اصول طراحی و تحلیل سازه های فراساحلی اصول طراحی و تحلیل سازه های فراساحلی

توضیحات

.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"title":"اصول طراحی و تحلیل سازه های فراساحلی","price":"۱۲۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"۴۳‌,‌۷۵۰","print_price":"۱۲۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4a02d0fa61d81801/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4a02d0fa61d81801/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4a02d0fa61d81801/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/4a02d0fa61d81801/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4a02d0fa61d81801/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/4a02d0fa61d81801/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789642081110","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱","nobat_chap":1,"description":[".",""],"pages_count":1,"token":"4a02d0fa61d81801","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-20 16:00:15","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"bookmark":"false","writer_authors":[{"id":6364,"title":"دکتر محمدسعید سیف","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"دکتر محمدسعید سیف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"دکتر","lastname":"محمدسعید سیف","token":"1b5f27c045307a43","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799192,"author_id":6364,"created_at":"2022-11-20 16:00:15","updated_at":"2022-11-20 16:00:15","role":"writer"}},{"id":1922573,"title":"دکتر علی احمدی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"دکتر علی احمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"دکتر","lastname":"علی احمدی","token":"f6b77a17fc1dab26","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799192,"author_id":1922573,"created_at":"2022-11-20 16:00:15","updated_at":"2022-11-20 16:00:15","role":"writer"}},{"id":1923075,"title":"محمدعلی داستان دیزناب","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"محمدعلی داستان دیزناب - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"محمدعلی","lastname":"داستان دیزناب","token":"0bed08ac3b6dc967","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799192,"author_id":1923075,"created_at":"2022-11-20 16:00:15","updated_at":"2022-11-20 16:00:15","role":"writer"}},{"id":1923076,"title":"محمدمهدی آبایی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"محمدمهدی آبایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"محمدمهدی","lastname":"آبایی","token":"764a66357ad40a84","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799192,"author_id":1923076,"created_at":"2022-11-20 16:00:15","updated_at":"2022-11-20 16:00:15","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/4a02d0fa61d81801","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/4a02d0fa61d81801","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":6364,"title":"دکتر محمدسعید سیف","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"دکتر محمدسعید سیف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"دکتر","lastname":"محمدسعید سیف","token":"1b5f27c045307a43","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799192,"author_id":6364,"created_at":"2022-11-20 16:00:15","updated_at":"2022-11-20 16:00:15","role":"writer"}},{"id":1922573,"title":"دکتر علی احمدی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"دکتر علی احمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"دکتر","lastname":"علی احمدی","token":"f6b77a17fc1dab26","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799192,"author_id":1922573,"created_at":"2022-11-20 16:00:15","updated_at":"2022-11-20 16:00:15","role":"writer"}},{"id":1923075,"title":"محمدعلی داستان دیزناب","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"محمدعلی داستان دیزناب - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"محمدعلی","lastname":"داستان دیزناب","token":"0bed08ac3b6dc967","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799192,"author_id":1923075,"created_at":"2022-11-20 16:00:15","updated_at":"2022-11-20 16:00:15","role":"writer"}},{"id":1923076,"title":"محمدمهدی آبایی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"محمدمهدی آبایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"محمدمهدی","lastname":"آبایی","token":"764a66357ad40a84","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799192,"author_id":1923076,"created_at":"2022-11-20 16:00:15","updated_at":"2022-11-20 16:00:15","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":312,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"4a02d0fa61d81801","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۳۱۲"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"logo":"icons/sharif","token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"tags":[],"study_subjects":[{"id":3127,"title":"اصول مهندسی دریایی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"اصول مهندسی دریایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"3d1bd07b29e267d4","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:24:24","updated_at":"2022-11-20 16:00:15","study_fields":[{"id":1105,"title":"مدیریت و بازرگانی دریایی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت و بازرگانی دریایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"31b01a65aabe8226","books_count":51,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1219,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:00:16"}]}]},{"id":3130,"title":"اصول مهندسی دریایی ۱","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"اصول مهندسی دریایی ۱ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"a665367bb1595682","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:24:25","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_fields":[{"id":328,"title":"مهندسی کشتی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی کشتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"2d38cc28d2aa19ee","books_count":36,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]}]},{"id":3133,"title":"اصول مهندسی دریایی ۲","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"اصول مهندسی دریایی ۲ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"fe19df7d75ff406d","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:24:25","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_fields":[{"id":328,"title":"مهندسی کشتی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی کشتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"2d38cc28d2aa19ee","books_count":36,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]}]},{"id":10924,"title":"پروژه سازه","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"پروژه سازه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"0195900afd116800","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:27:00","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_fields":[{"id":1927,"title":"مدیریت پروژه و ساخت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت پروژه و ساخت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"b0960600f7841330","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:23:10","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_groups":[{"id":16,"title":"هنر","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"هنر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"e548af0fa350975f","style":{"first_color":"#B084D9","second_color":"#B084D9","icon":"images/categories/Honar.png"},"books_count":202,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:25:27"}]}]},{"id":13132,"title":"تحلیل سازه‌ها","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"تحلیل سازه‌ها - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"3201bfd4e339fe51","type":"","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:28:02","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_fields":[{"id":244,"title":"مهندسی چوب گرایش طراحی سازه‌های چوبی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی چوب گرایش طراحی سازه‌های چوبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"79fb3f4f95b01d61","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":887,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:25:27"}]}]},{"id":13135,"title":"تحلیل سازه‌ها","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"تحلیل سازه‌ها - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"60b58342947aff9c","type":"","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:28:02","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_fields":[{"id":889,"title":"مهندسی خط و سازه‌های ریلی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی خط و سازه‌های ریلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"9b727d12ec9380a5","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]}]},{"id":13138,"title":"تحلیل سازه‌ها ۱","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"تحلیل سازه‌ها ۱ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"18c201e8e7fa5a20","type":"","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:28:02","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_fields":[{"id":295,"title":"کارشناسی مهندسی عمران","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"کارشناسی مهندسی عمران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"a92276d7bb52df48","books_count":19,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]}]},{"id":13141,"title":"تحلیل سازه‌ها ۲","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"تحلیل سازه‌ها ۲ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"0364139f1b7089c4","type":"","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:28:02","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_fields":[{"id":295,"title":"کارشناسی مهندسی عمران","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"کارشناسی مهندسی عمران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"a92276d7bb52df48","books_count":19,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]}]}],"study_fields":[{"id":1105,"title":"مدیریت و بازرگانی دریایی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت و بازرگانی دریایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"31b01a65aabe8226","books_count":51,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1219,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:00:16"}]},{"id":328,"title":"مهندسی کشتی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی کشتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"2d38cc28d2aa19ee","books_count":36,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]},{"id":1927,"title":"مدیریت پروژه و ساخت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت پروژه و ساخت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"b0960600f7841330","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:23:10","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_groups":[{"id":16,"title":"هنر","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"هنر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"e548af0fa350975f","style":{"first_color":"#B084D9","second_color":"#B084D9","icon":"images/categories/Honar.png"},"books_count":202,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:25:27"}]},{"id":244,"title":"مهندسی چوب گرایش طراحی سازه‌های چوبی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی چوب گرایش طراحی سازه‌های چوبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"79fb3f4f95b01d61","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":887,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:25:27"}]},{"id":889,"title":"مهندسی خط و سازه‌های ریلی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی خط و سازه‌های ریلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"9b727d12ec9380a5","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]},{"id":295,"title":"کارشناسی مهندسی عمران","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"کارشناسی مهندسی عمران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"a92276d7bb52df48","books_count":19,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-20 16:00:16","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"}]}],"study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1219,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:00:16"},{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":559,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:06:37"},{"id":16,"title":"هنر","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"هنر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"e548af0fa350975f","style":{"first_color":"#B084D9","second_color":"#B084D9","icon":"images/categories/Honar.png"},"books_count":202,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:25:27"},{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":887,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 16:25:27"}],"views":1,"titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C","ebook_price_en":62500,"urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر محمدسعید سیف, دکتر علی احمدی, محمدعلی داستان دیزناب, محمدمهدی آبایی","tocStr":"","url":"/preview/4a02d0fa61d81801/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":312,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"4a02d0fa61d81801","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/UggEQIuxWpuSTQbP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/prROoCVMnxwyBNqR.jpg","blurred":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/BhNhpyRLUFpMjnjS.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0002568621277242828,0.9988560835774205,0.99905087704953]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6621848940849304,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9914729595184326,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.5848739743232727,0.22327791154384613,0.6621848940849304,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2517814636230469},{"x":0.462184876203537,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.991058886051178,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.462184876203537,0.22327791154384613,0.5731092691421509,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.22327791154384613},{"x":0.45042017102241516,"y":0.22327791154384613},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2517814636230469},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9919821619987488,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43529412150382996,0.22327791154384613,0.45042017102241516,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.22327791154384613},{"x":0.4252100884914398,"y":0.22327791154384613},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2517814636230469},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9936282634735107,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.34117648005485535,0.22327791154384613,0.4252100884914398,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9785654544830322,"dir":"rtl","str":"سازههای","boundary":[0.5159664154052734,0.2600950002670288,0.6756302714347839,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2969121038913727},{"x":0.3294117748737335,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9868573546409607,"dir":"rtl","str":"فراساحلی","boundary":[0.3294117748737335,0.25890737771987915,0.5025210380554199,0.2969121038913727]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6756302714347839,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2969121038913727},{"x":0.3294117748737335,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9875375628471375,"dir":"ltr","boundary":[0.3244117748737335,0.21627791154384612,0.6806302714347839,0.3039121038913727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6739495992660522,"y":0.521377682685852},{"x":0.561344563961029,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9786909818649292,"dir":"rtl","str":"محمدسعید","boundary":[0.561344563961029,0.5011876225471497,0.6739495992660522,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5529412031173706,"y":0.521377682685852},{"x":0.5210084319114685,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.984552264213562,"dir":"rtl","str":"سیف","boundary":[0.5210084319114685,0.5011876225471497,0.5529412031173706,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5109243988990784,"y":0.521377682685852},{"x":0.49747899174690247,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9795771241188049,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.5011876225471497,0.5109243988990784,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5011876225471497},{"x":0.489075630903244,"y":0.5011876225471497},{"x":0.489075630903244,"y":0.521377682685852},{"x":0.3848739564418793,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9759902954101562,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.3848739564418793,0.5011876225471497,0.489075630903244,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5011876225471497},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5011876225471497},{"x":0.3764705955982208,"y":0.521377682685852},{"x":0.3042016923427582,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9928252696990967,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.3042016923427582,0.5011876225471497,0.3764705955982208,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5011876225471497},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5011876225471497},{"x":0.29579833149909973,"y":0.521377682685852},{"x":0.22857142984867096,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9860399961471558,"dir":"rtl","str":"دیزناب","boundary":[0.22857142984867096,0.5011876225471497,0.29579833149909973,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5011876225471497},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5011876225471497},{"x":0.22521008551120758,"y":0.521377682685852},{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9447386860847473,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.5011876225471497,0.22521008551120758,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9316114783287048,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5109243988990784,0.5273159146308899,0.5546218752861023,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5486935973167419},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9802455306053162,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.43529412150382996,0.5273159146308899,0.5025210380554199,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5486935973167419},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9537186622619629,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41848739981651306,0.5273159146308899,0.4285714328289032,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5486935973167419},{"x":0.289075642824173,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9795103073120117,"dir":"rtl","str":"محمدمهدی","boundary":[0.289075642824173,0.5273159146308899,0.4084033668041229,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5273159146308899},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5486935973167419},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9721295237541199,"dir":"rtl","str":"آبایی","boundary":[0.21848739683628082,0.5273159146308899,0.2806722819805145,0.5486935973167419]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5486935973167419},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9770210385322571,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.49418762254714965,0.6789495992660523,0.555693597316742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7767220735549927},{"x":0.653781533241272,"y":0.7767220735549927},{"x":0.653781533241272,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8917576670646667,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6084033846855164,0.7767220735549927,0.653781533241272,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7767220735549927},{"x":0.605042040348053,"y":0.7767220735549927},{"x":0.605042040348053,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9887873530387878,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5411764979362488,0.7767220735549927,0.605042040348053,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7921615242958069},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9854800701141357,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.49915966391563416,0.7767220735549927,0.5378151535987854,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7767220735549927},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7767220735549927},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7921615242958069},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9862386584281921,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.43865546584129333,0.7767220735549927,0.4941176474094391,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7767220735549927},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7767220735549927},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7921615242958069},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9803798794746399,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.38655462861061096,0.7767220735549927,0.43361344933509827,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7767220735549927},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7767220735549927},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7921615242958069},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9740540385246277,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.34117648005485535,0.7767220735549927,0.3831932842731476,0.7921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7767220735549927},{"x":0.653781533241272,"y":0.7767220735549927},{"x":0.653781533241272,"y":0.7921615242958069},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9700846672058105,"dir":"ltr","boundary":[0.33617648005485534,0.7697220735549927,0.658781533241272,0.7991615242958069],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/wsEOuoYcmFsCwxwK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/vntyAcpkJRqwPexW.jpg","blurred":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/SUsbowLIfsxhOYBI.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004068215524449068,0.0004515123330499101,0.9986640067581369,0.9990466455444871]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7865546345710754,"y":0.39667457342147827},{"x":0.756302535533905,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.8928300738334656,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.756302535533905,0.3871733844280243,0.7865546345710754,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7529411911964417,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7142857313156128,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9917277097702026,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7142857313156128,0.3871733844280243,0.7529411911964417,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7109243869781494,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6873949766159058,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9803032875061035,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6873949766159058,0.3871733844280243,0.7109243869781494,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7865546345710754,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7865546345710754,"y":0.40617576241493225},{"x":0.75126051902771,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9798820614814758,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.75126051902771,0.3978622257709503,0.7865546345710754,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7478991746902466,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7176470756530762,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9662626385688782,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7176470756530762,0.3978622257709503,0.7478991746902466,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7159664034843445,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9328839778900146,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6873949766159058,0.39904987812042236,0.7159664034843445,0.40617576241493225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7865546345710754,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7865546345710754,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9618548154830933,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.3801733844280243,0.7915546345710754,0.41317576241493226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7899159789085388,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7529411911964417,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9916156530380249,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7529411911964417,0.4346793293952942,0.7899159789085388,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7478991746902466,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7042016983032227,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9909428358078003,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7042016983032227,0.4346793293952942,0.7478991746902466,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7008403539657593,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6941176652908325,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9927483201026917,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6941176652908325,0.4346793293952942,0.7008403539657593,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6924369931221008,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6521008610725403,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9940853714942932,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6521008610725403,0.4346793293952942,0.6924369931221008,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6453781723976135,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6218487620353699,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9909416437149048,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6218487620353699,0.4346793293952942,0.6453781723976135,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6168067455291748,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6000000238418579,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9621924161911011,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6000000238418579,0.4346793293952942,0.6168067455291748,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5882353186607361,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5260504484176636,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9873273968696594,"dir":"rtl","str":"فراساحلی","boundary":[0.5260504484176636,0.4346793293952942,0.5882353186607361,0.44893112778663635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7899159789085388,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5260504484176636,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9877771735191345,"dir":"ltr","boundary":[0.5210504484176636,0.4276793293952942,0.7949159789085388,0.45593112778663636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4679335057735443},{"x":0.756302535533905,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9119657874107361,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.756302535533905,0.45368170738220215,0.7848739624023438,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.45368170738220215},{"x":0.75126051902771,"y":0.45368170738220215},{"x":0.75126051902771,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9869431257247925,"dir":"rtl","str":"محمدسعید","boundary":[0.6924369931221008,0.45368170738220215,0.75126051902771,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6857143044471741,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9799493551254272,"dir":"rtl","str":"سیف","boundary":[0.6655462384223938,0.45368170738220215,0.6857143044471741,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6621848940849304,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9897060394287109,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6571428775787354,0.45368170738220215,0.6621848940849304,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6504201889038086,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9927368760108948,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.5966386795043945,0.45368170738220215,0.6504201889038086,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5899159908294678,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9933257102966309,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.5546218752861023,0.45368170738220215,0.5899159908294678,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5478991866111755,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9832245111465454,"dir":"rtl","str":"دیزناب","boundary":[0.5159664154052734,0.45368170738220215,0.5478991866111755,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5126050710678101,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9835903644561768,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5092437267303467,0.45368170738220215,0.5126050710678101,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5025210380554199,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4679335057735443},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9865424633026123,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.48235294222831726,0.45368170738220215,0.5025210380554199,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4756302535533905,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4679335057735443},{"x":0.440336138010025,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9875933527946472,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.440336138010025,0.45368170738220215,0.4756302535533905,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.45368170738220215},{"x":0.43865546584129333,"y":0.45368170738220215},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4679335057735443},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9812268018722534,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43361344933509827,0.45368170738220215,0.43865546584129333,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4268907606601715,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4679335057735443},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9905169606208801,"dir":"rtl","str":"محمدمهدی","boundary":[0.3630252182483673,0.45368170738220215,0.4268907606601715,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.45368170738220215},{"x":0.35630252957344055,"y":0.45368170738220215},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4679335057735443},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9887011647224426,"dir":"rtl","str":"آبایی","boundary":[0.3310924470424652,0.45368170738220215,0.35630252957344055,0.4679335057735443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4679335057735443},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9817532300949097,"dir":"ltr","boundary":[0.3260924470424652,0.44668170738220214,0.7898739624023438,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7630252242088318,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.988487958908081,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7630252242088318,0.4750593900680542,0.7848739624023438,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7630252242088318,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7596638798713684,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9166186451911926,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7596638798713684,0.4750593900680542,0.7630252242088318,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4750593900680542},{"x":0.75126051902771,"y":0.4750593900680542},{"x":0.75126051902771,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7142857313156128,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.8984288573265076,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7142857313156128,0.4750593900680542,0.75126051902771,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4750593900680542},{"x":0.707563042640686,"y":0.4750593900680542},{"x":0.707563042640686,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6621848940849304,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9930375218391418,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6621848940849304,0.4750593900680542,0.707563042640686,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6554622054100037,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6268907785415649,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.991000235080719,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6268907785415649,0.4750593900680542,0.6554622054100037,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6201680898666382,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5815126299858093,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9944897294044495,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5815126299858093,0.4750593900680542,0.6201680898666382,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5747899413108826,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5394958257675171,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9916360378265381,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5394958257675171,0.4750593900680542,0.5747899413108826,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5327731370925903,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5008403658866882,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9873413443565369,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5008403658866882,0.4750593900680542,0.5327731370925903,0.48812350630760193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5008403658866882,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.977368175983429,"dir":"ltr","boundary":[0.49584036588668823,0.4680593900680542,0.7898739624023438,0.49512350630760193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7663865685462952,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9914630651473999,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7663865685462952,0.4952494204044342,0.7831932902336121,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7529411911964417,"y":0.510688841342926},{"x":0.7378151416778564,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9892882704734802,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7394958138465881,0.4952494204044342,0.7529411911964417,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9628381133079529,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.729411780834198,0.4952494204044342,0.7327731251716614,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7243697643280029,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.5848585963249207,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۳","boundary":[0.6907563209533691,0.49406176805496216,0.7243697643280029,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9862768650054932,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7411764860153198,0.5166270732879639,0.7848739624023438,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9376398324966431,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.5154394507408142,0.7344537973403931,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.8989635109901428,"dir":"rtl","str":"۲۰۰","boundary":[0.6974790096282959,0.5154394507408142,0.7193277478218079,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.974113404750824,"dir":"rtl","str":"بها","boundary":[0.7714285850524902,0.5380047559738159,0.7865546345710754,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9569298028945923,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7663865685462952,0.5380047559738159,0.7697479128837585,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5522565245628357},{"x":0.707563042640686,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.8971481323242188,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰۰۰","boundary":[0.707563042640686,0.5380047559738159,0.7579832077026367,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9741455912590027,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6789916157722473,0.5380047559738159,0.6974790096282959,0.5522565245628357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9150482416152954,"dir":"ltr","boundary":[0.6739916157722473,0.48706176805496215,0.7932353067398071,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9883373975753784,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.7663865685462952,0.5617577433586121,0.7848739624023438,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9901875853538513,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7327731251716614,0.5617577433586121,0.7579832077026367,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9869534969329834,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6991596817970276,0.5617577433586121,0.7260504364967346,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9087293744087219,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6521008610725403,0.5617577433586121,0.6941176652908325,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9938666820526123,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5966386795043945,0.5617577433586121,0.6453781723976135,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9911093711853027,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5579832196235657,0.5617577433586121,0.5899159908294678,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5748218297958374},{"x":0.507563054561615,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9957237243652344,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.507563054561615,0.5617577433586121,0.5512605309486389,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5748218297958374},{"x":0.462184876203537,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9918745756149292,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.462184876203537,0.5617577433586121,0.5025210380554199,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5617577433586121},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5617577433586121},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5748218297958374},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.988498330116272,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.42016807198524475,0.5617577433586121,0.45546218752861023,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5617577433586121},{"x":0.413445383310318,"y":0.5617577433586121},{"x":0.413445383310318,"y":0.5748218297958374},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9955090284347534,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.37142857909202576,0.5617577433586121,0.413445383310318,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5617577433586121},{"x":0.364705890417099,"y":0.5617577433586121},{"x":0.364705890417099,"y":0.5748218297958374},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9968230128288269,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.34117648005485535,0.5617577433586121,0.364705890417099,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5617577433586121},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5617577433586121},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9810258150100708,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.5617577433586121,0.33949580788612366,0.5748218297958374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9840498566627502,"dir":"ltr","boundary":[0.3294537913799286,0.554757743358612,0.7898739624023438,0.5830095119476318],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9818142056465149,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7596638798713684,0.5819477438926697,0.7848739624023438,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9514238238334656,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.5819477438926697,0.7546218633651733,0.5938242077827454]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.975736141204834,"dir":"ltr","boundary":[0.7428991746902466,0.5749477438926697,0.7898739624023438,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9877759218215942,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.7462185025215149,0.6009501218795776,0.7848739624023438,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9859556555747986,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7344537973403931,0.6009501218795776,0.7394958138465881,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9885179400444031,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.7042016983032227,0.6009501218795776,0.7277311086654663,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9896270036697388,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6773109436035156,0.6009501218795776,0.6991596817970276,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9943034052848816,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6386554837226868,0.6009501218795776,0.6655462384223938,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6009501218795776},{"x":0.63193279504776,"y":0.6009501218795776},{"x":0.63193279504776,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9959406852722168,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6268907785415649,0.6009501218795776,0.63193279504776,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.599762499332428},{"x":0.6201680898666382,"y":0.599762499332428},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9902679324150085,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.5848739743232727,0.599762499332428,0.6201680898666382,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.599762499332428},{"x":0.578151285648346,"y":0.599762499332428},{"x":0.578151285648346,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9950181245803833,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.5512605309486389,0.599762499332428,0.578151285648346,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.599762499332428},{"x":0.5445378422737122,"y":0.599762499332428},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9943578243255615,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5260504484176636,0.599762499332428,0.5445378422737122,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.599762499332428},{"x":0.5243697762489319,"y":0.599762499332428},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9849578142166138,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.5126050710678101,0.599762499332428,0.5243697762489319,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.599762499332428},{"x":0.5109243988990784,"y":0.599762499332428},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6175771951675415},{"x":0.507563054561615,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9667633771896362,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.599762499332428,0.5109243988990784,0.6175771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.599762499332428},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6199524998664856},{"x":0.507563054561615,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9902090430259705,"dir":"ltr","boundary":[0.502563054561615,0.592762499332428,0.7898739624023438,0.6269524998664856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.973741888999939,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۲۰۸-۱۱۱-۰","boundary":[0.5714285969734192,0.5831353664398193,0.7176470756530762,0.5914489030838013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.973741888999939,"dir":"ltr","boundary":[0.5664285969734192,0.5761353664398193,0.7226470756530762,0.5984489030838013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5914489030838013},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9821389317512512,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.29243698716163635,0.5831353664398193,0.3327731192111969,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9891195297241211,"dir":"ltr","str":"978-964-208-111-0","boundary":[0.3495798408985138,0.5831353664398193,0.4907563030719757,0.5914489030838013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5914489030838013},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9877898693084717,"dir":"ltr","boundary":[0.28743698716163635,0.5761353664398193,0.4957563030719757,0.5984489030838013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6472684144973755},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9822185635566711,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.45210084319114685,0.6353919506072998,0.4722689092159271,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9603631496429443,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4436974823474884,0.6353919506072998,0.4470588266849518,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6472684144973755},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9681477546691895,"dir":"rtl","str":"۶۶۱۶۴۰۷۰-۶۶۱۶۴۰۷۲-۶۶۰۱۳۱۲۹","boundary":[0.26218488812446594,0.6353919506072998,0.4453781545162201,0.6472684144973755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6365795731544495},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6484560370445251},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9697122573852539,"dir":"ltr","boundary":[0.25718488812446594,0.6283919506072998,0.47726890921592713,0.6554560370445252],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9940959215164185,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7630252242088318,0.6365795731544495,0.7848739624023438,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9923022985458374,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.7243697643280029,0.6365795731544495,0.7579832077026367,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9245484471321106,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.6365795731544495,0.7210084199905396,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9924309849739075,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6840336322784424,0.6365795731544495,0.7109243869781494,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9398508071899414,"dir":"rtl","str":"آزادی-","boundary":[0.6470588445663452,0.6365795731544495,0.6773109436035156,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6472684144973755},{"x":0.610084056854248,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9940882921218872,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.610084056854248,0.6365795731544495,0.6420168280601501,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9910847544670105,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5731092691421509,0.6365795731544495,0.6033613681793213,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9875006675720215,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5411764979362488,0.6365795731544495,0.5697479248046875,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9917989373207092,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7647058963775635,0.6532066464424133,0.7848739624023438,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6532066464424133},{"x":0.756302535533905,"y":0.6532066464424133},{"x":0.756302535533905,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.993559718132019,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7310924530029297,0.6532066464424133,0.756302535533905,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9616125226020813,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.6532066464424133,0.7226890921592712,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9944429993629456,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.6924369931221008,0.6532066464424133,0.7109243869781494,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9560403227806091,"dir":"rtl","str":"انقلاب-","boundary":[0.6453781723976135,0.6532066464424133,0.6840336322784424,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9922860264778137,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6168067455291748,0.6532066464424133,0.6386554837226868,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9807894229888916,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5882353186607361,0.6532066464424133,0.6084033846855164,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6532066464424133},{"x":0.578151285648346,"y":0.6532066464424133},{"x":0.578151285648346,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9837816953659058,"dir":"rtl","str":"منیری","boundary":[0.5579832196235657,0.6532066464424133,0.578151285648346,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.99112868309021,"dir":"rtl","str":"جاوید","boundary":[0.5243697762489319,0.6532066464424133,0.5445378422737122,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.974791944026947,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5159664154052734,0.6532066464424133,0.5176470875740051,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9848704934120178,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.4722689092159271,0.6532066464424133,0.5142857432365417,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6532066464424133},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6532066464424133},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.8599998354911804,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4638655483722687,0.6532066464424133,0.46890756487846375,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6532066464424133},{"x":0.462184876203537,"y":0.6532066464424133},{"x":0.462184876203537,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.572309672832489,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4588235318660736,0.6532066464424133