راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار

توضیحات

رشد روزافزون شرکتها و جدایی ناگزیر مالکیت از مدیریت، مشکلات نمایندگی را به دنبال داشته است. در چنین شرایطی، راهکارها و ابزارهایی که بتوان از طریق آنها تضاد منافع به وجود آمده میان مالکان و مدیران را به نوعی تعدیل و مشکلات نمایندگی را به حداقل ممکن رساند، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. از میان این ابزارها، راهبری شرکتی و مکانیزم های آن، نمود گسترده ای در جامعه پیدا کرده و مورد توجه اقشار مختلفی از خبرگان و تصمیم گیرندگان مالی و اقتصادی قرار گرفته است. از سوی دیگر، رسوایی های مالی اواخر دهه 1990 و اوایل دهه 2000 باعث عدم اعتماد سرمایه گذاران به گزارشات مالی شد که توسط شرکت های عام ارایه می گردید. بحران های مالی شرکت های خوش نام و معروفی مثل انرون وورلدکام میلیاردها دلار به سرمایه گذاران و اعضای صندوق های بازنشستگی زیان وارد کرد. در ایران نیز وقوع برخی رسوایی های مالی در تعدادی از بانک های کشور، زیان زیادی به جامعه و بدنه دولت وارد آورد. این رسوایی ها به طرح یک سوال بنیادی منجر گردید: «پس اعضای هیات مدیره ، مدیران، حسابرسان، مشاوران حقوقی، تحلیل گران مالی و حتی استانداردگذاران و تدوین کنندگان قوانین و مقررات کجا بودند؟» به عبارت دیگر، نقش عدم حضور یک سیستم راهبری شرکتی مسیول، هوشیار و اثربخش در وقوع این رسوایی ها چه بود؟,,این کتاب ترجمه ای است از کتابی با همین عنوان (راهبری شرکتی و اخلاق) که توسط پروفسور ذبیح الله رضایی استاد تمام دانشگاه ممفیس آمریکا به رشته تحریر درآمده است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798349","title":"راهبری شرکتی و اخلاق کسب و کار","price":"۱۲۱‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶۰‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳۰‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۳۶‌,‌۳۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۲۱‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/39be94014ba32863/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/39be94014ba32863/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/39be94014ba32863/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/39be94014ba32863/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/39be94014ba32863/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/39be94014ba32863/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/39be94014ba32863/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/39be94014ba32863/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/39be94014ba32863/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/39be94014ba32863/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789644684616","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"1","description":["رشد روزافزون شرکتها و جدایی ناگزیر مالکیت از مدیریت، مشکلات نمایندگی را به دنبال داشته است. در چنین شرایطی، راهکارها و ابزارهایی که بتوان از طریق آنها تضاد منافع به وجود آمده میان مالکان و مدیران را به نوعی تعدیل و مشکلات نمایندگی را به حداقل ممکن رساند، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. از میان این ابزارها، راهبری شرکتی و مکانیزم های آن، نمود گسترده ای در جامعه پیدا کرده و مورد توجه اقشار مختلفی از خبرگان و تصمیم گیرندگان مالی و اقتصادی قرار گرفته است. از سوی دیگر، رسوایی های مالی اواخر دهه 1990 و اوایل دهه 2000 باعث عدم اعتماد سرمایه گذاران به گزارشات مالی شد که توسط شرکت های عام ارایه می گردید. بحران های مالی شرکت های خوش نام و معروفی مثل انرون وورلدکام میلیاردها دلار به سرمایه گذاران و اعضای صندوق های بازنشستگی زیان وارد کرد. در ایران نیز وقوع برخی رسوایی های مالی در تعدادی از بانک های کشور، زیان زیادی به جامعه و بدنه دولت وارد آورد. این رسوایی ها به طرح یک سوال بنیادی منجر گردید: «پس اعضای هیات مدیره ، مدیران، حسابرسان، مشاوران حقوقی، تحلیل گران مالی و حتی استانداردگذاران و تدوین کنندگان قوانین و مقررات کجا بودند؟» به عبارت دیگر، نقش عدم حضور یک سیستم راهبری شرکتی مسیول، هوشیار و اثربخش در وقوع این رسوایی ها چه بود؟","","این کتاب ترجمه ای است از کتابی با همین عنوان (راهبری شرکتی و اخلاق) که توسط پروفسور ذبیح الله رضایی استاد تمام دانشگاه ممفیس آمریکا به رشته تحریر درآمده است."],"pages_count":"358","keywords":null,"token":"39be94014ba32863","created_at":"2022-01-02 13:09:23","updated_at":"2022-01-02 13:29:42","publisher_id":"167","deleted_at":null,"published_at":"2022-01-02 13:14:55","available_for_web":"1","publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1917967","title":"ذبیح الله رضایی","firstname":"ذبیح","lastname":"الله رضایی","token":"ad3fbd360936230a","created_at":"2019-10-01 14:02:46","updated_at":"2019-10-01 14:02:46","role":"writer"},{"id":"1917968","title":"بیتا مشایخی","firstname":"بیتا","lastname":"مشایخی","token":"f91465428baca2f1","created_at":"2019-10-01 14:02:52","updated_at":"2019-10-01 14:02:52","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917967","title":"ذبیح الله رضایی","firstname":"ذبیح","lastname":"الله رضایی","token":"ad3fbd360936230a","created_at":"2019-10-01 14:02:46","updated_at":"2019-10-01 14:02:46","role":"writer"},{"id":"1917968","title":"بیتا مشایخی","firstname":"بیتا","lastname":"مشایخی","token":"f91465428baca2f1","created_at":"2019-10-01 14:02:52","updated_at":"2019-10-01 14:02:52","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786924","file":"61d172cbacc899.29479478.pdf","book_id":"3798349","toc":null,"created_at":"2022-01-02 13:09:24","updated_at":"2022-01-02 13:29:43","process_started_at":"2022-01-02 13:09:25","process_done_at":"2022-01-02 13:09:36","process_failed_at":null,"pages_count":"358","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"fbdbee7a7acf7ca3cd1f6bb970f14d222b83ca578800f168753de25036f5925bf986ad7ef6fbde169cf803260b223c6e58616f3218f742e7d8e1c85d4b64abb2","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۵۸"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","manager":"یوسف حسن پور کار سالاری","shaba":"IR450570022611013804004001","bank_name":"پاسارگاد","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","email":"yh1351@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"d4b8b5c0461bcea9","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"inor8r","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2019-07-01 13:06:07","updated_at":"2019-07-01 13:06:07","bazaar_credit":0,"description":"yh1351@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"1153","title":"اخلاق کسب و احکام کار","token":"8ca5429db0bdc69e","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2021-12-26 15:41:41","study_fields":[{"id":"487","title":"مدیریت بازرگانی گرایش کار آفرینی","degree_id":"10","token":"7fe73bb130555730","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-26 15:41:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"490","title":"مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی","degree_id":"10","token":"50666d27006593c1","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-26 15:41:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"493","title":"مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی","degree_id":"10","token":"ae3e8fde003e1102","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-12-26 15:41:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"496","title":"مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی","degree_id":"10","token":"ec4bf465a416a817","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-12-26 15:41:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"499","title":"مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی","degree_id":"10","token":"1ae925039dae79c4","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-12-26 15:41:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"502","title":"مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی","degree_id":"10","token":"af0b3225b66cb7cb","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-12-26 15:41:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"505","title":"مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول","degree_id":"10","token":"4fb4479fa8b65ed5","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-12-26 15:41:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"508","title":"مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی","degree_id":"10","token":"4c31852986b959b5","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-12-26 15:41:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"511","title":"مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی","degree_id":"10","token":"21eb60a53cfecc72","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-12-26 15:41:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"514","title":"مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات","degree_id":"10","token":"450780bd6e5cb683","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-12-26 15:41:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"راهبری-شرکتی-و-اخلاق-کسب-و-کار","urlify":"راهبری-شرکتی-و-اخلاق-کسب-و-کار","pages_count_fa":"۳۵۸","authorTitle":"ذبیح الله رضایی, بیتا مشایخی","tocStr":"","url":"/preview/39be94014ba32863/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1"}
{"toc":null,"pages_count":358,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"39be94014ba32863","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/OtULLyxnxPENXTfB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/KSvPYbLDkVRntCri.jpg","blurred":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/wRfyDUyldAmbxdFu.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.0007978656584408575,0.00045034600426169003,0.998688607840429,0.9995031142048977]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.3132352828979492},{"x":0.4407484531402588,"y":0.3132352828979492},{"x":0.4407484531402588,"y":0.33088234066963196},{"x":0.3887733817100525,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":1,"str":"ͼô̸ĀįĨ","boundary":[0.3887733817100525,0.3132352828979492,0.4407484531402588,0.33088234066963196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.3132352828979492},{"x":0.5135135054588318,"y":0.3132352828979492},{"x":0.5135135054588318,"y":0.33088234066963196},{"x":0.4469854533672333,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":1,"str":"ĭþ̴̸͖͈","boundary":[0.4469854533672333,0.3132352828979492,0.5135135054588318,0.33088234066963196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.3132352828979492},{"x":0.5717255473136902,"y":0.3132352828979492},{"x":0.5717255473136902,"y":0.33088234066963196},{"x":0.5197505354881287,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":1,"str":"þ̼īȉҪ","boundary":[0.5197505354881287,0.3132352828979492,0.5717255473136902,0.33088234066963196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.3132352828979492},{"x":0.602910578250885,"y":0.3132352828979492},{"x":0.602910578250885,"y":0.33088234066963196},{"x":0.5779625773429871,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":1,"str":"ĥô̼","boundary":[0.5779625773429871,0.3132352828979492,0.602910578250885,0.33088234066963196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.3132352828979492},{"x":0.6257796287536621,"y":0.3132352828979492},{"x":0.6257796287536621,"y":0.33088234066963196},{"x":0.6091476082801819,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":1,"str":"Į̸","boundary":[0.6091476082801819,0.3132352828979492,0.6257796287536621,0.33088234066963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.3132352828979492},{"x":0.6257796287536621,"y":0.3132352828979492},{"x":0.6257796287536621,"y":0.33088234066963196},{"x":0.3887733817100525,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3837733817100525,0.3062352828979492,0.6307796287536621,0.33788234066963196],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/stLTKahbBLHOZiZS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/SvFpiDNZNNsluVxn.jpg","blurred":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/ceUBoOijjnBUkeoF.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.0004607302012413802,0.0009823529587072485,0.998299605375516,0.998642387503035]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.6764705777168274},{"x":0.2723492681980133,"y":0.6764705777168274},{"x":0.2723492681980133,"y":0.6867647171020508},{"x":0.22661122679710388,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":1,"str":"Rezaee,","boundary":[0.22661122679710388,0.6764705777168274,0.2723492681980133,0.6867647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.6764705777168274},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6764705777168274},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6867647171020508},{"x":0.2785862684249878,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":1,"str":"Zabihollah","boundary":[0.2785862684249878,0.6764705777168274,0.3451143503189087,0.6867647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.675000011920929},{"x":0.5592515468597412,"y":0.675000011920929},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6867647171020508},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.5509355664253235,0.675000011920929,0.5592515468597412,0.6867647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.675000011920929},{"x":0.5966736078262329,"y":0.675000011920929},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6867647171020508},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":1,"str":"۱۳۳۲","boundary":[0.5634095668792725,0.675000011920929,0.5966736078262329,0.6867647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.675000011920929},{"x":0.6049895882606506,"y":0.675000011920929},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6867647171020508},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6008316278457642,0.675000011920929,0.6049895882606506,0.6867647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.675000011920929},{"x":0.6611226797103882,"y":0.675000011920929},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6867647171020508},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6569646596908569,0.675000011920929,0.6611226797103882,0.6867647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.675000011920929},{"x":0.7941787838935852,"y":0.675000011920929},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6867647171020508},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7920997738838196,0.675000011920929,0.7941787838935852,0.6867647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.6926470398902893},{"x":0.23908524215221405,"y":0.6926470398902893},{"x":0.23908524215221405,"y":0.7044117450714111},{"x":0.234927237033844,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.234927237033844,0.6926470398902893,0.23908524215221405,0.7044117450714111]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.6926470398902893},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6926470398902893},{"x":0.35758835077285767,"y":0.7044117450714111},{"x":0.35550934076309204,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.35550934076309204,0.6926470398902893,0.35758835077285767,0.7044117450714111]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.6926470398902893},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6926470398902893},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7044117450714111},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.4906444847583771,0.6926470398902893,0.49688148498535156,0.7044117450714111]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.6926470398902893},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6926470398902893},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7044117450714111},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7422037124633789,0.6926470398902893,0.7442827224731445,0.7044117450714111]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.7102941274642944},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7102941274642944},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7220588326454163},{"x":0.4636174738407135,"y":0.7220588326454163}]},"confidence":1,"str":".۱۳۹۴","boundary":[0.4636174738407135,0.7102941274642944,0.5010395050048828,0.7220588326454163]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.7102941274642944},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7102941274642944},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7220588326454163},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7220588326454163}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5051975250244141,0.7102941274642944,0.5093554854393005,0.7220588326454163]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7102941274642944},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7102941274642944},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7220588326454163},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7220588326454163}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.7102941274642944,0.6715176701545715,0.7220588326454163]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.7102941274642944},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7102941274642944},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7220588326454163},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7220588326454163}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7609147429466248,0.7102941274642944,0.7629937529563904,0.7220588326454163]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.7279411554336548},{"x":0.517671525478363,"y":0.7279411554336548},{"x":0.517671525478363,"y":0.7397058606147766},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5135135054588318,0.7279411554336548,0.517671525478363,0.7397058606147766]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.7279411554336548},{"x":0.5592515468597412,"y":0.7279411554336548},{"x":0.5592515468597412,"y":0.7397058606147766},{"x":0.55509352684021,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.55509352684021,0.7279411554336548,0.5592515468597412,0.7397058606147766]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.7279411554336548},{"x":0.602910578250885,"y":0.7279411554336548},{"x":0.602910578250885,"y":0.7397058606147766},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5987526178359985,0.7279411554336548,0.602910578250885,0.7397058606147766]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.7279411554336548},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7279411554336548},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7397058606147766},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6403326392173767,0.7279411554336548,0.6424116492271423,0.7397058606147766]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.7279411554336548},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7279411554336548},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7397058606147766},{"x":0.644490659236908,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.644490659236908,0.7279411554336548,0.6486486196517944,0.7397058606147766]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.7279411554336548},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7279411554336548},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7397058606147766},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":1,"str":"۴۳۶","boundary":[0.6735966801643372,0.7279411554336548,0.7006236910820007,0.7397058606147766]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.7279411554336548},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7279411554336548},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7397058606147766},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7380457520484924,0.7279411554336548,0.7401247620582581,0.7397058606147766]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.7455882430076599},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7455882430076599},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7573529481887817},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":1,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۴۶۸-۴۶۱-۶","boundary":[0.5467775464057922,0.7455882430076599,0.7006236910820007,0.7573529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.7455882430076599},{"x":0.812889814376831,"y":0.7455882430076599},{"x":0.812889814376831,"y":0.7573529481887817},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.8108108043670654,0.7455882430076599,0.812889814376831,0.7573529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.7632352709770203},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7632352709770203},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7749999761581421},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7749999761581421}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7089397311210632,0.7632352709770203,0.7110186815261841,0.7749999761581421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.7823529243469238},{"x":0.28482329845428467,"y":0.7823529243469238},{"x":0.28482329845428467,"y":0.7926470637321472},{"x":0.22661122679710388,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":1,"str":"Corporate","boundary":[0.22661122679710388,0.7823529243469238,0.28482329845428467,0.7926470637321472]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.7823529243469238},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7823529243469238},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7926470637321472},{"x":0.29106029868125916,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":1,"str":"governance","boundary":[0.29106029868125916,0.7823529243469238,0.3617463707923889,0.7926470637321472]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.7823529243469238},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7823529243469238},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7926470637321472},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":1,"str":"and","boundary":[0.3679833710193634,0.7823529243469238,0.3887733817100525,0.7926470637321472]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.7823529243469238},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7823529243469238},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7926470637321472},{"x":0.395010381937027,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":1,"str":"ethics,","boundary":[0.395010381937027,0.7823529243469238,0.4324324429035187,0.7926470637321472]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.7823529243469238},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7823529243469238},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7926470637321472},{"x":0.43866944313049316,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":1,"str":"2009","boundary":[0.43866944313049316,0.7823529243469238,0.46777546405792236,0.7926470637321472]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.7808823585510254},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7808823585510254},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7926470637321472},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6278586387634277,0.7808823585510254,0.6299376487731934,0.7926470637321472]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.7808823585510254},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7808823585510254},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7926470637321472},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7941787838935852,0.7808823585510254,0.7962577939033508,0.7926470637321472]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.7985293865203857},{"x":0.602910578250885,"y":0.7985293865203857},{"x":0.602910578250885,"y":0.8102940917015076},{"x":0.5841996073722839,"y":0.8102940917015076}]},"confidence":1,"str":"--","boundary":[0.5841996073722839,0.7985293865203857,0.602910578250885,0.8102940917015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.7985293865203857},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7985293865203857},{"x":0.8108108043670654,"y":0.8102940917015076},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8102940917015076}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.8087317943572998,0.7985293865203857,0.8108108043670654,0.8102940917015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.8161764740943909},{"x":0.590436577796936,"y":0.8161764740943909},{"x":0.590436577796936,"y":0.8279411792755127},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8279411792755127}]},"confidence":1,"str":"--","boundary":[0.5717255473136902,0.8161764740943909,0.590436577796936,0.8279411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.8161764740943909},{"x":0.8108108043670654,"y":0.8161764740943909},{"x":0.8108108043670654,"y":0.8279411792755127},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8279411792755127}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.8087317943572998,0.8161764740943909,0.8108108043670654,0.8279411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.8338235020637512},{"x":0.5738045573234558,"y":0.8338235020637512},{"x":0.5738045573234558,"y":0.845588207244873},{"x":0.5592515468597412,"y":0.845588207244873}]},"confidence":1,"str":"،-","boundary":[0.5592515468597412,0.8338235020637512,0.5738045573234558,0.845588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.8338235020637512},{"x":0.6133056282997131,"y":0.8338235020637512},{"x":0.6133056282997131,"y":0.845588207244873},{"x":0.5779625773429871,"y":0.845588207244873}]},"confidence":1,"str":"۱۳۵۳","boundary":[0.5779625773429871,0.8338235020637512,0.6133056282997131,0.845588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.8338235020637512},{"x":0.6216216087341309,"y":0.8338235020637512},{"x":0.6216216087341309,"y":0.845588207244873},{"x":0.6174635887145996,"y":0.845588207244873}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6174635887145996,0.8338235020637512,0.6216216087341309,0.845588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.8338235020637512},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8338235020637512},{"x":0.6507276296615601,"y":0.845588207244873},{"x":0.6465696692466736,"y":0.845588207244873}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6465696692466736,0.8338235020637512,0.6507276296615601,0.845588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.8338235020637512},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8338235020637512},{"x":0.7754677534103394,"y":0.845588207244873},{"x":0.7733888030052185,"y":0.845588207244873}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7733888030052185,0.8338235020637512,0.7754677534103394,0.845588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.8514705896377563},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8514705896377563},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8632352948188782},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8632352948188782}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7733888030052185,0.8514705896377563,0.7754677534103394,0.8632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6299376487731934,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6299376487731934,"y":0.8808823823928833},{"x":0.5758835673332214,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":1,"str":"HD۲۷۴۱","boundary":[0.5758835673332214,0.8691176176071167,0.6299376487731934,0.8808823823928833]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6382536292076111,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6382536292076111,"y":0.8808823823928833},{"x":0.632016658782959,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.632016658782959,0.8691176176071167,0.6382536292076111,0.8808823823928833]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8808823823928833},{"x":0.644490659236908,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":1,"str":"۶","boundary":[0.644490659236908,0.8691176176071167,0.6507276296615601,0.8808823823928833]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6652806401252747,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6652806401252747,"y":0.8808823823928833},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":1,"str":"۲","boundary":[0.6590436697006226,0.8691176176071167,0.6652806401252747,0.8808823823928833]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8808823823928833},{"x":0.6694386601448059,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":1,"str":"۱۳۹۴","boundary":[0.6694386601448059,0.8691176176071167,0.7006236910820007,0.8808823823928833]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7588357329368591,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7588357329368591,"y":0.8808823823928833},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7567567825317383,0.8691176176071167,0.7588357329368591,0.8808823823928833]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.8867647051811218},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8867647051811218},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8985294103622437},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8985294103622437}]},"confidence":1,"str":"۱۷۴/۴","boundary":[0.6590436697006226,0.8867647051811218,0.7006236910820007,0.8985294103622437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.8867647051811218},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8867647051811218},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8985294103622437},{"x":0.7546777725219727,"y":0.8985294103622437}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7546777725219727,0.8867647051811218,0.7567567825317383,0.8985294103622437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.904411792755127},{"x":0.7006236910820007,"y":0.904411792755127},{"x":0.7006236910820007,"y":0.9161764979362488},{"x":0.644490659236908,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"۴۰۳۴۶۰۷","boundary":[0.644490659236908,0.904411792755127,0.7006236910820007,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.904411792755127},{"x":0.7193347215652466,"y":0.904411792755127},{"x":0.7193347215652466,"y":0.9161764979362488},{"x":0.717255711555481,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.717255711555481,0.904411792755127,0.7193347215652466,0.9161764979362488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.675000011920929},{"x":0.812889814376831,"y":0.675000011920929},{"x":0.812889814376831,"y":0.9161764979362488},{"x":0.22661122679710388,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.22161122679710388,0.668000011920929,0.8178898143768311,0.9231764979362488],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/HtszdNkGLNPjuGvg-sec.webp","jpeg":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/JvRAdYpubmxuUrcs.jpg","blurred":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/MMmrPkEGgPCXawoF.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.0006120089582494787,0.0007747405143345103,0.9988442088016105,0.9986294117471752]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.533823549747467},{"x":0.3451143503189087,"y":0.533823549747467},{"x":0.3451143503189087,"y":0.550000011920929},{"x":0.29937630891799927,"y":0.550000011920929}]},"confidence":1,"str":"(ɐóĀįȑ","boundary":[0.29937630891799927,0.533823549747467,0.3451143503189087,0.550000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.533823549747467},{"x":0.4116424024105072,"y":0.533823549747467},{"x":0.4116424024105072,"y":0.550000011920929},{"x":0.3513513505458832,"y":0.550000011920929}]},"confidence":1,"str":"ĭôğȪȐóý","boundary":[0.3513513505458832,0.533823549747467,0.4116424024105072,0.550000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.533823549747467},{"x":0.4573804438114166,"y":0.533823549747467},{"x":0.4573804438114166,"y":0.550000011920929},{"x":0.4178794324398041,"y":0.550000011920929}]},"confidence":1,"str":"IJħģĐ","boundary":[0.4178794324398041,0.533823549747467,0.4573804438114166,0.550000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.533823549747467},{"x":0.5051975250244141,"y":0.533823549747467},{"x":0.5051975250244141,"y":0.550000011920929},{"x":0.4636174738407135,"y":0.550000011920929}]},"confidence":1,"str":"Ǿǹȅİ","boundary":[0.4636174738407135,0.533823549747467,0.5051975250244141,0.550000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.533823549747467},{"x":0.5509355664253235,"y":0.533823549747467},{"x":0.5509355664253235,"y":0.550000011920929},{"x":0.5114344954490662,"y":0.550000011920929}]},"confidence":1,"str":"ĬȮĐ)","boundary":[0.5114344954490662,0.533823549747467,0.5509355664253235,0.550000011920929]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.533823549747467},{"x":0.5509355664253235,"y":0.533823549747467},{"x":0.5509355664253235,"y":0.550000011920929},{"x":0.29937630891799927,"y":0.550000011920929}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.29437630891799926,0.526823549747467,0.5559355664253235,0.557000011920929],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.9117646813392639},{"x":0.5010395050048828,"y":0.9117646813392639},{"x":0.5010395050048828,"y":0.925000011920929},{"x":0.46569645404815674,"y":0.925000011920929}]},"confidence":1,"str":"۱۳۹۵","boundary":[0.46569645404815674,0.9117646813392639,0.5010395050048828,0.925000011920929]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.9117646813392639},{"x":0.5010395050048828,"y":0.9117646813392639},{"x":0.5010395050048828,"y":0.925000011920929},{"x":0.46569645404815674,"y":0.925000011920929}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.46069645404815673,0.9047646813392639,0.5060395050048828,0.932000011920929],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/BmzYFqjdGiwTuvqd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/DYvfFwwDLmqvEHwk.jpg","blurred":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/NqFtiwgPNrwgwSKL.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.0008454104000218445,0.0007055363223833196,0.9982001936262214,0.9987461938128752]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.7176470756530762},{"x":0.41580042243003845,"y":0.7176470756530762},{"x":0.41580042243003845,"y":0.7308823466300964},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":1,"str":"«","boundary":[0.4116424024105072,0.7176470756530762,0.41580042243003845,0.7308823466300964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.7176470756530762},{"x":0.42411643266677856,"y":0.7176470756530762},{"x":0.42411643266677856,"y":0.7308823466300964},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4199584126472473,0.7176470756530762,0.42411643266677856,0.7308823466300964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7308823466300964},{"x":0.8565488457679749,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":1,"str":"»","boundary":[0.8565488457679749,0.7176470756530762,0.8607068657875061,0.7308823466300964]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7308823466300964},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4066424024105072,0.7106470756530762,0.8657068657875061,0.7378823466300964],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.7558823823928833},{"x":0.47401246428489685,"y":0.7558823823928833},{"x":0.47401246428489685,"y":0.7691176533699036},{"x":0.469854474067688,"y":0.7691176533699036}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.469854474067688,0.7558823823928833,0.47401246428489685,0.7691176533699036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.7558823823928833},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7558823823928833},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7691176533699036},{"x":0.6195425987243652,"y":0.7691176533699036}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6195425987243652,0.7558823823928833,0.6237006187438965,0.7691176533699036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.7558823823928833},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7558823823928833},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7691176533699036},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7691176533699036}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7692307829856873,0.7558823823928833,0.7733888030052185,0.7691176533699036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.7558823823928833},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7558823823928833},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7691176533699036},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7691176533699036}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.8170478343963623,0.7558823823928833,0.8191268444061279,0.7691176533699036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.7749999761581421},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7749999761581421},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7882353067398071},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":1,"str":"۰۲۱","boundary":[0.5571725368499756,0.7749999761581421,0.5779625773429871,0.7882353067398071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.7749999761581421},{"x":0.590436577796936,"y":0.7749999761581421},{"x":0.590436577796936,"y":0.7882353067398071},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.5821205973625183,0.7749999761581421,0.590436577796936,0.7882353067398071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.7749999761581421},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7749999761581421},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7882353067398071},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":1,"str":"۶۶۹۳۹۳۲۹","boundary":[0.5966736078262329,0.7749999761581421,0.6756756901741028,0.7882353067398071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.7749999761581421},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7749999761581421},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7882353067398071},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6798336505889893,0.7749999761581421,0.6819126605987549,0.7882353067398071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.7764706015586853},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7764706015586853},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7897058725357056},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7897058725357056}]},"confidence":1,"str":"I","boundary":[0.7214137315750122,0.7764706015586853,0.7234927415847778,0.7897058725357056]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.7749999761581421},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7749999761581421},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7882353067398071},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":1,"str":"۱۲۰۶","boundary":[0.7318087220191956,0.7749999761581421,0.7609147429466248,0.7882353067398071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.7749999761581421},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7749999761581421},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7882353067398071},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.8108108043670654,0.7749999761581421,0.8149688243865967,0.7882353067398071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.7955882549285889},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7955882549285889},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8073529601097107},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8073529601097107}]},"confidence":1,"str":"info@cppc.ir","boundary":[0.7255717515945435,0.7955882549285889,0.8232848048210144,0.8073529601097107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.7955882549285889},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7955882549285889},{"x":0.8295218348503113,"y":0.8073529601097107},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8073529601097107}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.8274428248405457,0.7955882549285889,0.8295218348503113,0.8073529601097107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.7558823823928833},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7558823823928833},{"x":0.8295218348503113,"y":0.8073529601097107},{"x":0.469854474067688,"y":0.8073529601097107}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.464854474067688,0.7488823823928833,0.8345218348503113,0.8143529601097107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.48676469922065735},{"x":0.5571725368499756,"y":0.48676469922065735},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5014705657958984},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5014705657958984}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.5530145764350891,0.48676469922065735,0.5571725368499756,0.5014705657958984]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.48676469922065735},{"x":0.6216216087341309,"y":0.48676469922065735},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5014705657958984},{"x":0.6174635887145996,"y":0.5014705657958984}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.6174635887145996,0.48676469922065735,0.6216216087341309,0.5014705657958984]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.5073529481887817},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5073529481887817},{"x":0.8212057948112488,"y":0.520588219165802},{"x":0.8191268444061279,"y":0.520588219165802}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.8191268444061279,0.5073529481887817,0.8212057948112488,0.520588219165802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.5264706015586853},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5264706015586853},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5397058725357056},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5397058725357056}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.8170478343963623,0.5264706015586853,0.8191268444061279,0.5397058725357056]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.48676469922065735},{"x":0.8212057948112488,"y":0.48676469922065735},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5397058725357056},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5397058725357056}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5480145764350891,0.47976469922065734,0.8262057948112488,0.5467058725357056],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.5647059082984924},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5647059082984924},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5779411792755127},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5779411792755127}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7920997738838196,0.5647059082984924,0.7941787838935852,0.5779411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.5838235020637512},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5838235020637512},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5970588326454163},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5970588326454163}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7796257734298706,0.5838235020637512,0.7817047834396362,0.5970588326454163]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.6029411554336548},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6029411554336548},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6161764860153198},{"x":0.692307710647583,"y":0.6161764860153198}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.692307710647583,0.6029411554336548,0.6943867206573486,0.6161764860153198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.6029411554336548},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6029411554336548},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6161764860153198},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6161764860153198}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.8004158139228821,0.6029411554336548,0.8045738339424133,0.6161764860153198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.6220588088035583},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6220588088035583},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6352941393852234},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6352941393852234}]},"confidence":1,"str":"۱۳۹۴","boundary":[0.7567567825317383,0.6220588088035583,0.7920997738838196,0.6352941393852234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.6220588088035583},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6220588088035583},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6352941393852234},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6352941393852234}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7983368039131165,0.6220588088035583,0.8004158139228821,0.6352941393852234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.6411764621734619},{"x":0.7588357329368591,"y":0.6411764621734619},{"x":0.7588357329368591,"y":0.654411792755127},{"x":0.7234927415847778,"y":0.654411792755127}]},"confidence":1,"str":"۱۳۹۵","boundary":[0.7234927415847778,0.6411764621734619,0.7588357329368591,0.654411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.6411764621734619},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6411764621734619},{"x":0.7983368039131165,"y":0.654411792755127},{"x":0.7962577939033508,"y":0.654411792755127}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7962577939033508,0.6411764621734619,0.7983368039131165,0.654411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.6602941155433655},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6602941155433655},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6735293865203857},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6735293865203857}]},"confidence":1,"str":"۱۰۰۰","boundary":[0.8066527843475342,0.6602941155433655,0.8295218348503113,0.6735293865203857]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.6602941155433655},{"x":0.8357588648796082,"y":0.6602941155433655},{"x":0.8357588648796082,"y":0.6735293865203857},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6735293865203857}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.8336798548698425,0.6602941155433655,0.8357588648796082,0.6735293865203857]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.679411768913269},{"x":0.8108108043670654,"y":0.679411768913269},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6926470398902893},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":1,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۴۶۸-۴۶۱-۶","boundary":[0.6424116492271423,0.679411768913269,0.8108108043670654,0.6926470398902893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.679411768913269},{"x":0.8170478343963623,"y":0.679411768913269},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6926470398902893},{"x":0.8149688243865967,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.8149688243865967,0.679411768913269,0.8170478343963623,0.6926470398902893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5647059082984924},{"x":0.8357588648796082,"y":0.5647059082984924},{"x":0.8357588648796082,"y":0.6926470398902893},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6926470398902893}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6374116492271423,0.5577059082984924,0.8407588648796082,0.6996470398902893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.8352941274642944},{"x":0.8607068657875061,"y":0.8352941274642944},{"x":0.8607068657875061,"y":0.845588207244873},{"x":0.7588357329368591,"y":0.845588207244873}]},"confidence":1,"str":"WWW.CPPC.ir","boundary":[0.7588357329368591,0.8352941274642944,0.8607068657875061,0.845588207244873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.8352941274642944},{"x":0.8607068657875061,"y":0.8352941274642944},{"x":0.8607068657875061,"y":0.845588207244873},{"x":0.7588357329368591,"y":0.845588207244873}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.7538357329368591,0.8282941274642944,0.8657068657875061,0.852588207244873],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/dyWeQzTqzJDUnYVJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/wuEIsoYbMnWTbTie.jpg","blurred":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/fXQEftVjTNCirYOM.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.0002662289687848636,0.000446020766917397,0.9985848738250018,0.9986445501874476]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.31029412150382996},{"x":0.6756756901741028,"y":0.31029412150382996},{"x":0.6756756901741028,"y":0.32647058367729187},{"x":0.6652806401252747,"y":0.32647058367729187}]},"confidence":1,"str":":۱","boundary":[0.6652806401252747,0.31029412150382996,0.6756756901741028,0.32647058367729187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.33529412746429443},{"x":0.13721413910388947,"y":0.33529412746429443},{"x":0.13721413910388947,"y":0.3499999940395355},{"x":0.1330561339855194,"y":0.3499999940395355}]},"confidence":1,"str":"۱","boundary":[0.1330561339855194,0.33529412746429443,0.13721413910388947,0.3499999940395355]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.3588235378265381},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3588235378265381},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3735294044017792},{"x":0.1330561339855194,"y":0.3735294044017792}]},"confidence":1,"str":"۲","boundary":[0.1330561339855194,0.3588235378265381,0.14137214422225952,0.3735294044017792]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.38235294818878174},{"x":0.14137214422225952,"y":0.38235294818878174},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3970588147640228},{"x":0.1330561339855194,"y":0.3970588147640228}]},"confidence":1,"str":"۲","boundary":[0.1330561339855194,0.38235294818878174,0.14137214422225952,0.3970588147640228]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.4058823585510254},{"x":0.14345113933086395,"y":0.4058823585510254},{"x":0.14345113933086395,"y":0.4205882251262665},{"x":0.1330561339855194,"y":0.4205882251262665}]},"confidence":1,"str":"۵","boundary":[0.1330561339855194,0.4058823585510254,0.14345113933086395,0.4205882251262665]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.42941176891326904},{"x":0.14345113933086395,"y":0.42941176891326904},{"x":0.14345113933086395,"y":0.44411763548851013},{"x":0.1330561339855194,"y":0.44411763548851013}]},"confidence":1,"str":"۷","boundary":[0.1330561339855194,0.42941176891326904,0.14345113933086395,0.44411763548851013]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.4529411792755127},{"x":0.147609144449234,"y":0.4529411792755127},{"x":0.147609144449234,"y":0.4676470458507538},{"x":0.1330561339855194,"y":0.4676470458507538}]},"confidence":1,"str":"۱۲","boundary":[0.1330561339855194,0.4529411792755127,0.147609144449234,0.4676470458507538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.47647058963775635},{"x":0.14968815445899963,"y":0.47647058963775635},{"x":0.14968815445899963,"y":0.49117645621299744},{"x":0.1330561339855194,"y":0.49117645621299744}]},"confidence":1,"str":"۱۷","boundary":[0.1330561339855194,0.47647058963775635,0.14968815445899963,0.49117645621299744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.5},{"x":0.15176714956760406,"y":0.5},{"x":0.15176714956760406,"y":0.5147058963775635},{"x":0.1330561339855194,"y":0.5147058963775635}]},"confidence":1,"str":"۲۳","boundary":[0.1330561339855194,0.5,0.15176714956760406,0.5147058963775635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.5235294103622437},{"x":0.14968815445899963,"y":0.5235294103622437},{"x":0.14968815445899963,"y":0.5382353067398071},{"x":0.1330561339855194,"y":0.5382353067398071}]},"confidence":1,"str":"۲۶","boundary":[0.1330561339855194,0.5235294103622437,0.14968815445899963,0.5382353067398071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.5470588207244873},{"x":0.15176714956760406,"y":0.5470588207244873},{"x":0.15176714956760406,"y":0.5617647171020508},{"x":0.1330561339855194,"y":0.5617647171020508}]},"confidence":1,"str":"۲۷","boundary":[0.1330561339855194,0.5470588207244873,0.15176714956760406,0.5617647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.570588231086731},{"x":0.15176714956760406,"y":0.570588231086731},{"x":0.15176714956760406,"y":0.5852941274642944},{"x":0.1330561339855194,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":1,"str":"۲۸","boundary":[0.1330561339855194,0.570588231086731,0.15176714956760406,0.5852941274642944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.5941176414489746},{"x":0.14968815445899963,"y":0.5941176414489746},{"x":0.14968815445899963,"y":0.6088235378265381},{"x":0.1330561339855194,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":1,"str":"۳۰","boundary":[0.1330561339855194,0.5941176414489746,0.14968815445899963,0.6088235378265381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.31029412150382996},{"x":0.6756756901741028,"y":0.31029412150382996},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6088235378265381},{"x":0.1330561339855194,"y":0.6088235378265381}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.30329412150382995,0.6806756901741028,0.6158235378265381],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.6397058963775635},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6397058963775635},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6558823585510254},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6558823585510254}]},"confidence":1,"str":":۲","boundary":[0.6611226797103882,0.6397058963775635,0.6756756901741028,0.6558823585510254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.6647058725357056},{"x":0.15592515468597412,"y":0.6647058725357056},{"x":0.15592515468597412,"y":0.679411768913269},{"x":0.1330561339855194,"y":0.679411768913269}]},"confidence":1,"str":"۳۳","boundary":[0.1330561339855194,0.6647058725357056,0.15592515468597412,0.679411768913269]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.6882352828979492},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6882352828979492},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7029411792755127},{"x":0.1330561339855194,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"str":"۳۴","boundary":[0.1330561339855194,0.6882352828979492,0.1538461595773697,0.7029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.7117646932601929},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7117646932601929},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7264705896377563},{"x":0.1330561339855194,"y":0.7264705896377563}]},"confidence":1,"str":"۳۴","boundary":[0.1330561339855194,0.7117646932601929,0.1538461595773697,0.7264705896377563]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.7352941036224365},{"x":0.15592515468597412,"y":0.7352941036224365},{"x":0.15592515468597412,"y":0.75},{"x":0.1330561339855194,"y":0.75}]},"confidence":1,"str":"۳۵","boundary":[0.1330561339855194,0.7352941036224365,0.15592515468597412,0.75]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.7588235139846802},{"x":0.147609144449234,"y":0.7588235139846802},{"x":0.147609144449234,"y":0.7735294103622437},{"x":0.1330561339855194,"y":0.7735294103622437}]},"confidence":1,"str":"۴۱","boundary":[0.1330561339855194,0.7588235139846802,0.147609144449234,0.7735294103622437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.7823529243469238},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7823529243469238},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7970588207244873},{"x":0.1330561339855194,"y":0.7970588207244873}]},"confidence":1,"str":"۵۶","boundary":[0.1330561339855194,0.7823529243469238,0.15176714956760406,0.7970588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.8058823347091675},{"x":0.1538461595773697,"y":0.8058823347091675},{"x":0.1538461595773697,"y":0.820588231086731},{"x":0.1330561339855194,"y":0.820588231086731}]},"confidence":1,"str":"۵۷","boundary":[0.1330561339855194,0.8058823347091675,0.1538461595773697,0.820588231086731]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.8294117450714111},{"x":0.15176714956760406,"y":0.8294117450714111},{"x":0.15176714956760406,"y":0.8441176414489746},{"x":0.1330561339855194,"y":0.8441176414489746}]},"confidence":1,"str":"۵۹","boundary":[0.1330561339855194,0.8294117450714111,0.15176714956760406,0.8441176414489746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.8294117450714111},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8294117450714111},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8441176414489746},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8441176414489746}]},"confidence":1,"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.5405405163764954,0.8294117450714111,0.5717255473136902,0.8441176414489746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.8294117450714111},{"x":0.6340956091880798,"y":0.8294117450714111},{"x":0.6340956091880798,"y":0.8441176414489746},{"x":0.6299376487731934,"y":0.8441176414489746}]},"confidence":1,"str":"_","boundary":[0.6299376487731934,0.8294117450714111,0.6340956091880798,0.8441176414489746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.8529411554336548},{"x":0.15176714956760406,"y":0.8529411554336548},{"x":0.15176714956760406,"y":0.8676470518112183},{"x":0.1330561339855194,"y":0.8676470518112183}]},"confidence":1,"str":"۶۶","boundary":[0.1330561339855194,0.8529411554336548,0.15176714956760406,0.8676470518112183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.8764705657958984},{"x":0.14968815445899963,"y":0.8764705657958984},{"x":0.14968815445899963,"y":0.8911764621734619},{"x":0.1330561339855194,"y":0.8911764621734619}]},"confidence":1,"str":"۷۰","boundary":[0.1330561339855194,0.8764705657958984,0.14968815445899963,0.8911764621734619]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.8999999761581421},{"x":0.1538461595773697,"y":0.8999999761581421},{"x":0.1538461595773697,"y":0.9147058725357056},{"x":0.1330561339855194,"y":0.9147058725357056}]},"confidence":1,"str":"۷۲","boundary":[0.1330561339855194,0.8999999761581421,0.1538461595773697,0.9147058725357056]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.6397058963775635},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6397058963775635},{"x":0.6756756901741028,"y":0.9147058725357056},{"x":0.1330561339855194,"y":0.9147058725357056}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.6327058963775635,0.6806756901741028,0.9217058725357056],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/TDpengTSEUbGXtsJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/LjJBnyRSVCyKfmdG.jpg","blurred":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/nAlgQjaVFYqCIXBd.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.0002359732142852894,0.0001692041525069405,0.9982779941687713,0.9986467127842062]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.12205882370471954},{"x":0.14137214422225952,"y":0.12205882370471954},{"x":0.14137214422225952,"y":0.13676470518112183},{"x":0.11850311607122421,"y":0.13676470518112183}]},"confidence":1,"str":"۷۵","boundary":[0.11850311607122421,0.12205882370471954,0.14137214422225952,0.13676470518112183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.1455882340669632},{"x":0.14137214422225952,"y":0.1455882340669632},{"x":0.14137214422225952,"y":0.16029411554336548},{"x":0.11850311607122421,"y":0.16029411554336548}]},"confidence":1,"str":"۷۵","boundary":[0.11850311607122421,0.1455882340669632,0.14137214422225952,0.16029411554336548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.16911764442920685},{"x":0.14137214422225952,"y":0.16911764442920685},{"x":0.14137214422225952,"y":0.18382352590560913},{"x":0.11850311607122421,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":1,"str":"۷۷","boundary":[0.11850311607122421,0.16911764442920685,0.14137214422225952,0.18382352590560913]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.12205882370471954},{"x":0.14137214422225952,"y":0.12205882370471954},{"x":0.14137214422225952,"y":0.18382352590560913},{"x":0.11850311607122421,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.11505882370471954,0.14637214422225953,0.19082352590560914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.21470588445663452},{"x":0.8232848048210144,"y":0.21470588445663452},{"x":0.8232848048210144,"y":0.23088234663009644},{"x":0.8066527843475342,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":1,"str":":۳","boundary":[0.8066527843475342,0.21470588445663452,0.8232848048210144,0.23088234663009644]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2397058755159378},{"x":0.1392931342124939,"y":0.2397058755159378},{"x":0.1392931342124939,"y":0.2544117569923401},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2544117569923401}]},"confidence":1,"str":"۷۹","boundary":[0.11850311607122421,0.2397058755159378,0.1392931342124939,0.2544117569923401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.26323530077934265},{"x":0.13513512909412384,"y":0.26323530077934265},{"x":0.13513512909412384,"y":0.27794116735458374},{"x":0.11850311607122421,"y":0.27794116735458374}]},"confidence":1,"str":"۸۰","boundary":[0.11850311607122421,0.26323530077934265,0.13513512909412384,0.27794116735458374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2867647111415863},{"x":0.13513512909412384,"y":0.2867647111415863},{"x":0.13513512909412384,"y":0.3014705777168274},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3014705777168274}]},"confidence":1,"str":"۸۰","boundary":[0.11850311607122421,0.2867647111415863,0.13513512909412384,0.3014705777168274]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.31029412150382996},{"x":0.1392931342124939,"y":0.31029412150382996},{"x":0.1392931342124939,"y":0.32499998807907104},{"x":0.11850311607122421,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":1,"str":"۸۲","boundary":[0.11850311607122421,0.31029412150382996,0.1392931342124939,0.32499998807907104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3338235318660736},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3338235318660736},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3485293984413147},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3485293984413147}]},"confidence":1,"str":"۸۵","boundary":[0.11850311607122421,0.3338235318660736,0.14137214422225952,0.3485293984413147]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.35735294222831726},{"x":0.1392931342124939,"y":0.35735294222831726},{"x":0.1392931342124939,"y":0.37205880880355835},{"x":0.11850311607122421,"y":0.37205880880355835}]},"confidence":1,"str":"۸۹","boundary":[0.11850311607122421,0.35735294222831726,0.1392931342124939,0.37205880880355835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3808823525905609},{"x":0.1392931342124939,"y":0.3808823525905609},{"x":0.1392931342124939,"y":0.3955882489681244},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":1,"str":"۹۵","boundary":[0.11850311607122421,0.3808823525905609,0.1392931342124939,0.3955882489681244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.40441176295280457},{"x":0.13513512909412384,"y":0.40441176295280457},{"x":0.13513512909412384,"y":0.41911765933036804},{"x":0.11850311607122421,"y":0.41911765933036804}]},"confidence":1,"str":"۱۰۱","boundary":[0.11850311607122421,0.40441176295280457,0.13513512909412384,0.41911765933036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4279411733150482},{"x":0.1392931342124939,"y":0.4279411733150482},{"x":0.1392931342124939,"y":0.4426470696926117},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4426470696926117}]},"confidence":1,"str":"۱۰۴","boundary":[0.11850311607122421,0.4279411733150482,0.1392931342124939,0.4426470696926117]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.45147058367729187},{"x":0.1392931342124939,"y":0.45147058367729187},{"x":0.1392931342124939,"y":0.46617648005485535},{"x":0.11850311607122421,"y":0.46617648005485535}]},"confidence":1,"str":"۱۰۶","boundary":[0.11850311607122421,0.45147058367729187,0.1392931342124939,0.46617648005485535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4749999940395355},{"x":0.1392931342124939,"y":0.4749999940395355},{"x":0.1392931342124939,"y":0.489705890417099},{"x":0.11850311607122421,"y":0.489705890417099}]},"confidence":1,"str":"۱۰۹","boundary":[0.11850311607122421,0.4749999940395355,0.1392931342124939,0.489705890417099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4985294044017792},{"x":0.13513512909412384,"y":0.4985294044017792},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5132352709770203},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":1,"str":"۱۱۰","boundary":[0.11850311607122421,0.4985294044017792,0.13513512909412384,0.5132352709770203]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5220588445663452},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5220588445663452},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5367646813392639},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5367646813392639}]},"confidence":1,"str":"۱۱۱","boundary":[0.11850311607122421,0.5220588445663452,0.13513512909412384,0.5367646813392639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.21470588445663452},{"x":0.8232848048210144,"y":0.21470588445663452},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5367646813392639},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5367646813392639}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.20770588445663452,0.8282848048210144,0.5437646813392639],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.5676470398902893},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5676470398902893},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5838235020637512},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":1,"str":":۴","boundary":[0.8087317943572998,0.5676470398902893,0.8232848048210144,0.5838235020637512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5926470756530762},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5926470756530762},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6073529124259949},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":1,"str":"۱۱۳","boundary":[0.11850311607122421,0.5926470756530762,0.14137214422225952,0.6073529124259949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6161764860153198},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6161764860153198},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6308823823928833},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6308823823928833}]},"confidence":1,"str":"۱۱۳","boundary":[0.11850311607122421,0.6161764860153198,0.14137214422225952,0.6308823823928833]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6397058963775635},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6397058963775635},{"x":0.1392931342124939,"y":0.654411792755127},{"x":0.11850311607122421,"y":0.654411792755127}]},"confidence":1,"str":"۱۱۴","boundary":[0.11850311607122421,0.6397058963775635,0.1392931342124939,0.654411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6632353067398071},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6632353067398071},{"x":0.14137214422225952,"y":0.6779412031173706},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6779412031173706}]},"confidence":1,"str":"۱۱۸","boundary":[0.11850311607122421,0.6632353067398071,0.14137214422225952,0.6779412031173706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6867647171020508},{"x":0.14345113933086395,"y":0.6867647171020508},{"x":0.14345113933086395,"y":0.7014706134796143},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7014706134796143}]},"confidence":1,"str":"۱۲۲","boundary":[0.11850311607122421,0.6867647171020508,0.14345113933086395,0.7014706134796143]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7102941274642944},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7102941274642944},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7250000238418579},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7250000238418579}]},"confidence":1,"str":"۱۲۵","boundary":[0.11850311607122421,0.7102941274642944,0.14553014934062958,0.7250000238418579]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7338235378265381},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7338235378265381},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7485294342041016},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7485294342041016}]},"confidence":1,"str":"۱۲۸","boundary":[0.11850311607122421,0.7338235378265381,0.14553014934062958,0.7485294342041016]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7573529481887817},{"x":0.147609144449234,"y":0.7573529481887817},{"x":0.147609144449234,"y":0.7720588445663452},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7720588445663452}]},"confidence":1,"str":"۱۳۷","boundary":[0.11850311607122421,0.7573529481887817,0.147609144449234,0.7720588445663452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7808823585510254},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7808823585510254},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7955882549285889},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7955882549285889}]},"confidence":1,"str":"۱۳۹","boundary":[0.11850311607122421,0.7808823585510254,0.14553014934062958,0.7955882549285889]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.804411768913269},{"x":0.1392931342124939,"y":0.804411768913269},{"x":0.1392931342124939,"y":0.8191176652908325},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":1,"str":"۱۴۰","boundary":[0.11850311607122421,0.804411768913269,0.1392931342124939,0.8191176652908325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8279411792755127},{"x":0.14345113933086395,"y":0.8279411792755127},{"x":0.14345113933086395,"y":0.8426470756530762},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"str":"۱۴۲","boundary":[0.11850311607122421,0.8279411792755127,0.14345113933086395,0.8426470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8514705896377563},{"x":0.14553014934062958,"y":0.8514705896377563},{"x":0.14553014934062958,"y":0.8661764860153198},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8661764860153198}]},"confidence":1,"str":"۱۴۳","boundary":[0.11850311607122421,0.8514705896377563,0.14553014934062958,0.8661764860153198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.875},{"x":0.14345113933086395,"y":0.875},{"x":0.14345113933086395,"y":0.8897058963775635},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8897058963775635}]},"confidence":1,"str":"۱۴۶","boundary":[0.11850311607122421,0.875,0.14345113933086395,0.8897058963775635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8985294103622437},{"x":0.14553014934062958,"y":0.8985294103622437},{"x":0.14553014934062958,"y":0.9132353067398071},{"x":0.11850311607122421,"y":0.9132353067398071}]},"confidence":1,"str":"۱۴۷","boundary":[0.11850311607122421,0.8985294103622437,0.14553014934062958,0.9132353067398071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5676470398902893},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5676470398902893},{"x":0.8232848048210144,"y":0.9132353067398071},{"x":0.11850311607122421,"y":0.9132353067398071}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.5606470398902893,0.8282848048210144,0.9202353067398071],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/ZOGOrcPKgMKpCGoX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/kBHsxTKfMfAcsEhE.jpg","blurred":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/IjYLRekeUrDmthrE.