روان شناسی خودکشی روان شناسی خودکشی

توضیحات

کتاب حاضر بر آن است تا از رازها و ابهامات خودکشی که اکنون در عصر استرسها و تنشها و تغییرات بی امان و مداوم، به تمامی جوامع سرایت کرده است پرده بردارد. وظیفه ی مددکاران روان درمان است که به افراد نومید و افسرده کمک کرده و از آنها پشتیبانی نمایند تا آنان نیز دریابند که زندگی هدیه ای است و مردم فراموش کرده‌اند که زندگی برای چیست. آنها فراموش کرده‌اند که زنده ماندن چیست. باید به آن‌ها یادآوری شود- باید به آنها یاد آوری کرد که چه چیزهایی دارند و چه چیزهایی را می‌توانند از دست بدهند. آن چه من احساس می‌کنم، شادی زندگی است، موهبت زندگی است، آزادی زندگی است، شگفتی زندگی است. زندگی موهبتی است از جانب خداوند که سرشار از زیبایی و شادی برای انسان می‌باشد. این هدیه الهی، امانتی است ارزشمند و گرانبها در دستان بشر که بایستی آن را حفظ و در جهت اهداف عالی بشری بکار بست. ناملایمات زندگی همچون کار زرگری که سنگ گرانی را به الماسی زیبا مبدل می‌سازد روح سرکش و عاصی بشر را صیقل داده و با اتکا به صبر و تلاش آن را به گوهری ناب تبدیل می‌سازد. نبایستی از ناملایمات زندگی گریخت بلکه باید آن را پذیرفت و با تلاش و امید از دوران آنها گوهری ارزشمند که همان رشد روحی و روانی و قلبی انسانست بیرون آورد

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"115","title":"روان شناسی خودکشی","price":"۲۷‌,‌۵۰۰","ebook_price":"۱۳‌,‌۷۵۰","rent_3_price":"۶‌,‌۸۷۵","rent_6_price":"۹‌,‌۶۲۵","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۷‌,‌۵۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/37b030ecea7f9389/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/37b030ecea7f9389/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/37b030ecea7f9389/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/37b030ecea7f9389/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/37b030ecea7f9389/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/37b030ecea7f9389/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/37b030ecea7f9389/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/37b030ecea7f9389/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/37b030ecea7f9389/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/37b030ecea7f9389/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786005413502","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":"3","description":["کتاب حاضر بر آن است تا از رازها و ابهامات خودکشی که اکنون در عصر استرسها و تنشها و تغییرات بی امان و مداوم، به تمامی جوامع سرایت کرده است پرده بردارد. وظیفه ی مددکاران روان درمان است که به افراد نومید و افسرده کمک کرده و از آنها پشتیبانی نمایند تا آنان نیز دریابند که زندگی هدیه ای است و مردم فراموش کرده‌اند که زندگی برای چیست. آنها فراموش کرده‌اند که زنده ماندن چیست. باید به آن‌ها یادآوری شود- باید به آنها یاد آوری کرد که چه چیزهایی دارند و چه چیزهایی را می‌توانند از دست بدهند. آن چه من احساس می‌کنم، شادی زندگی است، موهبت زندگی است، آزادی زندگی است، شگفتی زندگی است. زندگی موهبتی است از جانب خداوند که سرشار از زیبایی و شادی برای انسان می‌باشد. این هدیه الهی، امانتی است ارزشمند و گرانبها در دستان بشر که بایستی آن را حفظ و در جهت اهداف عالی بشری بکار بست. ناملایمات زندگی همچون کار زرگری که سنگ گرانی را به الماسی زیبا مبدل می‌سازد روح سرکش و عاصی بشر را صیقل داده و با اتکا به صبر و تلاش آن را به گوهری ناب تبدیل می‌سازد. نبایستی از ناملایمات زندگی گریخت بلکه باید آن را پذیرفت و با تلاش و امید از دوران آنها گوهری ارزشمند که همان رشد روحی و روانی و قلبی انسانست بیرون آورد"],"pages_count":"360","keywords":"null","token":"37b030ecea7f9389","created_at":"2017-10-10 14:19:16","updated_at":"2022-08-08 13:23:02","publisher_id":"18","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"آوای نور","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"166","title":"بهرام مرادیان","firstname":"بهرام","lastname":"مرادیان","token":"fe76cd3902f25328","created_at":"2017-10-08 17:33:13","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"238","title":"استفان پالمر","firstname":"استفان","lastname":"پالمر","token":"0144c0a10e0d59a5","created_at":"2017-10-10 14:07:05","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"244","title":"زینب السادات میرحسینی","firstname":"زینب السادات","lastname":"میرحسینی","token":"2b4e8f8b0f72262d","created_at":"2017-10-10 14:07:59","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"238","title":"استفان پالمر","firstname":"استفان","lastname":"پالمر","token":"0144c0a10e0d59a5","created_at":"2017-10-10 14:07:05","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"166","title":"بهرام مرادیان","firstname":"بهرام","lastname":"مرادیان","token":"fe76cd3902f25328","created_at":"2017-10-08 17:33:13","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"244","title":"زینب السادات میرحسینی","firstname":"زینب السادات","lastname":"میرحسینی","token":"2b4e8f8b0f72262d","created_at":"2017-10-10 14:07:59","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"94","file":"59dca5aca719b4.69106994.pdf","book_id":"115","toc":[{"title":"بخش اول: خودکشی","page":"32","children":[{"title":"فصل 1 خودکشی","page":"32"},{"title":"فصل 2 آمار خودکشی برای انگلستان و راهکار ملی","page":"56"},{"title":"فصل 3 خودکشی در مناطق روستایی","page":"86"},{"title":"فصل 4 سبك شناختی و اقدام به خودکشی","page":"116"},{"title":"فصل 5 شناخت افکار خودکشی و ارزیابی خطر","page":"136"}]},{"title":"بخش دوم تجربه شخصی خودکشی","page":"158","children":[{"title":"فصل 6 چیزی مضحك در مورد خودکشی","page":"158"},{"title":"فصل 7 دیدگاه یك دوست از خودکشی","page":"184"},{"title":"فصل 8 خودکشی بیمار و تأثیر آن بر درمانگر","page":"190"}]},{"title":"بخش سوم سه رویکرد درمانی برای پیشگیری از خودکشی","page":"212","children":[{"title":"فصل 9 مدیریت عقلایی عاطفی","page":"212"},{"title":"فصل 10 رویکردی روان پویایی نسبت به خودکشی","page":"262"},{"title":"فصل 11رویکرد راه حل گرا","page":"278"}]},{"title":"بخش چهارم مداخلات گروهی","page":"306","children":[{"title":"فصل 12 گروه های پشتیبان","page":"306"},{"title":"فصل 13 مداخلهی گروهی برای افراد مسن و جوان","page":"326"}]},{"title":"منابع انگلیسی","page":"344"}],"created_at":"2017-10-10 14:19:16","updated_at":"2018-08-20 12:57:44","process_started_at":"2017-11-09 17:43:48","process_done_at":"2017-11-09 17:50:15","process_failed_at":null,"pages_count":"360","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"61c1e76ee5d9d48407eb61bd9b05c2336b46dfc880afb18ebdfe3c0fd498c93ab82864c5e4b53048fb82e4abb85fa2a5edef47f0d10cecee711f0d3f628907dd","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۶۰"},"publisher":{"id":18,"title":"آوای نور","description":null,"token":"246521c748fb5fe3","slug":"آوای-نور"},"study_subjects":[{"id":"6370","title":"آزمونهای شناختی در روان شناسی بالینی","token":"d321452cfe4b3c20","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:25:12","updated_at":"2021-01-29 12:24:46","study_fields":[{"id":"934","title":"روانشناسی بالینی","degree_id":"10","token":"9fc4bc2204ec8732","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-01-05 07:28:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C","ebook_price_en":"13750","urlify":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C","pages_count_fa":"۳۶۰","authorTitle":"بهرام مرادیان, استفان پالمر, زینب السادات میرحسینی","tocStr":"بخش اول: خودکشی, بخش دوم تجربه شخصی خودکشی, بخش سوم سه رویکرد درمانی برای پیشگیری از خودکشی, بخش چهارم مداخلات گروهی, منابع انگلیسی","url":"/preview/37b030ecea7f9389/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C"}
{"toc":[{"title":"بخش اول: خودکشی","page":"32","children":[{"title":"فصل 1 خودکشی","page":"32"},{"title":"فصل 2 آمار خودکشی برای انگلستان و راهکار ملی","page":"56"},{"title":"فصل 3 خودکشی در مناطق روستایی","page":"86"},{"title":"فصل 4 سبك شناختی و اقدام به خودکشی","page":"116"},{"title":"فصل 5 شناخت افکار خودکشی و ارزیابی خطر","page":"136"}]},{"title":"بخش دوم تجربه شخصی خودکشی","page":"158","children":[{"title":"فصل 6 چیزی مضحك در مورد خودکشی","page":"158"},{"title":"فصل 7 دیدگاه یك دوست از خودکشی","page":"184"},{"title":"فصل 8 خودکشی بیمار و تأثیر آن بر درمانگر","page":"190"}]},{"title":"بخش سوم سه رویکرد درمانی برای پیشگیری از خودکشی","page":"212","children":[{"title":"فصل 9 مدیریت عقلایی عاطفی","page":"212"},{"title":"فصل 10 رویکردی روان پویایی نسبت به خودکشی","page":"262"},{"title":"فصل 11رویکرد راه حل گرا","page":"278"}]},{"title":"بخش چهارم مداخلات گروهی","page":"306","children":[{"title":"فصل 12 گروه های پشتیبان","page":"306"},{"title":"فصل 13 مداخلهی گروهی برای افراد مسن و جوان","page":"326"}]},{"title":"منابع انگلیسی","page":"344"}],"pages_count":360,"version":"5.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"37b030ecea7f9389","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/b30022000f2a751c592a32d61c91d098.jpg","blurred":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/2fe562787cf8b1c9d397ca9ed0b1b423.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/b6cdcc9ac730b593c339aca02501eb49.jpg","blurred":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/49534f5a4acb41d23f46de568866945a.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/43c069c51172960726513877154fad21.jpg","blurred":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/459c84082db4b8bafed0167204e7f752.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.25306,0.15655,0.25231,0.11279]},"elements":[{"words":[{"str":"روانشناسی","boundary":[0.4771748062015504,0.15655303137523338,0.7032926356589146,0.1949258904002663],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.28631782945736434,0.15655303137523338,0.4665406201550388,0.1949258904002663],"dir":"rtl"},{"str":"(راهبردهای","boundary":[0.6487403100775194,0.2101295950332125,0.7476937984496124,0.22659863324138113],"dir":"rtl"},{"str":"نوین","boundary":[0.6030620155038761,0.2101295950332125,0.6428992248062017,0.22659863324138113],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5766791940296351,0.2101295950332125,0.5977364341085272,0.22659863324138113],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.5254413048192118,0.2101295950332125,0.5714148840099122,0.22659863324138113],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.4661317829457365,0.2101295950332125,0.5201530059088199,0.22659863324138113],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4508062015503877,0.2101295950332125,0.46082857109094355,0.22659863324138113],"dir":"rtl"},{"str":"جلوگیری","boundary":[0.3648527131782946,0.2101295950332125,0.4455148119001746,0.22659863324138113],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3441782945736434,0.2101295950332125,0.35952823205801454,0.22659863324138113],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.2602480620155039,0.2101295950332125,0.3388527131782946,0.22659863324138113],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.25306201550387597,0.2101295950332125,0.26010852713178295,0.22659863324138113],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25306,0.15655,0.74769,0.2266],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تالیف:","boundary":[0.4749806201550388,0.35575706538894375,0.5255852713178295,0.3722261035971124],"dir":"rtl"},{"str":"استفان","boundary":[0.49769892146949785,0.3828357668052811,0.544468992248062,0.3993048050134497],"dir":"rtl"},{"str":"پالمر","boundary":[0.4561434108527132,0.3828357668052811,0.49159327940680825,0.3993048050134497],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.45614,0.35576,0.54447,0.3993],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ترجمه","boundary":[0.47684108527131785,0.516687017079765,0.529515503875969,0.5331560552879338],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.47102713178294575,0.5158140293903711,0.4768289922480621,0.5336005906551933],"dir":"ltr"},{"str":"بهرام","boundary":[0.5117248062015504,0.5444244800244291,0.5474457364341085,0.5608935182325977],"dir":"rtl"},{"str":"مرادیان","boundary":[0.4531201550387597,0.5444244800244291,0.5056204963667531,0.5608935182325977],"dir":"rtl"},{"str":"زینب","boundary":[0.5500271317829457,0.5735746776528876,0.5891899224806202,0.5900437158610562],"dir":"rtl"},{"str":"السادات","boundary":[0.4842131782945736,0.5735746776528876,0.5439403051003521,0.5900437158610562],"dir":"rtl"},{"str":"میرحسینی","boundary":[0.40521317829457365,0.5735746776528876,0.47814106008451573,0.5900437158610562],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40521,0.51581,0.58919,0.59004],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"انتشارات","boundary":[0.5028607059698504,0.8541114214066617,0.5573696899224806,0.8677807231194418],"dir":"rtl"},{"str":"آوای","boundary":[0.46776868880810146,0.8541114214066617,0.4977654618267113,0.8677807231194418],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.4428875968992248,0.8541114214066617,0.46268021368067863,0.8677807231194418],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.509437984496124,0.8735448864923008,0.5421747286821705,0.8872141882050808],"dir":"rtl"},{"str":"1693","boundary":[0.4582364341085271,0.8735448864923008,0.49265503875968986,0.8872141882050808],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4964147286821705,0.8735448864923008,0.5052551937984496,0.8872141882050808],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44289,0.85411,0.55737,0.88721],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/49910017430afaab3bf44f7482448ff3.jpg","blurred":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/e18ce97ff58dd9eb997bb3ec6641a923.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17609,0.27845,0.17556,0.48434]},"elements":[{"words":[{"str":"ین","boundary":[0.7791162790697672,0.2878341842336407,0.8143199999999998,0.3327946585419411],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.7407441860465115,0.29853905906895034,0.7730437209302324,0.3327946585419411],"dir":"rtl"},{"str":"تح","boundary":[0.7095813953488371,0.2827287823891085,0.7346567441860464,0.31698438186209926],"dir":"rtl"},{"str":"جم","boundary":[0.35818604651162794,0.27844683245498464,0.3821376744186047,0.3127024319279754],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8142325581395347,0.29853905906895034,0.8244390697674417,0.3327946585419411],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6607441860465115,0.29853905906895034,0.7094548837209302,0.3327946585419411],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6381860465116278,0.2968921552481335,0.654487441860465,0.3311477547211243],"dir":"rtl"},{"str":"کی","boundary":[0.541674418604651,0.28075249780412825,0.5571609302325581,0.31500809727711904],"dir":"rtl"},{"str":"ظارت","boundary":[0.5633023255813953,0.29853905906895034,0.6382586046511628,0.3327946585419411],"dir":"rtl"},{"str":"فی","boundary":[0.5037674418604652,0.28305816315327187,0.5417841860465116,0.3327946585419411],"dir":"rtl"},{"str":"مؤسسه","boundary":[0.4270232558139535,0.29096330149319277,0.49752558139534886,0.3327946585419411],"dir":"rtl"},{"str":"متر","boundary":[0.382139534883721,0.2858578996486605,0.4210753488372094,0.3327946585419411],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.31772093023255815,0.28684604194115065,0.3581488372093024,0.3327946585419411],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.24027906976744187,0.29853905906895034,0.31164837209302326,0.3327946585419411],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.17609302325581397,0.28948108805445755,0.2341172093023256,0.3327946585419411],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6235852713178294,0.39617021951855513,0.6367566666666666,0.4319080324302811],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.5231201550387597,0.38019525245663155,0.6172217829457365,0.4319080324302811],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4682364341085272,0.39617021951855513,0.516961550387597,0.4319080324302811],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.37986434108527134,0.3887591523248793,0.46203736434108533,0.4319080324302811],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3635852713178295,0.39617021951855513,0.3800873643410853,0.4319080324302811],"dir":"ltr"},{"str":"www.transnet.ir","boundary":[0.40032945736434106,0.4937549956082565,0.5998913178294574,0.5156588164251207],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17609,0.27845,0.82444,0.51566],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/6fed1381cafadfb5cdc4799055f3b7c5.jpg","blurred":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/20aec6d39816e3f70aaf56288e541b6d.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.2612,0.16559,0.25251,0.19985]},"elements":[{"words":[{"str":"پالمر","boundary":[0.6884861240310078,0.1689303820731087,0.7123446511627907,0.1799646376725817],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.684544031007752,0.1689303820731087,0.6884237984496124,0.1799646376725817],"dir":"ltr"},{"str":"استفان","boundary":[0.6492054263565892,0.1689303820731087,0.6803370542635659,0.1799646376725817],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6066472868217053,0.1689303820731087,0.6137835658914729,0.1799646376725817],"dir":"ltr"},{"str":"1900","boundary":[0.6138565891472868,0.1689303820731087,0.6414824031007752,0.1799646376725817],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.6454845348837209,0.1689303820731087,0.649452480620155,0.1799646376725817],"dir":"ltr"},{"str":"م.","boundary":[0.5933956589147287,0.1689303820731087,0.6026042635658915,0.1799646376725817],"dir":"rtl"},{"str":"Palmer,","boundary":[0.4903294573643411,0.16559118357487915,0.5379306201550388,0.17662543917435214],"dir":"ltr"},{"str":"stephen","boundary":[0.541919457364341,0.16559118357487915,0.5894271317829458,0.17662543917435214],"dir":"ltr"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.6590996899224807,0.18457596837086904,0.7128042635658915,0.19561022397034203],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی:","boundary":[0.6088808527131784,0.18457596837086904,0.6558431782945737,0.19561022397034203],"dir":"rtl"},{"str":"(راهبردهای","boundary":[0.5533175968992248,0.18457596837086904,0.6056243410852712,0.19561022397034203],"dir":"rtl"},{"str":"نوین","boundary":[0.5289015503875968,0.18457596837086904,0.5500610852713177,0.19561022397034203],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5144887596899225,0.18457596837086904,0.5256450387596899,0.19561022397034203],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.4851957364341085,0.18457596837086904,0.5112322480620155,0.19561022397034203],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.45194503875968994,0.18457596837086904,0.48193922480620155,0.19561022397034203],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44264294573643415,0.18457596837086904,0.4486885271317829,0.19561022397034203],"dir":"rtl"},{"str":"جلوگیری","boundary":[0.39636620155038765,0.18457596837086904,0.4393864341085272,0.19561022397034203],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3849762015503876,0.18457596837086904,0.3931096899224806,0.19561022397034203],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی)","boundary":[0.3328875968992248,0.18457596837086904,0.3817196899224806,0.19561022397034203],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.31986434108527134,0.18457596837086904,0.32428945736434106,0.19561022397034203],"dir":"ltr"},{"str":"تالیف","boundary":[0.6862221705426357,0.20022155466862923,0.7127572868217055,0.2112558102681022],"dir":"rtl"},{"str":"[صحیح:","boundary":[0.6452898449612403,0.20022155466862923,0.6824982170542636,0.2112558102681022],"dir":"rtl"},{"str":"ویراستار]","boundary":[0.6001661240310078,0.20022155466862923,0.6415658914728682,0.2112558102681022],"dir":"rtl"},{"str":"استفان","boundary":[0.5675854263565892,0.20022155466862923,0.5964421705426357,0.2112558102681022],"dir":"rtl"},{"str":"پالمر؛","boundary":[0.5384466666666666,0.20022155466862923,0.5638614728682171,0.2112558102681022],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.5051959689922481,0.20022155466862923,0.5347227131782946,0.2112558102681022],"dir":"rtl"},{"str":"بهرام","boundary":[0.4798606201550388,0.20022155466862923,0.501472015503876,0.2112558102681022],"dir":"rtl"},{"str":"مرادیان،","boundary":[0.4405487596899224,0.20022155466862923,0.4761366666666666,0.2112558102681022],"dir":"rtl"},{"str":"زینب","boundary":[0.4121750387596899,0.20022155466862923,0.43659108527131785,0.2112558102681022],"dir":"rtl"},{"str":"السادات","boundary":[0.3712582945736434,0.20022155466862923,0.40845108527131785,0.2112558102681022],"dir":"rtl"},{"str":"میر","boundary":[0.35450829457364347,0.20022155466862923,0.36753434108527133,0.2112558102681022],"dir":"rtl"},{"str":"حسینی.","boundary":[0.31544573643410856,0.20022155466862923,0.35078434108527135,0.2112558102681022],"dir":"rtl"},{"str":"تهران:","boundary":[0.6826468217054263,0.2158671409663894,0.7121579844961241,0.2269013965658624],"dir":"rtl"},{"str":"آوای","boundary":[0.654537984496124,0.2158671409663894,0.678471007751938,0.2269013965658624],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.634547054263566,0.2158671409663894,0.6503621705426357,0.2269013965658624],"dir":"rtl"},{"str":"1695","boundary":[0.595251937984496,0.2158671409663894,0.6228777519379846,0.2269013965658624],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6229263565891473,0.2158671409663894,0.6268061240310078,0.2269013965658624],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.6306049612403102,0.2158671409663894,0.6344847286821707,0.2269013965658624],"dir":"ltr"},{"str":"635","boundary":[0.691298449612403,0.2313480368820679,0.7122286821705426,0.2423822924815409],"dir":"ltr"},{"str":"ص.","boundary":[0.667577519379845,0.2313480368820679,0.6871176744186047,0.2423822924815409],"dir":"rtl"},{"str":"جدول،","boundary":[0.6289177519379844,0.2313480368820679,0.6632747286821705,0.2423822924815409],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار.","boundary":[0.5901356589147286,0.2313480368820679,0.6247419379844961,0.2423822924815409],"dir":"rtl"},{"str":"شابك:","boundary":[0.45845875968992245,0.2313480368820679,0.4905096899224806,0.2423822924815409],"dir":"rtl"},{"str":"979","boundary":[0.33614341085271315,0.2313480368820679,0.35707364341085274,0.2423822924815409],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3568410852713178,0.2313480368820679,0.3639773643410853,0.2423822924815409],"dir":"ltr"},{"str":"355","boundary":[0.3640503875968992,0.2313480368820679,0.38498062015503876,0.2423822924815409],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.384515503875969,0.2313480368820679,0.39165178294573644,0.2423822924815409],"dir":"ltr"},{"str":"0116","boundary":[0.39195736434108525,0.2313480368820679,0.4198643410852713,0.2423822924815409],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.41939922480620156,0.2313480368820679,0.426535503875969,0.2423822924815409],"dir":"ltr"},{"str":"05","boundary":[0.42660852713178293,0.2313480368820679,0.4405620155038759,0.2423822924815409],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4403294573643411,0.2313480368820679,0.44746573643410853,0.2423822924815409],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4475387596899225,0.2313480368820679,0.45447248062015505,0.2423822924815409],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6845400775193798,0.24929928852897176,0.7122437984496125,0.2603335441284447],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی:.","boundary":[0.6468798449612404,0.24929928852897176,0.680471259500767,0.2603335441284447],"dir":"rtl"},{"str":"Suicide","boundary":[0.31079457364341084,0.26226756697408865,0.35119224806201554,0.2718196091348265],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.351475503875969,0.26226756697408865,0.354968992248062,0.2718196091348265],"dir":"ltr"},{"str":"strategies","boundary":[0.358448992248062,0.26226756697408865,0.4094485271317829,0.2718196091348265],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.4130229457364341,0.26226756697408865,0.43277891472868224,0.2718196091348265],"dir":"ltr"},{"str":"interventions","boundary":[0.4362634108527132,0.26226756697408865,0.5065917829457365,0.2718196091348265],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.5103955038759691,0.26226756697408865,0.5259610852713179,0.2718196091348265],"dir":"ltr"},{"str":"reduction","boundary":[0.529441085271318,0.26226756697408865,0.58053503875969,0.2718196091348265],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.58401503875969,0.26226756697408865,0.60361903875969,0.2718196091348265],"dir":"ltr"},{"str":"prevention,","boundary":[0.6070127131782946,0.26226756697408865,0.6682634108527132,0.2718196091348265],"dir":"ltr"},{"str":"2007","boundary":[0.6718513178294574,0.26226756697408865,0.698828062015504,0.2718196091348265],"dir":"ltr"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.6657170542635659,0.27536154149339864,0.7121496124031008,0.28639579709287166],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.6654886821705427,0.29100712779115884,0.7121549612403101,0.3020413833906318],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6429263565891473,0.29100712779115884,0.6500626356589148,0.3020413833906318],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6540891472868217,0.29100712779115884,0.6612254263565891,0.3020413833906318],"dir":"ltr"},{"str":"رفتارشناسی","boundary":[0.581531007751938,0.29100712779115884,0.6390886821705426,0.3020413833906318],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.6654886821705427,0.3064880237068374,0.7121549612403101,0.3175222793063104],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6429263565891473,0.3064880237068374,0.6500626356589148,0.3175222793063104],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6540891472868217,0.3064880237068374,0.6612254263565891,0.3175222793063104],"dir":"ltr"},{"str":"جنبه","boundary":[0.6173391472868217,0.3064880237068374,0.6389349612403101,0.3175222793063104],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5928828682170543,0.3064880237068374,0.6131633333333334,0.3175222793063104],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.5361821705426357,0.3064880237068374,0.5887070542635658,0.3175222793063104],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.6654886821705427,0.3221336100045976,0.7121549612403101,0.3331678656040706],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6429263565891473,0.3221336100045976,0.6500626356589148,0.3331678656040706],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6540891472868217,0.3221336100045976,0.6612254263565891,0.3331678656040706],"dir":"ltr"},{"str":"پیشگیری","boundary":[0.5957170542635659,0.3221336100045976,0.6390177519379845,0.3331678656040706],"dir":"rtl"},{"str":"مرادیان،","boundary":[0.6731042635658915,0.33777919630235775,0.7122603100775193,0.3488134519018308],"dir":"rtl"},{"str":"بهرام،","boundary":[0.6415207751937985,0.33777919630235775,0.668928449612403,0.3488134519018308],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5947575193798449,0.33777919630235775,0.5986372868217054,0.3488134519018308],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5985077519379844,0.33777919630235775,0.6056440310077519,0.3488134519018308],"dir":"ltr"},{"str":"1632","boundary":[0.6096705426356589,0.33777919630235775,0.6372651937984495,0.3488134519018308],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.5601356589147286,0.33777919630235775,0.5905817054263565,0.3488134519018308],"dir":"rtl"},{"str":"میرحسینی","boundary":[0.6635556589147286,0.35342478260011806,0.7122631007751937,0.3644590381995911],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6596135658914728,0.35342478260011806,0.6634933333333333,0.3644590381995911],"dir":"ltr"},{"str":"زینب","boundary":[0.6293856589147286,0.35342478260011806,0.6554377519379845,0.3644590381995911],"dir":"rtl"},{"str":"السادات،","boundary":[0.5817533333333332,0.35342478260011806,0.6253812403100775,0.3644590381995911],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5349900775193798,0.35342478260011806,0.5388698449612402,0.3644590381995911],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5387403100775194,0.35342478260011806,0.5458765891472869,0.3644590381995911],"dir":"ltr"},{"str":"1631","boundary":[0.5499031007751938,0.35342478260011806,0.5775289147286822,0.3644590381995911],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.5003682170542636,0.35342478260011806,0.5308142635658915,0.3644590381995911],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.6733914728682171,0.36890567851579653,0.6803251937984497,0.37993993411526955],"dir":"ltr"},{"str":"1695","boundary":[0.6845542635658916,0.36890567851579653,0.7125193798449612,0.37993993411526955],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.6673449612403102,0.36890567851579653,0.6734996124031007,0.37993993411526955],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6603682170542635,0.36890567851579653,0.6673019379844962,0.37993993411526955],"dir":"ltr"},{"str":"پ","boundary":[0.6480426356589147,0.36890567851579653,0.6605389147286822,0.37993993411526955],"dir":"rtl"},{"str":"632","boundary":[0.3161434108527132,0.36890567851579653,0.3370736434108527,0.37993993411526955],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.33684108527131784,0.36621176845733144,0.3461899224806202,0.37724602405680446],"dir":"ltr"},{"str":"29","boundary":[0.3461434108527132,0.36890567851579653,0.3600968992248062,0.37993993411526955],"dir":"ltr"},{"str":"RC039","boundary":[0.5966472868217054,0.365566480017567,0.6395870542635658,0.37993993411526955],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.643624031007752,0.36890567851579653,0.6480491472868217,0.37993993411526955],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.6821833333333334,0.38455126481355684,0.7121931007751937,0.39558552041302986],"dir":"rtl"},{"str":"کتابخانه","boundary":[0.6389605426356589,0.38455126481355684,0.6781165891472868,0.39558552041302986],"dir":"rtl"},{"str":"ملی:","boundary":[0.613391472868217,0.38455126481355684,0.6347847286821705,0.39558552041302986],"dir":"rtl"},{"str":"2101063","boundary":[0.31591085271317826,0.38455126481355684,0.36422875968992247,0.39558552041302986],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31079,0.16559,0.7128,0.39559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"روانشناسی","boundary":[0.6689812669466927,0.5758320938666557,0.7474644961240311,0.5909836090181709],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.5994379844961241,0.5758320938666557,0.6636668217054265,0.5909836090181709],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5876782945736433,0.5774793997636006,0.5934166666666666,0.5898311784197272],"dir":"ltr"},{"str":"راهبردهای","boundary":[0.5302945736434107,0.5774793997636006,0.5876085271317829,0.5898311784197272],"dir":"rtl"},{"str":"نوین","boundary":[0.5001027131782946,0.5774793997636006,0.5255678294573644,0.5898311784197272],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4819980620155039,0.5774793997636006,0.4954631782945737,0.5898311784197272],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.4466608527131783,0.5774793997636006,0.47735852713178295,0.5898311784197272],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.40669531806028425,0.5774793997636006,0.4420544299687487,0.5898311784197272],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39481383120505403,0.5774793997636006,0.40209997829127614,0.5898311784197272],"dir":"rtl"},{"str":"جلوگیری","boundary":[0.3383817829457364,0.5774793997636006,0.39021849143604587,0.5898311784197272],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3237306201550388,0.5774793997636006,0.3337422480620155,0.5898311784197272],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.2669922480620155,0.5774793997636006,0.3191367401654097,0.5898311784197272],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.2612015503875969,0.5774793997636006,0.2669399224806202,0.5898311784197272],"dir":"ltr"},{"str":"تألیف:","boundary":[0.7034496124031008,0.599876889650582,0.7473528682170543,0.6150284048020971],"dir":"rtl"},{"str":"استفان","boundary":[0.6550177387798953,0.599876889650582,0.6978584496124032,0.6150284048020971],"dir":"rtl"},{"str":"پالمر","boundary":[0.6171124031007752,0.599876889650582,0.6494193798449613,0.6150284048020971],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه:","boundary":[0.6994961240310077,0.6240863758165898,0.7472505426356589,0.639237890968105],"dir":"rtl"},{"str":"بهرام","boundary":[0.6612079575005573,0.6240863758165898,0.6939077519379845,0.639237890968105],"dir":"rtl"},{"str":"مرادیان","boundary":[0.6075775193798449,0.6240863758165898,0.6556049508383486,0.639237890968105],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.597577519379845,0.6240863758165898,0.6073765891472869,0.639237890968105],"dir":"ltr"},{"str":"زینب","boundary":[0.5560527296538031,0.6240863758165898,0.5920978294573643,0.639237890968105],"dir":"rtl"},{"str":"السادات","boundary":[0.4955156440877371,0.6240863758165898,0.5503341085271316,0.639237890968105],"dir":"rtl"},{"str":"میرحسینی","boundary":[0.42335271317829454,0.6240863758165898,0.48992083820851257,0.639237890968105],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7159965845616333,0.6476857516657746,0.7474886821705427,0.6613550533785545],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.6845542635658916,0.6476857516657746,0.7109489147286822,0.6613550533785545],"dir":"rtl"},{"str":"1693","boundary":[0.6447868217054263,0.6476857516657746,0.6792054263565891,0.6613550533785545],"dir":"ltr"},{"str":"تیراژ:","boundary":[0.7152895575149711,0.6696307450781592,0.7472542635658914,0.6833000467909393],"dir":"rtl"},{"str":"055","boundary":[0.6843217054263566,0.6696307450781592,0.7101356589147287,0.6833000467909393],"dir":"ltr"},{"str":"جلد","boundary":[0.6536240310077519,0.6696307450781592,0.6792961240310077,0.6833000467909393],"dir":"rtl"},{"str":"شابك","boundary":[0.7115724031007752,0.6916992562771053,0.7474361240310077,0.7053685579898853],"dir":"rtl"},{"str":"979","boundary":[0.5478100775193798,0.6916992562771053,0.5736240310077519,0.7053685579898853],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5736240310077519,0.6916992562771053,0.5824644961240311,0.7053685579898853],"dir":"ltr"},{"str":"355","boundary":[0.5826937984496124,0.6916992562771053,0.6085077519379846,0.7053685579898853],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6082751937984496,0.6916992562771053,0.6171156589147287,0.7053685579898853],"dir":"ltr"},{"str":"0116","boundary":[0.6173449612403101,0.6916992562771053,0.6517635658914729,0.7053685579898853],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6517635658914729,0.6916992562771053,0.660604031007752,0.7053685579898853],"dir":"ltr"},{"str":"05","boundary":[0.6608333333333334,0.6916992562771053,0.6780426356589148,0.7053685579898853],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6778100775193798,0.6916992562771053,0.686650542635659,0.7053685579898853],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6868798449612403,0.6916992562771053,0.6954693798449613,0.7053685579898853],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7074031007751937,0.6916992562771053,0.7113986821705426,0.7053685579898853],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.7146124031007752,0.7136030770939695,0.7473491472868217,0.7272723788067496],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7055426356589147,0.7136030770939695,0.7143831007751938,0.7272723788067496],"dir":"ltr"},{"str":"خیابان","boundary":[0.6621937984496125,0.7136030770939695,0.7006247286821706,0.7272723788067496],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب","boundary":[0.6159496124031008,0.7136030770939695,0.6570928413403511,0.7272723788067496],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.6040891472868216,0.7102658452304978,0.6156705426356589,0.7239351469432779],"dir":"ltr"},{"str":"خیابان","boundary":[0.5606007751937984,0.7136030770939695,0.5992440310077519,0.7272723788067496],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.543391472868217,0.7136030770939695,0.5606007751937984,0.7272723788067496],"dir":"ltr"},{"str":"فروردین","boundary":[0.49079457364341084,0.7136030770939695,0.5433741085271319,0.7272723788067496],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.4817248062015504,0.7136030770939695,0.49056527131782945,0.7272723788067496],"dir":"ltr"},{"str":"خیابان","boundary":[0.4383674033069438,0.7136030770939695,0.4767964341085271,0.7272723788067496],"dir":"rtl"},{"str":"شهیدوحید","boundary":[0.3691639945476481,0.7136030770939695,0.43309596899224806,0.7272723788067496],"dir":"rtl"},{"str":"نظری","boundary":[0.330562015503876,0.7136030770939695,0.364065657848254,0.7272723788067496],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.3187015503875969,0.7102658452304978,0.3302829457364341,0.7239351469432779],"dir":"ltr"},{"str":"پلاك","boundary":[0.2816666666666667,0.7136030770939695,0.31366992248062014,0.7272723788067496],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.2644573643410853,0.7136030770939695,0.2816666666666667,0.7272723788067496],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.7159446763619279,0.7355068979108338,0.7473535658914728,0.7491761996236138],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.6006007751937985,0.7355068979108338,0.6060826356589147,0.7491761996236138],"dir":"ltr"},{"str":"33937600","boundary":[0.6112984496124031,0.7355068979108338,0.6801356589147287,0.7491761996236138],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.6850193798449613,0.7321696660473621,0.6966007751937985,0.7458389677601421],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7022868217054263,0.7355068979108338,0.7108763565891473,0.7491761996236138],"dir":"ltr"},{"str":"نمابر:","boundary":[0.5630962629368838,0.7355068979108338,0.5954891472868217,0.7491761996236138],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.47800383720930234,0.7355068979108338,0.4835254263565892,0.7491761996236138],"dir":"ltr"},{"str":"33195992","boundary":[0.4887015503875969,0.7355068979108338,0.5579196899224806,0.7491761996236138],"dir":"ltr"},{"str":"همراه:","boundary":[0.43542277863340006,0.7355068979108338,0.4727945736434109,0.7491761996236138],"dir":"rtl"},{"str":"59121596761","boundary":[0.3354457364341085,0.7355068979108338,0.4300968992248062,0.7491761996236138],"dir":"ltr"},{"str":"کلیه","boundary":[0.7220000010475593,0.7574107187276982,0.747193100775194,0.7710800204404782],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.6795916046296596,0.7574107187276982,0.7168884496124033,0.7710800204404782],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6470337275677915,0.7574107187276982,0.6745045316044684,0.7710800204404782],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.6154161403474284,0.7574107187276982,0.6419452524403686,0.7710800204404782],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.5659209569069287,0.7574107187276982,0.6103010077519381,0.7710800204404782],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5308333333333334,0.7574107187276982,0.5608349859405845,0.7710800204404782],"dir":"rtl"},{"str":"قيمت","boundary":[0.7099612403100775,0.7864766411997006,0.747291937984496,0.8001459429124806],"dir":"rtl"},{"str":"20077","boundary":[0.6612984496124031,0.7864766411997006,0.7056895348837209,0.8001459429124806],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.619437984496124,0.7864766411997006,0.656981007751938,0.8001459429124806],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.2612,0.57583,0.74749,0.80015],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/2a32792a7eb82778386fbcc77c094950.jpg","blurred":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/ca52f995679277235459216e80f4c481.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/7fff52605634f0af5ed07fe51bb39b1f.jpg","blurred":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/1a9296d44bc1265c101313ea6002e8c0.