سیاست گذاری جنایی ایران در پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی با ارزیابی میدانی سازمان کنشگران اجرایی دخیل در موضوع سیاست گذاری جنایی ایران در پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی با ارزیابی میدانی سازمان کنشگران اجرایی دخیل در موضوع

توضیحات

در جمهوری اسلامی ایران، بیش از 10 کنشکر اجرایی برون سازمانی و درون سازمانی (از جمله ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، ذی حسابهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، حراستها و واحد بازرسی ادارات) در حوزه پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی فعالیت دارند. مسیله مهم در این خصوص، این است که تعدد و تنوع نهادهای موصوف و سازماندهی آنها تا چه میزان بر پیشگیری و مقابله با فساد اقتصادی اثرگذار بوده است. یافته ها و نتایج حاصل از مطالعات نظری و میدانی پژوهش نشان می دهد که سیاست جنایی ایران در سازماندهی کنشگران اجرایی مذکور، از کارامدی لازم برخوردار نبوده است و پنج مولفه تعدد و تنوع کنشگران اجرایی، ضعف تعامل و هم افزایی، عدم موفقیت نهادهای عالی ، ماهیت وظیفه، واستگی ساختاری و جناحی آنها، به ترتیب بیشترین تاثیر را در اجرای ناکارآمد سیاستگذاری جنایی ایران در سازماندهی کنشگران اجرایی دخیل در پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی دارند. همچنین با توجه به نتایج تحقیق، توصیه های سیاستی لازم از جمله باسی سازمان مستقل فراقوه ای مقاله با مفاسد اقتصادی، قانونی شدن جایگاه نهادهای عالی سیاستگذار، بهره گیری از طرفیت سازمان های مردم نهاد NGO و ... ارایه شده است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798386","title":"سیاست گذاری جنایی ایران در پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی با ارزیابی میدانی سازمان کنشگران اجرایی دخیل در موضوع","price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3f2ee62427f712c5/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3f2ee62427f712c5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3f2ee62427f712c5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3f2ee62427f712c5/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3f2ee62427f712c5/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/3f2ee62427f712c5/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/3f2ee62427f712c5/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/3f2ee62427f712c5/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/3f2ee62427f712c5/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/3f2ee62427f712c5/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642174751","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["در جمهوری اسلامی ایران، بیش از 10 کنشکر اجرایی برون سازمانی و درون سازمانی (از جمله ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، ذی حسابهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، حراستها و واحد بازرسی ادارات) در حوزه پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی فعالیت دارند. مسیله مهم در این خصوص، این است که تعدد و تنوع نهادهای موصوف و سازماندهی آنها تا چه میزان بر پیشگیری و مقابله با فساد اقتصادی اثرگذار بوده است. یافته ها و نتایج حاصل از مطالعات نظری و میدانی پژوهش نشان می دهد که سیاست جنایی ایران در سازماندهی کنشگران اجرایی مذکور، از کارامدی لازم برخوردار نبوده است و پنج مولفه تعدد و تنوع کنشگران اجرایی، ضعف تعامل و هم افزایی، عدم موفقیت نهادهای عالی ، ماهیت وظیفه، واستگی ساختاری و جناحی آنها، به ترتیب بیشترین تاثیر را در اجرای ناکارآمد سیاستگذاری جنایی ایران در سازماندهی کنشگران اجرایی دخیل در پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی دارند. همچنین با توجه به نتایج تحقیق، توصیه های سیاستی لازم از جمله باسی سازمان مستقل فراقوه ای مقاله با مفاسد اقتصادی، قانونی شدن جایگاه نهادهای عالی سیاستگذار، بهره گیری از طرفیت سازمان های مردم نهاد NGO و ... ارایه شده است."],"pages_count":"356","keywords":null,"token":"3f2ee62427f712c5","created_at":"2022-02-06 10:13:23","updated_at":"2022-02-08 13:02:34","publisher_id":"177","deleted_at":null,"published_at":"2022-02-06 10:18:51","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1921357","title":"دکتر سعید مرجانی","firstname":"دکتر سعید","lastname":"مرجانی","token":"bf70b9a3e04abc6b","created_at":"2022-02-07 19:25:34","updated_at":"2022-02-07 19:25:34","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921357","title":"دکتر سعید مرجانی","firstname":"دکتر سعید","lastname":"مرجانی","token":"bf70b9a3e04abc6b","created_at":"2022-02-07 19:25:34","updated_at":"2022-02-07 19:25:34","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786961","file":"61ff6e0bb9cfc6.86411016.pdf","book_id":"3798386","toc":null,"created_at":"2022-02-06 10:13:23","updated_at":"2022-02-08 13:02:44","process_started_at":"2022-02-06 10:13:24","process_done_at":"2022-02-06 10:13:29","process_failed_at":null,"pages_count":"356","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"4ecd147f4461d1c190423e7f4457effd5e2624213a3eededf6eba5730628a415e30d8de2b37b7da6b0eb5cd3b7d5b190dc6940fcd260944ee232d91cf6f758eb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۵۶"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","manager":"آقای خسرویان","shaba":"12345678912345678912345678","bank_name":"ملی","description":"اکانت آزمایشی","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","email":"Press@atu.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"47cf522e5b42871c","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"e4ubwy","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2020-05-11 14:14:42","updated_at":"2020-05-11 14:14:42","bazaar_credit":0,"description":"Press@atu.ac.ir"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"313","title":" توسعه اقتصادی با مبانی اسلامی ","token":"7852bfc03e3ffac9","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2021-12-23 04:59:07","study_fields":[{"id":"82","title":"علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی","degree_id":"10","token":"abea1d7d61d61d76","books_count":"24","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"760","title":"ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مخاطرات محیطی","token":"c954342c71b179a5","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:02","updated_at":"2021-01-27 10:29:20","study_fields":[{"id":"184","title":"مخاطرات محیطی","degree_id":"10","token":"64ed9316fd663eff","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-05-08 13:35:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"16756","title":"حقوق اقتصادی","token":"db6aa3f3260cc86b","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:30:17","updated_at":"2017-10-07 11:30:17","study_fields":[{"id":"265","title":"علوم قضایی","degree_id":"7","token":"4e282dfc3ddd6af3","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"16759","title":"حقوق اقتصادی","token":"2af505f9ae761c77","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:30:17","updated_at":"2017-10-07 11:30:17","study_fields":[{"id":"1771","title":"حقوق تجاری اقتصادی بین المللی","degree_id":"10","token":"b4765b650614857d","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2021-12-02 12:21:32","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"16762","title":"حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی","token":"7372cf7bcf1a27e8","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:30:17","updated_at":"2017-10-07 11:30:17","study_fields":[{"id":"1654","title":"حقوق بشر","degree_id":"10","token":"a7c4830abc0648c3","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:23:01","updated_at":"2017-12-09 13:45:35","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"سیاست-گذاری-جنایی-ایران-در-پیشگیری-و-مقابله-با-مفاسد-اقتصادی-با-ارزیابی-میدانی-سازمان-کنشگران-اجرایی-دخیل-در-موضوع","urlify":"سیاست-گذاری-جنایی-ایران-در-پیشگیری-و-مقابله-با-مفاسد-اقتصادی-با-ارزیابی-میدانی-سازمان-کنشگران-اجرایی-دخیل-در-موضوع","pages_count_fa":"۳۵۶","authorTitle":"دکتر سعید مرجانی","tocStr":"","url":"/preview/3f2ee62427f712c5/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9"}
{"toc":null,"pages_count":356,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"3f2ee62427f712c5","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/jvCiWnWARsexreKm-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/GzzWqimeXQibWOys.jpg","blurred":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/rTafqBIxgxiXUBvm.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0008194769271446117,0.00031173334324394246,0.9987750527913258,0.9995684334273298]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.22334294021129608},{"x":0.5821205973625183,"y":0.21902017295360565},{"x":0.5841996073722839,"y":0.29250720143318176},{"x":0.4033263921737671,"y":0.2968299686908722}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"النار","boundary":[0.3991684019565582,0.22334294021129608,0.5841996073722839,0.29250720143318176]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.22334294021129608},{"x":0.5821205973625183,"y":0.21902017295360565},{"x":0.5841996073722839,"y":0.29250720143318176},{"x":0.4033263921737671,"y":0.2968299686908722}]},"confidence":0.7900000214576721,"boundary":[0.3941684019565582,0.21634294021129608,0.5891996073722839,0.29950720143318177],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/geJppdWCBuvOlAcN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/wWPMxuMBChWZMoWI.jpg","blurred":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/FzBemKyWnEuiuUvd.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0002835179713560489,0.0006916883259754016,0.9983428279129235,0.9987337782066906]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.5965417623519897},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5965417623519897},{"x":0.4989604949951172,"y":0.609510064125061},{"x":0.47401246428489685,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.47401246428489685,0.5965417623519897,0.4989604949951172,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.5979827046394348},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5965417623519897},{"x":0.46777546405792236,"y":0.609510064125061},{"x":0.4407484531402588,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.43866944313049316,0.5979827046394348,0.46777546405792236,0.609510064125061]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.5979827046394348},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5951008796691895},{"x":0.4989604949951172,"y":0.609510064125061},{"x":0.4407484531402588,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43366944313049316,0.5909827046394348,0.5039604949951172,0.616510064125061],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.49567723274230957},{"x":0.717255711555481,"y":0.49567723274230957},{"x":0.717255711555481,"y":0.5086455345153809},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5072045922279358}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6715176701545715,0.49567723274230957,0.717255711555481,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5072045922279358},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5072045922279358}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.4942363202571869,0.6715176701545715,0.5072045922279358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5072045922279358},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5072045922279358}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6611226797103882,0.4942363202571869,0.6611226797103882,0.5072045922279358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6528066396713257,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5072045922279358},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5072045922279358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرجانی","boundary":[0.6237006187438965,0.4942363202571869,0.6528066396713257,0.5072045922279358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6174635887145996,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6174635887145996,"y":0.5057637095451355},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6153846383094788,0.4942363202571869,0.6174635887145996,0.5057637095451355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.4927953779697418},{"x":0.6091476082801819,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5057637095451355},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.5862785577774048,0.4927953779697418,0.6091476082801819,0.5057637095451355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.4927953779697418},{"x":0.5841996073722839,"y":0.4927953779697418},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5057637095451355},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5821205973625183,0.4927953779697418,0.5841996073722839,0.5057637095451355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.4927953779697418},{"x":0.5779625773429871,"y":0.4927953779697418},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5057637095451355},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۸","boundary":[0.5509355664253235,0.4927953779697418,0.5779625773429871,0.5057637095451355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.4927953779697418},{"x":0.5446985363960266,"y":0.4927953779697418},{"x":0.542619526386261,"y":0.5057637095451355},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5363825559616089,0.4927953779697418,0.542619526386261,0.5057637095451355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.5100864768028259},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5100864768028259},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5259366035461426},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7442827224731445,0.5100864768028259,0.7733888030052185,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.5100864768028259},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5100864768028259},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5259366035461426},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7338877320289612,0.5100864768028259,0.7380457520484924,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.5100864768028259},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5100864768028259},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5259366035461426},{"x":0.717255711555481,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.717255711555481,0.5100864768028259,0.7297297120094299,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.5100864768028259},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5100864768028259},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5259366035461426},{"x":0.6902287006378174,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پدید","boundary":[0.6902287006378174,0.5100864768028259,0.7110186815261841,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.5100864768028259},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5100864768028259},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5259366035461426},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آور","boundary":[0.6715176701545715,0.5100864768028259,0.6839916706085205,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.5100864768028259},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5100864768028259},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5259366035461426},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6611226797103882,0.5100864768028259,0.6694386601448059,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.5100864768028259},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5100864768028259},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5259366035461426},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سیاستگذاری","boundary":[0.5925155878067017,0.5100864768028259,0.6528066396713257,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.5100864768028259},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5100864768028259},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5259366035461426},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنایی","boundary":[0.5571725368499756,0.5100864768028259,0.5862785577774048,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.5100864768028259},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5100864768028259},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5259366035461426},{"x":0.530145525932312,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.530145525932312,0.5100864768028259,0.5530145764350891,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.5100864768028259},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5100864768028259},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5259366035461426},{"x":0.517671525478363,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.517671525478363,0.5100864768028259,0.5259875059127808,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.5100864768028259},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5100864768028259},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5259366035461426},{"x":0.46569645404815674,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشگیری","boundary":[0.46569645404815674,0.5100864768028259,0.5114344954490662,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.5100864768028259},{"x":0.45945945382118225,"y":0.5100864768028259},{"x":0.45945945382118225,"y":0.5259366035461426},{"x":0.4553014636039734,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4553014636039734,0.5100864768028259,0.45945945382118225,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.5100864768028259},{"x":0.45114344358444214,"y":0.5100864768028259},{"x":0.45114344358444214,"y":0.5259366035461426},{"x":0.42411643266677856,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقابله","boundary":[0.42411643266677856,0.5100864768028259,0.45114344358444214,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.5100864768028259},{"x":0.4199584126472473,"y":0.5100864768028259},{"x":0.4199584126472473,"y":0.5259366035461426},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4137214124202728,0.5100864768028259,0.4199584126472473,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.5100864768028259},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5100864768028259},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5259366035461426},{"x":0.3804573714733124,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مفاسد","boundary":[0.3804573714733124,0.5100864768028259,0.40956342220306396,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.5100864768028259},{"x":0.3762993812561035,"y":0.5100864768028259},{"x":0.3762993812561035,"y":0.5259366035461426},{"x":0.3367983400821686,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.3367983400821686,0.5100864768028259,0.3762993812561035,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.5100864768028259},{"x":0.33471933007240295,"y":0.5100864768028259},{"x":0.33471933007240295,"y":0.5259366035461426},{"x":0.3305613398551941,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3305613398551941,0.5100864768028259,0.33471933007240295,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.5100864768028259},{"x":0.32640331983566284,"y":0.5100864768028259},{"x":0.32640331983566284,"y":0.5259366035461426},{"x":0.32016631960868835,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.32016631960868835,0.5100864768028259,0.32640331983566284,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.5100864768028259},{"x":0.3160083293914795,"y":0.5100864768028259},{"x":0.3160083293914795,"y":0.5259366035461426},{"x":0.28482329845428467,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.28482329845428467,0.5100864768028259,0.3160083293914795,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.5100864768028259},{"x":0.2785862684249878,"y":0.5100864768028259},{"x":0.2785862684249878,"y":0.5259366035461426},{"x":0.24740125238895416,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدانی","boundary":[0.24740125238895416,0.5100864768028259,0.2785862684249878,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.191268190741539,"y":0.5100864768028259},{"x":0.2432432472705841,"y":0.5100864768028259},{"x":0.2432432472705841,"y":0.5259366035461426},{"x":0.191268190741539,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازماندهی","boundary":[0.191268190741539,0.5100864768028259,0.2432432472705841,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.5100864768028259},{"x":0.18711018562316895,"y":0.5100864768028259},{"x":0.18711018562316895,"y":0.5259366035461426},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنشگران","boundary":[0.14137214422225952,0.5100864768028259,0.18711018562316895,0.5259366035461426]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.4870316982269287},{"x":0.7733888030052185,"y":0.49711814522743225},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5360230803489685},{"x":0.14137214422225952,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.13637214422225952,0.4800316982269287,0.7783888030052185,0.5430230803489685],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5417867302894592},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.6216216087341309,0.5288184285163879,0.6528066396713257,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6174635887145996,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6174635887145996,"y":0.5417867302894592},{"x":0.590436577796936,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دخیل","boundary":[0.590436577796936,0.5288184285163879,0.6174635887145996,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5417867302894592},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5779625773429871,0.5288184285163879,0.5862785577774048,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5417867302894592},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5405405163764954,0.5288184285163879,0.5738045573234558,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5417867302894592},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5343035459518433,0.5288184285163879,0.5384615659713745,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.5288184285163879},{"x":0.530145525932312,"y":0.5288184285163879},{"x":0.530145525932312,"y":0.5417867302894592},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.5051975250244141,0.5288184285163879,0.530145525932312,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5417867302894592},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.4781704843044281,0.5288184285163879,0.5010395050048828,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.5288184285163879},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5288184285163879},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5417867302894592},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5417867302894592}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مرجانی","boundary":[0.43659043312072754,0.5288184285163879,0.47401246428489685,0.5417867302894592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.5461094975471497},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5461094975471497},{"x":0.7463617324829102,"y":0.559077799320221},{"x":0.6964656710624695,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6964656710624695,0.5461094975471497,0.7463617324829102,0.559077799320221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6902287006378174,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6902287006378174,"y":0.559077799320221},{"x":0.6715176701545715,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6715176701545715,0.5461094975471497,0.6902287006378174,0.559077799320221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6735966801643372,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6735966801643372,"y":0.559077799320221},{"x":0.6694386601448059,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.5461094975471497,0.6735966801643372,0.559077799320221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6528066396713257,"y":0.559077799320221},{"x":0.6278586387634277,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6278586387634277,0.5461094975471497,0.6528066396713257,0.559077799320221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6257796287536621,"y":0.559077799320221},{"x":0.6216216087341309,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6216216087341309,0.5461094975471497,0.6257796287536621,0.559077799320221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6153846383094788,"y":0.559077799320221},{"x":0.5800415873527527,"y":0.559077799320221}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5800415873527527,0.5461094975471497,0.6153846383094788,0.559077799320221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.5461094975471497},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5461094975471497},{"x":0.5738045573234558,"y":0.559077799320221},{"x":0.5446985363960266,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5446985363960266,0.5461094975471497,0.5738045573234558,0.559077799320221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.5461094975471497},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5461094975471497},{"x":0.5384615659713745,"y":0.559077799320221},{"x":0.49688148498535156,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.49688148498535156,0.5461094975471497,0.5384615659713745,0.559077799320221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.5461094975471497},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5461094975471497},{"x":0.4948025047779083,"y":0.559077799320221},{"x":0.4906444847583771,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4906444847583771,0.5461094975471497,0.4948025047779083,0.559077799320221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.5461094975471497},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5461094975471497},{"x":0.4802494943141937,"y":0.559077799320221},{"x":0.4553014636039734,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.4553014636039734,0.5461094975471497,0.4802494943141937,0.559077799320221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.5461094975471497},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5461094975471497},{"x":0.45322245359420776,"y":0.559077799320221},{"x":0.45322245359420776,"y":0.559077799320221}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45322245359420776,0.5461094975471497,0.45322245359420776,0.559077799320221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.5634005665779114},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5634005665779114},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5778098106384277},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7130976915359497,0.5634005665779114,0.7629937529563904,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.5634005665779114},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5634005665779114},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5778098106384277},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6756756901741028,0.5634005665779114,0.7068607211112976,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5778098106384277},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6611226797103882,0.5634005665779114,0.6694386601448059,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5778098106384277},{"x":0.6299376487731934,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۳۴","boundary":[0.6299376487731934,0.5634005665779114,0.6528066396713257,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6299376487731934,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6299376487731934,"y":0.5778098106384277},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6133056282997131,0.5634005665779114,0.6299376487731934,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5778098106384277},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6070685982704163,0.5634005665779114,0.6112266182899475,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6008316278457642,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5800415873527527,0.5634005665779114,0.6008316278457642,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.5634005665779114},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5634005665779114},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5696465969085693,0.5634005665779114,0.5738045573234558,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.5634005665779114},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5634005665779114},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.5343035459518433,0.5634005665779114,0.5634095668792725,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.5634005665779114},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5634005665779114},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5322245359420776,0.5634005665779114,0.5363825559616089,0.5778098106384277]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5778098106384277},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.43159043312072753,0.5218184285163879,0.7679937529563904,0.5848098106384277],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.5806916356086731},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5806916356086731},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5951008796691895},{"x":0.6735966801643372,"y":0.5951008796691895}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6735966801643372,0.5806916356086731,0.7089397311210632,0.5951008796691895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5936599373817444},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.5806916356086731,0.6715176701545715,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5936599373817444},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6590436697006226,0.5806916356086731,0.6611226797103882,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5936599373817444},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6112266182899475,0.5806916356086731,0.6528066396713257,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6049895882606506,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5675675868988037,0.5806916356086731,0.6049895882606506,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.5806916356086731},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5806916356086731},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5343035459518433,0.5806916356086731,0.5613305568695068,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.5806916356086731},{"x":0.5280665159225464,"y":0.5806916356086731},{"x":0.5280665159225464,"y":0.5936599373817444},{"x":0.48856547474861145,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.48856547474861145,0.5806916356086731,0.5280665159225464,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.5806916356086731},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5806916356086731},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5936599373817444},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4802494943141937,0.5806916356086731,0.48232847452163696,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.5806916356086731},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5806916356086731},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5936599373817444},{"x":0.4490644633769989,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶۲۶","boundary":[0.4490644633769989,0.5806916356086731,0.4719334840774536,0.5936599373817444]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.5806916356086731},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5806916356086731},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5951008796691895},{"x":0.4490644633769989,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4440644633769989,0.5736916356086731,0.7139397311210632,0.6021008796691895],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.5979827046394348},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5979827046394348},{"x":0.7006236910820007,"y":0.609510064125061},{"x":0.6798336505889893,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6798336505889893,0.5979827046394348,0.7006236910820007,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6715176701545715,"y":0.609510064125061},{"x":0.6694386601448059,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.5979827046394348,0.6715176701545715,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6611226797103882,"y":0.609510064125061},{"x":0.6611226797103882,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6611226797103882,0.5979827046394348,0.6611226797103882,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5979827046394348},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6109510064125061},{"x":0.5218295454978943,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۴۷۵-۲۱۷-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.5218295454978943,0.5965417623519897,0.6507276296615601,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5259875059127808,"y":0.609510064125061},{"x":0.5218295454978943,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5218295454978943,0.5965417623519897,0.5259875059127808,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6167147159576416},{"x":0.790020763874054,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7546777725219727,0.6167147159576416,0.790020763874054,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.6152737736701965},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6296830177307129},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7110186815261841,0.6152737736701965,0.7484407424926758,0.6296830177307129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.6152737736701965},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6152737736701965},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6296830177307129},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6735966801643372,0.6152737736701965,0.7027027010917664,0.6296830177307129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6282420754432678},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6611226797103882,0.6152737736701965,0.6694386601448059,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6282420754432678},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6382536292076111,0.6152737736701965,0.6528066396713257,0.6282420754432678]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.5965417623519897},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5994236469268799},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5197505354881287,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5168295454978943,0.5895417623519897,0.7970997738838196,0.6381239004135132],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.6325648427009583},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6340057849884033},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6469740867614746},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6469740867614746}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6735966801643372,0.6325648427009583,0.7130976915359497,0.6469740867614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.6325648427009583},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6325648427009583},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6469740867614746},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6469740867614746}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6673596501350403,0.6325648427009583,0.6715176701545715,0.6469740867614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.6325648427009583},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6325648427009583},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6469740867614746},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ص.ع.","boundary":[0.6195425987243652,0.6325648427009583,0.6548856496810913,0.6469740867614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.6325648427009583},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6325648427009583},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6091476082801819,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6091476082801819,0.6325648427009583,0.6153846383094788,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.6325648427009583},{"x":0.602910578250885,"y":0.6325648427009583},{"x":0.602910578250885,"y":0.6469740867614746},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.5634095668792725,0.6325648427009583,0.602910578250885,0.6469740867614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.6325648427009583},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6325648427009583},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6455331444740295},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5530145764350891,0.6325648427009583,0.5571725368499756,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6455331444740295},{"x":0.530145525932312,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.530145525932312,0.6311239004135132,0.5509355664253235,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.6311239004135132},{"x":0.32016631960868835,"y":0.6311239004135132},{"x":0.32016631960868835,"y":0.6440922021865845},{"x":0.28482329845428467,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Saeed","boundary":[0.28482329845428467,0.6311239004135132,0.32016631960868835,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.6311239004135132},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6311239004135132},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6440922021865845},{"x":0.32640331983566284,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Marjani.Iran's","boundary":[0.32640331983566284,0.6311239004135132,0.4178794324398041,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.6311239004135132},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6311239004135132},{"x":0.4844074845314026,"y":0.6455331444740295},{"x":0.4261954128742218,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Criminal","boundary":[0.4261954128742218,0.6311239004135132,0.4844074845314026,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6455331444740295},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Policy","boundary":[0.48856547474861145,0.6311239004135132,0.5280665159225464,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.6484149694442749},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6484149694442749},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6628242135047913},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6715176701545715,0.6484149694442749,0.7130976915359497,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6628242135047913},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6590436697006226,0.6484149694442749,0.6694386601448059,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6628242135047913},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6153846383094788,0.6484149694442749,0.6528066396713257,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.64985591173172},{"x":0.6112266182899475,"y":0.64985591173172},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6628242135047913},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6070685982704163,0.64985591173172,0.6112266182899475,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.64985591173172},{"x":0.6008316278457642,"y":0.64985591173172},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6628242135047913},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5966736078262329,0.64985591173172,0.6008316278457642,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.64985591173172},{"x":0.5862785577774048,"y":0.64985591173172},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6628242135047913},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5821205973625183,0.64985591173172,0.5862785577774048,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.64985591173172},{"x":0.5800415873527527,"y":0.64985591173172},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6628242135047913},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.5758835673332214,0.64985591173172,0.5800415873527527,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.64985591173172},{"x":0.5717255473136902,"y":0.64985591173172},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6628242135047913},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳۰۵","boundary":[0.5509355664253235,0.64985591173172,0.5717255473136902,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.64985591173172},{"x":0.5509355664253235,"y":0.64985591173172},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6628242135047913},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.5467775464057922,0.64985591173172,0.5509355664253235,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.64985591173172},{"x":0.5405405163764954,"y":0.64985591173172},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6628242135047913},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5343035459518433,0.64985591173172,0.5405405163764954,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.64985591173172},{"x":0.530145525932312,"y":0.64985591173172},{"x":0.530145525932312,"y":0.6628242135047913},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳۲۰","boundary":[0.5072765350341797,0.64985591173172,0.530145525932312,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.64985591173172},{"x":0.5051975250244141,"y":0.64985591173172},{"x":0.5051975250244141,"y":0.6628242135047913},{"x":0.5010395050048828,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5010395050048828,0.64985591173172,0.5051975250244141,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.64985591173172},{"x":0.49688148498535156,"y":0.64985591173172},{"x":0.49688148498535156,"y":0.6628242135047913},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.4615384638309479,0.64985591173172,0.49688148498535156,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.64985591173172},{"x":0.45114344358444214,"y":0.64985591173172},{"x":0.45114344358444214,"y":0.6628242135047913},{"x":0.442827433347702,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.442827433347702,0.64985591173172,0.45114344358444214,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.64985591173172},{"x":0.43659043312072754,"y":0.64985591173172},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6628242135047913},{"x":0.4054054021835327,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.4054054021835327,0.64985591173172,0.43659043312072754,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.64985591173172},{"x":0.3991684019565582,"y":0.64985591173172},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6628242135047913},{"x":0.3513513505458832,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زیرنویس","boundary":[0.3513513505458832,0.64985591173172,0.3991684019565582,0.6628242135047913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.670028805732727},{"x":0.7068607211112976,"y":0.670028805732727},{"x":0.7068607211112976,"y":0.681556224822998},{"x":0.6735966801643372,"y":0.681556224822998}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6735966801643372,0.670028805732727,0.7068607211112976,0.681556224822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.670028805732727},{"x":0.6715176701545715,"y":0.670028805732727},{"x":0.6715176701545715,"y":0.680115282535553},{"x":0.6673596501350403,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.670028805732727,0.6715176701545715,0.680115282535553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7130976915359497,"y":0.681556224822998},{"x":0.28482329845428467,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.27982329845428466,0.6241239004135132,0.7180976915359497,0.688556224822998],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6786743402481079},{"x":0.6299376487731934,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"فساد","boundary":[0.6299376487731934,0.6657060384750366,0.6528066396713257,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6786743402481079},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.6133056282997131,0.6657060384750366,0.6278586387634277,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6786743402481079},{"x":0.5841996073722839,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5841996073722839,0.6657060384750366,0.6070685982704163,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6786743402481079},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5675675868988037,0.6657060384750366,0.5821205973625183,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6786743402481079},{"x":0.542619526386261,"y":0.6786743402481079}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.542619526386261,0.6657060384750366,0.5613305568695068,0.6786743402481079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5405405163764954,"y":0.680115282535553},{"x":0.5239084959030151,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5239084959030151,0.6657060384750366,0.5405405163764954,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5114344954490662,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5114344954490662,"y":0.680115282535553},{"x":0.469854474067688,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.469854474067688,0.6671469807624817,0.5114344954490662,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.6671469807624817},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6671469807624817},{"x":0.4636174738407135,"y":0.680115282535553},{"x":0.4490644633769989,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4490644633769989,0.6671469807624817,0.4636174738407135,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.6671469807624817},{"x":0.442827433347702,"y":0.6671469807624817},{"x":0.442827433347702,"y":0.680115282535553},{"x":0.4178794324398041,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.4178794324398041,0.6671469807624817,0.442827433347702,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.6671469807624817},{"x":0.41580042243003845,"y":0.6671469807624817},{"x":0.41580042243003845,"y":0.680115282535553},{"x":0.38461539149284363,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهی","boundary":[0.38461539149284363,0.6671469807624817,0.41580042243003845,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.6844380497932434},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6858789920806885},{"x":0.704781711101532,"y":0.698847234249115},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6974063515663147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6715176701545715,0.6844380497932434,0.704781711101532,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6974063515663147},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6974063515663147}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.6844380497932434,0.6715176701545715,0.6974063515663147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6632016897201538,"y":0.6974063515663147},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6974063515663147}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6590436697006226,0.6844380497932434,0.6632016897201538,0.6974063515663147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.681556224822998},{"x":0.6008316278457642,"y":0.681556224822998},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6945244669914246},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Case","boundary":[0.5738045573234558,0.681556224822998,0.6008316278457642,0.6945244669914246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.681556224822998},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6974063515663147},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"studies","boundary":[0.6070685982704163,0.681556224822998,0.6528066396713257,0.6974063515663147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.7017291188240051},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7031700015068054},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6735966801643372,0.7017291188240051,0.7068607211112976,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.7017291188240051,0.6715176701545715,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6590436697006226,0.7017291188240051,0.6611226797103882,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جرایم","boundary":[0.6257796287536621,0.7017291188240051,0.6528066396713257,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6195425987243652,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6195425987243652,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5758835673332214,0.7017291188240051,0.6195425987243652,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.7017291188240051},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7017291188240051},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5592515468597412,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5592515468597412,0.7017291188240051,0.5738045573234558,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.7017291188240051},{"x":0.55509352684021,"y":0.7017291188240051},{"x":0.55509352684021,"y":0.7146974205970764},{"x":0.530145525932312,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.530145525932312,0.7017291188240051,0.55509352684021,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7146974205970764},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5114344954490662,0.7002881765365601,0.5259875059127808,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7017291188240051},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7146974205970764},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشگیری","boundary":[0.45945945382118225,0.7002881765365601,0.5051975250244141,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.7031700015068054},{"x":0.4345114231109619,"y":0.7031700015068054},{"x":0.4345114231109619,"y":0.7146974205970764},{"x":0.40956342220306396,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.40956342220306396,0.7031700015068054,0.4345114231109619,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.7031700015068054},{"x":0.4054054021835327,"y":0.7031700015068054},{"x":0.4054054021835327,"y":0.7146974205970764},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهی","boundary":[0.37837839126586914,0.7031700015068054,0.4054054021835327,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6735966801643372,0.7219020128250122,0.7068607211112976,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.7219020128250122,0.6715176701545715,0.7319884896278381]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.6642651557922363},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6657060384750366},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7319884896278381},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.37337839126586914,0.6572651557922363,0.7118607211112976,0.7389884896278381],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.7363112568855286},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7363112568855286},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6735966801643372,0.7363112568855286,0.7068607211112976,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7363112568855286},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7363112568855286},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.7363112568855286,0.6715176701545715,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.7363112568855286},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7363112568855286},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6611226797103882,0.7363112568855286,0.6611226797103882,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.7363112568855286},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7363112568855286},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جرایم","boundary":[0.6257796287536621,0.7363112568855286,0.6528066396713257,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.7363112568855286},{"x":0.6195425987243652,"y":0.7363112568855286},{"x":0.6195425987243652,"y":0.7507204413414001},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5758835673332214,0.7363112568855286,0.6195425987243652,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7507204413414001},{"x":0.55509352684021,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.55509352684021,0.7363112568855286,0.5675675868988037,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7507204413414001},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5259875059127808,0.7363112568855286,0.5509355664253235,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7507204413414001},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5072765350341797,0.7363112568855286,0.5218295454978943,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7507204413414001},{"x":0.4553014636039734,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشگیری","boundary":[0.4553014636039734,0.7363112568855286,0.5010395050048828,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4345114231109619,"y":0.7363112568855286},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7363112568855286},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7507204413414001},{"x":0.4345114231109619,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4345114231109619,0.7363112568855286,0.4490644633769989,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293140172958374,"y":0.7363112568855286},{"x":0.4282744228839874,"y":0.7363112568855286},{"x":0.4282744228839874,"y":0.7507204413414001},{"x":0.39293140172958374,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.39293140172958374,0.7363112568855286,0.4282744228839874,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.7363112568855286},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7363112568855286},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7507204413414001},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دولت","boundary":[0.3617463707923889,0.7363112568855286,0.38669440150260925,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.7363112568855286},{"x":0.35550934076309204,"y":0.7363112568855286},{"x":0.35550934076309204,"y":0.7507204413414001},{"x":0.34095633029937744,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.34095633029937744,0.7363112568855286,0.35550934076309204,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.7363112568855286},{"x":0.33471933007240295,"y":0.7363112568855286},{"x":0.33471933007240295,"y":0.7507204413414001},{"x":0.3097712993621826,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.3097712993621826,0.7363112568855286,0.33471933007240295,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.7363112568855286},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7363112568855286},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