سیستم های پشتیبان تصمیم مکانی _ اصول و شیوه ها سیستم های پشتیبان تصمیم مکانی _ اصول و شیوه ها

توضیحات

سیستم های پشتیبان تصمیم مکانی (SDSS) به منظور کمک به تصمیم گیرندگان برای حل مسایل پیچیده مکانی در نظر گرفته می شوند و چارچوبی برای تلفیق قابلیت‌های مدلسازی مکانی و تحلیلی، مدیریت داده مکانی وغیرمکانی، دانش حوزه، قابلیت‌های نمایش مکانی و قابلیت‌های گزارش‌گیری فراهم میکنند. ,به کارگیری SDSS در جوامع دانشگاهی و تجاری رو به افزایش است و این کتاب به دلیل ساماندهی محتویات که با معرفی اولیه شروع و به صورت گام به گام ضمن تشریح مولفه های اصلی SDSS، با بیان مثال هایی از توسعه و پیاده‌سازی SDSS تحت وب و رومیزی به سمت طراحی و پیاده سازی SDD ادامه می یابد، برای خوانندگان و علاقه‌مندان به سهولت قابل استفاده است. ,محاطبان مورد نظر این کتاب، دانشجویان و متخصصانی هستند که در همه حوزه های تصمیم گیری و کاربرد علوم زمین و اطلاعات مکانی شامل حوزه های ارزایابی منابع، تحلیل و ارزیابی محیطی، زمین شناسی، تحلیل ها و هوش تجاری، علوم خاک، سلامت و تحلیل مخاطرات فعالیت دارند. اما تنها به این رشته ها محدود نمی شود. این کتاب همچنین مورد علاقه محققان و طراحان و مدیران شاغل در طراحی منطقه ای و شهری قرارخواهد گرفت.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":548,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"4b9eb58e803da4d1","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/4b9eb58e803da4d1/pages/NdYVBMyPjBdueyEI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4b9eb58e803da4d1/pages/aCgYehAJuciQHTXg.jpg","blurred":"/storage/books/4b9eb58e803da4d1/pages/jPBUtQdYlHCetRfD.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003588023476240014,0.0003281765111703226,0.9986781300536725,0.9990104541404353]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7815126180648804,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺘﺴﯿﺳ","boundary":[0.6789916157722473,0.28299644589424133,0.7815126180648804,0.3174791932106018]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.28299644589424133},{"x":0.3294117748737335,"y":0.28299644589424133},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3174791932106018},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧﺎﮑﻣ","boundary":[0.23025210201740265,0.28299644589424133,0.3294117748737335,0.3174791932106018]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.28299644589424133},{"x":0.45378151535987854,"y":0.28299644589424133},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3174791932106018},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻤﺼﺗ","boundary":[0.34285715222358704,0.28299644589424133,0.45378151535987854,0.3174791932106018]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5865546464920044,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3174791932106018},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺒﯿﺘﺸﭘ","boundary":[0.46554622054100037,0.28299644589424133,0.5865546464920044,0.3174791932106018]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6773109436035156,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.6000000238418579,0.28299644589424133,0.6773109436035156,0.3174791932106018]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.28299644589424133},{"x":0.22857142984867096,"y":0.28299644589424133},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3174791932106018},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.21848739683628082,0.28299644589424133,0.22857142984867096,0.3174791932106018]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.34244945645332336},{"x":0.48571428656578064,"y":0.34244945645332336},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"هﻮﯿﺷ","boundary":[0.4000000059604645,0.34244945645332336,0.48571428656578064,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5193277597427368,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3769322335720062},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.49915966391563416,0.34244945645332336,0.5193277597427368,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6369748115539551,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"لﻮﺻا","boundary":[0.5310924649238586,0.34244945645332336,0.6369748115539551,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.34244945645332336},{"x":0.3983193337917328,"y":0.34244945645332336},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3769322335720062},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.3630252182483673,0.34244945645332336,0.3983193337917328,0.3769322335720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7815126180648804,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3769322335720062},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.2759964458942413,0.7865126180648804,0.38393223357200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6040428280830383},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6040428280830383},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6195005774497986},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺸﻘﻧ","boundary":[0.4453781545162201,0.6040428280830383,0.4773109257221222,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6195005774497986},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ","boundary":[0.48571428656578064,0.6040428280830383,0.5445378422737122,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6195005774497986},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"ةﺪﮑﺸﻧاد","boundary":[0.5529412031173706,0.6040428280830383,0.6117647290229797,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻤﻠﻋ","boundary":[0.6201680898666382,0.6040428280830383,0.6605042219161987,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺌﯿﻫ","boundary":[0.6672269105911255,0.6040428280830383,0.7042016983032227,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"ﻮﻀﻋ","boundary":[0.7126050591468811,0.6040428280830383,0.7495798468589783,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6040428280830383},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6040428280830383},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6195005774497986},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"،ﯽﻧﺎﮑﻣ","boundary":[0.2504201829433441,0.6040428280830383,0.2991596758365631,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.6040428280830383},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6040428280830383},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6195005774497986},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻋﻼﻃا","boundary":[0.30756303668022156,0.6040428280830383,0.37142857909202576,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6040428280830383},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6040428280830383},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6195005774497986},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3781512677669525,0.6040428280830383,0.38655462861061096,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6040428280830383},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6040428280830383},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6195005774497986},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"يرادﺮﺑ","boundary":[0.3949579894542694,0.6040428280830383,0.4436974823474884,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6492270827293396},{"x":0.529411792755127,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":1,"str":"هﺪﮑﺸﻧاد","boundary":[0.529411792755127,0.6337693333625793,0.5899159908294678,0.6492270827293396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":1,"str":"ﺲﯾدﺮﭘ","boundary":[0.5983193516731262,0.6337693333625793,0.6470588445663452,0.6492270827293396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6337693333625793},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6337693333625793},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6492270827293396},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":1,"str":"ناﺮﻬﺗ","boundary":[0.3529411852359772,0.6337693333625793,0.38991597294807434,0.6492270827293396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6337693333625793},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6337693333625793},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6492270827293396},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺸﻧاد","boundary":[0.3983193337917328,0.6337693333625793,0.45210084319114685,0.6492270827293396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6337693333625793},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6337693333625793},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6492270827293396},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":1,"str":"،ﯽﻨﻓ","boundary":[0.4605042040348053,0.6337693333625793,0.4924369752407074,0.6492270827293396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6492270827293396},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.49915966391563416,0.6337693333625793,0.5277311205863953,0.6492270827293396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6670629978179932},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6670629978179932},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6825208067893982},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﺿر","boundary":[0.43361344933509827,0.6670629978179932,0.48739495873451233,0.6825208067893982]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6825208067893982},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻠﻌﻟاﺪﺒﻋ","boundary":[0.4941176474094391,0.6670629978179932,0.5663865804672241,0.6825208067893982]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6825208067893982},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.5970428280830383,0.7545798468589783,0.6895208067893982],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.4589774012565613},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4589774012565613},{"x":0.4117647111415863,"y":0.47919145226478577},{"x":0.3983193337917328,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":1,"str":"د","boundary":[0.3983193337917328,0.4589774012565613,0.4117647111415863,0.47919145226478577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4589774012565613},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4589774012565613},{"x":0.4638655483722687,"y":0.47919145226478577},{"x":0.41848739981651306,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺟ","boundary":[0.41848739981651306,0.4589774012565613,0.4638655483722687,0.47919145226478577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6000000238418579,"y":0.47919145226478577},{"x":0.4739495813846588,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":1,"str":"،نارﺎﻣﻮﮔﻮﺳ","boundary":[0.4739495813846588,0.4589774012565613,0.6000000238418579,0.47919145226478577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6957983374595642,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺗﺎﻧﺎﻣار","boundary":[0.6084033846855164,0.4589774012565613,0.6957983374595642,0.47919145226478577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.4589774012565613},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4589774012565613},{"x":0.3966386616230011,"y":0.47919145226478577},{"x":0.37310925126075745,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.37310925126075745,0.4589774012565613,0.3966386616230011,0.47919145226478577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.4589774012565613},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4589774012565613},{"x":0.36974790692329407,"y":0.47919145226478577},{"x":0.3042016923427582,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":1,"str":"توﺮﮔ","boundary":[0.3042016923427582,0.4589774012565613,0.36974790692329407,0.47919145226478577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6957983374595642,"y":0.47919145226478577},{"x":0.3042016923427582,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2992016923427582,0.4519774012565613,0.7007983374595642,0.4861914522647858],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﺳ","boundary":[0.5647059082984924,0.7027348279953003,0.5949580073356628,0.7181926369667053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.5159664154052734,0.7027348279953003,0.5630252361297607,0.7181926369667053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7027348279953003},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7027348279953003},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7181926369667053},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":1,"str":"هدازﺮﯿﻣ","boundary":[0.40336135029792786,0.7027348279953003,0.46554622054100037,0.7181926369667053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7181926369667053},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":1,"str":"داﻮﺟ","boundary":[0.4722689092159271,0.7027348279953003,0.5142857432365417,0.7181926369667053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7181926369667053},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.39836135029792785,0.6957348279953003,0.5999580073356628,0.7251926369667053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5505350828170776},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻤﺟﺮﺗ","boundary":[0.4739495813846588,0.5350772738456726,0.5260504484176636,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5683709979057312},{"x":0.578151285648346,"y":0.5683709979057312},{"x":0.578151285648346,"y":0.5838287472724915},{"x":0.534453809261322,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﺣر","boundary":[0.534453809261322,0.5683709979057312,0.578151285648346,0.5838287472724915]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5838287472724915},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻠﻋ","boundary":[0.4957983195781708,0.5683709979057312,0.5277311205863953,0.5838287472724915]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5683709979057312},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5683709979057312},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5838287472724915},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":1,"str":"سﺎﺒﻋ","boundary":[0.44873949885368347,0.5683709979057312,0.4941176474094391,0.5838287472724915]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5683709979057312},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5683709979057312},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5838287472724915},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":1,"str":"رﻮﭘ","boundary":[0.42184874415397644,0.5683709979057312,0.44873949885368347,0.5838287472724915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5350772738456726},{"x":0.578151285648346,"y":0.5350772738456726},{"x":0.578151285648346,"y":0.5838287472724915},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.41684874415397644,0.5280772738456726,0.583151285648346,0.5908287472724915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8097503185272217},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8097503185272217},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8252080678939819},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻫﺎﮕﺸﻧاد","boundary":[0.4268907606601715,0.8097503185272217,0.49747899174690247,0.8252080678939819]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.8097503185272217},{"x":0.529411792755127,"y":0.8097503185272217},{"x":0.529411792755127,"y":0.8252080678939819},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺸﻧ","boundary":[0.5058823823928833,0.8097503185272217,0.529411792755127,0.8252080678939819]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8252080678939819},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":1,"str":"ﺰﮐﺮﻣ","boundary":[0.5394958257675171,0.8097503185272217,0.5731092691421509,0.8252080678939819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8252080678939819},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.8027503185272217,0.5781092691421509,0.8322080678939819],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/4b9eb58e803da4d1/pages/pEEoXOQKvDeQgRsf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4b9eb58e803da4d1/pages/lhluChOfuTHcLkXj.jpg","blurred":"/storage/books/4b9eb58e803da4d1/pages/LrMjmnTYRdtuhnbg.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003559776885168893,0.0001811345102670785,0.9986724807354582,0.9989991432200148]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.16290131211280823},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1640903651714325},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1807372123003006},{"x":0.756302535533905,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.756302535533905,0.16290131211280823,0.7831932902336121,0.1807372123003006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.16290131211280823},{"x":0.7478991746902466,"y":0.16290131211280823},{"x":0.7478991746902466,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7277311086654663,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7277311086654663,0.16290131211280823,0.7478991746902466,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.16171224415302277},{"x":0.7193277478218079,"y":0.16290131211280823},{"x":0.7193277478218079,"y":0.17954815924167633},{"x":0.658823549747467,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6605042219161987,0.16171224415302277,0.7193277478218079,0.17954815924167633]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.1605231910943985},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1640903651714325},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1807372123003006},{"x":0.658823549747467,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6555042219161987,0.1535231910943985,0.7881932902336121,0.1877372123003006],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.15933412313461304},{"x":0.5512605309486389,"y":0.15933412313461304},{"x":0.5512605309486389,"y":0.17598097026348114},{"x":0.5260504484176636,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5260504484176636,0.15933412313461304,0.5512605309486389,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.15933412313461304},{"x":0.5226891040802002,"y":0.15933412313461304},{"x":0.5226891040802002,"y":0.17598097026348114},{"x":0.5109243988990784,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5109243988990784,0.15933412313461304,0.5226891040802002,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.15933412313461304},{"x":0.507563054561615,"y":0.15933412313461304},{"x":0.507563054561615,"y":0.17598097026348114},{"x":0.48571428656578064,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.48571428656578064,0.15933412313461304,0.507563054561615,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.15933412313461304},{"x":0.48067227005958557,"y":0.15933412313461304},{"x":0.48067227005958557,"y":0.17598097026348114},{"x":0.4722689092159271,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"وفا","boundary":[0.4722689092159271,0.15933412313461304,0.48067227005958557,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.15933412313461304},{"x":0.47058823704719543,"y":0.15933412313461304},{"x":0.47058823704719543,"y":0.17598097026348114},{"x":0.45042017102241516,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45042017102241516,0.15933412313461304,0.47058823704719543,0.17598097026348114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.15933412313461304},{"x":0.5512605309486389,"y":0.15933412313461304},{"x":0.5512605309486389,"y":0.17598097026348114},{"x":0.45042017102241516,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.75,"boundary":[0.44542017102241516,0.15233412313461303,0.5562605309486389,0.18298097026348115],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.1640903651714325},{"x":0.3663865625858307,"y":0.1640903651714325},{"x":0.3663865625858307,"y":0.17954815924167633},{"x":0.3445378243923187,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.3445378243923187,0.1640903651714325,0.3663865625858307,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.1640903651714325},{"x":0.3344537913799286,"y":0.1640903651714325},{"x":0.3344537913799286,"y":0.17954815924167633},{"x":0.3294117748737335,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3294117748737335,0.1640903651714325,0.3344537913799286,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.1640903651714325},{"x":0.3210084140300751,"y":0.1640903651714325},{"x":0.3210084140300751,"y":0.17954815924167633},{"x":0.26386556029319763,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.26386556029319763,0.1640903651714325,0.3210084140300751,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1640903651714325},{"x":0.2554621994495392,"y":0.1640903651714325},{"x":0.2554621994495392,"y":0.17954815924167633},{"x":0.21680672466754913,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمران","boundary":[0.21680672466754913,0.1640903651714325,0.2554621994495392,0.17954815924167633]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1640903651714325},{"x":0.3663865625858307,"y":0.1640903651714325},{"x":0.3663865625858307,"y":0.17954815924167633},{"x":0.21680672466754913,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21180672466754913,0.1570903651714325,0.3713865625858307,0.18654815924167634],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7529411911964417,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7529411911964417,"y":0.19143876433372498},{"x":0.7193277478218079,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۴۳","boundary":[0.7193277478218079,0.18192628026008606,0.7529411911964417,0.19143876433372498]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7529411911964417,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7529411911964417,"y":0.19143876433372498},{"x":0.7193277478218079,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.7143277478218079,0.17492628026008605,0.7579411911964417,0.19843876433372498],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.18192628026008606},{"x":0.29579833149909973,"y":0.18192628026008606},{"x":0.29579833149909973,"y":0.19024969637393951},{"x":0.2806722819805145,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.2806722819805145,0.18192628026008606,0.29579833149909973,0.19024969637393951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.18192628026008606},{"x":0.29579833149909973,"y":0.18192628026008606},{"x":0.29579833149909973,"y":0.19024969637393951},{"x":0.2806722819805145,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2756722819805145,0.17492628026008605,0.30079833149909974,0.19724969637393952],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5462185144424438,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2580261528491974},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"مازندر","boundary":[0.45210084319114685,0.21997621655464172,0.5445378422737122,0.2580261528491974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5462185144424438,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2580261528491974},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.75,"boundary":[0.44710084319114685,0.21297621655464172,0.5495378422737122,0.2650261528491974],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.2699167728424072},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2699167728424072},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2841854989528656},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Spatial","boundary":[0.30588236451148987,0.2699167728424072,0.3512605130672455,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.2699167728424072},{"x":0.413445383310318,"y":0.2699167728424072},{"x":0.413445383310318,"y":0.2841854989528656},{"x":0.35462185740470886,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Decision","boundary":[0.35462185740470886,0.2699167728424072,0.413445383310318,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.2699167728424072},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2699167728424072},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2841854989528656},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Support","boundary":[0.41848739981651306,0.2699167728424072,0.4722689092159271,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