گام به گام تا ترخیص کالا در ورود قطعی گام به گام تا ترخیص کالا در ورود قطعی

توضیحات

پیچیدگی قوانین، وجود کاغذبازی در جریان عملیات اجرایی با وجود فراهم آمدن زمینه استقرار نظام خودکار مبادله اطلاعات در امور بازرگانی، گمرک و سایر سازمان های ذی ربط در امر صادرات و واردات، همچنان از نکات چالش برانگیز و هزینه بر در جریان تجارت است.,مطالعه قوانین، مقررات، مصوبات، دستورالعمل ها و بخشنامه ها به جای خود علاوه بر تعدد و عدم ثبات و ماندگاری آنها، مخصوصا مصوبات و دستورالعمل ها، برای هر بازرگان، یا فعال در عرصه تجارت هم از لحاظ زمان و هم از جهات دیگر امکان پذیر نیست، مخصوصا وقتی پیگیری مرتب این مجموعه ها نیز برای روز آمدی مورد نظر باشد.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-2121
-2626
-3232
-3838
-4141
-4646
-5252
-5555
-6060
-6464
-6868
-7676
-7878
-8080
-8484
-9696

{"toc":[{"page":16,"title":"مقدمه"},{"page":18,"title":"بخش 1: اسنادی که تسلیم گمرک می‌شود"},{"page":21,"title":"بخش 2: رژیم گمرکی یا رویه گمرکی"},{"page":26,"title":"بخش 3: تعریف رویه‌های گمرکی"},{"page":32,"title":"بخش 4: تنظیم اظهارنامه گمرکی"},{"page":38,"title":"بخش 5: اظهار کالا به گمرک"},{"page":41,"title":"بخش 6: چگونه از اظهار خلاف جلوگیری کنیم"},{"page":46,"title":"بخش 7: حقوق ورودی و سایر وجوهی که گمرک مسئول وصول ان است"},{"page":52,"title":"بخش 8: ارزیابی در گمرک"},{"page":55,"title":"بخش 9: صدور پروانه و ترخیص کالا"},{"page":60,"title":"بخش 10: بروز اختلاف"},{"page":64,"title":"بخش 11: معیارهای ارزش در گمرک"},{"page":68,"title":"بخش 12: مواعد قانونی و اثرات در جریان ترخیص و بعد از آن"},{"page":76,"title":"بخش 13: اسناد گمرکی"},{"page":78,"title":"بخش 14: قطع مرور زمان"},{"page":80,"title":"بخش 15: کالاهای ممنوع الورود"},{"page":84,"title":"بخش 16: متفرقه"},{"page":96,"title":"بخش 17: رویه ها و اسناد"}],"pages_count":105,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"3d5f531cdf788ccf","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/1959a807d8ad8d37df65de59e1419580.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/7e54943e4d97f111cc92cc7ed493a67c.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.1791,0.41196,0.20361,0.47349]},"elements":[{"words":[{"str":"گامگامگامگام","boundary":[0.5195318980239944,0.41195895535054106,0.5912145079640085,0.4534209802571413],"dir":"rtl"},{"str":"بهبهبهبه","boundary":[0.46748798603387437,0.41195895535054106,0.5081557138849683,0.4534209802571413],"dir":"rtl"},{"str":"گامگامگامگام","boundary":[0.38442919195483416,0.41195895535054106,0.4561118018948483,0.4534209802571413],"dir":"rtl"},{"str":"تاتاتاتا","boundary":[0.7651208879992942,0.48505105497694206,0.7963901667325336,0.5265130798835423],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيصترخيصترخيصترخيص","boundary":[0.5971823503246295,0.48505105497694206,0.7537447038602683,0.5265130798835423],"dir":"rtl"},{"str":"كالاكالاكالاكالا","boundary":[0.509130630151729,0.48505105497694206,0.5858061661856033,0.5265130798835423],"dir":"rtl"},{"str":"دردردردر","boundary":[0.4322734365913903,0.48505105497694206,0.48574655136556105,0.5265130798835423],"dir":"rtl"},{"str":"ورودورودورودورود","boundary":[0.3167899930557516,0.48505105497694206,0.4208972524523642,0.5265130798835423],"dir":"rtl"},{"str":"قطعيقطعيقطعيقطعي","boundary":[0.17910271347918139,0.48505105497694206,0.3054138089167255,0.5265130798835423],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1791,0.41196,0.79639,0.52651],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/95a93f35be89befe5b2cfc70232004e3.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/02e3d7704d2ca693eba7caa2635e6f00.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.27503,0.44128,0.14959,0.13705]},"elements":[{"words":[{"str":"شابك","boundary":[0.6136861912353473,0.44127918115478737,0.6778072215551305,0.46406872037343566],"dir":"rtl"},{"str":"۹۷۸","boundary":[0.2975823334478251,0.44127918115478737,0.34330004690845606,0.46406872037343566],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.351030639707013,0.44127918115478737,0.3657532931943348,0.46406872037343566],"dir":"ltr"},{"str":"۹۶۴","boundary":[0.37396230283579335,0.44127918115478737,0.41864684763064736,0.46406872037343566],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4263696187401932,0.44127918115478737,0.441092272227515,0.46406872037343566],"dir":"ltr"},{"str":"۴۶۸","boundary":[0.4492839918195804,0.44127918115478737,0.49388684995250565,0.46406872037343566],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5016913077239802,0.44127918115478737,0.516413961211302,0.46406872037343566],"dir":"ltr"},{"str":"۲۳۶","boundary":[0.5164914135754203,0.44127918115478737,0.5616925427031627,0.46406872037343566],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.561666313580614,0.44127918115478737,0.5763889670679359,0.46406872037343566],"dir":"ltr"},{"str":"۰","boundary":[0.5844042575845612,0.44127918115478737,0.5996434954047715,0.46406872037343566],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6074524227128237,0.44127918115478737,0.6136514347074855,0.46406872037343566],"dir":"ltr"},{"str":"نام","boundary":[0.8239284161462009,0.49589008665421336,0.8501478056398495,0.5145651987339145],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب:","boundary":[0.7688174289461304,0.49589008665421336,0.8174727844242532,0.5145651987339145],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.7357980284050811,0.49649207723640515,0.7623349079834157,0.5151671893161063],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7145526502381792,0.49649207723640515,0.7291836516407904,0.5151671893161063],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.681401393895554,0.49649207723640515,0.7079382734738885,0.5151671893161063],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.662590106377911,0.49649207723640515,0.6747870171312632,0.5151671893161063],"dir":"rtl"},{"str":"ترخیص","boundary":[0.5905463146612563,0.49649207723640515,0.6559757296136204,0.5151671893161063],"dir":"rtl"},{"str":"کالا","boundary":[0.5555165753175724,0.49649207723640515,0.5839319378969655,0.5151671893161063],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5299057084862386,0.49649207723640515,0.5489021985532816,0.5151671893161063],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.4829700909668314,0.49649207723640515,0.5232913317219479,0.5151671893161063],"dir":"rtl"},{"str":"قطعی","boundary":[0.43153669724770644,0.49649207723640515,0.4763557142025406,0.5151671893161063],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدآورنده:","boundary":[0.7481075959656551,0.5236049060813616,0.8503394032345332,0.5422800181610626],"dir":"rtl"},{"str":"رضا","boundary":[0.7066219068861446,0.5236124461654214,0.7416248359560105,0.5432835642227065],"dir":"rtl"},{"str":"بنائی","boundary":[0.6598584395459893,0.5236124461654214,0.6996547633610917,0.5432835642227065],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.792980508148083,0.5523554249688668,0.8503932984621267,0.5710305370485679],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.77398401808104,0.5523554249688668,0.7865248764261352,0.5710305370485679],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.7096129034109623,0.5523554249688668,0.7675283863590922,0.5710305370485679],"dir":"rtl"},{"str":"آرایی:","boundary":[0.6490516697571161,0.5523554249688668,0.7031572716890145,0.5710305370485679],"dir":"rtl"},{"str":"یگانه","boundary":[0.6025393723506235,0.5529574155510586,0.6425960380351684,0.5716325276307597],"dir":"rtl"},{"str":"خدامی","boundary":[0.5411314984709481,0.5529574155510586,0.5959249955863327,0.5716325276307597],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.7812704908992002,0.5790739803860523,0.850351041825453,0.5977490924657534],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7622740008321572,0.5790739803860523,0.7748148591772525,0.5977490924657534],"dir":"rtl"},{"str":"نسخه","boundary":[0.7041997728416844,0.5790739803860523,0.7558183691102095,0.5977490924657534],"dir":"rtl"},{"str":"پردازي:","boundary":[0.627684662432369,0.5790739803860523,0.6977441411197366,0.5977490924657534],"dir":"rtl"},{"str":"سولماز","boundary":[0.5644787885027054,0.5796759709682441,0.6210449385909198,0.5983510830479452],"dir":"rtl"},{"str":"دمندانی","boundary":[0.4976471256763115,0.5796759709682441,0.5578644117384145,0.5983510830479452],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.7881456728534463,0.6057925358032379,0.8503737294518937,0.624467647882939],"dir":"rtl"},{"str":"جلد","boundary":[0.7496764575923313,0.6057925358032379,0.7816900411314985,0.624467647882939],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7379822394730652,0.6057925358032379,0.7430620808280406,0.624467647882939],"dir":"ltr"},{"str":"سیما","boundary":[0.694339478069866,0.6063945263854297,0.731353530442837,0.6250696384651308],"dir":"rtl"},{"str":"سلمان","boundary":[0.6372441778405082,0.6063945263854297,0.6877251013055753,0.6250696384651308],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.8096878754557753,0.6305310165006227,0.8503530638026348,0.6492061285803238],"dir":"rtl"},{"str":"اول:","boundary":[0.7668002565161139,0.6305310165006227,0.8032322437338275,0.6492061285803238],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۸۹","boundary":[0.7132174782404141,0.631288065263076,0.7603118408021643,0.6499631773427771],"dir":"ltr"},{"str":"شمارگان:","boundary":[0.763906819677723,0.6592296466376091,0.850396410247589,0.6779047587173102],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۰","boundary":[0.7103240414020232,0.6599866954000624,0.7574184039637734,0.6786618074797635],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.6587920489296637,0.6598316372198009,0.7037433534197837,0.6785067492995018],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت:","boundary":[0.8004776265466951,0.6859482020547945,0.8503764848565045,0.7046233141344955],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲۰۰۰","boundary":[0.7351139030081159,0.6867052508172478,0.7939818562103036,0.7053803628969488],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.6844477769936488,0.6865501926369862,0.7284995262438252,0.7052253047166873],"dir":"rtl"},{"str":"لیتوگرافی،","boundary":[0.7594430818542699,0.7126667574719802,0.8503775336097392,0.7313418695516811],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7123222617854625,0.7126667574719802,0.7529874501323222,0.7313418695516811],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6933257717184195,0.7126667574719802,0.7058666300635148,0.7313418695516811],"dir":"rtl"},{"str":"صحافی:","boundary":[0.6115720749117857,0.7126667574719802,0.6868701399964716,0.7313418695516811],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.5505246537814635,0.7132687480541718,0.605132948347448,0.7319438601338729],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5024513634585983,0.7132687480541718,0.5439102770171726,0.7319438601338729],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48517461135027085,0.7132687480541718,0.49583698669430754,0.7319438601338729],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.44834576152669986,0.7132687480541718,0.47856023458598,0.7319438601338729],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.37373559162550013,0.7132687480541718,0.44173138476240914,0.7319438601338729],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر:","boundary":[0.8008010798517998,0.7393853128891656,0.8503824480769234,0.7580604249688667],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.7397536587214775,0.7399873034713574,0.7943619532874621,0.7586624155510585],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6916803683986124,0.7399873034713574,0.7331392819571868,0.7586624155510585],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6744036162902848,0.7399873034713574,0.6850659916343215,0.7586624155510585],"dir":"rtl"},{"str":"نشربازرگانی","boundary":[0.5695789733298049,0.7399873034713574,0.6677892395259941,0.7586624155510585],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.8062674270759824,0.7641237935865504,0.8439164596183254,0.7827989056662514],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.7479815390290523,0.7641237935865504,0.7998117953540347,0.7827989056662514],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6992203535227008,0.7641237935865504,0.7415259073071045,0.7827989056662514],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.6482631949306048,0.7641237935865504,0.692764721800753,0.7827989056662514],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.5771718734680077,0.7641237935865504,0.6418075632086571,0.7827989056662514],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5240187417901673,0.7641237935865504,0.57071624174606,0.7827989056662514],"dir":"rtl"},{"str":"نشانی:","boundary":[0.7898712986238535,0.7928224237235367,0.8504060747706425,0.8114975358032378],"dir":"rtl"},{"str":"تهران،","boundary":[0.7346908228887323,0.7934244143057285,0.7833990933809694,0.8120995263854296],"dir":"rtl"},{"str":"خیابان","boundary":[0.6777278101946602,0.7934244143057285,0.7280764461244414,0.8120995263854296],"dir":"rtl"},{"str":"کارگر","boundary":[0.6247334235591627,0.7934244143057285,0.6711134334303696,0.8120995263854296],"dir":"rtl"},{"str":"شمالی،","boundary":[0.5611560341008001,0.7934244143057285,0.6181190467948721,0.8120995263854296],"dir":"rtl"},{"str":"بالاتر","boundary":[0.5142997891025644,0.7934244143057285,0.5545416573365094,0.8120995263854296],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.49366293359797725,0.7934244143057285,0.5076854123382736,0.8120995263854296],"dir":"rtl"},{"str":"بلوار","boundary":[0.45024616451717264,0.7934244143057285,0.4870485568336864,0.8120995263854296],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورز،","boundary":[0.3771969875323456,0.7934244143057285,0.4436317877528819,0.8120995263854296],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.3221653728534465,0.7934244143057285,0.37058261076805477,0.8120995263854296],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲۰۲","boundary":[0.275034710059398,0.79357947248599,0.32212907262114815,0.8122545845656911],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.808747941660786,0.8175609044209214,0.8503656002617035,0.8362360165006225],"dir":"rtl"},{"str":"۶۶۹۳۹۳۲۹","boundary":[0.7144965890378738,0.8183179531833747,0.8086853141613741,0.8369930652630758],"dir":"ltr"},{"str":"وب","boundary":[0.8196797614066106,0.844279459838107,0.8503704695929196,0.8629545719178081],"dir":"rtl"},{"str":"سایت:","boundary":[0.7570283846952484,0.844279459838107,0.8132241296846626,0.8629545719178081],"dir":"rtl"},{"str":"WWW.CPPC.ir","boundary":[0.6032668783815576,0.8427518631304483,0.7454135390971539,0.8573184505526151],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27503,0.44128,0.85041,0.86295],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/3184928a020e7c51ac7ed92b091de791.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/c0986213426a60ca68fdafc77e9b19aa.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12516,0.30673,0.12469,0.08872]},"elements":[{"words":[{"str":"پيشگفتار","boundary":[0.45334110797459426,0.30672670458680357,0.5470197262032463,0.32951214169763793],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيدگي","boundary":[0.7605910153352151,0.35630009134447016,0.8494920885956245,0.3790855284553045],"dir":"rtl"},{"str":"قوانين،","boundary":[0.6889601215208185,0.35630009134447016,0.7542274507366697,0.3790855284553045],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.6271425633168666,0.35630009134447016,0.6825854923035946,0.3790855284553045],"dir":"rtl"},{"str":"كاغذبازي","boundary":[0.524199381534933,0.35630009134447016,0.620800092401392,0.3790855284553045],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4931776199505999,0.35630009134447016,0.5177434119416086,0.3790855284553045],"dir":"rtl"},{"str":"جريان","boundary":[0.42677620103387437,0.35630009134447016,0.48680857091530155,0.3790855284553045],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.34762390196541987,0.35630009134447016,0.420419241265197,0.3790855284553045],"dir":"rtl"},{"str":"اجرايي","boundary":[0.273862481340861,0.35630009134447016,0.3412623464493699,0.3790855284553045],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.25449405579393086,0.35630009134447016,0.26737306041018855,0.3790855284553045],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.19287018184544813,0.35630009134447016,0.24813939930532478,0.3790855284553045],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.12527437668666197,0.35630009134447016,0.18652086488689165,0.3790855284553045],"dir":"rtl"},{"str":"آمدن","boundary":[0.8223207276746647,0.39427809881645004,0.8744863538143964,0.41706353592728446],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.7690898381298517,0.39427809881645004,0.8159565195439236,0.41706353592728446],"dir":"rtl"},{"str":"استقرار","boundary":[0.6950378911220888,0.39427809881645004,0.7627453171867437,0.41706353592728446],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.6490701611573746,0.39427809881645004,0.6886851573565896,0.41706353592728446],"dir":"rtl"},{"str":"خودكار","boundary":[0.5652694399576569,0.39427809881645004,0.6427437420191845,0.41706353592728446],"dir":"rtl"},{"str":"مبادله","boundary":[0.5061634613302752,0.39427809881645004,0.558929689774852,0.41706353592728446],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.41577747544460125,0.39427809881645004,0.4998393611337533,0.41706353592728446],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3851108016619619,0.39427809881645004,0.40939540352612236,0.41706353592728446],"dir":"rtl"},{"str":"امور","boundary":[0.33807780829216655,0.39427809881645004,0.3787593932775366,0.41706353592728446],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني،","boundary":[0.2316160292025406,0.39427809881645004,0.3317581593051111,0.41706353592728446],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.14442583353211008,0.39427809881645004,0.2252908475969848,0.41706353592728446],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1253565453307727,0.39427809881645004,0.13802564213923438,0.41706353592728446],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.833263711711362,0.4322561062884302,0.8752286337297106,0.4550415433992646],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانهاي","boundary":[0.7187208186767821,0.4322561062884302,0.8269189489982568,0.4550415433992646],"dir":"rtl"},{"str":"ذي","boundary":[0.6793060726887792,0.4322561062884302,0.7123318947635148,0.4550415433992646],"dir":"rtl"},{"str":"ربط","boundary":[0.6390576729745943,0.4322561062884302,0.6779559276146789,0.4550415433992646],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6082295956457304,0.4322561062884302,0.632642011203913,0.4550415433992646],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.5741088859738886,0.4322561062884302,0.6018258050913425,0.4550415433992646],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.4853692162597036,0.4322561062884302,0.5677726590993861,0.4550415433992646],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46603307142201844,0.4322561062884302,0.47887946024705547,0.4550415433992646],"dir":"rtl"},{"str":"واردات،","boundary":[0.3791979635532816,0.4322561062884302,0.45970776472257735,0.4550415433992646],"dir":"rtl"},{"str":"همچنان","boundary":[0.29194320646436134,0.4322561062884302,0.3728728045821517,0.4550415433992646],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2678295166584333,0.4322561062884302,0.2855369809709608,0.4550415433992646],"dir":"rtl"},{"str":"نكات","boundary":[0.19901251286520819,0.4322561062884302,0.26147380100997625,0.4550415433992646],"dir":"rtl"},{"str":"چالش","boundary":[0.12525196858081108,0.4322561062884302,0.1926846175130492,0.4550415433992646],"dir":"rtl"},{"str":"برانگيز","boundary":[0.8107885765949188,0.47035863181769544,0.8748657844460126,0.4931440689285298],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7920334845236414,0.47035863181769544,0.8044938382921665,0.4931440689285298],"dir":"rtl"},{"str":"هزينهبر","boundary":[0.7181965658468595,0.47035863181769544,0.7857387462208891,0.4931440689285298],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6879495412844037,0.47035863181769544,0.7119018275441072,0.4931440689285298],"dir":"rtl"},{"str":"جريان","boundary":[0.6223228593895554,0.47035863181769544,0.6816548029816515,0.4931440689285298],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5466245962103035,0.47035863181769544,0.6160281210868032,0.4931440689285298],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4942652858151023,0.47035863181769544,0.5403298579075512,0.4931440689285298],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48809137967537053,0.47035863181769544,0.4942892758503882,0.4931440689285298],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.7903698814149613,0.5083366392896755,0.8494758600423431,0.5311220764005099],"dir":"rtl"},{"str":"قوانين،","boundary":[0.7187389876005646,0.5083366392896755,0.7840063168164156,0.5311220764005099],"dir":"rtl"},{"str":"مقررات،","boundary":[0.6291923001552575,0.5083366392896755,0.7123893133998973,0.5311220764005099],"dir":"rtl"},{"str":"مصوبات،","boundary":[0.5324792952575864,0.5083366392896755,0.6228467295108949,0.5311220764005099],"dir":"rtl"},{"str":"دستورالعملها","boundary":[0.3930211630028229,0.5083366392896755,0.5261433700084693,0.5311220764005099],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3734913339096684,0.5083366392896755,0.386466401086876,0.5311220764005099],"dir":"rtl"},{"str":"بخشنامه","boundary":[0.29246675370501063,0.5083366392896755,0.3671358258083376,0.5311220764005099],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.27199919646788995,0.5083366392896755,0.29156130627028937,0.5311220764005099],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.24104199630204656,0.5083366392896755,0.2655428819947996,0.5311220764005099],"dir":"rtl"},{"str":"جاي","boundary":[0.18183917554693013,0.5083366392896755,0.23468486521876042,0.5311220764005099],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.12534211078786694,0.5083366392896755,0.17548569940620504,0.5311220764005099],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه","boundary":[0.8069104460363375,0.5463146467616556,0.8745539139872974,0.5691000838724899],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7693053004116501,0.5463146467616556,0.800742447430956,0.5691000838724899],"dir":"rtl"},{"str":"تعدد","boundary":[0.7048684911828146,0.5463146467616556,0.7631781026720889,0.5691000838724899],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6864321825461766,0.5463146467616556,0.6986807455990893,0.5691000838724899],"dir":"rtl"},{"str":"عدم","boundary":[0.6267286186880091,0.5463146467616556,0.6802444369624512,0.5691000838724899],"dir":"rtl"},{"str":"ثبات","boundary":[0.5611684697780687,0.5463146467616556,0.6205723712227191,0.5691000838724899],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.54268360544847,0.5463146467616556,0.5549644275331947,0.5691000838724899],"dir":"rtl"},{"str":"ماندگاري","boundary":[0.4299016505546805,0.5463146467616556,0.5364795632035961,0.5691000838724899],"dir":"rtl"},{"str":"آنها،","boundary":[0.3540630580433585,0.5463146467616556,0.4236827307230253,0.5691000838724899],"dir":"rtl"},{"str":"مخصوصاً","boundary":[0.24445554511770518,0.5463146467616556,0.34783996716844245,0.5691000838724899],"dir":"rtl"},{"str":"مصوبات","boundary":[0.14364819137108495,0.5463146467616556,0.2383047257091911,0.5691000838724899],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1251611326743295,0.5463146467616556,0.13744341263465237,0.5691000838724899],"dir":"rtl"},{"str":"دستورالعمل","boundary":[0.7629184015525758,0.5844171722909209,0.8750293047600565,0.6072026094017553],"dir":"rtl"},{"str":"ها،","boundary":[0.7343612632992237,0.5844171722909209,0.761993550412844,0.6072026094017553],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6840679182956951,0.5844171722909209,0.7279929501331925,0.6072026094017553],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.6526910689096684,0.5844171722909209,0.6776544113457211,0.6072026094017553],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگان،","boundary":[0.5625310479887086,0.5844171722909209,0.6463554998719793,0.6072026094017553],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5471922427805224,0.5844171722909209,0.5617831233592098,0.6072026094017553],"dir":"rtl"},{"str":"فعال","boundary":[0.4991262667148908,0.5844171722909209,0.5408204784482327,0.6072026094017553],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4682981893860269,0.5844171722909209,0.4927106049442094,0.6072026094017553],"dir":"rtl"},{"str":"عرصه","boundary":[0.40473747288285117,0.5844171722909209,0.46194537558893867,0.6072026094017553],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.3284581569371913,0.5844171722909209,0.3983944167594381,0.6072026094017553],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.29356271024347214,0.5844171722909209,0.32205682852206874,0.6072026094017553],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.26928761689131975,0.5844171722909209,0.28711360506136085,0.6072026094017553],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.20324128577628794,0.5844171722909209,0.26293700813025894,0.6072026094017553],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.1445872370783345,0.5844171722909209,0.1968835651003008,0.6072026094017553],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1253971042115894,0.5844171722909209,0.1381464868046421,0.6072026094017553],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.8396612896506706,0.6223951797629009,0.8750732276923079,0.6451806168737353],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.815967249064926,0.6223951797629009,0.8333665513479183,0.6451806168737353],"dir":"rtl"},{"str":"جهات","boundary":[0.7409124833027523,0.6223951797629009,0.8096725107621736,0.6451806168737353],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.678642995169372,0.6223951797629009,0.734617745,0.6451806168737353],"dir":"rtl"},{"str":"امكانپذير","boundary":[0.5606855792448836,0.6223951797629009,0.6723482568666197,0.6451806168737353],"dir":"rtl"},{"str":"نيست،","boundary":[0.485729772378264,0.6223951797629009,0.5543908409421313,0.6451806168737353],"dir":"rtl"},{"str":"مخصوصاً","boundary":[0.38207641499294276,0.6223951797629009,0.4794350340755116,0.6451806168737353],"dir":"rtl"},{"str":"وقتي","boundary":[0.3221956993436838,0.6223951797629009,0.3757816766901905,0.6451806168737353],"dir":"rtl"},{"str":"پيگيري","boundary":[0.2382335745977417,0.6223951797629009,0.31590096104093157,0.6451806168737353],"dir":"rtl"},{"str":"مرتب","boundary":[0.16999215525405786,0.6223951797629009,0.23193883629498943,0.6451806168737353],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.12541249578687366,0.6223951797629009,0.16369741695130557,0.6451806168737353],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.796786686661962,0.6603731872348809,0.875196529417784,0.6831586243457154],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.776362699562456,0.6603731872348809,0.7959248093648554,0.6831586243457154],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.7459219907445307,0.6603731872348809,0.7700679612597037,0.6831586243457154],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.69620969850741,0.6603731872348809,0.7396272524417784,0.6831586243457154],"dir":"rtl"},{"str":"روزآمدي","boundary":[0.596139499848271,0.6603731872348809,0.6899149602046577,0.6831586243457154],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5429731717219478,0.6603731872348809,0.5898447615455187,0.6831586243457154],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.5043331627558222,0.6603731872348809,0.5366784334191955,0.6831586243457154],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.45510508115737475,0.6603731872348809,0.49803842445306984,0.6831586243457154],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44893117501764296,0.6603731872348809,0.4551290711926606,0.6831586243457154],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.8323864878475653,0.6984757127641462,0.8497857901305576,0.7212611498749806],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7951991107974595,0.6984757127641462,0.826091749544813,0.7212611498749806],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.7669915920289344,0.6984757127641462,0.7914603696365562,0.7212611498749806],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7298042149788286,0.6984757127641462,0.7606968537261821,0.7212611498749806],"dir":"rtl"},{"str":"مركز","boundary":[0.6739263072759352,0.6984757127641462,0.7235094766760762,0.7212611498749806],"dir":"rtl"},{"str":"برآن","boundary":[0.6228582252505294,0.6984757127641462,0.667631568973183,0.7212611498749806],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5765999689026112,0.6984757127641462,0.6165634869477771,0.7212611498749806],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5435122419266056,0.6984757127641462,0.570305230599859,0.7212611498749806],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5132652173641498,0.6984757127641462,0.5372175036238533,0.7212611498749806],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.46332696016231484,0.6984757127641462,0.5069704790613974,0.7212611498749806],"dir":"rtl"},{"str":"مأموريت","boundary":[0.3714237809421313,0.6984757127641462,0.4570322218595625,0.7212611498749806],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35266868887085395,0.6984757127641462,0.365129042639379,0.7212611498749806],"dir":"rtl"},{"str":"رسالت","boundary":[0.2808763915102329,0.6984757127641462,0.34637395056810166,0.7212611498749806],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.2249016416796048,0.6984757127641462,0.2745816532074806,0.7212611498749806],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1946546171171489,0.6984757127641462,0.21860690337685248,0.7212611498749806],"dir":"rtl"},{"str":"تهيه","boundary":[0.14400618431192663,0.6984757127641462,0.18835987881439661,0.7212611498749806],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12525109224064926,0.6984757127641462,0.13771144600917432,0.7212611498749806],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.820028797318278,0.7364537202361263,0.8723881077134791,0.7592391573469608],"dir":"rtl"},{"str":"متون","boundary":[0.7686379082004233,0.7364537202361263,0.8137340590155258,0.7592391573469608],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصي","boundary":[0.6751529742272406,0.7364537202361263,0.762343169897671,0.7592391573469608],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6563656014467184,0.7364537202361263,0.6688582359244883,0.7592391573469608],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5837662863549753,0.7364537202361263,0.650070863143966,0.7592391573469608],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5600722457692308,0.7364537202361263,0.5774715480522229,0.7592391573469608],"dir":"rtl"},{"str":"تجارب","boundary":[0.4843739825899788,0.7364537202361263,0.5537775074664785,0.7592391573469608],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.42552624963655605,0.7364537202361263,0.4780792442872265,0.7592391573469608],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4067711575652787,0.7364537202361263,0.4192315113338037,0.7592391573469608],"dir":"rtl"},{"str":"عملي","boundary":[0.34792342461185605,0.7364537202361263,0.4004764192625265,0.7592391573469608],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلفيني","boundary":[0.27012691533168665,0.7364537202361263,0.34162868630910376,0.7592391573469608],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.23703918835568102,0.7364537202361263,0.26383217702893436,0.7592391573469608],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.21825181557515883,0.7364537202361263,0.23074445005292876,0.7592391573469608],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.18106443852505294,0.7364537202361263,0.21195707727240648,0.7592391573469608],"dir":"rtl"},{"str":"مركز","boundary":[0.1251865308221595,0.7364537202361263,0.17476970022230062,0.7592391573469608],"dir":"rtl"},{"str":"همكاري","boundary":[0.7922250520112915,0.7744317277081063,0.8748636676781933,0.7972171648189407],"dir":"rtl"},{"str":"دارند،","boundary":[0.7276959142307692,0.7744317277081063,0.7858891094799713,0.7972171648189407],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه","boundary":[0.666695428405081,0.7744317277081063,0.7213489874089253,0.7972171648189407],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6351571754728298,0.7744317277081063,0.6603158025526028,0.7972171648189407],"dir":"rtl"},{"str":"كتب","boundary":[0.573307336559633,0.7744317277081063,0.6288194358048985,0.7972171648189407],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5541325952681722,0.7744317277081063,0.566871752133067,0.7972171648189407],"dir":"rtl"},{"str":"نشريات","boundary":[0.46739432952717,0.7744317277081063,0.5478072542735964,0.7972171648189407],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.38808062691249123,0.7744317277081063,0.46106610857387126,0.7972171648189407],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3689058856210304,0.7744317277081063,0.38164504248592523,0.7972171648189407],"dir":"rtl"},{"str":"معمول","boundary":[0.29233604329216656,0.7744317277081063,0.36257645821359996,0.7972171648189407],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.26173393092801694,0.7744317277081063,0.2859537845638145,0.7972171648189407],"dir":"rtl"},{"str":"تهيه","boundary":[0.2106658489026112,0.7744317277081063,0.2553870373684541,0.7972171648189407],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1918243584624725,0.7744317277081063,0.20434211286848547,0.7972171648189407],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.12547377422749198,0.7744317277081063,0.18550062242834678,0.7972171648189407],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.8209531192660551,0.8125342532373716,0.8753138336344389,0.8353196903482061],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7794842265067039,0.8125342532373716,0.8196414288073391,0.8353196903482061],"dir":"rtl"},{"str":"جيبي","boundary":[0.7233803538390964,0.8125342532373716,0.7731894882039516,0.8353196903482061],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7045929810585742,0.8125342532373716,0.7170856155363442,0.8353196903482061],"dir":"rtl"},{"str":"سبك","boundary":[0.6435824405857444,0.8125342532373716,0.698298242755822,0.8353196903482061],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6248273485144671,0.8125342532373716,0.637287702282992,0.8353196903482061],"dir":"rtl"},{"str":"سياق","boundary":[0.5708540026570218,0.8125342532373716,0.6185326102117148,0.8353196903482061],"dir":"rtl"},{"str":"تازه","boundary":[0.5285662735462243,0.8125342532373716,0.5645592643542696,0.8353196903482061],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5098111814749471,0.8125342532373716,0.522271535243472,0.8353196903482061],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.4596146785991532,0.8125342532373716,0.5035164431721948,0.8353196903482061],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4265269516231475,0.8125342532373716,0.45331994029640094,0.8353196903482061],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39627992706069165,0.8125342532373716,0.42023221332039523,0.8353196903482061],"dir":"rtl"},{"str":"عين","boundary":[0.35228132035991533,0.8125342532373716,0.38998518875793936,0.8353196903482061],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.3058939411750176,0.8125342532373716,0.345986582057163,0.8353196903482061],"dir":"rtl"},{"str":"دربرگيرنده","boundary":[0.19339566945659847,0.8125342532373716,0.2995992028722654,0.8353196903482061],"dir":"rtl"},{"str":"نكات","boundary":[0.12521881153140438,0.8125342532373716,0.18710093115384618,0.8353196903482061],"dir":"rtl"},{"str":"كليدي","boundary":[0.8085105816266762,0.8505122607093517,0.8736207721736062,0.873297697820186],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7897554895553989,0.8505122607093517,0.8022158433239239,0.873297697820186],"dir":"rtl"},{"str":"راهنما","boundary":[0.7264530187261822,0.8505122607093517,0.7834607512526466,0.873297697820186],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7076979266549048,0.8505122607093517,0.7201582804234298,0.873297697820186],"dir":"rtl"},{"str":"نسخه","boundary":[0.6510775626393791,0.8505122607093517,0.7014031883521525,0.873297697820186],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.6178607128263939,0.8505122607093517,0.6447828243366268,0.873297697820186],"dir":"rtl"},{"str":"مناسبي","boundary":[0.5467463103599154,0.8505122607093517,0.6115659745236415,0.873297697820186],"dir":"rtl"},{"str":"باشد،","boundary":[0.48944805145024706,0.8505122607093517,0.5404515720571631,0.873297697820186],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.4305357570783346,0.8505122607093517,0.48315331314749477,0.873297697820186],"dir":"rtl"},{"str":"زده","boundary":[0.390765923288638,0.8505122607093517,0.42424101877558223,0.873297697820186],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.35767819631263237,0.8505122607093517,0.38447118498588573,0.873297697820186],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.3430927840508116,0.8505122607093517,0.3513243649082569,0.873297697820186],"dir":"ltr"},{"str":"گام","boundary":[0.30754025734650675,0.8505122607093517,0.34262938829569517,0.873297697820186],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28475007661961893,0.8505122607093517,0.3012455190437544,0.873297697820186],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.24336620736767825,0.8505122607093517,0.2784553383168667,0.873297697820186],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.21521742890613973,0.8505122607093517,0.2370714690649259,0.873297697820186],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.12525109224064926,0.8505122607093517,0.20892269060338745,0.873297697820186],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.8348729844460128,0.8884902681813318,0.874416853270995,0.9112757052921662],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8046259598835568,0.8884902681813318,0.8285782461432605,0.9112757052921662],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.7494582277840508,0.8884902681813318,0.7983312215808045,0.9112757052921662],"dir":"rtl"},{"str":"قطعي","boundary":[0.6907718983768525,0.8884902681813318,0.7431634894812985,0.9112757052921662],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.6824256592625265,0.8884902681813318,0.6906249594107269,0.9112757052921662],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.6623056047424135,0.8884902681813318,0.6747982392201836,0.9112757052921662],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5897062896506704,0.8884902681813318,0.6560108664396612,0.9112757052921662],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5660122490649259,0.8884902681813318,0.5834115513479181,0.9112757052921662],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.4760459123994354,0.8884902681813318,0.5597175107621736,0.9112757052921662],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.4171981794460127,0.8884902681813318,0.4697511740966831,0.9112757052921662],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3984430873747353,0.8884902681813318,0.4109034411432604,0.9112757052921662],"dir":"rtl"},{"str":"عملي","boundary":[0.3395953544213126,0.8884902681813318,0.39214834907198304,0.9112757052921662],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.306507627445307,0.8884902681813318,0.3333006161185604,0.9112757052921662],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2828135868595624,0.8884902681813318,0.3002128891425547,0.9112757052921662],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسين","boundary":[0.19962619913549753,0.8884902681813318,0.27651884855681014,0.9112757052921662],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.18070935072335922,0.8884902681813318,0.19320198520112916,0.9112757052921662],"dir":"rtl"},{"str":"سابقه","boundary":[0.1251865308221595,0.8884902681813318,0.17441461242060693,0.9112757052921662],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12516,0.30673,0.87531,0.91128],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/ecd26532de8518ac931c42e65db7b4de.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/35d5d84094d7d1f305fbf4c314c615e0.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12524,0.11676,0.12467,0.66276]},"elements":[{"words":[{"str":"ب","boundary":[0.854292212420607,0.11965844826042972,0.8753254758574454,0.1404517160063824],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.472735993119266,0.11675610744863021,0.5027940961538461,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44590596100917423,0.11675610744863021,0.4669148816160903,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.4100267464714185,0.11675610744863021,0.44008484950599863,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3878271439661256,0.11675610744863021,0.40420563496824274,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.30577593136908965,0.11675610744863021,0.38200603246294984,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.2685737369442484,0.11675610744863021,0.2999548198659139,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24015612896965421,0.11675610744863021,0.26275262544107275,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.18522600405786874,0.11675610744863021,0.23433501746647847,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"قطعي","boundary":[0.1252420959774171,0.11675610744863021,0.179404892554693,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.8324568703775582,0.17076818598955107,0.8749060030345801,0.19355362310038546],"dir":"rtl"},{"str":"امورگمركي","boundary":[0.7087249118419195,0.17076818598955107,0.8261224697699316,0.19355362310038546],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6777031502575864,0.17076818598955107,0.7022689422485952,0.19355362310038546],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6210505055328158,0.17076818598955107,0.6713211365537561,0.19355362310038546],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.541962767882851,0.17076818598955107,0.6147091778840726,0.19355362310038546],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5226266230451658,0.17076818598955107,0.5354730118702029,0.19355362310038546],"dir":"rtl"},{"str":"مؤسسات","boundary":[0.4297873032568808,0.17076818598955107,0.5162922397845937,0.19355362310038546],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.34146728276287935,0.17076818598955107,0.423450877945501,0.19355362310038546],"dir":"rtl"},{"str":"عالي","boundary":[0.2822644620077629,0.17076818598955107,0.3351101516795931,0.19355362310038546],"dir":"rtl"},{"str":"دولتي","boundary":[0.21202163869089627,0.17076818598955107,0.2759172189369617,0.19355362310038546],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19268549385321102,0.17076818598955107,0.20553188267824807,0.19355362310038546],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.12536570016507964,0.17076818598955107,0.18634070904451813,0.19355362310038546],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصي","boundary":[0.7806463320395199,0.20887071151881625,0.8720007392025404,0.23165614862965062],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7614715907480593,0.20887071151881625,0.774210747612954,0.23165614862965062],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7377620638612782,0.20887071151881625,0.7551727382372659,0.23165614862965062],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلفين","boundary":[0.6677640464721034,0.20887071151881625,0.7314632113504849,0.23165614862965062],"dir":"rtl"},{"str":"پركار","boundary":[0.6074888732149736,0.20887071151881625,0.6614651939613102,0.23165614862965062],"dir":"rtl"},{"str":"همكار","boundary":[0.5391059462131816,0.20887071151881625,0.6011900207041804,0.23165614862965062],"dir":"rtl"},{"str":"مركز","boundary":[0.4831915170019858,0.20887071151881625,0.5328070937023885,0.23165614862965062],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.4276647094837617,0.20887071151881625,0.47689266449119244,0.23165614862965062],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4088973591823723,0.20887071151881625,0.4213658569729683,0.23165614862965062],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.3693922483069866,0.20887071151881625,0.402598506671579,0.23165614862965062],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.30330274965527837,0.20887071151881625,0.3567945432854,0.23165614862965062],"dir":"rtl"},{"str":"تهيه","boundary":[0.252621213299203,0.20887071151881625,0.29700389714448505,0.23165614862965062],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23385386299781366,0.20887071151881625,0.24632236078840963,0.23165614862965062],"dir":"rtl"},{"str":"پيش","boundary":[0.17667966328445903,0.20887071151881625,0.2275550104870204,0.23165614862965062],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.12528748715793514,0.20887071151881625,0.1703808107736657,0.23165614862965062],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.7733380147459421,0.2468487189907964,0.8748931260303457,0.2696341561016308],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7297267765561045,0.2468487189907964,0.76704327644319,0.2696341561016308],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرد","boundary":[0.6475545553987297,0.2468487189907964,0.7234320382533522,0.2696341561016308],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6413806492589978,0.2468487189907964,0.6475785454340156,0.2696341561016308],"dir":"ltr"},{"str":"مجيد","boundary":[0.33862993189837687,0.2856863752967389,0.38755372812279465,0.30436296309250477],"dir":"rtl"},{"str":"نيكمهر","boundary":[0.26247920959774174,0.2856863752967389,0.3334703103387438,0.30436296309250477],"dir":"rtl"},{"str":"مديرعامل","boundary":[0.40716029004940013,0.31855914242002653,0.49916031139731826,0.3372357302157924],"dir":"rtl"},{"str":"شركت","boundary":[0.3428105483415667,0.31855914242002653,0.4020006684897671,0.3372357302157924],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.29438948447424135,0.31855914242002653,0.33765092678193365,0.3372357302157924],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27782577628793226,0.31855914242002653,0.28922986291460834,0.3372357302157924],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.23885078881439664,0.31855914242002653,0.27266615472829925,0.3372357302157924],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني","boundary":[0.15081970712773465,0.31855914242002653,0.2336911672547636,0.3372357302157924],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12524,0.11676,0.87533,0.33724],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/cc26a1f3cd0a237f1dcbc3a6ff14f67d.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/330c744a3a63bad9a5b2707389852af4.