روابط محاسباتی خاک روابط محاسباتی خاک

{"id":922,"title":"روابط محاسباتی خاک","price":"۲۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3e180642d39ed449/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3e180642d39ed449/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3e180642d39ed449/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3e180642d39ed449/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3e180642d39ed449/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3e180642d39ed449/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3e180642d39ed449/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3e180642d39ed449/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3e180642d39ed449/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3e180642d39ed449/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789642351480","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۰","nobat_chap":1,"description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">نویسنده کتاب روابط محاسباتی، خاک مهدی صادقی پور مروی بوده که موضوعاتی همچون روابط و روش&zwnj;های محاسباتی فیزیک خاک، فرسایش و حفاظت خاک، شیمی خاک، پیدایش و رده&zwnj;بندی خاک، حاصلخیزی خاک و غیره را در نوشته&zwnj;های خود، توضیح می&zwnj;دهد. این کتاب توسط انتشارات پلک، در سال 1390 به چاپ رسید. برای کسب اطلاعات بیشتر و فهرست مطالب این کتاب با مای بوکت همراه باشید. </span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"margin-top: 0cm; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">در </span><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب روابط محاسباتی خاک به چه موضوعاتی پرداخته می شود؟</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">هدف کلی این کتاب توضیح روابط محاسباتی فیزیک خاک، شیمی خاک، فرسایش&zwnj;های آبی و بادی خاک، حفاظت خاک، بیولوژی خاک و سایر روابط محاسباتی است. تمامی مباحث کتاب روابط محاسباتی خاک مطالبی ارزشمند بوده که برای دانش&zwnj;آموختگان و دانشجویان رشته&zwnj;های کشاورزی، خاک&zwnj;شناسی و سایر رشته&zwnj;های مرتبط مناسب خواهد بود. </span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فهرست مطالب کتاب روابط محاسباتی خاک اثر مهدی صادقی پور مروی</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">از فهرست مطالب بیان شده در کتاب روابط محاسباتی خاک می&zwnj;توان به موارد زیر اشاره کرد.</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل اول: فرسایش و حفاظت خاک </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل دوم: پیدایش، رده&zwnj;بندی خاک و ارزیابی اراضی </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل سوم: بیولوژی خاک </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل چهارم: شیمی خاک </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل پنجم: حاصل&zwnj;خیزی خاک </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل ششم: فیزیک خاک </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\" align=\"left\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل هفتم: سایر روابط محاسباتی </span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">شما می&zwnj;توانید همین حالا با انتخاب گزینه &laquo;مطالعه پیش&zwnj;نمایش&raquo; برای مطالعه و تماشای صفحات ابتدایی نسخه الکترونیکی کتاب اقدام کنید.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"margin-top: 0cm; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">مخاطب اصلی کتاب روابط محاسباتی خاک چه کسانی هستند؟</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">خاک&zwnj;شناسان برای بررسی پارامترهای خاک، نیاز به دانستن تمامی روابط محاسباتی خاک دارند. فرمول&zwnj;های روابط خاک&zwnj;شناسی به دانشمندان خاک&zwnj;شناس کمک می&zwnj;کنند تا بتوانند خصوصیات این ماده حیاتی را شناسایی کنند. این محاسبات و فرمول&zwnj;ها، خاک&zwnj;شناسان را از فرایندهای گوناگون موجود در خاک آگاه می&zwnj;کند. </span><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب </span><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">روابط محاسباتی خاک </span><span lang=\"AR-SA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">بهترین منبع و مجموعه فرمول&zwnj;های محاسباتی خاک برای دانشجویان خاک&zwnj;شناسی به شمار می&zwnj;رود</span><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; mso-pagination: widow-orphan lines-together; page-break-after: avoid; mso-outline-level: 2; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 13.0pt; line-height: 107%; mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; color: #2f5496; mso-themecolor: accent1; mso-themeshade: 191; mso-bidi-language: FA;\">خرید کتاب روابط محاسباتی خاک از فروشگاه اینترنتی مای بوکت</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\" align=\"left\"><span lang=\"FA\" style=\"mso-bidi-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-bidi-language: FA;\">دانشجویان رشته خاک&zwnj;شناسی می&zwnj;توانند کتاب روابط محاسباتی خاک را به دو صورت الکترونیکی و چاپی از فروشگاه کتاب مای بوکت با قیمت مناسب خریداری کنند. علاوه&zwnj;بر این شما می&zwnj;توانید این منبع مطالعاتی ارزشمند را برای بازه&zwnj;های زمانی 3 یا 6ماهه به&zwnj;صورت دیجیتالی کرایه کنید.</span>",""],"pages_count":245,"keywords":null,"token":"3e180642d39ed449","created_at":"2018-01-29 14:57:59","updated_at":"2022-12-25 16:02:41","publisher_id":127,"deleted_at":null,"published_at":"2019-05-29 22:57:35","available_for_web":1,"publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"دانشجویان رشته خاک‌شناسی می‌توانند کتاب روابط محاسباتی خاک را به‌صورت نسخه چاپی و دیجیتالی از فروشگاه مای بوکت با قیمت مناسب خریداری کنند.","meta_title":"خرید کتاب روابط محاسباتی خاک اثر مهدی صادقی پور مروی-مای بوکت","stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1594,"title":"مهدی صادقی پور مروی","meta_title":"مهدی صادقی پور مروی","meta_description":"مهدی صادقی پور مروی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"صادقی پور مروی","token":"48a747b6fd2f5436","created_at":"2018-01-23 10:57:55","updated_at":"2018-01-23 10:57:55","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1594,"title":"مهدی صادقی پور مروی","meta_title":"مهدی صادقی پور مروی","meta_description":"مهدی صادقی پور مروی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"صادقی پور مروی","token":"48a747b6fd2f5436","created_at":"2018-01-23 10:57:55","updated_at":"2018-01-23 10:57:55","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":882,"file":"5a6f05400e6bb1.02682271.pdf","book_id":922,"toc":[{"page":0,"title":"Fafahate aval"},{"page":8,"title":"Fasle 1"},{"page":66,"title":"Fasle 2"},{"page":84,"title":"Fasle 3"},{"page":94,"title":"Fasle 4"},{"page":130,"title":"Fasle 5"},{"page":152,"title":"Fasle 6"},{"page":220,"title":"Fasle 7"},{"page":236,"title":"manabe"}],"created_at":"2018-01-29 14:58:00","updated_at":"2022-09-12 17:45:43","process_started_at":"2018-01-29 14:58:03","process_done_at":"2018-01-29 15:03:00","process_failed_at":null,"pages_count":245,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"ee5e245a7ca9f7c6ad6e5eefeda1f1f89dad7c3f425b264665a1704fddc4fe007c1393526578fbccd4657c8af90f3cb1e0ca30f4a7759208ba1032465d9f7ba5","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۴۵"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":25447,"title":"شیمی خاک","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"90e975bde9e234bf","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:38:46","updated_at":"2020-08-15 12:12:05","study_fields":[{"id":757,"title":"خاک شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"09ff11e92b42c93f","books_count":90,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2023-09-27 10:44:48","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1002,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-09-28 14:35:16"}]}]}],"titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9","ebook_price_en":10000,"urlify":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9","pages_count_fa":"۲۴۵","authorTitle":"مهدی صادقی پور مروی","tocStr":"Fafahate aval, Fasle 1, Fasle 2, Fasle 3, Fasle 4, Fasle 5, Fasle 6, Fasle 7, manabe","url":"/preview/3e180642d39ed449/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19