Systems","boundary":[0.4756302535533905,0.2699167728424072,0.5310924649238586,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2841854989528656},{"x":0.529411792755127,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.2699167728424072,0.5327731370925903,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Principles","boundary":[0.5361344814300537,0.2699167728424072,0.6033613681793213,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.6067227125167847,0.2699167728424072,0.6336134672164917,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"practices","boundary":[0.6352941393852234,0.2699167728424072,0.6941176652908325,0.2841854989528656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2841854989528656},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.30088236451148986,0.2629167728424072,0.6991176652908325,0.2911854989528656],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.2841854989528656},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2841854989528656},{"x":0.42016807198524475,"y":0.29607608914375305},{"x":0.4084033668041229,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"R.","boundary":[0.4084033668041229,0.2841854989528656,0.42016807198524475,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4268907606601715,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sugumaran","boundary":[0.4268907606601715,0.2841854989528656,0.4907563030719757,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2948870360851288},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.49747899174690247,0.2841854989528656,0.5176470875740051,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"J.","boundary":[0.5226891040802002,0.2841854989528656,0.5310924649238586,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5882353186607361,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"degroote","boundary":[0.5361344814300537,0.2841854989528656,0.5882353186607361,0.2948870360851288]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5882353186607361,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4084033668041229,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4034033668041229,0.2771854989528656,0.5932353186607361,0.3018870360851288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.2972651720046997},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2972651720046997},{"x":0.4773109257221222,"y":0.30558857321739197},{"x":0.44873949885368347,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"CRC","boundary":[0.44873949885368347,0.2972651720046997,0.4773109257221222,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5142857432365417,"y":0.30558857321739197},{"x":0.48403361439704895,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Press","boundary":[0.48403361439704895,0.2972651720046997,0.5142857432365417,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5462185144424438,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5193277597427368,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2011","boundary":[0.5193277597427368,0.2972651720046997,0.5462185144424438,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3103448152542114},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3103448152542114},{"x":0.46554622054100037,"y":0.321046382188797},{"x":0.4268907606601715,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Taylor","boundary":[0.4268907606601715,0.3103448152542114,0.46554622054100037,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3103448152542114},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3103448152542114},{"x":0.48067227005958557,"y":0.321046382188797},{"x":0.47058823704719543,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.47058823704719543,0.3103448152542114,0.48067227005958557,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3103448152542114},{"x":0.529411792755127,"y":0.3103448152542114},{"x":0.529411792755127,"y":0.321046382188797},{"x":0.48571428656578064,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Francis","boundary":[0.48571428656578064,0.3103448152542114,0.529411792755127,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5714285969734192,"y":0.321046382188797},{"x":0.534453809261322,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Group","boundary":[0.534453809261322,0.3103448152542114,0.5714285969734192,0.321046382188797]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5714285969734192,"y":0.321046382188797},{"x":0.4268907606601715,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4218907606601715,0.2902651720046997,0.5764285969734192,0.328046382188797],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.33650416135787964},{"x":0.658823549747467,"y":0.3376932144165039},{"x":0.658823549747467,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6184874176979065,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6184874176979065,0.33650416135787964,0.658823549747467,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6168067455291748,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6168067455291748,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5983193516731262,0.33650416135787964,0.6168067455291748,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5865546464920044,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5865546464920044,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5428571701049805,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پشتیبان","boundary":[0.5428571701049805,0.33650416135787964,0.5865546464920044,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5378151535987854,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5378151535987854,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4924369752407074,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.4924369752407074,0.33650416135787964,0.5378151535987854,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.33650416135787964},{"x":0.48739495873451233,"y":0.33650416135787964},{"x":0.48739495873451233,"y":0.35315102338790894},{"x":0.45546218752861023,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مکانی","boundary":[0.45546218752861023,0.33650416135787964,0.48739495873451233,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.33650416135787964},{"x":0.45210084319114685,"y":0.33650416135787964},{"x":0.45210084319114685,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4470588266849518,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4470588266849518,0.33650416135787964,0.45210084319114685,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.33531510829925537},{"x":0.4436974823474884,"y":0.33531510829925537},{"x":0.4436974823474884,"y":0.35315102338790894},{"x":0.40504202246665955,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.40504202246665955,0.33531510829925537,0.4436974823474884,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.33531510829925537},{"x":0.3983193337917328,"y":0.33531510829925537},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3519619405269623},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38823530077934265,0.33531510829925537,0.3983193337917328,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.33531510829925537},{"x":0.3848739564418793,"y":0.33531510829925537},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3519619405269623},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شیوهها","boundary":[0.34285715222358704,0.33531510829925537,0.3848739564418793,0.3519619405269623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.33531510829925537},{"x":0.658823549747467,"y":0.33650416135787964},{"x":0.658823549747467,"y":0.3543400764465332},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.33785715222358703,0.32831510829925536,0.663823549747467,0.3613400764465332],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3674197494983673},{"x":0.605042040348053,"y":0.3674197494983673},{"x":0.605042040348053,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"راماناتان","boundary":[0.5596638917922974,0.3674197494983673,0.605042040348053,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"سوگوماران","boundary":[0.4924369752407074,0.3674197494983673,0.5529412031173706,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3816884756088257},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.48571428656578064,0.3674197494983673,0.4907563030719757,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4773109257221222,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3816884756088257},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"جان","boundary":[0.45546218752861023,0.36623066663742065,0.4773109257221222,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.36623066663742065},{"x":0.45210084319114685,"y":0.36623066663742065},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3816884756088257},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"دی","boundary":[0.43529412150382996,0.36623066663742065,0.45210084319114685,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4268907606601715,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3816884756088257},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"گروت","boundary":[0.3983193337917328,0.36623066663742065,0.4268907606601715,0.3816884756088257]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.36623066663742065},{"x":0.605042040348053,"y":0.3674197494983673},{"x":0.605042040348053,"y":0.38287752866744995},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3933193337917328,0.35923066663742065,0.610042040348053,0.38987752866744996],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6117647290229797,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5915966629981995,0.39595720171928406,0.6117647290229797,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5882353186607361,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4078477919101715},{"x":0.561344563961029,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عباس","boundary":[0.561344563961029,0.39595720171928406,0.5882353186607361,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5579832196235657,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.5428571701049805,0.39595720171928406,0.5579832196235657,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5411764979362488,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5378151535987854,0.39595720171928406,0.5411764979362488,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5310924649238586,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4078477919101715},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالعلی","boundary":[0.48739495873451233,0.39595720171928406,0.5310924649238586,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.39595720171928406},{"x":0.48067227005958557,"y":0.39595720171928406},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4078477919101715},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضایی","boundary":[0.45042017102241516,0.39595720171928406,0.48067227005958557,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.39595720171928406},{"x":0.4453781545162201,"y":0.39595720171928406},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4078477919101715},{"x":0.440336138010025,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.440336138010025,0.39595720171928406,0.4453781545162201,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.39595720171928406},{"x":0.43529412150382996,"y":0.39595720171928406},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4078477919101715},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.41680672764778137,0.39595720171928406,0.43529412150382996,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.39595720171928406},{"x":0.413445383310318,"y":0.39595720171928406},{"x":0.413445383310318,"y":0.4078477919101715},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.38655462861061096,0.39595720171928406,0.413445383310318,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.39595720171928406},{"x":0.3831932842731476,"y":0.39595720171928406},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4078477919101715},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.35966387391090393,0.39595720171928406,0.3831932842731476,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.39595720171928406},{"x":0.3529411852359772,"y":0.39595720171928406},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4078477919101715},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میرزاده","boundary":[0.3176470696926117,0.39595720171928406,0.3529411852359772,0.4078477919101715]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6117647290229797,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4078477919101715},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3126470696926117,0.38895720171928405,0.6167647290229797,0.4148477919101715],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.39595720171928406},{"x":0.680672287940979,"y":0.3971462547779083},{"x":0.680672287940979,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6487395167350769,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6504201889038086,0.39595720171928406,0.680672287940979,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6470588445663452,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6453781723976135,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6420168280601501,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6436975002288818,0.39595720171928406,0.6453781723976135,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7831932902336121,"y":0.428061842918396},{"x":0.7495798468589783,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ویراسته","boundary":[0.75126051902771,0.41617122292518616,0.7831932902336121,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7445378303527832,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7445378303527832,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شهرناز","boundary":[0.7142857313156128,0.41617122292518616,0.7445378303527832,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4149821698665619},{"x":0.707563042640686,"y":0.41617122292518616},{"x":0.707563042640686,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعتمادی","boundary":[0.6705882549285889,0.4149821698665619,0.707563042640686,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7613445520401001,0.42687276005744934,0.7848739624023438,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7579832077026367,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرداز","boundary":[0.7378151416778564,0.42687276005744934,0.7579832077026367,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.42687276005744934,0.7361344695091248,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7260504364967346,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آرزو","boundary":[0.7058823704719543,0.42687276005744934,0.7260504364967346,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6991596817970276,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4387633800506592},{"x":0.680672287940979,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میهن","boundary":[0.680672287940979,0.42687276005744934,0.6991596817970276,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6756302714347839,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامه","boundary":[0.6571428775787354,0.42687276005744934,0.6756302714347839,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7411764860153198,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"حروفچین","boundary":[0.7411764860153198,0.43995243310928345,0.7848739624023438,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7344537973403931,"y":0.45065397024154663},{"x":0.729411780834198,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.729411780834198,0.4387633800506592,0.7344537973403931,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7243697643280029,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6957983374595642,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"صفحه","boundary":[0.6957983374595642,0.4387633800506592,0.7243697643280029,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6941176652908325,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6823529601097107,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"آرا","boundary":[0.6823529601097107,0.4387633800506592,0.6941176652908325,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4387633800506592},{"x":0.680672287940979,"y":0.4387633800506592},{"x":0.680672287940979,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6789916157722473,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6789916157722473,0.4387633800506592,0.680672287940979,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6739495992660522,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6571428775787354,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"هاله","boundary":[0.6571428775787354,0.4387633800506592,0.6739495992660522,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6521008610725403,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6268907785415649,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"مانیان","boundary":[0.6268907785415649,0.4387633800506592,0.6521008610725403,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7613445520401001,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.7613445520401001,0.4518430531024933,0.7848739624023438,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7546218633651733,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7394958138465881,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7394958138465881,0.4518430531024933,0.7546218633651733,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.4518430531024933,0.7361344695091248,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7277311086654663,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6957983374595642,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.6957983374595642,0.4518430531024933,0.7277311086654663,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6890756487846375,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6605042219161987,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دربانی","boundary":[0.6605042219161987,0.4518430531024933,0.6890756487846375,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7630252242088318,0.46373364329338074,0.7831932902336121,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.46373364329338074},{"x":0.756302535533905,"y":0.46373364329338074},{"x":0.756302535533905,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7411764860153198,0.46373364329338074,0.756302535533905,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6907563209533691,0.46254459023475647,0.7344537973403931,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7831932902336121,"y":0.487514853477478},{"x":0.7613445520401001,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7630252242088318,0.4756242632865906,0.7831932902336121,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4744352102279663},{"x":0.756302535533905,"y":0.4744352102279663},{"x":0.756302535533905,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7411764860153198,0.4744352102279663,0.756302535533905,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4851367473602295},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.7109243869781494,0.47324612736701965,0.7344537973403931,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.487514853477478},{"x":0.7848739624023438,"y":0.487514853477478},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.7613445520401001,0.487514853477478,0.7848739624023438,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.487514853477478},{"x":0.7529411911964417,"y":0.487514853477478},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.7378151416778564,0.487514853477478,0.7529411911964417,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7613445520401001,0.49940547347068787,0.7831932902336121,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7546218633651733,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.7243697643280029,0.49940547347068787,0.7546218633651733,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7193277478218079,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.49940547347068787,0.7193277478218079,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7109243869781494,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توس","boundary":[0.6890756487846375,0.49940547347068787,0.7109243869781494,0.5112960934638977]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7699999809265137},{"languageCode":"ckb","confidence":0.1899999976158142},{"languageCode":"ar","confidence":0.03999999910593033}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7848739624023438,"y":0.512485146522522},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6235714507102966,0.38895720171928405,0.7898739624023438,0.519485146522522],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶۷۰۰۰","boundary":[0.75126051902771,0.5101070404052734,0.7831932902336121,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7210084199905396,0.5112960934638977,0.7478991746902466,0.5208085775375366]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7160084199905395,0.5042960934638977,0.7881932902336121,0.5266195244789124],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5671819448471069},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5671819448471069},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5755053758621216},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"171811646429350111111","boundary":[0.23361344635486603,0.5671819448471069,0.37478992342948914,0.5755053758621216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5671819448471069},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5671819448471069},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5755053758621216},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.5601819448471069,0.37978992342948914,0.5825053758621216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.526753842830658},{"x":0.7546218633651733,"y":0.526753842830658},{"x":0.7546218633651733,"y":0.542211651802063},{"x":0.729411780834198,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.729411780834198,0.526753842830658,0.7546218633651733,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.526753842830658},{"x":0.7243697643280029,"y":0.526753842830658},{"x":0.7243697643280029,"y":0.542211651802063},{"x":0.6857143044471741,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.6857143044471741,0.526753842830658,0.7243697643280029,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.526753842830658},{"x":0.6789916157722473,"y":0.526753842830658},{"x":0.6789916157722473,"y":0.542211651802063},{"x":0.6521008610725403,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6521008610725403,0.526753842830658,0.6789916157722473,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.526753842830658},{"x":0.6487395167350769,"y":0.526753842830658},{"x":0.6487395167350769,"y":0.542211651802063},{"x":0.6453781723976135,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6453781723976135,0.526753842830658,0.6487395167350769,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.526753842830658},{"x":0.6386554837226868,"y":0.526753842830658},{"x":0.6386554837226868,"y":0.542211651802063},{"x":0.6117647290229797,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6117647290229797,0.526753842830658,0.6386554837226868,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.526753842830658},{"x":0.605042040348053,"y":0.526753842830658},{"x":0.605042040348053,"y":0.542211651802063},{"x":0.578151285648346,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.578151285648346,0.526753842830658,0.605042040348053,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.526753842830658},{"x":0.5747899413108826,"y":0.526753842830658},{"x":0.5747899413108826,"y":0.542211651802063},{"x":0.5714285969734192,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.526753842830658,0.5747899413108826,