,0.7729565097304567,0.21903255813953493,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.7729565097304567,0.37251317829457375,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.7729565097304567,0.5288503875968993,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.7729565097304567,0.6851682170542637,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7548444205139955,0.8029301592693235,0.8024593798449612,0.8207167205341458],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.6956862462225725,0.8029301592693235,0.748580816435636,0.8207167205341458],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6817254263565891,0.8029301592693235,0.6893105426356589,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":"فرمهای","boundary":[0.6237193782186805,0.8029301592693235,0.6815747286821705,0.8207167205341458],"dir":"rtl"},{"str":"ژنریک)","boundary":[0.5580426356589147,0.8029301592693235,0.6172668217054263,0.8207167205341458],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.1595813953488372,0.8029301592693235,0.18097674418604648,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.1856279069767442,0.8029301592693235,0.24289302325581402,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24422480620155038,0.8029301592693235,0.39693178294573656,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.400562015503876,0.8029301592693235,0.5532689922480621,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7379668200791456,0.8327391184261088,0.8023672868217054,0.8505256796909311],"dir":"rtl"},{"str":"خوابآور","boundary":[0.6575756807597202,0.8327391184261088,0.73166496124031,0.8505256796909311],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.6187023126810446,0.8327391184261088,0.6512658914728682,0.8505256796909311],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5977575064794942,0.8327391184261088,0.6121117829457364,0.8505256796909311],"dir":"rtl"},{"str":"گيرنده","boundary":[0.5421362302935284,0.8327391184261088,0.5914410852713178,0.8505256796909311],"dir":"rtl"},{"str":"ملاتونين","boundary":[0.4712596899224806,0.8327391184261088,0.5358336434108527,0.8505256796909311],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.1595813953488372,0.8327391184261088,0.18097674418604648,0.8505256796909311],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.1856279069767442,0.8327391184261088,0.30970232558139543,0.8505256796909311],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31265503875969,0.8327391184261088,0.4653620155038761,0.8505256796909311],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15935,0.1434,0.82981,0.85053],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/e1058202dfb4e4cfc8311483d80cb544.jpg","blurred":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/04725e56e0c4f64e9983f42a9fbb76fe.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15935,0.1434,0.17019,0.14947]},"elements":[{"words":[{"str":"ملاتونين","boundary":[0.7381007751937985,0.1434000758261968,0.8025491472868217,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.1595813953488372,0.1434000758261968,0.18097674418604648,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.1856279069767442,0.1434000758261968,0.26675348837209306,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2686434108527132,0.1434000758261968,0.42135038759689936,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42498062015503874,0.1434000758261968,0.5776875968992249,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5812984496124031,0.1434000758261968,0.7340054263565893,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.17337372536506362,0.8025137984496125,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.17337372536506362,0.7354031007751938,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.1595813953488372,0.17337372536506362,0.18097674418604648,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.1856279069767442,0.17337372536506362,0.21903255813953493,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.17337372536506362,0.37251317829457375,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.17337372536506362,0.5288503875968993,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.17337372536506362,0.6851682170542637,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7548444205139955,0.2031826845218489,0.8024593798449612,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.6956862462225725,0.2031826845218489,0.748580816435636,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6817254263565891,0.2031826845218489,0.6893105426356589,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"فرمهای","boundary":[0.6237193782186805,0.2031826845218489,0.6815747286821705,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"ژنریک)","boundary":[0.5580426356589147,0.2031826845218489,0.6172668217054263,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.1595813953488372,0.2031826845218489,0.18097674418604648,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.1856279069767442,0.2031826845218489,0.24289302325581402,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24422480620155038,0.2031826845218489,0.39693178294573656,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.400562015503876,0.2031826845218489,0.5532689922480621,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"راملتئون","boundary":[0.7413565891472869,0.23315633406071587,0.8024142635658915,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.1595813953488372,0.23315633406071587,0.18097674418604648,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.1856279069767442,0.23315633406071587,0.26675348837209306,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2686434108527132,0.23315633406071587,0.42135038759689936,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42498062015503874,0.23315633406071587,0.5776875968992249,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5812984496124031,0.23315633406071587,0.7340054263565893,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.2639363874821585,0.8298077519379845,0.2817229487469806],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7667053875968992,0.2639363874821585,0.7718104651162792,0.2817229487469806],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7720542635658915,0.2639363874821585,0.783231007751938,0.2817229487469806],"dir":"ltr"},{"str":"ضدافسردگیها","boundary":[0.6419961240310077,0.2639363874821585,0.7599272868217055,0.2817229487469806],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.15934883720930235,0.2639363874821585,0.18167441860465117,0.2817229487469806],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.18423255813953487,0.2639363874821585,0.3099646511627909,0.2817229487469806],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31218992248062016,0.2639363874821585,0.4730848062015512,0.2817229487469806],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4759108527131783,0.2639363874821585,0.6368057364341078,0.2817229487469806],"dir":"ltr"},{"str":"ضد","boundary":[0.7742833475715868,0.2946270191727053,0.8023221705426357,0.3124135804375274],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگيهای","boundary":[0.6672724031007752,0.2946270191727053,0.7680384496124031,0.3124135804375274],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.6386734515623611,0.2946270191727053,0.6607924031007752,0.3124135804375274],"dir":"rtl"},{"str":"حلقهای","boundary":[0.5745226356589148,0.2946270191727053,0.6323607751937984,0.3124135804375274],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.1595813953488372,0.2946270191727053,0.18097674418604648,0.3124135804375274],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.1856279069767442,0.2946270191727053,0.33833488372093035,0.3124135804375274],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34195736434108526,0.2946270191727053,0.49466434108527146,0.3124135804375274],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5024612403100774,0.2946270191727053,0.510071472868217,0.3124135804375274],"dir":"ltr"},{"str":"TAC","boundary":[0.5101356589147287,0.28939207290294244,0.5603765891472869,0.3071786341677646],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5603682170542635,0.2946270191727053,0.5679533333333333,0.3124135804375274],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7486228760210186,0.3246006687115722,0.7962268217054264,0.3423872299763944],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.6777784496124031,0.3246006687115722,0.742151472868217,0.3423872299763944],"dir":"rtl"},{"str":"TAC","boundary":[0.6208333333333333,0.3193657224418094,0.6710742635658916,0.33715228370663153],"dir":"ltr"},{"str":"(فرمهای","boundary":[0.5489163616156865,0.3246006687115722,0.6145086821705427,0.3423872299763944],"dir":"rtl"},{"str":"ژنریک","boundary":[0.4912392248062016,0.3246006687115722,0.5426260858938708,0.3423872299763944],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.1595813953488372,0.3246006687115722,0.18097674418604648,0.3423872299763944],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.1856279069767442,0.3246006687115722,0.31924651162790707,0.3423872299763944],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32242248062015505,0.3246006687115722,0.47512945736434126,0.3423872299763944],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4833527131782946,0.3246006687115722,0.4909629457364341,0.3423872299763944],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7416077800084093,0.35440962786835745,0.8024035658914729,0.3721961891331796],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6903053845796779,0.35440962786835745,0.7352928682170542,0.3721961891331796],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.673837064235431,0.35440962786835745,0.6839300775193798,0.3721961891331796],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.6254528635307441,0.35440962786835745,0.6675291472868217,0.3721961891331796],"dir":"rtl"},{"str":"ضدافسردگي","boundary":[0.522248855888671,0.35440962786835745,0.6190017054263566,0.3721961891331796],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.4803015503875969,0.35440962786835745,0.5157908527131783,0.3721961891331796],"dir":"rtl"},{"str":"انتقالدهندۀ","boundary":[0.3898327131782946,0.35440962786835745,0.474022480620155,0.3721961891331796],"dir":"rtl"},{"str":"عصبي","boundary":[0.3354457364341085,0.35440962786835745,0.3833927131782946,0.3721961891331796],"dir":"rtl"},{"str":"55","boundary":[0.1595813953488372,0.35440962786835745,0.18097674418604648,0.3721961891331796],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.1856279069767442,0.35440962786835745,0.3287906976744187,0.3721961891331796],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.738035192172169,0.38438327740722444,0.8024356589147287,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"مهارکننده","boundary":[0.6608568504485672,0.38438327740722444,0.7316579844961241,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"بازجذب","boundary":[0.5891778294573643,0.38438327740722444,0.6542038759689923,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"سروتونين","boundary":[0.5083750838486093,0.38438327740722444,0.5825471317829458,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4919432812767898,0.38438327740722444,0.5020841946557227,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"نوراپي","boundary":[0.4365210852713179,0.38438327740722444,0.4856523920839033,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"نفرین","boundary":[0.387042015503876,0.38438327740722444,0.43019068795809307,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.1595813953488372,0.38438327740722444,0.18097674418604648,0.40216983867204653],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.1856279069767442,0.38438327740722444,0.3001581395348838,0.40216983867204653],"dir":"ltr"},{"str":"(SNRI)","boundary":[0.30637596899224806,0.37914833113746155,0.38051922480620154,0.39693489240228363],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.754827676327949,0.4141922365640096,0.8024426356589146,0.43197879782883175],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.6840444961240311,0.4141922365640096,0.7485640722495895,0.43197879782883175],"dir":"rtl"},{"str":"مهارکننده","boundary":[0.6066708039369394,0.4141922365640096,0.677564496124031,0.43197879782883175],"dir":"rtl"},{"str":"بازجذب","boundary":[0.5352494573643412,0.4141922365640096,0.6000494573643412,0.43197879782883175],"dir":"rtl"},{"str":"سروتونين","boundary":[0.4544335149135572,0.4141922365640096,0.5289196817845108,0.43197879782883175],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43798065258516466,0.4141922365640096,0.44804573643410855,0.43197879782883175],"dir":"rtl"},{"str":"نوراپي","boundary":[0.38260301517955375,0.4141922365640096,0.43169006158879175,0.43197879782883175],"dir":"rtl"},{"str":"نفرین","boundary":[0.3328875968992248,0.4141922365640096,0.3761378294573644,0.43197879782883175],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.1595813953488372,0.4141922365640096,0.18097674418604648,0.43197879782883175],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.1856279069767442,0.4141922365640096,0.3287906976744187,0.43197879782883175],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.4441658861028766,0.8025137984496125,0.4619524473676987],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.4441658861028766,0.7354031007751938,0.4619524473676987],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.1595813953488372,0.4441658861028766,0.18097674418604648,0.4619524473676987],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.1856279069767442,0.4441658861028766,0.21903255813953493,0.4619524473676987],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.4441658861028766,0.37251317829457375,0.4619524473676987],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.4441658861028766,0.5288503875968993,0.4619524473676987],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.4441658861028766,0.6851682170542637,0.4619524473676987],"dir":"ltr"},{"str":"فارماکوکنيتيک","boundary":[0.6946124031007752,0.47400229365667546,0.8025370542635659,0.4917888549214976],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.1595813953488372,0.47400229365667546,0.18097674418604648,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.1856279069767442,0.47400229365667546,0.22380465116279075,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22468992248062014,0.47400229365667546,0.37739689922480635,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3810271317829458,0.47400229365667546,0.533734108527132,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5373449612403101,0.47400229365667546,0.6900519379844963,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7378635642651922,0.5039759431955424,0.802264031007752,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.6942875481229859,0.5039759431955424,0.7315365891472869,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"مهار","boundary":[0.6561512324104224,0.5039759431955424,0.6879347286821705,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"کنندههای","boundary":[0.5782034092264325,0.5039759431955424,0.6498877692786909,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"انتخابي","boundary":[0.5178075742795881,0.5039759431955424,0.5718513178294574,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"بازجذب","boundary":[0.4464708527131783,0.5039759431955424,0.5115208703847695,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"سروتونين","boundary":[0.3656466666666667,0.5039759431955424,0.44014107713334794,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.1595813953488372,0.5039759431955424,0.18097674418604648,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.1856279069767442,0.5039759431955424,0.28584186046511634,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"(SSRI)","boundary":[0.289108527131783,0.4987409969257795,0.35888155038759695,0.5165275581906016],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7549751181884141,0.5337849023523276,0.8025900775193797,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.7162403100775193,0.5337849023523276,0.7487115141100547,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.1595813953488372,0.5337849023523276,0.18097674418604648,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.1856279069767442,0.5337849023523276,0.24289302325581402,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24422480620155038,0.5337849023523276,0.39693178294573656,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.400562015503876,0.5337849023523276,0.5532689922480621,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5568798449612403,0.5337849023523276,0.7095868217054265,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.5637585518911945,0.8025137984496125,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.5637585518911945,0.7354031007751938,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"58","boundary":[0.1595813953488372,0.5637585518911945,0.18097674418604648,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.1856279069767442,0.5637585518911945,0.21903255813953493,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.5637585518911945,0.37251317829457375,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.5637585518911945,0.5288503875968993,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.5637585518911945,0.6851682170542637,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"فارماکوکينتيک","boundary":[0.6946124031007752,0.5935675110479798,0.8025370542635659,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.1595813953488372,0.5935675110479798,0.18097674418604648,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.1856279069767442,0.5935675110479798,0.22380465116279075,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22468992248062014,0.5935675110479798,0.37739689922480635,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3810271317829458,0.5935675110479798,0.533734108527132,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5373449612403101,0.5935675110479798,0.6900519379844963,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"مکانيسم","boundary":[0.7404013749818152,0.6235411605868467,0.802564031007752,0.6413277218516689],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7301537984496125,0.6235411605868467,0.7340970542635659,0.6413277218516689],"dir":"rtl"},{"str":"ثر","boundary":[0.7153100775193799,0.6235411605868467,0.7298524031007753,0.6413277218516689],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.1595813953488372,0.6235411605868467,0.18097674418604648,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.1856279069767442,0.6235411605868467,0.24289302325581402,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24422480620155038,0.6235411605868467,0.39693178294573656,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.400562015503876,0.6235411605868467,0.5532689922480621,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5568798449612403,0.6235411605868467,0.7095868217054265,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.738035192172169,0.6533501197436319,0.8024356589147287,0.671136681008454],"dir":"rtl"},{"str":"مهارکننده","boundary":[0.6608017054263566,0.6533501197436319,0.7316579844961241,0.671136681008454],"dir":"rtl"},{"str":"مونوآمين","boundary":[0.5865514728682171,0.6533501197436319,0.6543403100775194,0.671136681008454],"dir":"rtl"},{"str":"اکسيداز","boundary":[0.5222286821705426,0.6533501197436319,0.5800714728682171,0.671136681008454],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.1595813953488372,0.6533501197436319,0.18097674418604648,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.1856279069767442,0.6533501197436319,0.20471627906976747,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20515503875968993,0.6533501197436319,0.3578620155038761,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3614922480620155,0.6533501197436319,0.5141992248062016,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7487070620675303,0.6833649418780193,0.796311007751938,0.7011515031428414],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.7099612403100775,0.6833649418780193,0.7422356589147286,0.7011515031428414],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.1595813953488372,0.6833649418780193,0.18097674418604648,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.1856279069767442,0.6833649418780193,0.2381209302325582,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23934108527131784,0.6833649418780193,0.392048062015504,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3956782945736434,0.6833649418780193,0.5483852713178295,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5519961240310077,0.6833649418780193,0.7047031007751939,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.7131739010348045,0.8025137984496125,0.7309604622996266],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.7131739010348045,0.7354031007751938,0.7309604622996266],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.1595813953488372,0.7131739010348045,0.18097674418604648,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.1856279069767442,0.7131739010348045,0.21903255813953493,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.7131739010348045,0.37251317829457375,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.7131739010348045,0.5288503875968993,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.7131739010348045,0.6851682170542637,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7378272851954247,0.7431475505736714,0.8022277519379843,0.7609341118384937],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.7034705426356589,0.7431475505736714,0.7314751937984496,0.7609341118384937],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگي","boundary":[0.6284683907723918,0.7431475505736714,0.6969905426356588,0.7609341118384937],"dir":"rtl"},{"str":"متفرقه","boundary":[0.5754528682170542,0.7431475505736714,0.6221691472868217,0.7609341118384937],"dir":"rtl"},{"str":"63","boundary":[0.1595813953488372,0.7431475505736714,0.18097674418604648,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.1856279069767442,0.7431475505736714,0.2524372093023256,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25399224806201554,0.7431475505736714,0.4066992248062017,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41032945736434107,0.7431475505736714,0.5630364341085272,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.7649052225415904,0.7729565097304567,0.8021542635658915,0.790743070995279],"dir":"rtl"},{"str":"تری","boundary":[0.7271783510163256,0.7729565097304567,0.7586026356589147,0.790743070995279],"dir":"rtl"},{"str":"آزولو","boundary":[0.6803102512375082,0.7729565097304567,0.7208277519379844,0.790743070995279],"dir":"rtl"},{"str":"پيریدین","boundary":[0.6147868217054264,0.7729565097304567,0.6740110077519379,0.790743070995279],"dir":"rtl"},{"str":"63","boundary":[0.1595813953488372,0.7729565097304567,0.18097674418604648,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.1856279069767442,0.7729565097304567,0.295386046511628,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29800387596899225,0.7729565097304567,0.45071085271317846,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45428294573643413,0.7729565097304567,0.6069899224806202,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7486470620675303,0.8029301592693235,0.796251007751938,0.8207167205341458],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.6892054263565891,0.8029301592693235,0.7421756589147287,0.8207167205341458],"dir":"rtl"},{"str":"64","boundary":[0.1595813953488372,0.8029301592693235,0.18097674418604648,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.1856279069767442,0.8029301592693235,0.21903255813953493,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.8029301592693235,0.37251317829457375,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.8029301592693235,0.5288503875968993,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.8029301592693235,0.6851682170542637,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.8327391184261088,0.8025137984496125,0.8505256796909311],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.8327391184261088,0.7354031007751938,0.8505256796909311],"dir":"rtl"},{"str":"64","boundary":[0.1595813953488372,0.8327391184261088,0.18097674418604648,0.8505256796909311],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.1856279069767442,0.8327391184261088,0.21903255813953493,0.8505256796909311],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.8327391184261088,0.37251317829457375,0.8505256796909311],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.8327391184261088,0.5288503875968993,0.8505256796909311],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.8327391184261088,0.6851682170542637,0.8505256796909311],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15935,0.1434,0.82981,0.85053],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/f6110550824f4d4586d003e00a278a4b.jpg","blurred":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/f3f50fee0398451aa571ef3bc9632dd6.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15935,0.1434,0.17019,0.14947]},"elements":[{"words":[{"str":"گروه","boundary":[0.764988943471823,0.1434000758261968,0.8022379844961239,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"آمينو","boundary":[0.7231070214250507,0.1434000758261968,0.7586110077519379,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"کتون","boundary":[0.6796705426356588,0.1434000758261968,0.7168409142293831,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.1595813953488372,0.1434000758261968,0.18097674418604648,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.1856279069767442,0.1434000758261968,0.2094883720930233,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21003875968992247,0.1434000758261968,0.3627457364341087,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36637596899224806,0.1434000758261968,0.5190829457364343,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5226937984496124,0.1434000758261968,0.6754007751937986,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7549751181884141,0.17337372536506362,0.8025900775193797,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.7162403100775193,0.17337372536506362,0.7487115141100547,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.1595813953488372,0.17337372536506362,0.18097674418604648,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.1856279069767442,0.17337372536506362,0.24289302325581402,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24422480620155038,0.17337372536506362,0.39693178294573656,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.400562015503876,0.17337372536506362,0.5532689922480621,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5568798449612403,0.17337372536506362,0.7095868217054265,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.2031826845218489,0.8025137984496125,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.2031826845218489,0.7354031007751938,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.1595813953488372,0.2031826845218489,0.18097674418604648,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.1856279069767442,0.2031826845218489,0.21903255813953493,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.2031826845218489,0.37251317829457375,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.2031826845218489,0.5288503875968993,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.2031826845218489,0.6851682170542637,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.7649973155648463,0.23315633406071587,0.8022463565891472,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"تتراسيکليکها","boundary":[0.6529263565891473,0.23315633406071587,0.7586947286821706,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.1595813953488372,0.23315633406071587,0.18097674418604648,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.1856279069767442,0.23315633406071587,0.3335627906976745,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3370736434108527,0.23315633406071587,0.4897806201550389,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49339147286821705,0.23315633406071587,0.6460984496124031,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7549751181884141,0.2629652932175012,0.8025900775193797,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.7162403100775193,0.2629652932175012,0.7487115141100547,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.1595813953488372,0.2629652932175012,0.18097674418604648,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.1856279069767442,0.2629652932175012,0.24289302325581402,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24422480620155038,0.2629652932175012,0.39693178294573656,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.400562015503876,0.2629652932175012,0.5532689922480621,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5568798449612403,0.2629652932175012,0.7095868217054265,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.29298011535188845,0.8025137984496125,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.29298011535188845,0.7354031007751938,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.1595813953488372,0.29298011535188845,0.18097674418604648,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.1856279069767442,0.29298011535188845,0.21903255813953493,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.29298011535188845,0.37251317829457375,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.29298011535188845,0.5288503875968993,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.29298011535188845,0.6851682170542637,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.7620593048882055,0.3227890745086737,0.8023263565891473,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7033028400730755,0.3227890745086737,0.7556854263565892,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.6325630991489132,0.3227890745086737,0.6970104389473164,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.5979461382692611,0.3227890745086737,0.6259849612403101,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگي","boundary":[0.5231589147286821,0.3227890745086737,0.5917012403100775,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.1595813953488372,0.3227890745086737,0.18097674418604648,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.1856279069767442,0.3227890745086737,0.2094883720930233,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21003875968992247,0.3227890745086737,0.3627457364341087,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36637596899224806,0.3227890745086737,0.5190829457364343,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7656897545415098,0.3527627240475406,0.8023724031007752,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"موقعيتهای","boundary":[0.6669135485226231,0.3527627240475406,0.7594486821705426,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"روانپزشکي","boundary":[0.5767700775193798,0.3527627240475406,0.6606137283593867,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5601217153982216,0.3527627240475406,0.5702147286821705,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکي","boundary":[0.4985077519379845,0.3527627240475406,0.5538137984496124,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.1595813953488372,0.3527627240475406,0.18097674418604648,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.1856279069767442,0.3527627240475406,0.33833488372093035,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34195736434108526,0.3527627240475406,0.49466434108527146,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"تداخلات","boundary":[0.7320944777103368,0.3825716832043259,0.802357984496124,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.6612209622160785,0.3825716832043259,0.725807224078747,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگي","boundary":[0.5861821705426357,0.3825716832043259,0.6548500775193798,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.1595813953488372,0.3825716832043259,0.18097674418604648,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.1856279069767442,0.3825716832043259,0.26675348837209306,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2686434108527132,0.3825716832043259,0.42135038759689936,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42498062015503874,0.3825716832043259,0.5776875968992249,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"سندرم","boundary":[0.7537097031574967,0.4123806423611111,0.8023756589147287,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"سروتونين","boundary":[0.6729263565891473,0.4123806423611111,0.7473207751937985,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"70","boundary":[0.1595813953488372,0.4123806423611111,0.18097674418604648,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.1856279069767442,0.4123806423611111,0.19994418604651165,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20027131782945737,0.4123806423611111,0.35297829457364355,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3566085271317829,0.4123806423611111,0.5093155038759691,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5129263565891473,0.4123806423611111,0.6656333333333335,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.4433253861646354,0.8298077519379845,0.46111194742945755],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7667053875968992,0.4433253861646354,0.7718104651162792,0.46111194742945755],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7720542635658915,0.4433253861646354,0.783231007751938,0.46111194742945755],"dir":"ltr"},{"str":"داروهاي","boundary":[0.6922060840257324,0.4433253861646354,0.7599207751937984,0.46111194742945755],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.6558389147286822,0.4433253861646354,0.6855796910947963,0.46111194742945755],"dir":"rtl"},{"str":"سایکوز","boundary":[0.5892054263565891,0.4433253861646354,0.6491077519379844,0.46111194742945755],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.15934883720930235,0.4433253861646354,0.18167441860465117,0.46111194742945755],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.18423255813953487,0.4433253861646354,0.25973209302325584,0.46111194742945755],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.260968992248062,0.4433253861646354,0.421863875968993,0.46111194742945755],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42474806201550386,0.4433253861646354,0.5856429457364339,0.46111194742945755],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7376834092264326,0.47400229365667546,0.8020838759689924,0.4917888549214976],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.7033266666666667,0.47400229365667546,0.7313313178294574,0.4917888549214976],"dir":"rtl"},{"str":"سایکوز","boundary":[0.6399233515907934,0.47400229365667546,0.6968466666666666,0.4917888549214976],"dir":"rtl"},{"str":"معمولاً","boundary":[0.5831528471520053,0.47400229365667546,0.6336038759689924,0.4917888549214976],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5628583381782946,0.47400229365667546,0.5765648062015505,0.4917888549214976],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.5374624905920201,0.47400229365667546,0.556502960271318,0.4917888549214976],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.4938301837819005,0.47400229365667546,0.5310792248062015,0.4917888549214976],"dir":"rtl"},{"str":"تقسيم","boundary":[0.44227844244298065,0.47400229365667546,0.48752759689922476,0.4917888549214976],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.3733527131782946,0.47400229365667546,0.4359915951324743,0.4917888549214976],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.1595813953488372,0.47400229365667546,0.18097674418604648,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.1856279069767442,0.47400229365667546,0.2142604651162791,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21492248062015504,0.47400229365667546,0.3676294573643412,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7485726434628792,0.5039759431955424,0.7961765891472868,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.6891522927342004,0.5039759431955424,0.7421012403100776,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"آنتي","boundary":[0.6514942971438048,0.5039759431955424,0.682776589147287,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"سایکوتيکها","boundary":[0.5484182091944457,0.5039759431955424,0.6452026356589147,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5345161240310077,0.5039759431955424,0.5421012403100776,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"فرمهای","boundary":[0.4765029441101534,0.5039759431955424,0.5343654263565891,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"ژنریک)","boundary":[0.41102713178294575,0.5039759431955424,0.4700503875968992,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.1595813953488372,0.5039759431955424,0.18097674418604648,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.1856279069767442,0.5039759431955424,0.2524372093023256,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25399224806201554,0.5039759431955424,0.4066992248062017,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"ميزان","boundary":[0.7632224806201551,0.5337849023523276,0.8020773643410855,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"نسبي","boundary":[0.7174682542824158,0.5337849023523276,0.7568382589666557,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"بروز","boundary":[0.6773052931628212,0.5337849023523276,0.7111062015503876,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض","boundary":[0.6101376276345635,0.5337849023523276,0.6709955038759691,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.5588954538303111,0.5337849023523276,0.6037843410852712,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.4880713162031767,0.5337849023523276,0.5525843643292262,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"آنتي","boundary":[0.4504494573643411,0.5337849023523276,0.4817443410852713,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"سایکوتيک","boundary":[0.3631201550387597,0.5337849023523276,0.4439694573643411,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"76","boundary":[0.1595813953488372,0.5337849023523276,0.18097674418604648,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.1856279069767442,0.5337849023523276,0.20471627906976747,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20515503875968993,0.5337849023523276,0.3578620155038761,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7415333614037583,0.5637585518911945,0.8023291472868218,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6902563876359519,0.5637585518911945,0.7352184496124031,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.6193484040765436,0.5637585518911945,0.6839615015718665,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"آنتي","boundary":[0.5816826356589146,0.5637585518911945,0.612977519379845,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"سایکوتيک","boundary":[0.4945542635658915,0.5637585518911945,0.5752026356589148,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.1595813953488372,0.5637585518911945,0.18097674418604648,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.1856279069767442,0.5637585518911945,0.3335627906976745,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3370736434108527,0.5637585518911945,0.4897806201550389,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.741539873031665,0.5935675110479798,0.8023356589147287,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6902593217710219,0.5935675110479798,0.7352249612403101,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.6402579166082232,0.5935675110479798,0.6839637219214544,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"هرمي","boundary":[0.5914099888116359,0.5935675110479798,0.6337551937984496,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.574957984496124,0.5935675110479798,0.5850798449612402,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"سندرمهای","boundary":[0.48744080717731875,0.5935675110479798,0.5686398738803872,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"تأخيری","boundary":[0.42335271317829454,0.5935675110479798,0.4811452713178294,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.1595813953488372,0.5935675110479798,0.18097674418604648,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.1856279069767442,0.5935675110479798,0.26198139534883724,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2637596899224806,0.5935675110479798,0.4164666666666668,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"دیس","boundary":[0.7647282170542635,0.6235411605868467,0.8023775193798449,0.6413277218516689],"dir":"rtl"},{"str":"توني","boundary":[0.722547204561471,0.6235411605868467,0.7584491472868217,0.6413277218516689],"dir":"rtl"},{"str":"حاد","boundary":[0.6873449612403101,0.6235411605868467,0.7162404584534563,0.6413277218516689],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.1595813953488372,0.6235411605868467,0.18097674418604648,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.1856279069767442,0.6235411605868467,0.2142604651162791,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21492248062015504,0.6235411605868467,0.3676294573643412,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3712596899224806,0.6235411605868467,0.5239666666666668,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.527577519379845,0.6235411605868467,0.6802844961240312,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"پارکينسونيسم","boundary":[0.7004263565891473,0.6533501197436319,0.8025742635658916,0.671136681008454],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.1595813953488372,0.6533501197436319,0.18097674418604648,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.1856279069767442,0.6533501197436319,0.22857674418604657,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2295736434108527,0.6533501197436319,0.3822806201550389,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38591085271317827,0.6533501197436319,0.5386178294573645,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5422286821705427,0.6533501197436319,0.6949356589147289,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"بيقراری","boundary":[0.7374031007751938,0.6833649418780193,0.8024551937984495,0.7011515031428414],"dir":"rtl"},{"str":"80","boundary":[0.1595813953488372,0.6833649418780193,0.18097674418604648,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.1856279069767442,0.6833649418780193,0.26198139534883724,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2637596899224806,0.6833649418780193,0.4164666666666668,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4200968992248062,0.6833649418780193,0.5728038759689924,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5764147286821706,0.6833649418780193,0.7291217054263568,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"دیس","boundary":[0.7646747303373886,0.7131739010348045,0.8022761240310078,0.7309604622996266],"dir":"rtl"},{"str":"کينزی","boundary":[0.7123853743838682,0.7131739010348045,0.7584084293950966,0.7309604622996266],"dir":"rtl"},{"str":"تاخيری","boundary":[0.6489412403100775,0.7131739010348045,0.7060884967044371,0.7309604622996266],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.1595813953488372,0.7131739010348045,0.18097674418604648,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.1856279069767442,0.7131739010348045,0.28584186046511634,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2881782945736434,0.7131739010348045,0.44088527131782956,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.7131739010348045,0.5972224806201551,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"TD","boundary":[0.6089728682170543,0.7079389547650417,0.6424584496124031,0.7257255160298639],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7416505707060836,0.7431475505736714,0.8024463565891473,0.7609341118384937],"dir":"rtl"},{"str":"آنتي","boundary":[0.7040282506321767,0.7431475505736714,0.7353105426356589,0.7609341118384937],"dir":"rtl"},{"str":"کلينرژیک","boundary":[0.6243217054263566,0.7431475505736714,0.6975607751937984,0.7609341118384937],"dir":"rtl"},{"str":"82","boundary":[0.1595813953488372,0.7431475505736714,0.18097674418604648,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.1856279069767442,0.7431475505736714,0.3049302325581396,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3077713178294574,0.7431475505736714,0.4604782945736436,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4640503875968992,0.7431475505736714,0.6167573643410854,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"اثرات","boundary":[0.7603717845078398,0.7729565097304567,0.8024812403100776,0.790743070995279],"dir":"rtl"},{"str":"قلبي","boundary":[0.7204263565891473,0.7729565097304567,0.7540821705426357,0.790743070995279],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7090310077519381,0.7729565097304567,0.7201575193798451,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"عروقي","boundary":[0.6512984496124031,0.7729565097304567,0.7030128682170542,0.790743070995279],"dir":"rtl"},{"str":"83","boundary":[0.1595813953488372,0.7729565097304567,0.18097674418604648,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.1856279069767442,0.7729565097304567,0.3335627906976745,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3370736434108527,0.7729565097304567,0.4897806201550389,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49339147286821705,0.7729565097304567,0.6460984496124031,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"تاکي","boundary":[0.7673221705426356,0.8029301592693235,0.8025351937984496,0.8207167205341458],"dir":"rtl"},{"str":"کاردی","boundary":[0.7115891472868218,0.8029301592693235,0.7608421705426357,0.8207167205341458],"dir":"rtl"},{"str":"84","boundary":[0.1595813953488372,0.8029301592693235,0.18097674418604648,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.1856279069767442,0.8029301592693235,0.2381209302325582,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23934108527131784,0.8029301592693235,0.392048062015504,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3956782945736434,0.8029301592693235,0.5483852713178295,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5519961240310077,0.8029301592693235,0.7047031007751939,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":"تغييرات","boundary":[0.7427208525435516,0.8327391184261088,0.8023291472868216,0.8505256796909311],"dir":"rtl"},{"str":"الکتروکاردیوگرام","boundary":[0.6075775193798449,0.8327391184261088,0.7364555225349007,0.8505256796909311],"dir":"rtl"},{"str":"84","boundary":[0.1595813953488372,0.8327391184261088,0.18097674418604648,0.8505256796909311],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.1856279069767442,0.8327391184261088,0.29061395348837216,0.8505256796909311],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29306201550387595,0.8327391184261088,0.44576899224806216,0.8505256796909311],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44939922480620154,0.8327391184261088,0.6021062015503877,0.8505256796909311],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15935,0.1434,0.82981,0.85053],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/d99bfb9cdc7538cd999a1bd2237dc9ed.jpg","blurred":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/f11a456a51159659e0f33bc8c54d2c0d.