تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های زیر زمینی تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های زیر زمینی

توضیحات

.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"title":"تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های زیر زمینی","price":"۱۲۹‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶۴‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳۲‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۳۸‌,‌۷۰۰","rent_12_price":"۴۵‌,‌۱۵۰","print_price":"۱۲۹‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/38351057ad865937/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/38351057ad865937/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/38351057ad865937/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/38351057ad865937/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/38351057ad865937/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/38351057ad865937/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۳","nobat_chap":1,"description":[".",""],"pages_count":1,"token":"38351057ad865937","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-20 15:51:38","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"bookmark":"false","writer_authors":[{"id":7126,"title":"دکتر مرتضی اسماعیلی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"دکتر مرتضی اسماعیلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"دکتر","lastname":"مرتضی اسماعیلی","token":"6bb136869e9391bd","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799190,"author_id":7126,"created_at":"2022-11-20 15:51:38","updated_at":"2022-11-20 15:51:38","role":"writer"}},{"id":7128,"title":"مهندس فایز بشیری راد","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندس فایز بشیری راد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"مهندس","lastname":"فایز بشیری راد","token":"51a80db2d94697b4","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799190,"author_id":7128,"created_at":"2022-11-20 15:51:38","updated_at":"2022-11-20 15:51:38","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/38351057ad865937","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/38351057ad865937","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":7126,"title":"دکتر مرتضی اسماعیلی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"دکتر مرتضی اسماعیلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"دکتر","lastname":"مرتضی اسماعیلی","token":"6bb136869e9391bd","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799190,"author_id":7126,"created_at":"2022-11-20 15:51:38","updated_at":"2022-11-20 15:51:38","role":"writer"}},{"id":7128,"title":"مهندس فایز بشیری راد","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندس فایز بشیری راد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"مهندس","lastname":"فایز بشیری راد","token":"51a80db2d94697b4","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799190,"author_id":7128,"created_at":"2022-11-20 15:51:38","updated_at":"2022-11-20 15:51:38","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":322,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"38351057ad865937","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۳۲۲"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"logo":"icons/sharif","token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"tags":[],"study_subjects":[{"id":5257,"title":"آبهای زیرزمینی و مسائل ژئوتکنیکی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"آبهای زیرزمینی و مسائل ژئوتکنیکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"4579538b0c8601f9","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:24:54","updated_at":"2022-11-20 15:51:38","study_fields":[{"id":283,"title":"علوم زمین گرایش آب زمین شناسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم زمین گرایش آب زمین شناسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"81f17587c3e4c459","books_count":12,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-20 15:51:39","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":887,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:25:27"}]},{"id":1027,"title":"علوم زمین گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم زمین گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"53065115ed133137","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-20 15:51:39","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":887,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:25:27"}]},{"id":1636,"title":"علوم زمین گرایش زمین شناسی مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم زمین گرایش زمین شناسی مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"2daae55d908c6df4","books_count":12,"created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-11-20 15:51:39","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":887,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:25:27"}]}]},{"id":9634,"title":"بهره برداری از آبهای زیرزمینی و پمپها","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"بهره برداری از آبهای زیرزمینی و پمپها - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"ddbb50924e2bdfb4","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:20","updated_at":"2022-11-20 15:51:38","study_fields":[{"id":760,"title":"تکنولوژی آبیاری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"تکنولوژی آبیاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"8c4c972029d1ad2f","books_count":80,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-20 15:51:39","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]}]},{"id":13132,"title":"تحلیل سازه‌ها","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"تحلیل سازه‌ها - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"3201bfd4e339fe51","type":"","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:28:02","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_fields":[{"id":244,"title":"مهندسی چوب گرایش طراحی سازه‌های چوبی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی چوب گرایش طراحی سازه‌های چوبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"79fb3f4f95b01d61","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":887,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:25:27"}]}]},{"id":13135,"title":"تحلیل سازه‌ها","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"تحلیل سازه‌ها - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"60b58342947aff9c","type":"","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:28:02","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_fields":[{"id":889,"title":"مهندسی خط و سازه‌های ریلی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی خط و سازه‌های ریلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"9b727d12ec9380a5","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]}]},{"id":13138,"title":"تحلیل سازه‌ها ۱","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"تحلیل سازه‌ها ۱ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"18c201e8e7fa5a20","type":"","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:28:02","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_fields":[{"id":295,"title":"کارشناسی مهندسی عمران","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"کارشناسی مهندسی عمران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"a92276d7bb52df48","books_count":19,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]}]},{"id":13141,"title":"تحلیل سازه‌ها ۲","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"تحلیل سازه‌ها ۲ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"0364139f1b7089c4","type":"","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:28:02","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_fields":[{"id":295,"title":"کارشناسی مهندسی عمران","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"کارشناسی مهندسی عمران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"a92276d7bb52df48","books_count":19,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]}]},{"id":38728,"title":"نقشه برداری زیرزمینی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"نقشه برداری زیرزمینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"8d9505d7b7c735a5","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 12:00:03","updated_at":"2022-11-20 15:51:38","study_fields":[{"id":1528,"title":"مهندسی نقشه برداری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی نقشه برداری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"906c3166f802b6af","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-11-20 15:51:39","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]}]}],"study_fields":[{"id":283,"title":"علوم زمین گرایش آب زمین شناسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم زمین گرایش آب زمین شناسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"81f17587c3e4c459","books_count":12,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-20 15:51:39","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":887,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:25:27"}]},{"id":1027,"title":"علوم زمین گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم زمین گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"53065115ed133137","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-20 15:51:39","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":887,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:25:27"}]},{"id":1636,"title":"علوم زمین گرایش زمین شناسی مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم زمین گرایش زمین شناسی مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"2daae55d908c6df4","books_count":12,"created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-11-20 15:51:39","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":887,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:25:27"}]},{"id":760,"title":"تکنولوژی آبیاری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"تکنولوژی آبیاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"8c4c972029d1ad2f","books_count":80,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-20 15:51:39","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]},{"id":244,"title":"مهندسی چوب گرایش طراحی سازه‌های چوبی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی چوب گرایش طراحی سازه‌های چوبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"79fb3f4f95b01d61","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":887,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:25:27"}]},{"id":889,"title":"مهندسی خط و سازه‌های ریلی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی خط و سازه‌های ریلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"9b727d12ec9380a5","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]},{"id":295,"title":"کارشناسی مهندسی عمران","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"کارشناسی مهندسی عمران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"a92276d7bb52df48","books_count":19,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]},{"id":1528,"title":"مهندسی نقشه برداری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی نقشه برداری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"906c3166f802b6af","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-11-20 15:51:39","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]}],"study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":887,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:25:27"},{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}],"views":1,"titleLink":"%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C","ebook_price_en":64500,"urlify":"%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر مرتضی اسماعیلی, مهندس فایز بشیری راد","tocStr":"","url":"/preview/38351057ad865937/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":322,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"38351057ad865937","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/38351057ad865937/pages/TUEfrOaGCSXDrVjK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/38351057ad865937/pages/kofHLBjqJDwtnMKj.jpg","blurred":"/storage/books/38351057ad865937/pages/DSBmmbdcHTtWNofI.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004915613507022377,0.0002610936504644906,0.998892804145813,0.99905087704953]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6352941393852234,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6352941393852234,"y":0.255344420671463},{"x":0.5529412031173706,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9525168538093567,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5529412031173706,0.22565320134162903,0.6352941393852234,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5428571701049805,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5428571701049805,"y":0.255344420671463},{"x":0.5277311205863953,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9894500970840454,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5277311205863953,0.22684085369110107,0.5428571701049805,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5176470875740051,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5176470875740051,"y":0.255344420671463},{"x":0.4117647111415863,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9869775176048279,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.4117647111415863,0.22684085369110107,0.5176470875740051,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.22684085369110107},{"x":0.40168067812919617,"y":0.22684085369110107},{"x":0.40168067812919617,"y":0.255344420671463},{"x":0.2974790036678314,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9836331605911255,"dir":"rtl","str":"لرزهای","boundary":[0.2974790036678314,0.22684085369110107,0.40168067812919617,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.264845609664917},{"x":0.6285714507102966,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9816118478775024,"dir":"rtl","str":"سازههای","boundary":[0.4773109257221222,0.264845609664917,0.6302521228790283,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4638655483722687,"y":0.264845609664917},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3008403480052948,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9840070009231567,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.2991596758365631,0.2672209143638611,0.46554622054100037,0.2992874085903168]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6352941393852234,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2991596758365631,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9791268706321716,"dir":"ltr","boundary":[0.2924790036678314,0.21984085369110107,0.6419748115539551,0.3062874085903168],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.490498811006546},{"x":0.6067227125167847,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9820860624313354,"dir":"rtl","str":"مرتضی","boundary":[0.5495798587799072,0.490498811006546,0.6067227125167847,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.490498811006546},{"x":0.5428571701049805,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5095011591911316},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9811280369758606,"dir":"rtl","str":"اسماعیلی","boundary":[0.46722689270973206,0.490498811006546,0.5428571701049805,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9869462251663208,"dir":"rtl","str":"فائز","boundary":[0.5663865804672241,0.5249406099319458,0.5966386795043945,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5427553653717041},{"x":0.507563054561615,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9677628874778748,"dir":"rtl","str":"بشیری","boundary":[0.507563054561615,0.5261282920837402,0.5596638917922974,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9751684665679932,"dir":"rtl","str":"راد","boundary":[0.4756302535533905,0.5273159146308899,0.5025210380554199,0.5439429879188538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.490498811006546},{"x":0.6067227125167847,"y":0.489311158657074},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5439429879188538},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9788623452186584,"dir":"ltr","boundary":[0.46222689270973205,0.483498811006546,0.6117227125167847,0.5509429879188538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7767220735549927},{"x":0.653781533241272,"y":0.7767220735549927},{"x":0.653781533241272,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8917576670646667,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6084033846855164,0.7767220735549927,0.653781533241272,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7767220735549927},{"x":0.605042040348053,"y":0.7767220735549927},{"x":0.605042040348053,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9887873530387878,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5411764979362488,0.7767220735549927,0.605042040348053,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7921615242958069},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9854800701141357,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.49915966391563416,0.7767220735549927,0.5378151535987854,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7767220735549927},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7767220735549927},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7921615242958069},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9862386584281921,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.43865546584129333,0.7767220735549927,0.4941176474094391,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7767220735549927},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7767220735549927},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7921615242958069},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9803798794746399,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.38655462861061096,0.7767220735549927,0.43361344933509827,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7767220735549927},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7767220735549927},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7921615242958069},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9740540385246277,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.34117648005485535,0.7767220735549927,0.3831932842731476,0.7921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7767220735549927},{"x":0.653781533241272,"y":0.7767220735549927},{"x":0.653781533241272,"y":0.7921615242958069},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9700846672058105,"dir":"ltr","boundary":[0.33617648005485534,0.7697220735549927,0.658781533241272,0.7991615242958069],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/38351057ad865937/pages/hedRStxsCGioOypX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/38351057ad865937/pages/HqJOuahABcomcXuQ.jpg","blurred":"/storage/books/38351057ad865937/pages/qSIxOFGmOypxuTGI.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/38351057ad865937/pages/fEodxNheNwEOqAui-sec.webp","jpeg":"/storage/books/38351057ad865937/pages/UHtcBaPWcxdJmGGc.jpg","blurred":"/storage/books/38351057ad865937/pages/IYLSHAJAGKTNKtUD.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000378574961373786,0.0005474269664768935,0.9987035519856365,0.9990480560225716]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9887998700141907,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7109243869781494,0.5344418287277222,0.7663865685462952,0.5463182926177979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9887998700141907,"dir":"ltr","boundary":[0.7059243869781494,0.5274418287277222,0.7713865685462952,0.5533182926177979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.551068902015686},{"x":0.7647058963775635,"y":0.551068902015686},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.8520993590354919,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7596638798713684,0.551068902015686,0.7647058963775635,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.551068902015686},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8735201358795166,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.7126050591468811,0.551068902015686,0.7478991746902466,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.551068902015686},{"x":0.7008403539657593,"y":0.551068902015686},{"x":0.702521026134491,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9732996225357056,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6672269105911255,0.551068902015686,0.702521026134491,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9826483726501465,"dir":"rtl","str":"لرزهای","boundary":[0.6218487620353699,0.5522565245628357,0.6571428775787354,0.5688835978507996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.551068902015686},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9401228427886963,"dir":"ltr","boundary":[0.6168487620353699,0.544068902015686,0.7697058963775635,0.5735082931518555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9821867346763611,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5428571701049805,0.4679335057735443,0.5630252361297607,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.967470645904541,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5243697762489319,0.4679335057735443,0.5394958257675171,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4821852743625641},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9927703738212585,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4773109257221222,0.4679335057735443,0.5159664154052734,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4821852743625641},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.969602108001709,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.43697479367256165,0.4679335057735443,0.4722689092159271,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4821852743625641},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9784567356109619,"dir":"ltr","boundary":[0.43197479367256164,0.4609335057735443,0.5680252361297607,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5154394507408142},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9921879768371582,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49747899174690247,0.5,0.5546218752861023,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.49881234765052795},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5142517685890198},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9890714883804321,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4436974823474884,0.49881234765052795,0.4907563030719757,0.5142517685890198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9906297326087952,"dir":"ltr","boundary":[0.4386974823474884,0.49181234765052795,0.5596218752861023,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9444649815559387,"dir":"rtl","str":"۱-۱","boundary":[0.7445378303527832,0.5748218297958374,0.7647058963775635,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9851629734039307,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7126050591468811,0.5748218297958374,0.7378151416778564,0.5843230485916138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9699012041091919,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.5678218297958374,0.7697058963775635,0.5901353664398193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9622714519500732,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.7462185025215149,0.5914489030838013,0.7647058963775635,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6045130491256714},{"x":0.707563042640686,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9793511033058167,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.707563042640686,0.5914489030838013,0.7361344695091248,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9918059706687927,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6672269105911255,0.5914489030838013,0.6941176652908325,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9854276776313782,"dir":"rtl","str":"لرزهای","boundary":[0.6285714507102966,0.5926365852355957,0.6554622054100037,0.6057007312774658]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.981850802898407,"dir":"ltr","boundary":[0.6235714507102966,0.5856365852355957,0.7697058963775635,0.6115130491256714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.8288260102272034,"dir":"rtl","str":"۳-۱","boundary":[0.7462185025215149,0.6092636585235596,0.7647058963775635,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9916113615036011,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7142857313156128,0.6092636585235596,0.7378151416778564,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6092636585235596},{"x":0.702521026134491,"y":0.6092636585235596},{"x":0.702521026134491,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9962222576141357,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6974790096282959,0.6092636585235596,0.702521026134491,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.998538076877594,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6739495992660522,0.6092636585235596,0.6890756487846375,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.993804931640625,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6470588445663452,0.6092636585235596,0.6638655662536621,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9762595891952515,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6369748115539551,0.6104512810707092,0.6436975002288818,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6247031092643738},{"x":0.605042040348053,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9919007420539856,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.605042040348053,0.6104512810707092,0.6218487620353699,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9828405976295471,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5848739743232727,0.6104512810707092,0.6000000238418579,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6247031092643738},{"x":0.534453809261322,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9893392324447632,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.534453809261322,0.6104512810707092,0.5731092691421509,0.6247031092643738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6235154271125793},{"x":0.534453809261322,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9756045341491699,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.6022636585235596,0.7697058963775635,0.6305154271125794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9550405144691467,"dir":"rtl","str":"۴-۱","boundary":[0.7462185025215149,0.6270784139633179,0.7647058963775635,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.983974039554596,"dir":"rtl","str":"خلاصهای","boundary":[0.6941176652908325,0.6270784139633179,0.7361344695091248,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9938908219337463,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6773109436035156,0.6282660365104675,0.6823529601097107,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.991577684879303,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.6436975002288818,0.6282660365104675,0.6672269105911255,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6282660365104675},{"x":0.63193279504776,"y":0.6282660365104675},{"x":0.63193279504776,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9934432506561279,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6168067455291748,0.6282660365104675,0.63193279504776,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6425178050994873},{"x":0.605042040348053,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9429967403411865,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.605042040348053,0.6282660365104675,0.6134454011917114,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9910271167755127,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5731092691421509,0.6282660365104675,0.5932773351669312,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9851524233818054,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5546218752861023,0.6282660365104675,0.5697479248046875,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9892916679382324,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.5042017102241516,0.6294536590576172,0.5428571701049805,0.6425178050994873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9842013716697693,"dir":"ltr","boundary":[0.4992017102241516,0.6212660365104675,0.7697058963775635,0.6483301825523377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.646080732345581},{"x":0.7647058963775635,"y":0.646080732345581},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.8457772731781006,"dir":"rtl","str":"۵-۱","boundary":[0.7462185025215149,0.646080732345581,0.7647058963775635,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.646080732345581},{"x":0.7394958138465881,"y":0.646080732345581},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9949488639831543,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.7042016983032227,0.646080732345581,0.7394958138465881,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.646080732345581},{"x":0.6890756487846375,"y":0.646080732345581},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9970138669013977,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.6638655662536621,0.646080732345581,0.6890756487846375,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.646080732345581},{"x":0.6504201889038086,"y":0.646080732345581},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9977254271507263,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.6285714507102966,0.646080732345581,0.6504201889038086,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.646080732345581},{"x":0.6184874176979065,"y":0.646080732345581},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9906929731369019,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6134454011917114,0.646080732345581,0.6184874176979065,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.646080732345581},{"x":0.6067227125167847,"y":0.646080732345581},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9928833842277527,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5899159908294678,0.646080732345581,0.6067227125167847,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6472684144973755},{"x":0.578151285648346,"y":0.6472684144973755},{"x":0.578151285648346,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9920250177383423,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5428571701049805,0.6472684144973755,0.578151285648346,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6472684144973755},{"x":0.534453809261322,"y":0.6472684144973755},{"x":0.534453809261322,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9930951595306396,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5176470875740051,0.6472684144973755,0.534453809261322,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6615201830863953},{"x":0.507563054561615,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9801453351974487,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.507563054561615,0.6472684144973755,0.5159664154052734,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.99127596616745,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.4756302535533905,0.6472684144973755,0.4941176474094391,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6472684144973755},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6472684144973755},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9854227304458618,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4571428596973419,0.6472684144973755,0.47058823704719543,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6627078652381897},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9889596700668335,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.40672269463539124,0.6472684144973755,0.4470588266849518,0.6627078652381897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.646080732345581},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6603325605392456},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9834620356559753,"dir":"ltr","boundary":[0.40172269463539123,0.639080732345581,0.7697058963775635,0.6673325605392456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.665083110332489},{"x":0.7663865685462952,"y":0.665083110332489},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9303848743438721,"dir":"rtl","str":"۶-۱","boundary":[0.7445378303527832,0.665083110332489,0.7663865685462952,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.665083110332489},{"x":0.7327731251716614,"y":0.665083110332489},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9900563359260559,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.6991596817970276,0.665083110332489,0.7327731251716614,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.665083110332489},{"x":0.6924369931221008,"y":0.665083110332489},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9933470487594604,"dir":"rtl","str":"تأسیسات","boundary":[0.6504201889038086,0.665083110332489,0.6924369931221008,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.665083110332489},{"x":0.6403361558914185,"y":0.665083110332489},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9936733245849609,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.6016806960105896,0.665083110332489,0.6403361558914185,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.665083110332489},{"x":0.5865546464920044,"y":0.665083110332489},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6805225610733032},{"x":0.578151285648346,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.968248724937439,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.578151285648346,0.665083110332489,0.5865546464920044,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.665083110332489},{"x":0.5680672526359558,"y":0.665083110332489},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9873299598693848,"dir":"rtl","str":"رخدادهای","boundary":[0.5226891040802002,0.665083110332489,0.5680672526359558,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.665083110332489},{"x":0.5109243988990784,"y":0.665083110332489},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6805225610733032},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9840867519378662,"dir":"rtl","str":"لرزهای","boundary":[0.48403361439704895,0.665083110332489,0.5109243988990784,0.6805225610733032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.665083110332489},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6805225610733032},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9843491315841675,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.658083110332489,0.7713865685462952,0.6875225610733032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.799186646938324,"dir":"rtl","str":"۷-۱","boundary":[0.7462185025215149,0.6864607930183411,0.7663865685462952,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9887885451316833,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7210084199905396,0.6864607930183411,0.7361344695091248,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9866795539855957,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6974790096282959,0.6864607930183411,0.7159664034843445,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6995249390602112},{"x":0.680672287940979,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9863406419754028,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.6864607930183411,0.6857143044471741,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9926480650901794,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.6504201889038086,0.6864607930183411,0.6756302714347839,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9741653203964233,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6235294342041016,0.6864607930183411,0.6453781723976135,0.6995249390602112]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9578443169593811,"dir":"ltr","boundary":[0.6185294342041016,0.6794607930183411,0.7713865685462952,0.7065249390602112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7663865685462952,"y":0.735154390335083},{"x":0.7613445520401001,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.8863252401351929,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7613445520401001,0.7209026217460632,0.7663865685462952,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7220902442932129},{"x":0.75126051902771,"y":0.7209026217460632},{"x":0.75126051902771,"y":0.735154390335083},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.991926908493042,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6957983374595642,0.7220902442932129,0.75126051902771,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7363420724868774},{"x":0.653781533241272,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9889383316040039,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.653781533241272,0.7232779264450073,0.6840336322784424,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.985367476940155,"dir":"rtl","str":"لرزهای","boundary":[0.6067227125167847,0.7232779264450073,0.6403361558914185,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9826967716217041,"dir":"ltr","boundary":[0.6017227125167847,0.7162779264450073,0.7713865685462952,0.7433420724868774],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9079334735870361,"dir":"rtl","str":"۱-۲","boundary":[0.7445378303527832,0.7446556091308594,0.7663865685462952,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9830960035324097,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7126050591468811,0.7446556091308594,0.7378151416778564,0.7529691457748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9549100995063782,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.7376556091308594,0.7713865685462952,0.7599691457748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.8586304783821106,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.7462185025215149,0.7612826824188232,0.7647058963775635,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6941176652908325,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.98301762342453,"dir":"rtl","str":"آسیبهای","boundary":[0.6941176652908325,0.7612826824188232,0.7394958138465881,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7624703049659729},{"x":0.680672287940979,"y":0.7612826824188232},{"x":0.680672287940979,"y":0.775534451007843},{"x":0.6655462384223938,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9922266006469727,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6638655662536621,0.7624703049659729,0.680672287940979,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6638655662536621,"y":0.775534451007843},{"x":0.6571428775787354,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9682177305221558,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6554622054100037,0.7624703049659729,0.6638655662536621,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.902923047542572,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.7478991746902466,0.7802850604057312,0.7663865685462952,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7394958138465881,"y":0.794536828994751},{"x":0.7159664034843445,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9892950654029846,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7159664034843445,0.7802850604057312,0.7394958138465881,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7814726829528809},{"x":0.702521026134491,"y":0.7814726829528809},{"x":0.702521026134491,"y":0.794536828994751},{"x":0.6773109436035156,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9850397109985352,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6773109436035156,0.7814726829528809,0.702521026134491,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6655462384223938,"y":0.794536828994751},{"x":0.6487395167350769,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9903547763824463,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6487395167350769,0.7814726829528809,0.6655462384223938,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6487395167350769,"y":0.794536828994751},{"x":0.6403361558914185,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9704614877700806,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6403361558914185,0.7814726829528809,0.6487395167350769,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7663865685462952,"y":0.794536828994751},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9664735794067383,"dir":"ltr","boundary":[0.6353361558914185,0.7542826824188232,0.7713865685462952,0.801536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5415676832199097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.972247838973999,"str":"هفت","boundary":[0.23193277418613434,0.5356294512748718,0.2554621994495392,0.5415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5356294512748718},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5415676832199097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.972247838973999,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5286294512748718,0.2604621994495392,0.5485676832199097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5641329884529114},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.35695791244506836,"str":"ا","boundary":[0.23361344635486603,0.5558194518089294,0.2369747906923294,0.5641329884529114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5641329884529114},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.35695791244506836,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.5488194518089294,0.2419747906923294,0.5711329884529114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5831353664398193},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.42269524931907654,"str":"۲","boundary":[0.23193277418613434,0.5760095119476318,0.23529411852359772,0.5831353664398193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5760095119476318},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5831353664398193},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.42269524931907654,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5690095119476318,0.24029411852359772,0.5901353664398193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5938242077827454},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5938242077827454},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6021377444267273},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.3702864944934845,"str":"۳","boundary":[0.23361344635486603,0.5938242077827454,0.23529411852359772,0.6021377444267273]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5938242077827454},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5938242077827454},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6021377444267273},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.3702864944934845,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.5868242077827454,0.24029411852359772,0.6091377444267273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6211401224136353},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.7001810073852539,"str":"۴","boundary":[0.23361344635486603,0.6116389632225037,0.2369747906923294,0.6211401224136353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6211401224136353},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.7001810073852539,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.6046389632225037,0.2419747906923294,0.6281401224136353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6318289637565613},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6318289637565613},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6389548778533936},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.4082644283771515,"str":"۸","boundary":[0.23025210201740265,0.6318289637565613,0.2369747906923294,0.6389548778533936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6318289637565613},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6318289637565613},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6389548778533936},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.4082644283771515,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.6248289637565613,0.2419747906923294,0.6459548778533936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6579572558403015},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.4401913285255432,"str":"۸","boundary":[0.23025210201740265,0.6508313417434692,0.2369747906923294,0.6579572558403015]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6579572558403015},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.4401913285255432,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.6438313417434692,0.2419747906923294,0.6649572558403015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6698337197303772},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6698337197303772},{"x":0.24369747936725616,"y":0.675771951675415},{"x":0.23193277418613434,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9505186080932617,"str":"۱۵","boundary":[0.23193277418613434,0.6698337197303772,0.24369747936725616,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6698337197303772},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6698337197303772},{"x":0.24369747936725616,"y":0.675771951675415},{"x":0.23193277418613434,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9505186080932617,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6628337197303772,0.24869747936725617,0.682771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6876484751701355},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6876484751701355},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6959620118141174},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.8892436027526855,"str":"۲۸","boundary":[0.23193277418613434,0.6876484751701355,0.24369747936725616,0.6959620118141174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6876484751701355},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6876484751701355},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6959620118141174},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.8892436027526855,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6806484751701355,0.24869747936725617,0.7029620118141174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7232779264450073},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7232779264450073},{"x":0.24537815153598785,"y":0.735154390335083},{"x":0.23361344635486603,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.8961469531059265,"str":"۳۱","boundary":[0.23361344635486603,0.7232779264450073,0.24537815153598785,0.735154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7232779264450073},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7232779264450073},{"x":0.24537815153598785,"y":0.735154390335083},{"x":0.23361344635486603,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.8961469531059265,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.7162779264450073,0.25037815153598786,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7446556091308594},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7446556091308594},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7529691457748413},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.7096270322799683,"str":"۳۲","boundary":[0.23193277418613434,0.7446556091308594,0.24201680719852448,0.7529691457748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7446556091308594},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7446556091308594},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7529691457748413},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.7096270322799683,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.7376556091308594,0.24701680719852448,0.7599691457748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7636579275131226},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7624703049659729},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7719715237617493},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9374277591705322,"str":"۳۴","boundary":[0.23193277418613434,0.7636579275131226,0.24369747936725616,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7636579275131226},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7624703049659729},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7719715237617493},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9374277591705322,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.7566579275131226,0.24869747936725617,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7814726829528809},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7814726829528809},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7897862195968628},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9462761878967285,"str":"۳۶","boundary":[0.23193277418613434,0.7814726829528809,0.24369747936725616,0.7897862195968628]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7814726829528809},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7814726829528809},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7897862195968628},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9462761878967285,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.7744726829528809,0.24869747936725617,0.7967862195968628],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/38351057ad865937/pages/KZzaReSTYITSqthT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/38351057ad865937/pages/BEkUhbvWaMKSKXYw.jpg","blurred":"/storage/books/38351057ad865937/pages/PytAZMcYfHhKNBSc.