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15935,0.28796,0.17019,0.11373]},"elements":[{"words":[{"str":"«","boundary":[0.5759496124031007,0.2879618836119346,0.5910193798449612,0.30574844487675673],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.500329457364341,0.2879618836119346,0.5759108527131782,0.30574844487675673],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.42474806201550386,0.2879618836119346,0.4852131782945736,0.30574844487675673],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.40963178294573643,0.2879618836119346,0.42470155038759694,0.30574844487675673],"dir":"ltr"},{"str":"پیشگفتار","boundary":[0.7336821705426356,0.32639521488663814,0.8026012403100774,0.3441817761514603],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.15934883720930235,0.32639521488663814,0.18167441860465117,0.3441817761514603],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.18423255813953487,0.32639521488663814,0.23461581395348832,0.3441817761514603],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23538759689922478,0.32639521488663814,0.3962824806201557,0.3441817761514603],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39916666666666667,0.32639521488663814,0.560061550387597,0.3441817761514603],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5629263565891474,0.32639521488663814,0.7238212403100767,0.3441817761514603],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7571705426356589,0.3580157682463219,0.8025556589147287,0.375802329511144],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.15934883720930235,0.3580157682463219,0.18167441860465117,0.375802329511144],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.18423255813953487,0.3580157682463219,0.2547088372093023,0.375802329511144],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2558527131782946,0.3580157682463219,0.4167475968992256,0.375802329511144],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41963178294573644,0.3580157682463219,0.5805266666666665,0.375802329511144],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.583391472868217,0.3580157682463219,0.7442863565891463,0.375802329511144],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.5631589147286822,0.3814500516372969,0.6050193798449613,0.39791908984546553],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.5073449612403101,0.3814500516372969,0.5492054263565892,0.39791908984546553],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.49335271317829454,0.3814500516372969,0.5073062015503875,0.39791908984546553],"dir":"ltr"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.3956782945736434,0.3814500516372969,0.47939922480620156,0.39791908984546553],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.41664554426740225,0.8298077519379845,0.43443210553222433],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7666026356589147,0.41664554426740225,0.7718017054263566,0.43443210553222433],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7720542635658915,0.41664554426740225,0.783231007751938,0.43443210553222433],"dir":"ltr"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.6843217054263566,0.41664554426740225,0.7600121469857183,0.43443210553222433],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.15934883720930235,0.41664554426740225,0.18167441860465117,0.43443210553222433],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.18423255813953487,0.41664554426740225,0.35024372093023304,0.43443210553222433],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3531201550387597,0.41664554426740225,0.5140150387596906,0.43443210553222433],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5168798449612403,0.41664554426740225,0.6777747286821696,0.43443210553222433],"dir":"ltr"},{"str":"تعاریف","boundary":[0.7417477519379846,0.4482660976270861,0.8025040310077519,0.46605265889190817],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی،","boundary":[0.6526238759689922,0.4482660976270861,0.7351680951164008,0.46605265889190817],"dir":"rtl"},{"str":"شبه","boundary":[0.6172852713178296,0.4482660976270861,0.6460580473202554,0.46605265889190817],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.5348034108527132,0.4482660976270861,0.6107056144962458,0.46605265889190817],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5177877142569501,0.4482660976270861,0.5282223399634696,0.46605265889190817],"dir":"rtl"},{"str":"صدمه","boundary":[0.46418825662482577,0.4482660976270861,0.5112066433677066,0.46605265889190817],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهانه","boundary":[0.40166201550387604,0.4482660976270861,0.45754121760565664,0.46605265889190817],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3846834108527132,0.4482660976270861,0.3950952904696763,0.46605265889190817],"dir":"rtl"},{"str":"عامدانه","boundary":[0.32139038759689925,0.4482660976270861,0.37812806201550386,0.46605265889190817],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3004936434108527,0.4482660976270861,0.31487655038759693,0.46605265889190817],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.2588759689922481,0.4482660976270861,0.29391398658926904,0.46605265889190817],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.15934883720930235,0.4482660976270861,0.18167441860465117,0.46605265889190817],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.18423255813953487,0.4482660976270861,0.2547088372093023,0.46605265889190817],"dir":"ltr"},{"str":"آمار","boundary":[0.7706305426356589,0.4799140993837835,0.8023021705426358,0.4977006606486056],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.7385570542635659,0.4799140993837835,0.7641254263565892,0.4977006606486056],"dir":"rtl"},{"str":"المللی","boundary":[0.6821710077519381,0.4799140993837835,0.7319765891472869,0.4977006606486056],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6407793798449612,0.4799140993837835,0.6755814205004035,0.4977006606486056],"dir":"rtl"},{"str":"کشی","boundary":[0.5931589147286822,0.4799140993837835,0.6341577784462283,0.4977006606486056],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.15934883720930235,0.4799140993837835,0.18167441860465117,0.4977006606486056],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.18423255813953487,0.4799140993837835,0.25973209302325584,0.4977006606486056],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.260968992248062,0.4799140993837835,0.421863875968993,0.4977006606486056],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42474806201550386,0.4799140993837835,0.5856429457364339,0.4977006606486056],"dir":"ltr"},{"str":"چین","boundary":[0.7674031007751938,0.5116993431255489,0.8026161240310078,0.529485904390371],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.15934883720930235,0.5116993431255489,0.18167441860465117,0.529485904390371],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.18423255813953487,0.5116993431255489,0.2697786046511628,0.529485904390371],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2712015503875969,0.5116993431255489,0.4320964341085279,0.529485904390371],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43498062015503874,0.5116993431255489,0.5958755038759687,0.529485904390371],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5987403100775194,0.5116993431255489,0.7596351937984487,0.529485904390371],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7529468217054264,0.5433198964852327,0.8021496124031008,0.5611064577500549],"dir":"rtl"},{"str":"مذهبی","boundary":[0.6948528682170543,0.5433198964852327,0.7464417054263565,0.5611064577500549],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6776733333333333,0.5433198964852327,0.6881468217054263,0.5611064577500549],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگی","boundary":[0.6101356589147287,0.5433198964852327,0.671117984496124,0.5611064577500549],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.15934883720930235,0.5433198964852327,0.18167441860465117,0.5611064577500549],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.18423255813953487,0.5433198964852327,0.27982511627906986,0.5611064577500549],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2814341085271318,0.5433198964852327,0.44232899224806277,0.5611064577500549],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44521317829457363,0.5433198964852327,0.6061080620155035,0.5611064577500549],"dir":"ltr"},{"str":"بمب","boundary":[0.7656807751937984,0.5751051402269982,0.8021998449612404,0.5928917014918202],"dir":"rtl"},{"str":"گذاران","boundary":[0.7042212403100776,0.5751051402269982,0.7591254263565892,0.5928917014918202],"dir":"rtl"},{"str":"انتحاری","boundary":[0.6352519379844962,0.5751051402269982,0.6976407751937984,0.5928917014918202],"dir":"rtl"},{"str":"49","boundary":[0.15934883720930235,0.5751051402269982,0.18167441860465117,0.5928917014918202],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.18423255813953487,0.5751051402269982,0.30494139534883746,0.5928917014918202],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3070736434108527,0.5751051402269982,0.4679685271317837,0.5928917014918202],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4707945736434109,0.5751051402269982,0.6316894573643405,0.5928917014918202],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7502900775193798,0.6067256935866819,0.8022807751937985,0.6245122548515041],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژی","boundary":[0.6726807751937984,0.6067256935866819,0.743684496124031,0.6245122548515041],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.15934883720930235,0.6067256935866819,0.18167441860465117,0.6245122548515041],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.18423255813953487,0.6067256935866819,0.2647553488372093,0.6245122548515041],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2660852713178295,0.6067256935866819,0.42698015503876047,0.6245122548515041],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42986434108527133,0.6067256935866819,0.5907592248062014,0.6245122548515041],"dir":"ltr"},{"str":"SUPRE","boundary":[0.5961821705426357,0.6036909310496267,0.6662519379844961,0.6188424462011419],"dir":"ltr"},{"str":"راه","boundary":[0.7799212403100776,0.6383462469463658,0.8023500775193798,0.6561328082111879],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.7462403100775193,0.6383462469463658,0.7734161240310078,0.6561328082111879],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.15934883720930235,0.6383462469463658,0.18167441860465117,0.6561328082111879],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.18423255813953487,0.6383462469463658,0.2496855813953488,0.6561328082111879],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25073643410852714,0.6383462469463658,0.4116313178294581,0.6561328082111879],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41451550387596897,0.6383462469463658,0.5754103875968991,0.6561328082111879],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5782751937984496,0.6383462469463658,0.7391700775193789,0.6561328082111879],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7397286821705427,0.6701726632836517,0.8025696124031007,0.6879592245484738],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.15934883720930235,0.6701726632836517,0.18167441860465117,0.6879592245484738],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.18423255813953487,0.6701726632836517,0.2446623255813953,0.6879592245484738],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24562015503875967,0.6701726632836517,0.40651503875969064,0.6879592245484738],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40939922480620156,0.6701726632836517,0.5702941085271318,0.6879592245484738],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5731589147286822,0.6701726632836517,0.7340537984496115,0.6879592245484738],"dir":"ltr"},{"str":"آیا","boundary":[0.7825063565891472,0.7017932166433355,0.8026244961240311,0.7195797779081577],"dir":"rtl"},{"str":"SUPRE","boundary":[0.7060077519379845,0.6987584541062802,0.776077519379845,0.7139099692577954],"dir":"ltr"},{"str":"کارآمد","boundary":[0.6446789147286821,0.7017932166433355,0.6991561240310078,0.7195797779081577],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.5854296124031008,0.7017932166433355,0.638055441726087,0.7195797779081577],"dir":"rtl"},{"str":"بود؟","boundary":[0.5431589147286822,0.7017932166433355,0.5785226356589147,0.7195797779081577],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.15934883720930235,0.7017932166433355,0.18167441860465117,0.7195797779081577],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.18423255813953487,0.7017932166433355,0.21452279069767438,0.7195797779081577],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21492248062015504,0.7017932166433355,0.37581736434108587,0.7195797779081577],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3787015503875969,0.7017932166433355,0.5395964341085274,0.7195797779081577],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7621621705426356,0.7334137700030193,0.8024737984496123,0.7512003312678415],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.7129844961240309,0.7334137700030193,0.7556068217054263,0.7512003312678415],"dir":"rtl"},{"str":"55","boundary":[0.15934883720930235,0.7334137700030193,0.18167441860465117,0.7512003312678415],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.18423255813953487,0.7334137700030193,0.21954604651162787,0.7512003312678415],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22003875968992248,0.7334137700030193,0.38093364341085334,0.7512003312678415],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38381782945736437,0.7334137700030193,0.5447127131782948,0.7512003312678415],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.547577519379845,0.7334137700030193,0.7084724031007743,0.7512003312678415],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.7734335328488691,0.8298077519379845,0.7912200941136912],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7661694573643411,0.7734335328488691,0.7713685271317829,0.7912200941136912],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7720542635658915,0.7734335328488691,0.783231007751938,0.7912200941136912],"dir":"ltr"},{"str":"آمار","boundary":[0.7280931782945738,0.7734335328488691,0.7596474909233637,0.7912200941136912],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.6458373643410853,0.7734335328488691,0.7214373643410853,0.7912200941136912],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6033908527131784,0.7734335328488691,0.6392012015503876,0.7912200941136912],"dir":"rtl"},{"str":"انگلستان","boundary":[0.5292978294573644,0.7734335328488691,0.5968103875968992,0.7912200941136912],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5121182945736434,0.7734335328488691,0.5225917829457364,0.7912200941136912],"dir":"rtl"},{"str":"راهکار","boundary":[0.45580759689922484,0.7734335328488691,0.5055629457364341,0.7912200941136912],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.4188866666666667,0.7734335328488691,0.4490764341085271,0.7912200941136912],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.15934883720930235,0.7734335328488691,0.18167441860465117,0.7912200941136912],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.18423255813953487,0.7734335328488691,0.22959255813953483,0.7912200941136912],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23027131782945734,0.7734335328488691,0.3911662015503882,0.7912200941136912],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.39660852713178296,0.7734335328488691,0.4123655916431133,0.7912200941136912],"dir":"ltr"},{"str":"آمار","boundary":[0.7705127131782946,0.8050540862085529,0.8021843410852715,0.8228406474733752],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.6883118256137196,0.8050540862085529,0.7639330563567109,0.8228406474733752],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6621862015503877,0.8050540862085529,0.6816837081180834,0.8228406474733752],"dir":"rtl"},{"str":"انگلستان","boundary":[0.5880931782945736,0.8050540862085529,0.6556057364341085,0.8228406474733752],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5816131782945736,0.8050540862085529,0.5878671317829457,0.8228406474733752],"dir":"ltr"},{"str":"ولز","boundary":[0.5495396899224806,0.8050540862085529,0.5749573643410852,0.8228406474733752],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5323601550387597,0.8050540862085529,0.5428336434108526,0.8228406474733752],"dir":"rtl"},{"str":"اسکاتلند","boundary":[0.45753875968992247,0.8050540862085529,0.5257545736434108,0.8228406474733752],"dir":"rtl"},{"str":"60","boundary":[0.15934883720930235,0.8050540862085529,0.18167441860465117,0.8228406474733752],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.18423255813953487,0.8050540862085529,0.2898716279069769,0.8228406474733752],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2916666666666667,0.8050540862085529,0.45256155038759766,0.8228406474733752],"dir":"ltr"},{"str":"انگلستان","boundary":[0.7347375193798449,0.8368393299503184,0.8022751937984496,0.8546258912151405],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.717557984496124,0.8368393299503184,0.728031472868217,0.8546258912151405],"dir":"rtl"},{"str":"ولز","boundary":[0.685484496124031,0.8368393299503184,0.7109912594619243,0.8546258912151405],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.15934883720930235,0.8368393299503184,0.18167441860465117,0.8546258912151405],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.18423255813953487,0.8368393299503184,0.35024372093023304,0.8546258912151405],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3531201550387597,0.8368393299503184,0.5140150387596906,0.8546258912151405],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5168798449612403,0.8368393299503184,0.6777747286821696,0.8546258912151405],"dir":"ltr"},{"str":"اسکاتلند","boundary":[0.7343798449612403,0.8684873317070158,0.8023947286821705,0.8862738929718379],"dir":"rtl"},{"str":"63","boundary":[0.15934883720930235,0.8684873317070158,0.18167441860465117,0.8862738929718379],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.18423255813953487,0.8684873317070158,0.23963906976744181,0.8862738929718379],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24050387596899223,0.8684873317070158,0.40139875968992317,0.8862738929718379],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40428294573643414,0.8684873317070158,0.5651778294573644,0.8862738929718379],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5680426356589148,0.8684873317070158,0.7289375193798441,0.8862738929718379],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15935,0.28796,0.82981,0.88627],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/e634757c8247feef7b7464f72d085a33.jpg","blurred":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/1a90bf178243be82b45a266806e190dc.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15935,0.14437,0.17019,0.10072]},"elements":[{"words":[{"str":"دیگر","boundary":[0.7639006201550388,0.14437117009085412,0.8020522480620156,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6877229457364341,0.14437117009085412,0.7573201550387598,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.6054671317829458,0.14437117009085412,0.6810671317829459,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"اسکاتلند","boundary":[0.530695968992248,0.14437117009085412,0.5988866666666667,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5093722480620155,0.14437117009085412,0.524115503875969,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.47009038759689925,0.14437117009085412,0.5026913178294574,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"2000","boundary":[0.41846899224806205,0.14437117009085412,0.46337689922480624,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.39916662790697677,0.14437117009085412,0.4116874806201551,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.15934883720930235,0.14437117009085412,0.18167441860465117,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.18423255813953487,0.14437117009085412,0.34010418604651205,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"2004","boundary":[0.3475387596899225,0.14437117009085412,0.3924466666666667,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"اقدامات","boundary":[0.7385987276049782,0.175991723450538,0.8018643410852714,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7125759689922481,0.175991723450538,0.7320128154346279,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"بریتانیا","boundary":[0.6561396899224806,0.175991723450538,0.7060621317829459,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6138438759689923,0.175991723450538,0.6495089922480621,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"پیشگیری","boundary":[0.5364857364341086,0.175991723450538,0.6071127131782945,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.515162015503876,0.175991723450538,0.5299052713178295,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.4326550387596899,0.175991723450538,0.5085823586822923,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.15934883720930235,0.175991723450538,0.18167441860465117,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.18423255813953487,0.175991723450538,0.2647553488372093,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2660852713178295,0.175991723450538,0.42698015503876047,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"مداخلات","boundary":[0.7274891472868218,0.20777696719230346,0.8024110077519381,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"احتمالی","boundary":[0.6580426356589147,0.20777696719230346,0.7209086821705426,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.15934883720930235,0.20777696719230346,0.18167441860465117,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.18423255813953487,0.20777696719230346,0.3250344186046515,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32753875968992247,0.20777696719230346,0.4884336434108535,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49125968992248065,0.20777696719230346,0.6521545736434099,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"ابتکار","boundary":[0.7577663565891473,0.2393975205519872,0.8020463565891474,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.7145663565891472,0.2393975205519872,0.751211007751938,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.674857519379845,0.2393975205519872,0.707910542635659,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.6329329690622795,0.2393975205519872,0.6682770542635659,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.606817519379845,0.2393975205519872,0.6263090260786184,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"اسکاتلند","boundary":[0.5319961240310077,0.2393975205519872,0.600211937984496,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.15934883720930235,0.2393975205519872,0.18167441860465117,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.18423255813953487,0.2393975205519872,0.36046852713178346,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3633527131782946,0.2393975205519872,0.5242475968992253,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"راهکار","boundary":[0.75288496124031,0.2711827642937528,0.8023965891472867,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.689315503875969,0.2711827642937528,0.746304496124031,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.629265943397092,0.2711827642937528,0.6825341085271318,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6031666666666667,0.2711827642937528,0.6226486361176093,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"اسکاتلند","boundary":[0.5285964341085272,0.2711827642937528,0.5965610852713178,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5114168992248062,0.2711827642937528,0.5218903875968992,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهی","boundary":[0.4448475968992249,0.2711827642937528,0.5047610852713179,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام","boundary":[0.39986434108527136,0.2711827642937528,0.4382671317829458,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.15934883720930235,0.2711827642937528,0.18167441860465117,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.18423255813953487,0.2711827642937528,0.23461581395348832,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23538759689922478,0.2711827642937528,0.3962824806201557,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7503472868217054,0.30284449024895693,0.802337984496124,0.3206310515137791],"dir":"rtl"},{"str":"راهکار","boundary":[0.693877984496124,0.30284449024895693,0.743791937984496,0.3206310515137791],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.630710542635659,0.30284449024895693,0.687297519379845,0.3206310515137791],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.5708333333333333,0.30284449024895693,0.6241551937984497,0.3206310515137791],"dir":"rtl"},{"str":"75","boundary":[0.15934883720930235,0.30284449024895693,0.18167441860465117,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.18423255813953487,0.30284449024895693,0.23963906976744181,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24050387596899223,0.30284449024895693,0.40139875968992317,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40428294573643414,0.30284449024895693,0.5651778294573644,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.7636937984496125,0.33446504360864077,0.8021970542635658,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7241862416611123,0.33446504360864077,0.757037984496124,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"دارای","boundary":[0.6721449612403101,0.33446504360864077,0.7176011268231466,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"اولویت","boundary":[0.60734496124031,0.33446504360864077,0.665564496124031,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"76","boundary":[0.15934883720930235,0.33446504360864077,0.18167441860465117,0.3522516048734629],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.18423255813953487,0.33446504360864077,0.27480186046511634,0.3522516048734629],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2763178294573644,0.33446504360864077,0.43721271317829535,0.3522516048734629],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4400968992248062,0.33446504360864077,0.6009917829457361,0.3522516048734629],"dir":"ltr"},{"str":"برنامه","boundary":[0.7589486821705427,0.3662502873504062,0.8021989147286823,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7192398449612403,0.3662502873504062,0.7523226183522624,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام","boundary":[0.6740556589147287,0.3662502873504062,0.7126593798449612,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"بومی","boundary":[0.6280426356589147,0.3662502873504062,0.6675505426356589,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"76","boundary":[0.15934883720930235,0.3662502873504062,0.18167441860465117,0.38403684861522835],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.18423255813953487,0.3662502873504062,0.2948948837209304,0.38403684861522835],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2968410852713178,0.3662502873504062,0.45773596899224883,0.38403684861522835],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.460562015503876,0.3662502873504062,0.6214568992248056,0.38403684861522835],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7485350387596899,0.39787084071009,0.8020075968992247,0.4156574019749121],"dir":"rtl"},{"str":"موردی","boundary":[0.6869750387596899,0.39787084071009,0.7418038759689922,0.4156574019749121],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.6238075968992247,0.39787084071009,0.6803945736434107,0.4156574019749121],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی:","boundary":[0.5588066666666667,0.39787084071009,0.6172522480620155,0.4156574019749121],"dir":"rtl"},{"str":"آگریل","boundary":[0.5032996899224805,0.39787084071009,0.5522847002256893,0.4156574019749121],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4863210852713178,0.39787084071009,0.4967329648882809,0.4156574019749121],"dir":"rtl"},{"str":"بیوت","boundary":[0.43777131782945733,0.39787084071009,0.4796849224806201,0.4156574019749121],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.15934883720930235,0.39787084071009,0.18167441860465117,0.4156574019749121],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.18423255813953487,0.39787084071009,0.2697786046511628,0.4156574019749121],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2712015503875969,0.39787084071009,0.4320964341085279,0.4156574019749121],"dir":"ltr"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7640751937984497,0.4296560844518555,0.8022268217054264,0.4474426457166776],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.7092463565891474,0.4296560844518555,0.7575700775193799,0.4474426457166776],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.65278496124031,0.4296560844518555,0.7025151937984496,0.4474426457166776],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6316872868217055,0.4296560844518555,0.6461487984496124,0.4474426457166776],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.5492054263565891,0.4296560844518555,0.6251076300001217,0.4474426457166776],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.15934883720930235,0.4296560844518555,0.18167441860465117,0.4474426457166776],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.18423255813953487,0.4296560844518555,0.21954604651162787,0.4474426457166776],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22003875968992248,0.4296560844518555,0.38093364341085334,0.4474426457166776],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38381782945736437,0.4296560844518555,0.5447127131782948,0.4474426457166776],"dir":"ltr"},{"str":"قرادادهای","boundary":[0.7238026356589148,0.4612766378115392,0.8020398449612404,0.47906319907636136],"dir":"rtl"},{"str":"ممانعت","boundary":[0.6569179844961242,0.4612766378115392,0.7170714728682172,0.47906319907636136],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6355942635658915,0.4612766378115392,0.650337519379845,0.47906319907636136],"dir":"rtl"},{"str":"آسیب","boundary":[0.5821468217054264,0.4612766378115392,0.6290722971249141,0.47906319907636136],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5608231007751938,0.4612766378115392,0.5752649612403101,0.47906319907636136],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5192054263565892,0.4612766378115392,0.5542434439536101,0.47906319907636136],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.15934883720930235,0.4612766378115392,0.18167441860465117,0.47906319907636136],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.18423255813953487,0.4612766378115392,0.35024372093023304,0.47906319907636136],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3531201550387597,0.4612766378115392,0.5140150387596906,0.47906319907636136],"dir":"ltr"},{"str":"نگرانی","boundary":[0.7496519379844961,0.4929246395682366,0.8021951937984495,0.5107112008330588],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7100366760514482,0.4929246395682366,0.7429961240310078,0.5107112008330588],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصان","boundary":[0.6198007751937985,0.4929246395682366,0.7034079820549959,0.5107112008330588],"dir":"rtl"},{"str":"بهداشتی","boundary":[0.5471142635658915,0.4929246395682366,0.6132196891559107,0.5107112008330588],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5301356589147287,0.4929246395682366,0.5405475385316917,0.5107112008330588],"dir":"rtl"},{"str":"مراقبتی","boundary":[0.4668410852713178,0.4929246395682366,0.5233275968992248,0.5107112008330588],"dir":"rtl"},{"str":"80","boundary":[0.15934883720930235,0.4929246395682366,0.18167441860465117,0.5107112008330588],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.18423255813953487,0.4929246395682366,0.29991813953488394,0.5107112008330588],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3019573643410853,0.4929246395682366,0.4628522480620163,0.5107112008330588],"dir":"ltr"},{"str":"بدنه","boundary":[0.7707114728682171,0.5247098833100021,0.8021068217054264,0.5424964445748243],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7310026356589148,0.5247098833100021,0.7640556589147287,0.5424964445748243],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصی","boundary":[0.6513840310077519,0.5247098833100021,0.7243719379844961,0.5424964445748243],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6336038574719602,0.5247098833100021,0.6448701937984496,0.5424964445748243],"dir":"rtl"},{"str":"درمانگران","boundary":[0.5485077519379844,0.5247098833100021,0.6269767828616589,0.5424964445748243],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.15934883720930235,0.5247098833100021,0.18167441860465117,0.5424964445748243],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.18423255813953487,0.5247098833100021,0.21954604651162787,0.5424964445748243],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22003875968992248,0.5247098833100021,0.38093364341085334,0.5424964445748243],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38381782945736437,0.5247098833100021,0.5447127131782948,0.5424964445748243],"dir":"ltr"},{"str":"موارد","boundary":[0.7589979844961241,0.556330436669686,0.8023235658914729,0.5741169979345081],"dir":"rtl"},{"str":"حقوقی","boundary":[0.6965086821705426,0.556330436669686,0.7524214842767296,0.5741169979345081],"dir":"rtl"},{"str":"بریتانیا","boundary":[0.6396705426356589,0.556330436669686,0.689872519379845,0.5741169979345081],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.15934883720930235,0.556330436669686,0.18167441860465117,0.5741169979345081],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.18423255813953487,0.556330436669686,0.30494139534883746,0.5741169979345081],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3070736434108527,0.556330436669686,0.4679685271317837,0.5741169979345081],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4707945736434109,0.556330436669686,0.6316894573643405,0.5741169979345081],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7621621705426356,0.5879509900293697,0.8024737984496123,0.6057375512941918],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.7129844961240309,0.5879509900293697,0.7556068217054263,0.6057375512941918],"dir":"rtl"},{"str":"84","boundary":[0.15934883720930235,0.5879509900293697,0.18167441860465117,0.6057375512941918],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.18423255813953487,0.5879509900293697,0.21954604651162787,0.6057375512941918],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22003875968992248,0.5879509900293697,0.38093364341085334,0.6057375512941918],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38381782945736437,0.5879509900293697,0.5447127131782948,0.6057375512941918],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.547577519379845,0.5879509900293697,0.7084724031007743,0.6057375512941918],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.6279707528752195,0.8298077519379845,0.6457573141400417],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7664733333333333,0.6279707528752195,0.7716724031007752,0.6457573141400417],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7720542635658915,0.6279707528752195,0.783231007751938,0.6457573141400417],"dir":"ltr"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.684355307364944,0.6279707528752195,0.7598828446601369,0.6457573141400417],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6581719379844961,0.6279707528752195,0.6777034971728935,0.6457573141400417],"dir":"rtl"},{"str":"مناطق","boundary":[0.6044984496124031,0.6279707528752195,0.6514407751937984,0.6457573141400417],"dir":"rtl"},{"str":"روستایی","boundary":[0.5299031007751938,0.6279707528752195,0.5978746106675923,0.6457573141400417],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.15934883720930235,0.6279707528752195,0.18167441860465117,0.6457573141400417],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.18423255813953487,0.6279707528752195,0.36046852713178346,0.6457573141400417],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3633527131782946,0.6279707528752195,0.5242475968992253,0.6457573141400417],"dir":"ltr"},{"str":"مناطق","boundary":[0.7553901942093297,0.6596324788304238,0.8025468217054265,0.6774190400952459],"dir":"rtl"},{"str":"روستایی","boundary":[0.6808333333333333,0.6596324788304238,0.7488001736653244,0.6774190400952459],"dir":"rtl"},{"str":"88","boundary":[0.15934883720930235,0.6596324788304238,0.18167441860465117,0.6774190400952459],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.18423255813953487,0.6596324788304238,0.35024372093023304,0.6774190400952459],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3531201550387597,0.6596324788304238,0.5140150387596906,0.6774190400952459],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5168798449612403,0.6596324788304238,0.6777747286821696,0.6774190400952459],"dir":"ltr"},{"str":"محرومیت","boundary":[0.7257286984605534,0.6914177225721893,0.8024165891472869,0.7092042838370114],"dir":"rtl"},{"str":"روستایی","boundary":[0.6510658914728682,0.6914177225721893,0.7191127580771304,0.7092042838370114],"dir":"rtl"},{"str":"90","boundary":[0.15934883720930235,0.6914177225721893,0.18167441860465117,0.7092042838370114],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.18423255813953487,0.6914177225721893,0.32001116279069797,0.7092042838370114],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32242248062015505,0.6914177225721893,0.4833173643410861,0.7092042838370114],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4861434108527132,0.6914177225721893,0.6470382945736425,0.7092042838370114],"dir":"ltr"},{"str":"بازسازی","boundary":[0.7350669430401079,0.7230382759318731,0.8023756589147286,0.7408248371966953],"dir":"rtl"},{"str":"روستایی","boundary":[0.6603682170542635,0.7230382759318731,0.7284422150320189,0.7408248371966953],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.15934883720930235,0.7230382759318731,0.18167441860465117,0.7408248371966953],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.18423255813953487,0.7230382759318731,0.330057674418605,0.7408248371966953],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33265503875968994,0.7230382759318731,0.49354992248062096,0.7408248371966953],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4964147286821705,0.7230382759318731,0.6573096124030998,0.7408248371966953],"dir":"ltr"},{"str":"کشاورزی","boundary":[0.7239951937984498,0.7546588292915568,0.8021319379844962,0.7724453905563791],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7175151937984497,0.7546588292915568,0.7237691472868218,0.7724453905563791],"dir":"ltr"},{"str":"اوقات","boundary":[0.6620082170542636,0.7546588292915568,0.7109347286821706,0.7724453905563791],"dir":"rtl"},{"str":"فراغت","boundary":[0.6026082170542636,0.7546588292915568,0.6554528682170544,0.7724453905563791],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5854286821705427,0.7546588292915568,0.5959021705426357,0.7724453905563791],"dir":"rtl"},{"str":"حومهی","boundary":[0.5195796899224806,0.7546588292915568,0.5787728682170542,0.7724453905563791],"dir":"rtl"},{"str":"شهر","boundary":[0.4800968992248062,0.7546588292915568,0.5129338656465682,0.7724453905563791],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.15934883720930235,0.7546588292915568,0.18167441860465117,0.7724453905563791],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.18423255813953487,0.7546588292915568,0.3099646511627909,0.7724453905563791],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31218992248062016,0.7546588292915568,0.4730848062015512,0.7724453905563791],"dir":"ltr"},{"str":"کار","boundary":[0.7750775193798449,0.7864440730333223,0.8025798449612402,0.8042306342981445],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.15934883720930235,0.7864440730333223,0.18167441860465117,0.8042306342981445],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.18423255813953487,0.7864440730333223,0.27982511627906986,0.8042306342981445],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2814341085271318,0.7864440730333223,0.44232899224806277,0.8042306342981445],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44521317829457363,0.7864440730333223,0.6061080620155035,0.8042306342981445],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6089728682170543,0.7864440730333223,0.7698677519379836,0.8042306342981445],"dir":"ltr"},{"str":"مهاجرت","boundary":[0.7342370542635659,0.8180646263930061,0.8023775193798449,0.8358511876578284],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7172116332531409,0.8180646263930061,0.7275561240310078,0.8358511876578284],"dir":"rtl"},{"str":"شهرگریزی","boundary":[0.6245542635658914,0.8180646263930061,0.7105765249933174,0.8358511876578284],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.15934883720930235,0.8180646263930061,0.18167441860465117,0.8358511876578284],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.18423255813953487,0.8180646263930061,0.2948948837209304,0.8358511876578284],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2968410852713178,0.8180646263930061,0.45773596899224883,0.8358511876578284],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.460562015503876,0.8180646263930061,0.6214568992248056,0.8358511876578284],"dir":"ltr"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.7407607672187491,0.8498773185317853,0.8023719379844962,0.8676638797966074],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7146407751937984,0.8498773185317853,0.7341349605282521,0.8676638797966074],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.6468017054263566,0.8498773185317853,0.7080025736434109,0.8676638797966074],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.5836240310077518,0.8498773185317853,0.6402463565891473,0.8676638797966074],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.15934883720930235,0.8498773185317853,0.18167441860465117,0.8676638797966074],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.18423255813953487,0.8498773185317853,0.2547088372093023,0.8676638797966074],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2558527131782946,0.8498773185317853,0.4167475968992256,0.8676638797966074],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41963178294573644,0.8498773185317853,0.5805266666666665,0.8676638797966074],"dir":"ltr"},{"str":"افراد","boundary":[0.7663337984496124,0.881497871891469,0.8021998449612403,0.8992844331562911],"dir":"rtl"},{"str":"جوان","boundary":[0.7173685278365046,0.881497871891469,0.7597593021431828,0.8992844331562911],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6912612403100774,0.881497871891469,0.7107479337561663,0.8992844331562911],"dir":"rtl"},{"str":"حومهی","boundary":[0.6252565891472869,0.881497871891469,0.6846054263565892,0.8992844331562911],"dir":"rtl"},{"str":"شهر","boundary":[0.5859496124031008,0.881497871891469,0.618651007751938,0.8992844331562911],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.15934883720930235,0.881497871891469,0.18167441860465117,0.8992844331562911],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.18423255813953487,0.881497871891469,0.2547088372093023,0.8992844331562911],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2558527131782946,0.881497871891469,0.4167475968992256,0.8992844331562911],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41963178294573644,0.881497871891469,0.5805266666666665,0.8992844331562911],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15935,0.14437,0.82981,0.89928],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/d758f804360ba00bb318a90da7dd807e.jpg","blurred":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/903aa206979c9a283827f533a35b09a5.