7507204413414001},{"x":0.2806652784347534,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهی","boundary":[0.2806652784347534,0.7363112568855286,0.3076923191547394,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.7536023259162903},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7536023259162903},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7665706276893616},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.6715176701545715,0.7536023259162903,0.7068607211112976,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7536023259162903},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7536023259162903},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7665706276893616},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6673596501350403,0.7536023259162903,0.6715176701545715,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.7536023259162903},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7536023259162903},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7665706276893616},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.6590436697006226,0.7536023259162903,0.6632016897201538,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7507204413414001},{"x":0.21205821633338928,"y":0.7521613836288452},{"x":0.21205821633338928,"y":0.7651296854019165},{"x":0.147609144449234,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Economic","boundary":[0.147609144449234,0.7507204413414001,0.21205821633338928,0.7651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.7521613836288452},{"x":0.27442827820777893,"y":0.7521613836288452},{"x":0.27442827820777893,"y":0.7651296854019165},{"x":0.2203742265701294,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Offences","boundary":[0.2203742265701294,0.7521613836288452,0.27442827820777893,0.7651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.7521613836288452},{"x":0.29106029868125916,"y":0.7521613836288452},{"x":0.29106029868125916,"y":0.7651296854019165},{"x":0.2785862684249878,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.2785862684249878,0.7521613836288452,0.29106029868125916,0.7651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.7521613836288452},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7521613836288452},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7651296854019165},{"x":0.295218288898468,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Prevention","boundary":[0.295218288898468,0.7521613836288452,0.3617463707923889,0.7651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.7521613836288452},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7521613836288452},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7651296854019165},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.3679833710193634,0.7521613836288452,0.37837839126586914,0.7651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.7521613836288452},{"x":0.4636174738407135,"y":0.7521613836288452},{"x":0.4636174738407135,"y":0.7665706276893616},{"x":0.38461539149284363,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Government","boundary":[0.38461539149284363,0.7521613836288452,0.4636174738407135,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.7521613836288452},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7521613836288452},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7665706276893616},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Policy","boundary":[0.46777546405792236,0.7521613836288452,0.5051975250244141,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7665706276893616},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.5135135054588318,0.7536023259162903,0.5218295454978943,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7665706276893616},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.5259875059127808,0.7536023259162903,0.5509355664253235,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5654885768890381,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5654885768890381,"y":0.7665706276893616},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.5571725368499756,0.7536023259162903,0.5654885768890381,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7665706276893616},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Case","boundary":[0.5717255473136902,0.7536023259162903,0.5987526178359985,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.7536023259162903},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7536023259162903},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7665706276893616},{"x":0.6049895882606506,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Studies","boundary":[0.6049895882606506,0.7536023259162903,0.6528066396713257,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.7521613836288452},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7521613836288452},{"x":0.14553014934062958,"y":0.7651296854019165},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"*","boundary":[0.14137214422225952,0.7521613836288452,0.14553014934062958,0.7651296854019165]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5600000023841858},{"languageCode":"fa","confidence":0.4399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14137214422225952,"y":0.7363112568855286},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7363112568855286},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7665706276893616},{"x":0.14137214422225952,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.13637214422225952,0.7293112568855286,0.7118607211112976,0.7735706276893616],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.770893394947052},{"x":0.7068607211112976,"y":0.770893394947052},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7838616967201233},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6735966801643372,0.770893394947052,0.7068607211112976,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.770893394947052},{"x":0.6715176701545715,"y":0.770893394947052},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7838616967201233},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.770893394947052,0.6715176701545715,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.770893394947052},{"x":0.6611226797103882,"y":0.770893394947052},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7838616967201233},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6611226797103882,0.770893394947052,0.6611226797103882,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.770893394947052},{"x":0.6486486196517944,"y":0.770893394947052},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7838616967201233},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"جرم","boundary":[0.6340956091880798,0.770893394947052,0.6486486196517944,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.770893394947052},{"x":0.632016658782959,"y":0.770893394947052},{"x":0.632016658782959,"y":0.7838616967201233},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6008316278457642,0.770893394947052,0.632016658782959,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.770893394947052},{"x":0.590436577796936,"y":0.770893394947052},{"x":0.590436577796936,"y":0.7838616967201233},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5758835673332214,0.770893394947052,0.590436577796936,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.770893394947052},{"x":0.5717255473136902,"y":0.770893394947052},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7838616967201233},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5488565564155579,0.770893394947052,0.5717255473136902,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.770893394947052},{"x":0.542619526386261,"y":0.770893394947052},{"x":0.542619526386261,"y":0.7838616967201233},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5280665159225464,0.770893394947052,0.542619526386261,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.770893394947052},{"x":0.5239084959030151,"y":0.770893394947052},{"x":0.5239084959030151,"y":0.7838616967201233},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.4989604949951172,0.770893394947052,0.5239084959030151,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.770893394947052},{"x":0.49688148498535156,"y":0.770893394947052},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7838616967201233},{"x":0.46569645404815674,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهی","boundary":[0.46569645404815674,0.770893394947052,0.49688148498535156,0.7838616967201233]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.770893394947052},{"x":0.7068607211112976,"y":0.770893394947052},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7838616967201233},{"x":0.46569645404815674,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.46069645404815673,0.763893394947052,0.7118607211112976,0.7908616967201233],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.789625346660614},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7910662889480591},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8025936484336853},{"x":0.6715176701545715,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6715176701545715,0.789625346660614,0.7068607211112976,0.8025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.789625346660614},{"x":0.6715176701545715,"y":0.789625346660614},{"x":0.6715176701545715,"y":0.801152765750885},{"x":0.6694386601448059,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.789625346660614,0.6715176701545715,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.8054755330085754},{"x":0.7380457520484924,"y":0.8054755330085754},{"x":0.7380457520484924,"y":0.818443775177002},{"x":0.7068607211112976,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7068607211112976,0.8054755330085754,0.7380457520484924,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.8054755330085754},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8054755330085754},{"x":0.7006236910820007,"y":0.818443775177002},{"x":0.6694386601448059,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6694386601448059,0.8054755330085754,0.7006236910820007,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6611226797103882,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6611226797103882,"y":0.818443775177002},{"x":0.6611226797103882,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6611226797103882,0.8054755330085754,0.6611226797103882,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6528066396713257,"y":0.818443775177002},{"x":0.6153846383094788,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6153846383094788,0.8054755330085754,0.6528066396713257,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6091476082801819,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6091476082801819,"y":0.818443775177002},{"x":0.5800415873527527,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5800415873527527,0.8054755330085754,0.6091476082801819,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.8054755330085754},{"x":0.5758835673332214,"y":0.8054755330085754},{"x":0.5758835673332214,"y":0.818443775177002},{"x":0.530145525932312,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.530145525932312,0.8054755330085754,0.5758835673332214,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.8242074847221375},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8242074847221375},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8386167287826538},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8371757864952087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7338877320289612,0.8242074847221375,0.7484407424926758,0.8386167287826538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8242074847221375},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8371757864952087},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8371757864952087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7110186815261841,0.8227665424346924,0.7318087220191956,0.8371757864952087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.8227665424346924},{"x":0.6985446810722351,"y":0.8227665424346924},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8357348442077637},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8357348442077637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6735966801643372,0.8227665424346924,0.6964656710624695,0.8357348442077637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.8227665424346924},{"x":0.6735966801643372,"y":0.8227665424346924},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8357348442077637},{"x":0.6673596501350403,"y":0.8357348442077637}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.8227665424346924,0.6715176701545715,0.8357348442077637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.819884717464447},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8342939615249634},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8342939615249634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۵۲۵","boundary":[0.6257796287536621,0.819884717464447,0.6507276296615601,0.8342939615249634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.819884717464447},{"x":0.6174635887145996,"y":0.819884717464447},{"x":0.6153846383094788,"y":0.8328530192375183},{"x":0.602910578250885,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"JF","boundary":[0.6049895882606506,0.819884717464447,0.6153846383094788,0.8328530192375183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.7853025794029236},{"x":0.752598762512207,"y":0.7910662889480591},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8386167287826538},{"x":0.530145525932312,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5272245359420776,0.7783025794029236,0.7534407424926758,0.8456167287826538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8530259132385254},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8530259132385254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7318087220191956,0.8414985537528992,0.7463617324829102,0.8530259132385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8530259132385254},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8530259132385254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7068607211112976,0.8414985537528992,0.7297297120094299,0.8530259132385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8530259132385254},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8530259132385254}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دیوئی","boundary":[0.6715176701545715,0.8414985537528992,0.7006236910820007,0.8530259132385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.8587896227836609},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8587896227836609},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8717579245567322},{"x":0.7422037124633789,"y":0.8717579245567322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7422037124633789,0.8587896227836609,0.7692307829856873,0.8717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8587896227836609},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8717579245567322},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.6964656710624695,0.8573486804962158,0.7359667420387268,0.8717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.8573486804962158},{"x":0.6902287006378174,"y":0.8573486804962158},{"x":0.6902287006378174,"y":0.8703169822692871},{"x":0.6756756901741028,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6777547001838684,0.8573486804962158,0.6902287006378174,0.8703169822692871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.8573486804962158},{"x":0.6694386601448059,"y":0.8573486804962158},{"x":0.6694386601448059,"y":0.8688760995864868},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8688760995864868}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6611226797103882,0.8573486804962158,0.6694386601448059,0.8688760995864868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.8559077978134155},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8559077978134155},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8688760995864868},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8688760995864868}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۶۶۵۳۲۳","boundary":[0.6008316278457642,0.8559077978134155,0.6528066396713257,0.8688760995864868]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8717579245567322},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8717579245567322}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5958316278457642,0.8344985537528992,0.7763097929954529,0.8787579245567322],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.6844380497932434},{"x":0.3804573714733124,"y":0.6844380497932434},{"x":0.3804573714733124,"y":0.6974063515663147},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6974063515663147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Corruption--","boundary":[0.29937630891799927,0.6844380497932434,0.3804573714733124,0.6974063515663147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.6844380497932434},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6844380497932434},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6974063515663147},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6974063515663147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Economic","boundary":[0.38669440150260925,0.6844380497932434,0.45322245359420776,0.6974063515663147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.6844380497932434},{"x":0.5197505354881287,"y":0.6844380497932434},{"x":0.5197505354881287,"y":0.6974063515663147},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6974063515663147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Aspects--","boundary":[0.4573804438114166,0.6844380497932434,0.5197505354881287,0.6974063515663147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.6844380497932434},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6844380497932434},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6974063515663147},{"x":0.5259875059127808,"y":0.6974063515663147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.5259875059127808,0.6844380497932434,0.5509355664253235,0.6974063515663147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.6844380497932434},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6844380497932434},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6974063515663147},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6974063515663147}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5571725368499756,0.6844380497932434,0.5592515468597412,0.6974063515663147]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.6844380497932434},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6844380497932434},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6974063515663147},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6974063515663147}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.29437630891799926,0.6774380497932434,0.5642515468597412,0.7044063515663147],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.7190201878547668},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7190201878547668},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7276657223701477},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Case","boundary":[0.5675675868988037,0.7190201878547668,0.5987526178359985,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.7190201878547668},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7190201878547668},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7276657223701477},{"x":0.6049895882606506,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"Studies","boundary":[0.6049895882606506,0.7190201878547668,0.6528066396713257,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.7175792455673218},{"x":0.28274428844451904,"y":0.7175792455673218},{"x":0.28274428844451904,"y":0.7276657223701477},{"x":0.27650728821754456,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"*","boundary":[0.27650728821754456,0.7175792455673218,0.28274428844451904,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28482329845428467,"y":0.7175792455673218},{"x":0.3513513505458832,"y":0.7175792455673218},{"x":0.3513513505458832,"y":0.7276657223701477},{"x":0.28482329845428467,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Economic","boundary":[0.28482329845428467,0.7175792455673218,0.3513513505458832,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.7175792455673218},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7175792455673218},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7276657223701477},{"x":0.35550934076309204,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Offences","boundary":[0.35550934076309204,0.7175792455673218,0.4137214124202728,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.7190201878547668},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7190201878547668},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7276657223701477},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.4199584126472473,0.7190201878547668,0.43035343289375305,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.7175792455673218},{"x":0.517671525478363,"y":0.7190201878547668},{"x":0.517671525478363,"y":0.7276657223701477},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Prevention--","boundary":[0.43659043312072754,0.7175792455673218,0.517671525478363,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.7190201878547668},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7190201878547668},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7276657223701477},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.5218295454978943,0.7190201878547668,0.5488565564155579,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.7190201878547668},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7190201878547668},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7276657223701477},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.5530145764350891,0.7190201878547668,0.5634095668792725,0.7276657223701477]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7276657223701477},{"x":0.27650728821754456,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.27150728821754455,0.7105792455673218,0.6578066396713257,0.7346657223701477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.7867435216903687},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7867435216903687},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7997118234634399},{"x":0.4178794324398041,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Criminology","boundary":[0.4178794324398041,0.7867435216903687,0.5010395050048828,0.7997118234634399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7867435216903687},{"x":0.5155925154685974,"y":0.7867435216903687},{"x":0.5155925154685974,"y":0.7997118234634399},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.5072765350341797,0.7867435216903687,0.5155925154685974,0.7997118234634399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.7867435216903687},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7867435216903687},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7997118234634399},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.5218295454978943,0.7867435216903687,0.5467775464057922,0.7997118234634399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.7867435216903687},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7867435216903687},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7982708811759949},{"x":0.5530145764350891,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.5530145764350891,0.7867435216903687,0.5613305568695068,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.7867435216903687},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7867435216903687},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7982708811759949},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Case","boundary":[0.5675675868988037,0.7867435216903687,0.5987526178359985,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7982708811759949},{"x":0.6049895882606506,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Studies","boundary":[0.6049895882606506,0.7853025794029236,0.6528066396713257,0.7982708811759949]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.7867435216903687},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7982708811759949},{"x":0.4178794324398041,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4128794324398041,0.7797435216903686,0.6578066396713257,0.8052708811759949],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.8400576114654541},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8400576114654541},{"x":0.6528066396713257,"y":0.848703145980835},{"x":0.5821205973625183,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۵۳/۴۶۰۹۵۵","boundary":[0.5821205973625183,0.8400576114654541,0.6528066396713257,0.848703145980835]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.8400576114654541},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8400576114654541},{"x":0.6528066396713257,"y":0.848703145980835},{"x":0.5821205973625183,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5771205973625183,0.8330576114654541,0.6578066396713257,0.855703145980835],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/uTEbsqrgSQgfjkuG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/eeRAMbqUEWLtegwJ.jpg","blurred":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/LmsEmwWnovSAGvKx.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0004607302012413802,0.00027020820863652296,0.9983644391196681,0.9988521248607196]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.19452449679374695},{"x":0.6860706806182861,"y":0.19452449679374695},{"x":0.6860706806182861,"y":0.22910663485527039},{"x":0.4948025047779083,"y":0.22910663485527039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاستگذاری","boundary":[0.4948025047779083,0.19452449679374695,0.6860706806182861,0.22910663485527039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.19452449679374695},{"x":0.48856547474861145,"y":0.19452449679374695},{"x":0.48856547474861145,"y":0.22910663485527039},{"x":0.4033263921737671,"y":0.22910663485527039}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنایی","boundary":[0.4033263921737671,0.19452449679374695,0.48856547474861145,0.22910663485527039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.19452449679374695},{"x":0.3970893919467926,"y":0.19452449679374695},{"x":0.3970893919467926,"y":0.22910663485527039},{"x":0.3243243098258972,"y":0.22910663485527039}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3243243098258972,0.19452449679374695,0.3970893919467926,0.22910663485527039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.24207492172718048},{"x":0.777546763420105,"y":0.24207492172718048},{"x":0.7754677534103394,"y":0.27521613240242004},{"x":0.7484407424926758,"y":0.27521613240242004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7484407424926758,0.24207492172718048,0.7754677534103394,0.27521613240242004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.2406340092420578},{"x":0.7380457520484924,"y":0.24207492172718048},{"x":0.7380457520484924,"y":0.27521613240242004},{"x":0.5987526178359985,"y":0.27377521991729736}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشگیری","boundary":[0.5987526178359985,0.2406340092420578,0.7380457520484924,0.27521613240242004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.2406340092420578},{"x":0.5925155878067017,"y":0.2406340092420578},{"x":0.590436577796936,"y":0.2723343074321747},{"x":0.5779625773429871,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5779625773429871,0.2406340092420578,0.590436577796936,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.23919308185577393},{"x":0.5696465969085693,"y":0.2406340092420578},{"x":0.5696465969085693,"y":0.27377521991729736},{"x":0.48856547474861145,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقابله","boundary":[0.48856547474861145,0.23919308185577393,0.5696465969085693,0.27377521991729736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.23919308185577393},{"x":0.4844074845314026,"y":0.23919308185577393},{"x":0.48232847452163696,"y":0.2723343074321747},{"x":0.4615384638309479,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4636174738407135,0.23919308185577393,0.48232847452163696,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.23775215446949005},{"x":0.4573804438114166,"y":0.23919308185577393},{"x":0.4573804438114166,"y":0.2723343074321747},{"x":0.36382535099983215,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاسد","boundary":[0.36382535099983215,0.23775215446949005,0.4573804438114166,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.23775215446949005},{"x":0.35550934076309204,"y":0.23775215446949005},{"x":0.35550934076309204,"y":0.2708933651447296},{"x":0.23076923191547394,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.23284822702407837,0.23775215446949005,0.35550934076309204,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.28818443417549133},{"x":0.7817047834396362,"y":0.28818443417549133},{"x":0.7817047834396362,"y":0.32276657223701477},{"x":0.765072762966156,"y":0.32276657223701477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.765072762966156,0.28818443417549133,0.7817047834396362,0.32276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.28818443417549133},{"x":0.7609147429466248,"y":0.28818443417549133},{"x":0.7609147429466248,"y":0.32276657223701477},{"x":0.6735966801643372,"y":0.32276657223701477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6735966801643372,0.28818443417549133,0.7609147429466248,0.32276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.28818443417549133},{"x":0.6673596501350403,"y":0.28818443417549133},{"x":0.6673596501350403,"y":0.32276657223701477},{"x":0.5862785577774048,"y":0.32276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میدانی","boundary":[0.5862785577774048,0.28818443417549133,0.6673596501350403,0.32276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.28818443417549133},{"x":0.5800415873527527,"y":0.28818443417549133},{"x":0.5800415873527527,"y":0.32276657223701477},{"x":0.442827433347702,"y":0.32276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازماندهی","boundary":[0.442827433347702,0.28818443417549133,0.5800415873527527,0.32276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.28818443417549133},{"x":0.43659043312072754,"y":0.28818443417549133},{"x":0.43659043312072754,"y":0.32276657223701477},{"x":0.31808730959892273,"y":0.32276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنشگران","boundary":[0.31808730959892273,0.28818443417549133,0.43659043312072754,0.32276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.28818443417549133},{"x":0.31185030937194824,"y":0.28818443417549133},{"x":0.31185030937194824,"y":0.32276657223701477},{"x":0.22661122679710388,"y":0.32276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.22661122679710388,0.28818443417549133,0.31185030937194824,0.32276657223701477]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.19452449679374695},{"x":0.7817047834396362,"y":0.19452449679374695},{"x":0.7817047834396362,"y":0.32276657223701477},{"x":0.22661122679710388,"y":0.32276657223701477}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22161122679710388,0.18752449679374694,0.7867047834396362,0.3297665722370148],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.3342939615249634},{"x":0.6008316278457642,"y":0.3342939615249634},{"x":0.6008316278457642,"y":0.36023053526878357},{"x":0.5363825559616089,"y":0.36167147755622864}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دخیل","boundary":[0.5343035459518433,0.3342939615249634,0.6008316278457642,0.36023053526878357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.33573487401008606},{"x":0.5280665159225464,"y":0.33573487401008606},{"x":0.5280665159225464,"y":0.36167147755622864},{"x":0.5031185150146484,"y":0.36167147755622864}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5010395050048828,0.33573487401008606,0.5280665159225464,0.36167147755622864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.33573487401008606},{"x":0.4948025047779083,"y":0.33573487401008606},{"x":0.4948025047779083,"y":0.36167147755622864},{"x":0.40748441219329834,"y":0.3631123900413513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.40748441219329834,0.33573487401008606,0.4948025047779083,0.36167147755622864]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.33573487401008606},{"x":0.6008316278457642,"y":0.3342939615249634},{"x":0.6008316278457642,"y":0.36023053526878357},{"x":0.40748441219329834,"y":0.3631123900413513}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.40248441219329834,0.32873487401008605,0.6058316278457642,0.3672305352687836],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.4625360369682312},{"x":0.517671525478363,"y":0.4625360369682312},{"x":0.517671525478363,"y":0.47838616371154785},{"x":0.48232847452163696,"y":0.47838616371154785}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"مؤلف","boundary":[0.48232847452163696,0.4625360369682312,0.517671525478363,0.47838616371154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.4870316982269287},{"x":0.5758835673332214,"y":0.4870316982269287},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5057637095451355},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5405405163764954,0.4870316982269287,0.5758835673332214,0.5057637095451355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.4870316982269287},{"x":0.5322245359420776,"y":0.4870316982269287},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5057637095451355},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.4906444847583771,0.4870316982269287,0.5322245359420776,0.5057637095451355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.4870316982269287},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4870316982269287},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5057637095451355},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرجانی","boundary":[0.42203742265701294,0.4870316982269287,0.48232847452163696,0.5057637095451355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7799999713897705}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.4625360369682312},{"x":0.5758835673332214,"y":0.4625360369682312},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5057637095451355},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41703742265701294,0.4555360369682312,0.5808835673332214,0.5127637095451355],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.770893394947052},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7723342776298523},{"x":0.5135135054588318,"y":0.789625346660614},{"x":0.469854474067688,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.49000000953674316,"str":"334","boundary":[0.469854474067688,0.770893394947052,0.5135135054588318,0.789625346660614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7723342776298523},{"x":0.530145525932312,"y":0.7723342776298523},{"x":0.530145525932312,"y":0.789625346660614},{"x":0.5218295454978943,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":".","boundary":[0.5239084959030151,0.7723342776298523,0.530145525932312,0.789625346660614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.770893394947052},{"x":0.530145525932312,"y":0.7723342776298523},{"x":0.530145525932312,"y":0.789625346660614},{"x":0.469854474067688,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.464854474067688,0.763893394947052,0.535145525932312,0.796625346660614],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/tUCQnnLbxLOdbHoG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/miBQMKeEZqmOeJNE.jpg","blurred":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/fsVvNDjtZOnSZBdD.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0004477634648027638,0.0004923676884483535,0.998442239662218,0.9987462357492201]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.3515850007534027},{"x":0.6424116492271423,"y":0.3515850007534027},{"x":0.6424116492271423,"y":0.3760806918144226},{"x":0.5010395050048828,"y":0.3760806918144226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاستگذاری","boundary":[0.5010395050048828,0.3515850007534027,0.6424116492271423,0.3760806918144226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.3530259430408478},{"x":0.4906444847583771,"y":0.3515850007534027},{"x":0.4906444847583771,"y":0.3760806918144226},{"x":0.4261954128742218,"y":0.3775216042995453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنایی","boundary":[0.4261954128742218,0.3530259430408478,0.4906444847583771,0.3760806918144226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.3530259430408478},{"x":0.41580042243003845,"y":0.3530259430408478},{"x":0.41580042243003845,"y":0.3760806918144226},{"x":0.3596673607826233,"y":0.3775216042995453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3596673607826233,0.3530259430408478,0.41580042243003845,0.3760806918144226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.3876080811023712},{"x":0.717255711555481,"y":0.3890489935874939},{"x":0.7151767015457153,"y":0.4135446548461914},{"x":0.6943867206573486,"y":0.4121037423610687}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6943867206573486,0.3876080811023712,0.7151767015457153,0.4135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6839916706085205,"y":0.3876080811023712},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4121037423610687},{"x":0.5800415873527527,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشگیری","boundary":[0.5821205973625183,0.38616713881492615,0.6839916706085205,0.4121037423610687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.38616713881492615},{"x":0.5717255473136902,"y":0.38616713881492615},{"x":0.5717255473136902,"y":0.41066282987594604},{"x":0.5613305568695068,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5613305568695068,0.38616713881492615,0.5717255473136902,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.38616713881492615},{"x":0.5509355664253235,"y":0.38616713881492615},{"x":0.5509355664253235,"y":0.41066282987594604},{"x":0.4927234947681427,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقابله","boundary":[0.4927234947681427,0.38616713881492615,0.5509355664253235,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.38472622632980347},{"x":0.4802494943141937,"y":0.38472622632980347},{"x":0.4802494943141937,"y":0.41066282987594604},{"x":0.46777546405792236,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.46777546405792236,0.38472622632980347,0.4802494943141937,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.38472622632980347},{"x":0.4573804438114166,"y":0.38472622632980347},{"x":0.4573804438114166,"y":0.41066282987594604},{"x":0.3908523917198181,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مفاسد","boundary":[0.3908523917198181,0.38472622632980347,0.4573804438114166,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.3832853138446808},{"x":0.37837839126586914,"y":0.3832853138446808},{"x":0.37837839126586914,"y":0.409221887588501},{"x":0.2869022786617279,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.2869022786617279,0.3832853138446808,0.37837839126586914,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.42363113164901733},{"x":0.704781711101532,"y":0.42363113164901733},{"x":0.704781711101532,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6943867206573486,"y":0.4452449679374695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6943867206573486,0.42363113164901733,0.704781711101532,0.4452449679374695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.42363113164901733},{"x":0.6881496906280518,"y":0.42363113164901733},{"x":0.6881496906280518,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6257796287536621,"y":0.4452449679374695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6257796287536621,0.42363113164901733,0.6881496906280518,0.4452449679374695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.42363113164901733},{"x":0.6216216087341309,"y":0.42363113164901733},{"x":0.6216216087341309,"y":0.4452449679374695},{"x":0.5613305568695068,"y":0.4452449679374695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدانی","boundary":[0.5613305568695068,0.42363113164901733,0.6216216087341309,0.4452449679374695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.42363113164901733},{"x":0.55509352684021,"y":0.42363113164901733},{"x":0.55509352684021,"y":0.4452449679374695},{"x":0.45322245359420776,"y":0.4452449679374695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازماندهی","boundary":[0.45322245359420776,0.42363113164901733,0.55509352684021,0.4452449679374695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.42363113164901733},{"x":0.4490644633769989,"y":0.42363113164901733},{"x":0.4490644633769989,"y":0.4452449679374695},{"x":0.3617463707923889,"y":0.4452449679374695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنشگران","boundary":[0.3617463707923889,0.42363113164901733,0.4490644633769989,0.4452449679374695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.42363113164901733},{"x":0.35550934076309204,"y":0.42363113164901733},{"x":0.35550934076309204,"y":0.4452449679374695},{"x":0.295218288898468,"y":0.4452449679374695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.295218288898468,0.42363113164901733,0.35550934076309204,0.4452449679374695]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.34870317578315735},{"x":0.717255711555481,"y":0.3515850007534027},{"x":0.7151767015457153,"y":0.44812679290771484},{"x":0.2869022786617279,"y":0.4452449679374695}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2819022786617279,0.34170317578315734,0.7201767015457153,0.45512679290771485],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.45821326971054077},{"x":0.5717255473136902,"y":0.45821326971054077},{"x":0.5717255473136902,"y":0.47838616371154785},{"x":0.5259875059127808,"y":0.47838616371154785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دخیل","boundary":[0.5239084959030151,0.45821326971054077,0.5717255473136902,0.47838616371154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.45821326971054077},{"x":0.517671525478363,"y":0.45821326971054077},{"x":0.5197505354881287,"y":0.47838616371154785},{"x":0.4989604949951172,"y":0.47982707619667053}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4989604949951172,0.45821326971054077,0.5197505354881287,0.47838616371154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.45965418219566345},{"x":0.4948025047779083,"y":0.45965418219566345},{"x":0.4948025047779083,"y":0.47982707619667053},{"x":0.43035343289375305,"y":0.47982707619667053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.43035343289375305,0.45965418219566345,0.4948025047779083,0.47982707619667053]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.45965418219566345},{"x":0.5717255473136902,"y":0.45821326971054077},{"x":0.5717255473136902,"y":0.47838616371154785},{"x":0.43035343289375305,"y":0.47982707619667053}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.42535343289375305,0.45265418219566345,0.5767255473136902,0.48538616371154786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.5389049053192139},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5389049053192139},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5518732070922852},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"مؤلف","boundary":[0.46777546405792236,0.5389049053192139,0.4948025047779083,0.5518732070922852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.5576369166374207},{"x":0.542619526386261,"y":0.5576369166374207},{"x":0.542619526386261,"y":0.5720461010932922},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5720461010932922}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5135135054588318,0.5576369166374207,0.542619526386261,0.5720461010932922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.5576369166374207},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5576369166374207},{"x":0.5072765350341797,"y":0.5720461010932922},{"x":0.47401246428489685,"y":0.5720461010932922}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.47401246428489685,0.5576369166374207,0.5072765350341797,0.5720461010932922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.5576369166374207},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5576369166374207},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5720461010932922},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5720461010932922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرجانی","boundary":[0.42203742265701294,0.5576369166374207,0.46777546405792236,0.5720461010932922]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7799999713897705}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.5374639630317688},{"x":0.542619526386261,"y":0.5403458476066589},{"x":0.542619526386261,"y":0.5734870433807373},{"x":0.4199584126472473,"y":0.5720461010932922}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.41703742265701294,0.5304639630317688,0.547619526386261,0.5804870433807373],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6123919486999512},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.5696465969085693,0.5951008796691895,0.5862785577774048,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6123919486999512},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5405405163764954,0.5951008796691895,0.5634095668792725,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6123919486999512},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.4906444847583771,0.5936599373817444,0.5363825559616089,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.5936599373817444},{"x":0.4864864945411682,"y":0.5936599373817444},{"x":0.4864864945411682,"y":0.6109510064125061},{"x":0.43035343289375305,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.4324324429035187,0.5936599373817444,0.4864864945411682,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.5922189950942993},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5936599373817444},{"x":0.4261954128742218,"y":0.6109510064125061},{"x":0.37837839126586914,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.37837839126586914,0.5922189950942993,0.4261954128742218,0.6109510064125061]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.5922189950942993},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6123919486999512},{"x":0.37837839126586914,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.37337839126586914,0.5852189950942993,0.5912785577774048,0.6193919486999512],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.6224783658981323},{"x":0.590436577796936,"y":0.6224783658981323},{"x":0.590436577796936,"y":0.6368876099586487},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6368876099586487}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.5509355664253235,0.6224783658981323,0.590436577796936,0.6368876099586487]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.6224783658981323},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6224783658981323},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6368876099586487},{"x":0.542619526386261,"y":0.6368876099586487}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.542619526386261,0.6224783658981323,0.5446985363960266,0.6368876099586487]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.6224783658981323},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6224783658981323},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6368876099586487},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6368876099586487}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۴۷۵-۲۱۷-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.3679833710193634,0.6224783658981323,0.5343035459518433,0.6368876099586487]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.6224783658981323},{"x":0.590436577796936,"y":0.6224783658981323},{"x":0.590436577796936,"y":0.6368876099586487},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6368876099586487}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3629833710193634,0.6154783658981323,0.595436577796936,0.6438876099586487],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.64985591173172},{"x":0.7422037124633789,"y":0.64985591173172},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6685879230499268}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.6839916706085205,0.64985591173172,0.7422037124633789,0.6685879230499268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.64985591173172},{"x":0.6798336505889893,"y":0.64985591173172},{"x":0.6798336505889893,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6685879230499268}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6756756901741028,0.64985591173172,0.6798336505889893,0.6685879230499268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.64985591173172},{"x":0.6652806401252747,"y":0.64985591173172},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6685879230499268}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6361746191978455,0.64985591173172,0.6652806401252747,0.6685879230499268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.64985591173172},{"x":0.6278586387634277,"y":0.64985591173172},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6685879230499268}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6216216087341309,0.64985591173172,0.6278586387634277,0.6685879230499268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.64985591173172},{"x":0.6133056282997131,"y":0.64985591173172},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.5675675868988037,0.64985591173172,0.6133056282997131,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.64985591173172},{"x":0.5634095668792725,"y":0.64985591173172},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5571725368499756,0.64985591173172,0.5634095668792725,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.64985591173172},{"x":0.5488565564155579,"y":0.64985591173172},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6671469807624817},{"x":0.517671525478363,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.517671525478363,0.64985591173172,0.5488565564155579,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.64985591173172},{"x":0.5072765350341797,"y":0.64985591173172},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6671469807624817},{"x":0.4781704843044281,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4781704843044281,0.64985591173172,0.5072765350341797,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.64985591173172},{"x":0.469854474067688,"y":0.64985591173172},{"x":0.469854474067688,"y":0.6671469807624817},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4636174738407135,0.64985591173172,0.469854474067688,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.64985591173172},{"x":0.4553014636039734,"y":0.64985591173172},{"x":0.4553014636039734,"y":0.6671469807624817},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3991684019565582,0.64985591173172,0.4553014636039734,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.64985591173172},{"x":0.3908523917198181,"y":0.64985591173172},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6671469807624817},{"x":0.34095633029937744,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.34095633029937744,0.64985591173172,0.3908523917198181,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.64985591173172},{"x":0.3305613398551941,"y":0.64985591173172},{"x":0.3305613398551941,"y":0.6671469807624817},{"x":0.2931392788887024,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.2931392788887024,0.64985591173172,0.3305613398551941,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.64985591173172},{"x":0.28274428844451904,"y":0.64985591173172},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6671469807624817},{"x":0.22245322167873383,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.22245322167873383,0.64985591173172,0.28274428844451904,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.6786743402481079},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6786743402481079},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6974063515663147},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرویراستار","boundary":[0.6756756901741028,0.6786743402481079,0.7442827224731445,0.6974063515663147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.6786743402481079},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6786743402481079},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6945244669914246},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6715176701545715,0.6786743402481079,0.6756756901741028,0.6945244669914246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.6772334575653076},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6786743402481079},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6382536292076111,0.6772334575653076,0.6652806401252747,0.6959654092788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.6772334575653076},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6786743402481079},{"x":0.632016658782959,"y":0.6945244669914246},{"x":0.5987526178359985,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نازیلا","boundary":[0.5987526178359985,0.6772334575653076,0.632016658782959,0.6945244669914246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.6772334575653076},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6772334575653076},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6945244669914246},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرمانی","boundary":[0.5530145764350891,0.6772334575653076,0.5945945978164673,0.6945244669914246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.6772334575653076},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6772334575653076},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6945244669914246},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انوشه","boundary":[0.5135135054588318,0.6772334575653076,0.5467775464057922,0.6945244669914246]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.6469740867614746},{"x":0.7442827224731445,"y":0.64985591173172},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6959654092