,0.462184876203537,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6532066464424133},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6532066464424133},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6662707924842834},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9906005859375,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.41680672764778137,0.6532066464424133,0.45210084319114685,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6662707924842834},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9724723696708679,"dir":"rtl","str":"۲۵۳","boundary":[0.38991597294807434,0.6532066464424133,0.4084033668041229,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6662707924842834},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.5732213854789734,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.3781512677669525,0.6532066464424133,0.3831932842731476,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6532066464424133},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6532066464424133},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6662707924842834},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9929022192955017,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.3529411852359772,0.6532066464424133,0.37142857909202576,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6662707924842834},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9850101470947266,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.32268908619880676,0.6532066464424133,0.3462184965610504,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6662707924842834},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.5745847821235657,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3126050531864166,0.6532066464424133,0.3193277418613434,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6532066464424133},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6532066464424133},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6662707924842834},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9911953806877136,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.29075631499290466,0.6532066464424133,0.30588236451148987,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6662707924842834},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9432925581932068,"dir":"rtl","str":"۴۰۲","boundary":[0.2655462324619293,0.6532066464424133,0.2823529541492462,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9919775128364563,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.5327731370925903,0.6710214018821716,0.5546218752861023,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9762486219406128,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.4739495813846588,0.6710214018821716,0.5243697762489319,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6710214018821716},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6710214018821716},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6852731704711914},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9564376473426819,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.46722689270973206,0.6710214018821716,0.46890756487846375,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6710214018821716},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6852731704711914},{"x":0.267226904630661,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9911726713180542,"dir":"rtl","str":"publication@mehr.sharif.edu","boundary":[0.267226904630661,0.6698337197303772,0.4638655483722687,0.6852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6864607930183411},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9752985835075378,"dir":"ltr","boundary":[0.2605462324619293,0.6283919506072998,0.7898739624023438,0.6934607930183411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7848739624023438,"y":0.684085488319397},{"x":0.7647058963775635,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9899069666862488,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.7647058963775635,0.6722090244293213,0.7848739624023438,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7613445520401001,"y":0.684085488319397},{"x":0.7596638798713684,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9761227369308472,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7596638798713684,0.6722090244293213,0.7613445520401001,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7647058963775635,"y":0.684085488319397},{"x":0.6403361558914185,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9806912541389465,"dir":"rtl","str":"۶۶۹۶۷۸۹۶-۶۶۴۰۵۱۳۲","boundary":[0.6403361558914185,0.6722090244293213,0.7647058963775635,0.684085488319397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7848739624023438,"y":0.684085488319397},{"x":0.6403361558914185,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9821591973304749,"dir":"ltr","boundary":[0.6353361558914185,0.6652090244293213,0.7898739624023438,0.691085488319397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7462185025215149,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9852046370506287,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7462185025215149,0.7042755484580994,0.7848739624023438,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.705463171005249},{"x":0.7462185025215149,"y":0.705463171005249},{"x":0.7462185025215149,"y":0.713776707649231},{"x":0.7445378303527832,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.8949908018112183,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.705463171005249,0.7462185025215149,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.705463171005249},{"x":0.7394958138465881,"y":0.705463171005249},{"x":0.7394958138465881,"y":0.713776707649231},{"x":0.7277311086654663,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9809939861297607,"dir":"rtl","str":"سیف","boundary":[0.7277311086654663,0.705463171005249,0.7394958138465881,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.705463171005249},{"x":0.7260504364967346,"y":0.705463171005249},{"x":0.7260504364967346,"y":0.713776707649231},{"x":0.7226890921592712,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9598485231399536,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7226890921592712,0.705463171005249,0.7260504364967346,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.705463171005249},{"x":0.7193277478218079,"y":0.705463171005249},{"x":0.7193277478218079,"y":0.713776707649231},{"x":0.6857143044471741,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9778627157211304,"dir":"rtl","str":"محمدسعید","boundary":[0.6857143044471741,0.705463171005249,0.7193277478218079,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.705463171005249},{"x":0.6857143044471741,"y":0.705463171005249},{"x":0.6857143044471741,"y":0.713776707649231},{"x":0.6840336322784424,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.7366566061973572,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.705463171005249,0.6857143044471741,0.713776707649231]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.705463171005249},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7848739624023438,"y":0.713776707649231},{"x":0.6840336322784424,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9644672274589539,"dir":"ltr","boundary":[0.6790336322784424,0.698463171005249,0.7898739624023438,0.720776707649231],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.705463171005249},{"x":0.4588235318660736,"y":0.705463171005249},{"x":0.4588235318660736,"y":0.713776707649231},{"x":0.43361344933509827,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9893965721130371,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.43361344933509827,0.705463171005249,0.4588235318660736,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.705463171005249},{"x":0.4319327771663666,"y":0.705463171005249},{"x":0.4319327771663666,"y":0.713776707649231},{"x":0.4302521049976349,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9187117218971252,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4302521049976349,0.705463171005249,0.4319327771663666,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.705463171005249},{"x":0.42184874415397644,"y":0.705463171005249},{"x":0.42184874415397644,"y":0.713776707649231},{"x":0.4100840389728546,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.984992265701294,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.4100840389728546,0.705463171005249,0.42184874415397644,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.705463171005249},{"x":0.40672269463539124,"y":0.705463171005249},{"x":0.40672269463539124,"y":0.713776707649231},{"x":0.3983193337917328,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9873777627944946,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3983193337917328,0.705463171005249,0.40672269463539124,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.705463171005249},{"x":0.39159664511680603,"y":0.705463171005249},{"x":0.39159664511680603,"y":0.713776707649231},{"x":0.37142857909202576,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9741772413253784,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.37142857909202576,0.705463171005249,0.39159664511680603,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.705463171005249},{"x":0.3680672347545624,"y":0.705463171005249},{"x":0.3680672347545624,"y":0.713776707649231},{"x":0.3613445460796356,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.426673948764801,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3613445460796356,0.705463171005249,0.3680672347545624,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.705463171005249},{"x":0.35966387391090393,"y":0.705463171005249},{"x":0.35966387391090393,"y":0.713776707649231},{"x":0.3462184965610504,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9888041019439697,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.3462184965610504,0.705463171005249,0.35966387391090393,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.705463171005249},{"x":0.34117648005485535,"y":0.705463171005249},{"x":0.34117648005485535,"y":0.713776707649231},{"x":0.33949580788612366,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9738031625747681,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33949580788612366,0.705463171005249,0.34117648005485535,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.705463171005249},{"x":0.3361344635486603,"y":0.705463171005249},{"x":0.3361344635486603,"y":0.713776707649231},{"x":0.31092438101768494,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.991919219493866,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.31092438101768494,0.705463171005249,0.3361344635486603,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.705463171005249},{"x":0.30924370884895325,"y":0.705463171005249},{"x":0.30924370884895325,"y":0.713776707649231},{"x":0.30588236451148987,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.8725196719169617,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.705463171005249,0.30924370884895325,0.713776707649231]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.705463171005249},{"x":0.4588235318660736,"y":0.705463171005249},{"x":0.4588235318660736,"y":0.713776707649231},{"x":0.30588236451148987,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9623657464981079,"dir":"ltr","boundary":[0.30088236451148986,0.698463171005249,0.4638235318660736,0.720776707649231],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.716152012348175},{"x":0.7848739624023438,"y":0.716152012348175},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9935996532440186,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7647058963775635,0.716152012348175,0.7848739624023438,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.716152012348175},{"x":0.7596638798713684,"y":0.716152012348175},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7256532311439514},{"x":0.756302535533905,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9790205955505371,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.756302535533905,0.716152012348175,0.7596638798713684,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.716152012348175},{"x":0.7529411911964417,"y":0.716152012348175},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9944988489151001,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7411764860153198,0.716152012348175,0.7529411911964417,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.716152012348175},{"x":0.7394958138465881,"y":0.716152012348175},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9902479648590088,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7126050591468811,0.716152012348175,0.7394958138465881,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.716152012348175},{"x":0.7109243869781494,"y":0.716152012348175},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9815004467964172,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.716152012348175,0.7109243869781494,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.716152012348175},{"x":0.7042016983032227,"y":0.716152012348175},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9967193603515625,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6857143044471741,0.716152012348175,0.7042016983032227,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.716152012348175},{"x":0.680672287940979,"y":0.716152012348175},{"x":0.680672287940979,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9945188164710999,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6554622054100037,0.716152012348175,0.680672287940979,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.716152012348175},{"x":0.6504201889038086,"y":0.716152012348175},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9955043196678162,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6487395167350769,0.716152012348175,0.6504201889038086,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.716152012348175},{"x":0.6436975002288818,"y":0.716152012348175},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9954890608787537,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6218487620353699,0.716152012348175,0.6436975002288818,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.716152012348175},{"x":0.6184874176979065,"y":0.716152012348175},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9918949604034424,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6033613681793213,0.716152012348175,0.6184874176979065,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.716152012348175},{"x":0.6016806960105896,"y":0.716152012348175},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9771305322647095,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5865546464920044,0.716152012348175,0.6016806960105896,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.716152012348175},{"x":0.5815126299858093,"y":0.716152012348175},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9845501780509949,"dir":"rtl","str":"فراساحلی","boundary":[0.5512605309486389,0.716152012348175,0.5815126299858093,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.716152012348175},{"x":0.5495798587799072,"y":0.716152012348175},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9151191115379333,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5445378422737122,0.716152012348175,0.5495798587799072,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.716152012348175},{"x":0.5411764979362488,"y":0.716152012348175},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9911530017852783,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.5210084319114685,0.716152012348175,0.5411764979362488,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.716152012348175},{"x":0.5176470875740051,"y":0.716152012348175},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9853365421295166,"dir":"rtl","str":"محمدسعید","boundary":[0.4789915978908539,0.716152012348175,0.5176470875740051,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7256532311439514},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9868722558021545,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.43529412150382996,0.7173396944999695,0.4588235318660736,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7173396944999695},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7173396944999695},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9052650332450867,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4302521049976349,0.7173396944999695,0.43361344933509827,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.716152012348175},{"x":0.42016807198524475,"y":0.716152012348175},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9861084222793579,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.4100840389728546,0.716152012348175,0.42016807198524475,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.716152012348175},{"x":0.40672269463539124,"y":0.716152012348175},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9777951836585999,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3983193337917328,0.716152012348175,0.40672269463539124,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.716152012348175},{"x":0.39159664511680603,"y":0.716152012348175},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7256532311439514},{"x":0.364705890417099,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.8933438658714294,"dir":"rtl","str":"دریایی-","boundary":[0.364705890417099,0.716152012348175,0.39159664511680603,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.716152012348175},{"x":0.3613445460796356,"y":0.716152012348175},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9823063611984253,"dir":"rtl","str":"هیدرودینامیک","boundary":[0.3210084140300751,0.716152012348175,0.3613445460796356,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.716152012348175},{"x":0.3176470696926117,"y":0.716152012348175},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9245148301124573,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3142857253551483,0.716152012348175,0.3176470696926117,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7363420724868774},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9892415404319763,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.43361344933509827,0.7280284762382507,0.4588235318660736,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9150525331497192,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4302521049976349,0.7280284762382507,0.4319327771663666,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7280284762382507},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7280284762382507},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9836750030517578,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.4100840389728546,0.7280284762382507,0.42184874415397644,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.7280284762382507},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7280284762382507},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7363420724868774},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9806979298591614,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3983193337917328,0.7280284762382507,0.40672269463539124,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7280284762382507},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7280284762382507},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7363420724868774},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9884769916534424,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.3798319399356842,0.7280284762382507,0.39159664511680603,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7363420724868774},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9749670624732971,"dir":"rtl","str":"دریا","boundary":[0.3663865625858307,0.7280284762382507,0.3764705955982208,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7363420724868774},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.640484094619751,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.35966387391090393,0.7280284762382507,0.3630252182483673,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.7280284762382507},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7280284762382507},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7363420724868774},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9888350367546082,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.34285715222358704,0.7280284762382507,0.35630252957344055,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7280284762382507},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7280284762382507},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7363420724868774},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9772403240203857,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33781513571739197,0.7280284762382507,0.33949580788612366,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7363420724868774},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9921693205833435,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.30756303668022156,0.7280284762382507,0.3327731192111969,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.7280284762382507},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7280284762382507},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7363420724868774},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.8950152397155762,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3042016923427582,0.7280284762382507,0.30588236451148987,0.7363420724868774]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.716152012348175},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7375296950340271},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9765970706939697,"dir":"ltr","boundary":[0.2992016923427582,0.709152012348175,0.7898739624023438,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9287509918212891,"str":"سيف","boundary":[0.7546218633651733,0.7304037809371948,0.7663865685462952,0.7363420724868774]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.8884103298187256,"str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.7304037809371948,0.7495798468589783,0.7363420724868774]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9186658263206482,"dir":"ltr","boundary":[0.7412185025215149,0.7234037809371948,0.7713865685462952,0.7433420724868774],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9917500019073486,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7495798468589783,0.7399049997329712,0.7848739624023438,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9873689413070679,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7260504364967346,0.7399049997329712,0.7428571581840515,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.952410876750946,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7243697643280029,0.7399049997329712,0.7260504364967346,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9946176409721375,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6991596817970276,0.7399049997329712,0.7193277478218079,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.966244101524353,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.7399049997329712,0.6957983374595642,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.994650661945343,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6655462384223938,0.7399049997329712,0.6907563209533691,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9724183082580566,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6403361558914185,0.7399049997329712,0.6605042219161987,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9787212610244751,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6151260733604431,0.7399049997329712,0.6302521228790283,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7399049997329712},{"x":0.610084056854248,"y":0.7399049997329712},{"x":0.610084056854248,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9611671566963196,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6067227125167847,0.7399049997329712,0.610084056854248,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7494061589241028},{"x":0.578151285648346,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.8995612859725952,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.578151285648346,0.7399049997329712,0.6016806960105896,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9919778108596802,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5445378422737122,0.7399049997329712,0.5714285969734192,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9860595464706421,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5226891040802002,0.7399049997329712,0.5361344814300537,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7494061589241028},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9068750143051147,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۳.","boundary":[0.4907563030719757,0.7399049997329712,0.5193277597427368,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4588235318660736,"y":0.745843231678009},{"x":0.43361344933509827,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9862014055252075,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.43361344933509827,0.7375296950340271,0.4588235318660736,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4285714328289032,"y":0.745843231678009},{"x":0.40672269463539124,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9897791743278503,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.40672269463539124,0.7387173175811768,0.4285714328289032,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7387173175811768},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7387173175811768},{"x":0.40504202246665955,"y":0.745843231678009},{"x":0.40336135029792786,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.937049925327301,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.40336135029792786,0.7387173175811768,0.40504202246665955,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3966386616230011,"y":0.745843231678009},{"x":0.37310925126075745,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9900150895118713,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.37310925126075745,0.7387173175811768,0.3966386616230011,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.7387173175811768},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7387173175811768},{"x":0.36974790692329407,"y":0.745843231678009},{"x":0.3495798408985138,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9893817901611328,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3495798408985138,0.7387173175811768,0.36974790692329407,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3462184965610504,"y":0.745843231678009},{"x":0.3294117748737335,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9888244271278381,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.3294117748737335,0.7387173175811768,0.3462184965610504,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.7387173175811768},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7387173175811768},{"x":0.32773110270500183,"y":0.745843231678009},{"x":0.32436975836753845,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9738433361053467,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32436975836753845,0.7387173175811768,0.32773110270500183,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3210084140300751,"y":0.745843231678009},{"x":0.2991596758365631,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.8798186779022217,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.2991596758365631,0.7387173175811768,0.3210084140300751,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.7387173175811768},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7387173175811768},{"x":0.29411765933036804,"y":0.745843231678009},{"x":0.2689075767993927,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9921737313270569,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.2689075767993927,0.7387173175811768,0.29411765933036804,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.7387173175811768},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7387173175811768},{"x":0.26386556029319763,"y":0.745843231678009},{"x":0.2504201829433441,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9640180468559265,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.2504201829433441,0.7387173175811768,0.26386556029319763,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7470308542251587},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.8124611973762512,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.7387173175811768,0.24873949587345123,0.7470308542251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7482185363769531},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9709332585334778,"dir":"ltr","boundary":[0.24205882370471954,0.7305296950340271,0.7898739624023438,0.7552185363769531],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9929706454277039,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7478991746902466,0.7494061589241028,0.7848739624023438,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.988859236240387,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7176470756530762,0.7505938410758972,0.7411764860153198,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9434802532196045,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7126050591468811,0.7505938410758972,0.7142857313156128,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9303015470504761,"dir":"rtl","str":"۳۱۲","boundary":[0.6924369931221008,0.7505938410758972,0.7058823704719543,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9507309794425964,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6857143044471741,0.7505938410758972,0.6890756487846375,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9179908037185669,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.7505938410758972,0.6789916157722473,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9671849608421326,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.6689075827598572,0.7505938410758972,0.6705882549285889,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9174683690071106,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.7505938410758972,0.6655462384223938,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9923462867736816,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6403361558914185,0.7505938410758972,0.6605042219161987,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9157348275184631,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6352941393852234,0.7517814636230469,0.6386554837226868,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9937258958816528,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.6151260733604431,0.7517814636230469,0.6285714507102966,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7636579275131226},{"x":0.610084056854248,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9424335360527039,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.7517814636230469,0.6117647290229797,0.7636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7612826824188232},{"x":0.610084056854248,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9721495509147644,"dir":"ltr","boundary":[0.605084056854248,0.7435938410758972,0.7898739624023438,0.7682826824188232],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7505938410758972},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7505938410758972},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7612826824188232},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9646602869033813,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.44873949885368347,0.7505938410758972,0.4588235318660736,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7505938410758972},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7505938410758972},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7612826824188232},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.978483259677887,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.4302521049976349,0.7505938410758972,0.4453781545162201,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.7494061589241028},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7505938410758972},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7600950002670288},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9823707342147827,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.40168067812919617,0.7494061589241028,0.42184874415397644,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.7494061589241028},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7494061589241028},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9058207273483276,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3983193337917328,0.7494061589241028,0.3983193337917328,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7494061589241028},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7494061589241028},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.6022576689720154,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.38655462861061096,0.7494061589241028,0.38655462861061096,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.7494061589241028},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7494061589241028},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7589073777198792},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.8017562627792358,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.3764705955982208,0.7494061589241028,0.3848739564418793,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7482185363769531},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7494061589241028},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7589073777198792},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.8884327411651611,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.35798320174217224,0.7482185363769531,0.37478992342948914,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7482185363769531},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7482185363769531},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7589073777198792},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9817367196083069,"dir":"rtl","str":"۱۶۶۵","boundary":[0.34117648005485535,0.7482185363769531,0.3630252182483673,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.7482185363769531},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7482185363769531},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7589073777198792},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9030190706253052,"dir":"rtl","str":"TC","boundary":[0.32268908619880676,0.7482185363769531,0.33949580788612366,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7482185363769531},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7482185363769531},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7589073777198792},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.6730584502220154,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.7482185363769531,0.32436975836753845,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7482185363769531},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7505938410758972},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7612826824188232},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.91710364818573,"dir":"ltr","boundary":[0.3143277418613434,0.7412185363769531,0.4638235318660736,0.7682826824188232],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9771831631660461,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7663865685462952,0.7636579275131226,0.7848739624023438,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.982240617275238,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7596638798713684,0.7636579275131226,0.7613445520401001,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7636579275131226},{"x":0.756302535533905,"y":0.7636579275131226},{"x":0.756302535533905,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9926159977912903,"dir":"rtl","str":"0-111-208-964-978","boundary":[0.6638655662536621,0.7636579275131226,0.756302535533905,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9893383979797363,"dir":"ltr","boundary":[0.6588655662536621,0.7566579275131226,0.7898739624023438,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7850356101989746},{"x":0.756302535533905,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9847633242607117,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.756302535533905,0.7767220735549927,0.7848739624023438,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.993779718875885,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7226890921592712,0.7767220735549927,0.7529411911964417,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7176470756530762,"y":0.783847987651825},{"x":0.6941176652908325,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9805297255516052,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6941176652908325,0.7767220735549927,0.7176470756530762,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6941176652908325,"y":0.783847987651825},{"x":0.6890756487846375,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9360000491142273,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.7767220735549927,0.6941176652908325,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6857143044471741,"y":0.783847987651825},{"x":0.6739495992660522,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9575487971305847,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6739495992660522,0.7767220735549927,0.6857143044471741,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6739495992660522,"y":0.783847987651825},{"x":0.6722689270973206,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.48544198274612427,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.6722689270973206,0.7767220735549927,0.6739495992660522,0.783847987651825]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.775534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9546191096305847,"dir":"ltr","boundary":[0.6672689270973206,0.768534451007843,0.7898739624023438,0.7920356101989746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.786223292350769},{"x":0.7848739624023438,"y":0.786223292350769},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9867090582847595,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7529411911964417,0.786223292350769,0.7848739624023438,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.786223292350769},{"x":0.7529411911964417,"y":0.786223292350769},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9689406156539917,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.786223292350769,0.7529411911964417,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.786223292350769},{"x":0.7445378303527832,"y":0.786223292350769},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7969121336936951},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9912437796592712,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.7092437148094177,0.786223292350769,0.7445378303527832,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.786223292350769},{"x":0.7042016983032227,"y":0.786223292350769},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7969121336936951},{"x":0.680672287940979,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9893333315849304,"dir":"rtl","str":"داستان","boundary":[0.680672287940979,0.786223292350769,0.7042016983032227,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.786223292350769},{"x":0.6789916157722473,"y":0.786223292350769},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7969121336936951},{"x":0.658823549747467,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9717481732368469,"dir":"rtl","str":"دیزناب","boundary":[0.658823549747467,0.786223292350769,0.6789916157722473,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.786223292350769},{"x":0.6571428775787354,"y":0.786223292350769},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9815966486930847,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6521008610725403,0.786223292350769,0.6571428775787354,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.786223292350769},{"x":0.6487395167350769,"y":0.786223292350769},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9714937210083008,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6352941393852234,0.786223292350769,0.6487395167350769,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.786223292350769},{"x":0.6302521228790283,"y":0.786223292350769},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9812752604484558,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.6084033846855164,0.786223292350769,0.6302521228790283,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.786223292350769},{"x":0.6067227125167847,"y":0.786223292350769},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9626594185829163,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6033613681793213,0.786223292350769,0.6067227125167847,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.786223292350769},{"x":0.5983193516731262,"y":0.786223292350769},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7969121336936951},{"x":0.561344563961029,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.9798113107681274,"dir":"rtl","str":"محمدمهدی","boundary":[0.561344563961029,0.786223292350769,0.5983193516731262,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.786223292350769},{"x":0.5512605309486389,"y":0.786223292350769},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.985366702079773,"dir":"rtl","str":"آبایی","boundary":[0.5378151535987854,0.786223292350769,0.5512605309486389,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7874109148979187},{"x":0.534453809261322,"y":0.7874109148979187},{"x":0.534453809261322,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9383031129837036,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.7874109148979187,0.534453809261322,0.7980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.786223292350769},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9813694357872009,"dir":"ltr","boundary":[0.5277731370925903,0.779223292350769,0.7898739624023438,0.8027244515419006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7731591463088989},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9754202365875244,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.44873949885368347,0.7636579275131226,0.4588235318660736,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9837852120399475,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.4319327771663666,0.7636579275131226,0.4453781545162201,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7624703049659729},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7636579275131226},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7731591463088989},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9838771224021912,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.40336135029792786,0.7624703049659729,0.42184874415397644,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.7624703049659729},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7624703049659729},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9337344169616699,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3983193337917328,0.7624703049659729,0.4000000059604645,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7612826824188232},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7624703049659729},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9757993817329407,"dir":"rtl","str":"۶۲۷/۹۸","boundary":[0.364705890417099,0.7612826824188232,0.39159664511680603,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7826603055000305},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9864906668663025,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.43529412150382996,0.7731591463088989,0.4571428596973419,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7826603055000305},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9876890778541565,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.3932773172855377,0.7731591463088989,0.4302521049976349,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7826603055000305},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9873184561729431,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.37478992342948914,0.7731591463088989,0.3848739564418793,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.7731591463088989},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7731591463088989},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7826603055000305},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9667018055915833,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3680672347545624,0.7731591463088989,0.36974790692329407,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7826603055000305},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9725561141967773,"dir":"rtl","str":"۳۵۹۶۰۷۳","boundary":[0.3294117748737335,0.7731591463088989,0.3630252182483673,0.7826603055000305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.7612826824188232},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7624703049659729},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7850356101989746},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9801709651947021,"dir":"ltr","boundary":[0.3244117748737335,0.7542826824188232,0.4638235318660736,0.7920356101989746],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/qqYKYctXUQRVOgeq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/warYWKeKcwadkTAm.jpg","blurred":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/zwuYDSjqJIfovFhj.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004039968933377947,0.000474080477927473,0.9990340371011686,0.9993640100508575]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.40617576241493225},{"x":0.556302547454834,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.75117427110672,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.5025210380554199,0.40617576241493225,0.5697479248046875,0.4180522561073303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.40617576241493225},{"x":0.556302547454834,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.75117427110672,"dir":"ltr","boundary":[0.4975210380554199,0.39917576241493224,0.5747479248046875,0.42505225610733033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5126050710678101,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5126050710678101,"y":0.47149643301963806},{"x":0.45378151535987854,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9694786071777344,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.45378151535987854,0.4346793293952942,0.5126050710678101,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.43586698174476624},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4346793293952942},{"x":0.45042017102241516,"y":0.47387173771858215},{"x":0.3983193337917328,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9485522508621216,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.3966386616230011,0.43586698174476624,0.45042017102241516,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3949579894542694,"y":0.43586698174476624},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9785357713699341,"dir":"rtl","str":"روشن","boundary":[0.3445378243923187,0.4370546340942383,0.3949579894542694,0.4750593900680542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5126050710678101,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4726840853691101},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.964592695236206,"dir":"ltr","boundary":[0.3395378243923187,0.42886698174476623,0.5176050710678101,0.4796840853691101],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4928741157054901},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4928741157054901},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9527212977409363,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4117647111415863,0.4928741157054901,0.4268907606601715,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.4928741157054901},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4928741157054901},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5285035371780396},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.8706085681915283,"dir":"rtl","str":"تمامی","boundary":[0.3764705955982208,0.4928741157054901,0.40672269463539124,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5285035371780396},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9721083045005798,"dir":"rtl","str":"شهدای","boundary":[0.3193277418613434,0.4928741157054901,0.3663865625858307,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5285035371780396},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9671501517295837,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.2806722819805145,0.4928741157054901,0.3025210201740265,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4928741157054901},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4928741157054901},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9332361221313477,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.24537815153598785,0.4928741157054901,0.27563026547431946,0.5285035371780396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4928741157054901},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4928741157054901},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9333893060684204,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.4858741157054901,0.4318907606601715,0.5355035371780396],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/rJqHjkhpCJVwDPpV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/RrOseWlMZRdwQfpF.jpg","blurred":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/MqrNmyEzNZcMrDBn.