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15353,0.14437,0.17019,0.09248]},"elements":[{"words":[{"str":"مناطق","boundary":[0.7553901942093297,0.14437117009085412,0.8025468217054265,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"روستایی","boundary":[0.6808333333333333,0.14437117009085412,0.7488001736653244,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.15934883720930235,0.14437117009085412,0.18167441860465117,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.18423255813953487,0.14437117009085412,0.35024372093023304,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3531201550387597,0.14437117009085412,0.5140150387596906,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5168798449612403,0.14437117009085412,0.6777747286821696,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"سلامت","boundary":[0.7448606201550387,0.175991723450538,0.8020001550387598,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"روانی","boundary":[0.6926449590957544,0.175991723450538,0.73825503875969,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6663220155038759,0.175991723450538,0.6860286281781999,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"مناطق","boundary":[0.612648527131783,0.175991723450538,0.6597164341085271,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"روستایی","boundary":[0.5383096530661683,0.175991723450538,0.6060931782945737,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5122838759689923,0.175991723450538,0.5317225024224805,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"بریتانیا","boundary":[0.4554457364341085,0.175991723450538,0.5056477131782946,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.15934883720930235,0.175991723450538,0.18167441860465117,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.18423255813953487,0.175991723450538,0.2848483720930234,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28655038759689927,0.175991723450538,0.44744527131783024,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"آمار","boundary":[0.7706807751937985,0.20777696719230346,0.8023524031007753,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.6884798876292235,0.20777696719230346,0.7641011183722148,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6623542635658916,0.20777696719230346,0.6818517701335873,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"بریتانیا","boundary":[0.6057170542635659,0.20777696719230346,0.6556984496124032,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.15353488372093024,0.20777696719230346,0.1870232558139535,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.18934883720930232,0.20777696719230346,0.2748948837209303,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2763178294573644,0.20777696719230346,0.43721271317829535,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4400968992248062,0.20777696719230346,0.6009917829457361,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"آمار","boundary":[0.7706826356589147,0.2393975205519872,0.8023542635658916,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.6884017054263566,0.2393975205519872,0.764102978837331,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"روستایی","boundary":[0.6138565891472868,0.2393975205519872,0.6818463565891473,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"102","boundary":[0.15353488372093024,0.2393975205519872,0.1870232558139535,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.18934883720930232,0.2393975205519872,0.2799181395348838,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2814341085271318,0.2393975205519872,0.44232899224806277,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44521317829457363,0.2393975205519872,0.6061080620155035,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.746977519379845,0.2711827642937528,0.8021831007751937,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7257425367575595,0.2711827642937528,0.7403468217054264,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"سلاح","boundary":[0.6742407751937984,0.2711827642937528,0.719120391717789,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"گرم","boundary":[0.63734496124031,0.2711827642937528,0.6676854263565892,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"108","boundary":[0.15353488372093024,0.2711827642937528,0.1870232558139535,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.18934883720930232,0.2711827642937528,0.3050344186046514,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3070736434108527,0.2711827642937528,0.4679685271317837,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4707945736434109,0.2711827642937528,0.6316894573643405,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":"مشاغل","boundary":[0.7483700775193798,0.30284449024895693,0.8023951937984496,0.3206310515137791],"dir":"rtl"},{"str":"روستایی","boundary":[0.6736240310077519,0.30284449024895693,0.7418147286821705,0.3206310515137791],"dir":"rtl"},{"str":"108","boundary":[0.15353488372093024,0.30284449024895693,0.1870232558139535,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.18934883720930232,0.30284449024895693,0.340197209302326,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3428875968992248,0.30284449024895693,0.5037824806201557,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5066472868217055,0.30284449024895693,0.6675421705426348,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"ایمنی","boundary":[0.7589565891472868,0.33446504360864077,0.8023324031007752,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"اسلحه","boundary":[0.7034496124031008,0.33446504360864077,0.752351007751938,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"110","boundary":[0.15353488372093024,0.33446504360864077,0.1870232558139535,0.3522516048734629],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.18934883720930232,0.33446504360864077,0.3707010852713184,0.3522516048734629],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3735852713178295,0.33446504360864077,0.5344801550387601,0.3522516048734629],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5373449612403101,0.33446504360864077,0.6982398449612394,0.3522516048734629],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7621621705426356,0.3662502873504062,0.8024737984496123,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.7129844961240309,0.3662502873504062,0.7556068217054263,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.15353488372093024,0.3662502873504062,0.1870232558139535,0.38403684861522835],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.18934883720930232,0.3662502873504062,0.21963906976744182,0.38403684861522835],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22003875968992248,0.3662502873504062,0.38093364341085334,0.38403684861522835],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38381782945736437,0.3662502873504062,0.5447127131782948,0.38403684861522835],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.547577519379845,0.3662502873504062,0.7084724031007743,0.38403684861522835],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.4061053598141743,0.8298077519379845,0.4238919210789964],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7634496124031007,0.400473759332455,0.7718133333333334,0.4182603205972771],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7718217054263565,0.4061053598141743,0.7829984496124031,0.4238919210789964],"dir":"ltr"},{"str":"سبك","boundary":[0.7149229457364342,0.4061053598141743,0.7561136434108527,0.4238919210789964],"dir":"rtl"},{"str":"شناختی","boundary":[0.6470587596899225,0.4061053598141743,0.7083430336988392,0.4238919210789964],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6300801550387598,0.4061053598141743,0.6404920346557228,0.4238919210789964],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام","boundary":[0.5848959689922482,0.4061053598141743,0.6234996899224806,0.4238919210789964],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5639992248062016,0.4061053598141743,0.5783821317829457,0.4238919210789964],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.48149224806201546,0.4061053598141743,0.5574195679846178,0.4238919210789964],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.15353488372093024,0.4061053598141743,0.18702325581395346,0.4238919210789964],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.18934883720930232,0.4061053598141743,0.3150809302325584,0.4238919210789964],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3173062015503876,0.4061053598141743,0.4782010852713186,0.4238919210789964],"dir":"ltr"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.7265824806201551,0.4378906035559398,0.8021824806201551,0.4556771648207619],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7094029457364343,0.4378906035559398,0.7199380428636571,0.4556771648207619],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.6291114846297782,0.4378906035559398,0.7028224806201552,0.4556771648207619],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6029852713178294,0.4378906035559398,0.6224831253675488,0.4556771648207619],"dir":"rtl"},{"str":"سبك","boundary":[0.5549378294573645,0.4378906035559398,0.5963369076595574,0.4556771648207619],"dir":"rtl"},{"str":"شناختی","boundary":[0.48707364341085274,0.4378906035559398,0.5483720008086275,0.4556771648207619],"dir":"rtl"},{"str":"120","boundary":[0.15353488372093024,0.4378906035559398,0.1870232558139535,0.4556771648207619],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.18934883720930232,0.4378906035559398,0.3201041860465119,0.4556771648207619],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32242248062015505,0.4378906035559398,0.4833173643410861,0.4556771648207619],"dir":"ltr"},{"str":"تفکر","boundary":[0.765559391884756,0.46953860531263725,0.802150542635659,0.48732516657745933],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.720070542635659,0.46953860531263725,0.7589403113448662,0.48732516657745933],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.702891007751938,0.46953860531263725,0.7133644961240311,0.48732516657745933],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام","boundary":[0.6577068217054263,0.46953860531263725,0.696310542635659,0.48732516657745933],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6368100775193798,0.46953860531263725,0.6511929844961241,0.48732516657745933],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.5545542635658914,0.46953860531263725,0.6302204902678453,0.48732516657745933],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.15353488372093024,0.46953860531263725,0.1870232558139535,0.48732516657745933],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.18934883720930232,0.46953860531263725,0.22466232558139532,0.48732516657745933],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22515503875968992,0.46953860531263725,0.3860499224806208,0.48732516657745933],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3889341085271318,0.46953860531263725,0.5498289922480623,0.48732516657745933],"dir":"ltr"},{"str":"فرار،","boundary":[0.7642956589147286,0.501159158672321,0.8020454263565893,0.5189457199371431],"dir":"rtl"},{"str":"اغفال","boundary":[0.7150175193798449,0.501159158672321,0.75766496124031,0.5189457199371431],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.6706119379844961,0.501159158672321,0.7084376073422501,0.5189457199371431],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6534324031007751,0.501159158672321,0.6639058914728682,0.5189457199371431],"dir":"rtl"},{"str":"فریاد","boundary":[0.6079475172331544,0.501159158672321,0.6468770542635659,0.5189457199371431],"dir":"rtl"},{"str":"درد","boundary":[0.5723821705426356,0.501159158672321,0.6013622607036375,0.5189457199371431],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5552026356589147,0.501159158672321,0.5657377327861377,0.5189457199371431],"dir":"rtl"},{"str":"رنج","boundary":[0.5185077519379845,0.501159158672321,0.5486472868217055,0.5189457199371431],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.15353488372093024,0.501159158672321,0.1870232558139535,0.5189457199371431],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.18934883720930232,0.501159158672321,0.35024372093023304,0.5189457199371431],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3531201550387597,0.501159158672321,0.5140150387596906,0.5189457199371431],"dir":"ltr"},{"str":"سبك","boundary":[0.7611003100775193,0.5329444024140865,0.802291007751938,0.5507309636789086],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.721391472868217,0.5329444024140865,0.754444496124031,0.5507309636789086],"dir":"rtl"},{"str":"شناختی","boundary":[0.6535272868217055,0.5329444024140865,0.7148115608306221,0.5507309636789086],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادگی","boundary":[0.569437984496124,0.5329444024140865,0.6469543255813953,0.5507309636789086],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.15353488372093024,0.5329444024140865,0.1870232558139535,0.5507309636789086],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.18934883720930232,0.5329444024140865,0.23973209302325577,0.5507309636789086],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24050387596899223,0.5329444024140865,0.40139875968992317,0.5507309636789086],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40428294573643414,0.5329444024140865,0.5651778294573644,0.5507309636789086],"dir":"ltr"},{"str":"مفاهیمی","boundary":[0.7373514728682171,0.5645649557737703,0.8022519379844962,0.5823515170385924],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6951062416611125,0.5645649557737703,0.7306956589147288,0.5823515170385924],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.6423365891472869,0.5645649557737703,0.6885211268231466,0.5823515170385924],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6251570542635659,0.5645649557737703,0.6356921513907889,0.5823515170385924],"dir":"rtl"},{"str":"مشاوره","boundary":[0.5617635658914729,0.5645649557737703,0.6185396455067215,0.5823515170385924],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.15353488372093024,0.5645649557737703,0.1870232558139535,0.5823515170385924],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.18934883720930232,0.5645649557737703,0.2296855813953488,0.5823515170385924],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23027131782945734,0.5645649557737703,0.3911662015503882,0.5823515170385924],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39405038759689925,0.5645649557737703,0.5549452713178297,0.5823515170385924],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7621621705426356,0.596185509133454,0.8024737984496123,0.6139720703982762],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.7129844961240309,0.596185509133454,0.7556068217054263,0.6139720703982762],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.15353488372093024,0.596185509133454,0.1870232558139535,0.6139720703982762],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.18934883720930232,0.596185509133454,0.21963906976744182,0.6139720703982762],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22003875968992248,0.596185509133454,0.38093364341085334,0.6139720703982762],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38381782945736437,0.596185509133454,0.5447127131782948,0.6139720703982762],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.547577519379845,0.596185509133454,0.7084724031007743,0.6139720703982762],"dir":"ltr"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.7319993798449612,0.6279707528752195,0.8024756589147287,0.6457573141400417],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7085658914728682,0.6279707528752195,0.7253435658914729,0.6457573141400417],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.15353488372093024,0.6279707528752195,0.1870232558139535,0.6457573141400417],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.18934883720930232,0.6279707528752195,0.37581736434108587,0.6457573141400417],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3787015503875969,0.6279707528752195,0.5395964341085274,0.6457573141400417],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5424612403100776,0.6279707528752195,0.7033561240310069,0.6457573141400417],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.6678669979345081,0.8298077519379845,0.6856535591993302],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7564728682170542,0.6622353974527888,0.7650768992248062,0.6800219587176108],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7718217054263565,0.6678669979345081,0.7829984496124031,0.6856535591993302],"dir":"ltr"},{"str":"شناخت","boundary":[0.6888048062015504,0.6678669979345081,0.7490838759689923,0.6856535591993302],"dir":"rtl"},{"str":"افکار","boundary":[0.6412596899224806,0.6678669979345081,0.6822243410852713,0.6856535591993302],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.5587778294573643,0.6678669979345081,0.6345787596899225,0.6856535591993302],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5415982945736434,0.6678669979345081,0.5520717829457364,0.6856535591993302],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.477275503875969,0.6678669979345081,0.5350178294573644,0.6856535591993302],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.43405038759689923,0.6678669979345081,0.4706394117120504,0.6856535591993302],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.15353488372093024,0.6678669979345081,0.1870232558139535,0.6856535591993302],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.18934883720930232,0.6678669979345081,0.2648483720930233,0.6856535591993302],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2660852713178295,0.6678669979345081,0.42698015503876047,0.6856535591993302],"dir":"ltr"},{"str":"تصویری","boundary":[0.7345551937984496,0.6996522416762735,0.8024444961240311,0.7174388029410957],"dir":"rtl"},{"str":"روشن","boundary":[0.6789728682170543,0.6996522416762735,0.7279496124031009,0.7174388029410957],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.6561821705426356,0.6996522416762735,0.6724406201550387,0.7174388029410957],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.15353488372093024,0.6996522416762735,0.1870232558139535,0.7174388029410957],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.18934883720930232,0.6996522416762735,0.32512744186046544,0.7174388029410957],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32753875968992247,0.6996522416762735,0.4884336434108535,0.7174388029410957],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49125968992248065,0.6996522416762735,0.6521545736434099,0.7174388029410957],"dir":"ltr"},{"str":"باورهای","boundary":[0.7374733333333334,0.7312727950359574,0.8023235658914729,0.7490593563007796],"dir":"rtl"},{"str":"رایج","boundary":[0.6947125720345181,0.7312727950359574,0.7308677519379846,0.7490593563007796],"dir":"rtl"},{"str":"دربارهی","boundary":[0.6232900775193798,0.7312727950359574,0.6881225698405734,0.7490593563007796],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.5408333333333333,0.7312727950359574,0.6165840310077519,0.7490593563007796],"dir":"rtl"},{"str":"139","boundary":[0.15353488372093024,0.7312727950359574,0.1870232558139535,0.7490593563007796],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.18934883720930232,0.7312727950359574,0.3707010852713184,0.7490593563007796],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3735852713178295,0.7312727950359574,0.5344801550387601,0.7490593563007796],"dir":"ltr"},{"str":"شناخت","boundary":[0.7418472868217054,0.7628933483956412,0.8023524031007754,0.7806799096604634],"dir":"rtl"},{"str":"افکار","boundary":[0.6945031007751938,0.7628933483956412,0.7352668217054265,0.7806799096604634],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.6119961240310078,0.7628933483956412,0.6878899730187689,0.7806799096604634],"dir":"rtl"},{"str":"139","boundary":[0.15353488372093024,0.7628933483956412,0.1870232558139535,0.7806799096604634],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.18934883720930232,0.7628933483956412,0.2799181395348838,0.7806799096604634],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2814341085271318,0.7628933483956412,0.44232899224806277,0.7806799096604634],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44521317829457363,0.7628933483956412,0.6061080620155035,0.7806799096604634],"dir":"ltr"},{"str":"پنج","boundary":[0.7749896124031008,0.7946785921374067,0.8023161240310078,0.8124651534022288],"dir":"rtl"},{"str":"باور","boundary":[0.7366621705426358,0.7946785921374067,0.7684757751937986,0.8124651534022288],"dir":"rtl"},{"str":"غلط","boundary":[0.6960257709909405,0.7946785921374067,0.7301068217054265,0.8124651534022288],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.669777519379845,0.7946785921374067,0.6894400859250959,0.8124651534022288],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6247189147286821,0.7946785921374067,0.6632724031007753,0.8124651534022288],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.5568798449612403,0.7946785921374067,0.6182137984496123,0.8124651534022288],"dir":"rtl"},{"str":"142","boundary":[0.15353488372093024,0.7946785921374067,0.1870232558139535,0.8124651534022288],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.18934883720930232,0.7946785921374067,0.22466232558139532,0.8124651534022288],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22515503875968992,0.7946785921374067,0.3860499224806208,0.8124651534022288],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3889341085271318,0.7946785921374067,0.5498289922480623,0.8124651534022288],"dir":"ltr"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.7444861222824503,0.8262991454970905,0.8022714728682171,0.8440857067619127],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.7014798449612403,0.8262991454970905,0.737894337005304,0.8440857067619127],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.6189728682170542,0.8262991454970905,0.6949001881396566,0.8440857067619127],"dir":"rtl"},{"str":"143","boundary":[0.15353488372093024,0.8262991454970905,0.1870232558139535,0.8440857067619127],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.18934883720930232,0.8262991454970905,0.28494139534883733,0.8440857067619127],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28655038759689927,0.8262991454970905,0.44744527131783024,0.8440857067619127],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4503294573643411,0.8262991454970905,0.6112243410852709,0.8440857067619127],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.758724496124031,0.8581118376358695,0.8020751937984497,0.8758983989006918],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7192165891472868,0.8581118376358695,0.7521803619974762,0.8758983989006918],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6981189147286821,0.8581118376358695,0.7125804263565891,0.8758983989006918],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6642119379844962,0.8581118376358695,0.6914882170542636,0.8758983989006918],"dir":"rtl"},{"str":"رفته","boundary":[0.625499445251938,0.8581118376358695,0.6575812403100775,0.8758983989006918],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5991607751937985,0.8581118376358695,0.6188766618217054,0.8758983989006918],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.5168798449612403,0.8581118376358695,0.5925878139534883,0.8758983989006918],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.15353488372093024,0.8581118376358695,0.1870232558139535,0.8758983989006918],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.18934883720930232,0.8581118376358695,0.3452204651162795,0.8758983989006918],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34800387596899224,0.8581118376358695,0.5088987596899232,0.8758983989006918],"dir":"ltr"},{"str":"بیماری","boundary":[0.7478644624199529,0.8897323909955532,0.8022131782945737,0.9075189522603755],"dir":"rtl"},{"str":"روانی","boundary":[0.6954941085271318,0.8897323909955532,0.7412397344118639,0.9075189522603755],"dir":"rtl"},{"str":"(در","boundary":[0.6611350387596898,0.8897323909955532,0.6888634108527131,0.9075189522603755],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.6035182945736434,0.8897323909955532,0.6544038759689923,0.9075189522603755],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.5476797091044914,0.8897323909955532,0.5969127131782945,0.9075189522603755],"dir":"rtl"},{"str":"پرخطر","boundary":[0.48868666666666666,0.8897323909955532,0.5410633386827719,0.9075189522603755],"dir":"rtl"},{"str":"148","boundary":[0.15353488372093024,0.8897323909955532,0.1870232558139535,0.9075189522603755],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.18934883720930232,0.8897323909955532,0.31005767441860493,0.9075189522603755],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31218992248062016,0.8897323909955532,0.4730848062015512,0.9075189522603755],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4800968992248062,0.8897323909955532,0.4883601550387596,0.9075189522603755],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15353,0.14437,0.82981,0.90752],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/647a32f050927f6913b3964dfecd948f.jpg","blurred":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/1e38b0332a2a3eebd2b7f91c7c4668c7.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15353,0.14437,0.17019,0.11801]},"elements":[{"words":[{"str":"شناخت","boundary":[0.7415862015503877,0.14437117009085412,0.8020913178294575,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"افکار","boundary":[0.694242015503876,0.14437117009085412,0.7350057364341086,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی:","boundary":[0.6066113178294573,0.14437117009085412,0.687628887747451,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"علایم","boundary":[0.5555248062015504,0.14437117009085412,0.6000057364341085,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"هشداردهنده","boundary":[0.452422480620155,0.14437117009085412,0.5488973520201242,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"149","boundary":[0.15353488372093024,0.14437117009085412,0.1870232558139535,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.18934883720930232,0.14437117009085412,0.28494139534883733,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28655038759689927,0.14437117009085412,0.44744527131783024,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"فرم","boundary":[0.7756965891472868,0.175991723450538,0.8020937984496124,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7524640310077519,0.175991723450538,0.7691524550207318,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7352844961240309,0.175991723450538,0.745757984496124,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"پرسشنامه","boundary":[0.6556156589147287,0.175991723450538,0.7287736669208286,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6159068217054263,0.175991723450538,0.6489895950964485,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.5512984496124032,0.175991723450538,0.6093263565891472,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"153","boundary":[0.15353488372093024,0.175991723450538,0.1870232558139535,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.18934883720930232,0.175991723450538,0.21963906976744182,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22003875968992248,0.175991723450538,0.38093364341085334,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38381782945736437,0.175991723450538,0.5447127131782948,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7621621705426356,0.20777696719230346,0.8024737984496123,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.7129844961240309,0.20777696719230346,0.7556068217054263,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"155","boundary":[0.15353488372093024,0.20777696719230346,0.1870232558139535,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.18934883720930232,0.20777696719230346,0.21963906976744182,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22003875968992248,0.20777696719230346,0.38093364341085334,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38381782945736437,0.20777696719230346,0.5447127131782948,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.547577519379845,0.20777696719230346,0.7084724031007743,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.6361821705426356,0.2312112505832785,0.6780426356589148,0.24768028879144713],"dir":"rtl"},{"str":"دوم:","boundary":[0.5664147286821705,0.2312112505832785,0.6222286821705426,0.24768028879144713],"dir":"rtl"},{"str":"تجربه","boundary":[0.49009689922480626,0.2312112505832785,0.5598643410852714,0.24768028879144713],"dir":"rtl"},{"str":"شخصی","boundary":[0.42032945736434113,0.2312112505832785,0.47614341085271317,0.24768028879144713],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.3226550387596899,0.2312112505832785,0.40637596899224804,0.24768028879144713],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.27748217140837717,0.8298077519379845,0.2952687326731993],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7564728682170542,0.2718505709266578,0.7650768992248062,0.28963713219147996],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7718217054263565,0.27748217140837717,0.7829984496124031,0.2952687326731993],"dir":"ltr"},{"str":"چیزی","boundary":[0.702714573643411,0.27748217140837717,0.7492801550387597,0.2952687326731993],"dir":"rtl"},{"str":"مضحك","boundary":[0.6333188848194161,0.27748217140837717,0.6962094573643411,0.2952687326731993],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6071973643410853,0.27748217140837717,0.6266924510099816,0.2952687326731993],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5619127131782946,0.27748217140837717,0.6003908527131784,0.2952687326731993],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.47963178294573644,0.27748217140837717,0.555322224505098,0.2952687326731993],"dir":"rtl"},{"str":"159","boundary":[0.15353488372093024,0.27748217140837717,0.1870232558139535,0.2952687326731993],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.18934883720930232,0.27748217140837717,0.31005767441860493,0.2952687326731993],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31218992248062016,0.27748217140837717,0.4730848062015512,0.2952687326731993],"dir":"ltr"},{"str":"ابتدا:","boundary":[0.7648640310077519,0.309102724768061,0.8021365891472869,0.32688928603288314],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7232463565891473,0.309102724768061,0.7582843741861681,0.32688928603288314],"dir":"rtl"},{"str":"افشاگری","boundary":[0.64734496124031,0.309102724768061,0.7166658914728682,0.32688928603288314],"dir":"rtl"},{"str":"163","boundary":[0.15353488372093024,0.309102724768061,0.1870232558139535,0.32688928603288314],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.18934883720930232,0.309102724768061,0.3150809302325584,0.32688928603288314],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3173062015503876,0.309102724768061,0.4782010852713186,0.32688928603288314],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48102713178294576,0.309102724768061,0.6419220155038752,0.32688928603288314],"dir":"ltr"},{"str":"گوشه","boundary":[0.757091007751938,0.34072327812774483,0.8018733333333333,0.358509839392567],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.7120324031007752,0.34072327812774483,0.7505468736253831,0.358509839392567],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6907086821705427,0.34072327812774483,0.7054519379844961,0.358509839392567],"dir":"rtl"},{"str":"تجربه","boundary":[0.6391951937984497,0.34072327812774483,0.684077984496124,0.358509839392567],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5994863565891473,0.34072327812774483,0.6325393798449613,0.358509839392567],"dir":"rtl"},{"str":"شخصی","boundary":[0.5307682170542636,0.34072327812774483,0.5927551937984495,0.358509839392567],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.5096705426356589,0.34072327812774483,0.5241877519379845,0.358509839392567],"dir":"rtl"},{"str":"164","boundary":[0.15353488372093024,0.34072327812774483,0.1870232558139535,0.358509839392567],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.18934883720930232,0.34072327812774483,0.340197209302326,0.358509839392567],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3428875968992248,0.34072327812774483,0.5037824806201557,0.358509839392567],"dir":"ltr"},{"str":"نومیدی","boundary":[0.744128527131783,0.3723438314874286,0.802122015503876,0.3901303927522507],"dir":"rtl"},{"str":"افسرده","boundary":[0.6846782945736434,0.3723438314874286,0.7375480620155038,0.3901303927522507],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.6361536434108528,0.3723438314874286,0.6779471317829457,0.3901303927522507],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6189741085271319,0.3723438314874286,0.6295092056543548,0.3901303927522507],"dir":"rtl"},{"str":"آرامش","boundary":[0.559322945736434,0.3723438314874286,0.6124521420861544,0.3901303927522507],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.47684108527131785,0.3723438314874286,0.5526671317829458,0.3901303927522507],"dir":"rtl"},{"str":"166","boundary":[0.15353488372093024,0.3723438314874286,0.1870232558139535,0.3901303927522507],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.18934883720930232,0.3723438314874286,0.31005767441860493,0.3901303927522507],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31218992248062016,0.3723438314874286,0.4730848062015512,0.3901303927522507],"dir":"ltr"},{"str":"احساس","boundary":[0.7394556589147286,0.40412907522919406,0.8021458914728683,0.42191563649401614],"dir":"rtl"},{"str":"بیماری","boundary":[0.6785232157032287,0.40412907522919406,0.7328751937984497,0.42191563649401614],"dir":"rtl"},{"str":"دارم","boundary":[0.6378100775193799,0.40412907522919406,0.6718971677504969,0.42191563649401614],"dir":"rtl"},{"str":"167","boundary":[0.15353488372093024,0.40412907522919406,0.1870232558139535,0.42191563649401614],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.18934883720930232,0.40412907522919406,0.3050344186046514,0.42191563649401614],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3070736434108527,0.40412907522919406,0.4679685271317837,0.42191563649401614],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4707945736434109,0.40412907522919406,0.6316894573643405,0.42191563649401614],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7826751937984496,0.4357496285888779,0.8021403100775195,0.4535361898537],"dir":"rtl"},{"str":"مغزم","boundary":[0.7392907950980014,0.4357496285888779,0.7761700775193798,0.4535361898537],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.6697021705426357,0.4357496285888779,0.7326742712707442,0.4535361898537],"dir":"rtl"},{"str":"بیماری","boundary":[0.608644496124031,0.4357496285888779,0.6629710077519381,0.4535361898537],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5784547286821705,0.4357496285888779,0.6021393798449612,0.4535361898537],"dir":"rtl"},{"str":"کردم","boundary":[0.5317635658914729,0.4357496285888779,0.5717235658914729,0.4535361898537],"dir":"rtl"},{"str":"168","boundary":[0.15353488372093024,0.4357496285888779,0.1870232558139535,0.4535361898537],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.18934883720930232,0.4357496285888779,0.36046852713178346,0.4535361898537],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3633527131782946,0.4357496285888779,0.5242475968992253,0.4535361898537],"dir":"ltr"},{"str":"خلق","boundary":[0.7663403100775193,0.46756232072765697,0.8023821705426357,0.4853488819924791],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7491607751937984,0.46756232072765697,0.7596342635658915,0.4853488819924791],"dir":"rtl"},{"str":"خوی","boundary":[0.7008396460614935,0.46756232072765697,0.7425878139534883,0.4853488819924791],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.6712751937984496,0.46756232072765697,0.6942109581286882,0.4853488819924791],"dir":"rtl"},{"str":"کاملاً","boundary":[0.6237542635658916,0.46756232072765697,0.664544031007752,0.4853488819924791],"dir":"rtl"},{"str":"شکننده","boundary":[0.5598835658914729,0.46756232072765697,0.6170231007751938,0.4853488819924791],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.5278100775193799,0.46756232072765697,0.5533784496124031,0.4853488819924791],"dir":"rtl"},{"str":"169","boundary":[0.15353488372093024,0.46756232072765697,0.1870232558139535,0.4853488819924791],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.18934883720930232,0.46756232072765697,0.36046852713178346,0.4853488819924791],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3633527131782946,0.46756232072765697,0.5242475968992253,0.4853488819924791],"dir":"ltr"},{"str":"من","boundary":[0.7796031007751939,0.49918287408734074,0.8024589147286822,0.5169694353521629],"dir":"rtl"},{"str":"درد","boundary":[0.7441407507959579,0.49918287408734074,0.7730226356589147,0.5169694353521629],"dir":"rtl"},{"str":"داشتم","boundary":[0.6918217054263566,0.49918287408734074,0.7375241109496125,0.5169694353521629],"dir":"rtl"},{"str":"170","boundary":[0.15353488372093024,0.49918287408734074,0.1870232558139535,0.5169694353521629],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.18934883720930232,0.49918287408734074,0.36046852713178346,0.5169694353521629],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3633527131782946,0.49918287408734074,0.5242475968992253,0.5169694353521629],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5271124031007752,0.49918287408734074,0.6880072868217045,0.5169694353521629],"dir":"ltr"},{"str":"دست","boundary":[0.7586982403178063,0.5308034274470246,0.8020448062015505,0.5485899887118466],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7416021425645544,0.5308034274470246,0.7520860730985338,0.5485899887118466],"dir":"rtl"},{"str":"پنجه","boundary":[0.6989424806201551,0.5308034274470246,0.734989975345282,0.5485899887118466],"dir":"rtl"},{"str":"نرم","boundary":[0.6680745736434109,0.5308034274470246,0.6923117829457365,0.5485899887118466],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.618821550387597,0.5308034274470246,0.6613434108527133,0.5485899887118466],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6010435219866914,0.5308034274470246,0.6123077131782947,0.5485899887118466],"dir":"rtl"},{"str":"رویای","boundary":[0.5449294573643411,0.5308034274470246,0.5944184551005008,0.5485899887118466],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.46242248062015506,0.5308034274470246,0.5383163296079161,0.5485899887118466],"dir":"rtl"},{"str":"170","boundary":[0.15353488372093024,0.5308034274470246,0.1870232558139535,0.5485899887118466],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.18934883720930232,0.5308034274470246,0.2949879069767444,0.5485899887118466],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2968410852713178,0.5308034274470246,0.45773596899224883,0.5485899887118466],"dir":"ltr"},{"str":"فکر","boundary":[0.7730733333333334,0.5625886711887901,0.8022835658914729,0.5803752324536122],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.7240062209531131,0.5625886711887901,0.7663421705426358,0.5803752324536122],"dir":"rtl"},{"str":"دربارهی","boundary":[0.6519871317829459,0.5625886711887901,0.7173655449694772,0.5803752324536122],"dir":"rtl"},{"str":"مرگ،","boundary":[0.6013275968992248,0.5625886711887901,0.6454317829457364,0.5803752324536122],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.5412243410852714,0.5625886711887901,0.5945462015503876,0.5803752324536122],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5199006201550388,0.5625886711887901,0.534668992248062,0.5803752324536122],"dir":"rtl"},{"str":"زیباتر","boundary":[0.4692913178294573,0.5625886711887901,0.5133452713178295,0.5803752324536122],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.43910155038759685,0.5625886711887901,0.4625601550387597,0.5803752324536122],"dir":"rtl"},{"str":"سازد","boundary":[0.3928875968992248,0.5625886711887901,0.4323703875968992,0.5803752324536122],"dir":"rtl"},{"str":"171","boundary":[0.15353488372093024,0.5625886711887901,0.1870232558139535,0.5803752324536122],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.18934883720930232,0.5625886711887901,0.22466232558139532,0.5803752324536122],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22515503875968992,0.5625886711887901,0.3860499224806208,0.5803752324536122],"dir":"ltr"},{"str":"پس","boundary":[0.7727942635658915,0.5942092245484738,0.8023812403100774,0.611995785813296],"dir":"rtl"},{"str":"مشکل","boundary":[0.7165840310077519,0.5942092245484738,0.7662891472868216,0.611995785813296],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.6870724031007752,0.5942092245484738,0.7100789147286821,0.611995785813296],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.6157170542635658,0.5942092245484738,0.6804916081271725,0.611995785813296],"dir":"rtl"},{"str":"177","boundary":[0.15353488372093024,0.5942092245484738,0.1870232558139535,0.611995785813296],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.18934883720930232,0.5942092245484738,0.28494139534883733,0.611995785813296],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28655038759689927,0.5942092245484738,0.44744527131783024,0.611995785813296],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4503294573643411,0.5942092245484738,0.6112243410852709,0.611995785813296],"dir":"ltr"},{"str":"پرداختن","boundary":[0.7369068217054264,0.6258297779081576,0.8023347286821706,0.6436163391729798],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.71601007751938,0.6258297779081576,0.7303929844961242,0.6436163391729798],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.6646724031007752,0.6258297779081576,0.7093739147286822,0.6436163391729798],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.5809849612403102,0.6258297779081576,0.6514361240310078,0.6436163391729798],"dir":"rtl"},{"str":"جسمی","boundary":[0.5189728682170544,0.6258297779081576,0.5743553420669578,0.6436163391729798],"dir":"rtl"},{"str":"181","boundary":[0.15353488372093024,0.6258297779081576,0.1870232558139535,0.6436163391729798],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.18934883720930232,0.6258297779081576,0.35024372093023304,0.6436163391729798],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3531201550387597,0.6258297779081576,0.5140150387596906,0.6436163391729798],"dir":"ltr"},{"str":"قدردانی","boundary":[0.7385658914728682,0.657615021649923,0.8023612403100776,0.6754015829147452],"dir":"rtl"},{"str":"183","boundary":[0.15353488372093024,0.657615021649923,0.1870232558139535,0.6754015829147452],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.18934883720930232,0.657615021649923,0.24475534883720926,0.6754015829147452],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24562015503875967,0.657615021649923,0.40651503875969064,0.6754015829147452],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40939922480620156,0.657615021649923,0.5702941085271318,0.6754015829147452],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5731589147286822,0.657615021649923,0.7340537984496115,0.6754015829147452],"dir":"ltr"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.7319993798449612,0.6892767476051274,0.8024756589147287,0.7070633088699495],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7085658914728682,0.6892767476051274,0.7253435658914729,0.7070633088699495],"dir":"rtl"},{"str":"183","boundary":[0.15353488372093024,0.6892767476051274,0.1870232558139535,0.7070633088699495],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.18934883720930232,0.6892767476051274,0.37581736434108587,0.7070633088699495],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3787015503875969,0.6892767476051274,0.5395964341085274,0.7070633088699495],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5424612403100776,0.6892767476051274,0.7033561240310069,0.7070633088699495],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.7292965104509771,0.8298077519379845,0.7470830717157994],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7667054263565891,0.7292965104509771,0.771904496124031,0.7470830717157994],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7720542635658915,0.7292965104509771,0.783231007751938,0.7470830717157994],"dir":"ltr"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.7067431007751939,0.7292965104509771,0.7594872868217055,0.7470830717157994],"dir":"rtl"},{"str":"یك","boundary":[0.6718751297076238,0.7292965104509771,0.7001505224928279,0.7470830717157994],"dir":"rtl"},{"str":"دوست","boundary":[0.6112007751937986,0.7292965104509771,0.6652825514252578,0.7470830717157994],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5896258914728684,0.7292965104509771,0.6043691472868218,0.7470830717157994],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.5073449612403101,0.7292965104509771,0.5830354027996718,0.7470830717157994],"dir":"rtl"},{"str":"185","boundary":[0.15353488372093024,0.7292965104509771,0.1870232558139535,0.7470830717157994],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.18934883720930232,0.7292965104509771,0.340197209302326,0.7470830717157994],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3428875968992248,0.7292965104509771,0.5037824806201557,0.7470830717157994],"dir":"ltr"},{"str":"روز","boundary":[0.7719826356589148,0.7609170638106608,0.8023482170542637,0.7787036250754831],"dir":"rtl"},{"str":"مرگ","boundary":[0.7277303399916369,0.7609170638106608,0.765477519379845,0.7787036250754831],"dir":"rtl"},{"str":"دانیال","boundary":[0.6767719379844961,0.7609170638106608,0.7210927813696163,0.7787036250754831],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6715605384073291,0.7609170638106608,0.6766965891472869,0.7787036250754831],"dir":"ltr"},{"str":"دوم","boundary":[0.6351793798449613,0.7609170638106608,0.6649392916015565,0.7787036250754831],"dir":"rtl"},{"str":"ژوئن","boundary":[0.5882621705426356,0.7609170638106608,0.6286240310077519,0.7787036250754831],"dir":"rtl"},{"str":"186","boundary":[0.15353488372093024,0.7609170638106608,0.1870232558139535,0.7787036250754831],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.18934883720930232,0.7609170638106608,0.3655848062015509,0.7787036250754831],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.368468992248062,0.7609170638106608,0.5293638759689927,0.7787036250754831],"dir":"ltr"},{"str":"2004","boundary":[0.5364147286821705,0.7609170638106608,0.5813226356589147,0.7787036250754831],"dir":"ltr"},{"str":"من","boundary":[0.7795682170542636,0.7925376171703448,0.8024240310077521,0.8103241784351669],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.7491695900811638,0.7925376171703448,0.773003360575039,0.8103241784351669],"dir":"rtl"},{"str":"حسی","boundary":[0.6982942667547396,0.7925376171703448,0.742542442961377,0.8103241784351669],"dir":"rtl"},{"str":"داشتم","boundary":[0.6459496124031008,0.7925376171703448,0.6916671196349529,0.8103241784351669],"dir":"rtl"},{"str":"187","boundary":[0.15353488372093024,0.7925376171703448,0.1870232558139535,0.8103241784351669],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.18934883720930232,0.7925376171703448,0.3150809302325584,0.8103241784351669],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3173062015503876,0.7925376171703448,0.4782010852713186,0.8103241784351669],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48102713178294576,0.7925376171703448,0.6419220155038752,0.8103241784351669],"dir":"ltr"},{"str":"اتفاقات","boundary":[0.7433435658914729,0.8243228609121102,0.8023417054263565,0.8421094221769324],"dir":"rtl"},{"str":"بعدی","boundary":[0.6939147286821705,0.8243228609121102,0.7367631007751938,0.8421094221769324],"dir":"rtl"},{"str":"188","boundary":[0.15353488372093024,0.8243228609121102,0.1870232558139535,0.8421094221769324],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.18934883720930232,0.8243228609121102,0.36046852713178346,0.8421094221769324],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3633527131782946,0.8243228609121102,0.5242475968992253,0.8421094221769324],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5271124031007752,0.8243228609121102,0.6880072868217045,0.8421094221769324],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.8642053817728919,0.8298077519379845,0.881991943037714],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7634496124031007,0.8585737812911726,0.7718133333333334,0.8763603425559947],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7718217054263565,0.8642053817728919,0.7829984496124031,0.881991943037714],"dir":"ltr"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.687395503875969,0.8642053817728919,0.762995503875969,0.881991943037714],"dir":"rtl"},{"str":"بیمار","boundary":[0.6428392248062016,0.8642053817728919,0.68081503875969,0.881991943037714],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6256596899224807,0.8642053817728919,0.6361331782945737,0.881991943037714],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.5841173643410853,0.8642053817728919,0.6191488607192782,0.881991943037714],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5578708527131783,0.8642053817728919,0.5775953979001078,0.881991943037714],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5367064721313408,0.8642053817728919,0.5512150387596899,0.881991943037714],"dir":"rtl"},{"str":"درمانگر","boundary":[0.4689341085271318,0.8642053817728919,0.5301385651545967,0.881991943037714],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.15353488372093024,0.8642053817728919,0.1870232558139535,0.881991943037714],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.18934883720930232,0.8642053817728919,0.3000111627906979,0.881991943037714],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3019573643410853,0.8642053817728919,0.4628522480620163,0.881991943037714],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15353,0.14437,0.82981,0.88199],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/6f90e57640450f0f1e1a4a99effa4306.jpg","blurred":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/820357240628a737e1a75628a0d12115.