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.0002662289687848636,0.0001692041525069405,0.9982477384297614,0.9986467127842062]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.12205882370471954},{"x":0.1621621549129486,"y":0.12205882370471954},{"x":0.1621621549129486,"y":0.13676470518112183},{"x":0.1330561339855194,"y":0.13676470518112183}]},"confidence":1,"str":"۱۴۸","boundary":[0.1330561339855194,0.12205882370471954,0.1621621549129486,0.13676470518112183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.1455882340669632},{"x":0.15592515468597412,"y":0.1455882340669632},{"x":0.15592515468597412,"y":0.16029411554336548},{"x":0.1330561339855194,"y":0.16029411554336548}]},"confidence":1,"str":"۱۵۰","boundary":[0.1330561339855194,0.1455882340669632,0.15592515468597412,0.16029411554336548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.12205882370471954},{"x":0.1621621549129486,"y":0.12205882370471954},{"x":0.1621621549129486,"y":0.16029411554336548},{"x":0.1330561339855194,"y":0.16029411554336548}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.11505882370471954,0.1671621549129486,0.16729411554336548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.19117647409439087},{"x":0.837837815284729,"y":0.19117647409439087},{"x":0.837837815284729,"y":0.20735293626785278},{"x":0.8212057948112488,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":1,"str":":۵","boundary":[0.8212057948112488,0.19117647409439087,0.837837815284729,0.20735293626785278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.21617646515369415},{"x":0.1621621549129486,"y":0.21617646515369415},{"x":0.1621621549129486,"y":0.23088234663009644},{"x":0.1330561339855194,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":1,"str":"۱۵۳","boundary":[0.1330561339855194,0.21617646515369415,0.1621621549129486,0.23088234663009644]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.2397058755159378},{"x":0.1621621549129486,"y":0.2397058755159378},{"x":0.1621621549129486,"y":0.2544117569923401},{"x":0.1330561339855194,"y":0.2544117569923401}]},"confidence":1,"str":"۱۵۳","boundary":[0.1330561339855194,0.2397058755159378,0.1621621549129486,0.2544117569923401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.26323530077934265},{"x":0.16008315980434418,"y":0.26323530077934265},{"x":0.16008315980434418,"y":0.27794116735458374},{"x":0.1330561339855194,"y":0.27794116735458374}]},"confidence":1,"str":"۱۵۴","boundary":[0.1330561339855194,0.26323530077934265,0.16008315980434418,0.27794116735458374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.2867647111415863},{"x":0.16008315980434418,"y":0.2867647111415863},{"x":0.16008315980434418,"y":0.3014705777168274},{"x":0.1330561339855194,"y":0.3014705777168274}]},"confidence":1,"str":"۱۵۴","boundary":[0.1330561339855194,0.2867647111415863,0.16008315980434418,0.3014705777168274]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.31029412150382996},{"x":0.16008315980434418,"y":0.31029412150382996},{"x":0.16008315980434418,"y":0.32499998807907104},{"x":0.1330561339855194,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":1,"str":"۱۸۹","boundary":[0.1330561339855194,0.31029412150382996,0.16008315980434418,0.32499998807907104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.3338235318660736},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3338235318660736},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3485293984413147},{"x":0.1330561339855194,"y":0.3485293984413147}]},"confidence":1,"str":"۱۹۲","boundary":[0.1330561339855194,0.3338235318660736,0.15800416469573975,0.3485293984413147]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.35735294222831726},{"x":0.16008315980434418,"y":0.35735294222831726},{"x":0.16008315980434418,"y":0.37205880880355835},{"x":0.1330561339855194,"y":0.37205880880355835}]},"confidence":1,"str":"۱۹۸","boundary":[0.1330561339855194,0.35735294222831726,0.16008315980434418,0.37205880880355835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.3808823525905609},{"x":0.16008315980434418,"y":0.3808823525905609},{"x":0.16008315980434418,"y":0.3955882489681244},{"x":0.1330561339855194,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":1,"str":"۱۹۸","boundary":[0.1330561339855194,0.3808823525905609,0.16008315980434418,0.3955882489681244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.40441176295280457},{"x":0.15800416469573975,"y":0.40441176295280457},{"x":0.15800416469573975,"y":0.41911765933036804},{"x":0.1330561339855194,"y":0.41911765933036804}]},"confidence":1,"str":"۱۹۹","boundary":[0.1330561339855194,0.40441176295280457,0.15800416469573975,0.41911765933036804]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.4279411733150482},{"x":0.1538461595773697,"y":0.4279411733150482},{"x":0.1538461595773697,"y":0.4426470696926117},{"x":0.1330561339855194,"y":0.4426470696926117}]},"confidence":1,"str":"۲۰۱","boundary":[0.1330561339855194,0.4279411733150482,0.1538461595773697,0.4426470696926117]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.19117647409439087},{"x":0.837837815284729,"y":0.19117647409439087},{"x":0.837837815284729,"y":0.4426470696926117},{"x":0.1330561339855194,"y":0.4426470696926117}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.18417647409439086,0.842837815284729,0.4496470696926117],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.4735293984413147},{"x":0.837837815284729,"y":0.4735293984413147},{"x":0.837837815284729,"y":0.489705890417099},{"x":0.8232848048210144,"y":0.489705890417099}]},"confidence":1,"str":":۶","boundary":[0.8232848048210144,0.4735293984413147,0.837837815284729,0.489705890417099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.4985294044017792},{"x":0.16008315980434418,"y":0.4985294044017792},{"x":0.16008315980434418,"y":0.5132352709770203},{"x":0.1330561339855194,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":1,"str":"۲۰۳","boundary":[0.1330561339855194,0.4985294044017792,0.16008315980434418,0.5132352709770203]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.5220588445663452},{"x":0.16008315980434418,"y":0.5220588445663452},{"x":0.16008315980434418,"y":0.5367646813392639},{"x":0.1330561339855194,"y":0.5367646813392639}]},"confidence":1,"str":"۲۰۳","boundary":[0.1330561339855194,0.5220588445663452,0.16008315980434418,0.5367646813392639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.5455882549285889},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5455882549285889},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5602940917015076},{"x":0.1330561339855194,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":1,"str":"۲۰۴","boundary":[0.1330561339855194,0.5455882549285889,0.15800416469573975,0.5602940917015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.5691176652908325},{"x":0.16008315980434418,"y":0.5691176652908325},{"x":0.16008315980434418,"y":0.5838235020637512},{"x":0.1330561339855194,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":1,"str":"۲۰۷","boundary":[0.1330561339855194,0.5691176652908325,0.16008315980434418,0.5838235020637512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.5926470756530762},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5926470756530762},{"x":0.15800416469573975,"y":0.6073529124259949},{"x":0.1330561339855194,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":1,"str":"۲۱۴","boundary":[0.1330561339855194,0.5926470756530762,0.15800416469573975,0.6073529124259949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.6161764860153198},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6161764860153198},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6308823823928833},{"x":0.1330561339855194,"y":0.6308823823928833}]},"confidence":1,"str":"۲۱۸","boundary":[0.1330561339855194,0.6161764860153198,0.16008315980434418,0.6308823823928833]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.6397058963775635},{"x":0.16008315980434418,"y":0.6397058963775635},{"x":0.16008315980434418,"y":0.654411792755127},{"x":0.1330561339855194,"y":0.654411792755127}]},"confidence":1,"str":"۲۲۲","boundary":[0.1330561339855194,0.6397058963775635,0.16008315980434418,0.654411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.6632353067398071},{"x":0.1621621549129486,"y":0.6632353067398071},{"x":0.1621621549129486,"y":0.6779412031173706},{"x":0.1330561339855194,"y":0.6779412031173706}]},"confidence":1,"str":"۲۳۹","boundary":[0.1330561339855194,0.6632353067398071,0.1621621549129486,0.6779412031173706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.6867647171020508},{"x":0.16424116492271423,"y":0.6867647171020508},{"x":0.16424116492271423,"y":0.7014706134796143},{"x":0.1330561339855194,"y":0.7014706134796143}]},"confidence":1,"str":"۲۴۸","boundary":[0.1330561339855194,0.6867647171020508,0.16424116492271423,0.7014706134796143]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.7102941274642944},{"x":0.16424116492271423,"y":0.7102941274642944},{"x":0.16424116492271423,"y":0.7250000238418579},{"x":0.1330561339855194,"y":0.7250000238418579}]},"confidence":1,"str":"۲۵۳","boundary":[0.1330561339855194,0.7102941274642944,0.16424116492271423,0.7250000238418579]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.7338235378265381},{"x":0.1621621549129486,"y":0.7338235378265381},{"x":0.1621621549129486,"y":0.7485294342041016},{"x":0.1330561339855194,"y":0.7485294342041016}]},"confidence":1,"str":"۲۵۴","boundary":[0.1330561339855194,0.7338235378265381,0.1621621549129486,0.7485294342041016]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.7573529481887817},{"x":0.1621621549129486,"y":0.7573529481887817},{"x":0.1621621549129486,"y":0.7720588445663452},{"x":0.1330561339855194,"y":0.7720588445663452}]},"confidence":1,"str":"۲۵۴","boundary":[0.1330561339855194,0.7573529481887817,0.1621621549129486,0.7720588445663452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.7808823585510254},{"x":0.1621621549129486,"y":0.7808823585510254},{"x":0.1621621549129486,"y":0.7955882549285889},{"x":0.1330561339855194,"y":0.7955882549285889}]},"confidence":1,"str":"۲۵۶","boundary":[0.1330561339855194,0.7808823585510254,0.1621621549129486,0.7955882549285889]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.804411768913269},{"x":0.16424116492271423,"y":0.804411768913269},{"x":0.16424116492271423,"y":0.8191176652908325},{"x":0.1330561339855194,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":1,"str":"۲۵۸","boundary":[0.1330561339855194,0.804411768913269,0.16424116492271423,0.8191176652908325]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.4735293984413147},{"x":0.837837815284729,"y":0.4735293984413147},{"x":0.837837815284729,"y":0.8191176652908325},{"x":0.1330561339855194,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.4665293984413147,0.842837815284729,0.8261176652908325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.8500000238418579},{"x":0.837837815284729,"y":0.8500000238418579},{"x":0.837837815284729,"y":0.8661764860153198},{"x":0.8212057948112488,"y":0.8661764860153198}]},"confidence":1,"str":":۷","boundary":[0.8212057948112488,0.8500000238418579,0.837837815284729,0.8661764860153198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.875},{"x":0.15800416469573975,"y":0.875},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8897058963775635},{"x":0.1330561339855194,"y":0.8897058963775635}]},"confidence":1,"str":"۲۶۱","boundary":[0.1330561339855194,0.875,0.15800416469573975,0.8897058963775635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.8985294103622437},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8985294103622437},{"x":0.15800416469573975,"y":0.9132353067398071},{"x":0.1330561339855194,"y":0.9132353067398071}]},"confidence":1,"str":"۲۶۱","boundary":[0.1330561339855194,0.8985294103622437,0.15800416469573975,0.9132353067398071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.8500000238418579},{"x":0.837837815284729,"y":0.8500000238418579},{"x":0.837837815284729,"y":0.9132353067398071},{"x":0.1330561339855194,"y":0.9132353067398071}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.8430000238418579,0.842837815284729,0.9202353067398071],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/TsaVhGIEglttVuXV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/cttfnnkhnnXJomZL.jpg","blurred":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/kiiJSIjARzufrKLb.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.0002359732142852894,0.0001692041525069405,0.9982779941687713,0.9987851210804547]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.12205882370471954},{"x":0.14553014934062958,"y":0.12205882370471954},{"x":0.14553014934062958,"y":0.13676470518112183},{"x":0.11850311607122421,"y":0.13676470518112183}]},"confidence":1,"str":"۲۶۲","boundary":[0.11850311607122421,0.12205882370471954,0.14553014934062958,0.13676470518112183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.1455882340669632},{"x":0.14553014934062958,"y":0.1455882340669632},{"x":0.14553014934062958,"y":0.16029411554336548},{"x":0.11850311607122421,"y":0.16029411554336548}]},"confidence":1,"str":"۲۶۶","boundary":[0.11850311607122421,0.1455882340669632,0.14553014934062958,0.16029411554336548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.16911764442920685},{"x":0.147609144449234,"y":0.16911764442920685},{"x":0.147609144449234,"y":0.18382352590560913},{"x":0.11850311607122421,"y":0.18382352590560913}]},"confidence":1,"str":"۲۶۸","boundary":[0.11850311607122421,0.16911764442920685,0.147609144449234,0.18382352590560913]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.1926470547914505},{"x":0.14968815445899963,"y":0.1926470547914505},{"x":0.14968815445899963,"y":0.20735293626785278},{"x":0.11850311607122421,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":1,"str":"۲۷۳","boundary":[0.11850311607122421,0.1926470547914505,0.14968815445899963,0.20735293626785278]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.21617646515369415},{"x":0.147609144449234,"y":0.21617646515369415},{"x":0.147609144449234,"y":0.23088234663009644},{"x":0.11850311607122421,"y":0.23088234663009644}]},"confidence":1,"str":"۲۷۴","boundary":[0.11850311607122421,0.21617646515369415,0.147609144449234,0.23088234663009644]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2397058755159378},{"x":0.147609144449234,"y":0.2397058755159378},{"x":0.147609144449234,"y":0.2544117569923401},{"x":0.11850311607122421,"y":0.2544117569923401}]},"confidence":1,"str":"۲۷۶","boundary":[0.11850311607122421,0.2397058755159378,0.147609144449234,0.2544117569923401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.26323530077934265},{"x":0.147609144449234,"y":0.26323530077934265},{"x":0.147609144449234,"y":0.27794116735458374},{"x":0.11850311607122421,"y":0.27794116735458374}]},"confidence":1,"str":"۲۷۹","boundary":[0.11850311607122421,0.26323530077934265,0.147609144449234,0.27794116735458374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2867647111415863},{"x":0.147609144449234,"y":0.2867647111415863},{"x":0.147609144449234,"y":0.3014705777168274},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3014705777168274}]},"confidence":1,"str":"۲۸۴","boundary":[0.11850311607122421,0.2867647111415863,0.147609144449234,0.3014705777168274]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.31029412150382996},{"x":0.14137214422225952,"y":0.31029412150382996},{"x":0.14137214422225952,"y":0.32499998807907104},{"x":0.11850311607122421,"y":0.32499998807907104}]},"confidence":1,"str":"۲۹۰","boundary":[0.11850311607122421,0.31029412150382996,0.14137214422225952,0.32499998807907104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3338235318660736},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3338235318660736},{"x":0.14137214422225952,"y":0.3485293984413147},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3485293984413147}]},"confidence":1,"str":"۲۹۱","boundary":[0.11850311607122421,0.3338235318660736,0.14137214422225952,0.3485293984413147]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.35735294222831726},{"x":0.14553014934062958,"y":0.35735294222831726},{"x":0.14553014934062958,"y":0.37205880880355835},{"x":0.11850311607122421,"y":0.37205880880355835}]},"confidence":1,"str":"۲۹۲","boundary":[0.11850311607122421,0.35735294222831726,0.14553014934062958,0.37205880880355835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3808823525905609},{"x":0.147609144449234,"y":0.3808823525905609},{"x":0.147609144449234,"y":0.3955882489681244},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":1,"str":"۲۹۳","boundary":[0.11850311607122421,0.3808823525905609,0.147609144449234,0.3955882489681244]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.12205882370471954},{"x":0.14968815445899963,"y":0.12205882370471954},{"x":0.14968815445899963,"y":0.3955882489681244},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.11505882370471954,0.15468815445899964,0.4025882489681244],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.4264705777168274},{"x":0.8232848048210144,"y":0.4264705777168274},{"x":0.8232848048210144,"y":0.4426470696926117},{"x":0.8066527843475342,"y":0.4426470696926117}]},"confidence":1,"str":":۸","boundary":[0.8066527843475342,0.4264705777168274,0.8232848048210144,0.4426470696926117]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.45147058367729187},{"x":0.14553014934062958,"y":0.45147058367729187},{"x":0.14553014934062958,"y":0.46617648005485535},{"x":0.11850311607122421,"y":0.46617648005485535}]},"confidence":1,"str":"۲۹۶","boundary":[0.11850311607122421,0.45147058367729187,0.14553014934062958,0.46617648005485535]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4749999940395355},{"x":0.14553014934062958,"y":0.4749999940395355},{"x":0.14553014934062958,"y":0.489705890417099},{"x":0.11850311607122421,"y":0.489705890417099}]},"confidence":1,"str":"۲۹۶","boundary":[0.11850311607122421,0.4749999940395355,0.14553014934062958,0.489705890417099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4985294044017792},{"x":0.14553014934062958,"y":0.4985294044017792},{"x":0.14553014934062958,"y":0.5132352709770203},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":1,"str":"۲۹۶","boundary":[0.11850311607122421,0.4985294044017792,0.14553014934062958,0.5132352709770203]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5220588445663452},{"x":0.14553014934062958,"y":0.5220588445663452},{"x":0.14553014934062958,"y":0.5367646813392639},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5367646813392639}]},"confidence":1,"str":"۲۹۹","boundary":[0.11850311607122421,0.5220588445663452,0.14553014934062958,0.5367646813392639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5455882549285889},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5455882549285889},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5602940917015076},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":1,"str":"۳۰۱","boundary":[0.11850311607122421,0.5455882549285889,0.14137214422225952,0.5602940917015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5691176652908325},{"x":0.14553014934062958,"y":0.5691176652908325},{"x":0.14553014934062958,"y":0.5838235020637512},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5838235020637512}]},"confidence":1,"str":"۳۰۲","boundary":[0.11850311607122421,0.5691176652908325,0.14553014934062958,0.5838235020637512]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5926470756530762},{"x":0.14553014934062958,"y":0.5926470756530762},{"x":0.14553014934062958,"y":0.6073529124259949},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":1,"str":"۳۰۴","boundary":[0.11850311607122421,0.5926470756530762,0.14553014934062958,0.6073529124259949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.5926470756530762},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5926470756530762},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6073529124259949},{"x":0.43866944313049316,"y":0.6073529124259949}]},"confidence":1,"str":"(PCAOB)","boundary":[0.43866944313049316,0.5926470756530762,0.5114344954490662,0.6073529124259949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6161764860153198},{"x":0.147609144449234,"y":0.6161764860153198},{"x":0.147609144449234,"y":0.6308823823928833},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6308823823928833}]},"confidence":1,"str":"۳۱۸","boundary":[0.11850311607122421,0.6161764860153198,0.147609144449234,0.6308823823928833]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6397058963775635},{"x":0.147609144449234,"y":0.6397058963775635},{"x":0.147609144449234,"y":0.654411792755127},{"x":0.11850311607122421,"y":0.654411792755127}]},"confidence":1,"str":"۳۲۶","boundary":[0.11850311607122421,0.6397058963775635,0.147609144449234,0.654411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6632353067398071},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6632353067398071},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6779412031173706},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6779412031173706}]},"confidence":1,"str":"۳۳۲","boundary":[0.11850311607122421,0.6632353067398071,0.15176714956760406,0.6779412031173706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6867647171020508},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6867647171020508},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7014706134796143},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7014706134796143}]},"confidence":1,"str":"۳۳۴","boundary":[0.11850311607122421,0.6867647171020508,0.15176714956760406,0.7014706134796143]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7102941274642944},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7102941274642944},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7250000238418579},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7250000238418579}]},"confidence":1,"str":"۳۳۵","boundary":[0.11850311607122421,0.7102941274642944,0.1538461595773697,0.7250000238418579]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7338235378265381},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7338235378265381},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7485294342041016},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7485294342041016}]},"confidence":1,"str":"۳۴۱","boundary":[0.11850311607122421,0.7338235378265381,0.14553014934062958,0.7485294342041016]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7573529481887817},{"x":0.14968815445899963,"y":0.7573529481887817},{"x":0.14968815445899963,"y":0.7720588445663452},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7720588445663452}]},"confidence":1,"str":"۳۴۲","boundary":[0.11850311607122421,0.7573529481887817,0.14968815445899963,0.7720588445663452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7808823585510254},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7808823585510254},{"x":0.15176714956760406,"y":0.7955882549285889},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7955882549285889}]},"confidence":1,"str":"۳۴۳","boundary":[0.11850311607122421,0.7808823585510254,0.15176714956760406,0.7955882549285889]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.804411768913269},{"x":0.15176714956760406,"y":0.804411768913269},{"x":0.15176714956760406,"y":0.8191176652908325},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":1,"str":"۳۴۵","boundary":[0.11850311607122421,0.804411768913269,0.15176714956760406,0.8191176652908325]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4264705777168274},{"x":0.8232848048210144,"y":0.4264705777168274},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8191176652908325},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.4194705777168274,0.8282848048210144,0.8261176652908325],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/RCyXdVUdjODdisiE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/DpdUdqUNTXCsbwOT.jpg","blurred":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/sbzoWnFYlaRjBfGO.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.0002662289687848636,0.0005065743965261123,0.9982434161636289,0.998642387503035]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.35147058963775635},{"x":0.4282744228839874,"y":0.35147058963775635},{"x":0.4282744228839874,"y":0.36764705181121826},{"x":0.42203742265701294,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.42203742265701294,0.35147058963775635,0.4282744228839874,0.36764705181121826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.3794117569923401},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3794117569923401},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3955882489681244},{"x":0.692307710647583,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.692307710647583,0.3794117569923401,0.6985446810722351,0.3955882489681244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.3794117569923401},{"x":0.8399168252944946,"y":0.3794117569923401},{"x":0.8399168252944946,"y":0.3955882489681244},{"x":0.8357588648796082,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.8357588648796082,0.3794117569923401,0.8399168252944946,0.3955882489681244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.4073529541492462},{"x":0.27442827820777893,"y":0.4073529541492462},{"x":0.27442827820777893,"y":0.42352941632270813},{"x":0.26819127798080444,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.26819127798080444,0.4073529541492462,0.27442827820777893,0.42352941632270813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.43529412150382996},{"x":0.3367983400821686,"y":0.43529412150382996},{"x":0.3367983400821686,"y":0.45147058367729187},{"x":0.3305613398551941,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.3305613398551941,0.43529412150382996,0.3367983400821686,0.45147058367729187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.43529412150382996},{"x":0.5925155878067017,"y":0.43529412150382996},{"x":0.5925155878067017,"y":0.45147058367729187},{"x":0.5862785577774048,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5862785577774048,0.43529412150382996,0.5925155878067017,0.45147058367729187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.43529412150382996},{"x":0.7338877320289612,"y":0.43529412150382996},{"x":0.7338877320289612,"y":0.45147058367729187},{"x":0.7297297120094299,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7297297120094299,0.43529412150382996,0.7338877320289612,0.45147058367729187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.4632352888584137},{"x":0.13721413910388947,"y":0.4632352888584137},{"x":0.13721413910388947,"y":0.4794117510318756},{"x":0.1330561339855194,"y":0.4794117510318756}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.1330561339855194,0.4632352888584137,0.13721413910388947,0.4794117510318756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.49117645621299744},{"x":0.4282744228839874,"y":0.49117645621299744},{"x":0.4282744228839874,"y":0.5073529481887817},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":1,"str":"۲۰۰۰","boundary":[0.40124741196632385,0.49117645621299744,0.4282744228839874,0.5073529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.49117645621299744},{"x":0.5592515468597412,"y":0.49117645621299744},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5073529481887817},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":1,"str":"۱۹۹۰","boundary":[0.5259875059127808,0.49117645621299744,0.5592515468597412,0.5073529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.49117645621299744},{"x":0.7858628034591675,"y":0.49117645621299744},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5073529481887817},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7796257734298706,0.49117645621299744,0.7858628034591675,0.5073529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.5191176533699036},{"x":0.43866944313049316,"y":0.5191176533699036},{"x":0.43866944313049316,"y":0.5352941155433655},{"x":0.4345114231109619,"y":0.5352941155433655}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4345114231109619,0.5191176533699036,0.43866944313049316,0.5352941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.5441176295280457},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5441176295280457},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5558823347091675},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5558823347091675}]},"confidence":1,"str":"۲","boundary":[0.6652806401252747,0.5441176295280457,0.6715176701545715,0.5558823347091675]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.5441176295280457},{"x":0.752598762512207,"y":0.5441176295280457},{"x":0.752598762512207,"y":0.5558823347091675},{"x":0.7484407424926758,"y":0.5558823347091675}]},"confidence":1,"str":"۱","boundary":[0.7484407424926758,0.5441176295280457,0.752598762512207,0.5558823347091675]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.574999988079071},{"x":0.29729729890823364,"y":0.574999988079071},{"x":0.29729729890823364,"y":0.591176450252533},{"x":0.29106029868125916,"y":0.591176450252533}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.29106029868125916,0.574999988079071,0.29729729890823364,0.591176450252533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.574999988079071},{"x":0.82536381483078,"y":0.574999988079071},{"x":0.82536381483078,"y":0.591176450252533},{"x":0.8212057948112488,"y":0.591176450252533}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.8212057948112488,0.574999988079071,0.82536381483078,0.591176450252533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.6029411554336548},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6029411554336548},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6191176176071167},{"x":0.1330561339855194,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.1330561339855194,0.6029411554336548,0.1392931342124939,0.6191176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.6029411554336548},{"x":0.3305613398551941,"y":0.6029411554336548},{"x":0.3305613398551941,"y":0.6191176176071167},{"x":0.3243243098258972,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":1,"str":"»","boundary":[0.3243243098258972,0.6029411554336548,0.3305613398551941,0.6191176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.6029411554336548},{"x":0.34095633029937744,"y":0.6029411554336548},{"x":0.34095633029937744,"y":0.6191176176071167},{"x":0.3367983400821686,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.3367983400821686,0.6029411554336548,0.34095633029937744,0.6191176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.6029411554336548},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6029411554336548},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6191176176071167},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7234927415847778,0.6029411554336548,0.7276507019996643,0.6191176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.6308823823928833},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6308823823928833},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6470588445663452},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6049895882606506,0.6308823823928833,0.6112266182899475,0.6470588445663452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.6308823823928833},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6308823823928833},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6470588445663452},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7338877320289612,0.6308823823928833,0.7401247620582581,0.6470588445663452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.6308823823928833},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6308823823928833},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6470588445663452},{"x":0.82536381483078,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.82536381483078,0.6308823823928833,0.8316008448600769,0.6470588445663452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.658823549747467},{"x":0.20790021121501923,"y":0.658823549747467},{"x":0.20790021121501923,"y":0.675000011920929},{"x":0.20166319608688354,"y":0.675000011920929}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.20166319608688354,0.658823549747467,0.20790021121501923,0.675000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.658823549747467},{"x":0.6008316278457642,"y":0.658823549747467},{"x":0.6008316278457642,"y":0.675000011920929},{"x":0.5945945978164673,"y":0.675000011920929}]},"confidence":1,"str":"»","boundary":[0.5945945978164673,0.658823549747467,0.6008316278457642,0.675000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.658823549747467},{"x":0.7359667420387268,"y":0.658823549747467},{"x":0.7359667420387268,"y":0.675000011920929},{"x":0.7193347215652466,"y":0.675000011920929}]},"confidence":1,"str":"«؟","boundary":[0.7193347215652466,0.658823549747467,0.7359667420387268,0.675000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.6867647171020508},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6867647171020508},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7029411792755127},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"str":"«؟","boundary":[0.5883575677871704,0.6867647171020508,0.6070685982704163,0.7029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.7147058844566345},{"x":0.31185030937194824,"y":0.7147058844566345},{"x":0.31185030937194824,"y":0.7308823466300964},{"x":0.30561330914497375,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.30561330914497375,0.7147058844566345,0.31185030937194824,0.7308823466300964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.7147058844566345},{"x":0.4927234947681427,"y":0.7147058844566345},{"x":0.4927234947681427,"y":0.7308823466300964},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.4864864945411682,0.7147058844566345,0.4927234947681427,0.7308823466300964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.7426470518112183},{"x":0.19334720075130463,"y":0.7426470518112183},{"x":0.19334720075130463,"y":0.7588235139846802},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":1,"str":"۱۵","boundary":[0.17463617026805878,0.7426470518112183,0.19334720075130463,0.7588235139846802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.7426470518112183},{"x":0.3451143503189087,"y":0.7426470518112183},{"x":0.3451143503189087,"y":0.7588235139846802},{"x":0.34095633029937744,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34095633029937744,0.7426470518112183,0.3451143503189087,0.7588235139846802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.770588219165802},{"x":0.7692307829856873,"y":0.770588219165802},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7867646813392639},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7629937529563904,0.770588219165802,0.7692307829856873,0.7867646813392639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.7985293865203857},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7985293865203857},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8147059082984924},{"x":0.8357588648796082,"y":0.8147059082984924}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.8357588648796082,0.7985293865203857,0.8399168252944946,0.8147059082984924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.35147058963775635},{"x":0.8399168252944946,"y":0.35147058963775635},{"x":0.8399168252944946,"y":0.8147059082984924},{"x":0.1330561339855194,"y":0.8147059082984924}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.34447058963775634,0.8449168252944946,0.8217059082984924],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.8852941393852234},{"x":0.14345113933086395,"y":0.8852941393852234},{"x":0.14345113933086395,"y":0.895588219165802},{"x":0.1330561339855194,"y":0.895588219165802}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.1330561339855194,0.8852941393852234,0.14345113933086395,0.895588219165802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.8852941393852234},{"x":0.19334720075130463,"y":0.8852941393852234},{"x":0.19334720075130463,"y":0.895588219165802},{"x":0.15592515468597412,"y":0.895588219165802}]},"confidence":1,"str":"Enron","boundary":[0.15592515468597412,0.8852941393852234,0.19334720075130463,0.895588219165802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.9058823585510254},{"x":0.14345113933086395,"y":0.9058823585510254},{"x":0.14345113933086395,"y":0.9161764979362488},{"x":0.1330561339855194,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.1330561339855194,0.9058823585510254,0.14345113933086395,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.9058823585510254},{"x":0.22245322167873383,"y":0.9058823585510254},{"x":0.22245322167873383,"y":0.9161764979362488},{"x":0.15592515468597412,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"WorldCom","boundary":[0.15592515468597412,0.9058823585510254,0.22245322167873383,0.9161764979362488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.8852941393852234},{"x":0.22245322167873383,"y":0.8852941393852234},{"x":0.22245322167873383,"y":0.9161764979362488},{"x":0.1330561339855194,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.8782941393852234,0.22745322167873383,0.9231764979362488],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/AUSxtEChOQZAKiiF-sec.webp","jpeg":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/eWmUoebSbhzRpojI.jpg","blurred":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/ruPceZknRKvJafMz.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.0002359732142852894,0.00017785467102247125,0.9983039276416485,0.9987353806537741]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.12794117629528046},{"x":0.5883575677871704,"y":0.12794117629528046},{"x":0.5883575677871704,"y":0.14411765336990356},{"x":0.5821205973625183,"y":0.14411765336990356}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.5821205973625183,0.12794117629528046,0.5883575677871704,0.14411765336990356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.12794117629528046},{"x":0.7941787838935852,"y":0.12794117629528046},{"x":0.7941787838935852,"y":0.14411765336990356},{"x":0.7879418134689331,"y":0.14411765336990356}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.7879418134689331,0.12794117629528046,0.7941787838935852,0.14411765336990356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.1558823585510254},{"x":0.12266112118959427,"y":0.1558823585510254},{"x":0.12266112118959427,"y":0.1720588207244873},{"x":0.11850311607122421,"y":0.1720588207244873}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.11850311607122421,0.1558823585510254,0.12266112118959427,0.1720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.18382352590560913},{"x":0.5613305568695068,"y":0.18382352590560913},{"x":0.5613305568695068,"y":0.20000000298023224},{"x":0.5571725368499756,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.5571725368499756,0.18382352590560913,0.5613305568695068,0.20000000298023224]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.12794117629528046},{"x":0.7941787838935852,"y":0.12794117629528046},{"x":0.7941787838935852,"y":0.20000000298023224},{"x":0.11850311607122421,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.12094117629528045,0.7991787838935852,0.20700000298023224],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.2397058755159378},{"x":0.2869022786617279,"y":0.2397058755159378},{"x":0.2869022786617279,"y":0.2558823525905609},{"x":0.2806652784347534,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.2806652784347534,0.2397058755159378,0.2869022786617279,0.2558823525905609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.2397058755159378},{"x":0.3887733817100525,"y":0.2397058755159378},{"x":0.3887733817100525,"y":0.2558823525905609},{"x":0.38461539149284363,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.38461539149284363,0.2397058755159378,0.3887733817100525,0.2558823525905609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.26764705777168274},{"x":0.1247401237487793,"y":0.26764705777168274},{"x":0.1247401237487793,"y":0.28382351994514465},{"x":0.11850311607122421,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.11850311607122421,0.26764705777168274,0.1247401237487793,0.28382351994514465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.26764705777168274},{"x":0.2286902219057083,"y":0.26764705777168274},{"x":0.2286902219057083,"y":0.28382351994514465},{"x":0.22453223168849945,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.22453223168849945,0.26764705777168274,0.2286902219057083,0.28382351994514465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.26764705777168274},{"x":0.7692307829856873,"y":0.26764705777168274},{"x":0.7692307829856873,"y":0.28382351994514465},{"x":0.7629937529563904,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7629937529563904,0.26764705777168274,0.7692307829856873,0.28382351994514465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.2955882251262665},{"x":0.5405405163764954,"y":0.2955882251262665},{"x":0.5405405163764954,"y":0.3117647171020508},{"x":0.5363825559616089,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5363825559616089,0.2955882251262665,0.5405405163764954,0.3117647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.3235294222831726},{"x":0.8045738339424133,"y":0.3235294222831726},{"x":0.8045738339424133,"y":0.3397058844566345},{"x":0.8004158139228821,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.8004158139228821,0.3235294222831726,0.8045738339424133,0.3397058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.35147058963775635},{"x":0.7546777725219727,"y":0.35147058963775635},{"x":0.7546777725219727,"y":0.36764705181121826},{"x":0.7505197525024414,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7505197525024414,0.35147058963775635,0.7546777725219727,0.36764705181121826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.3794117569923401},{"x":0.5322245359420776,"y":0.3794117569923401},{"x":0.5322245359420776,"y":0.3955882489681244},{"x":0.5259875059127808,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5259875059127808,0.3794117569923401,0.5322245359420776,0.3955882489681244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.3794117569923401},{"x":0.6507276296615601,"y":0.3794117569923401},{"x":0.6507276296615601,"y":0.3955882489681244},{"x":0.6465696692466736,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6465696692466736,0.3794117569923401,0.6507276296615601,0.3955882489681244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12889812886714935,"y":0.4073529541492462},{"x":0.1330561339855194,"y":0.4073529541492462},{"x":0.1330561339855194,"y":0.42352941632270813},{"x":0.12889812886714935,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.12889812886714935,0.4073529541492462,0.1330561339855194,0.42352941632270813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.4073529541492462},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4073529541492462},{"x":0.8108108043670654,"y":0.42352941632270813},{"x":0.8066527843475342,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.8066527843475342,0.4073529541492462,0.8108108043670654,0.42352941632270813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.43529412150382996},{"x":0.7234927415847778,"y":0.43529412150382996},{"x":0.7234927415847778,"y":0.45147058367729187},{"x":0.717255711555481,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.717255711555481,0.43529412150382996,0.7234927415847778,0.45147058367729187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.4632352888584137},{"x":0.5717255473136902,"y":0.4632352888584137},{"x":0.5717255473136902,"y":0.4794117510318756},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4794117510318756}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5675675868988037,0.4632352888584137,0.5717255473136902,0.4794117510318756]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2397058755159378},{"x":0.8108108043670654,"y":0.2397058755159378},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4794117510318756},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4794117510318756}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.2327058755159378,0.8158108043670654,0.4864117510318756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.8088235259056091},{"x":0.295218288898468,"y":0.8088235259056091},{"x":0.295218288898468,"y":0.824999988079071},{"x":0.25363826751708984,"y":0.824999988079071}]},"confidence":1,"str":"۱۳۹۴","boundary":[0.25363826751708984,0.8088235259056091,0.295218288898468,0.824999988079071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.8397058844566345},{"x":0.39293140172958374,"y":0.8397058844566345},{"x":0.39293140172958374,"y":0.8529411554336548},{"x":0.3887733817100525,"y":0.8529411554336548}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.3887733817100525,0.8397058844566345,0.39293140172958374,0.8529411554336548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.8088235259056091},{"x":0.39293140172958374,"y":0.8088235259056091},{"x":0.39293140172958374,"y":0.8529411554336548},{"x":0.25363826751708984,"y":0.8529411554336548}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.24863826751708984,0.8018235259056091,0.39793140172958374,0.8599411554336548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.5191176533699036},{"x":0.29106029868125916,"y":0.5191176533699036},{"x":0.29106029868125916,"y":0.5352941155433655},{"x":0.28482329845428467,"y":0.5352941155433655}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.28482329845428467,0.5191176533699036,0.29106029868125916,0.5352941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.5191176533699036},{"x":0.5280665159225464,"y":0.5191176533699036},{"x":0.5280665159225464,"y":0.5352941155433655},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5352941155433655}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5239084959030151,0.5191176533699036,0.5280665159225464,0.5352941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.5191176533699036},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5191176533699036},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5352941155433655},{"x":0.6174635887145996,"y":0.5352941155433655}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6174635887145996,0.5191176533699036,0.6237006187438965,0.5352941155433655]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.5191176533699036},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5191176533699036},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5352941155433655},{"x":0.28482329845428467,"y":0.5352941155433655}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.27982329845428466,0.5121176533699036,0.6287006187438965,0.5422941155433655],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.6617646813392639},{"x":0.28898128867149353,"y":0.6617646813392639},{"x":0.28898128867149353,"y":0.6779412031173706},{"x":0.28482329845428467,"y":0.6779412031173706}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28482329845428467,0.6617646813392639,0.28898128867149353,0.6779412031173706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.6617646813392639},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6617646813392639},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6779412031173706},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6779412031173706}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6008316278457642,0.6617646813392639,0.6070685982704163,0.6779412031173706]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.6617646813392639},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6617646813392639},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6779412031173706},{"x":0.28482329845428467,"y":0.6779412031173706}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.27982329845428466,0.6547646813392639,0.6120685982704163,0.6849412031173706],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.6029411554336548},{"x":0.4345114231109619,"y":0.6029411554336548},{"x":0.4345114231109619,"y":0.6191176176071167},{"x":0.43035343289375305,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.43035343289375305,0.6029411554336548,0.4345114231109619,0.6191176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.6029411554336548},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6029411554336548},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6191176176071167},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5218295454978943,0.6029411554336548,0.5280665159225464,0.6191176176071167]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.6029411554336548},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6029411554336548},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6191176176071167},{"x":0.43035343289375305,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.42535343289375305,0.5959411554336548,0.5330665159225464,0.6261176176071167],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.720588207244873},{"x":0.704781711101532,"y":0.720588207244873},{"x":0.704781711101532,"y":0.7367647290229797},{"x":0.542619526386261,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":1,"str":"mashaykhi@ut.ac.ir","boundary":[0.542619526386261,0.720588207244873,0.704781711101532,0.7367647290229797]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7485294342041016},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7485294342041016},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7647058963775635},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6673596501350403,0.7485294342041016,0.6715176701545715,0.7647058963775635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.720588207244873},{"x":0.704781711101532,"y":0.720588207244873},{"x":0.704781711101532,"y":0.7647058963775635},{"x":0.542619526386261,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.537619526386261,0.713588207244873,0.709781711101532,0.7717058963775635],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/xpCRKGhcpKmLgPkl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/SvPiSjPQlDbnaOIq.jpg","blurred":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/mgSsYkUunCuZuCAK.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.0002662289687848636,0.0003032871894976672,0.9981958713600888,0.998642387503035]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.2132352888584137},{"x":0.14968815445899963,"y":0.2132352888584137},{"x":0.14968815445899963,"y":0.2558823525905609},{"x":0.1330561339855194,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":1,"str":"۱","boundary":[0.1330561339855194,0.2132352888584137,0.14968815445899963,0.2558823525905609]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.2132352888584137},{"x":0.14968815445899963,"y":0.2132352888584137},{"x":0.14968815445899963,"y":0.2558823525905609},{"x":0.1330561339855194,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.2062352888584137,0.15468815445899964,0.2628823525905609],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.8647058606147766},{"x":0.14345113933086395,"y":0.8647058606147766},{"x":0.14345113933086395,"y":0.875},{"x":0.1330561339855194,"y":0.875}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.1330561339855194,0.8647058606147766,0.14345113933086395,0.875]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.8647058606147766},{"x":0.2494802474975586,"y":0.8647058606147766},{"x":0.2494802474975586,"y":0.875},{"x":0.15176714956760406,"y":0.875}]},"confidence":1,"str":"Sarbanes-Oxley","boundary":[0.15176714956760406,0.8647058606147766,0.2494802474975586,0.875]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.8647058606147766},{"x":0.27442827820777893,"y":0.8647058606147766},{"x":0.27442827820777893,"y":0.875},{"x":0.2557172477245331,"y":0.875}]},"confidence":1,"str":"Act","boundary":[0.2557172477245331,0.8647058606147766,0.27442827820777893,0.875]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.8647058606147766},{"x":0.322245329618454,"y":0.8647058606147766},{"x":0.322245329618454,"y":0.875},{"x":0.2806652784347534,"y":0.875}]},"confidence":1,"str":"(2002)","boundary":[0.2806652784347534,0.8647058606147766,0.322245329618454,0.875]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.8852941393852234},{"x":0.14345113933086395,"y":0.8852941393852234},{"x":0.14345113933086395,"y":0.895588219165802},{"x":0.1330561339855194,"y":0.895588219165802}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.1330561339855194,0.8852941393852234,0.14345113933086395,0.895588219165802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.8852941393852234},{"x":0.1767151802778244,"y":0.8852941393852234},{"x":0.1767151802778244,"y":0.895588219165802},{"x":0.15176714956760406,"y":0.895588219165802}]},"confidence":1,"str":"Best","boundary":[0.15176714956760406,0.8852941393852234,0.1767151802778244,0.895588219165802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.8852941393852234},{"x":0.23908524215221405,"y":0.8852941393852234},{"x":0.23908524215221405,"y":0.895588219165802},{"x":0.1829521805047989,"y":0.895588219165802}]},"confidence":1,"str":"Practices","boundary":[0.1829521805047989,0.8852941393852234,0.23908524215221405,0.895588219165802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.9058823585510254},{"x":0.14345113933086395,"y":0.9058823585510254},{"x":0.14345113933086395,"y":0.9161764979362488},{"x":0.1330561339855194,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"3.","boundary":[0.1330561339855194,0.9058823585510254,0.14345113933086395,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.9058823585510254},{"x":0.18918919563293457,"y":0.9058823585510254},{"x":0.18918919563293457,"y":0.9161764979362488},{"x":0.15176714956760406,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"Public","boundary":[0.15176714956760406,0.9058823585510254,0.18918919563293457,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.9058823585510254},{"x":0.2640332579612732,"y":0.9058823585510254},{"x":0.2640332579612732,"y":0.9161764979362488},{"x":0.19542619585990906,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"Companies","boundary":[0.19542619585990906,0.9058823585510254,0.2640332579612732,0.9161764979362488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.8647058606147766},{"x":0.322245329618454,"y":0.8647058606147766},{"x":0.322245329618454,"y":0.9161764979362488},{"x":0.1330561339855194,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.8577058606147766,0.327245329618454,0.9231764979362488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.4632352888584137},{"x":0.3513513505458832,"y":0.4632352888584137},{"x":0.3513513505458832,"y":0.4794117510318756},{"x":0.3471933603286743,"y":0.4794117510318756}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3471933603286743,0.4632352888584137,0.3513513505458832,0.4794117510318756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.4632352888584137},{"x":0.6049895882606506,"y":0.4632352888584137},{"x":0.6049895882606506,"y":0.4794117510318756},{"x":0.5987526178359985,"y":0.4794117510318756}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5987526178359985,0.4632352888584137,0.6049895882606506,0.4794117510318756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.49117645621299744},{"x":0.17047816514968872,"y":0.49117645621299744},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5073529481887817},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.16424116492271423,0.49117645621299744,0.17047816514968872,0.5073529481887817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.4632352888584137},{"x":0.6049895882606506,"y":0.4632352888584137},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5073529481887817},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.15924116492271423,0.4562352888584137,0.6099895882606506,0.5143529481887817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.5470588207244873},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5470588207244873},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5632352828979492},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5632352828979492}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7422037124633789,0.5470588207244873,0.7463617324829102,0.5632352828979492]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.5720587968826294},{"x":0.31185030937194824,"y":0.5720587968826294},{"x":0.31185030937194824,"y":0.591176450252533},{"x":0.29937630891799927,"y":0.591176450252533}]},"confidence":1,"str":"،۱","boundary":[0.29937630891799927,0.5720587968826294,0.31185030937194824,0.591176450252533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.574999988079071},{"x":0.34927234053611755,"y":0.574999988079071},{"x":0.34927234053611755,"y":0.591176450252533},{"x":0.3160083293914795,"y":0.591176450252533}]},"confidence":1,"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.3160083293914795,0.574999988079071,0.34927234053611755,0.591176450252533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.574999988079071},{"x":0.4199584126472473,"y":0.574999988079071},{"x":0.4199584126472473,"y":0.591176450252533},{"x":0.4137214124202728,"y":0.591176450252533}]},"confidence":1,"str":"_","boundary":[0.4137214124202728,0.574999988079071,0.4199584126472473,0.591176450252533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.574999988079071},{"x":0.8149688243865967,"y":0.574999988079071},{"x":0.8149688243865967,"y":0.591176450252533},{"x":0.8087317943572998,"y":0.591176450252533}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.8087317943572998,0.574999988079071,0.8149688243865967,0.591176450252533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.6000000238418579},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6000000238418579},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6117647290229797},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6117647290229797}]},"confidence":1,"str":"۲","boundary":[0.4573804438114166,0.6000000238418579,0.4636174738407135,0.6117647290229797]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.6029411554336548},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6029411554336548},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6191176176071167},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5945945978164673,0.6029411554336548,0.6008316278457642,0.6191176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.6308823823928833},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6308823823928833},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6470588445663452},{"x":0.590436577796936,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.590436577796936,0.6308823823928833,0.5966736078262329,0.6470588445663452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.6308823823928833},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6308823823928833},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6470588445663452},{"x":0.6902287006378174,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6902287006378174,0.6308823823928833,0.6943867206573486,0.6470588445663452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.6308823823928833},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6308823823928833},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6470588445663452},{"x":0.8565488457679749,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.8565488457679749,0.6308823823928833,0.8627858757972717,0.6470588445663452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.658823549747467},{"x":0.20997920632362366,"y":0.658823549747467},{"x":0.20997920632362366,"y":0.675000011920929},{"x":0.20374220609664917,"y":0.675000011920929}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.20374220609664917,0.658823549747467,0.20997920632362366,0.675000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.658823549747467},{"x":0.30561330914497375,"y":0.658823549747467},{"x":0.30561330914497375,"y":0.675000011920929},{"x":0.29937630891799927,"y":0.675000011920929}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.29937630891799927,0.658823549747467,0.30561330914497375,0.675000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.658823549747467},{"x":0.40124741196632385,"y":0.658823549747467},{"x":0.40124741196632385,"y":0.675000011920929},{"x":0.395010381937027,"y":0.675000011920929}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.395010381937027,0.658823549747467,0.40124741196632385,0.675000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.658823549747467},{"x":0.4948025047779083,"y":0.658823549747467},{"x":0.4948025047779083,"y":0.675000011920929},{"x":0.48856547474861145,"y":0.675000011920929}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.48856547474861145,0.658823549747467,0.4948025047779083,0.675000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.658823549747467},{"x":0.5675675868988037,"y":0.658823549747467},{"x":0.5675675868988037,"y":0.675000011920929},{"x":0.55509352684021,"y":0.675000011920929}]},"confidence":1,"str":"،[","boundary":[0.55509352684021,0.658823549747467,0.5675675868988037,0.675000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.658823549747467},{"x":0.7130976915359497,"y":0.658823549747467},{"x":0.7130976915359497,"y":0.675000011920929},{"x":0.7089397311210632,"y":0.675000011920929}]},"confidence":1,"str":"]","boundary":[0.7089397311210632,0.658823549747467,0.7130976915359497,0.675000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.6558823585510254},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6558823585510254},{"x":0.7338877320289612,"y":0.6676470637321472},{"x":0.7255717515945435,"y":0.6676470637321472}]},"confidence":1,"str":"۳","boundary":[0.7255717515945435,0.6558823585510254,0.7338877320289612,0.6676470637321472]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.6867647171020508},{"x":0.23908524215221405,"y":0.6867647171020508},{"x":0.23908524215221405,"y":0.7029411792755127},{"x":0.234927237033844,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"str":"[","boundary":[0.234927237033844,0.6867647171020508,0.23908524215221405,0.7029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.6867647171020508},{"x":0.4948025047779083,"y":0.6867647171020508},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7029411792755127},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"str":"]","boundary":[0.4906444847583771,0.6867647171020508,0.4948025047779083,0.7029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.6867647171020508},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6867647171020508},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7029411792755127},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6881496906280518,0.6867647171020508,0.6943867206573486,0.7029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.6867647171020508},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6867647171020508},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7029411792755127},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.8232848048210144,0.6867647171020508,0.8295218348503113,0.7029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.7147058844566345},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7147058844566345},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7308823466300964},{"x":0.542619526386261,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.542619526386261,0.7147058844566345,0.5488565564155579,0.7308823466300964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.7426470518112183},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7426470518112183},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7588235139846802},{"x":0.5197505354881287,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5197505354881287,0.7426470518112183,0.5239084959030151,0.7588235139846802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.5470588207244873},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5470588207244873},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7588235139846802},{"x":0.20374220609664917,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.19874220609664917,0.5400588207244873,0.8677858757972717,0.7658235139846802],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.7985293865203857},{"x":0.21829521656036377,"y":0.7985293865203857},{"x":0.21829521656036377,"y":0.8147059082984924},{"x":0.2141372114419937,"y":0.8147059082984924}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2141372114419937,0.7985293865203857,0.21829521656036377,0.8147059082984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.7985293865203857},{"x":0.35758835077285767,"y":0.7985293865203857},{"x":0.35758835077285767,"y":0.8147059082984924},{"x":0.3513513505458832,"y":0.8147059082984924}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.3513513505458832,0.7985293865203857,0.35758835077285767,0.8147059082984924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.7985293865203857},{"x":0.35758835077285767,"y":0.7985293865203857},{"x":0.35758835077285767,"y":0.8147059082984924},{"x":0.2141372114419937,"y":0.8147059082984924}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2091372114419937,0.7915293865203857,0.36258835077285767,0.8217059082984924],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":11,"image":{"webpSec":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/aHAQgZZpLuzLGxUn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/vqLViqEBCWoraMeI.jpg","blurred":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/qhHygoSiBEEdZvNE.