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/zwDswyyvqsQndnDT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/fyoxpeItgRbZbqGv.jpg","blurred":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/jBjxECElpQkjquuN.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003757503022666739,0.0004966486228050359,0.9987035519856365,0.999072034716323]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.5563748478889465,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.7596638798713684,0.5463182926177979,0.7630252242088318,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5475059151649475},{"x":0.75126051902771,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7142857313156128,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9752049446105957,"dir":"rtl","str":"کلیات","boundary":[0.7142857313156128,0.5475059151649475,0.7529411911964417,0.5581947565078735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7142857313156128,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9053999185562134,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.5405059151649475,0.7680252242088318,0.5651947565078735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7462185025215149,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9547080993652344,"str":"۱-۱","boundary":[0.7445378303527832,0.5724465847015381,0.7647058963775635,0.5795724391937256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7462185025215149,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9547080993652344,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.5654465847015381,0.7697058963775635,0.5865724391937256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9582493305206299,"str":"۲-۱","boundary":[0.7428571581840515,0.5961995124816895,0.7647058963775635,0.6033254265785217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9582493305206299,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.5891995124816894,0.7697058963775635,0.6103254265785217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9045981764793396,"str":"۳-۱","boundary":[0.7428571581840515,0.6258907318115234,0.7647058963775635,0.6187648177146912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9045981764793396,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.6188907318115234,0.7697058963775635,0.6257648177146912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9449151158332825,"str":"۴-۱","boundary":[0.7428571581840515,0.6425178050994873,0.7647058963775635,0.6508313417434692]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9449151158332825,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.6355178050994873,0.7697058963775635,0.6578313417434692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.8673171401023865,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7596638798713684,0.6876484751701355,0.7647058963775635,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6840336322784424,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9790557622909546,"dir":"rtl","str":"سکوهای","boundary":[0.6823529601097107,0.6876484751701355,0.7361344695091248,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6705882549285889,"y":0.705463171005249},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9772801399230957,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.6352941393852234,0.6888360977172852,0.6705882549285889,0.705463171005249]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9696409702301025,"dir":"ltr","boundary":[0.6302941393852234,0.6818360977172852,0.7697058963775635,0.7112755484580994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.570071280002594},{"x":0.6655462384223938,"y":0.570071280002594},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9885032176971436,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6470588445663452,0.570071280002594,0.6655462384223938,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.570071280002594},{"x":0.6420168280601501,"y":0.570071280002594},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9756700992584229,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6268907785415649,0.570071280002594,0.6420168280601501,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.570071280002594},{"x":0.6134454011917114,"y":0.570071280002594},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.986650824546814,"dir":"rtl","str":"فراساحلی","boundary":[0.5630252361297607,0.570071280002594,0.6134454011917114,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9735845327377319,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6756302714347839,0.5760095119476318,0.7092437148094177,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9909365773200989,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6773109436035156,0.5950118899345398,0.7109243869781494,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9919062852859497,"dir":"rtl","str":"سازهای","boundary":[0.6302521228790283,0.5950118899345398,0.6705882549285889,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6068883538246155},{"x":0.578151285648346,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9857475757598877,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.578151285648346,0.5950118899345398,0.6252101063728333,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9887934327125549,"dir":"rtl","str":"فراساحل","boundary":[0.5260504484176636,0.5950118899345398,0.5714285969734192,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9693810939788818,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.6857143044471741,0.6187648177146912,0.7109243869781494,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9669455885887146,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6554622054100037,0.6187648177146912,0.6823529601097107,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9902939200401306,"dir":"rtl","str":"هیدرودینامیکی","boundary":[0.5680672526359558,0.6187648177146912,0.6487395167350769,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6187648177146912},{"x":0.561344563961029,"y":0.6187648177146912},{"x":0.561344563961029,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9897655844688416,"dir":"rtl","str":"سازهها","boundary":[0.5243697762489319,0.6187648177146912,0.561344563961029,0.6306413412094116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.570071280002594},{"x":0.7109243869781494,"y":0.570071280002594},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9850990772247314,"dir":"ltr","boundary":[0.5193697762489319,0.563071280002594,0.7159243869781494,0.6376413412094116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9931122660636902,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.6638655662536621,0.6413301825523376,0.7092437148094177,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6413301825523376},{"x":0.658823549747467,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9890249967575073,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.6117647290229797,0.6425178050994873,0.658823549747467,0.6543943285942078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9913605451583862,"dir":"ltr","boundary":[0.6067647290229797,0.6355178050994873,0.7142437148094177,0.6590190238952637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.724465548992157},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7663865685462952,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9564547538757324,"str":"۱-۲","boundary":[0.7445378303527832,0.724465548992157,0.7663865685462952,0.7173396944999695]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.724465548992157},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7663865685462952,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9564547538757324,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.717465548992157,0.7713865685462952,0.7243396944999695],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7109243869781494,"y":0.716152012348175},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9931476712226868,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6873949766159058,0.7149643898010254,0.7092437148094177,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7149643898010254},{"x":0.680672287940979,"y":0.7149643898010254},{"x":0.680672287940979,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9858046770095825,"dir":"rtl","str":"ریگها","boundary":[0.6436975002288818,0.7149643898010254,0.680672287940979,0.7280284762382507]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9894761443138123,"dir":"ltr","boundary":[0.6386975002288818,0.7079643898010254,0.7142437148094177,0.7350284762382507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.735154390335083},{"x":0.7663865685462952,"y":0.735154390335083},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9147071838378906,"dir":"rtl","str":"۱-۱-۲","boundary":[0.7243697643280029,0.735154390335083,0.7663865685462952,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.735154390335083},{"x":0.707563042640686,"y":0.735154390335083},{"x":0.707563042640686,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.947085976600647,"dir":"rtl","str":"جک","boundary":[0.6941176652908325,0.735154390335083,0.707563042640686,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7363420724868774},{"x":0.680672287940979,"y":0.735154390335083},{"x":0.680672287940979,"y":0.7505938410758972},{"x":0.653781533241272,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9353419542312622,"dir":"rtl","str":"آپها","boundary":[0.653781533241272,0.7363420724868774,0.680672287940979,0.7505938410758972]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7663865685462952,"y":0.735154390335083},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7505938410758972},{"x":0.653781533241272,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9280977845191956,"dir":"ltr","boundary":[0.648781533241272,0.7293420724868774,0.7713865685462952,0.7575938410758972],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9074934720993042,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۲","boundary":[0.7277311086654663,0.7600950002670288,0.7663865685462952,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9017019271850586,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.6907563209533691,0.7600950002670288,0.7092437148094177,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6857143044471741,"y":0.775534451007843},{"x":0.6403361558914185,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9667625427246094,"dir":"rtl","str":"مغروقها","boundary":[0.6386554837226868,0.7612826824188232,0.6857143044471741,0.775534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6403361558914185,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.931975781917572,"dir":"ltr","boundary":[0.6336554837226868,0.7542826824188232,0.7713865685462952,0.7813467688560486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9812299609184265,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5428571701049805,0.4251781404018402,0.5714285969734192,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9560578465461731,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5226891040802002,0.4251781404018402,0.5378151535987854,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9901784658432007,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4638655483722687,0.4251781404018402,0.5126050710678101,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.4251781404018402},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4251781404018402},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4418052136898041},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9695541858673096,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.40672269463539124,0.4251781404018402,0.45042017102241516,0.4418052136898041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4418052136898041},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9750692844390869,"dir":"ltr","boundary":[0.40172269463539123,0.4181781404018402,0.5764285969734192,0.4488052136898041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5176470875740051,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4588235318660736,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9831386804580688,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4605042040348053,0.4952494204044342,0.5176470875740051,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5176470875740051,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4588235318660736,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9831386804580688,"dir":"ltr","boundary":[0.4555042040348053,0.4882494204044342,0.5226470875740051,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5795724391937256},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.28071191906929016,"str":"-","boundary":[0.22857142984867096,0.5724465847015381,0.2369747906923294,0.5795724391937256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6033254265785217},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.7904852032661438,"str":"8","boundary":[0.22857142984867096,0.5961995124816895,0.2369747906923294,0.6033254265785217]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6258907318115234},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.5011522769927979,"str":"8","boundary":[0.22857142984867096,0.6187648177146912,0.2369747906923294,0.6258907318115234]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6425178050994873},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6425178050994873},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6496437191963196},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9244394302368164,"str":">","boundary":[0.22857142984867096,0.6425178050994873,0.23529411852359772,0.6496437191963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6496437191963196},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.6241971850395203,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.5654465847015381,0.2419747906923294,0.6566437191963196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5724465847015381},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5724465847015381},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5795724391937256},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.544170081615448,"str":"ا","boundary":[0.23193277418613434,0.5724465847015381,0.23529411852359772,0.5795724391937256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5724465847015381},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5724465847015381},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5795724391937256},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.544170081615448,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5654465847015381,0.24029411852359772,0.5865724391937256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6912114024162292},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6900237798690796},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7007125616073608},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.45393872261047363,"str":"۹","boundary":[0.23361344635486603,0.6912114024162292,0.24369747936725616,0.7007125616073608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6912114024162292},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6900237798690796},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7007125616073608},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.45393872261047363,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.6842114024162292,0.24869747936725617,0.7077125616073608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7173396944999695},{"x":0.2369747906923294,"y":0.716152012348175},{"x":0.2369747906923294,"y":0.724465548992157},{"x":0.23193277418613434,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.40002426505088806,"str":"۹","boundary":[0.23025210201740265,0.7173396944999695,0.2369747906923294,0.724465548992157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7173396944999695},{"x":0.2369747906923294,"y":0.716152012348175},{"x":0.2369747906923294,"y":0.724465548992157},{"x":0.23193277418613434,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.40002426505088806,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.7103396944999695,0.2419747906923294,0.731465548992157],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7399049997329712},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7399049997329712},{"x":0.2369747906923294,"y":0.745843231678009},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.44077032804489136,"str":"۹","boundary":[0.23025210201740265,0.7399049997329712,0.2369747906923294,0.745843231678009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7399049997329712},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7399049997329712},{"x":0.2369747906923294,"y":0.745843231678009},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.44077032804489136,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.7329049997329712,0.2419747906923294,0.752843231678009],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7636579275131226},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7624703049659729},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7684085369110107},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9128356575965881,"str":"۱۰","boundary":[0.23193277418613434,0.7636579275131226,0.24201680719852448,0.7684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7636579275131226},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7624703049659729},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7684085369110107},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9128356575965881,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.7566579275131226,0.24701680719852448,0.7754085369110107],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/HEzkiDSAVLpREkKK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/zMQySDfSmAJkSwUj.jpg","blurred":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/QTIiwPvgMwyPHMWz.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003757503022666739,0.00022724143314814624,0.9987007273265294,0.9990424139686549]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7663865685462952,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7277311086654663,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.8855785131454468,"dir":"rtl","str":"۳-۱-۲","boundary":[0.7277311086654663,0.19714964926242828,0.7663865685462952,0.2102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.19833728671073914},{"x":0.707563042640686,"y":0.19714964926242828},{"x":0.707563042640686,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6857143044471741,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.9758445620536804,"dir":"rtl","str":"کشتی","boundary":[0.6840336322784424,0.19833728671073914,0.707563042640686,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6672269105911255,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9815526008605957,"dir":"rtl","str":"حفاری","boundary":[0.6420168280601501,0.19833728671073914,0.6672269105911255,0.2125890702009201]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7663865685462952,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.945645272731781,"dir":"ltr","boundary":[0.6370168280601501,0.19133728671073913,0.7713865685462952,0.2172137804031372],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7663865685462952,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7663865685462952,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7445378303527832,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9575448036193848,"str":"۲-۲","boundary":[0.7428571581840515,0.22446556389331818,0.7663865685462952,0.23159144818782806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7663865685462952,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7663865685462952,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7445378303527832,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9575448036193848,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.21746556389331817,0.7713865685462952,0.23859144818782807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.255344420671463},{"x":0.7428571581840515,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7647058963775635,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7647058963775635,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9351101517677307,"str":"۳-۲","boundary":[0.7428571581840515,0.255344420671463,0.7647058963775635,0.24703088402748108]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.255344420671463},{"x":0.7428571581840515,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7647058963775635,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7647058963775635,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9351101517677307,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.248344420671463,0.7697058963775635,0.2540308840274811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7680672407150269,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7260504364967346,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9321869015693665,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۲","boundary":[0.7260504364967346,0.2672209143638611,0.7680672407150269,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2672209143638611},{"x":0.707563042640686,"y":0.2672209143638611},{"x":0.707563042640686,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9800684452056885,"dir":"rtl","str":"سکوهای","boundary":[0.6672269105911255,0.2672209143638611,0.707563042640686,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6554622054100037,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9940432906150818,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.6117647290229797,0.26840853691101074,0.6554622054100037,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6016806960105896,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2826603353023529},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9911991953849792,"dir":"rtl","str":"ثابت","boundary":[0.5865546464920044,0.26840853691101074,0.6016806960105896,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7680672407150269,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9756565690040588,"dir":"ltr","boundary":[0.5815546464920044,0.2602209143638611,0.7730672407150269,0.28847268295288087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7680672407150269,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.910620391368866,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۲","boundary":[0.7277311086654663,0.29097387194633484,0.7680672407150269,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.29097387194633484},{"x":0.707563042640686,"y":0.29097387194633484},{"x":0.707563042640686,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6672269105911255,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9798096418380737,"dir":"rtl","str":"سکوهای","boundary":[0.6672269105911255,0.29097387194633484,0.707563042640686,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2921615242958069},{"x":0.653781533241272,"y":0.2921615242958069},{"x":0.653781533241272,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9767827987670898,"dir":"rtl","str":"بتنی","boundary":[0.6369748115539551,0.2921615242958069,0.653781533241272,0.30641329288482666]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7663865685462952,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7680672407150269,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9559394121170044,"dir":"ltr","boundary":[0.6319748115539551,0.2851615242958069,0.7730672407150269,0.31103801798820496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9544476866722107,"str":"۴-۲","boundary":[0.7428571581840515,0.3171021342277527,0.7663865685462952,0.3254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.9544476866722107,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.3101021342277527,0.7713865685462952,0.3324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7428571581840515,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7647058963775635,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9128179550170898,"str":"۵-۲","boundary":[0.7428571581840515,0.3479810059070587,0.7647058963775635,0.34085512161254883]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7428571581840515,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7647058963775635,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9128179550170898,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.3409810059070587,0.7697058963775635,0.34785512161254883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7478991746902466,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7462185025215149,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.7731653451919556,"str":"۶","boundary":[0.7462185025215149,0.3622327744960785,0.7478991746902466,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7546218633651733,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7462185025215149,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.7731653451919556,"dir":"ltr","boundary":[0.7412185025215149,0.3552327744960785,0.7596218633651733,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7663865685462952,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7663865685462952,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9236809611320496,"str":"۷-۲","boundary":[0.7462185025215149,0.38598576188087463,0.7663865685462952,0.39429929852485657]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7663865685462952,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7663865685462952,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9236809611320496,"dir":"ltr","boundary":[0.7412185025215149,0.3789857618808746,0.7713865685462952,0.4012992985248566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7647058963775635,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9376434683799744,"str":"۸-۲","boundary":[0.7428571581840515,0.40855106711387634,0.7647058963775635,0.4180522561073303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7647058963775635,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9376434683799744,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.40155106711387634,0.7697058963775635,0.42505225610733033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9468320608139038,"str":"۱-۳","boundary":[0.7445378303527832,0.5843230485916138,0.7663865685462952,0.5771971344947815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9468320608139038,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.5773230485916138,0.7713865685462952,0.5841971344947815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9645074605941772,"str":"۲-۳","boundary":[0.7428571581840515,0.6092636585235596,0.7663865685462952,0.6009501218795776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9645074605941772,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.6022636585235596,0.7713865685462952,0.6079501218795776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9307533502578735,"str":"۳-۳","boundary":[0.7428571581840515,0.6318289637565613,0.7663865685462952,0.6235154271125793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9307533502578735,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.6248289637565613,0.7713865685462952,0.6305154271125794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9880841970443726,"dir":"rtl","str":"عمق","boundary":[0.6907563209533691,0.22327791154384613,0.7092437148094177,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6605042219161987,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9943584203720093,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.6621848940849304,0.22209025919437408,0.6773109436035156,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6470588445663452,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6470588445663452,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6201680898666382,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9829742908477783,"dir":"rtl","str":"حفاری","boundary":[0.6201680898666382,0.22209025919437408,0.6470588445663452,0.23634204268455505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6201680898666382,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9880464673042297,"dir":"ltr","boundary":[0.6151680898666382,0.21509025919437408,0.7142437148094177,0.2445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7109243869781494,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9927894473075867,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6873949766159058,0.24584323167800903,0.7092437148094177,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.244655579328537},{"x":0.6789916157722473,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2600950002670288},{"x":0.658823549747467,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9912334084510803,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.658823549747467,0.244655579328537,0.6789916157722473,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.244655579328537},{"x":0.653781533241272,"y":0.244655579328537},{"x":0.6521008610725403,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6453781723976135,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9807427525520325,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6453781723976135,0.244655579328537,0.6521008610725403,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.244655579328537},{"x":0.7109243869781494,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6453781723976135,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900333285331726,"dir":"ltr","boundary":[0.6403781723976135,0.23765557932853698,0.7142437148094177,0.2670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7663865685462952,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7260504364967346,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9107283353805542,"dir":"rtl","str":"۱-۸-۲","boundary":[0.7260504364967346,0.4299287497997284,0.7663865685462952,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9813879728317261,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6823529601097107,0.4299287497997284,0.7092437148094177,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9930994510650635,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.6403361558914185,0.4299287497997284,0.6672269105911255,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5899159908294678,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9919304251670837,"dir":"rtl","str":"فراساحل","boundary":[0.5899159908294678,0.43111640214920044,0.6285714507102966,0.4453681707382202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7663865685462952,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5899159908294678,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9703091979026794,"dir":"ltr","boundary":[0.5849159908294678,0.42411640214920043,0.7713865685462952,0.4511805183887482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7663865685462952,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7277311086654663,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.937831699848175,"dir":"rtl","str":"۲-۸-۲","boundary":[0.7277311086654663,0.4524940550327301,0.7663865685462952,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7109243869781494,"y":0.46912112832069397},{"x":0.680672287940979,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9117639660835266,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.680672287940979,0.4524940550327301,0.7109243869781494,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6705882549285889,"y":0.46912112832069397},{"x":0.653781533241272,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9927169680595398,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.653781533241272,0.4524940550327301,0.6705882549285889,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6302521228790283,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9936743974685669,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.4524940550327301,0.6369748115539551,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6268907785415649,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5949580073356628,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9905931353569031,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.5949580073356628,0.4524940550327301,0.6268907785415649,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5798319578170776,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5394958257675171,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9916154146194458,"dir":"rtl","str":"فراساحل","boundary":[0.5394958257675171,0.4524940550327301,0.5798319578170776,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4524940550327301},{"x":0.529411792755127,"y":0.4524940550327301},{"x":0.529411792755127,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5193277597427368,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.991935133934021,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5193277597427368,0.4524940550327301,0.529411792755127,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5126050710678101,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4789915978908539,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9829027056694031,"dir":"rtl","str":"آبهای","boundary":[0.4789915978908539,0.4524940550327301,0.5126050710678101,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4524940550327301},{"x":0.462184876203537,"y":0.4524940550327301},{"x":0.462184876203537,"y":0.46912112832069397},{"x":0.440336138010025,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9812157154083252,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.440336138010025,0.4524940550327301,0.462184876203537,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7663865685462952,"y":0.490498811006546},{"x":0.729411780834198,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9177582263946533,"dir":"rtl","str":"۳-۸-۲","boundary":[0.729411780834198,0.4750593900680542,0.7663865685462952,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7092437148094177,"y":0.490498811006546},{"x":0.680672287940979,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9840423464775085,"dir":"rtl","str":"نگاهی","boundary":[0.680672287940979,0.4750593900680542,0.7092437148094177,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6689075827598572,"y":0.490498811006546},{"x":0.6621848940849304,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9968683123588562,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6621848940849304,0.4750593900680542,0.6689075827598572,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6521008610725403,"y":0.490498811006546},{"x":0.6235294342041016,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9888151288032532,"dir":"rtl","str":"مزایای","boundary":[0.6235294342041016,0.4750593900680542,0.6521008610725403,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4750593900680542},{"x":0.610084056854248,"y":0.4750593900680542},{"x":0.610084056854248,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5815126299858093,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9864581823348999,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.5815126299858093,0.4750593900680542,0.610084056854248,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5731092691421509,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5731092691421509,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5327731370925903,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9946112036705017,"dir":"rtl","str":"فراساحل","boundary":[0.5327731370925903,0.47624704241752625,0.5731092691421509,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5210084319114685,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5210084319114685,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5109243988990784,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9936015009880066,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5109243988990784,0.47624704241752625,0.5210084319114685,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5025210380554199,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5025210380554199,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4722689092159271,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9952158331871033,"dir":"rtl","str":"آمریکا","boundary":[0.4722689092159271,0.47624704241752625,0.5025210380554199,0.49168646335601807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7663865685462952,"y":0.49168646335601807},{"x":0.440336138010025,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9767445921897888,"dir":"ltr","boundary":[0.435336138010025,0.4454940550327301,0.7713865685462952,0.4986864633560181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9053521156311035,"dir":"rtl","str":"۴-۸-۲","boundary":[0.7277311086654663,0.4976246953010559,0.7680672407150269,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7109243869781494,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9759173393249512,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.6924369931221008,0.49881234765052795,0.7109243869781494,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6756302714347839,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9750810265541077,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.49881234765052795,0.6756302714347839,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6621848940849304,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9886602759361267,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6302521228790283,0.49881234765052795,0.6621848940849304,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6201680898666382,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9936044216156006,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6000000238418579,0.49881234765052795,0.6201680898666382,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5882353186607361,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5154394507408142},{"x":0.578151285648346,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9901473522186279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.578151285648346,0.49881234765052795,0.5882353186607361,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5714285969734192,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9856051802635193,"dir":"rtl","str":"آبهای","boundary":[0.5361344814300537,0.49881234765052795,0.5714285969734192,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5210084319114685,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9853355884552002,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.5008403658866882,0.49881234765052795,0.5210084319114685,0.5166270732879639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9735986590385437,"dir":"ltr","boundary":[0.49584036588668823,0.4906246953010559,0.7730672407150269,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.646080732345581},{"x":0.7663865685462952,"y":0.646080732345581},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9620136022567749,"str":"۴-۳","boundary":[0.7428571581840515,0.646080732345581,0.7663865685462952,0.6543943285942078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.646080732345581},{"x":0.7663865685462952,"y":0.646080732345581},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9620136022567749,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.639080732345581,0.7713865685462952,0.6613943285942078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.7667043805122375,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7613445520401001,0.5498812198638916,0.7680672407150269,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9740158319473267,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.7058823704719543,0.5498812198638916,0.7428571581840515,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9924266338348389,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6722689270973206,0.5498812198638916,0.6924369931221008,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5665082931518555},{"x":0.610084056854248,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9909057021141052,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.610084056854248,0.5498812198638916,0.6487395167350769,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9877398014068604,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.5747899413108826,0.5498812198638916,0.5966386795043945,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5665082931518555},{"x":0.561344563961029,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.959896981716156,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.561344563961029,0.5498812198638916,0.5714285969734192,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9816233515739441,"dir":"rtl","str":"سکوهای","boundary":[0.4941176474094391,0.5498812198638916,0.5445378422737122,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5498812198638916},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5498812198638916},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.981840968132019,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.4420168101787567,0.5498812198638916,0.48067227005958557,0.5665082931518555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9756290912628174,"dir":"ltr","boundary":[0.4370168101787567,0.5428812198638916,0.7730672407150269,0.5735082931518555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7109243869781494,"y":0.589073657989502},{"x":0.6773109436035156,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9876438975334167,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6773109436035156,0.5760095119476318,0.7109243869781494,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6705882549285889,"y":0.589073657989502},{"x":0.6487395167350769,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9723950028419495,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.6487395167350769,0.5760095119476318,0.6705882549285889,0.589073657989502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7109243869781494,"y":0.589073657989502},{"x":0.6487395167350769,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9819255471229553,"dir":"ltr","boundary":[0.6437395167350769,0.5690095119476318,0.7159243869781494,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.599762499332428},{"x":0.7109243869781494,"y":0.599762499332428},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9919341206550598,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.6789916157722473,0.599762499332428,0.7109243869781494,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.599762499332428},{"x":0.6722689270973206,"y":0.599762499332428},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9814976453781128,"dir":"rtl","str":"سکوی","boundary":[0.6352941393852234,0.599762499332428,0.6722689270973206,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.599762499332428},{"x":0.6302521228790283,"y":0.599762499332428},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9854538440704346,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6117647290229797,0.599762499332428,0.6302521228790283,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.599762499332428},{"x":0.605042040348053,"y":0.599762499332428},{"x":0.605042040348053,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.995002031326294,"dir":"rtl","str":"ثابت","boundary":[0.5815126299858093,0.599762499332428,0.605042040348053,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.599762499332428},{"x":0.5747899413108826,"y":0.599762499332428},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9800247550010681,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5697479248046875,0.599762499332428,0.5747899413108826,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.599762499332428},{"x":0.5630252361297607,"y":0.599762499332428},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9932119250297546,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5394958257675171,0.599762499332428,0.5630252361297607,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.599762499332428},{"x":0.5327731370925903,"y":0.599762499332428},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6116389632225037},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9883351922035217,"dir":"rtl","str":"ساختمانی","boundary":[0.48235294222831726,0.599762499332428,0.5327731370925903,0.6116389632225037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.599762499332428},{"x":0.7109243869781494,"y":0.599762499332428},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6116389632225037},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9889013171195984,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.592762499332428,0.7159243869781494,0.6186389632225037],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6223278045654297},{"x":0.707563042640686,"y":0.6223278045654297},{"x":0.707563042640686,"y":0.6365795731544495},{"x":0.680672287940979,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9951887130737305,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.680672287940979,0.6223278045654297,0.707563042640686,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9923914670944214,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6487395167350769,0.6223278045654297,0.6672269105911255,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9918414354324341,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.6134454011917114,0.6223278045654297,0.6369748115539551,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9876256585121155,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.5932773351669312,0.6223278045654297,0.6016806960105896,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9755621552467346,"dir":"rtl","str":"نهایی","boundary":[0.5596638917922974,0.6223278045654297,0.5865546464920044,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6223278045654297},{"x":0.556302547454834,"y":0.6223278045654297},{"x":0.556302547454834,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9448707699775696,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5361344814300537,0.6223278045654297,0.556302547454834,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9742998480796814,"dir":"rtl","str":"ELE","boundary":[0.5142857432365417,0.6223278045654297,0.5445378422737122,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.8951685428619385,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5109243988990784,0.6223278045654297,0.5126050710678101,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6448931097984314},{"x":0.707563042640686,"y":0.6448931097984314},{"x":0.707563042640686,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.992102324962616,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6789916157722473,0.6448931097984314,0.707563042640686,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.992446780204773,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6504201889038086,0.6448931097984314,0.6672269105911255,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9891728162765503,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.6235294342041016,0.6448931097984314,0.6336134672164917,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9919995069503784,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.5899159908294678,0.6448931097984314,0.6168067455291748,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9807642698287964,"dir":"rtl","str":"شدید","boundary":[0.5546218752861023,0.6448931097984314,0.5798319578170776,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9872819781303406,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.5260504484176636,0.6448931097984314,0.5462185144424438,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9258401393890381,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5058823823928833,0.6448931097984314,0.5277311205863953,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6591448783874512},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9494698643684387,"dir":"rtl","str":"ALE","boundary":[0.48403361439704895,0.6448931097984314,0.5142857432365417,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6448931097984314},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6448931097984314},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.8717724680900574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4773109257221222,0.6448931097984314,0.48739495873451233,0.6591448783874512]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6223278045654297},{"x":0.707563042640686,"y":0.6223278045654297},{"x":0.707563042640686,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9802651405334473,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.6153278045654297,0.712563042640686,0.6661448783874512],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7092437148094177,