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15353,0.14437,0.17019,0.11208]},"elements":[{"words":[{"str":"تجربهی","boundary":[0.7410035658914729,0.14437117009085412,0.8025370542635659,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"شخصی","boundary":[0.6724612403100776,0.14437117009085412,0.734423653853878,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"192","boundary":[0.15353488372093024,0.14437117009085412,0.1870232558139535,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.18934883720930232,0.14437117009085412,0.340197209302326,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3428875968992248,0.14437117009085412,0.5037824806201557,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5066472868217055,0.14437117009085412,0.6675421705426348,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"بازتاب","boundary":[0.7482272868217055,0.175991723450538,0.8025286821705426,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"بعدی","boundary":[0.6987984496124031,0.175991723450538,0.7416468217054263,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"193","boundary":[0.15353488372093024,0.175991723450538,0.1870232558139535,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.18934883720930232,0.175991723450538,0.3655848062015509,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.368468992248062,0.175991723450538,0.5293638759689927,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5322286821705426,0.175991723450538,0.693123565891472,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"واکنش","boundary":[0.7468773643410852,0.20777696719230346,0.8019573643410851,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7072686420598178,0.20777696719230346,0.7402215503875968,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"درمانگرها","boundary":[0.6228531782945737,0.20777696719230346,0.7006425941070861,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.5707871317829457,0.20777696719230346,0.6161220155038759,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5498903875968991,0.20777696719230346,0.5642732945736435,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.46761331458636946,0.20777696719230346,0.5432345736434108,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"یك","boundary":[0.4325471317829457,0.20777696719230346,0.46097858234638095,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"بیمار","boundary":[0.38799085271317824,0.20777696719230346,0.42596666666666666,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"195","boundary":[0.15353488372093024,0.20777696719230346,0.1870232558139535,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.18934883720930232,0.20777696719230346,0.37581736434108587,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.7674184496124031,0.2393975205519872,0.8023300775193798,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7460696124031008,0.2393975205519872,0.7607822868217055,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"کارآموزان","boundary":[0.6587403100775194,0.2393975205519872,0.7394389147286822,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"203","boundary":[0.15353488372093024,0.2393975205519872,0.1870232558139535,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.18934883720930232,0.2393975205519872,0.32512744186046544,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32753875968992247,0.2393975205519872,0.4884336434108535,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49125968992248065,0.2393975205519872,0.6521545736434099,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.7519635658914728,0.2711827642937528,0.8022463565891472,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7349255652760072,0.2711827642937528,0.7453077519379845,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"دلالت","boundary":[0.67993007751938,0.2711827642937528,0.7282825231166015,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.656697519379845,0.2711827642937528,0.6732742635658916,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6142510077519381,0.2711827642937528,0.6500613565891473,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.5687403100775195,0.2711827642937528,0.6077290413109606,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"205","boundary":[0.15353488372093024,0.2711827642937528,0.1870232558139535,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.18934883720930232,0.2711827642937528,0.23973209302325577,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24050387596899223,0.2711827642937528,0.40139875968992317,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40428294573643414,0.2711827642937528,0.5651778294573644,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7621621705426356,0.30284449024895693,0.8024737984496123,0.3206310515137791],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.7129844961240309,0.30284449024895693,0.7556068217054263,0.3206310515137791],"dir":"rtl"},{"str":"208","boundary":[0.15353488372093024,0.30284449024895693,0.18702325581395346,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.18934883720930232,0.30284449024895693,0.21963906976744182,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22003875968992248,0.30284449024895693,0.38093364341085334,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38381782945736437,0.30284449024895693,0.5447127131782948,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.547577519379845,0.30284449024895693,0.7084724031007743,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.7864728682170542,0.3279256774607488,0.8283333333333334,0.34439471566891744],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7306589147286822,0.3279256774607488,0.7725193798449612,0.34439471566891744],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.722984496124031,0.32673199385155904,0.7307286821705427,0.3432010320597277],"dir":"ltr"},{"str":"سه","boundary":[0.6884186046511624,0.3279256774607488,0.7163255813953484,0.34439471566891744],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.5907441860465115,0.3279256774607488,0.6744651162790696,0.34439471566891744],"dir":"rtl"},{"str":"درمانی","boundary":[0.49306976744186043,0.3279256774607488,0.5767906976744186,0.34439471566891744],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.4233023255813954,0.3279256774607488,0.47911627906976756,0.34439471566891744],"dir":"rtl"},{"str":"پیشگیری","boundary":[0.31167441860465117,0.3279256774607488,0.4093488372093024,0.34439471566891744],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.26981395348837206,0.3279256774607488,0.29772093023255813,0.34439471566891744],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.1721395348837209,0.3279256774607488,0.2558604651162791,0.34439471566891744],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.36312117009085415,0.8298077519379845,0.38090773135567624],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7634496124031007,0.35748956960913486,0.7718133333333334,0.37527613087395695],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7718217054263565,0.36312117009085415,0.7829984496124031,0.38090773135567624],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6936714728682171,0.36312117009085415,0.7562863565891473,0.38090773135567624],"dir":"rtl"},{"str":"عقلایی","boundary":[0.6309812403100775,0.36312117009085415,0.6871161240310079,0.38090773135567624],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفی","boundary":[0.571531007751938,0.36312117009085415,0.6244258914728683,0.38090773135567624],"dir":"rtl"},{"str":"213","boundary":[0.15353488372093024,0.36312117009085415,0.1870232558139535,0.38090773135567624],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.18934883720930232,0.36312117009085415,0.23973209302325577,0.38090773135567624],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24050387596899223,0.36312117009085415,0.40139875968992317,0.38090773135567624],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40428294573643414,0.36312117009085415,0.5651778294573644,0.38090773135567624],"dir":"ltr"},{"str":"چه","boundary":[0.7777973643410855,0.39490641383261965,0.8017582945736436,0.41269297509744174],"dir":"rtl"},{"str":"عاملی،","boundary":[0.7176438759689924,0.39490641383261965,0.7712420155038762,0.41269297509744174],"dir":"rtl"},{"str":"تمایل","boundary":[0.6596001550387598,0.39490641383261965,0.7044018839750922,0.41269297509744174],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.6265973643410854,0.39490641383261965,0.6528438759689923,0.41269297509744174],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6056928790929075,0.39490641383261965,0.620083527131783,0.41269297509744174],"dir":"rtl"},{"str":"صدمه","boundary":[0.5518010852713179,0.39490641383261965,0.5990330727756566,0.41269297509744174],"dir":"rtl"},{"str":"زدن","boundary":[0.5134987596899225,0.39490641383261965,0.5452457364341085,0.41269297509744174],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4923508527131783,0.39490641383261965,0.5069849224806202,0.41269297509744174],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.45095922480620154,0.39490641383261965,0.4857612654616439,0.41269297509744174],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.42963550387596894,0.39490641383261965,0.4444038759689922,0.41269297509744174],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.40828666666666663,0.39490641383261965,0.42299934108527126,0.41269297509744174],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.37809689922480616,0.39490641383261965,0.4017815503875969,0.41269297509744174],"dir":"rtl"},{"str":"انگیزاند؟","boundary":[0.30149224806201547,0.39490641383261965,0.3715164341085271,0.41269297509744174],"dir":"rtl"},{"str":"213","boundary":[0.15353488372093024,0.39490641383261965,0.1870232558139535,0.41269297509744174],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.18934883720930232,0.39490641383261965,0.2949879069767444,0.41269297509744174],"dir":"ltr"},{"str":"دو","boundary":[0.7823133333333333,0.42652696719230343,0.8022807751937985,0.4443135284571255],"dir":"rtl"},{"str":"محرك","boundary":[0.7235412403100775,0.42652696719230343,0.7757077519379845,0.4443135284571255],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.6722286821705427,0.42652696719230343,0.716910542635659,0.4443135284571255],"dir":"rtl"},{"str":"214","boundary":[0.15353488372093024,0.42652696719230343,0.1870232558139535,0.4443135284571255],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.18934883720930232,0.42652696719230343,0.340197209302326,0.4443135284571255],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3428875968992248,0.42652696719230343,0.5037824806201557,0.4443135284571255],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5066472868217055,0.42652696719230343,0.6675421705426348,0.4443135284571255],"dir":"ltr"},{"str":"دو","boundary":[0.7823570542635658,0.4581475205519872,0.802324496124031,0.47593408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.747775600100025,0.4581475205519872,0.775851937984496,0.47593408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"آشفتگی","boundary":[0.6782751937984496,0.4581475205519872,0.7411501309327332,0.47593408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"214","boundary":[0.15353488372093024,0.4581475205519872,0.1870232558139535,0.47593408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.18934883720930232,0.4581475205519872,0.3452204651162795,0.47593408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34800387596899224,0.4581475205519872,0.5088987596899232,0.47593408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5117635658914729,0.4581475205519872,0.6726584496124022,0.47593408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"سه","boundary":[0.779304031007752,0.48996021269076634,0.80221007751938,0.5077467739555884],"dir":"rtl"},{"str":"گرایش","boundary":[0.7178696124031008,0.48996021269076634,0.7726984496124032,0.5077467739555884],"dir":"rtl"},{"str":"افکار","boundary":[0.6702993798449612,0.48996021269076634,0.7112891472868218,0.5077467739555884],"dir":"rtl"},{"str":"منفی","boundary":[0.6266472868217055,0.48996021269076634,0.6637942635658916,0.5077467739555884],"dir":"rtl"},{"str":"216","boundary":[0.15353488372093024,0.48996021269076634,0.1870232558139535,0.5077467739555884],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.18934883720930232,0.48996021269076634,0.2949879069767444,0.5077467739555884],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2968410852713178,0.48996021269076634,0.45773596899224883,0.5077467739555884],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.460562015503876,0.48996021269076634,0.6214568992248056,0.5077467739555884],"dir":"ltr"},{"str":"یك","boundary":[0.7738789147286821,0.5215807660504501,0.8022854263565891,0.5393673273152721],"dir":"rtl"},{"str":"الگوی","boundary":[0.7174677519379844,0.5215807660504501,0.7672984496124031,0.5393673273152721],"dir":"rtl"},{"str":"یکپارچه","boundary":[0.6459365891472868,0.5215807660504501,0.7108370542635658,0.5393673273152721],"dir":"rtl"},{"str":"CBT","boundary":[0.595484496124031,0.5185460035133947,0.6394947286821705,0.53369751866491],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.553068992248062,0.5215807660504501,0.5887341085271318,0.5393673273152721],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.470562015503876,0.5215807660504501,0.5464893354264784,0.5393673273152721],"dir":"rtl"},{"str":"217","boundary":[0.15353488372093024,0.5215807660504501,0.1870232558139535,0.5393673273152721],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.18934883720930232,0.5215807660504501,0.3000111627906979,0.5393673273152721],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3019573643410853,0.5215807660504501,0.4628522480620163,0.5393673273152721],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7398511218001038,0.5533660097922156,0.8024640310077519,0.5711525710570377],"dir":"rtl"},{"str":"خطر:","boundary":[0.6915003100775194,0.5533660097922156,0.7332146298694469,0.5711525710570377],"dir":"rtl"},{"str":"مرور","boundary":[0.6465310077519381,0.5533660097922156,0.6847691472868218,0.5711525710570377],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6068221705426357,0.5533660097922156,0.6400258914728683,0.5711525710570377],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5896426356589147,0.5533660097922156,0.6001777327861377,0.5711525710570377],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.5366472868217055,0.5533660097922156,0.5827607751937984,0.5711525710570377],"dir":"rtl"},{"str":"219","boundary":[0.15353488372093024,0.5533660097922156,0.1870232558139535,0.5711525710570377],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.18934883720930232,0.5533660097922156,0.3655848062015509,0.5711525710570377],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.368468992248062,0.5533660097922156,0.5293638759689927,0.5711525710570377],"dir":"ltr"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.734889457364341,0.5849865631518995,0.8021257364341084,0.6027731244167215],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.6828170194337849,0.5849865631518995,0.7282587596899225,0.6027731244167215],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.6268392248062015,0.5849865631518995,0.6761720409326983,0.6027731244167215],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.5869043410852712,0.5849865631518995,0.6201080620155038,0.6027731244167215],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.5439303875968992,0.5849865631518995,0.5801731782945736,0.6027731244167215],"dir":"rtl"},{"str":"احتمالی","boundary":[0.4742829457364341,0.5849865631518995,0.5373499224806202,0.6027731244167215],"dir":"rtl"},{"str":"221","boundary":[0.15353488372093024,0.5849865631518995,0.1870232558139535,0.6027731244167215],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.18934883720930232,0.5849865631518995,0.3050344186046514,0.6027731244167215],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3070736434108527,0.5849865631518995,0.4679685271317837,0.6027731244167215],"dir":"ltr"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.7444917036777993,0.6166071165115832,0.802277054263566,0.6343936777764053],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.7014854263565893,0.6166071165115832,0.7378999184006528,0.6343936777764053],"dir":"rtl"},{"str":"فعلی","boundary":[0.6559496124031008,0.6166071165115832,0.6949020610421663,0.6343936777764053],"dir":"rtl"},{"str":"221","boundary":[0.15353488372093024,0.6166071165115832,0.1870232558139535,0.6343936777764053],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.18934883720930232,0.6166071165115832,0.32512744186046544,0.6343936777764053],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32753875968992247,0.6166071165115832,0.4884336434108535,0.6343936777764053],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49125968992248065,0.6166071165115832,0.6521545736434099,0.6343936777764053],"dir":"ltr"},{"str":"چگونه","boundary":[0.7495524031007752,0.6483923602533487,0.8020956589147289,0.6661789215181708],"dir":"rtl"},{"str":"افکار","boundary":[0.7019821705426357,0.6483923602533487,0.7429719379844962,0.6661789215181708],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.6197012403100776,0.6483923602533487,0.695402513721052,0.6661789215181708],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5983775193798451,0.6483923602533487,0.6131458914728682,0.6661789215181708],"dir":"rtl"},{"str":"کشف","boundary":[0.5442519379844961,0.6483923602533487,0.5918724031007752,0.6661789215181708],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم؟","boundary":[0.49339147286821705,0.6483923602533487,0.5377468217054263,0.6661789215181708],"dir":"rtl"},{"str":"222","boundary":[0.15353488372093024,0.6483923602533487,0.1870232558139535,0.6661789215181708],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.18934883720930232,0.6483923602533487,0.32512744186046544,0.6661789215181708],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32753875968992247,0.6483923602533487,0.4884336434108535,0.6661789215181708],"dir":"ltr"},{"str":"توسعه","boundary":[0.7525331782945738,0.6800540862085529,0.8021127131782947,0.697840647473375],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7353536434108529,0.6800540862085529,0.7458887405380757,0.697840647473375],"dir":"rtl"},{"str":"اجرای","boundary":[0.6786662015503877,0.6800540862085529,0.7287731782945737,0.697840647473375],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.6284838759689922,0.6800540862085529,0.67203003875969,0.697840647473375],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6075871317829457,0.6800540862085529,0.62197003875969,0.697840647473375],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.5539387596899225,0.6800540862085529,0.600855968992248,0.697840647473375],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.49657317829457365,0.6800540862085529,0.5474336434108528,0.697840647473375],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.4487015503875969,0.6800540862085529,0.48999326625697875,0.697840647473375],"dir":"rtl"},{"str":"224","boundary":[0.15353488372093024,0.6800540862085529,0.1870232558139535,0.697840647473375],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.18934883720930232,0.6800540862085529,0.24977860465116275,0.697840647473375],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25073643410852714,0.6800540862085529,0.4116313178294581,0.697840647473375],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.42358527131782947,0.6744176222139877,0.4487015503875969,0.6922041834788099],"dir":"ltr"},{"str":"مداخله","boundary":[0.747170542635659,0.7116746395682366,0.8025519379844963,0.7294612008330588],"dir":"rtl"},{"str":"224","boundary":[0.15353488372093024,0.7116746395682366,0.1870232558139535,0.7294612008330588],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.18934883720930232,0.7116746395682366,0.24977860465116275,0.7294612008330588],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25073643410852714,0.7116746395682366,0.4116313178294581,0.7294612008330588],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41451550387596897,0.7116746395682366,0.5754103875968991,0.7294612008330588],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5782751937984496,0.7116746395682366,0.7391700775193789,0.7294612008330588],"dir":"ltr"},{"str":"انگیزهی","boundary":[0.7400398449612403,0.743459883310002,0.802391937984496,0.7612464445748243],"dir":"rtl"},{"str":"بیمار","boundary":[0.6954835658914729,0.743459883310002,0.7334593798449613,0.7612464445748243],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6742374882709258,0.743459883310002,0.688877984496124,0.7612464445748243],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6481142635658915,0.743459883310002,0.66761035522339,0.7612464445748243],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6144333333333333,0.743459883310002,0.6414871889555903,0.7612464445748243],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرید","boundary":[0.5564147286821706,0.743459883310002,0.607777519379845,0.7612464445748243],"dir":"rtl"},{"str":"225","boundary":[0.15353488372093024,0.743459883310002,0.1870232558139535,0.7612464445748243],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.18934883720930232,0.743459883310002,0.22466232558139532,0.7612464445748243],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22515503875968992,0.743459883310002,0.3860499224806208,0.7612464445748243],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3889341085271318,0.743459883310002,0.5498289922480623,0.7612464445748243],"dir":"ltr"},{"str":"کمك","boundary":[0.7581598449612403,0.775080436669686,0.802364496124031,0.7928669979345081],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7373168908041708,0.775080436669686,0.751646007751938,0.7928669979345081],"dir":"rtl"},{"str":"بیمار","boundary":[0.6926908799564109,0.775080436669686,0.7306972400128787,0.7928669979345081],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6663598449612405,0.775080436669686,0.6860712291651188,0.7928669979345081],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.6305691472868218,0.775080436669686,0.6597949884820158,0.7928669979345081],"dir":"rtl"},{"str":"مسأله","boundary":[0.5801356589147287,0.775080436669686,0.62399904797596,0.7928669979345081],"dir":"rtl"},{"str":"226","boundary":[0.15353488372093024,0.775080436669686,0.1870232558139535,0.7928669979345081],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.18934883720930232,0.775080436669686,0.24977860465116275,0.7928669979345081],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25073643410852714,0.775080436669686,0.4116313178294581,0.7928669979345081],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41451550387596897,0.775080436669686,0.5754103875968991,0.7928669979345081],"dir":"ltr"},{"str":"ادامهی","boundary":[0.7495375193798449,0.8068656804114515,0.8023258914728683,0.8246522416762736],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.6849886821705427,0.8068656804114515,0.7429570542635658,0.8246522416762736],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.6417635658914729,0.8068656804114515,0.6784157209302325,0.8246522416762736],"dir":"rtl"},{"str":"226","boundary":[0.15353488372093024,0.8068656804114515,0.18702325581395346,0.8246522416762736],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.18934883720930232,0.8068656804114515,0.31005767441860493,0.8246522416762736],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31218992248062016,0.8068656804114515,0.4730848062015512,0.8246522416762736],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4759108527131783,0.8068656804114515,0.6368057364341078,0.8246522416762736],"dir":"ltr"},{"str":"تدارك","boundary":[0.7488913178294574,0.8384862337711352,0.8021127131782948,0.8562727950359573],"dir":"rtl"},{"str":"دیدن","boundary":[0.7021750387596899,0.8384862337711352,0.7423238748948207,0.8562727950359573],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.6368978294573643,0.8384862337711352,0.6956101822804654,0.8562727950359573],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6176336434108527,0.8384862337711352,0.6302671317829458,0.8562727950359573],"dir":"rtl"},{"str":"نظارت","boundary":[0.5572470242712027,0.8384862337711352,0.6110065688005515,0.8562727950359573],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5311334754877491,0.8384862337711352,0.5506178125626617,0.8562727950359573],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.465656780090545,0.8384862337711352,0.5245042637792084,0.8562727950359573],"dir":"rtl"},{"str":"لزوم","boundary":[0.42358527131782947,0.8384862337711352,0.459035296958568,0.8562727950359573],"dir":"rtl"},{"str":"226","boundary":[0.15353488372093024,0.8384862337711352,0.1870232558139535,0.8562727950359573],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.18934883720930232,0.8384862337711352,0.25480186046511627,0.8562727950359573],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2558527131782946,0.8384862337711352,0.4167475968992256,0.8562727950359573],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7605049612403101,0.8701342355278326,0.8020724031007751,0.8879207967926548],"dir":"rtl"},{"str":"یك","boundary":[0.7256686821705427,0.8701342355278326,0.7539941320371076,0.8879207967926548],"dir":"rtl"},{"str":"پل","boundary":[0.6980156589147287,0.8701342355278326,0.718937519379845,0.8879207967926548],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطی","boundary":[0.6307040310077519,0.8701342355278326,0.6914351937984495,0.8879207967926548],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6096063565891472,0.8701342355278326,0.6240678682170542,0.8879207967926548],"dir":"rtl"},{"str":"جلسهی","boundary":[0.5416875968992249,0.8701342355278326,0.6030415001099226,0.8879207967926548],"dir":"rtl"},{"str":"بعدی","boundary":[0.4924094573643411,0.8701342355278326,0.535182480620155,0.8879207967926548],"dir":"rtl"},{"str":"227","boundary":[0.15353488372093024,0.8701342355278326,0.1870232558139535,0.8879207967926548],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.18934883720930232,0.8701342355278326,0.3150809302325584,0.8879207967926548],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3173062015503876,0.8701342355278326,0.4782010852713186,0.8879207967926548],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15353,0.14437,0.82981,0.88792],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/fdbe5c7f2e45d5ae483841f7cb5fe4ff.jpg","blurred":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/505a58e3ddbec8b78503c4b90f249b30.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15353,0.14437,0.19743,0.10895]},"elements":[{"words":[{"str":"توجه","boundary":[0.7609368992248063,0.14437117009085412,0.8022029457364341,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"جانبی","boundary":[0.7072885271317829,0.14437117009085412,0.7543068828797829,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7019638759689923,0.14437117009085412,0.7071629457364342,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"وقتی","boundary":[0.6566541085271318,0.14437117009085412,0.6953810528213449,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.6092596899224806,0.14437117009085412,0.649922945736434,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.5660345736434109,0.14437117009085412,0.602623597758562,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"هنوز","boundary":[0.522608527131783,0.14437117009085412,0.559490439516856,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"بالاست","boundary":[0.4573062015503876,0.14437117009085412,0.5159527131782946,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"228","boundary":[0.15353488372093024,0.14437117009085412,0.1870232558139535,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.18934883720930232,0.14437117009085412,0.28996465116279085,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2916666666666667,0.14437117009085412,0.45256155038759766,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"درمان","boundary":[0.7560578294573644,0.175991723450538,0.8020457364341088,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"بیماران","boundary":[0.6942968992248062,0.175991723450538,0.7493266666666668,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"بستری","boundary":[0.6369062015503876,0.175991723450538,0.687783062015504,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5972641212238097,0.175991723450538,0.6303262895127928,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5711266666666667,0.175991723450538,0.5906311497190123,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"بیمارستان","boundary":[0.48846899224806206,0.175991723450538,0.564395503875969,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"228","boundary":[0.15353488372093024,0.175991723450538,0.1870232558139535,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.18934883720930232,0.175991723450538,0.3201041860465119,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32242248062015505,0.175991723450538,0.4833173643410861,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"مسائل","boundary":[0.7543314728682171,0.20777696719230346,0.8025044961240311,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.6997286821705426,0.20777696719230346,0.7476254263565891,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"229","boundary":[0.15353488372093024,0.20777696719230346,0.1870232558139535,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.18934883720930232,0.20777696719230346,0.3655848062015509,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.368468992248062,0.20777696719230346,0.5293638759689927,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5322286821705426,0.20777696719230346,0.693123565891472,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"آسیب","boundary":[0.7555486821705427,0.2393975205519872,0.8024156589147288,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7158398449612404,0.2393975205519872,0.7489226183522625,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"پیاپی","boundary":[0.6689477519379846,0.2393975205519872,0.7092593798449612,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6477998449612403,0.2393975205519872,0.6624339147286823,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6061821705426357,0.2393975205519872,0.6412201881396566,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"229","boundary":[0.15353488372093024,0.2393975205519872,0.1870232558139535,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.18934883720930232,0.2393975205519872,0.2748948837209303,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2763178294573644,0.2393975205519872,0.43721271317829535,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4400968992248062,0.2393975205519872,0.6009917829457361,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"کسب","boundary":[0.7564668217054265,0.2711827642937528,0.8020779844961242,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی","boundary":[0.7041998449612404,0.2711827642937528,0.7498863565891474,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6617533333333334,0.2711827642937528,0.6975636821705428,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام","boundary":[0.6165691472868218,0.2711827642937528,0.6551728682170543,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5956724031007753,0.2711827642937528,0.6100553100775196,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.5133914728682171,0.2711827642937528,0.5890819144275787,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"230","boundary":[0.15353488372093024,0.2711827642937528,0.1870232558139535,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.18934883720930232,0.2711827642937528,0.3452204651162795,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34800387596899224,0.2711827642937528,0.5088987596899232,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":"ترس","boundary":[0.763591007751938,0.30284449024895693,0.8025212403100777,0.3206310515137791],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7422672868217055,0.30284449024895693,0.757010542635659,0.3206310515137791],"dir":"rtl"},{"str":"ترغیب","boundary":[0.6824165891472869,0.30284449024895693,0.7355361240310078,0.3206310515137791],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.6001356589147288,0.30284449024895693,0.6758369323257031,0.3206310515137791],"dir":"rtl"},{"str":"230","boundary":[0.15353488372093024,0.30284449024895693,0.1870232558139535,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.18934883720930232,0.30284449024895693,0.2698716279069768,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2712015503875969,0.30284449024895693,0.4320964341085279,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43498062015503874,0.30284449024895693,0.5958755038759687,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"تکنیك","boundary":[0.7499970542635659,0.33446504360864077,0.8023393798449613,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7265635658914729,0.33446504360864077,0.7433709904452858,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7095849612403101,0.33446504360864077,0.7199968408572731,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"راهکارهای","boundary":[0.6199303875968993,0.33446504360864077,0.7030296124031007,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.5654658943613408,0.33446504360864077,0.6132243410852714,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.5212600007047217,0.33446504360864077,0.5588326230579537,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"درمانی","boundary":[0.46031643410852713,0.33446504360864077,0.5146394066243835,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"231","boundary":[0.15353488372093024,0.33446504360864077,0.1870232558139535,0.3522516048734629],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.18934883720930232,0.33446504360864077,0.28494139534883733,0.3522516048734629],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28655038759689927,0.33446504360864077,0.44744527131783024,0.3522516048734629],"dir":"ltr"},{"str":"تغییر","boundary":[0.7654854263565892,0.3662502873504062,0.8023310077519382,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.7136454263565891,0.3662502873504062,0.7589803100775193,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"هزینه","boundary":[0.6653468217054264,0.3662502873504062,0.7071012922300343,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6444752436076296,0.3662502873504062,0.658832984496124,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"سود","boundary":[0.6037365891472868,0.3662502873504062,0.6378369126763594,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5984119379844961,0.3662502873504062,0.603611007751938,0.38403684861522835],"dir":"ltr"},{"str":"محاسبهی","boundary":[0.5177368992248063,0.3662502873504062,0.5918063565891473,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"سود","boundary":[0.4770736434108527,0.3662502873504062,0.5111580394370436,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"235","boundary":[0.15353488372093024,0.3662502873504062,0.1870232558139535,0.38403684861522835],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.18934883720930232,0.3662502873504062,0.31005767441860493,0.38403684861522835],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31218992248062016,0.3662502873504062,0.4730848062015512,0.38403684861522835],"dir":"ltr"},{"str":"باورهای","boundary":[0.7371517829457366,0.39787084071009,0.8020020155038762,0.4156574019749121],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.6548708527131784,0.39787084071009,0.7305721261241527,0.4156574019749121],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6376913178294573,0.39787084071009,0.6481648062015504,0.4156574019749121],"dir":"rtl"},{"str":"استدلال","boundary":[0.5688978294573643,0.39787084071009,0.6311108527131783,0.4156574019749121],"dir":"rtl"},{"str":"نقض","boundary":[0.5217294573643411,0.39787084071009,0.5623927131782945,0.4156574019749121],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5038466666666667,0.39787084071009,0.5152156201550389,0.