دانستنی چای دانستنی چای

{"id":"3795487","title":"دانستنی چای","price":"۲۶‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۶‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/47b8c89511b1b354/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/47b8c89511b1b354/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/47b8c89511b1b354/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/47b8c89511b1b354/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/47b8c89511b1b354/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/47b8c89511b1b354/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/47b8c89511b1b354/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/47b8c89511b1b354/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/47b8c89511b1b354/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/47b8c89511b1b354/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786009386475","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"1","description":["چای یکی از نوشیدنی‌های محبوب در سراسر دنیا به حساب می‌آید. در این کتاب به معرفی، بحث و بررسی فواید و مضرات چای به عنوان یکی از پرطرفدارترین نوشیدنی‌ها پرداخته شده است."],"pages_count":"130","keywords":"null","token":"47b8c89511b1b354","created_at":"2019-06-07 18:10:22","updated_at":"2022-04-10 14:56:22","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2019-06-07 18:50:09","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917677","title":"مهتاب سلیمی","firstname":"مهتاب","lastname":"سلیمی","token":"98349e462fe7d577","created_at":"2019-05-20 22:20:08","updated_at":"2019-05-20 22:20:08","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917677","title":"مهتاب سلیمی","firstname":"مهتاب","lastname":"سلیمی","token":"98349e462fe7d577","created_at":"2019-05-20 22:20:08","updated_at":"2019-05-20 22:20:08","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784171","file":"5cfa6946a86854.48904314.pdf","book_id":"3795487","toc":[{"page":8,"title":"فصل 1: تاریخچه چای"},{"page":44,"title":"فصل 2: انواع چای و طرز تهیه آن"},{"page":58,"title":"فصل 3: فواید و مضرات چای"},{"page":80,"title":"فصل 4: چای سبز و فواید و مضرات آن"},{"page":98,"title":"فصل 5: دمنوش‌های گیاهی"}],"created_at":"2019-06-07 18:10:22","updated_at":"2022-04-10 14:56:23","process_started_at":"2019-06-07 18:11:30","process_done_at":"2019-06-07 18:14:53","process_failed_at":null,"pages_count":"130","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"525dc4973fb806e36d3688138f6f13647f5eac4023b295ca3dbddd58a386f12fd2837f6c4bf79ea801157bd04ee49cb78353412de6ebeecc15a1f5355c234b87","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۳۰"},"publisher":{"id":160,"title":"دیبای دانش","description":null,"token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش"},"study_subjects":[{"id":"16228","title":"چای‌کاری و تکنولوژی چای","token":"1b5774b127c53178","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:29:48","updated_at":"2019-06-07 18:50:09","study_fields":[{"id":"859","title":"مهندسی باغبانی","degree_id":"7","token":"51ee560c14e2e7d4","books_count":"90","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-04-24 14:48:50","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"865","title":"مهندسی علوم باغبانی","degree_id":"7","token":"d627a0195e6e8e6e","books_count":"90","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-04-24 14:48:50","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"دانستنی-چای","urlify":"دانستنی-چای","pages_count_fa":"۱۳۰","authorTitle":"مهتاب سلیمی","tocStr":"فصل 1: تاریخچه چای, فصل 2: انواع چای و طرز تهیه آن, فصل 3: فواید و مضرات چای, فصل 4: چای سبز و فواید و مضرات آن, فصل 5: دمنوش‌های گیاهی","url":"/preview/47b8c89511b1b354/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C-%DA%86%D8%A7%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19