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.526753842830658},{"x":0.5663865804672241,"y":0.526753842830658},{"x":0.5663865804672241,"y":0.542211651802063},{"x":0.5478991866111755,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روبه","boundary":[0.5478991866111755,0.526753842830658,0.5663865804672241,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.526753842830658},{"x":0.5445378422737122,"y":0.526753842830658},{"x":0.5445378422737122,"y":0.542211651802063},{"x":0.5277311205863953,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5277311205863953,0.526753842830658,0.5445378422737122,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.526753842830658},{"x":0.5193277597427368,"y":0.526753842830658},{"x":0.5193277597427368,"y":0.542211651802063},{"x":0.4957983195781708,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سینما","boundary":[0.4957983195781708,0.526753842830658,0.5193277597427368,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.526753842830658},{"x":0.489075630903244,"y":0.526753842830658},{"x":0.489075630903244,"y":0.542211651802063},{"x":0.4638655483722687,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپیده","boundary":[0.4638655483722687,0.526753842830658,0.489075630903244,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.526753842830658},{"x":0.462184876203537,"y":0.526753842830658},{"x":0.462184876203537,"y":0.542211651802063},{"x":0.4605042040348053,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4605042040348053,0.526753842830658,0.462184876203537,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.526753842830658},{"x":0.45378151535987854,"y":0.526753842830658},{"x":0.45378151535987854,"y":0.542211651802063},{"x":0.4302521049976349,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پاساژ","boundary":[0.4302521049976349,0.526753842830658,0.45378151535987854,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.526753842830658},{"x":0.4252100884914398,"y":0.526753842830658},{"x":0.4252100884914398,"y":0.542211651802063},{"x":0.3983193337917328,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خبیری","boundary":[0.3983193337917328,0.526753842830658,0.4252100884914398,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.526753842830658},{"x":0.3949579894542694,"y":0.526753842830658},{"x":0.3949579894542694,"y":0.542211651802063},{"x":0.39159664511680603,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39159664511680603,0.526753842830658,0.3949579894542694,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.526753842830658},{"x":0.38655462861061096,"y":0.526753842830658},{"x":0.38655462861061096,"y":0.542211651802063},{"x":0.3663865625858307,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.3663865625858307,0.526753842830658,0.38655462861061096,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.526753842830658},{"x":0.3663865625858307,"y":0.526753842830658},{"x":0.3663865625858307,"y":0.542211651802063},{"x":0.3630252182483673,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3630252182483673,0.526753842830658,0.3663865625858307,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.526753842830658},{"x":0.35630252957344055,"y":0.526753842830658},{"x":0.35630252957344055,"y":0.542211651802063},{"x":0.30588236451148987,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۰۸۸۹۱","boundary":[0.30588236451148987,0.526753842830658,0.35630252957344055,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.526753842830658},{"x":0.3042016923427582,"y":0.526753842830658},{"x":0.3042016923427582,"y":0.542211651802063},{"x":0.3025210201740265,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3025210201740265,0.526753842830658,0.3042016923427582,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.526753842830658},{"x":0.29579833149909973,"y":0.526753842830658},{"x":0.29579833149909973,"y":0.542211651802063},{"x":0.24369747936725616,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۱۰۶۸۶","boundary":[0.24369747936725616,0.526753842830658,0.29579833149909973,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7142857313156128,0.5469679236412048,0.7478991746902466,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5457788109779358},{"x":0.707563042640686,"y":0.5469679236412048},{"x":0.707563042640686,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.6739495992660522,0.5457788109779358,0.707563042640686,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.5457788109779358,0.6705882549285889,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5445897579193115},{"x":0.658823549747467,"y":0.5457788109779358},{"x":0.658823549747467,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"www.iup.ac.ir","boundary":[0.5630252361297607,0.5445897579193115,0.658823549747467,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.7697479128837585,0.5683709979057312,0.7848739624023438,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7428571581840515,0.5683709979057312,0.7630252242088318,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7176470756530762,0.5683709979057312,0.7361344695091248,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6924369931221008,0.5683709979057312,0.7126050591468811,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6705882549285889,0.5683709979057312,0.6857143044471741,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6218487620353699,0.5683709979057312,0.6655462384223938,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.5848739743232727,0.5671819448471069,0.6168067455291748,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5671819448471069},{"x":0.578151285648346,"y":0.5671819448471069},{"x":0.578151285648346,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5579832196235657,0.5671819448471069,0.578151285648346,0.5790725350379944]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.526753842830658},{"x":0.7848739624023438,"y":0.526753842830658},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5802615880966187},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23869747936725616,0.519753842830658,0.7898739624023438,0.5872615880966187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.587395966053009},{"x":0.7747899293899536,"y":0.587395966053009},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"سرشناسه","boundary":[0.7361344695091248,0.587395966053009,0.7747899293899536,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.587395966053009},{"x":0.7361344695091248,"y":0.587395966053009},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.587395966053009,0.7361344695091248,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.587395966053009},{"x":0.7277311086654663,"y":0.587395966053009},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"سوگوماران","boundary":[0.6823529601097107,0.587395966053009,0.7277311086654663,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.587395966053009},{"x":0.680672287940979,"y":0.587395966053009},{"x":0.680672287940979,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.6789916157722473,0.587395966053009,0.680672287940979,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.587395966053009},{"x":0.6739495992660522,"y":0.587395966053009},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"راماناتان","boundary":[0.6386554837226868,0.587395966053009,0.6739495992660522,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5478991866111755,"y":0.596908450126648},{"x":0.48235294222831726,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Sugumaran","boundary":[0.48235294222831726,0.5862069129943848,0.5478991866111755,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5546218752861023,"y":0.596908450126648},{"x":0.5495798587799072,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5495798587799072,0.5862069129943848,0.5546218752861023,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6336134672164917,"y":0.596908450126648},{"x":0.5596638917922974,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Ramanathan","boundary":[0.5596638917922974,0.5862069129943848,0.6336134672164917,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.596908450126648},{"x":0.7747899293899536,"y":0.596908450126648},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6111771464347839},{"x":0.75126051902771,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.596908450126648,0.7747899293899536,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.596908450126648},{"x":0.7445378303527832,"y":0.596908450126648},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7394958138465881,0.596908450126648,0.7445378303527832,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.596908450126648},{"x":0.7310924530029297,"y":0.596908450126648},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7226890921592712,0.596908450126648,0.7310924530029297,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.596908450126648},{"x":0.7142857313156128,"y":0.596908450126648},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6823529601097107,0.596908450126648,0.7142857313156128,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.596908450126648},{"x":0.680672287940979,"y":0.596908450126648},{"x":0.680672287940979,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.596908450126648,0.680672287940979,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.596908450126648},{"x":0.6689075827598572,"y":0.596908450126648},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6420168280601501,0.596908450126648,0.6689075827598572,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.596908450126648},{"x":0.6403361558914185,"y":0.596908450126648},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6285714507102966,0.596908450126648,0.6403361558914185,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.596908450126648},{"x":0.6168067455291748,"y":0.596908450126648},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پشتیبان","boundary":[0.5815126299858093,0.596908450126648,0.6168067455291748,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.596908450126648},{"x":0.578151285648346,"y":0.596908450126648},{"x":0.578151285648346,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.5512605309486389,0.596908450126648,0.578151285648346,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.596908450126648},{"x":0.5428571701049805,"y":0.596908450126648},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکانی","boundary":[0.5210084319114685,0.596908450126648,0.5428571701049805,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.596908450126648},{"x":0.5193277597427368,"y":0.596908450126648},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5159664154052734,0.596908450126648,0.5193277597427368,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.596908450126648},{"x":0.507563054561615,"y":0.596908450126648},{"x":0.507563054561615,"y":0.6111771464347839},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.48403361439704895,0.596908450126648,0.507563054561615,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.596908450126648},{"x":0.4756302535533905,"y":0.596908450126648},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6111771464347839},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4722689092159271,0.596908450126648,0.4756302535533905,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.596908450126648},{"x":0.4638655483722687,"y":0.596908450126648},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6111771464347839},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.4453781545162201,0.596908450126648,0.4638655483722687,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.596908450126648},{"x":0.4436974823474884,"y":0.596908450126648},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6111771464347839},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.43529412150382996,0.596908450126648,0.4436974823474884,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.596908450126648},{"x":0.43529412150382996,"y":0.596908450126648},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6111771464347839},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4302521049976349,0.596908450126648,0.43529412150382996,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.596908450126648},{"x":0.42352941632270813,"y":0.596908450126648},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6111771464347839},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"راماناتان","boundary":[0.38823530077934265,0.596908450126648,0.42352941632270813,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.596908450126648},{"x":0.3815126121044159,"y":0.596908450126648},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6111771464347839},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"سو","boundary":[0.36974790692329407,0.596908450126648,0.3815126121044159,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.596908450126648},{"x":0.3680672347545624,"y":0.596908450126648},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6111771464347839},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گو","boundary":[0.35798320174217224,0.596908450126648,0.3680672347545624,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.596908450126648},{"x":0.35462185740470886,"y":0.596908450126648},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6111771464347839},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ماران","boundary":[0.3361344635486603,0.596908450126648,0.35462185740470886,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.596908450126648},{"x":0.3327731192111969,"y":0.596908450126648},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6111771464347839},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32773110270500183,0.596908450126648,0.3327731192111969,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.596908450126648},{"x":0.32268908619880676,"y":0.596908450126648},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6111771464347839},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جان","boundary":[0.30588236451148987,0.596908450126648,0.32268908619880676,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.596908450126648},{"x":0.2974790036678314,"y":0.596908450126648},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6111771464347839},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دی","boundary":[0.2857142984867096,0.596908450126648,0.2974790036678314,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.596908450126648},{"x":0.2840336263179779,"y":0.596908450126648},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6111771464347839},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گروت","boundary":[0.25882354378700256,0.596908450126648,0.2840336263179779,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.596908450126648},{"x":0.2571428716182709,"y":0.596908450126648},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6111771464347839},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2537815272808075,0.596908450126648,0.2571428716182709,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.596908450126648},{"x":0.24537815153598785,"y":0.596908450126648},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6111771464347839},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رحیم","boundary":[0.22521008551120758,0.596908450126648,0.24537815153598785,0.6111771464347839]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6499999761581421},{"languageCode":"ps","confidence":0.3499999940395355}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7747899293899536,"y":0.587395966053009},{"x":0.7747899293899536,"y":0.612366259098053},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.22021008551120758,0.5792069129943848,0.7797899293899536,0.619366259098053],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6554622054100037,0.6087990403175354,0.6705882549285889,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عباسپور","boundary":[0.6201680898666382,0.6087990403175354,0.6521008610725403,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6134454011917114,0.6087990403175354,0.6184874176979065,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6087990403175354},{"x":0.610084056854248,"y":0.6087990403175354},{"x":0.610084056854248,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالعلی","boundary":[0.5731092691421509,0.6087990403175354,0.610084056854248,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضایی","boundary":[0.5428571701049805,0.6087990403175354,0.5680672526359558,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6206896305084229},{"x":0.534453809261322,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.534453809261322,0.6087990403175354,0.5394958257675171,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6087990403175354},{"x":0.529411792755127,"y":0.6087990403175354},{"x":0.529411792755127,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.5142857432365417,0.6087990403175354,0.529411792755127,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6206896305084229},{"x":0.489075630903244,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.489075630903244,0.6087990403175354,0.5126050710678101,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6087990403175354},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6087990403175354},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6206896305084229},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.46722689270973206,0.6087990403175354,0.48739495873451233,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6087990403175354},{"x":0.462184876203537,"y":0.6087990403175354},{"x":0.462184876203537,"y":0.6206896305084229},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"میرزاده","boundary":[0.4302521049976349,0.6087990403175354,0.462184876203537,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6087990403175354},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6087990403175354},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6206896305084229},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.6087990403175354,0.4319327771663666,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7327731251716614,0.6195005774497986,0.7747899293899536,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7142857313156128,0.6195005774497986,0.7277311086654663,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7126050591468811,0.6195005774497986,0.7142857313156128,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6857143044471741,0.6195005774497986,0.7058823704719543,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6823529601097107,0.6195005774497986,0.6857143044471741,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6571428775787354,0.6195005774497986,0.6773109436035156,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6386554837226868,0.6183115243911743,0.6521008610725403,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.5966386795043945,0.6183115243911743,0.6336134672164917,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5899159908294678,0.6183115243911743,0.5932773351669312,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.5596638917922974,0.6183115243911743,0.5848739743232727,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7327731251716614,0.6290130615234375,0.7747899293899536,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6397145986557007},{"x":0.702521026134491,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.702521026134491,0.6302021145820618,0.7277311086654663,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6974790096282959,0.6302021145820618,0.6991596817970276,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵۴۸","boundary":[0.6739495992660522,0.6302021145820618,0.6907563209533691,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6571428775787354,0.6302021145820618,0.6705882549285889,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6521008610725403,0.6302021145820618,0.6554622054100037,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6218487620353699,0.6302021145820618,0.6470588445663452,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6201680898666382,0.6313912272453308,0.6201680898666382,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5915966629981995,0.6313912272453308,0.6134454011917114,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.6313912272453308,0.5899159908294678,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7445378303527832,0.6397145986557007,0.7747899293899536,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.6397145986557007,0.7445378303527832,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7159664034843445,0.6397145986557007,0.7361344695091248,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6974790096282959,0.6397145986557007,0.7126050591468811,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6554622054100037,0.6397145986557007,0.6924369931221008,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6487395167350769,0.6397145986557007,0.6521008610725403,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۵۴۳.","boundary":[0.6184874176979065,0.6397145986557007,0.6436975002288818,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"فني","boundary":[0.6000000238418579,0.6397145986557007,0.6134454011917114,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5915966629981995,0.6397145986557007,0.5949580073356628,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5546218752861023,0.6397145986557007,0.5865546464920044,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5512605309486389,0.6397145986557007,0.5529412031173706,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمران","boundary":[0.5210084319114685,0.6397145986557007,0.5445378422737122,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5176470875740051,0.6397145986557007,0.5193277597427368,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲۷","boundary":[0.5025210380554199,0.6397145986557007,0.5109243988990784,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6516052484512329},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4957983195781708,0.6397145986557007,0.5008403658866882,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6623067855834961},{"x":0.756302535533905,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.756302535533905,0.6516052484512329,0.7747899293899536,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6516052484512329},{"x":0.75126051902771,"y":0.6516052484512329},{"x":0.75126051902771,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6611177325248718}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.6516052484512329,0.75126051902771,0.6611177325248718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6611177325248718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"5-1543-01-964-978","boundary":[0.6386554837226868,0.6504161953926086,0.7428571581840515,0.6623067855834961]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6623067855834961},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4235714328289032,0.6017990403175354,0.7797899293899536,0.6693067855834961],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7747899293899536,"y":0.671819269657135},{"x":0.7428571581840515,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7428571581840515,0.6634958386421204,0.7747899293899536,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7378151416778564,"y":0.671819269657135},{"x":0.707563042640686,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.707563042640686,0.6634958386421204,0.7378151416778564,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7058823704719543,"y":0.671819269657135},{"x":0.680672287940979,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.680672287940979,0.6634958386421204,0.7058823704719543,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6789916157722473,"y":0.671819269657135},{"x":0.6773109436035156,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.6634958386421204,0.6789916157722473,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6705882549285889,"y":0.671819269657135},{"x":0.6605042219161987,