4156574019749121],"dir":"rtl"},{"str":"بیماران","boundary":[0.4421108527131783,0.39787084071009,0.4972662015503876,0.4156574019749121],"dir":"rtl"},{"str":"مسن","boundary":[0.39840852713178293,0.39787084071009,0.43554075340231657,0.4156574019749121],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.3756782945736434,0.39787084071009,0.39177782945736433,0.4156574019749121],"dir":"rtl"},{"str":"237","boundary":[0.15353488372093024,0.39787084071009,0.1870232558139535,0.4156574019749121],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.18934883720930232,0.39787084071009,0.3707010852713184,0.4156574019749121],"dir":"ltr"},{"str":"زیر","boundary":[0.7763765891472868,0.4296560844518555,0.802171007751938,0.4474426457166776],"dir":"rtl"},{"str":"سوال","boundary":[0.7276007751937985,0.4296560844518555,0.7696956589147287,0.4474426457166776],"dir":"rtl"},{"str":"بردن","boundary":[0.6846519379844961,0.4296560844518555,0.7209449612403102,0.4474426457166776],"dir":"rtl"},{"str":"مزایای","boundary":[0.6261058914728682,0.4296560844518555,0.6780321408472635,0.4474426457166776],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.5436240310077519,0.4296560844518555,0.6195262346512844,0.4474426457166776],"dir":"rtl"},{"str":"238","boundary":[0.15353488372093024,0.4296560844518555,0.1870232558139535,0.4474426457166776],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.18934883720930232,0.4296560844518555,0.37581736434108587,0.4474426457166776],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3787015503875969,0.4296560844518555,0.5395964341085274,0.4474426457166776],"dir":"ltr"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.7350342635658914,0.4612766378115392,0.802270542635659,0.47906319907636136],"dir":"rtl"},{"str":"دلایل","boundary":[0.6843998449612403,0.4612766378115392,0.728277984496124,0.47906319907636136],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.6433096124031008,0.4612766378115392,0.6778444961240311,0.47906319907636136],"dir":"rtl"},{"str":"ماندن","boundary":[0.5929263565891473,0.4612766378115392,0.636704031007752,0.47906319907636136],"dir":"rtl"},{"str":"238","boundary":[0.15353488372093024,0.4612766378115392,0.1870232558139535,0.47906319907636136],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.18934883720930232,0.4612766378115392,0.2598251162790698,0.47906319907636136],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.260968992248062,0.4612766378115392,0.421863875968993,0.47906319907636136],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42474806201550386,0.4612766378115392,0.5856429457364339,0.47906319907636136],"dir":"ltr"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.735064031007752,0.4929246395682366,0.8023003100775195,0.5107112008330588],"dir":"rtl"},{"str":"کارهای","boundary":[0.6679533333333334,0.4929246395682366,0.7283328682170542,0.5107112008330588],"dir":"rtl"},{"str":"ناتمام","boundary":[0.6164147286821705,0.4929246395682366,0.6613226356589147,0.5107112008330588],"dir":"rtl"},{"str":"239","boundary":[0.15353488372093024,0.4929246395682366,0.1870232558139535,0.5107112008330588],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.18934883720930232,0.4929246395682366,0.28494139534883733,0.5107112008330588],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28655038759689927,0.4929246395682366,0.44744527131783024,0.5107112008330588],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4503294573643411,0.4929246395682366,0.6112243410852709,0.5107112008330588],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7606361240310078,0.5247098833100021,0.8022035658914729,0.5424964445748243],"dir":"rtl"},{"str":"گزینه","boundary":[0.7118854263565892,0.5247098833100021,0.7540556589147288,0.5424964445748243],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6721765891472868,0.5247098833100021,0.705259362538309,0.5424964445748243],"dir":"rtl"},{"str":"جایگزین","boundary":[0.5943217054263567,0.5247098833100021,0.6654956589147288,0.5424964445748243],"dir":"rtl"},{"str":"240","boundary":[0.15353488372093024,0.5247098833100021,0.1870232558139535,0.5424964445748243],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.18934883720930232,0.5247098833100021,0.2648483720930233,0.5424964445748243],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2660852713178295,0.5247098833100021,0.42698015503876047,0.5424964445748243],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42986434108527133,0.5247098833100021,0.5907592248062014,0.5424964445748243],"dir":"ltr"},{"str":"افزایش","boundary":[0.7458798449612404,0.556330436669686,0.8020147286821706,0.5741169979345081],"dir":"rtl"},{"str":"توانایی","boundary":[0.6841189147286821,0.556330436669686,0.7393747286821707,0.5741169979345081],"dir":"rtl"},{"str":"بیمار","boundary":[0.639501566250636,0.556330436669686,0.6773877519379845,0.5741169979345081],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6132910077519379,0.556330436669686,0.632838600460926,0.5741169979345081],"dir":"rtl"},{"str":"مقابله","boundary":[0.5631589147286821,0.556330436669686,0.6067858914728681,0.5741169979345081],"dir":"rtl"},{"str":"240","boundary":[0.15353488372093024,0.556330436669686,0.1870232558139535,0.5741169979345081],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.18934883720930232,0.556330436669686,0.23470883720930227,0.5741169979345081],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23538759689922478,0.556330436669686,0.3962824806201557,0.5741169979345081],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39916666666666667,0.556330436669686,0.560061550387597,0.5741169979345081],"dir":"ltr"},{"str":"تصویر","boundary":[0.7508384496124032,0.5879509900293697,0.802477519379845,0.6057375512941918],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.6978682170542636,0.5879509900293697,0.7442585375748082,0.6057375512941918],"dir":"rtl"},{"str":"240","boundary":[0.15353488372093024,0.5879509900293697,0.1870232558139535,0.6057375512941918],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.18934883720930232,0.5879509900293697,0.3655848062015509,0.6057375512941918],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.368468992248062,0.5879509900293697,0.5293638759689927,0.6057375512941918],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5322286821705426,0.5879509900293697,0.693123565891472,0.6057375512941918],"dir":"ltr"},{"str":"القای","boundary":[0.7619872868217055,0.6197362337711353,0.8022989147286822,0.6375227950359573],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.7201937984496124,0.6197362337711353,0.755476457618503,0.6375227950359573],"dir":"rtl"},{"str":"240","boundary":[0.15353488372093024,0.6197362337711353,0.1870232558139535,0.6375227950359573],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.18934883720930232,0.6197362337711353,0.22466232558139532,0.6375227950359573],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22515503875968992,0.6197362337711353,0.3860499224806208,0.6375227950359573],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3889341085271318,0.6197362337711353,0.5498289922480623,0.6375227950359573],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5526937984496124,0.6197362337711353,0.7135886821705417,0.6375227950359573],"dir":"ltr"},{"str":"تصویر","boundary":[0.7507300775193798,0.651356787130819,0.8023691472868217,0.6691433483956412],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.6979356589147286,0.651356787130819,0.744150165481785,0.6691433483956412],"dir":"rtl"},{"str":"جابجایی","boundary":[0.6224612403100775,0.651356787130819,0.6913056425697054,0.6691433483956412],"dir":"rtl"},{"str":"241","boundary":[0.15353488372093024,0.651356787130819,0.1870232558139535,0.6691433483956412],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.18934883720930232,0.651356787130819,0.28996465116279085,0.6691433483956412],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2916666666666667,0.651356787130819,0.45256155038759766,0.6691433483956412],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4554457364341085,0.651356787130819,0.6163406201550382,0.6691433483956412],"dir":"ltr"},{"str":"تصویر","boundary":[0.7507617054263566,0.6831832034681049,0.8024007751937984,0.700969764732927],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.6979672868217054,0.6831832034681049,0.7441817933887617,0.700969764732927],"dir":"rtl"},{"str":"مقابله","boundary":[0.6478100775193798,0.6831832034681049,0.6912361240310078,0.700969764732927],"dir":"rtl"},{"str":"241","boundary":[0.15353488372093024,0.6831832034681049,0.1870232558139535,0.700969764732927],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.18934883720930232,0.6831832034681049,0.3150809302325584,0.700969764732927],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3173062015503876,0.6831832034681049,0.4782010852713186,0.700969764732927],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48102713178294576,0.6831832034681049,0.6419220155038752,0.700969764732927],"dir":"ltr"},{"str":"تمرین","boundary":[0.7540951937984496,0.7148037568277887,0.8024942635658915,0.732590318092611],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.7083333333333334,0.7148037568277887,0.7475147286821705,0.732590318092611],"dir":"rtl"},{"str":"241","boundary":[0.15353488372093024,0.7148037568277887,0.1870232558139535,0.732590318092611],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.18934883720930232,0.7148037568277887,0.37581736434108587,0.732590318092611],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3787015503875969,0.7148037568277887,0.5395964341085274,0.732590318092611],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5424612403100776,0.7148037568277887,0.7033561240310069,0.732590318092611],"dir":"ltr"},{"str":"برنامه","boundary":[0.7591077519379845,0.7464243101874726,0.802357984496124,0.7642108714522947],"dir":"rtl"},{"str":"ریزی","boundary":[0.7096286821705426,0.7464243101874726,0.7523514728682171,0.7642108714522947],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیت","boundary":[0.6489728682170542,0.7464243101874726,0.7030453168561199,0.7642108714522947],"dir":"rtl"},{"str":"241","boundary":[0.15353488372093024,0.7464243101874726,0.1870232558139535,0.7642108714522947],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.18934883720930232,0.7464243101874726,0.3150809302325584,0.7642108714522947],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3173062015503876,0.7464243101874726,0.4782010852713186,0.7642108714522947],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48102713178294576,0.7464243101874726,0.6419220155038752,0.7642108714522947],"dir":"ltr"},{"str":"برنامه","boundary":[0.7590714728682171,0.778209553929238,0.8023217054263567,0.7959961151940601],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7193626356589148,0.778209553929238,0.752445409049937,0.7959961151940601],"dir":"rtl"},{"str":"مقابله","boundary":[0.6692054263565892,0.778209553929238,0.7126314728682172,0.7959961151940601],"dir":"rtl"},{"str":"242","boundary":[0.15353488372093024,0.778209553929238,0.1870232558139535,0.7959961151940601],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.18934883720930232,0.778209553929238,0.3351739534883725,0.7959961151940601],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33777131782945735,0.778209553929238,0.4986662015503884,0.7959961151940601],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.501531007751938,0.778209553929238,0.6624258914728673,0.7959961151940601],"dir":"ltr"},{"str":"شبکهی","boundary":[0.7447696124031008,0.8098301072889219,0.8025658914728683,0.827616668553744],"dir":"rtl"},{"str":"مقابله","boundary":[0.6946124031007752,0.8098301072889219,0.738264496124031,0.827616668553744],"dir":"rtl"},{"str":"242","boundary":[0.15353488372093024,0.8098301072889219,0.1870232558139535,0.827616668553744],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.18934883720930232,0.8098301072889219,0.36046852713178346,0.827616668553744],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3633527131782946,0.8098301072889219,0.5242475968992253,0.827616668553744],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5271124031007752,0.8098301072889219,0.6880072868217045,0.827616668553744],"dir":"ltr"},{"str":"ترغیب","boundary":[0.7495654263565892,0.8416153510306873,0.8024854263565893,0.8594019122955094],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.7135737984496124,0.8416153510306873,0.7429354100115657,0.8594019122955094],"dir":"rtl"},{"str":"مسأله","boundary":[0.6633914728682171,0.8416153510306873,0.7070036991387506,0.8594019122955094],"dir":"rtl"},{"str":"243","boundary":[0.15353488372093024,0.8416153510306873,0.1870232558139535,0.8594019122955094],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.18934883720930232,0.8416153510306873,0.33015069767441896,0.8594019122955094],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33265503875968994,0.8416153510306873,0.49354992248062096,0.8594019122955094],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4964147286821705,0.8416153510306873,0.6573096124030998,0.8594019122955094],"dir":"ltr"},{"str":"افزایش","boundary":[0.7460724031007753,0.8732633527873847,0.8022072868217054,0.8910499140522068],"dir":"rtl"},{"str":"اعتماد","boundary":[0.6912686821705426,0.8732633527873847,0.7394919379844961,0.8910499140522068],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.6555271668962537,0.8732633527873847,0.684537519379845,0.8910499140522068],"dir":"rtl"},{"str":"مسأله","boundary":[0.6050193798449612,0.8732633527873847,0.648898569537855,0.8910499140522068],"dir":"rtl"},{"str":"244","boundary":[0.15353488372093024,0.8732633527873847,0.1870232558139535,0.8910499140522068],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.18934883720930232,0.8732633527873847,0.2748948837209303,0.8910499140522068],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2763178294573644,0.8732633527873847,0.43721271317829535,0.8910499140522068],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4400968992248062,0.8732633527873847,0.6009917829457361,0.8910499140522068],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15353,0.14437,0.80257,0.89105],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/ae4323e7d53c76fcd349c4f3eb9be762.jpg","blurred":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/6c95e0473721be942ceb500d15b41715.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15353,0.14437,0.17019,0.09248]},"elements":[{"words":[{"str":"شناسایی","boundary":[0.7351765891472869,0.14437117009085412,0.8024128682170543,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.717997054263566,0.14437117009085412,0.7284705426356589,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.6743951937984496,0.14437117009085412,0.7114165891472869,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"افکار","boundary":[0.6270510077519379,0.14437117009085412,0.6678147286821705,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"ناسالم","boundary":[0.5719961240310077,0.14437117009085412,0.6203198449612403,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"245","boundary":[0.15353488372093024,0.14437117009085412,0.1870232558139535,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.18934883720930232,0.14437117009085412,0.23973209302325577,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24050387596899223,0.14437117009085412,0.40139875968992317,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40428294573643414,0.14437117009085412,0.5651778294573644,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"ثبت","boundary":[0.770185907762879,0.175991723450538,0.8025686821705426,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"روزانهی","boundary":[0.6974030620155038,0.175991723450538,0.763569967379456,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"ABC","boundary":[0.6457170542635658,0.17295696091348267,0.690904031007752,0.18810847606499784],"dir":"ltr"},{"str":"(ثبت","boundary":[0.5980048062015504,0.175991723450538,0.6387936434108528,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"افکار","boundary":[0.5504956100998643,0.175991723450538,0.5914243410852713,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"روزانه","boundary":[0.49424945736434106,0.175991723450538,0.5438812407913508,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"245","boundary":[0.15353488372093024,0.175991723450538,0.1870232558139535,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.18934883720930232,0.175991723450538,0.3150809302325584,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3173062015503876,0.175991723450538,0.4782010852713186,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4859108527131783,0.175991723450538,0.49417410852713173,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.7607812403100774,0.20777696719230346,0.802298449612403,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7436017054263566,0.20777696719230346,0.7540751937984496,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"پرسش","boundary":[0.6843524031007752,0.20777696719230346,0.7370908762231542,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6671728682170542,0.20777696719230346,0.6776463565891472,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6070193798449612,0.20777696719230346,0.6606590310077519,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"باورها","boundary":[0.5517635658914728,0.20777696719230346,0.6003635658914729,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"246","boundary":[0.15353488372093024,0.20777696719230346,0.1870232558139535,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.18934883720930232,0.20777696719230346,0.21963906976744182,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22003875968992248,0.20777696719230346,0.38093364341085334,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38381782945736437,0.20777696719230346,0.5447127131782948,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"تصویر","boundary":[0.7507217054263565,0.2393975205519872,0.8023607751937983,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.6979729974665877,0.2393975205519872,0.7441417933887616,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"تخمین","boundary":[0.6386528682170542,0.2393975205519872,0.6913157089761677,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.595251937984496,0.2393975205519872,0.6320975193798449,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"247","boundary":[0.15353488372093024,0.2393975205519872,0.1870232558139535,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.18934883720930232,0.2393975205519872,0.2648483720930233,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2660852713178295,0.2393975205519872,0.42698015503876047,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42986434108527133,0.2393975205519872,0.5907592248062014,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"تجدید","boundary":[0.7511431007751938,0.2711827642937528,0.8023551937984497,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"قاب","boundary":[0.710731007751938,0.2711827642937528,0.7445877519379844,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.6650193798449612,0.2711827642937528,0.7041505426356589,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"248","boundary":[0.15353488372093024,0.2711827642937528,0.1870232558139535,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.18934883720930232,0.2711827642937528,0.33015069767441896,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33265503875968994,0.2711827642937528,0.49354992248062096,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4964147286821705,0.2711827642937528,0.6573096124030998,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":"مقیاس","boundary":[0.751351472868217,0.30284449024895693,0.802437984496124,0.3206310515137791],"dir":"rtl"},{"str":"فاجعه","boundary":[0.6979542635658914,0.30284449024895693,0.7447961240310077,0.3206310515137791],"dir":"rtl"},{"str":"آمیز","boundary":[0.6603551937984495,0.30284449024895693,0.6913235658914728,0.3206310515137791],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.6159496124031008,0.30284449024895693,0.6537755369768659,0.3206310515137791],"dir":"rtl"},{"str":"248","boundary":[0.15353488372093024,0.30284449024895693,0.1870232558139535,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.18934883720930232,0.30284449024895693,0.28494139534883733,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28655038759689927,0.30284449024895693,0.44744527131783024,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4503294573643411,0.30284449024895693,0.6112243410852709,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"کنار","boundary":[0.7691328682170543,0.33446504360864077,0.8022863565891473,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"آمدن","boundary":[0.7229189147286822,0.33446504360864077,0.762610901776077,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7050361240310077,0.33446504360864077,0.7164050775193799,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.6502072868217054,0.33446504360864077,0.698531007751938,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6086147286821706,0.33446504360864077,0.6435012403100776,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"تصویری","boundary":[0.5338435658914729,0.33446504360864077,0.6021038994789681,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"249","boundary":[0.15353488372093024,0.33446504360864077,0.1870232558139535,0.3522516048734629],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.18934883720930232,0.33446504360864077,0.355352248062016,0.3522516048734629],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3582364341085271,0.33446504360864077,0.5191313178294579,0.3522516048734629],"dir":"ltr"},{"str":"بحث","boundary":[0.7625254263565892,0.3662502873504062,0.8023347286821706,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.6843922240505698,0.3662502873504062,0.7559449612403101,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"دوگانه","boundary":[0.6257170542635659,0.3662502873504062,0.6777670318247548,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"249","boundary":[0.15353488372093024,0.3662502873504062,0.1870232558139535,0.38403684861522835],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.18934883720930232,0.3662502873504062,0.2949879069767444,0.38403684861522835],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2968410852713178,0.3662502873504062,0.45773596899224883,0.38403684861522835],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.460562015503876,0.3662502873504062,0.6214568992248056,0.38403684861522835],"dir":"ltr"},{"str":"پیچیده","boundary":[0.750457519379845,0.39787084071009,0.8023728682170543,0.4156574019749121],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.7155686453296493,0.39787084071009,0.743877054263566,0.4156574019749121],"dir":"rtl"},{"str":"یك","boundary":[0.6805337984496124,0.39787084071009,0.7089508010975516,0.4156574019749121],"dir":"rtl"},{"str":"آمیب","boundary":[0.6324612403100776,0.39787084071009,0.6739031007751938,0.4156574019749121],"dir":"rtl"},{"str":"254","boundary":[0.15353488372093024,0.39787084071009,0.1870232558139535,0.4156574019749121],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.18934883720930232,0.39787084071009,0.3000111627906979,0.4156574019749121],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3019573643410853,0.39787084071009,0.4628522480620163,0.4156574019749121],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4656782945736434,0.39787084071009,0.626573178294573,0.4156574019749121],"dir":"ltr"},{"str":"چه","boundary":[0.7783403100775194,0.4296560844518555,0.8023012403100775,0.4474426457166776],"dir":"rtl"},{"str":"وقت","boundary":[0.7337337984496124,0.4296560844518555,0.7717735850433196,0.4474426457166776],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.6738565891472867,0.4296560844518555,0.7271784496124031,0.4474426457166776],"dir":"rtl"},{"str":"واقعاً","boundary":[0.6288724031007753,0.4296560844518555,0.6671998449612403,0.4474426457166776],"dir":"rtl"},{"str":"بد","boundary":[0.6054137984496124,0.4296560844518555,0.622358565891473,0.4474426457166776],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5599031007751939,0.4296560844518555,0.5988333333333334,0.4474426457166776],"dir":"rtl"},{"str":"256","boundary":[0.15353488372093024,0.4296560844518555,0.1870232558139535,0.4474426457166776],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.18934883720930232,0.4296560844518555,0.2296855813953488,0.4474426457166776],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23027131782945734,0.4296560844518555,0.3911662015503882,0.4474426457166776],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39405038759689925,0.4296560844518555,0.5549452713178297,0.4474426457166776],"dir":"ltr"},{"str":"مشاوره","boundary":[0.7458991224133633,0.4612766378115392,0.8023254263565891,0.47906319907636136],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7197682170542635,0.4612766378115392,0.7392688380210236,0.47906319907636136],"dir":"rtl"},{"str":"بحران","boundary":[0.6666472868217055,0.4612766378115392,0.7131320542635659,0.47906319907636136],"dir":"rtl"},{"str":"257","boundary":[0.15353488372093024,0.4612766378115392,0.1870232558139535,0.47906319907636136],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.18934883720930232,0.4612766378115392,0.3351739534883725,0.47906319907636136],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33777131782945735,0.4612766378115392,0.4986662015503884,0.47906319907636136],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.501531007751938,0.4612766378115392,0.6624258914728673,0.47906319907636136],"dir":"ltr"},{"str":"درمانگر","boundary":[0.7413565891472869,0.4929246395682366,0.8024142635658915,0.5107112008330588],"dir":"rtl"},{"str":"259","boundary":[0.15353488372093024,0.4929246395682366,0.1870232558139535,0.5107112008330588],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.18934883720930232,0.4929246395682366,0.24475534883720926,0.5107112008330588],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24562015503875967,0.4929246395682366,0.40651503875969064,0.5107112008330588],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40939922480620156,0.4929246395682366,0.5702941085271318,0.5107112008330588],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5731589147286822,0.4929246395682366,0.7340537984496115,0.5107112008330588],"dir":"ltr"},{"str":"آگاهی","boundary":[0.7517747286821705,0.5247098833100021,0.8020072868217054,0.5424964445748243],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7304510077519379,0.5247098833100021,0.7451942635658915,0.5424964445748243],"dir":"rtl"},{"str":"باورهای","boundary":[0.6589198449612402,0.5247098833100021,0.7238148449612403,0.5424964445748243],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.6045431007751938,0.5247098833100021,0.652264031007752,0.5424964445748243],"dir":"rtl"},{"str":"بدین","boundary":[0.5595096124031007,0.5247098833100021,0.5979069379844961,0.5424964445748243],"dir":"rtl"},{"str":"قرارند","boundary":[0.5045300775193798,0.5247098833100021,0.5529542635658914,0.5424964445748243],"dir":"rtl"},{"str":"260","boundary":[0.15353488372093024,0.5247098833100021,0.1870232558139535,0.5424964445748243],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.18934883720930232,0.5247098833100021,0.33015069767441896,0.5424964445748243],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33265503875968994,0.5247098833100021,0.49354992248062096,0.5424964445748243],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.4992054263565891,0.5247098833100021,0.504404496124031,0.5424964445748243],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7621621705426356,0.556330436669686,0.8024737984496123,0.5741169979345081],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.7129844961240309,0.556330436669686,0.7556068217054263,0.5741169979345081],"dir":"rtl"},{"str":"261","boundary":[0.15353488372093024,0.556330436669686,0.1870232558139535,0.5741169979345081],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.18934883720930232,0.556330436669686,0.21963906976744182,0.5741169979345081],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22003875968992248,0.556330436669686,0.38093364341085334,0.5741169979345081],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38381782945736437,0.556330436669686,0.5447127131782948,0.5741169979345081],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.547577519379845,0.556330436669686,0.7084724031007743,0.5741169979345081],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.596185509133454,0.8298077519379845,0.6139720703982762],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7522868217054264,0.5905539086517347,0.7606505426356589,0.6083404699165569],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7606589147286822,0.596185509133454,0.782984496124031,0.6139720703982762],"dir":"ltr"},{"str":"رویکردی","boundary":[0.669992037150099,0.596185509133454,0.7447917829457364,0.6139720703982762],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.6256652713178296,0.596185509133454,0.6633995933470241,0.6139720703982762],"dir":"rtl"},{"str":"پویایی","boundary":[0.5671694573643411,0.596185509133454,0.6191544421146271,0.6139720703982762],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.515329457364341,0.596185509133454,0.5604382945736434,0.6139720703982762],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4942317829457364,0.596185509133454,0.5086932945736433,0.6139720703982762],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.4117248062015504,0.596185509133454,0.4876521261241527,0.6139720703982762],"dir":"rtl"},{"str":"263","boundary":[0.15353488372093024,0.596185509133454,0.1870232558139535,0.6139720703982762],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.18934883720930232,0.596185509133454,0.24475534883720926,0.6139720703982762],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24562015503875967,0.596185509133454,0.40651503875969064,0.6139720703982762],"dir":"ltr"},{"str":"ادراك","boundary":[0.7531668217054264,0.6279707528752195,0.8022691472868217,0.6457573141400417],"dir":"rtl"},{"str":"نظری","boundary":[0.6967054263565892,0.6279707528752195,0.7400919460559283,0.6457573141400417],"dir":"rtl"},{"str":"264","boundary":[0.15353488372093024,0.6279707528752195,0.1870232558139535,0.6457573141400417],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.18934883720930232,0.6279707528752195,0.3655848062015509,0.6457573141400417],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.368468992248062,0.6279707528752195,0.5293638759689927,0.6457573141400417],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5322286821705426,0.6279707528752195,0.693123565891472,0.6457573141400417],"dir":"ltr"},{"str":"نمونه","boundary":[0.7609142635658914,0.6596324788304238,0.802331007751938,0.6774190400952459],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7212054263565891,0.6596324788304238,0.7542881997476113,0.6774190400952459],"dir":"rtl"},{"str":"موردی","boundary":[0.6596705426356589,0.6596324788304238,0.7146249612403102,0.6774190400952459],"dir":"rtl"},{"str":"269","boundary":[0.15353488372093024,0.6596324788304238,0.1870232558139535,0.6774190400952459],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.18934883720930232,0.6596324788304238,0.32512744186046544,0.6774190400952459],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32753875968992247,0.6596324788304238,0.4884336434108535,0.6774190400952459],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49125968992248065,0.6596324788304238,0.6521545736434099,0.6774190400952459],"dir":"ltr"},{"str":"تلاقی","boundary":[0.7575052713178295,0.6914177225721893,0.8018857364341087,0.7092042838370114],"dir":"rtl"},{"str":"مجدد","boundary":[0.7068708527131783,0.6914177225721893,0.7508996899224807,0.7092042838370114],"dir":"rtl"},{"str":"نظریه","boundary":[0.6576178294573645,0.6914177225721893,0.7003657364341086,0.7092042838370114],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6404382945736435,0.6914177225721893,0.6509117829457365,0.7092042838370114],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.5972382945736435,0.6914177225721893,0.6338829457364341,0.7092042838370114],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5919136434108528,0.6914177225721893,0.5971127131782947,0.7092042838370114],"dir":"ltr"},{"str":"اخلاقیات","boundary":[0.5112903875968993,0.6914177225721893,0.5853331782945737,0.7092042838370114],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49426264459546526,0.6914177225721893,0.5046094573643412,0.7092042838370114],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.4502417741144147,0.6914177225721893,0.48762607186649215,0.7092042838370114],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.40582713178294577,0.6914177225721893,0.4436278312236287,0.7092042838370114],"dir":"rtl"},{"str":"پویایی","boundary":[0.3473062015503876,0.6914177225721893,0.3993163025797433,0.7092042838370114],"dir":"rtl"},{"str":"272","boundary":[0.15353488372093024,0.6914177225721893,0.1870232558139535,0.7092042838370114],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.18934883720930232,0.6914177225721893,0.340197209302326,0.7092042838370114],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7621621705426356,0.7230382759318731,0.8024737984496123,0.7408248371966953],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.7129844961240309,0.7230382759318731,0.7556068217054263,0.7408248371966953],"dir":"rtl"},{"str":"276","boundary":[0.15353488372093024,0.7230382759318731,0.1870372093023256,0.7408248371966953],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.18934883720930232,0.7230382759318731,0.21963906976744182,0.7408248371966953],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22003875968992248,0.7230382759318731,0.38093364341085334,0.7408248371966953],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38381782945736437,0.7230382759318731,0.5447127131782948,0.7408248371966953],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.547577519379845,0.7230382759318731,0.7084724031007743,0.7408248371966953],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.7628933483956412,0.8298077519379845,0.7806799096604634],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7522868217054264,0.7572617479139219,0.7606505426356589,0.775048309178744],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7606589147286822,0.7628933483956412,0.782984496124031,0.7806799096604634],"dir":"ltr"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.6864435658914729,0.7628933483956412,0.7449393798449612,0.7806799096604634],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.6574593798449612,0.7628933483956412,0.6798882170542635,0.7806799096604634],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.6216686821705426,0.7628933483956412,0.6508945233657366,0.7806799096604634],"dir":"rtl"},{"str":"گرا","boundary":[0.5896705426356589,0.7628933483956412,0.6151133333333334,0.7806799096604634],"dir":"rtl"},{"str":"279","boundary":[0.15353488372093024,0.7628933483956412,0.1870232558139535,0.7806799096604634],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.18934883720930232,0.7628933483956412,0.2598251162790698,0.7806799096604634],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.260968992248062,0.7628933483956412,0.421863875968993,0.7806799096604634],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42474806201550386,0.7628933483956412,0.5856429457364339,0.7806799096604634],"dir":"ltr"},{"str":"اقدام","boundary":[0.7636324031007752,0.7946785921374067,0.8020351937984498,0.8124651534022288],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7427356589147287,0.7946785921374067,0.757118565891473,0.8124651534022288],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی:","boundary":[0.6553562739789426,0.7946785921374067,0.7361451702415323,0.8124651534022288],"dir":"rtl"},{"str":"یك","boundary":[0.6202435658914729,0.7946785921374067,0.6486964676616915,0.8124651534022288],"dir":"rtl"},{"str":"مشکل","boundary":[0.5640333333333334,0.7946785921374067,0.6137384496124031,0.8124651534022288],"dir":"rtl"},{"str":"جدی","boundary":[0.5145542635658914,0.7946785921374067,0.5574684768541087,0.8124651534022288],"dir":"rtl"},{"str":"280","boundary":[0.15353488372093024,0.7946785921374067,0.1870232558139535,0.8124651534022288],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.18934883720930232,0.7946785921374067,0.3452204651162795,0.8124651534022288],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34800387596899224,0.7946785921374067,0.5088987596899232,0.8124651534022288],"dir":"ltr"},{"str":"درمان","boundary":[0.7560779844961241,0.8262991454970905,0.8020658914728683,0.8440857067619127],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.7270937984496124,0.8262991454970905,0.7495226356589147,0.8440857067619127],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.6913031007751939,0.8262991454970905,0.7205289419703879,0.8440857067619127],"dir":"rtl"},{"str":"گرا","boundary":[0.659531007751938,0.8262991454970905,0.6847477519379845,0.8440857067619127],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6543157162379519,0.8262991454970905,0.6594305426356589,0.8440857067619127],"dir":"ltr"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.5889291472868218,0.8262991454970905,0.64768952460424,0.8440857067619127],"dir":"rtl"},{"str":"برپایهی","boundary":[0.5225992248062016,0.8262991454970905,0.5821979844961241,0.8440857067619127],"dir":"rtl"},{"str":"نقاط","boundary":[0.48045960608177796,0.8262991454970905,0.5160941085271318,0.8440857067619127],"dir":"rtl"},{"str":"قوت","boundary":[0.4354457364341085,0.8262991454970905,0.47382567455168517,0.8440857067619127],"dir":"rtl"},{"str":"282","boundary":[0.15353488372093024,0.8262991454970905,0.1870232558139535,0.8440857067619127],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.18934883720930232,0.8262991454970905,0.2698716279069768,0.8440857067619127],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2712015503875969,0.8262991454970905,0.4320964341085279,0.8440857067619127],"dir":"ltr"},{"str":"خطر","boundary":[0.7658575193798449,0.8581118376358695,0.8021003100775194,0.8758983989006918],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.6836017054263566,0.8581118376358695,0.7592017054263566,0.8758983989006918],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6664967778697134,0.8581118376358695,0.6769861231507724,0.8758983989006918],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.613677984496124,0.8581118376358695,0.6598811955941295,0.8758983989006918],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.584767952661019,0.8581118376358695,0.6071226356589147,0.8758983989006918],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.5489031007751938,0.8581118376358695,0.5781393820032734,0.8758983989006918],"dir":"rtl"},{"str":"گرا","boundary":[0.5168798449612403,0.8581118376358695,0.5423477519379845,0.8758983989006918],"dir":"rtl"},{"str":"293","boundary":[0.15353488372093024,0.8581118376358695,0.1870232558139535,0.8758983989006918],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.18934883720930232,0.8581118376358695,0.3452204651162795,0.8758983989006918],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34800387596899224,0.8581118376358695,0.5088987596899232,0.8758983989006918],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7468854263565892,0.8897323909955532,0.802091007751938,0.9075189522603755],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7256291196670902,0.8897323909955532,0.7402547286821706,0.9075189522603755],"dir":"rtl"},{"str":"ایده","boundary":[0.6881133333333334,0.8897323909955532,0.7189973879099228,0.9075189522603755],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.664983392355681,0.8897323909955532,0.6815691992067784,0.9075189522603755],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6388603100775193,0.8897323909955532,0.6583563177453798,0.9075189522603755],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.595484496124031,0.8897323909955532,0.6323049612403101,0.9075189522603755],"dir":"rtl"},{"str":"286","boundary":[0.15353488372093024,0.8897323909955532,0.1870232558139535,0.9075189522603755],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.18934883720930232,0.8897323909955532,0.2648483720930233,0.9075189522603755],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2660852713178295,0.8897323909955532,0.42698015503876047,0.9075189522603755],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42986434108527133,0.8897323909955532,0.5907592248062014,0.9075189522603755],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15353,0.14437,0.82981,0.90752],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/e871dc7dbebe47aaddea8db01fefb240.jpg","blurred":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/65b5de97ebbe25cddda622ab16b1d379.