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12522,0.18009,0.12463,0.34948]},"elements":[{"words":[{"str":"راهنمايي","boundary":[0.7706798835568102,0.1800918403277749,0.8753720447494708,0.20287727743860925],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6807266002928724,0.1800918403277749,0.7644304793648554,0.20287727743860925],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6519644883556811,0.1800918403277749,0.6744318619901201,0.20287727743860925],"dir":"rtl"},{"str":"نمودارهاي","boundary":[0.5148706093577982,0.1800918403277749,0.6376987080345802,0.20287727743860925],"dir":"rtl"},{"str":"درختي","boundary":[0.42564672900494,0.1800918403277749,0.5085758710550459,0.20287727743860925],"dir":"rtl"},{"str":"مراجعه","boundary":[0.7840273394389556,0.22966522708544146,0.8500736705539875,0.2524506641962758],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7604624216901907,0.22966522708544146,0.7775186156981496,0.2524506641962758],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.6801880592801693,0.22966522708544146,0.7532715850105858,0.2524506641962758],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.67395858798518,0.22966522708544146,0.6801564841601977,0.2524506641962758],"dir":"ltr"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.6159824341813692,0.22966522708544146,0.6672442004622443,0.2524506641962758],"dir":"rtl"},{"str":"اظهارنامه","boundary":[0.5247571498553283,0.22966522708544146,0.6096337794905847,0.2524506641962758],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي،","boundary":[0.43346730411079754,0.22966522708544146,0.518422089385512,0.2524506641962758],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.3852722052081864,0.22966522708544146,0.4270957486626557,0.2524506641962758],"dir":"rtl"},{"str":"اسناد","boundary":[0.3245199104093155,0.22966522708544146,0.37891668080594393,0.2524506641962758],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3051837655716302,0.22966522708544146,0.31803015439666726,0.2524506641962758],"dir":"rtl"},{"str":"مداركي","boundary":[0.21386163911785463,0.22966522708544146,0.2988487194462349,0.2524506641962758],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.17280057695836276,0.22966522708544146,0.20747654571984753,0.2524506641962758],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.1253844068687565,0.22966522708544146,0.16643708544599303,0.2524506641962758],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.8335981610268173,0.2676432345574215,0.8748851881510233,0.29042867166825587],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8139254501058575,0.2676432345574215,0.8263858038743825,0.29042867166825587],"dir":"rtl"},{"str":"مراحلي","boundary":[0.7369036778475654,0.2676432345574215,0.8076307118031052,0.29042867166825587],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7038159508715596,0.2676432345574215,0.730608939544813,0.29042867166825587],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.6639169942448836,0.2676432345574215,0.6975212125688073,0.29042867166825587],"dir":"rtl"},{"str":"شيوه","boundary":[0.6128489122194777,0.2676432345574215,0.6576222559421312,0.29042867166825587],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5820531155998588,0.2676432345574215,0.6065541739167255,0.29042867166825587],"dir":"rtl"},{"str":"كدام","boundary":[0.5278215240684544,0.2676432345574215,0.5757583772971065,0.29042867166825587],"dir":"rtl"},{"str":"مستند","boundary":[0.46752115919901194,0.2676432345574215,0.5215267857657021,0.29042867166825587],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4447309784721241,0.2676432345574215,0.46122642089625965,0.29042867166825587],"dir":"rtl"},{"str":"قانون","boundary":[0.3894986849541284,0.2676432345574215,0.4384362401693718,0.29042867166825587],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3707435928828511,0.2676432345574215,0.3832039466513761,0.29042867166825587],"dir":"rtl"},{"str":"آييننامه","boundary":[0.2718055122124206,0.2676432345574215,0.3644488545800988,0.29042867166825587],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.1850349657621736,0.2676432345574215,0.2655107739096683,0.29042867166825587],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.12528337294989414,0.2676432345574215,0.1787402274594213,0.29042867166825587],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.8408659069371913,0.3057457600866867,0.8744701252611151,0.32853119719752105],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.7869248417889908,0.3057457600866867,0.834571168634439,0.32853119719752105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7681697497177136,0.3057457600866867,0.7806301034862385,0.32853119719752105],"dir":"rtl"},{"str":"تبصره","boundary":[0.6975395578899083,0.3057457600866867,0.7618750114149613,0.32853119719752105],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6893607198306281,0.3057457600866867,0.697430897141849,0.32853119719752105],"dir":"ltr"},{"str":"مشخص","boundary":[0.5987828136626676,0.3057457600866867,0.6827449384086098,0.32853119719752105],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5451322748976711,0.3057457600866867,0.5924880753599153,0.32853119719752105],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.48530130329216653,0.3057457600866867,0.5387581578016938,0.32853119719752105],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.47903955128793224,0.3057457600866867,0.4852374474629499,0.32853119719752105],"dir":"ltr"},{"str":"نمودارهاي","boundary":[0.36373991375793935,0.3057457600866867,0.4724613424947071,0.32853119719752105],"dir":"rtl"},{"str":"درختي","boundary":[0.2830058599364856,0.3057457600866867,0.35744517545518706,0.32853119719752105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.25214656028228655,0.3057457600866867,0.27609884654199013,0.32853119719752105],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.18965110718419198,0.3057457600866867,0.24585182197953426,0.32853119719752105],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1634714519865914,0.3057457600866867,0.1833563688814397,0.32853119719752105],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.12528337294989414,0.3057457600866867,0.1571767136838391,0.32853119719752105],"dir":"rtl"},{"str":"سرفصل","boundary":[0.7998062559562453,0.34372376755866685,0.8744715364396609,0.3665092046695012],"dir":"rtl"},{"str":"مواردي","boundary":[0.720072904121383,0.34372376755866685,0.7934653083184812,0.3665092046695012],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6957978107692305,0.34372376755866685,0.7136237989392716,0.3665092046695012],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6621290310268171,0.34372376755866685,0.689392530720674,0.3665092046695012],"dir":"rtl"},{"str":"بايد","boundary":[0.6204223546824276,0.34372376755866685,0.6557703118030829,0.3665092046695012],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5897556808997882,0.34372376755866685,0.6140402827639487,0.3665092046695012],"dir":"rtl"},{"str":"اظهار","boundary":[0.5322960184438954,0.34372376755866685,0.5834146315625505,0.3665092046695012],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.48603776209597743,0.34372376755866685,0.525943652255273,0.3665092046695012],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.46282793214890616,0.34372376755866685,0.4796271150142793,0.3665092046695012],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.383030018895554,0.34372376755866685,0.45649991544113727,0.3665092046695012],"dir":"rtl"},{"str":"رعايت","boundary":[0.3113991250811574,0.34372376755866685,0.3766981855801382,0.3665092046695012],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.26420472816513757,0.34372376755866685,0.30504791224566813,0.3665092046695012],"dir":"rtl"},{"str":"بهوضوح","boundary":[0.1756645638179252,0.34372376755866685,0.2576700145018698,0.3665092046695012],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.1252420959774171,0.34372376755866685,0.16931699685285156,0.3665092046695012],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.806841333803811,0.3817017750306469,0.8753101292907551,0.40448721214148126],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8006118625088214,0.3817017750306469,0.806809758683839,0.40448721214148126],"dir":"ltr"},{"str":"هر","boundary":[0.8241748398870854,0.4198043005599122,0.8486758982039521,0.44258973767074655],"dir":"rtl"},{"str":"گام،","boundary":[0.7747207933239239,0.4198043005599122,0.8178801015843331,0.44258973767074655],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7559334205434015,0.4198043005599122,0.7684260550211713,0.44258973767074655],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7008302498623854,0.4198043005599122,0.7496386822406493,0.44258973767074655],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6706477867184193,0.4198043005599122,0.694535511559633,0.44258973767074655],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.5849425036732534,0.4198043005599122,0.664353048415667,0.44258973767074655],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.5098205305328158,0.4198043005599122,0.5783847569689484,0.44258973767074655],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.4346752729463656,0.4198043005599122,0.5033040608009881,0.44258973767074655],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4265287155963303,0.4198043005599122,0.4345988929075512,0.44258973767074655],"dir":"ltr"},{"str":"تك","boundary":[0.372037114417784,0.4198043005599122,0.41945747629851793,0.44258973767074655],"dir":"rtl"},{"str":"تك","boundary":[0.31832201423429773,0.4198043005599122,0.3657423761150317,0.44258973767074655],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.23255216977064216,0.4198043005599122,0.3120272759315455,0.44258973767074655],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.2042742684721242,0.4198043005599122,0.2262574314678899,0.44258973767074655],"dir":"rtl"},{"str":"اسناد","boundary":[0.14410302643966125,0.4198043005599122,0.19797953016937192,0.44258973767074655],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1253479343683839,0.4198043005599122,0.13780828813690896,0.44258973767074655],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.8125449646930134,0.45778230803189224,0.8751372599188426,0.4805677451427266],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7884312748870855,0.45778230803189224,0.8061387391996131,0.4805677451427266],"dir":"rtl"},{"str":"معرفي","boundary":[0.7223849437720536,0.45778230803189224,0.7820962849375374,0.4805677451427266],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.6489657339449542,0.45778230803189224,0.7160152681085543,0.4805677451427266],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6427362626499648,0.45778230803189224,0.6489341588249824,0.4805677451427266],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6124869449223712,0.45778230803189224,0.6364392311820748,0.4805677451427266],"dir":"rtl"},{"str":"بعضي","boundary":[0.5494750004763586,0.45778230803189224,0.6061500036294509,0.4805677451427266],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.5076714820042343,0.45778230803189224,0.5431164309739683,0.4805677451427266],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.48686912265702187,0.45778230803189224,0.5064312324594213,0.4805677451427266],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.42185577423782644,0.45778230803189224,0.4805334890029774,0.4805677451427266],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.36933085045208086,0.45778230803189224,0.41554112557061285,0.4805677451427266],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3464685839954,0.45778230803189224,0.3630162017848673,0.4805677451427266],"dir":"rtl"},{"str":"جاي","boundary":[0.2950770586883851,0.45778230803189224,0.34015393532818644,0.4805677451427266],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.2271441807868737,0.45778230803189224,0.28831612480592805,0.4805677451427266],"dir":"rtl"},{"str":"درختي","boundary":[0.15349671282992236,0.45778230803189224,0.2205437459315455,0.4805677451427266],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.12521881153140438,0.45778230803189224,0.14720197452717007,0.4805677451427266],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.8301540033874384,0.49576031550387234,0.874862785691602,0.5185457526147067],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.7745020606492591,0.49576031550387234,0.8237703981910002,0.5185457526147067],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.743480299064926,0.49576031550387234,0.7680460910559348,0.5185457526147067],"dir":"rtl"},{"str":"كادرها","boundary":[0.6701062469513056,0.49576031550387234,0.7371183870319531,0.5185457526147067],"dir":"rtl"},{"str":"تعبيه","boundary":[0.6208781653528582,0.49576031550387234,0.6637363226568814,0.5185457526147067],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5666465738214538,0.49576031550387234,0.6145152529890653,0.5185457526147067],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.48949567872618216,0.49576031550387234,0.5603040676900972,0.5185457526147067],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4652205853740296,0.49576031550387234,0.48304657354407077,0.5185457526147067],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4343388832604095,0.49576031550387234,0.45822660810162325,0.5185457526147067],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.34953746007410025,0.49576031550387234,0.42800071633004133,0.5185457526147067],"dir":"rtl"},{"str":"خيلي","boundary":[0.2850728837120678,0.49576031550387234,0.3431854679616211,0.5185457526147067],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.22690304565278757,0.49576031550387234,0.2787146334757675,0.5185457526147067],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20756690081510232,0.49576031550387234,0.22041328964013937,0.5185457526147067],"dir":"rtl"},{"str":"مختصر","boundary":[0.1253895295554065,0.49576031550387234,0.20123056732532743,0.5185457526147067],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.8053421329957656,0.5338628410331375,0.8750039035462244,0.5566482781439719],"dir":"rtl"},{"str":"كنيد","boundary":[0.7549196651552575,0.5338628410331375,0.7990473946930133,0.5566482781439719],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.721831938179252,0.5338628410331375,0.7486249268525054,0.5566482781439719],"dir":"rtl"},{"str":"همينها","boundary":[0.6448043448094566,0.5338628410331375,0.7155371998764997,0.5566482781439719],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6145573202470008,0.5338628410331375,0.6385096065067044,0.5566482781439719],"dir":"rtl"},{"str":"مراجعه","boundary":[0.5422162508292167,0.5338628410331375,0.6082625819442484,0.5566482781439719],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5194260701023289,0.5338628410331375,0.5359215125264645,0.5566482781439719],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.4400478060691603,0.5338628410331375,0.5131313317995766,0.5566482781439719],"dir":"rtl"},{"str":"نقشه","boundary":[0.39120709298165135,0.5338628410331375,0.4337530677664079,0.5566482781439719],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.3577374658115738,0.5338628410331375,0.38491235467889906,0.5566482781439719],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.33404342522582925,0.5338628410331375,0.35144272750882155,0.5566482781439719],"dir":"rtl"},{"str":"ترسيم","boundary":[0.2707409543966126,0.5338628410331375,0.32774868692307696,0.5566482781439719],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.19139109033168664,0.5338628410331375,0.26444621609386026,0.5566482781439719],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.18521718419195485,0.5338628410331375,0.1914150803669725,0.5566482781439719],"dir":"ltr"},{"str":"رضا","boundary":[0.19177916443189835,0.5989738074262533,0.22742024258997884,0.6176503952220191],"dir":"rtl"},{"str":"بنائي","boundary":[0.13829549752999296,0.5989738074262533,0.18661954287226537,0.6176503952220191],"dir":"rtl"},{"str":"مولف","boundary":[0.1573464079040226,0.631846574549541,0.20828113355681016,0.6505231623453068],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12522,0.18009,0.87537,0.65052],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/cf7fd2d52bd84e6be32fd1c9300578e7.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/8007c997d50d6d615c7db553686e2bbf.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12524,0.11676,0.12463,0.85955]},"elements":[{"words":[{"str":"د","boundary":[0.8634648729710657,0.11965844826042972,0.8753660472406494,0.1404517160063824],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.86346,0.11966,0.87537,0.14045],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گام","boundary":[0.472735993119266,0.11675610744863021,0.5027940961538461,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44590596100917423,0.11675610744863021,0.4669148816160903,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.4100267464714185,0.11675610744863021,0.44008484950599863,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3878271439661256,0.11675610744863021,0.40420563496824274,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.30577593136908965,0.11675610744863021,0.38200603246294984,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.2685737369442484,0.11675610744863021,0.2999548198659139,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24015612896965421,0.11675610744863021,0.26275262544107275,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.18522600405786874,0.11675610744863021,0.23433501746647847,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"قطعي","boundary":[0.1252420959774171,0.11675610744863021,0.179404892554693,0.1354326952443961],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12524,0.11676,0.50279,0.13543],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/0eef5c4ad9bb89de910307adaafa19a1.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/1e56a8a33c7fd9731eb9fdfb4132c81c.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12524,0.29838,0.12443,0.16892]},"elements":[{"words":[{"str":"واژهنامه","boundary":[0.4528119160197601,0.2983839947486964,0.547701501838391,0.3211694318595308],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8539394177840508,0.3498303811512493,0.8630125902470007,0.37062364889720195],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8629356810162315,0.3498303811512493,0.8752492722159493,0.37062364889720195],"dir":"ltr"},{"str":"رويه","boundary":[0.7864822609174311,0.3498303811512493,0.8334094158962597,0.37062364889720195],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.7054128757939309,0.3498303811512493,0.7807378822477065,0.37062364889720195],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6879495412844037,0.3498303811512493,0.6996150487367678,0.37062364889720195],"dir":"ltr"},{"str":"رژيم","boundary":[0.6391905001552577,0.3498303811512493,0.6879440729675371,0.37062364889720195],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.5581211150317572,0.3498303811512493,0.6334461214855328,0.37062364889720195],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5462257618736768,0.3498303811512493,0.5579501860303459,0.37062364889720195],"dir":"ltr"},{"str":"يا","boundary":[0.5238233024523641,0.3498303811512493,0.5404672714184897,0.37062364889720195],"dir":"rtl"},{"str":"“","boundary":[0.2377835850388144,0.34539327016364424,0.25251276111503174,0.36618653790959693],"dir":"ltr"},{"str":"Customs","boundary":[0.2526009597741708,0.34539327016364424,0.36232009174311924,0.36618653790959693],"dir":"ltr"},{"str":"Procedres","boundary":[0.3699051764290755,0.34539327016364424,0.4958985485850389,0.36618653790959693],"dir":"ltr"},{"str":"”","boundary":[0.49585286167960485,0.34539327016364424,0.5105820377558222,0.36618653790959693],"dir":"ltr"},{"str":"رويهاي","boundary":[0.7749839781227947,0.3914035435281757,0.850376191954834,0.4163056605891968],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7177606880733945,0.3914035435281757,0.7681044827099506,0.4163056605891968],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6815992378263939,0.3914035435281757,0.7108811926605505,0.4163056605891968],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.6192251460832746,0.3914035435281757,0.6747197424135498,0.4163056605891968],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5824639449541285,0.3914035435281757,0.6123456506704306,0.4163056605891968],"dir":"rtl"},{"str":"رويه","boundary":[0.5228416513761468,0.3914035435281757,0.5699044558927312,0.4163056605891968],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.4726742540578688,0.3914035435281757,0.5159621559633027,0.4163056605891968],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4183438800282286,0.3914035435281757,0.4657947586450247,0.4163056605891968],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.34965476429075515,0.3914035435281757,0.41146438461538465,0.4163056605891968],"dir":"rtl"},{"str":"معيني","boundary":[0.28502278687367677,0.3914035435281757,0.3427752688779111,0.4163056605891968],"dir":"rtl"},{"str":"اظهار","boundary":[0.22268397459421313,0.3914035435281757,0.2781432914608327,0.4163056605891968],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.13194519407198307,0.3914035435281757,0.21580447918136908,0.4163056605891968],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1252420959774171,0.3914035435281757,0.1320157529992943,0.4163056605891968],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.8267036718419195,0.43286805660414085,0.8755657290049399,0.45777017366516204],"dir":"rtl"},{"str":"رژيمهاي","boundary":[0.7242873888496825,0.43286805660414085,0.8198241764290755,0.45777017366516204],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.6339719618913198,0.43286805660414085,0.7174078934368384,0.45777017366516204],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6272688637967537,0.43286805660414085,0.6340425208186309,0.45777017366516204],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8352413020465773,0.47433256968010595,0.8500586767819336,0.4992346867411271],"dir":"ltr"},{"str":"واردات","boundary":[0.749865,0.47433256968010595,0.8286087628793226,0.4992346867411271],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.732930857445307,0.47433256968010595,0.742985504587156,0.4992346867411271],"dir":"ltr"},{"str":"ورود","boundary":[0.6795883083980241,0.47433256968010595,0.7330014163726183,0.4992346867411271],"dir":"rtl"},{"str":"قطعي","boundary":[0.6154502434721242,0.47433256968010595,0.67270881298518,0.4992346867411271],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6004564714184898,0.47433256968010595,0.6152738461538462,0.4992346867411271],"dir":"ltr"},{"str":"موقت","boundary":[0.5323671065631616,0.47433256968010595,0.5937180938602682,0.4992346867411271],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5173733345095273,0.47433256968010595,0.5321907092448835,0.4992346867411271],"dir":"ltr"},{"str":"صدور","boundary":[0.43711255469301347,0.47433256968010595,0.5108113542695837,0.4992346867411271],"dir":"rtl"},{"str":"مجدد","boundary":[0.36221425335215246,0.47433256968010595,0.4302330592801694,0.4992346867411271],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.3462679357798165,0.47433256968010595,0.35526419901199724,0.4992346867411271],"dir":"ltr"},{"str":"مرجوعي","boundary":[0.24593314114326043,0.47433256968010595,0.3461620973888497,0.4992346867411271],"dir":"rtl"},{"str":"-«","boundary":[0.2219078263937897,0.47433256968010595,0.2458625822159492,0.4992346867411271],"dir":"ltr"},{"str":"ترانزيت","boundary":[0.1252773754410727,0.47433256968010595,0.21538112561750175,0.4992346867411271],"dir":"rtl"},{"str":"خارجي،","boundary":[0.7871553930839803,0.5159216008133563,0.8754598906139733,0.5408237178743774],"dir":"rtl"},{"str":"ترانزيت","boundary":[0.698251144671842,0.5159216008133563,0.7802758976711361,0.5408237178743774],"dir":"rtl"},{"str":"داخلي","boundary":[0.6247993013408609,0.5159216008133563,0.691371649258998,0.5408237178743774],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.614744654199012,0.5159216008133563,0.624799301340861,0.5408237178743774],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8352413020465773,0.5573861138893215,0.8500586767819336,0.5822882309503425],"dir":"ltr"},{"str":"صادرات","boundary":[0.7392811609033169,0.5573861138893215,0.828749880733945,0.5822882309503425],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7223470183486239,0.5573861138893215,0.7324016654904729,0.5822882309503425],"dir":"ltr"},{"str":"صادرات","boundary":[0.6330194163726183,0.5573861138893215,0.7224881362032464,0.5822882309503425],"dir":"rtl"},{"str":"قطعي","boundary":[0.5688813514467185,0.5573861138893215,0.6261399209597742,0.5822882309503425],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5538875793930841,0.5573861138893215,0.5687049541284405,0.5822882309503425],"dir":"ltr"},{"str":"موقت","boundary":[0.48579821453775585,0.5573861138893215,0.5471492018348624,0.5822882309503425],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.47080444248412145,0.5573861138893215,0.48562181721947784,0.5822882309503425],"dir":"ltr"},{"str":"ورود","boundary":[0.410794074805928,0.5573861138893215,0.4642071827805222,0.5822882309503425],"dir":"rtl"},{"str":"مجدد","boundary":[0.34397477064220183,0.5573861138893215,0.40391457939308395,0.5822882309503425],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.3349785074100212,0.5573861138893215,0.3439747706422019,0.5822882309503425],"dir":"ltr"},{"str":"برگشتي","boundary":[0.2526009597741708,0.5573861138893215,0.3347668306280875,0.5822882309503425],"dir":"rtl"},{"str":".«","boundary":[0.23690159844742417,0.5573861138893215,0.2525656803105152,0.5822882309503425],"dir":"ltr"},{"str":"كابوتاژ","boundary":[0.7765009950599859,0.5988506269652865,0.8505525892731124,0.6237527440263076],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6429329456598447,0.5988506269652865,0.6517528115737473,0.6237527440263076],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.651611693719125,0.5988506269652865,0.661666340860974,0.6237527440263076],"dir":"ltr"},{"str":"cabotage","boundary":[0.661666340860974,0.5950947173027904,0.7663352176076218,0.6158879850487431],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7664463479181369,0.5988506269652865,0.7765009950599859,0.6237527440263076],"dir":"ltr"},{"str":"رويهاي","boundary":[0.559426455187015,0.5988506269652865,0.6359634633874476,0.6237527440263076],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5016739731827806,0.5988506269652865,0.5524833392863826,0.6237527440263076],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.45690433380381096,0.5988506269652865,0.49471218715495036,0.6237527440263076],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.423388843330981,0.5988506269652865,0.4499144721543972,0.6237527440263076],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.3363191270289344,0.5988506269652865,0.4164672800701172,0.6237527440263076],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.29902873394495416,0.5988506269652865,0.3293405985727193,0.6237527440263076],"dir":"rtl"},{"str":"كالايي","boundary":[0.2112181489061397,0.5988506269652865,0.292107527767683,0.6237527440263076],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.18479383062808752,0.5988506269652865,0.20419806434998147,0.6237527440263076],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.12547388375795637,0.5988506269652865,0.17785894475298228,0.6237527440263076],"dir":"rtl"},{"str":"بندر","boundary":[0.8323483860268173,0.6403151400412517,0.8751070959774171,0.6652172571022729],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.8088169837685251,0.6403151400412517,0.8252562323322779,0.6652172571022729],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.7573442462949895,0.6403151400412517,0.8018418734090119,0.6652172571022729],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.6698864558927311,0.6403151400412517,0.7504087972797636,0.6652172571022729],"dir":"rtl"},{"str":"مرزي","boundary":[0.60278491601976,0.6403151400412517,0.6629338521333107,0.6652172571022729],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5771720254057869,0.6403151400412517,0.5957105340513115,0.6652172571022729],"dir":"rtl"},{"str":"مقصد","boundary":[0.5079184382498235,0.6403151400412517,0.5702217168646583,0.6652172571022729],"dir":"rtl"},{"str":"بندر","boundary":[0.45757464361326744,0.6403151400412517,0.5009411532788722,0.6652172571022729],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.38899136626676073,0.6403151400412517,0.45016595624558925,0.6652172571022729],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.32929851376146796,0.6403151400412517,0.38126516372618213,0.6652172571022729],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.23393812350035287,0.6403151400412517,0.32238062830725756,0.6652172571022729],"dir":"rtl"},{"str":"مرزي","boundary":[0.15893398376852508,0.6403151400412517,0.22700974488940717,0.6652172571022729],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.12543909375989687,0.6403151400412517,0.15196332896416806,0.6652172571022729],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.8220467826393789,0.6817796531172167,0.8748954191954834,0.7066817701782379],"dir":"rtl"},{"str":"قلمرو","boundary":[0.7569208927311221,0.6817796531172167,0.8151109287168721,0.7066817701782379],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.6662526711362032,0.6817796531172167,0.7500145242893217,0.7066817701782379],"dir":"rtl"},{"str":"جابهجا","boundary":[0.5876500261115032,0.6817796531172167,0.6593103492812328,0.7066817701782379],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.5043199329569513,0.6817796531172167,0.580707531656417,0.7066817701782379],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4942652858151023,0.6817796531172167,0.5043199329569513,0.7066817701782379],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.4754260522230064,0.6817796531172167,0.49444168313338044,0.7066817701782379],"dir":"rtl"},{"str":"طريق","boundary":[0.4121699738884968,0.6817796531172167,0.4685079729884413,0.7066817701782379],"dir":"rtl"},{"str":"آبهاي","boundary":[0.3203728094565985,0.6817796531172167,0.405238869357777,0.7066817701782379],"dir":"rtl"},{"str":"ساحلي","boundary":[0.233020857445307,0.6817796531172167,0.3134654166576521,0.7066817701782379],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.20176325264643616,0.6817796531172167,0.22606282897980495,0.7066817701782379],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.12537719636503575,0.6817796531172167,0.19485449523694026,0.7066817701782379],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.8134738729710657,0.7232441661931819,0.8752834932956951,0.7481462832542031],"dir":"rtl"},{"str":"همسايه","boundary":[0.7322252681721948,0.7232441661931819,0.8065188782670359,0.7481462832542031],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.7154675229357799,0.7232441661931819,0.732295827099506,0.7481462832542031],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.6747903013408609,0.7232441661931819,0.7085527480592801,0.7481462832542031],"dir":"rtl"},{"str":"قبيل","boundary":[0.6241289915314044,0.7232441661931819,0.6678136379137113,0.7481462832542031],"dir":"rtl"},{"str":"كالاها","boundary":[0.5519472088920254,0.7232441661931819,0.6171815840216912,0.7481462832542031],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5151154488355681,0.7232441661931819,0.5443974036697249,0.7481462832542031],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.4122052533521525,0.7232441661931819,0.5080410668671195,0.7481462832542031],"dir":"rtl"},{"str":"كابوتاژ","boundary":[0.3305685744530699,0.7232441661931819,0.40526577977529066,0.7481462832542031],"dir":"rtl"},{"str":"جابهجا","boundary":[0.2435341376146789,0.7232441661931819,0.323563426155973,0.7481462832542031],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند،","boundary":[0.1252773754410727,0.7232441661931819,0.23655048632881676,0.7481462832542031],"dir":"rtl"},{"str":"داخلي","boundary":[0.8087817043048696,0.7647086792691471,0.8752482138320397,0.7896107963301683],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.7392811609033169,0.7647086792691471,0.80130245800988,0.7896107963301683],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7325780628087509,0.7647086792691471,0.7393517198306281,0.7896107963301683],"dir":"ltr"},{"str":"يعني","boundary":[0.6781771298517996,0.7647086792691471,0.7260513620324629,0.7896107963301683],"dir":"rtl"},{"str":"اصولاً","boundary":[0.609770249823571,0.7647086792691471,0.6712440001192088,0.7896107963301683],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.5468669661256175,0.7647086792691471,0.6028323876510026,0.7896107963301683],"dir":"rtl"},{"str":"نظارت","boundary":[0.4692168666196188,0.7647086792691471,0.5399402646600777,0.7896107963301683],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.38193547353563867,0.7647086792691471,0.4622954060049885,0.7896107963301683],"dir":"rtl"},{"str":"نيستند،","boundary":[0.3041795356386732,0.7647086792691471,0.37500883676546587,0.7896107963301683],"dir":"rtl"},{"str":"ولي","boundary":[0.2480851884262526,0.7647086792691471,0.29725649911562135,0.7896107963301683],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.21467553634438957,0.7647086792691471,0.2411322725714359,0.7896107963301683],"dir":"rtl"},{"str":"كابوتاژ","boundary":[0.12533796577821193,0.7647086792691471,0.20777073005806193,0.7896107963301683],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.8198594558927311,0.8061731923451121,0.8753540522230064,0.8310753094061333],"dir":"rtl"},{"str":"نظارت","boundary":[0.7427385483415667,0.8061731923451121,0.8129799604798871,0.8310753094061333],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.6559863472124207,0.8061731923451121,0.7358590529287227,0.8310753094061333],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6229294897671137,0.8061731923451121,0.6491068517995766,0.8310753094061333],"dir":"rtl"},{"str":"ميآيد","boundary":[0.5468316866619619,0.8061731923451121,0.6160499943542697,0.8310753094061333],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5401285885673959,0.8061731923451121,0.5469022455892731,0.8310753094061333],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12524,0.29838,0.87557,0.83108],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/969fe2ed9ad11f168650d28852cfab82.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/8f267664e40cd390cca3b1db843c934b.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12524,0.11676,0.1246,0.11152]},"elements":[{"words":[{"str":"و","boundary":[0.8606425158786168,0.11965844826042972,0.8754011503069866,0.1404517160063824],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.472735993119266,0.11675610744863021,0.5027940961538461,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44590596100917423,0.11675610744863021,0.4669148816160903,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.4100267464714185,0.11675610744863021,0.44008484950599863,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3878271439661256,0.11675610744863021,0.40420563496824274,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.30577593136908965,0.11675610744863021,0.38200603246294984,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.2685737369442484,0.11675610744863021,0.2999548198659139,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24015612896965421,0.11675610744863021,0.26275262544107275,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.18522600405786874,0.11675610744863021,0.23433501746647847,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"قطعي","boundary":[0.1252420959774171,0.11675610744863021,0.179404892554693,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8504114714184898,0.1726411856344373,0.8594846438814397,0.19343445338039],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8594077346506704,0.1726411856344373,0.8752857864608328,0.19343445338039],"dir":"ltr"},{"str":"اظهارنامه","boundary":[0.735073908465067,0.1726411856344373,0.8335341288002822,0.19343445338039],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.6540045233415667,0.1726411856344373,0.7293295297953423,0.19343445338039],"dir":"rtl"},{"str":"Customs","boundary":[0.3736095201129146,0.16820407464683224,0.4832535068242766,0.1889973423927849],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4835050494001411,0.16820407464683224,0.49331468066690193,0.1889973423927849],"dir":"ltr"},{"str":"Declaration","boundary":[0.5007919865913903,0.16820407464683224,0.6480542890014115,0.1889973423927849],"dir":"ltr"},{"str":"فرم","boundary":[0.814602815808045,0.21433886606864894,0.8493178080451658,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"چاپي","boundary":[0.7524404008468596,0.21433886606864894,0.8077233203952011,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6952171107974594,0.21433886606864894,0.7455609054340155,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6590556605504587,0.21433886606864894,0.6883376153846154,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6259988031051517,0.21433886606864894,0.6521761651376147,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5892376019760057,0.21433886606864894,0.6191193076923077,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"اظهاركننده","boundary":[0.46773512914608334,0.21433886606864894,0.5823581065631617,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43467827170077633,0.21433886606864894,0.4608556337332393,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.3628140042342978,0.21433886606864894,0.4277987762879323,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3422813563867325,0.21433886606864894,0.3559345088214538,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.30862474805928014,0.21433886606864894,0.33540186097388847,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.25785759985885676,0.21433886606864894,0.30174525264643615,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.23196247353563867,0.21433886606864894,0.2509781044460127,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.21608671489061396,0.21433886606864894,0.22508297812279462,0.2392409831296701],"dir":"ltr"},{"str":"رويههاي","boundary":[0.1252420959774171,0.21433886606864894,0.2162278327452364,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.7917064438955541,0.2558033791446141,0.8751423754410729,0.28070549620563534],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتي","boundary":[0.6915833260409315,0.2558033791446141,0.7848269484827098,0.28070549620563534],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.655421875793931,0.2558033791446141,0.6847038306280876,0.28070549620563534],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.5686696746647848,0.2558033791446141,0.6485423803810868,0.28070549620563534],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.5279218941425547,0.2558033791446141,0.5617901792519407,0.28070549620563534],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.4759199647141849,0.2558033791446141,0.5210423987297107,0.28070549620563534],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4671000988002823,0.2558033791446141,0.4759199647141849,0.28070549620563534],"dir":"ltr"},{"str":"درج","boundary":[0.4131930783345095,0.2558033791446141,0.4602206033874383,0.28070549620563534],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.3337437261820748,0.2558033791446141,0.40631358292166553,0.28070549620563534],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.32704062808750883,0.2558033791446141,0.33381428510938604,0.28070549620563534],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8470599223712069,0.31085622922098777,0.8561330948341568,0.3316494969669404],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8560561856033874,0.31085622922098777,0.8752924895589272,0.3316494969669404],"dir":"ltr"},{"str":"حقوق","boundary":[0.7738370427593508,0.31085622922098777,0.8334312891637262,0.3316494969669404],"dir":"rtl"},{"str":"ورودي","boundary":[0.6944762420606917,0.31085622922098777,0.7680926640896261,0.3316494969669404],"dir":"rtl"},{"str":"Import","boundary":[0.5009683839096684,0.3064191182333827,0.5909636497353564,0.3272123859793354],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.591107413549753,0.3064191182333827,0.6009170448165138,0.3272123859793354],"dir":"ltr"},{"str":"Duties","boundary":[0.6009856633733239,0.3064191182333827,0.6811712979322513,0.3272123859793354],"dir":"ltr"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.7645059774170783,0.35242939159791414,0.8501997946365561,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.6924300331686662,0.35242939159791414,0.7575755981624234,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي،","boundary":[0.5846865511644319,0.35242939159791414,0.6855165817073877,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":"سود","boundary":[0.5250642575864503,0.35242939159791414,0.5777454483299803,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني","boundary":[0.4174618934368384,0.35242939159791414,0.5181507613725543,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض","boundary":[0.3198436175017643,0.35242939159791414,0.41065295695130555,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2989934544812985,0.35242939159791414,0.3128457142504892,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":"هرگونه","boundary":[0.20691405434015528,0.35242939159791414,0.2920874994707128,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":"وجهي","boundary":[0.12537548541128676,0.35242939159791414,0.20000700788440834,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8250455370501059,0.3938939046738792,0.875389331686662,0.4187960217349004],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7888840868031051,0.3938939046738792,0.8181660416372618,0.4187960217349004],"dir":"rtl"},{"str":"بهوسيله","boundary":[0.7066476570218774,0.3938939046738792,0.7820045913902611,0.4187960217349004],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.6198954558927313,0.3938939046738792,0.6997681616090334,0.4187960217349004],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5868385984474243,0.3938939046738792,0.6130159604798873,0.4187960217349004],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.5266165539872972,0.3938939046738792,0.5799591030345802,0.4187960217349004],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5060839061397319,0.3938939046738792,0.5197370585744531,0.4187960217349004],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.42046064784756526,0.3938939046738792,0.49920441072688776,0.4187960217349004],"dir":"rtl"},{"str":"قطعي","boundary":[0.3563225829216656,0.3938939046738792,0.4135811524347213,0.4187960217349004],"dir":"rtl"},{"str":"دريافت","boundary":[0.27101683980239943,0.3938939046738792,0.34944308750882147,0.4187960217349004],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.18839233592095977,0.3938939046738792,0.26413734438955544,0.4187960217349004],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1816892378263938,0.3938939046738792,0.18846289484827103,0.4187960217349004],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.847941908962597,0.448946754750253,0.8570150814255469,0.46974002249620567],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8571145695130559,0.448946754750253,0.875349289495413,0.46974002249620567],"dir":"ltr"},{"str":"سند","boundary":[0.7931622509633028,0.448946754750253,0.8336085684685957,0.46974002249620567],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.708940822159492,0.448946754750253,0.7874178722935781,0.46974002249620567],"dir":"rtl"},{"str":"يعني","boundary":[0.7953049491884262,0.49064443518446454,0.8431791813690896,0.5155465522454857],"dir":"rtl"},{"str":"پروانه","boundary":[0.7299673824982357,0.49064443518446454,0.7884254537755822,0.5155465522454857],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.639651955539873,0.49064443518446454,0.7230878870853917,0.5155465522454857],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.616826142554693,0.49064443518446454,0.632772460127029,0.5155465522454857],"dir":"rtl"},{"str":"آنچه","boundary":[0.5591794989414256,0.49064443518446454,0.609946647141849,0.5155465522454857],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5343074770642202,0.49064443518446454,0.5523352829922371,0.5155465522454857],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5184317184191956,0.49064443518446454,0.5274279816513762,0.5155465522454857],"dir":"ltr"},{"str":"برگ","boundary":[0.46466581580804517,0.49064443518446454,0.5182906005645731,0.5155465522454857],"dir":"rtl"},{"str":"سبز","boundary":[0.42053120677487654,0.49064443518446454,0.4577863203952011,0.5155465522454857],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.4115349435426958,0.49064443518446454,0.4204959273112209,0.5155465522454857],"dir":"ltr"},{"str":"موسوم","boundary":[0.33575465561044465,0.49064443518446454,0.4048318454481299,0.5155465522454857],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.27853136556104446,0.49064443518446454,0.3288751601976006,0.5155465522454857],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2718282674664785,0.49064443518446454,0.2786019244883557,0.5155465522454857],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8488238955539874,0.5456972852608384,0.8578970680169373,0.5664905530067911],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.8578201587861679,0.5456972852608384,0.8752005865561044,0.5664905530067911],"dir":"ltr"},{"str":"اسناد","boundary":[0.7797285367925194,0.5456972852608384,0.83357840452717,0.5664905530067911],"dir":"rtl"},{"str":"بينالمللي","boundary":[0.670765620127029,0.5456972852608384,0.7739841581227946,0.5664905530067911],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.5896962350035285,0.5456972852608384,0.6650212414573041,0.5664905530067911],"dir":"rtl"},{"str":"اسنادي","boundary":[0.7700448532110092,0.5872704476377647,0.8433555786873678,0.6121725646987858],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7122923712067749,0.5872704476377647,0.7631017373103769,0.6121725646987858],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6910541340860975,0.5872704476377647,0.7047072865208187,0.6121725646987858],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.6307968101623148,0.5872704476377647,0.6841136862626257,0.6121725646987858],"dir":"rtl"},{"str":"كاربرد","boundary":[0.5451735518701483,0.5872704476377647,0.623874531817799,0.6121725646987858],"dir":"rtl"},{"str":"پروانه","boundary":[0.47122779604798876,0.5872704476377647,0.5382444685518777,0.6121725646987858],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي،","boundary":[0.3634843140437545,0.5872704476377647,0.46431434458671017,0.6121725646987858],"dir":"rtl"},{"str":"منتهي","boundary":[0.28897408680310516,0.5872704476377647,0.3565720902987846,0.6121725646987858],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2556349936485533,0.5872704476377647,0.2820210138992147,0.6121725646987858],"dir":"rtl"},{"str":"اعتبار","boundary":[0.18468799223712068,0.5872704476377647,0.24872111794878848,0.6121725646987858],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.1255259791978472,0.5872704476377647,0.17777156984943585,0.6121725646987858],"dir":"rtl"},{"str":"كنوانسيون","boundary":[0.7688453514467184,0.6287349607137298,0.8752129343683839,0.653637077774751],"dir":"rtl"},{"str":"بينالمللي","boundary":[0.6657234791813691,0.6287349607137298,0.7619658560338743,0.653637077774751],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.5754080522230064,0.6287349607137298,0.658843983768525,0.653637077774751],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5392466019760056,0.6287349607137298,0.5685285568101623,0.653637077774751],"dir":"rtl"},{"str":"بهوسيله","boundary":[0.456798495412844,0.6287349607137298,0.5324023860268172,0.653637077774751],"dir":"rtl"},{"str":"كانونهاي","boundary":[0.3440453295695131,0.6287349607137298,0.449919,0.653637077774751],"dir":"rtl"},{"str":"مجاز","boundary":[0.2857989350741002,0.6287349607137298,0.33716583415666906,0.653637077774751],"dir":"rtl"},{"str":"صادر","boundary":[0.22250757727593506,0.6287349607137298,0.27891943966125615,0.653637077774751],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.13988307339449543,0.6287349607137298,0.21562808186309104,0.653637077774751],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13317997529992942,0.6287349607137298,0.13995363232180663,0.653637077774751],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8488238955539874,0.6837878107901036,0.8578970680169373,0.7045810785360564],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8578201587861679,0.6837878107901036,0.8752595032604094,0.7045810785360564],"dir":"ltr"},{"str":"ترجيحات","boundary":[0.7385755716302047,0.6837878107901036,0.8337260490825689,0.7045810785360564],"dir":"rtl"},{"str":"تخفيفهايي","boundary":[0.7142327417078336,0.7254854912243152,0.843320299223712,0.7503876082853363],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6808230896259705,0.7254854912243152,0.7072798258530167,0.7503876082853363],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.6089235426958364,0.7254854912243152,0.6739096716519192,0.7503876082853363],"dir":"rtl"},{"str":"ورودي","boundary":[0.5260118562389609,0.7254854912243152,0.6020348427132668,0.7503876082853363],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5010712296354013,0.7254854912243152,0.5191231562563913,0.7503876082853363],"dir":"rtl"},{"str":"اعتبار","boundary":[0.43847237646046167,0.7254854912243152,0.4941825296528317,0.7503876082853363],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.3000871178546225,0.7254854912243152,0.4315836764778922,0.7503876082853363],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.24734431968948484,0.7254854912243152,0.29931096965419907,0.7503876082853363],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.2137935497529993,0.7254854912243152,0.2404648242766408,0.7503876082853363],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.18288873959068455,0.7254854912243152,0.20691405434015528,0.7503876082853363],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.12534793436838393,0.7254854912243152,0.17600924417784053,0.7503876082853363],"dir":"rtl"},{"str":"جانبه","boundary":[0.8233168433309811,0.7669500043002803,0.8752834932956952,0.7918521213613013],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7660935532815809,0.7669500043002803,0.816437347918137,0.7918521213613013],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7593904551870149,0.7669500043002803,0.7661641122088921,0.7918521213613013],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.847941908962597,0.8220028543766541,0.8570150814255469,0.8427961221226068],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.8569381721947777,0.8220028543766541,0.8752907255857446,0.8427961221226068],"dir":"ltr"},{"str":"انبار","boundary":[0.7891821982709951,0.8220028543766541,0.8336348516690192,0.8427961221226068],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصي","boundary":[0.6810700458715596,0.8220028543766541,0.7834378196012702,0.8427961221226068],"dir":"rtl"},{"str":"انبارهايي","boundary":[0.751664252646436,0.8635760167535804,0.8421560769230768,0.8884781338146015],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.6828692985179958,0.8635760167535804,0.7447847572335922,0.8884781338146015],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.646707848270995,0.8635760167535804,0.6759898031051518,0.8884781338146015],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6261752004234298,0.8635760167535804,0.639828352858151,0.8884781338146015],"dir":"rtl"},{"str":"اجازه","boundary":[0.5632719167254763,0.8635760167535804,0.6192957050105857,0.8884781338146015],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.4765197155963303,0.8635760167535804,0.5563924213126323,0.8884781338146015],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4221893415666902,0.8635760167535804,0.4696402201834862,0.8884781338146015],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.33656608327452364,0.8635760167535804,0.41530984615384614,0.8884781338146015],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.2855872582921666,0.8635760167535804,0.32947491107974597,0.8884781338146015],"dir":"rtl"},{"str":"شخص","boundary":[0.19802362949894145,0.8635760167535804,0.27870776287932253,0.8884781338146015],"dir":"rtl"},{"str":"معيني","boundary":[0.1253126549047283,0.8635760167535804,0.19114413408609737,0.8884781338146015],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12524,0.11676,0.8754,0.88848],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/ce0d3ac54564e92279cb0b431df75a25.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/b41c87498fd03bfb8156c8d168f7b814.