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.0002359732142852894,0.00009134948586716372,0.9981872268278237,0.9986683391024085]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.574999988079071},{"x":0.6902287006378174,"y":0.574999988079071},{"x":0.6902287006378174,"y":0.591176450252533},{"x":0.6839916706085205,"y":0.591176450252533}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6839916706085205,0.574999988079071,0.6902287006378174,0.591176450252533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.6029411554336548},{"x":0.1247401237487793,"y":0.6029411554336548},{"x":0.1247401237487793,"y":0.6191176176071167},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.11850311607122421,0.6029411554336548,0.1247401237487793,0.6191176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.6029411554336548},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6029411554336548},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6191176176071167},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6569646596908569,0.6029411554336548,0.6611226797103882,0.6191176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18503119051456451,"y":0.6308823823928833},{"x":0.191268190741539,"y":0.6308823823928833},{"x":0.191268190741539,"y":0.6470588445663452},{"x":0.18503119051456451,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.18503119051456451,0.6308823823928833,0.191268190741539,0.6470588445663452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.6308823823928833},{"x":0.2869022786617279,"y":0.6308823823928833},{"x":0.2869022786617279,"y":0.6470588445663452},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.28274428844451904,0.6308823823928833,0.2869022786617279,0.6470588445663452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.658823549747467},{"x":0.5696465969085693,"y":0.658823549747467},{"x":0.5696465969085693,"y":0.675000011920929},{"x":0.5634095668792725,"y":0.675000011920929}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5634095668792725,0.658823549747467,0.5696465969085693,0.675000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.6867647171020508},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6867647171020508},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7029411792755127},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5634095668792725,0.6867647171020508,0.5675675868988037,0.7029411792755127]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.574999988079071},{"x":0.6902287006378174,"y":0.574999988079071},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7029411792755127},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.567999988079071,0.6952287006378174,0.7099411792755127],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.7426470518112183},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7426470518112183},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7588235139846802},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7837837934494019,0.7426470518112183,0.7879418134689331,0.7588235139846802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.770588219165802},{"x":0.3534303605556488,"y":0.770588219165802},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7867646813392639},{"x":0.3471933603286743,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.3471933603286743,0.770588219165802,0.3534303605556488,0.7867646813392639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.770588219165802},{"x":0.4573804438114166,"y":0.770588219165802},{"x":0.4573804438114166,"y":0.7867646813392639},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.45114344358444214,0.770588219165802,0.4573804438114166,0.7867646813392639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.770588219165802},{"x":0.692307710647583,"y":0.770588219165802},{"x":0.692307710647583,"y":0.7867646813392639},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.6860706806182861,0.770588219165802,0.692307710647583,0.7867646813392639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.770588219165802},{"x":0.7546777725219727,"y":0.770588219165802},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7867646813392639},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.7484407424926758,0.770588219165802,0.7546777725219727,0.7867646813392639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7985293865203857},{"x":0.12266112118959427,"y":0.7985293865203857},{"x":0.12266112118959427,"y":0.8147059082984924},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8147059082984924}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.11850311607122421,0.7985293865203857,0.12266112118959427,0.8147059082984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.7985293865203857},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7985293865203857},{"x":0.3887733817100525,"y":0.8147059082984924},{"x":0.382536381483078,"y":0.8147059082984924}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.382536381483078,0.7985293865203857,0.3887733817100525,0.8147059082984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.7985293865203857},{"x":0.469854474067688,"y":0.7985293865203857},{"x":0.469854474067688,"y":0.8147059082984924},{"x":0.4636174738407135,"y":0.8147059082984924}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.4636174738407135,0.7985293865203857,0.469854474067688,0.8147059082984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.7985293865203857},{"x":0.6195425987243652,"y":0.7985293865203857},{"x":0.6195425987243652,"y":0.8147059082984924},{"x":0.6133056282997131,"y":0.8147059082984924}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6133056282997131,0.7985293865203857,0.6195425987243652,0.8147059082984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.8264706134796143},{"x":0.3659043610095978,"y":0.8264706134796143},{"x":0.3659043610095978,"y":0.8426470756530762},{"x":0.3596673607826233,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.3596673607826233,0.8264706134796143,0.3659043610095978,0.8426470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.854411780834198},{"x":0.7401247620582581,"y":0.854411780834198},{"x":0.7401247620582581,"y":0.8705882430076599},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8705882430076599}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7338877320289612,0.854411780834198,0.7401247620582581,0.8705882430076599]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.854411780834198},{"x":0.7713097929954529,"y":0.854411780834198},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8705882430076599},{"x":0.7671517729759216,"y":0.8705882430076599}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7671517729759216,0.854411780834198,0.7713097929954529,0.8705882430076599]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.8823529481887817},{"x":0.24740125238895416,"y":0.8823529481887817},{"x":0.24740125238895416,"y":0.8985294103622437},{"x":0.24116423726081848,"y":0.8985294103622437}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.24116423726081848,0.8823529481887817,0.24740125238895416,0.8985294103622437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.8823529481887817},{"x":0.6112266182899475,"y":0.8823529481887817},{"x":0.6112266182899475,"y":0.8985294103622437},{"x":0.6070685982704163,"y":0.8985294103622437}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6070685982704163,0.8823529481887817,0.6112266182899475,0.8985294103622437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7426470518112183},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7426470518112183},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8985294103622437},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8985294103622437}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.7356470518112183,0.7929418134689331,0.9055294103622437],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.1558823585510254},{"x":0.5696465969085693,"y":0.1558823585510254},{"x":0.5696465969085693,"y":0.1720588207244873},{"x":0.5654885768890381,"y":0.1720588207244873}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.5654885768890381,0.1558823585510254,0.5696465969085693,0.1720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.18382352590560913},{"x":0.4927234947681427,"y":0.18382352590560913},{"x":0.4927234947681427,"y":0.20000000298023224},{"x":0.48856547474861145,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.48856547474861145,0.18382352590560913,0.4927234947681427,0.20000000298023224]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.18382352590560913},{"x":0.837837815284729,"y":0.18382352590560913},{"x":0.837837815284729,"y":0.20000000298023224},{"x":0.8316008448600769,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":1,"str":"_","boundary":[0.8316008448600769,0.18382352590560913,0.837837815284729,0.20000000298023224]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.21176470816135406},{"x":0.4261954128742218,"y":0.21176470816135406},{"x":0.4261954128742218,"y":0.22794117033481598},{"x":0.42203742265701294,"y":0.22794117033481598}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42203742265701294,0.21176470816135406,0.4261954128742218,0.22794117033481598]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.21176470816135406},{"x":0.837837815284729,"y":0.21176470816135406},{"x":0.837837815284729,"y":0.22794117033481598},{"x":0.8316008448600769,"y":0.22794117033481598}]},"confidence":1,"str":"_","boundary":[0.8316008448600769,0.21176470816135406,0.837837815284729,0.22794117033481598]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.2397058755159378},{"x":0.5363825559616089,"y":0.2397058755159378},{"x":0.5363825559616089,"y":0.2558823525905609},{"x":0.5322245359420776,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5322245359420776,0.2397058755159378,0.5363825559616089,0.2558823525905609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.2397058755159378},{"x":0.837837815284729,"y":0.2397058755159378},{"x":0.837837815284729,"y":0.2558823525905609},{"x":0.8316008448600769,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":1,"str":"_","boundary":[0.8316008448600769,0.2397058755159378,0.837837815284729,0.2558823525905609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.26764705777168274},{"x":0.837837815284729,"y":0.26764705777168274},{"x":0.837837815284729,"y":0.28382351994514465},{"x":0.8316008448600769,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":1,"str":"_","boundary":[0.8316008448600769,0.26764705777168274,0.837837815284729,0.28382351994514465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.2955882251262665},{"x":0.1392931342124939,"y":0.2955882251262665},{"x":0.1392931342124939,"y":0.3117647171020508},{"x":0.13513512909412384,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.13513512909412384,0.2955882251262665,0.1392931342124939,0.3117647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.2955882251262665},{"x":0.5072765350341797,"y":0.2955882251262665},{"x":0.5072765350341797,"y":0.3117647171020508},{"x":0.5010395050048828,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5010395050048828,0.2955882251262665,0.5072765350341797,0.3117647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.3235294222831726},{"x":0.39293140172958374,"y":0.3235294222831726},{"x":0.39293140172958374,"y":0.3397058844566345},{"x":0.3887733817100525,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3887733817100525,0.3235294222831726,0.39293140172958374,0.3397058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.3235294222831726},{"x":0.837837815284729,"y":0.3235294222831726},{"x":0.837837815284729,"y":0.3397058844566345},{"x":0.8316008448600769,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":1,"str":"_","boundary":[0.8316008448600769,0.3235294222831726,0.837837815284729,0.3397058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.35147058963775635},{"x":0.4261954128742218,"y":0.35147058963775635},{"x":0.4261954128742218,"y":0.36764705181121826},{"x":0.42203742265701294,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.42203742265701294,0.35147058963775635,0.4261954128742218,0.36764705181121826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.35147058963775635},{"x":0.837837815284729,"y":0.35147058963775635},{"x":0.837837815284729,"y":0.36764705181121826},{"x":0.8316008448600769,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":1,"str":"_","boundary":[0.8316008448600769,0.35147058963775635,0.837837815284729,0.36764705181121826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.3794117569923401},{"x":0.5343035459518433,"y":0.3794117569923401},{"x":0.5343035459518433,"y":0.3955882489681244},{"x":0.530145525932312,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.530145525932312,0.3794117569923401,0.5343035459518433,0.3955882489681244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.3794117569923401},{"x":0.837837815284729,"y":0.3794117569923401},{"x":0.837837815284729,"y":0.3955882489681244},{"x":0.8316008448600769,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":1,"str":"_","boundary":[0.8316008448600769,0.3794117569923401,0.837837815284729,0.3955882489681244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.4073529541492462},{"x":0.5446985363960266,"y":0.4073529541492462},{"x":0.5446985363960266,"y":0.42352941632270813},{"x":0.5405405163764954,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5405405163764954,0.4073529541492462,0.5446985363960266,0.42352941632270813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.4073529541492462},{"x":0.837837815284729,"y":0.4073529541492462},{"x":0.837837815284729,"y":0.42352941632270813},{"x":0.8316008448600769,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":1,"str":"_","boundary":[0.8316008448600769,0.4073529541492462,0.837837815284729,0.42352941632270813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.43529412150382996},{"x":0.6195425987243652,"y":0.43529412150382996},{"x":0.6195425987243652,"y":0.45147058367729187},{"x":0.6153846383094788,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6153846383094788,0.43529412150382996,0.6195425987243652,0.45147058367729187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.43529412150382996},{"x":0.837837815284729,"y":0.43529412150382996},{"x":0.837837815284729,"y":0.45147058367729187},{"x":0.8316008448600769,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":"_","boundary":[0.8316008448600769,0.43529412150382996,0.837837815284729,0.45147058367729187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.4632352888584137},{"x":0.2785862684249878,"y":0.4632352888584137},{"x":0.2785862684249878,"y":0.4794117510318756},{"x":0.27442827820777893,"y":0.4794117510318756}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.27442827820777893,0.4632352888584137,0.2785862684249878,0.4794117510318756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.4632352888584137},{"x":0.837837815284729,"y":0.4632352888584137},{"x":0.837837815284729,"y":0.4794117510318756},{"x":0.8316008448600769,"y":0.4794117510318756}]},"confidence":1,"str":"_","boundary":[0.8316008448600769,0.4632352888584137,0.837837815284729,0.4794117510318756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.49117645621299744},{"x":0.4469854533672333,"y":0.49117645621299744},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5073529481887817},{"x":0.442827433347702,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.442827433347702,0.49117645621299744,0.4469854533672333,0.5073529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.49117645621299744},{"x":0.837837815284729,"y":0.49117645621299744},{"x":0.837837815284729,"y":0.5073529481887817},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":1,"str":"_","boundary":[0.8316008448600769,0.49117645621299744,0.837837815284729,0.5073529481887817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.1558823585510254},{"x":0.837837815284729,"y":0.1558823585510254},{"x":0.837837815284729,"y":0.5073529481887817},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.13013512909412384,0.14888235855102538,0.842837815284729,0.5143529481887817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.06911765038967133},{"x":0.866943895816803,"y":0.06911765038967133},{"x":0.866943895816803,"y":0.08235294371843338},{"x":0.8607068657875061,"y":0.08235294371843338}]},"confidence":1,"str":"۲","boundary":[0.8607068657875061,0.06911765038967133,0.866943895816803,0.08235294371843338]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8607068657875061,"y":0.06911765038967133},{"x":0.866943895816803,"y":0.06911765038967133},{"x":0.866943895816803,"y":0.08235294371843338},{"x":0.8607068657875061,"y":0.08235294371843338}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.8557068657875061,0.062117650389671326,0.871943895816803,0.08935294371843339],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":12,"image":{"webpSec":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/sEBXApJOccXjlLgj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/jJunqjAxozUFTCFM.jpg","blurred":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/SepjJLjqKjOgGDEV.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.0002662289687848636,0.00009134948586716372,0.9981872268278237,0.998642387503035]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.06911765038967133},{"x":0.14345113933086395,"y":0.06911765038967133},{"x":0.14345113933086395,"y":0.08235294371843338},{"x":0.1330561339855194,"y":0.08235294371843338}]},"confidence":1,"str":"۳","boundary":[0.1330561339855194,0.06911765038967133,0.14345113933086395,0.08235294371843338]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.06911765038967133},{"x":0.5779625773429871,"y":0.06911765038967133},{"x":0.5779625773429871,"y":0.08235294371843338},{"x":0.5758835673332214,"y":0.08235294371843338}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.5758835673332214,0.06911765038967133,0.5779625773429871,0.08235294371843338]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.06911765038967133},{"x":0.5883575677871704,"y":0.06911765038967133},{"x":0.5883575677871704,"y":0.08235294371843338},{"x":0.5841996073722839,"y":0.08235294371843338}]},"confidence":1,"str":"۱","boundary":[0.5841996073722839,0.06911765038967133,0.5883575677871704,0.08235294371843338]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.06911765038967133},{"x":0.5883575677871704,"y":0.06911765038967133},{"x":0.5883575677871704,"y":0.08235294371843338},{"x":0.1330561339855194,"y":0.08235294371843338}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.062117650389671326,0.5933575677871704,0.08935294371843339],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.43529412150382996},{"x":0.17463617026805878,"y":0.43529412150382996},{"x":0.17463617026805878,"y":0.45147058367729187},{"x":0.14345113933086395,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":"۲۰۰۱","boundary":[0.14345113933086395,0.43529412150382996,0.17463617026805878,0.45147058367729187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.43529412150382996},{"x":0.2557172477245331,"y":0.43529412150382996},{"x":0.2557172477245331,"y":0.45147058367729187},{"x":0.24116423726081848,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":"۱۱","boundary":[0.24116423726081848,0.43529412150382996,0.2557172477245331,0.45147058367729187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.43529412150382996},{"x":0.42203742265701294,"y":0.43529412150382996},{"x":0.42203742265701294,"y":0.45147058367729187},{"x":0.41580042243003845,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.41580042243003845,0.43529412150382996,0.42203742265701294,0.45147058367729187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.43529412150382996},{"x":0.8024948239326477,"y":0.43529412150382996},{"x":0.8024948239326477,"y":0.45147058367729187},{"x":0.7962577939033508,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7962577939033508,0.43529412150382996,0.8024948239326477,0.45147058367729187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.46029412746429443},{"x":0.14137214422225952,"y":0.46029412746429443},{"x":0.14137214422225952,"y":0.47205883264541626},{"x":0.1330561339855194,"y":0.47205883264541626}]},"confidence":1,"str":"۳","boundary":[0.1330561339855194,0.46029412746429443,0.14137214422225952,0.47205883264541626]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.4632352888584137},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4632352888584137},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4794117510318756},{"x":0.14553014934062958,"y":0.4794117510318756}]},"confidence":1,"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.14553014934062958,0.4632352888584137,0.17879417538642883,0.4794117510318756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.4632352888584137},{"x":0.2432432472705841,"y":0.4632352888584137},{"x":0.2432432472705841,"y":0.4794117510318756},{"x":0.23700623214244843,"y":0.4794117510318756}]},"confidence":1,"str":"_","boundary":[0.23700623214244843,0.4632352888584137,0.2432432472705841,0.4794117510318756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.4632352888584137},{"x":0.542619526386261,"y":0.4632352888584137},{"x":0.542619526386261,"y":0.4794117510318756},{"x":0.5384615659713745,"y":0.4794117510318756}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5384615659713745,0.4632352888584137,0.542619526386261,0.4794117510318756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.49117645621299744},{"x":0.28898128867149353,"y":0.49117645621299744},{"x":0.28898128867149353,"y":0.5073529481887817},{"x":0.28274428844451904,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.28274428844451904,0.49117645621299744,0.28898128867149353,0.5073529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.49117645621299744},{"x":0.4116424024105072,"y":0.49117645621299744},{"x":0.4116424024105072,"y":0.5073529481887817},{"x":0.40748441219329834,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.40748441219329834,0.49117645621299744,0.4116424024105072,0.5073529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.5191176533699036},{"x":0.2557172477245331,"y":0.5191176533699036},{"x":0.2557172477245331,"y":0.5352941155433655},{"x":0.2515592575073242,"y":0.5352941155433655}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2515592575073242,0.5191176533699036,0.2557172477245331,0.5352941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.5470588207244873},{"x":0.20374220609664917,"y":0.5470588207244873},{"x":0.20374220609664917,"y":0.5632352828979492},{"x":0.1975051909685135,"y":0.5632352828979492}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.1975051909685135,0.5470588207244873,0.20374220609664917,0.5632352828979492]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.574999988079071},{"x":0.7796257734298706,"y":0.574999988079071},{"x":0.7796257734298706,"y":0.591176450252533},{"x":0.7754677534103394,"y":0.591176450252533}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7754677534103394,0.574999988079071,0.7796257734298706,0.591176450252533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.6029411554336548},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6029411554336548},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6191176176071167},{"x":0.2931392788887024,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.2931392788887024,0.6029411554336548,0.29937630891799927,0.6191176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8627858757972717,"y":0.6029411554336548},{"x":0.866943895816803,"y":0.6029411554336548},{"x":0.866943895816803,"y":0.6191176176071167},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.8627858757972717,0.6029411554336548,0.866943895816803,0.6191176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.6308823823928833},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6308823823928833},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6470588445663452},{"x":0.1330561339855194,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.1330561339855194,0.6308823823928833,0.1392931342124939,0.6470588445663452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.658823549747467},{"x":0.16008315980434418,"y":0.658823549747467},{"x":0.16008315980434418,"y":0.675000011920929},{"x":0.15592515468597412,"y":0.675000011920929}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.15592515468597412,0.658823549747467,0.16008315980434418,0.675000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.658823549747467},{"x":0.6548856496810913,"y":0.658823549747467},{"x":0.6548856496810913,"y":0.675000011920929},{"x":0.6507276296615601,"y":0.675000011920929}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6507276296615601,0.658823549747467,0.6548856496810913,0.675000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.6867647171020508},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6867647171020508},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7029411792755127},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"str":"۱۹۳۰","boundary":[0.4864864945411682,0.6867647171020508,0.5218295454978943,0.7029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.6867647171020508},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6867647171020508},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7029411792755127},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"str":".۱","boundary":[0.8399168252944946,0.6867647171020508,0.8523908257484436,0.7029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.7147058844566345},{"x":0.3471933603286743,"y":0.7147058844566345},{"x":0.3471933603286743,"y":0.7308823466300964},{"x":0.34303534030914307,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34303534030914307,0.7147058844566345,0.3471933603286743,0.7308823466300964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.7147058844566345},{"x":0.4553014636039734,"y":0.7147058844566345},{"x":0.4553014636039734,"y":0.7308823466300964},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":1,"str":"SEC","boundary":[0.42203742265701294,0.7147058844566345,0.4553014636039734,0.7308823466300964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.7147058844566345},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7147058844566345},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7308823466300964},{"x":0.542619526386261,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":1,"str":"۱۹۳۴","boundary":[0.542619526386261,0.7147058844566345,0.5841996073722839,0.7308823466300964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.7147058844566345},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7147058844566345},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7308823466300964},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":1,"str":"۱۹۳۳","boundary":[0.7796257734298706,0.7147058844566345,0.8232848048210144,0.7308823466300964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.7426470518112183},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7426470518112183},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7588235139846802},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":1,"str":"۱۹۸۰","boundary":[0.4989604949951172,0.7426470518112183,0.5363825559616089,0.7588235139846802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.7426470518112183},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7426470518112183},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7588235139846802},{"x":0.837837815284729,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":1,"str":".۲","boundary":[0.837837815284729,0.7426470518112183,0.8523908257484436,0.7588235139846802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.770588219165802},{"x":0.6257796287536621,"y":0.770588219165802},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7867646813392639},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6216216087341309,0.770588219165802,0.6257796287536621,0.7867646813392639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.7676470875740051},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7676470875740051},{"x":0.6964656710624695,"y":0.779411792755127},{"x":0.6902287006378174,"y":0.779411792755127}]},"confidence":1,"str":"۴","boundary":[0.6902287006378174,0.7676470875740051,0.6964656710624695,0.779411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.770588219165802},{"x":0.7401247620582581,"y":0.770588219165802},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7867646813392639},{"x":0.704781711101532,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":1,"str":"۱۹۹۱","boundary":[0.704781711101532,0.770588219165802,0.7401247620582581,0.7867646813392639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.43529412150382996},{"x":0.866943895816803,"y":0.43529412150382996},{"x":0.866943895816803,"y":0.7867646813392639},{"x":0.1330561339855194,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.42829412150382995,0.871943895816803,0.7937646813392639],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.8441176414489746},{"x":0.14345113933086395,"y":0.8441176414489746},{"x":0.14345113933086395,"y":0.854411780834198},{"x":0.1330561339855194,"y":0.854411780834198}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.1330561339855194,0.8441176414489746,0.14345113933086395,0.854411780834198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.8441176414489746},{"x":0.1995842009782791,"y":0.8441176414489746},{"x":0.1995842009782791,"y":0.854411780834198},{"x":0.15176714956760406,"y":0.854411780834198}]},"confidence":1,"str":"William","boundary":[0.15176714956760406,0.8441176414489746,0.1995842009782791,0.854411780834198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.8441176414489746},{"x":0.2723492681980133,"y":0.8441176414489746},{"x":0.2723492681980133,"y":0.854411780834198},{"x":0.2058212012052536,"y":0.854411780834198}]},"confidence":1,"str":"Donaldson","boundary":[0.2058212012052536,0.8441176414489746,0.2723492681980133,0.854411780834198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.8647058606147766},{"x":0.14345113933086395,"y":0.8647058606147766},{"x":0.14345113933086395,"y":0.875},{"x":0.1330561339855194,"y":0.875}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.1330561339855194,0.8647058606147766,0.14345113933086395,0.875]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.8647058606147766},{"x":0.21205821633338928,"y":0.8647058606147766},{"x":0.21205821633338928,"y":0.875},{"x":0.15176714956760406,"y":0.875}]},"confidence":1,"str":"Securities","boundary":[0.15176714956760406,0.8647058606147766,0.21205821633338928,0.875]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.8647058606147766},{"x":0.2515592575073242,"y":0.8647058606147766},{"x":0.2515592575073242,"y":0.875},{"x":0.21829521656036377,"y":0.875}]},"confidence":1,"str":"Stock","boundary":[0.21829521656036377,0.8647058606147766,0.2515592575073242,0.875]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.8647058606147766},{"x":0.3160083293914795,"y":0.8647058606147766},{"x":0.3160083293914795,"y":0.875},{"x":0.2577962577342987,"y":0.875}]},"confidence":1,"str":"Exchange","boundary":[0.2577962577342987,0.8647058606147766,0.3160083293914795,0.875]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.8852941393852234},{"x":0.14345113933086395,"y":0.8852941393852234},{"x":0.14345113933086395,"y":0.895588219165802},{"x":0.1330561339855194,"y":0.895588219165802}]},"confidence":1,"str":"3.","boundary":[0.1330561339855194,0.8852941393852234,0.14345113933086395,0.895588219165802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.8852941393852234},{"x":0.2494802474975586,"y":0.8852941393852234},{"x":0.2494802474975586,"y":0.895588219165802},{"x":0.15176714956760406,"y":0.895588219165802}]},"confidence":1,"str":"Sarbanes-Oxley","boundary":[0.15176714956760406,0.8852941393852234,0.2494802474975586,0.895588219165802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.8852941393852234},{"x":0.27442827820777893,"y":0.8852941393852234},{"x":0.27442827820777893,"y":0.895588219165802},{"x":0.2557172477245331,"y":0.895588219165802}]},"confidence":1,"str":"Act","boundary":[0.2557172477245331,0.8852941393852234,0.27442827820777893,0.895588219165802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.8852941393852234},{"x":0.3097712993621826,"y":0.8852941393852234},{"x":0.3097712993621826,"y":0.895588219165802},{"x":0.2806652784347534,"y":0.895588219165802}]},"confidence":1,"str":"2002","boundary":[0.2806652784347534,0.8852941393852234,0.3097712993621826,0.895588219165802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.9058823585510254},{"x":0.14345113933086395,"y":0.9058823585510254},{"x":0.14345113933086395,"y":0.9161764979362488},{"x":0.1330561339855194,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"4.","boundary":[0.1330561339855194,0.9058823585510254,0.14345113933086395,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.9058823585510254},{"x":0.1975051909685135,"y":0.9058823585510254},{"x":0.1975051909685135,"y":0.9161764979362488},{"x":0.15176714956760406,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"Federal","boundary":[0.15176714956760406,0.9058823585510254,0.1975051909685135,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.9058823585510254},{"x":0.2494802474975586,"y":0.9058823585510254},{"x":0.2494802474975586,"y":0.9161764979362488},{"x":0.20374220609664917,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"Deposit","boundary":[0.20374220609664917,0.9058823585510254,0.2494802474975586,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.9058823585510254},{"x":0.31392931938171387,"y":0.9058823585510254},{"x":0.31392931938171387,"y":0.9161764979362488},{"x":0.2557172477245331,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"Insurance","boundary":[0.2557172477245331,0.9058823585510254,0.31392931938171387,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.9058823585510254},{"x":0.39293140172958374,"y":0.9058823585510254},{"x":0.39293140172958374,"y":0.9161764979362488},{"x":0.32016631960868835,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"Corporation","boundary":[0.32016631960868835,0.9058823585510254,0.39293140172958374,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.9058823585510254},{"x":0.4802494943141937,"y":0.9058823585510254},{"x":0.4802494943141937,"y":0.9161764979362488},{"x":0.3991684019565582,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"Improvement","boundary":[0.3991684019565582,0.9058823585510254,0.4802494943141937,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.9058823585510254},{"x":0.5072765350341797,"y":0.9058823585510254},{"x":0.5072765350341797,"y":0.9161764979362488},{"x":0.4864864945411682,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"Act","boundary":[0.4864864945411682,0.9058823585510254,0.5072765350341797,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.9058823585510254},{"x":0.542619526386261,"y":0.9058823585510254},{"x":0.542619526386261,"y":0.9161764979362488},{"x":0.5114344954490662,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"1991","boundary":[0.5114344954490662,0.9058823585510254,0.542619526386261,0.9161764979362488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.8441176414489746},{"x":0.542619526386261,"y":0.8441176414489746},{"x":0.542619526386261,"y":0.9161764979362488},{"x":0.1330561339855194,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.8371176414489746,0.547619526386261,0.9231764979362488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.21176470816135406},{"x":0.4324324429035187,"y":0.21176470816135406},{"x":0.4324324429035187,"y":0.22794117033481598},{"x":0.4261954128742218,"y":0.22794117033481598}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.4261954128742218,0.21176470816135406,0.4324324429035187,0.22794117033481598]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.21176470816135406},{"x":0.8232848048210144,"y":0.21176470816135406},{"x":0.8232848048210144,"y":0.22794117033481598},{"x":0.8170478343963623,"y":0.22794117033481598}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.8170478343963623,0.21176470816135406,0.8232848048210144,0.22794117033481598]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.2397058755159378},{"x":0.38461539149284363,"y":0.2397058755159378},{"x":0.38461539149284363,"y":0.2558823525905609},{"x":0.37837839126586914,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.37837839126586914,0.2397058755159378,0.38461539149284363,0.2558823525905609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.2397058755159378},{"x":0.7027027010917664,"y":0.2397058755159378},{"x":0.7027027010917664,"y":0.2558823525905609},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6985446810722351,0.2397058755159378,0.7027027010917664,0.2558823525905609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.26764705777168274},{"x":0.27442827820777893,"y":0.26764705777168274},{"x":0.27442827820777893,"y":0.28382351994514465},{"x":0.26819127798080444,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.26819127798080444,0.26764705777168274,0.27442827820777893,0.28382351994514465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.26764705777168274},{"x":0.3742203712463379,"y":0.26764705777168274},{"x":0.3742203712463379,"y":0.28382351994514465},{"x":0.3679833710193634,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.3679833710193634,0.26764705777168274,0.3742203712463379,0.28382351994514465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18503119051456451,"y":0.2955882251262665},{"x":0.18918919563293457,"y":0.2955882251262665},{"x":0.18918919563293457,"y":0.3117647171020508},{"x":0.18503119051456451,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.18503119051456451,0.2955882251262665,0.18918919563293457,0.3117647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.2955882251262665},{"x":0.6361746191978455,"y":0.2955882251262665},{"x":0.6361746191978455,"y":0.3117647171020508},{"x":0.6299376487731934,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6299376487731934,0.2955882251262665,0.6361746191978455,0.3117647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.3235294222831726},{"x":0.32016631960868835,"y":0.3235294222831726},{"x":0.32016631960868835,"y":0.3397058844566345},{"x":0.2785862684249878,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":1,"str":"(SEC","boundary":[0.2785862684249878,0.3235294222831726,0.32016631960868835,0.3397058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.3235294222831726},{"x":0.4116424024105072,"y":0.3235294222831726},{"x":0.4116424024105072,"y":0.3397058844566345},{"x":0.4054054021835327,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.4054054021835327,0.3235294222831726,0.4116424024105072,0.3397058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.32058823108673096},{"x":0.43035343289375305,"y":0.32058823108673096},{"x":0.43035343289375305,"y":0.3323529362678528},{"x":0.42411643266677856,"y":0.3323529362678528}]},"confidence":1,"str":"۲","boundary":[0.42411643266677856,0.32058823108673096,0.43035343289375305,0.3323529362678528]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.32058823108673096},{"x":0.8024948239326477,"y":0.32058823108673096},{"x":0.8024948239326477,"y":0.3323529362678528},{"x":0.7983368039131165,"y":0.3323529362678528}]},"confidence":1,"str":"۱","boundary":[0.7983368039131165,0.32058823108673096,0.8024948239326477,0.3323529362678528]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.35147058963775635},{"x":0.6278586387634277,"y":0.35147058963775635},{"x":0.6278586387634277,"y":0.36764705181121826},{"x":0.6216216087341309,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":1,"str":"»","boundary":[0.6216216087341309,0.35147058963775635,0.6278586387634277,0.36764705181121826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.35147058963775635},{"x":0.6382536292076111,"y":0.35147058963775635},{"x":0.6382536292076111,"y":0.36764705181121826},{"x":0.6340956091880798,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6340956091880798,0.35147058963775635,0.6382536292076111,0.36764705181121826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.3794117569923401},{"x":0.4719334840774536,"y":0.3794117569923401},{"x":0.4719334840774536,"y":0.3955882489681244},{"x":0.4615384638309479,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":1,"str":"«.","boundary":[0.4615384638309479,0.3794117569923401,0.4719334840774536,0.3955882489681244]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18503119051456451,"y":0.21176470816135406},{"x":0.8232848048210144,"y":0.21176470816135406},{"x":0.8232848048210144,"y":0.3955882489681244},{"x":0.18503119051456451,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1800311905145645,0.20476470816135406,0.8282848048210144,0.4025882489681244],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.12794117629528046},{"x":0.5467775464057922,"y":0.12794117629528046},{"x":0.5467775464057922,"y":0.14411765336990356},{"x":0.5405405163764954,"y":0.14411765336990356}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5405405163764954,0.12794117629528046,0.5467775464057922,0.14411765336990356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.1558823585510254},{"x":0.7733888030052185,"y":0.1558823585510254},{"x":0.7733888030052185,"y":0.1720588207244873},{"x":0.7692307829856873,"y":0.1720588207244873}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7692307829856873,0.1558823585510254,0.7733888030052185,0.1720588207244873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.12794117629528046},{"x":0.7733888030052185,"y":0.12794117629528046},{"x":0.7733888030052185,"y":0.1720588207244873},{"x":0.5405405163764954,"y":0.1720588207244873}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5355405163764954,0.12094117629528045,0.7783888030052185,0.1790588207244873],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":13,"image":{"webpSec":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/LOsRJspEgeHLpEKc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/UyCqDcuwBgVJMQLl.jpg","blurred":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/OLqkblOSBEUWJPOG.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.0002359732142852894,0.00009134948586716372,0.9981872268278237,0.998642387503035]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.2397058755159378},{"x":0.6528066396713257,"y":0.2397058755159378},{"x":0.6528066396713257,"y":0.2558823525905609},{"x":0.6465696692466736,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6465696692466736,0.2397058755159378,0.6528066396713257,0.2558823525905609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.26764705777168274},{"x":0.43866944313049316,"y":0.26764705777168274},{"x":0.43866944313049316,"y":0.28382351994514465},{"x":0.4324324429035187,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.4324324429035187,0.26764705777168274,0.43866944313049316,0.28382351994514465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.26764705777168274},{"x":0.5322245359420776,"y":0.26764705777168274},{"x":0.5322245359420776,"y":0.28382351994514465},{"x":0.5280665159225464,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5280665159225464,0.26764705777168274,0.5322245359420776,0.28382351994514465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.2955882251262665},{"x":0.4033263921737671,"y":0.2955882251262665},{"x":0.4033263921737671,"y":0.3117647171020508},{"x":0.3970893919467926,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.3970893919467926,0.2955882251262665,0.4033263921737671,0.3117647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.3235294222831726},{"x":0.7629937529563904,"y":0.3235294222831726},{"x":0.7629937529563904,"y":0.3397058844566345},{"x":0.7505197525024414,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":1,"str":"،(","boundary":[0.7505197525024414,0.3235294222831726,0.7629937529563904,0.3397058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.35147058963775635},{"x":0.812889814376831,"y":0.35147058963775635},{"x":0.812889814376831,"y":0.36764705181121826},{"x":0.8087317943572998,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.8087317943572998,0.35147058963775635,0.812889814376831,0.36764705181121826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.3794117569923401},{"x":0.5363825559616089,"y":0.3794117569923401},{"x":0.5363825559616089,"y":0.3955882489681244},{"x":0.530145525932312,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.530145525932312,0.3794117569923401,0.5363825559616089,0.3955882489681244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.4073529541492462},{"x":0.3762993812561035,"y":0.4073529541492462},{"x":0.3762993812561035,"y":0.42352941632270813},{"x":0.37214136123657227,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.37214136123657227,0.4073529541492462,0.3762993812561035,0.42352941632270813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.4073529541492462},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4073529541492462},{"x":0.7463617324829102,"y":0.42352941632270813},{"x":0.7068607211112976,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":1,"str":"،۲۰۰۲","boundary":[0.7068607211112976,0.4073529541492462,0.7463617324829102,0.42352941632270813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.4073529541492462},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4073529541492462},{"x":0.8191268444061279,"y":0.42352941632270813},{"x":0.812889814376831,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":1,"str":"_","boundary":[0.812889814376831,0.4073529541492462,0.8191268444061279,0.42352941632270813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.43529412150382996},{"x":0.18918919563293457,"y":0.43529412150382996},{"x":0.18918919563293457,"y":0.45147058367729187},{"x":0.1829521805047989,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.1829521805047989,0.43529412150382996,0.18918919563293457,0.45147058367729187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.4632352888584137},{"x":0.1247401237487793,"y":0.4632352888584137},{"x":0.1247401237487793,"y":0.4794117510318756},{"x":0.11850311607122421,"y":0.4794117510318756}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.11850311607122421,0.4632352888584137,0.1247401237487793,0.4794117510318756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.4632352888584137},{"x":0.24116423726081848,"y":0.4632352888584137},{"x":0.24116423726081848,"y":0.4794117510318756},{"x":0.234927237033844,"y":0.4794117510318756}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.234927237033844,0.4632352888584137,0.24116423726081848,0.4794117510318756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15800416469573975,"y":0.49117645621299744},{"x":0.16424116492271423,"y":0.49117645621299744},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5073529481887817},{"x":0.15800416469573975,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":1,"str":"»","boundary":[0.15800416469573975,0.49117645621299744,0.16424116492271423,0.5073529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.49117645621299744},{"x":0.34095633029937744,"y":0.49117645621299744},{"x":0.34095633029937744,"y":0.5073529481887817},{"x":0.3367983400821686,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3367983400821686,0.49117645621299744,0.34095633029937744,0.5073529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.49117645621299744},{"x":0.4407484531402588,"y":0.49117645621299744},{"x":0.4407484531402588,"y":0.5073529481887817},{"x":0.4345114231109619,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.4345114231109619,0.49117645621299744,0.4407484531402588,0.5073529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.5191176533699036},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5191176533699036},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5352941155433655},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5352941155433655}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.46777546405792236,0.5191176533699036,0.47401246428489685,0.5352941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.5161764621734619},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5161764621734619},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5279411673545837},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5279411673545837}]},"confidence":1,"str":"۲","boundary":[0.5592515468597412,0.5161764621734619,0.5654885768890381,0.5279411673545837]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.5191176533699036},{"x":0.6195425987243652,"y":0.5191176533699036},{"x":0.6195425987243652,"y":0.5352941155433655},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5352941155433655}]},"confidence":1,"str":"۱۷۷۶","boundary":[0.5758835673332214,0.5191176533699036,0.6195425987243652,0.5352941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.5191176533699036},{"x":0.837837815284729,"y":0.5191176533699036},{"x":0.837837815284729,"y":0.5352941155433655},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5352941155433655}]},"confidence":1,"str":"«","boundary":[0.8316008448600769,0.5191176533699036,0.837837815284729,0.5352941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.5470588207244873},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5470588207244873},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5632352828979492},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5632352828979492}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5530145764350891,0.5470588207244873,0.5592515468597412,0.5632352828979492]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.5470588207244873},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5470588207244873},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5632352828979492},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5632352828979492}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7380457520484924,0.5470588207244873,0.7442827224731445,0.5632352828979492]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.5470588207244873},{"x":0.8440748453140259,"y":0.5470588207244873},{"x":0.8440748453140259,"y":0.5632352828979492},{"x":0.837837815284729,"y":0.5632352828979492}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.837837815284729,0.5470588207244873,0.8440748453140259,0.5632352828979492]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.574999988079071},{"x":0.5488565564155579,"y":0.574999988079071},{"x":0.5488565564155579,"y":0.591176450252533},{"x":0.542619526386261,"y":0.591176450252533}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.542619526386261,0.574999988079071,0.5488565564155579,0.591176450252533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.6029411554336548},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6029411554336548},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6191176176071167},{"x":0.5696465969085693,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5696465969085693,0.6029411554336548,0.5758835673332214,0.6191176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.6308823823928833},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6308823823928833},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6470588445663452},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.6943867206573486,0.6308823823928833,0.6985446810722351,0.6470588445663452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.658823549747467},{"x":0.7234927415847778,"y":0.658823549747467},{"x":0.7234927415847778,"y":0.675000011920929},{"x":0.717255711555481,"y":0.675000011920929}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.717255711555481,0.658823549747467,0.7234927415847778,0.675000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.6867647171020508},{"x":0.3367983400821686,"y":0.6867647171020508},{"x":0.3367983400821686,"y":0.7029411792755127},{"x":0.33264032006263733,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.33264032006263733,0.6867647171020508,0.3367983400821686,0.7029411792755127]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.2397058755159378},{"x":0.8440748453140259,"y":0.2397058755159378},{"x":0.8440748453140259,"y":0.7029411792755127},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.2327058755159378,0.8490748453140259,0.7099411792755127],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8852941393852234},{"x":0.12681913375854492,"y":0.8852941393852234},{"x":0.12681913375854492,"y":0.895588219165802},{"x":0.11850311607122421,"y":0.895588219165802}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.11850311607122421,0.8852941393852234,0.12681913375854492,0.895588219165802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.8852941393852234},{"x":0.17463617026805878,"y":0.8852941393852234},{"x":0.17463617026805878,"y":0.895588219165802},{"x":0.13721413910388947,"y":0.895588219165802}]},"confidence":1,"str":"Public","boundary":[0.13721413910388947,0.8852941393852234,0.17463617026805878,0.895588219165802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.8852941393852234},{"x":0.24116423726081848,"y":0.8852941393852234},{"x":0.24116423726081848,"y":0.895588219165802},{"x":0.18087318539619446,"y":0.895588219165802}]},"confidence":1,"str":"Company","boundary":[0.18087318539619446,0.8852941393852234,0.24116423726081848,0.895588219165802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.8852941393852234},{"x":0.3160083293914795,"y":0.8852941393852234},{"x":0.3160083293914795,"y":0.895588219165802},{"x":0.24532224237918854,"y":0.895588219165802}]},"confidence":1,"str":"Accounting","boundary":[0.24532224237918854,0.8852941393852234,0.3160083293914795,0.895588219165802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.8852941393852234},{"x":0.3804573714733124,"y":0.8852941393852234},{"x":0.3804573714733124,"y":0.895588219165802},{"x":0.322245329618454,"y":0.895588219165802}]},"confidence":1,"str":"Oversight","boundary":[0.322245329618454,0.8852941393852234,0.3804573714733124,0.895588219165802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.8852941393852234},{"x":0.42411643266677856,"y":0.8852941393852234},{"x":0.42411643266677856,"y":0.895588219165802},{"x":0.38669440150260925,"y":0.895588219165802}]},"confidence":1,"str":"Board","boundary":[0.38669440150260925,0.8852941393852234,0.42411643266677856,0.895588219165802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.8852941393852234},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8852941393852234},{"x":0.4906444847583771,"y":0.895588219165802},{"x":0.4282744228839874,"y":0.895588219165802}]},"confidence":1,"str":"(PCAOB)","boundary":[0.4282744228839874,0.8852941393852234,0.4906444847583771,0.895588219165802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.9058823585510254},{"x":0.12681913375854492,"y":0.9058823585510254},{"x":0.12681913375854492,"y":0.9161764979362488},{"x":0.11850311607122421,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.11850311607122421,0.9058823585510254,0.12681913375854492,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.9058823585510254},{"x":0.15800416469573975,"y":0.9058823585510254},{"x":0.15800416469573975,"y":0.9161764979362488},{"x":0.13721413910388947,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"The","boundary":[0.13721413910388947,0.9058823585510254,0.15800416469573975,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.9058823585510254},{"x":0.20790021121501923,"y":0.9058823585510254},{"x":0.20790021121501923,"y":0.9161764979362488},{"x":0.16424116492271423,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"Wealth","boundary":[0.16424116492271423,0.9058823585510254,0.20790021121501923,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.9058823585510254},{"x":0.22453223168849945,"y":0.9058823585510254},{"x":0.22453223168849945,"y":0.9161764979362488},{"x":0.21205821633338928,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"of","boundary":[0.21205821633338928,0.9058823585510254,0.22453223168849945,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.9058823585510254},{"x":0.27442827820777893,"y":0.9058823585510254},{"x":0.27442827820777893,"y":0.9161764979362488},{"x":0.2286902219057083,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"Nation,","boundary":[0.2286902219057083,0.9058823585510254,0.27442827820777893,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.9058823585510254},{"x":0.2931392788887024,"y":0.9058823585510254},{"x":0.2931392788887024,"y":0.9161764979362488},{"x":0.2806652784347534,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"by","boundary":[0.2806652784347534,0.9058823585510254,0.2931392788887024,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.9058823585510254},{"x":0.33471933007240295,"y":0.9058823585510254},{"x":0.33471933007240295,"y":0.9161764979362488},{"x":0.29937630891799927,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"Adam","boundary":[0.29937630891799927,0.9058823585510254,0.33471933007240295,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.9058823585510254},{"x":0.3762993812561035,"y":0.9058823585510254},{"x":0.3762993812561035,"y":0.9161764979362488},{"x":0.34095633029937744,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"Smith","boundary":[0.34095633029937744,0.9058823585510254,0.3762993812561035,0.9161764979362488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8852941393852234},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8852941393852234},{"x":0.4906444847583771,"y":0.9161764979362488},{"x":0.11850311607122421,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.8782941393852234,0.4956444847583771,0.9231764979362488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19334720075130463,"y":0.12794117629528046},{"x":0.22245322167873383,"y":0.12794117629528046},{"x":0.22245322167873383,"y":0.14411765336990356},{"x":0.19334720075130463,"y":0.14411765336990356}]},"confidence":1,"str":"۲۰۰۰","boundary":[0.19334720075130463,0.12794117629528046,0.22245322167873383,0.14411765336990356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.12794117629528046},{"x":0.31808730959892273,"y":0.12794117629528046},{"x":0.31808730959892273,"y":0.14411765336990356},{"x":0.28482329845428467,"y":0.14411765336990356}]},"confidence":1,"str":"۱۹۹۰","boundary":[0.28482329845428467,0.12794117629528046,0.31808730959892273,0.14411765336990356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.12794117629528046},{"x":0.837837815284729,"y":0.12794117629528046},{"x":0.837837815284729,"y":0.14411765336990356},{"x":0.8191268444061279,"y":0.14411765336990356}]},"confidence":1,"str":".۳","boundary":[0.8191268444061279,0.12794117629528046,0.837837815284729,0.14411765336990356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12889812886714935,"y":0.1558823585510254},{"x":0.13513512909412384,"y":0.1558823585510254},{"x":0.13513512909412384,"y":0.1720588207244873},{"x":0.12889812886714935,"y":0.1720588207244873}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.12889812886714935,0.1558823585510254,0.13513512909412384,0.1720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.15294118225574493},{"x":0.14553014934062958,"y":0.15294118225574493},{"x":0.14553014934062958,"y":0.16470588743686676},{"x":0.14137214422225952,"y":0.16470588743686676}]},"confidence":1,"str":"۱","boundary":[0.14137214422225952,0.15294118225574493,0.14553014934062958,0.16470588743686676]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.1558823585510254},{"x":0.5862785577774048,"y":0.1558823585510254},{"x":0.5862785577774048,"y":0.1720588207244873},{"x":0.5800415873527527,"y":0.1720588207244873}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5800415873527527,0.1558823585510254,0.5862785577774048,0.1720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.1558823585510254},{"x":0.6528066396713257,"y":0.1558823585510254},{"x":0.6528066396713257,"y":0.1720588207244873},{"x":0.6465696692466736,"y":0.1720588207244873}]},"confidence":1,"str":"_","boundary":[0.6465696692466736,0.1558823585510254,0.6528066396713257,0.1720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.18382352590560913},{"x":0.31808730959892273,"y":0.18382352590560913},{"x":0.31808730959892273,"y":0.20000000298023224},{"x":0.31392931938171387,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.31392931938171387,0.18382352590560913,0.31808730959892273,0.20000000298023224]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.18382352590560913},{"x":0.40124741196632385,"y":0.18382352590560913},{"x":0.40124741196632385,"y":0.20000000298023224},{"x":0.3659043610095978,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":1,"str":"SEC","boundary":[0.3659043610095978,0.18382352590560913,0.40124741196632385,0.20000000298023224]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.18382352590560913},{"x":0.7463617324829102,"y":0.18382352590560913},{"x":0.7463617324829102,"y":0.20000000298023224},{"x":0.6735966801643372,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":1,"str":"(PCAOB","boundary":[0.6735966801643372,0.18382352590560913,0.7463617324829102,0.20000000298023224]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12889812886714935,"y":0.12794117629528046},{"x":0.837837815284729,"y":0.12794117629528046},{"x":0.837837815284729,"y":0.20000000298023224},{"x":0.12889812886714935,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.12389812886714935,0.12094117629528045,0.842837815284729,0.20700000298023224],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.7426470518112183},{"x":0.82536381483078,"y":0.7426470518112183},{"x":0.82536381483078,"y":0.7588235139846802},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.8212057948112488,0.7426470518112183,0.82536381483078,0.7588235139846802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.770588219165802},{"x":0.3887733817100525,"y":0.770588219165802},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7867646813392639},{"x":0.382536381483078,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.382536381483078,0.770588219165802,0.3887733817100525,0.7867646813392639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.7985293865203857},{"x":0.234927237033844,"y":0.7985293865203857},{"x":0.234927237033844,"y":0.8147059082984924},{"x":0.23076923191547394,"y":0.8147059082984924}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23076923191547394,0.7985293865203857,0.234927237033844,0.8147059082984924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.7426470518112183},{"x":0.82536381483078,"y":0.7426470518112183},{"x":0.82536381483078,"y":0.8147059082984924},{"x":0.23076923191547394,"y":0.8147059082984924}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.22576923191547393,0.7356470518112183,0.83036381483078,0.8217059082984924],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.06911765038967133},{"x":0.866943895816803,"y":0.06911765038967133},{"x":0.866943895816803,"y":0.08235294371843338},{"x":0.8586278557777405,"y":0.08235294371843338}]},"confidence":1,"str":"۴","boundary":[0.8586278557777405,0.06911765038967133,0.866943895816803,0.08235294371843338]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.06911765038967133},{"x":0.866943895816803,"y":0.06911765038967133},{"x":0.866943895816803,"y":0.08235294371843338},{"x":0.8586278557777405,"y":0.08235294371843338}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.8536278557777405,0.062117650389671326,0.871943895816803,0.08935294371843339],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":14,"image":{"webpSec":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/fVwTHaobnCGfnYPT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/MgOGKRYWwJsvuJeE.jpg","blurred":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/omlunfVvbZPdeerU.