امنیت آب، تغییر اقلیم و توسعه پایدار امنیت آب، تغییر اقلیم و توسعه پایدار

توضیحات

از عواملی که در سال‌های اخیر نقشی مهم در تشدید مسیلۀ آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان داشته، پدیدۀ تغییر اقلیم است. این پدیده با افزایش دما و افزایش تبخیر از سطح از یک‌سو و افزایش مصرف آب در کشاورزی، به‌عنوان بزرگ‏ترین مصرف‏کنندۀ آب در جهان از سوی دیگر یکی از تهدیدات خطیر امنیت آبی در بسیاری از نقاط جهان بوده است. کتاب حاضر به بررسی سه موضوع «امنیت آبی» و «تغییر اقلیم» و «توسعۀ پایدار» می ‏پردازد. این هر سه پدیده امروز از موضوعات اثرگذار در ایران به‌شمار می‏ روند و شیوۀ مدیریت مناسب آن‌ها و بررسی این سه پدیده در کنار هم، در قالب مجموعه‌ای یکپارچه آمده است., کتاب حاضر با محور قراردادن بحث امنیت آب و توجه به آن در کنار دو مقولۀ تغییر اقلیم و توسعۀ پایدار در منطقۀ غرب آسیا، با ظرافت و ورود به لایه‏ های عمقی موضوع و با درنظرگرفتن ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بحث توانسته است به‌خوبی موضوع را برای خواننده طرح و جنبه‏ های گوناگون آن را واکاوی کند. ارایۀ مثال‏ های تاریخی، نمونه‏ های موفق ورود بخش‏ های دولتی و غیردولتی و سازمان‏ های مردم ‏نهاد و تاکید بر ظرفیت‏ های اجتماعی در مدیریت چالش ‏ها و بحران‏ های مرتبط با موضوعات پیش گ‏فته از نقاط قوت کتاب به‌شمار می ‏رود. باتوجه ‌به فضای عمومی کشور در حوزۀ آب، کتاب حاضر می ‏تواند دیدگاه ‏های جدیدی به مخاطب ارایه کند و چگونگی توجه هم‏زمان به پدیده‏ های گوناگون موثر بر امنیت آبی را پررنگ سازد.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":259,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"4a37436ef64f1402","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/4a37436ef64f1402/pages/JbhPNWhetNcdClAP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4a37436ef64f1402/pages/gsrQibkUtaEKMEGw.jpg","blurred":"/storage/books/4a37436ef64f1402/pages/yANeLXInAyRKcevZ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005452298737373672,0.0002089048287081322,0.9988702068729561,0.9996221331326809]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5428571701049805,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5394958257675171,"y":0.235154390335083},{"x":0.489075630903244,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.4924369752407074,0.1852731555700302,0.5394958257675171,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.18289786577224731},{"x":0.489075630903244,"y":0.1852731555700302},{"x":0.48571428656578064,"y":0.23396675288677216},{"x":0.42016807198524475,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.4252100884914398,0.18289786577224731,0.48571428656578064,0.23396675288677216]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5428571701049805,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5378151535987854,"y":0.235154390335083},{"x":0.42016807198524475,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.6600000262260437,"boundary":[0.4202100884914398,0.1758978657722473,0.5428151535987854,0.24215439033508301],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6672269105911255,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6151260733604431,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امنیت","boundary":[0.6151260733604431,0.2897862195968628,0.6672269105911255,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6067227125167847,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6067227125167847,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5798319578170776,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5798319578170776,0.29097387194633484,0.6067227125167847,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.29097387194633484},{"x":0.578151285648346,"y":0.29097387194633484},{"x":0.578151285648346,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5747899413108826,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5747899413108826,0.29097387194633484,0.578151285648346,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5647059082984924,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5647059082984924,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5193277597427368,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.5193277597427368,0.29097387194633484,0.5647059082984924,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5126050710678101,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5126050710678101,"y":0.31116390228271484},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.46890756487846375,0.29097387194633484,0.5126050710678101,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4588235318660736,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3123515546321869},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45210084319114685,0.29097387194633484,0.4588235318660736,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4436974823474884,"y":0.29097387194633484},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3123515546321869},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.38823530077934265,0.29097387194633484,0.4436974823474884,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3798319399356842,"y":0.29097387194633484},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3123515546321869},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.3294117748737335,0.2921615242958069,0.3798319399356842,0.3123515546321869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6672269105911255,"y":0.31116390228271484},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3244117748737335,0.2851615242958069,0.6722269105911255,0.31816390228271485],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/4a37436ef64f1402/pages/lzUHWQqnxeGpGYAO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4a37436ef64f1402/pages/SxgCLPfFKWCXchcM.jpg","blurred":"/storage/books/4a37436ef64f1402/pages/NUnWexdPJAAPvLKK.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/4a37436ef64f1402/pages/bYYjuSOLayUYdjJa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4a37436ef64f1402/pages/ZoSKbsVcGtuaSTYX.jpg","blurred":"/storage/books/4a37436ef64f1402/pages/oMjGBuxWWwDjYUrw.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005480545328444793,0.00030058788630288455,0.998867382213849,0.9991242235380794]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2779097259044647},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"رادیاپ","boundary":[0.3310924470424652,0.2600950002670288,0.3798319399356842,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2779097259044647},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"ةعسوت","boundary":[0.38823530077934265,0.2600950002670288,0.4436974823474884,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2779097259044647},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.45210084319114685,0.2600950002670288,0.4605042040348053,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2779097259044647},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"میلقا","boundary":[0.46722689270973206,0.2600950002670288,0.5126050710678101,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"رییغت","boundary":[0.5193277597427368,0.2600950002670288,0.5663865804672241,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"،بآ","boundary":[0.5731092691421509,0.2600950002670288,0.6067227125167847,0.2779097259044647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"str":"تینما","boundary":[0.6151260733604431,0.2600950002670288,0.6689075827598572,0.2779097259044647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2779097259044647},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3260924470424652,0.2530950002670288,0.6739075827598572,0.28490972590446473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.34323039650917053},{"x":0.42184874415397644,"y":0.34323039650917053},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3574821949005127},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":1,"str":"اداخاتروت","boundary":[0.35630252957344055,0.34323039650917053,0.42184874415397644,0.3574821949005127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.34323039650917053},{"x":0.48403361439704895,"y":0.34323039650917053},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":1,"str":"ایلیسس","boundary":[0.4285714328289032,0.34323039650917053,0.48403361439704895,0.3574821949005127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.34323039650917053},{"x":0.49747899174690247,"y":0.34323039650917053},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4907563030719757,0.34323039650917053,0.49747899174690247,0.3574821949005127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5630252361297607,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":1,"str":"ساوسیب","boundary":[0.5042017102241516,0.34323039650917053,0.5630252361297607,0.3574821949005127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5915966629981995,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":1,"str":"یک","boundary":[0.5697479248046875,0.34323039650917053,0.5915966629981995,0.3574821949005127]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6420168280601501,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":1,"str":"تیسآ","boundary":[0.5983193516731262,0.34323039650917053,0.6420168280601501,0.3574821949005127]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6420168280601501,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3574821949005127},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.35130252957344055,0.3362303965091705,0.6470168280601502,0.3644821949005127],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.45961993932724},{"x":0.5226891040802002,"y":0.45961993932724},{"x":0.5226891040802002,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4773109257221222,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":1,"str":"ةمجرت","boundary":[0.4773109257221222,0.45961993932724,0.5226891040802002,0.47387173771858215]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.48337292671203613},{"x":0.45378151535987854,"y":0.48337292671203613},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"ریماقآ","boundary":[0.4100840389728546,0.48337292671203613,0.45378151535987854,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5025210380554199,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"همطاف","boundary":[0.4605042040348053,0.48337292671203613,0.5025210380554199,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5495798587799072,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"هدیس","boundary":[0.5092437267303467,0.48337292671203613,0.5495798587799072,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5899159908294678,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":1,"str":"رتکد","boundary":[0.5546218752861023,0.48337292671203613,0.5899159908294678,0.4976246953010559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":1,"str":"رتکد","boundary":[0.5848739743232727,0.5083135366439819,0.6184874176979065,0.5225653052330017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5083135366439819},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5083135366439819},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5225653052330017},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":1,"str":"یناغماد","boundary":[0.3815126121044159,0.5083135366439819,0.43529412150382996,0.5225653052330017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":1,"str":"یودهم","boundary":[0.4420168101787567,0.5083135366439819,0.4924369752407074,0.5225653052330017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5083135366439819},{"x":0.578151285648346,"y":0.5083135366439819},{"x":0.578151285648346,"y":0.5225653052330017},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":1,"str":"دیجملادبع","boundary":[0.49915966391563416,0.5083135366439819,0.578151285648346,0.5225653052330017]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.45961993932724},{"x":0.6184874176979065,"y":0.45961993932724},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5225653052330017},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3765126121044159,0.45261993932724,0.6234874176979065,0.5295653052330017],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.716152012348175},{"x":0.5193277597427368,"y":0.716152012348175},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":1,"str":"7931","boundary":[0.4789915978908539,0.716152012348175,0.5193277597427368,0.7304037809371948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.716152012348175},{"x":0.5193277597427368,"y":0.716152012348175},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.709152012348175,0.5243277597427368,0.7374037809371948],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/4a37436ef64f1402/pages/DzqXPDpHacewPTsv-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4a37436ef64f1402/pages/uMhAtzwXTfEpFtos.jpg","blurred":"/storage/books/4a37436ef64f1402/pages/IISidbAWKqrEHImu.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00015530549347259087,0.9986781300536725,0.9990410034905703]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.1377672255039215},{"x":0.534453809261322,"y":0.13539192080497742},{"x":0.5361344814300537,"y":0.1674584299325943},{"x":0.462184876203537,"y":0.17102137207984924}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"ژاکان","boundary":[0.4605042040348053,0.1377672255039215,0.5361344814300537,0.1674584299325943]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.1377672255039215},{"x":0.534453809261322,"y":0.13539192080497742},{"x":0.5361344814300537,"y":0.1674584299325943},{"x":0.462184876203537,"y":0.17102137207984924}]},"confidence":0.7400000095367432,"boundary":[0.4555042040348053,0.1307672255039215,0.5411344814300537,0.1744584299325943],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5092437267303467,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5092437267303467,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4941176474094391,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4924369752407074,0.18052256107330322,0.5092437267303467,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.18052256107330322},{"x":0.4907563030719757,"y":0.18052256107330322},{"x":0.4924369752407074,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4907563030719757,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.489075630903244,0.18052256107330322,0.4924369752407074,0.18646080791950226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5092437267303467,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5092437267303467,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4907563030719757,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.75,"boundary":[0.484075630903244,0.17352256107330322,0.5142437267303467,0.19346080791950226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5092437267303467,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5092437267303467,"y":0.20427553355693817},{"x":0.489075630903244,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸۶","boundary":[0.489075630903244,0.1947743445634842,0.5092437267303467,0.20427553355693817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5092437267303467,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5092437267303467,"y":0.20427553355693817},{"x":0.489075630903244,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.18777434456348419,0.5142437267303467,0.21127553355693818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.21140141785144806},{"x":0.610084056854248,"y":0.21140141785144806},{"x":0.610084056854248,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5865546464920044,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5865546464920044,0.21140141785144806,0.610084056854248,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5815126299858093,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5815126299858093,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5596638917922974,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5596638917922974,0.21140141785144806,0.5815126299858093,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5529412031173706,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5529412031173706,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5495798587799072,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.21140141785144806,0.5529412031173706,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5445378422737122,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5025210380554199,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.21140141785144806,0.5445378422737122,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.21140141785144806},{"x":0.49747899174690247,"y":0.21140141785144806},{"x":0.49747899174690247,"y":0.22327791154384613},{"x":0.4605042040348053,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4605042040348053,0.21140141785144806,0.49747899174690247,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.21140141785144806},{"x":0.45546218752861023,"y":0.21140141785144806},{"x":0.45546218752861023,"y":0.22327791154384613},{"x":0.4285714328289032,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4285714328289032,0.21140141785144806,0.45546218752861023,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.21140141785144806},{"x":0.42352941632270813,"y":0.21140141785144806},{"x":0.42352941632270813,"y":0.22327791154384613},{"x":0.38991597294807434,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.38991597294807434,0.21140141785144806,0.42352941632270813,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6974790096282959,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6974790096282959,"y":0.244655579328537},{"x":0.6655462384223938,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"امنیت","boundary":[0.6655462384223938,0.23159144818782806,0.6974790096282959,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6638655662536621,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6638655662536621,"y":0.244655579328537},{"x":0.6470588445663452,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6470588445663452,0.23159144818782806,0.6638655662536621,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6436975002288818,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6436975002288818,"y":0.244655579328537},{"x":0.6420168280601501,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6420168280601501,0.23159144818782806,0.6436975002288818,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6386554837226868,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6386554837226868,"y":0.244655579328537},{"x":0.6134454011917114,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6134454011917114,0.23159144818782806,0.6386554837226868,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6117647290229797,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6117647290229797,"y":0.244655579328537},{"x":0.5848739743232727,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.5848739743232727,0.23159144818782806,0.6117647290229797,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.23159144818782806},{"x":0.578151285648346,"y":0.23159144818782806},{"x":0.578151285648346,"y":0.244655579328537},{"x":0.5731092691421509,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5731092691421509,0.23159144818782806,0.578151285648346,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5714285969734192,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5714285969734192,"y":0.244655579328537},{"x":0.5394958257675171,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5394958257675171,0.23159144818782806,0.5714285969734192,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5327731370925903,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5327731370925903,"y":0.244655579328537},{"x":0.5092437267303467,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.5092437267303467,0.23159144818782806,0.5327731370925903,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.23159144818782806},{"x":0.507563054561615,"y":0.23159144818782806},{"x":0.507563054561615,"y":0.244655579328537},{"x":0.5042017102241516,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5042017102241516,0.23159144818782806,0.507563054561615,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.23159144818782806},{"x":0.49747899174690247,"y":0.23159144818782806},{"x":0.49747899174690247,"y":0.244655579328537},{"x":0.46890756487846375,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آسیت","boundary":[0.46890756487846375,0.23159144818782806,0.49747899174690247,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4638655483722687,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4638655483722687,"y":0.244655579328537},{"x":0.44873949885368347,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کی","boundary":[0.44873949885368347,0.23159144818782806,0.4638655483722687,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4420168101787567,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4420168101787567,"y":0.244655579328537},{"x":0.40336135029792786,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیسواس","boundary":[0.40336135029792786,0.23159144818782806,0.4420168101787567,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3966386616230011,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3966386616230011,"y":0.244655579328537},{"x":0.3932773172855377,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3932773172855377,0.23159144818782806,0.3966386616230011,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.23159144818782806},{"x":0.38823530077934265,"y":0.23159144818782806},{"x":0.38823530077934265,"y":0.244655579328537},{"x":0.3529411852359772,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سسیلیا","boundary":[0.3529411852359772,0.23159144818782806,0.38823530077934265,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3478991687297821,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3478991687297821,"y":0.244655579328537},{"x":0.3327731192111969,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تور","boundary":[0.3327731192111969,0.23159144818782806,0.3478991687297821,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3310924470424652,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3310924470424652,"y":0.244655579328537},{"x":0.30588236451148987,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تاخادا","boundary":[0.30588236451148987,0.23159144818782806,0.3310924470424652,0.244655579328537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6974790096282959,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6974790096282959,"y":0.244655579328537},{"x":0.30588236451148987,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.30088236451148986,0.20440141785144805,0.7024790096282959,0.251655579328537],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6672269105911255,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6369748115539551,0.24584323167800903,0.6672269105911255,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6302521228790283,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6084033846855164,0.24584323167800903,0.6302521228790283,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6016806960105896,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2600950002670288},{"x":0.578151285648346,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیده","boundary":[0.578151285648346,0.24584323167800903,0.6016806960105896,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5714285969734192,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.5428571701049805,0.24584323167800903,0.5714285969734192,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5361344814300537,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2600950002670288},{"x":0.507563054561615,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آقامیر","boundary":[0.507563054561615,0.24584323167800903,0.5361344814300537,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5025210380554199,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2600950002670288},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49915966391563416,0.24584323167800903,0.5025210380554199,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4941176474094391,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2600950002670288},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.47058823704719543,0.24584323167800903,0.4941176474094391,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.24584323167800903},{"x":0.46554622054100037,"y":0.24584323167800903},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2600950002670288},{"x":0.413445383310318,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالمجید","boundary":[0.413445383310318,0.24584323167800903,0.46554622054100037,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4084033668041229,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2600950002670288},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهدوی","boundary":[0.37310925126075745,0.24584323167800903,0.4084033668041229,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3680672347545624,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دامغانی","boundary":[0.3310924470424652,0.24584323167800903,0.3680672347545624,0.2600950002670288]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6672269105911255,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3260924470424652,0.23884323167800903,0.6722269105911255,0.2670950002670288],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2600950002670288},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2600950002670288},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2719714939594269},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Asit","boundary":[0.21512605249881744,0.2600950002670288,0.24033613502979279,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.2600950002670288},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2600950002670288},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2719714939594269},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"K.","boundary":[0.24537815153598785,0.2600950002670288,0.2571428716182709,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.2600950002670288},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2600950002670288},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2719714939594269},{"x":0.26386556029319763,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Biswas","boundary":[0.26386556029319763,0.2600950002670288,0.30588236451148987,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2719714939594269},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.31092438101768494,0.2600950002670288,0.3310924470424652,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2600950002670288},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2719714939594269},{"x":0.3361344635486603,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cecilia","boundary":[0.3361344635486603,0.2600950002670288,0.3781512677669525,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.2600950002670288},{"x":0.440336138010025,"y":0.2600950002670288},{"x":0.440336138010025,"y":0.2719714939594269},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Tortajada","boundary":[0.3831932842731476,0.2600950002670288,0.440336138010025,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.2600950002670288},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2600950002670288},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2719714939594269},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.4453781545162201,0.2600950002670288,0.44873949885368347,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.2600950002670288},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2600950002670288},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2719714939594269},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Eds","boundary":[0.45042017102241516,0.2600950002670288,0.47058823704719543,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2719714939594269},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.4722689092159271,0.2600950002670288,0.4756302535533905,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2600950002670288},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2719714939594269},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4773109257221222,0.2600950002670288,0.4789915978908539,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2719714939594269},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Water","boundary":[0.48739495873451233,0.2600950002670288,0.5210084319114685,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Security","boundary":[0.5260504484176636,0.2600950002670288,0.5731092691421509,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5731092691421509,0.2600950002670288,0.5764706134796143,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2719714939594269},{"x":0.583193302154541,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Climate","boundary":[0.583193302154541,0.2600950002670288,0.6302521228790283,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2600950002670288},{"x":0.680672287940979,"y":0.2600950002670288},{"x":0.680672287940979,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Change","boundary":[0.6352941393852234,0.2600950002670288,0.680672287940979,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2600950002670288},{"x":0.707563042640686,"y":0.2600950002670288},{"x":0.707563042640686,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.6857143044471741,0.2600950002670288,0.707563042640686,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Sustainable","boundary":[0.7109243869781494,0.2600950002670288,0.7815126180648804,0.2719714939594269]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2719714939594269},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21012605249881744,0.2530950002670288,0.7865126180648804,0.2789714939594269],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.2731591463088989},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2731591463088989},{"x":0.48739495873451233,"y":0.285035640001297},{"x":0.40672269463539124,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Development","boundary":[0.40672269463539124,0.2731591463088989,0.48739495873451233,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4907563030719757,"y":0.285035640001297},{"x":0.48739495873451233,"y":0.285035640001297}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.48739495873451233,0.2731591463088989,0.4907563030719757,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5462185144424438,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4957983195781708,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Springer","boundary":[0.4957983195781708,0.2731591463088989,0.5462185144424438,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5462185144424438,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5462185144424438,0.2719714939594269,0.5495798587799072,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2719714939594269},{"x":0.583193302154541,"y":0.2719714939594269},{"x":0.583193302154541,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5546218752861023,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2016","boundary":[0.5546218752861023,0.2719714939594269,0.583193302154541,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5882353186607361,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5865546464920044,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.2719714939594269,0.5882353186607361,0.28384798765182495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5882353186607361,"y":0.28384798765182495},{"x":0.40672269463539124,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.40172269463539123,0.2661591463088989,0.5932353186607361,0.29084798765182496],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5512605309486389,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5142857432365417,0.30403801798820496,0.5512605309486389,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5092437267303467,0.3052256405353546,0.5126050710678101,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3171021342277527},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سارا","boundary":[0.48571428656578064,0.3052256405353546,0.5042017102241516,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.4470588266849518,0.3052256405353546,0.4789915978908539,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5899159908294678,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5899159908294678,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5596638917922974,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5596638917922974,0.31828978657722473,0.5899159908294678,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5579832196235657,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5579832196235657,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5394958257675171,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5394958257675171,0.31828978657722473,0.5579832196235657,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.31828978657722473},{"x":0.534453809261322,"y":0.31828978657722473},{"x":0.534453809261322,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5310924649238586,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.31828978657722473,0.534453809261322,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5243697762489319,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5243697762489319,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4957983195781708,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.31828978657722473,0.5243697762489319,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4941176474094391,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4941176474094391,"y":0.33135393261909485},{"x":0.48403361439704895,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48403361439704895,0.31828978657722473,0.4941176474094391,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.31828978657722473},{"x":0.48235294222831726,"y":0.31828978657722473},{"x":0.48235294222831726,"y":0.33135393261909485},{"x":0.48067227005958557,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48067227005958557,0.31828978657722473,0.48235294222831726,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4756302535533905,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4756302535533905,"y":0.33135393261909485},{"x":0.45378151535987854,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.45378151535987854,0.31828978657722473,0.4756302535533905,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4470588266849518,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4470588266849518,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4100840389728546,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانی","boundary":[0.4100840389728546,0.31828978657722473,0.4470588266849518,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3325415551662445},{"x":0.578151285648346,"y":0.3325415551662445},{"x":0.578151285648346,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5546218752861023,0.3325415551662445,0.578151285648346,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5310924649238586,0.3325415551662445,0.5478991866111755,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3325415551662445},{"x":0.529411792755127,"y":0.3325415551662445},{"x":0.529411792755127,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5260504484176636,0.3325415551662445,0.529411792755127,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3456057012081146},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46890756487846375,0.3325415551662445,0.5210084319114685,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4638655483722687,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3456057012081146},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.42016807198524475,0.33372920751571655,0.4638655483722687,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5579832196235657,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5378151535987854,0.34679335355758667,0.5579832196235657,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5109243988990784,0.3479810059070587,0.5327731370925903,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5042017102241516,0.3479810059070587,0.5042017102241516,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3479810059070587},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3479810059070587},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4773109257221222,0.3479810059070587,0.49747899174690247,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3598574697971344},{"x":0.440336138010025,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.440336138010025,0.3479810059070587,0.4722689092159271,0.3598574697971344]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4100840389728546,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4050840389728546,0.29703801798820495,0.5949159908294678,0.3668574697971344],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5394958257675171,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5176470875740051,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5193277597427368,0.36104512214660645,0.5394958257675171,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5126050710678101,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5126050710678101,"y":0.37410926818847656},{"x":0.49747899174690247,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.36104512214660645,0.5126050710678101,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4957983195781708,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.36104512214660645,0.4941176474094391,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3598574697971344},{"x":0.48739495873451233,"y":0.36104512214660645},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۷","boundary":[0.4605042040348053,0.3598574697971344,0.48739495873451233,0.3729216158390045]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3752969205379486},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4555042040348053,0.3528574697971344,0.5444958257675171,0.3822969205379486],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5428571701049805,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5428571701049805,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5025210380554199,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.5025210380554199,0.3752969205379486,0.5428571701049805,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3752969205379486},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3752969205379486},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4924369752407074,0.3752969205379486,0.4957983195781708,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3752969205379486},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3752969205379486},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.4588235318660736,0.3752969205379486,0.48403361439704895,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3895486891269684},{"x":0.556302547454834,"y":0.3895486891269684},{"x":0.556302547454834,"y":0.4002375304698944},{"x":0.529411792755127,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.529411792755127,0.3895486891269684,0.556302547454834,0.4002375304698944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5226891040802002,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5226891040802002,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5226891040802002,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5226891040802002,0.39073634147644043,0.5226891040802002,0.40142518281936646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5579832196235657,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4588235318660736,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4538235318660736,0.3682969205379486,0.5629832196235657,0.40842518281936646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5058823823928833,"y":0.40142518281936646},{"x":0.46722689270973206,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰۰,۰۰","boundary":[0.46722689270973206,0.3895486891269684,0.5058823823928833,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.39073634147644043},{"x":0.462184876203537,"y":0.39073634147644043},{"x":0.462184876203537,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.440336138010025,0.39073634147644043,0.462184876203537,0.40142518281936646