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15423,0.1434,0.17019,0.14947]},"elements":[{"words":[{"str":"اثرات","boundary":[0.7602875984613281,0.1434000758261968,0.8023970542635659,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"متابوليک","boundary":[0.6880426356589147,0.1434000758261968,0.753997984496124,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.1595813953488372,0.1434000758261968,0.18097674418604648,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.1856279069767442,0.1434000758261968,0.2142604651162791,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21492248062015504,0.1434000758261968,0.3676294573643412,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3712596899224806,0.1434000758261968,0.5239666666666668,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.527577519379845,0.1434000758261968,0.6802844961240312,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"افزایش","boundary":[0.749018449612403,0.17337372536506362,0.8024156589147288,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.7030447166080459,0.17337372536506362,0.7426886740325727,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"پرولاکتين","boundary":[0.6240567895673591,0.17337372536506362,0.6966258914728682,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.5810658914728681,0.17337372536506362,0.6177640547949826,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.1595813953488372,0.17337372536506362,0.18097674418604648,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.1856279069767442,0.17337372536506362,0.26198139534883724,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2637596899224806,0.17337372536506362,0.4164666666666668,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4200968992248062,0.17337372536506362,0.5728038759689924,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"افزایش","boundary":[0.7492053140254954,0.2031826845218489,0.8026226356589147,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"وزن","boundary":[0.7111240310077519,0.2031826845218489,0.7428207751937984,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.1595813953488372,0.2031826845218489,0.18097674418604648,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.1856279069767442,0.2031826845218489,0.2381209302325582,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23934108527131784,0.2031826845218489,0.392048062015504,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3956782945736434,0.2031826845218489,0.5483852713178295,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5519961240310077,0.2031826845218489,0.7047031007751939,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"سندرم","boundary":[0.753657225223651,0.23315633406071587,0.8023598449612402,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"نورلپتيک","boundary":[0.6800191879167795,0.23315633406071587,0.7473938826190579,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"بدخيم","boundary":[0.6257170542635659,0.23315633406071587,0.6734631007751939,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"86","boundary":[0.1595813953488372,0.23315633406071587,0.18097674418604648,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.1856279069767442,0.23315633406071587,0.2524372093023256,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25399224806201554,0.23315633406071587,0.4066992248062017,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41032945736434107,0.23315633406071587,0.5630364341085272,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"NMS","boundary":[0.5710658914728682,0.22792138779095303,0.6255096124031008,0.24570794905577517],"dir":"ltr"},{"str":"اثرات","boundary":[0.7603988761476084,0.2629652932175012,0.8025231007751938,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"خوابآوری","boundary":[0.6638565891472868,0.2629652932175012,0.7541053384774765,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"88","boundary":[0.1595813953488372,0.2629652932175012,0.18097674418604648,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.1856279069767442,0.2629652932175012,0.34321860465116294,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34684108527131785,0.2629652932175012,0.49954806201550395,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5031589147286821,0.2629652932175012,0.6558658914728683,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"اختلال","boundary":[0.751151248114042,0.29298011535188845,0.802397054263566,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.6866391553060679,0.29298011535188845,0.7449058914728682,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"کبدی","boundary":[0.6378100775193799,0.29298011535188845,0.6803480566693397,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"89","boundary":[0.1595813953488372,0.29298011535188845,0.18097674418604648,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.1856279069767442,0.29298011535188845,0.31924651162790707,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32242248062015505,0.29298011535188845,0.47512945736434126,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4787015503875969,0.29298011535188845,0.6314085271317831,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"اثرات","boundary":[0.7603829472985375,0.3227890745086737,0.8024924031007753,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"چشمي","boundary":[0.7001937984496124,0.3227890745086737,0.7539928682170544,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"89","boundary":[0.1595813953488372,0.3227890745086737,0.18097674418604648,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.1856279069767442,0.3227890745086737,0.22857674418604657,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2295736434108527,0.3227890745086737,0.3822806201550389,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38591085271317827,0.3227890745086737,0.5386178294573645,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5422286821705427,0.3227890745086737,0.6949356589147289,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"اثر","boundary":[0.783891149890347,0.3527627240475406,0.8023644961240312,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7632204522159284,0.3527627240475406,0.7775747286821706,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.7161222814059679,0.3527627240475406,0.7569793798449612,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"دمای","boundary":[0.6714561224047271,0.3527627240475406,0.7098088057767867,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.6366472868217055,0.3527627240475406,0.6651291472868217,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"89","boundary":[0.1595813953488372,0.3527627240475406,0.18097674418604648,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.1856279069767442,0.3527627240475406,0.31924651162790707,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32242248062015505,0.3527627240475406,0.47512945736434126,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4787015503875969,0.3527627240475406,0.6314085271317831,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7416868497758512,0.3825716832043259,0.8024826356589146,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"پوستي","boundary":[0.6857170542635659,0.3825716832043259,0.7353719379844961,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"90","boundary":[0.1595813953488372,0.3825716832043259,0.18097674418604648,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.1856279069767442,0.3825716832043259,0.2142604651162791,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21492248062015504,0.3825716832043259,0.3676294573643412,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3712596899224806,0.3825716832043259,0.5239666666666668,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.527577519379845,0.3825716832043259,0.6802844961240312,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"تشنج","boundary":[0.7622868217054263,0.4123806423611111,0.8025482170542635,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.1595813953488372,0.4123806423611111,0.18097674418604648,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.1856279069767442,0.4123806423611111,0.29061395348837216,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29306201550387595,0.4123806423611111,0.44576899224806216,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44939922480620154,0.4123806423611111,0.6021062015503877,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6057170542635659,0.4123806423611111,0.7584240310077521,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.4433253861646354,0.8298077519379845,0.46111194742945755],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7667053875968992,0.4433253861646354,0.7718104651162792,0.46111194742945755],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7720542635658915,0.4433253861646354,0.783231007751938,0.46111194742945755],"dir":"ltr"},{"str":"داروهاي","boundary":[0.6918950387596899,0.4433253861646354,0.7597089922480622,0.46111194742945755],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6469274355218639,0.4433253861646354,0.6852392248062016,0.46111194742945755],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5846408830468487,0.4433253861646354,0.6403072561565807,0.46111194742945755],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5585941080568424,0.4433253861646354,0.578028622600544,0.46111194742945755],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.5057834108527132,0.4433253861646354,0.5519818476105377,0.46111194742945755],"dir":"rtl"},{"str":"اختلال","boundary":[0.4463080620155039,0.4433253861646354,0.49920294573643403,0.46111194742945755],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.41975673684693365,0.4433253861646354,0.439602015503876,0.46111194742945755],"dir":"rtl"},{"str":"قطبی","boundary":[0.37218992248062016,0.4433253861646354,0.4131250979312876,0.46111194742945755],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.15934883720930235,0.4433253861646354,0.18167441860465117,0.46111194742945755],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.18423255813953487,0.4433253861646354,0.3655848062015509,0.46111194742945755],"dir":"ltr"},{"str":"ليتيوم","boundary":[0.7615891472868217,0.47400229365667546,0.8024533333333334,0.4917888549214976],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.1595813953488372,0.47400229365667546,0.18097674418604648,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.1856279069767442,0.47400229365667546,0.28584186046511634,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2881782945736434,0.47400229365667546,0.44088527131782956,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.47400229365667546,0.5972224806201551,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6008333333333333,0.47400229365667546,0.7535403100775194,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.755077519379845,0.5039759431955424,0.8026226356589147,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.6956704322690842,0.5039759431955424,0.7486193798449612,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6817096124031008,0.5039759431955424,0.6892947286821706,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"فرم","boundary":[0.6561255171109851,0.5039759431955424,0.6815589147286821,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"ژنریک)","boundary":[0.5906007751937985,0.5039759431955424,0.6496361240310078,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"94","boundary":[0.1595813953488372,0.5039759431955424,0.18097674418604648,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.1856279069767442,0.5039759431955424,0.2715255813953489,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2735271317829457,0.5039759431955424,0.4262341085271319,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42986434108527133,0.5039759431955424,0.5825713178294575,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.5337849023523276,0.8025137984496125,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.5337849023523276,0.7354031007751938,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"94","boundary":[0.1595813953488372,0.5337849023523276,0.18097674418604648,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.1856279069767442,0.5337849023523276,0.21903255813953493,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.5337849023523276,0.37251317829457375,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.5337849023523276,0.5288503875968993,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.5337849023523276,0.6851682170542637,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"درمان","boundary":[0.7589850021296533,0.5637585518911945,0.8023184496124032,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"ترکيبي","boundary":[0.7020542635658914,0.5637585518911945,0.7525882170542635,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.1595813953488372,0.5637585518911945,0.18097674418604648,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.1856279069767442,0.5637585518911945,0.22857674418604657,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2295736434108527,0.5637585518911945,0.3822806201550389,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38591085271317827,0.5637585518911945,0.5386178294573645,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5422286821705427,0.5637585518911945,0.6949356589147289,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7379007735675177,0.5935675110479798,0.8023012403100775,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.7035440310077519,0.5935675110479798,0.7315486821705426,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"تشنج","boundary":[0.6570537984496124,0.5935675110479798,0.6970640310077519,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6515031007751938,0.5935675110479798,0.6570035658914728,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"تعدیلکنندههای","boundary":[0.5270849596140293,0.5935675110479798,0.6452061249152592,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"عصبي","boundary":[0.4728875968992248,0.5935675110479798,0.520608527131783,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"تثبيتکننده","boundary":[0.38477157913073773,0.5935675110479798,0.4666913178294574,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.34381782945736433,0.5935675110479798,0.3784531782945737,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.1595813953488372,0.5935675110479798,0.18097674418604648,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.1856279069767442,0.5935675110479798,0.33833488372093035,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"کاربامازپين","boundary":[0.719464496124031,0.6235411605868467,0.8025240310077519,0.6413277218516689],"dir":"rtl"},{"str":"96","boundary":[0.1595813953488372,0.6235411605868467,0.18097674418604648,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.1856279069767442,0.6235411605868467,0.2381209302325582,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23934108527131784,0.6235411605868467,0.392048062015504,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3956782945736434,0.6235411605868467,0.5483852713178295,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5519961240310077,0.6235411605868467,0.7047031007751939,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"اکس","boundary":[0.7666542635658914,0.6533501197436319,0.8025705426356589,0.671136681008454],"dir":"rtl"},{"str":"کاربازپين","boundary":[0.6904263565891473,0.6533501197436319,0.7603519809712133,0.671136681008454],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.1595813953488372,0.6533501197436319,0.18097674418604648,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.1856279069767442,0.6533501197436319,0.2142604651162791,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21492248062015504,0.6533501197436319,0.3676294573643412,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3712596899224806,0.6533501197436319,0.5239666666666668,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.527577519379845,0.6533501197436319,0.6802844961240312,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"والپرویک","boundary":[0.7310328682170543,0.6833649418780193,0.802337984496124,0.7011515031428414],"dir":"rtl"},{"str":"اسيد","boundary":[0.6901937984496124,0.6833649418780193,0.7245528682170542,0.7011515031428414],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.1595813953488372,0.6833649418780193,0.18097674418604648,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.1856279069767442,0.6833649418780193,0.21903255813953493,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.6833649418780193,0.37251317829457375,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.6833649418780193,0.5288503875968993,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.6833649418780193,0.6851682170542637,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"لاموتریژین","boundary":[0.7199612403100775,0.7131739010348045,0.8025686821705426,0.7309604622996266],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.1595813953488372,0.7131739010348045,0.18097674418604648,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.1856279069767442,0.7131739010348045,0.24766511627906984,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24910852713178294,0.7131739010348045,0.40181550387596915,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40544573643410853,0.7131739010348045,0.5581527131782947,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5617635658914729,0.7131739010348045,0.7144705426356591,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"گاباپنتين","boundary":[0.7388131808053229,0.7431475505736714,0.8022696124031009,0.7609341118384937],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7223784595842683,0.7431475505736714,0.7324714728682171,0.7609341118384937],"dir":"rtl"},{"str":"پره","boundary":[0.6935986218343,0.7431475505736714,0.7159449612403102,0.7609341118384937],"dir":"rtl"},{"str":"گابالين","boundary":[0.636150542635659,0.7431475505736714,0.6873037357702146,0.7609341118384937],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.1595813953488372,0.7431475505736714,0.18097674418604648,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.1856279069767442,0.7431475505736714,0.30970232558139543,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31265503875969,0.7431475505736714,0.4653620155038761,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4689341085271318,0.7431475505736714,0.6216410852713179,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"توپيرامات","boundary":[0.7278682170542635,0.7729565097304567,0.8025137984496125,0.790743070995279],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.1542325581395349,0.7729565097304567,0.1866325581395349,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.19051162790697676,0.7729565097304567,0.2525488372093024,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25399224806201554,0.7729565097304567,0.4066992248062017,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41032945736434107,0.7729565097304567,0.5630364341085272,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5666472868217054,0.7729565097304567,0.7193542635658916,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"زوني","boundary":[0.7634255667690507,0.8029301592693235,0.8024179844961239,0.8207167205341458],"dir":"rtl"},{"str":"ساماید","boundary":[0.7074031007751937,0.8029301592693235,0.7571333333333333,0.8207167205341458],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.1542325581395349,0.8029301592693235,0.1866325581395349,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.19051162790697676,0.8029301592693235,0.2334604651162791,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23445736434108527,0.8029301592693235,0.3871643410852714,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39079457364341086,0.8029301592693235,0.543501550387597,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5471124031007752,0.8029301592693235,0.6998193798449613,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":"تياگابين","boundary":[0.7441472868217055,0.8327391184261088,0.8026179844961241,0.8505256796909311],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.1542325581395349,0.8327391184261088,0.1866325581395349,0.8505256796909311],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.19051162790697676,0.8327391184261088,0.27163720930232566,0.8505256796909311],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2735271317829457,0.8327391184261088,0.4262341085271319,0.8505256796909311],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42986434108527133,0.8327391184261088,0.5825713178294575,0.8505256796909311],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5861821705426357,0.8327391184261088,0.7388891472868219,0.8505256796909311],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15423,0.1434,0.82981,0.85053],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/68c6f763b48bd52750e01faa925369ac.jpg","blurred":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/99d24b8e60fd8fb42c2ec45067ecaba3.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15353,0.1434,0.17019,0.14947]},"elements":[{"words":[{"str":"رتي","boundary":[0.7726728682170542,0.1434000758261968,0.8024858914728681,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"گابين","boundary":[0.7250775193798449,0.1434000758261968,0.7663937984496124,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"102","boundary":[0.1542325581395349,0.1434000758261968,0.1866325581395349,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.19051162790697676,0.1434000758261968,0.2525488372093024,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25399224806201554,0.1434000758261968,0.4066992248062017,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41032945736434107,0.1434000758261968,0.5630364341085272,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5666472868217054,0.1434000758261968,0.7193542635658916,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"سایر","boundary":[0.7680751937984496,0.17337372536506362,0.8023589147286821,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردهای","boundary":[0.6820461027639511,0.17337372536506362,0.7615951937984496,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.6112491472868217,0.17337372536506362,0.6757794483593712,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"تثبيتکننده","boundary":[0.523182431843916,0.17337372536506362,0.6047691472868217,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.48213136318578265,0.17337372536506362,0.5166624806201551,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.4477182945736435,0.17337372536506362,0.47572294573643414,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"تشنج","boundary":[0.40102713178294574,0.17337372536506362,0.44140891553942385,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"102","boundary":[0.1542325581395349,0.17337372536506362,0.1866325581395349,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.19051162790697676,0.17337372536506362,0.24300465116279074,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24422480620155038,0.17337372536506362,0.39693178294573656,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7378207735675177,0.2031826845218489,0.8022212403100776,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"آنتي","boundary":[0.7001989147286821,0.2031826845218489,0.7314937984496125,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"سایکوتيک","boundary":[0.613103823924179,0.2031826845218489,0.6937189147286823,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"آتيپيک","boundary":[0.5561821705426356,0.2031826845218489,0.6067161240310077,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.1542325581395349,0.2031826845218489,0.1866325581395349,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.19051162790697676,0.2031826845218489,0.23823255813953492,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23934108527131784,0.2031826845218489,0.392048062015504,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3956782945736434,0.2031826845218489,0.5483852713178295,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"اسيدهای","boundary":[0.7358423575649157,0.23315633406071587,0.8024091472868218,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"چرب","boundary":[0.6861573522992399,0.23315633406071587,0.7294965891472869,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"امگا","boundary":[0.6499031007751939,0.23315633406071587,0.6798417054263566,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.1542325581395349,0.23315633406071587,0.1866325581395349,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.19051162790697676,0.23315633406071587,0.31935813953488384,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32242248062015505,0.23315633406071587,0.47512945736434126,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4787015503875969,0.23315633406071587,0.6314085271317831,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6389728682170542,0.23315633406071587,0.6497728682170542,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7379240293814713,0.2629652932175012,0.8023244961240311,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"متفرقه","boundary":[0.6845542635658916,0.2629652932175012,0.7315719379844962,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"104","boundary":[0.1542325581395349,0.2629652932175012,0.1866325581395349,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.19051162790697676,0.2629652932175012,0.21437209302325583,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21492248062015504,0.2629652932175012,0.3676294573643412,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3712596899224806,0.2629652932175012,0.5239666666666668,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.527577519379845,0.2629652932175012,0.6802844961240312,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.2939512096165459,0.8298077519379845,0.31173777088136806],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7667053875968992,0.2939512096165459,0.7718104651162792,0.31173777088136806],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7720542635658915,0.2939512096165459,0.783231007751938,0.31173777088136806],"dir":"ltr"},{"str":"داروهاي","boundary":[0.6922618979792207,0.2939512096165459,0.7599765891472868,0.31173777088136806],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.6558947286821705,0.2939512096165459,0.6856355050482847,0.31173777088136806],"dir":"rtl"},{"str":"تشنج","boundary":[0.6077970542635658,0.2939512096165459,0.6491635658914728,0.31173777088136806],"dir":"rtl"},{"str":"105","boundary":[0.15353488372093024,0.2939512096165459,0.1870232558139535,0.31173777088136806],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.18934883720930232,0.2939512096165459,0.2698716279069768,0.31173777088136806],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2712015503875969,0.2939512096165459,0.4320964341085279,0.31173777088136806],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43498062015503874,0.2939512096165459,0.5958755038759687,0.31173777088136806],"dir":"ltr"},{"str":"کاربامازپين","boundary":[0.7192635658914729,0.3246006687115722,0.8025240310077519,0.3423872299763944],"dir":"rtl"},{"str":"105","boundary":[0.1542325581395349,0.3246006687115722,0.1866325581395349,0.3423872299763944],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.19051162790697676,0.3246006687115722,0.24777674418604656,0.3423872299763944],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24910852713178294,0.3246006687115722,0.40181550387596915,0.3423872299763944],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40544573643410853,0.3246006687115722,0.5581527131782947,0.3423872299763944],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5617635658914729,0.3246006687115722,0.7144705426356591,0.3423872299763944],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7549230251651583,0.35440962786835745,0.8025379844961239,0.3721961891331796],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.6955426356589147,0.35440962786835745,0.7486594210867988,0.3721961891331796],"dir":"rtl"},{"str":"105","boundary":[0.1542325581395349,0.35440962786835745,0.1866325581395349,0.3721961891331796],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.19051162790697676,0.35440962786835745,0.22391627906976747,0.3721961891331796],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22468992248062014,0.35440962786835745,0.37739689922480635,0.3721961891331796],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3810271317829458,0.35440962786835745,0.533734108527132,0.3721961891331796],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5373449612403101,0.35440962786835745,0.6900519379844963,0.3721961891331796],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.38438327740722444,0.8025137984496125,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.38438327740722444,0.7354031007751938,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"106","boundary":[0.1542325581395349,0.38438327740722444,0.1866325581395349,0.40216983867204653],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.19051162790697676,0.38438327740722444,0.21914418604651165,0.40216983867204653],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.38438327740722444,0.37251317829457375,0.40216983867204653],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.38438327740722444,0.5288503875968993,0.40216983867204653],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.38438327740722444,0.6851682170542637,0.40216983867204653],"dir":"ltr"},{"str":"فني","boundary":[0.7754942635658916,0.4141922365640096,0.8024942635658916,0.43197879782883175],"dir":"rtl"},{"str":"توئين","boundary":[0.727170542635659,0.4141922365640096,0.7692151937984497,0.43197879782883175],"dir":"rtl"},{"str":"107","boundary":[0.1542325581395349,0.4141922365640096,0.1866325581395349,0.43197879782883175],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.19051162790697676,0.4141922365640096,0.2525488372093024,0.43197879782883175],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25399224806201554,0.4141922365640096,0.4066992248062017,0.43197879782883175],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41032945736434107,0.4141922365640096,0.5630364341085272,0.43197879782883175],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5666472868217054,0.4141922365640096,0.7193542635658916,0.43197879782883175],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7549230251651583,0.4441658861028766,0.8025379844961239,0.4619524473676987],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.6955426356589147,0.4441658861028766,0.7486594210867988,0.4619524473676987],"dir":"rtl"},{"str":"107","boundary":[0.1542325581395349,0.4441658861028766,0.1866325581395349,0.4619524473676987],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.19051162790697676,0.4441658861028766,0.22391627906976747,0.4619524473676987],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22468992248062014,0.4441658861028766,0.37739689922480635,0.4619524473676987],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3810271317829458,0.4441658861028766,0.533734108527132,0.4619524473676987],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5373449612403101,0.4441658861028766,0.6900519379844963,0.4619524473676987],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.47400229365667546,0.8025137984496125,0.4917888549214976],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.47400229365667546,0.7354031007751938,0.4917888549214976],"dir":"rtl"},{"str":"107","boundary":[0.1542325581395349,0.47400229365667546,0.1866325581395349,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.19051162790697676,0.47400229365667546,0.21914418604651165,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.47400229365667546,0.37251317829457375,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.47400229365667546,0.5288503875968993,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.47400229365667546,0.6851682170542637,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"والپروات","boundary":[0.7347359705543514,0.5039759431955424,0.8022631007751938,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"سدیم","boundary":[0.6859496124031007,0.5039759431955424,0.728371007751938,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"108","boundary":[0.1542325581395349,0.5039759431955424,0.1866325581395349,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.19051162790697676,0.5039759431955424,0.21437209302325583,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21492248062015504,0.5039759431955424,0.3676294573643412,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3712596899224806,0.5039759431955424,0.5239666666666668,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.527577519379845,0.5039759431955424,0.6802844961240312,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7549230251651583,0.5337849023523276,0.8025379844961239,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.6955426356589147,0.5337849023523276,0.7486594210867988,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"109","boundary":[0.1542325581395349,0.5337849023523276,0.1866325581395349,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.19051162790697676,0.5337849023523276,0.22391627906976747,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22468992248062014,0.5337849023523276,0.37739689922480635,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3810271317829458,0.5337849023523276,0.533734108527132,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5373449612403101,0.5337849023523276,0.6900519379844963,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.5637585518911945,0.8025137984496125,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.5637585518911945,0.7354031007751938,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"110","boundary":[0.1542325581395349,0.5637585518911945,0.1866325581395349,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.19051162790697676,0.5637585518911945,0.21914418604651165,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.5637585518911945,0.37251317829457375,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.5637585518911945,0.5288503875968993,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.5637585518911945,0.6851682170542637,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"فنوباربيتال","boundary":[0.7255426356589147,0.5935675110479798,0.8024486821705425,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"110","boundary":[0.1542325581395349,0.5935675110479798,0.1866325581395349,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.19051162790697676,0.5935675110479798,0.2525488372093024,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25399224806201554,0.5935675110479798,0.4066992248062017,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41032945736434107,0.5935675110479798,0.5630364341085272,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5666472868217054,0.5935675110479798,0.7193542635658916,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7235217054263566,0.6235411605868467,0.8023617054263567,0.6413277218516689],"dir":"rtl"},{"str":"فنوباربيتال","boundary":[0.6401356589147287,0.6235411605868467,0.7172168091508738,0.6413277218516689],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.1542325581395349,0.6235411605868467,0.1866325581395349,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.19051162790697676,0.6235411605868467,0.32413023255813966,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3273062015503876,0.6235411605868467,0.48001317829457374,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48358527131782947,0.6235411605868467,0.6362922480620156,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.6533501197436319,0.8025137984496125,0.671136681008454],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.6533501197436319,0.7354031007751938,0.671136681008454],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.1542325581395349,0.6533501197436319,0.1866325581395349,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.19051162790697676,0.6533501197436319,0.21914418604651165,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.6533501197436319,0.37251317829457375,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.6533501197436319,0.5288503875968993,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.6533501197436319,0.6851682170542637,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"پره","boundary":[0.7801932484858567,0.6833649418780193,0.8025398449612403,0.7011515031428414],"dir":"rtl"},{"str":"گابالين","boundary":[0.7225193798449612,0.6833649418780193,0.773898136128309,0.7011515031428414],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.1542325581395349,0.6833649418780193,0.1866325581395349,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.19051162790697676,0.6833649418780193,0.24777674418604656,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24910852713178294,0.6833649418780193,0.40181550387596915,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40544573643410853,0.6833649418780193,0.5581527131782947,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5617635658914729,0.6833649418780193,0.7144705426356591,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7235124031007752,0.7131739010348045,0.8023524031007753,0.7309604622996266],"dir":"rtl"},{"str":"پره","boundary":[0.6947862717416707,0.7131739010348045,0.7170324031007751,0.7309604622996266],"dir":"rtl"},{"str":"گابالين","boundary":[0.6371124031007752,0.7131739010348045,0.688491159384123,0.7309604622996266],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.1542325581395349,0.7131739010348045,0.1866325581395349,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.19051162790697676,0.7131739010348045,0.31935813953488384,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32242248062015505,0.7131739010348045,0.47512945736434126,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4787015503875969,0.7131739010348045,0.6314085271317831,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.7431475505736714,0.8025137984496125,0.7609341118384937],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.7431475505736714,0.7354031007751938,0.7609341118384937],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.1542325581395349,0.7431475505736714,0.1866325581395349,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.19051162790697676,0.7431475505736714,0.21914418604651165,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.7431475505736714,0.37251317829457375,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.7431475505736714,0.5288503875968993,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.7431475505736714,0.6851682170542637,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"گاباپنتين","boundary":[0.7387984496124032,0.7729565097304567,0.8024431007751939,0.790743070995279],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.1542325581395349,0.7729565097304567,0.1866325581395349,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.19051162790697676,0.7729565097304567,0.26686511627906984,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2686434108527132,0.7729565097304567,0.42135038759689936,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42498062015503874,0.7729565097304567,0.5776875968992249,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5812984496124031,0.7729565097304567,0.7340054263565893,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7234696831027122,0.8029301592693235,0.8023812403100774,0.8207167205341458],"dir":"rtl"},{"str":"گاباپنتين","boundary":[0.653391472868217,0.8029301592693235,0.717203687920939,0.8207167205341458],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.1542325581395349,0.8029301592693235,0.1866325581395349,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.19051162790697676,0.8029301592693235,0.3336744186046513,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3370736434108527,0.8029301592693235,0.4897806201550389,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49339147286821705,0.8029301592693235,0.6460984496124031,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.8327391184261088,0.8025137984496125,0.8505256796909311],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.8327391184261088,0.7354031007751938,0.8505256796909311],"dir":"rtl"},{"str":"114","boundary":[0.1542325581395349,0.8327391184261088,0.1866325581395349,0.8505256796909311],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.19051162790697676,0.8327391184261088,0.21914418604651165,0.8505256796909311],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.8327391184261088,0.37251317829457375,0.8505256796909311],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.8327391184261088,0.5288503875968993,0.8505256796909311],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.8327391184261088,0.6851682170542637,0.8505256796909311],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15353,0.1434,0.82981,0.85053],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/a1ffbb6df16a428728d2497e03847b54.jpg","blurred":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/d594669aafa25bb8eee80806fb1adaaa.