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000378574961373786,0.00022724143314814624,0.9986979026674223,0.9990410034905703]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7663865685462952,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.7843136787414551,"dir":"rtl","str":"۴-۲","boundary":[0.7478991746902466,0.19833728671073914,0.7663865685462952,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7344537973403931,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9854857921600342,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.7126050591468811,0.19833728671073914,0.7344537973403931,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.19833728671073914},{"x":0.702521026134491,"y":0.19833728671073914},{"x":0.702521026134491,"y":0.2125890702009201},{"x":0.680672287940979,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9963406920433044,"dir":"rtl","str":"شدت","boundary":[0.680672287940979,0.19833728671073914,0.702521026134491,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6672269105911255,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9938417077064514,"dir":"rtl","str":"حرکات","boundary":[0.6386554837226868,0.19833728671073914,0.6672269105911255,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6285714507102966,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9925655126571655,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6084033846855164,0.19833728671073914,0.6285714507102966,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5983193516731262,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9939599633216858,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5798319578170776,0.19833728671073914,0.5983193516731262,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5680672526359558,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.990276038646698,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5411764979362488,0.19833728671073914,0.5680672526359558,0.2125890702009201]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7663865685462952,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9702097177505493,"dir":"ltr","boundary":[0.5361764979362488,0.19133728671073913,0.7713865685462952,0.2195890702009201],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7663865685462952,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9020771980285645,"dir":"rtl","str":"۵-۲","boundary":[0.7428571581840515,0.2149643748998642,0.7663865685462952,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7126050591468811,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9792616367340088,"dir":"rtl","str":"ضوابط","boundary":[0.7126050591468811,0.2149643748998642,0.7378151416778564,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7008403539657593,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7008403539657593,"y":0.23040379583835602},{"x":0.680672287940979,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9930850267410278,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.680672287940979,0.21615201234817505,0.7008403539657593,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6689075827598572,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6689075827598572,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6521008610725403,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.8133715987205505,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6521008610725403,0.21615201234817505,0.6689075827598572,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6453781723976135,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6453781723976135,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6168067455291748,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9891160726547241,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6168067455291748,0.21615201234817505,0.6453781723976135,0.23040379583835602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7663865685462952,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6168067455291748,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9416165351867676,"dir":"ltr","boundary":[0.6118067455291748,0.20915201234817504,0.7713865685462952,0.23621615839004517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7647058963775635,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7647058963775635,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7445378303527832,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9146403670310974,"dir":"rtl","str":"۶-۲","boundary":[0.7445378303527832,0.23396675288677216,0.7647058963775635,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7394958138465881,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6924369931221008,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9899626970291138,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.6924369931221008,0.23396675288677216,0.7394958138465881,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6773109436035156,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6773109436035156,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6504201889038086,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9874135255813599,"dir":"rtl","str":"حرکتی","boundary":[0.6504201889038086,0.23396675288677216,0.6773109436035156,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6386554837226868,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6386554837226868,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6201680898666382,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9938030242919922,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6201680898666382,0.23396675288677216,0.6386554837226868,0.24821852147579193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7647058963775635,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6201680898666382,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.979810357093811,"dir":"ltr","boundary":[0.6151680898666382,0.22696675288677215,0.7697058963775635,0.2540308840274811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7647058963775635,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7647058963775635,"y":0.264845609664917},{"x":0.7462185025215149,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9209824800491333,"dir":"rtl","str":"۷-۲","boundary":[0.7445378303527832,0.25059381127357483,0.7647058963775635,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7378151416778564,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7378151416778564,"y":0.264845609664917},{"x":0.6924369931221008,"y":0.264845609664917}]},"confidence":0.9912207126617432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6924369931221008,0.25059381127357483,0.7378151416778564,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2517814636230469},{"x":0.680672287940979,"y":0.2517814636230469},{"x":0.680672287940979,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6672269105911255,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.8610251545906067,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6672269105911255,0.2517814636230469,0.680672287940979,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6571428775787354,"y":0.26603326201438904},{"x":0.63193279504776,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9886184930801392,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.63193279504776,0.2517814636230469,0.6571428775787354,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6218487620353699,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9928947687149048,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6016806960105896,0.2517814636230469,0.6218487620353699,0.26603326201438904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7647058963775635,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7647058963775635,"y":0.264845609664917},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.956210732460022,"dir":"ltr","boundary":[0.5966806960105896,0.24478146362304687,0.7697058963775635,0.271845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.7785980105400085,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7613445520401001,0.2874109148979187,0.7680672407150269,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9898390769958496,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6957983374595642,0.2874109148979187,0.7478991746902466,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9942660331726074,"dir":"rtl","str":"متداول","boundary":[0.6487395167350769,0.2874109148979187,0.6823529601097107,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.995337963104248,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6252101063728333,0.2874109148979187,0.6352941393852234,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9972038269042969,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.5932773351669312,0.2874109148979187,0.6168067455291748,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.2874109148979187},{"x":0.583193302154541,"y":0.2874109148979187},{"x":0.583193302154541,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9850185513496399,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5630252361297607,0.2874109148979187,0.583193302154541,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9718359708786011,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5495798587799072,0.2874109148979187,0.5596638917922974,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9871221780776978,"dir":"rtl","str":"تونلها","boundary":[0.4941176474094391,0.2874109148979187,0.5361344814300537,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9823998212814331,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.2804109148979187,0.7730672407150269,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7663865685462952,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9000600576400757,"dir":"rtl","str":"۱-۳","boundary":[0.7445378303527832,0.30878859758377075,0.7663865685462952,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7378151416778564,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.977422833442688,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7126050591468811,0.30878859758377075,0.7378151416778564,0.3171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9484118223190308,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.30178859758377075,0.7713865685462952,0.3241021342277527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7680672407150269,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7478991746902466,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.8985964059829712,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.7478991746902466,0.3242280185222626,0.7680672407150269,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7411764860153198,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7193277478218079,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9935948252677917,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.7176470756530762,0.3242280185222626,0.7411764860153198,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7058823704719543,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9907659888267517,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6773109436035156,0.3242280185222626,0.7058823704719543,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9885590076446533,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.6453781723976135,0.3254156708717346,0.6672269105911255,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7663865685462952,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9240420460700989,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.7462185025215149,0.34323039650917053,0.7663865685462952,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7411764860153198,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9943064451217651,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7243697643280029,0.34323039650917053,0.7411764860153198,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.34323039650917053},{"x":0.707563042640686,"y":0.34323039650917053},{"x":0.707563042640686,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9921126365661621,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.6705882549285889,0.34323039650917053,0.707563042640686,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.34323039650917053},{"x":0.658823549747467,"y":0.34323039650917053},{"x":0.658823549747467,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9958912134170532,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6436975002288818,0.34323039650917053,0.658823549747467,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.34323039650917053},{"x":0.63193279504776,"y":0.34323039650917053},{"x":0.63193279504776,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9936965703964233,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6067227125167847,0.34323039650917053,0.63193279504776,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5949580073356628,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9877113103866577,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.34323039650917053,0.5949580073356628,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5815126299858093,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3574821949005127},{"x":0.556302547454834,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9880369901657104,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.556302547454834,0.34323039650917053,0.5815126299858093,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5445378422737122,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9914917349815369,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5260504484176636,0.34323039650917053,0.5445378422737122,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5243697762489319,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9641057848930359,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5159664154052734,0.34323039650917053,0.5243697762489319,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7680672407150269,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7462185025215149,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9512197971343994,"dir":"rtl","str":"۴-۳","boundary":[0.7462185025215149,0.3598574697971344,0.7680672407150269,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7193277478218079,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9978429079055786,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.7193277478218079,0.3598574697971344,0.7361344695091248,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7109243869781494,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6941176652908325,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9922498464584351,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6941176652908325,0.3598574697971344,0.7109243869781494,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6907563209533691,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6907563209533691,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6840336322784424,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.974021315574646,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6840336322784424,0.36104512214660645,0.6907563209533691,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6722689270973206,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6722689270973206,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6638655662536621,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9953877925872803,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6638655662536621,0.36104512214660645,0.6722689270973206,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6554622054100037,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6554622054100037,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6252101063728333,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9901381731033325,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.6252101063728333,0.36104512214660645,0.6554622054100037,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6168067455291748,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6168067455291748,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6117647290229797,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9941304922103882,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6117647290229797,0.36104512214660645,0.6168067455291748,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6033613681793213,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6033613681793213,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5764706134796143,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9950882196426392,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5764706134796143,0.36104512214660645,0.6033613681793213,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5647059082984924,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5647059082984924,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5361344814300537,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.99368816614151,"dir":"rtl","str":"متداول","boundary":[0.5361344814300537,0.36104512214660645,0.5647059082984924,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7680672407150269,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7680672407150269,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.8962202668190002,"dir":"rtl","str":"۵-۳","boundary":[0.7462185025215149,0.37648457288742065,0.7680672407150269,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7378151416778564,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7378151416778564,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7058823704719543,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9534631371498108,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.7058823704719543,0.37648457288742065,0.7378151416778564,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6957983374595642,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6957983374595642,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6789916157722473,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9919863939285278,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6789916157722473,0.37648457288742065,0.6957983374595642,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6739495992660522,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9854809045791626,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6605042219161987,0.37648457288742065,0.6739495992660522,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6470588445663452,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6470588445663452,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9882324934005737,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.6168067455291748,0.3776721954345703,0.6470588445663452,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3776721954345703},{"x":0.605042040348053,"y":0.3776721954345703},{"x":0.605042040348053,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9883378148078918,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.3776721954345703,0.605042040348053,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9928697943687439,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5747899413108826,0.3776721954345703,0.5932773351669312,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3919239938259125},{"x":0.556302547454834,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9825667142868042,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.556302547454834,0.3776721954345703,0.5697479248046875,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3919239938259125},{"x":0.507563054561615,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9933552742004395,"dir":"rtl","str":"زیرزمین","boundary":[0.507563054561615,0.37885984778404236,0.5428571701049805,0.3919239938259125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7680672407150269,"y":0.39073634147644043},{"x":0.507563054561615,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9816105961799622,"dir":"ltr","boundary":[0.502563054561615,0.31722801852226257,0.7730672407150269,0.39773634147644044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7680672407150269,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7680672407150269,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7445378303527832,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9633454084396362,"dir":"rtl","str":"۶-۳","boundary":[0.7445378303527832,0.39429929852485657,0.7680672407150269,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7327731251716614,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7327731251716614,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9840610027313232,"dir":"rtl","str":"ضوابط","boundary":[0.7058823704719543,0.39429929852485657,0.7327731251716614,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6957983374595642,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4097387194633484},{"x":0.658823549747467,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9855104684829712,"dir":"rtl","str":"بارگذاری","boundary":[0.6571428775787354,0.3954869210720062,0.6957983374595642,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.8692455291748047,"dir":"rtl","str":"۷-۳","boundary":[0.7462185025215149,0.4133016765117645,0.7680672407150269,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9907757043838501,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7092437148094177,0.4133016765117645,0.7361344695091248,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9887840747833252,"dir":"rtl","str":"رایج","boundary":[0.6823529601097107,0.4133016765117645,0.6974790096282959,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9896366000175476,"dir":"rtl","str":"تونلها","boundary":[0.6386554837226868,0.4133016765117645,0.6722689270973206,0.4275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9749704599380493,"dir":"ltr","boundary":[0.6336554837226868,0.38729929852485656,0.7747479128837585,0.4345534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.8459475636482239,"dir":"rtl","str":"۸-۳","boundary":[0.7445378303527832,0.4323040246963501,0.7697479128837585,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9921202659606934,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7226890921592712,0.4323040246963501,0.7411764860153198,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9713888168334961,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6890756487846375,0.4323040246963501,0.7109243869781494,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9823148846626282,"dir":"rtl","str":"شکلها","boundary":[0.6470588445663452,0.4323040246963501,0.6840336322784424,0.4453681707382202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9592756628990173,"dir":"ltr","boundary":[0.6420588445663452,0.4253040246963501,0.7747479128837585,0.4523681707382202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.450118750333786},{"x":0.7663865685462952,"y":0.450118750333786},{"x":0.7663865685462952,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7462185025215149,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.8926528096199036,"dir":"rtl","str":"۹-۳","boundary":[0.7462185025215149,0.450118750333786,0.7663865685462952,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.450118750333786},{"x":0.7411764860153198,"y":0.450118750333786},{"x":0.7411764860153198,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7243697643280029,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9964733719825745,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7243697643280029,0.450118750333786,0.7411764860153198,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.450118750333786},{"x":0.7042016983032227,"y":0.450118750333786},{"x":0.7042016983032227,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6773109436035156,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9911147952079773,"dir":"rtl","str":"کارردی","boundary":[0.6773109436035156,0.450118750333786,0.7042016983032227,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.450118750333786},{"x":0.6655462384223938,"y":0.450118750333786},{"x":0.6655462384223938,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6487395167350769,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9936896562576294,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6487395167350769,0.450118750333786,0.6655462384223938,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.450118750333786},{"x":0.6369748115539551,"y":0.450118750333786},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6067227125167847,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.995836615562439,"dir":"rtl","str":"توصیف","boundary":[0.6067227125167847,0.450118750333786,0.6369748115539551,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.450118750333786},{"x":0.5932773351669312,"y":0.450118750333786},{"x":0.5932773351669312,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5731092691421509,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9957186579704285,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.5731092691421509,0.450118750333786,0.5932773351669312,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.450118750333786},{"x":0.5663865804672241,"y":0.450118750333786},{"x":0.5663865804672241,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5394958257675171,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9904588460922241,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.5394958257675171,0.450118750333786,0.5663865804672241,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.450118750333786},{"x":0.7663865685462952,"y":0.450118750333786},{"x":0.7663865685462952,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5394958257675171,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9836145639419556,"dir":"ltr","boundary":[0.5344958257675171,0.443118750333786,0.7713865685462952,0.47018289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.8278260827064514,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7613445520401001,0.4857482314109802,0.7663865685462952,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9820733070373535,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7126050591468811,0.4845605790615082,0.7478991746902466,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9957454800605774,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6873949766159058,0.4845605790615082,0.7008403539657593,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9816464185714722,"dir":"rtl","str":"بیضی","boundary":[0.6504201889038086,0.4845605790615082,0.6789916157722473,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9677516222000122,"dir":"rtl","str":"شدگی","boundary":[0.6084033846855164,0.4845605790615082,0.6386554837226868,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9879107475280762,"dir":"rtl","str":"تونلهای","boundary":[0.5495798587799072,0.4845605790615082,0.5949580073356628,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5011876225471497},{"x":0.507563054561615,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9870833158493042,"dir":"rtl","str":"دایره","boundary":[0.507563054561615,0.4845605790615082,0.5361344814300537,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.968940019607544,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4957983195781708,0.4845605790615082,0.5042017102241516,0.5011876225471497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9777965545654297,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.4775605790615082,0.7713865685462952,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9163579344749451,"dir":"rtl","str":"۱-۴","boundary":[0.7445378303527832,0.5047506093978882,0.7663865685462952,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9833663702011108,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7126050591468811,0.5047506093978882,0.7378151416778564,0.5154394507408142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9582382440567017,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.4977506093978882,0.7713865685462952,0.5212517685890198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.521377682685852},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9635339975357056,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.7445378303527832,0.521377682685852,0.7663865685462952,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.521377682685852},{"x":0.7378151416778564,"y":0.521377682685852},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9907171130180359,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7193277478218079,0.521377682685852,0.7394958138465881,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9818773865699768,"dir":"rtl","str":"بیضی","boundary":[0.6873949766159058,0.5225653052330017,0.7142857313156128,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5225653052330017},{"x":0.680672287940979,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9672767519950867,"dir":"rtl","str":"شدگی","boundary":[0.6571428775787354,0.5225653052330017,0.6823529601097107,0.5380047559738159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7663865685462952,"y":0.519002377986908},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9775502681732178,"dir":"ltr","boundary":[0.6521428775787353,0.5155653052330017,0.7713865685462952,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9352623820304871,"dir":"rtl","str":"۳-۴","boundary":[0.7445378303527832,0.5415676832199097,0.7663865685462952,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9898419380187988,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7193277478218079,0.5415676832199097,0.7378151416778564,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9848828911781311,"dir":"rtl","str":"شکلهای","boundary":[0.6722689270973206,0.5415676832199097,0.7142857313156128,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9915045499801636,"dir":"rtl","str":"برشی","boundary":[0.6369748115539551,0.5415676832199097,0.6605042219161987,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9916888475418091,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6184874176979065,0.5415676832199097,0.6268907785415649,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5415676832199097},{"x":0.610084056854248,"y":0.5415676832199097},{"x":0.610084056854248,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9951391220092773,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.5882353186607361,0.5415676832199097,0.610084056854248,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5415676832199097},{"x":0.578151285648346,"y":0.5415676832199097},{"x":0.578151285648346,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9908699989318848,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.5630252361297607,0.5415676832199097,0.578151285648346,0.5558194518089294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9845815896987915,"dir":"ltr","boundary":[0.5580252361297607,0.5345676832199097,0.7713865685462952,0.5628194518089294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9688097238540649,"dir":"rtl","str":"۴-۴","boundary":[0.7478991746902466,0.5581947565078735,0.7680672407150269,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5724465847015381},{"x":0.702521026134491,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9909671545028687,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.702521026134491,0.5581947565078735,0.7378151416778564,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9856833219528198,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.6705882549285889,0.5581947565078735,0.6890756487846375,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.559382438659668},{"x":0.6655462384223938,"y":0.559382438659668},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9951071739196777,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6487395167350769,0.559382438659668,0.6655462384223938,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.559382438659668},{"x":0.6420168280601501,"y":0.559382438659668},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9958115816116333,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6252101063728333,0.559382438659668,0.6420168280601501,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.559382438659668},{"x":0.6134454011917114,"y":0.559382438659668},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9261296987533569,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.5764706134796143,0.559382438659668,0.6134454011917114,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.559382438659668},{"x":0.5697479248046875,"y":0.559382438659668},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9849691987037659,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.5495798587799072,0.559382438659668,0.5697479248046875,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.559382438659668},{"x":0.5462185144424438,"y":0.559382438659668},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9829839468002319,"dir":"rtl","str":"شکلهای","boundary":[0.5008403658866882,0.559382438659668,0.5462185144424438,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5748218297958374},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9851056337356567,"dir":"rtl","str":"برشی","boundary":[0.46890756487846375,0.5605700612068176,0.4907563030719757,0.5748218297958374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.559382438659668},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5724465847015381},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9779631495475769,"dir":"ltr","boundary":[0.46390756487846374,0.552382438659668,0.7730672407150269,0.5794465847015381],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9076431393623352,"dir":"rtl","str":"۵-۴","boundary":[0.7445378303527832,0.5795724391937256,0.7663865685462952,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9885887503623962,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7126050591468811,0.5795724391937256,0.7411764860153198,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5795724391937256},{"x":0.702521026134491,"y":0.5795724391937256},{"x":0.702521026134491,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9916646480560303,"dir":"rtl","str":"اندرکنش","boundary":[0.6689075827598572,0.5795724391937256,0.702521026134491,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9946036338806152,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6403361558914185,0.5795724391937256,0.6504201889038086,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.987335205078125,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6134454011917114,0.5795724391937256,0.6352941393852234,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5795724391937256},{"x":0.610084056854248,"y":0.5795724391937256},{"x":0.610084056854248,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9841031432151794,"dir":"rtl","str":"شکلهای","boundary":[0.5697479248046875,0.5795724391937256,0.610084056854248,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5795724391937256},{"x":0.556302547454834,"y":0.5795724391937256},{"x":0.556302547454834,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9796972274780273,"dir":"rtl","str":"بیضی","boundary":[0.5327731370925903,0.5795724391937256,0.556302547454834,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9843235611915588,"dir":"rtl","str":"شدگان","boundary":[0.4957983195781708,0.5795724391937256,0.5260504484176636,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5795724391937256},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5795724391937256},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9877471923828125,"dir":"rtl","str":"تونلهای","boundary":[0.4453781545162201,0.5795724391937256,0.48571428656578064,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5795724391937256},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5795724391937256},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9867328405380249,"dir":"rtl","str":"دایره","boundary":[0.4117647111415863,0.5795724391937256,0.43361344933509827,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5938242077827454},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9686055779457092,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.40168067812919617,0.5795724391937256,0.4100840389728546,0.5938242077827454]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5938242077827454},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9816380739212036,"dir":"ltr","boundary":[0.39668067812919616,0.5725724391937256,0.7713865685462952,0.6008242077827454],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.7132980823516846,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7613445520401001,0.6175771951675415,0.7663865685462952,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9710497856140137,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7126050591468811,0.6175771951675415,0.7495798468589783,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6175771951675415},{"x":0.702521026134491,"y":0.6175771951675415},{"x":0.702521026134491,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9914631843566895,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6857143044471741,0.6175771951675415,0.702521026134491,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6330166459083557},{"x":0.653781533241272,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9711799621582031,"dir":"rtl","str":"لوزی","boundary":[0.653781533241272,0.6175771951675415,0.6773109436035156,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9755278825759888,"dir":"rtl","str":"شدگی","boundary":[0.6117647290229797,0.6163895726203918,0.6470588445663452,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9884404540061951,"dir":"rtl","str":"تونلهای","boundary":[0.5529412031173706,0.6163895726203918,0.6000000238418579,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9836167693138123,"dir":"rtl","str":"مستطیلی","boundary":[0.4924369752407074,0.6163895726203918,0.5411764979362488,0.6330166459083557]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9720699191093445,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.6093895726203918,0.7713865685462952,0.6412042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.8762969970703125,"dir":"rtl","str":"۱-۵","boundary":[0.7445378303527832,0.6389548778533936,0.7663865685462952,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9823547005653381,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7126050591468811,0.6389548778533936,0.7394958138465881,0.6472684144973755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9425830245018005,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.6319548778533935,0.7713865685462952,0.6542684144973755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.8832956552505493,"dir":"rtl","str":"۲-۵","boundary":[0.7445378303527832,0.6567695736885071,0.7647058963775635,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9877224564552307,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.7176470756530762,0.6567695736885071,0.7394958138465881,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6567695736885071},{"x":0.707563042640686,"y":0.6567695736885071},{"x":0.707563042640686,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.983892560005188,"dir":"rtl","str":"لوزی","boundary":[0.6890756487846375,0.6567695736885071,0.707563042640686,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9610952138900757,"dir":"rtl","str":"شدگی","boundary":[0.6554622054100037,0.6567695736885071,0.6789916157722473,0.6698337197303772]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9605281352996826,"dir":"ltr","boundary":[0.6504622054100037,0.6497695736885071,0.7697058963775635,0.6756460971832275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.673396646976471},{"x":0.7663865685462952,"y":0.673396646976471},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9263907670974731,"dir":"rtl","str":"۳-۵","boundary":[0.7462185025215149,0.673396646976471,0.7663865685462952,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.673396646976471},{"x":0.7394958138465881,"y":0.673396646976471},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9906471371650696,"dir":"rtl","str":"تغییرشکل","boundary":[0.6957983374595642,0.673396646976471,0.7394958138465881,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.673396646976471},{"x":0.6823529601097107,"y":0.673396646976471},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9884712100028992,"dir":"rtl","str":"تونلهای","boundary":[0.6436975002288818,0.673396646976471,0.6823529601097107,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.673396646976471},{"x":0.6336134672164917,"y":0.673396646976471},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.988118588924408,"dir":"rtl","str":"مستطیلی","boundary":[0.5899159908294678,0.673396646976471,0.6336134672164917,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.673396646976471},{"x":0.5798319578170776,"y":0.673396646976471},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9932670593261719,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5714285969734192,0.673396646976471,0.5798319578170776,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.673396646976471},{"x":0.5647059082984924,"y":0.673396646976471},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9955165982246399,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.5411764979362488,0.673396646976471,0.5647059082984924,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.673396646976471},{"x":0.5310924649238586,"y":0.673396646976471},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9911088943481445,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.5159664154052734,0.673396646976471,0.5310924649238586,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.673396646976471},{"x":0.5109243988990784,"y":0.673396646976471},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9927679300308228,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5008403658866882,0.673396646976471,0.5109243988990784,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.673396646976471},{"x":0.4924369752407074,"y":0.673396646976471},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9908892512321472,"dir":"rtl","str":"فرم","boundary":[0.4789915978908539,0.673396646976471,0.4924369752407074,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.673396646976471},{"x":0.47058823704719543,"y":0.673396646976471},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6888360977172852},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9862674474716187,"dir":"rtl","str":"لوزی","boundary":[0.45210084319114685,0.673396646976471,0.47058823704719543,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.673396646976471},{"x":0.4420168101787567,"y":0.673396646976471},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6888360977172852},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9676375985145569,"dir":"rtl","str":"شدگی","boundary":[0.42016807198524475,0.673396646976471,0.4420168101787567,0.6888360977172852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.673396646976471},{"x":0.7663865685462952,"y":0.673396646976471},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6888360977172852},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.984548032283783,"dir":"ltr","boundary":[0.41516807198524475,0.6663966469764709,0.7713865685462952,0.6958360977172852],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9228101968765259,"dir":"rtl","str":"۴-۵","boundary":[0.7478991746902466,0.6935867071151733,0.7647058963775635,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9941852688789368,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7260504364967346,0.6935867071151733,0.7394958138465881,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9850027561187744,"dir":"rtl","str":"اندرکنش","boundary":[0.6756302714347839,0.6935867071151733,0.7092437148094177,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9848727583885193,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.6403361558914185,0.6935867071151733,0.6554622054100037,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.5460636019706726,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.6235294342041016,0.6935867071151733,0.6285714507102966,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9781185984611511,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5966386795043945,0.6935867071151733,0.6168067455291748,0.7066508531570435]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9551981687545776,"dir":"ltr","boundary":[0.5916386795043945,0.6865867071151733,0.7697058963775635,0.7136508531570435],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.8802054524421692,"dir":"rtl","str":"۵-۵","boundary":[0.7445378303527832,0.7125890851020813,0.7680672407150269,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9733178019523621,"dir":"rtl","str":"لوزی","boundary":[0.7210084199905396,0.7125890851020813,0.7394958138465881,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9508033394813538,"dir":"rtl","str":"شدگی","boundary":[0.6857143044471741,0.7125890851020813,0.7142857313156128,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9908438324928284,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6571428775787354,0.7125890851020813,0.6739495992660522,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9492093324661255,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6470588445663452,0.7125890851020813,0.6521008610725403,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9851402640342712,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.7125890851020813,0.6352941393852234,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9885002374649048,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.5966386795043945,0.7125890851020813,0.6218487620353699,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9821008443832397,"dir":"rtl","str":"لوزی","boundary":[0.5663865804672241,0.7125890851020813,0.5865546464920044,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7125890851020813},{"x":0.556302547454834,"y":0.7125890851020813},{"x":0.556302547454834,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9629059433937073,"dir":"rtl","str":"شدگی","boundary":[0.5327731370925903,0.7125890851020813,0.556302547454834,0.7268408536911011]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9639354348182678,"dir":"ltr","boundary":[0.5277731370925903,0.7055890851020813,0.7730672407150269,0.7338408536911011],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9494839310646057,"dir":"rtl","str":"۶-۵","boundary":[0.7462185025215149,0.7315914630889893,0.7680