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.0002662289687848636,0.00009134948586716372,0.9982131604246192,0.9987094290544005]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.06911765038967133},{"x":0.14137214422225952,"y":0.06911765038967133},{"x":0.14137214422225952,"y":0.08235294371843338},{"x":0.1330561339855194,"y":0.08235294371843338}]},"confidence":1,"str":"۵","boundary":[0.1330561339855194,0.06911765038967133,0.14137214422225952,0.08235294371843338]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.06911765038967133},{"x":0.5779625773429871,"y":0.06911765038967133},{"x":0.5779625773429871,"y":0.08235294371843338},{"x":0.5758835673332214,"y":0.08235294371843338}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.5758835673332214,0.06911765038967133,0.5779625773429871,0.08235294371843338]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.06911765038967133},{"x":0.5883575677871704,"y":0.06911765038967133},{"x":0.5883575677871704,"y":0.08235294371843338},{"x":0.5841996073722839,"y":0.08235294371843338}]},"confidence":1,"str":"۱","boundary":[0.5841996073722839,0.06911765038967133,0.5883575677871704,0.08235294371843338]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.06911765038967133},{"x":0.5883575677871704,"y":0.06911765038967133},{"x":0.5883575677871704,"y":0.08235294371843338},{"x":0.1330561339855194,"y":0.08235294371843338}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.062117650389671326,0.5933575677871704,0.08935294371843339],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.6029411554336548},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6029411554336548},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6191176176071167},{"x":0.1330561339855194,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.1330561339855194,0.6029411554336548,0.1392931342124939,0.6191176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.6029411554336548},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6029411554336548},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6191176176071167},{"x":0.35550934076309204,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.35550934076309204,0.6029411554336548,0.3617463707923889,0.6191176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.6308823823928833},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6308823823928833},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6470588445663452},{"x":0.1330561339855194,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.1330561339855194,0.6308823823928833,0.1392931342124939,0.6470588445663452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.6308823823928833},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6308823823928833},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6470588445663452},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6985446810722351,0.6308823823928833,0.7027027010917664,0.6470588445663452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.658823549747467},{"x":0.26195424795150757,"y":0.658823549747467},{"x":0.26195424795150757,"y":0.675000011920929},{"x":0.2577962577342987,"y":0.675000011920929}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.2577962577342987,0.658823549747467,0.26195424795150757,0.675000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.658823549747467},{"x":0.36382535099983215,"y":0.658823549747467},{"x":0.36382535099983215,"y":0.675000011920929},{"x":0.3596673607826233,"y":0.675000011920929}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3596673607826233,0.658823549747467,0.36382535099983215,0.675000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.6867647171020508},{"x":0.4324324429035187,"y":0.6867647171020508},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7029411792755127},{"x":0.4282744228839874,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4282744228839874,0.6867647171020508,0.4324324429035187,0.7029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.6867647171020508},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6867647171020508},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7029411792755127},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"str":".۱","boundary":[0.8399168252944946,0.6867647171020508,0.8523908257484436,0.7029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.7147058844566345},{"x":0.24532224237918854,"y":0.7147058844566345},{"x":0.24532224237918854,"y":0.7308823466300964},{"x":0.24116423726081848,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24116423726081848,0.7147058844566345,0.24532224237918854,0.7308823466300964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.7147058844566345},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7147058844566345},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7308823466300964},{"x":0.837837815284729,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":1,"str":".۲","boundary":[0.837837815284729,0.7147058844566345,0.8523908257484436,0.7308823466300964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.7426470518112183},{"x":0.8544698357582092,"y":0.7426470518112183},{"x":0.8544698357582092,"y":0.7588235139846802},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":1,"str":".۳","boundary":[0.8336798548698425,0.7426470518112183,0.8544698357582092,0.7588235139846802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.6029411554336548},{"x":0.8544698357582092,"y":0.6029411554336548},{"x":0.8544698357582092,"y":0.7588235139846802},{"x":0.1330561339855194,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.5959411554336548,0.8594698357582092,0.7658235139846802],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.7985293865203857},{"x":0.752598762512207,"y":0.7985293865203857},{"x":0.752598762512207,"y":0.8147059082984924},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8147059082984924}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7484407424926758,0.7985293865203857,0.752598762512207,0.8147059082984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.8264706134796143},{"x":0.13721413910388947,"y":0.8264706134796143},{"x":0.13721413910388947,"y":0.8426470756530762},{"x":0.1330561339855194,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.1330561339855194,0.8264706134796143,0.13721413910388947,0.8426470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.8264706134796143},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8264706134796143},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8426470756530762},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7255717515945435,0.8264706134796143,0.7318087220191956,0.8426470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.854411780834198},{"x":0.1392931342124939,"y":0.854411780834198},{"x":0.1392931342124939,"y":0.8705882430076599},{"x":0.1330561339855194,"y":0.8705882430076599}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.1330561339855194,0.854411780834198,0.1392931342124939,0.8705882430076599]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.7985293865203857},{"x":0.752598762512207,"y":0.7985293865203857},{"x":0.752598762512207,"y":0.8705882430076599},{"x":0.1330561339855194,"y":0.8705882430076599}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.7915293865203857,0.757598762512207,0.8775882430076599],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.12794117629528046},{"x":0.32640331983566284,"y":0.12794117629528046},{"x":0.32640331983566284,"y":0.14411765336990356},{"x":0.32016631960868835,"y":0.14411765336990356}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.32016631960868835,0.12794117629528046,0.32640331983566284,0.14411765336990356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.1558823585510254},{"x":0.590436577796936,"y":0.1558823585510254},{"x":0.590436577796936,"y":0.1720588207244873},{"x":0.5862785577774048,"y":0.1720588207244873}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5862785577774048,0.1558823585510254,0.590436577796936,0.1720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.18382352590560913},{"x":0.42203742265701294,"y":0.18382352590560913},{"x":0.42203742265701294,"y":0.20000000298023224},{"x":0.41580042243003845,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.41580042243003845,0.18382352590560913,0.42203742265701294,0.20000000298023224]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.18382352590560913},{"x":0.5384615659713745,"y":0.18382352590560913},{"x":0.5384615659713745,"y":0.20000000298023224},{"x":0.5322245359420776,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5322245359420776,0.18382352590560913,0.5384615659713745,0.20000000298023224]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.21176470816135406},{"x":0.31392931938171387,"y":0.21176470816135406},{"x":0.31392931938171387,"y":0.22794117033481598},{"x":0.3076923191547394,"y":0.22794117033481598}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.3076923191547394,0.21176470816135406,0.31392931938171387,0.22794117033481598]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.21176470816135406},{"x":0.41580042243003845,"y":0.21176470816135406},{"x":0.41580042243003845,"y":0.22794117033481598},{"x":0.4116424024105072,"y":0.22794117033481598}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4116424024105072,0.21176470816135406,0.41580042243003845,0.22794117033481598]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.2397058755159378},{"x":0.18711018562316895,"y":0.2397058755159378},{"x":0.18711018562316895,"y":0.2558823525905609},{"x":0.1829521805047989,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.1829521805047989,0.2397058755159378,0.18711018562316895,0.2558823525905609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.2397058755159378},{"x":0.6819126605987549,"y":0.2397058755159378},{"x":0.6819126605987549,"y":0.2558823525905609},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6756756901741028,0.2397058755159378,0.6819126605987549,0.2558823525905609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.26764705777168274},{"x":0.3471933603286743,"y":0.26764705777168274},{"x":0.3471933603286743,"y":0.28382351994514465},{"x":0.34095633029937744,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.34095633029937744,0.26764705777168274,0.3471933603286743,0.28382351994514465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.26764705777168274},{"x":0.602910578250885,"y":0.26764705777168274},{"x":0.602910578250885,"y":0.28382351994514465},{"x":0.5966736078262329,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5966736078262329,0.26764705777168274,0.602910578250885,0.28382351994514465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.26764705777168274},{"x":0.7214137315750122,"y":0.26764705777168274},{"x":0.7214137315750122,"y":0.28382351994514465},{"x":0.7151767015457153,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7151767015457153,0.26764705777168274,0.7214137315750122,0.28382351994514465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.2955882251262665},{"x":0.2785862684249878,"y":0.2955882251262665},{"x":0.2785862684249878,"y":0.3117647171020508},{"x":0.2723492681980133,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.2723492681980133,0.2955882251262665,0.2785862684249878,0.3117647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.2955882251262665},{"x":0.5800415873527527,"y":0.2955882251262665},{"x":0.5800415873527527,"y":0.3117647171020508},{"x":0.5758835673332214,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5758835673332214,0.2955882251262665,0.5800415873527527,0.3117647171020508]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.12794117629528046},{"x":0.7214137315750122,"y":0.12794117629528046},{"x":0.7214137315750122,"y":0.3117647171020508},{"x":0.1829521805047989,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.17795218050479888,0.12094117629528045,0.7264137315750122,0.3187647171020508],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.35147058963775635},{"x":0.5467775464057922,"y":0.35147058963775635},{"x":0.5467775464057922,"y":0.36764705181121826},{"x":0.542619526386261,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.542619526386261,0.35147058963775635,0.5467775464057922,0.36764705181121826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.3794117569923401},{"x":0.5571725368499756,"y":0.3794117569923401},{"x":0.5571725368499756,"y":0.3955882489681244},{"x":0.5509355664253235,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5509355664253235,0.3794117569923401,0.5571725368499756,0.3955882489681244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.4073529541492462},{"x":0.590436577796936,"y":0.4073529541492462},{"x":0.590436577796936,"y":0.42352941632270813},{"x":0.5862785577774048,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5862785577774048,0.4073529541492462,0.590436577796936,0.42352941632270813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.43529412150382996},{"x":0.19334720075130463,"y":0.43529412150382996},{"x":0.19334720075130463,"y":0.45147058367729187},{"x":0.18918919563293457,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.18918919563293457,0.43529412150382996,0.19334720075130463,0.45147058367729187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.35147058963775635},{"x":0.590436577796936,"y":0.35147058963775635},{"x":0.590436577796936,"y":0.45147058367729187},{"x":0.18918919563293457,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.18418919563293457,0.34447058963775634,0.595436577796936,0.4584705836772919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.5191176533699036},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5191176533699036},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5352941155433655},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5352941155433655}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.8045738339424133,0.5191176533699036,0.8087317943572998,0.5352941155433655]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.5191176533699036},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5191176533699036},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5352941155433655},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5352941155433655}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.7995738339424133,0.5121176533699036,0.8137317943572998,0.5422941155433655],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":15,"image":{"webpSec":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/IOQGagqbjJSkZLil-sec.webp","jpeg":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/mGvfBrgWfDvkinBr.jpg","blurred":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/ytVnxChUHRoVVKUD.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.0002359732142852894,0.00009134948586716372,0.9981872268278237,0.998642387503035]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.125},{"x":0.12266112118959427,"y":0.125},{"x":0.12266112118959427,"y":0.13676470518112183},{"x":0.11850311607122421,"y":0.13676470518112183}]},"confidence":1,"str":"۱","boundary":[0.11850311607122421,0.125,0.12266112118959427,0.13676470518112183]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.12794117629528046},{"x":0.19334720075130463,"y":0.12794117629528046},{"x":0.19334720075130463,"y":0.14411765336990356},{"x":0.18918919563293457,"y":0.14411765336990356}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.18918919563293457,0.12794117629528046,0.19334720075130463,0.14411765336990356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.12794117629528046},{"x":0.7297297120094299,"y":0.12794117629528046},{"x":0.7297297120094299,"y":0.14411765336990356},{"x":0.7234927415847778,"y":0.14411765336990356}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7234927415847778,0.12794117629528046,0.7297297120094299,0.14411765336990356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.12794117629528046},{"x":0.8087317943572998,"y":0.12794117629528046},{"x":0.8087317943572998,"y":0.14411765336990356},{"x":0.8024948239326477,"y":0.14411765336990356}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.8024948239326477,0.12794117629528046,0.8087317943572998,0.14411765336990356]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.1558823585510254},{"x":0.6860706806182861,"y":0.1558823585510254},{"x":0.6860706806182861,"y":0.1720588207244873},{"x":0.6528066396713257,"y":0.1720588207244873}]},"confidence":1,"str":"SEC","boundary":[0.6528066396713257,0.1558823585510254,0.6860706806182861,0.1720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.18382352590560913},{"x":0.3097712993621826,"y":0.18382352590560913},{"x":0.3097712993621826,"y":0.20000000298023224},{"x":0.30353429913520813,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.30353429913520813,0.18382352590560913,0.3097712993621826,0.20000000298023224]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.18382352590560913},{"x":0.7151767015457153,"y":0.18382352590560913},{"x":0.7151767015457153,"y":0.20000000298023224},{"x":0.7089397311210632,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":1,"str":"»","boundary":[0.7089397311210632,0.18382352590560913,0.7151767015457153,0.20000000298023224]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.18382352590560913},{"x":0.7255717515945435,"y":0.18382352590560913},{"x":0.7255717515945435,"y":0.20000000298023224},{"x":0.7214137315750122,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7214137315750122,0.18382352590560913,0.7255717515945435,0.20000000298023224]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.21176470816135406},{"x":0.48232847452163696,"y":0.21176470816135406},{"x":0.48232847452163696,"y":0.22794117033481598},{"x":0.4781704843044281,"y":0.22794117033481598}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4781704843044281,0.21176470816135406,0.48232847452163696,0.22794117033481598]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.125},{"x":0.8087317943572998,"y":0.125},{"x":0.8087317943572998,"y":0.22794117033481598},{"x":0.11850311607122421,"y":0.22794117033481598}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.118,0.8137317943572998,0.23494117033481599],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.26764705777168274},{"x":0.2869022786617279,"y":0.26764705777168274},{"x":0.2869022786617279,"y":0.28382351994514465},{"x":0.28274428844451904,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.28274428844451904,0.26764705777168274,0.2869022786617279,0.28382351994514465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.26764705777168274},{"x":0.717255711555481,"y":0.26764705777168274},{"x":0.717255711555481,"y":0.28382351994514465},{"x":0.704781711101532,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":1,"str":"«.","boundary":[0.704781711101532,0.26764705777168274,0.717255711555481,0.28382351994514465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.2955882251262665},{"x":0.6798336505889893,"y":0.2955882251262665},{"x":0.6798336505889893,"y":0.3117647171020508},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.6756756901741028,0.2955882251262665,0.6798336505889893,0.3117647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.3235294222831726},{"x":0.2931392788887024,"y":0.3235294222831726},{"x":0.2931392788887024,"y":0.3397058844566345},{"x":0.2640332579612732,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":1,"str":"۲۰۰۰","boundary":[0.2640332579612732,0.3235294222831726,0.2931392788887024,0.3397058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.3235294222831726},{"x":0.42411643266677856,"y":0.3235294222831726},{"x":0.42411643266677856,"y":0.3397058844566345},{"x":0.3908523917198181,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":1,"str":"۱۹۹۰","boundary":[0.3908523917198181,0.3235294222831726,0.42411643266677856,0.3397058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.3235294222831726},{"x":0.6694386601448059,"y":0.3235294222831726},{"x":0.6694386601448059,"y":0.3397058844566345},{"x":0.6652806401252747,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6652806401252747,0.3235294222831726,0.6694386601448059,0.3397058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.35147058963775635},{"x":0.3471933603286743,"y":0.35147058963775635},{"x":0.3471933603286743,"y":0.36764705181121826},{"x":0.34303534030914307,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.34303534030914307,0.35147058963775635,0.3471933603286743,0.36764705181121826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.35147058963775635},{"x":0.7484407424926758,"y":0.35147058963775635},{"x":0.7484407424926758,"y":0.36764705181121826},{"x":0.7422037124633789,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7422037124633789,0.35147058963775635,0.7484407424926758,0.36764705181121826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.3794117569923401},{"x":0.3534303605556488,"y":0.3794117569923401},{"x":0.3534303605556488,"y":0.3955882489681244},{"x":0.31185030937194824,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":1,"str":"،SEC","boundary":[0.31185030937194824,0.3794117569923401,0.3534303605556488,0.3955882489681244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.3794117569923401},{"x":0.5343035459518433,"y":0.3794117569923401},{"x":0.5343035459518433,"y":0.3955882489681244},{"x":0.4927234947681427,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":1,"str":"،۲۰۰۲","boundary":[0.4927234947681427,0.3794117569923401,0.5343035459518433,0.3955882489681244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.3794117569923401},{"x":0.602910578250885,"y":0.3794117569923401},{"x":0.602910578250885,"y":0.3955882489681244},{"x":0.5966736078262329,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":1,"str":"_","boundary":[0.5966736078262329,0.3794117569923401,0.602910578250885,0.3955882489681244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.4073529541492462},{"x":0.4760914742946625,"y":0.4073529541492462},{"x":0.4760914742946625,"y":0.42352941632270813},{"x":0.469854474067688,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.469854474067688,0.4073529541492462,0.4760914742946625,0.42352941632270813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.43529412150382996},{"x":0.12266112118959427,"y":0.43529412150382996},{"x":0.12266112118959427,"y":0.45147058367729187},{"x":0.11850311607122421,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.11850311607122421,0.43529412150382996,0.12266112118959427,0.45147058367729187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.43529412150382996},{"x":0.4261954128742218,"y":0.43529412150382996},{"x":0.4261954128742218,"y":0.45147058367729187},{"x":0.4199584126472473,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.4199584126472473,0.43529412150382996,0.4261954128742218,0.45147058367729187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.43529412150382996},{"x":0.5821205973625183,"y":0.43529412150382996},{"x":0.5821205973625183,"y":0.45147058367729187},{"x":0.5758835673332214,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5758835673332214,0.43529412150382996,0.5821205973625183,0.45147058367729187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.26764705777168274},{"x":0.7484407424926758,"y":0.26764705777168274},{"x":0.7484407424926758,"y":0.45147058367729187},{"x":0.11850311607122421,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.26064705777168273,0.7534407424926758,0.4584705836772919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.49117645621299744},{"x":0.29106029868125916,"y":0.49117645621299744},{"x":0.29106029868125916,"y":0.5073529481887817},{"x":0.28482329845428467,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.28482329845428467,0.49117645621299744,0.29106029868125916,0.5073529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.49117645621299744},{"x":0.5509355664253235,"y":0.49117645621299744},{"x":0.5509355664253235,"y":0.5073529481887817},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5446985363960266,0.49117645621299744,0.5509355664253235,0.5073529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.49117645621299744},{"x":0.8295218348503113,"y":0.49117645621299744},{"x":0.8295218348503113,"y":0.5073529481887817},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.8232848048210144,0.49117645621299744,0.8295218348503113,0.5073529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.5191176533699036},{"x":0.12266112118959427,"y":0.5191176533699036},{"x":0.12266112118959427,"y":0.5352941155433655},{"x":0.11850311607122421,"y":0.5352941155433655}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.11850311607122421,0.5191176533699036,0.12266112118959427,0.5352941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.5191176533699036},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5191176533699036},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5352941155433655},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5352941155433655}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7817047834396362,0.5191176533699036,0.7879418134689331,0.5352941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.5470588207244873},{"x":0.19334720075130463,"y":0.5470588207244873},{"x":0.19334720075130463,"y":0.5632352828979492},{"x":0.18711018562316895,"y":0.5632352828979492}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.18711018562316895,0.5470588207244873,0.19334720075130463,0.5632352828979492]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.5470588207244873},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5470588207244873},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5632352828979492},{"x":0.765072762966156,"y":0.5632352828979492}]},"confidence":1,"str":"SEC","boundary":[0.765072762966156,0.5470588207244873,0.7983368039131165,0.5632352828979492]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.574999988079071},{"x":0.16632016003131866,"y":0.574999988079071},{"x":0.16632016003131866,"y":0.591176450252533},{"x":0.1621621549129486,"y":0.591176450252533}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.1621621549129486,0.574999988079071,0.16632016003131866,0.591176450252533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.6029411554336548},{"x":0.644490659236908,"y":0.6029411554336548},{"x":0.644490659236908,"y":0.6191176176071167},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6382536292076111,0.6029411554336548,0.644490659236908,0.6191176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.6308823823928833},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6308823823928833},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6470588445663452},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.3617463707923889,0.6308823823928833,0.3679833710193634,0.6470588445663452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.6308823823928833},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6308823823928833},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6470588445663452},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":1,"str":"SEC","boundary":[0.46569645404815674,0.6308823823928833,0.4989604949951172,0.6470588445663452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.6308823823928833},{"x":0.82536381483078,"y":0.6308823823928833},{"x":0.82536381483078,"y":0.6470588445663452},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.8212057948112488,0.6308823823928833,0.82536381483078,0.6470588445663452]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.49117645621299744},{"x":0.8295218348503113,"y":0.49117645621299744},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6470588445663452},{"x":0.11850311607122421,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.48417645621299743,0.8345218348503113,0.6540588445663452],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.9058823585510254},{"x":0.12681913375854492,"y":0.9058823585510254},{"x":0.12681913375854492,"y":0.9161764979362488},{"x":0.11850311607122421,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.11850311607122421,0.9058823585510254,0.12681913375854492,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.9058823585510254},{"x":0.1683991700410843,"y":0.9058823585510254},{"x":0.1683991700410843,"y":0.9161764979362488},{"x":0.13721413910388947,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"Lynn","boundary":[0.13721413910388947,0.9058823585510254,0.1683991700410843,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.9058823585510254},{"x":0.2141372114419937,"y":0.9058823585510254},{"x":0.2141372114419937,"y":0.9161764979362488},{"x":0.17255717515945435,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"Turner","boundary":[0.17255717515945435,0.9058823585510254,0.2141372114419937,0.9161764979362488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.9058823585510254},{"x":0.2141372114419937,"y":0.9058823585510254},{"x":0.2141372114419937,"y":0.9161764979362488},{"x":0.11850311607122421,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.8988823585510254,0.21913721144199372,0.9231764979362488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.6867647171020508},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6867647171020508},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7029411792755127},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7110186815261841,0.6867647171020508,0.7151767015457153,0.7029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.7147058844566345},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7147058844566345},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7308823466300964},{"x":0.40748441219329834,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.40748441219329834,0.7147058844566345,0.4137214124202728,0.7308823466300964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.7426470518112183},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7426470518112183},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7588235139846802},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7276507019996643,0.7426470518112183,0.7318087220191956,0.7588235139846802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.770588219165802},{"x":0.32016631960868835,"y":0.770588219165802},{"x":0.32016631960868835,"y":0.7867646813392639},{"x":0.3160083293914795,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3160083293914795,0.770588219165802,0.32016631960868835,0.7867646813392639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.770588219165802},{"x":0.8004158139228821,"y":0.770588219165802},{"x":0.8004158139228821,"y":0.7867646813392639},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7941787838935852,0.770588219165802,0.8004158139228821,0.7867646813392639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.6867647171020508},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6867647171020508},{"x":0.8004158139228821,"y":0.7867646813392639},{"x":0.3160083293914795,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3110083293914795,0.6797647171020508,0.8054158139228821,0.7937646813392639],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.06911765038967133},{"x":0.866943895816803,"y":0.06911765038967133},{"x":0.866943895816803,"y":0.08235294371843338},{"x":0.8586278557777405,"y":0.08235294371843338}]},"confidence":1,"str":"۶","boundary":[0.8586278557777405,0.06911765038967133,0.866943895816803,0.08235294371843338]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586278557777405,"y":0.06911765038967133},{"x":0.866943895816803,"y":0.06911765038967133},{"x":0.866943895816803,"y":0.08235294371843338},{"x":0.8586278557777405,"y":0.08235294371843338}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.8536278557777405,0.062117650389671326,0.871943895816803,0.08935294371843339],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":16,"image":{"webpSec":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/vtTEAfXXHzxaNoBQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/qlGzRXAGXXDWPgJe.jpg","blurred":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/lSXKxHRltvcylRSq.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.0002662289687848636,0.00009134948586716372,0.9982261270990986,0.998642387503035]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.06911765038967133},{"x":0.14345113933086395,"y":0.06911765038967133},{"x":0.14345113933086395,"y":0.08235294371843338},{"x":0.1330561339855194,"y":0.08235294371843338}]},"confidence":1,"str":"۷","boundary":[0.1330561339855194,0.06911765038967133,0.14345113933086395,0.08235294371843338]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.06911765038967133},{"x":0.5779625773429871,"y":0.06911765038967133},{"x":0.5779625773429871,"y":0.08235294371843338},{"x":0.5758835673332214,"y":0.08235294371843338}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.5758835673332214,0.06911765038967133,0.5779625773429871,0.08235294371843338]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.06911765038967133},{"x":0.5883575677871704,"y":0.06911765038967133},{"x":0.5883575677871704,"y":0.08235294371843338},{"x":0.5841996073722839,"y":0.08235294371843338}]},"confidence":1,"str":"۱","boundary":[0.5841996073722839,0.06911765038967133,0.5883575677871704,0.08235294371843338]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.06911765038967133},{"x":0.5883575677871704,"y":0.06911765038967133},{"x":0.5883575677871704,"y":0.08235294371843338},{"x":0.1330561339855194,"y":0.08235294371843338}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.062117650389671326,0.5933575677871704,0.08935294371843339],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.1558823585510254},{"x":0.7380457520484924,"y":0.1558823585510254},{"x":0.7380457520484924,"y":0.1720588207244873},{"x":0.7318087220191956,"y":0.1720588207244873}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7318087220191956,0.1558823585510254,0.7380457520484924,0.1720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.18382352590560913},{"x":0.46777546405792236,"y":0.18382352590560913},{"x":0.46777546405792236,"y":0.20000000298023224},{"x":0.4636174738407135,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4636174738407135,0.18382352590560913,0.46777546405792236,0.20000000298023224]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.21176470816135406},{"x":0.23284822702407837,"y":0.21176470816135406},{"x":0.23284822702407837,"y":0.22794117033481598},{"x":0.2286902219057083,"y":0.22794117033481598}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2286902219057083,0.21176470816135406,0.23284822702407837,0.22794117033481598]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.2397058755159378},{"x":0.31185030937194824,"y":0.2397058755159378},{"x":0.31185030937194824,"y":0.2558823525905609},{"x":0.30561330914497375,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.30561330914497375,0.2397058755159378,0.31185030937194824,0.2558823525905609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.26764705777168274},{"x":0.25363826751708984,"y":0.26764705777168274},{"x":0.25363826751708984,"y":0.28382351994514465},{"x":0.2494802474975586,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2494802474975586,0.26764705777168274,0.25363826751708984,0.28382351994514465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.26764705777168274},{"x":0.6548856496810913,"y":0.26764705777168274},{"x":0.6548856496810913,"y":0.28382351994514465},{"x":0.6486486196517944,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6486486196517944,0.26764705777168274,0.6548856496810913,0.28382351994514465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.26764705777168274},{"x":0.777546763420105,"y":0.26764705777168274},{"x":0.777546763420105,"y":0.28382351994514465},{"x":0.7713097929954529,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7713097929954529,0.26764705777168274,0.777546763420105,0.28382351994514465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.2955882251262665},{"x":0.5738045573234558,"y":0.2955882251262665},{"x":0.5738045573234558,"y":0.3117647171020508},{"x":0.5675675868988037,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5675675868988037,0.2955882251262665,0.5738045573234558,0.3117647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.3235294222831726},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3235294222831726},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3397058844566345},{"x":0.7879418134689331,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7879418134689331,0.3235294222831726,0.7920997738838196,0.3397058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.35147058963775635},{"x":0.2203742265701294,"y":0.35147058963775635},{"x":0.2203742265701294,"y":0.36764705181121826},{"x":0.2141372114419937,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.2141372114419937,0.35147058963775635,0.2203742265701294,0.36764705181121826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.35147058963775635},{"x":0.7442827224731445,"y":0.35147058963775635},{"x":0.7442827224731445,"y":0.36764705181121826},{"x":0.7380457520484924,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7380457520484924,0.35147058963775635,0.7442827224731445,0.36764705181121826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.3485293984413147},{"x":0.7546777725219727,"y":0.3485293984413147},{"x":0.7546777725219727,"y":0.3602941036224365},{"x":0.7505197525024414,"y":0.3602941036224365}]},"confidence":1,"str":"۱","boundary":[0.7505197525024414,0.3485293984413147,0.7546777725219727,0.3602941036224365]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19334720075130463,"y":0.3794117569923401},{"x":0.1995842009782791,"y":0.3794117569923401},{"x":0.1995842009782791,"y":0.3955882489681244},{"x":0.19334720075130463,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.19334720075130463,0.3794117569923401,0.1995842009782791,0.3955882489681244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.3794117569923401},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3794117569923401},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3955882489681244},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7858628034591675,0.3794117569923401,0.7920997738838196,0.3955882489681244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.4073529541492462},{"x":0.29106029868125916,"y":0.4073529541492462},{"x":0.29106029868125916,"y":0.42352941632270813},{"x":0.2869022786617279,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2869022786617279,0.4073529541492462,0.29106029868125916,0.42352941632270813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.4073529541492462},{"x":0.6237006187438965,"y":0.4073529541492462},{"x":0.6237006187438965,"y":0.42352941632270813},{"x":0.6174635887145996,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6174635887145996,0.4073529541492462,0.6237006187438965,0.42352941632270813]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.43529412150382996},{"x":0.3243243098258972,"y":0.43529412150382996},{"x":0.3243243098258972,"y":0.45147058367729187},{"x":0.31808730959892273,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.31808730959892273,0.43529412150382996,0.3243243098258972,0.45147058367729187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.43529412150382996},{"x":0.46777546405792236,"y":0.43529412150382996},{"x":0.46777546405792236,"y":0.45147058367729187},{"x":0.4615384638309479,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.4615384638309479,0.43529412150382996,0.46777546405792236,0.45147058367729187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.43529412150382996},{"x":0.6819126605987549,"y":0.43529412150382996},{"x":0.6819126605987549,"y":0.45147058367729187},{"x":0.6403326392173767,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":"(۱-۱)","boundary":[0.6403326392173767,0.43529412150382996,0.6819126605987549,0.45147058367729187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.4632352888584137},{"x":0.44490644335746765,"y":0.4632352888584137},{"x":0.44490644335746765,"y":0.4794117510318756},{"x":0.4407484531402588,"y":0.4794117510318756}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4407484531402588,0.4632352888584137,0.44490644335746765,0.4794117510318756]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.49117645621299744},{"x":0.6673596501350403,"y":0.49117645621299744},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5073529481887817},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6611226797103882,0.49117645621299744,0.6673596501350403,0.5073529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8419958353042603,"y":0.49117645621299744},{"x":0.8482328653335571,"y":0.49117645621299744},{"x":0.8482328653335571,"y":0.5073529481887817},{"x":0.8419958353042603,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.8419958353042603,0.49117645621299744,0.8482328653335571,0.5073529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.5191176533699036},{"x":0.28482329845428467,"y":0.5191176533699036},{"x":0.28482329845428467,"y":0.5352941155433655},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5352941155433655}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2806652784347534,0.5191176533699036,0.28482329845428467,0.5352941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.5191176533699036},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5191176533699036},{"x":0.6465696692466736,"y":0.5352941155433655},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5352941155433655}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6403326392173767,0.5191176533699036,0.6465696692466736,0.5352941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.5470588207244873},{"x":0.37006238102912903,"y":0.5470588207244873},{"x":0.37006238102912903,"y":0.5632352828979492},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5632352828979492}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3659043610095978,0.5470588207244873,0.37006238102912903,0.5632352828979492]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.574999988079071},{"x":0.21829521656036377,"y":0.574999988079071},{"x":0.21829521656036377,"y":0.591176450252533},{"x":0.21205821633338928,"y":0.591176450252533}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.21205821633338928,0.574999988079071,0.21829521656036377,0.591176450252533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.574999988079071},{"x":0.6070685982704163,"y":0.574999988079071},{"x":0.6070685982704163,"y":0.591176450252533},{"x":0.6008316278457642,"y":0.591176450252533}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6008316278457642,0.574999988079071,0.6070685982704163,0.591176450252533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.6029411554336548},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6029411554336548},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6191176176071167},{"x":0.644490659236908,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.644490659236908,0.6029411554336548,0.6507276296615601,0.6191176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.6308823823928833},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6308823823928833},{"x":0.1392931342124939,"y":0.6470588445663452},{"x":0.1330561339855194,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.1330561339855194,0.6308823823928833,0.1392931342124939,0.6470588445663452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.6308823823928833},{"x":0.295218288898468,"y":0.6308823823928833},{"x":0.295218288898468,"y":0.6470588445663452},{"x":0.29106029868125916,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.29106029868125916,0.6308823823928833,0.295218288898468,0.6470588445663452]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.6308823823928833},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6308823823928833},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6470588445663452},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5592515468597412,0.6308823823928833,0.5654885768890381,0.6470588445663452]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.1558823585510254},{"x":0.8482328653335571,"y":0.1558823585510254},{"x":0.8482328653335571,"y":0.6470588445663452},{"x":0.1330561339855194,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.14888235855102538,0.8532328653335571,0.6540588445663452],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.9058823585510254},{"x":0.14345113933086395,"y":0.9058823585510254},{"x":0.14345113933086395,"y":0.9161764979362488},{"x":0.1330561339855194,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.1330561339855194,0.9058823585510254,0.14345113933086395,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.9058823585510254},{"x":0.2203742265701294,"y":0.9058823585510254},{"x":0.2203742265701294,"y":0.9161764979362488},{"x":0.15176714956760406,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"Conference","boundary":[0.15176714956760406,0.9058823585510254,0.2203742265701294,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.9058823585510254},{"x":0.2640332579612732,"y":0.9058823585510254},{"x":0.2640332579612732,"y":0.9161764979362488},{"x":0.2286902219057083,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"Board","boundary":[0.2286902219057083,0.9058823585510254,0.2640332579612732,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.9058823585510254},{"x":0.3471933603286743,"y":0.9058823585510254},{"x":0.3471933603286743,"y":0.9161764979362488},{"x":0.2702702581882477,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"Commission","boundary":[0.2702702581882477,0.9058823585510254,0.3471933603286743,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.9058823585510254},{"x":0.3659043610095978,"y":0.9058823585510254},{"x":0.3659043610095978,"y":0.9161764979362488},{"x":0.3534303605556488,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"on","boundary":[0.3534303605556488,0.9058823585510254,0.3659043610095978,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.9058823585510254},{"x":0.40956342220306396,"y":0.9058823585510254},{"x":0.40956342220306396,"y":0.9161764979362488},{"x":0.37214136123657227,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"Public","boundary":[0.37214136123657227,0.9058823585510254,0.40956342220306396,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.9058823585510254},{"x":0.44490644335746765,"y":0.9058823585510254},{"x":0.44490644335746765,"y":0.9161764979362488},{"x":0.41580042243003845,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"Trust","boundary":[0.41580042243003845,0.9058823585510254,0.44490644335746765,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.9058823585510254},{"x":0.4719334840774536,"y":0.9058823585510254},{"x":0.4719334840774536,"y":0.9161764979362488},{"x":0.45114344358444214,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"and","boundary":[0.45114344358444214,0.9058823585510254,0.4719334840774536,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.9058823585510254},{"x":0.5197505354881287,"y":0.9058823585510254},{"x":0.5197505354881287,"y":0.9161764979362488},{"x":0.4781704843044281,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"Private","boundary":[0.4781704843044281,0.9058823585510254,0.5197505354881287,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.9058823585510254},{"x":0.5883575677871704,"y":0.9058823585510254},{"x":0.5883575677871704,"y":0.9161764979362488},{"x":0.5259875059127808,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"Enterprise","boundary":[0.5259875059127808,0.9058823585510254,0.5883575677871704,0.9161764979362488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.9058823585510254},{"x":0.5883575677871704,"y":0.9058823585510254},{"x":0.5883575677871704,"y":0.9161764979362488},{"x":0.1330561339855194,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.1280561339855194,0.8988823585510254,0.5933575677871704,0.9231764979362488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.6867647171020508},{"x":0.25987526774406433,"y":0.6867647171020508},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7029411792755127},{"x":0.2557172477245331,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2557172477245331,0.6867647171020508,0.25987526774406433,0.7029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.6867647171020508},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6867647171020508},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7029411792755127},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.4906444847583771,0.6867647171020508,0.49688148498535156,0.7029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.6867647171020508},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6867647171020508},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7029411792755127},{"x":0.542619526386261,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.542619526386261,0.6867647171020508,0.5488565564155579,0.7029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.6867647171020508},{"x":0.6860706806182861,"y":0.6867647171020508},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7029411792755127},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6798336505889893,0.6867647171020508,0.6860706806182861,0.7029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.7147058844566345},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7147058844566345},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7308823466300964},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6507276296615601,0.7147058844566345,0.6569646596908569,0.7308823466300964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.7426470518112183},{"x":0.36382535099983215,"y":0.7426470518112183},{"x":0.36382535099983215,"y":0.7588235139846802},{"x":0.35758835077285767,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.35758835077285767,0.7426470518112183,0.36382535099983215,0.7588235139846802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.7426470518112183},{"x":0.4719334840774536,"y":0.7426470518112183},{"x":0.4719334840774536,"y":0.7588235139846802},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46777546405792236,0.7426470518112183,0.4719334840774536,0.7588235139846802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.770588219165802},{"x":0.7796257734298706,"y":0.770588219165802},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7867646813392639},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7733888030052185,0.770588219165802,0.7796257734298706,0.7867646813392639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.7985293865203857},{"x":0.29937630891799927,"y":0.7985293865203857},{"x":0.29937630891799927,"y":0.8147059082984924},{"x":0.2931392788887024,"y":0.8147059082984924}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.2931392788887024,0.7985293865203857,0.29937630891799927,0.8147059082984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.7985293865203857},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7985293865203857},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8147059082984924},{"x":0.6735966801643372,"y":0.8147059082984924}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6735966801643372,0.7985293865203857,0.6798336505889893,0.8147059082984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.8264706134796143},{"x":0.82536381483078,"y":0.8264706134796143},{"x":0.82536381483078,"y":0.8426470756530762},{"x":0.8212057948112488,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.8212057948112488,0.8264706134796143,0.82536381483078,0.8426470756530762]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.6867647171020508},{"x":0.82536381483078,"y":0.6867647171020508},{"x":0.82536381483078,"y":0.8426470756530762},{"x":0.2557172477245331,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2507172477245331,0.6797647171020508,0.83036381483078,0.8496470756530762],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":17,"image":{"webpSec":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/uSMWdLajJDVjEBuh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/MSvstaatVMQDRdNE.jpg","blurred":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/xekdAYSTsncYlzuY.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.00022732871299969678,0.00009567474512492908,0.9981829046856093,0.9986575259433074]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.07352941483259201},{"x":0.8648648858070374,"y":0.07352941483259201},{"x":0.8648648858070374,"y":0.08235294371843338},{"x":0.8565488457679749,"y":0.08235294371843338}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۸","boundary":[0.8565488457679749,0.07352941483259201,0.8648648858070374,0.08235294371843338]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.07352941483259201},{"x":0.8648648858070374,"y":0.07352941483259201},{"x":0.8648648858070374,"y":0.08235294371843338},{"x":0.8565488457679749,"y":0.08235294371843338}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.8515488457679748,0.066529414832592,0.8698648858070374,0.08935294371843339],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.07205882668495178},{"x":0.5945945978164673,"y":0.07205882668495178},{"x":0.5945945978164673,"y":0.0882352963089943},{"x":0.5571725368499756,"y":0.0882352963089943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبری","boundary":[0.5571725368499756,0.07205882668495178,0.5945945978164673,0.0882352963089943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.07205882668495178},{"x":0.5509355664253235,"y":0.07205882668495178},{"x":0.5509355664253235,"y":0.0882352963089943},{"x":0.5114344954490662,"y":0.0882352963089943}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکتی","boundary":[0.5114344954490662,0.07205882668495178,0.5509355664253235,0.0882352963089943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.07205882668495178},{"x":0.5072765350341797,"y":0.07205882668495178},{"x":0.5072765350341797,"y":0.0882352963089943},{"x":0.5010395050048828,"y":0.0882352963089943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5010395050048828,0.07205882668495178,0.5072765350341797,0.0882352963089943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.07205882668495178},{"x":0.49688148498535156,"y":0.07205882668495178},{"x":0.49688148498535156,"y":0.0882352963089943},{"x":0.45945945382118225,"y":0.0882352963089943}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اخلاق","boundary":[0.45945945382118225,0.07205882668495178,0.49688148498535156,0.0882352963089943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.07205882668495178},{"x":0.4553014636039734,"y":0.07205882668495178},{"x":0.4553014636039734,"y":0.0882352963089943},{"x":0.4178794324398041,"y":0.0882352963089943}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.4178794324398041,0.07205882668495178,0.4553014636039734,0.0882352963089943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.07205882668495178},{"x":0.4137214124202728,"y":0.07205882668495178},{"x":0.4137214124202728,"y":0.0882352963089943},{"x":0.38461539149284363,"y":0.0882352963089943}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وکار","boundary":[0.38461539149284363,0.07205882668495178,0.4137214124202728,0.0882352963089943]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.07205882668495178},{"x":0.5945945978164673,"y":0.07205882668495178},{"x":0.5945945978164673,"y":0.0882352963089943},{"x":0.38461539149284363,"y":0.0882352963089943}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3796153914928436,0.06505882668495178,0.5995945978164673,0.0952352963089943],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.1308823525905609},{"x":0.866943895816803,"y":0.1308823525905609},{"x":0.866943895816803,"y":0.15294118225574493},{"x":0.8274428248405457,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.8274428248405457,0.1308823525905609,0.866943895816803,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.1308823525905609},{"x":0.8191268444061279,"y":0.1308823525905609},{"x":0.8191268444061279,"y":0.15294118225574493},{"x":0.7858628034591675,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.7858628034591675,0.1308823525905609,0.8191268444061279,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.1308823525905609},{"x":0.777546763420105,"y":0.1308823525905609},{"x":0.777546763420105,"y":0.15294118225574493},{"x":0.7692307829856873,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7692307829856873,0.1308823525905609,0.777546763420105,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.1308823525905609},{"x":0.7629937529563904,"y":0.1308823525905609},{"x":0.7629937529563904,"y":0.15294118225574493},{"x":0.7401247620582581,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نرخ","boundary":[0.7401247620582581,0.1308823525905609,0.7629937529563904,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.1308823525905609},{"x":0.7318087220191956,"y":0.1308823525905609},{"x":0.7318087220191956,"y":0.15294118225574493},{"x":0.7006236910820007,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.7006236910820007,0.1308823525905609,0.7318087220191956,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.1308823525905609},{"x":0.692307710647583,"y":0.1308823525905609},{"x":0.692307710647583,"y":0.15294118225574493},{"x":0.6611226797103882,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6611226797103882,0.1308823525905609,0.692307710647583,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.1308823525905609},{"x":0.6528066396713257,"y":0.1308823525905609},{"x":0.6528066396713257,"y":0.15294118225574493},{"x":0.6091476082801819,"y":0.15294118225574493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انتظار","boundary":[0.6091476082801819,0.1308823525905609,0.6528066396713257,0.15294118225574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.1308823525905609},{"x":0.6049895882606506,"y":0.1308823525905609},{"x":0.6049895882606506,"y":0.1514705866575241},{"x":0.5571725368499756,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تشویق","boundary":[0.5571725368499756,0.1308823525905609,0.6049895882606506,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.1308823525905609},{"x":0.5467775464057922,"y":0.1308823525905609},{"x":0.5467775464057922,"y":0.1514705866575241},{"x":0.5155925154685974,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5155925154685974,0.1308823525905609,0.5467775464057922,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.1308823525905609},{"x":0.5072765350341797,"y":0.1308823525905609},{"x":0.5072765350341797,"y":0.1514705866575241},{"x":0.4989604949951172,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4989604949951172,0.1308823525905609,0.5072765350341797,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.1308823525905609},{"x":0.4927234947681427,"y":0.1308823525905609},{"x":0.4927234947681427,"y":0.1514705866575241},{"x":0.4760914742946625,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4760914742946625,0.1308823525905609,0.4927234947681427,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.1308823525905609},{"x":0.469854474067688,"y":0.1308823525905609},{"x":0.469854474067688,"y":0.1514705866575241},{"x":0.4178794324398041,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.4178794324398041,0.1308823525905609,0.469854474067688,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.1308823525905609},{"x":0.40956342220306396,"y":0.1308823525905609},{"x":0.40956342220306396,"y":0.1514705866575241},{"x":0.3534303605556488,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.3534303605556488,0.1308823525905609,0.40956342220306396,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.1308823525905609},{"x":0.3451143503189087,"y":0.1308823525905609},{"x":0.3451143503189087,"y":0.1514705866575241},{"x":0.3014552891254425,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضعیف","boundary":[0.3014552891254425,0.1308823525905609,0.3451143503189087,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.1308823525905609},{"x":0.2869022786617279,"y":0.1308823525905609},{"x":0.2869022786617279,"y":0.1514705866575241},{"x":0.28274428844451904,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.28274428844451904,0.1308823525905609,0.2869022786617279,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.12941177189350128},{"x":0.2723492681980133,"y":0.12941177189350128},{"x":0.2723492681980133,"y":0.1514705866575241},{"x":0.2640332579612732,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2640332579612732,0.12941177189350128,0.2723492681980133,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.12941177189350128},{"x":0.2557172477245331,"y":0.12941177189350128},{"x":0.2557172477245331,"y":0.1514705866575241},{"x":0.22453223168849945,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.22453223168849945,0.12941177189350128,0.2557172477245331,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.12941177189350128},{"x":0.21829521656036377,"y":0.12941177189350128},{"x":0.21829521656036377,"y":0.1514705866575241},{"x":0.17047816514968872,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.17047816514968872,0.12941177189350128,0.21829521656036377,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1247401237487793,"y":0.12941177189350128},{"x":0.16632016003131866,"y":0.12941177189350128},{"x":0.16632016003131866,"y":0.1514705866575241},{"x":0.1247401237487793,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.1247401237487793,0.12941177189350128,0.16632016003131866,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.15882353484630585},{"x":0.866943895816803,"y":0.15882353484630585},{"x":0.866943895816803,"y":0.1823529452085495},{"x":0.8212057948112488,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجدد","boundary":[0.8212057948112488,0.15882353484630585,0.866943895816803,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.15882353484630585},{"x":0.8191268444061279,"y":0.15882353484630585},{"x":0.8191268444061279,"y":0.1823529452085495},{"x":0.8170478343963623,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8170478343963623,0.15882353484630585,0.8191268444061279,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.15882353484630585},{"x":0.8087317943572998,"y":0.15882353484630585},{"x":0.8087317943572998,"y":0.1823529452085495},{"x":0.777546763420105,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.777546763420105,0.15882353484630585,0.8087317943572998,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.15882353484630585},{"x":0.7713097929954529,"y":0.15882353484630585},{"x":0.7713097929954529,"y":0.1823529452085495},{"x":0.7234927415847778,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعطای","boundary":[0.7234927415847778,0.15882353484630585,0.7713097929954529,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.15882353484630585},{"x":0.7151767015457153,"y":0.15882353484630585},{"x":0.7151767015457153,"y":0.1823529452085495},{"x":0.6985446810722351,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وام","boundary":[0.6985446810722351,0.15882353484630585,0.7151767015457153,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.15882353484630585},{"x":0.6902287006378174,"y":0.15882353484630585},{"x":0.6902287006378174,"y":0.1823529452085495},{"x":0.6819126605987549,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6819126605987549,0.15882353484630585,0.6902287006378174,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.15882353484630585},{"x":0.6777547001838684,"y":0.15882353484630585},{"x":0.6777547001838684,"y":0.1823529452085495},{"x":0.6694386601448059,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6694386601448059,0.15882353484630585,0.6777547001838684,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.15882353484630585},{"x":0.6632016897201538,"y":0.15882353484630585},{"x":0.6632016897201538,"y":0.1823529452085495},{"x":0.6465696692466736,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6465696692466736,0.15882353484630585,0.6632016897201538,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.15882353484630585},{"x":0.644490659236908,"y":0.15882353484630585},{"x":0.644490659236908,"y":0.1823529452085495},{"x":0.5841996073722839,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواست","boundary":[0.5841996073722839,0.15882353484630585,0.644490659236908,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.15882353484630585},{"x":0.5779625773429871,"y":0.15882353484630585},{"x":0.5779625773429871,"y":0.1823529452085495},{"x":0.5530145764350891,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نرخ","boundary":[0.5530145764350891,0.15882353484630585,0.5779625773429871,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.15882353484630585},{"x":0.5488565564155579,"y":0.15882353484630585},{"x":0.5488565564155579,"y":0.1823529452085495},{"x":0.5093554854393005,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.5093554854393005,0.15882353484630585,0.5488565564155579,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.15882353484630585},{"x":0.5031185150146484,"y":0.15882353484630585},{"x":0.5031185150146484,"y":0.1823529452085495},{"x":0.469854474067688,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.469854474067688,0.15882353484630585,0.5031185150146484,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.15882353484630585},{"x":0.4636174738407135,"y":0.15882353484630585},{"x":0.4636174738407135,"y":0.1823529452085495},{"x":0.4553014636039734,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4553014636039734,0.15882353484630585,0.4636174738407135,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.15882353484630585},{"x":0.45322245359420776,"y":0.15882353484630585},{"x":0.45322245359420776,"y":0.1823529452085495},{"x":0.4199584126472473,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازده","boundary":[0.4199584126472473,0.15882353484630585,0.45322245359420776,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.15882353484630585},{"x":0.4137214124202728,"y":0.15882353484630585},{"x":0.4137214124202728,"y":0.1823529452085495},{"x":0.38461539149284363,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.38461539149284363,0.15882353484630585,0.4137214124202728,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.15882353484630585},{"x":0.37837839126586914,"y":0.15882353484630585},{"x":0.37837839126586914,"y":0.1823529452085495},{"x":0.33471933007240295,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتظار","boundary":[0.33471933007240295,0.15882353484630585,0.37837839126586