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15423,0.1434,0.19738,0.15129]},"elements":[{"words":[{"str":"لاموترثرین","boundary":[0.7215891472868217,0.1434000758261968,0.8025640310077519,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"114","boundary":[0.1542325581395349,0.1434000758261968,0.1866325581395349,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.19051162790697676,0.1434000758261968,0.24300465116279074,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24422480620155038,0.1434000758261968,0.39693178294573656,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.400562015503876,0.1434000758261968,0.5532689922480621,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5568798449612403,0.1434000758261968,0.7095868217054265,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7235161240310077,0.17337372536506362,0.8023561240310078,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"لاموتریژین","boundary":[0.6345542635658915,0.17337372536506362,0.7170361240310077,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"114","boundary":[0.1542325581395349,0.17337372536506362,0.1866325581395349,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.19051162790697676,0.17337372536506362,0.314586046511628,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31753875968992246,0.17337372536506362,0.47024573643410866,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47381782945736434,0.17337372536506362,0.6265248062015506,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.2031826845218489,0.8025137984496125,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.2031826845218489,0.7354031007751938,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"115","boundary":[0.1542325581395349,0.2031826845218489,0.1866325581395349,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.19051162790697676,0.2031826845218489,0.21914418604651165,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.2031826845218489,0.37251317829457375,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.2031826845218489,0.5288503875968993,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.2031826845218489,0.6851682170542637,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"تياگابين","boundary":[0.7441472868217055,0.23315633406071587,0.8026179844961241,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"115","boundary":[0.1542325581395349,0.23315633406071587,0.1866325581395349,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.19051162790697676,0.23315633406071587,0.27163720930232566,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2735271317829457,0.23315633406071587,0.4262341085271319,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42986434108527133,0.23315633406071587,0.5825713178294575,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5861821705426357,0.23315633406071587,0.7388891472868219,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7235403100775194,0.2629652932175012,0.8023803100775194,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"تياگابين","boundary":[0.6587403100775194,0.2629652932175012,0.7170603100775195,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"116","boundary":[0.1542325581395349,0.2629652932175012,0.1866325581395349,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.19051162790697676,0.2629652932175012,0.3384465116279071,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34195736434108526,0.2629652932175012,0.49466434108527146,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49827519379844964,0.2629652932175012,0.6509821705426359,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.29298011535188845,0.8025137984496125,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.29298011535188845,0.7354031007751938,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"116","boundary":[0.1542325581395349,0.29298011535188845,0.1866325581395349,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.19051162790697676,0.29298011535188845,0.21914418604651165,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.29298011535188845,0.37251317829457375,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.29298011535188845,0.5288503875968993,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.29298011535188845,0.6851682170542637,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"توپيرامات","boundary":[0.7278682170542635,0.3227890745086737,0.8025137984496125,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"116","boundary":[0.1542325581395349,0.3227890745086737,0.1866325581395349,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.19051162790697676,0.3227890745086737,0.2525488372093024,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25399224806201554,0.3227890745086737,0.4066992248062017,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41032945736434107,0.3227890745086737,0.5630364341085272,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5666472868217054,0.3227890745086737,0.7193542635658916,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7234612403100775,0.3527627240475406,0.8023012403100775,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"توپيرامات","boundary":[0.6424612403100775,0.3527627240475406,0.7169812403100776,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.1542325581395349,0.3527627240475406,0.1866325581395349,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.19051162790697676,0.3527627240475406,0.32413023255813966,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3273062015503876,0.3527627240475406,0.48001317829457374,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48358527131782947,0.3527627240475406,0.6362922480620156,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.3825716832043259,0.8025137984496125,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.3825716832043259,0.7354031007751938,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.1542325581395349,0.3825716832043259,0.1866325581395349,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.19051162790697676,0.3825716832043259,0.21914418604651165,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.3825716832043259,0.37251317829457375,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.3825716832043259,0.5288503875968993,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.3825716832043259,0.6851682170542637,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"اکس","boundary":[0.7666477519379845,0.4123806423611111,0.802564031007752,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"کاربازپين","boundary":[0.6901937984496124,0.4123806423611111,0.7603454693433062,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.1542325581395349,0.4123806423611111,0.1866325581395349,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.19051162790697676,0.4123806423611111,0.21914418604651165,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.4123806423611111,0.37251317829457375,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.4123806423611111,0.5288503875968993,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.4123806423611111,0.6851682170542637,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7235365891472868,0.44235429189997805,0.8023765891472868,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"اکس","boundary":[0.6810104919650452,0.44235429189997805,0.7170565891472868,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"کاربازپين","boundary":[0.6047868217054263,0.44235429189997805,0.6747436812170633,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.1542325581395349,0.44235429189997805,0.1866325581395349,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.19051162790697676,0.44235429189997805,0.2859534883720931,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2881782945736434,0.44235429189997805,0.44088527131782956,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.44235429189997805,0.5972224806201551,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.47219069945377684,0.8025137984496125,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.47219069945377684,0.7354031007751938,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.1542325581395349,0.47219069945377684,0.1866325581395349,0.489977260718599],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.19051162790697676,0.47219069945377684,0.21914418604651165,0.489977260718599],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.47219069945377684,0.37251317829457375,0.489977260718599],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.47219069945377684,0.5288503875968993,0.489977260718599],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.47219069945377684,0.6851682170542637,0.489977260718599],"dir":"ltr"},{"str":"لوتيراستام","boundary":[0.7287984496124031,0.5021643489926438,0.8024142635658915,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.1542325581395349,0.5021643489926438,0.1866325581395349,0.519950910257466],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.19051162790697676,0.5021643489926438,0.2573209302325582,0.519950910257466],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2588759689922481,0.5021643489926438,0.4115829457364343,0.519950910257466],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41521317829457366,0.5021643489926438,0.5679201550387598,0.519950910257466],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.571531007751938,0.5021643489926438,0.7242379844961242,0.519950910257466],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7234593954572559,0.531973308149429,0.8023524031007753,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"لوتيراستام","boundary":[0.6433914728682171,0.531973308149429,0.7171978895213315,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.1542325581395349,0.531973308149429,0.1866325581395349,0.5497598694142511],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.19051162790697676,0.531973308149429,0.32413023255813966,0.5497598694142511],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3273062015503876,0.531973308149429,0.48001317829457374,0.5497598694142511],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48358527131782947,0.531973308149429,0.6362922480620156,0.5497598694142511],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.5619469576882961,0.8025137984496125,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.5619469576882961,0.7354031007751938,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"120","boundary":[0.1542325581395349,0.5619469576882961,0.1866325581395349,0.5797335189531181],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.19051162790697676,0.5619469576882961,0.21914418604651165,0.5797335189531181],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.5619469576882961,0.37251317829457375,0.5797335189531181],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.5619469576882961,0.5288503875968993,0.5797335189531181],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.5619469576882961,0.6851682170542637,0.5797335189531181],"dir":"ltr"},{"str":"روفيناميد","boundary":[0.7343798449612403,0.5917559168450812,0.8023947286821705,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"120","boundary":[0.1542325581395349,0.5917559168450812,0.1866325581395349,0.6095424781099034],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.19051162790697676,0.5917559168450812,0.262093023255814,0.6095424781099034],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2637596899224806,0.5917559168450812,0.4164666666666668,0.6095424781099034],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4200968992248062,0.5917559168450812,0.5728038759689924,0.6095424781099034],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5764147286821706,0.5917559168450812,0.7291217054263568,0.6095424781099034],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7234935142320265,0.6217295663839482,0.802357984496124,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"روفيناميد","boundary":[0.6489728682170542,0.6217295663839482,0.7171635658914729,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"120","boundary":[0.1542325581395349,0.6217295663839482,0.1866325581395349,0.6395161276487703],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.19051162790697676,0.6217295663839482,0.3289023255813955,0.6395161276487703],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3321899224806201,0.6217295663839482,0.48489689922480633,0.6395161276487703],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48846899224806206,0.6217295663839482,0.6411759689922483,0.6395161276487703],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.6515385255407334,0.8025137984496125,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.6515385255407334,0.7354031007751938,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.1542325581395349,0.6515385255407334,0.1866325581395349,0.6693250868055556],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.19051162790697676,0.6515385255407334,0.21914418604651165,0.6693250868055556],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.6515385255407334,0.37251317829457375,0.6693250868055556],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.6515385255407334,0.5288503875968993,0.6693250868055556],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.6515385255407334,0.6851682170542637,0.6693250868055556],"dir":"ltr"},{"str":"لاکوزاميد","boundary":[0.7322868217054264,0.6815533476751208,0.8026124031007751,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.1542325581395349,0.6815533476751208,0.1866325581395349,0.6993399089399429],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.19051162790697676,0.6815533476751208,0.2573209302325582,0.6993399089399429],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2588759689922481,0.6815533476751208,0.4115829457364343,0.6993399089399429],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41521317829457366,0.6815533476751208,0.5679201550387598,0.6993399089399429],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.571531007751938,0.6815533476751208,0.7242379844961242,0.6993399089399429],"dir":"ltr"},{"str":"زونيساميد","boundary":[0.7278682170542635,0.7113623068319059,0.8024133333333333,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.1542325581395349,0.7113623068319059,0.1866325581395349,0.7291488680967281],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.19051162790697676,0.7113623068319059,0.2525488372093024,0.7291488680967281],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25399224806201554,0.7113623068319059,0.4066992248062017,0.7291488680967281],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41032945736434107,0.7113623068319059,0.5630364341085272,0.7291488680967281],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5666472868217054,0.7113623068319059,0.7193542635658916,0.7291488680967281],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.7413359563707729,0.8025137984496125,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.7413359563707729,0.7354031007751938,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.1542325581395349,0.7413359563707729,0.1866325581395349,0.759122517635595],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.19051162790697676,0.7413359563707729,0.21914418604651165,0.759122517635595],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.7413359563707729,0.37251317829457375,0.759122517635595],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.7413359563707729,0.5288503875968993,0.759122517635595],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.7413359563707729,0.6851682170542637,0.759122517635595],"dir":"ltr"},{"str":"اتوسوکسيماید","boundary":[0.6953100775193798,0.7711449155275582,0.802531472868217,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.1542325581395349,0.7711449155275582,0.1866325581395349,0.7889314767923803],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.19051162790697676,0.7711449155275582,0.22391627906976747,0.7889314767923803],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22468992248062014,0.7711449155275582,0.37739689922480635,0.7889314767923803],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3810271317829458,0.7711449155275582,0.533734108527132,0.7889314767923803],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5373449612403101,0.7711449155275582,0.6900519379844963,0.7889314767923803],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.723650542635659,0.8011185650664251,0.802490542635659,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"اتوسوکسيماید","boundary":[0.6099031007751937,0.8011185650664251,0.717124496124031,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.1542325581395349,0.8011185650664251,0.1866325581395349,0.8189051263312473],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.19051162790697676,0.8011185650664251,0.29072558139534893,0.8189051263312473],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29306201550387595,0.8011185650664251,0.44576899224806216,0.8189051263312473],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44939922480620154,0.8011185650664251,0.6021062015503877,0.8189051263312473],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.8309275242232103,0.8025137984496125,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.8309275242232103,0.7354031007751938,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.1542325581395349,0.8309275242232103,0.1866325581395349,0.8487140854880324],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.19051162790697676,0.8309275242232103,0.21914418604651165,0.8487140854880324],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.8309275242232103,0.37251317829457375,0.8487140854880324],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.8309275242232103,0.5288503875968993,0.8487140854880324],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.8309275242232103,0.6851682170542637,0.8487140854880324],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15423,0.1434,0.80262,0.84871],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/288595a9cbe2a163d9412607f8884fca.jpg","blurred":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/89a04e566e80ff298243cd7af4cc9603.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15353,0.14437,0.17019,0.14766]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.14437117009085412,0.8298077519379845,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7667053875968992,0.14437117009085412,0.7718104651162792,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7720542635658915,0.14437117009085412,0.783231007751938,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"داروهایی","boundary":[0.6862215503875969,0.14437117009085412,0.7596113178294575,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6592968992248062,0.14437117009085412,0.6797164341085272,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"کارکرد","boundary":[0.5949741085271318,0.14437117009085412,0.6525657364341085,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"مغز","boundary":[0.5610671317829456,0.14437117009085412,0.5884689922480619,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5397434108527132,0.14437117009085412,0.5545117829457363,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"تحریک","boundary":[0.4742401550387597,0.14437117009085412,0.5331629457364341,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.40963178294573643,0.14437117009085412,0.46750899224806197,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"محرکهاي","boundary":[0.3174675393973119,0.14437117009085412,0.402929457364341,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"روانی","boundary":[0.264922480620155,0.14437117009085412,0.3108553721780395,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"125","boundary":[0.15353488372093024,0.14437117009085412,0.1870232558139535,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.18934883720930232,0.14437117009085412,0.2598251162790698,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"کوکائين","boundary":[0.7426082170542635,0.17502062918588054,0.8024603100775194,0.1928071904507027],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7370842957967637,0.17502062918588054,0.742557984496124,0.1928071904507027],"dir":"ltr"},{"str":"آمفتامينها","boundary":[0.6533683076733398,0.17502062918588054,0.7307031007751938,0.1928071904507027],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6368584595842682,0.17502062918588054,0.6469514728682171,0.1928071904507027],"dir":"rtl"},{"str":"محرکهای","boundary":[0.5475448479784617,0.17502062918588054,0.630550542635659,0.1928071904507027],"dir":"rtl"},{"str":"رفتاری","boundary":[0.4885396899224806,0.17502062918588054,0.541278311284408,0.1928071904507027],"dir":"rtl"},{"str":"غير","boundary":[0.45647843671205246,0.17502062918588054,0.48205968992248066,0.1928071904507027],"dir":"rtl"},{"str":"آمفتاميني","boundary":[0.38335271317829456,0.17502062918588054,0.45016201550387597,0.1928071904507027],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.1542325581395349,0.17502062918588054,0.1866325581395349,0.1928071904507027],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.19051162790697676,0.17502062918588054,0.22391627906976747,0.1928071904507027],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22468992248062014,0.17502062918588054,0.37739689922480635,0.1928071904507027],"dir":"ltr"},{"str":"کوکائين","boundary":[0.7425193798449612,0.20499427872474751,0.8025472868217054,0.22278083998956966],"dir":"rtl"},{"str":"127","boundary":[0.1542325581395349,0.20499427872474751,0.1866325581395349,0.22278083998956966],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.19051162790697676,0.20499427872474751,0.26686511627906984,0.22278083998956966],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2686434108527132,0.20499427872474751,0.42135038759689936,0.22278083998956966],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42498062015503874,0.20499427872474751,0.5776875968992249,0.22278083998956966],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5812984496124031,0.20499427872474751,0.7340054263565893,0.22278083998956966],"dir":"ltr"},{"str":"درمان","boundary":[0.7588760372015841,0.23480323788153265,0.8021989147286823,0.25258979914635477],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.6995950834318749,0.23480323788153265,0.7525852454619567,0.25258979914635477],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.6454640333509071,0.23480323788153265,0.6932193798449613,0.25258979914635477],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6252251905229829,0.23480323788153265,0.6390937984496124,0.25258979914635477],"dir":"rtl"},{"str":"کوکائين","boundary":[0.5589728682170543,0.23480323788153265,0.6189593863958948,0.25258979914635477],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.1542325581395349,0.23480323788153265,0.1866325581395349,0.25258979914635477],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.19051162790697676,0.23480323788153265,0.24300465116279074,0.25258979914635477],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24422480620155038,0.23480323788153265,0.39693178294573656,0.25258979914635477],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.400562015503876,0.23480323788153265,0.5532689922480621,0.25258979914635477],"dir":"ltr"},{"str":"آمفتامينها","boundary":[0.7250775193798449,0.2647768874203996,0.8023891472868219,0.28256344868522176],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.1542325581395349,0.2647768874203996,0.1866325581395349,0.28256344868522176],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.19051162790697676,0.2647768874203996,0.2525488372093024,0.28256344868522176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25399224806201554,0.2647768874203996,0.4066992248062017,0.28256344868522176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41032945736434107,0.2647768874203996,0.5630364341085272,0.28256344868522176],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5666472868217054,0.2647768874203996,0.7193542635658916,0.28256344868522176],"dir":"ltr"},{"str":"متامفتامين","boundary":[0.7283333333333333,0.2946270191727053,0.8025770542635658,0.3124135804375274],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.1542325581395349,0.2946270191727053,0.1866325581395349,0.3124135804375274],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.19051162790697676,0.2946270191727053,0.2573209302325582,0.3124135804375274],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2588759689922481,0.2946270191727053,0.4115829457364343,0.3124135804375274],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41521317829457366,0.2946270191727053,0.5679201550387598,0.3124135804375274],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.571531007751938,0.2946270191727053,0.7242379844961242,0.3124135804375274],"dir":"ltr"},{"str":"محرکهای","boundary":[0.71980961077682,0.3246006687115722,0.8025696124031008,0.3423872299763944],"dir":"rtl"},{"str":"رفتاری","boundary":[0.6606025027685493,0.3246006687115722,0.7133068217054263,0.3423872299763944],"dir":"rtl"},{"str":"غير","boundary":[0.6287023126810447,0.3246006687115722,0.6542835658914729,0.3423872299763944],"dir":"rtl"},{"str":"آمفتاميني","boundary":[0.555484496124031,0.3246006687115722,0.6223189147286822,0.3423872299763944],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.1542325581395349,0.3246006687115722,0.1866325581395349,0.3423872299763944],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.19051162790697676,0.3246006687115722,0.23823255813953492,0.3423872299763944],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23934108527131784,0.3246006687115722,0.392048062015504,0.3423872299763944],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3956782945736434,0.3246006687115722,0.5483852713178295,0.3423872299763944],"dir":"ltr"},{"str":"متيل","boundary":[0.769611007751938,0.35440962786835745,0.8024631007751938,0.3721961891331796],"dir":"rtl"},{"str":"فنيدیت","boundary":[0.7077138656447408,0.35440962786835745,0.7633319379844963,0.3721961891331796],"dir":"rtl"},{"str":"(ریتالين","boundary":[0.6426733333333333,0.35440962786835745,0.7013951937984496,0.3721961891331796],"dir":"rtl"},{"str":"136","boundary":[0.1542325581395349,0.35440962786835745,0.1866325581395349,0.3721961891331796],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.19051162790697676,0.35440962786835745,0.314586046511628,0.3721961891331796],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31753875968992246,0.35440962786835745,0.47024573643410866,0.3721961891331796],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47381782945736434,0.35440962786835745,0.6265248062015506,0.3721961891331796],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6347868217054263,0.35440962786835745,0.6423970542635659,0.3721961891331796],"dir":"ltr"},{"str":"پمولين","boundary":[0.7507737923894654,0.38438327740722444,0.8024277519379845,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"(سيلرت","boundary":[0.6826733333333334,0.38438327740722444,0.7444091472868218,0.40216983867204653],"dir":"rtl"},{"str":"136","boundary":[0.1542325581395349,0.38438327740722444,0.1866325581395349,0.40216983867204653],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.19051162790697676,0.38438327740722444,0.20482790697674422,0.40216983867204653],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20515503875968993,0.38438327740722444,0.3578620155038761,0.40216983867204653],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3614922480620155,0.38438327740722444,0.5141992248062016,0.40216983867204653],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5178100775193798,0.38438327740722444,0.670517054263566,0.40216983867204653],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6747868217054264,0.38438327740722444,0.6823970542635659,0.40216983867204653],"dir":"ltr"},{"str":"سيبوترامين","boundary":[0.7200712200013233,0.4141922365640096,0.8023858914728683,0.43197879782883175],"dir":"rtl"},{"str":"(مریدیا","boundary":[0.6596500775193799,0.4141922365640096,0.7137003100775194,0.43197879782883175],"dir":"rtl"},{"str":"136","boundary":[0.1542325581395349,0.4141922365640096,0.1866325581395349,0.43197879782883175],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.19051162790697676,0.4141922365640096,0.3336744186046513,0.43197879782883175],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3370736434108527,0.4141922365640096,0.4897806201550389,0.43197879782883175],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49339147286821705,0.4141922365640096,0.6460984496124031,0.43197879782883175],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6517635658914729,0.4141922365640096,0.6593737984496124,0.43197879782883175],"dir":"ltr"},{"str":"مدافينيل","boundary":[0.7416069529547389,0.4441658861028766,0.8023282170542635,0.4619524473676987],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7276575193798449,0.4441658861028766,0.7352426356589147,0.4619524473676987],"dir":"ltr"},{"str":"پرووجيل)","boundary":[0.6506007751937984,0.4441658861028766,0.7275319379844961,0.4619524473676987],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.1542325581395349,0.4441658861028766,0.1866325581395349,0.4619524473676987],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.19051162790697676,0.4441658861028766,0.3336744186046513,0.4619524473676987],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3370736434108527,0.4441658861028766,0.4897806201550389,0.4619524473676987],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49339147286821705,0.4441658861028766,0.6460984496124031,0.4619524473676987],"dir":"ltr"},{"str":"کاتا","boundary":[0.7761277271440269,0.47400229365667546,0.8025500775193798,0.4917888549214976],"dir":"rtl"},{"str":"ادوليس","boundary":[0.7139147286821705,0.47400229365667546,0.7698734513342057,0.4917888549214976],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.1542325581395349,0.47400229365667546,0.1866325581395349,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.19051162790697676,0.47400229365667546,0.24300465116279074,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24422480620155038,0.47400229365667546,0.39693178294573656,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.400562015503876,0.47400229365667546,0.5532689922480621,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5568798449612403,0.47400229365667546,0.7095868217054265,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"کافئين","boundary":[0.7551365891472869,0.5039759431955424,0.8023942635658915,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7387302032746921,0.5039759431955424,0.7488212403100776,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"نيکوتين","boundary":[0.6726937984496124,0.5039759431955424,0.7324390931050117,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.1542325581395349,0.5039759431955424,0.1866325581395349,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.19051162790697676,0.5039759431955424,0.35297829457364355,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3566085271317829,0.5039759431955424,0.5093155038759691,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5129263565891473,0.5039759431955424,0.6656333333333335,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"کافئين","boundary":[0.755077519379845,0.5337849023523276,0.8025221705426357,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.1542325581395349,0.5337849023523276,0.1866325581395349,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.19051162790697676,0.5337849023523276,0.2811813953488373,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2832945736434109,0.5337849023523276,0.4360015503875971,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4396317829457364,0.5337849023523276,0.5923387596899226,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5959496124031007,0.5337849023523276,0.7486565891472869,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"فارماکوکتينيک","boundary":[0.6946124031007752,0.5637585518911945,0.8025370542635659,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"138","boundary":[0.1542325581395349,0.5637585518911945,0.1866325581395349,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.19051162790697676,0.5637585518911945,0.22391627906976747,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22468992248062014,0.5637585518911945,0.37739689922480635,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3810271317829458,0.5637585518911945,0.533734108527132,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5373449612403101,0.5637585518911945,0.6900519379844963,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"تحمل","boundary":[0.757213203807281,0.5935675110479798,0.8024026356589147,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7407459014447333,0.5935675110479798,0.7508389147286821,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"وابستگي","boundary":[0.6685077519379845,0.5935675110479798,0.7343626356589148,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"140","boundary":[0.1542325581395349,0.5935675110479798,0.1866325581395349,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.19051162790697676,0.5935675110479798,0.348094573643411,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3517248062015504,0.5935675110479798,0.5044317829457367,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5080426356589147,0.5935675110479798,0.6607496124031009,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"اثرات","boundary":[0.7603828014829795,0.6235411605868467,0.8024868217054264,0.6413277218516689],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.7008914728682171,0.6235411605868467,0.7540946316144255,0.6413277218516689],"dir":"rtl"},{"str":"140","boundary":[0.1542325581395349,0.6235411605868467,0.1866325581395349,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.19051162790697676,0.6235411605868467,0.22868837209302328,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2295736434108527,0.6235411605868467,0.3822806201550389,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38591085271317827,0.6235411605868467,0.5386178294573645,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5422286821705427,0.6235411605868467,0.6949356589147289,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.6543212140082894,0.8298077519379845,0.6721077752731115],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7667053875968992,0.6543212140082894,0.7718104651162792,0.6721077752731115],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7720542635658915,0.6543212140082894,0.783231007751938,0.6721077752731115],"dir":"ltr"},{"str":"دارودرمانی","boundary":[0.6707049612403102,0.6543212140082894,0.7598426356589149,0.6721077752731115],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.6263747286821706,0.6543212140082894,0.664124496124031,0.6721077752731115],"dir":"rtl"},{"str":"سردرد","boundary":[0.567577519379845,0.6543212140082894,0.6197948166445757,0.6721077752731115],"dir":"rtl"},{"str":"143","boundary":[0.15353488372093024,0.6543212140082894,0.1870232558139535,0.6721077752731115],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.18934883720930232,0.6543212140082894,0.23470883720930227,0.6721077752731115],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23538759689922478,0.6543212140082894,0.3962824806201557,0.6721077752731115],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39916666666666667,0.6543212140082894,0.560061550387597,0.6721077752731115],"dir":"ltr"},{"str":"ميگرن","boundary":[0.755077519379845,0.6851765360809179,0.8025724031007753,0.70296309734574],"dir":"rtl"},{"str":"144","boundary":[0.1542325581395349,0.6851765360809179,0.1866325581395349,0.70296309734574],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.19051162790697676,0.6851765360809179,0.2811813953488373,0.70296309734574],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2832945736434109,0.6851765360809179,0.4360015503875971,0.70296309734574],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4396317829457364,0.6851765360809179,0.5923387596899226,0.70296309734574],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5959496124031007,0.6851765360809179,0.7486565891472869,0.70296309734574],"dir":"ltr"},{"str":"معيارهای","boundary":[0.7326079389602645,0.7149854952377032,0.8023393798449613,0.7327720565025253],"dir":"rtl"},{"str":"تشخيص","boundary":[0.6591654470590942,0.7149854952377032,0.7263124031007753,0.7327720565025253],"dir":"rtl"},{"str":"ميگرن","boundary":[0.6052519379844962,0.7149854952377032,0.6528724031007753,0.7327720565025253],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.1542325581395349,0.7149854952377032,0.1866325581395349,0.7327720565025253],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.19051162790697676,0.7149854952377032,0.2859534883720931,0.7327720565025253],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2881782945736434,0.7149854952377032,0.44088527131782956,0.7327720565025253],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.7149854952377032,0.5972224806201551,0.7327720565025253],"dir":"ltr"},{"str":"الف)","boundary":[0.7645412403100775,0.74495914477657,0.8022407751937985,0.7627457060413921],"dir":"rtl"},{"str":"ميگرن","boundary":[0.7109101184087231,0.74495914477657,0.7582621705426357,0.7627457060413921],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.6661277928273277,0.74495914477657,0.7045384496124032,0.7627457060413921],"dir":"rtl"},{"str":"اورا","boundary":[0.6324296124031008,0.74495914477657,0.6598314728682171,0.7627457060413921],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.1542325581395349,0.74495914477657,0.1866325581395349,0.7627457060413921],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.19051162790697676,0.74495914477657,0.3098139534883722,0.7627457060413921],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31265503875969,0.74495914477657,0.4653620155038761,0.7627457060413921],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4689341085271318,0.74495914477657,0.6216410852713179,0.7627457060413921],"dir":"ltr"},{"str":"ب)","boundary":[0.7751161240310078,0.7747681039333553,0.8023170542635659,0.7925546651981774],"dir":"rtl"},{"str":"ميگرن","boundary":[0.7214850021296533,0.7747681039333553,0.7688370542635659,0.7925546651981774],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7047028603572364,0.7747681039333553,0.7151133333333333,0.7925546651981774],"dir":"rtl"},{"str":"اورا","boundary":[0.6708333333333333,0.7747681039333553,0.6984612403100774,0.7925546651981774],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.1542325581395349,0.7747681039333553,0.1866325581395349,0.7925546651981774],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.19051162790697676,0.7747681039333553,0.35297829457364355,0.7925546651981774],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3566085271317829,0.7747681039333553,0.5093155038759691,0.7925546651981774],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5129263565891473,0.7747681039333553,0.6656333333333335,0.7925546651981774],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7559900775193799,0.8047417534722222,0.8025305426356589,0.8225283147370444],"dir":"rtl"},{"str":"تشدیدکننده","boundary":[0.6614993798449613,0.8047417534722222,0.749711007751938,0.8225283147370444],"dir":"rtl"},{"str":"ميگرن","boundary":[0.6075775193798449,0.8047417534722222,0.6550724031007752,0.8225283147370444],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.1542325581395349,0.8047417534722222,0.1866325581395349,0.8225283147370444],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.19051162790697676,0.8047417534722222,0.29072558139534893,0.8225283147370444],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29306201550387595,0.8047417534722222,0.44576899224806216,0.8225283147370444],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44939922480620154,0.8047417534722222,0.6021062015503877,0.8225283147370444],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7376331766682931,0.8345507126290074,0.8020336434108529,0.8523372738938295],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6949572893843295,0.8345507126290074,0.7312810852713179,0.8523372738938295],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6364153000609704,0.8345507126290074,0.6886587596899225,0.8523372738938295],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6120233358959576,0.8345507126290074,0.6300373643410854,0.8523372738938295],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.5621150796490332,0.8345507126290074,0.6056494573643412,0.8523372738938295],"dir":"rtl"},{"str":"سردرد","boundary":[0.5063340335703761,0.8345507126290074,0.5558187596899224,0.8523372738938295],"dir":"rtl"},{"str":"ميگرني","boundary":[0.4449806201550388,0.8345507126290074,0.5000355038759691,0.8523372738938295],"dir":"rtl"},{"str":"146","boundary":[0.1542325581395349,0.8345507126290074,0.1866325581395349,0.8523372738938295],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.19051162790697676,0.8345507126290074,0.2859534883720931,0.8523372738938295],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2881782945736434,0.8345507126290074,0.44088527131782956,0.8523372738938295],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15353,0.14437,0.82981,0.85234],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/8d47dbbaa9ca3cf69cbccacca72608e7.jpg","blurred":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/59032cd8f284655cc7f550aac77bf385.