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12454,0.11676,0.12419,0.17552]},"elements":[{"words":[{"str":"گام","boundary":[0.8450137134791814,0.11675610744863021,0.8750718165137615,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8181836813690897,0.11675610744863021,0.8391926019760058,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.7823044668313337,0.11675610744863021,0.8123625698659138,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.760104864326041,0.11675610744863021,0.776483355328158,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.678053651729005,0.11675610744863021,0.7542837528228653,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.6408514573041637,0.11675610744863021,0.6722325402258292,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.12488930134086097,0.1202810385468556,0.1381455598094566,0.1410743062928083],"dir":"rtl"},{"str":"تاسيس","boundary":[0.7900320686455277,0.17150465436254675,0.8758126852505294,0.1964067714235679],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7706599650079521,0.17150465436254675,0.7835302438446202,0.1964067714235679],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.6660211606935316,0.17150465436254675,0.7641581402070446,0.1964067714235679],"dir":"rtl"},{"str":"ورودي","boundary":[0.5866158297586462,0.17150465436254675,0.6594237855199897,0.1964067714235679],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5549145962324479,0.17150465436254675,0.5800184545851044,0.1964067714235679],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.501550424010169,0.17150465436254675,0.5483172210589061,0.1964067714235679],"dir":"rtl"},{"str":"انبارها","boundary":[0.4257499719040304,0.17150465436254675,0.4952200790916495,0.1964067714235679],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.39354756437258,0.17150465436254675,0.42020138704789456,0.1964067714235679],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.33187161474455756,0.17150465436254675,0.38763626134191803,0.1964067714235679],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.23323418365671028,0.17150465436254675,0.3259195449791412,0.1964067714235679],"dir":"rtl"},{"str":"نگهداري","boundary":[0.12453997210442437,0.17150465436254675,0.2267442285036065,0.1964067714235679],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.7990798517995766,0.21296916743851194,0.8751776549047283,0.2378712844995331],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7923767537050106,0.21296916743851194,0.7991504107268879,0.2378712844995331],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.7515584142554692,0.21296916743851194,0.7853208609738884,0.2378712844995331],"dir":"rtl"},{"str":"انبارها","boundary":[0.6831062863647634,0.21296916743851194,0.7446601378013672,0.2378712844995331],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6625175843325202,0.21296916743851194,0.6762080099106613,0.2378712844995331],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6288752207025142,0.21296916743851194,0.6556193078784179,0.2378712844995331],"dir":"rtl"},{"str":"قفل","boundary":[0.57417327099506,0.21296916743851194,0.621906385321101,0.2378712844995331],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5650711693719125,0.21296916743851194,0.5738910352858151,0.2378712844995331],"dir":"ltr"},{"str":"يكي","boundary":[0.5022737240649259,0.21296916743851194,0.5581916739590684,0.2378712844995331],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.46928742554693015,0.21296916743851194,0.4953942286520819,0.2378712844995331],"dir":"rtl"},{"str":"وسيله","boundary":[0.4024681213832039,0.21296916743851194,0.46815848270995064,0.2378712844995331],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.3076369230769231,0.21296916743851194,0.39558862597036,0.2378712844995331],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28713955469301344,0.21296916743851194,0.3007574276640791,0.2378712844995331],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.22434210938602683,0.21296916743851194,0.2802600592801694,0.2378712844995331],"dir":"rtl"},{"str":"بهوسيله","boundary":[0.1252773754410727,0.21296916743851194,0.2174626139731828,0.2378712844995331],"dir":"rtl"},{"str":"صاحب","boundary":[0.7985506598447425,0.2544336805144771,0.8753187727593508,0.2793357975754983],"dir":"rtl"},{"str":"انبار","boundary":[0.7510645017642907,0.2544336805144771,0.7910714135497531,0.2793357975754983],"dir":"rtl"},{"str":"بسته","boundary":[0.7010735017642907,0.2544336805144771,0.7441114026202108,0.2793357975754983],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.6095585730416373,0.2544336805144771,0.6940995077880835,0.2793357975754983],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5885320127028935,0.2544336805144771,0.6025014658711467,0.2793357975754983],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاحاً","boundary":[0.48114132533521525,0.2544336805144771,0.5816184491384506,0.2793357975754983],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4476258348623854,0.2544336805144771,0.4741514636858016,0.2793357975754983],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.4385237332392378,0.2544336805144771,0.44751999647141844,0.2793357975754983],"dir":"ltr"},{"str":"انبارهاي","boundary":[0.3390356457304164,0.2544336805144771,0.4310092074805928,0.2793357975754983],"dir":"rtl"},{"str":"زير","boundary":[0.28925632251235006,0.2544336805144771,0.3321070461390367,0.2793357975754983],"dir":"rtl"},{"str":"كليه","boundary":[0.2295634700070572,0.2544336805144771,0.28233592641334165,0.2793357975754983],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.13437947706422018,0.2544336805144771,0.22265838123330228,0.2793357975754983],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.1252420959774171,0.2544336805144771,0.13420307974594212,0.2793357975754983],"dir":"ltr"},{"str":"موسومند","boundary":[0.7846152717007763,0.2958981935904423,0.8752129343683839,0.3208003106514634],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7779121736062103,0.2958981935904423,0.7846858306280875,0.3208003106514634],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.847941908962597,0.35107556172410104,0.8570150814255469,0.37186882947005373],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.8569381721947777,0.35107556172410104,0.8752023505292873,0.37186882947005373],"dir":"ltr"},{"str":"مجوز","boundary":[0.7779121736062103,0.35107556172410104,0.8335884591743119,0.37186882947005373],"dir":"rtl"},{"str":"مجوزهاي","boundary":[0.7481010268172196,0.39264872410102747,0.8499175589273112,0.4175508411620486],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.6878084234297813,0.39264872410102747,0.7412215314043755,0.4175508411620486],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6629011220889203,0.39264872410102747,0.6809289280169372,0.4175508411620486],"dir":"rtl"},{"str":"وسيله","boundary":[0.5984102625264645,0.39264872410102747,0.6560216266760762,0.4175508411620486],"dir":"rtl"},{"str":"وزارتخانههاي","boundary":[0.4301272208892026,0.39264872410102747,0.5915307671136203,0.4175508411620486],"dir":"rtl"},{"str":"توليدي،","boundary":[0.33956483768525053,0.39264872410102747,0.42324772547635847,0.4175508411620486],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.2632906372618208,0.39264872410102747,0.3327911806633733,0.4175508411620486],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.23238582709950606,0.39264872410102747,0.2564111418489768,0.4175508411620486],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني","boundary":[0.1253126549047283,0.39264872410102747,0.22550633168666198,0.4175508411620486],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8496353232180665,0.43411323717699263,0.8758126852505294,0.45901535423801376],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.7894132787579392,0.43411323717699263,0.8427558278052223,0.45901535423801376],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7688806309103741,0.43411323717699263,0.7825337833450953,0.45901535423801376],"dir":"rtl"},{"str":"حمايت","boundary":[0.6849507868736768,0.43411323717699263,0.76200113549753,0.45901535423801376],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6590556605504587,0.43411323717699263,0.6780712914608328,0.45901535423801376],"dir":"rtl"},{"str":"توليدكننده","boundary":[0.5411869724770643,0.43411323717699263,0.6521761651376147,0.45901535423801376],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5182906005645731,0.43411323717699263,0.534236918136909,0.45901535423801376],"dir":"rtl"},{"str":"مصرفكننده","boundary":[0.3762554798870854,0.43411323717699263,0.5114111051517289,0.45901535423801376],"dir":"rtl"},{"str":"صادر","boundary":[0.31299940155257583,0.43411323717699263,0.36941126393789697,0.45901535423801376],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.23037489767113623,0.43411323717699263,0.30611990613973183,0.45901535423801376],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2236717995765702,0.43411323717699263,0.2304454565984474,0.45901535423801376],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8518226499647142,0.48916608725336636,0.860895822427664,0.509959354999319],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.8608189131968949,0.48916608725336636,0.8752535057515879,0.509959354999319],"dir":"ltr"},{"str":"انوانتر","boundary":[0.7690923076923077,0.48916608725336636,0.8338712240755117,0.509959354999319],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.6115695024700071,0.485145272719976,0.6275919002057163,0.5055226751110096],"dir":"ltr"},{"str":"Inventory","boundary":[0.627974453069866,0.4847289762657613,0.7525991584333098,0.505522244011714],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.7526873570924489,0.485145272719976,0.7687097548281582,0.5055226751110096],"dir":"ltr"},{"str":"يا","boundary":[0.589046210885674,0.48916608725336636,0.6057639139308398,0.509959354999319],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.5170205398729711,0.48916608725336636,0.5833018322159492,0.509959354999319],"dir":"rtl"},{"str":"برداري","boundary":[0.43465463446012703,0.48916608725336636,0.5113052667607622,0.509959354999319],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4084072426923077,0.48916608725336636,0.4289102557904023,0.509959354999319],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.36424917281580804,0.48916608725336636,0.4026628640225829,0.509959354999319],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.33172715203952013,0.48916608725336636,0.35850479414608327,0.509959354999319],"dir":"rtl"},{"str":"انبار","boundary":[0.28153011997177135,0.48916608725336636,0.3259827733697953,0.509959354999319],"dir":"rtl"},{"str":"تهيه","boundary":[0.8098753676781935,0.5308637676875779,0.8502703535638675,0.5557658847485991],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7231937254763585,0.5308637676875779,0.8029394135422238,0.5557658847485991],"dir":"rtl"},{"str":"كالا،","boundary":[0.6554924347212421,0.5308637676875779,0.7162417761887083,0.5557658847485991],"dir":"rtl"},{"str":"انبارگرداني","boundary":[0.5234414022582923,0.5308637676875779,0.6485852589352241,0.5557658847485991],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4897142350035287,0.5308637676875779,0.5158915970359916,0.5557658847485991],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.3943538447424136,0.5308637676875779,0.4827963495493183,0.5557658847485991],"dir":"rtl"},{"str":"عمدتاً","boundary":[0.3179032470007057,0.5308637676875779,0.3874263974563388,0.5557658847485991],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28438775652787585,0.5308637676875779,0.31091338535129204,0.5557658847485991],"dir":"rtl"},{"str":"مواردي","boundary":[0.18927432251235005,0.5308637676875779,0.2774697708385705,0.5557658847485991],"dir":"rtl"},{"str":"گفته","boundary":[0.12547034878875676,0.5308637676875779,0.18234297160644436,0.5557658847485991],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.7990798517995766,0.572328280763543,0.8751776549047283,0.5972303978245641],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7625656069160198,0.572328280763543,0.7921332393583146,0.5972303978245641],"dir":"rtl"},{"str":"صاحب","boundary":[0.6786004834156669,0.572328280763543,0.7553685963302752,0.5972303978245641],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.6284683655610446,0.572328280763543,0.6716857085391673,0.5972303978245641],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.585497978828511,0.572328280763543,0.6215319206828623,0.5972303978245641],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5592500578687368,0.572328280763543,0.5785247573201242,0.5972303978245641],"dir":"rtl"},{"str":"اظهار،","boundary":[0.4877385850388144,0.572328280763543,0.5523364548931121,0.5972303978245641],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.43612472971065636,0.572328280763543,0.4808117427889928,0.5972303978245641],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.39724676076217363,0.572328280763543,0.4291822352555701,0.5972303978245641],"dir":"rtl"},{"str":"داند","boundary":[0.3551583606210304,0.572328280763543,0.39640005363443903,0.5972303978245641],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.330207712079785,0.572328280763543,0.3482668925395249,0.5972303978245641],"dir":"rtl"},{"str":"انبار","boundary":[0.28323970653967867,0.572328280763543,0.3233162439982795,0.5972303978245641],"dir":"rtl"},{"str":"مراجعه","boundary":[0.20404083489530075,0.572328280763543,0.27634823845817325,0.5972303978245641],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18350779409861015,0.572328280763543,0.1971493668137953,0.5972303978245641],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.1252420959774171,0.572328280763543,0.17661632601710472,0.5972303978245641],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8566206570218772,0.6137927938395081,0.8756362879322511,0.6386949109005293],"dir":"rtl"},{"str":"بازديد","boundary":[0.7849680663373324,0.6137927938395081,0.8497071215525619,0.6386949109005293],"dir":"rtl"},{"str":"كرده،","boundary":[0.7146208158080452,0.6137927938395081,0.7772065843330981,0.6386949109005293],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6284772008973917,0.6137927938395081,0.7077279126863474,0.6386949109005293],"dir":"rtl"},{"str":"تهيه","boundary":[0.5811105845739302,0.6137927938395081,0.6215842977756939,0.6386949109005293],"dir":"rtl"},{"str":"كند","boundary":[0.5332490931545519,0.6137927938395081,0.5742176814522324,0.6386949109005293],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5097529703599154,0.6137927938395081,0.5256992879322514,0.6386949109005293],"dir":"rtl"},{"str":"تجديد","boundary":[0.4340785208186309,0.6137927938395081,0.5028734749470714,0.6386949109005293],"dir":"rtl"},{"str":"لفاف","boundary":[0.37269225405786877,0.6137927938395081,0.42719902540578686,0.6386949109005293],"dir":"rtl"},{"str":"نمايد","boundary":[0.31299940155257583,0.6137927938395081,0.3658127586450247,0.6386949109005293],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2925020331686662,0.6137927938395081,0.30611990613973183,0.6386949109005293],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.23160967889908257,0.6137927938395081,0.2856225377558222,0.6386949109005293],"dir":"rtl"},{"str":"مقاصدي","boundary":[0.1252773754410727,0.6137927938395081,0.22448322724064926,0.6386949109005293],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.8460015384615384,0.6552573069154733,0.8752834932956951,0.6801594239764945],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8247633013408608,0.6552573069154733,0.8388856342716207,0.6801594239764945],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.7476071143260409,0.6552573069154733,0.8178203126616317,0.6801594239764945],"dir":"rtl"},{"str":"نماينده","boundary":[0.6694631023288639,0.6552573069154733,0.740664935583695,0.6801594239764945],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.5820053119266055,0.6552573069154733,0.6625276533136379,0.6801594239764945],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.49733459915314043,0.6552573069154733,0.5750680056279392,0.6801594239764945],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرد","boundary":[0.4060313472124206,0.6552573069154733,0.4903291056558121,0.6801594239764945],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.38500478687367684,0.6552573069154733,0.3989742400419301,0.6801594239764945],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.3005104714184898,0.6552573069154733,0.37808193329646606,0.6801594239764945],"dir":"rtl"},{"str":"مجلس","boundary":[0.22247229781227948,0.6552573069154733,0.2935840063055125,0.6801594239764945],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.18867457163020468,0.6552573069154733,0.21548337246179744,0.6801594239764945],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.12529426606396546,0.6552573069154733,0.18174290613081226,0.6801594239764945],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.7994326464361327,0.6967218199914385,0.8751776549047283,0.7216239370524595],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7927295483415667,0.6967218199914385,0.7995032053634439,0.7216239370524595],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.840886016231475,0.7517746700678123,0.8499591886944249,0.772567937813765],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.8497058821453776,0.7517746700678123,0.8751873567572336,0.772567937813765],"dir":"ltr"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.7492181510338743,0.7517746700678123,0.8276952011679605,0.772567937813765],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.7050600811573747,0.7517746700678123,0.7434737723641497,0.772567937813765],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.8091697784050812,0.7995737353089976,0.8697446175017645,0.8244758523700187],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.752122885673959,0.7995737353089976,0.8022902829922371,0.8244758523700187],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.7020260472829922,0.7995737353089976,0.745243390261115,0.8244758523700187],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6761309209597742,0.7995737353089976,0.6951465518701483,0.8244758523700187],"dir":"rtl"},{"str":"نظارت","boundary":[0.5990100134086097,0.7995737353089976,0.6692514255469302,0.8244758523700187],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.5122578122794637,0.7995737353089976,0.5921305179957657,0.8244758523700187],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.45616346506704303,0.7995737353089976,0.5065072597035991,0.8244758523700187],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12454,0.11676,0.87581,0.82448],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/e5d8b50d41a9e9d9eba8343bfe309462.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/fc3b78870482aea2815996cb37a1b960.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12524,0.11676,0.12465,0.38783]},"elements":[{"words":[{"str":"ح","boundary":[0.857996556104446,0.11965844826042972,0.8752591504657729,0.1404517160063824],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.472735993119266,0.11675610744863021,0.5027940961538461,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44590596100917423,0.11675610744863021,0.4669148816160903,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.4100267464714185,0.11675610744863021,0.44008484950599863,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3878271439661256,0.11675610744863021,0.40420563496824274,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.30577593136908965,0.11675610744863021,0.38200603246294984,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.2685737369442484,0.11675610744863021,0.2999548198659139,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24015612896965421,0.11675610744863021,0.26275262544107275,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.18522600405786874,0.11675610744863021,0.23433501746647847,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"قطعي","boundary":[0.1252420959774171,0.11675610744863021,0.179404892554693,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.8211295165843332,0.1726411856344373,0.8334136494318986,0.19343445338039],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8415916055045872,0.1726411856344373,0.8506647779675371,0.19343445338039],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.8505878687367678,0.1726411856344373,0.8752150511362032,0.19343445338039],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7252281157480592,0.1726411856344373,0.8209677602434722,0.19343445338039],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.6810700458715596,0.1726411856344373,0.7194837370783346,0.19343445338039],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.668722233592096,0.1726411856344373,0.6810063664396613,0.19343445338039],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6418170562244179,0.1726411856344373,0.6685946983309811,0.19343445338039],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.5704689273112209,0.1726411856344373,0.636072677554693,0.19343445338039],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.8237754763585039,0.21433886606864894,0.8503761919548343,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8087817043048694,0.21433886606864894,0.8235990790402258,0.2392409831296701],"dir":"ltr"},{"str":"نوع","boundary":[0.7648587720536345,0.21433886606864894,0.8019374883556811,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.749865,0.21433886606864894,0.7646823747353564,0.2392409831296701],"dir":"ltr"},{"str":"مقدار","boundary":[0.6856563761467891,0.21433886606864894,0.7430560635144673,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6706626040931546,0.21433886606864894,0.685479978828511,0.2392409831296701],"dir":"ltr"},{"str":"ارزش","boundary":[0.6020440472829923,0.21433886606864894,0.6639595059985887,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5870502752293578,0.21433886606864894,0.6018676499647142,0.2392409831296701],"dir":"ltr"},{"str":"كد","boundary":[0.5468316866619618,0.21433886606864894,0.5803824565984473,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.49673484827099507,0.21433886606864894,0.5399521912491179,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.4817410762173607,0.21433886606864894,0.496558450952717,0.2392409831296701],"dir":"ltr"},{"str":"نرخ","boundary":[0.4351721841919548,0.21433886606864894,0.47507325758645025,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.36362543189837687,0.21433886606864894,0.42829268877911086,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"ورودي","boundary":[0.28082453069865915,0.21433886606864894,0.3567459364855328,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.2658307586450247,0.21433886606864894,0.2806481333803811,0.2392409831296701],"dir":"ltr"},{"str":"ميزان","boundary":[0.20490312491178547,0.21433886606864894,0.2589512632321807,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.1252773754410727,0.21433886606864894,0.19802362949894145,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"ورودي","boundary":[0.7994326464361327,0.2558033791446141,0.8753540522230064,0.28070549620563534],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7844388743824983,0.2558033791446141,0.7992562491178545,0.28070549620563534],"dir":"ltr"},{"str":"وزن","boundary":[0.734200918136909,0.2558033791446141,0.7778416146788991,0.28070549620563534],"dir":"rtl"},{"str":"خالص","boundary":[0.6584911891319689,0.2558033791446141,0.727321422724065,0.28070549620563534],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.6083943507410021,0.2558033791446141,0.651611693719125,0.28070549620563534],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8380636591390261,0.31085622922098777,0.8471368316019761,0.3316494969669404],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.8470599223712069,0.31085622922098777,0.875251565381087,0.3316494969669404],"dir":"ltr"},{"str":"ضبط","boundary":[0.7834113600035286,0.31085622922098777,0.8331370584368384,0.3316494969669404],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.739253290127029,0.31085622922098777,0.7776669813338039,0.3316494969669404],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.706731269350741,0.31085622922098777,0.7335089114573042,0.3316494969669404],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.6353831404375442,0.31085622922098777,0.7009868906810163,0.3316494969669404],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.8341829181369089,0.35242939159791414,0.8499881178546225,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":"حصول","boundary":[0.7531107106563163,0.35242939159791414,0.8272582223599859,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.6932414608327453,0.35242939159791414,0.7461698642142257,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":"نهايي","boundary":[0.6301970592801694,0.35242939159791414,0.686303730413585,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":"متكي","boundary":[0.5650711693719126,0.35242939159791414,0.6232612053576626,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5317320762173607,0.35242939159791414,0.558118096468022,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":"آراي","boundary":[0.4699930148200424,0.35242939159791414,0.5248130434745578,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":"محاكم","boundary":[0.3822882681721948,0.35242939159791414,0.46308573469228376,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":"حقوقي","boundary":[0.2930312251235003,0.35242939159791414,0.37538147317437914,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.23450259491884265,0.35242939159791414,0.2861100105147022,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2010223839096683,0.35242939159791414,0.2202970833610556,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":"اختيار","boundary":[0.12544804439282933,0.35242939159791414,0.19411333739969006,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":"صاحب","boundary":[0.7985506598447425,0.3938939046738792,0.8753187727593508,0.4187960217349004],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.748594939308398,0.3938939046738792,0.7918122822865209,0.4187960217349004],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.6811406047988708,0.3938939046738792,0.7417154438955539,0.4187960217349004],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6239173147494707,0.3938939046738792,0.6742611093860268,0.4187960217349004],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6172142166549047,0.3938939046738792,0.623987873676782,0.4187960217349004],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.8211295165843332,0.448946754750253,0.8334136494318986,0.46974002249620567],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8347121100917432,0.448946754750253,0.843785282554693,0.46974002249620567],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳","boundary":[0.8437083733239238,0.448946754750253,0.8752582684791814,0.46974002249620567],"dir":"ltr"},{"str":"ضبط","boundary":[0.7712881015102329,0.448946754750253,0.8210137999435427,0.46974002249620567],"dir":"rtl"},{"str":"قطعي","boundary":[0.702237724064926,0.448946754750253,0.7655437228405082,0.46974002249620567],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.6898899117854622,0.448946754750253,0.7021740446330276,0.46974002249620567],"dir":"ltr"},{"str":"كالا","boundary":[0.8071235695130559,0.49064443518446454,0.8503409124911787,0.5155465522454857],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7822162681721948,0.49064443518446454,0.8002440741002119,0.5155465522454857],"dir":"rtl"},{"str":"دولت","boundary":[0.714726654199012,0.49064443518446454,0.7753367727593508,0.5155465522454857],"dir":"rtl"},{"str":"تعلق","boundary":[0.6617368997882851,0.49064443518446454,0.707847158786168,0.5155465522454857],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرد","boundary":[0.5718801058574453,0.49064443518446454,0.654857404375441,0.5155465522454857],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5651770077628793,0.49064443518446454,0.5719506647847565,0.5155465522454857],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8357704940014115,0.5456972852608384,0.8448436664643614,0.5664905530067911],"dir":"ltr"},{"str":"۱۴","boundary":[0.8447667572335922,0.5456972852608384,0.875315068415667,0.5664905530067911],"dir":"ltr"},{"str":"قاچاق","boundary":[0.769974294283698,0.5456972852608384,0.8334865015243473,0.5664905530067911],"dir":"rtl"},{"str":"فرار","boundary":[0.8095225730416373,0.5872704476377647,0.8503056330275229,0.6121725646987858],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.7537457410021172,0.5872704476377647,0.8026430776287934,0.6121725646987858],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.7036489026111503,0.5872704476377647,0.7468662455892731,0.6121725646987858],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6776479378969654,0.5872704476377647,0.6966635688073395,0.6121725646987858],"dir":"rtl"},{"str":"مرزهاي","boundary":[0.5898726323218066,0.5872704476377647,0.6707684424841214,0.6121725646987858],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.4995572053634439,0.5872704476377647,0.5829931369089626,0.6121725646987858],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.4768372307692308,0.5872704476377647,0.49278354834156674,0.6121725646987858],"dir":"rtl"},{"str":"فرار","boundary":[0.429174675370501,0.5872704476377647,0.46995773535638674,0.6121725646987858],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.3734331227946366,0.5872704476377647,0.4223304594213127,0.6121725646987858],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.3234774022582922,0.5872704476377647,0.36669474523641504,0.6121725646987858],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.29758227593507414,0.5872704476377647,0.31659790684544814,0.6121725646987858],"dir":"rtl"},{"str":"عايدات","boundary":[0.21132398729710658,0.5872704476377647,0.2907733394495413,0.6121725646987858],"dir":"rtl"},{"str":"دولت","boundary":[0.14394021171489063,0.5872704476377647,0.2045503302752294,0.6121725646987858],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12524,0.11676,0.87535,0.61217],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/1a47a523c56b42525d43becb01a3011f.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/6e1fd356202a7af7f5f4e9bacc06dfea.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12489,0.11676,0.12472,0.16955]},"elements":[{"words":[{"str":"گام","boundary":[0.8450137134791814,0.11675610744863021,0.8750718165137615,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8181836813690897,0.11675610744863021,0.8391926019760058,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.7823044668313337,0.11675610744863021,0.8123625698659138,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.760104864326041,0.11675610744863021,0.776483355328158,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.678053651729005,0.11675610744863021,0.7542837528228653,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.6408514573041637,0.11675610744863021,0.6722325402258292,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.12488930134086097,0.1202810385468556,0.14677685699011997,0.1410743062928083],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.8211295165843332,0.1726411856344373,0.8334136494318986,0.19343445338039],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8366524805928017,0.1726411856344373,0.8457256530557516,0.19343445338039],"dir":"ltr"},{"str":"۱۵","boundary":[0.8454723465067044,0.1726411856344373,0.8751663654763586,0.19343445338039],"dir":"ltr"},{"str":"ما","boundary":[0.795192407699365,0.1726411856344373,0.8153419205716302,0.19343445338039],"dir":"rtl"},{"str":"بهالتفاوت","boundary":[0.6921830769230769,0.1726411856344373,0.7894480290296401,0.19343445338039],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.6798352646436133,0.1726411856344373,0.6921193974911786,0.19343445338039],"dir":"ltr"},{"str":"حقوق","boundary":[0.6143738670359916,0.1726411856344373,0.6740665431439662,0.19343445338039],"dir":"rtl"},{"str":"ورودي","boundary":[0.5350130663373325,0.1726411856344373,0.6086294883662667,0.19343445338039],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.7824279449541286,0.21433886606864894,0.8503056330275229,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.7421035179957657,0.21433886606864894,0.7754569668895179,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"مبلغي","boundary":[0.6765542745236416,0.21433886606864894,0.7347301100917433,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6189781898376854,0.21433886606864894,0.669632365452272,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5824639449541285,0.21433886606864894,0.6117458997882852,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"صاحب","boundary":[0.498639939308398,0.21433886606864894,0.5754080522230064,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.4481903062808751,0.21433886606864894,0.4917119967447593,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"اظهار","boundary":[0.3853928609738885,0.21433886606864894,0.44122361827724726,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"كرده،","boundary":[0.3155748023994354,0.21433886606864894,0.3784784265289833,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2866103627381793,0.21433886606864894,0.3086104796695403,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"آنچه","boundary":[0.2205319273112209,0.21433886606864894,0.2796939403504944,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.12537179664869208,0.21433886606864894,0.2136285696180687,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"استنباط","boundary":[0.8000323973182781,0.2558033791446141,0.8752834932956952,0.28070549620563534],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7795350289343683,0.2558033791446141,0.7931529019054341,0.28070549620563534],"dir":"rtl"},{"str":"مدعي","boundary":[0.7104225596330276,0.2558033791446141,0.7726555335215244,0.28070549620563534],"dir":"rtl"},{"str":"دريافت","boundary":[0.6251168165137615,0.2558033791446141,0.7035430642201835,0.28070549620563534],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5883556153846154,0.2558033791446141,0.6182373211009174,0.28070549620563534],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5311323253352153,0.2558033791446141,0.5814761199717714,0.28070549620563534],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5244292272406492,0.2558033791446141,0.5312028842625265,0.28070549620563534],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8364760832745237,0.31085622922098777,0.8455492557374735,0.3316494969669404],"dir":"ltr"},{"str":"۱۶","boundary":[0.8454723465067044,0.31085622922098777,0.8752252821806635,0.3316494969669404],"dir":"ltr"},{"str":"وزن","boundary":[0.7889504121947778,0.31085622922098777,0.833550357353564,0.3316494969669404],"dir":"rtl"},{"str":"قانوني","boundary":[0.7143324061926606,0.31085622922098777,0.7832060335250529,0.3316494969669404],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5237236379675371,0.31085622922098777,0.5354480621242061,0.3316494969669404],"dir":"ltr"},{"str":"Legal","boundary":[0.5355422582921666,0.3064191182333827,0.6059182615843332,0.3272123859793354],"dir":"ltr"},{"str":"weight","boundary":[0.6132828496224418,0.3064191182333827,0.6967383612702894,0.3272123859793354],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6969458045165844,0.31085622922098777,0.7086113119689486,0.3316494969669404],"dir":"ltr"},{"str":"وزني","boundary":[0.8156611997177134,0.35865529446217315,0.8692154255469301,0.38355741152319434],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7584379096683131,0.35865529446217315,0.8087817043048693,0.38355741152319434],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7222764594213126,0.35865529446217315,0.7515584142554692,0.38355741152319434],"dir":"rtl"},{"str":"طبق","boundary":[0.6733791227946365,0.35865529446217315,0.7153969640084685,0.38355741152319434],"dir":"rtl"},{"str":"قانون","boundary":[0.613015960479887,0.35865529446217315,0.6664996273817925,0.38355741152319434],"dir":"rtl"},{"str":"مبناي","boundary":[0.5504654714184898,0.35865529446217315,0.6061364650670431,0.38355741152319434],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.4789187191249118,0.35865529446217315,0.5435859760056457,0.38355741152319434],"dir":"rtl"},{"str":"ورودي","boundary":[0.39611781792519407,0.35865529446217315,0.47203922371206775,0.38355741152319434],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.34845526252646436,0.35865529446217315,0.38923832251235,0.38355741152319434],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرد","boundary":[0.2585984685956246,0.35865529446217315,0.3415757671136203,0.38355741152319434],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.24166432604093155,0.35865529446217315,0.2517189731827805,0.38355741152319434],"dir":"ltr"},{"str":"اگر","boundary":[0.20490312491178547,0.35865529446217315,0.24159376711362032,0.38355741152319434],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.1252773754410727,0.35865529446217315,0.19802362949894145,0.38355741152319434],"dir":"rtl"},{"str":"ورودي","boundary":[0.7664816273817926,0.40011980753813825,0.8424030331686663,0.4250219245991594],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7405865010585745,0.40011980753813825,0.7596021319689484,0.4250219245991594],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.6844568743824982,0.40011980753813825,0.7337070056457304,0.4250219245991594],"dir":"rtl"},{"str":"وزن","boundary":[0.633936682427664,0.40011980753813825,0.6775773789696542,0.4250219245991594],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.5732207254763585,0.40011980753813825,0.62705718701482,0.4250219245991594],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5226652540578687,0.40011980753813825,0.5663412300635144,0.4250219245991594],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.4688640719830628,0.40011980753813825,0.5157857586450247,0.4250219245991594],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.45210632674664786,0.40011980753813825,0.4689346309103741,0.4250219245991594],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8355940966831334,0.4551726576145121,0.8446672691460834,0.4759659253604647],"dir":"ltr"},{"str":"۱۷","boundary":[0.8445903599153141,0.4551726576145121,0.8752565045059986,0.4759659253604647],"dir":"ltr"},{"str":"مسير","boundary":[0.7771767731863092,0.4551726576145121,0.8275800137191249,0.4759659253604647],"dir":"rtl"},{"str":"سبز","boundary":[0.7339613705786874,0.4551726576145121,0.7714323945165844,0.4759659253604647],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7014393498023995,0.4551726576145121,0.7282169919089627,0.4759659253604647],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.6300912208892026,0.4551726576145121,0.6956949711326746,0.4759659253604647],"dir":"rtl"},{"str":"بهمنظور","boundary":[0.7897660733944954,0.5030962409129827,0.8694976612561751,0.5279983579740037],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.7207594424841214,0.5030962409129827,0.7828865779816514,0.5279983579740037],"dir":"rtl"},{"str":"معافيت","boundary":[0.6405339421312634,0.5030962409129827,0.7140916238532112,0.5279983579740037],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6146388158080452,0.5030962409129827,0.6336544467184193,0.5279983579740037],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.5328610190543401,0.5030962409129827,0.6077593203952012,0.5279983579740037],"dir":"rtl"},{"str":"ملموس","boundary":[0.44893117501764296,0.5030962409129827,0.5259815236414961,0.5279983579740037],"dir":"rtl"},{"str":"كالاست","boundary":[0.3543822124206069,0.5030962409129827,0.4420516796047989,0.5279983579740037],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.34767911432604093,0.5030962409129827,0.35445277134791814,0.5279983579740037],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8357704940014115,0.5581490909893564,0.8448436664643614,0.5789423587353091],"dir":"ltr"},{"str":"۱۸","boundary":[0.8445903599153141,0.5581490909893564,0.8751681294495413,0.5789423587353091],"dir":"ltr"},{"str":"مسير","boundary":[0.7833395662949894,0.5581490909893564,0.8337428068278052,0.5789423587353091],"dir":"rtl"},{"str":"قرمز","boundary":[0.7285764896436132,0.5581490909893564,0.7775951876252647,0.5789423587353091],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7020345143542696,0.5581490909893564,0.7228321109738886,0.5789423587353091],"dir":"rtl"},{"str":"خلاف","boundary":[0.6380804318313338,0.5581490909893564,0.6962901356845448,0.5789423587353091],"dir":"rtl"},{"str":"مسير","boundary":[0.5819328126287933,0.5581490909893564,0.632336053161609,0.5789423587353091],"dir":"rtl"},{"str":"سبز","boundary":[0.5387174100211715,0.5581490909893564,0.5761884339590685,0.5789423587353091],"dir":"rtl"},{"str":"مشمول","boundary":[0.7953402286520819,0.6059481562305418,0.8693918228652082,0.630850273291563],"dir":"rtl"},{"str":"بازرسيهاي","boundary":[0.6669229809456598,0.6059481562305418,0.7884607332392379,0.630850273291563],"dir":"rtl"},{"str":"ملموس","boundary":[0.5829931369089626,0.6059481562305418,0.6600434855328158,0.630850273291563],"dir":"rtl"},{"str":"كالاست","boundary":[0.4884441743119266,0.6059481562305418,0.5761136414961185,0.630850273291563],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4817410762173607,0.6059481562305418,0.48851473323923783,0.630850273291563],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8394748376852507,0.6610010063069156,0.8485480101482006,0.6817942740528683],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹","boundary":[0.8484711009174312,0.6610010063069156,0.8752192846718418,0.6817942740528683],"dir":"ltr"},{"str":"مسير","boundary":[0.7830889057057163,0.6610010063069156,0.8334921462385321,0.6817942740528683],"dir":"rtl"},{"str":"زرد","boundary":[0.7376935850388144,0.6610010063069156,0.7773445270359916,0.6817942740528683],"dir":"rtl"},{"str":"صرفاً","boundary":[0.8178485264643613,0.7089245896053861,0.8698504558927312,0.7338267066664073],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7847916690190544,0.7089245896053861,0.8109690310515174,0.7338267066664073],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.7008265455187015,0.7089245896053861,0.7779121736062103,0.7338267066664073],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.6598318087508822,0.7089245896053861,0.6939470501058576,0.7338267066664073],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6349245074100212,0.7089245896053861,0.652952313338038,0.7338267066664073],"dir":"rtl"},{"str":"نمونهبرداري","boundary":[0.5016739731827806,0.7089245896053861,0.6280450119971771,0.7338267066664073],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.4790951164431899,0.7089245896053861,0.4950414340155258,0.7338267066664073],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشگذاري","boundary":[0.3348726690190544,0.7089245896053861,0.47221562103034587,0.7338267066664073],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2776493789696542,0.7089245896053861,0.32799317360621033,0.7338267066664073],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2709462808750882,0.7089245896053861,0.2777199378969654,0.7338267066664073],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.837181672547636,0.7639774396817599,0.8462548450105858,0.7847707074277126],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰","boundary":[0.8461779357798165,0.7639774396817599,0.8752238710021171,0.7847707074277126],"dir":"ltr"},{"str":"مرور","boundary":[0.7826749011997176,0.7639774396817599,0.8335494753669724,0.7847707074277126],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.7248165808045166,0.7639774396817599,0.776850085352858,0.7847707074277126],"dir":"rtl"},{"str":"مرور","boundary":[0.7996090437544108,0.8055506020586862,0.8502350741002117,0.8304527191197074],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.7442555652787579,0.8055506020586862,0.7928001072688781,0.8304527191197074],"dir":"rtl"},{"str":"مدتي","boundary":[0.6812817226534933,0.8055506020586862,0.7373760698659139,0.8304527191197074],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6240584326040931,0.8055506020586862,0.6744022272406492,0.8304527191197074],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5878969823570924,0.8055506020586862,0.617178937191249,0.8304527191197074],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.5472903196894848,0.8055506020586862,0.5810174869442484,0.8304527191197074],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5213951933662667,0.8055506020586862,0.5404108242766408,0.8304527191197074],"dir":"rtl"},{"str":"فوت","boundary":[0.4644188595624559,0.8055506020586862,0.5145156979534227,0.8304527191197074],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4276576584333098,0.8055506020586862,0.45753936414961177,0.8304527191197074],"dir":"rtl"},{"str":"مدت","boundary":[0.3664830684544813,0.8055506020586862,0.42077816302046583,0.8304527191197074],"dir":"rtl"},{"str":"دعوي","boundary":[0.2955360670430487,0.8055506020586862,0.35960357304163726,0.8304527191197074],"dir":"rtl"},{"str":"شنيده","boundary":[0.230304338743825,0.8055506020586862,0.2886565716302047,0.8304527191197074],"dir":"rtl"},{"str":"نميشود","boundary":[0.13794270289343685,0.8055506020586862,0.22342484333098098,0.8304527191197074],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13123960479887087,0.8055506020586862,0.13801326182074805,0.8304527191197074],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12489,0.11676,0.87528,0.83045],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/f8d035b4859a68dea94a1b209e0b606b.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/bb0fc482c1379665c2b324165dc43cd9.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12524,0.11676,0.12419,0.62267]},"elements":[{"words":[{"str":"ي","boundary":[0.8553505963302753,0.11965844826042972,0.8752939007374736,0.1404517160063824],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.472735993119266,0.11675610744863021,0.5027940961538461,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44590596100917423,0.11675610744863021,0.4669148816160903,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.4100267464714185,0.11675610744863021,0.44008484950599863,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3878271439661256,0.11675610744863021,0.40420563496824274,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.30577593136908965,0.11675610744863021,0.38200603246294984,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.2685737369442484,0.11675610744863021,0.2999548198659139,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24015612896965421,0.11675610744863021,0.26275262544107275,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.18522600405786874,0.11675610744863021,0.23433501746647847,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"قطعي","boundary":[0.1252420959774171,0.11675610744863021,0.179404892554693,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8380636591390261,0.1726411856344373,0.8471368316019761,0.19343445338039],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱","boundary":[0.8470599223712069,0.1726411856344373,0.875251565381087,0.19343445338039],"dir":"ltr"},{"str":"معيارهاي","boundary":[0.7365104882251235,0.1726411856344373,0.8337230503281581,0.19343445338039],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.6754138658609738,0.1726411856344373,0.7307661095553987,0.19343445338039],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.6075123641496118,0.1726411856344373,0.6696694871912492,0.19343445338039],"dir":"rtl"},{"str":"قواعدي","boundary":[0.7684572773465066,0.21433886606864894,0.850376191954834,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7111634283697954,0.21433886606864894,0.7615777819336627,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6750019781227947,0.21433886606864894,0.7042839329569514,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"طبق","boundary":[0.6261046414961187,0.21433886606864894,0.6681224827099507,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5681757621736063,0.21433886606864894,0.6192251460832745,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشگذاري","boundary":[0.423388843330981,0.21433886606864894,0.5612962667607623,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3903319858856739,0.21433886606864894,0.4165093479181369,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.30357978475652786,0.21433886606864894,0.38345249047283,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"ميسر","boundary":[0.24826158574453067,0.21433886606864894,0.2967002893436838,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":"ميگردد","boundary":[0.15276007762879323,0.21433886606864894,0.24138209033168664,0.2392409831296701],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14605697953422725,0.21433886606864894,0.15283063655610443,0.2392409831296701],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6914774876499648,0.2693917161450227,0.7031429951023289,0.29018498389097536],"dir":"ltr"},{"str":"CARNET","boundary":[0.708940822159492,0.26495460515741764,0.8333139849470713,0.2857478729033703],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.834535712773465,0.2693917161450227,0.8436088852364149,0.29018498389097536],"dir":"ltr"},{"str":"۲۲","boundary":[0.8435319760056458,0.2693917161450227,0.8752880796259703,0.29018498389097536],"dir":"ltr"},{"str":"كارنه","boundary":[0.6366179216654905,0.2693917161450227,0.6915872067819336,0.29018498389097536],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6247225685074099,0.2693917161450227,0.636446992664079,0.29018498389097536],"dir":"ltr"},{"str":"يعني","boundary":[0.5679880754269584,0.2693917161450227,0.6190099413549753,0.29018498389097536],"dir":"rtl"},{"str":"دفترچه","boundary":[0.4852690225829217,0.2693917161450227,0.5622436967572336,0.29018498389097536],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8401804269583627,0.3109648785219491,0.8502350741002117,0.33586699558297023],"dir":"ltr"},{"str":"دفترچههاي","boundary":[0.7221000621030346,0.3109648785219491,0.8399334707127735,0.33586699558297023],"dir":"rtl"},{"str":"بينالملل","boundary":[0.6269513486238533,0.3109648785219491,0.7150985898211685,0.33586699558297023],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.572091782639379,0.3109648785219491,0.6200048451388063,0.33586699558297023],"dir":"rtl"},{"str":"ترانزيت","boundary":[0.4829758574453071,0.3109648785219491,0.5650826484938809,0.33586699558297023],"dir":"rtl"},{"str":"كالا،","boundary":[0.42352996118560343,0.3109648785219491,0.47603457015749734,0.33586699558297023],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.36270816584333104,0.3109648785219491,0.4165900840107976,0.33586699558297023],"dir":"rtl"},{"str":"موقت","boundary":[0.28586949400141143,0.3109648785219491,0.35578096241791524,0.33586699558297023],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2522834446012703,0.3109648785219491,0.27887986792560837,0.33586699558297023],"dir":"rtl"},{"str":"نمايشگاه","boundary":[0.1463039357798165,0.3109648785219491,0.24536942512312263,0.33586699558297023],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1252420959774171,0.3109648785219491,0.1388599689484827,0.33586699558297023],"dir":"rtl"},{"str":"ترانزيت","boundary":[0.793787932251235,0.35242939159791414,0.8758126852505292,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7732905638673253,0.35242939159791414,0.7869084368383911,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.7129979604798871,0.35242939159791414,0.7664110684544814,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":"موقت","boundary":[0.6447674777699365,0.35242939159791414,0.706118465067043,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":"خودروسواري","boundary":[0.49232491531404377,0.35242939159791414,0.6378879823570924,0.37733150865893533],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.4755671700776288,0.35242939159791414,0.492395474241355,0.37733150865893533],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12524,0.11676,0.87581,0.37733],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/7ee261dc33b3cbcaf2253fa1cf1c61dc.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/dd136d06ba77c9db8321604ea666050f.