788696},{"x":0.22245322167873383,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21745322167873382,0.6399740867614746,0.7492827224731445,0.7029654092788696],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.6772334575653076},{"x":0.4054054021835327,"y":0.6772334575653076},{"x":0.4054054021835327,"y":0.6945244669914246},{"x":0.37214136123657227,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.37214136123657227,0.6772334575653076,0.4054054021835327,0.6945244669914246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.6772334575653076},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6772334575653076},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6945244669914246},{"x":0.3471933603286743,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.3471933603286743,0.6772334575653076,0.3679833710193634,0.6945244669914246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.6772334575653076},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6772334575653076},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6945244669914246},{"x":0.34095633029937744,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.34095633029937744,0.6772334575653076,0.3451143503189087,0.6945244669914246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.6772334575653076},{"x":0.3367983400821686,"y":0.6772334575653076},{"x":0.3367983400821686,"y":0.6945244669914246},{"x":0.3014552891254425,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.3014552891254425,0.6772334575653076,0.3367983400821686,0.6945244669914246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.6772334575653076},{"x":0.29106029868125916,"y":0.6772334575653076},{"x":0.29106029868125916,"y":0.6945244669914246},{"x":0.2640332579612732,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.2640332579612732,0.6772334575653076,0.29106029868125916,0.6945244669914246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.6772334575653076},{"x":0.25363826751708984,"y":0.6772334575653076},{"x":0.25363826751708984,"y":0.6945244669914246},{"x":0.2286902219057083,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلدی","boundary":[0.2286902219057083,0.6772334575653076,0.25363826751708984,0.6945244669914246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7233429551124573},{"x":0.692307710647583,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.6943867206573486,0.7074927687644958,0.7442827224731445,0.7233429551124573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.7060518860816956},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7060518860816956},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6839916706085205,0.7060518860816956,0.6902287006378174,0.7219020128250122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.7060518860816956},{"x":0.6777547001838684,"y":0.7060518860816956},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰","boundary":[0.6611226797103882,0.7060518860816956,0.6756756901741028,0.7219020128250122]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7233429551124573},{"x":0.2286902219057083,"y":0.7233429551124573}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2236902219057083,0.6702334575653076,0.7492827224731445,0.7303429551124573],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.7060518860816956},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7060518860816956},{"x":0.3534303605556488,"y":0.7233429551124573},{"x":0.32640331983566284,"y":0.7233429551124573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.32640331983566284,0.7060518860816956,0.3534303605556488,0.7233429551124573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.7060518860816956},{"x":0.322245329618454,"y":0.7060518860816956},{"x":0.322245329618454,"y":0.7233429551124573},{"x":0.30353429913520813,"y":0.7233429551124573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.3014552891254425,0.7060518860816956,0.322245329618454,0.7233429551124573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.7060518860816956},{"x":0.29937630891799927,"y":0.7060518860816956},{"x":0.29937630891799927,"y":0.7233429551124573},{"x":0.295218288898468,"y":0.7233429551124573}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2931392788887024,0.7060518860816956,0.29937630891799927,0.7233429551124573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.7074927687644958},{"x":0.28898128867149353,"y":0.7060518860816956},{"x":0.28898128867149353,"y":0.7233429551124573},{"x":0.2661122679710388,"y":0.7233429551124573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.2640332579612732,0.7074927687644958,0.28898128867149353,0.7233429551124573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.7074927687644958},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7060518860816956},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7233429551124573},{"x":0.2203742265701294,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنیوی","boundary":[0.2203742265701294,0.7074927687644958,0.25987526774406433,0.7233429551124573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.7319884896278381},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7319884896278381},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7507204413414001},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7068607211112976,0.7319884896278381,0.7380457520484924,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7334293723106384},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7334293723106384},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6694386601448059,0.7334293723106384,0.6985446810722351,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.7334293723106384},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7334293723106384},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6569646596908569,0.7334293723106384,0.6611226797103882,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.7334293723106384},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7334293723106384},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7507204413414001},{"x":0.5925155878067017,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5925155878067017,0.7334293723106384,0.6486486196517944,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.7334293723106384},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7334293723106384},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7507204413414001},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5363825559616089,0.7334293723106384,0.5841996073722839,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.7334293723106384},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7334293723106384},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7507204413414001},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.4906444847583771,0.7334293723106384,0.5280665159225464,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.7334293723106384},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7334293723106384},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7507204413414001},{"x":0.4261954128742218,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.4261954128742218,0.7334293723106384,0.48232847452163696,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.7334293723106384},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7334293723106384},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7507204413414001},{"x":0.4178794324398041,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4178794324398041,0.7334293723106384,0.42203742265701294,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.7334293723106384},{"x":0.40956342220306396,"y":0.7334293723106384},{"x":0.40956342220306396,"y":0.7507204413414001},{"x":0.37837839126586914,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.37837839126586914,0.7334293723106384,0.40956342220306396,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.7334293723106384},{"x":0.37214136123657227,"y":0.7334293723106384},{"x":0.37214136123657227,"y":0.7507204413414001},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3679833710193634,0.7334293723106384,0.37214136123657227,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.7334293723106384},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7334293723106384},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7507204413414001},{"x":0.31392931938171387,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگراه","boundary":[0.31392931938171387,0.7334293723106384,0.3596673607826233,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.7334293723106384},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7334293723106384},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7507204413414001},{"x":0.2723492681980133,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.2723492681980133,0.7334293723106384,0.3076923191547394,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.7334293723106384},{"x":0.2640332579612732,"y":0.7334293723106384},{"x":0.2640332579612732,"y":0.7507204413414001},{"x":0.23284822702407837,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همت","boundary":[0.23284822702407837,0.7334293723106384,0.2640332579612732,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.7334293723106384},{"x":0.2286902219057083,"y":0.7334293723106384},{"x":0.2286902219057083,"y":0.7507204413414001},{"x":0.22661122679710388,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22661122679710388,0.7334293723106384,0.2286902219057083,0.7507204413414001]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.7060518860816956},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7031700015068054},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7507204413414001},{"x":0.2203742265701294,"y":0.7521613836288452}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2153742265701294,0.6990518860816956,0.7430457520484924,0.7577204413414002],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7521613836288452},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7694524526596069},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7694524526596069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهکده","boundary":[0.5322245359420776,0.7536023259162903,0.5779625773429871,0.7694524526596069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7694524526596069},{"x":0.4906444847583771,"y":0.770893394947052}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.48856547474861145,0.7536023259162903,0.5280665159225464,0.7694524526596069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.7536023259162903},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7536023259162903},{"x":0.48232847452163696,"y":0.770893394947052},{"x":0.4760914742946625,"y":0.770893394947052}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4760914742946625,0.7536023259162903,0.48232847452163696,0.770893394947052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.7550432085990906},{"x":0.469854474067688,"y":0.7536023259162903},{"x":0.469854474067688,"y":0.770893394947052},{"x":0.4324324429035187,"y":0.770893394947052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.4324324429035187,0.7550432085990906,0.469854474067688,0.770893394947052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.7550432085990906},{"x":0.4261954128742218,"y":0.7550432085990906},{"x":0.4261954128742218,"y":0.7723342776298523},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورزش","boundary":[0.38669440150260925,0.7550432085990906,0.4261954128742218,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.7824207544326782},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7838616967201233},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7997118234634399},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.7151767015457153,0.7824207544326782,0.7442827224731445,0.7997118234634399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.7824207544326782},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7824207544326782},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7997118234634399},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6756756901741028,0.7824207544326782,0.7068607211112976,0.7997118234634399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.7824207544326782},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7824207544326782},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7982708811759949},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6174635887145996,0.7824207544326782,0.6694386601448059,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.7824207544326782},{"x":0.6153846383094788,"y":0.7824207544326782},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7982708811759949},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6091476082801819,0.7824207544326782,0.6133056282997131,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.7809798121452332},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7809798121452332},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7982708811759949},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7968299984931946}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۴۷۳۷۵۶۰","boundary":[0.5218295454978943,0.7809798121452332,0.5987526178359985,0.7982708811759949]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7997118234634399},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.38169440150260925,0.7451613836288452,0.7492827224731445,0.80671182346344],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.7838616967201233},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7853025794029236},{"x":0.4178794324398041,"y":0.801152765750885},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.37006238102912903,0.7838616967201233,0.4178794324398041,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.7824207544326782},{"x":0.36382535099983215,"y":0.7838616967201233},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7997118234634399},{"x":0.33264032006263733,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.33471933007240295,0.7824207544326782,0.3617463707923889,0.7997118234634399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.7824207544326782},{"x":0.32848232984542847,"y":0.7824207544326782},{"x":0.32640331983566284,"y":0.7982708811759949},{"x":0.322245329618454,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3243243098258972,0.7824207544326782,0.32640331983566284,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.7795389294624329},{"x":0.31392931938171387,"y":0.7824207544326782},{"x":0.31392931938171387,"y":0.7982708811759949},{"x":0.22245322167873383,"y":0.7968299984931946}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۵۸۱۵/۳۴۸۷","boundary":[0.22245322167873383,0.7795389294624329,0.31392931938171387,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8256484270095825},{"x":0.7151767015457153,"y":0.8256484270095825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7151767015457153,0.8097983002662659,0.7442827224731445,0.8256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.8083573579788208},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8256484270095825},{"x":0.6881496906280518,"y":0.8256484270095825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6881496906280518,0.8083573579788208,0.7068607211112976,0.8256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.8083573579788208},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8083573579788208},{"x":0.6777547001838684,"y":0.8256484270095825},{"x":0.6465696692466736,"y":0.8242074847221375}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.6465696692466736,0.8083573579788208,0.6777547001838684,0.8256484270095825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.7795389294624329},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7910662889480591},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8270893096923828},{"x":0.2203742265701294,"y":0.8155619502067566}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21745322167873382,0.7725389294624329,0.7492827224731445,0.8340893096923828],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.8097983002662659},{"x":0.3617463707923889,"y":0.8097983002662659},{"x":0.3617463707923889,"y":0.8256484270095825},{"x":0.3305613398551941,"y":0.8256484270095825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.3305613398551941,0.8097983002662659,0.3617463707923889,0.8256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.8097983002662659},{"x":0.32640331983566284,"y":0.8097983002662659},{"x":0.32640331983566284,"y":0.8256484270095825},{"x":0.322245329618454,"y":0.8256484270095825}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.322245329618454,0.8097983002662659,0.32640331983566284,0.8256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.8112391829490662},{"x":0.31392931938171387,"y":0.8097983002662659},{"x":0.31392931938171387,"y":0.8270893096923828},{"x":0.2640332579612732,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰۰۰","boundary":[0.2640332579612732,0.8112391829490662,0.31392931938171387,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.8112391829490662},{"x":0.2557172477245331,"y":0.8112391829490662},{"x":0.2557172477245331,"y":0.8270893096923828},{"x":0.2203742265701294,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.2203742265701294,0.8112391829490662,0.2557172477245331,0.8270893096923828]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.8112391829490662},{"x":0.3617463707923889,"y":0.8097983002662659},{"x":0.3617463707923889,"y":0.8256484270095825},{"x":0.2203742265701294,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2153742265701294,0.8042391829490662,0.3667463707923889,0.8326484270095825],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.8559077978134155},{"x":0.4948025047779083,"y":0.8559077978134155},{"x":0.4948025047779083,"y":0.8631123900413513},{"x":0.4719334840774536,"y":0.8631123900413513}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۹۲۹","boundary":[0.4719334840774536,0.8559077978134155,0.4948025047779083,0.8631123900413513]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.8559077978134155},{"x":0.4948025047779083,"y":0.8559077978134155},{"x":0.4948025047779083,"y":0.8631123900413513},{"x":0.4719334840774536,"y":0.8631123900413513}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.4669334840774536,0.8489077978134155,0.49980250477790833,0.8701123900413513],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/NkWjNQuOmYbZsTNE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/ZShNUzoBRtWKEnbe.jpg","blurred":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/olESJgtSZSlTnKCn.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00029216247264164154,0.0005297403160364553,0.9982174826907517,0.9987545408062015]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.37319883704185486},{"x":0.8523908257484436,"y":0.37319883704185486},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3904899060726166},{"x":0.8066527843475342,"y":0.3904899060726166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.8045738339424133,0.37319883704185486,0.8523908257484436,0.3904899060726166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.3746397793292999},{"x":0.7962577939033508,"y":0.37319883704185486},{"x":0.7962577939033508,"y":0.3904899060726166},{"x":0.7588357329368591,"y":0.39193084836006165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7588357329368591,0.3746397793292999,0.7962577939033508,0.3904899060726166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.3746397793292999},{"x":0.8523908257484436,"y":0.37319883704185486},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3904899060726166},{"x":0.7588357329368591,"y":0.39193084836006165}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7538357329368591,0.3676397793292999,0.8573908257484436,0.3974899060726166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.4121037423610687},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4121037423610687},{"x":0.8503118753433228,"y":0.43515849113464355},{"x":0.7962577939033508,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.7962577939033508,0.4121037423610687,0.8503118753433228,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.4121037423610687},{"x":0.7879418134689331,"y":0.4121037423610687},{"x":0.7879418134689331,"y":0.43515849113464355},{"x":0.7151767015457153,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.7151767015457153,0.4121037423610687,0.7879418134689331,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.4121037423610687},{"x":0.7089397311210632,"y":0.4121037423610687},{"x":0.7089397311210632,"y":0.43515849113464355},{"x":0.6424116492271423,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6424116492271423,0.4121037423610687,0.7089397311210632,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.4121037423610687},{"x":0.6340956091880798,"y":0.4121037423610687},{"x":0.6340956091880798,"y":0.43515849113464355},{"x":0.6174635887145996,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6174635887145996,0.4121037423610687,0.6340956091880798,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.4121037423610687},{"x":0.6091476082801819,"y":0.4121037423610687},{"x":0.6091476082801819,"y":0.43515849113464355},{"x":0.5738045573234558,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.5738045573234558,0.4121037423610687,0.6091476082801819,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.4121037423610687},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4121037423610687},{"x":0.5675675868988037,"y":0.43515849113464355},{"x":0.5155925154685974,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5155925154685974,0.4121037423610687,0.5675675868988037,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.4121037423610687},{"x":0.5072765350341797,"y":0.4121037423610687},{"x":0.5072765350341797,"y":0.43515849113464355},{"x":0.46777546405792236,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.46777546405792236,0.4121037423610687,0.5072765350341797,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.4121037423610687},{"x":0.45945945382118225,"y":0.4121037423610687},{"x":0.45945945382118225,"y":0.43515849113464355},{"x":0.4469854533672333,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4469854533672333,0.4121037423610687,0.45945945382118225,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.4121037423610687},{"x":0.4407484531402588,"y":0.4121037423610687},{"x":0.4407484531402588,"y":0.43515849113464355},{"x":0.40124741196632385,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.40124741196632385,0.4121037423610687,0.4407484531402588,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.4121037423610687},{"x":0.40124741196632385,"y":0.4121037423610687},{"x":0.40124741196632385,"y":0.43515849113464355},{"x":0.3679833710193634,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3679833710193634,0.4121037423610687,0.40124741196632385,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.4121037423610687},{"x":0.35550934076309204,"y":0.4121037423610687},{"x":0.35550934076309204,"y":0.43515849113464355},{"x":0.3243243098258972,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.3243243098258972,0.4121037423610687,0.35550934076309204,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.4121037423610687},{"x":0.3160083293914795,"y":0.4121037423610687},{"x":0.3160083293914795,"y":0.43515849113464355},{"x":0.2494802474975586,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسمیت","boundary":[0.2494802474975586,0.4121037423610687,0.3160083293914795,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.4121037423610687},{"x":0.24116423726081848,"y":0.4121037423610687},{"x":0.24116423726081848,"y":0.43515849113464355},{"x":0.21205821633338928,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.21205821633338928,0.4121037423610687,0.24116423726081848,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.4121037423610687},{"x":0.20790021121501923,"y":0.4121037423610687},{"x":0.20790021121501923,"y":0.43515849113464355},{"x":0.1767151802778244,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.1767151802778244,0.4121037423610687,0.20790021121501923,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.4121037423610687},{"x":0.17463617026805878,"y":0.4121037423610687},{"x":0.17463617026805878,"y":0.43515849113464355},{"x":0.1683991700410843,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.1683991700410843,0.4121037423610687,0.17463617026805878,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.4121037423610687},{"x":0.16008315980434418,"y":0.4121037423610687},{"x":0.16008315980434418,"y":0.43515849113464355},{"x":0.147609144449234,"y":0.43515849113464355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.147609144449234,0.4121037423610687,0.16008315980434418,0.43515849113464355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.439481258392334},{"x":0.8503118753433228,"y":0.439481258392334},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4625360369682312},{"x":0.8212057948112488,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.8212057948112488,0.439481258392334,0.8503118753433228,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.439481258392334},{"x":0.8108108043670654,"y":0.439481258392334},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4625360369682312},{"x":0.752598762512207,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.752598762512207,0.439481258392334,0.8108108043670654,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.439481258392334},{"x":0.7463617324829102,"y":0.439481258392334},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4625360369682312},{"x":0.7422037124633789,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7422037124633789,0.439481258392334,0.7463617324829102,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.439481258392334},{"x":0.7318087220191956,"y":0.439481258392334},{"x":0.7318087220191956,"y":0.4625360369682312},{"x":0.692307710647583,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.692307710647583,0.439481258392334,0.7318087220191956,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.439481258392334},{"x":0.6839916706085205,"y":0.439481258392334},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4625360369682312},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6715176701545715,0.439481258392334,0.6839916706085205,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.439481258392334},{"x":0.6632016897201538,"y":0.439481258392334},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4625360369682312},{"x":0.602910578250885,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.602910578250885,0.439481258392334,0.6632016897201538,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.439481258392334},{"x":0.5945945978164673,"y":0.439481258392334},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4625360369682312},{"x":0.5592515468597412,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهاد","boundary":[0.5592515468597412,0.439481258392334,0.5945945978164673,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.439481258392334},{"x":0.5509355664253235,"y":0.439481258392334},{"x":0.5509355664253235,"y":0.4625360369682312},{"x":0.4844074845314026,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4844074845314026,0.439481258392334,0.5509355664253235,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.439481258392334},{"x":0.4844074845314026,"y":0.439481258392334},{"x":0.4844074845314026,"y":0.4625360369682312},{"x":0.4781704843044281,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4781704843044281,0.439481258392334,0.4844074845314026,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.439481258392334},{"x":0.469854474067688,"y":0.439481258392334},{"x":0.469854474067688,"y":0.4625360369682312},{"x":0.4178794324398041,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.4178794324398041,0.439481258392334,0.469854474067688,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.439481258392334},{"x":0.40956342220306396,"y":0.439481258392334},{"x":0.40956342220306396,"y":0.4625360369682312},{"x":0.395010381937027,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.395010381937027,0.439481258392334,0.40956342220306396,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.439481258392334},{"x":0.38669440150260925,"y":0.439481258392334},{"x":0.38669440150260925,"y":0.4625360369682312},{"x":0.33471933007240295,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.33471933007240295,0.439481258392334,0.38669440150260925,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.439481258392334},{"x":0.32848232984542847,"y":0.439481258392334},{"x":0.32848232984542847,"y":0.4625360369682312},{"x":0.25987526774406433,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.25987526774406433,0.439481258392334,0.32848232984542847,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.439481258392334},{"x":0.2515592575073242,"y":0.439481258392334},{"x":0.2515592575073242,"y":0.4625360369682312},{"x":0.19542619585990906,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسمی","boundary":[0.19542619585990906,0.439481258392334,0.2515592575073242,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.439481258392334},{"x":0.18918919563293457,"y":0.439481258392334},{"x":0.18918919563293457,"y":0.4625360369682312},{"x":0.147609144449234,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشنا","boundary":[0.147609144449234,0.439481258392334,0.18918919563293457,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.469740629196167},{"x":0.8503118753433228,"y":0.469740629196167},{"x":0.8503118753433228,"y":0.48991355299949646},{"x":0.8149688243865967,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.8149688243865967,0.469740629196167,0.8503118753433228,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.469740629196167},{"x":0.8108108043670654,"y":0.469740629196167},{"x":0.8108108043670654,"y":0.48991355299949646},{"x":0.8066527843475342,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8066527843475342,0.469740629196167,0.8108108043670654,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.469740629196167},{"x":0.8004158139228821,"y":0.469740629196167},{"x":0.8004158139228821,"y":0.48991355299949646},{"x":0.7442827224731445,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هرچند","boundary":[0.7442827224731445,0.469740629196167,0.8004158139228821,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.469740629196167},{"x":0.7359667420387268,"y":0.469740629196167},{"x":0.7359667420387268,"y":0.48991355299949646},{"x":0.7110186815261841,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7110186815261841,0.469740629196167,0.7359667420387268,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.469740629196167},{"x":0.7006236910820007,"y":0.469740629196167},{"x":0.7006236910820007,"y":0.48991355299949646},{"x":0.6715176701545715,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6715176701545715,0.469740629196167,0.7006236910820007,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.469740629196167},{"x":0.6652806401252747,"y":0.469740629196167},{"x":0.6652806401252747,"y":0.48991355299949646},{"x":0.5987526178359985,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5987526178359985,0.469740629196167,0.6652806401252747,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.469740629196167},{"x":0.590436577796936,"y":0.469740629196167},{"x":0.590436577796936,"y":0.48991355299949646},{"x":0.5467775464057922,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.5467775464057922,0.469740629196167,0.590436577796936,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.469740629196167},{"x":0.5384615659713745,"y":0.469740629196167},{"x":0.5384615659713745,"y":0.48991355299949646},{"x":0.5197505354881287,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5197505354881287,0.469740629196167,0.5384615659713745,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.469740629196167},{"x":0.5114344954490662,"y":0.469740629196167},{"x":0.5114344954490662,"y":0.48991355299949646},{"x":0.4261954128742218,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محفوظات","boundary":[0.4261954128742218,0.469740629196167,0.5114344954490662,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.469740629196167},{"x":0.4178794324398041,"y":0.469740629196167},{"x":0.4178794324398041,"y":0.48991355299949646},{"x":0.382536381483078,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.382536381483078,0.469740629196167,0.4178794324398041,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.469740629196167},{"x":0.3742203712463379,"y":0.469740629196167},{"x":0.3742203712463379,"y":0.48991355299949646},{"x":0.33264032006263733,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.33264032006263733,0.469740629196167,0.3742203712463379,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.469740629196167},{"x":0.3305613398551941,"y":0.469740629196167},{"x":0.3305613398551941,"y":0.48991355299949646},{"x":0.32640331983566284,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32640331983566284,0.469740629196167,0.3305613398551941,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.469740629196167},{"x":0.31808730959892273,"y":0.469740629196167},{"x":0.31808730959892273,"y":0.48991355299949646},{"x":0.29729729890823364,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.29729729890823364,0.469740629196167,0.31808730959892273,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.469740629196167},{"x":0.2869022786617279,"y":0.469740629196167},{"x":0.2869022786617279,"y":0.48991355299949646},{"x":0.23908524215221405,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.23908524215221405,0.469740629196167,0.2869022786617279,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.469740629196167},{"x":0.23076923191547394,"y":0.469740629196167},{"x":0.23076923191547394,"y":0.48991355299949646},{"x":0.1829521805047989,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهمی","boundary":[0.1829521805047989,0.469740629196167,0.23076923191547394,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.469740629196167},{"x":0.17463617026805878,"y":0.469740629196167},{"x":0.17463617026805878,"y":0.48991355299949646},{"x":0.14968815445899963,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.14968815445899963,0.469740629196167,0.17463617026805878,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.49567723274230957},{"x":0.8503118753433228,"y":0.49567723274230957},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5172910690307617},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.8004158139228821,0.49567723274230957,0.8503118753433228,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7920997738838196,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5172910690307617},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7234927415847778,0.49567723274230957,0.7920997738838196,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7151767015457153,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5172910690307617},{"x":0.6985446810722351,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6985446810722351,0.49567723274230957,0.7151767015457153,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.49567723274230957},{"x":0.6902287006378174,"y":0.49567723274230957},{"x":0.6902287006378174,"y":0.5172910690307617},{"x":0.632016658782959,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.632016658782959,0.49567723274230957,0.6902287006378174,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.49567723274230957},{"x":0.6237006187438965,"y":0.49567723274230957},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5172910690307617},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6153846383094788,0.49567723274230957,0.6237006187438965,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.49711814522743225},{"x":0.6070685982704163,"y":0.49711814522743225},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5172910690307617},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5172910690307617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیان","boundary":[0.5654885768890381,0.49711814522743225,0.6070685982704163,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.49711814522743225},{"x":0.5571725368499756,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5172910690307617},{"x":0.4864864945411682,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.4864864945411682,0.49711814522743225,0.5571725368499756,0.5172910690307617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.49711814522743225},{"x":0.4802494943141937,"y":0.49711814522743225},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5187320113182068},{"x":0.43035343289375305,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.43035343289375305,0.49711814522743225,0.4802494943141937,0.5187320113182068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.49711814522743225},{"x":0.42203742265701294,"y":0.49711814522743225},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5187320113182068},{"x":0.3804573714733124,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.3804573714733124,0.49711814522743225,0.42203742265701294,0.5187320113182068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.49711814522743225},{"x":0.37837839126586914,"y":0.49711814522743225},{"x":0.37837839126586914,"y":0.5187320113182068},{"x":0.37214136123657227,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37214136123657227,0.49711814522743225,0.37837839126586914,0.5187320113182068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.49711814522743225},{"x":0.36382535099983215,"y":0.49711814522743225},{"x":0.36382535099983215,"y":0.5187320113182068},{"x":0.31392931938171387,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.31392931938171387,0.49711814522743225,0.36382535099983215,0.5187320113182068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.49711814522743225},{"x":0.30561330914497375,"y":0.49711814522743225},{"x":0.30561330914497375,"y":0.5187320113182068},{"x":0.23700623214244843,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.23700623214244843,0.49711814522743225,0.30561330914497375,0.5187320113182068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.49711814522743225},{"x":0.22661122679710388,"y":0.49711814522743225},{"x":0.22661122679710388,"y":0.5187320113182068},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.17879417538642883,0.49711814522743225,0.22661122679710388,0.5187320113182068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.49711814522743225},{"x":0.17047816514968872,"y":0.49711814522743225},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5187320113182068},{"x":0.147609144449234,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.147609144449234,0.49711814522743225,0.17047816514968872,0.5187320113182068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.5244956612586975},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5244956612586975},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5475504398345947},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7837837934494019,0.5244956612586975,0.8503118753433228,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.5244956612586975},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5244956612586975},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5475504398345947},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.7463617324829102,0.5244956612586975,0.7754677534103394,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.5244956612586975},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5244956612586975},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5475504398345947},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7380457520484924,0.5244956612586975,0.7422037124633789,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.5244956612586975},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5244956612586975},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5475504398345947},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7089397311210632,0.5244956612586975,0.7297297120094299,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5244956612586975},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5244956612586975},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5475504398345947},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.6424116492271423,0.5244956612586975,0.7006236910820007,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.5244956612586975},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5244956612586975},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5475504398345947},{"x":0.590436577796936,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.590436577796936,0.5244956612586975,0.6340956091880798,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.5244956612586975},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5244956612586975},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5475504398345947},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.5634095668792725,0.5244956612586975,0.5862785577774048,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.5244956612586975},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5244956612586975},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5475504398345947},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.5114344954490662,0.5244956612586975,0.5571725368499756,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.5244956612586975},{"x":0.5031185150146484,"y":0.5244956612586975},{"x":0.5031185150146484,"y":0.5475504398345947},{"x":0.4844074845314026,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4844074845314026,0.5244956612586975,0.5031185150146484,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.5230547785758972},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5230547785758972},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5475504398345947},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.40956342220306396,0.5230547785758972,0.4781704843044281,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.5230547785758972},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5230547785758972},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5461094975471497},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.3659043610095978,0.5230547785758972,0.40124741196632385,0.5461094975471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.5230547785758972},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5230547785758972},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5461094975471497},{"x":0.28898128867149353,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.28898128867149353,0.5230547785758972,0.3596673607826233,0.5461094975471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.5230547785758972},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5230547785758972},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5461094975471497},{"x":0.2515592575073242,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.2515592575073242,0.5230547785758972,0.2806652784347534,0.5461094975471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.5230547785758972},{"x":0.2432432472705841,"y":0.5230547785758972},{"x":0.2432432472705841,"y":0.5461094975471497},{"x":0.21205821633338928,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.21205821633338928,0.5230547785758972,0.2432432472705841,0.5461094975471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5230547785758972},{"x":0.20997920632362366,"y":0.5230547785758972},{"x":0.20997920632362366,"y":0.5461094975471497},{"x":0.147609144449234,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شدنه","boundary":[0.147609144449234,0.5230547785758972,0.20997920632362366,0.5461094975471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.5547550320625305},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5547550320625305},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5749279260635376},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجیحات","boundary":[0.7692307829856873,0.5547550320625305,0.8503118753433228,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.5547550320625305},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5547550320625305},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شخصی","boundary":[0.6964656710624695,0.5547550320625305,0.7609147429466248,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.5547550320625305},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5547550320625305},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.6486486196517944,0.5547550320625305,0.6881496906280518,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.5547550320625305},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5547550320625305},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5749279260635376},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.5966736078262329,0.5547550320625305,0.6403326392173767,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.5547550320625305},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5547550320625305},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5749279260635376},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.5218295454978943,0.5547550320625305,0.5862785577774048,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.5547550320625305},{"x":0.517671525478363,"y":0.5547550320625305},{"x":0.517671525478363,"y":0.5749279260635376},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4802494943141937,0.5547550320625305,0.517671525478363,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.5547550320625305},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5547550320625305},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5749279260635376},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.4261954128742218,0.5547550320625305,0.4719334840774536,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.5547550320625305},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5547550320625305},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5749279260635376},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40956342220306396,0.5547550320625305,0.4178794324398041,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.5547550320625305},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5547550320625305},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5749279260635376},{"x":0.34303534030914307,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پردامنه","boundary":[0.34303534030914307,0.5547550320625305,0.40124741196632385,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.5547550320625305},{"x":0.33471933007240295,"y":0.5547550320625305},{"x":0.33471933007240295,"y":0.5749279260635376},{"x":0.3160083293914795,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3160083293914795,0.5547550320625305,0.33471933007240295,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.5547550320625305},{"x":0.3097712993621826,"y":0.5547550320625305},{"x":0.3097712993621826,"y":0.5749279260635376},{"x":0.26195424795150757,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.26195424795150757,0.5547550320625305,0.3097712993621826,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.5547550320625305},{"x":0.2577962577342987,"y":0.5547550320625305},{"x":0.2577962577342987,"y":0.5749279260635376},{"x":0.2203742265701294,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2203742265701294,0.5547550320625305,0.2577962577342987,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5547550320625305},{"x":0.21205821633338928,"y":0.5547550320625305},{"x":0.21205821633338928,"y":0.5749279260635376},{"x":0.147609144449234,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.147609144449234,0.5547550320625305,0.21205821633338928,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.5806916356086731},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5806916356086731},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6037464141845703},{"x":0.790020763874054,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.790020763874054,0.5806916356086731,0.8523908257484436,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.5806916356086731},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5806916356086731},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.7318087220191956,0.5806916356086731,0.7817047834396362,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.5806916356086731},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5806916356086731},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7151767015457153,0.5806916356086731,0.7234927415847778,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.5806916356086731},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5806916356086731},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6037464141845703},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6340956091880798,0.5806916356086731,0.7089397311210632,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.579250693321228},{"x":0.6257796287536621,"y":0.579250693321228},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.5966736078262329,0.579250693321228,0.6257796287536621,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.579250693321228},{"x":0.5945945978164673,"y":0.579250693321228},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6037464141845703},{"x":0.590436577796936,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.590436577796936,0.579250693321228,0.5945945978164673,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.579250693321228},{"x":0.5821205973625183,"y":0.579250693321228},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.5384615659713745,0.579250693321228,0.5821205973625183,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.579250693321228},{"x":0.5343035459518433,"y":0.579250693321228},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6037464141845703},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سان","boundary":[0.4989604949951172,0.579250693321228,0.5343035459518433,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.579250693321228},{"x":0.4906444847583771,"y":0.579250693321228},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6037464141845703},{"x":0.42411643266677856,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.42411643266677856,0.579250693321228,0.4906444847583771,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.579250693321228},{"x":0.41580042243003845,"y":0.579250693321228},{"x":0.41580042243003845,"y":0.6037464141845703},{"x":0.36382535099983215,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.36382535099983215,0.579250693321228,0.41580042243003845,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.579250693321228},{"x":0.35550934076309204,"y":0.579250693321228},{"x":0.35550934076309204,"y":0.6037464141845703},{"x":0.31392931938171387,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امنی","boundary":[0.31392931938171387,0.579250693321228,0.35550934076309204,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.579250693321228},{"x":0.30561330914497375,"y":0.579250693321228},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6023054718971252},{"x":0.2640332579612732,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2640332579612732,0.579250693321228,0.30561330914497375,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.579250693321228},{"x":0.2557172477245331,"y":0.579250693321228},{"x":0.2557172477245331,"y":0.6023054718971252},{"x":0.21829521656036377,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأمل","boundary":[0.21829521656036377,0.579250693321228,0.2557172477245331,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.579250693321228},{"x":0.21621622145175934,"y":0.579250693321228},{"x":0.21621622145175934,"y":0.6023054718971252},{"x":0.20790021121501923,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.20790021121501923,0.579250693321228,0.21621622145175934,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.579250693321228},{"x":0.1995842009782791,"y":0.579250693321228},{"x":0.1995842009782791,"y":0.6023054718971252},{"x":0.15592515468597412,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تفکر","boundary":[0.15592515468597412,0.579250693321228,0.1995842009782791,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.579250693321228},{"x":0.15592515468597412,"y":0.579250693321228},{"x":0.15592515468597412,"y":0.6023054718971252},{"x":0.147609144449234,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.147609144449234,0.579250693321228,0.15592515468597412,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.6080691814422607},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6080691814422607},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6296830177307129},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7837837934494019,0.6080691814422607,0.8503118753433228,0.6296830177307129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.6080691814422607},{"x":0.777546763420105,"y":0.6080691814422607},{"x":0.777546763420105,"y":0.6296830177307129},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7692307829856873,0.6080691814422607,0.777546763420105,0.6296830177307129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.6080691814422607},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6080691814422607},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6296830177307129},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7130976915359497,0.6080691814422607,0.7609147429466248,0.6296830177307129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.6080691814422607},{"x":0.704781711101532,"y":0.6080691814422607},{"x":0.704781711101532,"y":0.6296830177307129},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6735966801643372,0.6080691814422607,0.704781711101532,0.6296830177307129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.6080691814422607},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6080691814422607},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6296830177307129},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6278586387634277,0.6080691814422607,0.6715176701545715,0.6296830177307129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.6080691814422607},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6080691814422607},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