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15353,0.1434,0.17019,0.14766]},"elements":[{"words":[{"str":"تریپتانها","boundary":[0.7357751937984497,0.1434000758261968,0.8025565891472868,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"146","boundary":[0.1542325581395349,0.1434000758261968,0.1866325581395349,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.19051162790697676,0.1434000758261968,0.262093023255814,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2637596899224806,0.1434000758261968,0.4164666666666668,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4200968992248062,0.1434000758261968,0.5728038759689924,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5764147286821706,0.1434000758261968,0.7291217054263568,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7547644205139955,0.17337372536506362,0.8023793798449612,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.69558496124031,0.17337372536506362,0.748500816435636,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"سوماتریپتان","boundary":[0.6012984496124031,0.17337372536506362,0.6892794644115574,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.1542325581395349,0.17337372536506362,0.1866325581395349,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.19051162790697676,0.17337372536506362,0.2859534883720931,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2881782945736434,0.17337372536506362,0.44088527131782956,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.17337372536506362,0.5972224806201551,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7415780125665488,0.2031826845218489,0.8023737984496124,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6902617244050812,0.2031826845218489,0.7352631007751937,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"تریپتانها","boundary":[0.6171124031007752,0.2031826845218489,0.683975228180197,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"148","boundary":[0.1542325581395349,0.2031826845218489,0.1866325581395349,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.19051162790697676,0.2031826845218489,0.30026976744186057,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3028875968992248,0.2031826845218489,0.455594573643411,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45916666666666667,0.2031826845218489,0.6118736434108528,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"آلکالوئيدها","boundary":[0.7205151937984496,0.23315633406071587,0.8022686821705426,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"ارگوت","boundary":[0.6601356589147287,0.23315633406071587,0.7141878234943351,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"148","boundary":[0.1542325581395349,0.23315633406071587,0.1866325581395349,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.19051162790697676,0.23315633406071587,0.34321860465116294,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34684108527131785,0.23315633406071587,0.49954806201550395,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5031589147286821,0.23315633406071587,0.6558658914728683,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7416915009386419,0.2629652932175012,0.8024872868217056,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6903891055099104,0.2629652932175012,0.7353765891472868,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"آلکالوئيدهای","boundary":[0.5858891472868216,0.2629652932175012,0.6838677519379844,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"ارگوت","boundary":[0.5254844961240309,0.2629652932175012,0.5794091472868216,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"149","boundary":[0.1542325581395349,0.2629652932175012,0.1866325581395349,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.19051162790697676,0.2629652932175012,0.2096,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21003875968992247,0.2629652932175012,0.3627457364341087,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36637596899224806,0.2629652932175012,0.5190829457364343,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.738011007751938,0.29298011535188845,0.8023840310077519,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"پيشگيریکننده","boundary":[0.623414989983451,0.29298011535188845,0.7317093514025989,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"سردرد","boundary":[0.5673449612403101,0.29298011535188845,0.6171003100775194,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"149","boundary":[0.1542325581395349,0.29298011535188845,0.1866325581395349,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.19051162790697676,0.29298011535188845,0.2525488372093024,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25399224806201554,0.29298011535188845,0.4066992248062017,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41032945736434107,0.29298011535188845,0.5630364341085272,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"سردردهای","boundary":[0.7206159554796956,0.3227890745086737,0.8024454263565892,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"خوشهای","boundary":[0.6473133333333334,0.3227890745086737,0.7143296849441719,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"149","boundary":[0.1542325581395349,0.3227890745086737,0.1866325581395349,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.19051162790697676,0.3227890745086737,0.32413023255813966,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3273062015503876,0.3227890745086737,0.48001317829457374,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48358527131782947,0.3227890745086737,0.6362922480620156,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.737822634032634,0.3527627240475406,0.8022231007751939,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"مخصوص","boundary":[0.6548658914728683,0.3527627240475406,0.7314454263565892,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"سردرد","boundary":[0.5989011653533218,0.3527627240475406,0.6483858914728683,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"خوشهای","boundary":[0.5252519379844961,0.3527627240475406,0.5925524031007753,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"150","boundary":[0.1542325581395349,0.3527627240475406,0.1866325581395349,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.19051162790697676,0.3527627240475406,0.2096,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21003875968992247,0.3527627240475406,0.3627457364341087,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36637596899224806,0.3527627240475406,0.5190829457364343,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"سردرد","boundary":[0.7529509327951822,0.3825716832043259,0.8025110077519381,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"تنشي","boundary":[0.7064412403100775,0.3825716832043259,0.7466524031007752,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"151","boundary":[0.1542325581395349,0.3825716832043259,0.1866325581395349,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.19051162790697676,0.3825716832043259,0.22868837209302328,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2295736434108527,0.3825716832043259,0.3822806201550389,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38591085271317827,0.3825716832043259,0.5386178294573645,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5422286821705427,0.3825716832043259,0.6949356589147289,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.737686199924107,0.4123806423611111,0.8020866666666668,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.682906889402303,0.4123806423611111,0.731308992248062,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6627025237838312,0.4123806423611111,0.6766166136804874,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.6128025215094983,0.4123806423611111,0.6563368992248062,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"حملات","boundary":[0.54679473321373,0.4123806423611111,0.6064559689922481,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"ميگرني","boundary":[0.48544573643410854,0.4123806423611111,0.5405006201550387,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"152","boundary":[0.1542325581395349,0.4123806423611111,0.1866325581395349,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.19051162790697676,0.4123806423611111,0.32413023255813966,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3273062015503876,0.4123806423611111,0.48001317829457374,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.4433253861646354,0.8298077519379845,0.46111194742945755],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7667053875968992,0.4433253861646354,0.7718104651162792,0.46111194742945755],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7720542635658915,0.4433253861646354,0.783231007751938,0.46111194742945755],"dir":"ltr"},{"str":"مولتیپل","boundary":[0.7042361240310078,0.4433253861646354,0.7600444961240311,0.46111194742945755],"dir":"rtl"},{"str":"اسکلروزیس","boundary":[0.6003551937984496,0.4433253861646354,0.6976305426356589,0.46111194742945755],"dir":"rtl"},{"str":"153","boundary":[0.15353488372093024,0.4433253861646354,0.1870232558139535,0.46111194742945755],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.18934883720930232,0.4433253861646354,0.3707010852713184,0.46111194742945755],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3735852713178295,0.4433253861646354,0.5344801550387601,0.46111194742945755],"dir":"ltr"},{"str":"(MS)","boundary":[0.5389728682170543,0.4379427975406236,0.5933747286821707,0.4557293588054457],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7377640293814713,0.47400229365667546,0.802164496124031,0.4917888549214976],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6950881420975079,0.47400229365667546,0.7314119379844962,0.4917888549214976],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6365461527741486,0.47400229365667546,0.6887896124031008,0.4917888549214976],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6121541886091357,0.47400229365667546,0.6301682170542636,0.4917888549214976],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.5622459323622114,0.47400229365667546,0.6057803100775194,0.4917888549214976],"dir":"rtl"},{"str":"155","boundary":[0.1542325581395349,0.47400229365667546,0.1866325581395349,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.19051162790697676,0.47400229365667546,0.35297829457364355,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3566085271317829,0.47400229365667546,0.5093155038759691,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"MS","boundary":[0.5196705426356588,0.4687673473869126,0.555957984496124,0.4865539086517347],"dir":"ltr"},{"str":"کورتيکو","boundary":[0.7392435658914729,0.5039759431955424,0.8022854263565892,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"استروئيدها","boundary":[0.651964496124031,0.5039759431955424,0.7327635658914728,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"155","boundary":[0.1542325581395349,0.5039759431955424,0.1866325581395349,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.19051162790697676,0.5039759431955424,0.3289023255813955,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3321899224806201,0.5039759431955424,0.48489689922480633,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48846899224806206,0.5039759431955424,0.6411759689922483,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"مکانيسم","boundary":[0.7403762587027455,0.5337849023523276,0.8025389147286821,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.715511007751938,0.5337849023523276,0.7340719379844961,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"156","boundary":[0.1542325581395349,0.5337849023523276,0.1866325581395349,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.19051162790697676,0.5337849023523276,0.23823255813953492,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23934108527131784,0.5337849023523276,0.392048062015504,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3956782945736434,0.5337849023523276,0.5483852713178295,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5519961240310077,0.5337849023523276,0.7047031007751939,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417007438647227,0.5637585518911945,0.8024147286821707,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"گلوکوکورتيکوئيدها","boundary":[0.5866156589147288,0.5637585518911945,0.7354026959071375,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"156","boundary":[0.1542325581395349,0.5637585518911945,0.1866325581395349,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.19051162790697676,0.5637585518911945,0.262093023255814,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2637596899224806,0.5637585518911945,0.4164666666666668,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4200968992248062,0.5637585518911945,0.5728038759689924,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7545303119868637,0.5935675110479798,0.8021452713178295,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.6953721376954409,0.5935675110479798,0.7482667079085044,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"گلوکوکورتيکوئيدهای","boundary":[0.5241496443866211,0.5935675110479798,0.6889964341085272,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.4662811878444897,0.5935675110479798,0.5178541085271318,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44187736434108527,0.5935675110479798,0.45991085271317833,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.3996317829457364,0.5935675110479798,0.4355378219916135,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"158","boundary":[0.1542325581395349,0.5935675110479798,0.1866325581395349,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.19051162790697676,0.5935675110479798,0.23823255813953492,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23934108527131784,0.5935675110479798,0.392048062015504,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"اینترفرون","boundary":[0.732984496124031,0.6235411605868467,0.8024561240310079,0.6413277218516689],"dir":"rtl"},{"str":"158","boundary":[0.1542325581395349,0.6235411605868467,0.1866325581395349,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.19051162790697676,0.6235411605868467,0.262093023255814,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2637596899224806,0.6235411605868467,0.4164666666666668,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4200968992248062,0.6235411605868467,0.5728038759689924,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5764147286821706,0.6235411605868467,0.7291217054263568,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.741465454427014,0.6533501197436319,0.8022612403100776,0.671136681008454],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901884806592077,0.6533501197436319,0.7351505426356589,0.671136681008454],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.6192679691591808,0.6533501197436319,0.6838935945951224,0.671136681008454],"dir":"rtl"},{"str":"اینترفرون","boundary":[0.5431855714074931,0.6533501197436319,0.6130100268135675,0.671136681008454],"dir":"rtl"},{"str":"بتا","boundary":[0.5208333333333334,0.6533501197436319,0.5368927115893175,0.671136681008454],"dir":"rtl"},{"str":"159","boundary":[0.1542325581395349,0.6533501197436319,0.1866325581395349,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.19051162790697676,0.6533501197436319,0.20482790697674422,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20515503875968993,0.6533501197436319,0.3578620155038761,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3614922480620155,0.6533501197436319,0.5141992248062016,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"گلایترامر","boundary":[0.7346124031007752,0.6833649418780193,0.8023761240310077,0.7011515031428414],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7183873995661815,0.6833649418780193,0.7300417054263566,0.7011515031428414],"dir":"rtl"},{"str":"کوباکسون","boundary":[0.6361821705426356,0.6833649418780193,0.7121328000628373,0.7011515031428414],"dir":"rtl"},{"str":"159","boundary":[0.1542325581395349,0.6833649418780193,0.1866325581395349,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.19051162790697676,0.6833649418780193,0.31935813953488384,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32242248062015505,0.6833649418780193,0.47512945736434126,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4787015503875969,0.6833649418780193,0.6314085271317831,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"ميتوکسانترون","boundary":[0.7018217054263566,0.7131739010348045,0.8024877519379845,0.7309604622996266],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.685831213623078,0.7131739010348045,0.6974724031007753,0.7309604622996266],"dir":"rtl"},{"str":"نوانترون","boundary":[0.617577519379845,0.7131739010348045,0.6795895749719845,0.7309604622996266],"dir":"rtl"},{"str":"160","boundary":[0.1542325581395349,0.7131739010348045,0.1866325581395349,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.19051162790697676,0.7131739010348045,0.30026976744186057,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3028875968992248,0.7131739010348045,0.455594573643411,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45916666666666667,0.7131739010348045,0.6118736434108528,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"ناتليزوماب","boundary":[0.7211623514413289,0.7431475505736714,0.802337519379845,0.7609341118384937],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7030405347758412,0.7431475505736714,0.7146817054263567,0.7609341118384937],"dir":"rtl"},{"str":"تيسابری","boundary":[0.6347868217054263,0.7431475505736714,0.6967989147286822,0.7609341118384937],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.1542325581395349,0.7431475505736714,0.1866325581395349,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.19051162790697676,0.7431475505736714,0.314586046511628,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31753875968992246,0.7431475505736714,0.47024573643410866,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47381782945736434,0.7431475505736714,0.6265248062015506,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"فينگوليمود","boundary":[0.7215584100945774,0.7729565097304567,0.8024044961240311,0.790743070995279],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7035728284149276,0.7729565097304567,0.715269745171623,0.790743070995279],"dir":"rtl"},{"str":"گيلنيا","boundary":[0.6578100775193798,0.7729565097304567,0.6972841634919732,0.790743070995279],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.1542325581395349,0.7729565097304567,0.1866325581395349,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.19051162790697676,0.7729565097304567,0.3384465116279071,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34195736434108526,0.7729565097304567,0.49466434108527146,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49827519379844964,0.7729565097304567,0.6509821705426359,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.8039012535339811,0.8298077519379845,0.8216878147988033],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7555425968992249,0.8039012535339811,0.7606476744186047,0.8216878147988033],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.760891472868217,0.8039012535339811,0.7832170542635659,0.8216878147988033],"dir":"ltr"},{"str":"دارو","boundary":[0.7137230714282345,0.8039012535339811,0.7484448062015506,0.8216878147988033],"dir":"rtl"},{"str":"درمانی","boundary":[0.6527768992248063,0.8039012535339811,0.7071014082765975,0.8216878147988033],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.5721787596899225,0.8039012535339811,0.6461964341085271,0.8216878147988033],"dir":"rtl"},{"str":"اعصاب","boundary":[0.5050931782945737,0.8039012535339811,0.5655982945736434,0.8216878147988033],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48806276684555755,0.8039012535339811,0.4985064162194395,0.8216878147988033],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.44396015503875974,0.8039012535339811,0.4814760047704234,0.8216878147988033],"dir":"rtl"},{"str":"سالمندان","boundary":[0.36637596899224806,0.8039012535339811,0.43731179138048765,0.8216878147988033],"dir":"rtl"},{"str":"163","boundary":[0.15353488372093024,0.8039012535339811,0.1870232558139535,0.8216878147988033],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.18934883720930232,0.8039012535339811,0.36046852713178346,0.8216878147988033],"dir":"ltr"},{"str":"بيماری","boundary":[0.7501074306911162,0.8345507126290074,0.8023156589147287,0.8523372738938295],"dir":"rtl"},{"str":"آلزایمر","boundary":[0.692984496124031,0.8345507126290074,0.7437444961240309,0.8523372738938295],"dir":"rtl"},{"str":"164","boundary":[0.1542325581395349,0.8345507126290074,0.1866325581395349,0.8523372738938295],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.19051162790697676,0.8345507126290074,0.21914418604651165,0.8523372738938295],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.8345507126290074,0.37251317829457375,0.8523372738938295],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.8345507126290074,0.5288503875968993,0.8523372738938295],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.8345507126290074,0.6851682170542637,0.8523372738938295],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15353,0.1434,0.82981,0.85234],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/302e279b7092385f05803fd5fc5db5c1.jpg","blurred":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/0842c0c04f2e6a586dbe8ccf2790d88f.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15423,0.1434,0.19737,0.15129]},"elements":[{"words":[{"str":"دونپزیل","boundary":[0.7432170542635659,0.1434000758261968,0.8024161240310077,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"165","boundary":[0.1542325581395349,0.1434000758261968,0.1866325581395349,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.19051162790697676,0.1434000758261968,0.27163720930232566,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2735271317829457,0.1434000758261968,0.4262341085271319,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42986434108527133,0.1434000758261968,0.5825713178294575,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5861821705426357,0.1434000758261968,0.7388891472868219,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7486470620675303,0.17337372536506362,0.796251007751938,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.6892054263565891,0.17337372536506362,0.7421756589147287,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"166","boundary":[0.1542325581395349,0.17337372536506362,0.1866325581395349,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.19051162790697676,0.17337372536506362,0.21914418604651165,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.17337372536506362,0.37251317829457375,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.17337372536506362,0.5288503875968993,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.17337372536506362,0.6851682170542637,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"ریواستيگمين","boundary":[0.70484496124031,0.2031826845218489,0.8024654263565891,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"166","boundary":[0.1542325581395349,0.2031826845218489,0.1866325581395349,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.19051162790697676,0.2031826845218489,0.2334604651162791,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23445736434108527,0.2031826845218489,0.3871643410852714,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39079457364341086,0.2031826845218489,0.543501550387597,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5471124031007752,0.2031826845218489,0.6998193798449613,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7549230251651583,0.23315633406071587,0.8025379844961239,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.6955426356589147,0.23315633406071587,0.7486594210867988,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"167","boundary":[0.1542325581395349,0.23315633406071587,0.1866325581395349,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.19051162790697676,0.23315633406071587,0.22391627906976747,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22468992248062014,0.23315633406071587,0.37739689922480635,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3810271317829458,0.23315633406071587,0.533734108527132,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5373449612403101,0.23315633406071587,0.6900519379844963,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"گالانتامين","boundary":[0.7299612403100776,0.2629652932175012,0.8024217054263567,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"167","boundary":[0.1542325581395349,0.2629652932175012,0.1866325581395349,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.19051162790697676,0.2629652932175012,0.2573209302325582,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2588759689922481,0.2629652932175012,0.4115829457364343,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41521317829457366,0.2629652932175012,0.5679201550387598,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.571531007751938,0.2629652932175012,0.7242379844961242,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7549230251651583,0.29298011535188845,0.8025379844961239,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.6955426356589147,0.29298011535188845,0.7486594210867988,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"167","boundary":[0.1542325581395349,0.29298011535188845,0.1866325581395349,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.19051162790697676,0.29298011535188845,0.22391627906976747,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22468992248062014,0.29298011535188845,0.37739689922480635,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3810271317829458,0.29298011535188845,0.533734108527132,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5373449612403101,0.29298011535188845,0.6900519379844963,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"ممانتين","boundary":[0.7474031007751939,0.3227890745086737,0.8025333333333334,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"168","boundary":[0.1542325581395349,0.3227890745086737,0.1866325581395349,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.19051162790697676,0.3227890745086737,0.27163720930232566,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2735271317829457,0.3227890745086737,0.4262341085271319,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42986434108527133,0.3227890745086737,0.5825713178294575,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5861821705426357,0.3227890745086737,0.7388891472868219,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"پارکينسون","boundary":[0.7248449612403101,0.3527627240475406,0.8026300775193798,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"168","boundary":[0.1542325581395349,0.3527627240475406,0.1866325581395349,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.19051162790697676,0.3527627240475406,0.2525488372093024,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25399224806201554,0.3527627240475406,0.4066992248062017,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41032945736434107,0.3527627240475406,0.5630364341085272,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5666472868217054,0.3527627240475406,0.7193542635658916,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7376936417845721,0.3825716832043259,0.8020941085271319,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6950177545006087,0.3825716832043259,0.731341550387597,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6364757651772494,0.3825716832043259,0.6887192248062016,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5955664057234865,0.3825716832043259,0.6300978294573644,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.5456490331374052,0.3825716832043259,0.5892649267134771,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"پارکينسون","boundary":[0.4614922480620155,0.3825716832043259,0.5392773643410852,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"169","boundary":[0.1542325581395349,0.3825716832043259,0.1866325581395349,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.19051162790697676,0.3825716832043259,0.30026976744186057,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3028875968992248,0.3825716832043259,0.455594573643411,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"آروماتيک","boundary":[0.7306272868217055,0.4123806423611111,0.8023342635658914,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"همانند","boundary":[0.6749666217488952,0.4123806423611111,0.7239021705426357,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"کربي","boundary":[0.6304818277646335,0.4123806423611111,0.6686699471129465,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"دوپا","boundary":[0.593624031007752,0.4123806423611111,0.62418717717891,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"170","boundary":[0.1542325581395349,0.4123806423611111,0.1866325581395349,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.19051162790697676,0.4123806423611111,0.2764093023255815,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2784108527131783,0.4123806423611111,0.4311178294573645,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4347480620155039,0.4123806423611111,0.5874550387596901,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7378965891472868,0.44235429189997805,0.8022696124031008,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"پيش","boundary":[0.6974593798449612,0.44235429189997805,0.7314165891472868,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"ساز","boundary":[0.6630715872253187,0.44235429189997805,0.6909793798449613,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"دوپامين","boundary":[0.5982751937984496,0.44235429189997805,0.6567730575309116,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"170","boundary":[0.1542325581395349,0.44235429189997805,0.1866325581395349,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.19051162790697676,0.44235429189997805,0.2811813953488373,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2832945736434109,0.44235429189997805,0.4360015503875971,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4396317829457364,0.44235429189997805,0.5923387596899226,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"لودوپا","boundary":[0.7571705426356589,0.47219069945377684,0.8023547286821705,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"170","boundary":[0.1542325581395349,0.47219069945377684,0.1866325581395349,0.489977260718599],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.19051162790697676,0.47219069945377684,0.2811813953488373,0.489977260718599],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2832945736434109,0.47219069945377684,0.4360015503875971,0.489977260718599],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4396317829457364,0.47219069945377684,0.5923387596899226,0.489977260718599],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5959496124031007,0.47219069945377684,0.7486565891472869,0.489977260718599],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.5021643489926438,0.8025137984496125,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.5021643489926438,0.7354031007751938,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"171","boundary":[0.1542325581395349,0.5021643489926438,0.1866325581395349,0.519950910257466],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.19051162790697676,0.5021643489926438,0.21914418604651165,0.519950910257466],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.5021643489926438,0.37251317829457375,0.519950910257466],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.5021643489926438,0.5288503875968993,0.519950910257466],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.5021643489926438,0.6851682170542637,0.519950910257466],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7547076763279489,0.531973308149429,0.8023226356589147,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.695549502036526,0.531973308149429,0.7484440722495895,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"لودوپا","boundary":[0.6439521626828177,0.531973308149429,0.6891989147286822,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.5859323364500919,0.531973308149429,0.6377105426356589,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5615821815711659,0.531973308149429,0.5796435567809477,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.519437984496124,0.531973308149429,0.5552934019020218,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"172","boundary":[0.1542325581395349,0.531973308149429,0.1866325581395349,0.5497598694142511],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.19051162790697676,0.531973308149429,0.20482790697674422,0.5497598694142511],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20515503875968993,0.531973308149429,0.3578620155038761,0.5497598694142511],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3614922480620155,0.531973308149429,0.5141992248062016,0.5497598694142511],"dir":"ltr"},{"str":"آگونيستهای","boundary":[0.6982663549628665,0.5619469576882961,0.802391007751938,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"گيرنده","boundary":[0.6428217796974725,0.5619469576882961,0.6919393798449611,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"دوپاميني","boundary":[0.5724612403100775,0.5619469576882961,0.6365071546085842,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"172","boundary":[0.1542325581395349,0.5619469576882961,0.1866325581395349,0.5797335189531181],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.19051162790697676,0.5619469576882961,0.2573209302325582,0.5797335189531181],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2588759689922481,0.5619469576882961,0.4115829457364343,0.5797335189531181],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41521317829457366,0.5619469576882961,0.5679201550387598,0.5797335189531181],"dir":"ltr"},{"str":"پرامي","boundary":[0.7608486821705426,0.5917559168450812,0.8025417054263566,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"پکسول","boundary":[0.6992635658914729,0.5917559168450812,0.7545470258212035,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"172","boundary":[0.1542325581395349,0.5917559168450812,0.1866325581395349,0.6095424781099034],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.19051162790697676,0.5917559168450812,0.22868837209302328,0.6095424781099034],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2295736434108527,0.5917559168450812,0.3822806201550389,0.6095424781099034],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38591085271317827,0.5917559168450812,0.5386178294573645,0.6095424781099034],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5422286821705427,0.5917559168450812,0.6949356589147289,0.6095424781099034],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.6217295663839482,0.8025137984496125,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.6217295663839482,0.7354031007751938,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"173","boundary":[0.1542325581395349,0.6217295663839482,0.1866325581395349,0.6395161276487703],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.19051162790697676,0.6217295663839482,0.21914418604651165,0.6395161276487703],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.6217295663839482,0.37251317829457375,0.6395161276487703],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.6217295663839482,0.5288503875968993,0.6395161276487703],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.6217295663839482,0.6851682170542637,0.6395161276487703],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7549751181884141,0.6515385255407334,0.8025900775193797,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.7162403100775193,0.6515385255407334,0.7487115141100547,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"173","boundary":[0.1542325581395349,0.6515385255407334,0.1866325581395349,0.6693250868055556],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.19051162790697676,0.6515385255407334,0.24300465116279074,0.6693250868055556],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24422480620155038,0.6515385255407334,0.39693178294573656,0.6693250868055556],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.400562015503876,0.6515385255407334,0.5532689922480621,0.6693250868055556],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5568798449612403,0.6515385255407334,0.7095868217054265,0.6693250868055556],"dir":"ltr"},{"str":"روپي","boundary":[0.7626647428155381,0.6815533476751208,0.8023677519379845,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"نيرول","boundary":[0.7136821705426356,0.6815533476751208,0.7564030185446914,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"173","boundary":[0.1542325581395349,0.6815533476751208,0.1866325581395349,0.6993399089399429],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.19051162790697676,0.6815533476751208,0.24300465116279074,0.6993399089399429],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24422480620155038,0.6815533476751208,0.39693178294573656,0.6993399089399429],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.400562015503876,0.6815533476751208,0.5532689922480621,0.6993399089399429],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5568798449612403,0.6815533476751208,0.7095868217054265,0.6993399089399429],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.7113623068319059,0.8025137984496125,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.7113623068319059,0.7354031007751938,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":"174","boundary":[0.1542325581395349,0.7113623068319059,0.1866325581395349,0.7291488680967281],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.19051162790697676,0.7113623068319059,0.21914418604651165,0.7291488680967281],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.7113623068319059,0.37251317829457375,0.7291488680967281],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.7113623068319059,0.5288503875968993,0.7291488680967281],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.7113623068319059,0.6851682170542637,0.7291488680967281],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7549751181884141,0.7413359563707729,0.8025900775193797,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.7162403100775193,0.7413359563707729,0.7487115141100547,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"174","boundary":[0.1542325581395349,0.7413359563707729,0.1866325581395349,0.759122517635595],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.19051162790697676,0.7413359563707729,0.24300465116279074,0.759122517635595],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24422480620155038,0.7413359563707729,0.39693178294573656,0.759122517635595],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.400562015503876,0.7413359563707729,0.5532689922480621,0.759122517635595],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5568798449612403,0.7413359563707729,0.7095868217054265,0.759122517635595],"dir":"ltr"},{"str":"روتي","boundary":[0.7624412768922567,0.7711449155275582,0.8023937984496124,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"گوتن","boundary":[0.7146124031007752,0.7711449155275582,0.7561296124031008,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.1542325581395349,0.7711449155275582,0.1866325581395349,0.7889314767923803],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.19051162790697676,0.7711449155275582,0.24300465116279074,0.7889314767923803],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24422480620155038,0.7711449155275582,0.39693178294573656,0.7889314767923803],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.400562015503876,0.7711449155275582,0.5532689922480621,0.7889314767923803],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5568798449612403,0.7711449155275582,0.7095868217054265,0.7889314767923803],"dir":"ltr"},{"str":"آمانتادین","boundary":[0.737170542635659,0.8011185650664251,0.8023724031007752,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.1542325581395349,0.8011185650664251,0.1866325581395349,0.8189051263312473],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.19051162790697676,0.8011185650664251,0.262093023255814,0.8189051263312473],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2637596899224806,0.8011185650664251,0.4164666666666668,0.8189051263312473],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4200968992248062,0.8011185650664251,0.5728038759689924,0.8189051263312473],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5764147286821706,0.8011185650664251,0.7291217054263568,0.8189051263312473],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.8309275242232103,0.8025137984496125,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.8309275242232103,0.7354031007751938,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.1542325581395349,0.8309275242232103,0.1866325581395349,0.8487140854880324],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.19051162790697676,0.8309275242232103,0.21914418604651165,0.8487140854880324],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.8309275242232103,0.37251317829457375,0.8487140854880324],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.8309275242232103,0.5288503875968993,0.8487140854880324],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.8309275242232103,0.6851682170542637,0.8487140854880324],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15423,0.1434,0.80263,0.84871],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/183a79867b994293005a849d0af84a43.jpg","blurred":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/a13fe1b39c499fb1927eab18777a92eb.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15353,0.1434,0.17019,0.14947]},"elements":[{"words":[{"str":"اشکال","boundary":[0.7484972946256699,0.1434000758261968,0.7961012403100776,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.6890769438969913,0.1434000758261968,0.7420258914728682,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.6312036684646446,0.1434000758261968,0.6827765891472869,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6068193048882056,0.1434000758261968,0.6248333333333335,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.5645542635658914,0.1434000758261968,0.6005207751937984,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"176","boundary":[0.1542325581395349,0.1434000758261968,0.1866325581395349,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.19051162790697676,0.1434000758261968,0.24777674418604656,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24910852713178294,0.1434000758261968,0.40181550387596915,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40544573643410853,0.1434000758261968,0.5581527131782947,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7378068200791457,0.17337372536506362,0.8022072868217053,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"مهارکننده","boundary":[0.6607508039369393,0.17337372536506362,0.7314296124031007,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"آنزیم","boundary":[0.615785905926201,0.17337372536506362,0.6543728682170542,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"کوتکول","boundary":[0.5485077519379844,0.17337372536506362,0.6094905761593613,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5371124031007751,0.17337372536506362,0.5482389147286821,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"اُ","boundary":[0.5271124031007752,0.17337372536506362,0.5311561240310078,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.515717054263566,0.17337372536506362,0.526843565891473,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"متيل","boundary":[0.4767508527131783,0.17337372536506362,0.5096029457364342,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"ترانسفراز","boundary":[0.40074247593384493,0.17337372536506362,0.47027085271317837,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"176","boundary":[0.1542325581395349,0.17337372536506362,0.1866325581395349,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.19051162790697676,0.17337372536506362,0.2859534883720931,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.2907364341085272,0.17337372536506362,0.2983466666666667,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"COMTT","boundary":[0.298468992248062,0.16813877909530076,0.3863341085271318,0.1859253403601229],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.38660852713178295,0.17337372536506362,0.3941936434108527,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.2031826845218489,0.8025137984496125,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.2031826845218489,0.7354031007751938,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"177","boundary":[0.1542325581395349,0.2031826845218489,0.1866325581395349,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.19051162790697676,0.2031826845218489,0.21914418604651165,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.2031826845218489,0.37251317829457375,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.2031826845218489,0.5288503875968993,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.2031826845218489,0.6851682170542637,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.738035192172169,0.23315633406071587,0.8024356589147287,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"مهارکننده","boundary":[0.6608017054263566,0.23315633406071587,0.7316579844961241,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"مونو","boundary":[0.6207319379844961,0.23315633406071587,0.6543626356589147,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"آمينو","boundary":[0.578731389155454,0.23315633406071587,0.614377519379845,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"اکسيداز","boundary":[0.5147365744400527,0.23315633406071587,0.5722826356589148,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"177","boundary":[0.1542325581395349,0.23315633406071587,0.1866325581395349,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.19051162790697676,0.23315633406071587,0.24777674418604656,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24910852713178294,0.23315633406071587,0.40181550387596915,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4075387596899225,0.23315633406071587,0.415148992248062,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"MAO","boundary":[0.41521317829457366,0.22792138779095303,0.4738010852713178,0.24570794905577517],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.47381782945736434,0.22792138779095303,0.4821815503875969,0.24570794905577517],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.48218992248062015,0.22792138779095303,0.5003238759689923,0.24570794905577517],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5006007751937984,0.23315633406071587,0.5081858914728683,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"سلژیلين","boundary":[0.7406589147286822,0.2629652932175012,0.8025705426356589,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"177","boundary":[0.1542325581395349,0.2629652932175012,0.1866325581395349,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.19051162790697676,0.2629652932175012,0.26686511627906984,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2686434108527132,0.2629652932175012,0.42135038759689936,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42498062015503874,0.2629652932175012,0.5776875968992249,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5812984496124031,0.2629652932175012,0.7340054263565893,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7485679923000885,0.29298011535188845,0.7961719379844961,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.6891509212052288,0.29298011535188845,0.7420965891472869,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6648081360974308,0.29298011535188845,0.6828640448860661,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.6226937984496124,0.29298011535188845,0.6585212597782683,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"178","boundary":[0.1542325581395349,0.29298011535188845,0.1866325581395349,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.19051162790697676,0.29298011535188845,0.3050418604651164,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3077713178294574,0.29298011535188845,0.4604782945736436,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4640503875968992,0.29298011535188845,0.6167573643410854,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"رازگيلين","boundary":[0.737170542635659,0.3227890745086737,0.8024728682170543,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"178","boundary":[0.1542325581395349,0.3227890745086737,0.1866325581395349,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.19051162790697676,0.3227890745086737,0.262093023255814,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2637596899224806,0.3227890745086737,0.4164666666666668,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4200968992248062,0.3227890745086737,0.5728038759689924,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5764147286821706,0.3227890745086737,0.7291217054263568,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7484972946256699,0.3527627240475406,0.7961012403100776,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.6890769438969913,0.3527627240475406,0.7420258914728682,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.6312036684646446,0.3527627240475406,0.6827765891472869,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6068193048882056,0.3527627240475406,0.6248333333333335,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.5645542635658914,0.3527627240475406,0.6005207751937984,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"178","boundary":[0.1542325581395349,0.3527627240475406,0.1866325581395349,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.19051162790697676,0.3527627240475406,0.24777674418604656,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24910852713178294,0.3527627240475406,0.40181550387596915,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40544573643410853,0.3527627240475406,0.5581527131782947,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7379017038000759,0.3825716832043259,0.8023021705426358,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"آنتي","boundary":[0.7002924366786883,0.3825716832043259,0.7315747286821705,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"کولينرژیک","boundary":[0.6119961240310078,0.3825716832043259,0.6938751937984496,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"179","boundary":[0.1542325581395349,0.3825716832043259