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12683,0.26005,0.1247,0.10848]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5019452722582922,0.2600464170663723,0.6048611124558927,0.289057383442462],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.39565918489767116,0.2600464170663723,0.49393066010232894,0.289057383442462],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7965547241884263,0.3225404978620214,0.8636985994177842,0.34532593497285574],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.13688431898376852,0.3225404978620214,0.20183310598447426,0.34532593497285574],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمايي","boundary":[0.7765009950599859,0.3872247710295378,0.8753043081792521,0.4080180387754904],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6815992378263938,0.3872247710295378,0.7705634613267466,0.4080180387754904],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6560216266760762,0.3872247710295378,0.675523055800988,0.4080180387754904],"dir":"rtl"},{"str":"نمودارهاي","boundary":[0.5217832674664785,0.3872247710295378,0.6434168035038815,0.4080180387754904],"dir":"rtl"},{"str":"درختي","boundary":[0.4395821171489062,0.3872247710295378,0.51573195746295,0.4080180387754904],"dir":"rtl"},{"str":".......","boundary":[0.1481737473535639,0.38167076711599096,0.19869482129498942,0.40204816950702454],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20003455892731128,0.38167076711599096,0.43098803980239936,0.40204816950702454],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.12682967184191954,0.3872247710295378,0.147391601644319,0.4080180387754904],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7715618701482005,0.43947359362352134,0.8419444001411432,0.4581501814192872],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.16299112208892028,0.436371282162107,0.7697978969654198,0.4529311900076861],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.12682967184191954,0.43947359362352134,0.15866056792519406,0.4581501814192872],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.8116040613973183,0.47413837501459377,0.8751457269901199,0.49493164276054646],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7685631157374736,0.47413837501459377,0.8057395561538462,0.49493164276054646],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.759743249823571,0.4704706859092856,0.7685542958715597,0.48914727370505146],"dir":"ltr"},{"str":"اسنادي","boundary":[0.6701334121383205,0.47413837501459377,0.753588923786168,0.49493164276054646],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6329135779816514,0.47413837501459377,0.6639037644460127,0.49493164276054646],"dir":"rtl"},{"str":"تسليم","boundary":[0.5574155257586451,0.47413837501459377,0.6267604867254764,0.49493164276054646],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.4736267995765702,0.47413837501459377,0.5515441410197601,0.49493164276054646],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.37907783697953423,0.47413837501459377,0.46740561895553984,0.49493164276054646],"dir":"rtl"},{"str":"۱","boundary":[0.12682967184191954,0.47413837501459377,0.13693388663020464,0.49493164276054646],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.14076505998588565,0.46858437110104695,0.3717185408609738,0.4889617734920806],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.8116040613973183,0.5275566215899363,0.8751457269901199,0.548349889335889],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7586848659139026,0.5275566215899363,0.8057003959491885,0.548349889335889],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.749865,0.5238889324846281,0.7586760460479887,0.542565520280394],"dir":"ltr"},{"str":"رژيم","boundary":[0.6895371171489062,0.5275566215899363,0.7438583185179958,0.548349889335889],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.6020440472829923,0.5275566215899363,0.683408015928017,0.548349889335889],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5792887932251235,0.5275566215899363,0.5958738454869442,0.548349889335889],"dir":"rtl"},{"str":"رويه","boundary":[0.5209012808750882,0.5275566215899363,0.5729541891284404,0.548349889335889],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.4334082110091743,0.5275566215899363,0.514772179654199,0.548349889335889],"dir":"rtl"},{"str":"۳","boundary":[0.12682967184191954,0.5275566215899363,0.14506439182427666,0.548349889335889],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.14817374735356387,0.5220026176763894,0.1698256361856034,0.5423800200674231],"dir":"ltr"},{"str":"(Customs","boundary":[0.17675011291460832,0.5238889324846281,0.28404378175723355,0.542565520280394],"dir":"ltr"},{"str":"Procedures)","boundary":[0.29065868119266053,0.5238889324846281,0.42732250352858153,0.542565520280394],"dir":"ltr"},{"str":"رويههاي","boundary":[0.753040151729005,0.5798054441839198,0.8419532200070572,0.5984820319796856],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.6743669477769937,0.5798054441839198,0.7474483567395908,0.5984820319796856],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.12682967184191954,0.5798054441839198,0.14209685973888497,0.5984820319796856],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.14552778757939308,0.5767031327225056,0.6708390014114326,0.5932630405680847],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.8116040613973183,0.6144702255749923,0.8751457269901199,0.635263493320945],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7525109597741708,0.6144702255749923,0.8057127437614678,0.635263493320945],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7371643930839803,0.6108025364696841,0.745975439131969,0.6294791242654499],"dir":"ltr"},{"str":"تعريف","boundary":[0.6554924347212421,0.6144702255749923,0.7310531079922372,0.635263493320945],"dir":"rtl"},{"str":"رويههاي","boundary":[0.5501832357092449,0.6144702255749923,0.649334227942837,0.635263493320945],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.462866563161609,0.6144702255749923,0.5442305318066337,0.635263493320945],"dir":"rtl"},{"str":"۹","boundary":[0.12682967184191954,0.6144702255749923,0.14203018155257588,0.635263493320945],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.1481737473535639,0.6089162216614454,0.22034671012702894,0.6292936240524791],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22226062103034583,0.6089162216614454,0.453214101905434,0.6292936240524791],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.8116040613973183,0.6677639540930496,0.8751457269901199,0.6885572218390023],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.739457558221595,0.6677639540930496,0.8057977672688779,0.6885572218390023],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7306376923076924,0.6640962649877413,0.739448738355681,0.6827728527835072],"dir":"ltr"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.651788091037403,0.6677639540930496,0.717863174915314,0.6885572218390023],"dir":"rtl"},{"str":"اظهارنامه","boundary":[0.5392466019760056,0.6677639540930496,0.6457385450070572,0.6885572218390023],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.45210632674664786,0.6677639540930496,0.5334702953916725,0.6885572218390023],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵","boundary":[0.12682967184191954,0.6677639540930496,0.15431431440014115,0.6885572218390023],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.15558243472124206,0.6622099501795027,0.21332080494001412,0.6825873525705364],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21485193366266764,0.6622099501795027,0.44580541453775574,0.6825873525705364],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.8116040613973183,0.7210576826111069,0.8751457269901199,0.7418509503570596],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.7514525758645025,0.7210576826111069,0.8055675687685252,0.7418509503570596],"dir":"rtl"},{"str":"اظهار","boundary":[0.6796588673253352,0.7210576826111069,0.7388406967995765,0.7418509503570596],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.635030345800988,0.7210576826111069,0.6735029537120678,0.7418509503570596],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6036316231474947,0.7210576826111069,0.6288116347424135,0.7418509503570596],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.51984289696542,0.7210576826111069,0.5977602384086098,0.7418509503570596],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱","boundary":[0.12682967184191954,0.7210576826111069,0.1526646466796048,0.7418509503570596],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.15558243472124206,0.71550367869756,0.27827647143613266,0.7358810810885937],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28153011997177135,0.71550367869756,0.5124836008468594,0.7358810810885937],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.8116040613973183,0.7744759291864494,0.8751457269901199,0.7952691969324021],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.7421035179957657,0.7744759291864494,0.8057924753493296,0.7952691969324021],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7332836520818631,0.7708082400811411,0.7420946981298517,0.789484827876907],"dir":"ltr"},{"str":"چگونه","boundary":[0.6590203810868032,0.7744759291864494,0.7270691745589273,0.7952691969324021],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6332663726182075,0.7744759291864494,0.6527678017431193,0.7952691969324021],"dir":"rtl"},{"str":"اظهار","boundary":[0.5679993648553282,0.7744759291864494,0.6271811943295695,0.7952691969324021],"dir":"rtl"},{"str":"خلاف","boundary":[0.4993808080451659,0.7744759291864494,0.5620092647212421,0.7952691969324021],"dir":"rtl"},{"str":"جلوگيري","boundary":[0.39266043048694427,0.7744759291864494,0.4931723280310516,0.7952691969324021],"dir":"rtl"},{"str":"كنيم","boundary":[0.3363896859562456,0.7744759291864494,0.3868518431933663,0.7952691969324021],"dir":"rtl"},{"str":"۲۵","boundary":[0.12682967184191954,0.7744759291864494,0.15994085966125618,0.7952691969324021],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.16299112208892028,0.7689219252729025,0.3289889364678899,0.7892993276639362],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.8116040613973183,0.8276451396472214,0.8751457269901199,0.8484384073931742],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.7486302187720536,0.8276451396472214,0.8056615885391673,0.8484384073931742],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7336364467184192,0.8239774505419133,0.7424474927664079,0.8426540383376792],"dir":"ltr"},{"str":"حقوق","boundary":[0.6636067113620325,0.8276451396472214,0.727678627293578,0.8484384073931742],"dir":"rtl"},{"str":"ورودي","boundary":[0.5789359985885674,0.8276451396472214,0.6574130487226535,0.8484384073931742],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5597086908962597,0.8276451396472214,0.5726998241954834,0.8484384073931742],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.49902801340860975,0.8276451396472214,0.553732173355681,0.8484384073931742],"dir":"rtl"},{"str":"وجوهي","boundary":[0.41171134086097394,0.8276451396472214,0.492692350928017,0.8484384073931742],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.37449150670430487,0.8276451396472214,0.4054816931686662,0.8484384073931742],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.2907027805222301,0.8276451396472214,0.36862012196541993,0.8484384073931742],"dir":"rtl"},{"str":"مسئول","boundary":[0.20515008115737476,0.8276451396472214,0.2845403402081863,0.8484384073931742],"dir":"rtl"},{"str":"وصول","boundary":[0.1307104128440367,0.8276451396472214,0.19911270654199012,0.8484384073931742],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.8093108962597036,0.8707283874678939,0.8418918337402963,0.8915216552138466],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7440438884968243,0.8707283874678939,0.8034319264361328,0.8915216552138466],"dir":"rtl"},{"str":"۲۹","boundary":[0.12682967184191954,0.8707283874678939,0.157760941601976,0.8915216552138466],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.16299112208892025,0.8651743835543471,0.26403326997177134,0.8855517859453808],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26671274523641497,0.8651743835543471,0.4976662261115031,0.8855517859453808],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5037907410021172,0.8651743835543471,0.7347442218772053,0.8855517859453808],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12683,0.26005,0.8753,0.89152],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/63069abe0f97a27d0baca9cc4ec8242d.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/1041f1da5f7c0776217b4a208b635807.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12524,0.11676,0.1246,0.10616]},"elements":[{"words":[{"str":"ل","boundary":[0.8601133239237827,0.11965844826042972,0.8754022086908962,0.1404517160063824],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.472735993119266,0.11675610744863021,0.5027940961538461,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44590596100917423,0.11675610744863021,0.4669148816160903,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.4100267464714185,0.11675610744863021,0.44008484950599863,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3878271439661256,0.11675610744863021,0.40420563496824274,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.30577593136908965,0.11675610744863021,0.38200603246294984,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.2685737369442484,0.11675610744863021,0.2999548198659139,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24015612896965421,0.11675610744863021,0.26275262544107275,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.18522600405786874,0.11675610744863021,0.23433501746647847,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"قطعي","boundary":[0.1252420959774171,0.11675610744863021,0.179404892554693,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8272681432604094,0.17113718017395713,0.8328511183839098,0.189813767969723],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8329481369089625,0.17113718017395713,0.8420237789343684,0.189813767969723],"dir":"ltr"},{"str":"حقوق","boundary":[0.7641531827805222,0.17113718017395713,0.8217028078687368,0.189813767969723],"dir":"rtl"},{"str":"ورودي","boundary":[0.6881259386026818,0.17113718017395713,0.7586143069865915,0.189813767969723],"dir":"rtl"},{"str":"۲۹","boundary":[0.12682967184191954,0.17113718017395713,0.15461224947071278,0.189813767969723],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.15717001058574454,0.16803486871254292,0.6883023359209598,0.18459477655812198],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.8116040613973183,0.21078268385643692,0.8751457269901199,0.2315759516023896],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.7376935850388144,0.21078268385643692,0.8055950867501764,0.2315759516023896],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7316960762173607,0.21078268385643692,0.7378823301693719,0.2315759516023896],"dir":"ltr"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.6459669795342273,0.21078268385643692,0.7250921134156669,0.2315759516023896],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6090999400141144,0.21078268385643692,0.6397955429569513,0.2315759516023896],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.5251348165137615,0.21078268385643692,0.6030521579569513,0.2315759516023896],"dir":"rtl"},{"str":"۳۵","boundary":[0.12682967184191954,0.21078268385643692,0.16244481959421314,0.2315759516023896],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.16299112208892028,0.20522867994289004,0.2784678625264643,0.22560608233392365],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28153011997177135,0.20522867994289004,0.5124836008468594,0.22560608233392365],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.8116040613973183,0.26407641237449414,0.8751457269901199,0.28486968012044683],"dir":"rtl"},{"str":"نهم","boundary":[0.766799142554693,0.26407641237449414,0.805566333987297,0.28486968012044683],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7606252364149612,0.26407641237449414,0.7668114903669725,0.28486968012044683],"dir":"ltr"},{"str":"صدور","boundary":[0.6778948941425548,0.26407641237449414,0.7479468555610445,0.28486968012044683],"dir":"rtl"},{"str":"پروانه","boundary":[0.6032788285109386,0.26407641237449414,0.6717105805610445,0.28486968012044683],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.584227918136909,0.26407641237449414,0.5972190514361326,0.28486968012044683],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.49179572335920957,0.26407641237449414,0.578226528574453,0.28486968012044683],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.4471672018348624,0.26407641237449414,0.4856398097459421,0.28486968012044683],"dir":"rtl"},{"str":"۳۹","boundary":[0.12682967184191954,0.26407641237449414,0.16026490153493295,0.28486968012044683],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.16299112208892025,0.25852240846094726,0.2062948997529993,0.2788998108519809],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20744324629498945,0.25852240846094726,0.4383967271700776,0.2788998108519809],"dir":"ltr"},{"str":"سند","boundary":[0.7955519054340155,0.3163252349684778,0.8417768226887791,0.3350018227642437],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.7124687685250529,0.3163252349684778,0.7901012282992237,0.3350018227642437],"dir":"rtl"},{"str":"۳۹","boundary":[0.12682967184191954,0.3163252349684778,0.15686131527875796,0.3350018227642437],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.15717001058574456,0.3132229235070635,0.705765670430487,0.3297828313526426],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7070004516584333,0.3163252349684778,0.7125569671841919,0.3350018227642437],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7959047000705718,0.34994511043547644,0.8418121021524348,0.3686216982312423],"dir":"rtl"},{"str":"سند","boundary":[0.7440438884968243,0.34994511043547644,0.790268805751588,0.3686216982312423],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.6609607515878617,0.34994511043547644,0.7385932113620325,0.3686216982312423],"dir":"rtl"},{"str":"۴۰","boundary":[0.12682967184191954,0.34994511043547644,0.14696542572335922,0.3686216982312423],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.1513488990825688,0.34684279897406217,0.6533756669019055,0.36340270681964126],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6554924347212421,0.34994511043547644,0.6610489502470007,0.3686216982312423],"dir":"ltr"},{"str":"ساير","boundary":[0.7929059456598447,0.38356498590247523,0.8420414186661963,0.4022415736982411],"dir":"rtl"},{"str":"اسناد","boundary":[0.7318724735356387,0.38356498590247523,0.7872524116090331,0.4022415736982411],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.6530228722653494,0.38356498590247523,0.7261042812279465,0.4022415736982411],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.638558292166549,0.38356498590247523,0.6473693382145377,0.4022415736982411],"dir":"ltr"},{"str":"ملي","boundary":[0.5983397035991531,0.38356498590247523,0.6384259941778405,0.4022415736982411],"dir":"rtl"},{"str":"۴۰","boundary":[0.12682967184191954,0.38356498590247523,0.14696542572335922,0.4022415736982411],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.15134889908256882,0.3804626744410609,0.5835223288637967,0.39702258228664],"dir":"ltr"},{"str":":(","boundary":[0.584227918136909,0.38356498590247523,0.5985954797106563,0.4022415736982411],"dir":"ltr"},{"str":"اسناد","boundary":[0.7865556422018348,0.41718486136947397,0.8419355802752293,0.43586144916523983],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.7078824382498236,0.41718486136947397,0.7809638472124206,0.43586144916523983],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6934178581510233,0.41718486136947397,0.7022289041990121,0.43586144916523983],"dir":"ltr"},{"str":"بينالملي","boundary":[0.604690007057163,0.41718486136947397,0.693453137614679,0.43586144916523983],"dir":"rtl"},{"str":"۴۱","boundary":[0.12682967184191954,0.41718486136947397,0.14786505204657727,0.43586144916523983],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.1513488990825688,0.4140825499080597,0.280383537402964,0.4306424577536388],"dir":"ltr"},{"str":"Interation","boundary":[0.2850580663373324,0.4140825499080597,0.38701611946490205,0.4306424577536388],"dir":"ltr"},{"str":"Costoms","boundary":[0.3929011817804658,0.4140825499080597,0.478821171407904,0.4306424577536388],"dir":"ltr"},{"str":"Document:","boundary":[0.48468638224064925,0.4140825499080597,0.5954450236062103,0.4306424577536388],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5960465384615384,0.41718486136947397,0.6048575845095271,0.43586144916523983],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.8116040613973183,0.45184964276054645,0.8751457269901199,0.4726429105064991],"dir":"rtl"},{"str":"دهم","boundary":[0.753040151729005,0.45184964276054645,0.805564393616796,0.4726429105064991],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7470426429075512,0.45184964276054645,0.7532288968595625,0.4726429105064991],"dir":"ltr"},{"str":"بروز","boundary":[0.6891843225123501,0.45184964276054645,0.7404123969054341,0.4726429105064991],"dir":"rtl"},{"str":"اختلاف","boundary":[0.6057483909668313,0.45184964276054645,0.6831354820712774,0.4726429105064991],"dir":"rtl"},{"str":"۴۳","boundary":[0.12682967184191954,0.45184964276054645,0.15837956699717715,0.4726429105064991],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.16299112208892025,0.44629563884699963,0.35785812157727587,0.4666730412380332],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3630256810162315,0.44629563884699963,0.5939791618913197,0.4666730412380332],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8186599541284405,0.50409846535453,0.8326835409315457,0.5227750531502958],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8329481369089625,0.50409846535453,0.8420237789343684,0.5227750531502958],"dir":"ltr"},{"str":"كالا","boundary":[0.7786177628793226,0.50409846535453,0.8131739975299931,0.5227750531502958],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7454550670430488,0.50409846535453,0.7730259678899083,0.5227750531502958],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.6699570148200424,0.50409846535453,0.7399426508468596,0.5227750531502958],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.5969285250529287,0.50409846535453,0.6645327972829922,0.5227750531502958],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5378354234297812,0.50409846535453,0.5911779724770643,0.5227750531502958],"dir":"rtl"},{"str":"۴۳","boundary":[0.12682967184191954,0.50409846535453,0.15516790102328865,0.5227750531502958],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.15717001058574454,0.5009961538931157,0.5311323253352153,0.5175560617386948],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5321907092448835,0.50409846535453,0.5377472247706423,0.5227750531502958],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.813544431898377,0.5377183408215287,0.8275680187014822,0.5563949286172946],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8278326146788991,0.5377183408215287,0.8419620398729711,0.5563949286172946],"dir":"ltr"},{"str":"كالا","boundary":[0.773502240649259,0.5377183408215287,0.8080584752999295,0.5563949286172946],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.6902427064220183,0.5377183408215287,0.7678751661961892,0.5563949286172946],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6332663726182075,0.5377183408215287,0.6847302902258292,0.5563949286172946],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.57417327099506,0.5377183408215287,0.627515820042343,0.5563949286172946],"dir":"rtl"},{"str":"۴۴","boundary":[0.12682967184191954,0.5377183408215287,0.15074914820042343,0.5563949286172946],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.1513488990825688,0.5346160293601145,0.5660589943542695,0.5511759372056936],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5688813514467185,0.5377183408215287,0.5744378669724771,0.5563949286172946],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.8116040613973183,0.5723831222126012,0.8751457269901199,0.5931763899585539],"dir":"rtl"},{"str":"يازدهم","boundary":[0.722876210303458,0.5723831222126012,0.805683638203952,0.5931763899585539],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7167023041637262,0.5723831222126012,0.7228885581157375,0.5931763899585539],"dir":"ltr"},{"str":"معيارهاي","boundary":[0.6004564714184898,0.5723831222126012,0.704356079460127,0.5931763899585539],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.5328962985179958,0.5723831222126012,0.594375879460127,0.5931763899585539],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.4582802328863797,0.5723831222126012,0.5269181934015525,0.5931763899585539],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.42141319336626676,0.5723831222126012,0.45210879630910367,0.5931763899585539],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.3374480698659139,0.5723831222126012,0.4153654113091038,0.5931763899585539],"dir":"rtl"},{"str":"۴۷","boundary":[0.12682967184191954,0.5723831222126012,0.15914548415314045,0.5931763899585539],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.16299112208892028,0.5668291182990544,0.3289889364678899,0.587206520690088],"dir":"ltr"},{"str":"*","boundary":[0.8258569647141849,0.62475646286387,0.8418385617501766,0.6434330506596359],"dir":"ltr"},{"str":"نكات","boundary":[0.7682103211009175,0.62475646286387,0.8203621882498237,0.6434330506596359],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.7223470183486239,0.62475646286387,0.762459768525053,0.6434330506596359],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6891843225123501,0.62475646286387,0.7167552233592097,0.6434330506596359],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشگذاري","boundary":[0.553711182074806,0.62475646286387,0.6838042043048695,0.6434330506596359],"dir":"rtl"},{"str":"۴۸","boundary":[0.12682967184191954,0.62475646286387,0.15585585056457305,0.6434330506596359],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................:","boundary":[0.15717001058574454,0.6216541514024558,0.553622983415667,0.6434330506596359],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.8116040613973183,0.6592967261976573,0.8751457269901199,0.68008999394361],"dir":"rtl"},{"str":"دوازدهم","boundary":[0.7036489026111503,0.6592967261976573,0.8056631761150318,0.68008999394361],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6976513937896965,0.6592967261976573,0.7038376477417078,0.68008999394361],"dir":"ltr"},{"str":"مواعد","boundary":[0.6219769442484121,0.6592967261976573,0.6915870303846153,0.68008999394361],"dir":"rtl"},{"str":"قانوني","boundary":[0.5425981510232887,0.6592967261976573,0.6156548643613268,0.68008999394361],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5233708433309809,0.6592967261976573,0.5363619766302047,0.68008999394361],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.452459121383204,0.6592967261976573,0.5173853295271701,0.68008999394361],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4136517113620325,0.6592967261976573,0.44623264884262537,0.68008999394361],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.37678467184191955,0.6592967261976573,0.4074802747847565,0.68008999394361],"dir":"rtl"},{"str":"جريان","boundary":[0.3025214008468596,0.6592967261976573,0.37077640278405083,0.68008999394361],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.2100892060691602,0.6592967261976573,0.2965200112844037,0.68008999394361],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1908618983768525,0.6592967261976573,0.2038530316760762,0.68008999394361],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.14376381439661257,0.6592967261976573,0.1847403822406493,0.68008999394361],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8223642978122796,0.7023799740183297,0.8418657269371914,0.7231732417642825],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7837332851093861,0.7023799740183297,0.8163142225899789,0.7231732417642825],"dir":"rtl"},{"str":"۵۱","boundary":[0.12682967184191954,0.7023799740183297,0.15431431440014115,0.7231732417642825],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.15558243472124206,0.696825970104783,0.29992836026817216,0.7172033724958167],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.303756182074806,0.696825970104783,0.5347096629498941,0.7172033724958167],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5408341778405081,0.696825970104783,0.7717876587155962,0.7172033724958167],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.8116040613973183,0.755673702536387,0.8751457269901199,0.7764669702823398],"dir":"rtl"},{"str":"سيزدهم","boundary":[0.7062948623853211,0.755673702536387,0.8057757176040932,0.7764669702823398],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7002973535638674,0.755673702536387,0.7064836075158787,0.7764669702823398],"dir":"ltr"},{"str":"اسناد","boundary":[0.6323843860268172,0.755673702536387,0.6940407170818631,0.7764669702823398],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.5450677134791814,0.755673702536387,0.6264316821242061,0.7764669702823398],"dir":"rtl"},{"str":"۵۹","boundary":[0.12682967184191954,0.755673702536387,0.15941060932251236,0.7764669702823398],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.16299112208892028,0.7501196986228402,0.3001197513585039,0.7704971010138738],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.303756182074806,0.7501196986228402,0.5347096629498941,0.7704971010138738],"dir":"ltr"},{"str":"اسناد","boundary":[0.7865556422018348,0.8079225251303706,0.8419355802752293,0.8265991129261364],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.7078824382498236,0.8079225251303706,0.7809638472124206,0.8265991129261364],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6874203493295695,0.8079225251303706,0.702317102858151,0.8265991129261364],"dir":"rtl"},{"str":"ملي","boundary":[0.641557046577276,0.8079225251303706,0.6816433371559633,0.8265991129261364],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.5646478158080451,0.8079225251303706,0.6358505933309809,0.8265991129261364],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5441857268877911,0.8079225251303706,0.5590824804163725,0.8265991129261364],"dir":"rtl"},{"str":"بينالمللي","boundary":[0.44152248764996477,0.8079225251303706,0.5387526894848271,0.8265991129261364],"dir":"rtl"},{"str":"۵۹","boundary":[0.12682967184191954,0.8079225251303706,0.15609398694424842,0.8265991129261364],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.1571700105857445,0.8048202136689564,0.4379945412844037,0.8213801215145353],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8186599541284405,0.8415424005973693,0.8326835409315457,0.8602189883931352],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8329481369089625,0.8415424005973693,0.8420237789343684,0.8602189883931352],"dir":"ltr"},{"str":"سناد","boundary":[0.763094798870854,0.8415424005973693,0.813262196189132,0.8602189883931352],"dir":"rtl"},{"str":"ملي","boundary":[0.7172314961185603,0.8415424005973693,0.7573177866972477,0.8602189883931352],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.638558292166549,0.8415424005973693,0.7116397011291461,0.8602189883931352],"dir":"rtl"},{"str":"۵۹","boundary":[0.12682967184191954,0.8415424005973693,0.15609398694424842,0.8602189883931352],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.15717001058574454,0.8384400891359551,0.6359123323923783,0.8549999969815342],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.813544431898377,0.875162276064368,0.8275680187014822,0.8938388638601339],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8278326146788991,0.875162276064368,0.8419620398729711,0.8938388638601339],"dir":"ltr"},{"str":"اسناد","boundary":[0.752863754410727,0.875162276064368,0.8082436924841215,0.8938388638601339],"dir":"rtl"},{"str":"بينالمللي","boundary":[0.6500241178546224,0.875162276064368,0.7472543196894849,0.8938388638601339],"dir":"rtl"},{"str":"۵۹","boundary":[0.12682967184191954,0.875162276064368,0.15609398694424842,0.8938388638601339],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.15717001058574456,0.8720599646029539,0.6475545553987297,0.8886198724485329],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12524,0.11676,0.8754,0.89384],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/f772275d726c0103f5a7604dafeed56d.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/ed85183ad63a7b42b5bc14a66d6f4a59.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12489,0.11622,0.12472,0.12633]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.8140434599117855,0.11621960972524921,0.8752753790190544,0.1327795175708283],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.75555557748765,0.11621960972524921,0.8088820743789698,0.1327795175708283],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.12488930134086097,0.1202810385468556,0.13838122662667607,0.1410743062928083],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.13776630557515882,0.14670829381032074,0.14729176076217362,0.1653848816060866],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.8116040613973183,0.17205756804074576,0.8751457269901199,0.19285083578669845],"dir":"rtl"},{"str":"چهاردهم","boundary":[0.7038252999294284,0.17205756804074576,0.8056628233203953,0.19285083578669845],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.697899055624559,0.17205756804074576,0.7040853095765702,0.19285083578669845],"dir":"ltr"},{"str":"قطع","boundary":[0.641557046577276,0.17205756804074576,0.6915184118278053,0.19285083578669845],"dir":"rtl"},{"str":"مرور","boundary":[0.5784068066337332,0.17205756804074576,0.6355265514573042,0.19285083578669845],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.5164913479181369,0.17205756804074576,0.5723443835991532,0.19285083578669845],"dir":"rtl"},{"str":"۶۱","boundary":[0.12682967184191954,0.17205756804074576,0.1539313558221595,0.19285083578669845],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.15558243472124209,0.16650356412719888,0.2710591751587862,0.1868809665182325],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27412143260409316,0.16650356412719888,0.5050749134791813,0.1868809665182325],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.13776630557515882,0.19228190277669693,0.14729176076217362,0.2109584905724628],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.8116040613973183,0.22535129655880298,0.8751457269901199,0.24614456430475568],"dir":"rtl"},{"str":"پانزدهم","boundary":[0.7124687685250529,0.22535129655880298,0.8057339114396612,0.24614456430475568],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7064712597035991,0.22535129655880298,0.7126575136556105,0.24614456430475568],"dir":"ltr"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.608041556104446,0.22535129655880298,0.6935002356986593,0.24614456430475568],"dir":"rtl"},{"str":"ممنوع","boundary":[0.5321907092448835,0.22535129655880298,0.6020953789026111,0.24614456430475568],"dir":"rtl"},{"str":"الورود","boundary":[0.45510508115737475,0.22535129655880298,0.52607025149259,0.24614456430475568],"dir":"rtl"},{"str":"۶۳","boundary":[0.12682967184191954,0.22535129655880298,0.1620618610162315,0.24614456430475568],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.16299112208892025,0.21979729264525613,0.21351219603034577,0.24017469503628971],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21485193366266764,0.21979729264525613,0.44580541453775574,0.24017469503628971],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.8116040613973183,0.2787695431341454,0.8751457269901199,0.2995628108800981],"dir":"rtl"},{"str":"شانزدهم","boundary":[0.699062572335921,0.2787695431341454,0.8055889128440367,0.2995628108800981],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6928886661961892,0.2787695431341454,0.6990749201482004,0.2995628108800981],"dir":"ltr"},{"str":"متفرقه","boundary":[0.6050428016937192,0.2787695431341454,0.6868781039731828,0.2995628108800981],"dir":"rtl"},{"str":"۶۷","boundary":[0.12682967184191954,0.2787695431341454,0.16282777817219476,0.2995628108800981],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.16299112208892025,0.2732155392205986,0.35785812157727587,0.2935929416116322],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3630256810162315,0.2732155392205986,0.5939791618913197,0.2935929416116322],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8272681432604094,0.3310183657281291,0.8328511183839098,0.34969495352389496],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8329481369089625,0.3310183657281291,0.8420237789343684,0.34969495352389496],"dir":"ltr"},{"str":"ترجيحات","boundary":[0.7272861432604094,0.3310183657281291,0.8216146092095978,0.34969495352389496],"dir":"rtl"},{"str":"۶۷","boundary":[0.12682967184191954,0.3310183657281291,0.15916330028228654,0.34969495352389496],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.16299112208892028,0.32791605426671483,0.7232290049400142,0.3444759621122939],"dir":"ltr"},{"str":"توضيح","boundary":[0.7747370218772054,0.3646382411951277,0.8419708597388851,0.38331482899089364],"dir":"rtl"},{"str":"۶۷","boundary":[0.12682967184191954,0.3646382411951277,0.15916330028228654,0.38331482899089364],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................:","boundary":[0.16299112208892028,0.36153592973371346,0.7746488232180664,0.38331482899089364],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8221173415666901,0.3982581166621265,0.8277003166901904,0.4169347044578924],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8278326146788991,0.3982581166621265,0.8419620398729711,0.4169347044578924],"dir":"ltr"},{"str":"ابلاغ","boundary":[0.766622745236415,0.3982581166621265,0.8107838138673256,0.4169347044578924],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7279917325335216,0.3982581166621265,0.7555626333803811,0.4169347044578924],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6637831086803105,0.3982581166621265,0.7224704964714186,0.4169347044578924],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6434974170783345,0.3982581166621265,0.6581560342272407,0.4169347044578924],"dir":"rtl"},{"str":"توقيف","boundary":[0.5704689273112209,0.3982581166621265,0.6378879823570924,0.4169347044578924],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.530250338743825,0.3982581166621265,0.5648065733944955,0.4169347044578924],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4970876429075512,0.3982581166621265,0.5246585437544108,0.4169347044578924],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.4217659880028229,0.3982581166621265,0.49175162402964007,0.4169347044578924],"dir":"rtl"},{"str":"۶۸","boundary":[0.12682967184191954,0.3982581166621265,0.15916330028228654,0.4169347044578924],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.16299112208892025,0.39515580520071225,0.41471009527170083,0.41171571304629134],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.41612127381792524,0.3982581166621265,0.4216777893436839,0.4169347044578924],"dir":"ltr"},{"str":"توضيح","boundary":[0.7747370218772054,0.4318779921291253,0.8419708597388851,0.4505545799248912],"dir":"rtl"},{"str":"۶۸","boundary":[0.12682967184191954,0.4318779921291253,0.15916330028228654,0.4505545799248912],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................:","boundary":[0.16299112208892028,0.428775680667711,0.7746488232180664,0.4505545799248912],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8198241764290755,0.46549786759612405,0.8254071515525757,0.4841744553918899],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8255394495412844,0.46549786759612405,0.8419179405434016,0.4841744553918899],"dir":"ltr"},{"str":"تخفيف","boundary":[0.7380463796753706,0.46549786759612405,0.8087464248412138,0.4841744553918899],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.6748961397318278,0.46549786759612405,0.7324457648200424,0.4841744553918899],"dir":"rtl"},{"str":"ورودي","boundary":[0.5988688955539873,0.46549786759612405,0.669357263937897,0.4841744553918899],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5815819583627382,0.46549786759612405,0.5932506409668314,0.4841744553918899],"dir":"rtl"},{"str":"هزينه","boundary":[0.5150801693719125,0.46549786759612405,0.575804946189132,0.4841744553918899],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.4364069654199012,0.46549786759612405,0.5094883743824983,0.4841744553918899],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.3540294177840508,0.46549786759612405,0.4307887108327452,0.4841744553918899],"dir":"rtl"},{"str":"آسيب","boundary":[0.28082453069865915,0.46549786759612405,0.3483494241354976,0.4841744553918899],"dir":"rtl"},{"str":"ديده","boundary":[0.22049664784756526,0.46549786759612405,0.2752415555751588,0.4841744553918899],"dir":"rtl"},{"str":"۶۸","boundary":[0.12682967184191954,0.46549786759612405,0.15916330028228654,0.4841744553918899],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.16299112208892028,0.4623955561347098,0.2157780195836274,0.4789554639802889],"dir":"ltr"},{"str":"توضيح","boundary":[0.7747370218772054,0.4991177430631228,0.8419708597388851,0.5177943308588886],"dir":"rtl"},{"str":"۶۹","boundary":[0.12682967184191954,0.4991177430631228,0.1557500121736062,0.5177943308588886],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................:","boundary":[0.15717001058574456,0.4960154316017085,0.7746488232180664,0.5177943308588886],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8242693888496825,0.5327376185301215,0.8298523639731827,0.5514142063258873],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8299493824982358,0.5327376185301215,0.8419091206774877,0.5514142063258873],"dir":"ltr"},{"str":"تبديل","boundary":[0.7578028793225124,0.5327376185301215,0.818712873323924,0.5514142063258873],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6950054340155258,0.5327376185301215,0.7522110843330981,0.5514142063258873],"dir":"rtl"},{"str":"اظهارنامه","boundary":[0.5937533733239239,0.5327376185301215,0.6894048191601976,0.5514142063258873],"dir":"rtl"},{"str":"۶۹","boundary":[0.12682967184191954,0.5327376185301215,0.1557500121736062,0.5514142063258873],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.15717001058574456,0.5296353070687072,0.5893434403669725,0.5461952149142862],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8119744957657022,0.5663574939971202,0.8259980825688075,0.5850340817928861],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.8262450388143967,0.5663574939971202,0.8418562014820044,0.5850340817928861],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7791469548341567,0.5663574939971202,0.8067178556810163,0.5850340817928861],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7204066478475654,0.5663574939971202,0.7735639797106564,0.5850340817928861],"dir":"rtl"},{"str":"فقدان","boundary":[0.6500241178546224,0.5663574939971202,0.7147178343330982,0.5850340817928861],"dir":"rtl"},{"str":"سند","boundary":[0.5981633062808751,0.5663574939971202,0.6443882235356387,0.5850340817928861],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.5150801693719125,0.5663574939971202,0.5927126291460834,0.5850340817928861],"dir":"rtl"},{"str":"۶۹","boundary":[0.12682967184191954,0.5663574939971202,0.1557500121736062,0.5850340817928861],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.15717001058574456,0.5632551825357061,0.5136689908256881,0.5798150903812851],"dir":"ltr"},{"str":"توضيح","boundary":[0.7747370218772054,0.599977369464119,0.8419708597388851,0.6186539572598848],"dir":"rtl"},{"str":"۷۰","boundary":[0.12682967184191954,0.599977369464119,0.15207212808750883,0.6186539572598848],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................:","boundary":[0.15717001058574456,0.5968750580027048,0.7746488232180664,0.6186539572598848],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8210942371206775,0.6335972449311177,0.8266772122441779,0.6522738327268837],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8267742307692308,0.6335972449311177,0.8420414186661963,0.6522738327268837],"dir":"ltr"},{"str":"انبار","boundary":[0.7750898165137614,0.6335972449311177,0.8153084050811573,0.6522738327268837],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصي","boundary":[0.6748961397318278,0.6335972449311177,0.7697537976358504,0.6522738327268837],"dir":"rtl"},{"str":"۷۰","boundary":[0.12682967184191954,0.6335972449311177,0.15207212808750883,0.6522738327268837],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.15717001058574456,0.6304949334697035,0.6708390014114326,0.6470548413152826],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8105633172194777,0.6672171203981165,0.824586904022583,0.6858937081938824],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.8248338602681722,0.6672171203981165,0.8419003008115737,0.6858937081938824],"dir":"ltr"},{"str":"مراجع","boundary":[0.7385755716302047,0.6672171203981165,0.7995120252293578,0.6858937081938824],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.7006501482004235,0.6672171203981165,0.7330366958362738,0.6858937081938824],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6833632110091743,0.6672171203981165,0.6950318936132676,0.6858937081938824],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6263868772053635,0.6672171203981165,0.6778507948129852,0.6858937081938824],"dir":"rtl"},{"str":"اختلافات","boundary":[0.5325435038814397,0.6672171203981165,0.6208391815455188,0.6858937081938824],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.4536939026111503,0.6672171203981165,0.5267753115737474,0.6858937081938824],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.42053120677487654,0.6672171203981165,0.44810210762173613,0.6858937081938824],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.34503315455187017,0.6672171203981165,0.4150187905786874,0.6858937081938824],"dir":"rtl"},{"str":"۷۳","boundary":[0.12682967184191954,0.6672171203981165,0.16027460338743826,0.6858937081938824],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.16299112208892025,0.6641148089367024,0.3448126579040226,0.6806747167822814],"dir":"ltr"},{"str":"بخش","boundary":[0.8116040613973183,0.7018819017891891,0.8751457269901199,0.7226751695351418],"dir":"rtl"},{"str":"هفدهم","boundary":[0.7198774558927312,0.7018819017891891,0.8056776406951305,0.7226751695351418],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7137035497529993,0.7018819017891891,0.7198898037050105,0.7226751695351418],"dir":"ltr"},{"str":"رويهها","boundary":[0.6302676182074806,0.7018819017891891,0.7075453429745943,0.7226751695351418],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6110403105151729,0.7018819017891891,0.6240314438143966,0.7226751695351418],"dir":"rtl"},{"str":"اسناد","boundary":[0.543480137614679,0.7018819017891891,0.6051364686697248,0.7226751695351418],"dir":"rtl"},{"str":"۷۹","boundary":[0.12682967184191954,0.7018819017891891,0.16103081869089625,0.7226751695351418],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.16299112208892028,0.6963278978756422,0.3001197513585039,0.7167053002666759],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.303756182074806,0.6963278978756422,0.5347096629498941,0.7167053002666759],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8272681432604094,0.7541307243831725,0.8328511183839098,0.7728073121789384],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8329481369089625,0.7541307243831725,0.8420237789343684,0.7728073121789384],"dir":"ltr"},{"str":"واردات","boundary":[0.7461606563161609,0.7541307243831725,0.8216498886732534,0.7728073121789384],"dir":"rtl"},{"str":"قطعي","boundary":[0.6805408539167255,0.7541307243831725,0.7406570599858857,0.7728073121789384],"dir":"rtl"},{"str":"۷۹","boundary":[0.12682967184191954,0.7541307243831725,0.15754926482004236,0.7728073121789384],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.16299112208892028,0.7510284129217584,0.6766601129146084,0.7675883207673374],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8221526210303459,0.7877505998501713,0.8277355961538462,0.8064271876459371],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8278326146788991,0.7877505998501713,0.8419620398729711,0.8064271876459371],"dir":"ltr"},{"str":"واردات","boundary":[0.7410451340860974,0.7877505998501713,0.8165343664431898,0.8064271876459371],"dir":"rtl"},{"str":"موقت","boundary":[0.6697806175017643,0.7877505998501713,0.7356120966831334,0.8064271876459371],"dir":"rtl"},{"str":"۸۳","boundary":[0.12682967184191954,0.7877505998501713,0.16027460338743826,0.8064271876459371],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.16299112208892028,0.7846482883887571,0.6708390014114326,0.8012081962343361],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8198594558927311,0.8213704753171701,0.8254424310162315,0.840047063112936],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8255394495412844,0.8213704753171701,0.8419179405434016,0.840047063112936],"dir":"ltr"},{"str":"صادرات","boundary":[0.7281681298517997,0.8213704753171701,0.8143999588920255,0.840047063112936],"dir":"rtl"},{"str":"۸۴","boundary":[0.12682967184191954,0.8213704753171701,0.15585585056457305,0.840047063112936],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.15717001058574454,0.8182681638557558,0.7290501164431898,0.8348280717013349],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8156788394495412,0.8549903507841689,0.8297024262526465,0.8736669385799347],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8299493824982358,0.8549903507841689,0.8419091206774877,0.8736669385799347],"dir":"ltr"},{"str":"ترانزيت","boundary":[0.7242873888496825,0.8549903507841689,0.8103340007057163,0.8736669385799347],"dir":"rtl"},{"str":"۸۵","boundary":[0.12682967184191954,0.8549903507841689,0.15950727505292872,0.8736669385799347],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.16299112208892028,0.8518880393227547,0.7232290049400142,0.8684479471683337],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12489,0.11622,0.87528,0.87367],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/89c9db0b00bd2a4a4a99fb983d65e9c1.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/73acb41982984f38354a858c11a1bece.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12524,0.11676,0.12474,0.85955]},"elements":[{"words":[{"str":"ن","boundary":[0.8587021453775583,0.11965844826042972,0.8752577392872266,0.1404517160063824],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.8587,0.11966,0.87526,0.14045],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گام","boundary":[0.472735993119266,0.11675610744863021,0.5027940961538461,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44590596100917423,0.11675610744863021,0.4669148816160903,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.4100267464714185,0.11675610744863021,0.44008484950599863,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3878271439661256,0.11675610744863021,0.40420563496824274,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.30577593136908965,0.11675610744863021,0.38200603246294984,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.2685737369442484,0.11675610744863021,0.2999548198659139,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24015612896965421,0.11675610744863021,0.26275262544107275,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.18522600405786874,0.11675610744863021,0.23433501746647847,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"قطعي","boundary":[0.1252420959774171,0.11675610744863021,0.179404892554693,0.1354326952443961],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12524,0.11676,0.50279,0.13543],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/d8451f1b926b37c6b982fe69daaf1a8c.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/d86f609612470a23101db2d1c7330534.