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.993874728679657,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.6722689270973206,0.3147268295288086,0.7109243869781494,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9971339702606201,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.6487395167350769,0.3147268295288086,0.6672269105911255,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6201680898666382,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9678556323051453,"dir":"rtl","str":"سکو","boundary":[0.6184874176979065,0.31591448187828064,0.6420168280601501,0.3277909755706787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7092437148094177,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6201680898666382,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9881847500801086,"dir":"ltr","boundary":[0.6134874176979065,0.3077268295288086,0.7159243869781494,0.3347909755706787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9219810962677002,"str":"۵-۳","boundary":[0.7428571581840515,0.6710214018821716,0.7663865685462952,0.6781472563743591]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9219810962677002,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.6640214018821716,0.7713865685462952,0.6851472563743591],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7109243869781494,"y":0.35154393315315247},{"x":0.680672287940979,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.973092257976532,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.680672287940979,0.3420427441596985,0.7109243869781494,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7109243869781494,"y":0.35154393315315247},{"x":0.680672287940979,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.973092257976532,"dir":"ltr","boundary":[0.675672287940979,0.3350427441596985,0.7159243869781494,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7092437148094177,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7109243869781494,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9887014031410217,"dir":"rtl","str":"طرحهای","boundary":[0.6605042219161987,0.3622327744960785,0.7109243869781494,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.991604745388031,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6285714507102966,0.3622327744960785,0.6554622054100037,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7092437148094177,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7109243869781494,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9898627400398254,"dir":"ltr","boundary":[0.6235714507102966,0.3552327744960785,0.7159243869781494,0.38110926818847657],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7109243869781494,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7109243869781494,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9623606204986572,"dir":"rtl","str":"تجهیزات","boundary":[0.6621848940849304,0.38598576188087463,0.7109243869781494,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7109243869781494,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7109243869781494,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9623606204986572,"dir":"ltr","boundary":[0.6571848940849304,0.3789857618808746,0.7159243869781494,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7109243869781494,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9889672994613647,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6756302714347839,0.40855106711387634,0.7109243869781494,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6689075827598572,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9948488473892212,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6386554837226868,0.40855106711387634,0.6689075827598572,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.40855106711387634},{"x":0.63193279504776,"y":0.40855106711387634},{"x":0.63193279504776,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5915966629981995,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9762021899223328,"dir":"rtl","str":"آبهای","boundary":[0.5915966629981995,0.40855106711387634,0.63193279504776,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5848739743232727,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5546218752861023,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9904296398162842,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.5546218752861023,0.4073634147644043,0.5848739743232727,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5478991866111755,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5378151535987854,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9943883419036865,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5378151535987854,0.4073634147644043,0.5478991866111755,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5310924649238586,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5025210380554199,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9913569688796997,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.5025210380554199,0.4073634147644043,0.5310924649238586,0.42161521315574646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7109243869781494,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5025210380554199,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.988879382610321,"dir":"ltr","boundary":[0.4975210380554199,0.4003634147644043,0.7159243869781494,0.4298028357028961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9470739960670471,"str":"۶-۳","boundary":[0.7428571581840515,0.7624703049659729,0.7680672407150269,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9470739960670471,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.7554703049659729,0.7730672407150269,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9794448018074036,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6571428775787354,0.6698337197303772,0.7109243869781494,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9884159564971924,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6134454011917114,0.6698337197303772,0.6504201889038086,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9842246770858765,"dir":"rtl","str":"لرزهای","boundary":[0.5714285969734192,0.6698337197303772,0.6084033846855164,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9001529812812805,"dir":"rtl","str":"۱-۵-۳","boundary":[0.7260504364967346,0.6912114024162292,0.7680672407150269,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9791315793991089,"dir":"rtl","str":"دادههای","boundary":[0.6705882549285889,0.6912114024162292,0.7092437148094177,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9854898452758789,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6403361558914185,0.6912114024162292,0.6554622054100037,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9836598038673401,"dir":"rtl","str":"شتاب","boundary":[0.6016806960105896,0.6912114024162292,0.6252101063728333,0.7042755484580994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7042755484580994},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9713858366012573,"dir":"ltr","boundary":[0.5664285969734192,0.6628337197303772,0.7730672407150269,0.7112755484580994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9437594413757324,"dir":"rtl","str":"۲-۵-۳","boundary":[0.7277311086654663,0.7125890851020813,0.7680672407150269,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9812046885490417,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.6857143044471741,0.7125890851020813,0.7092437148094177,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7125890851020813},{"x":0.680672287940979,"y":0.7125890851020813},{"x":0.680672287940979,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9757359623908997,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6605042219161987,0.7125890851020813,0.680672287940979,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.713776707649231},{"x":0.6453781723976135,"y":0.713776707649231},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.988946795463562,"dir":"rtl","str":"خطر","boundary":[0.6252101063728333,0.713776707649231,0.6453781723976135,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.713776707649231},{"x":0.6168067455291748,"y":0.713776707649231},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.982469379901886,"dir":"rtl","str":"لرزهای","boundary":[0.5899159908294678,0.713776707649231,0.6168067455291748,0.7292161583900452]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9731007814407349,"dir":"ltr","boundary":[0.5849159908294678,0.7055890851020813,0.7730672407150269,0.7350284762382507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.951502799987793,"dir":"rtl","str":"۳-۵-۳","boundary":[0.7277311086654663,0.7375296950340271,0.7663865685462952,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9890915751457214,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6924369931221008,0.7375296950340271,0.7126050591468811,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9876897931098938,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6436975002288818,0.7375296950340271,0.6722689270973206,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7375296950340271},{"x":0.63193279504776,"y":0.7375296950340271},{"x":0.63193279504776,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9897933602333069,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.6134454011917114,0.7375296950340271,0.63193279504776,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7375296950340271},{"x":0.610084056854248,"y":0.7375296950340271},{"x":0.610084056854248,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9631999731063843,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6016806960105896,0.7375296950340271,0.610084056854248,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7092437148094177,"y":0.775534451007843},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9891108274459839,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6840336322784424,0.7636579275131226,0.7092437148094177,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6756302714347839,"y":0.775534451007843},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.985324501991272,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.6521008610725403,0.7624703049659729,0.6756302714347839,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9898591041564941,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6201680898666382,0.7624703049659729,0.6504201889038086,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9862951636314392,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5932773351669312,0.7624703049659729,0.6134454011917114,0.7743467688560486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.735154390335083},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7680672407150269,"y":0.775534451007843},{"x":0.5932773351669312,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9810837507247925,"dir":"ltr","boundary":[0.5882773351669311,0.728154390335083,0.7730672407150269,0.782534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7992874383926392},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9684096574783325,"str":"شش","boundary":[0.4924369752407074,0.7909738421440125,0.5210084319114685,0.7992874383926392]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7992874383926392},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9684096574783325,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.7839738421440124,0.5260084319114685,0.8062874383926392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.20546318590641022},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20190024375915527},{"x":0.24705882370471954,"y":0.20190024375915527},{"x":0.24705882370471954,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.7130489945411682,"dir":"ltr","str":"لے","boundary":[0.22857142984867096,0.20546318590641022,0.24705882370471954,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.22802850604057312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22565320134162903},{"x":0.24705882370471954,"y":0.22565320134162903},{"x":0.24705882370471954,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.4672034978866577,"dir":"ltr","str":"گا","boundary":[0.22857142984867096,0.22802850604057312,0.24705882370471954,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.2517814636230469},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24821852147579193},{"x":0.24705882370471954,"y":0.24821852147579193},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.6338074207305908,"dir":"ltr","str":"گا","boundary":[0.22857142984867096,0.2517814636230469,0.24705882370471954,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.275534451007843},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27078384160995483},{"x":0.24705882370471954,"y":0.27078384160995483},{"x":0.24705882370471954,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.5038414001464844,"dir":"ltr","str":"گا","boundary":[0.22857142984867096,0.275534451007843,0.24705882370471954,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.2992874085903168},{"x":0.22857142984867096,"y":0.29572445154190063},{"x":0.24705882370471954,"y":0.29572445154190063},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.3104727864265442,"dir":"ltr","str":"؟","boundary":[0.22857142984867096,0.2992874085903168,0.24705882370471954,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.37648457288742065},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30878859758377075},{"x":0.24705882370471954,"y":0.30878859758377075},{"x":0.24705882370471954,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.32658857107162476,"dir":"ltr","str":"ہر","boundary":[0.22857142984867096,0.37648457288742065,0.24705882370471954,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3931116461753845},{"x":0.22857142984867096,"y":0.39073634147644043},{"x":0.24705882370471954,"y":0.39073634147644043},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.6007392406463623,"dir":"ltr","str":"کا","boundary":[0.22857142984867096,0.3931116461753845,0.24705882370471954,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.41567695140838623},{"x":0.22857142984867096,"y":0.41092637181282043},{"x":0.24705882370471954,"y":0.41092637181282043},{"x":0.24705882370471954,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.585838794708252,"dir":"ltr","str":"مجھے","boundary":[0.22857142984867096,0.41567695140838623,0.24705882370471954,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.4370546340942383},{"x":0.22857142984867096,"y":0.43349167704582214},{"x":0.24705882370471954,"y":0.43349167704582214},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.537362813949585,"dir":"ltr","str":"مجھ","boundary":[0.22857142984867096,0.4370546340942383,0.24705882370471954,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5071259140968323},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5035629272460938},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5035629272460938},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.26277589797973633,"dir":"ltr","str":"f","boundary":[0.22857142984867096,0.5071259140968323,0.24705882370471954,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.48337292671203613},{"x":0.22857142984867096,"y":0.48099762201309204},{"x":0.24705882370471954,"y":0.48099762201309204},{"x":0.24705882370471954,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.30747324228286743,"dir":"ltr","str":"f","boundary":[0.22857142984867096,0.48337292671203613,0.24705882370471954,0.48099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5071259140968323},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20190024375915527},{"x":0.24705882370471954,"y":0.20190024375915527},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.5148465633392334,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.5001259140968323,0.25205882370471955,0.20890024375915528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.22327791154384613},{"x":0.24537815153598785,"y":0.22327791154384613},{"x":0.24705882370471954,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9648209810256958,"str":"۱۴","boundary":[0.23193277418613434,0.22327791154384613,0.24705882370471954,0.23159144818782806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.22327791154384613},{"x":0.24537815153598785,"y":0.22327791154384613},{"x":0.24705882370471954,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9648209810256958,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.21627791154384612,0.25205882370471955,0.23859144818782807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.24703088402748108},{"x":0.24369747936725616,"y":0.24703088402748108},{"x":0.24537815153598785,"y":0.25415676832199097},{"x":0.23361344635486603,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9584487676620483,"str":"۱۶","boundary":[0.23193277418613434,0.24703088402748108,0.24537815153598785,0.25415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.24703088402748108},{"x":0.24369747936725616,"y":0.24703088402748108},{"x":0.24537815153598785,"y":0.25415676832199097},{"x":0.23361344635486603,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9584487676620483,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.24003088402748107,0.25037815153598786,0.261156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.26840853691101074},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2672209143638611},{"x":0.24369747936725616,"y":0.27672210335731506},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9564046859741211,"str":"۱۶","boundary":[0.23025210201740265,0.26840853691101074,0.24369747936725616,0.27672210335731506]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.26840853691101074},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2672209143638611},{"x":0.24369747936725616,"y":0.27672210335731506},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9564046859741211,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.26140853691101074,0.24869747936725617,0.28372210335731507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24201680719852448,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.8998292684555054,"str":"۲۰","boundary":[0.23193277418613434,0.29334917664527893,0.24369747936725616,0.3004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24201680719852448,"y":0.29334917664527893},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.8998292684555054,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.2863491766452789,0.24869747936725617,0.3074750609397888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.31591448187828064},{"x":0.24537815153598785,"y":0.31591448187828064},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3254156708717346},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.8145815134048462,"str":"۲۳","boundary":[0.23193277418613434,0.31591448187828064,0.24537815153598785,0.3254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.31591448187828064},{"x":0.24537815153598785,"y":0.31591448187828064},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3254156708717346},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3254156708717346}]},"confidence":0.8145815134048462,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.30891448187828063,0.25037815153598786,0.3324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3396674692630768},{"x":0.24369747936725616,"y":0.33847981691360474},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3479810059070587},{"x":0.23193277418613434,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9324029088020325,"str":"۲۴","boundary":[0.23193277418613434,0.3396674692630768,0.24537815153598785,0.3479810059070587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3396674692630768},{"x":0.24369747936725616,"y":0.33847981691360474},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3479810059070587},{"x":0.23193277418613434,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9324029088020325,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.3326674692630768,0.25037815153598786,0.3549810059070587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.36342042684555054},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3622327744960785},{"x":0.24705882370471954,"y":0.37173396348953247},{"x":0.23193277418613434,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9327458143234253,"str":"۳۴","boundary":[0.23193277418613434,0.36342042684555054,0.24705882370471954,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.36342042684555054},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3622327744960785},{"x":0.24705882370471954,"y":0.37173396348953247},{"x":0.23193277418613434,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9327458143234253,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.35642042684555053,0.25205882370471955,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.38598576188087463},{"x":0.24369747936725616,"y":0.38598576188087463},{"x":0.24537815153598785,"y":0.39429929852485657},{"x":0.23361344635486603,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9364211559295654,"str":"۳۶","boundary":[0.23361344635486603,0.38598576188087463,0.24537815153598785,0.39429929852485657]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.38598576188087463},{"x":0.24369747936725616,"y":0.38598576188087463},{"x":0.24537815153598785,"y":0.39429929852485657},{"x":0.23361344635486603,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9364211559295654,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.3789857618808746,0.25037815153598786,0.4012992985248566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.4097387194633484},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4097387194633484},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4180522561073303},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.6775344610214233,"str":"۳۹","boundary":[0.23025210201740265,0.4097387194633484,0.24537815153598785,0.4180522561073303]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.4097387194633484},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4097387194633484},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4180522561073303},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.6775344610214233,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.4027387194633484,0.25037815153598786,0.42505225610733033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.45605701208114624},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45605701208114624},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4619952440261841},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9347925782203674,"str":"۴۰","boundary":[0.23025210201740265,0.45605701208114624,0.24201680719852448,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.45605701208114624},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45605701208114624},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4619952440261841},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9347925782203674,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.44905701208114623,0.24701680719852448,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4774346649646759},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4774346649646759},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4869358539581299},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9388302564620972,"str":"۴۲","boundary":[0.23193277418613434,0.4774346649646759,0.24201680719852448,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4774346649646759},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4774346649646759},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4869358539581299},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9388302564620972,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.4704346649646759,0.24701680719852448,0.4939358539581299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5023753046989441},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5023753046989441},{"x":0.24369747936725616,"y":0.510688841342926},{"x":0.23193277418613434,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9446098208427429,"str":"۴۳","boundary":[0.23193277418613434,0.5023753046989441,0.24369747936725616,0.510688841342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5023753046989441},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5023753046989441},{"x":0.24369747936725616,"y":0.510688841342926},{"x":0.23193277418613434,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9446098208427429,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.4953753046989441,0.24869747936725617,0.517688841342926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5498812198638916},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5629453659057617},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9555379152297974,"str":"۴۵","boundary":[0.23361344635486603,0.5498812198638916,0.2521008551120758,0.5629453659057617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5498812198638916},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5629453659057617},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9555379152297974,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.5428812198638916,0.2571008551120758,0.5699453659057617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7660332322120667},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7660332322120667},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7707838416099548},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.6530281901359558,"dir":"ltr","str":"ة","boundary":[0.22521008551120758,0.7660332322120667,0.2504201829433441,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7410926222801208},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7410926222801208},{"x":0.2504201829433441,"y":0.745843231678009},{"x":0.22521008551120758,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.7902531623840332,"dir":"ltr","str":"ة","boundary":[0.22521008551120758,0.7410926222801208,0.2504201829433441,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2521008551120758,"y":0.724465548992157},{"x":0.22689075767993927,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.5379699468612671,"dir":"ltr","str":"ة","boundary":[0.22689075767993927,0.7197149395942688,0.2521008551120758,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6900237798690796},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6900237798690796},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6983373165130615},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.48809516429901123,"dir":"ltr","str":"مجھے","boundary":[0.22689075767993927,0.6900237798690796,0.2521008551120758,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2521008551120758,"y":0.675771951675415},{"x":0.22689075767993927,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.6228252053260803,"dir":"ltr","str":"مجھے","boundary":[0.22689075767993927,0.6674584150314331,0.2521008551120758,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6532066464424133},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.7363449931144714,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.22689075767993927,0.6448931097984314,0.2521008551120758,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6199524998664856},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6199524998664856},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6318289637565613},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.4586973190307617,"dir":"ltr","str":"او","boundary":[0.22689075767993927,0.6199524998664856,0.2521008551120758,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6068883538246155},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.40098848938941956,"dir":"ltr","str":"الي","boundary":[0.22689075767993927,0.5985748171806335,0.2521008551120758,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5831353664398193},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.41576600074768066,"dir":"ltr","str":"حالي","boundary":[0.22857142984867096,0.5748218297958374,0.2537815272808075,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.551068902015686},{"x":0.2537815272808075,"y":0.551068902015686},{"x":0.2537815272808075,"y":0.559382438659668},{"x":0.22857142984867096,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.34455373883247375,"dir":"ltr","str":"حاتم","boundary":[0.22857142984867096,0.551068902015686,0.2537815272808075,0.559382438659668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.551068902015686},{"x":0.2554621994495392,"y":0.551068902015686},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7707838416099548},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.5022792816162109,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.544068902015686,0.2571008551120758,0.7777838416099548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5760095119476318},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5760095119476318},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5855106711387634},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9583815336227417,"str":"۴۵","boundary":[0.23193277418613434,0.5760095119476318,0.24537815153598785,0.5855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5760095119476318},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5760095119476318},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5855106711387634},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9583815336227417,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5690095119476318,0.25037815153598786,0.5925106711387634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.599762499332428},{"x":0.24369747936725616,"y":0.599762499332428},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6092636585235596},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9646927118301392,"str":"۴۶","boundary":[0.23361344635486603,0.599762499332428,0.24369747936725616,0.6092636585235596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.599762499332428},{"x":0.24369747936725616,"y":0.599762499332428},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6092636585235596},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9646927118301392,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.592762499332428,0.24869747936725617,0.6162636585235596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6223278045654297},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6223278045654297},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6318289637565613},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9652328491210938,"str":"۴۶","boundary":[0.23361344635486603,0.6223278045654297,0.24369747936725616,0.6318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6223278045654297},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6223278045654297},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6318289637565613},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9652328491210938,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.6153278045654297,0.24869747936725617,0.6388289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6472684144973755},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6472684144973755},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6555819511413574},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9497404098510742,"str":"۴۸","boundary":[0.23025210201740265,0.6472684144973755,0.24537815153598785,0.6555819511413574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6472684144973755},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6472684144973755},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6555819511413574},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9497404098510742,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.6402684144973755,0.25037815153598786,0.6625819511413574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6698337197303772},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6698337197303772},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6781472563743591},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9566960334777832,"str":"۴۹","boundary":[0.23025210201740265,0.6698337197303772,0.24537815153598785,0.6781472563743591]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6698337197303772},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6698337197303772},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6781472563743591},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9566960334777832,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.6628337197303772,0.25037815153598786,0.6851472563743591],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6935867071151733},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6935867071151733},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7007125616073608},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9566740989685059,"str":"۴۹","boundary":[0.23025210201740265,0.6935867071151733,0.24201680719852448,0.7007125616073608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6935867071151733},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6935867071151733},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7007125616073608},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9566740989685059,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.6865867071151733,0.24701680719852448,0.7077125616073608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.716152012348175},{"x":0.24201680719852448,"y":0.716152012348175},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7232779264450073},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.8973997831344604,"str":"۵۰","boundary":[0.23025210201740265,0.716152012348175,0.24201680719852448,0.7232779264450073]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.716152012348175},{"x":0.24201680719852448,"y":0.716152012348175},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7232779264450073},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.8973997831344604,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.709152012348175,0.24701680719852448,0.7302779264450073],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/NHmLsWpMKaVMTYSc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/BpiBslXNdErvijCX.jpg","blurred":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/lKfUpHdDPGUDGRKz.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003672763249453376,0.00022724143314814624,0.9986979026674223,0.9990311299316108]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7680672407150269,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9450600147247314,"dir":"rtl","str":"۱-۶-۳","boundary":[0.7260504364967346,0.19833728671073914,0.7680672407150269,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7109243869781494,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9833090305328369,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.6857143044471741,0.19833728671073914,0.7109243869781494,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6823529601097107,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9819322228431702,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6605042219161987,0.19833728671073914,0.6823529601097107,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6470588445663452,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9812714457511902,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.6285714507102966,0.19833728671073914,0.6470588445663452,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6168067455291748,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9833139777183533,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.19833728671073914,0.6168067455291748,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.19833728671073914},{"x":0.605042040348053,"y":0.19833728671073914},{"x":0.605042040348053,"y":0.2125890702009201},{"x":0.583193302154541,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9896167516708374,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.583193302154541,0.19833728671073914,0.605042040348053,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5680672526359558,"y":0.19833728671073914},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9871846437454224,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.5512605309486389,0.19833728671073914,0.5680672526359558,0.2125890702009201]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7680672407150269,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9758172631263733,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.19133728671073913,0.7730672407150269,0.2195890702009201],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7109243869781494,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7109243869781494,"y":0.235154390335083},{"x":0.680672287940979,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9332656860351562,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.680672287940979,0.22327791154384613,0.7109243869781494,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6756302714347839,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6756302714347839,"y":0.235154390335083},{"x":0.6487395167350769,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9425995349884033,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6487395167350769,0.22327791154384613,0.6756302714347839,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6420168280601501,"y":0.235154390335083},{"x":0.6117647290229797,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.98403400182724,"dir":"rtl","str":"شتاب","boundary":[0.6117647290229797,0.22327791154384613,0.6420168280601501,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6067227125167847,"y":0.235154390335083},{"x":0.5697479248046875,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.991168200969696,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5697479248046875,0.22327791154384613,0.6067227125167847,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5630252361297607,"y":0.235154390335083},{"x":0.5277311205863953,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9921689629554749,"dir":"rtl","str":"اعمالی","boundary":[0.5277311205863953,0.22327791154384613,0.5630252361297607,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5210084319114685,"y":0.235154390335083},{"x":0.5109243988990784,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9954267740249634,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5109243988990784,0.22327791154384613,0.5210084319114685,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5042017102241516,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5042017102241516,"y":0.235154390335083},{"x":0.48235294222831726,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.990548849105835,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.48235294222831726,0.22327791154384613,0.5042017102241516,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2577197253704071},{"x":0.658823549747467,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9846153259277344,"dir":"rtl","str":"نقشههای","boundary":[0.658823549747467,0.24584323167800903,0.7092437148094177,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6521008610725403,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2577197253704071},{"x":0.63193279504776,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9895842671394348,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.63193279504776,0.24584323167800903,0.6521008610725403,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6302521228790283,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6302521228790283,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6168067455291748,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.967624843120575,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6168067455291748,0.24584323167800903,0.6302521228790283,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7109243869781494,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7109243869781494,"y":0.25890737771987915},{"x":0.48235294222831726,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.978049099445343,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.21627791154384612,0.7159243869781494,0.26590737771987916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7663865685462952,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7663865685462952,"y":0.285035640001297},{"x":0.7613445520401001,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.8643980026245117,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7613445520401001,0.26840853691101074,0.7663865685462952,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7378151416778564,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7378151416778564,"y":0.285035640001297},{"x":0.6907563209533691,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9791786670684814,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.6907563209533691,0.26840853691101074,0.7378151416778564,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6773109436035156,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6773109436035156,"y":0.285035640001297},{"x":0.653781533241272,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9952184557914734,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.653781533241272,0.26840853691101074,0.6773109436035156,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6453781723976135,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6453781723976135,"y":0.285035640001297},{"x":0.6352941393852234,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9940835237503052,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6352941393852234,0.26840853691101074,0.6453781723976135,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6268907785415649,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6268907785415649,"y":0.285035640001297},{"x":0.5865546464920044,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9932134747505188,"dir":"rtl","str":"اعضای","boundary":[0.5865546464920044,0.26840853691101074,0.6268907785415649,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5731092691421509,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5731092691421509,"y":0.285035640001297},{"x":0.5478991866111755,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9892407655715942,"dir":"rtl","str":"لاغر","boundary":[0.5478991866111755,0.26840853691101074,0.5731092691421509,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5378151535987854,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5378151535987854,"y":0.285035640001297},{"x":0.48571428656578064,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9859309196472168,"dir":"rtl","str":"سازههای","boundary":[0.48571428656578064,0.26840853691101074,0.5378151535987854,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4722689092159271,"y":0.26840853691101074},{"x":0.4722689092159271,"y":0.285035640001297},{"x":0.43361344933509827,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9875767230987549,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.43361344933509827,0.26840853691101074,0.4722689092159271,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7663865685462952,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7663865685462952,"y":0.285035640001297},{"x":0.43361344933509827,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9843804836273193,"dir":"ltr","boundary":[0.42861344933509826,0.26140853691101074,0.7713865685462952,0.292035640001297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7663865685462952,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7663865685462952,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7428571581840515,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9289454221725464,"str":"۷-۳","boundary":[0.7428571581840515,0.22446556389331818,0.7663865685462952,0.23159144818782806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7663865685462952,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7663865685462952,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7428571581840515,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9289454221725464,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.21746556389331817,0.7713865685462952,0.23859144818782807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7663865685462952,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7663865685462952,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7428571581840515,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9299089312553406,"str":"۸-۳","boundary":[0.7428571581840515,0.24703088402748108,0.7663865685462952,0.25415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7663865685462952,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7663865685462952,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7428571581840515,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9299089312553406,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.24003088402748107,0.7713865685462952,0.261156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7445378303527832,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7663865685462952,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7663865685462952,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9557493925094604,"str":"۱-۴","boundary":[0.7445378303527832,0.30403801798820496,0.7663865685462952,0.29572445154190063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7445378303527832,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7663865685462952,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7663865685462952,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9557493925094604,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.29703801798820495,0.7713865685462952,0.30272445154190064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7663865685462952,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7663865685462952,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7445378303527832,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9663375020027161,"str":"۲-۴","boundary":[0.7445378303527832,0.3194774389266968,0.7663865685462952,0.32660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7663865685462952,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7663865685462952,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7445378303527832,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9663375020027161,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.31247743892669677,0.7713865685462952,0.33360332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9557798504829407,"str":"۳-۴","boundary":[0.7428571581840515,0.3503562808036804,0.7663865685462952,0.3420427441596985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9557798504829407,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.3433562808036804,0.7713865685462952,0.3490427441596985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9522435665130615,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۴","boundary":[0.7260504364967346,0.36342042684555054,0.7697479128837585,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.36342042684555054},{"x":0.707563042640686,"y":0.36342042684555054},{"x":0.707563042640686,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6907563209533691,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9717246294021606,"dir":"rtl","str":"لایه","boundary":[0.6907563209533691,0.36342042684555054,0.707563042640686,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3646080791950226},{"x":0.680672287940979,"y":0.36342042684555054},{"x":0.680672287940979,"y":0.37648457288742065},{"x":0.658823549747467,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9855859279632568,"dir":"rtl","str":"مرزی","boundary":[0.658823549747467,0.3646080791950226,0.680672287940979,0.37648457288742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3752969205379486},{"x":0.658823549747467,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9684969186782837,"dir":"ltr","boundary":[0.653823549747467,0.3576080791950226,0.7747479128837585,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7697479128837585,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7277311086654663,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.946375846862793,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۴","boundary":[0.7277311086654663,0.38598576188087463,0.7697479128837585,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7058823704719543,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9796602129936218,"dir":"rtl","str":"جدایی","boundary":[0.680672287940979,0.38598576188087463,0.7058823704719543,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6689075827598572,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9652430415153503,"dir":"rtl","str":"لایه","boundary":[0.6504201889038086,0.3871733844280243,0.6689075827598572,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6420168280601501,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6201680898666382,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9848634004592896,"dir":"rtl","str":"مرزی","boundary":[0.6201680898666382,0.3871733844280243,0.6420168280601501,0.40142518281936646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7680672407150269,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7697479128837585,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