,0.1866325581395349,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.19051162790697676,0.3825716832043259,0.29549767441860475,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29800387596899225,0.3825716832043259,0.45071085271317846,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45428294573643413,0.3825716832043259,0.6069899224806202,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7417180125665488,0.4123806423611111,0.8025137984496125,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.6901937984496124,0.4123806423611111,0.7354031007751938,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"179","boundary":[0.1542325581395349,0.4123806423611111,0.1866325581395349,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.19051162790697676,0.4123806423611111,0.21914418604651165,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2198062015503876,0.4123806423611111,0.37251317829457375,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3761434108527132,0.4123806423611111,0.5288503875968993,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5324612403100775,0.4123806423611111,0.6851682170542637,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"آنتي","boundary":[0.7710635658914728,0.44235429189997805,0.8023584496124031,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"اکسيدانها","boundary":[0.6880426356589147,0.44235429189997805,0.764784496124031,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"179","boundary":[0.1542325581395349,0.44235429189997805,0.1866325581395349,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.19051162790697676,0.44235429189997805,0.21437209302325583,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21492248062015504,0.44235429189997805,0.3676294573643412,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3712596899224806,0.44235429189997805,0.5239666666666668,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.527577519379845,0.44235429189997805,0.6802844961240312,0.4601408531648002],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.4731617937184343,0.8298077519379845,0.4909483549832564],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7555425968992249,0.4731617937184343,0.7606476744186047,0.4909483549832564],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.760891472868217,0.4731617937184343,0.7832170542635659,0.4909483549832564],"dir":"ltr"},{"str":"مواد","boundary":[0.7155426356589147,0.4731617937184343,0.748897054263566,0.4909483549832564],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.67385007751938,0.4731617937184343,0.7090128682170543,0.4909483549832564],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6525750435590054,0.4731617937184343,0.6671077519379844,0.4909483549832564],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.6084863565891472,0.4731617937184343,0.6459916882114202,0.4909483549832564],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.593391472868217,0.4731617937184343,0.6016547286821705,0.4909483549832564],"dir":"ltr"},{"str":"روانگردانهاي","boundary":[0.47566527131782943,0.4731617937184343,0.593291007751938,0.4909483549832564],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.430468992248062,0.4731617937184343,0.46894713178294567,0.4909483549832564],"dir":"rtl"},{"str":"سوء","boundary":[0.38980573643410854,0.4731617937184343,0.42384294746549095,0.4909483549832564],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.32704015503875966,0.4731617937184343,0.3830745736434108,0.4909483549832564],"dir":"rtl"},{"str":"181","boundary":[0.15353488372093024,0.4731617937184343,0.1870232558139535,0.4909483549832564],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.18934883720930232,0.4731617937184343,0.3150809302325584,0.4909483549832564],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3187015503875969,0.4731617937184343,0.32696480620155033,0.4909483549832564],"dir":"ltr"},{"str":"روانگردانهای","boundary":[0.6947652696915488,0.5039759431955424,0.8024003100775193,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"آنتي","boundary":[0.6571434108527132,0.5039759431955424,0.6884382945736435,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"کولينرژیک","boundary":[0.5690606201550388,0.5039759431955424,0.6508512651382338,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5644829306282487,0.5039759431955424,0.5689852713178295,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"اسکوپلامين","boundary":[0.46939922480620155,0.5039759431955424,0.5581601550387597,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"183","boundary":[0.1542325581395349,0.5039759431955424,0.1866325581395349,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.19051162790697676,0.5039759431955424,0.3098139534883722,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31265503875969,0.5039759431955424,0.4653620155038761,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"روان","boundary":[0.7668789556180253,0.5337849023523276,0.8023258914728683,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"گردانهای","boundary":[0.683524496124031,0.5337849023523276,0.7605324031007752,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"شبه","boundary":[0.6493524545896622,0.5337849023523276,0.6770444961240311,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"کاتکولامين","boundary":[0.5589728682170543,0.5337849023523276,0.6429868217054264,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"184","boundary":[0.1542325581395349,0.5337849023523276,0.1866325581395349,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.19051162790697676,0.5337849023523276,0.24300465116279074,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24422480620155038,0.5337849023523276,0.39693178294573656,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.400562015503876,0.5337849023523276,0.5532689922480621,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"مسکالين","boundary":[0.7378682170542635,0.5637585518911945,0.8025426356589148,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"184","boundary":[0.1542325581395349,0.5637585518911945,0.1866325581395349,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.19051162790697676,0.5637585518911945,0.26686511627906984,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2686434108527132,0.5637585518911945,0.42135038759689936,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42498062015503874,0.5637585518911945,0.5776875968992249,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5812984496124031,0.5637585518911945,0.7340054263565893,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"مشتقات","boundary":[0.7418363875848152,0.5935675110479798,0.8025528682170544,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.6837601314831471,0.5935675110479798,0.7354026356589147,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"آمفتامين","boundary":[0.6159496124031008,0.5935675110479798,0.6773840310077519,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"185","boundary":[0.1542325581395349,0.5935675110479798,0.1866325581395349,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.19051162790697676,0.5935675110479798,0.30026976744186057,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3028875968992248,0.5935675110479798,0.455594573643411,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45916666666666667,0.5935675110479798,0.6118736434108528,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"متيلن","boundary":[0.762538449612403,0.6235411605868467,0.802397984496124,0.6413277218516689],"dir":"rtl"},{"str":"دی","boundary":[0.7313942635658915,0.6235411605868467,0.7562593798449613,0.6413277218516689],"dir":"rtl"},{"str":"اکسي","boundary":[0.6830454263565893,0.6235411605868467,0.7250955614802608,0.6413277218516689],"dir":"rtl"},{"str":"متامفتامين","boundary":[0.6026888852089184,0.6235411605868467,0.6765654263565892,0.6413277218516689],"dir":"rtl"},{"str":"186","boundary":[0.1542325581395349,0.6235411605868467,0.1866325581395349,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.19051162790697676,0.6235411605868467,0.3384465116279071,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34195736434108526,0.6235411605868467,0.49466434108527146,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4996705426356589,0.6235411605868467,0.5072807751937984,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"MDMA","boundary":[0.5073449612403101,0.6183062143170839,0.5882584496124031,0.6360927755819059],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5885077519379845,0.6235411605868467,0.5960928682170543,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"ميریستين","boundary":[0.7335541669648181,0.6533501197436319,0.8023979844961241,0.671136681008454],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7171262022318766,0.6533501197436319,0.727264747082375,0.671136681008454],"dir":"rtl"},{"str":"الميسين","boundary":[0.6512984496124031,0.6533501197436319,0.7108367823494335,0.671136681008454],"dir":"rtl"},{"str":"188","boundary":[0.1542325581395349,0.6533501197436319,0.1866325581395349,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.19051162790697676,0.6533501197436319,0.3336744186046513,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3370736434108527,0.6533501197436319,0.4897806201550389,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49339147286821705,0.6533501197436319,0.6460984496124031,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"روانگردانهای","boundary":[0.6949561240310077,0.6833649418780193,0.8024003100775193,0.7011515031428414],"dir":"rtl"},{"str":"شبه","boundary":[0.660784082496639,0.6833649418780193,0.6884761240310078,0.7011515031428414],"dir":"rtl"},{"str":"سروتونين","boundary":[0.5799031007751938,0.6833649418780193,0.6543682170542635,0.7011515031428414],"dir":"rtl"},{"str":"189","boundary":[0.1542325581395349,0.6833649418780193,0.1866325581395349,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.19051162790697676,0.6833649418780193,0.262093023255814,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2637596899224806,0.6833649418780193,0.4164666666666668,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4200968992248062,0.6833649418780193,0.5728038759689924,0.7011515031428414],"dir":"ltr"},{"str":"189","boundary":[0.1542325581395349,0.7131739010348045,0.1866325581395349,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.19051162790697676,0.7131739010348045,0.2811813953488373,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2832945736434109,0.7131739010348045,0.4360015503875971,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4396317829457364,0.7131739010348045,0.5923387596899226,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5959496124031007,0.7131739010348045,0.7486565891472869,0.7309604622996266],"dir":"ltr"},{"str":"LSD","boundary":[0.7548449612403101,0.7079389547650417,0.8022979844961241,0.7257255160298639],"dir":"ltr"},{"str":"فارماکوکنيتيک","boundary":[0.6946124031007752,0.7431475505736714,0.8025370542635659,0.7609341118384937],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.1542325581395349,0.7431475505736714,0.1866325581395349,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.19051162790697676,0.7431475505736714,0.22391627906976747,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22468992248062014,0.7431475505736714,0.37739689922480635,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3810271317829458,0.7431475505736714,0.533734108527132,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5373449612403101,0.7431475505736714,0.6900519379844963,0.7609341118384937],"dir":"ltr"},{"str":"آثار","boundary":[0.7764728682170543,0.7729565097304567,0.8023677519379846,0.790743070995279],"dir":"rtl"},{"str":"192","boundary":[0.1542325581395349,0.7729565097304567,0.1866325581395349,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.19051162790697676,0.7729565097304567,0.24300465116279074,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24422480620155038,0.7729565097304567,0.39693178294573656,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.400562015503876,0.7729565097304567,0.5532689922480621,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5568798449612403,0.7729565097304567,0.7095868217054265,0.790743070995279],"dir":"ltr"},{"str":"LSD","boundary":[0.7227519379844961,0.767721563460694,0.7702049612403101,0.7855081247255161],"dir":"ltr"},{"str":"تحمل","boundary":[0.7571992503189089,0.8029301592693235,0.8023886821705426,0.8207167205341458],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7407319479563612,0.8029301592693235,0.7508249612403101,0.8207167205341458],"dir":"rtl"},{"str":"وابستگي","boundary":[0.6686873164469461,0.8029301592693235,0.7343486821705426,0.8207167205341458],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6484761240310077,0.8029301592693235,0.662394915321187,0.8207167205341458],"dir":"rtl"},{"str":"192","boundary":[0.1542325581395349,0.8029301592693235,0.1866325581395349,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.19051162790697676,0.8029301592693235,0.27163720930232566,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2735271317829457,0.8029301592693235,0.4262341085271319,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42986434108527133,0.8029301592693235,0.5825713178294575,0.8207167205341458],"dir":"ltr"},{"str":"LSD","boundary":[0.5945542635658915,0.7976952129995608,0.6420072868217055,0.815481774264383],"dir":"ltr"},{"str":"سایر","boundary":[0.7682691472868217,0.8327391184261088,0.8025528682170543,0.8505256796909311],"dir":"rtl"},{"str":"توهمزاهای","boundary":[0.6772728259337563,0.8327391184261088,0.7617891472868218,0.8505256796909311],"dir":"rtl"},{"str":"شبه","boundary":[0.6432733333333334,0.8327391184261088,0.6709514728682172,0.8505256796909311],"dir":"rtl"},{"str":"سروتونيني","boundary":[0.5566472868217055,0.8327391184261088,0.6369435577535031,0.8505256796909311],"dir":"rtl"},{"str":"193","boundary":[0.1542325581395349,0.8327391184261088,0.1866325581395349,0.8505256796909311],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.19051162790697676,0.8327391184261088,0.23823255813953492,0.8505256796909311],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23934108527131784,0.8327391184261088,0.392048062015504,0.8505256796909311],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3956782945736434,0.8327391184261088,0.5483852713178295,0.8505256796909311],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15353,0.1434,0.82981,0.85053],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/989de093199ce23b5ce008b4acf7329e.jpg","blurred":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/69db26fdd473e7297983ecb68280636d.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15237,0.13817,0.16995,0.26433]},"elements":[{"words":[{"str":"دی","boundary":[0.7774252886618654,0.1434000758261968,0.8022537984496125,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"متيل","boundary":[0.7383831007751938,0.1434000758261968,0.7711604959971234,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"تریپتامين","boundary":[0.665486094511244,0.1434000758261968,0.7319031007751937,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"193","boundary":[0.1542325581395349,0.1434000758261968,0.1866325581395349,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.19051162790697676,0.1434000758261968,0.27163720930232566,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2735271317829457,0.1434000758261968,0.4262341085271319,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42986434108527133,0.1434000758261968,0.5825713178294575,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5878100775193799,0.1434000758261968,0.5954203100775194,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"DMT","boundary":[0.595484496124031,0.13816512955643395,0.6513096124031008,0.1559516908212561],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.651531007751938,0.1434000758261968,0.6591161240310078,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"آیاهاسکا","boundary":[0.7372572789618875,0.17337372536506362,0.8022705426356589,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"(هاسکا","boundary":[0.6761617054263566,0.17337372536506362,0.7309403100775194,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"193","boundary":[0.1542325581395349,0.17337372536506362,0.1866325581395349,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.19051162790697676,0.17337372536506362,0.348094573643411,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3517248062015504,0.17337372536506362,0.5044317829457367,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5080426356589147,0.17337372536506362,0.6607496124031009,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6682751937984496,0.17337372536506362,0.6758854263565891,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"بوفوتنين","boundary":[0.7383051027422612,0.2031826845218489,0.8024161240310077,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.7136821705426356,0.2031826845218489,0.7244821705426356,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7243798449612403,0.2031826845218489,0.7319649612403101,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"هيدروکسي","boundary":[0.6221970542635659,0.2031826845218489,0.7071151937984497,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"DMT","boundary":[0.559670542635659,0.19794773825208606,0.6156798449612404,0.2157342995169082],"dir":"ltr"},{"str":"یادی","boundary":[0.5167257364341085,0.2031826845218489,0.5532699224806201,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"متيل","boundary":[0.4774680572389567,0.2031826845218489,0.510295968992248,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"سروتونين","boundary":[0.3968206201550387,0.2031826845218489,0.47101410852713177,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"194","boundary":[0.1542325581395349,0.2031826845218489,0.1866325581395349,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.19051162790697676,0.2031826845218489,0.22868837209302328,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2295736434108527,0.2031826845218489,0.3822806201550389,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3889341085271318,0.2031826845218489,0.3965443410852713,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"پسيلوسيبين","boundary":[0.7155426356589147,0.23315633406071587,0.8025705426356589,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"195","boundary":[0.1542325581395349,0.23315633406071587,0.1866325581395349,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.19051162790697676,0.23315633406071587,0.24300465116279074,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24422480620155038,0.23315633406071587,0.39693178294573656,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.400562015503876,0.23315633406071587,0.5532689922480621,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5568798449612403,0.23315633406071587,0.7095868217054265,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"الوليکویي","boundary":[0.7299612403100776,0.2629652932175012,0.8025472868217055,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"196","boundary":[0.1598139534883721,0.2583666681248628,0.1810974418604651,0.27005968525266255],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................................","boundary":[0.1823720930232558,0.2583666681248628,0.730761240310078,0.27005968525266255],"dir":"ltr"},{"str":"هارمين","boundary":[0.749031007751938,0.29298011535188845,0.8025286821705426,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"196","boundary":[0.1542325581395349,0.29298011535188845,0.1866325581395349,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.19051162790697676,0.29298011535188845,0.2764093023255815,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2784108527131783,0.29298011535188845,0.4311178294573645,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4347480620155039,0.29298011535188845,0.5874550387596901,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5910658914728683,0.29298011535188845,0.7437728682170545,0.3107666766167106],"dir":"ltr"},{"str":"آنتاگونيستهای","boundary":[0.6820535203556134,0.3227890745086737,0.8023937984496124,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"گيرنده","boundary":[0.6265871677646374,0.3227890745086737,0.6756826356589147,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"گلوتامينرژیک","boundary":[0.515917984496124,0.3227890745086737,0.6202920252930127,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"196","boundary":[0.1542325581395349,0.3227890745086737,0.1866325581395349,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.19051162790697676,0.3227890745086737,0.2573209302325582,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2588759689922481,0.3227890745086737,0.4115829457364343,0.34057563577349587],"dir":"ltr"},{"str":"(NMDA)","boundary":[0.4156782945736434,0.3175541282389109,0.5091862015503876,0.335340689503733],"dir":"ltr"},{"str":"فن","boundary":[0.7809570542635659,0.3527627240475406,0.8023561240310078,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"سيکليدین","boundary":[0.6995974168880608,0.3527627240475406,0.774677984496124,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6831609675862388,0.3527627240475406,0.6933047487020646,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"کتامين","boundary":[0.6282751937984496,0.3527627240475406,0.6768682994002426,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"196","boundary":[0.1542325581395349,0.3527627240475406,0.1866325581395349,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.19051162790697676,0.3527627240475406,0.3098139534883722,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31265503875969,0.3527627240475406,0.4653620155038761,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4689341085271318,0.3527627240475406,0.6216410852713179,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"دکسترو","boundary":[0.7449803100775193,0.3825716832043259,0.8023207751937984,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"متورفان","boundary":[0.6810342635658915,0.3825716832043259,0.7387012403100776,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"198","boundary":[0.1542325581395349,0.3825716832043259,0.1866325581395349,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.19051162790697676,0.3825716832043259,0.2811813953488373,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2832945736434109,0.3825716832043259,0.4360015503875971,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4396317829457364,0.3825716832043259,0.5923387596899226,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"(DMX)","boundary":[0.5989728682170542,0.377336736934563,0.6743384496124031,0.39512329819938513],"dir":"ltr"},{"str":"سالوینورین","boundary":[0.7169063565891473,0.4123806423611111,0.8025277519379844,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"199","boundary":[0.1542325581395349,0.4123806423611111,0.1866325581395349,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.19051162790697676,0.4123806423611111,0.21437209302325583,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21492248062015504,0.4123806423611111,0.3676294573643412,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3712596899224806,0.4123806423611111,0.5239666666666668,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.527577519379845,0.4123806423611111,0.6802844961240312,0.4301672036259332],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.6922868217054264,0.4071456960913482,0.7104207751937985,0.4249322573561703],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.4433253861646354,0.8298077519379845,0.46111194742945755],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7555425968992249,0.4433253861646354,0.7606476744186047,0.46111194742945755],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.760891472868217,0.4433253861646354,0.7832170542635659,0.46111194742945755],"dir":"ltr"},{"str":"نیکوتین","boundary":[0.687577519379845,0.4433253861646354,0.7488361240310079,0.46111194742945755],"dir":"rtl"},{"str":"201","boundary":[0.15353488372093024,0.4433253861646354,0.1870232558139535,0.46111194742945755],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.18934883720930232,0.4433253861646354,0.355352248062016,0.46111194742945755],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3582364341085271,0.4433253861646354,0.5191313178294579,0.46111194742945755],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5219961240310078,0.4433253861646354,0.6828910077519371,0.46111194742945755],"dir":"ltr"},{"str":"فارماکوکنيتيک","boundary":[0.6946124031007752,0.47400229365667546,0.8025370542635659,0.4917888549214976],"dir":"rtl"},{"str":"201","boundary":[0.1542325581395349,0.47400229365667546,0.1866325581395349,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.19051162790697676,0.47400229365667546,0.22391627906976747,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22468992248062014,0.47400229365667546,0.37739689922480635,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3810271317829458,0.47400229365667546,0.533734108527132,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5373449612403101,0.47400229365667546,0.6900519379844963,0.4917888549214976],"dir":"ltr"},{"str":"اثرات","boundary":[0.7604369007869095,0.5039759431955424,0.8025463565891473,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"نيکوتين","boundary":[0.6943798449612403,0.5039759431955424,0.7541063565891474,0.5217625044603644],"dir":"rtl"},{"str":"202","boundary":[0.1542325581395349,0.5039759431955424,0.1866325581395349,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.19051162790697676,0.5039759431955424,0.22391627906976747,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22468992248062014,0.5039759431955424,0.37739689922480635,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3810271317829458,0.5039759431955424,0.533734108527132,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5373449612403101,0.5039759431955424,0.6900519379844963,0.5217625044603644],"dir":"ltr"},{"str":"تحمل","boundary":[0.7572485526444903,0.5337849023523276,0.8024379844961241,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"وابستگي","boundary":[0.6850193798449613,0.5337849023523276,0.7508742635658916,0.5515714636171497],"dir":"rtl"},{"str":"204","boundary":[0.1542325581395349,0.5337849023523276,0.1866325581395349,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.19051162790697676,0.5337849023523276,0.21437209302325583,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21492248062015504,0.5337849023523276,0.3676294573643412,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3712596899224806,0.5337849023523276,0.5239666666666668,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.527577519379845,0.5337849023523276,0.6802844961240312,0.5515714636171497],"dir":"ltr"},{"str":"بيماریهای","boundary":[0.7179031007751939,0.5637585518911945,0.8023854263565892,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"قلبي","boundary":[0.6781532307601617,0.5637585518911945,0.7114231007751939,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6616928682170543,0.5637585518911945,0.6718147286821706,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"عروقي","boundary":[0.603624031007752,0.5637585518911945,0.6552128682170544,0.5815451131560166],"dir":"rtl"},{"str":"204","boundary":[0.1542325581395349,0.5637585518911945,0.1866325581395349,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.19051162790697676,0.5637585518911945,0.2859534883720931,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2881782945736434,0.5637585518911945,0.44088527131782956,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.444515503875969,0.5637585518911945,0.5972224806201551,0.5815451131560166],"dir":"ltr"},{"str":"بيماری","boundary":[0.7501203100775193,0.5935675110479798,0.8023370542635659,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"ریوی","boundary":[0.7018217054263566,0.5935675110479798,0.7438412403100776,0.6113540723128018],"dir":"rtl"},{"str":"205","boundary":[0.1542325581395349,0.5935675110479798,0.1866325581395349,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.19051162790697676,0.5935675110479798,0.22868837209302328,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2295736434108527,0.5935675110479798,0.3822806201550389,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38591085271317827,0.5935675110479798,0.5386178294573645,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5422286821705427,0.5935675110479798,0.6949356589147289,0.6113540723128018],"dir":"ltr"},{"str":"سرطان","boundary":[0.7501937984496124,0.6235411605868467,0.8025110077519381,0.6413277218516689],"dir":"rtl"},{"str":"205","boundary":[0.1542325581395349,0.6235411605868467,0.1866325581395349,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.19051162790697676,0.6235411605868467,0.2764093023255815,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2784108527131783,0.6235411605868467,0.4311178294573645,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4347480620155039,0.6235411605868467,0.5874550387596901,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5910658914728683,0.6235411605868467,0.7437728682170545,0.6413277218516689],"dir":"ltr"},{"str":"درمان","boundary":[0.7588254672459325,0.6533501197436319,0.8021589147286823,0.671136681008454],"dir":"rtl"},{"str":"وابستگي","boundary":[0.6868129117474021,0.6533501197436319,0.7524537984496126,0.671136681008454],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6666286777809277,0.6533501197436319,0.6805289036631947,0.671136681008454],"dir":"rtl"},{"str":"نيکوتين","boundary":[0.6006007751937985,0.6533501197436319,0.6603446696967203,0.671136681008454],"dir":"rtl"},{"str":"206","boundary":[0.1542325581395349,0.6533501197436319,0.1866325581395349,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.19051162790697676,0.6533501197436319,0.2811813953488373,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2832945736434109,0.6533501197436319,0.4360015503875971,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4396317829457364,0.6533501197436319,0.5923387596899226,0.671136681008454],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7931519379844961,0.6843360361426767,0.8300477519379845,0.7021225974074988],"dir":"rtl"},{"str":"انگلیسی","boundary":[0.7218217054263566,0.6843360361426767,0.7863203100775193,0.7021225974074988],"dir":"rtl"},{"str":"207","boundary":[0.15353488372093024,0.6843360361426767,0.1870232558139535,0.7021225974074988],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.18934883720930232,0.6843360361426767,0.2296855813953488,0.7021225974074988],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23027131782945734,0.6843360361426767,0.3911662015503882,0.7021225974074988],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39405038759689925,0.6843360361426767,0.5549452713178297,0.7021225974074988],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5578100775193798,0.6843360361426767,0.7187049612403091,0.7021225974074988],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7931389147286821,0.7172741125590141,0.8300347286821705,0.7350606738238362],"dir":"rtl"},{"str":"فارسی","boundary":[0.7339147286821706,0.7172741125590141,0.7863324031007751,0.7350606738238362],"dir":"rtl"},{"str":"208","boundary":[0.1523720930232558,0.7164020094371021,0.18865116279069766,0.7356707841406593],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.18934883720930232,0.7172741125590141,0.23973209302325577,0.7350606738238362],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24050387596899223,0.7172741125590141,0.40139875968992317,0.7350606738238362],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40428294573643414,0.7172741125590141,0.5651778294573644,0.7350606738238362],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5680426356589148,0.7172741125590141,0.7289375193798441,0.7350606738238362],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15237,0.13817,0.83005,0.73567],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/ed018cc85dea6779098ed1f971c9765b.jpg","blurred":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/54a8837657b3b73d138c6bb57bac82f5.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.16937,0.18077,0.16998,0.1497]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.7704263565891474,0.18076694037865065,0.8300003100775194,0.2041529746342501],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.7850646511627906,0.2194260776069115,0.8291437209302323,0.2386948523104688],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.7249048837209301,0.2194260776069115,0.7781306676669165,0.2386948523104688],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7021851162790697,0.2194260776069115,0.7176084424798692,0.2386948523104688],"dir":"rtl"},{"str":"مباني","boundary":[0.6527186046511627,0.2194260776069115,0.6950937144445473,0.2386948523104688],"dir":"rtl"},{"str":"زیست","boundary":[0.591796976744186,0.2194260776069115,0.6457991658603317,0.2386948523104688],"dir":"rtl"},{"str":"شيميایي","boundary":[0.517896511627907,0.2194260776069115,0.5848184251114591,0.2386948523104688],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.43420069767441855,0.2194260776069115,0.5106969699541674,0.2386948523104688],"dir":"rtl"},{"str":"رواني","boundary":[0.3802990697674418,0.2194260776069115,0.42726525417557903,0.2386948523104688],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.35779697674418603,0.2194260776069115,0.37313439270229176,0.2386948523104688],"dir":"rtl"},{"str":"موازات","boundary":[0.2906172093023256,0.2194260776069115,0.35093349416941483,0.2386948523104688],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.23905558139534885,0.2194260776069115,0.28359112301101597,0.2386948523104688],"dir":"rtl"},{"str":"مربووط","boundary":[0.17057807308970102,0.2194260776069115,0.23211782489740082,0.2386948523104688],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8145321705426356,0.2515407021128403,0.8296333333333333,0.2708094768163976],"dir":"rtl"},{"str":"مباني","boundary":[0.7657458914728681,0.2515407021128403,0.8076666095308688,0.2708094768163976],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناختي","boundary":[0.663520542635659,0.2515407021128403,0.7589205656359144,0.2708094768163976],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6456440310077519,0.2515407021128403,0.6566765489036883,0.2708094768163976],"dir":"rtl"},{"str":"غير","boundary":[0.6110065891472869,0.2515407021128403,0.6388094923612514,0.2708094768163976],"dir":"rtl"},{"str":"زیستي","boundary":[0.5503298449612403,0.2515407021128403,0.6041747980466651,0.2708094768163976],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.4913496899224807,0.2515407021128403,0.5432378294573643,0.2708094768163976],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.4484134108527132,0.2515407021128403,0.4844442988019732,0.2708094768163976],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4012596899224806,0.2515407021128403,0.4413934108527132,0.2708094768163976],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.36743992248062013,0.2515407021128403,0.3941594573643411,0.2708094768163976],"dir":"rtl"},{"str":"توسوعه","boundary":[0.3000968992248062,0.2515407021128403,0.3605015503875969,0.2708094768163976],"dir":"rtl"},{"str":"طوي","boundary":[0.25608860465116284,0.2515407021128403,0.29317488372093026,0.2708094768163976],"dir":"rtl"},{"str":"نيموه","boundary":[0.20776488372093024,0.2515407021128403,0.24928627906976744,0.2708094768163976],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.17056976744186048,0.2515407021128403,0.20096255813953492,0.2708094768163976],"dir":"rtl"},{"str":"قرن","boundary":[0.7987457364341084,0.28386118959637135,0.8295466666666665,0.30312996429992867],"dir":"rtl"},{"str":"بيستم","boundary":[0.7462045736434108,0.28386118959637135,0.7918901567380362,0.30312996429992867],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7280831782945736,0.28386118959637135,0.7392668265726461,0.30312996429992867],"dir":"rtl"},{"str":"دهه","boundary":[0.6902350387596898,0.28386118959637135,0.7211105106702383,0.30312996429992867],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.6542099224806202,0.28386118959637135,0.683354764451235,0.30312996429992867],"dir":"rtl"},{"str":"قرن","boundary":[0.616579457364341,0.28386118959637135,0.6472715503875969,0.30312996429992867],"dir":"rtl"},{"str":"بيست","boundary":[0.5614806201550387,0.28386118959637135,0.6097430633743578,0.30312996429992867],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5436041085271317,0.28386118959637135,0.5546366264230682,0.30312996429992867],"dir":"rtl"},{"str":"یکم","boundary":[0.5040962015503876,0.28386118959637135,0.5366987174066243,0.30312996429992867],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.48205666666666663,0.28386118959637135,0.497211523359048,0.30312996429992867],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.41465922480620154,0.28386118959637135,0.47522871061962924,0.30312996429992867],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.37678387596899227,0.28386118959637135,0.4077208527131783,0.30312996429992867],"dir":"rtl"},{"str":"افزونوي","boundary":[0.3070736434108527,0.28386118959637135,0.36986569569399647,0.30312996429992867],"dir":"rtl"},{"str":"صوورت","boundary":[0.23094720930232557,0.28386118959637135,0.2999772093023255,0.30312996429992867],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتوه","boundary":[0.17057804277711766,0.28386118959637135,0.22413660838567306,0.30312996429992867],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7897286821705426,0.3159758141023002,0.8298624031007752,0.3352445888058575],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7841350387596898,0.3159758141023002,0.7893048062015502,0.3352445888058575],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.761632945736434,0.3159758141023002,0.7769703616945398,0.3352445888058575],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.7186422480620155,0.3159758141023002,0.7547434108527131,0.3352445888058575],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6998678294573644,0.3159758141023002,0.7114775709968655,0.3352445888058575],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.6445513178294574,0.3159758141023002,0.6929240343664773,0.3352445888058575],"dir":"rtl"},{"str":"قرن","boundary":[0.6064310852713178,0.3159758141023002,0.6371231782945738,0.3352445888058575],"dir":"rtl"},{"str":"بيست","boundary":[0.5508696899224806,0.3159758141023002,0.5994981641236686,0.3352445888058575],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5325306201550387,0.3159758141023002,0.5438486065505657,0.3352445888058575],"dir":"rtl"},{"str":"یکم","boundary":[0.4925601550387597,0.3159758141023002,0.5253749270109735,0.3352445888058575],"dir":"rtl"},{"str":"دریچهای","boundary":[0.4109515503875969,0.3159758141023002,0.485619477072658,0.3352445888058575],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3881773643410853,0.3159758141023002,0.40404190656280575,0.3352445888058575],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.34262899224806204,0.3159758141023002,0.38133004442331264,0.3352445888058575],"dir":"rtl"},{"str":"رمزگشوایي","boundary":[0.24281046511627907,0.3159758141023002,0.33532209302325583,0.3352445888058575],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيکوي","boundary":[0.17053021903731747,0.3159758141023002,0.23596136519395072,0.3352445888058575],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.7853135658914729,0.3482551289903107,0.8296375193798451,0.36752390369386806],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.7562812403100776,0.3482551289903107,0.7783009268621505,0.36752390369386806],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7142156589147287,0.3482551289903107,0.7493259523809523,0.36752390369386806],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6958765891472868,0.3482551289903107,0.7071945755428137,0.36752390369386806],"dir":"rtl"},{"str":"کوشش","boundary":[0.6282614728682171,0.3482551289903107,0.6889421795740198,0.36752390369386806],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.583391472868217,0.3482551289903107,0.6208314728682169,0.36752390369386806],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایي","boundary":[0.5065231782945736,0.3482551289903107,0.5756892248062015,0.36752390369386806],"dir":"rtl"},{"str":"مکانيسم","boundary":[0.4317248062015504,0.3482551289903107,0.49958094200092623,0.36752390369386806],"dir":"rtl"},{"str":"هوای","boundary":[0.38734627906976743,0.3482551289903107,0.43088116279069766,0.36752390369386806],"dir":"rtl"},{"str":"تغييور","boundary":[0.3324923255813953,0.3482551289903107,0.3804689027547759,0.36752390369386806],"dir":"rtl"},{"str":"دارویوي","boundary":[0.2592720930232558,0.3482551289903107,0.3256074074115906,0.36752390369386806],"dir":"rtl"},{"str":"تظواهرات","boundary":[0.17054335064348614,0.3482551289903107,0.2521727226566467,0.36752390369386806],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.806937984496124,0.3803697534962395,0.8300186821705426,0.3996385281997969],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7883841860465114,0.3803697534962395,0.8059069767441859,0.3996385281997969],"dir":"rtl"},{"str":"برجسته","boundary":[0.7191637209302324,0.3803697534962395,0.781367743679261,0.3996385281997969],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6775606976744184,0.3803697534962395,0.7122849141749721,0.3996385281997969],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6250467441860463,0.3803697534962395,0.6702958139534883,0.3996385281997969],"dir":"rtl"},{"str":"مداخلات","boundary":[0.5402081395348837,0.3803697534962395,0.6181675561687031,0.3996385281997969],"dir":"rtl"},{"str":"زیست","boundary":[0.47974906976744186,0.3803697534962395,0.5333716559340695,0.3996385281997969],"dir":"rtl"},{"str":"شويميایي","boundary":[0.39774023255813956,0.3803697534962395,0.4727290697674419,0.3996385281997969],"dir":"rtl"},{"str":"کوه","boundary":[0.3624497674418605,0.3803697534962395,0.3909001162790698,0.3996385281997969],"dir":"rtl"},{"str":"عمودتاً","boundary":[0.2990248837209302,0.3803697534962395,0.3555722186707815,0.3996385281997969],"dir":"rtl"},{"str":"دارویوي","boundary":[0.2262672093023256,0.3803697534962395,0.2921961285112439,0.3996385281997969],"dir":"rtl"},{"str":"اسوت","boundary":[0.17052547322877232,0.3803697534962395,0.2193490290273298,0.3996385281997969],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.8183416279069765,0.41264906838425014,0.821035348837209,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8083558139534882,0.41264906838425014,0.8115937209302323,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7970367441860463,0.41264906838425014,0.797118372093023,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.787050930232558,0.41264906838425014,0.7902888372093021,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7794051162790697,0.41264906838425014,0.7803302325581394,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.7529848837209301,0.41264906838425014,0.7607123255813952,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7444139534883719,0.41264906838425014,0.7461825581395347,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.7214493023255812,0.41264906838425014,0.7316799999999999,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.7082255813953486,0.41264906838425014,0.7146469767441859,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.687083953488372,0.41264906838425014,0.7015048837209301,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.66967,0.41264906838425014,0.6729079069767441,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6587590697674418,0.41264906838425014,0.6629220930232558,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6344339534883721,0.41264906838425014,0.642950465116279,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6258630232558139,0.41264906838425014,0.6276316279069767,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6129113953488372,0.41264906838425014,0.612993023255814,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.5985176744186046,0.41264906838425014,0.6062451162790697,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5760155813953488,0.41264906838425014,0.5858109302325581,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5551188372093023,0.41264906838425014,0.5617306976744186,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5465479069767443,0.41264906838425014,0.5483165116279071,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5396095348837209,0.41264906838425014,0.5396911627906976,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.5201276744186046,0.41264906838425014,0.5269844186046511,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5022511627906976,0.41264906838425014,0.5060332558139534,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.49066000000000004,0.41264906838425014,0.49558488372093024,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4837216279069767,0.41264906838425014,0.48380325581395345,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4645118604651162,0.41264906838425014,0.466280465116279,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