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12524,0.29789,0.1244,0.1292]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.8063121418489768,0.29788592251955576,0.8753605789237827,0.3206713596303902],"dir":"rtl"},{"str":"مراجعه","boundary":[0.7779827325335217,0.3480712595929328,0.8501645151729006,0.3729733766539539],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7525462392378265,0.3480712595929328,0.7709570722039741,0.3729733766539539],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.6652648461538463,0.3480712595929328,0.7456247786231962,0.3729733766539539],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.6144976979534229,0.3480712595929328,0.6583128841460636,0.3729733766539539],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5934358581510234,0.3480712595929328,0.6074408959577735,0.3729733766539539],"dir":"rtl"},{"str":"فرض","boundary":[0.5290508369795343,0.3480712595929328,0.5864993503452551,0.3729733766539539],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.46180817925194073,0.3480712595929328,0.5221167712699198,0.3729733766539539],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.4111821489061398,0.3480712595929328,0.45485601311290474,0.3729733766539539],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39015558856739596,0.3480712595929328,0.4041250417356492,0.3729733766539539],"dir":"rtl"},{"str":"ضرورت","boundary":[0.29320762244177845,0.3480712595929328,0.3832383352214408,0.3729733766539539],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.23355004940014115,0.3480712595929328,0.28626655636593157,0.3729733766539539],"dir":"rtl"},{"str":"تشريفات","boundary":[0.12530913673106736,0.3480712595929328,0.22663879269730244,0.3729733766539539],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.7913889287226535,0.38953577266889794,0.8748248602681723,0.4144378897299191],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7583320712773466,0.38953577266889794,0.7845094333098096,0.4144378897299191],"dir":"rtl"},{"str":"اماكن","boundary":[0.6902427064220183,0.38953577266889794,0.7514525758645025,0.4144378897299191],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.5991511312632323,0.38953577266889794,0.682587062808751,0.4144378897299191],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.5331079752999295,0.38953577266889794,0.5922716358503881,0.4144378897299191],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراين","boundary":[0.4524238419195484,0.38953577266889794,0.5262284798870854,0.4144378897299191],"dir":"rtl"},{"str":"ناگزير","boundary":[0.3797481467889908,0.38953577266889794,0.44554434650670427,0.4144378897299191],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.35385302046577277,0.38953577266889794,0.3728686513761468,0.4144378897299191],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاع","boundary":[0.2877745850388144,0.38953577266889794,0.3469735250529288,0.4144378897299191],"dir":"rtl"},{"str":"پارهاي","boundary":[0.21344075511644317,0.38953577266889794,0.28089508962597043,0.4144378897299191],"dir":"rtl"},{"str":"مقررات","boundary":[0.1252420959774171,0.38953577266889794,0.20656125970359918,0.4144378897299191],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.861524502470007,0.43112480380214835,0.8751423754410728,0.45602692086316954],"dir":"rtl"},{"str":"تشريفات","boundary":[0.7613308256880734,0.43112480380214835,0.8546084787629356,0.45602692086316954],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.6704862067748765,0.43112480380214835,0.7544110207317947,0.45602692086316954],"dir":"rtl"},{"str":"هستيم","boundary":[0.6002800741002118,0.43112480380214835,0.6627952836979534,0.45602692086316954],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5935769760056457,0.43112480380214835,0.6003506330275229,0.45602692086316954],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.5537817410021171,0.43112480380214835,0.5875441877205363,0.45602692086316954],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.4549286838390966,0.43112480380214835,0.5468652192415182,0.45602692086316954],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4285043655610445,0.43112480380214835,0.4479085992829384,0.45602692086316954],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.40208004728299224,0.43112480380214835,0.42148428100488616,0.45602692086316954],"dir":"rtl"},{"str":"كجا","boundary":[0.35018395624558923,0.43112480380214835,0.39515346429032033,0.45602692086316954],"dir":"rtl"},{"str":"بايد","boundary":[0.3047087275935074,0.43112480380214835,0.343250672752895,0.45602692086316954],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.27136963443895556,0.43112480380214835,0.2977556546896169,0.45602692086316954],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.1985528214537756,0.43112480380214835,0.26445664586441314,0.45602692086316954],"dir":"rtl"},{"str":"آورد؟","boundary":[0.12534308168674002,0.43112480380214835,0.1916428992589199,0.45602692086316954],"dir":"rtl"},{"str":"حتماً","boundary":[0.8263155977417079,0.4725893168781134,0.8748248602681723,0.4974914339391346],"dir":"rtl"},{"str":"قانون","boundary":[0.7652468461538461,0.4725893168781134,0.8193556874204728,0.4974914339391346],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.6777890557515879,0.4725893168781134,0.7583113971386203,0.4974914339391346],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.656762495412844,0.4725893168781134,0.6707319485810973,0.4974914339391346],"dir":"rtl"},{"str":"آييننامههاي","boundary":[0.5197723380381087,0.4725893168781134,0.6498168933816831,0.4974914339391346],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.4454385081157375,0.4725893168781134,0.5128435154593026,0.4974914339391346],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4118524587155964,0.4725893168781134,0.43844888203993443,0.4974914339391346],"dir":"rtl"},{"str":"همين","boundary":[0.34923141072688785,0.4725893168781134,0.40491433123957465,0.4974914339391346],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.2769790691601976,0.4725893168781134,0.34226210466896745,0.4974914339391346],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.20165741425546932,0.4725893168781134,0.2700508980722627,0.4974914339391346],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.1319804735356387,0.4725893168781134,0.19442512420606917,0.4974914339391346],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1252420959774171,0.4725893168781134,0.1320157529992943,0.4974914339391346],"dir":"ltr"},{"str":"بنابراين","boundary":[0.801408296400847,0.5140538299540786,0.8752129343683841,0.5389559470150997],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.7552627579393084,0.5140538299540786,0.7945288009880028,0.5389559470150997],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6980394678899082,0.5140538299540786,0.7483832625264644,0.5389559470150997],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6573975257586451,0.5140538299540786,0.6911599724770643,0.5389559470150997],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعهها","boundary":[0.5435154170783345,0.5140538299540786,0.650518030345801,0.5389559470150997],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5176202907551164,0.5140538299540786,0.5366359216654905,0.5389559470150997],"dir":"rtl"},{"str":"قبلاً","boundary":[0.47415599153140436,0.5140538299540786,0.5107407953422723,0.5389559470150997],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44134609033168665,0.5140538299540786,0.4675234523641496,0.5389559470150997],"dir":"rtl"},{"str":"دفتر","boundary":[0.39230763585038814,0.5140538299540786,0.43446659491884265,0.5389559470150997],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.3473968786167961,0.5140538299540786,0.38542814043754414,0.5389559470150997],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.29430128581510234,0.5140538299540786,0.34051738320395203,0.5389559470150997],"dir":"rtl"},{"str":"تهيه","boundary":[0.23894780733944954,0.5140538299540786,0.2874217904022583,0.5389559470150997],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2184504389555399,0.5140538299540786,0.23206831192660551,0.5389559470150997],"dir":"rtl"},{"str":"ضرورتاً","boundary":[0.1253126549047283,0.5140538299540786,0.21157094354269584,0.5389559470150997],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8490002928722655,0.5555183430300437,0.8751776549047284,0.5804204600910648],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.7822515476358505,0.5555183430300437,0.8410624135497531,0.5804204600910648],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.7182546005645731,0.5555183430300437,0.7753720522230065,0.5804204600910648],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6933472992237121,0.5555183430300437,0.7113751051517291,0.5804204600910648],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.656586098094566,0.5555183430300437,0.6864678038108681,0.5804204600910648],"dir":"rtl"},{"str":"مراجعه","boundary":[0.5775248200423431,0.5555183430300437,0.649706602681722,0.5804204600910648],"dir":"rtl"},{"str":"كنيد","boundary":[0.5223124594213127,0.5555183430300437,0.5705394862385321,0.5804204600910648],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5156093613267466,0.5555183430300437,0.5223830183486239,0.5804204600910648],"dir":"ltr"},{"str":"ولي","boundary":[0.4671353782639378,0.5555183430300437,0.5079184382498235,0.5804204600910648],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.42356524064925893,0.5555183430300437,0.4602558828510938,0.5804204600910648],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.3741034326040931,0.5555183430300437,0.416685745236415,0.5804204600910648],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.3512776196189132,0.5555183430300437,0.3672239371912491,0.5804204600910648],"dir":"rtl"},{"str":"چندين","boundary":[0.26586603810868037,0.5555183430300437,0.34439812420606924,0.5804204600910648],"dir":"rtl"},{"str":"نكته","boundary":[0.2068082159491884,0.5555183430300437,0.25898654269583626,0.5804204600910648],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.15124306069160198,0.5555183430300437,0.1999287205363444,0.5804204600910648],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.12534793436838393,0.5555183430300437,0.14436356527875796,0.5804204600910648],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8614892230063516,0.5969828561060089,0.8751423754410729,0.62188497316703],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7821457092448835,0.5969828561060089,0.8546097275935075,0.62188497316703],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7562505829216655,0.5969828561060089,0.7752662138320394,0.62188497316703],"dir":"rtl"},{"str":"همين","boundary":[0.6941587268877911,0.5969828561060089,0.7493710875088214,0.62188497316703],"dir":"rtl"},{"str":"قانون","boundary":[0.6337955645730416,0.5969828561060089,0.687279231474947,0.62188497316703],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.613298196189132,0.5969828561060089,0.6269160691601976,0.62188497316703],"dir":"rtl"},{"str":"مقررات","boundary":[0.5250995370501058,0.5969828561060089,0.6064187007762879,0.62188497316703],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5046021686661962,0.5969828561060089,0.5182200416372619,0.62188497316703],"dir":"rtl"},{"str":"دستورالعملها","boundary":[0.35374718207480593,0.5969828561060089,0.4977226732533522,0.62188497316703],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3095067346506704,0.5969828561060089,0.3468676866619619,0.62188497316703],"dir":"rtl"},{"str":"قطعاً","boundary":[0.25044891249117857,0.5969828561060089,0.3026272392378264,0.62188497316703],"dir":"rtl"},{"str":"يادگيري","boundary":[0.1458453027522936,0.5969828561060089,0.24356941707833454,0.62188497316703],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.12534793436838393,0.5969828561060089,0.13896580733944955,0.62188497316703],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8564795391672547,0.6384473691819739,0.8745073450952718,0.6633494862429951],"dir":"rtl"},{"str":"خاطر","boundary":[0.7940348884968245,0.6384473691819739,0.8496000437544108,0.6633494862429951],"dir":"rtl"},{"str":"سپردن","boundary":[0.7199480148200424,0.6384473691819739,0.7871553930839803,0.6633494862429951],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6619132971065632,0.6384473691819739,0.7130685194071983,0.6633494862429951],"dir":"rtl"},{"str":"آسان","boundary":[0.6006328687367679,0.6384473691819739,0.6550338016937193,0.6633494862429951],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5434095786873677,0.6384473691819739,0.5937533733239239,0.6633494862429951],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5229122103034581,0.6384473691819739,0.5365300832745237,0.6633494862429951],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.489855352858151,0.6384473691819739,0.516032714890614,0.6633494862429951],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.4492134107268878,0.6384473691819739,0.48297585744530697,0.6633494862429951],"dir":"rtl"},{"str":"جزوه","boundary":[0.3782311298517996,0.6384473691819739,0.4423339153140438,0.6633494862429951],"dir":"rtl"},{"str":"ارايه","boundary":[0.3185029978828511,0.6384473691819739,0.3715280317572336,0.6633494862429951],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.25986852928722654,0.6384473691819739,0.3116235024700071,0.6633494862429951],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.19368425546930135,0.6384473691819739,0.25298903387438254,0.6633494862429951],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.12538321383203954,0.6384473691819739,0.18680476005645733,0.6633494862429951],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.8343945949188428,0.6799118822579391,0.8751776549047284,0.7048139993189603],"dir":"rtl"},{"str":"دهيد،","boundary":[0.7679280853916727,0.6799118822579391,0.8274783892850124,0.7048139993189603],"dir":"rtl"},{"str":"حتماً","boundary":[0.7121865328158082,0.6799118822579391,0.7610047715367086,0.7048139993189603],"dir":"rtl"},{"str":"امور","boundary":[0.6608901926605506,0.6799118822579391,0.7052593954679722,0.7048139993189603],"dir":"rtl"},{"str":"جاري","boundary":[0.5914249287226535,0.6799118822579391,0.653975579864282,0.7048139993189603],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5580152766407904,0.6799118822579391,0.5844720128678367,0.7048139993189603],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.4974404375441073,0.6799118822579391,0.5510954795559321,0.7048139993189603],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.47655499505998594,0.6799118822579391,0.4904427377427264,0.7048139993189603],"dir":"rtl"},{"str":"مراجعه","boundary":[0.3971409223712068,0.6799118822579391,0.46964480131865977,0.7048139993189603],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.36380182921665494,0.6799118822579391,0.3901878494673163,0.7048139993189603],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك،","boundary":[0.2597979703599153,0.6799118822579391,0.35689891823058817,0.7048139993189603],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.23083353069865914,0.6799118822579391,0.2528336476300202,0.7048139993189603],"dir":"rtl"},{"str":"فرض","boundary":[0.15854590966831333,0.6799118822579391,0.22392029573008757,0.7048139993189603],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1252420959774171,0.6799118822579391,0.15141945800988005,0.7048139993189603],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.8180954827099506,0.7213763953339042,0.8756010084685957,0.7462785123949253],"dir":"rtl"},{"str":"داشتن","boundary":[0.7478540705716302,0.7213763953339042,0.8111637644068269,0.7462785123949253],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.7001209562455892,0.7213763953339042,0.7408974507707499,0.7462785123949253],"dir":"rtl"},{"str":"اسناد","boundary":[0.6340072413549754,0.7213763953339042,0.6932045536685133,0.7462785123949253],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.5823933860268173,0.7213763953339042,0.6270803991051538,0.7462785123949253],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5615432230063516,0.7213763953339042,0.5753954827755423,0.7462785123949253],"dir":"rtl"},{"str":"مجوزها","boundary":[0.4669237014820043,0.7213763953339042,0.5546379809789385,0.7462785123949253],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4460735384615385,0.7213763953339042,0.4599257982307292,0.7462785123949253],"dir":"rtl"},{"str":"اظهار","boundary":[0.37530293436838397,0.7213763953339042,0.43915957663881044,0.7462785123949253],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.31677430416372626,0.7213763953339042,0.3683817197595858,0.7462785123949253],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28343521100917435,0.7213763953339042,0.30982123125983574,0.7462785123949253],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.18825121806633735,0.7213763953339042,0.2765301222354194,0.7462785123949253],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.1255240802037235,0.7213763953339042,0.1813366946727762,0.7462785123949253],"dir":"rtl"},{"str":"بيرون","boundary":[0.8182013211009174,0.7628409084098693,0.8751070959774171,0.7877430254708905],"dir":"rtl"},{"str":"آوردن","boundary":[0.7416448849682428,0.7628409084098693,0.8113218256880734,0.7877430254708905],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.6915480465772759,0.7628409084098693,0.7347653895553986,0.7877430254708905],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.666640745236415,0.7628409084098693,0.6846685511644319,0.7877430254708905],"dir":"rtl"},{"str":"راحتي","boundary":[0.593647534932957,0.7628409084098693,0.659761249823571,0.7877430254708905],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5677524086097389,0.7628409084098693,0.5867680395201129,0.7877430254708905],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.4810002074805928,0.7628409084098693,0.5608729131968948,0.7877430254708905],"dir":"rtl"},{"str":"ميسر","boundary":[0.4256820084685957,0.7628409084098693,0.47412071206774886,0.7877430254708905],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.3497253232180664,0.7628409084098693,0.41880251305575156,0.7877430254708905],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.3095772935779817,0.7628409084098693,0.3428458278052223,0.7877430254708905],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.30287419548341565,0.7628409084098693,0.30964785250529286,0.7877430254708905],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.823140446012703,0.8043054214858345,0.849317808045166,0.8292075385468557],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7824985038814397,0.8043054214858345,0.8162609505998589,0.8292075385468557],"dir":"rtl"},{"str":"جزوه","boundary":[0.7195952201834862,0.8043054214858345,0.7756190084685957,0.8292075385468557],"dir":"rtl"},{"str":"كاربردي","boundary":[0.6200718532110093,0.8043054214858345,0.7127157247706424,0.8292075385468557],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5941767268877912,0.8043054214858345,0.6131923577981653,0.8292075385468557],"dir":"rtl"},{"str":"ذكر","boundary":[0.5439387706422019,0.8043054214858345,0.5872972314749471,0.8292075385468557],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5234414022582923,0.8043054214858345,0.5370592752293578,0.8292075385468557],"dir":"rtl"},{"str":"نقل","boundary":[0.47962430839802406,0.8043054214858345,0.5165619068454482,0.8292075385468557],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.4287513218066337,0.8043054214858345,0.47274481298517995,0.8292075385468557],"dir":"rtl"},{"str":"قانون","boundary":[0.36030916231474946,0.8043054214858345,0.42187182639378973,0.8292075385468557],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3398117939308398,0.8043054214858345,0.3534296669019054,0.8292075385468557],"dir":"rtl"},{"str":"آييننامه","boundary":[0.2319977529992943,0.8043054214858345,0.3329322985179958,0.8292075385468557],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.18775730557515882,0.8043054214858345,0.22511825758645027,0.8292075385468557],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.12534793436838393,0.8043054214858345,0.18087781016231477,0.8292075385468557],"dir":"rtl"},{"str":"مقايسه","boundary":[0.8082172328863797,0.8458944526190848,0.8754951700776288,0.870796569680106],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7873317904022584,0.8458944526190848,0.8012195330849989,0.870796569680106],"dir":"rtl"},{"str":"يادداشتها","boundary":[0.6656881997177135,0.8458944526190848,0.7804278736354462,0.870796569680106],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6451908313338038,0.8458944526190848,0.6588087043048695,0.870796569680106],"dir":"rtl"},{"str":"نمودارها","boundary":[0.5500773973182781,0.8458944526190848,0.6383113359209599,0.870796569680106],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوانست","boundary":[0.43167951729004944,0.8458944526190848,0.543197901905434,0.870796569680106],"dir":"rtl"},{"str":"مفيد","boundary":[0.37907783697953423,0.8458944526190848,0.4248000218772054,0.870796569680106],"dir":"rtl"},{"str":"باشد،","boundary":[0.3164567889908257,0.8458944526190848,0.37219834156669024,0.870796569680106],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28347049047282996,0.8458944526190848,0.3095772935779817,0.870796569680106],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.21192373817925195,0.8458944526190848,0.2765909950599859,0.870796569680106],"dir":"rtl"},{"str":"احتمال","boundary":[0.12534793436838393,0.8458944526190848,0.20504424276640795,0.870796569680106],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12524,0.29789,0.8756,0.8708],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/dbae7f6cc7b2012f856931c9949999b1.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/b991613d751591ea4669f012baee9ccc.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12524,0.11676,0.12465,0.72066]},"elements":[{"words":[{"str":"ع","boundary":[0.8602897212420607,0.11965844826042972,0.8752545641354976,0.1404517160063824],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.472735993119266,0.11675610744863021,0.5027940961538461,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44590596100917423,0.11675610744863021,0.4669148816160903,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.4100267464714185,0.11675610744863021,0.44008484950599863,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3878271439661256,0.11675610744863021,0.40420563496824274,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.30577593136908965,0.11675610744863021,0.38200603246294984,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.2685737369442484,0.11675610744863021,0.2999548198659139,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24015612896965421,0.11675610744863021,0.26275262544107275,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.18522600405786874,0.11675610744863021,0.23433501746647847,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"قطعي","boundary":[0.1252420959774171,0.11675610744863021,0.179404892554693,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.8278678941425548,0.17150465436254675,0.8751776549047283,0.1964067714235679],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8066649364855328,0.17150465436254675,0.8207515830528486,0.1964067714235679],"dir":"rtl"},{"str":"جابهجايي","boundary":[0.6972985991531404,0.17150465436254675,0.7990445723359211,0.1964067714235679],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6603257212420607,0.17150465436254675,0.6896076760762174,0.1964067714235679],"dir":"rtl"},{"str":"درلايحه","boundary":[0.5681757621736062,0.17150465436254675,0.653393143302883,0.1964067714235679],"dir":"rtl"},{"str":"قانون","boundary":[0.5071070105857445,0.17150465436254675,0.5612158518523712,0.1964067714235679],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.41964922018348616,0.17150465436254675,0.5001715615705187,0.1964067714235679],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.35254768031051514,0.17150465436254675,0.4123816506704304,0.1964067714235679],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.2758854057868737,0.17150465436254675,0.34560427876285604,0.1964067714235679],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.2049736838390967,0.17150465436254675,0.2689541848446098,0.1964067714235679],"dir":"rtl"},{"str":"احتراز","boundary":[0.1252773754410727,0.17150465436254675,0.1976002759350741,0.1964067714235679],"dir":"rtl"},{"str":"گرديده","boundary":[0.7964338920254059,0.21296916743851194,0.8752834932956952,0.2378712844995331],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.7326839011997177,0.21296916743851194,0.7894132787579392,0.2378712844995331],"dir":"rtl"},{"str":"اينكه","boundary":[0.6731674460127028,0.21296916743851194,0.725763383154716,0.2378712844995331],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6479073500352859,0.21296916743851194,0.6661905073220565,0.2378712844995331],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.5893434403669725,0.21296916743851194,0.6409861607108489,0.2378712844995331],"dir":"rtl"},{"str":"قطع","boundary":[0.5336724467184192,0.21296916743851194,0.5824200706211383,0.2378712844995331],"dir":"rtl"},{"str":"عليرغم","boundary":[0.42285965137614673,0.21296916743851194,0.5263695977417079,0.2378712844995331],"dir":"rtl"},{"str":"احتمال","boundary":[0.33589577346506705,0.21296916743851194,0.4155920818630911,0.2378712844995331],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.29391321171489065,0.21296916743851194,0.3287693218066338,0.2378712844995331],"dir":"rtl"},{"str":"تغييري","boundary":[0.2086780275229358,0.21296916743851194,0.2866809216654905,0.2378712844995331],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.19985816160903316,0.21296916743851194,0.2086780275229358,0.2378712844995331],"dir":"ltr"},{"str":"نكات","boundary":[0.1252773754410727,0.21296916743851194,0.19290810726887792,0.2378712844995331],"dir":"rtl"},{"str":"كليدي","boundary":[0.80419537402964,0.2544336805144771,0.8753540522230062,0.2793357975754983],"dir":"rtl"},{"str":"همچنان","boundary":[0.7173726139731829,0.2544336805144771,0.7973158786167961,0.2793357975754983],"dir":"rtl"},{"str":"مطابق","boundary":[0.6509413839096684,0.2544336805144771,0.7104931185603387,0.2793357975754983],"dir":"rtl"},{"str":"وضع","boundary":[0.5925185920959775,0.2544336805144771,0.6440618884968243,0.2793357975754983],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.5143745800988003,0.2544336805144771,0.5856390966831335,0.2793357975754983],"dir":"rtl"},{"str":"حفظ","boundary":[0.453905579393084,0.2544336805144771,0.5074950846859563,0.2793357975754983],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.37794889414255467,0.2544336805144771,0.44702608398023996,0.2793357975754983],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.33780086450247004,0.2544336805144771,0.3710693987297107,0.2793357975754983],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.33109776640790406,0.2544336805144771,0.3378714234297812,0.2793357975754983],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12524,0.11676,0.87535,0.27934],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/b2b990f08a1e8ef970d8d98e3794e2bd.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/f7507164ab7ff849bb77548bb116fefc.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12507,0.35583,0.12475,0.08469]},"elements":[{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.4907373394495413,0.3558319934328301,0.5892199622441778,0.39318516902436185],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.4113585462244178,0.3558319934328301,0.480259338743825,0.39318516902436185],"dir":"rtl"},{"str":"اسنادي","boundary":[0.6379553661326748,0.419339425039403,0.758338068786168,0.4525837513158663],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5864771603422725,0.419339425039403,0.628771239756528,0.4525837513158663],"dir":"rtl"},{"str":"تسليم","boundary":[0.4890783226711362,0.419339425039403,0.5772930339661257,0.4525837513158663],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.3750067632709951,0.419339425039403,0.4798941962949895,0.4525837513158663],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.24272270995059986,0.419339425039403,0.3658226368948483,0.4525837513158663],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.24272,0.35583,0.75834,0.45258],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گمركي","boundary":[0.36126170783345096,0.537836778895548,0.4450235609865694,0.5627388959565692],"dir":"rtl"},{"str":"۱","boundary":[0.3513834580098801,0.5313305280028994,0.3610727863055752,0.5478904358484784],"dir":"ltr"},{"str":"اسناد","boundary":[0.8077233203952011,0.5402745481860018,0.8501433474947071,0.5610678159319546],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7824279449541284,0.537836778895548,0.8004557508821454,0.5627388959565692],"dir":"rtl"},{"str":"شرح","boundary":[0.72414627099506,0.537836778895548,0.7754854120145936,0.5627388959565692],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.6500593973182781,0.537836778895548,0.7172338593362215,0.5627388959565692],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.5600262060691602,0.537836778895548,0.6431528385875236,0.5627388959565692],"dir":"rtl"},{"str":"تنوع","boundary":[0.5062250239943542,0.537836778895548,0.5531013014456703,0.5627388959565692],"dir":"rtl"},{"str":"رويه","boundary":[0.45192992942836985,0.537836778895548,0.4993005351517336,0.5627388959565692],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3346257127734651,0.537836778895548,0.34468035991531404,0.5627388959565692],"dir":"ltr"},{"str":"رژيم","boundary":[0.28311769583627383,0.537836778895548,0.3345551538461539,0.5627388959565692],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.192449474241355,0.537836778895548,0.27621132739447335,0.5627388959565692],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.182394827099506,0.537836778895548,0.192449474241355,0.5627388959565692],"dir":"ltr"},{"str":"فرق","boundary":[0.1252773754410727,0.537836778895548,0.17537421383203952,0.5627388959565692],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.8026077981651376,0.5793012919715131,0.8751776549047283,0.6042034090325343],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7959047000705718,0.5793012919715131,0.802678357092449,0.6042034090325343],"dir":"ltr"},{"str":"اسنادي","boundary":[0.7768537896965421,0.6207658050474784,0.8502350741002117,0.6456679221084994],"dir":"rtl"},{"str":"نظير","boundary":[0.7272861432604094,0.6207658050474784,0.769974294283698,0.6456679221084994],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7205830451658434,0.6207658050474784,0.7273567021877205,0.6456679221084994],"dir":"ltr"},{"str":"اسناد","boundary":[0.7993620875088215,0.6622303181234434,0.8501645151729006,0.6871324351844645],"dir":"rtl"},{"str":"خريد","boundary":[0.7358943323923783,0.6622303181234434,0.7924825920959776,0.6871324351844645],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7153969640084686,0.6622303181234434,0.7290148369795343,0.6871324351844645],"dir":"rtl"},{"str":"حمل،","boundary":[0.6464961714890615,0.6622303181234434,0.7085174685956246,0.6871324351844645],"dir":"rtl"},{"str":"اسناد","boundary":[0.5877558645024701,0.6622303181234434,0.6385582921665491,0.6871324351844645],"dir":"rtl"},{"str":"بانكي،","boundary":[0.512857563161609,0.6622303181234434,0.580876369089626,0.6871324351844645],"dir":"rtl"},{"str":"بيمهنامه،","boundary":[0.4209898398023995,0.6622303181234434,0.5059780677487651,0.6871324351844645],"dir":"rtl"},{"str":"مجوزها،","boundary":[0.32598224417784055,0.6622303181234434,0.41411034438955546,0.6871324351844645],"dir":"rtl"},{"str":"اوراق","boundary":[0.2603271623147495,0.6622303181234434,0.3191027487649965,0.6871324351844645],"dir":"rtl"},{"str":"ثبت","boundary":[0.2107947953422724,0.6622303181234434,0.25344766690190546,0.6871324351844645],"dir":"rtl"},{"str":"سفارش","boundary":[0.1252420959774171,0.6622303181234434,0.2039152999294284,0.6871324351844645],"dir":"rtl"},{"str":"حسب","boundary":[0.8114982230063515,0.7036948311994086,0.8752482138320397,0.7285969482604298],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7533929463655612,0.7036948311994086,0.8046187275935076,0.7285969482604298],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12524,0.53133,0.87525,0.7286],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.12506569865913905,0.8708515679288606,0.8699562942836988,0.8957536849898818],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.12506569865913905,0.8990803830338381,0.13656151189131968,0.9153090927225056],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14270543048694426,0.8990803830338381,0.1484533371030346,0.9153090927225056],"dir":"ltr"},{"str":"Customs","boundary":[0.15420124371912491,0.8990803830338381,0.23626382335935078,0.9153090927225056],"dir":"ltr"},{"str":"Procedu","boundary":[0.24254631263232182,0.8990803830338381,0.318980092653705,0.9153090927225056],"dir":"ltr"},{"str":"res","boundary":[0.3198083380381087,0.8990803830338381,0.34692100451538466,0.9153090927225056],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12507,0.87085,0.86996,0.91531],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/da8f2e4ed15cd24531ed524273ec4732.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/2de6c2c31601f95a9ec35972a55afd43.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12524,0.11676,0.12466,0.14014]},"elements":[{"words":[{"str":"۲","boundary":[0.8615245024700071,0.11965844826042972,0.8753404696294991,0.1404517160063824],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86152,0.11966,0.87534,0.14045],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مالكيت","boundary":[0.6535857561079746,0.18165622002208526,0.7124490120254058,0.19821612786766432],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6932414608327453,0.20519013284898435,0.7003500963620325,0.22175004069456344],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.6731321665490473,0.20519013284898435,0.693144265910374,0.22175004069456344],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6658998764996471,0.20519013284898435,0.6730085120289344,0.22175004069456344],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65359,0.18166,0.71245,0.22175],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"قبض","boundary":[0.6967420656139732,0.2737995824131189,0.7372354812032463,0.290359490258698],"dir":"rtl"},{"str":"انبار","boundary":[0.6621955328158081,0.2737995824131189,0.6914164541778406,0.290359490258698],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.6505533098094566,0.27001515762910583,0.662283731474947,0.2865750654746849],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65055,0.27002,0.73724,0.29036],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ترخيصيه","boundary":[0.6690750282286522,0.3317753844445635,0.7306809096506705,0.34634312292526087],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.6572564079040226,0.32667087369386294,0.668986829569513,0.34323078153944203],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65726,0.32667,0.73068,0.34634],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بارنامه","boundary":[0.6721723887402964,0.3907969435977391,0.7158847025935074,0.4053646820784365],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.67217,0.3908,0.71588,0.40536],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سياهه","boundary":[0.7071768489767114,0.4485733221780629,0.7479883089308398,0.46314106065876026],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني","boundary":[0.6397152821771348,0.4485733221780629,0.7025081411538462,0.46314106065876026],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.63972,0.44857,0.74799,0.46314],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بيمه","boundary":[0.7008866970042343,0.5084665077322347,0.7294916389308398,0.523034246212932],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.6704862067748766,0.5084665077322347,0.6962017606280876,0.523034246212932],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.658667586450247,0.5033619969815342,0.6703980081157375,0.5199219048271132],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65867,0.50336,0.72949,0.52303],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صورت","boundary":[0.7117631792519408,0.5657448140834177,0.7614844677522936,0.5803125525641152],"dir":"rtl"},{"str":"بستهبندي","boundary":[0.6399694707127734,0.5657448140834177,0.7071641483697954,0.5803125525641152],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.628150850388144,0.5606403033327173,0.6398812720536344,0.5772002111782963],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62815,0.56064,0.76148,0.58031],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گواهي","boundary":[0.7089711624982357,0.6226495662627453,0.7617024948376852,0.6372173047434427],"dir":"rtl"},{"str":"مبدأ","boundary":[0.6741127592413549,0.6226495662627453,0.704286226122089,0.6372173047434427],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.67411,0.62265,0.7617,0.63722],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گواهي","boundary":[0.7091674927134792,0.678309137869221,0.7618988250529288,0.6928768763499185],"dir":"rtl"},{"str":"بهداشت","boundary":[0.645084992942837,0.678309137869221,0.7044825563373325,0.6928768763499185],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.6346775511644319,0.6749799822321568,0.6449967942836979,0.6895477207128543],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63468,0.67498,0.7619,0.69288],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گواهي","boundary":[0.7213692480134086,0.7344667817048375,0.7741005803528582,0.749034520185535],"dir":"rtl"},{"str":"بازرسي","boundary":[0.663674270833552,0.7344667817048375,0.7166843116372619,0.749034520185535],"dir":"rtl"},{"str":"coi","boundary":[0.6175670112914609,0.7311376260677733,0.642787241474947,0.7457053645484708],"dir":"ltr"},{"str":"*","boundary":[0.6473781580804516,0.729362270954137,0.6591085797459421,0.745922178799716],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61757,0.72936,0.7741,0.74903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ساير","boundary":[0.7257857076711361,0.7897527991394576,0.7562481133592096,0.8043205376201551],"dir":"rtl"},{"str":"گواهيها","boundary":[0.6524936803105152,0.7897527991394576,0.7211007712949895,0.8043205376201551],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.631678796753705,0.7864236435023935,0.6419980398729711,0.8009913819830908],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63168,0.78642,0.75625,0.80432],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بروشور","boundary":[0.7134493612173607,0.8452878526886481,0.7649011074100212,0.8598555911693455],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.7030419194389557,0.8452878526886481,0.708758780127029,0.8598555911693455],"dir":"ltr"},{"str":"كاتالوگ","boundary":[0.6334427699364855,0.8452878526886481,0.6984746400741002,0.8598555911693455],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.6232117254763585,0.841958697051584,0.6335309685956246,0.8565264355322814],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62321,0.84196,0.7649,0.85986],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گام","boundary":[0.472735993119266,0.11675610744863021,0.5027940961538461,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44590596100917423,0.11675610744863021,0.4669148816160903,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.4100267464714185,0.11675610744863021,0.44008484950599863,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3878271439661256,0.11675610744863021,0.40420563496824274,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.30577593136908965,0.11675610744863021,0.38200603246294984,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.2685737369442484,0.11675610744863021,0.2999548198659139,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24015612896965421,0.11675610744863021,0.26275262544107275,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.18522600405786874,0.11675610744863021,0.23433501746647847,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"قطعي","boundary":[0.1252420959774171,0.11675610744863021,0.179404892554693,0.1354326952443961],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12524,0.11676,0.50279,0.13543],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اسناد","boundary":[0.43908661708186314,0.18165622002208526,0.48026039712773466,0.19821612786766432],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4872554327840508,0.20519013284898435,0.5085578785285815,0.22175004069456344],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.4376592099823571,0.20519013284898435,0.48192982134791806,0.22175004069456344],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.42179967989061395,0.20519013284898435,0.4323335985462244,0.22175004069456344],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.41086304615737473,0.20519013284898435,0.41628250096683134,0.22175004069456344],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41086,0.18166,0.50856,0.22175],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"روزنامه","boundary":[0.5086261442907551,0.5796908364993579,0.5606557680980947,0.5942585749800554],"dir":"rtl"},{"str":"رسمي","boundary":[0.45890803094213134,0.5796908364993579,0.5039412079146084,0.5942585749800554],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.45891,0.57969,0.56066,0.59426],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اساسنامه","boundary":[0.47454247805575156,0.6331586957381501,0.5408897429957656,0.649718603583729],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.47454,0.63316,0.54089,0.64972],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"معرفينامه","boundary":[0.4696033531439661,0.6926783271204663,0.5509703205434016,0.7092382349660453],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.4696,0.69268,0.55097,0.70924],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"=","boundary":[0.5348366690190544,0.7974736482891307,0.5482093497177134,0.8140335561347097],"dir":"ltr"},{"str":"*","boundary":[0.5600614855328159,0.7974736482891307,0.5717919071983063,0.8140335561347097],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.50771187699012,0.8012580730731438,0.5226329733486239,0.8178179809187228],"dir":"rtl"},{"str":"حسب","boundary":[0.4537753981721947,0.8012580730731438,0.5023862655539872,0.8178179809187228],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4071587024735356,0.8012580730731438,0.44844978673606206,0.8178179809187228],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40716,0.79747,0.57179,0.81782],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صلاحيت","boundary":[0.19703580451658437,0.18165622002208526,0.2702805573959069,0.19821612786766432],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.2501313973182781,0.20519013284898435,0.2572400328475653,0.22175004069456344],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.2171450988002823,0.20519013284898435,0.24996681862032463,0.22175004069456344],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.2100892060691602,0.20519013284898435,0.2171978415984474,0.22175004069456344],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19704,0.18166,0.27028,0.22175],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"كارت","boundary":[0.280295338743825,0.27691253384524844,0.32864813684897676,0.2934724416908275],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.2686531157374735,0.27312810906123536,0.280383537402964,0.2896880169068144],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26865,0.27313,0.32865,0.29347],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فرم","boundary":[0.3340083221594919,0.3377147984973344,0.3619893467713479,0.3532786216604726],"dir":"rtl"},{"str":"ثبت","boundary":[0.2958183027522936,0.3377147984973344,0.3290030482533522,0.3532786216604726],"dir":"rtl"},{"str":"سفارش","boundary":[0.23478483062808753,0.3377147984973344,0.29081302884615384,0.3532786216604726],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.23478,0.33771,0.36199,0.35328],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پيش","boundary":[0.3117090551693719,0.39844215775558467,0.3487537267889908,0.41500206560116376],"dir":"rtl"},{"str":"فاكتور","boundary":[0.25263465166196186,0.39844215775558467,0.3063834437332392,0.41500206560116376],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.25263,0.39844,0.34875,0.415],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مجوزها","boundary":[0.2755663030381087,0.4554714279921973,0.3386994324417784,0.4720313358377764],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.2584220712773465,0.4516870032081842,0.270152492942837,0.4682469110537633],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25842,0.45169,0.3387,0.47203],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اسناد","boundary":[0.30820686281227944,0.5129987704579507,0.349380642858151,0.5295586783035299],"dir":"rtl"},{"str":"بانكي","boundary":[0.25877486591390264,0.5129987704579507,0.3028812513761468,0.5295586783035299],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.24713264290755116,0.5092143456739376,0.25886306457304165,0.5257742535195168],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24713,0.50921,0.34938,0.52956],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مجوز","boundary":[0.31092285232180666,0.5720203296111264,0.3561318974206069,0.5885802374567054],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.2518953705010586,0.5720203296111264,0.30559724088567397,0.5885802374567054],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.24025314749470714,0.5682359048271133,0.2519835691601976,0.5847958126726923],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24025,0.56824,0.35613,0.58858],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"وكالتنامه","boundary":[0.2646296693048694,0.6331586957381501,0.34996151922724067,0.649718603583729],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.2474854375441073,0.629374270954137,0.2592158592095978,0.6459341787997159],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24749,0.62937,0.34996,0.64972],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ساير","boundary":[0.287174834156669,0.6926783271204663,0.3218030389131969,0.7092382349660453],"dir":"rtl"},{"str":"*","boundary":[0.27553261115031763,0.6888939023364532,0.28726303281580806,0.7054538101820322],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27553,0.68889,0.3218,0.70924],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱","boundary":[0.1716345906845448,0.2652078364604414,0.18287233464008468,0.2817677443060205],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17163,0.26521,0.18287,0.28177],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۲","boundary":[0.1716345906845448,0.32671975675932063,0.18287233464008468,0.3432796646048997],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17163,0.32672,0.18287,0.34328],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۳","boundary":[0.1716345906845448,0.3815077019648001,0.18287233464008468,0.3980676098103792],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17163,0.38151,0.18287,0.39807],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۴","boundary":[0.1716345906845448,0.44638160981037917,0.18287233464008468,0.46294151765595826],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17163,0.44638,0.18287,0.46294],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۵","boundary":[0.1716345906845448,0.49755853135458833,0.18287233464008468,0.5141184392001674],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17163,0.49756,0.18287,0.51412],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۶","boundary":[0.1716345906845448,0.5535916571329197,0.18287233464008468,0.5701515649784987],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17163,0.55359,0.18287,0.57015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۷","boundary":[0.1716345906845448,0.6223256247543394,0.18287233464008468,0.6388855325999184],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17163,0.62233,0.18287,0.63889],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۸","boundary":[0.1716345906845448,0.6737515824131189,0.18287233464008468,0.690311490258698],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17163,0.67375,0.18287,0.69031],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱","boundary":[0.7981978652081863,0.2602271141690341,0.8094356091637261,0.2767870220146132],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7982,0.26023,0.80944,0.27679],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۲","boundary":[0.7981978652081863,0.31750542052021724,0.8094356091637261,0.3340653283657963],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7982,0.31751,0.80944,0.33407],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۳","boundary":[0.7981978652081863,0.3721688476684116,0.8094356091637261,0.38872875551399066],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7982,0.37217,0.80944,0.38873],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۴","boundary":[0.7981978652081863,0.4318129971080131,0.8094356091637261,0.44837290495359217],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7982,0.43181,0.80944,0.44837],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۵","boundary":[0.7981978652081863,0.4976830494118735,0.8094356091637261,0.5142429572574526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7982,0.49768,0.80944,0.51424],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۶","boundary":[0.7981978652081863,0.5535916571329197,0.8094356091637261,0.5701515649784987],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7982,0.55359,0.80944,0.57015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۷","boundary":[0.7981978652081863,0.6123641801715249,0.8094356091637261,0.628924088017104],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7981978652081863,0.659307487768038,0.8094356091637261,0.6758673956136171],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7982,0.61236,0.80944,0.67587],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۹","boundary":[0.7981978652081863,0.7192006733222098,0.8095294525370501,0.7357605811677889],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7982,0.7192,0.80953,0.73576],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱۰","boundary":[0.7925531510232887,0.7746112088141152,0.8150286389343684,0.7911711166596942],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79255,0.77461,0.81503,0.79117],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱۱","boundary":[0.7925531510232887,0.8306443345924464,0.8150286389343684,0.8472042424380254],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79255,0.83064,0.81503,0.8472],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":21,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/82ae1e5740845a8ad4abb708bdb2e09d.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/e59895bd8e15e310002513e46e59a218.