6296830177307129},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.5530145764350891,0.6080691814422607,0.6195425987243652,0.6296830177307129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.6080691814422607},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6080691814422607},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6296830177307129},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5280665159225464,0.6080691814422607,0.5488565564155579,0.6296830177307129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.6080691814422607},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6080691814422607},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6296830177307129},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.4615384638309479,0.6080691814422607,0.5218295454978943,0.6296830177307129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.6080691814422607},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6080691814422607},{"x":0.46569645404815674,"y":0.6296830177307129},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4573804438114166,0.6080691814422607,0.46569645404815674,0.6296830177307129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.6080691814422607},{"x":0.4490644633769989,"y":0.6080691814422607},{"x":0.4490644633769989,"y":0.6296830177307129},{"x":0.4137214124202728,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.4137214124202728,0.6080691814422607,0.4490644633769989,0.6296830177307129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.6080691814422607},{"x":0.40748441219329834,"y":0.6080691814422607},{"x":0.40748441219329834,"y":0.6296830177307129},{"x":0.36382535099983215,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.36382535099983215,0.6080691814422607,0.40748441219329834,0.6296830177307129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.6080691814422607},{"x":0.35550934076309204,"y":0.6080691814422607},{"x":0.35550934076309204,"y":0.6296830177307129},{"x":0.31185030937194824,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.31185030937194824,0.6080691814422607,0.35550934076309204,0.6296830177307129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.6080691814422607},{"x":0.30353429913520813,"y":0.6080691814422607},{"x":0.30353429913520813,"y":0.6296830177307129},{"x":0.25363826751708984,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.25363826751708984,0.6080691814422607,0.30353429913520813,0.6296830177307129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.6080691814422607},{"x":0.24740125238895416,"y":0.6080691814422607},{"x":0.24740125238895416,"y":0.6296830177307129},{"x":0.18918919563293457,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.18918919563293457,0.6080691814422607,0.24740125238895416,0.6296830177307129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.6080691814422607},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6080691814422607},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6296830177307129},{"x":0.14968815445899963,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.14968815445899963,0.6080691814422607,0.17879417538642883,0.6296830177307129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.6080691814422607},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6080691814422607},{"x":0.1538461595773697,"y":0.6296830177307129},{"x":0.14553014934062958,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14553014934062958,0.6080691814422607,0.1538461595773697,0.6296830177307129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.6383285522460938},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6383285522460938},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6657060384750366},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8108108043670654,0.6383285522460938,0.8503118753433228,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.6383285522460938},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6383285522460938},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6657060384750366},{"x":0.752598762512207,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شفاهی","boundary":[0.752598762512207,0.6383285522460938,0.8024948239326477,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.6383285522460938},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6383285522460938},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6657060384750366},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7297297120094299,0.6383285522460938,0.7422037124633789,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.6383285522460938},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6383285522460938},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.6756756901741028,0.6383285522460938,0.7193347215652466,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.6383285522460938},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6383285522460938},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چیزی","boundary":[0.6174635887145996,0.6383285522460938,0.6673596501350403,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.6383285522460938},{"x":0.6091476082801819,"y":0.6383285522460938},{"x":0.6091476082801819,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.5800415873527527,0.6383285522460938,0.6091476082801819,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.6383285522460938},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6383285522460938},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5467775464057922,0.6383285522460938,0.5717255473136902,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.6383285522460938},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6383285522460938},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6657060384750366},{"x":0.5259875059127808,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5259875059127808,0.6383285522460938,0.5384615659713745,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.6383285522460938},{"x":0.517671525478363,"y":0.6383285522460938},{"x":0.517671525478363,"y":0.6657060384750366},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیرباز","boundary":[0.46777546405792236,0.6383285522460938,0.517671525478363,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.6383285522460938},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6383285522460938},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6657060384750366},{"x":0.395010381937027,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.395010381937027,0.6383285522460938,0.45945945382118225,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.6383285522460938},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6383285522460938},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6657060384750366},{"x":0.3388773500919342,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامیده","boundary":[0.3388773500919342,0.6383285522460938,0.38669440150260925,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.6383285522460938},{"x":0.3305613398551941,"y":0.6383285522460938},{"x":0.3305613398551941,"y":0.6657060384750366},{"x":0.30353429913520813,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.30353429913520813,0.6383285522460938,0.3305613398551941,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.6383285522460938},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6383285522460938},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6657060384750366},{"x":0.2723492681980133,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.2723492681980133,0.6383285522460938,0.29937630891799927,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.6383285522460938},{"x":0.26819127798080444,"y":0.6383285522460938},{"x":0.26819127798080444,"y":0.6657060384750366},{"x":0.2661122679710388,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2661122679710388,0.6383285522460938,0.26819127798080444,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.6383285522460938},{"x":0.2577962577342987,"y":0.6383285522460938},{"x":0.2577962577342987,"y":0.6657060384750366},{"x":0.234927237033844,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.234927237033844,0.6383285522460938,0.2577962577342987,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6383285522460938},{"x":0.22661122679710388,"y":0.6383285522460938},{"x":0.22661122679710388,"y":0.6657060384750366},{"x":0.147609144449234,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکتشافات","boundary":[0.147609144449234,0.6383285522460938,0.22661122679710388,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.6671469807624817},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6671469807624817},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6858789920806885},{"x":0.8004158139228821,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.8004158139228821,0.6671469807624817,0.8503118753433228,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6858789920806885},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7463617324829102,0.6671469807624817,0.7941787838935852,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6858789920806885},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جز","boundary":[0.7089397311210632,0.6671469807624817,0.7380457520484924,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6858789920806885},{"x":0.6860706806182861,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6860706806182861,0.6671469807624817,0.7006236910820007,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.6671469807624817},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6671469807624817},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6858789920806885},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انباشت","boundary":[0.6195425987243652,0.6671469807624817,0.6777547001838684,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.6671469807624817},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6671469807624817},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6858789920806885},{"x":0.602910578250885,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.602910578250885,0.6671469807624817,0.6112266182899475,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6858789920806885},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقادی","boundary":[0.5446985363960266,0.6671469807624817,0.5966736078262329,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6858789920806885},{"x":0.5031185150146484,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5031185150146484,0.6671469807624817,0.5384615659713745,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.6671469807624817},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6671469807624817},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6858789920806885},{"x":0.45945945382118225,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.45945945382118225,0.6671469807624817,0.48856547474861145,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.6671469807624817},{"x":0.4407484531402588,"y":0.6671469807624817},{"x":0.4407484531402588,"y":0.6858789920806885},{"x":0.4033263921737671,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قبلی","boundary":[0.4033263921737671,0.6671469807624817,0.4407484531402588,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.6671469807624817},{"x":0.395010381937027,"y":0.6671469807624817},{"x":0.395010381937027,"y":0.6858789920806885},{"x":0.3513513505458832,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اتفاق","boundary":[0.3513513505458832,0.6671469807624817,0.395010381937027,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.6671469807624817},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6671469807624817},{"x":0.3451143503189087,"y":0.6858789920806885},{"x":0.3097712993621826,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.3097712993621826,0.6671469807624817,0.3451143503189087,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.6671469807624817},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6671469807624817},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6858789920806885},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افتد","boundary":[0.2702702581882477,0.6671469807624817,0.30561330914497375,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.6671469807624817},{"x":0.26195424795150757,"y":0.6671469807624817},{"x":0.26195424795150757,"y":0.6858789920806885},{"x":0.2557172477245331,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2557172477245331,0.6671469807624817,0.26195424795150757,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.6671469807624817},{"x":0.2494802474975586,"y":0.6671469807624817},{"x":0.2494802474975586,"y":0.6858789920806885},{"x":0.20997920632362366,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.20997920632362366,0.6671469807624817,0.2494802474975586,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.6671469807624817},{"x":0.1995842009782791,"y":0.6671469807624817},{"x":0.1995842009782791,"y":0.6858789920806885},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.15176714956760406,0.6671469807624817,0.1995842009782791,0.6858789920806885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.6916426420211792},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6916426420211792},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7161383032798767},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.8191268444061279,0.6916426420211792,0.8503118753433228,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.6916426420211792},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6916426420211792},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7161383032798767},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7817047834396362,0.6916426420211792,0.8108108043670654,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.6916426420211792},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6916426420211792},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7161383032798767},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.7546777725219727,0.6916426420211792,0.7733888030052185,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.6916426420211792},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6916426420211792},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7161383032798767},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7110186815261841,0.6916426420211792,0.7505197525024414,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.6916426420211792},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6916426420211792},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.6340956091880798,0.6916426420211792,0.7027027010917664,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.6916426420211792},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6916426420211792},{"x":0.6257796287536621,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5821205973625183,0.6916426420211792,0.6257796287536621,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.6916426420211792},{"x":0.5738045573234558,"y":0.6916426420211792},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5218295454978943,0.6916426420211792,0.5738045573234558,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.6916426420211792},{"x":0.5155925154685974,"y":0.6916426420211792},{"x":0.5155925154685974,"y":0.7161383032798767},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5051975250244141,0.6916426420211792,0.5155925154685974,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.6916426420211792},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6916426420211792},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7161383032798767},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"انباشت","boundary":[0.43659043312072754,0.6916426420211792,0.4989604949951172,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.6916426420211792},{"x":0.43035343289375305,"y":0.6916426420211792},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7161383032798767},{"x":0.3804573714733124,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.3804573714733124,0.6916426420211792,0.43035343289375305,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.6916426420211792},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6916426420211792},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7161383032798767},{"x":0.36382535099983215,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36382535099983215,0.6916426420211792,0.37006238102912903,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.6916426420211792},{"x":0.35550934076309204,"y":0.6916426420211792},{"x":0.35550934076309204,"y":0.7161383032798767},{"x":0.2806652784347534,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خصوصا","boundary":[0.2806652784347534,0.6916426420211792,0.35550934076309204,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.6916426420211792},{"x":0.27442827820777893,"y":0.6916426420211792},{"x":0.27442827820777893,"y":0.7161383032798767},{"x":0.22453223168849945,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.22453223168849945,0.6916426420211792,0.27442827820777893,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.6916426420211792},{"x":0.21621622145175934,"y":0.6916426420211792},{"x":0.21621622145175934,"y":0.7161383032798767},{"x":0.1767151802778244,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.1767151802778244,0.6916426420211792,0.21621622145175934,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.6916426420211792},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6916426420211792},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7161383032798767},{"x":0.14968815445899963,"y":0.7161383032798767}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.14968815445899963,0.6916426420211792,0.1683991700410843,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.7219020128250122},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7219020128250122},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7420749068260193},{"x":0.812889814376831,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.812889814376831,0.7219020128250122,0.8523908257484436,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.7219020128250122},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7219020128250122},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7420749068260193},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مكتوب","boundary":[0.7463617324829102,0.7219020128250122,0.8045738339424133,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7420749068260193},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7318087220191956,0.7219020128250122,0.7380457520484924,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7420749068260193},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6943867206573486,0.7219020128250122,0.7255717515945435,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7420749068260193},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6819126605987549,0.7219020128250122,0.6881496906280518,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7420749068260193},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجله","boundary":[0.6382536292076111,0.7219020128250122,0.6735966801643372,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7420749068260193},{"x":0.632016658782959,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.632016658782959,0.7219020128250122,0.6361746191978455,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7420749068260193},{"x":0.590436577796936,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بانک","boundary":[0.590436577796936,0.7219020128250122,0.6174635887145996,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.7219020128250122},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7219020128250122},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7420749068260193},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5509355664253235,0.7219020128250122,0.5738045573234558,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.7219020128250122},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7219020128250122},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7420749068260193},{"x":0.469854474067688,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.469854474067688,0.7219020128250122,0.5363825559616089,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.7219020128250122},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7219020128250122},{"x":0.45945945382118225,"y":0.7420749068260193},{"x":0.45114344358444214,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45114344358444214,0.7219020128250122,0.45945945382118225,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.7219020128250122},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7219020128250122},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7420749068260193},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.43659043312072754,0.7219020128250122,0.4490644633769989,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.7219020128250122},{"x":0.4345114231109619,"y":0.7219020128250122},{"x":0.4345114231109619,"y":0.7420749068260193},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.43035343289375305,0.7219020128250122,0.4345114231109619,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.7219020128250122},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7219020128250122},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7420749068260193},{"x":0.395010381937027,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.395010381937027,0.7219020128250122,0.42203742265701294,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.7219020128250122},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7219020128250122},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7420749068260193},{"x":0.3659043610095978,"y":0.7420749068260193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.3659043610095978,0.7219020128250122,0.38669440150260925,0.7420749068260193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.7463976740837097},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7463976740837097},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7680115103721619},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7680115103721619}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.7879418134689331,0.7463976740837097,0.8503118753433228,0.7680115103721619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.7463976740837097},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7463976740837097},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7680115103721619},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7680115103721619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهاد","boundary":[0.7422037124633789,0.7463976740837097,0.7817047834396362,0.7680115103721619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.7463976740837097},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7463976740837097},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7680115103721619},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7680115103721619}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشاراتی","boundary":[0.6590436697006226,0.7463976740837097,0.7359667420387268,0.7680115103721619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.7478386163711548},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7478386163711548},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7680115103721619},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7680115103721619}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5841996073722839,0.7478386163711548,0.6528066396713257,0.7680115103721619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.7478386163711548},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7478386163711548},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7694524526596069},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7694524526596069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5509355664253235,0.7478386163711548,0.5841996073722839,0.7694524526596069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.7478386163711548},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7478386163711548},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7694524526596069},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7694524526596069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5488565564155579,0.7478386163711548,0.5571725368499756,0.7694524526596069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.7478386163711548},{"x":0.542619526386261,"y":0.7478386163711548},{"x":0.542619526386261,"y":0.7694524526596069},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7694524526596069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5259875059127808,0.7478386163711548,0.542619526386261,0.7694524526596069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.7478386163711548},{"x":0.517671525478363,"y":0.7478386163711548},{"x":0.517671525478363,"y":0.7694524526596069},{"x":0.4553014636039734,"y":0.7694524526596069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.4553014636039734,0.7478386163711548,0.517671525478363,0.7694524526596069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.7478386163711548},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7478386163711548},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7694524526596069},{"x":0.3970893919467926,"y":0.7694524526596069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.3970893919467926,0.7478386163711548,0.4469854533672333,0.7694524526596069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.7478386163711548},{"x":0.395010381937027,"y":0.7478386163711548},{"x":0.395010381937027,"y":0.7694524526596069},{"x":0.3305613398551941,"y":0.7694524526596069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتناب","boundary":[0.3305613398551941,0.7478386163711548,0.395010381937027,0.7694524526596069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.7478386163711548},{"x":0.322245329618454,"y":0.7478386163711548},{"x":0.322245329618454,"y":0.7694524526596069},{"x":0.2723492681980133,"y":0.7694524526596069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناپذیر","boundary":[0.2723492681980133,0.7478386163711548,0.322245329618454,0.7694524526596069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.7478386163711548},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7478386163711548},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7694524526596069},{"x":0.20790021121501923,"y":0.7694524526596069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.20790021121501923,0.7478386163711548,0.25987526774406433,0.7694524526596069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7478386163711548},{"x":0.1975051909685135,"y":0.7478386163711548},{"x":0.1975051909685135,"y":0.7694524526596069},{"x":0.147609144449234,"y":0.7694524526596069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.147609144449234,0.7478386163711548,0.1975051909685135,0.7694524526596069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.7752161622047424},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7752161622047424},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شایان","boundary":[0.7983368039131165,0.7752161622047424,0.8503118753433228,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.7752161622047424},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7752161622047424},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7276507019996643,0.7752161622047424,0.7920997738838196,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7752161622047424},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7752161622047424},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7982708811759949},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6694386601448059,0.7752161622047424,0.7214137315750122,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7752161622047424},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7752161622047424},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7982708811759949},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6673596501350403,0.7752161622047424,0.6715176701545715,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.7752161622047424},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7752161622047424},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7982708811759949},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6070685982704163,0.7752161622047424,0.6590436697006226,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.7752161622047424},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7752161622047424},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7982708811759949},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5509355664253235,0.7752161622047424,0.6008316278457642,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.7752161622047424},{"x":0.542619526386261,"y":0.7752161622047424},{"x":0.542619526386261,"y":0.7982708811759949},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5343035459518433,0.7752161622047424,0.542619526386261,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.7752161622047424},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7752161622047424},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7982708811759949},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4490644633769989,0.7752161622047424,0.5259875059127808,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.7752161622047424},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7752161622047424},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7982708811759949},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.37006238102912903,0.7752161622047424,0.4407484531402588,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.7752161622047424},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7752161622047424},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7982708811759949},{"x":0.3097712993621826,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.3097712993621826,0.7752161622047424,0.3617463707923889,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.7752161622047424},{"x":0.3014552891254425,"y":0.7752161622047424},{"x":0.3014552891254425,"y":0.7982708811759949},{"x":0.22453223168849945,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.22453223168849945,0.7752161622047424,0.3014552891254425,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.7752161622047424},{"x":0.21621622145175934,"y":0.7752161622047424},{"x":0.21621622145175934,"y":0.7982708811759949},{"x":0.1975051909685135,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1975051909685135,0.7752161622047424,0.21621622145175934,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7752161622047424},{"x":0.191268190741539,"y":0.7752161622047424},{"x":0.191268190741539,"y":0.7982708811759949},{"x":0.147609144449234,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقام","boundary":[0.147609144449234,0.7752161622047424,0.191268190741539,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.8025936484336853},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8025936484336853},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8270893096923828},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.7920997738838196,0.8025936484336853,0.8503118753433228,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.8025936484336853},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8025936484336853},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8270893096923828},{"x":0.7380457520484924,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.7380457520484924,0.8025936484336853,0.7858628034591675,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.8025936484336853},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8025936484336853},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8270893096923828},{"x":0.6611226797103882,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6611226797103882,0.8025936484336853,0.7318087220191956,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.8025936484336853},{"x":0.6548856496810913,"y":0.8025936484336853},{"x":0.6548856496810913,"y":0.8270893096923828},{"x":0.6070685982704163,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.6070685982704163,0.8025936484336853,0.6548856496810913,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.8025936484336853},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8025936484336853},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8270893096923828},{"x":0.542619526386261,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.542619526386261,0.8025936484336853,0.6008316278457642,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.8025936484336853},{"x":0.5343035459518433,"y":0.8025936484336853},{"x":0.5343035459518433,"y":0.8270893096923828},{"x":0.4760914742946625,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4760914742946625,0.8025936484336853,0.5343035459518433,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.8025936484336853},{"x":0.469854474067688,"y":0.8025936484336853},{"x":0.469854474067688,"y":0.8270893096923828},{"x":0.4407484531402588,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.4407484531402588,0.8025936484336853,0.469854474067688,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.8025936484336853},{"x":0.4324324429035187,"y":0.8025936484336853},{"x":0.4324324429035187,"y":0.8270893096923828},{"x":0.4199584126472473,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4199584126472473,0.8025936484336853,0.4324324429035187,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.8025936484336853},{"x":0.4137214124202728,"y":0.8025936484336853},{"x":0.4137214124202728,"y":0.8270893096923828},{"x":0.37837839126586914,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.37837839126586914,0.8025936484336853,0.4137214124202728,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.8025936484336853},{"x":0.37006238102912903,"y":0.8025936484336853},{"x":0.37006238102912903,"y":0.8270893096923828},{"x":0.31808730959892273,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.31808730959892273,0.8025936484336853,0.37006238102912903,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.8025936484336853},{"x":0.3097712993621826,"y":0.8025936484336853},{"x":0.3097712993621826,"y":0.8270893096923828},{"x":0.24740125238895416,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستثنی","boundary":[0.24740125238895416,0.8025936484336853,0.3097712993621826,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18503119051456451,"y":0.8025936484336853},{"x":0.23908524215221405,"y":0.8025936484336853},{"x":0.23908524215221405,"y":0.8270893096923828},{"x":0.18503119051456451,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.18503119051456451,0.8025936484336853,0.23908524215221405,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.8025936484336853},{"x":0.18503119051456451,"y":0.8025936484336853},{"x":0.18503119051456451,"y":0.8270893096923828},{"x":0.17879417538642883,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.17879417538642883,0.8025936484336853,0.18503119051456451,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.8025936484336853},{"x":0.17047816514968872,"y":0.8025936484336853},{"x":0.17047816514968872,"y":0.8270893096923828},{"x":0.14968815445899963,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.14968815445899963,0.8025936484336853,0.17047816514968872,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.8342939615249634},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8342939615249634},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7941787838935852,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طوری","boundary":[0.7941787838935852,0.8342939615249634,0.8503118753433228,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7609147429466248,0.8342939615249634,0.7920997738838196,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.8342939615249634},{"x":0.752598762512207,"y":0.8342939615249634},{"x":0.752598762512207,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7214137315750122,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.7214137315750122,0.8342939615249634,0.752598762512207,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7130976915359497,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7130976915359497,"y":0.8573486804962158},{"x":0.6819126605987549,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6819126605987549,0.8342939615249634,0.7130976915359497,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.8342939615249634},{"x":0.6777547001838684,"y":0.8342939615249634},{"x":0.6777547001838684,"y":0.8573486804962158},{"x":0.6299376487731934,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.6299376487731934,0.8342939615249634,0.6777547001838684,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.8342939615249634},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8342939615249634},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8573486804962158},{"x":0.6049895882606506,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6049895882606506,0.8342939615249634,0.6237006187438965,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.8342939615249634},{"x":0.5987526178359985,"y":0.8342939615249634},{"x":0.5987526178359985,"y":0.8573486804962158},{"x":0.5446985363960266,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5446985363960266,0.8342939615249634,0.5987526178359985,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.8342939615249634},{"x":0.5384615659713745,"y":0.8342939615249634},{"x":0.5384615659713745,"y":0.8573486804962158},{"x":0.4927234947681427,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افکار","boundary":[0.4927234947681427,0.8342939615249634,0.5384615659713745,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.8342939615249634},{"x":0.48856547474861145,"y":0.8342939615249634},{"x":0.48856547474861145,"y":0.8573486804962158},{"x":0.48232847452163696,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48232847452163696,0.8342939615249634,0.48856547474861145,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.8342939615249634},{"x":0.47401246428489685,"y":0.8342939615249634},{"x":0.47401246428489685,"y":0.8573486804962158},{"x":0.41580042243003845,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندیشه","boundary":[0.41580042243003845,0.8342939615249634,0.47401246428489685,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.8342939615249634},{"x":0.4137214124202728,"y":0.8342939615249634},{"x":0.4137214124202728,"y":0.8573486804962158},{"x":0.38461539149284363,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.38461539149284363,0.8342939615249634,0.4137214124202728,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.8342939615249634},{"x":0.38669440150260925,"y":0.8342939615249634},{"x":0.38669440150260925,"y":0.8573486804962158},{"x":0.382536381483078,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.382536381483078,0.8342939615249634,0.38669440150260925,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.8342939615249634},{"x":0.37214136123657227,"y":0.8342939615249634},{"x":0.37214136123657227,"y":0.8573486804962158},{"x":0.30561330914497375,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریات","boundary":[0.30561330914497375,0.8342939615249634,0.37214136123657227,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.8342939615249634},{"x":0.29729729890823364,"y":0.8342939615249634},{"x":0.29729729890823364,"y":0.8573486804962158},{"x":0.28898128867149353,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.28898128867149353,0.8342939615249634,0.29729729890823364,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.8342939615249634},{"x":0.28274428844451904,"y":0.8342939615249634},{"x":0.28274428844451904,"y":0.8573486804962158},{"x":0.20997920632362366,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولیدات","boundary":[0.20997920632362366,0.8342939615249634,0.28274428844451904,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.8342939615249634},{"x":0.1995842009782791,"y":0.8342939615249634},{"x":0.1995842009782791,"y":0.8573486804962158},{"x":0.147609144449234,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.147609144449234,0.8342939615249634,0.1995842009782791,0.8573486804962158]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.4121037423610687},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4121037423610687},{"x":0.8523908257484436,"y":0.8573486804962158},{"x":0.14553014934062958,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14053014934062957,0.4051037423610687,0.8573908257484436,0.8643486804962158],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/AuUPFOoMUGPpkals-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/JKhbRkMOyaByaHkF.jpg","blurred":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/eQZNXpaThFGwONpm.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00029216247264164154,0.00018715793942168397,0.9982131604246192,0.99900576785662]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.13688760995864868},{"x":0.8523908257484436,"y":0.13688760995864868},{"x":0.8523908257484436,"y":0.15850144624710083},{"x":0.790020763874054,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.790020763874054,0.13688760995864868,0.8523908257484436,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.13688760995864868},{"x":0.7858628034591675,"y":0.13688760995864868},{"x":0.7858628034591675,"y":0.15850144624710083},{"x":0.7817047834396362,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7817047834396362,0.13688760995864868,0.7858628034591675,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.13688760995864868},{"x":0.7733888030052185,"y":0.13688760995864868},{"x":0.7733888030052185,"y":0.15850144624710083},{"x":0.6839916706085205,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.6839916706085205,0.13688760995864868,0.7733888030052185,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.13688760995864868},{"x":0.6756756901741028,"y":0.13688760995864868},{"x":0.6756756901741028,"y":0.15850144624710083},{"x":0.6673596501350403,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6673596501350403,0.13688760995864868,0.6756756901741028,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.13688760995864868},{"x":0.6611226797103882,"y":0.13688760995864868},{"x":0.6611226797103882,"y":0.15850144624710083},{"x":0.590436577796936,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصحاب","boundary":[0.590436577796936,0.13688760995864868,0.6611226797103882,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.13688760995864868},{"x":0.5821205973625183,"y":0.13688760995864868},{"x":0.5821205973625183,"y":0.15850144624710083},{"x":0.5322245359420776,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5322245359420776,0.13688760995864868,0.5821205973625183,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.13688760995864868},{"x":0.5239084959030151,"y":0.13688760995864868},{"x":0.5239084959030151,"y":0.15850144624710083},{"x":0.4760914742946625,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوشا","boundary":[0.4760914742946625,0.13688760995864868,0.5239084959030151,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.13688760995864868},{"x":0.46777546405792236,"y":0.13688760995864868},{"x":0.46777546405792236,"y":0.15850144624710083},{"x":0.42411643266677856,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.42411643266677856,0.13688760995864868,0.46777546405792236,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.13688760995864868},{"x":0.41580042243003845,"y":0.13688760995864868},{"x":0.41580042243003845,"y":0.15850144624710083},{"x":0.40748441219329834,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40748441219329834,0.13688760995864868,0.41580042243003845,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.13688760995864868},{"x":0.40124741196632385,"y":0.13688760995864868},{"x":0.40124741196632385,"y":0.15850144624710083},{"x":0.37214136123657227,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.37214136123657227,0.13688760995864868,0.40124741196632385,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.13688760995864868},{"x":0.3617463707923889,"y":0.13688760995864868},{"x":0.3617463707923889,"y":0.15850144624710083},{"x":0.34303534030914307,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.34303534030914307,0.13688760995864868,0.3617463707923889,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.13688760995864868},{"x":0.33471933007240295,"y":0.13688760995864868},{"x":0.33471933007240295,"y":0.15850144624710083},{"x":0.26819127798080444,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.26819127798080444,0.13688760995864868,0.33471933007240295,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.13688760995864868},{"x":0.25987526774406433,"y":0.13688760995864868},{"x":0.25987526774406433,"y":0.15850144624710083},{"x":0.20997920632362366,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.20997920632362366,0.13688760995864868,0.25987526774406433,0.15850144624710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.13688760995864868},{"x":0.20166319608688354,"y":0.13688760995864868},{"x":0.20166319608688354,"y":0.15850144624710083},{"x":0.147609144449234,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.147609144449234,0.13688760995864868,0.20166319608688354,0.15850144624710083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.13688760995864868},{"x":0.8523908257484436,"y":0.13688760995864868},{"x":0.8523908257484436,"y":0.15850144624710083},{"x":0.147609144449234,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.142609144449234,0.12988760995864868,0.8573908257484436,0.16550144624710084],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.16426512598991394},{"x":0.8523908257484436,"y":0.1671469807624817},{"x":0.8503118753433228,"y":0.18731988966464996},{"x":0.812889814376831,"y":0.1858789622783661}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.8149688243865967,0.16426512598991394,0.8503118753433228,0.18731988966464996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.16282421350479126},{"x":0.8066527843475342,"y":0.16426512598991394},{"x":0.8045738339424133,"y":0.1858789622783661},{"x":0.765072762966156,"y":0.18443803489208221}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوید","boundary":[0.7692307829856873,0.16282421350479126,0.8045738339424133,0.1858789622783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.16138328611850739},{"x":0.7692307829856873,"y":0.16282421350479126},{"x":0.7671517729759216,"y":0.18299712240695953},{"x":0.7588357329368591,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7609147429466248,0.16138328611850739,0.7671517729759216,0.18299712240695953]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.16138328611850739},{"x":0.8523908257484436,"y":0.16570605337619781},{"x":0.8503118753433228,"y":0.18731988966464996},{"x":0.7588357329368591,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7559147429466248,0.15438328611850738,0.8553118753433228,0.19431988966464997],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.19020172953605652},{"x":0.8503118753433228,"y":0.19020172953605652},{"x":0.8503118753433228,"y":0.21325647830963135},{"x":0.7920997738838196,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.7920997738838196,0.19020172953605652,0.8503118753433228,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.19020172953605652},{"x":0.7837837934494019,"y":0.19020172953605652},{"x":0.7837837934494019,"y":0.21325647830963135},{"x":0.7359667420387268,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7359667420387268,0.19020172953605652,0.7837837934494019,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.19020172953605652},{"x":0.7276507019996643,"y":0.19020172953605652},{"x":0.7276507019996643,"y":0.21325647830963135},{"x":0.6798336505889893,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6798336505889893,0.19020172953605652,0.7276507019996643,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.19020172953605652},{"x":0.6715176701545715,"y":0.19020172953605652},{"x":0.6715176701545715,"y":0.21325647830963135},{"x":0.6652806401252747,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6652806401252747,0.19020172953605652,0.6715176701545715,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.19020172953605652},{"x":0.6569646596908569,"y":0.19020172953605652},{"x":0.6569646596908569,"y":0.21325647830963135},{"x":0.5821205973625183,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5821205973625183,0.19020172953605652,0.6569646596908569,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.19020172953605652},{"x":0.5717255473136902,"y":0.19020172953605652},{"x":0.5717255473136902,"y":0.21325647830963135},{"x":0.5051975250244141,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5051975250244141,0.19020172953605652,0.5717255473136902,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.19020172953605652},{"x":0.4989604949951172,"y":0.19020172953605652},{"x":0.4989604949951172,"y":0.21325647830963135},{"x":0.4864864945411682,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4864864945411682,0.19020172953605652,0.4989604949951172,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.19020172953605652},{"x":0.4781704843044281,"y":0.19020172953605652},{"x":0.4781704843044281,"y":0.21325647830963135},{"x":0.4407484531402588,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.4407484531402588,0.19020172953605652,0.4781704843044281,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.19020172953605652},{"x":0.43035343289375305,"y":0.19020172953605652},{"x":0.43035343289375305,"y":0.21325647830963135},{"x":0.3908523917198181,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۲","boundary":[0.3908523917198181,0.19020172953605652,0.43035343289375305,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.19020172953605652},{"x":0.382536381483078,"y":0.19020172953605652},{"x":0.382536381483078,"y":0.21325647830963135},{"x":0.36382535099983215,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.36382535099983215,0.19020172953605652,0.382536381483078,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.19020172953605652},{"x":0.35550934076309204,"y":0.19020172953605652},{"x":0.35550934076309204,"y":0.21325647830963135},{"x":0.3014552891254425,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"احیای","boundary":[0.3014552891254425,0.19020172953605652,0.35550934076309204,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.19020172953605652},{"x":0.2931392788887024,"y":0.19020172953605652},{"x":0.2931392788887024,"y":0.21325647830963135},{"x":0.23284822702407837,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.23284822702407837,0.19020172953605652,0.2931392788887024,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.19020172953605652},{"x":0.22453223168849945,"y":0.19020172953605652},{"x":0.22453223168849945,"y":0.21325647830963135},{"x":0.147609144449234,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.147609144449234,0.19020172953605652,0.22453223168849945,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.21757924556732178},{"x":0.8503118753433228,"y":0.21757924556732178},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2406340092420578},{"x":0.7837837934494019,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7837837934494019,0.21757924556732178,0.8503118753433228,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.21757924556732178},{"x":0.7754677534103394,"y":0.21757924556732178},{"x":0.7754677534103394,"y":0.2406340092420578},{"x":0.7110186815261841,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"متشکل","boundary":[0.7110186815261841,0.21757924556732178,0.7754677534103394,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.21902017295360565},{"x":0.704781711101532,"y":0.21902017295360565},{"x":0.704781711101532,"y":0.2406340092420578},{"x":0.692307710647583,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.692307710647583,0.21902017295360565,0.704781711101532,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.21902017295360565},{"x":0.6839916706085205,"y":0.21902017295360565},{"x":0.6839916706085205,"y":0.2406340092420578},{"x":0.6216216087341309,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.6216216087341309,0.21902017295360565,0.6839916706085205,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.21902017295360565},{"x":0.6133056282997131,"y":0.21902017295360565},{"x":0.6133056282997131,"y":0.2406340092420578},{"x":0.5717255473136902,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.5717255473136902,0.21902017295360565,0.6133056282997131,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.21902017295360565},{"x":0.5634095668792725,"y":0.21902017295360565},{"x":0.5634095668792725,"y":0.2406340092420578},{"x":0.55509352684021,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.55509352684021,0.21902017295360565,0.5634095668792725,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.21902017295360565},{"x":0.5509355664253235,"y":0.21902017295360565},{"x":0.5509355664253235,"y":0.2406340092420578},{"x":0.5363825559616089,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.5363825559616089,0.21902017295360565,0.5509355664253235,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.21902017295360565},{"x":0.530145525932312,"y":0.21902017295360565},{"x":0.530145525932312,"y":0.2406340092420578},{"x":0.4989604949951172,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.4989604949951172,0.21902017295360565,0.530145525932312,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.21902017295360565},{"x":0.48856547474861145,"y":0.21902017295360565},{"x":0.48856547474861145,"y":0.2406340092420578},{"x":0.469854474067688,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.469854474067688,0.21902017295360565,0.48856547474861145,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.21902017295360565},{"x":0.4636174738407135,"y":0.21902017295360565},{"x":0.4636174738407135,"y":0.2406340092420578},{"x":0.40748441219329834,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.40748441219329834,0.21902017295360565,0.4636174738407135,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.21902017295360565},{"x":0.3991684019565582,"y":0.21902017295360565},{"x":0.3991