6201680898666382,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9683669805526733,"dir":"ltr","boundary":[0.6151680898666382,0.3801733844280243,0.7747479128837585,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7663865685462952,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9027400612831116,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۴","boundary":[0.7277311086654663,0.40855106711387634,0.7663865685462952,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7058823704719543,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7058823704719543,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6823529601097107,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9844672679901123,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6823529601097107,0.40855106711387634,0.7058823704719543,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6705882549285889,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6705882549285889,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6453781723976135,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9925312995910645,"dir":"rtl","str":"اطراف","boundary":[0.6453781723976135,0.40855106711387634,0.6705882549285889,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6336134672164917,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6336134672164917,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6016806960105896,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9928229451179504,"dir":"rtl","str":"اجسام","boundary":[0.6016806960105896,0.40855106711387634,0.6336134672164917,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5899159908294678,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5747899413108826,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9861873984336853,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.5747899413108826,0.4097387194633484,0.5899159908294678,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5663865804672241,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5529412031173706,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9930132627487183,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.5529412031173706,0.4097387194633484,0.5663865804672241,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5411764979362488,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5126050710678101,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9887206554412842,"dir":"rtl","str":"جریانی","boundary":[0.5126050710678101,0.4097387194633484,0.5411764979362488,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5126050710678101,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9754748344421387,"dir":"ltr","boundary":[0.50760507106781,0.40155106711387634,0.7713865685462952,0.4298028357028961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7428571581840515,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9437216520309448,"str":"۴-۴","boundary":[0.7428571581840515,0.44418051838874817,0.7663865685462952,0.4346793293952942]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7428571581840515,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9437216520309448,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.43718051838874816,0.7713865685462952,0.4416793293952942],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7109243869781494,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6655462384223938,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9914870858192444,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.6655462384223938,0.4346793293952942,0.7109243869781494,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4346793293952942},{"x":0.658823549747467,"y":0.4346793293952942},{"x":0.658823549747467,"y":0.44655582308769226},{"x":0.63193279504776,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.992072343826294,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.63193279504776,0.4346793293952942,0.658823549747467,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6268907785415649,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6184874176979065,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9948939681053162,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6184874176979065,0.4346793293952942,0.6268907785415649,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6117647290229797,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6000000238418579,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9828820824623108,"dir":"rtl","str":"باد","boundary":[0.6000000238418579,0.4346793293952942,0.6117647290229797,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5932773351669312,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5899159908294678,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9891634583473206,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.4346793293952942,0.5932773351669312,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4346793293952942},{"x":0.583193302154541,"y":0.4346793293952942},{"x":0.583193302154541,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5243697762489319,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9919646978378296,"dir":"rtl","str":"جریانهای","boundary":[0.5243697762489319,0.4346793293952942,0.583193302154541,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5193277597427368,"y":0.44655582308769226},{"x":0.48403361439704895,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9891567230224609,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.48403361439704895,0.4346793293952942,0.5193277597427368,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7647058963775635,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7260504364967346,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9519701600074768,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۴","boundary":[0.7260504364967346,0.4548693597316742,0.7647058963775635,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7092437148094177,"y":0.470308780670166},{"x":0.6722689270973206,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9889411330223083,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.6722689270973206,0.4548693597316742,0.7092437148094177,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4548693597316742},{"x":0.658823549747467,"y":0.4548693597316742},{"x":0.658823549747467,"y":0.470308780670166},{"x":0.6369748115539551,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9894425868988037,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.6369748115539551,0.4548693597316742,0.658823549747467,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6252101063728333,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6252101063728333,"y":0.470308780670166},{"x":0.6184874176979065,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9951276779174805,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6184874176979065,0.45605701208114624,0.6252101063728333,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6134454011917114,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6134454011917114,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6016806960105896,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9890401363372803,"dir":"rtl","str":"باد","boundary":[0.6016806960105896,0.45605701208114624,0.6134454011917114,0.47149643301963806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7647058963775635,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7663865685462952,"y":0.470308780670166},{"x":0.48403361439704895,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9866257309913635,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.4276793293952942,0.7713865685462952,0.477308780670166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7697479128837585,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7697479128837585,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7277311086654663,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9233959913253784,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۴","boundary":[0.7277311086654663,0.47862231731414795,0.7697479128837585,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7109243869781494,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7109243869781494,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6705882549285889,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9804399013519287,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.6705882549285889,0.47862231731414795,0.7109243869781494,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.47862231731414795},{"x":0.658823549747467,"y":0.47862231731414795},{"x":0.658823549747467,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6386554837226868,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9884151220321655,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.6386554837226868,0.47862231731414795,0.658823549747467,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6252101063728333,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6252101063728333,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6201680898666382,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9957009553909302,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6201680898666382,0.47862231731414795,0.6252101063728333,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.47980996966362},{"x":0.610084056854248,"y":0.47862231731414795},{"x":0.610084056854248,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5596638917922974,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9914610981941223,"dir":"rtl","str":"جریانهای","boundary":[0.5596638917922974,0.47980996966362,0.610084056854248,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.47980996966362},{"x":0.5478991866111755,"y":0.47980996966362},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9869624376296997,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.5193277597427368,0.47980996966362,0.5478991866111755,0.4952494204044342]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7697479128837585,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.977455735206604,"dir":"ltr","boundary":[0.5143277597427368,0.47162231731414794,0.7747479128837585,0.5010617680549622],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9137329459190369,"str":"۵-۴","boundary":[0.7428571581840515,0.5047506093978882,0.7663865685462952,0.5130641460418701]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9137329459190369,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.4977506093978882,0.7713865685462952,0.5200641460418701],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.294536828994751},{"x":0.7092437148094177,"y":0.294536828994751},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6789916157722473,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9719388484954834,"dir":"rtl","str":"کلیات","boundary":[0.6789916157722473,0.294536828994751,0.7092437148094177,0.3052256405353546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.294536828994751},{"x":0.7092437148094177,"y":0.294536828994751},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6789916157722473,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9719388484954834,"dir":"ltr","boundary":[0.6739916157722473,0.28753682899475097,0.7142437148094177,0.3122256405353546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7109243869781494,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9904385805130005,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6789916157722473,0.31828978657722473,0.7109243869781494,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6739495992660522,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.985176146030426,"dir":"rtl","str":"تشابه","boundary":[0.6453781723976135,0.31828978657722473,0.6739495992660522,0.3301662802696228]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7109243869781494,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7109243869781494,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9875149726867676,"dir":"ltr","boundary":[0.6403781723976135,0.3112897865772247,0.7159243869781494,0.33835393261909485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7109243869781494,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6655462384223938,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9921844005584717,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.6655462384223938,0.3420427441596985,0.7109243869781494,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3420427441596985},{"x":0.658823549747467,"y":0.3420427441596985},{"x":0.658823549747467,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6184874176979065,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9813733696937561,"dir":"rtl","str":"ویسکوز","boundary":[0.6184874176979065,0.3420427441596985,0.658823549747467,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6117647290229797,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6067227125167847,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9816056489944458,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.3420427441596985,0.6117647290229797,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6000000238418579,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5815126299858093,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9953307509422302,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.5815126299858093,0.3420427441596985,0.6000000238418579,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5747899413108826,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5378151535987854,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9861805438995361,"dir":"rtl","str":"رینولدز","boundary":[0.5378151535987854,0.3420427441596985,0.5747899413108826,0.35391923785209656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7109243869781494,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5378151535987854,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9876829981803894,"dir":"ltr","boundary":[0.5328151535987854,0.3350427441596985,0.7159243869781494,0.36091923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9210006594657898,"dir":"rtl","str":"۱-۵-۴","boundary":[0.7260504364967346,0.5249406099319458,0.7680672407150269,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9816955924034119,"dir":"rtl","str":"امواج","boundary":[0.6857143044471741,0.5249406099319458,0.7126050591468811,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6756302714347839,"y":0.54038006067276},{"x":0.658823549747467,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9589501023292542,"dir":"rtl","str":"ثقلی","boundary":[0.658823549747467,0.5261282920837402,0.6756302714347839,0.54038006067276]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5380047559738159},{"x":0.658823549747467,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9535201191902161,"dir":"ltr","boundary":[0.653823549747467,0.5191282920837402,0.7730672407150269,0.5450047559738159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9592429399490356,"dir":"rtl","str":"۲-۵-۴","boundary":[0.7260504364967346,0.5486935973167419,0.7663865685462952,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9777604937553406,"dir":"rtl","str":"تئوری","boundary":[0.6840336322784424,0.5486935973167419,0.7109243869781494,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9900977611541748,"dir":"rtl","str":"امواج","boundary":[0.6470588445663452,0.5498812198638916,0.6722689270973206,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.969924807548523,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.6151260733604431,0.5498812198638916,0.6352941393852234,0.5641329884529114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9747377634048462,"dir":"ltr","boundary":[0.6101260733604431,0.5428812198638916,0.7713865685462952,0.5699453659057617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7697479128837585,"y":0.570071280002594},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.940269947052002,"dir":"rtl","str":"۳-۵-۴","boundary":[0.7277311086654663,0.5712589025497437,0.7697479128837585,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9814844131469727,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.6957983374595642,0.5712589025497437,0.7109243869781494,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9787518978118896,"dir":"rtl","str":"تئوریهای","boundary":[0.6252101063728333,0.5712589025497437,0.6773109436035156,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9926098585128784,"dir":"rtl","str":"امواج","boundary":[0.5915966629981995,0.5712589025497437,0.6134454011917114,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9939775466918945,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5714285969734192,0.5724465847015381,0.5798319578170776,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9915437698364258,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5327731370925903,0.5724465847015381,0.5630252361297607,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7697479128837585,"y":0.570071280002594},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9780193567276001,"dir":"ltr","boundary":[0.5277731370925903,0.5642589025497436,0.7747479128837585,0.5925106711387634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9331789612770081,"dir":"rtl","str":"۴-۵-۴","boundary":[0.7277311086654663,0.5938242077827454,0.7663865685462952,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9853804111480713,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.6840336322784424,0.5950118899345398,0.7109243869781494,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9855057001113892,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6571428775787354,0.5950118899345398,0.6773109436035156,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9905247092247009,"dir":"rtl","str":"امواج","boundary":[0.6201680898666382,0.5961995124816895,0.6453781723976135,0.6104512810707092]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9723368287086487,"dir":"ltr","boundary":[0.6151680898666382,0.5891995124816894,0.7713865685462952,0.6150760359764099],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9525617957115173,"str":"۶-۴","boundary":[0.7445378303527832,0.6674584150314331,0.7663865685462952,0.6769596338272095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9525617957115173,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.6604584150314331,0.7713865685462952,0.6839596338272095],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9235338568687439,"str":"۷-۴","boundary":[0.7428571581840515,0.6912114024162292,0.7663865685462952,0.6995249390602112]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9235338568687439,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.6842114024162292,0.7713865685462952,0.7065249390602112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9918137788772583,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.6655462384223938,0.5035629272460938,0.7109243869781494,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5035629272460938},{"x":0.658823549747467,"y":0.5035629272460938},{"x":0.658823549747467,"y":0.5178147554397583},{"x":0.63193279504776,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9912154674530029,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.63193279504776,0.5035629272460938,0.658823549747467,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.996484637260437,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6184874176979065,0.5035629272460938,0.6268907785415649,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.994297206401825,"dir":"rtl","str":"امواج","boundary":[0.5865546464920044,0.5035629272460938,0.6117647290229797,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.992136538028717,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5714285969734192,0.5035629272460938,0.5798319578170776,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5035629272460938},{"x":0.561344563961029,"y":0.5035629272460938},{"x":0.561344563961029,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9931312203407288,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5428571701049805,0.5035629272460938,0.561344563961029,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9855116605758667,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5210084319114685,0.5035629272460938,0.5361344814300537,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9910142421722412,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.4756302535533905,0.5035629272460938,0.5092437267303467,0.5178147554397583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9918615818023682,"dir":"ltr","boundary":[0.4706302535533905,0.49656292724609374,0.7159243869781494,0.5248147554397583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9201090335845947,"dir":"rtl","str":"۵-۵-۴","boundary":[0.7277311086654663,0.6199524998664856,0.7663865685462952,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6199524998664856},{"x":0.707563042640686,"y":0.6199524998664856},{"x":0.707563042640686,"y":0.6306413412094116},{"x":0.680672287940979,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.8824008703231812,"dir":"rtl","str":"معادلۂ","boundary":[0.680672287940979,0.6199524998664856,0.707563042640686,0.6306413412094116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6306413412094116},{"x":0.680672287940979,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.8995409607887268,"dir":"ltr","boundary":[0.675672287940979,0.6129524998664856,0.7713865685462952,0.6376413412094116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9713345766067505,"dir":"rtl","str":"موریسون","boundary":[0.6235294342041016,0.6247031092643738,0.6722689270973206,0.6330166459083557]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9713345766067505,"dir":"ltr","boundary":[0.6185294342041016,0.6177031092643738,0.6772689270973206,0.6400166459083557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9008519649505615,"dir":"rtl","str":"۶-۵-۴","boundary":[0.7260504364967346,0.6401425004005432,0.7697479128837585,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6413301825523376},{"x":0.707563042640686,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9840558171272278,"dir":"rtl","str":"ضرایب","boundary":[0.6756302714347839,0.6413301825523376,0.7092437148094177,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9833788275718689,"dir":"rtl","str":"پسا","boundary":[0.6487395167350769,0.6425178050994873,0.6672269105911255,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9815981388092041,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6369748115539551,0.6425178050994873,0.6420168280601501,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6425178050994873},{"x":0.63193279504776,"y":0.6425178050994873},{"x":0.63193279504776,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9879308938980103,"dir":"rtl","str":"اینرسی","boundary":[0.5983193516731262,0.6425178050994873,0.63193279504776,0.6579572558403015]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9641929268836975,"dir":"ltr","boundary":[0.5933193516731262,0.6355178050994873,0.7747479128837585,0.6625819511413574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7663865685462952,"y":0.764845609664917},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9386042952537537,"str":"۱-۵","boundary":[0.7445378303527832,0.7660332322120667,0.7663865685462952,0.7731591463088989]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7663865685462952,"y":0.764845609664917},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9386042952537537,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.7590332322120666,0.7713865685462952,0.7801591463088989],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9940504431724548,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.6655462384223938,0.6674584150314331,0.7109243869781494,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6674584150314331},{"x":0.658823549747467,"y":0.6674584150314331},{"x":0.658823549747467,"y":0.6793349385261536},{"x":0.63193279504776,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9966375827789307,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.63193279504776,0.6674584150314331,0.658823549747467,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6793349385261536},{"x":0.605042040348053,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9964325428009033,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.605042040348053,0.6674584150314331,0.6268907785415649,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9917616844177246,"dir":"rtl","str":"براثر","boundary":[0.5747899413108826,0.6674584150314331,0.5983193516731262,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9925838708877563,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.5310924649238586,0.6674584150314331,0.5697479248046875,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6793349385261536},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9884464740753174,"dir":"rtl","str":"گردابهها","boundary":[0.48067227005958557,0.6674584150314331,0.5243697762489319,0.6793349385261536]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6793349385261536},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9927314519882202,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.6604584150314331,0.7159243869781494,0.6863349385261536],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9796597361564636,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6873949766159058,0.6876484751701355,0.7092437148094177,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6876484751701355},{"x":0.680672287940979,"y":0.6876484751701355},{"x":0.680672287940979,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9880865216255188,"dir":"rtl","str":"کف","boundary":[0.6605042219161987,0.6876484751701355,0.680672287940979,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9874378442764282,"dir":"rtl","str":"دریا","boundary":[0.6369748115539551,0.6888360977172852,0.6554622054100037,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9882686138153076,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.6888360977172852,0.6285714507102966,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9888250827789307,"dir":"rtl","str":"اسلمینگ","boundary":[0.5697479248046875,0.6888360977172852,0.6184874176979065,0.7030878663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9860140681266785,"dir":"ltr","boundary":[0.5647479248046875,0.6818360977172852,0.7142437148094177,0.7100878663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.6895363926887512,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7596638798713684,0.7375296950340271,0.7663865685462952,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7495798468589783,"y":0.754156768321991},{"x":0.7176470756530762,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9913892149925232,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7176470756530762,0.7375296950340271,0.7495798468589783,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7042016983032227,"y":0.754156768321991},{"x":0.6756302714347839,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.8191588521003723,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6756302714347839,0.7387173175811768,0.7042016983032227,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6655462384223938,"y":0.754156768321991},{"x":0.6403361558914185,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9694948792457581,"dir":"rtl","str":"سکو","boundary":[0.6403361558914185,0.7387173175811768,0.6655462384223938,0.754156768321991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7663865685462952,"y":0.754156768321991},{"x":0.6403361558914185,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.9101232886314392,"dir":"ltr","boundary":[0.6353361558914185,0.7305296950340271,0.7713865685462952,0.761156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.764845609664917},{"x":0.7109243869781494,"y":0.764845609664917},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9835997819900513,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6773109436035156,0.764845609664917,0.7109243869781494,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.764845609664917},{"x":0.6705882549285889,"y":0.764845609664917},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9857265949249268,"dir":"rtl","str":"شبه","boundary":[0.6504201889038086,0.764845609664917,0.6705882549285889,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.764845609664917},{"x":0.6487395167350769,"y":0.764845609664917},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9776636362075806,"dir":"rtl","str":"استاتیکی","boundary":[0.6000000238418579,0.764845609664917,0.6487395167350769,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.764845609664917},{"x":0.7109243869781494,"y":0.764845609664917},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9810304641723633,"dir":"ltr","boundary":[0.5950000238418579,0.757845609664917,0.7159243869781494,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9754148125648499,"str":"هفت","boundary":[0.5159664154052734,0.8016626834869385,0.5394958257675171,0.8087885975837708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9754148125648499,"dir":"ltr","boundary":[0.5109664154052734,0.7946626834869385,0.5444958257675171,0.8157885975837708],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.19952493906021118},{"x":0.24369747936725616,"y":0.19952493906021118},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.8491613864898682,"str":"۵۲","boundary":[0.23025210201740265,0.19952493906021118,0.24369747936725616,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.19952493906021118},{"x":0.24369747936725616,"y":0.19952493906021118},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.8491613864898682,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.19252493906021118,0.24869747936725617,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.20665083825588226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2521008551120758,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2521008551120758,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.7409281134605408,"dir":"ltr","str":"ه","boundary":[0.22857142984867096,0.20665083825588226,0.2521008551120758,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.23040379583835602},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22565320134162903},{"x":0.2521008551120758,"y":0.22565320134162903},{"x":0.2521008551120758,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.4099644422531128,"dir":"ltr","str":"؟","boundary":[0.22857142984867096,0.23040379583835602,0.2521008551120758,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.25415676832199097},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24940617382526398},{"x":0.2521008551120758,"y":0.24940617382526398},{"x":0.2521008551120758,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.47233709692955017,"dir":"ltr","str":"؟","boundary":[0.22857142984867096,0.25415676832199097,0.2521008551120758,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.30166271328926086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2969121038913727},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2969121038913727},{"x":0.2521008551120758,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.32471686601638794,"dir":"ltr","str":"x","boundary":[0.22857142984867096,0.30166271328926086,0.2521008551120758,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.275534451007843},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27078384160995483},{"x":0.2521008551120758,"y":0.27078384160995483},{"x":0.2521008551120758,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.32150647044181824,"dir":"ltr","str":"x","boundary":[0.22857142984867096,0.275534451007843,0.2521008551120758,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.3230403661727905},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.6829447150230408,"dir":"ltr","str":"کو","boundary":[0.22857142984867096,0.3230403661727905,0.2521008551120758,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.34679335355758667},{"x":0.22689075767993927,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2504201829433441,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2504201829433441,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.6198287606239319,"dir":"ltr","str":"ہو","boundary":[0.22689075767993927,0.34679335355758667,0.2504201829433441,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.37173396348953247},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3646080791950226},{"x":0.2504201829433441,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.5239653587341309,"dir":"ltr","str":"گا","boundary":[0.22689075767993927,0.37173396348953247,0.2504201829433441,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.3954869210720062},{"x":0.22689075767993927,"y":0.39073634147644043},{"x":0.2504201829433441,"y":0.39073634147644043},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.7444554567337036,"dir":"ltr","str":"کہ","boundary":[0.22689075767993927,0.3954869210720062,0.2504201829433441,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4168646037578583},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4121140241622925},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4121140241622925},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.7573373317718506,"dir":"ltr","str":"کچھ","boundary":[0.22689075767993927,0.4168646037578583,0.2504201829433441,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.46912112832069397},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2504201829433441,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.7270636558532715,"dir":"ltr","str":"دد","boundary":[0.22689075767993927,0.46912112832069397,0.2504201829433441,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.48812350630760193},{"x":0.22689075767993927,"y":0.48099762201309204},{"x":0.2504201829433441,"y":0.48099762201309204},{"x":0.2504201829433441,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.588860034942627,"dir":"ltr","str":"*","boundary":[0.22689075767993927,0.48812350630760193,0.2504201829433441,0.48099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.48812350630760193},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2537815272808075,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2521008551120758,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.6172021627426147,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.4811235063076019,0.2587815272808075,0.20890024375915528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.22446556389331818},{"x":0.24537815153598785,"y":0.22446556389331818},{"x":0.24537815153598785,"y":0.23040379583835602},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9031488299369812,"str":"۵۶","boundary":[0.23025210201740265,0.22446556389331818,0.24537815153598785,0.23040379583835602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.22446556389331818},{"x":0.24537815153598785,"y":0.22446556389331818},{"x":0.24537815153598785,"y":0.23040379583835602},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9031488299369812,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.21746556389331817,0.25037815153598786,0.23740379583835602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.24703088402748108},{"x":0.24537815153598785,"y":0.24703088402748108},{"x":0.24537815153598785,"y":0.25415676832199097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.8982574939727783,"str":"۵۷","boundary":[0.23193277418613434,0.24703088402748108,0.24537815153598785,0.25415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.24703088402748108},{"x":0.24537815153598785,"y":0.24703088402748108},{"x":0.24537815153598785,"y":0.25415676832199097},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.8982574939727783,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.24003088402748107,0.25037815153598786,0.261156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2802850306034088},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9507211446762085,"str":"۷۱","boundary":[0.23361344635486603,0.2695961892604828,0.2504201829433441,0.2802850306034088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2504201829433441,"y":0.2802850306034088},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9507211446762085,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.2625961892604828,0.2554201829433441,0.2872850306034088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.29572445154190063},{"x":0.24369747936725616,"y":0.29572445154190063},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3028503656387329},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.958401083946228,"str":"۷۱","boundary":[0.23025210201740265,0.29572445154190063,0.24369747936725616,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.29572445154190063},{"x":0.24369747936725616,"y":0.29572445154190063},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3028503656387329},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.958401083946228,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.28872445154190063,0.24869747936725617,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.3194774389266968},{"x":0.24537815153598785,"y":0.31828978657722473},{"x":0.24537815153598785,"y":0.32660332322120667},{"x":0.23025210201740265,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.8556708097457886,"str":"۷۳","boundary":[0.23025210201740265,0.3194774389266968,0.24537815153598785,0.32660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.3194774389266968},{"x":0.24537815153598785,"y":0.31828978657722473},{"x":0.24537815153598785,"y":0.32660332322120667},{"x":0.23025210201740265,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.8556708097457886,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.31247743892669677,0.25037815153598786,0.33360332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.43586698174476624},{"x":0.24369747936725616,"y":0.43586698174476624},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4429928660392761},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9036717414855957,"str":"۸۱","boundary":[0.23025210201740265,0.43586698174476624,0.24369747936725616,0.4429928660392761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.43586698174476624},{"x":0.24369747936725616,"y":0.43586698174476624},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4429928660392761},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9036717414855957,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.42886698174476623,0.24869747936725617,0.44999286603927613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6686460971832275},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6722090244293213},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.5597328543663025,"dir":"ltr","str":"ه","boundary":[0.23025210201740265,0.6686460971832275,0.2554621994495392,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6520190238952637},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.6349606513977051,"dir":"ltr","str":"؟","boundary":[0.22857142984867096,0.6472684144973755,0.2554621994495392,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6235154271125793},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6235154271125793},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6282660365104675},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.3840954899787903,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.22857142984867096,0.6235154271125793,0.2537815272808075,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.599762499332428},{"x":0.2537815272808075,"y":0.599762499332428},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6021377444267273},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.5076021552085876,"dir":"ltr","str":"که","boundary":[0.22689075767993927,0.599762499332428,0.2537815272808075,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5498812198638916},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5498812198638916},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5866983532905579},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.3789028823375702,"dir":"ltr","str":"له","boundary":[0.22521008551120758,0.5498812198638916,0.2537815272808075,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5427553653717041},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.6417703628540039,"dir":"ltr","str":"؟؟","boundary":[0.2235294133424759,0.5047506093978882,0.2521008551120758,0.5427553653717041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5047506093978882},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6722090244293213},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.5150377750396729,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.4977506093978882,0.2621428716182709,0.6792090244293213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5059382319450378},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5059382319450378},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5130641460418701},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.8770670890808105,"str":"۸۵","boundary":[0.23025210201740265,0.5059382319450378,0.24537815153598785,0.5130641460418701]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5059382319450378},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5059382319450378},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5130641460418701},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.8770670890808105,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.49893823194503784,0.25037815153598786,0.5200641460418701],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5356294512748718},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.8732870817184448,"str":"۸۵","boundary":[0.23025210201740265,0.5285035371780396,0.24369747936725616,0.5356294512748718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5285035371780396},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5356294512748718},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.8732870817184448,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.5215035371780395,0.24869747936725617,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.551068902015686},{"x":0.24369747936725616,"y":0.551068902015686},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5581947565078735},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.6095507740974426,"str":"عد","boundary":[0.23025210201740265,0.551068902015686,0.24369747936725616,0.5581947565078735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.551068902015686},{"x":0.24369747936725616,"y":0.551068902015686},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5581947565078735},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.6095507740974426,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.544068902015686,0.24869747936725617,0.5651947565078735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6057007312774658},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.8887665867805481,"str":"۹۸","boundary":[0.22857142984867096,0.5973871946334839,0.24369747936725616,0.6057007312774658]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5973871946334839},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6057007312774658},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.8887665867805481,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.5903871946334839,0.24869747936725617,0.6127007312774658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6294536590576172},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.952197253704071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.23193277418613434,0.6211401224136353,0.2504201829433441,0.6294536590576172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6211401224136353},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6294536590576172},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.952197253704071,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6141401224136352,0.2554201829433441,0.6364536590576172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6437054872512817},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6437054872512817},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6520190238952637},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9589089751243591,"str":"۱۰۵","boundary":[0.23193277418613434,0.6437054872512817,0.2504201829433441,0.6520190238952637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6437054872512817},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6437054872512817},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6520190238952637},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9589089751243591,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6367054872512817,0.2554201829433441,0.6590190238952637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6686460971832275},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6686460971832275},{"x":0.2537815272808075,"y":0.675771951675415},{"x":0.23193277418613434,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9438202977180481,"str":"۱۰۹","boundary":[0.23193277418613434,0.6686460971832275,0.2537815272808075,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6686460971832275},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6686460971832275},{"x":0.2537815272808075,"y":0.675771951675415},{"x":0.23193277418613434,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9438202977180481,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6616460971832275,0.2587815272808075,0.682771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6995249390602112},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9200074672698975,"str":"۱۱۲","boundary":[0.23193277418613434,0.6912114024162292,0.2521008551120758,0.6995249390602112]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6995249390602112},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9200074672698975,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6842114024162292,0.2571008551120758,0.7065249390602112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7399049997329712},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7399049997329712},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7505938410758972},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9593719244003296,"str":"۱۱۵","boundary":[0.23361344635486603,0.7399049997329712,0.26050421595573425,0.7505938410758972]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7399049997329712},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7399049997329712},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7505938410758972},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9593719244003296,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.7329049997329712,0.26550421595573426,0.7575938410758972],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7636579275131226},{"x":0.2537815272808075,"y":0.764845609664917},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7767220735549927},{"x":0.23025210201740265,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9496536254882812,"str":"۱۱۵","boundary":[0.23193277418613434,0.7636579275131226,0.2521008551120758,0.7767220735549927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7636579275131226},{"x":0.2537815272808075,"y":0.764845609664917},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7767220735549927},{"x":0.23025210201740265,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9496536254882812,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.7566579275131226,0.2571008551120758,0.7837220735549927],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/YNDbdTNBMUVrFVeU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/CuyJvIfPdyQiRNcc.jpg","blurred":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/UNfGenQPJtWPkqkZ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.000378574961373786,0.00022724143314814624,0.9987007273265294,0.9990325404096952]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7663865685462952,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.8472024202346802,"dir":"rtl","str":"۱-۱-۵","boundary":[0.7260504364967346,0.19714964926242828,0.7663865685462952,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7092437148094177,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6655462384223938,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.97828209400177,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6638655662536621,0.19714964926242828,0.7092437148094177,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6504201889038086,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6504201889038086,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6252101063728333,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9902453422546387,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6252101063728333,0.19833728671073914,0.6504201889038086,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7663865685462952,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7663865685462952,"y":0.235154390335083},{"x":0.7277311086654663,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9114518165588379,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۵","boundary":[0.7260504364967346,0.2197149693965912,0.7663865685462952,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7092437148094177,"y":0.235