672407150269,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9857808351516724,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.7142857313156128,0.7315914630889893,0.7378151416778564,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9865567088127136,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.6924369931221008,0.7315914630889893,0.7042016983032227,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7434679269790649},{"x":0.680672287940979,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.984944224357605,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.680672287940979,0.7315914630889893,0.6890756487846375,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.98996502161026,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.6655462384223938,0.7315914630889893,0.6756302714347839,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9883023500442505,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6285714507102966,0.7315914630889893,0.6554622054100037,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.8752531409263611,"dir":"rtl","str":"۷-۵","boundary":[0.7478991746902466,0.7482185363769531,0.7663865685462952,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.990350067615509,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6974790096282959,0.7494061589241028,0.7394958138465881,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9948750734329224,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.6638655662536621,0.7494061589241028,0.6840336322784424,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.988486647605896,"dir":"rtl","str":"دینامیکی","boundary":[0.6168067455291748,0.7494061589241028,0.6554622054100037,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7494061589241028},{"x":0.605042040348053,"y":0.7494061589241028},{"x":0.605042040348053,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9922424554824829,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5865546464920044,0.7494061589241028,0.605042040348053,0.7636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.979326069355011,"dir":"ltr","boundary":[0.5815546464920044,0.7245914630889893,0.7730672407150269,0.7706579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.8963730335235596,"dir":"rtl","str":"۸-۵","boundary":[0.7428571581840515,0.7672209143638611,0.7663865685462952,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9839459657669067,"dir":"rtl","str":"نکاتی","boundary":[0.7126050591468811,0.7672209143638611,0.7361344695091248,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7672209143638611},{"x":0.702521026134491,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9936735033988953,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6924369931221008,0.7672209143638611,0.702521026134491,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9908605217933655,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6554622054100037,0.7672209143638611,0.6823529601097107,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9700332283973694,"dir":"ltr","boundary":[0.6504622054100037,0.7602209143638611,0.7713865685462952,0.7872850604057312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.786223292350769},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9836065173149109,"str":"چهار","boundary":[0.5092437267303467,0.786223292350769,0.5243697762489319,0.8004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.786223292350769},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9836065173149109,"dir":"ltr","boundary":[0.5042437267303467,0.779223292350769,0.5293697762489319,0.8074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.20902612805366516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20190024375915527},{"x":0.24201680719852448,"y":0.20071259140968323},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9447606801986694,"str":"۴۰","boundary":[0.23025210201740265,0.20902612805366516,0.24201680719852448,0.20071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.20902612805366516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20190024375915527},{"x":0.24201680719852448,"y":0.20071259140968323},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9447606801986694,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.20202612805366515,0.24701680719852448,0.20771259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.21852731704711914},{"x":0.24201680719852448,"y":0.21852731704711914},{"x":0.24201680719852448,"y":0.22565320134162903},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9559479355812073,"str":"۴۹","boundary":[0.23025210201740265,0.21852731704711914,0.24201680719852448,0.22565320134162903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.21852731704711914},{"x":0.24201680719852448,"y":0.21852731704711914},{"x":0.24201680719852448,"y":0.22565320134162903},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9559479355812073,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.21152731704711913,0.24701680719852448,0.23265320134162903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.2375296950340271},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2375296950340271},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24346792697906494},{"x":0.23193277418613434,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.8767218589782715,"str":"۵۰","boundary":[0.23025210201740265,0.2375296950340271,0.24201680719852448,0.24346792697906494]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.2375296950340271},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2375296950340271},{"x":0.24201680719852448,"y":0.24346792697906494},{"x":0.23193277418613434,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.8767218589782715,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.2305296950340271,0.24701680719852448,0.25046792697906495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.255344420671463},{"x":0.24369747936725616,"y":0.255344420671463},{"x":0.24537815153598785,"y":0.26128265261650085},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9113298654556274,"str":"۵۶","boundary":[0.23025210201740265,0.255344420671463,0.24537815153598785,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.255344420671463},{"x":0.24369747936725616,"y":0.255344420671463},{"x":0.24537815153598785,"y":0.26128265261650085},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9113298654556274,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.248344420671463,0.25037815153598786,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.28859856724739075},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2897862195968628},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9133961200714111,"str":"۶۹","boundary":[0.23193277418613434,0.28859856724739075,0.24705882370471954,0.3004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.28859856724739075},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2897862195968628},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9133961200714111,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.28159856724739074,0.25205882370471955,0.3074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.2897862195968628},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2969121038913727},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2969121038913727},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.26585254073143005,"dir":"ltr","str":"or","boundary":[0.2504201829433441,0.2897862195968628,0.22857142984867096,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3147268295288086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3147268295288086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.2748852074146271,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.2504201829433441,0.30878859758377075,0.22857142984867096,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.32897862792015076},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3325415551662445},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3325415551662445},{"x":0.22857142984867096,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.2934136688709259,"dir":"ltr","str":"f","boundary":[0.2504201829433441,0.32897862792015076,0.22857142984867096,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.3646080791950226},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3681710362434387},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3681710362434387},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.45620912313461304,"dir":"ltr","str":">","boundary":[0.24873949587345123,0.3646080791950226,0.22857142984867096,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.4002375304698944},{"x":0.24873949587345123,"y":0.40380048751831055},{"x":0.22689075767993927,"y":0.40380048751831055},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.36408907175064087,"dir":"ltr","str":"<","boundary":[0.24873949587345123,0.4002375304698944,0.22689075767993927,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.4180522561073303},{"x":0.24705882370471954,"y":0.42161521315574646},{"x":0.22689075767993927,"y":0.42161521315574646},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.27198687195777893,"dir":"ltr","str":">","boundary":[0.24705882370471954,0.4180522561073303,0.22689075767993927,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.43586698174476624},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4394299387931824},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4394299387931824},{"x":0.22689075767993927,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.3211096525192261,"dir":"ltr","str":">","boundary":[0.24705882370471954,0.43586698174476624,0.22689075767993927,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.2897862195968628},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4394299387931824},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4394299387931824},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.3098093271255493,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.2827862195968628,0.23189075767993927,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.30878859758377075},{"x":0.24369747936725616,"y":0.30878859758377075},{"x":0.24369747936725616,"y":0.31591448187828064},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9296010732650757,"str":"۶۹","boundary":[0.23025210201740265,0.30878859758377075,0.24369747936725616,0.31591448187828064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.30878859758377075},{"x":0.24369747936725616,"y":0.30878859758377075},{"x":0.24369747936725616,"y":0.31591448187828064},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9296010732650757,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.30178859758377075,0.24869747936725617,0.32291448187828065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.32660332322120667},{"x":0.24369747936725616,"y":0.32660332322120667},{"x":0.24369747936725616,"y":0.33372920751571655},{"x":0.23025210201740265,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.8687121868133545,"str":"۶۹","boundary":[0.23025210201740265,0.32660332322120667,0.24369747936725616,0.33372920751571655]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.32660332322120667},{"x":0.24369747936725616,"y":0.32660332322120667},{"x":0.24369747936725616,"y":0.33372920751571655},{"x":0.23025210201740265,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.8687121868133545,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.31960332322120666,0.24869747936725617,0.34072920751571656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.3456057012081146},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3456057012081146},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3527315855026245},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.8625383377075195,"str":"۷۳","boundary":[0.23025210201740265,0.3456057012081146,0.24369747936725616,0.3527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.3456057012081146},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3456057012081146},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3527315855026245},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.8625383377075195,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.3386057012081146,0.24869747936725617,0.3597315855026245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.3622327744960785},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3622327744960785},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3705463111400604},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.8119046688079834,"str":"۷۷","boundary":[0.23025210201740265,0.3622327744960785,0.24369747936725616,0.3705463111400604]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.3622327744960785},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3622327744960785},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3705463111400604},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.8119046688079834,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.3552327744960785,0.24869747936725617,0.37754631114006043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.3800475001335144},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3800475001335144},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3871733844280243},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.868736982345581,"str":"۷۸","boundary":[0.23025210201740265,0.3800475001335144,0.24369747936725616,0.3871733844280243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.3800475001335144},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3800475001335144},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3871733844280243},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.868736982345581,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.3730475001335144,0.24869747936725617,0.3941733844280243],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.39667457342147827},{"x":0.24201680719852448,"y":0.39667457342147827},{"x":0.24201680719852448,"y":0.40617576241493225},{"x":0.23193277418613434,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.7753745317459106,"str":"۸۲","boundary":[0.23193277418613434,0.39667457342147827,0.24201680719852448,0.40617576241493225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.39667457342147827},{"x":0.24201680719852448,"y":0.39667457342147827},{"x":0.24201680719852448,"y":0.40617576241493225},{"x":0.23193277418613434,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.7753745317459106,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.38967457342147827,0.24701680719852448,0.41317576241493226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4869358539581299},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4869358539581299},{"x":0.26050421595573425,"y":0.49643704295158386},{"x":0.23361344635486603,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9165490865707397,"str":"۱۰۳","boundary":[0.23361344635486603,0.4869358539581299,0.26050421595573425,0.49643704295158386]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4869358539581299},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4869358539581299},{"x":0.26050421595573425,"y":0.49643704295158386},{"x":0.23361344635486603,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9165490865707397,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.4799358539581299,0.26550421595573426,0.5034370429515839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5142517685890198},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9637638330459595,"str":"۱۰۴","boundary":[0.23193277418613434,0.5071259140968323,0.2521008551120758,0.5142517685890198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5142517685890198},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9637638330459595,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5001259140968323,0.2571008551120758,0.5212517685890198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5332541465759277},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9637947082519531,"str":"۱۰۴","boundary":[0.23193277418613434,0.5249406099319458,0.2521008551120758,0.5332541465759277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5332541465759277},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9637947082519531,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5179406099319458,0.2571008551120758,0.5402541465759277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2521008551120758,"y":0.551068902015686},{"x":0.23193277418613434,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9610825181007385,"str":"۱۰۵","boundary":[0.23193277418613434,0.5451306700706482,0.2521008551120758,0.551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5451306700706482},{"x":0.2521008551120758,"y":0.551068902015686},{"x":0.23193277418613434,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9610825181007385,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5381306700706482,0.2571008551120758,0.558068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2521008551120758,"y":0.570071280002594},{"x":0.23193277418613434,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.960077166557312,"str":"۱۰۵","boundary":[0.23193277418613434,0.5629453659057617,0.2521008551120758,0.570071280002594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2521008551120758,"y":0.570071280002594},{"x":0.23193277418613434,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.960077166557312,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5559453659057617,0.2571008551120758,0.577071280002594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.58076012134552},{"x":0.2504201829433441,"y":0.58076012134552},{"x":0.2504201829433441,"y":0.589073657989502},{"x":0.23193277418613434,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9345975518226624,"str":"۱۱۰","boundary":[0.23193277418613434,0.58076012134552,0.2504201829433441,0.589073657989502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.58076012134552},{"x":0.2504201829433441,"y":0.58076012134552},{"x":0.2504201829433441,"y":0.589073657989502},{"x":0.23193277418613434,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9345975518226624,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.57376012134552,0.2554201829433441,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6187648177146912},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6175771951675415},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6270784139633179},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9162907600402832,"str":"۱۱۷","boundary":[0.23193277418613434,0.6187648177146912,0.25882354378700256,0.6270784139633179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6187648177146912},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6175771951675415},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6270784139633179},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9162907600402832,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6117648177146912,0.26382354378700257,0.6340784139633179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6401425004005432},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6401425004005432},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6472684144973755},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9293509721755981,"str":"۱۱۸","boundary":[0.23193277418613434,0.6401425004005432,0.2521008551120758,0.6472684144973755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6401425004005432},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6401425004005432},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6472684144973755},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9293509721755981,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6331425004005432,0.2571008551120758,0.6542684144973755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6567695736885071},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6567695736885071},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6662707924842834},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.8988399505615234,"str":"۱۱۹","boundary":[0.23193277418613434,0.6567695736885071,0.24873949587345123,0.6662707924842834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6567695736885071},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6567695736885071},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6662707924842834},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.8988399505615234,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6497695736885071,0.25373949587345124,0.6732707924842835],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2504201829433441,"y":0.684085488319397},{"x":0.23193277418613434,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9084705114364624,"str":"۱۲۰","boundary":[0.23193277418613434,0.6769596338272095,0.2504201829433441,0.684085488319397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2504201829433441,"y":0.684085488319397},{"x":0.23193277418613434,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9084705114364624,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6699596338272095,0.2554201829433441,0.691085488319397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6959620118141174},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6959620118141174},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7030878663063049},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9502058625221252,"str":"۱۲۵","boundary":[0.23193277418613434,0.6959620118141174,0.2504201829433441,0.7030878663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6959620118141174},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6959620118141174},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7030878663063049},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9502058625221252,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6889620118141174,0.2554201829433441,0.7100878663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.713776707649231},{"x":0.2521008551120758,"y":0.713776707649231},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7220902442932129},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9075019955635071,"str":"۱۲۸","boundary":[0.23193277418613434,0.713776707649231,0.2521008551120758,0.7220902442932129]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.713776707649231},{"x":0.2521008551120758,"y":0.713776707649231},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7220902442932129},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9075019955635071,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.706776707649231,0.2571008551120758,0.7290902442932129],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7315914630889893},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7399049997329712},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.8508257269859314,"str":"۱۳۳","boundary":[0.23193277418613434,0.7327790856361389,0.2521008551120758,0.7399049997329712]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7315914630889893},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7399049997329712},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.8508257269859314,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.7257790856361389,0.2571008551120758,0.7469049997329712],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7600950002670288},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.892293393611908,"str":"۱۳۷","boundary":[0.23025210201740265,0.7517814636230469,0.2521008551120758,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7600950002670288},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.892293393611908,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.7447814636230469,0.2571008551120758,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7695962190628052},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7695962190628052},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7779097557067871},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.7288076281547546,"str":"۱۳۹","boundary":[0.23193277418613434,0.7695962190628052,0.2504201829433441,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7695962190628052},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7695962190628052},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7779097557067871},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.7288076281547546,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.7625962190628052,0.2554201829433441,0.7849097557067871],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/38351057ad865937/pages/XmfpVQfqztkFEtuz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/38351057ad865937/pages/FkEPsrYNNrxzxZzm.jpg","blurred":"/storage/books/38351057ad865937/pages/SuRCVHRpQvWAXaIf.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000378574961373786,0.0002286519466273292,0.9986979026674223,0.9990593401304051]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7647058963775635,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.7260794639587402,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7596638798713684,0.19952493906021118,0.7647058963775635,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7462185025215149,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9862620234489441,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.7142857313156128,0.19952493906021118,0.7462185025215149,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7058823704719543,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9897459745407104,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6521008610725403,0.19952493906021118,0.7058823704719543,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6386554837226868,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2149643748998642},{"x":0.610084056854248,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9846194982528687,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.610084056854248,0.19952493906021118,0.6386554837226868,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5983193516731262,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9930729269981384,"dir":"rtl","str":"درطرح","boundary":[0.5579832196235657,0.19952493906021118,0.5983193516731262,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5462185144424438,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.979896068572998,"dir":"rtl","str":"لرزهای","boundary":[0.5126050710678101,0.19952493906021118,0.5462185144424438,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5008403658866882,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.983577311038971,"dir":"rtl","str":"تونلها","boundary":[0.4605042040348053,0.19952493906021118,0.5008403658866882,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7647058963775635,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9784355759620667,"dir":"ltr","boundary":[0.4555042040348053,0.19252493906021118,0.7697058963775635,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9221969842910767,"dir":"rtl","str":"۱-۶","boundary":[0.7445378303527832,0.2197149693965912,0.7663865685462952,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6924369931221008,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9867469668388367,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6924369931221008,0.22090260684490204,0.7361344695091248,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6789916157722473,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6571428775787354,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9835959672927856,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.6571428775787354,0.22090260684490204,0.6789916157722473,0.23396675288677216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6571428775787354,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9708812832832336,"dir":"ltr","boundary":[0.6521428775787353,0.21390260684490203,0.7713865685462952,0.23977910053730012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7663865685462952,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9171253442764282,"dir":"rtl","str":"۲-۶","boundary":[0.7445378303527832,0.23871733248233795,0.7663865685462952,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7361344695091248,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9878274202346802,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7092437148094177,0.23871733248233795,0.7361344695091248,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6974790096282959,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.988105297088623,"dir":"rtl","str":"شبه","boundary":[0.6840336322784424,0.23871733248233795,0.6974790096282959,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6789916157722473,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9804093837738037,"dir":"rtl","str":"استاتیکی","boundary":[0.6369748115539551,0.23871733248233795,0.6789916157722473,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6285714507102966,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9980608820915222,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6201680898666382,0.23871733248233795,0.6285714507102966,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6134454011917114,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9956824779510498,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5966386795043945,0.23871733248233795,0.6134454011917114,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5815126299858093,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9931098222732544,"dir":"rtl","str":"تفاضل","boundary":[0.5529412031173706,0.23871733248233795,0.5815126299858093,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5428571701049805,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9954451322555542,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.5109243988990784,0.23871733248233795,0.5428571701049805,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5025210380554199,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2529691159725189},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9933379888534546,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.49915966391563416,0.23871733248233795,0.5025210380554199,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4924369752407074,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2529691159725189},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9930700659751892,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.48067227005958557,0.23871733248233795,0.4924369752407074,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4773109257221222,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2529691159725189},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9873549342155457,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.4571428596973419,0.23871733248233795,0.4773109257221222,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.23871733248233795},{"x":0.44873949885368347,"y":0.23871733248233795},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2529691159725189},{"x":0.413445383310318,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9847849011421204,"dir":"rtl","str":"FLAC","boundary":[0.413445383310318,0.23871733248233795,0.44873949885368347,0.2529691159725189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7663865685462952,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9553301930427551,"dir":"rtl","str":"۳-۶","boundary":[0.7478991746902466,0.25653207302093506,0.7663865685462952,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7411764860153198,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.994748592376709,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7142857313156128,0.25653207302093506,0.7411764860153198,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7042016983032227,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9924114346504211,"dir":"rtl","str":"دینامیکی","boundary":[0.6638655662536621,0.25653207302093506,0.7042016983032227,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6521008610725403,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9966472387313843,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6453781723976135,0.25653207302093506,0.6521008610725403,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6420168280601501,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9969263076782227,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6235294342041016,0.25653207302093506,0.6420168280601501,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6117647290229797,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2719714939594269},{"x":0.583193302154541,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9918191432952881,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.583193302154541,0.25653207302093506,0.6117647290229797,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5731092691421509,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9947899580001831,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.5411764979362488,0.25653207302093506,0.5731092691421509,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.25653207302093506},{"x":0.534453809261322,"y":0.25653207302093506},{"x":0.534453809261322,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9929409027099609,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5277311205863953,0.25653207302093506,0.534453809261322,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5176470875740051,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2719714939594269},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9933919906616211,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.49747899174690247,0.25653207302093506,0.5176470875740051,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.25653207302093506},{"x":0.48571428656578064,"y":0.25653207302093506},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2719714939594269},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9956251382827759,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.4722689092159271,0.25653207302093506,0.48571428656578064,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.25653207302093506},{"x":0.47058823704719543,"y":0.25653207302093506},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2719714939594269},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9740158319473267,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.44873949885368347,0.25653207302093506,0.47058823704719543,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4420168101787567,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2719714939594269},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9941593408584595,"dir":"rtl","str":"FLUSH","boundary":[0.3949579894542694,0.25653207302093506,0.4420168101787567,0.2719714939594269]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7663865685462952,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2719714939594269},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9871731996536255,"dir":"ltr","boundary":[0.3899579894542694,0.23171733248233795,0.7713865685462952,0.2789714939594269],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7663865685462952,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.5312352180480957,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.7613445520401001,0.29572445154190063,0.7663865685462952,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7529411911964417,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9887287616729736,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.7176470756530762,0.29572445154190063,0.7529411911964417,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.29572445154190063},{"x":0.707563042640686,"y":0.29572445154190063},{"x":0.707563042640686,"y":0.3099762499332428},{"x":0.680672287940979,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9923676252365112,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.680672287940979,0.29572445154190063,0.707563042640686,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6739495992660522,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9947205781936646,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6638655662536621,0.29572445154190063,0.6739495992660522,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6521008610725403,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9977805614471436,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6302521228790283,0.29572445154190063,0.6521008610725403,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6218487620353699,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9865478873252869,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6000000238418579,0.29572445154190063,0.6218487620353699,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5966386795043945,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9527437686920166,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5882353186607361,0.29572445154190063,0.5966386795043945,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5731092691421509,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9870529770851135,"dir":"rtl","str":"تونلها","boundary":[0.5327731370925903,0.29572445154190063,0.5731092691421509,0.3099762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7663865685462952,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9704121947288513,"dir":"ltr","boundary":[0.5277731370925903,0.28872445154190063,0.7713865685462952,0.3169762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7663865685462952,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.8892504572868347,"dir":"rtl","str":"۱-۷","boundary":[0.7445378303527832,0.31591448187828064,0.7663865685462952,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7378151416778564,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7126050591468811,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9822981953620911,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7126050591468811,0.31591448187828064,0.7378151416778564,0.3254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7663865685462952,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7126050591468811,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9474052786827087,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.30891448187828063,0.7713865685462952,0.3324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7680672407150269,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7680672407150269,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7462185025215149,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.8964232206344604,"dir":"rtl","str":"۲-۷","boundary":[0.7462185025215149,0.33135393261909485,0.7680672407150269,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7394958138465881,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3456057012081146},{"x":0.702521026134491,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.991270899772644,"dir":"rtl","str":"اتصالات","boundary":[0.702521026134491,0.3325415551662445,0.7394958138465881,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6907563209533691,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6739495992660522,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9961392879486084,"dir":"rtl","str":"تونل","boundary":[0.6739495992660522,0.3325415551662445,0.6907563209533691,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6621848940849304,"y":0.34679335355758667},{"x":0.653781533241272,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9933573007583618,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.653781533241272,0.3325415551662445,0.6621848940849304,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6470588445663452,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5983193516731262,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9886980652809143,"dir":"rtl","str":"ایستگاهها","boundary":[0.5983193516731262,0.3325415551662445,0.6470588445663452,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5949580073356628,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9812121987342834,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.33372920751571655,0.5949580073356628,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.33372920751571655},{"x":0.583193302154541,"y":0.3325415551662445},{"x":0.583193302154541,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.988013744354248,"dir":"rtl","str":"پرتالها","boundary":[0.5462185144424438,0.33372920751571655,0.583193302154541,0.3479810059070587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3325415551662445},{"x":0.7680672407150269,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7680672407150269,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9816675186157227,"dir":"ltr","boundary":[0.5412185144424438,0.3255415551662445,0.7730672407150269,0.3537933535575867],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7697479128837585,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7697479128837585,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7462185025215149,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.8614855408668518,"dir":"rtl","str":"۳-۷","boundary":[0.7462185025215149,0.35391923785209656,0.7697479128837585,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7344537973403931,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7344537973403931,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7058823704719543,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9784583449363708,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7058823704719543,0.35391923785209656,0.7344537973403931,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6974790096282959,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6974790096282959,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6722689270973206,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.990543782711029,"dir":"rtl","str":"اتصال","boundary":[0.6722689270973206,0.35391923785209656,0.6974790096282959,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.35391923785209656},{"x":0.658823549747467,"y":0.35391923785209656},{"x":0.658823549747467,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6302521228790283,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.990957498550415,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.6302521228790283,0.35391923785209656,0.658823549747467,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6201680898666382,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6201680898666382,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6033613681793213,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9870404601097107,"dir":"rtl","str":"تونل","boundary":[0.6033613681793213,0.35391923785209656,0.6201680898666382,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7680672407150269,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.965656042098999,"dir":"rtl","str":"۴-۷","boundary":[0.7462185025215149,0.3681710362434387,0.7680672407150269,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7411764860153198,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7058823704719543,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9912399053573608,"dir":"rtl","str":"بهسازی","boundary":[0.7058823704719543,0.3681710362434387,0.7411764860153198,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9875080585479736,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6773109436035156,0.3693586587905884,0.6924369931221008,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9707669019699097,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6672269105911255,0.3693586587905884,0.6739495992660522,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3693586587905884},{"x":0.653781533241272,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6134454011917114,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9905034303665161,"dir":"rtl","str":"تأسیسات","boundary":[0.6134454011917114,0.3693586587905884,0.6554622054100037,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6033613681793213,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5747899413108826,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9942162036895752,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.5747899413108826,0.3693586587905884,0.6033613681793213,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7680672407150269,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7445378303527832,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.8861908912658691,"dir":"rtl","str":"۵-۷","boundary":[0.7445378303527832,0.3895486891269684,0.7680672407150269,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7126050591468811,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9884388446807861,"dir":"rtl","str":"نکاتی","boundary":[0.7126050591468811,0.3895486891269684,0.7361344695091248,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6991596817970276,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6924369931221008,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9931840896606445,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6924369931221008,0.3895486891269684,0.6991596817970276,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6823529601097107,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6554622054100037,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9965395331382751,"dir":"rtl","str":"خصوص","boundary":[0.6554622054100037,0.3895486891269684,0.6823529601097107,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6369748115539551,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6084033846855164,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9927958250045776,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6084033846855164,0.3895486891269684,0.6369748115539551,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5983193516731262,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5731092691421509,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9867633581161499,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.5731092691421509,0.3895486891269684,0.5983193516731262,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5596638917922974,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5411764979362488,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9942159652709961,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5411764979362488,0.3895486891269684,0.5596638917922974,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5394958257675171,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5310924649238586,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9754288196563721,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5310924649238586,0.3895486891269684,0.5394958257675171,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5176470875740051,"y":0.40380048751831055},{"x":0.49747899174690247,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9837476015090942,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.49747899174690247,0.3895486891269684,0.5176470875740051,0.40380048751831055]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7697479128837585,"y":0.40380048751831055},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9795999526977539,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.34691923785209655,0.7747479128837585,0.41080048751831055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7680672407150269,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7680672407150269,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7445378303527832,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.8503624200820923,"dir":"rtl","str":"۶-۷","boundary":[0.7445378303527832,0.40855106711387634,0.7680672407150269,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6739495992660522,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9816599488258362,"dir":"rtl","str":"استراتژیهای","boundary":[0.6739495992660522,0.40855106711387634,0.7361344695091248,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.40855106711387634},{"x":0.658823549747467,"y":0.40855106711387634},{"