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5058823823928833,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.435336138010025,0.3837363414764404,0.5108823823928833,0.40842518281936646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6352941393852234,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6134454011917114,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6134454011917114,0.4121140241622925,0.6352941393852234,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6084033846855164,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5798319578170776,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5798319578170776,0.4121140241622925,0.6084033846855164,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5731092691421509,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5529412031173706,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5529412031173706,0.4121140241622925,0.5731092691421509,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5478991866111755,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5126050710678101,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5126050710678101,0.4121140241622925,0.5478991866111755,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5058823823928833,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4789915978908539,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4789915978908539,0.4121140241622925,0.5058823823928833,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4121140241622925},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4121140241622925},{"x":0.4739495813846588,"y":0.42399048805236816},{"x":0.440336138010025,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.440336138010025,0.4121140241622925,0.4739495813846588,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.4121140241622925},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4121140241622925},{"x":0.43529412150382996,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4000000059604645,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.4000000059604645,0.4121140241622925,0.43529412150382996,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.4121140241622925},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4121140241622925},{"x":0.3932773172855377,"y":0.42399048805236816},{"x":0.37310925126075745,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.37310925126075745,0.4121140241622925,0.3932773172855377,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4121140241622925},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4121140241622925},{"x":0.37142857909202576,"y":0.42399048805236816},{"x":0.36974790692329407,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.36974790692329407,0.4121140241622925,0.37142857909202576,0.42399048805236816]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6352941393852234,"y":0.42399048805236816},{"x":0.36974790692329407,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36474790692329406,0.4051140241622925,0.6402941393852234,0.43099048805236817],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5095011591911316},{"x":0.556302547454834,"y":0.5095011591911316},{"x":0.556302547454834,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷۸","boundary":[0.5361344814300537,0.5095011591911316,0.556302547454834,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5178147554397583},{"x":0.561344563961029,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۹۶۴","boundary":[0.561344563961029,0.5095011591911316,0.5798319578170776,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5095011591911316},{"x":0.605042040348053,"y":0.5095011591911316},{"x":0.605042040348053,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5865546464920044,0.5095011591911316,0.605042040348053,0.5178147554397583]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۱۷۷","boundary":[0.6117647290229797,0.5095011591911316,0.6403361558914185,0.5178147554397583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.5025011591911316,0.6453361558914185,0.5248147554397583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6420168280601501,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6168067455291748,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امنیت","boundary":[0.6168067455291748,0.4370546340942383,0.6420168280601501,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4370546340942383},{"x":0.610084056854248,"y":0.4370546340942383},{"x":0.610084056854248,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5983193516731262,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5983193516731262,0.4370546340942383,0.610084056854248,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5966386795043945,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5949580073356628,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5949580073356628,0.4370546340942383,0.5966386795043945,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5899159908294678,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5680672526359558,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.5680672526359558,0.4370546340942383,0.5899159908294678,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5630252361297607,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5428571701049805,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.5428571701049805,0.4370546340942383,0.5630252361297607,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5361344814300537,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5327731370925903,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.4370546340942383,0.5361344814300537,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4370546340942383},{"x":0.529411792755127,"y":0.4370546340942383},{"x":0.529411792755127,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5025210380554199,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5025210380554199,0.4370546340942383,0.529411792755127,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4957983195781708,"y":0.45130640268325806},{"x":0.46890756487846375,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.46890756487846375,0.4370546340942383,0.4957983195781708,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4370546340942383},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4370546340942383},{"x":0.46554622054100037,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4302521049976349,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.4302521049976349,0.4370546340942383,0.46554622054100037,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4252100884914398,"y":0.45130640268325806},{"x":0.42016807198524475,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.42016807198524475,0.4370546340942383,0.4252100884914398,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.4370546340942383},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4370546340942383},{"x":0.41848739981651306,"y":0.45130640268325806},{"x":0.37478992342948914,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سسیلیاتور","boundary":[0.37478992342948914,0.4370546340942383,0.41848739981651306,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.4370546340942383},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4370546340942383},{"x":0.37310925126075745,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3478991687297821,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تاخادا","boundary":[0.3478991687297821,0.4370546340942383,0.37310925126075745,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3478991687297821,"y":0.45130640268325806},{"x":0.34285715222358704,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34285715222358704,0.4370546340942383,0.3478991687297821,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.4370546340942383},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4370546340942383},{"x":0.33949580788612366,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3142857253551483,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"آسیت","boundary":[0.3142857253551483,0.4370546340942383,0.33949580788612366,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.4370546340942383},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4370546340942383},{"x":0.31092438101768494,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3008403480052948,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کی","boundary":[0.3008403480052948,0.4370546340942383,0.31092438101768494,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2974790036678314,"y":0.45130640268325806},{"x":0.29411765933036804,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29411765933036804,0.4370546340942383,0.2974790036678314,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.4370546340942383},{"x":0.289075642824173,"y":0.4370546340942383},{"x":0.289075642824173,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2537815272808075,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بیسواس","boundary":[0.2537815272808075,0.4370546340942383,0.289075642824173,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4370546340942383},{"x":0.2504201829433441,"y":0.45130640268325806},{"x":0.24537815153598785,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.24537815153598785,0.4370546340942383,0.2504201829433441,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.44655582308769226},{"x":0.75126051902771,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7495798468589783,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7260504364967346,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7260504364967346,0.44655582308769226,0.7495798468589783,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7210084199905396,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7176470756530762,0.44655582308769226,0.7210084199905396,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4572446644306183},{"x":0.702521026134491,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.702521026134491,0.4453681707382202,0.7126050591468811,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6638655662536621,0.4453681707382202,0.6957983374595642,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.4453681707382202,0.6638655662536621,0.4572446644306183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4370546340942383},{"x":0.75126051902771,"y":0.4370546340942383},{"x":0.75126051902771,"y":0.45843231678009033},{"x":0.24537815153598785,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.24037815153598785,0.4300546340942383,0.75626051902771,0.46543231678009034],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6420168280601501,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.6117647290229797,0.45130640268325806,0.6420168280601501,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6084033846855164,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیده","boundary":[0.5848739743232727,0.45130640268325806,0.6084033846855164,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.45130640268325806},{"x":0.583193302154541,"y":0.45130640268325806},{"x":0.583193302154541,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.5579832196235657,0.45130640268325806,0.583193302154541,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5512605309486389,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آقامیر","boundary":[0.5277311205863953,0.45130640268325806,0.5512605309486389,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5260504484176636,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5243697762489319,0.45130640268325806,0.5260504484176636,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5193277597427368,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4643705487251282},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالمجید","boundary":[0.4722689092159271,0.45130640268325806,0.5193277597427368,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.45130640268325806},{"x":0.46554622054100037,"y":0.45130640268325806},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4643705487251282},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهدوی","boundary":[0.43529412150382996,0.45130640268325806,0.46554622054100037,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4302521049976349,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4643705487251282},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دامغانی","boundary":[0.4000000059604645,0.45130640268325806,0.4302521049976349,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3983193337917328,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4643705487251282},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3949579894542694,0.45130640268325806,0.3983193337917328,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.45130640268325806},{"x":0.38991597294807434,"y":0.45130640268325806},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4643705487251282},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.35462185740470886,0.45130640268325806,0.38991597294807434,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3495798408985138,"y":0.45130640268325806},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4643705487251282},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سارا","boundary":[0.3327731192111969,0.45130640268325806,0.3495798408985138,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.45130640268325806},{"x":0.32773110270500183,"y":0.45130640268325806},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4643705487251282},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.3025210201740265,0.45130640268325806,0.32773110270500183,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2991596758365631,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4643705487251282},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29579833149909973,0.45130640268325806,0.2991596758365631,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7260504364967346,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6840336322784424,0.46674585342407227,0.7260504364967346,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6789916157722473,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6621848940849304,0.46674585342407227,0.6789916157722473,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6638655662536621,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.46674585342407227,0.6638655662536621,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6403361558914185,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6201680898666382,0.46674585342407227,0.6403361558914185,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6184874176979065,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6151260733604431,0.46674585342407227,0.6184874176979065,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.46674585342407227},{"x":0.610084056854248,"y":0.46674585342407227},{"x":0.610084056854248,"y":0.4774346649646759},{"x":0.578151285648346,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.578151285648346,0.46674585342407227,0.610084056854248,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5731092691421509,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5478991866111755,0.46674585342407227,0.5731092691421509,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5176470875740051,0.4679335057735443,0.5428571701049805,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5109243988990784,0.4679335057735443,0.5126050710678101,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۷","boundary":[0.4789915978908539,0.4679335057735443,0.5042017102241516,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.4679335057735443,0.4773109257221222,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.47980996966362},{"x":0.7428571581840515,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7428571581840515,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6991596817970276,0.47980996966362,0.7428571581840515,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6941176652908325,"y":0.47980996966362},{"x":0.6941176652908325,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6672269105911255,0.48099762201309204,0.6941176652908325,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6638655662536621,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.48099762201309204,0.6638655662536621,0.4928741157054901]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7428571581840515,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4928741157054901},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2907983314990997,0.44430640268325805,0.7478571581840515,0.4998741157054901],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6420168280601501,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6403361558914185,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6168067455291748,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هجده","boundary":[0.6168067455291748,0.4821852743625641,0.6403361558914185,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6151260733604431,"y":0.490498811006546},{"x":0.6134454011917114,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6134454011917114,0.4821852743625641,0.6151260733604431,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6067227125167847,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5882353186607361,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۲۴۰","boundary":[0.5882353186607361,0.4821852743625641,0.6067227125167847,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5865546464920044,"y":0.490498811006546},{"x":0.5747899413108826,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5747899413108826,0.4821852743625641,0.5865546464920044,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6655462384223938,0.4952494204044342,0.6957983374595642,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.4952494204044342,0.6638655662536621,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6218487620353699,0.4952494204044342,0.6420168280601501,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5966386795043945,0.4952494204044342,0.6168067455291748,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.4952494204044342,0.5915966629981995,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4952494204044342},{"x":0.583193302154541,"y":0.4952494204044342},{"x":0.583193302154541,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5445378422737122,0.4952494204044342,0.583193302154541,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5071259140968323},{"x":0.507563054561615,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.507563054561615,0.4952494204044342,0.5394958257675171,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4789915978908539,0.4952494204044342,0.5025210380554199,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4470588266849518,0.4952494204044342,0.4739495813846588,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5071259140968323},{"x":0.440336138010025,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.440336138010025,0.4952494204044342,0.4436974823474884,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4952494204044342},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4952494204044342},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶۸۶","boundary":[0.4151260554790497,0.4952494204044342,0.43529412150382996,0.5071259140968323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6974790096282959,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5118764638900757},{"x":0.413445383310318,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4101260554790497,0.47162231731414794,0.7007983374595642,0.5188764638900757],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.510688841342926},{"x":0.6873949766159058,"y":0.510688841342926},{"x":0.6873949766159058,"y":0.519002377986908},{"x":0.6689075827598572,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6689075827598572,0.510688841342926,0.6873949766159058,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.510688841342926},{"x":0.6638655662536621,"y":0.510688841342926},{"x":0.6638655662536621,"y":0.519002377986908},{"x":0.6605042219161987,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.510688841342926,0.6638655662536621,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7277311086654663,0.5249406099319458,0.7596638798713684,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6941176652908325,0.5249406099319458,0.7226890921592712,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6655462384223938,0.5249406099319458,0.6924369931221008,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.5249406099319458,0.6638655662536621,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6268907785415649,0.5249406099319458,0.6420168280601501,0.5356294512748718]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.510688841342926},{"x":0.7596638798713684,"y":0.510688841342926},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6218907785415649,0.503688841342926,0.7646638798713684,0.5426294512748718],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6655462384223938,0.5380047559738159,0.6991596817970276,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5498812198638916},{"x":0.658823549747467,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.658823549747467,0.5380047559738159,0.6638655662536621,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6218487620353699,0.5380047559738159,0.6403361558914185,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5966386795043945,0.5380047559738159,0.6151260733604431,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5882353186607361,0.5380047559738159,0.5932773351669312,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5498812198638916},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".Water","boundary":[0.2235294133424759,0.5380047559738159,0.7058823704719543,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5498812198638916},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"security","boundary":[0.26386556029319763,0.5380047559738159,0.3025210201740265,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5380047559738159},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5380047559738159},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.3025210201740265,0.5380047559738159,0.30756303668022156,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"climate","boundary":[0.3126050531864166,0.5380047559738159,0.3478991687297821,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5380047559738159},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5380047559738159},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5498812198638916},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"change","boundary":[0.3529411852359772,0.5380047559738159,0.38991597294807434,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5498812198638916},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.39159664511680603,0.5380047559738159,0.4100840389728546,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5380047559738159},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5380047559738159},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"sustainable","boundary":[0.4151260554790497,0.5380047559738159,0.47058823704719543,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5498812198638916},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"development","boundary":[0.4756302535533905,0.5380047559738159,0.5428571701049805,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.5428571701049805,0.5380047559738159,0.5478991866111755,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"c2016","boundary":[0.5512605309486389,0.5380047559738159,0.5798319578170776,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6655462384223938,0.5522565245628357,0.7008403539657593,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.5522565245628357,0.6638655662536621,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6084033846855164,0.5534442067146301,0.6420168280601501,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6067227125167847,0.5534442067146301,0.6084033846855164,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6638655662536621,0.5665082931518555,0.6941176652908325,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.5665082931518555,0.6655462384223938,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5783848166465759},{"x":0.63193279504776,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.63193279504776,0.5665082931518555,0.6453781723976135,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6252101063728333,0.5665082931518555,0.6285714507102966,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.5966386795043945,0.5665082931518555,0.6201680898666382,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5647059082984924,0.5653206706047058,0.5848739743232727,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5771971344947815},{"x":0.561344563961029,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.561344563961029,0.5653206706047058,0.5647059082984924,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5641329884529114},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5653206706047058},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Water","boundary":[0.4000000059604645,0.5641329884529114,0.43361344933509827,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5653206706047058},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5653206706047058},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5771971344947815},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"resources","boundary":[0.43697479367256165,0.5653206706047058,0.48571428656578064,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5653206706047058},{"x":0.556302547454834,"y":0.5653206706047058},{"x":0.556302547454834,"y":0.5783848166465759},{"x":0.489075630903244,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"development","boundary":[0.489075630903244,0.5653206706047058,0.556302547454834,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6655462384223938,0.5819477438926697,0.6941176652908325,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.5819477438926697,0.6638655662536621,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.6117647290229797,0.5819477438926697,0.6420168280601501,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.58076012134552},{"x":0.605042040348053,"y":0.5819477438926697},{"x":0.605042040348053,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.5798319578170776,0.58076012134552,0.605042040348053,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.58076012134552},{"x":0.5764706134796143,"y":0.58076012134552},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5714285969734192,0.58076012134552,0.5764706134796143,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Climatic","boundary":[0.4789915978908539,0.5795724391937256,0.5210084319114685,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5680672526359558,"y":0.58076012134552},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"changes","boundary":[0.5260504484176636,0.5795724391937256,0.5680672526359558,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6638655662536621,0.5961995124816895,0.6924369931221008,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6068883538246155},{"x":0.658823549747467,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.658823549747467,0.5961995124816895,0.6638655662536621,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6168067455291748,0.5950118899345398,0.6420168280601501,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.5865546464920044,0.5950118899345398,0.6084033846855164,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6068883538246155},{"x":0.583193302154541,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.583193302154541,0.5950118899345398,0.5865546464920044,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Sustainable","boundary":[0.4453781545162201,0.5926365852355957,0.5025210380554199,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5950118899345398},{"x":0.578151285648346,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"development","boundary":[0.5109243988990784,0.5938242077827454,0.578151285648346,0.6068883538246155]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6080760359764099},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2185294133424759,0.5310047559738159,0.7108823704719544,0.6150760359764099],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تورتاخادا","boundary":[0.6033613681793213,0.6092636585235596,0.6403361558914185,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6000000238418579,0.6092636585235596,0.6033613681793213,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سسیلیا","boundary":[0.5680672526359558,0.6092636585235596,0.5983193516731262,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5630252361297607,0.6092636585235596,0.5680672526359558,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5260504484176636,0.6092636585235596,0.5596638917922974,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5210084319114685,0.6092636585235596,0.5260504484176636,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6211401224136353},{"x":0.489075630903244,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیسواس","boundary":[0.489075630903244,0.6092636585235596,0.5176470875740051,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6092636585235596},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6092636585235596},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4773109257221222,0.6092636585235596,0.48235294222831726,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6211401224136353},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آسیت","boundary":[0.45210084319114685,0.6092636585235596,0.4756302535533905,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6211401224136353},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کی","boundary":[0.43529412150382996,0.6092636585235596,0.4436974823474884,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4252100884914398,0.6092636585235596,0.4302521049976349,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6092636585235596},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6092636585235596},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6211401224136353},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.38823530077934265,0.6092636585235596,0.42352941632270813,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6092636585235596},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6092636585235596},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3831932842731476,0.6092636585235596,0.38823530077934265,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6092636585235596},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6092636585235596},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6211401224136353},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.37310925126075745,0.6092636585235596,0.3781512677669525,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6080760359764099},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6080760359764099},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6199524998664856},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Biswas","boundary":[0.22689075767993927,0.6080760359764099,0.26218488812446594,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.6080760359764099},{"x":0.267226904630661,"y":0.6080760359764099},{"x":0.267226904630661,"y":0.6199524998664856},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.26218488812446594,0.6080760359764099,0.267226904630661,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6080760359764099},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6080760359764099},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6199524998664856},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Asit","boundary":[0.2705882489681244,0.6080760359764099,0.29243698716163635,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6080760359764099},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6080760359764099},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6199524998664856},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"K.","boundary":[0.29411765933036804,0.6080760359764099,0.30756303668022156,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6080760359764099},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6080760359764099},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.3042016923427582,0.6080760359764099,0.30924370884895325,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6080760359764099},{"x":0.31596639752388,"y":0.6080760359764099},{"x":0.31596639752388,"y":0.6199524998664856},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"&","boundary":[0.31092438101768494,0.6080760359764099,0.31596639752388,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.6080760359764099},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6080760359764099},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6211401224136353},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Tortajada","boundary":[0.32436975836753845,0.6080760359764099,0.37142857909202576,0.6211401224136353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6223278045654297},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.22189075767993927,0.6010760359764099,0.6453361558914185,0.6293278045654297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6941176652908325,0.6163895726203918,0.7226890921592712,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6638655662536621,0.6163895726203918,0.6890756487846375,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.658823549747467,0.6175771951675415,0.6638655662536621,0.6282660365104675]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.653823549747467,0.6093895726203918,0.7276890921592712,0.6328907318115234],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cecilia","boundary":[0.6067227125167847,0.6235154271125793,0.6420168280601501,0.6318289637565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"Biswas","boundary":[0.5596638917922974,0.6377671957015991,0.5966386795043945,0.6472684144973755]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6000000238418579,"y":0.646080732345581},{"x":0.5966386795043945,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":",","boundary":[0.5966386795043945,0.6377671957015991,0.6000000238418579,0.646080732345581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6252101063728333,"y":0.646080732345581},{"x":0.6033613681793213,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"Asit","boundary":[0.6033613681793213,0.6377671957015991,0.6252101063728333,0.646080732345581]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6403361558914185,"y":0.646080732345581},{"x":0.6285714507102966,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"K.","boundary":[0.6285714507102966,0.6365795731544495,0.6403361558914185,0.646080732345581]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sv","confidence":0.3499999940395355}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5546638917922974,0.6165154271125793,0.6470168280601502,0.6542684144973755],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7226890921592712,"y":0.646080732345581},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6941176652908325,0.6365795731544495,0.7226890921592712,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6621848940849304,0.6377671957015991,0.6890756487846375,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.6389548778533936,0.6638655662536621,0.6496437191963196]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7226890921592712,"y":0.646080732345581},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6555042219161987,0.6307671957015991,0.7276890921592712,0.6530807323455811],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6941176652908325,0.6520190238952637,0.7226890921592712,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6638655662536621,0.6520190238952637,0.6890756487846375,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.6520190238952637,0.6638655662536621,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آقامیر","boundary":[0.6184874176979065,0.6520190238952637,0.6403361558914185,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6134454011917114,0.6520190238952637,0.6168067455291748,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6520190238952637},{"x":0.610084056854248,"y":0.6520190238952637},{"x":0.610084056854248,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیده","boundary":[0.5848739743232727,0.6520190238952637,0.610084056854248,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6520190238952637},{"x":0.583193302154541,"y":0.6520190238952637},{"x":0.583193302154541,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.5596638917922974,0.6520190238952637,0.583193302154541,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5529412031173706,0.6520190238952637,0.5579832196235657,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۰-","boundary":[0.5159664154052734,0.6520190238952637,0.5462185144424438,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5109243988990784,0.6520190238952637,0.5126050710678101,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.4756302535533905,0.6520190238952637,0.5058823823928833,0.6627078652381897]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4706302535533905,0.6450190238952637,0.7276890921592712,0.6697078652381897],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6781472563743591},{"x":0.610084056854248,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدوی","boundary":[0.610084056854248,0.6674584150314331,0.6420168280601501,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6662707924842834},{"x":0.605042040348053,"y":0.6662707924842834},{"x":0.605042040348053,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دامغانی","boundary":[0.5764706134796143,0.6662707924842834,0.605042040348053,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5697479248046875,0.6662707924842834,0.5731092691421509,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالمجید","boundary":[0.5193277597427368,0.6662707924842834,0.5647059082984924,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5142857432365417,0.6662707924842834,0.5176470875740051,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۵-","boundary":[0.4773109257221222,0.6662707924842834,0.5092437267303467,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6769596338272095},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4739495813846588,0.6662707924842834,0.4756302535533905,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6662707924842834},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6662707924842834},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6769596338272095},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.43865546584129333,0.6662707924842834,0.46890756487846375,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6662707924842834},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6662707924842834},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6769596338272095},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.6662707924842834,0.43865546584129333,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6084033846855164,0.6805225610733032,0.6403361558914185,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5798319578170776,0.6805225610733032,0.6033613681793213,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5512605309486389,0.6805225610733032,0.5747899413108826,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5428571701049805,0.6805225610733032,0.5445378422737122,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5159664154052734,0.6805225610733032,0.5378151535987854,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4924369752407074,0.6805225610733032,0.5109243988990784,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6805225610733032},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6805225610733032},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6923990249633789},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48403361439704895,0.6805225610733032,0.48571428656578064,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4420168101787567,