154390335083},{"x":0.6890756487846375,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9903856515884399,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6890756487846375,0.2197149693965912,0.7092437148094177,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2197149693965912},{"x":0.680672287940979,"y":0.2197149693965912},{"x":0.680672287940979,"y":0.235154390335083},{"x":0.6369748115539551,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9835063815116882,"dir":"rtl","str":"فنداسیون","boundary":[0.6352941393852234,0.2197149693965912,0.680672287940979,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7663865685462952,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7680672407150269,"y":0.235154390335083},{"x":0.6268907785415649,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9539461731910706,"dir":"ltr","boundary":[0.6202101063728332,0.19133728671073913,0.7730672407150269,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7663865685462952,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7663865685462952,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7445378303527832,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9523841738700867,"str":"۲-۵","boundary":[0.7445378303527832,0.24703088402748108,0.7663865685462952,0.25415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7663865685462952,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7663865685462952,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7445378303527832,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9523841738700867,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.24003088402748107,0.7713865685462952,0.261156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7663865685462952,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9150892496109009,"str":"۳-۵","boundary":[0.7428571581840515,0.27078384160995483,0.7663865685462952,0.2779097259044647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7663865685462952,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9150892496109009,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.26378384160995483,0.7713865685462952,0.28490972590446473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7663865685462952,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7663865685462952,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7428571581840515,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9336722493171692,"str":"۴-۵","boundary":[0.7428571581840515,0.29334917664527893,0.7663865685462952,0.30166271328926086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7663865685462952,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7663865685462952,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7428571581840515,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9336722493171692,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.2863491766452789,0.7713865685462952,0.30866271328926087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9522418975830078,"str":"۱-۶","boundary":[0.7445378303527832,0.3669833838939667,0.7663865685462952,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9522418975830078,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.35998338389396667,0.7713865685462952,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9466613531112671,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7596638798713684,0.3396674692630768,0.7647058963775635,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3396674692630768},{"x":0.75126051902771,"y":0.3396674692630768},{"x":0.75126051902771,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9925960302352905,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7159664034843445,0.3396674692630768,0.75126051902771,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3551068902015686},{"x":0.658823549747467,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900691509246826,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.658823549747467,0.3396674692630768,0.7058823704719543,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6453781723976135,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6218487620353699,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9924049377441406,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.6218487620353699,0.3396674692630768,0.6453781723976135,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6117647290229797,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6016806960105896,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9940013289451599,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6016806960105896,0.3396674692630768,0.6117647290229797,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5932773351669312,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5411764979362488,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9867810010910034,"dir":"rtl","str":"سازههای","boundary":[0.5411764979362488,0.3396674692630768,0.5932773351669312,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5260504484176636,"y":0.35629454255104065},{"x":0.489075630903244,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9888471961021423,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.489075630903244,0.34085512161254883,0.5260504484176636,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4722689092159271,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3574821949005127},{"x":0.440336138010025,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9889132976531982,"dir":"rtl","str":"حجیم","boundary":[0.440336138010025,0.34085512161254883,0.4722689092159271,0.3574821949005127]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7647058963775635,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3551068902015686},{"x":0.440336138010025,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9887208938598633,"dir":"ltr","boundary":[0.435336138010025,0.3338551216125488,0.7697058963775635,0.3621068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7092437148094177,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3752969205379486},{"x":0.680672287940979,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9697151780128479,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.680672287940979,0.3669833838939667,0.7109243869781494,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7092437148094177,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3752969205379486},{"x":0.680672287940979,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9697151780128479,"dir":"ltr","boundary":[0.675672287940979,0.35998338389396667,0.7159243869781494,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7663865685462952,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7445378303527832,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9682745337486267,"str":"۲-۶","boundary":[0.7445378303527832,0.39073634147644043,0.7663865685462952,0.3978622257709503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7663865685462952,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7445378303527832,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9682745337486267,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.3837363414764404,0.7713865685462952,0.4048622257709503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7109243869781494,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7109243869781494,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6873949766159058,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9934899210929871,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6873949766159058,0.24703088402748108,0.7109243869781494,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.24703088402748108},{"x":0.680672287940979,"y":0.24703088402748108},{"x":0.680672287940979,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6302521228790283,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9892598986625671,"dir":"rtl","str":"دینامیکی","boundary":[0.6302521228790283,0.24703088402748108,0.680672287940979,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6252101063728333,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6252101063728333,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6016806960105896,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9903128743171692,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6016806960105896,0.24703088402748108,0.6252101063728333,0.25890737771987915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7109243869781494,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7109243869781494,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6016806960105896,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9907518029212952,"dir":"ltr","boundary":[0.5966806960105896,0.24003088402748107,0.7159243869781494,0.26590737771987916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6285714507102966,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9767692685127258,"dir":"rtl","str":"گسیختگیهای","boundary":[0.6285714507102966,0.26840853691101074,0.7092437148094177,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6218487620353699,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6218487620353699,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5983193516731262,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9926375150680542,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5983193516731262,0.26840853691101074,0.6218487620353699,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5966386795043945,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5966386795043945,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5815126299858093,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.955346405506134,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5815126299858093,0.26840853691101074,0.5966386795043945,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5747899413108826,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5747899413108826,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5714285969734192,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9896889925003052,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5714285969734192,0.26840853691101074,0.5747899413108826,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5647059082984924,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5647059082984924,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5226891040802002,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9109286069869995,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.5226891040802002,0.26840853691101074,0.5647059082984924,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2826603353023529},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9871338605880737,"dir":"rtl","str":"عمر","boundary":[0.4957983195781708,0.2695961892604828,0.5159664154052734,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.964061439037323,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.26140853691101074,0.7142437148094177,0.2872850306034088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.990336000919342,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.6773109436035156,0.29097387194633484,0.7092437148094177,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6689075827598572,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.995042085647583,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.6470588445663452,0.29097387194633484,0.6689075827598572,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6403361558914185,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9898759722709656,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.6117647290229797,0.29097387194633484,0.6403361558914185,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6067227125167847,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5680672526359558,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.988878071308136,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5680672526359558,0.2921615242958069,0.6067227125167847,0.3052256405353546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5630252361297607,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5579832196235657,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9812963008880615,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5579832196235657,0.2921615242958069,0.5630252361297607,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5512605309486389,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5361344814300537,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9899715781211853,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.5361344814300537,0.2921615242958069,0.5512605309486389,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2921615242958069},{"x":0.534453809261322,"y":0.2921615242958069},{"x":0.534453809261322,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5109243988990784,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.982134997844696,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5109243988990784,0.2921615242958069,0.534453809261322,0.30641329288482666]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7092437148094177,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5109243988990784,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9890246987342834,"dir":"ltr","boundary":[0.5059243988990784,0.2851615242958069,0.7142437148094177,0.3122256405353546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9436309337615967,"str":"۳-۶","boundary":[0.7428571581840515,0.6710214018821716,0.7663865685462952,0.6781472563743591]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9436309337615967,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.6640214018821716,0.7713865685462952,0.6851472563743591],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9362779259681702,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۶","boundary":[0.7260504364967346,0.4097387194633484,0.7680672407150269,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6756302714347839,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9825937747955322,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6756302714347839,0.4097387194633484,0.7092437148094177,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6638655662536621,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9853547215461731,"dir":"rtl","str":"هیدرواستاتیک","boundary":[0.5932773351669312,0.41092637181282043,0.6638655662536621,0.42636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7663865685462952,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9743251204490662,"dir":"ltr","boundary":[0.5882773351669311,0.40392637181282043,0.7730672407150269,0.4321781404018402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7663865685462952,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7663865685462952,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7277311086654663,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9144196510314941,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۶","boundary":[0.7277311086654663,0.43349167704582214,0.7663865685462952,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.43349167704582214},{"x":0.707563042640686,"y":0.43349167704582214},{"x":0.707563042640686,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6857143044471741,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.987736701965332,"dir":"rtl","str":"تعادل","boundary":[0.6857143044471741,0.43349167704582214,0.707563042640686,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6722689270973206,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6638655662536621,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9942154884338379,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6638655662536621,0.4346793293952942,0.6722689270973206,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4346793293952942},{"x":0.658823549747467,"y":0.4346793293952942},{"x":0.658823549747467,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6302521228790283,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9924907684326172,"dir":"rtl","str":"زوایای","boundary":[0.6302521228790283,0.4346793293952942,0.658823549747467,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6134454011917114,"y":0.450118750333786},{"x":0.5966386795043945,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9910311698913574,"dir":"rtl","str":"غلتش","boundary":[0.5966386795043945,0.4346793293952942,0.6134454011917114,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4346793293952942},{"x":0.578151285648346,"y":0.4346793293952942},{"x":0.578151285648346,"y":0.450118750333786},{"x":0.556302547454834,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9937587976455688,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.556302547454834,0.4346793293952942,0.578151285648346,0.450118750333786]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7663865685462952,"y":0.44893112778663635},{"x":0.556302547454834,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9766660332679749,"dir":"ltr","boundary":[0.551302547454834,0.42649167704582214,0.7713865685462952,0.45593112778663636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7663865685462952,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9339492321014404,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۶","boundary":[0.7277311086654663,0.4572446644306183,0.7663865685462952,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7109243869781494,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6924369931221008,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9767415523529053,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6924369931221008,0.4572446644306183,0.7109243869781494,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6773109436035156,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6184874176979065,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9902597069740295,"dir":"rtl","str":"انتگرالگیری","boundary":[0.6184874176979065,0.4572446644306183,0.6773109436035156,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6033613681793213,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6033613681793213,"y":0.47387173771858215},{"x":0.583193302154541,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9923885464668274,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.583193302154541,0.45843231678009033,0.6033613681793213,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7663865685462952,"y":0.47980996966362},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4952494204044342},{"x":0.729411780834198,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9149662256240845,"dir":"rtl","str":"۴-۲-۶","boundary":[0.729411780834198,0.48099762201309204,0.7663865685462952,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7092437148094177,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6739495992660522,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9762310981750488,"dir":"rtl","str":"ترمهای","boundary":[0.6739495992660522,0.48099762201309204,0.7092437148094177,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6571428775787354,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6571428775787354,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6436975002288818,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9953328371047974,"dir":"rtl","str":"جرم","boundary":[0.6436975002288818,0.48099762201309204,0.6571428775787354,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6352941393852234,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6352941393852234,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6016806960105896,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9959332346916199,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6016806960105896,0.4821852743625641,0.6352941393852234,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5949580073356628,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5899159908294678,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9888281226158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.4821852743625641,0.5949580073356628,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4821852743625641},{"x":0.583193302154541,"y":0.4821852743625641},{"x":0.583193302154541,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9886155724525452,"dir":"rtl","str":"دمپینگ","boundary":[0.5495798587799072,0.4821852743625641,0.583193302154541,0.49643704295158386]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7663865685462952,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9755343794822693,"dir":"ltr","boundary":[0.5445798587799072,0.4514323167800903,0.7730672407150269,0.5022494204044342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7663865685462952,"y":0.519002377986908},{"x":0.7277311086654663,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.8532907366752625,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۶","boundary":[0.7277311086654663,0.5035629272460938,0.7663865685462952,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5035629272460938},{"x":0.707563042640686,"y":0.5035629272460938},{"x":0.707563042640686,"y":0.519002377986908},{"x":0.6957983374595642,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.8814834356307983,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.6957983374595642,0.5035629272460938,0.707563042640686,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6890756487846375,"y":0.519002377986908},{"x":0.658823549747467,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9732107520103455,"dir":"rtl","str":"فرکانس","boundary":[0.658823549747467,0.5035629272460938,0.6890756487846375,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6403361558914185,"y":0.519002377986908},{"x":0.6151260733604431,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9858342409133911,"dir":"rtl","str":"بالای","boundary":[0.6151260733604431,0.5035629272460938,0.6403361558914185,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6000000238418579,"y":0.519002377986908},{"x":0.583193302154541,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9955773949623108,"dir":"rtl","str":"جرم","boundary":[0.583193302154541,0.5035629272460938,0.6000000238418579,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5747899413108826,"y":0.519002377986908},{"x":0.5462185144424438,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9945743083953857,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.5462185144424438,0.5035629272460938,0.5747899413108826,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5361344814300537,"y":0.519002377986908},{"x":0.5277311205863953,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.994157075881958,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5277311205863953,0.5035629272460938,0.5361344814300537,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5176470875740051,"y":0.519002377986908},{"x":0.4907563030719757,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9917583465576172,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.4907563030719757,0.5047506093978882,0.5176470875740051,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4773109257221222,"y":0.519002377986908},{"x":0.4638655483722687,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9854740500450134,"dir":"rtl","str":"هیو","boundary":[0.4638655483722687,0.5047506093978882,0.4773109257221222,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5047506093978882},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5047506093978882},{"x":0.45546218752861023,"y":0.519002377986908},{"x":0.4436974823474884,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9892278909683228,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.4436974823474884,0.5047506093978882,0.45546218752861023,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5047506093978882},{"x":0.4285714328289032,"y":0.519002377986908},{"x":0.41680672764778137,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9935494661331177,"dir":"rtl","str":"نیم","boundary":[0.41680672764778137,0.5047506093978882,0.4285714328289032,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5047506093978882},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5047506093978882},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5201900005340576},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9823157787322998,"dir":"rtl","str":"دایره","boundary":[0.3815126121044159,0.5047506093978882,0.40672269463539124,0.5201900005340576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7663865685462952,"y":0.519002377986908},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9681410193443298,"dir":"ltr","boundary":[0.3765126121044159,0.49656292724609374,0.7713865685462952,0.526002377986908],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7663865685462952,"y":0.54038006067276},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9041075110435486,"dir":"rtl","str":"۶-۲-۶","boundary":[0.7277311086654663,0.5273159146308899,0.7663865685462952,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9910873770713806,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.6873949766159058,0.5273159146308899,0.7092437148094177,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5273159146308899},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9890259504318237,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6504201889038086,0.5285035371780396,0.6756302714347839,0.5427553653717041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7663865685462952,"y":0.54038006067276},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.961406946182251,"dir":"ltr","boundary":[0.6454201889038086,0.5215035371780395,0.7713865685462952,0.54738006067276],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.8808038830757141,"dir":"rtl","str":"۷-۲-۶","boundary":[0.7260504364967346,0.5498812198638916,0.7663865685462952,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9690997004508972,"dir":"rtl","str":"پارامتر","boundary":[0.6773109436035156,0.5498812198638916,0.7092437148094177,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.984908938407898,"dir":"rtl","str":"وابسته","boundary":[0.6403361558914185,0.5498812198638916,0.6722689270973206,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.551068902015686},{"x":0.6268907785415649,"y":0.551068902015686},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9927576184272766,"dir":"rtl","str":"جرم","boundary":[0.6117647290229797,0.551068902015686,0.6268907785415649,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.551068902015686},{"x":0.6033613681793213,"y":0.551068902015686},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9956231117248535,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.5714285969734192,0.551068902015686,0.6033613681793213,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.551068902015686},{"x":0.5647059082984924,"y":0.551068902015686},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9847817420959473,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5596638917922974,0.551068902015686,0.5647059082984924,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.551068902015686},{"x":0.5529412031173706,"y":0.551068902015686},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9885342121124268,"dir":"rtl","str":"دمپینگ","boundary":[0.5210084319114685,0.551068902015686,0.5529412031173706,0.5676959753036499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9695638418197632,"dir":"ltr","boundary":[0.5160084319114685,0.5428812198638916,0.7713865685462952,0.5735082931518555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7663865685462952,"y":0.589073657989502},{"x":0.7277311086654663,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.902059018611908,"dir":"rtl","str":"۸-۲-۶","boundary":[0.7277311086654663,0.5748218297958374,0.7663865685462952,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7092437148094177,"y":0.589073657989502},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9727830290794373,"dir":"rtl","str":"قوانین","boundary":[0.6823529601097107,0.5748218297958374,0.7092437148094177,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9845592975616455,"dir":"rtl","str":"مؤسسات","boundary":[0.6285714507102966,0.5748218297958374,0.6689075827598572,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9831300377845764,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6000000238418579,0.5760095119476318,0.6184874176979065,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9753429293632507,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5747899413108826,0.5760095119476318,0.5966386795043945,0.5914489030838013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7663865685462952,"y":0.589073657989502},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9627129435539246,"dir":"ltr","boundary":[0.5697899413108826,0.5690095119476318,0.7713865685462952,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9110501408576965,"dir":"rtl","str":"۹-۲-۶","boundary":[0.7260504364967346,0.5985748171806335,0.7680672407150269,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9756701588630676,"dir":"rtl","str":"معیارهای","boundary":[0.6655462384223938,0.5985748171806335,0.7092437148094177,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9906973242759705,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6184874176979065,0.5985748171806335,0.6521008610725403,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6128265857696533},{"x":0.583193302154541,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9928368926048279,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.583193302154541,0.5985748171806335,0.6033613681793213,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9896406531333923,"dir":"rtl","str":"سالم","boundary":[0.5512605309486389,0.5985748171806335,0.5714285969734192,0.6128265857696533]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9723358154296875,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.5915748171806335,0.7730672407150269,0.6198265857696533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7109243869781494,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9667948484420776,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6773109436035156,0.39073634147644043,0.7109243869781494,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6705882549285889,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.98653244972229,"dir":"rtl","str":"هیدرواستاتیک","boundary":[0.5932773351669312,0.39073634147644043,0.6705882549285889,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5865546464920044,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9904164671897888,"dir":"rtl","str":"شناورها","boundary":[0.5462185144424438,0.39073634147644043,0.5865546464920044,0.4026128351688385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7109243869781494,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9835532903671265,"dir":"ltr","boundary":[0.5412185144424438,0.3837363414764404,0.7159243869781494,0.4096128351688385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9617099761962891,"dir":"rtl","str":"۱۰-۲-۶","boundary":[0.7193277478218079,0.6199524998664856,0.7647058963775635,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9929642677307129,"dir":"rtl","str":"معیارهای","boundary":[0.6655462384223938,0.6211401224136353,0.7092437148094177,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.990179181098938,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6184874176979065,0.6211401224136353,0.6521008610725403,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6365795731544495},{"x":0.583193302154541,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9941317439079285,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.583193302154541,0.6223278045654297,0.6033613681793213,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.986873984336853,"dir":"rtl","str":"صدمه","boundary":[0.5428571701049805,0.6223278045654297,0.5714285969734192,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9569641351699829,"dir":"rtl","str":"دیده","boundary":[0.5176470875740051,0.6223278045654297,0.5394958257675171,0.6365795731544495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9817305207252502,"dir":"ltr","boundary":[0.5126470875740051,0.6153278045654297,0.7697058963775635,0.6423919506072998],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9431421756744385,"dir":"rtl","str":"۱۱-۲-۶","boundary":[0.7159664034843445,0.6425178050994873,0.7680672407150269,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9922062754631042,"dir":"rtl","str":"معیارهای","boundary":[0.6655462384223938,0.6425178050994873,0.7092437148094177,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9946218132972717,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6201680898666382,0.6425178050994873,0.6521008610725403,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9948161244392395,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5966386795043945,0.6425178050994873,0.6067227125167847,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6591448783874512},{"x":0.561344563961029,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9868438243865967,"dir":"rtl","str":"صدمه","boundary":[0.561344563961029,0.6425178050994873,0.5882353186607361,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9790316820144653,"dir":"rtl","str":"دیدگیهای","boundary":[0.5025210380554199,0.6425178050994873,0.5579832196235657,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6591448783874512},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9922856688499451,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.46722689270973206,0.6437054872512817,0.4907563030719757,0.6591448783874512]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6579572558403015},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9819810390472412,"dir":"ltr","boundary":[0.46222689270973205,0.6355178050994873,0.7730672407150269,0.6649572558403015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.716152012348175},{"x":0.7663865685462952,"y":0.716152012348175},{"x":0.7663865685462952,"y":0.724465548992157},{"x":0.7428571581840515,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9609981179237366,"str":"۴-۶","boundary":[0.7428571581840515,0.716152012348175,0.7663865685462952,0.724465548992157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.716152012348175},{"x":0.7663865685462952,"y":0.716152012348175},{"x":0.7663865685462952,"y":0.724465548992157},{"x":0.7428571581840515,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9609981179237366,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.709152012348175,0.7713865685462952,0.731465548992157],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.924762487411499,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۶","boundary":[0.7243697643280029,0.6912114024162292,0.7663865685462952,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9861189723014832,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.6689075827598572,0.6912114024162292,0.7092437148094177,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6605042219161987,"y":0.705463171005249},{"x":0.6302521228790283,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9767787456512451,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.6302521228790283,0.6912114024162292,0.6605042219161987,0.705463171005249]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6302521228790283,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9653258323669434,"dir":"ltr","boundary":[0.6252521228790283,0.6842114024162292,0.7713865685462952,0.7112755484580994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9219615459442139,"str":"۵-۶","boundary":[0.7428571581840515,0.7636579275131226,0.7663865685462952,0.7707838416099548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9219615459442139,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.7566579275131226,0.7713865685462952,0.7777838416099548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.2672209143638611},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2672209143638611},{"x":0.48739495873451233,"y":0.28147268295288086},{"x":0.45378151535987854,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9753628969192505,"dir":"rtl","str":"خستگی","boundary":[0.45378151535987854,0.2672209143638611,0.48739495873451233,0.28147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.2672209143638611},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2672209143638611},{"x":0.48739495873451233,"y":0.28147268295288086},{"x":0.45378151535987854,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9753628969192505,"dir":"ltr","boundary":[0.44878151535987854,0.2602209143638611,0.49239495873451233,0.28847268295288087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9829030632972717,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6773109436035156,0.6698337197303772,0.7109243869781494,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9916179776191711,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6453781723976135,0.6698337197303772,0.6705882549285889,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9880031943321228,"dir":"rtl","str":"دینامیکی","boundary":[0.5882353186607361,0.6698337197303772,0.6386554837226868,0.6817102432250977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9873536825180054,"dir":"ltr","boundary":[0.5832353186607361,0.6628337197303772,0.7159243869781494,0.6887102432250977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.716152012348175},{"x":0.7109243869781494,"y":0.716152012348175},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9924201965332031,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.6789916157722473,0.716152012348175,0.7109243869781494,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.716152012348175},{"x":0.6722689270973206,"y":0.716152012348175},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9906377196311951,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6605042219161987,0.716152012348175,0.6722689270973206,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.716152012348175},{"x":0.6554622054100037,"y":0.716152012348175},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9913063645362854,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6201680898666382,0.716152012348175,0.6554622054100037,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.716152012348175},{"x":0.6134454011917114,"y":0.716152012348175},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9907163381576538,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5899159908294678,0.716152012348175,0.6134454011917114,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.716152012348175},{"x":0.5882353186607361,"y":0.716152012348175},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9821771383285522,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5647059082984924,0.716152012348175,0.5882353186607361,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.716152012348175},{"x":0.5579832196235657,"y":0.716152012348175},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7280284762382507},{"x":0.529411792755127,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9936399459838867,"dir":"rtl","str":"شناور","boundary":[0.529411792755127,0.716152012348175,0.5579832196235657,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9242176413536072,"dir":"rtl","str":"۱-۴-۶","boundary":[0.7260504364967346,0.7375296950340271,0.7647058963775635,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7375296950340271},{"x":0.707563042640686,"y":0.7375296950340271},{"x":0.707563042640686,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9806457757949829,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6789916157722473,0.7375296950340271,0.707563042640686,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9828249216079712,"dir":"rtl","str":"قائم","boundary":[0.6504201889038086,0.7375296950340271,0.6689075827598572,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9799899458885193,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6302521228790283,0.7375296950340271,0.6420168280601501,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.8843044638633728,"dir":"rtl","str":"بویه","boundary":[0.5983193516731262,0.7375296950340271,0.6151260733604431,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9880839586257935,"dir":"rtl","str":"استوانهای","boundary":[0.5445378422737122,0.7375296950340271,0.5882353186607361,0.7517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.716152012348175},{"x":0.7647058963775635,"y":0.716152012348175},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7517814636230469},{"x":0.529411792755127,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9739142656326294,"dir":"ltr","boundary":[0.524411792755127,0.709152012348175,0.7697058963775635,0.7587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7092437148094177,"y":0.775534451007843},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9842413067817688,"dir":"rtl","str":"مهارها","boundary":[0.6773109436035156,0.7624703049659729,0.7092437148094177,0.775534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7092437148094177,"y":0.775534451007843},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9842413067817688,"dir":"ltr","boundary":[0.6723109436035156,0.7554703049659729,0.7142437148094177,0.782534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8076009750366211},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9763249754905701,"str":"هشت","boundary":[0.48235294222831726,0.7992874383926392,0.5109243988990784,0.8076009750366211]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8076009750366211},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9763249754905701,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.7922874383926392,0.5159243988990784,0.8146009750366211],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.20071259140968323},{"x":0.2521008551120758,"y":0.20071259140968323},{"x":0.2521008551120758,"y":0.20665083825588226},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9603391885757446,"str":"۱۱۵","boundary":[0.23193277418613434,0.20071259140968323,0.2521008551120758,0.20665083825588226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.20071259140968323},{"x":0.2521008551120758,"y":0.20071259140968323},{"x":0.2521008551120758,"y":0.20665083825588226},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9603391885757446,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.19371259140968322,0.2571008551120758,0.21365083825588227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.22209025919437408},{"x":0.2504201829433441,"y":0.22209025919437408},{"x":0.2504201829433441,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9513763785362244,"str":"۱۲۹","boundary":[0.23193277418613434,0.22209025919437408,0.2504201829433441,0.23159144818782806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.22209025919437408},{"x":0.2504201829433441,"y":0.22209025919437408},{"x":0.2504201829433441,"y":0.23159144818782806},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9513763785362244,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.21509025919437408,0.2554201829433441,0.23859144818782807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.24584323167800903},{"x":0.2521008551120758,"y":0.24584323167800903},{"x":0.2521008551120758,"y":0.255344420671463},{"x":0.23193277418613434,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.921008288860321,"str":"۱۳۴","boundary":[0.23193277418613434,0.24584323167800903,0.2521008551120758,0.255344420671463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.24584323167800903},{"x":0.2521008551120758,"y":0.24584323167800903},{"x":0.2521008551120758,"y":0.255344420671463},{"x":0.23193277418613434,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.921008288860321,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.23884323167800903,0.2571008551120758,0.262344420671463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2537815272808075,"y":0.26840853691101074},{"x":0.2537815272808075,"y":0.2779097259044647},{"x":0.23193277418613434,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9675357937812805,"str":"۱۴۶","boundary":[0.23193277418613434,0.2695961892604828,0.2537815272808075,0.2779097259044647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2537815272808075,"y":0.26840853691101074},{"x":0.2537815272808075,"y":0.2779097259044647},{"x":0.23193277418613434,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9675357937812805,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.2625961892604828,0.2587815272808075,0.28490972590446473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2521008551120758,"y":0.30166271328926086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9665377140045166,"str":"۱۴۸","boundary":[0.23193277418613434,0.2921615242958069,0.2521008551120758,0.30166271328926086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2521008551120758,"y":0.30166271328926086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9665377140045166,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.2851615242958069,0.2571008551120758,0.30866271328926087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3420427441596985},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3420427441596985},{"x":0.26050421595573425,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23361344635486603,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9566781520843506,"str":"۱۵۱","boundary":[0.23361344635486603,0.3420427441596985,0.26050421595573425,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3420427441596985},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3420427441596985},{"x":0.26050421595573425,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23361344635486603,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9566781520843506,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.3350427441596985,0.26550421595573426,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3752969205379486},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9544835686683655,"str":"۱۵۱","boundary":[0.23193277418613434,0.3681710362434387,0.2521008551120758,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3752969205379486},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9544835686683655,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.3611710362434387,0.2571008551120758,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2537815272808075,"y":0.39904987812042236},{"x":0.23193277418613434,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9565741419792175,"str":"۱۵۲","boundary":[0.23193277418613434,0.3919239938259125,0.2537815272808075,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2537815272808075,"y":0.39904987812042236},{"x":0.23193277418613434,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9565741419792175,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.38492399382591247,0.2587815272808075,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4133016765117645},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4133016765117645},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4204275608062744},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9637488126754761,"str":"۱۵۴","boundary":[0.23193277418613434,0.4133016765117645,0.2521008551120758,0.4204275608062744]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4133016765117645},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4133016765117645},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4204275608062744},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9637488126754761,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.4063016765117645,0.2571008551120758,0.4274275608062744],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2521008551120758,"y":0.44418051838874817},{"x":0.23193277418613434,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9641580581665039,"str":"۱۵۹","boundary":[0.23193277418613434,0.4370546340942383,0.2521008551120758,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2521008551120758,"y":0.44418051838874817},{"x":0.23193277418613434,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9641580581665039,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.4300546340942383,0.2571008551120758,0.4511805183887482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2504201829433441,"y":0.45961993932724},{"x":0.2521008551120758,"y":0.46674585342407227},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9734197854995728,"str":"۱۶۶","boundary":[0.23193277418613434,0.46080759167671204,0.2521008551120758,0.46674585342407227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2504201829433441,"y":0.45961993932724},{"x":0.2521008551120758,"y":0.46674585342407227},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9734197854995728,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.45380759167671203,0.2571008551120758,0.47374585342407227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4821852743625641},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4821852743625641},{"x":0.2504201829433441,"y":0.490498811006546},{"x":0.23193277418613434,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.961605429649353,"str":"۱۷۲","boundary":[0.23193277418613434,0.4821852743625641,0.2504201829433441,0.490498811006546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4821852743625641},