x":0.658823549747467,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6420168280601501,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9968419671058655,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6420168280601501,0.40855106711387634,0.658823549747467,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.40855106711387634},{"x":0.63193279504776,"y":0.40855106711387634},{"x":0.63193279504776,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5983193516731262,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9876611828804016,"dir":"rtl","str":"بهسازی","boundary":[0.5983193516731262,0.40855106711387634,0.63193279504776,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5882353186607361,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5882353186607361,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5798319578170776,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9904099106788635,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5798319578170776,0.40855106711387634,0.5882353186607361,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5714285969734192,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5714285969734192,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5512605309486389,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9958228468894958,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.5512605309486389,0.40855106711387634,0.5714285969734192,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5462185144424438,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5462185144424438,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5058823823928833,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9913820028305054,"dir":"rtl","str":"ارتعاشات","boundary":[0.5058823823928833,0.40855106711387634,0.5462185144424438,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4941176474094391,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4941176474094391,"y":0.42161521315574646},{"x":0.47058823704719543,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9848708510398865,"dir":"rtl","str":"لرزهای","boundary":[0.47058823704719543,0.40855106711387634,0.4941176474094391,0.42161521315574646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7680672407150269,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7680672407150269,"y":0.42161521315574646},{"x":0.47058823704719543,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9787739515304565,"dir":"ltr","boundary":[0.46558823704719543,0.40155106711387634,0.7730672407150269,0.42861521315574647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.8361766338348389,"dir":"rtl","str":"۷-۷","boundary":[0.7445378303527832,0.4251781404018402,0.7663865685462952,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9880859851837158,"dir":"rtl","str":"استراتژی","boundary":[0.6991596817970276,0.4251781404018402,0.7411764860153198,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6857143044471741,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9966283440589905,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6672269105911255,0.42636579275131226,0.6857143044471741,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6605042219161987,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9864740967750549,"dir":"rtl","str":"بهسازی","boundary":[0.6268907785415649,0.42636579275131226,0.6605042219161987,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6151260733604431,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9886236190795898,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6067227125167847,0.42636579275131226,0.6151260733604431,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6000000238418579,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9960481524467468,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.5798319578170776,0.42636579275131226,0.6000000238418579,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5714285969734192,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9835563898086548,"dir":"rtl","str":"گسیختگی","boundary":[0.5260504484176636,0.42636579275131226,0.5714285969734192,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5159664154052734,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9930254220962524,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.4941176474094391,0.42636579275131226,0.5159664154052734,0.4418052136898041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7663865685462952,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4406175911426544},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9772745370864868,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.4181781404018402,0.7713865685462952,0.4476175911426544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7680672407150269,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7680672407150269,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7445378303527832,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.8431947231292725,"dir":"rtl","str":"۸-۷","boundary":[0.7445378303527832,0.44655582308769226,0.7680672407150269,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7411764860153198,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7411764860153198,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6974790096282959,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9867842793464661,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6974790096282959,0.44655582308769226,0.7411764860153198,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6739495992660522,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9856796264648438,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.6739495992660522,0.44655582308769226,0.6823529601097107,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6689075827598572,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6453781723976135,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.987213134765625,"dir":"rtl","str":"ارتعاش","boundary":[0.6453781723976135,0.44655582308769226,0.6689075827598572,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6302521228790283,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6302521228790283,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5932773351669312,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9846921563148499,"dir":"rtl","str":"بهسازی","boundary":[0.5932773351669312,0.44655582308769226,0.6302521228790283,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5815126299858093,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5815126299858093,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5630252361297607,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9832811951637268,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.5630252361297607,0.44655582308769226,0.5815126299858093,0.46080759167671204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7680672407150269,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7680672407150269,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5630252361297607,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9693432450294495,"dir":"ltr","boundary":[0.5580252361297607,0.43955582308769225,0.7730672407150269,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7647058963775635,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.7509058713912964,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7596638798713684,0.48337292671203613,0.7647058963775635,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.978000819683075,"dir":"rtl","str":"مثالهای","boundary":[0.6974790096282959,0.48337292671203613,0.7428571581840515,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6840336322784424,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6840336322784424,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6487395167350769,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9829207062721252,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6487395167350769,0.48337292671203613,0.6840336322784424,0.49881234765052795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6487395167350769,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9624242782592773,"dir":"ltr","boundary":[0.6437395167350769,0.4763729267120361,0.7697058963775635,0.5046246953010559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.8731816411018372,"dir":"rtl","str":"۱-۸","boundary":[0.7462185025215149,0.5047506093978882,0.7647058963775635,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5142517685890198},{"x":0.707563042640686,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9741805791854858,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.707563042640686,0.5047506093978882,0.7344537973403931,0.5142517685890198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5142517685890198},{"x":0.707563042640686,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9363059997558594,"dir":"ltr","boundary":[0.702563042640686,0.4977506093978882,0.7697058963775635,0.5212517685890198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9215428233146667,"dir":"rtl","str":"۲-۸","boundary":[0.7445378303527832,0.5225653052330017,0.7663865685462952,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9877855777740479,"dir":"rtl","str":"تونل","boundary":[0.7226890921592712,0.5225653052330017,0.7378151416778564,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9878069162368774,"dir":"rtl","str":"مترو","boundary":[0.6924369931221008,0.5225653052330017,0.7109243869781494,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9878221154212952,"dir":"rtl","str":"لس","boundary":[0.6789916157722473,0.5225653052330017,0.6840336322784424,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.976771354675293,"dir":"rtl","str":"آنجلس","boundary":[0.6420168280601501,0.5225653052330017,0.6655462384223938,0.5368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.973694384098053,"dir":"ltr","boundary":[0.6370168280601501,0.5155653052330017,0.7713865685462952,0.5438170738220215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.54038006067276},{"x":0.7680672407150269,"y":0.54038006067276},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9257374405860901,"dir":"rtl","str":"۳-۸","boundary":[0.7478991746902466,0.54038006067276,0.7680672407150269,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.54038006067276},{"x":0.7378151416778564,"y":0.54038006067276},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9934267401695251,"dir":"rtl","str":"تونلی","boundary":[0.7193277478218079,0.54038006067276,0.7378151416778564,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.54038006067276},{"x":0.707563042640686,"y":0.54038006067276},{"x":0.707563042640686,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9933404922485352,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6857143044471741,0.54038006067276,0.707563042640686,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.54038006067276},{"x":0.6789916157722473,"y":0.54038006067276},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9946940541267395,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6722689270973206,0.54038006067276,0.6789916157722473,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.54038006067276},{"x":0.6672269105911255,"y":0.54038006067276},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9932631850242615,"dir":"rtl","str":"مترو","boundary":[0.6470588445663452,0.54038006067276,0.6672269105911255,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.54038006067276},{"x":0.6386554837226868,"y":0.54038006067276},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9854034185409546,"dir":"rtl","str":"لس","boundary":[0.6336134672164917,0.54038006067276,0.6386554837226868,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.54038006067276},{"x":0.6218487620353699,"y":0.54038006067276},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9775764346122742,"dir":"rtl","str":"آنجلس","boundary":[0.5966386795043945,0.54038006067276,0.6218487620353699,0.5558194518089294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.54038006067276},{"x":0.7680672407150269,"y":0.54038006067276},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9815534949302673,"dir":"ltr","boundary":[0.5916386795043945,0.53338006067276,0.7730672407150269,0.5628194518089294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.559382438659668},{"x":0.7680672407150269,"y":0.559382438659668},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9337528944015503,"dir":"rtl","str":"۴-۸","boundary":[0.7478991746902466,0.559382438659668,0.7680672407150269,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.559382438659668},{"x":0.7378151416778564,"y":0.559382438659668},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9952695369720459,"dir":"rtl","str":"مثالی","boundary":[0.7176470756530762,0.559382438659668,0.7378151416778564,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.559382438659668},{"x":0.7092437148094177,"y":0.559382438659668},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9947464466094971,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6873949766159058,0.559382438659668,0.7092437148094177,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.559382438659668},{"x":0.680672287940979,"y":0.559382438659668},{"x":0.680672287940979,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9965257048606873,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6756302714347839,0.559382438659668,0.680672287940979,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.559382438659668},{"x":0.6655462384223938,"y":0.559382438659668},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9836252331733704,"dir":"rtl","str":"تونلهای","boundary":[0.6268907785415649,0.559382438659668,0.6655462384223938,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.559382438659668},{"x":0.6151260733604431,"y":0.559382438659668},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9917094707489014,"dir":"rtl","str":"مترو","boundary":[0.5966386795043945,0.559382438659668,0.6151260733604431,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.559382438659668},{"x":0.5899159908294678,"y":0.559382438659668},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9864708781242371,"dir":"rtl","str":"لس","boundary":[0.5798319578170776,0.559382438659668,0.5899159908294678,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.559382438659668},{"x":0.5697479248046875,"y":0.559382438659668},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9781855344772339,"dir":"rtl","str":"آنجلس","boundary":[0.5445378422737122,0.559382438659668,0.5697479248046875,0.5748218297958374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.559382438659668},{"x":0.7680672407150269,"y":0.559382438659668},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.983303964138031,"dir":"ltr","boundary":[0.5395378422737122,0.552382438659668,0.7730672407150269,0.5830095119476318],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.8275623917579651,"dir":"rtl","str":"۵-۸","boundary":[0.7462185025215149,0.5783848166465759,0.7647058963775635,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9848947525024414,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.7109243869781494,0.5783848166465759,0.7344537973403931,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9927197098731995,"dir":"rtl","str":"تونل","boundary":[0.6789916157722473,0.5783848166465759,0.6941176652908325,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.991559624671936,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6571428775787354,0.5783848166465759,0.6655462384223938,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9891718029975891,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.6352941393852234,0.5783848166465759,0.6487395167350769,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9873748421669006,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.6084033846855164,0.5783848166465759,0.6218487620353699,0.5926365852355957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9634686708450317,"dir":"ltr","boundary":[0.6034033846855164,0.5713848166465759,0.7697058963775635,0.5996365852355957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9264753460884094,"dir":"rtl","str":"۶-۸","boundary":[0.7445378303527832,0.5961995124816895,0.7663865685462952,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.993694007396698,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.7058823704719543,0.5961995124816895,0.7327731251716614,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9942125082015991,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6840336322784424,0.5961995124816895,0.6991596817970276,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9907897114753723,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6420168280601501,0.5961995124816895,0.6672269105911255,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9822609424591064,"dir":"rtl","str":"تیر","boundary":[0.6184874176979065,0.5961995124816895,0.6302521228790283,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6104512810707092},{"x":0.605042040348053,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9895737171173096,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.605042040348053,0.5961995124816895,0.6117647290229797,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6116389632225037},{"x":0.578151285648346,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.993310809135437,"dir":"rtl","str":"بستر","boundary":[0.578151285648346,0.5973871946334839,0.5983193516731262,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6116389632225037},{"x":0.534453809261322,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.990146815776825,"dir":"rtl","str":"ارتجاعی","boundary":[0.534453809261322,0.5973871946334839,0.5714285969734192,0.6116389632225037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6104512810707092},{"x":0.534453809261322,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9851023554801941,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.5891995124816894,0.7713865685462952,0.6174512810707092],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.8522995114326477,"dir":"rtl","str":"۷-۸","boundary":[0.7462185025215149,0.6152018904685974,0.7647058963775635,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9793716669082642,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7142857313156128,0.6152018904685974,0.7344537973403931,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9831542372703552,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6907563209533691,0.6152018904685974,0.7092437148094177,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9709588289260864,"dir":"rtl","str":"بیضی","boundary":[0.6554622054100037,0.6152018904685974,0.6789916157722473,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9783202409744263,"dir":"rtl","str":"شدگی","boundary":[0.6252101063728333,0.6152018904685974,0.6487395167350769,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6152018904685974},{"x":0.610084056854248,"y":0.6152018904685974},{"x":0.610084056854248,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.990875780582428,"dir":"rtl","str":"تونل","boundary":[0.5949580073356628,0.6152018904685974,0.610084056854248,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6152018904685974},{"x":0.583193302154541,"y":0.6152018904685974},{"x":0.583193302154541,"y":0.6294536590576172},{"x":0.561344563961029,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9836637377738953,"dir":"rtl","str":"دایره","boundary":[0.561344563961029,0.6152018904685974,0.583193302154541,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9550014734268188,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5529412031173706,0.6152018904685974,0.5579832196235657,0.6306413412094116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9664053320884705,"dir":"ltr","boundary":[0.5479412031173706,0.6082018904685974,0.7697058963775635,0.6364536590576172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.8891614079475403,"dir":"rtl","str":"۸-۸","boundary":[0.7462185025215149,0.6353919506072998,0.7647058963775635,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9873465299606323,"dir":"rtl","str":"تغییرشکل","boundary":[0.6957983374595642,0.6353919506072998,0.7411764860153198,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9912624359130859,"dir":"rtl","str":"تونل","boundary":[0.6672269105911255,0.6353919506072998,0.6823529601097107,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9839319586753845,"dir":"rtl","str":"مستطیلی","boundary":[0.6134454011917114,0.6353919506072998,0.6554622054100037,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.8062692880630493,"dir":"rtl","str":"۹-۸","boundary":[0.7428571581840515,0.6520190238952637,0.7663865685462952,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9935629963874817,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7142857313156128,0.6520190238952637,0.7394958138465881,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9868953824043274,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6991596817970276,0.6520190238952637,0.7042016983032227,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6662707924842834},{"x":0.658823549747467,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9909940958023071,"dir":"rtl","str":"بهسازی","boundary":[0.658823549747467,0.6520190238952637,0.6941176652908325,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9892960786819458,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6302521228790283,0.6532066464424133,0.6470588445663452,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9656601548194885,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6184874176979065,0.6532066464424133,0.6268907785415649,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9911876916885376,"dir":"rtl","str":"تونل","boundary":[0.5899159908294678,0.6532066464424133,0.6067227125167847,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6532066464424133},{"x":0.578151285648346,"y":0.6532066464424133},{"x":0.578151285648346,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.986055850982666,"dir":"rtl","str":"دایره","boundary":[0.5579832196235657,0.6532066464424133,0.578151285648346,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9668112993240356,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5462185144424438,0.6532066464424133,0.5546218752861023,0.6674584150314331]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9713975787162781,"dir":"ltr","boundary":[0.5412185144424438,0.6283919506072998,0.7713865685462952,0.6732707924842835],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7663865685462952,"y":0.705463171005249},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9868900775909424,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7361344695091248,0.6935867071151733,0.7663865685462952,0.705463171005249]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7663865685462952,"y":0.705463171005249},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9868900775909424,"dir":"ltr","boundary":[0.7311344695091248,0.6865867071151733,0.7713865685462952,0.712463171005249],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9741204977035522,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7445378303527832,0.7149643898010254,0.7663865685462952,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9021421670913696,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7193277478218079,0.7149643898010254,0.7428571581840515,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.980097234249115,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6621848940849304,0.7149643898010254,0.7142857313156128,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.5982038974761963,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.6487395167350769,0.7149643898010254,0.6554622054100037,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9772956371307373,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6033613681793213,0.7149643898010254,0.6436975002288818,0.7268408536911011]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9452577829360962,"dir":"ltr","boundary":[0.5983613681793213,0.7079643898010254,0.7713865685462952,0.7338408536911011],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.735154390335083},{"x":0.7680672407150269,"y":0.735154390335083},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9687134623527527,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7445378303527832,0.735154390335083,0.7680672407150269,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.8981667160987854,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7193277478218079,0.7339667677879333,0.7411764860153198,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9837186336517334,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6722689270973206,0.7339667677879333,0.7142857313156128,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7470308542251587},{"x":0.658823549747467,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.3998226821422577,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.658823549747467,0.7339667677879333,0.6672269105911255,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7339667677879333},{"x":0.653781533241272,"y":0.7339667677879333},{"x":0.653781533241272,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9786581993103027,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6033613681793213,0.7339667677879333,0.653781533241272,0.7470308542251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7680672407150269,"y":0.735154390335083},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9350734949111938,"dir":"ltr","boundary":[0.5983613681793213,0.7269667677879333,0.7730672407150269,0.7552185363769531],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.990982711315155,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7176470756530762,0.7553443908691406,0.7680672407150269,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9843546748161316,"dir":"rtl","str":"راهنما","boundary":[0.6756302714347839,0.7553443908691406,0.7109243869781494,0.7672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9873673915863037,"dir":"ltr","boundary":[0.6706302714347839,0.7483443908691406,0.7730672407150269,0.7742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7767220735549927},{"x":0.507563054561615,"y":0.7767220735549927},{"x":0.507563054561615,"y":0.7850356101989746},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.986052930355072,"str":"پنج","boundary":[0.4907563030719757,0.7767220735549927,0.507563054561615,0.7850356101989746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7767220735549927},{"x":0.507563054561615,"y":0.7767220735549927},{"x":0.507563054561615,"y":0.7850356101989746},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.986052930355072,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.7697220735549927,0.512563054561615,0.7920356101989746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.19952493906021118},{"x":0.2554621994495392,"y":0.19952493906021118},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2125890702009201},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9651804566383362,"str":"۱۴۱","boundary":[0.23193277418613434,0.19952493906021118,0.2554621994495392,0.2125890702009201]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.19952493906021118},{"x":0.2554621994495392,"y":0.19952493906021118},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2125890702009201},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9651804566383362,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.19252493906021118,0.2604621994495392,0.2195890702009201],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.22090260684490204},{"x":0.2521008551120758,"y":0.22090260684490204},{"x":0.2521008551120758,"y":0.23040379583835602},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9674996137619019,"str":"۱۴۲","boundary":[0.23193277418613434,0.22090260684490204,0.2521008551120758,0.23040379583835602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.22090260684490204},{"x":0.2521008551120758,"y":0.22090260684490204},{"x":0.2521008551120758,"y":0.23040379583835602},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9674996137619019,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.21390260684490203,0.2571008551120758,0.23740379583835602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.23990498483181},{"x":0.24873949587345123,"y":0.23990498483181},{"x":0.24873949587345123,"y":0.24821852147579193},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9613869190216064,"str":"۱۴۹","boundary":[0.23193277418613434,0.23990498483181,0.24873949587345123,0.24821852147579193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.23990498483181},{"x":0.24873949587345123,"y":0.23990498483181},{"x":0.24873949587345123,"y":0.24821852147579193},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9613869190216064,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.23290498483181,0.25373949587345124,0.25521852147579194],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2600950002670288},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2600950002670288},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2672209143638611},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9585734605789185,"str":"۱۵۵","boundary":[0.23193277418613434,0.2600950002670288,0.2504201829433441,0.2672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2600950002670288},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2600950002670288},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2672209143638611},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9585734605789185,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.2530950002670288,0.2554201829433441,0.2742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.29572445154190063},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2969121038913727},{"x":0.25882354378700256,"y":0.30641329288482666},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9504088759422302,"str":"۱۷۷","boundary":[0.23193277418613434,0.29572445154190063,0.25882354378700256,0.30641329288482666]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.29572445154190063},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2969121038913727},{"x":0.25882354378700256,"y":0.30641329288482666},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9504088759422302,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.28872445154190063,0.26382354378700257,0.31341329288482667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2521008551120758,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3242280185222626},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9524291753768921,"str":"۱۷۸","boundary":[0.23193277418613434,0.31828978657722473,0.2521008551120758,0.3242280185222626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2521008551120758,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3242280185222626},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9524291753768921,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.3112897865772247,0.2571008551120758,0.3312280185222626],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2521008551120758,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23193277418613434,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9436242580413818,"str":"۱۷۸","boundary":[0.23193277418613434,0.3349168598651886,0.2521008551120758,0.34323039650917053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3349168598651886},{"x":0.2521008551120758,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23193277418613434,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9436242580413818,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.3279168598651886,0.2571008551120758,0.35023039650917054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3551068902015686},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3551068902015686},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3622327744960785},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9523686766624451,"str":"۱۸۰","boundary":[0.23193277418613434,0.3551068902015686,0.2504201829433441,0.3622327744960785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3551068902015686},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3551068902015686},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3622327744960785},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9523686766624451,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.3481068902015686,0.2554201829433441,0.3692327744960785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3729216158390045},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3729216158390045},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3800475001335144},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9544849991798401,"str":"۱۸۰","boundary":[0.23193277418613434,0.3729216158390045,0.2504201829433441,0.3800475001335144]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3729216158390045},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3729216158390045},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3800475001335144},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9544849991798401,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.3659216158390045,0.2554201829433441,0.3870475001335144],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4002375304698944},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9553288817405701,"str":"۱۸۲","boundary":[0.23193277418613434,0.3919239938259125,0.2521008551120758,0.4002375304698944]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4002375304698944},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9553288817405701,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.38492399382591247,0.2571008551120758,0.4072375304698944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4097387194633484},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4180522561073303},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9185516238212585,"str":"۱۸۶","boundary":[0.23193277418613434,0.41092637181282043,0.2521008551120758,0.4180522561073303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4097387194633484},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4180522561073303},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9185516238212585,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.40392637181282043,0.2571008551120758,0.42505225610733033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2521008551120758,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2521008551120758,"y":0.43586698174476624},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9079127311706543,"str":"۲۰۷","boundary":[0.23193277418613434,0.4299287497997284,0.2521008551120758,0.43586698174476624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4299287497997284},{"x":0.2521008551120758,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2521008551120758,"y":0.43586698174476624},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9079127311706543,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.4229287497997284,0.2571008551120758,0.44286698174476624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4548693597316742},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.8741357922554016,"str":"۲۲۳","boundary":[0.23193277418613434,0.4477434754371643,0.2504201829433441,0.4548693597316742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4548693597316742},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.8741357922554016,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.4407434754371643,0.2554201829433441,0.4618693597316742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5142517685890198},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9694185853004456,"str":"۲۳۴","boundary":[0.23193277418613434,0.5047506093978882,0.2521008551120758,0.5142517685890198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5142517685890198},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9694185853004456,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.4977506093978882,0.2571008551120758,0.5212517685890198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5320665240287781},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9585787653923035,"str":"۲۳۴","boundary":[0.23193277418613434,0.5249406099319458,0.2504201829433441,0.5320665240287781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5249406099319458},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5320665240287781},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9585787653923035,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5179406099319458,0.2554201829433441,0.5390665240287781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5498812198638916},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9765690565109253,"str":"۲۳۶","boundary":[0.23193277418613434,0.5427553653717041,0.2504201829433441,0.5498812198638916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5498812198638916},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9765690565109253,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5357553653717041,0.2554201829433441,0.5568812198638916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5688835978507996},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9437234997749329,"str":"۲۳۸","boundary":[0.23193277418613434,0.5629453659057617,0.2521008551120758,0.5688835978507996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5688835978507996},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9437234997749329,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5559453659057617,0.2571008551120758,0.5758835978507996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5878859758377075},{"x":0.23025210201740265,"y":0.58076012134552},{"x":0.24873949587345123,"y":0.58076012134552},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9616421461105347,"str":"۲۴۰","boundary":[0.23025210201740265,0.5878859758377075,0.24873949587345123,0.58076012134552]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5878859758377075},{"x":0.23025210201740265,"y":0.58076012134552},{"x":0.24873949587345123,"y":0.58076012134552},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9616421461105347,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.5808859758377075,0.25373949587345124,0.58776012134552],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.599762499332428},{"x":0.2521008551120758,"y":0.599762499332428},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9659206867218018,"str":"۲۴۴","boundary":[0.23193277418613434,0.599762499332428,0.2521008551120758,0.6068883538246155]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.599762499332428},{"x":0.2521008551120758,"y":0.599762499332428},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9659206867218018,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.592762499332428,0.2571008551120758,0.6138883538246155],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6175771951675415},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6175771951675415},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6258907318115234},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9699387550354004,"str":"۲۴۶","boundary":[0.23193277418613434,0.6175771951675415,0.2504201829433441,0.6258907318115234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6175771951675415},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6175771951675415},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6258907318115234},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9699387550354004,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6105771951675415,0.2554201829433441,0.6328907318115234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6437054872512817},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9564028978347778,"str":"۲۵۰","boundary":[0.23193277418613434,0.6377671957015991,0.2504201829433441,0.6437054872512817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6437054872512817},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9564028978347778,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6307671957015991,0.2554201829433441,0.6507054872512817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6555819511413574},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6555819511413574},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6627078652381897},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9557823538780212,"str":"۲۵۱","boundary":[0.23193277418613434,0.6555819511413574,0.2504201829433441,0.6627078652381897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6555819511413574},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6555819511413574},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6627078652381897},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9557823538780212,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6485819511413574,0.2554201829433441,0.6697078652381897],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7030878663063049},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9648170471191406,"str":"۲۸۵","boundary":[0.23193277418613434,0.6935867071151733,0.2571428716182709,0.7030878663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7030878663063049},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9648170471191406,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6865867071151733,0.2621428716182709,0.7100878663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7149643898010254},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7149643898010254},{"x":0.26050421595573425,"y":0.724465548992157},{"x":0.23193277418613434,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9332456588745117,"str":"۲۹۳","boundary":[0.23193277418613434,0.7149643898010254,0.26050421595573425,0.724465548992157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7149643898010254},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7149643898010254},{"x":0.26050421595573425,"y":0.724465548992157},{"x":0.23193277418613434,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9332456588745117,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.7079643898010254,0.26550421595573426,0.731465548992157],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7446556091308594},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9082759022712708,"str":"۳۰۱","boundary":[0.23025210201740265,0.7339667677879333,0.2554621994495392,0.7446556091308594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7446556091308594},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9082759022712708,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.7269667677879333,0.2604621994495392,0.7516556091308594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7553443908691406},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7553443908691406},{"x":0.25882354378700256,"y":0.764845609664917},{"x":0.23025210201740265,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.8906288146972656,"str":"۳۰۹","boundary":[0.23025210201740265,0.7553443908691406,0.25882354378700256,0.764845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7553443908691406},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7553443908691406},{"x":0.25882354378700256,"y":0.764845609664917},{"x":0.23025210201740265,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.8906288146972656,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.7483443908691406,0.26382354378700257,0.771845609664917],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/38351057ad865937/pages/ADSFbaKhAibIBUxo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/38351057ad865937/pages/GZftpmVfwreWysOX.jpg","blurred":"/storage/books/38351057ad865937/pages/cctMvPxIgPtoQWse.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/38351057ad865937/pages/JJjokaPHwDymzfbX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/38351057ad865937/pages/BkOFdBJPoqgiWfLv.jpg","blurred":"/storage/books/38351057ad865937/pages/wzQtLWHwUxYBbEmp.