0.6805225610733032,0.4773109257221222,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6805225610733032},{"x":0.440336138010025,"y":0.6805225610733032},{"x":0.440336138010025,"y":0.6923990249633789},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.43697479367256165,0.6805225610733032,0.440336138010025,0.6923990249633789]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6923990249633789},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43197479367256164,0.6592707924842834,0.6470168280601502,0.6993990249633789],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7226890921592712,"y":0.675771951675415},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6941176652908325,0.6674584150314331,0.7226890921592712,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6621848940849304,0.6686460971832275,0.6890756487846375,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.6686460971832275,0.6638655662536621,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6941176652908325,0.6805225610733032,0.7226890921592712,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6638655662536621,0.6805225610733032,0.6890756487846375,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.6817102432250977,0.6638655662536621,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.694774329662323},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6941176652908325,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6941176652908325,0.694774329662323,0.7226890921592712,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.694774329662323},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6890756487846375,"y":0.705463171005249},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6638655662536621,0.694774329662323,0.6890756487846375,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.6959620118141174,0.6638655662536621,0.7066508531570435]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6521428775787353,0.6616460971832275,0.7293697643280029,0.7112755484580994],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.694774329662323},{"x":0.3663865625858307,"y":0.694774329662323},{"x":0.3663865625858307,"y":0.705463171005249},{"x":0.3310924470424652,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.3310924470424652,0.694774329662323,0.3663865625858307,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.694774329662323},{"x":0.41680672764778137,"y":0.694774329662323},{"x":0.41680672764778137,"y":0.705463171005249},{"x":0.37142857909202576,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.37142857909202576,0.694774329662323,0.41680672764778137,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.694774329662323},{"x":0.4773109257221222,"y":0.694774329662323},{"x":0.4773109257221222,"y":0.705463171005249},{"x":0.42352941632270813,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.42352941632270813,0.694774329662323,0.4773109257221222,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.694774329662323},{"x":0.48067227005958557,"y":0.694774329662323},{"x":0.48067227005958557,"y":0.705463171005249},{"x":0.4789915978908539,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4789915978908539,0.694774329662323,0.48067227005958557,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.694774329662323},{"x":0.5277311205863953,"y":0.694774329662323},{"x":0.5277311205863953,"y":0.705463171005249},{"x":0.48571428656578064,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.48571428656578064,0.694774329662323,0.5277311205863953,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.694774329662323},{"x":0.5411764979362488,"y":0.694774329662323},{"x":0.5411764979362488,"y":0.705463171005249},{"x":0.5327731370925903,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.5327731370925903,0.694774329662323,0.5411764979362488,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.694774329662323},{"x":0.6016806960105896,"y":0.694774329662323},{"x":0.6016806960105896,"y":0.705463171005249},{"x":0.5462185144424438,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.5462185144424438,0.694774329662323,0.6016806960105896,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.694774329662323},{"x":0.6420168280601501,"y":0.694774329662323},{"x":0.6420168280601501,"y":0.705463171005249},{"x":0.6067227125167847,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.6067227125167847,0.694774329662323,0.6420168280601501,0.705463171005249]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6420168280601501,"y":0.694774329662323},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7066508531570435},{"x":0.3310924470424652,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3260924470424652,0.6865867071151733,0.6470168280601502,0.7136508531570435],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۳۹۷","boundary":[0.6134454011917114,0.7102137804031372,0.6403361558914185,0.7173396944999695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.550000011920929,"str":"۸","boundary":[0.6033613681793213,0.7102137804031372,0.6067227125167847,0.7173396944999695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.4399999976158142,"str":"الف","boundary":[0.5932773351669312,0.7102137804031372,0.6033613681793213,0.7173396944999695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7173396944999695},{"x":0.583193302154541,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"/","boundary":[0.583193302154541,0.7102137804031372,0.5865546464920044,0.7173396944999695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"TC۴۰۵","boundary":[0.5462185144424438,0.7102137804031372,0.5815126299858093,0.7173396944999695]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.5412185144424438,0.7032137804031372,0.6453361558914185,0.7255273170471191],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7176470756530762,0.7102137804031372,0.7327731251716614,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6974790096282959,0.7102137804031372,0.7176470756530762,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6621848940849304,0.7090261578559875,0.6890756487846375,0.7209026217460632]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6571848940849304,0.7020261578559875,0.7377731251716614,0.7290902442932129],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7176470756530762,0.7256532311439514,0.7344537973403931,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6974790096282959,0.7256532311439514,0.7176470756530762,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6672269105911255,0.7256532311439514,0.6890756487846375,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.7256532311439514,0.6638655662536621,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7394958138465881,0.7387173175811768,0.7647058963775635,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6857143044471741,0.7387173175811768,0.7344537973403931,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7387173175811768},{"x":0.680672287940979,"y":0.7387173175811768},{"x":0.680672287940979,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6672269105911255,0.7387173175811768,0.680672287940979,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6605042219161987,0.7387173175811768,0.6638655662536621,0.7494061589241028]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6555042219161987,0.7186532311439514,0.7697058963775635,0.7564061589241028],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲۷","boundary":[0.6218487620353699,0.7232779264450073,0.6403361558914185,0.7304037809371948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6168487620353699,0.7162779264450073,0.6453361558914185,0.7374037809371948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲۲۲۳۷۵","boundary":[0.5932773351669312,0.7387173175811768,0.6403361558914185,0.7470308542251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5882773351669311,0.7317173175811768,0.6453361558914185,0.7540308542251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5310924649238586,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5310924649238586,0.7636579275131226,0.5445378422737122,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5260504484176636,"y":0.775534451007843},{"x":0.5058823823928833,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5058823823928833,0.7624703049659729,0.5260504484176636,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5008403658866882,"y":0.775534451007843},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۶","boundary":[0.45546218752861023,0.7612826824188232,0.5008403658866882,0.775534451007843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5445378422737122,"y":0.775534451007843},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4504621875286102,0.7542826824188232,0.5495378422737122,0.782534451007843],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5546218752861023,"y":0.775534451007843},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.7779097557067871,0.5546218752861023,0.7885985970497131]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4252100884914398,0.7897862195968628,0.5714285969734192,0.8004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5714285969734192,"y":0.775534451007843},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.7709097557067871,0.5764285969734192,0.8074750609397888],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/4a37436ef64f1402/pages/kIPRcMqFYutNmKIT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4a37436ef64f1402/pages/ebCzvdoiAzxTaVDg.jpg","blurred":"/storage/books/4a37436ef64f1402/pages/upIcjcgJEWBauvfz.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.0002695567136422472,0.9986724807354582,0.9990156143187344]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.235154390335083},{"x":0.5495798587799072,"y":0.235154390335083},{"x":0.5495798587799072,"y":0.25059381127357483},{"x":0.49915966391563416,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49915966391563416,0.235154390335083,0.5495798587799072,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4924369752407074,"y":0.235154390335083},{"x":0.4924369752407074,"y":0.25059381127357483},{"x":0.45042017102241516,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.45042017102241516,0.23396675288677216,0.4924369752407074,0.25059381127357483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5495798587799072,"y":0.235154390335083},{"x":0.5495798587799072,"y":0.25059381127357483},{"x":0.45042017102241516,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.44542017102241516,0.22696675288677215,0.5545798587799072,0.25759381127357484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28622329235076904},{"x":0.24873949587345123,"y":0.28622329235076904},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2992874085903168},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".یازده","boundary":[0.21512605249881744,0.28622329235076904,0.24873949587345123,0.2992874085903168]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28622329235076904},{"x":0.24873949587345123,"y":0.28622329235076904},{"x":0.24873949587345123,"y":0.2992874085903168},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.27922329235076904,0.25373949587345124,0.3062874085903168],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7260504364967346,0.28622329235076904,0.7831932902336121,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7193277478218079,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.6705882549285889,0.28622329235076904,0.7193277478218079,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6655462384223938,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6605042219161987,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6605042219161987,0.28622329235076904,0.6655462384223938,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7260504364967346,0.30641329288482666,0.7831932902336121,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3076009452342987},{"x":0.7193277478218079,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6521008610725403,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.6521008610725403,0.3076009452342987,0.7193277478218079,0.3206650912761688]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6521008610725403,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6471008610725403,0.27922329235076904,0.7898739624023438,0.32766509127616883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2537815272808075,"y":0.31116390228271484},{"x":0.2537815272808075,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیزده","boundary":[0.21512605249881744,0.30878859758377075,0.2537815272808075,0.32185274362564087]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2537815272808075,"y":0.31116390228271484},{"x":0.2537815272808075,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.30178859758377075,0.2587815272808075,0.3288527436256409],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34916865825653076},{"x":0.756302535533905,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.33372920751571655,0.7848739624023438,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7478991746902466,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7478991746902466,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7428571581840515,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7428571581840515,0.33372920751571655,0.7478991746902466,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7327731251716614,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7327731251716614,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6957983374595642,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امنیت","boundary":[0.6957983374595642,0.33372920751571655,0.7327731251716614,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6890756487846375,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6890756487846375,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6722689270973206,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6722689270973206,0.33372920751571655,0.6890756487846375,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6705882549285889,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6705882549285889,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6672269105911255,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6672269105911255,0.33372920751571655,0.6705882549285889,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6605042219161987,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6605042219161987,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6302521228790283,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6302521228790283,0.33372920751571655,0.6605042219161987,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6252101063728333,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6252101063728333,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5949580073356628,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.5949580073356628,0.33372920751571655,0.6252101063728333,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5899159908294678,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5899159908294678,"y":0.34916865825653076},{"x":0.583193302154541,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.583193302154541,0.33372920751571655,0.5899159908294678,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.33372920751571655},{"x":0.578151285648346,"y":0.33372920751571655},{"x":0.578151285648346,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5394958257675171,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5394958257675171,0.33372920751571655,0.578151285648346,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.33372920751571655},{"x":0.534453809261322,"y":0.33372920751571655},{"x":0.534453809261322,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5008403658866882,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.5008403658866882,0.33372920751571655,0.534453809261322,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5008403658866882,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5008403658866882,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4957983195781708,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4957983195781708,0.33372920751571655,0.5008403658866882,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.33372920751571655},{"x":0.48571428656578064,"y":0.33372920751571655},{"x":0.48571428656578064,"y":0.34916865825653076},{"x":0.462184876203537,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آغاز","boundary":[0.462184876203537,0.33372920751571655,0.48571428656578064,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.33372920751571655},{"x":0.45546218752861023,"y":0.33372920751571655},{"x":0.45546218752861023,"y":0.34916865825653076},{"x":0.42352941632270813,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.42352941632270813,0.33372920751571655,0.45546218752861023,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.33372920751571655},{"x":0.42352941632270813,"y":0.33372920751571655},{"x":0.42352941632270813,"y":0.34916865825653076},{"x":0.41680672764778137,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.41680672764778137,0.33372920751571655,0.42352941632270813,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7613445520401001,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چکیده","boundary":[0.7226890921592712,0.35629454255104065,0.7613445520401001,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7176470756530762,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7142857313156128,0.35629454255104065,0.7176470756530762,0.3693586587905884]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3705463111400604},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.41180672764778137,0.32672920751571655,0.7898739624023438,0.37754631114006043],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.3847981095314026,0.7831932902336121,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7394958138465881,0.3847981095314026,0.7478991746902466,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3847981095314026},{"x":0.729411780834198,"y":0.3847981095314026},{"x":0.729411780834198,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6974790096282959,0.3847981095314026,0.729411780834198,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.6638655662536621,0.3847981095314026,0.6924369931221008,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3978622257709503},{"x":0.658823549747467,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.658823549747467,0.3847981095314026,0.6621848940849304,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.6134454011917114,0.3847981095314026,0.6521008610725403,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5764706134796143,0.3847981095314026,0.6067227125167847,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5663865804672241,0.3847981095314026,0.5714285969734192,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.5193277597427368,0.3847981095314026,0.5596638917922974,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5126050710678101,"y":0.39904987812042236},{"x":0.507563054561615,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.507563054561615,0.3847981095314026,0.5126050710678101,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7613445520401001,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7613445520401001,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7226890921592712,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چکیده","boundary":[0.7226890921592712,0.40617576241493225,0.7613445520401001,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7176470756530762,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7176470756530762,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7159664034843445,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7159664034843445,0.40617576241493225,0.7176470756530762,0.41923990845680237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7831932902336121,"y":0.41923990845680237},{"x":0.507563054561615,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.502563054561615,0.3777981095314026,0.7881932902336121,0.4262399084568024],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4275534451007843},{"x":0.756302535533905,"y":0.4275534451007843},{"x":0.756302535533905,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7478991746902466,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7478991746902466,0.4275534451007843,0.756302535533905,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7445378303527832,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7058823704719543,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7058823704719543,0.4275534451007843,0.7445378303527832,0.43586698174476624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4275534451007843},{"x":0.756302535533905,"y":0.4275534451007843},{"x":0.756302535533905,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7008823704719543,0.4205534451007843,0.761302535533905,0.44286698174476624],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4275534451007843},{"x":0.2201680690050125,"y":0.43586698174476624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۹","boundary":[0.21512605249881744,0.4275534451007843,0.2201680690050125,0.43586698174476624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4275534451007843},{"x":0.2201680690050125,"y":0.43586698174476624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4205534451007843,0.22516806900501252,0.44286698174476624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46912112832069397},{"x":0.22689075767993927,"y":0.46912112832069397},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰","boundary":[0.21512605249881744,0.46912112832069397,0.22857142984867096,0.4774346649646759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.46912112832069397},{"x":0.22689075767993927,"y":0.46912112832069397},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.46212112832069396,0.23357142984867096,0.4844346649646759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.490498811006546},{"x":0.22857142984867096,"y":0.489311158657074},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49881234765052795},{"x":0.21344538033008575,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.21344538033008575,0.490498811006546,0.22857142984867096,0.49881234765052795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.490498811006546},{"x":0.22857142984867096,"y":0.489311158657074},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49881234765052795},{"x":0.21344538033008575,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.483498811006546,0.23357142984867096,0.505812347650528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5118764638900757},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5118764638900757},{"x":0.23025210201740265,"y":0.521377682685852},{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5118764638900757,0.23025210201740265,0.521377682685852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5118764638900757},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5118764638900757},{"x":0.23025210201740265,"y":0.521377682685852},{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5048764638900757,0.23525210201740265,0.5283776826858521],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5332541465759277},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5332541465759277},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5427553653717041},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5332541465759277,0.23025210201740265,0.5427553653717041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5332541465759277},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5332541465759277},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5427553653717041},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5262541465759277,0.23525210201740265,0.5497553653717041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5546318292617798,0.23025210201740265,0.5629453659057617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5546318292617798},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5476318292617798,0.23525210201740265,0.5699453659057617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7495798468589783,0.4477434754371643,0.7596638798713684,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردها","boundary":[0.6941176652908325,0.4477434754371643,0.7445378303527832,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6840336322784424,0.4477434754371643,0.6890756487846375,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.6487395167350769,0.4477434754371643,0.6773109436035156,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انداز","boundary":[0.6218487620353699,0.4477434754371643,0.6470588445663452,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نستله","boundary":[0.5848739743232727,0.4477434754371643,0.6168067455291748,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4477434754371643},{"x":0.578151285648346,"y":0.4477434754371643},{"x":0.578151285648346,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5714285969734192,0.4477434754371643,0.578151285648346,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5378151535987854,0.4477434754371643,0.5680672526359558,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4477434754371643},{"x":0.529411792755127,"y":0.4477434754371643},{"x":0.529411792755127,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.4907563030719757,0.4477434754371643,0.529411792755127,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4477434754371643},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4477434754371643},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4619952440261841},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشروی","boundary":[0.43697479367256165,0.4477434754371643,0.48403361439704895,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.4000000059604645,0.4477434754371643,0.4302521049976349,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3815126121044159,0.4477434754371643,0.3949579894542694,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.3445378243923187,0.4477434754371643,0.3764705955982208,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.4477434754371643},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4477434754371643},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3327731192111969,0.4477434754371643,0.33781513571739197,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.4477434754371643},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4477434754371643},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلامت","boundary":[0.2857142984867096,0.4477434754371643,0.32773110270500183,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4619952440261841},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27563026547431946,0.4477434754371643,0.2806722819805145,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"رفاه","boundary":[0.2504201829433441,0.4477434754371643,0.2705882489681244,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4477434754371643},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4477434754371643},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4619952440261841},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.23529411852359772,0.4477434754371643,0.24705882370471954,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4477434754371643},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4477434754371643},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.21680672466754913,0.4477434754371643,0.22857142984867096,0.4619952440261841]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21180672466754913,0.4407434754371643,0.7646638798713684,0.4689952440261841],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7243697643280029,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7243697643280029,0.4679335057735443,0.7344537973403931,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7176470756530762,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7058823704719543,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7058823704719543,0.4679335057735443,0.7176470756530762,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7042016983032227,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6504201889038086,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردها","boundary":[0.6504201889038086,0.4679335057735443,0.7042016983032227,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6470588445663452,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6420168280601501,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.4679335057735443,0.6470588445663452,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6336134672164917,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6067227125167847,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.6067227125167847,0.4679335057735443,0.6336134672164917,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6033613681793213,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5815126299858093,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انداز","boundary":[0.5815126299858093,0.4679335057735443,0.6033613681793213,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5747899413108826,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5411764979362488,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نستله","boundary":[0.5411764979362488,0.4679335057735443,0.5747899413108826,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5327731370925903,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5210084319114685,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5210084319114685,0.4679335057735443,0.5327731370925903,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5193277597427368,"y":0.48337292671203613},{"x":0.48067227005958557,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خصوص","boundary":[0.48067227005958557,0.4679335057735443,0.5193277597427368,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4679335057735443},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4679335057735443},{"x":0.46554622054100037,"y":0.48337292671203613},{"x":0.43361344933509827,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.43361344933509827,0.4679335057735443,0.46554622054100037,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.4679335057735443},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4679335057735443},{"x":0.42352941632270813,"y":0.48337292671203613},{"x":0.3932773172855377,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.3932773172855377,0.4679335057735443,0.42352941632270813,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.4679335057735443},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4679335057735443},{"x":0.39159664511680603,"y":0.48337292671203613},{"x":0.38655462861061096,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38655462861061096,0.4679335057735443,0.39159664511680603,0.48337292671203613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48337292671203613},{"x":0.38655462861061096,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.38155462861061096,0.4609335057735443,0.7394537973403931,0.49037292671203614],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7243697643280029,0.48812350630760193,0.7361344695091248,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7193277478218079,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5035629272460938},{"x":0.707563042640686,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.707563042640686,0.48812350630760193,0.7193277478218079,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.48812350630760193},{"x":0.702521026134491,"y":0.48812350630760193},{"x":0.702521026134491,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.6756302714347839,0.48812350630760193,0.702521026134491,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.489311158657074},{"x":0.6689075827598572,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.6420168280601501,0.489311158657074,0.6689075827598572,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.489311158657074},{"x":0.6302521228790283,"y":0.489311158657074},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مشترک","boundary":[0.5882353186607361,0.489311158657074,0.6302521228790283,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.490498811006546},{"x":0.5815126299858093,"y":0.490498811006546},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.490498811006546,0.5815126299858093,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.510688841342926},{"x":0.7596638798713684,"y":0.510688841342926},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7495798468589783,0.510688841342926,0.7596638798713684,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.510688841342926},{"x":0.7445378303527832,"y":0.510688841342926},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تلاشهای","boundary":[0.6873949766159058,0.510688841342926,0.7445378303527832,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.510688841342926},{"x":0.680672287940979,"y":0.510688841342926},{"x":0.680672287940979,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نستله","boundary":[0.6487395167350769,0.510688841342926,0.680672287940979,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.510688841342926},{"x":0.6436975002288818,"y":0.510688841342926},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6184874176979065,0.510688841342926,0.6436975002288818,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.510688841342926},{"x":0.6117647290229797,"y":0.510688841342926},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.5815126299858093,0.510688841342926,0.6117647290229797,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.510688841342926},{"x":0.5764706134796143,"y":0.510688841342926},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.5394958257675171,0.510688841342926,0.5764706134796143,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.510688841342926},{"x":0.5327731370925903,"y":0.510688841342926},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5042017102241516,0.510688841342926,0.5327731370925903,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.510688841342926},{"x":0.49747899174690247,"y":0.510688841342926},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4941176474094391,0.510688841342926,0.49747899174690247,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.510688841342926},{"x":0.48739495873451233,"y":0.510688841342926},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5261282920837402},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستیابی","boundary":[0.43865546584129333,0.510688841342926,0.48739495873451233,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.510688841342926},{"x":0.43361344933509827,"y":0.510688841342926},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5261282920837402},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.42352941632270813,0.510688841342926,0.43361344933509827,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.510688841342926},{"x":0.41680672764778137,"y":0.510688841342926},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5261282920837402},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.37310925126075745,0.510688841342926,0.41680672764778137,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.510688841342926},{"x":0.36974790692329407,"y":0.510688841342926},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.510688841342926,0.36974790692329407,0.5261282920837402]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5249406099319458},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3630672347545624,0.4858741157054901,0.7663445520401001,0.5319406099319458],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7243697643280029,0.5320665240287781,0.7344537973403931,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7058823704719543,0.5320665240287781,0.7159664034843445,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5320665240287781},{"x":0.702521026134491,"y":0.5320665240287781},{"x":0.702521026134491,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.6739495992660522,0.5320665240287781,0.702521026134491,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.6352941393852234,0.5320665240287781,0.6605042219161987,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5932773351669312,0.5320665240287781,0.6218487620353699,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5798319578170776,0.5320665240287781,0.5882353186607361,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7260504364967346,0.5522565245628357,0.7327731251716614,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7058823704719543,0.5522565245628357,0.7176470756530762,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.6722689270973206,0.5522565245628357,0.7008403539657593,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6268907785415649,0.5522565245628357,0.6605042219161987,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گازهای","boundary":[0.5815126299858093,0.5522565245628357,0.6168067455291748,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلخانه","boundary":[0.5310924649238586,0.5522565245628357,0.5647059082984924,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5193277597427368,0.5522565245628357,0.5310924649238586,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5676959753036499},{"x":0.507563054561615,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.507563054561615,0.5522565245628357,0.5142857432365417,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5676959753036499},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.4773109257221222,0.5522565245628357,0.5058823823928833,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5522565245628357},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5522565245628357},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5676959753036499},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پاک","boundary":[0.44873949885368347,0.5522565245628357,0.46554622054100037,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5522565245628357},{"x":0.440336138010025,"y":0.5522565245628357},{"x":0.440336138010025,"y":0.5676959753036499},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.43361344933509827,0.5522565245628357,0.440336138010025,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5676959753036499},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42016807198524475,0.5522565245628357,0.4252100884914398,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5676959753036499},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.40504202246665955,0.5522565245628357,0.4117647111415863,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5676959753036499},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تجدید","boundary":[0.3630252182483673,0.5522565245628357,0.4000000059604645,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5522565245628357},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5522565245628357},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5676959753036499},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پذیر","boundary":[0.33781513571739197,0.5522565245628357,0.35798320174217224,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5676959753036499},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.5522565245628357,0.3327731192111969,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7226890921592712,0.5724465847015381,0.7344537973403931,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7058823704719543,0.5724465847015381,0.7176470756530762,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5724465847015381},{"x":0.702521026134491,"y":0.5724465847015381},{"x":0.702521026134491,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.6722689270973206,0.5724465847015381,0.702521026134491,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5878859758377075},{"x":0.63193279504776,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.63193279504776,0.5736342072486877,0.6621848940849304,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5899159908294678,0.5736342072486877,0.6235294342041016,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5630252361297607,0.5736342072486877,0.5798319578170776,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