684019565582,"y":0.2406340092420578},{"x":0.3305613398551941,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.3305613398551941,0.21902017295360565,0.3991684019565582,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.21902017295360565},{"x":0.3243243098258972,"y":0.21902017295360565},{"x":0.3243243098258972,"y":0.2406340092420578},{"x":0.3160083293914795,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3160083293914795,0.21902017295360565,0.3243243098258972,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.21902017295360565},{"x":0.3076923191547394,"y":0.21902017295360565},{"x":0.3076923191547394,"y":0.24207492172718048},{"x":0.2557172477245331,"y":0.24207492172718048}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.2557172477245331,0.21902017295360565,0.3076923191547394,0.24207492172718048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.21902017295360565},{"x":0.2494802474975586,"y":0.21902017295360565},{"x":0.2494802474975586,"y":0.24207492172718048},{"x":0.24116423726081848,"y":0.24207492172718048}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24116423726081848,0.21902017295360565,0.2494802474975586,0.24207492172718048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.21902017295360565},{"x":0.23284822702407837,"y":0.21902017295360565},{"x":0.23284822702407837,"y":0.2406340092420578},{"x":0.147609144449234,"y":0.24207492172718048}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایندگان","boundary":[0.147609144449234,0.21902017295360565,0.23284822702407837,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.24495677649974823},{"x":0.8523908257484436,"y":0.24495677649974823},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2708933651447296},{"x":0.7754677534103394,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.7754677534103394,0.24495677649974823,0.8523908257484436,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.24495677649974823},{"x":0.777546763420105,"y":0.24495677649974823},{"x":0.777546763420105,"y":0.2708933651447296},{"x":0.7422037124633789,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7422037124633789,0.24495677649974823,0.777546763420105,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.24495677649974823},{"x":0.7401247620582581,"y":0.24495677649974823},{"x":0.7401247620582581,"y":0.2708933651447296},{"x":0.7318087220191956,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7318087220191956,0.24495677649974823,0.7401247620582581,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.24495677649974823},{"x":0.7234927415847778,"y":0.24495677649974823},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2708933651447296},{"x":0.6694386601448059,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراکز","boundary":[0.6694386601448059,0.24495677649974823,0.7234927415847778,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.24495677649974823},{"x":0.6611226797103882,"y":0.24495677649974823},{"x":0.6611226797103882,"y":0.2708933651447296},{"x":0.5883575677871704,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5883575677871704,0.24495677649974823,0.6611226797103882,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.24495677649974823},{"x":0.5779625773429871,"y":0.24495677649974823},{"x":0.5779625773429871,"y":0.2708933651447296},{"x":0.5467775464057922,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.5467775464057922,0.24495677649974823,0.5779625773429871,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.24495677649974823},{"x":0.5384615659713745,"y":0.24495677649974823},{"x":0.5384615659713745,"y":0.2708933651447296},{"x":0.48232847452163696,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.48232847452163696,0.24495677649974823,0.5384615659713745,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.24495677649974823},{"x":0.47401246428489685,"y":0.24495677649974823},{"x":0.47401246428489685,"y":0.2708933651447296},{"x":0.4033263921737671,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.4033263921737671,0.24495677649974823,0.47401246428489685,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3596673607826233,"y":0.24495677649974823},{"x":0.395010381937027,"y":0.24495677649974823},{"x":0.395010381937027,"y":0.2708933651447296},{"x":0.3596673607826233,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.3596673607826233,0.24495677649974823,0.395010381937027,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.24495677649974823},{"x":0.3596673607826233,"y":0.24495677649974823},{"x":0.3596673607826233,"y":0.2708933651447296},{"x":0.35550934076309204,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35550934076309204,0.24495677649974823,0.3596673607826233,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.24495677649974823},{"x":0.3471933603286743,"y":0.24495677649974823},{"x":0.3471933603286743,"y":0.2708933651447296},{"x":0.32848232984542847,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.32848232984542847,0.24495677649974823,0.3471933603286743,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.24495677649974823},{"x":0.322245329618454,"y":0.24495677649974823},{"x":0.322245329618454,"y":0.2708933651447296},{"x":0.2869022786617279,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2869022786617279,0.24495677649974823,0.322245329618454,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.24495677649974823},{"x":0.2785862684249878,"y":0.24495677649974823},{"x":0.2785862684249878,"y":0.2708933651447296},{"x":0.24532224237918854,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.24532224237918854,0.24495677649974823,0.2785862684249878,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.24495677649974823},{"x":0.23700623214244843,"y":0.24495677649974823},{"x":0.23700623214244843,"y":0.2708933651447296},{"x":0.1767151802778244,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همگام","boundary":[0.1767151802778244,0.24495677649974823,0.23700623214244843,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.24495677649974823},{"x":0.1683991700410843,"y":0.24495677649974823},{"x":0.1683991700410843,"y":0.2708933651447296},{"x":0.147609144449234,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.147609144449234,0.24495677649974823,0.1683991700410843,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.27521613240242004},{"x":0.8503118753433228,"y":0.27521613240242004},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2953890562057495},{"x":0.7983368039131165,"y":0.2953890562057495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.7983368039131165,0.27521613240242004,0.8503118753433228,0.2953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.27521613240242004},{"x":0.790020763874054,"y":0.27521613240242004},{"x":0.790020763874054,"y":0.2968299686908722},{"x":0.7297297120094299,"y":0.2968299686908722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.7297297120094299,0.27521613240242004,0.790020763874054,0.2968299686908722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.27521613240242004},{"x":0.7214137315750122,"y":0.27521613240242004},{"x":0.7214137315750122,"y":0.2968299686908722},{"x":0.704781711101532,"y":0.2968299686908722}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.704781711101532,0.27521613240242004,0.7214137315750122,0.2968299686908722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.27521613240242004},{"x":0.6985446810722351,"y":0.27521613240242004},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2968299686908722},{"x":0.6361746191978455,"y":0.2968299686908722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6361746191978455,0.27521613240242004,0.6985446810722351,0.2968299686908722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.27521613240242004},{"x":0.6278586387634277,"y":0.27521613240242004},{"x":0.6278586387634277,"y":0.2968299686908722},{"x":0.6195425987243652,"y":0.2968299686908722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6195425987243652,0.27521613240242004,0.6278586387634277,0.2968299686908722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.27521613240242004},{"x":0.6133056282997131,"y":0.27521613240242004},{"x":0.6133056282997131,"y":0.2968299686908722},{"x":0.5530145764350891,"y":0.2968299686908722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمیت","boundary":[0.5530145764350891,0.27521613240242004,0.6133056282997131,0.2968299686908722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.27521613240242004},{"x":0.5446985363960266,"y":0.27521613240242004},{"x":0.5446985363960266,"y":0.2968299686908722},{"x":0.5051975250244141,"y":0.2968299686908722}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.5051975250244141,0.27521613240242004,0.5446985363960266,0.2968299686908722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.27521613240242004},{"x":0.4989604949951172,"y":0.27521613240242004},{"x":0.4989604949951172,"y":0.2968299686908722},{"x":0.45945945382118225,"y":0.2968299686908722}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.45945945382118225,0.27521613240242004,0.4989604949951172,0.2968299686908722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4116424024105072,"y":0.27521613240242004},{"x":0.45945945382118225,"y":0.27521613240242004},{"x":0.45945945382118225,"y":0.2968299686908722},{"x":0.4116424024105072,"y":0.2968299686908722}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4116424024105072,0.27521613240242004,0.45945945382118225,0.2968299686908722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.27521613240242004},{"x":0.4137214124202728,"y":0.27521613240242004},{"x":0.4137214124202728,"y":0.2968299686908722},{"x":0.4054054021835327,"y":0.2968299686908722}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4054054021835327,0.27521613240242004,0.4137214124202728,0.2968299686908722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.27521613240242004},{"x":0.3991684019565582,"y":0.27521613240242004},{"x":0.3991684019565582,"y":0.2968299686908722},{"x":0.3305613398551941,"y":0.2968299686908722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.3305613398551941,0.27521613240242004,0.3991684019565582,0.2968299686908722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.27521613240242004},{"x":0.322245329618454,"y":0.27521613240242004},{"x":0.322245329618454,"y":0.2968299686908722},{"x":0.2702702581882477,"y":0.2968299686908722}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوینی","boundary":[0.2702702581882477,0.27521613240242004,0.322245329618454,0.2968299686908722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.2766570746898651},{"x":0.2640332579612732,"y":0.2766570746898651},{"x":0.2640332579612732,"y":0.2968299686908722},{"x":0.234927237033844,"y":0.2968299686908722}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.234927237033844,0.2766570746898651,0.2640332579612732,0.2968299686908722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.2766570746898651},{"x":0.22661122679710388,"y":0.2766570746898651},{"x":0.22661122679710388,"y":0.2968299686908722},{"x":0.17879417538642883,"y":0.2968299686908722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.17879417538642883,0.2766570746898651,0.22661122679710388,0.2968299686908722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.2766570746898651},{"x":0.17047816514968872,"y":0.2766570746898651},{"x":0.17047816514968872,"y":0.2968299686908722},{"x":0.147609144449234,"y":0.2968299686908722}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.147609144449234,0.2766570746898651,0.17047816514968872,0.2968299686908722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.30403459072113037},{"x":0.8503118753433228,"y":0.30403459072113037},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3256484270095825},{"x":0.7879418134689331,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اولویت","boundary":[0.7879418134689331,0.30403459072113037,0.8503118753433228,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.30403459072113037},{"x":0.7796257734298706,"y":0.30403459072113037},{"x":0.7796257734298706,"y":0.3256484270095825},{"x":0.7380457520484924,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.7380457520484924,0.30403459072113037,0.7796257734298706,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.30403459072113037},{"x":0.7318087220191956,"y":0.30403459072113037},{"x":0.7318087220191956,"y":0.3256484270095825},{"x":0.6777547001838684,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادین","boundary":[0.6777547001838684,0.30403459072113037,0.7318087220191956,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.30403459072113037},{"x":0.6715176701545715,"y":0.30403459072113037},{"x":0.6715176701545715,"y":0.3256484270095825},{"x":0.6652806401252747,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6652806401252747,0.30403459072113037,0.6715176701545715,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.30403459072113037},{"x":0.6569646596908569,"y":0.30403459072113037},{"x":0.6569646596908569,"y":0.3256484270095825},{"x":0.6112266182899475,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بومی","boundary":[0.6112266182899475,0.30403459072113037,0.6569646596908569,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.30403459072113037},{"x":0.602910578250885,"y":0.30403459072113037},{"x":0.602910578250885,"y":0.3256484270095825},{"x":0.5945945978164673,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5945945978164673,0.30403459072113037,0.602910578250885,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.30403459072113037},{"x":0.5883575677871704,"y":0.30403459072113037},{"x":0.5883575677871704,"y":0.3256484270095825},{"x":0.5218295454978943,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگرفته","boundary":[0.5218295454978943,0.30403459072113037,0.5883575677871704,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.30403459072113037},{"x":0.5135135054588318,"y":0.30403459072113037},{"x":0.5135135054588318,"y":0.3256484270095825},{"x":0.5010395050048828,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5010395050048828,0.30403459072113037,0.5135135054588318,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.30403459072113037},{"x":0.4927234947681427,"y":0.30403459072113037},{"x":0.4927234947681427,"y":0.3256484270095825},{"x":0.43035343289375305,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأملات","boundary":[0.43035343289375305,0.30403459072113037,0.4927234947681427,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.30403459072113037},{"x":0.42203742265701294,"y":0.30403459072113037},{"x":0.42203742265701294,"y":0.3256484270095825},{"x":0.37006238102912903,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.37006238102912903,0.30403459072113037,0.42203742265701294,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.30403459072113037},{"x":0.3617463707923889,"y":0.30403459072113037},{"x":0.3617463707923889,"y":0.3256484270095825},{"x":0.3534303605556488,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3534303605556488,0.30403459072113037,0.3617463707923889,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.30403459072113037},{"x":0.3451143503189087,"y":0.30403459072113037},{"x":0.3451143503189087,"y":0.3256484270095825},{"x":0.295218288898468,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.295218288898468,0.30403459072113037,0.3451143503189087,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.30403459072113037},{"x":0.2869022786617279,"y":0.30403459072113037},{"x":0.2869022786617279,"y":0.3256484270095825},{"x":0.22453223168849945,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.22453223168849945,0.30403459072113037,0.2869022786617279,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.30403459072113037},{"x":0.21621622145175934,"y":0.30403459072113037},{"x":0.21621622145175934,"y":0.3256484270095825},{"x":0.1975051909685135,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1975051909685135,0.30403459072113037,0.21621622145175934,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.30403459072113037},{"x":0.191268190741539,"y":0.30403459072113037},{"x":0.191268190741539,"y":0.3256484270095825},{"x":0.147609144449234,"y":0.3256484270095825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.147609144449234,0.30403459072113037,0.191268190741539,0.3256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.33141210675239563},{"x":0.8523908257484436,"y":0.33141210675239563},{"x":0.8523908257484436,"y":0.35590776801109314},{"x":0.8024948239326477,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.8024948239326477,0.33141210675239563,0.8523908257484436,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.33141210675239563},{"x":0.7941787838935852,"y":0.33141210675239563},{"x":0.7941787838935852,"y":0.35590776801109314},{"x":0.765072762966156,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.765072762966156,0.33141210675239563,0.7941787838935852,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.33141210675239563},{"x":0.7629937529563904,"y":0.33141210675239563},{"x":0.7629937529563904,"y":0.35590776801109314},{"x":0.7588357329368591,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7588357329368591,0.33141210675239563,0.7629937529563904,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.33141210675239563},{"x":0.7505197525024414,"y":0.33141210675239563},{"x":0.7505197525024414,"y":0.35590776801109314},{"x":0.717255711555481,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.717255711555481,0.33141210675239563,0.7505197525024414,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.33141210675239563},{"x":0.7089397311210632,"y":0.33141210675239563},{"x":0.7089397311210632,"y":0.35590776801109314},{"x":0.6902287006378174,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6902287006378174,0.33141210675239563,0.7089397311210632,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.33141210675239563},{"x":0.6839916706085205,"y":0.33141210675239563},{"x":0.6839916706085205,"y":0.35590776801109314},{"x":0.6528066396713257,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6528066396713257,0.33141210675239563,0.6839916706085205,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.33141210675239563},{"x":0.644490659236908,"y":0.33141210675239563},{"x":0.644490659236908,"y":0.35590776801109314},{"x":0.6091476082801819,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6091476082801819,0.33141210675239563,0.644490659236908,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.33141210675239563},{"x":0.6049895882606506,"y":0.33141210675239563},{"x":0.6049895882606506,"y":0.35590776801109314},{"x":0.6008316278457642,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6008316278457642,0.33141210675239563,0.6049895882606506,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.33141210675239563},{"x":0.5925155878067017,"y":0.33141210675239563},{"x":0.5925155878067017,"y":0.35590776801109314},{"x":0.5363825559616089,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5363825559616089,0.33141210675239563,0.5925155878067017,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.33141210675239563},{"x":0.530145525932312,"y":0.33141210675239563},{"x":0.530145525932312,"y":0.35590776801109314},{"x":0.4927234947681427,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.4927234947681427,0.33141210675239563,0.530145525932312,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.33141210675239563},{"x":0.4844074845314026,"y":0.33141210675239563},{"x":0.4844074845314026,"y":0.35590776801109314},{"x":0.4553014636039734,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.4553014636039734,0.33141210675239563,0.4844074845314026,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.33141210675239563},{"x":0.45322245359420776,"y":0.33141210675239563},{"x":0.45322245359420776,"y":0.35590776801109314},{"x":0.4137214124202728,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظیر","boundary":[0.4137214124202728,0.33141210675239563,0.45322245359420776,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.33141210675239563},{"x":0.40748441219329834,"y":0.33141210675239563},{"x":0.40748441219329834,"y":0.35590776801109314},{"x":0.3991684019565582,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3991684019565582,0.33141210675239563,0.40748441219329834,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.33141210675239563},{"x":0.3991684019565582,"y":0.33141210675239563},{"x":0.3991684019565582,"y":0.35590776801109314},{"x":0.37214136123657227,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.37214136123657227,0.33141210675239563,0.3991684019565582,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.33141210675239563},{"x":0.3679833710193634,"y":0.33141210675239563},{"x":0.3679833710193634,"y":0.35590776801109314},{"x":0.32848232984542847,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.32848232984542847,0.33141210675239563,0.3679833710193634,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.33141210675239563},{"x":0.3160083293914795,"y":0.33141210675239563},{"x":0.3160083293914795,"y":0.35590776801109314},{"x":0.29937630891799927,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.29937630891799927,0.33141210675239563,0.3160083293914795,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.33141210675239563},{"x":0.2931392788887024,"y":0.33141210675239563},{"x":0.2931392788887024,"y":0.35590776801109314},{"x":0.24116423726081848,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.24116423726081848,0.33141210675239563,0.2931392788887024,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.33141210675239563},{"x":0.23284822702407837,"y":0.33141210675239563},{"x":0.23284822702407837,"y":0.35590776801109314},{"x":0.2203742265701294,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2203742265701294,0.33141210675239563,0.23284822702407837,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.33141210675239563},{"x":0.21205821633338928,"y":0.33141210675239563},{"x":0.21205821633338928,"y":0.35590776801109314},{"x":0.147609144449234,"y":0.35590776801109314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موافقت","boundary":[0.147609144449234,0.33141210675239563,0.21205821633338928,0.35590776801109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.3587896227836609},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3587896227836609},{"x":0.8503118753433228,"y":0.38040345907211304},{"x":0.8004158139228821,"y":0.38040345907211304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.8004158139228821,0.3587896227836609,0.8503118753433228,0.38040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.3587896227836609},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3587896227836609},{"x":0.7920997738838196,"y":0.38040345907211304},{"x":0.7276507019996643,"y":0.38040345907211304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7276507019996643,0.3587896227836609,0.7920997738838196,0.38040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.3587896227836609},{"x":0.7193347215652466,"y":0.3587896227836609},{"x":0.7193347215652466,"y":0.38040345907211304},{"x":0.6569646596908569,"y":0.38040345907211304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6569646596908569,0.3587896227836609,0.7193347215652466,0.38040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.3587896227836609},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3587896227836609},{"x":0.6486486196517944,"y":0.38040345907211304},{"x":0.6257796287536621,"y":0.38040345907211304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6257796287536621,0.3587896227836609,0.6486486196517944,0.38040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.3587896227836609},{"x":0.6174635887145996,"y":0.3587896227836609},{"x":0.6174635887145996,"y":0.3818443715572357},{"x":0.5758835673332214,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5758835673332214,0.3587896227836609,0.6174635887145996,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.36023053526878357},{"x":0.5675675868988037,"y":0.36023053526878357},{"x":0.5675675868988037,"y":0.3818443715572357},{"x":0.5197505354881287,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غفلت","boundary":[0.5197505354881287,0.36023053526878357,0.5675675868988037,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.36023053526878357},{"x":0.5114344954490662,"y":0.36023053526878357},{"x":0.5114344954490662,"y":0.3818443715572357},{"x":0.4760914742946625,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.4760914742946625,0.36023053526878357,0.5114344954490662,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.36023053526878357},{"x":0.469854474067688,"y":0.36023053526878357},{"x":0.469854474067688,"y":0.3818443715572357},{"x":0.4178794324398041,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگرفته","boundary":[0.4178794324398041,0.36023053526878357,0.469854474067688,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.36023053526878357},{"x":0.40956342220306396,"y":0.36023053526878357},{"x":0.40956342220306396,"y":0.3818443715572357},{"x":0.3679833710193634,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3679833710193634,0.36023053526878357,0.40956342220306396,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.36023053526878357},{"x":0.3659043610095978,"y":0.36023053526878357},{"x":0.3659043610095978,"y":0.3818443715572357},{"x":0.36382535099983215,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.36382535099983215,0.36023053526878357,0.3659043610095978,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.36023053526878357},{"x":0.35550934076309204,"y":0.36023053526878357},{"x":0.35550934076309204,"y":0.3818443715572357},{"x":0.29937630891799927,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هرچند","boundary":[0.29937630891799927,0.36023053526878357,0.35550934076309204,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27650728821754456,"y":0.36023053526878357},{"x":0.29106029868125916,"y":0.36023053526878357},{"x":0.29106029868125916,"y":0.3818443715572357},{"x":0.27650728821754456,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.27650728821754456,0.36023053526878357,0.29106029868125916,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.36023053526878357},{"x":0.2702702581882477,"y":0.36023053526878357},{"x":0.2702702581882477,"y":0.3818443715572357},{"x":0.24116423726081848,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیل","boundary":[0.24116423726081848,0.36023053526878357,0.2702702581882477,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.36023053526878357},{"x":0.23284822702407837,"y":0.36023053526878357},{"x":0.23284822702407837,"y":0.3818443715572357},{"x":0.21621622145175934,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21621622145175934,0.36023053526878357,0.23284822702407837,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.36023053526878357},{"x":0.20790021121501923,"y":0.36023053526878357},{"x":0.20790021121501923,"y":0.3818443715572357},{"x":0.147609144449234,"y":0.3818443715572357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطلوب","boundary":[0.147609144449234,0.36023053526878357,0.20790021121501923,0.3818443715572357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.38616713881492615},{"x":0.8523908257484436,"y":0.38616713881492615},{"x":0.8523908257484436,"y":0.41066282987594604},{"x":0.8004158139228821,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.8004158139228821,0.38616713881492615,0.8523908257484436,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.38616713881492615},{"x":0.7941787838935852,"y":0.38616713881492615},{"x":0.7941787838935852,"y":0.41066282987594604},{"x":0.7380457520484924,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.7380457520484924,0.38616713881492615,0.7941787838935852,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.38616713881492615},{"x":0.7318087220191956,"y":0.38616713881492615},{"x":0.7318087220191956,"y":0.41066282987594604},{"x":0.6819126605987549,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6819126605987549,0.38616713881492615,0.7318087220191956,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6715176701545715,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6715176701545715,"y":0.41066282987594604},{"x":0.6424116492271423,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.6424116492271423,0.38616713881492615,0.6715176701545715,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6340956091880798,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6340956091880798,"y":0.41066282987594604},{"x":0.6257796287536621,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6257796287536621,0.38616713881492615,0.6340956091880798,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6195425987243652,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6195425987243652,"y":0.41066282987594604},{"x":0.5446985363960266,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.5446985363960266,0.38616713881492615,0.6195425987243652,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.38616713881492615},{"x":0.5384615659713745,"y":0.38616713881492615},{"x":0.5384615659713745,"y":0.41066282987594604},{"x":0.5010395050048828,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.5010395050048828,0.38616713881492615,0.5384615659713745,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.38616713881492615},{"x":0.4927234947681427,"y":0.38616713881492615},{"x":0.4927234947681427,"y":0.41066282987594604},{"x":0.4324324429035187,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.4324324429035187,0.38616713881492615,0.4927234947681427,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.38616713881492615},{"x":0.42411643266677856,"y":0.38616713881492615},{"x":0.42411643266677856,"y":0.41066282987594604},{"x":0.4178794324398041,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4178794324398041,0.38616713881492615,0.42411643266677856,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.38616713881492615},{"x":0.40956342220306396,"y":0.38616713881492615},{"x":0.40956342220306396,"y":0.41066282987594604},{"x":0.31392931938171387,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.31392931938171387,0.38616713881492615,0.40956342220306396,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.38616713881492615},{"x":0.30561330914497375,"y":0.38616713881492615},{"x":0.30561330914497375,"y":0.41066282987594604},{"x":0.295218288898468,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.295218288898468,0.38616713881492615,0.30561330914497375,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.38616713881492615},{"x":0.2869022786617279,"y":0.38616713881492615},{"x":0.2869022786617279,"y":0.41066282987594604},{"x":0.26195424795150757,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.26195424795150757,0.38616713881492615,0.2869022786617279,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.38616713881492615},{"x":0.24740125238895416,"y":0.38616713881492615},{"x":0.24740125238895416,"y":0.41066282987594604},{"x":0.20997920632362366,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طلبد","boundary":[0.20997920632362366,0.38616713881492615,0.24740125238895416,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20374220609664917,"y":0.38616713881492615},{"x":0.2141372114419937,"y":0.38616713881492615},{"x":0.2141372114419937,"y":0.41066282987594604},{"x":0.20374220609664917,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.20374220609664917,0.38616713881492615,0.2141372114419937,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.38616713881492615},{"x":0.1975051909685135,"y":0.38616713881492615},{"x":0.1975051909685135,"y":0.41066282987594604},{"x":0.17255717515945435,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.17255717515945435,0.38616713881492615,0.1975051909685135,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.38616713881492615},{"x":0.16632016003131866,"y":0.38616713881492615},{"x":0.16632016003131866,"y":0.41066282987594604},{"x":0.147609144449234,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.147609144449234,0.38616713881492615,0.16632016003131866,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.41642650961875916},{"x":0.8523908257484436,"y":0.41642650961875916},{"x":0.8523908257484436,"y":0.44236311316490173},{"x":0.8066527843475342,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.8066527843475342,0.41642650961875916,0.8523908257484436,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.41642650961875916},{"x":0.8024948239326477,"y":0.41642650961875916},{"x":0.8024948239326477,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7609147429466248,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.7609147429466248,0.41642650961875916,0.8024948239326477,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.41642650961875916},{"x":0.752598762512207,"y":0.41642650961875916},{"x":0.752598762512207,"y":0.44236311316490173},{"x":0.704781711101532,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.704781711101532,0.41642650961875916,0.752598762512207,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.41642650961875916},{"x":0.6964656710624695,"y":0.41642650961875916},{"x":0.6964656710624695,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6735966801643372,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6735966801643372,0.41642650961875916,0.6964656710624695,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.41642650961875916},{"x":0.6673596501350403,"y":0.41642650961875916},{"x":0.6673596501350403,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6174635887145996,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سالانه","boundary":[0.6174635887145996,0.41642650961875916,0.6673596501350403,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.41642650961875916},{"x":0.6091476082801819,"y":0.41642650961875916},{"x":0.6091476082801819,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5800415873527527,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالغ","boundary":[0.5800415873527527,0.41642650961875916,0.6091476082801819,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.41642650961875916},{"x":0.5717255473136902,"y":0.41642650961875916},{"x":0.5717255473136902,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5530145764350891,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5530145764350891,0.41642650961875916,0.5717255473136902,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.41642650961875916},{"x":0.5467775464057922,"y":0.41642650961875916},{"x":0.5467775464057922,"y":0.44236311316490173},{"x":0.47401246428489685,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکصد","boundary":[0.47401246428489685,0.41642650961875916,0.5467775464057922,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.41642650961875916},{"x":0.46569645404815674,"y":0.41642650961875916},{"x":0.46569645404815674,"y":0.44236311316490173},{"x":0.4178794324398041,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.4178794324398041,0.41642650961875916,0.46569645404815674,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.41642650961875916},{"x":0.40956342220306396,"y":0.41642650961875916},{"x":0.40956342220306396,"y":0.44236311316490173},{"x":0.3991684019565582,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3991684019565582,0.41642650961875916,0.40956342220306396,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.41642650961875916},{"x":0.39293140172958374,"y":0.41642650961875916},{"x":0.39293140172958374,"y":0.44236311316490173},{"x":0.35550934076309204,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.35550934076309204,0.41642650961875916,0.39293140172958374,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.41642650961875916},{"x":0.34927234053611755,"y":0.41642650961875916},{"x":0.34927234053611755,"y":0.44236311316490173},{"x":0.29106029868125916,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.29106029868125916,0.41642650961875916,0.34927234053611755,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.41642650961875916},{"x":0.28482329845428467,"y":0.41642650961875916},{"x":0.28482329845428467,"y":0.44236311316490173},{"x":0.2203742265701294,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.2203742265701294,0.41642650961875916,0.28482329845428467,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.41642650961875916},{"x":0.2141372114419937,"y":0.41642650961875916},{"x":0.2141372114419937,"y":0.44236311316490173},{"x":0.19542619585990906,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.19542619585990906,0.41642650961875916,0.2141372114419937,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.41642650961875916},{"x":0.18918919563293457,"y":0.41642650961875916},{"x":0.18918919563293457,"y":0.44236311316490173},{"x":0.147609144449234,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیور","boundary":[0.147609144449234,0.41642650961875916,0.18918919563293457,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.4452449679374695},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4452449679374695},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4682997167110443},{"x":0.8170478343963623,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبع","boundary":[0.8170478343963623,0.4452449679374695,0.8523908257484436,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.4452449679374695},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4452449679374695},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4682997167110443},{"x":0.752598762512207,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آراسته","boundary":[0.752598762512207,0.4452449679374695,0.8108108043670654,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.4452449679374695},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4452449679374695},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4682997167110443},{"x":0.7068607211112976,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7068607211112976,0.4452449679374695,0.7463617324829102,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4682997167110443},{"x":0.6548856496810913,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6548856496810913,0.4452449679374695,0.6985446810722351,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4682997167110443},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6382536292076111,0.4452449679374695,0.6465696692466736,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.4452449679374695},{"x":0.632016658782959,"y":0.4452449679374695},{"x":0.632016658782959,"y":0.4682997167110443},{"x":0.5966736078262329,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.5966736078262329,0.4452449679374695,0.632016658782959,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.4452449679374695},{"x":0.5883575677871704,"y":0.4452449679374695},{"x":0.5883575677871704,"y":0.4682997167110443},{"x":0.5592515468597412,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5592515468597412,0.4452449679374695,0.5883575677871704,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.4452449679374695},{"x":0.55509352684021,"y":0.4452449679374695},{"x":0.55509352684021,"y":0.4682997167110443},{"x":0.5280665159225464,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.5280665159225464,0.4452449679374695,0.55509352684021,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.4452449679374695},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4452449679374695},{"x":0.5218295454978943,"y":0.4682997167110443},{"x":0.4906444847583771,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4906444847583771,0.4452449679374695,0.5218295454978943,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.4452449679374695},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4452449679374695},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4682997167110443},{"x":0.43866944313049316,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.43866944313049316,0.4452449679374695,0.48232847452163696,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.4452449679374695},{"x":0.4324324429035187,"y":0.4452449679374695},{"x":0.4324324429035187,"y":0.4682997167110443},{"x":0.41580042243003845,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.41580042243003845,0.4452449679374695,0.4324324429035187,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.4452449679374695},{"x":0.40956342220306396,"y":0.4452449679374695},{"x":0.40956342220306396,"y":0.4682997167110443},{"x":0.34927234053611755,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفیتی","boundary":[0.34927234053611755,0.4452449679374695,0.40956342220306396,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.4452449679374695},{"x":0.34095633029937744,"y":0.4452449679374695},{"x":0.34095633029937744,"y":0.4682997167110443},{"x":0.295218288898468,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالاتر","boundary":[0.295218288898468,0.4452449679374695,0.34095633029937744,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.4452449679374695},{"x":0.28898128867149353,"y":0.4452449679374695},{"x":0.28898128867149353,"y":0.4682997167110443},{"x":0.22245322167873383,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همچنان","boundary":[0.22245322167873383,0.4452449679374695,0.28898128867149353,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.4452449679374695},{"x":0.21621622145175934,"y":0.4452449679374695},{"x":0.21621622145175934,"y":0.4682997167110443},{"x":0.1975051909685135,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1975051909685135,0.4452449679374695,0.21621622145175934,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.4755043089389801},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4755043089389801},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4942363202571869},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.8191268444061279,0.4755043089389801,0.8523908257484436,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.4755043089389801},{"x":0.812889814376831,"y":0.4755043089389801},{"x":0.812889814376831,"y":0.4942363202571869},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8024948239326477,0.4755043089389801,0.812889814376831,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.4755043089389801},{"x":0.7962577939033508,"y":0.4755043089389801},{"x":0.7962577939033508,"y":0.4942363202571869},{"x":0.7609147429466248,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترقی","boundary":[0.7609147429466248,0.4755043089389801,0.7962577939033508,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.4755043089389801},{"x":0.7546777725219727,"y":0.4755043089389801},{"x":0.7546777725219727,"y":0.4942363202571869},{"x":0.7297297120094299,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.7297297120094299,0.4755043089389801,0.7546777725219727,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.4755043089389801},{"x":0.7214137315750122,"y":0.4755043089389801},{"x":0.7214137315750122,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6902287006378174,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6902287006378174,0.4755043089389801,0.7214137315750122,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.4755043089389801},{"x":0.6902287006378174,"y":0.4755043089389801},{"x":0.6902287006378174,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6860706806182861,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6860706806182861,0.4755043089389801,0.6902287006378174,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.49567723274230957},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4942363202571869},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5244956612586975},{"x":0.7941787838935852,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7941787838935852,0.49567723274230957,0.8503118753433228,0.5244956612586975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7858628034591675,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5259366035461426},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.7276507019996643,0.49567723274230957,0.7858628034591675,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7193347215652466,"y":0.49567723274230957},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5259366035461426},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7068607211112976,0.49567723274230957,0.7193347215652466,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.49567723274230957},{"x":0.6985446810722351,"y":0.49567723274230957},{"x":0.6985446810722351,"y":0.5259366035461426},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.6486486196517944,0.49567723274230957,0.6985446810722351,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.49711814522743225},{"x":0.6403326392173767,"y":0.49711814522743225},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5259366035461426},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.5966736078262329,0.49711814522743225,0.6403326392173767,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.49711814522743225},{"x":0.5883575677871704,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5259366035461426},{"x":0.517671525478363,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.517671525478363,0.49711814522743225,0.5883575677871704,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.49711814522743225},{"x":0.5093554854393005,"y":0.49711814522743225},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5259366035461426},{"x":0.45945945382118225,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.45945945382118225,0.49711814522743225,0.5093554854393005,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.49711814522743225},{"x":0.45322245359420776,"y":0.49711814522743225},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5273775458335876},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4178794324398041,0.49711814522743225,0.45322245359420776,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.49711814522743225},{"x":0.40956342220306396,"y":0.49711814522743225},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5273775458335876},{"x":0.3679833710193634,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.3679833710193634,0.49711814522743225,0.40956342220306396,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.49711814522743225},{"x":0.3596673607826233,"y":0.49711814522743225},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5273775458335876},{"x":0.3471933603286743,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3471933603286743,0.49711814522743225,0.3596673607826233,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.49711814522743225},{"x":0.34095633029937744,"y":0.49711814522743225},{"x":0.34095633029937744,"y":0.5273775458335876},{"x":0.3014552891254425,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.3014552891254425,0.49711814522743225,0.34095633029937744,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.49711814522743225},{"x":0.2931392788887024,"y":0.49711814522743225},{"x":0.2931392788887024,"y":0.5273775458335876},{"x":0.23700623214244843,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.23700623214244843,0.49711814522743225,0.2931392788887024,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.4985590875148773},{"x":0.2286902219057083,"y":0.49711814522743225},{"x":0.2286902219057083,"y":0.5273775458335876},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.16424116492271423,0.4985590875148773,0.2286902219057083,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.4985590875148773},{"x":0.15592515468597412,"y":0.4985590875148773},{"x":0.15592515468597412,"y":0.5273775458335876},{"x":0.147609144449234,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.147609144449234,0.4985590875148773,0.15592515468597412,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.5273775458335876},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5273775458335876},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5489913821220398},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داوری","boundary":[0.8024948239326477,0.5273775458335876,0.8503118753433228,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.5273775458335876},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5273775458335876},{"x":0.7983368039131165,"y":0.5489913821220398},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7609147429466248,0.5273775458335876,0.7983368039131165,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.5273775458335876},{"x":0.752598762512207,"y":0.5273775458335876},{"x":0.752598762512207,"y":0.5489913821220398},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7027027010917664,0.5273775458335876,0.752598762512207,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.5273775458335876},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5273775458335876},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5489913821220398},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6860706806182861,0.5273775458335876,0.6943867206573486,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5273775458335876},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5273775458335876},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5489913821220398},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.6424116492271423,0.5273775458335876,0.6798336505889893,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.5273775458335876},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5273775458335876},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5504322648048401},{"x":0.632016658782959,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.632016658782959,0.5273775458335876,0.6382536292076111,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.5273775458335876},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5273775458335876},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5504322648048401},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینک","boundary":[0.5738045573234558,0.5273775458335876,0.6237006187438965,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.5273775458335876},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5273775458335876},{"x":0.5654885768890381,"y":0.5504322648048401},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5488565564155579,0.5273775458335876,0.5654885768890381,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.5273775458335876},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5273775458335876},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5504322648048401},{"x":0.48856547474861145,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.48856547474861145,0.5273775458335876,0.5405405163764954,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.5273775458335876},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5273775458335876},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5504322648048401},{"x":0.3908523917198181,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.3908523917198181,0.5273775458335876,0.48232847452163696,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.5288184285163879},{"x":0.382536381483078,"y":0.5288184285163879},{"x":0.382536381483078,"y":0.5504322648048401},{"x":0.32848232984542847,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.32848232984542847,0.5288184285163879,0.382536381483078,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.5288184285163879},{"x":0.32016631960868835,"y":0.5288184285163879},{"x":0.32016631960868835,"y":0.5504322648048401},{"x":0.28274428844451904,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.28274428844451904,0.5288184285163879,0.32016631960868835,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.5288184285163879},{"x":0.27442827820777893,"y":0.5288184285163879},{"x":0.27442827820777893,"y":0.5504322648048401},{"x":0.24532224237918854,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.24532224237918854,0.5288184285163879,0.27442827820777893,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.5288184285163879},{"x":0.2432432472705841,"y":0.5288184285163879},{"x":0.2432432472705841,"y":0.5504322648048401},{"x":0.1975051909685135,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.1975051909685135,0.5288184285163879,0.2432432472705841,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19334720075130463,"y":0.5288184285163879},{"x":0.1995842009782791,"y":0.5288184285163879},{"x":0.1995842009782791,"y":0.5504322648048401},{"x":0.19334720075130463,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.19334720075130463,0.5288184285163879,0.1995842009782791,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5288184285163879},{"x":0.18503119051456451,"y":0.5288184285163879},{"x":0.18503119051456451,"y":0.5504322648048401},{"x":0.147609144449234,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.147609144449234,0.5288184285163879,0.18503119051456451,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.5576369166374207},{"x":0.8544698357582092,"y":0.5576369166374207},{"x":0.8544698357582092,"y":0.5778098106384277},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8274428248405457,0.5576369166374207,0.8544698357582092,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.5576369166374207},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5576369166374207},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5778098106384277},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.7920997738838196,0.5576369166374207,0.8232848048210144,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.5561959743499756},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5561959743499756},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5778098106384277},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.7380457520484924,0.5561959743499756,0.7858628034591675,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.5561959743499756},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5561959743499756},{"x":0.7359667420387268,"y":0.5763688683509827},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مندان","boundary":[0.6881496906280518,0.5561959743499756,0.7359667420387268,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.5561959743499756},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5561959743499756},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5763688683509827},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6715176701545715,0.5561959743499756,0.6798336505889893,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.5561959743499756},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