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00038139962048089804,0.0005446059395185275,0.9987007273265294,0.9990480560225716]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7680672407150269,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6974790096282959,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9894275069236755,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.6974790096282959,0.4655582010746002,0.7663865685462952,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7680672407150269,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6974790096282959,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9894275069236755,"dir":"ltr","boundary":[0.6924790096282959,0.4585582010746002,0.7713865685462952,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9948745965957642,"dir":"rtl","str":"هرچند","boundary":[0.7277311086654663,0.5023753046989441,0.7663865685462952,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6689075827598572,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9888203740119934,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.6705882549285889,0.5,0.7193277478218079,0.5130641460418701]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6689075827598572,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9913429617881775,"dir":"ltr","boundary":[0.6655882549285889,0.493,0.7713865685462952,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.95961594581604,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.5,0.6621848940849304,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9823633432388306,"dir":"rtl","str":"بررسیهای","boundary":[0.5865546464920044,0.5,0.6504201889038086,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5},{"x":0.578151285648346,"y":0.5},{"x":0.578151285648346,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9936147332191467,"dir":"rtl","str":"محققان","boundary":[0.5327731370925903,0.5,0.578151285648346,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5142517685890198},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9520620107650757,"dir":"rtl","str":"نشاندهنده","boundary":[0.4571428596973419,0.5,0.5243697762489319,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5142517685890198},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9834613800048828,"dir":"rtl","str":"ایمن","boundary":[0.42184874415397644,0.5,0.44873949885368347,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5142517685890198},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9724627733230591,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.4100840389728546,0.5,0.42016807198524475,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5142517685890198},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9939877986907959,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.37478992342948914,0.5,0.40168067812919617,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5142517685890198},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9920166730880737,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.34117648005485535,0.5,0.3663865625858307,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5142517685890198},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9827069044113159,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3193277418613434,0.5,0.33781513571739197,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9925243854522705,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.2521008551120758,0.5,0.30756303668022156,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5142517685890198},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9909342527389526,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23193277418613434,0.5,0.24369747936725616,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.521377682685852},{"x":0.7680672407150269,"y":0.521377682685852},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.991442859172821,"dir":"rtl","str":"هنگام","boundary":[0.7327731251716614,0.521377682685852,0.7680672407150269,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.521377682685852},{"x":0.7260504364967346,"y":0.521377682685852},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9953768849372864,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6957983374595642,0.521377682685852,0.7260504364967346,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.521377682685852},{"x":0.6941176652908325,"y":0.521377682685852},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.991309642791748,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6722689270973206,0.521377682685852,0.6941176652908325,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.521377682685852},{"x":0.6655462384223938,"y":0.521377682685852},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.994941234588623,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6521008610725403,0.521377682685852,0.6655462384223938,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.521377682685852},{"x":0.6453781723976135,"y":0.521377682685852},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9951635003089905,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.6033613681793213,0.521377682685852,0.6453781723976135,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.521377682685852},{"x":0.5966386795043945,"y":0.521377682685852},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9945118427276611,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5899159908294678,0.521377682685852,0.5966386795043945,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.521377682685852},{"x":0.5815126299858093,"y":0.521377682685852},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9944360256195068,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5596638917922974,0.521377682685852,0.5815126299858093,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.521377682685852},{"x":0.5529412031173706,"y":0.521377682685852},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9857114553451538,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5378151535987854,0.521377682685852,0.5529412031173706,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.521377682685852},{"x":0.5243697762489319,"y":0.521377682685852},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5368170738220215},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9892319440841675,"dir":"rtl","str":"روسطحی","boundary":[0.46722689270973206,0.521377682685852,0.5243697762489319,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.521377682685852},{"x":0.4605042040348053,"y":0.521377682685852},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5368170738220215},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9960330128669739,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.43529412150382996,0.521377682685852,0.4605042040348053,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.521377682685852},{"x":0.43529412150382996,"y":0.521377682685852},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9828425645828247,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4285714328289032,0.521377682685852,0.43529412150382996,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.521377682685852},{"x":0.42184874415397644,"y":0.521377682685852},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9943592548370361,"dir":"rtl","str":"وقوع","boundary":[0.3949579894542694,0.521377682685852,0.42184874415397644,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.521377682685852},{"x":0.38823530077934265,"y":0.521377682685852},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5368170738220215},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9946017861366272,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.35798320174217224,0.521377682685852,0.38823530077934265,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.521377682685852},{"x":0.35462185740470886,"y":0.521377682685852},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9826340675354004,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.3344537913799286,0.521377682685852,0.35462185740470886,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.521377682685852},{"x":0.3294117748737335,"y":0.521377682685852},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5368170738220215},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9827888607978821,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3126050531864166,0.521377682685852,0.3294117748737335,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.521377682685852},{"x":0.3008403480052948,"y":0.521377682685852},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5368170738220215},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9894900918006897,"dir":"rtl","str":"شدید","boundary":[0.2689075767993927,0.521377682685852,0.3008403480052948,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.521377682685852},{"x":0.26050421595573425,"y":0.521377682685852},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9935569763183594,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.23193277418613434,0.521377682685852,0.26050421595573425,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9926953315734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.7445378303527832,0.5415676832199097,0.7663865685462952,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9956372380256653,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7092437148094177,0.5415676832199097,0.7361344695091248,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5415676832199097},{"x":0.702521026134491,"y":0.5415676832199097},{"x":0.702521026134491,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9970312118530273,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6873949766159058,0.5415676832199097,0.702521026134491,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9909399151802063,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6621848940849304,0.5415676832199097,0.6789916157722473,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5415676832199097},{"x":0.658823549747467,"y":0.5415676832199097},{"x":0.658823549747467,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9926325082778931,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.6336134672164917,0.5415676832199097,0.658823549747467,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9940652251243591,"dir":"rtl","str":"منجر","boundary":[0.5966386795043945,0.5415676832199097,0.6268907785415649,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5558194518089294},{"x":0.578151285648346,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9967527985572815,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.578151285648346,0.5415676832199097,0.5882353186607361,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9837301969528198,"dir":"rtl","str":"آسیبهای","boundary":[0.5092437267303467,0.5415676832199097,0.5697479248046875,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5558194518089294},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9849889874458313,"dir":"rtl","str":"فاجعه","boundary":[0.46722689270973206,0.5415676832199097,0.5008403658866882,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5415676832199097},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5415676832199097},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5558194518089294},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9869738817214966,"dir":"rtl","str":"آمیزی","boundary":[0.4285714328289032,0.5415676832199097,0.46554622054100037,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5415676832199097},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5415676832199097},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5558194518089294},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9949537515640259,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4084033668041229,0.5415676832199097,0.42016807198524475,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5558194518089294},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9926751255989075,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.37310925126075745,0.5415676832199097,0.4000000059604645,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5427553653717041},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5427553653717041},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5558194518089294},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9850910305976868,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3478991687297821,0.5427553653717041,0.37142857909202576,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.5427553653717041},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5427553653717041},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9873599410057068,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.2840336263179779,0.5427553653717041,0.33949580788612366,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5427553653717041},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5427553653717041},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5558194518089294},{"x":0.267226904630661,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.971734881401062,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.267226904630661,0.5427553653717041,0.27563026547431946,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5427553653717041},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5427553653717041},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5570071339607239},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9907562732696533,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.23193277418613434,0.5427553653717041,0.26386556029319763,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9876609444618225,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.7310924530029297,0.5629453659057617,0.7680672407150269,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.99344402551651,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7126050591468811,0.5629453659057617,0.7193277478218079,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5629453659057617},{"x":0.702521026134491,"y":0.5629453659057617},{"x":0.702521026134491,"y":0.5783848166465759},{"x":0.653781533241272,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9934362173080444,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.653781533241272,0.5629453659057617,0.702521026134491,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.991156280040741,"dir":"rtl","str":"تأسیسات","boundary":[0.5882353186607361,0.5629453659057617,0.6436975002288818,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5629453659057617},{"x":0.578151285648346,"y":0.5629453659057617},{"x":0.578151285648346,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9864246845245361,"dir":"rtl","str":"حیاتی","boundary":[0.5411764979362488,0.5629453659057617,0.578151285648346,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5783848166465759},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9898567795753479,"dir":"rtl","str":"کشورها","boundary":[0.48739495873451233,0.5629453659057617,0.5327731370925903,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5783848166465759},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9935877323150635,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.45546218752861023,0.5629453659057617,0.4756302535533905,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5629453659057617},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5629453659057617},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5783848166465759},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9803991317749023,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.5629453659057617,0.45210084319114685,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5629453659057617},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5629453659057617},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5783848166465759},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9853352308273315,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.3949579894542694,0.5629453659057617,0.43865546584129333,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5783848166465759},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9023107290267944,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.3630252182483673,0.5629453659057617,0.3848739564418793,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5629453659057617},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5783848166465759},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9202820062637329,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.3042016923427582,0.5629453659057617,0.3512605130672455,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.5629453659057617},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5629453659057617},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5783848166465759},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9780949950218201,"dir":"rtl","str":"مدونی","boundary":[0.2554621994495392,0.5629453659057617,0.29411765933036804,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5629453659057617},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5629453659057617},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5783848166465759},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.963157057762146,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.23193277418613434,0.5629453659057617,0.24705882370471954,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7663865685462952,"y":0.599762499332428},{"x":0.7344537973403931,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9927340745925903,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.7344537973403931,0.5855106711387634,0.7663865685462952,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7277311086654663,"y":0.599762499332428},{"x":0.6907563209533691,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9932811260223389,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6907563209533691,0.5855106711387634,0.7277311086654663,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6840336322784424,"y":0.599762499332428},{"x":0.6789916157722473,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9832556843757629,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.5855106711387634,0.6840336322784424,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6722689270973206,"y":0.599762499332428},{"x":0.6302521228790283,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9969356060028076,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6302521228790283,0.5855106711387634,0.6722689270973206,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6218487620353699,"y":0.599762499332428},{"x":0.5932773351669312,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9898438453674316,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.5932773351669312,0.5855106711387634,0.6218487620353699,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5848739743232727,"y":0.599762499332428},{"x":0.5680672526359558,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9923091530799866,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5680672526359558,0.5855106711387634,0.5848739743232727,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5596638917922974,"y":0.599762499332428},{"x":0.534453809261322,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9940115809440613,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.534453809261322,0.5855106711387634,0.5596638917922974,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5310924649238586,"y":0.599762499332428},{"x":0.5210084319114685,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9763199687004089,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5210084319114685,0.5855106711387634,0.5310924649238586,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5142857432365417,"y":0.599762499332428},{"x":0.5058823823928833,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9915653467178345,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5058823823928833,0.5855106711387634,0.5142857432365417,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5855106711387634},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5855106711387634},{"x":0.49915966391563416,"y":0.599762499332428},{"x":0.48739495873451233,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9909765720367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48739495873451233,0.5855106711387634,0.49915966391563416,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4789915978908539,"y":0.599762499332428},{"x":0.4571428596973419,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9970387816429138,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.4571428596973419,0.5855106711387634,0.4789915978908539,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5855106711387634},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5855106711387634},{"x":0.44873949885368347,"y":0.599762499332428},{"x":0.41848739981651306,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9948906302452087,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.41848739981651306,0.5855106711387634,0.44873949885368347,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4117647111415863,"y":0.599762499332428},{"x":0.3831932842731476,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9933723211288452,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.3831932842731476,0.5855106711387634,0.4117647111415863,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3764705955982208,"y":0.599762499332428},{"x":0.3680672347545624,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.994421124458313,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3680672347545624,0.5855106711387634,0.3764705955982208,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3613445460796356,"y":0.599762499332428},{"x":0.3310924470424652,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9954007267951965,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.3310924470424652,0.5855106711387634,0.3613445460796356,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3294117748737335,"y":0.599762499332428},{"x":0.30588236451148987,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9872152209281921,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.30588236451148987,0.5855106711387634,0.3294117748737335,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2991596758365631,"y":0.599762499332428},{"x":0.267226904630661,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9959398508071899,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.267226904630661,0.5855106711387634,0.2991596758365631,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5855106711387634},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5855106711387634},{"x":0.25882354378700256,"y":0.599762499332428},{"x":0.23529411852359772,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9939074516296387,"dir":"rtl","str":"آورد","boundary":[0.23529411852359772,0.5855106711387634,0.25882354378700256,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5855106711387634},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5855106711387634},{"x":0.23361344635486603,"y":0.599762499332428},{"x":0.23193277418613434,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.951126217842102,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23193277418613434,0.5855106711387634,0.23361344635486603,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9779893755912781,"dir":"rtl","str":"امری","boundary":[0.7394958138465881,0.6080760359764099,0.7663865685462952,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9939179420471191,"dir":"rtl","str":"ضروری","boundary":[0.6873949766159058,0.6080760359764099,0.7310924530029297,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6080760359764099},{"x":0.680672287940979,"y":0.6080760359764099},{"x":0.680672287940979,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9869250059127808,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6705882549285889,0.6080760359764099,0.680672287940979,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9943869709968567,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6487395167350769,0.6080760359764099,0.6689075827598572,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9856166243553162,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6302521228790283,0.6080760359764099,0.6420168280601501,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9837949275970459,"dir":"rtl","str":"رسید","boundary":[0.5932773351669312,0.6080760359764099,0.6218487620353699,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9896602034568787,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.6080760359764099,0.5899159908294678,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9924153089523315,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5680672526359558,0.6080760359764099,0.5815126299858093,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6080760359764099},{"x":0.561344563961029,"y":0.6080760359764099},{"x":0.561344563961029,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.994535505771637,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5428571701049805,0.6080760359764099,0.561344563961029,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9935200810432434,"dir":"rtl","str":"راستا","boundary":[0.5058823823928833,0.6080760359764099,0.5361344814300537,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6068883538246155},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6068883538246155},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6235154271125793},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9943594336509705,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.45210084319114685,0.6068883538246155,0.49915966391563416,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6068883538246155},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6235154271125793},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9966099858283997,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.40504202246665955,0.6068883538246155,0.4436974823474884,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6235154271125793},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9919611811637878,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.38991597294807434,0.6068883538246155,0.3966386616230011,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6235154271125793},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9941449761390686,"dir":"rtl","str":"روز","boundary":[0.36974790692329407,0.6068883538246155,0.3848739564418793,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6223278045654297},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9930576682090759,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.30924370884895325,0.6068883538246155,0.3613445460796356,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6223278045654297},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9960277676582336,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.27731093764305115,0.6068883538246155,0.3008403480052948,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.994052529335022,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2571428716182709,0.6068883538246155,0.2705882489681244,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6068883538246155},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6223278045654297},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9920717477798462,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.23193277418613434,0.6068883538246155,0.2504201829433441,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9942013025283813,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.7344537973403931,0.6306413412094116,0.7680672407150269,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9937761425971985,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7159664034843445,0.6306413412094116,0.7277311086654663,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6306413412094116},{"x":0.707563042640686,"y":0.6306413412094116},{"x":0.707563042640686,"y":0.6437054872512817},{"x":0.680672287940979,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9943303465843201,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.680672287940979,0.6306413412094116,0.707563042640686,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9927351474761963,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6436975002288818,0.6306413412094116,0.6756302714347839,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9967449903488159,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.6033613681793213,0.6306413412094116,0.6369748115539551,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9897815585136414,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5932773351669312,0.6306413412094116,0.5983193516731262,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.997020959854126,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5764706134796143,0.6306413412094116,0.5865546464920044,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6437054872512817},{"x":0.534453809261322,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9907019734382629,"dir":"rtl","str":"شکلی","boundary":[0.534453809261322,0.6306413412094116,0.5697479248046875,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9923904538154602,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.4773109257221222,0.6306413412094116,0.5277311205863953,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6425178050994873},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9905033111572266,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.44873949885368347,0.6294536590576172,0.4722689092159271,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6425178050994873},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9950235486030579,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.41680672764778137,0.6294536590576172,0.4420168101787567,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6425178050994873},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.996958315372467,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.38655462861061096,0.6294536590576172,0.4100840389728546,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6294536590576172},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6294536590576172},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6425178050994873},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9812515377998352,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.6294536590576172,0.3848739564418793,0.6425178050994873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6448931097984314},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.987599790096283,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.49181234765052795,0.7730672407150269,0.6518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9890990257263184,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7327731251716614,0.6520190238952637,0.7445378303527832,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9909722805023193,"dir":"rtl","str":"بخشهای","boundary":[0.6655462384223938,0.6520190238952637,0.7243697643280029,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9907392859458923,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.6084033846855164,0.6520190238952637,0.6571428775787354,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9867641925811768,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5815126299858093,0.6520190238952637,0.5983193516731262,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6638954877853394},{"x":0.534453809261322,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9933493733406067,"dir":"rtl","str":"نوشتار","boundary":[0.534453809261322,0.6520190238952637,0.5731092691421509,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9970981478691101,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.5042017102241516,0.6520190238952637,0.5260504484176636,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6638954877853394},{"x":0.489075630903244,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.996884822845459,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.489075630903244,0.6520190238952637,0.4957983195781708,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6520190238952637},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6520190238952637},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9898185133934021,"dir":"rtl","str":"مروری","boundary":[0.4420168101787567,0.6520190238952637,0.48067227005958557,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6520190238952637},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6520190238952637},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6638954877853394},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9895972013473511,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.42352941632270813,0.6520190238952637,0.43361344933509827,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6638954877853394},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9943419098854065,"dir":"rtl","str":"مشاهدات","boundary":[0.35966387391090393,0.6520190238952637,0.4151260554790497,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6638954877853394},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9939702153205872,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.30924370884895325,0.6520190238952637,0.3512605130672455,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9896444082260132,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2873949706554413,0.6520190238952637,0.3008403480052948,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6520190238952637},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6520190238952637},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6638954877853394},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9926329255104065,"dir":"rtl","str":"خصوص","boundary":[0.23193277418613434,0.6520190238952637,0.27899160981178284,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9920174479484558,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7394958138465881,0.6722090244293213,0.7680672407150269,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.989587664604187,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.7092437148094177,0.6722090244293213,0.7310924530029297,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9599350690841675,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6924369931221008,0.6722090244293213,0.7058823704719543,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6722090244293213},{"x":0.680672287940979,"y":0.6722090244293213},{"x":0.680672287940979,"y":0.6876484751701355},{"x":0.658823549747467,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9894790649414062,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.658823549747467,0.6722090244293213,0.680672287940979,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6722090244293213},{"x":0.653781533241272,"y":0.6722090244293213},{"x":0.653781533241272,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9845789074897766,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6369748115539551,0.6722090244293213,0.653781533241272,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9882141351699829,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.5663865804672241,0.6722090244293213,0.6218487620353699,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9772928953170776,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5529412031173706,0.6722090244293213,0.5579832196235657,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900963306427002,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.5058823823928833,0.6722090244293213,0.5428571701049805,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9875172972679138,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.4638655483722687,0.6722090244293213,0.4957983195781708,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6722090244293213},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6722090244293213},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9802085161209106,"dir":"rtl","str":"ژئوتکنیک","boundary":[0.3966386616230011,0.6722090244293213,0.45546218752861023,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6722090244293213},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6722090244293213},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6876484751701355},{"x":0.364705890417099,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9868358969688416,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.364705890417099,0.6722090244293213,0.38655462861061096,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9442874193191528,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.3495798408985138,0.6722090244293213,0.3630252182483673,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9087600111961365,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3445378243923187,0.6722090244293213,0.3462184965610504,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6876484751701355},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.988239049911499,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.31092438101768494,0.6722090244293213,0.3344537913799286,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6876484751701355},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9870830178260803,"dir":"rtl","str":"رایج","boundary":[0.27899160981178284,0.6722090244293213,0.3025210201740265,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6722090244293213},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6722090244293213},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6876484751701355},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9873529672622681,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.23193277418613434,0.6722090244293213,0.2689075767993927,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.694774329662323},{"x":0.7663865685462952,"y":0.694774329662323},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9838689565658569,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.7462185025215149,0.694774329662323,0.7663865685462952,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.694774329662323},{"x":0.7428571581840515,"y":0.694774329662323},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7066508531570435},{"x":0.729411780834198,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9707525372505188,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.729411780834198,0.694774329662323,0.7428571581840515,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.694774329662323},{"x":0.7226890921592712,"y":0.694774329662323},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9921119213104248,"dir":"rtl","str":"تونلها","boundary":[0.6840336322784424,0.694774329662323,0.7226890921592712,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.694774329662323},{"x":0.6756302714347839,"y":0.694774329662323},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7066508531570435},{"x":0.653781533241272,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9924910068511963,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.653781533241272,0.694774329662323,0.6756302714347839,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.694774329662323},{"x":0.6470588445663452,"y":0.694774329662323},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9939268231391907,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6218487620353699,0.694774329662323,0.6470588445663452,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.694774329662323},{"x":0.6134454011917114,"y":0.694774329662323},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9947013258934021,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5915966629981995,0.694774329662323,0.6134454011917114,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.694774329662323},{"x":0.5882353186607361,"y":0.694774329662323},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9890583157539368,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.694774329662323,0.5882353186607361,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.694774329662323},{"x":0.5764706134796143,"y":0.694774329662323},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9951575994491577,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5647059082984924,0.694774329662323,0.5764706134796143,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.694774329662323},{"x":0.5579832196235657,"y":0.694774329662323},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9960275888442993,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5260504484176636,0.694774329662323,0.5579832196235657,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.694774329662323},{"x":0.5176470875740051,"y":0.694774329662323},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9917729496955872,"dir":"rtl","str":"دیگری","boundary":[0.4773109257221222,0.694774329662323,0.5176470875740051,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.694774329662323},{"x":0.47058823704719543,"y":0.694774329662323},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9963638782501221,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4638655483722687,0.694774329662323,0.47058823704719543,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.694774329662323},{"x":0.4571428596973419,"y":0.694774329662323},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9948893189430237,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4252100884914398,0.694774329662323,0.4571428596973419,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.694774329662323},{"x":0.41848739981651306,"y":0.694774329662323},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9968581199645996,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4117647111415863,0.694774329662323,0.41848739981651306,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.694774329662323},{"x":0.40504202246665955,"y":0.694774329662323},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7066508531570435},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9980349540710449,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.3764705955982208,0.694774329662323,0.40504202246665955,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.694774329662323},{"x":0.3680672347545624,"y":0.694774329662323},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7066508531570435},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9983011484146118,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.35798320174217224,0.694774329662323,0.3680672347545624,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.694774329662323},{"x":0.3512605130672455,"y":0.694774329662323},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7066508531570435},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9891661405563354,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.3210084140300751,0.694774329662323,0.3512605130672455,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.694774329662323},{"x":0.3142857253551483,"y":0.694774329662323},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7066508531570435},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.99113929271698,"dir":"rtl","str":"غالب","boundary":[0.2857142984867096,0.694774329662323,0.3142857253551483,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.694774329662323},{"x":0.27899160981178284,"y":0.694774329662323},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7066508531570435},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9890663623809814,"dir":"rtl","str":"فضاهای","boundary":[0.23193277418613434,0.694774329662323,0.27899160981178284,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.716152012348175},{"x":0.7680672407150269,"y":0.716152012348175},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9909154772758484,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.7126050591468811,0.716152012348175,0.7680672407150269,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.716152012348175},{"x":0.7042016983032227,"y":0.716152012348175},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.985495924949646,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6991596817970276,0.716152012348175,0.7042016983032227,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.716152012348175},{"x":0.6907563209533691,"y":0.716152012348175},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9942898750305176,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6857143044471741,0.716152012348175,0.6907563209533691,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.716152012348175},{"x":0.6773109436035156,"y":0.716152012348175},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9910659790039062,"dir":"rtl","str":"نگاه","boundary":[0.6554622054100037,0.716152012348175,0.6773109436035156,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.716152012348175},{"x":0.6470588445663452,"y":0.716152012348175},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9915278553962708,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.6235294342041016,0.716152012348175,0.6470588445663452,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.716152012348175},{"x":0.6151260733604431,"y":0.716152012348175},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7292161583900452},{"x":0.605042040348053,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9973405599594116,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.605042040348053,0.716152012348175,0.6151260733604431,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.716152012348175},{"x":0.5983193516731262,"y":0.716152012348175},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9946789741516113,"dir":"rtl","str":"اندرکنش","boundary":[0.5428571701049805,0.716152012348175,0.5983193516731262,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.716152012348175},{"x":0.534453809261322,"y":0.716152012348175},{"x":0.534453809261322,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.986147403717041,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.5058823823928833,0.716152012348175,0.534453809261322,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.716152012348175},{"x":0.49747899174690247,"y":0.716152012348175},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7292161583900452},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9859522581100464,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4924369752407074,0.716152012348175,0.49747899174690247,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.716152012348175},{"x":0.48403361439704895,"y":0.716152012348175},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7292161583900452},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9933741688728333,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.4588235318660736,0.716152012348175,0.48403361439704895,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.716152012348175},{"x":0.4588235318660736,"y":0.716152012348175},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7292161583900452},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9831382036209106,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45378151535987854,0.716152012348175,0.4588235318660736,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.716152012348175},{"x":0.4453781545162201,"y":0.716152012348175},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7292161583900452},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9968485236167908,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.43529412150382996,0.716152012348175,0.4453781545162201,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.716152012348175},{"x":0.4268907606601715,"y":0.716152012348175},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7292161583900452},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9898390173912048,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.4151260554790497,0.716152012348175,0.4268907606601715,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.716152012348175},{"x":0.40672269463539124,"y":0.716152012348175},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7292161583900452},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.88615882396698,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.37310925126075745,0.716152012348175,0.40672269463539124,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.716152012348175},{"x":0.3663865625858307,"y":0.716152012348175},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7292161583900452},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9799441695213318,"dir":"rtl","str":"بیضی","boundary":[0.3327731192111969,0.716152012348175,0.3663865625858307,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.716152012348175},{"x":0.3310924470424652,"y":0.716152012348175},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7292161583900452},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9733664393424988,"dir":"rtl","str":"شدگی","boundary":[0.29243698716163635,0.716152012348175,0.3310924470424652,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.716152012348175},{"x":0.2840336263179779,"y":0.716152012348175},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7292161583900452},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9817261695861816,"dir":"rtl","str":"تونلهای","boundary":[0.23193277418613434,0.716152012348175,0.2840336263179779,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9817768931388855,"dir":"rtl","str":"دایره","boundary":[0.7428571581840515,0.7363420724868774,0.7680672407150269,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9538124799728394,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7277311086654663,0.7363420724868774,0.7378151416778564,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9717424511909485,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6991596817970276,0.7363420724868774,0.7210084199905396,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.915370762348175,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6773109436035156,0.7363420724868774,0.6823529601097107,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9542462825775146,"dir":"rtl","str":"لوزی","boundary":[0.6386554837226868,0.7363420724868774,0.6672269105911255,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9632255434989929,"dir":"rtl","str":"شدگی","boundary":[0.5983193516731262,0.7363420724868774,0.6369748115539551,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9884114861488342,"dir":"rtl","str":"فضاهای","boundary":[0.5411764979362488,0.7363420724868774,0.5882353186607361,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9851016402244568,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.4756302535533905,0.7363420724868774,0.5310924649238586,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7363420724868774},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7363420724868774},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9932326078414917,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4588235318660736,0.7363420724868774,0.46554622054100037,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7363420724868774},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7363420724868774},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7517814636230469},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9928633570671082,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.42016807198524475,0.7363420724868774,0.44873949885368347,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9894199967384338,"dir":"rtl","str":"مستطیلی","boundary":[0.3529411852359772,0.7363420724868774,0.4100840389728546,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.7363420724868774},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7363420724868774},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