5579832196235657,"y":0.589073657989502},{"x":0.5512605309486389,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5512605309486389,0.5736342072486877,0.5579832196235657,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7260504364967346,0.5950118899345398,0.7327731251716614,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6080760359764099},{"x":0.707563042640686,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.707563042640686,0.5950118899345398,0.7176470756530762,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.6739495992660522,0.5950118899345398,0.7042016983032227,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6092636585235596},{"x":0.63193279504776,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.63193279504776,0.5950118899345398,0.6621848940849304,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5882353186607361,0.5950118899345398,0.6218487620353699,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5529412031173706,0.5950118899345398,0.5764706134796143,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5478991866111755,0.5950118899345398,0.5529412031173706,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7260504364967346,0.6152018904685974,0.7327731251716614,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7092437148094177,0.6163895726203918,0.7159664034843445,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پسماند","boundary":[0.6605042219161987,0.6163895726203918,0.7008403539657593,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6306413412094116},{"x":0.63193279504776,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.63193279504776,0.6175771951675415,0.6521008610725403,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6235294342041016,0.6187648177146912,0.6285714507102966,0.6318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7243697643280029,0.6365795731544495,0.7310924530029297,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6508313417434692},{"x":0.707563042640686,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.707563042640686,0.6365795731544495,0.7142857313156128,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6377671957015991},{"x":0.702521026134491,"y":0.6377671957015991},{"x":0.702521026134491,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.6689075827598572,0.6377671957015991,0.702521026134491,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6302521228790283,0.6377671957015991,0.6571428775787354,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6184874176979065,0.6377671957015991,0.6235294342041016,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6377671957015991},{"x":0.610084056854248,"y":0.6377671957015991},{"x":0.610084056854248,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.5983193516731262,0.6377671957015991,0.610084056854248,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5546218752861023,0.6377671957015991,0.5882353186607361,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5126050710678101,0.6377671957015991,0.5411764979362488,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6532066464424133},{"x":0.507563054561615,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.6389548778533936,0.5109243988990784,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7495798468589783,0.6591448783874512,0.7596638798713684,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7159664034843445,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7159664034843445,0.6603325605392456,0.7445378303527832,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7142857313156128,"y":0.673396646976471},{"x":0.6840336322784424,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6840336322784424,0.6603325605392456,0.7142857313156128,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6789916157722473,"y":0.673396646976471},{"x":0.6789916157722473,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.6603325605392456,0.6789916157722473,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7310924530029297,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7310924530029297,0.6805225610733032,0.7613445520401001,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6805225610733032},{"x":0.729411780834198,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7260504364967346,0.6805225610733032,0.7310924530029297,0.6935867071151733]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6935867071151733},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3244117748737335,0.5274418287277222,0.7663445520401001,0.7005867071151733],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5748218297958374,0.23193277418613434,0.5843230485916138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5678218297958374,0.23693277418613434,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5961995124816895},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5961995124816895},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6045130491256714},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۶","boundary":[0.21344538033008575,0.5961995124816895,0.23025210201740265,0.6045130491256714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5961995124816895},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5961995124816895},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6045130491256714},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5891995124816894,0.23525210201740265,0.6115130491256714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6175771951675415},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6175771951675415},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6258907318115234},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.21344538033008575,0.6175771951675415,0.22857142984867096,0.6258907318115234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6175771951675415},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6175771951675415},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6258907318115234},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6105771951675415,0.23357142984867096,0.6328907318115234],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6591448783874512},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6591448783874512},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6686460971832275},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۴","boundary":[0.21176470816135406,0.6591448783874512,0.23361344635486603,0.6686460971832275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6591448783874512},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6591448783874512},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6686460971832275},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.6521448783874512,0.23861344635486603,0.6756460971832275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6805225610733032},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6900237798690796},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.21344538033008575,0.6817102432250977,0.23025210201740265,0.6900237798690796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6805225610733032},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6900237798690796},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6747102432250977,0.23525210201740265,0.6970237798690796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7090261578559875},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7090261578559875},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7173396944999695},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7090261578559875,0.23025210201740265,0.7173396944999695]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7090261578559875},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7090261578559875},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7173396944999695},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7020261578559875,0.23525210201740265,0.7243396944999695],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"فصل","boundary":[0.7596638798713684,0.7078384757041931,0.7848739624023438,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7220902442932129},{"x":0.680672287940979,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.680672287940979,0.7078384757041931,0.7277311086654663,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6436975002288818,0.7066508531570435,0.6739495992660522,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6201680898666382,0.7066508531570435,0.6369748115539551,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6084033846855164,0.7066508531570435,0.6134454011917114,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازگاری","boundary":[0.5495798587799072,0.7066508531570435,0.6016806960105896,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7209026217460632},{"x":0.534453809261322,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.534453809261322,0.7066508531570435,0.5445378422737122,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.4957983195781708,0.7066508531570435,0.5277311205863953,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7209026217460632},{"x":0.462184876203537,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.462184876203537,0.7066508531570435,0.4907563030719757,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7209026217460632},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.45378151535987854,0.7066508531570435,0.4605042040348053,0.7209026217460632]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9200000166893005}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7232779264450073},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44878151535987854,0.6996508531570435,0.7898739624023438,0.7302779264450073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چکیده","boundary":[0.7210084199905396,0.7292161583900452,0.7596638798713684,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7159664034843445,0.7292161583900452,0.7176470756530762,0.7422803044319153]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7109664034843445,0.7222161583900452,0.7646638798713684,0.7492803044319153],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7292161583900452},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7280284762382507},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7375296950340271},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.7292161583900452,0.23025210201740265,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7292161583900452},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7280284762382507},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7375296950340271},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7222161583900452,0.23525210201740265,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7505938410758972},{"x":0.756302535533905,"y":0.7505938410758972},{"x":0.756302535533905,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7495798468589783,0.7505938410758972,0.756302535533905,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7600950002670288},{"x":0.707563042640686,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.707563042640686,0.7505938410758972,0.7428571581840515,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.7517814636230469,0.7058823704719543,0.7600950002670288]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7505938410758972},{"x":0.756302535533905,"y":0.7505938410758972},{"x":0.756302535533905,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6992016983032227,0.7435938410758972,0.761302535533905,0.7670950002670288],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7505938410758972},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7494061589241028},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.7505938410758972,0.22857142984867096,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7505938410758972},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7494061589241028},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7435938410758972,0.23357142984867096,0.7659073777198792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7478991746902466,0.7707838416099548,0.7596638798713684,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.6974790096282959,0.7707838416099548,0.7428571581840515,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6924369931221008,"y":0.786223292350769},{"x":0.6521008610725403,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.6521008610725403,0.7707838416099548,0.6924369931221008,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6470588445663452,"y":0.786223292350769},{"x":0.6033613681793213,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشاهده","boundary":[0.6033613681793213,0.7707838416099548,0.6470588445663452,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6000000238418579,"y":0.786223292350769},{"x":0.5764706134796143,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5764706134796143,0.7707838416099548,0.6000000238418579,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5714285969734192,"y":0.786223292350769},{"x":0.5663865804672241,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5663865804672241,0.7707838416099548,0.5714285969734192,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7719715237617493},{"x":0.561344563961029,"y":0.7719715237617493},{"x":0.561344563961029,"y":0.786223292350769},{"x":0.5428571701049805,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5428571701049805,0.7719715237617493,0.561344563961029,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5327731370925903,"y":0.786223292350769},{"x":0.507563054561615,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.507563054561615,0.7719715237617493,0.5327731370925903,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5025210380554199,"y":0.786223292350769},{"x":0.4773109257221222,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4773109257221222,0.7719715237617493,0.5025210380554199,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4773109257221222,"y":0.786223292350769},{"x":0.4722689092159271,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4722689092159271,0.7719715237617493,0.4773109257221222,0.786223292350769]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7850356101989746},{"x":0.4722689092159271,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4672689092159271,0.7637838416099548,0.7646638798713684,0.7920356101989746],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7719715237617493},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7719715237617493},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7814726829528809},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7719715237617493,0.23025210201740265,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7719715237617493},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7719715237617493},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7814726829528809},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7649715237617493,0.23525210201740265,0.7884726829528809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8218527436256409},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.48403361439704895,0.8111639022827148,0.5058823823928833,0.8218527436256409]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8218527436256409},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8041639022827148,0.5108823823928833,0.8288527436256409],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/4a37436ef64f1402/pages/OcrsiTBDLTtYmxUc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4a37436ef64f1402/pages/SrlOsGDFbchIfzQv.jpg","blurred":"/storage/books/4a37436ef64f1402/pages/CDzYUvbaCtWoBWUl.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0001962102427901678,0.9986724807354582,0.9990099722648177]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1722090244293213},{"x":0.22857142984867096,"y":0.1722090244293213},{"x":0.22857142984867096,"y":0.18052256107330322},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.1722090244293213,0.22857142984867096,0.18052256107330322]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1722090244293213},{"x":0.22857142984867096,"y":0.1722090244293213},{"x":0.22857142984867096,"y":0.18052256107330322},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.16520902442932128,0.23357142984867096,0.18752256107330323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.19358669221401215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19358669221401215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20190024375915527},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۵","boundary":[0.21344538033008575,0.19358669221401215,0.23025210201740265,0.20190024375915527]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.19358669221401215},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19358669221401215},{"x":0.23529411852359772,"y":0.20190024375915527},{"x":0.23529411852359772,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.75,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.19358669221401215,0.23529411852359772,0.20190024375915527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.19358669221401215},{"x":0.23529411852359772,"y":0.1923990547657013},{"x":0.23529411852359772,"y":0.20190024375915527},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.18658669221401214,0.24029411852359772,0.20890024375915528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2149643748998642},{"x":0.23025210201740265,"y":0.21377672255039215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22327791154384613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.21344538033008575,0.2149643748998642,0.23193277418613434,0.22327791154384613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2149643748998642},{"x":0.23025210201740265,"y":0.21377672255039215},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22327791154384613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2079643748998642,0.23693277418613434,0.23027791154384614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083},{"x":0.23025210201740265,"y":0.235154390335083},{"x":0.23025210201740265,"y":0.244655579328537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.235154390335083,0.23025210201740265,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083},{"x":0.23025210201740265,"y":0.235154390335083},{"x":0.23025210201740265,"y":0.244655579328537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.228154390335083,0.23525210201740265,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7596638798713684,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7596638798713684,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7478991746902466,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7478991746902466,0.1722090244293213,0.7596638798713684,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7428571581840515,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7428571581840515,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6974790096282959,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.6974790096282959,0.1722090244293213,0.7428571581840515,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6924369931221008,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6924369931221008,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6521008610725403,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.6521008610725403,0.1722090244293213,0.6924369931221008,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6470588445663452,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6470588445663452,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6285714507102966,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6285714507102966,0.1722090244293213,0.6470588445663452,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6201680898666382,"y":0.1722090244293213},{"x":0.6201680898666382,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5966386795043945,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.5966386795043945,0.1722090244293213,0.6201680898666382,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5899159908294678,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5899159908294678,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5647059082984924,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5647059082984924,0.1722090244293213,0.5899159908294678,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5647059082984924,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5647059082984924,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5596638917922974,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.1722090244293213,0.5647059082984924,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7596638798713684,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7495798468589783,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7495798468589783,0.1923990547657013,0.7596638798713684,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7445378303527832,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخاطرات","boundary":[0.6890756487846375,0.1923990547657013,0.7445378303527832,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6840336322784424,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6840336322784424,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6453781723976135,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.6453781723976135,0.1923990547657013,0.6840336322784424,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6386554837226868,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6016806960105896,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.6016806960105896,0.1923990547657013,0.6386554837226868,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6033613681793213,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5915966629981995,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5915966629981995,0.1923990547657013,0.6033613681793213,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5798319578170776,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5798319578170776,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5747899413108826,0.1923990547657013,0.5798319578170776,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5714285969734192,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5714285969734192,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5277311205863953,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پتانسیل","boundary":[0.5277311205863953,0.1923990547657013,0.5714285969734192,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5210084319114685,"y":0.1923990547657013},{"x":0.5210084319114685,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5025210380554199,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5025210380554199,0.1923990547657013,0.5210084319114685,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.1923990547657013},{"x":0.4924369752407074,"y":0.1923990547657013},{"x":0.4924369752407074,"y":0.20783847570419312},{"x":0.45546218752861023,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.45546218752861023,0.1923990547657013,0.4924369752407074,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.1923990547657013},{"x":0.44873949885368347,"y":0.1923990547657013},{"x":0.44873949885368347,"y":0.20783847570419312},{"x":0.4302521049976349,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4302521049976349,0.1923990547657013,0.44873949885368347,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.1923990547657013},{"x":0.4252100884914398,"y":0.1923990547657013},{"x":0.4252100884914398,"y":0.20783847570419312},{"x":0.36974790692329407,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مخاطرات","boundary":[0.36974790692329407,0.1923990547657013,0.4252100884914398,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.1923990547657013},{"x":0.3663865625858307,"y":0.1923990547657013},{"x":0.3663865625858307,"y":0.20783847570419312},{"x":0.364705890417099,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.364705890417099,0.1923990547657013,0.3663865625858307,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7495798468589783,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7495798468589783,0.2125890702009201,0.7596638798713684,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.7243697643280029,0.2125890702009201,0.7428571581840515,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7193277478218079,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6890756487846375,0.2125890702009201,0.7193277478218079,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6840336322784424,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6571428775787354,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.6571428775787354,0.2125890702009201,0.6840336322784424,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6504201889038086,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6420168280601501,0.2125890702009201,0.6504201889038086,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6369748115539551,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6067227125167847,0.21377672255039215,0.6369748115539551,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6016806960105896,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6016806960105896,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5848739743232727,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5848739743232727,0.21377672255039215,0.6016806960105896,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5798319578170776,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5428571701049805,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیرین","boundary":[0.5428571701049805,0.21377672255039215,0.5798319578170776,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5394958257675171,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5394958257675171,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5327731370925903,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5327731370925903,0.21377672255039215,0.5394958257675171,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7596638798713684,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24940617382526398},{"x":0.75126051902771,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.75126051902771,0.23396675288677216,0.7596638798713684,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7445378303527832,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7445378303527832,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6941176652908325,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازگاری","boundary":[0.6941176652908325,0.23396675288677216,0.7445378303527832,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6873949766159058,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6789916157722473,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6789916157722473,0.23396675288677216,0.6873949766159058,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6722689270973206,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6722689270973206,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6420168280601501,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6420168280601501,0.23396675288677216,0.6722689270973206,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6369748115539551,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6369748115539551,"y":0.24940617382526398},{"x":0.610084056854248,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.610084056854248,0.23396675288677216,0.6369748115539551,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6033613681793213,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6033613681793213,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5915966629981995,0.23396675288677216,0.6033613681793213,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5865546464920044,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5865546464920044,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5546218752861023,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5546218752861023,0.23396675288677216,0.5865546464920044,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5495798587799072,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5495798587799072,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5327731370925903,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5327731370925903,0.23396675288677216,0.5495798587799072,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5277311205863953,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5277311205863953,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5210084319114685,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5210084319114685,0.23396675288677216,0.5277311205863953,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7596638798713684,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7596638798713684,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7495798468589783,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7495798468589783,0.25415676832199097,0.7596638798713684,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7445378303527832,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7445378303527832,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7092437148094177,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سنجه","boundary":[0.7092437148094177,0.25415676832199097,0.7445378303527832,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.25415676832199097},{"x":0.707563042640686,"y":0.25415676832199097},{"x":0.707563042640686,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6890756487846375,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6890756487846375,0.25415676832199097,0.707563042640686,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6789916157722473,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6789916157722473,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6285714507102966,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازگاری","boundary":[0.6285714507102966,0.25415676832199097,0.6789916157722473,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6218487620353699,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6218487620353699,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5747899413108826,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملیاتی","boundary":[0.5747899413108826,0.25415676832199097,0.6218487620353699,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5697479248046875,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5697479248046875,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5579832196235657,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5579832196235657,0.25415676832199097,0.5697479248046875,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5512605309486389,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5512605309486389,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5210084319114685,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5210084319114685,0.25415676832199097,0.5512605309486389,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5142857432365417,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5142857432365417,"y":0.27078384160995483},{"x":0.49747899174690247,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.49747899174690247,0.25415676832199097,0.5142857432365417,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4924369752407074,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4924369752407074,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4789915978908539,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4789915978908539,0.25415676832199097,0.4924369752407074,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4739495813846588,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4739495813846588,"y":0.27078384160995483},{"x":0.413445383310318,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشورهایی","boundary":[0.413445383310318,0.25415676832199097,0.4739495813846588,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4084033668041229,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4084033668041229,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3966386616230011,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3966386616230011,0.25415676832199097,0.4084033668041229,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.25415676832199097},{"x":0.39159664511680603,"y":0.25415676832199097},{"x":0.39159664511680603,"y":0.27078384160995483},{"x":0.37478992342948914,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.37478992342948914,0.25415676832199097,0.39159664511680603,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3630252182483673,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3630252182483673,"y":0.27078384160995483},{"x":0.32773110270500183,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.32773110270500183,0.25415676832199097,0.3630252182483673,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.25415676832199097},{"x":0.32268908619880676,"y":0.25415676832199097},{"x":0.32268908619880676,"y":0.27078384160995483},{"x":0.29579833149909973,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"نظیر","boundary":[0.29579833149909973,0.25415676832199097,0.32268908619880676,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.25415676832199097},{"x":0.29075631499290466,"y":0.25415676832199097},{"x":0.29075631499290466,"y":0.27078384160995483},{"x":0.2705882489681244,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هند","boundary":[0.2705882489681244,0.25415676832199097,0.29075631499290466,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.25415676832199097},{"x":0.2655462324619293,"y":0.25415676832199097},{"x":0.2655462324619293,"y":0.27078384160995483},{"x":0.2655462324619293,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2655462324619293,0.25415676832199097,0.2655462324619293,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7596638798713684,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۸.","boundary":[0.7478991746902466,0.2779097259044647,0.7596638798713684,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7445378303527832,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7159664034843445,0.27909737825393677,0.7445378303527832,0.29097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7126050591468811,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6840336322784424,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6840336322784424,0.2802850306034088,0.7142857313156128,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6789916157722473,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6789916157722473,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.2802850306034088,0.6789916157722473,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7310924530029297,0.2992874085903168,0.7613445520401001,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7226890921592712,0.2992874085903168,0.7277311086654663,0.3123515546321869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7596638798713684,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2655462324619293,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.25718488812446594,0.16877196657657623,0.7680252242088318,0.3193515546321869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25653207302093506},{"x":0.22857142984867096,"y":0.25653207302093506},{"x":0.22857142984867096,"y":0.26603326201438904},{"x":0.21344538033008575,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۵۱","boundary":[0.21344538033008575,0.25653207302093506,0.22857142984867096,0.26603326201438904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25653207302093506},{"x":0.22857142984867096,"y":0.25653207302093506},{"x":0.22857142984867096,"y":0.26603326201438904},{"x":0.21344538033008575,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24953207302093505,0.23357142984867096,0.27303326201438904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2779097259044647},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2779097259044647},{"x":0.23025210201740265,"y":0.28622329235076904},{"x":0.21344538033008575,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.21344538033008575,0.2779097259044647,0.23025210201740265,0.28622329235076904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2779097259044647},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2779097259044647},{"x":0.23025210201740265,"y":0.28622329235076904},{"x":0.21344538033008575,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2709097259044647,0.23525210201740265,0.29322329235076905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2992874085903168},{"x":0.23025210201740265,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.21344538033008575,0.3004750609397888,0.23025210201740265,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3004750609397888},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2992874085903168},{"x":0.23025210201740265,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2934750609397888,0.23525210201740265,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3277909755706787},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3277909755706787},{"x":0.22857142984867096,"y":0.33610451221466064},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.21344538033008575,0.3277909755706787,0.22857142984867096,0.33610451221466064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3277909755706787},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3277909755706787},{"x":0.22857142984867096,"y":0.33610451221466064},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3207909755706787,0.23357142984867096,0.34310451221466065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3479810059070587},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3479810059070587},{"x":0.22857142984867096,"y":0.35629454255104065},{"x":0.21344538033008575,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.21344538033008575,0.3479810059070587,0.22857142984867096,0.35629454255104065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3479810059070587},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3479810059070587},{"x":0.22857142984867096,"y":0.35629454255104065},{"x":0.21344538033008575,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3409810059070587,0.23357142984867096,0.36329454255104066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3669833838939667},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3669833838939667},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3776721954345703},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.5699999928474426,"str":"۶۱","boundary":[0.21512605249881744,0.3669833838939667,0.22689075767993927,0.3776721954345703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3669833838939667},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3669833838939667},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3776721954345703},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.35998338389396667,0.23189075767993927,0.3846721954345703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41092637181282043},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4121140241622925},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4228028357028961},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.21512605249881744,0.41092637181282043,0.22857142984867096,0.4228028357028961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41092637181282043},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4121140241622925},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4228028357028961},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.40392637181282043,0.23357142984867096,0.4298028357028961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45368170738220215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45368170738220215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۶۹","boundary":[0.21344538033008575,0.45368170738220215,0.22857142984867096,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45368170738220215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45368170738220215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.44668170738220214,0.23357142984867096,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