.45128813953488367,0.41264906838425014,0.45768232558139527,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.4250855813953488,0.41264906838425014,0.43281302325581394,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4165146511627907,0.41264906838425014,0.4182832558139535,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.39355,0.41264906838425014,0.4037806976744186,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.3803262790697674,0.41264906838425014,0.38674767441860464,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.35918465116279075,0.41264906838425014,0.37360558139534894,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"ض","boundary":[0.33020674418604656,0.41264906838425014,0.3406551162790698,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3216358139534884,0.41264906838425014,0.3234044186046512,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.3086297674418605,0.41264906838425014,0.3147518604651163,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.2975011627906977,0.41264906838425014,0.3018818604651163,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.2722509302325581,0.41264906838425014,0.28204627906976737,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.23263418604651162,0.41264906838425014,0.2411506976744186,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22406325581395348,0.41264906838425014,0.22583186046511625,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.2129346511627907,0.41264906838425014,0.2173153488372093,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.2034386046511628,0.41264906838425014,0.20613232558139535,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.19299023255813955,0.41264906838425014,0.19666348837209302,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.17650139534883721,0.41264906838425014,0.18629674418604653,0.43191784308780745],"dir":"rtl"},{"str":"استرس","boundary":[0.7703420155038759,0.444763692890179,0.829549457364341,0.4640324675937363],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7643287596899225,0.444763692890179,0.7702875968992249,0.4640324675937363],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.6806329457364341,0.444763692890179,0.7571292180161828,0.4640324675937363],"dir":"rtl"},{"str":"شخصويتي","boundary":[0.5881213178294573,0.444763692890179,0.6736017397518962,0.4640324675937363],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5699999224806201,0.444763692890179,0.5811835707586926,0.4640324675937363],"dir":"rtl"},{"str":"اخوتلالات","boundary":[0.4779236434108527,0.444763692890179,0.563137927376581,0.4640324675937363],"dir":"rtl"},{"str":"رفتواری","boundary":[0.40519317829457363,0.444763692890179,0.4709894472204481,0.4640324675937363],"dir":"rtl"},{"str":"کودکوان","boundary":[0.3294176744186046,0.444763692890179,0.39831160231805524,0.4640324675937363],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3112962790697674,0.444763692890179,0.32247992734784,0.4640324675937363],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوانوان","boundary":[0.22324697674418606,0.444763692890179,0.30436783852973676,0.4640324675937363],"dir":"rtl"},{"str":"سوهم","boundary":[0.17058395373087276,0.444763692890179,0.21595488372093025,0.4640324675937363],"dir":"rtl"},{"str":"درماني","boundary":[0.7745986821705426,0.47690576579312144,0.829887984496124,0.4961745404966788],"dir":"rtl"},{"str":"چشمگيری","boundary":[0.6778100775193798,0.47690576579312144,0.7671926356589147,0.4961745404966788],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد","boundary":[0.6279581395348836,0.47690576579312144,0.6697244186046512,0.4961745404966788],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6096190697674417,0.47690576579312144,0.6209370561629687,0.4961745404966788],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5826818604651162,0.47690576579312144,0.6026621458773783,0.4961745404966788],"dir":"rtl"},{"str":"بسياری","boundary":[0.5150667441860465,0.47690576579312144,0.5755171833999662,0.4961745404966788],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4932448837209302,0.47690576579312144,0.5080725581395349,0.4961745404966788],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.44211860465116276,0.47690576579312144,0.4863545496144926,0.4961745404966788],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4079709302325581,0.47690576579312144,0.4351892876019329,0.4961745404966788],"dir":"rtl"},{"str":"بيماران","boundary":[0.34430116279069767,0.47690576579312144,0.40101863211865957,0.4961745404966788],"dir":"rtl"},{"str":"بودون","boundary":[0.28688953488372093,0.47690576579312144,0.3374468614646498,0.4961745404966788],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.2448239534883721,0.47690576579312144,0.28002504705810916,0.4961745404966788],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.23881069767441862,0.47690576579312144,0.24476953488372094,0.4961745404966788],"dir":"ltr"},{"str":"بوه","boundary":[0.20792813953488373,0.47690576579312144,0.23186821428571427,0.4961745404966788],"dir":"rtl"},{"str":"هور","boundary":[0.17053986710963456,0.47690576579312144,0.20074488372093025,0.4961745404966788],"dir":"rtl"},{"str":"کيفيت","boundary":[0.7774038759689923,0.509185080681132,0.8295368992248062,0.5284538553846893],"dir":"rtl"},{"str":"امکان","boundary":[0.7248899224806202,0.509185080681132,0.7705209813874789,0.5284538553846893],"dir":"rtl"},{"str":"سازگاری","boundary":[0.6423641085271318,0.509185080681132,0.7179319582250878,0.5284538553846893],"dir":"rtl"},{"str":"نسبي","boundary":[0.5926527131782946,0.509185080681132,0.6350992248062016,0.5284538553846893],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5741231782945737,0.509185080681132,0.5856362708110442,0.5284538553846893],"dir":"rtl"},{"str":"دنيای","boundary":[0.5223710852713178,0.509185080681132,0.5671505106702385,0.5284538553846893],"dir":"rtl"},{"str":"پيرامون","boundary":[0.4556538759689922,0.509185080681132,0.5155520736909492,0.5284538553846893],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.40194271317829455,0.509185080681132,0.44882192353401934,0.5284538553846893],"dir":"rtl"},{"str":"موي","boundary":[0.36218992248062015,0.509185080681132,0.39507606300511294,0.5284538553846893],"dir":"rtl"},{"str":"نماینود","boundary":[0.3046844186046512,0.509185080681132,0.3614974418604651,0.5284538553846893],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2986711627906977,0.509185080681132,0.30463,0.5284538553846893],"dir":"ltr"},{"str":"اموا","boundary":[0.26411534883720933,0.509185080681132,0.29165116279069764,0.5284538553846893],"dir":"rtl"},{"str":"اسوتفاده","boundary":[0.1918746511627907,0.509185080681132,0.2571971685622136,0.5284538553846893],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1705258105721907,0.509185080681132,0.18495647088779496,0.5284538553846893],"dir":"rtl"},{"str":"داروهووا","boundary":[0.7620951338527328,0.5412997051870608,0.8295790697674419,0.5605684798906181],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7390405617714252,0.5412997051870608,0.7561409571788413,0.5605684798906181],"dir":"rtl"},{"str":"مووورد","boundary":[0.686566976744186,0.5412997051870608,0.7330863850975338,0.5605684798906181],"dir":"rtl"},{"str":"بيموواراني","boundary":[0.6059062655489453,0.5412997051870608,0.679789279423404,0.5605684798906181],"dir":"rtl"},{"str":"هماننوود","boundary":[0.5342562675474815,0.5412997051870608,0.5991434883720931,0.5605684798906181],"dir":"rtl"},{"str":"اسووکيزوفرني","boundary":[0.4229904651162791,0.5412997051870608,0.5290716709235112,0.5605684798906181],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.41697720930232557,0.5412997051870608,0.42293604651162786,0.5605684798906181],"dir":"ltr"},{"str":"اخووتلالات","boundary":[0.3246570842007973,0.5412997051870608,0.4101964784053156,0.5605684798906181],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.2974699116777663,0.5412997051870608,0.31786568166329016,0.5605684798906181],"dir":"rtl"},{"str":"قطبووي،","boundary":[0.2292797474742458,0.5412997051870608,0.2906988372093023,0.5605684798906181],"dir":"rtl"},{"str":"صوورع،","boundary":[0.1693700845665962,0.5412997051870608,0.22332008503620993,0.5605684798906181],"dir":"rtl"},{"str":"پارکينسون","boundary":[0.745974496124031,0.5735790200750713,0.8299151937984496,0.5928477947786287],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7399612403100775,0.5735790200750713,0.7459200775193798,0.5928477947786287],"dir":"ltr"},{"str":"آلزایمر","boundary":[0.6776358914728682,0.5735790200750713,0.7325170542635658,0.5928477947786287],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6716226356589147,0.5735790200750713,0.6775814728682171,0.5928477947786287],"dir":"ltr"},{"str":"دمانس","boundary":[0.6101024031007752,0.5735790200750713,0.6646966314305849,0.5928477947786287],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6040891472868216,0.5735790200750713,0.6100479844961241,0.5928477947786287],"dir":"ltr"},{"str":"مولتيپل","boundary":[0.5387917829457364,0.5735790200750713,0.596665968992248,0.5928477947786287],"dir":"rtl"},{"str":"اسکلروز","boundary":[0.4614357364341085,0.5735790200750713,0.5319162616084436,0.5928477947786287],"dir":"rtl"},{"str":"ضورورت","boundary":[0.3751822480620155,0.5735790200750713,0.45459286047666914,0.5928477947786287],"dir":"rtl"},{"str":"اجتنوابناپوذیر","boundary":[0.24418643410852714,0.5735790200750713,0.3683451279763675,0.5928477947786287],"dir":"rtl"},{"str":"اسوت","boundary":[0.18839186046511627,0.5735790200750713,0.23717813953488373,0.5928477947786287],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1705385163289291,0.5735790200750713,0.18145348837209305,0.5928477947786287],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.7924662015503876,0.6056936445810002,0.8293348062015504,0.6249624192845575],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.740442015503876,0.6056936445810002,0.7856182227771709,0.6249624192845575],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7190827131782946,0.6056936445810002,0.7335960852713179,0.6249624192845575],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6926080620155038,0.6056936445810002,0.7122452516176565,0.6249624192845575],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.6384887596899225,0.6056936445810002,0.6857730591294742,0.6249624192845575],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6206122480620155,0.6056936445810002,0.6316447659579519,0.6249624192845575],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.5678534108527131,0.6056936445810002,0.6137958608256715,0.6249624192845575],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5341682945736435,0.6056936445810002,0.5610179570623176,0.6249624192845575],"dir":"rtl"},{"str":"بيماران","boundary":[0.4707434108527132,0.6056936445810002,0.5273124073734969,0.6249624192845575],"dir":"rtl"},{"str":"ایفا","boundary":[0.4380708663617886,0.6056936445810002,0.46382523057771746,0.6249624192845575],"dir":"rtl"},{"str":"مينماید.","boundary":[0.3596216315055553,0.6056936445810002,0.4312529866822651,0.6249624192845575],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.32677907336370177,0.6056936445810002,0.3528017628536728,0.6249624192845575],"dir":"rtl"},{"str":"داروهوای","boundary":[0.2417464008301847,0.6056936445810002,0.31998551366578765,0.6249624192845575],"dir":"rtl"},{"str":"موجوود","boundary":[0.17055539380090665,0.6056936445810002,0.23493784886381777,0.6249624192845575],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7921664341085272,0.6379729594690108,0.8296064341085271,0.6572417341725681],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.7394075968992248,0.6379729594690108,0.7853500468721831,0.6572417341725681],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7215310852713177,0.6379729594690108,0.7325636031672542,0.6572417341725681],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.6674117829457364,0.6379729594690108,0.714696082385288,0.6572417341725681],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6337266666666668,0.6379729594690108,0.6605763291553408,0.6572417341725681],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.5865457364341086,0.6379729594690108,0.6268983283679429,0.6572417341725681],"dir":"rtl"},{"str":"اخير","boundary":[0.5435550387596899,0.6379729594690108,0.5796275561591128,0.6572417341725681],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5221957364341084,0.6379729594690108,0.5367091085271317,0.6572417341725681],"dir":"rtl"},{"str":"بيماریها","boundary":[0.44146360628560755,0.6379729594690108,0.5154050936789586,0.6572417341725681],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.38313540659298484,0.6379729594690108,0.4346407917717381,0.6572417341725681],"dir":"rtl"},{"str":"نميشد","boundary":[0.3167653488372093,0.6379729594690108,0.3763078248522526,0.6572417341725681],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.23559827725087698,0.6379729594690108,0.309963023255814,0.6572417341725681],"dir":"rtl"},{"str":"زیوادی","boundary":[0.1705810544865199,0.6379729594690108,0.22881284136676627,0.6572417341725681],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7924810077519381,0.67012875657046,0.829921007751938,0.6893975312740174],"dir":"rtl"},{"str":"بيماران","boundary":[0.7291921705426357,0.67012875657046,0.7856786821705427,0.6893975312740174],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.711491291892522,0.67012875657046,0.722415417613802,0.6893975312740174],"dir":"rtl"},{"str":"اطرافيان","boundary":[0.6404182634060578,0.67012875657046,0.7047145389636884,0.6893975312740174],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6185319379844961,0.67012875657046,0.6336263270198994,0.6893975312740174],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.5647896872120128,0.67012875657046,0.6117608635160322,0.6893975312740174],"dir":"rtl"},{"str":"ميآمد.","boundary":[0.5010621916842847,0.67012875657046,0.5580019981568819,0.6893975312740174],"dir":"rtl"},{"str":"توانایي","boundary":[0.7463077519379845,0.7024080714584705,0.8023861240310078,0.7216768461620279],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.6942835658914729,0.7024080714584705,0.7394597731647677,0.7216768461620279],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصان","boundary":[0.6006007751937985,0.7024080714584705,0.6874636111804701,0.7216768461620279],"dir":"rtl"},{"str":"اعصواب","boundary":[0.5233914728682171,0.7024080714584705,0.5935098449612403,0.7216768461620279],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5055238759689923,0.7024080714584705,0.5164892248062015,0.7216768461620279],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.46032922480620153,0.7024080714584705,0.4987215503875969,0.7216768461620279],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4454457364341085,0.7024080714584705,0.4535885144927536,0.7216768461620279],"dir":"ltr"},{"str":"روانپزشوکان","boundary":[0.33521317829457364,0.7024080714584705,0.4454659689922481,0.7216768461620279],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3269688372093023,0.7024080714584705,0.33521325581395345,0.7216768461620279],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.30923633237584935,0.7024080714584705,0.3201799762470309,0.7216768461620279],"dir":"rtl"},{"str":"مغوز","boundary":[0.26516304700878307,0.7024080714584705,0.30244747141357786,0.7216768461620279],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2474592140033477,0.7024080714584705,0.25837418604651163,0.7216768461620279],"dir":"rtl"},{"str":"اعصواب","boundary":[0.17054335064348614,0.7024080714584705,0.24063372093023255,0.7216768461620279],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7729003875968992,0.7345226959643995,0.8294957364341085,0.7537914706679567],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7512962015503876,0.7345226959643995,0.7659759689922481,0.7537914706679567],"dir":"rtl"},{"str":"داروها","boundary":[0.6918166666666666,0.7345226959643995,0.7444317137247758,0.7537914706679567],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6650971317829457,0.7345226959643995,0.6849159603433916,0.7537914706679567],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.6120934108527132,0.7345226959643995,0.6582491058229674,0.7537914706679567],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5939720155038759,0.7345226959643995,0.6051556637819485,0.7537914706679567],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.5396078294573643,0.7345226959643995,0.5870879966608946,0.7537914706679567],"dir":"rtl"},{"str":"بيماریهای","boundary":[0.44036248062015504,0.7345226959643995,0.5327704553972328,0.7537914706679567],"dir":"rtl"},{"str":"اعصاب","boundary":[0.3717950387596899,0.7345226959643995,0.4335384915814941,0.7537914706679567],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35391852713178296,0.7345226959643995,0.3649510450277194,0.7537914706679567],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.30858782945736435,0.7345226959643995,0.34709572495321306,0.7537914706679567],"dir":"rtl"},{"str":"است؛","boundary":[0.2553875968992248,0.7345226959643995,0.3015678294573644,0.7537914706679567],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.22931465116279068,0.7345226959643995,0.24827953488372095,0.7537914706679567],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.1705188136921871,0.7345226959643995,0.22243368597929833,0.7537914706679567],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7924489147286822,0.7668020108524101,0.8298889147286821,0.7860707855559673],"dir":"rtl"},{"str":"هيچ","boundary":[0.7522607751937984,0.7668020108524101,0.7852656589147287,0.7860707855559673],"dir":"rtl"},{"str":"کدام","boundary":[0.708225426356589,0.7668020108524101,0.7449307751937985,0.7860707855559673],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6866212403100775,0.7668020108524101,0.701301007751938,0.7860707855559673],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصان","boundary":[0.5926937984496123,0.7668020108524101,0.6793837984496124,0.7860707855559673],"dir":"rtl"},{"str":"بهداشت","boundary":[0.5173378294573644,0.7668020108524101,0.5852250387596899,0.7860707855559673],"dir":"rtl"},{"str":"رواني","boundary":[0.46389875968992245,0.7668020108524101,0.5105155361883523,0.7860707855559673],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4425394573643411,0.7668020108524101,0.4570528294573643,0.7860707855559673],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.39195736434108525,0.7668020108524101,0.43560108527131786,0.7860707855559673],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسان","boundary":[0.286279457364341,0.7668020108524101,0.3850008527131783,0.7860707855559673],"dir":"rtl"},{"str":"نيوز","boundary":[0.248796511627907,0.7668020108524101,0.2791620930232559,0.7860707855559673],"dir":"rtl"},{"str":"تردیودی","boundary":[0.1705788291544467,0.7668020108524101,0.24185813953488372,0.7860707855559673],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7826503100775195,0.7989166353583389,0.8296679844961241,0.8181854100618962],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد","boundary":[0.733864031007752,0.7989166353583389,0.7757177964467195,0.8181854100618962],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7071717054263565,0.7989166353583389,0.7270151937984497,0.8181854100618962],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.6613784496124031,0.7989166353583389,0.7003531741854463,0.8181854100618962],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6349037984496124,0.7989166353583389,0.6545409880517651,0.8181854100618962],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.5838319379844961,0.7989166353583389,0.6279856181746166,0.8181854100618962],"dir":"rtl"},{"str":"دهندههای","boundary":[0.49474131782945735,0.7989166353583389,0.5769501194497288,0.8181854100618962],"dir":"rtl"},{"str":"عصبي","boundary":[0.4363229457364341,0.7989166353583389,0.48793899224806203,0.8181854100618962],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4186190118538603,0.7989166353583389,0.42954502311676573,0.8181854100618962],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.3991910756460811,0.7989166353583389,0.41184108923419194,0.8181854100618962],"dir":"rtl"},{"str":"آسويبهوای","boundary":[0.29170558139534886,0.7989166353583389,0.3923705863114644,0.8181854100618962],"dir":"rtl"},{"str":"سواختاری","boundary":[0.20102324075623224,0.7989166353583389,0.28479441860465116,0.8181854100618962],"dir":"rtl"},{"str":"بوه","boundary":[0.17057588464112433,0.7989166353583389,0.19421479797557306,0.8181854100618962],"dir":"rtl"},{"str":"تناسب","boundary":[0.7755564809807103,0.8310312598642677,0.8299921705426355,0.850300034567825],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.7395961149841236,0.8310312598642677,0.7685996124031007,0.850300034567825],"dir":"rtl"},{"str":"انتقالدهنده","boundary":[0.6417707516766832,0.8310312598642677,0.732809355365157,0.850300034567825],"dir":"rtl"},{"str":"عصبي","boundary":[0.5830627906976743,0.8310312598642677,0.6346788372093021,0.850300034567825],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5653588568151006,0.8310312598642677,0.5762848680780059,0.850300034567825],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5458948837209301,0.8310312598642677,0.5585809341954321,0.850300034567825],"dir":"rtl"},{"str":"مکان","boundary":[0.49825139534883717,0.8310312598642677,0.5391192077990113,0.850300034567825],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4805653488372093,0.8310312598642677,0.49148032088037324,0.850300034567825],"dir":"rtl"},{"str":"وسعت","boundary":[0.4171233802055165,0.8310312598642677,0.4737942743687454,0.850300034567825],"dir":"rtl"},{"str":"آسيب","boundary":[0.36178762313559004,0.8310312598642677,0.410256511627907,0.850300034567825],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3436753488372093,0.8310312598642677,0.3550237598151557,0.850300034567825],"dir":"rtl"},{"str":"تغييرات","boundary":[0.27252302325581396,0.8310312598642677,0.336886004793183,0.850300034567825],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناختي","boundary":[0.17053021903731747,0.8310312598642677,0.265743697929977,0.850300034567825],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16937,0.18077,0.83002,0.8503],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/44f454169613deb1e8a27163d90b7a1b.jpg","blurred":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/ec48b40f8312122a89277dfe0b7ca06b.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17051,0.09828,0.16997,0.16073]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7857751937984496,0.09827756483826036,0.8050775193798448,0.11194686655104033],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.8136821705426357,0.09977264471309567,0.8300274418604652,0.11344194642587567],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7234180231140448,0.09977264471309567,0.7771847286821706,0.11344194642587567],"dir":"rtl"},{"str":"اعصاب","boundary":[0.6736877483417247,0.09977264471309567,0.7192528438894655,0.11344194642587567],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6621201105368936,0.09977264471309567,0.6694584496124031,0.11344194642587567],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.6278649017274003,0.09977264471309567,0.6579573018949182,0.11344194642587567],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6163083483308013,0.09977264471309567,0.623654031007752,0.11344194642587567],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.5846634078596868,0.09977264471309567,0.6120726356589147,0.11344194642587567],"dir":"rtl"},{"str":"موثر","boundary":[0.5515276516832388,0.09977264471309567,0.5804747286821705,0.11344194642587567],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5350571553882912,0.09977264471309567,0.547353211164982,0.11344194642587567],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.5008333333333334,0.09977264471309567,0.530889212213492,0.11344194642587567],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.50083,0.09828,0.83003,0.11344],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"همراه","boundary":[0.7838130232558139,0.14383319223141736,0.8292797674418605,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.7315439534883721,0.14383319223141736,0.7767930232558139,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7090146511627907,0.14383319223141736,0.7247086069090088,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6753295348837209,0.14383319223141736,0.702179197372395,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.6193872093023255,0.14383319223141736,0.6683095348837209,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"هرگونه","boundary":[0.5529420930232558,0.14383319223141736,0.6124488372093023,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"ابداعي","boundary":[0.4925374418604652,0.14383319223141736,0.5460883806574873,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"اعم","boundary":[0.4572197674418605,0.14383319223141736,0.4856929313142239,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.43586046511627907,0.14383319223141736,0.4503738372093023,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"داروهوا","boundary":[0.3680276744186047,0.14383319223141736,0.42903593873337786,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.36201441860465117,0.14383319223141736,0.3679732558139535,0.16310196693497467],"dir":"ltr"},{"str":"اسوتفاده","boundary":[0.28981653445105465,0.14383319223141736,0.35499441860465114,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.26862099796793865,0.14383319223141736,0.28300471725256904,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"الکترودهوا،","boundary":[0.1705980319525865,0.14383319223141736,0.261848024384737,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"شيوههای","boundary":[0.7552907751937985,0.17611250711942789,0.8299491472868217,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"پسخوراندی","boundary":[0.6402567441860465,0.17611250711942789,0.7484148313701802,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6221353488372093,0.17611250711942789,0.6333189971152818,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5933206976744186,0.17611250711942789,0.6149520930232558,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"فناوری","boundary":[0.5282360465116279,0.17611250711942789,0.5864869459773595,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5013260465116279,0.17611250711942789,0.5212941860465116,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"ممکون","boundary":[0.43648627906976745,0.17611250711942789,0.4943315648403626,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"اسوت","boundary":[0.3807072093023256,0.17611250711942789,0.4295680987947717,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.35423255813953486,0.17611250711942789,0.37386974774168746,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"آینوده","boundary":[0.2991881395348837,0.17611250711942789,0.3473342319954989,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"اتفواف","boundary":[0.24226627906976744,0.17611250711942789,0.29235860465116276,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"بيفتود","boundary":[0.18839186046511627,0.17611250711942789,0.23543495806816156,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1705385163289291,0.17611250711942789,0.18145348837209305,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"بتواند","boundary":[0.7850235658914728,0.20822713162535686,0.829864496124031,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.757841472868217,0.20822713162535686,0.7780033972387724,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.7060077519379845,0.20822713162535686,0.7509266221571401,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثرتر","boundary":[0.646401007751938,0.20822713162535686,0.6985068217054263,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6278192248062014,0.20822713162535686,0.6387845736434108,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":"پایدارتر","boundary":[0.5579185271317828,0.20822713162535686,0.6206980402131782,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":"مکانيسمهای","boundary":[0.44751689922480614,0.20822713162535686,0.5509762908381356,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":"زیست","boundary":[0.3863939534883721,0.20822713162535686,0.440597460433975,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":"شيميایي","boundary":[0.31249348837209306,0.20822713162535686,0.37941540185564526,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":"هماینود","boundary":[0.24234790697674422,0.20822713162535686,0.30506534883720926,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":"حوالات","boundary":[0.17054335064348614,0.20822713162535686,0.23542179021097404,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناختي","boundary":[0.7346124031007752,0.2403417561312857,0.8299265891472867,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.6924946140964853,0.2403417561312857,0.7278098449612403,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.6500015503875969,0.2403417561312857,0.685618527131783,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"شود،","boundary":[0.6021746563096342,0.2403417561312857,0.6431992248062015,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5809820121225784,0.2403417561312857,0.5953514860124633,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.530639862033703,0.2403417561312857,0.5742236434108527,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"آرمانهای","boundary":[0.44449550387596903,0.2403417561312857,0.5238185249218957,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.39340524541109373,0.2403417561312857,0.4376115503875969,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.3412559901338971,0.2403417561312857,0.38651248062015503,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.7602744961240311,0.2726210710192962,0.8024489147286821,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"طوری","boundary":[0.7012303100775193,0.2726210710192962,0.7526286821705427,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6740754263565891,0.2726210710192962,0.6941837984496123,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"روانپزشکان","boundary":[0.5643217054263566,0.2726210710192962,0.666667519379845,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.545892480620155,0.2726210710192962,0.5568578294573643,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"نورولوژیست","boundary":[0.43125968992248065,0.2726210710192962,0.5388931004158919,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.41289581395348834,0.2726210710192962,0.4304186046511627,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.3666672093023256,0.2726210710192962,0.4053588372093024,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"عوامول","boundary":[0.30019488372093023,0.2726210710192962,0.35979455363840956,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"روانشوناختي","boundary":[0.18888162790697674,0.2726210710192962,0.2932718067978533,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1705385163289291,0.2726210710192962,0.18145348837209305,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"مباني","boundary":[0.7875866666666667,0.3047768681207455,0.8293801550387597,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"غير","boundary":[0.7529492248062015,0.3047768681207455,0.780752128020166,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"زیسوتي","boundary":[0.6837015503875968,0.3047768681207455,0.7461029423551364,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6623422480620155,0.3047768681207455,0.6768556201550388,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6358675968992248,0.3047768681207455,0.6555047865013774,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"ایاواد","boundary":[0.5778573643410853,0.3047768681207455,0.6288748062015503,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5599808527131782,0.3047768681207455,0.5710133706091147,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"درموان","boundary":[0.49723620155038756,0.3047768681207455,0.5531437326275302,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"بيمواریهوای","boundary":[0.38127860465116276,0.3047768681207455,0.4903803143502411,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"روانشوناختي","boundary":[0.2704279069767442,0.3047768681207455,0.37445327881420903,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2525513953488372,0.3047768681207455,0.26358391324477365,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"همچنوين","boundary":[0.17053809188618457,0.3047768681207455,0.24561302325581394,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"عضوی","boundary":[0.7713386322068798,0.337056183008756,0.8299040310077519,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرفتهاند","boundary":[0.6833582170542636,0.337056183008756,0.7645424385295542,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6773449612403101,0.337056183008756,0.6833037984496124,0.3563249577123133],"dir":"ltr"},{"str":"روانشناسان","boundary":[0.5726877519379844,0.337056183008756,0.6710861240310078,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.5447517829457363,0.337056183008756,0.566546434108527,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":"مباني","boundary":[0.49615596899224806,0.337056183008756,0.5379494573643411,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":"زیستي","boundary":[0.435929443843519,0.337056183008756,0.489391527649858,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":"حالات","boundary":[0.37322465116279063,0.337056183008756,0.4290853488372092,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.355523772512677,0.337056183008756,0.36644789823395696,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.27252302325581396,0.337056183008756,0.34874701958384335,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناختي","boundary":[0.17053021903731747,0.337056183008756,0.265743697929977,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8155196124031008,0.3691708075146849,0.829940542635659,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7841472868217054,0.3691708075146849,0.8085251307318355,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرند","boundary":[0.7299944961240309,0.3691708075146849,0.7834335658914728,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7118731007751937,0.3691708075146849,0.7230567490532662,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6672498449612404,0.3691708075146849,0.7050122065848566,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.6154161240310076,0.3691708075146849,0.6603079844961239,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5931589147286822,0.3691708075146849,0.6083996816637574,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"بيماران","boundary":[0.529185503875969,0.3691708075146849,0.585672015503876,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5075813178294574,0.3691708075146849,0.5222610852713179,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"تاوویز","boundary":[0.4413538759689923,0.3691708075146849,0.5006156176161944,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"دارویوي","boundary":[0.36835131782945735,0.3691708075146849,0.4344953874274785,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصوان","boundary":[0.26585271317829456,0.3691708075146849,0.3611136434108527,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"اعصواب","boundary":[0.18839186046511627,0.3691708075146849,0.25851023255813954,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1705385163289291,0.3691708075146849,0.18145348837209305,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.7914835658914728,0.4014501224026954,0.8298758914728682,0.42071889710625276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7737521335420545,0.4014501224026954,0.7846951155279895,0.42071889710625276],"dir":"rtl"},{"str":"مغز","boundary":[0.7382349612403101,0.4014501224026954,0.7669636831785712,0.42071889710625276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7204821925888352,0.4014501224026954,0.7314383423078924,0.42071889710625276],"dir":"rtl"},{"str":"اعصاب","boundary":[0.6521897655559024,0.4014501224026954,0.7136855736564174,0.42071889710625276],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5887210802301801,0.4014501224026954,0.6453931466234847,0.42071889710625276],"dir":"rtl"},{"str":"مينمایند.","boundary":[0.5043180056377731,0.4014501224026954,0.5819437938840538,0.42071889710625276],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصان","boundary":[0.7157751937984496,0.43356474690862423,0.8024651937984496,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"اعوصاب","boundary":[0.6378341085271317,0.43356474690862423,0.708339457364341,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6194950387596899,0.43356474690862423,0.6308130251552169,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.5737017829457365,0.43356474690862423,0.6126026161507264,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"بوه","boundary":[0.5426015503875968,0.43356474690862423,0.5666845487264673,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"طوور","boundary":[0.4926180620155039,0.43356474690862423,0.5357243505565439,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"گووسترده","boundary":[0.40766457364341085,0.43356474690862423,0.4856510485516116,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3858427131782946,0.43356474690862423,0.40067038759689927,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"دانووش","boundary":[0.3169948062015504,0.43356474690862423,0.3788166268869849,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"روانشووناسي","boundary":[0.19745255813953488,0.43356474690862423,0.3101023835925869,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1705258105721907,0.43356474690862423,0.19037768528943586,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"سببشناسي","boundary":[0.7312410852713177,0.46584406179663485,0.8298942635658916,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7133645736434107,0.46584406179663485,0.7243970915393472,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"همچنين","boundary":[0.6399266666666665,0.46584406179663485,0.7064262015503875,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.5858073643410853,0.46584406179663485,0.6330916637806369,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.5025741085271318,0.46584406179663485,0.5788891840660896,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناختي","boundary":[0.4005124997628718,0.46584406179663485,0.49579478320129483,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"بهره","boundary":[0.36054278565653686,0.46584406179663485,0.3937215240016901,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"ميبرند","boundary":[0.29608480620155037,0.46584406179663485,0.3537654993104104,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"(اگرچه","boundary":[0.23004882912032357,0.46584406179663485,0.28930726140551527,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"دانوش","boundary":[0.17058197987557933,0.46584406179663485,0.22322875834175937,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8168451162790696,0.49798613469957725,0.8210081395348836,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.795295348837209,0.49798613469957725,0.7961388372093021,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7832416279069765,0.49798613469957725,0.7885474418604649,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.7732558139534882,0.49798613469957725,0.7764937209302323,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.7490939534883718,0.49798613469957725,0.7665623255813951,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.7331220930232556,0.49798613469957725,0.73543488372093,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7261837209302323,0.49798613469957725,0.7262653488372092,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7032190697674416,0.49798613469957725,0.7130144186046509,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6862948837209301,0.49798613469957725,0.6895327906976743,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6728262790697673,0.49798613469957725,0.6794381395348836,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6642553488372092,0.49798613469957725,0.666023953488372,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6526641860465116,0.49798613469957725,0.6575890697674418,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6361753488372092,0.49798613469957725,0.6459706976744185,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.619740930232558,0.49798613469957725,0.6224346511627905,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6097551162790696,0.49798613469957725,0.6129930232558138,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.596803488372093,0.49798613469957725,0.5985720930232558,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5898651162790696,0.49798613469957725,0.5899467441860463,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5798793023255813,0.49798613469957725,0.5831172093023254,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5722334883720929,0.49798613469957725,0.5731586046511625,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5557990697674416,0.49798613469957725,0.5584927906976742,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5458132558139533,0.49798613469957725,0.5490511627906974,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.538167441860465,0.49798613469957725,0.539010930232558,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5295965116279069,0.49798613469957725,0.5313651162790696,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5226581395348836,0.49798613469957725,0.5227397674418603,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5096520930232558,0.49798613469957725,0.5158558139534882,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.4922653488372092,0.49798613469957725,0.4959113953488371,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47768116279069767,0.49798613469957725,0.4794497674418604,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.46655255813953483,0.49798613469957725,0.4709332558139534,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4501181395348837,0.49798613469957725,0.4528118604651163,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4357516279069768,0.49798613469957725,0.43898953488372094,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4248406976744186,0.49798613469957725,0.4290037209302326,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4104741860465116,0.49798613469957725,0.4122427906976744,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.39398534883720926,0.49798613469957725,0.40378069767441854,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.36827255813953486,0.49798613469957725,0.376,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3597016279069767,0.49798613469957725,0.3614702325581395,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.33673697674418607,0.49798613469957725,0.34696767441860465,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.32351325581395346,0.49798613469957725,0.32993465116279075,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.3023716279069767,0.49798613469957725,0.3167925581395349,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.2854474418604651,0.49798613469957725,0.28868534883720925,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27453651162790693,0.49798613469957725,0.2786995348837209,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.25021139534883724,0.49798613469957725,0.2587279069767442,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24164046511627904,0.49798613469957725,0.24340906976744184,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.22868883720930236,0.49798613469957725,0.22877046511627908,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.21429511627906978,0.49798613469957725,0.22202255813953486,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.19179302325581396,0.49798613469957725,0.20158837209302327,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.17486883720930232,0.49798613469957725,0.17810674418604652,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"ندارند)","boundary":[0.7714470542635659,0.5301007592055061,0.8296477519379843,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7654337984496125,0.5301007592055061,0.7713926356589148,0.5493695339090635],"dir":"ltr"},{"str":"لازم","boundary":[0.7247558914728682,0.5301007592055061,0.7585157870590097,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6771124031007751,0.5301007592055061,0.7172461240310077,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.6312984496124031,0.5301007592055061,0.6696907751937984,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"شناسان","boundary":[0.5705870542635658,0.5301007592055061,0.6304475193798449,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"نيوز","boundary":[0.5325245736434109,0.5301007592055061,0.5628901550387597,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5107027131782946,0.5301007592055061,0.5255303875968992,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"مکانيسوم","boundary":[0.4273062015503876,0.5301007592055061,0.5037604768846472,