.983967125415802,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3294117748737335,0.7363420724868774,0.34117648005485535,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.7363420724868774},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7363420724868774},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7517814636230469},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9937748908996582,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.30588236451148987,0.7363420724868774,0.3193277418613434,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.7363420724868774},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7363420724868774},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9938578605651855,"dir":"rtl","str":"عبور","boundary":[0.2705882489681244,0.7363420724868774,0.29579833149909973,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7363420724868774},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7363420724868774},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7517814636230469},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9895948171615601,"dir":"rtl","str":"امواج","boundary":[0.23193277418613434,0.7363420724868774,0.26050421595573425,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9866245985031128,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.7411764860153198,0.7589073777198792,0.7680672407150269,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7589073777198792},{"x":0.729411780834198,"y":0.7589073777198792},{"x":0.729411780834198,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9944275617599487,"dir":"rtl","str":"پرداخته","boundary":[0.6823529601097107,0.7589073777198792,0.729411780834198,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9931069016456604,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6470588445663452,0.7589073777198792,0.6705882549285889,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.993574321269989,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6117647290229797,0.7589073777198792,0.6369748115539551,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7589073777198792},{"x":0.610084056854248,"y":0.7589073777198792},{"x":0.610084056854248,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9845454096794128,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6067227125167847,0.7589073777198792,0.610084056854248,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9923244714736938,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5815126299858093,0.7589073777198792,0.5949580073356628,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9912139773368835,"dir":"rtl","str":"قسمت","boundary":[0.5327731370925903,0.7589073777198792,0.5714285969734192,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7719715237617493},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9831534624099731,"dir":"rtl","str":"دیگری","boundary":[0.48067227005958557,0.7589073777198792,0.5210084319114685,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7589073777198792},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7589073777198792},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7719715237617493},{"x":0.462184876203537,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9903724193572998,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.462184876203537,0.7589073777198792,0.47058823704719543,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7589073777198792},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7589073777198792},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7719715237617493},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9930679798126221,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.42016807198524475,0.7589073777198792,0.45210084319114685,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9849337935447693,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3966386616230011,0.7589073777198792,0.4100840389728546,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7589073777198792},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7589073777198792},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7719715237617493},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9872475862503052,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.35966387391090393,0.7589073777198792,0.38655462861061096,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.7589073777198792},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7589073777198792},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7719715237617493},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9880126118659973,"dir":"rtl","str":"مثالهایی","boundary":[0.2991596758365631,0.7589073777198792,0.3495798408985138,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.7589073777198792},{"x":0.289075642824173,"y":0.7589073777198792},{"x":0.289075642824173,"y":0.7719715237617493},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9889571666717529,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.27899160981178284,0.7589073777198792,0.289075642824173,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7589073777198792},{"x":0.267226904630661,"y":0.7589073777198792},{"x":0.267226904630661,"y":0.7719715237617493},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9853761792182922,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.23193277418613434,0.7589073777198792,0.267226904630661,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9821445345878601,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.7126050591468811,0.7814726829528809,0.7680672407150269,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9867616891860962,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.6655462384223938,0.7814726829528809,0.7008403539657593,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9902819395065308,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6403361558914185,0.7814726829528809,0.6521008610725403,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9911558628082275,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5915966629981995,0.7814726829528809,0.6285714507102966,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9774386286735535,"dir":"rtl","str":"لرزهای","boundary":[0.5411764979362488,0.7814726829528809,0.5798319578170776,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7814726829528809},{"x":0.529411792755127,"y":0.7814726829528809},{"x":0.529411792755127,"y":0.7933491468429565},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9842488169670105,"dir":"rtl","str":"فضاهای","boundary":[0.48235294222831726,0.7814726829528809,0.529411792755127,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7814726829528809},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7814726829528809},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7933491468429565},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9877920150756836,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.4151260554790497,0.7814726829528809,0.47058823704719543,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7814726829528809},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7814726829528809},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7933491468429565},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9890197515487671,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.37478992342948914,0.7814726829528809,0.40504202246665955,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7933491468429565},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9823001623153687,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.33781513571739197,0.7814726829528809,0.3630252182483673,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.786223292350769},{"x":0.32605043053627014,"y":0.786223292350769},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7933491468429565},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.8720415234565735,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3210084140300751,0.786223292350769,0.32605043053627014,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.7790973782539368},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7790973782539368},{"x":0.30924370884895325,"y":0.794536828994751},{"x":0.2806722819805145,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9902151226997375,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.2806722819805145,0.7790973782539368,0.30924370884895325,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7933491468429565},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9876939654350281,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.2504201829433441,0.7790973782539368,0.2689075767993927,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7790973782539368},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7933491468429565},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9730091094970703,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.23193277418613434,0.7790973782539368,0.2386554628610611,0.7933491468429565]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7680672407150269,"y":0.794536828994751},{"x":0.23193277418613434,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9858391880989075,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6450190238952637,0.7730672407150269,0.801536828994751],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/38351057ad865937/pages/ckrKLQcVuHQfThLR-sec.webp","jpeg":"/storage/books/38351057ad865937/pages/VTylLsawDPekSZAl.jpg","blurred":"/storage/books/38351057ad865937/pages/HqInExqUtTcLNUwD.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00038139962048089804,0.0002314729735856951,0.9987007273265294,0.9990494665714454]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7680672407150269,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9827467203140259,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.7126050591468811,0.20308788120746613,0.7680672407150269,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7058823704719543,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9926005005836487,"dir":"rtl","str":"تحلیلی","boundary":[0.6638655662536621,0.20308788120746613,0.7058823704719543,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6554622054100037,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9961819648742676,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.6168067455291748,0.20308788120746613,0.6554622054100037,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.20308788120746613},{"x":0.610084056854248,"y":0.20308788120746613},{"x":0.610084056854248,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9930229783058167,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.5697479248046875,0.20308788120746613,0.610084056854248,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.20308788120746613},{"x":0.561344563961029,"y":0.20308788120746613},{"x":0.561344563961029,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9956885576248169,"dir":"rtl","str":"گردیده","boundary":[0.5193277597427368,0.20308788120746613,0.561344563961029,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5126050710678101,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2149643748998642},{"x":0.489075630903244,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9957430958747864,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.489075630903244,0.20308788120746613,0.5126050710678101,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.20308788120746613},{"x":0.48571428656578064,"y":0.20308788120746613},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2149643748998642},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9901494979858398,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.20308788120746613,0.48571428656578064,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4756302535533905,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2149643748998642},{"x":0.462184876203537,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9932973980903625,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.462184876203537,0.20308788120746613,0.4756302535533905,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.20308788120746613},{"x":0.45546218752861023,"y":0.20308788120746613},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2149643748998642},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9947956204414368,"dir":"rtl","str":"قسمت","boundary":[0.41680672764778137,0.20308788120746613,0.45546218752861023,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4084033668041229,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2149643748998642},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9904442429542542,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.3764705955982208,0.20308788120746613,0.4084033668041229,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.20308788120746613},{"x":0.3680672347545624,"y":0.20308788120746613},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2149643748998642},{"x":0.33781513571739197,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9956076145172119,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.33781513571739197,0.20308788120746613,0.3680672347545624,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.20308788120746613},{"x":0.3310924470424652,"y":0.20308788120746613},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2149643748998642},{"x":0.3142857253551483,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9912976622581482,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.3142857253551483,0.20308788120746613,0.3310924470424652,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.20308788120746613},{"x":0.30756303668022156,"y":0.20308788120746613},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2149643748998642},{"x":0.27899160981178284,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9905107021331787,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.27899160981178284,0.20308788120746613,0.30756303668022156,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.20308788120746613},{"x":0.2705882489681244,"y":0.20308788120746613},{"x":0.2705882489681244,"y":0.2149643748998642},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9968971610069275,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.26050421595573425,0.20308788120746613,0.2705882489681244,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.20308788120746613},{"x":0.2537815272808075,"y":0.20308788120746613},{"x":0.2537815272808075,"y":0.2149643748998642},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.8719522953033447,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.23193277418613434,0.20308788120746613,0.2537815272808075,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7663865685462952,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7663865685462952,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7109243869781494,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9944859743118286,"dir":"rtl","str":"ملاحظات","boundary":[0.7109243869781494,0.22446556389331818,0.7663865685462952,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.22446556389331818},{"x":0.702521026134491,"y":0.22446556389331818},{"x":0.702521026134491,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6789916157722473,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9914854764938354,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.6789916157722473,0.22446556389331818,0.702521026134491,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6705882549285889,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6705882549285889,"y":0.23634204268455505},{"x":0.658823549747467,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9925576448440552,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.658823549747467,0.22446556389331818,0.6705882549285889,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6504201889038086,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6504201889038086,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6252101063728333,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9983760714530945,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6252101063728333,0.22446556389331818,0.6504201889038086,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6168067455291748,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5949580073356628,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9900837540626526,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5949580073356628,0.22446556389331818,0.6168067455291748,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5932773351669312,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5932773351669312,"y":0.23634204268455505},{"x":0.578151285648346,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9637155532836914,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.578151285648346,0.22446556389331818,0.5932773351669312,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5697479248046875,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5697479248046875,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5445378422737122,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9927287101745605,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5445378422737122,0.22446556389331818,0.5697479248046875,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5428571701049805,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5428571701049805,"y":0.23634204268455505},{"x":0.5193277597427368,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9846755862236023,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5193277597427368,0.22446556389331818,0.5428571701049805,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5109243988990784,"y":0.23634204268455505},{"x":0.4605042040348053,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9934000968933105,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.4605042040348053,0.22446556389331818,0.5109243988990784,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4571428596973419,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4571428596973419,"y":0.23634204268455505},{"x":0.45042017102241516,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9702942371368408,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45042017102241516,0.22446556389331818,0.4571428596973419,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4420168101787567,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4420168101787567,"y":0.23634204268455505},{"x":0.3932773172855377,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9933045506477356,"dir":"rtl","str":"مثالهایی","boundary":[0.3932773172855377,0.22446556389331818,0.4420168101787567,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3848739564418793,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3848739564418793,"y":0.23634204268455505},{"x":0.3495798408985138,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9894636869430542,"dir":"rtl","str":"دستی","boundary":[0.3495798408985138,0.22446556389331818,0.3848739564418793,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.22446556389331818},{"x":0.34117648005485535,"y":0.22446556389331818},{"x":0.34117648005485535,"y":0.23634204268455505},{"x":0.31092438101768494,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.995567262172699,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.31092438101768494,0.22446556389331818,0.34117648005485535,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3025210201740265,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3025210201740265,"y":0.23634204268455505},{"x":0.27394959330558777,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9947576522827148,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.27394959330558777,0.22446556389331818,0.3025210201740265,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2655462324619293,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2655462324619293,"y":0.23634204268455505},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9924657344818115,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.23193277418613434,0.22446556389331818,0.2655462324619293,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.244655579328537},{"x":0.7680672407150269,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7109243869781494,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9917030930519104,"dir":"rtl","str":"محاسبات","boundary":[0.7109243869781494,0.244655579328537,0.7680672407150269,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.244655579328537},{"x":0.7042016983032227,"y":0.244655579328537},{"x":0.7042016983032227,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6991596817970276,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9892666339874268,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6991596817970276,0.244655579328537,0.7042016983032227,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.244655579328537},{"x":0.6924369931221008,"y":0.244655579328537},{"x":0.6924369931221008,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6369748115539551,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9921283721923828,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6369748115539551,0.244655579328537,0.6924369931221008,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.244655579328537},{"x":0.6302521228790283,"y":0.244655579328537},{"x":0.6302521228790283,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5882353186607361,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.990792989730835,"dir":"rtl","str":"تحلیلی","boundary":[0.5882353186607361,0.244655579328537,0.6302521228790283,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.244655579328537},{"x":0.5798319578170776,"y":0.244655579328537},{"x":0.5798319578170776,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5512605309486389,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9931103587150574,"dir":"rtl","str":"آورده","boundary":[0.5512605309486389,0.244655579328537,0.5798319578170776,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.244655579328537},{"x":0.5445378422737122,"y":0.244655579328537},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9968039393424988,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5193277597427368,0.244655579328537,0.5445378422737122,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.244655579328537},{"x":0.5126050710678101,"y":0.244655579328537},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2577197253704071},{"x":0.489075630903244,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9968856573104858,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.489075630903244,0.244655579328537,0.5126050710678101,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.244655579328537},{"x":0.48571428656578064,"y":0.244655579328537},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2577197253704071},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9810917377471924,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.244655579328537,0.48571428656578064,0.2577197253704071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7680672407150269,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2600950002670288},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9881868362426758,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.19490024375915527,0.7730672407150269,0.2670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7445378303527832,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9846048355102539,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.7210084199905396,0.26603326201438904,0.7445378303527832,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7126050591468811,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9962812662124634,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6857143044471741,0.26603326201438904,0.7126050591468811,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6773109436035156,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9870136976242065,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.6453781723976135,0.26603326201438904,0.6773109436035156,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6352941393852234,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2802850306034088},{"x":0.605042040348053,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.993793785572052,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.605042040348053,0.26603326201438904,0.6352941393852234,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5949580073356628,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9960469603538513,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.5647059082984924,0.26603326201438904,0.5949580073356628,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.26603326201438904},{"x":0.561344563961029,"y":0.26603326201438904},{"x":0.561344563961029,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9904811978340149,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5596638917922974,0.26603326201438904,0.561344563961029,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5512605309486389,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9922573566436768,"dir":"rtl","str":"نخستین","boundary":[0.5008403658866882,0.26603326201438904,0.5512605309486389,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4924369752407074,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9843834638595581,"dir":"rtl","str":"گامها","boundary":[0.4605042040348053,0.26603326201438904,0.4924369752407074,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.26603326201438904},{"x":0.45210084319114685,"y":0.26603326201438904},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2802850306034088},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9847999811172485,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.43865546584129333,0.26603326201438904,0.45210084319114685,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4302521049976349,"y":0.26603326201438904},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2802850306034088},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9874218702316284,"dir":"rtl","str":"راهی","boundary":[0.40168067812919617,0.26603326201438904,0.4302521049976349,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.26603326201438904},{"x":0.3932773172855377,"y":0.26603326201438904},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2802850306034088},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9910380244255066,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.3680672347545624,0.26603326201438904,0.3932773172855377,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.26603326201438904},{"x":0.35798320174217224,"y":0.26603326201438904},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2802850306034088},{"x":0.3445378243923187,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9885098934173584,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3445378243923187,0.26603326201438904,0.35798320174217224,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.26603326201438904},{"x":0.3344537913799286,"y":0.26603326201438904},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2802850306034088},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9946995377540588,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.30588236451148987,0.26603326201438904,0.3344537913799286,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2991596758365631,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2991596758365631,"y":0.2802850306034088},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9839411973953247,"dir":"rtl","str":"فعالیتهای","boundary":[0.23193277418613434,0.26603326201438904,0.2991596758365631,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7663865685462952,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9735695123672485,"dir":"rtl","str":"جدیتر","boundary":[0.7243697643280029,0.28859856724739075,0.7663865685462952,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7142857313156128,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3004750609397888},{"x":0.702521026134491,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9878531694412231,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.702521026134491,0.28859856724739075,0.7142857313156128,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6924369931221008,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9898775219917297,"dir":"rtl","str":"راستای","boundary":[0.6504201889038086,0.28859856724739075,0.6924369931221008,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6403361558914185,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9908690452575684,"dir":"rtl","str":"ارتقای","boundary":[0.6033613681793213,0.28859856724739075,0.6403361558914185,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5949580073356628,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3004750609397888},{"x":0.561344563961029,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9811080694198608,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.561344563961029,0.28859856724739075,0.5949580073356628,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5512605309486389,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9890234470367432,"dir":"rtl","str":"فضاهای","boundary":[0.5058823823928833,0.28859856724739075,0.5512605309486389,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4957983195781708,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3004750609397888},{"x":0.440336138010025,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9914384484291077,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.440336138010025,0.28859856724739075,0.4957983195781708,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4302521049976349,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3004750609397888},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9931451082229614,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.41848739981651306,0.28859856724739075,0.4302521049976349,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4100840389728546,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3004750609397888},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9969838261604309,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.38655462861061096,0.28859856724739075,0.4100840389728546,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3764705955982208,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3004750609397888},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9929141998291016,"dir":"rtl","str":"حوادث","boundary":[0.3361344635486603,0.28859856724739075,0.3764705955982208,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.28859856724739075},{"x":0.32773110270500183,"y":0.28859856724739075},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9881504774093628,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.2857142984867096,0.28859856724739075,0.32773110270500183,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.28859856724739075},{"x":0.27731093764305115,"y":0.28859856724739075},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9940616488456726,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2689075767993927,0.28859856724739075,0.27731093764305115,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.28859856724739075},{"x":0.26050421595573425,"y":0.28859856724739075},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9928701519966125,"dir":"rtl","str":"قبیل","boundary":[0.23193277418613434,0.28859856724739075,0.26050421595573425,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7663865685462952,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7361344695091248,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9870926737785339,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7361344695091248,0.30878859758377075,0.7663865685462952,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7344537973403931,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9855767488479614,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.7126050591468811,0.30878859758377075,0.7344537973403931,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9939178228378296,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6991596817970276,0.3099762499332428,0.7058823704719543,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9932851791381836,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6789916157722473,0.31116390228271484,0.6924369931221008,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6705882549285889,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9498120546340942,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.6554622054100037,0.31116390228271484,0.6705882549285889,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9914178848266602,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.6151260733604431,0.30878859758377075,0.6487395167350769,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5848739743232727,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900616407394409,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.583193302154541,0.31116390228271484,0.6084033846855164,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5815126299858093,"y":0.31116390228271484},{"x":0.583193302154541,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5798319578170776,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9575732350349426,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.31116390228271484,0.583193302154541,0.32185274362564087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3254156708717346},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9885389804840088,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.25903326201438903,0.7730672407150269,0.3324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7411764860153198,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7411764860153198,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7277311086654663,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9872621893882751,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7277311086654663,0.33135393261909485,0.7411764860153198,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7176470756530762,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7176470756530762,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6890756487846375,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9908870458602905,"dir":"rtl","str":"اینجا","boundary":[0.6890756487846375,0.33135393261909485,0.7176470756530762,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6773109436035156,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6773109436035156,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6689075827598572,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9917012453079224,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6689075827598572,0.33135393261909485,0.6773109436035156,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6571428775787354,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6571428775787354,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6134454011917114,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.982658863067627,"dir":"rtl","str":"زحمات","boundary":[0.6134454011917114,0.33135393261909485,0.6571428775787354,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6016806960105896,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6016806960105896,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5663865804672241,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9792056083679199,"dir":"rtl","str":"سرکار","boundary":[0.5663865804672241,0.33135393261909485,0.6016806960105896,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5546218752861023,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5546218752861023,"y":0.34323039650917053},{"x":0.529411792755127,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9891016483306885,"dir":"rtl","str":"خانم","boundary":[0.529411792755127,0.33135393261909485,0.5546218752861023,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5159664154052734,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5159664154052734,"y":0.34323039650917053},{"x":0.46890756487846375,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9898011684417725,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.46890756487846375,0.33135393261909485,0.5159664154052734,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4571428596973419,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4571428596973419,"y":0.34323039650917053},{"x":0.43529412150382996,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9771983027458191,"dir":"rtl","str":"پگاه","boundary":[0.43529412150382996,0.33135393261909485,0.4571428596973419,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.33135393261909485},{"x":0.42352941632270813,"y":0.33135393261909485},{"x":0.42352941632270813,"y":0.34323039650917053},{"x":0.3663865625858307,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9859631657600403,"dir":"rtl","str":"اسماعیلی","boundary":[0.3663865625858307,0.33135393261909485,0.42352941632270813,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.33135393261909485},{"x":0.35462185740470886,"y":0.33135393261909485},{"x":0.35462185740470886,"y":0.34323039650917053},{"x":0.3462184965610504,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9813739061355591,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3462184965610504,0.33135393261909485,0.35462185740470886,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3327731192111969,"y":0.33135393261909485},{"x":0.3327731192111969,"y":0.34323039650917053},{"x":0.3025210201740265,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9915080666542053,"dir":"rtl","str":"خاطر","boundary":[0.3025210201740265,0.33135393261909485,0.3327731192111969,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.33135393261909485},{"x":0.29075631499290466,"y":0.33135393261909485},{"x":0.29075631499290466,"y":0.34323039650917053},{"x":0.23193277418613434,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9808119535446167,"dir":"rtl","str":"کمکهای","boundary":[0.23193277418613434,0.33135393261909485,0.29075631499290466,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7680672407150269,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9916060566902161,"dir":"rtl","str":"ارزشمند","boundary":[0.7210084199905396,0.35154393315315247,0.7680672407150269,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7109243869781494,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9832073450088501,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.35154393315315247,0.7109243869781494,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6991596817970276,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9955819845199585,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6739495992660522,0.35154393315315247,0.6991596817970276,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6672269105911255,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9955087304115295,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.6352941393852234,0.35154393315315247,0.6672269105911255,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6268907785415649,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9944251775741577,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6151260733604431,0.35154393315315247,0.6268907785415649,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6084033846855164,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9944984912872314,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5983193516731262,0.35154393315315247,0.6084033846855164,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5915966629981995,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.993012011051178,"dir":"rtl","str":"تحریر","boundary":[0.5579832196235657,0.35154393315315247,0.5915966629981995,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5512605309486389,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.993280291557312,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5378151535987854,0.35154393315315247,0.5512605309486389,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5310924649238586,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9947395324707031,"dir":"rtl","str":"آمدن","boundary":[0.5008403658866882,0.35154393315315247,0.5310924649238586,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4941176474094391,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9936183094978333,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4756302535533905,0.35154393315315247,0.4941176474094391,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.35154393315315247},{"x":0.46890756487846375,"y":0.35154393315315247},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3669833838939667},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9955347776412964,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.43697479367256165,0.35154393315315247,0.46890756487846375,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4302521049976349,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3669833838939667},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9903448224067688,"dir":"rtl","str":"صمیمانه","boundary":[0.3798319399356842,0.35154393315315247,0.4302521049976349,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.35154393315315247},{"x":0.37142857909202576,"y":0.35154393315315247},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3669833838939667},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9917528033256531,"dir":"rtl","str":"سپاسگذاریم","boundary":[0.3008403480052948,0.35154393315315247,0.37142857909202576,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.35154393315315247},{"x":0.2991596758365631,"y":0.35154393315315247},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3669833838939667},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.974825918674469,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29579833149909973,0.35154393315315247,0.2991596758365631,0.3669833838939667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7680672407150269,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3669833838939667},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9891537427902222,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.32435393261909484,0.7730672407150269,0.3739833838939667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7933491468429565},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9818776249885559,"str":"هشت","boundary":[0.48571428656578064,0.7874109148979187,0.5142857432365417,0.7933491468429565]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7933491468429565},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9818776249885559,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.7804109148979187,0.5192857432365418,0.8003491468429565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.4180522561073303},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4180522561073303},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4323040246963501},{"x":0.3025210201740265,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9865562319755554,"dir":"rtl","str":"مرتضی","boundary":[0.3025210201740265,0.4180522561073303,0.3462184965610504,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4168646037578583},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4180522561073303},{"x":0.29579833149909973,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23529411852359772,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9826387166976929,"dir":"rtl","str":"اسماعیلی","boundary":[0.2369747906923294,0.4168646037578583,0.29579833149909973,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.4382422864437103},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4382422864437103},{"x":0.32436975836753845,"y":0.450118750333786},{"x":0.3025210201740265,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9844898581504822,"dir":"rtl","str":"فائز","boundary":[0.3025210201740265,0.4382422864437103,0.32436975836753845,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.4382422864437103},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4382422864437103},{"x":0.2974790036678314,"y":0.450118750333786},{"x":0.2554621994495392,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9770805239677429,"dir":"rtl","str":"بشیری","boundary":[0.2554621994495392,0.4382422864437103,0.2974790036678314,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4382422864437103},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4382422864437103},{"x":0.2521008551120758,"y":0.450118750333786},{"x":0.23529411852359772,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9702871441841125,"dir":"rtl","str":"راد","boundary":[0.23529411852359772,0.4382422864437103,0.2521008551120758,0.450118750333786]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4168646037578583},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4168646037578583},{"x":0.3462184965610504,"y":0.45130640268325806},{"x":0.23529411852359772,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9811245799064636,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.40986460375785827,0.3512184965610504,0.45830640268325806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.46912112832069397},{"x":0.3210084140300751,"y":0.470308780670166},{"x":0.3210084140300751,"y":0.48337292671203613},{"x":0.27899160981178284,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9902521371841431,"dir":"rtl","str":"تابستان","boundary":[0.2806722819805145,0.46912112832069397,0.3210084140300751,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.4679335057735443},{"x":0.267226904630661,"y":0.46912112832069397},{"x":0.267226904630661,"y":0.4821852743625641},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8942991495132446,"dir":"rtl","str":"۹۳","boundary":[0.24873949587345123,0.4679335057735443,0.267226904630661,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.4679335057735443},{"x":0.3210084140300751,"y":0.46912112832069397},{"x":0.3210084140300751,"y":0.48337292671203613},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9689292907714844,"dir":"ltr","boundary":[0.24373949587345123,0.4609335057735443,0.3260084140300751,0.49037292671203614],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/38351057ad865937/pages/enQSJppqndPoZbOI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/38351057ad865937/pages/FmETurufjCdIoTTs.jpg","blurred":"/storage/books/38351057ad865937/pages/BmWZwJehImBwESau.