34085512161254883},{"x":0.756302535533905,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.32660332322120667,0.7848739624023438,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7495798468589783,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7495798468589783,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7394958138465881,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7394958138465881,0.32660332322120667,0.7495798468589783,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.32660332322120667},{"x":0.729411780834198,"y":0.32660332322120667},{"x":0.729411780834198,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6756302714347839,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازگاری","boundary":[0.6756302714347839,0.32660332322120667,0.729411780834198,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6705882549285889,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6705882549285889,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6605042219161987,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6605042219161987,0.32660332322120667,0.6705882549285889,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.32660332322120667},{"x":0.653781533241272,"y":0.32660332322120667},{"x":0.653781533241272,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6067227125167847,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوسانات","boundary":[0.6067227125167847,0.32660332322120667,0.653781533241272,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6000000238418579,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6000000238418579,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5949580073356628,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5949580073356628,0.32660332322120667,0.6000000238418579,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5882353186607361,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5882353186607361,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5579832196235657,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.5579832196235657,0.32660332322120667,0.5882353186607361,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5512605309486389,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5512605309486389,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5226891040802002,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.5226891040802002,0.32660332322120667,0.5512605309486389,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5159664154052734,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5159664154052734,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5025210380554199,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5025210380554199,0.32660332322120667,0.5159664154052734,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.32660332322120667},{"x":0.49747899174690247,"y":0.32660332322120667},{"x":0.49747899174690247,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4773109257221222,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هند","boundary":[0.4773109257221222,0.32660332322120667,0.49747899174690247,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4739495813846588,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4739495813846588,"y":0.34085512161254883},{"x":0.46554622054100037,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.46554622054100037,0.32660332322120667,0.4739495813846588,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7596638798713684,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7596638798713684,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چکیده","boundary":[0.7210084199905396,0.3479810059070587,0.7596638798713684,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7176470756530762,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7176470756530762,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7159664034843445,0.3479810059070587,0.7176470756530762,0.36104512214660645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3622327744960785},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46054622054100036,0.31960332322120666,0.7898739624023438,0.3692327744960785],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7579832077026367,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7495798468589783,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7495798468589783,0.3693586587905884,0.7579832077026367,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7445378303527832,"y":0.37885984778404236},{"x":0.707563042640686,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.707563042640686,0.3693586587905884,0.7445378303527832,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7058823704719543,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7042016983032227,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.3693586587905884,0.7058823704719543,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7596638798713684,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40380048751831055},{"x":0.75126051902771,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.75126051902771,0.38836103677749634,0.7596638798713684,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7445378303527832,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7445378303527832,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6941176652908325,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.6941176652908325,0.38836103677749634,0.7445378303527832,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6890756487846375,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6890756487846375,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6840336322784424,0.38836103677749634,0.6890756487846375,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6789916157722473,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6789916157722473,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6470588445663452,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.6470588445663452,0.38836103677749634,0.6789916157722473,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6403361558914185,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6403361558914185,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6016806960105896,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبخوان","boundary":[0.6016806960105896,0.38836103677749634,0.6403361558914185,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5966386795043945,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5966386795043945,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5882353186607361,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5882353186607361,0.38836103677749634,0.5966386795043945,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.38836103677749634},{"x":0.583193302154541,"y":0.38836103677749634},{"x":0.583193302154541,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5428571701049805,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.5428571701049805,0.38836103677749634,0.583193302154541,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5361344814300537,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5361344814300537,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5042017102241516,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مزرعه","boundary":[0.5042017102241516,0.38836103677749634,0.5361344814300537,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.38836103677749634},{"x":0.49747899174690247,"y":0.38836103677749634},{"x":0.49747899174690247,"y":0.40380048751831055},{"x":0.4907563030719757,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4907563030719757,0.38836103677749634,0.49747899174690247,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.38836103677749634},{"x":0.48403361439704895,"y":0.38836103677749634},{"x":0.48403361439704895,"y":0.40380048751831055},{"x":0.44873949885368347,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حوضه","boundary":[0.44873949885368347,0.38836103677749634,0.48403361439704895,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.38836103677749634},{"x":0.44873949885368347,"y":0.38836103677749634},{"x":0.44873949885368347,"y":0.40380048751831055},{"x":0.4453781545162201,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4453781545162201,0.38836103677749634,0.44873949885368347,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.38836103677749634},{"x":0.43865546584129333,"y":0.38836103677749634},{"x":0.43865546584129333,"y":0.40380048751831055},{"x":0.3983193337917328,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پاسخی","boundary":[0.3983193337917328,0.38836103677749634,0.43865546584129333,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.38836103677749634},{"x":0.39159664511680603,"y":0.38836103677749634},{"x":0.39159664511680603,"y":0.40380048751831055},{"x":0.33949580788612366,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سازگارانه","boundary":[0.33949580788612366,0.38836103677749634,0.39159664511680603,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.38836103677749634},{"x":0.3344537913799286,"y":0.38836103677749634},{"x":0.3344537913799286,"y":0.40380048751831055},{"x":0.32436975836753845,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.32436975836753845,0.38836103677749634,0.3344537913799286,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.38836103677749634},{"x":0.3193277418613434,"y":0.38836103677749634},{"x":0.3193277418613434,"y":0.40380048751831055},{"x":0.27394959330558777,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوسانات","boundary":[0.27394959330558777,0.38836103677749634,0.3193277418613434,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.38836103677749634},{"x":0.267226904630661,"y":0.38836103677749634},{"x":0.267226904630661,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2218487411737442,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فزاینده","boundary":[0.2218487411737442,0.38836103677749634,0.267226904630661,0.40380048751831055]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2218487411737442,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2168487411737442,0.3623586587905884,0.7646638798713684,0.41080048751831055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7394958138465881,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7243697643280029,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.7243697643280029,0.4097387194633484,0.7394958138465881,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7109243869781494,0.4097387194633484,0.7159664034843445,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7042016983032227,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.6722689270973206,0.4097387194633484,0.7042016983032227,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6655462384223938,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.41092637181282043,0.6655462384223938,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7260504364967346,0.4299287497997284,0.7327731251716614,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7058823704719543,0.4299287497997284,0.7193277478218079,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4299287497997284},{"x":0.702521026134491,"y":0.4299287497997284},{"x":0.702521026134491,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.6689075827598572,0.4299287497997284,0.702521026134491,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6201680898666382,0.4299287497997284,0.6638655662536621,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5915966629981995,0.4299287497997284,0.6168067455291748,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5865546464920044,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5327731370925903,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبخوانها","boundary":[0.5327731370925903,0.4299287497997284,0.5865546464920044,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.43111640214920044},{"x":0.534453809261322,"y":0.43111640214920044},{"x":0.534453809261322,"y":0.44655582308769226},{"x":0.529411792755127,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.43111640214920044,0.534453809261322,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5243697762489319,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5243697762489319,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4941176474094391,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.4941176474094391,0.43111640214920044,0.5243697762489319,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4773109257221222,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4773109257221222,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4571428596973419,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توام","boundary":[0.4571428596973419,0.43111640214920044,0.4773109257221222,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.43111640214920044},{"x":0.45042017102241516,"y":0.43111640214920044},{"x":0.45042017102241516,"y":0.44655582308769226},{"x":0.41680672764778137,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.41680672764778137,0.43111640214920044,0.45042017102241516,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4117647111415863,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4117647111415863,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3966386616230011,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.3966386616230011,0.43111640214920044,0.4117647111415863,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.43111640214920044},{"x":0.38991597294807434,"y":0.43111640214920044},{"x":0.38991597294807434,"y":0.44655582308769226},{"x":0.34117648005485535,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.34117648005485535,0.43111640214920044,0.38991597294807434,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.43111640214920044},{"x":0.3310924470424652,"y":0.43111640214920044},{"x":0.3310924470424652,"y":0.44655582308769226},{"x":0.32605043053627014,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32605043053627014,0.43111640214920044,0.3310924470424652,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.43111640214920044},{"x":0.3210084140300751,"y":0.43111640214920044},{"x":0.3210084140300751,"y":0.44655582308769226},{"x":0.26050421595573425,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.26050421595573425,0.43111640214920044,0.3210084140300751,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2537815272808075,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2537815272808075,"y":0.44655582308769226},{"x":0.22521008551120758,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.22521008551120758,0.43111640214920044,0.2537815272808075,0.44655582308769226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7394958138465881,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7394958138465881,"y":0.44418051838874817},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.22021008551120758,0.40392637181282043,0.7444958138465881,0.4511805183887482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7008403539657593,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سازگاری","boundary":[0.6504201889038086,0.45130640268325806,0.7008403539657593,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6436975002288818,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6336134672164917,0.45130640268325806,0.6436975002288818,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6268907785415649,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.5966386795043945,0.45130640268325806,0.6268907785415649,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5899159908294678,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.5630252361297607,0.45130640268325806,0.5899159908294678,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.45130640268325806},{"x":0.556302547454834,"y":0.45130640268325806},{"x":0.556302547454834,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5445378422737122,0.45130640268325806,0.556302547454834,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5378151535987854,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4679335057735443},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.49747899174690247,0.45130640268325806,0.5378151535987854,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4907563030719757,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4679335057735443},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"حوضه","boundary":[0.45546218752861023,0.45130640268325806,0.4907563030719757,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.45130640268325806},{"x":0.44873949885368347,"y":0.45130640268325806},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4679335057735443},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.42352941632270813,0.45130640268325806,0.44873949885368347,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7596638798713684,"y":0.48812350630760193},{"x":0.75126051902771,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.75126051902771,0.4726840853691101,0.7596638798713684,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7445378303527832,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7210084199905396,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پمپ","boundary":[0.7210084199905396,0.4726840853691101,0.7445378303527832,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7126050591468811,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6991596817970276,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6991596817970276,0.4726840853691101,0.7126050591468811,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6857143044471741,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6487395167350769,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.6487395167350769,0.4726840853691101,0.6857143044471741,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6436975002288818,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6386554837226868,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6386554837226868,0.4726840853691101,0.6436975002288818,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4726840853691101},{"x":0.63193279504776,"y":0.4726840853691101},{"x":0.63193279504776,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6000000238418579,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6000000238418579,0.4726840853691101,0.63193279504776,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5949580073356628,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5394958257675171,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خورشیدی","boundary":[0.5394958257675171,0.4726840853691101,0.5949580073356628,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5327731370925903,"y":0.48812350630760193},{"x":0.529411792755127,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.529411792755127,0.4726840853691101,0.5327731370925903,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5226891040802002,"y":0.48812350630760193},{"x":0.48235294222831726,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسخی","boundary":[0.48235294222831726,0.4726840853691101,0.5226891040802002,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4726840853691101},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4726840853691101},{"x":0.4756302535533905,"y":0.48812350630760193},{"x":0.45210084319114685,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.45210084319114685,0.4726840853691101,0.4756302535533905,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.4726840853691101},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4726840853691101},{"x":0.4453781545162201,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3949579894542694,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازگاری","boundary":[0.3949579894542694,0.4726840853691101,0.4453781545162201,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.4726840853691101},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4726840853691101},{"x":0.38823530077934265,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3848739564418793,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3848739564418793,0.4726840853691101,0.38823530077934265,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.4726840853691101},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4726840853691101},{"x":0.3781512677669525,"y":0.48812350630760193},{"x":0.34285715222358704,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعدیل","boundary":[0.34285715222358704,0.4726840853691101,0.3781512677669525,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.4726840853691101},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4726840853691101},{"x":0.3361344635486603,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3193277418613434,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.3193277418613434,0.4726840853691101,0.3361344635486603,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.4726840853691101},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4726840853691101},{"x":0.3126050531864166,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2823529541492462,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.2823529541492462,0.4726840853691101,0.3126050531864166,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.4726840853691101},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4726840853691101},{"x":0.27731093764305115,"y":0.48812350630760193},{"x":0.2521008551120758,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.2521008551120758,0.4726840853691101,0.27731093764305115,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2504201829433441,"y":0.48812350630760193},{"x":0.23529411852359772,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.23529411852359772,0.4726840853691101,0.2504201829433441,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4726840853691101},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4726840853691101},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4726840853691101,0.23025210201740265,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7596638798713684,"y":0.510688841342926},{"x":0.7495798468589783,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7495798468589783,0.4952494204044342,0.7596638798713684,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7445378303527832,"y":0.510688841342926},{"x":0.6991596817970276,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.6991596817970276,0.4952494204044342,0.7445378303527832,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6941176652908325,"y":0.510688841342926},{"x":0.6890756487846375,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.4952494204044342,0.6941176652908325,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6840336322784424,"y":0.510688841342926},{"x":0.6218487620353699,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کمیسازی","boundary":[0.6218487620353699,0.4952494204044342,0.6840336322784424,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6168067455291748,"y":0.510688841342926},{"x":0.561344563961029,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مخاطرات","boundary":[0.561344563961029,0.4952494204044342,0.6168067455291748,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4952494204044342},{"x":0.556302547454834,"y":0.4952494204044342},{"x":0.556302547454834,"y":0.510688841342926},{"x":0.5042017102241516,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"سیلابها","boundary":[0.5042017102241516,0.4952494204044342,0.556302547454834,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4952494204044342},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4952494204044342},{"x":0.49747899174690247,"y":0.510688841342926},{"x":0.4941176474094391,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4941176474094391,0.4952494204044342,0.49747899174690247,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4952494204044342},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4952494204044342},{"x":0.48739495873451233,"y":0.510688841342926},{"x":0.4453781545162201,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خشک","boundary":[0.4453781545162201,0.4952494204044342,0.48739495873451233,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.4952494204044342},{"x":0.440336138010025,"y":0.4952494204044342},{"x":0.440336138010025,"y":0.510688841342926},{"x":0.40672269463539124,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سالی","boundary":[0.40672269463539124,0.4952494204044342,0.440336138010025,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4000000059604645,"y":0.510688841342926},{"x":0.3815126121044159,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3815126121044159,0.4952494204044342,0.4000000059604645,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.4952494204044342},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4952494204044342},{"x":0.38655462861061096,"y":0.510688841342926},{"x":0.3798319399356842,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3798319399356842,0.4952494204044342,0.38655462861061096,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3764705955982208,"y":0.510688841342926},{"x":0.34285715222358704,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.34285715222358704,0.4952494204044342,0.3764705955982208,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3361344635486603,"y":0.510688841342926},{"x":0.25882354378700256,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فناوریهای","boundary":[0.25882354378700256,0.4952494204044342,0.3361344635486603,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2537815272808075,"y":0.510688841342926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.21512605249881744,0.4952494204044342,0.2537815272808075,0.510688841342926]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7596638798713684,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7596638798713684,"y":0.510688841342926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.21012605249881744,0.44430640268325805,0.7646638798713684,0.517688841342926],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7277311086654663,"y":0.529691219329834},{"x":0.7042016983032227,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.7042016983032227,0.5166270732879639,0.7277311086654663,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5166270732879639},{"x":0.702521026134491,"y":0.5166270732879639},{"x":0.702521026134491,"y":0.529691219329834},{"x":0.6857143044471741,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6857143044471741,0.5166270732879639,0.702521026134491,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6739495992660522,"y":0.529691219329834},{"x":0.6487395167350769,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.6487395167350769,0.5166270732879639,0.6739495992660522,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6369748115539551,"y":0.529691219329834},{"x":0.6336134672164917,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.6336134672164917,0.5166270732879639,0.6369748115539551,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6285714507102966,"y":0.529691219329834},{"x":0.6235294342041016,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6235294342041016,0.5166270732879639,0.6285714507102966,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.6117647290229797,0.5166270732879639,0.6168067455291748,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5882353186607361,0.5166270732879639,0.6117647290229797,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5680672526359558,0.5166270732879639,0.5848739743232727,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5308788418769836},{"x":0.534453809261322,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"تازه","boundary":[0.534453809261322,0.5166270732879639,0.5546218752861023,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.5210084319114685,0.5166270732879639,0.5310924649238586,0.5308788418769836]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7277311086654663,"y":0.529691219329834},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.5160084319114685,0.5096270732879639,0.7327311086654663,0.536691219329834],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7344537973403931,"y":0.551068902015686},{"x":0.7226890921592712,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7226890921592712,0.5356294512748718,0.7344537973403931,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7176470756530762,"y":0.551068902015686},{"x":0.7058823704719543,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7058823704719543,0.5356294512748718,0.7176470756530762,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5356294512748718},{"x":0.702521026134491,"y":0.5356294512748718},{"x":0.702521026134491,"y":0.551068902015686},{"x":0.6655462384223938,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.6655462384223938,0.5356294512748718,0.702521026134491,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6638655662536621,"y":0.551068902015686},{"x":0.6436975002288818,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6436975002288818,0.5356294512748718,0.6638655662536621,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5356294512748718},{"x":0.63193279504776,"y":0.5356294512748718},{"x":0.63193279504776,"y":0.5522565245628357},{"x":0.610084056854248,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایش","boundary":[0.610084056854248,0.5356294512748718,0.63193279504776,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.5368170738220215,0.5966386795043945,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5411764979362488,0.5368170738220215,0.5848739743232727,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5368170738220215},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5522565245628357},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیلاب","boundary":[0.49747899174690247,0.5368170738220215,0.5310924649238586,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5368170738220215},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5368170738220215},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4789915978908539,0.5368170738220215,0.48571428656578064,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5368170738220215},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خشکسالی","boundary":[0.4117647111415863,0.5368170738220215,0.4739495813846588,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5368170738220215},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5368170738220215},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4000000059604645,0.5368170738220215,0.40504202246665955,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7495798468589783,0.5581947565078735,0.7596638798713684,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روستاهای","boundary":[0.6857143044471741,0.5581947565078735,0.7445378303527832,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5581947565078735},{"x":0.680672287940979,"y":0.5581947565078735},{"x":0.680672287940979,"y":0.5748218297958374},{"x":0.63193279504776,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هوشمند","boundary":[0.63193279504776,0.5581947565078735,0.680672287940979,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6168067455291748,0.5581947565078735,0.6268907785415649,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5581947565078735},{"x":0.610084056854248,"y":0.5581947565078735},{"x":0.610084056854248,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.5865546464920044,0.5581947565078735,0.610084056854248,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5798319578170776,0.5581947565078735,0.5848739743232727,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5748218297958374},{"x":0.534453809261322,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیشینه","boundary":[0.534453809261322,0.5581947565078735,0.5747899413108826,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5008403658866882,0.5581947565078735,0.5327731370925903,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منافع","boundary":[0.4638655483722687,0.5581947565078735,0.4941176474094391,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5748218297958374},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.42016807198524475,0.5581947565078735,0.4605042040348053,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3983193337917328,0.5581947565078735,0.4151260554790497,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5581947565078735},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5581947565078735},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5748218297958374},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هوشمند","boundary":[0.33781513571739197,0.5581947565078735,0.38655462861061096,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5581947565078735},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5581947565078735},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3210084140300751,0.5581947565078735,0.3310924470424652,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.5581947565078735},{"x":0.31596639752388,"y":0.5581947565078735},{"x":0.31596639752388,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.2991596758365631,0.5581947565078735,0.31596639752388,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5581947565078735},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5581947565078735},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5748218297958374},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29411765933036804,0.5581947565078735,0.29579833149909973,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7529411911964417,0.5795724391937256,0.7613445520401001,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5795724391937256},{"x":0.75126051902771,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5926365852355957},{"x":0.75126051902771,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.7495798468589783,0.5795724391937256,0.7529411911964417,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.58076012134552},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7176470756530762,0.58076012134552,0.7462185025215149,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7142857313156128,"y":0.58076012134552},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6857143044471741,0.5819477438926697,0.7159664034843445,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5961995124816895},{"x":0.680672287940979,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.5819477438926697,0.6840336322784424,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7310924530029297,0.6009501218795776,0.7596638798713684,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7243697643280029,0.6009501218795776,0.7260504364967346,0.6152018904685974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6152018904685974},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.28743698716163635,0.5310047559738159,0.7663445520401001,0.6222018904685974],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5166270732879639},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5166270732879639},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۰","boundary":[0.21344538033008575,0.5166270732879639,0.22689075767993927,0.5261282920837402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5166270732879639},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5166270732879639},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5096270732879639,0.23189075767993927,0.5331282920837402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5380047559738159},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5380047559738159},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5380047559738159,0.22857142984867096,0.5475059151649475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5380047559738159},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5380047559738159},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5310047559738159,0.23357142984867096,0.5545059151649475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.559382438659668},{"x":0.23025210201740265,"y":0.559382438659668},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5676959753036499},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.21344538033008575,0.559382438659668,0.23025210201740265,0.5676959753036499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.559382438659668},{"x":0.23529411852359772,"y":0.559382438659668},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5676959753036499},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.559382438659668,0.23529411852359772,0.5676959753036499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.559382438659668},{"x":0.23529411852359772,"y":0.559382438659668},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5676959753036499},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.552382438659668,0.24029411852359772,0.5746959753036499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.58076012134552},{"x":0.23025210201740265,"y":0.58076012134552},{"x":0.23025210201740265,"y":0.589073657989502},{"x":0.21344538033008575,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۸","boundary":[0.21344538033008575,0.58076012134552,0.23025210201740265,0.589073657989502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.58076012134552},{"x":0.23025210201740265,"y":0.58076012134552},{"x":0.23025210201740265,"y":0.589073657989502},{"x":0.21344538033008575,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.57376012134552,0.23525210201740265,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6009501218795776},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6009501218795776},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6104512810707092},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۰","boundary":[0.21512605249881744,0.6009501218795776,0.22857142984867096,0.6104512810707092]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6009501218795776},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6009501218795776},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6104512810707092},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5939501218795776,0.23357142984867096,0.6174512810707092],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6294536590576172},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6294536590576172},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6389548778533936},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.21344538033008575,0.6294536590576172,0.23025210201740265,0.6389548778533936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6294536590576172},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6294536590576172},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6389548778533936},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6224536590576172,0.23525210201740265,0.6459548778533936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6437054872512817},{"x":0.756302535533905,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.6294536590576172,0.7848739624023438,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7378151416778564,0.6294536590576172,0.7495798468589783,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیامدهای","boundary":[0.6722689270973206,0.6294536590576172,0.7277311086654663,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.6369748115539551,0.6294536590576172,0.6638655662536621,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6294536590576172},{"x":0.63193279504776,"y":0.6294536590576172},{"x":0.63193279504776,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستی","boundary":[0.6000000238418579,0.6294536590576172,0.63193279504776,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.5579832196235657,0.6294536590576172,0.5899159908294678,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.5226891040802002,0.6294536590576172,0.5529412031173706,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5042017102241516,0.6294536590576172,0.5159664154052734,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6294536590576172},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6294536590576172},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیمالیا","boundary":[0.4571428596973419,0.6294536590576172,0.49747899174690247,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6294536590576172},