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6605042219161987,0.6634958386421204,0.6705882549285889,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.671819269657135},{"x":0.7747899293899536,"y":0.671819269657135},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7411764860153198,0.671819269657135,0.7747899293899536,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.671819269657135},{"x":0.7394958138465881,"y":0.671819269657135},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.671819269657135,0.7394958138465881,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.671819269657135},{"x":0.7310924530029297,"y":0.671819269657135},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7092437148094177,0.671819269657135,0.7310924530029297,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.671819269657135},{"x":0.7042016983032227,"y":0.671819269657135},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6840336322784424,0.671819269657135,0.7042016983032227,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.671819269657135},{"x":0.6823529601097107,"y":0.671819269657135},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.671819269657135,0.6823529601097107,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.671819269657135},{"x":0.3966386616230011,"y":0.671819269657135},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6837098598480225},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Spatial","boundary":[0.35966387391090393,0.671819269657135,0.3966386616230011,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.671819269657135},{"x":0.4420168101787567,"y":0.671819269657135},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6837098598480225},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"decision","boundary":[0.4000000059604645,0.671819269657135,0.4420168101787567,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.671819269657135},{"x":0.4907563030719757,"y":0.671819269657135},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6837098598480225},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Support","boundary":[0.4470588266849518,0.671819269657135,0.4907563030719757,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.671819269657135},{"x":0.5394958257675171,"y":0.671819269657135},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6837098598480225},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Systems","boundary":[0.4957983195781708,0.671819269657135,0.5394958257675171,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.671819269657135},{"x":0.5428571701049805,"y":0.671819269657135},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6837098598480225},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5378151535987854,0.671819269657135,0.5428571701049805,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.671819269657135},{"x":0.6000000238418579,"y":0.671819269657135},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6837098598480225},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Principles","boundary":[0.5478991866111755,0.671819269657135,0.6000000238418579,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.671819269657135},{"x":0.6201680898666382,"y":0.671819269657135},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.6016806960105896,0.671819269657135,0.6201680898666382,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.671819269657135},{"x":0.6739495992660522,"y":0.671819269657135},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Practices","boundary":[0.6252101063728333,0.671819269657135,0.6739495992660522,0.6837098598480225]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6837098598480225},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3546638739109039,0.6564958386421204,0.7797899293899536,0.6907098598480225],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7394958138465881,0.6848989129066467,0.7747899293899536,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.6848989129066467,0.7378151416778564,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7126050591468811,0.6848989129066467,0.7310924530029297,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.6848989129066467,0.7109243869781494,0.6932223439216614]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7042437148094177,0.6778989129066467,0.7797899293899536,0.6990332908630371],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7445378303527832,0.6944113969802856,0.7747899293899536,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7428571581840515,0.6944113969802856,0.7445378303527832,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7142857313156128,0.6944113969802856,0.7344537973403931,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6944113969802856},{"x":0.707563042640686,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6974790096282959,0.6944113969802856,0.707563042640686,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6521008610725403,0.6932223439216614,0.6873949766159058,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکانی","boundary":[0.6252101063728333,0.6932223439216614,0.6470588445663452,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7445378303527832,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.7445378303527832,0.7063020467758179,0.7764706015586853,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7462185025215149,"y":0.717003583908081},{"x":0.7411764860153198,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.7063020467758179,0.7462185025215149,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Geographic","boundary":[0.5630252361297607,0.7039238810539246,0.6235294342041016,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6890756487846375,"y":0.717003583908081},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"information","boundary":[0.6285714507102966,0.7051129341125488,0.6890756487846375,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7394958138465881,"y":0.717003583908081},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"systems","boundary":[0.6941176652908325,0.7051129341125488,0.7394958138465881,0.717003583908081]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5699999928474426},{"languageCode":"fa","confidence":0.4300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5597059082984924,0.6850332908630371,0.7814706015586853,0.7251926369667053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7445378303527832,0.7158145308494568,0.7747899293899536,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7428571581840515,0.7158145308494568,0.7462185025215149,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7109243869781494,0.7158145308494568,0.7361344695091248,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7158145308494568},{"x":0.707563042640686,"y":0.7158145308494568},{"x":0.707563042640686,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6974790096282959,0.7158145308494568,0.707563042640686,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6521008610725403,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6521008610725403,0.7158145308494568,0.6873949766159058,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6470588445663452,"y":0.72651606798172},{"x":0.6235294342041016,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکانی","boundary":[0.6235294342041016,0.7158145308494568,0.6470588445663452,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6184874176979065,"y":0.72651606798172},{"x":0.6134454011917114,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6134454011917114,0.7158145308494568,0.6184874176979065,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7158145308494568},{"x":0.610084056854248,"y":0.7158145308494568},{"x":0.610084056854248,"y":0.72651606798172},{"x":0.5983193516731262,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.5983193516731262,0.7158145308494568,0.610084056854248,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5966386795043945,"y":0.72651606798172},{"x":0.578151285648346,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.578151285648346,0.7158145308494568,0.5966386795043945,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.72651606798172},{"x":0.7747899293899536,"y":0.72651606798172},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.7445378303527832,0.72651606798172,0.7747899293899536,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.72651606798172},{"x":0.7445378303527832,"y":0.72651606798172},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.72651606798172,0.7445378303527832,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Geographic","boundary":[0.5142857432365417,0.7241379022598267,0.5731092691421509,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7372176051139832},{"x":0.578151285648346,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"information","boundary":[0.578151285648346,0.7253270149230957,0.6386554837226868,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6907563209533691,"y":0.72651606798172},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"systems","boundary":[0.6470588445663452,0.7253270149230957,0.6907563209533691,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.72651606798172},{"x":0.6924369931221008,"y":0.72651606798172},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6890756487846375,0.72651606798172,0.6924369931221008,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.72651606798172},{"x":0.7394958138465881,"y":0.72651606798172},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Software","boundary":[0.6941176652908325,0.72651606798172,0.7394958138465881,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7445378303527832,0.7360285520553589,0.7747899293899536,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7210084199905396,0.7372176051139832,0.7462185025215149,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.7372176051139832,0.7210084199905396,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دی","boundary":[0.6991596817970276,0.7372176051139832,0.7126050591468811,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروت","boundary":[0.6756302714347839,0.7372176051139832,0.6974790096282959,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6689075827598572,0.7372176051139832,0.6722689270973206,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جان","boundary":[0.6487395167350769,0.7372176051139832,0.6638655662536621,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7586206793785095},{"x":0.75126051902771,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.75126051902771,0.7479191422462463,0.7747899293899536,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7193277478218079,0.7479191422462463,0.7445378303527832,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.7479191422462463,0.7193277478218079,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7479191422462463},{"x":0.680672287940979,"y":0.7479191422462463},{"x":0.680672287940979,"y":0.7586206793785095},{"x":0.63193279504776,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Degroote","boundary":[0.63193279504776,0.7479191422462463,0.680672287940979,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7586206793785095},{"x":0.680672287940979,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.680672287940979,0.7479191422462463,0.6840336322784424,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"John","boundary":[0.6873949766159058,0.7479191422462463,0.7126050591468811,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7693222165107727},{"x":0.75126051902771,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.75126051902771,0.7586206793785095,0.7747899293899536,0.7693222165107727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7193277478218079,0.7586206793785095,0.7445378303527832,0.7693222165107727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.7586206793785095,0.7193277478218079,0.7693222165107727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6991596817970276,0.7586206793785095,0.7126050591468811,0.7693222165107727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6941176652908325,"y":0.770511269569397},{"x":0.6638655662536621,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عباسپور","boundary":[0.6638655662536621,0.7586206793785095,0.6941176652908325,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6638655662536621,"y":0.770511269569397},{"x":0.658823549747467,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.658823549747467,0.7598097324371338,0.6638655662536621,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7598097324371338},{"x":0.653781533241272,"y":0.7598097324371338},{"x":0.653781533241272,"y":0.770511269569397},{"x":0.6336134672164917,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رحیم","boundary":[0.6336134672164917,0.7598097324371338,0.653781533241272,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7598097324371338},{"x":0.63193279504776,"y":0.7598097324371338},{"x":0.63193279504776,"y":0.770511269569397},{"x":0.6302521228790283,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6302521228790283,0.7598097324371338,0.63193279504776,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6252101063728333,"y":0.770511269569397},{"x":0.5949580073356628,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۷","boundary":[0.5949580073356628,0.7598097324371338,0.6252101063728333,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7800237536430359},{"x":0.75126051902771,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.75126051902771,0.7693222165107727,0.7747899293899536,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7210084199905396,0.7693222165107727,0.7445378303527832,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.7693222165107727,0.7193277478218079,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضایی","boundary":[0.6890756487846375,0.7693222165107727,0.7126050591468811,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7800237536430359},{"x":0.680672287940979,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.680672287940979,0.7693222165107727,0.6840336322784424,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالعلی","boundary":[0.6453781723976135,0.7693222165107727,0.6756302714347839,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6352941393852234,0.7693222165107727,0.6386554837226868,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7693222165107727},{"x":0.63193279504776,"y":0.7693222165107727},{"x":0.63193279504776,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۵","boundary":[0.6016806960105896,0.7693222165107727,0.63193279504776,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7907253503799438},{"x":0.75126051902771,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.75126051902771,0.7800237536430359,0.7747899293899536,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7193277478218079,0.7800237536430359,0.7462185025215149,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.7800237536430359,0.7193277478218079,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میرزاده","boundary":[0.6840336322784424,0.7800237536430359,0.7126050591468811,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7907253503799438},{"x":0.680672287940979,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.680672287940979,0.7800237536430359,0.6840336322784424,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.6638655662536621,0.7800237536430359,0.6756302714347839,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6369748115539551,0.7800237536430359,0.6621848940849304,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.6168067455291748,0.7800237536430359,0.6352941393852234,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6117647290229797,0.7800237536430359,0.6151260733604431,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7907253503799438},{"x":0.578151285648346,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۸","boundary":[0.578151285648346,0.7800237536430359,0.6067227125167847,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7747899293899536,"y":0.801426887512207},{"x":0.75126051902771,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.75126051902771,0.7895362377166748,0.7747899293899536,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7445378303527832,"y":0.801426887512207},{"x":0.7193277478218079,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7193277478218079,0.7895362377166748,0.7445378303527832,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7210084199905396,"y":0.801426887512207},{"x":0.7176470756530762,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.7895362377166748,0.7210084199905396,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7126050591468811,"y":0.801426887512207},{"x":0.6941176652908325,"y":0.801426887512207}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6941176652908325,0.7895362377166748,0.7126050591468811,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6890756487846375,"y":0.801426887512207},{"x":0.6739495992660522,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6739495992660522,0.7895362377166748,0.6890756487846375,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6689075827598572,"y":0.801426887512207},{"x":0.6302521228790283,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6302521228790283,0.7895362377166748,0.6689075827598572,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.801426887512207},{"x":0.7764706015586853,"y":0.801426887512207},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8133174777030945},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7630252242088318,0.801426887512207,0.7747899293899536,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.801426887512207},{"x":0.7630252242088318,"y":0.801426887512207},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7445378303527832,0.801426887512207,0.7613445520401001,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7361344695091248,"y":0.801426887512207},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7126050591468811,0.8002378344535828,0.7361344695091248,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7142857313156128,"y":0.810939371585846},{"x":0.7092437148094177,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7109243869781494,0.8002378344535828,0.7142857313156128,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7990487217903137},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7990487217903137},{"x":0.6823529601097107,"y":0.810939371585846},{"x":0.658823549747467,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"G۷۰","boundary":[0.658823549747467,0.7990487217903137,0.6823529601097107,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6873949766159058,"y":0.810939371585846},{"x":0.6840336322784424,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6840336322784424,0.8002378344535828,0.6873949766159058,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7058823704719543,"y":0.810939371585846},{"x":0.6873949766159058,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۱۲","boundary":[0.6873949766159058,0.8002378344535828,0.7058823704719543,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8228299617767334},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7613445520401001,0.8145065307617188,0.7764706015586853,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8228299617767334},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7445378303527832,0.8145065307617188,0.7613445520401001,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.8133174777030945},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8133174777030945},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8228299617767334},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7159664034843445,0.8133174777030945,0.7361344695091248,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8216409087181091},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.8121284246444702,0.7109243869781494,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8121284246444702},{"x":0.702521026134491,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۹۱۰/۲۸۵","boundary":[0.6655462384223938,0.8121284246444702,0.702521026134491,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8347205519676208},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7495798468589783,0.8240190148353577,0.7747899293899536,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8347205519676208},{"x":0.702521026134491,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.702521026134491,0.8240190148353577,0.7445378303527832,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.8240190148353577},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8240190148353577},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8335314989089966},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6857143044471741,0.8240190148353577,0.6974790096282959,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8335314989089966},{"x":0.680672287940979,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.680672287940979,0.8228299617767334,0.6840336322784424,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8335314989089966},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵۷۶۵۷۰۵","boundary":[0.6352941393852234,0.8228299617767334,0.6756302714347839,0.8335314989089966]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8600000143051147},{"languageCode":"en","confidence":0.14000000059604645}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7146254181861877},{"x":0.778151273727417,"y":0.717003583908081},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8347205519676208},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8323424458503723}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5092857432365417,0.7076254181861877,0.7814706015586853,0.8417205519676209],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5647059082984924,0.7598097324371338,0.5680672526359558,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7598097324371338},{"x":0.561344563961029,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.534453809261322,0.7609987854957581,0.561344563961029,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.770511269569397},{"x":0.5731092691421509,"y":0.770511269569397},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.770511269569397,0.5747899413108826,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.771700382232666},{"x":0.5663865804672241,"y":0.770511269569397},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.5411764979362488,0.771700382232666,0.5680672526359558,0.7788347005844116]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.5},{"languageCode":"fa","confidence":0.5}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.529453809261322,0.753998785495758,0.5797899413108826,0.7858347005844116],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5361344814300537,0.7812128663063049,0.5394958257675171,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7907253503799438},{"x":0.507563054561615,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.5058823823928833,0.7835909724235535,0.5327731370925903,0.7907253503799438]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7907253503799438},{"x":0.507563054561615,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5008823823928833,0.7765909724235535,0.5444958257675171,0.7977253503799439],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":9,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":10,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":11,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":12,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":13,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":14,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":15,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":16,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":17,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":18,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":19,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "}],"pagesX":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/4b9eb58e803da4d1/pages/NdYVBMyPjBdueyEI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4b9eb58e803da4d1/pages/aCgYehAJuciQHTXg.jpg","blurred":"/storage/books/4b9eb58e803da4d1/pages/jPBUtQdYlHCetRfD.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003588023476240014,0.0003281765111703226,0.9986781300536725,0.9990104541404353]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7815126180648804,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":1,"str":"ﻢﺘﺴﯿﺳ","boundary":[0.6789916157722473,0.28299644589424133,0.7815126180648804,0.3174791932106018]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.28299644589424133},{"x":0.3294117748737335,"y":0.28299644589424133},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3174791932106018},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻧﺎﮑﻣ","boundary":[0.23025210201740265,0.28299644589424133,0.3294117748737335,0.3174791932106018]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.28299644589424133},{"x":0.45378151535987854,"y":0.28299644589424133},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3174791932106018},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﻤﺼﺗ","boundary":[0.34285715222358704,0.28299644589424133,0.45378151535987854,0.3174791932106018]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5865546464920044,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3174791932106018},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺒﯿﺘﺸﭘ","boundary":[0.46554622054100037,0.28299644589424133,0.5865546464920044,0.3174791932106018]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6773109436035156,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.6000000238418579,0.28299644589424133,0.6773109436035156,0.3174791932106018]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.28299644589424133},{"x":0.22857142984867096,"y":0.28299644589424133},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3174791932106018},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.21848739683628082,0.28299644589424133,0.22857142984867096,0.3174791932106018]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.34244945645332336},{"x":0.48571428656578064,"y":0.34244945645332336},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"هﻮﯿﺷ","boundary":[0.4000000059604645,0.34244945645332336,0.48571428656578064,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5193277597427368,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3769322335720062},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.49915966391563416,0.34244945645332336,0.5193277597427368,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6369748115539551,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"لﻮﺻا","boundary":[0.5310924649238586,0.34244945645332336,0.6369748115539551,0.3769322335720062]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.34244945645332336},{"x":0.3983193337917328,"y":0.34244945645332336},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3769322335720062},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻫ","boundary":[0.3630252182483673,0.34244945645332336,0.3983193337917328,0.3769322335720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7815126180648804,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3769322335720062},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.2759964458942413,0.7865126180648804,0.38393223357200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6040428280830383},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6040428280830383},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6195005774497986},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺸﻘﻧ","boundary":[0.4453781545162201,0.6040428280830383,0.4773109257221222,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6195005774497986},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ","boundary":[0.48571428656578064,0.6040428280830383,0.5445378422737122,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6195005774497986},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"ةﺪﮑﺸﻧاد","boundary":[0.5529412031173706,0.6040428280830383,0.6117647290229797,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻤﻠﻋ","boundary":[0.6201680898666382,0.6040428280830383,0.6605042219161987,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺌﯿﻫ","boundary":[0.6672269105911255,0.6040428280830383,0.7042016983032227,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"ﻮﻀﻋ","boundary":[0.7126050591468811,0.6040428280830383,0.7495798468589783,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6040428280830383},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6040428280830383},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6195005774497986},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"،ﯽﻧﺎﮑﻣ","boundary":[0.2504201829433441,0.6040428280830383,0.2991596758365631,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.6040428280830383},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6040428280830383},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6195005774497986},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"تﺎﻋﻼﻃا","boundary":[0.30756303668022156,0.6040428280830383,0.37142857909202576,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6040428280830383},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6040428280830383},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6195005774497986},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3781512677669525,0.6040428280830383,0.38655462861061096,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6040428280830383},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6040428280830383},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6195005774497986},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":1,"str":"يرادﺮﺑ","boundary":[0.3949579894542694,0.6040428280830383,0.4436974823474884,0.6195005774497986]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6492270827293396},{"x":0.529411792755127,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":1,"str":"هﺪﮑﺸﻧاد","boundary":[0.529411792755127,0.6337693333625793,0.5899159908294678,0.6492270827293396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6492270827293396},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":1,"str":"ﺲﯾدﺮﭘ","boundary":[0.5983193516731262,0.6337693333625793,0.6470588445663452,0.6492270827293396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6337693333625793},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6337693333625793},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6492270827293396},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":1,"str":"ناﺮﻬﺗ","boundary":[0.3529411852359772,0.6337693333625793,0.38991597294807434,0.6492270827293396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6337693333625793},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6337693333625793},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6492270827293396},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":1,"str":"هﺎﮕﺸﻧاد","boundary":[0.3983193337917328,0.6337693333625793,0.45210084319114685,0.6492270827293396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6337693333625793},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6337693333625793},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6492270827293396},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":1,"str":"،ﯽﻨﻓ","boundary":[0.4605042040348053,0.6337693333625793,0.4924369752407074,0.6492270827293396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6492270827293396},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":1,"str":"يﺎﻫ","boundary":[0.49915966391563416,0.6337693333625793,0.5277311205863953,0.6492270827293396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6670629978179932},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6670629978179932},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6825208067893982},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾﺎﺿر","boundary":[0.43361344933509827,0.6670629978179932,0.48739495873451233,0.6825208067893982]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6825208067893982},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻠﻌﻟاﺪﺒﻋ","boundary":[0.4941176474094391,0.6670629978179932,0.5663865804672241,0.6825208067893982]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6825208067893982},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.5970428280830383,0.7545798468589783,0.6895208067893982],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.4589774012565613},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4589774012565613},{"x":0.4117647111415863,"y":0.47919145226478577},{"x":0.3983193337917328,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":1,"str":"د","boundary":[0.3983193337917328,0.4589774012565613,0.4117647111415863,0.47919145226478577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4589774012565613},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4589774012565613},{"x":0.4638655483722687,"y":0.47919145226478577},{"x":0.41848739981651306,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺟ","boundary":[0.41848739981651306,0.4589774012565613,0.4638655483722687,0.47919145226478577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6000000238418579,"y":0.47919145226478577},{"x":0.4739495813846588,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":1,"str":"،نارﺎﻣﻮﮔﻮﺳ","boundary":[0.4739495813846588,0.4589774012565613,0.6000000238418579,0.47919145226478577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6957983374595642,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺗﺎﻧﺎﻣار","boundary":[0.6084033846855164,0.4589774012565613,0.6957983374595642,0.47919145226478577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.4589774012565613},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4589774012565613},{"x":0.3966386616230011,"y":0.47919145226478577},{"x":0.37310925126075745,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.37310925126075745,0.4589774012565613,0.3966386616230011,0.47919145226478577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.4589774012565613},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4589774012565613},{"x":0.36974790692329407,"y":0.47919145226478577},{"x":0.3042016923427582,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":1,"str":"توﺮﮔ","boundary":[0.3042016923427582,0.4589774012565613,0.36974790692329407,0.47919145226478577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4589774012565613},{"x":0.6957983374595642,"y":0.47919145226478577},{"x":0.3042016923427582,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.2992016923427582,0.4519774012565613,0.7007983374595642,0.4861914522647858],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":1,"str":"ﺪﯿﺳ","boundary":[0.5647059082984924,0.7027348279953003,0.5949580073356628,0.7181926369667053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻤﺤﻣ","boundary":[0.5159664154052734,0.7027348279953003,0.5630252361297607,0.7181926369667053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7027348279953003},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7027348279953003},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7181926369667053},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":1,"str":"هدازﺮﯿﻣ","boundary":[0.40336135029792786,0.7027348279953003,0.46554622054100037,0.7181926369667053]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7181926369667053},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":1,"str":"داﻮﺟ","boundary":[0.4722689092159271,0.7027348279953003,0.5142857432365417,0.7181926369667053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7181926369667053},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.39836135029792785,0.6957348279953003,0.5999580073356628,0.7251926369667053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5505350828170776},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":1,"str":"ﮥﻤﺟﺮﺗ","boundary":[0.4739495813846588,0.5350772738456726,0.5260504484176636,0.5505350828170776]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5683709979057312},{"x":0.578151285648346,"y":0.5683709979057312},{"x":0.578151285648346,"y":0.5838287472724915},{"x":0.534453809261322,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯿﺣر","boundary":[0.534453809261322,0.5683709979057312,0.578151285648346,0.5838287472724915]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5838287472724915},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻠﻋ","boundary":[0.4957983195781708,0.5683709979057312,0.5277311205863953,0.5838287472724915]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5683709979057312},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5683709979057312},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5838287472724915},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":1,"str":"سﺎﺒﻋ","boundary":[0.44873949885368347,0.5683709979057312,0.4941176474094391,0.5838287472724915]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5683709979057312},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5683709979057312},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5838287472724915},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":1,"str":"رﻮﭘ","boundary":[0.42184874415397644,0.5683709979057312,0.44873949885368347,0.5838287472724915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5350772738456726},{"x":0.578151285648346,"y":0.5350772738456726},{"x":0.578151285648346,"y":0.5838287472724915},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.41684874415397644,0.5280772738456726,0.583151285648346,0.5908287472724915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8097503185272217},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8097503185272217},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8252080678939819},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":1,"str":"ﯽﻫﺎﮕﺸﻧاد","boundary":[0.4268907606601715,0.8097503185272217,0.49747899174690247,0.8252080678939819]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.8097503185272217},{"x":0.529411792755127,"y":0.8097503185272217},{"x":0.529411792755127,"y":0.8252080678939819},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺸﻧ","boundary":[0.5058823823928833,0.8097503185272217,0.529411792755127,0.8252080678939819]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8252080678939819},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":1,"str":"ﺰﮐﺮﻣ","boundary":[0.5394958257675171,0.8097503185272217,0.5731092691421509,0.8252080678939819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8252080678939819},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.8027503185272217,0.5781092691421509,0.8322080678939819],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/4b9eb58e803da4d1/pages/pEEoXOQKvDeQgRsf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/4b9eb58e803da4d1/pages/lhluChOfuTHcLkXj.jpg","blurred":"/storage/books/4b9eb58e803da4d1/pages/LrMjmnTYRdtuhnbg.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003559776885168893,0.0001811345102670785,0.9986724807354582,0.9989991432200148]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.16290131211280823},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1640903651714325},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1807372123003006},{"x":0.756302535533905,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.756302535533905,0.16290131211280823,0.7831932902336121,0.1807372123003006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.16290131211280823},{"x":0.7478991746902466,"y":0.16290131211280823},{"x":0.7478991746902466,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7277311086654663,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7277311086654663,0.16290131211280823,0.7478991746902466,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.16171224415302277},{"x":0.7193277478218079,"y":0.16290131211280823},{"x":0.7193277478218079,"y":0.17954815924167633},{"x":0.658823549747467,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6605042219161987,0.16171224415302277,0.7193277478218079,0.17954815924167633]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.1605231910943985},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1640903651714325},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1807372123003006},{"x":0.658823549747467,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6555042219161987,0.1535231910943985,0.7881932902336121,0.1877372123003006],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.15933412313461304},{"x":0.5512605309486389,"y":0.15933412313461304},{"x":0.5512605309486389,"y":0.17598097026348114},{"x":0.5260504484176636,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5260504484176636,0.15933412313461304,0.5512605309486389,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.15933412313461304},{"x":0.5226891040802002,"y":0.15933412313461304},{"x":0.5226891040802002,"y":0.17598097026348114},{"x":0.5109243988990784,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5109243988990784,0.15933412313461304,0.5226891040802002,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.15933412313461304},{"x":0.507563054561615,"y":0.15933412313461304},{"x":0.507563054561615,"y":0.17598097026348114},{"x":0.48571428656578064,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.48571428656578064,0.15933412313461304,0.507563054561615,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.15933412313461304},{"x":0.48067227005958557,"y":0.15933412313461304},{"x":0.48067227005958557,"y":0.17598097026348114},{"x":0.4722689092159271,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"وفا","boundary":[0.4722689092159271,0.15933412313461304,0.48067227005958557,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.15933412313461304},{"x":0.47058823704719543,"y":0.15933412313461304},{"x":0.47058823704719543,"y":0.17598097026348114},{"x":0.45042017102241516,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45042017102241516,0.15933412313461304,0.47058823704719543,0.17598097026348114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.15933412313461304},{"x":0.5512605309486389,"y":0.15933412313461304},{"x":0.5512605309486389,"y":0.17598097026348114},{"x":0.45042017102241516,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.75,"boundary":[0.44542017102241516,0.15233412313461303,0.5562605309486389,0.18298097026348115],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.1640903651714325},{"x":0.3663865625858307,"y":0.1640903651714325},{"x":0.3663865625858307,"y":0.17954815924167633},{"x":0.3445378243923187,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.3445378243923187,0.1640903651714325,0.3663865625858307,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.1640903651714325},{"x":0.3344537913799286,"y":0.1640903651714325},{"x":0.3344537913799286,"y":0.17954815924167633},{"x":0.3294117748737335,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3294117748737335,0.1640903651714325,0.3344537913799286,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.1640903651714325},{"x":0.3210084140300751,"y":0.1640903651714325},{"x":0.3210084140300751,"y":0.17954815924167633},{"x":0.26386556029319763,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.26386556029319763,0.1640903651714325,0.3210084140300751,0.17954815924167633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1640903651714325},{"x":0.2554621994495392,"y":0.1640903651714325},{"x":0.2554621994495392,"y":0.17954815924167633},{"x":0.21680672466754913,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمران","boundary":[0.21680672466754913,0.1640903651714325,0.2554621994495392,0.17954815924167633]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1640903651714325},{"x":0.3663865625858307,"y":0.1640903651714325},{"x":0.3663865625858307,"y":0.17954815924167633},{"x":0.21680672466754913,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21180672466754913,0.1570903651714325,0.3713865625858307,0.18654815924167634],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7529411911964417,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7529411911964417,"y":0.19143876433372498},{"x":0.7193277478218079,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۴۳","boundary":[0.7193277478218079,0.18192628026008606,0.7529411911964417,0.19143876433372498]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7529411911964417,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7529411911964417,"y":0.19143876433372498},{"x":0.7193277478218079,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.7143277478218079,0.17492628026008605,0.7579411911964417,0.19843876433372498],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.18192628026008606},{"x":0.29579833149909973,"y":0.18192628026008606},{"x":0.29579833149909973,"y":0.19024969637393951},{"x":0.2806722819805145,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.2806722819805145,0.18192628026008606,0.29579833149909973,0.19024969637393951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.18192628026008606},{"x":0.29579833149909973,"y":0.18192628026008606},{"x":0.29579833149909973,"y":0.19024969637393951},{"x":0.2806722819805145,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2756722819805145,0.17492628026008605,0.30079833149909974,0.19724969637393952],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5462185144424438,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2580261528491974},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"مازندر","boundary":[0.45210084319114685,0.21997621655464172,0.5445378422737122,0.2580261528491974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5462185144424438,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2580261528491974},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.75,"boundary":[0.44710084319114685,0.21297621655464172,0.5495378422737122,0.2650261528491974],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.2699167728424072},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2699167728424072},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2841854989528656},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Spatial","boundary":[0.30588236451148987,0.2699167728424072,0.3512605130672455,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.2699167728424072},{"x":0.413445383310318,"y":0.2699167728424072},{"x":0.413445383310318,"y":0.2841854989528656},{"x":0.35462185740470886,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Decision","boundary":[0.35462185740470886,0.2699167728424072,0.413445383310318,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.2699167728424072},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2699167728424072},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2841854989528656},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Support","boundary":[0.41848739981651306,0.2699167728424072,0.4722689092159271,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Systems","boundary":[0.4756302535533905,0.2699167728424072,0.5310924649238586,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2841854989528656},{"x":0.529411792755127,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.2699167728424072,0.5327731370925903,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Principles","boundary":[0.5361344814300537,0.2699167728424072,0.6033613681793213,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.6067227125167847,0.2699167728424072,0.6336134672164917,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"practices","boundary":[0.6352941393852234,0.2699167728424072,0.6941176652908325,0.2841854989528656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2841854989528656},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.30088236451148986,0.2629167728424072,0.6991176652908325,0.2911854989528656],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.2841854989528656},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2841854989528656},{"x":0.42016807198524475,"y":0.29607608914375305},{"x":0.4084033668041229,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"R.","boundary":[0.4084033668041229,0.2841854989528656,0.42016807198524475,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4268907606601715,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"sugumaran","boundary":[0.4268907606601715,0.2841854989528656,0.4907563030719757,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2948870360851288},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.49747899174690247,0.2841854989528656,0.5176470875740051,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"J.","boundary":[0.5226891040802002,0.2841854989528656,0.5310924649238586,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5882353186607361,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"degroote","boundary":[0.5361344814300537,0.2841854989528656,0.5882353186607361,0.2948870360851288]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5882353186607361,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4084033668041229,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4034033668041229,0.2771854989528656,0.5932353186607361,0.3018870360851288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.2972651720046997},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2972651720046997},{"x":0.4773109257221222,"y":0.30558857321739197},{"x":0.44873949885368347,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"CRC","boundary":[0.44873949885368347,0.2972651720046997,0.4773109257221222,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5142857432365417,"y":0.30558857321739197},{"x":0.48403361439704895,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Press","boundary":[0.48403361439704895,0.2972651720046997,0.5142857432365417,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5462185144424438,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5193277597427368,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2011","boundary":[0.5193277597427368,0.2972651720046997,0.5462185144424438,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3103448152542114},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3103448152542114},{"x":0.46554622054100037,"y":0.321046382188797},{"x":0.4268907606601715,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Taylor","boundary":[0.4268907606601715,0.3103448152542114,0.46554622054100037,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3103448152542114},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3103448152542114},{"x":0.48067227005958557,"y":0.321046382188797},{"x":0.47058823704719543,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.47058823704719543,0.3103448152542114,0.48067227005958557,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3103448152542114},{"x":0.529411792755127,"y":0.3103448152542114},{"x":0.529411792755127,"y":0.321046382188797},{"x":0.48571428656578064,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Francis","boundary":[0.48571428656578064,0.3103448152542114,0.529411792755127,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5714285969734192,"y":0.321046382188797},{"x":0.534453809261322,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Group","boundary":[0.534453809261322,0.3103448152542114,0.5714285969734192,0.321046382188797]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5714285969734192,"y":0.321046382188797},{"x":0.4268907606601715,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4218907606601715,0.2902651720046997,0.5764285969734192,0.328046382188797],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.33650416135787964},{"x":0.658823549747467,"y":0.3376932144165039},{"x":0.658823549747467,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6184874176979065,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6184874176979065,0.33650416135787964,0.658823549747467,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6168067455291748,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6168067455291748,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5983193516731262,0.33650416135787964,0.6168067455291748,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5865546464920044,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5865546464920044,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5428571701049805,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پشتیبان","boundary":[0.5428571701049805,0.33650416135787964,0.5865546464920044,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5378151535987854,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5378151535987854,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4924369752407074,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.4924369752407074,0.33650416135787964,0.5378151535987854,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.33650416135787964},{"x":0.48739495873451233,"y":0.33650416135787964},{"x":0.48739495873451233,"y":0.35315102338790894},{"x":0.45546218752861023,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مکانی","boundary":[0.45546218752861023,0.33650416135787964,0.48739495873451233,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.33650416135787964},{"x":0.45210084319114685,"y":0.33650416135787964},{"x":0.45210084319114685,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4470588266849518,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4470588266849518,0.33650416135787964,0.45210084319114685,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.33531510829925537},{"x":0.4436974823474884,"y":0.33531510829925537},{"x":0.4436974823474884,"y":0.35315102338790894},{"x":0.40504202246665955,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.40504202246665955,0.33531510829925537,0.4436974823474884,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.33531510829925537},{"x":0.3983193337917328,"y":0.33531510829925537},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3519619405269623},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38823530077934265,0.33531510829925537,0.3983193337917328,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.33531510829925537},{"x":0.3848739564418793,"y":0.33531510829925537},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3519619405269623},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شیوهها","boundary":[0.34285715222358704,0.33531510829925537,0.3848739564418793,0.3519619405269623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.33531510829925537},{"x":0.658823549747467,"y":0.33650416135787964},{"x":0.658823549747467,"y":0.3543400764465332},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.33785715222358703,0.32831510829925536,0.663823549747467,0.3613400764465332],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3674197494983673},{"x":0.605042040348053,"y":0.3674197494983673},{"x":0.605042040348053,"y":0.38287752866744995},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"راماناتان","boundary":[0.5596638917922974,0.3674197494983673,0.605042040348053,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"سوگوماران","boundary":[0.4924369752407074,0.3674197494983673,0.5529412031173706,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3816884756088257},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.48571428656578064,0.3674197494983673,0.4907563030719757,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4773109257221222,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3816884756088257},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"جان","boundary":[0.45546218752861023,0.36623066663742065,0.4773109257221222,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.36623066663742065},{"x":0.45210084319114685,"y":0.36623066663742065},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3816884756088257},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"دی","boundary":[0.43529412150382996,0.36623066663742065,0.45210084319114685,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4268907606601715,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3816884756088257},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"گروت","boundary":[0.3983193337917328,0.36623066663742065,0.4268907606601715,0.3816884756088257]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.36623066663742065},{"x":0.605042040348053,"y":0.3674197494983673},{"x":0.605042040348053,"y":0.38287752866744995},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3933193337917328,0.35923066663742065,0.610042040348053,0.38987752866744996],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6117647290229797,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5915966629981995,0.39595720171928406,0.6117647290229797,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5882353186607361,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4078477919101715},{"x":0.561344563961029,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عباس","boundary":[0.561344563961029,0.39595720171928406,0.5882353186607361,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5579832196235657,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.5428571701049805,0.39595720171928406,0.5579832196235657,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5411764979362488,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5378151535987854,0.39595720171928406,0.5411764979362488,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5310924649238586,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4078477919101715},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالعلی","boundary":[0.48739495873451233,0.39595720171928406,0.5310924649238586,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.39595720171928406},{"x":0.48067227005958557,"y":0.39595720171928406},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4078477919101715},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضایی","boundary":[0.45042017102241516,0.39595720171928406,0.48067227005958557,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.39595720171928406},{"x":0.4453781545162201,"y":0.39595720171928406},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4078477919101715},{"x":0.440336138010025,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.440336138010025,0.39595720171928406,0.4453781545162201,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.39595720171928406},{"x":0.43529412150382996,"y":0.39595720171928406},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4078477919101715},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.41680672764778137,0.39595720171928406,0.43529412150382996,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.39595720171928406},{"x":0.413445383310318,"y":0.39595720171928406},{"x":0.413445383310318,"y":0.4078477919101715},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.38655462861061096,0.39595720171928406,0.413445383310318,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.39595720171928406},{"x":0.3831932842731476,"y":0.39595720171928406},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4078477919101715},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.35966387391090393,0.39595720171928406,0.3831932842731476,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.39595720171928406},{"x":0.3529411852359772,"y":0.39595720171928406},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4078477919101715},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میرزاده","boundary":[0.3176470696926117,0.39595720171928406,0.3529411852359772,0.4078477919101715]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6117647290229797,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4078477919101715},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3126470696926117,0.38895720171928405,0.6167647290229797,0.4148477919101715],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.39595720171928406},{"x":0.680672287940979,"y":0.3971462547779083},{"x":0.680672287940979,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6487395167350769,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6504201889038086,0.39595720171928406,0.680672287940979,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6470588445663452,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6453781723976135,"y":0.40665873885154724},{"x":0.6420168280601501,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6436975002288818,0.39595720171928406,0.6453781723976135,0.40665873885154724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7831932902336121,"y":0.428061842918396},{"x":0.7495798468589783,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ویراسته","boundary":[0.75126051902771,0.41617122292518616,0.7831932902336121,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7445378303527832,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7445378303527832,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شهرناز","boundary":[0.7142857313156128,0.41617122292518616,0.7445378303527832,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4149821698665619},{"x":0.707563042640686,"y":0.41617122292518616},{"x":0.707563042640686,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعتمادی","boundary":[0.6705882549285889,0.4149821698665619,0.707563042640686,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7613445520401001,0.42687276005744934,0.7848739624023438,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7579832077026367,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرداز","boundary":[0.7378151416778564,0.42687276005744934,0.7579832077026367,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.42687276005744934,0.7361344695091248,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7260504364967346,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آرزو","boundary":[0.7058823704719543,0.42687276005744934,0.7260504364967346,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6991596817970276,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4387633800506592},{"x":0.680672287940979,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میهن","boundary":[0.680672287940979,0.42687276005744934,0.6991596817970276,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6756302714347839,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامه","boundary":[0.6571428775787354,0.42687276005744934,0.6756302714347839,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7411764860153198,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"حروفچین","boundary":[0.7411764860153198,0.43995243310928345,0.7848739624023438,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7344537973403931,"y":0.45065397024154663},{"x":0.729411780834198,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.729411780834198,0.4387633800506592,0.7344537973403931,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7243697643280029,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6957983374595642,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"صفحه","boundary":[0.6957983374595642,0.4387633800506592,0.7243697643280029,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6941176652908325,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6823529601097107,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"آرا","boundary":[0.6823529601097107,0.4387633800506592,0.6941176652908325,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4387633800506592},{"x":0.680672287940979,"y":0.4387633800506592},{"x":0.680672287940979,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6789916157722473,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6789916157722473,0.4387633800506592,0.680672287940979,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6739495992660522,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6571428775787354,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"هاله","boundary":[0.6571428775787354,0.4387633800506592,0.6739495992660522,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6521008610725403,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6268907785415649,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"مانیان","boundary":[0.6268907785415649,0.4387633800506592,0.6521008610725403,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7613445520401001,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.7613445520401001,0.4518430531024933,0.7848739624023438,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7546218633651733,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7394958138465881,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7394958138465881,0.4518430531024933,0.7546218633651733,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.4518430531024933,0.7361344695091248,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7277311086654663,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6957983374595642,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.6957983374595642,0.4518430531024933,0.7277311086654663,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6890756487846375,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6605042219161987,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دربانی","boundary":[0.6605042219161987,0.4518430531024933,0.6890756487846375,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7630252242088318,0.46373364329338074,0.7831932902336121,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.46373364329338074},{"x":0.756302535533905,"y":0.46373364329338074},{"x":0.756302535533905,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7411764860153198,0.46373364329338074,0.756302535533905,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6907563209533691,0.46254459023475647,0.7344537973403931,0.4756242632865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7831932902336121,"y":0.487514853477478},{"x":0.7613445520401001,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7630252242088318,0.4756242632865906,0.7831932902336121,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4744352102279663},{"x":0.756302535533905,"y":0.4744352102279663},{"x":0.756302535533905,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7411764860153198,0.4744352102279663,0.756302535533905,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4851367473602295},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.7109243869781494,0.47324612736701965,0.7344537973403931,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.487514853477478},{"x":0.7848739624023438,"y":0.487514853477478},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.7613445520401001,0.487514853477478,0.7848739624023438,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.487514853477478},{"x":0.7529411911964417,"y":0.487514853477478},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.7378151416778564,0.487514853477478,0.7529411911964417,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7613445520401001,0.49940547347068787,0.7831932902336121,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7546218633651733,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.7243697643280029,0.49940547347068787,0.7546218633651733,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7193277478218079,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.49940547347068787,0.7193277478218079,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7109243869781494,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توس","boundary":[0.6890756487846375,0.49940547347068787,0.7109243869781494,0.5112960934638977]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7699999809265137},{"languageCode":"ckb","confidence":0.1899999976158142},{"languageCode":"ar","confidence":0.03999999910593033}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7848739624023438,"y":0.512485146522522},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6235714507102966,0.38895720171928405,0.7898739624023438,0.519485146522522],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶۷۰۰۰","boundary":[0.75126051902771,0.5101070404052734,0.7831932902336121,0.5196195244789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7210084199905396,0.5112960934638977,0.7478991746902466,0.5208085775375366]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7160084199905395,0.5042960934638977,0.7881932902336121,0.5266195244789124],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5671819448471069},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5671819448471069},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5755053758621216},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"171811646429350111111","boundary":[0.23361344635486603,0.5671819448471069,0.37478992342948914,0.5755053758621216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5671819448471069},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5671819448471069},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5755053758621216},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.5601819448471069,0.37978992342948914,0.5825053758621216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.526753842830658},{"x":0.7546218633651733,"y":0.526753842830658},{"x":0.7546218633651733,"y":0.542211651802063},{"x":0.729411780834198,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.729411780834198,0.526753842830658,0.7546218633651733,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.526753842830658},{"x":0.7243697643280029,"y":0.526753842830658},{"x":0.7243697643280029,"y":0.542211651802063},{"x":0.6857143044471741,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.6857143044471741,0.526753842830658,0.7243697643280029,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.526753842830658},{"x":0.6789916157722473,"y":0.526753842830658},{"x":0.6789916157722473,"y":0.542211651802063},{"x":0.6521008610725403,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6521008610725403,0.526753842830658,0.6789916157722473,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.526753842830658},{"x":0.6487395167350769,"y":0.526753842830658},{"x":0.6487395167350769,"y":0.542211651802063},{"x":0.6453781723976135,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6453781723976135,0.526753842830658,0.6487395167350769,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.526753842830658},{"x":0.6386554837226868,"y":0.526753842830658},{"x":0.6386554837226868,"y":0.542211651802063},{"x":0.6117647290229797,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6117647290229797,0.526753842830658,0.6386554837226868,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.526753842830658},{"x":0.605042040348053,"y":0.526753842830658},{"x":0.605042040348053,"y":0.542211651802063},{"x":0.578151285648346,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.578151285648346,0.526753842830658,0.605042040348053,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.526753842830658},{"x":0.5747899413108826,"y":0.526753842830658},{"x":0.5747899413108826,"y":0.542211651802063},{"x":0.5714285969734192,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.526753842830658,0.5747899413108826,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.526753842830658},{"x":0.5663865804672241,"y":0.526753842830658},{"x":0.5663865804672241,"y":0.542211651802063},{"x":0.5478991866111755,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روبه","boundary":[0.5478991866111755,0.526753842830658,0.5663865804672241,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.526753842830658},{"x":0.5445378422737122,"y":0.526753842830658},{"x":0.5445378422737122,"y":0.542211651802063},{"x":0.5277311205863953,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5277311205863953,0.526753842830658,0.5445378422737122,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.526753842830658},{"x":0.5193277597427368,"y":0.526753842830658},{"x":0.5193277597427368,"y":0.542211651802063},{"x":0.4957983195781708,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سینما","boundary":[0.4957983195781708,0.526753842830658,0.5193277597427368,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.526753842830658},{"x":0.489075630903244,"y":0.526753842830658},{"x":0.489075630903244,"y":0.542211651802063},{"x":0.4638655483722687,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپیده","boundary":[0.4638655483722687,0.526753842830658,0.489075630903244,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.526753842830658},{"x":0.462184876203537,"y":0.526753842830658},{"x":0.462184876203537,"y":0.542211651802063},{"x":0.4605042040348053,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4605042040348053,0.526753842830658,0.462184876203537,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.526753842830658},{"x":0.45378151535987854,"y":0.526753842830658},{"x":0.45378151535987854,"y":0.542211651802063},{"x":0.4302521049976349,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پاساژ","boundary":[0.4302521049976349,0.526753842830658,0.45378151535987854,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.526753842830658},{"x":0.4252100884914398,"y":0.526753842830658},{"x":0.4252100884914398,"y":0.542211651802063},{"x":0.3983193337917328,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خبیری","boundary":[0.3983193337917328,0.526753842830658,0.4252100884914398,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.526753842830658},{"x":0.3949579894542694,"y":0.526753842830658},{"x":0.3949579894542694,"y":0.542211651802063},{"x":0.39159664511680603,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39159664511680603,0.526753842830658,0.3949579894542694,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.526753842830658},{"x":0.38655462861061096,"y":0.526753842830658},{"x":0.38655462861061096,"y":0.542211651802063},{"x":0.3663865625858307,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.3663865625858307,0.526753842830658,0.38655462861061096,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.526753842830658},{"x":0.3663865625858307,"y":0.526753842830658},{"x":0.3663865625858307,"y":0.542211651802063},{"x":0.3630252182483673,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3630252182483673,0.526753842830658,0.3663865625858307,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.526753842830658},{"x":0.35630252957344055,"y":0.526753842830658},{"x":0.35630252957344055,"y":0.542211651802063},{"x":0.30588236451148987,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۰۸۸۹۱","boundary":[0.30588236451148987,0.526753842830658,0.35630252957344055,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.526753842830658},{"x":0.3042016923427582,"y":0.526753842830658},{"x":0.3042016923427582,"y":0.542211651802063},{"x":0.3025210201740265,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3025210201740265,0.526753842830658,0.3042016923427582,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.526753842830658},{"x":0.29579833149909973,"y":0.526753842830658},{"x":0.29579833149909973,"y":0.542211651802063},{"x":0.24369747936725616,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۱۰۶۸۶","boundary":[0.24369747936725616,0.526753842830658,0.29579833149909973,0.542211651802063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5612366199493408},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7142857313156128,0.5469679236412048,0.7478991746902466,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5457788109779358},{"x":0.707563042640686,"y":0.5469679236412048},{"x":0.707563042640686,"y":0.5612366199493408},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.6739495992660522,0.5457788109779358,0.707563042640686,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.5457788109779358,0.6705882549285889,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5445897579193115},{"x":0.658823549747467,"y":0.5457788109779358},{"x":0.658823549747467,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"www.iup.ac.ir","boundary":[0.5630252361297607,0.5445897579193115,0.658823549747467,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.7697479128837585,0.5683709979057312,0.7848739624023438,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7428571581840515,0.5683709979057312,0.7630252242088318,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7176470756530762,0.5683709979057312,0.7361344695091248,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6924369931221008,0.5683709979057312,0.7126050591468811,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6705882549285889,0.5683709979057312,0.6857143044471741,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6218487620353699,0.5683709979057312,0.6655462384223938,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5683709979057312},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.5848739743232727,0.5671819448471069,0.6168067455291748,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5671819448471069},{"x":0.578151285648346,"y":0.5671819448471069},{"x":0.578151285648346,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5579832196235657,0.5671819448471069,0.578151285648346,0.5790725350379944]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.526753842830658},{"x":0.7848739624023438,"y":0.526753842830658},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5802615880966187},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23869747936725616,0.519753842830658,0.7898739624023438,0.5872615880966187],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.587395966053009},{"x":0.7747899293899536,"y":0.587395966053009},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"سرشناسه","boundary":[0.7361344695091248,0.587395966053009,0.7747899293899536,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.587395966053009},{"x":0.7361344695091248,"y":0.587395966053009},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.587395966053009,0.7361344695091248,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.587395966053009},{"x":0.7277311086654663,"y":0.587395966053009},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"سوگوماران","boundary":[0.6823529601097107,0.587395966053009,0.7277311086654663,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.587395966053009},{"x":0.680672287940979,"y":0.587395966053009},{"x":0.680672287940979,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.6789916157722473,0.587395966053009,0.680672287940979,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.587395966053009},{"x":0.6739495992660522,"y":0.587395966053009},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"راماناتان","boundary":[0.6386554837226868,0.587395966053009,0.6739495992660522,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5478991866111755,"y":0.596908450126648},{"x":0.48235294222831726,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Sugumaran","boundary":[0.48235294222831726,0.5862069129943848,0.5478991866111755,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5546218752861023,"y":0.596908450126648},{"x":0.5495798587799072,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5495798587799072,0.5862069129943848,0.5546218752861023,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6336134672164917,"y":0.596908450126648},{"x":0.5596638917922974,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Ramanathan","boundary":[0.5596638917922974,0.5862069129943848,0.6336134672164917,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.596908450126648},{"x":0.7747899293899536,"y":0.596908450126648},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6111771464347839},{"x":0.75126051902771,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.596908450126648,0.7747899293899536,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.596908450126648},{"x":0.7445378303527832,"y":0.596908450126648},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7394958138465881,0.596908450126648,0.7445378303527832,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.596908450126648},{"x":0.7310924530029297,"y":0.596908450126648},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7226890921592712,0.596908450126648,0.7310924530029297,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.596908450126648},{"x":0.7142857313156128,"y":0.596908450126648},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6823529601097107,0.596908450126648,0.7142857313156128,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.596908450126648},{"x":0.680672287940979,"y":0.596908450126648},{"x":0.680672287940979,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.596908450126648,0.680672287940979,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.596908450126648},{"x":0.6689075827598572,"y":0.596908450126648},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6420168280601501,0.596908450126648,0.6689075827598572,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.596908450126648},{"x":0.6403361558914185,"y":0.596908450126648},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6285714507102966,0.596908450126648,0.6403361558914185,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.596908450126648},{"x":0.6168067455291748,"y":0.596908450126648},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پشتیبان","boundary":[0.5815126299858093,0.596908450126648,0.6168067455291748,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.596908450126648},{"x":0.578151285648346,"y":0.596908450126648},{"x":0.578151285648346,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.5512605309486389,0.596908450126648,0.578151285648346,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.596908450126648},{"x":0.5428571701049805,"y":0.596908450126648},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکانی","boundary":[0.5210084319114685,0.596908450126648,0.5428571701049805,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.596908450126648},{"x":0.5193277597427368,"y":0.596908450126648},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5159664154052734,0.596908450126648,0.5193277597427368,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.596908450126648},{"x":0.507563054561615,"y":0.596908450126648},{"x":0.507563054561615,"y":0.6111771464347839},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.48403361439704895,0.596908450126648,0.507563054561615,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.596908450126648},{"x":0.4756302535533905,"y":0.596908450126648},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6111771464347839},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4722689092159271,0.596908450126648,0.4756302535533905,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.596908450126648},{"x":0.4638655483722687,"y":0.596908450126648},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6111771464347839},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.4453781545162201,0.596908450126648,0.4638655483722687,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.596908450126648},{"x":0.4436974823474884,"y":0.596908450126648},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6111771464347839},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.43529412150382996,0.596908450126648,0.4436974823474884,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.596908450126648},{"x":0.43529412150382996,"y":0.596908450126648},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6111771464347839},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4302521049976349,0.596908450126648,0.43529412150382996,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.596908450126648},{"x":0.42352941632270813,"y":0.596908450126648},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6111771464347839},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"راماناتان","boundary":[0.38823530077934265,0.596908450126648,0.42352941632270813,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.596908450126648},{"x":0.3815126121044159,"y":0.596908450126648},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6111771464347839},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"سو","boundary":[0.36974790692329407,0.596908450126648,0.3815126121044159,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.596908450126648},{"x":0.3680672347545624,"y":0.596908450126648},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6111771464347839},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گو","boundary":[0.35798320174217224,0.596908450126648,0.3680672347545624,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.596908450126648},{"x":0.35462185740470886,"y":0.596908450126648},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6111771464347839},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ماران","boundary":[0.3361344635486603,0.596908450126648,0.35462185740470886,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.596908450126648},{"x":0.3327731192111969,"y":0.596908450126648},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6111771464347839},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32773110270500183,0.596908450126648,0.3327731192111969,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.596908450126648},{"x":0.32268908619880676,"y":0.596908450126648},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6111771464347839},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جان","boundary":[0.30588236451148987,0.596908450126648,0.32268908619880676,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.596908450126648},{"x":0.2974790036678314,"y":0.596908450126648},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6111771464347839},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دی","boundary":[0.2857142984867096,0.596908450126648,0.2974790036678314,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.596908450126648},{"x":0.2840336263179779,"y":0.596908450126648},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6111771464347839},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گروت","boundary":[0.25882354378700256,0.596908450126648,0.2840336263179779,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.596908450126648},{"x":0.2571428716182709,"y":0.596908450126648},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6111771464347839},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2537815272808075,0.596908450126648,0.2571428716182709,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.596908450126648},{"x":0.24537815153598785,"y":0.596908450126648},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6111771464347839},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رحیم","boundary":[0.22521008551120758,0.596908450126648,0.24537815153598785,0.6111771464347839]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6499999761581421},{"languageCode":"ps","confidence":0.3499999940395355}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7747899293899536,"y":0.587395966053009},{"x":0.7747899293899536,"y":0.612366259098053},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.22021008551120758,0.5792069129943848,0.7797899293899536,0.619366259098053],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6554622054100037,0.6087990403175354,0.6705882549285889,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عباسپور","boundary":[0.6201680898666382,0.6087990403175354,0.6521008610725403,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6134454011917114,0.6087990403175354,0.6184874176979065,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6087990403175354},{"x":0.610084056854248,"y":0.6087990403175354},{"x":0.610084056854248,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالعلی","boundary":[0.5731092691421509,0.6087990403175354,0.610084056854248,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضایی","boundary":[0.5428571701049805,0.6087990403175354,0.5680672526359558,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6206896305084229},{"x":0.534453809261322,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.534453809261322,0.6087990403175354,0.5394958257675171,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6087990403175354},{"x":0.529411792755127,"y":0.6087990403175354},{"x":0.529411792755127,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.5142857432365417,0.6087990403175354,0.529411792755127,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6206896305084229},{"x":0.489075630903244,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.489075630903244,0.6087990403175354,0.5126050710678101,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6087990403175354},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6087990403175354},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6206896305084229},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.46722689270973206,0.6087990403175354,0.48739495873451233,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6087990403175354},{"x":0.462184876203537,"y":0.6087990403175354},{"x":0.462184876203537,"y":0.6206896305084229},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"میرزاده","boundary":[0.4302521049976349,0.6087990403175354,0.462184876203537,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6087990403175354},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6087990403175354},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6206896305084229},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.6087990403175354,0.4319327771663666,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7327731251716614,0.6195005774497986,0.7747899293899536,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7142857313156128,0.6195005774497986,0.7277311086654663,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7126050591468811,0.6195005774497986,0.7142857313156128,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6857143044471741,0.6195005774497986,0.7058823704719543,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6823529601097107,0.6195005774497986,0.6857143044471741,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6571428775787354,0.6195005774497986,0.6773109436035156,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6386554837226868,0.6183115243911743,0.6521008610725403,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.5966386795043945,0.6183115243911743,0.6336134672164917,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5899159908294678,0.6183115243911743,0.5932773351669312,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6183115243911743},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.5596638917922974,0.6183115243911743,0.5848739743232727,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7327731251716614,0.6290130615234375,0.7747899293899536,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6397145986557007},{"x":0.702521026134491,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.702521026134491,0.6302021145820618,0.7277311086654663,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6974790096282959,0.6302021145820618,0.6991596817970276,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵۴۸","boundary":[0.6739495992660522,0.6302021145820618,0.6907563209533691,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6571428775787354,0.6302021145820618,0.6705882549285889,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6521008610725403,0.6302021145820618,0.6554622054100037,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6218487620353699,0.6302021145820618,0.6470588445663452,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6201680898666382,0.6313912272453308,0.6201680898666382,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5915966629981995,0.6313912272453308,0.6134454011917114,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6409037113189697},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5865546464920044,0.6313912272453308,0.5899159908294678,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7445378303527832,0.6397145986557007,0.7747899293899536,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.6397145986557007,0.7445378303527832,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7159664034843445,0.6397145986557007,0.7361344695091248,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6974790096282959,0.6397145986557007,0.7126050591468811,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6554622054100037,0.6397145986557007,0.6924369931221008,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6487395167350769,0.6397145986557007,0.6521008610725403,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۵۴۳.","boundary":[0.6184874176979065,0.6397145986557007,0.6436975002288818,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"فني","boundary":[0.6000000238418579,0.6397145986557007,0.6134454011917114,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5915966629981995,0.6397145986557007,0.5949580073356628,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5546218752861023,0.6397145986557007,0.5865546464920044,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5512605309486389,0.6397145986557007,0.5529412031173706,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمران","boundary":[0.5210084319114685,0.6397145986557007,0.5445378422737122,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5176470875740051,0.6397145986557007,0.5193277597427368,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲۷","boundary":[0.5025210380554199,0.6397145986557007,0.5109243988990784,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6516052484512329},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4957983195781708,0.6397145986557007,0.5008403658866882,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6623067855834961},{"x":0.756302535533905,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.756302535533905,0.6516052484512329,0.7747899293899536,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6516052484512329},{"x":0.75126051902771,"y":0.6516052484512329},{"x":0.75126051902771,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6611177325248718}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.6516052484512329,0.75126051902771,0.6611177325248718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6611177325248718}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"5-1543-01-964-978","boundary":[0.6386554837226868,0.6504161953926086,0.7428571581840515,0.6623067855834961]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6623067855834961},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4235714328289032,0.6017990403175354,0.7797899293899536,0.6693067855834961],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7747899293899536,"y":0.671819269657135},{"x":0.7428571581840515,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7428571581840515,0.6634958386421204,0.7747899293899536,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7378151416778564,"y":0.671819269657135},{"x":0.707563042640686,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.707563042640686,0.6634958386421204,0.7378151416778564,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7058823704719543,"y":0.671819269657135},{"x":0.680672287940979,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.680672287940979,0.6634958386421204,0.7058823704719543,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6789916157722473,"y":0.671819269657135},{"x":0.6773109436035156,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.6634958386421204,0.6789916157722473,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6705882549285889,"y":0.671819269657135},{"x":0.6605042219161987,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6605042219161987,0.6634958386421204,0.6705882549285889,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.671819269657135},{"x":0.7747899293899536,"y":0.671819269657135},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7411764860153198,0.671819269657135,0.7747899293899536,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.671819269657135},{"x":0.7394958138465881,"y":0.671819269657135},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.671819269657135,0.7394958138465881,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.671819269657135},{"x":0.7310924530029297,"y":0.671819269657135},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7092437148094177,0.671819269657135,0.7310924530029297,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.671819269657135},{"x":0.7042016983032227,"y":0.671819269657135},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6840336322784424,0.671819269657135,0.7042016983032227,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.671819269657135},{"x":0.6823529601097107,"y":0.671819269657135},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.671819269657135,0.6823529601097107,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.671819269657135},{"x":0.3966386616230011,"y":0.671819269657135},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6837098598480225},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Spatial","boundary":[0.35966387391090393,0.671819269657135,0.3966386616230011,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.671819269657135},{"x":0.4420168101787567,"y":0.671819269657135},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6837098598480225},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"decision","boundary":[0.4000000059604645,0.671819269657135,0.4420168101787567,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.671819269657135},{"x":0.4907563030719757,"y":0.671819269657135},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6837098598480225},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Support","boundary":[0.4470588266849518,0.671819269657135,0.4907563030719757,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.671819269657135},{"x":0.5394958257675171,"y":0.671819269657135},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6837098598480225},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Systems","boundary":[0.4957983195781708,0.671819269657135,0.5394958257675171,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.671819269657135},{"x":0.5428571701049805,"y":0.671819269657135},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6837098598480225},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5378151535987854,0.671819269657135,0.5428571701049805,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.671819269657135},{"x":0.6000000238418579,"y":0.671819269657135},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6837098598480225},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Principles","boundary":[0.5478991866111755,0.671819269657135,0.6000000238418579,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.671819269657135},{"x":0.6201680898666382,"y":0.671819269657135},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.6016806960105896,0.671819269657135,0.6201680898666382,0.6837098598480225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.671819269657135},{"x":0.6739495992660522,"y":0.671819269657135},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Practices","boundary":[0.6252101063728333,0.671819269657135,0.6739495992660522,0.6837098598480225]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6837098598480225},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3546638739109039,0.6564958386421204,0.7797899293899536,0.6907098598480225],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7394958138465881,0.6848989129066467,0.7747899293899536,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.6848989129066467,0.7378151416778564,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7126050591468811,0.6848989129066467,0.7310924530029297,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.6848989129066467,0.7109243869781494,0.6932223439216614]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6837098598480225},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7042437148094177,0.6778989129066467,0.7797899293899536,0.6990332908630371],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7445378303527832,0.6944113969802856,0.7747899293899536,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7428571581840515,0.6944113969802856,0.7445378303527832,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7142857313156128,0.6944113969802856,0.7344537973403931,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6944113969802856},{"x":0.707563042640686,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6974790096282959,0.6944113969802856,0.707563042640686,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6521008610725403,0.6932223439216614,0.6873949766159058,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکانی","boundary":[0.6252101063728333,0.6932223439216614,0.6470588445663452,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7445378303527832,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.7445378303527832,0.7063020467758179,0.7764706015586853,0.7181926369667053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7462185025215149,"y":0.717003583908081},{"x":0.7411764860153198,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.7063020467758179,0.7462185025215149,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Geographic","boundary":[0.5630252361297607,0.7039238810539246,0.6235294342041016,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6890756487846375,"y":0.717003583908081},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"information","boundary":[0.6285714507102966,0.7051129341125488,0.6890756487846375,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7394958138465881,"y":0.717003583908081},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"systems","boundary":[0.6941176652908325,0.7051129341125488,0.7394958138465881,0.717003583908081]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5699999928474426},{"languageCode":"fa","confidence":0.4300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7181926369667053},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7146254181861877}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5597059082984924,0.6850332908630371,0.7814706015586853,0.7251926369667053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7445378303527832,0.7158145308494568,0.7747899293899536,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7428571581840515,0.7158145308494568,0.7462185025215149,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7109243869781494,0.7158145308494568,0.7361344695091248,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7158145308494568},{"x":0.707563042640686,"y":0.7158145308494568},{"x":0.707563042640686,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6974790096282959,0.7158145308494568,0.707563042640686,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6521008610725403,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6521008610725403,0.7158145308494568,0.6873949766159058,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6470588445663452,"y":0.72651606798172},{"x":0.6235294342041016,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکانی","boundary":[0.6235294342041016,0.7158145308494568,0.6470588445663452,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6184874176979065,"y":0.72651606798172},{"x":0.6134454011917114,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6134454011917114,0.7158145308494568,0.6184874176979065,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7158145308494568},{"x":0.610084056854248,"y":0.7158145308494568},{"x":0.610084056854248,"y":0.72651606798172},{"x":0.5983193516731262,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.5983193516731262,0.7158145308494568,0.610084056854248,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5966386795043945,"y":0.72651606798172},{"x":0.578151285648346,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.578151285648346,0.7158145308494568,0.5966386795043945,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.72651606798172},{"x":0.7747899293899536,"y":0.72651606798172},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.7445378303527832,0.72651606798172,0.7747899293899536,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.72651606798172},{"x":0.7445378303527832,"y":0.72651606798172},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.72651606798172,0.7445378303527832,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Geographic","boundary":[0.5142857432365417,0.7241379022598267,0.5731092691421509,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7372176051139832},{"x":0.578151285648346,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"information","boundary":[0.578151285648346,0.7253270149230957,0.6386554837226868,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6907563209533691,"y":0.72651606798172},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"systems","boundary":[0.6470588445663452,0.7253270149230957,0.6907563209533691,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.72651606798172},{"x":0.6924369931221008,"y":0.72651606798172},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6890756487846375,0.72651606798172,0.6924369931221008,0.7372176051139832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.72651606798172},{"x":0.7394958138465881,"y":0.72651606798172},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Software","boundary":[0.6941176652908325,0.72651606798172,0.7394958138465881,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7445378303527832,0.7360285520553589,0.7747899293899536,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7210084199905396,0.7372176051139832,0.7462185025215149,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.7372176051139832,0.7210084199905396,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دی","boundary":[0.6991596817970276,0.7372176051139832,0.7126050591468811,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروت","boundary":[0.6756302714347839,0.7372176051139832,0.6974790096282959,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6689075827598572,0.7372176051139832,0.6722689270973206,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جان","boundary":[0.6487395167350769,0.7372176051139832,0.6638655662536621,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7586206793785095},{"x":0.75126051902771,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.75126051902771,0.7479191422462463,0.7747899293899536,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7193277478218079,0.7479191422462463,0.7445378303527832,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.7479191422462463,0.7193277478218079,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7479191422462463},{"x":0.680672287940979,"y":0.7479191422462463},{"x":0.680672287940979,"y":0.7586206793785095},{"x":0.63193279504776,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Degroote","boundary":[0.63193279504776,0.7479191422462463,0.680672287940979,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7586206793785095},{"x":0.680672287940979,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.680672287940979,0.7479191422462463,0.6840336322784424,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"John","boundary":[0.6873949766159058,0.7479191422462463,0.7126050591468811,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7693222165107727},{"x":0.75126051902771,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.75126051902771,0.7586206793785095,0.7747899293899536,0.7693222165107727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7193277478218079,0.7586206793785095,0.7445378303527832,0.7693222165107727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.7586206793785095,0.7193277478218079,0.7693222165107727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6991596817970276,0.7586206793785095,0.7126050591468811,0.7693222165107727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6941176652908325,"y":0.770511269569397},{"x":0.6638655662536621,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عباسپور","boundary":[0.6638655662536621,0.7586206793785095,0.6941176652908325,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6638655662536621,"y":0.770511269569397},{"x":0.658823549747467,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.658823549747467,0.7598097324371338,0.6638655662536621,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7598097324371338},{"x":0.653781533241272,"y":0.7598097324371338},{"x":0.653781533241272,"y":0.770511269569397},{"x":0.6336134672164917,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رحیم","boundary":[0.6336134672164917,0.7598097324371338,0.653781533241272,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7598097324371338},{"x":0.63193279504776,"y":0.7598097324371338},{"x":0.63193279504776,"y":0.770511269569397},{"x":0.6302521228790283,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6302521228790283,0.7598097324371338,0.63193279504776,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6252101063728333,"y":0.770511269569397},{"x":0.5949580073356628,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۷","boundary":[0.5949580073356628,0.7598097324371338,0.6252101063728333,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7800237536430359},{"x":0.75126051902771,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.75126051902771,0.7693222165107727,0.7747899293899536,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7210084199905396,0.7693222165107727,0.7445378303527832,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.7693222165107727,0.7193277478218079,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رضایی","boundary":[0.6890756487846375,0.7693222165107727,0.7126050591468811,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7800237536430359},{"x":0.680672287940979,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.680672287940979,0.7693222165107727,0.6840336322784424,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدالعلی","boundary":[0.6453781723976135,0.7693222165107727,0.6756302714347839,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6352941393852234,0.7693222165107727,0.6386554837226868,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7693222165107727},{"x":0.63193279504776,"y":0.7693222165107727},{"x":0.63193279504776,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۵","boundary":[0.6016806960105896,0.7693222165107727,0.63193279504776,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7907253503799438},{"x":0.75126051902771,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.75126051902771,0.7800237536430359,0.7747899293899536,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7193277478218079,0.7800237536430359,0.7462185025215149,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.7800237536430359,0.7193277478218079,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میرزاده","boundary":[0.6840336322784424,0.7800237536430359,0.7126050591468811,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7907253503799438},{"x":0.680672287940979,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.680672287940979,0.7800237536430359,0.6840336322784424,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.6638655662536621,0.7800237536430359,0.6756302714347839,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6369748115539551,0.7800237536430359,0.6621848940849304,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.6168067455291748,0.7800237536430359,0.6352941393852234,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6117647290229797,0.7800237536430359,0.6151260733604431,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7907253503799438},{"x":0.578151285648346,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۸","boundary":[0.578151285648346,0.7800237536430359,0.6067227125167847,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7747899293899536,"y":0.801426887512207},{"x":0.75126051902771,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.75126051902771,0.7895362377166748,0.7747899293899536,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7445378303527832,"y":0.801426887512207},{"x":0.7193277478218079,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7193277478218079,0.7895362377166748,0.7445378303527832,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7210084199905396,"y":0.801426887512207},{"x":0.7176470756530762,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.7895362377166748,0.7210084199905396,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7126050591468811,"y":0.801426887512207},{"x":0.6941176652908325,"y":0.801426887512207}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6941176652908325,0.7895362377166748,0.7126050591468811,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6890756487846375,"y":0.801426887512207},{"x":0.6739495992660522,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6739495992660522,0.7895362377166748,0.6890756487846375,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6689075827598572,"y":0.801426887512207},{"x":0.6302521228790283,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6302521228790283,0.7895362377166748,0.6689075827598572,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.801426887512207},{"x":0.7764706015586853,"y":0.801426887512207},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8133174777030945},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7630252242088318,0.801426887512207,0.7747899293899536,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.801426887512207},{"x":0.7630252242088318,"y":0.801426887512207},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7445378303527832,0.801426887512207,0.7613445520401001,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7361344695091248,"y":0.801426887512207},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7126050591468811,0.8002378344535828,0.7361344695091248,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7142857313156128,"y":0.810939371585846},{"x":0.7092437148094177,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7109243869781494,0.8002378344535828,0.7142857313156128,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7990487217903137},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7990487217903137},{"x":0.6823529601097107,"y":0.810939371585846},{"x":0.658823549747467,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"G۷۰","boundary":[0.658823549747467,0.7990487217903137,0.6823529601097107,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6873949766159058,"y":0.810939371585846},{"x":0.6840336322784424,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6840336322784424,0.8002378344535828,0.6873949766159058,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7058823704719543,"y":0.810939371585846},{"x":0.6873949766159058,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۱۲","boundary":[0.6873949766159058,0.8002378344535828,0.7058823704719543,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8228299617767334},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7613445520401001,0.8145065307617188,0.7764706015586853,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8228299617767334},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7445378303527832,0.8145065307617188,0.7613445520401001,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.8133174777030945},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8133174777030945},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8228299617767334},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7159664034843445,0.8133174777030945,0.7361344695091248,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8216409087181091},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.8121284246444702,0.7109243869781494,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8121284246444702},{"x":0.702521026134491,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۹۱۰/۲۸۵","boundary":[0.6655462384223938,0.8121284246444702,0.702521026134491,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8347205519676208},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7495798468589783,0.8240190148353577,0.7747899293899536,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8347205519676208},{"x":0.702521026134491,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.702521026134491,0.8240190148353577,0.7445378303527832,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.8240190148353577},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8240190148353577},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8335314989089966},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6857143044471741,0.8240190148353577,0.6974790096282959,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8335314989089966},{"x":0.680672287940979,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.680672287940979,0.8228299617767334,0.6840336322784424,0.8335314989089966]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8228299617767334},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8335314989089966},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8335314989089966}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵۷۶۵۷۰۵","boundary":[0.6352941393852234,0.8228299617767334,0.6756302714347839,0.8335314989089966]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8600000143051147},{"languageCode":"en","confidence":0.14000000059604645}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7146254181861877},{"x":0.778151273727417,"y":0.717003583908081},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8347205519676208},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8323424458503723}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5092857432365417,0.7076254181861877,0.7814706015586853,0.8417205519676209],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5647059082984924,0.7598097324371338,0.5680672526359558,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7598097324371338},{"x":0.561344563961029,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.534453809261322,0.7609987854957581,0.561344563961029,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.770511269569397},{"x":0.5731092691421509,"y":0.770511269569397},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.770511269569397,0.5747899413108826,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.771700382232666},{"x":0.5663865804672241,"y":0.770511269569397},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.5411764979362488,0.771700382232666,0.5680672526359558,0.7788347005844116]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.5},{"languageCode":"fa","confidence":0.5}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.529453809261322,0.753998785495758,0.5797899413108826,0.7858347005844116],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5361344814300537,0.7812128663063049,0.5394958257675171,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7907253503799438},{"x":0.507563054561615,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.5058823823928833,0.7835909724235535,0.5327731370925903,0.7907253503799438]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7907253503799438},{"x":0.507563054561615,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5008823823928833,0.7765909724235535,0.5444958257675171,0.7977253503799439],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":9,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":10,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":11,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":12,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":13,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":14,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":15,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":16,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":17,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":18,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":19,"image":[],"info":[],"elements":[],"str":" "}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19