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00038139962048089804,0.0004966486228050359,0.9987007273265294,0.9990494665714454]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7680672407150269,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6974790096282959,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.8439913988113403,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.6974790096282959,0.42161521315574646,0.7680672407150269,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6857143044471741,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6873949766159058,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9925708770751953,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6067227125167847,0.42399048805236816,0.6873949766159058,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5966386795043945,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5210084319114685,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9850159883499146,"dir":"rtl","str":"لرزهای","boundary":[0.5210084319114685,0.4251781404018402,0.5983193516731262,0.4477434754371643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7680672407150269,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5210084319114685,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9433066844940186,"dir":"ltr","boundary":[0.5160084319114685,0.4181781404018402,0.7730672407150269,0.4511805183887482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7663865685462952,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9786590337753296,"dir":"rtl","str":"چکیده","boundary":[0.7176470756530762,0.48099762201309204,0.7663865685462952,0.4952494204044342]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7663865685462952,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9786590337753296,"dir":"ltr","boundary":[0.7126470756530762,0.47399762201309203,0.7713865685462952,0.5022494204044342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9906604886054993,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7546218633651733,0.5059382319450378,0.7680672407150269,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5178147554397583},{"x":0.729411780834198,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9924264550209045,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.729411780834198,0.5059382319450378,0.7478991746902466,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.996699869632721,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6957983374595642,0.5059382319450378,0.7226890921592712,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9954578876495361,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6773109436035156,0.5059382319450378,0.6873949766159058,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9975705146789551,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.6268907785415649,0.5059382319450378,0.6705882549285889,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9981646537780762,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.5932773351669312,0.5059382319450378,0.6201680898666382,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9926490783691406,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5630252361297607,0.5059382319450378,0.5865546464920044,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5059382319450378},{"x":0.561344563961029,"y":0.5059382319450378},{"x":0.561344563961029,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9717124700546265,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5478991866111755,0.5059382319450378,0.561344563961029,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9930003881454468,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5142857432365417,0.5059382319450378,0.5394958257675171,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5178147554397583},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9857895970344543,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.48739495873451233,0.5059382319450378,0.5126050710678101,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5059382319450378},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5059382319450378},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9920154213905334,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.4252100884914398,0.5059382319450378,0.48067227005958557,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5059382319450378},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5059382319450378},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9774700403213501,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4084033668041229,0.5059382319450378,0.41848739981651306,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5059382319450378},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5059382319450378},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9813267588615417,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.3831932842731476,0.5059382319450378,0.40672269463539124,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5059382319450378},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5059382319450378},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5178147554397583},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9087366461753845,"dir":"rtl","str":"تونل","boundary":[0.34285715222358704,0.5059382319450378,0.37478992342948914,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.5059382319450378},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5059382319450378},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5178147554397583},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.6784723997116089,"dir":"rtl","str":"هـای","boundary":[0.31092438101768494,0.5059382319450378,0.34117648005485535,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5178147554397583},{"x":0.267226904630661,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.6770509481430054,"dir":"rtl","str":"حـمـل","boundary":[0.267226904630661,0.5059382319450378,0.3042016923427582,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5059382319450378},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5178147554397583},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.7740113139152527,"dir":"rtl","str":"ونقـل","boundary":[0.23193277418613434,0.5059382319450378,0.2655462324619293,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5391923785209656},{"x":0.75126051902771,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9931745529174805,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.75126051902771,0.5273159146308899,0.7680672407150269,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5391923785209656},{"x":0.707563042640686,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9934399127960205,"dir":"rtl","str":"پردازیم","boundary":[0.707563042640686,0.5273159146308899,0.7478991746902466,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5391923785209656},{"x":0.702521026134491,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9709624648094177,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.702521026134491,0.5273159146308899,0.7058823704719543,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9935169219970703,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6823529601097107,0.5273159146308899,0.6941176652908325,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9932933449745178,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6571428775787354,0.5273159146308899,0.6756302714347839,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9817101955413818,"dir":"rtl","str":"راستا","boundary":[0.6201680898666382,0.5273159146308899,0.6487395167350769,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8528208136558533,"dir":"rtl","str":"مـروری","boundary":[0.5680672526359558,0.5273159146308899,0.6134454011917114,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5273159146308899},{"x":0.561344563961029,"y":0.5273159146308899},{"x":0.561344563961029,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9826476573944092,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.5243697762489319,0.5273159146308899,0.561344563961029,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.989449679851532,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5025210380554199,0.5273159146308899,0.5176470875740051,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9546658992767334,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.4453781545162201,0.5273159146308899,0.4941176474094391,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5273159146308899},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5273159146308899},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9813744425773621,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.4100840389728546,0.5273159146308899,0.43697479367256165,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.5273159146308899},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5273159146308899},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5391923785209656},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9659621715545654,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.3932773172855377,0.5273159146308899,0.40672269463539124,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5391923785209656},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9743292331695557,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.3529411852359772,0.5273159146308899,0.3848739564418793,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5391923785209656},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9564302563667297,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3210084140300751,0.5273159146308899,0.3512605130672455,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5391923785209656},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9827044606208801,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.2521008551120758,0.5273159146308899,0.3126050531864166,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5273159146308899},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5273159146308899},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5391923785209656},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9797196984291077,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23193277418613434,0.5273159146308899,0.24369747936725616,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9894105195999146,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7378151416778564,0.5486935973167419,0.7680672407150269,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9805025458335876,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.7142857313156128,0.5486935973167419,0.7344537973403931,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9839119911193848,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6873949766159058,0.5486935973167419,0.7109243869781494,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5486935973167419},{"x":0.680672287940979,"y":0.5486935973167419},{"x":0.680672287940979,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9946663975715637,"dir":"rtl","str":"گذشته","boundary":[0.6386554837226868,0.5486935973167419,0.680672287940979,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5486935973167419},{"x":0.63193279504776,"y":0.5486935973167419},{"x":0.63193279504776,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9937443733215332,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.6033613681793213,0.5486935973167419,0.63193279504776,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9952915906906128,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5731092691421509,0.5486935973167419,0.5966386795043945,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9810214042663574,"dir":"rtl","str":"ایم","boundary":[0.5546218752861023,0.5486935973167419,0.5697479248046875,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9969997406005859,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5428571701049805,0.5486935973167419,0.5462185144424438,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5486935973167419},{"x":0.534453809261322,"y":0.5486935973167419},{"x":0.534453809261322,"y":0.5605700612068176},{"x":0.507563054561615,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9953839182853699,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.507563054561615,0.5486935973167419,0.534453809261322,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5486935973167419},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5486935973167419},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9835551381111145,"dir":"rtl","str":"بررسیها","boundary":[0.4470588266849518,0.5486935973167419,0.49915966391563416,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5486935973167419},{"x":0.440336138010025,"y":0.5486935973167419},{"x":0.440336138010025,"y":0.5605700612068176},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.988169252872467,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43529412150382996,0.5486935973167419,0.440336138010025,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5605700612068176},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9946402311325073,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.3764705955982208,0.5486935973167419,0.4285714328289032,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5605700612068176},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9954544901847839,"dir":"rtl","str":"دانشمندان","boundary":[0.3042016923427582,0.5486935973167419,0.3680672347545624,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.5486935973167419},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5486935973167419},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5605700612068176},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9948339462280273,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.29075631499290466,0.5486935973167419,0.2974790036678314,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5486935973167419},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5486935973167419},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5605700612068176},{"x":0.267226904630661,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9877046942710876,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.267226904630661,0.5486935973167419,0.2823529541492462,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5486935973167419},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5486935973167419},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5605700612068176},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.8504058718681335,"dir":"rtl","str":"ارائـه","boundary":[0.23193277418613434,0.5486935973167419,0.26050421595573425,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9836559891700745,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.7428571581840515,0.5665082931518555,0.7630252242088318,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9472531080245972,"dir":"rtl","str":"ایم","boundary":[0.7142857313156128,0.5665082931518555,0.7361344695091248,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.886593222618103,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.5665082931518555,0.7142857313156128,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.8359513282775879,"dir":"rtl","str":"تـلاش","boundary":[0.6773109436035156,0.5665082931518555,0.7042016983032227,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.7662901282310486,"dir":"rtl","str":"هـای","boundary":[0.6403361558914185,0.5665082931518555,0.6638655662536621,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9779241681098938,"dir":"rtl","str":"وانگ","boundary":[0.6000000238418579,0.5665082931518555,0.6285714507102966,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5665082931518555},{"x":0.583193302154541,"y":0.5665082931518555},{"x":0.583193302154541,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9921824932098389,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5731092691421509,0.5665082931518555,0.583193302154541,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.975684404373169,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.5394958257675171,0.5665082931518555,0.5647059082984924,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5843230485916138},{"x":0.489075630903244,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9657518863677979,"dir":"rtl","str":"۱۹۹۳","boundary":[0.489075630903244,0.5665082931518555,0.5277311205863953,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5843230485916138},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9818747043609619,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.45378151535987854,0.5665082931518555,0.4789915978908539,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5843230485916138},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9951621294021606,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.43361344933509827,0.5665082931518555,0.4420168101787567,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5843230485916138},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9564609527587891,"dir":"rtl","str":"اولین","boundary":[0.39159664511680603,0.5665082931518555,0.4268907606601715,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5843230485916138},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9430134296417236,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.3613445460796356,0.5665082931518555,0.3815126121044159,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5843230485916138},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.6701278686523438,"dir":"rtl","str":"هـا","boundary":[0.33781513571739197,0.5665082931518555,0.3529411852359772,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5843230485916138},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9671059846878052,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3193277418613434,0.5665082931518555,0.3294117748737335,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5665082931518555},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5665082931518555},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5843230485916138},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.8436017632484436,"dir":"rtl","str":"مـدون","boundary":[0.27731093764305115,0.5665082931518555,0.31092438101768494,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5665082931518555},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5843230485916138},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.8263101577758789,"dir":"rtl","str":"سـازی","boundary":[0.2386554628610611,0.5665082931518555,0.2705882489681244,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.589073657989502},{"x":0.7680672407150269,"y":0.589073657989502},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9912216067314148,"dir":"rtl","str":"گزارشهای","boundary":[0.7008403539657593,0.589073657989502,0.7680672407150269,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.589073657989502},{"x":0.6941176652908325,"y":0.589073657989502},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9979085326194763,"dir":"rtl","str":"گذشته","boundary":[0.6521008610725403,0.589073657989502,0.6941176652908325,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.589073657989502},{"x":0.6453781723976135,"y":0.589073657989502},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6045130491256714},{"x":0.63193279504776,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9931976199150085,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.63193279504776,0.589073657989502,0.6453781723976135,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.589073657989502},{"x":0.6268907785415649,"y":0.589073657989502},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6045130491256714},{"x":0.578151285648346,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9956589341163635,"dir":"rtl","str":"خصوص","boundary":[0.578151285648346,0.589073657989502,0.6268907785415649,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.589073657989502},{"x":0.5714285969734192,"y":0.589073657989502},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6045130491256714},{"x":0.534453809261322,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9904235005378723,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.534453809261322,0.589073657989502,0.5714285969734192,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.589073657989502},{"x":0.5260504484176636,"y":0.589073657989502},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9945859909057617,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5058823823928833,0.589073657989502,0.5260504484176636,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.589073657989502},{"x":0.5058823823928833,"y":0.589073657989502},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9591618776321411,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4941176474094391,0.589073657989502,0.5058823823928833,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.589073657989502},{"x":0.48235294222831726,"y":0.589073657989502},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6045130491256714},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9698400497436523,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.44873949885368347,0.589073657989502,0.48235294222831726,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.589073657989502},{"x":0.4470588266849518,"y":0.589073657989502},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6045130491256714},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9825050830841064,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.41680672764778137,0.589073657989502,0.4470588266849518,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.589073657989502},{"x":0.4100840389728546,"y":0.589073657989502},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9730687141418457,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.3478991687297821,0.589073657989502,0.4100840389728546,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.589073657989502},{"x":0.34117648005485535,"y":0.589073657989502},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6045130491256714},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9882999062538147,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.30756303668022156,0.589073657989502,0.34117648005485535,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.589073657989502},{"x":0.3008403480052948,"y":0.589073657989502},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6045130491256714},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9785296320915222,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2806722819805145,0.589073657989502,0.3008403480052948,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.589073657989502},{"x":0.27394959330558777,"y":0.589073657989502},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6045130491256714},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9767284989356995,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.23193277418613434,0.589073657989502,0.27394959330558777,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9925875067710876,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.7277311086654663,0.6092636585235596,0.7663865685462952,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9769430756568909,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.7008403539657593,0.6104512810707092,0.7226890921592712,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9918064475059509,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6705882549285889,0.6104512810707092,0.6941176652908325,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9929925799369812,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6521008610725403,0.6104512810707092,0.6655462384223938,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9903466701507568,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6268907785415649,0.6104512810707092,0.6453781723976135,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9937955737113953,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5915966629981995,0.6104512810707092,0.6201680898666382,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6247031092643738},{"x":0.578151285648346,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9959389567375183,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.578151285648346,0.6104512810707092,0.5865546464920044,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6258907318115234},{"x":0.529411792755127,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9947366714477539,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.529411792755127,0.6104512810707092,0.5714285969734192,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6258907318115234},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9924307465553284,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.48067227005958557,0.6104512810707092,0.5226891040802002,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9741249680519104,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.6116389632225037,0.4789915978908539,0.6258907318115234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6258907318115234},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9558271169662476,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.49893823194503784,0.7730672407150269,0.6328907318115234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7933491468429565},{"x":0.702521026134491,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.5988242626190186,"str":"9004","boundary":[0.702521026134491,0.7909738421440125,0.7176470756530762,0.7933491468429565]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9324061870574951,"str":"11","boundary":[0.7243697643280029,0.7909738421440125,0.7310924530029297,0.7933491468429565]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.7652066946029663,"str":"14","boundary":[0.7378151416778564,0.7909738421440125,0.7445378303527832,0.7933491468429565]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7933491468429565},{"x":0.702521026134491,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.7238153219223022,"dir":"ltr","boundary":[0.697521026134491,0.7839738421440124,0.7495378303527832,0.8003491468429565],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/38351057ad865937/pages/JGNCDOKdIzBfbhqr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/38351057ad865937/pages/jLboNgUurMsiEAiN.jpg","blurred":"/storage/books/38351057ad865937/pages/YWNcMdVSvIxNGAyT.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000378574961373786,0.00019338923352914296,0.9986979026674223,0.9990410034905703]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7663865685462952,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7663865685462952,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7630252242088318,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.7776152491569519,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7630252242088318,0.1698337346315384,0.7663865685462952,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7478991746902466,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7478991746902466,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7260504364967346,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9864490628242493,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7260504364967346,0.1698337346315384,0.7478991746902466,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7193277478218079,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7193277478218079,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7159664034843445,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9870564341545105,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7159664034843445,0.1698337346315384,0.7193277478218079,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7109243869781494,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7109243869781494,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6890756487846375,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9912620186805725,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6890756487846375,0.1698337346315384,0.7109243869781494,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6789916157722473,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6789916157722473,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6655462384223938,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9933626651763916,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6655462384223938,0.1698337346315384,0.6789916157722473,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6638655662536621,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6638655662536621,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6571428775787354,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9799504280090332,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6571428775787354,0.1698337346315384,0.6638655662536621,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6470588445663452,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6470588445663452,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6302521228790283,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9911865592002869,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6302521228790283,0.17102137207984924,0.6470588445663452,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6268907785415649,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6268907785415649,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6151260733604431,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9854985475540161,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6151260733604431,0.17102137207984924,0.6268907785415649,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6067227125167847,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6067227125167847,"y":0.18171021342277527},{"x":0.5747899413108826,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9875760674476624,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.5747899413108826,0.17102137207984924,0.6067227125167847,0.18171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7663865685462952,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7663865685462952,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5747899413108826,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.9820736050605774,"dir":"ltr","boundary":[0.5697899413108826,0.16283373463153838,0.7713865685462952,0.18752256107330323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7647058963775635,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7647058963775635,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9216983914375305,"dir":"rtl","str":"۱-۱","boundary":[0.7361344695091248,0.19952493906021118,0.7647058963775635,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7260504364967346,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7260504364967346,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9880064725875854,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6924369931221008,0.19952493906021118,0.7260504364967346,0.21140141785144806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7647058963775635,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7647058963775635,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9631409049034119,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.19133728671073913,0.7697058963775635,0.21840141785144807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7680672407150269,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7378151416778564,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9905477166175842,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.7378151416778564,0.2197149693965912,0.7680672407150269,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2197149693965912},{"x":0.729411780834198,"y":0.2197149693965912},{"x":0.729411780834198,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7226890921592712,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9929932355880737,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7226890921592712,0.2197149693965912,0.729411780834198,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7142857313156128,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6890756487846375,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9885649681091309,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.6890756487846375,0.2197149693965912,0.7142857313156128,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2197149693965912},{"x":0.680672287940979,"y":0.2197149693965912},{"x":0.680672287940979,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6773109436035156,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9961622357368469,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6773109436035156,0.2197149693965912,0.680672287940979,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6689075827598572,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6369748115539551,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9934126734733582,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.6369748115539551,0.2197149693965912,0.6689075827598572,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2197149693965912},{"x":0.6285714507102966,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5983193516731262,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9930464029312134,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5983193516731262,0.2197149693965912,0.6285714507102966,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5899159908294678,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5579832196235657,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9972097277641296,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.5579832196235657,0.2197149693965912,0.5899159908294678,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5579832196235657,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5529412031173706,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9932287335395813,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5529412031173706,0.2197149693965912,0.5579832196235657,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5445378422737122,"y":0.23396675288677216},{"x":0.507563054561615,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.91258305311203,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.507563054561615,0.2197149693965912,0.5445378422737122,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5008403658866882,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4588235318660736,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9836613535881042,"dir":"rtl","str":"منطقی","boundary":[0.4588235318660736,0.2197149693965912,0.5008403658866882,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.2197149693965912},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2197149693965912},{"x":0.45042017102241516,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4453781545162201,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9906007051467896,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4453781545162201,0.2197149693965912,0.45042017102241516,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.2197149693965912},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2197149693965912},{"x":0.43865546584129333,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3949579894542694,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9940265417098999,"dir":"rtl","str":"مستدل","boundary":[0.3949579894542694,0.2197149693965912,0.43865546584129333,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.2197149693965912},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2197149693965912},{"x":0.38655462861061096,"y":0.23396675288677216},{"x":0.32773110270500183,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9918723106384277,"dir":"rtl","str":"متدولوژی","boundary":[0.32773110270500183,0.2197149693965912,0.38655462861061096,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.2197149693965912},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2197149693965912},{"x":0.3210084140300751,"y":0.23396675288677216},{"x":0.27899160981178284,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9927240610122681,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.27899160981178284,0.2197149693965912,0.3210084140300751,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.2197149693965912},{"x":0.2705882489681244,"y":0.2197149693965912},{"x":0.2705882489681244,"y":0.23396675288677216},{"x":0.24873949587345123,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.989716649055481,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.24873949587345123,0.2197149693965912,0.2705882489681244,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2197149693965912},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2197149693965912},{"x":0.24537815153598785,"y":0.23396675288677216},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9546629190444946,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.23193277418613434,0.2197149693965912,0.24537815153598785,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7680672407150269,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7680672407150269,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7159664034843445,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9772250652313232,"dir":"rtl","str":"تونلهای","boundary":[0.7159664034843445,0.24109263718128204,0.7680672407150269,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7042016983032227,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6823529601097107,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9849837422370911,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.6823529601097107,0.24109263718128204,0.7042016983032227,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6756302714347839,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6756302714347839,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6705882549285889,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.8866956830024719,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6705882549285889,0.24109263718128204,0.6756302714347839,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6689075827598572,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6487395167350769,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9727516174316406,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.6487395167350769,0.24109263718128204,0.6689075827598572,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6403361558914185,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6403361558914185,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6168067455291748,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9929863810539246,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6168067455291748,0.24109263718128204,0.6403361558914185,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6134454011917114,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6134454011917114,"y":0.25653207302093506},{"x":0.610084056854248,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.993408739566803,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.24109263718128204,0.6134454011917114,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6016806960105896,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6016806960105896,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5882353186607361,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9944164752960205,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5882353186607361,0.24109263718128204,0.6016806960105896,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5815126299858093,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5815126299858093,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5579832196235657,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9916408061981201,"dir":"rtl","str":"عین","boundary":[0.5579832196235657,0.24109263718128204,0.5815126299858093,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5495798587799072,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5495798587799072,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5243697762489319,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9937511086463928,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.5243697762489319,0.24109263718128204,0.5495798587799072,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5159664154052734,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5159664154052734,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4773109257221222,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9959245324134827,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4773109257221222,0.24109263718128204,0.5159664154052734,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.24109263718128204},{"x":0.46890756487846375,"y":0.24109263718128204},{"x":0.46890756487846375,"y":0.25653207302093506},{"x":0.43865546584129333,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9926122426986694,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.43865546584129333,0.24109263718128204,0.46890756487846375,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4302521049976349,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4302521049976349,"y":0.25653207302093506},{"x":0.40504202246665955,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9939972162246704,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.40504202246665955,0.24109263718128204,0.4302521049976349,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3966386616230011,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3966386616230011,"y":0.25653207302093506},{"x":0.36974790692329407,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9859272241592407,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.36974790692329407,0.24109263718128204,0.3966386616230011,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3613445460796356,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3613445460796356,"y":0.25653207302093506},{"x":0.3361344635486603,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9918285608291626,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.3361344635486603,0.24109263718128204,0.3613445460796356,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3344537913799286,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3344537913799286,"y":0.25653207302093506},{"x":0.31092438101768494,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.984811007976532,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.31092438101768494,0.24109263718128204,0.3344537913799286,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3025210201740265,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3025210201740265,"y":0.25653207302093506},{"x":0.24705882370471954,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9912559986114502,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.24705882370471954,0.24109263718128204,0.3025210201740265,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.24109263718128204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.24109263718128204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25653207302093506},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9895711541175842,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.23193277418613434,0.24109263718128204,0.2386554628610611,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7680672407150269,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2779097259044647},{"x":0.702521026134491,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9912297129631042,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.702521026134491,0.26365795731544495,0.7680672407150269,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6957983374595642,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.995222806930542,"dir":"rtl","str":"مشابه","boundary":[0.6621848940849304,0.26365795731544495,0.6957983374595642,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6554622054100037,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.992741048336029,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6386554837226868,0.26365795731544495,0.6554622054100037,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6336134672164917,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9947800040245056,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.6084033846855164,0.26365795731544495,0.6336134672164917,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6016806960105896,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9970727562904358,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5579832196235657,0.26365795731544495,0.6016806960105896,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5512605309486389,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9968163371086121,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5277311205863953,0.26365795731544495,0.5512605309486389,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5260504484176636,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9949912428855896,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5210084319114685,0.26365795731544495,0.5260504484176636,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5142857432365417,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9947994351387024,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5008403658866882,0.26365795731544495,0.5142857432365417,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4957983195781708,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2779097259044647},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9964713454246521,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.45546218752861023,0.26365795731544495,0.4957983195781708,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.26365795731544495},{"x":0.44873949885368347,"y":0.26365795731544495},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2779097259044647},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9717265963554382,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.4268907606601715,0.26365795731544495,0.44873949885368347,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4252100884914398,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2779097259044647},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.7942264080047607,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4000000059604645,0.26365795731544495,0.4252100884914398,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3932773172855377,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2779097259044647},{"x":0.3613445460796356,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9904647469520569,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3613445460796356,0.26365795731544495,0.3932773172855377,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.26365795731544495},{"x":0.35630252957344055,"y":0.26365795731544495},{"x":0.35630252957344055,"y":0.2779097259044647},{"x":0.3126050531864166,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9943821430206299,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.3126050531864166,0.26365795731544495,0.35630252957344055,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.26365795731544495},{"x":0.30588236451148987,"y":0.26365795731544495},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2779097259044647},{"x":0.29075631499290466,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9803822040557861,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.29075631499290466,0.26365795731544495,0.30588236451148987,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.26365795731544495},{"x":0.27899160981178284,"y":0.26365795731544495},{"x":0.27899160981178284,"y":0.2779097259044647},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9841668605804443,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.24705882370471954,0.26365795731544495,0.27899160981178284,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2779097259044647},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9949749708175659,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.23193277418613434,0.26365795731544495,0.2386554628610611,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7680672407150269,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9881405234336853,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.7126050591468811,0.28622329235076904,0.7680672407150269,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7058823704719543,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9959664940834045,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.6672269105911255,0.28622329235076904,0.7058823704719543,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.28622329235076904},{"x":0.658823549747467,"y":0.28622329235076904},{"x":0.658823549747467,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9937741756439209,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6470588445663452,0.28622329235076904,0.658823549747467,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6403361558914185,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9981414675712585,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6134454011917114,0.28622329235076904,0.6403361558914185,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6067227125