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6294536590576172},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6437054872512817},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.45042017102241516,0.6294536590576172,0.45546218752861023,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چکیده","boundary":[0.7210084199905396,0.6508313417434692,0.7596638798713684,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7159664034843445,0.6508313417434692,0.7176470756530762,0.6638954877853394]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6638954877853394},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.44542017102241516,0.6224536590576172,0.7898739624023438,0.6708954877853394],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6508313417434692},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6496437191963196},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6591448783874512},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6508313417434692,0.23025210201740265,0.6591448783874512]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6508313417434692},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6496437191963196},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6591448783874512},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6438313417434692,0.23525210201740265,0.6661448783874512],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6817102432250977},{"x":0.75126051902771,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.75126051902771,0.6722090244293213,0.7579832077026367,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6817102432250977},{"x":0.707563042640686,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.707563042640686,0.6722090244293213,0.7445378303527832,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.6722090244293213,0.7058823704719543,0.6817102432250977]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7579832077026367,"y":0.673396646976471},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6992016983032227,0.6652090244293213,0.7629832077026367,0.6898978657722473],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6722090244293213},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6722090244293213},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۹۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6722090244293213,0.23025210201740265,0.6817102432250977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6722090244293213},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6722090244293213},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6652090244293213,0.23525210201740265,0.6887102432250977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.694774329662323},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"HKH","boundary":[0.6369748115539551,0.694774329662323,0.6672269105911255,0.7019002437591553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.694774329662323},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.6319748115539551,0.687774329662323,0.6722269105911255,0.7089002437591553],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6935867071151733},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6935867071151733},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7019002437591553},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۸","boundary":[0.21512605249881744,0.6935867071151733,0.23025210201740265,0.7019002437591553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6935867071151733},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6935867071151733},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7019002437591553},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6935867071151733,0.23529411852359772,0.7019002437591553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6935867071151733},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6923990249633789},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7019002437591553},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6865867071151733,0.24029411852359772,0.7089002437591553],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.713776707649231},{"x":0.22857142984867096,"y":0.713776707649231},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7220902442932129},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۹","boundary":[0.21512605249881744,0.713776707649231,0.23025210201740265,0.7220902442932129]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.713776707649231},{"x":0.22857142984867096,"y":0.713776707649231},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7220902442932129},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.706776707649231,0.23525210201740265,0.7290902442932129],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7596638798713684,"y":0.705463171005249},{"x":0.7495798468589783,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.7495798468589783,0.6912114024162292,0.7596638798713684,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7445378303527832,"y":0.705463171005249},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7142857313156128,0.6912114024162292,0.7445378303527832,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6912114024162292},{"x":0.707563042640686,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6924369931221008,0.6912114024162292,0.7092437148094177,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6739495992660522,0.6923990249633789,0.6873949766159058,0.7066508531570435]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7596638798713684,"y":0.705463171005249},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6689495992660522,0.6853990249633789,0.7646638798713684,0.712463171005249],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7260504364967346,0.7125890851020813,0.7327731251716614,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.713776707649231},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7268408536911011},{"x":0.707563042640686,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.707563042640686,0.713776707649231,0.7193277478218079,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.713776707649231},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6621848940849304,0.713776707649231,0.7042016983032227,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6521008610725403,"y":0.713776707649231},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یخ","boundary":[0.6386554837226868,0.7149643898010254,0.6521008610725403,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7280284762382507},{"x":0.605042040348053,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سپهر","boundary":[0.605042040348053,0.7149643898010254,0.6352941393852234,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7149643898010254},{"x":0.605042040348053,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.7149643898010254,0.605042040348053,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7260504364967346,0.7327790856361389,0.7327731251716614,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7058823704719543,0.7327790856361389,0.7176470756530762,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7327790856361389},{"x":0.702521026134491,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یخچال","boundary":[0.6672269105911255,0.7327790856361389,0.7042016983032227,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7339667677879333},{"x":0.658823549747467,"y":0.7339667677879333},{"x":0.658823549747467,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6470588445663452,0.7339667677879333,0.658823549747467,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6369748115539551,0.7339667677879333,0.6436975002288818,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7339667677879333},{"x":0.63193279504776,"y":0.7327790856361389},{"x":0.63193279504776,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.5966386795043945,0.7339667677879333,0.63193279504776,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"برفی","boundary":[0.561344563961029,0.7339667677879333,0.5865546464920044,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.735154390335083},{"x":0.5546218752861023,"y":0.735154390335083},{"x":0.556302547454834,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.735154390335083,0.556302547454834,0.7494061589241028]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7327731251716614,"y":0.745843231678009},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5462605309486389,0.7079643898010254,0.7377731251716614,0.752843231678009],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.754156768321991},{"x":0.7361344695091248,"y":0.754156768321991},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7243697643280029,0.754156768321991,0.7361344695091248,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.754156768321991},{"x":0.7176470756530762,"y":0.754156768321991},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7058823704719543,0.754156768321991,0.7176470756530762,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.754156768321991},{"x":0.7042016983032227,"y":0.754156768321991},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رژیم","boundary":[0.6773109436035156,0.754156768321991,0.7042016983032227,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.754156768321991},{"x":0.6689075827598572,"y":0.754156768321991},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنونی","boundary":[0.6386554837226868,0.754156768321991,0.6689075827598572,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.754156768321991},{"x":0.6302521228790283,"y":0.754156768321991},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6134454011917114,0.754156768321991,0.6302521228790283,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.754156768321991},{"x":0.610084056854248,"y":0.754156768321991},{"x":0.610084056854248,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.5663865804672241,0.754156768321991,0.610084056854248,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.754156768321991},{"x":0.5596638917922974,"y":0.754156768321991},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.754156768321991,0.5596638917922974,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.775534451007843},{"x":0.7596638798713684,"y":0.775534451007843},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7495798468589783,0.775534451007843,0.7596638798713684,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.775534451007843},{"x":0.7445378303527832,"y":0.775534451007843},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7142857313156128,0.775534451007843,0.7445378303527832,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.775534451007843},{"x":0.7092437148094177,"y":0.775534451007843},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.6823529601097107,0.775534451007843,0.7092437148094177,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.775534451007843},{"x":0.6756302714347839,"y":0.775534451007843},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6638655662536621,0.775534451007843,0.6756302714347839,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.775534451007843},{"x":0.658823549747467,"y":0.775534451007843},{"x":0.658823549747467,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.6218487620353699,0.775534451007843,0.658823549747467,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.775534451007843},{"x":0.6151260733604431,"y":0.775534451007843},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"HKH","boundary":[0.5882353186607361,0.775534451007843,0.6151260733604431,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.775534451007843},{"x":0.583193302154541,"y":0.775534451007843},{"x":0.583193302154541,"y":0.7921615242958069},{"x":0.578151285648346,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.775534451007843,0.583193302154541,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.775534451007843},{"x":0.5731092691421509,"y":0.775534451007843},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.5428571701049805,0.775534451007843,0.5731092691421509,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.775534451007843},{"x":0.5361344814300537,"y":0.775534451007843},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5226891040802002,0.775534451007843,0.5361344814300537,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.775534451007843},{"x":0.5159664154052734,"y":0.775534451007843},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7921615242958069},{"x":0.507563054561615,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.507563054561615,0.775534451007843,0.5159664154052734,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.775534451007843},{"x":0.5025210380554199,"y":0.775534451007843},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4739495813846588,0.775534451007843,0.5025210380554199,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.775534451007843},{"x":0.46722689270973206,"y":0.775534451007843},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7921615242958069},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.45546218752861023,0.775534451007843,0.46722689270973206,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.775534451007843},{"x":0.4470588266849518,"y":0.775534451007843},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4436974823474884,0.775534451007843,0.4470588266849518,0.7921615242958069]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.754156768321991},{"x":0.7596638798713684,"y":0.754156768321991},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4386974823474884,0.747156768321991,0.7646638798713684,0.7991615242958069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.735154390335083},{"x":0.2386554628610611,"y":0.735154390335083},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21680672466754913,0.735154390335083,0.2386554628610611,0.7446556091308594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.735154390335083},{"x":0.2386554628610611,"y":0.735154390335083},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.728154390335083,0.2436554628610611,0.7516556091308594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7553443908691406},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7553443908691406},{"x":0.24033613502979279,"y":0.764845609664917},{"x":0.21680672466754913,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.21680672466754913,0.7553443908691406,0.24033613502979279,0.764845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7553443908691406},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7553443908691406},{"x":0.24033613502979279,"y":0.764845609664917},{"x":0.21680672466754913,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7483443908691406,0.2453361350297928,0.771845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7779097557067871},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7767220735549927},{"x":0.24201680719852448,"y":0.786223292350769},{"x":0.21512605249881744,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21344538033008575,0.7779097557067871,0.24201680719852448,0.786223292350769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7779097557067871},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7767220735549927},{"x":0.24201680719852448,"y":0.786223292350769},{"x":0.21512605249881744,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7709097557067871,0.24701680719852448,0.793223292350769],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5109243988990784,"y":0.826603353023529},{"x":0.489075630903244,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"شش","boundary":[0.48739495873451233,0.8135392069816589,0.5109243988990784,0.826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5109243988990784,"y":0.826603353023529},{"x":0.489075630903244,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8065392069816589,0.5159243988990784,0.8336033530235291],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/4a37436ef64f1402/pages/vYCeCIQgRXQnhvzn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4a37436ef64f1402/pages/VzPpcimwMCcNWEMw.jpg","blurred":"/storage/books/4a37436ef64f1402/pages/SDnzMfvrxeOeTPgM.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.00019338923352914296,0.9986724807354582,0.9990127932917761]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.1722090244293213},{"x":0.2386554628610611,"y":0.1722090244293213},{"x":0.24033613502979279,"y":0.18052256107330322},{"x":0.21344538033008575,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۶","boundary":[0.21344538033008575,0.1722090244293213,0.24033613502979279,0.18052256107330322]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.1722090244293213},{"x":0.2386554628610611,"y":0.1722090244293213},{"x":0.24033613502979279,"y":0.18052256107330322},{"x":0.21344538033008575,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.16520902442932128,0.2453361350297928,0.18752256107330323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19358669221401215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.19358669221401215},{"x":0.24033613502979279,"y":0.20308788120746613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۶","boundary":[0.21512605249881744,0.19358669221401215,0.24033613502979279,0.20308788120746613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19358669221401215},{"x":0.2386554628610611,"y":0.19358669221401215},{"x":0.24033613502979279,"y":0.20308788120746613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18658669221401214,0.2453361350297928,0.21008788120746613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2149643748998642},{"x":0.24033613502979279,"y":0.21377672255039215},{"x":0.24033613502979279,"y":0.22446556389331818},{"x":0.21680672466754913,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21512605249881744,0.2149643748998642,0.24033613502979279,0.22446556389331818]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2149643748998642},{"x":0.24033613502979279,"y":0.21377672255039215},{"x":0.24033613502979279,"y":0.22446556389331818},{"x":0.21680672466754913,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2079643748998642,0.2453361350297928,0.23146556389331818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083},{"x":0.24033613502979279,"y":0.235154390335083},{"x":0.24033613502979279,"y":0.244655579328537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۸","boundary":[0.21512605249881744,0.235154390335083,0.24033613502979279,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083},{"x":0.24033613502979279,"y":0.235154390335083},{"x":0.24033613502979279,"y":0.244655579328537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.228154390335083,0.2453361350297928,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7596638798713684,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7596638798713684,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7495798468589783,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7495798468589783,0.1698337346315384,0.7596638798713684,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7445378303527832,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7445378303527832,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7142857313156128,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.7142857313156128,0.1698337346315384,0.7445378303527832,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7092437148094177,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7092437148094177,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6789916157722473,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6789916157722473,0.1698337346315384,0.7092437148094177,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6739495992660522,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6739495992660522,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6470588445663452,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.6470588445663452,0.1698337346315384,0.6739495992660522,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6403361558914185,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6403361558914185,"y":0.18646080791950226},{"x":0.63193279504776,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.63193279504776,0.1698337346315384,0.6403361558914185,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6268907785415649,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6268907785415649,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5966386795043945,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5966386795043945,0.1698337346315384,0.6268907785415649,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5915966629981995,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5915966629981995,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5747899413108826,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5747899413108826,0.1698337346315384,0.5915966629981995,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5680672526359558,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5680672526359558,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5260504484176636,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.5260504484176636,0.1698337346315384,0.5680672526359558,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5243697762489319,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5243697762489319,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5210084319114685,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5210084319114685,0.1698337346315384,0.5243697762489319,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5176470875740051,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5176470875740051,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5126050710678101,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5126050710678101,0.1698337346315384,0.5176470875740051,0.18646080791950226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7596638798713684,"y":0.1698337346315384},{"x":0.7596638798713684,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5126050710678101,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.50760507106781,0.16283373463153838,0.7646638798713684,0.19346080791950226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7361344695091248,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7243697643280029,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7243697643280029,0.19121140241622925,0.7361344695091248,0.20546318590641022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7176470756530762,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7176470756530762,"y":0.20665083825588226},{"x":0.707563042640686,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.707563042640686,0.19121140241622925,0.7176470756530762,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7042016983032227,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7058823704719543,"y":0.20665083825588226},{"x":0.653781533241272,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.6521008610725403,0.19121140241622925,0.7058823704719543,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6436975002288818,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6453781723976135,"y":0.20665083825588226},{"x":0.63193279504776,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.63193279504776,0.1923990547657013,0.6453781723976135,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6302521228790283,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6302521228790283,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6134454011917114,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6134454011917114,0.1923990547657013,0.6302521228790283,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6067227125167847,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6084033846855164,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.1923990547657013,0.6084033846855164,0.20783847570419312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5983613681793213,0.1853990547657013,0.7411344695091248,0.21246318590641022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7243697643280029,0.2125890702009201,0.7361344695091248,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7176470756530762,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7058823704719543,0.2125890702009201,0.7176470756530762,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2125890702009201},{"x":0.702521026134491,"y":0.2125890702009201},{"x":0.702521026134491,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6655462384223938,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیلاب","boundary":[0.6655462384223938,0.2125890702009201,0.702521026134491,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6521008610725403,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.6218487620353699,0.21377672255039215,0.6521008610725403,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6151260733604431,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6151260733604431,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6033613681793213,0.21377672255039215,0.6151260733604431,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5949580073356628,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5949580073356628,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طغیان","boundary":[0.5630252361297607,0.21377672255039215,0.5949580073356628,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.21377672255039215},{"x":0.556302547454834,"y":0.21377672255039215},{"x":0.556302547454834,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5142857432365417,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.5142857432365417,0.21377672255039215,0.556302547454834,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5109243988990784,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22921615839004517},{"x":0.4924369752407074,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4924369752407074,0.21377672255039215,0.5109243988990784,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.21377672255039215},{"x":0.48403361439704895,"y":0.21377672255039215},{"x":0.48403361439704895,"y":0.22921615839004517},{"x":0.4420168101787567,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یخچالی","boundary":[0.4420168101787567,0.21377672255039215,0.48403361439704895,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7596638798713684,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7495798468589783,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7495798468589783,0.2327791005373001,0.7596638798713684,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7445378303527832,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6890756487846375,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیامدهای","boundary":[0.6890756487846375,0.2327791005373001,0.7445378303527832,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6840336322784424,"y":0.25059381127357483},{"x":0.653781533241272,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.653781533241272,0.2327791005373001,0.6840336322784424,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6487395167350769,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6201680898666382,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.6201680898666382,0.2327791005373001,0.6487395167350769,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6151260733604431,"y":0.25059381127357483},{"x":0.605042040348053,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.605042040348053,0.2327791005373001,0.6151260733604431,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6000000238418579,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5680672526359558,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.5680672526359558,0.2327791005373001,0.6000000238418579,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.2327791005373001},{"x":0.561344563961029,"y":0.2327791005373001},{"x":0.561344563961029,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5445378422737122,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5445378422737122,0.2327791005373001,0.561344563961029,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5394958257675171,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5092437267303467,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.5092437267303467,0.2327791005373001,0.5394958257675171,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5109243988990784,"y":0.25059381127357483},{"x":0.4756302535533905,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.4756302535533905,0.2327791005373001,0.5109243988990784,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4756302535533905,"y":0.25059381127357483},{"x":0.46890756487846375,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.46890756487846375,0.2327791005373001,0.4756302535533905,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7596638798713684,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7596638798713684,"y":0.27078384160995483},{"x":0.75126051902771,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.75126051902771,0.25415676832199097,0.7596638798713684,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7445378303527832,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7445378303527832,"y":0.27078384160995483},{"x":0.702521026134491,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأثیرات","boundary":[0.702521026134491,0.25415676832199097,0.7445378303527832,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6974790096282959,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6974790096282959,"y":0.27078384160995483},{"x":0.653781533241272,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محتمل","boundary":[0.653781533241272,0.25415676832199097,0.6974790096282959,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6470588445663452,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6470588445663452,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6184874176979065,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6184874176979065,0.25415676832199097,0.6470588445663452,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6117647290229797,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6117647290229797,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5865546464920044,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.5865546464920044,0.25415676832199097,0.6117647290229797,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5798319578170776,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5798319578170776,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5714285969734192,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5714285969734192,0.25415676832199097,0.5798319578170776,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5647059082984924,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5647059082984924,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5361344814300537,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.5361344814300537,0.25415676832199097,0.5647059082984924,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.25415676832199097},{"x":0.529411792755127,"y":0.25415676832199097},{"x":0.529411792755127,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5126050710678101,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5126050710678101,0.25415676832199097,0.529411792755127,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.25415676832199097},{"x":0.507563054561615,"y":0.25415676832199097},{"x":0.507563054561615,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4941176474094391,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4941176474094391,0.25415676832199097,0.507563054561615,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.25415676832199097},{"x":0.489075630903244,"y":0.25415676832199097},{"x":0.489075630903244,"y":0.27078384160995483},{"x":0.45210084319114685,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.45210084319114685,0.25415676832199097,0.489075630903244,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4470588266849518,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4470588266849518,"y":0.27078384160995483},{"x":0.38655462861061096,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوهستانی","boundary":[0.38655462861061096,0.25415676832199097,0.4470588266849518,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3815126121044159,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3815126121044159,"y":0.27078384160995483},{"x":0.35462185740470886,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کدام","boundary":[0.35462185740470886,0.25415676832199097,0.3815126121044159,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3478991687297821,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3478991687297821,"y":0.27078384160995483},{"x":0.32268908619880676,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.32268908619880676,0.25415676832199097,0.3478991687297821,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3193277418613434,"y":0.25415676832199097},{"x":0.3193277418613434,"y":0.27078384160995483},{"x":0.31596639752388,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.31596639752388,0.25415676832199097,0.3193277418613434,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.25415676832199097},{"x":0.31092438101768494,"y":0.25415676832199097},{"x":0.31092438101768494,"y":0.27078384160995483},{"x":0.31092438101768494,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.31092438101768494,0.25415676832199097,0.31092438101768494,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.275534451007843},{"x":0.7596638798713684,"y":0.275534451007843},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2921615242958069},{"x":0.75126051902771,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.75126051902771,0.275534451007843,0.7596638798713684,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.275534451007843},{"x":0.7445378303527832,"y":0.275534451007843},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیامدهای","boundary":[0.6890756487846375,0.275534451007843,0.7445378303527832,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.275534451007843},{"x":0.6840336322784424,"y":0.275534451007843},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2921615242958069},{"x":0.653781533241272,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.653781533241272,0.275534451007843,0.6840336322784424,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.275534451007843},{"x":0.6487395167350769,"y":0.275534451007843},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.6201680898666382,0.275534451007843,0.6487395167350769,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.275534451007843},{"x":0.6151260733604431,"y":0.275534451007843},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5899159908294678,0.275534451007843,0.6151260733604431,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.275534451007843},{"x":0.583193302154541,"y":0.275534451007843},{"x":0.583193302154541,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5478991866111755,0.275534451007843,0.583193302154541,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.275534451007843},{"x":0.5428571701049805,"y":0.275534451007843},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2921615242958069},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زیرساختهای","boundary":[0.4605042040348053,0.275534451007843,0.5428571701049805,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.275534451007843},{"x":0.45378151535987854,"y":0.275534451007843},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2921615242958069},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.43865546584129333,0.275534451007843,0.45378151535987854,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.275534451007843},{"x":0.4319327771663666,"y":0.275534451007843},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.3932773172855377,0.275534451007843,0.4319327771663666,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.275534451007843},{"x":0.38823530077934265,"y":0.275534451007843},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3848739564418793,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.3848739564418793,0.275534451007843,0.38823530077934265,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.275534451007843},{"x":0.3798319399356842,"y":0.275534451007843},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3781512677669525,0.275534451007843,0.3798319399356842,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۸.","boundary":[0.7495798468589783,0.2980997562408447,0.7596638798713684,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیامدهای","boundary":[0.6890756487846375,0.2980997562408447,0.7428571581840515,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3123515546321869},{"x":0.63193279504776,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.63193279504776,0.2980997562408447,0.6823529601097107,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.2992874085903168,0.6268907785415649,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5697479248046875,0.2992874085903168,0.6168067455291748,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3123515546321869},{"x":0.561344563961029,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.2992874085903168,0.5647059082984924,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7596638798713684,"y":0.33135393261909485},{"x":0.75126051902771,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۹.","boundary":[0.7495798468589783,0.31828978657722473,0.7596638798713684,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7445378303527832,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقدامات","boundary":[0.6991596817970276,0.31828978657722473,0.7445378303527832,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6941176652908325,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3325415551662445},{"x":0.6470588445663452,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موردنیاز","boundary":[0.6470588445663452,0.3194774389266968,0.6941176652908325,0.3325415551662445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6436975002288818,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6420168280601501,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.3206650912761688,0.6436975002288818,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7596638798713684,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7613445520401001,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7327731251716614,0.34085512161254883,0.7613445520401001,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3420427441596985},{"x":0.729411780834198,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.3420427441596985,0.7310924530029297,0.3551068902015686]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3551068902015686},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.30424370884895324,0.20915201234817504,0.7680252242088318,0.3621068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2386554628610611,"y":0.255344420671463},{"x":0.24033613502979279,"y":0.26603326201438904},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21512605249881744,0.25653207302093506,0.24033613502979279,0.26603326201438904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2386554628610611,"y":0.255344420671463},{"x":0.24033613502979279,"y":0.26603326201438904},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24953207302093505,0.2453361350297928,0.27303326201438904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2779097259044647},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2779097259044647},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2874109148979187},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.21344538033008575,0.2779097259044647,0.24033613502979279,0.2874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2779097259044647},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2779097259044647},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2874109148979187},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2709097259044647,0.2453361350297928,0.2944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2992874085903168},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2992874085903168},{"x":0.24033613502979279,