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15353,0.14437,0.17019,0.09281]},"elements":[{"words":[{"str":"گوش","boundary":[0.757464031007752,0.14437117009085412,0.8022212403100776,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.7146910077519381,0.14437117009085412,0.7508584496124031,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6937942635658915,0.14437117009085412,0.7081771705426357,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"نقاط","boundary":[0.651654644841468,0.14437117009085412,0.6870631007751938,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"قوت","boundary":[0.6064147286821706,0.14437117009085412,0.645020713311375,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"286","boundary":[0.15353488372093024,0.14437117009085412,0.1870232558139535,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.18934883720930232,0.14437117009085412,0.2748948837209303,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2763178294573644,0.14437117009085412,0.43721271317829535,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4400968992248062,0.14437117009085412,0.6009917829457361,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"خطاب","boundary":[0.7491207751937984,0.175991723450538,0.8023421705426357,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7279728682170543,0.175991723450538,0.7426069379844962,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"بیمار","boundary":[0.683391472868217,0.175991723450538,0.7214677519379846,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"287","boundary":[0.15353488372093024,0.175991723450538,0.1870232558139535,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.18934883720930232,0.175991723450538,0.35024372093023304,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3531201550387597,0.175991723450538,0.5140150387596906,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5168798449612403,0.175991723450538,0.6777747286821696,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"خطاب","boundary":[0.7490091472868217,0.20777696719230346,0.802230542635659,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7278612403100775,0.20777696719230346,0.7424953100775195,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"عضوی","boundary":[0.6648696124031008,0.20777696719230346,0.7212807751937984,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6435458914728682,0.20777696719230346,0.6582891472868216,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5780426356589147,0.20777696719230346,0.6369076899224806,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"287","boundary":[0.15353488372093024,0.20777696719230346,0.1870232558139535,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.18934883720930232,0.20777696719230346,0.24475534883720926,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24562015503875967,0.20777696719230346,0.40651503875969064,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40939922480620156,0.20777696719230346,0.5702941085271318,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"یافتن","boundary":[0.7622254263565892,0.2393975205519872,0.8025621705426358,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"استثنائات","boundary":[0.6819961240310078,0.2393975205519872,0.7556449612403101,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"290","boundary":[0.15353488372093024,0.2393975205519872,0.1870232558139535,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.18934883720930232,0.2393975205519872,0.35024372093023304,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3531201550387597,0.2393975205519872,0.5140150387596906,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5168798449612403,0.2393975205519872,0.6777747286821696,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7486296062767377,0.2711827642937528,0.802054108527132,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7157796899224806,0.2711827642937528,0.7420151264780723,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.6867703875968993,0.2711827642937528,0.7091992248062017,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6595945736434109,0.2711827642937528,0.6802652713178294,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"بیمار","boundary":[0.6150131782945737,0.2711827642937528,0.6530894573643412,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.555788992248062,0.2711827642937528,0.6083322480620156,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"مقابله","boundary":[0.5058578294573643,0.2711827642937528,0.5492838759689922,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.4758941085271318,0.2711827642937528,0.49935271317829455,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.4403294573643411,0.2711827642937528,0.46916294573643413,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"292","boundary":[0.15353488372093024,0.2711827642937528,0.1870232558139535,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.18934883720930232,0.2711827642937528,0.2748948837209303,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2763178294573644,0.2711827642937528,0.43721271317829535,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":"حرکت","boundary":[0.74658496124031,0.30284449024895693,0.8021672868217056,0.3206310515137791],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7252612403100775,0.30284449024895693,0.7400044961240311,0.3206310515137791],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.6483300775193799,0.30284449024895693,0.7187561240310077,0.3206310515137791],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6272324031007752,0.30284449024895693,0.6416939147286822,0.3206310515137791],"dir":"rtl"},{"str":"سوی","boundary":[0.5798128682170542,0.30284449024895693,0.6206524910631802,0.3206310515137791],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.5210658914728682,0.30284449024895693,0.5730565891472869,0.3206310515137791],"dir":"rtl"},{"str":"294","boundary":[0.15353488372093024,0.30284449024895693,0.1870232558139535,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.18934883720930232,0.30284449024895693,0.35024372093023304,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3531201550387597,0.30284449024895693,0.5140150387596906,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7504678167010108,0.33446504360864077,0.8023956589147286,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.6976356589147287,0.33446504360864077,0.7438467510548523,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"296","boundary":[0.15353488372093024,0.33446504360864077,0.1870232558139535,0.3522516048734629],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.18934883720930232,0.33446504360864077,0.3655848062015509,0.3522516048734629],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.368468992248062,0.33446504360864077,0.5293638759689927,0.3522516048734629],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5322286821705426,0.33446504360864077,0.693123565891472,0.3522516048734629],"dir":"ltr"},{"str":"چه","boundary":[0.7779015503875971,0.3662502873504062,0.8018624806201552,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی،","boundary":[0.7203099224806203,0.3662502873504062,0.7713462015503879,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"بیمار","boundary":[0.6757536434108528,0.3662502873504062,0.7137294573643412,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.5934978294573644,0.3662502873504062,0.6690978294573643,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5722072264526309,0.3662502873504062,0.5869424806201551,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"یك","boundary":[0.5370866666666667,0.3662502873504062,0.5655431885847568,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.4880596899224806,0.3662502873504062,0.5305425325401117,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.45786992248062014,0.3662502873504062,0.48155457364341087,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"پندارد؟","boundary":[0.3931201550387597,0.3662502873504062,0.45136480620155034,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"297","boundary":[0.15353488372093024,0.3662502873504062,0.1870232558139535,0.38403684861522835],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.18934883720930232,0.3662502873504062,0.22466232558139532,0.38403684861522835],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22515503875968992,0.3662502873504062,0.3860499224806208,0.38403684861522835],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7469765891472869,0.39787084071009,0.8021821705426356,0.4156574019749121],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7257553200992102,0.39787084071009,0.7403710077519381,0.4156574019749121],"dir":"rtl"},{"str":"سوالات","boundary":[0.6561058914728682,0.39787084071009,0.7191393403073318,0.4156574019749121],"dir":"rtl"},{"str":"مقیاسی","boundary":[0.5924612403100775,0.39787084071009,0.6496007751937983,0.4156574019749121],"dir":"rtl"},{"str":"299","boundary":[0.15353488372093024,0.39787084071009,0.1870232558139535,0.4156574019749121],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.18934883720930232,0.39787084071009,0.2598251162790698,0.4156574019749121],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.260968992248062,0.39787084071009,0.421863875968993,0.4156574019749121],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42474806201550386,0.39787084071009,0.5856429457364339,0.4156574019749121],"dir":"ltr"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.7441731782945736,0.4296560844518555,0.801915503875969,0.4474426457166776],"dir":"rtl"},{"str":"امنیت","boundary":[0.6930866666666666,0.4296560844518555,0.7375927131782946,0.4474426457166776],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6752038759689923,0.4296560844518555,0.6864308527131784,0.4474426457166776],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6131666666666666,0.4296560844518555,0.6685982945736434,0.4474426457166776],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5918429457364341,0.4296560844518555,0.6065862015503877,0.4474426457166776],"dir":"rtl"},{"str":"سوالات","boundary":[0.5223462015503876,0.4296560844518555,0.5850866666666666,0.4474426457166776],"dir":"rtl"},{"str":"مقیاسی","boundary":[0.4587015503875969,0.4296560844518555,0.5158410852713178,0.4474426457166776],"dir":"rtl"},{"str":"301","boundary":[0.15353488372093024,0.4296560844518555,0.1870232558139535,0.4474426457166776],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.18934883720930232,0.4296560844518555,0.28996465116279085,0.4474426457166776],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2916666666666667,0.4296560844518555,0.45256155038759766,0.4474426457166776],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7621621705426356,0.4612766378115392,0.8024737984496123,0.47906319907636136],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.7129844961240309,0.4612766378115392,0.7556068217054263,0.47906319907636136],"dir":"rtl"},{"str":"303","boundary":[0.15353488372093024,0.4612766378115392,0.1870232558139535,0.47906319907636136],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.18934883720930232,0.4612766378115392,0.21963906976744182,0.47906319907636136],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22003875968992248,0.4612766378115392,0.38093364341085334,0.47906319907636136],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38381782945736437,0.4612766378115392,0.5447127131782948,0.47906319907636136],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.547577519379845,0.4612766378115392,0.7084724031007743,0.47906319907636136],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.6119961240310077,0.48638527342034477,0.6538565891472868,0.5028543116285134],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.5282751937984496,0.48638527342034477,0.5980426356589147,0.5028543116285134],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5206007751937984,0.485191589811155,0.52834496124031,0.5016606280193237],"dir":"ltr"},{"str":"مداخلات","boundary":[0.4303294573643411,0.48638527342034477,0.5140891472868216,0.5028543116285134],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.3466085271317829,0.48638527342034477,0.41637596899224805,0.5028543116285134],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.5326150216499231,0.8298077519379845,0.5504015829147452],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7522868217054264,0.5269834211682037,0.7606505426356589,0.5447699824330259],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7606589147286822,0.5326150216499231,0.782984496124031,0.5504015829147452],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.7065133333333333,0.5326150216499231,0.7450165891472867,0.5504015829147452],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.666804496124031,0.5326150216499231,0.699857519379845,0.5504015829147452],"dir":"rtl"},{"str":"پشتیبان","boundary":[0.6040891472868216,0.5326150216499231,0.6602303399494021,0.5504015829147452],"dir":"rtl"},{"str":"307","boundary":[0.15353488372093024,0.5326150216499231,0.1870232558139535,0.5504015829147452],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.18934883720930232,0.5326150216499231,0.2748948837209303,0.5504015829147452],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2763178294573644,0.5326150216499231,0.43721271317829535,0.5504015829147452],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4400968992248062,0.5326150216499231,0.6009917829457361,0.5504015829147452],"dir":"ltr"},{"str":"ماهیت","boundary":[0.7513629457364341,0.564235575009607,0.8021229457364342,0.582022136274429],"dir":"rtl"},{"str":"متمایز","boundary":[0.6974184324505142,0.564235575009607,0.7446317829457365,0.582022136274429],"dir":"rtl"},{"str":"داغداری","boundary":[0.6222652713178295,0.564235575009607,0.6907694748171096,0.582022136274429],"dir":"rtl"},{"str":"ناشی","boundary":[0.5753229457364342,0.564235575009607,0.6157601550387597,0.582022136274429],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5537731782945736,0.564235575009607,0.5685164341085271,0.582022136274429],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.4714922480620155,0.564235575009607,0.5471826896213771,0.582022136274429],"dir":"rtl"},{"str":"307","boundary":[0.15353488372093024,0.564235575009607,0.1870232558139535,0.582022136274429],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.18934883720930232,0.564235575009607,0.3050344186046514,0.582022136274429],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3070736434108527,0.564235575009607,0.4679685271317837,0.582022136274429],"dir":"ltr"},{"str":"صحبت","boundary":[0.7437173643410854,0.5960208187513724,0.8017862015503876,0.6138073800161945],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.6944643410852714,0.5960208187513724,0.7369862015503876,0.6138073800161945],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6772848062015504,0.5960208187513724,0.6877582945736435,0.6138073800161945],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.6322262015503878,0.5960208187513724,0.6707294573643411,0.6138073800161945],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5925173643410853,0.5960208187513724,0.6256001377321075,0.6138073800161945],"dir":"rtl"},{"str":"پشتیبان","boundary":[0.5298317242705433,0.5960208187513724,0.5860065351378829,0.6138073800161945],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5038066666666667,0.5960208187513724,0.5232448688323746,0.6138073800161945],"dir":"rtl"},{"str":"کمك","boundary":[0.4529713178294574,0.5960208187513724,0.49707550387596894,0.6138073800161945],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.432043274525528,0.5960208187513724,0.44645748062015506,0.6138073800161945],"dir":"rtl"},{"str":"داغدار","boundary":[0.3733527131782946,0.5960208187513724,0.42536809409248866,0.6138073800161945],"dir":"rtl"},{"str":"310","boundary":[0.15353488372093024,0.5960208187513724,0.1870232558139535,0.6138073800161945],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.18934883720930232,0.5960208187513724,0.3655848062015509,0.6138073800161945],"dir":"ltr"},{"str":"داده","boundary":[0.7707868217054263,0.6276413721110562,0.8023328682170543,0.6454279333758783],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7477551937984496,0.6276413721110562,0.7642426875788715,0.6454279333758783],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7307274507970156,0.6276413721110562,0.7410742635658915,0.6454279333758783],"dir":"rtl"},{"str":"روشها","boundary":[0.6636240310077519,0.6276413721110562,0.7240908780680425,0.6454279333758783],"dir":"rtl"},{"str":"312","boundary":[0.15353488372093024,0.6276413721110562,0.1870232558139535,0.6454279333758783],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.18934883720930232,0.6276413721110562,0.33015069767441896,0.6454279333758783],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33265503875968994,0.6276413721110562,0.49354992248062096,0.6454279333758783],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4964147286821705,0.6276413721110562,0.6573096124030998,0.6454279333758783],"dir":"ltr"},{"str":"حقوق","boundary":[0.7539905426356589,0.6593030980662604,0.802364496124031,0.6770896593310824],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.736811007751938,0.6593030980662604,0.747284496124031,0.6770896593310824],"dir":"rtl"},{"str":"مسوولیتهای","boundary":[0.6222984496124031,0.6593030980662604,0.7303058914728683,0.6770896593310824],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.5798519379844961,0.6593030980662604,0.615717984496124,0.6770896593310824],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.5350193798449612,0.6593030980662604,0.57322347351272,0.6770896593310824],"dir":"rtl"},{"str":"313","boundary":[0.15353488372093024,0.6593030980662604,0.1870232558139535,0.6770896593310824],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.18934883720930232,0.6593030980662604,0.3655848062015509,0.6770896593310824],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.368468992248062,0.6593030980662604,0.5293638759689927,0.6770896593310824],"dir":"ltr"},{"str":"صحبت","boundary":[0.7439914728682171,0.6910883418080258,0.8020603100775193,0.7088749030728481],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.6949026611785689,0.6910883418080258,0.7372603100775195,0.7088749030728481],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.668717984496124,0.6910883418080258,0.6882503146051999,0.7088749030728481],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.6234584496124032,0.6910883418080258,0.6621626356589146,0.7088749030728481],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5837496124031009,0.6910883418080258,0.6168026356589148,0.7088749030728481],"dir":"rtl"},{"str":"پشتیبان","boundary":[0.5208333333333334,0.6910883418080258,0.5770686821705426,0.7088749030728481],"dir":"rtl"},{"str":"317","boundary":[0.15353488372093024,0.6910883418080258,0.1870232558139535,0.7088749030728481],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.18934883720930232,0.6910883418080258,0.35024372093023304,0.7088749030728481],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3531201550387597,0.6910883418080258,0.5140150387596906,0.7088749030728481],"dir":"ltr"},{"str":"حمایت","boundary":[0.7436048062015503,0.7227088951677098,0.8022010852713177,0.7404954564325319],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7223510814588892,0.7227088951677098,0.736948992248062,0.7404954564325319],"dir":"rtl"},{"str":"احساسات","boundary":[0.6355294573643411,0.7227088951677098,0.715720510474403,0.7404954564325319],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6185508527131782,0.7227088951677098,0.6289627323301413,0.7404954564325319],"dir":"rtl"},{"str":"فقدان","boundary":[0.567812908561713,0.7227088951677098,0.611995503875969,0.7404954564325319],"dir":"rtl"},{"str":"عزیزان","boundary":[0.5068953495419308,0.7227088951677098,0.5611964133598455,0.7404954564325319],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.48078806201550384,0.7227088951677098,0.5002747554615926,0.7404954564325319],"dir":"rtl"},{"str":"چارچوب","boundary":[0.3973522480620155,0.7227088951677098,0.4739568992248062,0.7404954564325319],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.3432266666666667,0.7227088951677098,0.3907873915827909,0.7404954564325319],"dir":"rtl"},{"str":"شناختی","boundary":[0.2753875968992248,0.7227088951677098,0.3366078343557805,0.7404954564325319],"dir":"rtl"},{"str":"321","boundary":[0.15353488372093024,0.7227088951677098,0.1870232558139535,0.7404954564325319],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.18934883720930232,0.7227088951677098,0.2698716279069768,0.7404954564325319],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7636224806201551,0.7544941389094751,0.8021257364341086,0.7722807001742974],"dir":"rtl"},{"str":"رویه","boundary":[0.7206987596899225,0.7544941389094751,0.7570671317829457,0.7722807001742974],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6810900374086551,0.7544941389094751,0.7140429457364341,0.7722807001742974],"dir":"rtl"},{"str":"داغداری","boundary":[0.6059927131782945,0.7544941389094751,0.6744639894559232,0.7722807001742974],"dir":"rtl"},{"str":"ناشی","boundary":[0.5590503875968993,0.7544941389094751,0.5994875968992248,0.7722807001742974],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5377266666666666,0.7544941389094751,0.5524699224806201,0.7722807001742974],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.4554457364341085,0.7544941389094751,0.5311361779934701,0.7722807001742974],"dir":"rtl"},{"str":"324","boundary":[0.15353488372093024,0.7544941389094751,0.1870232558139535,0.7722807001742974],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.18934883720930232,0.7544941389094751,0.28494139534883733,0.7722807001742974],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28655038759689927,0.7544941389094751,0.44744527131783024,0.7722807001742974],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7897221705426357,0.7943492113732432,0.8298077519379845,0.8121357726380655],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7522868217054264,0.7887176108915239,0.7606505426356589,0.8065041721563461],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7606589147286822,0.7943492113732432,0.782984496124031,0.8121357726380655],"dir":"ltr"},{"str":"مداخلهی","boundary":[0.6732699224806202,0.7943492113732432,0.7453426356589147,0.8121357726380655],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.6096001550387596,0.7943492113732432,0.6664634108527132,0.8121357726380655],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5673043410852713,0.7943492113732432,0.6029694573643412,0.8121357726380655],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.5248578294573644,0.7943492113732432,0.5607238759689923,0.8121357726380655],"dir":"rtl"},{"str":"مسن","boundary":[0.48118062015503876,0.7943492113732432,0.5181266666666666,0.8121357726380655],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4640010852713178,0.7943492113732432,0.47447457364341084,0.8121357726380655],"dir":"rtl"},{"str":"جوان","boundary":[0.41474806201550385,0.7943492113732432,0.4574265889648883,0.8121357726380655],"dir":"rtl"},{"str":"327","boundary":[0.15353488372093024,0.7943492113732432,0.1870232558139535,0.8121357726380655],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.18934883720930232,0.7943492113732432,0.24977860465116275,0.8121357726380655],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25073643410852714,0.7943492113732432,0.4116313178294581,0.8121357726380655],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7206286821705428,0.8259697647329272,0.8022565891472869,0.8437563259977493],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.6663174242106163,0.8259697647329272,0.7140557209302326,0.8437563259977493],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6402063565891474,0.8259697647329272,0.6596952791708459,0.8437563259977493],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.5977598449612403,0.8259697647329272,0.6336258914728682,0.8437563259977493],"dir":"rtl"},{"str":"مسن","boundary":[0.5538565891472869,0.8259697647329272,0.5910286821705426,0.8437563259977493],"dir":"rtl"},{"str":"328","boundary":[0.15353488372093024,0.8259697647329272,0.1870232558139535,0.8437563259977493],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.18934883720930232,0.8259697647329272,0.22466232558139532,0.8437563259977493],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22515503875968992,0.8259697647329272,0.3860499224806208,0.8437563259977493],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3889341085271318,0.8259697647329272,0.5498289922480623,0.8437563259977493],"dir":"ltr"},{"str":"مداخلهی","boundary":[0.730731007751938,0.8577824568717062,0.8025519379844963,0.8755690181365283],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.6855052228682171,0.8577824568717062,0.7239244961240311,0.8755690181365283],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.5865803100775193,0.8577824568717062,0.6788852397692446,0.8755690181365283],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5812556589147286,0.8577824568717062,0.5864547286821705,0.8755690181365283],"dir":"ltr"},{"str":"سابقه","boundary":[0.5322286821705426,0.8577824568717062,0.5746072952564566,0.8755690181365283],"dir":"rtl"},{"str":"331","boundary":[0.15353488372093024,0.8577824568717062,0.1870232558139535,0.8755690181365283],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.18934883720930232,0.8577824568717062,0.36046852713178346,0.8755690181365283],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3633527131782946,0.8577824568717062,0.5242475968992253,0.8755690181365283],"dir":"ltr"},{"str":"محتوای","boundary":[0.7418792248062015,0.8894030102313899,0.8021834108527132,0.907189571496212],"dir":"rtl"},{"str":"مداخله:","boundary":[0.674542480620155,0.8894030102313899,0.735148062015504,0.907189571496212],"dir":"rtl"},{"str":"یك","boundary":[0.63964395685878,0.8894030102313899,0.6680316514169525,0.907189571496212],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.5741778294573643,0.8894030102313899,0.6329983011576958,0.907189571496212],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.5353731782945736,0.8894030102313899,0.5674466666666667,0.907189571496212],"dir":"rtl"},{"str":"حالتی","boundary":[0.4817248062015504,0.8894030102313899,0.5286922480620155,0.907189571496212],"dir":"rtl"},{"str":"334","boundary":[0.15353488372093024,0.8894030102313899,0.1870232558139535,0.907189571496212],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.18934883720930232,0.8894030102313899,0.3150809302325584,0.907189571496212],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3173062015503876,0.8894030102313899,0.4782010852713186,0.907189571496212],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15353,0.14437,0.82981,0.90719],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/deaa75f53a25b8747bd34413d40bd216.jpg","blurred":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/bcbb63ae3de85f2611a3d07ed0677156.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.15353,0.14437,0.19738,0.52094]},"elements":[{"words":[{"str":"ساختار","boundary":[0.7460807751937983,0.14437117009085412,0.8022910077519381,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی","boundary":[0.6824612403100775,0.14437117009085412,0.739525426356589,0.16215773135567627],"dir":"rtl"},{"str":"335","boundary":[0.15353488372093024,0.14437117009085412,0.1870232558139535,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.18934883720930232,0.14437117009085412,0.35024372093023304,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3531201550387597,0.14437117009085412,0.5140150387596906,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5168798449612403,0.14437117009085412,0.6777747286821696,0.16215773135567627],"dir":"ltr"},{"str":"ماژول","boundary":[0.7546705426356589,0.175991723450538,0.8024417054263566,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7314379844961241,0.175991723450538,0.748126408509104,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7142584496124031,0.175991723450538,0.7247319379844961,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"محتوا","boundary":[0.6636240310077519,0.175991723450538,0.7076528682170543,0.19377828471536016],"dir":"rtl"},{"str":"336","boundary":[0.15353488372093024,0.175991723450538,0.1870232558139535,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.18934883720930232,0.175991723450538,0.33015069767441896,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33265503875968994,0.175991723450538,0.49354992248062096,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4964147286821705,0.175991723450538,0.6573096124030998,0.19377828471536016],"dir":"ltr"},{"str":"توانایی","boundary":[0.7469198449612403,0.20777696719230346,0.8023012403100775,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"حفاظتی","boundary":[0.6783524031007752,0.20777696719230346,0.7403549884820158,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6611728682170542,0.20777696719230346,0.6717079653442771,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"امنیت","boundary":[0.6101114728682171,0.20777696719230346,0.6545924031007752,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.5608333333333333,0.20777696719230346,0.6033049612403101,0.2255635284571256],"dir":"rtl"},{"str":"336","boundary":[0.15353488372093024,0.20777696719230346,0.1870232558139535,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.18934883720930232,0.20777696719230346,0.2296855813953488,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23027131782945734,0.20777696719230346,0.3911662015503882,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39405038759689925,0.20777696719230346,0.5549452713178297,0.2255635284571256],"dir":"ltr"},{"str":"مرزهای","boundary":[0.7415449612403101,0.2393975205519872,0.8022510077519381,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"شخصی","boundary":[0.6730026356589147,0.2393975205519872,0.7349650492027152,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6559722242098986,0.2393975205519872,0.6664158735837805,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.6026034454095452,0.2393975205519872,0.6493854621347647,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.5537539459255058,0.2393975205519872,0.5960177603437005,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.5043217054263566,0.2393975205519872,0.5471274796747967,0.25718408181680935],"dir":"rtl"},{"str":"337","boundary":[0.15353488372093024,0.2393975205519872,0.1870232558139535,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.18934883720930232,0.2393975205519872,0.3351739534883725,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33777131782945735,0.2393975205519872,0.4986662015503884,0.25718408181680935],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.7432277519379846,0.2711827642937528,0.8023514728682173,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7379031007751938,0.2711827642937528,0.7431021705426357,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":"شناخت","boundary":[0.6709682170542636,0.2711827642937528,0.731323188737599,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.6007366543073301,0.2711827642937528,0.6643333642494819,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"روانی","boundary":[0.5482751937984497,0.2711827642937528,0.5940896369596843,0.28896932555857496],"dir":"rtl"},{"str":"338","boundary":[0.15353488372093024,0.2711827642937528,0.1870232558139535,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.18934883720930232,0.2711827642937528,0.21963906976744182,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22003875968992248,0.2711827642937528,0.38093364341085334,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38381782945736437,0.2711827642937528,0.5447127131782948,0.28896932555857496],"dir":"ltr"},{"str":"نظام","boundary":[0.7691226356589147,0.30284449024895693,0.8024017054263566,0.3206310515137791],"dir":"rtl"},{"str":"دهی","boundary":[0.7270528682170542,0.30284449024895693,0.7625428825388165,0.3206310515137791],"dir":"rtl"},{"str":"کنشی","boundary":[0.6738565891472867,0.30284449024895693,0.7204472868217053,0.3206310515137791],"dir":"rtl"},{"str":"338","boundary":[0.15353488372093024,0.30284449024895693,0.1870232558139535,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.18934883720930232,0.30284449024895693,0.340197209302326,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3428875968992248,0.30284449024895693,0.5037824806201557,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5066472868217055,0.30284449024895693,0.6675421705426348,0.3206310515137791],"dir":"ltr"},{"str":"حل","boundary":[0.7731821705426356,0.33446504360864077,0.8023170542635658,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"مسأله","boundary":[0.7230500775193799,0.33446504360864077,0.7665765891472868,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"وراهکارهای","boundary":[0.6230137984496125,0.33446504360864077,0.7164056397628819,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"خنثی","boundary":[0.5749412403100775,0.33446504360864077,0.6163755968992248,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.5219961240310078,0.33446504360864077,0.5682928766518055,0.3522516048734629],"dir":"rtl"},{"str":"339","boundary":[0.15353488372093024,0.33446504360864077,0.1870232558139535,0.3522516048734629],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.18934883720930232,0.33446504360864077,0.35024372093023304,0.3522516048734629],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3531201550387597,0.33446504360864077,0.5140150387596906,0.3522516048734629],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7621133333333333,0.3662502873504062,0.80242496124031,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7449337984496125,0.3662502873504062,0.7554072868217054,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"بازخورد","boundary":[0.6719961240310077,0.3662502873504062,0.7383282170542637,0.38403684861522835],"dir":"rtl"},{"str":"339","boundary":[0.15353488372093024,0.3662502873504062,0.1870232558139535,0.38403684861522835],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.18934883720930232,0.3662502873504062,0.340197209302326,0.38403684861522835],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3428875968992248,0.3662502873504062,0.5037824806201557,0.38403684861522835],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5066472868217055,0.3662502873504062,0.6675421705426348,0.38403684861522835],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7639147286821706,0.39787084071009,0.8026189147286822,0.4156574019749121],"dir":"rtl"},{"str":"340","boundary":[0.15353488372093024,0.39787084071009,0.1870232558139535,0.4156574019749121],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.18934883720930232,0.39787084071009,0.2698716279069768,0.4156574019749121],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2712015503875969,0.39787084071009,0.4320964341085279,0.4156574019749121],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43498062015503874,0.39787084071009,0.5958755038759687,0.4156574019749121],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5987403100775194,0.39787084071009,0.7596351937984487,0.4156574019749121],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7621621705426356,0.4296560844518555,0.8024737984496123,0.4474426457166776],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.7129844961240309,0.4296560844518555,0.7556068217054263,0.4474426457166776],"dir":"rtl"},{"str":"342","boundary":[0.15353488372093024,0.4296560844518555,0.1870232558139535,0.4474426457166776],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.18934883720930232,0.4296560844518555,0.21963906976744182,0.4474426457166776],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22003875968992248,0.4296560844518555,0.38093364341085334,0.4474426457166776],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38381782945736437,0.4296560844518555,0.5447127131782948,0.4474426457166776],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.547577519379845,0.4296560844518555,0.7084724031007743,0.4474426457166776],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7657100775193798,0.4612766378115392,0.8026058914728683,0.47906319907636136],"dir":"rtl"},{"str":"انگلیسی","boundary":[0.6943798449612403,0.4612766378115392,0.7588784496124031,0.47906319907636136],"dir":"rtl"},{"str":"345","boundary":[0.15353488372093024,0.4612766378115392,0.1870232558139535,0.47906319907636136],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.18934883720930232,0.4612766378115392,0.36046852713178346,0.47906319907636136],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3633527131782946,0.4612766378115392,0.5242475968992253,0.47906319907636136],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5271124031007752,0.4612766378115392,0.6880072868217045,0.47906319907636136],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15353,0.14437,0.80262,0.47906],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/f20883b6ea92930d8a0109732e013351.jpg","blurred":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/b60f45bab4a4838ef83d65a9ba625034.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/681c21d046e5482d6248b11b8f8bd7b4.jpg","blurred":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/c7e2b261c2a270c385ad40133f8c99b6.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17048,0.3024,0.16932,0.09813]},"elements":[{"words":[{"str":"پیشگفتار","boundary":[0.7655426356589147,0.3023973815944773,0.8298914728682171,0.31886641980264596],"dir":"rtl"},{"str":"تاریکی","boundary":[0.7729961240310077,0.3471931655206961,0.8296472868217053,0.36366220372886476],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.7328333333333333,0.3471931655206961,0.767577519379845,0.36366220372886476],"dir":"rtl"},{"str":"رویت:","boundary":[0.6737868217054264,0.3471931655206961,0.7275077519379846,0.36366220372886476],"dir":"rtl"},{"str":"راهکارها","boundary":[0.5968798449612404,0.3471931655206961,0.6684612403100776,0.36366220372886476],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.581484496124031,0.3471931655206961,0.5914612403100775,0.36366220372886476],"dir":"rtl"},{"str":"پیشگیری","boundary":[0.5061821705426357,0.3471931655206961,0.576177823377413,0.36366220372886476],"dir":"rtl"},{"str":"کری","boundary":[0.7883333333333333,0.37304955550752084,0.8299844961240309,0.3895185937156895],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.7601472868217054,0.37304955550752084,0.782891472868217,0.3895185937156895],"dir":"rtl"},{"str":"کوپر","boundary":[0.7143798449612403,0.37304955550752084,0.7548556078111884,0.3895185937156895],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7046124031007751,0.37419145171140755,0.7142170542635659,0.3906604899195762],"dir":"ltr"},{"str":"ویلیام","boundary":[0.7870570542635659,0.4024992194362099,0.829704496124031,0.420285780701032],"dir":"rtl"},{"str":"استیرون","boundary":[0.7176356589147287,0.4024992194362099,0.7779398449612404,0.420285780701032],"dir":"rtl"},{"str":"،2","boundary":[0.70484496124031,0.3979005943435716,0.7172937984496123,0.420285780701032],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.677437984496124,0.4024992194362099,0.695471472868217,0.420285780701032],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.628611937984496,0.4024992194362099,0.6703108123685196,0.420285780701032],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5861151937984496,0.4024992194362099,0.6194696124031007,0.420285780701032],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5631086821705427,0.4024992194362099,0.5789525189454275,0.420285780701032],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.5345263565891472,0.4024992194362099,0.5540668217054262,0.420285780701032],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.5185077519379845,0.4024992194362099,0.5254900775193799,0.420285780701032],"dir":"ltr"},{"str":"تاریکی","boundary":[0.46451550387596896,0.4024992194362099,0.5183899224806201,0.420285780701032],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.4237097674418605,0.4024992194362099,0.454979534883721,0.420285780701032],"dir":"rtl"},{"str":"رویت","boundary":[0.3691320930232559,0.4024992194362099,0.4163047255513394,0.420285780701032],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3645106976744186,0.4024992194362099,0.36905674418604656,0.420285780701032],"dir":"ltr"},{"str":"شرح","boundary":[0.31829674418604653,0.4024992194362099,0.35731892328398385,0.420285780701032],"dir":"rtl"},{"str":"حالی","boundary":[0.27042511627906973,0.4024992194362099,0.3116256700630007,0.420285780701032],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.24812186046511628,0.4024992194362099,0.26327663685152053,0.420285780701032],"dir":"rtl"},{"str":"دیوانگی","boundary":[0.17772093023255814,0.4024992194362099,0.23900465116279068,0.420285780701032],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.17051162790697674,0.4024992194362099,0.17749395348837207,0.420285780701032],"dir":"ltr"},{"str":"(نیویورک","boundary":[0.7571398449612402,0.43230817859299514,0.8298263565891472,0.4500947398578172],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6887403100775193,0.43230817859299514,0.6942407751937983,0.4500947398578172],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6943798449612403,0.43230817859299514,0.7019900775193798,0.4500947398578172],"dir":"ltr"},{"str":"1992","boundary":[0.7020542635658914,0.43230817859299514,0.7453547286821705,0.4500947398578172],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.7516159237037404,0.43230817859299514,0.7570896124031007,0.4500947398578172],"dir":"ltr"},{"str":"تجربیاتش","boundary":[0.6073189147286822,0.43230817859299514,0.6822658914728682,0.4500947398578172],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.587516409211792,0.43230817859299514,0.6009384060312332,0.4500947398578172],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5631226356589147,0.43230817859299514,0.5811561240310077,0.4500947398578172],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5206202351207637,0.43230817859299514,0.5568435658914729,0.4500947398578172],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگی","boundary":[0.44553428224526015,0.43230817859299514,0.5139810852713179,0.4500947398578172],"dir":"rtl"},{"str":"بالینی","boundary":[0.39857850931934913,0.43230817859299514,0.43918480620155037,0.4500947398578172],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3588353819655384,0.43230817859299514,0.39224248062015504,0.4500947398578172],"dir":"rtl"},{"str":"توضیح","boundary":[0.29932883497951096,0.43230817859299514,0.35253972528060107,0.4500947398578172],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.23976992248062015,0.43230817859299514,0.2930331782945737,0.4500947398578172],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.23492248062015503,0.43230817859299514,0.23946852713178293,0.4500947398578172],"dir":"ltr"},{"str":"افسردگی","boundary":[0.7381007751937985,0.4622818281318621,0.8030765891472869,0.4800683893966842],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7331375193798451,0.4622818281318621,0.7386379844961241,0.4800683893966842],"dir":"ltr"},{"str":"نوعی","boundary":[0.6866472868217054,0.4622818281318621,0.7247989147286822,0.4800683893966842],"dir":"rtl"},{"str":"اختلال","boundary":[0.6298491472868217,0.4622818281318621,0.6790017054263565,0.4800683893966842],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6045319379844961,0.4622818281318621,0.6215105426356589,0.4800683893966842],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.563391472868217,0.4622818281318621,0.5964193798449612,0.4800683893966842],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5456457364341085,0.4622818281318621,0.5557675968992247,0.4800683893966842],"dir":"rtl"},{"str":"خوست؛","boundary":[0.47684108527131785,0.4622818281