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12524,0.11676,0.12466,0.85955]},"elements":[{"words":[{"str":"۴","boundary":[0.8615245024700071,0.11965844826042972,0.8753404696294991,0.1404517160063824],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86152,0.11966,0.87534,0.14045],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گام","boundary":[0.472735993119266,0.11675610744863021,0.5027940961538461,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44590596100917423,0.11675610744863021,0.4669148816160903,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.4100267464714185,0.11675610744863021,0.44008484950599863,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3878271439661256,0.11675610744863021,0.40420563496824274,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.30577593136908965,0.11675610744863021,0.38200603246294984,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.2685737369442484,0.11675610744863021,0.2999548198659139,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24015612896965421,0.11675610744863021,0.26275262544107275,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.18522600405786874,0.11675610744863021,0.23433501746647847,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"قطعي","boundary":[0.1252420959774171,0.11675610744863021,0.179404892554693,0.1354326952443961],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12524,0.11676,0.50279,0.13543],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":26,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/5b81b8c63a7bf52d82bd6f5aae5f5e28.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/d0bd0310fd02bd1c5dfa8313ef7224b9.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.14782,0.36828,0.12161,0.21832]},"elements":[{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.4954471478475653,0.3682837991613482,0.5939297706422018,0.4056369747528799],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.4065958186309104,0.3682837991613482,0.48512790472829925,0.4056369747528799],"dir":"rtl"},{"str":"تعريف","boundary":[0.5857089500211715,0.4317912307679211,0.6887124596859563,0.4650355570443844],"dir":"rtl"},{"str":"رويههاي","boundary":[0.4312533413690896,0.4317912307679211,0.5765248236450247,0.4650355570443844],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.3016394142554693,0.4317912307679211,0.4220692149929428,0.4650355570443844],"dir":"rtl"},{"str":"رويههايي","boundary":[0.7690923076923077,0.5264530438273468,0.850372311213832,0.5472463115732995],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7332130931545519,0.524015274536893,0.7624950479887085,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7126804453069866,0.524015274536893,0.7263335977417078,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.6535520642201835,0.524015274536893,0.7058009498941425,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"تشريفات","boundary":[0.5539581383203952,0.524015274536893,0.6467431277346507,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"قطعي","boundary":[0.4898200733944954,0.524015274536893,0.5470786429075513,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.46392494707127735,0.524015274536893,0.4829405779816514,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.3767141129146084,0.524015274536893,0.4565868186309104,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"مرخص","boundary":[0.2911261340860974,0.524015274536893,0.36983461750176433,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.19932896965419902,0.524015274536893,0.2842466386732534,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19262587155963307,0.524015274536893,0.19939952858151025,0.5489173915979142],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8617008997882851,0.5664454713549775,0.8751162333585039,0.5870308064234706],"dir":"ltr"},{"str":"واردات","boundary":[0.7574994759350742,0.5728422217490077,0.834061733179252,0.5936354894949605],"dir":"rtl"},{"str":"قطعي","boundary":[0.6884490984897672,0.5728422217490077,0.7517550972653494,0.5936354894949605],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهايي","boundary":[0.5669923125652787,0.5728422217490077,0.6589318296330275,0.5936354894949605],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.4970876429075512,0.5728422217490077,0.561247933895554,0.5936354894949605],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.48809137967537053,0.5728422217490077,0.49716455213832045,0.5936354894949605],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.868315799223712,0.6395465693566119,0.8782160987120677,0.6551103925197502],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخت","boundary":[0.7963456933662667,0.6395465693566119,0.8633105253175724,0.6551103925197502],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.7434044482180664,0.6395465693566119,0.7913404194601271,0.6551103925197502],"dir":"rtl"},{"str":"ورودي","boundary":[0.6814448901729006,0.6395465693566119,0.7383991743119267,0.6551103925197502],"dir":"rtl"},{"str":"متعلق","boundary":[0.6326710316690191,0.6395465693566119,0.6764396162667607,0.6551103925197502],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6135980716302047,0.6395465693566119,0.6276657577628794,0.6551103925197502],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5842940671312632,0.6395465693566119,0.6085927977240649,0.6551103925197502],"dir":"rtl"},{"str":"+","boundary":[0.5684183084862385,0.6395465693566119,0.5792005945659845,0.6551103925197502],"dir":"ltr"},{"str":"ماليات","boundary":[0.5148596727240649,0.6395465693566119,0.5633027862561749,0.6551103925197502],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.49583081201482,0.6395465693566119,0.5098543988179252,0.6551103925197502],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.44452124206069155,0.6395465693566119,0.49082553810868024,0.6551103925197502],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.387787454569513,0.6395465693566119,0.4395159681545518,0.6551103925197502],"dir":"rtl"},{"str":"+","boundary":[0.3720880932427664,0.6395465693566119,0.38287037932251233,0.6551103925197502],"dir":"ltr"},{"str":"عوارض","boundary":[0.30710773112208894,0.6395465693566119,0.36686232268877916,0.6551103925197502],"dir":"rtl"},{"str":"+","boundary":[0.296413643701482,0.6395465693566119,0.30719592978122795,0.6551103925197502],"dir":"ltr"},{"str":"هزينههاي","boundary":[0.213639202099506,0.6395465693566119,0.29147451878969655,0.6551103925197502],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.14782095271700776,0.6395465693566119,0.2086339281933663,0.6551103925197502],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8617008997882851,0.7078979844309425,0.8751162333585039,0.7284833194994358],"dir":"ltr"},{"str":"واردات","boundary":[0.7577487253458011,0.7142947348249729,0.8343109825899789,0.7350880025709255],"dir":"rtl"},{"str":"موقت","boundary":[0.6935295176534935,0.7142947348249729,0.7520043466760764,0.7350880025709255],"dir":"rtl"},{"str":"طبق","boundary":[0.618764219890614,0.7142947348249729,0.6640122487967538,0.7350880025709255],"dir":"rtl"},{"str":"تقسيمات","boundary":[0.5273844115137615,0.7142947348249729,0.6130198412208893,0.7350880025709255],"dir":"rtl"},{"str":"ذيل","boundary":[0.4804277981827806,0.7142947348249729,0.5216400328440367,0.7350880025709255],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.406664084393084,0.7142947348249729,0.47468341951305576,0.7350880025709255],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.3460977123676782,0.7142947348249729,0.4009197057233592,0.7350880025709255],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.2988170571630205,0.7142947348249729,0.34035333369795345,0.7350880025709255],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.2898207939308398,0.7142947348249729,0.29889396639378973,0.7350880025709255],"dir":"ltr"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.8176984692025389,0.7670530600166369,0.8783924960303456,0.7816830537899868],"dir":"rtl"},{"str":"معين","boundary":[0.7768837416464578,0.7670530600166369,0.8126681782198306,0.7816830537899868],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7367330481716262,0.7670530600166369,0.7721388100245439,0.7816830537899868],"dir":"rtl"},{"str":"مصارف","boundary":[0.6786150316481021,0.7670530600166369,0.7317304736944247,0.7816830537899868],"dir":"rtl"},{"str":"خاص،","boundary":[0.6263742047247914,0.7670530600166369,0.6735092158168665,0.7816830537899868],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5861951357598408,0.7670530600166369,0.6216136768891802,0.7816830537899868],"dir":"rtl"},{"str":"مدت","boundary":[0.5432451678118628,0.7670530600166369,0.5811925612826393,0.7816830537899868],"dir":"rtl"},{"str":"معين","boundary":[0.5024164554833124,0.7670530600166369,0.538226143489767,0.7816830537899868],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.48825788681997195,0.7670530600166369,0.49745675429604796,0.7816830537899868],"dir":"rtl"},{"str":"تعليق","boundary":[0.4436245523702875,0.7670530600166369,0.483502446971894,0.7816830537899868],"dir":"rtl"},{"str":"حقوقي","boundary":[0.3848072218772054,0.7670530600166369,0.4388879794237516,0.7816830537899868],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.359686479781228,0.7670530600166369,0.3800591715393312,0.7816830537899868],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3415772980711148,0.7670530600166369,0.3549341280492098,0.7816830537899868],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.2996990031722056,0.7670530600166369,0.33653477275052934,0.7816830537899868],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.27165187014820047,0.7670530600166369,0.2947413971242061,0.7816830537899868],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.25514637307692306,0.7670530600166369,0.2709815603387438,0.7816830537899868],"dir":"rtl"},{"str":"تعلق","boundary":[0.21626311220889202,0.7670530600166369,0.2504414156051517,0.7816830537899868],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرد","boundary":[0.15064330980945662,0.7670530600166369,0.21091077657904023,0.7816830537899868],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14782,0.36828,0.87839,0.78168],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":32,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/eb19381b55fdc45312e51234aa1407f3.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/e89b907731987aa80ac24824cc7f3494.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12528,0.35583,0.12454,0.38061]},"elements":[{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.5196488599153142,0.3558319934328301,0.6181314827099507,0.39318516902436185],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.3922194371912492,0.3558319934328301,0.509329616796048,0.39318516902436185],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.6025548939167256,0.419339425039403,0.6941606672582923,0.4525837513158663],"dir":"rtl"},{"str":"اظهارنامه","boundary":[0.4360160689625971,0.419339425039403,0.5933707675405788,0.4525837513158663],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.30640214184897674,0.419339425039403,0.42683194258645024,0.4525837513158663],"dir":"rtl"},{"str":"اظهارنامه","boundary":[0.758931822159492,0.5115634688083749,0.8509053839096684,0.5364655858693961],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.668263600564573,0.5115634688083749,0.7520254537176914,0.5364655858693961],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6420156796047989,0.5115634688083749,0.6612903790561863,0.5364655858693961],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.5781951298517997,0.5115634688083749,0.6350979435281814,0.5364655858693961],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.4795184700070572,0.5115634688083749,0.571290950207119,0.5364655858693961],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4210603987297107,0.5115634688083749,0.472597204737426,0.5364655858693961],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.40888898376852506,0.5115634688083749,0.41403978546224424,0.5364655858693961],"dir":"rtl"},{"str":"ياز","boundary":[0.37925423429781235,0.5115634688083749,0.4082186739590685,0.5364655858693961],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.2925020331686663,0.5115634688083749,0.3723747388849683,0.5364655858693961],"dir":"rtl"},{"str":"بايد","boundary":[0.24737959915314045,0.5115634688083749,0.28562253775582214,0.5364655858693961],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.18447631545518703,0.5115634688083749,0.2405001037402964,0.5364655858693961],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.1252773754410727,0.5115634688083749,0.177596820042343,0.5364655858693961],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.8415916055045872,0.55302798188434,0.8753540522230064,0.5779300989453612],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.742985504587156,0.55302798188434,0.8344298743824983,0.5779300989453612],"dir":"rtl"},{"str":"بايد","boundary":[0.6979689089625969,0.55302798188434,0.7362118475652787,0.5779300989453612],"dir":"rtl"},{"str":"راجع","boundary":[0.6372529520112914,0.55302798188434,0.6910289256064981,0.5779300989453612],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6118164587155963,0.55302798188434,0.6302272916817439,0.5779300989453612],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.5611904283697953,0.55302798188434,0.6048642925765603,0.5779300989453612],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5401638680310515,0.55302798188434,0.5541333211993048,0.5779300989453612],"dir":"rtl"},{"str":"صاحب","boundary":[0.455987067748765,0.55302798188434,0.5332408498720276,0.5779300989453612],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.4055374347212421,0.55302798188434,0.44905912518512625,0.5779300989453612],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.38468727170077627,0.55302798188434,0.398539531469967,0.5779300989453612],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.3315916788990826,0.55302798188434,0.3777617595962075,0.5779300989453612],"dir":"rtl"},{"str":"نكات","boundary":[0.26480765419901203,0.55302798188434,0.3246756487256818,0.5779300989453612],"dir":"rtl"},{"str":"طبق","boundary":[0.20747852575864506,0.55302798188434,0.25788556129135165,0.5779300989453612],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.12534001964384067,0.55302798188434,0.20057166560668868,0.5779300989453612],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.8285382039520113,0.5944924949603052,0.8754598906139731,0.6193946120213264],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8218351058574455,0.5944924949603052,0.8286087628793226,0.6193946120213264],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12528,0.35583,0.87546,0.61939],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":38,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/9c9a08669e42fc0483f093220e7f4d07.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/69b43b0ff50a3d3f433684bc441a07c4.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12524,0.36828,0.12084,0.0982]},"elements":[{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.49934552858151027,0.3682837991613482,0.5978281513761468,0.4056369747528799],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.4024504816513762,0.3682837991613482,0.4890262854622443,0.4056369747528799],"dir":"rtl"},{"str":"اظهار","boundary":[0.5673765059244884,0.4317912307679211,0.6599713390296401,0.4650355570443844],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.4967764780381087,0.4317912307679211,0.5581923795483416,0.4650355570443844],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.45504757563161613,0.4317912307679211,0.4875923516619619,0.4650355570443844],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.34097601623147494,0.4317912307679211,0.44586344925546934,0.4650355570443844],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.34098,0.36828,0.65997,0.46504],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"عبارت","boundary":[0.82015051146789,0.5638937631781212,0.8789966568454483,0.5825703509738871],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.763632810691602,0.5638937631781212,0.8135030927755493,0.5825703509738871],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7346860107621737,0.5638937631781212,0.7562331219709035,0.5825703509738871],"dir":"rtl"},{"str":"ذكر","boundary":[0.6844215949188427,0.5638937631781212,0.722973228828511,0.5825703509738871],"dir":"rtl"},{"str":"اوصاف","boundary":[0.6093821757233593,0.5638937631781212,0.6779448085472174,0.5825703509738871],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5863887852858152,0.5638937631781212,0.6014256214103677,0.5825703509738871],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.4891233039872971,0.5638937631781212,0.5800258849242118,0.5825703509738871],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.44263379075511644,0.5638937631781212,0.4823192295168232,0.5825703509738871],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40715147018348624,0.5638937631781212,0.4355373266407904,0.5825703509738871],"dir":"rtl"},{"str":"اظهارنامه","boundary":[0.31321989820042345,0.5638937631781212,0.4007751344059278,0.5825703509738871],"dir":"rtl"},{"str":"بهطوري","boundary":[0.2232749056104446,0.5638937631781212,0.30578316060022603,0.5825703509738871],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.18604625158786167,0.5638937631781212,0.2162383490216633,0.5825703509738871],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.15884108441161873,0.5638937631781212,0.17890686089536784,0.5825703509738871],"dir":"rtl"},{"str":"راحتي","boundary":[0.8170811981298518,0.5932800246974238,0.8791554144318985,0.6119566124931898],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7935850753352153,0.5932800246974238,0.8110748694424842,0.6119566124931898],"dir":"rtl"},{"str":"غير","boundary":[0.757547103211009,0.5932800246974238,0.7875787466478475,0.6119566124931898],"dir":"rtl"},{"str":"خودش","boundary":[0.6817403556810162,0.5932800246974238,0.7515407745236414,0.6119566124931898],"dir":"rtl"},{"str":"تميز","boundary":[0.6372617718772053,0.5932800246974238,0.6757340269936485,0.6119566124931898],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5876764857092449,0.5932800246974238,0.6312554431898377,0.6119566124931898],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.5422453563867325,0.5932800246974238,0.5816701570218772,0.6119566124931898],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5362478475652788,0.5932800246974238,0.5423600146436133,0.6119566124931898],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15884,0.56389,0.87916,0.61196],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اظهار","boundary":[0.7973453369689485,0.7134791658696881,0.8503998291954834,0.7342724336156408],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.7537810204657728,0.7110413965792343,0.7904716626676077,0.7359435136402553],"dir":"rtl"},{"str":"برخلاف","boundary":[0.65912621947777,0.7110413965792343,0.7469015250529287,0.7359435136402553],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6184842773465067,0.7110413965792343,0.6522467240649259,0.7359435136402553],"dir":"rtl"},{"str":"تعريف","boundary":[0.5392466019760056,0.7110413965792343,0.6116047819336626,0.7359435136402553],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.4854454199011997,0.7110413965792343,0.5323671065631616,0.7359435136402553],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4766255539872971,0.7110413965792343,0.4854454199011997,0.7359435136402553],"dir":"ltr"},{"str":"خلاف","boundary":[0.4008805455187015,0.7110413965792343,0.4696049407198306,0.7359435136402553],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3436572554693013,0.7110413965792343,0.39400105010585745,0.7359435136402553],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3231598870853916,0.7110413965792343,0.33677776005645726,0.7359435136402553],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.2525656803105152,0.7110413965792343,0.3162803916725476,0.7359435136402553],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.19534239026111505,0.7110413965792343,0.24568618489767113,0.7359435136402553],"dir":"rtl"},{"str":"قاچاق","boundary":[0.1252420959774171,0.7110413965792343,0.18846289484827103,0.7359435136402553],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.7861675681016231,0.7525059096551993,0.8753540522230064,0.7774080267162204],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.7350476252646436,0.7525059096551993,0.7792880726887792,0.7774080267162204],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7283445271700777,0.7525059096551993,0.7351181841919548,0.7774080267162204],"dir":"ltr"},{"str":"اظهارخلافي","boundary":[0.7109517515878617,0.7939704227311645,0.8354176993648553,0.8188725397921857],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.674790301340861,0.7939704227311645,0.7040722561750177,0.8188725397921857],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6498830000000001,0.7939704227311645,0.667910805928017,0.8188725397921857],"dir":"rtl"},{"str":"اخذ","boundary":[0.6018676499647143,0.7939704227311645,0.643003504587156,0.8188725397921857],"dir":"rtl"},{"str":"مابهالتفاوت","boundary":[0.4791656753705011,0.7939704227311645,0.5949881545518703,0.8188725397921857],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45866830698659145,0.7939704227311645,0.47228617995765704,0.8188725397921857],"dir":"rtl"},{"str":"جريمه","boundary":[0.38489894848271,0.7939704227311645,0.4517888115737474,0.8188725397921857],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.32686423076923077,0.7939704227311645,0.37784305575158783,0.8188725397921857],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.24413388849682427,0.7939704227311645,0.3198788969654199,0.8188725397921857],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2374307904022583,0.7939704227311645,0.24420444742413555,0.8188725397921857],"dir":"ltr"},{"str":"اظهار","boundary":[0.7795350289343685,0.8354349358071296,0.8353082072433573,0.8603370528681508],"dir":"rtl"},{"str":"خلافي","boundary":[0.7032961079745943,0.8354349358071296,0.7726235507441519,0.8603370528681508],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6667818630910375,0.8354349358071296,0.6963494955333324,0.8603370528681508],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6415217671136204,0.8354349358071296,0.6598049244003911,0.8603370528681508],"dir":"rtl"},{"str":"ضبط","boundary":[0.5729032103034581,0.8354349358071296,0.6346067187529064,0.8603370528681508],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.5143745800988003,0.8354349358071296,0.5659819956946599,0.8603370528681508],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49352441707833455,0.8354349358071296,0.5073766768475253,0.8603370528681508],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخت","boundary":[0.3918137233592096,0.8354349358071296,0.4866209763281677,0.8603370528681508],"dir":"rtl"},{"str":"جريمه","boundary":[0.3088364248412138,0.8354349358071296,0.3848818327033127,0.8603370528681508],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2883009997020426,0.8354349358071296,0.30194415650706863,0.8603370528681508],"dir":"rtl"},{"str":"احتمالاً","boundary":[0.20046875964896052,0.8354349358071296,0.2814087313678973,0.8603370528681508],"dir":"rtl"},{"str":"پيگرد","boundary":[0.12536070728968515,0.8354349358071296,0.19357649131481525,0.8603370528681508],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.8241282709950601,0.8768994488830947,0.8751070959774173,0.9018015659441159],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.7483832625264645,0.8768994488830947,0.8174604523641497,0.9018015659441159],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.7082352328863797,0.8768994488830947,0.7415037671136204,0.9018015659441159],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7015321347918138,0.8768994488830947,0.7083057918136909,0.9018015659441159],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12524,0.71104,0.87535,0.9018],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":41,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/86d85b98368f46232de1173c138d2e1d.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/3233beb0ee016a0ee7317d821910ed7a.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12403,0.11676,0.1246,0.33615]},"elements":[{"words":[{"str":"۲۴","boundary":[0.8477655116443191,0.11965844826042972,0.8753974459633028,0.1404517160063824],"dir":"ltr"},{"str":"گام","boundary":[0.472735993119266,0.11675610744863021,0.5027940961538461,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44590596100917423,0.11675610744863021,0.4669148816160903,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.4100267464714185,0.11675610744863021,0.44008484950599863,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3878271439661256,0.11675610744863021,0.40420563496824274,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.30577593136908965,0.11675610744863021,0.38200603246294984,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.2685737369442484,0.11675610744863021,0.2999548198659139,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24015612896965421,0.11675610744863021,0.26275262544107275,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.18522600405786874,0.11675610744863021,0.23433501746647847,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"قطعي","boundary":[0.1252420959774171,0.11675610744863021,0.179404892554693,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"پرسشهاي","boundary":[0.7548041249117855,0.173990455520801,0.8753985043472124,0.19677589263163536],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.688315212925194,0.173990455520801,0.7483896128299223,0.19677589263163536],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.6292092342978123,0.173990455520801,0.6820204746224418,0.19677589263163536],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8539394177840508,0.22417579259417825,0.860713074805928,0.2490779096551994],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8606425158786168,0.22417579259417825,0.8752129343683839,0.2490779096551994],"dir":"ltr"},{"str":"اظهار","boundary":[0.7782296887791108,0.22417579259417825,0.8336890056457305,0.2490779096551994],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7451728313338039,0.22417579259417825,0.7713501933662669,0.2490779096551994],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.6584206302046577,0.22417579259417825,0.7382933359209598,0.2490779096551994],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6253637727593508,0.22417579259417825,0.6515411347918137,0.2490779096551994],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.5875089082568807,0.22417579259417825,0.6184842773465068,0.2490779096551994],"dir":"rtl"},{"str":"زماني","boundary":[0.5222066210303459,0.22417579259417825,0.5806294128440368,0.2490779096551994],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.4382414975299929,0.22417579259417825,0.5153271256175018,0.2490779096551994],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرد؟","boundary":[0.33515490472829923,0.22417579259417825,0.4313620021171489,0.2490779096551994],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8539394177840508,0.2656403056701434,0.860713074805928,0.2905424227311646],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8606425158786168,0.2656403056701434,0.8752129343683839,0.2905424227311646],"dir":"ltr"},{"str":"چرا","boundary":[0.7959047000705718,0.2656403056701434,0.8337948440366973,0.2905424227311646],"dir":"rtl"},{"str":"بايد","boundary":[0.7507822660550458,0.2656403056701434,0.7890252046577274,0.2905424227311646],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.700685427664079,0.2656403056701434,0.7439027706422018,0.2905424227311646],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6757781263232181,0.2656403056701434,0.693805932251235,0.2905424227311646],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.5890259251940719,0.2656403056701434,0.668898630910374,0.2905424227311646],"dir":"rtl"},{"str":"اظهار","boundary":[0.5266871129146083,0.2656403056701434,0.582146429781228,0.2905424227311646],"dir":"rtl"},{"str":"شود؟","boundary":[0.46233737120677487,0.2656403056701434,0.5198076175017643,0.2905424227311646],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8539394177840508,0.30710481874610845,0.860713074805928,0.3320069358071296],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8606425158786168,0.30710481874610845,0.8752129343683839,0.3320069358071296],"dir":"ltr"},{"str":"اظهار","boundary":[0.7646741916087143,0.30710481874610845,0.8337595645730416,0.3320069358071296],"dir":"rtl"},{"str":"كتبي","boundary":[0.695622039810922,0.30710481874610845,0.7583810714453116,0.3320069358071296],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6292015730738013,0.30710481874610845,0.6893911408935685,0.3320069358071296],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5883176723345106,0.30710481874610845,0.6167557727934068,0.3320069358071296],"dir":"rtl"},{"str":"شفاهي،","boundary":[0.4964173330980946,0.30710481874610845,0.5823445797221745,0.3320069358071296],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.45580256325709395,0.30710481874610845,0.48996119124911797,0.3320069358071296],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.40235510397654567,0.30710481874610845,0.44925180614854154,0.3320069358071296],"dir":"rtl"},{"str":"كاغذ","boundary":[0.3289214644936486,0.30710481874610845,0.3958043468679932,0.3320069358071296],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.26316071588368783,0.30710481874610845,0.3227377362305126,0.3320069358071296],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.22940267706693446,0.30710481874610845,0.25701448405376964,0.3320069358071296],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.19359875870079352,0.30710481874610845,0.22370063375359645,0.3320069358071296],"dir":"rtl"},{"str":"طريق","boundary":[0.1240278344375153,0.30710481874610845,0.1873166048408696,0.3320069358071296],"dir":"rtl"},{"str":"الكترونيكي","boundary":[0.7157144791813692,0.3485693318220735,0.8335831672547637,0.3734714488830947],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.6667818630910375,0.3485693318220735,0.7088349837685252,0.3734714488830947],"dir":"rtl"},{"str":"مبادله","boundary":[0.6026437981651376,0.3485693318220735,0.6599023676781934,0.3734714488830947],"dir":"rtl"},{"str":"است؟","boundary":[0.5321907092448835,0.3485693318220735,0.5957643027522935,0.3734714488830947],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8539394177840508,0.39003384489803866,0.860713074805928,0.41493596195905985],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8606425158786168,0.39003384489803866,0.8752129343683839,0.41493596195905985],"dir":"ltr"},{"str":"اظهار","boundary":[0.7786177628793226,0.39003384489803866,0.8340770797459423,0.41493596195905985],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.7407628983768526,0.39003384489803866,0.7717382674664784,0.41493596195905985],"dir":"rtl"},{"str":"آثاري","boundary":[0.6698864558927312,0.39003384489803866,0.7338834029640086,0.41493596195905985],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6449791545518703,0.39003384489803866,0.6630069604798872,0.41493596195905985],"dir":"rtl"},{"str":"نفع","boundary":[0.6055014347212422,0.39003384489803866,0.6380996591390262,0.41493596195905985],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5826756217360621,0.39003384489803866,0.5986219393083981,0.41493596195905985],"dir":"rtl"},{"str":"زيان","boundary":[0.5298269851799577,0.39003384489803866,0.5757961263232182,0.41493596195905985],"dir":"rtl"},{"str":"اظهار","boundary":[0.46748817290049405,0.39003384489803866,0.5229474897671137,0.41493596195905985],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.40197420889202545,0.39003384489803866,0.46060867748765,0.41493596195905985],"dir":"rtl"},{"str":"دارد؟","boundary":[0.3367424805928017,0.39003384489803866,0.3950947134791814,0.41493596195905985],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8539394177840508,0.4314983579740039,0.860713074805928,0.456400475035025],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.8606425158786168,0.4314983579740039,0.8752129343683839,0.456400475035025],"dir":"ltr"},{"str":"اظهار","boundary":[0.7784413655610445,0.4314983579740039,0.8339006824276641,0.456400475035025],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.7348712279463656,0.4314983579740039,0.7715618701482005,0.456400475035025],"dir":"rtl"},{"str":"خلاف","boundary":[0.6592673373323924,0.4314983579740039,0.7279917325335216,0.456400475035025],"dir":"rtl"},{"str":"نباشد","boundary":[0.5981280268172194,0.4314983579740039,0.6523878419195484,0.456400475035025],"dir":"rtl"},{"str":"درست","boundary":[0.5206190451658433,0.4314983579740039,0.5912485314043755,0.456400475035025],"dir":"rtl"},{"str":"است؟","boundary":[0.45016595624558925,0.4314983579740039,0.5137395497529993,0.456400475035025],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8539394177840508,0.4730873891072541,0.860713074805928,0.49798950616827525],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8606425158786168,0.4730873891072541,0.8752129343683839,0.49798950616827525],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7274625405786874,0.4730873891072541,0.83337149047283,0.49798950616827525],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8539394177840508,0.5145519021832192,0.860713074805928,0.5394540192442404],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.8606425158786168,0.5145519021832192,0.8752129343683839,0.5394540192442404],"dir":"ltr"},{"str":"اوصاف","boundary":[0.7548746838390966,0.5145519021832192,0.8338654029640085,0.5394540192442404],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.7047778454481298,0.5145519021832192,0.7479951884262527,0.5394540192442404],"dir":"rtl"},{"str":"كدام","boundary":[0.6455083465067043,0.5145519021832192,0.6978983500352859,0.5394540192442404],"dir":"rtl"},{"str":"است؟","boundary":[0.5750552575864503,0.5145519021832192,0.6386288510938603,0.5394540192442404],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8539394177840508,0.5560164152591844,0.860713074805928,0.5809185323202055],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.8606425158786168,0.5560164152591844,0.8752129343683839,0.5809185323202055],"dir":"ltr"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.7807345306986594,0.5560164152591844,0.833195093154552,0.5809185323202055],"dir":"rtl"},{"str":"اظهار","boundary":[0.7183957184191956,0.5560164152591844,0.7738550352858152,0.5809185323202055],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.6605373980239945,0.5560164152591844,0.7115162230063515,0.5809185323202055],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6356300966831335,0.5560164152591844,0.6536579026111504,0.5809185323202055],"dir":"rtl"},{"str":"قاچاق","boundary":[0.5655298023994355,0.5560164152591844,0.6287506012702895,0.5809185323202055],"dir":"rtl"},{"str":"چيست؟","boundary":[0.4743323888496825,0.5560164152591844,0.5586503069865915,0.5809185323202055],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8539394177840508,0.5974809283351494,0.860713074805928,0.6223830453961706],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.8606425158786168,0.5974809283351494,0.8752129343683839,0.6223830453961706],"dir":"ltr"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.7810520458715597,0.5974809283351494,0.8335126083274524,0.6223830453961706],"dir":"rtl"},{"str":"اظهار","boundary":[0.718713233592096,0.5974809283351494,0.7741725504587157,0.6223830453961706],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.6608549131968948,0.5974809283351494,0.7118337381792519,0.6223830453961706],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6359476118560339,0.5974809283351494,0.6539754177840508,0.6223830453961706],"dir":"rtl"},{"str":"اخذ","boundary":[0.5879322618207481,0.5974809283351494,0.6290681164431898,0.6223830453961706],"dir":"rtl"},{"str":"مابهالتفاوت","boundary":[0.4650538899082569,0.5974809283351494,0.581052766407904,0.6223830453961706],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4445565215243472,0.5974809283351494,0.45817439449541286,0.6223830453961706],"dir":"rtl"},{"str":"جريمه","boundary":[0.37078716302046577,0.5974809283351494,0.4376770261115032,0.6223830453961706],"dir":"rtl"},{"str":"چيست؟","boundary":[0.2795897494707128,0.5974809283351494,0.3639076676076218,0.6223830453961706],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8394748376852507,0.6389454414111146,0.8462484947071278,0.6638475584721358],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.8460015384615386,0.6389454414111146,0.8751423754410728,0.6638475584721358],"dir":"ltr"},{"str":"پيامدهاي","boundary":[0.7391753225123501,0.6389454414111146,0.8330539752999295,0.6638475584721358],"dir":"rtl"},{"str":"قاچاق","boundary":[0.6690750282286521,0.6389454414111146,0.732295827099506,0.6638475584721358],"dir":"rtl"},{"str":"چيست؟","boundary":[0.5778776146788991,0.6389454414111146,0.6621955328158081,0.6638475584721358],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12403,0.11676,0.8754,0.66385],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":46,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/c8dd21c53a99b2b8b498afc2f78da096.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/c3509ea2286060bd4dc10bba7e938161.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.14565,0.34749,0.12463,0.12954]},"elements":[{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.49858702011291467,0.3474892835947229,0.5970696429075513,0.3848424591862547],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.4035970642201835,0.3474892835947229,0.48832069618913193,0.3848424591862547],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.7243999303387441,0.41112123325858124,0.8196793542307694,0.4443655595350445],"dir":"rtl"},{"str":"ورودي","boundary":[0.5975176920959775,0.41112123325858124,0.7152158039625971,0.4443655595350445],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5680342915243473,0.41112123325858124,0.5883335657198308,0.4443655595350445],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.48561264455892733,0.41112123325858124,0.5588501651482004,0.4443655595350445],"dir":"rtl"},{"str":"وجوهي","boundary":[0.34742686616090335,0.41112123325858124,0.47642851818278054,0.4443655595350445],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.29594866037050105,0.41112123325858124,0.33824273978475655,0.4443655595350445],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.18187710097035992,0.41112123325858124,0.28676453399435425,0.4443655595350445],"dir":"rtl"},{"str":"مسئول","boundary":[0.5733031030239945,0.4695202021253309,0.6820996770183487,0.5027645284017941],"dir":"rtl"},{"str":"وصول","boundary":[0.4645065290296401,0.4695202021253309,0.5641189766478476,0.5027645284017941],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.40266674476358505,0.4695202021253309,0.45532240265349333,0.5027645284017941],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.31892635144671844,0.4695202021253309,0.3934826183874383,0.5027645284017941],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8519434821277346,0.5641055289952717,0.8618859405751587,0.586890966106106],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8618772971065632,0.5641055289952717,0.8753706335709245,0.586890966106106],"dir":"ltr"},{"str":"حقوق","boundary":[0.7803820888567397,0.5641055289952717,0.8456859636591391,0.586890966106106],"dir":"rtl"},{"str":"ورودي","boundary":[0.6934178581510233,0.5641055289952717,0.7740873505539874,0.586890966106106],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.7665080869795343,0.6250321293051448,0.8240312524700071,0.6437087171009107],"dir":"rtl"},{"str":"ورودي","boundary":[0.6914686677840509,0.6250321293051448,0.7604461837206822,0.6437087171009107],"dir":"rtl"},{"str":"طبق","boundary":[0.6419892200070573,0.6250321293051448,0.6853776511650825,0.6437087171009107],"dir":"rtl"},{"str":"جدول","boundary":[0.561684340860974,0.6250321293051448,0.6359309921685192,0.6437087171009107],"dir":"rtl"},{"str":"ضميمه","boundary":[0.48405188108680314,0.6250321293051448,0.5556243104728251,0.6437087171009107],"dir":"rtl"},{"str":"مقررات","boundary":[0.39742315808045164,0.6250321293051448,0.47799747218211047,0.6437087171009107],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.3043118336273818,0.6250321293051448,0.39137212153569156,0.6437087171009107],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28626638796753706,0.6250321293051448,0.2980674492298441,0.6437087171009107],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.2090308221594919,0.6250321293051448,0.28020607913987505,0.6437087171009107],"dir":"rtl"},{"str":"معين","boundary":[0.1474802658253749,0.6250321293051448,0.20297710626354537,0.6437087171009107],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.7807345306986592,0.6545429088817327,0.8501204158433309,0.6732194966774986],"dir":"rtl"},{"str":"●","boundary":[0.7174078934368384,0.6468435828728207,0.7387166894848272,0.6717456999338419],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7745606245589273,0.6545429088817327,0.7806727916372618,0.6732194966774986],"dir":"ltr"},{"str":"حقوق","boundary":[0.7658995162314751,0.7268879001644225,0.8234226817219479,0.7455644879601885],"dir":"rtl"},{"str":"ورودي،","boundary":[0.6852771219124912,0.7268879001644225,0.7598931875441074,0.7455644879601885],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.6209538398023994,0.7268879001644225,0.6792707932251235,0.7455644879601885],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5740674326040932,0.7268879001644225,0.6149475111150318,0.7455644879601885],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5505713098094567,0.7268879001644225,0.5680611039167255,0.7455644879601885],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.4870418156316161,0.7268879001644225,0.544564981122089,0.7455644879601885],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.4080599163726182,0.7268879001644225,0.4810354869442484,0.7455644879601885],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39070242025405794,0.7268879001644225,0.40205358768525057,0.7455644879601885],"dir":"rtl"},{"str":"سود","boundary":[0.34527129093154557,0.7268879001644225,0.3846960915666902,0.7455644879601885],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني،","boundary":[0.25221288567395905,0.7268879001644225,0.33926496224417785,0.7455644879601885],"dir":"rtl"},{"str":"عوارض","boundary":[0.16468453634438956,0.7268879001644225,0.24620655698659138,0.7455644879601885],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1473270402258292,0.7268879001644225,0.15867820765702187,0.7455644879601885],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.8111366085038814,0.7565231977982956,0.8501909747706422,0.7751997855940614],"dir":"rtl"},{"str":"وجوهي","boundary":[0.7296939666549047,0.7565231977982956,0.8051302798165137,0.7751997855940614],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6979159897671137,0.7565231977982956,0.7236876379675371,0.7751997855940614],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.6231147069513056,0.7565231977982956,0.6919096610797459,0.7751997855940614],"dir":"rtl"},{"str":"مسئول","boundary":[0.5550077023641496,0.7565231977982956,0.6171083782639378,0.7751997855940614],"dir":"rtl"},{"str":"وصول","boundary":[0.48780032410021174,0.7565231977982956,0.5490013736767819,0.7751997855940614],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.43225280857445303,0.7565231977982956,0.481793995412844,0.7751997855940614],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.3749148602681722,0.7565231977982956,0.4262464798870854,0.7751997855940614],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.2979350705716302,0.7565231977982956,0.36890853158080456,0.7751997855940614],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2917788041637262,0.7565231977982956,0.2978909712420607,0.7751997855940614],"dir":"ltr"},{"str":"حقوق","boundary":[0.765996534756528,0.8221442139875857,0.8235197002470007,0.8408208017833516],"dir":"rtl"},{"str":"ورودي","boundary":[0.6907718983768525,0.8221442139875857,0.7599196691130453,0.8408208017833516],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6839806016231476,0.8221442139875857,0.6902515262879323,0.8408208017833516],"dir":"ltr"},{"str":"يا","boundary":[0.6631304386026817,0.8221442139875857,0.6777117446620273,0.8408208017833516],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشي","boundary":[0.593647534932957,0.8221442139875857,0.657047669943589,0.8408208017833516],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5418925617501764,0.8221442139875857,0.587560291973117,0.8408208017833516],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5202309710656317,0.8221442139875857,0.5342016386732534,0.8408208017833516],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.4552991182074807,0.8221442139875857,0.5141603241962741,0.8408208017833516],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.42442076764290765,0.8221442139875857,0.44915592313459896,0.8408208017833516],"dir":"rtl"},{"str":"نرخ","boundary":[0.38184727487649966,0.8221442139875857,0.41831578794740876,0.8408208017833516],"dir":"rtl"},{"str":"وزني","boundary":[0.32694360956245594,0.8221442139875857,0.3757647311838262,0.8408208017833516],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30889816390261116,0.8221442139875857,0.32069922516491817,0.8408208017833516],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشي","boundary":[0.23960047741707832,0.8221442139875857,0.3028316097829752,0.8408208017833516],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.18784550423429783,0.8221442139875857,0.23351323445723837,0.8408208017833516],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.14564987334981444,0.8221442139875857,0.1817523692401644,0.8408208017833516],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8244369663020467,0.8517795116214587,0.8484270015878618,0.8704560994172246],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.7638709470712773,0.8517795116214587,0.8184306376146789,0.8704560994172246],"dir":"rtl"},{"str":"اخير","boundary":[0.7158203175723359,0.8517795116214587,0.7578646183839097,0.8704560994172246],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7094700141143261,0.8517795116214587,0.7157409387791108,0.8704560994172246],"dir":"ltr"},{"str":"هركدام","boundary":[0.6285124648906141,0.8517795116214587,0.7034107662314749,0.8704560994172246],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5967609476005646,0.8517795116214587,0.6225325958009881,0.8704560994172246],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5738822154199013,0.8517795116214587,0.5907634387791107,0.8704560994172246],"dir":"rtl"},{"str":"نفع","boundary":[0.5366006422018349,0.8517795116214587,0.5678758867325335,0.8704560994172246],"dir":"rtl"},{"str":"دولت","boundary":[0.4754789714184898,0.8517795116214587,0.5305943135144673,0.8704560994172246],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4244119477769937,0.8517795116214587,0.46947264273112216,0.8704560994172246],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4180616443189838,0.8517795116214587,0.4243325689837686,0.8704560994172246],"dir":"ltr"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.3466912893436839,0.8517795116214587,0.4118612785815103,0.8704560994172246],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.27129907551164434,0.8517795116214587,0.3406849606563162,0.8704560994172246],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2651251693719125,0.8517795116214587,0.271237336450247,0.8704560994172246],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14565,0.34749,0.87537,0.87046],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":52,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/1bc49a2d219326bc8e29e65d8cc3ea41.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/e453bc01735c6ca7da33a8c1976d392d.