167847,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9919387698173523,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5848739743232727,0.28622329235076904,0.6067227125167847,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5798319578170776,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9649026393890381,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5680672526359558,0.28622329235076904,0.5798319578170776,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.28622329235076904},{"x":0.561344563961029,"y":0.28622329235076904},{"x":0.561344563961029,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9961723685264587,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5529412031173706,0.28622329235076904,0.561344563961029,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5462185144424438,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9913559556007385,"dir":"rtl","str":"اعم","boundary":[0.5277311205863953,0.28622329235076904,0.5462185144424438,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5210084319114685,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9967830777168274,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5126050710678101,0.28622329235076904,0.5210084319114685,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5058823823928833,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2980997562408447},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9941442608833313,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.45210084319114685,0.28622329235076904,0.5058823823928833,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4436974823474884,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2980997562408447},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9889874458312988,"dir":"rtl","str":"تحلیلی","boundary":[0.40168067812919617,0.28622329235076904,0.4436974823474884,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3949579894542694,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2980997562408447},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.989719808101654,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38991597294807434,0.28622329235076904,0.3949579894542694,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3831932842731476,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3478991687297821,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9877859354019165,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.3478991687297821,0.28622329235076904,0.3831932842731476,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.28622329235076904},{"x":0.33949580788612366,"y":0.28622329235076904},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2980997562408447},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9935157299041748,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.31092438101768494,0.28622329235076904,0.33949580788612366,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3025210201740265,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3025210201740265,"y":0.2980997562408447},{"x":0.2537815272808075,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9850157499313354,"dir":"rtl","str":"میدهیم","boundary":[0.2537815272808075,0.28622329235076904,0.3025210201740265,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.28622329235076904},{"x":0.24705882370471954,"y":0.28622329235076904},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2980997562408447},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9844187498092651,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.23193277418613434,0.28622329235076904,0.24705882370471954,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9902342557907104,"dir":"rtl","str":"محققان","boundary":[0.7226890921592712,0.3052256405353546,0.7663865685462952,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9972934722900391,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.6722689270973206,0.3052256405353546,0.7142857313156128,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9876198768615723,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6386554837226868,0.30403801798820496,0.6655462384223938,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.30403801798820496},{"x":0.63193279504776,"y":0.30403801798820496},{"x":0.63193279504776,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9918309450149536,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6235294342041016,0.30403801798820496,0.63193279504776,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6168067455291748,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9955704212188721,"dir":"rtl","str":"پیشنهاد","boundary":[0.5697479248046875,0.30403801798820496,0.6168067455291748,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5630252361297607,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9913694262504578,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5394958257675171,0.30403801798820496,0.5630252361297607,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5378151535987854,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9865713715553284,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.5243697762489319,0.30403801798820496,0.5378151535987854,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5210084319114685,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9764693975448608,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.30403801798820496,0.5210084319114685,0.3194774389266968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7680672407150269,"y":0.32185274362564087},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9863896369934082,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.21152731704711913,0.7730672407150269,0.3288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9931044578552246,"dir":"rtl","str":"تصور","boundary":[0.7159664034843445,0.3277909755706787,0.7445378303527832,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7058823704719543,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9921699166297913,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6655462384223938,0.32660332322120667,0.7058823704719543,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6554622054100037,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9937677383422852,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6470588445663452,0.32660332322120667,0.6554622054100037,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6386554837226868,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9863923788070679,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.6000000238418579,0.32660332322120667,0.6386554837226868,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5882353186607361,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9887930154800415,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5647059082984924,0.32660332322120667,0.5882353186607361,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5596638917922974,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9839637875556946,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5445378422737122,0.32660332322120667,0.5596638917922974,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.32660332322120667},{"x":0.529411792755127,"y":0.32660332322120667},{"x":0.529411792755127,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4722689092159271,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.989723801612854,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.4722689092159271,0.32660332322120667,0.529411792755127,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4638655483722687,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4638655483722687,"y":0.34085512161254883},{"x":0.45042017102241516,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9920551776885986,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45042017102241516,0.32660332322120667,0.4638655483722687,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.32660332322120667},{"x":0.440336138010025,"y":0.32660332322120667},{"x":0.440336138010025,"y":0.34085512161254883},{"x":0.40336135029792786,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.993763267993927,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.40336135029792786,0.32660332322120667,0.440336138010025,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.32660332322120667},{"x":0.3932773172855377,"y":0.32660332322120667},{"x":0.3932773172855377,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3663865625858307,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9905820488929749,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.3663865625858307,0.32660332322120667,0.3932773172855377,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.32660332322120667},{"x":0.35630252957344055,"y":0.32660332322120667},{"x":0.35630252957344055,"y":0.34085512161254883},{"x":0.32773110270500183,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9875528216362,"dir":"rtl","str":"مبهم","boundary":[0.32773110270500183,0.32660332322120667,0.35630252957344055,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.32660332322120667},{"x":0.3176470696926117,"y":0.32660332322120667},{"x":0.3176470696926117,"y":0.34085512161254883},{"x":0.29411765933036804,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9942588210105896,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.29411765933036804,0.32660332322120667,0.3176470696926117,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.32660332322120667},{"x":0.29243698716163635,"y":0.32660332322120667},{"x":0.29243698716163635,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2873949706554413,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9825036525726318,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.32660332322120667,0.29243698716163635,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.32660332322120667},{"x":0.27731093764305115,"y":0.32660332322120667},{"x":0.27731093764305115,"y":0.34085512161254883},{"x":0.23193277418613434,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9917743802070618,"dir":"rtl","str":"طراحان","boundary":[0.23193277418613434,0.32660332322120667,0.27731093764305115,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7680672407150269,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9894431829452515,"dir":"rtl","str":"تونل","boundary":[0.7411764860153198,0.34679335355758667,0.7680672407150269,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7327731251716614,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9855537414550781,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7226890921592712,0.34679335355758667,0.7327731251716614,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7126050591468811,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9859228134155273,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.6773109436035156,0.34679335355758667,0.7126050591468811,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6672269105911255,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9860785007476807,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.6470588445663452,0.34679335355758667,0.6672269105911255,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6369748115539551,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9843660593032837,"dir":"rtl","str":"خسارتهای","boundary":[0.5647059082984924,0.34679335355758667,0.6369748115539551,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5546218752861023,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9839430451393127,"dir":"rtl","str":"زلزلههای","boundary":[0.5025210380554199,0.34679335355758667,0.5546218752861023,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4924369752407074,"y":0.34679335355758667},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3622327744960785},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9957079291343689,"dir":"rtl","str":"گذشته","boundary":[0.45210084319114685,0.34679335355758667,0.4924369752407074,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.34679335355758667},{"x":0.440336138010025,"y":0.34679335355758667},{"x":0.440336138010025,"y":0.3622327744960785},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9934369921684265,"dir":"rtl","str":"دریافته","boundary":[0.40168067812919617,0.34679335355758667,0.440336138010025,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3983193337917328,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3622327744960785},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9761601090431213,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.3848739564418793,0.34679335355758667,0.3983193337917328,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.34679335355758667},{"x":0.37310925126075745,"y":0.34679335355758667},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3622327744960785},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.984347939491272,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.35966387391090393,0.34679335355758667,0.37310925126075745,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3495798408985138,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3622327744960785},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9892386794090271,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.32268908619880676,0.34679335355758667,0.3495798408985138,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3210084140300751,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9787296056747437,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2974790036678314,0.34679335355758667,0.3210084140300751,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.34679335355758667},{"x":0.2873949706554413,"y":0.34679335355758667},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3622327744960785},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9880306124687195,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.23193277418613434,0.34679335355758667,0.2873949706554413,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9913017153739929,"dir":"rtl","str":"جزء","boundary":[0.7445378303527832,0.3669833838939667,0.7663865685462952,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.986442506313324,"dir":"rtl","str":"امن","boundary":[0.7226890921592712,0.3669833838939667,0.7411764860153198,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9801658391952515,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.6941176652908325,0.3669833838939667,0.7142857313156128,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9869076013565063,"dir":"rtl","str":"پناهگاه","boundary":[0.6403361558914185,0.3669833838939667,0.6789916157722473,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9831559658050537,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6252101063728333,0.3669833838939667,0.6369748115539551,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9952523708343506,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6067227125167847,0.3669833838939667,0.6184874176979065,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3824228048324585},{"x":0.561344563961029,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9934728145599365,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.561344563961029,0.3669833838939667,0.5983193516731262,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9965025782585144,"dir":"rtl","str":"وقوع","boundary":[0.5260504484176636,0.3669833838939667,0.5529412031173706,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9916377067565918,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.4924369752407074,0.3669833838939667,0.5193277597427368,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3669833838939667},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3669833838939667},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.994783878326416,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.4470588266849518,0.3669833838939667,0.48403361439704895,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3824228048324585},{"x":0.440336138010025,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9885043501853943,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.440336138010025,0.3669833838939667,0.4453781545162201,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.3669833838939667},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3669833838939667},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.952061653137207,"dir":"rtl","str":"نکته","boundary":[0.4084033668041229,0.3669833838939667,0.43361344933509827,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3669833838939667},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3669833838939667},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.994575560092926,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.3781512677669525,0.3669833838939667,0.40168067812919617,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.3669833838939667},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3669833838939667},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3824228048324585},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9906637668609619,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.35798320174217224,0.3669833838939667,0.36974790692329407,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.3669833838939667},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3669833838939667},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3824228048324585},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9966866970062256,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.32268908619880676,0.3669833838939667,0.3495798408985138,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.3669833838939667},{"x":0.31596639752388,"y":0.3669833838939667},{"x":0.31596639752388,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9968665838241577,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3008403480052948,0.3669833838939667,0.31596639752388,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.3669833838939667},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3669833838939667},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9923514723777771,"dir":"rtl","str":"چنانچه","boundary":[0.2521008551120758,0.3669833838939667,0.29411765933036804,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3669833838939667},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3669833838939667},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3824228048324585},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9901852607727051,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23193277418613434,0.3669833838939667,0.24369747936725616,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7663865685462952,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9950038194656372,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.7277311086654663,0.38836103677749634,0.7663865685462952,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7210084199905396,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9878574013710022,"dir":"rtl","str":"تونل","boundary":[0.6957983374595642,0.38836103677749634,0.7210084199905396,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6890756487846375,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4026128351688385},{"x":0.63193279504776,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9926347136497498,"dir":"rtl","str":"ملاحظات","boundary":[0.63193279504776,0.38836103677749634,0.6890756487846375,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6252101063728333,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9921011328697205,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6033613681793213,0.38836103677749634,0.6252101063728333,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6016806960105896,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9668468236923218,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5932773351669312,0.38836103677749634,0.6016806960105896,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5798319578170776,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9930003881454468,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5731092691421509,0.38836103677749634,0.5798319578170776,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5647059082984924,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4026128351688385},{"x":0.534453809261322,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9954754710197449,"dir":"rtl","str":"لحاظ","boundary":[0.534453809261322,0.38836103677749634,0.5647059082984924,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5277311205863953,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4026128351688385},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9889534115791321,"dir":"rtl","str":"نکنیم","boundary":[0.49747899174690247,0.38836103677749634,0.5277311205863953,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4941176474094391,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9809147119522095,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4907563030719757,0.38836103677749634,0.4941176474094391,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.38836103677749634},{"x":0.48403361439704895,"y":0.38836103677749634},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4026128351688385},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9893256425857544,"dir":"rtl","str":"هیچکس","boundary":[0.43361344933509827,0.38836103677749634,0.48403361439704895,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4252100884914398,"y":0.38836103677749634},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9944285750389099,"dir":"rtl","str":"خواهان","boundary":[0.3815126121044159,0.38836103677749634,0.4252100884914398,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.38836103677749634},{"x":0.37478992342948914,"y":0.38836103677749634},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4026128351688385},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9960209727287292,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.3310924470424652,0.38836103677749634,0.37478992342948914,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.38836103677749634},{"x":0.32436975836753845,"y":0.38836103677749634},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4026128351688385},{"x":0.31596639752388,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9962115287780762,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.31596639752388,0.38836103677749634,0.32436975836753845,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.38836103677749634},{"x":0.30924370884895325,"y":0.38836103677749634},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4026128351688385},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9959447383880615,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.29243698716163635,0.38836103677749634,0.30924370884895325,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.38836103677749634},{"x":0.2840336263179779,"y":0.38836103677749634},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4026128351688385},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9925624132156372,"dir":"rtl","str":"فضاها","boundary":[0.2521008551120758,0.38836103677749634,0.2840336263179779,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.38836103677749634},{"x":0.24369747936725616,"y":0.38836103677749634},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4026128351688385},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9918075799942017,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23193277418613434,0.38836103677749634,0.24369747936725616,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7663865685462952,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4228028357028961},{"x":0.729411780834198,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.972906231880188,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.729411780834198,0.40855106711387634,0.7663865685462952,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7210084199905396,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9910917282104492,"dir":"rtl","str":"وقوع","boundary":[0.6941176652908325,0.40855106711387634,0.7210084199905396,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6857143044471741,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4228028357028961},{"x":0.658823549747467,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9904283285140991,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.658823549747467,0.40855106711387634,0.6857143044471741,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6504201889038086,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9914939999580383,"dir":"rtl","str":"نخواهد","boundary":[0.6084033846855164,0.40855106711387634,0.6504201889038086,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6000000238418579,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9964016675949097,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.5848739743232727,0.40855106711387634,0.6000000238418579,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.40855106711387634},{"x":0.583193302154541,"y":0.40855106711387634},{"x":0.583193302154541,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9936348795890808,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.40855106711387634,0.583193302154541,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5714285969734192,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9932044744491577,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5529412031173706,0.40855106711387634,0.5714285969734192,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4228028357028961},{"x":0.507563054561615,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9940394163131714,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.507563054561615,0.40855106711387634,0.5445378422737122,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5008403658866882,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9930341839790344,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4739495813846588,0.40855106711387634,0.5008403658866882,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.40855106711387634},{"x":0.46554622054100037,"y":0.40855106711387634},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4228028357028961},{"x":0.413445383310318,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9912895560264587,"dir":"rtl","str":"تونلهای","boundary":[0.413445383310318,0.40855106711387634,0.46554622054100037,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.40855106711387634},{"x":0.40504202246665955,"y":0.40855106711387634},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9881676435470581,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.3613445460796356,0.40855106711387634,0.40504202246665955,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.40855106711387634},{"x":0.35462185740470886,"y":0.40855106711387634},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4228028357028961},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9911329746246338,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.33949580788612366,0.40855106711387634,0.35462185740470886,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.40855106711387634},{"x":0.3310924470424652,"y":0.40855106711387634},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9849741458892822,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.3042016923427582,0.40855106711387634,0.3310924470424652,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.40855106711387634},{"x":0.29579833149909973,"y":0.40855106711387634},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9928544759750366,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2873949706554413,0.40855106711387634,0.29579833149909973,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.40855106711387634},{"x":0.27899160981178284,"y":0.40855106711387634},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9940670728683472,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2689075767993927,0.40855106711387634,0.27899160981178284,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.40855106711387634},{"x":0.26050421595573425,"y":0.40855106711387634},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4228028357028961},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9935042262077332,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.23193277418613434,0.40855106711387634,0.26050421595573425,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7680672407150269,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7680672407150269,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7092437148094177,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9754513502120972,"dir":"rtl","str":"کندوپوش","boundary":[0.7092437148094177,0.42874109745025635,0.7680672407150269,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6957983374595642,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6957983374595642,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6571428775787354,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.99193274974823,"dir":"rtl","str":"احداث","boundary":[0.6571428775787354,0.42874109745025635,0.6957983374595642,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6504201889038086,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6504201889038086,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6369748115539551,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9919744729995728,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6369748115539551,0.42874109745025635,0.6504201889038086,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6285714507102966,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6285714507102966,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6033613681793213,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9878149032592773,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.6033613681793213,0.42874109745025635,0.6285714507102966,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5966386795043945,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5966386795043945,"y":0.44418051838874817},{"x":0.556302547454834,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9884432554244995,"dir":"rtl","str":"بحرانی","boundary":[0.556302547454834,0.42874109745025635,0.5966386795043945,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5546218752861023,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5546218752861023,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5445378422737122,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9827820062637329,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.5445378422737122,0.42874109745025635,0.5546218752861023,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5378151535987854,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5378151535987854,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5142857432365417,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9946704506874084,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5142857432365417,0.42874109745025635,0.5378151535987854,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5109243988990784,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5109243988990784,"y":0.44418051838874817},{"x":0.507563054561615,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.962283730506897,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.42874109745025635,0.5109243988990784,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7680672407150269,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7680672407150269,"y":0.44418051838874817},{"x":0.23193277418613434,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9891786575317383,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.31960332322120666,0.7730672407150269,0.4511805183887482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7445378303527832,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9959172010421753,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7042016983032227,0.44893112778663635,0.7445378303527832,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6957983374595642,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9923987984657288,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6907563209533691,0.44893112778663635,0.6957983374595642,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6840336322784424,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9972875118255615,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.6453781723976135,0.44893112778663635,0.6840336322784424,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6386554837226868,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4643705487251282},{"x":0.610084056854248,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9956248998641968,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.610084056854248,0.44893112778663635,0.6386554837226868,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6033613681793213,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9908497929573059,"dir":"rtl","str":"تونلهای","boundary":[0.5512605309486389,0.44893112778663635,0.6033613681793213,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5428571701049805,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9956931471824646,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.5058823823928833,0.44893112778663635,0.5428571701049805,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.44893112778663635},{"x":0.49747899174690247,"y":0.44893112778663635},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4643705487251282},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9961304664611816,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4907563030719757,0.44893112778663635,0.49747899174690247,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.44893112778663635},{"x":0.48403361439704895,"y":0.44893112778663635},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4643705487251282},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9925023317337036,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.45546218752861023,0.44893112778663635,0.48403361439704895,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4470588266849518,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4643705487251282},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.870883584022522,"dir":"rtl","str":"ملاحظه","boundary":[0.40168067812919617,0.44893112778663635,0.4470588266849518,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.44893112778663635},{"x":0.3932773172855377,"y":0.44893112778663635},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4643705487251282},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9902448654174805,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.3630252182483673,0.44893112778663635,0.3932773172855377,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.44893112778663635},{"x":0.35630252957344055,"y":0.44893112778663635},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4643705487251282},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.990385890007019,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.3344537913799286,0.44893112778663635,0.35630252957344055,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.44893112778663635},{"x":0.3327731192111969,"y":0.44893112778663635},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4643705487251282},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9728641510009766,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.3193277418613434,0.44893112778663635,0.3327731192111969,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.44893112778663635},{"x":0.31092438101768494,"y":0.44893112778663635},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4643705487251282},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9950093030929565,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.2823529541492462,0.44893112778663635,0.31092438101768494,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.44893112778663635},{"x":0.27394959330558777,"y":0.44893112778663635},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4643705487251282},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9927008152008057,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.2521008551120758,0.44893112778663635,0.27394959330558777,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.44893112778663635},{"x":0.2521008551120758,"y":0.44893112778663635},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4643705487251282},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9882999062538147,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.2386554628610611,0.44893112778663635,0.2521008551120758,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.44893112778663635},{"x":0.23361344635486603,"y":0.44893112778663635},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4643705487251282},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9443309903144836,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.23025210201740265,0.44893112778663635,0.23361344635486603,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7663865685462952,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7663865685462952,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7462185025215149,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9862591624259949,"dir":"rtl","str":"زیرا","boundary":[0.7462185025215149,0.46912112832069397,0.7663865685462952,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9874444007873535,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7226890921592712,0.46912112832069397,0.7344537973403931,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.993556022644043,"dir":"rtl","str":"گذشته","boundary":[0.6689075827598572,0.46912112832069397,0.7092437148094177,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6571428775787354,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9933603405952454,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6151260733604431,0.46912112832069397,0.6571428775787354,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.470308780670166},{"x":0.6016806960105896,"y":0.470308780670166},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9847135543823242,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5815126299858093,0.470308780670166,0.6016806960105896,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.470308780670166},{"x":0.578151285648346,"y":0.470308780670166},{"x":0.578151285648346,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9663553833961487,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5697479248046875,0.470308780670166,0.578151285648346,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.470308780670166},{"x":0.5512605309486389,"y":0.470308780670166},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9867656230926514,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5394958257675171,0.470308780670166,0.5512605309486389,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.470308780670166},{"x":0.5277311205863953,"y":0.470308780670166},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9890626668930054,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5008403658866882,0.470308780670166,0.5277311205863953,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.470308780670166},{"x":0.49915966391563416,"y":0.470308780670166},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4845605790615082},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9827693104743958,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4756302535533905,0.470308780670166,0.49915966391563416,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.470308780670166},{"x":0.462184876203537,"y":0.470308780670166},{"x":0.462184876203537,"y":0.4845605790615082},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9903168082237244,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.40672269463539124,0.470308780670166,0.462184876203537,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.470308780670166},{"x":0.3949579894542694,"y":0.470308780670166},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4857482314109802},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9893875122070312,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.35462185740470886,0.470308780670166,0.3949579894542694,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.470308780670166},{"x":0.34285715222358704,"y":0.470308780670166},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9860414266586304,"dir":"rtl","str":"کمتری","boundary":[0.3008403480052948,0.470308780670166,0.34285715222358704,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.470308780670166},{"x":0.289075642824173,"y":0.470308780670166},{"x":0.289075642824173,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.988773763179779,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.2537815272808075,0.470308780670166,0.289075642824173,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.470308780670166},{"x":0.24201680719852448,"y":0.470308780670166},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4857482314109802},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9762407541275024,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.23193277418613434,0.470308780670166,0.24201680719852448,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.490498811006546},{"x":0.7663865685462952,"y":0.490498811006546},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9888567328453064,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.7411764860153198,0.490498811006546,0.7663865685462952,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.490498811006546},{"x":0.7394958138465881,"y":0.490498811006546},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9755113124847412,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7159664034843445,0.490498811006546,0.7394958138465881,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.490498811006546},{"x":0.707563042640686,"y":0.490498811006546},{"x":0.707563042640686,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9948564171791077,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6840336322784424,0.490498811006546,0.707563042640686,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.490498811006546},{"x":0.6756302714347839,"y":0.490498811006546},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9975906014442444,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6453781723976135,0.490498811006546,0.6756302714347839,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.490498811006546},{"x":0.6369748115539551,"y":0.490498811006546},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9922701716423035,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6067227125167847,0.490498811006546,0.6369748115539551,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.490498811006546},{"x":0.6000000238418579,"y":0.490498811006546},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9959368705749512,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.5647059082984924,0.490498811006546,0.6000000238418579,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.490498811006546},{"x":0.5579832196235657,"y":0.490498811006546},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5059382319450378},{"x":0.534453809261322,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9955966472625732,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.534453809261322,0.490498811006546,0.5579832196235657,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.490498811006546},{"x":0.5310924649238586,"y":0.490498811006546},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9827283024787903,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5277311205863953,0.490498811006546,0.5310924649238586,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.490498811006546},{"x":0.5210084319114685,"y":0.490498811006546},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9910637736320496,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5025210380554199,0.490498811006546,0.5210084319114685,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.490498811006546},{"x":0.4957983195781708,"y":0.490498811006546},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9962471127510071,"dir":"rtl","str":"امر","boundary":[0.4789915978908539,0.490498811006546,0.4957983195781708,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.490498811006546},{"x":0.4722689092159271,"y":0.490498811006546},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9180448651313782,"dir":"rtl","str":"احتمالاً","boundary":[0.4302521049976349,0.490498811006546,0.4722689092159271,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.490498811006546},{"x":0.42352941632270813,"y":0.490498811006546},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9849822521209717,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.3932773172855377,0.490498811006546,0.42352941632270813,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.490498811006546},{"x":0.38655462861061096,"y":0.490498811006546},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9933896660804749,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3781512677669525,0.490498811006546,0.38655462861061096,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.490498811006546},{"x":0.37142857909202576,"y":0.490498811006546},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5059382319450378},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9917899370193481,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.32268908619880676,0.490498811006546,0.37142857909202576,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.490498811006546},{"x":0.3142857253551483,"y":0.490498811006546},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5059382319450378},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9807025194168091,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.29075631499290466,0.490498811006546,0.3142857253551483,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.490498811006546},{"x":0.2840336263179779,"y":0.490498811006546},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5059382319450378},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9951589107513428,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.24873949587345123,0.490498811006546,0.2840336263179779,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.490498811006546},{"x":0.24201680719852448,"y":0.490498811006546},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5059382319450378},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9926772117614746,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.23193277418613434,0.490498811006546,0.24201680719852448,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9877455234527588,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.7243697643280029,0.5154394507408142,0.7663865685462952,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9908764362335205,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6957983374595642,0.5154394507408142,0.7126050591468811,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5273159146308899},{"x":0.658823549747467,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9901516437530518,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.658823549747467,0.5154394507408142,0.6840336322784424,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9770916700363159,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6453781723976135,0.5154394507408142,0.6571428775787354,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9940155744552612,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6218487620353699,0.5154394507408142,0.6352941393852234,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9965173006057739,"dir":"rtl","str":"گذشته","boundary":[0.5714285969734192,0.5154394507408142,0.6117647290229797,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5154394507408142},{"x":0.561344563961029,"y":0.5154394507408142},{"x&quo