914,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.15882353484630585},{"x":0.33264032006263733,"y":0.15882353484630585},{"x":0.33264032006263733,"y":0.1823529452085495},{"x":0.29729729890823364,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالاتر","boundary":[0.29729729890823364,0.15882353484630585,0.33264032006263733,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.15882353484630585},{"x":0.295218288898468,"y":0.15882353484630585},{"x":0.295218288898468,"y":0.1823529452085495},{"x":0.25987526774406433,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنبیه","boundary":[0.25987526774406433,0.15882353484630585,0.295218288898468,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.15882353484630585},{"x":0.2515592575073242,"y":0.15882353484630585},{"x":0.2515592575073242,"y":0.1823529452085495},{"x":0.23284822702407837,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.23284822702407837,0.15882353484630585,0.2515592575073242,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.15882353484630585},{"x":0.2286902219057083,"y":0.15882353484630585},{"x":0.2286902219057083,"y":0.1823529452085495},{"x":0.19542619585990906,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.19542619585990906,0.15882353484630585,0.2286902219057083,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.15882353484630585},{"x":0.191268190741539,"y":0.15882353484630585},{"x":0.191268190741539,"y":0.1823529452085495},{"x":0.1829521805047989,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1829521805047989,0.15882353484630585,0.191268190741539,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.15882353484630585},{"x":0.17879417538642883,"y":0.15882353484630585},{"x":0.17879417538642883,"y":0.1823529452085495},{"x":0.13097712397575378,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.13097712397575378,0.15882353484630585,0.17879417538642883,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.15882353484630585},{"x":0.12681913375854492,"y":0.15882353484630585},{"x":0.12681913375854492,"y":0.1823529452085495},{"x":0.12058211863040924,"y":0.1823529452085495}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.12058211863040924,0.15882353484630585,0.12681913375854492,0.1823529452085495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.1867647022008896},{"x":0.866943895816803,"y":0.1867647022008896},{"x":0.866943895816803,"y":0.20735293626785278},{"x":0.8316008448600769,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.8316008448600769,0.1867647022008896,0.866943895816803,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.1867647022008896},{"x":0.82536381483078,"y":0.1867647022008896},{"x":0.82536381483078,"y":0.20735293626785278},{"x":0.8170478343963623,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8170478343963623,0.1867647022008896,0.82536381483078,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.1867647022008896},{"x":0.812889814376831,"y":0.1867647022008896},{"x":0.812889814376831,"y":0.20735293626785278},{"x":0.7422037124633789,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسئولیت","boundary":[0.7422037124633789,0.1867647022008896,0.812889814376831,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.1867647022008896},{"x":0.7380457520484924,"y":0.1867647022008896},{"x":0.7380457520484924,"y":0.20735293626785278},{"x":0.7068607211112976,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7068607211112976,0.1867647022008896,0.7380457520484924,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.1867647022008896},{"x":0.6985446810722351,"y":0.1867647022008896},{"x":0.6985446810722351,"y":0.20735293626785278},{"x":0.6839916706085205,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.6839916706085205,0.1867647022008896,0.6985446810722351,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.1867647022008896},{"x":0.6798336505889893,"y":0.1867647022008896},{"x":0.6798336505889893,"y":0.20735293626785278},{"x":0.6486486196517944,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6486486196517944,0.1867647022008896,0.6798336505889893,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.1867647022008896},{"x":0.6424116492271423,"y":0.1867647022008896},{"x":0.6424116492271423,"y":0.20735293626785278},{"x":0.632016658782959,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.632016658782959,0.1867647022008896,0.6424116492271423,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.1867647022008896},{"x":0.6257796287536621,"y":0.1867647022008896},{"x":0.6257796287536621,"y":0.20735293626785278},{"x":0.5696465969085693,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ذینفعان","boundary":[0.5696465969085693,0.1867647022008896,0.6257796287536621,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.1867647022008896},{"x":0.5613305568695068,"y":0.1867647022008896},{"x":0.5613305568695068,"y":0.20735293626785278},{"x":0.5509355664253235,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5509355664253235,0.1867647022008896,0.5613305568695068,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.1867647022008896},{"x":0.5446985363960266,"y":0.1867647022008896},{"x":0.5446985363960266,"y":0.20735293626785278},{"x":0.5072765350341797,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.5072765350341797,0.1867647022008896,0.5446985363960266,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.1867647022008896},{"x":0.4989604949951172,"y":0.1867647022008896},{"x":0.4989604949951172,"y":0.20735293626785278},{"x":0.4615384638309479,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.4615384638309479,0.1867647022008896,0.4989604949951172,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.1867647022008896},{"x":0.4553014636039734,"y":0.1867647022008896},{"x":0.4553014636039734,"y":0.20735293626785278},{"x":0.41580042243003845,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قواعد","boundary":[0.41580042243003845,0.1867647022008896,0.4553014636039734,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.1867647022008896},{"x":0.4137214124202728,"y":0.1867647022008896},{"x":0.4137214124202728,"y":0.20735293626785278},{"x":0.40956342220306396,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40956342220306396,0.1867647022008896,0.4137214124202728,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.1867647022008896},{"x":0.40124741196632385,"y":0.1867647022008896},{"x":0.40124741196632385,"y":0.20735293626785278},{"x":0.3617463707923889,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قوانین","boundary":[0.3617463707923889,0.1867647022008896,0.40124741196632385,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.1867647022008896},{"x":0.35758835077285767,"y":0.1867647022008896},{"x":0.35758835077285767,"y":0.20735293626785278},{"x":0.3513513505458832,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3513513505458832,0.1867647022008896,0.35758835077285767,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.1867647022008896},{"x":0.34303534030914307,"y":0.1867647022008896},{"x":0.34303534030914307,"y":0.20735293626785278},{"x":0.295218288898468,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ضوابط","boundary":[0.295218288898468,0.1867647022008896,0.34303534030914307,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.1867647022008896},{"x":0.28898128867149353,"y":0.1867647022008896},{"x":0.28898128867149353,"y":0.20735293626785278},{"x":0.2869022786617279,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2869022786617279,0.1867647022008896,0.28898128867149353,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.1867647022008896},{"x":0.2806652784347534,"y":0.1867647022008896},{"x":0.2806652784347534,"y":0.20735293626785278},{"x":0.19542619585990906,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استانداردها","boundary":[0.19542619585990906,0.1867647022008896,0.2806652784347534,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.1867647022008896},{"x":0.18918919563293457,"y":0.1867647022008896},{"x":0.18918919563293457,"y":0.20735293626785278},{"x":0.17879417538642883,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.17879417538642883,0.1867647022008896,0.18918919563293457,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.1867647022008896},{"x":0.17463617026805878,"y":0.1867647022008896},{"x":0.17463617026805878,"y":0.20735293626785278},{"x":0.14968815445899963,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"رویه","boundary":[0.14968815445899963,0.1867647022008896,0.17463617026805878,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12889812886714935,"y":0.1867647022008896},{"x":0.14553014934062958,"y":0.1867647022008896},{"x":0.14553014934062958,"y":0.20735293626785278},{"x":0.12889812886714935,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.12889812886714935,0.1867647022008896,0.14553014934062958,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11434511095285416,"y":0.1867647022008896},{"x":0.12266112118959427,"y":0.1867647022008896},{"x":0.12266112118959427,"y":0.20735293626785278},{"x":0.11434511095285416,"y":0.20735293626785278}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11434511095285416,0.1867647022008896,0.12266112118959427,0.20735293626785278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.21470588445663452},{"x":0.8648648858070374,"y":0.21470588445663452},{"x":0.8648648858070374,"y":0.2338235229253769},{"x":0.7879418134689331,"y":0.2338235229253769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قراردادهای","boundary":[0.7879418134689331,0.21470588445663452,0.8648648858070374,0.2338235229253769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.21470588445663452},{"x":0.7817047834396362,"y":0.21470588445663452},{"x":0.7817047834396362,"y":0.2338235229253769},{"x":0.7318087220191956,"y":0.2338235229253769}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تجاری","boundary":[0.7318087220191956,0.21470588445663452,0.7817047834396362,0.2338235229253769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.21470588445663452},{"x":0.7255717515945435,"y":0.21470588445663452},{"x":0.7255717515945435,"y":0.2338235229253769},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2338235229253769}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پذیرفته","boundary":[0.6756756901741028,0.21470588445663452,0.7255717515945435,0.2338235229253769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.21470588445663452},{"x":0.6694386601448059,"y":0.21470588445663452},{"x":0.6694386601448059,"y":0.2338235229253769},{"x":0.6382536292076111,"y":0.2338235229253769}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6382536292076111,0.21470588445663452,0.6694386601448059,0.2338235229253769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.21470588445663452},{"x":0.632016658782959,"y":0.21470588445663452},{"x":0.632016658782959,"y":0.2338235229253769},{"x":0.6299376487731934,"y":0.2338235229253769}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6299376487731934,0.21470588445663452,0.632016658782959,0.2338235229253769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.21470588445663452},{"x":0.6237006187438965,"y":0.21470588445663452},{"x":0.6237006187438965,"y":0.2338235229253769},{"x":0.5738045573234558,"y":0.2338235229253769}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.5738045573234558,0.21470588445663452,0.6237006187438965,0.2338235229253769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.21470588445663452},{"x":0.5696465969085693,"y":0.21470588445663452},{"x":0.5696465969085693,"y":0.2338235229253769},{"x":0.5488565564155579,"y":0.2338235229253769}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5488565564155579,0.21470588445663452,0.5696465969085693,0.2338235229253769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.21470588445663452},{"x":0.5467775464057922,"y":0.21470588445663452},{"x":0.5467775464057922,"y":0.2338235229253769},{"x":0.5155925154685974,"y":0.2338235229253769}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.5155925154685974,0.21470588445663452,0.5467775464057922,0.2338235229253769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.21470588445663452},{"x":0.5135135054588318,"y":0.21470588445663452},{"x":0.5135135054588318,"y":0.2338235229253769},{"x":0.5051975250244141,"y":0.2338235229253769}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5051975250244141,0.21470588445663452,0.5135135054588318,0.2338235229253769]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11434511095285416,"y":0.12941177189350128},{"x":0.866943895816803,"y":0.13235294818878174},{"x":0.866943895816803,"y":0.23529411852359772},{"x":0.11434511095285416,"y":0.2338235229253769}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.10934511095285415,0.12241177189350128,0.871943895816803,0.24229411852359772],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.2764706015586853},{"x":0.7505197525024414,"y":0.2764706015586853},{"x":0.7505197525024414,"y":0.2867647111415863},{"x":0.7068607211112976,"y":0.2867647111415863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سهامداران","boundary":[0.7068607211112976,0.2764706015586853,0.7505197525024414,0.2867647111415863]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.2764706015586853},{"x":0.7505197525024414,"y":0.2764706015586853},{"x":0.7505197525024414,"y":0.2867647111415863},{"x":0.7068607211112976,"y":0.2867647111415863}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7018607211112976,0.2694706015586853,0.7555197525024414,0.2937647111415863],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.28382351994514465},{"x":0.6070685982704163,"y":0.28382351994514465},{"x":0.6070685982704163,"y":0.2955882251262665},{"x":0.5821205973625183,"y":0.2955882251262665}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5821205973625183,0.28382351994514465,0.6070685982704163,0.2955882251262665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.28382351994514465},{"x":0.5758835673332214,"y":0.28382351994514465},{"x":0.5758835673332214,"y":0.2955882251262665},{"x":0.5405405163764954,"y":0.2955882251262665}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باقیمانده","boundary":[0.5405405163764954,0.28382351994514465,0.5758835673332214,0.2955882251262665]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.28382351994514465},{"x":0.6070685982704163,"y":0.28382351994514465},{"x":0.6070685982704163,"y":0.2955882251262665},{"x":0.5405405163764954,"y":0.2955882251262665}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5355405163764954,0.27682351994514465,0.6120685982704163,0.3025882251262665],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.27941176295280457},{"x":0.2931392788887024,"y":0.27941176295280457},{"x":0.2931392788887024,"y":0.2911764681339264},{"x":0.2723492681980133,"y":0.2911764681339264}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.2723492681980133,0.27941176295280457,0.2931392788887024,0.2911764681339264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.27941176295280457},{"x":0.2702702581882477,"y":0.27941176295280457},{"x":0.2702702581882477,"y":0.2911764681339264},{"x":0.23284822702407837,"y":0.2911764681339264}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنندگان","boundary":[0.23284822702407837,0.27941176295280457,0.2702702581882477,0.2911764681339264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.27941176295280457},{"x":0.22661122679710388,"y":0.27941176295280457},{"x":0.22661122679710388,"y":0.2911764681339264},{"x":0.20997920632362366,"y":0.2911764681339264}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.20997920632362366,0.27941176295280457,0.22661122679710388,0.2911764681339264]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.27941176295280457},{"x":0.2931392788887024,"y":0.27941176295280457},{"x":0.2931392788887024,"y":0.2911764681339264},{"x":0.20997920632362366,"y":0.2911764681339264}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.20497920632362365,0.27241176295280456,0.2981392788887024,0.2981764681339264],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.28970587253570557},{"x":0.40956342220306396,"y":0.28970587253570557},{"x":0.40956342220306396,"y":0.30441176891326904},{"x":0.38669440150260925,"y":0.30441176891326904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وجوه","boundary":[0.38669440150260925,0.28970587253570557,0.40956342220306396,0.30441176891326904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.28970587253570557},{"x":0.3804573714733124,"y":0.28970587253570557},{"x":0.3804573714733124,"y":0.30441176891326904},{"x":0.37837839126586914,"y":0.30441176891326904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.37837839126586914,0.28970587253570557,0.3804573714733124,0.30441176891326904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.28970587253570557},{"x":0.3762993812561035,"y":0.28970587253570557},{"x":0.3762993812561035,"y":0.30441176891326904},{"x":0.36382535099983215,"y":0.30441176891326904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وام","boundary":[0.36382535099983215,0.28970587253570557,0.3762993812561035,0.30441176891326904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.28970587253570557},{"x":0.3617463707923889,"y":0.28970587253570557},{"x":0.3617463707923889,"y":0.30441176891326904},{"x":0.3596673607826233,"y":0.30441176891326904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3596673607826233,0.28970587253570557,0.3617463707923889,0.30441176891326904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.28970587253570557},{"x":0.40956342220306396,"y":0.28970587253570557},{"x":0.40956342220306396,"y":0.30441176891326904},{"x":0.3596673607826233,"y":0.30441176891326904}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3546673607826233,0.28270587253570556,0.41456342220306397,0.31141176891326905],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.3279411792755127},{"x":0.7484407424926758,"y":0.3279411792755127},{"x":0.7484407424926758,"y":0.34117648005485535},{"x":0.7255717515945435,"y":0.34117648005485535}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"وجوه","boundary":[0.7255717515945435,0.3279411792755127,0.7484407424926758,0.34117648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.3279411792755127},{"x":0.7214137315750122,"y":0.3279411792755127},{"x":0.7214137315750122,"y":0.34117648005485535},{"x":0.717255711555481,"y":0.34117648005485535}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7193347215652466,0.3279411792755127,0.7214137315750122,0.34117648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.3279411792755127},{"x":0.717255711555481,"y":0.3279411792755127},{"x":0.717255711555481,"y":0.34117648005485535},{"x":0.6902287006378174,"y":0.34117648005485535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.6902287006378174,0.3279411792755127,0.717255711555481,0.34117648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.3279411792755127},{"x":0.6881496906280518,"y":0.3279411792755127},{"x":0.6860706806182861,"y":0.3397058844566345},{"x":0.6839916706085205,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6839916706085205,0.3279411792755127,0.6860706806182861,0.3397058844566345]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.3279411792755127},{"x":0.7484407424926758,"y":0.3279411792755127},{"x":0.7484407424926758,"y":0.34117648005485535},{"x":0.6839916706085205,"y":0.34117648005485535}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6789916706085205,0.3209411792755127,0.7534407424926758,0.34817648005485535],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.3382352888584137},{"x":0.3076923191547394,"y":0.3382352888584137},{"x":0.3076923191547394,"y":0.3499999940395355},{"x":0.2869022786617279,"y":0.3499999940395355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.2869022786617279,0.3382352888584137,0.3076923191547394,0.3499999940395355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.33676469326019287},{"x":0.28274428844451904,"y":0.3382352888584137},{"x":0.28274428844451904,"y":0.3499999940395355},{"x":0.26819127798080444,"y":0.3485293984413147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.2702702581882477,0.33676469326019287,0.28274428844451904,0.3499999940395355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.33676469326019287},{"x":0.3076923191547394,"y":0.3382352888584137},{"x":0.3076923191547394,"y":0.3499999940395355},{"x":0.26819127798080444,"y":0.3485293984413147}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2652702581882477,0.32976469326019286,0.3126923191547394,0.35699999403953553],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.3485293984413147},{"x":0.5883575677871704,"y":0.3485293984413147},{"x":0.5883575677871704,"y":0.3544117510318756},{"x":0.5862785577774048,"y":0.3544117510318756}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.5862785577774048,0.3485293984413147,0.5883575677871704,0.3544117510318756]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.3485293984413147},{"x":0.5883575677871704,"y":0.3485293984413147},{"x":0.5883575677871704,"y":0.3544117510318756},{"x":0.5862785577774048,"y":0.3544117510318756}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5812785577774048,0.3415293984413147,0.5933575677871704,0.3614117510318756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.364705890417099},{"x":0.5925155878067017,"y":0.364705890417099},{"x":0.5925155878067017,"y":0.3705882430076599},{"x":0.590436577796936,"y":0.3705882430076599}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۲","boundary":[0.590436577796936,0.364705890417099,0.5925155878067017,0.3705882430076599]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.364705890417099},{"x":0.5925155878067017,"y":0.364705890417099},{"x":0.5925155878067017,"y":0.3705882430076599},{"x":0.590436577796936,"y":0.3705882430076599}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.585436577796936,0.357705890417099,0.5975155878067017,0.3775882430076599],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.36764705181121826},{"x":0.7027027010917664,"y":0.36617645621299744},{"x":0.704781711101532,"y":0.375},{"x":0.6860706806182861,"y":0.375}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کالا","boundary":[0.6860706806182861,0.36764705181121826,0.704781711101532,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.36764705181121826},{"x":0.6819126605987549,"y":0.36764705181121826},{"x":0.6819126605987549,"y":0.375},{"x":0.6798336505889893,"y":0.375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6798336505889893,0.36764705181121826,0.6819126605987549,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.36764705181121826},{"x":0.6735966801643372,"y":0.36764705181121826},{"x":0.6735966801643372,"y":0.375},{"x":0.6424116492271423,"y":0.3764705955982208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خدمت","boundary":[0.6424116492271423,0.36764705181121826,0.6735966801643372,0.375]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.36764705181121826},{"x":0.7027027010917664,"y":0.36617645621299744},{"x":0.704781711101532,"y":0.375},{"x":0.6424116492271423,"y":0.3764705955982208}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6374116492271423,0.36064705181121826,0.709781711101532,0.382],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.375},{"x":0.3451143503189087,"y":0.375},{"x":0.3451143503189087,"y":0.38382354378700256},{"x":0.32848232984542847,"y":0.38382354378700256}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کالا","boundary":[0.32848232984542847,0.375,0.3451143503189087,0.38382354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.375},{"x":0.322245329618454,"y":0.375},{"x":0.322245329618454,"y":0.38382354378700256},{"x":0.31808730959892273,"y":0.38382354378700256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.31808730959892273,0.375,0.322245329618454,0.38382354378700256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.375},{"x":0.31392931938171387,"y":0.375},{"x":0.31392931938171387,"y":0.38382354378700256},{"x":0.28482329845428467,"y":0.38382354378700256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمت","boundary":[0.28482329845428467,0.375,0.31392931938171387,0.38382354378700256]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.375},{"x":0.3451143503189087,"y":0.3735294044017792},{"x":0.3451143503189087,"y":0.38382354378700256},{"x":0.28482329845428467,"y":0.38382354378700256}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.27982329845428466,0.368,0.3501143503189087,0.39082354378700257],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.3808823525905609},{"x":0.590436577796936,"y":0.3808823525905609},{"x":0.590436577796936,"y":0.3867647051811218},{"x":0.590436577796936,"y":0.3867647051811218}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۳","boundary":[0.590436577796936,0.3808823525905609,0.590436577796936,0.3867647051811218]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.3808823525905609},{"x":0.590436577796936,"y":0.3808823525905609},{"x":0.590436577796936,"y":0.3867647051811218},{"x":0.590436577796936,"y":0.3867647051811218}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.585436577796936,0.3738823525905609,0.595436577796936,0.39376470518112183],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.3294117748737335},{"x":0.5987526178359985,"y":0.3294117748737335},{"x":0.5987526178359985,"y":0.34117648005485535},{"x":0.5696465969085693,"y":0.34117648005485535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وظایف","boundary":[0.5696465969085693,0.3294117748737335,0.5987526178359985,0.34117648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.3294117748737335},{"x":0.5592515468597412,"y":0.3294117748737335},{"x":0.5592515468597412,"y":0.34117648005485535},{"x":0.5322245359420776,"y":0.34117648005485535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبری","boundary":[0.5322245359420776,0.3294117748737335,0.5592515468597412,0.34117648005485535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.3294117748737335},{"x":0.5218295454978943,"y":0.3294117748737335},{"x":0.5218295454978943,"y":0.34117648005485535},{"x":0.4948025047779083,"y":0.34117648005485535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکتی","boundary":[0.4948025047779083,0.3294117748737335,0.5218295454978943,0.34117648005485535]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.3294117748737335},{"x":0.5987526178359985,"y":0.3294117748737335},{"x":0.5987526178359985,"y":0.34117648005485535},{"x":0.4948025047779083,"y":0.3426470458507538}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4898025047779083,0.3224117748737335,0.6037526178359985,0.34817648005485535],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.34705883264541626},{"x":0.5259875059127808,"y":0.34705883264541626},{"x":0.5259875059127808,"y":0.35735294222831726},{"x":0.5010395050048828,"y":0.35735294222831726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وظیفه","boundary":[0.5010395050048828,0.34705883264541626,0.5259875059127808,0.35735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.34705883264541626},{"x":0.49688148498535156,"y":0.34705883264541626},{"x":0.49688148498535156,"y":0.35735294222831726},{"x":0.46777546405792236,"y":0.35735294222831726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظارت","boundary":[0.46777546405792236,0.34705883264541626,0.49688148498535156,0.35735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.34705883264541626},{"x":0.4636174738407135,"y":0.34705883264541626},{"x":0.4636174738407135,"y":0.35735294222831726},{"x":0.4199584126472473,"y":0.35735294222831726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سهامداران","boundary":[0.4199584126472473,0.34705883264541626,0.4636174738407135,0.35735294222831726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.36176469922065735},{"x":0.5280665159225464,"y":0.36176469922065735},{"x":0.5280665159225464,"y":0.3735294044017792},{"x":0.5010395050048828,"y":0.375}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وظیفه","boundary":[0.5010395050048828,0.36176469922065735,0.5280665159225464,0.3735294044017792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.3632352948188782},{"x":0.49688148498535156,"y":0.36176469922065735},{"x":0.49688148498535156,"y":0.3735294044017792},{"x":0.46569645404815674,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.46569645404815674,0.3632352948188782,0.49688148498535156,0.3735294044017792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.37794119119644165},{"x":0.5259875059127808,"y":0.37794119119644165},{"x":0.5259875059127808,"y":0.3911764621734619},{"x":0.5010395050048828,"y":0.3911764621734619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وظیفه","boundary":[0.5010395050048828,0.37794119119644165,0.5259875059127808,0.3911764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.37794119119644165},{"x":0.4989604949951172,"y":0.37794119119644165},{"x":0.4989604949951172,"y":0.3897058963775635},{"x":0.469854474067688,"y":0.3897058963775635}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نظارت","boundary":[0.469854474067688,0.37794119119644165,0.4989604949951172,0.3897058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.37794119119644165},{"x":0.4636174738407135,"y":0.37794119119644165},{"x":0.4636174738407135,"y":0.3897058963775635},{"x":0.442827433347702,"y":0.3897058963775635}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"هیأت","boundary":[0.442827433347702,0.37794119119644165,0.4636174738407135,0.3897058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.37794119119644165},{"x":0.43659043312072754,"y":0.37794119119644165},{"x":0.43659043312072754,"y":0.3897058963775635},{"x":0.40956342220306396,"y":0.3897058963775635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدیره","boundary":[0.40956342220306396,0.37794119119644165,0.43659043312072754,0.3897058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.3955882489681244},{"x":0.5280665159225464,"y":0.3955882489681244},{"x":0.5280665159225464,"y":0.4073529541492462},{"x":0.5031185150146484,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وظیفه","boundary":[0.5031185150146484,0.3955882489681244,0.5280665159225464,0.4073529541492462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.3955882489681244},{"x":0.49688148498535156,"y":0.3955882489681244},{"x":0.49688148498535156,"y":0.4058823585510254},{"x":0.469854474067688,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رعایت","boundary":[0.469854474067688,0.3955882489681244,0.49688148498535156,0.4058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.4102941155433655},{"x":0.5280665159225464,"y":0.4102941155433655},{"x":0.5280665159225464,"y":0.4220588207244873},{"x":0.5010395050048828,"y":0.4220588207244873}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وظیفه","boundary":[0.5010395050048828,0.4102941155433655,0.5280665159225464,0.4220588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.4102941155433655},{"x":0.4948025047779083,"y":0.4102941155433655},{"x":0.4948025047779083,"y":0.4220588207244873},{"x":0.4573804438114166,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسابرسی","boundary":[0.4573804438114166,0.4102941155433655,0.4948025047779083,0.4220588207244873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.4117647111415863},{"x":0.45114344358444214,"y":0.4117647111415863},{"x":0.45114344358444214,"y":0.42352941632270813},{"x":0.4261954128742218,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستقل","boundary":[0.4261954128742218,0.4117647111415863,0.45114344358444214,0.42352941632270813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.4279411733150482},{"x":0.5280665159225464,"y":0.4279411733150482},{"x":0.5280665159225464,"y":0.43970587849617004},{"x":0.5031185150146484,"y":0.43970587849617004}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وظیفه","boundary":[0.5031185150146484,0.4279411733150482,0.5280665159225464,0.43970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.4279411733150482},{"x":0.4948025047779083,"y":0.4264705777168274},{"x":0.4948025047779083,"y":0.43970587849617004},{"x":0.45945945382118225,"y":0.43970587849617004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسابرسی","boundary":[0.45945945382118225,0.4279411733150482,0.4948025047779083,0.43970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.4279411733150482},{"x":0.45114344358444214,"y":0.4279411733150482},{"x":0.45114344358444214,"y":0.43970587849617004},{"x":0.4261954128742218,"y":0.43970587849617004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.4261954128742218,0.4279411733150482,0.45114344358444214,0.43970587849617004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.4426470696926117},{"x":0.5280665159225464,"y":0.4426470696926117},{"x":0.5280665159225464,"y":0.45588234066963196},{"x":0.5010395050048828,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وظیفه","boundary":[0.5010395050048828,0.4426470696926117,0.5280665159225464,0.45588234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.4426470696926117},{"x":0.4989604949951172,"y":0.4426470696926117},{"x":0.4989604949951172,"y":0.45588234066963196},{"x":0.46569645404815674,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشاوره","boundary":[0.46569645404815674,0.4426470696926117,0.4989604949951172,0.45588234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.44411763548851013},{"x":0.4573804438114166,"y":0.44411763548851013},{"x":0.4573804438114166,"y":0.45588234066963196},{"x":0.43659043312072754,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوقی","boundary":[0.43659043312072754,0.44411763548851013,0.4573804438114166,0.45588234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.44411763548851013},{"x":0.4282744228839874,"y":0.44411763548851013},{"x":0.4282744228839874,"y":0.45588234066963196},{"x":0.42411643266677856,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42411643266677856,0.44411763548851013,0.4282744228839874,0.45588234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.44411763548851013},{"x":0.4199584126472473,"y":0.44411763548851013},{"x":0.4199584126472473,"y":0.45588234066963196},{"x":0.4033263921737671,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.4033263921737671,0.44411763548851013,0.4199584126472473,0.45588234066963196]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.34705883264541626},{"x":0.5280665159225464,"y":0.34705883264541626},{"x":0.5280665159225464,"y":0.45588234066963196},{"x":0.4033263921737671,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3983263921737671,0.34005883264541625,0.5330665159225464,0.46288234066963196],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.39411765336990356},{"x":0.7817047834396362,"y":0.39411765336990356},{"x":0.7817047834396362,"y":0.4058823585510254},{"x":0.7484407424926758,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشتریان","boundary":[0.7484407424926758,0.39411765336990356,0.7817047834396362,0.4058823585510254]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.39411765336990356},{"x":0.7817047834396362,"y":0.39411765336990356},{"x":0.7817047834396362,"y":0.4058823585510254},{"x":0.7484407424926758,"y":0.4058823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7434407424926758,0.38711765336990356,0.7867047834396362,0.4128823585510254],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.3955882489681244},{"x":0.590436577796936,"y":0.3955882489681244},{"x":0.590436577796936,"y":0.40294116735458374},{"x":0.5862785577774048,"y":0.40294116735458374}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۴","boundary":[0.5862785577774048,0.3955882489681244,0.590436577796936,0.40294116735458374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.3955882489681244},{"x":0.590436577796936,"y":0.3955882489681244},{"x":0.590436577796936,"y":0.40294116735458374},{"x":0.5862785577774048,"y":0.40294116735458374}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.5812785577774048,0.3885882489681244,0.595436577796936,0.40994116735458375],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.39852941036224365},{"x":0.2515592575073242,"y":0.39852941036224365},{"x":0.2515592575073242,"y":0.4117647111415863},{"x":0.23076923191547394,"y":0.4102941155433655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.23076923191547394,0.39852941036224365,0.2515592575073242,0.4117647111415863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.191268190741539,"y":0.3970588147640228},{"x":0.2286902219057083,"y":0.39852941036224365},{"x":0.2286902219057083,"y":0.4102941155433655},{"x":0.18918919563293457,"y":0.4102941155433655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنندگان","boundary":[0.191268190741539,0.3970588147640228,0.2286902219057083,0.4102941155433655]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.191268190741539,"y":0.3970588147640228},{"x":0.2515592575073242,"y":0.39852941036224365},{"x":0.2515592575073242,"y":0.4117647111415863},{"x":0.18918919563293457,"y":0.4102941155433655}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.186268190741539,0.3900588147640228,0.2565592575073242,0.4187647111415863],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.41470587253570557},{"x":0.2494802474975586,"y":0.41470587253570557},{"x":0.2494802474975586,"y":0.42500001192092896},{"x":0.23700623214244843,"y":0.42500001192092896}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کالا","boundary":[0.23700623214244843,0.41470587253570557,0.2494802474975586,0.42500001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.41470587253570557},{"x":0.23076923191547394,"y":0.41470587253570557},{"x":0.23076923191547394,"y":0.42500001192092896},{"x":0.2286902219057083,"y":0.42500001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2286902219057083,0.41470587253570557,0.23076923191547394,0.42500001192092896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.191268190741539,"y":0.4161764681339264},{"x":0.2203742265701294,"y":0.41470587253570557},{"x":0.2203742265701294,"y":0.42500001192092896},{"x":0.191268190741539,"y":0.42500001192092896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.191268190741539,0.4161764681339264,0.2203742265701294,0.42500001192092896]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.191268190741539,"y":0.4161764681339264},{"x":0.2494802474975586,"y":0.41470587253570557},{"x":0.2494802474975586,"y":0.42352941632270813},{"x":0.191268190741539,"y":0.42500001192092896}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.186268190741539,0.4091764681339264,0.2544802474975586,0.43052941632270814],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.42941176891326904},{"x":0.590436577796936,"y":0.42941176891326904},{"x":0.590436577796936,"y":0.43529412150382996},{"x":0.5862785577774048,"y":0.43529412150382996}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۶","boundary":[0.5862785577774048,0.42941176891326904,0.590436577796936,0.43529412150382996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.42941176891326904},{"x":0.590436577796936,"y":0.42941176891326904},{"x":0.590436577796936,"y":0.43529412150382996},{"x":0.5862785577774048,"y":0.43529412150382996}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.5812785577774048,0.42241176891326904,0.595436577796936,0.44229412150382996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.4426470696926117},{"x":0.6860706806182861,"y":0.4426470696926117},{"x":0.6860706806182861,"y":0.44999998807907104},{"x":0.6632016897201538,"y":0.44999998807907104}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"وجوه","boundary":[0.6632016897201538,0.4426470696926117,0.6860706806182861,0.44999998807907104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.4426470696926117},{"x":0.6860706806182861,"y":0.4426470696926117},{"x":0.6860706806182861,"y":0.44999998807907104},{"x":0.6632016897201538,"y":0.44999998807907104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6582016897201538,0.4356470696926117,0.6910706806182861,0.45699998807907105],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.44117647409439087},{"x":0.3367983400821686,"y":0.44117647409439087},{"x":0.3367983400821686,"y":0.4470588266849518},{"x":0.31185030937194824,"y":0.4470588266849518}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"وجوه","boundary":[0.31185030937194824,0.44117647409439087,0.3367983400821686,0.4470588266849518]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.44117647409439087},{"x":0.3367983400821686,"y":0.44117647409439087},{"x":0.3367983400821686,"y":0.4470588266849518},{"x":0.31185030937194824,"y":0.4470588266849518}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.30685030937194824,0.43417647409439086,0.3417983400821686,0.4540588266849518],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.44558823108673096},{"x":0.5945945978164673,"y":0.44558823108673096},{"x":0.5945945978164673,"y":0.45147058367729187},{"x":0.5862785577774048,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۷","boundary":[0.5862785577774048,0.44558823108673096,0.5945945978164673,0.45147058367729187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.44558823108673096},{"x":0.5945945978164673,"y":0.44558823108673096},{"x":0.5945945978164673,"y":0.45147058367729187},{"x":0.5862785577774048,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.5812785577774048,0.43858823108673095,0.5995945978164673,0.4584705836772919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.46617648005485535},{"x":0.692307710647583,"y":0.4647058844566345},{"x":0.692307710647583,"y":0.4749999940395355},{"x":0.6652806401252747,"y":0.47647058963775635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مالیات","boundary":[0.6652806401252747,0.46617648005485535,0.692307710647583,0.4749999940395355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.46617648005485535},{"x":0.692307710647583,"y":0.4647058844566345},{"x":0.692307710647583,"y":0.4749999940395355},{"x":0.6652806401252747,"y":0.47647058963775635}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6602806401252747,0.45917648005485534,0.697307710647583,0.48199999403953553],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.46176469326019287},{"x":0.32640331983566284,"y":0.46176469326019287},{"x":0.32640331983566284,"y":0.47205883264541626},{"x":0.2931392788887024,"y":0.4735293984413147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.2931392788887024,0.46176469326019287,0.32640331983566284,0.47205883264541626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.4632352888584137},{"x":0.28898128867149353,"y":0.4632352888584137},{"x":0.28898128867149353,"y":0.4735293984413147},{"x":0.28274428844451904,"y":0.4735293984413147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.28274428844451904,0.4632352888584137,0.28898128867149353,0.4735293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.4632352888584137},{"x":0.2785862684249878,"y":0.4632352888584137},{"x":0.2806652784347534,"y":0.4735293984413147},{"x":0.2577962577342987,"y":0.4749999940395355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.2557172477245331,0.4632352888584137,0.2806652784347534,0.4735293984413147]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.4632352888584137},{"x":0.32640331983566284,"y":0.46176469326019287},{"x":0.32640331983566284,"y":0.47205883264541626},{"x":0.2577962577342987,"y":0.4749999940395355}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2507172477245331,0.4562352888584137,0.33140331983566285,0.47905883264541627],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.49705880880355835},{"x":0.4615384638309479,"y":0.49705880880355835},{"x":0.4615384638309479,"y":0.5073529481887817},{"x":0.4345114231109619,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.4345114231109619,0.49705880880355835,0.4615384638309479,0.5073529481887817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.49705880880355835},{"x":0.43035343289375305,"y":0.49705880880355835},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5073529481887817},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4261954128742218,0.49705880880355835,0.43035343289375305,0.5073529481887817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.49705880880355835},{"x":0.4199584126472473,"y":0.49705880880355835},{"x":0.4199584126472473,"y":0.5073529481887817},{"x":0.4033263921737671,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مزایا","boundary":[0.4033263921737671,0.49705880880355835,0.4199584126472473,0.5073529481887817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.49705880880355835},{"x":0.4615384638309479,"y":0.49705880880355835},{"x":0.4615384638309479,"y":0.5088235139846802},{"x":0.4033263921737671,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3983263921737671,0.49005880880355834,0.4665384638309479,0.5158235139846802],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.5088235139846802},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5088235139846802},{"x":0.7214137315750122,"y":0.520588219165802},{"x":0.7006236910820007,"y":0.520588219165802}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"دولت","boundary":[0.7006236910820007,0.5088235139846802,0.7214137315750122,0.520588219165802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.5088235139846802},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5088235139846802},{"x":0.7214137315750122,"y":0.520588219165802},{"x":0.7006236910820007,"y":0.520588219165802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6956236910820007,0.5018235139846802,0.7264137315750122,0.527588219165802],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.5044117569923401},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5029411911964417},{"x":0.602910578250885,"y":0.5102941393852234},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5117647051811218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.5675675868988037,0.5044117569923401,0.602910578250885,0.5102941393852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.5058823823928833},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5044117569923401},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5117647051811218},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5147058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.5322245359420776,0.5058823823928833,0.5654885768890381,0.5117647051811218]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.5058823823928833},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5014705657958984},{"x":0.602910578250885,"y":0.5088235139846802},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5147058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5272245359420776,0.4988823823928833,0.607910578250885,0.5158235139846802],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.5044117569923401},{"x":0.3076923191547394,"y":0.5044117569923401},{"x":0.3076923191547394,"y":0.5147058963775635},{"x":0.2702702581882477,"y":0.5147058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.2702702581882477,0.5044117569923401,0.3076923191547394,0.5147058963775635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.5044117569923401},{"x":0.3076923191547394,"y":0.5044117569923401},{"x":0.3076923191547394,"y":0.5147058963775635},{"x":0.2702702581882477,"y":0.5147058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2652702581882477,0.4974117569923401,0.3126923191547394,0.5217058963775635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.554411768913269},{"x":0.5925155878067017,"y":0.554411768913269},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5691176652908325},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.5634095668792725,0.554411768913269,0.5925155878067017,0.5691176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.554411768913269},{"x":0.5592515468597412,"y":0.554411768913269},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5691176652908325},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5571725368499756,0.554411768913269,0.5592515468597412,0.5691176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.554411768913269},{"x":0.55509352684021,"y":0.554411768913269},{"x":0.55509352684021,"y":0.5691176652908325},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"1-1","boundary":[0.5384615659713745,0.554411768913269,0.55509352684021,0.5691176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.554411768913269},{"x":0.5343035459518433,"y":0.554411768913269},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5691176652908325},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5322245359420776,0.554411768913269,0.5343035459518433,0.5691176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.554411768913269},{"x":0.5280665159225464,"y":0.554411768913269},{"x":0.5280665159225464,"y":0.5691176652908325},{"x":0.5280665159225464,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5280665159225464,0.554411768913269,0.5280665159225464,0.5691176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.554411768913269},{"x":0.5218295454978943,"y":0.554411768913269},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5691176652908325},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.49688148498535156,0.554411768913269,0.5218295454978943,0.5691176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.554411768913269},{"x":0.4927234947681427,"y":0.554411768913269},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5691176652908325},{"x":0.45945945382118225,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.45945945382118225,0.554411768913269,0.4927234947681427,0.5691176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.554411768913269},{"x":0.45322245359420776,"y":0.554411768913269},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5691176652908325},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.44490644335746765,0.554411768913269,0.45322245359420776,0.5691176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.554411768913269},{"x":0.4407484531402588,"y":0.554411768913269},{"x":0.4407484531402588,"y":0.5691176652908325},{"x":0.4282744228839874,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4282744228839874,0.554411768913269,0.4407484531402588,0.5691176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.554411768913269},{"x":0.42411643266677856,"y":0.554411768913269},{"x":0.42411643266677856,"y":0.5691176652908325},{"x":0.3908523917198181,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.3908523917198181,0.554411768913269,0.42411643266677856,0.5691176652908325]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.554411768913269},{"x":0.5925155878067017,"y":0.554411768913269},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5691176652908325},{"x":0.3908523917198181,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3858523917198181,0.547411768913269,0.5975155878067017,0.5761176652908325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.6058823466300964},{"x":0.8419958353042603,"y":0.6058823466300964},{"x":0.8419958353042603,"y":0.6279411911964417},{"x":0.812889814376831,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وقوع","boundary":[0.812889814376831,0.6058823466300964,0.8419958353042603,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.6058823466300964},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6058823466300964},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6279411911964417},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسوایی","boundary":[0.7609147429466248,0.6058823466300964,0.8087317943572998,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.6058823466300964},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6058823466300964},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6279411911964417},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7276507019996643,0.6058823466300964,0.7505197525024414,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.6058823466300964},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6058823466300964},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6279411911964417},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.6839916706085205,0.6058823466300964,0.7089397311210632,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.6058823466300964},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6058823466300964},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6279411911964417},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6694386601448059,0.6058823466300964,0.6777547001838684,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.6058823466300964},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6058823466300964},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6279411911964417},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگرانی","boundary":[0.6153846383094788,0.6058823466300964,0.6611226797103882,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.6058823466300964},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6058823466300964},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6279411911964417},{"x":0.55509352684021,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.55509352684021,0.6058823466300964,0.6070685982704163,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.6058823466300964},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6058823466300964},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6279411911964417},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5384615659713745,0.6058823466300964,0.5467775464057922,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.6058823466300964},{"x":0.5322245359420776,"y":0.6058823466300964},{"x":0.5322245359420776,"y":0.6279411911964417},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5135135054588318,0.6058823466300964,0.5322245359420776,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.6058823466300964},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6058823466300964},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6279411911964417},{"x":0.47401246428489685,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.47401246428489685,0.6058823466300964,0.5093554854393005,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.6058823466300964},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6058823466300964},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6279411911964417},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4573804438114166,0.6058823466300964,0.46569645404815674,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.6058823466300964},{"x":0.4490644633769989,"y":0.6058823466300964},{"x":0.4490644633769989,"y":0.6279411911964417},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبری","boundary":[0.3991684019565582,0.6058823466300964,0.4490644633769989,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.6058823466300964},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6058823466300964},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6279411911964417},{"x":0.34095633029937744,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکتی","boundary":[0.34095633029937744,0.6058823466300964,0.3908523917198181,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.6058823466300964},{"x":0.33264032006263733,"y":0.6058823466300964},{"x":0.33264032006263733,"y":0.6279411911964417},{"x":0.3243243098258972,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3243243098258972,0.6058823466300964,0.33264032006263733,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.6058823466300964},{"x":0.32016631960868835,"y":0.6058823466300964},{"x":0.32016631960868835,"y":0.6279411911964417},{"x":0.2661122679710388,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.2661122679710388,0.6058823466300964,0.32016631960868835,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.6058823466300964},{"x":0.2557172477245331,"y":0.6058823466300964},{"x":0.2557172477245331,"y":0.6279411911964417},{"x":0.20997920632362366,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افشای","boundary":[0.20997920632362366,0.6058823466300964,0.2557172477245331,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.6058823466300964},{"x":0.20166319608688354,"y":0.6058823466300964},{"x":0.20166319608688354,"y":0.6279411911964417},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.1538461595773697,0.6058823466300964,0.20166319608688354,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.6058823466300964},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6058823466300964},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6279411911964417},{"x":0.12058211863040924,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.12058211863040924,0.6058823466300964,0.15176714956760406,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.6338235139846802},{"x":0.866943895816803,"y":0.6338235139846802},{"x":0.866943895816803,"y":0.654411792755127},{"x":0.8149688243865967,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سهامی","boundary":[0.8149688243865967,0.6338235139846802,0.866943895816803,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.6338235139846802},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6338235139846802},{"x":0.8045738339424133,"y":0.654411792755127},{"x":0.7837837934494019,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.7837837934494019,0.6338235139846802,0.8045738339424133,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.6338235139846802},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6338235139846802},{"x":0.7733888030052185,"y":0.654411792755127},{"x":0.7567567825317383,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برد","boundary":[0.7567567825317383,0.6338235139846802,0.7733888030052185,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.6338235139846802},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6338235139846802},{"x":0.7463617324829102,"y":0.654411792755127},{"x":0.7380457520484924,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7380457520484924,0.6338235139846802,0.7463617324829102,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.6338235139846802},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6338235139846802},{"x":0.7318087220191956,"y":0.654411792755127},{"x":0.6715176701545715,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.6715176701545715,0.6338235139846802,0.7318087220191956,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.6338235139846802},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6338235139846802},{"x":0.6611226797103882,"y":0.654411792755127},{"x":0.6257796287536621,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عموم","boundary":[0.6257796287536621,0.6338235139846802,0.6611226797103882,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.6338235139846802},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6338235139846802},{"x":0.6133056282997131,"y":0.654411792755127},{"x":0.5696465969085693,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.5696465969085693,0.6338235139846802,0.6133056282997131,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.6338235139846802},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6338235139846802},{"x":0.5592515468597412,"y":0.654411792755127},{"x":0.5488565564155579,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5488565564155579,0.6338235139846802,0.5592515468597412,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.6338235139846802},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6338235139846802},{"x":0.5384615659713745,"y":0.654411792755127},{"x":0.4906444847583771,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افشای","boundary":[0.4906444847583771,0.6338235139846802,0.5384615659713745,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.6338235139846802},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6338235139846802},{"x":0.48232847452163696,"y":0.654411792755127},{"x":0.41580042243003845,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گزارشات","boundary":[0.41580042243003845,0.6338235139846802,0.48232847452163696,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.6338235139846802},{"x":0.4054054021835327,"y":0.6338235139846802},{"x":0.4054054021835327,"y":0.654411792755127},{"x":0.3742203712463379,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.3742203712463379,0.6338235139846802,0.4054054021835327,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.6338235139846802},{"x":0.3659043610095978,"y":0.6338235139846802},{"x":0.3659043610095978,"y":0.654411792755127},{"x":0.3243243098258972,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.3243243098258972,0.6338235139846802,0.3659043610095978,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.6338235139846802},{"x":0.31392931938171387,"y":0.6338235139846802},{"x":0.31392931938171387,"y":0.654411792755127},{"x":0.29106029868125916,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.29106029868125916,0.6338235139846802,0.31392931938171387,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.6338235139846802},{"x":0.2806652784347534,"y":0.6338235139846802},{"x":0.2806652784347534,"y":0.654411792755127},{"x":0.234927237033844,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.234927237033844,0.6338235139846802,0.2806652784347534,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.6338235139846802},{"x":0.23076923191547394,"y":0.6338235139846802},{"x":0.23076923191547394,"y":0.654411792755127},{"x":0.21621622145175934,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.21621622145175934,0.6338235139846802,0.23076923191547394,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.6338235139846802},{"x":0.2058212012052536,"y":0.6338235139846802},{"x":0.2058212012052536,"y":0.654411792755127},{"x":0.1995842009782791,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.1995842009782791,0.6338235139846802,0.2058212012052536,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11434511095285416,"y":0.6338235139846802},{"x":0.18918919563293457,"y":0.6338235139846802},{"x":0.18918919563293457,"y":0.654411792755127},{"x":0.11434511095285416,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خدشهدار","boundary":[0.11434511095285416,0.6338235139846802,0.18918919563293457,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.6617646813392639},{"x":0.8648648858070374,"y":0.6617646813392639},{"x":0.8648648858070374,"y":0.6838235259056091},{"x":0.8170478343963623,"y":0.6838235259056091}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.8170478343963623,0.6617646813392639,0.8648648858070374,0.6838235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.6617646813392639},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6617646813392639},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6838235259056091},{"x":0.8066527843475342,"y":0.6838235259056091}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8066527843475342,0.6617646813392639,0.8108108043670654,0.6838235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.6617646813392639},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6617646813392639},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6838235259056091},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6838235259056091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.7318087220191956,0.6617646813392639,0.7983368039131165,0.6838235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.6617646813392639},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6617646813392639},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6838235259056091},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6838235259056091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7006236910820007,0.6617646813392639,0.7234927415847778,0.6838235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.6617646813392639},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6617646813392639},{"x":0.6943867206573486,"y":0.6838235259056091},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6838235259056091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اتفاقات","boundary":[0.6403326392173767,0.6617646813392639,0.6943867206573486,0.6838235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.6617646813392639},{"x":0.632016658782959,"y":0.6617646813392639},{"x":0.632016658782959,"y":0.6838235259056091},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6838235259056091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6195425987243652,0.6617646813392639,0.632016658782959,0.6838235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.6617646813392639},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6617646813392639},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6838235259056091},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6838235259056091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.5821205973625183,0.6617646813392639,0.6133056282997131,0.6838235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.6617646813392639},{"x":0.5738045573234558,"y":0.6617646813392639},{"x":0.5738045573234558,"y":0.6838235259056091},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6838235259056091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5530145764350891,0.6617646813392639,0.5738045573234558,0.6838235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.6617646813392639},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6617646813392639},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6838235259056091},{"x":0.5093554854393005,"y":0.6838235259056091}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوال","boundary":[0.5093554854393005,0.6617646813392639,0.5446985363960266,0.6838235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.6617646813392639},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6617646813392639},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6838235259056091},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6838235259056091}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منجر","boundary":[0.4636174738407135,0.6617646813392639,0.4989604949951172,0.6838235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.6617646813392639},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6617646813392639},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6838235259056091},{"x":0.42203742265701294,"y":0.6838235259056091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.42203742265701294,0.6617646813392639,0.4573804438114166,0.6838235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.6617646813392639},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6617646813392639},{"x":0.4116424024105072,"y":0.6838235259056091},{"x":0.39293140172958374,"y":0.6838235259056091}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.39293140172958374,0.6617646813392639,0.4116424024105072,0.6838235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