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.35332,0.36828,0.12479,0.10112]},"elements":[{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.509700051164432,0.3682837991613482,0.6081826739590686,0.4056369747528799],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.4020976870148201,0.3682837991613482,0.49939844777699366,0.4056369747528799],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.5193916726252646,0.4317912307679211,0.6471687744636556,0.4650355570443844],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4673953879110798,0.4317912307679211,0.510207546249118,0.4650355570443844],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.35332382851093863,0.4317912307679211,0.458211261534933,0.4650355570443844],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.7669402604093155,0.524015274536893,0.8497411616090331,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.70622430345801,0.524015274536893,0.7600607649964716,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"مسير","boundary":[0.6509061044460127,0.524015274536893,0.699344808045166,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6339719618913198,0.524015274536893,0.6440266090331688,0.5489173915979142],"dir":"ltr"},{"str":"سبز،","boundary":[0.5877205850388145,0.524015274536893,0.6337955645730416,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"زرد","boundary":[0.5415397671136204,0.524015274536893,0.5808410896259704,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5210423987297107,0.524015274536893,0.5346602717007763,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"قرمز","boundary":[0.4685112773465067,0.524015274536893,0.5141629033168666,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4584566302046577,0.524015274536893,0.4685112773465067,0.5489173915979142],"dir":"ltr"},{"str":"مسير","boundary":[0.7530962460762174,0.5793668949909521,0.789249405649259,0.5959268028365311],"dir":"rtl"},{"str":"سبز","boundary":[0.719171866619619,0.5793668949909521,0.7477706346400848,0.5959268028365311],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7137372416407904,0.5793668949909521,0.7191566964502469,0.5959268028365311],"dir":"ltr"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.6474735890296401,0.5793668949909521,0.7080494865102329,0.5959268028365311],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد","boundary":[0.5963993330980946,0.5793668949909521,0.6421479775935075,0.5959268028365311],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8456487438249823,0.5941189407884497,0.8604661185603387,0.6190210578494708],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8606425158786168,0.5941189407884497,0.8752129343683839,0.6190210578494708],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.774071298398024,0.6055156870208399,0.7890393164431899,0.622075594866419],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.713823852724065,0.6055156870208399,0.7687456869618914,0.622075594866419],"dir":"rtl"},{"str":"اسناد","boundary":[0.6673244612420608,0.6055156870208399,0.7084982412879323,0.622075594866419],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6519341480169373,0.6055156870208399,0.661998849805928,0.622075594866419],"dir":"rtl"},{"str":"اظهارنامه","boundary":[0.5733715992990882,0.6055156870208399,0.6463739281474948,0.622075594866419],"dir":"rtl"},{"str":"بسنده","boundary":[0.5215394903342289,0.6055156870208399,0.5680380141970831,0.622075594866419],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.45439949188426254,0.6055156870208399,0.5162059052322239,0.622075594866419],"dir":"rtl"},{"str":"مسير","boundary":[0.7530779007551165,0.663541101715734,0.7892310603281582,0.680101009561313],"dir":"rtl"},{"str":"زرد","boundary":[0.7165259068454481,0.663541101715734,0.7477522893189837,0.680101009561313],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7110912818666196,0.663541101715734,0.7165107366760762,0.680101009561313],"dir":"ltr"},{"str":"بررسي","boundary":[0.6503656230628088,0.663541101715734,0.7052874573006351,0.680101009561313],"dir":"rtl"},{"str":"اسناد","boundary":[0.6038662315808045,0.663541101715734,0.6450400116266761,0.680101009561313],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.588475918355681,0.663541101715734,0.5985406201446719,0.680101009561313],"dir":"rtl"},{"str":"اظهارنامه","boundary":[0.509788249823571,0.663541101715734,0.5829156984862386,0.680101009561313],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8456487438249823,0.6770479669403799,0.8604661185603387,0.7019500840014011],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8606425158786168,0.6770479669403799,0.8752129343683839,0.7019500840014011],"dir":"ltr"},{"str":"نمونه","boundary":[0.7468662455892732,0.6898144118029071,0.7892834503316868,0.7063743196484862],"dir":"rtl"},{"str":"برداري","boundary":[0.6852488397208315,0.6898144118029071,0.7462423282745236,0.7063743196484862],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6402069086495198,0.6898144118029071,0.6799180168046752,0.7063743196484862],"dir":"rtl"},{"str":"كارشناسي","boundary":[0.5521661372280663,0.6898144118029071,0.6348760857333635,0.7063743196484862],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5344358671765332,0.6898144118029071,0.54683531431191,0.7063743196484862],"dir":"rtl"},{"str":"آزمايش","boundary":[0.4644541390261115,0.6898144118029071,0.529105044260377,0.7063743196484862],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشگذاري","boundary":[0.6784240860973889,0.7158386857755099,0.789254521171489,0.732398593621089],"dir":"rtl"},{"str":"مسير","boundary":[0.7529239058962598,0.7774751241316743,0.7890770654693015,0.7940350319772533],"dir":"rtl"},{"str":"قرمز","boundary":[0.7112339872971066,0.7774751241316743,0.747598294460127,0.7940350319772533],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7057993623182781,0.7774751241316743,0.7112188171277346,0.7940350319772533],"dir":"ltr"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.6394462762667608,0.7774751241316743,0.7000221737473536,0.7940350319772533],"dir":"rtl"},{"str":"كامل","boundary":[0.5902254269583628,0.7774751241316743,0.6341206648306281,0.7940350319772533],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8456487438249823,0.8015660242255604,0.8604661185603387,0.8264681412865816],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8606425158786168,0.8015660242255604,0.8752129343683839,0.8264681412865816],"dir":"ltr"},{"str":"بررسي","boundary":[0.7339197408115739,0.8037484342188475,0.7888415750494002,0.8203083420644264],"dir":"rtl"},{"str":"اسناد","boundary":[0.6874203493295695,0.8037484342188475,0.7285941293754411,0.8203083420644264],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.672030036104446,0.8037484342188475,0.6820947378934369,0.8203083420644264],"dir":"rtl"},{"str":"اظهارنامه","boundary":[0.5935769760056457,0.8037484342188475,0.6667044246683134,0.8203083420644264],"dir":"rtl"},{"str":"آزمايش","boundary":[0.7244214508115737,0.8298972262487354,0.7890091525017643,0.8464571340943144],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.7067085140966831,0.8298972262487354,0.719095839375441,0.8464571340943144],"dir":"rtl"},{"str":"كارشناسي","boundary":[0.6186253952011292,0.8298972262487354,0.7013829026605504,0.8464571340943144],"dir":"rtl"},{"str":"حسب","boundary":[0.5643428248447424,0.8298972262487354,0.6129536922265348,0.8464571340943144],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5177261291460833,0.8298972262487354,0.5590172134086097,0.8464571340943144],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشگذاري","boundary":[0.6784240860973889,0.8561705363359083,0.789254521171489,0.8727304441814874],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.7281421994460127,0.8823193283657964,0.7887180969266055,0.8988792362113754],"dir":"rtl"},{"str":"تفصيلي","boundary":[0.6626160640225829,0.8823193283657964,0.72281658800988,0.8988792362113754],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6472257507974595,0.8823193283657964,0.6572904525864502,0.8988792362113754],"dir":"rtl"},{"str":"ملموس","boundary":[0.5808081033274524,0.8823193283657964,0.6419001393613267,0.8988792362113754],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.5441857268877911,0.8823193283657964,0.5754824918913197,0.8988792362113754],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.35332,0.36828,0.87521,0.89888],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":55,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/7fdd94e1d863908dbd1920b189a8d424.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/458f9fc1fab81682746db87103f74fac.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12524,0.11676,0.1246,0.37762]},"elements":[{"words":[{"str":"۳۸","boundary":[0.8477655116443191,0.11965844826042972,0.8753974459633028,0.1404517160063824],"dir":"ltr"},{"str":"گام","boundary":[0.472735993119266,0.11675610744863021,0.5027940961538461,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44590596100917423,0.11675610744863021,0.4669148816160903,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.4100267464714185,0.11675610744863021,0.44008484950599863,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3878271439661256,0.11675610744863021,0.40420563496824274,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.30577593136908965,0.11675610744863021,0.38200603246294984,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.2685737369442484,0.11675610744863021,0.2999548198659139,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24015612896965421,0.11675610744863021,0.26275262544107275,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.18522600405786874,0.11675610744863021,0.23433501746647847,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"قطعي","boundary":[0.1252420959774171,0.11675610744863021,0.179404892554693,0.1354326952443961],"dir":"rtl"},{"str":"پرسشهاي","boundary":[0.7484538214537756,0.173990455520801,0.8690482008892025,0.19677589263163536],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6819589119583628,0.173990455520801,0.7420333118630911,0.19677589263163536],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.6163322300635145,0.173990455520801,0.6756641736556105,0.19677589263163536],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8539394177840508,0.22417579259417825,0.860713074805928,0.2490779096551994],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8606425158786168,0.22417579259417825,0.8752129343683839,0.2490779096551994],"dir":"ltr"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.7587201453775583,0.22417579259417825,0.8336184467184192,0.2490779096551994],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.7208652808750883,0.22417579259417825,0.7518406499647143,0.2490779096551994],"dir":"rtl"},{"str":"زماني","boundary":[0.6555629936485533,0.22417579259417825,0.7139857854622442,0.2490779096551994],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.5881792180663373,0.22417579259417825,0.6486834982357094,0.2490779096551994],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود؟","boundary":[0.49232491531404377,0.22417579259417825,0.5812997226534934,0.2490779096551994],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8539394177840508,0.2656403056701434,0.860713074805928,0.2905424227311646],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8606425158786168,0.2656403056701434,0.8752129343683839,0.2905424227311646],"dir":"ltr"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.771067957657022,0.2656403056701434,0.833195093154552,0.2905424227311646],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.6798352646436133,0.2656403056701434,0.7641884622441778,0.2905424227311646],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.6246581834862386,0.2656403056701434,0.6729557692307694,0.2905424227311646],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5916013260409316,0.2656403056701434,0.6177786880733946,0.2905424227311646],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.5048491249117856,0.2656403056701434,0.5847218306280876,0.2905424227311646],"dir":"rtl"},{"str":"چيست؟","boundary":[0.4136517113620325,0.2656403056701434,0.4979696294989415,0.2905424227311646],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8539394177840508,0.30710481874610845,0.860713074805928,0.3320069358071296],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8606425158786168,0.30710481874610845,0.8752129343683839,0.3320069358071296],"dir":"ltr"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.7709973987297107,0.30710481874610845,0.8331245342272409,0.3320069358071296],"dir":"rtl"},{"str":"تشريفات","boundary":[0.6713329139026112,0.30710481874610845,0.7641179033168667,0.3320069358071296],"dir":"rtl"},{"str":"اسنادي","boundary":[0.5911426930134087,0.30710481874610845,0.6644534184897672,0.3320069358071296],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5580858355681015,0.30710481874610845,0.5842631976005646,0.3320069358071296],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.47133363443895554,0.30710481874610845,0.5512063401552576,0.3320069358071296],"dir":"rtl"},{"str":"چيست؟","boundary":[0.38013622088920257,0.30710481874610845,0.4644541390261115,0.3320069358071296],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8539394177840508,0.3485693318220735,0.860713074805928,0.3734714488830947],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8606425158786168,0.3485693318220735,0.8752129343683839,0.3734714488830947],"dir":"ltr"},{"str":"چه","boundary":[0.802572518701482,0.3485693318220735,0.8335478877911079,0.3734714488830947],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.7586143069865913,0.3485693318220735,0.7956930232886379,0.3734714488830947],"dir":"rtl"},{"str":"اسنادي","boundary":[0.6784240860973889,0.3485693318220735,0.7517348115737473,0.3734714488830947],"dir":"rtl"},{"str":"بايد","boundary":[0.6333016520818632,0.3485693318220735,0.6715445906845449,0.3734714488830947],"dir":"rtl"},{"str":"ضميمه","boundary":[0.555334037402964,0.3485693318220735,0.6264221566690191,0.3734714488830947],"dir":"rtl"},{"str":"اظهارنامه","boundary":[0.45648098023994355,0.3485693318220735,0.54845454199012,0.3734714488830947],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.3661655532815808,0.3485693318220735,0.44960148482709955,0.3734714488830947],"dir":"rtl"},{"str":"شود؟","boundary":[0.3018158115737474,0.3485693318220735,0.35928605786873674,0.3734714488830947],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8539394177840508,0.39003384489803866,0.860713074805928,0.41493596195905985],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.8606425158786168,0.39003384489803866,0.8752129343683839,0.41493596195905985],"dir":"ltr"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.758649586450247,0.39003384489803866,0.8335478877911081,0.41493596195905985],"dir":"rtl"},{"str":"ملموس","boundary":[0.6747197424135498,0.39003384489803866,0.751770091037403,0.41493596195905985],"dir":"rtl"},{"str":"يعني","boundary":[0.6199660148200423,0.39003384489803866,0.6678402470007058,0.41493596195905985],"dir":"rtl"},{"str":"چه؟","boundary":[0.5688813514467185,0.39003384489803866,0.6130865194071984,0.41493596195905985],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8539394177840508,0.4314983579740039,0.860713074805928,0.456400475035025],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8606425158786168,0.4314983579740039,0.8752129343683839,0.456400475035025],"dir":"ltr"},{"str":"تعيين","boundary":[0.7795350289343683,0.4314983579740039,0.83337149047283,0.456400475035025],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.710740074805928,0.4314983579740039,0.7726555335215244,0.456400475035025],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6776832173606211,0.4314983579740039,0.703860579393084,0.456400475035025],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.5909310162314749,0.4314983579740039,0.670803721947777,0.456400475035025],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5366006422018349,0.4314983579740039,0.584051520818631,0.456400475035025],"dir":"rtl"},{"str":"چيست؟","boundary":[0.4452268313338038,0.4314983579740039,0.5295447494707127,0.456400475035025],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8539394177840508,0.4730873891072541,0.860713074805928,0.49798950616827525],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.8606425158786168,0.4730873891072541,0.8752129343683839,0.49798950616827525],"dir":"ltr"},{"str":"چه","boundary":[0.8027489160197601,0.4730873891072541,0.833724285109386,0.49798950616827525],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهايي","boundary":[0.7021671651376147,0.4730873891072541,0.795869420606916,0.49798950616827525],"dir":"rtl"},{"str":"بايد","boundary":[0.6570447311220889,0.4730873891072541,0.6952876697247706,0.49798950616827525],"dir":"rtl"},{"str":"آزمايش","boundary":[0.5650006104446013,0.4730873891072541,0.6501652357092449,0.49798950616827525],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.5046374481298518,0.4730873891072541,0.5581211150317572,0.49798950616827525],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48414007974594214,0.4730873891072541,0.49775795271700773,0.49798950616827525],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.42980970571630206,0.4730873891072541,0.4772605843330981,0.49798950616827525],"dir":"rtl"},{"str":"چه؟","boundary":[0.3787250423429781,0.4730873891072541,0.422930210303458,0.49798950616827525],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8539394177840508,0.5145519021832192,0.860713074805928,0.5394540192442404],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.8606425158786168,0.5145519021832192,0.8752129343683839,0.5394540192442404],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.786097009174312,0.5145519021832192,0.8335478877911081,0.5394540192442404],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.6958521411432605,0.5145519021832192,0.7792175137614681,0.5394540192442404],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.6457553027522936,0.5145519021832192,0.6889726457304165,0.5394540192442404],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6198601764290756,0.5145519021832192,0.6388758073394497,0.5394540192442404],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.5331079752999295,0.5145519021832192,0.6129806810162315,0.5394540192442404],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.49525311079745943,0.5145519021832192,0.5262284798870854,0.5394540192442404],"dir":"rtl"},{"str":"سندي","boundary":[0.42536449329569526,0.5145519021832192,0.4883736153846155,0.5394540192442404],"dir":"rtl"},{"str":"بايد","boundary":[0.3802420592801694,0.5145519021832192,0.4184849978828511,0.5394540192442404],"dir":"rtl"},{"str":"صادر","boundary":[0.31695070148200427,0.5145519021832192,0.37336256386732536,0.5394540192442404],"dir":"rtl"},{"str":"شود؟","boundary":[0.2526009597741708,0.5145519021832192,0.3100712060691602,0.5394540192442404],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8539394177840508,0.5560164152591844,0.860713074805928,0.5809185323202055],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.8606425158786168,0.5560164152591844,0.8752129343683839,0.5809185323202055],"dir":"ltr"},{"str":"اظهارنامه","boundary":[0.7415743260409315,0.5560164152591844,0.8335478877911081,0.5809185323202055],"dir":"rtl"},{"str":"سند","boundary":[0.6941940063514467,0.5560164152591844,0.7346948306280875,0.5809185323202055],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.603878579393084,0.5560164152591844,0.6873145109386027,0.5809185323202055],"dir":"rtl"},{"str":"است؟","boundary":[0.5334254904728299,0.5560164152591844,0.5969990839802399,0.5809185323202055],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8394748376852507,0.5974809283351494,0.8462484947071278,0.6223830453961706],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.8460015384615386,0.5974809283351494,0.8751423754410728,0.6223830453961706],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8074058052223007,0.5974809283351494,0.8335831672547637,0.6223830453961706],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.7695509407198307,0.5974809283351494,0.8005263098094566,0.6223830453961706],"dir":"rtl"},{"str":"مواردي","boundary":[0.6830456958362738,0.5974809283351494,0.7626714453069867,0.6223830453961706],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.631784635144672,0.5974809283351494,0.6761662004234299,0.6223830453961706],"dir":"rtl"},{"str":"نيست","boundary":[0.5667645836273818,0.5974809283351494,0.6249051397318278,0.6223830453961706],"dir":"rtl"},{"str":"اظهارنامه","boundary":[0.46815848270995064,0.5974809283351494,0.560132044460127,0.6223830453961706],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.40521991954834163,0.5974809283351494,0.461243707833451,0.6223830453961706],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3847225511644319,0.5974809283351494,0.39834042413549753,0.6223830453961706],"dir":"rtl"},{"str":"تسليم","boundary":[0.3204786478475653,0.5974809283351494,0.37784305575158783,0.6223830453961706],"dir":"rtl"},{"str":"شود؟","boundary":[0.2561289061397318,0.5974809283351494,0.3135991524347212,0.6223830453961706],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12524,0.11676,0.8754,0.62238],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":60,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/60af940661088db0359ea7ca1c3e249e.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/6935b64b7d435d1b133f3c7eb07fdb91.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.14558,0.35583,0.12481,0.15964]},"elements":[{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.49479447776993646,0.3558319934328301,0.593277100564573,0.39318516902436185],"dir":"rtl"},{"str":"دهم","boundary":[0.40730140790402264,0.3558319934328301,0.4843517565278758,0.39318516902436185],"dir":"rtl"},{"str":"بروز","boundary":[0.527269929654199,0.419339425039403,0.6014023138390967,0.4525837513158663],"dir":"rtl"},{"str":"اختلاف","boundary":[0.3995399258997883,0.419339425039403,0.5180858032780523,0.4525837513158663],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8381109336203246,0.513924751909344,0.8614821671136204,0.5367101890201783],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8617008997882851,0.513924751909344,0.8751942362526464,0.5367101890201783],"dir":"ltr"},{"str":"كالا","boundary":[0.7914522553599154,0.513924751909344,0.8335463002152435,0.5367101890201783],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7558143523535639,0.513924751909344,0.7851575170571631,0.5367101890201783],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.677630474562456,0.513924751909344,0.7495196140508116,0.5367101890201783],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.59470133251235,0.513924751909344,0.6713357362597037,0.5367101890201783],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.537306231474947,0.513924751909344,0.5884065942095977,0.5367101890201783],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5274279816513762,0.513924751909344,0.5373704400988003,0.5367101890201783],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8220115031757234,0.5619343669710267,0.8291201387050106,0.5784942748166058],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8290673959068454,0.5619343669710267,0.8403051398623852,0.5784942748166058],"dir":"ltr"},{"str":"اختلاف","boundary":[0.7265759676570219,0.5619343669710267,0.7873395518842625,0.5784942748166058],"dir":"rtl"},{"str":"مستلزم","boundary":[0.6669619647529993,0.5619343669710267,0.7212503562208891,0.5784942748166058],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخت","boundary":[0.5903857721206776,0.5619343669710267,0.6616363533168667,0.5784942748166058],"dir":"rtl"},{"str":"مابهالتفاوت","boundary":[0.4950715979569514,0.5619343669710267,0.5850601606845448,0.5784942748166058],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4796812847318278,0.5619343669710267,0.48974598652081863,0.5784942748166058],"dir":"rtl"},{"str":"جريمه","boundary":[0.42100571556104444,0.5619343669710267,0.4743556732956951,0.5784942748166058],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.37572628793225127,0.5619343669710267,0.4156801041249118,0.5784942748166058],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.37025797106563163,0.5619343669710267,0.37567742587508823,0.5784942748166058],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.759566852505293,0.5880831590009147,0.7710392048941427,0.6046430668464937],"dir":"ltr"},{"str":"ميپذيرد","boundary":[0.6740995294424842,0.5880831590009147,0.7491871051058575,0.6046430668464937],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6587092162173607,0.5880831590009147,0.6687739180063516,0.6046430668464937],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6384155867360621,0.5880831590009147,0.6533836047812279,0.6046430668464937],"dir":"rtl"},{"str":"همين","boundary":[0.5858632976746647,0.5880831590009147,0.6330899752999294,0.6046430668464937],"dir":"rtl"},{"str":"ترتيب","boundary":[0.528923830910374,0.5880831590009147,0.5805376862385321,0.6046430668464937],"dir":"rtl"},{"str":"اجازه","boundary":[0.47684075871559634,0.5880831590009147,0.5235982194742413,0.6046430668464937],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.40683360221594916,0.5880831590009147,0.47151514727946364,0.6046430668464937],"dir":"rtl"},{"str":"مييابد","boundary":[0.34397477064220183,0.5880831590009147,0.4015079907798165,0.6046430668464937],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7662699505998588,0.6143564690880878,0.7777423029887085,0.6309163769336669],"dir":"ltr"},{"str":"نميپذيرد","boundary":[0.668545836273818,0.6143564690880878,0.7511793364184898,0.6309163769336669],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.722876210303458,0.6405052611179757,0.7343485626923077,0.6570651689635547],"dir":"ltr"},{"str":"ميتواند","boundary":[0.6492744292519407,0.6405052611179757,0.7177883824523642,0.6570651689635547],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6317726401270289,0.6405052611179757,0.643948817815808,0.6570651689635547],"dir":"rtl"},{"str":"اعلامنظر","boundary":[0.5562765282745237,0.6405052611179757,0.6264470286908962,0.6570651689635547],"dir":"rtl"},{"str":"قطعي","boundary":[0.5038650042731122,0.6405052611179757,0.5509509168383909,0.6570651689635547],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.43754120017642906,0.6405052611179757,0.4985393928369795,0.6570651689635547],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.416707971298518,0.6405052611179757,0.4322155887402964,0.6570651689635547],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.3467008147988709,0.6405052611179757,0.41138235986238536,0.6570651689635547],"dir":"rtl"},{"str":"خودداري","boundary":[0.25726808002117146,0.6405052611179757,0.3413752033627382,0.6570651689635547],"dir":"rtl"},{"str":"نمايد","boundary":[0.20973641143260408,0.6405052611179757,0.2519424685850388,0.6570651689635547],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.722876210303458,0.6667785712051488,0.7343485626923077,0.6833384790507279],"dir":"ltr"},{"str":"ميتواند","boundary":[0.6481222019689485,0.6667785712051488,0.717082793179252,0.6833384790507279],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.5920507864079041,0.6667785712051488,0.6427493816513642,0.6833384790507279],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5761677954728299,0.6667785712051488,0.5865546904593343,0.6833384790507279],"dir":"rtl"},{"str":"جريمه","boundary":[0.516999548592096,0.6667785712051488,0.5707974667875334,0.6833384790507279],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.49567364200423425,0.6667785712051488,0.511547993642271,0.6833384790507279],"dir":"rtl"},{"str":"سپرده","boundary":[0.4400541563726182,0.6667785712051488,0.49033074363091034,0.6833384790507279],"dir":"rtl"},{"str":"بدهد","boundary":[0.38088590949188433,0.6667785712051488,0.4346838276873218,0.6833384790507279],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.33530149089978833,0.6667785712051488,0.3755021097934421,0.6833384790507279],"dir":"rtl"},{"str":"مرخص","boundary":[0.26036755730063516,0.6667785712051488,0.3299406327444124,0.6833384790507279],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.21088863871559638,0.6667785712051488,0.2549883836805184,0.6833384790507279],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.20515008115737476,0.6667785712051488,0.21071030102681723,0.6833384790507279],"dir":"ltr"},{"str":"منتظر","boundary":[0.1455849403105152,0.6667785712051488,0.19945103659844748,0.6833384790507279],"dir":"rtl"},{"str":"حصول","boundary":[0.6753925217854624,0.6929273632350367,0.7348892204728301,0.7094872710806157],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.62894005199012,0.6929273632350367,0.6700669103493296,0.7094872710806157],"dir":"rtl"},{"str":"قطعي","boundary":[0.5765285279887086,0.6929273632350367,0.6236144405539874,0.7094872710806157],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.5102047238920254,0.6929273632350367,0.5712029165525759,0.7094872710806157],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.4699224558927312,0.6929273632350367,0.5048791124558928,0.7094872710806157],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4644541390261115,0.6929273632350367,0.46987359383556804,0.7094872710806157],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.8220115031757234,0.7192006733222098,0.8291201387050106,0.7357605811677889],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8290673959068454,0.7192006733222098,0.8403051398623852,0.7357605811677889],"dir":"ltr"},{"str":"اختلاف","boundary":[0.7267373712032463,0.7192006733222098,0.787500955430487,0.7357605811677889],"dir":"rtl"},{"str":"راجع","boundary":[0.6757569586450247,0.7192006733222098,0.7214117597671136,0.7357605811677889],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6554633291637262,0.7192006733222098,0.670431347208892,0.7357605811677889],"dir":"rtl"},{"str":"ممنوعيت","boundary":[0.5738430552152435,0.7192006733222098,0.6501377177275935,0.7357605811677889],"dir":"rtl"},{"str":"كالاست","boundary":[0.5030851517290049,0.7192006733222098,0.5685174437791108,0.7357605811677889],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7757954057868737,0.7453494653520978,0.7872677581757234,0.7619093731976768],"dir":"ltr"},{"str":"ناگزير","boundary":[0.7011775761820748,0.7453494653520978,0.751360320067043,0.7619093731976768],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.683675787057163,0.7453494653520978,0.6958519647459421,0.7619093731976768],"dir":"rtl"},{"str":"حصول","boundary":[0.6188534769336628,0.7453494653520978,0.6783501756210304,0.7619093731976768],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.5848117932604094,0.7453494653520978,0.6135278654975301,0.7619093731976768],"dir":"rtl"},{"str":"قطعي","boundary":[0.532400269258998,0.7453494653520978,0.5794861818242768,0.7619093731976768],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.4660764651623148,0.7453494653520978,0.5270746578228653,0.7619093731976768],"dir":"rtl"},{"str":"بايد","boundary":[0.42973561884262534,0.7453494653520978,0.46075085372618213,0.7619093731976768],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.3933478508362739,0.7453494653520978,0.42441000740649265,0.7619093731976768],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3667197936556104,0.7453494653520978,0.38802223940014113,0.7619093731976768],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.3003959895589273,0.7453494653520978,0.3613941822194778,0.7619093731976768],"dir":"rtl"},{"str":"بماند","boundary":[0.2547177275935074,0.7453494653520978,0.29507037812279463,0.7619093731976768],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.8220115031757234,0.7716227754392709,0.8291201387050106,0.7881826832848499],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8290673959068454,0.7716227754392709,0.8403051398623852,0.7881826832848499],"dir":"ltr"},{"str":"اختلاف","boundary":[0.7270139621983063,0.7716227754392709,0.787777546425547,0.7881826832848499],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7003859050176429,0.7716227754392709,0.7216883507621735,0.7881826832848499],"dir":"rtl"},{"str":"تلقي","boundary":[0.6565845105187015,0.7716227754392709,0.6950602935815102,0.7881826832848499],"dir":"rtl"},{"str":"قاچاق","boundary":[0.6005857706527876,0.7716227754392709,0.651178461905434,0.7881826832848499],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.5306031333803811,0.7716227754392709,0.5952601592166549,0.7881826832848499],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4852690225829217,0.7716227754392709,0.5252228387755822,0.7881826832848499],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.47980070571630207,0.7716227754392709,0.48522016052575867,0.7881826832848499],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7757954057868737,0.7977715674691588,0.7872677581757234,0.8143314753147378],"dir":"ltr"},{"str":"صورتمجلس","boundary":[0.6516118701164433,0.7977715674691588,0.7617414786450247,0.8143314753147378],"dir":"rtl"},{"str":"قاچاق","boundary":[0.5950008551587862,0.7977715674691588,0.6462214756552905,0.8143314753147378],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيم،","boundary":[0.5371933371912492,0.7977715674691588,0.5896118175494922,0.8143314753147378],"dir":"rtl"},{"str":"جريمه","boundary":[0.4778374035638674,0.7977715674691588,0.5318059733634141,0.8143314753147378],"dir":"rtl"},{"str":"اخذ","boundary":[0.43720322291460834,0.7977715674691588,0.4724211035008129,0.8143314753147378],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42113254523288646,0.7977715674691588,0.4316421804851101,0.8143314753147378],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39382412359562463,0.7977715674691588,0.41567086090543404,0.8143314753147378],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.3224327773394496,0.7977715674691588,0.38844727037725973,0.8143314753147378],"dir":"rtl"},{"str":"اعتراض","boundary":[0.2434635786873677,0.7977715674691588,0.31706088399392285,0.8143314753147378],"dir":"rtl"},{"str":"پرونده","boundary":[0.17294028363443897,0.7977715674691588,0.2380860886043933,0.8143314753147378],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1457452560732769,0.7977715674691588,0.16750127812220658,0.8143314753147378],"dir":"rtl"},{"str":"مرجع","boundary":[0.7126321124417786,0.8237958414417615,0.7614306665702189,0.8403557492873405],"dir":"rtl"},{"str":"قضايي","boundary":[0.654003464957657,0.8237958414417615,0.7073065010056457,0.8403557492873405],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.6136038927417079,0.8237958414417615,0.6486778535215244,0.8403557492873405],"dir":"rtl"},{"str":"رسيدگي","boundary":[0.5353385193895555,0.8237958414417615,0.6082782813055752,0.8403557492873405],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.49003175017642914,0.8237958414417615,0.5300129079534227,0.8403557492873405],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4845634333098095,0.8237958414417615,0.4899828881192661,0.8403557492873405],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14558,0.35583,0.87519,0.84036],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":64,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/26688b0db2a39095ac98b2a249662ddb.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/ec4c5574b2438586c40cf0b963f71592.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12524,0.34749,0.08855,0.09589]},"elements":[{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.5213422741707834,0.3474892835947229,0.61982489696542,0.3848424591862547],"dir":"rtl"},{"str":"يازدهم","boundary":[0.3809300088214538,0.3474892835947229,0.510952472124206,0.3848424591862547],"dir":"rtl"},{"str":"معيارهاي","boundary":[0.609035554992943,0.41112123325858124,0.7644592321277347,0.4443655595350445],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.5113541288179253,0.41112123325858124,0.5998514286167962,0.4443655595350445],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.4027930452434722,0.41112123325858124,0.5021700024417785,0.4443655595350445],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.35079676052928727,0.41112123325858124,0.3936089188673254,0.4443655595350445],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.2367252011291461,0.41112123325858124,0.34161263415314047,0.4443655595350445],"dir":"rtl"},{"str":"معيارها","boundary":[0.7785119244883556,0.4982400366788606,0.8502703535638674,0.5231421537398817],"dir":"rtl"},{"str":"طبق","boundary":[0.7290853959068454,0.4982400366788606,0.7715579756619526,0.5231421537398817],"dir":"rtl"},{"str":"قانون","boundary":[0.6683694389555399,0.4982400366788606,0.7221656930398059,0.5231421537398817],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6595495730416373,0.4982400366788606,0.6683694389555399,0.5231421537398817],"dir":"ltr"},{"str":"گمرك","boundary":[0.5723034594213127,0.4982400366788606,0.6521761651376147,0.5231421537398817],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5460555384615385,0.4982400366788606,0.5653302379129258,0.5231421537398817],"dir":"rtl"},{"str":"مجاز","boundary":[0.48745634932956955,0.4982400366788606,0.5391343743908334,0.5231421537398817],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.40747780522230065,0.4982400366788606,0.4805138548744833,0.5231421537398817],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.37636131827805225,0.4982400366788606,0.40051941651343775,0.5231421537398817],"dir":"rtl"},{"str":"درخصوص","boundary":[0.24311078405081157,0.4982400366788606,0.3694084024232355,0.5231421537398817],"dir":"rtl"},{"str":"درستي","boundary":[0.15660553916725478,0.4982400366788606,0.23620311707608038,0.5231421537398817],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.12541216868596416,0.4982400366788606,0.14966180943683047,0.5231421537398817],"dir":"rtl"},{"str":"نادرستي","boundary":[0.79061278052223,0.5314863579740038,0.8754598906139731,0.556388475035025],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.7212886344389556,0.5314863579740038,0.7836803659139027,0.556388475035025],"dir":"rtl"},{"str":"كالاي","boundary":[0.6481543062808751,0.5314863579740038,0.7143589969312658,0.556388475035025],"dir":"rtl"},{"str":"ورودي","boundary":[0.5648242131263232,0.5314863579740038,0.6412308430660743,0.556388475035025],"dir":"rtl"},{"str":"اظهارنظر","boundary":[0.45909166055045875,0.5314863579740038,0.5579799971771349,0.556388475035025],"dir":"rtl"},{"str":"نمايد","boundary":[0.390967016231475,0.5314863579740038,0.45217635308445053,0.556388475035025],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38419335920959774,0.5314863579740038,0.3909670162314749,0.556388475035025],"dir":"ltr"},{"str":"سه","boundary":[0.34041154481298525,0.5314863579740038,0.37738442272406497,0.556388475035025],"dir":"rtl"},{"str":"معيار","boundary":[0.27472118348623853,0.5314863579740038,0.33349490309661606,0.556388475035025],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.24138209033168667,0.5314863579740038,0.26776811058234806,0.556388475035025],"dir":"rtl"},{"str":"شرح","boundary":[0.17519781651376148,0.5314863579740038,0.2344657273121286,0.556388475035025],"dir":"rtl"},{"str":"زير","boundary":[0.12546159790354505,0.5314863579740038,0.16827521649306756,0.556388475035025],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.8150614488355681,0.5646081612118619,0.8748954191954834,0.5895102782728829],"dir":"rtl"},{"str":"دارد،","boundary":[0.7542396534932958,0.5646081612118619,0.8081819534227241,0.5895102782728829],"dir":"rtl"},{"str":"غير","boundary":[0.7126804453069866,0.5646081612118619,0.7473601580804518,0.5895102782728829],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6867853189837686,0.5646081612118619,0.7058009498941427,0.5895102782728829],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6461433768525053,0.5646081612118619,0.6799058235709244,0.5895102782728829],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6239525942131263,0.5646081612118619,0.6453319491884263,0.5895102782728829],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.5372003930839803,0.5646081612118619,0.6170730988002824,0.5895102782728829],"dir":"rtl"},{"str":"مجاز","boundary":[0.4789539985885674,0.5646081612118619,0.5303208976711362,0.5895102782728829],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4540466972477064,0.5646081612118619,0.47207450317572336,0.5895102782728829],"dir":"rtl"},{"str":"ابراز","boundary":[0.4034206669019055,0.5646081612118619,0.4472377607621736,0.5895102782728829],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.36101475158786167,0.5646081612118619,0.39636477417078336,0.5895102782728829],"dir":"rtl"},{"str":"نيست","boundary":[0.29599470007057166,0.5646081612118619,0.3541352561750177,0.5895102782728829],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.287174834156669,0.5646081612118619,0.29599470007057166,0.5895102782728829],"dir":"ltr"},{"str":"مگر","boundary":[0.23771302611150322,0.5646081612118619,0.28029533874382506,0.5895102782728829],"dir":"rtl"},{"str":"اينكه","boundary":[0.17854936556104445,0.5646081612118619,0.2308335306986591,0.5895102782728829],"dir":"rtl"},{"str":"دليل","boundary":[0.1252420959774171,0.5646081612118619,0.17166987014820043,0.5895102782728829],"dir":"rtl"},{"str":"موجهي","boundary":[0.7977392321806634,0.5978544825070051,0.8754246111503178,0.6227565995680262],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.7355768172194779,0.5978544825070051,0.7908597367678194,0.6227565995680262],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.6817756351446719,0.5978544825070051,0.7286973218066338,0.6227565995680262],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6750725370501058,0.5978544825070051,0.6818461940719831,0.6227565995680262],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8357704940014115,0.6518364043309272,0.847242846390261,0.6683963121765062],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8474127170077629,0.6518364043309272,0.8586504609633028,0.6683963121765062],"dir":"ltr"},{"str":"سوابق","boundary":[0.7715096565419903,0.6518364043309272,0.8233346594601273,0.6683963121765062],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.744782741551587,0.6518364043309272,0.7661642735439097,0.6683963121765062],"dir":"rtl"},{"str":"بايگاني","boundary":[0.6827103645342274,0.6518364043309272,0.7394373585535063,0.6683963121765062],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6617812562334725,0.6518364043309272,0.6773602433807687,0.6683963121765062],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.6110140273147496,0.6518364043309272,0.6564311350800138,0.6683963121765062],"dir":"rtl"},{"str":"كالا،","boundary":[0.5688637411853348,0.6518364043309272,0.6056627325992142,0.6683963121765062],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5479300420338135,0.6518364043309272,0.5635124464697995,0.6683963121765062],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.49730794122890565,0.6518364043309272,0.5423441388849682,0.6683963121765062],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.44670424827794136,0.6518364043309272,0.4919750543673138,0.6683963121765062],"dir":"rtl"},{"str":"مبدا،","boundary":[0.40145693508223235,0.6518364043309272,0.4413713614163495,0.6683963121765062],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.3706107657021877,0.6518364043309272,0.39612404822064046,0.6683963121765062],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.328839880733945,0.6518364043309272,0.3691221487332393,0.6683963121765062],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.31298035064220187,0.6518364043309272,0.3235142692978123,0.6683963121765062],"dir":"rtl"},{"str":"خريد","boundary":[0.26183571218066337,0.6518364043309272,0.3076547392060692,0.6683963121765062],"dir":"rtl"},{"str":"كالا،","boundary":[0.21988772430486941,0.6518364043309272,0.2565101007445307,0.6683963121765062],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.20402819421312632,0.6518364043309272,0.21456211286873675,0.6683963121765062],"dir":"rtl"},{"str":"ملاحظه","boundary":[0.13709440818983767,0.6518364043309272,0.19870258277699365,0.6683963121765062],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.7906394165172902,0.6753703171578262,0.8331270037896966,0.6919302250034053],"dir":"rtl"},{"str":"خريد","boundary":[0.7394947780557517,0.6753703171578262,0.7853138050811574,0.6919302250034053],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7241044648306282,0.6753703171578262,0.7341691666196191,0.6919302250034053],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.6841506486379676,0.6753703171578262,0.7187788533944954,0.6919302250034053],"dir":"rtl"},{"str":"شرايط","boundary":[0.625686227057163,0.6753703171578262,0.6788250372018348,0.6919302250034053],"dir":"rtl"},{"str":"تحويل","boundary":[0.563496986490148,0.6753703171578262,0.6203606156210304,0.6919302250034053],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5480870001048236,0.6753703171578262,0.5581645674208361,0.6919302250034053],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخت","boundary":[0.47141292150467323,0.6753703171578262,0.5427545810355118,0.6919302250034053],"dir":"rtl"},{"str":"وجه","boundary":[0.4305858539167255,0.6753703171578262,0.4660805024353613,0.6919302250034053],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42511753705010585,0.6753703171578262,0.43053699185956246,0.6919302250034053],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8357704940014115,0.6989042299847253,0.847242846390261,0.7154641378303044],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8474127170077629,0.6989042299847253,0.8586504609633028,0.7154641378303044],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7899071912491178,0.6989042299847253,0.830259841778405,0.7154641378303044],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7844482234403671,0.6989042299847253,0.7898676782498237,0.7154641378303044],"dir":"ltr"},{"str":"پرايس","boundary":[0.7251249233168667,0.6989042299847253,0.7781698900882147,0.7154641378303044],"dir":"rtl"},{"str":"ليستها،","boundary":[0.6505919408221595,0.6989042299847253,0.7197645039628507,0.7154641378303044],"dir":"rtl"},{"str":"مجلات","boundary":[0.587200742141849,0.6989042299847253,0.6452385918264636,0.7154641378303044],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5714819771100917,0.6989042299847253,0.5817614743640915,0.7154641378303044],"dir":"rtl"},{"str":"بولتنها","boundary":[0.5024397139414256,0.6989042299847253,0.5661217998139193,0.7154641378303044],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4867209489096684,0.6989042299847253,0.4970004461636681,0.7154641378303044],"dir":"rtl"},{"str":"آنچه","boundary":[0.44087846104093154,0.6989042299847253,0.48133748033946494,0.7154641378303044],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4194821719230769,0.6989042299847253,0.43498978936485533,0.7154641378303044],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.3912586009985885,0.6989042299847253,0.4135698630063514,0.7154641378303044],"dir":"rtl"},{"str":"طريق","boundary":[0.3360771099082569,0.6989042299847253,0.38442990801340865,0.7154641378303044],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.295349085885674,0.6989042299847253,0.33070820081817187,0.7154641378303044],"dir":"rtl"},{"str":"دسترسي","boundary":[0.21964094445659846,0.6989042299847253,0.2900002691709525,0.7154641378303044],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2039221794248412,0.6989042299847253,0.214201676678841,0.7154641378303044],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17680144453422725,0.6989042299847253,0.19849803244671843,0.7154641378303044],"dir":"rtl"},{"str":"عين","boundary":[0.13697175064387176,0.6989042299847253,0.17139408029096095,0.7154641378303044],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.7950052501446719,0.7225626608689096,0.8334106506774878,0.7391225687144887],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.7546056779287226,0.7225626608689096,0.7896796387085391,0.7391225687144887],"dir":"rtl"},{"str":"اتكا","boundary":[0.7207047593154552,0.7225626608689096,0.74928006649259,0.7391225687144887],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.675425331686662,0.7225626608689096,0.7153791478793226,0.7391225687144887],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6699570148200424,0.7225626608689096,0.6753764696294989,0.7391225687144887],"dir":"ltr"},{"str":"فهرستهاي","boundary":[0.7604391372441779,0.7460965736958087,0.8585139294389557,0.7626564815413878],"dir":"rtl"},{"str":"عمدهفروشي","boundary":[0.6521373577275936,0.7460965736958087,0.7551135258080452,0.7626564815413878],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.6157495897212422,0.7460965736958087,0.646811746291461,0.7626564815413878],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5891215325405788,0.7460965736958087,0.6104239782851094,0.7626564815413878],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.5385868760056458,0.7460965736958087,0.5837959211044461,0.7626564815413878],"dir":"rtl"},{"str":"مبدا","boundary":[0.498961511619619,0.7460965736958087,0.5332612645695132,0.7626564815413878],"dir":"rtl"},{"str":"منهاي","boundary":[0.44490772858503885,0.7460965736958087,0.49363590018348624,0.7626564815413878],"dir":"rtl"},{"str":"%","boundary":[0.40536103740296403,0.7460965736958087,0.4169272331651377,0.7626564815413878],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰","boundary":[0.41700326040931546,0.7460965736958087,0.4394787483203952,0.7626564815413878],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7974922759350742,0.7697550045799931,0.8585139294389557,0.7863149124255722],"dir":"rtl"},{"str":"●","boundary":[0.8287146012702894,0.7701164595851495,0.850023397318278,0.7950185766461707],"dir":"ltr"},{"str":"هاي","boundary":[0.7603999770395201,0.7697550045799931,0.797491570345801,0.7863149124255722],"dir":"rtl"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.6505497818630911,0.7697550045799931,0.7550743656033874,0.7863149124255722],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.6141620138567396,0.7697550045799931,0.6452241704269585,0.7863149124255722],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5875339566760763,0.7697550045799931,0.608836402420607,0.7863149124255722],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.5369993001411433,0.7697550045799931,0.5822083452399436,0.7863149124255722],"dir":"rtl"},{"str":"مبدا","boundary":[0.49737393575511646,0.7697550045799931,0.5316736887050106,0.7863149124255722],"dir":"rtl"},{"str":"منهاي","boundary":[0.4433201527205363,0.7697550045799931,0.4920483243189837,0.7863149124255722],"dir":"rtl"},{"str":"%","boundary":[0.4037734615384615,0.7697550045799931,0.41533965730063516,0.7863149124255722],"dir":"ltr"},{"str":"۴۰","boundary":[0.415415684544813,0.7697550045799931,0.43789117245589276,0.7863149124255722],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8357704940014115,0.7932889174068922,0.847242846390261,0.8098488252524713],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8474127170077629,0.7932889174068922,0.8586504609633028,0.8098488252524713],"dir":"ltr"},{"str":"بازار","boundary":[0.79446864950247,0.7932889174068922,0.8304341223288638,0.8098488252524713],"dir":"rtl"},{"str":"داخلي","boundary":[0.732930857445307,0.7932889174068922,0.7891430380663373,0.8098488252524713],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7274625405786874,0.7932889174068922,0.7328819953881439,0.8098488252524713],"dir":"ltr"},{"str":"عمدهفروشي","boundary":[0.7556404245977417,0.8169473482910766,0.8588351489555399,0.8335072561366557],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7397808945059986,0.8169473482910766,0.7503148131616091,0.8335072561366557],"dir":"rtl"},{"str":"كسر","boundary":[0.7005074427699365,0.8169473482910766,0.734455283069866,0.8335072561366557],"dir":"rtl"},{"str":"%","boundary":[0.672250179957657,0.8169473482910766,0.6838163757198307,0.8335072561366557],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.6838924029640084,0.8169473482910766,0.6951301469195483,0.8335072561366557],"dir":"ltr"},{"str":"خردهفروشي","boundary":[0.7540528487332393,0.8404812611179757,0.8587959887508823,0.8570411689635548],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7381933186414962,0.8404812611179757,0.7487272372971067,0.8570411689635548],"dir":"rtl"},{"str":"كسر","boundary":[0.6989198669054341,0.8404812611179757,0.7328677072053635,0.8570411689635548],"dir":"rtl"},{"str":"%","boundary":[0.6593731757233593,0.8404812611179757,0.6709393714855328,0.8570411689635548],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.6710153987297107,0.8404812611179757,0.6934908866407905,0.8570411689635548],"dir":"ltr"},{"str":"نكته","boundary":[0.8015494142554693,0.8640151739448748,0.8336907696189131,0.8805750817904539],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7961147892766408,0.8640151739448748,0.8015342440860975,0.8805750817904539],"dir":"ltr"},{"str":"هزينهاي","boundary":[0.720381775825688,0.8640151739448748,0.7907692449435428,0.8805750817904539],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.6881934987755822,0.8640151739448748,0.7149733828646414,0.8805750817904539],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6668675921877205,0.8640151739448748,0.6827419438257573,0.8805750817904539],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.5963677579781228,0.8640151739448748,0.6615045015826339,0.8805750817904539],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5783732911432604,0.8640151739448748,0.5908922298661741,0.8805750817904539],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.5224426406422019,0.8640151739448748,0.5730003509554736,0.8805750817904539],"dir":"rtl"},{"str":"عمدهفروش","boundary":[0.4188215639661256,0.8640151739448748,0.5170653720050721,0.8805750817904539],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.39172428991884267,0.8640151739448748,0.41339733009599056,0.8805750817904539],"dir":"rtl"},{"str":"حتماً","boundary":[0.34740675686661965,0.8640151739448748,0.3863388081185993,0.8805750817904539],"dir":"rtl"},{"str":"بايد","boundary":[0.3105732328369796,0.8640151739448748,0.3420089454045614,0.8805750817904539],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.29422102503528585,0.8640151739448748,0.30508218080889604,0.8805750817904539],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.24511747994354272,0.8640151739448748,0.2888414378075707,0.8805750817904539],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.22433117275229358,0.8640151739448748,0.23966257620664844,0.8805750817904539],"dir":"rtl"},{"str":"عرف","boundary":[0.17869983247353566,0.8640151739448748,0.21896694994376015,0.8805750817904539],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.13709440818983767,0.8640151739448748,0.17305988101623146,0.8805750817904539],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8489563699400142,0.8875490867717739,0.8590210717290051,0.904108994617353],"dir":"rtl"},{"str":"مداركي","boundary":[0.7751250959774172,0.8875490867717739,0.8436307585038816,0.904108994617353],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.746948623136909,0.8875490867717739,0.7697994845412843,0.904108994617353],"dir":"rtl"},{"str":"ارايه","boundary":[0.7037102888779112,0.8875490867717739,0.7416230117007764,0.904108994617353],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.6371471136203246,0.8875490867717739,0.6983846774417785,0.904108994617353],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.631502399435427,0.8875490867717739,0.6370626193048694,0.904108994617353],"dir":"ltr"},{"str":"منظور","boundary":[0.576530115564573,0.8875490867717739,0.6265955552328863,0.904108994617353],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.5362478475652788,0.8875490867717739,0.5712045041284404,0.904108994617353],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5307795306986591,0.8875490867717739,0.5361989855081157,0.904108994617353],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12524,0.34749,0.87546,0.90411],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.8999791178546225,0.7460965736958087,0.9114514702434722,0.7626564815413878],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8999791178546225,0.7697550045799931,0.9114514702434722,0.7863149124255722],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8999791178546225,0.8169473482910766,0.9114514702434722,0.8335072561366557],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8999791178546225,0.8404812611179757,0.9114514702434722,0.8570411689635548],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89998,0.7461,0.91145,0.85704],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":68,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/76ce65f362d3c9ef79f68c2f00b54ffd.