وب 2 و بازاریابی مبتنی بر وب 2 وب 2 و بازاریابی مبتنی بر وب 2

{"id":"372","title":"وب 2 و بازاریابی مبتنی بر وب 2","price":"۲۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4ca8ee1d03d4b59b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4ca8ee1d03d4b59b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4ca8ee1d03d4b59b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4ca8ee1d03d4b59b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4ca8ee1d03d4b59b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4ca8ee1d03d4b59b/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4ca8ee1d03d4b59b/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4ca8ee1d03d4b59b/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4ca8ee1d03d4b59b/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4ca8ee1d03d4b59b/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786006004280","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۱","nobat_chap":"1","description":["کتاب وب 2 و بازاریابی مبتنی بر وب 2 توسط مهندس رامین مولاناپور پیرامون شاخه جدیدی از وب - شبکه سازی اجتماعی - وبلاگ نویسی برای کسب‌وکار - ویکی‌ها برای کسب‌وکار - رسانه وب 2 - فوروم ها - همکاری - تیم‌های مجازی و همکاری - بهره برداری از وب 2 به نگارش در آمده است."],"pages_count":"102","keywords":"null","token":"4ca8ee1d03d4b59b","created_at":"2017-10-17 09:39:14","updated_at":"2022-02-25 16:08:42","publisher_id":"66","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"آتی نگر","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"699","title":"مهندس رامین مولاناپور","firstname":"مهندس رامین","lastname":"مولاناپور","token":"8e7c230e0c5f27aa","created_at":"2017-10-15 12:57:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"699","title":"مهندس رامین مولاناپور","firstname":"مهندس رامین","lastname":"مولاناپور","token":"8e7c230e0c5f27aa","created_at":"2017-10-15 12:57:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"348","file":"59e59e8a222669.07922481.pdf","book_id":"372","toc":[{"title":"فصل1 شاخه جدیدی از وب","page":"7"},{"title":"فصل2 شبکه‌سازی اجتماعی","page":"14"},{"title":"فصل3 وبلاگ‌نویسی برای کسب‌وکار","page":"24"},{"title":"فصل4 ویکی‌ها برای کسب‌وکار","page":"36"},{"title":"فصل5 رسانه وب 2","page":"50"},{"title":"فصل6 فوروم‌ها","page":"64"},{"title":"فصل7 همکاری","page":"72"},{"title":"فصل8 تیم‌های مجازی و همکاری","page":"84"},{"title":"فصل9 بهره‌برداری از وب2","page":"94"}],"created_at":"2017-10-17 09:39:14","updated_at":"2022-02-25 16:08:43","process_started_at":"2017-11-10 03:38:02","process_done_at":"2017-11-10 03:40:22","process_failed_at":null,"pages_count":"102","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"365af019e657e4208fac76ffab2a2fc26858ba8bfeb93feff2c165caee9e5b48ab33dbba92a4b2ad9f43f0ef532d0fb927b26193bf3e3d4e4444e81b6e40d956","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۰۲"},"publisher":{"id":66,"title":"آتی نگر","manager":"رامین مولاناپور","shaba":"IR240190000000102879850000","bank_name":"صادرات","description":"بر اساس قیمت 1.25 کتاب لحاظ شده است","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"63383be36968416c","slug":"آتی-نگر","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"آتی نگر","email":"info@ati-negar.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"bd3906c4e738b9fe","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"3lym7o","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2017-10-15 12:42:14","updated_at":"2017-10-15 12:42:14","bazaar_credit":0,"description":"info@ati-negar.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"34801","title":"مدیریت بازاریابی","token":"0ec6579b491538a7","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:51:06","updated_at":"2018-03-11 16:18:11","study_fields":[{"id":"340","title":"مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی","degree_id":"10","token":"76ee93a060dd6234","books_count":"90","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"343","title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","degree_id":"10","token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":"106","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"346","title":"مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی","degree_id":"10","token":"2e078bcc186e0952","books_count":"71","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"349","title":"مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات","degree_id":"10","token":"f71d9a87bde852d0","books_count":"74","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"352","title":"مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین","degree_id":"10","token":"a960dd618f873e7e","books_count":"75","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"355","title":"مدیریت کسب و کار گرایش فناوری","degree_id":"10","token":"1fbbe5af2715d838","books_count":"69","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"358","title":"مدیریت کسب و کار گرایش مالی","degree_id":"10","token":"693b8b52e398f59b","books_count":"74","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"وب-2-و-بازاریابی-مبتنی-بر-وب-2","urlify":"وب-2-و-بازاریابی-مبتنی-بر-وب-2","pages_count_fa":"۱۰۲","authorTitle":"مهندس رامین مولاناپور","tocStr":"فصل1 شاخه جدیدی از وب, فصل2 شبکه‌سازی اجتماعی, فصل3 وبلاگ‌نویسی برای کسب‌وکار, فصل4 ویکی‌ها برای کسب‌وکار, فصل5 رسانه وب 2, فصل6 فوروم‌ها, فصل7 همکاری, فصل8 تیم‌های مجازی و همکاری, فصل9 بهره‌برداری از وب2","url":"/preview/4ca8ee1d03d4b59b/%D9%88%D8%A8-2-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A8-2"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19