.6617646813392639},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6617646813392639},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6838235259056091},{"x":0.37214136123657227,"y":0.6838235259056091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.37214136123657227,0.6617646813392639,0.38669440150260925,0.6838235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.6617646813392639},{"x":0.3659043610095978,"y":0.6617646813392639},{"x":0.3659043610095978,"y":0.6838235259056091},{"x":0.34303534030914307,"y":0.6838235259056091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.34303534030914307,0.6617646813392639,0.3659043610095978,0.6838235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.6617646813392639},{"x":0.3367983400821686,"y":0.6617646813392639},{"x":0.3367983400821686,"y":0.6838235259056091},{"x":0.28898128867149353,"y":0.6838235259056091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.28898128867149353,0.6617646813392639,0.3367983400821686,0.6838235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.6617646813392639},{"x":0.28482329845428467,"y":0.6617646813392639},{"x":0.28482329845428467,"y":0.6838235259056091},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6838235259056091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.2702702581882477,0.6617646813392639,0.28482329845428467,0.6838235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.6617646813392639},{"x":0.26195424795150757,"y":0.6617646813392639},{"x":0.26195424795150757,"y":0.6838235259056091},{"x":0.2515592575073242,"y":0.6838235259056091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2515592575073242,0.6617646813392639,0.26195424795150757,0.6838235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.6617646813392639},{"x":0.2432432472705841,"y":0.6617646813392639},{"x":0.2432432472705841,"y":0.6838235259056091},{"x":0.20166319608688354,"y":0.6838235259056091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.20166319608688354,0.6617646813392639,0.2432432472705841,0.6838235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.6617646813392639},{"x":0.1975051909685135,"y":0.6617646813392639},{"x":0.1975051909685135,"y":0.6838235259056091},{"x":0.15592515468597412,"y":0.6838235259056091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.15592515468597412,0.6617646813392639,0.1975051909685135,0.6838235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.6617646813392639},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6617646813392639},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6838235259056091},{"x":0.12058211863040924,"y":0.6838235259056091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شان","boundary":[0.12058211863040924,0.6617646813392639,0.15176714956760406,0.6838235259056091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8523908257484436,"y":0.6882352828979492},{"x":0.8690228462219238,"y":0.6882352828979492},{"x":0.8690228462219238,"y":0.7102941274642944},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8523908257484436,0.6882352828979492,0.8690228462219238,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.6882352828979492},{"x":0.8440748453140259,"y":0.6882352828979492},{"x":0.8440748453140259,"y":0.7102941274642944},{"x":0.8066527843475342,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.8066527843475342,0.6882352828979492,0.8440748453140259,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.6882352828979492},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6882352828979492},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7102941274642944},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستیابی","boundary":[0.7338877320289612,0.6882352828979492,0.7983368039131165,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.6882352828979492},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6882352828979492},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7102941274642944},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7151767015457153,0.6882352828979492,0.7276507019996643,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.6882352828979492},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6882352828979492},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7102941274642944},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.6694386601448059,0.6882352828979492,0.7089397311210632,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.6882352828979492},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6882352828979492},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7102941274642944},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.6237006187438965,0.6882352828979492,0.6632016897201538,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.6882352828979492},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6882352828979492},{"x":0.6195425987243652,"y":0.7102941274642944},{"x":0.590436577796936,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.590436577796936,0.6882352828979492,0.6195425987243652,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.6882352828979492},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6882352828979492},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7102941274642944},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سهامداران","boundary":[0.5072765350341797,0.6882352828979492,0.5821205973625183,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.6882352828979492},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6882352828979492},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7102941274642944},{"x":0.46569645404815674,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.46569645404815674,0.6882352828979492,0.4989604949951172,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.6882352828979492},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6882352828979492},{"x":0.4573804438114166,"y":0.7102941274642944},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45322245359420776,0.6882352828979492,0.4573804438114166,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.6882352828979492},{"x":0.4469854533672333,"y":0.6882352828979492},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7102941274642944},{"x":0.40124741196632385,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسیده","boundary":[0.40124741196632385,0.6882352828979492,0.4469854533672333,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.6882352828979492},{"x":0.3970893919467926,"y":0.6882352828979492},{"x":0.3970893919467926,"y":0.7102941274642944},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.37837839126586914,0.6882352828979492,0.3970893919467926,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.6882352828979492},{"x":0.37214136123657227,"y":0.6882352828979492},{"x":0.37214136123657227,"y":0.7102941274642944},{"x":0.36382535099983215,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.36382535099983215,0.6882352828979492,0.37214136123657227,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.6882352828979492},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6882352828979492},{"x":0.35758835077285767,"y":0.7102941274642944},{"x":0.32640331983566284,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خیر","boundary":[0.32640331983566284,0.6882352828979492,0.35758835077285767,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.6882352828979492},{"x":0.32848232984542847,"y":0.6882352828979492},{"x":0.32848232984542847,"y":0.7102941274642944},{"x":0.3243243098258972,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3243243098258972,0.6882352828979492,0.32848232984542847,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.6882352828979492},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6882352828979492},{"x":0.3160083293914795,"y":0.7102941274642944},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3076923191547394,0.6882352828979492,0.3160083293914795,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.6882352828979492},{"x":0.30353429913520813,"y":0.6882352828979492},{"x":0.30353429913520813,"y":0.7102941274642944},{"x":0.2661122679710388,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اینکه","boundary":[0.2661122679710388,0.6882352828979492,0.30353429913520813,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.6882352828979492},{"x":0.25987526774406433,"y":0.6882352828979492},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7102941274642944},{"x":0.22453223168849945,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"اصلا","boundary":[0.22453223168849945,0.6882352828979492,0.25987526774406433,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.6882352828979492},{"x":0.21829521656036377,"y":0.6882352828979492},{"x":0.21829521656036377,"y":0.7102941274642944},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چطور","boundary":[0.17463617026805878,0.6882352828979492,0.21829521656036377,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.6882352828979492},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6882352828979492},{"x":0.17047816514968872,"y":0.7102941274642944},{"x":0.1538461595773697,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.1538461595773697,0.6882352828979492,0.17047816514968872,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.6882352828979492},{"x":0.147609144449234,"y":0.6882352828979492},{"x":0.147609144449234,"y":0.7102941274642944},{"x":0.12058211863040924,"y":0.7102941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.12058211863040924,0.6882352828979492,0.147609144449234,0.7102941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.7176470756530762},{"x":0.866943895816803,"y":0.7176470756530762},{"x":0.866943895816803,"y":0.7367647290229797},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.8108108043670654,0.7176470756530762,0.866943895816803,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7367647290229797},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7796257734298706,0.7176470756530762,0.8024948239326477,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7367647290229797},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.7255717515945435,0.7176470756530762,0.7733888030052185,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7176470756530762},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7367647290229797},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7068607211112976,0.7176470756530762,0.7214137315750122,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7367647290229797},{"x":0.692307710647583,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.692307710647583,0.7176470756530762,0.6985446810722351,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7367647290229797},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.6486486196517944,0.7176470756530762,0.6839916706085205,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7176470756530762},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7367647290229797},{"x":0.590436577796936,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخشید","boundary":[0.590436577796936,0.7176470756530762,0.6382536292076111,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.7176470756530762},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7176470756530762},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7367647290229797},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5821205973625183,0.7176470756530762,0.5862785577774048,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.7176470756530762},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7176470756530762},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7367647290229797},{"x":0.5322245359420776,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.5322245359420776,0.7176470756530762,0.5717255473136902,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.7176470756530762},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7176470756530762},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7367647290229797},{"x":0.4927234947681427,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.4927234947681427,0.7176470756530762,0.5218295454978943,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.7176470756530762},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7176470756530762},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7367647290229797},{"x":0.4345114231109619,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.4345114231109619,0.7176470756530762,0.48232847452163696,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.7176470756530762},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7176470756530762},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7367647290229797},{"x":0.40124741196632385,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.40124741196632385,0.7176470756530762,0.4324324429035187,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.7176470756530762},{"x":0.3908523917198181,"y":0.7176470756530762},{"x":0.3908523917198181,"y":0.7367647290229797},{"x":0.3451143503189087,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سهامی","boundary":[0.3451143503189087,0.7176470756530762,0.3908523917198181,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.7176470756530762},{"x":0.34095633029937744,"y":0.7176470756530762},{"x":0.34095633029937744,"y":0.7367647290229797},{"x":0.33471933007240295,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33471933007240295,0.7176470756530762,0.34095633029937744,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.7176470756530762},{"x":0.3243243098258972,"y":0.7176470756530762},{"x":0.3243243098258972,"y":0.7367647290229797},{"x":0.2869022786617279,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.2869022786617279,0.7176470756530762,0.3243243098258972,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.7176470756530762},{"x":0.2806652784347534,"y":0.7176470756530762},{"x":0.2806652784347534,"y":0.7367647290229797},{"x":0.24116423726081848,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.24116423726081848,0.7176470756530762,0.2806652784347534,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.7176470756530762},{"x":0.23284822702407837,"y":0.7176470756530762},{"x":0.23284822702407837,"y":0.7367647290229797},{"x":0.20374220609664917,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.20374220609664917,0.7176470756530762,0.23284822702407837,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7176470756530762},{"x":0.19542619585990906,"y":0.7176470756530762},{"x":0.19542619585990906,"y":0.7367647290229797},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سهامداران","boundary":[0.11850311607122421,0.7176470756530762,0.19542619585990906,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.7455882430076599},{"x":0.866943895816803,"y":0.7455882430076599},{"x":0.866943895816803,"y":0.7661764621734619},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.8399168252944946,0.7455882430076599,0.866943895816803,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.7455882430076599},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7455882430076599},{"x":0.8316008448600769,"y":0.7661764621734619},{"x":0.82536381483078,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.82536381483078,0.7455882430076599,0.8316008448600769,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.7455882430076599},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7455882430076599},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7661764621734619},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.7629937529563904,0.7455882430076599,0.8191268444061279,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.7455882430076599},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7455882430076599},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7661764621734619},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبری","boundary":[0.7089397311210632,0.7455882430076599,0.7588357329368591,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.7455882430076599},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7455882430076599},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7661764621734619},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکتی","boundary":[0.6528066396713257,0.7455882430076599,0.7027027010917664,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.7455882430076599},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7455882430076599},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7661764621734619},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6361746191978455,0.7455882430076599,0.6465696692466736,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.7455882430076599},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7455882430076599},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7661764621734619},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.5821205973625183,0.7455882430076599,0.6278586387634277,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.7455882430076599},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7455882430076599},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7661764621734619},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.5343035459518433,0.7455882430076599,0.5779625773429871,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.7455882430076599},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7455882430076599},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7661764621734619},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.46777546405792236,0.7455882430076599,0.5280665159225464,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.7455882430076599},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7455882430076599},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7661764621734619},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4490644633769989,0.7455882430076599,0.45945945382118225,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.7455882430076599},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7455882430076599},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7661764621734619},{"x":0.40124741196632385,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقق","boundary":[0.40124741196632385,0.7455882430076599,0.44490644335746765,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.7455882430076599},{"x":0.395010381937027,"y":0.7455882430076599},{"x":0.395010381937027,"y":0.7661764621734619},{"x":0.37214136123657227,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.37214136123657227,0.7455882430076599,0.395010381937027,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.7455882430076599},{"x":0.3659043610095978,"y":0.7455882430076599},{"x":0.3659043610095978,"y":0.7661764621734619},{"x":0.3243243098258972,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.3243243098258972,0.7455882430076599,0.3659043610095978,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.7455882430076599},{"x":0.3160083293914795,"y":0.7455882430076599},{"x":0.3160083293914795,"y":0.7661764621734619},{"x":0.2661122679710388,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.2661122679710388,0.7455882430076599,0.3160083293914795,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.7455882430076599},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7455882430076599},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7661764621734619},{"x":0.2286902219057083,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.2286902219057083,0.7455882430076599,0.25987526774406433,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.7455882430076599},{"x":0.22245322167873383,"y":0.7455882430076599},{"x":0.22245322167873383,"y":0.7661764621734619},{"x":0.18918919563293457,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.18918919563293457,0.7455882430076599,0.22245322167873383,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.7455882430076599},{"x":0.1829521805047989,"y":0.7455882430076599},{"x":0.1829521805047989,"y":0.7661764621734619},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.17879417538642883,0.7455882430076599,0.1829521805047989,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7455882430076599},{"x":0.17047816514968872,"y":0.7455882430076599},{"x":0.17047816514968872,"y":0.7661764621734619},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7661764621734619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسالت","boundary":[0.11850311607122421,0.7455882430076599,0.17047816514968872,0.7661764621734619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.7735294103622437},{"x":0.866943895816803,"y":0.7735294103622437},{"x":0.866943895816803,"y":0.7941176295280457},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.8232848048210144,0.7735294103622437,0.866943895816803,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.7735294103622437},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7735294103622437},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7941176295280457},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبری","boundary":[0.7671517729759216,0.7735294103622437,0.8149688243865967,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.7735294103622437},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7735294103622437},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7941176295280457},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکتی","boundary":[0.7068607211112976,0.7735294103622437,0.7567567825317383,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.7735294103622437},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7735294103622437},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7941176295280457},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6902287006378174,0.7735294103622437,0.6985446810722351,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.7735294103622437},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7735294103622437},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7941176295280457},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6611226797103882,0.7735294103622437,0.6819126605987549,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.7735294103622437},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7735294103622437},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7941176295280457},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6424116492271423,0.7735294103622437,0.6569646596908569,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.7735294103622437},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7735294103622437},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7941176295280457},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.6091476082801819,0.7735294103622437,0.6382536292076111,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.7735294103622437},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7735294103622437},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7941176295280457},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5800415873527527,0.7735294103622437,0.5966736078262329,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.7735294103622437},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7735294103622437},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7941176295280457},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.5363825559616089,0.7735294103622437,0.5738045573234558,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.7735294103622437},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7735294103622437},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7941176295280457},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5093554854393005,0.7735294103622437,0.5280665159225464,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.7735294103622437},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7735294103622437},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7941176295280457},{"x":0.4615384638309479,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.4615384638309479,0.7735294103622437,0.5031185150146484,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.7735294103622437},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7735294103622437},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7941176295280457},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.4137214124202728,0.7735294103622437,0.45322245359420776,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.7735294103622437},{"x":0.4054054021835327,"y":0.7735294103622437},{"x":0.4054054021835327,"y":0.7941176295280457},{"x":0.3659043610095978,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.3659043610095978,0.7735294103622437,0.4054054021835327,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.7735294103622437},{"x":0.35758835077285767,"y":0.7735294103622437},{"x":0.35758835077285767,"y":0.7941176295280457},{"x":0.34927234053611755,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34927234053611755,0.7735294103622437,0.35758835077285767,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.7735294103622437},{"x":0.34095633029937744,"y":0.7735294103622437},{"x":0.34095633029937744,"y":0.7941176295280457},{"x":0.27442827820777893,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محافظت","boundary":[0.27442827820777893,0.7735294103622437,0.34095633029937744,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.7735294103622437},{"x":0.2640332579612732,"y":0.7735294103622437},{"x":0.2640332579612732,"y":0.7941176295280457},{"x":0.2515592575073242,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2515592575073242,0.7735294103622437,0.2640332579612732,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.7735294103622437},{"x":0.24532224237918854,"y":0.7735294103622437},{"x":0.24532224237918854,"y":0.7941176295280457},{"x":0.2058212012052536,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.2058212012052536,0.7735294103622437,0.24532224237918854,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.7735294103622437},{"x":0.1975051909685135,"y":0.7735294103622437},{"x":0.1975051909685135,"y":0.7941176295280457},{"x":0.1621621549129486,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.1621621549129486,0.7735294103622437,0.1975051909685135,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.7735294103622437},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7735294103622437},{"x":0.15800416469573975,"y":0.7941176295280457},{"x":0.11850311607122421,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.11850311607122421,0.7735294103622437,0.15800416469573975,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.8014705777168274},{"x":0.866943895816803,"y":0.8014705777168274},{"x":0.866943895816803,"y":0.8191176652908325},{"x":0.837837815284729,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمود","boundary":[0.837837815284729,0.8014705777168274,0.866943895816803,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.8014705777168274},{"x":0.8357588648796082,"y":0.8014705777168274},{"x":0.8357588648796082,"y":0.8191176652908325},{"x":0.8316008448600769,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8316008448600769,0.8014705777168274,0.8357588648796082,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.8014705777168274},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8014705777168274},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8191176652908325},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.7817047834396362,0.8014705777168274,0.8232848048210144,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.8014705777168274},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8014705777168274},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8191176652908325},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.7359667420387268,0.8014705777168274,0.7754677534103394,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.8014705777168274},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8014705777168274},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8191176652908325},{"x":0.6902287006378174,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.6902287006378174,0.8014705777168274,0.7297297120094299,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.8014705777168274},{"x":0.6860706806182861,"y":0.8014705777168274},{"x":0.6860706806182861,"y":0.8191176652908325},{"x":0.6673596501350403,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6673596501350403,0.8014705777168274,0.6860706806182861,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.8014705777168274},{"x":0.6632016897201538,"y":0.8014705777168274},{"x":0.6632016897201538,"y":0.8191176652908325},{"x":0.6153846383094788,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبری","boundary":[0.6153846383094788,0.8014705777168274,0.6632016897201538,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.8014705777168274},{"x":0.6070685982704163,"y":0.8014705777168274},{"x":0.6070685982704163,"y":0.8191176652908325},{"x":0.5571725368499756,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شرکتی","boundary":[0.5571725368499756,0.8014705777168274,0.6070685982704163,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.8014705777168274},{"x":0.5530145764350891,"y":0.8014705777168274},{"x":0.5530145764350891,"y":0.8191176652908325},{"x":0.5363825559616089,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5363825559616089,0.8014705777168274,0.5530145764350891,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.8014705777168274},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8014705777168274},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8191176652908325},{"x":0.5010395050048828,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.5010395050048828,0.8014705777168274,0.5405405163764954,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.8014705777168274},{"x":0.4927234947681427,"y":0.8014705777168274},{"x":0.4927234947681427,"y":0.8191176652908325},{"x":0.45322245359420776,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.45322245359420776,0.8014705777168274,0.4927234947681427,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.8014705777168274},{"x":0.4469854533672333,"y":0.8014705777168274},{"x":0.4469854533672333,"y":0.8191176652908325},{"x":0.4178794324398041,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4178794324398041,0.8014705777168274,0.4469854533672333,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.8014705777168274},{"x":0.4116424024105072,"y":0.8014705777168274},{"x":0.4116424024105072,"y":0.8191176652908325},{"x":0.33471933007240295,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سهامداران","boundary":[0.33471933007240295,0.8014705777168274,0.4116424024105072,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.8014705777168274},{"x":0.32848232984542847,"y":0.8014705777168274},{"x":0.32848232984542847,"y":0.8191176652908325},{"x":0.3160083293914795,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3160083293914795,0.8014705777168274,0.32848232984542847,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.8014705777168274},{"x":0.31392931938171387,"y":0.8014705777168274},{"x":0.31392931938171387,"y":0.8191176652908325},{"x":0.27442827820777893,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طريق","boundary":[0.27442827820777893,0.8014705777168274,0.31392931938171387,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.8014705777168274},{"x":0.26819127798080444,"y":0.8014705777168274},{"x":0.26819127798080444,"y":0.8191176652908325},{"x":0.22245322167873383,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.22245322167873383,0.8014705777168274,0.26819127798080444,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.8014705777168274},{"x":0.21621622145175934,"y":0.8014705777168274},{"x":0.21621622145175934,"y":0.8191176652908325},{"x":0.1538461595773697,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استراتژی","boundary":[0.1538461595773697,0.8014705777168274,0.21621622145175934,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.8014705777168274},{"x":0.15176714956760406,"y":0.8014705777168274},{"x":0.15176714956760406,"y":0.8191176652908325},{"x":0.11850311607122421,"y":0.8191176652908325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.11850311607122421,0.8014705777168274,0.15176714956760406,0.8191176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.8294117450714111},{"x":0.866943895816803,"y":0.8294117450714111},{"x":0.866943895816803,"y":0.8485293984413147},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلندمدت","boundary":[0.7962577939033508,0.8294117450714111,0.866943895816803,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.8294117450714111},{"x":0.790020763874054,"y":0.8294117450714111},{"x":0.790020763874054,"y":0.8485293984413147},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7733888030052185,0.8294117450714111,0.790020763874054,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.8294117450714111},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8294117450714111},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8485293984413147},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"راستای","boundary":[0.7151767015457153,0.8294117450714111,0.7692307829856873,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.8294117450714111},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8294117450714111},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8485293984413147},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.6486486196517944,0.8294117450714111,0.7089397311210632,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.8294117450714111},{"x":0.6424116492271423,"y":0.8294117450714111},{"x":0.6424116492271423,"y":0.8485293984413147},{"x":0.632016658782959,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.632016658782959,0.8294117450714111,0.6424116492271423,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.8294117450714111},{"x":0.6278586387634277,"y":0.8294117450714111},{"x":0.6278586387634277,"y":0.8485293984413147},{"x":0.590436577796936,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.590436577796936,0.8294117450714111,0.6278586387634277,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.8294117450714111},{"x":0.5841996073722839,"y":0.8294117450714111},{"x":0.5841996073722839,"y":0.8485293984413147},{"x":0.5280665159225464,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.5280665159225464,0.8294117450714111,0.5841996073722839,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.8294117450714111},{"x":0.5218295454978943,"y":0.8294117450714111},{"x":0.5218295454978943,"y":0.8485293984413147},{"x":0.48232847452163696,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.48232847452163696,0.8294117450714111,0.5218295454978943,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.8294117450714111},{"x":0.4802494943141937,"y":0.8294117450714111},{"x":0.4802494943141937,"y":0.8485293984413147},{"x":0.4324324429035187,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.4324324429035187,0.8294117450714111,0.4802494943141937,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.8294117450714111},{"x":0.4282744228839874,"y":0.8294117450714111},{"x":0.4282744228839874,"y":0.8485293984413147},{"x":0.4137214124202728,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4137214124202728,0.8294117450714111,0.4282744228839874,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.8294117450714111},{"x":0.40748441219329834,"y":0.8294117450714111},{"x":0.40748441219329834,"y":0.8485293984413147},{"x":0.3679833710193634,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تاکید","boundary":[0.3679833710193634,0.8294117450714111,0.40748441219329834,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.8294117450714111},{"x":0.36382535099983215,"y":0.8294117450714111},{"x":0.36382535099983215,"y":0.8485293984413147},{"x":0.3367983400821686,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.3367983400821686,0.8294117450714111,0.36382535099983215,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.8294117450714111},{"x":0.3367983400821686,"y":0.8294117450714111},{"x":0.3367983400821686,"y":0.8485293984413147},{"x":0.33264032006263733,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33264032006263733,0.8294117450714111,0.3367983400821686,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.8294117450714111},{"x":0.3243243098258972,"y":0.8294117450714111},{"x":0.3243243098258972,"y":0.8485293984413147},{"x":0.3076923191547394,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3076923191547394,0.8294117450714111,0.3243243098258972,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.8294117450714111},{"x":0.30353429913520813,"y":0.8294117450714111},{"x":0.30353429913520813,"y":0.8485293984413147},{"x":0.2702702581882477,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقابل","boundary":[0.2702702581882477,0.8294117450714111,0.30353429913520813,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.8294117450714111},{"x":0.26195424795150757,"y":0.8294117450714111},{"x":0.26195424795150757,"y":0.8485293984413147},{"x":0.2577962577342987,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2577962577342987,0.8294117450714111,0.26195424795150757,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.8294117450714111},{"x":0.2494802474975586,"y":0.8294117450714111},{"x":0.2494802474975586,"y":0.8485293984413147},{"x":0.20997920632362366,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.20997920632362366,0.8294117450714111,0.2494802474975586,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.8294117450714111},{"x":0.20374220609664917,"y":0.8294117450714111},{"x":0.20374220609664917,"y":0.8485293984413147},{"x":0.1330561339855194,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محافظت","boundary":[0.1330561339855194,0.8294117450714111,0.20374220609664917,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11434511095285416,"y":0.8294117450714111},{"x":0.12681913375854492,"y":0.8294117450714111},{"x":0.12681913375854492,"y":0.8485293984413147},{"x":0.11434511095285416,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.11434511095285416,0.8294117450714111,0.12681913375854492,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.8558823466300964},{"x":0.8648648858070374,"y":0.8558823466300964},{"x":0.8648648858070374,"y":0.8808823823928833},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.8274428248405457,0.8558823466300964,0.8648648858070374,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.8558823466300964},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8558823466300964},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8808823823928833},{"x":0.8108108043670654,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.8108108043670654,0.8558823466300964,0.8232848048210144,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.8558823466300964},{"x":0.8108108043670654,"y":0.8558823466300964},{"x":0.8108108043670654,"y":0.8808823823928833},{"x":0.7276507019996643,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسخگویی","boundary":[0.7276507019996643,0.8558823466300964,0.8108108043670654,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.8558823466300964},{"x":0.717255711555481,"y":0.8558823466300964},{"x":0.717255711555481,"y":0.8808823823928833},{"x":0.6694386601448059,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.6694386601448059,0.8558823466300964,0.717255711555481,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.8558823466300964},{"x":0.6632016897201538,"y":0.8558823466300964},{"x":0.6632016897201538,"y":0.8808823823928833},{"x":0.6465696692466736,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6465696692466736,0.8558823466300964,0.6632016897201538,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.8558823466300964},{"x":0.6424116492271423,"y":0.8558823466300964},{"x":0.6424116492271423,"y":0.8808823823928833},{"x":0.6091476082801819,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.6091476082801819,0.8558823466300964,0.6424116492271423,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.8558823466300964},{"x":0.602910578250885,"y":0.8558823466300964},{"x":0.602910578250885,"y":0.8808823823928833},{"x":0.5945945978164673,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5945945978164673,0.8558823466300964,0.602910578250885,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.8558823466300964},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8558823466300964},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8808823823928833},{"x":0.55509352684021,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.55509352684021,0.8558823466300964,0.5883575677871704,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.8558823466300964},{"x":0.5488565564155579,"y":0.8558823466300964},{"x":0.5488565564155579,"y":0.8808823823928833},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.4906444847583771,0.8558823466300964,0.5488565564155579,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.8558823466300964},{"x":0.48232847452163696,"y":0.8558823466300964},{"x":0.48232847452163696,"y":0.8808823823928833},{"x":0.47401246428489685,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47401246428489685,0.8558823466300964,0.48232847452163696,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.8558823466300964},{"x":0.469854474067688,"y":0.8558823466300964},{"x":0.469854474067688,"y":0.8808823823928833},{"x":0.42411643266677856,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظارت","boundary":[0.42411643266677856,0.8558823466300964,0.469854474067688,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.8558823466300964},{"x":0.4178794324398041,"y":0.8558823466300964},{"x":0.4178794324398041,"y":0.8808823823928833},{"x":0.4054054021835327,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4054054021835327,0.8558823466300964,0.4178794324398041,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.8558823466300964},{"x":0.3991684019565582,"y":0.8558823466300964},{"x":0.3991684019565582,"y":0.8808823823928833},{"x":0.34095633029937744,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.34095633029937744,0.8558823466300964,0.3991684019565582,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.8558823466300964},{"x":0.3305613398551941,"y":0.8558823466300964},{"x":0.3305613398551941,"y":0.8808823823928833},{"x":0.26195424795150757,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محافظت","boundary":[0.26195424795150757,0.8558823466300964,0.3305613398551941,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.8558823466300964},{"x":0.2557172477245331,"y":0.8558823466300964},{"x":0.2557172477245331,"y":0.8808823823928833},{"x":0.2432432472705841,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2432432472705841,0.8558823466300964,0.2557172477245331,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.8558823466300964},{"x":0.23908524215221405,"y":0.8558823466300964},{"x":0.23908524215221405,"y":0.8808823823928833},{"x":0.1995842009782791,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منافع","boundary":[0.1995842009782791,0.8558823466300964,0.23908524215221405,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12058211863040924,"y":0.8558823466300964},{"x":0.19542619585990906,"y":0.8558823466300964},{"x":0.19542619585990906,"y":0.8808823823928833},{"x":0.12058211863040924,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سهامداران","boundary":[0.12058211863040924,0.8558823466300964,0.19542619585990906,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.8867647051811218},{"x":0.8648648858070374,"y":0.8867647051811218},{"x":0.8648648858070374,"y":0.9058823585510254},{"x":0.8565488457679749,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8565488457679749,0.8867647051811218,0.8648648858070374,0.9058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.8867647051811218},{"x":0.8565488457679749,"y":0.8867647051811218},{"x":0.8565488457679749,"y":0.9058823585510254},{"x":0.8212057948112488,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.8212057948112488,0.8867647051811218,0.8565488457679749,0.9058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.8867647051811218},{"x":0.8212057948112488,"y":0.8867647051811218},{"x":0.8212057948112488,"y":0.9058823585510254},{"x":0.7609147429466248,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ذینفعان","boundary":[0.7609147429466248,0.8867647051811218,0.8212057948112488,0.9058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.8867647051811218},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8867647051811218},{"x":0.7567567825317383,"y":0.9058823585510254},{"x":0.717255711555481,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمرکز","boundary":[0.717255711555481,0.8867647051811218,0.7567567825317383,0.9058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.8867647051811218},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8867647051811218},{"x":0.7151767015457153,"y":0.9058823585510254},{"x":0.6902287006378174,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.6902287006378174,0.8867647051811218,0.7151767015457153,0.9058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.8867647051811218},{"x":0.6839916706085205,"y":0.8867647051811218},{"x":0.6839916706085205,"y":0.9058823585510254},{"x":0.6756756901741028,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756756901741028,0.8867647051811218,0.6839916706085205,0.9058823585510254]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11434511095285416,"y":0.6058823466300964},{"x":0.8690228462219238,"y":0.6058823466300964},{"x":0.8690228462219238,"y":0.9058823585510254},{"x":0.11434511095285416,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.10934511095285415,0.5988823466300964,0.8740228462219238,0.9128823585510254],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":18,"image":{"webpSec":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/DAXHdtYwlwDIdfGu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/pULkwBtcNZcDRcUR.jpg","blurred":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/SGQjwiWYdDQeGfDa.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.00026190670265229476,0.00009134948586716372,0.9981526489465995,0.9986575259433074]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.07058823853731155},{"x":0.6237006187438965,"y":0.07205882668495178},{"x":0.6237006187438965,"y":0.08970588445663452},{"x":0.590436577796936,"y":0.08970588445663452}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5925155878067017,0.07058823853731155,0.6237006187438965,0.08970588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.07058823853731155},{"x":0.5883575677871704,"y":0.07058823853731155},{"x":0.5862785577774048,"y":0.08970588445663452},{"x":0.5821205973625183,"y":0.08970588445663452}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.5841996073722839,0.07058823853731155,0.5862785577774048,0.08970588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.07058823853731155},{"x":0.5779625773429871,"y":0.07058823853731155},{"x":0.5779625773429871,"y":0.08970588445663452},{"x":0.5758835673332214,"y":0.08970588445663452}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5758835673332214,0.07058823853731155,0.5779625773429871,0.08970588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.07058823853731155},{"x":0.5675675868988037,"y":0.07058823853731155},{"x":0.5675675868988037,"y":0.08970588445663452},{"x":0.5280665159225464,"y":0.0882352963089943}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5280665159225464,0.07058823853731155,0.5675675868988037,0.08970588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.07058823853731155},{"x":0.5218295454978943,"y":0.07058823853731155},{"x":0.5197505354881287,"y":0.0882352963089943},{"x":0.49688148498535156,"y":0.0882352963089943}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.49688148498535156,0.07058823853731155,0.5197505354881287,0.0882352963089943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.07058823853731155},{"x":0.4927234947681427,"y":0.07058823853731155},{"x":0.4927234947681427,"y":0.0882352963089943},{"x":0.4864864945411682,"y":0.0882352963089943}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4864864945411682,0.07058823853731155,0.4927234947681427,0.0882352963089943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.06911765038967133},{"x":0.48232847452163696,"y":0.07058823853731155},{"x":0.48232847452163696,"y":0.0882352963089943},{"x":0.4469854533672333,"y":0.0882352963089943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.4469854533672333,0.06911765038967133,0.48232847452163696,0.0882352963089943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.06911765038967133},{"x":0.4407484531402588,"y":0.06911765038967133},{"x":0.4407484531402588,"y":0.0882352963089943},{"x":0.4345114231109619,"y":0.0882352963089943}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4345114231109619,0.06911765038967133,0.4407484531402588,0.0882352963089943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.06911765038967133},{"x":0.4324324429035187,"y":0.06911765038967133},{"x":0.4324324429035187,"y":0.0882352963089943},{"x":0.4116424024105072,"y":0.0882352963089943}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.4116424024105072,0.06911765038967133,0.4324324429035187,0.0882352963089943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.06911765038967133},{"x":0.40956342220306396,"y":0.06911765038967133},{"x":0.40956342220306396,"y":0.0882352963089943},{"x":0.3887733817100525,"y":0.08676470816135406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.3908523917198181,0.06911765038967133,0.40956342220306396,0.0882352963089943]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.06911765038967133},{"x":0.6237006187438965,"y":0.07058823853731155},{"x":0.6237006187438965,"y":0.08970588445663452},{"x":0.3887733817100525,"y":0.0882352963089943}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3858523917198181,0.062117650389671326,0.6287006187438965,0.09670588445663453],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.1308823525905609},{"x":0.8565488457679749,"y":0.1308823525905609},{"x":0.8565488457679749,"y":0.1514705866575241},{"x":0.8004158139228821,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذینفعان","boundary":[0.8004158139228821,0.1308823525905609,0.8565488457679749,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.1308823525905609},{"x":0.7920997738838196,"y":0.1308823525905609},{"x":0.7920997738838196,"y":0.1514705866575241},{"x":0.7463617324829102,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.7463617324829102,0.1308823525905609,0.7920997738838196,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.1308823525905609},{"x":0.7401247620582581,"y":0.1308823525905609},{"x":0.7401247620582581,"y":0.1514705866575241},{"x":0.7027027010917664,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.7027027010917664,0.1308823525905609,0.7401247620582581,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.1308823525905609},{"x":0.6902287006378174,"y":0.1308823525905609},{"x":0.6902287006378174,"y":0.1514705866575241},{"x":0.6694386601448059,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.6694386601448059,0.1308823525905609,0.6902287006378174,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.1308823525905609},{"x":0.6611226797103882,"y":0.1308823525905609},{"x":0.6611226797103882,"y":0.1514705866575241},{"x":0.644490659236908,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.644490659236908,0.1308823525905609,0.6611226797103882,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.1308823525905609},{"x":0.6382536292076111,"y":0.1308823525905609},{"x":0.6382536292076111,"y":0.1514705866575241},{"x":0.6216216087341309,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6216216087341309,0.1308823525905609,0.6382536292076111,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.1308823525905609},{"x":0.6153846383094788,"y":0.1308823525905609},{"x":0.6153846383094788,"y":0.1514705866575241},{"x":0.5779625773429871,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.5779625773429871,0.1308823525905609,0.6153846383094788,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.1308823525905609},{"x":0.5717255473136902,"y":0.1308823525905609},{"x":0.5717255473136902,"y":0.1514705866575241},{"x":0.5654885768890381,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5654885768890381,0.1308823525905609,0.5717255473136902,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.1308823525905609},{"x":0.5613305568695068,"y":0.1308823525905609},{"x":0.5613305568695068,"y":0.1514705866575241},{"x":0.5363825559616089,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱-۲","boundary":[0.5363825559616089,0.1308823525905609,0.5613305568695068,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.1308823525905609},{"x":0.5322245359420776,"y":0.1308823525905609},{"x":0.5322245359420776,"y":0.1514705866575241},{"x":0.5259875059127808,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5259875059127808,0.1308823525905609,0.5322245359420776,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.1308823525905609},{"x":0.5197505354881287,"y":0.1308823525905609},{"x":0.5197505354881287,"y":0.1514705866575241},{"x":0.48232847452163696,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.48232847452163696,0.1308823525905609,0.5197505354881287,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.1308823525905609},{"x":0.4760914742946625,"y":0.1308823525905609},{"x":0.4760914742946625,"y":0.1514705866575241},{"x":0.4490644633769989,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.4490644633769989,0.1308823525905609,0.4760914742946625,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.1308823525905609},{"x":0.4407484531402588,"y":0.1308823525905609},{"x":0.4407484531402588,"y":0.1514705866575241},{"x":0.40956342220306396,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.40956342220306396,0.1308823525905609,0.4407484531402588,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.1308823525905609},{"x":0.4033263921737671,"y":0.1308823525905609},{"x":0.4033263921737671,"y":0.1514705866575241},{"x":0.3659043610095978,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3659043610095978,0.1308823525905609,0.4033263921737671,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.1308823525905609},{"x":0.35758835077285767,"y":0.1308823525905609},{"x":0.35758835077285767,"y":0.1514705866575241},{"x":0.3451143503189087,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3451143503189087,0.1308823525905609,0.35758835077285767,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.1308823525905609},{"x":0.3388773500919342,"y":0.1308823525905609},{"x":0.3388773500919342,"y":0.1514705866575241},{"x":0.295218288898468,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هشت","boundary":[0.295218288898468,0.1308823525905609,0.3388773500919342,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.1308823525905609},{"x":0.2869022786617279,"y":0.1308823525905609},{"x":0.2869022786617279,"y":0.1514705866575241},{"x":0.2577962577342987,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.2577962577342987,0.1308823525905609,0.2869022786617279,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.1308823525905609},{"x":0.2494802474975586,"y":0.1308823525905609},{"x":0.2494802474975586,"y":0.1514705866575241},{"x":0.2141372114419937,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.2141372114419937,0.1308823525905609,0.2494802474975586,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.1308823525905609},{"x":0.21205821633338928,"y":0.1308823525905609},{"x":0.21205821633338928,"y":0.1514705866575241},{"x":0.1767151802778244,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.1767151802778244,0.1308823525905609,0.21205821633338928,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.1308823525905609},{"x":0.16632016003131866,"y":0.1308823525905609},{"x":0.16632016003131866,"y":0.1514705866575241},{"x":0.13513512909412384,"y":0.1514705866575241}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.13513512909412384,0.1308823525905609,0.16632016003131866,0.1514705866575241]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711018562316895,"y":0.15882353484630585},{"x":0.8814969062805176,"y":0.15882353484630585},{"x":0.8814969062805176,"y":0.17941176891326904},{"x":0.8711018562316895,"y":0.17941176891326904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8711018562316895,0.15882353484630585,0.8814969062805176,0.17941176891326904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8503118753433228,"y":0.15882353484630585},{"x":0.8690228462219238,"y":0.15882353484630585},{"x":0.8690228462219238,"y":0.17941176891326904},{"x":0.8503118753433228,"y":0.17941176891326904}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8503118753433228,0.15882353484630585,0.8690228462219238,0.17941176891326904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.15882353484630585},{"x":0.8482328653335571,"y":0.15882353484630585},{"x":0.8482328653335571,"y":0.17941176891326904},{"x":0.8274428248405457,"y":0.17941176891326904}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.8274428248405457,0.15882353484630585,0.8482328653335571,0.17941176891326904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.15882353484630585},{"x":0.8191268444061279,"y":0.15882353484630585},{"x":0.8191268444061279,"y":0.17941176891326904},{"x":0.7983368039131165,"y":0.17941176891326904}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"لایه","boundary":[0.7983368039131165,0.15882353484630585,0.8191268444061279,0.17941176891326904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.15882353484630585},{"x":0.7920997738838196,"y":0.15882353484630585},{"x":0.7920997738838196,"y":0.17941176891326904},{"x":0.7401247620582581,"y":0.17941176891326904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.7401247620582581,0.15882353484630585,0.7920997738838196,0.17941176891326904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.15882353484630585},{"x":0.7338877320289612,"y":0.15882353484630585},{"x":0.7338877320289612,"y":0.17941176891326904},{"x":0.7110186815261841,"y":0.17941176891326904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.7110186815261841,0.15882353484630585,0.7338877320289612,0.17941176891326904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.15882353484630585},{"x":0.7068607211112976,"y":0.15882353484630585},{"x":0.7068607211112976,"y":0.17941176891326904},{"x":0.6715176701545715,"y":0.17941176891326904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.6715176701545715,0.15882353484630585,0.7068607211112976,0.17941176891326904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.15882353484630585},{"x":0.6652806401252747,"y":0.15882353484630585},{"x":0.6652806401252747,"y":0.17941176891326904},{"x":0.6507276296615601,"y":0.17941176891326904}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6507276296615601,0.15882353484630585,0.6652806401252747,0.17941176891326904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.15882353484630585},{"x":0.644490659236908,"y":0.15882353484630585},{"x":0.644490659236908,"y":0.17941176891326904},{"x":0.6403326392173767,"y":0.17941176891326904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403326392173767,0.15882353484630585,0.644490659236908,0.17941176891326904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.1308823525905609},{"x":0.8814969062805176,"y":0.1308823525905609},{"x":0.8814969062805176,"y":0.17941176891326904},{"x":0.13513512909412384,"y":0.17941176891326904}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.13013512909412384,0.1238823525905609,0.8864969062805176,0.18641176891326905],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.20441175997257233},{"x":0.517671525478363,"y":0.20441175997257233},{"x":0.517671525478363,"y":0.21470588445663452},{"x":0.4927234947681427,"y":0.21470588445663452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.4927234947681427,0.20441175997257233,0.517671525478363,0.21470588445663452]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.20441175997257233},{"x":0.517671525478363,"y":0.20441175997257233},{"x":0.517671525478363,"y":0.21470588445663452},{"x":0.4927234947681427,"y":0.21470588445663452}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4877234947681427,0.19741175997257232,0.522671525478363,0.22170588445663453],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.23088234663009644},{"x":0.5280665159225464,"y":0.23235294222831726},{"x":0.5280665159225464,"y":0.24264705181121826},{"x":0.4864864945411682,"y":0.24264705181121826}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"انجمنها","boundary":[0.4864864945411682,0.23088234663009644,0.5280665159225464,0.24264705181121826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.24705882370471954},{"x":0.530145525932312,"y":0.24705882370471954},{"x":0.530145525932312,"y":0.25735294818878174},{"x":0.4948025047779083,"y":0.25735294818878174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اتحادیه","boundary":[0.4948025047779083,0.24705882370471954,0.530145525932312,0.25735294818878174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.24852940440177917},{"x":0.4927234947681427,"y":0.24852940440177917},{"x":0.4927234947681427,"y":0.25735294818878174},{"x":0.48232847452163696,"y":0.25735294818878174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.48232847452163696,0.24852940440177917,0.4927234947681427,0.25735294818878174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.23088234663009644},{"x":0.530145525932312,"y":0.23088234663009644},{"x":0.530145525932312,"y":0.25735294818878174},{"x":0.48232847452163696,"y":0.25735294818878174}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.47732847452163696,0.22388234663009643,0.535145525932312,0.26435294818878174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.2750000059604645},{"x":0.5218295454978943,"y":0.2764706015586853},{"x":0.5197505354881287,"y":0.2852941155433655},{"x":0.4927234947681427,"y":0.2852941155433655}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"دولت","boundary":[0.4927234947681427,0.2750000059604645,0.5197505354881287,0.2852941155433655]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.2750000059604645},{"x":0.5218295454978943,"y":0.2764706015586853},{"x":0.5197505354881287,"y":0.2852941155433655},{"x":0.4927234947681427,"y":0.2852941155433655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4877234947681427,0.26800000596046447,0.5247505354881287,0.2922941155433655],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.31029412150382996},{"x":0.5259875059127808,"y":0.31029412150382996},{"x":0.5259875059127808,"y":0.3220588266849518},{"x":0.4864864945411682,"y":0.32058823108673096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشتریان","boundary":[0.48856547474861145,0.31029412150382996,0.5259875059127808,0.3220588266849518]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.31029412150382996},{"x":0.5259875059127808,"y":0.31029412150382996},{"x":0.5259875059127808,"y":0.3220588266849518},{"x":0.4864864945411682,"y":0.32058823108673096}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.48356547474861145,0.30329412150382995,0.5309875059127808,0.3290588266849518],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.3441176414489746},{"x":0.542619526386261,"y":0.34558823704719543},{"x":0.542619526386261,"y":0.35588234663009644},{"x":0.517671525478363,"y":0.35588234663009644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تامین","boundary":[0.517671525478363,0.3441176414489746,0.542619526386261,0.35588234663009644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.3441176414489746},{"x":0.5135135054588318,"y":0.3441176414489746},{"x":0.5135135054588318,"y":0.35588234663009644},{"x":0.469854474067688,"y":0.35588234663009644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنندگان","boundary":[0.469854474067688,0.3441176414489746,0.5135135054588318,0.35588234663009644]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.3441176414489746},{"x":0.542619526386261,"y":0.34558823704719543},{"x":0.542619526386261,"y":0.35588234663009644},{"x":0.469854474067688,"y":0.35588234663009644}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.464854474067688,0.3371176414489746,0.547619526386261,0.36288234663009644],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.3808823525905609},{"x":0.5259875059127808,"y":0.3794117569923401},{"x":0.5259875059127808,"y":0.38823530077934265},{"x":0.4864864945411682,"y":0.3897058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.4864864945411682,0.3808823525905609,0.5259875059127808,0.38823530077934265]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.3808823525905609},{"x":0.5259875059127808,"y":0.3794117569923401},{"x":0.5259875059127808,"y":0.38823530077934265},{"x":0.4864864945411682,"y":0.3897058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4814864945411682,0.3738823525905609,0.5309875059127808,0.39523530077934266],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.41470587253570557},{"x":0.5966736078262329,"y":0.41470587253570557},{"x":0.5966736078262329,"y":0.4264705777168274},{"x":0.5717255473136902,"y":0.4264705777168274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تامین","boundary":[0.5717255473136902,0.41470587253570557,0.5966736078262329,0.4264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.41470587253570557},{"x":0.5654885768890381,"y":0.41470587253570557},{"x":0.5654885768890381,"y":0.4264705777168274},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4264705777168274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنندگان","boundary":[0.5218295454978943,0.41470587253570557,0.5654885768890381,0.4264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.41470587253570557},{"x":0.517671525478363,"y":0.41470587253570557},{"x":0.517671525478363,"y":0.4264705777168274},{"x":0.49688148498535156,"y":0.4264705777168274}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.49688148498535156,0.41470587253570557,0.517671525478363,0.4264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.41470587253570557},{"x":0.4927234947681427,"y":0.41470587253570557},{"x":0.4927234947681427,"y":0.4264705777168274},{"x":0.4906444847583771,"y":0.4264705777168274}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4906444847583771,0.41470587253570557,0.4927234947681427,0.4264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.41470587253570557},{"x":0.4864864945411682,"y":0.41470587253570557},