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4821852743625641},{"x":0.2504201829433441,"y":0.490498811006546},{"x":0.23193277418613434,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.961605429649353,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.4751852743625641,0.2554201829433441,0.497498811006546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5142517685890198},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9635152220726013,"str":"۱۷۵","boundary":[0.23193277418613434,0.5071259140968323,0.2504201829433441,0.5142517685890198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5142517685890198},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9635152220726013,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5001259140968323,0.2554201829433441,0.5212517685890198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.529691219329834},{"x":0.2521008551120758,"y":0.529691219329834},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9534323215484619,"str":"۱۷۸","boundary":[0.23193277418613434,0.529691219329834,0.2521008551120758,0.5368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.529691219329834},{"x":0.2521008551120758,"y":0.529691219329834},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9534323215484619,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.522691219329834,0.2571008551120758,0.5438170738220215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5617577433586121},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9403047561645508,"str":"۱۸۲","boundary":[0.23193277418613434,0.5522565245628357,0.2521008551120758,0.5617577433586121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5617577433586121},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9403047561645508,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5452565245628357,0.2571008551120758,0.5687577433586121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5771971344947815},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5771971344947815},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5843230485916138},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9547598958015442,"str":"۱۸۸","boundary":[0.23193277418613434,0.5771971344947815,0.2521008551120758,0.5843230485916138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5771971344947815},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5771971344947815},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5843230485916138},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9547598958015442,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5701971344947815,0.2571008551120758,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.599762499332428},{"x":0.2504201829433441,"y":0.599762499332428},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9001423716545105,"str":"۱۹۰","boundary":[0.23193277418613434,0.599762499332428,0.2504201829433441,0.6068883538246155]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.599762499332428},{"x":0.2504201829433441,"y":0.599762499332428},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6068883538246155},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9001423716545105,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.592762499332428,0.2554201829433441,0.6138883538246155],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6318289637565613},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9444876909255981,"str":"۱۹۱","boundary":[0.23193277418613434,0.6223278045654297,0.2521008551120758,0.6318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6318289637565613},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9444876909255981,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6153278045654297,0.2571008551120758,0.6388289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6543943285942078},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9256274700164795,"str":"۱۹۱","boundary":[0.23025210201740265,0.6448931097984314,0.2504201829433441,0.6543943285942078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6543943285942078},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9256274700164795,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.6378931097984314,0.2554201829433441,0.6613943285942078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6793349385261536},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9241296052932739,"str":"۱۹۲","boundary":[0.23193277418613434,0.6698337197303772,0.2537815272808075,0.6793349385261536]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6698337197303772},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6793349385261536},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9241296052932739,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6628337197303772,0.2587815272808075,0.6863349385261536],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7019002437591553},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9220892190933228,"str":"۱۹۲","boundary":[0.23193277418613434,0.6923990249633789,0.2504201829433441,0.7019002437591553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6923990249633789},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7019002437591553},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9220892190933228,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6853990249633789,0.2554201829433441,0.7089002437591553],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7149643898010254},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7149643898010254},{"x":0.2521008551120758,"y":0.724465548992157},{"x":0.23193277418613434,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9323750138282776,"str":"۱۹۸","boundary":[0.23193277418613434,0.7149643898010254,0.2521008551120758,0.724465548992157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7149643898010254},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7149643898010254},{"x":0.2521008551120758,"y":0.724465548992157},{"x":0.23193277418613434,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9323750138282776,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.7079643898010254,0.2571008551120758,0.731465548992157],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7470308542251587},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9357846975326538,"str":"۱۹۸","boundary":[0.23025210201740265,0.7387173175811768,0.2504201829433441,0.7470308542251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7470308542251587},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9357846975326538,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.7317173175811768,0.2554201829433441,0.7540308542251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7624703049659729},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7624703049659729},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7707838416099548},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9369491338729858,"str":"۲۱۳","boundary":[0.23193277418613434,0.7624703049659729,0.2537815272808075,0.7707838416099548]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7624703049659729},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7624703049659729},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7707838416099548},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9369491338729858,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.7554703049659729,0.2587815272808075,0.7777838416099548],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/yCVFyFGZXYNHYuwB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/SiBANNEherNadZfk.jpg","blurred":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/QzRlDmNEvPYLZTTz.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00038139962048089804,0.00022724143314814624,0.9987007273265294,0.9990522875984038]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7663865685462952,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7680672407150269,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7260504364967346,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.895376980304718,"dir":"rtl","str":"۱-۵-۶","boundary":[0.7260504364967346,0.19714964926242828,0.7680672407150269,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7092437148094177,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7092437148094177,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9783086776733398,"dir":"rtl","str":"مهارهای","boundary":[0.6689075827598572,0.19714964926242828,0.7092437148094177,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6521008610725403,"y":0.19833728671073914},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9785047173500061,"dir":"rtl","str":"کاتنری","boundary":[0.6252101063728333,0.19833728671073914,0.6521008610725403,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2197149693965912},{"x":0.7663865685462952,"y":0.235154390335083},{"x":0.7277311086654663,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9410291910171509,"dir":"rtl","str":"۲-۵-۶","boundary":[0.7277311086654663,0.22090260684490204,0.7663865685462952,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7092437148094177,"y":0.235154390335083},{"x":0.6689075827598572,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9883373975753784,"dir":"rtl","str":"مهارهای","boundary":[0.6689075827598572,0.22090260684490204,0.7092437148094177,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6571428775787354,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6571428775787354,"y":0.235154390335083},{"x":0.6336134672164917,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9923840761184692,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.6336134672164917,0.22090260684490204,0.6571428775787354,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6201680898666382,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6000000238418579,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9844759106636047,"dir":"rtl","str":"کشش","boundary":[0.6000000238418579,0.22209025919437408,0.6201680898666382,0.23634204268455505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7663865685462952,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7680672407150269,"y":0.235154390335083},{"x":0.6000000238418579,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9652822613716125,"dir":"ltr","boundary":[0.5950000238418579,0.19133728671073913,0.7730672407150269,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7680672407150269,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7680672407150269,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7613445520401001,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.5896697640419006,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.7613445520401001,0.27078384160995483,0.7680672407150269,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.27078384160995483},{"x":0.75126051902771,"y":0.27078384160995483},{"x":0.75126051902771,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6941176652908325,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9869892597198486,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6941176652908325,0.27078384160995483,0.75126051902771,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6773109436035156,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6773109436035156,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6487395167350769,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9888293743133545,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.6487395167350769,0.27078384160995483,0.6773109436035156,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6336134672164917,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6336134672164917,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6016806960105896,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9946672916412354,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6016806960105896,0.27078384160995483,0.6336134672164917,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5865546464920044,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5865546464920044,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9925588369369507,"dir":"rtl","str":"نیروها","boundary":[0.5495798587799072,0.27078384160995483,0.5865546464920044,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5445378422737122,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5445378422737122,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5378151535987854,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9961491823196411,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5378151535987854,0.27078384160995483,0.5445378422737122,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5260504484176636,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5260504484176636,"y":0.28622329235076904},{"x":0.489075630903244,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9943683743476868,"dir":"rtl","str":"حرکات","boundary":[0.489075630903244,0.27078384160995483,0.5260504484176636,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4722689092159271,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4722689092159271,"y":0.28622329235076904},{"x":0.44873949885368347,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9832702875137329,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.44873949885368347,0.27078384160995483,0.4722689092159271,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.27078384160995483},{"x":0.43361344933509827,"y":0.27078384160995483},{"x":0.43361344933509827,"y":0.28622329235076904},{"x":0.40672269463539124,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9907631278038025,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.40672269463539124,0.27078384160995483,0.43361344933509827,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4000000059604645,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4000000059604645,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3831932842731476,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9861882328987122,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3831932842731476,0.27078384160995483,0.4000000059604645,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3663865625858307,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3663865625858307,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3310924470424652,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9860409498214722,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.3310924470424652,0.27078384160995483,0.3663865625858307,0.28622329235076904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7680672407150269,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7680672407150269,"y":0.28622329235076904},{"x":0.3310924470424652,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9807108640670776,"dir":"ltr","boundary":[0.3260924470424652,0.26378384160995483,0.7730672407150269,0.29322329235076905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7092437148094177,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9784917235374451,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6773109436035156,0.2969121038913727,0.7092437148094177,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6705882549285889,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6285714507102966,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9923325777053833,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.6285714507102966,0.29572445154190063,0.6705882549285889,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6218487620353699,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5899159908294678,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.8970614075660706,"dir":"rtl","str":"معادلهٔ","boundary":[0.5915966629981995,0.29572445154190063,0.6218487620353699,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7092437148094177,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5899159908294678,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9546366333961487,"dir":"ltr","boundary":[0.5865966629981995,0.28872445154190063,0.7142437148094177,0.31816390228271485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.30166271328926086},{"x":0.583193302154541,"y":0.30166271328926086},{"x":0.583193302154541,"y":0.31116390228271484},{"x":0.534453809261322,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9752380847930908,"dir":"rtl","str":"موریسون","boundary":[0.534453809261322,0.30166271328926086,0.583193302154541,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9882511496543884,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6773109436035156,0.3206650912761688,0.7092437148094177,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9933943152427673,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6352941393852234,0.3206650912761688,0.6705882549285889,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9925757646560669,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6235294342041016,0.3206650912761688,0.6285714507102966,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9960780143737793,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5798319578170776,0.3206650912761688,0.6168067455291748,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.996574878692627,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5663865804672241,0.3206650912761688,0.5731092691421509,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9921479225158691,"dir":"rtl","str":"تئوری","boundary":[0.5277311205863953,0.3206650912761688,0.5596638917922974,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3325415551662445},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9859555959701538,"dir":"rtl","str":"شکست","boundary":[0.4789915978908539,0.3206650912761688,0.5210084319114685,0.3325415551662445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9888030290603638,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.2934750609397888,0.7142437148094177,0.3419168598651886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7109243869781494,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9890505075454712,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6773109436035156,0.34323039650917053,0.7109243869781494,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6705882549285889,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9723824262619019,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.6386554837226868,0.34323039650917053,0.6705882549285889,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6302521228790283,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.991322934627533,"dir":"rtl","str":"هیدرودینامیکی","boundary":[0.5495798587799072,0.34323039650917053,0.6302521228790283,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5428571701049805,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9941751956939697,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5193277597427368,0.34323039650917053,0.5428571701049805,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5176470875740051,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.974737286567688,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4941176474094391,0.34323039650917053,0.5176470875740051,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.34323039650917053},{"x":0.48739495873451233,"y":0.34323039650917053},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3551068902015686},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9894644021987915,"dir":"rtl","str":"فراساحلی","boundary":[0.43697479367256165,0.34323039650917053,0.48739495873451233,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4302521049976349,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3551068902015686},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9914615154266357,"dir":"rtl","str":"شناور","boundary":[0.40168067812919617,0.34323039650917053,0.4302521049976349,0.3551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7109243869781494,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3551068902015686},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9879980087280273,"dir":"ltr","boundary":[0.39668067812919616,0.3362303965091705,0.7159243869781494,0.3621068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7092437148094177,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7109243869781494,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6722689270973206,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9737601280212402,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.6722689270973206,0.3669833838939667,0.7109243869781494,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6655462384223938,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9712749719619751,"dir":"rtl","str":"چشمه","boundary":[0.6336134672164917,0.3693586587905884,0.6655462384223938,0.37885984778404236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7092437148094177,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9726555943489075,"dir":"ltr","boundary":[0.6286134672164917,0.3611710362434387,0.7159243869781494,0.3846721954345703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7109243869781494,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9851123690605164,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6840336322784424,0.39073634147644043,0.7109243869781494,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6773109436035156,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.831871747970581,"dir":"rtl","str":"چشمۂ","boundary":[0.6436975002288818,0.39073634147644043,0.6773109436035156,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6369748115539551,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9050343632698059,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.6218487620353699,0.39073634147644043,0.6369748115539551,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6201680898666382,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9773772358894348,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.5915966629981995,0.39073634147644043,0.6201680898666382,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5865546464920044,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9907025098800659,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5798319578170776,0.39073634147644043,0.5865546464920044,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5731092691421509,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9912638664245605,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.5445378422737122,0.39073634147644043,0.5731092691421509,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5394958257675171,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.983128547668457,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.5176470875740051,0.39073634147644043,0.5394958257675171,0.4026128351688385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7109243869781494,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9517179131507874,"dir":"ltr","boundary":[0.5126470875740051,0.3837363414764404,0.7159243869781494,0.4096128351688385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6638655662536621,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9914848208427429,"dir":"rtl","str":"روندهای","boundary":[0.6638655662536621,0.4133016765117645,0.7092437148094177,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6571428775787354,"y":0.42636579275131226},{"x":0.610084056854248,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9931050539016724,"dir":"rtl","str":"جایگزین","boundary":[0.610084056854248,0.4121140241622925,0.6571428775787354,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9936225414276123,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.5865546464920044,0.4121140241622925,0.6033613681793213,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9879252314567566,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.5478991866111755,0.4121140241622925,0.5798319578170776,0.4251781404018402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9913809895515442,"dir":"ltr","boundary":[0.5428991866111755,0.40392637181282043,0.7142437148094177,0.4345534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7109243869781494,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7109243869781494,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6840336322784424,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9932698011398315,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6840336322784424,0.43586698174476624,0.7109243869781494,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6756302714347839,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6756302714347839,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6436975002288818,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9847395420074463,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.6436975002288818,0.43586698174476624,0.6756302714347839,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6369748115539551,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6033613681793213,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900996685028076,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6033613681793213,0.43586698174476624,0.6369748115539551,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5983193516731262,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5983193516731262,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5159664154052734,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9895985126495361,"dir":"rtl","str":"هیدرودینامیکی","boundary":[0.5159664154052734,0.43586698174476624,0.5983193516731262,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.43586698174476624},{"x":0.507563054561615,"y":0.43586698174476624},{"x":0.507563054561615,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4605042040348053,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9898999333381653,"dir":"rtl","str":"سازههای","boundary":[0.4605042040348053,0.43586698174476624,0.507563054561615,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.43586698174476624},{"x":0.45378151535987854,"y":0.43586698174476624},{"x":0.45378151535987854,"y":0.450118750333786},{"x":0.43361344933509827,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9932377338409424,"dir":"rtl","str":"ثابت","boundary":[0.43361344933509827,0.43586698174476624,0.45378151535987854,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4268907606601715,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4268907606601715,"y":0.450118750333786},{"x":0.4084033668041229,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9940428137779236,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4084033668041229,0.43586698174476624,0.4268907606601715,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4000000059604645,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4000000059604645,"y":0.450118750333786},{"x":0.38991597294807434,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9929834604263306,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.38991597294807434,0.43586698174476624,0.4000000059604645,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.43586698174476624},{"x":0.3831932842731476,"y":0.43586698174476624},{"x":0.3831932842731476,"y":0.450118750333786},{"x":0.364705890417099,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9792168140411377,"dir":"rtl","str":"دریا","boundary":[0.364705890417099,0.43586698174476624,0.3831932842731476,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.43586698174476624},{"x":0.35630252957344055,"y":0.43586698174476624},{"x":0.35630252957344055,"y":0.450118750333786},{"x":0.3344537913799286,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.974927544593811,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.3344537913799286,0.43586698174476624,0.35630252957344055,0.450118750333786]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4524940550327301},{"x":0.3344537913799286,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9884592294692993,"dir":"ltr","boundary":[0.3294537913799286,0.42886698174476623,0.7159243869781494,0.4594940550327301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9355111718177795,"str":"۱-۷","boundary":[0.7445378303527832,0.2980997562408447,0.7663865685462952,0.3052256405353546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9355111718177795,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.2910997562408447,0.7713865685462952,0.3122256405353546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7663865685462952,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7445378303527832,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9467220902442932,"str":"۲-۷","boundary":[0.7445378303527832,0.3206650912761688,0.7663865685462952,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7663865685462952,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7445378303527832,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9467220902442932,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.3136650912761688,0.7713865685462952,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7663865685462952,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7663865685462952,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7428571581840515,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9231439828872681,"str":"۳-۷","boundary":[0.7428571581840515,0.34323039650917053,0.7663865685462952,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7663865685462952,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7663865685462952,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7428571581840515,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9231439828872681,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.3362303965091705,0.7713865685462952,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9479490518569946,"str":"۴-۷","boundary":[0.7428571581840515,0.3681710362434387,0.7663865685462952,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9479490518569946,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.3611710362434387,0.7713865685462952,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7663865685462952,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7663865685462952,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7428571581840515,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9241408109664917,"str":"۵-۷","boundary":[0.7428571581840515,0.39073634147644043,0.7663865685462952,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7663865685462952,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7663865685462952,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7428571581840515,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9241408109664917,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.3837363414764404,0.7713865685462952,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7680672407150269,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7428571581840515,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9484512805938721,"str":"۶-۷","boundary":[0.7428571581840515,0.4144892990589142,0.7680672407150269,0.42161521315574646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7680672407150269,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7428571581840515,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9484512805938721,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.4074892990589142,0.7730672407150269,0.42861521315574647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.8811990022659302,"str":"۷-۷","boundary":[0.7428571581840515,0.4370546340942383,0.7663865685462952,0.4453681707382202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.8811990022659302,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.4300546340942383,0.7713865685462952,0.4523681707382202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9189684391021729,"dir":"rtl","str":"۱-۷-۷","boundary":[0.7243697643280029,0.4572446644306183,0.7663865685462952,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4726840853691101},{"x":0.680672287940979,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9824448227882385,"dir":"rtl","str":"فرمول","boundary":[0.680672287940979,0.4572446644306183,0.7092437148094177,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9822648167610168,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6521008610725403,0.4572446644306183,0.6756302714347839,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9877453446388245,"dir":"rtl","str":"انتگرال","boundary":[0.6067227125167847,0.4572446644306183,0.6403361558914185,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9911525249481201,"dir":"rtl","str":"مرزی","boundary":[0.5714285969734192,0.4572446644306183,0.5949580073356628,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5596638917922974,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5596638917922974,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5327731370925903,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9939165711402893,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5327731370925903,0.45843231678009033,0.5596638917922974,0.47387173771858215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5193277597427368,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5193277597427368,"y":0.47387173771858215},{"x":0.48235294222831726,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9876503348350525,"dir":"rtl","str":"اندرکنش","boundary":[0.48235294222831726,0.45843231678009033,0.5193277597427368,0.47387173771858215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7663865685462952,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4726840853691101},{"x":0.48235294222831726,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9783267378807068,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.4502446644306183,0.7713865685462952,0.4796840853691101],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7663865685462952,"y":0.47980996966362},{"x":0.7663865685462952,"y":0.49643704295158386},{"x":0.729411780834198,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9052664637565613,"dir":"rtl","str":"۲-۷-۷","boundary":[0.7277311086654663,0.48099762201309204,0.7663865685462952,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.48099762201309204},{"x":0.707563042640686,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7092437148094177,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6823529601097107,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9744856357574463,"dir":"rtl","str":"فرمول","boundary":[0.6823529601097107,0.48099762201309204,0.7092437148094177,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6739495992660522,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4976246953010559},{"x":0.653781533241272,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.972629189491272,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6521008610725403,0.48099762201309204,0.6739495992660522,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6403361558914185,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9893415570259094,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6235294342041016,0.48099762201309204,0.6420168280601501,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6084033846855164,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9716662168502808,"dir":"rtl","str":"آلمان","boundary":[0.583193302154541,0.4821852743625641,0.6084033846855164,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5495798587799072,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9819648265838623,"dir":"rtl","str":"مرزی","boundary":[0.5495798587799072,0.4821852743625641,0.5714285969734192,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7277311086654663,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.8940562009811401,"dir":"rtl","str":"۳-۷-۷","boundary":[0.7260504364967346,0.5023753046989441,0.7680672407150269,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7109243869781494,"y":0.519002377986908},{"x":0.6823529601097107,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9785116314888,"dir":"rtl","str":"فرمول","boundary":[0.680672287940979,0.5023753046989441,0.7109243869781494,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6739495992660522,"y":0.519002377986908},{"x":0.653781533241272,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9748718738555908,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6521008610725403,0.5035629272460938,0.6739495992660522,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6420168280601501,"y":0.519002377986908},{"x":0.6134454011917114,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9824044704437256,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.6134454011917114,0.5035629272460938,0.6420168280601501,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5201900005340576},{"x":0.583193302154541,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9928188323974609,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.583193302154541,0.5035629272460938,0.6016806960105896,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9822989106178284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5697479248046875,0.5047506093978882,0.5747899413108826,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5277311205863953,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9829382300376892,"dir":"rtl","str":"بالاروی","boundary":[0.5260504484176636,0.5047506093978882,0.5647059082984924,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5142857432365417,"y":0.521377682685852},{"x":0.49915966391563416,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.990836501121521,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.49747899174690247,0.5047506093978882,0.5142857432365417,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.8375378251075745,"dir":"rtl","str":"۴-۷-۷","boundary":[0.7277311086654663,0.5249406099319458,0.7663865685462952,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9838284254074097,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6823529601097107,0.5249406099319458,0.7092437148094177,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9888025522232056,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.6420168280601501,0.5249406099319458,0.6672269105911255,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9913761019706726,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.5915966629981995,0.5249406099319458,0.6302521228790283,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5261282920837402},{"x":0.578151285648346,"y":0.5261282920837402},{"x":0.578151285648346,"y":0.5427553653717041},{"x":0.561344563961029,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9938734769821167,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.561344563961029,0.5261282920837402,0.578151285648346,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9930470585823059,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5462185144424438,0.5261282920837402,0.5529412031173706,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.977375864982605,"dir":"rtl","str":"n","boundary":[0.5327731370925903,0.5261282920837402,0.5378151535987854,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9849485754966736,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.5092437267303467,0.5261282920837402,0.5260504484176636,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9955947399139404,"dir":"rtl","str":"پل","boundary":[0.4924369752407074,0.5261282920837402,0.5008403658866882,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5273159146308899},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5273159146308899},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5427553653717041},{"x":0.462184876203537,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.995991587638855,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.462184876203537,0.5273159146308899,0.48067227005958557,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5273159146308899},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5273159146308899},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9975714087486267,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.4285714328289032,0.5273159146308899,0.45042017102241516,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5273159146308899},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5273159146308899},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9925298094749451,"dir":"rtl","str":"پشت","boundary":[0.3966386616230011,0.5273159146308899,0.41680672764778137,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5439429879188538},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9842830896377563,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.37142857909202576,0.5273159146308899,0.3831932842731476,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9859926104545593,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.3512605130672455,0.5273159146308899,0.3630252182483673,0.5439429879188538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7663865685462952,"y":0.47980996966362},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9705803394317627,"dir":"ltr","boundary":[0.3462605130672455,0.4763729267120361,0.7730672407150269,0.5485676832199097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9871098399162292,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7210084199905396,0.5795724391937256,0.7630252242088318,0.5914489030838013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9871098399162292,"dir":"ltr","boundary":[0.7160084199905395,0.5725724391937256,0.7680252242088318,0.5984489030838013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.98652583360672,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7159664034843445,0.6057007312774658,0.7613445520401001,0.6187648177146912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.98652583360672,"dir":"ltr","boundary":[0.7109664034843445,0.5987007312774658,0.7663445520401001,0.6257648177146912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9804736375808716,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7428571581840515,0.6282660365104675,0.7663865685462952,0.6425178050994873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9779977798461914,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7159664034843445,0.6282660365104675,0.7394958138465881,0.6413301825523376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9792356491088867,"dir":"ltr","boundary":[0.7109664034843445,0.6200784139633179,0.7713865685462952,0.6495178050994873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.783847987651825},{"x":0.5058823823928833,"y":0.783847987651825},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7909738421440125},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9500554800033569,"str":"نه","boundary":[0.49747899174690247,0.783847987651825,0.5058823823928833,0.7909738421440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.783847987651825},{"x":0.5058823823928833,"y":0.783847987651825},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7909738421440125},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9500554800033569,"dir":"ltr","boundary":[0.49247899174690246,0.776847987651825,0.5108823823928833,0.7979738421440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.19952493906021118},{"x":0.2521008551120758,"y":0.19952493906021118},{"x":0.2521008551120758,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9649311304092407,"str":"۲۱۴","boundary":[0.23193277418613434,0.19952493906021118,0.2521008551120758,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.19952493906021118},{"x":0.2521008551120758,"y":0.19952493906021118},{"x":0.2521008551120758,"y":0.20783847570419312},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9649311304092407,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.19252493906021118,0.2571008551120758,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.22327791154384613},{"x":0.2521008551120758,"y":0.22327791154384613},{"x":0.2537815272808075,"y":0.23040379583835602},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.8933129906654358,"str":"۲۳۳","boundary":[0.23193277418613434,0.22327791154384613,0.2537815272808075,0.23040379583835602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.22327791154384613},{"x":0.2521008551120758,"y":0.22327791154384613},{"x":0.2537815272808075,"y":0.23040379583835602},{"x":0.23193277418613434,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.8933129906654358,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.21627791154384612,0.2587815272808075,0.23740379583835602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.2719714939594269},{"x":0.267226904630661,"y":0.2719714939594269},{"x":0.267226904630661,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2369747906923294,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9453249573707581,"str":"۲۳۷","boundary":[0.2369747906923294,0.2719714939594269,0.267226904630661,0.28147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.2719714939594269},{"x":0.267226904630661,"y":0.2719714939594269},{"x":0.267226904630661,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2369747906923294,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9453249573707581,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.2649714939594269,0.272226904630661,0.28847268295288087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2980997562408447},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2980997562408447},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9113157391548157,"str":"۲۳۹","boundary":[0.23193277418613434,0.2980997562408447,0.2521008551120758,0.3052256405353546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2980997562408447},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2980997562408447},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9113157391548157,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.2910997562408447,0.2571008551120758,0.3122256405353546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2537815272808075,"y":0.32897862792015076},{"x":0.23193277418613434,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9593236446380615,"str":"۲۵۳","boundary":[0.23193277418613434,0.3206650912761688,0.2537815272808075,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2537815272808075,"y":0.32897862792015076},{"x":0.23193277418613434,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9593236446380615,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.3136650912761688,0.2587815272808075,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2537815272808075,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2537815272808075,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23193277418613434,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9658689498901367,"str":"۲۵۴","boundary":[0.23193277418613434,0.34323039650917053,0.2537815272808075,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2537815272808075,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2537815272808075,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23193277418613434,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9658689498901367,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.3362303965091705,0.2587815272808075,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3752969205379486},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9707277417182922,"str":"۲۵۵","boundary":[0.23193277418613434,0.3681710362434387,0.2537815272808075,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3752969205379486},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9707277417182922,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.3611710362434387,0.2587815272808075,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3895486891269684},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3895486891269684},{"x":0.2521008551120758,"y":0.39904987812042236},{"x":0.23193277418613434,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.975313663482666,"str":"۲۶۱","boundary":[0.23193277418613434,0.3895486891269684,0.2521008551120758,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3895486891269684},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3895486891269684},{"x":0.2521008551120758,"y":0.39904987812042236},{"x":0.23193277418613434,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.975313663482666,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.3825486891269684,0.2571008551120758,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2521008551120758,"y":0.42161521315574646},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9482910633087158,"str":"۲۷۰","boundary":[0.23193277418613434,0.4144892990589142,0.2521008551120758,0.42161521315574646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2521008551120758,"y":0.42161521315574646},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9482910633087158,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.4074892990589142,0.2571008551120758,0.42861521315574647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4453681707382202},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9607027769088745,"str":"۲۷۴","boundary":[0.23193277418613434,0.4370546340942383,0.2537815272808075,0.4453681707382202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4453681707382202},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9607027769088745,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.4300546340942383,0.2587815272808075,0.4523681707382202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2521008551120758,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4679335057735443},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9655044078826904,"str":"۲۷۵","boundary":[0.23193277418613434,0.46080759167671204,0.2521008551120758,0.4679335057735443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2521008551120758,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4679335057735443},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9655044078826904,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.45380759167671203,0.2571008551120758,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2521008551120758,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2521008551120758,"y":0.490498811006546},{"x":0.23193277418613434,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9418544173240662,"str":"۲۷۸","boundary":[0.23193277418613434,0.48337292671203613,0.2521008551120758,0.490498811006546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2521008551120758,"y":0.48337292671203613},{"x":0.2521008551120758,"y":0.490498811006546},{"x":0.23193277418613434,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9418544173240662,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.4763729267120361,0.2571008551120758,0.497498811006546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5142517685890198},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9530865550041199,"str":"۲۷۹","boundary":[0.23193277418613434,0.5071259140968323,0.2504201829433441,0.5142517685890198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5071259140968323},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5142517685890198},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9530865550041199,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5001259140968323,0.2554201829433441,0.5212517685890198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.529691219329834},{"x":0.24873949587345123,"y":0.529691219329834},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5380047559738159},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9349170327186584,"str":"۲۸۰","boundary":[0.23193277418613434,0.529691219329834,0.24873949587345123,0.5380047559738159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.529691219329834},{"x":0.24873949587345123,"y":0.529691219329834},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5380047559738159},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9349170327186584,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.522691219329834,0.25373949587345124,0.5450047559738159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5783848166465759},{"x":0.267226904630661,"y":0.5783848166465759},{"x":0.267226904630661,"y":0.589073657989502},{"x":0.2369747906923294,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9477902054786682,"str":"۲۸۷","boundary":[0.2369747906923294,0.5783848166465759,0.267226904630661,0.589073657989502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5783848166465759},{"x":0.267226904630661,"y":0.5783848166465759},{"x":0.267226904630661,"y":0.589073657989502},{"x":0.2369747906923294,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9477902054786682,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.5713848166465759,0.272226904630661,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6033254265785217},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6033254265785217},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6140142679214478},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9565179944038391,"str":"۲۸۹","boundary":[0.23193277418613434,0.6033254265785217,0.26218488812446594,0.6140142679214478]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6033254265785217},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6033254265785217},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6140142679214478},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9565179944038391,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5963254265785217,0.26718488812446595,0.6210142679214478],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6270784139633179},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6270784139633179},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6377671957015991},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9250984191894531,"str":"۲۹۷","boundary":[0.23193277418613434,0.6270784139633179,0.26218488812446594,0.6377671957015991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6270784139633179},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6270784139633179},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6377671957015991},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9250984191894531,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6200784139633179,0.26718488812446595,0.6447671957015991],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/rnjkNpYfJIpCQakS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/iZHGAOJDOOPjfFxX.jpg","blurred":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/byBETwmibGilPaIt.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/iiDGnDEYFxnMqazu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/YnOVTcfCxrBsVbdi.jpg","blurred":"/storage/books/4a02d0fa61d81801/pages/lwxQQCGAqttBnGIE.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00038139962048089804,0.0003781658798951718,0.9987007273265294,0.9990494665714454]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.988829493522644,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.6974790096282959,0.3254156708717346,0.7663865685462952,0.3396674692630768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.988829493522644,"dir":"ltr","boundary":[0.6924790096282959,0.3184156708717346,0.7713865685462952,0.3466674692630768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.37885984778404236},{"x":0.23529411852359772,"y":0.37885984778404236},{"x":0.23529411852359772,"y":0.38598576188087463},{"x":0.23193277418613434,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.956058919429779,"str":"و","boundary":[0.23193277418613434,0.37885984778404236,0.23529411852359772,0.38598576188087463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.37885984778404236},{"x":0.23529411852359772,"y":0.37885984778404236},{"x":0.23529411852359772,"y":0.38598576188087463},{"x":0.23193277418613434,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.956058919429779,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.37185984778404235,0.24029411852359772,0.39298576188087464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7663865685462952,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9887192845344543,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7243697643280029,0.37410926818847656,0.7663865685462952,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7126050591468811,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3871733844280243},{"x":0.707563042640686,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.966835081577301,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.37410926818847656,0.7142857313156128,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3693586587905884},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6554622054100037,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.989852786064148,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.6554622054100037,0.3705463111400604,0.6957983374595642,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6403361558914185,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6184874176979065,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9874780774116516,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6184874176979065,0.3705463111400604,0.6403361558914185,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6117647290229797,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5983193516731262,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9805636405944824,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5966386795043945,0.3705463111400604,0.6117647290229797,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.37173396348953247},{"x":0.578151285648346,"y":0.3705463111400604},{"x":0.578151285648346,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9785147905349731,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.5378151535987854,0.37173396348953247,0.578151285648346,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5260504484176636,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9625813961029053,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.5042017102241516,0.37173396348953247,0.5260504484176636,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4924369752407074,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9708935022354126,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.4789915978908539,0.37173396348953247,0.4924369752407074,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.37410926818847656},{"x":0.46722689270973206,"y":0.37410926818847656},{"x":0.46722689270973206,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4453781545162201,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9192596077919006,"dir":"rtl","str":"دهه","boundary":[0.4453781545162201,0.37410926818847656,0.46722689270973206,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4319327771663666,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4319327771663666,"y":0.38598576188087463},{"x":0.40672269463539124,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9810552000999451,"dir":"rtl","str":"اخیر","boundary":[0.40672269463539124,0.37410926818847656,0.4319327771663666,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3932773172855377,"y":0.37410926818847656},{"x":0.3932773172855377,"y":0.38598576188087463},{"x":0.34117648005485535,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9821304678916931,"dir":"rtl","str":"پیشرفتی","boundary":[0.34117648005485535,0.37410926818847656,0.3932773172855377,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.37410926818847656},{"x":0.32773110270500183,"y":0.37410926818847656},{"x":0.32773110270500183,"y":0.38598576188087463},{"x":0.29579833149909973,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9809712171554565,"dir":"rtl","str":"جدی","boundary":[0.29579833149909973,0.37410926818847656,0.32773110270500183,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2840336263179779,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2840336263179779,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2504201829433441,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9840068221092224,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.2504201829433441,0.37410926818847656,0.2840336263179779,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7680672407150269,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7680672407150269,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7008403539657593,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.989794909954071,"dir":"rtl","str":"خوشبختانه","boundary":[0.7008403539657593,0.39429929852485657,0.7680672407150269,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6907563209533691,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6907563209533691,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6773109436035156,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9924063086509705,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6773109436035156,0.39429929852485657,0.6907563209533691,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6689075827598572,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6689075827598572,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6436975002288818,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9950382709503174,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.6436975002288818,0.39429929852485657,0.6689075827598572,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6336134672164917,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6336134672164917,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6016806960105896,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9948691725730896,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.6016806960105896,0.39429929852485657,0.6336134672164917,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5915966629981995,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5915966629981995,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5378151535987854,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.990781843662262,"dir":"rtl","str":"کشورمان","boundary":[0.5378151535987854,0.39429929852485657,0.5915966629981995,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5277311205863953,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5277311205863953,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5176470875740051,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.986881673336029,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5176470875740051,0.39429929852485657,0.5277311205863953,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.39429929852485657},{"x":0.507563054561615,"y":0.39429929852485657},{"x":0.507563054561615,"y":0.40617576241493225},{"x":0.48403361439704895,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9861622452735901,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.48403361439704895,0.39429929852485657,0.507563054561615,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.39429929852485657},{"x":0.4739495813846588,"y":0.39429929852485657},{"x":0.4739495813846588,"y":0.40617576241493225},{"x":0.46554622054100037,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9959415197372437,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.46554622054100037,0.39429929852485657,0.4739495813846588,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.39429929852485657},{"x":0.4571428596973419,"y":0.39429929852485657},{"x":0.4571428596973419,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3983193337917328,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9926591515541077,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.3983193337917328,0.39429929852485657,0.4571428596973419,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.39429929852485657},{"x":0.38823530077934265,"y":0.39429929852485657},{"x":0.38823530077934265,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3495798408985138,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9898659586906433,"dir":"rtl","str":"صاحب","boundary":[0.3495798408985138,0.39429929852485657,0.38823530077934265,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.39429929852485657},{"x":0.33949580788612366,"y":0.39429929852485657},{"x":0.33949580788612366,"y":0.40617576241493225},{"x":0.32436975836753845,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9949089288711548,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.32436975836753845,0.39429929852485657,0.33949580788612366,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.39429929852485657},{"x":0.3142857253551483,"y":0.39429929852485657},{"x":0.3142857253551483,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3025210201740265,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9899513125419617,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3025210201740265,0.39429929852485657,0.3142857253551483,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.39429929852485657},{"x":0.29243698716163635,"y":0.39429929852485657},{"x":0.29243698716163635,"y":0.40617576241493225},{"x":0.27394959330558777,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9917982220649719,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.27394959330558777,0.39429929852485657,0.29243698716163635,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.39429929852485657},{"x":0.26386556029319763,"y":0.39429929852485657},{"x":0.26386556029319763,"y":0.40617576241493225},{"x":0.23193277418613434,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.98304283618927,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.23193277418613434,0.39429929852485657,0.26386556029319763,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7680672407150269,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7680672407150269,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7327731251716614,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.994498074054718,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.7327731251716614,0.41092637181282043,0.7680672407150269,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7226890921592712,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7226890921592712,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6991596817970276,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9941409826278687,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6991596817970276,0.41092637181282043,0.7226890921592712,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6890756487846375,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6890756487846375,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6655462384223938,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9942289590835571,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6655462384223938,0.41092637181282043,0.6890756487846375,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6638655662536621,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6638655662536621,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6605042219161987,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.962238073348999,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.41092637181282043,0.6638655662536621,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6504201889038086,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6504201889038086,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6151260733604431,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.8922691345214844,"dir":"rtl","str":"مسلماً","boundary":[0.6151260733604431,0.41092637181282043,0.6504201889038086,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6067227125167847,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6067227125167847,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5882353186607361,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9797363877296448,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5882353186607361,0.41092637181282043,0.6067227125167847,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5798319578170776,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5798319578170776,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5176470875740051,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9906255006790161,"dir":"rtl","str":"دستاوردها","boundary":[0.5176470875740051,0.41092637181282043,0.5798319578170776,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5092437267303467,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5092437267303467,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4957983195781708,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9853891730308533,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4957983195781708,0.41092637181282043,0.5092437267303467,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.41092637181282043},{"x":0.48739495873451233,"y":0.41092637181282043},{"x":0.48739495873451233,"y":0.42636579275131226},{"x":0.462184876203537,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.8974770307540894,"dir":"rtl","str":"سایه","boundary":[0.462184876203537,0.41092637181282043,0.48739495873451233,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.41092637181282043},{"x":0.45210084319114685,"y":0.41092637181282043},{"x":0.45210084319114685,"y":0.42636579275131226},{"x":0.42016807198524475,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9880204200744629,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.42016807198524475,0.41092637181282043,0.45210084319114685,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4117647111415863,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4117647111415863,"y":0.42636579275131226},{"x":0.38655462861061096,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9186676144599915,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.38655462861061096,0.41092637181282043,0.4117647111415863,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3781512677669525,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3781512677669525,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3142857253551483,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9913291335105896,"dir":"rtl","str":"متخصصان","boundary":[0.3142857253551483,0.41092637181282043,0.3781512677669525,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.41092637181282043},{"x":0.30588236451148987,"y":0.41092637181282043},{"x":0.30588236451148987,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3008403480052948,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9840186834335327,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3008403480052948,0.41092637181282043,0.30588236451148987,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.41092637181282043},{"x":0.29243698716163635,"y":0.41092637181282043},{"x":0.29243698716163635,"y":0.42636579275131226},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9945055842399597,"dir":"rtl","str":"صنعتگران","boundary":[0.23193277418613434,0.41092637181282043,0.29243698716163635,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.989479124546051,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7495798468589783,0.4346793293952942,0.7663865685462952,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4477434754371643},{"x":0.707563042640686,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9944536685943604,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.707563042640686,0.4346793293952942,0.7411764860153198,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9961034655570984,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.6773109436035156,0.4346793293952942,0.7008403539657593,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9949747323989868,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.4346793293952942,0.6689075827598572,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4477434754371643},{"x":0.63193279504776,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9932718276977539,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.63193279504776,0.4346793293952942,0.6571428775787354,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9967666268348694,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5983193516731262,0.4346793293952942,0.6252101063728333,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9907406568527222,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5714285969734192,0.4346793293952942,0.5899159908294678,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9901995658874512,"dir":"rtl","str":"تلاشها","boundary":[0.5193277597427368,0.4346793293952942,0.5630252361297607,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4477434754371643},{"x":0.462184876203537,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9970420002937317,"dir":"rtl","str":"همچنان","boundary":[0.462184876203537,0.4346793293952942,0.5109243988990784,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.4346793293952942},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4346793293952942},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9938921332359314,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.4268907606601715,0.4346793293952942,0.45378151535987854,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.4346793293952942},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4346793293952942},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9958687424659729,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.3848739564418793,0.4346793293952942,0.41848739981651306,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.4346793293952942},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4346793293952942},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9906801581382751,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.3512605130672455,0.4346793293952942,0.3764705955982208,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.4346793293952942},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4346793293952942},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9755149483680725,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.4346793293952942,0.3512605130672455,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.4346793293952942},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4346793293952942},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4477434754371643},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9883565902709961,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.32605043053627014,0.4346793293952942,0.33949580788612366,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.4346793293952942},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4346793293952942},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9948017001152039,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.2873949706554413,0.4346793293952942,0.3193277418613434,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4346793293952942},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4346793293952942},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4477434754371643},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9878032207489014,"dir":"rtl","str":"همراهی","boundary":[0.23193277418613434,0.4346793293952942,0.27899160981178284,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.992190957069397,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7613445520401001,0.4548693597316742,0.7680672407150269,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9945767521858215,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7344537973403931,0.4548693597316742,0.7529411911964417,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9936928749084473,"dir":"rtl","str":"عزیزان","boundary":[0.6873949766159058,0.4548693597316742,0.7277311086654663,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9901829957962036,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6756302714347839,0.4548693597316742,0.6789916157722473,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.996964156627655,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.6386554837226868,0.4548693597316742,0.6672269105911255,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9959229826927185,"dir":"rtl","str":"خدمت","boundary":[0.5915966629981995,0.4548693597316742,0.6302521228790283,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4548693597316742},{"x":0.583193302154541,"y":0.4548693597316742},{"x":0.583193302154541,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9951815605163574,"dir":"rtl","str":"کوچکی","boundary":[0.5378151535987854,0.4548693597316742,0.583193302154541,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4548693597316742},{"x":0.529411792755127,"y":0.4548693597316742},{"x":0.529411792755127,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9948368072509766,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5176470875740051,0.4548693597316742,0.529411792755127,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9871100187301636,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.4789915978908539,0.4548693597316742,0.5092437267303467,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.4548693597316742},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4548693597316742},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4679335057735443},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9951516389846802,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.42352941632270813,0.4548693597316742,0.47058823704719543,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4679335057735443},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9931267499923706,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.3764705955982208,0.4548693597316742,0.4151260554790497,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4679335057735443},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9966120719909668,"dir":"rtl","str":"فوق","boundary":[0.3495798408985138,0.4548693597316742,0.3680672347545624,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4679335057735443},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9819477200508118,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34117648005485535,0.4548693597316742,0.3462184965610504,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4679335057735443},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9892422556877136,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.29411765933036804,0.4548693597316742,0.3327731192111969,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4679335057735443},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9961843490600586,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.27563026547431946,0.4548693597316742,0.2857142984867096,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4548693597316742},{"x":0.267226904630661,"y":0.4548693597316742},{"x":0.267226904630661,"y":0.4679335057735443},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.994147002696991,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.23193277418613434,0.4548693597316742,0.267226904630661,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7680672407150269,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7680672407150269,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7361344695091248,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9875296354293823,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7361344695091248,0.47624704241752625,0.7680672407150269,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.47624704241752625},{"x":0.729411780834198,"y":0.47624704241752625},{"x":0.729411780834198,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6974790096282959,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9944186210632324,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.6974790096282959,0.47624704241752625,0.729411780834198,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6907563209533691,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6907563209533691,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6571428775787354,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9970624446868896,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.6571428775787354,0.47624704241752625,0.6907563209533691,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6504201889038086,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6504201889038086,"y":0.48812350630760193},{"x":0.63193279504776,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.996179461479187,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.63193279504776,0.47624704241752625,0.6504201889038086,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.47624704241752625},{"x":0.63193279504776,"y":0.47624704241752625},{"x":0.63193279504776,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6285714507102966,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9758813977241516,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.47624704241752625,0.63193279504776,0.48812350630760193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7680672407150269,"y":0.48812350630760193},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9857513308525085,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.3623586587905884,0.7730672407150269,0.49512350630760193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7445378303527832,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9882559180259705,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7327731251716614,0.49406176805496216,0.7445378303527832,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7243697643280029,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9850203394889832,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.6991596817970276,0.49406176805496216,0.7243697643280029,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6924369931221008,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9933327436447144,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6605042219161987,0.49406176805496216,0.6924369931221008,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6521008610725403,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9823513627052307,"dir":"rtl","str":"سعی","boundary":[0.6252101063728333,0.49406176805496216,0.6521008610725403,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6168067455291748,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9956521987915039,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6067227125167847,0.49406176805496216,0.6168067455291748,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6000000238418579,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9935588836669922,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5815126299858093,0.49406176805496216,0.6000000238418579,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.995234489440918,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.5512605309486389,0.4952494204044342,0.5731092691421509,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9955024123191833,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5159664154052734,0.4952494204044342,0.5428571701049805,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9930115342140198,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4941176474094391,0.4952494204044342,0.5092437267303467,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4952494204044342},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4952494204044342},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5083135366439819},{"x":0.462184876203537,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9427253603935242,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.462184876203537,0.4952494204044342,0.48739495873451233,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4952494204044342},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4952494204044342},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.99594646692276,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4151260554790497,0.4952494204044342,0.45378151535987854,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.4952494204044342},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4952494204044342},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5083135366439819},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9866966605186462,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.3848739564418793,0.4952494204044342,0.40672269463539124,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5083135366439819},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9885039329528809,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37142857909202576,0.4952494204044342,0.3764705955982208,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5083135366439819},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9965705275535583,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.33781513571739197,0.4952494204044342,0.3630252182483673,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5083135366439819},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9917755722999573,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.31092438101768494,0.4952494204044342,0.3294117748737335,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5083135366439819},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.993891716003418,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.29075631499290466,0.4952494204044342,0.3025210201740265,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5083135366439819},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9828376173973083,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.24369747936725616,0.4952494204044342,0.2823529541492462,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2369747906923294,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5083135366439819},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9792154431343079,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23193277418613434,0.49643704295158386,0.2369747906923294,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9934257864952087,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7260504364967346,0.5166270732879639,0.7680672407150269,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9904259443283081,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6890756487846375,0.5166270732879639,0.7142857313156128,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9801245331764221,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6621848940849304,0.5166270732879639,0.6857143044471741,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9828119874000549,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.6117647290229797,0.5166270732879639,0.6521008610725403,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9934070706367493,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5680672526359558,0.5166270732879639,0.6016806960105896,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9883960485458374,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.5310924649238586,0.5166270732879639,0.5579832196235657,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5166270732879639},{"x":0.529411792755127,"y":0.5166270732879639},{"x":0.529411792755127,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9688774347305298,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.5166270732879639,0.529411792755127,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9873738884925842,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5042017102241516,0.5166270732879639,0.5142857432365417,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9938914775848389,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4756302535533905,0.5166270732879639,0.4941176474094391,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5166270732879639},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5166270732879639},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5285035371780396},{"x":0.440336138010025,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9911589622497559,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.440336138010025,0.5166270732879639,0.46554622054100037,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5166270732879639},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5166270732879639},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9702473878860474,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4268907606601715,0.5166270732879639,0.43529412150382996,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5166270732879639},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5166270732879639},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9934830665588379,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4084033668041229,0.5166270732879639,0.41680672764778137,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5166270732879639},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5166270732879639},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5285035371780396},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9845277070999146,"dir":"rtl","str":"کتابها","boundary":[0.35462185740470886,0.5166270732879639,0.3983193337917328,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5166270732879639},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5166270732879639},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5285035371780396},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9633603096008301,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33949580788612366,0.5166270732879639,0.34285715222358704,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5166270732879639},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5166270732879639},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5285035371780396},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.992357611656189,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.29243698716163635,0.5166270732879639,0.32773110270500183,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5285035371780396},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9804415106773376,"dir":"rtl","str":"متعددی","boundary":[0.23193277418613434,0.5166270732879639,0.2806722819805145,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9939672350883484,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7226890921592712,0.5320665240287781,0.7663865685462952,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9951174259185791,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.6974790096282959,0.5332541465759277,0.7159664034843445,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9927154779434204,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6857143044471741,0.5332541465759277,0.6907563209533691,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9940788745880127,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6655462384223938,0.5332541465759277,0.6789916157722473,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.992556631565094,"dir":"rtl","str":"نهایت","boundary":[0.6268907785415649,0.5332541465759277,0.6605042219161987,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9089720249176025,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5697479248046875,0.5332541465759277,0.6184874176979065,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9969969987869263,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.5310924649238586,0.5332541465759277,0.5630252361297607,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9839785099029541,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5159664154052734,0.5344418287277222,0.5260504484176636,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5498812198638916},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9923886656761169,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.48235294222831726,0.5344418287277222,0.5126050710678101,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9953662157058716,"dir":"rtl","str":"آمد","boundary":[0.4571428596973419,0.5344418287277222,0.4739495813846588,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5344418287277222},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5344418287277222},{"x":0.45546218752861023,"y":0.551068902015686},{"x":0.45210084319114685,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9839133620262146,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.5344418287277222,0.45546218752861023,0.551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7680672407150269,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5498812198638916},{"x":0.23193277418613434,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.985338032245636,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.48706176805496215,0.7730672407150269,0.5568812198638916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9881442785263062,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.7042016983032227,0.5534442067146301,0.7445378303527832,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9874846339225769,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6638655662536621,0.5534442067146301,0.6941176652908325,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5546318292617798},{"x":0.653781533241272,"y":0.5546318292617798},{"x":0.653781533241272,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.983942985534668,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6218487620353699,0.5546318292617798,0.653781533241272,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5688835978507996},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9898360371589661,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.5747899413108826,0.5546318292617798,0.6117647290229797,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5731092691421509,"y":0.570071280002594},{"x":0.5596638917922974,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9810740351676941,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.5596638917922974,0.5546318292617798,0.5731092691421509,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5495798587799072,"y":0.570071280002594},{"x":0.5411764979362488,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9931751489639282,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5411764979362488,0.5546318292617798,0.5495798587799072,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5327731370925903,"y":0.570071280002594},{"x":0.507563054561615,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9908120632171631,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.507563054561615,0.5546318292617798,0.5327731370925903,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4957983195781708,"y":0.570071280002594},{"x":0.4722689092159271,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.990572452545166,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.4722689092159271,0.5546318292617798,0.4957983195781708,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5546318292617798},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5546318292617798},{"x":0.46722689270973206,"y":0.570071280002594},{"x":0.45042017102241516,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9786348938941956,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.45042017102241516,0.5546318292617798,0.46722689270973206,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5546318292617798},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5546318292617798},{"x":0.43529412150382996,"y":0.570071280002594},{"x":0.4000000059604645,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9838645458221436,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.4000000059604645,0.5546318292617798,0.43529412150382996,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5558194518089294},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5558194518089294},{"x":0.3966386616230011,"y":0.570071280002594},{"x":0.39159664511680603,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.98780357837677,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39159664511680603,0.5558194518089294,0.3966386616230011,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5558194518089294},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5558194518089294},{"x":0.3815126121044159,"y":0.570071280002594},{"x":0.3529411852359772,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9950429797172546,"dir":"rtl","str":"امواج","boundary":[0.3529411852359772,0.5558194518089294,0.3815126121044159,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5558194518089294},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5558194518089294},{"x":0.34285715222358704,"y":0.570071280002594},{"x":0.3210084140300751,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9824194312095642,"dir":"rtl","str":"دریا","boundary":[0.3210084140300751,0.5558194518089294,0.34285715222358704,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.5558194518089294},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5558194518089294},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5712589025497437},{"x":0.31596639752388,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9585171937942505,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31596639752388,0.5558194518089294,0.3193277418613434,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5558194518089294},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5558194518089294},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5712589025497437},{"x":0.267226904630661,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9704340100288391,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.267226904630661,0.5558194518089294,0.30588236451148987,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5712589025497437},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.8346138000488281,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.23193277418613434,0.5558194518089294,0.2571428716182709,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9893255233764648,"dir":"rtl","str":"سکوها","boundary":[0.7277311086654663,0.5771971344947815,0.7663865685462952,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9759083986282349,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7260504364967346,0.5771971344947815,0.7277311086654663,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9930536150932312,"dir":"rtl","str":"تعادل","boundary":[0.6857143044471741,0.5771971344947815,0.7176470756530762,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9909820556640625,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6739495992660522,0.5771971344947815,0.6773109436035156,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.990505039691925,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6218487620353699,0.5771971344947815,0.6655462384223938,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],&quo