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.4004680620155039,0.5301007592055061,0.42656178294573643,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.382128992248062,0.5301007592055061,0.39344697864358896,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"درموانهوای","boundary":[0.2755432558139535,0.5301007592055061,0.37525707765816135,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"زیسوتي","boundary":[0.2060779069767442,0.5301007592055061,0.26860905962354886,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"کوه","boundary":[0.1706360238598611,0.5301007592055061,0.19920932497734825,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"روانپزشکان","boundary":[0.7276356589147286,0.5623800740935166,0.8299814728682171,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"بهره","boundary":[0.6868691472868217,0.5623800740935166,0.7201189147286822,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6552519379844961,0.5623800740935166,0.6797593719616345,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"برند","boundary":[0.6206641085271317,0.5623800740935166,0.6541587596899224,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"مطلع","boundary":[0.5718778294573642,0.5623800740935166,0.6135543332019444,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"باشوند.","boundary":[0.5066299224806201,0.5623800740935166,0.5647131523922142,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.47969271317829454,0.5623800740935166,0.4996729985905567,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"حوال","boundary":[0.42881131782945736,0.5623800740935166,0.4727665964125244,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"حاضور","boundary":[0.3630192248062015,0.5623800740935166,0.42194939740567183,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.33629968992248055,0.5623800740935166,0.3561185184829264,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"دورههوای","boundary":[0.2470006976744186,0.5623800740935166,0.32940232186789214,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"آمووزش","boundary":[0.17053998493055839,0.5623800740935166,0.24014126967471144,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"رسمي","boundary":[0.7783333333333333,0.5944946985994456,0.8299221705426357,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.7327519379844961,0.5944946985994456,0.7711442635658915,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"شناسان","boundary":[0.6722026356589147,0.5944946985994456,0.7320631007751938,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.6164003100775194,0.5944946985994456,0.6649961240310078,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"فرایندهای","boundary":[0.5269450387596899,0.5944946985994456,0.6092170542635659,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"زیستي","boundary":[0.46605062015503873,0.5944946985994456,0.5200795727799524,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"همایند","boundary":[0.40474806201550384,0.5944946985994456,0.4588673643410852,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"حالات","boundary":[0.34144418604651167,0.5944946985994456,0.39730488372093026,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناختي","boundary":[0.23921883720930232,0.5944946985994456,0.3346188602095579,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"بهناوار","boundary":[0.1705258105721907,0.5944946985994456,0.2323341590179627,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8186949612403102,0.6267740134874561,0.8296603100775195,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"نابهناار","boundary":[0.7464542635658915,0.6267740134874561,0.8111307751937985,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"واحدهای","boundary":[0.6611531007751938,0.6267740134874561,0.7395740062675245,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"تقریباً","boundary":[0.6095914728682171,0.6267740134874561,0.6542625424345587,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.5456768217054264,0.6267740134874561,0.6025723400969766,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"پيش","boundary":[0.5012984496124031,0.6267740134874561,0.538777199178526,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"بيني","boundary":[0.4674680620155039,0.6267740134874561,0.5005001550387597,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.42564736434108524,0.6267740134874561,0.4605532641196013,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"است؛","boundary":[0.3719573643410853,0.6267740134874561,0.41813759689922486,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"ولي","boundary":[0.3331715503875969,0.6267740134874561,0.36465271317829456,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.2774196899224806,0.6267740134874561,0.3262910371558407,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"درموانهوای","boundary":[0.17056976744186048,0.6267740134874561,0.27054777533257995,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.7721130232558141,0.6589298105889053,0.8292797674418606,0.6781985852924627],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.688662093023256,0.6589298105889053,0.7650624376167036,0.6781985852924627],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناختي","boundary":[0.5861918604651163,0.6589298105889053,0.6817850166112958,0.6781985852924627],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.5457588372093024,0.6589298105889053,0.5790086046511629,0.6781985852924627],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5190393023255815,0.6589298105889053,0.5388581308860274,0.6781985852924627],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.4688653488372093,0.6589298105889053,0.5120813380700492,0.6781985852924627],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسي","boundary":[0.37918348837209304,0.6589298105889053,0.4619234883720931,0.6781985852924627],"dir":"rtl"},{"str":"ارشد","boundary":[0.33085976744186046,0.6589298105889053,0.37225906976744183,0.6781985852924627],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31273837209302324,0.6589298105889053,0.32392202037109585,0.6781985852924627],"dir":"rtl"},{"str":"دکترای","boundary":[0.2478713953488372,0.6589298105889053,0.30589297564471324,0.6781985852924627],"dir":"rtl"},{"str":"بواليني","boundary":[0.18839186046511627,0.6589298105889053,0.24098671715749762,0.6781985852924627],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1705385163289291,0.6589298105889053,0.18145348837209305,0.6781985852924627],"dir":"rtl"},{"str":"بعضاً","boundary":[0.7898784038291452,0.6912091254769159,0.8298310852713178,0.7104779001804732],"dir":"rtl"},{"str":"عمومي","boundary":[0.724736420587705,0.6912091254769159,0.7830690546797774,0.7104779001804732],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.6847734331782945,0.6912091254769159,0.7179736434108527,0.7104779001804732],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6482383834284042,0.6912091254769159,0.6779590145736434,0.7104779001804732],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.598437579498148,0.6912091254769159,0.6414521010677198,0.7104779001804732],"dir":"rtl"},{"str":"درسي","boundary":[0.5421310352432224,0.6912091254769159,0.5916405558073072,0.7104779001804732],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.50104982405578,0.6912091254769159,0.5353340115523815,0.7104779001804732],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود.","boundary":[0.42986434108527133,0.6912091254769159,0.49425280036493924,0.7104779001804732],"dir":"rtl"},{"str":"برخلاف","boundary":[0.7343537984496125,0.7233237499828448,0.8025403100775195,0.742592524686402],"dir":"rtl"},{"str":"روانپزشکان","boundary":[0.6250193798449613,0.7233237499828448,0.7271326356589146,0.742592524686402],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5978557364341085,0.7233237499828448,0.6176368992248061,0.742592524686402],"dir":"rtl"},{"str":"ممنوعيتي","boundary":[0.5141599224806201,0.7233237499828448,0.5910174050576976,0.742592524686402],"dir":"rtl"},{"str":"بورای","boundary":[0.46093852713178296,0.7233237499828448,0.50730502869535,0.742592524686402],"dir":"rtl"},{"str":"ارائوه","boundary":[0.411009457364341,0.7233237499828448,0.454103042581676,0.742592524686402],"dir":"rtl"},{"str":"درموانهوای","boundary":[0.3043851162790698,0.7233237499828448,0.40417233727869306,0.742592524686402],"dir":"rtl"},{"str":"غيور","boundary":[0.26114953488372095,0.7233237499828448,0.297552691911916,0.742592524686402],"dir":"rtl"},{"str":"دارویوي","boundary":[0.18839186046511627,0.7233237499828448,0.2543207796740346,0.742592524686402],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1705385163289291,0.7233237499828448,0.18145348837209305,0.742592524686402],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناختيها","boundary":[0.7164591472868217,0.7556030648708555,0.8299265891472867,0.7748718395744127],"dir":"rtl"},{"str":"ندارند","boundary":[0.6587142635658915,0.7556030648708555,0.7087793798449612,0.7748718395744127],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6314331782945736,0.7556030648708555,0.6512143410852712,0.7748718395744127],"dir":"rtl"},{"str":"آمووزش","boundary":[0.5549478294573643,0.7556030648708555,0.6245737502948664,0.7748718395744127],"dir":"rtl"},{"str":"رسومي","boundary":[0.4875775968992248,0.7556030648708555,0.5480136332669596,0.7748718395744127],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.4471445736434108,0.7556030648708555,0.4807012323999367,0.7748718395744127],"dir":"rtl"},{"str":"بورای","boundary":[0.3939231782945737,0.7556030648708555,0.44028967985814077,0.7748718395744127],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.36698596899224806,0.7556030648708555,0.3870091101984942,0.7748718395744127],"dir":"rtl"},{"str":"ندیوده","boundary":[0.30660852713178294,0.7556030648708555,0.3596938759689922,0.7748718395744127],"dir":"rtl"},{"str":"انود","boundary":[0.275053488372093,0.7556030648708555,0.30582720930232554,0.7748718395744127],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2690402325581395,0.7556030648708555,0.2749990697674419,0.7748718395744127],"dir":"ltr"},{"str":"(کوه","boundary":[0.2253693023255814,0.7556030648708555,0.26185697674418607,0.7748718395744127],"dir":"rtl"},{"str":"عمولاً","boundary":[0.17053870659445686,0.7556030648708555,0.21850285039715334,0.7748718395744127],"dir":"rtl"},{"str":"روانپزشکان","boundary":[0.7278682170542635,0.7877176893767841,0.8299814728682171,0.8069864640803414],"dir":"rtl"},{"str":"زیادی","boundary":[0.6707286821705426,0.7877176893767841,0.7204672868217055,0.8069864640803414],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.5989505426356588,0.7877176893767841,0.6638190383457515,0.8069864640803414],"dir":"rtl"},{"str":"علاقهمندی","boundary":[0.5023920155038759,0.7877176893767841,0.5920725756260352,0.8069864640803414],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4684620155038759,0.7877176893767841,0.49550686939997973,0.8069864640803414],"dir":"rtl"},{"str":"نووع","boundary":[0.42359387596899223,0.7877176893767841,0.4615930412946163,0.8069864640803414],"dir":"rtl"},{"str":"خودمات","boundary":[0.3443603875968992,0.7877176893767841,0.41672346523619075,0.8069864640803414],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3227562015503876,0.7877176893767841,0.3374359689922481,0.8069864640803414],"dir":"rtl"},{"str":"ارائوه","boundary":[0.27258224806201553,0.7877176893767841,0.3158780840405087,0.8069864640803414],"dir":"rtl"},{"str":"مويدهنود)","boundary":[0.17652488372093023,0.7877176893767841,0.26571559788883387,0.8069864640803414],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.17051162790697674,0.7877176893767841,0.17647046511627906,0.8069864640803414],"dir":"ltr"},{"str":"روانشناسان","boundary":[0.7313182170542635,0.8199970042647948,0.8299814728682171,0.8392657789683521],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6867545736434109,0.8199970042647948,0.7241945736434108,0.8392657789683521],"dir":"rtl"},{"str":"تاویز","boundary":[0.629342945736434,0.8199970042647948,0.6799076913442335,0.8392657789683521],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.5875222480620155,0.8199970042647948,0.6225184193535328,0.8392657789683521],"dir":"rtl"},{"str":"ممنوعيت","boundary":[0.50442806046829,0.8199970042647948,0.5807290572061098,0.8392657789683521],"dir":"rtl"},{"str":"دارند؛","boundary":[0.4498643410852713,0.8199970042647948,0.4976431410424254,0.8392657789683521],"dir":"rtl"},{"str":"امّا","boundary":[0.4239155813953488,0.8199970042647948,0.4428260465116279,0.8392657789683521],"dir":"rtl"},{"str":"عدم","boundary":[0.3835319583137859,0.8199970042647948,0.4170588372093023,0.8392657789683521],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاع","boundary":[0.33110465116279075,0.8199970042647948,0.3767230983178072,0.8392657789683521],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناس","boundary":[0.2418763007677757,0.8199970042647948,0.32432532583695384,0.8392657789683521],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.220716511627907,0.8199970042647948,0.23509431706909983,0.8392657789683521],"dir":"rtl"},{"str":"توأثير","boundary":[0.1705502579038641,0.8199970042647948,0.21394938566142183,0.8392657789683521],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17051,0.14383,0.82998,0.83927],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/384c504128e556b4f0523341c1087769.jpg","blurred":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/7e9e8f2876994bf766e1bc195788dcfc.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17049,0.10124,0.16995,0.26334]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.2195736434108527,0.10273707159056598,0.26039806201550386,0.11640637330334598],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.17051162790697674,0.10273707159056598,0.18799573643410852,0.11640637330334598],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.19190697674418605,0.10124199171573067,0.2112093023255814,0.11491129342851064],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17051,0.10124,0.2604,0.11641],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"انواع","boundary":[0.7919989147286822,0.14383319223141736,0.8298198449612404,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"داروها","boundary":[0.7325193798449613,0.14383319223141736,0.7851344269030704,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7142598449612404,0.14383319223141736,0.7252251937984496,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.6733914728682171,0.14383319223141736,0.7070221705426357,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.6308072868217055,0.14383319223141736,0.6661793798449613,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6074967441860464,0.14383319223141736,0.6231148837209302,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"حوالات","boundary":[0.5359090697674418,0.14383319223141736,0.600313488372093,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"روانوي","boundary":[0.47362697674418597,0.14383319223141736,0.5290319933554817,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.46761372093023257,0.14383319223141736,0.47357255813953486,0.16310196693497467],"dir":"ltr"},{"str":"توانوایي","boundary":[0.3958355813953488,0.14383319223141736,0.4607346773911523,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3777141860465116,0.14383319223141736,0.3888978343245842,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"مهوارت","boundary":[0.3064258139534884,0.14383319223141736,0.3708349980291683,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.2841141860465117,0.14383319223141736,0.2995733483800926,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.26275488372093025,0.14383319223141736,0.27726825581395353,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"بوه","boundary":[0.23211720930232557,0.14383319223141736,0.25589649501661127,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"عنووان","boundary":[0.1705915001114496,0.14383319223141736,0.22529315105134112,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"متخصص","boundary":[0.7518351937984495,0.17611250711942789,0.8296537984496124,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"بهداشت","boundary":[0.6770096124031008,0.17611250711942789,0.74495051560711,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"رواني","boundary":[0.6235705426356588,0.17611250711942789,0.6701873191340888,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"بهشدت","boundary":[0.5534962015503876,0.17611250711942789,0.6166858644443193,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"محدود","boundary":[0.4893638759689922,0.17611250711942789,0.5466170135330443,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"مينماید.","boundary":[0.4105236434108527,0.17611250711942789,0.4824846879516489,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناس","boundary":[0.3141532558139534,0.17611250711942789,0.3966790697674419,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.27679488372093025,0.17611250711942789,0.30726857762261384,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.25560498032575196,0.17611250711942789,0.27000324801734743,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"داروهوای","boundary":[0.1705607017036356,0.17611250711942789,0.24881334462216917,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.795567441860465,0.20822713162535686,0.8293613953488371,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7314623255813953,0.20822713162535686,0.7880576744186045,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7131232558139534,0.20822713162535686,0.7244412422094804,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":"سوء","boundary":[0.6708127906976743,0.20822713162535686,0.7062142967812494,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6067076744186046,0.20822713162535686,0.6633030232558139,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5797704651162789,0.20822713162535686,0.5997507505285411,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.534466976744186,0.20822713162535686,0.5722879069767441,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.4507711627906977,0.20822713162535686,0.5272674350704465,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":"روانشوناختي","boundary":[0.33945790697674416,0.20822713162535686,0.44384808586762076,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3211188372093023,0.20822713162535686,0.33243682360482923,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":"حوالات","boundary":[0.24928627906976744,0.20822713162535686,0.31369069767441865,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":"عوادی","boundary":[0.18888162790697674,0.20822713162535686,0.24230456726523403,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1705385163289291,0.20822713162535686,0.18145348837209305,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7640456589147288,0.2403417561312857,0.829810542635659,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.7085658914728682,0.2403417561312857,0.7571072868217054,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6640507751937984,0.2403417561312857,0.7014975193798451,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"مطلع","boundary":[0.6155615503875969,0.2403417561312857,0.656892480620155,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.5653875968992248,0.2403417561312857,0.6086768721962573,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5317705489458024,0.2403417561312857,0.5585659556749102,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهي","boundary":[0.473815955471426,0.2403417561312857,0.5249489077214878,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"حداقل","boundary":[0.4126144624199528,0.2403417561312857,0.4670531782945737,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"ميتواند","boundary":[0.3417301388785695,0.2403417561312857,0.4058472262114902,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3153714692396503,0.2403417561312857,0.33491151379498224,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"مواقعي","boundary":[0.2514526996574725,0.2403417561312857,0.3085820085766122,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.22487953488372092,0.2403417561312857,0.24466069767441861,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"بيموار","boundary":[0.1705258105721907,0.2403417561312857,0.21810183756293888,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.8018085271317829,0.2726210710192962,0.8293443410852712,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.779768992248062,0.2726210710192962,0.7949238489404433,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.7379482945736434,0.2726210710192962,0.7729444658651607,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.6975152713178294,0.2726210710192962,0.7311091499092635,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.6752036434108527,0.2726210710192962,0.6906628057444336,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6538443410852712,0.2726210710192962,0.6683577131782945,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"ارجاع","boundary":[0.5987455038759689,0.2726210710192962,0.6469261608102755,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"دهد.","boundary":[0.5534148062015505,0.2726210710192962,0.5918636853412018,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5269401550387597,0.2726210710192962,0.5465773446409123,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"مواقعي","boundary":[0.4627806201550388,0.2726210710192962,0.520118349716295,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.43608829457364345,0.2726210710192962,0.4559317829457364,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"بيمار","boundary":[0.3900933476997167,0.2726210710192962,0.42927624675463766,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.3679459927888949,0.2726210710192962,0.38328129988071097,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.3263259689922481,0.2726210710192962,0.361154213448711,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.2609479829700581,0.2726210710192962,0.319529920549193,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"موينمایود","boundary":[0.17059221736127103,0.2726210710192962,0.254151934527003,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.8134711627906978,0.3047768681207455,0.8167090697674418,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.7849558139534883,0.3047768681207455,0.7934723255813954,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.7691744186046512,0.3047768681207455,0.7780990697674419,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.7334213953488372,0.3047768681207455,0.7564948837209302,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.7070011627906976,0.3047768681207455,0.7147286046511628,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6893967441860465,0.3047768681207455,0.6943216279069767,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6824583720930232,0.3047768681207455,0.6825399999999999,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6620513953488372,0.3047768681207455,0.6718467441860465,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6444197674418605,0.3047768681207455,0.6476576744186046,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6335088372093023,0.3047768681207455,0.6376718604651163,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6071158139534883,0.3047768681207455,0.611496511627907,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5936472093023255,0.3047768681207455,0.6002590697674418,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5850762790697674,0.3047768681207455,0.5868448837209302,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.5611593023255814,0.3047768681207455,0.5783555813953489,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.539146976744186,0.3047768681207455,0.5409155813953488,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5322086046511627,0.3047768681207455,0.5322902325581395,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.507883488372093,0.3047768681207455,0.5131893023255812,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4978976744186046,0.3047768681207455,0.5011355813953488,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4869867441860464,0.3047768681207455,0.4911497674418604,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4710148837209301,0.3047768681207455,0.4763206976744185,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"ژ","boundary":[0.4610290697674418,0.3047768681207455,0.464266976744186,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.43991465116279066,0.3047768681207455,0.4484311627906976,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43134372093023254,0.3047768681207455,0.4331123255813953,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.40903209302325577,0.3047768681207455,0.4246774418604651,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.39395813953488373,0.3047768681207455,0.3948016279069767,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.38397232558139527,0.3047768681207455,0.3871286046511627,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37540139534883715,0.3047768681207455,0.37716999999999995,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3684630232558139,0.3047768681207455,0.36854465116279067,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.3480560465116279,0.3047768681207455,0.3576881395348837,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.31864279069767437,0.3047768681207455,0.32356767441860457,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31007186046511626,0.3047768681207455,0.31184046511627905,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.30313348837209303,0.3047768681207455,0.3032151162790698,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.2931476744186046,0.3047768681207455,0.2963855813953488,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.26855046511627906,0.3047768681207455,0.2722237209302325,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25997953488372094,0.3047768681207455,0.26174813953488374,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2530411627906977,0.3047768681207455,0.25312279069767446,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.2453953488372093,0.3047768681207455,0.24632046511627906,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.22751883720930233,0.3047768681207455,0.2311920930232558,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21894790697674418,0.3047768681207455,0.22071651162790698,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.20781930232558138,0.3047768681207455,0.2122,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.1983232558139535,0.3047768681207455,0.20101697674418606,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.1888272093023256,0.3047768681207455,0.19152093023255817,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17048813953488373,0.3047768681207455,0.17465116279069767,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7639638759689921,0.337056183008756,0.8297287596899223,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.708568346884601,0.337056183008756,0.7571615503875968,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":"داروی","boundary":[0.6495487596899224,0.337056183008756,0.7017782425133772,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6035195590186205,0.337056183008756,0.6427557843842403,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.5381798769634842,0.337056183008756,0.5967265837129385,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":"بيمار","boundary":[0.49239829119234574,0.337056183008756,0.5313887394175847,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.44958759689922473,0.337056183008756,0.4856399224806201,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.42845329018759304,0.337056183008756,0.4428137806454967,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":"بداند.","boundary":[0.3766048273431994,0.337056183008756,0.4216794739338649,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلف","boundary":[0.7538799224806203,0.3691708075146849,0.8017682945736435,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7199499224806203,0.3691708075146849,0.7469947763767242,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6695038759689923,0.3691708075146849,0.7130958400741491,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6509743410852714,0.3691708075146849,0.662487433601742,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"تخصص","boundary":[0.5742713178294575,0.3691708075146849,0.6441562053340182,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسي","boundary":[0.47901155038759696,0.3691708075146849,0.5674459919925038,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.45231922480620157,0.3691708075146849,0.4721627131782946,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"تقریباً","boundary":[0.40122015503875974,0.3691708075146849,0.445500092984951,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.3701199224806202,0.3691708075146849,0.39434458772835873,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"دهه","boundary":[0.3324894573643411,0.3691708075146849,0.36323810394585293,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.30601480620155036,0.3691708075146849,0.32565199580370296,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.2586434108527132,0.3691708075146849,0.2991871743493909,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"تشوخيص","boundary":[0.17053949002829344,0.3691708075146849,0.25165348837209306,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.818450465116279,0.4014501224026954,0.8294158139534883,0.42071889710625276],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.7643311627906976,0.4014501224026954,0.8116154622302492,0.42071889710625276],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.7195174418604651,0.4014501224026954,0.7573383720930232,0.42071889710625276],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.6362841860465115,0.4014501224026954,0.7125992615854693,0.42071889710625276],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناختي","boundary":[0.5340588372093023,0.4014501224026954,0.6294588602095578,0.42071889710625276],"dir":"rtl"},{"str":"واجد","boundary":[0.48407534883720915,0.4014501224026954,0.5272416674913408,0.42071889710625276],"dir":"rtl"},{"str":"تاربه","boundary":[0.42949348837209295,0.4014501224026954,0.477256123068034,0.42071889710625276],"dir":"rtl"},{"str":"باليني","boundary":[0.3785832446063323,0.4014501224026954,0.42265328190042734,0.42071889710625276],"dir":"rtl"},{"str":"بيمارستاني","boundary":[0.2851753488372093,0.4014501224026954,0.3718137013168954,0.42071889710625276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26743766711681294,0.4014501224026954,0.27838450591209585,0.42071889710625276],"dir":"rtl"},{"str":"کلينيکوي","boundary":[0.18821626554894538,0.4014501224026954,0.2606468241916995,0.42071889710625276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1705385163289291,0.4014501224026954,0.18145348837209305,0.42071889710625276],"dir":"rtl"},{"str":"همچنين","boundary":[0.7626676744186046,0.43356474690862423,0.8293576744186046,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.6952702325581395,0.43356474690862423,0.7558031324446965,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.689256976744186,0.43356474690862423,0.6952158139534884,0.4528335216121816],"dir":"ltr"},{"str":"سعي","boundary":[0.6421032558139536,0.43356474690862423,0.6819920930232558,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.5893444186046511,0.43356474690862423,0.6350242806275731,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5421906976744186,0.43356474690862423,0.5823244186046511,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5201511627906977,0.43356474690862423,0.5353060194830791,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"زبان","boundary":[0.4788202325581395,0.43356474690862423,0.5133227413311129,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"سواده","boundary":[0.4256260465116279,0.43356474690862423,0.47194466524773854,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4077495348837209,0.43356474690862423,0.41878205277965735,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"متناسوب","boundary":[0.3296860465116279,0.43356474690862423,0.4008983720930232,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"بوا","boundary":[0.3027760465116279,0.43356474690862423,0.32282765780730893,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"زمينوه","boundary":[0.24677930232558137,0.43356474690862423,0.2959450191345304,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"آمووزش","boundary":[0.17051162790697674,0.43356474690862423,0.23994842553503012,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسان","boundary":[0.7313182170542635,0.46584406179663485,0.8299814728682171,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6519567441860464,0.46584406179663485,0.7238165116279069,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.5877972093023256,0.46584406179663485,0.6451271156923405,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.5475818604651163,0.46584406179663485,0.5809578642619838,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5262225581395349,0.46584406179663485,0.5407359302325582,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"جمع","boundary":[0.4795041860465117,0.46584406179663485,0.5192841860465117,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"آوری","boundary":[0.42742558139534886,0.46584406179663485,0.47268404400209535,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"نمایود","boundary":[0.36963302325581393,0.46584406179663485,0.42049306776454887,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"توا","boundary":[0.34155302325581394,0.46584406179663485,0.36279549805950845,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.31507837209302325,0.46584406179663485,0.33471556169517586,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"افوزایش","boundary":[0.24169120559048557,0.46584406179663485,0.3081601918180275,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"مهوارت","boundary":[0.17054335064348614,0.46584406179663485,0.2348778013029316,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهای","boundary":[0.7646534108527131,0.49798613469957725,0.8300524031007751,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران","boundary":[0.6879503875968993,0.49798613469957725,0.75771503875969,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"مفيد","boundary":[0.6454494573643411,0.49798613469957725,0.6809303875968992,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.6029213178294573,0.49798613469957725,0.6386296787346291,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.5557403875968993,0.49798613469957725,0.5960914205751786,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.537428527131783,0.49798613469957725,0.5488557094055597,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5037434108527132,0.49798613469957725,0.5305930733413873,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.4618181395348837,0.49798613469957725,0.49680503875968995,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4353434883720931,0.49798613469957725,0.45498067797424563,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.38180957409543476,0.49798613469957725,0.42850814179272967,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.3313788698530541,0.49798613469957725,0.3750129832271894,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.2527830930526646,0.49798613469957725,0.32458227898480874,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.21170449784498954,0.49798613469957725,0.24598650218441923,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.1705188136921871,0.49798613469957725,0.20479906976744186,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8096346511627907,0.5301007592055061,0.8291709302325581,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.775486976744186,0.5301007592055061,0.8027053341135609,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7248232558139535,0.5301007592055061,0.7686033190091001,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7060488372093023,0.5301007592055061,0.7176585787488036,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.6581876744186047,0.5301007592055061,0.6991301027823921,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشي","boundary":[0.5845048837209303,0.5301007592055061,0.6509227906976744,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.5371334883720931,0.5301007592055061,0.5776260702207037,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسي","boundary":[0.4416288372093024,0.5301007592055061,0.530256411960133,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.3853872093023256,0.5301007592055061,0.4346343555380371,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3379886046511628,0.5301007592055061,0.3781223255813954,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"تناسب","boundary":[0.2764139534883721,0.5301007592055061,0.3310762414500684,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"کافي","boundary":[0.2302125581395349,0.5301007592055061,0.26947209302325587,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"نداشته","boundary":[0.1705848279413027,0.5301007592055061,0.22313358295315458,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.791541007751938,0.5623800740935166,0.8296340310077519,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7643861240310077,0.5623800740935166,0.784494496124031,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7374489147286821,0.5623800740935166,0.7574292001409443,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7102668217054263,0.5623800740935166,0.7304719914680929,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.6591405426356589,0.5623800740935166,0.7033764875989886,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"پيشنهاد","boundary":[0.5924505426356589,0.5623800740935166,0.6522306888835611,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5608333333333333,0.5623800740935166,0.5853407673104717,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.524922945736434,0.5623800740935166,0.5599413178294573,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5031010852713179,0.5623800740935166,0.5179287596899225,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهای","boundary":[0.4171132558139535,0.5623800740935166,0.4962470028648466,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"فارماکولوژی","boundary":[0.3071876744186047,0.5623800740935166,0.40992999999999996,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"عموومي","boundary":[0.23301511627906976,0.5623800740935166,0.30034010771695296,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"جهوت","boundary":[0.17052547322877232,0.5623800740935166,0.22583186046511627,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"تفهيم","boundary":[0.7860403100775194,0.5944946985994456,0.8297928682170543,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.7358391472868218,0.5944946985994456,0.7791859732683035,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.6840054263565892,0.5944946985994456,0.7288972868217055,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.6319540310077519,0.5944946985994456,0.6771185594438762,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.5845282170542636,0.5944946985994456,0.6250886844597658,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.550656511627907,0.5944946985994456,0.5701927906976744,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.516726511627907,0.5944946985994456,0.5437713655240108,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.466280465116279,0.5944946985994456,0.5098724292214357,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.4105286046511628,0.5944946985994456,0.4593999518845228,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.3336079069767442,0.5944946985994456,0.40366411682555103,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.28713441860465116,0.5944946985994456,0.32674936382856046,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.22351906976744187,0.5944946985994456,0.28011441860465114,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"بورای","boundary":[0.17058529077728127,0.5944946985994456,0.2167012208506257,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.782721472868217,0.6267740134874561,0.8298751937984497,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگي","boundary":[0.7006378294573643,0.6267740134874561,0.7753895258303627,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6946245736434109,0.6267740134874561,0.7005834108527133,0.6460427881910135],"dir":"ltr"},{"str":"اضطراب","boundary":[0.6158264341085271,0.6267740134874561,0.6877654041156529,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5974873643410852,0.6267740134874561,0.6088053507366121,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"اسکيزوفرنيا","boundary":[0.4955068992248062,0.6267740134874561,0.5899775968992248,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.47300480620155033,0.6267740134874561,0.4883422221596561,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"دليل","boundary":[0.4302317829457364,0.6267740134874561,0.46592993335145133,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"شایعتر","boundary":[0.3659053488372093,0.6267740134874561,0.42320057696119856,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.3194318604651163,0.6267740134874561,0.359010172520875,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"نسوبت","boundary":[0.25502744186046516,0.6267740134874561,0.31186767441860463,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"بوه","boundary":[0.2239272093023256,0.6267740134874561,0.24801020764119602,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"سوایر","boundary":[0.17057920855994707,0.6267740134874561,0.21689600331778772,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.7535968217054264,0.6589298105889053,0.8298372868217055,0.6781985852924627],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6750010712158678,0.6589298105889053,0.7468054794269073,0.6781985852924627],"dir":"rtl"},{"str":"مفصلتری","boundary":[0.5834000775193798,0.6589298105889053,0.6682112883368353,0.6781985852924627],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.5422868217054263,0.6589298105889053,0.5765977519379845,0.6781985852924627],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5010658914728683,0.6589298105889053,0.5354040310077519,0.6781985852924627],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.4489304087385482,0.6589298105889053,0.49418689922480613,0.6781985852924627],"dir":"rtl"},{"str":"دانشیار","boundary":[0.36434883720930233,0.6910400926726504,0.41565116279069764,0.707509130880819],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.2792407245189183,0.6910400926726504,0.3582093023255814,0.707509130880819],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.21790697674418605,0.6910400926726504,0.2731467405125887,0.707509130880819],"dir":"rtl"},{"str":"الزهرا","boundary":[0.17051162790697674,0.6910400926726504,0.21182015006159244,0.707509130880819],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.34951261082388096,0.7201902903011088,0.38272093023255815,0.7366593285092775],"dir":"rtl"},{"str":"سیدابوالقاسم","boundary":[0.24994507294212504,0.7201902903011088,0.34341184218286186,0.7366593285092775],"dir":"rtl"},{"str":"مهري","boundary":[0.20351162790697674,0.7201902903011088,0.2438486734359646,0.7366593285092775],"dir":"rtl"},{"str":"نژاد","boundary":[0.17048837209302325,0.7201902903011088,0.19746511627906976,0.7366593285092775],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17049,0.14383,0.83005,0.73666],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/1edd0d1b56d8eb6405167372317be0bb.jpg","blurred":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/cff5cd9a178c1c005934155c784aabc5.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/d0540c39130b92192e087ff625415f7b.jpg","blurred":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/c4ba31eec2b538014e55b9635b5cad15.