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4264705777168274},{"x":0.4719334840774536,"y":0.4264705777168274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وام","boundary":[0.4719334840774536,0.41470587253570557,0.4864864945411682,0.4264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.41470587253570557},{"x":0.46777546405792236,"y":0.41470587253570557},{"x":0.46777546405792236,"y":0.4264705777168274},{"x":0.42411643266677856,"y":0.4264705777168274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دهندگان","boundary":[0.42411643266677856,0.41470587253570557,0.46777546405792236,0.4264705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.41470587253570557},{"x":0.4199584126472473,"y":0.41470587253570557},{"x":0.4199584126472473,"y":0.4264705777168274},{"x":0.4178794324398041,"y":0.4264705777168274}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4178794324398041,0.41470587253570557,0.4199584126472473,0.4264705777168274]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.41470587253570557},{"x":0.5966736078262329,"y":0.41470587253570557},{"x":0.5966736078262329,"y":0.4264705777168274},{"x":0.4178794324398041,"y":0.4264705777168274}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4128794324398041,0.40770587253570556,0.6016736078262329,0.4334705777168274],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.44999998807907104},{"x":0.5758835673332214,"y":0.44999998807907104},{"x":0.5758835673332214,"y":0.46029412746429443},{"x":0.5446985363960266,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.5446985363960266,0.44999998807907104,0.5758835673332214,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.4485294222831726},{"x":0.5405405163764954,"y":0.4485294222831726},{"x":0.5405405163764954,"y":0.46029412746429443},{"x":0.5031185150146484,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گذاران","boundary":[0.5031185150146484,0.4485294222831726,0.5405405163764954,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.4485294222831726},{"x":0.49688148498535156,"y":0.4485294222831726},{"x":0.49688148498535156,"y":0.46029412746429443},{"x":0.4948025047779083,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4948025047779083,0.4485294222831726,0.49688148498535156,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.4485294222831726},{"x":0.4927234947681427,"y":0.44999998807907104},{"x":0.4927234947681427,"y":0.46029412746429443},{"x":0.44490644335746765,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سهامداران","boundary":[0.44490644335746765,0.4485294222831726,0.4927234947681427,0.46029412746429443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.4485294222831726},{"x":0.4407484531402588,"y":0.4485294222831726},{"x":0.4407484531402588,"y":0.46029412746429443},{"x":0.43866944313049316,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.43866944313049316,0.4485294222831726,0.4407484531402588,0.46029412746429443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.4485294222831726},{"x":0.5758835673332214,"y":0.44999998807907104},{"x":0.5758835673332214,"y":0.46029412746429443},{"x":0.43866944313049316,"y":0.46029412746429443}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43366944313049316,0.4415294222831726,0.5808835673332214,0.46729412746429444],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.4985294044017792},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4985294044017792},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5132352709770203},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6112266182899475,0.4985294044017792,0.6403326392173767,0.5132352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.4985294044017792},{"x":0.6070685982704163,"y":0.4985294044017792},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5132352709770203},{"x":0.602910578250885,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.602910578250885,0.4985294044017792,0.6070685982704163,0.5132352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.4985294044017792},{"x":0.6008316278457642,"y":0.4985294044017792},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5132352709770203},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱-۲","boundary":[0.5821205973625183,0.4985294044017792,0.6008316278457642,0.5132352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.4985294044017792},{"x":0.5779625773429871,"y":0.4985294044017792},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5132352709770203},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5758835673332214,0.4985294044017792,0.5779625773429871,0.5132352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.4985294044017792},{"x":0.5738045573234558,"y":0.4985294044017792},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5132352709770203},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5717255473136902,0.4985294044017792,0.5738045573234558,0.5132352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.4985294044017792},{"x":0.5654885768890381,"y":0.4985294044017792},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5132352709770203},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هشت","boundary":[0.5343035459518433,0.4985294044017792,0.5654885768890381,0.5132352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.4985294044017792},{"x":0.530145525932312,"y":0.4985294044017792},{"x":0.530145525932312,"y":0.5132352709770203},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.5051975250244141,0.4985294044017792,0.530145525932312,0.5132352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.4985294044017792},{"x":0.4989604949951172,"y":0.4985294044017792},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5132352709770203},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.4573804438114166,0.4985294044017792,0.4989604949951172,0.5132352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.4985294044017792},{"x":0.45322245359420776,"y":0.4985294044017792},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5132352709770203},{"x":0.4116424024105072,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذینفعان","boundary":[0.4116424024105072,0.4985294044017792,0.45322245359420776,0.5132352709770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.4985294044017792},{"x":0.40748441219329834,"y":0.4985294044017792},{"x":0.40748441219329834,"y":0.5132352709770203},{"x":0.3742203712463379,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.3742203712463379,0.4985294044017792,0.40748441219329834,0.5132352709770203]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.4985294044017792},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4985294044017792},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5132352709770203},{"x":0.3742203712463379,"y":0.5132352709770203}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3692203712463379,0.49152940440177917,0.6453326392173767,0.5202352709770203],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8523908257484436,"y":0.550000011920929},{"x":0.8814969062805176,"y":0.550000011920929},{"x":0.8814969062805176,"y":0.5691176652908325},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"لایه","boundary":[0.8523908257484436,0.550000011920929,0.8814969062805176,0.5691176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.550000011920929},{"x":0.8440748453140259,"y":0.550000011920929},{"x":0.8440748453140259,"y":0.5691176652908325},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8170478343963623,0.550000011920929,0.8440748453140259,0.5691176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.550000011920929},{"x":0.812889814376831,"y":0.550000011920929},{"x":0.812889814376831,"y":0.5691176652908325},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8108108043670654,0.550000011920929,0.812889814376831,0.5691176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.550000011920929},{"x":0.8045738339424133,"y":0.550000011920929},{"x":0.8045738339424133,"y":0.5691176652908325},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.7442827224731445,0.550000011920929,0.8045738339424133,0.5691176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.550000011920929},{"x":0.7442827224731445,"y":0.550000011920929},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5691176652908325},{"x":0.692307710647583,"y":0.5691176652908325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاران","boundary":[0.692307710647583,0.550000011920929,0.7442827224731445,0.5691176652908325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440748453140259,"y":0.5764706134796143},{"x":0.8814969062805176,"y":0.5764706134796143},{"x":0.8814969062805176,"y":0.5985293984413147},{"x":0.8440748453140259,"y":0.5985293984413147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اولین","boundary":[0.8440748453140259,0.5764706134796143,0.8814969062805176,0.5985293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.5764706134796143},{"x":0.837837815284729,"y":0.5764706134796143},{"x":0.837837815284729,"y":0.5985293984413147},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5985293984413147}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"لایه","boundary":[0.8170478343963623,0.5764706134796143,0.837837815284729,0.5985293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.5764706134796143},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5764706134796143},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5985293984413147},{"x":0.752598762512207,"y":0.5985293984413147}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذینفعان","boundary":[0.752598762512207,0.5764706134796143,0.8087317943572998,0.5985293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.5764706134796143},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5764706134796143},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5985293984413147},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5985293984413147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7338877320289612,0.5764706134796143,0.7442827224731445,0.5985293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.5764706134796143},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5764706134796143},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5985293984413147},{"x":0.6819126605987549,"y":0.5985293984413147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.6819126605987549,0.5764706134796143,0.7318087220191956,0.5985293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.5764706134796143},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5764706134796143},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5985293984413147},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5985293984413147}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گذاران","boundary":[0.6340956091880798,0.5764706134796143,0.6777547001838684,0.5985293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.5764706134796143},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5764706134796143},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5985293984413147},{"x":0.6174635887145996,"y":0.5985293984413147}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6174635887145996,0.5764706134796143,0.6237006187438965,0.5985293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.5764706134796143},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5764706134796143},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5985293984413147},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5985293984413147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سهامدارانی","boundary":[0.5259875059127808,0.5764706134796143,0.6091476082801819,0.5985293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.5764706134796143},{"x":0.5197505354881287,"y":0.5764706134796143},{"x":0.5197505354881287,"y":0.5985293984413147},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5985293984413147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطلاق","boundary":[0.4760914742946625,0.5764706134796143,0.5197505354881287,0.5985293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.5764706134796143},{"x":0.469854474067688,"y":0.5764706134796143},{"x":0.469854474067688,"y":0.5985293984413147},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5985293984413147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.45322245359420776,0.5764706134796143,0.469854474067688,0.5985293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.5764706134796143},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5764706134796143},{"x":0.44490644335746765,"y":0.5985293984413147},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5985293984413147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.41580042243003845,0.5764706134796143,0.44490644335746765,0.5985293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.5764706134796143},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5764706134796143},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5985293984413147},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5985293984413147}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.39293140172958374,0.5764706134796143,0.40956342220306396,0.5985293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.5764706134796143},{"x":0.38461539149284363,"y":0.5764706134796143},{"x":0.38461539149284363,"y":0.5985293984413147},{"x":0.3451143503189087,"y":0.5985293984413147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مالک","boundary":[0.3451143503189087,0.5764706134796143,0.38461539149284363,0.5985293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.5764706134796143},{"x":0.3367983400821686,"y":0.5764706134796143},{"x":0.3367983400821686,"y":0.5985293984413147},{"x":0.28898128867149353,"y":0.5985293984413147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.28898128867149353,0.5764706134796143,0.3367983400821686,0.5985293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.5764706134796143},{"x":0.28274428844451904,"y":0.5764706134796143},{"x":0.28274428844451904,"y":0.5985293984413147},{"x":0.234927237033844,"y":0.5985293984413147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.234927237033844,0.5764706134796143,0.28274428844451904,0.5985293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.5764706134796143},{"x":0.2286902219057083,"y":0.5764706134796143},{"x":0.2286902219057083,"y":0.5985293984413147},{"x":0.22661122679710388,"y":0.5985293984413147}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.22661122679710388,0.5764706134796143,0.2286902219057083,0.5985293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.5764706134796143},{"x":0.21829521656036377,"y":0.5764706134796143},{"x":0.21829521656036377,"y":0.5985293984413147},{"x":0.14345113933086395,"y":0.5985293984413147}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سهامداران","boundary":[0.14345113933086395,0.5764706134796143,0.21829521656036377,0.5985293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.5764706134796143},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5764706134796143},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5985293984413147},{"x":0.13513512909412384,"y":0.5985293984413147}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.13513512909412384,0.5764706134796143,0.14137214422225952,0.5985293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.6073529124259949},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6073529124259949},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6279411911964417},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ذینفع","boundary":[0.8399168252944946,0.6073529124259949,0.8814969062805176,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.6058823466300964},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6058823466300964},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6279411911964417},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.7879418134689331,0.6058823466300964,0.8295218348503113,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.6058823466300964},{"x":0.777546763420105,"y":0.6058823466300964},{"x":0.777546763420105,"y":0.6279411911964417},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.7297297120094299,0.6058823466300964,0.777546763420105,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.6058823466300964},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6058823466300964},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6279411911964417},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7027027010917664,0.6058823466300964,0.7193347215652466,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.6058823466300964},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6058823466300964},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6279411911964417},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.6548856496810913,0.6058823466300964,0.6964656710624695,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.6058823466300964},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6058823466300964},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6279411911964417},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6340956091880798,0.6058823466300964,0.6424116492271423,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.6058823466300964},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6058823466300964},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6279411911964417},{"x":0.5925155878067017,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.5925155878067017,0.6058823466300964,0.6257796287536621,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.6058823466300964},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6058823466300964},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6279411911964417},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5571725368499756,0.6058823466300964,0.5821205973625183,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.6058823466300964},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6058823466300964},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6279411911964417},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.4989604949951172,0.6058823466300964,0.5467775464057922,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.6058823466300964},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6058823466300964},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6279411911964417},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.45322245359420776,0.6058823466300964,0.48856547474861145,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.6058823466300964},{"x":0.442827433347702,"y":0.6058823466300964},{"x":0.442827433347702,"y":0.6279411911964417},{"x":0.3887733817100525,"y":0.6279411911964417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نخواهد","boundary":[0.3887733817100525,0.6058823466300964,0.442827433347702,0.6279411911964417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.6058823466300964},{"x":0.37837839126586914,"y":0.6058823466300964},{"x":0.37837839126586914,"y":0.6264705657958984},{"x":0.3367983400821686,"y":0.6264705657958984}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داشت","boundary":[0.3367983400821686,0.6058823466300964,0.37837839126586914,0.6264705657958984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.6058823466300964},{"x":0.3305613398551941,"y":0.6058823466300964},{"x":0.3305613398551941,"y":0.6264705657958984},{"x":0.32640331983566284,"y":0.6264705657958984}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32640331983566284,0.6058823466300964,0.3305613398551941,0.6264705657958984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.604411780834198},{"x":0.31392931938171387,"y":0.604411780834198},{"x":0.31392931938171387,"y":0.6264705657958984},{"x":0.25987526774406433,"y":0.6264705657958984}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.25987526774406433,0.604411780834198,0.31392931938171387,0.6264705657958984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.604411780834198},{"x":0.24740125238895416,"y":0.604411780834198},{"x":0.24740125238895416,"y":0.6264705657958984},{"x":0.18711018562316895,"y":0.6264705657958984}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معتقدند","boundary":[0.18711018562316895,0.604411780834198,0.24740125238895416,0.6264705657958984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.604411780834198},{"x":0.17463617026805878,"y":0.604411780834198},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6264705657958984},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6264705657958984}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.13513512909412384,0.604411780834198,0.17463617026805878,0.6264705657958984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.6338235139846802},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6338235139846802},{"x":0.8814969062805176,"y":0.654411792755127},{"x":0.8399168252944946,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.8399168252944946,0.6338235139846802,0.8814969062805176,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.6338235139846802},{"x":0.8274428248405457,"y":0.6338235139846802},{"x":0.8274428248405457,"y":0.654411792755127},{"x":0.7858628034591675,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.7858628034591675,0.6338235139846802,0.8274428248405457,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.6338235139846802},{"x":0.777546763420105,"y":0.6338235139846802},{"x":0.777546763420105,"y":0.654411792755127},{"x":0.7609147429466248,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7609147429466248,0.6338235139846802,0.777546763420105,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.6338235139846802},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6338235139846802},{"x":0.7546777725219727,"y":0.654411792755127},{"x":0.7401247620582581,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7401247620582581,0.6338235139846802,0.7546777725219727,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.6338235139846802},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6338235139846802},{"x":0.7359667420387268,"y":0.654411792755127},{"x":0.6777547001838684,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حداکثر","boundary":[0.6777547001838684,0.6338235139846802,0.7359667420387268,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.6338235139846802},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6338235139846802},{"x":0.6735966801643372,"y":0.654411792755127},{"x":0.6361746191978455,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6361746191978455,0.6338235139846802,0.6735966801643372,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.6338235139846802},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6338235139846802},{"x":0.6278586387634277,"y":0.654411792755127},{"x":0.590436577796936,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ثروت","boundary":[0.590436577796936,0.6338235139846802,0.6278586387634277,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.6338235139846802},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6338235139846802},{"x":0.5800415873527527,"y":0.654411792755127},{"x":0.5031185150146484,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سهامداران","boundary":[0.5031185150146484,0.6338235139846802,0.5800415873527527,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.6338235139846802},{"x":0.4927234947681427,"y":0.6338235139846802},{"x":0.4927234947681427,"y":0.654411792755127},{"x":0.4760914742946625,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنا","boundary":[0.4760914742946625,0.6338235139846802,0.4927234947681427,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.6338235139846802},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6338235139846802},{"x":0.46569645404815674,"y":0.654411792755127},{"x":0.4345114231109619,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4345114231109619,0.6338235139846802,0.46569645404815674,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.6338235139846802},{"x":0.42411643266677856,"y":0.6338235139846802},{"x":0.42411643266677856,"y":0.654411792755127},{"x":0.3887733817100525,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3887733817100525,0.6338235139846802,0.42411643266677856,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.6338235139846802},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6338235139846802},{"x":0.38461539149284363,"y":0.654411792755127},{"x":0.3804573714733124,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3804573714733124,0.6338235139846802,0.38461539149284363,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.6338235139846802},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6338235139846802},{"x":0.37006238102912903,"y":0.654411792755127},{"x":0.3160083293914795,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.3160083293914795,0.6338235139846802,0.37006238102912903,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.6338235139846802},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6338235139846802},{"x":0.3076923191547394,"y":0.654411792755127},{"x":0.2515592575073242,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.2515592575073242,0.6338235139846802,0.3076923191547394,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19334720075130463,"y":0.6338235139846802},{"x":0.2432432472705841,"y":0.6338235139846802},{"x":0.2432432472705841,"y":0.654411792755127},{"x":0.19334720075130463,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبری","boundary":[0.19334720075130463,0.6338235139846802,0.2432432472705841,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.6338235139846802},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6338235139846802},{"x":0.1829521805047989,"y":0.654411792755127},{"x":0.1330561339855194,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرکتی","boundary":[0.1330561339855194,0.6338235139846802,0.1829521805047989,0.654411792755127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.550000011920929},{"x":0.8814969062805176,"y":0.550000011920929},{"x":0.8814969062805176,"y":0.654411792755127},{"x":0.1330561339855194,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1280561339855194,0.543000011920929,0.8864969062805176,0.661411792755127],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.6382352709770203},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6382352709770203},{"x":0.7359667420387268,"y":0.654411792755127},{"x":0.7297297120094299,"y":0.654411792755127}]},"confidence":0.550000011920929,"str":"-","boundary":[0.7297297120094299,0.6382352709770203,0.7359667420387268,0.654411792755127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.6617646813392639},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6617646813392639},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6823529601097107},{"x":0.8565488457679749,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.8565488457679749,0.6617646813392639,0.8814969062805176,0.6823529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.6617646813392639},{"x":0.8482328653335571,"y":0.6617646813392639},{"x":0.8482328653335571,"y":0.6823529601097107},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.8024948239326477,0.6617646813392639,0.8482328653335571,0.6823529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.6617646813392639},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6617646813392639},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6823529601097107},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7817047834396362,0.6617646813392639,0.7941787838935852,0.6823529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.6617646813392639},{"x":0.7796257734298706,"y":0.6617646813392639},{"x":0.7796257734298706,"y":0.6823529601097107},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.7297297120094299,0.6617646813392639,0.7796257734298706,0.6823529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.6617646813392639},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6617646813392639},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6823529601097107},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6839916706085205,0.6617646813392639,0.7214137315750122,0.6823529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.6617646813392639},{"x":0.6798336505889893,"y":0.6617646813392639},{"x":0.6798336505889893,"y":0.6823529601097107},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6486486196517944,0.6617646813392639,0.6798336505889893,0.6823529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.6617646813392639},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6617646813392639},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6823529601097107},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایندگی","boundary":[0.5717255473136902,0.6617646813392639,0.6403326392173767,0.6823529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.6617646813392639},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6617646813392639},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6823529601097107},{"x":0.5259875059127808,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.5259875059127808,0.6617646813392639,0.5634095668792725,0.6823529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.6617646813392639},{"x":0.517671525478363,"y":0.6617646813392639},{"x":0.517671525478363,"y":0.6823529601097107},{"x":0.5051975250244141,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5051975250244141,0.6617646813392639,0.517671525478363,0.6823529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.6617646813392639},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6617646813392639},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6823529601097107},{"x":0.44490644335746765,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفکیک","boundary":[0.44490644335746765,0.6617646813392639,0.4989604949951172,0.6823529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.6617646813392639},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6617646813392639},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6823529601097107},{"x":0.37837839126586914,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.37837839126586914,0.6617646813392639,0.43659043312072754,0.6823529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.6617646813392639},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6617646813392639},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6823529601097107},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3596673607826233,0.6617646813392639,0.37006238102912903,0.6823529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.6617646813392639},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6617646813392639},{"x":0.3534303605556488,"y":0.6823529601097107},{"x":0.295218288898468,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مالکیت","boundary":[0.295218288898468,0.6617646813392639,0.3534303605556488,0.6823529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.6617646813392639},{"x":0.2869022786617279,"y":0.6617646813392639},{"x":0.2869022786617279,"y":0.6823529601097107},{"x":0.27442827820777893,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.27442827820777893,0.6617646813392639,0.2869022786617279,0.6823529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.6617646813392639},{"x":0.26819127798080444,"y":0.6617646813392639},{"x":0.26819127798080444,"y":0.6823529601097107},{"x":0.2286902219057083,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.2286902219057083,0.6617646813392639,0.26819127798080444,0.6823529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.6617646813392639},{"x":0.2203742265701294,"y":0.6617646813392639},{"x":0.2203742265701294,"y":0.6823529601097107},{"x":0.20166319608688354,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.20166319608688354,0.6617646813392639,0.2203742265701294,0.6823529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.6617646813392639},{"x":0.1975051909685135,"y":0.6617646813392639},{"x":0.1975051909685135,"y":0.6823529601097107},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سو","boundary":[0.17463617026805878,0.6617646813392639,0.1975051909685135,0.6823529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.6617646813392639},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6617646813392639},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6823529601097107},{"x":0.13513512909412384,"y":0.6823529601097107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.13513512909412384,0.6617646813392639,0.17047816514968872,0.6823529601097107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8419958353042603,"y":0.6882352828979492},{"x":0.8814969062805176,"y":0.6882352828979492},{"x":0.8814969062805176,"y":0.7132353186607361},{"x":0.8419958353042603,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منافع","boundary":[0.8419958353042603,0.6882352828979492,0.8814969062805176,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.6882352828979492},{"x":0.8357588648796082,"y":0.6882352828979492},{"x":0.8357588648796082,"y":0.7132353186607361},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مدیران","boundary":[0.7879418134689331,0.6882352828979492,0.8357588648796082,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.6882352828979492},{"x":0.7796257734298706,"y":0.6882352828979492},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7132353186607361},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7713097929954529,0.6882352828979492,0.7796257734298706,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.6882352828979492},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6882352828979492},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7132353186607361},{"x":0.692307710647583,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سهامداران","boundary":[0.692307710647583,0.6882352828979492,0.7671517729759216,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.6882352828979492},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6882352828979492},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7132353186607361},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.6507276296615601,0.6882352828979492,0.6839916706085205,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.6882352828979492},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6882352828979492},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7132353186607361},{"x":0.644490659236908,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.644490659236908,0.6882352828979492,0.6486486196517944,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.6882352828979492},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6882352828979492},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7132353186607361},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سهامداران","boundary":[0.5634095668792725,0.6882352828979492,0.6361746191978455,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.6882352828979492},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6882352828979492},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7132353186607361},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5530145764350891,0.6882352828979492,0.5571725368499756,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.6882352828979492},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6882352828979492},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7132353186607361},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.4989604949951172,0.6882352828979492,0.5446985363960266,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.6882352828979492},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6882352828979492},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7132353186607361},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.44490644335746765,0.6882352828979492,0.4906444847583771,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.6882352828979492},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6882352828979492},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7132353186607361},{"x":0.4282744228839874,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4282744228839874,0.6882352828979492,0.43659043312072754,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.6882352828979492},{"x":0.42203742265701294,"y":0.6882352828979492},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7132353186607361},{"x":0.382536381483078,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.382536381483078,0.6882352828979492,0.42203742265701294,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.6882352828979492},{"x":0.37837839126586914,"y":0.6882352828979492},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7132353186607361},{"x":0.35758835077285767,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.35758835077285767,0.6882352828979492,0.37837839126586914,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.6882352828979492},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6882352828979492},{"x":0.35758835077285767,"y":0.7132353186607361},{"x":0.32016631960868835,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.32016631960868835,0.6882352828979492,0.35758835077285767,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.6882352828979492},{"x":0.31392931938171387,"y":0.6882352828979492},{"x":0.31392931938171387,"y":0.7132353186607361},{"x":0.30561330914497375,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30561330914497375,0.6882352828979492,0.31392931938171387,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.6882352828979492},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6882352828979492},{"x":0.29937630891799927,"y":0.7132353186607361},{"x":0.28482329845428467,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.28482329845428467,0.6882352828979492,0.29937630891799927,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.6882352828979492},{"x":0.2785862684249878,"y":0.6882352828979492},{"x":0.2785862684249878,"y":0.7132353186607361},{"x":0.23700623214244843,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقابل","boundary":[0.23700623214244843,0.6882352828979492,0.2785862684249878,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.6882352828979492},{"x":0.23076923191547394,"y":0.6882352828979492},{"x":0.23076923191547394,"y":0.7132353186607361},{"x":0.18711018562316895,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتظار","boundary":[0.18711018562316895,0.6882352828979492,0.23076923191547394,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.6882352828979492},{"x":0.1829521805047989,"y":0.6882352828979492},{"x":0.1829521805047989,"y":0.7132353186607361},{"x":0.1330561339855194,"y":0.7132353186607361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازدهی","boundary":[0.1330561339855194,0.6882352828979492,0.1829521805047989,0.7132353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.716176450252533},{"x":0.8814969062805176,"y":0.716176450252533},{"x":0.8814969062805176,"y":0.7397058606147766},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.8399168252944946,0.716176450252533,0.8814969062805176,0.7397058606147766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.716176450252533},{"x":0.8336798548698425,"y":0.716176450252533},{"x":0.8336798548698425,"y":0.7397058606147766},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8232848048210144,0.716176450252533,0.8336798548698425,0.7397058606147766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.716176450252533},{"x":0.8170478343963623,"y":0.716176450252533},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7397058606147766},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مداوم","boundary":[0.7796257734298706,0.716176450252533,0.8170478343963623,0.7397058606147766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.716176450252533},{"x":0.7692307829856873,"y":0.716176450252533},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7397058606147766},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7505197525024414,0.716176450252533,0.7692307829856873,0.7397058606147766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.716176450252533},{"x":0.7442827224731445,"y":0.716176450252533},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7397058606147766},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.7068607211112976,0.716176450252533,0.7442827224731445,0.7397058606147766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.716176450252533},{"x":0.6964656710624695,"y":0.716176450252533},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7397058606147766},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سودهای","boundary":[0.6340956091880798,0.716176450252533,0.6964656710624695,0.7397058606147766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.716176450252533},{"x":0.6237006187438965,"y":0.716176450252533},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7397058606147766},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سهام","boundary":[0.5862785577774048,0.716176450252533,0.6237006187438965,0.7397058606147766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.716176450252533},{"x":0.5758835673332214,"y":0.716176450252533},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7397058606147766},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5675675868988037,0.716176450252533,0.5758835673332214,0.7397058606147766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.716176450252533},{"x":0.5613305568695068,"y":0.716176450252533},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7397058606147766},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5384615659713745,0.716176450252533,0.5613305568695068,0.7397058606147766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.716176450252533},{"x":0.5343035459518433,"y":0.716176450252533},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7397058606147766},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.4864864945411682,0.716176450252533,0.5343035459518433,0.7397058606147766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.716176450252533},{"x":0.4781704843044281,"y":0.716176450252533},{"x":0.4781704843044281,"y":0.7397058606147766},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.4324324429035187,0.716176450252533,0.4781704843044281,0.7397058606147766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.716176450252533},{"x":0.42203742265701294,"y":0.716176450252533},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7397058606147766},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سهام","boundary":[0.38669440150260925,0.716176450252533,0.42203742265701294,0.7397058606147766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.716176450252533},{"x":0.3742203712463379,"y":0.716176450252533},{"x":0.3742203712463379,"y":0.7397058606147766},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3679833710193634,0.716176450252533,0.3742203712463379,0.7397058606147766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.716176450252533},{"x":0.35758835077285767,"y":0.716176450252533},{"x":0.35758835077285767,"y":0.7397058606147766},{"x":0.32640331983566284,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.32640331983566284,0.716176450252533,0.35758835077285767,0.7397058606147766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.716176450252533},{"x":0.3243243098258972,"y":0.716176450252533},{"x":0.3243243098258972,"y":0.7397058606147766},{"x":0.31808730959892273,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.31808730959892273,0.716176450252533,0.3243243098258972,0.7397058606147766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.716176450252533},{"x":0.3076923191547394,"y":0.716176450252533},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7397058606147766},{"x":0.295218288898468,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.295218288898468,0.716176450252533,0.3076923191547394,0.7397058606147766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.716176450252533},{"x":0.2869022786617279,"y":0.716176450252533},{"x":0.2869022786617279,"y":0.7397058606147766},{"x":0.2515592575073242,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سوی","boundary":[0.2515592575073242,0.716176450252533,0.2869022786617279,0.7397058606147766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.716176450252533},{"x":0.24116423726081848,"y":0.716176450252533},{"x":0.24116423726081848,"y":0.7397058606147766},{"x":0.21205821633338928,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.21205821633338928,0.716176450252533,0.24116423726081848,0.7397058606147766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.716176450252533},{"x":0.21205821633338928,"y":0.716176450252533},{"x":0.21205821633338928,"y":0.7397058606147766},{"x":0.20374220609664917,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.20374220609664917,0.716176450252533,0.21205821633338928,0.7397058606147766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.716176450252533},{"x":0.19334720075130463,"y":0.716176450252533},{"x":0.19334720075130463,"y":0.7397058606147766},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرداخت","boundary":[0.13513512909412384,0.716176450252533,0.19334720075130463,0.7397058606147766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8523908257484436,"y":0.7455882430076599},{"x":0.8814969062805176,"y":0.7455882430076599},{"x":0.8814969062805176,"y":0.7647058963775635},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سود","boundary":[0.8523908257484436,0.7455882430076599,0.8814969062805176,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.7455882430076599},{"x":0.8419958353042603,"y":0.7455882430076599},{"x":0.8419958353042603,"y":0.7647058963775635},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سهام","boundary":[0.8045738339424133,0.7455882430076599,0.8419958353042603,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.7455882430076599},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7455882430076599},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7647058963775635},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7817047834396362,0.7455882430076599,0.7941787838935852,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.7455882430076599},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7455882430076599},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7647058963775635},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سهامداران","boundary":[0.6985446810722351,0.7455882430076599,0.7713097929954529,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.7455882430076599},{"x":0.692307710647583,"y":0.7455882430076599},{"x":0.692307710647583,"y":0.7647058963775635},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6860706806182861,0.7455882430076599,0.692307710647583,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.7455882430076599},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7455882430076599},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7647058963775635},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وجوه","boundary":[0.6424116492271423,0.7455882430076599,0.6756756901741028,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.7455882430076599},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7455882430076599},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7647058963775635},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اختیاری","boundary":[0.5675675868988037,0.7455882430076599,0.6299376487731934,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.7455882430076599},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7455882430076599},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7647058963775635},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5488565564155579,0.7455882430076599,0.5571725368499756,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7455882430076599},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7455882430076599},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7647058963775635},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5239084959030151,0.7455882430076599,0.5405405163764954,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.7455882430076599},{"x":0.5197505354881287,"y":0.7455882430076599},{"x":0.5197505354881287,"y":0.7647058963775635},{"x":0.4615384638309479,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دسترس","boundary":[0.4615384638309479,0.7455882430076599,0.5197505354881287,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.7455882430076599},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7455882430076599},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7647058963775635},{"x":0.41580042243003845,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مدير","boundary":[0.41580042243003845,0.7455882430076599,0.45114344358444214,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.7455882430076599},{"x":0.40956342220306396,"y":0.7455882430076599},{"x":0.40956342220306396,"y":0.7647058963775635},{"x":0.40124741196632385,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.40124741196632385,0.7455882430076599,0.40956342220306396,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.7455882430076599},{"x":0.3908523917198181,"y":0.7455882430076599},{"x":0.3908523917198181,"y":0.7647058963775635},{"x":0.34303534030914307,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.34303534030914307,0.7455882430076599,0.3908523917198181,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.7455882430076599},{"x":0.33264032006263733,"y":0.7455882430076599},{"x":0.33264032006263733,"y":0.7647058963775635},{"x":0.31808730959892273,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.31808730959892273,0.7455882430076599,0.33264032006263733,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.7455882430076599},{"x":0.31185030937194824,"y":0.7455882430076599},{"x":0.31185030937194824,"y":0.7647058963775635},{"x":0.2806652784347534,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.2806652784347534,0.7455882430076599,0.31185030937194824,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.7455882430076599},{"x":0.26819127798080444,"y":0.7455882430076599},{"x":0.26819127798080444,"y":0.7647058963775635},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.25987526774406433,0.7455882430076599,0.26819127798080444,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.7455882430076599},{"x":0.2515592575073242,"y":0.7455882430076599},{"x":0.2515592575073242,"y":0.7647058963775635},{"x":0.1995842009782791,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.1995842009782791,0.7455882430076599,0.2515592575073242,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.7455882430076599},{"x":0.18711018562316895,"y":0.7455882430076599},{"x":0.18711018562316895,"y":0.7647058963775635},{"x":0.17255717515945435,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.17255717515945435,0.7455882430076599,0.18711018562316895,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.7455882430076599},{"x":0.16424116492271423,"y":0.7455882430076599},{"x":0.16424116492271423,"y":0.7647058963775635},{"x":0.13513512909412384,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.13513512909412384,0.7455882430076599,0.16424116492271423,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8690228462219238,"y":0.7749999761581421},{"x":0.8814969062805176,"y":0.7749999761581421},{"x":0.8814969062805176,"y":0.7941176295280457},{"x":0.8690228462219238,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8690228462219238,0.7749999761581421,0.8814969062805176,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.7749999761581421},{"x":0.866943895816803,"y":0.7749999761581421},{"x":0.866943895816803,"y":0.7941176295280457},{"x":0.82536381483078,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.82536381483078,0.7749999761581421,0.866943895816803,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.7749999761581421},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7749999761581421},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7941176295280457},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازدارنده","boundary":[0.7567567825317383,0.7749999761581421,0.8149688243865967,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.7749999761581421},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7749999761581421},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7941176295280457},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7359667420387268,0.7749999761581421,0.7546777725219727,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.7749999761581421},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7749999761581421},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7941176295280457},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7089397311210632,0.7749999761581421,0.7255717515945435,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.7749999761581421},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7749999761581421},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7941176295280457},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقابل","boundary":[0.6611226797103882,0.7749999761581421,0.7027027010917664,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.7749999761581421},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7749999761581421},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7941176295280457},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتارهای","boundary":[0.5883575677871704,0.7749999761581421,0.6528066396713257,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.7749999761581421},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7749999761581421},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7941176295280457},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.5280665159225464,0.7749999761581421,0.5779625773429871,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.7749999761581421},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7749999761581421},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7941176295280457},{"x":0.4802494943141937,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طلبانه","boundary":[0.4802494943141937,0.7749999761581421,0.5239084959030151,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.7749999761581421},{"x":0.469854474067688,"y":0.7749999761581421},{"x":0.469854474067688,"y":0.7941176295280457},{"x":0.4345114231109619,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"مدير","boundary":[0.4345114231109619,0.7749999761581421,0.469854474067688,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.7749999761581421},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7749999761581421},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7941176295280457},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4199584126472473,0.7749999761581421,0.43035343289375305,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.7749999761581421},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7749999761581421},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7941176295280457},{"x":0.3742203712463379,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابزاری","boundary":[0.3742203712463379,0.7749999761581421,0.4137214124202728,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.7749999761581421},{"x":0.36382535099983215,"y":0.7749999761581421},{"x":0.36382535099983215,"y":0.7941176295280457},{"x":0.33471933007240295,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.33471933007240295,0.7749999761581421,0.36382535099983215,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.7749999761581421},{"x":0.3243243098258972,"y":0.7749999761581421},{"x":0.3243243098258972,"y":0.7941176295280457},{"x":0.28274428844451904,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.28274428844451904,0.7749999761581421,0.3243243098258972,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.7749999761581421},{"x":0.2702702581882477,"y":0.7749999761581421},{"x":0.2702702581882477,"y":0.7941176295280457},{"x":0.2577962577342987,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.2577962577342987,0.7749999761581421,0.2702702581882477,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.7749999761581421},{"x":0.25363826751708984,"y":0.7749999761581421},{"x":0.25363826751708984,"y":0.7941176295280457},{"x":0.20997920632362366,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اعمال","boundary":[0.20997920632362366,0.7749999761581421,0.25363826751708984,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.7749999761581421},{"x":0.1995842009782791,"y":0.7749999761581421},{"x":0.1995842009782791,"y":0.7941176295280457},{"x":0.1767151802778244,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.1767151802778244,0.7749999761581421,0.1995842009782791,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.7749999761581421},{"x":0.16632016003131866,"y":0.7749999761581421},{"x":0.16632016003131866,"y":0.7941176295280457},{"x":0.1330561339855194,"y":0.7941176295280457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلقی","boundary":[0.1330561339855194,0.7749999761581421,0.16632016003131866,0.7941176295280457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8523908257484436,"y":0.800000011920929},{"x":0.8835758566856384,"y":0.800000011920929},{"x":0.8835758566856384,"y":0.820588231086731},{"x":0.8523908257484436,"y":0.820588231086731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.8523908257484436,0.800000011920929,0.8835758566856384,0.820588231086731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440748453140259,"y":0.800000011920929},{"x":0.8523908257484436,"y":0.800000011920929},{"x":0.8523908257484436,"y":0.820588231086731},{"x":0.8440748453140259,"y":0.820588231086731}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8440748453140259,0.800000011920929,0.8523908257484436,0.820588231086731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.800000011920929},{"x":0.8357588648796082,"y":0.800000011920929},{"x":0.8357588648796082,"y":0.820588231086731},{"x":0.7983368039131165,"y":0.820588231086731}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.7983368039131165,0.800000011920929,0.8357588648796082,0.820588231086731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.800000011920929},{"x":0.7879418134689331,"y":0.800000011920929},{"x":0.7879418134689331,"y":0.820588231086731},{"x":0.7484407424926758,"y":0.820588231086731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.7484407424926758,0.800000011920929,0.7879418134689331,0.820588231086731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.800000011920929},{"x":0.7380457520484924,"y":0.800000011920929},{"x":0.7380457520484924,"y":0.820588231086731},{"x":0.7255717515945435,"y":0.820588231086731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7255717515945435,0.800000011920929,0.7380457520484924,0.820588231086731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.800000011920929},{"x":0.7214137315750122,"y":0.800000011920929},{"x":0.7214137315750122,"y":0.820588231086731},{"x":0.6361746191978455,"y":0.820588231086731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسخگویی","boundary":[0.6361746191978455,0.800000011920929,0.7214137315750122,0.820588231086731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.800000011920929},{"x":0.6278586387634277,"y":0.800000011920929},{"x":0.6278586387634277,"y":0.820588231086731},{"x":0.5800415873527527,"y":0.820588231086731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.5800415873527527,0.800000011920929,0.6278586387634277,0.820588231086731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.800000011920929},{"x":0.5696465969085693,"y":0.800000011920929},{"x":0.5696465969085693,"y":0.820588231086731},{"x":0.5530145764350891,"y":0.820588231086731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5530145764350891,0.800000011920929,0.5696465969085693,0.820588231086731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.800000011920929},{"x":0.5446985363960266,"y":0.800000011920929},{"x":0.5446985363960266,"y":0.820588231086731},{"x":0.5114344954490662,"y":0.820588231086731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.5114344954490662,0.800000011920929,0.5446985363960266,0.820588231086731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.800000011920929},{"x":0.4989604949951172,"y":0.800000011920929},{"x":0.4989604949951172,"y":0.820588231086731},{"x":0.4927234947681427,"y":0.820588231086731}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4927234947681427,0.800000011920929,0.4989604949951172,0.820588231086731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.800000011920929},{"x":0.48232847452163696,"y":0.800000011920929},{"x":0.48232847452163696,"y":0.820588231086731},{"x":0.4469854533672333,"y":0.820588231086731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.4469854533672333,0.800000011920929,0.48232847452163696,0.820588231086731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.800000011920929},{"x":0.43866944313049316,"y":0.800000011920929},{"x":0.43866944313049316,"y":0.820588231086731},{"x":0.37837839126586914,"y":0.820588231086731}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.37837839126586914,0.800000011920929,0.43866944313049316,0.820588231086731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.800000011920929},{"x":0.37006238102912903,"y":0.800000011920929},{"x":0.37006238102912903,"y":0.820588231086731},{"x":0.3596673607826233,"y":0.820588231086731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3596673607826233,0.800000011920929,0.37006238102912903,0.820588231086731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.800000011920929},{"x":0.3534303605556488,"y":0.800000011920929},{"x":0.3534303605556488,"y":0.820588231086731},{"x":0.2931392788887024,"y":0.820588231086731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.2931392788887024,0.800000011920929,0.3534303605556488,0.820588231086731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.800000011920929},{"x":0.28274428844451904,"y":0.800000011920929},{"x":0.28274428844451904,"y":0.820588231086731},{"x":0.2702702581882477,"y":0.820588231086731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2702702581882477,0.800000011920929,0.28274428844451904,0.820588231086731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.800000011920929},{"x":0.2640332579612732,"y":0.800000011920929},{"x":0.2640332579612732,"y":0.820588231086731},{"x":0.2203742265701294,"y":0.820588231086731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.2203742265701294,0.800000011920929,0.2640332579612732,0.820588231086731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.800000011920929},{"x":0.20997920632362366,"y":0.800000011920929},{"x":0.20997920632362366,"y":0.820588231086731},{"x":0.13513512909412384,"y":0.820588231086731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سهامداران","boundary":[0.13513512909412384,0.800000011920929,0.20997920632362366,0.820588231086731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8711018562316895,"y":0.8294117450714111},{"x":0.8814969062805176,"y":0.8294117450714111},{"x":0.8814969062805176,"y":0.8485293984413147},{"x":0.8711018562316895,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8711018562316895,0.8294117450714111,0.8814969062805176,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.8294117450714111},{"x":0.8690228462219238,"y":0.8294117450714111},{"x":0.8690228462219238,"y":0.8485293984413147},{"x":0.8336798548698425,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.8336798548698425,0.8294117450714111,0.8690228462219238,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.8294117450714111},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8294117450714111},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8485293984413147},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذینفعان","boundary":[0.7713097929954529,0.8294117450714111,0.8274428248405457,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.8294117450714111},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8294117450714111},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8485293984413147},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7463617324829102,0.8294117450714111,0.7609147429466248,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.8294117450714111},{"x":0.7380457520484924,"y":0.8294117450714111},{"x":0.7380457520484924,"y":0.8485293984413147},{"x":0.6881496906280518,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متمرکز","boundary":[0.6881496906280518,0.8294117450714111,0.7380457520484924,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.8294117450714111},{"x":0.6860706806182861,"y":0.8294117450714111},{"x":0.6860706806182861,"y":0.8485293984413147},{"x":0.644490659236908,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.644490659236908,0.8294117450714111,0.6860706806182861,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.8294117450714111},{"x":0.6424116492271423,"y":0.8294117450714111},{"x":0.6424116492271423,"y":0.8485293984413147},{"x":0.6340956091880798,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6340956091880798,0.8294117450714111,0.6424116492271423,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.8294117450714111},{"x":0.6278586387634277,"y":0.8294117450714111},{"x":0.6278586387634277,"y":0.8485293984413147},{"x":0.5530145764350891,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سهامداران","boundary":[0.5530145764350891,0.8294117450714111,0.6278586387634277,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.8294117450714111},{"x":0.5488565564155579,"y":0.8294117450714111},{"x":0.5488565564155579,"y":0.8485293984413147},{"x":0.5446985363960266,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5446985363960266,0.8294117450714111,0.5488565564155579,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.8294117450714111},{"x":0.5343035459518433,"y":0.8294117450714111},{"x":0.5343035459518433,"y":0.8485293984413147},{"x":0.4781704843044281,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.4781704843044281,0.8294117450714111,0.5343035459518433,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.8294117450714111},{"x":0.4719334840774536,"y":0.8294117450714111},{"x":0.4719334840774536,"y":0.8485293984413147},{"x":0.42203742265701294,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبری","boundary":[0.42203742265701294,0.8294117450714111,0.4719334840774536,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.8294117450714111},{"x":0.4116424024105072,"y":0.8294117450714111},{"x":0.4116424024105072,"y":0.8485293984413147},{"x":0.4033263921737671,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4033263921737671,0.8294117450714111,0.4116424024105072,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.8294117450714111},{"x":0.3970893919467926,"y":0.8294117450714111},{"x":0.3970893919467926,"y":0.8485293984413147},{"x":0.32640331983566284,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاکمیتی","boundary":[0.32640331983566284,0.8294117450714111,0.3970893919467926,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.8294117450714111},{"x":0.31808730959892273,"y":0.8294117450714111},{"x":0.31808730959892273,"y":0.8485293984413147},{"x":0.2702702581882477,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.2702702581882477,0.8294117450714111,0.31808730959892273,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.8294117450714111},{"x":0.26195424795150757,"y":0.8294117450714111},{"x":0.26195424795150757,"y":0.8485293984413147},{"x":0.25363826751708984,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.25363826751708984,0.8294117450714111,0.26195424795150757,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.8294117450714111},{"x":0.24532224237918854,"y":0.8294117450714111},{"x":0.24532224237918854,"y":0.8485293984413147},{"x":0.23284822702407837,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.23284822702407837,0.8294117450714111,0.24532224237918854,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.8294117450714111},{"x":0.22453223168849945,"y":0.8294117450714111},{"x":0.22453223168849945,"y":0.8485293984413147},{"x":0.18711018562316895,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.18711018562316895,0.8294117450714111,0.22453223168849945,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13513512909412384,"y":0.8294117450714111},{"x":0.17879417538642883,"y":0.8294117450714111},{"x":0.17879417538642883,"y":0.8485293984413147},{"x":0.13513512909412384,"y":0.8485293984413147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعمال","boundary":[0.13513512909412384,0.8294117450714111,0.17879417538642883,0.8485293984413147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8544698357582092,"y":0.854411780834198},{"x":0.8814969062805176,"y":0.854411780834198},{"x":0.8814969062805176,"y":0.8808823823928833},{"x":0.8544698357582092,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.8544698357582092,0.854411780834198,0.8814969062805176,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.854411780834198},{"x":0.8461538553237915,"y":0.854411780834198},{"x":0.8461538553237915,"y":0.8808823823928833},{"x":0.8212057948112488,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"رأی","boundary":[0.8212057948112488,0.854411780834198,0.8461538553237915,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.854411780834198},{"x":0.812889814376831,"y":0.854411780834198},{"x":0.812889814376831,"y":0.8808823823928833},{"x":0.7837837934494019,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.7837837934494019,0.854411780834198,0.812889814376831,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.854411780834198},{"x":0.7733888030052185,"y":0.854411780834198},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8808823823928833},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7442827224731445,0.854411780834198,0.7733888030052185,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.854411780834198},{"x":0.7359667420387268,"y":0.854411780834198},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8808823823928833},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.6798336505889893,0.854411780834198,0.7359667420387268,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.854411780834198},{"x":0.6694386601448059,"y":0.854411780834198},{"x":0.6694386601448059,"y":0.8808823823928833},{"x":0.6153846383094788,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعضای","boundary":[0.6153846383094788,0.854411780834198,0.6694386601448059,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.854411780834198},{"x":0.6070685982704163,"y":0.854411780834198},{"x":0.6070685982704163,"y":0.8808823823928833},{"x":0.5634095668792725,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هیأت","boundary":[0.5634095668792725,0.854411780834198,0.6070685982704163,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.854411780834198},{"x":0.5592515468597412,"y":0.854411780834198},{"x":0.5592515468597412,"y":0.8808823823928833},{"x":0.5218295454978943,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدیره","boundary":[0.5218295454978943,0.854411780834198,0.5592515468597412,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.854411780834198},{"x":0.517671525478363,"y":0.854411780834198},{"x":0.517671525478363,"y":0.8808823823928833},{"x":0.4989604949951172,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4989604949951172,0.854411780834198,0.517671525478363,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.854411780834198},{"x":0.4906444847583771,"y":0.854411780834198},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8808823823928833},{"x":0.45114344358444214,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.45114344358444214,0.854411780834198,0.4906444847583771,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.854411780834198},{"x":0.44490644335746765,"y":0.854411780834198},{"x":0.44490644335746765,"y":0.8808823823928833},{"x":0.42411643266677856,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.42411643266677856,0.854411780834198,0.44490644335746765,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.854411780834198},{"x":0.42203742265701294,"y":0.854411780834198},{"x":0.42203742265701294,"y":0.8808823823928833},{"x":0.382536381483078,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهند","boundary":[0.382536381483078,0.854411780834198,0.42203742265701294,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.854411780834198},{"x":0.3742203712463379,"y":0.854411780834198},{"x":0.3742203712463379,"y":0.8808823823928833},{"x":0.35758835077285767,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.35758835077285767,0.854411780834198,0.3742203712463379,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.854411780834198},{"x":0.3471933603286743,"y":0.854411780834198},{"x":0.3471933603286743,"y":0.8808823823928833},{"x":0.28274428844451904,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مستقیما","boundary":[0.28274428844451904,0.854411780834198,0.3471933603286743,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.854411780834198},{"x":0.27650728821754456,"y":0.854411780834198},{"x":0.27650728821754456,"y":0.8808823823928833},{"x":0.2286902219057083,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئول","boundary":[0.2286902219057083,0.854411780834198,0.27650728821754456,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.854411780834198},{"x":0.21829521656036377,"y":0.854411780834198},{"x":0.21829521656036377,"y":0.8808823823928833},{"x":0.18087318539619446,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.18087318539619446,0.854411780834198,0.21829521656036377,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1330561339855194,"y":0.854411780834198},{"x":0.17255717515945435,"y":0.854411780834198},{"x":0.17255717515945435,"y":0.8808823823928833},{"x":0.1330561339855194,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منافع","boundary":[0.1330561339855194,0.854411780834198,0.17255717515945435,0.8808823823928833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.8838235139846802},{"x":0.8814969062805176,"y":0.8838235139846802},{"x":0.8814969062805176,"y":0.9058823585510254},{"x":0.8045738339424133,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سهامداران","boundary":[0.8045738339424133,0.8838235139846802,0.8814969062805176,0.9058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.8838235139846802},{"x":0.7941787838935852,"y":0.8838235139846802},{"x":0.7941787838935852,"y":0.9058823585510254},{"x":0.777546763420105,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.777546763420105,0.8838235139846802,0.7941787838935852,0.9058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.8838235139846802},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8838235139846802},{"x":0.7692307829856873,"y":0.9058823585510254},{"x":0.7234927415847778,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.7234927415847778,0.8838235139846802,0.7692307829856873,0.9058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.8838235139846802},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8838235139846802},{"x":0.7110186815261841,"y":0.9058823585510254},{"x":0.6860706806182861,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.6860706806182861,0.8838235139846802,0.7110186815261841,0.9058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.8838235139846802},{"x":0.6735966801643372,"y":0.8838235139846802},{"x":0.6735966801643372,"y":0.9058823585510254},{"x":0.6652806401252747,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6652806401252747,0.8838235139846802,0.6735966801643372,0.9058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.8838235139846802},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8838235139846802},{"x":0.6590436697006226,"y":0.9058823585510254},{"x":0.6403326392173767,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6403326392173767,0.8838235139846802,0.6590436697006226,0.9058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.8838235139846802},{"x":0.6340956091880798,"y":0.8838235139846802},{"x":0.6340956091880798,"y":0.9058823585510254},{"x":0.5987526178359985,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.5987526178359985,0.8838235139846802,0.6340956091880798,0.9058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.8838235139846802},{"x":0.5883575677871704,"y":0.8838235139846802},{"x":0.5883575677871704,"y":0.9058823585510254},{"x":0.5800415873527527,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5800415873527527,0.8838235139846802,0.5883575677871704,0.9058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.8838235139846802},{"x":0.5696465969085693,"y":0.8838235139846802},{"x":0.5696465969085693,"y":0.9058823585510254},{"x":0.4927234947681427,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوعات","boundary":[0.4927234947681427,0.8838235139846802,0.5696465969085693,0.9058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.8838235139846802},{"x":0.48232847452163696,"y":0.8838235139846802},{"x":0.48232847452163696,"y":0.9058823585510254},{"x":0.43866944313049316,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.43866944313049316,0.8838235139846802,0.48232847452163696,0.9058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.8838235139846802},{"x":0.4282744228839874,"y":0.8838235139846802},{"x":0.4282744228839874,"y":0.9058823585510254},{"x":0.4199584126472473,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4199584126472473,0.8838235139846802,0.4282744228839874,0.9058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.8838235139846802},{"x":0.41580042243003845,"y":0.8838235139846802},{"x":0.41580042243003845,"y":0.9058823585510254},{"x":0.3908523917198181,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.3908523917198181,0.8838235139846802,0.41580042243003845,0.9058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.8838235139846802},{"x":0.382536381483078,"y":0.8838235139846802},{"x":0.382536381483078,"y":0.9058823585510254},{"x":0.3659043610095978,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3659043610095978,0.8838235139846802,0.382536381483078,0.9058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.8838235139846802},{"x":0.35758835077285767,"y":0.8838235139846802},{"x":0.35758835077285767,"y":0.9058823585510254},{"x":0.31808730959892273,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقابل","boundary":[0.31808730959892273,0.8838235139846802,0.35758835077285767,0.9058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.8838235139846802},{"x":0.3097712993621826,"y":0.8838235139846802},{"x":0.3097712993621826,"y":0.9058823585510254},{"x":0.2869022786617279,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.2869022786617279,0.8838235139846802,0.3097712993621826,0.9058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.8838235139846802},{"x":0.27650728821754456,"y":0.8838235139846802},{"x":0.27650728821754456,"y":0.9058823585510254},{"x":0.21205821633338928,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسخگو","boundary":[0.21205821633338928,0.8838235139846802,0.27650728821754456,0.9058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.191268190741539,"y":0.8838235139846802},{"x":0.20790021121501923,"y":0.8838235139846802},{"x":0.20790021121501923,"y":0.9058823585510254},{"x":0.191268190741539,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.191268190741539,0.8838235139846802,0.20790021121501923,0.9058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.8838235139846802},{"x":0.1829521805047989,"y":0.8838235139846802},{"x":0.1829521805047989,"y":0.9058823585510254},{"x":0.14345113933086395,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.14345113933086395,0.8838235139846802,0.1829521805047989,0.9058823585510254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.8838235139846802},{"x":0.1392931342124939,"y":0.8838235139846802},{"x":0.1392931342124939,"y":0.9058823585510254},{"x":0.13097712397575378,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.13097712397575378,0.8838235139846802,0.1392931342124939,0.9058823585510254]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.6382352709770203},{"x":0.8835758566856384,"y":0.6382352709770203},{"x":0.8835758566856384,"y":0.9058823585510254},{"x":0.13097712397575378,"y":0.9058823585510254}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.12597712397575378,0.6312352709770203,0.8885758566856384,0.9128823585510254],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":19,"image":{"webpSec":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/LDfgdsyqRKgsUmGl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/yRvuhpgTmGDlemqh.jpg","blurred":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/tphkGNCmsaEoCEXT.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.0002359732142852894,0.00009134948586716372,0.9981872268278237,0.998642387503035]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.1558823585510254},{"x":0.1247401237487793,"y":0.1558823585510254},{"x":0.1247401237487793,"y":0.1720588207244873},{"x":0.11850311607122421,"y":0.1720588207244873}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.11850311607122421,0.1558823585510254,0.1247401237487793,0.1720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.1558823585510254},{"x":0.26819127798080444,"y":0.1558823585510254},{"x":0.26819127798080444,"y":0.1720588207244873},{"x":0.26195424795150757,"y":0.1720588207244873}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.26195424795150757,0.1558823585510254,0.26819127798080444,0.1720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.1558823585510254},{"x":0.777546763420105,"y":0.1558823585510254},{"x":0.777546763420105,"y":0.1720588207244873},{"x":0.7733888030052185,"y":0.1720588207244873}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7733888030052185,0.1558823585510254,0.777546763420105,0.1720588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.18382352590560913},{"x":0.3970893919467926,"y":0.18382352590560913},{"x":0.3970893919467926,"y":0.20000000298023224},{"x":0.39293140172958374,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.39293140172958374,0.18382352590560913,0.3970893919467926,0.20000000298023224]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.18382352590560913},{"x":0.8108108043670654,"y":0.18382352590560913},{"x":0.8108108043670654,"y":0.20000000298023224},{"x":0.8045738339424133,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.8045738339424133,0.18382352590560913,0.8108108043670654,0.20000000298023224]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.21176470816135406},{"x":0.5613305568695068,"y":0.21176470816135406},{"x":0.5613305568695068,"y":0.22794117033481598},{"x":0.55509352684021,"y":0.22794117033481598}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.55509352684021,0.21176470816135406,0.5613305568695068,0.22794117033481598]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.2397058755159378},{"x":0.7629937529563904,"y":0.2397058755159378},{"x":0.7629937529563904,"y":0.2558823525905609},{"x":0.7567567825317383,"y":0.2558823525905609}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7567567825317383,0.2397058755159378,0.7629937529563904,0.2558823525905609]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.26764705777168274},{"x":0.14553014934062958,"y":0.26764705777168274},{"x":0.14553014934062958,"y":0.28382351994514465},{"x":0.14137214422225952,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.14137214422225952,0.26764705777168274,0.14553014934062958,0.28382351994514465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.26764705777168274},{"x":0.24532224237918854,"y":0.26764705777168274},{"x":0.24532224237918854,"y":0.28382351994514465},{"x":0.23908524215221405,"y":0.28382351994514465}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.23908524215221405,0.26764705777168274,0.24532224237918854,0.28382351994514465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.2955882251262665},{"x":0.3388773500919342,"y":0.2955882251262665},{"x":0.3388773500919342,"y":0.3117647171020508},{"x":0.33264032006263733,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.33264032006263733,0.2955882251262665,0.3388773500919342,0.3117647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.2955882251262665},{"x":0.4781704843044281,"y":0.2955882251262665},{"x":0.4781704843044281,"y":0.3117647171020508},{"x":0.4719334840774536,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.4719334840774536,0.2955882251262665,0.4781704843044281,0.3117647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.2955882251262665},{"x":0.5613305568695068,"y":0.2955882251262665},{"x":0.5613305568695068,"y":0.3117647171020508},{"x":0.5488565564155579,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":1,"str":"،(","boundary":[0.5488565564155579,0.2955882251262665,0.5613305568695068,0.3117647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.2955882251262665},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2955882251262665},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3117647171020508},{"x":0.692307710647583,"y":0.3117647171020508}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.692307710647583,0.2955882251262665,0.6985446810722351,0.3117647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.3235294222831726},{"x":0.23700623214244843,"y":0.3235294222831726},{"x":0.23700623214244843,"y":0.3397058844566345},{"x":0.23284822702407837,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.23284822702407837,0.3235294222831726,0.23700623214244843,0.3397058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.3235294222831726},{"x":0.765072762966156,"y":0.3235294222831726},{"x":0.765072762966156,"y":0.3397058844566345},{"x":0.7609147429466248,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.7609147429466248,0.3235294222831726,0.765072762966156,0.3397058844566345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.35147058963775635},{"x":0.22453223168849945,"y":0.35147058963775635},{"x":0.22453223168849945,"y":0.36764705181121826},{"x":0.2203742265701294,"y":0.36764705181121826}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2203742265701294,0.35147058963775635,0.22453223168849945,0.36764705181121826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.3794117569923401},{"x":0.12266112118959427,"y":0.3794117569923401},{"x":0.12266112118959427,"y":0.3955882489681244},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.11850311607122421,0.3794117569923401,0.12266112118959427,0.3955882489681244]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.3794117569923401},{"x":0.36382535099983215,"y":0.3794117569923401},{"x":0.36382535099983215,"y":0.3955882489681244},{"x":0.35758835077285767,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.35758835077285767,0.3794117569923401,0.36382535099983215,0.3955882489681244]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.1558823585510254},{"x":0.8108108043670654,"y":0.1558823585510254},{"x":0.8108108043670654,"y":0.3955882489681244},{"x":0.11850311607122421,"y":0.3955882489681244}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.14888235855102538,0.8158108043670654,0.4025882489681244],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.9058823585510254},{"x":0.12681913375854492,"y":0.9058823585510254},{"x":0.12681913375854492,"y":0.9161764979362488},{"x":0.11850311607122421,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.11850311607122421,0.9058823585510254,0.12681913375854492,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13721413910388947,"y":0.9058823585510254},{"x":0.18503119051456451,"y":0.9058823585510254},{"x":0.18503119051456451,"y":0.9161764979362488},{"x":0.13721413910388947,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"Purality","boundary":[0.13721413910388947,0.9058823585510254,0.18503119051456451,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.191268190741539,"y":0.9058823585510254},{"x":0.23076923191547394,"y":0.9058823585510254},{"x":0.23076923191547394,"y":0.9161764979362488},{"x":0.191268190741539,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"Voting","boundary":[0.191268190741539,0.9058823585510254,0.23076923191547394,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.9058823585510254},{"x":0.2806652784347534,"y":0.9058823585510254},{"x":0.2806652784347534,"y":0.9161764979362488},{"x":0.234927237033844,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"System","boundary":[0.234927237033844,0.9058823585510254,0.2806652784347534,0.9161764979362488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11850311607122421,"y":0.9058823585510254},{"x":0.2806652784347534,"y":0.9058823585510254},{"x":0.2806652784347534,"y":0.9161764979362488},{"x":0.11850311607122421,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.11350311607122421,0.8988823585510254,0.2856652784347534,0.9231764979362488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.6867647171020508},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6867647171020508},{"x":0.18087318539619446,"y":0.7029411792755127},{"x":0.17463617026805878,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.17463617026805878,0.6867647171020508,0.18087318539619446,0.7029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.6867647171020508},{"x":0.42411643266677856,"y":0.6867647171020508},{"x":0.42411643266677856,"y":0.7029411792755127},{"x":0.40124741196632385,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"str":"(۱)","boundary":[0.40124741196632385,0.6867647171020508,0.42411643266677856,0.7029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.6867647171020508},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6867647171020508},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7029411792755127},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.4324324429035187,0.6867647171020508,0.43659043312072754,0.7029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.6867647171020508},{"x":0.6860706806182861,"y":0.6867647171020508},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7029411792755127},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7029411792755127}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6798336505889893,0.6867647171020508,0.6860706806182861,0.7029411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.7147058844566345},{"x":0.1829521805047989,"y":0.7147058844566345},{"x":0.1829521805047989,"y":0.7308823466300964},{"x":0.1767151802778244,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.1767151802778244,0.7147058844566345,0.1829521805047989,0.7308823466300964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.7147058844566345},{"x":0.4553014636039734,"y":0.7147058844566345},{"x":0.4553014636039734,"y":0.7308823466300964},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":1,"str":"(۲)","boundary":[0.43035343289375305,0.7147058844566345,0.4553014636039734,0.7308823466300964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.7147058844566345},{"x":0.4636174738407135,"y":0.7147058844566345},{"x":0.4636174738407135,"y":0.7308823466300964},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.45945945382118225,0.7147058844566345,0.4636174738407135,0.7308823466300964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.7426470518112183},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7426470518112183},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7588235139846802},{"x":0.32640331983566284,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":1,"str":"(۴)","boundary":[0.32640331983566284,0.7426470518112183,0.3534303605556488,0.7588235139846802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.7426470518112183},{"x":0.3762993812561035,"y":0.7426470518112183},{"x":0.3762993812561035,"y":0.7588235139846802},{"x":0.37214136123657227,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.37214136123657227,0.7426470518112183,0.3762993812561035,0.7588235139846802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.7426470518112183},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7426470518112183},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7588235139846802},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":1,"str":"(۳)","boundary":[0.7006236910820007,0.7426470518112183,0.7297297120094299,0.7588235139846802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.7426470518112183},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7426470518112183},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7588235139846802},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7588235139846802}]},"confidence":1,"str":"؛(","boundary":[0.7359667420387268,0.7426470518112183,0.7484407424926758,0.7588235139846802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.770588219165802},{"x":0.322245329618454,"y":0.770588219165802},{"x":0.322245329618454,"y":0.7867646813392639},{"x":0.3160083293914795,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.3160083293914795,0.770588219165802,0.322245329618454,0.7867646813392639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.770588219165802},{"x":0.37214136123657227,"y":0.770588219165802},{"x":0.37214136123657227,"y":0.7867646813392639},{"x":0.3659043610095978,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.3659043610095978,0.770588219165802,0.37214136123657227,0.7867646813392639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.770588219165802},{"x":0.4573804438114166,"y":0.770588219165802},{"x":0.4573804438114166,"y":0.7867646813392639},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7867646813392639}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.45322245359420776,0.770588219165802,0.4573804438114166,0.7867646813392639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.7985293865203857},{"x":0.2515592575073242,"y":0.7985293865203857},{"x":0.2515592575073242,"y":0.8147059082984924},{"x":0.24532224237918854,"y":0.8147059082984924}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.24532224237918854,0.7985293865203857,0.2515592575073242,0.8147059082984924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.8235294222831726},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8235294222831726},{"x":0.15800416469573975,"y":0.8426470756530762},{"x":0.14553014934062958,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"str":"۱«","boundary":[0.14553014934062958,0.8235294222831726,0.15800416469573975,0.8426470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.8264706134796143},{"x":0.40124741196632385,"y":0.8264706134796143},{"x":0.40124741196632385,"y":0.8426470756530762},{"x":0.395010381937027,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"str":"»","boundary":[0.395010381937027,0.8264706134796143,0.40124741196632385,0.8426470756530762]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.8264706134796143},{"x":0.47401246428489685,"y":0.8264706134796143},{"x":0.47401246428489685,"y":0.8426470756530762},{"x":0.469854474067688,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.469854474067688,0.8264706134796143,0.47401246428489685,0.8426470756530762]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.6867647171020508},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6867647171020508},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8426470756530762},{"x":0.14553014934062958,"y":0.8426470756530762}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.6797647171020508,0.7534407424926758,0.8496470756530762],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.49117645621299744},{"x":0.8108108043670654,"y":0.49117645621299744},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5073529481887817},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5073529481887817}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.8066527843475342,0.49117645621299744,0.8108108043670654,0.5073529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.5191176533699036},{"x":0.469854474067688,"y":0.5191176533699036},{"x":0.469854474067688,"y":0.5352941155433655},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5352941155433655}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.46569645404815674,0.5191176533699036,0.469854474067688,0.5352941155433655]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.5470588207244873},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5470588207244873},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5632352828979492},{"x":0.6195425987243652,"y":0.5632352828979492}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6195425987243652,0.5470588207244873,0.6257796287536621,0.5632352828979492]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.574999988079071},{"x":0.3804573714733124,"y":0.574999988079071},{"x":0.3804573714733124,"y":0.591176450252533},{"x":0.3762993812561035,"y":0.591176450252533}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3762993812561035,0.574999988079071,0.3804573714733124,0.591176450252533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.6029411554336548},{"x":0.3742203712463379,"y":0.6029411554336548},{"x":0.3742203712463379,"y":0.6191176176071167},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.3679833710193634,0.6029411554336548,0.3742203712463379,0.6191176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.6029411554336548},{"x":0.5925155878067017,"y":0.6029411554336548},{"x":0.5925155878067017,"y":0.6191176176071167},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6191176176071167}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5862785577774048,0.6029411554336548,0.5925155878067017,0.6191176176071167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.6308823823928833},{"x":0.517671525478363,"y":0.6308823823928833},{"x":0.517671525478363,"y":0.6470588445663452},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5135135054588318,0.6308823823928833,0.517671525478363,0.6470588445663452]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.49117645621299744},{"x":0.8108108043670654,"y":0.49117645621299744},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6470588445663452},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3629833710193634,0.48417645621299743,0.8158108043670654,0.6540588445663452],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.43529412150382996},{"x":0.6652806401252747,"y":0.43529412150382996},{"x":0.6652806401252747,"y":0.45147058367729187},{"x":0.6611226797103882,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.6611226797103882,0.43529412150382996,0.6652806401252747,0.45147058367729187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.43529412150382996},{"x":0.6652806401252747,"y":0.43529412150382996},{"x":0.6652806401252747,"y":0.45147058367729187},{"x":0.6611226797103882,"y":0.45147058367729187}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.6561226797103882,0.42829412150382995,0.6702806401252747,0.4584705836772919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.06911765038967133},{"x":0.866943895816803,"y":0.06911765038967133},{"x":0.866943895816803,"y":0.08235294371843338},{"x":0.8565488457679749,"y":0.08235294371843338}]},"confidence":1,"str":"۱۰","boundary":[0.8565488457679749,0.06911765038967133,0.866943895816803,0.08235294371843338]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.06911765038967133},{"x":0.866943895816803,"y":0.06911765038967133},{"x":0.866943895816803,"y":0.08235294371843338},{"x":0.8565488457679749,"y":0.08235294371843338}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.8515488457679748,0.062117650389671326,0.871943895816803,0.08935294371843339],"type":"paragraph"}],"str":" "}],"pagesX":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/OtULLyxnxPENXTfB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/KSvPYbLDkVRntCri.jpg","blurred":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/wRfyDUyldAmbxdFu.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.0007978656584408575,0.00045034600426169003,0.998688607840429,0.9995031142048977]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.3132352828979492},{"x":0.4407484531402588,"y":0.3132352828979492},{"x":0.4407484531402588,"y":0.33088234066963196},{"x":0.3887733817100525,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":1,"str":"ͼô̸ĀįĨ","boundary":[0.3887733817100525,0.3132352828979492,0.4407484531402588,0.33088234066963196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.3132352828979492},{"x":0.5135135054588318,"y":0.3132352828979492},{"x":0.5135135054588318,"y":0.33088234066963196},{"x":0.4469854533672333,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":1,"str":"ĭþ̴̸͖͈","boundary":[0.4469854533672333,0.3132352828979492,0.5135135054588318,0.33088234066963196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.3132352828979492},{"x":0.5717255473136902,"y":0.3132352828979492},{"x":0.5717255473136902,"y":0.33088234066963196},{"x":0.5197505354881287,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":1,"str":"þ̼īȉҪ","boundary":[0.5197505354881287,0.3132352828979492,0.5717255473136902,0.33088234066963196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.3132352828979492},{"x":0.602910578250885,"y":0.3132352828979492},{"x":0.602910578250885,"y":0.33088234066963196},{"x":0.5779625773429871,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":1,"str":"ĥô̼","boundary":[0.5779625773429871,0.3132352828979492,0.602910578250885,0.33088234066963196]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.3132352828979492},{"x":0.6257796287536621,"y":0.3132352828979492},{"x":0.6257796287536621,"y":0.33088234066963196},{"x":0.6091476082801819,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":1,"str":"Į̸","boundary":[0.6091476082801819,0.3132352828979492,0.6257796287536621,0.33088234066963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.3132352828979492},{"x":0.6257796287536621,"y":0.3132352828979492},{"x":0.6257796287536621,"y":0.33088234066963196},{"x":0.3887733817100525,"y":0.33088234066963196}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3837733817100525,0.3062352828979492,0.6307796287536621,0.33788234066963196],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/stLTKahbBLHOZiZS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/SvFpiDNZNNsluVxn.jpg","blurred":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/ceUBoOijjnBUkeoF.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.0004607302012413802,0.0009823529587072485,0.998299605375516,0.998642387503035]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.6764705777168274},{"x":0.2723492681980133,"y":0.6764705777168274},{"x":0.2723492681980133,"y":0.6867647171020508},{"x":0.22661122679710388,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":1,"str":"Rezaee,","boundary":[0.22661122679710388,0.6764705777168274,0.2723492681980133,0.6867647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.6764705777168274},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6764705777168274},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6867647171020508},{"x":0.2785862684249878,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":1,"str":"Zabihollah","boundary":[0.2785862684249878,0.6764705777168274,0.3451143503189087,0.6867647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.675000011920929},{"x":0.5592515468597412,"y":0.675000011920929},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6867647171020508},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.5509355664253235,0.675000011920929,0.5592515468597412,0.6867647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.675000011920929},{"x":0.5966736078262329,"y":0.675000011920929},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6867647171020508},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":1,"str":"۱۳۳۲","boundary":[0.5634095668792725,0.675000011920929,0.5966736078262329,0.6867647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.675000011920929},{"x":0.6049895882606506,"y":0.675000011920929},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6867647171020508},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6008316278457642,0.675000011920929,0.6049895882606506,0.6867647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.675000011920929},{"x":0.6611226797103882,"y":0.675000011920929},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6867647171020508},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6569646596908569,0.675000011920929,0.6611226797103882,0.6867647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.675000011920929},{"x":0.7941787838935852,"y":0.675000011920929},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6867647171020508},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6867647171020508}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7920997738838196,0.675000011920929,0.7941787838935852,0.6867647171020508]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.6926470398902893},{"x":0.23908524215221405,"y":0.6926470398902893},{"x":0.23908524215221405,"y":0.7044117450714111},{"x":0.234927237033844,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.234927237033844,0.6926470398902893,0.23908524215221405,0.7044117450714111]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.6926470398902893},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6926470398902893},{"x":0.35758835077285767,"y":0.7044117450714111},{"x":0.35550934076309204,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.35550934076309204,0.6926470398902893,0.35758835077285767,0.7044117450714111]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.6926470398902893},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6926470398902893},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7044117450714111},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.4906444847583771,0.6926470398902893,0.49688148498535156,0.7044117450714111]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.6926470398902893},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6926470398902893},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7044117450714111},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7422037124633789,0.6926470398902893,0.7442827224731445,0.7044117450714111]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.7102941274642944},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7102941274642944},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7220588326454163},{"x":0.4636174738407135,"y":0.7220588326454163}]},"confidence":1,"str":".۱۳۹۴","boundary":[0.4636174738407135,0.7102941274642944,0.5010395050048828,0.7220588326454163]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.7102941274642944},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7102941274642944},{"x":0.5093554854393005,"y":0.7220588326454163},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7220588326454163}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5051975250244141,0.7102941274642944,0.5093554854393005,0.7220588326454163]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7102941274642944},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7102941274642944},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7220588326454163},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7220588326454163}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.7102941274642944,0.6715176701545715,0.7220588326454163]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.7102941274642944},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7102941274642944},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7220588326454163},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7220588326454163}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7609147429466248,0.7102941274642944,0.7629937529563904,0.7220588326454163]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.7279411554336548},{"x":0.517671525478363,"y":0.7279411554336548},{"x":0.517671525478363,"y":0.7397058606147766},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5135135054588318,0.7279411554336548,0.517671525478363,0.7397058606147766]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.7279411554336548},{"x":0.5592515468597412,"y":0.7279411554336548},{"x":0.5592515468597412,"y":0.7397058606147766},{"x":0.55509352684021,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.55509352684021,0.7279411554336548,0.5592515468597412,0.7397058606147766]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.7279411554336548},{"x":0.602910578250885,"y":0.7279411554336548},{"x":0.602910578250885,"y":0.7397058606147766},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5987526178359985,0.7279411554336548,0.602910578250885,0.7397058606147766]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.7279411554336548},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7279411554336548},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7397058606147766},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6403326392173767,0.7279411554336548,0.6424116492271423,0.7397058606147766]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.7279411554336548},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7279411554336548},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7397058606147766},{"x":0.644490659236908,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.644490659236908,0.7279411554336548,0.6486486196517944,0.7397058606147766]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.7279411554336548},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7279411554336548},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7397058606147766},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":1,"str":"۴۳۶","boundary":[0.6735966801643372,0.7279411554336548,0.7006236910820007,0.7397058606147766]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.7279411554336548},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7279411554336548},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7397058606147766},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7397058606147766}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7380457520484924,0.7279411554336548,0.7401247620582581,0.7397058606147766]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.7455882430076599},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7455882430076599},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7573529481887817},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":1,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۴۶۸-۴۶۱-۶","boundary":[0.5467775464057922,0.7455882430076599,0.7006236910820007,0.7573529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.7455882430076599},{"x":0.812889814376831,"y":0.7455882430076599},{"x":0.812889814376831,"y":0.7573529481887817},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7573529481887817}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.8108108043670654,0.7455882430076599,0.812889814376831,0.7573529481887817]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.7632352709770203},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7632352709770203},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7749999761581421},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7749999761581421}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7089397311210632,0.7632352709770203,0.7110186815261841,0.7749999761581421]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.7823529243469238},{"x":0.28482329845428467,"y":0.7823529243469238},{"x":0.28482329845428467,"y":0.7926470637321472},{"x":0.22661122679710388,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":1,"str":"Corporate","boundary":[0.22661122679710388,0.7823529243469238,0.28482329845428467,0.7926470637321472]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.7823529243469238},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7823529243469238},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7926470637321472},{"x":0.29106029868125916,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":1,"str":"governance","boundary":[0.29106029868125916,0.7823529243469238,0.3617463707923889,0.7926470637321472]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.7823529243469238},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7823529243469238},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7926470637321472},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":1,"str":"and","boundary":[0.3679833710193634,0.7823529243469238,0.3887733817100525,0.7926470637321472]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.7823529243469238},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7823529243469238},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7926470637321472},{"x":0.395010381937027,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":1,"str":"ethics,","boundary":[0.395010381937027,0.7823529243469238,0.4324324429035187,0.7926470637321472]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.7823529243469238},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7823529243469238},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7926470637321472},{"x":0.43866944313049316,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":1,"str":"2009","boundary":[0.43866944313049316,0.7823529243469238,0.46777546405792236,0.7926470637321472]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.7808823585510254},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7808823585510254},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7926470637321472},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6278586387634277,0.7808823585510254,0.6299376487731934,0.7926470637321472]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.7808823585510254},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7808823585510254},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7926470637321472},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7926470637321472}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7941787838935852,0.7808823585510254,0.7962577939033508,0.7926470637321472]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.7985293865203857},{"x":0.602910578250885,"y":0.7985293865203857},{"x":0.602910578250885,"y":0.8102940917015076},{"x":0.5841996073722839,"y":0.8102940917015076}]},"confidence":1,"str":"--","boundary":[0.5841996073722839,0.7985293865203857,0.602910578250885,0.8102940917015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.7985293865203857},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7985293865203857},{"x":0.8108108043670654,"y":0.8102940917015076},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8102940917015076}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.8087317943572998,0.7985293865203857,0.8108108043670654,0.8102940917015076]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.8161764740943909},{"x":0.590436577796936,"y":0.8161764740943909},{"x":0.590436577796936,"y":0.8279411792755127},{"x":0.5717255473136902,"y":0.8279411792755127}]},"confidence":1,"str":"--","boundary":[0.5717255473136902,0.8161764740943909,0.590436577796936,0.8279411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.8161764740943909},{"x":0.8108108043670654,"y":0.8161764740943909},{"x":0.8108108043670654,"y":0.8279411792755127},{"x":0.8087317943572998,"y":0.8279411792755127}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.8087317943572998,0.8161764740943909,0.8108108043670654,0.8279411792755127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.8338235020637512},{"x":0.5738045573234558,"y":0.8338235020637512},{"x":0.5738045573234558,"y":0.845588207244873},{"x":0.5592515468597412,"y":0.845588207244873}]},"confidence":1,"str":"،-","boundary":[0.5592515468597412,0.8338235020637512,0.5738045573234558,0.845588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.8338235020637512},{"x":0.6133056282997131,"y":0.8338235020637512},{"x":0.6133056282997131,"y":0.845588207244873},{"x":0.5779625773429871,"y":0.845588207244873}]},"confidence":1,"str":"۱۳۵۳","boundary":[0.5779625773429871,0.8338235020637512,0.6133056282997131,0.845588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.8338235020637512},{"x":0.6216216087341309,"y":0.8338235020637512},{"x":0.6216216087341309,"y":0.845588207244873},{"x":0.6174635887145996,"y":0.845588207244873}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6174635887145996,0.8338235020637512,0.6216216087341309,0.845588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.8338235020637512},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8338235020637512},{"x":0.6507276296615601,"y":0.845588207244873},{"x":0.6465696692466736,"y":0.845588207244873}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6465696692466736,0.8338235020637512,0.6507276296615601,0.845588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.8338235020637512},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8338235020637512},{"x":0.7754677534103394,"y":0.845588207244873},{"x":0.7733888030052185,"y":0.845588207244873}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7733888030052185,0.8338235020637512,0.7754677534103394,0.845588207244873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.8514705896377563},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8514705896377563},{"x":0.7754677534103394,"y":0.8632352948188782},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8632352948188782}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7733888030052185,0.8514705896377563,0.7754677534103394,0.8632352948188782]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6299376487731934,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6299376487731934,"y":0.8808823823928833},{"x":0.5758835673332214,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":1,"str":"HD۲۷۴۱","boundary":[0.5758835673332214,0.8691176176071167,0.6299376487731934,0.8808823823928833]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6382536292076111,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6382536292076111,"y":0.8808823823928833},{"x":0.632016658782959,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.632016658782959,0.8691176176071167,0.6382536292076111,0.8808823823928833]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8808823823928833},{"x":0.644490659236908,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":1,"str":"۶","boundary":[0.644490659236908,0.8691176176071167,0.6507276296615601,0.8808823823928833]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6652806401252747,"y":0.8691176176071167},{"x":0.6652806401252747,"y":0.8808823823928833},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":1,"str":"۲","boundary":[0.6590436697006226,0.8691176176071167,0.6652806401252747,0.8808823823928833]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8808823823928833},{"x":0.6694386601448059,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":1,"str":"۱۳۹۴","boundary":[0.6694386601448059,0.8691176176071167,0.7006236910820007,0.8808823823928833]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7588357329368591,"y":0.8691176176071167},{"x":0.7588357329368591,"y":0.8808823823928833},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8808823823928833}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7567567825317383,0.8691176176071167,0.7588357329368591,0.8808823823928833]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.8867647051811218},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8867647051811218},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8985294103622437},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8985294103622437}]},"confidence":1,"str":"۱۷۴/۴","boundary":[0.6590436697006226,0.8867647051811218,0.7006236910820007,0.8985294103622437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.8867647051811218},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8867647051811218},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8985294103622437},{"x":0.7546777725219727,"y":0.8985294103622437}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7546777725219727,0.8867647051811218,0.7567567825317383,0.8985294103622437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.904411792755127},{"x":0.7006236910820007,"y":0.904411792755127},{"x":0.7006236910820007,"y":0.9161764979362488},{"x":0.644490659236908,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":"۴۰۳۴۶۰۷","boundary":[0.644490659236908,0.904411792755127,0.7006236910820007,0.9161764979362488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.904411792755127},{"x":0.7193347215652466,"y":0.904411792755127},{"x":0.7193347215652466,"y":0.9161764979362488},{"x":0.717255711555481,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.717255711555481,0.904411792755127,0.7193347215652466,0.9161764979362488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.675000011920929},{"x":0.812889814376831,"y":0.675000011920929},{"x":0.812889814376831,"y":0.9161764979362488},{"x":0.22661122679710388,"y":0.9161764979362488}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.22161122679710388,0.668000011920929,0.8178898143768311,0.9231764979362488],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/HtszdNkGLNPjuGvg-sec.webp","jpeg":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/JvRAdYpubmxuUrcs.jpg","blurred":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/MMmrPkEGgPCXawoF.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.0006120089582494787,0.0007747405143345103,0.9988442088016105,0.9986294117471752]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.533823549747467},{"x":0.3451143503189087,"y":0.533823549747467},{"x":0.3451143503189087,"y":0.550000011920929},{"x":0.29937630891799927,"y":0.550000011920929}]},"confidence":1,"str":"(ɐóĀįȑ","boundary":[0.29937630891799927,0.533823549747467,0.3451143503189087,0.550000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.533823549747467},{"x":0.4116424024105072,"y":0.533823549747467},{"x":0.4116424024105072,"y":0.550000011920929},{"x":0.3513513505458832,"y":0.550000011920929}]},"confidence":1,"str":"ĭôğȪȐóý","boundary":[0.3513513505458832,0.533823549747467,0.4116424024105072,0.550000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.533823549747467},{"x":0.4573804438114166,"y":0.533823549747467},{"x":0.4573804438114166,"y":0.550000011920929},{"x":0.4178794324398041,"y":0.550000011920929}]},"confidence":1,"str":"IJħģĐ","boundary":[0.4178794324398041,0.533823549747467,0.4573804438114166,0.550000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.533823549747467},{"x":0.5051975250244141,"y":0.533823549747467},{"x":0.5051975250244141,"y":0.550000011920929},{"x":0.4636174738407135,"y":0.550000011920929}]},"confidence":1,"str":"Ǿǹȅİ","boundary":[0.4636174738407135,0.533823549747467,0.5051975250244141,0.550000011920929]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.533823549747467},{"x":0.5509355664253235,"y":0.533823549747467},{"x":0.5509355664253235,"y":0.550000011920929},{"x":0.5114344954490662,"y":0.550000011920929}]},"confidence":1,"str":"ĬȮĐ)","boundary":[0.5114344954490662,0.533823549747467,0.5509355664253235,0.550000011920929]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.533823549747467},{"x":0.5509355664253235,"y":0.533823549747467},{"x":0.5509355664253235,"y":0.550000011920929},{"x":0.29937630891799927,"y":0.550000011920929}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.29437630891799926,0.526823549747467,0.5559355664253235,0.557000011920929],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.9117646813392639},{"x":0.5010395050048828,"y":0.9117646813392639},{"x":0.5010395050048828,"y":0.925000011920929},{"x":0.46569645404815674,"y":0.925000011920929}]},"confidence":1,"str":"۱۳۹۵","boundary":[0.46569645404815674,0.9117646813392639,0.5010395050048828,0.925000011920929]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.9117646813392639},{"x":0.5010395050048828,"y":0.9117646813392639},{"x":0.5010395050048828,"y":0.925000011920929},{"x":0.46569645404815674,"y":0.925000011920929}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.46069645404815673,0.9047646813392639,0.5060395050048828,0.932000011920929],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/BmzYFqjdGiwTuvqd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/DYvfFwwDLmqvEHwk.jpg","blurred":"/storage/books/39be94014ba32863/pages/NqFtiwgPNrwgwSKL.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.0008454104000218445,0.0007055363223833196,0.9982001936262214,0.9987461938128752]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.7176470756530762},{"x":0.41580042243003845,"y":0.7176470756530762},{"x":0.41580042243003845,"y":0.7308823466300964},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":1,"str":"«","boundary":[0.4116424024105072,0.7176470756530762,0.41580042243003845,0.7308823466300964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.7176470756530762},{"x":0.42411643266677856,"y":0.7176470756530762},{"x":0.42411643266677856,"y":0.7308823466300964},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4199584126472473,0.7176470756530762,0.42411643266677856,0.7308823466300964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8565488457679749,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7308823466300964},{"x":0.8565488457679749,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":1,"str":"»","boundary":[0.8565488457679749,0.7176470756530762,0.8607068657875061,0.7308823466300964]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7176470756530762},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7308823466300964},{"x":0.4116424024105072,"y":0.7308823466300964}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4066424024105072,0.7106470756530762,0.8657068657875061,0.7378823466300964],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.7558823823928833},{"x":0.47401246428489685,"y":0.7558823823928833},{"x":0.47401246428489685,"y":0.7691176533699036},{"x":0.469854474067688,"y":0.7691176533699036}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.469854474067688,0.7558823823928833,0.47401246428489685,0.7691176533699036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.7558823823928833},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7558823823928833},{"x":0.6237006187438965,"y":0.7691176533699036},{"x":0.6195425987243652,"y":0.7691176533699036}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6195425987243652,0.7558823823928833,0.6237006187438965,0.7691176533699036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.7558823823928833},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7558823823928833},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7691176533699036},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7691176533699036}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7692307829856873,0.7558823823928833,0.7733888030052185,0.7691176533699036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.7558823823928833},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7558823823928833},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7691176533699036},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7691176533699036}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.8170478343963623,0.7558823823928833,0.8191268444061279,0.7691176533699036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.7749999761581421},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7749999761581421},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7882353067398071},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":1,"str":"۰۲۱","boundary":[0.5571725368499756,0.7749999761581421,0.5779625773429871,0.7882353067398071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.7749999761581421},{"x":0.590436577796936,"y":0.7749999761581421},{"x":0.590436577796936,"y":0.7882353067398071},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.5821205973625183,0.7749999761581421,0.590436577796936,0.7882353067398071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.7749999761581421},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7749999761581421},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7882353067398071},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":1,"str":"۶۶۹۳۹۳۲۹","boundary":[0.5966736078262329,0.7749999761581421,0.6756756901741028,0.7882353067398071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.7749999761581421},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7749999761581421},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7882353067398071},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6798336505889893,0.7749999761581421,0.6819126605987549,0.7882353067398071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.7764706015586853},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7764706015586853},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7897058725357056},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7897058725357056}]},"confidence":1,"str":"I","boundary":[0.7214137315750122,0.7764706015586853,0.7234927415847778,0.7897058725357056]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.7749999761581421},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7749999761581421},{"x":0.7609147429466248,"y":0.7882353067398071},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":1,"str":"۱۲۰۶","boundary":[0.7318087220191956,0.7749999761581421,0.7609147429466248,0.7882353067398071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.7749999761581421},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7749999761581421},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7882353067398071},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7882353067398071}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.8108108043670654,0.7749999761581421,0.8149688243865967,0.7882353067398071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.7955882549285889},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7955882549285889},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8073529601097107},{"x":0.7255717515945435,"y":0.8073529601097107}]},"confidence":1,"str":"info@cppc.ir","boundary":[0.7255717515945435,0.7955882549285889,0.8232848048210144,0.8073529601097107]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.7955882549285889},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7955882549285889},{"x":0.8295218348503113,"y":0.8073529601097107},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8073529601097107}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.8274428248405457,0.7955882549285889,0.8295218348503113,0.8073529601097107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.7558823823928833},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7558823823928833},{"x":0.8295218348503113,"y":0.8073529601097107},{"x":0.469854474067688,"y":0.8073529601097107}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.464854474067688,0.7488823823928833,0.8345218348503113,0.8143529601097107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.48676469922065735},{"x":0.5571725368499756,"y":0.48676469922065735},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5014705657958984},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5014705657958984}]},"confidence":1,"str":"(","boundary":[0.5530145764350891,0.48676469922065735,0.5571725368499756,0.5014705657958984]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.48676469922065735},{"x":0.6216216087341309,"y":0.48676469922065735},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5014705657958984},{"x":0.6174635887145996,"y":0.5014705657958984}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.6174635887145996,0.48676469922065735,0.6216216087341309,0.5014705657958984]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.5073529481887817},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5073529481887817},{"x":0.8212057948112488,"y":0.520588219165802},{"x":0.8191268444061279,"y":0.520588219165802}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.8191268444061279,0.5073529481887817,0.8212057948112488,0.520588219165802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.5264706015586853},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5264706015586853},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5397058725357056},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5397058725357056}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.8170478343963623,0.5264706015586853,0.8191268444061279,0.5397058725357056]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.48676469922065735},{"x":0.8212057948112488,"y":0.48676469922065735},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5397058725357056},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5397058725357056}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.5480145764350891,0.47976469922065734,0.8262057948112488,0.5467058725357056],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.5647059082984924},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5647059082984924},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5779411792755127},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5779411792755127}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.79209977