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/229ab81661b48de747baccff7702fb4e.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12524,0.35583,0.12479,0.15395]},"elements":[{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.53704163549753,0.3558319934328301,0.6355242582921665,0.39318516902436185],"dir":"rtl"},{"str":"دوازدهم","boundary":[0.36496605151729006,0.3558319934328301,0.5266518334509527,0.39318516902436185],"dir":"rtl"},{"str":"مواعد","boundary":[0.7728880251870148,0.419339425039403,0.8723591785532815,0.4525837513158663],"dir":"rtl"},{"str":"قانوني","boundary":[0.653588578465067,0.419339425039403,0.763703898810868,0.4525837513158663],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6241051778934369,0.419339425039403,0.6444044520889203,0.4525837513158663],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.5229693630345803,0.419339425039403,0.6155170980557517,0.4525837513158663],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4611295787685252,0.419339425039403,0.5137852366584335,0.4525837513158663],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40913329405434024,0.419339425039403,0.4519454523923784,0.4525837513158663],"dir":"rtl"},{"str":"جريان","boundary":[0.29256553620324627,0.419339425039403,0.3999491676781934,0.4525837513158663],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.1579121141037403,0.419339425039403,0.2833814098270995,0.4525837513158663],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1284287135321101,0.419339425039403,0.14872798772759352,0.4525837513158663],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.5238061919124912,0.477862911963438,0.5807006773606211,0.5111072382399012],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4818417990860975,0.477862911963438,0.5146220655363445,0.5111072382399012],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4200020148200424,0.477862911963438,0.4726576727099507,0.5111072382399012],"dir":"rtl"},{"str":"مواعد","boundary":[0.7888840868031053,0.5699624376751246,0.8504114714184898,0.5948645547361457],"dir":"rtl"},{"str":"قانوني،","boundary":[0.7094347346506704,0.5699624376751246,0.7819739067541646,0.5948645547361457],"dir":"rtl"},{"str":"مهلتهاي","boundary":[0.5987630571630206,0.5699624376751246,0.7025184308086513,0.5948645547361457],"dir":"rtl"},{"str":"قانوني","boundary":[0.5281335709244884,0.5699624376751246,0.5918490261306341,0.5948645547361457],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.45898582215949185,0.5699624376751246,0.5212187960479887,0.5948645547361457],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4224715772759351,0.5699624376751246,0.4520392097182299,0.5948645547361457],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3893088814396613,0.5699624376751246,0.41548624347212426,0.5948645547361457],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.3049909633027523,0.5699624376751246,0.38240048058390613,0.5948645547361457],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.24466308045165847,0.5699624376751246,0.2977586732533522,0.5948645547361457],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.19573046436132677,0.5699624376751246,0.23778358503881444,0.5948645547361457],"dir":"rtl"},{"str":"تمديد","boundary":[0.1252420959774171,0.5699624376751246,0.18885096894848272,0.5948645547361457],"dir":"rtl"},{"str":"نيست","boundary":[0.8170723782639379,0.6114269507510898,0.8752129343683839,0.636329067812111],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8103692801693719,0.6114269507510898,0.8171429371912491,0.636329067812111],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8010202223006353,0.680940737026191,0.817901445659845,0.6996173248219568],"dir":"rtl"},{"str":"مدت","boundary":[0.746337053634439,0.680940737026191,0.7941230871559634,0.6996173248219568],"dir":"rtl"},{"str":"سي","boundary":[0.7054128757939309,0.680940737026191,0.7393340800988003,0.6996173248219568],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.6638448477417079,0.680940737026191,0.6975808348623854,0.6996173248219568],"dir":"rtl"},{"str":"صاحب","boundary":[0.5910015751587863,0.680940737026191,0.6577656481548244,0.6996173248219568],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.549089572335921,0.680940737026191,0.5848674522440278,0.6996173248219568],"dir":"rtl"},{"str":"حق","boundary":[0.5050872612914609,0.680940737026191,0.5429878468581615,0.6996173248219568],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.45523737914608337,0.680940737026191,0.49899688279468984,0.6996173248219568],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4316618775582217,0.680940737026191,0.44905051341146535,0.6996173248219568],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.37490604040225833,0.680940737026191,0.42558185158634637,0.6996173248219568],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.3126466069160198,0.680940737026191,0.3688326018971547,0.6996173248219568],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.22734086379675375,0.680940737026191,0.3065914462881044,0.6996173248219568],"dir":"rtl"},{"str":"اعتراض","boundary":[0.1384010538040366,0.680940737026191,0.22129071789673974,0.6996173248219568],"dir":"rtl"},{"str":"نمايد","boundary":[0.7953843279816515,0.7074630832279345,0.8429851443189839,0.7261396710237004],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.762733184368384,0.7074630832279345,0.7892129627858049,0.7261396710237004],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7317401755469304,0.7074630832279345,0.7557654902964012,0.7261396710237004],"dir":"rtl"},{"str":"غير","boundary":[0.6950142538814398,0.7074630832279345,0.7256191886026819,0.7261396710237004],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.654795665314044,0.7074630832279345,0.6889033973855906,0.7261396710237004],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.5841749989414257,0.7074630832279345,0.648730250532892,0.7261396710237004],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5656003613267467,0.7074630832279345,0.5779376576122361,0.7261396710237004],"dir":"rtl"},{"str":"توقيف","boundary":[0.4981019274876501,0.7074630832279345,0.5595321852944795,0.7261396710237004],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.4563751418489768,0.7074630832279345,0.49199491243930776,0.7261396710237004],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.4359483323923783,0.7074630832279345,0.45015947730923433,0.7261396710237004],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخت","boundary":[0.34889625582215955,0.7074630832279345,0.4298941591750255,0.7261396710237004],"dir":"rtl"},{"str":"كامل","boundary":[0.2926960702187721,0.7074630832279345,0.3428154921748912,0.7261396710237004],"dir":"rtl"},{"str":"مطالبات","boundary":[0.2123118122794637,0.7074630832279345,0.28663789407261575,0.7261396710237004],"dir":"rtl"},{"str":"مواجه","boundary":[0.138382883949228,0.7074630832279345,0.20625337663651655,0.7261396710237004],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.773502240649259,0.7339854294296778,0.8428881257939307,0.7526620172254437],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7673371543754411,0.7339854294296778,0.7734493214537755,0.7526620172254437],"dir":"ltr"},{"str":"حداكثر","boundary":[0.745975439131969,0.800976144249105,0.8179190853916725,0.8196527320448709],"dir":"rtl"},{"str":"مهلت","boundary":[0.6877996035638673,0.800976144249105,0.7398430594752966,0.8196527320448709],"dir":"rtl"},{"str":"يكساله","boundary":[0.6079004382498236,0.800976144249105,0.6817172934889301,0.8196527320448709],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5566217378263938,0.800976144249105,0.6018314783978327,0.8196527320448709],"dir":"rtl"},{"str":"اينكه","boundary":[0.5054488757939308,0.800976144249105,0.5505526470837767,0.8196527320448709],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.4638808477417078,0.800976144249105,0.4993650960596596,0.8196527320448709],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.44546496771347915,0.800976144249105,0.45769681702216947,0.8196527320448709],"dir":"rtl"},{"str":"اخذ","boundary":[0.39987508080451667,0.800976144249105,0.43938810081486823,0.8196527320448709],"dir":"rtl"},{"str":"ضمانتنامه","boundary":[0.29338401976005646,0.800976144249105,0.3938403895043862,0.8196527320448709],"dir":"rtl"},{"str":"بانكي","boundary":[0.2372896725476359,0.800976144249105,0.2873406325663121,0.8196527320448709],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21344957498235712,0.800976144249105,0.2311954133727279,0.8196527320448709],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.13832988461035867,0.800976144249105,0.2074176790805376,0.8196527320448709],"dir":"rtl"},{"str":"امكان","boundary":[0.7904275633380382,0.8273739723935634,0.843161541637262,0.8460505601893292],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.711472123676782,0.8273739723935634,0.7844212346506705,0.8460505601893292],"dir":"rtl"},{"str":"يابد","boundary":[0.6704862067748766,0.8273739723935634,0.7054657949894143,0.8460505601893292],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6643123006351447,0.8273739723935634,0.6704244677134792,0.8460505601893292],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12524,0.35583,0.87521,0.84605],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":76,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/1c494bd97a3a14b5d4c5934cd2f1d384.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/1efb34dc1b525bf1affb00199588dd9d.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.14747,0.35583,0.12478,0.09804]},"elements":[{"words":[{"str":"TIR","boundary":[0.14746815808045166,0.8199928727087875,0.1945133228652082,0.8386694605045534],"dir":"ltr"},{"str":"CARNET","boundary":[0.20112822230063515,0.8199928727087875,0.31284064396612565,0.8386694605045534],"dir":"ltr"},{"str":"ATA","boundary":[0.15064330980945662,0.8495036522853753,0.20649952064220187,0.8681802400811411],"dir":"ltr"},{"str":"CARNET","boundary":[0.21311442007762882,0.8495036522853753,0.32482684174311927,0.8681802400811411],"dir":"ltr"},{"str":"CPD","boundary":[0.15011411785462245,0.879014431861963,0.20448859121383203,0.8976910196577289],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14747,0.81999,0.32483,0.89769],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.5283981669019054,0.3558319934328301,0.626880789696542,0.39318516902436185],"dir":"rtl"},{"str":"سيزدهم","boundary":[0.37378591743119266,0.3558319934328301,0.5181847621736062,0.39318516902436185],"dir":"rtl"},{"str":"اسناد","boundary":[0.5222743576005646,0.419339425039403,0.6083696551164433,0.4525837513158663],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.39266043048694427,0.419339425039403,0.5130902312244179,0.4525837513158663],"dir":"rtl"},{"str":"اسناد","boundary":[0.8161819246012703,0.513924751909344,0.8751910611009174,0.5367101890201783],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.7273454127593508,0.513924751909344,0.8098871862985182,0.5367101890201783],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.7028120737332393,0.513924751909344,0.7210506744565984,0.5367101890201783],"dir":"rtl"},{"str":"ملي","boundary":[0.6499685526993649,0.513924751909344,0.696517335430487,0.5367101890201783],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.5732498310338744,0.513924751909344,0.6437551335603388,0.5367101890201783],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.548716492007763,0.513924751909344,0.5669550927311221,0.5367101890201783],"dir":"rtl"},{"str":"بينالمللي","boundary":[0.42952747000705715,0.513924751909344,0.5424376294636556,0.5367101890201783],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8381109336203246,0.5790476958694933,0.8614821671136204,0.6018331329803278],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8617008997882851,0.5790476958694933,0.8751942362526464,0.6018331329803278],"dir":"ltr"},{"str":"اسناد","boundary":[0.7744172135391673,0.5790476958694933,0.8334263500388144,0.6018331329803278],"dir":"rtl"},{"str":"ملي","boundary":[0.7215736925052929,0.5790476958694933,0.768122475236415,0.6018331329803278],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.6327371806633733,0.5790476958694933,0.7152789542025405,0.6018331329803278],"dir":"rtl"},{"str":"پروانه","boundary":[0.7967425873323924,0.6420911031532147,0.8502438939661257,0.6607676909489806],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.7177606880733945,0.6420911031532147,0.7907362586450247,0.6607676909489806],"dir":"rtl"},{"str":"پته","boundary":[0.8239430538108681,0.6716018827298025,0.8501380555751589,0.6902784705255683],"dir":"rtl"},{"str":"غيرتجاري","boundary":[0.7241109915314043,0.6716018827298025,0.8179367251235004,0.6902784705255683],"dir":"rtl"},{"str":"پته","boundary":[0.8240047928722655,0.7011126623063902,0.8501997946365564,0.7197892501021561],"dir":"rtl"},{"str":"عبور","boundary":[0.7752662138320395,0.7011126623063902,0.8179984641848977,0.7197892501021561],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8341829181369091,0.775288154150938,0.8575541516302048,0.7980735912617725],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8578201587861679,0.775288154150938,0.8752194610691602,0.7980735912617725],"dir":"ltr"},{"str":"اسناد","boundary":[0.7681314714996472,0.775288154150938,0.8271406079992942,0.7980735912617725],"dir":"rtl"},{"str":"بينالمللي","boundary":[0.6489657339449542,0.775288154150938,0.7618367331968949,0.7980735912617725],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.8055183539167254,0.8242610209614338,0.8502615336979534,0.8429376087571997],"dir":"rtl"},{"str":"ترانزيت","boundary":[0.7251076363796753,0.8242610209614338,0.7995120252293578,0.8429376087571997],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.6840688002822866,0.8242610209614338,0.7191013076923076,0.8429376087571997],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.8056330121736062,0.8537718005380216,0.850376191954834,0.8724483883337875],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.7290853959068455,0.8537718005380216,0.7996266834862386,0.8724483883337875],"dir":"rtl"},{"str":"موقت","boundary":[0.6668788816160903,0.8537718005380216,0.7230790672194777,0.8724483883337875],"dir":"rtl"},{"str":"نمايشگاه","boundary":[0.5859918913196895,0.8537718005380216,0.6608725529287227,0.8724483883337875],"dir":"rtl"},{"str":"ترانزيت","boundary":[0.7758306852505291,0.8832825801146094,0.8502350741002116,0.9019591679103752],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7584731891319689,0.8832825801146094,0.7698243565631616,0.9019591679103752],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.7057392108327452,0.8832825801146094,0.7524668604446012,0.9019591679103752],"dir":"rtl"},{"str":"موقت","boundary":[0.6435326965419902,0.8832825801146094,0.6997328821453775,0.9019591679103752],"dir":"rtl"},{"str":"وسايط","boundary":[0.5774895405786874,0.8832825801146094,0.6375263678546225,0.9019591679103752],"dir":"rtl"},{"str":"نقليه","boundary":[0.5315556788990826,0.8832825801146094,0.5714832118913197,0.9019591679103752],"dir":"rtl"},{"str":"شخصي","boundary":[0.4570454516584333,0.8832825801146094,0.5255493502117149,0.9019591679103752],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.37379,0.35583,0.87522,0.90196],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":78,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/5cdf05834f5d21decbf4460389cad6bf.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/34933ebfe760de2594aa6cc15e42246a.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12528,0.36828,0.12468,0.12008]},"elements":[{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.539863992589979,0.3682837991613482,0.6383466153846155,0.4056369747528799],"dir":"rtl"},{"str":"چهاردهم","boundary":[0.36214369442484123,0.3682837991613482,0.5295094700070572,0.4056369747528799],"dir":"rtl"},{"str":"قطع","boundary":[0.5547745051093861,0.4317912307679211,0.629142379714185,0.4650355570443844],"dir":"rtl"},{"str":"مرور","boundary":[0.4642519876993649,0.4317912307679211,0.5455903787332392,0.4650355570443844],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.3718455469301341,0.4317912307679211,0.4550678613232181,0.4650355570443844],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.8023255624558927,0.524015274536893,0.8497764410726888,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"حفظ","boundary":[0.7415037671136203,0.524015274536893,0.7954059299636272,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.6696042201834863,0.524015274536893,0.734590349139569,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"خود،","boundary":[0.6073359668313337,0.524015274536893,0.6626855253665804,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.56637650952717,0.524015274536893,0.600396701692922,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5401285885673959,0.524015274536893,0.5594032880187833,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.44953092589978827,0.524015274536893,0.5332221991146268,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.39908129287226535,0.524015274536893,0.44260298333614956,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3731302616994721,0.524015274536893,0.3921869453536077,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.28619077170778473,0.524015274536893,0.3662359141808145,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"يكبار","boundary":[0.20839579181369092,0.524015274536893,0.2792964241891271,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.18348849047282992,0.524015274536893,0.20151629640084687,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.1252773754410727,0.524015274536893,0.17660899505998587,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"دقيق","boundary":[0.8273739816513762,0.5654797876128581,0.8752482138320397,0.5903819046738792],"dir":"rtl"},{"str":"اسناد","boundary":[0.768986469301341,0.5654797876128581,0.8204103333894455,0.5903819046738792],"dir":"rtl"},{"str":"ترخيص","boundary":[0.6782124093154552,0.5654797876128581,0.7620666328286092,0.5903819046738792],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.651788091037403,0.5654797876128581,0.6711923247592969,0.5903819046738792],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.5745260656316161,0.5654797876128581,0.6448611508286083,0.5903819046738792],"dir":"rtl"},{"str":"كنيد","boundary":[0.5187845130557517,0.5654797876128581,0.5670115398729711,0.5903819046738792],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5120814149611856,0.5654797876128581,0.5188550719830628,0.5903819046738792],"dir":"ltr"},{"str":"اگر","boundary":[0.46060867748765,0.5654797876128581,0.5053783168666196,0.5903819046738792],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.42709318701482,0.5654797876128581,0.45361881583823627,0.5903819046738792],"dir":"rtl"},{"str":"مواردي","boundary":[0.33197975299929433,0.5654797876128581,0.42017520132551484,0.5903819046738792],"dir":"rtl"},{"str":"برخورد","boundary":[0.23810110021171493,0.5654797876128581,0.325061258179348,0.5903819046738792],"dir":"rtl"},{"str":"كرديدكه","boundary":[0.1252773754410727,0.5654797876128581,0.23058657445306988,0.5903819046738792],"dir":"rtl"},{"str":"وجوهي","boundary":[0.7942112858151024,0.6069443006888232,0.8753187727593507,0.6318464177498444],"dir":"rtl"},{"str":"اضافه","boundary":[0.7297557057163021,0.6069443006888232,0.787255647674944,0.6318464177498444],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخت","boundary":[0.6357712145377559,0.6069443006888232,0.7228241717602444,0.6318464177498444],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5845101538461539,0.6069443006888232,0.628795703836526,0.6318464177498444],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5632719167254764,0.6069443006888232,0.5773942496562362,0.6318464177498444],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.491584046577276,0.6069443006888232,0.5563240366663814,0.6318464177498444],"dir":"rtl"},{"str":"درخواست","boundary":[0.3662361122088921,0.6069443006888232,0.48466560695037675,0.6318464177498444],"dir":"rtl"},{"str":"كتبي،","boundary":[0.28900936626676077,0.6069443006888232,0.35929318207578204,0.6318464177498444],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاحاً","boundary":[0.18144228158080453,0.6069443006888232,0.282084446651785,0.6318464177498444],"dir":"rtl"},{"str":"قطع","boundary":[0.12549653635199515,0.6069443006888232,0.1744847431116605,0.6318464177498444],"dir":"rtl"},{"str":"مرور","boundary":[0.8245516245589274,0.6484088137647883,0.8751776549047283,0.6733109308258095],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.7691628666196191,0.6484088137647883,0.8176721291460834,0.6733109308258095],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنيد","boundary":[0.682304827099506,0.6484088137647883,0.7622833712067749,0.6733109308258095],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6756017290049401,0.6484088137647883,0.6823753860268172,0.6733109308258095],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.8027489160197601,0.6898733268407535,0.8501997946365561,0.7147754439017746],"dir":"rtl"},{"str":"قطع","boundary":[0.7555097141848978,0.6898733268407535,0.7958694206069161,0.7147754439017746],"dir":"rtl"},{"str":"مرور","boundary":[0.6980041884262527,0.6898733268407535,0.7486302187720537,0.7147754439017746],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.6426154304869443,0.6898733268407535,0.6911246930134086,0.7147754439017746],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.6047958454481299,0.6898733268407535,0.6357712145377559,0.7147754439017746],"dir":"rtl"},{"str":"بايد","boundary":[0.5596734114326041,0.6898733268407535,0.5979163500352859,0.7147754439017746],"dir":"rtl"},{"str":"كرد؟","boundary":[0.49620565631616087,0.6898733268407535,0.5527939160197601,0.7147754439017746],"dir":"rtl"},{"str":"تهيه","boundary":[0.8172598886132676,0.7370067555139906,0.8491666355434017,0.7535666633595697],"dir":"rtl"},{"str":"درخواست","boundary":[0.7238972824917483,0.7370067555139906,0.8119342771771347,0.7535666633595697],"dir":"rtl"},{"str":"كتبي","boundary":[0.6750871780275229,0.7370067555139906,0.7185575746780716,0.7535666633595697],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6694733069137262,0.7370067555139906,0.6748291087508821,0.7535666633595697],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.6534607462684663,0.7370067555139906,0.6640963079988239,0.7535666633595697],"dir":"rtl"},{"str":"قيد","boundary":[0.6191655237896966,0.7370067555139906,0.6469431622935781,0.7535666633595697],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.564572141358504,0.7370067555139906,0.6138399123535639,0.7535666633595697],"dir":"rtl"},{"str":"اظهارنامه،","boundary":[0.48046850926196616,0.7370067555139906,0.5590119214890614,0.7535666633595697],"dir":"rtl"},{"str":"پروانه،","boundary":[0.4220778833341882,0.7370067555139906,0.47513678275930904,0.7535666633595697],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.394127422813651,0.7370067555139906,0.4167461568315311,0.7535666633595697],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.3277288925011939,0.7370067555139906,0.38879569631099387,0.7535666633595697],"dir":"rtl"},{"str":"محل،","boundary":[0.27601153813776497,0.7370067555139906,0.3223974486135925,0.7535666633595697],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع،","boundary":[0.2022403255784868,0.7370067555139906,0.2706800942501635,0.7535666633595697],"dir":"rtl"},{"str":"مبلغ","boundary":[0.16097448015771265,0.7370067555139906,0.19690888169088538,0.7535666633595697],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14556731191865296,0.7370067555139906,0.1556430362701112,0.7535666633595697],"dir":"rtl"},{"str":"رعايت","boundary":[0.7941384337226536,0.7632800656011637,0.8488491203705012,0.7798399734467427],"dir":"rtl"},{"str":"شرط","boundary":[0.7479261420832279,0.7632800656011637,0.7888128222865208,0.7798399734467427],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.7107989242657824,0.7632800656011637,0.7425954156793316,0.7798399734467427],"dir":"rtl"},{"str":"درخواست","boundary":[0.6174525037570245,0.7632800656011637,0.705468197861886,0.7798399734467427],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5724113881505346,0.7632800656011637,0.6121217773531282,0.7798399734467427],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.5352841703330891,0.7632800656011637,0.5670806617466383,0.7798399734467427],"dir":"rtl"},{"str":"سند","boundary":[0.49761683486238534,0.7632800656011637,0.5299534439291927,0.7798399734467427],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4919721206774877,0.7632800656011637,0.49739157548694424,0.7798399734467427],"dir":"ltr"},{"str":"●","boundary":[0.8287146012702894,0.7795798319388232,0.850023397318278,0.8044819489998444],"dir":"ltr"},{"str":"ارسال","boundary":[0.7880550194071982,0.8317321043985446,0.8453665081157374,0.8504086921943105],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7701683313338037,0.8317321043985446,0.7820486907198305,0.8504086921943105],"dir":"rtl"},{"str":"پست","boundary":[0.7189425501058574,0.8317321043985446,0.764162002646436,0.8504086921943105],"dir":"rtl"},{"str":"سفارشي،","boundary":[0.6323652171467131,0.8317321043985446,0.7129362214184897,0.8504086921943105],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6123773395421235,0.8317321043985446,0.6263556168603001,0.8504086921943105],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5944809087332459,0.8317321043985446,0.6063677392557104,0.8504086921943105],"dir":"rtl"},{"str":"مراجعه","boundary":[0.5237423538200494,0.8317321043985446,0.5884713084468329,0.8504086921943105],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5008423351075063,0.8317321043985446,0.5177327535336363,0.8504086921943105],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك،","boundary":[0.41972596824596653,0.8317321043985446,0.4948327348210933,0.8504086921943105],"dir":"rtl"},{"str":"تحويل","boundary":[0.3496227895745052,0.8317321043985446,0.4137163679595534,0.8504086921943105],"dir":"rtl"},{"str":"گمرك","boundary":[0.2747807631001015,0.8317321043985446,0.34361318928809226,0.8504086921943105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25741381249267,0.8317321043985446,0.26877116281368846,0.8504086921943105],"dir":"rtl"},{"str":"رسيد","boundary":[0.20375099407610955,0.8317321043985446,0.25140421220625697,0.8504086921943105],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.16815074364855329,0.8317321043985446,0.19730922035991533,0.8504086921943105],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.14465462085391673,0.8317321043985446,0.16214441496118562,0.8504086921943105],"dir":"rtl"},{"str":"دريافت","boundary":[0.7765098149258999,0.8612428839751324,0.8481624056104446,0.8799194717708982],"dir":"rtl"},{"str":"كنيم","boundary":[0.7269333486238533,0.8612428839751324,0.7705652252999294,0.8799194717708982],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12528,0.36828,0.87532,0.87992],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":80,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/9a8de31edf276b7c4dd2c3d155d3b077.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/696ab16d233489ba73a137e47ce0aec2.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12556,0.36828,0.12429,0.32669]},"elements":[{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.5275161803105152,0.3682837991613482,0.6259988031051517,0.4056369747528799],"dir":"rtl"},{"str":"پانزدهم","boundary":[0.37466790402258293,0.3682837991613482,0.5171440179957657,0.4056369747528799],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.5415875707868738,0.4317912307679211,0.6734622059315456,0.4650355570443844],"dir":"rtl"},{"str":"ممنوعالورود","boundary":[0.3183971594918843,0.4317912307679211,0.532403444410727,0.4650355570443844],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.7628831220889203,0.524015274536893,0.8499881178546225,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"ممنوعالورود","boundary":[0.6169319809456599,0.524015274536893,0.7559521334469382,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهايي","boundary":[0.5077420409315456,0.524015274536893,0.6100189814967144,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.43033889767113626,0.524015274536893,0.500815187817374,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.38556925829216654,0.524015274536893,0.42337711164330605,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.35223016513761474,0.524015274536893,0.3786161853882761,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.2653368461538462,0.524015274536893,0.34532262449275747,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"قانون،","boundary":[0.18772202611150318,0.524015274536893,0.2584259375199389,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"شرع","boundary":[0.12555964737153283,0.524015274536893,0.1808072150137883,0.5489173915979142],"dir":"rtl"},{"str":"مقدس","boundary":[0.80765276146789,0.5654797876128581,0.8757068468595626,0.5903819046738792],"dir":"rtl"},{"str":"اسلام،","boundary":[0.7357179350741002,0.5654797876128581,0.8007732660550458,0.5903819046738792],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.7128921220889203,0.5654797876128581,0.7288384396612563,0.5903819046738792],"dir":"rtl"},{"str":"تصويب","boundary":[0.6244817861679606,0.5654797876128581,0.7060126266760763,0.5903819046738792],"dir":"rtl"},{"str":"هيأت","boundary":[0.5606965158786169,0.5654797876128581,0.6176022907551165,0.5903819046738792],"dir":"rtl"},{"str":"دولت","boundary":[0.4932069019054341,0.5654797876128581,0.5538170204657729,0.5903819046738792],"dir":"rtl"},{"str":"ورودشان","boundary":[0.3913903697953423,0.5654797876128581,0.48632740649259,0.5903819046738792],"dir":"rtl"},{"str":"منع","boundary":[0.3509953839096683,0.5654797876128581,0.38451087438249826,0.5903819046738792],"dir":"rtl"},{"str":"گرديده","boundary":[0.26526628722653495,0.5654797876128581,0.3441158884968243,0.5903819046738792],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.24244047424135498,0.5654797876128581,0.2583867918136909,0.5903819046738792],"dir":"rtl"},{"str":"ميگردد","boundary":[0.14693896612561752,0.5654797876128581,0.23556097882851096,0.5903819046738792],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1402358680310515,0.5654797876128581,0.14700952505292872,0.5903819046738792],"dir":"ltr"},{"str":"ساير","boundary":[0.8045834481298518,0.6069443006888232,0.8504467508821454,0.6318464177498444],"dir":"rtl"},{"str":"كالاها","boundary":[0.733107254763585,0.6069443006888232,0.7977039527170077,0.6318464177498444],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.710281441778405,0.6069443006888232,0.726227759350741,0.6318464177498444],"dir":"rtl"},{"str":"مجازند","boundary":[0.6297384262526464,0.6069443006888232,0.7034019463655611,0.6318464177498444],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6069126132674665,0.6069443006888232,0.6228589308398024,0.6318464177498444],"dir":"rtl"},{"str":"مشروط","boundary":[0.5224888567395907,0.6069443006888232,0.6000331178546224,0.6318464177498444],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5157857586450247,0.6069443006888232,0.5225594156669019,0.6318464177498444],"dir":"ltr"},{"str":"همين","boundary":[0.7952343902611152,0.6484088137647883,0.8504467508821456,0.6733109308258095],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.7585790275229359,0.6484088137647883,0.7883548948482711,0.6733109308258095],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.725522170077629,0.6484088137647883,0.7516995321100919,0.6733109308258095],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6674168934368385,0.6484088137647883,0.7186426746647848,0.6733109308258095],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.5710686781933664,0.6484088137647883,0.6605373980239945,0.6733109308258095],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.5378001439661257,0.6484088137647883,0.5641891827805223,0.6733109308258095],"dir":"rtl"},{"str":"مصداق","boundary":[0.454364212420607,0.6484088137647883,0.5309206485532817,0.6733109308258095],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.4023622829922372,0.6484088137647883,0.44748471700776293,0.6733109308258095],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.39565918489767116,0.6484088137647883,0.40243284191954837,0.6733109308258095],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12556,0.36828,0.87571,0.67331],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":84,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/9c96dd92dfe85c65eee76836b78eb35a.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/6a40323fffd7dafa18f31ef3afeb3880.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.12531,0.36828,0.12456,0.0972]},"elements":[{"words":[{"str":".","boundary":[0.8519434821277346,0.522267461747451,0.8618859405751587,0.5450528988582853],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8618772971065632,0.522267461747451,0.8753706335709245,0.5450528988582853],"dir":"ltr"},{"str":"ترجيحات","boundary":[0.7413979287226535,0.522267461747451,0.8456646195836275,0.5450528988582853],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.7414,0.52227,0.87537,0.54505],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.5350130663373325,0.3682837991613482,0.6334956891319691,0.4056369747528799],"dir":"rtl"},{"str":"شانزدهم","boundary":[0.36725921665490474,0.3682837991613482,0.5246585437544108,0.4056369747528799],"dir":"rtl"},{"str":"متفرقه","boundary":[0.44699080451658435,0.4317912307679211,0.5537150628158081,0.4650355570443844],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36726,0.36828,0.6335,0.46504],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"●","boundary":[0.8539394177840508,0.5920556376673413,0.8752482138320394,0.6169577547283625],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.836996455363444,0.5968910483586941,0.8538776787226537,0.61556763615446],"dir":"rtl"},{"str":"ضميمه","boundary":[0.7670637385321102,0.5968910483586941,0.8307391724620987,0.61556763615446],"dir":"rtl"},{"str":"جدول","boundary":[0.6944586023288639,0.5968910483586941,0.7608160638095414,0.61556763615446],"dir":"rtl"},{"str":"مقررات","boundary":[0.6155296222653495,0.5968910483586941,0.6882309768598275,0.61556763615446],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.5302767983415667,0.5968910483586941,0.6093309063682646,0.61556763615446],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5101145848623854,0.5968910483586941,0.5232999348358134,0.61556763615446],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.4309210088214538,0.5968910483586941,0.5039006402508086,0.61556763615446],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.3732920049400141,0.5968910483586941,0.424607406562242,0.61556763615446],"dir":"rtl"},{"str":"شود،","boundary":[0.318785233592096,0.5968910483586941,0.3669598467537411,0.61556763615446],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.27787869548341565,0.5968910483586941,0.3123367723763526,0.61556763615446],"dir":"rtl"},{"str":"ترجيحاتي","boundary":[0.17481856227946366,0.5968910483586941,0.27170433543134465,0.61556763615446],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.14932004415351982,0.5968910483586941,0.16727065770623406,0.61556763615446],"dir":"rtl"},{"str":"بعضي","boundary":[0.802396121383204,0.6307599599402632,0.8541246349682429,0.6494365477360291],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.7214826714890614,0.6307599599402632,0.796101620654633,0.6494365477360291],"dir":"rtl"},{"str":"دادهاند","boundary":[0.6408514573041637,0.6307599599402632,0.7150276309467143,0.6494365477360291],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6345011538461539,0.6307599599402632,0.6407720785109386,0.6494365477360291],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5578388793225123,0.6307599599402632,0.6249139595977417,0.6494365477360291],"dir":"rtl"},{"str":"كنيم","boundary":[0.5044963302752293,0.6307599599402632,0.5513843171510128,0.6494365477360291],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.48068269230769234,0.6307599599402632,0.4886999504234298,0.6494365477360291],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4983224241354976,0.6307599599402632,0.5044345912138322,0.6494365477360291],"dir":"ltr"},{"str":"پاكستان،","boundary":[0.40202712808750884,0.6307599599402632,0.480982567748765,0.6494365477360291],"dir":"rtl"},{"str":"ازبكستان،","boundary":[0.30658735903316864,0.6307599599402632,0.39577825944737755,0.6494365477360291],"dir":"rtl"},{"str":"تركيه،","boundary":[0.23898308680310512,0.6307599599402632,0.3002328373784173,0.6494365477360291],"dir":"rtl"},{"str":"تونس","boundary":[0.1766178149258998,0.6307599599402632,0.23259746807684192,0.6494365477360291],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.15017150630951515,0.6307599599402632,0.1698573283764411,0.6494365477360291],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.8059858068101624,0.6646288715218323,0.8540893555045872,0.6833054593175981],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهايي","boundary":[0.7001474158433311,0.6646288715218323,0.7999295137046745,0.6833054593175981],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.6370148156316162,0.6646288715218323,0.6940568505020395,0.6833054593175981],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6043636720183487,0.6646288715218323,0.6308434504357696,0.6833054593175981],"dir":"rtl"},{"str":"كالاي","boundary":[0.5408341778405081,0.6646288715218323,0.5982736402707263,0.6833054593175981],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.471562950952717,0.6646288715218323,0.5339546824276641,0.6833054593175981],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.4147277350035286,0.6646288715218323,0.4654074809209678,0.6833054593175981],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفه","boundary":[0.36040618083980247,0.6646288715218323,0.40862328312473367,0.6833054593175981],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.2805511148553282,0.6646288715218323,0.3543334505287553,0.6833054593175981],"dir":"rtl"},{"str":"كمتري","boundary":[0.20654361997177134,0.6646288715218323,0.27447307529723575,0.6833054593175981],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.14950158510134814,0.6646288715218323,0.20045305463047972,0.6833054593175981],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8371552129498941,0.6984977831034014,0.8540364363091038,0.7171743708991674],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.7920945179957658,0.6984977831034014,0.8311488842625266,0.7171743708991674],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.7148854117854623,0.6984977831034014,0.7860881893083981,0.7171743708991674],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.6657234791813691,0.6984977831034014,0.7088790830980946,0.7171743708991674],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.651611693719125,0.6984977831034014,0.6657411189131969,0.7171743708991674],"dir":"ltr"},{"str":"توضيح","boundary":[0.8093108962597036,0.757876054874786,0.8754448968419195,0.7786693226207387],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.800314633027523,0.757876054874786,0.809387805490473,0.7786693226207387],"dir":"ltr"},{"str":"بهموجب","boundary":[0.7597785292872266,0.803309277027553,0.8502703535638675,0.8282113940885741],"dir":"rtl"},{"str":"ترجيحات","boundary":[0.6508355455187015,0.803309277027553,0.7528990338743826,0.8282113940885741],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفه","boundary":[0.5824992244177841,0.803309277027553,0.6439560501058574,0.8282113940885741],"dir":"rtl"},{"str":"اي،","boundary":[0.5443621242060691,0.803309277027553,0.5815819583627382,0.8282113940885741],"dir":"rtl"},{"str":"صاحبان","boundary":[0.44833142413549754,0.803309277027553,0.5374826287932252,0.8282113940885741],"dir":"rtl"},{"str":"كالا","boundary":[0.3901555885673959,0.803309277027553,0.4414519287226535,0.8282113940885741],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوانند","boundary":[0.27715546647847566,0.803309277027553,0.38327609315455186,0.8282113940885741],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2512603401552576,0.803309277027553,0.2702759710656316,0.8282113940885741],"dir":"rtl"},{"str":"تخفيف","boundary":[0.1583695123500353,0.803309277027553,0.24438084474241356,0.8282113940885741],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1253126549047283,0.803309277027553,0.15149001693719125,0.8282113940885741],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.8097342498235708,0.840540176155822,0.8744015067043047,0.8654422932168432],"dir":"rtl"},{"str":"ورودي","boundary":[0.7269333486238532,0.840540176155822,0.8028547544107268,0.8654422932168432],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6475898348623853,0.840540176155822,0.7200538532110091,0.8654422932168432],"dir":"rtl"},{"str":"نمايند","boundary":[0.5805588539167256,0.840540176155822,0.6407103394495414,0.8654422932168432],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5600614855328159,0.840540176155822,0.5736793585038815,0.8654422932168432],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5351541841919549,0.840540176155822,0.5531819901199719,0.8654422932168432],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.4945122420606918,0.840540176155822,0.5282746887791109,0.8654422932168432],"dir":"rtl"},{"str":"ترتيب","boundary":[0.4233535638673254,0.840540176155822,0.48763274664784767,0.8654422932168432],"dir":"rtl"},{"str":"كالاي","boundary":[0.3426694304869443,0.840540176155822,0.41647406845448137,0.8654422932168432],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.2901030296400847,0.840540176155822,0.33578993507410027,0.8654422932168432],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.23146856104446015,0.840540176155822,0.28322353422724067,0.8654422932168432],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.1583695123500353,0.840540176155822,0.22458906563161612,0.8654422932168432],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.12538321383203954,0.840540176155822,0.15149001693719125,0.8654422932168432],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.8264214361326747,0.8778955933413762,0.8752834932956951,0.9027977104023973],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.7651057282992237,0.8778955933413762,0.8194618534624053,0.9027977104023973],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7385050127028935,0.8778955933413762,0.758038780695294,0.9027977104023973],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.6769776280875087,0.8778955933413762,0.7315457087585778,0.9027977104023973],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.5781245709244883,0.8778955933413762,0.6700486754826241,0.9027977104023973],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5331785342272406,0.8778955933413762,0.5711353546916627,0.9027977104023973],"dir":"rtl"},{"str":"مشمول","boundary":[0.4436392554693014,0.8778955933413762,0.5262581381282323,0.9027977104023973],"dir":"rtl"},{"str":"ترجيحات","boundary":[0.32608808256880734,0.8778955933413762,0.4367286498872705,0.9027977104023973],"dir":"rtl"},{"str":"نيست","boundary":[0.25245984191954834,0.8778955933413762,0.31915878385905566,0.9027977104023973],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.24342829922371206,0.8778955933413762,0.25224816513761467,0.9027977104023973],"dir":"ltr"},{"str":"ارزانتر","boundary":[0.1517016937191249,0.8778955933413762,0.23626656810162316,0.9027977104023973],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.12538845448433714,0.8778955933413762,0.14471111926301644,0.9027977104023973],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.12531,0.59206,0.87544,0.9028],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":96,"image":{"jpeg":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/1097d1d98a05fd0860d444ebf61e9506.jpg","blurred":"/storage/books/3d5f531cdf788ccf/pages/f1acb38e5b41b8a5ba658b232a02102a.jpg"},"info":{"width":340.08,"height":481.8,"margin":[0.38243,0.32669,0.12463,0.27402]},"elements":[{"words":[{"str":"بخش","boundary":[0.5186963143966126,0.3266947680280978,0.617178937191249,0.3640479436196296],"dir":"rtl"},{"str":"هفدهم","boundary":[0.38348776993648553,0.3266947680280978,0.5085181891319689,0.3640479436196296],"dir":"rtl"},{"str":"رويهها","boundary":[0.5071922104904729,0.39032671769195604,0.618154590758645,0.42357104396841927],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4777088099188426,0.39032671769195604,0.49800808411432607,0.42357104396841927],"dir":"rtl"},{"str":"اسناد","boundary":[0.38242938602681725,0.39032671769195604,0.46852468354269594,0.42357104396841927],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8519434821277346,0.4849120445618969,0.8618859405751587,0.5076974816727313],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8618772971065632,0.4849120445618969,0.8753706335709245,0.5076974816727313],"dir":"ltr"},{"str":"واردات","boundary":[0.7618515505716303,0.4849120445618969,0.8457491138990826,0.5076974816727313],"dir":"rtl"},{"str":"قطعي","boundary":[0.6861855681016232,0.4849120445618969,0.755556812268878,0.5076974816727313],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.8029253133380381,0.5350973816352741,0.850376191954834,0.5599994986962952],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.7196304996471418,0.5350973816352741,0.7960458179251941,0.5599994986962952],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6865736422018348,0.5350973816352741,0.7127510042342978,0.5599994986962952],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.6221180621030346,0.5350973816352741,0.6796941467889908,0.5599994986962952],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.5534289463655611,0.5350973816352741,0.6152385666901905,0.5599994986962952],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.49620565631616087,0.5350973816352741,0.546549450952717,0.5599994986962952],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48950255822159494,0.5350973816352741,0.49627621524347215,0.5599994986962952],"dir":"ltr"},{"str":"اسناد","boundary":[0.7999618383909668,0.5765618947112391,0.8507642660550458,0.6014640117722603],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7418565617501764,0.5765618947112391,0.7930823429781229,0.6014640117722603],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.7008618249823572,0.5765618947112391,0.7349770663373324,0.6014640117722603],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6678049675370501,0.5765618947112391,0.6939823295695131,0.6014640117722603],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6075829230769231,0.5765618947112391,0.660925472124206,0.6014640117722603],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5870502752293578,0.5765618947112391,0.600703427664079,0.6014640117722603],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5803471771347918,0.5765618947112391,0.5871208341566689,0.6014640117722603],"dir":"ltr"},{"str":"احراز","boundary":[0.7784060860973889,0.6181509258444894,0.8353118609738884,0.6430530429055106],"dir":"rtl"},{"str":"صلاحيت","boundary":[0.6745433450952717,0.6181509258444894,0.7715265906845449,0.6430530429055106],"dir":"rtl"},{"str":"احراز","boundary":[0.7784413655610445,0.6596154389204546,0.8353471404375442,0.6845175559814758],"dir":"rtl"},{"str":"مالكيت","boundary":[0.6930650635144673,0.6596154389204546,0.7715618701482005,0.6845175559814758],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.7895896760762173,0.7010799519964198,0.835452978828511,0.725982069057441],"dir":"rtl"},{"str":"مدارك","boundary":[0.7020613267466479,0.7010799519964198,0.7827101806633733,0.725982069057441],"dir":"rtl"},{"str":"طبق","boundary":[0.6531639901199718,0.7010799519964198,0.6951818313338038,0.725982069057441],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.579429911079746,0.7010799519964198,0.6462844947071278,0.725982069057441],"dir":"rtl"},{"str":"پيوست","boundary":[0.4986752187720536,0.7010799519964198,0.5725504156669019,0.725982069057441],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4919721206774877,0.7010799519964198,0.4987457776993649,0.725982069057441],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38243,0.32669,0.87537,0.72598],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19