318621,0.5373071317829456,0.4800683893966842],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4554713178294574,0.4622818281318621,0.4688582945736434,0.4800683893966842],"dir":"rtl"},{"str":"طرز","boundary":[0.4182741085271318,0.4622818281318621,0.4471327131782946,0.4800683893966842],"dir":"rtl"},{"str":"عجیبی","boundary":[0.3620136434108527,0.4622818281318621,0.40993550387596894,0.4800683893966842],"dir":"rtl"},{"str":"دردناک","boundary":[0.30135782945736433,0.4622818281318621,0.35390108527131786,0.4800683893966842],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2574294573643411,0.4622818281318621,0.2930192248062015,0.4800683893966842],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23954666666666669,0.4622818281318621,0.24931689922480624,0.4800683893966842],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.21421395348837208,0.4622818281318621,0.2320213953488372,0.4800683893966842],"dir":"rtl"},{"str":"چنان","boundary":[0.17051162790697674,0.4622818281318621,0.2061013953488372,0.4800683893966842],"dir":"rtl"},{"str":"زیرکانه","boundary":[0.7803993798449612,0.492118235685661,0.8305817054263566,0.5099047969504831],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.7390077519379845,0.492118235685661,0.7722868217054265,0.5099047969504831],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.6852519379844961,0.492118235685661,0.7308951937984497,0.5099047969504831],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6601133333333333,0.492118235685661,0.6775942635658914,0.5099047969504831],"dir":"rtl"},{"str":"بیمار","boundary":[0.6189728682170542,0.492118235685661,0.6522268217054263,0.5099047969504831],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.5531421705426356,0.492118235685661,0.6113617054263565,0.5099047969504831],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.49937875968992246,0.492118235685661,0.5450296124031008,0.5099047969504831],"dir":"rtl"},{"str":"جزئی","boundary":[0.45004387596899226,0.492118235685661,0.4918122480620155,0.5099047969504831],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.43005131782945744,0.492118235685661,0.44193131782945744,0.5099047969504831],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.3807480620155039,0.492118235685661,0.4219387596899225,0.5099047969504831],"dir":"rtl"},{"str":"اوست.","boundary":[0.32355829457364343,0.492118235685661,0.372635503875969,0.5099047969504831],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.28631782945736434,0.492118235685661,0.3159801550387597,0.5099047969504831],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26855348837209303,0.492118235685661,0.2786753488372093,0.5099047969504831],"dir":"rtl"},{"str":"تسلط","boundary":[0.22045581395348837,0.492118235685661,0.26044093023255815,0.5099047969504831],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.19559069767441858,0.492118235685661,0.21256930232558138,0.5099047969504831],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1704995348837209,0.492118235685661,0.18770418604651162,0.5099047969504831],"dir":"rtl"},{"str":"وصف","boundary":[0.7831928682170542,0.5220918852245279,0.8305119379844962,0.53987844648935],"dir":"rtl"},{"str":"نمیگنجد","boundary":[0.706937984496124,0.5220918852245279,0.7750803100775194,0.53987844648935],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7020536434108526,0.5220918852245279,0.7068257364341084,0.53987844648935],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6811568992248062,0.5220918852245279,0.6941671317829456,0.53987844648935],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.6337373643410852,0.5220918852245279,0.6730443410852712,0.53987844648935],"dir":"rtl"},{"str":"دلیل","boundary":[0.5951587596899224,0.5220918852245279,0.6258508527131782,0.53987844648935],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5547215503875969,0.5220918852245279,0.5872722480620154,0.53987844648935],"dir":"rtl"},{"str":"کسانی","boundary":[0.501022945736434,0.5220918852245279,0.5466089922480619,0.53987844648935],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.47570573643410846,0.5220918852245279,0.49291038759689915,0.53987844648935],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4506145736434108,0.5220918852245279,0.46781922480620153,0.53987844648935],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.430395968992248,0.5220918852245279,0.44272806201550385,0.53987844648935],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40530480620155035,0.5220918852245279,0.42228341085271315,0.53987844648935],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.37275410852713176,0.5220918852245279,0.3974182945736434,0.53987844648935],"dir":"rtl"},{"str":"مفرط","boundary":[0.32581178294573643,0.5220918852245279,0.3646415503875969,0.53987844648935],"dir":"rtl"},{"str":"تجربه","boundary":[0.27653364341085274,0.5220918852245279,0.31769922480620155,0.53987844648935],"dir":"rtl"},{"str":"نکردهاند،","boundary":[0.20466294573643412,0.5220918852245279,0.2684210852713178,0.53987844648935],"dir":"rtl"},{"str":"فهم","boundary":[0.1704995348837209,0.5220918852245279,0.1970474418604651,0.53987844648935],"dir":"rtl"},{"str":"ناپذیر","boundary":[0.7899612403100775,0.5519008443813131,0.8304486821705427,0.5696874056461353],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.7443742635658915,0.5519008443813131,0.7846858914728683,0.5696874056461353],"dir":"rtl"},{"str":"هرچند","boundary":[0.6900662015503876,0.5519008443813131,0.7391685271317829,0.5696874056461353],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.6321731782945735,0.5519008443813131,0.6844903875968992,0.5696874056461353],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6142652713178294,0.5519008443813131,0.6263713178294573,0.5696874056461353],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.5779973643410853,0.5519008443813131,0.6084634108527133,0.5696874056461353],"dir":"rtl"},{"str":"بخاطر","boundary":[0.5286941085271317,0.5519008443813131,0.5724215503875968,0.5696874056461353],"dir":"rtl"},{"str":"سختیهای","boundary":[0.44677860465116265,0.5519008443813131,0.5228922480620154,0.5696874056461353],"dir":"rtl"},{"str":"متداول","boundary":[0.39282883720930234,0.5519008443813131,0.44097674418604654,0.5696874056461353],"dir":"rtl"},{"str":"خو","boundary":[0.3635181395348837,0.5519008443813131,0.3872530232558139,0.5696874056461353],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتن","boundary":[0.31376279069767443,0.5519008443813131,0.3579423255813953,0.5696874056461353],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.29517674418604656,0.5519008443813131,0.30796093023255816,0.5696874056461353],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.24145302325581397,0.5519008443813131,0.28937488372093023,0.5696874056461353],"dir":"rtl"},{"str":"روزمره","boundary":[0.18584558139534885,0.5519008443813131,0.23587720930232559,0.5696874056461353],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1704995348837209,0.5519008443813131,0.18026976744186043,0.5696874056461353],"dir":"rtl"},{"str":"درآمیختن","boundary":[0.7621077519379845,0.5818744939201801,0.830424031007752,0.5996610551850021],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7463347286821705,0.5818744939201801,0.7556277519379846,0.5996610551850021],"dir":"rtl"},{"str":"ودرنیسم","boundary":[0.6791486821705426,0.5818744939201801,0.7398547286821705,0.5996610551850021],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.663124496124031,0.5818744939201801,0.6726686821705427,0.5996610551850021],"dir":"rtl"},{"str":"دوری","boundary":[0.6145244961240309,0.5818744939201801,0.6563933333333334,0.5996610551850021],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5954612403100775,0.5818744939201801,0.6077933333333333,0.5996610551850021],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعت","boundary":[0.5397517829457363,0.5818744939201801,0.5889812403100775,0.5996610551850021],"dir":"rtl"},{"str":"گهگاهی","boundary":[0.47374620155038755,0.5818744939201801,0.5330206201550387,0.5996610551850021],"dir":"rtl"},{"str":"دچار","boundary":[0.43167643410852713,0.5818744939201801,0.46726620155038756,0.5996610551850021],"dir":"rtl"},{"str":"دلتنگیها","boundary":[0.3618629457364341,0.5818744939201801,0.4251964341085271,0.5996610551850021],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34583875968992245,0.5818744939201801,0.3553829457364341,0.5996610551850021],"dir":"rtl"},{"str":"ملالتهایی","boundary":[0.2598034108527132,0.5818744939201801,0.33935875968992246,0.5996610551850021],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.19420930232558137,0.5818744939201801,0.2530722480620155,0.5996610551850021],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1704995348837209,0.5818744939201801,0.18747813953488368,0.5996610551850021],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8071212403100775,0.6116834530769654,0.8306803100775193,0.6294700143417874],"dir":"rtl"},{"str":"نشاندهنده","boundary":[0.7236821705426357,0.6116834530769654,0.7987826356589148,0.6294700143417874],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6921387596899223,0.6116834530769654,0.7156978294573642,0.6294700143417874],"dir":"rtl"},{"str":"واقعیت","boundary":[0.6314578294573643,0.6116834530769654,0.6840262015503875,0.6294700143417874],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5877806201550387,0.6116834530769654,0.6231192248062015,0.6294700143417874],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5624634108527131,0.6116834530769654,0.579442015503876,0.6294700143417874],"dir":"rtl"},{"str":"خیل","boundary":[0.5222271317829458,0.6116834530769654,0.5543508527131782,0.6294700143417874],"dir":"rtl"},{"str":"عظیمی","boundary":[0.46342992248062015,0.6116834530769654,0.5138885271317829,0.6294700143417874],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.44298527131782944,0.6116834530769654,0.4550913178294574,0.6294700143417874],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.40440666666666664,0.6116834530769654,0.4346466666666666,0.6294700143417874],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.3574643410852713,0.6116834530769654,0.3960680620155039,0.6294700143417874],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.33656759689922483,0.6116834530769654,0.34935178294573643,0.6294700143417874],"dir":"rtl"},{"str":"گونهای","boundary":[0.2766660465116279,0.6116834530769654,0.3284550387596899,0.6294700143417874],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2590344186046512,0.6116834530769654,0.26832744186046514,0.6294700143417874],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2279153488372093,0.6116834530769654,0.25069581395348833,0.6294700143417874],"dir":"rtl"},{"str":"بیماری","boundary":[0.1704995348837209,0.6116834530769654,0.21980279069767442,0.6294700143417874],"dir":"rtl"},{"str":"درگیر","boundary":[0.7891468217054264,0.6416571026158322,0.8304882170542636,0.6594436638806543],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.7389393798449613,0.6416571026158322,0.7833449612403101,0.6594436638806543],"dir":"rtl"},{"str":"اگرچه","boundary":[0.6887319379844962,0.6416571026158322,0.7331375193798451,0.6594436638806543],"dir":"rtl"},{"str":"بیماری","boundary":[0.6340789147286823,0.6416571026158322,0.6831561240310079,0.6594436638806543],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5960448062015504,0.6416571026158322,0.6285031007751938,0.6594436638806543],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5734903875968992,0.6416571026158322,0.590468992248062,0.6594436638806543],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5414168992248063,0.6416571026158322,0.5679145736434109,0.6594436638806543],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.49794062015503876,0.6416571026158322,0.53561503875969,0.6594436638806543],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48259457364341085,0.6416571026158322,0.4921387596899225,0.6594436638806543],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.4314578294573644,0.6416571026158322,0.47679271317829464,0.6594436638806543],"dir":"rtl"},{"str":"نیست.)","boundary":[0.3719573643410853,0.6416571026158322,0.4256559689922481,0.6594436638806543],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7891007751937984,0.6715072343681379,0.8024124031007752,0.68929379563296],"dir":"rtl"},{"str":"اواسط","boundary":[0.7329407751937984,0.6715072343681379,0.78028496124031,0.68929379563296],"dir":"rtl"},{"str":"دههی","boundary":[0.679437984496124,0.6715072343681379,0.7260007507139943,0.68929379563296],"dir":"rtl"},{"str":"،1990","boundary":[0.6211657364341086,0.6715072343681379,0.6704128682170541,0.68929379563296],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5984103875968992,0.6715072343681379,0.6140812567214032,0.68929379563296],"dir":"rtl"},{"str":"دلیل","boundary":[0.5566168992248063,0.6715072343681379,0.5895192248062017,0.68929379563296],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.4944038759689923,0.6715072343681379,0.5478010852713179,0.68929379563296],"dir":"rtl"},{"str":"فشارها","boundary":[0.4332959689922481,0.6715072343681379,0.4877206706026924,0.68929379563296],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41428294573643415,0.6715072343681379,0.4244048062015504,0.68929379563296],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.34474806201550384,0.6715072343681379,0.40525317829457363,0.68929379563296],"dir":"rtl"},{"str":"ناامنی","boundary":[0.29301364341085273,0.6715072343681379,0.3356610852713178,0.68929379563296],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.2506843410852713,0.6715072343681379,0.28397178294573644,0.68929379563296],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2237596899224806,0.6715072343681379,0.2417931782945736,0.68929379563296],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.17059415675386536,0.6715072343681379,0.2147413953488372,0.68929379563296],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.8059026356589148,0.7014808839070049,0.8299389147286822,0.719267445171827],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8003519379844961,0.7014808839070049,0.8058524031007752,0.719267445171827],"dir":"ltr"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7385658914728682,0.7014808839070049,0.793570542635659,0.719267445171827],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.732984496124031,0.7014808839070049,0.7384849612403102,0.719267445171827],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7159589147286821,0.7014808839070049,0.7260807751937984,0.719267445171827],"dir":"rtl"},{"str":"تقریباً","boundary":[0.6687403100775193,0.7014808839070049,0.7092277519379845,0.719267445171827],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6436215503875969,0.7014808839070049,0.6616550387596899,0.719267445171827],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.5920327131782945,0.7014808839070049,0.6368903875968993,0.719267445171827],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.536048527131783,0.7014808839070049,0.585301550387597,0.719267445171827],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.47865782945736435,0.7014808839070049,0.5296258445869408,0.719267445171827],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4731071317829457,0.7014808839070049,0.47860759689922483,0.719267445171827],"dir":"ltr"},{"str":"شاهد","boundary":[0.42547317829457365,0.7014808839070049,0.46618666666666675,0.719267445171827],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.3652945736434109,0.7014808839070049,0.41869178294573645,0.719267445171827],"dir":"rtl"},{"str":"چشمگیر","boundary":[0.2916536434108527,0.7014808839070049,0.3582368992248062,0.719267445171827],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.24608527131782945,0.7014808839070049,0.2849401550387597,0.719267445171827],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگی","boundary":[0.17048,0.7014808839070049,0.23937395348837207,0.719267445171827],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8115858914728682,0.73128984306379,0.8296193798449613,0.7490764043286121],"dir":"rtl"},{"str":"جوامع","boundary":[0.7521105426356589,0.73128984306379,0.8043054403592762,0.7490764043286121],"dir":"rtl"},{"str":"هستیم","boundary":[0.6930872868217054,0.73128984306379,0.74508378290806,0.7490764043286121],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6717635658914729,0.73128984306379,0.6818854263565891,0.7490764043286121],"dir":"rtl"},{"str":"متأسفانه","boundary":[0.5995396899224806,0.73128984306379,0.66065007751938,0.7490764043286121],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5637992248062015,0.73128984306379,0.5884131782945736,0.7490764043286121],"dir":"rtl"},{"str":"بیماری","boundary":[0.5001545736434109,0.73128984306379,0.5525722480620155,0.7490764043286121],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4783787596899225,0.73128984306379,0.4889527131782946,0.7490764043286121],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.4119210852713178,0.73128984306379,0.4709353187325958,0.7490764043286121],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.390562015503876,0.73128984306379,0.40556759689922484,0.7490764043286121],"dir":"rtl"},{"str":"کمرنگ","boundary":[0.32288759689922486,0.73128984306379,0.3793088372093023,0.7490764043286121],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.27481178294573644,0.73128984306379,0.31133085271317834,0.7490764043286121],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهها","boundary":[0.19205488372093021,0.73128984306379,0.263408992248062,0.7490764043286121],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17048,0.73128984306379,0.18060186046511628,0.7490764043286121],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعات","boundary":[0.7536931782945737,0.7612634926026569,0.8295443410852714,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.7102671317829458,0.7612634926026569,0.7461973509884648,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتری","boundary":[0.6461703875968993,0.7612634926026569,0.7020289922480621,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.6048289922480621,0.7612634926026569,0.6388855793818585,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"است؛","boundary":[0.5539434108527133,0.7612634926026569,0.5966159689922481,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"نهادهایی","boundary":[0.48030248062015507,0.7612634926026569,0.5456550387596899,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.45373782945736435,0.7612634926026569,0.4721229457364341,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"روزی","boundary":[0.40076759689922486,0.7612634926026569,0.4467081116078697,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.35890713178294575,0.7612634926026569,0.39253782945736426,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"مشاوران","boundary":[0.28749674418604654,0.7612634926026569,0.3505637209302326,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.23244186046511628,0.7612634926026569,0.28077392390500455,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"اعضای","boundary":[0.17048,0.7612634926026569,0.2241032558139535,0.779050053867479],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7748226356589146,0.7910724517594422,0.8298272868217054,0.8088590130242643],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7509849612403101,0.7910724517594422,0.7648742635658915,0.8088590130242643],"dir":"rtl"},{"str":"شمار","boundary":[0.7024100775193799,0.7910724517594422,0.7442234239740336,0.8088590130242643],"dir":"rtl"},{"str":"میآمدند","boundary":[0.6282751937984496,0.7910724517594422,0.6926649612403102,0.8088590130242643],"dir":"rtl"},{"str":"هماکنون","boundary":[0.554717054263566,0.7910724517594422,0.6188441860465116,0.8088590130242643],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5344984496124031,0.7910724517594422,0.5471274879530694,0.8088590130242643],"dir":"rtl"},{"str":"کمرنگ","boundary":[0.46823643410852717,0.7910724517594422,0.5267596302921884,0.8088590130242643],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.4218801550387597,0.7910724517594422,0.4583992248062016,0.8088590130242643],"dir":"rtl"},{"str":"نقششان","boundary":[0.34488744186046516,0.7910724517594422,0.41354311264418975,0.8088590130242643],"dir":"rtl"},{"str":"میدان","boundary":[0.29450418604651163,0.7910724517594422,0.33514232558139534,0.8088590130242643],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.27152279069767443,0.7910724517594422,0.2868151151519705,0.8088590130242643],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.2271674418604651,0.7910724517594422,0.2617023255813954,0.8088590130242643],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.17048,0.7910724517594422,0.21719627906976743,0.8088590130242643],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.17051162790697674,0.8422069060166886,0.1801627906976744,0.8558762077294686],"dir":"ltr"},{"str":"Cary","boundary":[0.18512348837209303,0.8422069060166886,0.2225506976744186,0.8558762077294686],"dir":"ltr"},{"str":"L.Cooper","boundary":[0.22741488372093024,0.8422069060166886,0.30116906976744184,0.8558762077294686],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8127519379844961,0.8637146880661231,0.8213028682170542,0.8773839897789031],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8215891472868218,0.8637146880661231,0.8298891472868217,0.8773839897789031],"dir":"ltr"},{"str":"کری","boundary":[0.7789004651162792,0.8638281539494812,0.8073134883720932,0.8774974556622612],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.759849069767442,0.8638281539494812,0.7736866077003124,0.8774974556622612],"dir":"rtl"},{"str":"کوپر","boundary":[0.7250083720930234,0.8638281539494812,0.75459179214685,0.8774974556622612],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7201441860465119,0.8638281539494812,0.7249504651162793,0.8774974556622612],"dir":"ltr"},{"str":"استاد","boundary":[0.6841453488372096,0.8638281539494812,0.7149357484407486,0.8774974556622612],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.6353490697674421,0.8638281539494812,0.6789241697794918,0.8774974556622612],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.564258604651163,0.8638281539494812,0.6300565363681349,0.8774974556622612],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5505732558139536,0.8638281539494812,0.5586223255813955,0.8774974556622612],"dir":"rtl"},{"str":"سلامت","boundary":[0.5010820930232558,0.8638281539494812,0.5450141860465118,0.8774974556622612],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.4497379069767442,0.8638281539494812,0.4957546511627907,0.8774974556622612],"dir":"rtl"},{"str":"لانکاستر","boundary":[0.39370325581395343,0.8638281539494812,0.4446129487484345,0.8774974556622612],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3802495348837209,0.8638281539494812,0.3882986046511628,0.8774974556622612],"dir":"rtl"},{"str":"ریاست","boundary":[0.3314725581395348,0.8638281539494812,0.37504958224358526,0.8774974556622612],"dir":"rtl"},{"str":"انجمن","boundary":[0.2875597674418604,0.8638281539494812,0.3263369190883411,0.8774974556622612],"dir":"rtl"},{"str":"بریتانیایی","boundary":[0.2271820930232558,0.8638281539494812,0.2824170142624624,0.8774974556622612],"dir":"rtl"},{"str":"مشااوره","boundary":[0.1704930346533453,0.8638281539494812,0.22200478423306186,0.8774974556622612],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8217533333333333,0.8882023304975708,0.8298024031007752,0.9018716322103508],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.7876287211364011,0.8882023304975708,0.8166459614523692,0.9018716322103508],"dir":"rtl"},{"str":"درمانی","boundary":[0.7411082170542637,0.8882023304975708,0.7825117054263566,0.9018716322103508],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد.","boundary":[0.6857170542635659,0.8882023304975708,0.7359309082640697,0.9018716322103508],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17048,0.3024,0.83068,0.90187],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/d71d2f110df94fcf8cd4f02e76576f32.jpg","blurred":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/289abe0d92f9be080a17d756dd3338bb.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17028,0.10176,0.1697,0.0797]},"elements":[{"words":[{"str":"18","boundary":[0.8090310077519379,0.10176461026707287,0.8294962015503876,0.11543391197985284],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80903,0.10176,0.8295,0.11543],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"روان","boundary":[0.2876442822029549,0.10192930064915456,0.31805860465116276,0.11559860236193452],"dir":"rtl"},{"str":"شناسی","boundary":[0.23465835008028174,0.10192930064915456,0.2831793023255814,0.11559860236193452],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.17051162790697674,0.10192930064915456,0.23025232558139533,0.11559860236193452],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17051,0.10193,0.31806,0.1156],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مخرب","boundary":[0.7783458914728683,0.1434000758261968,0.829784031007752,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"روانی","boundary":[0.7281886821705427,0.1434000758261968,0.7716914976643998,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"فراختر","boundary":[0.6702156589147287,0.1434000758261968,0.7208547286821706,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6312351937984496,0.1434000758261968,0.6628817054263566,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5868798449612402,0.1434000758261968,0.6240519379844961,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5819784496124031,0.1434000758261968,0.586750542635659,0.16118663709101894],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.5643217054263566,0.1434000758261968,0.5753505426356589,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"بروز","boundary":[0.5231589147286821,0.1434000758261968,0.556990542635659,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"اضطرابها","boundary":[0.433928527131783,0.1434000758261968,0.5159015503875969,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41654806201550393,0.1434000758261968,0.4266699224806202,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"تنشهای","boundary":[0.342662015503876,0.1434000758261968,0.4093648062015504,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.3066703875968992,0.1434000758261968,0.3360076216954077,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"افزون","boundary":[0.257015503875969,0.1434000758261968,0.2994871317829458,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.2165503875968992,0.1434000758261968,0.2498796899224806,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.19112558139534885,0.1434000758261968,0.20933488372093023,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17048,0.1434000758261968,0.18394232558139537,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.7885235658914729,0.17337372536506362,0.829764496124031,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگی","boundary":[0.7120696124031008,0.17337372536506362,0.780411007751938,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"نمایان","boundary":[0.6589235658914729,0.17337372536506362,0.7048591973591485,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.5885077519379845,0.17337372536506362,0.651037054263566,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5827155038759689,0.17337372536506362,0.588215968992248,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"میزان","boundary":[0.5358234108527131,0.17337372536506362,0.574828992248062,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.4565815503875969,0.17337372536506362,0.5292071412442209,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.39493131782945734,0.17337372536506362,0.4485043410852714,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"مییابد","boundary":[0.33660852713178296,0.17337372536506362,0.3870448062015504,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.33150945736434106,0.17337372536506362,0.3362815503875969,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.29900899224806204,0.17337372536506362,0.32362294573643413,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.2576927131782946,0.17337372536506362,0.29107224806201554,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.23815782945736433,0.17337372536506362,0.2498368992248062,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.21616651162790698,0.17337372536506362,0.2300558139534884,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"دنبال","boundary":[0.17048,0.17337372536506362,0.20935531730390222,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"یافتن","boundary":[0.7912849612403101,0.2031826845218489,0.8299389147286822,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"راهحل","boundary":[0.735251007751938,0.2031826845218489,0.7847218624688482,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.6764286821705426,0.2031826845218489,0.7282937984496124,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6348612403100775,0.2031826845218489,0.6693961240310078,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.5997989147286822,0.2031826845218489,0.6278537984496124,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.5361291472868217,0.2031826845218489,0.5928417054263566,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4957170542635659,0.2031826845218489,0.5290714728682171,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.44139922480620153,0.2031826845218489,0.48854248062015504,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42424480620155036,0.2031826845218489,0.4343666666666666,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.4056587596899225,0.2031826845218489,0.417746188540142,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3804848062015504,0.2031826845218489,0.39851829457364346,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"برابر","boundary":[0.34102713178294575,0.2031826845218489,0.37367829457364343,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.2650427906976744,0.2031826845218489,0.3339367441860465,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"سرسخت","boundary":[0.18788558139534883,0.2031826845218489,0.25855244671194716,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17048,0.2031826845218489,0.18060186046511628,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"لاینحل","boundary":[0.7776356589147286,0.23315633406071587,0.8300282170542636,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7371691472868217,0.23315633406071587,0.7705235658914729,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.716498449612403,0.23315633406071587,0.7307336872387462,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"دنبال","boundary":[0.6721682170542636,0.23315633406071587,0.710063835743812,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"سادهترین","boundary":[0.5940010852713179,0.23315633406071587,0.6652863565891473,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.5668503875968992,0.23315633406071587,0.5875292815368625,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5417843410852713,0.23315633406071587,0.5603995825879547,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5215908527131784,0.23315633406071587,0.5350531782945737,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.48841224806201555,0.23315633406071587,0.5150714357776047,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.44685829457364346,0.23315633406071587,0.48160573643410853,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.3687717829457364,0.23315633406071587,0.44047704303618623,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.32461736434108523,0.23315633406071587,0.361688992248062,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.31906666666666667,0.23315633406071587,0.3245671317829457,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"میروند","boundary":[0.25379069767441864,0.23315633406071587,0.312335503875969,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24894325581395352,0.23315633406071587,0.2537153488372093,0.25094289532553804],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.21737209302325583,0.23315633406071587,0.24251300459143676,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.17048,0.23315633406071587,0.2109685311662488,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8158831007751938,0.2629652932175012,0.8297724031007752,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.7952124031007751,0.2629652932175012,0.8084737984496123,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.7464114728682171,0.2629652932175012,0.7887844618161917,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.6902500775193798,0.2629652932175012,0.7390021705426357,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.671437984496124,0.2629652932175012,0.6828407751937985,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.6173124031007752,0.2629652932175012,0.6640286821705427,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.560941550387597,0.2629652932175012,0.6095917829457363,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5395675968992248,0.2629652932175012,0.5542871439466341,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.47544573643410853,0.2629652932175012,0.5321582945736434,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"ممنوعهی","boundary":[0.3980038759689923,0.2629652932175012,0.468075503875969,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.3835852713178295,0.2629652932175012,0.3905675968992248,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.3119573643410853,0.2629652932175012,0.3834634108527132,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.3049806201550388,0.2629652932175012,0.3119629457364341,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.28406108527131785,0.2629652932175012,0.2972722480620155,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.24018294573643412,0.2629652932175012,0.27657643410852717,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم","boundary":[0.20070015503875968,0.2629652932175012,0.2336353831898208,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19585271317829459,0.2629652932175012,0.2006248062015504,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.17051162790697674,0.2629652932175012,0.18814976744186046,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8049347286821706,0.29298011535188845,0.8296491472868218,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7582435658914729,0.29298011535188845,0.7985311668251637,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.7375728682170543,0.29298011535188845,0.7518479292347839,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.7043691472868218,0.29298011535188845,0.7306156589147287,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.6530565891472869,0.29298011535188845,0.6975877519379845,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6361282170542636,0.29298011535188845,0.6462500775193798,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"هزینههای","boundary":[0.5562857364341085,0.29298011535188845,0.6297745149203308,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"تحمیل","boundary":[0.4986438759689922,0.29298011535188845,0.5493285271317829,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"شدهی","boundary":[0.4438178294573643,0.29298011535188845,0.492153531983265,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.3651875968992248,0.29298011535188845,0.43669364341085276,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.34451689922480616,0.29298011535188845,0.3587521368511492,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.286222015503876,0.29298011535188845,0.33778573643410853,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"روشن","boundary":[0.23232248062015504,0.29298011535188845,0.27975021176942055,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.17051162790697674,0.29298011535188845,0.22559131782945735,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.7973761240310078,0.3227890745086737,0.8297937209302326,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.7627412403100775,0.3227890745086737,0.7890631007751938,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7363189147286822,0.3227890745086737,0.7545533333333333,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.6649635658914729,0.3227890745086737,0.7296265972251746,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.5966472868217054,0.3227890745086737,0.656851007751938,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5702221705426357,0.3227890745086737,0.5884314728682171,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"کدام","boundary":[0.5284286821705426,0.3227890745086737,0.5631810256410257,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"راهکارها","boundary":[0.4596048062015504,0.3227890745086737,0.5213989643210478,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"موثر","boundary":[0.41870155038759693,0.3227890745086737,0.45132759689922486,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.37900062015503877,0.3227890745086737,0.41022015503875975,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3608917829457365,0.3227890745086737,0.37088806201550395,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.3018434108527132,0.3227890745086737,0.354238431372549,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.23887596899224808,0.3227890745086737,0.29373085271317834,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.22016,0.3227890745086737,0.23060837209302326,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.17048,0.3227890745086737,0.21311885509838996,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشگران","boundary":[0.7416221705426356,0.3527627240475406,0.8297551937984496,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.72494496124031,0.3527627240475406,0.7350668217054263,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصا","boundary":[0.6506007751937984,0.3527627240475406,0.7184649612403101,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.637724651162791,0.3527627240475406,0.6497302325581398,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"برجسته","boundary":[0.5738539534883723,0.3527627240475406,0.6311693023255815,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5492651162790698,0.3527627240475406,0.5672986046511629,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5181711627906977,0.3527627240475406,0.5427851162790699,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.47446883720930233,0.3527627240475406,0.5117906540932486,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.46891813953488365,0.3527627240475406,0.47441860465116276,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"میزان","boundary":[0.42343255813953484,0.3527627240475406,0.4624381395348837,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.3453711627906977,0.3527627240475406,0.41685209302325577,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.32078232558139536,0.3527627240475406,0.3388158139534884,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.2778586046511628,0.3527627240475406,0.3142018604651163,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.25811720930232557,0.3527627240475406,0.2714780959537138,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.2037153488372093,0.3527627240475406,0.2517630053667263,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.17561023255813954,0.3527627240475406,0.19737965986537212,0.3705492853123627],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17051162790697674,0.3527627240475406,0.17528372093023256,0.3705492853123627],"dir":"ltr"},{"str":"نویسنده","boundary":[0.7701407751937984,0.3825716832043259,0.8298421705426356,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7422868217054264,0.3825716832043259,0.7603203100775193,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7071289922480622,0.3825716832043259,0.7318434108527133,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6574238759689924,0.3825716832043259,0.6993901729278474,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6337392248062016,0.3825716832043259,0.6500500742371148,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.5724303875968993,0.3825716832043259,0.6239187596899225,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"تعاریف","boundary":[0.5048173643410854,0.3825716832043259,0.5655607552510535,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4992666666666668,0.3825716832043259,0.5047671317829459,0.400358244469148],"dir":"ltr"},{"str":"آمار","boundary":[0.46071317829457364,0.3825716832043259,0.48944620155038765,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44077085271317834,0.3825716832043259,0.45089271317829466,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"مداخلات","boundary":[0.3589922480620155,0.3825716832043259,0.4310257364341085,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.324155968992248,0.3825716832043259,0.3491215503875969,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"المللی","boundary":[0.2679457364341085,0.3825716832043259,0.31635776944236055,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.23993302325581395,0.3825716832043259,0.257966511627907,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.19115720930232558,0.3825716832043259,0.23224395236127288,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.1772427906976744,0.3825716832043259,0.1813367441860465,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.17051162790697674,0.3825716832043259,0.1768660465116279,0.400358244469148],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.7585203100775194,0.4123806423611111,0.8298254263565891,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"میپردازد؛","boundary":[0.6737905426356589,0.4123806423611111,0.7480719379844962,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.6015310077519379,0.4123806423611111,0.6658802904247187,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"سبکهای","boundary":[0.5187403100775194,0.4123806423611111,0.5910947286821706,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"شناختی","boundary":[0.44874325581395363,0.4123806423611111,0.5076409302325583,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42809767441860475,0.4123806423611111,0.438219534883721,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"شخصیتی","boundary":[0.3467711627906977,0.4123806423611111,0.4204410967479421,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام","boundary":[0.30080837209302325,0.4123806423611111,0.33632279069767446,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.27642046511627905,0.4123806423611111,0.29321562396825857,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.19461674418604652,0.4123806423611111,0.26928306848070843,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.17048,0.4123806423611111,0.18391720930232558,0.4301672036259332],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.7661528682170543,0.44235429189997805,0.8299733333333333,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.7164728682170542,0.44235429189997805,0.7592128437372501,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6987984496124031,0.44235429189997805,0.7089203100775193,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"مخاطرات","boundary":[0.6182751937984495,0.44235429189997805,0.6910621705426356,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6000186046511629,0.44235429189997805,0.6101404651162792,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"رویکردهای","boundary":[0.5040241860465118,0.44235429189997805,0.5931714768756811,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"متعدد","boundary":[0.4535906976744187,0.44235429189997805,0.4963637209302326,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"درمانی","boundary":[0.39506976744186056,0.44235429189997805,0.44610604651162794,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.35608930232558145,0.44235429189997805,0.3875851162790698,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"دسترس","boundary":[0.2891544186046512,0.44235429189997805,0.34959041733036,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.24713488372093023,0.44235429189997805,0.28166976744186045,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"پیشگیری","boundary":[0.17048,0.44235429189997805,0.24063174333729417,0.4601408531648002],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8165928682170542,0.47219069945377684,0.829904496124031,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.7371500775193799,0.47219069945377684,0.809976598608562,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7158193798449612,0.47219069945377684,0.7290305426356589,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.6538072868217055,0.47219069945377684,0.7092679836315957,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.596842945736434,0.47219069945377684,0.6459207751937985,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5708224806201551,0.47219069945377684,0.5901710316040548,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5494485271317829,0.47219069945377684,0.5639718545020871,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5232522480620154,0.47219069945377684,0.5414866666666666,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.4747275968992248,0.47219069945377684,0.5152903875968992,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.4117248062015504,0.47219069945377684,0.46718093023255813,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4070736434108527,0.47219069945377684,0.4132475968992248,0.489977260718599],"dir":"ltr"},{"str":"درمان","boundary":[0.35510976744186046,0.47219069945377684,0.3986613953488372,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"رفتاری","boundary":[0.2944539534883721,0.47219069945377684,0.34817134462937227,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"شناختی","boundary":[0.2277953488372093,0.47219069945377684,0.2864920930232558,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2222446511627907,0.47219069945377684,0.22774511627906976,0.489977260718599],"dir":"ltr"},{"str":"درمان","boundary":[0.17048,0.47219069945377684,0.21428279069767442,0.489977260718599],"dir":"rtl"},{"str":"عقلایی","boundary":[0.7757751937984496,0.5021643489926438,0.8300263565891473,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7643798449612403,0.5021643489926438,0.7755063565891473,0.519950910257466],"dir":"ltr"},{"str":"عاطفی","boundary":[0.7079003100775194,0.5021643489926438,0.7581831007751938,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7023735897578214,0.5021643489926438,0.7077998449612404,0.519950910257466],"dir":"ltr"},{"str":"رویکردهای","boundary":[0.6076840293814713,0.5021643489926438,0.696064548296979,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"روانپویایی","boundary":[0.5173142635658914,0.5021643489926438,0.6011812403100776,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5117903423083916,0.5021643489926438,0.5172640310077519,0.519950910257466],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4952131782945736,0.5021643489926438,0.5053350387596899,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"رویکردهای","boundary":[0.4003036260420029,0.5021643489926438,0.4888122480620155,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"راهحلگرا","boundary":[0.32125968992248066,0.5021643489926438,0.3940038058787665,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.30153857975442766,0.5021643489926438,0.31481085271317827,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":"برشمرد","boundary":[0.2384108527131783,0.5021643489926438,0.2950192248062015,0.519950910257466],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23329457364341086,0.5021643489926438,0.23806666666666665,0.519950910257466],"dir":"ltr"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7624524031007751,0.531973308149429,0.8025379844961239,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.705991007751938,0.531973308149429,0.7551681977678604,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6807003100775193,0.531973308149429,0.6952426356589148,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6519421705426356,0.531973308149429,0.6701765891472867,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6043217054263565,0.531973308149429,0.6414937984496123,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5821654263565891,0.531973308149429,0.593744031007752,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5582547286821705,0.531973308149429,0.5715663565891473,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"رازها","boundary":[0.5092054263565892,0.531973308149429,0.5510739648227982,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4883006201550388,0.531973308149429,0.498422480620155,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"ابهامات","boundary":[0.42093875968992245,0.531973308149429,0.48087016446009156,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.33893410852713174,0.531973308149429,0.41380136305435183,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.32753875968992247,0.531973308149429,0.3386652713178294,0.5497598694142511],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.2989736434108527,0.531973308149429,0.31718294573643413,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"اکنون","boundary":[0.24718387596899224,0.531973308149429,0.2884499224806202,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2186266666666667,0.531973308149429,0.2366601550387597,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"عصر","boundary":[0.17051162790697674,0.531973308149429,0.20798511627906976,0.5497598694142511],"dir":"rtl"},{"str":"استرسها","boundary":[0.7589677519379844,0.5619469576882961,0.8300570542635659,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7411100775193799,0.5619469576882961,0.7512319379844961,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.6990310077519379,0.5619469576882961,0.7335156589147286,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6821916279069768,0.5619469576882961,0.6983162790697675,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6643339534883722,0.5619469576882961,0.6744558139534884,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.5969720930232558,0.5619469576882961,0.6566734883720932,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.5697962790697676,0.5619469576882961,0.5892111627906977,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"امان","boundary":[0.5328753488372094,0.5619469576882961,0.5621358139534884,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5150176744186048,0.5619469576882961,0.525139534883721,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"مداوم","boundary":[0.46508651162790704,0.5619469576882961,0.5073572093023256,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4595358139534884,0.5619469576882961,0.4650362790697675,0.5797335189531181],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.4379358139534884,0.5619469576882961,0.45281103188624056,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.3854176744186047,0.5619469576882961,0.4302753488372094,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"جوامع","boundary":[0.3296344186046512,0.5619469576882961,0.3788473866066191,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"سرایت","boundary":[0.26897860465116286,0.5619469576882961,0.3228313887758616,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.22670790697674417,0.5619469576882961,0.2624567753090689,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.18167441860465117,0.5619469576882961,0.21899720930232558,0.5797335189531181],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.17027906976744187,0.5619469576882961,0.18140558139534885,0.5797335189531181],"dir":"ltr"},{"str":"پرده","boundary":[0.798821966727637,0.5917559168450812,0.8300431007751937,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"بردارد","boundary":[0.7470831007751938,0.5917559168450812,0.792317519379845,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7422923813154695,0.5917559168450812,0.746957519379845,0.6095424781099034],"dir":"ltr"},{"str":"وظیفهی","boundary":[0.6750193798449613,0.5917559168450812,0.7359888030789898,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاران","boundary":[0.6000996899224805,0.5917559168450812,0.6682652713178294,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.5581225215094983,0.5917559168450812,0.5937191812250316,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.5084001550387597,0.5917559168450812,0.5517508527131784,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4647480620155039,0.5917559168450812,0.5019201550387596,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.43982673034562075,0.5917559168450812,0.4581181395348838,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4194893023255814,0.5917559168450812,0.4334950279732548,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.3798019136893531,0.5917559168450812,0.41300930232558136,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"نومید","boundary":[0.33290597057427623,0.5917559168450812,0.37332558139534877,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31641582392535345,0.5917559168450812,0.3265088372093023,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"افسرده","boundary":[0.2595599106426853,0.5917559168450812,0.3101079069767442,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.21166025803270608,0.5917559168450812,0.2532653751861611,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.17051162790697674,0.5917559168450812,0.20519720930232555,0.6095424781099034],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8197286821705426,0.6217295663839482,0.8298505426356589,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.797583565891473,0.6217295663839482,0.8108951937984498,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7544872868217055,0.6217295663839482,0.7886924031007752,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"پشتیبانی","boundary":[0.6838351937984497,0.6217295663839482,0.7477766658674979,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند","boundary":[0.6303682170542635,0.6217295663839482,0.6749496124031008,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6101142635658915,0.6217295663839482,0.6216928682170543,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"آنان","boundary":[0.572178449612403,0.6217295663839482,0.6008863565891474,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5433700775193798,0.6217295663839482,0.5649182751937984,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"دریابند","boundary":[0.4828875968992248,0.6217295663839482,0.5344262015503876,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4555601550387597,0.6217295663839482,0.47376945736434106,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.3960848062015504,0.6217295663839482,0.44847525802035004,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"هدیهای","boundary":[0.3297990697674419,0.6217295663839482,0.3870680620155039,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2837860465116279,0.6217295663839482,0.3208576744186047,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.25683627906976747,0.6217295663839482,0.2768758497316637,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.2199153488372093,0.6217295663839482,0.2495955499685732,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.1927897674418605,0.6217295663839482,0.21102418604651163,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.17058801561704295,0.6217295663839482,0.1854760205883458,0.6395161276487703],"dir":"rtl"},{"str":"گرامی","boundary":[0.7829942635658915,0.6515385255407334,0.8293589147286823,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"بدارند","boundary":[0.7296221705426357,0.6515385255407334,0.7755096124031009,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7247747286821706,0.6515385255407334,0.7295468217054264,0.6693250868055556],"dir":"ltr"},{"str":"همان","boundary":[0.6781337984496125,0.6515385255407334,0.718053470902937,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.6391031007751938,0.6515385255407334,0.6707244961240311,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6133589147286822,0.6515385255407334,0.6315682170542636,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"لئونارد","boundary":[0.5566472868217055,0.6509645596371476,0.6058751937984497,0.6687511209019698],"dir":"rtl"},{"str":"بازیگر","boundary":[0.501182480620155,0.6515385255407334,0.5489787596899225,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"فیلم","boundary":[0.4628550387596899,0.6515385255407334,0.4935220155038759,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.44521317829457363,0.6463015643870773,0.45546062015503874,0.6640881256518995],"dir":"ltr"},{"str":"بیداریها","boundary":[0.3773062015503876,0.6515385255407334,0.445048527131783,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.28817488372093025,0.6515385255407334,0.2936753488372093,0.6693250868055556],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.2937255813953488,0.6515385255407334,0.3013358139534884,0.6693250868055556],"dir":"ltr"},{"str":"1990","boundary":[0.3017248062015504,0.6515385255407334,0.3448243410852713,0.6693250868055556],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.34474806201550384,0.6515385255407334,0.3523331782945736,0.6693250868055556],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.3598643410852713,0.6463015643870773,0.37011178294573643,0.6640881256518995],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.36986434108527133,0.6469399004480951,0.3769643410852713,0.6586329175758949],"dir":"ltr"},{"str":"وقتی","boundary":[0.24334232558139535,0.6515385255407334,0.2816262295627574,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.22247069767441863,0.6515385255407334,0.23593302325581397,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.17048,0.6515385255407334,0.21591915139826423,0.6693250868055556],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.7939989147286822,0.6815533476751208,0.8294631007751938,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"پریشی","boundary":[0.7366333333333334,0.6815533476751208,0.7865896124031007,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.695517984496124,0.6815533476751208,0.7301090273178548,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"بیرون","boundary":[0.6458882170542636,0.6815533476751208,0.6880333333333333,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"میآید","boundary":[0.5922286821705426,0.6815533476751208,0.6384789147286822,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5866472868217054,0.6815533476751208,0.5921477519379844,0.6993399089399429],"dir":"ltr"},{"str":"بیدار","boundary":[0.5439961240310077,0.6815533476751208,0.5790082170542635,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.48101643410852724,0.6815533476751208,0.5364612403100775,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46340992248062024,0.6815533476751208,0.47353178294573656,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.42161643410852717,0.6815533476751208,0.4559252713178295,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"اولین","boundary":[0.37520155038759695,0.6815533476751208,0.4139559689922481,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.3478248062015504,0.6815533476751208,0.3677168992248062,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"روزنامه","boundary":[0.284355968992248,0.6815533476751208,0.34106897346307496,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2634843410852713,0.6815533476751208,0.276695503875969,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"میخواند","boundary":[0.1884186046511628,0.6815533476751208,0.25582387596899225,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17051162790697674,0.6815533476751208,0.18063348837209303,0.6993399089399429],"dir":"rtl"},{"str":"میگوید","boundary":[0.7690012403100775,0.7113623068319059,0.8303010852713179,0.7291488680967281],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7643798449612403,0.7113623068319059,0.7689258914728683,0.7291488680967281],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.7922868217054263,0.7360989952171169,0.8025342635658915,0.753885556481939],"dir":"ltr"},{"str":"روزنامه","boundary":[0.7358231007751938,0.7413359563707729,0.7918324031007752,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7144742635658915,0.7413359563707729,0.7276854263565892,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"بخوان","boundary":[0.6608258914728682,0.7413359563707729,0.7065124031007751,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6552751937984496,0.7413359563707729,0.6607756589147286,0.759122517635595],"dir":"ltr"},{"str":"چه","boundary":[0.624131007751938,0.7413359563707729,0.6486431269231276,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"چیزی","boundary":[0.5705328682170542,0.7413359563707729,0.6161942635658915,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5282621705426357,0.7413359563707729,0.562571007751938,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"گفتن","boundary":[0.48116837209302343,0.7413359563707729,0.5215407267747536,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"دارد؟","boundary":[0.4328697674418606,0.7413359563707729,0.4745333586009436,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.39454232558139546,0.7413359563707729,0.42596180805764833,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"چیز","boundary":[0.3571944186046513,0.7413359563707729,0.3866055813953489,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"بد","boundary":[0.3328316279069768,0.7413359563707729,0.34923255813953497,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2879739534883721,0.7413359563707729,0.32494511627906986,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.28312651162790703,0.7413359563707729,0.28789860465116285,0.759122517635595],"dir":"ltr"},{"str":"مردم","boundary":[0.239926511627907,0.7413359563707729,0.27513953488372095,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"فراموش","boundary":[0.17048,0.7413359563707729,0.23274315392235487,0.759122517635595],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.7948361240310078,0.7711449155275582,0.8295217054263565,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.768137519379845,0.7711449155275582,0.7883561240310077,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7435235658914728,0.7711449155275582,0.7618262492546214,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.6861579844961241,0.7711449155275582,0.737143057194024,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6452937984496123,0.7711449155275582,0.6796026356589147,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"چیست","boundary":[0.5846882170542635,0.7711449155275582,0.6387635658914729,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5798407751937984,0.7711449155275582,0.5846128682170543,0.7889314767923803],"dir":"ltr"},{"str":"آنها","boundary":[0.5385906976744186,0.7711449155275582,0.5732854263565891,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"فراموش","boundary":[0.47097767441860466,0.7711449155275582,0.5322352092079814,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.4298623255813953,0.7711449155275582,0.4646705939310107,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.40296279069767443,0.7711449155275582,0.4233823255813953,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.37834883720930235,0.7711449155275582,0.39665152057245084,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.33886604651162794,0.7711449155275582,0.3719261546644603,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"ماندن","boundary":[0.2905925581395349,0.7711449155275582,0.3323860465116279,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"چیست","boundary":[0.23018790697674418,0.7711449155275582,0.28403720930232557,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2253404651162791,0.7711449155275582,0.2301125581395349,0.7889314767923803],"dir":"ltr"},{"str":"باید","boundary":[0.19095627906976745,0.7711449155275582,0.2189898797478413,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.170577221228384,0.7711449155275582,0.1846116159809183,0.7889314767923803],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.811437984496124,0.8011185650664251,0.8296724031007752,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.788657519379845,0.8011185650664251,0.8047068217054263,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"یادآوری","boundary":[0.7196631007751938,0.8011185650664251,0.7822722247479162,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.6808333333333333,0.8011185650664251,0.7133047498238196,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.669437984496124,0.8011185650664251,0.680564496124031,0.8189051263312473],"dir":"ltr"},{"str":"باید","boundary":[0.6349486821705426,0.8011185650664251,0.6628026356589146,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6142779844961239,0.8011185650664251,0.6285132221224671,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5732364341085272,0.8011185650664251,0.6075468217054263,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"یاد","boundary":[0.5460606201550389,0.8011185650664251,0.5668511394765985,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"آوری","boundary":[0.4975108527131783,0.8011185650664251,0.5392541085271317,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.4633527131782946,0.8011185650664251,0.49116175614535607,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.43836573643410853,0.8011185650664251,0.4565750387596899,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.40840201550387595,0.8011185650664251,0.4319850462871254,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"چیزهایی","boundary":[0.3356652713178294,0.8011185650664251,0.40162062015503874,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.29030976744186043,0.8011185650664251,0.328586976744186,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2733813953488372,0.8011185650664251,0.28350325581395347,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.24341767441860465,0.8011185650664251,0.26700070520185415,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"چیزهایی","boundary":[0.17048,0.8011185650664251,0.23663627906976745,0.8189051263312473],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8166570542635658,0.8309275242232103,0.8298682170542635,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانند","boundary":[0.744477984496124,0.8309275242232103,0.8096998449612404,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7242593798449611,0.8309275242232103,0.7379976624925462,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.6752324031007751,0.8309275242232103,0.7170258914728682,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6640891472868218,0.8309275242232103,0.6681831007751938,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.6238866666666667,0.8309275242232103,0.66349503875969,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"....","boundary":[0.6044968992248061,0.8309275242232103,0.6238113178294574,0.8487140854880324],"dir":"ltr"},{"str":"آن","boundary":[0.5792299224806202,0.8309275242232103,0.5974643410852712,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.5490150387596899,0.8309275242232103,0.5727957479233523,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.5197294573643412,0.8309275242232103,0.542592762137903,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.45236759689922484,0.8309275242232103,0.5127722480620155,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"میکنم","boundary":[0.39604201550387597,0.8309275242232103,0.44518434108527133,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.39049131782945734,0.8309275242232103,0.39599178294573645,0.8487140854880324],"dir":"ltr"},{"str":"شادی","boundary":[0.3398317829457364,0.8309275242232103,0.38400097384373005,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.28192093023255815,0.8309275242232103,0.33333729401219425,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.23756558139534883,0.8309275242232103,0.27473767441860464,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.23201488372093024,0.8309275242232103,0.2375153488372093,0.8487140854880324],"dir":"ltr"},{"str":"موهبت","boundary":[0.17048,0.8309275242232103,0.22505767441860466,0.8487140854880324],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.77893939852433,0.8609286221590908,0.8295787596899226,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7354429457364342,0.8609286221590908,0.772514573643411,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7299190244789344,0.8609286221590908,0.7353927131782947,0.878715183423913],"dir":"ltr"},{"str":"آزادی","boundary":[0.6792020365657453,0.8609286221590908,0.7235378294573643,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.6220882357336323,0.8609286221590908,0.6729150685973381,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.5729564216042993,0.8609286221590908,0.6156634108527133,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"شگفتی","boundary":[0.5130371599687052,0.8609286221590908,0.5666676661849465,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.45591893340805084,0.8609286221590908,0.5067484045493524,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.412422480620155,0.8609286221590908,0.4494941085271318,0.878715183423913],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.40195736434108525,0.8556916610054347,0.41220480620155037,0.873478222270257],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.17027906976744187,0.9066282938076416,0.17993023255813956,0.9202975955204217],"dir":"ltr"},{"str":"Awakenings","boundary":[0.18493023255813953,0.9066282938076416,0.2814611627906977,0.9202975955204217],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17028,0.1434,0.8303,0.9203],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/a341f83136f10aec5429806385b40ad3.jpg","blurred":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/cc94a42eaa7c4b78227c6b4f09204884.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17028,0.10176,0.1697,0.65942]},"elements":[{"words":[{"str":"پیشگفتار","boundary":[0.7713565891472868,0.10192930064915456,0.8299970542635657,0.11559860236193452],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.77136,0.10193,0.83,0.1156],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"19","boundary":[0.17027906976744187,0.10176461026707287,0.19074426356589147,0.11543391197985284],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17028,0.10176,0.19074,0.11543],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"زندگی","boundary":[0.7508920930232561,0.1434000758261968,0.8015516279069771,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"موهبتی","boundary":[0.6874483720930236,0.1434000758261968,0.7420762790697676,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6414353488372095,0.1434000758261968,0.6785069767441863,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6191320930232561,0.1434000758261968,0.6342868694096604,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"جانب","boundary":[0.5654837209302327,0.1434000758261968,0.6102660465116281,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"خداوند","boundary":[0.5007088372093024,0.1434000758261968,0.5566176744186048,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4735330232558141,0.1434000758261968,0.49374067978533104,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"سرشار","boundary":[0.4138567441860465,0.1434000758261968,0.46456651162790696,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.39177953488372097,0.1434000758261968,0.40678071556350626,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"زیبایی","boundary":[0.3353683720930232,0.1434000758261968,0.38472219293090426,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3163553488372093,0.1434000758261968,0.32647720930232554,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"شادی","boundary":[0.2640632558139535,0.1434000758261968,0.30753953488372093,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.22063720930232558,0.1434000758261968,0.25517209302325583,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.17048,0.1434000758261968,0.2115953488372093,0.16118663709101894],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.8074031007751938,0.17337372536506362,0.8303010852713179,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.7719703875968993,0.17337372536506362,0.8067564341085272,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7671657575757576,0.17337372536506362,0.7718950387596898,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7362416481011009,0.17337372536506362,0.7608438759689923,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"هدیه","boundary":[0.69275997414088,0.17337372536506362,0.7297499224806201,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"الهی","boundary":[0.6542001550387597,0.17337372536506362,0.6864996899224806,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6486762337812599,0.17337372536506362,0.6541499224806202,0.19116028662988577],"dir":"ltr"},{"str":"امانتی","boundary":[0.5996224806201551,0.17337372536506362,0.6422448062015506,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5561713178294574,0.17337372536506362,0.593142480620155,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشمند","boundary":[0.48601249485840853,0.17337372536506362,0.5496913178294573,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46959923477806664,0.17337372536506362,0.4796922480620155,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"گرانبها","boundary":[0.4071135809363525,0.17337372536506362,0.4632159689922481,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3828094166826831,0.17337372536506362,0.4008500022949817,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"دستان","boundary":[0.33129166879631994,0.17337372536506362,0.376510886988276,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"بشر","boundary":[0.2963755330641951,0.17337372536506362,0.32489488372093017,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.27197697162676976,0.17337372536506362,0.2901194916699835,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"بایستی","boundary":[0.21467501352082205,0.17337372536506362,0.26564558139534883,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.19002692162557502,0.17337372536506362,0.2082548837209302,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.17048,0.17337372536506362,0.18372495643509784,0.19116028662988577],"dir":"rtl"},{"str":"حفظ","boundary":[0.7911387596899226,0.2031826845218489,0.8292150387596903,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7698150387596902,0.2031826845218489,0.7799368992248064,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7405796899224807,0.2031826845218489,0.7586131782945738,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.686228062015504,0.2031826845218489,0.7294029457364342,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.6256224806201551,0.2031826845218489,0.6751015503875969,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"عالی","boundary":[0.5791322480620156,0.2031826845218489,0.6142448062015504,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"بشری","boundary":[0.5233992248062016,0.2031826845218489,0.5679052713178295,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"بکار","boundary":[0.4801741085271318,0.2031826845218489,0.5163131401702885,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"بست","boundary":[0.4299917829457365,0.2031826845218489,0.4689471317829458,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4251443410852713,0.2031826845218489,0.42991643410852715,0.22096924578667104],"dir":"ltr"},{"str":"ناملایمات","boundary":[0.3380387596899225,0.2031826845218489,0.41598110530024857,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.2762527131782946,0.2031826845218489,0.33021984180924524,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"همچون","boundary":[0.20576837209302326,0.2031826845218489,0.2680771481602795,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.17048,0.2031826845218489,0.19464186046511628,0.22096924578667104],"dir":"rtl"},{"str":"زرگری","boundary":[0.7747713178294574,0.23315633406071587,0.8293238759689923,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7492029457364343,0.23315633406071587,0.7682153249850926,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"سنگ","boundary":[0.701808527131783,0.23315633406071587,0.7425604843135415,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"گرانی","boundary":[0.6509480620155039,0.23315633406071587,0.6943238759689923,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6300764341085271,0.23315633406071587,0.6432875968992248,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6087024806201551,0.23315633406071587,0.6234220276675645,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"الماسی","boundary":[0.5487499224806202,0.23315633406071587,0.6019395398849713,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"زیبا","boundary":[0.5148178294573643,0.23315633406071587,0.5422544988544227,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"مبدل","boundary":[0.4702364341085271,0.23315633406071587,0.507408527131783,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"میسازد","boundary":[0.4029311627906977,0.23315633406071587,0.4627015503875969,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"روح","boundary":[0.3615897674418605,0.23315633406071587,0.3961753300522223,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"سرکش","boundary":[0.29955255813953485,0.23315633406071587,0.3549473060189677,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2819460465116279,0.23315633406071587,0.2920679069767442,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"عاصی","boundary":[0.22754418604651164,0.23315633406071587,0.27453674418604657,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"بشر","boundary":[0.19157767441860465,0.23315633406071587,0.22003441860465114,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.17048,0.23315633406071587,0.18391720930232558,0.25094289532553804],"dir":"rtl"},{"str":"صیقل","boundary":[0.7849955038759693,0.2629652932175012,0.8290243410852717,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.7485768992248064,0.2629652932175012,0.7773350387596902,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7309703875968994,0.2629652932175012,0.7410922480620156,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.713087596899225,0.2629652932175012,0.7242576283260006,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"اتکا","boundary":[0.6775731782945738,0.2629652932175012,0.7055527131782947,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6561992248062017,0.2629652932175012,0.6709187718536112,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"صبر","boundary":[0.6169675968992249,0.2629652932175012,0.6486392248062016,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5993610852713179,0.2629652932175012,0.6094829457364341,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.5484503875968992,0.2629652932175012,0.5917006201550388,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5227313178294574,0.2629652932175012,0.5409657364341085,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5018596899224806,0.2629652932175012,0.5150708527131783,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.48048573643410847,0.2629652932175012,0.49520528348151793,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"گوهری","boundary":[0.41593689922480626,0.2629652932175012,0.4730262015503876,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"ناب","boundary":[0.3780866666666667,0.2629652932175012,0.40886167946292795,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"تبدیل","boundary":[0.3276782945736434,0.2629652932175012,0.3706773643410853,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"میسازد","boundary":[0.2605720930232558,0.2629652932175012,0.3201434108527132,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2557246511627907,0.2629652932175012,0.2604967441860465,0.2807518544823233],"dir":"ltr"},{"str":"نبایستی","boundary":[0.1918288372093023,0.2629652932175012,0.2483153488372093,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17048,0.2629652932175012,0.18404279069767443,0.2807518544823233],"dir":"rtl"},{"str":"ناملایمات","boundary":[0.7535646511627909,0.29298011535188845,0.8289888372093025,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.6943404651162793,0.29298011535188845,0.7464334943832891,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"گریخت","boundary":[0.6253209302325583,0.29298011535188845,0.6876421251894852,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.5844316279069769,0.29298011535188845,0.6169069767441862,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.5481888372093024,0.29298011535188845,0.5775518270911694,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5215404651162792,0.29298011535188845,0.5397748837209303,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4999404651162791,0.29298011535188845,0.5144093083367772,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرفت","boundary":[0.432126511627907,0.29298011535188845,0.4916018604651162,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41359069767441864,0.29298011535188845,0.4237125581395349,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.39477860465116277,0.29298011535188845,0.4065291011942175,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.3431897674418604,0.29298011535188845,0.38644000000000006,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32465395348837206,0.29298011535188845,0.3347758139534883,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"امید","boundary":[0.28773302325581396,0.29298011535188845,0.3163153488372093,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.26613302325581395,0.29298011535188845,0.280809946332737,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.21343906976744187,0.29298011535188845,0.25896293357145633,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.17048,0.29298011535188845,0.20502511627906975,0.3107666766167106],"dir":"rtl"},{"str":"گوهری","boundary":[0.7729555603186511,0.3227890745086737,0.8298728682170543,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشمند","boundary":[0.7025908527131784,0.3227890745086737,0.7662857364341087,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6780278859270954,0.3227890745086737,0.6962926561013622,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.6326484720131721,0.3227890745086737,0.6717296893152792,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.5922641843613078,0.3227890745086737,0.6263465068226948,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"روحی","boundary":[0.5376406448455731,0.3227890745086737,0.5859509892146951,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5211766816850983,0.3227890745086737,0.531222480620155,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"روانی","boundary":[0.47185158931027965,0.3227890745086737,0.5148668923982463,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45542528128969456,0.3227890745086737,0.4655182945736434,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"قلبی","boundary":[0.415847494326053,0.3227890745086737,0.4491173643410853,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"انسانست","boundary":[0.3351866666666667,0.3227890745086737,0.4095843410852713,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"بیرون","boundary":[0.2867043819746145,0.3227890745086737,0.3288322480620155,0.34057563577349587],"dir":"rtl"},{"str":"آورد.","boundary":[0.24120155038759689,0.3227890745086737,0.28033271317829456,0.34057563577349587],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17048,0.1434,0.8303,0.34058],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/926aaef124cbd8eb6cf7345280b8b0e5.jpg","blurred":"/storage/books/37b030ecea7f9389/pages/c76228efe669c5e68fcb5a3032ab99d1.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.17051,0.10176,0.1705,0.8844]},"elements":[{"words":[{"str":"20","boundary":[0.8090310077519379,0.10176461026707287,0.8294962015503876,0.11543391197985284],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80903,0.10176,0.8295,0.11543],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"روان","boundary":[0.2876442822029549,0.10192930064915456,0.31805860465116276,0.11559860236193452],"dir":"rtl"},{"str":"شناسی","boundary":[0.23465835008028174,0.10192930064915456,0.2831793023255814,0.11559860236193452],"dir":"rtl"},{"str":"خودکشی","boundary":[0.17051162790697674,0.10192930064915456,0.23025232558139533,0.11559860236193452],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17051,0.10193,0.31806,0.1156],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19