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۲","boundary":[0.21512605249881744,0.2992874085903168,0.24033613502979279,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2992874085903168},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2992874085903168},{"x":0.24033613502979279,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.29228740859031677,0.2453361350297928,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3194774389266968},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3194774389266968},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۴","boundary":[0.21344538033008575,0.3194774389266968,0.24033613502979279,0.3301662802696228]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3194774389266968},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3194774389266968},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.31247743892669677,0.2453361350297928,0.3371662802696228],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3420427441596985},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3503562808036804},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۶","boundary":[0.21512605249881744,0.3420427441596985,0.2386554628610611,0.3503562808036804]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3420427441596985},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3503562808036804},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3350427441596985,0.2436554628610611,0.3573562808036804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3693586587905884},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3693586587905884},{"x":0.23529411852359772,"y":0.37885984778404236},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21176470816135406,0.3693586587905884,0.23529411852359772,0.37885984778404236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3693586587905884},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3693586587905884},{"x":0.23529411852359772,"y":0.37885984778404236},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.3623586587905884,0.24029411852359772,0.38585984778404236],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38361045718193054},{"x":0.756302535533905,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.3681710362434387,0.7848739624023438,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7495798468589783,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7394958138465881,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7394958138465881,0.3681710362434387,0.7495798468589783,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3681710362434387},{"x":0.729411780834198,"y":0.3681710362434387},{"x":0.729411780834198,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7042016983032227,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.7042016983032227,0.3681710362434387,0.729411780834198,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6974790096282959,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6453781723976135,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6453781723976135,0.3681710362434387,0.6974790096282959,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6386554837226868,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6336134672164917,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6336134672164917,0.3681710362434387,0.6386554837226868,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6285714507102966,"y":0.38361045718193054},{"x":0.578151285648346,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصونیت","boundary":[0.578151285648346,0.3681710362434387,0.6285714507102966,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5731092691421509,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5310924649238586,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.5310924649238586,0.3681710362434387,0.5731092691421509,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5260504484176636,"y":0.38361045718193054},{"x":0.49915966391563416,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آسیا","boundary":[0.49915966391563416,0.3681710362434387,0.5260504484176636,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3681710362434387},{"x":0.489075630903244,"y":0.3681710362434387},{"x":0.489075630903244,"y":0.38361045718193054},{"x":0.48235294222831726,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.48235294222831726,0.3681710362434387,0.489075630903244,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4756302535533905,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4285714328289032,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.4285714328289032,0.3681710362434387,0.4756302535533905,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.3681710362434387},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3681710362434387},{"x":0.42184874415397644,"y":0.38361045718193054},{"x":0.38823530077934265,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.38823530077934265,0.3681710362434387,0.42184874415397644,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3681710362434387},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3681710362434387},{"x":0.3815126121044159,"y":0.38361045718193054},{"x":0.3529411852359772,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.3529411852359772,0.3681710362434387,0.3815126121044159,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3681710362434387},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3681710362434387},{"x":0.3462184965610504,"y":0.38361045718193054},{"x":0.3327731192111969,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.3327731192111969,0.3681710362434387,0.3462184965610504,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.3681710362434387},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3681710362434387},{"x":0.32773110270500183,"y":0.38361045718193054},{"x":0.3193277418613434,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3193277418613434,0.3681710362434387,0.32773110270500183,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7613445520401001,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7613445520401001,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7226890921592712,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چکیده","boundary":[0.7226890921592712,0.39073634147644043,0.7613445520401001,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7176470756530762,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7176470756530762,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7159664034843445,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7159664034843445,0.39073634147644043,0.7176470756530762,0.40380048751831055]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40380048751831055},{"x":0.3193277418613434,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3143277418613434,0.3611710362434387,0.7898739624023438,0.41080048751831055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3895486891269684},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3895486891269684},{"x":0.24033613502979279,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.3895486891269684,0.24033613502979279,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3895486891269684},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3895486891269684},{"x":0.24033613502979279,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3825486891269684,0.2453361350297928,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7579832077026367,"y":0.42161521315574646},{"x":0.75126051902771,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.75126051902771,0.4121140241622925,0.7579832077026367,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7445378303527832,"y":0.42161521315574646},{"x":0.707563042640686,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.707563042640686,0.4121140241622925,0.7445378303527832,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7058823704719543,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7042016983032227,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.4121140241622925,0.7058823704719543,0.42161521315574646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7579832077026367,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7042016983032227,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6992016983032227,0.4051140241622925,0.7629832077026367,0.42861521315574647],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41092637181282043},{"x":0.24033613502979279,"y":0.41092637181282043},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21344538033008575,0.41092637181282043,0.24033613502979279,0.4204275608062744]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41092637181282043},{"x":0.24033613502979279,"y":0.41092637181282043},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.40392637181282043,0.2453361350297928,0.4274275608062744],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43349167704582214},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4323040246963501},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4418052136898041},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21344538033008575,0.43349167704582214,0.24201680719852448,0.4418052136898041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43349167704582214},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4323040246963501},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4418052136898041},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.42649167704582214,0.24701680719852448,0.4488052136898041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45368170738220215},{"x":0.24033613502979279,"y":0.45368170738220215},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21344538033008575,0.45368170738220215,0.24201680719852448,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45368170738220215},{"x":0.24033613502979279,"y":0.45368170738220215},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4619952440261841},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.44668170738220214,0.24701680719852448,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2369747906923294,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21512605249881744,0.4750593900680542,0.2369747906923294,0.48337292671203613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2369747906923294,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4680593900680542,0.2419747906923294,0.49037292671203614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49643704295158386},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4952494204044342},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5047506093978882},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.49643704295158386,0.24201680719852448,0.5047506093978882]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49643704295158386},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4952494204044342},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5047506093978882},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.48943704295158386,0.24701680719852448,0.5117506093978882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5166270732879639},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5166270732879639},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21344538033008575,0.5166270732879639,0.24201680719852448,0.5261282920837402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5166270732879639},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5166270732879639},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5096270732879639,0.24701680719852448,0.5331282920837402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5380047559738159,0.24033613502979279,0.5475059151649475]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5475059151649475},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.5380047559738159,0.24537815153598785,0.5475059151649475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5380047559738159},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5310047559738159,0.25037815153598786,0.5545059151649475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.559382438659668},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5581947565078735},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5676959753036499},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۴","boundary":[0.21344538033008575,0.559382438659668,0.24201680719852448,0.5676959753036499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.559382438659668},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5581947565078735},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5676959753036499},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.552382438659668,0.24701680719852448,0.5746959753036499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.58076012134552},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5795724391937256},{"x":0.24201680719852448,"y":0.589073657989502},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.58076012134552,0.24201680719852448,0.589073657989502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.58076012134552},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5795724391937256},{"x":0.24201680719852448,"y":0.589073657989502},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.57376012134552,0.24701680719852448,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.7495798468589783,0.4323040246963501,0.7596638798713684,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چالش","boundary":[0.7176470756530762,0.4323040246963501,0.7428571581840515,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6957983374595642,0.4323040246963501,0.7058823704719543,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.4323040246963501,0.6941176652908325,0.4453681707382202]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7596638798713684,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.6840756487846374,0.4253040246963501,0.7646638798713684,0.4523681707382202],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7344537973403931,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7243697643280029,0.45130640268325806,0.7344537973403931,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7176470756530762,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4655582010746002},{"x":0.707563042640686,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.707563042640686,0.45130640268325806,0.7176470756530762,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.45130640268325806},{"x":0.702521026134491,"y":0.45130640268325806},{"x":0.702521026134491,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"شبكه","boundary":[0.6705882549285889,0.45130640268325806,0.702521026134491,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6672269105911255,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6672269105911255,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6504201889038086,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6504201889038086,0.45130640268325806,0.6672269105911255,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6436975002288818,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6386554837226868,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6386554837226868,0.4524940550327301,0.6436975002288818,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6302521228790283,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6067227125167847,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"غذا-","boundary":[0.6067227125167847,0.4524940550327301,0.6302521228790283,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6016806960105896,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5731092691421509,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5731092691421509,0.4524940550327301,0.6016806960105896,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5697479248046875,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5697479248046875,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5630252361297607,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.45368170738220215,0.5697479248046875,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7327731251716614,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7260504364967346,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7260504364967346,0.4726840853691101,0.7327731251716614,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7159664034843445,"y":0.48812350630760193},{"x":0.707563042640686,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.707563042640686,0.4726840853691101,0.7159664034843445,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7042016983032227,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6907563209533691,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6890756487846375,0.4726840853691101,0.7042016983032227,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.47387173771858215},{"x":0.680672287940979,"y":0.4726840853691101},{"x":0.680672287940979,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6571428775787354,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6571428775787354,0.47387173771858215,0.680672287940979,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6470588445663452,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6470588445663452,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6134454011917114,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امنیت","boundary":[0.6134454011917114,0.47387173771858215,0.6470588445663452,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6033613681793213,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6033613681793213,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5747899413108826,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.5747899413108826,0.47387173771858215,0.6033613681793213,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5697479248046875,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5697479248046875,"y":0.489311158657074},{"x":0.5630252361297607,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.47387173771858215,0.5697479248046875,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7344537973403931,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7109243869781494,0.49406176805496216,0.7344537973403931,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7092437148094177,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5083135366439819},{"x":0.707563042640686,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.49406176805496216,0.7092437148094177,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7008403539657593,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6840336322784424,0.49406176805496216,0.7008403539657593,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6773109436035156,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6521008610725403,0.49406176805496216,0.6773109436035156,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6453781723976135,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5095011591911316},{"x":0.610084056854248,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امنیت","boundary":[0.610084056854248,0.4952494204044342,0.6453781723976135,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5095011591911316},{"x":0.578151285648346,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.578151285648346,0.4952494204044342,0.6067227125167847,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.4952494204044342,0.5714285969734192,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7243697643280029,0.5166270732879639,0.7344537973403931,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5308788418769836},{"x":0.707563042640686,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.707563042640686,0.5166270732879639,0.7176470756530762,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5166270732879639},{"x":0.702521026134491,"y":0.5166270732879639},{"x":0.702521026134491,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6605042219161987,0.5166270732879639,0.702521026134491,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقاضا","boundary":[0.6168067455291748,0.5154394507408142,0.6487395167350769,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6134454011917114,"y":0.529691219329834},{"x":0.5915966629981995,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5915966629981995,0.5154394507408142,0.6134454011917114,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5815126299858093,"y":0.529691219329834},{"x":0.5495798587799072,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امنیت","boundary":[0.5495798587799072,0.5154394507408142,0.5815126299858093,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5411764979362488,"y":0.529691219329834},{"x":0.5260504484176636,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5260504484176636,0.5154394507408142,0.5411764979362488,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5193277597427368,"y":0.529691219329834},{"x":0.5126050710678101,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5126050710678101,0.5154394507408142,0.5193277597427368,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7260504364967346,0.5356294512748718,0.7344537973403931,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7058823704719543,0.5356294512748718,0.7176470756530762,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7042016983032227,"y":0.551068902015686},{"x":0.6722689270973206,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.6722689270973206,0.5356294512748718,0.7042016983032227,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6655462384223938,"y":0.551068902015686},{"x":0.6336134672164917,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6336134672164917,0.5356294512748718,0.6655462384223938,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6285714507102966,"y":0.551068902015686},{"x":0.6117647290229797,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6117647290229797,0.5344418287277222,0.6285714507102966,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6016806960105896,"y":0.551068902015686},{"x":0.5966386795043945,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5966386795043945,0.5344418287277222,0.6016806960105896,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5915966629981995,"y":0.551068902015686},{"x":0.5512605309486389,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سلامت","boundary":[0.5512605309486389,0.5344418287277222,0.5915966629981995,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7243697643280029,0.5570071339607239,0.7361344695091248,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7058823704719543,0.5570071339607239,0.7176470756530762,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیلابهای","boundary":[0.6420168280601501,0.5570071339607239,0.7042016983032227,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.5983193516731262,0.5570071339607239,0.6302521228790283,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5798319578170776,0.5570071339607239,0.5865546464920044,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5394958257675171,0.5581947565078735,0.5731092691421509,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5142857432365417,0.5581947565078735,0.5327731370925903,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5058823823928833,0.5581947565078735,0.5126050710678101,0.5736342072486877]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7344537973403931,"y":0.450118750333786},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4992017102241516,0.44430640268325805,0.7411344695091248,0.5794465847015381],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7243697643280029,0.5771971344947815,0.7361344695091248,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7058823704719543,0.5771971344947815,0.7176470756530762,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6722689270973206,0.5771971344947815,0.6991596817970276,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.6403361558914185,0.5783848166465759,0.6605042219161987,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5783848166465759},{"x":0.63193279504776,"y":0.5771971344947815},{"x":0.63193279504776,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیرساخت","boundary":[0.5747899413108826,0.5783848166465759,0.63193279504776,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5529412031173706,0.5783848166465759,0.5714285969734192,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5950118899345398},{"x":0.507563054561615,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.507563054561615,0.5783848166465759,0.5394958257675171,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5950118899345398},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.46722689270973206,0.5795724391937256,0.4957983195781708,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5795724391937256},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5795724391937256},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4588235318660736,0.5795724391937256,0.46554622054100037,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"3.","boundary":[0.7495798468589783,0.6009501218795776,0.7596638798713684,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7445378303527832,"y":0.599762499332428},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الزامات","boundary":[0.7042016983032227,0.6009501218795776,0.7445378303527832,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.6655462384223938,0.6009501218795776,0.6974790096282959,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6009501218795776},{"x":0.658823549747467,"y":0.6009501218795776},{"x":0.658823549747467,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.6009501218795776,0.658823549747467,0.6152018904685974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4538235318660736,0.5713848166465759,0.7646638798713684,0.6210142679214478],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7243697643280029,0.6223278045654297,0.7327731251716614,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7092437148094177,0.6223278045654297,0.7193277478218079,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6223278045654297},{"x":0.702521026134491,"y":0.6223278045654297},{"x":0.702521026134491,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6689075827598572,0.6223278045654297,0.702521026134491,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6487395167350769,0.6223278045654297,0.6655462384223938,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5915966629981995,0.6223278045654297,0.6369748115539551,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6223278045654297},{"x":0.578151285648346,"y":0.6223278045654297},{"x":0.578151285648346,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.5512605309486389,0.6223278045654297,0.578151285648346,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.5159664154052734,0.6223278045654297,0.5445378422737122,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6223278045654297},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5092437267303467,0.6223278045654297,0.5142857432365417,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7260504364967346,0.6413301825523376,0.7344537973403931,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7058823704719543,0.6413301825523376,0.7176470756530762,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6689075827598572,0.6413301825523376,0.7042016983032227,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاب","boundary":[0.6436975002288818,0.6413301825523376,0.6605042219161987,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.6134454011917114,0.6413301825523376,0.6386554837226868,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.5680672526359558,0.6425178050994873,0.6033613681793213,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6425178050994873},{"x":0.556302547454834,"y":0.6425178050994873},{"x":0.556302547454834,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5428571701049805,0.6425178050994873,0.556302547454834,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6579572558403015},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شهرها","boundary":[0.49915966391563416,0.6425178050994873,0.5361344814300537,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6425178050994873},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6425178050994873},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.6425178050994873,0.49747899174690247,0.6591448783874512]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4891176474094391,0.6153278045654297,0.7394537973403931,0.6649572558403015],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7243697643280029,0.6638954877853394,0.7344537973403931,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7058823704719543,0.6638954877853394,0.7176470756530762,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصونیت","boundary":[0.6554622054100037,0.6638954877853394,0.7008403539657593,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.665083110332489},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6781472563743591},{"x":0.610084056854248,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.610084056854248,0.665083110332489,0.6470588445663452,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.665083110332489},{"x":0.6067227125167847,"y":0.665083110332489},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6000000238418579,0.665083110332489,0.6067227125167847,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7007125616073608},{"x":0.75126051902771,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.75126051902771,0.6852731704711914,0.7596638798713684,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.7008403539657593,0.6852731704711914,0.7445378303527832,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6756302714347839,0.6852731704711914,0.6991596817970276,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.6201680898666382,0.6852731704711914,0.6689075827598572,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6016806960105896,0.6852731704711914,0.6134454011917114,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هند","boundary":[0.5731092691421509,0.6852731704711914,0.5966386795043945,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.6852731704711914,0.5697479248046875,0.7007125616073608]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.665083110332489},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5630672526359558,0.658083110332489,0.7646638798713684,0.7077125616073608],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.705463171005249},{"x":0.7344537973403931,"y":0.705463171005249},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7243697643280029,0.705463171005249,0.7344537973403931,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7058823704719543,0.7066508531570435,0.7176470756530762,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7066508531570435},{"x":0.702521026134491,"y":0.705463171005249},{"x":0.702521026134491,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سواچ","boundary":[0.6739495992660522,0.7066508531570435,0.702521026134491,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهارات","boundary":[0.63193279504776,0.7066508531570435,0.6672269105911255,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6184874176979065,0.7066508531570435,0.6252101063728333,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.583193302154541,0.7066508531570435,0.6184874176979065,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5731092691421509,0.7078384757041931,0.5798319578170776,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.7078384757041931,0.5714285969734192,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7243697643280029,0.7268408536911011,0.7361344695091248,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7092437148094177,0.7268408536911011,0.7159664034843445,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7268408536911011},{"x":0.702521026134491,"y":0.7268408536911011},{"x":0.702521026134491,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سواچ","boundary":[0.6739495992660522,0.7268408536911011,0.702521026134491,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7410926222801208},{"x":0.63193279504776,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بهارات","boundary":[0.63193279504776,0.7268408536911011,0.6672269105911255,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6168067455291748,0.7268408536911011,0.6218487620353699,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7410926222801208},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"روستایی","boundary":[0.5731092691421509,0.7280284762382507,0.6168067455291748,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7422803044319153},{"x":0.561344563961029,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.561344563961029,0.7280284762382507,0.5663865804672241,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.7280284762382507,0.5596638917922974,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7226890921592712,0.7482185363769531,0.7344537973403931,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7092437148094177,0.7482185363769531,0.7159664034843445,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهرهای","boundary":[0.6571428775787354,0.7482185363769531,0.7008403539657593,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هوشمند","boundary":[0.5966386795043945,0.7494061589241028,0.6420168280601501,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.7505938410758972,0.5949580073356628,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۴","boundary":[0.7109243869781494,0.7672209143638611,0.7344537973403931,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7826603055000305},{"x":0.707563042640686,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.7672209143638611,0.7092437148094177,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6756302714347839,0.7672209143638611,0.7008403539657593,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6689075827598572,"y":0.783847987651825},{"x":0.6369748115539551,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6369748115539551,0.7672209143638611,0.6689075827598572,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7672209143638611},{"x":0.6302521228790283,"y":0.783847987651825},{"x":0.6033613681793213,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.6033613681793213,0.7672209143638611,0.6302521228790283,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5983193516731262,"y":0.783847987651825},{"x":0.5630252361297607,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تلفیقی","boundary":[0.5630252361297607,0.7672209143638611,0.5983193516731262,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5579832196235657,"y":0.783847987651825},{"x":0.5529412031173706,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5529412031173706,0.7672209143638611,0.5579832196235657,0.783847987651825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7344537973403931,"y":0.705463171005249},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5529412031173706,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5462605309486389,0.6996508531570435,0.7411344695091248,0.7896603055000305],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6009501218795776},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6009501218795776},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6104512810707092},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6009501218795776,0.2386554628610611,0.6104512810707092]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6009501218795776},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6009501218795776},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6104512810707092},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5939501218795776,0.2436554628610611,0.6174512810707092],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6318289637565613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.21344538033008575,0.6223278045654297,0.2386554628610611,0.6318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6223278045654297},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6318289637565613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6153278045654297,0.2436554628610611,0.6388289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6448931097984314},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6437054872512817},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6520190238952637},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6448931097984314,0.24033613502979279,0.6520190238952637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6448931097984314},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6437054872512817},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6520190238952637},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6378931097984314,0.2453361350297928,0.6590190238952637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.665083110332489},{"x":0.24033613502979279,"y":0.665083110332489},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6745843291282654},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.21344538033008575,0.665083110332489,0.24033613502979279,0.6745843291282654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.665083110332489},{"x":0.24033613502979279,"y":0.665083110332489},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6745843291282654},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.658083110332489,0.2453361350297928,0.6815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6864607930183411},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6864607930183411},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6959620118141174},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۸","boundary":[0.21680672466754913,0.6864607930183411,0.24033613502979279,0.6959620118141174]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6864607930183411},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6864607930183411},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6959620118141174},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.6864607930183411,0.24537815153598785,0.6959620118141174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6864607930183411},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6864607930183411},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6959620118141174},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6794607930183411,0.25037815153598786,0.7029620118141174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7078384757041931},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7078384757041931},{"x":0.24033613502979279,"y":0.716152012348175},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۸","boundary":[0.21344538033008575,0.7078384757041931,0.24033613502979279,0.716152012348175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7078384757041931},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7078384757041931},{"x":0.24033613502979279,"y":0.716152012348175},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7008384757041931,0.2453361350297928,0.723152012348175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7280284762382507},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7280284762382507},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7375296950340271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7280284762382507,0.24201680719852448,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7280284762382507},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7280284762382507},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7375296950340271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7210284762382507,0.24701680719852448,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7494061589241028},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7482185363769531},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7577196955680847},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7494061589241028,0.24201680719852448,0.7577196955680847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7494061589241028},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7482185363769531},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7577196955680847},