5561959743499756},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.5758835673332214,0.5561959743499756,0.6632016897201538,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.5561959743499756},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5561959743499756},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5363825559616089,0.5561959743499756,0.5675675868988037,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.5561959743499756},{"x":0.530145525932312,"y":0.5561959743499756},{"x":0.530145525932312,"y":0.5763688683509827},{"x":0.5031185150146484,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.5031185150146484,0.5561959743499756,0.530145525932312,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.5561959743499756},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5561959743499756},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5763688683509827},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.4719334840774536,0.5561959743499756,0.49688148498535156,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.5561959743499756},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5561959743499756},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5763688683509827},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.42203742265701294,0.5561959743499756,0.4636174738407135,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.5547550320625305},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5547550320625305},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5763688683509827},{"x":0.3742203712463379,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.3742203712463379,0.5547550320625305,0.41580042243003845,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.5547550320625305},{"x":0.3679833710193634,"y":0.5547550320625305},{"x":0.3679833710193634,"y":0.5763688683509827},{"x":0.3305613398551941,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.3305613398551941,0.5547550320625305,0.3679833710193634,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.5547550320625305},{"x":0.3243243098258972,"y":0.5547550320625305},{"x":0.3243243098258972,"y":0.5763688683509827},{"x":0.25987526774406433,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.25987526774406433,0.5547550320625305,0.3243243098258972,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.5547550320625305},{"x":0.2577962577342987,"y":0.5547550320625305},{"x":0.2577962577342987,"y":0.5749279260635376},{"x":0.2515592575073242,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2515592575073242,0.5547550320625305,0.2577962577342987,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.5547550320625305},{"x":0.24532224237918854,"y":0.5547550320625305},{"x":0.24532224237918854,"y":0.5763688683509827},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صاحب","boundary":[0.18087318539619446,0.5547550320625305,0.24532224237918854,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5547550320625305},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5547550320625305},{"x":0.17463617026805878,"y":0.5749279260635376},{"x":0.147609144449234,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.147609144449234,0.5547550320625305,0.17463617026805878,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.5878962278366089},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5878962278366089},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6037464141845703},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8399168252944946,0.5878962278366089,0.8503118753433228,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.5878962278366089},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5878962278366089},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6037464141845703},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8191268444061279,0.5878962278366089,0.8316008448600769,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.5878962278366089},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5864553451538086},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6037464141845703},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقدهای","boundary":[0.7546777725219727,0.5878962278366089,0.8108108043670654,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.5878962278366089},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5878962278366089},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6037464141845703},{"x":0.692307710647583,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشفقانه","boundary":[0.692307710647583,0.5878962278366089,0.7463617324829102,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.5878962278366089},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5878962278366089},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6037464141845703},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6507276296615601,0.5878962278366089,0.6839916706085205,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.5878962278366089},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5878962278366089},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6037464141845703},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6133056282997131,0.5878962278366089,0.6424116492271423,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.5878962278366089},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5878962278366089},{"x":0.6091476082801819,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مند","boundary":[0.5862785577774048,0.5878962278366089,0.6091476082801819,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.5878962278366089},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5878962278366089},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6037464141845703},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازند","boundary":[0.5384615659713745,0.5878962278366089,0.5779625773429871,0.6037464141845703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.5878962278366089},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5878962278366089},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6037464141845703},{"x":0.530145525932312,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.530145525932312,0.5878962278366089,0.5343035459518433,0.6037464141845703]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.19020172953605652},{"x":0.8544698357582092,"y":0.19020172953605652},{"x":0.8544698357582092,"y":0.6037464141845703},{"x":0.147609144449234,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.142609144449234,0.1832017295360565,0.8594698357582092,0.6107464141845703],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.455331414937973},{"x":0.18918919563293457,"y":0.4524495601654053},{"x":0.191268190741539,"y":0.46109509468078613},{"x":0.147609144449234,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"مسیر","boundary":[0.14553014934062958,0.455331414937973,0.191268190741539,0.46109509468078613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.455331414937973},{"x":0.18918919563293457,"y":0.4524495601654053},{"x":0.191268190741539,"y":0.46109509468078613},{"x":0.147609144449234,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.448331414937973,0.196268190741539,0.46809509468078614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.6383285522460938},{"x":0.41580042243003845,"y":0.6383285522460938},{"x":0.41580042243003845,"y":0.6570605039596558},{"x":0.37837839126586914,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.37837839126586914,0.6383285522460938,0.41580042243003845,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.6368876099586487},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6383285522460938},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6556196212768555},{"x":0.32640331983566284,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.32640331983566284,0.6368876099586487,0.3679833710193634,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.6368876099586487},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6368876099586487},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6556196212768555},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3076923191547394,0.6368876099586487,0.3160083293914795,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.6354466676712036},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6368876099586487},{"x":0.29729729890823364,"y":0.6556196212768555},{"x":0.22453223168849945,"y":0.6541786789894104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.22661122679710388,0.6354466676712036,0.29729729890823364,0.6556196212768555]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.6354466676712036},{"x":0.41580042243003845,"y":0.6383285522460938},{"x":0.41580042243003845,"y":0.6570605039596558},{"x":0.22453223168849945,"y":0.6541786789894104}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22161122679710388,0.6284466676712036,0.42080042243003846,0.6640605039596558],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.6642651557922363},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6642651557922363},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6829971075057983},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6844380497932434}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.35758835077285767,0.6642651557922363,0.4178794324398041,0.6829971075057983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.6657060384750366},{"x":0.3471933603286743,"y":0.6642651557922363},{"x":0.3471933603286743,"y":0.6844380497932434},{"x":0.30353429913520813,"y":0.6858789920806885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.30353429913520813,0.6657060384750366,0.3471933603286743,0.6844380497932434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.6671469807624817},{"x":0.2931392788887024,"y":0.6657060384750366},{"x":0.2931392788887024,"y":0.6858789920806885},{"x":0.22245322167873383,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.22245322167873383,0.6671469807624817,0.2931392788887024,0.6858789920806885]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.6671469807624817},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6628242135047913},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6829971075057983},{"x":0.22245322167873383,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21745322167873382,0.6601469807624817,0.4228794324398041,0.6899971075057983],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/lehJGNdggJpICVXC-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/FtNABFbyoAIlLRcq.jpg","blurred":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/pQtfRyzriDWGhIkf.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0002964847077946653,0.0001975392177056854,0.9982174826907517,0.9988957262595725]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.14409221708774567},{"x":0.8523908257484436,"y":0.1426512897014618},{"x":0.8523908257484436,"y":0.16570605337619781},{"x":0.790020763874054,"y":0.1671469807624817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.7879418134689331,0.14409221708774567,0.8523908257484436,0.16570605337619781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.14409221708774567},{"x":0.7817047834396362,"y":0.14409221708774567},{"x":0.7817047834396362,"y":0.16570605337619781},{"x":0.765072762966156,"y":0.1671469807624817}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7629937529563904,0.14409221708774567,0.7817047834396362,0.16570605337619781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.14409221708774567},{"x":0.7567567825317383,"y":0.14409221708774567},{"x":0.7567567825317383,"y":0.1671469807624817},{"x":0.7505197525024414,"y":0.1671469807624817}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7505197525024414,0.14409221708774567,0.7567567825317383,0.1671469807624817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.14409221708774567},{"x":0.8523908257484436,"y":0.1426512897014618},{"x":0.8523908257484436,"y":0.16570605337619781},{"x":0.7505197525024414,"y":0.1671469807624817}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7455197525024414,0.13709221708774566,0.8573908257484436,0.17270605337619782],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.21902017295360565},{"x":0.8503118753433228,"y":0.21757924556732178},{"x":0.8503118753433228,"y":0.23775215446949005},{"x":0.7920997738838196,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"همسر","boundary":[0.7920997738838196,0.21902017295360565,0.8503118753433228,0.23775215446949005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.21902017295360565},{"x":0.7796257734298706,"y":0.21902017295360565},{"x":0.7796257734298706,"y":0.23919308185577393},{"x":0.7130976915359497,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"عزیزم","boundary":[0.7130976915359497,0.21902017295360565,0.7796257734298706,0.23919308185577393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.21902017295360565},{"x":0.7130976915359497,"y":0.21902017295360565},{"x":0.7130976915359497,"y":0.23919308185577393},{"x":0.7068607211112976,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7068607211112976,0.21902017295360565,0.7130976915359497,0.23919308185577393]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.21902017295360565},{"x":0.8503118753433228,"y":0.21757924556732178},{"x":0.8503118753433228,"y":0.23775215446949005},{"x":0.7068607211112976,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7018607211112976,0.21202017295360565,0.8553118753433228,0.24475215446949006],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.27521613240242004},{"x":0.8461538553237915,"y":0.27521613240242004},{"x":0.8461538553237915,"y":0.29971182346343994},{"x":0.82536381483078,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.82536381483078,0.27521613240242004,0.8461538553237915,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.27521613240242004},{"x":0.812889814376831,"y":0.27521613240242004},{"x":0.812889814376831,"y":0.29971182346343994},{"x":0.7920997738838196,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7920997738838196,0.27521613240242004,0.812889814376831,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.27521613240242004},{"x":0.7837837934494019,"y":0.27521613240242004},{"x":0.7837837934494019,"y":0.29971182346343994},{"x":0.7546777725219727,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.7546777725219727,0.27521613240242004,0.7837837934494019,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.27521613240242004},{"x":0.7422037124633789,"y":0.27521613240242004},{"x":0.7422037124633789,"y":0.29971182346343994},{"x":0.6902287006378174,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.6902287006378174,0.27521613240242004,0.7422037124633789,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.27521613240242004},{"x":0.6777547001838684,"y":0.27521613240242004},{"x":0.6777547001838684,"y":0.29971182346343994},{"x":0.6216216087341309,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.6216216087341309,0.27521613240242004,0.6777547001838684,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.27521613240242004},{"x":0.6091476082801819,"y":0.27521613240242004},{"x":0.6091476082801819,"y":0.29971182346343994},{"x":0.5945945978164673,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5945945978164673,0.27521613240242004,0.6091476082801819,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.27521613240242004},{"x":0.5841996073722839,"y":0.27521613240242004},{"x":0.5841996073722839,"y":0.29971182346343994},{"x":0.5446985363960266,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.5446985363960266,0.27521613240242004,0.5841996073722839,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.27521613240242004},{"x":0.5322245359420776,"y":0.27521613240242004},{"x":0.5322245359420776,"y":0.29971182346343994},{"x":0.46777546405792236,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.46777546405792236,0.27521613240242004,0.5322245359420776,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.27521613240242004},{"x":0.4573804438114166,"y":0.27521613240242004},{"x":0.4573804438114166,"y":0.29971182346343994},{"x":0.40748441219329834,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.40748441219329834,0.27521613240242004,0.4573804438114166,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.27521613240242004},{"x":0.3970893919467926,"y":0.27521613240242004},{"x":0.3970893919467926,"y":0.29971182346343994},{"x":0.3908523917198181,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3908523917198181,0.27521613240242004,0.3970893919467926,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.27521613240242004},{"x":0.3908523917198181,"y":0.27521613240242004},{"x":0.3908523917198181,"y":0.29971182346343994},{"x":0.37837839126586914,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.37837839126586914,0.27521613240242004,0.3908523917198181,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.27521613240242004},{"x":0.3742203712463379,"y":0.27521613240242004},{"x":0.3742203712463379,"y":0.29971182346343994},{"x":0.3388773500919342,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.3388773500919342,0.27521613240242004,0.3742203712463379,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.27521613240242004},{"x":0.32848232984542847,"y":0.27521613240242004},{"x":0.32848232984542847,"y":0.29971182346343994},{"x":0.3076923191547394,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3076923191547394,0.27521613240242004,0.32848232984542847,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2494802474975586,"y":0.27521613240242004},{"x":0.29729729890823364,"y":0.27521613240242004},{"x":0.29729729890823364,"y":0.29971182346343994},{"x":0.2494802474975586,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.2494802474975586,0.27521613240242004,0.29729729890823364,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.27521613240242004},{"x":0.24532224237918854,"y":0.27521613240242004},{"x":0.24532224237918854,"y":0.29971182346343994},{"x":0.21205821633338928,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.21205821633338928,0.27521613240242004,0.24532224237918854,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.27521613240242004},{"x":0.20166319608688354,"y":0.27521613240242004},{"x":0.20166319608688354,"y":0.29971182346343994},{"x":0.14968815445899963,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.14968815445899963,0.27521613240242004,0.20166319608688354,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.30691641569137573},{"x":0.8523908257484436,"y":0.30691641569137573},{"x":0.8523908257484436,"y":0.32997119426727295},{"x":0.8149688243865967,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8149688243865967,0.30691641569137573,0.8523908257484436,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.30691641569137573},{"x":0.8045738339424133,"y":0.30691641569137573},{"x":0.8045738339424133,"y":0.32997119426727295},{"x":0.7962577939033508,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7962577939033508,0.30691641569137573,0.8045738339424133,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7962577939033508,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7962577939033508,"y":0.32997119426727295},{"x":0.790020763874054,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.790020763874054,0.30691641569137573,0.7962577939033508,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.30691641569137573},{"x":0.777546763420105,"y":0.30691641569137573},{"x":0.777546763420105,"y":0.32997119426727295},{"x":0.7234927415847778,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همواره","boundary":[0.7234927415847778,0.30691641569137573,0.777546763420105,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7110186815261841,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7110186815261841,"y":0.32997119426727295},{"x":0.7006236910820007,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7006236910820007,0.30691641569137573,0.7110186815261841,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6964656710624695,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6964656710624695,"y":0.33141210675239563},{"x":0.6528066396713257,"y":0.33141210675239563}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6528066396713257,0.30691641569137573,0.6964656710624695,0.33141210675239563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.3083573579788208},{"x":0.6403326392173767,"y":0.3083573579788208},{"x":0.6403326392173767,"y":0.33141210675239563},{"x":0.6008316278457642,"y":0.33141210675239563}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.6008316278457642,0.3083573579788208,0.6403326392173767,0.33141210675239563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.3083573579788208},{"x":0.590436577796936,"y":0.30691641569137573},{"x":0.590436577796936,"y":0.33141210675239563},{"x":0.5405405163764954,"y":0.33141210675239563}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وفادار","boundary":[0.5405405163764954,0.3083573579788208,0.590436577796936,0.33141210675239563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.3083573579788208},{"x":0.530145525932312,"y":0.3083573579788208},{"x":0.530145525932312,"y":0.33141210675239563},{"x":0.5135135054588318,"y":0.33141210675239563}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5135135054588318,0.3083573579788208,0.530145525932312,0.33141210675239563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.3083573579788208},{"x":0.5031185150146484,"y":0.3083573579788208},{"x":0.5031185150146484,"y":0.33141210675239563},{"x":0.45322245359420776,"y":0.33141210675239563}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحمل","boundary":[0.45322245359420776,0.3083573579788208,0.5031185150146484,0.33141210675239563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.3083573579788208},{"x":0.442827433347702,"y":0.3083573579788208},{"x":0.442827433347702,"y":0.33141210675239563},{"x":0.3762993812561035,"y":0.33141210675239563}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دشواری","boundary":[0.3762993812561035,0.3083573579788208,0.442827433347702,0.33141210675239563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.3097982704639435},{"x":0.37214136123657227,"y":0.3097982704639435},{"x":0.37214136123657227,"y":0.33141210675239563},{"x":0.35758835077285767,"y":0.33141210675239563}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.35758835077285767,0.3097982704639435,0.37214136123657227,0.33141210675239563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.3097982704639435},{"x":0.3471933603286743,"y":0.3097982704639435},{"x":0.3471933603286743,"y":0.33141210675239563},{"x":0.32848232984542847,"y":0.33141210675239563}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.32848232984542847,0.3097982704639435,0.3471933603286743,0.33141210675239563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.3097982704639435},{"x":0.31808730959892273,"y":0.3097982704639435},{"x":0.31808730959892273,"y":0.33141210675239563},{"x":0.2723492681980133,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنارم","boundary":[0.2723492681980133,0.3097982704639435,0.31808730959892273,0.33141210675239563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.3097982704639435},{"x":0.26195424795150757,"y":0.3097982704639435},{"x":0.26195424795150757,"y":0.3328530192375183},{"x":0.2286902219057083,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.2286902219057083,0.3097982704639435,0.26195424795150757,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.3097982704639435},{"x":0.21829521656036377,"y":0.3097982704639435},{"x":0.21829521656036377,"y":0.3328530192375183},{"x":0.20790021121501923,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20790021121501923,0.3097982704639435,0.21829521656036377,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.3083573579788208},{"x":0.1995842009782791,"y":0.3083573579788208},{"x":0.1995842009782791,"y":0.3270893394947052},{"x":0.17879417538642883,"y":0.3270893394947052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.17879417538642883,0.3083573579788208,0.1995842009782791,0.3270893394947052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.3083573579788208},{"x":0.17047816514968872,"y":0.3083573579788208},{"x":0.17047816514968872,"y":0.3270893394947052},{"x":0.14968815445899963,"y":0.3270893394947052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گاه","boundary":[0.14968815445899963,0.3083573579788208,0.17047816514968872,0.3270893394947052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.33717578649520874},{"x":0.8523908257484436,"y":0.33717578649520874},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3631123900413513},{"x":0.8295218348503113,"y":0.3631123900413513}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8295218348503113,0.33717578649520874,0.8523908257484436,0.3631123900413513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.33717578649520874},{"x":0.8191268444061279,"y":0.33717578649520874},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3631123900413513},{"x":0.7546777725219727,"y":0.3631123900413513}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خستگی","boundary":[0.7546777725219727,0.33717578649520874,0.8191268444061279,0.3631123900413513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.33717578649520874},{"x":0.752598762512207,"y":0.33717578649520874},{"x":0.752598762512207,"y":0.3631123900413513},{"x":0.7193347215652466,"y":0.3631123900413513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7193347215652466,0.33717578649520874,0.752598762512207,0.3631123900413513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.33717578649520874},{"x":0.7089397311210632,"y":0.33717578649520874},{"x":0.7089397311210632,"y":0.3631123900413513},{"x":0.6507276296615601,"y":0.3631123900413513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.6507276296615601,0.33717578649520874,0.7089397311210632,0.3631123900413513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.33717578649520874},{"x":0.6403326392173767,"y":0.33717578649520874},{"x":0.6403326392173767,"y":0.364553302526474},{"x":0.6153846383094788,"y":0.364553302526474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6153846383094788,0.33717578649520874,0.6403326392173767,0.364553302526474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.3386167287826538},{"x":0.6070685982704163,"y":0.3386167287826538},{"x":0.6070685982704163,"y":0.364553302526474},{"x":0.5613305568695068,"y":0.364553302526474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5613305568695068,0.3386167287826538,0.6070685982704163,0.364553302526474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.3386167287826538},{"x":0.5509355664253235,"y":0.3386167287826538},{"x":0.5509355664253235,"y":0.364553302526474},{"x":0.5363825559616089,"y":0.364553302526474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5363825559616089,0.3386167287826538,0.5509355664253235,0.364553302526474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.3386167287826538},{"x":0.5280665159225464,"y":0.3386167287826538},{"x":0.5280665159225464,"y":0.364553302526474},{"x":0.5072765350341797,"y":0.364553302526474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.5072765350341797,0.3386167287826538,0.5280665159225464,0.364553302526474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.3386167287826538},{"x":0.49688148498535156,"y":0.3386167287826538},{"x":0.49688148498535156,"y":0.364553302526474},{"x":0.46569645404815674,"y":0.364553302526474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غلبه","boundary":[0.46569645404815674,0.3386167287826538,0.49688148498535156,0.364553302526474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.3386167287826538},{"x":0.4553014636039734,"y":0.3386167287826538},{"x":0.4553014636039734,"y":0.364553302526474},{"x":0.4282744228839874,"y":0.364553302526474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.4282744228839874,0.3386167287826538,0.4553014636039734,0.364553302526474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.3386167287826538},{"x":0.42203742265701294,"y":0.3386167287826538},{"x":0.42203742265701294,"y":0.364553302526474},{"x":0.40124741196632385,"y":0.364553302526474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.40124741196632385,0.3386167287826538,0.42203742265701294,0.364553302526474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.3386167287826538},{"x":0.3908523917198181,"y":0.3386167287826538},{"x":0.3908523917198181,"y":0.364553302526474},{"x":0.36382535099983215,"y":0.364553302526474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.36382535099983215,0.3386167287826538,0.3908523917198181,0.364553302526474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.3386167287826538},{"x":0.3617463707923889,"y":0.3386167287826538},{"x":0.3617463707923889,"y":0.364553302526474},{"x":0.3513513505458832,"y":0.364553302526474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3513513505458832,0.3386167287826538,0.3617463707923889,0.364553302526474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.3386167287826538},{"x":0.34303534030914307,"y":0.3386167287826538},{"x":0.34303534030914307,"y":0.364553302526474},{"x":0.322245329618454,"y":0.364553302526474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرا","boundary":[0.322245329618454,0.3386167287826538,0.34303534030914307,0.364553302526474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.3386167287826538},{"x":0.31185030937194824,"y":0.3386167287826538},{"x":0.31185030937194824,"y":0.364553302526474},{"x":0.29937630891799927,"y":0.364553302526474}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.29937630891799927,0.3386167287826538,0.31185030937194824,0.364553302526474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.3386167287826538},{"x":0.28898128867149353,"y":0.3386167287826538},{"x":0.28898128867149353,"y":0.364553302526474},{"x":0.23700623214244843,"y":0.364553302526474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تکمیل","boundary":[0.23700623214244843,0.3386167287826538,0.28898128867149353,0.364553302526474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20166319608688354,"y":0.3386167287826538},{"x":0.22661122679710388,"y":0.3386167287826538},{"x":0.22661122679710388,"y":0.364553302526474},{"x":0.20166319608688354,"y":0.364553302526474}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.20166319608688354,0.3386167287826538,0.22661122679710388,0.364553302526474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.3386167287826538},{"x":0.19334720075130463,"y":0.3386167287826538},{"x":0.19334720075130463,"y":0.364553302526474},{"x":0.147609144449234,"y":0.364553302526474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.147609144449234,0.3386167287826538,0.19334720075130463,0.364553302526474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.3746397793292999},{"x":0.8503118753433228,"y":0.37319883704185486},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3933717608451843},{"x":0.8066527843475342,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.8066527843475342,0.3746397793292999,0.8503118753433228,0.3933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.3746397793292999},{"x":0.7983368039131165,"y":0.3746397793292999},{"x":0.7983368039131165,"y":0.3933717608451843},{"x":0.7401247620582581,"y":0.394812673330307}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امیدوار","boundary":[0.7401247620582581,0.3746397793292999,0.7983368039131165,0.3933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.3760806918144226},{"x":0.7318087220191956,"y":0.3760806918144226},{"x":0.7338877320289612,"y":0.394812673330307},{"x":0.7089397311210632,"y":0.394812673330307}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7089397311210632,0.3760806918144226,0.7338877320289612,0.394812673330307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.3760806918144226},{"x":0.7006236910820007,"y":0.3760806918144226},{"x":0.7006236910820007,"y":0.394812673330307},{"x":0.6652806401252747,"y":0.394812673330307}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمود","boundary":[0.6652806401252747,0.3760806918144226,0.7006236910820007,0.394812673330307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.3760806918144226},{"x":0.6632016897201538,"y":0.3760806918144226},{"x":0.6652806401252747,"y":0.394812673330307},{"x":0.6590436697006226,"y":0.394812673330307}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6590436697006226,0.3760806918144226,0.6652806401252747,0.394812673330307]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.27521613240242004},{"x":0.8523908257484436,"y":0.27521613240242004},{"x":0.8523908257484436,"y":0.394812673330307},{"x":0.147609144449234,"y":0.394812673330307}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.142609144449234,0.26821613240242004,0.8573908257484436,0.401812673330307],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.44092220067977905},{"x":0.8503118753433228,"y":0.44092220067977905},{"x":0.8503118753433228,"y":0.45389050245285034},{"x":0.8419958353042603,"y":0.45389050245285034}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"9","boundary":[0.8399168252944946,0.44092220067977905,0.8503118753433228,0.45389050245285034]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.44092220067977905},{"x":0.8503118753433228,"y":0.44092220067977905},{"x":0.8503118753433228,"y":0.45389050245285034},{"x":0.8419958353042603,"y":0.45389050245285034}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.8349168252944946,0.43392220067977905,0.8553118753433228,0.46089050245285035],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.5043227672576904},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5028818249702454},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5244956612586975},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5244956612586975}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.7858628034591675,0.5043227672576904,0.8523908257484436,0.5244956612586975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.5043227672576904},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5043227672576904},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5259366035461426},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7588357329368591,0.5043227672576904,0.7754677534103394,0.5259366035461426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.5043227672576904},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5043227672576904},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5259366035461426},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7505197525024414,0.5043227672576904,0.7567567825317383,0.5259366035461426]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.5043227672576904},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5028818249702454},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5244956612586975},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5259366035461426}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7455197525024414,0.4973227672576904,0.8573908257484436,0.5314956612586975],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.5619596838951111},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5619596838951111},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5850144028663635},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5850144028663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.8212057948112488,0.5619596838951111,0.8523908257484436,0.5850144028663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.5619596838951111},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5619596838951111},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5850144028663635},{"x":0.777546763420105,"y":0.5850144028663635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.777546763420105,0.5619596838951111,0.8170478343963623,0.5850144028663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.5619596838951111},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5619596838951111},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5850144028663635},{"x":0.704781711101532,"y":0.5850144028663635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.704781711101532,0.5619596838951111,0.7692307829856873,0.5850144028663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.5619596838951111},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5619596838951111},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5850144028663635},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5850144028663635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.6839916706085205,0.5619596838951111,0.7006236910820007,0.5850144028663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.5619596838951111},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5619596838951111},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5850144028663635},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5850144028663635}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6756756901741028,0.5619596838951111,0.6798336505889893,0.5850144028663635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.5619596838951111},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5619596838951111},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5850144028663635},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5850144028663635}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6706756901741028,0.5549596838951111,0.8573908257484436,0.5920144028663635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.590778112411499},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5922189950942993},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6080691814422607},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محدثه","boundary":[0.5530145764350891,0.590778112411499,0.6112266182899475,0.6080691814422607]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.590778112411499},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5922189950942993},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6080691814422607},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5480145764350891,0.583778112411499,0.6162266182899475,0.6150691814422607],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.619596540927887},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6224783658981323},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6368876099586487},{"x":0.40124741196632385,"y":0.6354466676712036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.40124741196632385,0.619596540927887,0.4906444847583771,0.6368876099586487]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.619596540927887},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6224783658981323},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6368876099586487},{"x":0.40124741196632385,"y":0.6354466676712036}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.39624741196632385,0.612596540927887,0.4956444847583771,0.6438876099586487],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.64985591173172},{"x":0.33471933007240295,"y":0.6484149694442749},{"x":0.3367983400821686,"y":0.6657060384750366},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تسنیم","boundary":[0.28274428844451904,0.64985591173172,0.3367983400821686,0.6657060384750366]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.64985591173172},{"x":0.33471933007240295,"y":0.6484149694442749},{"x":0.3367983400821686,"y":0.6657060384750366},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.27774428844451904,0.64285591173172,0.3417983400821686,0.6727060384750366],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.7017291188240051},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7017291188240051},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8295218348503113,0.7017291188240051,0.8523908257484436,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.7017291188240051},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7017291188240051},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7754677534103394,0.7017291188240051,0.8212057948112488,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.7017291188240051},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7017291188240051},{"x":0.7671517729759216,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمده","boundary":[0.7234927415847778,0.7017291188240051,0.7671517729759216,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.7017291188240051},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7017291188240051},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7006236910820007,0.7017291188240051,0.7193347215652466,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7276657223701477},{"x":0.6777547001838684,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6777547001838684,0.7017291188240051,0.6902287006378174,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.7031700015068054},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7031700015068054},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7276657223701477},{"x":0.632016658782959,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وقت","boundary":[0.632016658782959,0.7031700015068054,0.6694386601448059,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.7031700015068054},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7031700015068054},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7276657223701477},{"x":0.5738045573234558,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وافری","boundary":[0.5738045573234558,0.7031700015068054,0.6216216087341309,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.7031700015068054},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7031700015068054},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7276657223701477},{"x":0.542619526386261,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.542619526386261,0.7031700015068054,0.5634095668792725,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.7031700015068054},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7031700015068054},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7276657223701477},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.49688148498535156,0.7031700015068054,0.5343035459518433,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.7031700015068054},{"x":0.48856547474861145,"y":0.7031700015068054},{"x":0.48856547474861145,"y":0.7276657223701477},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.43035343289375305,0.7031700015068054,0.48856547474861145,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.7031700015068054},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7031700015068054},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7276657223701477},{"x":0.395010381937027,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.395010381937027,0.7031700015068054,0.4199584126472473,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.7046109437942505},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7046109437942505},{"x":0.38669440150260925,"y":0.729106605052948},{"x":0.34095633029937744,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.34095633029937744,0.7046109437942505,0.38669440150260925,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.7046109437942505},{"x":0.3305613398551941,"y":0.7031700015068054},{"x":0.3305613398551941,"y":0.729106605052948},{"x":0.2806652784347534,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صرف","boundary":[0.2806652784347534,0.7046109437942505,0.3305613398551941,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.7046109437942505},{"x":0.2723492681980133,"y":0.7046109437942505},{"x":0.2723492681980133,"y":0.729106605052948},{"x":0.22661122679710388,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودم","boundary":[0.22661122679710388,0.7046109437942505,0.2723492681980133,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.7046109437942505},{"x":0.22453223168849945,"y":0.7046109437942505},{"x":0.22453223168849945,"y":0.729106605052948},{"x":0.21829521656036377,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21829521656036377,0.7046109437942505,0.22453223168849945,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.7046109437942505},{"x":0.20790021121501923,"y":0.7046109437942505},{"x":0.20790021121501923,"y":0.729106605052948},{"x":0.1975051909685135,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1975051909685135,0.7046109437942505,0.20790021121501923,0.729106605052948]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.7046109437942505},{"x":0.18918919563293457,"y":0.7060518860816956},{"x":0.18918919563293457,"y":0.7233429551124573},{"x":0.14968815445899963,"y":0.7233429551124573}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"آنها","boundary":[0.14968815445899963,0.7046109437942505,0.18918919563293457,0.7233429551124573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.7363112568855286},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7363112568855286},{"x":0.8503118753433228,"y":0.759365975856781},{"x":0.8170478343963623,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعلق","boundary":[0.8170478343963623,0.7363112568855286,0.8503118753433228,0.759365975856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.7363112568855286},{"x":0.8066527843475342,"y":0.7363112568855286},{"x":0.8066527843475342,"y":0.759365975856781},{"x":0.765072762966156,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داشت","boundary":[0.765072762966156,0.7363112568855286,0.8066527843475342,0.759365975856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.7377521395683289},{"x":0.7567567825317383,"y":0.7377521395683289},{"x":0.7567567825317383,"y":0.759365975856781},{"x":0.7505197525024414,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7505197525024414,0.7377521395683289,0.7567567825317383,0.759365975856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.7377521395683289},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7363112568855286},{"x":0.7422037124633789,"y":0.759365975856781},{"x":0.6756756901741028,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امیدوارم","boundary":[0.6756756901741028,0.7377521395683289,0.7422037124633789,0.759365975856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.7377521395683289},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7377521395683289},{"x":0.6652806401252747,"y":0.759365975856781},{"x":0.6049895882606506,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عالمانی","boundary":[0.6049895882606506,0.7377521395683289,0.6652806401252747,0.759365975856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.7377521395683289},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7377521395683289},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7608069181442261},{"x":0.55509352684021,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عامل","boundary":[0.55509352684021,0.7377521395683289,0.5966736078262329,0.7608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.7377521395683289},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7377521395683289},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7608069181442261},{"x":0.5114344954490662,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5114344954490662,0.7377521395683289,0.5467775464057922,0.7608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.7377521395683289},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7377521395683289},{"x":0.5031185150146484,"y":0.7608069181442261},{"x":0.4781704843044281,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4781704843044281,0.7377521395683289,0.5031185150146484,0.7608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.7377521395683289},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7377521395683289},{"x":0.46777546405792236,"y":0.7608069181442261},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرز","boundary":[0.4407484531402588,0.7377521395683289,0.46777546405792236,0.7608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.7391930818557739},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7391930818557739},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7608069181442261},{"x":0.42411643266677856,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42411643266677856,0.7391930818557739,0.4324324429035187,0.7608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.7391930818557739},{"x":0.41580042243003845,"y":0.7391930818557739},{"x":0.41580042243003845,"y":0.7608069181442261},{"x":0.3908523917198181,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بوم","boundary":[0.3908523917198181,0.7391930818557739,0.41580042243003845,0.7608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.7391930818557739},{"x":0.382536381483078,"y":0.7391930818557739},{"x":0.382536381483078,"y":0.7608069181442261},{"x":0.3451143503189087,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.3451143503189087,0.7391930818557739,0.382536381483078,0.7608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.7391930818557739},{"x":0.34303534030914307,"y":0.7391930818557739},{"x":0.34303534030914307,"y":0.7608069181442261},{"x":0.3367983400821686,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3367983400821686,0.7391930818557739,0.34303534030914307,0.7608069181442261]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9599999785423279}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7031700015068054},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7002881765365601},{"x":0.8523908257484436,"y":0.759365975856781},{"x":0.14968815445899963,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.142609144449234,0.6961700015068054,0.8573908257484436,0.766365975856781],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/eQgJqxyKhbpxLjjX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/RxDkKTwGcqwcAvTF.jpg","blurred":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/BMTdALsHFJBlSExm.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00030080697392723414,0.00018508167517631815,0.9982218048329661,0.9988438198037382]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.1354466825723648},{"x":0.8503118753433228,"y":0.1354466825723648},{"x":0.8503118753433228,"y":0.1599423587322235},{"x":0.8004158139228821,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توصیه","boundary":[0.8004158139228821,0.1354466825723648,0.8503118753433228,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.1354466825723648},{"x":0.7962577939033508,"y":0.1354466825723648},{"x":0.7962577939033508,"y":0.1599423587322235},{"x":0.7692307829856873,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7692307829856873,0.1354466825723648,0.7962577939033508,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.1354466825723648},{"x":0.7567567825317383,"y":0.1354466825723648},{"x":0.7567567825317383,"y":0.1599423587322235},{"x":0.7110186815261841,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.7110186815261841,0.1354466825723648,0.7567567825317383,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.1354466825723648},{"x":0.6964656710624695,"y":0.1354466825723648},{"x":0.6964656710624695,"y":0.1599423587322235},{"x":0.6590436697006226,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.6590436697006226,0.1354466825723648,0.6964656710624695,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.1354466825723648},{"x":0.6465696692466736,"y":0.1354466825723648},{"x":0.6465696692466736,"y":0.1599423587322235},{"x":0.6112266182899475,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6112266182899475,0.1354466825723648,0.6465696692466736,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.1354466825723648},{"x":0.5987526178359985,"y":0.1354466825723648},{"x":0.5987526178359985,"y":0.1599423587322235},{"x":0.5509355664253235,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.5509355664253235,0.1354466825723648,0.5987526178359985,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.1354466825723648},{"x":0.5363825559616089,"y":0.1354466825723648},{"x":0.5363825559616089,"y":0.1599423587322235},{"x":0.4927234947681427,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غلامی","boundary":[0.4927234947681427,0.1354466825723648,0.5363825559616089,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.1354466825723648},{"x":0.4864864945411682,"y":0.1354466825723648},{"x":0.4864864945411682,"y":0.1599423587322235},{"x":0.4802494943141937,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4802494943141937,0.1354466825723648,0.4864864945411682,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.1354466825723648},{"x":0.46777546405792236,"y":0.1354466825723648},{"x":0.46777546405792236,"y":0.1599423587322235},{"x":0.4282744228839874,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.4282744228839874,0.1354466825723648,0.46777546405792236,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.1354466825723648},{"x":0.41580042243003845,"y":0.1354466825723648},{"x":0.41580042243003845,"y":0.1599423587322235},{"x":0.37837839126586914,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.37837839126586914,0.1354466825723648,0.41580042243003845,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.1354466825723648},{"x":0.36382535099983215,"y":0.1354466825723648},{"x":0.36382535099983215,"y":0.1599423587322235},{"x":0.31392931938171387,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.31392931938171387,0.1354466825723648,0.36382535099983215,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.1354466825723648},{"x":0.3014552891254425,"y":0.1354466825723648},{"x":0.3014552891254425,"y":0.1599423587322235},{"x":0.27442827820777893,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"جزا","boundary":[0.27442827820777893,0.1354466825723648,0.3014552891254425,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.1354466825723648},{"x":0.26195424795150757,"y":0.1354466825723648},{"x":0.26195424795150757,"y":0.1599423587322235},{"x":0.2515592575073242,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2515592575073242,0.1354466825723648,0.26195424795150757,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.1354466825723648},{"x":0.23908524215221405,"y":0.1354466825723648},{"x":0.23908524215221405,"y":0.1599423587322235},{"x":0.20790021121501923,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جرم","boundary":[0.20790021121501923,0.1354466825723648,0.23908524215221405,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.1354466825723648},{"x":0.20374220609664917,"y":0.1354466825723648},{"x":0.20374220609664917,"y":0.1599423587322235},{"x":0.14968815445899963,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.14968815445899963,0.1354466825723648,0.20374220609664917,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.16858789324760437},{"x":0.8503118753433228,"y":0.1671469807624817},{"x":0.8503118753433228,"y":0.18731988966464996},{"x":0.790020763874054,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.790020763874054,0.16858789324760437,0.8503118753433228,0.18731988966464996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.16858789324760437},{"x":0.7796257734298706,"y":0.16858789324760437},{"x":0.7796257734298706,"y":0.18876080214977264},{"x":0.7359667420387268,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.7359667420387268,0.16858789324760437,0.7796257734298706,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.17002882063388824},{"x":0.7255717515945435,"y":0.16858789324760437},{"x":0.7255717515945435,"y":0.18876080214977264},{"x":0.6548856496810913,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.6548856496810913,0.17002882063388824,0.7255717515945435,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.17002882063388824},{"x":0.644490659236908,"y":0.17002882063388824},{"x":0.644490659236908,"y":0.19020172953605652},{"x":0.6091476082801819,"y":0.19020172953605652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6091476082801819,0.17002882063388824,0.644490659236908,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.17146974802017212},{"x":0.5987526178359985,"y":0.17146974802017212},{"x":0.5987526178359985,"y":0.19020172953605652},{"x":0.5592515468597412,"y":0.1916426569223404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5592515468597412,0.17146974802017212,0.5987526178359985,0.19020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.17146974802017212},{"x":0.5488565564155579,"y":0.17146974802017212},{"x":0.5488565564155579,"y":0.1916426569223404},{"x":0.5135135054588318,"y":0.1916426569223404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5135135054588318,0.17146974802017212,0.5488565564155579,0.1916426569223404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.17146974802017212},{"x":0.5051975250244141,"y":0.17146974802017212},{"x":0.5051975250244141,"y":0.1916426569223404},{"x":0.4989604949951172,"y":0.1916426569223404}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4989604949951172,0.17146974802017212,0.5051975250244141,0.1916426569223404]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.1354466825723648},{"x":0.8503118753433228,"y":0.1354466825723648},{"x":0.8503118753433228,"y":0.1916426569223404},{"x":0.14968815445899963,"y":0.1916426569223404}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.14468815445899963,0.1284466825723648,0.8553118753433228,0.1986426569223404],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.21757924556732178},{"x":0.5363825559616089,"y":0.21757924556732178},{"x":0.5363825559616089,"y":0.23342940211296082},{"x":0.5031185150146484,"y":0.23342940211296082}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.5031185150146484,0.21757924556732178,0.5363825559616089,0.23342940211296082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.21757924556732178},{"x":0.5010395050048828,"y":0.21757924556732178},{"x":0.5010395050048828,"y":0.23342940211296082},{"x":0.46777546405792236,"y":0.23342940211296082}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"تعالیه","boundary":[0.46777546405792236,0.21757924556732178,0.5010395050048828,0.23342940211296082]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.21757924556732178},{"x":0.5363825559616089,"y":0.2161383330821991},{"x":0.5363825559616089,"y":0.23342940211296082},{"x":0.46777546405792236,"y":0.23342940211296082}]},"confidence":0.7599999904632568,"boundary":[0.46277546405792236,0.21057924556732177,0.5413825559616089,0.24042940211296082],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.2766570746898651},{"x":0.5945945978164673,"y":0.2766570746898651},{"x":0.5945945978164673,"y":0.29394811391830444},{"x":0.5571725368499756,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"توصیه","boundary":[0.5571725368499756,0.2766570746898651,0.5945945978164673,0.29394811391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.2766570746898651},{"x":0.5530145764350891,"y":0.2766570746898651},{"x":0.5530145764350891,"y":0.29394811391830444},{"x":0.530145525932312,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.530145525932312,0.2766570746898651,0.5530145764350891,0.29394811391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.2766570746898651},{"x":0.5218295454978943,"y":0.2766570746898651},{"x":0.5218295454978943,"y":0.29394811391830444},{"x":0.4864864945411682,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.4864864945411682,0.2766570746898651,0.5218295454978943,0.29394811391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.2766570746898651},{"x":0.4802494943141937,"y":0.2766570746898651},{"x":0.4802494943141937,"y":0.29394811391830444},{"x":0.4490644633769989,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4490644633769989,0.2766570746898651,0.4802494943141937,0.29394811391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.2766570746898651},{"x":0.442827433347702,"y":0.2766570746898651},{"x":0.442827433347702,"y":0.29394811391830444},{"x":0.40748441219329834,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.40748441219329834,0.2766570746898651,0.442827433347702,0.29394811391830444]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.2766570746898651},{"x":0.5945945978164673,"y":0.2766570746898651},{"x":0.5945945978164673,"y":0.29394811391830444},{"x":0.40748441219329834,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.40248441219329834,0.2696570746898651,0.5995945978164673,0.30094811391830445],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.3342939615249634},{"x":0.837837815284729,"y":0.3342939615249634},{"x":0.837837815284729,"y":0.34870317578315735},{"x":0.8316008448600769,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8316008448600769,0.3342939615249634,0.837837815284729,0.34870317578315735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.3342939615249634},{"x":0.8232848048210144,"y":0.3342939615249634},{"x":0.8232848048210144,"y":0.34870317578315735},{"x":0.7920997738838196,"y":0.35014408826828003}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سلام","boundary":[0.7920997738838196,0.3342939615249634,0.8232848048210144,0.34870317578315735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.3342939615249634},{"x":0.7837837934494019,"y":0.3342939615249634},{"x":0.7858628034591675,"y":0.35014408826828003},{"x":0.777546763420105,"y":0.35014408826828003}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.777546763420105,0.3342939615249634,0.7858628034591675,0.35014408826828003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.3342939615249634},{"x":0.7713097929954529,"y":0.3342939615249634},{"x":0.7713097929954529,"y":0.35014408826828003},{"x":0.7318087220191956,"y":0.35014408826828003}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"احترام","boundary":[0.7318087220191956,0.3342939615249634,0.7713097929954529,0.35014408826828003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.33573487401008606},{"x":0.7297297120094299,"y":0.33573487401008606},{"x":0.7297297120094299,"y":0.35014408826828003},{"x":0.7255717515945435,"y":0.35014408826828003}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7255717515945435,0.33573487401008606,0.7297297120094299,0.35014408826828003]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.3342939615249634},{"x":0.837837815284729,"y":0.3342939615249634},{"x":0.837837815284729,"y":0.34870317578315735},{"x":0.7255717515945435,"y":0.35014408826828003}]},"confidence":0.7699999809265137,"boundary":[0.7205717515945435,0.3272939615249634,0.842837815284729,0.35570317578315735],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.3717579245567322},{"x":0.8108108043670654,"y":0.3717579245567322},{"x":0.8108108043670654,"y":0.3904899060726166},{"x":0.8004158139228821,"y":0.3904899060726166}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8004158139228821,0.3717579245567322,0.8108108043670654,0.3904899060726166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.3717579245567322},{"x":0.7837837934494019,"y":0.3717579245567322},{"x":0.7837837934494019,"y":0.3904899060726166},{"x":0.7234927415847778,"y":0.3904899060726166}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"استحضار","boundary":[0.7234927415847778,0.3717579245567322,0.7837837934494019,0.3904899060726166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.3717579245567322},{"x":0.704781711101532,"y":0.3717579245567322},{"x":0.704781711101532,"y":0.3904899060726166},{"x":0.6902287006378174,"y":0.3904899060726166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6902287006378174,0.3717579245567322,0.704781711101532,0.3904899060726166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.3717579245567322},{"x":0.6860706806182861,"y":0.3717579245567322},{"x":0.6860706806182861,"y":0.3904899060726166},{"x":0.6486486196517944,"y":0.3904899060726166}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"رساند","boundary":[0.6486486196517944,0.3717579245567322,0.6860706806182861,0.3904899060726166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.3717579245567322},{"x":0.644490659236908,"y":0.3717579245567322},{"x":0.644490659236908,"y":0.3904899060726166},{"x":0.6361746191978455,"y":0.3904899060726166}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6361746191978455,0.3717579245567322,0.644490659236908,0.3904899060726166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.3717579245567322},{"x":0.6195425987243652,"y":0.3717579245567322},{"x":0.6195425987243652,"y":0.3904899060726166},{"x":0.5883575677871704,"y":0.3904899060726166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.5883575677871704,0.3717579245567322,0.6195425987243652,0.3904899060726166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.3717579245567322},{"x":0.5717255473136902,"y":0.3717579245567322},{"x":0.5717255473136902,"y":0.3904899060726166},{"x":0.5384615659713745,"y":0.3904899060726166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.5384615659713745,0.3717579245567322,0.5717255473136902,0.3904899060726166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.3717579245567322},{"x":0.5197505354881287,"y":0.3717579245567322},{"x":0.5197505354881287,"y":0.3904899060726166},{"x":0.469854474067688,"y":0.3904899060726166}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مرجانی","boundary":[0.469854474067688,0.3717579245567322,0.5197505354881287,0.3904899060726166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.3717579245567322},{"x":0.45322245359420776,"y":0.3717579245567322},{"x":0.45322245359420776,"y":0.3904899060726166},{"x":0.44490644335746765,"y":0.3904899060726166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.44490644335746765,0.3717579245567322,0.45322245359420776,0.3904899060726166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.3717579245567322},{"x":0.4261954128742218,"y":0.3717579245567322},{"x":0.4261954128742218,"y":0.3904899060726166},{"x":0.38669440150260925,"y":0.3904899060726166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.38669440150260925,0.3717579245567322,0.4261954128742218,0.3904899060726166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.3717579245567322},{"x":0.3679833710193634,"y":0.3717579245567322},{"x":0.3679833710193634,"y":0.3904899060726166},{"x":0.29729729890823364,"y":0.3904899060726166}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دانشجویی","boundary":[0.29729729890823364,0.3717579245567322,0.3679833710193634,0.3904899060726166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.3717579245567322},{"x":0.2785862684249878,"y":0.3717579245567322},{"x":0.2785862684249878,"y":0.3904899060726166},{"x":0.1621621549129486,"y":0.3904899060726166}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹۳۲۳۰۴۴۵۱۰۰۴","boundary":[0.1621621549129486,0.3717579245567322,0.2785862684249878,0.3904899060726166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.4005763828754425},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4005763828754425},{"x":0.8399168252944946,"y":0.4207492768764496},{"x":0.812889814376831,"y":0.4207492768764496}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"فارغ","boundary":[0.812889814376831,0.4005763828754425,0.8399168252944946,0.4207492768764496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.4005763828754425},{"x":0.8066527843475342,"y":0.4005763828754425},{"x":0.8066527843475342,"y":0.4207492768764496},{"x":0.7567567825317383,"y":0.4207492768764496}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"التحصیل","boundary":[0.7567567825317383,0.4005763828754425,0.8066527843475342,0.4207492768764496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.4005763828754425},{"x":0.7401247620582581,"y":0.4005763828754425},{"x":0.7401247620582581,"y":0.4207492768764496},{"x":0.7068607211112976,"y":0.4207492768764496}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.7068607211112976,0.4005763828754425,0.7401247620582581,0.4207492768764496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.4005763828754425},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4005763828754425},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4207492768764496},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4207492768764496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتری","boundary":[0.6486486196517944,0.4005763828754425,0.6964656710624695,0.4207492768764496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.4005763828754425},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4005763828754425},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4207492768764496},{"x":0.6070685982704163,"y":0.4207492768764496}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.6070685982704163,0.4005763828754425,0.6403326392173767,0.4207492768764496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.4005763828754425},{"x":0.5987526178359985,"y":0.4005763828754425},{"x":0.5987526178359985,"y":0.4207492768764496},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4207492768764496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5571725368499756,0.4005763828754425,0.5987526178359985,0.4207492768764496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.4005763828754425},{"x":0.5467775464057922,"y":0.4005763828754425},{"x":0.5467775464057922,"y":0.4207492768764496},{"x":0.5239084959030151,"y":0.4207492768764496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جزا","boundary":[0.5239084959030151,0.4005763828754425,0.5467775464057922,0.4207492768764496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.4005763828754425},{"x":0.5135135054588318,"y":0.4005763828754425},{"x":0.5135135054588318,"y":0.4207492768764496},{"x":0.5072765350341797,"y":0.4207492768764496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5072765350341797,0.4005763828754425,0.5135135054588318,0.4207492768764496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.4005763828754425},{"x":0.4927234947681427,"y":0.4005763828754425},{"x":0.4927234947681427,"y":0.4207492768764496},{"x":0.4719334840774536,"y":0.4207492768764496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جرم","boundary":[0.4719334840774536,0.4005763828754425,0.4927234947681427,0.4207492768764496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.4005763828754425},{"x":0.46569645404815674,"y":0.4005763828754425},{"x":0.46569645404815674,"y":0.4207492768764496},{"x":0.4261954128742218,"y":0.4207492768764496}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4261954128742218,0.4005763828754425,0.46569645404815674,0.4207492768764496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.4005763828754425},{"x":0.4137214124202728,"y":0.4005763828754425},{"x":0.4137214124202728,"y":0.4207492768764496},{"x":0.36382535099983215,"y":0.4207492768764496}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پردیس","boundary":[0.36382535099983215,0.4005763828754425,0.4137214124202728,0.4207492768764496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.4005763828754425},{"x":0.35550934076309204,"y":0.4005763828754425},{"x":0.35550934076309204,"y":0.4207492768764496},{"x":0.28274428844451904,"y":0.4207492768764496}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحصیلات","boundary":[0.28274428844451904,0.4005763828754425,0.35550934076309204,0.4207492768764496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.4005763828754425},{"x":0.27442827820777893,"y":0.4005763828754425},{"x":0.27442827820777893,"y":0.4207492768764496},{"x":0.22453223168849945,"y":0.4207492768764496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.22453223168849945,0.4005763828754425,0.27442827820777893,0.4207492768764496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.4005763828754425},{"x":0.2141372114419937,"y":0.4005763828754425},{"x":0.2141372114419937,"y":0.4207492768764496},{"x":0.1621621549129486,"y":0.4207492768764496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.1621621549129486,0.4005763828754425,0.2141372114419937,0.4207492768764496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.42795389890670776},{"x":0.837837815284729,"y":0.42795389890670776},{"x":0.837837815284729,"y":0.4510086476802826},{"x":0.8024948239326477,"y":0.4510086476802826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.8024948239326477,0.42795389890670776,0.837837815284729,0.4510086476802826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.42795389890670776},{"x":0.7941787838935852,"y":0.42795389890670776},{"x":0.7941787838935852,"y":0.4510086476802826},{"x":0.7422037124633789,"y":0.4510086476802826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.7422037124633789,0.42795389890670776,0.7941787838935852,0.4510086476802826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.42939481139183044},{"x":0.7359667420387268,"y":0.42939481139183044},{"x":0.7359667420387268,"y":0.4510086476802826},{"x":0.7297297120094299,"y":0.4510086476802826}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7297297120094299,0.42939481139183044,0.7359667420387268,0.4510086476802826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.42939481139183044},{"x":0.7214137315750122,"y":0.42939481139183044},{"x":0.7214137315750122,"y":0.4510086476802826},{"x":0.6860706806182861,"y":0.4510086476802826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رساله","boundary":[0.6860706806182861,0.42939481139183044,0.7214137315750122,0.4510086476802826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.42939481139183044},{"x":0.6756756901741028,"y":0.42939481139183044},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4510086476802826},{"x":0.6486486196517944,"y":0.4510086476802826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6486486196517944,0.42939481139183044,0.6756756901741028,0.4510086476802826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.42939481139183044},{"x":0.6382536292076111,"y":0.42939481139183044},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4510086476802826},{"x":0.6278586387634277,"y":0.4510086476802826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6278586387634277,0.42939481139183044,0.6382536292076111,0.4510086476802826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.42939481139183044},{"x":0.6195425987243652,"y":0.42939481139183044},{"x":0.6195425987243652,"y":0.4510086476802826},{"x":0.6133056282997131,"y":0.4510086476802826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6133056282997131,0.42939481139183044,0.6195425987243652,0.4510086476802826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.42939481139183044},{"x":0.6049895882606506,"y":0.42939481139183044},{"x":0.6049895882606506,"y":0.4510086476802826},{"x":0.5530145764350891,"y":0.4510086476802826}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5530145764350891,0.42939481139183044,0.6049895882606506,0.4510086476802826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.42939481139183044},{"x":0.5446985363960266,"y":0.42939481139183044},{"x":0.5446985363960266,"y":0.4510086476802826},{"x":0.5384615659713745,"y":0.4510086476802826}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.5384615659713745,0.42939481139183044,0.5446985363960266,0.4510086476802826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.42939481139183044},{"x":0.5384615659713745,"y":0.42939481139183044},{"x":0.5384615659713745,"y":0.4510086476802826},{"x":0.4906444847583771,"y":0.4510086476802826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.4906444847583771,0.42939481139183044,0.5384615659713745,0.4510086476802826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.42939481139183044},{"x":0.48232847452163696,"y":0.42939481139183044},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4510086476802826},{"x":0.4324324429035187,"y":0.4510086476802826}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.4324324429035187,0.42939481139183044,0.48232847452163696,0.4510086476802826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.42939481139183044},{"x":0.42203742265701294,"y":0.42939481139183044},{"x":0.42203742265701294,"y":0.4524495601654053},{"x":0.382536381483078,"y":0.4524495601654053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنایی","boundary":[0.382536381483078,0.42939481139183044,0.42203742265701294,0.4524495601654053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.42939481139183044},{"x":0.3742203712463379,"y":0.42939481139183044},{"x":0.3742203712463379,"y":0.4524495601654053},{"x":0.34095633029937744,"y":0.4524495601654053}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.34095633029937744,0.42939481139183044,0.3742203712463379,0.4524495601654053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.42939481139183044},{"x":0.33471933007240295,"y":0.42939481139183044},{"x":0.33471933007240295,"y":0.4524495601654053},{"x":0.31808730959892273,"y":0.4524495601654053}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.31808730959892273,0.42939481139183044,0.33471933007240295,0.4524495601654053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.42939481139183044},{"x":0.3097712993621826,"y":0.42939481139183044},{"x":0.3097712993621826,"y":0.4524495601654053},{"x":0.23284822702407837,"y":0.4524495601654053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازماندهی","boundary":[0.23284822702407837,0.42939481139183044,0.3097712993621826,0.4524495601654053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.4308357238769531},{"x":0.22661122679710388,"y":0.42939481139183044},{"x":0.22661122679710388,"y":0.4524495601654053},{"x":0.1621621549129486,"y":0.4524495601654053}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنشگران","boundary":[0.1621621549129486,0.4308357238769531,0.22661122679710388,0.4524495601654053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.45821326971054077},{"x":0.837837815284729,"y":0.45821326971054077},{"x":0.837837815284729,"y":0.4812680184841156},{"x":0.7920997738838196,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.7920997738838196,0.45821326971054077,0.837837815284729,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.45821326971054077},{"x":0.7837837934494019,"y":0.45821326971054077},{"x":0.7837837934494019,"y":0.4812680184841156},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"دخیل","boundary":[0.7463617324829102,0.45821326971054077,0.7837837934494019,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.45821326971054077},{"x":0.7401247620582581,"y":0.45821326971054077},{"x":0.7401247620582581,"y":0.4812680184841156},{"x":0.7234927415847778,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7234927415847778,0.45821326971054077,0.7401247620582581,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.45965418219566345},{"x":0.7151767015457153,"y":0.45965418219566345},{"x":0.7151767015457153,"y":0.4812680184841156},{"x":0.6548856496810913,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشگیری","boundary":[0.6548856496810913,0.45965418219566345,0.7151767015457153,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.45965418219566345},{"x":0.6465696692466736,"y":0.45965418219566345},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4812680184841156},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6403326392173767,0.45965418219566345,0.6465696692466736,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.45965418219566345},{"x":0.6340956091880798,"y":0.45965418219566345},{"x":0.6340956091880798,"y":0.4812680184841156},{"x":0.5966736078262329,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مقابله","boundary":[0.5966736078262329,0.45965418219566345,0.6340956091880798,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.45965418219566345},{"x":0.5883575677871704,"y":0.45965418219566345},{"x":0.5883575677871704,"y":0.4812680184841156},{"x":0.5821205973625183,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5821205973625183,0.45965418219566345,0.5883575677871704,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.45965418219566345},{"x":0.5758835673332214,"y":0.45965418219566345},{"x":0.5758835673332214,"y":0.4812680184841156},{"x":0.5343035459518433,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفاسد","boundary":[0.5343035459518433,0.45965418219566345,0.5758835673332214,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.45965418219566345},{"x":0.5259875059127808,"y":0.45965418219566345},{"x":0.5259875059127808,"y":0.4812680184841156},{"x":0.4636174738407135,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.4636174738407135,0.45965418219566345,0.5259875059127808,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.45965418219566345},{"x":0.4553014636039734,"y":0.45965418219566345},{"x":0.4553014636039734,"y":0.4812680184841156},{"x":0.4407484531402588,"y":0.4812680184841156}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4407484531402588,0.45965418219566345,0.4553014636039734,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.45965418219566345},{"x":0.4324324429035187,"y":0.45965418219566345},{"x":0.4324324429035187,"y":0.4827089309692383},{"x":0.395010381937027,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.395010381937027,0.45965418219566345,0.4324324429035187,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.45965418219566345},{"x":0.38669440150260925,"y":0.45965418219566345},{"x":0.38669440150260925,"y":0.4812680184841156},{"x":0.3076923191547394,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹/۲/۲۴","boundary":[0.3076923191547394,0.45965418219566345,0.38669440150260925,0.4812680184841156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.45965418219566345},{"x":0.29937630891799927,"y":0.45965418219566345},{"x":0.29937630891799927,"y":0.4827089309692383},{"x":0.29106029868125916,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.29106029868125916,0.45965418219566345,0.29937630891799927,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.45965418219566345},{"x":0.28482329845428467,"y":0.45965418219566345},{"x":0.28482329845428467,"y":0.4827089309692383},{"x":0.22453223168849945,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمایی","boundary":[0.22453223168849945,0.45965418219566345,0.28482329845428467,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.45965418219566345},{"x":0.21621622145175934,"y":0.45965418219566345},{"x":0.21621622145175934,"y":0.4827089309692383},{"x":0.1621621549129486,"y":0.4827089309692383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینجانب","boundary":[0.1621621549129486,0.45965418219566345,0.21621622145175934,0.4827089309692383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.4884726107120514},{"x":0.837837815284729,"y":0.4884726107120514},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5086455345153809},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5100864768028259}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.8066527843475342,0.4884726107120514,0.8399168252944946,0.5086455345153809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.4884726107120514},{"x":0.8004158139228821,"y":0.4884726107120514},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5100864768028259},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5100864768028259}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.765072762966156,0.4884726107120514,0.8004158139228821,0.5100864768028259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.48991355299949646},{"x":0.7588357329368591,"y":0.4884726107120514},{"x":0.7588357329368591,"y":0.5100864768028259},{"x":0.717255711555481,"y":0.5100864768028259}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.717255711555481,0.48991355299949646,0.7588357329368591,0.5100864768028259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.48991355299949646},{"x":0.7089397311210632,"y":0.48991355299949646},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5100864768028259},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5100864768028259}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جزا","boundary":[0.6860706806182861,0.48991355299949646,0.7110186815261841,0.5100864768028259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.48991355299949646},{"x":0.6798336505889893,"y":0.48991355299949646},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5100864768028259},{"x":0.6735966801643372,"y":0.5100864768028259}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6735966801643372,0.48991355299949646,0.6798336505889893,0.5100864768028259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.48991355299949646},{"x":0.6652806401252747,"y":0.48991355299949646},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5100864768028259},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5100864768028259}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جرم","boundary":[0.6382536292076111,0.48991355299949646,0.6652806401252747,0.5100864768028259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.48991355299949646},{"x":0.6382536292076111,"y":0.48991355299949646},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5100864768028259},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5925155878067017,0.48991355299949646,0.6382536292076111,0.5100864768028259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.49135446548461914},{"x":0.5841996073722839,"y":0.49135446548461914},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5115273594856262},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5758835673332214,0.49135446548461914,0.5841996073722839,0.5115273594856262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.49135446548461914},{"x":0.5696465969085693,"y":0.49135446548461914},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5115273594856262},{"x":0.517671525478363,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موفقیت","boundary":[0.517671525478363,0.49135446548461914,0.5696465969085693,0.5115273594856262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.49135446548461914},{"x":0.5114344954490662,"y":0.49135446548461914},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5115273594856262},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5129683017730713}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دفاع","boundary":[0.48232847452163696,0.49135446548461914,0.5114344954490662,0.5115273594856262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.49135446548461914},{"x":0.47401246428489685,"y":0.49135446548461914},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5115273594856262},{"x":0.43866944313049316,"y":0.5129683017730713}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نموده","boundary":[0.43659043312072754,0.49135446548461914,0.4760914742946625,0.5115273594856262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.4927953779697418},{"x":0.43035343289375305,"y":0.49135446548461914},{"x":0.4324324429035187,"y":0.5129683017730713},{"x":0.4054054021835327,"y":0.5129683017730713}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4033263921737671,0.4927953779697418,0.4324324429035187,0.5129683017730713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.4927953779697418},{"x":0.3970893919467926,"y":0.4927953779697418},{"x":0.3991684019565582,"y":0.5129683017730713},{"x":0.395010381937027,"y":0.5129683017730713}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.395010381937027,0.4927953779697418,0.3991684019565582,0.5129683017730713]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.3717579245567322},{"x":0.8399168252944946,"y":0.3717579245567322},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5129683017730713},{"x":0.1621621549129486,"y":0.5129683017730713}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1571621549129486,0.36475792455673217,0.8449168252944946,0.5199683017730713],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.5288184285163879},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5288184285163879},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5489913821220398},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8004158139228821,0.5288184285163879,0.8108108043670654,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5489913821220398},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنجا","boundary":[0.7609147429466248,0.5288184285163879,0.7879418134689331,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5489913821220398},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7338877320289612,0.5288184285163879,0.7505197525024414,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5489913821220398},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"رساله","boundary":[0.6881496906280518,0.5288184285163879,0.7234927415847778,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6777547001838684,"y":0.5489913821220398},{"x":0.632016658782959,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مذکور","boundary":[0.632016658782959,0.5288184285163879,0.6777547001838684,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5489913821220398},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6091476082801819,0.5288184285163879,0.6216216087341309,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5987526178359985,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5987526178359985,"y":0.5489913821220398},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وجوه","boundary":[0.5634095668792725,0.5288184285163879,0.5987526178359985,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5489913821220398},{"x":0.5197505354881287,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"مثبت","boundary":[0.5197505354881287,0.5288184285163879,0.5530145764350891,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5489913821220398},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.46777546405792236,0.5288184285163879,0.5093554854393005,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.5288184285163879},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5288184285163879},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5504322648048401},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4469854533672333,0.5288184285163879,0.4573804438114166,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.5288184285163879},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5288184285163879},{"x":0.43659043312072754,"y":0.5504322648048401},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.40124741196632385,0.5288184285163879,0.43659043312072754,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.5288184285163879},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5288184285163879},{"x":0.39293140172958374,"y":0.5504322648048401},{"x":0.382536381483078,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.382536381483078,0.5288184285163879,0.39293140172958374,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.5288184285163879},{"x":0.382536381483078,"y":0.5288184285163879},{"x":0.382536381483078,"y":0.5504322648048401},{"x":0.3534303605556488,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روز","boundary":[0.3534303605556488,0.5288184285163879,0.382536381483078,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.5288184285163879},{"x":0.34303534030914307,"y":0.5288184285163879},{"x":0.34303534030914307,"y":0.5504322648048401},{"x":0.3097712993621826,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.3097712993621826,0.5288184285163879,0.34303534030914307,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.530259370803833},{"x":0.3014552891254425,"y":0.530259370803833},{"x":0.3014552891254425,"y":0.5504322648048401},{"x":0.24740125238895416,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.24740125238895416,0.530259370803833,0.3014552891254425,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.530259370803833},{"x":0.23700623214244843,"y":0.530259370803833},{"x":0.23700623214244843,"y":0.5504322648048401},{"x":0.21829521656036377,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.21829521656036377,0.530259370803833,0.23700623214244843,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.530259370803833},{"x":0.20997920632362366,"y":0.530259370803833},{"x":0.20997920632362366,"y":0.5504322648048401},{"x":0.2058212012052536,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2058212012052536,0.530259370803833,0.20997920632362366,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.530259370803833},{"x":0.20374220609664917,"y":0.530259370803833},{"x":0.20374220609664917,"y":0.5504322648048401},{"x":0.1621621549129486,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاسد","boundary":[0.1621621549129486,0.530259370803833,0.20374220609664917,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.5576369166374207},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5576369166374207},{"x":0.8399168252944946,"y":0.579250693321228},{"x":0.7817047834396362,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.7817047834396362,0.5576369166374207,0.8399168252944946,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.5576369166374207},{"x":0.777546763420105,"y":0.5576369166374207},{"x":0.777546763420105,"y":0.579250693321228},{"x":0.7754677534103394,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7754677534103394,0.5576369166374207,0.777546763420105,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.5576369166374207},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5576369166374207},{"x":0.7733888030052185,"y":0.579250693321228},{"x":0.7713097929954529,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7713097929954529,0.5576369166374207,0.7733888030052185,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.5576369166374207},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5576369166374207},{"x":0.7629937529563904,"y":0.579250693321228},{"x":0.7027027010917664,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.7027027010917664,0.5576369166374207,0.7629937529563904,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.5576369166374207},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5576369166374207},{"x":0.6964656710624695,"y":0.579250693321228},{"x":0.6632016897201538,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.6632016897201538,0.5576369166374207,0.6964656710624695,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.5576369166374207},{"x":0.6569646596908569,"y":0.5576369166374207},{"x":0.6569646596908569,"y":0.579250693321228},{"x":0.6486486196517944,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6486486196517944,0.5576369166374207,0.6569646596908569,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.5576369166374207},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5576369166374207},{"x":0.6424116492271423,"y":0.579250693321228},{"x":0.5987526178359985,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.5987526178359985,0.5576369166374207,0.6424116492271423,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.5576369166374207},{"x":0.590436577796936,"y":0.5576369166374207},{"x":0.590436577796936,"y":0.579250693321228},{"x":0.5800415873527527,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5800415873527527,0.5576369166374207,0.590436577796936,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.5576369166374207},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5576369166374207},{"x":0.5738045573234558,"y":0.579250693321228},{"x":0.5488565564155579,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.5488565564155579,0.5576369166374207,0.5738045573234558,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.5576369166374207},{"x":0.542619526386261,"y":0.5576369166374207},{"x":0.542619526386261,"y":0.579250693321228},{"x":0.5114344954490662,"y":0.579250693321228}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.5114344954490662,0.5576369166374207,0.542619526386261,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.5576369166374207},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5576369166374207},{"x":0.5051975250244141,"y":0.579250693321228},{"x":0.4948025047779083,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4948025047779083,0.5576369166374207,0.5051975250244141,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.5576369166374207},{"x":0.4864864945411682,"y":0.5576369166374207},{"x":0.4864864945411682,"y":0.579250693321228},{"x":0.42411643266677856,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مشکلات","boundary":[0.42411643266677856,0.5576369166374207,0.4864864945411682,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.5576369166374207},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5576369166374207},{"x":0.41580042243003845,"y":0.579250693321228},{"x":0.3762993812561035,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3762993812561035,0.5576369166374207,0.41580042243003845,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.5576369166374207},{"x":0.3679833710193634,"y":0.5576369166374207},{"x":0.3679833710193634,"y":0.579250693321228},{"x":0.3513513505458832,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3513513505458832,0.5576369166374207,0.3679833710193634,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.5576369166374207},{"x":0.3451143503189087,"y":0.5576369166374207},{"x":0.3451143503189087,"y":0.579250693321228},{"x":0.3076923191547394,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.3076923191547394,0.5576369166374207,0.3451143503189087,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.5576369166374207},{"x":0.3014552891254425,"y":0.5576369166374207},{"x":0.3014552891254425,"y":0.579250693321228},{"x":0.22453223168849945,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازماندهی","boundary":[0.22453223168849945,0.5576369166374207,0.3014552891254425,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.5576369166374207},{"x":0.21829521656036377,"y":0.5576369166374207},{"x":0.21829521656036377,"y":0.579250693321228},{"x":0.1621621549129486,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهادهای","boundary":[0.1621621549129486,0.5576369166374207,0.21829521656036377,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.5850144028663635},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5850144028663635},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6066282391548157},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دخیل","boundary":[0.8024948239326477,0.5850144028663635,0.8399168252944946,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.5850144028663635},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5850144028663635},{"x":0.7920997738838196,"y":0.6066282391548157},{"x":0.777546763420105,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.777546763420105,0.5850144028663635,0.7920997738838196,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.5850144028663635},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5850144028663635},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6066282391548157},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشگیری","boundary":[0.7068607211112976,0.5850144028663635,0.7671517729759216,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.5850144028663635},{"x":0.6964656710624695,"y":0.5850144028663635},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6066282391548157},{"x":0.6902287006378174,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6902287006378174,0.5850144028663635,0.6964656710624695,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.5850144028663635},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5850144028663635},{"x":0.6798336505889893,"y":0.6066282391548157},{"x":0.644490659236908,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقابله","boundary":[0.644490659236908,0.5850144028663635,0.6798336505889893,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.5850144028663635},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5850144028663635},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6066282391548157},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6278586387634277,0.5850144028663635,0.6340956091880798,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.5850144028663635},{"x":0.6174635887145996,"y":0.5850144028663635},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6066282391548157},{"x":0.5883575677871704,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فساد","boundary":[0.5883575677871704,0.5850144028663635,0.6174635887145996,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.5850144028663635},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5850144028663635},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6066282391548157},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5218295454978943,0.5850144028663635,0.5779625773429871,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.5850144028663635},{"x":0.5197505354881287,"y":0.5850144028663635},{"x":0.5197505354881287,"y":0.6066282391548157},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5135135054588318,0.5850144028663635,0.5197505354881287,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.5850144028663635},{"x":0.5031185150146484,"y":0.5850144028663635},{"x":0.5031185150146484,"y":0.6066282391548157},{"x":0.4781704843044281,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.4781704843044281,0.5850144028663635,0.5031185150146484,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.5850144028663635},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5850144028663635},{"x":0.4760914742946625,"y":0.6066282391548157},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.43659043312072754,0.5850144028663635,0.4760914742946625,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.5850144028663635},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5850144028663635},{"x":0.4261954128742218,"y":0.6066282391548157},{"x":0.41580042243003845,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.41580042243003845,0.5850144028663635,0.4261954128742218,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.5850144028663635},{"x":0.4054054021835327,"y":0.5850144028663635},{"x":0.4054054021835327,"y":0.6066282391548157},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.3679833710193634,0.5850144028663635,0.4054054021835327,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.5850144028663635},{"x":0.3596673607826233,"y":0.5850144028663635},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6066282391548157},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.3160083293914795,0.5850144028663635,0.3596673607826233,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.5850144028663635},{"x":0.30561330914497375,"y":0.5850144028663635},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6066282391548157},{"x":0.26195424795150757,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"تلفیقی","boundary":[0.26195424795150757,0.5850144028663635,0.30561330914497375,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24532224237918854,"y":0.5850144028663635},{"x":0.2515592575073242,"y":0.5850144028663635},{"x":0.2515592575073242,"y":0.6066282391548157},{"x":0.24532224237918854,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.24532224237918854,0.5850144028663635,0.2515592575073242,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.5850144028663635},{"x":0.2432432472705841,"y":0.5850144028663635},{"x":0.2432432472705841,"y":0.6066282391548157},{"x":0.20997920632362366,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.20997920632362366,0.5850144028663635,0.2432432472705841,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.5850144028663635},{"x":0.1995842009782791,"y":0.5850144028663635},{"x":0.1995842009782791,"y":0.6066282391548157},{"x":0.1621621549129486,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.1621621549129486,0.5850144028663635,0.1995842009782791,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.6167147159576416},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6167147159576416},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6383285522460938},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"میدانی","boundary":[0.7983368039131165,0.6167147159576416,0.8399168252944946,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.6167147159576416},{"x":0.790020763874054,"y":0.6167147159576416},{"x":0.790020763874054,"y":0.6383285522460938},{"x":0.7837837934494019,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7837837934494019,0.6167147159576416,0.790020763874054,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7754677534103394,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7754677534103394,"y":0.6383285522460938},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7442827224731445,0.6167147159576416,0.7754677534103394,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6167147159576416},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6383285522460938},{"x":0.692307710647583,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.692307710647583,0.6167147159576416,0.7359667420387268,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6383285522460938},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۹۴","boundary":[0.6569646596908569,0.6167147159576416,0.6839916706085205,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6383285522460938},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نفر","boundary":[0.6340956091880798,0.6167147159576416,0.6507276296615601,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6257796287536621,"y":0.6383285522460938},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6153846383094788,0.6167147159576416,0.6257796287536621,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6167147159576416},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6383285522460938},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نخبگان","boundary":[0.5592515468597412,0.6167147159576416,0.6070685982704163,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.6167147159576416},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6167147159576416},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6383285522460938},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5530145764350891,0.6167147159576416,0.5592515468597412,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.6167147159576416},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6167147159576416},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6383285522460938},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیران","boundary":[0.4989604949951172,0.6167147159576416,0.5446985363960266,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.6167147159576416},{"x":0.4927234947681427,"y":0.6167147159576416},{"x":0.4927234947681427,"y":0.6383285522460938},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.4573804438114166,0.6167147159576416,0.4927234947681427,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.6167147159576416},{"x":0.4490644633769989,"y":0.6167147159576416},{"x":0.4490644633769989,"y":0.6383285522460938},{"x":0.442827433347702,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.442827433347702,0.6167147159576416,0.4490644633769989,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.6167147159576416},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6167147159576416},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6383285522460938},{"x":0.3617463707923889,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارشناسان","boundary":[0.3617463707923889,0.6167147159576416,0.43659043312072754,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.6167147159576416},{"x":0.35550934076309204,"y":0.6167147159576416},{"x":0.35550934076309204,"y":0.6383285522460938},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوطه","boundary":[0.3076923191547394,0.6167147159576416,0.35550934076309204,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.6167147159576416},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6167147159576416},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6383285522460938},{"x":0.2931392788887024,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2931392788887024,0.6167147159576416,0.29937630891799927,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.6167147159576416},{"x":0.28482329845428467,"y":0.6167147159576416},{"x":0.28482329845428467,"y":0.6383285522460938},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.2702702581882477,0.6167147159576416,0.28482329845428467,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.6167147159576416},{"x":0.26195424795150757,"y":0.6167147159576416},{"x":0.26195424795150757,"y":0.6383285522460938},{"x":0.22453223168849945,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.22453223168849945,0.6167147159576416,0.26195424795150757,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.6167147159576416},{"x":0.21829521656036377,"y":0.6167147159576416},{"x":0.21829521656036377,"y":0.6383285522460938},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسنادی","boundary":[0.1767151802778244,0.6167147159576416,0.21829521656036377,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.6167147159576416},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6167147159576416},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6383285522460938},{"x":0.1621621549129486,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.1621621549129486,0.6167147159576416,0.16632016003131866,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.6484149694442749},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6484149694442749},{"x":0.8399168252944946,"y":0.6671469807624817},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8212057948112488,0.6484149694442749,0.8399168252944946,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.6484149694442749},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6484149694442749},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"برخوردار","boundary":[0.7505197525024414,0.6484149694442749,0.8108108043670654,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.6484149694442749},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6484149694442749},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7151767015457153,0.6484149694442749,0.7422037124633789,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.6484149694442749},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6484149694442749},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6671469807624817},{"x":0.704781711101532,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.704781711101532,0.6484149694442749,0.7089397311210632,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.6484149694442749},{"x":0.692307710647583,"y":0.6484149694442749},{"x":0.692307710647583,"y":0.6671469807624817},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لذا","boundary":[0.6735966801643372,0.6484149694442749,0.692307710647583,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6671469807624817},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6569646596908569,0.6484149694442749,0.6673596501350403,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6671469807624817},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6278586387634277,0.6484149694442749,0.6486486196517944,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اینجانب","boundary":[0.5758835673332214,0.6484149694442749,0.6216216087341309,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.6484149694442749},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6484149694442749},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5613305568695068,0.6484149694442749,0.5654885768890381,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.6484149694442749},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6484149694442749},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5135135054588318,0.6484149694442749,0.5530145764350891,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.6484149694442749},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6484149694442749},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6671469807624817},{"x":0.469854474067688,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قابلیت","boundary":[0.469854474067688,0.6484149694442749,0.5072765350341797,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.6484149694442749},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6484149694442749},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6671469807624817},{"x":0.442827433347702,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.442827433347702,0.6484149694442749,0.4615384638309479,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.6484149694442749},{"x":0.4282744228839874,"y":0.6484149694442749},{"x":0.4282744228839874,"y":0.6671469807624817},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شکلی","boundary":[0.38669440150260925,0.6484149694442749,0.4282744228839874,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.6484149694442749},{"x":0.37837839126586914,"y":0.6484149694442749},{"x":0.37837839126586914,"y":0.6671469807624817},{"x":0.37214136123657227,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37214136123657227,0.6484149694442749,0.37837839126586914,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.6484149694442749},{"x":0.36382535099983215,"y":0.6484149694442749},{"x":0.36382535099983215,"y":0.6671469807624817},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محتوایی","boundary":[0.30561330914497375,0.6484149694442749,0.36382535099983215,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.6484149694442749},{"x":0.29729729890823364,"y":0.6484149694442749},{"x":0.29729729890823364,"y":0.6671469807624817},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.2702702581882477,0.6484149694442749,0.29729729890823364,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23076923191547394,"y":0.6484149694442749},{"x":0.26195424795150757,"y":0.6484149694442749},{"x":0.26195424795150757,"y":0.6671469807624817},{"x":0.23076923191547394,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.23076923191547394,0.6484149694442749,0.26195424795150757,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.6484149694442749},{"x":0.22245322167873383,"y":0.6484149694442749},{"x":0.22245322167873383,"y":0.6671469807624817},{"x":0.18711018562316895,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.18711018562316895,0.6484149694442749,0.22245322167873383,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16424116492271423,"y":0.6484149694442749},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6484149694442749},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6671469807624817},{"x":0.16424116492271423,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.16424116492271423,0.6484149694442749,0.17879417538642883,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.6786743402481079},{"x":0.8419958353042603,"y":0.6786743402481079},{"x":0.8419958353042603,"y":0.698847234249115},{"x":0.8108108043670654,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.8108108043670654,0.6786743402481079,0.8419958353042603,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.6786743402481079},{"x":0.7983368039131165,"y":0.6786743402481079},{"x":0.7983368039131165,"y":0.698847234249115},{"x":0.7629937529563904,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7629937529563904,0.6786743402481079,0.7983368039131165,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.6786743402481079},{"x":0.752598762512207,"y":0.6786743402481079},{"x":0.752598762512207,"y":0.698847234249115},{"x":0.7255717515945435,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.7255717515945435,0.6786743402481079,0.752598762512207,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.6786743402481079},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6786743402481079},{"x":0.7151767015457153,"y":0.698847234249115},{"x":0.7089397311210632,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7089397311210632,0.6786743402481079,0.7151767015457153,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.6786743402481079},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6786743402481079},{"x":0.6985446810722351,"y":0.698847234249115},{"x":0.6881496906280518,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6881496906280518,0.6786743402481079,0.6985446810722351,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.6786743402481079},{"x":0.6798336505889893,"y":0.6786743402481079},{"x":0.6798336505889893,"y":0.698847234249115},{"x":0.644490659236908,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.644490659236908,0.6786743402481079,0.6798336505889893,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.6786743402481079},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6786743402481079},{"x":0.6361746191978455,"y":0.698847234249115},{"x":0.6070685982704163,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.6070685982704163,0.6786743402481079,0.6361746191978455,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.6786743402481079},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6786743402481079},{"x":0.5945945978164673,"y":0.698847234249115},{"x":0.55509352684021,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"توصیه","boundary":[0.55509352684021,0.6786743402481079,0.5945945978164673,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.6786743402481079},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6786743402481079},{"x":0.5467775464057922,"y":0.698847234249115},{"x":0.530145525932312,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.530145525932312,0.6786743402481079,0.5467775464057922,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.6786743402481079},{"x":0.5239084959030151,"y":0.6786743402481079},{"x":0.5239084959030151,"y":0.698847234249115},{"x":0.4906444847583771,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمایم","boundary":[0.4906444847583771,0.6786743402481079,0.5239084959030151,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46569645404815674,"y":0.6786743402481079},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6786743402481079},{"x":0.4802494943141937,"y":0.698847234249115},{"x":0.46569645404815674,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.46569645404815674,0.6786743402481079,0.4802494943141937,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.6786743402481079},{"x":0.4553014636039734,"y":0.6786743402481079},{"x":0.4553014636039734,"y":0.698847234249115},{"x":0.395010381937027,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خصوص","boundary":[0.395010381937027,0.6786743402481079,0.4553014636039734,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34927234053611755,"y":0.6786743402481079},{"x":0.38461539149284363,"y":0.6786743402481079},{"x":0.38461539149284363,"y":0.698847234249115},{"x":0.34927234053611755,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.34927234053611755,0.6786743402481079,0.38461539149284363,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.6786743402481079},{"x":0.34095633029937744,"y":0.6786743402481079},{"x":0.34095633029937744,"y":0.698847234249115},{"x":0.3014552891254425,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3014552891254425,0.6786743402481079,0.34095633029937744,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.6786743402481079},{"x":0.29106029868125916,"y":0.6786743402481079},{"x":0.29106029868125916,"y":0.698847234249115},{"x":0.28274428844451904,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.28274428844451904,0.6786743402481079,0.29106029868125916,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2286902219057083,"y":0.6786743402481079},{"x":0.27442827820777893,"y":0.6786743402481079},{"x":0.27442827820777893,"y":0.698847234249115},{"x":0.2286902219057083,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتباس","boundary":[0.2286902219057083,0.6786743402481079,0.27442827820777893,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.6786743402481079},{"x":0.2203742265701294,"y":0.6786743402481079},{"x":0.2203742265701294,"y":0.698847234249115},{"x":0.20790021121501923,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.20790021121501923,0.6786743402481079,0.2203742265701294,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.6786743402481079},{"x":0.1995842009782791,"y":0.6786743402481079},{"x":0.1995842009782791,"y":0.698847234249115},{"x":0.1621621549129486,"y":0.698847234249115}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رسالة","boundary":[0.1621621549129486,0.6786743402481079,0.1995842009782791,0.698847234249115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.7060518860816956},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7060518860816956},{"x":0.8399168252944946,"y":0.7247838377952576},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مذکور","boundary":[0.7962577939033508,0.7060518860816956,0.8399168252944946,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7247838377952576},{"x":0.790020763874054,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7879418134689331,0.7074927687644958,0.7941787838935852,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7060518860816956},{"x":0.7837837934494019,"y":0.7247838377952576},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مساعدت","boundary":[0.7214137315750122,0.7074927687644958,0.7837837934494019,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7247838377952576},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.6860706806182861,0.7074927687644958,0.7151767015457153,0.7247838377952576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.7074927687644958},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7074927687644958},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6715176701545715,0.7074927687644958,0.6798336505889893,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.7074927687644958},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7074927687644958},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.6382536292076111,0.7074927687644958,0.6694386601448059,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.7089337110519409},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7074927687644958},{"x":0.6299376487731934,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"آید","boundary":[0.6091476082801819,0.7089337110519409,0.6299376487731934,0.7262247800827026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.7089337110519409},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7089337110519409},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7262247800827026},{"x":0.602910578250885,"y":0.7262247800827026}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.602910578250885,0.7089337110519409,0.6091476082801819,0.7262247800827026]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.530259370803833},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5259366035461426},{"x":0.8419958353042603,"y":0.7262247800827026},{"x":0.1621621549129486,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.15508315980434417,0.523259370803833,0.8469958353042603,0.7332247800827026],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.7478386163711548},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7478386163711548},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7636887431144714},{"x":0.4948025047779083,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.4948025047779083,0.7478386163711548,0.5280665159225464,0.7636887431144714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.7478386163711548},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7478386163711548},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7636887431144714},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غلامی","boundary":[0.4490644633769989,0.7478386163711548,0.4864864945411682,0.7636887431144714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.7766570448875427},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7766570448875427},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7953890562057495},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.6340956091880798,0.7766570448875427,0.6611226797103882,0.7953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.7766570448875427},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7766570448875427},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7953890562057495},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6008316278457642,0.7766570448875427,0.6278586387634277,0.7953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.7766570448875427},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7766570448875427},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7953890562057495},{"x":0.5654885768890381,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5654885768890381,0.7766570448875427,0.5966736078262329,0.7953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.7766570448875427},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7766570448875427},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7953890562057495},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"جزا","boundary":[0.5405405163764954,0.7766570448875427,0.5613305568695068,0.7953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.7766570448875427},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7766570448875427},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7953890562057495},{"x":0.530145525932312,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.530145525932312,0.7766570448875427,0.5343035459518433,0.7953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.7766570448875427},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7766570448875427},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7953890562057495},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جرم","boundary":[0.5010395050048828,0.7766570448875427,0.5259875059127808,0.7953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.7766570448875427},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7766570448875427},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7953890562057495},{"x":0.4573804438114166,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4573804438114166,0.7766570448875427,0.49688148498535156,0.7953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.7766570448875427},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7766570448875427},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7953890562057495},{"x":0.40956342220306396,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.40956342220306396,0.7766570448875427,0.45322245359420776,0.7953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.7766570448875427},{"x":0.4054054021835327,"y":0.7766570448875427},{"x":0.4054054021835327,"y":0.7953890562057495},{"x":0.3742203712463379,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.3742203712463379,0.7766570448875427,0.4054054021835327,0.7953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.7766570448875427},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7766570448875427},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7953890562057495},{"x":0.31392931938171387,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.31392931938171387,0.7766570448875427,0.37006238102912903,0.7953890562057495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.7478386163711548},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7463976740837097},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7953890562057495},{"x":0.31392931938171387,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.30892931938171386,0.7408386163711548,0.6661226797103882,0.8023890562057495],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/WanBMtHTkCSpvsFt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/EWnCshyhksTpQPji.jpg","blurred":"/storage/books/3f2ee62427f712c5/pages/BCjOmhfXOoiBOAjY.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0002964847077946653,0.00018715793942168397,0.9982174826907517,0.998704710636084]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.13688760995864868},{"x":0.8503118753433228,"y":0.1354466825723648},{"x":0.8503118753433228,"y":0.1599423587322235},{"x":0.7692307829856873,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7692307829856873,0.13688760995864868,0.8503118753433228,0.1599423587322235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.13832853734493256},{"x":0.7588357329368591,"y":0.13688760995864868},{"x":0.7588357329368591,"y":0.16138328611850739},{"x":0.704781711101532,"y":0.16282421350479126}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.7027027010917664,0.13832853734493256,0.7588357329368591,0.16138328611850739]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.13688760995864868},{"x":0.8503118753433228,"y":0.1354466825723648},{"x":0.8503118753433228,"y":0.16138328611850739},{"x":0.704781711101532,"y":0.16282421350479126}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6977027010917664,0.12988760995864868,0.8553118753433228,0.1683832861185074],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.19020172953605652},{"x":0.8503118753433228,"y":0.19020172953605652},{"x":0.8503118753433228,"y":0.21325647830963135},{"x":0.8066527843475342,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپاس","boundary":[0.8066527843475342,0.19020172953605652,0.8503118753433228,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.19020172953605652},{"x":0.7962577939033508,"y":0.19020172953605652},{"x":0.7962577939033508,"y":0.21325647830963135},{"x":0.7505197525024414,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدای","boundary":[0.7505197525024414,0.19020172953605652,0.7962577939033508,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.19020172953605652},{"x":0.7401247620582581,"y":0.19020172953605652},{"x":0.7401247620582581,"y":0.21325647830963135},{"x":0.7276507019996643,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7276507019996643,0.19020172953605652,0.7401247620582581,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.19020172953605652},{"x":0.717255711555481,"y":0.19020172953605652},{"x":0.717255711555481,"y":0.21325647830963135},{"x":0.6985446810722351,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6985446810722351,0.19020172953605652,0.717255711555481,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.19020172953605652},{"x":0.6860706806182861,"y":0.19020172953605652},{"x":0.6860706806182861,"y":0.21325647830963135},{"x":0.6528066396713257,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسیم","boundary":[0.6528066396713257,0.19020172953605652,0.6860706806182861,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.19020172953605652},{"x":0.6403326392173767,"y":0.19020172953605652},{"x":0.6403326392173767,"y":0.21325647830963135},{"x":0.5883575677871704,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.5883575677871704,0.19020172953605652,0.6403326392173767,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.19020172953605652},{"x":0.5841996073722839,"y":0.19020172953605652},{"x":0.5841996073722839,"y":0.21325647830963135},{"x":0.542619526386261,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.542619526386261,0.19020172953605652,0.5841996073722839,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.19020172953605652},{"x":0.5322245359420776,"y":0.19020172953605652},{"x":0.5322245359420776,"y":0.21325647830963135},{"x":0.5197505354881287,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5197505354881287,0.19020172953605652,0.5322245359420776,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.19020172953605652},{"x":0.5093554854393005,"y":0.19020172953605652},{"x":0.5093554854393005,"y":0.21325647830963135},{"x":0.4989604949951172,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.4989604949951172,0.19020172953605652,0.5093554854393005,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.19020172953605652},{"x":0.4864864945411682,"y":0.19020172953605652},{"x":0.4864864945411682,"y":0.21325647830963135},{"x":0.45322245359420776,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"وزید","boundary":[0.45322245359420776,0.19020172953605652,0.4864864945411682,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.19020172953605652},{"x":0.4490644633769989,"y":0.19020172953605652},{"x":0.4490644633769989,"y":0.21325647830963135},{"x":0.442827433347702,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.442827433347702,0.19020172953605652,0.4490644633769989,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.19020172953605652},{"x":0.4324324429035187,"y":0.19020172953605652},{"x":0.4324324429035187,"y":0.21325647830963135},{"x":0.42203742265701294,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.42203742265701294,0.19020172953605652,0.4324324429035187,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.19020172953605652},{"x":0.40956342220306396,"y":0.19020172953605652},{"x":0.40956342220306396,"y":0.21325647830963135},{"x":0.3659043610095978,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روزی","boundary":[0.3659043610095978,0.19020172953605652,0.40956342220306396,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.19020172953605652},{"x":0.36382535099983215,"y":0.19020172953605652},{"x":0.36382535099983215,"y":0.21325647830963135},{"x":0.33264032006263733,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.33264032006263733,0.19020172953605652,0.36382535099983215,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.19020172953605652},{"x":0.32016631960868835,"y":0.19020172953605652},{"x":0.32016631960868835,"y":0.21325647830963135},{"x":0.27442827820777893,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پاکیزه","boundary":[0.27442827820777893,0.19020172953605652,0.32016631960868835,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.19020172953605652},{"x":0.2640332579612732,"y":0.19020172953605652},{"x":0.2640332579612732,"y":0.21325647830963135},{"x":0.17879417538642883,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خورانیدمان","boundary":[0.17879417538642883,0.19020172953605652,0.2640332579612732,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.19020172953605652},{"x":0.1767151802778244,"y":0.19020172953605652},{"x":0.1767151802778244,"y":0.21325647830963135},{"x":0.17047816514968872,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.17047816514968872,0.19020172953605652,0.1767151802778244,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.19020172953605652},{"x":0.16008315980434418,"y":0.19020172953605652},{"x":0.16008315980434418,"y":0.21325647830963135},{"x":0.14968815445899963,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.14968815445899963,0.19020172953605652,0.16008315980434418,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.22046110033988953},{"x":0.8503118753433228,"y":0.22046110033988953},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2406340092420578},{"x":0.8066527843475342,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جاری","boundary":[0.8066527843475342,0.22046110033988953,0.8503118753433228,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.22046110033988953},{"x":0.7962577939033508,"y":0.22046110033988953},{"x":0.7962577939033508,"y":0.2406340092420578},{"x":0.7588357329368591,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فضلش","boundary":[0.7588357329368591,0.22046110033988953,0.7962577939033508,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.22046110033988953},{"x":0.7442827224731445,"y":0.22046110033988953},{"x":0.7442827224731445,"y":0.2406340092420578},{"x":0.7380457520484924,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7380457520484924,0.22046110033988953,0.7442827224731445,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.22046110033988953},{"x":0.7297297120094299,"y":0.22046110033988953},{"x":0.7297297120094299,"y":0.2406340092420578},{"x":0.704781711101532,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.704781711101532,0.22046110033988953,0.7297297120094299,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.22046110033988953},{"x":0.6964656710624695,"y":0.22046110033988953},{"x":0.6964656710624695,"y":0.2406340092420578},{"x":0.6839916706085205,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6839916706085205,0.22046110033988953,0.6964656710624695,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.22046110033988953},{"x":0.6756756901741028,"y":0.22046110033988953},{"x":0.6756756901741028,"y":0.2406340092420578},{"x":0.6652806401252747,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.6652806401252747,0.22046110033988953,0.6756756901741028,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.22046110033988953},{"x":0.6548856496810913,"y":0.22046110033988953},{"x":0.6548856496810913,"y":0.2406340092420578},{"x":0.6112266182899475,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برچید","boundary":[0.6112266182899475,0.22046110033988953,0.6548856496810913,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.22046110033988953},{"x":0.6008316278457642,"y":0.22046110033988953},{"x":0.6008316278457642,"y":0.2406340092420578},{"x":0.5925155878067017,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5925155878067017,0.22046110033988953,0.6008316278457642,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.22046110033988953},{"x":0.5841996073722839,"y":0.22046110033988953},{"x":0.5841996073722839,"y":0.2406340092420578},{"x":0.5738045573234558,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5738045573234558,0.22046110033988953,0.5841996073722839,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.21902017295360565},{"x":0.5634095668792725,"y":0.21902017295360565},{"x":0.5634095668792725,"y":0.2406340092420578},{"x":0.530145525932312,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باران","boundary":[0.530145525932312,0.21902017295360565,0.5634095668792725,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.21902017295360565},{"x":0.5197505354881287,"y":0.21902017295360565},{"x":0.5197505354881287,"y":0.2406340092420578},{"x":0.4760914742946625,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عطایش","boundary":[0.4760914742946625,0.21902017295360565,0.5197505354881287,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.21902017295360565},{"x":0.4636174738407135,"y":0.21902017295360565},{"x":0.4636174738407135,"y":0.2406340092420578},{"x":0.4573804438114166,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4573804438114166,0.21902017295360565,0.4636174738407135,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.21902017295360565},{"x":0.4469854533672333,"y":0.21902017295360565},{"x":0.4469854533672333,"y":0.2406340092420578},{"x":0.395010381937027,"y":0.2406340092420578}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.395010381937027,0.21902017295360565,0.4469854533672333,0.2406340092420578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.21902017295360565},{"x":0.39293140172958374,"y":0.21902017295360565},{"x":0.39293140172958374,"y":0.23919308185577393},{"x":0.37214136123657227,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مان","boundary":[0.37214136123657227,0.21902017295360565,0.39293140172958374,0.23919308185577393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.21902017295360565},{"x":0.3596673607826233,"y":0.21902017295360565},{"x":0.3596673607826233,"y":0.23919308185577393},{"x":0.31392931938171387,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخشید","boundary":[0.31392931938171387,0.21902017295360565,0.3596673607826233,0.23919308185577393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.21902017295360565},{"x":0.31185030937194824,"y":0.21902017295360565},{"x":0.31185030937194824,"y":0.23919308185577393},{"x":0.3076923191547394,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3076923191547394,0.21902017295360565,0.31185030937194824,0.23919308185577393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.21902017295360565},{"x":0.29937630891799927,"y":0.21902017295360565},{"x":0.29937630891799927,"y":0.23919308185577393},{"x":0.2577962577342987,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنگاه","boundary":[0.2577962577342987,0.21902017295360565,0.29937630891799927,0.23919308185577393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.21902017295360565},{"x":0.2494802474975586,"y":0.21902017295360565},{"x":0.2494802474975586,"y":0.23919308185577393},{"x":0.18711018562316895,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرمانمان","boundary":[0.18711018562316895,0.21902017295360565,0.2494802474975586,0.23919308185577393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15592515468597412,"y":0.21902017295360565},{"x":0.1767151802778244,"y":0.21902017295360565},{"x":0.1767151802778244,"y":0.23919308185577393},{"x":0.15592515468597412,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"داد","boundary":[0.15592515468597412,0.21902017295360565,0.1767151802778244,0.23919308185577393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.21902017295360565},{"x":0.15176714956760406,"y":0.21902017295360565},{"x":0.15176714956760406,"y":0.23919308185577393},{"x":0.147609144449234,"y":0.23919308185577393}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.147609144449234,0.21902017295360565,0.15176714956760406,0.23919308185577393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8419958353042603,"y":0.25072047114372253},{"x":0.8503118753433228,"y":0.25072047114372253},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2708933651447296},{"x":0.8419958353042603,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.8419958353042603,0.25072047114372253,0.8503118753433228,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.25072047114372253},{"x":0.8336798548698425,"y":0.25072047114372253},{"x":0.8336798548698425,"y":0.2708933651447296},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرمانبرداریمان","boundary":[0.7234927415847778,0.25072047114372253,0.8336798548698425,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.25072047114372253},{"x":0.7151767015457153,"y":0.25072047114372253},{"x":0.7151767015457153,"y":0.2708933651447296},{"x":0.7027027010917664,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7027027010917664,0.25072047114372253,0.7151767015457153,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.25072047114372253},{"x":0.6943867206573486,"y":0.25072047114372253},{"x":0.6943867206573486,"y":0.2708933651447296},{"x":0.6424116492271423,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیازماید","boundary":[0.6424116492271423,0.25072047114372253,0.6943867206573486,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.25072047114372253},{"x":0.6361746191978455,"y":0.25072047114372253},{"x":0.6361746191978455,"y":0.2708933651447296},{"x":0.6299376487731934,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6299376487731934,0.25072047114372253,0.6361746191978455,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.25072047114372253},{"x":0.6216216087341309,"y":0.25072047114372253},{"x":0.6216216087341309,"y":0.2708933651447296},{"x":0.6112266182899475,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6112266182899475,0.25072047114372253,0.6216216087341309,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.25072047114372253},{"x":0.602910578250885,"y":0.25072047114372253},{"x":0.602910578250885,"y":0.2708933651447296},{"x":0.5384615659713745,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپاسمان","boundary":[0.5384615659713745,0.25072047114372253,0.602910578250885,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.25072047114372253},{"x":0.5280665159225464,"y":0.25072047114372253},{"x":0.5280665159225464,"y":0.2708933651447296},{"x":0.517671525478363,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.517671525478363,0.25072047114372253,0.5280665159225464,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.25072047114372253},{"x":0.5072765350341797,"y":0.25072047114372253},{"x":0.5072765350341797,"y":0.2708933651447296},{"x":0.49688148498535156,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.49688148498535156,0.25072047114372253,0.5072765350341797,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.25072047114372253},{"x":0.4864864945411682,"y":0.25072047114372253},{"x":0.4864864945411682,"y":0.2708933651447296},{"x":0.45945945382118225,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بوته","boundary":[0.45945945382118225,0.25072047114372253,0.4864864945411682,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.25072047114372253},{"x":0.45114344358444214,"y":0.25072047114372253},{"x":0.45114344358444214,"y":0.2708933651447296},{"x":0.40124741196632385,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امتحان","boundary":[0.40124741196632385,0.25072047114372253,0.45114344358444214,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.25072047114372253},{"x":0.3908523917198181,"y":0.25072047114372253},{"x":0.3908523917198181,"y":0.2708933651447296},{"x":0.35550934076309204,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشد","boundary":[0.35550934076309204,0.25072047114372253,0.3908523917198181,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3367983400821686,"y":0.25072047114372253},{"x":0.3451143503189087,"y":0.25072047114372253},{"x":0.3451143503189087,"y":0.2708933651447296},{"x":0.3367983400821686,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3367983400821686,0.25072047114372253,0.3451143503189087,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.25072047114372253},{"x":0.32848232984542847,"y":0.25072047114372253},{"x":0.32848232984542847,"y":0.2708933651447296},{"x":0.31808730959892273,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.31808730959892273,0.25072047114372253,0.32848232984542847,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.25072047114372253},{"x":0.3097712993621826,"y":0.25072047114372253},{"x":0.3097712993621826,"y":0.2708933651447296},{"x":0.29729729890823364,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.29729729890823364,0.25072047114372253,0.3097712993621826,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.25072047114372253},{"x":0.28898128867149353,"y":0.25072047114372253},{"x":0.28898128867149353,"y":0.2708933651447296},{"x":0.25363826751708984,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گذر","boundary":[0.25363826751708984,0.25072047114372253,0.28898128867149353,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18711018562316895,"y":0.25072047114372253},{"x":0.24532224237918854,"y":0.25072047114372253},{"x":0.24532224237918854,"y":0.2708933651447296},{"x":0.18711018562316895,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دستورش","boundary":[0.18711018562316895,0.25072047114372253,0.24532224237918854,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.25072047114372253},{"x":0.17463617026805878,"y":0.25072047114372253},{"x":0.17463617026805878,"y":0.2708933651447296},{"x":0.1683991700410843,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1683991700410843,0.25072047114372253,0.17463617026805878,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.25072047114372253},{"x":0.16008315980434418,"y":0.25072047114372253},{"x":0.16008315980434418,"y":0.2708933651447296},{"x":0.14968815445899963,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.14968815445899963,0.25072047114372253,0.16008315980434418,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.28097984194755554},{"x":0.8503118753433228,"y":0.28097984194755554},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3025936484336853},{"x":0.8024948239326477,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خلاف","boundary":[0.8024948239326477,0.28097984194755554,0.8503118753433228,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.28097984194755554},{"x":0.7941787838935852,"y":0.28097984194755554},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3025936484336853},{"x":0.7567567825317383,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتیم","boundary":[0.7567567825317383,0.28097984194755554,0.7941787838935852,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.28097984194755554},{"x":0.7463617324829102,"y":0.28097984194755554},{"x":0.7463617324829102,"y":0.3025936484336853},{"x":0.7380457520484924,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7380457520484924,0.28097984194755554,0.7463617324829102,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.28097984194755554},{"x":0.7318087220191956,"y":0.28097984194755554},{"x":0.7318087220191956,"y":0.3025936484336853},{"x":0.7193347215652466,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7193347215652466,0.28097984194755554,0.7318087220191956,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.28097984194755554},{"x":0.7110186815261841,"y":0.28097984194755554},{"x":0.7110186815261841,"y":0.3025936484336853},{"x":0.6694386601448059,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.6694386601448059,0.28097984194755554,0.7110186815261841,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.28097984194755554},{"x":0.6632016897201538,"y":0.28097984194755554},{"x":0.6632016897201538,"y":0.3025936484336853},{"x":0.6340956091880798,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نهی","boundary":[0.6340956091880798,0.28097984194755554,0.6632016897201538,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.28097984194755554},{"x":0.6257796287536621,"y":0.28097984194755554},{"x":0.6257796287536621,"y":0.3025936484336853},{"x":0.6174635887145996,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6174635887145996,0.28097984194755554,0.6257796287536621,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.28097984194755554},{"x":0.6091476082801819,"y":0.28097984194755554},{"x":0.6091476082801819,"y":0.3025936484336853},{"x":0.5530145764350891,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زینهارش","boundary":[0.5530145764350891,0.28097984194755554,0.6091476082801819,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.28097984194755554},{"x":0.5405405163764954,"y":0.28097984194755554},{"x":0.5405405163764954,"y":0.3025936484336853},{"x":0.5363825559616089,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5363825559616089,0.28097984194755554,0.5405405163764954,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.28097984194755554},{"x":0.5259875059127808,"y":0.28097984194755554},{"x":0.5259875059127808,"y":0.3025936484336853},{"x":0.5072765350341797,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.5072765350341797,0.28097984194755554,0.5259875059127808,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.28097984194755554},{"x":0.4989604949951172,"y":0.28097984194755554},{"x":0.4989604949951172,"y":0.3025936484336853},{"x":0.4407484531402588,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیمودیم","boundary":[0.4407484531402588,0.28097984194755554,0.4989604949951172,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.28097984194755554},{"x":0.43866944313049316,"y":0.28097984194755554},{"x":0.43866944313049316,"y":0.3025936484336853},{"x":0.4324324429035187,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4324324429035187,0.28097984194755554,0.43866944313049316,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.28097984194755554},{"x":0.42411643266677856,"y":0.28097984194755554},{"x":0.42411643266677856,"y":0.3025936484336853},{"x":0.4054054021835327,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4054054021835327,0.28097984194755554,0.42411643266677856,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804573714733124,"y":0.28097984194755554},{"x":0.40124741196632385,"y":0.28097984194755554},{"x":0.40124741196632385,"y":0.3025936484336853},{"x":0.3804573714733124,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3804573714733124,0.28097984194755554,0.40124741196632385,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.28097984194755554},{"x":0.37006238102912903,"y":0.28097984194755554},{"x":0.37006238102912903,"y":0.3025936484336853},{"x":0.3471933603286743,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.3471933603286743,0.28097984194755554,0.37006238102912903,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.28097984194755554},{"x":0.34303534030914307,"y":0.28097984194755554},{"x":0.34303534030914307,"y":0.3025936484336853},{"x":0.33471933007240295,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33471933007240295,0.28097984194755554,0.34303534030914307,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.28097984194755554},{"x":0.32640331983566284,"y":0.28097984194755554},{"x":0.32640331983566284,"y":0.3025936484336853},{"x":0.31392931938171387,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.31392931938171387,0.28097984194755554,0.32640331983566284,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.28097984194755554},{"x":0.30561330914497375,"y":0.28097984194755554},{"x":0.30561330914497375,"y":0.3025936484336853},{"x":0.295218288898468,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.295218288898468,0.28097984194755554,0.30561330914497375,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.28097984194755554},{"x":0.2869022786617279,"y":0.28097984194755554},{"x":0.2869022786617279,"y":0.3025936484336853},{"x":0.27442827820777893,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.27442827820777893,0.28097984194755554,0.2869022786617279,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.28097984194755554},{"x":0.26819127798080444,"y":0.28097984194755554},{"x":0.26819127798080444,"y":0.3025936484336853},{"x":0.1995842009782791,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عقوبتمان","boundary":[0.1995842009782791,0.28097984194755554,0.26819127798080444,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.28097984194755554},{"x":0.191268190741539,"y":0.28097984194755554},{"x":0.191268190741539,"y":0.3025936484336853},{"x":0.14968815445899963,"y":0.3025936484336853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شتاب","boundary":[0.14968815445899963,0.28097984194755554,0.191268190741539,0.3025936484336853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.3097982704639435},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3097982704639435},{"x":0.8503118753433228,"y":0.32997119426727295},{"x":0.8212057948112488,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.8212057948112488,0.3097982704639435,0.8503118753433228,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.3097982704639435},{"x":0.8108108043670654,"y":0.3097982704639435},{"x":0.8108108043670654,"y":0.32997119426727295},{"x":0.8045738339424133,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8045738339424133,0.3097982704639435,0.8108108043670654,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.3097982704639435},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3097982704639435},{"x":0.7941787838935852,"y":0.32997119426727295},{"x":0.7837837934494019,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.7837837934494019,0.3097982704639435,0.7941787838935852,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.3097982704639435},{"x":0.7754677534103394,"y":0.3097982704639435},{"x":0.7754677534103394,"y":0.32997119426727295},{"x":0.765072762966156,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.765072762966156,0.3097982704639435,0.7754677534103394,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.3097982704639435},{"x":0.7505197525024414,"y":0.3097982704639435},{"x":0.7505197525024414,"y":0.32997119426727295},{"x":0.7214137315750122,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کیفر","boundary":[0.7214137315750122,0.3097982704639435,0.7505197525024414,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.3097982704639435},{"x":0.7151767015457153,"y":0.3097982704639435},{"x":0.7151767015457153,"y":0.32997119426727295},{"x":0.6964656710624695,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مان","boundary":[0.6964656710624695,0.3097982704639435,0.7151767015457153,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.3097982704639435},{"x":0.6839916706085205,"y":0.3097982704639435},{"x":0.6839916706085205,"y":0.32997119426727295},{"x":0.6361746191978455,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تعجيل","boundary":[0.6361746191978455,0.3097982704639435,0.6839916706085205,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.3097982704639435},{"x":0.6278586387634277,"y":0.3097982704639435},{"x":0.6278586387634277,"y":0.32997119426727295},{"x":0.5945945978164673,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمود","boundary":[0.5945945978164673,0.3097982704639435,0.6278586387634277,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.3097982704639435},{"x":0.590436577796936,"y":0.3097982704639435},{"x":0.590436577796936,"y":0.32997119426727295},{"x":0.5862785577774048,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5862785577774048,0.3097982704639435,0.590436577796936,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.3097982704639435},{"x":0.5779625773429871,"y":0.3097982704639435},{"x":0.5779625773429871,"y":0.32997119426727295},{"x":0.5467775464057922,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.5467775464057922,0.3097982704639435,0.5779625773429871,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.3097982704639435},{"x":0.5384615659713745,"y":0.3097982704639435},{"x":0.5384615659713745,"y":0.32997119426727295},{"x":0.5259875059127808,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5259875059127808,0.3097982704639435,0.5384615659713745,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.3097982704639435},{"x":0.5155925154685974,"y":0.3097982704639435},{"x":0.5155925154685974,"y":0.32997119426727295},{"x":0.49688148498535156,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.49688148498535156,0.3097982704639435,0.5155925154685974,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.3097982704639435},{"x":0.4864864945411682,"y":0.3097982704639435},{"x":0.4864864945411682,"y":0.32997119426727295},{"x":0.43659043312072754,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهربانی","boundary":[0.43659043312072754,0.3097982704639435,0.4864864945411682,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.3097982704639435},{"x":0.43035343289375305,"y":0.3097982704639435},{"x":0.43035343289375305,"y":0.32997119426727295},{"x":0.42411643266677856,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42411643266677856,0.3097982704639435,0.43035343289375305,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.3097982704639435},{"x":0.41580042243003845,"y":0.3097982704639435},{"x":0.41580042243003845,"y":0.32997119426727295},{"x":0.3679833710193634,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لطفش","boundary":[0.3679833710193634,0.3097982704639435,0.41580042243003845,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.3097982704639435},{"x":0.35758835077285767,"y":0.3097982704639435},{"x":0.35758835077285767,"y":0.32997119426727295},{"x":0.3451143503189087,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3451143503189087,0.3097982704639435,0.35758835077285767,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.3097982704639435},{"x":0.3367983400821686,"y":0.3097982704639435},{"x":0.3367983400821686,"y":0.32997119426727295},{"x":0.27442827820777893,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عطایمان","boundary":[0.27442827820777893,0.3097982704639435,0.3367983400821686,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.3097982704639435},{"x":0.2661122679710388,"y":0.3097982704639435},{"x":0.2661122679710388,"y":0.32997119426727295},{"x":0.234927237033844,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.234927237033844,0.3097982704639435,0.2661122679710388,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.3097982704639435},{"x":0.22661122679710388,"y":0.3097982704639435},{"x":0.22661122679710388,"y":0.32997119426727295},{"x":0.21829521656036377,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21829521656036377,0.3097982704639435,0.22661122679710388,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19334720075130463,"y":0.3097982704639435},{"x":0.20997920632362366,"y":0.3097982704639435},{"x":0.20997920632362366,"y":0.32997119426727295},{"x":0.19334720075130463,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.19334720075130463,0.3097982704639435,0.20997920632362366,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.3097982704639435},{"x":0.1829521805047989,"y":0.3097982704639435},{"x":0.1829521805047989,"y":0.32997119426727295},{"x":0.14968815445899963,"y":0.32997119426727295}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زلال","boundary":[0.14968815445899963,0.3097982704639435,0.1829521805047989,0.32997119426727295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.34149855375289917},{"x":0.8503118753433228,"y":0.34149855375289917},{"x":0.8503118753433228,"y":0.36023053526878357},{"x":0.8045738339424133,"y":0.36023053526878357}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دریای","boundary":[0.8045738339424133,0.34149855375289917,0.8503118753433228,0.36023053526878357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.3400576412677765},{"x":0.7962577939033508,"y":0.3400576412677765},{"x":0.7962577939033508,"y":0.3587896227836609},{"x":0.7671517729759216,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حلم","boundary":[0.7671517729759216,0.3400576412677765,0.7962577939033508,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.3400576412677765},{"x":0.7588357329368591,"y":0.3400576412677765},{"x":0.7588357329368591,"y":0.3587896227836609},{"x":0.7505197525024414,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7505197525024414,0.3400576412677765,0.7588357329368591,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.3400576412677765},{"x":0.7422037124633789,"y":0.3400576412677765},{"x":0.7422037124633789,"y":0.36023053526878357},{"x":0.6860706806182861,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهربانیش","boundary":[0.6860706806182861,0.3400576412677765,0.7422037124633789,0.36023053526878357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.3400576412677765},{"x":0.6715176701545715,"y":0.3400576412677765},{"x":0.6715176701545715,"y":0.3587896227836609},{"x":0.6652806401252747,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6652806401252747,0.3400576412677765,0.6715176701545715,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.3400576412677765},{"x":0.6590436697006226,"y":0.3400576412677765},{"x":0.6590436697006226,"y":0.3587896227836609},{"x":0.6424116492271423,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.6424116492271423,0.3400576412677765,0.6590436697006226,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.3386167287826538},{"x":0.6340956091880798,"y":0.3400576412677765},{"x":0.6340956091880798,"y":0.3587896227836609},{"x":0.5779625773429871,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گشتمان","boundary":[0.5779625773429871,0.3386167287826538,0.6340956091880798,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.3386167287826538},{"x":0.5696465969085693,"y":0.3386167287826538},{"x":0.5696465969085693,"y":0.3573487102985382},{"x":0.5571725368499756,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5571725368499756,0.3386167287826538,0.5696465969085693,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.3386167287826538},{"x":0.5488565564155579,"y":0.3386167287826538},{"x":0.5488565564155579,"y":0.3573487102985382},{"x":0.5384615659713745,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5384615659713745,0.3386167287826538,0.5488565564155579,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.3386167287826538},{"x":0.5301455