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17028,0.2155,0.16994,0.13767]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.4817248062015504,0.2318552961253156,0.5669108527131783,0.2771451511977794],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.4328875968992248,0.21549883923302313,0.46934108527131785,0.27725773251365554],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.5194229457364341,0.33517318008550173,0.6331462015503876,0.3611942604544082],"dir":"rtl"},{"str":"روانگردان","boundary":[0.3770736434108527,0.33517318008550173,0.5122578294573643,0.3611942604544082],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.3668410852713178,0.3296854842583443,0.3769508527131783,0.34681328399483974],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7599184496124032,0.41874261252127254,0.8296558914728682,0.43801138722482985],"dir":"rtl"},{"str":"روانگردان","boundary":[0.671651472868217,0.41874261252127254,0.7530961563433911,0.43801138722482985],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6496119379844961,0.41874261252127254,0.6647667946768775,0.43801138722482985],"dir":"rtl"},{"str":"داروهایي","boundary":[0.5680250780772643,0.41874261252127254,0.6427874116015949,0.43801138722482985],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاف","boundary":[0.5122238759689922,0.41874261252127254,0.5612507264187535,0.43801138722482985],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.4460166666666667,0.41874261252127254,0.505421550387597,0.43801138722482985],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.41954201550387593,0.41874261252127254,0.4392608527131784,0.43801138722482985],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.39720317829457363,0.41874261252127254,0.41276445567095654,0.43801138722482985],"dir":"rtl"},{"str":"حالات","boundary":[0.334648992248062,0.41874261252127254,0.3904126674341186,0.43801138722482985],"dir":"rtl"},{"str":"روانوي","boundary":[0.2728294573643411,0.41874261252127254,0.3278696669222251,0.43801138722482985],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.26678294573643413,0.41874261252127254,0.2727417829457364,0.43801138722482985],"dir":"ltr"},{"str":"تواثير","boundary":[0.21724722651840145,0.41874261252127254,0.2600339534883721,0.43801138722482985],"dir":"rtl"},{"str":"بوارز","boundary":[0.1705258105721907,0.41874261252127254,0.21046966668548203,0.43801138722482985],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.7913565891472868,0.45102192740928304,0.8299393798449612,0.4702907021128404],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7570991472868216,0.45102192740928304,0.7838186821705425,0.4702907021128404],"dir":"rtl"},{"str":"داروها","boundary":[0.6976196124031007,0.45102192740928304,0.7502346594612099,0.4702907021128404],"dir":"rtl"},{"str":"طيفي","boundary":[0.647418449612403,0.45102192740928304,0.6907507061471729,0.4702907021128404],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6258142635658914,0.45102192740928304,0.6404940310077519,0.4702907021128404],"dir":"rtl"},{"str":"آرام","boundary":[0.5875035658914729,0.45102192740928304,0.6189018425415601,0.4702907021128404],"dir":"rtl"},{"str":"بخشها","boundary":[0.5171124031007751,0.45102192740928304,0.5804871235242225,0.4702907021128404],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.4972652713178295,0.45102192740928304,0.5098631782945736,0.4702907021128404],"dir":"rtl"},{"str":"محرکهای","boundary":[0.39988976744186044,0.45102192740928304,0.4900003875968992,0.4702907021128404],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.3383151162790698,0.45102192740928304,0.3926248837209303,0.4702907021128404],"dir":"rtl"},{"str":"اعصواب","boundary":[0.2609318604651163,0.45102192740928304,0.33105023255813953,0.4702907021128404],"dir":"rtl"},{"str":"مرکوزی","boundary":[0.18863674418604653,0.45102192740928304,0.2540960892586989,0.4702907021128404],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1705385163289291,0.45102192740928304,0.18145348837209305,0.4702907021128404],"dir":"rtl"},{"str":"همچنين","boundary":[0.7633412403100774,0.4831640003122255,0.8300312403100775,0.5024327750157829],"dir":"rtl"},{"str":"داروهوای","boundary":[0.677577519379845,0.4831640003122255,0.7564367910417552,0.5024327750157829],"dir":"rtl"},{"str":"موؤثر","boundary":[0.626168449612403,0.4831640003122255,0.670111472868217,0.5024327750157829],"dir":"rtl"},{"str":"بور","boundary":[0.5942927131782946,0.4831640003122255,0.6184817829457364,0.5024327750157829],"dir":"rtl"},{"str":"خلوق","boundary":[0.5410713178294573,0.4831640003122255,0.5874201156384137,0.5024327750157829],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5227322480620155,0.4831640003122255,0.5340502344575424,0.5024327750157829],"dir":"rtl"},{"str":"ادراکوات","boundary":[0.44115875968992246,0.4831640003122255,0.5152496899224805,0.5024327750157829],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4195545736434108,0.4831640003122255,0.43423434108527126,0.5024327750157829],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3928350387596899,0.4831640003122255,0.4126538673201358,0.5024327750157829],"dir":"rtl"},{"str":"بور","boundary":[0.3614627131782946,0.4831640003122255,0.3859491025038964,0.5024327750157829],"dir":"rtl"},{"str":"مويگيرنود.","boundary":[0.26158116279069765,0.4831640003122255,0.3545317384133267,0.5024327750157829],"dir":"rtl"},{"str":"سواخت","boundary":[0.18863302325581394,0.4831640003122255,0.25431627906976745,0.5024327750157829],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17051162790697674,0.4831640003122255,0.18169527618504933,0.5024327750157829],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.81484496124031,0.515443315200236,0.8300637984496123,0.5347120899037934],"dir":"rtl"},{"str":"کارگيری","boundary":[0.7429707751937985,0.515443315200236,0.8141503100775194,0.5347120899037934],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.6896982170542636,0.515443315200236,0.7351921705426356,0.5347120899037934],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6555505426356589,0.515443315200236,0.6827689000050338,0.5347120899037934],"dir":"rtl"},{"str":"داروها","boundary":[0.5958261240310078,0.515443315200236,0.6486460933673366,0.5347120899037934],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5740042635658914,0.515443315200236,0.5888319379844961,0.5347120899037934],"dir":"rtl"},{"str":"دهه","boundary":[0.5361561240310078,0.515443315200236,0.5670315959415563,0.5347120899037934],"dir":"rtl"},{"str":"60","boundary":[0.5057170542635658,0.515443315200236,0.5289728682170542,0.5347120899037934],"dir":"ltr"},{"str":"ميلادی","boundary":[0.4405132558139534,0.515443315200236,0.4981697674418604,0.5347120899037934],"dir":"rtl"},{"str":"توسوعه","boundary":[0.37292534883720935,0.515443315200236,0.43333000000000005,0.5347120899037934],"dir":"rtl"},{"str":"پيودا","boundary":[0.32808441860465115,0.515443315200236,0.3660263404556723,0.5347120899037934],"dir":"rtl"},{"str":"کورد.","boundary":[0.2774206976744186,0.515443315200236,0.3212379698302954,0.5347120899037934],"dir":"rtl"},{"str":"کشوف","boundary":[0.21301627906976747,0.515443315200236,0.2705778992676346,0.5347120899037934],"dir":"rtl"},{"str":"ایون","boundary":[0.17053809188618457,0.515443315200236,0.2057513953488372,0.5347120899037934],"dir":"rtl"},{"str":"داروها","boundary":[0.7776356589147286,0.5475579397061648,0.829931937984496,0.5668267144097222],"dir":"rtl"},{"str":"بهخصوص","boundary":[0.6808072868217054,0.5475579397061648,0.7705289147286821,0.5668267144097222],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6361293798449612,0.5475579397061648,0.6735693798449611,0.5668267144097222],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.5831256589147287,0.5475579397061648,0.6292813538849829,0.5668267144097222],"dir":"rtl"},{"str":"حملههای","boundary":[0.4973449612403101,0.5475579397061648,0.5759424031007753,0.5668267144097222],"dir":"rtl"},{"str":"تحریکي","boundary":[0.42163,0.5475579397061648,0.48981651162790696,0.5668267144097222],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4035086046511628,0.5475579397061648,0.4146922529292354,0.5668267144097222],"dir":"rtl"},{"str":"فرارهای","boundary":[0.3293904651162791,0.5475579397061648,0.3963253488372093,0.5668267144097222],"dir":"rtl"},{"str":"خطرنواک","boundary":[0.24343627906976745,0.5475579397061648,0.32253518729981895,0.5668267144097222],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22531488372093025,0.5475579397061648,0.23649853199900284,0.5668267144097222],"dir":"rtl"},{"str":"مخول","boundary":[0.1705371032133784,0.5475579397061648,0.21843569570358692,0.5668267144097222],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.7744636434108526,0.5798372545941755,0.8293720155038757,0.5991060292977328],"dir":"rtl"},{"str":"بيمار","boundary":[0.7279901550387596,0.5798372545941755,0.7675807215547962,0.5991060292977328],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7096510852713177,0.5798372545941755,0.7209690716668447,0.5991060292977328],"dir":"rtl"},{"str":"اطرافيان","boundary":[0.6378457364341085,0.5798372545941755,0.7027434457118853,0.5991060292977328],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب","boundary":[0.5746385271317829,0.5798372545941755,0.6306461947603687,0.5991060292977328],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگي","boundary":[0.5146420155038759,0.5798372545941755,0.5672103875968991,0.5991060292977328],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4877048062015503,0.5798372545941755,0.5076850916138125,0.5991060292977328],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.42542271317829455,0.5798372545941755,0.4806717070543888,0.5991060292977328],"dir":"rtl"},{"str":"بيماران","boundary":[0.3615352713178294,0.5798372545941755,0.4183847164743942,0.5991060292977328],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3431962015503876,0.5798372545941755,0.35451418794591444,0.5991060292977328],"dir":"rtl"},{"str":"نحووه","boundary":[0.2869545736434108,0.5798372545941755,0.33565922480620153,0.5991060292977328],"dir":"rtl"},{"str":"درموان","boundary":[0.2239922480620155,0.5798372545941755,0.28008265905351015,0.5991060292977328],"dir":"rtl"},{"str":"آنهوا","boundary":[0.17056976744186048,0.5798372545941755,0.2167494573643411,0.5991060292977328],"dir":"rtl"},{"str":"بود؛","boundary":[0.7978682170542636,0.6119518791001043,0.8299540310077519,0.6312206538036617],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.7715008527131783,0.6119518791001043,0.7904657364341083,0.6312206538036617],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7531889922480621,0.6119518791001043,0.7646161745218388,0.6312206538036617],"dir":"rtl"},{"str":"گذشت","boundary":[0.6867166666666666,0.6119518791001043,0.7463331050479156,0.6312206538036617],"dir":"rtl"},{"str":"نيم","boundary":[0.6555892248062015,0.6119518791001043,0.6798664373839939,0.6312206538036617],"dir":"rtl"},{"str":"قرن","boundary":[0.6179079279989489,0.6119518791001043,0.6486508527131782,0.6312206538036617],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5967246406516883,0.6119518791001043,0.6111184128235448,0.6312206538036617],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.5328853957093925,0.6119518791001043,0.5899351254762842,0.6312206538036617],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4993843692181803,0.6119518791001043,0.5260729457364341,0.6312206538036617],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.4577775968992248,0.6119518791001043,0.4925947523254004,0.6312206538036617],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4400915503875969,0.6119518791001043,0.45100652243076084,0.6312206538036617],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهای","boundary":[0.33483232558139536,0.6119518791001043,0.4333209003618774,0.6312206538036617],"dir":"rtl"},{"str":"وسيع","boundary":[0.28392372093023255,0.6119518791001043,0.3280612511129314,0.6312206538036617],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.25762103255813956,0.6119518791001043,0.27713067124735735,0.6312206538036617],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.22414488372093022,0.6119518791001043,0.25082798287526425,0.6312206538036617],"dir":"rtl"},{"str":"راستا،","boundary":[0.1705980319525865,0.6119518791001043,0.21738651500920464,0.6312206538036617],"dir":"rtl"},{"str":"غالباً","boundary":[0.7953898449612403,0.6440665036060331,0.8297007751937984,0.6633352783095905],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.7417058914728683,0.6440665036060331,0.7886419815542356,0.6633352783095905],"dir":"rtl"},{"str":"اساسي","boundary":[0.6803761240310077,0.6440665036060331,0.7351212403100775,0.6633352783095905],"dir":"rtl"},{"str":"بهبار","boundary":[0.6373328682170541,0.6440665036060331,0.6737549741914898,0.6633352783095905],"dir":"rtl"},{"str":"نميآورند","boundary":[0.5522890697674417,0.6440665036060331,0.6306607306850636,0.6633352783095905],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5346030232558139,0.6440665036060331,0.5455179952989778,0.6633352783095905],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.4848581332043786,0.6440665036060331,0.5278109847452411,0.6633352783095905],"dir":"rtl"},{"str":"اوقات","boundary":[0.4281296834858534,0.6440665036060331,0.4780660946938058,0.6633352783095905],"dir":"rtl"},{"str":"صرفاً","boundary":[0.37957399007055137,0.6440665036060331,0.4213437293258333,0.6633352783095905],"dir":"rtl"},{"str":"جنبه","boundary":[0.3356048043108338,0.6440665036060331,0.3727893023255814,0.6633352783095905],"dir":"rtl"},{"str":"مسکن","boundary":[0.2760279215116279,0.6440665036060331,0.32880939166193984,0.6633352783095905],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25831312707641196,0.6440665036060331,0.26924584094684384,0.6633352783095905],"dir":"rtl"},{"str":"نگهدارنده","boundary":[0.1705188136921871,0.6440665036060331,0.2515310465116279,0.6633352783095905],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.787588992248062,0.6763869910895641,0.8299604651162791,0.6956557657931215],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7692499224806201,0.6763869910895641,0.780567908876147,0.6956557657931215],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7507203875968992,0.6763869910895641,0.7622334801133698,0.6956557657931215],"dir":"rtl"},{"str":"قطع","boundary":[0.7103145736434109,0.6763869910895641,0.7435371317829459,0.6956557657931215],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.644522480620155,0.6763869910895641,0.7034754787345485,0.6956557657931215],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6385092248062015,0.6763869910895641,0.6444680620155039,0.6956557657931215],"dir":"ltr"},{"str":"علائم","boundary":[0.585505503875969,0.6763869910895641,0.6316611988462232,0.6956557657931215],"dir":"rtl"},{"str":"بيمار","boundary":[0.5392496899224806,0.6763869910895641,0.578654820529777,0.6956557657931215],"dir":"rtl"},{"str":"مادداً","boundary":[0.48142992248062016,0.6763869910895641,0.5322552082512153,0.6956557657931215],"dir":"rtl"},{"str":"عود","boundary":[0.4421668992248062,0.6763869910895641,0.4745513269557754,0.6956557657931215],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.4107945736434109,0.6763869910895641,0.43517241755354097,0.6956557657931215],"dir":"rtl"},{"str":"نماید.","boundary":[0.3627680620155039,0.6763869910895641,0.41008503875968993,0.6956557657931215],"dir":"rtl"},{"str":"بوه","boundary":[0.33188550387596905,0.6763869910895641,0.35582557862679953,0.6956557657931215],"dir":"rtl"},{"str":"عولاوه","boundary":[0.27003875968992247,0.6763869910895641,0.3250183530825527,0.6956557657931215],"dir":"rtl"},{"str":"توأثيری","boundary":[0.20187317829457363,0.6763869910895641,0.26284922480620154,0.6956557657931215],"dir":"rtl"},{"str":"بور","boundary":[0.17056976744186048,0.6763869910895641,0.19475883720930234,0.6956557657931215],"dir":"rtl"},{"str":"ادراک","boundary":[0.7815203100775193,0.7085016155954931,0.8298168217054264,0.7277703902990503],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7755070542635659,0.7085016155954931,0.7814658914728684,0.7277703902990503],"dir":"ltr"},{"str":"تفکر","boundary":[0.7294961240310078,0.7085016155954931,0.7685289579953128,0.7277703902990503],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7233768217054264,0.7085016155954931,0.7293356589147287,0.7277703902990503],"dir":"ltr"},{"str":"باور","boundary":[0.6836240310077519,0.7085016155954931,0.7164656967579864,0.7277703902990503],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6651896124031008,0.7085016155954931,0.67615496124031,0.7277703902990503],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.5945542635658915,0.7085016155954931,0.6582110607703741,0.7277703902990503],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5585199999999998,0.7085016155954931,0.5934839534883719,0.7277703902990503],"dir":"rtl"},{"str":"بيمار","boundary":[0.5120465116279068,0.7085016155954931,0.5516370781439434,0.7277703902990503],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.493707441860465,0.7085016155954931,0.505025428255992,0.7277703902990503],"dir":"rtl"},{"str":"الگوهای","boundary":[0.4177118604651162,0.7085016155954931,0.4866369242310577,0.7277703902990503],"dir":"rtl"},{"str":"سازگاری","boundary":[0.3351860465116279,0.7085016155954931,0.410753896209584,0.7277703902990503],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.3126567441860465,0.7085016155954931,0.3282667276155648,0.7277703902990503],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.29412720930232555,0.7085016155954931,0.3056403018187961,0.7277703902990503],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.23932767441860464,0.7085016155954931,0.2871327276310603,0.7277703902990503],"dir":"rtl"},{"str":"اطوراف","boundary":[0.17060176101369773,0.7085016155954931,0.23249335526537204,0.7277703902990503],"dir":"rtl"},{"str":"ندارند.","boundary":[0.7742956589147287,0.7407809304835036,0.8294761240310078,0.7600497051870608],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.7480931007751938,0.7407809304835036,0.7673360541291392,0.7600497051870608],"dir":"rtl"},{"str":"ضرورت","boundary":[0.6704649612403101,0.7407809304835036,0.7409098449612403,0.7600497051870608],"dir":"rtl"},{"str":"اسوتفاده","boundary":[0.5980065891472869,0.7407809304835036,0.6634143756011995,0.7600497051870608],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5766472868217054,0.7407809304835036,0.5911606589147287,0.7600497051870608],"dir":"rtl"},{"str":"آنهوا","boundary":[0.5235856589147286,0.7407809304835036,0.5696370542635659,0.7600497051870608],"dir":"rtl"},{"str":"بورای","boundary":[0.47028023255813955,0.7407809304835036,0.5162911627906978,0.7600497051870608],"dir":"rtl"},{"str":"بيمواران","boundary":[0.39823,0.7407809304835036,0.4634631300203762,0.7600497051870608],"dir":"rtl"},{"str":"سوایکوتيک","boundary":[0.2955148837209302,0.7407809304835036,0.39121,0.7600497051870608],"dir":"rtl"},{"str":"(روان","boundary":[0.2420758139534884,0.7407809304835036,0.288576511627907,0.7600497051870608],"dir":"rtl"},{"str":"پوریش)","boundary":[0.17049596282434082,0.7407809304835036,0.23525031179430292,0.7600497051870608],"dir":"rtl"},{"str":"همانند","boundary":[0.7767703100775194,0.7728955549894324,0.8298284496124031,0.7921643296929897],"dir":"rtl"},{"str":"اسکيزوفرني","boundary":[0.6712254263565891,0.7728955549894324,0.7698669598587765,0.7921643296929897],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6528863565891473,0.7728955549894324,0.6642043429846742,0.7921643296929897],"dir":"rtl"},{"str":"مانيک","boundary":[0.5961821705426357,0.7728955549894324,0.64577658126396,0.7921643296929897],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5838565891472868,0.7728955549894324,0.5959103100775194,0.7921643296929897],"dir":"ltr"},{"str":"دپرسيو","boundary":[0.5188948062015504,0.7728955549894324,0.5765241085271317,0.7921643296929897],"dir":"rtl"},{"str":"اجتناب","boundary":[0.452422480620155,0.7728955549894324,0.5120335009185822,0.7921643296929897],"dir":"rtl"},{"str":"ناپوذیر","boundary":[0.3958971317829457,0.7728955549894324,0.4516064341085272,0.7921643296929897],"dir":"rtl"},{"str":"اسوت.","boundary":[0.3343697674418605,0.7728955549894324,0.3882713953488372,0.7921643296929897],"dir":"rtl"},{"str":"یکوي","boundary":[0.2827537209302326,0.7728955549894324,0.3274439584442283,0.7921643296929897],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.26093186046511635,0.7728955549894324,0.275759534883721,0.7921643296929897],"dir":"rtl"},{"str":"مشوکلات","boundary":[0.17054335064348614,0.7728955549894324,0.2534493023255814,0.7921643296929897],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7597968992248062,0.8051748698774429,0.8295343410852712,0.8244436445810002],"dir":"rtl"},{"str":"روانگردان","boundary":[0.6710673643410853,0.8051748698774429,0.7528614557259667,0.8244436445810002],"dir":"rtl"},{"str":"وابستگي","boundary":[0.5927317829457365,0.8051748698774429,0.6641762456334855,0.8244436445810002],"dir":"rtl"},{"str":"بيماران","boundary":[0.5288443410852713,0.8051748698774429,0.5856937862418361,0.8244436445810002],"dir":"rtl"},{"str":"بوه","boundary":[0.4977441085271318,0.8051748698774429,0.5218271068660023,0.8244436445810002],"dir":"rtl"},{"str":"آنهاسوت","boundary":[0.40870155038759687,0.8051748698774429,0.4907671852665425,0.8244436445810002],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40358527131782945,0.8051748698774429,0.4087550387596899,0.8244436445810002],"dir":"ltr"},{"str":"برخوي","boundary":[0.3410632558139534,0.8051748698774429,0.39618930232558136,0.8244436445810002],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3194590697674418,0.8051748698774429,0.33413883720930226,0.8244436445810002],"dir":"rtl"},{"str":"بيمواران","boundary":[0.24719116279069767,0.8051748698774429,0.3126025620126972,0.8244436445810002],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.22047162790697675,0.8051748698774429,0.24029045646742264,0.8244436445810002],"dir":"rtl"},{"str":"تموام","boundary":[0.17059327778373168,0.8051748698774429,0.2132883720930233,0.8244436445810002],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.17027906976744187,0.848657279314888,0.17993023255813956,0.862326581027668],"dir":"ltr"},{"str":"Psychotropic","boundary":[0.18493023255813953,0.848657279314888,0.28600161785816824,0.862326581027668],"dir":"ltr"},{"str":"Drugs","boundary":[0.2908420930232558,0.848657279314888,0.3378625581395349,0.862326581027668],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17028,0.2155,0.83006,0.86233],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/5b92c37008e4816a3d164c1341aa8ee4.jpg","blurred":"/storage/books/36678a55d268be77/pages/45d2025434ae6700ea2a00aa2f9f50af.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17028,0.09828,0.16997,0.13767]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7857751937984496,0.09827756483826036,0.8050775193798448,0.11194686655104033],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.8136821705426357,0.09977264471309567,0.8298159689922481,0.11344194642587567],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7234170928814867,0.09977264471309567,0.7771837984496125,0.11344194642587567],"dir":"rtl"},{"str":"اعصاب","boundary":[0.6736868181091666,0.09977264471309567,0.7192519136569074,0.11344194642587567],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6621191803043354,0.09977264471309567,0.6694575193798449,0.11344194642587567],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.6278639714948422,0.09977264471309567,0.65795637166236,0.11344194642587567],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6163074180982432,0.09977264471309567,0.6236531007751938,0.11344194642587567],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.584701007751938,0.09977264471309567,0.6120717054263566,0.11344194642587567],"dir":"rtl"},{"str":"موثر","boundary":[0.551295093543704,0.09977264471309567,0.5802421705426357,0.11344194642587567],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5348245972487563,0.09977264471309567,0.5471206530254472,0.11344194642587567],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.5006007751937984,0.09977264471309567,0.5306566540739571,0.11344194642587567],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.5006,0.09828,0.82982,0.11344],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دوران","boundary":[0.7818582170542635,0.14383319223141736,0.8297465891472867,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.7200386821705426,0.14383319223141736,0.7750119346031984,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"مابوراً","boundary":[0.6570763565891472,0.14383319223141736,0.7130186821705425,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6357170542635658,0.14383319223141736,0.6502304263565891,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5912600775193798,0.14383319223141736,0.6287068217054265,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5273973643410852,0.14383319223141736,0.5839927131782946,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.48603922480620154,0.14383319223141736,0.5205680810625377,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46816271317829455,0.14383319223141736,0.479195231074231,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"حتي","boundary":[0.4242468992248062,0.14383319223141736,0.4612243410852713,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.3756782945736434,0.14383319223141736,0.417421631567251,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.321918992248062,0.14383319223141736,0.3686768992248062,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.26767976744186045,0.14383319223141736,0.3147518604651163,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2264858987020787,0.14383319223141736,0.2607686046511628,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"باشند.","boundary":[0.17050792811839324,0.14383319223141736,0.21973237029128156,0.16310196693497467],"dir":"rtl"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7599335658914728,0.17611250711942789,0.8296710077519378,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7136777519379844,0.17611250711942789,0.7531071470671681,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6500624031007751,0.17611250711942789,0.7066577519379844,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6235877519379843,0.17611250711942789,0.643224941540137,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"بيماریهای","boundary":[0.525055968992248,0.17611250711942789,0.616776664236905,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"اعصاب","boundary":[0.45648852713178295,0.17611250711942789,0.5182319799535872,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43861201550387596,0.17611250711942789,0.4496445333998124,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.39328131782945736,0.17611250711942789,0.43178921332530606,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.37192201550387594,0.17611250711942789,0.3864353875968992,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوان","boundary":[0.30569116279069775,0.17611250711942789,0.3650428274865326,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28384209302325586,0.17611250711942789,0.2988888372093023,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.25981627906976745,0.17611250711942789,0.27703976744186043,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.21282581395348835,0.17611250711942789,0.2530334630263684,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"زیور","boundary":[0.17055470972059564,0.17611250711942789,0.2060385460933579,0.19538128182298517],"dir":"rtl"},{"str":"تقسيم","boundary":[0.780877519379845,0.20822713162535686,0.8299903100775193,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":"نمود:","boundary":[0.7313565891472869,0.20822713162535686,0.7740751937984496,0.22749590632891417],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8132170542635659,0.2403417561312857,0.8183868217054263,0.259610530834843],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8183333333333334,0.2403417561312857,0.8300333333333333,0.259610530834843],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7379996635670968,0.2403417561312857,0.8078293798449613,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"آرام","boundary":[0.7001907550656776,0.2403417561312857,0.7312043888544046,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6476689439630576,0.2403417561312857,0.6933954803529855,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6299439426855183,0.2403417561312857,0.6408589147286823,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"خواب","boundary":[0.571067054263566,0.2403417561312857,0.6231728682170543,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":"آور","boundary":[0.5366472868217055,0.2403417561312857,0.5642808225124104,0.259610530834843],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8132170542635659,0.2726210710192962,0.8183868217054263,0.2918898457228535],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8183333333333334,0.2726210710192962,0.8300333333333333,0.2918898457228535],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7380392126010226,0.2726210710192962,0.807771007751938,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.7008384496124032,0.2726210710192962,0.7312457935015669,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگي","boundary":[0.6201356589147287,0.2726210710192962,0.6940447637332703,0.2918898457228535],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8132170542635659,0.3047768681207455,0.8183868217054263,0.32404564282430276],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8183333333333334,0.3047768681207455,0.8300333333333333,0.32404564282430276],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7379879415114442,0.3047768681207455,0.8077435658914729,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.7007678296410595,0.3047768681207455,0.7311909890150262,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":"سایکوز","boundary":[0.6324612403100776,0.3047768681207455,0.6939708771446417,0.32404564282430276],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8132170542635659,0.337056183008756,0.8183868217054263,0.3563249577123133],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8183333333333334,0.337056183008756,0.8300333333333333,0.3563249577123133],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7378836434108528,0.337056183008756,0.8076210852713178,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6918859259259259,0.337056183008756,0.7310953143841517,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6284206201550387,0.337056183008756,0.6850159689922481,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.602117656376205,0.337056183008756,0.6216274993443895,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.5482543911809827,0.337056183008756,0.5953245355655558,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":"اختلال","boundary":[0.48613186137796816,0.337056183008756,0.5414401525950664,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":"دوقطبي","boundary":[0.41684108527131786,0.337056183008756,0.4793391481266454,0.3563249577123133],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8132170542635659,0.3691708075146849,0.8183868217054263,0.38843958221824226],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8183333333333334,0.3691708075146849,0.8300333333333333,0.38843958221824226],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7380027009731156,0.3691708075146849,0.807734496124031,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"ضد","boundary":[0.7008019379844961,0.3691708075146849,0.7312092818736599,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":"تشنج","boundary":[0.6506007751937984,0.3691708075146849,0.6940262620625772,0.38843958221824226],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8132170542635659,0.4014501224026954,0.8183868217054263,0.42071889710625276],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8183333333333334,0.4014501224026954,0.8300333333333333,0.42071889710625276],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7380381610764727,0.4014501224026954,0.8077617054263566,0.42071889710625276],"dir":"rtl"},{"str":"محرک","boundary":[0.6766128682170544,0.4014501224026954,0.731167519379845,0.42071889710625276],"dir":"rtl"},{"str":"رواني","boundary":[0.6233914728682171,0.4014501224026954,0.6698438221150199,0.42071889710625276],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8132170542635659,0.43356474690862423,0.8183868217054263,0.4528335216121816],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8183333333333334,0.43356474690862423,0.8300333333333333,0.4528335216121816],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7378513178294573,0.43356474690862423,0.8075887596899224,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6918536003445306,0.43356474690862423,0.7310629888027562,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6283882945736434,0.43356474690862423,0.6849836434108526,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6020853307948097,0.43356474690862423,0.6215951737629942,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.5482220655995873,0.43356474690862423,0.5952922099841604,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.5035678393534554,0.43356474690862423,0.5414078270136711,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":"سردرد","boundary":[0.4431201550387597,0.43356474690862423,0.4967496899224806,0.4528335216121816],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8132170542635659,0.46584406179663485,0.8183868217054263,0.48511283650019216],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8183333333333334,0.46584406179663485,0.8300333333333333,0.48511283650019216],"dir":"ltr"},{"str":"داروهای","boundary":[0.7378764155066216,0.46584406179663485,0.8076373643410852,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6918246713205751,0.46584406179663485,0.7310801132359537,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6284083921815111,0.46584406179663485,0.685028369049907,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6020838768955187,0.46584406179663485,0.6215952520920374,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"بيماری","boundary":[0.5388781793484625,0.46584406179663485,0.595308652212854,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"مولتيبل","boundary":[0.4744322870717679,0.46584406179663485,0.5320861291833532,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"اسکلروز","boundary":[0.39753875968992247,0.46584406179663485,0.46763971392848214,0.48511283650019216],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.3898643410852713,0.4610780122042435,0.3973643410852713,0.47342979086037],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8132170542635659,0.49798613469957725,0.8183868217054263,0.5172549094031346],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8183333333333334,0.49798613469957725,0.8300333333333333,0.5172549094031346],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.7314412987200288,0.49798613469957725,0.807788449612403,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"اعصاب","boundary":[0.6631710077519379,0.49798613469957725,0.724646882819542,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6454849612403101,0.49798613469957725,0.656399933283474,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.6004085587723462,0.49798613469957725,0.6387004334757159,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"سالمندان","boundary":[0.5206482945736434,0.49798613469957725,0.5932971317829457,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"(پارکينسون،","boundary":[0.41581469859012615,0.49798613469957725,0.513851510601683,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"آلزایمر","boundary":[0.35415457364341085,0.49798613469957725,0.4090179146181657,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33642166962484266,0.49798613469957725,0.34736555985375994,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"دمانس)","boundary":[0.2672480620155039,0.49798613469957725,0.3296326558351917,0.5172549094031346],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه","boundary":[0.7564861240310077,0.5301007592055061,0.802551472868217,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7341472868217054,0.5301007592055061,0.7497085641980884,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"اینها","boundary":[0.6832170542635658,0.5301007592055061,0.7273784496124032,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6568768183241288,0.5301007592055061,0.6763482170542636,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6233574747534545,0.5301007592055061,0.6500640310077519,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5733315714105734,0.5301007592055061,0.61656047701665,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5514996146799575,0.5301007592055061,0.566534573673769,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.5010658914728683,0.5301007592055061,0.5447026169431529,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.45896748231353957,0.5301007592055061,0.4942827131782946,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.436561827848893,0.5301007592055061,0.45216922480620153,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.39141059133659495,0.5301007592055061,0.4297660366820812,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.3628410852713178,0.5301007592055061,0.38461480016978306,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.29447708788244337,0.5301007592055061,0.35604545928832826,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.2284108527131783,0.5301007592055061,0.2876814618994538,0.5493695339090635],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22329457364341085,0.5301007592055061,0.2284643410852713,0.5493695339090635],"dir":"ltr"},{"str":"قبل","boundary":[0.7738331007751938,0.5623800740935166,0.802348449612403,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7524737984496125,0.5623800740935166,0.7669871705426358,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"پرداختن","boundary":[0.6780835658914729,0.5623800740935166,0.7456416599000005,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.656044031007752,0.5623800740935166,0.6711988877001335,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.6274742635658915,0.5623800740935166,0.6491056589147287,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5907689147286822,0.5623800740935166,0.6206466317137321,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5694096124031008,0.5623800740935166,0.5839229844961241,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"گروههای","boundary":[0.4870250387596899,0.5623800740935166,0.5625812741043771,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"دارویي","boundary":[0.42288037407607715,0.5623800740935166,0.48019541026598395,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"فوف","boundary":[0.3816978294573643,0.5623800740935166,0.4161175968992248,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.364005187447622,0.5623800740935166,0.3749242299130525,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"موواد","boundary":[0.31498062015503875,0.5623800740935166,0.3572315879033103,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"موؤثر","boundary":[0.2642581799879582,0.5623800740935166,0.3081443410852713,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"بور","boundary":[0.23331441860465119,0.5623800740935166,0.257503488372093,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.18823801613668725,0.5623800740935166,0.22652989084005698,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1705385163289291,0.5623800740935166,0.18145348837209305,0.581648848797074],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض","boundary":[0.7638840310077519,0.5944946985994456,0.8296489147286822,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"جانبي","boundary":[0.7081593798449612,0.5944946985994456,0.7567007751937984,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.690037984496124,0.5944946985994456,0.7012216327741966,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"مکانيسمهای","boundary":[0.579975503875969,0.5944946985994456,0.6831557099362988,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"فارماکوکينتيک","boundary":[0.4563364341085271,0.5944946985994456,0.5731098328557784,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.41164418604651165,0.5944946985994456,0.44942236601244767,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.40563093023255814,0.5944946985994456,0.4115897674418605,0.613763473303003],"dir":"ltr"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.3452262790697674,0.5944946985994456,0.39870813843661623,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"اساسي","boundary":[0.28321627906976743,0.5944946985994456,0.33796139534883723,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"دارو","boundary":[0.24139558139534883,0.5944946985994456,0.2763917526868662,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"درمواني","boundary":[0.17053021903731747,0.5944946985994456,0.23455846130970084,0.613763473303003],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8155451937984496,0.6267740134874561,0.8299661240310078,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"شرح","boundary":[0.7683914728682171,0.6267740134874561,0.8087428682170543,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهيم:","boundary":[0.692984496124031,0.6267740134874561,0.761474496124031,0.6460427881910135],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.7885820550210842,0.6833513517048886,0.8296798449612403,0.702620126408446],"dir":"rtl"},{"str":"اسم","boundary":[0.7465282170542636,0.6833513517048886,0.7823954839279853,0.702620126408446],"dir":"rtl"},{"str":"داشتن","boundary":[0.6788858914728682,0.6833513517048886,0.740188449612403,0.702620126408446],"dir":"rtl"},{"str":"داروها","boundary":[0.6087403100775194,0.6833513517048886,0.6726660054655518,0.702620126408446],"dir":"rtl"},{"str":"داروها","boundary":[0.7768202325581397,0.722170917308273,0.8291165116279071,0.7414396920118302],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.720116046511628,0.722170917308273,0.7696079739850218,0.7414396920118302],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6724725581395349,0.722170917308273,0.7126062790697674,0.7414396920118302],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.6313320930232557,0.722170917308273,0.6655744251555845,0.7414396920118302],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.602326976744186,0.722170917308273,0.6241229297874706,0.7414396920118302],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.5507925581395348,0.722170917308273,0.595252103894087,0.7414396920118302],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.4992581395348837,0.722170917308273,0.5436278810743848,0.7414396920118302],"dir":"rtl"},{"str":"همانند:","boundary":[0.433983023255814,0.722170917308273,0.49183,0.7414396920118302],"dir":"rtl"},{"str":"شيميایي","boundary":[0.3600825581395348,0.722170917308273,0.4270044716230872,0.7414396920118302],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.35406930232558137,0.722170917308273,0.3600281395348837,0.7414396920118302],"dir":"ltr"},{"str":"ژنریک","boundary":[0.2910797674418605,0.722170917308273,0.347198716059905,0.7414396920118302],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.28506651162790697,0.722170917308273,0.2910253488372093,0.7414396920118302],"dir":"ltr"},{"str":"رسمي","boundary":[0.22602232558139534,0.722170917308273,0.27811737326417935,0.7414396920118302],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2076832558139535,0.722170917308273,0.21900124220948042,0.7414396920118302],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.17054573095570716,0.722170917308273,0.20052756266988828,0.7414396920118302],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.8083021705426356,0.7544502321962836,0.8298247286821705,0.7737190068998409],"dir":"rtl"},{"str":"تااری","boundary":[0.7457751937984496,0.7544502321962836,0.8015741061575437,0.7737190068998409],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7331524031007752,0.7544502321962836,0.7383221705426357,0.7737190068998409],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7381007751937985,0.7496841826038922,0.7456007751937985,0.7620359612600187],"dir":"ltr"},{"str":"برخي","boundary":[0.6798599864094329,0.7544502321962836,0.7263748432678558,0.7737190068998409],"dir":"rtl"},{"str":"اوقات","boundary":[0.6230912492519345,0.7544502321962836,0.6730843104875142,0.7737190068998409],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5896096673815495,0.7544502321962836,0.6162970970866779,0.7737190068998409],"dir":"rtl"},{"str":"نامها","boundary":[0.5438682945736434,0.7544502321962836,0.5828155152162927,0.7737190068998409],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.4928056421884511,0.7544502321962836,0.537065968992248,0.7737190068998409],"dir":"rtl"},{"str":"سردرگمي","boundary":[0.4033360158707512,0.7544502321962836,0.48601435217743433,0.7737190068998409],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند.","boundary":[0.3238141296687808,0.7544502321962836,0.3965575371800882,0.7737190068998409],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17051,0.14383,0.83003,0.77372],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.17027906976744187,0.8344664580588493,0.17993023255813956,0.8481357597716294],"dir":"ltr"},{"str":"‬","boundary":[0.18004651162790697,0.8344649095832647,0.1848720930232558,0.8481342112960447],"dir":"ltr"},{"str":"Multiple","boundary":[0.18493023255813953,0.8344664580588493,0.2514504550674706,0.8481357597716294],"dir":"ltr"},{"str":"sclerosis(ms)","boundary":[0.25629093023255817,0.8344664580588493,0.3584774418604651,0.8481357597716294],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.17027906976744187,0.848657279314888,0.17993023255813956,0.862326581027668],"dir":"ltr"},{"str":"‬","boundary":[0.18004651162790697,0.8486557308393033,0.1848720930232558,0.8623250325520834],"dir":"ltr"},{"str":"Brand","boundary":[0.18493023255813953,0.848657279314888,0.23222093023255816,0.862326581027668],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17028,0.83446,0.35848,0.86233],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19