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7424061589241028,0.24701680719852448,0.7647196955680847],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7790973782539368},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.7707838416099548,0.2369747906923294,0.7790973782539368]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7790973782539368},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7637838416099548,0.2419747906923294,0.7860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.815914511680603},{"x":0.507563054561615,"y":0.8147268295288086},{"x":0.507563054561615,"y":0.824228048324585},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هفت","boundary":[0.4773109257221222,0.815914511680603,0.507563054561615,0.824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.815914511680603},{"x":0.507563054561615,"y":0.8147268295288086},{"x":0.507563054561615,"y":0.824228048324585},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.808914511680603,0.512563054561615,0.831228048324585],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/4a37436ef64f1402/pages/XjNCWqFbbdlpwtFN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4a37436ef64f1402/pages/muIbLUoRvAjurDCe.jpg","blurred":"/storage/books/4a37436ef64f1402/pages/YcZILRIOmCHmsDWJ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00019479972931098484,0.9986724807354582,0.9990113828136916]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.1722090244293213},{"x":0.2386554628610611,"y":0.17102137207984924},{"x":0.24033613502979279,"y":0.18052256107330322},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۰","boundary":[0.21344538033008575,0.1722090244293213,0.24033613502979279,0.18052256107330322]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.1722090244293213},{"x":0.2386554628610611,"y":0.17102137207984924},{"x":0.24033613502979279,"y":0.18052256107330322},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.16520902442932128,0.2453361350297928,0.18752256107330323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.1923990547657013},{"x":0.24033613502979279,"y":0.1923990547657013},{"x":0.24033613502979279,"y":0.20308788120746613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۰","boundary":[0.21344538033008575,0.1923990547657013,0.24033613502979279,0.20308788120746613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.1923990547657013},{"x":0.24033613502979279,"y":0.1923990547657013},{"x":0.24033613502979279,"y":0.20308788120746613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.1853990547657013,0.2453361350297928,0.21008788120746613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21377672255039215},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2149643748998642},{"x":0.24033613502979279,"y":0.22565320134162903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.21377672255039215,0.24033613502979279,0.22565320134162903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21377672255039215},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2149643748998642},{"x":0.24033613502979279,"y":0.22565320134162903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.20677672255039214,0.2453361350297928,0.23265320134162903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.235154390335083},{"x":0.24033613502979279,"y":0.235154390335083},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۱","boundary":[0.21344538033008575,0.235154390335083,0.24033613502979279,0.24584323167800903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.235154390335083},{"x":0.24033613502979279,"y":0.235154390335083},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.228154390335083,0.2453361350297928,0.25284323167800904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25653207302093506},{"x":0.24033613502979279,"y":0.25653207302093506},{"x":0.24033613502979279,"y":0.26603326201438904},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.25653207302093506,0.24033613502979279,0.26603326201438904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25653207302093506},{"x":0.24033613502979279,"y":0.25653207302093506},{"x":0.24033613502979279,"y":0.26603326201438904},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24953207302093505,0.2453361350297928,0.27303326201438904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2779097259044647},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2779097259044647},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2874109148979187},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.2779097259044647,0.24201680719852448,0.2874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2779097259044647},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2779097259044647},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2874109148979187},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2709097259044647,0.24701680719852448,0.2944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۴","boundary":[0.21344538033008575,0.2992874085903168,0.2386554628610611,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.29228740859031677,0.2436554628610611,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3206650912761688},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3206650912761688},{"x":0.24033613502979279,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۵","boundary":[0.21344538033008575,0.3206650912761688,0.24033613502979279,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3206650912761688},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3206650912761688},{"x":0.24033613502979279,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3136650912761688,0.2453361350297928,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34085512161254883},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3503562808036804},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.34085512161254883,0.24033613502979279,0.3503562808036804]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34085512161254883},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34085512161254883},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3503562808036804},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3338551216125488,0.2453361350297928,0.3573562808036804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7344537973403931,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7344537973403931,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7243697643280029,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7243697643280029,0.1722090244293213,0.7344537973403931,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7159664034843445,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7159664034843445,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7058823704719543,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7058823704719543,0.1722090244293213,0.7159664034843445,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7008403539657593,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7008403539657593,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6873949766159058,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پاک","boundary":[0.6873949766159058,0.17102137207984924,0.7008403539657593,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6773109436035156,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6773109436035156,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6487395167350769,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6487395167350769,0.17102137207984924,0.6773109436035156,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6352941393852234,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6352941393852234,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6151260733604431,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گنگ","boundary":[0.6151260733604431,0.17102137207984924,0.6352941393852234,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6067227125167847,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6067227125167847,"y":0.1852731555700302},{"x":0.6033613681793213,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.17102137207984924,0.6067227125167847,0.1852731555700302]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7344537973403931,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7344537973403931,"y":0.18646080791950226},{"x":0.6033613681793213,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5983613681793213,0.16402137207984924,0.7394537973403931,0.19346080791950226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7344537973403931,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7109243869781494,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶.۴","boundary":[0.7109243869781494,0.19121140241622925,0.7344537973403931,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7092437148094177,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.19121140241622925,0.7092437148094177,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.19121140241622925},{"x":0.702521026134491,"y":0.19121140241622925},{"x":0.702521026134491,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6705882549285889,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.6705882549285889,0.19121140241622925,0.702521026134491,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.19121140241622925},{"x":0.658823549747467,"y":0.19121140241622925},{"x":0.658823549747467,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6235294342041016,"y":0.20665083825588226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کارآمد","boundary":[0.6235294342041016,0.19121140241622925,0.658823549747467,0.20665083825588226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6201680898666382,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6168067455291748,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.1923990547657013,0.6201680898666382,0.20783847570419312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7596638798713684,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22802850604057312},{"x":0.75126051902771,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.75126051902771,0.21377672255039215,0.7596638798713684,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7445378303527832,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7445378303527832,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجارب","boundary":[0.7058823704719543,0.21377672255039215,0.7445378303527832,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.21377672255039215},{"x":0.702521026134491,"y":0.21377672255039215},{"x":0.702521026134491,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6655462384223938,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.6655462384223938,0.21377672255039215,0.702521026134491,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6638655662536621,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6638655662536621,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6521008610725403,0.21377672255039215,0.6638655662536621,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6420168280601501,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6151260733604431,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بانک","boundary":[0.6151260733604431,0.21377672255039215,0.6420168280601501,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.21377672255039215},{"x":0.610084056854248,"y":0.21377672255039215},{"x":0.610084056854248,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5731092691421509,0.21377672255039215,0.610084056854248,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5680672526359558,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5310924649238586,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آسیایی","boundary":[0.5310924649238586,0.21377672255039215,0.5680672526359558,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5260504484176636,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5176470875740051,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5176470875740051,0.21377672255039215,0.5260504484176636,0.22802850604057312]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5176470875740051,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5109664154052734,0.1853990547657013,0.7646638798713684,0.23502850604057313],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7327731251716614,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7243697643280029,0.2327791005373001,0.7327731251716614,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7058823704719543,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7058823704719543,0.2327791005373001,0.7176470756530762,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6890756487846375,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6890756487846375,0.2327791005373001,0.7042016983032227,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6857143044471741,"y":0.24821852147579193},{"x":0.680672287940979,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.680672287940979,0.2327791005373001,0.6857143044471741,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6756302714347839,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6302521228790283,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهداشت","boundary":[0.6302521228790283,0.2327791005373001,0.6756302714347839,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6218487620353699,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6218487620353699,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6168067455291748,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.23396675288677216,0.6218487620353699,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.23396675288677216},{"x":0.610084056854248,"y":0.23396675288677216},{"x":0.610084056854248,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تاب","boundary":[0.5915966629981995,0.23396675288677216,0.610084056854248,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5882353186607361,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5882353186607361,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5596638917922974,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.5596638917922974,0.23396675288677216,0.5882353186607361,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5512605309486389,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5512605309486389,"y":0.24940617382526398},{"x":0.5193277597427368,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.5193277597427368,0.23396675288677216,0.5512605309486389,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.235154390335083},{"x":0.5142857432365417,"y":0.235154390335083},{"x":0.5142857432365417,"y":0.25059381127357483},{"x":0.507563054561615,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.235154390335083,0.5142857432365417,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7361344695091248,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7361344695091248,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7243697643280029,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7243697643280029,0.25415676832199097,0.7361344695091248,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7159664034843445,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7159664034843445,"y":0.27078384160995483},{"x":0.707563042640686,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.707563042640686,0.25415676832199097,0.7159664034843445,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7058823704719543,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7058823704719543,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6789916157722473,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"احیا","boundary":[0.6789916157722473,0.25415676832199097,0.7058823704719543,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6756302714347839,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6756302714347839,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6689075827598572,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.25415676832199097,0.6756302714347839,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6605042219161987,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6605042219161987,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6184874176979065,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازسازی","boundary":[0.6184874176979065,0.25415676832199097,0.6605042219161987,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.25415676832199097},{"x":0.610084056854248,"y":0.25415676832199097},{"x":0.610084056854248,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5596638917922974,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آبراههها","boundary":[0.5596638917922974,0.25415676832199097,0.610084056854248,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.25415676832199097},{"x":0.556302547454834,"y":0.25415676832199097},{"x":0.556302547454834,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5495798587799072,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.25415676832199097,0.556302547454834,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5411764979362488,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5411764979362488,"y":0.27078384160995483},{"x":0.507563054561615,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"حوضه","boundary":[0.507563054561615,0.25415676832199097,0.5411764979362488,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5025210380554199,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5025210380554199,"y":0.27078384160995483},{"x":0.440336138010025,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رودخانهها","boundary":[0.440336138010025,0.25415676832199097,0.5025210380554199,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4420168101787567,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4420168101787567,"y":0.27078384160995483},{"x":0.43529412150382996,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.43529412150382996,0.25415676832199097,0.4420168101787567,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.275534451007843},{"x":0.7344537973403931,"y":0.275534451007843},{"x":0.7344537973403931,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7243697643280029,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7243697643280029,0.275534451007843,0.7344537973403931,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7142857313156128,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7092437148094177,0.27672210335731506,0.7142857313156128,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7042016983032227,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2897862195968628},{"x":0.658823549747467,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهرهای","boundary":[0.658823549747467,0.2779097259044647,0.7042016983032227,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6470588445663452,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.6252101063728333,0.27909737825393677,0.6470588445663452,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6218487620353699,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.27909737825393677,0.6235294342041016,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7260504364967346,0.2980997562408447,0.7327731251716614,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3123515546321869},{"x":0.707563042640686,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.707563042640686,0.2980997562408447,0.7176470756530762,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2980997562408447},{"x":0.702521026134491,"y":0.2980997562408447},{"x":0.702521026134491,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6605042219161987,0.2980997562408447,0.702521026134491,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3123515546321869},{"x":0.605042040348053,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مخاطره","boundary":[0.605042040348053,0.2992874085903168,0.6504201889038086,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3123515546321869},{"x":0.578151285648346,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سیل","boundary":[0.578151285648346,0.2992874085903168,0.6000000238418579,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.2992874085903168,0.5714285969734192,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7361344695091248,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7226890921592712,0.31828978657722473,0.7361344695091248,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7176470756530762,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7176470756530762,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7058823704719543,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7058823704719543,0.31828978657722473,0.7176470756530762,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.31828978657722473},{"x":0.702521026134491,"y":0.31828978657722473},{"x":0.702521026134491,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6722689270973206,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.6722689270973206,0.31828978657722473,0.702521026134491,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6655462384223938,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6655462384223938,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6352941393852234,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.6352941393852234,0.31828978657722473,0.6655462384223938,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6268907785415649,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6268907785415649,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6201680898666382,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6201680898666382,0.31828978657722473,0.6268907785415649,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6151260733604431,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6151260733604431,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5899159908294678,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.5899159908294678,0.31828978657722473,0.6151260733604431,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5899159908294678,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5899159908294678,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5697479248046875,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.5697479248046875,0.31828978657722473,0.5899159908294678,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5596638917922974,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5596638917922974,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5462185144424438,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5462185144424438,0.31828978657722473,0.5596638917922974,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5411764979362488,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5411764979362488,"y":0.33610451221466064},{"x":0.507563054561615,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آبیاری","boundary":[0.507563054561615,0.31828978657722473,0.5411764979362488,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5008403658866882,"y":0.33610451221466064},{"x":0.49747899174690247,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.3194774389266968,0.5008403658866882,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7327731251716614,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7260504364967346,0.34085512161254883,0.7327731251716614,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7193277478218079,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3551068902015686},{"x":0.707563042640686,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.707563042640686,0.34085512161254883,0.7193277478218079,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7058823704719543,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.6689075827598572,0.34085512161254883,0.7058823704719543,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6605042219161987,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یارانه","boundary":[0.6352941393852234,0.34085512161254883,0.6605042219161987,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6252101063728333,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حامل","boundary":[0.6000000238418579,0.34085512161254883,0.6252101063728333,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5899159908294678,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5747899413108826,0.34085512161254883,0.5899159908294678,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5630252361297607,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3551068902015686},{"x":0.534453809261322,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.534453809261322,0.34085512161254883,0.5630252361297607,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.34085512161254883},{"x":0.529411792755127,"y":0.34085512161254883},{"x":0.529411792755127,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.34085512161254883,0.529411792755127,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7243697643280029,0.3622327744960785,0.7361344695091248,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7058823704719543,0.3622327744960785,0.7176470756530762,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.6638655662536621,0.3622327744960785,0.7042016983032227,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3622327744960785},{"x":0.658823549747467,"y":0.3622327744960785},{"x":0.658823549747467,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6420168280601501,0.3622327744960785,0.658823549747467,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.6084033846855164,0.3622327744960785,0.6352941393852234,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5428571701049805,0.3622327744960785,0.5915966629981995,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3622327744960785},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5310924649238586,0.3622327744960785,0.5378151535987854,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7361344695091248,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7226890921592712,0.38123515248298645,0.7361344695091248,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸.","boundary":[0.7058823704719543,0.38123515248298645,0.7193277478218079,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.38123515248298645},{"x":0.702521026134491,"y":0.38123515248298645},{"x":0.702521026134491,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.6621848940849304,0.38123515248298645,0.702521026134491,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6605042219161987,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6285714507102966,0.38123515248298645,0.6605042219161987,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6151260733604431,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5966386795043945,0.38123515248298645,0.6151260733604431,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.38123515248298645},{"x":0.583193302154541,"y":0.38123515248298645},{"x":0.583193302154541,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.5546218752861023,0.38123515248298645,0.583193302154541,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5445378422737122,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.5243697762489319,0.38123515248298645,0.5445378422737122,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5142857432365417,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3978622257709503},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیرساختها","boundary":[0.43865546584129333,0.38123515248298645,0.5142857432365417,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4420168101787567,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3978622257709503},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.43529412150382996,0.38123515248298645,0.4420168101787567,0.3978622257709503]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.235154390335083},{"x":0.7361344695091248,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3978622257709503},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4269327771663666,0.228154390335083,0.7428151416778564,0.4048622257709503],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7243697643280029,0.40380048751831055,0.7344537973403931,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7159664034843445,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4168646037578583},{"x":0.707563042640686,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹.","boundary":[0.707563042640686,0.40380048751831055,0.7159664034843445,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.40380048751831055},{"x":0.702521026134491,"y":0.4026128351688385},{"x":0.702521026134491,"y":0.4168646037578583},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رهیافت","boundary":[0.6605042219161987,0.40380048751831055,0.702521026134491,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6521008610725403,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گجرات","boundary":[0.6134454011917114,0.40380048751831055,0.6521008610725403,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4049881100654602},{"x":0.610084056854248,"y":0.4049881100654602},{"x":0.610084056854248,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6067227125167847,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6067227125167847,0.4049881100654602,0.610084056854248,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4382422864437103},{"x":0.75126051902771,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7495798468589783,0.4251781404018402,0.7596638798713684,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7445378303527832,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فرصتها","boundary":[0.6924369931221008,0.4251781404018402,0.7445378303527832,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6941176652908325,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.42636579275131226,0.6957983374595642,0.4394299387931824]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6017227125167847,0.39680048751831054,0.7646638798713684,0.44524228644371033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45961993932724},{"x":0.7092437148094177,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۱۰۶.","boundary":[0.707563042640686,0.44418051838874817,0.7361344695091248,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4453681707382202},{"x":0.702521026134491,"y":0.44418051838874817},{"x":0.702521026134491,"y":0.45961993932724},{"x":0.6487395167350769,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حکمرانی","boundary":[0.6487395167350769,0.4453681707382202,0.702521026134491,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6420168280601501,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6420168280601501,"y":0.46080759167671204},{"x":0.610084056854248,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خوب","boundary":[0.610084056854248,0.44655582308769226,0.6420168280601501,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6084033846855164,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.44655582308769226,0.6084033846855164,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7260504364967346,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7260504364967346,0.46674585342407227,0.7344537973403931,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7193277478218079,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7193277478218079,"y":0.48099762201309204},{"x":0.707563042640686,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.707563042640686,0.46674585342407227,0.7193277478218079,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.46674585342407227},{"x":0.702521026134491,"y":0.46674585342407227},{"x":0.702521026134491,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6705882549285889,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.6705882549285889,0.46674585342407227,0.702521026134491,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6672269105911255,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6521008610725403,0.46674585342407227,0.6672269105911255,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6453781723976135,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6386554837226868,0.46674585342407227,0.6453781723976135,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6352941393852234,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"انرژی-","boundary":[0.5899159908294678,0.46674585342407227,0.6352941393852234,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5865546464920044,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غذا","boundary":[0.5680672526359558,0.46674585342407227,0.5865546464920044,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5630252361297607,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5579832196235657,0.46674585342407227,0.5630252361297607,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5512605309486389,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4821852743625641},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.5243697762489319,0.46674585342407227,0.5512605309486389,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4821852743625641},{"x":0.489075630903244,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اقلیم","boundary":[0.489075630903244,0.4679335057735443,0.5159664154052734,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4679335057735443},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4679335057735443},{"x":0.48739495873451233,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4773109257221222,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4773109257221222,0.4679335057735443,0.48739495873451233,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳.۶","boundary":[0.7142857313156128,0.48812350630760193,0.7361344695091248,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7109243869781494,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.707563042640686,0.48812350630760193,0.7109243869781494,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.48812350630760193},{"x":0.702521026134491,"y":0.48812350630760193},{"x":0.702521026134491,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جبران","boundary":[0.6655462384223938,0.48812350630760193,0.702521026134491,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.489311158657074},{"x":0.6571428775787354,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6285714507102966,0.489311158657074,0.6571428775787354,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.489311158657074},{"x":0.6235294342041016,"y":0.489311158657074},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6117647290229797,0.489311158657074,0.6235294342041016,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.489311158657074},{"x":0.6134454011917114,"y":0.489311158657074},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6033613681793213,0.489311158657074,0.6134454011917114,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴۶","boundary":[0.7109243869781494,0.5083135366439819,0.7361344695091248,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.707563042640686,0.5083135366439819,0.7109243869781494,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5083135366439819},{"x":0.702521026134491,"y":0.5083135366439819},{"x":0.702521026134491,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"آموزه","boundary":[0.6722689270973206,0.5083135366439819,0.702521026134491,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6554622054100037,0.5083135366439819,0.6689075827598572,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":"۔۔","boundary":[0.6504201889038086,0.5083135366439819,0.6571428775787354,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7243697643280029,0.5285035371780396,0.7361344695091248,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7058823704719543,0.5285035371780396,0.7193277478218079,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوآوری","boundary":[0.6672269105911255,0.5285035371780396,0.7042016983032227,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.529691219329834},{"x":0.6621848940849304,"y":0.529691219329834},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.529691219329834,0.6621848940849304,0.5451306700706482]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.4723109257221222,0.43955582308769225,0.7428151416778564,0.5509429879188538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21344538033008575,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۶","boundary":[0.21344538033008575,0.3622327744960785,0.2386554628610611,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3622327744960785},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37173396348953247},{"x":0.21344538033008575,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3552327744960785,0.2436554628610611,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.38361045718193054},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3919239938259125},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۶","boundary":[0.21344538033008575,0.38361045718193054,0.2386554628610611,0.3919239938259125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.38361045718193054},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3919239938259125},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.37661045718193054,0.2436554628610611,0.3989239938259125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4049881100654602},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4144892990589142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.4049881100654602,0.2386554628610611,0.4144892990589142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4049881100654602},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4144892990589142},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3979881100654602,0.2436554628610611,0.4214892990589142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.42636579275131226},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42636579275131226},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4346793293952942},{"x":0.21344538033008575,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۹","boundary":[0.21344538033008575,0.42636579275131226,0.2386554628610611,0.4346793293952942]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.42636579275131226},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42636579275131226},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4346793293952942},{"x":0.21344538033008575,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.41936579275131225,0.2436554628610611,0.4416793293952942],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4477434754371643},{"x":0.24033613502979279,"y":0.44655582308769226},{"x":0.24033613502979279,"y":0.45605701208114624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۹","boundary":[0.21344538033008575,0.4477434754371643,0.24033613502979279,0.45605701208114624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4477434754371643},{"x":0.24033613502979279,"y":0.44655582308769226},{"x":0.24033613502979279,"y":0.45605701208114624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4407434754371643,0.2453361350297928,0.46305701208114625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4679335057735443},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47624704241752625},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.4679335057735443,0.2386554628610611,0.47624704241752625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4679335057735443},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47624704241752625},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4609335057735443,0.2436554628610611,0.48324704241752625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.489311158657074},{"x":0.2369747906923294,"y":0.489311158657074},{"x":0.2369747906923294,"y":0.49881234765052795},{"x":0.21680672466754913,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۵۰","boundary":[0.21512605249881744,0.489311158657074,0.2369747906923294,0.49881234765052795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.489311158657074},{"x":0.2369747906923294,"y":0.489311158657074},{"x":0.2369747906923294,"y":0.49881234765052795},{"x":0.21680672466754913,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.48231115865707397,0.2419747906923294,0.505812347650528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVerti